Revista URV #24

Page 4

//

Perfils

“Cal professionalitzar el sector turístic” Sara Gomis, graduada en Turisme i màster en Direcció i Planificació de Turisme Com va enfocar la formació acadèmica? Vaig estudiar Turisme i Oci i em va aportar molt coneixement transversal. El que volia era aprofundir en el món del turisme amb coses més tècniques, en coneixements més sòlids. I per això vaig escollir el màster en Direcció i Planificació del Turisme.

Què destaca del pas per la URV? Turisme és una carrera molt transversal, que em va donar l’oportunitat d’intercanviar coneixements i experiències amb gent de molts sectors diferents. Això m’ha permès seguir endavant amb la meva carrera professional i accedir a llocs on demanen aquest tipus de perfil més transversal i tècnic. Quins consells pot donar a algú que està acabant els estudis? Sobretot, treballar moltíssim i no deixar mai d’aprendre coses. El turisme és un sector molt canviant i sensible a diferents moviments. També està molt subjecte a diferents modes i has d’estar sempre molt al dia, veure el que passa. No pots estar ancorat, sinó obrir mires i aprendre sempre coses noves, estar en moviment...

PERFILS // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Quina responsabilitat té a Booking.com? Treballo a l’equip de Booking Hispànica, que és la part local de Booking.com. Oferim suport comercial i coneixement perquè els establiments tinguin més eines per fer les seves estratègies, marcar producte i definir la seva manera de treballar.

4

“El turisme és un sector sensible a les modes i no pots quedar-te ancorat”


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.