Page 1


KONTAKTINFORMAS]ON

Merry crimble alle sammen! Nårdette magaslnet går i trykken erjulen rett rundt hjornet, os vi håp€rdere rekker; få åretsjulenummer I postkassen før ribba står på bordel. For et årdet hår vært dereiDennejulen er der særdeles ett foren Beates entusiast å skrlve ønskelisie. Godetips er å fi nne under anme deker, for eksem pel Beatles-leksikonet Tu n€ n stårlhvertfallhøyt på lisien vår Denne ltgav€n byr påqod esninq uansettom du sltt€rmed det på iu aften eller iromju eni du kanforeklempelqleded€qti inieF vjuetmed Beatles'samleren Håvard Haugen på sid€ 18, Rune Holtets miniring over'TiiSkudd€t"på side 14, og bla opp på, de40 for inspirasjon ii åfø qedrømmen herkan du lese merom Erik'caddy'.Jens€n som vi oqså orntalte ihøstnummeret-V byr oqså på €n fantae tisk blldeserie, levert av Roger Storrno, fla slde 47. Disse bl dene er ifarger og er hentetfra prøveneThe B€atles

Lnd. EnsPbørei

REOANøR

k nine@mMsianlmdi'€

ki$iåi@6Meian@d.oc

-

berte@nDMc ånWDdoE

mger@noMg

hrp//w

anwood

og

9

o'o"'ø'

de s

-

opp.

le

e pd

-o SL lvdn

S

row

rvyr" +jedd å ogdetgelde'også nndd \o

106

'. wFgi

ån Wood.Vår kjære sekretær har qjort en fantanlskjobb hos oss dette;ret, men står nå ov€rfor nye p'osjekter og må derfor, dessverre,gistafettpinnen v dere. Om du sorn n; silt-år med ju lenum rn€rct i hendene

rcMqiånÆod.o4

ønsker å bldlå, erdet bare å send€ €n e-posiil rctlaksjo npn@ notweg i o nwood.org, så kan vi forklare detater nærmere. spesi€lt for dette nummer€t erogså at den fastespalten "Ordfra Presidenten" utebllr. Det er fordi president Linda Engebråten

I

ii#::'iil*Tix?::::,tft'iå ,l.T",,lll l,l;1,i.:'ji" ganskesikre på at navnet

kommertilå skape asso siasjonertil Beatle! på måten,oq på vegne av klubben ønsker

vld€t

nyefarnlliern€d emmet

Gad

jul, neny .tinble a9 qodt nyttdt,

'

tT

fll *


2. Leder

4.I**b.w z 3.

The B.ådes på

sia

skdim

Porfth s rn Bødsnamls: Htwd Hawen rr. Bngea Åcetuer I I m

Tired

So

t4 Ti i Skud,ilet 13. 30. Yan

F

is

Anneldelser

m.ld.r: rd

33. Når Gigånter

It Be

Motes

40. Er Høydepunkt i En Beåd*-besetelse 42.

C.nernBed.s i F€drik@d

,s. Beadåsf.stiv,ld i Beib olen20ll 47.

Bild$rie Id

Sultivan Sfuw 1965 s3. Leserb!.v

51,Sisænyn 64. I Read the Ness Today O boy 66.

67.

hn-og

heldrnss!åmr adc*nddn8s end6

nlbeLftld ltef oc b dcs Fnd6 nl. rcdaqds(ldms€aånqd oc

SpøEmå|,

b :

Rinso

n}f

Medlmeilbud


EN GAMMEL HELTS TRISTE EKSTRANUMMER - CHUCK BERRY pÅ seNrRu^4 scF,NF, Chuck aery kan med rette titulere seg som en av ro.kens arkitekter Han kan vise til en imponerende hitparade over en lanq kariiere. I manges ører er han mannen bak de beste coverlåteneThe Beatles spil te inn.lskrivende stund hår han akkurat passertaT årog deållerfleste konger har på dette stadiet i livet abdisert. Men Chuck Eerry overras, ket alle med å dra på en miniturn6, og siste stopp i oktober 2013 var Oslo oq Sentrum Scene- leg var skeptisk, men etter å ha overv.ert 90 år gamle RaviShankar i Folketeateret tenkte jeg ar "a7 erda ingen alder'j09 bestilte en bittett.

Litt over klokken 2l lørdåg 26. oktober stabbet den gamle kongen opp på scenen. "B. Goode': ba jeg, o9 håpet på det beste. Det startet med en ujevn versjon av Roll over Beetoven. Liit mer uventet var det at Bery fra denne gikk over til...enda en tolkning av Roll over Beetoven. Men da han oppdaget atdettevåren låt han nettopp hadde spilt, takket hån av ved å bestemt trampe i gulvet. Resten av bandet stop pet tvera. Herfra og ut var detvanskelig å holde følqe med hvilken av Betrys manqe klassikere bandet forsøkte å spille. Hovedpersonen selv var tydelig forviret, klarte ikke å lede verken scenen eller låten han se v hadde spilt opptakten til, noe som gjorde kvelden til en dårli9 dag påjobben for resten av bandet.Ydmykelsen endte etter en time, oq ble avsluttet med at promotøren tok Berry iårmen o9 slepre han med seg av scenen. Go,Johnny, qo, qo, qo.

Møtet med Chuck Bery ble erkjennelsen på at mange år har qått siden Memphis,Tennessee.

Fted aver Chu.k Berrys eventyrlige ka ierc. Ma nneh Ieve r foftsott, men artisten leverte sannsyniiqvis sin siste ktumpetrekning pa 5entrum S.ene 26.1a.13.


21st uS abum box set to release (single albumswillbe avallable as a "one and done" opportunity to b!y). Jan

Jan

26lh

Grarnmy Tribute on

he awads

show

27th Tribute concert to be hetd in Los Angeles. Artists that are on the wish list so far include -Adele, John Legend, Alicia Keys, FUNI, 1D, Eminem, Lady Gaga, Foo Fjghters, Pearl Jam, Bruce Springsteen, Eric Clapton. Jan

Feb 1st (approdmaie)T|ME

cover and arlicle

7th

Feb 3rd throlgh David Letterman Show - each night a different music act willperform a Beatles sonq. ActsTBD.

Feb gth The tribute concert that was filmed on Jan 27th will be broadcast on CBS, 50 years after thek first Ed Sullivan appearance.

Feb release of LoVE album on viny,.

lllarch 60

I\l nutes show on Henrv Grossman, one of the pre-eminent LIFE photographers of the 60's, he spent Jour years with the band and that willbe akey elâ‚Źment to the show

JLine

Nlono vinyl box set.

0ctober 1's Prograni compilation on dvd

/

dvd video clip vinyl / other 1's

pieces. Leadinq up to this is probablythe idealtime to do an Avedon art program.

2014 Paul

N,lc0artney and Ringo Stafi

will both be out on solo tours.


o

NEW PA TINGET tekst/foto: loHN !ERG!

ldagene fø lanseringen av NEW ble det <teaset, bare med de visuele bokstavene på reklarneskjermer idrift hos reklameglganten CleårChannel. Da albumet ble lansert sto det rner - nemlig at detvar Pauls nye a bum detvar

å se rekameformurikk innenforsåkalt utendørrrekla me på denne måten, og dei er noe som definitivttyder påaldenvitaleTl årinqen ønsker å bruke nye metoderfor å nå ei nytt publikum, så velsom g)øre si.e

Detersjelden

trofaste fans enda meropprnerksom på sin nye musikk.

Bildet ble tatt og delt av en avvåre l€sere Sitter du også på bilderdu vildel€ med oss? Send dem til redakrjonen@noMegianwood,orsl


NY BOK OM THE BEATLES PA SHEA STADIUM Boken med tittelen Ihe Beatles at Shea Stadium The story behind their Greatest Concerts tar for seg Beatles' berømte 1965 konsert på Shea Stadium. Den er skrevet av David Schwensen som tidligere har tatt for seg Clevelandkonsertene i boka The Beatles ln Cleveland: Memories, Facts & Photos AboutThe Nototious 1964

& l966Concerts. teLsL: ROGFRSTOILUo

Beatles' op ptreden på NewYorkr Shea stadium den 15, auqust 1965 er en avde mest spennende oq viktige konsertene ipomuslkkens historie, Den

ble produsertavSid Bemstein og Beatles ble innan nonsert på scenen avTV legenden Ed sul ivan.lohn, Paul, George og Ringo spilte, san9, svettet og lo for et rekordstort publik!m på 55 600 fans. Dett€ rcgnet som høydepr n ktet for Beatleman ia o9 nartskuddet

fordagens moder.e utendørt

stad ionko

n

qer, og

gnnyinntikt

serter.

'TheEeatles AtShea Stadium fortel er den ne kon sertens historie qiennom kommentarer oq eksklusi ve intelvjuer med Beatler insidere, vennerogfans. Historien starteri1963 da Bernstein booket den da ukjente gruppa (i U5A) forto konsert€r i Carneqie Ha log den første bø gen av amerikå nsk Beat ema-

Den følg€r hendelsene som led-"t frem u l konserlen da Beåt es ankom NewYorL spilte inn en TV kon tert for'Ihe Ed 5ullivan Show og deltok ien hittil

rdolun.- lerl Tidd"g p: qo..eiel er Lenr-,. .d ". v med bå.kstage n;rde ne &øtt forcbereder seg for å spille for sitt inntil da nøute publikum.

llt *g5,1

i iYiJs)u1i "n" "'

sheasb,liu'n ir956 Boka inneholdersjeld ne fotografi er merno€billa, hittil upublired konespon danse, doku menter oq prod ! kslonsnotåter.

Dehttyktevetsjohen på 280 sidet og kdn benilles hetfrc: http!/wwwcteatespd.e.an/451 4a72

"


HAVARD HAUGEN PORTRETT AV EN BEAILES SAMLER tEKSt CHRISTER

H

THOMPSON


He

ti ;

tfra tidenes morgen har menfesket hatt trangen sam le. lkke ålltid ike nyftigeting, oft€ o9så rotalt

ubruke i9 kuriosa. Detsonr var mestettertraktetunder steina deren var som oftestflintredskaø røtter o9 bæ., mens i ynqre jernalder ble ganqbar va rta s øst bolt på gla ns bi der æ rvietter, avishoder, Monkees kortog an net sk.ot. Nå som vi er godt inne det 2r ende århundre vil Norweg ian Wood presentere en rekke syke Beat les samlere med ulike spesialfelt.

Forsnauetiårsiden notidlgere Nwiedakrør O e An dreas Refrnesfrem oq bekjente s n trangtilunødvendig hamstring. Han avs uttetmed å sende stafettptnner,

vlder€ti andre med samm€fetisj, men det ble frykre ig stile helttilnå, Denie gangen er det postnrannen Håvard Haugen (41) som invitereross hjem forå kikke på hansflotte Beat es samling, nkludert relaterte godbiter Nwt Hvadan fikk du intetesse fat The Beatles? HH: D-r hu+p, teo v. dig qod.. <oa tre(Yesterday, på radioen. Den sattl

gur hø

NW, Hvavatden føtste platen son

isonlingen

kan

inn

"_eg

Jeg var på Beailer turtilHamb!rg Itor o9 blakket meg på p ateralerede fø6tedagen, hahal NWt Hvilkenting sefiet du høyest?

HH: Det blirsomåvelge blantsine kjære barn, men akkuat ldag så er det den norske ltqaven av (Let h Be, boksen (PXS r). Der hersketlmangeårtvilom ar dennevnke i9 eksistede, men mln er utvisomtnorsk. Noe av det siste som kom inn I huset er et ekte lilrgen VoUmer foto avJohn, Pau oq ceorqe påTopTen i l96r.leg slo nylig k oa i Wlngeprog ra mmet som ble solgt Njårdhalen, itilegg tilet nu mmereri, sig nerr George-trykkav Anrid Kincherr Det er også meqet pent. Del m nner megfonesten på atjeg skylder La6 Olav Hole €n stortakk. N4en, som sagt det å velge kun

Nwtqvot nange faskielliqeabjektet sittet du på1

HH: aq æ'nerraq 000an e-ermeortorrh rdo hd.\olde se, Fr ld .do"n. både Beå ". 09 oto tile99 ti piaterfrå terne Østen, Oseania og Portugal. nøyerjeg meg med regnbueeuketene 09 Ap ple utgaven€, samtVee Jay a bum jeg harfått ve fserr Fra U5A

dgt. Peppeas Lonely Heads Club Band'lEn nydelg engelsk

som ekte. Den svenske EP samllngen kommer man heller ikke utenom. EP omslåqeneti 6dta bror, er io

HH: Detvår en fø6teutgave av

Nwt sanlet du kunpåvinyll

tlH: Nei,jeg er nænnen

a tetende når det gjelder Seatles.leg er så heldig å ha de 36 føure utqavene av

Eeat es MONTHLY Book

i]963 66)tpennand.Deset

terjeg nor pris på, ikke minstfordefne biden,".

visiakkerom bilder,

tvlerrs

samlerjeg o95å på originale fotos, promo'bild€r, prcssemapper noteark og llgnen d€. Apple etikettenerjeg også vil etter,da tvlary Hop-

t n.

.. e omd.oq!'od-rn rdzQua.et-r.rr.r-rJeg

digger.Jeg harve dig myeApple stoff, no6k,enge sk oq amerikansk.lt leggti no6ksinge og LP samling,jobberjeg også hardt med UK utqavene fra de siste 50 årene.5om platesam er erjeg også ve dig q ad iTyskand.leg hørerofte andrc si:<N€,destårjeg oveD. Tll tyskernes forsvar måjeg siat årene 1961 76 bugnetdetav ekreomslag derfra, både på singe 09 LPTysk and varjo det markeder som først ga ut Bearles på plate, og inqen andre and harvelflere utgiveher? hvodan grelernoenå motståtyskern€sfargesprakendF otd.- uob.rorvekFr_ D"rar | .v6r!!art ongr ovp.

Nw. Hvotdan frnnerdu objekterl HH: Føtst og fremst platemeser Av plateforctninger foretrekkerjeg Ringstrømr iU levå sveien. Dette på grunn av ulvalg, priserog ekspertise.leg likerm€g qodt der, he hell2012 bruktejeg 2s.000forå kjøpe dublettsam inqen tilen avno6am eme iOslo. Detvårse vføl gellg mye penger for meg, men detvar masse godblter somjeg skule ha slitt med åfnne hverfor s€g.Vider€ hårjeg væ{ så he di9 å få kjøpeunq fia dødsboeftit Arve Strømsæther Der var det mye iint og det gjorde atjeg fkk fylt ei rekke hLrl. Fanklubbeffekter fra NEM5, slk som originå e postkortog (altopenn, bider/er oq\å nå-ro' Von5 \p brdel.dv,ebdyogO. vr JeS heistunngå, da detsjelden er den reele stånden som

bl opocr,.r d ne _i-oe dr,lrrF\6oguerfare

kjøpere egen hendiq har greid å ødelegge pr snivået

p; norske Beateesingler. Fratidligere

å måtte betale noen skarve hundrelapp€r, må du nå ut rned fleretus€n forslltneomslag med nåvn oq tusjtegninger på.Jeq mener, man kan da a dr få samme pristilbake om detnoen gang måtteselges?Jeg hår hørtom folksom hårm;tteqå fia gårdo9 grunn, da n€ttauksjonererb itt som en slags spileavhengighetfor mange.


NWt Hva et den enetingen du

nohgletl

I 201 2 opplevde vi en pinlg episode det stdltstøtte de Ro.khein nilteut cnkd 40 signette,pldtetsan ikkp enganq hørte hjenne i gisebingen. røt vi spøie

NWt

HH:Akk!ratnåerdetUK Ltgavei avju e p enfra l9T0ipeina.dsomlokker Deterentingjeqermeget hypp på. Det er k artar sånt koster me. det er ved å unngå t nq som å henge p: p!b hverenene helg sorn qjøratjeq kan i.lestere ekte q! l, t iksom den etterlengtede j! eplaten.

hv.,tdon du haretvetvet deq dinel

Htl: La meg først nevne at det som finnesav autografer på netteter omtrent9s % re. .r9 skjær bøffel.le9 vil kke nrøsalt Eå'ett ld€n uhe dlge eieren lFomsda,

me. iårmai ska investere NWt )eg

tet.lu hat

HH:\" du d .

frne

d6- .l L d6 .F9 , ong d

na e Beatles medlemmene erJohn Ha ison oq 5tuad Sutcliffe. Delvi

d 04o

så mye

kroner bør man ha

irrc. 9,n.t"O,looq ono r" , tdod" I.r-.o. ord.sa. .. .p\æ. o. ot...

signettetng på veggene Hatdu

gera leredefør utstilinqen b

e

satt opp

piå

Ro.khe m,

mei

qr'

de ble avfeld som mis!nneLige noksagter.leg hadde åldr t!ltå kjøpe en autografpå netter. Her

Len.o., Georqe

siatjegerderdiq'

ned tre, men... det betyr ogiå at de tre vanske igste når igjei.leg eregent i9 godt nit når det gje der 5i9neringer.I min sam ing harjeg oqså navn som Denny Lålne, Denny 5e we I, HenryA4cCu lo!gh,Victor5pi.etti oq Badfinqer. De leq lkke hår fått se v hår r€q fått fra kontakter i musikkbransjen.

. dt " \ or " rJ" rFpenqe o a'rø -ol ø.. annenung som s år heg er at hvorfor er det a lud det b ligste ræ etfra 20 kronerska5sa man finner(s gnert'? DeaLrtografenejeg harav Pa! og Rinqo kommerfra offisie e boks qnerinqeroq Roylance Publlcations. NWtSanler du på andte attistetl

(("' i-{ ,r 9

Ær€å

ffi*æ

l'!

I


HHr kke som med Beat et menjeg har omtrent 2000

titlerfra

de slste 50 årene. Disse plarene €r det

jeq ka ler bruksvare.leg mener at innen popm!

kkerdetingen sorn kan måleseg med Beates. De lå alltid et hertehode oq et par siumilsstøv er foran konkutrenlefe. Det erdermed ikke saqt at s

jeg ikke likerannen muslkk, tvert imot. Jeg har en bred m!slkksmak. Andrejeq sette.pris på e. Eeatnlks, Ravi Shånkar,Stones, Neil Youn9, Nlck Drake, David Bowie, Beatles so o,Wings, Pete BenBand ogTråv€lingW lburys, rillegg

ti

andre langhårede artist€rfra 60,70 oq

80lallet.

HH: Uten

tvll... JohnlJohn Lennon var,the

Kinq

of

rioTo: Frå iJiiuil

r

rruseb rmponere . sdjnS


HH: la, jeg gjor det,

fu.,*17r*.-" NWr Helrriden Sedt/et (ltre.ttheBBC" kan ut i t991. hdt vifått er tjh av utqiveheL bådepå vinll,.t) oq i DeL^e utgaver. føl9er du app.lis!el HH: Uff, ikke snakkl Hver 9an9 mån hår spart opp pe.gert len dyrting, kommer ofte nyheter 50m (1\l1. Cartney Archlvet, (88C - On A f,, og (NEW, rett før

lo

o -

o ., loq o."' r,

-

.

p"

ode haddejeq en fan, oka leveraidøravdissevarene hosPerpåCrotrdMus kk. De$vetre b!kket hån !nder på qr!.i av nedlaningsmarkedet, så der qjør oqså ar tr kkeb letten pi 2 x l0 kro.erfordyrer nye Beatles rc laterte !tg velser.Æsl Trøsten eråtR.g(rorns oqså

't2

NWt Ndtden uurrgåetise tiden katrnet hvagjardtL selgetalt ellet tettet fyt på heledittenT

HHrVe, den tidei kommer, værd! trygq. ntere$en for de årt neiejeq sys er m.d kommer sakte, men s kkert

',;dø rr -o.

j \"-rd-

dq

ct re ativteltertraktet oq ettomsette ill orke(erjeg sam erpå Det b irnokvetreforde som s tter med kom p ett Ch.oryTip.l\rltt ve6te mårer tt v ealkelelvære or.5am in!en sk! e havne hos skraphaid eren nede


BIRGERS ACETATER THE BEATLES/JOHN LENNON "TM SO

TIRED" ACEIATE SINGLE Foriige eier, bosatt iLondon:'On rhe

night ofOctoberath r96a and into the morninq ofhis 2ath birthdåv,John Len non was recording atAbbey Road whåt ha5 a ways been thought, 14 versions ofthe song "l m So Tired" from the then soon to be released doubleålbum "The Beatles"of course fåmously known as Lennon asked an engineerto måkean acetate ofthe song so he could take it home ånd listen to it.-.Tåke 14 was used with hinimaloverdubbing but John would alwåys ådd a "live"vocålto this. ln O.tober 1996just a few days before

the release of'Anthology 3"(2ath) of that month,the mastertapes and vocals were relistened to at Abbey Road by an engineer, a famous Beatle5 aurhorand theownerand agent ofthis ultrå rare acetåte. All 14 takes of"l m 50Tired" were heård byallwhich revealed thåt the version on th's amazinq acetate was notthere.lt had been wiped.why? No one knows, the release ofthis beautifut version was pushed for burrhe plåns had already been made and th6 re ease dåte was abouta week awayl

let personlig brev sendt såmmen med acetaten fortellerselqer bl.a.r ,1_.t atong with mycolleaguewentto Abbey Road studios to try and get the $a.k released. Theywouldn t releåse it asthey håd already aiianged thetrackto 9o on Anthology 3..:: Acetate a n skaffer fra selqer i mai 2006 sammen med l) et avisutklipp frå "The Måil"av 22.10.66 vedr acetåten, 2) et personlig brevfra selgerog 3) et innrammet Beatles Revolution print

T"ensjdig innspilling, baksiden blank/ uinnspilt. Etpå.tre cm utfra senterhul let fns et styrehullforjevn innspilling

Tilstand:VG+ (visuelt). 5el9er:

'1..tt

also

has 3 verysmallchipped parts on the

ext.eme edges but weil .wayfrom the

Etikett mangler, men omkring platens senter- innenfor siste spor synes å være skrevetfølgende med hvitt kritt: l'h SoTired + Rough mix + (l) +John. Teksten kån tyde på at innholdet e. en egen mixsom må krediteres John Lennon alene. Muligens erdetre skre-

vet avlohn selr men derte kan ikke uten videre sies sikkert. Påskriften er relati!,t godt leselig,selvom det kån se ut som at det er brukt klut på området hvor etiketten normaltdekker, og det er noen tynne striper/merker/slitåsje på det håndskrevne området. Det synes som om det er åvsatr etingeravtrykk i overkant avordene l'm so..j;09 det er foreløpig et ubesva rt spørsmål om det

Forrigeeier: "The å.tua I acetåte when plåyed,.. has afewcrackles but nothing å little technical help can_t iåke cåre of.,. Alsofor oneword in the song the speed slows down butagain with a linle tech nical help that wou ld be tåken cåre

ot lt

is believed thatthis isthe finattake John made of this song,,. which enhån ces the song atmospherically. This is why it s known as "The tired version"l'

Acetaten utgis forå være "a one,off item;altså at det ikkennnes andre ace tater med den påståtteversjon utover denne. Selger hevderatden er etJohn Lennons produkt- iden betydninq åtJohn sto for vokalen og sørgetfor åt cletvåren tekniker tilstede (utover vånli9 arbeidstid i studio) som kunne sørge for at opptaket fant sted og slik at innspillingen kunne overføres tiidenne acetaten. Det kån virke som at acetaten vårJohn sin personlige eiendom, ettersom han vården avThe Beatles som var igjen istudioog person i9 fkkacetaten med seg hjem av lydtekniker Hvisdet itjllegg ki fastslås atdet erJohn 5om har skrevet nevnte opplysninger med kritt på å.etåten,vile oqså det utvilsomt bidra tilå høyne acetatens samlerverdi, Uansett virker det utfra de innhentede opplysninger som at det må dreie seq om en uutqitt version av melodien l m SoTiredl og at det erden siste versjonen (utover take 14) som er

so

?/RfD;d

13


TI I SKUDDET L€LsL:

RUNE HOLTET

Hvorledes gjorde The Beatles det i det popul:ere radioprogrammet og smaksbarometeret Ti I Skuddet? Var de like dominerende der på 6o-tallet som de var på salgslistene i samme periode? Svåret er et ubetinget <ja,. De hadde desidert flest låter inne av samtlige artister med 19 låter på 6o-tallet og med2låtet i 197O.

Det var Vidar Lønn Arnesen som da var 24 åt som hadde ideen til rådioprogrammet oq la planene fram for musikkåvdelingen i NRK. Et

listepopprogram? For ungdommen? 5terke krefter innen NRK motarbeidet fo6laqet. Men programdirektørThorolf Elster lot seg overtale, og det var han som bestemte. Han gå grøni lys for det første, faste musikkprogrammet i NRK beregnetfor ungdom.

med et annet musikkproqråm som I eks. Hørt o9 Uhørt de andre ukene). PldtF.6l .r dpenp \6.dra inn låter I l bedøn melse. En fagju ry stemte deretter over hvilke iåter som skulle slippes løs j progråmmet som Lrtfordrere til de som vår allerede var inne.

-

Programmet ble kjapt en stor suksess og oppfattet som et friskt pust iellers trauste NRK. Rundt radioapparatene satt sulteforede mu)'l L inre'es .pr rF 09 rok opp de sr.re hrr\ pd lydbånd. dligere muligheter for å spille inn populære låter igod teknisk kvalitet på lydbånd i Norge, hadde begrenset seq til enke tlåter i Nitimen, Ønskekonserten 09 Sjømannssendinså (om man ikke fikk inn svensk radio)

T

Debuten gikk på lufta fredag 23. april I96s. Kjenningsmelodien var med Kjell Karlsens Vinner ble King OfThe Roacl med Roger Miller Progråmmet var lagt opp slik at det satt en ungdomsjury hos NRK i Oslo og en ungdom sjury et annet sted i landet. Det var en stor begivenhet da Ti I 5kuddet kom på besøk. Påganqen om å få være med i proqrammet oq

Egentlig var programmet en blåkopi åv det svenske programmet Tio iTopp som startet opp i 1961 og som hadde det helt samme jurysystemet oq oqså rnentometerknappene. Men det var ofte slik på den tiden, at vitok

Gymnastikksåler aulåer 09 samfunnshus ble

tatt i bruk. Utenbysjtrryen ble flyttet fra sted til sted for hvert program. Begge juryene var utstyrt med mentometerknapper som var koplet sammen ien lång ledningssløyfe. Et måle apparat viste deretter hvor godt hver låt ble likt. Likte mån låta, trykket rnan inn en knapp. Likte mån ikke låta, forholdt man seg rolig. På den måten ble det for begge steder målt en prosentvis oppslutning som ble oppgjort til poeng og laqt sammen. Programmet gikk hver fredag ettermiddag fra oppstaften (senere gikk det ånnenhver fredag

14

rnerr'.rlrrkdrpp(

os

nnitPrrdd


BEATLES-LÅTENE 5OM VAR MED I 1O I SKUDDEI: Ticket Io Ride:inn416 6s

Delvar minst l3 Beatles låtersom gikk helttil Var det noen oftrsielle(UK) Beatles A sider som ikke var med i programmet?.ia, we Can Work 1t Out 09 Eleånor Rigby. (Men beqge sing ene

Help: Yestetdoy:

27Æ

29anger på istå høyen n.3

65 6gangerpå kta

.r3/12 6s

3

nådde nr

l

qanger på crå

-

.ådden.l

irn 14/1 66 2gangerpålista !kjenthvorhøyt

Day Itippet:

var representerte med dobbelt A sidene Day Tripper og Yellow Submarine)

.r

-

Gd: inn 25/2-66

,+

ganger på lista

Mj.helle:inn25/3 66

1

ganger på llsta nåd.le n.l

nåd.lenL I

Deterlangt ned til nest beste iTii Skuddet ar tist, målt i åntall låter i proqrammet. Nest beste erThe Monkees med 9 låter Rolling Stones, Tremeloes, Hollies, Cliff Richard, Kinks hadde a låter hver Bee Gees, Beach Boys og Hermans Hermits hadde 7 bidrå9.

lohn Lennon/Plastic Ono Band kom inn med ln ,rånt \årmd 09 vdr I qånq på li\rd o9 en ?.

Papeback Witer:

in.

Yellaw

1/7 66 - 4 qånger på listå nådde nr 1

subna he:t.r

12/a 66

4qangerpå rsta nåclde nr.I Penny Lane:

inn 24/2

67

.4

gangerpå lrsta

Strawbetry Fieldt Forevet: t^n 22/3-67

Av Beatles relatert qjorde Mary Hopkins det spesielt skarpt. De 2 låtene hun hadde med, Those wereThe Dåys(196a) og Goodbye(l 969), 9ikk begge til topps.

aI

You Need ls Love: .r 11/7 67 s gangerpå lrsta - høy8t.r.3

Hella Goadbye: inn 15/12-61 3 ganqerpå I ste

nådde.r.l Mdsical Myste,yTaur: .tt26/1 6a 3 ganger på ista ukjent hvorhøyt Lady

Madonna:in.22/3 6a - r gånq på

I 3tå

høyest Hey )ude:

nr3

inn 20/9-68 3qå.9erpålsta

høy6t nr l Ba.kin rhe U.S.S.R.:inn25/1-69 2

Marmalade hadde en superhit med Ob-La-Di, Ob La Da.3 uker på ] plass i begynnelsen av 1969 ble det. Herb Albert hådcle også sin versjon inne. Men det ble med 1 ganq o9 en 9. plass ioktober I969. Joe Cocker var 6 ganger på lista med With A Little Help From My Friends fra slutten av 196a, men jeq har dessverre ingen informå sjon om hvor høyt den nådde. Hans She Came n Through The Bathroom Window var inne 2 program islutten av'1969, 09så med ukjent

høyeste plassering.

-

I qang på sla nådde nr.9

Pussig nok gjordeThe ovenanders det bedre med MichelleennThe Beatles gjorde det selv.

Overlanders var 4 ganger med i begynnelsen av 1966. heråv 2 på lør\le. B-drle, nådde o9så I plass litt senere, men gikk rett ut i neste

-

nådde.r.l

plass (Give Peace A Chance oq Cold Turkey

Ger

-

qå.gerpå listå høyeste nr2

Ad.k inn 9/5 69 -

a

gånger på I sta nådcl€ r. plass

the Ballad of tohn & Yako: .tt 2a/6 69 6gz.qerpå isra nåd.le r. plass

aoheTbgethet:inn7/11 69 s gang€rpåli3tanådde

r

p å5s

Let/iae: inn 3/4 7l) - s qån9er på lista nådd€ r. p ass rhe Long And Winding Road: inn 2a/a 7a r gång på ista- høyest nr6

'15


Kenny Båll med when 'm Sixtyfo!r fikk i august 1967 mecl en 5. plass.

I

gang

Dcn dd.rdarr -P.t popLlæ - ;t \o- \d i Skuddet på 6o,ra ler, vår Crying tn The Råin -ecl lh- I\p,ly Brothe .. Dan I on inn i ndr 1966 o9 holdt ut t I uka førjul. Det bte I7 pro 9rammer. Etter hvert ble det vel nærmest err

<sporb iå stemme på denT

Etter hva jeg husker av intervjuet vår der ikke så mye om musikken. Det gikk på der tanqe håret oq hva de synes om ar fansen var så vitte åt de revav clern klærne.

varjeq en ivrig Tl I Skuddet lytterfra første proqram. Det var ukens høydepunkt. opptak b e gjo( på familiens Iandberg Model 2 bånd opptaker Båndene ble fylt opp med mange av Se v

Andre som hadcle levet d over I o progråmmer

Ihe DockOfThe Bay i l96a med 1t ganger

Og deretter ble de spllt om og om iqjen. Je9 husker hvor spesielt glad je9 ble cla en ny Be at es slnq e dukket opp i programmet o9 jeg

Only one Woman/the Marbles i 196a/69 med 10

ganger

En

Beste norske qruppe er ikke overaskende The Pussycars. De korn inn med 5 tåter og gikktiltopps med 3 av dern: coverversjo.en av EbbTideil96s) og orqinalene Just A Little Teardrop(l966) 09 The Craftsman(j 967) The Pussycats spilte ()9så live i proqrammet og ble

utfordring var

å få

tatt opp låtene mest mu-

I9 reac D-r \i siutpr progra- ed-r.ndkL oq at bizzelyden på slutten av hver lår kom mecl. (Bizzelyden var et signal for tid å avgi

stemme eller kke).

rakk tit tan Vi.lat Eeryan fot kit.lematetiale frc NRK.

r

{\

16

l)lxlRc \loDlu

r;Lrd Egdd.\{oe6r.fprtll|iLigbrrhadDpfrriyltr.nålijrltr,lddl


THE BEATLES PÅ K OF FAME foto: ESPEN BRATLI!

Norwegian Wood-leseren Espen Bratlie har vært på tur i USA, og deler noen flotte bilder fra Walk of Fame i Hollywood med oss andre. Vi er de første til å innrømme at det rykker godt ireisefoten når vi ser slike bilder!

Bildene ble tatt ogsendt& en avvåre lesere sitter d! også på bilder du vil dele med oss? send dem tit redakrjonen@norwesianwood.orct


ANMELDELSER

PAUT MCCARTNEY - NEW Utgln:14. oktober 2013


Som dere sikkert har fått med dere, slapp Paul Mccartney studioalbumet NEW, og det har ikke gått upåaktet hen. Vi trykker her to

anmeldelser av albumet, det skulle bare mangle.

MODERNE PAUL MCCARTNEY SER TILBAKE, MARTIN AASIN !VRI.]HT

rcKsT:

Siden The Beatles Antholoqy på midten av 199O tallet har Paul McCartney hatt et behov for å ha en kontroll over sitt eget ettermæle. New belrefter detle på flere måter.

F.F'F Paul McCartney var den mest eksperimentel' le 09 åvantagardistiske blant Fåb Four. Paul lekte seg med tapeloops på John Lennons Tomotrow Never Knows (fra Revolver, 1966), Paul hadde ideen til og var drivkråften bak det hislorisle ålbu mer \Sr. Popp-- c lonely He arts Club Band (1967), Paul fikk ideen til, og var

nok en gang drivkraften bak den surrealist'ske 09 pk\peflm-nl-lle (en åv Marria \, or\-,-\ favorittfi lmer) Maglcal MysteryTour (1 967). Paulfikk samlet de andre tre Beatlene til deres svanesang,Abbey Road (1969). Paulville ikke atThe Aeatles skulle opphøre. The Beatles har fulgt Paul i alltid deretter - på godt og vondi. ELEKTRONI5KE LYDER New l'ølqpr opp d-r -lektroniske lydbjldel på Electric Arguments (200a), platen som Paulga ut under pseudonymet Fireman, et samarbeid med "outh. som hdlig på 90 Idller vår mpd r den elektroniskegruppenThe Orb. På Newer det også mer melodiøse låter, deriblant Beatles pastisjen New, o9 den syrlige hilsenen til musikkjournalister og forstå-seg-på ere, Early Days. Paul vinner på at han ser fremover, uten atjeg forventer en ny Sgt. Peppereller Ram. Paul sitter ikke som mange tror, bare ig.jen i gåm le Beatles-minner. Det er å1le sideprosjektene en bekreftelse på. Paul harsiden 1991 skrevet

korverk, orkesterverk og ballett, laget elektro nisk musikk o9 remikset eqen rnusikk sammen med Freelance Hellraiser (Roy Ker), under navnetTwin Freaks. Og på hoveclalbumene kan denne ungdommelige lekenheten smitte Selv om PaLrl ikke er like melodisk sterk som tidligere er flere av melodilinjene velkjent McCårtney. Det er derimot de mer modernistiske låtene oq spennvidden idet musikalske land skapet som heverdenne platen til noe mer enn en middelmåd'ghet. Paul er gjennom-

9ående mørl. oåul h lser Ll"rrr pger Baårles, wings 09 eksperimentering med forskjellige musikalske uttrykk gjennom karrieren-

Paulharfire produsenter med på laget;Gi les Martin (sønnen tilGeorqe Martin). Ethan -Johns Gønnen tilGlyn lohns), Paul Epsworth (produsert for Adele, Primål S.ream) og Mark Ronson imusiler. DJ 09 orodu"enr). Trl rro\. for fire produsenter, har albumet en helhetPlaten er på ingen måte overprodusert. sAMMEN MED JOHN Tittelsangen er en lett og fin, melodiøs sang som umiddelbart trekker assosiasjonene til Good Day Sunshine og Penny Lane. En mLrnter PaLrl McCartney låt det er lett å nynne til. Early Days er platens sterkeste låt som minner om, eh, gamle dager Påul minnes den første tiden med sin venn o9 musikalske bror John. Før The Beatles nådde verdensherredømme. Mot slutten retter Påul peke6ngeren til alle dem som mener å vite hvem som sjorde hva på Beatles'plater Mellom linjene tolkerjeq Paul dithen atdefleste har bedømtJohn som den mest kreative iThe Beatles, og at Paul bare var

19


But os for me I don't see how they can rcmembet

when theywercn'twhete it wos ot

t

rode a big qreen bus

Andthey canttake it from me if they try

I

could see evertihing

t

lived th,oug h those ea ydays

Men Paul raljerer ikke.Tildet, kan man hel ler lese selvbiografien MånyYears From Now (1997). Paul sitter

'kke

bare igjen i gamle Beatles min-

lCan Beteren påminnelseom hva han drev på med Wings på midten av 7o-tallet, dog i et meroppgradert lydbilde. Blantde mest modernistiske sdngene er Roåd platens defi. nitive høydepunkt- Ganske utypisk Påul, hvis man betrakter ham som en eks Beatle som bare skrev sanger som Yesterdåy og Let lt Be. Men er dette utypisk Paul? Lydbildeter mørkt, drevet frem avceleste, piåno og forvrenqt sangstemme. Ettilsvårende lydbilde var det mye av på Electrjc Argumentt denne gangen erdet mer 6npusset. Paullegger vekl på at lydlandskap er viktigereenn en fengende På albumet er ikke Påuls skoledannende bassganger liketydelig fremme i lydbildetsom på de mer Beatles-åktige soloplatene Flaming P'e og Chaos And Creåtion lnThe Backyard.

FJOLLETE OHHH-ING

Men så ødelegger Paulfor seg selv- igjen. Han må ta med en tollete hei-og-hålåt, Every bodyOutThere, som garantert blketfast innslag på de gigantiske stådionkonsertene. Etter 50 år som superstjerne og innovativ låtskriver må Paul McCartney servere meg slikt mø1. H ey, ev

etybody out t here

You know whdt it's like

lf yau hdven't got o life when you haven't got d fife

(etterfulgt av mye ohh hoing). ENKLETEKSTER Også på tekstfronten ha r Pau I tatt for mange lettvinte løsninger. On My WayTo Work kunne ha vært en sang om det intetsigende daglivet, sett fra et sete på bussen. Og det ergodt mulag det er det Paulsiktertil. Men teksten blirforenkel. Den

erdirekte men ikkepoetisk. Det liggerikke nok

20

Peoplecome andwent

I

picked the pdckets up

Whenthe people left But allthetime tthought ofyou How for away the future seemed

Hva er det ikke å skjønne her?

5TERKE BONUS5POR Men, hvis du sjekker ut bonussporene, vildu finne en overaskende spennende og skitten countrylåt (har Paul Mccartney og JeffTweedy begynt å henge såmmen?), noe åv det tøffeste Paulhar kommet med på lenge, og en sår pianoballade til Na ncy (hans tredje og nåværende kone, Nancy er gjennomgangstema på platen).Teksten er heltåpen og enkel, men med den nakne stemningen blir dette ganske Påul M(CdrrneyerfortsaLtsulren. Hdn,øker fortsått nye måter å skrive om den store kjærligheten 09 livet på- På enkelte låter treffer Paul godt, men dessvere er det enkelte Iettvinte løsninger som trekker ned helhetsinntrykket.


.HOW FAR AWAY THE FUTURE SEEMED'': SIR PAULS NYE TRIUMF, 50 ÅR SPNENE tEKStJ

SIRAUDUN

syns det er litt meningsløst å gi terningkast til Paul McCartney; <<Jeg

NEW er en plåte som vil ha oppmerksomhet_ Paul gidder åpenbart ikke å skrive hitlåter mer, hån forsøker heller rett oq slett laqe det han for tida mener er god musikk - sammen mecl

går det an å ikke gi moptops?> inn leder Sir Audun mailen med når han yngre, meritterte partnere. Multi instrumentasender oss sin anmeldelse av NEW. listen erfortsått leken, kreativ og imponerenr \rud,o. blan' ånner ar det mye for r,erfelig Redaktørene er enige: utvilsomt ja. dgitårspill på Det

Iørste

jeg er redd for, nårjeg seiter på et

album fra Paul i 2013, er at han skal kjede meg. Detandre er at han skal henfalle

til sentimentate

her Hør akustisk solo over tremo lo'fills på <Lookinq at heDj lekre detalier som dette er over hele albumet. 09 etrer mer enn ti års tro tjeneste får endelig bandmecllemmene hans lovtil å slippetil i studio ogsål

piano-ballader, som han jo av os til qjør.

Paul refererer selvfølgelig seg selv hele veien,

Dettredje er at han skal begynne å sulle i vei

men alltid med en intensjon. Hererfulltav lekre småting som på <l can beb hvor en me lodilinje sitert fra <Only mama knows> sender

med gammelmannsjalling (og ditto boogie), som ikke er helt unaturlig når man har blitt i€rde er at han skalgietter for presset om den mer nostalgiske delen av hans millioner av fans (fra ca 60 år og oppover) - samt store deler av pressen sånn synligvis stadig har våte drømmer om. Del

å væreThe Beåtle, som

Ient€ er at han skal prøve altfor hardt å være kulog moderne, som en klein onkel som nettopp har oppdaget Arctic Monkeys på Det

at han skal skru på den mentale repeat-knappen uten å eksperimentere 09 utforske sitt uttrykk mer slik nesten alle musike re på hans alder {heller ikke så unåturljg) gjør Det sjette er

Da såmtligeavdisse redslene erfeid av banen etter første lytt på NEW; pusterjeg tettet oq titt forviret ut, oq tar på et qodt oq dyrt headset for finlytting. 09 bare på andre l)4ting begynner sangene å vokse. Og etrer sjette lytting Iånerjeg overskriften fra anmeldelsen iWall

Street Journal: NEW er en

triuml

De fire ulike produsentene har alle valgt spen nende vinklinger på Pauls demoer, oq sonisk

erdet en enormt cletaljrik og moderne plate,

som vinner seg på gjentatt n.erlytting. tkke att er opl,mdlr vpllykket, men dpr blrrdet i(\e når man er villig til å ta sjanser.

ossutienvintage l9T3mellotron solosom

Linda ville vært stolt åv. Jeq hører flere steder -lko'e],ko)frå Ba.l to rh-eqq. t-laming pip. Driving rain, Electri. Arguments. Faktisk er albumet mer preget av Wings enn av Beatles, og han virker inspirert av sitt alter egoThe Påuls vol ål hå, væ, r utevn pd l.on:-r.-,. 09 JAg har lurt en stund på når qammelmanns stem men hdn( .lal lomme. d-a vr hørre lirt dv på Chaos and creation in the backyard. Jeg tror kanskje den manifesterer seq på <Early days)

og bonussporet <scared,, som beqge har litt eldre Johnny Cash/Rick Rubin over seg. Klede li9 nakent og sårbart, tørt oq uten mye prosessering av lyden. Denne <nye,/gamle stemmen blir interessant å følge de neste 20 årene. Men på andre låter som <Iu rned out,, eller <Save ue synger han uanstrengt som en 2s-årin9. Kameleonen Paul er 25 og 7t år samtidig, som et bindeledd mellom nåtid, framtid, og en

uendelig tern fortid. Pdul M(aarrney har allrrd værr pn unde'vu , dert tekstforfatter Om du spør hva buclskapet hdr, -,, \å ar det ikl F silier I dr du stiller der mest fruktbare spørsmålet: De beste sangene t'l Paul Mccartney (handleD, ikke nødvendiq vis om noe som helst, eller har noe <budskap> - det overlates til lytterens fantasi - men de er fulle av fantasiskapende bilder vidd, ek sentrisk britisk humor gode formuleringer,

)l


ordspillog frydefull lek med språket. Og, en working class ethos og humanisme. Husk; han er blod fan avCharles Dickens. Hereret utvalq one-liners og kule formuleringer på NEW: "Yout inspitdt ton. lonq may

t

neea someaoiy used to

i.lo,t,

moy it come to you

detingwith

d

sinnet"

"Never pick o frqht you're goihq to tose"

"Doqsand bitches hunt for fame" "Do some qood before you say qoodbye" "Be

sttuightwhh meyeah, creote with

"t took o t honLe

to be'

ondwhoto ooo.t

me yedh"

lhtna tu,npdout

"Evetybody else is busy doing bettet than me"

"Whottm gonq to do ne\t tteove entitety "t'm o .elebrity!

Oh

boy,someone get

to

yout

me outof here"

Eller hva med teksten som plutselig kommenterer seq selv?"lcån't see anymore, the blinding li9ht, it'sjust a metaphor I use when

things aren,t 9oin9 right'i Og denne, som anmelderen i Q med rette kal te en killer line:"She came from Chichesterto study history, she had removed her clothes for

leg sier ikke at Paul ikke har skrevet like gode og bedre sangerføL Albumet har ingen <Jenny Wren>, <End ofthe end>, <Calico skies,, <My bravefaco, <Back seat ofmycaD eller

22

Men det har (lcån bet,. <Looking at her,,

<Eårly days), (AlligatoD,, <Appreciate,.... og

den lett surreålistiske hvalross-møter-rap, over en ambient (og ambrvdl-ntl) vals -. Queenie Eye"-

Slik Beatles anno 1966 varto veldig ulike band istudio og på scenen, erstudio versjonen av Paul i 2013 veldig annerledes enn de feiringene avsittegel liv\verk qom han gjørpå sce

Han erfortsatt en kunstnersom ikke stårstille, og dette albumet virkersom et kreativt over tkudds-pro\Jekt tra en månn som i sin identitet er låtskriver og musiker ikke ex-Beatle, lesende, superstjerne eller kjendis. (Det er dette han driver med,, som Giles Martin så en kelt forklarerdet. Hvilke andre musikere over 70 årmakterellervågerå holde på sånn? Paul simon er i nærheten, kanskje, ellers kommer

jes ikke på noen...

12013 er Paulfor lengst grundig anerkjent som kunstnerfor det han faktisk har gjort gjennom 5O års utrolig rikog mangfoldig pro

duksjon. Når han dør, vil verden sørse, synse sanger, fortelle historier, rulle ut tepper. Ennå vilfortsatten og annen snakke om at Paul kunne trengt en John for å redigere seg (slikJohn på 7o-tallet også kunne trengt Paul).

Greil nok. men ieg l.iøper poengel lilAle!rs Petridis iThe Guardian:Det er 6n enkelgrunn til at Paul Mccartney aldrifrnner en samar beidspartnersom er likeverdig med ham selL Etter 19aO finnes ikke vedkommende.


RINGO STARR OG BEN CORT: OCTOPUS'5 GARDEN kende tegningene

2073

til illustratøren Ben

AAA

RINGOS BARNEBOK LYKKES PÅ GRUNN AVTEGNINGENE Beatles delte publikum mellom seg. Paul

Cort. Og den lykkesLille Pernille på ett og et halvt år strål te da hun fikktitte

tok

massene, lohn d4 inrellekruelle, George rol mystikerne og Ringo tok barna. Slik har det alltid vært, og Ringo leverfortsatt opp tat forventningene: nå hår han skrevet barnebok.

sikkert bladd ifiller reghr.9ene Foto: Bent€ G! lerud Med boko føtger det

Det har ikke værtvanskeliq, teksten i boka er

rFll oq 't969.

llell lpk\tentil O!lopusiqGdrden.frd

.n

et 6.e spot på ptdten. det lørste spotet intoduseter Ringo boka, og pA det leser han rctt og slett kktaen. DeretEt kommer en nyinnspiling ow sqnged, båd. med vokal og soh ka ro a ke /i d stu m e n ta I ve t sjo n. CD. Det

n6E

TIMOTHY WHITE: GEORGE HARRISON RECONSIDERED ing"09 "Save

ÅAAå Timothy White ( 1952 2OO2) var musikkjou rnalist og redaktør.l 19a7 intervjuet han George Harrison i forbindelse med comebackplaten "Cloud Nine':Vi som fulqte George vet at han var privat, men når han førsr ga intervjuer, svarte han på spørsmålene med minst ett glimt i øyetWhites intervju med George er nå utgitt i bokform som e bok, ogjournalisten viserflere qanqer under intervjuet at hån hå, gjor I lek\ene .rne r forkånl dv rnlervluet Dette inte rvj uet fortoner seg nesten mer som en samtåle hvor alle mine fåvorittemaer om

Georgefram til i9a7 gjennomgås: Fordet

første er de innom alle soloplatene til Geor ge, inkludert "Electronic sound'i lkke i detalj selvsaqt, men ålle nevnes i en eller annen sammenheng, blant annet er den noe obskure coverlåten "l really love you" under lupen. George tarogså opp temaersom samårbeid med Phil Spector, Jeff Lynne o9 Bob Dylan, historien bak låter som "Deep blue"og "Devil's radio';

here in Eng

"Bagde"bletil,

tarspillingen.

Hva skjedde med sangene"Layhis head:"Teats ofthe world': "Sat singing" og 'Flying hour"?

Georqe fortellerda om det planlagte pros.jektet "Songs by George Harrison'1

prosjektet. "lt's expensive, yes, but in a world ofcrass, disposable junk, it-s meant to be a lov-ly lhing: Srllert, ceorge. fo, de 50m har råd

tilden.

Alt i alt en liten, men veldig floit samtale nedfelt i bokform. Løp og les, folkens. Og spill gjerne hele Georse Harrison katalosen mens

23


MARK LEWISOH

N


MARK LEWISOH N: ALL THESE YEARS, VOLUME 1: "TUNE

lN"

2013

AAAA

Mark Lewisohns Beatlesbiografi bringer nye fakta tiltorgs og tar livet av noen av de gamle mytene. Flere bøker har

hattsom formålå fortelle hele

Beatleshistorien. Den første

va I g ru ppas oftrsielle brogrd6.ført ipennen dv Hunrer Davierog pu

blisertil96a (1969 på norsk). Davies hadde fått være med gruppa imange månederog hadde intervjuetbådealle igruppa og foreld rene deresl09 med atdetvarden offisielle historien, ble den gjenstand for sensur avgruppemecllemme ne selvoq deres familier før den ble utqitt. Den kanskje mest kjente Beatlesbiografien etter 9ruppas splittelse er <Shout!TheTrue Story of

TheBeatles,somPhilipNormanskrevi 1941.1 U>A fill den tittelen shour:lhFBearlesinlhetr Generation). Denne ble hylletda den kom, men efter gransking av Beatlesfans viserden seg å ha masser av feil, den bæ.er preg av at Norman

ikke liker Paul McCartne, samt at fodatteren harlite peiling på mlrsikk- Enting som den boka klarte å bringe på det rene vardåtoen 6.juli t9s7 - dagenJohn møtte Påul. Men fortjenestenvar ikke Normans. En ung fan, MarkLewisohn hadde

fåttioppdrag

av Norman

åfnne ut nøyaktig hvil-

ken dag komponistparet møttes, og Lewisohn klarte det. Etter å hå saumfart Liverpools aviser fra slutten avfemtitallet kom han overannonsen for Ia ndsbyfesten iwoolton.

s;den Philip Normans bok hardet kommet flere Beatlesbioqrafi er, rnen ingen har biitt stående son\de6ni'iv.lnnrrlnå.MarklewEohnhdr tidlF gere vælt kjent som forfatteren avflere oppslags verk om Beatlet flere avdisse betegnes som de defnitive. Førs' ul vdr B-drlo,l rve , son lo\ for

hvorde spilteog hva despilte.5å kom <Recording Sessions,, boka om

siden ga Lewisohn seg i kast med øse prosjekt Beatlesbiografi en.

sittmestambisi

Detsom skilier Lewisohns bok fra tidligere Beat lesbiografier erat han ikke lenerseg på tidliqere kilder Alle faktå måtte graves opp på D4t og verifiseresfør han tillotseg å slå fastnoe.Og tiden jobbetmotham. Desom husket noevar iferd med å dø ur. Flereavde personene Lewisohn intervjuet for boka sier nå døde. Det mesttråqiske tilfellet er NeilAspinall. Hån var med gruppa heltfra Pete Best perioden og frem tilvåredager Som Beåtles' sjåførog alt mulig mann varhan tilstedeved nær såqt alle anleclninqer Men fordihan var sieffor Appleoq fortsatt en insider neket han å giinter vjuerom sinedager med gruppå. En daq sluttet han ijobben,og då ringte han Lewisohn. Han vår klarfor å snakke. Ett eneste intervju med Aspinall rakkLewisohn å qjen nomføre før Aspina ll ble syk

ew..ohn har hl-rUuet manqe av de ndvnene vr ktenaergodtfrå tidlioere bøt-r. man hdn håroS.å I

funnet frem til intervjuob.jekter som ikke har vært kjent fra før av. For eksempelArthur Kell, George Harisons beste venn i ungdomsårene. Arthur l-dng ofie -dmm-n m-d taoen John, Paulog u-or ge, og vartilstede hver ganq de spilte på Cåsbah Club. Dennetrioen haddeforøvrig også et navn, "Japage 3>- Navnet var satt såmmen avfornavne netilgutta,og har ikkeveert kjent før Boka går grundig tilverks,ja denne boka er på over9Oo sider (nesten I800 i spesialutgaven) og likeveltar den oss ikke lengerenn ut 1962. Resten avhistorien kommerideto neste bindene. Når det gjelder spesialutgaven, så er dette forfatterens opprinnelige manus, slik han sendte dettilforlaget førstesåns- Lewisohn frkkda beskjed om å skjære

det nedtildethalve. En bekjentav meg menteat da var detden korte veBjonen man burde lese, for det eren grunn til atforlag har redaktører 09 kon sulenter. Jeg er uenig. Her erdet ikke forlaget som har redigert ned boka, den.ejobben tok Lewisohn selv. Han skar vekkting som ikke var viktig å hå med for h istorien s skyld. Men for en Beatlesnerd er det vel nettopp sliketing som er irelevå nt for d-an jevne leser som utgjør de anekdotene vi koser oss

seg alle Beatleskonsertene,

alle Beatlesinnspillingene. Etter dette kom <Chro niclesren dag for dag gjennomgång av Beatles kaiiiere, med henblikkpå konserter rådio og lV opplrade.er og drbard r rnnsplling<slud o. Lewisohn varoqså medforfatter av en guidebok i Beatles'fotspor i London og omegn. Fortiår

Boka er låqt opp.l.k dr når lorldne.en viderebr:n gersitater eller historier, så blir disse nummerert fo{løpende innenforhvert kapittel. Bakerst i boka er referansekildene listetopp, også disse under hvert kapittel. Er man en grundiq lesersom er nysqjerriq på referansekildene blir man derfor !handpm6d bokme.keroq blar me lom hr\ronFn

)5


og referansesidene heletiden. På ebokutgaven er detteenklere, man peker/klikker på tallet og tas rett til referansen.I lbåkekna ppen brinqer deg deretter reft tilbaketil teksten igjen. Hele barndommen til John, Paul, George 09 Ringo rulles opp parallelt.Vi fårfølgedem hele veien,og innimellom får vi vite hva som samtidig skjer i til Brian Epstein og ceorgeMartin. Takket 'ivene være atjeg har vært ibåde Liverpoolog Hamburg og sett qatene de gikk i, harjeq imitt indre øye hale ridan an filrF gående under le5nh gFn. ipg ser de lormeg 09 hører hva desier.l.å måte er Lewisohn en god formidler. Avog tiller jeg høyt, når forfatteren bruker et Rutles-uttrykk eller kommer med andre årtige sidespill. For meg er Beåtleshistorien velkjent, je9 har lest de tidligere bøkeneog sluktåltsom harkommet av dokumentaffilmer Men gang på qang støter jeg på nye opplysningereller korrigeringeråv det jeo hoddejFg vr5ste. Uten å øp- ror nye. I an eq si åt omstend iqhetene rundt innqåelsen av platekontrakten med EMI er svært annerledes enn hva George Md.r,n huske,. Bedtlcs prøvespitre aldri for EMl, de fikk kontrakt uhørt.

GOOD

Of

FREDA

AAAA

Tprrpin påvirker rkt - rppertoarer på Dq , drnnspillingene sædi9, men pluselig får<Like Dream ers Do en vikig rolle. Oq jeg får vite noe jeq eqentliq harhatt mistankeom imanqeår: Pete Bestvåralltid en outsider en brikke som ikke passet inn i Beatlespuslespillet. Denne boka er slik en god bokalltid er:Man blir oppslukt og leser videreforå komme titslutten. Og når slutten erder skulle man ønske det var mer. Heldigviserdet mer. Mye mer Men vi må venle lenge. Lew \ohn dn\lår åt han sl.algrFi- å få utgitttredjeog siste bind rundt2o2o. Lewisohn lover at disse ikkevilfå undetitlersom On' eller <Drop Ouu. Men han vet ennå ikke hva de skal hete. <All these yea rs, er hentet f,d rhe bånd youve known toralllheeyedr,.I Sgt.Peppersangen, <Tune in> er frå strawberry Fields Foreverteksten <Turn

Fat de tum gjehe vil lone ned Kindle@Bhnen av ven f& d4ne i ta bind hat amtuh,cam_

spetialutgt

Det helt spesielle med Frcda Keller,erathun aldri harfortalt noen om årene med bandet verken til pra(\e eller ven ner lorhen.evdr den6 hpnnas og deres privatliv 09 et løfte hun gavtilBeåtles manager Brian Epstein, som hun oppleversom megei streng, men sårbar Freda ble selvfan da hun så dem for første gang iThe Cåvern 1961 underen lunsj. Hun star tet så deres første fan klubb, hvorhun svarte på brev em småientene sendte inn.Alt fla ønskelå tertil mer lntimeønsker.

Da

jeg først hørte om denne filmen, trod-

de jeg først dette var nok en (nå

skaljeg fortelle noe dere alle har hørt før tusen ganqerføn,. Men jeg kunne ikketa merfeil! Filmen om <tauso Freda somjobbet som Beatles fånklubbleder 09 sekretær i hele 1 1 år er en fasinerende o9 spennende reisel

26

Filmen blir aldrikjedelig, den er klippet effettivt og haritillegg masse ukjentebilder jeg tør påstå aldrier blitt vist før. Musikken idokumentaren er for det meste beatlescover fremført av and re drlr5ter men hd. fokrsk tatt lov titå brukeaL par originale låter. Det er dessvere inqen interujuerav Pauleller Ringo,men en spesiell hilsen fra Ringo dukkeropp heit på tampen avfilmen. Jeg anbefalerdere på det varmeste å få med dere hele den ne fås:ner Fnd- hrtorien, (om nå er å tå

tak ipå DVDoq Blu Ray. Etinnbtikk bakfasaden der vitreffer fire unge gutter som så gjerne vil bli popstjerner, o9 som blir det tilde grader med


GOING UNDERGROUND: PAUT MCCARTNEV THE BEATLES AND THE UK COUNTER.CULTURE 0vD Chrome Dreahs 2073

/

lndle Dist.ibution

AAAA Dette er en film som 9år grundig til verks med å kartlegge det som gikk og går under betegnelsen sektitallets undergrunnsbevegelse i England. lflmen medvirker

oq

si alle

nøkkelpersone

ne frå denna beveqpl\pn. \om eqe.rtliq vise' seg å være en relativt liten, Londonbasert

qjenq med høyere utdannelse. Bevegelsen tok utgangspunkt i den britiske antiatombombeprotestene på femtitallel, Be at-poetene fra USA (for det meste rep.esentert i 6lmen av Allan Ginsberg), o9 en uavhengig

Undergrunnsbevegelsen holdninger om sex, politikk, kunst og musikk var bredere 09 mer liberalt enn det omkringliqgende samfunnets holdninger. Friform jazz var en av de musikal ske hjørnesteinene i bevegelsen, men etter hvelt omfavnet deThe Beatles, ettersom disse stadig utvidet musikkens horisonter Filmen består av arkivmateriale blandet med nye intervjuer med forsrunnsfigurer i bevegel sen: McCartneys venn og redaktør for lnteF nationalTimes Barry Miles, eieren av lndica galleri oq bokhandel lohn Dunbar, Joe Boyd, eier av nattklubben UFO oq Pink Floyd produsent oq andre. Filmen dokumenterer hvordan alternative artisters eksperamenter med lyder influerte McCartney i låter som <Tomorrow Never Knows> 09 <A Day ln The Life'. Det vlser seg at McCårtneys involvering med undergrunnsbevegelsen var relativt kort, fra r966 o9 frem til Brian Epstein døde. Da fånr McCartney ut at han måtte ta grep for å holde Beatles flytende, og sa

farveltildenjevnlige

kontakten han hadde hatt med bevegelsen. Likevel fortsatte innfl ytelsen fra undergrunnsbeveqelsen hos McCartne, noe som harført

til at han stadig vekk driver med eksperimentelle, ikke kommersielle ting på s'den av pop plate ne. Dette har manifestert seq isliketing som Mdgicål My5tery lour ' frlmen ur-n ndnu,. den rotete dokumentaren <Let lt Be>, solo pro slekter som i<fhrillington>, det første soloalbu met <McCartney>, den uventede kommersielle suksessen (Mccartney lb,, platene med (The

Kort sagt fikk vi en McCårtney med betrakteliq løsere snipp elr-r flørrpn med undergrJnn, Det pussi9eerjoatLennon-Ono kom i bevegelsen etterat M.Cartney hadde 'nn trukket seg ut, 09 resultatene av dette er parets eksperimentelle tre første album, samt <Revolution #9, på det hvite albumet. De arkivopptakene av Beatles og co som er

benyttet er ikke spesie t sjeldne, jeq vil tro at alt finnes på Anthology DVDene.

Menvilman vite merom denne bevegelsen og innflytelsen den haclde på John og Paul, er dette en 6n film å tå med seq.

27


THE BE,ALTES LEVERER FORTSATT! teLst: ROGER STORMO

THE BEATLES (LIVE AT THE BBC) (REMASTRET) oG (oN AIR - LIVE AT THE BBC VOLUME 2)

Arbeidet star tet r 20 I l, 09 produs6nrFn b6gynte då oqså på en ny bok med såmme temå. Nå er både boka og platene her.

CD

Først o9 fremst er det plenty med oppqrade rinqer. Noen er drastiske, andre små. Men i

Apple

/ UnivetsalMlsic

1013

AAAA The Beatles'<Live At The BBC' utgitt til unison jubel og førsteplasser på albumlister verden over, I 1994 ble

Kontraktstridighetene mellom Beatles og I Ml som hadde pågått under hele sytti- og åttitallet var omsider ferdig behandlet, og det var igien en god tone mellom Apple og EMl. Endelig kunne man begynne å samarbeide for å utgi noe nytt, ikke bare pakke inn de samme sangene i nye omslag og sam mensetninger. <Live at the BBC> testet markedet for gamle Beatlesopptak 09 de påfølgende "Anthology> 1,2 og 3 de mellomligqende årene har mån både fun net bedre opptak av de såmme radioprogrammene og verden ha, urv,lrF egnadrdntapå restaurering åv lyd. <Live at the BBC' er dertor ikke en remastrinq i tradisjonell forstand, man har ikke rensket opp masterteipen men satt I

den sammen på nytt, dels fra nye kilder. Kevin Howlett er produsent for rådioprogram mer på BBC, og har tidligere både skrevet bøker om rådioinnspillingene til Beatles for selskapet og lå9d retrospektive radioprogram mermed smakebiterfra arkivene. Han bledeF for betrodd jobben med både å sette sammen albumet på nltt, samr å lå9e en oppfølger.

)a

det store oq det hele

så låter<Live atthe BBC, mye bedre nå enn før. Sløret som dekket den

9.m'p urgdv-n skyldte: ursrra(r b,uk av 5onic

Solutions'<No noise> teknikken De iernet båndsus, men derte gikk også ut over diskan ten- Nå er dette benlttet i langt mindre grad enn det som var fasjonabelt på nittitållet, og det kler virkelig denne typen innspillinger.

Sånger som I Got A Woman,To Know Her ls To Love Her og Nothin'Shakin'er noen av de som får blåst nytt liv inn i seg, takket være k arere lyd. Utfadinqer er 09så lenger, slik at spor som Don r Ever Chdng- rt t a kur'6( før dan er far

di9,o9 sluttakkordene på A 5hotOfRhythm And Blues oq Ooh My soulfår lov til å dø helt ur r \leder for å dvbryres På sanqer som Lrying Waiting Hopinq og Kansas City/Hey Hey Hey Hey er ikke lenger siste akkord fra foregående sang lenger hørbar over gitarintroene, noe som skjemmet 1 994 utgavenDen nye platen erogså superb.TlllThere Was You (håinr, lwi(l And 5hour P\ I love You, Please Mr Postman,Words OfLove, Please Please Me, Anna, Ask Me Wh, Devil ln Her Heart og SureTo Fåller bare noen avhøydepunk tene. Det er 09så en flott oppgradering av You Can't DoThatfrå <Top GeaD (sekstitallets rådioprogram, ikke forveksl med våre dagers motorproqram), med den originale stemmen

til B,iå'1 Mcrhewrnrokr.Andrp .porhør-(og.å bedre ut, men de nevnte er oppqraderinger i forhold til versjoner vi tidligere kun har hatt bootlegopptak av. det noe her som ikke tidligere hår vært ute på bootlegs? la, I Feel Fine er en ånnen Er


tagning enn den som ble kring kastet og har artig studiosnakk mellom Beatlene, hvor Paut 09 GeorgegirJohn råd om hvordan han skål fremprovosere feed backen. Men samme uke som platen ble sluppet sendte BBC et radio program der vi fi kk ytterligere 30 sekunder av

denneopptaktenl Erdet da noe neqåtivtom disse platene? Pro duksjonsmessig er det ingenting å sette frngeren på. MEN, det finnesfaktisk bootlegopptak som har bedre veEjoner av enkelte av san gene. Her lån vi nevne Mrsery, som virker å slåmme frå en CD med teil, oq det 6nnes også bedre kilderfor lGotTo Find My Baby, Young blood, Baby lttYou,l'llBe On My Way, Some Other Gu, That3 All Right Mama ogJohnny B

Ryktene sierat platene skulle ha vær utgitt ållerede i,eptember, menåtde ble u(så på grunn åv en kjedelig hendelse. Komisangen Tie Me Kangaroo Down, Sporl, hvor Bedtles deltar sammen med opphavsmannen Rolf Harris skulle ha vært et høydepunkt på (On Aar Live AtThe BBC Volume 2,. Problemer meldte seg aaugust, da Hårris ble anholdt i foF bindelse med den pågående pedofili-opprul lingen hos ScotlandYard. Hatris opptredender på etTv-program ble tatt av lufta, og enten Apple eller Universal Music eller begse fikk kalde føtter 09 ville derfor kutte ut sången fra det kommende albumet. Vi gjør oppmerksom på åt Rolf Harris harerklært seg uskyldig, og at hans situasjon ennå ikke er avklart. Hovedsanqen som skulle promoteres ble deF etter istedetWords OfLove. Det ble produsert en promo EP med denne som første spor, 09 det ble lagd en delvis animert musikkvideo til den, som hadde premiere l6. september

Noen av de dårliqe rediqerinqene fra <Live at the BBC) er herdessverre fortsatt. Dette gjel der Ooh My Soul og Keep Your Hands Olf My Baby. lWantTo Hold Your Hand har også fortsatt denne båndløkken, noe som er synd. På UniversalMusic greide å få utvinylutgaven av <On Air -The Beatles Live at the BBCVotume 2, <On Air - Live AtThe BBC VolLrme 2> såmtidig er det en frytelig spleasejobb forå få introen til med CD versjonen, mens <Live atthe BBC) på Memph's ren, dette var unødvendig da andre vinylble sluppetnå l6.desember. Erdu heldig spor fortsått har introstemmen intakt. rakk du å ha den klar underjuletreet. Noe på <On

Air-

Live

atthe BBCVolume

2>

hårvælt utgitt fra før. Detdreierseg om Lend MeYour Comb fra <Anthology t>, samt to av sporenefra <Baby ltlYour-EPen fra 1995. Komplettister må imidlertid fortsatt behotde denne EPen (og nye samlerefinne den), da Devaltn Her Hearter ien ånnen fremførin9 på det nyeatbumet. Det var vel kanskje litt unødvendig? (On Air- Live At The BBCVolume 2' er satt sammen av produsentene Kevin Howlett og Mike Heatley, mens mastdngen blegjortavGuy Masseyog AlexWhadon iAbbey Roåd Studios. Den medfølgende bookleten inneholder blant annet Howletts detaljerte kommentarer tit hvert


Yan Friis omtaler Beatlesplatene:

LET IT BE

SIDE ONE

SIDE TWO 1.

3. (Aâ&#x201A;¬ross the Universet 5- <Dig ltD

5. (Let

30

it Be'

(l've Got

a Feeling'

3. (The Long and Winding Road'


Utgitt en maidaq da solen skinte

i

Bogstadveien og jeg jobbet som post-

Jeg spilte den de6nitivt. Opprømt og

tunge postvesken. Av og til tokjeg den

soundtracktilen bok. Filmen kom mye senere

ipositiv

bud og ikke kunne vente, men kjøp modus etter å ha oppdaget hva som befant inne iboksen, nemlig boken, den pråktfulle te lekkerboksen o9 bar den med meg seg billedboken på gjennomlø4 halvglanset papir. gjennom hele ruten iden allerede Mittførste møte med (Let lt Be, vår altså soh opp og beundret det glansede omslaget, tillurel Værbitt og fikk der fo ngen rnnvrrkning ingen skrift, bare fire portretter på sort på min opplevelse av musikken. bunn. Alle så ut til venstre, bortsett fra Den ble i stedet sou ndtracket til so m me ren Paul som så rett frem. Lå det noe i det? 197o for meg.Sammen med <M€Caltney>,

i hendene. Dylans <Self Portrait,, <Bridge OverTroubled Utålmodigheten brant i fi ngertuppene. Wateb,Jeremy Spencers solo Le Creedence Men jeg sto imot. Jeg ville ikke åpne Clearwater Revivals "Green River'LLq Crosb, Boksen veide løfterikt

vidunderet førjeg kom hjem. Jeg huskeråt innpåkningen løftet opplevelsen betydeliq. for i utqanqspunktet var dette en LP-utgivelse som utløste sorgfølelse. Katten var ute av sekken- Man visste at det varslutt. Skittka5tingen var i gang. NME-anmeldelsen skurret sårt mot bevisstheten, hadde de ikke kaltden en papp-gravsten? Man visste dessuten at dette aldrivar ment som noen ordentlig Beåtles-Le snarere et sideprosjekt, et eksperiment fra fortiden som gruppen ikke riktig hadde fått til. NME hadde skrevet om albumet med arbeidstittelen <Get Bacb flere ganger i 1969Utgivelsesddroer (og låtover5iklea ble annon sertog kansellert, så kom <Abbey Road) og det virket som om prosjektetvar skrinlagt.lnntil snakket om film dukketopp, og singlen <Let lt Be, slo hodet i Lee Marvin og Samon & carfunkel utpå senvinteren. Jeg bar på noe i poslsekken som gruppen på ingen måte sto innefor Sønderp rod u sert av Phil Spector hatetav PaulMcCartney (og ikke ak kuratelsket av de tre andre heller), filleristetav NME, innspiltfor nesten l6 måneder siden (og 1 6 måneder var en evighet i populærmusikken i I970),9ravet frem fia ruinene etter detThe Beatles som jeg hadde elsket uforbeholdenr siden høsten 1963. Sorgfølelsen var altså påtagelig

derre måifo.middaqen på Måjor\ruen. menreq var også oppspilt, detdreide seg tross alt om en ny Beatles LC 09 de hadde aldri skuffel meg før Jeg tror ikke noe på scenen i Lars Saabye Ch rist ensens roma n (Beatler hvor hovedpersonene er så sløve og dopet atde ikke gidder pakke ut platen

engang.Jeg husker mange innbyggere avskod deland fra perioden, både Beatles,fans o9 Beatles skeptikere, men ikkefaan om de hadde latt en flunkende ny Beatles-LP ligge uspilt på bordet.

Stills & Nash LP'n, rrtid Pink-LP'n, Shocking Elues (Never MarryA Railroad Man,, Frees <Atl Right Now,,The Moody Blues'(Question), Fleetwood Macs "The Green Manalishi"og Mungo Jerrys (ln The Summertimer. En til dels løs. luftig o9 ganske upretensiøs spilleliste. <Let lt Be) kledde sitt selskap.Jeg var dessuten forelsket, håddp rilgang på se\ 09 vdr saart 18.Jeq var også ekstremt urutinert, sexfiksert og moden

foretfortjent møte med demonen <sjalusiog Detjeg sier erantaselis atjeg hadde så mye annet å tenke på idenne perioden at musikken på en måte ble spilt i båkgrunnen. Den var der ialler høyeste grad 09 hele tiden, menjeg satt sjelden alene og mediterte over den. Det beste jeg kan si om <Let lt Be) var atjeg tok den som den var,jeg unnskyldtedens mangler 09 satte pris på dens qode sidel For meq forholdt den seg veltilde ordentlige Beatles-LP'ne som nytt årsskøyteløpene forholdt seg til de ordentlige lnnerst inne kjentejeg atjeg ikke ljkte den så godt som jeg burde. Jeg sa det sel!.følgelig aldri høyt. Oet skulle tatt seg utlMen det må innrøm mes åt<Let lt Be,låter som om den er skapt av superhelter som har mistet superkreftene sine 09 håper at døds6endene deres ikke oppdager Det jeg kdn,kje liker minsr med . I et tt Be . er soundet. Paul McCartney befinner seg alt for ofte bak pianoer, dFr er en selsstrenglba\1 i virksomhet her som John Lennon aldri burde fån lov tilå røre 09 som heller ikke George får til ordentlig. Frav.eret av Pauls ekstremt smart uttenlde og elastiske basdøp gir musikken et tammere preg.Tanken var å spille live og unngå ekstra pålegg, og da måtteåndre overa bassen 31


når Paul insisterte på tangenter Og då hadde han ikke lovtilå legge på ny båss etterpå, slik som han hadde gjort helt siden 1966. Nå vetvi jo at <live,/tilbake til røttene-opplegget sprakk så det suste, men da hverken PhilSpector eller lohn Lennon hadde noe lyst på besøk av Paul

McCartneyda albumet ble miksetferdig, selv om han befant seg i samme bygning og jobbet med sitt (Mccartney' album da Spector heriet med tapene, holdt de kjeft. At <Let lt Be> idet heletatt bletilskyldes en velment, men dåni9 plan unnfanget av Paul McCårtney som fortsatt var rystet etter de tunge månedene i 1968 da (White Alburn, ble til.The Beatles hadde bare sporadisk fu n ksjonert som en gruppe, og da helst på John Lennons låter fordiLennon igrunnen bare var interessert i dem. Paul var evig lojal når rødlyset ble slått på, Lan\pn hvem ,om hadde skrevet låten dp jobbet med. Detvar ikke Lennon. Han bedrev egenterapi med Yoko som coach hvor oppgjøret med barndom, oppvekst og tapet av moren qa utløp for raseri, bitterhet, selvmedlidenhet og sorg. Hantokdet ut på sine om give lser, 09 man kdn godr ldllp del hdn gJcnnomgikl en frigJøringsprosess. Uheldig forsterket av dop og Yoko. The Beatles ble idenne sammenheng et symbol på p ikt, tvan9, alt som holdt den sanne Lennon tilbakefra å forløse seg selv 09 PaulMcCartney var styggen, åutoritetsfiguren, symbolet på alle drittsekkene som haddeforsuret Lennons liu Detvar selvføl9eli9 aldeles urimelig, mendet var psykoloqisk nødvendiq å sette et navn oq et ansikt på alt han håtet,foraktet o9 ikke minst fryktet, og det sier en god delom hvor mye

M.Cartney betydde for ham at han 9a Paul denne rollen- Det var hvor underlig det kan høres, en tillitserklæring. Lennon så ikke at han gjorde opprør mot en å underkaste seg en dnnen rYokol, og Paul \å heller ilke l.Jær||ghels erklæringen som lå bak Lennons stadige angrep på ham. Hadde de vælt litt mer modne o9 hatt en stø e,nd€ trygghet, ville saanrynligvis konfiikten mellom dem aldri utviklet seg som

autoritetsfigur bare for

Lennons forhold til Hatrison var annerledes. George var litt kameratog litt I'llebror, men aldri 5r uderer mdn rnnspill,lS,rnlormd!onen om de senere Beatles albumene, oppdager mån atJohn sjelden ellera dribidro med stort på Georges låter. Det varogså Lennon som ifullt alvor foreslo åt de skulle tilby Eric Clapton jobben som Georges erstatter da sistnevnte forlot <Let lt Be)-innspillingene i drittsinne 1 O. januar 1969. Et forslag som umiddelbart ble nedstemt åv Paul 09 Rinqo- Georges brå avgang ble ikke som mange tror utløst av krångelen med Paul over en gitarlinje i<Two OfUs' (som kom med i frlmen), men aven sværtopphetet krångel med loh^ son endre med at de fløy på hveråndre.

Iremdnn.

George klarte ikke mer av lohns destruktive qo dnrng lrl I er lr Be-pro.Jpktet. l'dn, pd*ivitet, hans hviskende og svært ekskluderende kommunikasjon med Yoko, hans syrlige one liners. Det kokte over 09 man kan forstå ham. Det er altså viktig å understreke at George Harison ikke var imotdette prosjektet, han o mfavnet deler av det. Han hadde vært iWood-


stock ogjammet medThe Band og Dylan. Han vår mer enn villig ril å gjenoppdaqe den upre tensiøse tilbake-tiFrøttene-ensemble følelsen medThe Beatles. Detvar Pauls ønske om å ta hele stasen ut på turne som bød ham qrenseløst imot. Men å sitte sammen oq skape etalbum fra scratch, uten ju ksepå leqg, orsanisk musikl. ånden fra The Bånds From Biq Pink,, se, "Music det varGeorges skåI. Han hadde heller ikke noe imot at arbejdet med dette nye albumet ble filmet. Planen vår en Tv-doku menta r, o9 det kunne George definitivt leve med. Ting skarseg imidlertid svært raskt.McCaftney harfått mye avskylden. Det våren tabbeå sette igang så tett på åvslutningen av(White Album,. Konfliktene som hadde ridd dem som en mare i 1968 var på ingen måte løst. Å la fire vaktsommeog bitre kra nglefa nter stem ple inn iet digert,januarkaldt og usedvantig lite intimt filmstudio hosTwickenham for å skape inspirert samhandling lyste feiltid, feil sted lang vei- Paul burde settdetog enten utsatt prosjekteteller umiddelbart flyttet det over i Apple-stu dioen e eller helst Abbey Road.lstedet kom årbeidet med (Let ft ae, igang på feilfot 09 det gjorde ikke saken bedre åt Paulsom in itiativtager fremslo som bossete for de andre og dessuren vd' seg selv lik nårde øvel på han5låter iden for stand at han hadde arrargementene ihodet og ikke viste spor av interesse for alternåiive foElag fra George (John var generelt uinteressert i alt o9 bidro med må19inålinput). Hverken Pauleller John viste entusiasme for låtene George hadde med seg, ergo qikk klåssikere som /All Thinqs Must Pass), <lsnt lt A Pity, og (Something, dem ufaftelig nok hus forbi. Så megetfor ensemble følelsen. Den dårlige stemningen akselererte 9jennom den førstejanuaruken 09 eksplodelte åltså ikamp på tørre never to.jånuar.

ceorge tilbake. Men han stilte kråv. Prosjelrer ble flyttet tilApple Studios (hvor det mål le foreias stort innlån åv innspirlingsulstyr da det som sto der vår rorålr ubrukelig, ta kket være forrykte Magic Alex) og alle planer om turneerog konserter ble skrinlagt. George tok med seg Billy Preston, en bekjentav hele bandet, istudio. Et vellykket trekk då gruppen alltid oppførte seg pene.e når del vår urenfoF stående musikere til stede. En uke senere vendte

Må inn.ømme at.ieg ikkesynes noe særlig om Prestons tilstedeværelse. Han erOK på "Get Back"og "Let lt Be'i men ellers går elpiånoet hans mes på nervene.

22..ianuar I969, begynte de egentlige innspillinSom man ser av detovenstående erdet ikke Paul McCartney som erforklaringen på at {Let It Be, ble som den ble, men John Lennon. Hans demonstrativt passive o9 uinteresselte holdning til albumet preget sel',følgelig atmosf.eren i studio, men enda mer preges det ferdige resultatet av fraværet av Lennon-innsla9. De endeløse taperullene fra 22. 31.januår inneholder massive menqder med versioner aveldre rock'n'roll låter, men sjelden hele versjoner, gruppen hopperfra låt til låt, enten fordi inspirasjonsnivået er sanske middels, eller fordi man ikke huskerså mye avtekstene. Deter noe rastløst oq slaptover dette fraq menta riske materialet, ment som oppvarming, riktignoK men likevel. Le99 dette sammen med de ulållige innøvningsversjonene av det nye materiålet, inkludert låtene de bare så vidtvar innom (o9 som førstdukket opp på Road) og "Abbey senere solo-plater), os du hartime på time med uinsptert lidelse. Fokuset som man huskerfra de hektiske årene 1962 65 er borte- Den gang kunnede produsere klassiker på klassiker iløpet

De skrev ro€kehistorie på bestilling. Studioårene 1 966-6a hadde ødelagt setvd isiplinen. I ja n uar 1969 slet de både med inspirasjonen og hveEndrc. <Let lt Be'-oppta kene fo rmid ler bare sporadisk

noe som ligner på spilleglede,først nest siste


dag, under den legendariske konserten på taket av Apple bygningen, aner man tilløp til gammel storhet. Kanskje skyldtes det mest at de visste åt det nettopp var nestsiste dag av prøvelsene. Da hadde også de opprlnnelise planene om TV dokumentar blitt utvidet til kinofi lm. Faktisk vardet ikke tilstrekkelig ferdig materiale

tilå fylle en helLP. <AcrossThe Universe> ble hentetfra februår 1968, <lMe Mine) bleførst innspilt ijanuar 1970 (uten Lennon). Gruppen er så vidt innom disseto ifilmen,ergo bestemte man ses for å få dem med iordentlige opptak. Ser man på de første utkastene til innhold - den 9an9 albumetfortsatt gikk under arbeidstittelen (Get aacb- er det rylt på med en rekke av de uinspirerte og fragmentariske bitene fra innspil lingene. Då PhilSpectorfikk hånd om materialet redigerte han det meste avdette bort. Akkurat det holderjeg ikke mot ham. Men at han fernet <Don't Let Me Down), som var inkludelt både på mai 1969 os januar I970 versjonene (begse tilrettelagt 09 miketavGlyn Johns), er ubegipeliq.

Faktum er at <Let lt Be,-innspillingene kun produserte ni fullverdige nye låter (her tar jeg med den tilda upubliserte <One After 9O9, som de hadde forsøkt seg på helt tilbake i 1963), 09 (Don't Let Me Down, er ikke bare en av dem, men også en av de to sterkeste. Dessuten er den et av Lennons ytterst få bidrag til prosjektet. <Get Back, blealtså gjort klarfor utgivelse, første 9ång i mai 1969, og coverfoto ble tatt (bildet

havnet istedet på samlerene (r962-r966> og <1967-1970t. Denne versjonen er itråd med Iruppens antensjoner om å fremstå nakne, uten pålegg 09 triks, men den spiller ikke spesielt godt.lkke uventet sa gruppen nei.Johns andre fo6øk lå klalt ijanuar 1970, men var fortsatt jngen stor lytteropplevelse. Og så kom PhilSpe.tor på Alt han gjorde var ikke 9alt. Den lille biten man fåråv den eviglange oq uoolig lite svingende jammen <Dis lber mer enn nok. Skøyeraktige (Ma99ie Mae, erogså en helt greiavslutning på side 1. Defå innslagene av studioprat er der fo. å gi live'stemning, men er misvisende da Spectorjo merenn fikset på ganske mange av opptakeneog fodot live-ideen i et øs av orkesterpålegg og kor. Lennon kommentaren efter (Get Back, er imidledid udødeli9 o9 5tår igjen som fenomendle fdmous last words i Beatles

34

Den bittersøte <Two OfUs> er en vemodig åpning,

Paulog lohn iduett plassen ien tekst som

megetvelkan stå somen oppsumme.ing av forholdet mellom de to (selv om Paul påstår noe anne0, de rytmiske kassegitarene driver låten fint fremover, broen, sunget av Paul,er varm,lys oq oppadstigende. Det eneste som kludrer til innspillingen er Georges pludrende 09 tafatte basspill. Sån9en hadde levd aldeles utmerket -lohns eneste nye innslag her, <Dig A Ponp, er av 9ruppens mer marginale innspillinger.Tek

slen en remi-srJiiealistisk lek med ord 5om vir kerforsen, melodien bare en svaibardun med en viss smak av blues, så kraftløsat gruppen

foretår et relatilt voldsomt rytmisk rykk drevet av synkrone, kjapt klatrende toneløpfra gitar, bass og orgel i refrengene, noe som hindrer låten i å størkne.Venstrehånds fra Lennon. <Across The Universe)

(innspilt ifebruar I96a)

kom åldri lenger enn til demostadiet. Lennon ga alltid Pau I skylden for åt låten ikke ble realisert, en gånske dustete påstand all den stund Lennon selv ikke hadde noen ideerom hva han skulle 9jøre med den og heller aldritokden frem iqjen forå forsøke. Da sånsen så vidt blir berørt ifilmen <Let lt Be, valgte man å hente inn den gamle demoen. Phil Spector jobbet tung med opptaket senket fårten, sm u rte på kor og o*ester, og oppnådde at resultatet lød som en helt ny versjon. Selv harjeg alltid opplevd <AcrossThe Universe' som oppskrltt, ikke minst av opphavsmannen selv og skal man først ha den, foretrekker je9 den na kne demoen, gjerne den man finner på <Let lt 8e... Naked,. Spectors versjon erfor mye av et manipulert studioprodukt og passer dårlig inn på albumet. <lMe Mine) erosså en av låtene somgruppen skrenserinnom ifilmen, men som ikkevargodt nok fremført til å tas med på LP'n.3.januar 1970 gikkGeorge istudao sammen med Paulog Ringo og spilte inn en versjon på et oq et hallt minutt- Det er en foiiykende innspilling, ikke minst takket være Pauls basspill og entusiastiske 2. stemme.Teksten har klare referanser til kon fliktene i gruppen, desto artigere attrioen her finnerensemble følelsen. Spector mente låten vår for kort, kopierte det siste minuttet, limte det på halen av originalen, og vips!var sången imålpå to og et halvt. <lMe Mine) er den siste låten lhe Beåtles spilre inn r 'Anlhology -\erien leller rlkp). oS også den en$te Beatles i4nspilling fra 70 tallet.


r'

)

$

Pakket inn mellom lohns køddete (Diq t, oq skjøgesan9en <Måggie Mae>, og ikke minst

men ikke respektløst. Det er plasseringen den

frkkpåalbumetsomerrespektløs.Jegforetrekker

'-t'odusert åv lohnssyliqe: lhatwas CanYoJ Dig lt'by Georgie Wood, and now we'd liketo

uånsett singleversjonen.

do 'Hark, the Angels Come>, ligger albumets

Over på side 2 fårvito opptak fra takkonserten på rappen. Først<l've GotA Feeling) som i utgangspunktetvar en halvtempo rocker ffa Mccadney som kladdet. Lennon bidro med en håndfu ll fragrnenter frå en av sine uferdiqesanger. Ved å skru bitene sammen fo6økte Lennon 09 McCatneyå oppnå detsammesom de hadde gjort med <A Oay lnThe LifeD oq (BabrYou're A Rich Man' 09 som de senere skullegjøre med bravur på (Abbey Road>. På Feeling" "l've GotA funkerdetimidlertiddårlig. Låten er seig med

nøkkelkutt<Let lt Be>. En av Pauls fineste ballader. teksten sakral, på grensen til salme, men i sin nakne os sårbare enkelhet 09så blendende troverdig. Den er strå lende fre mfø rt av bandet

o9 det mota le odds da lohn provosede Paul med stadig dissing av låten mellom opptåkene. Albumversjonen bruker en annen qitarsolo enn sinqle versjonen, men det dreier seg ellers om samme innspilling. Spector trikser med spåkene, drar ned litt koring,legger på mer orkester, legger inn forsinkelse på hihat'en o9 dytter Ringo lenger frem i miksen. Resultatet er annerledes,

kraft iversene, foretar et malplassert (Dig A Pony, rykk i det brutale refrenqet, oq detter

35


versene tar på seg oppgavenå væfe be99e deler, men har til gjengjeld en vidunderlig bro. Om Lennon

hadde k art å se rundt sitt eget ego kunne han ansporet Paultil det li le ekstra som komposisjonen trenger. I sin nakne, upålessede versjon på (Let lt 8e... Naked>, harden likevelen skjønnhet 09 en krafr som gjør den betydelig. Phil Spector

voldtok

innspillingerr med kvinnekot

nrrterc, blåsere, ja hele kjøkkenskå pet inkludert det som 6kk Paul til å krympe seg: Narpe. Spector har bl.a. forsvårt hærverket med at bassen måite begraves. Et ganske merkelig argument nårThe Beatles'ottrsie e bassist befant seg i samme bygning iAbbey Road og kunne reparert skaden i løpet av noen minutter. Herfra går albumet via Georges lette og skøyera ktige Elmore Ja meshyllest <ForYou Blue, (med John på slide) til avs lutningen, (Get Back>. 5anqen bletilistudio, 09 selv om den er Pauls bidro de andre såpass mye ta de tokden fra fra antirasistisk køddesang til en rullende, lett

innimellom ned på Lennons muntre, lilte regte. Det ender som en låt som vil utroliq mye, men som spriker ialle retninger Langt bedre funker qar'e One Atter 9O9 ., både John og paul viser åpenbarglede overgjensynet med fe es fortid og denne selvkomponelte rock'ntoll pastisjen. <The Long And Winding Road) er va kker, teng

selrfull, rl\r vo(sensang om oppbrudd 09 Jviss fremtid, men med et kjær ighetens overtys som gir l_åp. Mr Cdrtney svngpr te\sren mpd stJør, srerrelull innlevel\e. Ar John 09 George vår så døve 09 blinde atde ikke oppdaget hva de hadde mel'om hendene her sre, nye om konnikten\ årvor Å 'al t-rl,qqiøre 09 e^dog .doolere .oe så åpenbart ekte og verdifullt som (The Long And Winding Boad, er skammelig. Men det var det de, og sær ig John, gjorde. Det er oqså John som pludrer på lykkeog fromme med bassen her, ikke det spor interessert i å lre så mye som en millimeteravseg selvTvelt imoi, hån forsøker å ødele99e. (The Long And Winding Road> er på ingen måte ferdig. Den rnangler egentlig refreng, setv om

36

bluesrocker befolket med et par snutrige karakterer, at den i realiteten er et teamwork. Godt håndverk også. Det er John som spillerde sjarmerende, litt veike solostikkene. Det skyldtes at 9ruppen øvet inn låten etter at George tem porært sluttet i bandet I o.januår I969_ Da han vendietilbake, var de kommetså tangt at han måtte ta tiltakke med rytmeqitar

Album versjonen er identisk med single versjonen, det er samme innspilling, men 5pe cror ie,nersinolen5 hdle (som vdr Imt på frå et ånnet opptak uånsett) og erståttetdet med Johns sluttord fra tåkkonserten: <ld tike to say thank you on behalf ofthe group and oursetves and I hope we've passed the audition,. Oq det er altså (Let lt Be) slik atbumet dukket opp iforretningene i sin eksklusive innpakning imai 1970. Det er en LP som utstrå er gø, g ede, overskudd o9 'kkesprudlende musikalitet_ Du merker at det er noe galt med atmosfæren. Det er også åpenbart at kvaliteten på komposisjo

nene er svært ujevn tilå væreThe Beattes_ Geor

ges b,d.ag e'i\ke , nærheten ov -vå vi hådd- i vente fra ham de neste årene (og hetter ikke av samme kvalitet som det han leverte på <White Album,).John er omtrent ikke tilstedeværende


(Diq t,) "Dig A Pony, er marsinal, noen sekundeB t! og tøys, (One After 909' er hentet inn fra 1963, <A.rossThe Universe, fra I96a_ 09 that's it. Ringofår ingen låt idet he e tatt (noe slikt hadde bare skjedd en gang tidlisere, på (A Hard Day's Niqht,t. gjenstår Pau . Arkitekten bak pro sjektet. Han everer to meget sterke kort itittelkuttet 09 (Get Back,, men be99e disse haclde vært ute på single tidliqere, i annen miks, ergo vår rnan så fortro i9 med dem at man kjente snevav å fø e seg snytt. Gjenstår den ovenessede og egentlig Lfullendte, men vakre <The Lonq And Winding Road,, den fine cluetten <Two Of Ur og den ha vhysteris ke o9 sprikende ( 've Got A Feeling>. Pauls bid.a9 ho der alburnet oppe, 09 det er ganske imponerende at han klarte å evere såpass i armosfæ ren av uvilje 09 motstand. Det må ha kostet rnye og pint ham mer å høre dritten Lennon slengte etter (Let tt Be,, en låt som PaLl var rettmessig Så

I ettertid vet vi at ting normatiserre seq forbigående lsiste de av (Abbey

øktene, men at det tilspisset seg igjen etterpå. Påulvar inne i en mørk, mørk periode rundt årsskiftet I96911970, 09 krangelen med de andre

forr\"r're-nor J19ve5F, d!

,6r trBF. Bd.6 ukerførclen kom, brukte han utgivelsenav (Mccaltney, som påskudd til å offentliggjøre at hån sluttet igruppen.

For Paul må første yrt på (Let tt Be' ha vært både sjokkerende og ydmykende. Antagelig trodde han detre andre sto bak hver bit som sved. For oss som sto på utsiden og gåptevantro hver qang Lennon avfyrte en tirade ipressen, vårdet bare LVlrke ig. Og trist. (Let t Be, fikk derfor nat!r i9 nok også en trisr ståtus. tkke bare lød den tammere enn noe de hadde gjorr før, men den b e musikken til vak!omet som The Beattes ettertot

Halcl gvi, v" o-r onne og rag lddde ar drp I n9 tenke på. Min forelskelse nådde episke høyde., bare matchet av en testosteronproduksjon som

å

f\\

del rilå.

(unrF, mJn.vi\ene drnktdrrei

øpet av denne sommeren å forvandle min qar

derobe fra lufsete semihlppi ti en spankulerende kar i rosa bukser med kjempesleng og spense , krøsjlakkbelte med punq, sort, gjennomsiktig ital ensk kelnelskjorte, slengbukse i btå spei fl øyet og en qul overde som hun også kunne bruke som kort kjo e ved behov. Da kåmeratene mine så spradebassen, hol.lt.le på å fly på meg. Men så skar det seg tid tg på hønen,ogjeg var snan .6nil-ipp I. bd1. unoa dr.ælt o: l - 9,-1 .d også bærende på clen forsmåddes bitterhet. Det var tilog med tider på dagen åt jeq glemte atThe Beatles varoppløst.

(Let lt Be, ble et a bum Ie9 spi te sjetdnere og sjeldnere. Den dåg I dag menerjeg fortsatt at det ikke eren ordent lq BeatlesLp Selv ikke Mccart neys forsøk på å .ense

innsp lingene for Spector

os lime inn (Don't Let Me Down, (ikke like qod somsinqle ve6jonen, dessvetre) med (Lettt 8e... Nzked" klarte å kamufle.e den matte, resignerte stemningen. Beat es haddedet ikke noeqøy januår 1969.Takk Gud, Paul, Georqe, Ringo og ei ter hvertlohn for (Abbey Road,. Deter trygtå vtte at de presterte noe slikt etter<Let tt Be".

37


NAR GIGANTER MØTES SIR

ARNIE AV RAVNKOLLEN HYLLER SIR PAUL AV AI,T,ERTON

tCKSIi OVE EULDEERG fOIO: IN(]TBORG

HÅSUNI)

Arnie <Skiffle Joe, Norse er en utøvende kunstner og forfatter med et hjerte av rent gull. Han har aldri kviet seg for å hylle sine samtidige artistkolleger. <,Æres den som €eres bøD forteller han oss på en telefonlinje frå oslo nord. Med en back-katalog på over 6000 egenkomponerte melodier finner man moderne klassikere som <RlP! Michael Jackson., <Lene Alexandra (My Boobs are OK)>, <En homse tar væla med storm (Odetil Elton John)> og ikke minst, Arnie 09 Nipaporns høyst særegne versjon av brødrene Ylvisåkers hy peraktuelle <What does the Fox say?) Etter at Arnie skrev en musikalsk hyllest til

PrinsWilliam oq Kate Middletons bryllup, våren 2012, mottok han nylig et høytidelig

takkebrevfra 5t.lames Pålace på PallMall i London. <Det varmet skikkelig' sier Arnie. Etter vakre og takknemlige ord fra også vårt eqet I ronprinspår på Skåu9um venrer hdn nå i spenn'ng på takkekort fra MPL og gubben sjøl, sir Paul. <Jeg skrev denne visa, <WOWI Sir Macca 7o1,,, tilMcCårtneys 70 års dag itor, 09 har nå spilt den inn på singel med hjelp av selvesteTor schjong (Red Hots) på sologitar. Min hyllest til sir Ma..a tor.|99"r nå både I norsk os enselsk versjon. Jeg har elsket mu sikken til Paul helt siden jeg hørte <Yesterday>

il96s. Huskatden skrevhån heltalene, uten noe som helst hjelp fra John.Jeg synes at <Yesterday, tilog med slårtin9 som <MicheF le', (Good Day Sunshine,, <Penny Låne) o9 selveste <Let it Be>-Visnakker herom en ver densslåger av rangl Blanr ldvollrera mrne må Jeg videre nevne M,Cdriney med Valentine Day> fra l9TO,likeledes (Tu9 ofWaD fra 1982

3a

ARNIL.SKiIFLTi Jori" N()Rsil: Ln trrormJe kuDnn.t ,ncd

d hj.d. ar

.enL

luu

oq forårets flotte <Kisses on the Bottom,. Av singlene hånser<No More Lonely Nights>en stor hdjdarel Med et slikt låtutvalg som Macca kan vise til må jeg bare slutte her, da det er 'ett oq slett lor Frdnge rrrl-r å nevna. Påuler helt konge,og erformeg personlig, helt klart det beste fra England siden skime sangeren Lonnie Donegan slo gjennom på so-tallet. Av nålevende stjerner er Paul McCartney den aller største. Hva er det den mannen ikke kan/ Forklar meg gjerne detl Hån var osså best av Beatles medlemmene" forteller den folkekj.e re trubåduren o9 multikunstneren Arnie Norse


BEATLES PA TAPETET

Photowall leverer tapeter med bilder til de tusen hjem. Nå utvider de sortimentet med en Beatles-kolleksjon som inneholder både klassiske fotografier og grafiske motiver, Blant annet kan de velkjente plateomslagsbildene til Abbey Road, Revolver og Yeilow Submarine bestilles som måltilpasset fototapet.

Phatawallt Beatlet-koleksjon kan bestilles sam mahjbdssetfatotapetfta phatawdl| Ka eksionen bestå, ov2s moi@toq kastet 324 krcnet per kvadtutmeteL Defleie motivene kanoqsåbestilletsam måttjlpd*et lenetrbilde n,ed ptiset fra 220 Nettsted:http://www_phatbwa .no/photo waltpaper/.ategoties/bea

e,

39


ET HØYDEPUNKT I EN BEATLES-BESETTELSE

fek+: Nl\A MtsRtsTF ArMÅs

lforrige utgave skrev vi om Erik "Caddy"Jensen, både om hans opplevelser som musiker og Beatles fan og hvor tett han lever med Beatles i det daglige. Oq mye har skjedd siden den gang. som nå selvfølgelig må deles med andre. Livet kan være 6/lt med tilfeldig heter 09 innimellom skjerting som både kan føles uvirkeliq oq som skaperden optimale beruselsen. For Caddy ble Englandsturen i oktober hån hadde planlagt sammen med ei pår kameratertidlig isommer den tu.en han aldri kunne forestille segUtgangspu n ktet for denneturen varselvfølgeliq Beatles.Tolsdag 17 oktober satte Cåddy og hans kameratertil rett for å se den kritikerroste forenillingen Let it byi det fasjonable SåvoyTheåtre i London Det ble en im ponerende opplevelse, selv for en hardbafta Beatles entusiastsom harsett det meste. Forestillingen var i Beatles ånd, uten etsnevåv kåraokepreg overseq. Med orkesterplass kunne han og hans venner nyte det som opplevdes å være en ekte Beatles konsert, forsterket av et fa ntastisk m u ltimed ieshow ibak qrunnen som viste Beatles historikken på en ærverdig måte. Sammen med den like fantastiske lyssettingen under hele forestillingen, ble formidlingen av Love and Peace ibakgrunnen føltesdet hele som noe maqisk og overveldende.

"Dette er det aller nærmesrejeg har kommet Beatles"så Caddytil vennene sine


Han var berusetav musikken, inntrykkene 09 hvor profesjonelt detgåran å formidle Beatles på sitt beste, så mangeåretter. Det qlitrerfortsatt iøynene til Caddy mens han forteller hvor levende, inviterende og intim denne murilalsle og ne- dla lyl .ap llen "a fo, l dn. lo, et repertoar som omfåvnet hele perioden deres 09 vnkelig ga sjeltilalt Beatles vår og sto forl Caddy var itotal lykkerus etter denne opplevelse og ante lite om at clen kolte Londonturen skulle 9ihån flere nye o9 berusendeopp evelser. Han poengterer at det fortsatt går billlqe fl y ti London oq anbefaleralle åfå med seg denne nærmest u

beskrivelige m usika lske opptu ren.

Torsdag 17 oktobertok slutt. Naiten kom og Cad dy og vennene våkneten tidlig morgen Fredag 18 oktobe. Er månførst påtur må man ikke sove bort dagen. ForCaddy hådde nem i9, i tilfeld ighetens navn,fått med seg at den legendariskeTony Bramwellhadde lagt ut en ytterst interessant beskjecl på Facebook. PaulMccartneyskulle nemlig siq nere den nye platen sin på historiske His Masters voice, som isin tid ble åpnet på 30tallet på Oxford Street og som lagt ned for I0-12 år siden. Nå var re åpnlng og hvor heldig kan egentlig en ihuga Beatlesfan bli!Caddyvar io allerede iLondon.

Hanforteller med stor entusiasmeat han ha.lde få'. rnlo.nd.jor om a- PaJlskLlle \onTerrilF s

og med at securitås hådde laget stråtegierfordette eminente besøket he e veien. Alt var nøye planlagt, for Pa u I Mccartney er fortsatt ingen hvenr som hekt,

utsiden avbutikken stod hysteriskefan og venret

på lnnpass eller for å få et glimt av den store stjernen.

Bilder bletatt og pressekorpset hadde fått sitt. Plutseliq stodjeg der, med fri påssasjeforan meg, fire metd fra min store musikalske heltlCåddy smilerfra øretiløre mens han finnerfrem mobitelefonen sin med flotte bilder som bletatt under denne seanserr

Pdul\,i,.dr..ay vdr derfor å siqle,e sin ny- { d og\å forfans som hadde vunnet både signering og et møte med han via Twltter. De kom også langveisfra oq tiente nolden \dnm. rnran,e sit rSenirrop pen underdenne tilstedev.ere sen som det Caddy gjorde. Paul introduse{e seg selv og fremsto som en mann lten de he t store nykkene. Men Påuler tydeliqvis også en mann som kan la seg lede. I løpet av den timen hanvarinnepå His Masters voice småpratet hån med folkog lot seg rive med då en fans begynte å synge sånsen New fra hans nyte plåte. Paulsang med ogtiden g'kk-Caddyhadde øyekontakt med hanfleregangerog kom ikke lenger enn det. Men det var merenn langt nokforen som har vært besatt av Beatles helt siden barnsbein av.

Masters voice kl 15.00.

PaLlhaddesinti måltetimeidennebut'kkenoghan råkk a ciri å signere cdenetilalle cle som hadde vun

Dd d,o Jeg or. i god lrd. kl I | 00. 09 9r\l I r.dt ibutikken ifire timerforå vente på at han skulle

net- Detoppsto clerfor dyp skuffelseog sinne blant folk idet ha n forlot butikken. Mens Cåddy følte at han haddetrukket !t vinnerloddet bare ikraft å være tilstede og overuære det hele.

råddyfo,Lelle, ordes"l\andremelna\rerai.a alleverdenshjørnetsom kan kom ikontakt med unda, de.ne venretider o9 om I vo,dd. de s.i kl€t seg runclt i butikken, handlet alle mulig slags ting de ikketrengte,som p åkater kopper, skåler og.dår,for å unngå å blikastet utåvsecuritas. Han b e med andre ord godt kjent i His Masters voice u nder clenne ventetiden. - Det var både nervepinende 09 spennende, for teller han videre med stor innlevelse. Han kunne faktisk hå tattet annet valg. For und€rveis idisse frre Inr-.'- v- ,tpr mpne hadde nem|9 oaLl M.

rtney også en 1 /2 tim es gatis konsert i Covent Garden, noe Cåddy9a avkal på til fordel for mulighe ten tilå se PaulMccartney stå idetsammerommet som hån selvog pusteinn den sammeluften. Ca

Etter fenr timer inne iclen samme butlkken qikkCåd dyområket og med en ute av meg{elv oppleve se ut i den tikynelatende frcke London luften. Med den sterke uvirkelighetsfølelsen gikk han bontil Hyde Parkfor å fordøye inntrykkene o9 kjenne på den in tense beruseken som haddesattseg ikropp 09 sjel. Det er r -r opriTdlå høydppJnh ,on B-.1es fan, sier han eitertenksomtog konklu.lerer med at to dager med Beatles så tett under huden qjorde

leg var besattav Beatlesfra før, men idag kjennes detfaktisk enda sterkerelsier Caddy og går ut r .la^ \_ø rqp november Jfrån. Inna på nob'l-ale

-

fonen har han bildenesomforaltidvi minnehan om denne oppleveLsen.

Da klokken nærmet seq 16.00, å et Caddy seg lanqs

(d l_ylle-eo9 srile.-9 ren bd, presteko p5el. "lfi +an vdr å lå .e Pdul, del pras\clorp\ar'Ior,va{ i

For av og

tilkan

hele denne opplevelsen føles

41


I FREDRIKST AD CAVERNBEATLES trksi/riftr: \oru!r IIA\sli\ I arr.A

2o0a før Pauls konsert i Liverpool - falt det vivar på konsert med CavernBeatles i Bracknell, Berkshire. Derfikkjeq sneket meg I

seg slik at

til et bilde med 'George'- Rick Allen under dekke atjeq skulle skrive en rapport for'Nor weqianWood: Så da CavernBeatles dukket opp i Fredrikstad i høst, tenktejeg at det trikset fungerte godt sist jeg prøver igjen.. Etterfre netisk leling en sen kve d, dukket NWI 14 med bildet endelig opp, og.jeg var klar liten 9jen9 fra 'Beatleskoret i Fredrikstad'som møtte opp igod lid før konserten.

17

.O9.2OI3

stotrende som 'member ofthe Norwegian Beatles fan club'og hadde han muligens spilt i Bracknell i 2oo8?-'No,canl sayl did..1Ooo-ka, hva nå? I

det samme dukket det opp en jeg dro kjensel

på RickAllen oqjeg vistefram bladetoq bildet oq takketforsist... Litt skie ven iknea

spurtejeg om jeg kunne få snåkke litt med dem for å skrive i bladet iqjen - oq det var qreit,jeq kunne bare bli igjen etter konserten.

Vi vår en

Siden vi har sunget der et pår ganger, vetjeg veien backstaqe oq tok sjansen på å elge me9 inn, med NW oppslått som alibi.. Stille og rolig der ingen strenge vakter... en av bandet satt henslenqt på en sofa- ie9 prøvde me9 med etforsiktig'Hel o?'og presenterte meg litt

42

Mission hålfway accomp ished på 'orste, ad, oq sal-n b e

god

så vi tok pLass ry r opp bål

-

konserten i sorte dresser med'l wanna hold your hand' og CavernBeatles åpnet

publikum vår godt med fra første stund.


TRAMPEKLAPP OG ROP FÅR BANDET PÅ SCENEN IGIEN TIL EKSTRANUMMER: Yellow submarin - nya lsanq og Get back avslutteren veLlykket konteit.

SPILLELISTEN OEL 1: lwannå hoLdyo!r hand I saw her stånding there

Eweybodys

tyinq to

Tner t on.erren. mFnsjeg venlet på åt båndet skulle komme til vår Iille avtale, slojeg av en prat med lydmannen John Murrey og lysmannen Dave Hånsen. Be99e hadde god grunn tilåvære fornøyde med innsatsen på kveldens konsert!

be my baby

Etter hvert kom bandet ut på scenenforå pakke sammen, ogtokseg tid tilå svare på spørsmålCavernBeatles har vært flere ganger i Norge, første gangen va r da de deltok i tv program met 'Men the Beatles kom aldri til Bergen'i I994. De spilte også på Oalo Konserthus i 201o.

Detfinnes mange slags Beatles'coverband, med støre eller mindre grad av'likhet'med originalen. CavernBeatles leggervekt på å være mest mulig autentisk både i m Lrsiseringen, utseen de, gesteroq det som blirsagt. Siden alleerfra Liverpool, erikkedialeken noe problem. Deter alltid fascinerende å se på ogdrømme seg bort' lrlden gang-dd,.elvom del illehelr blir i.rilå sine imyke kulturhus stoler... Uanrett, musil, ken lever, o9 publikum levermed. De erdyktise musikereog sångere- o9 etter hved som sangene blir lin mer t Fvpnde i dnangemenrene. må bådelohnj'Paul' osGeorge traktere både gitarerog keyboard for å fylle ut sounden.'Ringo

arbeidertrofast baktrommene oq tar selWøl9e li9 også sintur med sangen. ETTER EN PAUSE KOMMER BANDET UI I SGIPEPPER-DRE55ER, OG VI FÅR HøRE: 59t. Peppe.l Lone y Heårts Club Band With a itlle helpfrom myfriends

5trawbery Field3 Forever

Adayinthe

life

komplett med tellins os vekkerklokke.

Rick Allen

-Georqe'-

er veteranen i bandet, den

eneste som harvært medfla starten- Kveldens band besto foruten RickAllen,av Nick Bird'Pauli PåulThudhope -'John'o9 Simon Ramsden

'Ringol

Allen fortålte åt CavernBeåtles harflere medlem merenn de som spilte her.'We're like a circus' sa han,detersamme gruppe, menflere som skifler på å spille. Det kan sikkertvære greit for familiene hjemme, fordi de hår rundt 150 l60 konserter iåret, og spiller mye bl.a. iTyskland og Denne konserten iFredrikstad varden eneste iNorge i år. Herfrå skulle devideretilArvika o9 Gøteborq- De var vel fornøyd med konserten 09 med publikums respons- menjeq tror ikke de haddefått noe særlig tid tilå se nærmere på byen her, dessverre. . . Nestegang kanskje? Etter å ha fått et par bilder sammen med CavernBeatles, sajeg pent takkforen flott konsert og hyggelig prat, og rusletuttilminetålmodig

ventende kor kolleger. tøyskift iqFn - og følst kommerceorge-alene på rene.a 09 q/ngerrr'vhile myguitargently weepJ til kun akustiskgtarveldig f nd

ft

l-rte

Deandrekommerpåscenai,i'di\r'eEe'klær

lohnihvit

dress kan vilkelig gå forbdginalerfom man m)ser litt. . . TREDJE SETT:

The balLadofiohn and Yoko

lieyJude

med sedvanliq nananana-allsahq

poserte bånd€t gladelig

med

43


BEATLESFESTIVALEN

BEITOSTØLEN 2OI3

Åpningsakkorden G7sus4 slår mot meg, spilt samtidig av både George, John, Paul, Ringo og George Martin (piano) på hver sine instrumenter. Og Johns umiskjennelig vokal gjør at jeg trykker litt ekstra på gasspedalen. lt's been a hard day's night...And l've been working like a dog... erdetBeatlesfestvå på Be tostø en gjen.lmocetninq til mine venner fra 8e.9en, kan jeg 5tarte fra Vo$ Det spa€rjeg havannentme på.Regnermed; bruke tre og en Ende ig

Ende q frcmme på Beito etter

a T

dennetLrrcn harieq aqet kartoplayiner med Beaties og Bå rd Oses & Finn Tokvams'Vår dag qe Eeatlesl som skal få

meg rettstemning.l årbledeta bumene'AHard

"De hadde det så

daq",e n.r ut, og så

s

vavell stldio

så de

Day'5

t!

been å hard day..r'oq

$ åpn€rde

døren og seroppatdeter mørkt Deter nalt 09 så e99erhån t l1.ii nlqhtX me$erBåd Ose

V; ddqiq-EaållF\" p"fuLLotpao

t rnerog 5 m nutler ibien

H.

oo-\'- yq

n.

q !-h9.DqLoi ,F'-qF

o9så.V hiherogskåler,ogsnakker ttombandetsomska 5pille ikveld, Hambur 8ea1.5å komr.er Rogers entrcnde. Han har med seg de. nye platenUlPa!, NEW Ka.on.Han setterden på og rockere. Save Us du.ker ut av høytta er ne. Nå tar det seq opp. .

merket kkje om det va,

L d.q - - "-"- cqr o rs docp; -

er Ringo:"Uhh,

3

09jeg kan endeLig sette meg iLobbybo..n p; Bq,o.D6 -.qod \r" . ing 09 Beå.F. p; Lo, skjerm.legbest erenduggff skhalv ter,laqåatdetikke

fra Voss. En raskdusj

iq 4q.o ,--r

god stemn nq atjeq tenner meq en zigg. Harjoeg€ntliq s lttet: røyke for l0,elervardet20års den, men.årjeq ska på Beatlestenival smak€r det så jæ.. .i! godt.

TurentllBeitogåretter p anen. Nesten ingen bi er påvelen, fift vær 09 tørre veier Be:t es påanLeggel k blendeforvent ni.ger,og e.gse etler; møte kesiniede Beat esfans.

leg senderSN'IS tilDag lnge og Trond:'Fremme. og ny,ler

denfø6tep se.ibaren.hvorerde.eT""Vikjører!tav FagernesnålskriverDag

nge.Veeneervisnutrolgnok

d; 9-p;ø t."d"" p;." dad"D" r;d- æ' -.r ' d; 9e Iv" åll- c1 - c -..r' I dd 9"n o9 !i på hotellet (Raditson Blu Resort tonø €n).1e9 h!sker ikk€ lfarten hva vifikkserve( bare at kjøttet s makte fortreffelig. Seatlespraten s tie. øst og nemlngen ergod. Og der kommerv sst Håmb!rg Beat rls ende o95å. Selv om ingen av de ser ut som de spiser r,", . dddg.t- -.d4r li.6r oppholdp; ,o d.16

benkeros imiddaq$a en Be

het, tro? Ser de har'httituden

l

09 den yngne lgnerfakt sk


ikke så rent ite stuart sutcliffe. Men kar de spi le?

Et par ha v ltere,

Såd€rhai fremden nyebokenu Lewinsohn,Tune

n. Han må bruke to hender Steike ta. r800 nye sideromthe Beatler hundrevisav nye interviueroq historier, ført ipennen av månnen ronr kanskje er den somvet mest, kjenner

god rødvn,toftreffelig middag og

Beatlesdrøs med gode venner. Vi er tilbi ke llobbybaren. Snakkerom Hamburg turen vårforto 09 er hålvt år siden, og kL oppfo ve-lning"np bdnd"_ vi \- ar I 4 dl .c pd scenen på Bergo Hot€l.Vis entrcr nedover,viserfanival

I

passettilblide bi etørerpå Berqo, oq fnnervårp ass baren med god utsiktt scenen.

i

llest og er ben på thefab four. Roger kan fod-.11,. oss atTune ln, den fø6te boken AllThe seY€ar ta ogientl i\4alk Lew soh. inneho der p kante deta jerog nyeavs øringer som ka(er nytt ys overetåb erte Beatles sannheter.Som for€ksempelhva som egent 19 I runnen tl at George Malnn s g nerte Beatles. 09 vi som troddedetvar hansteft o!, intelligens. Lew isohn har v ssnoks kre kilder på at historien varen annen.leg har va r

'Wann: know whata the fus was a bout when the'5avdgeYoung Eeat etli6t bu6to.to thestaqeat Hamb!rg!

We .......HambuqEeatwll "må.hrchau"totak€youback tothose heady days of raw raucols rockin'ro åndtheso

L^d,o'_hF'da ta (lub opl". d oraiF'..11., \ol

det på Hamburg Beåts hjemmeside www.hamburgbeat.

Og der kommerde på scenen, direkte fra Eng and isvad skln nåntrekk fla topp tl tå...s€lvføl9e i9...og sine Beat les qitarer o9 trom mesett. Ste ke, ha n ba$isten 19 ner 3ykt på Stu SutcLiffe. Det

l963,og Dag rnge Fjeld qåropp på scenen. Foross som kjenner han, vetviat det han komnrer med er intere$ant ogspennende.Dag ngeerenlhugaBeateda.oqhan skuffer ikke. Faktiskmenerjeg at mannen, som nylig ble kåret til årets for-.dragsho der av Annonsørforeningen, overctår seq selv denne løfdaqen.

løpende bånd. Låtene som Beatles kve d etter kveld,timeetter time noen hektiskeår iHambur9... 5å

kommerde

likervi.

selvskaffetmeq boken påKnd eoq kan opplyse om at den er særdelesve skrcvet, underholdende o9 fengslende. Den drardeg tilbakeu Llverpoo, ulopprinneken, og dr rølp, v p 9 d ou4.. eo på Fi Fnsdr , d n6o o Paa, Georqe, R ngo 09 alle deandre rundt bandet. Dette er Beat es-historie på sitt allera erbeste.

diggelselve pensum, og spilt

Raunchy/Ramrod, One After 909, N4atchbox,20 Flight Rock,lohnny B Goode, L ttle Queenie, f/y Bonnie, Rock n

taros på en lærerikrcise låret r963,året hvor så mye skjedde. Beat es qa utsin to6te plåtq Mart n LutherKing fremfø.tesin berømte"lHave Dr-.am'rt e John F l(en nedy bledrepl Beatlemania tarav og lWanna Hold Your Hand blirspit inn,forå ta USA med norm ifebruar l964

Rollf.4usc,That' EeTheDar3CoolCat'osvosv.

og

q utta bandetspi erstødig. De kansin Hamburg Beat es. Liten tvi orn det. Det koker på danseu vet.Vigutta ibaren som ikke kan danse storkoser oss/ og tlarnpertakten. Hamburg Beåt everer varene oq ve så det.Vigledero$a eredeu å se merav dem imorgen.

Det swinger, 09

Han

d€

arner kanerne

i ba

khodet gjelder det å rekkefrokonen.Viktig å få i seq p \e_ redeqqSbd on'ø'nd bente o.

!d

"n tro'

i .

ho

andel

l..rCoreborq Bor;'rdll"n rBor:

iist

sporthallen i E kilst! na. 09 30. oktobervarBeatles på plå$ på innspl nqforsvenskTV

o.ooidr, -rl.et

D ool-.09 unnp09.å.pp.dvnoo ned.\ensleanLp p.D- oppr;opd4 s.-ne

Fn. ^^2

m6

nqen på Radisson Blu Resort. Littforridlig rte på fø6te halv tercn, så jeq ord ner meg en kopp svart kaffe og en Pepsi.Jeg er klår.liva komnier? Roger Stormo entrer scenen og ønskervelkommen. Han harflere

show som Lill

konfeGnseavdel

landesorgen. Hvem

invitererDaq ngeosmed på Eeates turnei5ør sve rlge noen hektiske daqeren uke ioktober I963. Dette var Beat es'første tune utenfor Eng la nd, o9 de spilte på ve. de.skjentearenaersom5undsta åulaniKa stad,Kunqliqa og sist men ikke m

5åe øodgq o-.1.p'"r ooonatl( øvna"dVyBonnre

!tav

Ba

bs med nere.

å sta

oodbitF på

dger.H"

o i6r.6 ,'øloeliq

--dd.-

'yd

The Beatles "On Air LiveattheBBCVo!me2iHver eneste Beatl€rutgivelseer€n fest, oq denne er intet unn tak.Vifåren nøye innførinq ihistorien bak platen. Hvordan

de- beL

09l\.

te

enp:opp.o.ene.Deneq \rorFp;

5r br.rp.B6dr6svonp6ne <at.n\rgp I .F9o masjon som Rogerkan til fin9e6pis5ene..lå, nerder, oq vi er stolt over detl

rnto.

vi er Beatles

rammet ble heftlg markedsfød mot bedrc vitende av no6ke presse. I Aften posten kunne man ese:'Deorlgina Proq

leTheBeatles Paul tulcca rtney, Geolge Na rrison, Ringo 5tarr oq lohn Lennon - medvirker I det svenske !ngdomsprogrammet"Droprnisomgår TV ørdagkl.l8.40.n or entering - ellerskekkog advarsel- gjør vi oppmerksorn på at

p.oqlammet v€s€nrlig består av såkalt'tåpop':'

He he. Her iq. For en fantaniskrek åmeforet ungdom

\oroqra, T \1,-Lloodd\a(6..Evrnr)rrr9 ing kan unngå fiste sen av

v

pnr6no.

se€t program som de voksne advarermol 09 som detilaltovermå ka erfor"råpop1 å

45


Her læire jeg noe n!1l om hvordan pressen så påThe Beatles i1963. Ganskelårt nårmantenker på hvor"usky diqe' disse guttene egentiig var.

harsett programmet huskeraere detaljer, men jeg husketspesielt godtfemførclsen av"5he LovesYoul Defte må jo være den !ltimate Beatlerlåten. Refrengetslårdeg m dt i trynet fur sangen har begynt For en åt, for et band, og for en fremføreke. lvla n b ir rett og slett forclsket.

Vi sorn

som de hådde spit på seg sel!,tilit. Vokalen

vardereog

bandettightere. De åpnet med"Red sails intheSLrnseti o9 vi likte det vi hørte. Men denne kvelden va r d€t' i Was FiftyYears AgoToday'09Trcnd Granlund viventet på. Og de innlriddetilde glader. Deterlengesidenjeg har sett Glånlund, o9 detvar deilig å høre den særegnenemmen igjen. Trond kån sln Beailes og ga de ljente låtene fra 1 963

.in-9-n

vr5r...and shoLt De!Lår ill-væ r\lil rpnrngI midt på 8oiaLlet då a ha regjerte.

Danseba ren siden

Etter lunsjen var det klaftfor Beåtles-quiz i lobbybarcn.

Jeg fi kk dessverre ikke med meg konserten

QuizmasterTrond Blindheim iedetan, og nivåetpå årcts spør9målene var,som tidligere år, gånske så hø)t.Temaet var 1963 09 detgjodejobben litt lettere. Og denne gan senvarjes he diq og kom sammen med Beatlesfans rned klisterhjeme. Detførie os helttilthetoppermostof the

Yea6 Ago'23 november. N4en der kommer nysjanser I samarbeid med Oslo Konserthus og The Beatles Project harÅge Slen Nilsen og Gusty Utterdåhl stablet på beina

PoPPermon. Yeah yeah yeah..-

vardetfilmen LetltBesom sio for tur. ieg synes dette eren t stlilm somviservå(kjære band i oppløsning. LyspunkteterBilly P€non som kommer innom,og gjør at Så

Beatles må ta seg sammen og være

litt høflige med hver

andre...iqjen.Oqsåerdetjoeventy iqås€qienqenpå toppen avAppLe bygningen idees siste konselt. Sterke låter og spilleglede. Hvorforkunnede ikke ha fortsaft,slik som Siones? Nei...då haddede velbare qått hverandre på nen€ne eller kanskje ikke...lvlen noen åv oss er"still pissed

til" tWas Fifty

en showkonerthyllest som skål vare sammenhenqende i7 år Fra 23 november20l3 og lanqt utiår2o2o skalde iiemføre hele The Beatles sin katalog, låt for åt so år etter

atde ble utgitt. l$en viikk altså en småkebitturalleandr€, med Trond Glanlund på vokai. tokHamburg Beat over igjen 09 ga oss et herlig nachspiel. 09 da vitroddede hadde nådd klimaks, ent€t en nyvokalistscenen.Men.'erdetikke setuene Beanesgenera en, RogerStormol?lJeg måtte kikke iqlassetJoda, 5å

RoqeEn kunne synqe han. Lift rusten på noen toner, men 'ka sjør no del han vår best for deY! Jeg gikklykkelig opp på rcmmet o9 gledei megallerede til neste åts tustival Da erdet50årsiden 1964. 09 det

Etter nok en foltreftulig middag vardet klaftforgallakonsert i Dansebaren på Radisson Blu Resorl, med Hamburg Beal 09 "ltWas Fifty Yeals Ago Today" som skulleqioss

utdlag fra sln kommendeforestilling iOslo

r

entret Dansebaren,og det måjeg si. Her

fikk j€g flashback til 8Gtallel [,len på en god måte Laaaang bar. Rødt tak med velvinger Røde sofåer 09 stoler. Rødt vegg til vegg teppe.Jeg lurteetq€blikkpå å bestileen palaplydrink lMen det ble medfiistelsen. En halvliter takk. \'i fant osset hjørne med god utsikt til scenen, satte oss godt til rette, oq nikket anerkjennende til den dempede be y,sningen og sceneoppsettet. Vi var klar for noken Beatleskveld.

Fø6t uivarlonasNordaas N€d€lld og jentebandet "Con nect"fra øystF Slidre kultuEkole.leg ble fortalt at de barc er r4 år lmponerende. De gjorde inntrykkpå de kresne Beat esfa ntanene isalen da despillte en tulsom og inniagende \€ulon av John Lennons'lmagine'l Jeg er slkker på åt lohn ville ha nikket ane*jennende. 5å var dei duket for vå re venner lia England. Hambuq Beatvar om mLr iq endå bedre denne kvelden enn kvelden før Det vrket

46

5kjedde jo litt av hvetdet årct osså.


ED SULLIVAN SHOW 1965 Nylig ble det lagt ut bilder fra øvelsene Beatles gjorde før de skulle spille på Ed Sullivan Show i l965.Programmet blespilt inn 14.august. dette var det siste programmet som gikk i sort/hvitt. Bildene selqes på auksjon, men vi ønsker å dele noen smakebiter med dere over de neste sidene. Bildene kan gi en indikasjon på hvordan programmet ville veert i farger. Kos dere!


"

""N"pXYofkCity

Undertegnede rned kone Unni, søster Kar og svoger Rune satte kursen for "The Bi9 Apple" fra Gardermoen med United Airlines. Destinasjonen var Newark Liberty Airport på New Jersey. En buss tok oss inn ti Manhåttan o9 Wer ingron Horel p; 7'h Ave.ue. <o- li99eved Times Square oq Broadway. reisende var de va n llge tr rist må ene p ottet inn,sorn Empire State Building,statue ofLibert, Brooklyn Bridgeog Ground Zero.3 konserter var også p ottet inn.Shoppi.9 oq sightseeinq erjo oblgatorisk, men det er selvsaqt en delrefe.anser til The Fab Foursom måtte besøkes ibyen. 5o m fø rstega ngs Amerika

8th Avenue måtte vita en titt på Ed Su livanTheater -n l 5ph'"S' ro ,e_ ,u d_ ' e B-"r. Beå l"n es opptrede.er som skapte hystei der p: Ed 5!livan

fd

'

show il964. D.v d Lettermai kjørerfremdeles "Late 5howi' på teateret.

s.e

t!ren t lCentra pa.k.Denereno.mtnor,så det ble bestemt åv vi kun tokoss opp uLm nnelunden "stiawbery Fields': dekorert u min.e om John Le.nof. En p akettvarsatt opp rned navn på andene som hadde bidrattøkonomlsk. Detviste seg at o9så Yoko Ono hadde b dratt med noenmilionerulm nnel!nden. En rund mosa kk med ordet maglne"inngravertvar nedfe t ibakken. En gåtemusikantvarse vsagt på p as og spite Lenno. låter, og detvarse vs:9te.god del t!ister på p ass. Åja, det var itt emosjonelt. 5å kom

1r1. 41 nd4n;ld \4 r p"rtpnog-.". o,-rgd-nl CentralParkWen llgger Dakotabyqn ngen hvor drapet på Lennon skjeddefor3s årsiden. Det var her Lennon boddesåmme. medYoko Onodesiste årc.e han evde. Byqqet haren spes e l!tfornrinq, oq flere kiente fi mer harhattopptakher b.a "Rosemary s baby"og Hannah og hennes søstre'l

Det ble sevsagtiattmange b lderav den søndre n_9"n9a. L /o, d-r fd'd a L_"dde I b )d \å r

54

-'


på p a$ så man slapp ikke inn iselvegården.lkke så rad da det harbodd, og bor ma n9e celebrlte r fra 6 m,

musikkog itteraturderHarmantykklommeboksåer prisen for de dyren€ ei i9 hetene på over 1 00 mlllloner norske krcner i Dakotabygningen Er

ma. iLondon

som Eeatlesfan

I

eret besøkutenfor

platenu dlo€t Ab bey Boad ob igatorisk. NewYork kllnger p atestudioe r som The HitFactoryog Record Plant kjentforLennonfånsen. Ltt research ble qjortfør avreise, men dessvene va r begge nudioene nedlagt for mange år s den. llen Avatår studio på 441 w€st 53d street er idrift. Paullvlccartney splte inn herfra sin nye utgivelse "N ew'i Både tittel-låten o9'Aligatof erdelvk innspiti Avatar. Byggetstudioet igger ier ganikeanonym!ogdet iggerlen ganskesti legatet Newrotå.æe.De..LFt4 hi6 nd 196 n In .r'd rp; spasere opp til Da kota bygnlngen derfra.

Ddgpn ø, hem -F".ropnlon.a.| med _eldqle.pd tim€planen ileg€ndariskeogforøvrig nyopp!ssede N4adlson Square Garden. Det varen flott konsert hvor Ringo statr s svoger, l oe Walsh, lok andre de av konser ten tild€ nor€ høyder.ned g nistre nde 9 itaEpill. N4en tankene g kkogså tilGeorge Harrison som arangerte Bangladesh-konsertene her i l97l og u John Lennon som håddesin siste offsiel e oppiredef da han kom på scenen på en Elton John konsertog deltokpå tre återi 1974. Nå bedet kkeiidti å reire utenforManhattan, så besøk ibyde en Queens ble støketav besøkslisten. 5hea Stad on å het hvorThe Beatles holdtkonsert i 196s, den beryktede konserten hvor publikum overdøvet m ! sikken. Shea ble rcvetfornoen år siden

09 ble parketingspla$ forden nyearenåen Ciia Field i nærheten. PaulMcCartneyåpnetCita Fie d 12009, noe som bletil konsert dvden GoodevenlngNewYork City" Et

besøk NewYorkog N4anhattan kanvirke ig anbefaies.

Det eneste minuset var traFkken, den var til llder lammende.

55


IMAGINE PEACE TOWER 9. OKTOBER

2OI 3

le9 og en kamerat vurderte å tå oss en gurtetur i ly av høstmørket. Vivisste ikke hvorturen skulegå, o9 hadde deto siste årenevært i Amsterclarn og BrLisse . Denne gånqen ville vi gjøre noe litt annerledes. Da dukkel den lyse idden opp; Reykjavjkl rel.srnn.i r_assli nrR\1 sriN V erbegge Eeat esfans,så hva med

å dra og ovetuære av lmagine P€a.eTower på John Lennons fødsekdag 9. oktober? Detvirketsom en uslåe ig idå, og lsland hadde rnerå by på som flott naturmed ceysir

teininqei

09 Gulfo$ ispissen, spennende mat og drlkke,og en hovedstad som (ihvertfa I fra tid igere)hadde et rykte på seg somen pu serende by. maqine PeaceTower bl r tent på lohn Lennons fødsek dag 9. oktober hvert å r, og yserffam t hans dødsdaq

8.d6.prb6r oo\oloOno

o, .ri od I'Jdld.on--

var meldt å sk! levær€ tilstede

underte.n nqenl

Det måtte b iBeykjavik Snarrvarflybiletteriboks,

med

avreise på Lennons b!rsdaq men slik atvi rakktenningen på kve den. Hotellvar booket, ikeså eiebi for en da9 nikatvlfikk sett oss rundt. N4en høydepunktet sku le være lmaglne PeaceTowerl

Vidro avqårdef.a Gardermoeni oq 2 tirnerocr 40 minuttersenerevarv frarnme på lsland. Etter å ha in d 6.r05) o; horcllarvor da' u o.dtirtelltpao.1g r els€ne og gjøre seq kjent.lmaq ne PeaceTowerbefn nerseq på øyaV ndCy l0 mlnuttermed båtutenfor


Reykjavik. Vi hadde lokalisert den på katet, men tenkte år d€t (Jnne være grprr å *ikle oo .'il h.ge eierfo å

qjø'e oss lj"nr selv om det va ndngF lrmer!l tenni gen somskulleskje k.20. Etter en rusleturpå 20 minut tervarviframme, og der vår deitomt.Vikunne se over tiløyå,og båtensom lå tilkaispilte Lennon-m rsikk, så

viskiøntealdervd' llrigsted,menvivarheltaene. Var det ingen åndre som hadde tenktsom oss og skutte overuære dette? Derskule det vise seg at vitokfeitl Vi kom osstilbåke tilsentrum, ruslet rund! tokoss er par øloq spirte mal oq så vartiden inne for å dlå uttil

fergeeietigjen. Denne gangeD tok vi taxi. Vi spu fte taxisjåføren om hån trodde det ville være mangeder, men det hadd€ han ingen fomeninq om.lvlen ider hån hadde sva( så vikøen... Detvarvisst ikke bare oss der!Køen vår lang, flerc hundre, og ålle ventet på båt overtilMndey. Del v"r ung^mpnnesler, hippre.. oarnetamiie, miodelåldrcde (som oss), oq noen som sikkert hadde fått med seq hele Beatleykadere. 09 allevårderforå hylle John Lennonog hansdrøm om fred. Og mens vino der oq hølte på -en no _.sångFr r.a bårens høy'dle.e lølte vi

Det ble opplyst over høytaleranleggetatdetvar ca 2000 nennske, på øya. oq at illeållF nåhestilleseq i

køforå dla tibake iqjen med ånsan9, men hellerbruke tiden på øya, høre på musikken og slappeav,og dra gmdvis tilbake igjen utover kvelden.5å da var det flere ennos som hadde tenkt os utl N,lens visto dervar plutselig Jyssøylen ten! og lyne opp motden islandske h'mmelen.Yoko Ono o9 del egasjonen som varder hadde ikke tid rilå vente på oss. Men stlaksettervarviute på øyaog kunne begi oss mot lyssøylen en liten rusletur unna. På veien bolt passertevien kafå 09 et lite kapell, og dei strcmmet Lennon{anger ut fra begge neder. Vi ruslet videre tit tonene av lmagine, Give Peace A Cha nce og lnstant Karmå mensden høye blå lyssøylen nærmetseg.

Detvar bekmørkt,o9 den blå lyssøylen den en-.ste kilden tillys. Da vi kom over båkkeioppen så vialle mefneskene som varsamlet rundt sokkelen tilly ssøylen. Et majestetisksyn inattemørket, den runde marmofivite sokkelen,og den klare blå lyssøylen som steq 09 steg oop norh f,rrelen. Delvarboltoq posere kjenne på sokkelen og lese ordene som var gmvert inn. Dei var skrevet lmagine Peace på alle tenkelige ,pråk.Vivar der og barc kjente på følelsen, os Lennons murikkkufne hele tiden hørcs ibåkqrunnen.


,&

l-

,'lend-"1!r'r I ir (l:oa nror(t,.nEttere. t.l!ii ael t; t.l.:i i.rk. pililti ljrl.. rii t .f. r..n llir I lJh, 'o,i.r io reFe.p!.!

l!? \'i L. r. L r,rl.ii,t:.., L. fr! J I !, - . LlLr. L.,rl! fr.r r:. .r ' I r.1,. r., ! !, . ,1..,. .,, .:L i.ir r...!!:rLr Lr 1: ! r.r.,.r r\..r tr.L .tf.t. ir rr r.r:

B:lere rl kk ,kt ltl, tr.i'rkk !.1 r!slkken rienre!{:-e

.,j rierr r r!.,n I .r!e:: Ce 1,5 L n:e re r lro e l.r ! i lri{: ko.r.sonb.il! irr.. a!n..5nrrt!;r!

i.,// frlriLr:rL llr//, ',.1. \ . i.,,L,rf..f.LrLl.D ll L

I l.,Lr r,r,,f:

rri,rLf,r l,,r

r.l.r.LL.L!

\

..L rt.r r rrLLi

rl r. i r'rL:..i.f 1.., !,,.! r!. . rLr I I I rn:r \iff n!!l 1, . rJ! L.: r :r:r l !l! Lli \1, rnNrr

i )f L

,,ii )!lrLr.r rf !i.,i.rrrf,,f..\!

L, ,, . 1.,,r L l.\..(N:r :r.1. ,r,: .r, l!L n!l rr.rr!! '', ',Li.f!:,,.1. n r:. \ rrJ,r.,!.il!r, l.|.rsrIr t.-- nr,! r,:::\r ,,,!.lrllffrL f.!.f..!!jr

n

n, :r

). \ rr..l.it\, 0lLLr:i,.r.!rr l rL.li,,jL l, !. . r. rf.:Lr:Llr:..\..r1 lt,j.rl f,\ ,'!t i,r !rf l,,.rLfr, l\rLr!:: : .l.li-,r,.r,lr)l ! (t. .,,r..!\ :jr:L!!rli.! r:. rf L..::ff t)i!. lfrr ,rL:ra.L \!l irrr j \rlrL .r r.r !r 1!.r

L,

.!\.t !.r .r rirr

\,,

|,iff rLr \

iL. r\ .t, Ll.s!fLr)jrjLr;trrbr

r'!(l,r! rrn\l:

.l

rr

Jl.f.Li . r:i r.r lr.r r r,r.L. .

.r frL,

r\r

lL|.r!,

t )r.... i)rr

f.,\..


MIN *MAGICAL MYSTERY TOUFi:'

teksvfoto: PÅL NYTEND

Nå holder ikke overskriften helt hva den

lover, men deler av sommerferien ble lagt til Cornwallområdet, helt søFvest i England. Min kone fikk beskjed om å bestille flytil Plymouth, men det var flyplassen Newquay som ble destinasjonen. Etter en rask titt på kartet/ var det åpenlyst at vi ikke havnet i Plymouth, men på nordkys-

ten av Cornwall. Da hotelliNewquay skulle bestilles, å penba rte fort Atlartic HotelogThe 8eåtles seg ioveBikten. UndeF tegnede var ikke klåroverforbindeken meltom hotettet og The Beatles, men var ikke sen om å legge inn besti ing. Fra Gårdermoen gikkflyet tilcatwicL London, og videre med in nen riksfly til Newq uåy.

Etter å ha landetpå Newquay, som nokerden minsre flyplassen undertegnede har sett, gikkturen videe med

taxitilAtlånticHotel.Hotelletliggerstaseligtithøyt oppe på en klippemed utsikt over irskesjøen og Atlan terhavet. Vi gikk litt rundt på hotellei etter innsjekking, men ingenThe Beatles memorabilia var å se.

Vihådde en anekeom hvå som haddeskjedd, os dåmene irerepsjonen bekreftet der vifrykter. Det had de selvsagtvår eleielskifte på horele!,09 forrigFeier hadde tatt med seg alt som var re aterttilThe Beatl€s. Atlantic Hotell var virkelig vedt et besøk. Det var palmer rundi hotellet, fantastiskutsiK og piren for ovematting var heltoverkommelig. Detvar nesten litt "syden aktigi noe som ble bekefiet av at flere butikker nede ibyen solgte sudbrett

59


,, r!

,.

!ti, 3].il

j

i.,

I --

c.

Dd!c r erLer ! l(l

i

iL

.e.

8"

r.i

n:erl

o

L.ij,rt.ver n. t

D.r ry r Fl qhe.3.r.5t eer (!fire

bLt

Bod

n

" o\

kk-.. .tn.

r. rer

por:!.rl5i5keCr.5l.si;fc.r5a..: (1.r5kl.dtef.r: F qherBore ltreetfortlrjter, nren! sa! vard.rt.r.,

D.fLEte! . (nL: rrvarportnn.en, men de:r:r .il r.r kr fn.:kke ile !. 5i 5L.lte ! pr .i.ti nire diir. 5o r f . t !.r n,!nnere 90,..r /0 :r. l!. f ft nr nen{so.r me. .r h!. horte :irors.ra .: f.trla rt r!r nr .r butli!!l o1r Lrr i!rl.f ty.,e '! .n L .!r rl!:t,

.fonn.rt om be !l.tenheten !lej: tnd Lrair)' hadr e !!rFt ..!rer r.(1. !!i-a::, rr-i- ti e r!d i!t pi .r d:. l a! 7i ti et ilr v. .et lr.rd r r a r .l'ef i atsflr-- s.m !ir .r. er. D.tvirve {{ts. rf.t.!ef'..!. :}!!: r dei ri ml.gei p.! kk

5e!imdetbefoenne.eraq!irdetenilcttt!r lile cv.r rrlr

r!er F ynr.!11.9

hlâ&#x201A;Źn t I No,.tc ql.r v

a

S.Lillrrhpt!n, !ikk

aatill.li

rp.n

^

!..r

N SIOR KK


Paul, Ritåwison,Tom Hanks, Ben Donenberg

Paul deltok i skuespillet "Two Gentiemen from Verona'; hvor han spilte rollen som Elgamour med manuskriptet i hånda. Forestillingen fant .'-d på rhe Broad 5tdse i5ånra Mo.r\a. ' o, Angeles, California og var en veldediqhetsfo restilling med rådyre billettpriser. Han sang 09så, backet avJackson Browne's

bånd:"Live and Let Die'l'All My Lovinql "l saw Her StandinqTherel "Dress Me Up As A Rob-

PAUL OG SHAKESPEARE Onsdag 2s. september tok Paul Mccartney del ien aften med Shakespeare sammen med andre kjendiser:Iom Hanks, Martin rhort, lå(o. Atp. dnd-r. Chn.lrnd ApptFgdrp. Val Kilmer William

5hatneroq Ritawilson.

ber" (ikke hele), "Here, There and Everywhere'i ''Yesterday" (delvis, resten åv skuespillerne sang resten), duett med William 5hatner (som me r ra\ilerre rekrrei rnens Mccartney sån9 r refrenqet) på "Lucy ln The SkyW'th Diåmonds'i "Good Day Sunshinel "Let lt Be"med Jason Alexanderog William Shatnersom forsøkte å harmonisere, "5gt. Pepper"og "The End".

HØYT I DET BLÅ BLIR FILM det annonsert at Paul McCartneys barne bok "Høyt idet blå"fra 2o0s blir tegnefilm. Det er selskapene RGH Entertainment ånd Unique Features som står bak prosjektet. Då er

Tony Bancroft vil reqissere filmen fra et manus skrevet avJosh Klausner, basert på boka McCårtney skrev sammen med GeoffDunbar o9 Philip Ardagh. Ebbe Ekorn blirfordrevet fra Skogen av qravemaskinene til den onde Gretsch. Dermed starter jakten etter Dyrerikei, hvor alle lever i frihet uten frykt. Med hjelp av ballongflygeren Frosko, ekornjenta Edvina o9

gnageren Råtsi, utvikler letingen seg etter hvert til å bli en storstilt plan om å befri alle fangede dyr. En plan som viser seq å være full

Filmen skal lages i 3D 09 er planlagt utgitt i 20l s- Mccartney skal også spille inn ny musikk lor hlm-o, som er eL hobbyprosiel t fo, har.

Paul McCartney, Geoff Dunbar, Philip Ardagh ""a

EPPYFILM MED BEATLESSANGER Beat!e'er en kommende dramatisering av Brian Epsteins liv på film. Nå er det meldt at filmen vil in neholde musikk avThe Beatles. (6.oktober RrrNews):'The Fifth

Falmenskål ha premierei 201409følgerBrian Epsteins liv fra fødseltil død i 1967.

rrlmen kom

ul on t-9n-\Fri-

dllerpde i no. TLLUSIRASiON:O 2Or 2Tiwår y

Enie a inment Gro!

p Ltcl

61


PATTIE BOYD TILROCKHEIM 27. mars åpner Rockheim en fotout stilling med bilder tatt av Pattie Boyd.

Dessuten bli. det ikke en ren fotoutstilling vi hår også bedt henne 9å i arkivene o9 finne

Modellen, fotogråfen oq forfatteren er mest kjent som kvinnen som først var gift med Beatles-gitarist Georqe Harrison, deretter med Harisons beste venn Eri. Clåpton. Utstillingen viser intime bilder fra innsiden (og båksiden?) av rockestjernelivet på 60 ,70 og 80 tallet. Og ikke bare åv Harrison og Clapton.

at man skål komme inn og bli hensatt ti en <swinqin'6Os> stemning, forklarer hån-

UPUBLISERTE BILDER

Det spesielle med Rockheim-utstillingen er at v får plukke ut ti bi der som aldri tidligere er blitt publisert, sier Rockheims Terje Nilsen,

\om e' o'o.r4trl6derforutsti ring-n. om09så blir Rockheims første iniernåsjonale utstilling.

62

fram qjenstander som kan krydre. Det kan være snal L om p6r 5on llqa er6.deler, oq 5a rra Lla,ri(on og Clapton,det kan være instru menter, kostymer,

ragd,ine, 09 url|pp.bøler Merinqe.

e

BOYD KOMMER SELV Pattie Boyd begynte karieren foran kåmerå,som toppmodell på 6o-tallet. Senere har hun skolert

tilå blifotoqratosjobber idåg blant annet for Nationa I Geoq ra ph ic. Hun harvistsine bilder en rekke steder rundtomkring i verden.Topp-.n av kransekaka er sel!.følqeliq at Boycl kommert I Trondheim iegen person forå åpne utstil ingen 09 forå fortelle om tiden med stjernene. seg


LENNON-APPLIKASION KLAR Den nye Lennon appen er nå isalg fra iTunes.

lohn Lennon: The Bermuda Tapes av WhyHunqer hdndle om han. Bp,muddpvpnryr .om m-ren l9aO. Appen rancho'de. b'dnt an_et' . Demoinnspillinger fra John 09 Yoko . Lydoppdagelser som avslører Lennons kompone - En ny

lnteraktiv historiefortellingsopplevelse hvor

brukerne tar roret på Meqån Jaye, besøker steder p; BermLd" som vd' ,p-5'el e for ,ohn. oq hørF' p: John og Yoko mens de skriver musikken til Double

.N/liq

op odåqede foiog rå1Fr

åv loh. ombord pd

.lntervjuer med John og Yoko . i6hns håndrkrevne tek<rirk

H ffi

lDEMosl

Ef, ffi

Dessverie for oss med Andriodbaserte tele foner og nettbrett fortsetter tren clen med at ex Beatlenes utgivelser kun er for Apple produkter slik iilfellet også vår med George Harrisons qitar app oq Rinqos ebokversion av Of6si"l I neisi de

le nn a n betm

udatd

pd..am

AMERIKANSE ALBUM I JANUAR? Som kjent ga Beatles/Apple ut CD versjoner av de amerikanske ålbumene i 2OO4 oq 2006 i boksene "The Capitol albums"Volume 1 o9 2. CDene var ikke tilgjengelige individuelt, og de stoppet elter "Rubber Soul'1

Inye listingerfra Amazon serdet nå uttilåtde amerikanske albumene skal nyutgis individuelt på CD iforbindelse med 50-årsjubileumet for Beatles'gjennombrudd i USA, og at de tit lene som ikkevarmed ide før nevnte boksene nå skal ut på CD forfø6te gang. Albumene var listet opp på Amazon i UK og lapan, men så langt ikke på Amazon.com i ciden

09\å

Yp,lFrddy dnd Toddy serutt,la være inkludert, lurer folk selvsagt på om denne utgis med det såkalte "butcher coveret': Til høyre har vi listet de individuelle utgivelse ne. dlle n-d urgr!el -\ddto )O. )ånuat )Ql2

The Eany Beatles MeetThe Beatles The Beat es second Album BeatlesVl Beåtles 65 Something New Helpl RLbber 5oul Revolver Yesterday And Todåy A Hård Day s Night

Heylude Det rykt4 oqtå oh 6.ktetogvi^/lutgavet.

63


(t t,

THE NEWS

(ou '"j:iffi i':'t",*t;t"''ryiffi

r*pt'*jd#ffi RUTLESANTHoLoGYPÃ&#x2026;BLL

RAY


med seg tumeen in tiruK bn vnketshet i2014 fd se denå neeedet kan du detb i en alkjon on å frøte og h 5e på t r Pau ti p8g tir å se en konsefr nt out There

,

TODA BOY

Når

hai fø6t

er på

UKiumpplelerhanossåå spite:ndre b eventepåannonsednsei

nede,lEuopå,såvrårve

Fofaner avden nye seat es BBc.b be en (ev ett he ocså produsad et adioprosram, "0n

i

Bow

air

The

Livearrhe BBc", noe hai rortatoon iThings s:ld roday pod.anen roreden Det prosrammet nnehode inierutuer med s!ra, der de mimrer tj hden bos BBc. Dere vrvære nre.vluerfia men ntervjuet med Pau Mcc tney skåt foretår sommer Der orogcmmetvi b 5efdt råd olrrsarundt den 23. november mai d.r hårvi

fåt noei krinskaihnssd oror

UK ennå

AMERI(A I]YLLERTNE BEATLES Pau M.C heyosR nso sa(v ldeb ieir.mmeide TVrhow som sla markeretumtiårslubi eunetforThe Beatet førete opptreden på "Thå Ed sur van Showr' con, os de rorat også enkeneeterlohn LeiionoCGpoGe Nåtr son, Yoko o.oos o iv å tsatrison vi det rekre av dasetr *'ener oen å6 Bdan wash sierat *jeherekk: inkuderer nav^ som rustn Timber ate, adele, radycaca, p nk, sruna MaE og Katy Pery. wash e' sjefen for wnrFnen son kofrmerti åvise pros€mmet iAu*rata.,,rhe Nght That chånaed Anerna: A Grammv gå på ruilå på c35søndas 9 februtr 201a k på k okkesieret 50 år erer det o.isiiare.Ed 20

te{ v o0

s! lvai show" shower

st kke tve, mei 5pit6 nn frånd:g27 lanum, dågen ererdeå

Vå,e hjem ige "Norweg ai Bedle!'l€A b erosså hy ret n å de tå i åmerikaieries se tesfernger,de ska bla. ip re konse.t på Thes squ New york i

hi

e

rorb nde

#*"F**r+'ll'":lll ***;

iii'-:1fl1

se

nedrubieuhst

Pa! M.C:frneys abum "New" gkk refl 6 topF på ln: isin lo6re uker no5 våre nabotånd noterer "New" ses for en fin debut på addrcptås iDsima*, menshossvenskeie erden kre høyere enn nr9 på en l*e som e retr er dominefr åv rvenske mtiner med VG

våron.åMasstooåropp.ogsådanskenehåren

!n

fdBtepå$,3urhai

okå

G

sjetepla$, t$le Helene Fischer roner på top pei erv kun Norgeoslapan Pa sen. "New" :lbumet deburede på en r. pa$ både i nn på

UKosUsA.Ma30atedenrundt70000ekemD er fø6te ure Dere er k[e mye, når vitar beraktn ng å rePRfrem$øte^e Mccåfrney hardrevetmed iUsA des {e ukene T r5amnent kn igr 70000erbare 0!b, lum5talet på otpårMcc tieykoi aidre ord, koisertp!bikunet hå

LENNON5 BARNDOM5NIEM50TCT

: ": :: f;;'i;.": :t'::-:^,:

* ;i:;'jY -i11;ij#,i;*',*i",,# i*,

årene Drrv ns Råin solgie s n debutule, oe densikk

d.tsmmeeger

2001

omreit

b

ns.Likeve, ta lene gåt ned de sGte ike mye som New

e ind oå en 27.0

Fork

å$ med

krøpersenereh kkea

bum,v er nne enny'tinseperode" foLtånerned

65


RINGOS PR,STIJNT Da Beatles landet iAmerika ifebruar 1964 b e de møtt av slore menneskemengder allerede på iyp assen. Beatlene håddealle med seg egne kameraeroq moretseg med åta bideravfansen. Ett av bildene Rlngo tokvar av en bi fulavungdommersom hadde lagt s€9'på hjul"og fulgte etter Beates'bil. Då denne bilen kjø4eopppå siden av Beåt es, sveivet Ringo ned vinduet oq ropte tildern at de skulle gjøredetsamme. Det resulterte lbidet

Etteralle disse årene var ikke Ringo lenger sikker på hvor bildetvartatt, hån troddedet kanskje kunne v.ere Florida (Beåtles besøkte NewYork, Wåshington og Miåmipå sinførste U5A tur). Med dette bildetsom utgangspunkt sendte Ringo ut en etterlysning, han ville gjerne kommei kontåkt med ungdommene på bildet. Han 6kkhjelptildeneav TV programmet USATodåy. Etterlysningen vakte enorm oppmerksomhet, 09 Beatlesfans over hele UsA engåsjerte ses ijakten. Mange aviser 09 andre nyhetsmedier brakte videre nyhelen 09 .; i trlåndet. -le i Norqe hadde rV.) en story på det. Med alldenne publisiteten varte det ikke lenqe før unqdommene, nå isektiårene,

varidentifisert. Detv'ste seg at bildetvartatt iNew York,lkke iForida slik Ringo håddetrodd. Dette gener€rte se vsagt også ny publisitet, "ung'

dommene"b e intervjuet isine respektive lokalåviserog nasjonale medier iUSA, 09 NBCs morgen' progråmToday qjenskåpte fotoqranet ved å samle gjenqen igjen o9 plassere de ien gammel bili de samme posisjonene som på 19621-bildet (bildet

NBC

spandererogså LasVeqastLrr på qjen

qen 22. november, da skaldefå møte Rinqo igjen og se hans konsert der. Oq alt Rinqo trenqte å qjøre var å etterly se gjengen, deretter kunne han se på at et verdensomspennende medienettverk 9a ham måssive mengder gratis publisitet for fotoboka si, "Photograph'1

ra

o

d-.

.1)tdgtøt toppncl.oFpåatRnqottI"tt"

net et øte pa hvetken bøkehe eller moletiene tinq de el kun en hobby for ham ogalleinntektetgArtlenveldedig

RINGO HYLLET I FRANKRIKE Dp /4. dpr4fbq 0 Jf,tl Diso de-

f.a-sr

e

ææ

ded.le.

ltnevnt ti kommandør.v Fhnkrikes Orden av Kunst og Bokstav* Han ble dekorert med æ€sbevisningen foran det .d o 09 dfi kF r u Fund r Mond.o )of sdtre søl e''5er p; 09 ble

atueider av ofl€nt ige personer med €n m ndre lent lldenskap for ktnst inklls!€mus keF som R nqo5tarog hansv€nner Paul l,,lcGrtney, Bob Dy an, Gahåm Nash o9 Ronn e Wood. Rlngo eler en elllghet I rvlonaco. Utsti I nqen, som har tittelen

?r€naiiv€liqhr;

nk uderer albe der inspirert av den åntastis' verdenen av magi og m!5terier fra sjø oq hav oq er utsti te fla 25. septembert I I 3. oktobel ke

sitat lla Ringo under åpningen, "l'm a drumrner, other thlngs. Like painu ng, iv ng, beathin 9..1'

66

but ændo qulubåt på ånedet, noesom b e utnytter tilfotose.nse


MEDLEMSTILBUD Vi rensker lageret for gåmle og ikke fullt så gamle utgaver

av Norwegian Wood, og kan nå tilby våre medlemmer blåder til en rvært rimelig pris.

',;'#i'"'J,"#åii'#..f#i,åiff.,,"

med unntakav Nw 9s (2s,-) os NW 100 (75,-). Porto kommeritilleeg.

ønskerdu å fylle på sam inså dj? Send mail til bente@ noMegianwood,ory

iå! .

. Nt4/ ss . NW56

l2010lanserte Norwegian Wood sine nye t-skjorter i forblndelse med klubbens 30-årsjubileum. Vi harfortsatt en del igjen på lager, som nå kan bli dine for en svært billig penge! 'lilhefrene kan vi tilby både sorte og hvite t-skjorter istønelsene s xL (kun hvite iEjen i tildamene har vihvite t skjoner istøts

. NW59 .

/VW95

nuttu"'u

I""u

""ror

XL), mens

Benillinger sendes til bente@notueAianwood.org

rir føRsTl '- ' {rAB)4

"'

uÅc

LMSTILBUDENE SOM BESTIT LtR ETT AV.lv4ED' MED PÅ KløPET:

rN rKsrRA GAvt

MEDLEMSTILBUD 1:

tukjo

e (Lransett farse os størelse):

rvw s2

MEDLEMSTILBUD 2:

I{kjorte

(uansett farse og størclse);

+ samle

utsaveravNWfor 8,-

Podo kommer itjllegg Porrokornmer inlleSg

Pr

r,ou",.


Norwegian Wood 135  

Blad for den norske Beatlesklubben

Norwegian Wood 135  

Blad for den norske Beatlesklubben

Advertisement