Page 1

LETNIK 16 - ŠT ŠT.. 192 - JULIJ 2009 - 4,50 €

POZOR! BRANJE TE REVIJE LAHKO VPLIVA NA VASE ZIVLJENJE ISSN 1318-1777 v

v

Zavest ne umre

Pogovor z Darjo Cvek, raziskovalko zunajtelesnih izku{enj

Deset dni pri Nezemljanih Smo najstarej{i Evropejci? Alec Newald trdi, da so ga dobrohotni Nezemljani ugrabili in odpeljali na svoj planet

Konfederativna dr‘ava Velika Karantanija je obstajala {tiri desetletja

Skrivnost {tevil Rman je Njihova simbolika in posebna mo~

pravi ~arodej

Biolo{ko dinami~na metoda pridelovanja hrane

Zdravljenje je preobrazba - Intervju z dr. Martinom Brofmanom, avtorjem knjige Ozdravite lahko karkoli • Zakladnica nezavednega - Nezavedno ni zgolj skladi{~e, temve~ tudi zakladnica ustvarjalnih zamisli • Dokaz kolektivne zavesti - Enotno polje, ki je podlaga kolektivne zavesti, je mo~ aktivirati z meditacijo • Helena Blavatsky - V Teozofski dru‘bi je ~lane vezala te‘nja za iskanjem resnice • Jedrska vojna »bogov« - Razvoj zemeljske civilizacije glede na sumerske zapise • Nova-stara Atlantida - Doslej {e ni bilo zanesljivo ugotovljeno, ali je Atlantida organizmu obstajala in kje • Srce je najve~ji u~itelj - Slovenski pu{~avnik zdravi in napoveduje prihodnost • Cink (1) - Vloga kemijskih elementov v ~love{kem • Preobrnila je osteoporozo - JULIJ 09 -(30) Misteriji 1 - Pulzno magnetna terapija zaustavlja razgradnjo hrustanca • Horoskop za julij 2009 • Nenavadna do`ivetja • Novi knjigi • Poti do zdravja • Prodaja po po{ti • Nagradna kri`anka173


ARA ZALO@BA – Spletna knjigarna www.misteriji.si

N

O

V

O

MAGIC LIFE ZA PRVO POMO^ Simbol Magic life, ki je natisnjen na prvi strani revije, koncentrira energijo iz okolja, zato je je v njegovem neposrednem okolju ve~. Polo‘en pod kozarec s pija~o lahko spremeni njen okus, polo‘en pod vazo lahko podalj{a ‘ivljenje ro‘, pod cvetli~njakom deluje na bujnej{o rast, prilepljen na obolelo mesto lahko zmanj{a bole~ino ...

ZAKON PRIVLA^NOSTI

DENAR IN ZAKON PRIVLA^NOSTI

Vse stvari, za`elene in neza`elene, v na{e `ivljenje privla~i najmo~nej{i zakon v vesolju – zakon privla~nosti. Svetovna uspe{nica vsebuje tudi prakti~ne nasvete, na podlagi katerih lahko za`ivimo `ivljenje, kakor se nam zdi najbolj{e.

Avtorja sta pripravila to knjigo zato, da bi se nau~ili v svoje ‘ivljenje privla~iti bogastvo, zdravje in sre~o. Med branjem se bo va{e razmi{ljanje spremenilo in dobili boste mo~, da naredite spremembo.

18,90 €

22,90 €

OSUPLJIVA MO^ ^USTEV

PROSITE, DANO VAM JE

Tretja knjiga iz serije Abraham nam govori, da smo vibracijska bitja in da imamo {esti ~ut. Ilustrira nam ogromno mo~ na{ih ~ustev in ponuja odgovore na ve~ino vpra{anj in te‘av, ki se porajajo slehernemu med nami.

V knjigi iz serije Abraham je nekaj najmo~nej{ih u~enj, do katerih lahko danes pridete. Njena energija vam pomaga povezati se z Izvorno Energijo, da lahko pritegnete bogastvo Vesolja ter dobite dostop do bo‘anskega vodstva.

22,90 €

Trda vezava 32,90 € bro{irano 22,90 €

POTOVANJE DU[

SRE^ANJA Z DU[AMI

USODA DU[

V knjigi najdemo odgovore na ve~na vpra{anja, kaj se dogaja z du{o, ko ~lovek umre, bodisi naravne bodisi nasilne smrti. Kdaj in kako se du{a odlo~i, da pride v ~lovekovo telo? Kaj se dogaja z du{o med dvema ‘ivljenjema?

Avtorja sta zbrala pri~evanja o posmrtnih komunikacijah – spontanih do‘ivetjih, pri katerih z nami nave‘e stik preminuli svojec. Knjiga nas skozi pripovedi pri~evalcev prepri~a, da du{a pre‘ivi fizi~no smrt, in nam pomaga preboleti izgubo ob smrti ljubljene osebe.

Ameri{ki mojster hipnoterapije Michael D. Newton je na podlagi {tevilnih seans pri{el do novih odkritij o usodi du{ in to popisal v ve~ kot 500 strani debeli knjigi, ki v obliki intervjujev odstira pogled v skrivnost zasmrtja. Knjiga je ameri{ka uspe{nica.

OZDRAVITE LAHKO KARKOLI

VODA ZA ZDRAVJE IN @IVLJENJE

TELO KLI^E PO VODI

Vse, kar se dogaja v na{em telesu, se najprej zgodi v na{i zavesti – zato lahko v njej to tudi ozdravimo. Knjiga obravnava zdravitelje, ~akre, miselne oblike in pretekla ‘ivljenja, na~ine zdravljenja, navaja {tiri vaje …

V knjigi zdravnik razkriva, kako uravnote‘eno pitje vode in u‘ivanje soli pomaga ozdraviti in prepre~iti {tevilne bolezni ter nam pomaga, da se izognemo dragim, lahko pa tudi {kodljivim zdravilom.

Zdravnik internist F. Batmanghelidj dokazuje, da si lahko zdravje mo~no izbolj{amo s pitjem navadne vodovodne vode. Medicinsko utemeljeno.

15,00 €

24,00 €

24,90 €

18,00 €

Trda vezava 22,95 € bro{irano 20,45 €

14,90 €

Knjige, ki so tudi naprodaj: ZDRAVILNI ^AJI IN NASVETI ......................................... 12,10 € SPOMINI ....................................................................................... 12,48 € SANJE ............................................................................................... 9,90 € ^ESEN, ^UDE@NO ZDRAVILO ......................................... 7,93 € ^ESNOVE JEDI ........................................................................ 12,10 € ^UDE@ OLJ^NEGA OLJA .................................................... 7,93 € JABOL^NI KIS ............................................................................. 7,93 € KAJ NAJ JEM, DA OD@ENEM RAKA NA DEBELEM ^REVESU .... 15,00 € RI@ NA 100 NA^INOV ............................................................. 7,93 € RIBE NA 150 NA^INOV ...................................................... 12,10 € ZDRAVILNA MO^ GOB .......................................................... 7,93 € PARAZITI ...................................................................................... 19,50 € NAPOVEDOVANJE USODE Z IGRALNIMI KARTAMI ....................................................... 12,10 € HORMONSKO NADOMESTNO ZDRAVLJENJE . 12,10 € ZDRAVA SREDOZEMSKA HRANA .............................. 12,10 €

-10 %

PRISLUHNI SVOJEMU TELESU

ZAPOSLENI V CONI

KUHARICA V CONI

Ta priro~nik vam lahko pove, ali z vsakdanjo prehrano svoje telo oskrbujete z vsem, kar potrebuje. Dodan vpra{alnik pa vam pomaga razviti u~inkovit in po va{i meri krojen jedilnik.

Kako imeti ve~jo delovno sposobnost, manj zdravstvenih te‘av in bolj{e med~love{ke odnose? Skrivnost je v na{i vsakodnevni prehrani. Knjiga pove, kako lahko ‘ivimo v »coni« in se zdravo prehranjujemo na delu, v hotelu, na potovanju …

S pomo~jo 150-ih receptov v tej knjigi, zasnovanih na podlagi revolucionarnega sloga prehranjevanja, lahko trajno shuj{amo brez stradanja, zmanj{amo tegobe PMS, uravnovesimo sladkor, zmanj{amo ma{~obe v krvi, zmanj{amo porabo zdravil ...

7,93 €

19,90 €

trda vezava 23,90 €; bro{irano 19,90 €

JI D@ING – KNJIGA PREMEN Knjiga premen ali »kitajska biblija« je sijajna zbirka modrih misli, predvsem pa ‘iv orakelj, od katerega lahko zmeraj dobimo brezhiben nasvet. Knjigi so dodani trije kitajski nov~i~i za postavljanje vpra{anj. 15,90 €

^lani kluba Poti do zdravja, naro~niki na revijo Misteriji, imajo 10 % popusta.

-

JULIJ

09 -

Misteriji 2


LETNIK 16 - [T. 192

julij 2009

13

Zdravljenje je preobrazba Intervju z dr. Martinom Brofmanom, avtorjem knjige Ozdravite lahko karkoli

9

Zavest ne umre Pogovor z Darjo Cvek, raziskovalko zunajtelesnih izku{enj

17

Smo najstarej{i Evropejci? Konfederativna dr‘ava Velika Karantanija je obstajala {tiri desetletja

33

Nova-stara Atlantida Doslej {e ni bilo zanesljivo ugotovljeno, ali je Atlantida obstajala in kje

39

22

Deset dni pri Nezemljanih

Števila imajo tudi simbolni pomen in posebno mo~

Alec Newald trdi, da so ga dobrohotni Nezemljani ugrabili in odpeljali na svoj planet

Skrivnost {tevil

27

Dokaz kolektivne zavesti Enotno polje, ki je podlaga kolektivne zavesti, je mo~ aktivirati z meditacijo

29

Helena Blavatsky Posebne‘i, ki so zaznamovali zgodovino (5)

Pisma bralcev ......................................................................................................... 4 Zanimivosti ................................................................................................................ 6 Zakladnica nezavednega ....................................................................... 25 Jedrska vojna »bogov« ........................................................................... 31 Srce je najve~ji u~itelj ............................................................................... 35 Cink (1) ........................................................................................................................ 37 Preobrnila je osteoporozo .................................................................... 41 Rman je pravi ~arodej ............................................................................... 43 Razbiranja revije Misteriji ..................................................................... 44 Horoskop za julij 2009 ............................................................................... 45 Nenavadna do`ivetja .................................................................................. 46 Novi knjigi ................................................................................................................ 47 Poti do zdravja ................................................................................................... 48 Prodaja po po{ti ............................................................................................... 49 Oglasi ............................................................................................................................ 53 Nagradna kri`anka 173 ............................................................................. 54

-

JULIJ

09 -

Misteriji 3


P ISMA Ilustrirana mese~na revija na robu medicine in drugih znanosti

BRALCEV

M ISTERIJI, CIGALETOVA 5, 1000 L JUBLJANA; misteriji@misteriji.si

HRAPAV IN ZVIT

Na pogled vam po{iljam moj devet let star atlantidski prstan in zgodbo, ki powww.misteriji.si jasnjuje, zakaj je spremenil strukturo in obliko. Naslov uredni{tva: Revija Misteriji, Atlantidski prstan sem Cigaletova 5, 1000 Ljubljana dobila v dar pred devetimi Tel.: 01/434 73 10, fax: 01/230 16 27 leti. Redno sem ga nosila in misteriji@misteriji.si ga niti nisem posebej negoIzdaja: ARA Zalo`ba d.o.o., vala, nisem ga pretirano ~istila. In vsa leta je bil lep, Cigaletova 5, Ljubljana ble{~e~, leta se mu niso poOdgovorni urednik: Jo`e Vetrovec znala. joze@misteriji.si Pred ~asom pa sem se zapletla v prometno nesreDirektorica: Eva Jeseni~nik ~o. Bilo je ~udno, dosti zveeva.jesenicnik@zalozba-ara.si ri‘ene plo~evine in lahko bi Redaktor: Andrej Kikelj se zgodilo marsikaj. Pa se andrej@misteriji.si ni. Odnesla sem jo zelo poceni. A tedaj je lesk s prstaTehni~no urejanje: Luka Zlatnar na izginil. Kot da bi spreluka@misteriji.si menil svojo strukturo. Ni Tajni{tvo, naro~nine in oglasno tr`enje: bil ve~ kot nov in zavedala Tel.: 01/231 93 60; 031/662 092 sem se, da je opravil svoje ursa.stranjak@zalozba-ara.si za{~itno delo, da me je za{~itil in da posledic prometProdaja po po{ti: Tel.: 01/549 17 92; 051/307 777 ne nesre~e tako reko~ ni bilo. Hotela sem ga sneti in aratrgovina@siol.com ga zakopati, a se je vse odTisk: vijalo hitro in sem se zna{la Tiskarna Schwarz d.o.o., Ljubljana na poti v ZDA. O prstanu sploh nisem razmi{ljala. Naklada: 8000 izvodov Med pristajanjem na leDistribucija: tali{~e v ^ikagu pa so se v Delo prodaja d. d., Ljubljana letalu dogajale zelo ~udne V tej {tevilki Misterijev so sodelovali: stvari. Zajelo nas je izredno mo~no neurje in letalo je Jo‘e Vetrovec, Amedeja Li~en, premetavalo kot lupinico. Andreja Paljevec, Nata{a Sem ter tja, pa spet navzgor Martin~i~, Aleksej Metelko, in navzdol in ne vem {e vse Andreja A‘ber, Kre{imir Mi{ak, kako. Nekateri so ‘e molili, Pavel [kofic, Aleksandar Milinkovi}, saj je vse kazalo, da se boSa{o Burja, Alec Newald, mo raztre{~ili. Nazadnje Meta Vrhunc, Stane Pade‘nik smo po ~ude‘u pristali brez nezgode. Vsi prestra{eni in Naslovnica foto Luka Zlatnar z mislimi, da smo se rodili Cena izvoda v maloprodaji 4,50 €. Prodaja {e enkrat.

NAGRADE ZA NARO^NIKE Za zvestobo reviji Misteriji je ‘reb tokrat naklonil Magic life Stojanu Jermanu iz Kopra. Vse nove naro~nike v juliju bomo nagradili z lepo knjigo Kuhinja zlatega polja.

Misteriji

v kolporta`i: Delo-Prodaja, Dunajska 5, Ljubljana, tel.: 01/473 88 41. Naro~nina se pla~uje letno (45,90 €, 15 % popusta) ali dvakrat letno (24,30 €, 10 % popusta). Poslovni ra~un: 02083-0011412222

4 - JULIJ 09 -

29 13:29

30

1

2

Moj prstan pa je zvilo. Ne le, da je postal {e bolj hrapav, izobli~il se je. Vem, da je odigral svojo za{~itni{ko vlogo in sem se od njega poslovila. Sem ga ‘e zakopala, ko pa sem zvedela, da vas zanima, kak{ni so prstani, ko prepre~ijo kako nesre~o, ko opravijo svojo varovalno nalogo, sem ga izkopala in vam ga po{iljam. Ga boste pa zakopali vi, nekje, v va{i bli‘ini, mar ne.

Mene pa varuje ‘e novi prstan. Mislim, da nikoli v ‘ivljenju ne bom od{la nikamor brez njega. Pa {e v{e~ mi je. Lep pozdrav od Tine Hvala za prstan. Je ‘e v zemlji, v parku nasproti uredni{tva, pod drevesom ob ljubljanski sodniji.

ATLAS To o atlasu me je navdu{ilo. Tudi sam bi si rad dal namestiti prvo vretence. Pa 3 09:19

4

5

6

7 11:21

ne le jaz, tudi ve~ mojih prijateljev, pravzaprav kar nekaj dru‘in. Ali je kaka mo‘nost, da bi zaradi ve~je skupine, bilo bi nas kakih deset, gospod Vlado Tomljenovi} pri{el v Ljubljano, oziroma kar k nam na Primorsko? Nekajkrat smo ga poklicali na telefon, ki je bil objavljen v reviji, pa nismo imeli sre~e in se ni odzval. Ima {e kak telefon, oziroma kako bi stopili v stik z njim? Peter, Izola Posku{ajte poklicati {e na tole telefonsko {tevilko in se dogovoriti: 00385 91 762 1450, sicer pa najdete {e ve~ podatkov o korekciji atlasa na www. atlasprofilax.hr. Na tej strani je opisanih mnogo izku{enj, navedeni pa so tudi naslovi drugih terapevtov, ki imajo ustrezno licenco za to delo. A njih pou~uje Vlado Tomljenovi} …

SLIDERJI SO DEJSTVO Spo{tovani! V vsebini prispevka Uga{evalci svetilk, objavljenega v majski {tevilki Misterijev, sem se dobesedno na{el tudi sam, da sem v dolo~enih primerih »slider«. V ve~ernih in no~nih sprehodih po tukaj{njih javnih cestah in poteh sam, skupaj 8

9

10

11 14:22

12


PPISMA ISMA BRALCEV BRALCEV

SLIKA ZA NARO^NIKA

ODPRLI SMO SPLETNO TRGOVINO Sprehodite WWW.MISTERIJI.SI se po na{ih spletnih oddelkih: • Informirani izdelki • Osebna za{~ita • Energetski nakit • Prijeten dom • Osebna nega • Radiestezijski pripomo~ki • Zdravstveni pripomo~ki • Knjige in CD-ji …

Med novimi naro~niki na revijo Misteriji bomo tudi ta mesec iz‘rebali sre~ne‘a, ki bo dobil za nagrado miniaturno sliko, original v tempera tehniki avtorja Vlada Pare‘nika iz Mozirja. Prej{nji mesec je nagrada pripadla Ljubici Priv{ek iz Mozirja. ^estitamo! Slika, ki jo bo prejel nagrajeni novi naro~nik na revijo Misteriji z ‘eno ali {e s kom drugim sem v zadnjih nekaj desetletjih do‘ivel, da so se lu~i na javni razsvetljavi pri‘igale in uga{ale, ko sem se gibal v njihovi bli‘ini. Nekega ve~era sem v dru‘bi ‘ene in some{~anke - medicinske sestre na poti preko mosti~ka Mozirnice, kjer je na drogu z javno razsvetljavo gorela lu~, rekel navzo~ima damama: »In bla‘en med ‘enama bi bil {e bolj radosten, ~e ta lu~ nad nami, kot se rado zgodi, ugasne.« In le nekaj korakov zatem je lu~ na tej javni razsvetljavi resni~no ugasnila. Obe ‘eni sta to v smehu komentirali, da je beseda meso postala … in po nekaj na{ih korakih od lu~i se je ta ponovno pri‘gala in nam osvetlila nadaljnjo pot … Tudi v mojem domu se je 13

14

15 11:51

16

17

SODELUJTE PRI USTVARJANJU KNJIGE O POSMRTNIH STIKIH!

dokaj pogosto zgodilo, ko sem vstopil v prostor s pri‘gano ‘arnico, da je svetilna nitka v njej pregorela. Ne{tetokrat je pregorela tudi, ko sem jo pri‘igal, tudi drugje. Med uporabo ban~ne kartice so bile te‘ave na bankomatih, {e pogosteje pa na blagajnah v trgovinah, da je naprava zatajila, ko sem odtipkal {tevilko svoje ban~ne kartice. Pogosto tako, da je moral priti strokovnjak, da je stvar spravil v pogon. In najpogo-

V zalo‘bi ARA pripravljamo knjigo o posmrtnih komunikacijah, ki so se zgodile pri nas. ^e ste tudi vi imeli posmrtne stike, ki so vam pomagali na va{i ‘ivljenjski poti, lahko pomagate tudi mnogim drugim, ~e nam svojo izku{njo zaupate za objavo v knjigi. Prelijte jo na papir ali vtipkajte v ra~unalnik ter nam jo po{ljite po elektronski ali navadni po{ti. Opi{ite svoje do‘ivetje s ~im ve~ podrobnostmi. Pripi{ite {e svoje ime, naslov in telefonsko {tevilko. Tako bomo lahko z vami stopili v stik, ~e bo va{e pri~evanje izbrano za objavo v knjigi. Zaradi spo{tovanja zasebnosti bodo v knjigi spremenjena vsa imena pri~evalcev in preminulih svojcev.

23:36

19

20

21

22 04:34

Misterije Misterije!

Naro~ite

Kot je storilo ‘e nekaj tiso~ ljudi. Povsem enostavno: Pokli~ite 01/231 93 60 in od naslednjega meseca vam bo pismono{a ‘e dva dni pred prihodom revije na kioske prinesel Misterije na va{ dom.

To pa {e ni vse! Kot naro~nik boste brezpla~no dobili klubsko kartico z va{im imenom, da boste lahko kupovali in uporabljali vrsto storitev vsaj 10 odstotkov ceneje. Misteriji so, ~eprav vam jih prinesemo domov, za naro~nika 10 oziroma 15 odstotkov cenej{i. Letno ali polletno naro~nino (45,90 oziroma 24,30 €) pla~ate {ele ko dobite polo‘nico. Tudi kadar revijo naro~ite za darilo svojcu ali prijatelju. In {e ve~, obdarovancu po{ljemo ne le revijo, marve~ tudi ~estitko v va{em imenu.

In ne le to! Ko naro~ite Misterije, boste prejeli darilo, Merilec stresa.

Pa tudi to {e ni vse!

Pi{ite nam na: p-k@zalozba-ara.si ali ARA, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana (s pripisom »za Posmrtne komunikacije«)

18

steje je dal odgovor: »Se zgodi, da stvar zablokira.« Za zaklju~ek lahko omenim {e izku{njo z ro~nimi in ‘epnimi urami. Z njimi nisem imel sre~e za to~nost, saj so vse po vrsti (imel sem jih ve~) zastajale, prehitevale, nekatere navite pa so se same ustavile. Zanimivo je, da so kontrolirane pri urarju te ure delovale normalno! Tako da sedaj ure sploh ne nosim s seboj. Vlado, Mozirje

Kot naro~nik boste lahko uveljavljali posebne akcijske popuste, ki znesejo tudi do 20 odstotkov. In {e kaj dobrega se vam lahko zgodi, ko pokli~ete 01/231 93 60 ali obi{~ete www.misteriji.si in postanete naro~nik revije, ki je med nami ‘e {estnajst let.

23

24

25

26

27

28

29

10:17

30

00:01

-

JULIJ

31

1 23:32

09 -

Misteriji 5


Z ANIMIVOSTI

Z VITAMINOM B PROTI MIGRENI

ZDRAVILNE SKUPINSKE MEDITACIJE

Foto splet

MEDVED, PORO^NA PRI^A

ZA JOGO NI NIKOLI PREPOZNO

Z

Foto splet

drav duh v zdravem telesu je gotovo moto 83-letne in{truktorice joge Bette Calman, ki je 22. aprila v avstralskem Melbournu pokazala, kako se zadevi stre‘e. Bette se je sicer »upokojila« pred osmimi leti, ker pa je njena h~erka, prav tako in{truktorica joge, potrebovala dodatnega u~itelja, se je vrnila nazaj na stara pota. Kljub zrelim letom {e vedno prakticira jogo in ima do enajst te~ajev tedensko. Bette se z jogo ukvarja ‘e preko {tirideset let in prav nobenega namena nima, da bi opustila izvajanje za mnoge vratolomnih asan. D

6 - JULIJ 09 -

Foto splet

M

edved po imenu Brutus je zelo poseben medo, saj je postal prvi medved na svetu, ki je sodeloval pri poro~nem obredu kot ‘eninova pri~a. Casey Anderson iz Idaha, ki je medveda vzgajal in zanj skrbel od samega rojstva, torej od leta 2002, pravi, da si kot poro~no pri~o ni mogel predstavljati nobenega drugega kot medvedjega prijatelja Brutusa, s katerim skupaj hodita na sprehode in plavata. Zanimivo bi bilo izvedeti, kako se je v Brutusovi bli‘ini po~utilo 85 gostov. D

arinka Mikelj (041/774 312), medij in zdraviteljica z dolgoletnimi izku{njami, v kamni{ki knji‘nici enkrat na mesec vodi enourno zdravilno meditacijo, na kateri se zbere kakih 50 ljudi. Preko nje duhovna bitja, podobno kot prek Stephena Turoffa in Brazilca Joãa, zdravijo prisotne v knji‘ni~ni dvorani. Udele‘enci so oble~eni v bela ali svetla obla~ila, sedijo spro{~eno z zaprtimi o~mi tako, da nimajo prekri‘anih nog. Desno roko polo‘ijo na srce ali na del tele- Medij in zdraviteljica Marinka Mikelj v sa, kjer so zdravst- dru‘bi brazilskega zdravilca Joãa. vene te‘ave. Med zdravljenjem meditirajo, molijo ali usmerjajo pozornost na obolelo mesto. Ve~ina med zdravljenjem za~uti mravljin~enje ali toploto, v~asih pa tudi kaj drugega. Udele‘enci prinesejo s seboj slike svojih bli‘njih ali pa osebnega angel~ka iz kamene strele, ki se med meditacijo napolni z zdravilnimi energijami in tako varuje lastnika. Vsak udele‘enec zdravilne meditacije se lahko teden dni kasneje ob osmi uri zve~er za eno uro ule‘e in postavi ob sebe kozarec vode; takrat se zdravljenje duhovnih bitij ponovi. Zjutraj vodo, ki se med zdravljenjem napoji z energijo, spije. Marinka vodenje skupinske meditacije ne ra~una; vsakdo prispeva po svoji ‘elji. Prispevek za najem dvorane je 5 evrov. ^ez poletje meditacij ni, spet pa bodo 4. septembra, 2. oktobra, 6. novembra in 4. decembra. Vedno ob petih popoldne. D

Foto osebni arhiv

M

igrena, bolezen, pri kateri se vrstijo napadi zelo hudih glavobolov, navadno v eni polovici glave, je zelo neprijetna te‘ava in vsi ki trpijo zaradi nje, bodo gotovo veseli najnovej{ih izsledkov raziskav Raziskovalnega centra na univerzi Griffith v Brisbaneu. Ta vsem trpe~im predlaga jemanje vitaminov B6 in B12, ki bistveno zmanj{ujeta pogostost in neprizanesljivost migrenskih napadov. Po {estih mesecih testiranj so znanstveniki pri{li do zaklju~ka, da se je mo~ napadov pri testirancih, ki so jemali dodatke vitamina B (B6 in B12), zmanj{ala kar za polovico. Raziskava je bila nadaljevanje raziskave iz leta 2004, ko so ugotovili pozitiven u~inek vitamina B2 na migrenske napade. D

ZALJUBLJENA V EIFFLOV STOLP

^

ustvena navezanost na predmete se pri nekaterih ljudeh stopnjuje do te mere, da stvari ljubijo kot na primer mo‘ ‘eno ali obratno. »Medtem ko so ostali najstniki hodili na zmenke drugi z drugimi, sem se jaz sestajala z mostom,« pravi Erika, poro~ena Eiffel, iz San Francisca. Bila je zaljubljena v svoj lok in je toliko trenirala, da je dvakrat postala svetovna prvakinja. Ena njenih simpatij je bilo tudi bojno letalo F15. Njena najnovej{a ljubezen pa je Eifflov stolp, s katerim sta si tudi »zaobljubila ve~no zvestobo«. »Sre~na sem, ne {kodujem nikomur, ljubim svoje ‘ivljenje,« pravi Erika. D

Foto splet

M


Z ANIMIVOSTI SAMOPOMO^

Med resni~nostjo in domi{ljijo

BOLE^INE V KRI@U

Akupunkturno pero in knji‘ico navodil naro~ite na: www.misteriji.si ali 01/549 17 92.

DARWINOVA NARAVNA SELEKCIJA

C

harles Darwin, o~e evolucije, je v lai~nem svetu tudi drugo ime za naravno selekcijo. V njegov spomin se vsako leto podeljujejo Darwinove nagrade. Posthumno zmaga tisti, ki je v preteklem letu s svojo smrtjo najve~ pripomogel k prepre~itvi nadaljnjega razmno‘evanja neumne‘ev in nerod.

V skoraj dvajsetletni zgodovini se je nabrala vrsta ~uda{kih zgodb. V Toolondskem jezeru v Avstraliji so neko~ na{li truplo, povito v ribjo mumijo. Po preiskavi so ugotovili, da si je petdesetletnik iz starih te‘kih vodoodpornih materialov se{il kostum z dvema odprtinama za o~i, nogi pa je imel za{iti skupaj v sirenin rep. Vrgel se je v vodo, da bi bil enkrat riba. ^etudi mrtva.

PRIZNANJA ZA NEUSPELE PRIZADEVNE@E

Da ne bomo zaklju~ili v mrtva{nici, se ustavimo pri posebnem priznanju za trud, ki ga ob~asno podelijo, saj se predlogi s pre‘ivelimi smatrajo za nekonkuren~ne. [tirje udele‘eni so bili po{kodovani v nizu bizarnih dogodkov leta 1997 v RE[IL SVOJ PORSCHE Los Angelesu. Cherry je pridelala poLeta 1997 se je v Detroitu nerodno {kodbo glave, taksist Tim pretegnjen zagozdil voznik, ki je porinil glavo v vrat in vrsto udarnin, Brian popikan obpolmetrski obcestni ja{ek poln vode, da raz, Pamela pa je zaradi ugriza ostala bi pobral padle avtomobilske klju~e. brez desnega kazalca in sredinca. Cherry je mo‘a na njegov prvi deKon~alo se je z zadu{itvijo. Starej{i Italijan pa se je ‘rtvoval za svoj Porsche. lovni dan pospremila do avta in mu poKo je ugotovil, da se je ta ustavil na tirih, leg poslovilnega poljub~ka namenila {e je mahajo~ stekel nasproti prihajajo- pogled na svoje gole prsi. ~emu vlaku, ki ga je zmlel, a pred av»[e danes ne vem, zakaj sem to stotom mu je uspelo zavreti. rila,« je kasneje izjavila. »Bila sem tik Mo‘akar iz Teksasa je zdru‘il svojo ob avtu in majico sem dvignila le za ‘eljo po alkoholu in klistirju in svoje nekaj sekund v prepri~anju, da nih~e priljubljene pija~e konzumiral rektalno. ne vidi.« Ob smrti je imel v sebi tri litre {erija. Pa je. Mimovoze~i taksist Tim je poAlkohol se v zadnji~ni odprtini absorbi- pustil volan in tre{~il v bli‘nji vogal ra tudi po tem, ko ~lovek, ki pije, zara- Johnsonove bolni{nice. Prav takrat je di prevelike koli~ine opojnih substanc zobozdravnica Pamela pacientu Brianu ‘e pade v komo. ~istila zob. Zaradi mo~nega udarca v zid je odsko~ila in Brianu s ~istilno iglo po{kodovala obraz. Ta je v bole~ini stisnil zobe, med katerimi sta ostala Pamelina prsta. In Cherry? Ne, ni je pretepel ljubosumni mo‘. V glavo ji je priletela odkru{ena bolni{ni~na opeka. Amedeja Darwinove nagrade: Drevo ‘ivljenja ‘aga sámo sebe. Ilustracija splet

S stimuliranjem akupunkturnih to~k si lahko pomagamo tudi pri bole~inah v kri‘u. Namesto da bi v akupunkturne to~ke (rde~e in ~rne pike na slikah) zabadali iglice, jih lahko stimuliramo s posebnim kitajskim elektri~nim peresom. Tega imamo lahko vedno s seboj.

D

-

JULIJ

09 -

Misteriji 7


ZA NARAVNO NA^RTOVANJE ROJSTEV IN DOLO^ANJE SPOLA NOVOROJEN^KA

ZA JULIJ/AVGUST 2009 S tem koledarjem dolo~amo dneve velike verjetnosti zanositve in spol novorojen~ka. Uporabljamo ga s knji`ico Kozmobiolo{ki koledar, ki jo lahko naro~ite na 01/549 17 92. Navodila za uporabo koledarja so v 176. in 177. {tevilki Misterijev v ~lankih »Sami dolo~imo spol otroka« in »Dolo~anje (ne)plodnih dni«. Osnovne izra~une lahko izdelate tudi sami na http://lunarium.co.uk/jonas.php Ned 21.06.

Tor 21.07.

Pon 22.06.

Z ANIMIVOSTI

PRA[I^JA GRIPA – ^LOVE[KA NAPAKA?

A

vstralski raziskovalec Adrian Gibbs predpostavlja, da naj bi bil virus pra{i~je gripe, ki kro‘i po svetu, plod ~love{ke napake in da je po vsej verjetnosti na tak ali druga~en na~in u{el iz laboratorija. So pa tudi druge mo‘nosti, pravi Gibbs, ki je sodeloval pri raziskavah, na podlagi katerih so razvili zdravilo Tamiflu, in ki je do zadnjih ugotovitev pri{el s pomo~jo geneti~nih analiz omenjenega virusa. Gibbs je tudi namignil, da naj bi virus nastal pri izdelavi cepiv. Svetovna zdravstvena organizacija ‘e preverja obto‘be. D

Sre 22.07.

Tor 23.06.

22.06.09 Sre 24.06. ob 21,36

LEDENI KROGI NA BAJKALSKEM JEZERU

22.07.09

^et 23.07. ob 04,35 Pet 24.07.

^et 25.06.

Sob 25.07.

Pet 26.06.

26.06.09 ob 02,30

Sob 27.06.

Ned 26.07. 25.07.09 Pon 27.07.

ob 10,16

Ned 28.06. Tor 28.07.

Pon 29.06.

Sre 29.07

29.06.09 Sre 01.07. ob 13,28

29.07.09

^et 30.07. ob 00,00

Foto splet

Tor 30.06.

Pet 31.07.

^et 02.07. Pet 03.07.

Sob 01.08.

Sob 04.07.

Ned 02.08.

03.07.09 Ned 05.07. ob 09,19 Pon 06.07.

01.08.09

Pon 03.08. ob 23,32 Tor 04.08. Sre 05.08.

Tor 07.07.

^et 06.08.

Sre 08.07.

07.07.09 ob 11,21

^et 09.07. Pet 10.07.

Pet 07.08.

06.08.09

Sob 08.08. ob 02,55 Ned 09.08.

Sob 11.07.

Tor 11.08. 10.08.09 Sre 12.08.

ob 03,19

Tor 14.07. ^et 13.08. Sre 15.07. Pet 14.08.

^et 16.07.

15.07.09 ob 11,53 Pet 17.07.

13.08.09

Sob 15.08. ob 20,55 Ned 16.08.

Sob 18.07.

Pon 17.08.

Ned 19.07.

18.07.09 ob 23,38

Tor 18.08. 17.08.09

22.07.09 ob 04,35

^et 20.08. 20.08.09

Pon 20.07.

Sre 19.08.

fantek

8 - JULIJ 09 -

ob 06:42

ob 12:02

Pet 21.08. pun~ka

PRE@IVEL PADEC S 1800 METROV

A

ngle{ki padalec James Boole je do‘ivel najhuj{o no~no moro padalcev, med skokom iz letala je prepozno odprl padalo in tre{~il na s snegom oblo‘ene skale. Neverjetno, toda padec je pre‘ivel in utrpel le po{kodbe hrbta in reber. Ker je Boole snemal dokumentarec v Rusiji, je bilo ~ude‘no pre‘ivetje tudi ujeto v objektiv kamere. »Prvih 48 ur po nesre~i sem mislil, da sem morda mrtev in da ‘ivim posmrtno ‘ivljenje ali neko drugo resni~nost, saj mi je zdrava pamet velevala, le kako sem lahko pre‘ivel vse to,« pravi Boole, ki je v svoji karieri zabele‘il okoli 2500 skokov. D

DEKLICO VZGOJILI PSI

V

zgojo sibirske deklice, katero so star{i grdo zanemarjali, so prevzele doma~e ma~ke in psi. Petletna deklica ne zna govoriti, ogla{a se kot mlad psi~ek in ko njeni skrbniki zapustijo sobo, takoj sko~i k vratom. Policija je povedala, da so neumito deklico, oble~eno v umazana obla~ila, na{li v nekem stanovanju v sibirskem mestu ^ita. »Deklico so pet let vzgajale doma~e ‘ivali. Nikoli ni bila zunaj,« je povedal pristojni tamkaj{nje policije. Nau~ila se je samo ‘ivalskega jezika, vendar naj bi razumela tudi ru{~ino. Dekli~ino mati policija {e zasli{uje, o~e pa je izginil neznano kam. V Rusiji naj bi v socialno neprimernih razmerah ‘ivelo kar 750.000 otrok. D

Foto splet

11.07.09 ob 14,23

Pon 13.07.

Sre 22.07.

Na ledeni povr{ni odmaknjenega sibirskega jezera ste se pojavila skoraj popolna ledena kroga. Strokovnjaki so izlo~ili vpletenost NLP-jev, {e vedno pa ne znajo pojasniti tega okoli {tiri kilometre {irokega nenavadnega pojava. Krog so najprej opazili na ju‘nem delu, nato pa {e blizu sredine jezera. Po besedah NASE, ki je primer opazovala iz vesolja, se krogi formirajo z nastankom ledu in izginejo, ko se le ta stopi. Bajkalsko jezero je sicer po volumnu najve~je in po globini najglobje jezero na svetu. Staro je med 25 in 30 milijoni let in je znano tudi po tem, da v njem prebivajo nekatere `ivalske vrste, ki jih ne najdemo nikjer drugje na svetu. D

Pon 10.08.

Ned 12.07.

Tor 21.07.

Foto splet

KOZMOBIOLO[KI KOLEDAR


ZUNAJTELESNA DO@IVETJA

Pogovor z Darjo Cvek, raziskovalko zunajtelesnih izku{enj

Zavest ne umre V astralu smo bolj svobodni, zaznavanje se raz{iri onkraj na{ih znanih ~util. spat, s to razliko, da ostanemo budni. ^e je preve~ toplo, nas to lahko hitro zaziba v spanec, ker v prehodu med budnostjo in spanjem nimamo izurjene kontinuitete zavesti. Je pomembno, kdaj to storimo? Kdaj so pogoji bolj{i, so prou~evali tudi na Mednarodni akademiji za zavest v Londonu. A to je tako individualno, da bi te‘ko rekli, ali je bolje zjutraj ali zve~er ali sredi dneva. Dobro je, da to po~nemo redno in da vztrajamo z vajami vsak dan, ~e imamo ~as, ali pa enkrat na teden, tako da imamo kontinuiteto, ustaljen ritem. ^e poskusimo samo enkrat, lahko do‘ivljanje ne ustreza na{i predstavi in se nam

potem zdi to po~etje nesmiselno. Pomembno je tudi, da poskrbimo, da ni motenj, izklopimo telefon itd. Kako pa se notranje pripravimo na zunajtelesne izku{nje? Notranja priprava vklju~uje na{e fizi~no in psiholo{ko stanje. Zadovoljene morajo biti na{e fiziolo{ke potrebe, nosne poti morajo biti prehodne, da z lahkoto dihamo, od obroka morata miniti vsaj dve ali tri ure. Ne u‘ivajmo po‘ivil, kofeina, teina …

Foto L. Z.

Z

unajtelesne izku{nje, v katerih ~lovek zaznava okolje s to~ke zunaj svojega telesa, do‘ivljajo ljudje po vsem svetu. Ljudje se odmaknejo in gledajo snovni svet iz to~ke zunaj telesa, od koder potem vidijo skupino, dvorano; lahko gredo tudi ven iz dvorane, potujejo oziroma letijo proti morju … Razdalje, ki jih premagajo, so lahko tudi ve~je, saj poudarek ni na samem potovanju; drugje se lahko znajdejo v trenutku. »To je povezovanje dveh svetov, zunanjega in notranjega. Subjektivno do‘ivljanje je unikatno, izku{nje pa so univerzalne in v njih lahko prepoznamo ezoteri~ne zakonitosti, »pravi Darja Cvek Mihajlovi}, u~iteljica na Duhovni univerzi, raziskovalka zunajtelesnih izku{enj, zunaj~utnih zaznav in intuicije, ki je tudi sama spontano do‘ivela zunajtelesno izku{njo. Darja Cvek je v meditaciji skozi tunel nenadoma zagledala svojega sina, ki je bil v varstvu pri starih star{ih. To jo je spodbudilo k raziskovanju. Na podro~ju zunajtelesnih izku{enj se je izpopolnjevala na Mednarodni akademiji za zavest (IAC) v Londonu in na Portugalskem. Plod njenih poglobljenih raziskav je knjiga Zunajtelesne izku{nje, ki jo je izdal Zavod za izobra‘evanje, vzgojo, razvoj in kulturo. Kateri so najbolj{i pogoji za »izhod« iz telesa? ^e pogledava najprej zunanje pogoje, je pomembno, da se v prostoru dobro po~utimo in da ni hrupa. Lahko smo v ti{ini ali pa si predvajamo kak{no glasbo, denimo zvoke tibetanskih skled, gongov … To pomaga odmakniti pozornost od obi~ajnega zavedanja. Prostor naj bo bolj zatemnjen in malo hladnej{i. Okrog 20 stopinj, ker nas to ohranja budne. Sprostiti se moramo tako, kot kadar gremo

Raziskovalka zunajtelesnih izku{enj Darja Cvek Mihajlovi} *040/220 211; darja.cvek@cdk.si

-

JULIJ

09 -

Misteriji 9


Z AVEST

NE UMRE

Dobro je, da smo naspani in spo~iti. Pri bolj subtilnih plasteh na{e avre je tu najprej na{e etrsko telo. Pomembno je, da smo vitalni in preto~ni v etrskem telesu. To dosegamo na razli~ne na~ine, kar po~asi postaja ‘e nek naraven, zdrav na~in ‘ivljenja: dovolj gibanja, stik z naravo, zadostno praniziranje s son~no energijo, zdrav na~in prehranjevanja ipd. S tem razvijamo ob~utek za lastno etrsko telo in svojo energijsko kondicijo. To preto~nost je mogo~e lepo dosegati z vajami ~i gonga, taj~ija, joge, energijskimi vajami … Je potrebna tudi kaka notranja priprava? Ta je seveda nujna. Predvsem vi{anje vibracije. Znotraj na{ih dalj{ih programov na Duhovni univerzi je kultivacija oziroma vi{anje vibracije ‘e vklju~eno. Imamo pa tudi {tiridnevno delavnico prav na to temo, v kateri sku{amo vse to zaobjeti ali vsaj podati neke usmeritve in tudi skupaj izvajamo energijske vaje. To so ponavadi bivalni seminarji, ki smo jih

imeli v Strunjanu, poleti jih na~rtujemo na Jezerskem. Slu{atelji se najprej seznanijo s teorijo, da se jim raz{iri mentalno obzorje, potem pa sledijo vaje. V knjigi ste zbrali pripovedi ljudi o njihovih zunajtelesnih izku{njah. So to pripovedi udele‘encev va{ih seminarjev? Nekaj zgodb je iz medmre‘ja, ve~ina ljudi, ki so prispevali pripovedi, pa se je udele‘ila na{ih delavnic in programov. Prosila sem jih, da opi{ejo svoje izku{nje. Nekateri so imeli spontane zunajtelesne izku{nje, {e preden so se udele‘ili na{ih programov, drugi pa so jih do‘iveli prav na seminarjih. Bi lahko na{la kak{en skupen imenovalec – kaj se dogaja ve~ini ljudi? Gre za zelo razli~ne izku{nje. Ko vadimo indukcijske metode, za~nemo spoznavati tudi svoje omejitve, strahove, dvome. To mejo po~asi premikamo. Kak{nim gre pri tem la‘je, drugi potrebujejo ve~ ~asa in lahko do‘ivljajo razli~ne stvari, ~eprav je mehanizem pri vseh isti.

Prihajamo vam naproti knjige iz ARA zalo‘be informirani kozarci informirani lon~ki za{~ita pred sevanji telefonov NORAD (NO RADiation), katere u~inkovitost je znanstveno preverljiva z biolo{kimi testi ekolo{ki ~istilec zraka Biofresh Prodajni stebri ARE so v trgovinah TU[:

v Planetu Celje, v Planetu Studenci Maribor, v Planetu Kranj, v BTC-ju v Ljubljani.

10 - JULIJ 09 -

Klasi~na zunajtelesna izku{nja je, ko se ljudje odmaknejo in gledajo snovni svet iz ene to~ke zunaj telesa in potem od tam vidijo skupino, dvorano, lahko gredo tudi ven iz dvorane, potujejo oziroma letijo proti morju … Razdalje, ki jih premagajo, so lahko tudi ve~je, pri ~emer poudarek ni toliko na samem potovanju. Drugje se lahko znajdemo v trenutku. Ko smo bili na seminarju v Strunjanu, se je, denimo, neka te~ajnica v trenutku zna{la doma v Dom‘alah nad hi{o in videla dogajanje, o~eta, ki je {el nahranit psa. Je to kasneje tudi preverila? Preverila je in je dr‘alo. Celo sli{ala je tisto zna~ilno {kripanje vrat, zvoke … To je bilo opazovanje v fizi~ni razse‘nosti, lahko pa dogajanje opazujemo tudi energijsko. Ljudje opisujejo energijsko polje v dvorani kot meglico ali oblak. Opazujejo lahko tudi svoje energijsko, svetlobno telo. Nekatere pa povle~e v astralne pokrajine, kjer lahko do‘ivljajo ~udovite stvari. V astralu smo namre~ ljudje bolj svobodni, bolj neomejeni kot takrat, kadar smo z zavestjo v fizi~nem telesu. Ljudje do‘ivljajo svobodo, {irino. Tudi zaznavanje se raz{iri, onkraj na{ih znanih ~util. Prek {irine v astralu se lahko bolj odpremo tudi svoji duhovni naravi, du{i, intuiciji … To so zelo izpolnjujo~a do‘ivetja, ampak vsakdo to do‘ivlja po svoje. Zato je dobro pripraviti ~im vi{jo odsko~no desko, da se vibracijsko lahko dvignemo ~im vi{je v notranje sfere. Se je kdaj komu pripetilo tudi kaj neprijetnega? Moje izku{nje so, da je pristanek nazaj v telo lahko malo tr{i in nastopi neprijeten ob~utek, ko se je treba iz {iroke zavesti stla~iti v omejen kalup. Do‘ivetje je lahko neprijetno zaradi trenutka strahu, ko se ~lovek prestra{i in si interpretira: Joj, grozno, kaj se mi je zgodilo! Zato je treba delati na varnem polju, da se dobro po~utimo, sprostimo in tudi, da v tak{ne vaje ne prena{amo napetosti. Pomembno je, da smo ~ustveno uravnove{eni in stabilni, da nismo ~ustveno razpeti in da na delavnici hkrati ne razmi{ljamo, kaj se dogaja doma.


Z AVEST Potrebna sta ~ustveni in miselni mir. So bile kake znanstvene raziskave o dogajanju s telesom in z mo‘gani med »potovanjem«? Te poskuse so delali. Medicina si pomaga s tem, da ~loveku na glavo posadijo {tevilne elektrode in merijo EEG, pa upor ko‘e, REM … Vendar niso mogli to~no opredeliti, kdaj je ~lovek {el ven iz telesa, saj naprave niso zaznale bistvenega odklona od normale. Opazili pa so, da so se mo‘ganski valovi malo spreminjali in da je bila poudarjena aktivnost valovanj alfa, torej spro{~enost, pri nekaterih pa celo ravna ~rta, kar pomeni odsotnost mo‘ganskih valovanj – podobno kot pri obsmrtnih izku{njah. To pomeni, da ~eprav telo in mo‘gani niso dejavni, ‘ivimo kot zavest, ampak nekje drugje. Kje je po va{em mnenju sede‘ zavesti, v telesu ali zunaj njega? Mnoge tradicije to opisujejo zelo razli~no. Ezoterika omenja du{o, ~lovekovo duhovno naravo, notranji jaz, vi{ji jaz kot sede‘ ~iste zavesti. Oprijemali{~i du{e v telesu pa sta v duhovnem srcu, veja ‘ivljenjske energije, in v glavi, veja zavesti. Zavest je tista, ki nas o‘ivlja. Pri

NE UMRE

fizi~ni smrti se odtegneta obe veji, pri zunajtelesnih in obsmrtnih izku{njah pa samo linija zavesti. Fiziologija telesa se pa~ zmanj{a na minimum, medtem ko mi kot zavest ne izgubimo identitete in {e vedno vemo, da smo to mi, samo ne v fizi~nem telesu, ampak v bolj subtilnih plasteh. Bi lahko navedla kak{no preprosto vajo, ki nas lahko popelje iz telesa? Tehnik je zelo veliko. Zelo preprosta vaja je naslednja. Ko gremo spat, se fizi~no sprostimo, potem pa vadimo, da ostajamo z zavestjo budni ~im dlje, tudi ‘e, ko se telo za~enja odklapljati in tonemo v spanec. Obi~ajno nas v nekem trenutku zmanjka in se potem zjutraj zavedamo, ali pa ne, sanjskega dogajanja. Lahko pa do‘ivljamo tudi lucidno sanjanje, ko se ‘e v sanjah zavedamo, da sanjamo in lahko sanje tudi usmerjamo. Prizadevajmo si torej ostati ~im dlje budni in spremljati drevenenje telesa, ob~utek odrevenelosti kot kadar v telo pride narkotik, hkrati pa ne zaspimo in {e ohranjamo budno zavest. Potem ob~utimo, kot bi postajali malo ve~ji, se {irimo v prostor, tudi vse zveni druga~e

V knjigi Zunajtelesne izku{nje je strnila ugotovitve svojih u~enj in raziskovanj.

in ~eprav nas obdaja ti{ina, je ta ti{ina polna. V tistem lahko za~nemo ~utiti fino vibriranje po telesu in ~e nam uspe, da ostanemo {e malo dlje budni, lahko spremljamo sam prehod na drugo stran. Ta prehod pravzaprav poteka vsak ve~er, ampak nekje nas zmanjka in zato nimamo refleksije prehoda. Kaj pa vizualizacijske tehnike? Ljudem so zelo blizu tehnike, da si nekaj

IZKU[NJE SVOBODE ZAVESTI Iz knjige Zunajtelesne izku{nje Darje Cvek Mihajlovi} povzemamo nekaj avtenti~nih pri~evanj ljudi, ki so imeli zunajtelesna do‘ivetja. Spro{~ena zamaknjenost Bil je spokojen ve~er, po osmi uri, ko sem v svoji sobi na kav~u le‘e brala Dostojevskega (ne spomnim se ve~, ali Brate Karamazove ali Idiota). Ne vem, kako dolgo sem ‘e le‘ala na hrbtu, s privzdignjenim zgornjim delom telesa, v prijetno toplem in svetlem prostoru. Ob~utek za ~as je izginil. Malo sem odlo‘ila knjigo, prevzeta od globine misli in posebnega vzdu{ja v pisanju Dostojevskega, da si oddahnem in hkrati ob~utim odmevanje prebranega v svoji notranjosti. Po~utila sem se umirjeno in na poseben na~in odprto, sve~ano. Budna in jasnih misli sem po~asi drsela v stanje zavedanja brez misli, v nekak{no spro{~eno zamaknje-

nost … Ne vem zakaj, toda spontano sem se prepustila ‘ivi notranji podobi, da se na velikem belem labodu polagoma dvigujem, vi{je in vi{je in vi{je … In v nekem trenutku sem ugotovila, da lebdim pod stropom svoje sobe; jasno vidim svoje telo, kako mirno le‘i na kav~u … Zelo nenavaden in lep, izpolnjujo~ ob~utek … O tem takrat {e nisem ni~esar prebrala, a izku{nja mi je bila na nek nenavaden na~in znana: Aha, to je to! In vendarle sem se hkrati tako prestra{ila, da sem se v trenutku znova zna{la v telesu, takoj po tem pa kar – zaspala. Izku{nja odmaknjenega lebdenja je pustila v meni pe~at svobode in lepote. Bilo mi je {estnajst let. Vesna

Med meditacijo sem na skupino gledala iz kota sobe Nenadoma sem se zna{la v nenavadnem polo‘aju. Na svoje telo sem gledala iz kota sobe. Ve~krat sem pred tem ‘e meditirala v skupini, a ~esa takega {e nisem do‘ivela. Vse v skupini sem jasno videla, kako sedijo v krogu. Preveval me je ob~utek lahnosti in svobode. In nekak{na nenavadna radost. Ne vem, zakaj se je tak{na izku{nja zgodila ravno meni, ki sem na vse nenavadne meditativne izku{nje, ki so jih opisovali posamezniki iz skupine, gledala z dvomom. A po tej izku{nji precej druga~e do‘ivljam sebe in mnogo bolj prisluhnem drugim, ko opisujejo svoje do‘ivljanje, s kakr{nim se sama {e nisem sre~ala. 35-letna meditantka

-

JULIJ

09 -

Misteriji 11


Z AVEST

NE UMRE

Se po tak{nih izku{njah ljudje spremenijo? Predvsem se spremeni odnos do ‘ivljenja, fizi~nega telesa, smrti, manj ali ni~ je strahu, smrt je samo {e prehod. ^lovek sebe do‘ivlja kot notranje bitje, druga~no od tistega, ko se pogledamo v ogledalu. Kar vidimo, je samo telo; tisto, kar to telo o‘ivlja, pa je zavest in to sem zares jaz. Zavest je ve~na, telo pa je minljivo. Zunajtelesne in obsmrtne izku{nje ka‘ejo, da zavest ne umre. To povsem spremeni paradigmo in vpliva tudi na kakovost ‘ivljenja ljudi. Te spremembe so obi~ajno postopne.

predstavljajo. Vizualizirajo tako, da do‘ivljajo ‘e kar kineti~no in ~utijo, kot da se to ‘e dogaja. Zelo znano je plezanje po vrvi, pri katerem si predstavljamo, da s stropa visi vrv in plezamo po njej – ne s fizi~nimi, pa~ pa s svetlobnimi rokami – navzgor in ven. Nekaterim, ki se vsak dan vozijo z dvigalom, je blizu ta ob~utek dvigovanja. Zelo prijetno je tudi zibanje ali guganje tako kot na gugalnici. In ko je te energije malo ve~, nastopi trenutek, ko lahko gre{ … Ali pa rotacija astralnega telesa … Indukcijskih metod je veliko.

Po izku{nji, pravi Darja Cvek, se ljudje spremenijo; smrt postane le {e prehod.

Dedkovo slovo Stara sem bila dvanajst let. Mislila sem, da sanjam o smrti svojega dedka, toda ko sem pozneje pogledala, kako so se dogodki vrstili, sem se zavedela, da je {lo za zunajtelesno izku{njo. Jasno se spomnim vseh podrobnosti. V »sanjah« sem se nenadoma zna{la v bolnici in opazovala monitorje, ki niso ve~ merili dedkove sr~ne in mo‘ganske aktivnosti. Sli{ala sem klic za nujno pomo~. Videla sem sestre in zdravnike, ki so prihiteli v sobo in ga sku{ali re{iti. O‘ivljali so ga, a brez uspeha. Bil je njegov ~as, da gre naprej. Gledala sem, kako je njegov duh odlebdel iz telesa in ko se je dvigoval, me je pogledal in se mi nasmehnil. Tisto jutro me je mama zbudila za {olo ob 7,10. Bila sem nekako zmedena glede na vse, kar se je dogajalo. Kasneje je mama pri{la pome v {olo in mi povedala, da je dedek umrl okoli 7. ure. Maria T. (povzeto iz knjige Ali ‘ivimo le enkrat)

Svetlobna roka Nekajkrat sem poskusila do‘iveti zunajtelesnost s pomo~jo metode z vrvjo Roberta Brucea, v kateri si predstavlja{, da s stropa v sobi visi vrv in se sku{a{ s pomo~jo »imaginarnih rok« potegniti navzgor in ven iz svojega telesa. Zaprla sem o~i in poskusila. Takoj sem ~utila ~udno, mo~no vibracijo v glavi in v levi roki. Naslednje, ~esar sem se zavedela, je bilo, da sem zunaj svojega telesa! Pogledala sem svojo roko, da bi videla, kaj je narobe z njo, in zagledala modro-belo prosojno roko! Bila je dolga in valovita, prstov nisem videla. Videla pa sem, da vrata moje sobe niso bila zaklenjena in misel, da bi kdo vstopil v sobo, da preveri, kako sem, me je prestra{ila. V trenutku, ko je ta misel vstopila vame, sem bila znova v svojem telesu. Odprla sem o~i. ^utila sem nenavaden mir. Abhishek M., Indija

12 - JULIJ 09 -

Foto L. Z.

Ob~utek za prostor in ~as se verjetno spremeni … ^e opazujemo fizi~ni svet, se raz{iri ob~utek za prostor. Tudi ob~utek za ~as se vselej spremeni. ^e gremo v astralni svet, je izrazito druga~en tudi ob~utek za prostor. Vse je bolj subtilno, energijsko, svetlobno, veliko je sijo~ih barv, lahko se pojavijo podobe angelov. Ljudje ob~utijo ljubezen, mir, celovitost, enost, zlitje, kar ka‘e ‘e na sorodnost z misti~nimi izku{njami. Ko se vrnemo nazaj v telo, to daje ‘ivljenju neko novo razse‘nost.

Zavest je ves ~as povezana s fizi~nim telesom s srebrno nitko. Je mo‘no, da pride v ~asu, ko smo zunaj telesa, vanj kak{na druga zavest, du{a, entiteta? Ne, to ni mo‘no. Zavest zelo magneti~no povezuje vsa telesa v celoto. Ko rahljamo ta magnetizem, nas povezuje nitka. Na za~etku so zunajtelesne izku{nje lahko zelo kratke, ker je spoj fizi~nega telesa in zavesti zelo trden. Ko dvignemo vibracijo in to vez malo zrahljamo, smo ‘e malo bolj svobodni. S~asoma ta srebrna nitka postane bolj elasti~na, raztegljiva, tako da si lahko dlje ~asa v zunajtelesni izku{nji in tudi razdalje so lahko zelo velike. Pravijo, da je v premeru {tirih metrov la‘je, da pa bi {li ven iz tega obmo~ja, ki je kot nekak{na projektivna avra, pa potrebujemo malo ve~ prakse in energije. Ste sama osebno ‘e imela tak{no do‘ivetje? Prva spontana izku{nja je bila, ko sem med skupinsko meditacijo skozi tunel videla svojega sina, ki je bil v varstvu pri mojih star{ih. Videla sem, kako sedi na tleh v dnevni sobi. Zdelo se mi je, kot da gledam s {tirinadstropnega bloka skozi tunel, ampak on je bil na koncu tako velik, kot bi ga opazovala iz oddaljenosti treh metrov. Spra{evala sem se, zakaj sem to do‘ivela. Ko sem {la ponj, se je izkazalo, da je imel alergijsko reakcijo in smo morali hitro ukrepati. Bil je namen, zakaj se mi je to zgodilo spontano. Andreja Paljevec


ZDRAVILCI

Intervju z dr. Martinom Brofmanom, avtorjem knjige Ozdravite lahko karkoli

Zdravljenje je preobrazba

Kaj ste bili po poklicu, preden ste postali zdravitelj? Delal sem na Wall Streetu kot strokovnjak za razkrivanje ra~unalni{kih prevar. Kaj je povzro~ilo, da ste zamenjali poklic? Zbolel sem za neozdravljivim rakom in moral ozdraviti samega sebe. Videl sem, da je bil rak posledica ‘ivljenjskega sloga, ki sem ga ‘ivel, in da bom za ozdravitev moral za sabo pustiti vse, kar me ni osre~evalo. Nerad sem delal na Wall Streetu, nekoga klical »nadrejeni«, delal nekaj, v ~emer nisem u‘ival, in bil z ljudmi, ki mi niso bili v{e~. Posvetil sem se tistemu, kar sem si zares ‘elel delati, in opustil tisto, ~esar zares nisem ve~ ‘elel delati, ter zaupal, da mi bo uspelo. Odkril sem, da je delo z zavestjo in s povezavo med telesom in umom veliko zanimivej{e od dela z ra~unalniki, ki sem ga opravljal prej, zato sem se poslovil od Wall Streeta. Kako je ta sprememba vplivala na va{ ‘ivljenjski slog, odnose s prijatelji, dru‘ino …?

Vse se zgodi po vzorcu in redu, ki je povezan z zavestjo vpletene osebe. Sprememba je bila izjemno velika. Oddaljil sem se od ljudi, s katerimi si nismo bili ravno blizu, od tistih, ki sem jih poznal zaradi koristi ali posla, in ve~ kvalitetnega ~asa pre‘ivljal z ljudmi, s katerimi sem se ~util povezanega. Ker je bil moj zakon izjemno nesre~en, sem vedel, da moram oditi, kar je bilo te‘ko, vendar potrebno, ~e sem hotel ostati ‘iv. ^e bi v zakonu ostal, bi umrl in ne bi me ve~ bilo; ~e pa bi od{el, bi ostal ‘iv in ne bi me ve~ bilo. V vsakem primeru je bilo jasno, da v zakonu ne bom ostal in odlo~il sem se za ‘ivljenje, da bom lahko {e naprej del ‘ivljenja svojih otrok. V trenutnem ‘ivljenju vem, kako pomembno je biti sre~en, poslu{ati svoj notranji glas in mu zaupati. Vem, kako pomembna je ljubezen v na{em ‘ivljenju in vztrajno jo izra‘am, kadar to ~utim, tako da tisti, ki jih imam rad, to vedno vedo. Vem, da bi ‘ivljenje morali u‘ivati, zato vsak dan cenim kot darilo. Je zdraviteljstvo poklic ali ‘ivljenjski slog? Pravzaprav oboje. Biti zdravitelj je to, s ~imer se ukvarjam, biti oseba pa je to, kar sem. Obenem pa sem kot zdravitelj dobil mnoge vpoglede v ljudi. Prej sem na primer ljudi razli~no sodil, zdaj pa te stvari vidim samo kot podro~ja, ki potrebujejo zdravljenje. Veliko bolj so~uten sem. ^as pre‘ivljam z ljudmi, ki imajo enak pogled na sprejemanje odgovornosti in odlo~itve, kaj bodo mislili in kako se bodo po~utili, in ki sprejemajo odgovornost za posledice svojih odlo~itev v

Foto osebni arhiv

M

aja smo v Sloveniji gostili avtorja knjige Ozdravite lahko karkoli, dr. Martina Brofmana. Na intenzivu, ki ga je imel na Smolniku na Pohorju, je udele‘encem predal bistvo svoje filozofije in jih nau~il uporabljati orodja, ki jih skupaj imenuje sistem zdravljenja telesa kot ogledala. Nekatere telesne te‘ave udele‘encev so bile odpravljene takoj, nekatere ~ez dan ali dva, vsi udele‘enci pa so domov od{li z novim razumevanjem tega, kar nekateri imenujejo ~ude‘, ter s samozavestjo zdraviteljev. Z dr. Brofmanom se je pogovarjala Nata{a Martin~i~, ki je njegovo knjigo Ozdravite lahko karkoli tudi prevedla.

Dr. Martin Brofman zagotavlja, da lahko ozdravimo karkoli.

svojem ‘ivljenju in svojem telesu. Ljudje, s katerimi danes pre‘ivljam ~as, so tisti, ki so z lahkoto iskreni in ki prav tako verjamejo v odprto, iskreno in direktno komunikacijo. Tudi ve~ina med njimi je zdraviteljev, zato ohranjamo stik z na{imi vrednotami tako, da ohranjamo stik drug z drugim. Kak{na orodja uporabljate za zdravljenje, energije, refleksologijo, psihoterapijo, diete … Delam z energijo – na fizi~no telo gledam kot na energijski sistem – in z idejo, da se vse za~ne v zavesti, da se vse za~ne z odlo~itvijo, kako bomo mislili ali se po~utili v odziv na nekaj, kar se je zgodilo v ‘ivljenju takrat, ko se je pojavil simptom. Telesni simptomi zrcalijo dolo~ene napetosti v zavesti in telo lahko beremo kot zemljevid zavesti v ~loveku, da bi razumeli, kak{no odlo~itev je sprejel v odziv na stresno situacijo. Kar se energije ti~e, pravimo, da v uravnove{enem in zdravem ~loveku energija te~e prosto, ko pa pretok te energije zaustavi z neko odlo~itvijo, ki jo je

-

JULIJ

09 -

Misteriji 13


Z DRAVLJENJE

JE PREOBRAZBA

Ko oseba sprejme neko odlo~itev, to ustvari spremembo v njenem energijskem polju. Kirlianove fotografije ka‘ejo, da se sprememba v energijskem polju pojavi pred spremembo na telesni ravni. Torej obstaja smer manifestacije, ki poteka od zavesti do energijskega telesa, vse do fizi~nega telesa.

Knjiga je natan~en priro~nik za zdravljenje; mogo~e se je nau~iti, kako zdravimo sebe, pa tudi, kako lahko zdravimo druge. Tudi na daljavo. Dosegljiva je v knjigarnah in na www.misteriji.si.

sprejel, je posledica napetost. Zadostna napetost ustvari simptom. Zato lahko re~emo, da vsi simptomi predstavljajo le zastoj energije. Ljudi u~imo, kako ob~utiti in usmerjati energijo ter jim na tak na~in damo znanje, s katerim lahko sprostijo pretok energije v sebi ali v drugem ~loveku ter sebi ali drugim povrnejo zdravje in celostnost. En u~inek zdravljenja je tudi na{a pomo~ pri do‘ivljanju druga~nega stanja zavesti, v katerem je ~lovek osvobojen simptoma in je to, kar v resnici je, namesto v stresnem stanju zavesti in to, kar v resnici ni. Vsak simptom je povezan z dolo~enim na~inom bivanja, na enak na~in kot je obna{anje tipa »A« povezano s sr~nimi boleznimi. Obstaja rakava osebnost ali zna~aj, kratkovidna osebnost, AIDS osebnost itd. Da bi oseba lahko popolnoma sprostila simptom, mora opustiti na~in bivanja, ki je simptom ustvaril. Spremeniti mora nekaj v svoji zavesti, da se lahko na okoli{~ine okoli sebe odziva druga~e. Proces zdravljenja torej predstavlja proces preobrazbe.

14 - JULIJ 09 -

Kaj je sploh bolezen? Kaj pa nesre~e, denimo prometne nesre~e? Ali gre za naklju~ne dogodke, smolo ali je na delu kaj globljega? Vloga bolezni je, da posamezniku poka‘e, na kak{en na~in si ni dovolil biti to, kar je, ali kako je reagiral na zaznavo, da ni bil ljubljen. Imamo sistem vodstva, ki ga imenujemo intuicija ali instinkt. Pravimo, da nas takrat, ko sledimo notranjemu glasu, ta glas vodi k izpolnitvi. Ko mu ne prisluhnemo, z nami komunicira na naslednji, ~ustveni ravni in takrat ob~utimo vedno ve~ ~ustev, ob katerih se ne po~utimo dobro. Seveda se vedno lahko opomnimo, da bi morali poslu{ati tisti glasek, ko nam je povedal, naj storimo drugo stvar – in to pomeni, da smo ga sli{ali. Sicer ne bi mogli re~i: »Moral bi se poslu{ati.« ^e se {e vedno ne poslu{amo, je naslednja raven komunikacije na{e fizi~no telo in takrat ustvarimo simptom. Simptom govori jezik, ki odra‘a idejo, da vsi ustvarjamo svojo resni~nost. Ko simptom opi{emo s tega vidika, postane njegov preneseni pomen jasen. Zato namesto, da bi rekli, da ne~esa ne vidimo, lahko re~emo, da si ne~esa ne dovolimo videti. Namesto da bi rekli, da ne moremo hoditi, moramo re~i, da si ne dovolimo odkorakati stran od ne~esa – in tako dalje. Ko razumemo sporo~ilo in nekaj spremenimo, simptom odslu‘i svoj na-

Telo je zemljevid zavesti v ~loveku, ki ka`e, kak{no odlo~itev je sprejel v odziv na stresno situacijo.

men in nima ve~ razloga, da bi {e obstajal. Lahko se sprosti, odvisno od tega, kaj verjamemo, da je mogo~e. Do simptoma mora priti preko fizi~nega vesolja. Recimo da se oseba v odziv na neprijetno situacijo odlo~i, da ni dobro izraziti tega, kar si ‘eli. To ustvari napetost, saj ‘elje prihajajo na povr{je, a jih oseba ne izra‘a. Postaja vedno bolj nesre~na, vendar ne stori ni~esar, da bi to spremenila. Napetost se nahaja na ravni desnega ramena. Ker mora napetost prispeti do fizi~ne ravni, se lahko zgodi, da osebi na ne~em spodrsne in pade ter po{koduje desno ramo. Ali pa pri{~ipne ‘ivec v vratu, kar povzro~i bole~ino v desnem ramenu. Ali pa se ji zgodi avtomobilska nesre~a, posledica katere je po{kodba desnega ramena. Vpra{amo se lahko, zakaj se je »nesre~a« zgodila. Kaj je bilo tisto, kar je osebo vodilo v avtomobil ob dolo~enem ~asu in jo peljalo v »nesre~o«? Kon~ni rezultat te situacije mi razumemo kot metafizi~ni vzrok. »Nesre~a« se je zgodila zato, da bi ustvarila simptom, da bi osebi sporo~ila, kaj mora delati druga~e, da si povrne zdravje, ravnovesje in sre~o. Na tak na~in razumemo, da ne obstaja ni~ tak{nega, kot so nesre~e ali naklju~ja. Vse se zgodi po vzorcu in redu, ki je povezan z zavestjo vpletene osebe. Ali je mogo~e ozdraviti katerokoli bolezen? Verjamemo, da lahko ozdravimo karkoli. Gre le za to, da vemo, kako do tega pride in se dvignemo nad samozadane, omejene ideje. Ali je ozdravljenje vedno cilj »zdravljenja«? Cilj zdravljenja je osebo vrniti v naravno stanje celostnosti oziroma v ravnovesje in k temu, kar je. To ponavadi pomeni sprostitev simptomov in vzroka ter napetosti v zavesti, ki je ustvarila simptom. Oseba najde re{itev za neko situacijo v svojem ‘ivljenju, ki se ji je zdela te‘ka, sprosti napetost in nadaljuje z ‘ivljenjem. Re~emo lahko, da zdravitelj osebi na nek na~in pomaga pri tistem, kar bi ose-


Z DRAVLJENJE

ba rada dosegla. Kadar gre za vpra{anje ‘ivljenja in smrti, to lahko v~asih pomeni tudi, da se osebi pomaga po~utiti dobro glede njene odlo~itve umreti. Navsezadnje umremo vsi, zato gre bodisi za dokon~ano vlogo v ‘ivljenju, ali pa so bolni glede ne~esa resni~no nesre~ni. Kadar so resni~no nesre~ni zaradi neke ‘ivljenjske situacije in se odlo~ijo, da no~ejo ve~ ‘iveti, morajo nekako razre{iti to situacijo, da bodo pripravljeni nadaljevati z ‘ivljenjem. ^e ne najdejo na~ina, kako re{iti situacijo, pa se raje odlo~ijo oditi oziroma umreti. Ponavadi je vzrok za tak{no odlo~itev nezvest partner ali smrt nekoga drugega. Ker je smrt po ve~ini dru‘beno nesprejemljiva, oseba v~asih te‘ko prizna, da si ‘eli oditi, ne da bi ob tem ~utila krivdo. Na{a naloga je, da ji kot zdravitelj pomagamo do tistega, kar si ‘eli zase – in da se bo ob svoji odlo~itvi po~utila dobro. Potem pa se napetost v njeni zavesti sprosti in glede smrti se po~uti dobro. Strah je spro{~en in s smrtjo se soo~i mirno in ima pozitivno izku{njo. Tudi to je ozdravljenje. Kak{en je va{ odnos do konvencionalne medicine? V ~em sta va{ pristop in filozofija podobna in v ~em druga~na od konvencionalne medicine? Mi pravimo, da na{e delo poleg konvencionalne medicine nudi drugo mo‘nost vsem tistim, ki ‘elijo raziskati druge mo‘nosti ali alternative. Oba pristopa se lahko uporabljata skupaj ali pa se na{ uporabi namesto konvencionalne medicine, odvisno od posameznikovih ‘elja. V primerih, ko konvencionalna medicina posamezniku ne ponuja re{itve, mi z veseljem ponudimo alternativo. Konvencionalna medicina preu~uje

fizi~ni vzrok in posledico, torej bakterije povzro~ajo bolezni, nesre~e povzro~ajo po{kodbe itd. Tudi mi pravimo, da se stvari zgodijo na tak na~in, vendar samo takrat, ko za to obstajajo pogoji v zavesti prizadete osebe. Odnos in umsko stanje sta v tem procesu resni~no pomembna. Kot zdravitelji prav tako ohranjamo zaznavo, da lahko ozdravimo karkoli, to pa se pogosto zgodi na na~in, ki ga konvencionalni pristopi ne razumejo. Zdi se nam, da konvencionalna medicina daje odli~ne povratne informacije o telesnem stanju ~loveka v trenutku pregleda. Od na{ega pristopa pa se razlikuje glede tega, kar se zgodi od tu naprej. Zdravstveno mnenje lahko na podlagi tega, kar ve, napove recimo, da bo oseba umrla v dveh mesecih, tak{na je bila moja diagnoza, ko sem imel neozdravljivega raka pred 30-imi leti. Na to gledamo le kot na mnenje, ki se lahko od zdravnika do zdravnika razlikuje. In ker delamo z idejo, da je vse mogo~e, raje pogledamo, kaj lahko storimo, da osebi pomagamo vrniti se k zdravju in ravnovesju, nato pa ji svetujemo, da zaradi novega telesnega stanja opravi ponoven pregled pri zdravniku. Zdravniki so pogosto presene~eni, kot so bili tudi v mojem primeru, ko so mislili, da so postavili napa~no diagnozo ali da je pri{lo do »spontane remisije«, kar preprosto pomeni, da je te‘ava izginila in da nimajo pojma, kako se je to zgodilo. Kljub temu je na{ cilj enak kot cilj konvencionalne medicine: storiti, kar lahko storimo, da bi pacienta videli zdravega in da bi u‘ival dobro, kvalitetno ‘ivljenje. Vedno lahko najdemo na~in, da to dose‘emo. Katere argumente ponavadi sli{ite zoper u~inkovitost va{ega na~ina zdravljenja? Vse, kar vam pade na pamet, smo ‘e sliDr. Martin Brofman v televizijskem nastopu razlaga, kako je pred tridesetimi leti pogubil svojega »neozdravljivega« raka.

Foto splet

Bolezen posamezniku poka‘e, na kak{en na~in si ni dovolil biti to, kar je, ali kako je reagiral na zaznavo, da ni ljubljen.

JE PREOBRAZBA

-

JULIJ

09 -

Misteriji 15


ZDRAVLJENJE

JE PREOBRAZBA

ZAVEST ➜ ENERGIJSKO POLJE ➜ FIZI^NO TELO V resnici ni telo tisto, ki ustvarja energijsko polje, temve~ je energijsko polje ali vpliv sprejete odlo~itve v zavesti tisti, ki ustvarja fizi~no telo. To, kar vidimo kot fizi~no telo, je kon~ni rezultat procesa, ki se za~ne v zavesti. Zavest, energijsko polje in fizi~no telo so med sabo uravnove{eni. Ko v zavesti pride do zadostne spremembe, ki izhaja iz odlo~itve ali reakcije, ki je ustvarila napetost, se energijsko polje in fizi~no telo z njo uravnovesita in simptom se pojavi kot napetost v telesu ter zrcali napetost v zavesti. Ko med zdravljenjem popravimo in znova uravnovesimo energijsko polje, zavest in fizi~no telo preideta v novo stanje ravnovesja z novo razporejeno energijo, napetosti in simptomi, ki so povezani z njimi, pa se sprostijo. Oseba se vrne v svoje naravno stanje zdravja in ravnovesja. To se lahko zgodi postopoma ali precej hitro, odvisno od tega, kaj si oseba dovoli verjeti, da je mogo~e. {ali. Nekateri nas obto‘ujejo, da drugim dajemo la‘no upanje. Na{ odgovor se glasi, da je to bolje kot la‘ni pesimizem. Nekateri pravijo, da opravljamo hudi~evo delo, ~e ne pripi{emo zasluge Bogu ali Jezusu. Na to odgovorimo, da zdravimo z ljubeznijo in da zato deluje ne glede na ~lovekovo vero ali pomanjkanje vere. Ni razloga, da bi ljudje trpeli {e naprej, ~e je na voljo sredstvo olaj{anja kot humanitarna gesta, ki jo ponuja nekdo, ki ima za to primerna orodja in ve{~ine, tudi ~e so njegova prepri~anja druga~na. Vsi pa imajo seveda pravico do svojega mnenja. Nekateri vztrajno trdijo, da se stvari ne morejo zgoditi na na~in, ki ga opisujemo, ker se oklepajo realnosti fizi~nega vzroka in posledice ter zakonov kemije, biologije in fizike. Na to odgovorimo, da teh zakonov ne kr{imo, temve~ sledimo druga~nim zakonom, in ko je te‘ava re{ena, je te‘ko zanikati uspeh. Nekateri ljudje ‘elijo imeti zagotovilo in so razo~arani, ko jim ga ne moremo dati, vendar jim razlo‘imo, da niti konvencionalna medicina ne daje zagotovila. Nekateri ljudje pravijo, da rezultati niso trajni. Na{ odgovor je, da je simptom posledica dolo~enega stanja zavesti in ~e se oseba vrne v to isto stanje zavesti, ponovno ustvari pogoje, ki so v prvi vrsti povzro~ili simptom. ^e pelje-

16 - JULIJ 09 -

te svoje vozilo k mehaniku in ga vpra{ate, ali bo vedno ostalo popravljeno, vam bo gotovo odgovoril: »Odvisno od tega, kako boste vozili.« Katere pa so pozitivne povratne informacije, ki ste jih dobili za svoje delo? Ljudje se po~utijo, kot da bi se znova na{li, kot da bi se zbudili iz nekak{nega kulturnega transa in znova pri{li v stik s pravimi vrednotami in s tem, kar v resnici so. Kot u~inek povratnih informacij, ki jih damo osebi med zdravljenjem, se ‘ivljenja spremenijo in pogosto re{ijo. Vrnejo se na tir. Nekateri ljudje pravijo, da so pri~a ~ude‘em. Mi vemo, da to pomeni, da se stvari dogajajo po na~elih, ki jih oni {e ne razumejo. Nam je jasno, da stvari preprosto tako delujejo. Lahko podelite kak{en primer u~inka zdravljenja z na{imi bralci? Neka ‘enska na Danskem je pri{la na zdravljenje na berglah. Vpra{al sem jo, zakaj je na berglah in kaj pri~akuje, da

Ozdravimo lahko karkoli; moramo le vedeti, kako do tega pride, in se dvigniti nad omejene samozadane ideje.

se bo zgodilo. Odgovorila je, da je pred osmimi leti po{kodovala kolk in da zato potrebuje bergle, ter da jo je za~el boleti tudi drugi kolk. Upala je, da jo bo po zdravljenju drugi kolk morda bolel malce manj. Prosil sem jo, naj naredi samo nekaj korakov brez bergel, da bi videl, v kak{nem stanju je bila pred zdravljenjem, tako da bi svoje stanje lahko primerjala po zdravljenju. S te‘avo je naredila nekaj korakov in videl sem, kako te‘ko je hodila. Povedal sem ji, da morava za zdravljenje iti v sosednjo sobo. Ko je segla po berglah, sem ji rekel, naj jih pusti in da bo zaradi tega, ker bo do stola pri{la brez njih, ‘e napol ozdravljena. Po zdravljenju je hodila naokoli brez bergel. Od{la je z berglami pod eno roko. Ko je pri{la domov, si je kupila kolo in rolerje, ki jih zdaj z velikim veseljem uporablja po osmih letih. Drugi mo{ki v @enevi je bil tik pred presaditvijo srca. Rekli so mu, da ima tri ~etrt srca mrtvega. S sabo je imel »biper« in ~akal na klic iz bolni{nice, da bi izvedel, kdaj bo na voljo novo srce. Po zdravljenju je »biper« vrnil bolni{nici in zdravniki so mu povedali, da presaditev srca ni ve~ potrebna. Zgodb je veliko in lahko si zami{ljate, kak{en dober ob~utek je biti del zgodbe. Imate kak{en splo{en nasvet, ki bi ga ‘eleli podeliti z nami kot klju~ do bolj zdravega in izpolnjujo~ega ‘ivljenja? Nezdrav ~lovek je nesre~en ~lovek. Ko ste nesre~ni, ste pod stresom, stres pa ustvarja simptome. Tu ste, da bi bili sre~ni, zato delajte tisto, kar vas osre~uje, in nehajte delati tisto, kar vas onesre~uje. Bodite iskreni in se izra‘ajte. Priznavajte ljubezen, ki vas vedno obdaja, kadar se jo odlo~ite videti. Kako lahko na{i bralci z vami stopijo v stik? Preko spletne strani www.healer.ch in e-po{te healer@healer.ch. Nata{a Martin~i~

D


NOVA ZGODOVINA

Konfederativna dr‘ava Velika Karantanija je obstajala {tiri desetletja

Smo najstarej{i Evropejci?

Kaj dokazuje, da smo Slovenci osrednji in najstarej{i evropski narod? Uradni zgodovinarji pri nas v Sloveniji se {e vedno trudijo, da bi zabrisali vse sledi o slovenski, karantanski, venetski, etru{~anski in sploh vedski dedi{~ini. ^e jim to ne uspe povsem, pa sku{ajo

Slovenski jezik je prispeval v svetovno zakladnico tujk ve~ pojmov, kot pa jih je jemal iz nje. slavno zgodovino Slovencev kar se da zmanj{ati. Slovenski u~beniki pi{ejo o na{i dr‘avno-politi~ni preteklosti zelo srame‘ljivo, kot da Slovenci ne bi imeli najve~je tovrstne tradicije v Evropi. V tuji literaturi, tudi u~benikih, pi{ejo ve~ o Karantaniji in Veliki Karantaniji kot pa pri nas. Pomislite, na{i u~enjaki do 7. stoletja Slovencev sploh ne imenujejo Slovenci, ampak (Alpski) Slovani … Kako neki

je potem lahko slovenski knez in kralj Samo ‘e v za~etku 7. stoletja na raz{irjenih tleh dana{nje Slovenije, v srednji Evropi, povezal slovenske kne‘evine s sosednjimi: Furlanijo, Bavarsko, ^e{ko, Moravsko, Slova{ko, Panonijo ali Slavonijo in Dalmacijo v prvo srednjeevropsko konfederacijo, dr‘avno-politi~no tvorbo (podobno dana{nji [vici), kjer so govorili slovanske, latinske in germanske jezike, ki se takrat pred poldrugim tiso~letjem v resnici niso dosti razlikovali. Dokazano {tiri desetletja je obstajala ta konfederativna dr‘ava Velika Karantanija in tudi po smrti kralja Sama leta 658 se ni razblinila v ni~, kot namigujejo nekateri na{i zgodovinarji. Kozlerjev zemljevid je potemtakem pravzaprav skromen, ~eprav je njegova Velika Slovenija ob~utno ve~ja od dana{nje, a je tudi ob~utno manj{a od Karantanije? Danes mnogi na{i u~enjaki radi povedo, da imamo Slovenci sedaj prvi~ svojo lastno dr‘avo. Slovenski narod je eden najstarej{ih evropskih narodov in tudi najbolj dr‘avotvoren. Pomislite na

Publicist Tine Stiplov{ek, ki je po 2. svetovni vojni v ~asopisih in revijah objavljal ~lanke z alternativnimi pogledi na zgodovino Slovencev.

Foto L. Z.

S

lovenci smo osrednji in najstarej{i evropski narod. Vsa srednja Evropa je namre~ iz{la iz Velike Karantanije, slovenski jezik pa sodi med dvanajst najstarej{ih svetovnih jezikov, pravi publicist Tine Stiplov{ek, ki je po 2. svetovni vojni v ~asopisih in revijah objavljal ~lanke z alternativnimi pogledi na zgodovino Slovencev. Kot glavni dokaz za to mu slu‘i etimologija, besedni atavizem, ki se je do danes ohranil zlasti v krajevnih imenih, ka‘e pa se tudi v {tevilnih drugih izrazih, ki jih je slovenski jezik prispeval v svetovno zakladnico tujk. Med Stiplov{kovimi feljtoni, v katerih je razkril zamol~ane korenine staroselstva, sta bila najbolj odmevna »Otroci Triglava« in »Alternativna zgodovina Slovencev«. V slovensko javnost je vrnil godove in napisal tudi Prvi koledar slovenskih imen, za katerega je ~rpal podatke iz razpolo‘ljivih zgodovinskih pisnih virov, iz slovenskega ljudskega izro~ila ter iz cerkvenih arhivov in knjig, ki jih hranijo slovenske dekanije, ‘upnije in fare.

-

JULIJ

09 -

Misteriji 17


SMO

NAJSTAREJ { I

EVROPEJCI ?

dejstvo, da imamo edino Slovenci v Evropi dokazano najstarej{o ustavo, iz katere so ~rpali pravno-politi~no snov drugi evropski narodi. Karantansko pravo, {e posebno s koro{kim ustoli~evanjem, pa res nima primera ali para na na{i stari celini. Dana{nja Republika Slovenija je velika le za eno {estino nekdanje srednjeve{ke predhodnice Karantanije, pa vendar je geografsko ohranila sredinsko lego na Stari celini. Dana{nja Padanija v Severni Italiji ima korenine v Etruriji, ki je bila zahodna de‘ela predanti~ne Ilirije. Iz Velike Karantanije so se razvile dr‘avne tvorbe, kot so [vica, Avstrija, ^e{ka in Slova{ka. Tudi Kocljeva Panonija (Slavonija, Podravina, Posavina) je bila pokrajina Velike Karantanije, enako tudi Dalmacija; Istra s Kvarnerjem in Reka s Trsatom pa so bili pred desetletji sestavni del de‘ele Kranjske. Slovenski pe~at se je ohranil na omenjenih geografskih podro~jih vse do dana{njih dni. To so besedni atavizmi, ki so najbolj o~itni v krajevnih imenih, ka‘ejo pa se tudi v drugih izrazih, mnogih besedah, ki povedo, da so predmete, stvari in podobno v davnih ~asih tako poimenovali stari Slovenci. Lahko navedete kak{ne konkretne etimolo{ke primere? ^e gremo proti zahodu, vzemimo Dolomite, kjer govorijo poleg slovenskega jezika tudi italijansko (furlansko) in nem{ko. Gorska skupina Dolomiti je dobila najprej slovensko ime. V italijan{~ini in nem{~ini ne pomeni ni~, Slovenci pa ‘e od najstarej{ih ~asov vemo, kaj pravzaprav pomeni dol-lomiti. Mesto Padova ima svoje ime po reki Pad. Tako ji {e vedno pravimo Slovenci, Italijani pa so jo prekrstili v reko Po. Padski ni‘ini in vsem najstarej{im krajem so dali imena stari Slovenci. Na tem mestu naj omenim, da je mesto Benetke ali pozneje Venetke ali Venecija dobilo najprej ime v slovenskem jeziku. Ali pa drug primer. Koga ali kaj prosijo nem{ko govore~i sosedje, Avstrijci, [vicarji, Bavarci, ki nazdravljajo z bese-

18 - JULIJ 09 -

Edino Slovenci imamo v Evropi dokazano najstarej{o ustavo, iz katere so ~rpali drugi evropski narodi. do prost (prosit)? Vsekakor prosijo po staroslovenski besedi in nazdravljajo ob praznovanju, posebno pa ob novem letu. Pravega slovenskega pomena sicer ne poznajo, najbr‘ pa tudi ne vedo, da se po slovensko imenuje prvi mesec v letu prosinec. Iz slovenskega Ogleja (metropolije) so se v najstarej{ih ~asih {irile staroselske besede po vsej Evropi. Na podro~ju slovenske Karantanije so namre~ nastali vsi prvi prevodi svetega pisma v latin{~ino, nem{~ino, starosloven{~ino … in to ‘e v prvih petih stoletjih po Kristusu. Nekako pol tiso~letja pred bratoma Cirilom in Metodom se je {iril Kristusov evangelij iz starokr{~anskega karantanskega Ogleja. Pa tudi druge posvetne besede staroslovanskega izvora so potovale proti jugovzhodu Evrope. Slovenci poznamo za znanost, izobrazbo, pedagogiko in sploh u~enje mnoge izraze, med njimi tri avtohtone: veda, uk in nauk. Slovenska veda ima svoj izvor in pomen v sanskrtski vedi, ki je stara {tiri tiso~ let! To je starost besede po znanem zapisu v Vedah. Koliko desetin sto tiso~ let pa so besedo veda le izgovarjali, pa se ne da niti slutiti. Va{a teza je, da je slovenski jezik prispeval v svetovno zakladnico tujk ve~ pojmov, kot pa jih je jemal iz nje … Znano je, da starodavne sanskrtske Vede vsebujejo {tevilne slovenske besede, ki jih {e danes razumemo … To velja tudi za etru{~ansko runsko pisavo, ki so jo evropski staroselci (preden so izumrli) vrezovali v skalo, kamen, kost. V najstarej{ih znanih slovenskih zapisih (Bri‘inski, Rate{ki, Sti{ki rokopisi) odkrijemo tujke staroslovenskega (karantanskega, venetskega) izvora in pomena, ki

jih ‘e imamo za tujerodne besede, kar pa v resnici niso. Posebno veliko tovrstnih tujk je v slovenskih tekstih o karantanski ustavi. Na tem podro~ju bodo imeli sodobni slovenisti {e mnogo dela. Na{i jezikoslovci pa bodo z zanimanjem lahko pregledali, kako so na{i in tuji slavisti v zadnjem poldrugem stoletju metali iz slovenskih slovarjev na{e venetske besede, jih ozna~evali za zastarele, neuporabne, nesodobne ipd. Denimo, tujka domena je staroslovanskega izvora in prvotno pomeni »dogovor o domu« ali tudi doma~ija. Izraz je bil prvi~ zapisan ob koro{kem ustoli~evanju. Domeno (dogovor) so sklenili karantanski posestniki (kmetje) s svojimi knezi oziroma vojvodi, pozneje grofi, kralji, cesarji. Domena pomeni tudi v tujih jezikih nekaj podobnega, in sicer predvsem posestvo ali gospostvo, pa tudi kmetijo, od katere so lastniki (kmetje) dajali davek (desetino) za vzdr‘evanje plemstva. V karantanski ustavi se prepletata tudi usodno povezani besedi vezal in vazal. Tako je iz na{e besede vezal nastala tujka vazal, ki torej prvotno pomeni tistega, ki se je vezal oziroma obvezal, da bo branil svojega gospodarja in njegovo posest. Slovenski pastir ima zagotovo etimon (najstarej{a besedna oblika, iz katere se lahko izvaja beseda) v sanskrtu in hebrej{~ini: pastor. Istega izvora in pomena je na{a beseda pa{a (pasti se). Tako dale~ nazaj v svetopisemskem besedi{~u je na{a pastirica, ki ‘gance kuha. Tujka karmine prvotno dobesedno pomeni: kar mine. V Slovarju slovenskega knji‘nega jezika pi{e, da je karmina etnografsko pogreb{~ina, sedmina. Karminjak pa je gost na sedmini. In v vseh svetovnih tujejezi~nih slovarjih beseda karmine pomeni nekaj podobnega: ritualna pesem (posmrtnica), ki so jo evropski staroselci peli ob smrti in pogrebih, ter nagrobna pojedina kot slovo od pokojnika. Tudi slovenska beseda veter je dala v svetovno zakladnico izrazov pojem za vreme. O tem se pri nas ni dosti pisalo,


NAJSTAREJ { I

E VROPEJCI ?

Foto splet

S MO

Znani Kozlerjev zemljevid slovenskih de‘el, ki je iz{el sredi 19. stoletja, {teje za slovensko ozemlje podro~je v velikosti nekako treh dana{njih Slovenij, pleterski zemljevidi, ki so nastali v ~asu od 14. do 17. stoletja, pa prikazujejo slovensko ozemlje, ki je bilo v preteklosti {est- do dvanajstkrat ve~je, kot ga ima na{a Republika Slovenija.

-

JULIJ

09 -

Misteriji 19


SMO

NAJSTAREJ { I

EVROPEJCI ?

vsaj v zadnjih desetletjih ne. Tu in tam je kak{en krasoslovec omenil, da so mednarodni izrazi za kra{ke pojave nastali na slovenskih tleh. Tako je na{ kra{ki izraz dal mednarodno pojmovanje ali tujko kars.

Lahko poveste kak izraz, ki so ga pisali ali izgovarjali neko~ v obratni smeri? Dokaz so {tevilna krajevna imena, ki kar kri~ijo po tem, da so se neko~ izgovarjala in brala v obratni smeri. Denimo Krim– Mirk. S Krima so zagotovo neko~ mirkali (opazovali). Pa tudi s pokrajine pod omenjeno goro so mirkali proti Krimu, ~e na vrhu ni morda kak{nega signala ali opozorila, da se bli‘a sovra‘nik (hunski Atila, krvolo~ni Turek) ali kak{na druga nevarnost, kot so to~a, neurje, po‘ari, kobilice … Stari Slovenci smo ‘iveli na tem ko{~ku Stare celine ‘e vsaj tiso~ let prej kot to u~ita {e danes uradna zgodovina in arheologija. Sv. Hieronim in

njegovi rojaki so nam zapisali ne{teto dokazov, da lahko z Valentinom Vodnikom zakli~emo: Od nekdaj tukaj prebiva moj rod … Slovencem pa se ni ohranila le Hieronimova skriptura, ki je petsto let starej{a od Bri‘inskih spomenikov, ampak tudi {e pol tiso~letja starej{e Atestinske tablice, na katere je opozoril venetolog Matej Bor. Slovenska pismenost pa je dokazana tudi v ~asu pred Kristusom – z runsko pisavo, na {e danes ohranjenih materialih, kot so skala, kamen, kost, ki se razprostirajo po vsej Evropi, posebno od Rezije do Skandinavije. Ali obstaja kak{en ohranjen neposreden dokaz slavne zgodovine Slovencev? V za~etku {estdesetih let sem obiskal kartuzijo Pleterje. Takratni prior mi je pokazal nekatere na{e staroselske literature. Med zvitki, spisi, knjigami so bile tudi mape in bro{ure ter listi z barvnimi zemljevidi srednje Evrope, ki prikazujejo slovensko ozemlje Velike Karantanije in celo svetopisemske Ilirije, najstarej{e znane dr‘ave, ki je zdru‘evala stare Slovence pred Samovo dr‘avo. Navedeni zemljevidi, prek trideset po {tevilu, so bili nari-

Foto L. Z.

Kaj je bilo zna~ilno za slovensko pisavo neko~? Slovenski besedni zaklad je neverjetno ~udovit, saj gre v zgodovino k samim sanskrtskim vedam, torej kar {tiri tiso~ let v preteklost. Neko~ so Slovenci pisali in brali v vse {tiri smeri. Slovenske (venetske) besede niso ohranjene le v nekaj stoletjih starih slovarjih, ampak tudi v nekaj tiso~ let starih materialih. Je pa res, da moramo znati brati najstarej{e besede po besednem kri‘u, torej v vseh {tirih smereh branja: z leve proti desni, z desne v levo, od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor. ^love{tvo je v svoji dobi pismenstva ‘e pisalo v vse smeri (neba). Ta besedni atavizem je {e danes ohranjen pri razli~nih jezikovnih skupinah, saj so narodom sveta doma~e vse smeri pisanja ali pismenosti. Stari Slovenci (Vendi, Veneti) so vse do 5. stoletja pisali od desne proti levi. Od tega je odvrnil rojak sv. Hieronim, ki jim je napisal prvo slovnico, znano pod imenom Hieronimova

skriptura. Sv. Hieronim je bil na{ rojak Jerko Kra{ki, rojen v kraju Sarod. Tako je zapisal sam in tako so ga imenovali tudi drugi u~enjaki tiste in poznej{e dobe. Po njegovi zaslugi so torej na{i predniki za~eli pisati v 4. in 5. stoletju z leve proti desni. Pred tem so stari Slovenci pisali z desne v levo.

Publicist Tine Stiplov{ek dokazuje, da smo Slovenci najstarej{i evropski narod.

20 - JULIJ 09 -


SMO

Kaj pa menite o odnosih s sosednjo Hrva{ko v lu~i zgodovine? Na{i karantanski predniki so dali imena {tevilnim glavnim mestom regij ali pokrajin, kot so Pulj, Reka, Krk na Krku, Zabreg ali Zagreb, Sisek, Osijek. Ni~ ~udnega, da so {e komaj pred 500 leti imeli slovenski puntarji zapisano, da bo slovenska dr‘ava, ~e zmagajo kme~ki uporniki, imela za glavno mesto Zagreb. Ti zapisi so ohranjeni v zgodovinskih arhivih mad‘arskega glavnega mesta. Tam so na voljo tudi drugi zanimivi podatki, med njimi tudi ta, da je bilo pravo ime vodje slovenskih puntarjev Ambro‘ Gobec in ne po panslavizmu izmi{ljeno ime Matija Gubec. Slovenci v svoji zgodovini niso imeli ve~jih sporov s sosedi, kot so denimo Istrani, Dalmatinci, Zagorci, Slavonci in drugi, saj so vedeli, da so po karantanski krvi in omiki (ve~ina) sorodniki Slovencev. Znanstveno je dokazano, da so kajkavci Slovenci. To je lepo slovensko nare~je. Jakob Sket, avtor Povesti o Miklovi Zali, je bil tudi zgodovinar in je pisal o nare~jih. Kot na{e najlep{e nare~je je omenjal rezijan{~ino, pohvalil pa je tudi kajkav{~ino. V resnici imamo

jejo ljudstva tudi samosvoja kultura, vera, delovne navade in {e kaj; posebej pa naj omenimo mentaliteto naroda, brez katere te‘ko govorimo o samobitnosti. Stara sloven{~ina je bila v preteklosti bolj kot slovan{~ini podobna german{~ini, {e bolj nazaj latin{~ini, venet{~ini, celo etru{~an{~ini, pa tudi hebrej{~ini in tudi ali predvsem sanskrtu, saj iz njega izvira na{a veda. Slovenski jezik pozna iz omenjenih jezikovnih skupin mnoge besede, najbolj vredno pa je dejstvo, da je sloven{~ina ohranila samosvoje besede (skoraj polovico), ki jih ne moremo pripisati ne slovanskim, ne germanskim, niti romanskim jezikom, tudi mad‘ar{~ini ne. Andreja Paljevec

Neko~ so Slovenci pisali in brali v vse {tiri smeri. zapisano, kako veliki smo bili. S Hrvati (ki so si pred leti hoteli prisvojiti bosenska ozemlja in so ~istili kninska in druga obmo~ja) pa imamo te‘ave, saj so se pri zagreb{kih politikih pojavili dolo~eni atavizmi, da bi si prisvojili slovensko morje. Sre~a pa je v tem, da nekateri Zagreb~ani vedo za slovenske (karantanske) korenine. Tako je zagreb{ka zgodovinarka Nada Kljaji} objektivno pisala o zgodovini slovenskega plemstva, in to v ~asu, ko so to jugoslovanski strokovnjaki prepovedovali. Bila je prva, ki si je v nekdanji Jugoslaviji upala zapisati zgodovinsko dejstvo oziroma resnico, da so bili celjski grofje slovenski knezi. Uradni zgodovinarji so celjske grofe pri{tevali in nekateri jih {e vedno pri{tevajo med nepomembno tuje plemstvo. So teorije o pradomovinah, kot so bile slovanske, romanske, germanske ipd., ki so {e vedno raz{irjene v zgodovinskih u~benikih, zgolj nami{ljen konstrukt? Dejstvo je, kar menijo tudi sodobni jezikoslovci, da se jezik in narod (nacija) vedno ne pokrivata. Jeziki niso nastajali v nekih pradomovinah in se niso {irili od velikih (pra)jezikov k manj{im (narodnim) jezikom, ampak prav v nasprotni smeri. Denimo, Bolgari pripadajo po jeziku slovansko govore~im ljudstvom, sicer pa vedo, da je njihov biolo{ki izvor neslovanski. Slovanski jezik so spre-

E VROPEJCI ?

jeli {ele v 9. ali 10. stoletju, tako kot tudi njihovi takratni vazali Hrvatje. Tudi Romuni ne bi bili veseli, ~e bi jih zaradi njihovega romanskega jezika nekdo pri{tel med romanske narode. V Evropi je {e nekaj tak{nih primerov, med njimi so Irci in Baski. Na na{em planetu Zemlja so {e mnogi narodi, ki govorijo danes (avtohton) jezik drugih narodov. Pomislimo samo na Ameriko in Avstralijo, kjer avtohtoni narodi po ve~ini govorijo {pansko, portugalsko, angle{ko … Jezik je med glavnimi elementi, ki predstavljajo identiteto naroda, na sre~o pa ni edini. Poleg jezika utemelju-

D

MO^ STARODAVNIH KULTUR 1. OYA – Boginja vetra, tornada, mo~i … Delavnica in ritual, ki prebudi mo~no ‘ensko v vas … 17. julija 2009 ob 18h 2. EGUNGUN – Lahko se pove‘ete s koreninami prednikov in njihovo mo~jo ali prekinite neza‘elene vzorce (alkoholizem, nesre~e, rak, samomori, splav …) Delavnica in ritual 31. julija 2009 ob 18h 3. OGUN – Energija, ki odpira vsa vrata, izhode iz za~aranega kroga … S to energijo ni ve~ ovir postati zmagovalec v ‘ivljenju. Delavnica in ritual 14. avgusta 2009 ob 18h 4. E[U – Bog reda, discipline, organizacije … @elite o~istiti svoje ‘ivljenje problemov, odstraniti ovire na svoji poti? Delavnica in ritual 25. septembra 2009 ob 18h 5. AYE – Bo‘anstvo denarja, uspeha, novih poslovnih prilo‘nosti … Odkrijte svoj lasten na~in uspeha in postanite privla~ni za denar. Delavnica in ritual 14. septembra 2009 ob 18h 6. O[UN – Boginja ljubezni, lepote, elegance … Oplemeniti nas s privla~no, ~udovito energijo, pritegne ljubezen in samozavest v na{e ‘ivljenje. Delavnica in ritual 28. avgusta 2009 ob 18h Mo‘no tudi individualno. - Terapije zdravljenja, regresoterapije, {amanizem, reiki iniciacije … Tel. {t.: 041/341 997

-

JULIJ

09 -

Misteriji 21

Svetovalna dejavnost Alenka Urban~ s. p.

sani od 14. do 17. stoletja. Znani Kozlerjev zemljevid slovenskih de‘el, ki je iz{el sredi 19. stoletja, {teje za slovensko ozemlje podro~je v velikosti nekako treh dana{njih Slovenij, pleterski zemljevidi pa prikazujejo slovensko ozemlje, ki je bilo v preteklosti {est- do dvanajstkrat ve~je, kot ga ima na{a Republika Slovenija.

NAJSTAREJ { I


NUMEROLOGIJA

Števila imajo tudi simbolni pomen in posebno mo~

Skrivnost {tevil

PIONIRJI NUMEROLOGIJE Pitagora, sloviti mislec in matematik ter avtor verjetno najbolj znane ena~be v geometriji c2 = a2 + b2 (pitagorov izrek; mimogrede, skriv-

22 - JULIJ 09 -

Numerologija u~i, da imajo {tevila tudi neposreden vpliv na posameznika. nosti matematike so mu bile zaupane v Egiptu) in njegovi somi{ljeniki so bili prepri~ani, da {tevila niso le abstraktni simboli, ampak tudi simboli sr~ike vsake stvari in vsega kar obstaja, celotnega vesolja. Pitagorejci so sku{ali {tevil~no izraziti tudi nematerialni princip sveta, tako da so bili neke vrste pionirji sodobne numerologije. Pitagora, ki je v Judeji prou~eval tudi kabalo, je u~il, da so {tevila zakon univerzuma, izraz duhovnih procesov, znan pa je tudi njegov rek »Vse je {tevilo«. Platon, eden najpomembnej{ih gr{kih filozofov, ~igar delo je temelj vse nadaljnje filozofije, med drugim tudi ustanovitelj Akademije v Atenah, pa je trdil, da je tolma~enje {tevil najve~ja

stopnja spoznanja in jedro notranjega in vesoljskega »sklada«. Ne pozabimo, da sta omenjena misleca ‘ivela in ustvarjala pribli‘no pol stoletja pred na{im {tetjem in da so njuno delo kasneje nadaljevali in razvijali mnogi drugi. Znanje o {tevilih je ravno zaradi tovrstnih raziskovalcev danes dokaj poglobljeno in ni nepomembno spoznanje, da imajo velike osebnosti na{e daljne in bli‘nje zgodovine spo{tljivo mnenje do {tevil in njihovega »resni~nega« pomena.

KAJ SPLOH JE NUMEROLOGIJA?

Beseda numerologija se nana{a na razli~ne sisteme, tradicije in verovanja v misti~no ali ezoteri~no zvezo med {tevili in materialnimi stvarmi oziroma ‘ivimi bitji. Med drugim u~i, da imajo {tevila tudi neposreden vpliv na posameznika. Kot ena najstarej{ih znanosti pravi, da ima vsako {tevilo posebne lastnosti in njihovo dobro poznavanje nam omogo~i bolj{e spoznanje o sebi, o ljudeh okoli nas in o razli~nih pojavih. Numerologija v klasi~nem pomenu posku{a osnovne podatke posameznika, predvsem ime in priimek ter datum rojstva, pretvoriti v {tevilo, nato pa z razlago dobljenih {tevil nuditi globlje spoznanje o ~loveku. Levo: Platon je verjel, da je tolma~enje {tevil najve~ja stopnja spoznanja in jedro Kvantna fizika pranotranjega in vesoljnega sklada. Desno: Pitagora in njegovi somi{ljeniki so bili pionirji sodobne numerologije, saj so vi, da je celotno stvarstvo v resnici ena sama sku{ali {tevil~no izraziti tudi nematerialni princip sveta. Foto splet

M

oderni ~lovek se prav na vsakem koraku sre~uje s tak{no ali druga~no obliko {tevil, a se pogosto tega niti ne zaveda. Poleg vsakdanjih uporabnih funkcij {tevil, kot sta na primer {tetje in ra~unanje, pa imajo {tevila tudi globlji, simbolni pomen in kot verjamejo prenekateri veleumi, tudi posebno mo~. Tako imenovana arabska {tevila, kot jih raz{irjeno poznamo danes, so okoli leta 800 Arabci prevzeli od hindujcev in do petnajstega stoletja se je njihova uporaba raz{irila po vsej Evropi. Hindujci naj bi jih prejeli neposredno od boga. [tetje in ra~unanje so ljudje uporabljali ‘e v pradavnini, ko so ocenjevali koli~ino nabrane hrane in ulovljenih ‘ivali in podobno. Kasneje se je ra~unanje z razvojem obrti in trgovine vse bolj razvijalo, medtem pa se je vzporedno razvijala tudi {iroka simbolika {tevil, ki na filozofski ravni pojasnjuje njihov pomen. Tako obse‘ne in tudi dokaj kompleksne teme se lahko lotimo s {tevilnih zornih kotov. Kot boste videli, bomo {li kar po poti simbolike {tevil, kakor si ta sledijo po vrstnem redu, potem pa si lahko svoje znanje in povezave razvijate naprej sami.


S KRIVNOST {TEVIL energija, da je ~lovek sestavljen iz celic, te pa iz molekul, ki jih sestavljajo atomi. Atomi so sestavljeni iz elektronov, ti pa so v bistvu energija in ta energija vibrira z razli~nimi vibracijami. Lo~imo razli~ne {ole numerologije, pa~ odvisno od kraja, kjer so nastale ali se razvijale: indijsko vedsko {olo, kaldejsko {olo iz Mezopotamije, ‘idovsko kabalisti~no {olo, pitagorejsko {olo, ki je najbolj raz{irjena, in kitajsko {olo. V nadaljevanju ne govorimo o klasi~ni numerolo{ki razlagi {tevil, ki na primer razlagajo posameznikovo osebnost, ampak o splo{nem, simboli~nem pomenu {tevil. [TEVILO 1 Je prvo med {tevili in tako predstavlja za~etek aktivnosti vsakega dogajanja in posledi~no napoveduje nadaljevanje. Na simbolni ravni predstavlja boga, o~eta, neomajno mo{ko energijo, torej ozna~uje mo{ki princip, tudi mo{ki spolni ud. Je temelj, na katerem stoji svet in ‘ivljenje. [tevilu ena vlada Sonce. Razlagalci sanj povezujejo {tevilo ena z dominantno osebo, voditeljem, iskalcem. [TEVILO 2 Pitagorejci so ga ozna~evali kot prvo pravo {tevilo, saj je prvo, ki ozna~uje mno‘ino. Je simbol dvojnosti, nasprotja in konflikta, hkrati pa tudi ravnovesja in celostnosti (jin in jang, tema in svetloba, dobro in zlo itd.). Na simbolni ravni predstavlja ‘ensko, pasivnost, hudi~a. [tevilu dve vlada Luna. V sanjah ga povezujejo z razmerjem med mo{kim in ‘ensko ter ravnote‘jem v tem razmerju. [TEVILO 3 Kot se{tevek prvih dveh {tevil predstavlja stvarjenje in je nebe{ko {tevilo. Predstavlja zdru‘itev mo{kega in ‘enske. [tevilo tri je {tevilo kreativnosti. Napoveduje rast, uspeh, sre~o, veselje in plodnost. Med geometrijskimi liki mu ustreza trikotnik. Povezav s {tevilom tri je veliko, saj razli~ni sistemi, s katerimi se sre~ujemo, temeljijo na trojnosti, nenazadnje tudi na{ simbol slovenstva, Tri-

glav. Lahko predstavlja bo‘jo trojico v kr{~anstvu (O~e, sin in sveti Duh), pri Egip~anih pa se ka‘e v primeru Izide, Ozirisa in Horusa. Tri osnovne snovi v alkimiji so ‘veplo, sol in ‘ivo srebro. V psihoanalizi poznamo ono, jaz in nadjaz, ‘ivljenjske faze pa si sledijo kot mladost, zrelost in starost oziroma rojstvo, ‘ivljenje in smrt. Tudi sam ~as delimo na preteklost, sedanjost in prihodnost. [tevilu tri vlada Jupiter. Pri razlagi sanj velja za {tevilo, ki ozna~uje ambiciozne, sposobne, ustvarjalne in nadarjene ljudi.

KAKO vplivajo osebna {tevila astronumerologija

[TEVILO 4 Je zemeljsko {tevilo, ki predstavlja zemeljsko realnost in materijo. Poznamo {tiri strani neba, {tiri letne ~ase, {tiri znane Empedoklove elemente (ogenj, zrak, voda in zemlja) itd. [tevilo {tiri predstavlja tudi kvadrat s {tirimi stranicami in koti, ki je med drugim dobra, trdna podlaga za zidanje. [tevilu {tiri vlada planet Uran, v sanjah pa pomeni zanesljivega in prakti~nega ~loveka ter varno bivali{~e. [TEVILO 5 Lahko bi rekli, da je {tevilo pet na nek na~in simbol ~loveka; dve roki, dve nogi in glava, tudi na rokah in nogah imamo po pet prstov. Ponazarja pet ~love{kih ~util (vid, sluh, vonj, okus in tip). [tevilo pet na simbolni ravni ustreza peterokraki zvezdi, pentagramu, v katerem so linije razdeljene v razmerjih zlatega reza, kar deluje skladno estetsko in se med drugim ujema z razmerji zlatega reza v ~love{kem telesu. Pentagramu lahko v~rtamo manj{i pentagram, kar ka‘e na povezavo makrokozmosa in mikrokozmosa (bo‘ansko in ~love{ko). [tevilo pet ozna~uje tudi plodnost in spolnost v smislu u‘itka, podobno velja tudi pri razlagi sanj. Pitagorejcem je pomenilo poroko, sintezo, zdravje in spoznanje. Alkimisti pa poznajo »peti element«, ki naj bi prepre~eval bolezen in omogo~il ve~no ‘ivljenje. [tevilu pet vlada planet Merkur, vladar trgovcev, katerega lastnosti so izjemna komunikacija in sposobnost v finan~nih poslih.

S pomo~jo {tevil, vsako ima svoj pomen, lahko bolje spoznamo sebe in ljudi, ki nas obkro‘ajo. [tevila nam lahko pomagajo ustvariti lep{e ‘ivljenje, z njimi lahko pokukamo v preteklost, razumemo sedanjost in na~rtujemo prihodnost. Knjigo KAKO VPIVAJO OSEBNA [TEVILA ASTRONUMEROLOGIJA lahko naro~ite po telefonu 01/549 17 92, e-po{ti aratrgovina@siol.com in na spletu www.misteriji.si. Cena je 12,10 €.

-

JULIJ

09 -

Misteriji 23


KNJIGE O DIANETIKI NA SPLETU www.misteriji.si/kat/Dianetika

Knjige o dianetiki so celostne ugotovitve o ~love{kem umu in predstavljajo pot do popolne duhovne svobode.

Ni~ ne more bolje predstaviti L. Rona Hubbarda kot njegova preprosta izjava: »Rad pomagam drugim in si {tejem v svoje najve~je `ivljenjsko zadovoljstvo videti osebo, kako se osvobaja senc, ki so mra~ile njene dneve.« Z ve~ kot dvesto milijoni izvodov njegovih del v obtoku in desetinami mednarodnih uspe{nic je navdihnil gibanje, ki se razprostira po vseh dr‘avah sveta. V celoti ta dela zajemajo okoli pet tiso~ rokopisov in tri tiso~ posnetih predavanj. Izstopajo kot celostne ugotovitve o ~love{kem umu in duhu nasploh ter predstavljajo pot do popolne duhovne svobode.

DIANETIKA - IZVORNA TEZA ...............

275 strani, 24,90 €

DIANETIKA - RAZVOJ ZNANOSTI ...............

197 strani, 24,90 €

DIANETIKA - SODOBNA ZNANOST O UMSKEM ZDRAVJU ...............

SAMOANALIZA ...............

681 strani, 34,90 € 383 strani, 28,90 €

PRIRO~NIK ZA PRECLEARJE ...............

425 strani, 24,90 €

SCIENTOLOGIJA - OSNOVE MI{LJENJA ...............

231 strani, 24,90 €

PROBLEMI DELA ...............

291 strani, 24,90 €

SCIENTOLOGIJA - NOV POGLED NA ‘IVLJENJE ...............

POT DO SRE~E ...............

24 - JULIJ 09 -

347 strani, 24,90 € 234 strani, 24,90 €

S KRIVNOST { TEVIL [TEVILO 6 [tevilo {est predstavlja red in ravnote‘je, svet je narejen. Na simbolni ravni se ka‘e njegova preslikava v Davidovo zvezdo, judovski simbol, ki je sestavljen iz dveh trikotnikov z nasprotno lego. Trikotnika ka‘eta na nasprotja vidnega in nevidnega sveta ter na konfliktnost osebnega in neosebnega, hkrati pa na zdru‘evanje mo{kega in ‘enskega na~ela. Tako je simbol harmonije in simetrije telesa, du{e in duha. Tudi ~isto matemati~no velja za popolno {tevilo, saj je hkrati se{tevek in zmno‘ek svojih faktorjev (1 + 2 + 3 oz. 1 × 2 × 3). Vlada mu planet Venera, planet ljubezni, ~ustev in spolnosti. V sanjah {tevilo {est ozna~uje dobre in sre~ne ljudi in v~asih napoveduje novo ljubezensko zvezo. [TEVILO 7 Sedem je {tevilo, ki je ‘e od nekdaj veljalo za sveto. Je se{tevek {tevila neba (3) in Zemlje (4). Regulira vitalne cikluse na Zemlji; imamo sedem dni v tednu, Lunine mene si sledijo po sedmih dneh, v sedmih letih naj bi se obnovile vse celice v telesu, sedem je ~aker, sedem barv v mavrici, sedem kontinentov, sedem not glasbene lestvice, povezavo najdemo tudi z menstrualnim ciklusom in podobno. Sedmici vlada planet Neptun, simbolizira pa tudi znanje, notranjo mo~, filozofsko nagnjenje in globino. Znano pravlji~no {tevilo v sanjah pomeni posebne ljudi, mislece, mistike, a hkrati asocialne in nedejavne ljudi s pretirano kriti~nostjo. [TEVILO 8 Predstavlja uspeh in materialnost, ne pa tudi nujno posledi~no sre~o. [tevilo osem se povezuje s kozmi~nim redom in ravnote‘jem, pa tudi s smrtjo in melanholijo ter vnovi~nim rojstvom. Le‘e~a osmica je znak za neskon~nost, sicer pa osmici vlada planet Saturn. Razlagalci sanj vedo povedati, da v sanjah ozna~uje navzven usmerjenega, dominantnega ~loveka z mo~no osebnostjo in poslovno ‘ilico, vendar po drugi strani lahko tudi nasprotja tega.

Vsako {tevilo ima ve~ simbolnih pomenov, svojo vibracijo in svojo mo~. [tevila lahko razlagajo dolo~en pojav ali pa nanj vplivajo.

[TEVILO 9 [tevilo devet vlada nad ostalimi osnovnimi {tevili. Tako kot {tevilo ena simbolizira za~etek; {tevilo devet kot zadnje z eno {tevilko zapisano {tevilo ka‘e na konec razvoja in prehod na naslednjo stopnjo. Predstavlja najvi{jo stopnjo ljubezni in senzualnosti. Nekateri ga imajo za misti~no {tevilo, ki predstavlja mo~, energijo in ogenj ter lahko reproducira samo sebe, torej je samozadostno. Povezujejo ga tudi s simbolom iniciacije. Vlada mu planet Mars, v sanjah pa ka‘e na uspe{ne ljudi, politike in gospodarstvenike. [TEVILO 10 Predstavlja popolnost, je simbol celotnosti, ravno prav, ni~ preve~, ni~ premalo. Krog je zaklju~en in vse je v pravilnem, »bo‘jem« redu. Ljudje imamo deset prstov na rokah in nogah, deseti{ki {tevilski sistem velja kot najbolj raz{irjen in uporabljen, poznamo deset bo‘jih zapovedi, kabalisti~no drevo ‘ivljenja, v katerem »najdemo« prav vse, kar potrebujemo v ‘ivljenju, ima deset sfirot itd. [tevilo deset ozna~uje konec neke poti in vrnitev na za~etek. Predstavlja zakon in red, v sanjah pomeni konec, zaklju~ek, veliko mo~ in dolo~eno pridobitev. Aleksej Metelko

D


PSIHOLOGIJA

Nezavedno ni zgolj skladi{~e, temve~ tudi zakladnica ustvarjalnih zamisli

Zakladnica nezavednega

KAM PONIKNEJO MISLI? In kam poniknejo te izmuzljive misli? V globino nezavednega, ki poleg potla~enih vsebin vsebuje tudi ne{teto skritih misli, vtisov in podob. Iz zavesti izrinjeno gradivo je lahko sestavljeno iz marsi~esa; iz vsakr{nih nagibov in namer, vseh zaznav in intuitivnih prebliskov, vseh racionalnih in iracionalnih ugotovitev, izhodi{~, na~inov sklepanja ter vseh vrst ob~utenj. Vse na{tete vsebine lahko privzamejo delno, kratkotrajno ali stalno obliko nezavednega, iz zavesti pa jih izrinemo zaradi razli~nih razlogov; bodisi zato, ker so izgubile ~ustveni naboj in so sublimirane (tj. posve~amo jim manj zavestne pozornosti), ali pa zaradi njihove neprijetne narave. Tak{no »pozabljanje« je normalno in nujno, sicer bi postala na{a zavest neznosno natrpana. Iz nezavednega pa lahko vzniknejo tudi nove vsebine, ki niso bile {e nikdar zavestne. To se zgodi, kadar denimo

FREUD IN NEZAVEDNO

Freud je dokazal, da ego ni gospodar v ~lovekovi du{evnosti. zaslutimo, da »nekaj visi v zraku« oziroma je nekaj tik pred tem, da vdre v zavest. Nezavedno ni zgolj skladi{~e za preteklost, temve~ je tudi zakladnica sve‘ih, ustvarjalnih zamisli. V vsakdanjem ‘ivljenju se lahko nenadoma pojavijo najbolj nepri~akovane re{itve problemov. [tevilni znanstveniki, umetniki in filozofi so ustvarili svoja najbolj{a dela prav zaradi navdiha, ki se je kar na lepem porodil iz nezavednega. Eden izmed njih je bil tudi nem{ki kemik Friedrich Kekulé. Ko je raziskoval molekularno zgradbo benzola, se mu je sanjalo o ka~i z repom v ustih. Sanje si je razlagal tako, da je benzol zgrajen kot sklenjen obro~. Britanski pisatelj Robert Louis Stevenson je dolga leta iskal zgodbo, ki bi izra‘ala njegovo globoko ob~utenje dvojnosti ~lovekove narave, potem pa se mu je neke no~i v sanjah utrnila pripoved Doktor Jekyll in gospod Hyde.

Foto splet

P

ogosto se nam zgodi, da se v nekem trenutku ne moremo spomniti tega, kar smo pravkar hoteli re~i, pa ~eprav je bila na{a misel {e hipec prej povsem jasna. In velikokrat nas spravi v zadrego polo‘aj, ko ho~emo nekomu predstaviti svojega prijatelja, a nam njegovo ime tik pred zdajci uide iz spomina. Re~emo, da se ne moremo spomniti, a v resnici je na{a misel postala nezavedna ali pa se je le za kratek ~as lo~ila od zavesti. Misli in ~utne zaznave, ki so se izmuznile na{i zavesti, seveda ne prenehajo obstajati, saj jih lahko kmalu znova sre~amo. To lahko primerjamo z avtom, ki izgine za vogalom in se pozneje spet pojavi v na{em vidnem polju.

Nezavedno je prav tako naravno, brezmejno in silovito, kot so zvezde.

O~e psihoanalize je hudo prizadel napuh ~love{tva, saj je z revolucionarnim odkritjem nezavednega dokazal, da ego ni gospodar v ~lovekovi du{evnosti. Leta 1885 je za~el delati v pari{ki bolni{nici Salpetriere kot nevrolog. Tam je sloviti dr. Charchot odpravljal simptome histerikov z besedami, z metodo hipnoze pa je pokazal, da se histeri~ni simptomi podrejajo dolo~enim zakonom. Svoja klini~na opazovanja je obravnaval kot dejstva, njegove izku{nje pa so Freuda prisilile, da je upo{teval mo‘nost mi{ljenja, »lo~enega od zavesti«. Ker je dr. Charchot histerike samo razkazoval, ni pa jih obravnaval, se je Freud razglasil kar za svojega lastnega pacienta. Po vrnitvi na Dunaj je odprl zasebno prakso in sprejemal nevrolo{ke paciente. Psiholo{ka plat primerov ga tedaj {e ni zanimala, pri zdravljenju pa je uporabljal dve terapiji: elektroterapijo in hipnozo. Kaj kmalu je ugotovil, da slednja ne ka‘e rezultatov. Spomnil se je na prijatelja dr. Josepha Breuerja, ki je na podoben na~in obravnaval primer pacientke Berthe Papenheim. Simptomi bolnice so izginili, ko je kar sama, in to pod hipnozo, odkrila, od kod izvirajo. Breuer je ugotovil, da je za histerijo zna~ilen zastoj dolo~enih spominov. Svojo metodo je poimenoval »katarzi~na«, in sicer zato, ker z njo niso vplivali na paciente, temve~ so iskali samo tisto, kar je ‘e bilo v njih. Breuer se za svoje odkritje ni ve~ zanimal, Freud pa ga je po dolgem prigovarjanju le prepri~al, da sta skupaj napisala knjigo o histeriji. Leta 1900 je iz{la Freudova Interpretacija sanj, knjiga, ki je razkrila in razlo‘ila

-

JULIJ

09 -

Misteriji 25


Z AKLADNICA

NEZAVEDNEGA

Foto splet

razumel, je moral premagati tudi koncept nezavednega. Iz{la je v sksvoj strah in se potopiti vanje. romni nakladi {eststo izvodov, ki so jih prodali {ele ~ez deset let. IzZapisoval si jih je v slogu, ki ga zvala je le nekaj nenaklonjenih ~lanje izbralo njegovo nezavedno. V~akov. Nih~e ni opazil, da se je zgodisih se mu je zdelo, kot da nezavedla revolucija, strokovnjaki pa so jo no sli{i z u{esi, v~asih pa ga je okurazglasili za misti~no knjigo, ki nisil z usti, kot da bi njegov jezik izoma ni~esar skupnega z znanostjo. blikoval besede. Nato pa se je mu je zazdelo, kot da bi sli{al {epetati V obdobju izvorne analize je samega sebe. Skratka, pod pragom Freud spoznal, da so sanje ponjegove zavesti je kar brbotalo. membna pomo~ pri razumevanju Kemik Friedrich August Kekulé je s pomo~jo sanjske podopatolo{kih pojavov. Razkril je meBal se je, da ga bodo nezavedne be ka~e, ki golta svoj lasten rep, odkril formulo benzola. hanizem, na katerem temeljijo ~lopodobe povsem posrkale vase, a ve{ke ‘rtve. Drugim namre~ pripisuje- na gospoda Y nezavedno izbrisati svojo je vseeno tvegal. Predvsem zaradi svojih mo, kar smo potla~ili, cenzura pa ti~i v travmo. pacientov, saj ni mogel pri~akovati, da notranjosti vsakogar. bodo oni storili to, ~esar si sam ne upa. Za nekaj let se je umaknil iz javnega ‘ivDo tega dejstva se je dokopal tako, JUNG IN NEZAVEDNO da je najprej sam prevzel vlogo pacienCarl G. Jung je Freudovo pojmovanje ljenja in se povsem posvetil svojemu ta, svojim pacientom pa je pustil, da so {e poglobil. Kaj kmalu je ugotovil, da znanstvenemu eksperimentu. Pot iz prosto asociirali in pripovedovali o svo- vsebine nezavednega ni mo~ omejiti na kaoti~nega blodnjaka si je utrl z risanjem jih sanjah. potla~itev, kajti obstajajo tudi sanje, ki {e mandal in z razumevanjem vsake fantaZ analizo sanj se prebijemo do neza- malo niso »freudovske«. V njih namre~ zijske kolektivne podobe, ki jo je, kolikor vedne misli, ki je bila prikrita in potem nastopajo liki, teme in vsebine, ki prese- je bilo le mogo~e, racionalno uredil in razkrita tako, kot ~e bi vnovi~ odkrili gajo individualnost, saj ~rpajo iz neiz- osmislil. Jung se je s prou~evanjem naravnih pozabljeni spomin. Jezik ima v tem pro- mernega podro~ja kolektivnega nezasimbolov ukvarjal ve~ kot pot stoletja. cesu pomembno vlogo, kajti misli sanj vednega – univerzalne govorice sveta. Vedno znova je ugotavljal, da sanjski imajo besedno obliko. Zato je moral To je rezervoar globinske modrosti predpostaviti tudi obstoj predzavesti, ki vsega ~love{tva, ki ga, {e neznano kako, simboli, ki jih poraja nezavedno, {e skrbi za besede; primarni proces namre~ podeduje vsak posameznik. V ~loveko- zdale~ niso neumno in nesmiselno dogaprevede besede v podobe, kot sestavlja- vi du{evnosti se ta nezavedna dedi{~ina janje. Tistim, ki jih ho~ejo razumeti, vec rebusa. pojavi v obliki mogo~nih podob, ki jih ponuja najzanimivej{e informacije. Enostranske sodobne obravnave psiV knjigi Psihopatologija vsakdanjega je Jung poimenoval arhetipi. he so nepravi~ne, saj se ne ujemajo niti ‘ivljenja je razkril razli~ne vrste lapsuPot do tega revolucionarnega odkritsov, napak in vra‘evernosti, povezani- ja pa je bila precej negotova in trnova. z znanimi dejstvi. Nezavedno je namre~ mi z numerolo{kimi igrami. Vsakdo je Jung se je namre~ tik pred prvo svetovno prav tako naravno, brezmejno in silovi‘e kdaj pozabil kak{no ime, izustil lap- vojno soo~al s tokom nenavadnih sanj to, kot so zvezde. Zato bi se morali znesus, zamenjal pomen besede ali pa poza- in videnj, ki si jih ni znal razlo‘iti. Na biti vseh predsodkov in ga obravnavati bil, kam je zalo‘il kak{no stvar. Te zmo- potovanju se ga je nenadoma polastil tako kot vse druge naravne pojave, tj. z te in spodrsljaji spadajo v normalen svet privid, ki je trajal kar dobro uro. Videl objektivnim znanstvenim pristopom. nepopolnega slehernika. Freud je pri{el je stra{ansko plimo, ki je preplavila vse Poleg tega pa nezavedno vsebuje tudi do revolucionarne ugotovitve, da za nordijske in ni‘je le‘e~e de‘ele med Se- vse podobe ~love{kosti – svetle in temspodrsljaji ne ti~ijo napa ke, temve~ logi- vernim morjem in Alpami. Velikanski ne, lepe in grde, slabe in dobre, nore in ka nezavednega. Ali druga~e: s tem, ko rumeni valovi so nosili razbitine kul- globokoumne. se motimo, govorimo resnico. turnih spomenikov in ne{teta trupla. Odkritja revolucionarnih odkriteljev Potem se je morje spremenilo v kri. in raziskovalcev nezavednega so res Vzemimo za primer gospoda X, ki neprecenljiva, saj nas usmerjajo k odgonenehno pozablja ime svojega poslovneSprva je domneval, da mu grozi psivorom na {tevilna vpra{anja, in to ne le ga partnerja gospoda Y. Je to res ~udno? hoza in sploh ni pomislil na to, da gre na podro~ju raziskovanja ~lovekove Nikakor, saj nas Freud seznani z dejst- za videnje prihajajo~e svetovne morije. vom, da se je gospod Y poro~il z dekle- Temu je sledil nepretrgan tok fantazij, du{evnosti, temve~ tudi v sodobni naratom, v katerega je bil neko~ zaljubljen ki so se mu pogosto zdele nesmiselne voslovni znanosti. gospod X. Ta ho~e s pozabljanjem ime- in do katerih je ~util odpor. Da bi jih Andreja A‘ber

D

26 - JULIJ 09 -


SOCIALNA PSIHOLOGIJA

Enotno polje, ki je podlaga kolektivne zavesti, je mo~ aktivirati z meditacijo

Dokaz kolektivne zavesti

Z MEDITACIJO PROTI ZLO^INOM

Vedska znanost trdi, da je subjektivno do‘ivljanje enotnega polja mo‘no – s pomo~jo dolo~enih umskih dejavnosti. projektom, ki ga je sestavljalo 27 najuglednej{ih ameri{kih znanstvenikov, raziskovalcev in sociologov. In res, v dveh mesecih se je {tevilo zlo~inov zmanj{alo za 25 odstotkov. Rezultati raziskave, pri kateri so uporabljali FBI-jeve statistike o zlo~inih, so bili objavljeni junija 1999 v strokovni reviji Social Indicators Research. V tej {tudiji je zbranih kar 43 podobnih eksperimentov, ki dokazujejo mo~ kolektivne meditacije, da umiri nasilje in zmanj{a {tevilo zlo~inov.

VPLIV NA VOJNO

bo majhna skupina meditantov imela velik vpliv na konflikt v sosednjem Libanonu. Grafikoni raziskave so pokazali, da je v tistih dneh, ko so bile meditacijske skupine najve~je, pri{lo do znatnega izbolj{anja situacije; ob~utno se je zmanj{alo {tevilo mrtvih in ranjenih oseb v vojni in situacija med nasprotnima stranema se je znatno izbolj{ala. Hagelin je izra~unal, da je verjetnost, da je omenjena korelacija zgolj statisti~na napaka, zanemarljiva. Ta {tudija, ki dokazuje, da je s kolektivno meditacijo mogo~e zmanj{ati nasilje in prepre~iti spopade v z vojno prizadetih podro~jih, je bila objavljena v reviji The Journal of Conflict Resolution na univerzi Yale. Eksperiment so na Bli‘njem vzhodu ponovili sedemkrat. In vsakokrat se je nasilje v ~asu eksperimentalnih intervencij drasti~no zmanj{alo. [tevilo smrtnih ‘rtev se je v teh dneh zmanj{alo za 80, {tevilo po{kodovanih oseb pa za 78 odstotkov. Verjetnost, da je to le gola slu~ajnost ali neka statisti~na napaka, je manj{a od ena proti deset milijonov. Hagelin je poudaril, da se v sociolo{ki znanosti, in celo v fizi~nih vedah, le zelo redko zgodi, da je nekaj mogo~e potrditi s tolik{no gotovostjo, ter da je to morda najbolj{i demonstriran sociolo{ki fenomen v dosedanji zgodovini sociolo{ke znanosti.

Dejanske dokaze o kolektivni zavesti Kot nadaljevanje so podoben poskus pa je priskrbel eksperiment, ki ga je leta opravili tudi s skupino ljudi v Izraelu. 1993 v Washingtonu organiziral dr. John Z eksperimentom so hoteli ugotoviti, ali Hagelin, ugleden ameri{ki fizik in ~lan komisije za atomsko energijo. Cilj poskusa je bil zmanj{ati {tevilo zlo~inov v enem najnevarnej{ih mest na svetu. V tem najve~jem do sedaj opravljenem sociolo{kem eksperimentu je sodelovalo {tiri tiso~ prostovoljcev iz dvainosemdesetih dr‘av. S svojo kolektivno ubranostjo oziroma s pomirjajo~im u~inkom skupne transcendentalne meditacije naj bi pripomogli k izbolj{anju situacije na podro~ju Washingtona. Eksperiment so izvedli zelo skrbno. @e prej so naredili napoved {tevila zlo~inov s pomo~jo tiska in Nekateri avstralski staroselci mislijo, da pretirana neodvisnega odbora za nadzor nad individualizacija sodobnega sveta pelje v pogubo.

S TM DO KOLEKTIVNE ZAVESTI Foto splet

A

li obstaja skupni um? Na to vpra{anje smo posku{ali odgovoriti v majski {tevilki Misterijev na podlagi raziskav s termiti, ki dokazujejo obstoj kolektivne zavesti. Ampak, ali obstaja skupni um kolektivov tudi pri ljudeh? Obse‘ni socialni eksperimenti odgovarjajo pritrdilno tudi na to dilemo. Prvi, ki je podal neko razlago kolektivne zavesti ~love{tva, je bil Carl Gustav Jung, ki je definiral pojem arhetipov, najglobljih vzorcev v ~love{ki podzavesti, s pomo~jo katerih je mogo~e v ~love{kih mno‘icah vzbuditi popolno predanost celo moralno nesprejemljivim ciljem. Zanimivo je, da nekatere skupine avstralskih staroselcev mislijo, da pretirana individualizacija sodobnega sveta pelje v pogubo celotne vrste.

Po teoriji vojne in miru Maharishija Mahesha Yogija, sodobnega filozofa in fizika, na kolektivni zavesti slonijo mnogi veliki, pa tudi majhni dogodki v na{ih ‘ivljenjih. Njegova teza je, da se zaradi vsako-

-

JULIJ

09 -

Misteriji 27


DOKAZ

KOLEKTIVNE ZAVESTI

po njegovem glavni vzrok vseh dru‘benih konfliktov. Maharishi trdi, da je vsaka vlada v svetu zgolj zrcalo kolektivne zavesti dr‘ave, katero predstavlja. V resnici ni vlada tista, ki upravlja dr‘avo, temve~ vlado upravlja kolektivna zavest dr‘ave. Zgodovina bele‘i neuspehe dr‘av in vlad, ki kljub vsej svoji mo~i, bogastvu, iskrenim ‘eljam in dobrim nameram najsijajnej{ih umov niso mogle eliminirati problemov in vojn iz ‘ivljenja svojih dr‘avljanov.

Foto splet

OD 1 % DO KORENA IZ 1 %

Jung je prou~eval arhetipe, najgloblje vzorce v ~love{ki podzavesti, s katerimi je mogo~e v mno‘icah vzbuditi popolno predanost celo moralno nesprejemljivim ciljem.

dnevnega mno‘i~nega kr{enja naravnih zakonov akumulira stres v individualni in kolektivni zavesti, zaradi ~esar naposled pride do vojne. Zato je zasnoval tehniko transcendentalne meditacije (TM) in tehniko TMsidhi, znano tudi kot jogijsko letenje (pri kateri meditanti prekri‘anih nog odskakujejo s talnih blazin, navidez proti sili te‘nosti), da bi nevtraliziral stres, ki je Sir James Jeans, britanski fizik in Einsteinov sodobnik, je ‘e pred {estdesetimi leti dejal, da je »vesolje vse bolj podobno veliki misli in vse manj velikemu stroju«. Rekel pa je tudi: »Um se ve~ ne pojavlja kot slu~ajni vsiljivec v kraljestvu materije; za~eli smo slutiti, da bi ga prej morali imeti za ustvarjalca in upravljavca kraljestva materije. Ne gre za na{e individualne ume, temve~ tudi za Um, ki upravlja atome, ki sestavljajo na{e individualne ume.« In fizik Max Planck je dejal: »Zavest imam za primarno, materijo pa za derivat zavesti.«

28 - JULIJ 09 -

[tirideset sociolo{kih eksperimentov je pokazalo, da za zmanj{anje stresa in napetosti v kolektivni zavesti in nasilja nasploh zadostuje, ~e v dru‘benih skupnostih tehniko TM izvaja en odstotek ljudi. ^e pa ljudje skupinsko izvajajo napredno tehniko TM-sidhi, zadostuje ‘e kvadratni koren enega odstotka prebivalstva dolo~enega podro~ja. To so poimenovali »Maharishijev u~inek«. U~inek so potrdili z visoko statisti~no pomembnostjo v nizu dvojno slepih poskusov, kar pomeni, da so eksperimentalne podatke zbirale in obdelovale neodvisne ustanove in da ljudje, ki so prou~evali in izra~unavali skupne indekse parametrov, niso bili seznanjeni z osnovno hipotezo poskusa niti z datumi eksperimentalnih obdobij. Maharishi je hipotezo postavil na podlagi stare vedske znanosti, po kateri je zavest enotno polje, ki je podlaga individualne in kolektivne zavesti, do‘ivimo pa ga lahko prek meditacije.

POLJA ZAVESTI [e nekaj {tudij je potrdilo u~inek »polja zavesti« v kontroliranih, laboratorijskih pogojih. David Orme-Johnson s sodelavci je testiral usklajenost EEG-ja pri meditantih iz Iowe v ~asu skupinske vadbe 2500 praktikantov v Massachusettsu ve~ kot 1500 kilometrov stran. Skupina je bila dovolj velika za poziti-

OD FIZIKE DO ZAVESTI Fiziki si prizadevajo, da bi pri{li do najgloblje ravni zdru‘itve materije in energije v naravi. Zamisel enotnega polja zaposluje fizike {e od Einsteina. Po nekaterih najsodobnej{ih teorijah kvantne fizike v osnovi celokupnega funkcioniranja narave obstaja enotna povezujo~a entiteta, supersimetri~no enotno polje (prostorsko-~asovnega reda velikosti pod 10–44 s in 10–33 cm Planckove dol‘ine), ki s svojo nenehno dinamiko oziroma nihanjem ustvarja elementarne delce materialnega sveta, vse sile v vesolju ter zakone narave, ki upravljajo njihove interakcije. Vedska znanost omenja nekaj podobnega: nemanifestirano, transcendentalno resni~nost, ki v interakciji sama s seboj ustvarja celokupno geometrijo prostora in ~asa ter pre‘ema vse pojave. Vedska znanost trdi, da je subjektivno do‘ivljanje enotnega polja mo‘no – s pomo~jo dolo~enih umskih dejavnosti. Temu polju pravijo tudi transcendentalno stanje zavesti ali ~ista zavest. ven vpliv (koren od enega odstotka prebivalstva ZDA je okoli 1650). Med kolektivno meditacijo skupine iz Massachusettsa je pri{lo do statisti~no pomembnega simultanega pove~anja koherence EEG-valov meditantov v Iowi. Pugh, Walton in Cavanaugh so v svojem poskusu merili izlo~anje serotonina, snovi, ki nam daje ob~utek sre~e. Serotonin je variiral glede na {tevilo praktikantov kolektivne meditacije – tako pri udele‘enih meditantih kot pri preiskovancih, ki niso vedeli, kje in kdaj se meditacija izvaja. Pri obeh kategorijah je med kolektivno vadbo TM-sidhi programa pri{lo do pomembnega in isto~asnega porasta v transportu serotonina. Na koncu bi si morda morali postaviti vpra{anje: ali sploh obstaja individualna zavest? Kre{imir Mi{ak

D


GNOSTIKI

Posebne‘i, ki so zaznamovali zgodovino (5)

Helena Blavatsky M

adame Blavatsky je prepotovala ves svet v iskanju okultnega znanja. Napisala je ve~ del, med katerimi je morda najpomembnej{e Tajni nauk, ter bila soustanoviteljica teozofskega gibanja in kasneje Teozofske dru‘be, ki je imela velik vpliv na intelektualno srenjo. Helena Blavatsky je izhajala iz gosposke dru‘ine. Njen dedek po materini strani, Andrej Mihajlovi~ Fadejev, je bil guverner Saratova, ve~jega mesta na jugu Rusije, in kasneje Tbilisija, glavnega in najve~jega mesta Gruzije. Njena babica, princesa Helena Dolgoruki, je prav tako bila prominentna oseba v ~asu ruskega razsvetljenstva. Helenin o~e je bil zaposlen v ruski vojski. Njena mati je bila pisateljica, ki je napisala ve~ pomembnih novel, ravno tako tudi njena sestra, bratranec pa je bil minister v ~asu carja Nikolaja II. Helena je tako odra{~ala v kulturno in tradicionalno bogatem okolju, ki ji je poleg tega nudilo tudi mo‘nost spoznavanja nadnaravnega in spiritualizma, k ~emur je kasneje skozi vse ‘ivljenje venomer stremela.

tijskega strokovnjaka in novinarja, s katerim sta skupaj z Williamom Judgeom dve leti kasneje ustanovila Teozofsko dru‘bo (Bo‘anska modrost), katere ~lane je vezala te‘nja za iskanjem resnice. @eleli so ustvariti jedro splo{nega bratstva med ljudmi, kjer ne bo razlik glede na raso, vero, narodnost, dru‘beni polo‘aj in spol. Raziskati in pospe{iti razvoj komparativnih {tudij razli~nih religijskih, filozofskih in znanstvenih sistemov ter raziskati neznane naravne zakone in latentne mo~i v ~loveku. Helena Blavatsky je v predgovoru knjige Klju~ teozofije o teozofiji zapisala slede~e: »Za mentalno lene ali tope mora ostati teozofija uganka; kajti tako v mentalnem kot v duhovnem svetu mora vsak ~lovek napredovati s svojimi lastnimi napori.« Ime teozofija je izbral Charles Sotheran, prostozidar, ro‘ni kri‘ar in zvest preu~evalec kabale, menil je namre~, da je prvotno ime gibanja Miracle Club preve~ ceneno. V dru{tvu so se ravnali po na~elu tajnosti; ~lani so se podpisovali s posebno kratico na koncu imena in prepoznavali s skrivnimi znaki, ki so si jih ve~inoma sposodili iz egip~anskega okultizma in Velike lo‘e v Kairu. V slabem desetletju je Teozofska dru‘ba postala mednarodna organizacija; kmalu se je s svojim teozofskim dru{tvom pona{alo kar 44 dr‘av. Ezoteri~ni nauk, ki naj bi neko~ bil znan starodavnim civilizacijam, se je tako hitro {iril po svetu in leta 1989 je pri{el tudi na na{a tla, takrat je dru{tvo {telo 68 ~lanov.

Zanimali so jo zakoni narave, na katerih so temeljile njene nad~utne sposobnosti. so jo zanimali principi in zakoni narave, na katerih je temeljila njena sposobnost. Poglobila se je v {tudij metafizi~nih naukov in v iskanju skrivnega, ezoteri~nega znanja prepotovala ve~ji del sveta; od Egipta, Francije, Gr~ije, Anglije, Kanade, Amerike, Nem~ije, Mehike do Indije in Tibeta, ki je bil {e posebno pomemben za njeno nadaljnje delovanje.

TEOZOFIJA Leta 1873 je Madame Blavatsky spoznala Henryja Olcotta, odvetnika, kme-

Helena se je rodila 12. avgusta 1831 in je ‘e v otro{tvu dajala vedeti, da je nekaj posebnega. @e kot dekletce je menda privla~ila pozornost s svojimi medijskimi mo~mi, s svojo voljo je namre~ lahko ustvarjala razli~ne fenomene, tudi materializirala stvari. Helena naj bi kasneje v ‘ivljenju ve~krat demonstrirala svoje sposobnosti, kot so levitacija, jasnovidnost, astralna projekcija, telepatija in ‘e omenjena materializacija iz ni~esar. Vendar pa H. P. Blavatsky ni bila toliko zainteresirana za izrabljanje svoje notranje mo~i, temve~

Foto splet

MEDIJ @E KOT OTROK

Soustanoviteljica teozofskega gibanja in Teozofske dru‘be

TAJNI NAUK Helena P. Blavatsky je napisala ve~ knjig, kot najpomembnej{o bi lahko iz-

-

JULIJ

09 -

Misteriji 29


NAJNOVEJ[I IZZIV NA PODRO^JU BIOMEDICINE Biospectrum je najsodobnej{i na~in zdravljenja na podro~ju biotehnologije. Namenjen je izbolj{anju zdravja, bolj{emu po~utju in lep{emu telesnemu videzu brez stranskih u~inkov. S pomo~jo efekta bioresonance se ~love{ke celice, organi in celotno telo uglasijo s frekvenco naprave, ki proizvaja celoten frekven~ni spekter zdravega ~love{kega telesa. Ponovna uglasitev celic omogo~a presnovo celotnega ~love{kega telesa ter vzpostavitev procesa zdravljenja in samozdravljenja.

ZDRAVLJENJE Z BIO-SPECTRUM APARATI RAZISKAVE SO POKAZALE U~INKOVITO DELOVANJE NA: • sistem prekrvavitve • celoten imunski sistem • reguliranje psihosomatskega sistema BIOSPECTRUM MEDICINE NUDI TUDI: • zdravljenje ko‘e, aken, ko‘nih made‘ev • anticelulitno terapijo, pomo~ pri huj{anju • pomo~ pri pove~anih {portnih aktivnostih in hitrej{em okrevanju po {portnih po{kodbah • pove~uje spolno vitalnost, odpravlja impotenco, neplodnost, menstrualne te‘ave • odpravlja te‘ave s prostato • zdravi stresna stanja in nespe~nost, pomaga pri preutrujenosti • uravnove{a sr~no, ledvi~no in prebavno funkcijo • izbolj{uje mikro- in makrocirkulacijo • laj{a revmatske bole~ine in bole~ine v sklepih www.biospectrum.biz Za iz~rpne informacije o na{ih storitvah, cenah in celotni ponudbi nas pokli~ite ali obi{~ite v na{ih poslovalnicah: [kofljica, Ob po{ti 20, 01/366 31 31 (od ponedeljka do petka od 8. do 17. ure)

Solkan, Ulica IX. Korpusa 55, 031/371 618 (od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure)

30 - JULIJ 09 -

postavili omenjeno Tajni Nauk (The Secret Doctrine). Gre za njeno drugo knjigo po vrsti, objavljeno leta 1888, ki vsebuje {iroko znanje, katerega si je Madame Blavatsky nabirala po vsem svetu. Sama je takole pojasnila, kaj vsebuje knjiga: »Te resnice nikakor niso predstavljene kot razodetje …, kajti vsebina tega dela je razpr{ena po tiso~erih knjigah, ki utele{ajo zapise velikih azijskih in zgodnjih evropskih religij, skrita za glifom in simbolom ter je zaradi te tan~ice ostala neopa‘ena. Sedaj posku{amo zbrati najstarej{a na~ela in jih povezati v skladno in neprekinjeno celoto.« Tajni nauk je izvle~ek razli~nih naukov, katerega cilj je bil, kot je zapisala Helena Blavatsky, »pokazati, da Narava ni naklju~no sovpadanje atomov, in dolo~iti ~loveku njegovo pravi~no mesto v na~rtu Univerzuma«. H. P. Blavatsky je trdila, da obstaja prastara dru‘ba u~iteljev, ki neposredno poznajo bo‘ansko modrost in s tak{nim prepri~anjem je tudi za~ela s teozofijo. Modrosti naj bi jo nau~ili starodavni u~itelji, ki so ji tudi narekovali dolo~ene dele knjige.

LEMURIJA, TRETJA RASA Velik del Tajnega nauka naj bi bil povzetek starodavnega rokopisa z naslovom Knjiga o dzyani (The Book of Dzyan), opremljenega s Heleninimi opombami in dopolnili. Iz tega besedila se je, kot pravi Blavatsky, pou~ila tudi o skrivnostni, izgubljeni Lemuriji. Knjiga omenja sedem temeljnih ras, skozi katere se na{e ~love{tvo po~asi in postopoma razvija. V tej ~asovni/razvojni lestvici naj bi bili Lemurci tretja temeljna rasa po vrsti, ki je propadla zaradi naravne katastrofe. @iveli naj bi na celini med Madagaskarjem in Malezijo, ki je pred pribli‘no 150-imi milijoni let zajemala ve~ino ju‘ne zemeljske poloble. Opisala je tudi njihovo fizi~no podobo. Bili so veliki in podobni opicam ter so imeli upogljiva ‘elatinasta telesa, nekateri celo po {tiri roke in tretje oko na zatilju. Lemurci med seboj niso ko-

Foto splet

H ELENA B LAVATSKY

Madame Blavatsky je imela poleg levitacije, telepatije in jasnovidnosti tudi sposobnost materializacije.

municirali tako kot mi, torej z govorom in govorico telesa, temve~ naj bi se poslu‘evali telepatije. Z mo~jo volje so menda lahko dobesedno premikali gore. ^love{tvo, kot ga poznamo danes, naj bi bila peta temeljna rasa, ki je nasledila raso, ki je ugasnila s koncem Atlantide. Naslednja, torej {esta rasa, se bo lahko vrnila na kmalu spet vzniklo Lemurijo; zadnja, tako imenovana sedma temeljna rasa, pa bo lahko zapustila Zemljo in poselila vesolje. Heleno P. Blavatsky so po njeni smrti, 8. maja 1891 v Angliji, kremirali in eno tretjino pepela poslali v ZDA, eno tretjino v Indijo, kjer so ga raztrosili po reki Ganges, ena tretjina pa je ostala v Evropi. V spomin na njen odhod (na njeno ‘eljo) vsi teozofi sveta vsako leto na ta dan praznujejo Dan belega lotosa. Spominjajo se in razglabljajo o metafori lotosa; ta se namre~ rodi pod blatom, raste skozi vodo v ‘elji, da se prebije na povr{je, do zraka in svetlobe Sonca. Ni te‘ko videti vzporednice s ~love{kim ‘ivljenjem: rojstvo na Zemlji in ‘elja po dvigu v vi{je sfere … Aleksej Metelko

D


NOVA ZGODOVINA

Razvoj zemeljske civilizacije glede na sumerske zapise

Jedrska vojna »bogov« V

prej{njem sestavku smo omenili, da so se Anunaki zaradi slabih izku{enj sobivanja z ljudmi odlo~ili za umik, za seboj pa pustili jedrsko razdejanje. V opomin si poglejmo, kako so to dobrih dva tiso~ let pred za~etkom na{ega {tetja izvedli glavni akterji v dogajanjih, ki jih opisujemo. V zadnjem stoletju pred katastrofo se je mo~no pove~alo zanimanje za podro~je Sinajskega polotoka, kjer je bilo vesoljsko letali{~e.

ABRAHAM OBRANI LETALIŠ^E

Opis delovanja njihovega oro‘ja je grozljivo podoben na{emu znanju o jedrskih eksplozijah. sta osvojila najsvetej{e mesto Nipur. Dokaj sve‘i spomini na spopad pri veliki piramidi in isti akter sta bila zadostna vzroka za zelo drasti~ne ukrepe. Enlil in Ninurta sta se odlo~ila za uporabo najmo~nej{ega, jedrskega oro‘ja. Po mojem mnenju je moral biti vzrok za tako burno reakcijo nekoliko bolj kompleksen. Morda so ugotovili, da dolo~enih objektov in naprav enostavno ne morejo ve~ braniti pred raznimi koalicijami lastnih povzpetne‘ev in vojskami ~love{kih kraljev. Najhuj{a tragedija bi

bila, da bi neposve~eni pri{li do vsega znanja in tehnologije. Po drugi strani je veliko olja na ogenj prilila ‘e tudi Inanna. Nabu in Marduk sta najbr‘ pobrala {e ves bes, ki si ga nad njo niso upali stresti. Iz zapisov vemo, da je Marduk izvedel za ta na~rt in je o njem obvestil o~eta Enkija. Le ta je v Svetu zahteval pojasnilo in preklic. Pri{lo je do prepira, v katerem se je Enki odrekel svojemu sinu Nergalu, ki je stopil na stran Enlila in Ninurte. Dosegel je le to, da so sklenili dokon~no odlo~itev prepustiti samemu vrhovnemu {efu.

NA^RT JE ODOBREN

Foto splet

Anu je odlo~il, da je predvideni na~rt Prvi ve~ji poskus njegove osvojitve upravi~en, vendar pod pogojem, da se je posku{ala koalicija petih kraljev »z obvesti vse Anunakije in po{tene ljudi. vzhoda« pod pokroviteljstvom Anujeve Nergal je temu oporekal, vendar ga je pravnukinje Inanne, o katere ambiciozNinurta ustavil z besedami, ki jih Binosti smo ‘e veliko povedali v prej{nji blija sicer pripisuje Abrahamu: »Ali {tevilki Misterijev. Poskus je propabo{ res pokon~al pravi~nega s krivi~del, saj je njihove sile ustavil poveljnim vred; ali bo{ uni~il tiste, ki so grenik elitnih enot Abraham. {ili proti tebi, skupaj s tistimi, ki niso Tu gre o~itno za istega Abrahama, gre{ili proti tebi?« ki je v Bibliji opisan kot semitski pasZaslepljen s sovra{tvom je Nergal tir, kar je le {e ena napaka ali manipusicer malo popustil, kljub vsemu pa lacija prepisovalca osnovnega zapisa. je izdelal na~rt, ob katerem je {e Ni[tevilni dokumenti govorijo o tem, da nurta ostal zgro‘en. Za ~uda sta ga je bil rojen v plemi{ki ali sve~eni{ki Enlil in Anu odobrila. Nergal in Ni(beri znanstveni) dru‘ini v Sumeriji. nurta sta se podala na pot uni~enja. Semit je postal {ele kasneje. »Bogovi« so se umaknili in posvaV tem obdobju je zopet postal aktirili tudi nekatere ljudi. O tem govori ven tudi ‘e znani Marduk. S sinom biblijska zgodba o Sodomi in Gomori. Nabujem sta na lo~enih teritorijih Opis delovanja njihovega oro‘ja je za~ela aktivnost za pove~anje lastnegrozljivo podoben na{emu znanju o ga vpliva. Mardukov osnovni cilj je jedrskih eksplozijah. bil, kot bomo videli kasneje, predvsem njegov Babilon. V sodelovanju ZRUŠENJE NEBA s sinom sta namerno ali nenamerno posegla tudi na podro~je Sinaja, kar Najbolj zanimiv je opis zru{enja je mo~no razjezilo zbor »bogov«, Da bi bila tragedija {e ve~ja, je veter za~el nositi neba, ki ga poznamo predvsem iz dokon~no pa je sodu izbilo dno, ko radioaktivni oblak proti jedru civilizacije – Sumeriji. keltskih pripovedk. Sinajski polotok

-

JULIJ

09 -

Misteriji 31


JEDRSKA

VOJNA

»BOGOV«

naj bi v nekaj trenutkih postal zravnana pu{~ava brez sledov ‘ivljenja. Ogromna ~rno o‘gana lisa na sicer svetli podlagi polotoka, ki je {e danes vidna iz vesolja, naj bi bila posledica tega dogodka. Tudi ju‘ni del Mrtvega morja naj bi nastal takrat. Zaradi eksplozije naj bi popustila naravna pregrada in morje je zalilo {e ta del. Na dnu tega dela bi najbr‘ morali iskati tudi ostanke Gomore in Sodome.

RADIOAKTIVNI OBLAK Da bi bila tragedija {e ve~ja, je veter za~el nositi radioaktivni oblak proti jedru civilizacije – Sumeriji. Ljudje in ‘ivali so umirali, »bogovi« in redki izbranci so z varne od-

32 - JULIJ 09 -

Vojaki so se zavedali kontaminacije in se posku{ali o~istiti; oro‘je in njegove posledice so torej poznali. daljenosti le zgro‘eno opazovali. Posku{ali so sicer z obve{~anjem, vendar pretiranega uspeha ni bilo. Dogajanje je o~itno mo~no presenetilo tudi odgovorne. Kar nekaj je zapisov, kako so s te‘avo in ‘alostjo zapu{~ali svoja domovanja. Tragi~ni dogodki so se zgodili v letu 2023 pred za~etkom na{ega {tetja. Tu se takoj pojavi {e eno

vpra{anje: ali je {lo le za lokalno uni~enje ali pa za jedrski spopad {ir{ih razse‘nosti? Indijske Vede namre~ omenjajo tak spopad po »celem svetu« z nepojmljivim {tevilom milijarde in pol ‘rtev. Ali je mo‘no, da opisano dogajanje ni bil edini primer uporabe jedrskega oro‘ja v davnih ~asih?

JEKLENA STRELA Opis jedrskega oro‘ja v obeh pri~evanjih pa je kljub vsemu tako podoben, da enostavno ne moremo mimo njega. Spodnji prevod vedskega besedila je v originalu opisoval oboro‘itev zra~nega plovila vimane. Le ta je bila lahko opremljena s projektilom, polnjenim z vsemi mo~mi vesolja, ki povzro~i ‘are~ stolp ognja in dima, svetel kakor tiso~ sonc se vzpenja v vsej veli~ini. Jeklena strela, gigantski sel smrti, ki spremeni v prah celotni rasi Vri{ni in Andhaka. Trupla so bila tako o‘gana, da so bila nerazpoznavna. Lasje in nohti so odpadli, lon~enina je razpadla in ptice so postale ~isto bele. ^ez nekaj ur je bila vsa hrana oku‘ena … … da bi se re{ili, so se vojaki metali v reke, da bi o~istili sebe in opremo. Mislim, da je vsakomur jasno, da opis in slika predstavljata isti pojav. Mene osebno presene~a dejstvo, da so se vojaki zavedali kontaminacije in se posku{ali o~istiti. Oro‘je in njegove posledice so torej poznali.

RELIGIJE – BOJ ZA OBSTANEK Anunaki so se dobro zavedali posledic svojega po~etja in jim ni kaj preve~ di{alo ostati na zastrupljenem obmo~ju. Na vsem lepem so bo‘anski meceni postali hudo iskani. Ljudje so bili pripravljeni postavljati veli~astne stavbe, da bi jih privabili. V njih so opravljali razko{ne daritve. Tega vsekakor ne smemo ena~iti s ~a{~enjem bogov. To so bili obupni poskusi prepri~ati vi{je Anunakije, da bi se vrnili in jim laj{ali ‘ivljenje s svojim znanjem. Zgodnje religije, ~e ta pojav tako imenujemo, niso imele nobene zveze z duhovnim ‘ivljenjem. Bile so ~isti boj za obstanek. Uspelo je le redkim. Od vi{jih »bogov« se je le Marduk vrnil v svoj ljubljeni Babilon. Za~ne se obdobje ponovnega vzpona pod vodstvom kralja Hamurabija. Zapisi omenjajo, da je v obdobju nekaj manj kot dva tiso~ let pred na{im {tetjem Marduku vendarle uspel veliki met. Kako mu je to uspelo, je vsaj meni zaenkrat uganka. Zapisano je le, da je on prevzel rang 50. V babilonskem mitu o nastanku Zemlje in Nebes nosi Nibiru ime Marduk. To samo ka‘e, kako hitro so si »bogovi« prisvojili tuje zasluge, ali pa so jim jih pripisali ljudje. Omenjeno je tudi, da so se v tem obdobju Nefilimi odlo~ili umakniti iz »javnega ‘ivljenja«. Umaknili so se na te‘ko dostopno obmo~je, zgradili nova mesta in podro~je zavarovali z naprednimi oro‘ji. Morda ravno zato zapisi to novo podro~je imenujejo »de‘ela izstrelkov«. Pavel [kofic

D


SKRIVNOSTI ATLANTIDE

Doslej {e ni bilo zanesljivo ugotovljeno, ali je Atlantida obstajala in kje

Nova-stara Atlantida Do danes je zbranih ‘e dovolj dokazov, da Platonov mit o Atlantidi temelji na resni~nosti. nih struktur, kar bi »lahko podprlo teorijo, da je starodavna Atlantida neko~ le‘ala med {pansko in italijansko obalo.«

LEGENDA O ATLANTIDI Legenda o Atlantidi kot »izgubljenem kontinentu« je stara ve~ tiso~ let, do dana{njih dni pa se je ohranila po zaslugi Platonovih zapisov v dveh njegovih delih, Timaju in Kritiju. Kritij, ki je sicer zgodovinska osebnost, pripoveduje, da je to zgodbo sli{al od Solona, kateremu so jo prenesli egip~anski sve~eniki. Legenda pravi, da je v Atlantiku, »za Herkulovimi stebri«, obstajala velika celina Atlantida z zelo razvito civilizacijo, ki je cvetela pred kakimi deset tiso~ leti. Njen vpliv je segal do Severne Afrike, vklju~no z Egiptom in dobrim delom evropskega Sredozemlja. Atlanti so bili zelo ve{~i graditelji s teh-

ni~no visoko razvito civilizacijo. Njihova prestolnica je bila zgrajena v koncentri~nih krogih okoli mestnega jedra, v katerem je bilo sveti{~e boga morja Pozejdona. Uni~ena je bila v potresu in potopu, v enem samem dnevu in no~i. O~itno je Platon v to zgodbo verjel. V njegovih dialogih namre~ najdemo veliko {tevilo natan~nih podrobnosti, ki ne bi bile potrebne, ~e bi hotel zgolj povedati eno izmed legend starega sveta. Prav tako je o~itno, da ni bil Platonov namen, da s to zgodbo razlo‘i neko svojo filozofsko poanto. Zanimanje za Atlantido v novej{em ~asu je leta 1882 vzbudil Ignatius Donelly s svojo knjigo Atlantida, antediluvialni svet, v kateri obravnava stare legende o potopih in drugih katastrofah, kot tudi arheolo{ke dokaze. Helena Blavatsky, ustanoviteljica teozofske dru‘be, je prav tako trdila, da je Atlantida resni~no obstajala.

OTOK SANTORINI Eno izmed teorij, ki je v sodobnem ~asu vzbudila veliko pozornost, so porodila izkopavanja gr{kega geologa Angelosa Galanopoulosa na otoku Santori-

Foto splet

K

o je gr{ki zgodovinar Solon potoval po starem Egiptu, je zabele‘il tudi zgodbo o visoko razviti civilizaciji Atlantov, izginuli pred deset tiso~ leti. Zgodbo je zelo prepri~ljivo in zanimivo napisano prenesel Platon in tako se je ta »ve~ni mit« ohranil do dana{njih dni. Toda nikoli ni bilo zanesljivo ugotovljeno, ali je Atlantida sploh obstajala in kje je bila. Najnovej{o teorijo je postavil angle{ki raziskovalec Bernie Bramford. Na podlagi spletne storitve Google Earth, ki dokaj podrobno prikazuje dno svetovnih oceanov, Bramford trdi, da je po sledeh na dnu oceana kakih tiso~ kilometrov pred Gibraltarskim prelivom, na globini tri tiso~ metrov, jasno mogo~e razbrati zgradbe in ulice, ki bi lahko bile ostanki Atlantide. A ‘e deset dni po objavi je njegova teorija »padla«, saj so geologi dokazali, da gre zgolj za sedimente in druge kamninske strukture. Med novej{imi teorijami je tudi tista prof. Fabrizia Antoniolija, italijanskega strokovnjaka za morsko ekologijo, ki na podlagi podvodnih raziskav mediteranskega bazena trdi, da je na tem podro~ju veliko ostankov stavb in drugih umet-

Levo: Na tem zemljevidu iz srednjega veka sta vrisana tudi Atlantida in kontinent Mu. Zgoraj: Umetnikova vizija potopljene Atlantide

-

JULIJ

09 -

Misteriji 33


N OVA-STARA ATLANTIDA ni (Tera) severno od Krete. Okoli 1500 let pred na{im {tetjem je ta otok uni~il strahovit vulkanski izbruh, ki je skupaj z ogromnim valom opusto{il severne obale Krete in drugih manj{ih mediteranskih otokov. Galanopoulos je ugotovil, da vsi {tevilni Platonovi podatki o ~asu in geografskem polo‘aju, ~e jih delimo z deset, dajejo to~en polo‘aj otoka Santorini z mestom, ki je obstajalo na njem v ~asu, opredeljenem z arheolo{kimi izkopavanji. Po njegovem je pri{lo do napake, ko je nek starodavni egip~anski prepisovalec zamenjal simbola za 100 in 1000. Njegovo teorijo je, kajpak, najglasneje pozdravilo turisti~no dru{tvo otoka Santorini.

SREDNJEVEŠKE KARTE Ena novej{ih raziskav ravno tako podpira Platonovo teorijo. Ameri{ki zgodovinar prof. Charles Hapgood se je leta 1960 zainteresiral za srednjeve{ke navigacijske zemljevide. V kongresni

knji‘nici je na{el zemljevid iz leta 1531, na katerem je atlantska obala prikazana brez rtov. Vzorci z morskega dna ka‘ejo, da je bila Antarktika pod ledom ‘e pred 6000 leti, tako da se ponuja zaklju~ek, da je bil zemljevid morda narejen {e pred zamrznitvijo Antarktike. Ampak potovanje do tako oddaljenih mest je bilo zelo te‘ko izvedljivo tudi po dvesto letih. Njegovi zaklju~ki, ki jih je objavil v knjigi Zemljevidi starih obmorskih kraljev, ka‘ejo na obstoj ene svetovne pomorske civilizacije. Hapgood sicer nikjer ni izrecno navedel, da bi ta civilizacija utegnila biti izgubljena Atlantida; po njegovem je bila ta najbr‘ popolnoma uni~ena in je od nje ostalo le nekaj sledi. Zemljevid, ki so ga prou~evali njegovi {tudentje, prikazuje o‘ino v Beringovem prelivu, za katero se ve, da je izginila ‘e pred 30.000 leti. Nekateri njegovi materiali izhajajo iz Kitajske. Nek zemljevid iz leta 1137 je izdelan na isti na~in kot srednjeve{ki navigacijski zemljevidi in znani zemljevid Pirija Reisa, najden leta 1929 v istambulski pala~i Topkapi. Vendar pa niti Platon ni trdil, da bi Atlanti lahko dopluli do Kitajske. Na drugi strani pa imajo ju‘noameri{ki Maji svojo legendo o kontinentu Mu, ki je izginil v valovih Tihega oceana. Ime te celine najbr‘ izhaja od francoskega arheologa Charlesa Brasseurja, ki je leta 1860 posku{al prevesti stare zapise Majev (danes velja, da so njegovi prevodi brez zgodovinske vrednosti in zelo nedosledni, bolj plod Brasseurjeve domi{ljije). S staro legendo o kontinentu Mu in prou~evanjem indijanskih virov se je leta 1920 ponovno za~el ukvarjati angle{ki avtor James Churchward, a je bilo pozneje ugotovljeno, da je bila ve~ina njegovih dokazov izmi{ljenih.

MU IN LEMURIJA V sredini prej{njega stoletja so znanstveniki na podlagi fosilnih najdb iz Indije in Ju‘ne Amerike posku{ali postaviti teorijo, po kateri naj bi neko~ obstajala ogromna celina Lemurija (po lemur-

34 - JULIJ 09 -

ju, veverici podobnem sesalcu), ki se je raztezala prek Indije in Ju‘ne Amerike. Sodobna znanost potrjuje, da se celine premikajo in da sta si bili ti dve kopenski povr{ini, ki sta danes lo~eni, pred 180-imi milijoni let zelo blizu. To zamisel sta sprejela tudi Helena Blavatsky in Rudolf Steiner. Hapgoodova pomorska civilizacija, raz{irjena po vsem svetu, bi lahko bila tudi Lemurija, enako kot Mu ali Atlantida.

SE ATLANTIDA SPET DVIGUJE? Zanimanje za Atlantido so zopet o‘ivili poskusi rekonstrukcije te davne preteklosti pred dobrimi dvajsetimi leti. Fotografije iz letala, narejene leta 1968, so prvi~ pokazale ostanke zgradb pod vodo ob obali blizu otoka Biminija. To je spominjalo na napoved slavnega preroka Edgarja Cayceja, ki je leta 1940 rekel, da se bo Atlantida zopet za~ela dvigovati leta 1968/69. Podvodne raziskave na tem mestu so pokazale, da je na dnu oceana mogo~e razpoznati sledi starih poti. Ostale sledi bi lahko bili ostanki zidovij, piramide in celo v krog razporejenih ogromnih kamnitih blokov, podobnih tistim iz Stonehengea. A treba je re~i, da nobena od teh raziskav ni pripeljala do znanstveno sprejetih rezultatov. Skeptiki trdijo, da so zidovja in sledi poti pri Biminiju naravne oblike morskega dna, kar velja tudi za 150 kilometrov dolgo »pot« ob obali Venezuele. Ekipa oceanografov je leta 1975 objavila, da so z gotovostjo ugotovili obstoj potopljene celine sredi Atlantika. Ogromna globina, na kateri ta celina le‘i, pa zelo ote‘ko~a zbiranje dokazov, tako da se polemika nadaljuje. Do danes je zbranih ‘e dovolj dokazov o obstoju starodavnih civilizacij na mnogo vi{ji kulturni in tehnolo{ki ravni, kot smo predpostavljali do sedaj, in da Platonov mit temelji na resni~nosti, ter da je Hapgoodova teorija zelo verjetna. Aleksandar Milinkovi}

D


ZDRAVILCI

Slovenski pu{~avnik zdravi in napoveduje prihodnost

Srce je najve~ji u~itelj A

Foto A. Paljevec

Videnja pa je dobival ne le za posavgu{tin Knafelj* je slovenski Po notranji mir, modrost meznike, temve~ tudi za {ir{a dru‘bena pu{~avnik, ki ‘ivi po zgledu dogajanja. Leta 1988, ko je sodeloval s svetega Fran~i{ka. Tako kot in zdravje prihajajo pokojnim Ivanom Krambergerjem, je pri sanjasini v Indiji, ki v starosti zapustijo dru‘ino in se posvetijo samo {e du- k njemu ljudje z razli~nih Pre{ernovem spomeniku napovedal, da bo marca 1989 vstaja na Kosovu, da bo hovnemu razvoju pred kon~nim zlitkoncev Slovenije. Jugoslavija razpadla in da bo kri tekla v jem z Bogom, zdaj ‘e dve leti ‘ivi in meditira v samoti v ~arobnem smreko- va ni obdarila le z zdravilnimi mo~mi, potokih. vem gozdi~ku v bli‘ini vasi Polica na ampak tudi z jasnovidnostjo. Za~elo se Leta 1988, ko je {e ‘ivel v kme~ki hi{i, Dolenjskem. je do‘ivel prihod svetlobnega astralneje s tem, da je pravilno slutil in napovega bitja, ki ga je tudi upodobil na steni Leta 1996 je po notranjem videnju dal smrt nekaterih ljudi. narisal votlino in napovedal, da bo posKo je bil, denimo, na obisku pri biv- hi{e, v kateri je ‘ivel. Spominja se, kako tal pu{~avnik. Z lastnimi rokami je ste- {em starokatoli{kem duhovniku Fran- je istega leta, oble~en v belo meni{ko sal in postavil ve~ preprostih lesenih ko- cu Jerini in je ‘ena povedala, da je pre- haljo reda iz Sti~ne, zdravil ljudi pri Prelib. Zimskega mraza se ne boji, saj ga hlajen, ji je povedal, da bo mo‘ ~ez {tiri- {ernovem spomeniku. Tudi v doma~i aktualni politiki so se greje notranji ogenj, usvojil je namre~ najst dni pokojni. To se je tudi zgodilo. ve{~ino krepitve notranjega ognja ali Takih primerov je bilo {e dosti, a jih lju- njegove napovedi izkazale za resni~ne. Danilu Türku, ko ta {e ni bil predsedtako imenovani tibetanski tumo. dem ni ‘elel razgla{ati. nik dr‘ave, je denimo napovedal, da Dru‘bo mu delajo gozdne ‘ivali in bo to postal, medtem ko je Lojzetu Pema~ke, po notranji mir in modrost ter terletu, ki si je obetal zmago, povedal, zdravje pa prihajajo k njemu tudi ljuda bo na volitvah pora‘en. dje z razli~nih koncev Slovenije. Da Ko je bil Alojz Uran {e ‘upnik v ima sposobnost zdravljenja s pomo~jo [entvidu, mu je napovedal, da bo bo‘jega duha in prero{ki dar jasnopostal {kof, kar se je res zgodilo po vidnosti, je odkril ‘e v mladosti: njegovi vrnitvi iz Rima, ko je postal »Ko sem imel 23 let, bilo je leta {kof za Slovence v svetu. Pokojnemu 1965, sem ozdravil prvega ~loveka. To Alojzu [u{tarju je ob upokojitvi poveje bil neki Janez, ki je imel klini~no dal, da bo postal nad{kof, kar se je mrtvo nogo. Nad menoj je pri{la bo‘ja tudi uresni~ilo. In tretja napoved, za energija. Vzel sem njegov ~evelj, nokatero bo {e ~as pokazal, ali je resni~sil je opornico, ki ga je do krvi o‘ulila, na, je, da bo deset let krvavel za sloa tega ni ~util. [el sem v delavnico in vensko cerkev, potem pa bo postal odvil opornico stran. @ena je rekla, kaj kardinal. Tako naj bi po njegovem nori{, jaz pa sem odvrnil: „Pusti me videnju Slovenci dobili ~etrtega slozdaj, bo‘ji duh je nad menoj.“ Vrnil venskega kardinala. sem se nazaj, polo‘il roke nad Janeza in mu rekel: „Bog te ozdravlja!“ Tisti UDARCI trenutek je noga o‘ivela.« VODNARJEVE DOBE Sre~nemu Janezu so sledili {e mnogi drugi. Na Kure{~ku je ozdravil ~loZa vodnarjevo dobo, ki se je za~ela veka iz vasi Jezero, ki dvajset let ni Avgu{tin, ki z ve{~ino krepitve notranjega ognja 15. maja 1995, pravi Avgu{tin, da je sli{al. Petim slepim se je vrnil vid, ko kljubuje zimskemu mrazu, v tej mali hi{ici vsak uni~ujo~a. »Najprej je vodnar udaril jih je zdravil. Avgu{tina pa mati nara- dan meditira za Slovenijo. po komunizmu, sistemu ateizma, in

-

JULIJ

09 -

Misteriji 35


SRCE

JE NAJVE ~ JI U ~ ITELJ

ga je uni~il. Potem je udaril po religijah, ki jih ljudje ~edalje bolj zapu{~ajo in se oklepajo novodobne duhovnosti. A udaril bo tudi po „new age” in vse organizirane skupine bodo razpadle,« napoveduje Avgu{tin. Za vodnarjevo dobo je namre~ zna~ilen osebni individualizem. »Vodnar je zdaj „udaril” tudi po ekonomiji in gospodarstvu. Razpadanje starih struktur pa ima tudi svoje prednosti. Ko bodo ljudje revni, se bodo namre~ bolj za~eli zavedati duhovnih vrednot. Vodnarjeva doba bo trajala predvidoma 2150 let. V njej nih~e ne vodi nikogar, ampak vsak vodi samo samega sebe. ^e se ~lovek samouresni~i, je svoboden. ^im gre v neko duhovno {olo, mora stopiti v sistem in ga sprejeti. Vsaka skupina manipulira, pa naj bo to delovni kolektiv, religija ali dru{tvo, in izkori{~a privr‘ence. Vsak ~lovek ima lastno pot, ki jo mora sam prehoditi in naj jo prehodi,« je prepri~an Avgu{tin, ki ‘e vse ‘ivljenje sledi svojemu notra-

njemu glasu in je tudi v ~asu enoumja ostal zvest duhovnosti. Dru‘ina ga je zaradi gore~e predanosti duhovnosti zapustila. Ko mu je ‘ena dala ultimat, naj izbere med njo ali bogom, je raje izbral boga. Deset let preden se je odlo~il zapustiti civilizacijo, je nad pe~jo narisal votlino in rekel, da bo postal pu{~avnik. Vedel je, da bo nekega dne moral oditi iz vasi in zapustiti civilizacijo. Pred dvema letoma se je to tudi uresni~ilo. Po zgledu svetega Fran~i{ka, ki je vse dobil, ko je vse zapustil, je v molitvi boga zaprosil, da bi mu nekdo dovolil bivati na nekem mestu. Enkrat se je sprehajal po gozdu »Kova~evc« in zasli{al zvok motorke. @agal je nekdanji ‘upan ob~ine Grosuplje. Povedal mu je, kolikokrat si je za‘elel, da bi si na tem kraju postavil hi{ico za meditacijo. In tako je nastalo gozdnato bivali{~e iz ve~ majhnih skromnih kolib. Avgu{tin zdaj pre‘ivlja veliko ~asa v molitvi in meditaciji za vso Slovenijo. Napoveduje, da je pred njim {e {tirinajst let ‘ivljenja in da bo umrl natanko na bo‘i~, ko bo star osemdeset let. Zatrjuje, da je po treh letih in pol meditacije do‘ivel razsvetljenje. Prve njegove besede v razsvetljenem stanju so bile: »Vse je iluzija in prevara uma.« Drug izrek pa je udaril po svetih spisih: »Vsi sveti spisi so potvorba ~love{tva.« Bog ne pi{e knjig, ampak svojo misel sporo~a telepatsko. Indijski izrek pravi: Resnica je onkraj besed. Prava duhovnost je odprtost transcendentnemu, je odprtost resnici in vsemu, kar nas obkro‘a.

SPOZNAJ IN PREMAGAJ SEBE Avgu{tin je prava zakladnica duhovnih modrosti, a ne pripada nobeni ideologiji ali {oli. V vseh izro~ilih je na{el zrna resnice in tudi zablode ter naredil svojo sintezo. Z njim je, kot sam zatrjuje, duhovno povezanih okrog tiso~ ljudi po Sloveniji. Ugotavlja, da se vsak, ki se z njim sre~a, spremeni, in to na bolj{e.

36 - JULIJ 09 -

Svoje u~ence u~i, da spustijo svojo zavest iz uma, ki je ateist, v srce in poslu{ajo, kaj jim govori notranji glas. »Ta je notranji u~itelj. ^e ~lovek meditira, razvije ta glas paramatme, naddu{e. Naddu{a je bo‘ji glas v ~lovekovem srcu. Zahodni ~lovek ima zavest prete‘no v glavi. Meditacija se zgodi, ko se ~lovek z zavestjo spusti na raven srca. Ni‘je pa se ni dobro spustiti, ker je tam podzavest, pekel, travme, krvolo~nost. Srce je najve~ji u~itelj,« je prepri~an. Avgu{tin verjame v reinkarnacijo. Sam je izvajal avtoregresijo in pri{el nazaj vse do kamene dobe, pred pribli‘no 245 milijoni leti. Njegov reinkarnacijski film se je ustavil nekje v divjini, kjer je zagledal ptico, veliko kot ljubljanski zmaj, ki ga je hotela zagrabiti, on pa se ji je skril pod skalo. Ta slika se mu je pojavila kot petletnemu otroku in nedavno {e enkrat. Verjame, da je z bo‘anskega vidika reinkarnacija ponovno ponujena prilika, da ~lovek spremeni svoje ‘ivljenje v pozitivno, da se odre{i, odre{i pa se prek svojih del. Kot pravi Sveto pismo, vera brez del je mrtva. ^e ho~emo biti pozitivni, moramo sprejeti dve stvari: so~utje in strpnost. Avgu{tin verjame, da je na{ najve~ji u~itelj ‘ivljenje sámo. ^e se ~lovek od njega ni~ ne nau~i, je ‘ivel zaman. Vsak ima u~itelja v sebi. »Razsvetljen ~lovek je tisti, ki je povsem spontan, iz‘areva pozitivno energijo in je nesebi~en. Kdor premaga sebe, svoj ego, je premagal ves svet. ^e se ~lovek odpove samemu sebi, se osvobodi. Ljudje smo su‘nji neznanja, avidje. Avidja vlada temu svetu, politikom in nerazsvetljenim ljudem. Danes vlada doba egoizma in ljubezen je pogosto samo hlinjena ali pa se za njo skrivajo interesi.« In {e duhovno sporo~ilo za na{e bralce? »^lovek mora spoznati sebe. In kdor spozna sebe, spozna tudi druge. Vsi skupaj smo ena dru‘ina. Imejmo se radi in bodimo pozitivni.« Andreja Paljevec

D

* 040/184 569 - Avgu{tin Knafelj


PERIODNI SISTEM

Vloga kemijskih elementov v ~love{kem organizmu (30)

Cink

POSEBNE@ ^eprav je predstavnik barvnih kovin, je vseeno posebne‘, ki izstopa iz te skupine. Tako ne tvori obarvanih spojin, za kar gre zasluga polnim d-orbitalam, ki ne absorbirajo energije fotona. Svetloba pa tudi pospe{uje oddajanje elektronov, ki kro‘ijo okrog jedra cinka, in za cink je zna~ilen pojav fotokorozivnosti. Poseben je {e po nizkem tali{~u pri 419 °C, upari pa se ‘e pri dobrih 900 stopinjah, ko ve~ina kovin sploh {e ne postane teko~ih. Ravno nizka temperatura taljenja in uparjanja je naredila zgodovino cinka polno preobratov in zapletov. Prvi znani izdelek iz cinka je kamenodobna figuri-

skovanjem »‘ivalske elektrike« s pomo~jo cinka odkrije galvanski ~len. To odkritje uporabi njegov prijatelj Volta, ki skupaj sestavi bakrene in cinkove plo{~e in jih potopi v elektrolit. Cink pri~ne korodirati, ob tem pa elektrone oddaja bakru in tako nastane elektri~ni tok. Tako svet ob pri~etku 19. stoletja po zaslugi cinka dobi prvi uporabni vir elektrike. [e danes obi~ajne cenene baterijske vlo‘ke poganja elektrone oddajajo~i cink, na{li pa so se tudi drugi porabniki. Veliko cinka porabi avtomobilska industrija, ki s pocinkanjem plo~evine jeklenim konji~kom podalj{uje ‘ivljenje. Velja omeniti, da se danes kar tretjino svetovne proizvodnje cinka porabi za galvansko pocinkanje raznih izdelkov iz ‘eleza. Med velike porabnike {tejemo {e metalur{ko, kemijsko, gumarsko, kmetijsko in barvarsko industrijo. V svetu danes proizvedejo okoli 10 milijonov ton te svetle mehke kovine, kar jo postavlja na ~etrto mesto v svetovni proizvodnji. ^eprav ga kar tretjino reciklirajo, pa trenutno znane zemeljske rezerve ob enaki porabi zado{~ajo le {e za dobrih petdeset let. Poraba pa se utegne {e zvi{ati, saj prihajajo nove tehnologije, ki potrebujejo cink. Eden zadnjih tak{nih hitov je tiskalnik brez tonerja, ki pi{e na s cinkom prepojen papir in uporablja njegovo lastnost fotokorozije.

Cink potrebujejo vsi, od mikroorganizmov preko rastlin do ‘ivali in ljudi. ca s podro~ja Romunije, ki je kar slabih devet desetin sestavljena iz tridesetega elementa. Kasneje cink anti~ne civilizacije uporabljajo nevede, ko cinkovo rudo skupaj z bakreno in ostalimi dodatki talijo v medenino. Rimljani sicer najdejo ostanke srebrnkaste mehke kovine v svojih pe~eh, a jim ne pripi{ejo kak{ne posebne vrednosti ali pomena. Zunaj Evrope stvari niso dosti druga~ne, z izjemo Indije. Tam prepoznajo ne samo gospodarske, pa~ pa tudi medicinske lastnosti cinka ‘e tristo let pred na{im {tetjem. Tako od 12. pa do 16. stoletja Indijci kot edini, ki znajo pridobiti cink, proizvedejo kar milijon ton te mehke kovine. ^eprav cink v Evropi prvi opi{e ‘e alkimist Paracelsus (1493–1541), pa proces pridobivanja javno ni znan vse do 1751 in podjetni Indijci ga izva‘ajo k nam po za cink izredno visoki ceni. Cink postane pomemben ne le kot sestavina medenine, ko se pri~nejo poskusi z elektriko. Tako Italijan Galvani med razi-

POVEZAN Z RASTJO

Foto splet

P

ozdravljeni znova vsi za kemijo vneti bralci Misterijev, ki si ohladitve v poletni vro~ini i{~ete v skrivnostnih vodah periodnega sistema elementov. Danes nas na tridesetem mestu tabele, prav na koncu prve vrstice tranzicijskih kovin, pri~akuje element, ki je dolgo ~asa ostajal skrivnosten, {e danes pa nih~e zagotovo ne ve, kako je sploh dobil ime – cink. ^isti cink je krhka srebrna kovina, ki je dobro obstojna po zaslugi tanke plasti cinkovega karbonata, ki nastane ob stiku kovine z ogljikovim dioksidom in prepre~i nadaljnje reagiranje. V temperaturnem obmo~ju med 100 in 210 °C zgubi svojo krhkost in postane dobro koven in vle~ljiv. V naravi ga ~istega ne sre~amo, predvsem zaradi njegove lastnosti, da se izredno rad spaja, {e najraje z ‘veplom. To pa seveda {e ne pomeni, da je redek, saj zavzema 24. mesto po pogostosti v sestavi zemlje, kar pomeni, da je na{ planet sestavljen tudi iz 0,007 ute‘nega odstotka cinka.

(1)

Cink je nebarviti pu{~obne‘ v pisanem svetu prehodnih kovin.

Prepojen pa je s cinkom tudi zemeljski ‘ivelj in za 30. element velja, da ga potrebujejo ve~inoma vsi, od mikroorganizmov preko rastlin do ‘ivali in ~loveka. Cink je v svetu ‘ivih bitij skrivnostno povezan z rastjo. V rastlinah je cink fiksiran in njegovo pomanjkanje se

-

JULIJ

09 -

Misteriji 37


zato ka‘e v zmanj{ani rasti novih poganjkov. @ivali, ki so jim iz prehrane odstranili cink, poleg kopice drugih te‘av predvsem zaostajajo v rasti in ob dodajanju cinka se pove~a tudi njihova te‘a Prav z zaostajanjem v rasti otrok se je nedolgo nazaj ukvarjala Tur~ija, ki je problem re{ila prav salomonsko in je lahko svetel vzor mnogim, ne samo nerazvitim de‘elam. Sistemati~no so namre~ vzgojili vrste p{enice, ki vsrkavajo ve~ cinka, nato pa polja pognojili z dodatkom cinkovega sulfata. Prvi u~inek, ki so ga opazili, je bilo osemkratno pove~anje hektarskega donosa, drugo presene~enje pa so bili izredno pozitivni u~inki na rast in splo{no zdravje otrok, ki so jedli kruh iz s cinkom obogatene moke. Za ~loveka je namre~ ‘ivljenje brez cinka nemogo~e, pomanjkanje pa lahko povzro~a kup te‘av. Trideseti element ima namre~ v ~love{kem telesu toliko funkcij, da znanstvenikom vseh niti {e ni uspelo pre{teti. Delovanje cinka v telesu lahko razdelimo na tri glavne skupine: signalno, kjer nastopa kot sestavni del nekaterih hormonov, strukturno, ker zagotavlja obliko in delovanje proteinov, in pa encimsko kataliti~no. ^love{ko telo ga vsebuje dva do {tiri grame, razporejen pa je ve~inoma enakomerno po telesu z izrazito pove~ano koncentracijo v mo{ko ekskluzivni prostati. Mo{ko telo vsebuje ve~ cinka kot ‘ensko, vi{je pa so tudi dnevne potrebe po tej mehki kovini.

CINK IN HORMONI ^love{ko telo je kolonija razli~no specializiranih celic, ki kljub temu, da lahko v primernih pogojih vsaka posebej {e vedno ‘ivi zunaj te kolonije, tvorijo celoto in funkcionirajo v skupno dobro. Da vsi ti bilijoni delujejo usklajeno, potrebujejo dobro medsebojno komunikacijo. Ta v telesu poteka na dveh ravneh. Prvi in hitrej{i na~in, ki je bolj kratkega dometa, je v obliki elektri~nih impulzov, ki te~ejo po ‘iv~evju. Drugi na~in je dalj{ega dometa, po~asnej{i in temelji na kemi~nih lastnostih signalnih snovi, ki jim pravimo hormoni. Ti potu-

38 - JULIJ 09 -

Foto splet

CINK (1)

Cinkanje – takole za{~iteni vijaki bodo dolgo kljubovali vplivom iz okolja.

jejo s krvjo in prena{ajo sporo~ilo od celice do celice. Cink je komponenta mnogih hormonov, ki so povezani z rastjo, prehranjevanjem, odzivom imunskega sistema in razmno‘evanjem. Cink je povezan s tvorbo leptina, hormona, ki daje ob~utek sitosti, zavira apetit in z delovanjem na {~itni~ne hormone vpliva na hitrost, s katero porabljamo zau‘ite kalorije. Zdravim prostovoljcem v raziskavi se je namre~ koli~ina leptina dvignila, ko so nekaj tednov u‘ivali dodatek cinka. Cink je ravno tako vpleten v obratni proces – ustvarjanje apetita in mnoge primere anoreksije povezujejo ravno s pomanjkanjem tega elementa. ^e gremo od apetita k prebavi in izrabi hrane, se ponovno sre~amo z mehko kovino, saj je inzulin, eden glavnih presnovnih hormonov, ute‘no sestavljen kar iz treh odstotkov cinka. Poskusi z ‘ivalmi so pokazali, da pomanjkanje cinka pripelje do avtoimunskih bolezni in tako so ‘ivali obolele za diabetesom tipa 1, kjer celice, ki proizvajajo inzulin, odmrejo. Pri diabetesu tipa 2 slinavka {e vedno proizvaja inzulin, a ne v zadostnih koli~inah. Ker celice lahko proizvajajo inzulin, ne morejo pa cinka, je pomanjkanje tega elementa en mo‘en vzrok za nastanek te bolezni. Pri laboratorijskih mi{ih, ki so jim iz prehrane odstranili to mehko kovino, se je proizvodnja inzulina ob~utno zni‘ala.

Pa ni le proizvodnja inzulina tista, ki zahteva udejstvovanje cinka; sodelovanje cinka zahtevata tudi skladi{~enje in uporaba tega hormona, ki ni‘a sladkor. Tako so ‘e desetletja nazaj (spet na glodavcih, tokrat hr~kih) dognali, da je pri enaki koli~ini inzulina krvni sladkor ob pomanjkanju cinka vi{ji. Uradna medicina zaenkrat {e ne vidi povezave med pomanjkanjem cinka in motnjami v presnovi sladkorja, priprave in raziskave pa se ‘e dolgo vle~ejo. ^isto in jasno povezavo med delovanjem inzulina in cinka pa vidi farmacija, ki medicino oskrbuje z zdravili.

ZA DIABETIKE Zadnje ~ase intenzivno spodbujajo uporabo dolgo delujo~ega inzulina, ki se prodaja pod raznimi imeni. Zanj je zna~ilno, da deluje zelo zelo dolgo, od 24 pa vse do 36 ur, za razliko od obi~ajnega »hitrega« inzulina. Kljub tako razli~nemu delovanju pa ga od obi~ajnega inzulina lo~i le ena malenkost: dodan mu je cink. Pri ve~ini diabetikov v eni od raziskav so ugotovili izrazito nizke krvne vrednosti cinka, stvar pa postane {e bolj zapletena, ker diabetes ‘e sam po sebi vodi k {e ve~jemu izlo~anju cinka z urinom in tako zaplete obolelega v spiralo, ki vodi na samo dno pomanjkanja tridesetega elementa. Za sladkorne bolnike je zna~ilna ve~ja nagnjenost k oku‘bam. Njihov imunski sistem se {ibkeje in po~asneje odziva na oku‘be, eden od vzrokov za to pa bi spet lahko bilo pomanjkanje cinka, ki je, kot bomo videli naslednji~, nepogre{ljiv del dobrega imunskega sistema. O hormonih pri‘eljca in imunskem sistemu, pa o tem, kako si izostriti voh in okus, kako ohraniti vitalen imunski sistem in pospe{iti rast las bo tekla beseda v prihodnjem nadaljevanju o cinku, govorili pa bomo tudi o bolj neprijetnih stvareh – posledicah pomanjkanja cinka. Do takrat pa le izkusite vse lepote poletja in naj bo va{ ‘ivljenjski sladkor visok, ne pa krvni, za kar seveda potrebujete zadostno koli~ino cinka v telesu in prav to Vam ‘elim, pa lepo pozdravljeni. Sa{o Burja

D


NEXUS

Alec Newald trdi, da so ga dobrohotni Nezemljani ugrabili in odpeljali na svoj planet

Deset dni pri Nezemljanih

ZEMLJA – DRUGI DOM »I{~emo svoj novi dom, kar traja ‘e veliko (va{ih) let. Najbolj{a se nam je zdela Zemlja, vendar je najve~ji problem, da te‘ko prena{amo va{o silo te‘nosti. Nam kot humanoidni rasi se izteka ~as, da razvijemo potomstvo, ki bi lahko obstalo na kak{nem drugem planetu. Imamo nekoliko mo‘nosti in morda se bomo morali prilagoditi novim okoljem, kot je planet Zemlja – kateri radi pravimo na{ drugi dom, ~eprav smo {e dale~

Sedaj je velika verjetnost, da bo Zemlja v bli`nji prihodnosti do‘ivela velike spremembe. od tega, da bi lahko na njej ‘iveli ves ~as,« je povedala Zeena. »Ampak na{ planet je ‘e dokaj zaseden,« sem pripomnil. »Oh, z vladajo~imi na Zemlji se o tem pogovarjamo ‘e od petdesetih let prej{njega stoletja. Oni poznajo na{e ‘elje in potrebe, dogovorili smo se celo o svojevrstni izmenjavi. Ampak vsi se ne dr‘ijo svojega dela dogovora.« »Kaj so vladarji rekli, ko ste izrazili ‘eljo, da se neko~ v prihodnosti vrnete na Zemljo?« sem vpra{al. »Zanimal jih je samo cvenk,« je komentirala. »Saj nas ni tako veliko,« je nadaljevala Zeena. Petnajst milijonov je v celoti gledano malo, ali ne, v primerjavi z milijardami, kolikor je vas? In na{a tehnologija, ki bi vam jo dali v zameno, bi vam mo~no olaj{ala ‘ivljenje. Zgodovina bi se lahko ponovila. Morda boste pri~e na{ega vzajemnega kri‘anja, da bi spet postali ena rasa, kot se je ‘e zgodilo neko~ davno v va{i preteklosti.

STAREŠINE Stare{ine, na{i daljni, a skupni predniki, so velikokrat pri{li na Zemljo, a za vas je najva‘nej{i njihov obisk pred dvema milijonoma let. Oni niso bili prvi Nezemljani, ki so pri{li sem. Oni in drugi ‘ivijo v Son~nem sistemu, kot ga vi imenujete, in ga raziskujejo ‘e stotine milijonov let. Ti potniki so okronali nekatere zgodnej{e poskuse, da se na Zemlji ustvari rasa humanoidov, katerih kon~ni rezultat je bil Homo sapiens. Nekateri Stare{ine so ostali z va{o raso, ki je bila v povojih. Drugi so {li naprej. Ob~asno je prihajalo do konfliktov z drugimi nezemeljskimi rasami okoli tega, kaj je bolje za ene ali druge, tako kot na tvojem planetu sedaj potekajo konflikti med pripadniki va{e vrste. Mora{ razumeti, da je Zemlja zelo posebno mesto. Zelo je lepa in mnogi so jo po‘eleli imeti zase. Celo mi, ~eprav je ne ‘elimo posedovati, bi radi ‘iveli na njej. Na va{ planet se je ne tako davno namerila neka „sila“, ki si lasti pravico do Zemlje in vsega, kar je na njej. Ampak ko je osvojila va{ planet, je doumela, da jo ~aka nenehna borba, saj takrat niste bili taki kot sedaj. Bili ste na dobri poti do razsvetljenja, z zelo trdnimi duhovnimi temelji. V resnici ste bili sko-

Ilustracija splet

N

ovozelandec Alec Newald trdi, da ga je skupina dobrohotnih Nezemljanov leta 1989 ugrabila in za deset dni odpeljala na svoj planet. V knjigi SoEvolucija (CoEvolution) opisuje desetdnevno potovanje v domovanje svojih ugrabiteljev, planeta Haven, in kontroverze, ki so jih njegova do‘ivetja izzvala na Zemlji. Najbr‘ sem v trenutku zaspal. Ko sem spet odprl o~i, je Zeena sedela z druge strani pregrajenega prostora, v katerem sem bil name{~en. »Pridi. Imava samo {e dva va{a zemeljska dneva in se morava {e veliko nau~iti, preden se vrnem v svoj dom.« Svoj dom! Me pa res zanima, kak{en je ta njen planet, sem pomislil, takoj zatem pa dojel, da mi je Zeena prebrala misli. »Pribli‘no tako velik kot Mars v va{em Son~nem sistemu. Vendar ni v najbolj{em stanju, ker na{e sonce po~asi odmira in nas njegovo sevanje ‘ge. Izgubljamo tudi na{o atmosfero. Stvar lahko do neke mere popravimo, a ne za trajno.« »To pa ni sli{ati preve~ obetavno. Kako ukrepate v zvezi s tem?« sem vpra{al.

Levo: portret Nezemljanke Zeene. Zgoraj: vozilo v mestu Nezemljanov po avtorjevem opisu

-

JULIJ

09 -

Misteriji 39


D ESET

GOSPODARSTVO: Novi finan~ni svetovni red ZDRAVJE: ^ude‘ni mineralni dodatek – integralna terapija MEDICINA: Nevarnosti transfuzije krvi INTERVJU – SEMIR OSMANAGI]: Viso{ka dolina piramid – projekt 21. stoletja GLEDANJE NA DALJAVO: Telepatsko pristajanje na Luni NLP: Koevolucija – medplanetarna pustolov{~ina Hrva{ki mese~nik Nexus lahko v Sloveniji naro~ite po telefonu: 01/231 93 60 ali 031/662 092

40 - JULIJ 09 -

DNI PRI

N EZEMLJANIH

raj enako mo~ni kot ta sila. Zato vas je zavedla, ker vas druga~e ni mogla obvladati; ko pa vas je obvladala, je spremenila va{ temeljni ustroj, va{o DNK. Pohabila vas je in vas v razvoju vrnila tiso~e let nazaj. Nekateri ljudje na tvojem planetu so se tej sili prilagodili. Dala jim je veliko mo~, a nekateri v svoji neumnosti mislijo, da jo obvladujejo. Seveda so zelo naivni, saj se ta sila oziroma tuja entiteta hrani s temi ljudmi ali, to~neje, s konflikti, ki jih ti ljudje ustvarjajo v svojem grabljenju po mo~i in bogastvu. Dokler mra~ni sili to odgovarja, bo s tem nadaljevala, saj se najve~ hrani s ~ustvom strahu. To silo boste najla‘je premagali, ~e iz svoje dru‘be od‘enete strah. Tako jo boste prakti~no izstradali. Takrat bo morala oditi drugam, da si poi{~e nek la‘ji plen. Va{a ~love{ka rasa je ena zelo redkih, ki ‘ivijo z najbolj nenavadno stvarjo – ~ustvi – zaradi ~esar je ta sila k vam tudi pri{la. Tudi mi smo neko~ imeli ~ustva, tako mi je bilo re~eno, nekateri pa pravijo, da jih lahko sedaj povrnemo z novim programom oplojevanja, s katerim eksperimentiramo. Va{e dru‘be od samega za~etka vcepljajo strah v va{e ‘ivljenje. Va{i visoki sve~eniki v starih ~asih so zvi{ka grmeli na navadne ljudi in jim opisovali, kak{na prekletstva si bodo nakopali, ~e bodo razjezili vsemogo~ne bogove svojega ~asa. To mi je prav sme{no, saj so bili ti vsemogo~ni bogovi prav tak{ni kakor jaz. Zastra{evanje se nadaljuje, le da imate danes stokrat ve~ zakonov kot prej. Ampak to niso zakoni Narave, temve~ zakoni va{ih manipulatorjev, s katerimi manipulira temna sila. Zakone Narave pa vsak dan kr{ite, ko se vozite v slu‘bo v va{ih odvratnih strojih. [e bolj ~udno nam je, da to vsi veste, a kljub temu s tem nadaljujete. Zakaj v va{i dru‘bi ni kak{nega zakona proti temu? Mar onesna‘evanje ne ubija? Zakaj zapravljate ogromne koli~ine denarja, da re{ite eno samo ‘ivljenje, medtem ko milijoni umirajo v oddaljenih podro~jih zaradi majhnih zneskov tega istega denarja?

Zeena pa je vendarle imela tudi nekaj spodbudnih novic. Namignila je, da bo temna sila kmalu ob~utila te‘o napada od zgoraj ter da bodo potekale bitke na morju in pod vodo, pa tudi visoko na nebu. O teh dogodkih bo ve~ina ljudi zelo malo vedela, razen tistih, ki jih bodo zajele posledice teh bitk. S tem je mislila na vedno huj{a neurja, ki bodo besnela na Zemlji; neurja, kakr{na so neko~ bila omejena na vrtin~ne to~ke na na{em planetu (podro~je zahodnega Atlantika pri Bermudih in zahodnega Pacifika jugovzhodno od Japonske), pa se bodo sedaj pojavljala po vsem planetu.

DIMENZIJSKI SKOK »Ste pred velikim dimenzijskim skokom, kakr{nega {e niste do‘iveli; skokom, ki vas bo pripeljal bli‘e mojemu narodu. In to vsi te‘ko ~akamo! Kolikokrat se vam je zgodilo, da ste iskali nek predmet v sobi, a ga niste mogli najti? Ko se malo pozneje vrnete v sobo, pa je pred va{im nosom; izklju~eno je, da ga ne bi videli, ko ste ga iskali. To ka‘e, da nisi vedno tam, kjer misli{, da si. Trik je v tem, da ob teh mini skokih ohranja{ popolno zavedanje in da se zaveda{, kam si od{el. Mislim, da bo{ zelo presene~en, ~e ti re~em, da nas bo{ na{el nedale~ stran; prihajamo iz va{e prihodnosti! Lahko bi se vrnili dlje v preteklost, a to je sedaj tisto, kar potrebujemo. Razlog za tolik{no {tevilo ugrabitev na va{em planetu v zadnjih nekaj letih va{ega ~asa je, da je to zadnja prilo‘nost za na{o raso – in druge rase Nezemljanov s podobnimi te‘avami – da komunicirajo z vami kot z raso, preden se ne spremenite in ne privzamete oblike, s katero si ne bomo ve~ mogli pomagati. Sedaj je namre~ velika verjetnost, da bo Zemlja v ne tako oddaljeni prihodnosti do‘ivela velike spremembe.« Alec Newald

D

Celoten ~lanek si lahko preberete v novi {tevilki hrva{ke izdaje Nexusa, ki je naprodaj tudi v Sloveniji.


POTI DO ZDRAVJA

Pulzno magnetna terapija zaustavlja razgradnjo hrustanca

Preobrnila je osteoporozo P

red petimi leti me je za~elo boleti v trtici in za~ele so me boleti tudi cevaste kosti. Bole~ina je bila toga in ni nikoli povsem izginila. Preden so mi odkrili osteoporozo, je preteklo {e tri leta, saj nisem takoj {la na pregled. Bole~ine v trtici sem pripisovala svojemu prete‘no sede~emu poklicu,« pojasnjuje Fikreta Mahi}, ki se je priselila v Slovenijo iz Velike Kladu{e in je bila vrsto let zaposlena v administraciji na urolo{kem oddelku klini~nega centra v Ljubljani. Z mo‘em, ki je sladkorni bolnik, sta poskusila z alternativnim zdravljenjem v Zdravilnem centru Medin. Rezultati zdravljenja osteoporoze s pulzno magnetno terapijo in sladkorne bolezni z infopatskimi kapljicami, frekven~no elektroterapijo in bioresonan~no terapijo so pri obeh zelo pozitivni: Fikreti se je kostna masa izbolj{ala za dva odstotka, mo‘u pa je raven sladkorja v krvi ob~utno padla. Ker ima Fikreta Mahi} ‘e trideset let ledvi~ne kamne, redno hodi na ultrazvo~ne preglede trebuha. Pravi, da ima enkrat ve~ kamnov, drugi~ manj, saj se ti izlo~ijo po naravni poti, tako da se je kljub ob~asnim hudim bole~inam, ki spremljajo izlo~anje kamnov, nekako navadila ‘iveti s to tegobo. Zdravnica jo je zaradi ledvi~nih kamnov napotila tudi na pregled za osteoporozo. [e pred upokojitvijo jo je za~ela boleti tudi trtica in kadar je vstala s stola, je imela ob~utek, kot da jo bo spodaj razneslo, opi{e svoje bole~ine. Na pregledu so odkrili, da ima osteoporozo, zato je takoj za~ela s klasi~nim medicinskim zdravljenjem. Enkrat na teden {e vedno u‘iva tablete Fosavance in vsak dan kalcijev karbonat. Po osmih mesecih jemanja teh zdravil je od sorodnikov zvedela, da center

Pulzna magnetna terapija zvi{a {tevilo hrustan~nih celic hondrocitov. Medin, prvi integrativni center za zdravljenje te‘kih, dolgotrajnih bolezni in preventivo, ki je odprl svoja vrata lani v za~etku decembra in deluje pod okriljem znanstveno-raziskovalnega In{tituta Bion v Ljubljani, zdravi tudi sladkorne bolnike. Njen mo‘ je moral jemati inzulin kar {estkrat na dan. Preden sta se odlo~ila za terapijo v Medinu, je bil mo‘ tudi na rednem pregledu ledvic pri urologu in na kontroli PSA, kjer je ultrazvok pokazal pove~ano prostato. Vesna [ipka, zdravnica v Medinu, je pri diagnosticiranju z Oberonom, posebno rusko napravo za funkcionalno ugotavljanje telesnih sprememb, prav tako odkrila pove~ano prostato, ~eprav sicer ni ni~ vedela o ultrazvo~nem pregledu.

»To je bila pika na i za najino zaupanje v diagnostiko in terapijo,« pove Fikreta, ki sprva sploh ni pomislila, da bi se tudi sama zdravila. Ko je ~akala mo‘a, je pobarala zdravnico, ali imajo tudi kak{ne terapije za zdravljenje osteoporoze. Zdravnica ji je predlagala, naj poskusi z magnetno terapijo. In tako je od novembra lani do marca redno dvakrat na teden hodila na magnetno pulzno terapijo. Terapija temelji na na~elu pulzirajo~ega magnetnega polja, ki vpliva na biokemi~ne in biofizikalne procese v celicah, zlasti na {ibkej{e in obolele celice. Pulzna magnetna terapija zvi{a {tevilo hrustan~nih celic hondrocitov ter zaustavlja razgradnjo hrustanca. Na ta na~in prepre~uje izgubo kostnega tkiva in ponovno vzpostavlja kostno maso. V tujini in tudi ‘e pri nas to metodo uspe{no uporabljajo pri razli~nih boleznih, med drugim pri artritisu, revmatiz-

Fikreta Mahi}* Spol: ‘enski Starost: 59 let Za~etek te‘av: leta 2004 Znaki: bole~ine v trtici, kosteh, sklepih Diagnoza: osteoporoza Zdravljenje: pulzna magnetna terapija Po~utje danes: Ima {e vedno veliko energije in veliko ji pomeni, da se je osteoporoza zmanj{ala za dva odstotka.

Foto A. Paljevec

»

* 041/346 177

-

JULIJ

09 -

Misteriji 41


P REOBRNILA

JE OSTEOPOROZO

mu, multipli sklerozi, migrenah, za celjenje zlomljenih kosti in ran, za zdravljenje atletskih po{kodb. Marca je Fikreta {la na redno kontrolo za osteoporozo in meritve mineralne gostote kosti so pokazale dvoodstotno izbolj{anje. V zdravni{kem mnenju o meritvi mineralne gostote kosti – degenerativne spremembe na robovih mejnih sklepnih ploskev korpusov ledvenih vretenc – pi{e: »Vrednosti mineralne kostne gostote so nekoliko vi{je od onih iz lanskega leta, tako da se njeno izgubljanje ne nadaljuje. Za dve enoti se je stanje zbolj{alo od lanskega leta.« »Zdravila sama osteoporoze ne zdravijo, samo upo~asnijo napredovanje. Izbolj{anje je nastopilo izklju~no zaradi pulzne magnetne terapije, po kateri se vedno dobro po~utim. Bolela so me ‘e kolena, kolki, za~ele so se degenerativne spremembe na prstih na rokah, ampak odkar hodim v Zdravilni center Medin se je ta proces zaustavil. Ne ~utim ve~ skoraj nobenih bole~in v sklepih in kosteh,« pove Fikreta. Zdravnica Vesna [ipka, homeopatinja in zdravilka, ji je svetovala, da je priporo~ljivo narediti magnetno terapijo na pol leta in poskrbeti tudi za dovolj vitamina D, son~ne svetlobe. Fikreto so dobri rezultati zdravljenja spodbudili, da {e naprej nadaljuje s terapijo. Sicer pa ima ‘ivahna gospa na sploh veliko energije in pravi, da se sploh ne more umiriti, ~eprav bo kmalu stara {estdeset let. Hodi {e v honorarno slu‘bo na nevrolo{ko ambulanto v Fu‘inah, ker ji je pomembno, da slu‘i ljudem.

KAPLJICE ZA DIABETES Tudi mo‘u Huseinu Mahi}u, s katerim sta poro~ena od leta 1977 in imata h~erko, se je stanje po rednem zdravljenju dvakrat na teden s frekven~no elektroterapijo in jemanju infopatskih kapljic ob~utno izbolj{alo. Infopatija je zdravilska metoda, ki sodi v skupino »energijskih metod« in deluje na ~lovekovo biopolje. Po dolgolet-

42 - JULIJ 09 -

nih izku{njah Biona se je izkazala za uspe{no pri zdravljenju sladkorne bolezni, alergij in glavobolov. Uporablja informacije izbrane snovi ali kompozicije snovi za dolo~en u~inek na fiziolo{ko stanje organizma prek njegovega bioelektromagnetnega polja. Kapljice vsebujejo kombinacijo molekulskih informacij skrbno izbranih naravnih snovi. Teko~ina v njih je zmes slovenske izvirske vode in jedilnega etanola, ki zagotavlja njihovo sterilnost. Gre za izviren zdravilski pripravek brez vseh kemi~nih dodatkov, narejen s posebno tehnologijo Elibratech, pri kateri so vibracije elektri~no vtisnjene v kalcitno silikatno nanomre‘o (koloid). To je izredno majhna struktura, ki se izoblikuje po strukturi izhodi{~nih molekul, ohranja njihovo biolo{ko dejavno informacijo in skrbi za prenos le-te v biopolje telesa, ki jih vsrka iz kapljic in uporabi za zdravilni proces. »Ko se telo enkrat naje inzulina, postanejo diabetiki depresivni. Mo‘ je lahko eksplodiral v trenutku. Takrat sem stisnila zobe, ker vem, da je to posledica bolezni, ne pa zlobe. Preden sva za~ela s terapijo, ni bilo dneva, da ne bi ~esa na{el, kar bi ga zmotilo,« pojasnjuje Fikreta, ki kot zdravstvena delavka premore veliko razumevanja za soproga. Potem ko je za~el u‘ivati kapljice Diabetan in Nemiran, ki so povsem naravne, pa so izbruhi redkej{i, ~ustveno je postal bolj stabilen, opa‘a Fikreta. Zjutraj in zve~er u‘iva po 15 kapljic petnajst minut pred jedjo in jih ‘vrklja v ustih najmanj pet minut, potem pa jih pogoltne. In kar je najpomembneje: raven sladkorja se je ob~utno zni‘ala. V za~etku so bile vrednosti sladkorja zjutraj 17,4 … 13,4, nazadnje pa 8,2 … 7,0. Opazila je, da se mo‘u, ~e slu~ajno kdaj pozabi vzeti kapljice, raven sladkorja v krvi spet malo zvi{a. Poleg infopatskih kapljic Husein redno zdravi sladkorno bolezen v centru Medin {e s frekven~no elektroterapijo in bioresonan~no terapijo, ki preoblikuje

bioelektromagnetna nihanja iz obolelega predela v telesu v zdravilna nihanja in jih dovaja kot terapevtski signal nazaj v telo. Frekven~na elektroterapija pa prek elektromagnetnih valovanj, ki jih ustvarja izmeni~ni elektri~ni tok natan~no dolo~enih frekvenc pri zelo nizkih napetostih, spodbuja stabilno delovanje posameznega organa, ‘lez in drugih delov telesa. Posamezna terapija traja pribli‘no 45 minut in je povsem nebole~a, brez ne‘elenih stranskih u~inkov.

BRACOVA POMO^ Poleg prijazne ekipe zdravilnega centra Medin pa je na{la Fikreta {e enega u~inkovitega pomo~nika, ~igar delovanje sicer ni znanstveno preverjeno, se pa k njemu zateka po pomo~ ogromno ljudi, ki nato poro~ajo o nenadnih ozdravitvah, razre{itvah dru‘inskih in partnerskih te‘av, izbolj{anju gmotnega polo‘aja, uspehu … To je karizmati~ni Braco iz Zagreba, ki pozitivno deluje na ljudi ‘e samo s svojo prisotnostjo in pogledom. Pred {tirimi leti je bila pri njem prvi~ in pravi, da se je takrat po~utila zmedeno, srce ji je razbijalo v prsih, ~utila ga je celo v grlu. Na sre~anja z njim je vzela sliki h~erke in mo‘a. H~erka je potem na njej opazila spremembe in se ji zdaj vselej tudi sama pridru‘i, ko Braco enkrat na mesec pride v Ljubljano v hotel Mons. Fikreta opa‘a, da se po sre~anjih z Bracom bolje po~uti, da ji to pomaga pri razre{evanju te‘av v dru‘ini, tudi h~erka si zdaj ureja ‘ivljenje, {tudira naprej in si i{~e slu‘bo. Bracu vselej v mislih pove za svojo stisko in ji odle‘e, kot bi {la k spovedi. »Sem ateist, a verjamem v nekaj. Braco je nekako uredil na{o dru‘ino. Najprej v mislih prosim za vse ljudi tega sveta, vse milijarde ljudi, ki potrebujejo njegovo pomo~, ki jim jo lahko da. Potem pa prosim {e za svojo dru‘ino. Zdi se mi zelo sebi~no, da bi pri{la k takemu izjemnemu ~loveku in potem prosila samo zase,« sklene Fikreta. Andreja Paljevec

D


BIODINAMIKA

Biolo{ko dinami~na metoda pridelovanja hrane (19)

Rman je pravi ~arodej P

o Steinerju, utemeljitelju biodinamike, naj bi rman urejal procese kalija, torej procese v ‘ivih organizmih, katerih nosilec je kalij. Drobno razvejani listi~i rmana zacelijo rane, ki bi jih sicer moral {ivati kirurg, in to tako hitro in tako dobro, da se brazgotina komaj vidi. Se zato imenuje tudi »hajdu{ka trava«? Kot jutranji ~aj zna prebuditi bolj kot vsaka kava, saj pripelje astralnost tja, kjer naj bi delovala – po no~nem izletu spet v fizi~no telo, kjer se z njim tako pove‘e, da se v telesu spet po~utimo doma. Podpira pa tudi delovanje ledvic in srca. ^e z rmanovim ~ajem {kropimo rastline, cvetijo ve~ in pridelki so ve~ji. Kolerabica ali solata, ki jo po{kropimo z rmanovim ~ajem, oblikujeta ob steblu nove kolerabice ali solatne glavice. Ta skoraj olesenela, prej robata kot ne‘no ljubezniva rastlina … Kako dale~ je ~lovek od tega, da bi naravo poznal, kako dale~ od tega, da bi jo doumel … Kak{na prepotentna neumnost botruje genski tehniki, ki jo ho~e »izbolj{ati«!

Venerin preparat iz rmana pomaga rastlini oblikovati dobro kaljivo seme. ko{eno, je rman takrat obarval svoje cvetove ‘e sivorjavo. In prav takrat in tak je najbolj{i, ima v sebi najve~ Venerinih energij. Rastlina je takrat ‘e zelo suha in drobne cvetove je komaj {e potrebno su{iti.

JELENOV MEHUR Izdelovanje Venerinega kompostnega preparata iz rmana je dolgotrajno. Avgusta nabran rman shranimo vse do pomladi. Spomladi drobno rmanovo cvetje navla‘imo z rmanovim ~ajem in

Steiner pravi, da rman pripada podson~ni svetlobni Veneri. Priporo~il je, da iz rmana izdelujemo Venerin kompostni preparat, ki pomaga rastlini oblikovati dobro kaljivo seme. Venera je edini planet, ki ima celo svojo svetlobo. Ko potuje pred svetlobnim ozvezdjem Dvoj~kov, Tehtnice ali Vodnarja, se svetloba tako pove~a, da to lahko merimo z luksmetrom. Proti pri~akovanju je za nabiranje Venerinega preparata najbolj{i ~as avgust, ko potuje Sonce pred toplotnim ozvezdjem Leva, in na dan, ko se pred enim od toplotnih ozvezdij premika tudi Luna. ^e najdemo rasti{~e, ki {e ni po-

Foto L. Z.

VENERIN PREPARAT

Rman v jelenovem mehurju obesimo v ~asu pomladi in poletja pod nadstre{ek, na sonce in de‘, jeseni, okoli mihelovega, pa zakopljemo do pomladi v o‘ivljeno zemljo.

natla~imo v mehur plemenitega evropskega jelena. Pri preparatu gnoj iz roga in preparatu iz kamilice smo spoznali skrivnostne procese, ki se dogajajo v govedu. Zakaj pa rman v jelenovem mehurju? Razgibano jelenovo rogovje je res podobno mogo~ni anteni. Kar jelen z njim (podobno kot govedo) iz kozmosa sprejema, seva v mehur, podro~je delovanja Venere. Jelena pogosto omenjajo pripovedke. Ruska pravljica pripoveduje o jezercu: voda jezerca, ki jo vile razgibajo z jelenovim rogovjem, ozdravi vsakogar, ki prvi stopi vanjo … Venerino zeli{~e v jelenovem mehurju obesimo v ~asu pomladi in poletja pod nadstre{ek, na sonce in de‘, jeseni, okoli mihelovega, pa zakopljemo do pomladi v o‘ivljeno zemljo. Mehur za{~itimo z bezgovimi vejicami in prepustimo delovanju temnega zodiaka, ko je Zemlja najbolj ‘iva. Ko je Merkur teden dni pred Ovnom, preparat izkopljemo, osu{imo in shranimo v {oto, da se v zeli{~u nabrane energije ne porazgubijo. Za rastline, izpostavljene nalivom in su{i, son~nim ‘arkom, ki povzro~ajo opekline in po{kodbe ter umetnim elektromagnetnim sevanjem, ki motijo ‘ivljenjske procese, so preparati prepotrebna popotnica. Da bi nam kot zdrava hrana prina{ale zdravje, morajo ostati zdrave. Preparati krepijo zdravje rastlin. Mera salutogeneze je, da ~lovek izdeluje preparate in jih ponudi rastlinam, ki mu slu‘ijo kot hrana. Meta Vrhunc

D

Informacije: 01/754 07 43, www.ajda-vrzdenec.si

-

JULIJ

09 -

Misteriji 43


za osebno rast in samozdravljenje

Razbiranja revije Misteriji NUMEROLO[KI PORTRET Vibracije {tevil na{ega rojstnega datuma in imena nas spremljajo vse ‘ivljenje. ^e jih poznamo, lahko izvemo ogromno o sebi. Opis {tevil v Numerolo{kem portretu Vam pomaga spoznati glavno ‘ivljenjsko lekcijo, sr~no ‘eljo du{e, obraz pred zunanjim svetom, talente in ‘ivljenjsko poslanstvo, najvi{ji ‘ivljenjski smisel in karmi~ne lekcije. Opisuje tudi Va{e `ivljenjske cikle, prelomnice in izzive. Dodana je {e dveletna numerolo{ka napoved in Va{e sre~ne {tevilke za dve leti naprej. Okoli 15 strani. Cena s po{tnino: 39 € BIORITEMSKI KOLEDAR Vsak ~lovek ima svoje bioritme, ki od rojstva uravnavajo njegove energije. Fizi~ni bioritemski cikel nam odkriva ugodne dneve za fizi~ne napore in operacije, emocionalni dneve za medosebne komunikacije, ljubezenske sestanke … Na podlagi intelektualnega bioritma na~rtujemo u~enje, izpite in pomembne sestanke, na podlagi intuicijskega pa opravila, ki terjajo ustvarjalnost in »{esti ~ut«. Bioritemski koledar za eno leto prikazuje stanje osebnih bioritmov po mesecih in dnevih. 14 strani. Cena s po{tnino: 39 € GRAFOLO[KA ANALIZA Osebnostna grafolo{ka analiza, ki Vam jo na podlagi rokopisa izdela na{a grafologinja, podrobno analizira Va{ miselni proces, odnos do sebe, medosebne odnose, produktivnost, sposobnosti, gonilno mo~ in ~ustveno odzivnost. Dodana so osebna navodila za grafoterapijo, da lahko z ustreznimi afirmacijami izbolj{ate svoje »{ibke to~ke«. Grafologinji lahko tudi postavite konkretna vpra{anja glede izbire poklica ali {tudija, odkrivanja osebnih talentov, partnerskega ujemanja in poslovnih partnerjev. Okoli 10 strani. Cena s po{tnino: 65 €

NARO^ILA Razbiranja naro~ite na: 01/549 17 92; 051/307 777; misteriji@misteriji.si V obrazec, ki Vam ga bomo poslali na dom, vnesite ustrezne osebne podatke. Pri Barvnem razbiranju izpolnite tudi prilo‘en vpra{alnik z Va{imi barvnimi izbirami, za Grafolo{ki portret pa prilo‘ite papir z vzorcem Va{ega rokopisa. Izpolnjen vpra{alnik in kopijo pla~ane polo‘nice, ki jo dobite skupaj z obrazcem, po{ljite na naslov: Revija Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Naro~eno Vam bomo poslali najpozneje v roku dveh tednov od dneva, ko prejmemo va{o po{to.

44 - JULIJ 09 -


Solarno-karakterni horoskop za julij 2009 – Marsovo leto in leto Bivola

Horoskop za julij 2009 OVEN – Izkoristite vznemirljiv poletni mesec za nova poznanstva, lahkotno navezovanje stikov v igrivih in humornih situacijah. Venera in Mars bosta s svojimi vplivi na hormone in seksualnim nabojem vplivala na vse okoli vas. Zaljubljeni boste vsaj dvojno! Do konca vpliva polne lune si {e prizadevajte zaklju~iti dela na nepremi~nini, kar ne izklju~uje pomo~i doma~im, posebno star{em, nato pa tudi na po~itnicah berite, na~rtujte in tr‘ite. Previdno v prometu pred koncem julija. BIK – [e ve~ dni ~ez polno luno 7. boste vznemirjeni in razjarjeni. V najslab{em primeru bi se morali umakniti pred vro~ekrvno osebo. Do konca meseca vas nato ~aka obilo prilo‘nosti za kratkotrajne zveze, a brez prask v partnerskih in dru‘inskih odnosih ne bo {lo! ^e boste prehitri in na vse strani komunikativni, vas partner ne bo mogel dohajati, enako pa ne sodelavci, ~e boste {e v slu‘bi. Va{a spogledljivost se bo pove~ala in zanetila ostro kritiko, delno tudi javno, vplivala pa bi neugodno tudi na va{e poslovno podro~je. DVOJ^KA – Kmalu vam bo odleglo, potem pa odbrzite na dopust z veselo dru‘bo, sicer vas utegne nekdo z uni~ujo~o kritiko onemogo~iti in vam pokvariti brezskrbno poletje. Zveza s stalnim partnerjem bo do‘ivela pretrese, ker boste dali povode za ljubosumje. Poseganje v zveze drugih bo sicer zabavno, a nevarno. Od sredine meseca vas bosta iskali vsaj dve osebi in prilo‘nost za ob~asno delo, ~e pa i{~ete novo slu‘bo, se pustite neposredno obvestiti, da boste pravo~asno na pogovoru. Jadranje pod prehudimi vetrovi vam bo nakopalo prehlad in po{kodbo. RAK – Eros, ki ga boste do‘ivljali ob delu ali {portnih aktivnostih s prijateljem ali ‘e ljubimcem v naravi, se lahko nadaljuje do »pregre{nih« vrhuncev v skritih koti~kih. Domi{ljijo boste zato imeli toliko razburkano, da se bo v vas razvnemal ocean ~ustev. Krepite ga lahko ob knjigah ali pisanju lastnih do‘ivetij. Nemirnemu vremenu ob prihajajo~em popolnem son~evem mrku na koncu va{ega znamenja 22. in ~ustvenemu izsiljevanju nekoga od star{ev ali ~lana kak{ne skupine se boste najbolje odmaknili, ~e boste odpotovali v svojo »dolino miru«. LEV – Vedrost in iskrivost Venerinih in Marsovih vplivov po 12. vas bo navedla k organiziranju poletnih taborov in drugih prireditev z me{ano dru‘bo. Ideje, ob~utja in

V solarno-karakternem horoskopu dobite bolj osebno napoved, ~e preberete najprej besedilo za va{e Son~evo, nato pa {e Ascendentno znamenje. ^e svojega Ascendentnega znamenja ne veste, si pomagajte s tabelami, ki smo jih objavili v reviji Misteriji od 136. do 139. {tevilke. prilo‘nosti za pestro dogajanje, ki ga ponuja narava, vam bodo vzpodbuda za poznej{i profesionalni pristop k tovrstnemu posredovanju partnerskih zvez. Oblikujte pisne izdelke, udele‘ite se informativnega izleta, svoje storitve ponudite {e po okolici. Tek, ples, zabava na ulici ali v trgovskem sredi{~u vas bo regenerirala in vam omilila zdravstvene te‘ave. Zgledujte se po prijatelju ali sorodniku. DEVICA – Sorodno du{o boste zaznali v osebi, ki je zaprta vase, ljubiteljica narave, morja, mirnega dru‘inskega ‘ivljenja. Pribli‘ajte se ji, saj komaj ~aka, da se lahko s kom pogovori o vpra{anjih, ki zanimajo oba. Novo navezovanje je mo‘no {e pred dokon~nim razhodom s sedanjim partnerjem. Mnogi boste ostali brez socialne varnosti, a se zmorete prilagoditi novim delovnim razmeram, saj ste dovolj prakti~ni in ‘eljni dela, da bo prehod v nestabilno delovno razmerje manj stresen. TEHTNICA – Neizmerno se boste naklepetali, ~eprav bo okoli son~evega mrka 22. ve~ samotnih in zaskrbljenih trenutkov. Povsod, kamor vas bo zaneslo poletje, se boste zna{li, si pridobili nove znance, se z nekaterimi spoprijateljili, ~e pa ste znova nevezani, se nikar ne zaljubite v poro~enega. [armirali boste proste kandidate! Poglabljanje v duhovno literaturo tudi skozi prakti~ne vaje in delavnice v naravi, lahko na samotnem otoku, bo na vas delovalo spro{~ujo~e in o~i{~evalno. Gibalne, delovne in rekreativne aktivnosti se bodo pove~ale po mrku. [KORPIJON – Bolestna napetost in kontroliranje nekaterih dru‘inskih ~lanov, vklju~no s partnerjem, vas bo izpustila po 13., ko boste na po~itnicah le postali bolj brezskrbni in spro{~eni. Prijala vam bo dru‘ba umirjenih in ponotranjenih ljudi. Ljubljenje v vodi, na senu ali samotni skali vas bo docela izpolnilo! ^ustvene in fizi~ne bole~ine si boste la‘je pozdravili s takoj{njim spreminjanjem nekoristnih navad in razmi{ljanja. Pri umirjenem delu v slu‘bi ali prilo‘nostnem delu

se boste obogatili z novimi spoznanji, ki jih lahko tudi tr‘ite. STRELEC – Povrnitev k prej{njemu partnerju se ne bo obneslo; raje poi{~ite stik s tistim, ki vas vedno znova vznemirja in s katerim imate redke stike. Z njim bodo dnevni in no~ni trenutki nebe{ko o~arljivi, razgibani, nabiti z erotiko. Z zakoncem boste spoznali ostrino britve! [e na dopustu vas bo obremenjevala odgovornost do slu‘be, povezana z razvojno nalogo, ki se vam vle~e ‘e dalj{i ~as. Pravne zadeve se bodo zavlekle, zato ne pri~akujte re{itve. Brzdajte pulz in za~utite poletni utrip. KOZOROG – Nemir zaradi pritiskov in drugih skrbi bo tolik{en, da bo najbolje zate~i se v gore, v po~itni{ko hi{ico, na obalne skale in {e kam, kjer vas lahko najde samo sorodna du{a. Tam se boste napolnili z novo energijo in jo la‘je delili z ljubljeno osebo. Beg od doma ob son~evem mrku ne bo re{itev, le prilo‘nost za zgodovinski preobrat! Potrebno vam je telesno in duhovno ~i{~enje, to pa je najla‘je, ~e se zlijete s ~im manj onesna‘eno naravo, a ne tako, da bi vas UV ‘arki preve~ zapekli! Nadaljujte z gradnjo tam, kjer ste pred ~asom kon~ali. VODNAR – V vsaki dru‘bi, s katero boste zahajali na javne prireditve, turisti~ne to~ke, klepete in plese, boste imeli ob~udovalce in mo‘ne ljubimce obeh spolov. Poletna ljubimkanja vam bodo popestrila ‘ivljenje in pregnala iz du{e prvotno ‘alost ali depresijo. Tja vas znova lahko pahne va{a prevzetnost! Ne branite se prilo‘nostnih in po~itni{kih del, ~e nimate redne slu‘be, pa tudi ~e jo imate, saj bo kovanec na kovanec popla~al va{e potovanje v daljne de‘ele. Prikovani v varnih slu‘bah pridobivajte nova znanja, a hkrati u‘ivajte poletje s prijatelji in otroci. RIBI – Odtujevanje in razhajanje z enimi prina{a prilo‘nost za zbli‘evanje z drugimi, vklju~no s partnerjem. Sanjarjenje o ljubljenju z idealnim Adamom bo bolje kot ni~, {e bolje pa bo, ~e ga boste poiskali in se potrudili biti vabljivi. Zapeljiva oblekica, rahlo porjavela polt in bikinke so le dober okvir, velja {e koraj‘no povabilo na ve~erni sprehod ob obali. Ker bodo delovale dinami~ne kozmi~ne sile, bodite kar se da {portno in delovno aktivni, da se razbremenite in za{~itite pred prepiri ali sr~nimi bole~inami. Izogibajte se nevarnostim! Pripravlja: astrolog prof. Stane Pade‘nik

D

-

JULIJ

09 -

Misteriji 45


Nenavadna do`ivetja Vabilo k pisanju

Sanje o ra~unalniku pomnila sem se sanj, ki sem jih imela pred dvanajstimi leti. Sanjala sem, da sem v veliki temni sobi, pred ra~unalnikom z zelo velikim monitorjem. Na ra~unalniku sem sku{ala delati, vendar ga nisem mogla usposobiti za delo. Na monitorju se je pojavljal film. Tipke na ra~unalniku me niso ubogale. Vedno znova in znova se je pojavljal film, ~eprav si tega nisem ‘elela. Prebudila sem se in se spra{evala, kaj se bo na podjetju »Solidarnost« zgodilo z mojim ra~unalnikom. Zgodaj zjutraj sem se odpravila delat. V pisarni je ‘e bila tajnica Simona, kateri sem prepri~ljivo dejala, da se bo moj ra~unalnik pokvaril. Ni bilo dolgo, ko se je moja slutnja potrdila. Simona me je samo pogledala in mi dejala: »Kako si vedela, da se ti bo ra~unalnik pokvaril?« Kratko in jedrnato sem ji povedala, da sem slutila. ^ez tri ali {tiri mesece sem zopet imela podobne sanje o ra~unalniku. Takoj ko sem pri{la v slu‘bo, sem samo dejala: »Danes se mi bo pokvaril ra~unalnik.« »Kaj pa govori{, saj je bil pred dobrimi tremi meseci popravljen,« je dejala tajnica. »Bo{ videla, da imam prav,« sem ji odgovorila. Sodelavke so naju vpra{ale, kaj je narobe. Simona je povedala, kaj se je zgodilo pred tremi meseci in da zopet napovedujem okvaro. Opozorila sem jih, da si naj mojo napoved dobro zapomnijo. Kmalu po vklopu ra~unalnik ni deloval. Sodelavke so me samo debelo pogledale.

46 - JULIJ 09 -

^ez kak{no leto od zadnjega dogodka sem zopet sanjala iste sanje. »Dekleta, danes ali jutri bo moj ra~unalnik v okvari.« Sodelavke so se samo spogledale med sabo. Prvi dan se ni zgodilo ni~, toda naslednji dan se je ra~unalnik res pokvaril. Sedele smo ob kavi, bila sem jezna, ker zopet sem ostala brez njega. [tefka me je vpra{ala: »Kako to, da ‘e vnaprej ve{, kdaj se bo pokvaril ra~unalnik?« Povedala sem ji, da so me opozarjale sanje. [e vedno se spra{ujem, kako to, da preko sanj dobim sporo~ilo? Dogodki v sanjah se skoraj dobesedno zgodijo v budnem stanju. Brigita D

Ilustracija Milo{ Lukman

S

Mnogim med nami se je `e pripetilo kaj nenavadnega. Opi{ite va{ resni~ni nenavaden dogodek, sre~anje, va{e sanje, ob~utke, jasnovidne utrinke, strah ... in napisano po{ljite na: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana, ali misteriji@misteriji.si - najbolj{e prispevke bomo objavili. Nagrada za objavljen prispevek je polletna naro~nina na revijo Misteriji.

O~etove steklenice M

esec dni po o~etovi smrti je mama s sosedo pospravljala klet. Steklenice so bile razmetane po vsem prostoru in nekaj sta jih odpeljali na odlagali{~e stekla. Nekaj steklenic sta zlo‘ili na polico nad stopnicami, nekaj pa v kot ob kletni steni. Ko sem pri{la iz slu‘be, sem pogledala v klet, ki je bila ~ista in lepo pospravljena. Zve~er sem ~utila mo~no utrujenost. Odpravila sem se v posteljo, a nisem mogla zaspati. Le‘e sem skozi okno opazovala uli~no razsvetljavo, veje sadnega drevja, ki so se rahlo zibale pred mojim oknom. Mama je bila {e v dnevni sobi in je gledala televizijo. Okrog pol desete sva sli{ali, kako v kleti ro‘ljajo steklenice. Mama je stopila pogledat, kaj se dogaja. Mislila je, da je v kleti morda zaprta muca, zato je pri‘gala lu~ in odprla vrata. Vsa presene~ena me je poklicala, naj vstanem in pridem pogledat. Stali sva nad kletnimi stopnicami. Opazili sva, da je nekaj steklenic prenesenih s police nad stopnicami na tla – in za ~uda niso bile razbite. Kako so padle z vrha na tla, nama ni bilo jasno. Tudi ma~ke ni bilo v kleti, ki bi jih lahko razmetala in pri tem zagotovo kak{no razbila. Pomislili sva na o~eta, ki morda ni ‘elel takoj{njega pospravljanja. Prav gotovo je to edina razlaga, saj se je sli{alo trkanje steklenic, kot bi jih kdo nabiral v roko in zlagal. Monika iz prvega nadstropja je prav tako sli{ala ropot, je mislila, da je katera od naju v kleti in se zato ni zmenila za nenavadni dogodek. Teden dni kasneje je mama pospravila in zlo‘ila razmetane steklenice na isto mesto, ~akajo~, da se bo dogodek ponovil, a se ni. Od tega je minilo ‘e {tiri leta in pol, vendar mi je vse ostalo v ‘ivem spominu. Brigita D


Zunajtelesne izku{nje Avtorica: Darja Cvek Mihajlovi} Zalo‘ba: CDK Obseg: 125 strani Format: 17 × 24 cm Vezava: trda Cena: 23 € Informacije o prodaji: 01/549 17 92 Tak{na knjiga slovenskega avtorja se ne porodi prav pogosto. Raziskovalka zunajtelesnih izku{enj, zunaj~utnih zaznav in intuicije Darja Cvek Mihajlovi}, avtorica {tevilnih ~lankov s podro~ja duhovne rasti in soavtorica knjige Ali ‘ivimo le enkrat? nam predstavlja, kako zunajtelesne izku{nje povezujejo dva svetova, zunanjega in notranjega. Subjektivno do‘ivljanje je unikatno, izku{nje pa univerzalne, saj v njih lahko prepoznamo ezoteri~ne zakonitosti. Glavno sporo~ilo tovrstnih izku{enj je, da je zavest sicer povezana s telesom, a je hkrati tudi neodvisna od njega. Bralec v knjigi najde odgovore na {tevilna vpra{anja, ki se porajajo ob razmi{ljanju o zunajtelesnih »potovanjih«. Avtorica razlaga, kaj sploh so zunajtelesne izku{nje, predstavlja njihova sporo~ila, navaja starodavne opise in sodobna spoznanja o teh povsem naravnih izku{njah ter predstavlja vrsto izku{enj ljudi, ki so imeli izku{nje svobode zavesti v najrazli~nej{ih

okoli{~inah, tudi v stanju narkoze, v sanjah, med meditacijo in med namenskim spodbujanjem zunajtelesnih izku{enj. V poglavju [irjenje zavednega onkraj fizi~nega sveta nas vodi v raziskovanje subtilnej{ih svetov. Opisuje optimalne zunanje in notranje pogoje za izvajanje vaj, navaja nas na cilje in namere izstopa iz telesa ter na{teva vrsto fenomenov, ki so povezani z »vzletanjem« in »pristajanjem« zavesti iz telesa, na{teva do‘ivetja, ki nakazujejo prehod zavesti. Opisuje tehnike za doseganje zunajtelesnosti, kot so temeljna fizi~na in psihi~na sprostitev, tehniko gibanje energije, dihalne tehnike, tehniko podalj{evanja astralnega telesa, tehniko aktivacije ~e{arike in {e vrsto drugih, s katerimi si pomagamo, da »izstopimo« iz telesa. Knjigi je prilo‘ena zgo{~enka s posneto vodeno meditacijo. Glas je podlo‘en z glasbo, posebej ustvarjeno za tak tip meditacije.

Svet brez nas Avtor: Alan Weisman Prevedla: Ur{ka Pajer Zalo‘ba: Modrijan Obseg: 336 strani Format: 16 × 23,5 cm Vezava: bro{irano Cena: 31,20 € Informacije o prodaji: 01/549 17 92 Kaj bi se zgodilo, ~e bi ljudje nenadoma zginili z Zemlje? Ne zaradi jedrskega razdejanja, padca asteroida ali ~esar koli tako uni~ujo~ega, kar bi pospravilo {e vse drugo ter svet spremenilo in opusto{ilo. Ne. Ne tako. Alan Weisman, ameri{ki znanstveni novinar, je napisal »ekolo{ko knjigo« Svet brez nas na podlagi ~lanka »Zemlja brez ljudi«, ki je bil v ZDA leta 2006 vklju~en v izbor najbolj{ih ameri{kih poljudnoznanstvenih prispevkov, in v knjigi

Najbolj iskane knjige v trgovini Aurea v BTC, hala A v Ljubljani

Novi knjigi

opisuje, kako bi se odzvala narava, ~e bi bila nenadoma olaj{ana neusmiljenega pritiska, ki ga izvajamo nanjo in na druge organizme. Slika nam, kako bi se brez nas razvijale ‘ivali in rastline, ki morajo zdaj rasti po na{ih predstavah. Razmi{lja, kako hitro bi se lahko podnebje vrnilo v stanje, v katerem je bilo, preden smo pri‘gali vse svoje motorje. In se spra{uje, ali je konec koncev mogo~e, da bi nas svet brez nas sploh kakor koli pogre{al. Ob dejstvu, da smo ljudje »krona stvarstva«, »gospodarji nad ‘ivim in ne‘ivim svetom«, se avtor ob nizanju grozljivih dejstev spra{uje, ~e smo v svoji spozabi svoj planet morda ‘e zastrupili in skuhali. Knjiga sloni na novinarskih raziskovanjih in je polna drobnih podatkov in dejstev, ‘ivih opisov na{ega vsakodnevnega ravnanja v vseh plateh ‘ivljenja (dokumentirano tudi z barvnimi fotografijami), o katerih posledicah sploh ne razmi{ljamo, a vodijo druga za drugo v svet, za katerega ni nujno, da bo tudi na{. Kdor bo knjigo prebral, bo mislil druga~e. In droben nasvet: podarite jo za po~itni{ko branje tistim, ki jih imate radi. Saj se knjiga, ki pu{~a posledice, bere z lahkoto; napisana je novinarsko in je pravo neutrujajo~e, a koristno branje.

1. Denar in Zakon privla~nosti Esther in Jerry Hicks

2. Pri~e iz vremenske om~e David Icke

3. Zaposleni v coni dr. Vanja Grbac Gredelj

4. Karmi~ne in astrolo{ke karte Monte Farber

5. Osma ~akra Jude Currivan

6. Kako vidimo, beremo in izbolj{amo avro dr. Thomas Chalko

7. Meditacija Luis S. R. Vas

8. Glina zdravi Mo~ ‘ive zemlje Raymond Dextreit

9. Prosite, dano vam je Esther in Jerry Hicks

10. Usoda du{ Michael Newton

-

JULIJ

09 -

Misteriji 47


Poti do zdravja S klubsko kartico Misterijev imate 10 % popusta pri storitvah na{ih ~lanov

Ureja Eva Jeseni~nik, 01/231 93 60 eva.jesenicnik@zalozba-ara.si

AL TERNA TIVNO ZDRA VLJENJE LTERNA TERNATIVNO ZDRAVLJENJE SCIO je najkompleksnej{i bioresonan~ni biofeedback sistem za diagnostiko/terapijo, ki omogo~a vpogled v celotno energetsko stanje organizma (hormoni, vitamini, minerali, encimi, ~akre, emocije, virusi, bakterije …) LAH MEDIKAL CENTER d. o. o., Klanec 13, 1218 Komenda, tel. 031/616 351

MEDIT ACIJA MEDITACIJA Osvobodite se travmatskih izku{enj iz preteklosti. Z meditacijo do ve~je vitalnosti, telesne in du{evne sprostitve, ~i{~enja avre. Naj v vas za‘ivi energija! Meditacije: mandala, za-zen, nadabrama … Tel: 040/909 650

»ZDRAVJE« TAMARA GALA s. p., alternativna oblika zdravljenja, ra~unalni{ka diagnostika, psihoanaliza, svetovanje. Naro~anje na tel. 031/412 340

ZA^UTITE SVOJ PRISTNI JAZ IN ZA@IVITE V SKLADU Z NJIM! Individualno svetovanje s pomo~jo tarota, angelov in vodnikov; strokovno svetovanje, meditacija in delavnice na temo osebnostne in duhovne rasti. Info in prijave: Lea 031/442 197 Celestina, Lea O{abnik s. p., Savska cesta 11a, 1230 Dom‘ale Spletna stran: www.jasnovidnostcelestina.com

BIOSPECTER CENTER – Pregledi in terapije z magnetno bioresonanco. Biospectrum center [kofljica, Lisjak Stanko, 031/566 977, www.biospectrum.biz ANGELI IN REIKI Marjetka Novak – [ola za angelskega terapevta, [ola kanaliziranja in dela z angelskimi kartami, razli~ni te~aji, Angelski Reiki Info: Brodarjev trg 11, Ljubljana, tel. 031/830 299, info@svetangelov.com, www.svetangelov.com, www.reiki.si ASTROLOGIJA Karmi~ni, natalni in letni horoskopi. Karmi~na analiza 33 €, brezpla~ni vzorec. Astrolog Armand – tel. 041/568 340, 05/6571 340; www.astrologarmand.co.cc BIOEKOLOGIJA BIV ANJA BIVANJA T.i. »‘ivi prostor« podpira ‘ivljenje in delo ljudi v njem. Omogo~a nemoten po~itek in regeneracijo, zbranost in u~inkovitost ali stabilno psihofizi~no vzdr‘ljivost posameznika brez dodatnega naprezanja in, kar je najpomembnej{e – brez ogro‘anja zdravja. Storitve zdravilstva: REFLEKSOTERAPIJA in BIOTERAPIJA EKODOMUS Miran [trakl s. p., Ob ribniku 69a, Maribor; tel: 040/799 992; www.ekodomus.si BIOENERGOTEHNOLOGIJA Funkcionalna in frekven~na diagnostika notranjih organov, mikrovalovna akupunktura pri bole~inah v hrbtenici in sklepih, bicom resonanca pri alergijah in prekomerni te‘i, frekven~na terapija Dr. Rifa pri onkolo{kih obolenjih, psihoterapija. Brane Kobal, tel. 041/909 341, Ljubljana BIOTERAPIJA PRAVE ENERGIJE NA PRAVO MESTO, PRAVE ENERGIJE PRAVIM LJUDEM ! Terapije samo individualno! HUJ[ANJE PO OSEBNEM BIORITMU s svojo osebno dieto! POMO^ pri motnjah hranjenja in pomanjkanju volje do ‘ivljenja! Obi{~ite na{o spletno stran MOJAXXLLINIA.com ali pokli~ite na tel. 041/485 309 in se naro~ite za osebno obravnavo in obisk. DELA VNICE DELAVNICE U~enje kot ‘ivljenjska izku{nja – Zavod za alternativna izobra‘evanja – ZAI Izvajamo izobra‘evalne programe: NARAVNI ZDRAVILEC, uporabna psihosomatika, prednosti in pasti samopodobe. Opravljamo radiestezijsko detekcijo {kodljivih sevanj. Nudimo slikanje avre z diagnostiko. Organiziramo izredna predavanja, u~ne delavnice in izlete, povezane z naravnimi energijami in ~ude‘i. Dalmatinova 2, Ljubljana, tel. 01/230 84 71 e-mail: zavod.zai@gmail.com, spletne strani: www.zavod-zai.si HOLISTI^NI CENTRI CENTER ZA RAVNOVESJA BIOENERGIJ vam nudi pomo~, kako priti bli‘je k svojemu notranjemu ravnovesju. Holisti~ni pristop. Energetsko ~i{~enje prostora, angelske terapije, delavnice, Quantec. Tel. 031/72 34 27; www.beli-delfini.net Holisti~ni center Toma‘ [u{ter{i~ Fizioterapija, akupresura, kristaloterapija, refleksna masa‘a stopal, energijska terapija, psihoterapija, energijsko ~i{~enje prostorov in predmetov, masa‘a telesa, laj{anje bole~in in po{kodb hrbtenice in sklepov. Tel. 031/728 590, e-mail: info@kamrca.com, www.kamrca.com Vodnikova 155, Ljubljana QUANTEC – INSTRUMENT ALNA BIOKOMUNIKACIJA INSTRUMENTALNA Quantec sistem analizira, svetuje in z oddajanjem informacij tudi deluje na izbrani cilj. Zdru‘uje najnovej{a dognanja kvantnih fizikov in razli~na znanja s podro~ja klasi~ne in komplementarne medicine. Quantec nam da poglobljen vpogled v vzroke te‘av na telesni in psihi~ni ravni ter nudi optimalno podporo pri vseh oblikah zdravljenja in pri premagovanju razli~nih kriznih situacij. Uporablja se v osebnem in poslovnem svetovanju, pri {portu, {tudiju, kmetijstvu, ekologiji … Manipet d. o. o., Lamutova 48a, Podutik Tel.: 040/299 667 (ga. Manja); e-po{ta: manipet@gmail.com

48 - JULIJ 09 -

NARA VNO ZDRA VLJENJE NARAVNO ZDRAVLJENJE Sedemdnevno ~i{~enje in razstrupljanje telesa ob sokovih in spro{~anju, tudi vikend te~aji prehranjevanja v Zoni v prelepi okolici Bohinjskega jezera. Info: Telefon 041/204 648 ali na e-mail albina.solomun@gmail.com Odprava bole~in, gangrena, depresija, onkolo{ka obolenja, migrena … Ko uradna medicina ne more dovolj pomagati – bioterapija po metodi Zdenka Doman~i}a Info: 031/567 731; bioterapija@siol.net Energetska psihoterapija-zdravilni pogovori, u~inkovita pomo~ pri fizi~nih in psihi~nih te‘avah. Kisikove terapije na aparatih AIRNERGY – www.airnergy.com Naro~ila in informacije 031/300 209. ZARA CENTER, Dolenjska PSIHOKIBERNETIKA ESENOV Psihokibernetika Esenov spodbuja samorazvoj in meditacijo ter omogo~a osebne za{~ite, za{~ite na{ih bli‘njih, za{~ite stvari, delovanje z miselnimi frekvencami, telesno, ~ustveno in umsko zdravje, zdravljenje ‘e obstoje~ih in prepre~evanje novih motenj, pa tudi sposobnost psihokirurgije. Te~aji, terapije, regresoterapija. Vadana Gordana Kudrikova Umag, tel. 00385/(0)91 20 62 815, 00385/(0)52 752 760 RADIESTEZIJA Radiestezijski pregledi spalnic in ~loveka. ALTERA nudi radiestezijske preglede spalnic, pisarn, energetske preglede telesnih organov (slikanje avre), diagnostika. Imate te‘ave s spanjem, zdravjem, ~utite utrujenost, pa ne veste vzroka? Naro~ila na GSM: 041/716 195; www.altera.si REIKI SUN REI, svetovanja in terapije, Tadej Krnc s. p. Reiki terapije, radiestezija, bioenergija, angelske terapije, energetsko ~i{~enje prostorov, svetovanja s pomo~jo angelskih kart in tarota. Po predhodnem dogovoru mo‘en obisk na domu. Dunajska cesta 51, Ljubljana Tel. 041/750-398, e-mail: tadej.krnc@telemach.net TRGOVINE AUREA - vse za telo in du{o, maloprodaja in veleprodaja; naravna kozmetika za telo, ezoterika, knji`ni program in izdelki iz tehnologije Hydronic; AUREA Press d. o. o., BTC hala A, [martinska 152, Ljubljana. Tel. 01/541 17 60 TRGOVINA ART AURUM na Pobre{ki c. 4 v MARIBORU in TRGOVINA DIVA Kidri~eva 2b NAKUPOVALNI C. v VELENJU vam ponuja veliko izbiro ezoterike, kristalov, literature, to~enih parfumov in unikatnih izdelkov. VRHUNSKA HIPNOZA.COM Vse, kar ste do sedaj samo brali v knjigah dr. Goldberga o ~asovnih potovanjih in odkrivanju preteklih in prihodnjih ‘ivljenj (zalo‘ba Ara), je zdaj mo‘no tudi pri nas: www.vrhunskahipnoza.com ali 040/777 749. Imamo tudi nekaj lastnih novitet. Vabljeni! ZDRA VILI[^A ZDRAVILI[^A Terme Dobrna, zdravljenje ginekolo{kih, revmatskih, ortopedskih in nevrolo{kih obolenj ter stanj po po{kodbah Tel. 03/780 80 00 WU WEI BUJENJE Skupinsko in individualno odpravljanje bolezenskih blokad. Tedenska sre~anja, {tirinajst seans. Vodi Dragan Sekuli}. Informacije in prijave tel. 00385 91 254 36 98


Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo

PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777, 01/549 17 92; NA SPLETU - www.misteriji.si

FROLOVOV DIHALNIK

OSVE@ILEC ZRAKA BREZ VONJA

Dihanje z dihalnikom pospe{uje presnovo, spodbuja telesno in du{evno u~inkovitost ter pove~uje telesne energijske rezerve odraslih in otrok 49,90 € od petega leta dalje. Kot zdravilni pripomo~ek ga v Znanstvenem centru za klini~no in eksperimentalno medicino v Novosibirsku priporo~ajo pri indikacijah za kroni~ni bronhitis, bronhialno astmo, nevrovegetativno distonijo, visok krvni tlak, angino pektoris; kot dopolnilno terapijo pri bronhitisu, plju~nici, plju~ni tuberkulozi, plju~nem emfizemu, psihosomatskih motnjah, po sr~nem infarktu, mo‘ganski kapi in operacijah.

Blazinica Biofresh osve‘uje zrak tako, da kot magnet privla~i in kot spu‘va vpija molekule vonjav. Deluje dve leti in je obnovljiva. Zelo je priporo~ljiva za otro{ke sobe in sobe bolnikov. Zrak osve‘uje v vseh stanovanjskih in delovnih prostorih, v hladilnikih ohranja sve‘ost ‘ivil in zmanj{uje porabo elektrike, razsmrajuje obutev, osve‘uje zrak v avtomobilih … Ni~esar ne oddaja, pa~ pa odstranjuje. Tudi alergene in {kodljive nanodelce razli~nega izvora. 7,90 €

ZA[^ITNA PIRAMIDA KERROCK Z za{~itno piramido, tetraedrom s stranico 12 cm, ki ima na spodnji stranici natisnjenih dvanajst enakostrani~nih trikotnikov, je mogo~e pred petimi vrstami zemeljskih sevanj, pred tehni~nimi sevanji in sevanji kozmi~nega ter zemeljskega izvora dobro za{~ititi vse prostore. Piramida deluje blagodejno na splo{no po~utje. Postavimo jo na sredo stanovanja ali hi{e, nekateri jo postavijo v bli‘ino postelje. 37,90 €

TESLOVA PURPURNA PLO[^A

Z univerzalno za{~ito pred {kodljivimi energijskimi entitetami se za{~itimo pred blode~imi elementali, ki se pojavijo v ~love{kem energetskem sistemu neodvisno od njegove volje. Za{~ita deluje pred enostavnimi blode~imi elementali, du{ami in implantati, da ne morejo ve~ ~rpati ~lovekove energije. 11.90 €

MINI MAGNODISK

PRALNI MAGNETI

RADIESTEZIJSKA NIHALA

ZA[^ITA PRED ENTITETAMI

Neodim magnet omili, lahko pa tudi povsem odpravi fizi~no bole~ino. Polo‘imo ga na bole~e mesto in pritrdimo z obli‘em. Nosimo ga nekaj ur dnevno, dokler se bole~ina ne zmanj{a ali ne izgine. Ovalni so namenjeni za bole~e sklepe. 19,90 €

Magnodisk zmanj{uje bole~ine v hrbtenici, ker mo~no stati~no magnetno polje pospe{uje obnavljanje vezivnega tkiva med medvreten~nimi plo{~icami. Mini magnodisk z obli‘em nalepimo na tisti del hrbtenice, za katerega je zdravnik ugotovil, da je vzrok bole~in v dolo~enem delu telesa. 44,90 €

Deluje s svojim indukcijskim magnetnim poljem biostimulativno na celi~ne procese, pove~uje izmenjavo plinov, krepi regenerativne procese in mikro cirkulacijo v obolelem tkivu. Uporabljamo jo zjutraj in zve~er po dvajset minut, tako da jo postavimo na obolela mesta in pritrdimo z obli‘em. Uporabljamo lahko tudi dve plo{~i, postavljeni drugo proti drugi. Pomaga tudi proti nespe~nosti in drugim te`avam; prilo‘ena so natan~na navodila. 24,90 €

Za uspe{no radiestezijsko delo so na a voljo: nevtralni nihali Kaplja (a) in Leseno nihalo (b), kovinska egiptovska nihala c Karnak (c), Izis-4 (d) in Izis-6 (e) ter Biotenzor (f). Uporaba je razlo‘ena v knjigi Osnove radiestezije in bioenergije. e Cene: a in b 13,90 €, c, d in e 18,90 € in d biotenzor 16,90 €. f

MAGNETI PROTI BOLE^INAM

b

Kodirane magnete damo v pralni ali pomivalni stroj, da zmanj{amo porabo pralnih pra{kov in elektrike, odstranjujemo vodni kamen, podalj{ujemo ‘ivljenjsko dobo pralnega ali pomivalnega stroja, zmanj{ujemo onesna‘enost okolja in energiziramo perilo. 19,90 €

OSEBNI ANGEL^EK Unikatni angel~ek iz kamene strele. Vsakdo si ga lahko programira sam, tako kot je napisano v prilo`enih navodilih in v skladu s svojimi `eljami in potrebami. 15,90 €

RASTRSKA O^ALA Z gledanjem skozi luknjice, ki so izvrtane v kartonska o~ala po posebni shemi, krepimo o~esne mi{ice in izbolj{amo vid, zmanj{amo ali odpravimo dioptrijo. Nosimo jih 15 do 20 minut na dan. Osebe z dioptrijo plus vadijo tako, da jih nosijo med branjem, osebe z dioptrijo minus pa med gledanjem televizije. Prilo‘ena so navodila in test za ugotavljanje ostrine vida. 5,90 €

-

JULIJ

09 -

Misteriji 49


PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777, 01/549 17 92; NA SPLETU - www.misteriji.si

ENERGIJSKI INFORMIRANI BRISA^I V kompletu energijskih brisa~ sta manj{a in velika (50 x 100 cm in 70 x 140 cm). Ob stiku s ko‘o se informacije prenesejo iz brisa~e v vodo v telesu (podobno kot pri Noradu) in molekule vode v telesu spravijo v stanje »‘ive vode«. Telo neprestano popravlja vodo, ki prihaja vanj, v tak{no, ki jo lahko uporabi, torej v `ivo vodo. Brisa~i mu pri tem pomagata. Zato telo za »popravljanje« vode porabi manj energije; ob~utimo ve~ energije in se bolje po~utimo. Delovanje in prenos informacij na vodo je preverjeno z biolo{kimi testi (Protokol {t. 8). Cena kompleta: 29,90 € (v be‘, modri ali rjavi barvi)

VR^ ZA DOBRO VODO Vr~ za dobro vodo deluje enako kot modri kozarec. Z biolo{kimi testi je dokazano, da zmanj{a genotoksi~nost vode do 40 odstotkov. ^e vodo iz vr~a nato~imo v informirani kozarec, se njegova u~inkovitost pove~a {e za nekaj odstotkov. V vr~ lahko nato~imo liter vode. Tako kot informirani kozarci tudi vr~ spremeni u~inek alkohola. 54,90 €

INFORMIRANI ZAŠ^ITNI KLJU^ USB V USB-vti~nico vtaknjen informirani Za{~itni klju~ USB in bakrena samolepilna plo{~ica zmanj{ujeta negativne vplive sevanja ra~unalnikov, zaslonov in usmerjevalnikov na ~loveka in njegovo zdravje. Delovanje je preverjeno z GDVelektrografijo in mikroskopiranjem ~love{kih rde~ih krvni~k. 39,90 €

HYDRONIC 1H/F ZA HI[O

INFORMIRANI OBESEK LU^KA V kerami~ni obesek so s posebno tehnologijo vtisnjene izbrane informacije, ki pripomorejo k bolj{emu po~utju. Obesek pove~a avro, {~iti pred zunanjimi negativnimi vplivi (geopatske cone, elektromagnetna sevanja, kozmi~na sevanja …), odpravlja energetske blokade, uredi nepravilno vrtenje ~aker, odpira izhodne kanale, vzpodbuja intuicijo, {iri du{evno in duhovno obzorje … 69,90 €

ATLANTIDSKI KRI@

Hydronic za hi{o ima dve funkciji: • izbolj{a vso vodovodno vodo v hi{i in do 70 odstotno zmanj{a njeno {kodljivo delovanje. Skozi hydronic za hi{o o‘ivljena voda izlo~a tudi do 70 odstotkov manj vodnega kamna in tako varuje in{talacije in gospodinjske stroje. O‘ivljena voda pove~a ‘ivljenjske sposobnosti, tudi rastlin in ‘ivali. Pospe{uje izlo~anje klora. Primeren je tudi za rastlinjake in farme. • filtrira do 80 mikronov velike delce (mivka, pesek, glina, kovinski ostru‘ki …) in jih izpira. Vgradimo ga takoj za vodomerom. Dopu{~a pretok do petih kubikov na uro. Hydronic za hi{o ne zmanj{uje pretoka vode. 699,90 €

JEDILNI SERVIS Ju{ni, plitvi in desertni kro‘niki zmanj{ajo genotoksi~nost do 40 %. 24,62 €

50 - JULIJ 09 -

aratrgovina@siol.com

Atlantidski kri‘ je skrbno narejen iz srebra, o~i{~en vseh negativnih energij in napolnjen s kodami, ki ugodno vplivajo na ~loveka. Njegovo delovanje je {e mo~nej{e kot delovanje atlantidskega prstana in plo{~ice ter ima prav tako vgravirano vija~nico, ki energijsko dodatno ugodno deluje na ‘ive organizme.

ATLANTIDSKI PRSTAN IN PLO[^ICA Sta srebrna, oblikovana tako, da posebni liki sprejemajo in oddajajo kozmi~no energijo in s tem {~itijo pred negativnimi sevanji. Ugodno delujeta na zdravje in dobro po~utje, prepre~ujeta nesre~e. Oblika prstana izhaja iz davnine, saj so u~inki likov, ki so skrbno vdelani v celjski srebrni nakit, znani ‘e iz ~asov faraonov. Velikosti prstana: od 16 do 24 mm notranjega premera. prstan 49,90 € plo{~ica 49,90 €

69,90 €


Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo

INFORMIRANI IZDELKI IZ LABORATORIJA VILIJA POZNIKA

INFORMIRANI KOZARCI Njihova posebnost je, da izbolj{ajo vsakdanjo vodo; v njih voda spremeni svoje fizikalno-kemi~ne lastnosti, informacije v kozarcu vzpodbudijo njene samoo~i{~evalne lastnosti. Voda iz informiranih kozarcev je primernej{a za vsa ‘iva bitja. Genotoksi~ni test dokazuje, da kozarec izbolj{a vodo za kakih 40 odstotkov. Kozarci imajo svoj pomen tudi v barvni terapiji. Iz knjige Aura Soma povzemamo, kako barve delujejo na ~loveka: Modra: Deluje na grlno ~akro, vzpodbuja toleranco do sebe in drugih, vero v notranje vodstvo, okrepi odpornost, fizi~no in ~ustveno, zmanj{uje trpljenje ... 20,90 €

20,90 €

20,90 €

20,90 €

Vili Poznik, priznanih ima 42 izumov in je prejel kakih 100 razli~nih medalj, v svojem laboratoriju v Celju informira izdelke s postopki, ki jih je razvil sam. U~inkovanje vseh njegovih informiranih izdelkov je preverjeno z znanstvenimi metodami. Za izdelke, ki o‘ivljajo vodo, je v ZDA prejel nagrado za najbolj{i izum na podro~ju ekologije, zlato odli~je pa je prejel tudi za izdelke, ki zmanj{ujejo negativna sevanja tehni~nih naprav.

INFORMIRANI LON^EK

Zelena: Deluje na sr~no ~akro, podpira nas pri sprejemanju odlo~itev, vzpodbuja nov pogled na stvari, prina{a mo~an stik z naravo ... Rde~a: Spodbuja delovanje hormonskega sistema, pomaga premagovati agresivna ~ustva, obnavlja energijo, uravnove{a delovanje prve ~akre, pomaga pri stresu, pri razli~nih strahovih.

KRISTALINSKA KROGLA Krogla zagotavlja, da se energija okrog nje su~e desno (preverite z nihalom). V radioni~ni delavnici so ji vsevane informacije, ki razen dobre volje vzbujajo v ljudeh tudi odpornost proti {tevilnim boleznim. Osem centimetrov velika krogla deluje v premeru treh metrov. Poznavalci jih postavijo na ra~unalnik, na delovno mizo, predvsem pa na no~no omarico. 49,90 €

NORAD

Za{~itna kodirana plo{~ica Norad do sedemdeset odstotkov zmanj{a tveganje, ki ga ustvarja sevanje mobilnih telefonov in baznih postaj. Za{~itna plo{~ica vodo v telesu, te je v povpre~ju kar 75 odstotkov te‘e, vzpodbudi, da se vrne v »zdravo« strukturo, v obliko, kakr{no ima voda v telesu, preden jo dose‘ejo sevanja mobilnega telefona. Norad je samolepilna kodirana bakrena plo{~ica (Ø 16 mm), ki jo prilepimo na hrbtno stran telefona. 14,90 €

Informirani lon~ek dopolnjuje program informiranih izdelkov. Ima enake lastnosti kot modri kozarec; fizikalno vpliva na razdru‘evanje molekul v teko~inah in jih tako omeh~a. Zato imajo v lon~ku pripravljeni ~aji bolj{i okus, o‘ivljena voda potegne iz rastlin ve~ u~inkovin. Na informiranih lon~kih so odtisnjeni posebni simboli »magic life« v ~akrinih barvah, ki ugodno delujejo na zdravje. Lon~ki imajo razli~no obarvane robove, da si lahko izberete svojega. Informirane lon~ke lahko pomivate v stroju, primerni so za vse vrste vro~ih napitkov, tudi za juhe. 20,90 €

NORAD PLUS Norad plus do sedemdeset odstotkov zmanj{a tveganje, ki ga povzro~a sevanje mobilnih telefonov in baznih postaj, hkrati pa telo oskrbi z dovolj bakra, podobno kot bakrena zapestnica, ki jo mnogi uporabljajo za zmanj{anje artriti~nih, revmati~nih in drugih bole~in. Norad plus je narejen iz povsem ~istega (elektrolitskega) bakra. Norad plus je informirana samolepilna bakrena plo{~ica, ki jo nalepimo na zadnjo stran zapestne ure (za manj{e ure je Ø 24 mm, za ve~je Ø 28 mm). 14,90 €

MAGIC LIFE Plasti~na plo{~ica posebnih oblik zaradi svoje oblike zajema energijo iz okolja in jo oddaja v neposredno bli‘ino. Plo{~ica je kodirana z orgonskimi sevalniki; pove~a nam energijo in nas {~iti pred sevanji, ~e jo nosimo na vrvici okoli vratu ali v prsnem ‘epu. 5,90 €

-

JULIJ

09 -

Misteriji 51


PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777, 01/549 17 92; NA SPLETU - www.misteriji.si

Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo

[TIRJE LETNI ^ASI Poslu{anje na zlatem disku posnetih zvokov ansambla Vedun je namenjeno samozdravljenju vseh energijskih teles (mentalnega, emocionalnega, duhovnega) in du{e ter posredno zdravljenju fizi~nega telesa, ozave{~anju in razvoju zavesti na poti ~lovekovega samouresni~evanja. Zvok z zgo{~enke poslu{alca spreminja, umirja in zdravi. Zgo{~enko so lani na dan letnega solsticija, v ~asu, ki je energetsko pre‘et z izjemnimi vibracijami vseprisotne kozmi~ne zavesti, s posebno tehniko posneli v cerkvi sv. Ane. Ansambel Vedun vódeno uporablja pi{~ali razli~nih tradicij, tibetanske zvon~ke, ~inele, zvonce, afri{ke sanse, bobne, rogove, tolkala, oceanske {koljke, avstralske did‘eriduje, slova{ke fujare, himalajskotibetanske pojo~e sklede, evropske drumljice, ksilofone, metalofone … Kvantni fiziki trdijo, da zavest ustvarja materijo, torej na nas vplivajo tudi misli in ~ustva, ki nam jih vzbuja poslu{anje zlate zgo{~enke. Glasba tako postane alkimija zvoka, ki vpliva na na{e misli, ~ustva in po~utje.

24,90 €

RUNSKI ENERGIJSKI AMULETI Runski energijski amuleti so ustvarjeni iz ve~ posameznih run (rune so pismenke misti~ne starodavne skandinavske pisave, ki so jo ljudstva severne Evrope uporabljala za prerokovanje, za{~ito, zdravljenje …) v to~no dolo~enem zapisu, ki privablja kvaliteto tistih energij, ki jih potrebujemo. Izberete lahko: Amulet za za{~ito in obilje Runski amulet za vzpostavljanje ravnovesja na podro~ju odnosov, komunikacije, partnerstva … Runski amulet za plodnost, dovr{itev, izpolnitev Runski amulet za pomo~ pri uresni~evanju zamisli, ciljev, podvigov

PRIPRAVA NA POROD IN SPRO[^ANJE V HIPNOZI Hipnoza pomaga k umirjeni nose~nosti in la‘jemu, kraj{emu in manj bole~emu porodu. Zgo{~enki za spro{~anje in samohipnozo je pripravil ugledni porodni~ar, profesor dr. Marjan Pajntar, dr. med. Zgo{~enki sta namenjeni poslu{anju med nose~nostjo, saj pomirjata in pripomoreta k dobremu po~utju v teh ob~utljivih mesecih.

23,90 €

KAPLJICE ALKALIFE S temi kapljicami navadno pitno vodo spremenimo v alkalni pripravek. Dve kapljici kanemo v poldrugi deciliter vode in dobimo pija~o, ki nam uravnovesi pH teko~in v telesu in tako pripomore k njegovemu normalnemu delovanju. Kaj se dogaja v telesu in kako deluje napitek, ki uredi pH teko~in v telesu, kadar smo utrujeni, omoti~ni, imamo motnje vida … ali kako drugo, tudi huj{o te‘avo, izvemo iz knji‘ice, ki jo kupcem kapljic podarjamo.

Runski amuleti so kovinske plo{~ice v barvi starega srebra in so energijsko napolnjeni. Cena posameznega amuleta:

29,90 €

19,90 €

BLAZINICE ZA RAZSTRUPLJANJE Razstrupljevalna blazinica iz telesa potegne strupe s pomo~jo naravnih, na Vzhodu od davnine znanih snovi za razstrupljanje. Z dodanim obli‘em blazinico pono~i prilepimo na podplat. 34,60 € (dvajset blazinic)

NE KADIM VE^

PROGRAM ZA SPROSTITEV

KAPLJICE ZA LAJ[ANJE BOLE^IN

Na dlan kanemo kapljico vodice Yi tong in jo polo‘imo na akupresurno to~ko ali podr‘imo nad obolelim Spro{~anje je del naravnega zdravljenja. Zgo{~enka mestom. Bole~ina, pa naj gre za glavobol, bole~ine psihoterapevta dr. Toneta Pa~nika je namenjena ob~utljivim na zunanje pritiske in onim, ki so izpov sklepih, hrbtenici … izgine ‘e po eni minuti. Cena zgo{~enke: 11,90 € stavljeni kratkotrajnim, a mo~nim du{evnim pritiskom. Kapljice so namenjene tudi zdravilcem, koristne so Cena kasete: 5,90 € Za starej{e od 12 let. Pomaga nam, da se telesno in du{evno sprostimo in zajamemo energijo. pri akupunkturi, akupresuri, kiropraktiki, reikiju, Cena zgo{~enke: 11,90 € masa‘i tuina, moksibustiji … Odpravljajo energetske blokade, vzpostavljajo preto~nost meridianov Kako naro~amo? Specialni pH listi~i za meritev pHIzbrani izdelek naro~imo po telefonu (med 8. in tako odpravljajo bole~ino. ja v urinu ali slini. Sprememba 33,90 € barve na testnem listi~u vam pove, in 15. uro): 01/549 17 92 ali 051/307 777, Poslu{anje tega avtosugestivnega programa vas vodi med nekadilce! Da bi se lahko odrekli tobaku, program poslu{ajte vsaj tridesetkrat zapored.

TEST ZAKISANOSTI

kolik{en je pH va{ega urina ali sline, in tako ugotovite, ali ste morda zakisani. 9,90 €

52 - JULIJ 09 -

faksu: 01/230 16 27; siol.com aratrgovina@siol.com siol.com; e-po{ti: aratrgovina www.misteriji.si www.misteriji.si; ali pisno na naslov: ARA zalo‘ba zalo‘ba, Cigaletova 55, 1000 Ljubljana Ljubljana. Vsi naro~niki na revijo Misteriji imajo 10 % popusta. Pla~ilo po povzetju. Po{tnino pla~a kupec. Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo. Po{iljatelj jam~i, da bodo kupci prejeli izdelke, tudi steklene, nepo{kodovane. ^e z izdelkom niste zadovoljni, denar vrnemo. Reklamacije upo{tevamo v osmih dneh od dneva odpo{iljanja.

BAKRENE ZAPESTNICE Zmanj{ujejo ali odpravljajo bole~ine, ki jih povzro~ajo revma, artritis, i{ijas, lumbago, igranje tenisa, golfa, ko{arke... Mnogi, ki nosijo zapestnico, zmanj{ajo ali pa celo opustijo jemanje protibole~inskih zdravil in tako veliko naredijo za svoje zdravje. Velikosti zapestnic: od 15 do 19 cm premera. Naprodaj so tudi posrebrene in pozla~ene. a) bakrena 15,44 € b) posrebrena 27,96 € c) pozla~ena 40,06 €


Mali oglasi

Izidi `rebanja za nagradno kri`anko {t. 172

@ELITE POKUKATI V PRIHODNOST? Storite to z izku{enimi. Vede‘evanje in svetovanje na 090/43 85. 0,7010 €/0,5 min. Ceno iz drugih omre`ij dolo~a operater ponudnik storitev. MAKRA AS s.p., PE: Kvedrova c. 3, 1000 Ljubljana

090 4321 ... Da vpra{anje postane odgovor, da se strah spremeni v prah! POGOVORISVETOVANJA-TAROT z vami 365 dni. Mo`en osebni stik. 0,70 € / 0,5 min; mobitel omre`je 090/142 872 - 0,75 € /0,5 min

PRVA NAGRADA (letna naro~nina na revijo Misteriji) Olga Kri‘man, Cankarjeva 20, 5000 Nova Gorica

ZANA d.o.o.

TAROT preko GSM 090/14 24 10. Cena 1,04 €/min. Vsak petek ob 22,30 imam oddajo v ‘ivo na televiziji VI-TEL. Violeta Bonutti s. p., [empeter, www.violetta.si

VEDE@EVALKA DARJA vam pomaga iz stiske. Za informacije lahko pokli~ete na telefon 041/903 465. Marjetica vede‘evanje s. p.

VEDE@EVALKA MARTA – Veseli me, da vam lahko pomagam. Telekom 090/44 61 – 1,05 €/min (251 SIT) Mobitel 090/142 488 – 1,04 €/min (249 SIT) GSM 040/305 298 – 0,50 €/min (119 SIT)

Pomagajmo s. p., Zre~e

CENTER EZOTERIKE AURORA – Jasnovidnost, vede‘evanje, magi~ni rituali, angelsko svetovanje. Te~aji vede‘evanja in magi~nih ritualov. Bralcem Misterijev priznamo 10 % popusta. 090/66 47; www.vedezevanje-aurora.si Vitalis s. p., Prva~ina

IZDELUJEM OSEBNE ENERGETSKE SLIKE za zdravljenje psihi~nih ter ~ustvenih te‘av. Toma‘, GSM 041/534 674

Mapa za shranjevanje revij Misteriji

Da ne smrdi, Biofresh poskrbi

DRUGA NAGRADA (polletna naro~nina na revijo Misteriji):

@e v mnogih domovih ne poznajo ve~ neprijetnih vonjav ne v kopalnici, ne v strani{~u, ne v kuhinji, ne v sobi z novim pohi{tvom, ne v omari s ~evlji, ne v avtomobilu, ne v gara‘i, ne ob kletki z morskimi pra{i~ki …

Lilijana Smole, ^rmo{njice 88, 8000 Novo Mesto

Blazinice Biofresh potegnejo vase molekule mote~ih vonjav; le te niso prekrite z umetnimi di{avami, tako da blazinice ne povzro~ajo alergij in so povsem ne{kodljive vsem ‘ivim bitjem. Blazinice so obnovljive: delujejo dve leti.

TRI TRETJE NAGRADE (knjiga zalo`be ARA): Ludvik Pantar, Trata IX/10, 1330 Ko~evje Du{an @nidar{i~, Sp. Polskava 103, 2331 Pragersko

Naprodaj v trgovinah Sanolaborja po vsej Sloveniji, v trgovinah Tu{ planet v Kranju, Celju, Mariboru in v trgovini Tu{ v ljubljanskem BTC-ju, v hipermarketih Mercatorja v Ljubljani, Kopru in Kranju, v biooddelku Maximarketa v Ljubljani, v trgovinah Mr. Pet, v trgovinah KGZ [kofja Loka in v trgovini Aurea v ljubljanskem BTC-ju. Naro~ite pa ga lahko tudi po telefonu 051/307 777, e-po{ti: aratrgovina@siol.com ali spletu www.misteriji.si

Mitja Lavren~i~, ^ob~eva 35, 2311 Ho~e Nagrade bomo poslali po po{ti. Re{itev nagradne kri`anke {t. 172: VODORAVNO: Otis, april, kamp, Taine, LM, rjav~ek, Sepp Holzer, Uporni, Atta, klan~ina, NS, lavdemij, antracit, agrarec, Na, Anapa, drst, Tadej, Lulli, kotar, RD, ksi, mir, ona, oceanarij, one, termitnjak, liana, ant, LS, Acev, vrag, Ito, adiabata, Niko Markovi~, ikona, kij, ~e Nagradni pojmi: SEPP HOLZER, UPORNI KMET, TERMITNJAK

Hotel Izvir Manzato Roga{ka Slatina Program za julij in avgust 2009 SRE^ANJE Z BRACOM sreda 1. julija v Kulturnem centru Roga{ka Slatina, Celjska 3a (avtobus iz Ljubljane in Dom‘al: 041/201 509; iz Maribora: 031/543 194) OBLETNICA ROJSTVA NA[EGA IVICE torek 4. avgusta (avtobusni prevoz na posebno prireditev v Zagrebu) Franjo Trojnar: HOJA PO @ERJAVICI petek 3. julija in petek 10. julija DR. NEVEN KRULJAC, ORTOPED IZ VALDOLTRE sobota 11. julija

Prosimo, da re{itev po{ljete do 15. julija 2009 v ovojnici s pripisom KRI@ANKA 173 na naslov: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Iz`rebali bomo pet nagrajencev, ki bodo prejeli: 1. nagrada: letna naro~nina na revijo Misteriji 2. nagrada: polletna naro~nina na revijo Misteriji 3.-5. nagrada: knjiga zalo`be ARA

VIKEND SRE^ANJA (petek popoldne, sobota, nedelja) delavnice, kulturni dogodki, filmi o Bracu

Narejena iz trde lepenke, plastificirana z `i~nim patentom za vpenjanje posameznih revij. Na belo polje sami vpi{ete letnik. Na prodaj po povzetju (01/549 17 92) in v trgovini Aurea in na spletni trgovini www.misteriji.si. Cena: 3,60 €

IZREDNO UGODNE CENE V ROGA[KI SLATINI 5-dnevni paket (nedelja ve~erja – petek kosilo): 133 € + tt tedenski paket 199–222 € + tt avtobusni prevoz ob nedeljah iz Ljubljane I@ 2009 – ODDIH ZA DU[O – zahtevajte katalog! Informacije, rezervacije, prijave: Izvir @alec, tel.: 03/71 33 100, 041/769 686 (Janko Ka~) hotel Izvir Roga{ka Slatina, tel.: 03/58 16 140; info@izvir.com; www.izvir.com

-

JULIJ

09 -

Misteriji 53


^e ku‘eli po te n oh in ra ga nit po i re v in {ljit ijo va e s ce {i ku lo m p ,o i p aj d od z n re‘ at ag ite ki r s . ad am ni o m n i p ag oj ra m dn i i

i 3 n Nagradna 7 d 1 ra {t. g Ime in priimek: a N on p Naslov: ku Po{tna {tevilka in kraj:

54 - JULIJ 09 -

kri`anka (173) e-naslov:


ARA ZALO@BA – Spletna knjigarna www.misteriji.si

PRIKRITA ZGODOVINA ^LOVE[KE RASE

POTOVANJE DO EKSTAZE

ZDRAVJE IZ STOPAL Priro~nik za refleksoterapijo vas nau~i skozi stopala pregledati celotno telo in zaznati morebitne ~ustvene te‘ave in slabo po~utje. Prek masa‘e stopal, se telo ves ~as ~isti in obnavlja. Prilo‘ena sta plakata z oznakami con na stopalih in rokah.

PRIRO^NIK ZA ZDRAVILCE

OSNOVE RADIESTEZIJE IN BIOENERGIJE

POLJE - PO SLEDI NEVIDNIH SIL V VESOLJU

Knjiga opisuje izkopanine, ki jih v muzejih skrivajo v depojih; strokovnjaki ne znajo razlo‘iti njihovega porekla; seznanja tudi s predmeti, katerih starost ocenjujejo na milijone let, ~eprav je ~love{ka rasa uradno stara {ele 100.000 let.

V knjigi avtorica nagovarja plesalca, ki ‘ivi v vsakem izmed nas, in nas ne‘no spomni, da smo rojeni za ples v ekstazi. To je trenutek celosti, ko smo popolnoma ugla{eni sami s seboj, in ko so na{e telo, srce, um in du{a povezani.

Knjiga je izvrsten priro~nik za vse, ki ‘elijo prebuditi in razviti zdravilske sposobnosti ter k bolj{emu zdravju pomagati sebi in drugim. Opisane tehnike so zelo u~inkovite in vklju~ujejo barve, zvoke in di{ave.

Priro~nik je namenjen vsem, ki se `elijo nau~iti uporabljati nihalo in druge radiestezijske instrumente ter sebi in svojim pomagati z bioenergijo. Knjiga je dobrodo{la tako izku{enim radiestezistom, kot tudi novincem.

Ves svet vibrira v skrivnostnem kvantnem polju neizmerne energije, ki je klju~ za pojasnitev telepatije, telekineze in bioenergije, obeta pa tudi mo`nost ~rpanja neskon~nega vira energije in vesoljska potovanja na velike razdalje.

16,27 €

16,27 €

16,27 €

16,27 €

16,27 €

20,45 €

N

HRANA ZA @IVLJENJE

ZDRAVILNA ENERGIJA DREVES

S spremenjenim na~inom prehranjevanja lahko vplivate na svoje zdravstveno stanje. Knjiga vsebuje poleg receptov tudi razumljivo razlago, zakaj in kako naj bi hranili svoje telo, da bi se lahko uprlo bolezni in jo premagalo.

Vonjajte in oku{ajte popke in drevesni sok, prislanjajte u{esa in poslu{ajte notranji {epet debel. Spoznajte na~ine in vaje za zajemanje zdravilne energije dreves v gozdu, go{~avi ali na vrtu, ne glede na to, kje ‘ivite.

O

V

O

KAKO VEDE@UJEMO IZ CIGANSKIH KART

KAKO PREBUDIMO IN POSLU[AMO SVOJO INTUICIJO

KAKO ZDRAVIMO Z BARVAMI

KAKO ZDRAVIMO Z ZVOKOM

Knjiga z barvnimi podobami ciganskih kart nam bo v pomo~ kot oseben vodnik, pa tudi za poslovno vede‘evanje. V priro~niku nas slovenska avtorica u~i o umetnosti vede‘evanja ter razlaga pomen vsake od {estintridesetih kart.

Nau~imo se slediti svojim notranjim ob~utkom, kot so misel, glas ali slutnja. Tako smo resni~no oseba, ki vodi sámo sebe. Branje knjige nam odpira vrata v svet, v katerem smo, a {e nismo.

Barvna terapija ni ~arobno zdravilo za vsa obolenja, vendar barve na nas vplivajo bolj kot si mislimo. Barvna terapija je preventivna nega, s katero odgovorneje in aktivneje sodelujemo pri vzdr‘evanju lastnega zdravja.

Vsak ~lovek je glasbeni in{trument, ki niha v razponu kozmi~nih vibracij. V knjigi je opisano, kako lahko z zvoki, glasbo in lastnim glasom uravnove{amo in zdravimo sebe in druge.

19,90 € (+ {op kart)

15,90 €

13,90 €

13,77 €

19,90 €

Trda vezava 22,90 € bro{irano 19,90 €

KAKO VIDIMO, BEREMO IN IZBOLJ[AMO AVRO

KAKO ODKRIJETE VA[A PREJ[NJA @IVLJENJA

KAKO SE NAU^IMO AVTOMATSKEGA PISANJA

Priro~nik za spoznavanje avre in razlage, kako se jo nau~imo gledati in spoznavati njen pomen; kako nam avra ka‘e na podlagi bioenergijskih zevov du{evno in telesno stanje.

Priro~nik korak za korakom vodi do znanja, kako se sami, brez terapevta, spustimo v prej{nja ‘ivljenja in odkrijemo vzroke morebitnih bolezni, preganjavic, stisk, ki izvirajo iz davnine.

Priro~nik, ki vas pou~i, kako prek avtomatskega pisanja vzpostavite stik z Vi{jim jazom, ki vas vodi in vam svetuje, komunicirate z drugimi bitji, ki vam posredujejo razli~ne informacije, dobite odgovore ...

7,93 €

12,90 €

12,90 €

KAKO POVE^AMO SAMOZDRAVILNE SPOSOBNOSTI

KAKO VPLIVAJO OSEBNA [TEVILA

KAKO BEREMO USODO Z DLANI

Sami lahko veliko storimo za svoje zdravje. Napotki za klistiranje, post, telesno vadbo in savnanje. Kako, koliko in kdaj naj bi jedli, da bi spremenili svoj svet zdravja.

S pomo~jo {tevil, vsako ima svoj pomen, lahko bolje spoznamo sebe in ljudi, ki nas obkro‘ajo. [tevila nam lahko pomagajo ustvariti lep{e ‘ivljenje, z njimi lahko pokukamo v preteklost, razumemo sedanjost in na~rtujemo prihodost.

Priro~nik iz~rpno opisuje, kako iz ~rt na dlani izra~unamo razne datume in `ivljenjska obdobja. Dlan razkriva ~lovekov zna~aj, zdravje, temperament in celo usodo.

9,90 €

12,10 €

12,10 €

Kako naro~imo knjige, kozarce, vr~e ... Izbrano naro~imo po telefonu (med 8. in 15. uro): 01/549 17 92 ali 051/307 777, faksu: 01/230 16 27; siol.com ali na spletni strani www.misteriji.si e-po{ti: aratrgovina aratrgovina@siol.com www.misteriji.si.

Pla~ilo po povzetju. Po{tnino pla~a kupec.

-

JULIJ

09 -

Misteriji 55


Za{~ita pred sevanji ra~unalnikov

Za{~itni klju~ USB Cena: 39,90 â‚Ź

[e posebna ugodnost na www.misteriji.si

Informirani klju~ USB za{~iti pred sevanjem ra~unalnikov in monitorjev. Dodatek, ki ga dobite ob klju~u, pa pred sevanjem usmerjalnikov. Za{~ita je priporo~ljiva za vse, ki pogosto uporabljate ra~unalnike, predvsem pa za otroke. U~inkovanje informiranega Za{~itnega klju~a USB je preverjeno z GDVelektrografijo in z mikroskopiranjem ‘ive kapljice krvi na temnem ozadju. Informirani Za{~itni klju~ USB je narejen v laboratorijih Vilija Poznika. Za{~itni klju~ USB, vstavljen v ra~unalnik.

Prodaja po po{ti in informacije - 051/307 777, 01/549 17 92; aratrgovina@siol.com; www.misteriji.si

56 - JULIJ 09 -

ARA zalo`ba d.o.o., Cigaletova 5, 1000 Ljubljana

Revija Misteriji 192  

Revija Misteriji 192