Rijnboutt Magazine #12: Een ander klimaat. Later is nu

Page 4

Rijnboutt magazine

4

In gesprek met wethouder Marieke van Doorninck

“Dit is niet ambities stapelen, het is werken aan de ideale stad” Tekst Catja Edens

Als een van de eerste steden ter wereld heeft Amsterdam gekozen voor het model van de Donuteconomie. In haar boek Doughnut Economics (2018) rekent de Britse econome Kate Raworth af met traditionele economische modellen die hebben gezorgd voor extreme ongelijkheid, financiële crises en een alarmerende aan­tasting van ons ecosysteem.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.