Page 1

ved ROFI-Centret? I ROFI har vi gennem nogen tid arbejdet med visioner og ideer til en udbygning af ROFICentret med en fleksibelt indrettet multihal, der kan tjene mange formål. Vores ønsker med udvidelsen er at etablere et nyskabende kultur-, idræts- og fritidsmiljø som et stærkt supplement til de gode faciliteter, som ROFI-Centret har allerede i dag. I dette nummer af ROFI-Nyt kan du læse om nogle af de tanker, vi har gjort os om indholdet i en ny multihal. Der er ikke tale om en færdig plan, men om nogle af vores bud på, hvordan ROFI-Centret kan udvides, så det bliver endnu mere attraktivt at bo og bosætte sig på Ringkøbingegnen. Vi har drøftet vores visioner og ideer med bl.a. en kreds af nuværende brugere af ROFICentret, og vi har lagt dem frem for byrådets kultur- og fritidsudvalg. Vi glæder os over, at udvalget har taget positivt imod vores ideer. Kultur- og fritidsudvalget har givet udtryk for, at der er spændende perspektiver i vores forslag og har bedt os om at arbejde videre med dem. Den første forudsætning for, at en multihal kan realiseres er, at alle foreninger og organisationer i Ringkøbing arbejder sammen om både vision og indhold. Uden et tæt samarbejde kan det ikke lade sig gøre. Vi vil i vores videre arbejde med planerne lægge vægt på et bredt samarbejde, og vi er også meget åbne for andre ideer og forslag

til, hvad en eventuel multihal kan indeholde. Det siger sig selv, at der også skal være et grundigt gennemarbejdet og bæredygtigt finansielt grundlag for både anlæg og drift, hvis planerne skal føres ud i livet. I ROFI vil vi gerne påtage os at være driftsherre for den nye multihal, men hvad angår anlægsinvesteringerne, er det helt nødvendigt, at Ringkøbing-Skjern Kommune er aktiv medspiller i projektet. Realiseringen af planerne om en multihal ligger formentlig lidt ud i fremtiden. Aktuelt glæder vi os over, at der er stor aktivitet i og flittig brug af vores mange tilbud i ROFICentret. F.eks. var der en fantastisk stor opbakning til julefrokosten i centret den 24. november. Den samlede ikke færre end ca. 750 deltagere, der bl.a. blev veloplagt underholdt af Finn Nørbygaard. Vi har fået mange positive tilkendegivelser om arrangementet. Vi kan allerede nu sige, at julefrokosten bliver gentaget i 2013. Vi forsøger til stadighed at gøre vores tilbud endnu mere attraktive for brugerne. Inde i bladet kan du f.eks. læse om et nyt tilbud i fitnesscentret til studerende. Hermed vil jeg ønske alle et godt nytår og på gensyn i 2013 til mange aktiviteter, arrangementer og positive oplevelser i ROFI og i vores center.

Vo b u r es d. . .

ROFI-Centret / Danhostel Ringkøbing Kirkevej 26 · Ringkøbing ............Tlf. 9732 2455 www.rofi.dk · rofi@rofi.dk Fitnesscenter............................Tlf. 9732 0996 motionscenteret@rofi.dk Bowling.......................................Tlf. 9732 2455 ROFI-NYT redaktion: Hans Herping, Per Andersen og Ragna Knudsen Annoncer: Lisbet Skovgaard Grafisk Produktion: A. Rasmussens Bogtrykkeri

ROFIs

vision for en

multihal ROFI arbejder med planer om en udbygning af ROFI-Centret med en multihal. Visionen er en markant styrkelse af Ringkøbings faciliteter indendørs til fritid, idræt og kultur og gøre centret til et naturligt samlingssted for byens borgere, foreninger og virksomheder. Ønsket med udbygningen er at etablere et nyskabende kultur- og fritidsmiljø som et stærkt supplement til de faciliteter, som ROFI-Centret har i dag. Med en placering bl.a. tæt på Ringkøbing Skole og nye udstykningsområder vil et udbygget center være med til at understrege Ringkøbing-egnen som et attraktivt sted at bosætte sig.

Mød os på

Facebook www.facebook.com/ROFICentret www.facebook.com/DanhostelRingkobing

www.rofi.dk2

R O F I - N Y T • N R . 2 • 2 0 11

Tegning: H. Lindquist Arkitekter

Visionen er også at skabe trygge opholdssteder i gode fysiske rammer for områdets borgere i alle aldre, bl.a. med fokus på rammer for et spændende ungdomsmiljø, og et sted, hvor initiativer til sundhedsfremme med idræt og kultur for alle aldre som væsentlige faktorer kan gøres til virkelighed.

Ideer til indhold Her er nogle af ROFIs ideer til, hvad udvidelsen af ROFI-Centret med en multihal kan indeholde:  Udvidelsen bør indeholde en ny multihal og et nyt stort foyerområde med café som

 multihal

multihal

Ragna Knudsen Formand

 formanden har ordet

En ny


Sådan forestiller H. Lindquist Arkitekt sig et nyt indgangsparti i ROFICentret i forbindelse med udbygning med en multihal.

4

nyt omdrejningspunkt i et center, der allerede i dag indeholder bl.a. to haller, fitnesscenter, Danhostel vandrerhjem, bowlingcenter, fysioterapeut, møde-, kursus og festlokaler, skydekælder og squashbaner.  Der skal være plads til både små og store kulturarrangementer, f.eks. koncerter og messer - fra 20 til 3.000 deltagere.  ROFI-Centret skal være det naturlige valg ved virksomheders, foreningers og institutioners arrangementer.  I udvidelsen bør der være et caféområde, der oser af hygge og er placeret, så man kan fornemme de mange aktiviteter rundt omkring i centret.  Haller og lokaler i centret skal indrettes, så man opnår den størst

t il p O 00 3.0 gere ta del

mulige fleksibilitet i anvendelsen. Der skal tages højde for store landsdelsog nationale mesterskaber inden for alle former for idræt og med gode forhold for TV-transmissioner. Multihallen bør indrettes med to håndboldbaner, der ved anvendelse af tribuner kan blive til én opvisningsbane.  Der skal være plads til både den traditionelt organiserede foreningsidræt og den uorganiserede.  Der skal være niveaufri og vel dimensionerede adgangsveje, der også indeholder optimale forhold for handicappede. Læs mere på side 2 under ”Formanden har ordet” om arbejdet med planerne for en ny multihal ved ROFI-Centret.

 multihal

Oversigts kort med placering af ny multihal.

Rofi_multihal  

Rofi_multihal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you