Page 1


VAN

ACHTER DE SCHRUFfAFEL ......... .

VOORWOORD Het juninummer is klaar, zoals u ziet. We hebben getracht om een zo'n uitgebreid, plezierig te lezen nummer van Rokerproat te maken. Zoals u gemerkt hebt, hadden we voor Herma 'Ekkelenkamp een opvolgster gevonden, nl. Herma Huisjes. Door omstandigheden kan zij helaas deze functie niet aannemen. We zijn op zoek naar een opvolg(st)er. Zoals blijkt worden er toch nog teveel data van activiteiten vergeten. Pak daarom de kalender en noteer direct de data!! Misschien werkt Rokerproat dan nog beter. Dit keer kregen we veel copy, zelfs een jubileumaankondiging, we zijn samen op de goede weg. Allemaal dank, en veel leesplezier! De redactie

1


STICHTING ALGEMEEN BELANG RADEWIJK Het bestuur v/d stichting wil de bevolking van Radewijk langs deze weg op de hoogte houden over de uitbreiding van het dorpshuis. Zoals u gelezen kunt hebben in de vorige Rokerproat was de financi毛le kant ons grootste probleem. Maar dit probleem is grotendeels ~pgelost. De bazar van 16 en 17 april heeft J 2400,00 opgebracht. hierover zijn we erg tevreden. We hadden in december zo'n 5 tal fondsen om een bijdrage gevraagd voor onze uitbreiding. Hiervan heeft alleen het Julianafonds positief gereageerd. Ze hebben ons een bijdrage van !30.000,= toegezegd. Na deze toezegging zijn we met ons plan naar de gemeente gegaan. Dit had als gevolg dat het voltallige college van B & W op 29 maart een bezoek gebracht heeft aan ons dorpshuis. Na een inleiding door mevr. Valk hebben ze onze plannen bekeken en naar onze mening waren ze wel onder de indruk van onze plannen. Nadat onze aanvraag door B & W positief beoordeelt was, moest de gemeenteraad zijn goedkeuring natuurlijk nog wel geven. De gemeenteraad heeft toen op 28 mei besloten ons een bedrag van !35.000,= toe te kennen. Enkele opmerkingen uit deze raadsvergadering waren: * 路De fracties prezen de Radewijkers over hun grote zelfwerkzaamheid aan dit project.

2


nteng_ voeder

HARSEVDORT . . . ASSURANTIEN MAKELAARDIJ

ru..;1 ...~ ;:::::.._

Rheezerweg 44 7771 TG Hardenberg Telefoon (05232) 6 14 90

Voor advles over:

* ALLE VERZEKERINGEN * AAN路 EN VERKOOP WONINGEN ~Oud en vertrouwd *HYPOTHEKEN *TAXATIES (sinds 1905) *SPAREN * FINANCIERINGEN * PENSIOENEN

NVM MAKELAAR


Wormenkwekern 11

DE

HAARE~'

Het adres voor VISWORMEN en WORMENCOMPOST Stobbenha~rweg à - 7791 HE Radewijk Telefoon 05238-6332

Landbouw- en Loonbedrijf

R. RAMAKER Voor (bijna) alle loonwerkzaamheden zoals:

Wielenweg 6 7791 HA Radewijk Telefoon 05238-6362

Zodebemesten, vernieuwd, werkbreedte 5.60 mtr., onderlinge afstand 22 cm. Kalkstroolen, droge kalk, waardoor zeer goede verdeliag·door de grond. Graszaadzaaien met zaaicombinatie.

Spullen van alle landbouwgewassen en grasland. Komplete verzorging van aardappel- en malsgewas van zaaien/poten tlm oogsten. Tevens· allerlei kraanwerk~aamheden.


* Er waren leden bij die de sluiting van de voormalige school meegemaakt hadden en dat dit zelfde gebouw nu zo'n goede functie in dit dorp had vonden ze fantastisch. * Mevr. Muller zei tenslotte dat Radewijk een schoolvoorbeeld was voor de Sociale vernieuwing in Nederland. We hebben de bouwvergunning binnen en zijn inmiddels met de voorbereidingen van de bouw begonnen. We hopen dat we natuurlijk ook nu weer een beroep op u kunnen doen. Maar u kunt het het bestuur nog gemakkelijker maken door uzelf aan te melden als vrijwilliger. dit kunt u doen bij de secretaris (Tel: 6270) We hopen dat u nu weer voldoende ingelicht bent over de uitbreiding. Het dorpshuis is toch in het belang van ons allemaal. Met vr. gr. Stichting Algemeen Belang Radewijk secr. H. Reefman PLAATSELIJK BELANG RADEWIJK Plaatselijk Belang organiseert ook dit jaar weer een 65+ reis. en wel op 9 september. Diegenen die hiervoor in aanmerking komen zullen vanzelf bericht krijgen. Noteer de datum dus maar vast op uw kalender en hou deze dag vrij.

3


ZAALVOETBAL RADEWIJK Onze oproep in de Rokerproat van december heeft het volgende opgeleverd. Wij zochten nl. een leider/coach voor ons zaalvoetbal team. Omdat ons team geheel uit (oud)Radewijkers bestaat, zochten we ook iemand uit ons dorp. Het is ons nog gelukt ook. Henk Kelder (toeslagweg) is de uitdaging aangegaan om onze leider/coach te worden. Maar we zijn er nog niet helemaal, we zoeken nu nog een lijnrechter. Wie o wie uit Radewijk komt onze club versterken. Voor inlichtingen: H. Reefman, tel: 6270

ONZENAAM KENT UPAS. ONZE MEDEWERKERS AL TIJDEN.

ING

BANK

Kantoor Hardenberg, Voorstraat 6, Tel. 05232-61424

L--t------------路-路路-路

~


EGGENGOOR 3'~ AANNEMINGSBEDRIJF .. GROND. , 'WATER· en WEGENBOUW

av·

Gespecialiseerd In: diepploegen ··woelen· .. (zware) egalisaties sloten graven en opschonen - dammen aanbrengen • plaatsen ~ronbernalingen aanleg ldinkerwegen/erlverharding beschoeiingen • plaatsen 'van afrasteringen plaatsen kunstwerl<.en/stuwen/overlalen enz.

Aadewijl~erweg

·13a 7791 RJ Radewijl( Tel. 05238 - 6 212


WATERFLORA ADA HOFMAN EDUCATIEVE VIJVERMODELTUIN

*

* *

25 t u i n e n met 45 vi~vers 3 g r o t e natuurvi~vers Daktuin met V1Jver Voorlichtingsvideofilm

Openingstijden: 1 April tot 1 november, dinsdag tot en met zondag van 10.00- 17.00 uur. Op feestdagen ook op maandag geopend. Entree f 10,-. p.p., groepen vanaf 30 pers. f 8,-. p.p., mits schriftelijk aangemeld. Minimum leeftijd 12 jaar. Fotograferen e.d. is niet toegestaan. Honden worden niet toegelaten. Er is een koffieshop aanwezig.

Camping Wagenwiel

Waterflora Ada Hofman Westeindigerdijk 3 7778 HG Loozen Gemeente Gramsbergen Tel. 05246 - 2448

Petit - Restaurant

;{,/~~ BONOS-

KAI1PIIRPlAAIS -----~

Radewijk Bank: Rabo Hardenberg rek.nr. 3849.77.286

Eig.: A. ter Braake

Radawljkerwag 47, 7791 RK RADEWIJK Tal.: 05238 - (6)310

95 jaarplaatsen

45 toerplaatsen

bungalow verhuur

stacaravan verhuur

overnachtingen per dag

restaurant

snackbar

afhaalmaaltijden

steengrillen

barbeque's

feesten&partijen

vere;aderingen

prijzen op afspraak vraag vrijbijvend naar de mogelijkhèden.


Hallo sportvrienden. Als het weer ons het hele jaar zo meezit als met koninginnedag, dan kan het niet meer mis gaan. De kinderen moesten in groepen verschillende spelletjes doen en dit werd afgerond met het "ren je rot" spel. De pauze werd opgevuld met vrolijke muziek van de boerenkapel uit Bruchterveld. Met medewerking van deze kapel werd naderhand nog een stoelendans gedaan. Het was een prachtige dag met een grote opkomst·" Op 22 mei hebben we met één damesteam meegedaan aan het volleybaltoernooi van H.G.V. op de Boshoek. Hier zijn we 3e geworden, maar dan wel van onderaf geteld. Niet zo best dus. maar ja, volgende keer beter. Op 5 juni waren we op de Hocgenweg bij de dorpenmeerkamp. Dit was ook weer een prachtige dag met mooi weer. Van de 10 teams zijn we 5e geworden, dit mogen we "niet slecht" noemen. Ook vanuit Radewijk was er veel publiek. dit vinden wij erg fijn.

5


Nu volgen de activiteiten die nog plaats moeten gaan vinden. Op 25 juni is er weer het gekostumeerd voetbal. Het opgeven had al moeten gebeuren. maar ook hier kunnen we publiek gebruiken. Op 24 juli houden we toernooiCoverdag dus). We hopen dat de opkomst net zo groot is als vorige jaren. Het begint om 10.30 uur, dus problemen met het licht krijgen we in elk geval niet. Opgeven voor 15 juli bij Elly Gort. Het inleggeld is f 15,00 per team. Voor de kleine kinderen zijn er speelartikelen aanwezig en ze kunnen zich laten schminken. Voor de wat grotere kinderen zal er een apart volleybalveld gemaakt worden waar ze mogen spelen, er is tevens gelegenheid voor hun om te voetballen. 's Avonds om 20.30 uur begint de playbackshow. Jong en oud mag meedoen, graag opgeven bij Elly Gort. Entree(ook voor deelnemers) f 2,50. Op 25 augustus is er weer de bekende fietstocht. Start tussen 19.00 uur en 19.30 uur bij de Heugte. Volwassenen f 2,50 kinderen (met fiets) f 1,00

6


I . . ..

m - · · · - - - - · · · · ·······-·· ········--·-··

........................•

HUISJES - - sport p r i j zen - Sportprijzen Bert Huisjes Hardenbergerweg 24b 7778 HP Loozen Telefoon 05246 - 2537

I ~

L--IL---l---r-'

*BEKERS *ROZETTEN *WANDBORDEN *TROFEEËN *VANEN *EREUNTEN *MEDAILLES *RELATIEGESCHENKEN

provinciale weg Hardenberg-Gramsbergen


Voor a l boodschappen klein, moet

uw g r o o t en u bi~ de

CIRKEL winkel

:zi~n

Ridderman Radewijkerweg 10 Radewijk

RADEWIJK, TEl. 05238 - 6Zll 路

1

1

tel. 05238-6228


Op 1 oktober van 19.00 - 20.00 uur Kinderbingo Grote bingo vanaf 20.30 uur. Op 5 november gaan we voor het eerst een grote sjoelavond voor Radewijkers organiseren. We zullen dan zien wie de beste sjoeler van Radewijk is. Aanvang 19.00 uur en we vragen J 2,50 als entree. De sport wenst iedereen alvast een fijne vakantie Namens het sportbestuur, Elly Gort. RADEWIJK BEDANKT Namens de gehandicapten sportver. S.V. Tornado, wil ik onze welgemeende dank overbrengen. Aan de C.N.B.S. 't Kompas. Maar ook aan de bevolking van Radewijk. Het was "enorm" dat men via het project "Gehandicapten" zoveel geld bijeen wist te lopen. Wij als vereniging zijn dar reuze blij mee, want nu kunnen wij onze activiteiten nog beter en met veel plezier uitvoeren dan voorheen. Wij denken met plezier terug aan Radewijk. Speciaal aan Dhr. Hoogeveen en zijn "kinderen". Maar ook aan de bevolking van Radewijk, want samen kun je zo de gehandicapte mensen "rijk" maken. Nogmaals RADEWIJK BEDANKT Namens S.V. Tornado Hilko Klinge 7


mei 1993 Geachte leden van Plaatselijk Belang, Inzet, vertrouwen, respect en waardering, ZIJn begrippen die o.a. van belang ZIJn voor het functioneren binnen het bestuur van een vereniging. In mijn bestuursperiode van Plaatselijk Belang heb ik ervaren dat dit van wezenlijk belang is om zich als bestuur en leden in te kunnen zetten voor de leefbaarheid van onze plattelandsgemeenschap. Door de vele maatschappelijke veranderingen moeten ook door Pl. Belang soms beslissingen worden genomen om de vereniging bij de tijd te houden. Daarom is het verheugend dat er steeds weer leden bereid zijn om binnen het bestuur een functie te aanvaarden. In de ledenvergadering van 5 april jl. werd ik op voordracht van het bestuur onder lovende woorden en het aanbieden van een oorkonde benoemd tot erelid van Plaatselijk Belang. Zo deze waardering verdiend is. is dit mede mogelijk geweest door de vele contacten en soms openhartige gesprekken met leden, maar ook met personen buiten onze vereniging, steeds met het doel de leefbaarheid van onze plattelandsgemeenschap op peil te houden. of zo mogelijk te verbeteren. Hiervoor Hartelijk dank ! ! 8


Hoewel ieder het wonen, leven en werken op het Platteland op zijn eigen wijze beleefd. zijn er naar mlJn overtuiging veel zaken die wij samen kunnen en moeten doen. Ik wens U. bestuur en leden van Plaatselijk Belang, ook in de toekomst succes met het streven voor een leefbaar Radewijk. G.J. van der Veen

G.

buurtbus

BUURTBUS PROJECT RADEWIJK - HOOGENWEG Op vrijdag 23 april jl. was het 10 jaar geleden dat de Buurtbus van start ging. Deze Buurtbus wat allemaal door vrijwilligers gedaan wordt. loopt tot op heden goed. Het aantal passagiers van de afgelopen jaren is stabiel. Op zaterdag 24 april was er dan een gezellige middag en avond voor alle vrijwilligers die zich zo goed inzetten voor de Buurtbus. Men wou dit 10 jarig bestaan niet ongemerkt voorbij laten gaan en zodoende werd er een uitgaansmiddag georganiseerd naar de OrchideĂŤnkwekerij in Luttelgeest. de Weerribben en het museum Histo Mobil. 9


's Avonds was er een huldiging van 3 vrijwilligers, t.w. de heren Boers en Snoeijink die deel uitmaken van het bestuur en de heer Stoeten als chauffeur, deze 3 waren vanaf het begin bij de Buurtbus. Ze kregen een Delfsblauw bord aangeboden en de dames bloemen. Namens de gemeente was wethouder Wendt aanwezig, deze zei in zijn toespraak, het starten van zo'n Buurtbus is vaak geen probleem, maar het in stand houden dat is de kunst. De voorzitter kreeg een bord aangeboden van de gemeente Hardenberg. Als vertegenwoordiger van de Pl. Belangen Radewijk en Hocgenweg sprak de heer Jonkhans en bood alle vrijwilligers en bestuursleden van de Buurtbus als geschenk een kaarsenstandaard + kaars aan. Men sloot deze dag af met een goed verzorgd diner in het Gebouw. Men kan als bestuur terugzien op een fijne dag en iedereen was vol lof. De Buurtbus is van groot belang vanwege de leefbaarheid op het platteland. Daarom hopen we ook dat dit project dat door vrijwilligers gedaan wordt zo mag door gaan. Mocht u vrije tijd over hebben geeft u zich dan op als vrijwilliger van het Buurtbusproject Radewijk - Hoogenweg. Namens het Bestuur: D. Wilpshaar - Hulsegge 10


Loon- en Grondverzetbedrijf

PRENGER H.H. LANDBOUWERS: Voor al uw loonwerkzaamheden in deze omgeving moet u zijn bij: PRENGERS'S LOONBEDRIJF Niet duur wel beter!

Beleefd aanbevolen

Den Velde TEL.: 05246 - 1229

bouwbedrijf

tervoorde

Westeindigerdijk 18 .:. 7791 AV RADEWIJK Tel. 05238- 6203 05232-61203

VOORAL UW: Nieuw- en verbouw W.A. mestkelders

Bouwmaterialen Carbolineum-produkten


MAlS- HOOI EN STRO

Fouragehandel

H.EGGENGOOR .RADEWIJK Mastdijk 2- 7791 RN Radewijk Telefoon 05238-6440

·c~cp:r9J~U\ i :::::::;:;:::;:;:: ·:·::;:;:::;:;:::::::::::;:;:::::::;;:;.;:;.;.:::::·····

;:~::*=;:::;:;:::::;:;::::::::::

Openlneatljden ahowroom: ma 1/m vrij: 08.()(1.12.00 uur 13.()(1.17.00 uur

Meijerll > < Bouwmaterialen i

.

tevens donderdag tot 21.00 uur Zaterdag magazijn open

Hardenberg B.V. Bruchterw~ 103 7772 BK ardenberg Telefoon 05232·62022

----~z~a:~0~8·=~~-1~6-~00~u~u~r_v~a~n~08~.3~0~-1~2.00~u~ur~----~Fa~x~~05~2·~~

l


1993

1953

Op zaterdag 10 juli hopen wij met onze kinderen en kleinkinderen de dag te herdenken dat wij 40 jaar getrouwd zijn. H. Huisjes

en

J.H. Huisjes -Kelder Een ieder die ons hiermede feliciteren wil is van harte welkom van 15.30 uur tot 17.00 uur in zaal Mulder, Gramsbergerweg 68 te Baalder

Gramsbergen, juli 1993 Lรถhnisweg 4 7778 HD Loozen

reest 11


SNUFFELHOEKJE Wanneer u iets te koop hebt of vraagt wilt ruilen, of iets zoekt e.d. kunt u dit plaatsen in ons "Snuffel hoekje" Hiervoor vragen wij f 2,50 vergoeding

DE PROATPENNE Mogen WlJ even uw aandacht voor een nieuwe rubriek. De naam is "DE PROATPENNE" Deze eerste keer gebruiken we hiervoor een verhaal dat ingezonden is door Henk Reefman. De bedoeling is nu dat Henk iemand aanwijst, die een stukje instuurt voor de sluitingsdatum van de volgende Rokerproat (1 november). Het mag van alles zijn, een paar voorbeelden: recepten, moppen, oude liedjes, leuke uitspraken, het maakt niet uit. Uw naam zal er ongetwijfeld bij worden vermeld en u zult zelf weer een nieuw persoon voor het volgende stukje moeten zoeken. U moet als het ware de "PROATPENNE" doorgeven. Het verhaal van deze keer is wel erg lang, maar het paste er nog mooi tussen.

12


HOUTBEWERKINGSBEDRI~F

W. VALKMAN voor kozijnen, ramen en deuren Boterdijk 4 - 7793 HD Hoogenweg Telefoon 05232 - 6 77 80

liL

WONINGIN.ICHTIN tapijten - meubelen - bedden gordijnen - zonwering Rondweg 25 HoJtheme tel. 05246 - 1245

Voorstraat 17 Gramsbergen tel. 05246 - 2425


ME N G V 0 E D E R S VAN

U.T.D.

TOPKWALITEIT VOOR AL UW VEE! .EN ... DE PRIJS ZIT OOK NOG MEE. PROBEER OOK EEN PROEFVRACHT.

~VERKOOP:

.f}g"al'isek tf3elang Stroeve te Loozen Westeindigerdijk 6, 7778 HG LOOZEN Telefoon 05246- 1427

I


DE

PROATPENNE

BIJNA GODDELIJK De regen tikte tegen het raam van de garagedeur. Ik zat op mijn knieĂŤn bij mijn motor. De achterband was voor de tweede keer die week lek, met tegenzin haalde ik het wiel uit de achterbrug. Een gevoel dat ik niet kan beschrijven, deed me plotseling beseffen dat ik niet alleen in de garage was. Ik keek op en zag haar staan, naakt! Ze stond kaarsrecht en onbeweeglijk en met een houding die enerzijds bedeesd verlegen was, maar anderzijds brutaal en uitdagend, ja zelfs spottend. Ondeugend zou ik haar houding willen noemen, indien het woord niet kinderachtig klonk. Het was of met haar houding tartte, alsof ze zei: "Nou, kom je nog, of durf je niet. Laat die achterband nou maar met rust. Ik weet best dat je wilt en de verleiding niet kunt weerstaan." Maar ik moest die rot achterband nog plakken. Ik wendde mijn blik van haar af en probeerde haar te negeren. Echter, ik had me de hele tijd al niet op de achterband kunnen concentreren en dat wilde nou al helemaal niet meer. Regelmatig betrapte ik mijzelf erop, dat ik weer met mijn mond half open naar haar keek. 13


Ik schudde zodra ik mij bewust werd krachtig mijn hoofd en keek weer naar de achterband. Even later dwaalden mijn ogen weer in extase over haar gebruinde lichaam. Het zwakke licht in de garage deed haar huid glanzen en haar rondingen nog beter uitkomen. Wat is ze mooi, dacht ik. Wat met ervan weerhield om haar lichaam perfect te noemen, was het feit dat ze een beugel droeg.Toch was het gek genoeg die beugel, die iets volmaakts, iets pertects aan haar lichaam gaf. Het was ook de beugel, die haar zo duidelijk onderscheidde van alle anderen. Het gaf haar iets vertrouwelijks, maar tegelijkertijd iets mystieks. Ik voelde mijn slapen beginnen te kloppen. Twee stemmen suisden door mijn hoofd. De ene zacht en doordringend: "Niet doen, niet doen, plak die achterband ... ". De andere stem ritmisch en bonzend als slagen op manshoge gong: "Waarom niet, waarom niet ..... ". De innerlijke tweestrijd tussen verstand en gevoel was mij bekend. Eerder deze week was deze strijd ook al geleverd. ik kon de innerlijke weerstand niet meer opbrengen, de verleiding was te groot. Nogmaals keek ik naar haar, zoals ze daar stond .... bijna goddelijk. Ik slikte, veegde mijn handen af aan de poetsdoek en stond langzaam op. Het gegons verdween, de strijd was beslecht en de winnaar bekend. Verder strijden had geen nut. Langzaam liep ik naar haar toe en keek haar recht in de glasharde ogen, ogen die me zeiden: dat ze wist wie de winnaar was. Ik legde mijn linkerhand om haar taille. Langzaam trok ik haar naar me toe. Haar huis voelde koel en vochtig aan. De vingertoppen van mijn rechterhand gleden langzaam over haar lichaam. 14


Vochtige kalk Ylerkt beter

Mqtao!. • 'lllllaiL a..- 111111e m p ' • ' ·

- ' -

FRANCO WORTEL DOOR:

E.HUTTEN Westeindlgeidijk12 Radewijk Tel.: 05238-6487

Sllaaioa..,a-1. _..,. ".._, Wanlal pod'àz- de pillil J11110111!1. Clllldal .... !raiL ""' .. 2llllile "'ICCqebbbe bebbeD als,." poad. - Sae11e. .... I de ..táq! Vllllcal »0 beet!..,. Zbor ,.,. bllwll ..... !lllpesiaaL Mqb154-17 beet! .... Zbor - ~ .. bloril I" !lllpesiaaL Mqb1 ... Vllllcal zija dlrela llil..--tliMrlllavia .... airpllnlid 1101IDoawcllat. ltics -.oarraodemolol ... :r&trabcid: Gelnik Mqb1 al Viralral.

VITAKAL ~

Naast kalkstrooien ook voor : gieren, spuiten,ploegen en egaliseren, grasland inzaaien/doorzaaien, maiszaaien,kraanwerk/slotenmaaien.

Voor de voordeligste hypotheek ga je rechtstreeks naar de Rabobank.


Voor Boeren Burgers en Buitenlui Alle soorten (bakkers) meel Ook pannekoeken路~ meel

Alle soorten mais- en graszaden, ook sport ve 1 d-Jt mengsels ~

~

V~ord~

Fa Ter 05238-6285

Alle soorten Radewijk Alle soorten diervoeders kunstmest Ook honde- en katt Nu ook KAS en MAS brokjes_ los verkrijgbaar

Houthandel en Timmerbedrijf

WEERTS L:i.ndeld:i._jk 5 7791 RD Radew:i._jk Te 1 . : 05238-6238


Mijn ademhaling werd sneller. De linkerhand, die ik tot dan toe om haar taille had geslagen, gleed nu langzaam over haar rug naar haar slanke hals, onderweg iedere oneffenheid langzaam aftastend. Uit ervaring wist ik, dat ik bij haar voorzichtig moest zijn, heel voorzichtig zelfs. Een te krachtige stoot kon haar ineens zo in beroering brengen, dat ze onmiddellijk tot haar climax kwam en haar energie bruisend zou verspillen. Mijn beide handen streelden haar hals en gleden daarna langzaam naar haar mond toe, ik raakte net mijn hand het koele metaal van haar beugel. Met beide duimen duwde ik de beugelstangen naar achteren en verwijderde haar beugel. Met een zucht opende ze haar mond. Een lichte trilling gleed naar binnen en werd onmiddellijk door haar mond omsloten. Nog .dichterbij trok ik haar, mijn mond naar de hare. Een schok ging door me heen, toen mijn mond de haar omsloot. Mijn tong streek over haar lippen en drong bij haar binnen om snel weer terug te trekken. Ik verplaatste mijn hand naar haar taille en terwijl mijn mond de hare bleef omsluiten, tilde ik haar op. Hoger en hoger tilde ik haar op, totdat het koele bier overvloedig uit de Grolsch beugel stroomde en door mijn snakkende keel gulzig werd genomen. Weer besefte ik, dat Grolsch het beste is en dat slechts de beugel van Grolsch het bier bevat voor echte mannen, omdat haar uiterlijk zo vrouwelijk is. Henk Reefman

15


Vorig jaar is er in Radewijk een activiteitencoรถrdinator aangewezen. Dit werkt als volgt: een vereniging heeft een datum gepland, dan belt men eerst de coรถrdinator om te horen of er ook een andere activiteit op die datum is gepland, dit om te vรณorkomen dat er meerdere activiteiten op die datum vallen. Om de komende tijd alles goed te laten werlopen vragen we u alle activiteiten door te geven aan de coรถrdinator: Fam. Kamphuis Radewijkerweg 66a Tel. :05238- 6547

OGRAJIMA

Activiteiten: 25 juni Gekosturneers voetbal - 24 juli Stratenvolleybaltoernooi Playbackshow - 25 augustus Fietstocht - 9 september 65 + reis Kinderbingo - 1 oktober Bingo - 11 oktober NCVB - 5 november Sjoelavond - 8 november NCVB

COPY VOOR DE VOLGENDE ROKERPROAT INLEVEREN VOOR 1 NOVEMBER Redactieadres: Jan Kamphuis Radewijkerweg 66a 7791 RH Radewijk

16


Profile for Roelof Hagedoorn

Roker Proat 1993 J02 nr. 2  

NIeuwsblaadje Radewijk

Roker Proat 1993 J02 nr. 2  

NIeuwsblaadje Radewijk

Advertisement