Ronduit Roessingh 2022

Page 1

Kennismagazine van Roessingh Concern | Jaargang 11 | 2022 Herwaarderen met behulp van vooruitstrevende technologie

RONDUIT ROESSINGH

“Ik wilde dat ik zo’n leuke robot als hulpje had toen ik revalideerde”

Van face-to-face tot blended care, hoe pijnrevalidatie online haar grenzen verkent Pagina 17

Pagina 4

Innovaties in het snoezelen Pagina 20


r moet u zijn bij Roessingh? Roessingh op de kaart Manege

Inhoud

KPC-gebouw

KDV de Parasol

Roessingh Research and Development Roessingh Research and Development

Revalidatiecentrum Onderwijscentrum het Roessingh Roessingh

rdgKompagne

Jaargang 11 | 2022 | Herwaarderen met behulp van vooruitstrevende technologie

Roessingh Pijnrevalidatie

4 Onderzoek naar robot

rdgKompagne

Roessingh Arbeid

gm an we g

eg kw

Sla

Opmerkingen of suggesties?

ee sbl

eg ekw

h

e

ng ssi

Ro

es

Ro

we

est

Roes

raa t

le sb RK gh VAN HEEKPA sin

g

we

ENSCHEDE

g

ek

sbleekwe

He

nge

los

7

est

raa t

le sb gh VAN HEEKPARK sin

10

Van het kastje naar… KiECON Marijn Dikken

10 26

Femke van Rijn

Colofon

Redactie

Hoofdredactie

Ronduit Roessingh is een uitgave van Roessingh

Teun Huis in ‘t Veld

Corinne Baumgartner

Concern en verschijnt jaarlijks in een oplage van

Susan Jähnig

ca. 1250 stuks. Aan informatie in deze uitgave

Sjanneke van der Velden

Fotografie

kunnen geen rechten worden ontleend. Niets

Marijn Dikken

Lidewij Olive, Brigit Stellinga

uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Femke van Rijn

en eigen foto’s

of overgenomen zonder bronvermelding en

Jacqueline Onderdijk

Vormgeving

schriftelijke toestemming van Roessingh.

VILLA5

2

17 Van face-to-face tot blended care, hoe pijnrevalidatie online haar grenzen verkent Jacqueline Onderdijk

20 Innovaties in het snoezelen Annemarie van de Sande

26 “Mijn orthopedische Corinne Baumgartner

13 6x1= meer dan 6

ssingh.nl

24

Edwin Magermans en Evelien De Jonge

schoenen houden mij uit de rolstoel”

H

ROESSING

Ro es

los

4

Teun Huis in ‘t Veld

ek

nge

Ro es

He

singhsblee kweg Roessingh Arbeid

oessingh

de kracht kan zijn van pijnrevalidatie

g

Stuur een e-mail naar info@roessingh.nl.

e sbl H

ENSCHEDE

7 Hoe acceptatie

Roessingh Revalidatie Techniek

h NG gSI ROES sin

volop in beweging

Corinne Baumgartner

Roessingh Revalidatie Techniek Revalidatiecentrum Roessingh

24 Roessingh Arbeid:

Scotty: Van gadget naar onmisbare zorginnovatie?

20

3

17


Onderzoek naar robot Scotty: Van gadget naar onmisbare zorginnovatie? Tekst door: Corinne Baumgartner

• assistent voor de verpleegkundigen, bijvoorbeeld tijdens het

“Wat is de systolische bloeddruk van de patiënt?” De

opnemen van de vitale functies en het invullen van

verpleegkundige geeft de waarde door en Scotty registreert

vragenlijsten;

het getal vervolgens.

• assistent voor de fysiotherapeuten, bijvoorbeeld voor het Eerste testen uitgevoerd

laten zien van fysieke oefeningen; • compagnon voor sociale interactie met patiënten door

Voordat Scotty verder ontwikkeld wordt en naar het

bijvoorbeeld spelletjes te doen of muziek te luisteren

revalidatiecentrum gaat, zijn er met twaalf mensen een aantal

• en als gastvrouw op de afdelingen, die patiënten voorziet

testen uitgevoerd. De groep werd verdeeld in tweeën: groep 1

van informatie.

nam de rol van de verpleegkundige in, groep 2 die van de patiënt. Het doel was om hen een aantal taken uit te laten

Toezicht blijft nodig

voeren, te monitoren of zij deze taken konden voltooien en

Op dit moment lijkt het er niet op dat Scotty binnen dit project

achteraf te kijken wat hun ervaringen waren. Marian vertelt:

zonder toezicht handelingen kan uitvoeren. Zo kan zij

“De meesten waren heel enthousiast over Scotty, maar ze

bijvoorbeeld alleen verplaatst worden door middel van een

kwamen niet echt uit de taken die ze samen met de robot

joystick. Dat betekent dat zij altijd begeleiding nodig heeft.

moesten doen. Vooral ook bij de groep die de rol van

revalideerde”, aldus een voormalig patiënt van Roessingh.

Daarnaast kan zij niet zelfstandig vitale functies, zoals de

verpleegkundige innamen, werd er toch wat kritischer

“Door het schattige uiterlijk van de robot, genaamd Scotty,

bloeddruk van een patiënt opnemen. Zij vraagt bijvoorbeeld

gereageerd. Zij hadden niet direct het gevoel dat de werklast

reageren mensen altijd enthousiast”, vertelt Marian Hurmuz,

aan de verpleegkundige:

door Scotty verminderd wordt.”

Ik wilde dat ik zo’n leuke robot als hulpje had toen ik

junior onderzoeker en gezondheidswetenschapper bij Roessingh Research and Development (RRD). Heeft Scotty een meerwaarde voor de zorg? In het project Scotty (SoCial rOboTs to support rehabilitation Training and improve healthcare deliverY) onderzoeken RRD, Revalidatiecentrum Roessingh en BLUECOMPANION uit Frankrijk of de Scotty-robot niet alleen een leuke gadget is die reageert op een aantal steekwoorden, maar van toegevoegde waarde kan zijn in de zorg én voor Roessingh zelf. Binnen Roessingh is het doel om Scotty in te zetten bij volwassenen die zijn opgenomen op de afdelingen dwarslaesie en orthopedie. Daar wordt onderzocht of Scotty de kwaliteit

“Door het schattige uiterlijk van de robot, genaamd Scotty, reageren mensen altijd enthousiast.”

van de revalidatiebehandeling kan bevorderen en zorgt voor een vermindering van de werklast van het personeel. Na een vooronderzoek van tien maanden is het de bedoeling dat Scotty uiteindelijk wordt ingezet als:

4

5

Lees verder op de volgende pagina >


De grootste uitdaging: het verwachtingsmanagement Stephanie Jansen-Kosterink, senior onderzoeker en bewegingswetenschapper bij RRD, licht toe: “De grootste uitdaging in dit project is het verwachtingsmanagement. De robot ziet er heel leuk

Marjolein Stegeman: locatiemanager, fysiotherapeut en bewegings-­ wetenschapper

en schattig uit. Dat maakt dat mensen er hoge verwachtingen van hebben, terwijl er heel veel programmeerwerk achter zit. De patiënten en medewerkers die ermee in aanraking komen moeten weten dat de robot niet zomaar iets doet of kan. Zij is geen mens.” Aan elke aparte handeling die Scotty uitvoert gaan dan ook dagen, zo niet weken, aan programmeerwerk en testen vooraf. Wel of niet rendabel voor de zorg? Ina Flierman, programmacoördinator innovatie bij Revalidatiecentrum Roessingh, vult aan: “Daarmee heb je een andere belangrijke vraag voor het onderzoek gelijk al helder: Kun je Scotty in de zorg inzetten en is zij niet te duur? We gaan daarom ook een business case maken, een zogenaamde social return on investment (SROI). In deze SROI zetten we de investering af tegen de opbrengsten, in de breedste zin van het woord.”

Hoe acceptatie de kracht kan zijn van pijnrevalidatie

Voor dit onderzoek hebben Roessingh Research and Development en Roessingh, Centrum voor Revalidatie Scotty tot en met mei 2022 gehuurd. Ben je benieuwd naar wat de meest actuele stand van het onderzoek is en wil je Scotty in actie zien? Neem dan een kijkje op de website door onder­ staande QR-code te scannen of houd de LinkedIn pagina van Roessingh, Centrum voor Revalidatie

Tekst door: Teun Huis in ‘t Veld

en/of Roessingh Research and Development in de

R

gaten.

oessingh Pijnrevalidatie (RPR), voorheen RoessinghMedinello, bestaat inmiddels vijf jaar en is in die tijd uitgegroeid

tot specialist op het gebied van poliklinische pijnrevalidatie.

Linda te Brinke: revalidatiearts bij RPR

Bij RPR werken een revalidatiearts, GZ-psychologen, fysioen ergotherapeuten nauw samen met de cliënt om vanuit verschillende invalshoeken te werken aan zijn/haar hulpvraag.

6 6

7 Lees verder op de volgende pagina >


Wie helpen we bij Roessingh Pijnrevalidatie?

Ook geven zij uitleg over het uitgangspunt van de behandeling:

Marjolein Stegeman, locatiemanager, fysiotherapeut en

een blijvende gedragsverandering. De cliënt moet de zoektocht

bewegingswetenschapper bij RPR: “We zien volwassenen

naar de oorzaak van zijn/haar klachten willen staken en

met aanhoudende pijnklachten aan het houdings- en

begrijpen dat een traject niet gaat over pijnvermindering, maar

Marjolein Stegeman: “Het uitgangspunt voor

bewegingsapparaat, die eigenlijk alle logische lichamelijke

over het (leren) omgaan met de huidige klachten.

behandeling bij RPR is ‘stepped care’. Dat wil zeggen

Uitgangspunt voor behandeling is stepped care

dat we cliënten niet intensiever behandelen dan

en psychosociale paden hebben bewandeld om van hun De aanhoudende en groeiende druk op de zorg

noodzakelijk. Daarom hechten wij veel waarde aan

De zorg staat in Nederland al een aantal jaren flink onder

korte lijnen met onze verwijzers en een regionaal

“Het is voor cliënten moeilijk om hun pijnklachten te

druk. Ook voor RPR heeft dit gevolgen. Linda te Brinke,

netwerk van therapeuten met expertise in chronische

accepteren. Dit heeft veel negatieve gevolgen: Ze blijven

revalidatiearts bij RPR, zegt daar het volgende over: “Wij

pijn.”

overbelasten of komen terecht in een zaagtandpatroon

beoordelen met een multidisciplinair team kritisch of medisch

van over- en onderbelasten. Dit heeft vaak impact op hun

specialistische revalidatie de beste behandeling is voor een

stemming en energieniveau waardoor ze vastlopen in hun

cliënt. Waar dat voorheen voldoende was om de behandeling

dagelijkse activiteiten”, legt Marjolein uit.

vergoed te krijgen, moet nu steeds vaker om goedkeuring

pijnklachten af te komen, zonder afdoende resultaat.”

worden gevraagd bij de zorgverzekeraar. Dit leidt regelmatig Begrip is belangrijk

tot afkeuring en dus geen vergoeding van de behandeling.”

Verwijscriteria Roessingh Pijnrevalidatie:

Om het behandeltraject effectief te laten verlopen, is het belangrijk om de cliënt vanaf het begin actief te betrekken.

“Het kost bovendien veel tijd om vergoedingsaanvragen correct

Al vanaf de screening proberen de professionals van RPR de

en volledig onderbouwd in te dienen bij de zorgverzekeraar,

hulpvraag en verwachtingen van de cliënt helder te krijgen.

wat in mijn ogen de zorg onnodig duur maakt”, vervolgt Linda.

Verwijzing door huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist Leeftijd: 18 jaar en ouder

Wilt u meer weten over Roessingh Pijnrevalidatie? Neem dan een kijkje op de vernieuwde website:

Aanhoudende pijnklachten aan het houdings- en bewegingsapparaat Voldoende somatische en psychosociale behandeling Voldoende beheersing van de Nederlandse taal Geen lopende somatische of diagnostische paden

“Het is voor cliënten moeilijk om hun pijnklachten te accepteren.”

8

9


Van het kastje naar…KiECON

Voorbeeldfunctie voor heel Nederland Deze Twentse aanpak voor de decentralisatie van de jeugdzorg is

Tekst door: Joyce Pigge Tekst door: Marijn Dikken

M

ariëlle, moeder van Mick: “Toen onze

Een vroege diagnose en therapie of

zoon Mick 18 maanden oud was,

behandeling is in het belang van het kind

ontwikkelde hij zich anders dan andere

en de ouders. Zo kan een kind zich

kinderen. Hij liep niet, hij praatte niet, hij

optimaal ontwikkelen.

had driftbuien, je kon slecht contact met hem krijgen. Via het consultatiebureau

Eén loket van acht zorginstellingen

werden we doorverwezen naar de

KiECON (KinderExpertiseCentrum Oost

fysiotherapeut, die ons vervolgens

Nederland) is er om deze situatie te

doorverwees naar de huisarts. De

verbeteren. KiECON is een

huisarts verwees ons daarna door naar de

samenwerkingsverband van acht

kinderarts. De kinderarts stelde voor om

zorginstellingen. Samen vormen ze een

met het team van KiECON te gaan praten.”

diagnostisch centrum voor kinderen van nul tot zeven jaar met complexe

Een gelukkig kind, dat gezond opgroeit in

meervoudige ontwikkelingsproblemen. Er

een veilige omgeving; dat is wat elke ouder

is sprake van één loket van waaruit de

graag wil. Soms verloopt de ontwikkeling

diverse organisaties ingeschakeld worden.

van een kind niet vanzelf waardoor er

De beschikbare informatie wordt door

problemen ontstaan. Vaak is de oorzaak

iedere partij opnieuw gebruikt. Ouders en

van ontwikkelingsproblemen niet direct

kind hoeven hierdoor hun verhaal niet

duidelijk. En zeker bij

steeds opnieuw te vertellen.

“Een vroege diagnose en therapie of behandeling is in het belang van het kind en de ouders.”

een voorbeeld voor Nederland. De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en Menzis onderschrijven de waarde van KiECON als innovatieve zorgaanbieder. Dankzij de steun van en samenwerking met Menzis en de NZa, kan de medisch specialistische zorg die KiECON levert door zorgverzekeraars worden vergoed. De partijen tekenden hiervoor in september 2020 een innovatieovereenkomst voor drie jaar. Blijven in die periode de aantoonbare resultaten goed, dan wordt de zorg geleverd door KiECON onderdeel van het reguliere zorgaanbod. Vanuit de innovatieovereenkomst giet KiECON in de komende drie jaar haar aanpak in een reproduceerbaar zorgconcept. Ook de 14 Twentse gemeenten onderschrijven de waarde van KiECON als innovatieve zorgaanbieder. Voor de uitvoering van een doelmatigheidsonderzoek is vanuit de Twentse gemeenten in 2021 een bijdrage aan de projectorganisatie verstrekt van € 35.000,-. Deze bijdrage draagt bij aan de financiering van dit onderzoek. Via het doelmatigheidsonderzoek toont KiECON aan dat de zorg die ze levert voor deze kinderen, doelgerichter en kostenefficiënter is dan de huidige manier van werken.

Lees verder op de volgende pagina >

ontwikkelingsproblemen op meerdere vlakken komt het regelmatig voor dat de

Mariëlle: ”Toen we eenmaal gebeld werden

verschillende problemen niet direct

door KiECON ging het heel snel. We

worden herkend. Ouders worden om die

hebben een intakegesprek gehad bij

reden met hun kind van de ene

Roessingh en er zijn testen gedaan. Daar

hulpverlener of organisatie naar de andere

kwam uit naar voren dat Mick een

verwezen.

achterstand had van gemiddeld een jaar.”

10

“Een gelukkig kind, dat gezond opgroeit in een veilige omgeving; dat is wat elke ouder graag wil.” 11


Benieuwd wat KiECON voor u, als ouder of verwijzer kan betekenen? Neem een kijkje op de website.

Bekijk de ervaring van Mariëlle en Jerrie en hun zoon Mick en andere ervaringen op de website van KiECON.

Eerste onderzoeksresultaten in het voorjaar 2022 Afgelopen september is Ellen Aarts als onderzoeker aan de slag

6x1= meer dan 6 Tekst door: Femke van Rijn

gegaan met het doelmatigheidsonderzoek. De eerste fase van het onderzoek bestaat uit twee onderdelen. Ouders die het

Sabine Mulders:

KiECON-traject hebben doorlopen worden uitgenodigd een vragenlijst in te vullen en hun ervaringen met KiECON en de zorg na het KiECON-traject te delen. Daarnaast wordt er data vergeleken van kinderen met complexe ontwikkelings­ problematiek die het KiECON-traject hebben doorlopen en kinderen die dat niet hebben gedaan.

sinds 1 januari 2021 Nicole Dekkers:

directeur-bestuurder

sinds 1 juni 2021

van Roessingh

directeur-bestuurder

Research and

van Roessingh

Development.

Revalidatie Techniek.

Naar verwachting kunnen in het voorjaar van 2022 de eerste resultaten gepubliceerd worden. Houd daarvoor de website van KiECON in de gaten. Jerrie, vader van Mick: “De mensen van KiECON hadden goede adviezen, zo gaat Mick nu naar een medisch kinderdagverblijf. Dat bevalt heel goed. De mensen daar weten precies wat ze met hem aan moeten en elke week maakt hij grote stappen vooruit.” Mariëlle: “Als we niet bij KiECON terecht waren gekomen dan was het traject veel langer geweest. Ik ben er van overtuigd dat we dan niet zo ver waren gekomen als nu.”

“Als we niet bij KiECON terecht waren gekomen dan was het traject veel langer geweest.”

Hoe werkt KiECON? KiECON maakt snel passende hulp mogelijk. Ouders en kinderen doorlopen het totale diagnostiekproces binnen een streeftijd van drie tot zes maanden na aanmelding en

R

Juliëtte Nijlant: sinds

oessingh is meer dan alleen een revalidatiecentrum. Er zijn vijf

1 juli 2021 lid van de

bedrijfsonderdelen die met elkaar Roessingh Concern vormen.

Raad van Bestuur van

Verschillende functies op het gebied van revalidatiezorg komen hier

Roessingh Concern.

ontvangen daarna een advies voor het vervolg.

samen en er is een nauw partnerschap met Roessingh Research and

Aansluitend aan de diagnostiek zorgt KiECON ervoor dat

Development (RRD). Deze bundeling van krachten van zes organisaties

het kind naar de juiste organisatie wordt verwezen voor

zorgt voor een unieke positie in de regio en ver daar buiten.

verdere behandeling en/of begeleiding. Afgelopen jaar zijn er bij Roessingh meerdere wisselingen geweest

12

KiECON is een samenwerkingsverband tussen Medisch

op directieniveau. En toevallig (of niet?) zijn er drie vrouwen gestart.

Spectrum Twente, Roessingh, Centrum voor Revalidatie,

Sabine Mulders, Nicole Dekkers en Juliëtte Nijlant vertellen over

Ziekenhuisgroep Twente, Accare, Aveleijn, Jarabee,

de uitdagingen voor de komende jaren, inzichten uit de COVID-19-

Karakter en Koninklijke Kentalis.

periode en leren ook elkaar beter kennen. Lees verder op de volgende pagina >

13


ROESSINGH CONCERN Het directieplatform

de toekomst. Dat is het belangrijkste in mijn rol: koers varen. We hebben

De directieleden van Roessingh Concern en RRD spreken elkaar maandelijks

een bedrijf gekocht en dit integreren binnen Roessingh Revalidatie

tijdens het directieplatform.

Techniek (RRT) moet passen binnen de strategische gedachte.”

Sabine Mulders zegt: “Een paar maanden geleden was ik nog de enige

Sabine: “Ik probeer mijn agenda niet helemaal vol te plannen met

vrouw in het directieplatform, maar inmiddels is de verdeling man/vrouw

afspraken. Ik wil ook tijd hebben om te reflecteren en de ruimte hebben

mooi in balans. Dat maakt uit in de dynamiek.”

om vooruit te kijken en te creëren.’

Nicole Dekkers: “We gebruiken het directieplatform om verbinding te leggen

Juliëtte: ‘Ik herken dat wel en heb ook de reflectie bewust ingepland in

en van elkaars kracht gebruik te maken.’”

mijn agenda. Er moet ruimte zijn voor denkwerk en het verwerken van

Juliëtte Nijlant:”We zoeken echt de samenwerking, misschien is dat vrouw-

informatie.”

eigen. Ik hoorde dat ook in de individuele kennismakingsgesprekken terug.

Sabine: “En tijd om medewerkers te spreken bij de koffieautomaat.

Jullie waren daar erg duidelijk in.”

Dat is ook belangrijk.” Uitdagingen voor komende jaren:

onderdeel is van een interessant netwerk. De Universiteit Twente en

Juliëtte: “Voor mij staat voorop dat we de dingen afmaken waar we aan

Roessingh zijn belangrijke strategische partners voor ons. Dat maakt een

beginnen. Het is beter om een paar dingen goed te doen dan alles maar

mooi systeem rondom wetenschappelijk onderzoek samen met de patiënt.”

de organisatie in te gooien en dan weer te stranden.

Juliëtte: “6x1= is meer dan 6. Samen zijn we sterk, daar zit de kracht.”

Bovenal vind ik het heel belangrijk om regelmatig stil te staan bij wat er goed gaat en complimenten uit te delen.” Sabine: “Als bestuurder is het belangrijk goed naar de organisatie te luisteren en op basis daarvan samen de doelen en richting te bepalen. En de samenhang te bewaken.” Juliëtte: ”Je zet de grote lijnen uit en zegt bij wijze van spreken: dit wordt ons huis met deze kamers. Maar het is dan aan de afdelingen om dat in te richten.” Nicole: “Laatst hadden we een strategiebijeenkomst met het hele bedrijf. Daarin kon iedereen input geven. Groei en externe positionering staan voor ons op nummer een. Zorgen dat we zichtbaar zijn.” Sabine: “We willen bij RRD ook meer de buitenwereld opzoeken. We

Bomvolle agenda’s?

met professionele medewerkers en aandacht voor goede

doen al veel onderzoek met externe partijen, maar willen ook meer

Juliëtte: “Mijn agenda staat eigenlijk altijd vol.

communicatie en iedereen in zijn kracht zetten. Daarbij doe ik

bedrijven gaan helpen met bepaalde vraagstukken. Dat is een leuke

Ik werk al 23 jaar bij Roessingh als revalidatiearts en nu dus als

ook nog een stukje patiëntenzorg. Dat laatste geeft mij de

nieuwe uitdaging.”

bestuurder. De grootste verandering sindsdien, is dat ik meer

mogelijkheid om in de uitvoering ook te ervaren hoe het gaat.

Juliëtte: “Onze uitdaging wordt om goede verbindingen in ons netwerk

overleggen en externe afspraken heb. Vervolgens is het aan mij

Een hele mooie combinatie dus.”

aan te gaan, om zo de juiste patiënten en professionals aan te trekken,

om de buitenwereld en binnenwereld te verbinden. Ook streef

Nicole: “Ik heb met mijn start in juni mijn agenda anders

wetenschappelijk onderzoek te integreren in de dagelijkse praktijk en het

ik na dat de interne organisatie goed blijft functioneren:

ingericht dan voorheen. Ik plan blokken vrij van afspraken

toepassen van technologie concreet te maken.”

hoogwaardig kwalitatieve patiëntenzorg, een prettige werkplek

waarin ik ook de ruimte heb om te reflecteren en te kijken naar

Lees verder op de volgende pagina >

Roessingh Arbeid - re-integratie na revalidatie Roessingh Revalidatie Techniek - lichaamsgebonden orthopedische hulpmiddelen Roessingh Pijnrevalidatie - poliklinische pijnrevalidatie rdgKompagne - leverancier van communicatiehulpmiddelen, aangepaste bedieningen en omgevingsbediening

SAMENWERKINGSPARTNER wetenschappelijk onderzoek op het gebied van

Voor mij was een van de aantrekkelijke aspecten van deze baan dat RRD

14

specialistische revalidatie

Roessingh Research and Development -

Sabine: “Ik ben daar ook echt voor naar RRD gekomen.

“Voor mij staat voorop dat we de dingen afmaken waar we aan beginnen.”

Roessingh, Centrum voor Revalidatie - medisch

15 15

eHealth en revalidatietechnologie


Wilt u meer lezen over de drie directeuren? Neem hier een kijkje:

Van face-to-face tot blended care, hoe pijnrevalidatie online haar grenzen verkent Tekst door: Jacqueline Onderdijk

I

n 2020 namen bij Roessingh beeldbellen, online consulten en het gebruik van het online oefenportaal Telerevalidatie

een grote vlucht. Dit bood nieuwe kansen en mogelijkheden

Samenwerking in de toekomst

en inspireerde het team pijnrevalidatie tot een ambitieus plan:

Nicole: “Ik heb het gevoel dat we niet zonder elkaar kunnen.

de ontwikkeling van een blended care behandeltraject. In een

We zijn, zoals gezegd, bezig met een strategische visie voor

blended care traject worden online elementen gecombineerd

RRT en daar staat innovatie hoog in het vaandel. Dan heb ik

met face-to-face therapie bij Roessingh.

gelijk RRD in het vizier. Ik vraag dan om hulp, om ook te zorgen dat het lukt. Als Roessingh Concern is ons totale

Nieuwsgierig naar nieuwe mogelijkheden

aanbod, in de samenhang met het revalidatiecentrum en

Ergotherapeut Patrick de Haan was nauw betrokken

RRD uniek. Dit zouden we veel meer uit kunnen dragen.”

bij de ontwikkeling van het blended care traject. “Het

Juliëtte: “We hebben in elke aparte organisatie onze eigen

ontwikkelen van online elementen in een poliklinische

core business, die ook gewoon door moet draaien. We

revalidatiebehandeling vraagt creativiteit en lef. Veel

streven naar intensivering van samenwerking, zodat

behandelaren hadden inmiddels ruime ervaring met

Roessingh Concern meer als één wordt ervaren.”

beeldbellen en Telerevalidatie. De twijfels die sommigen

Sabine: “Dat is wel een puzzel, maar een leuke puzzel. Ik heb

aanvankelijk hadden, maakten plaats voor nieuwsgierigheid

wel het idee dat we daar samen uitkomen.”

naar de nieuwe mogelijkheden. Die zijn we samen gaan

Juliëtte: “We kunnen zoveel leren van elkaar en elkaar

onderzoeken.”

versterken.”

“Om echt out-of-the box te denken, hebben we onszelf eerst

“We hebben in elke aparte organisatie onze eigen core business, die ook gewoon door moet draaien.” 16

uitgedaagd om een compleet online alternatief voor het

“Dat gold ook voor mij als ergotherapeut. Om iemand zijn grenzen

reguliere traject te ontwikkelen. Vooral voor de meer fysieke

te laten ervaren, maak ik onder andere gebruik van creatieve

disciplines zoals fysiotherapie en bewegingsagogie was dat

opdrachten in onze houtwerkplaats. Als online alternatief voor

best lastig. In de reguliere behandeling maken zij gebruik van

de thuissituatie heb ik een opdracht gemaakt met het scheuren

alle mooie voorzieningen en middelen die we bij Roessingh

van papier. Niet zomaar scheuren natuurlijk, maar door dit steeds

hebben. Dat kan in een online traject niet, dus moet je

sneller, kleiner of nauwkeuriger te laten doen voer je de druk op.

improviseren.”

17 17

Lees verder op de volgende pagina >


“Beeldbellen willen we dan ook zeker behouden”, geeft Patrick de Haan aan. “De online proef is uitgebreid geëvalueerd met alle betrokken patiënten en behandelaren. Waar behandelaren soms best moesten wennen, waren de patiënten meteen enthousiast.

“Ik ben positief

Voor hen heeft een online behandeling een aantal belangrijke

verrast door de

omgeving en laagdrempelig contact met behandelaren via de

voordelen, zoals geen reistijd, therapie in je eigen vertrouwde berichtenfunctie in Telerevalidatie. Ook face-to-face behandelen

mogelijkheden van

heeft belangrijke pluspunten. Uit de evaluatie bleek dan ook dat

beeldbellen.”

patiënten én behandelaren de voorkeur geven aan een blended care traject, dus online waar het kan en face-to-face waar dat nodig is.” Alternatief voor reguliere zorg Patrick vervolgt: “De waardevolle ervaring die we met de online proef hebben opgedaan, gebruiken we nu in het blended care traject. Dit traject wordt aangeboden als alternatief naast het reguliere poliklinische traject van 12 weken. Patiënten die naar Roessingh worden doorverwezen, krijgen eerst een online screening en een intake. De intake is soms ook deels online. Uit de screening en intake volgt een behandeladvies, waarbij we een blended care of regulier traject aanraden. Dit is onder andere afhankelijk van de complexiteit van de problematiek en of patiënten beschikken over de juiste digitale vaardigheden.”

Zo ervaart de patiënt waar en hoe hij

Patiënt en behandelaar: positief verrast

vastloopt zodat je daarmee aan de

Bernadette Wassink was als GZ-psycholoog betrokken bij deze eerste groep patiënten.

slag kunt. Precies wat het werken in de

“Ook voor mij was het even wennen om mijn patiënten alleen online te zien. Ik heb mij

“Het experiment met het volledige online behandeltraject heeft

houtwerkplaats ook beoogt én prima te

van tevoren goed verdiept in wat er nodig is voor een goede online behandeling. Hoe

dus uiteindelijk geleid tot het nieuwe blended care traject dat de

begeleiden via beeldbellen.”

creëer je bijvoorbeeld online een rustige en veilige omgeving voor een gesprek? Online

voordelen van online en face-to-face behandelen combineert.

vraagt dat net wat meer aandacht. Ook mis je de extra dimensie van lichaamstaal. Het is

In dit ontwikkelproces hebben we onszelf verrast met de

Ondanks de uitdagingen die we

bijvoorbeeld moeilijker te zien of een patiënt ergens door geraakt wordt. Ik kan dus niet

mogelijkheden die online behandelen biedt én hebben we onze

onderweg tegenkwamen, is het gelukt

al mijn vaardigheden gebruiken maar maak wel gebruik van de extra mogelijkheden die

eigen grenzen weten te verleggen. Elke behandeldiscipline

om een volledig online programma

beeldbellen biedt. Omdat je een patiënt in zijn of haar thuissituatie spreekt, kom je soms

heeft een eigen balans gevonden tussen online en face-

te ontwikkelen. Een aantal zorgvuldig

ook meer te weten over zijn of haar omstandigheden. Als een patiënt bijvoorbeeld geen

to-face elementen. De twijfels die sommigen aanvankelijk

geselecteerde patiënten was bereid

rustige plek kan vinden en steeds zichtbaar wordt gestoord, dan is dat ook een signaal

hadden, maakten plaats voor nieuwsgierigheid om de nieuwe

hiermee proef te draaien.

waar ik als psycholoog op door kan vragen. Al met al ben ik positief verrast door de

mogelijkheden te verkennen”, aldus Patrick. Of zoals psycholoog

mogelijkheden van beeldbellen.”

Bernadette Wassink het zegt: “Mijn advies is springen, durven

“Springen, durven doen en gewoon beginnen!”

doen en gewoon beginnen!”

18

19 19


Innovaties in het snoezelen Tekst door: Annemarie van de Sande

S

ommige innovaties die we kennen vanuit de consumentenmarkt, worden al jaren gebruikt door

mensen met een handicap. Zo maken mensen met een fysieke beperking al tientallen jaren succesvol gebruik van domotica, oftewel smart home-technologie. Voor hen is dit geen kwestie van gemak, maar vaak de enige manier om zelfstandig te kunnen wonen. Een ander voorbeeld is de toepassing van oogbesturing. rdgKompagne leverde 15 jaar geleden de eerste communicatiehulpmiddelen met geïntegreerde oogbesturing voor mensen met ernstige fysieke beperkingen. Nu dringt deze toepassing ook langzaam door tot games, smartphones en

toegepast op producten voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB), doordat deze producten tegen een stootje moeten kunnen, vele jaren mee moeten gaan, op meerdere manieren te bedienen en makkelijk inzetbaar moeten zijn. Een activiteit voor mensen met EMB waarbij we wél steeds meer innovatieve materialen tegenkomen is het snoezelen, een ingezet bij bijvoorbeeld mensen met autisme of gevorderde

Omgekeerde ontwikkeling

Bij snoezelen maak je, naast voelbare materialen, gebruik

beperking passen op verschillende manieren nieuwe technieken uit de consumentenmarkt toe in hun materialen. Denk aan de bediening van domotica via apps, het gebruik van chips om hulpmiddelen slimmer te maken en het inbouwen van bluetooth voor meer functionaliteit.

“rdgKompagne is gespecialiseerd in deze vorm van interactief snoezelen.”

activiteit om de zintuigen te stimuleren. Snoezelen wordt ook dementie.

producenten van hulpmiddelen voor mensen met een

20

Nieuwe, innovatieve technieken worden vaak terughoudend

zelfs tot sommige prototypes van auto’s.

Maar we signaleren ook de omgekeerde ontwikkeling:

“Bij snoezelen maak je, naast voelbare materialen, gebruik van beelden, licht en geluid.”

SHX: niet passief, maar interactief snoezelen!

van beelden, licht en geluid. Traditioneel is het nog vaak een passieve bezigheid, maar juist door innovatieve materialen kan de gebruiker steeds meer zelf actief invloed uitoefenen op de activiteit. rdgKompagne is gespecialiseerd in deze vorm van ‘interactief snoezelen’. Een van de producten die zij hiervoor aanbieden is SHX, een veelzijdig systeem met unieke innovatieve elementen.

21 Lees verder op de volgende pagina >


SHX bevat ook kant-en-klare activiteitenpakketten die zijn ontwikkeld door experts op het gebied van interactief snoezelen. Het voordeel hiervan is dat

“Dankzij nieuwe mogelijkheden zetten cliënten weer stappen in hun ontwikkeling.”

ze uitgaan van specifieke doelstellingen en hierbij optimaal gebruikmaken van alle innovatieve SHX-elementen. Zo is het activiteitenpakket ‘Connect the Dots’ gericht op het stimuleren van de eerste fasen van de neurologische ontwikkeling, bedoeld voor gebruikers met een zeer laag cognitief niveau.

Bediening als sleutel tot eigen regie Ook op het gebied van bedieningen zien we mooie innovaties terug in SHXsnoezelruimtes. De toepassing van apps is hier een voorbeeld van, maar niet alle gebruikers met EMB kunnen deze bedienen. Daarom zijn er ook verschillende soorten bluetooth-schakelaars, kunnen activiteiten met de stem worden geactiveerd en is zelfs oogbesturing mogelijk in een SHX-ruimte. Dankzij dit soort innovatieve toepassingen heeft het snoezelen zich bij rdgKompagne ontwikkeld van een passieve bezigheid tot een interactieve activiteit. Niet alleen worden alle zintuigen gestimuleerd, maar gebruikers kunnen zélf initiatief nemen en de regie voeren over een activiteit. Daarnaast kan dankzij deze nieuwe materialen veel gerichter gewerkt worden aan educatieve en therapeutische doelstellingen.

Luminea en Proximity

Een andere innovatie binnen SHX is de Proximity, een klein

Een van die elementen is Luminea, een serie slimme lampen

plateau waarop gebruikers fysieke voorwerpen kunnen

die de gebruiker zelf bedient met één of meer knoppen of

plaatsen. Door een speciaal chipkaartje te koppelen aan het

met de speciale Luminea-app. Via deze app spelen zij in de

voorwerp herkent het SHX-systeem dit voorwerp en start

snoezelruimte met licht en kleur. Door te klikken op een

het de bijbehorende activiteit op. Zo leert de gebruiker het

kleur in een afbeelding of foto veranderen de verbonden

verband te leggen tussen concrete voorwerpen en abstracte

lampen in die kleur. De Luminea-serie is gebaseerd op

beelden, geluiden en sensaties. Ze kunnen bijvoorbeeld met

traditionele snoezellampen zoals lichtslierten en lichtgevende

een speelgoedauto een plaatje of filmpje van een racewagen

bubbelbuizen. Het grote verschil zit hem in de bediening via

starten. Of met een paraplu een afbeelding en het geluid van

de app, die zorgt voor een interactieve totaalbeleving. De app

de regen oproepen. Zo krijgen gebruikers meer begrip van

bevat ook educatieve activiteiten waarin je met behulp van

de wereld om hen heen. Net als Luminea kan ook Proximity

licht kunt leren tellen, oefenen met oorzaak en gevolg, of de

ingezet worden voor educatieve activiteiten zoals sorteren,

fijne coördinatie en motoriek traint.

het leggen van logische reeksen of het samenstellen van een

Kijk voor meer informatie op:

verhaal.

22

23


Roessingh Arbeid: volop in beweging Tekst door: Edwin Magermans en Evelien De Jonge

2

021 begon voor Roessingh Arbeid met een

LinkedIn, en binnenkort wordt onze nieuwe

grote verandering: per 1 januari gingen wij

website gelanceerd. Op de website zullen

verder als zelfstandige dochter van Roessingh

regelmatig tips, informatie en ontwikkelingen

Concern. Door deze verzelfstandiging kunnen

van Roessingh Arbeid worden gedeeld. Ook

wij beter inspelen op de ontwikkelingen in

delen we onze successen, want daar zijn we

de arbeidsmarkt en re-integratie. Roessingh

trots op!

Arbeid blijft met trots dezelfde naam dragen. De bijdrage die we altijd al leverden in de

Doorontwikkeling diensten

medisch specialistische revalidatie blijft

Onze multidisciplinaire trajecten, waarbij

onverminderd van kracht.

verschillende oplossingsgerichte interventies

Wilt u eerst meer informatie over onze diensten? Neem een kijkje op onze website.

worden ingezet, zijn in 2021 nog breder

Zichtbaarheid in de regio

uitgerold. Dit zorgde voor een flinke toename

Roessingh Arbeid is volop in ontwikkeling.

in de aanmeldingen voor de zogenaamde

In 2021 sloten we ons aan bij een aantal

‘Quickscan’ via (bedrijfs)artsen. Met het

vooraanstaande netwerken, zoals MKB Twente

onafhankelijke advies, verkregen uit de

en de ondernemersvereniging VNO-NCW. Ook

Quickscan, kijken we of er een arbeidspecifieke

organiseerden we een kennisbijeenkomst voor

interventie passend is en, als dat zo is, welke

HR-managers en verzuimbegeleiders. Tijdens

het meest geschikt is. Het afgelopen jaar

deze bijeenkomst konden professionals

hebben wij ook met succes cliënten met

ervaren welke meerwaarde de diensten

(langdurige) COVID-19 klachten en mentale

van Roessingh Arbeid kunnen hebben

problematiek geholpen.

voor hun organisatie. De vele enthousiaste reacties maken deze bijeenkomst zeker

Natuurlijk blijven we ook onze andere diensten

voor herhaling vatbaar: voor 2022 staat een

verder ontwikkelen, zodat we hiermee nog

nascholingsbijeenkomst voor bedrijfsartsen

succesvoller kunnen zijn. We zetten onze

op de planning.

kennis en ervaring met veel plezier in om onze cliënten te helpen de afstand tot de

Ook onze digitale zichtbaarheid is aanzienlijk

arbeidsmarkt te verminderen en weer passend

vergroot. We delen berichten via mailingen en

werk te vinden.

24

Roessingh Arbeid Roessingh Arbeid doet al heel veel voor doet al heel veel voor werkgevers, bedrijfsartsen, werkgevers, bedrijfsartsen, HR-functionarissen, HR-functionarissen, verzuimbegeleiders en en verzuimbegeleiders huisartsen. Ook benieuwd huisartsen. Ook benieuwd wat Roessingh Arbeid naar wat Roessingh Arbeid voor u kan betekenen? voor u kan betekenen? Neem Neem contact contact met met ons ons op op voor voor een een vrijblijvende vrijblijvende afspraak afspraak en en onze onze actuele actuele informatiemap. informatiemap.

Voor het laatste nieuws kunt u ons ook volgen op LinkedIn.

25


Wilt u meer weten over Mirjam? Neem dan een kijkje op haar website:

Tekst door: Corinne Baumgartner

“Mijn orthopedische schoenen houden mij uit de rolstoel” Tekst door: Corinne Baumgartner

M

irjam (54) heeft hereditaire motorische en sensorische neuropathie (HMSN). Deze zeldzame spierziekte tast de zenuwen aan, waardoor spieren steeds zwakker worden en patiënten verlamd kunnen raken. Mirjam: “Door de ziekte zijn mijn voeten vergroeid en heb ik minder evenwicht. Ik struikelde letterlijk over mijn eigen voeten. Ik ben meerdere keren geopereerd aan mijn voeten; mijn tenen zijn recht gezet, de achillespees is verlengd en mijn hielen zijn een stuk gedraaid om mijn voeten in een zo normaal mogelijke stand te krijgen. Dit met als doel dat ik minder zou vallen.”

Het kostte Mirjam veel tijd en moeite om te wennen aan de orthopedische schoenen: “Ik vond het verschrikkelijk dat ik alleen nog aangepaste schoenen kon dragen, ik haatte ze. Door therapie en veel erover te praten sta ik daar inmiddels heel anders in. Deze schoenen houden mij uit de rolstoel. Ze zijn nu mijn kracht geworden.” In de loop der jaren heeft Mirjam een aardig aantal orthopedische schoenen van RRT gehad. “Een tijdje brak de koker onder de bal van de voet regelmatig en kreeg ik steeds weer nieuwe schoenen. Maar de ondersteuning die de koker mij geeft, heb ik voornamelijk nodig bij mijn enkel en scheenbeen, niet bij mijn voet zelf. In overleg met RRT hebben we toen besloten om de koker als het ware in te korten en het deel van de zool dat regelmatig brak eraf te halen. De functionaliteit van de orthopedische schoenen werd daar niet minder door.”

Omdat de spieren van Mirjam steeds zwakker worden, lukte het op een gegeven moment niet meer om op gewone confectieschoenen te lopen. “Daarom draag ik nu orthopedische schoenen van Roessingh Revalidatie Techniek (RRT). Deze aangepaste schoenen komen tot onder mijn knie en mijn onderbeen zit in een soort koker. Ze houden mij letterlijk overeind”, legt Mirjam uit. “Om voldoende ondersteuning te krijgen, heb ik laarzen nodig. Die draag ik ook gedurende de zomermaanden. Lopen op lage modellen lukt niet meer”, vervolgt ze. Inmiddels is de ziekte van Mirjam dusdanig verergerd dat ze buiten niet meer kan lopen zonder deze schoenen. “Thuis lukt het nog wel om op sokken te lopen, maar buiten kan dat niet. Ik val bij wijze van spreken over een iets uitstekende stoeptegel.”

Mirjam is erg tevreden over RRT: “De orthopedisch schoenmaker en ik hebben een hele goede band ontwikkeld. Bij hem voel ik me op mijn gemak en ben ik vooral een mens, niet alleen een patiënt. Hij neemt mij en mijn wensen serieus. Ook bijvoorbeeld met het uitzoeken van modellen. Je kan het zo gek niet bedenken en er wordt met je meegedacht.”

Benieuwd naar wat RRT voor u/uw patiënt kan betekenen? Kijk hier:

Mirjam heeft de afgelopen jaren meerdere coaching opleidingen gevolgd en is Master in Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT leert je om op een zachtaardige manier om te kunnen gaan met alles wat je denkt, voelt en ervaart, terwijl je op weg gaat om je doelen en dromen te verwezenlijken. Daarnaast maakt zij profielen van mensen, waarbij hun talenten, valkuilen en ontwikkelpunten naar voren komen.

26

27


Bezoekadres Roessinghsbleekweg 33 7522 AH Enschede T 053 - 487 58 75 E info@roessingh.nl

Postadres Postbus 310 7500 AH Enschede

Roessingh_

Revalidatiecentrum Roessingh

Roessingh, Centrum voor Revalidatie

Roessingh_

Roessingh

roessingh.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.