Page 1

LETNIK 18 - ŠT ŠT.. 215 - JUNIJ 2011 - 5,00 €

POZOR! BRANJE TE REVIJE LAHKO VPLIVA NA VASE ZIVLJENJE ISSN 1318-1777 v

v

Zdravilne zvene~e vilice Zvok je vse okoli nas in vpliva neposredno na na{e fizi~no telo in energijo

Krize so diktirane Poglejte, kaj je natisnjeno na dolarskem bankovcu

Sol zoper sladkorno Z Z zdravo zdravo soljo uravnovesil uravnovesil visok visok sladkor sladkor in in telesno telesno te‘o te‘o

Je sfinga lev ali {akal? Uran pretresa svet in Slovenijo Sfinga Sfinga vv Gizi Gizi ostaja ostaja skrivnost skrivnost

Za~etek Za~etek Uranovega Uranovega cikla cikla vzbuja vzbuja revolucionarne revolucionarne dogodke dogodke in in pomembne pomembne izume izume

Zgo{~enke za samohipnozo - Hipnoza je idealna terapija pri te‘avah du{e in telesa • Kristali – vez z vi{jo realnostjo - Z energijo kristalov se lahko dvignemo iz ne‘elene realnosti • Zdravje iz svetlobe Svetloba in barva vplivata na biolo{ko aktivnost v telesu • Zdravilo iz ostankov ‘ivljenja - Azijsko visokogorje ponuja snov, ki deluje na vse telo • Notranjci v boju z Rimljani - Zasebni raziskovalec je odkril staro japodsko mesto Metullum • Neverjetne zgodbe Stare zaveze - Zgodbe Stare zaveze skozi prizmo kriti~ne bibliologije • Zakladi sanjanja - S sodelovanjem pri sanjanju najdemo zaklad v sebi • Pisava Antona A{kerca - Kaj sporo~ajo pisave slovenskih velikih mo‘ in ‘ena • Cezij - Vloga kemijskih elementov v ~love{kem organizmu • Olja grozdnih pe~k, ara{idov, rakitovca - Olja in zdravje • Portret zlobne gospe - Najbolj znana irska »~arovnica« se je »reinkarnirala« v svoji biografinji • Bujenje v topli vodi - Vaje procesa prisotnosti Michaela Browna • Nenavadna do`ivetja • Horoskop za junij 2011 • Nagradna kri`anka 196


ARA ZALO@BA – Spletna knjigarna www.misteriji.si

N

MAGIC LIFE ZA PRVO POMO^ Simbol Magic life koncentrira energijo iz okolja, zato je je v njegovem neposrednem okolju ve~. Polo‘en pod kozarec s pija~o lahko spremeni njen okus, polo‘en pod vazo lahko podalj{a ‘ivljenje ro‘, pod cvetli~njakom deluje na bujnej{o rast, prilepljen na obolelo mesto lahko zmanj{a bole~ino ...

O

V

O N

O

V

O

KAJ MI GOVORIJO @IVALI

SAVNANJE

V knjigi so zbrane najva‘nej{e informacije za pre‘ivetje, da lahko poskrbite za svojo varnost ob potresu, viharju, vodni ujmi, gospodarskem zlomu, jedrski nesre~i … Pametno je, da ste pripravljeni na samozadostnost, predvsem s hrano in bivanjem brez elektrike.

Knjiga sporazumevalke z ‘ivalmi nam pomaga razumeti potrebe na{ih ljubljencev, njihove vedenjske probleme ter njihovo ljubezen in skrb do nas. Navaja tudi preprosto tehniko za »pogovarjanje« z ‘ivalmi ter energijsko zdravilno tehniko, ki olaj{a njihove te‘ave.

Savnanje je izjemno u~inkovito naravno zdravljenje, ki tudi spro{~a, krepi, zaustavlja staranje in pripomore k duhovnemu razvoju. Infrarde~a svetloba pa daje savnanju {e posebne koristi; u~inki so bolj{i, temperature po skoraj dvakrat ni‘je.

19,90 €

21,90 €

PRIRO^NIK ZA PRE@IVETJE

ZAKON PRIVLA^NOSTI

VRTINEC

OSUPLJIVA MO^ ^USTEV

Vse stvari, za`elene in neza`elene, v na{e `ivljenje privla~i najmo~nej{i zakon v vesolju – zakon privla~nosti. Svetovna uspe{nica vsebuje tudi prakti~ne nasvete, na podlagi katerih lahko za`ivimo `ivljenje, kakor se nam zdi najbolj{e.

Peta knjiga iz zbirke Abraham pojasnjuje, kako bolj premi{ljeno ustvarjati odnose, kakr{ne si najbolje `elite – na podlagi vodila, da je temelj `ivljenja svoboda, posledica `ivljenja rast, cilj `ivljenja pa radost.

Tretja knjiga iz serije Abraham nam govori, da smo vibracijska bitja in da imamo {esti ~ut. Ilustrira nam ogromno mo~ na{ih ~ustev in ponuja odgovore na ve~ino vpra{anj in te‘av, ki se porajajo slehernemu med nami.

22,90 €

22,90 €

22,90 €

DENAR IN ZAKON PRIVLA^NOSTI Avtorja sta pripravila to knjigo zato, da bi se nau~ili v svoje ‘ivljenje privla~iti bogastvo, zdravje in sre~o. Med branjem se bo va{e razmi{ljanje spremenilo in dobili boste mo~, da naredite spremembo. 22,90 €

19,90 €

PROSITE, DANO VAM JE V knjigi iz serije Abraham je nekaj najmo~nej{ih u~enj, do katerih lahko danes pridete. Njena energija vam pomaga povezati se z Izvorno Energijo, da lahko pritegnete bogastvo Vesolja ter dobite dostop do bo‘anskega vodstva. Trda vezava 32,90 € bro{irano 22,90 €

REGRESIJA V PREJ[NJA @IVLJENJA Knjiga uglednega avtorja temelji na ~etrtstoletnih izku{njah z regresijami. Regresijska terapija lahko odpravi te‘ave, katerih vzroki izvirajo iz otro{tva ali iz hudega do‘ivetja v preteklem ‘ivljenju. Vpogledi v te vzro~ne povezave so zelo pou~ni in zdravilni. 19,90 €

PERMAKULTURNI VRT Tudi najmanj{o zaplato zemlje lahko spremenite v krasen in rodoviten vrt, ~e delate v so‘itju z naravo. Ta navdihujo~ priro~nik vam bo v pomo~, ~e si ‘elite le nekaj izbolj{av v svojem vrtu ali pa ho~ete postati samozadostni. 19,90 €

Popusti 10 % popusta imajo naro~niki na revijo Misteriji na vse izdelke, ki so naprodaj prek revije ali spletne trgovine.

15 % popusta imajo naro~niki na revijo Misteriji na vse knjige, ki jih je izdala ARA zalo`ba.

10 % popusta imajo vsi kupci knjig, ki jih je izdala ARA zalo`ba, ~e kupujejo knjige na www.misteriji.si in so ~lani knji`nega kluba Misteriji.

40 % popusta imajo vsi kupci na vse knjige z manj{o »lepotno« napako.

POTOVANJE DU[

SRE^ANJA Z DU[AMI

USODA DU[

V knjigi najdemo odgovore na ve~na vpra{anja, kaj se dogaja z du{o, ko ~lovek umre, bodisi naravne bodisi nasilne smrti. Kdaj in kako se du{a odlo~i, da pride v ~lovekovo telo? Kaj se dogaja z du{o med dvema ‘ivljenjema?

Avtorja sta zbrala pri~evanja o posmrtnih komunikacijah – spontanih do‘ivetjih, pri katerih z nami nave‘e stik preminuli svojec. Knjiga nas skozi pripovedi pri~evalcev prepri~a, da du{a pre‘ivi fizi~no smrt, in nam pomaga preboleti izgubo ob smrti ljubljene osebe.

Ameri{ki mojster hipnoterapije Michael D. Newton je na podlagi {tevilnih seans pri{el do novih odkritij o usodi du{ in to popisal v ve~ kot 500 strani debeli knjigi, ki v obliki intervjujev odstira pogled v skrivnost zasmrtja. Knjiga je ameri{ka uspe{nica.

22,90 €

24,00 €

24,90 €

NIKOLA TESLA (RAZ[IRJENA IZDAJA) Tesla je ‘e pred sto leti predvidel in opisal vse alternativne vire energije, ki danes postajajo ‘ivljenjska nuja. Knjiga naj bi pripomogla, da bi nekatere Teslove postavke postale uresni~ljive in da bi obrnili novo stran v znanosti in tehniki.

19,90 €

e-KNJIGE NA WWW.MISTERIJI.SI - KAKO PREBUDIMO IN POSLU[AMO SVOJO INTUICIJO • POTOVANJE DU[ • KAKO VEDE@UJEMO IZ CIGANSKIH KART • OSNOVE RADIESTEZIJE IN BIOENERGIJE • 50 NASVETOV ZA HUJ[ANJE • KAKO UPORABLJAMO NIHALO IN BAJALICO • KAKO POVE^AMO SAMOZDRAVILNE SPOSOBNOSTI • 50 DOMA^IH ZDRAVIL, KI DELUJEJO • 50 NASVETOV ZA ZDRAVJE [OLARJEV • KAKO ZDRAVIMO Z BARVAMI • KAKO ZDRAVIMO Z ZVOKOM • KAKO ODKRIJETE VA[A PREJ[NJA @IVLJENJA • KAKO SE NAU^IMO AVTOMATSKEGA PISANJA • KAKO SE ZNEBIMO O^AL


LETNIK 18 - [T. 215

junij 2011

15

11

Uran pretresa svet in Slovenijo

Zdravilne zvene~e vilice

Za~etek Uranovega cikla vzbuja revolucionarne dogodke in izume

Zvok je vse okoli nas in vpliva neposredno na na{e fizi~no telo in energijo

23

35

Notranjci v boju z Rimljani Zasebni raziskovalec je na hribu Planine odkril staro japodsko mesto Metullum

Pisava Antona A{kerca Kaj sporo~ajo pisave slovenskih velikih mo‘ in ‘ena (16)

27

39

Krize so diktirane

Sol zoper sladkor

Kabala finan~nih mogotcev vlada Zdru`enim dr`avam in svetu (1)

Z zdravo soljo uravnovesil visok sladkor in telesno te‘o

29

Neverjetne zgodbe Stare zaveze Zgodbe Stare zaveze skozi prizmo kriti~ne bibliologije

31

Zgo{~enke za samohipnozo Hipnoza je idealna terapija pri te‘avah, kjer se prepletata du{a in telo

Pisma bralcev ......................................................................................................... 4 Zanimivosti ................................................................................................................ 6 Zakladi sanjanja ............................................................................................... 17 Zdravje iz svetlobe ........................................................................................ 19 Zdravilo iz ostankov ‘ivljenja ........................................................... 21 Je sfinga lev ali {akal? ............................................................................. 25 Kristali – vez z vi{jo realnostjo ...................................................... 33 Cezij ................................................................................................................................ 37 Grozdne pe~ke, ara{idi in rakitovec ......................................... 41 Portret zlobne gospe .................................................................................. 43 Bujenje v topli vodi ....................................................................................... 45 Nenavadna do`ivetja .................................................................................. 46 Nove knjige ............................................................................................................ 47 Horoskop za junij 2011 ............................................................................. 48 Nagradna kri`anka 196 ............................................................................. 54

-

JUNIJ

11 -

Misteriji 3


P ISMA Ilustrirana mese~na revija na robu medicine in drugih znanosti

Misteriji www.misteriji.si Naslov uredni{tva: Revija Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana Tel.: 01/434 73 10, fax: 01/230 16 27

misteriji@misteriji.si Izdaja: ARA Zalo`ba d.o.o., Cigaletova 5, Ljubljana Odgovorni urednik: Jo`e Vetrovec

joze@misteriji.si

BRALCEV

POMLAJEVANJE V INDIJI

NAGRADE ZA NARO^NIKE

Z mo‘em bi rada obiskala Indijo. Ali kaka agencija organizira potovanje in bivanje v kakem ajurvedskem centru? Pla~ala bi rada na obroke. Morda bi {la z nama {e prijatelja. Hvala za odgovor. Mimi, Kranj Najbolje je, da se obrnete na potovalno agencijo Kompas. Tu vam bodo lahko organizirali polet in bivanje ter poskrbeli tudi za vizo.

Redaktor: Andrej Kikelj

andrej@misteriji.si Tehni~no urejanje: Luka Zlatnar

luka@misteriji.si Tajni{tvo, naro~nine in oglasno tr`enje: Ur{a Stranjak Tel.: 01/231 93 60; 031/662 092

ursa@misteriji.si Prodaja po po{ti: Tel.: 01/549 17 92; 051/307 777

aratrgovina@siol.com

MISTERIJI V @IVO

Tisk: Tiskarna Schwarz d.o.o., Ljubljana

Spremljam Misterije v ‘ivo in vidim, da posegate na {tevilna podro~ja ‘ivljenja. ^estitam vam za dobro idejo, saj nas mnogo potrebuje ne le nova vedenja, marve~ tudi prijetna dru‘enja. Sama sem bila navdu{ena nad Janom Sigdellom in njego-

Naklada: 6900 izvodov Distribucija: Delo prodaja d. d., Ljubljana V tej {tevilki Misterijev so sodelovali: Jo‘e Vetrovec, Aleksej Metelko, Taja Vetrovec, Tatjana Svete, Andreja Paljevec, Kre{imir Mi{ak, Jaka Bomba~, Marko Osolnik, Martin Premk, Stane Pade‘nik, Klemen Lipov{ek, Lana Mihele, Sa{o Burja, mag. Bara Hieng, Amedeja Li~en, Franjo Trojnar Cena izvoda v maloprodaji 5,00 €. Prodaja v kolporta`i: Delo-Prodaja, Dunajska 5, Ljubljana. Naro~nina se pla~uje letno (51,00 €, 15 % popusta) ali dvakrat letno (27,00 €, 10 % popusta). Poslovni ra~un: 02083-0011412222

4 - JUNIJ 11 -

Za zvestobo reviji Misteriji je ‘reb tokrat naklonil Magic life Danici Grgij iz Stare vasi.

Vse nove naro~nike v juniju bomo nagradili z lepo knjigo Kuhinja zlatega polja.

vimi spoznanji o regresiji. Kupila sem njegovo knjigo in zgo{~enko Regresija v prej{nja ‘ivljenja. Zgo{~enko sem posodila nekaj prijateljicam in dvema se je, ne da bi verjele v u~inek zgo{~enke, zgodilo to, ~emur je zgo{~enka namenjena. No, pa vam ne pi{em zaradi tega. @elela bi namre~, da bi bili kaki Misteriji v ‘ivo tudi pri nas, v Kopru, da nam ne bi bilo treba vedno potovati v Ljubljano. Ali je to mogo~e? Recimo kar to, kar sem jaz obiskala v Ljubljani, Regresija v prej{nja ‘ivljenja. Lep pozdrav, Vesna Veseli nas va{e pismo in seveda tudi va{a pobuda. Morda bomo v jeseni pripravili Misterije v ‘ivo tudi v Kopru. In morda {e kje drugje. Vabimo bralce, da nam povedo, kje je

kaka primerna dvorana.

ADIJO STRAH, JEZA, OBUP Tudi sama bi rada uporabila Bachove kapljice. Sem zelo nezadovoljna s seboj. Poskusila sem ‘e vse mogo~e. A ni nobenega uspeha. ^lanek »Adijo strah, jeza, obup« mi vliva upanje in zato bi rada ~im prej poskusila s temi kapljicami. Kje jih prodajajo? Mihaela, Dolenjska Kapljic ni mogo~e dobiti v lekarnah ali drugih specializiranih trgovinah. Me{anico razli~nih Bachovih esenc vam mora pripraviti usposobljen terapevt. Po temeljitem pogo-

POMLAJEVANJE V INDIJI - POPRAVEK V reporta‘i »Pomlajevanje v Indiji« smo napa~no objavili kontakte z ajurvedskim centrom. Pravilno je: Natan~nej{e informacije so dosegljive na www.nagarjun.com, v relativno kratkem ~asu pa zdravniki odgovorijo na vpra{anja, ki jih naslovite v angle{~ini na doctors@nagarjun.com.

30

31

1 23:03

2

3

4

5 16:20

6

voru vam bo sestavil pravo me{anico kapljic in vam mor7

8

9 04:11

10

11

12 12:47


PISMA

M ISTERIJI, C IGALETOVA 5, 1000 L JUBLJANA; misteriji@misteriji.si

SLIKA ZA NARO^NIKA Med novimi naro~niki na revijo Misteriji bomo tudi ta mesec iz‘rebali sre~ne‘a, ki bo dobil za nagrado miniaturno sliko, original v tempera tehniki avtorja Vlada Pare‘nika iz Mozirja.

Slika, ki jo bo prejel nagrajeni novi naro~nik na revijo Misteriji

Prej{nji mesec je nagrada pripadla Justi Jelar iz [kofje Loke. da dodal {e kak nasvet. Pokli~ite 041/463 704. To je {tevilka avtorice ~lanka, ki vam bo lahko pripravila ustrezne kapljice. Lahko pa se udele‘ite delavnice, na kateri boste spoznali, kako si lahko kapljice ustvarite sami. Pokli~ite 041/ 677 089.

KRISTALINSKA KROGLA Po Moodyjevih nasvetih iz ~lanka »Zrenje v kristalno kroglo« bi tudi sam rad poskusil, kako stvar deluje. Navodila povsem razumem in ne potrebujem dodatnih nasvetov, rad

^estitamo!

pa bi ~im prej pri{el do ustrezne krogle. V trgovinah tega ni, mogo~e pa mi jo lahko odstopi kak bralec revije, ki kroglo ima? Peter, Portoro‘ Do krogle boste pri{li najhitreje, v dveh dneh, ~e obi{~ete spletno trgovino www.misteriji.si in poi{~ete kristalinsko kroglo. Ta je narejena sicer iz drugih razlogov, ni pa nobene ovire, da je ne bi mogli uporabiti tako, kot je opisano v ~lanku oziroma v nasvetih v ~lanku Zrenje v kristalno kroglo. Kar naro~ite do dva-

@ELJE, CILJI, DVOMI Pri uresni~evanju va{ih ‘elja, va{ega cilja ali pri razjasnitvi dvomov v odlo~itve vam je lahko v oporo nasvet, ki ga boste prejeli brezpla~no na va{ e-naslov. Odgovor vam bo sestavil biokomunikacijski sistem Quantec, ki je zasnovan na spoznanjih kvantne fizike. Natan~na navodila najdete na www.misteriji.si/art/0/Racunalniska_ biokomunikacija.

13

14

15 22:14

16

17

18

19 13:51

20

21

22

najstih, {e isti dan odpotuje proti vam in naslednji dan je krogla v va{ih rokah.

Naro~ite revijo Misteriji Misteriji,

OKULTNO?

kot je storilo ‘e nekaj tiso~ ljudi.

Ob branju ~lanka »Okultni logotipi« se mi je porodilo vpra{anje, ali ne sodi med okultne logotipe tudi znak na prvi strani revije Misteriji. Vi ste edina revija, ki ima vsaj dve nenavadnosti: na prvi strani, na platnicah, je natisnjen znak v obliki deteljice s {tevilkami, koda pa je spravljena v dva loka. Miha, Ljubljana Znak na prvi strani ni okulten, je pa energijski. Na drugi strani platnic natan~no pi{e, ~emu je namenjen. Prvi pomo~i. Je zgo{~evalec energije, ki nas obdaja, in taka energija, povsem naravna, nam lahko pomaga pri vrsti te‘av. Denimo pri glavobolih, slabem razpolo‘enju itd. ^rtna koda pa je »spravljena« v elipso in ima dva dodatna y. To pa ni posebnost le revije Misteriji. Res je bila prva s tak{no za{~ito. Sedaj pa ima natisnjeno tako za{~ito {e neka nem{ka in ena slovenska revija, najdemo jo na etiketi neke slovenske mineralne vode, pa na embala‘i nekaterih v lekarni pripravljenih ~ajev in {e kje. Je na nekaj deset razli~nih izdelkih. Namen: od~itavanje z laserjem po{koduje hrano in zdravila, na reviji pa pusti svojo negativno energijo, elipsa in dva dodana y to prepre~ujeta. Vsakdo se lahko prepri~a v to s kineziolo{kim testom: kako deluje na ~loveka kateri koli izdelek preden z njega od~itajo ceno in kako deluje po tem, ko ga oplazi laserski ‘arek iz ~italca. Ne boste mogli verjeti. 23

13:48

24

25

26

27

BRALCEV

Povsem enostavno: Pokli~ite 01/231 93 60 in od naslednjega meseca vam bo pismono{a ‘e dva dni pred prihodom revije na kioske prinesel Misterije na va{ dom. To pa {e ni vse! Kot naro~nik boste lahko kupovali v spletni trgovini 10 odstotkov ceneje. Misteriji so, ~eprav vam jih prinesemo domov, za naro~nika 10 oziroma 15 odstotkov cenej{i. Letno ali polletno naro~nino pla~ate {ele, ko dobite polo‘nico. Tudi kadar revijo naro~ite za darilo svojcu ali prijatelju. In {e ve~, obdarovancu po{ljemo ne le revijo, marve~ tudi ~estitko v va{em imenu. In ne le to! Ko naro~ite Misterije, boste prejeli darilo. Pa tudi to {e ni vse! Kot naro~nik boste lahko uveljavljali posebne akcijske popuste, ki znesejo tudi do 20 odstotkov.

In {e kaj dobrega se vam lahko zgodi, ko pokli~ete 01/231 93 60 ali kliknete na www.misteriji.si in postanete naro~nik revije, ki je med nami ‘e od leta 1993.

28

29

30

15:39

1

2

10:54

-

JUNIJ

11 -

Misteriji 5


Z ANIMIVOSTI

JE DOLGO SEDENJE NEVARNO?

KITAJSKO ZELI[^E ZA ALERGIJE

P

o novih dognanjih, objavljenih v Journal of Human Genetics, imajo nekateri ljudje izbolj{ano verzijo »gena sre~e«, tako da se v ‘ivljenju po~utijo bolj sre~ni in zadovoljni kot drugi. Gre za gen, ki regulira prenos serotonina v ~love{kih mo‘ganih, seveda pa radost v na{em ‘ivljenju ni dolo~ena z njim; na zadovoljstvo poleg same ‘ivljenjske {ole vplivajo tudi drugi geni. A odkritje nam vendarle pomaga razumeti, zakaj so nekateri ljudje ‘e po naravi sre~ni. D

SEKS, KAVA IN PIHANJE NOSU

K

^EBELE MORIJO MOBITELI

aj imajo skupnega seks, kava in pihanje nosu? Vse na{teto lahko pove~a tveganje za dolo~eno vrsto kapi, odgovarjajo nizozemski raziskovalci. V {tudiji, ki je zajemala 250 pacientov, so identificirali ve~ dejavnikov, povezanih s krvavitvami v mo‘ganih, na vrhu lestvice pa so bili pitje kave (10,6 %), energi~na telovadba (7,9 %), pihanje nosu (5,4 %) in seks (4,3 %). Kava je bila tako odgovorna za nekaj ve~ kot eno anevrizmo na deset ljudi. Te in druge dejavnosti namre~ nenadoma dvignejo krvni tlak, zaradi ~esar lahko po~i krvna ‘ila v mo‘ganih in nastopi anevrizma. D

a mno‘i~ne pomore ~ebel so krivi mobiteli, opozarjajo {vicarski strokovnjaki. Glede na njihove raziskave, opravili so jih nad osemdeset, so ~ebele zaradi frekvence, ki jo oddajajo mobiteli, pri letenju zbegane in dezorientirane, kar pripelje tudi do njihovega pogina. Vse raziskave so pokazale enake rezultate: ~ebele izredno mo~no reagirajo na frekvence, ki jih oddajajo mobiteli med vzpostavljanjem zveze in pogovarjanjem. Zaradi tak{nih signalov ~ebele tudi do desetkrat glasneje bren~ijo, so dezorientirane in izgubljene poginejo. ^ebele so sestavni del na{ega kmetijstva in ekolo{kega sistema, saj poleg proizvajanja medu tudi opra{ujejo rastline. Seveda je te‘ko verjeti, da bi se ~love{tvo odreklo mobitelov, a izumrtje ~ebel bi imelo katastrofalne posledice. D

o nedavnega je veljalo, da {impanzi za svojo komunikacijo uporabljajo okoli trideset razli~nih kretenj, sedaj so jih znanstveniki na{teli vsaj 66. Za vse kretnje znanstveniki {e ne poznajo pomena, ob primerjavi kretenj {impanzov s tistimi goril in orangutanov pa so pri{li do zanimivega zaklju~ka, mnogo kretenj je bilo namre~ enakih v vseh dru‘inah. Po mnenju glavne raziskovalke dr. Catherine Hobaiter to potrjuje prepri~anje, da kretnje, ki jih uporabljajo opice (in morda tudi nekatere ~love{ke kretnje), izhajajo od skupnega starodavnega prednika vseh danes ‘ive~ih velikih opi~jih vrst. D

M

edtem ko smo ponovno vkorakali v sezono alergij, nam tradicionalna kitajska medicina ponuja svojo re{itev. V {tudiji, ki so jo izvedli na tajvanski Univerzi Chang Gung in je zajemala sto ljudi z alergijami, so strokovnjaki ugotovili zdravilne u~inke zeli{~a, narejenega iz posu{enih cvetov magnolije. Tak{en pripravek naj bi dokazano pomagal bla‘iti ve~ino simptomov, kot sta kihanje in zama{en nos. D

Foto splet

Z

6 - JUNIJ 11 -

Foto splet

Foto splet

andanes ima mnogo ljudi slu‘bo, v kateri veliko sedijo, pri ve~ini ni ni~ druga~e tudi preostali del dneva. Glede na novej{o {tudijo, ki jo je vodil epidemiolog Steven Blair, profesor na univerzi South Carolina, so ljudje, ki skozi dan veliko presedijo, mnogo bolj na udaru kak{ne sr~ne bolezni. In tudi ~e pri delu prete‘no sedimo in se popoldne gibljemo, telovadimo, je {tudija pokazala, da to mo‘nosti za bolezni srca bistveno ne zmanj{a. Govorimo o fenomenu, s katerim pa se nekateri znanstveniki kljub tem raziskavam ne strinjajo in pravijo, da vadba v prostem ~asu gotovo zmanj{uje mo‘nosti za pojav bolezni. D

[IMPANZI IN RETORIKA

D

Foto splet

D

GEN SRE^E


Z ANIMIVOSTI Vilinske energije

Med resni~nostjo in domi{ljijo

ZAUPANJE

Elam Lin ima obliko trizoba, ki s svojimi tremi vrhovi na kroni lika predstavlja tri vrste zaupanja: zaupanje sebi, zaupanje drugim in vesolju. Po njegovi sredini poteka navpi~nica mo~i, ki se pri koreninah kon~a s ~arovni{kim diamantnim deltoidom, pod katerim svobodno lebdi to~ka pomena. V srcu simbola sije krog ve~nega in brezmejnega zaupanja, ki se ga dotikata dva zbiralna loka mo‘nosti. Obrnjena sta navzven in vase zajemata ljubezen, varnost in neizmerno mo~ vesolja. Taja Vetrovec Opis simbola je povzet iz knjig Marjetke Jer{ek KanDeLar in KanDeLar 2, kjer je prek 200 vilinskih simbolov. Knjigi in vilinski amulet lahko naro~ite tudi na www.misteriji.si ali 051/307 777.

SVOJEGLAVA, ROGATA IN KOSMATA

K

oze so po krivici odrinjene na dno lestvice priljubljenosti udoma~enih ‘ivali. Zmerljivke ter poimenovanji bolezni ~rnih in vodenih koz so zlorabile njeno ime za nekaj slabega. A dejstvo je, da je koza, ki si jo je ~lovek podredil pred sedmimi tiso~letji in je bila upodobljena ‘e v paleolitski umetnosti, edina znana ‘ival, ki ne zboli za rakom. To je dolgo veljalo tudi za morskega jo ga po vsem svetu in na odmaknjenih psa, a so kasnej{e raziskave odkrile kar kavka{kih podro~jih, ker ljudje dosega42 vrst malignih in benignih tumorjev, jo najvi{jo starost, ‘ivijo le od kozjih za katerimi lahko zbolijo ‘ivali iz razre- produktov. Redno u‘ivanje kozjega mleda hrustan~nic, kamor spadajo tudi mor- ka pomaga pri te‘avah z ‘ivci, odpravlja tesnobo, bla‘i ~revesna in ko‘na ski psi. Doma~e koze najdemo po vsem sve- obolenja, astmo in alergije ter bolezni dihal. tu. V Sloveniji prevladujejo {tiri pasme, Kozje mleko je dokazano u~inkovito tujerodna burska ter avtohtone dre‘nipri zaviranju staranja. Ne le z u‘iva{ka, srnasta in sanska, ki je slovenska njem, tudi z umivanjem z milom iz koztradicionalna pasma. So izredno izbir~jega mleka postane ko‘a brez uporabe ne in bolj kot zelena trava jih mikajo krem mehka in sijo~a, zdravljenje ko‘poganjki grmi~evja, ki ga obrijejo do nih bolezni pa hitrej{e. Kleopatra je ~istega. svojo lepoto ohranjala prav s kopelmi iz kozjega mleka in medu. KOZJE MLEKO Koze so izvrstne plavalke in lahko Vsaka pasma daje mleko druga~ne- nosijo tovor za dobro ~etrtino lastne ga okusa. Iz kozjega mleka se da nare- te‘e. ^e so majhne hranjene s steklediti vse tisto, kar lahko naredimo iz krav- ni~ko, se nave‘ejo na lastnika. Neko~ jega. Ma{~obne molekule kozjega mle- so koze odkrivale kavna zrna, na ladjah ka so petkrat manj{e od molekul v krav- pa so bile dobrodo{le kot potujo~e mlejem mleku. V ‘elodcu se razgradi v dvaj- karne. Iz kozje poddlake predejo ka{setih minutah, medtem ko je za krav- mir in moher. V divjini ‘ivijo v matriarjega potrebna ura. Vse odli~nosti kozje- hatu, v tropih do dvajset ‘ivali in nikoli ga mleka {e vedno niso raziskane. Pije- ne spijo. So koristna popestritev v hlevih, ker »prestre‘ejo« konjske bolezni. ^eprav so trdo‘ive, pa se lahko prehladijo in dobijo plju~nico. ^ez lu‘o pravijo, da je drugo ime za kozji trop – potep. Slovenski kmetje svetujejo, da si kupite kozo, ~e bi se radi nau~ili preklinjati. Oboje dr‘i, a preden vsako trapo ozmerjate s kozo, le razmislite, katero boste v resnici bolj u‘alili. Amedeja D Slovenska tradicionalna pasma, sanska koza Foto splet

Vse napetosti, vznemirjenosti, jeza, nemir in negotovosti nas opominjajo, da nekoliko upo~asnimo korak, se spet pove‘emo s sabo, se vpra{amo, kaj resni~no ‘elimo, kaj je na{a naloga, in se z zaupanjem prepustimo svojim notranjim uvidom in navdihom. Ko zaupamo v svoj notranji glas in tej ~isti energiji, ki jo lahko ob~utimo, smo hvale‘ni za ta trenutek, ki nam vedno daje prilo‘nosti in smernice za zdravje, notranji mir, harmonijo in obilje. Te nam poklanjajo gotovost in zaupanje v to, kar smo, kar zmoremo in kar ‘elimo, ve~jo povezanost in zaupanje do drugih ter v proces, ki se odvija po naravnih zakonih ‘ivljenja. Vilinske energije nas pri tem podpirajo.

-

JUNIJ

11 -

Misteriji 7


Z ANIMIVOSTI

Misteriji v `ivo prakti~ne poti in vaje za doseganje harmonije, ravnovesja in zdravja

JUNIJ 2011 SLAVINSKI: OSNOVNA NA^ELA U^INKOVITE SPIRITUALNE TEHNOLOGIJE – vodi @ivorad Mihajlovi} Slavinski, priznani beograjski alternativni psiholog, psihoterapevt in raziskovalec ezoterike, avtor knjige Vrnitev enosti, ki je pred kratkim iz{la tudi v slovenskem prevodu. Sistemi spiritualne tehnologije @. M. Slavinskega so izjemno u~inkoviti, varni in poceni. Nau~imo se jih lahko v enem ali dveh dneh in jih potem uporabljamo vse ‘ivljenje. 1. junija od 18.00 do 20.30; 30 €. BACHOVA CVETNA TERAPIJA – vodi Irena Rogli~ Kononenko, psihologinja in terapevtka. Na prakti~ni delavnici v naravi si bo med rastlinami, ki jih bomo na{li, vsak izbral svojo in iz nje pripravil zdravilno esenco za Bachove kapljice. 4. junija od 9.00 do 13.00; 39 € PERMAKULTURNI VRT – vodi Jo‘ica Fabjan, strokovnjakinja za permakulturo. 4. junija od 9.00 do 15.00 – Prakti~ni del na permakulturnem vrtu v Predstrugah: Uporabne tehnike na vrtu; 45 € (vklju~eno kosilo in malica). 4. junija od 15.00 do 17.30 – predavanje Ohranjanje rodovitne prsti na vrtu (trajnice, zastiranje, pokrivne rastline, kolobarjenje …); 25 €. Prakti~ni del poteka vsako prvo soboto v mesecu vse do novembra 2011 v dopoldanskem ~asu, tematska predavanja pa popoldan od 15.00 do 17.30. Uvodna predavanja – predstavitev filozofije in osnovnih na~el permakulture – bodo organizirana glede na {tevilo prijav, vsak prvi petek v mesecu. AKUPRESURA ZA KREPITEV VOLJE IN ZMANJ[ANJE APETITA –vodi akupunkturologinja Milena Plut-Podvr{i~, dr. med. Na delavnici se boste nau~ili, kako lahko sami poi{~ete in stimulirate akupresurne to~ke na svojem telesu, in spoznali, zakaj je akupresura tako u~inkovita. 9. junija od 18.00 do 20.30; 20 € HIROMANTIJA, Kako brati z dlani – vodi Rada Kikelj. Nau~ite se starodavne ve{~ine, ki s prou~evanjem dlani odkriva karakter in psiholo{ki profil ~loveka. Ugotavlja trenutno ‘ivljenjsko stanje osebe ter potenciale in darove, ki potekajo v sedanjosti. 17. junija od 18.00 do 21.00; 40 €

8 - JUNIJ 11 -

OSEBNI INTUITIVNI RAZVOJ S POMO^JO ZVOKA – vodi P. J. Gouw, zvo~ni terapevt iz Nizozemske. Na delavnici bomo osvetlili na~ine, kako s pomo~jo zvoka in lastnega glasu razvijati intuicijo za samopomo~ in vzdr‘evanje energetskega ravnovesja, ter spoznali zakonitosti uporabe zvene~ih vilic za vzpodbujanje meridianov, da bolje prevajajo ‘ivljenjsko energijo in z njo oskrbujejo celice ~love{kega telesa. 21. junija od 19.30 do 21.30; 30 € HIPNOZA ZA SAMOPOMO^ – vodi prof. Andrej Ko‘ar, klini~ni psiholog, psihoterapevt, pisatelj in predavatelj. Hipnoza je idealna terapija za odpravo osebnih te‘av, ki so preplet du{evne in telesne ravni: slabih navad, strahu, napetosti, psihosomatskih te‘av, debelosti, kajenja ipd. Kako si lahko z njo sami pomagate, boste izvedeli na delavnici. 22. junija od 19.30 do 21.30; 30 € ZVO^NA MASA@A IN ZVO^NA KOPEL – vodi mag. Tea Smonker, u~enka Dona Conreauxa, svetovnega mojstra gongov. 16. junija od 17.00 do 19.00 – Relaksacijska masa‘a s himalajskimi pojo~imi skledami; individualno po predhodni najavi (45 minut); 25 € ( polovi~na cena za prvi obisk). 16. junija od 19.00 do 20.00 – Zvo~na kopel, vodeno spro{~anje z gongi, himalajskimi posodami in drugimi zvoki; 15 €. REIKI – ZDRAVI SEBE, ZDRAVI DRUGE – vodi mag. Marija Mika~i} Turn{ek, reiki mojstrica in u~iteljica. 18. junija od 9.00 do 17.30: Te~aj Reiki I/II. stopnja; 100 €. ^AROVNIJA VITKOSTI – vodi Maginja Blinkita, avtorica istoimenske knjige. Vsak ~etrtek od 19.00 do 20.30 – [ola vitkosti, traja 9 zaporednih ~etrtkov; 180 € (10 oseb). Nove prijave sprejemamo za termine od septembra dalje. Misteriji v ‘ivo potekajo v klubskih prostorih revije Misteriji na Zadobrov{ki 88 v Ljubljani-Polje (nasproti zadnje postaje mestnega avtobusa {t. 25 Zadobrova). Vhod je z dvori{~a, parkirni prostor levo pred vhodom na dvori{~e. Prijave: Ker je {tevilo udele‘encev omejeno, so obvezne predhodne prijave. Prijavite se na www.misteriji.si v rubriki Misteriji v ‘ivo ali po telefonu 041/677 089. Kotizacijo vpla~ate najkasneje pet dni pred za~etkom predavanja ali delavnice na TRR: 02010025-8692-564. Informacije: 041/677 089, taja@misteriji.si


ZANIMIVOSTI

MAGNETNI HRVA[KI DE^EK

[

P

Ilustracija splet

odjetje Space Adventure namerava tr‘iti vesoljski turizem in sicer tako imenovano Misijo okoli Lune. Cena? Mala malica, borih 150 milijon~kov dolarjev. Turisti~ni projekt naj bi bil na voljo v roku petih let. Turist bo skupaj s posadko izstreljen v orbito, kjer bo presedel v drugo plovilo, brez posadke, ki ga bo popeljalo na potovanje okoli Lune. D

IGRA NARAVE Vabimo bralce, da nam po{iljajo nenavadne fotografije, ko se narava poigra in izoblikuje zanimive stvaritve. Avtorji objavljene fotografije bodo prejeli knji‘no nagrado. Fotografije z opisom po{ljite na: andrej@misteriji.si.

To sem fotografirala 3. oktobra lani, ob poti na Sedmera jezera. Lep pozdrav, Jo‘ica Hu~

IZLET V BOSANSKO DOLINO PIRAMID

R

adovednost, katero je v nas ob nedavnem obisku v Sloveniji pustil dr. Semir Osmanagi}, bomo pote{ili z izletom v Dolino bosanskih piramid. Izlet, ki ga organizira v Sloveniji delujo~a Mednarodna Fundacija – ustanova za promocijo Bosanske piramide sonca, bo 11. in 12. junija z odhodom iz Ljubljane, Velenja in Maribora, po ceni osemdesetih evrov. Dr. Osmanagi} bo prvi dan goste iz Slovenije osebno vodil v Tunele Ravne in na Tumulus v Vratnici, kjer bo predstavil rezultate svoje raziskovalne ekipe. Drugi dan sledi vzpon na piramidi Sonca in Lune, kjer bo ugledni gostitelj iz~rpno pojasnil, kdo, kdaj, kako in zakaj je gradil najve~jo in najstarej{o piramido na svetu. Prijava je mo‘na na spletni strani www.piramidasonca.si, za informacije pokli~ite 051/796 439. D

ZDRAVLJENJA S SPIRITUALNIMI BITJI

O

b slovenskem mediju Marinki so vsak mesec zdravljenja s pomo~jo spiritualnih bitij. Med enournim zdravljenjem prek nje duhovna bitja poskrbijo, da udele‘enci do‘ivijo veliko lepega, se kdo ozdravi kake bolezni, nekateri odvr‘ejo svoje te‘ave. Zdravljenja so brezpla~na, pri~akovan je le prispevek za najem dvorane. Zdravljenja so ta mesec: v Kamniku v knji‘nici 24. junija (petek) ob 17. uri; v Naklem v Vita centru 9. (~etrtek) in 30. (~etrtek) junija ob 19,15; v Novem mestu v Razvojno izobra‘evalnem centru na Ljubljanski cesti 29. junija (sreda) ob 17. uri. Da bi se lahko ustrezno pripravili, obla~ila in drugo, pokli~ite Marinko na 041/774 312 ali Francija na 064/106 897. Ve~ informacij: www.misteriji.si/art/letnik_2006/misteriji_155 D

-

JUNIJ

11 -

Misteriji 9

Foto arhiv Misteriji

POLET OKOLI LUNE

Foto splet

Foto splet

estletni Ivan Stoiljkovi} iz Koprivnice na Hrva{kem ima nenavadno magnetno sposobnost. Na svojem telesu, prsih in rokah lahko nosi tudi do 25 kilogramov kovin. Ivanova magnetna sila kovinske predmete enostavno prilepi na njegovo telo. »Prav nobene te‘ave nimam z dr‘anjem kovinskih predmetov, se pa ~ez nekaj ~asa utrudim,« pravi Ivan, ki ima menda tudi zdravilske sposobnosti. Prvi je to opazil sosed, ki ga je v~asih pazil in ga v nesre~i po{kodovana noga ni ni~ bolela, ko pa je Ivan od{el domov, se je bole~ina vrnila. Sedaj doma~i, ~e imajo bole~ine, poprosijo kar Ivana, da jih odpravi. Ta menda le polo‘i roko na bole~e mesto in bole~ine ni ve~. Ivan pravi, da ga roke, ko jih polo‘i na bole~e mesto, v dolo~enem trenutku za~nejo pe~i, kot da bi gorele, takrat jih umakne in bole~ina izgine. D


Z ANIMIVOSTI

NIHALO, NIHALO POVEJ . . .

JAMSKE CERKVE

Kadar spra{ujemo svoje nihalo, si lahko olaj{amo delo z radiestezijskimi rozetami. To so diagrami v obliki pahlja~e, ki imajo vpisanih ve~ mo‘nih odgovorov. Nihalo postavimo v sredi{~no to~ko in po~akamo, da zaniha v smeri enega od odgovorov.

e streljaj stran od Bukare{te, glavnega mesta Romunije, pa vendarle dovolj skrito pred civilizacijo in radovednimi turisti, se nahajajo skrivnostne jamske cerkve in naselja Buzau, ki so zibelka kr{~anstva na romunskih tleh. O teh krajih kro‘i na stotine legend in paranormalnih pojavov. Tam so ‘iveli prvi romunski misijonarji in vse do 19. stoletja so menihi in pu{~avniki uporabljali jame za bivanje in molitve. Lokalni prebivalci pravijo, da od nekdaj videvajo prikazni du{ menihov. Nekdanji romunski diktator Nicolae Ceausescu je v skrivnostno Buzausko gorovje menda poslal celo posebnega agenta tajne slu‘be, da bi raziskal zadevo, vendar ni znano, do kak{nih izsledkov je pri{el. D

Foto splet

L

FBI-JEV ARHIV O ROSWELLU

F

lo bo minisamo

Nihalo lahko npr. vpra{amo: • Kateri na~in zdravljenja je zame najprimernej{i? • Kateri na~in {e? • Kako naj se zdravi moj zakonski partner, otrok, prijatelj … (Po ‘elji na rozeto dodamo {e druge terapije: kristaloterapija, psihoterapija, regresoterapija …) Zbirko rozet priznanega radiestezista Igorja Ziernfelda lahko naro~ite na www.misteriji.si ali 051/307 777. Tam so na voljo tudi kakovostna radiestezijska nihala (medeninasta, lesena in kristalna) in priro~nik Kako uporabljamo nihalo in bajalico.

10 - JUNIJ 11 -

»LJUBLJEN^EK« JE @ALJIVKA

K

o na{im doma~im ‘ivalim re~emo, da so na{i ljubljen~ki, je to zanje ‘aljivo, pravijo akademiki, ki jih vodi profesor Andrew Linzey, teolog in direktor Centra za ‘ivalsko etiko v Oxfordu. Ustrezneje bi bilo re~i, da so na{i psi, ma~ke, hr~ki in ostali hi{ne ‘ivali, ljudje pa njihovi skrbniki. Celo termin divje ‘ivali naj bi bil popolnoma zgre{en in skrajno ‘aljiv do ‘ivali, saj bi jim lahko in morali re~i na primer svobodno ‘ive~e ‘ivali. Tudi fraze »zvit kot lisica«, »jé kot pra{i~«, »pijan kot krava« in podobne so po njegovem mnenju in mnenju enakomisle~ih za ‘ivali grozljivo ‘aljive. D

POLJUB NA DALJAVO

N

a tokijski univerzi za elektrokomunikacije ‘elijo izdelati napravo, ki bo lahko na daljavo u~inkovito posredovala ob~utek poljuba. Pilotsko napravo je mo~ uporabiti s pomo~jo ra~unalnika in bo v prihodnosti, ko bo dodelana, zelo uporabna v souporabi interneta, saj bo omogo~ila poljubljanje na daljavo, pravijo njeni snovalci. No, vsaj ob~utek poljubljanja. Naprava bo imela tudi spomin, kar pomeni, da bo lahko shranila poljub neke osebe, morda znane osebnosti. Tako bodo na primer lahko navadni smrtniki ob~utili, kako se poljublja neka znana osebnost, s kak{nim ob~utkom, na~inom dihanja in kako vla‘en jezik ima. D

Foto splet

+

aku zd pun ra ktu vil ra na ze li{ ~a

bi oe ne rg ija zdra vnik

terme

a sa` ma

BI je na svoji internetni strani od novembra lani objavil ve~ dokumentov o Rozeta za ugotavljanje Nezemljanih (http://vault.fbi.gov/unexplained-phenomenon), izmed katerih je {e primernega na~ina zdravljenja posebno zanimiv dokument o lete~ih kro‘nikih, v katerem nekdanji agent Guy Pri slabem po~utju lahko s to rozeto Hottel opisuje pri~evanje enega izmed preiskovalcev o odkritju treh strmoglavljenih ugotovimo najprimernej{i na~in zdravlete~ih kro‘nikov v Novi Mehiki. Plovila naj bi imela premer okoli 15 metrov, v ljenja. vsakem pa so bila po tri v srebrna obla~ila oble~ena bitja, visoka dobrih 90 centimetrov, ki so po podobi spominjala na ljudi. D


ZVO^NA TERAPIJA

Zvok je vse okoli nas in vpliva neposredno na na{e fizi~no telo in energijo

Zdravilne zvene~e vilice Z

vok, glasba in petje so mo~ni, prijetni in enostavni pripomo~ki, ki nam lahko pomagajo povrniti izgubljeno ravnovesje telesa in duha. In kar je pri tem najlep{e, vedno jih v kak{ni obliki nosimo v sebi in s seboj. Najmanj, kar lahko storijo, je, da lahko na{o avro v vsakem trenutku dneva okrepijo in za{~itijo. Pri tem je zvo~na terapija izjemnega pomena kot preventiva za ohranjanje zdravja in kot pomo~ pri vzdr‘evanju visoke vibracije zavesti,« pravi Peter J. Gouw*, nizozemski glasbeni terapevt, ki ima na Nizozemskem svojo ordinacijo naravnega zdravljenja Praktjik Positief. @e nekaj let tudi redno zahaja v Slovenijo. Pri nas prireja zdravilne koncerte in sre~anja, povezana z glasbo, zvo~nimi terapijami in drugimi metodami razli~nih duhovnih tradicij za vzpodbujanje pozitivnih vi{jih vibracij in vzpostavljanje zdravilnega ravnovesja v du{i in telesu. Pri svojem delu uporablja vrsto metod, in{trumentov, glasbil in starodavnih izro~il, ki jih med seboj povezuje in uporablja, tako kot je v dolo~enem primeru potrebno, razvil pa je tudi svojo lastno metodo, ki jo je poimenoval ompunktura. Z njim se je pogovarjala Taja Vetrovec. Kako ob~utite svoje poslanstvo kot zvo~ni terapevt? Biti zvo~ni terapevt je smiselna povezava vsega tistega, kar sem v ‘ivljenju rad po~el in kar mi je bilo dano. Kot glasbenik sem z glasbo odra{~al, ‘e kot de~ek pa sem za~el ~utiti, da se ob razli~nih zvokih,

Zvo~na terapija je izjemnega pomena za ohranjanje zdravja in visoke vibracije zavesti. ki jih igram, energija v meni in moji okolici spreminja. In to se mi zdi v ~asu, v katerem ‘ivimo, zelo pomembno. Stopite samo v nakupovalni center in posku{ajte ozavestiti vse zvoke, ki vas v tistem trenutku obdajajo. Iz vsake prodajalne je sli{ati drugo glasbo, eno agresivnej{o od druge. Ste v kak{ni trgovini sli{ali, da vrtijo denimo Bacha? Seveda ne, ker bi se ljudje ob tem po~utili spro{~eno in brez nesmiselnih potreb. Tako v tem svetu deluje na nas zvok. In to je, zelo prakti~no re~eno, moje poslanstvo – pomagati ljudem ozavestiti, da je zvok vse okoli nas in da vpliva ne-

posredno na na{e fizi~no telo in energijo, pozitivno ali negativno. Kaj je tisto va{e najpomembnej{e znanje in vedenje, dar, da lahko zdravite z zvokom? Tisto, kar me morda dela od ve~ine ljudi druga~nega in mi je posebej v otro{tvu povzro~ilo marsikateri bridek trenutek, dokler nisem doumel, da je to moj najdragocenej{i dar, je, da lahko vidim svet okoli sebe na nekoliko manj obi~ajen na~in – v barvah. Zame so podobe, ob~utki, razpolo‘enja in energije ljudi in stvari vedno obarvani. In to je tisto, kar se ne da prikriti z obleko, obna{anjem ali besedami. Barve avre so najiskrenej{i odraz, kaj nekdo v resnici je. Verjetno je va{a prva misel, da mora biti to nadvse zabavno. Pa temu ni tako. Svet, v katerem trenutno ‘ivimo, je poln temnih energij, ki jih ni prijetno do‘ivljati. Po drugi strani pa so barve avre zelo nazorna matrica trenutnega zdravstvenega in energetskega stanja ~loveka. Ta dar, ~e ga tako imenujem, saj se tega nisem nikoli u~il, je zame enako pomemben kot ve{~ina same metode zvo~ne terapije – u~inke, ki jih ima zvok na telo ~loveka, lahko neposredno preverjam ‘e med samo terapijo. In preden jo za~nem, opravim »reading«, branje avre, da lahko razberem, kaj oseba najbolj potrebuje. Fotografije osebni arhiv

»

Glasbeni terapevt Peter Gouw je razvil svojo lastno metodo – ompunkturo, pri kateri uporablja zvene~e vilice.

-

Kako so va{e zdravilne metode povezane s {amanskim izro~ilom in kje ste se tega u~ili? [amanizem je sicer {irok pojem, ki ni vezan zgolj na eno tradicijo, osebno pa sta mi najbli‘ji dve izro~ili: {amanisti~na veja budizma, ki sem jo JUNIJ

11 -

Misteriji 11


Z DRAVILNE

ZVENE~ E VILICE

Kaj je ompunktura in kako deluje? Ompunktura je izraz, s katerim sem poimenoval svojo metodo, pri kateri uporabljam tako imenovane zdravilne zvene~e vilice. Polagam jih na dolo~ene to~ke na telesu, podobno kot to po~ne akupunkturist z iglami. Med najpomembnej{imi so denimo to~ke na podplatih – po na~elu refleksne masa‘e stopal poznamo to~no dolo~ene to~ke, ki ob masiranju ali pritisku pomagajo zdraviti ta ali oni organ, del telesa, Na kak{en na~in delujejo zvo~ne simptom. Razlika je v tem, da pri metode zdravljenja na ~love{ko izvajanju terapije uporabljam zvok, Zdravilne zvene~e vilice polagamo na dolo~ene to~ke na du{o, um in telo? ki s svojo vibracijo {e intenzivneje telesu, podobno kot akupunkturne igle. Zvo~na terapija v sebi zdru‘uje stimulira to~ke meridianov. Obstarazli~na vedenja o energetskih principih zelo jasno ob~uti kot ugodje oziroma ja ve~ vilic, ugla{enih na razli~ne frekv ~love{kem telesu, zakonitosti u~inka neugodje zaradi neposrednega vpliva vence, ki jih uporabljamo za doseganje zvoka in njegovih razli~nih frekvenc, zvoka na na{e celice. To dodatno po- razli~nih u~inkov – na primer najve~je akupunkturo s poznavanjem to~k meri- trjuje teorija o spominu vode, ki jo je raz- vilice z najni‘jim tonom osebo prizemdianov v telesu, spoznanja o ~akrah kot vil japonski znanstvenik Emoto, saj so ljijo, vilice s frekvenco 432 hercev u~inenergetskih sredi{~ih, avri kot energet- na{e celice sestavljene iz velikega dele‘a kovito odprejo sr~no ~akro. Spet drugo skemu pla{~u na{ega fizi~nega telesa, vode, ki frekvenco zvoka zabele‘i v na- vrsto vilic uporabim za ~i{~enje avre, {e preden za~nem s terapijo. masa‘o, intuitivni razvoj in {tevilna dru- {ih celicah. ga vedenja. ^e vse to zdru‘imo, dosegaMetoda je sicer enostavna, a kljub Tako skozi zgodovino kot posebej v mo z zvo~no terapijo u~inkovito uravno- sedanjem ~asu so ta spoznanja mnogokrat temu ima {tevilne principe, ki jih je treba te‘enje energijskih pretokov v telesu. zlorabljena za doseganje sebi~nih in kapi- dobro poznati – zvene~e vilice so namtalisti~no usmerjenih ciljev. Poleg tega se re~ izjemno mo~an pripomo~ek, s kateObstaja ve~ vilic, planet Zemlja, ki ima prav tako svojo last- rim je potrebno pravilno ravnati. To teno resonanco, imenovano Schumannova rapijo kombiniram predvsem z uporabo ugla{enih na razli~ne resonanca, sre~uje z velikimi preobrazba- kristalnih zvene~ih vilic, kristalnih in frekvence, ki se mi, ki jih lahko opazimo v naravnih nesre- tibetanskih posod, gongov in {tevilnih uporabljajo za doseganje ~ah, poginih ‘ivalskih vrst, neravnovesju drugih in{trumentov, ki jih tudi v Sloveelementov … Vse to vpliva na slehernega niji dobro poznate pod pojmom zvo~na razli~nih u~inkov. posameznika, poleg vsakodnevnih obre- terapija. Katere so najpomembnej{e zakonitosti menitev in elektrosmoga, ki nas obdaja. Pri katerih te‘avah in boleznih u~inkuje? zvo~ne terapije in kako je mo‘no re{e- Zato danes veliko ljudi i{~e izgubljeno Deluje pravzaprav pri vsaki te‘avi – vati raznovrstne te‘ave z uporabo zvo- ravnovesje. Zvok, glasba, petje so mo~ni, zdravilni zvok je vedno dobrodo{la poka, {e preden se razvijejo na telesni rav- prijetni in enostavni pripomo~ki, ki nam mo~. Najve~krat pri meni ljudje i{~ejo pri tem lahko pomagajo, in kar je pri tem pomo~ ob glavobolih in migrenah, ob ni kot fizi~na bolezen? Ena glavnih zakonitosti zvo~ne terapije najlep{e, vedno jih v kak{ni obliki nosimo te‘avah s sklepi in hrbtenico, ‘iv~evjem je spoznanje o tem, kako razli~ne frek- v sebi in s seboj. Najmanj, kar lahko stori- in tudi notranjimi organi, posebej tistivence razli~no delujejo na celice ~love{- jo, je, da lahko na{o avro v vsakem tre- mi, ki skrbe za to, da se na{e telo pre~i{kega telesa. Med njimi sta najbolj znani nutku dneva okrepijo in za{~itijo. To pa dve frekvenci, in sicer frekvenca 432 Hz, prispeva kapljico v morje avre celotnega Zvo~na terapija pripomore ki je vesoljna frekvenca srca, lu~i, ljubez- ~love{tva. Kot vemo, je sleherna fizi~na k pravilnemu pretoku ni, in njej po u~inku nasprotujo~a frek- motnja najprej prisotna v energijskem energije v telesu ter venca, 440 Hz, ki vpliva na razum, spro- polju na{ega telesa. Pri tem je zvo~na te‘a agresijo, nervozo, materialisti~ne ob- rapija izjemnega pomena kot preventiva odplavljanju toksinov, ~utke. Na{e uho sicer komajda zazna ohranjanja zdravja in kot pomo~ pri vzdrki so se nakopi~ili v njem. razliko med njima, telo pa ti frekvenci ‘evanju visoke vibracije zavesti. spoznal v ~asu bivanja pri tibetanskih budistih, in pa izro~ilo severnoameri{kih Indijancev, ki sem ga imel prilo‘nost ob~utiti pri svojem sre~anju z njimi. Zvok indijanskega {amanskega bobna bo zame vselej predstavljal najbolj temeljno prizemljitev in povezanost z Materjo Zemljo, kar menim, da je za pre‘ivetje sodobnega ~loveka enako ali celo bolj bistveno, kot je bilo kadarkoli v zgodovini.

12 - JUNIJ 11 -


Z DRAVILNE ~uje. Zvo~na terapija v prvi vrsti pripomore k pravilnemu pretoku energije v telesu ter odplavljanju toksinov, ki so se nakopi~ili v njem ob slabem vplivu okolja in stresa. In nenazadnje – te‘ave s sluhom, kot je tinitus, pa smr~anje, te‘ave z dihanjem, celo odvajanje od kajenja … pri vsem tem ima ompunktura dobre rezultate.

ZVENE ~ E VILICE

kov, om, zapeti ob hkratnem vdihu namesto izdihu? Ob~utek je tak, kot bi sami sebi podarjali naj~udovitej{o pesem vseh ~asov. Grgrajte zjutraj, ko si umivate zobe! Poslu{ajte zvoke narave, zato greste na sprehod v gozd! Prisluhnite lastnemu globokemu vdihu in izdihu! In u‘ivajte v tem.

Mnogi meditacijski pristopi vsebujejo tudi mantre. Kak{en zdravilni Ali lahko opi{ete kak{ne posebne u~inek ima lahko prepevanje manprimere, ko se je stanje znatno izter? bolj{alo? Pravzaprav enak. Vsaka mantra je Mnogo jih je. Eden takih, ki mi je sestavljena iz besed, ki imajo svoje samemu dal veliko potrditev, je bilo vibracije in torej enak u~inek kot znatno izbolj{anje stanja pri rakavi zvoki instrumentov ali terapevtski bolnici, ki so ji zdravniki napoveglasbeni pripomo~ki. Na koncertih dali le {e nekaj tednov. Konkretno zdravljenja z zvokom z Vishuddho – po nekaj zaporednih terapijah se SoundTouch, vedno prepevamo tuje {tevilo belih krvni~k, ki so bolnici di mantre, najraje skupaj z ob~instprimanjkovale, nepri~akovano znatvom. To ustvarja izjemno atmosfeno pove~alo. Ne ‘elim dokazovati, ro, izbolj{uje skupinsko avro. Kraj{e da s svojo terapijo lahko pozdravim Vilice s frekvenco 432 hercev u~inkovito odprejo sr~no mantre ponavljamo stoosemkrat; ni raka ali druge te‘ke bolezni. Gre za ~akro. naklju~je, da je v na{em telesu 108 to, da lahko zvo~na terapija obolelemu bistveno pripomore pri okrevanju, venca zvoka in prava to~ka na telesu, ki energetskih to~k, ki jih dosledno upo{teposebej pred in po kemoterapiji, ki ima, je posebej dojemljiva za to~no dolo~en va tudi princip zvo~ne terapije in polakot vemo, tudi hude stranske u~inke in u~inek zvoka. A znova, ne pozabimo, ~e ganja vilic nanje. Naslednja taka prilo‘v telesu nakopi~i mnogo strupov, ki lah- gospa Pehta – o njeni zgodbi so me pou- nost bo 22. junija v Ljubljani, kjer znova ko bolnika dodatno ovirajo pri izbolj{a- ~ili slovenski otroci, s katerimi se vsako nastopamo. leto teden dni dru‘im v Kranjski Gori – nju stanja. Ali prena{ate svoje znanje naprej druAli smo vsi ljudje dojemljivi za zdrav- ne bi poznala u~inkov in na~ina uporabe gim terapevtom, ki jih zanima tovrstno sleherne ro‘’ce – je {e tako di{e~a ro‘’ca ljenje z zvokom? zdravljenje, in kak{ne osnovne darove, »Nada Brahma« je izrek v sanskrtu, ki lahko tudi strupena. sposobnosti, znanja naj bi ‘e imeli? pomeni »Zvok je vse«, »Zvok je svet«. Kaj lahko sami naredimo zase z upora- Ve~ kot tri ~etrtine udele‘encev mojih Vse na svetu je vibracija, torej zvok. ^lo- bo svojega glasu in drugih zvokov in kje seminarjev je terapevtov, ki se ‘e ukvarve{ko telo sestoji iz ve~ kot treh ~etrtin se lahko tega nau~imo? jajo z razli~nimi terapijami, predvsem vode, ki se na te frekvence odziva, kot S seboj ima vsakdo najbolj{i instrument, {tevilnimi oblikami masa‘e, saj je komje to dokazal japonski znanstvenik Emo- kar ga je ~love{tvo kdaj poznalo: svoj binacija masa‘e in zvo~ne terapije izjemto, katerega delo spremljam z velikim lasten glas. Kjerkoli in kadarkoli ga lah- no uspe{na. Pa vendar svojih seminarjev spo{tovanjem. Vsi imamo enake mo‘- ko uporabimo. Na seminarjih in koncer- vsaj na osnovni stopnji nikoli ne omejunosti za to, da si pomagamo z zvokom. tih ljudi rad u~im, naj pojejo navznoter, jem na terapevte. Najpomembnej{i dar, Prepri~an sem, da je zvok v pravi frek- vase. Ste kdaj poskusili zvok vseh zvo- ki ga mora imeti vsak bodo~i terapevt, venci zdravilen sam po sebi. ^e njegov je ljubezen in nesebi~na ‘elja pomagati »Prepri~an sem, da je u~inek ozavestimo, je le-ta seveda toliko so~loveku. Vsega drugega se z odprtim blagodejnej{i. srcem da priu~iti, prav tako razvijati inzvok srca, frekvenca tuicijo in duhovno zavest. Moram pa k »Zoper vsako bolezen raste ro‘’ca na ljubezni, mo~nej{i temu vendarle dodati to, kar vedno posvet’,« je rekel Kosobrin. Ali bi vi lahko lagam na srce svojim u~encem – le dober od vsega, kar trenutno rekli, da za vsako bolezen ali te‘avo obnamen ni dovolj. Za odgovorno posegastaja pravi zvok ali ton? vlada svetu.« nje v energijo in zdravje nekoga drugega Za vsako te‘avo obstaja ustrezna frek-

-

JUNIJ

11 -

Misteriji 13


Z DRAVILNE

ZVENE~ E VILICE

je neizogibno dobro poznavanje osnovnih medicinskih na~el in ve{~e obvladovanje terapevtske metode – tako v dobro osebe, ki je terapevtu izkazala svoje zaupanje, kot za zdravje terapevta samega.

niji, zelo aktivna. Organizirala sva individualne terapije, ve~ere manter, u~enje igranja instrumentov, seminarje zvo~ne terapije, koncerte, delavnice intuitivnega razvoja, celo {amansko delavnico sredi decembra v indijanskem tipiju na vrhu Kak{no vlogo imajo lahko zvo~Pokljuke. Vsa sre~anja s Slovenci so ne vibracije in zvo~ne usmeritve zame izjemna, saj nam vedno uspe na ~love{tvo v smislu pre‘ivetja, zgraditi zelo dobro vzdu{je, ki vsem v povezavi s spremembami v omogo~a, da se o sebi in svojih infrekvencah energije Zemlje, kot terakcijah s svetom veliko nau~imo. se napovedujejo za leto 2012? Pred dvema letoma sva {e s treV za~etku je bil zvok. Zvok bo tudi mi ljubiteljskimi glasbeniki iz Slona koncu. Ne ‘elim {tevilnim prevenije in Hrva{ke ustanovila skupirokbam dodajati {e svoje, po mono Vishuddha SoundTouch, s katejem prepri~anju je pomembno le, ro vsaj nekajkrat na leto nastopamo da v ~asu, ko se dogajajo velike prena koncertih v Sloveniji. Ker se treobrazbe, posku{amo ~im bolj osnutno veliko posve~am delu doma tati v ravnovesju, pri ~emer je zdrana Nizozemskem, so zdaj predvilni zvok eden najbolj{ih pripovsem poletja zame nelo~ljivo povemo~kov. Energije okoli nas so vse zana s Slovenijo. Letos ‘e tretji~ z intenzivnej{e, vsi to ob~utimo na Zvezo prijateljev mladine Moste svojem zdravju in po~utju. A ~e Polje organiziramo humanitarne pobi se v tem trenutku zadosten del ~itnice za otroke iz socialno ogro‘eprebivalstva Zemlje ustavil in zanih dru‘in. Do‘ivetja v tako drupel skupen om, bi lahko s pozitivno vibracijo spremenili svet. @al Z zvo~no terapijo dosegamo u~inkovito uravnote‘enje ga~ni, prvinski energiji otrok na teh energijskih pretokov v telesu. indijanskih taborih so zame naj~is~love{tvo tega {e ne zmore. Zato nas ~akajo preizku{nje, ki smo si jih sami najve~jih izzivov svojega ‘ivljenja, ki so tej{e veselje. skreirali. A prepri~an sem, da je zvok bili posledica sre~anja z du{o dvoj~ico. Teden z otroki v idili~ni Kranjski Gosrca, frekvenca ljubezni, mo~nej{i od vse- Iz njih sem se najve~ nau~il o samem sebi ri pa se bo tudi letos podalj{al v teden ga, kar trenutno vlada svetu. in spoznal, da na tem svetu in tudi v tem poletnega seminarja za odrasle. Ta je navesolju nikoli ve~ ne bom sam, ne glede menjen vsem, ki ‘elijo osve‘ujo~e po~itDelujete na Nizozemskem, ob~asno tudi na geografsko razdaljo. Zdaj je ~as sre~e- nice v neokrnjeni naravi zdru‘iti s svov Belgiji, Avstriji, Nem~iji. A zdi se, da vanja du{ dvoj~ic in ~udovito je ta ~ude‘ jim duhovnim razvojem in se posvetiti se najve~krat vra~ate v Slovenijo? ‘ivljenja deliti z drugimi, ki si ga ‘elijo sami sebi, se dobro nau~iti osnov zvo~ne Res je, razlogov za to je ve~; neko~ sem sami do‘iveti. Hkrati oba verjameva, da terapije v kombinaciji z ajurvedsko ma‘e omenil, da me ta de‘ela privla~i z zelo se nisva sre~ala le zaradi lastne (pre)izku{- sa‘o, program pa je zapolnjen {e s {tevilmo~no in ~isto energijo, ki jo ima tukaj nje, temve~ tudi zato, ker lahko soljudem nimi drugimi aktivnostmi, kot so joga, predvsem narava. Ljubim pogled na sloz zdru‘enimi mo~mi podariva veliko ve~. meditacije, u~enje igranja in{trumentov venske gore! Poleg tega sem tu do‘ivel nekaj naj~udovitej{ih trenutkov, pa tudi Kje v Sloveniji se na{i bralci lahko sre- in podobno. Pomembna pri tem je sku~ajo z vami, katere aktivnosti tukaj orga- pinska energija udele‘encev, ki ob koncu takega tedna trdijo, da se v isti na~in nizirate? Kak{ni dve leti nazaj sva bila z Marijo ‘ivljenja in dojemanja sveta, kot so ga OSEBNI INTUITIVNI RAZVOJ S POMO^Sko~ir, s katero skupaj delujeva v Slove- imeli prej, pravzaprav ne morejo in noJO ZVOKA – delavnico vodi P. J. Gouw. ~ejo nikoli ve~ vrniti. Nau~ili se bomo uporabljati lasten Za naro~nike Misterijev glas ter zvene~e vilice za samopomo~ in T. V. 10 % popusta na poletni seminar vzpodbujanje meridianov, da bolje prevaNazaj k naravi, nazaj k sebi * www.ohmpunctuur.nl/index.php/sl jajo `ivljenjsko energijo. Kranjska Gora, 2.–10. julija 21. junija od 1930 do 2130; 30 €; www.praktijkpositief.nl informacije 041/677 089. Ve~ na www.praktijkpositief.nl slovenija@praktijkpositief.nl

Misteriji v `ivo

D

14 - JUNIJ 11 -


ASTROLOGIJA, NAPOVEDI

Za~etek Uranovega cikla vzbuja revolucionarne dogodke in pomembne izume

Uran pretresa svet in Slovenijo Slovenija bo {e bolj kot v zadnjem letu do‘ivljala {oke, pretrese, preobrate, veliko nenavadnega, neobi~ajnega.

TRANSSATURNOVEC Uran sodi med transsaturnovce ali planete z orbito onstran planeta Saturna: to so Uran, Neptun in Pluton. Ti planeti so zelo oddaljeni in prostemu o~esu nevidni, zato so bili odkriti {ele v zadnjih

dvesto tridesetih letih. Danes astrologi pri svojih interpretacijah brez Urana, Neptuna in Plutona ne morejo, saj delujejo mo~neje kot v~asih in proizvajajo take energije, ki jih ~love{tvo v sebi in zunaj sebe {e ni ozavestilo in razvilo. Ta proces se je za~el {ele po njihovem odkritju. Medtem ko Luna, Sonce, Merkur, Venera in Mars vplivajo na temeljne ‘ivljenjske principe, kot so spo~etje, rojstvo, rast, u~enje, ljubezen, delo, poklic, spolnost in dru‘ina, Jupiter in Saturn pa povezujeta ljudi v dru‘bo s svoji-

Foto splet

naj bi re{ili ekonomijo pred propadom. In to obdobje, tako kot dana{nje, sovpada s 84-letnim ciklom Urana, ki v ~asu prehajanja prek zodiakalnega znamenja Ovna vedno spro‘a revolucionarne dogodke in izume, pa tudi revolucionarna dru‘bena vrenja.

Odkritelj Urana William Herschel je bil uranovska osebnost, saj je bil tudi inovator in je sam izdeloval svoje daljnoglede.

mi organizacijskimi oblikami, so transsaturnovci tiste sile, ki te principe in na~ela presegajo po obliki in mo~i delovanja in udejstvovanja. Transsaturnovci nam s svojim kozmi~nim valovanjem omogo~ajo nesluten razvoj tehni~nega napredka, ki ga ~love{tvo ne more ve~ obvladovati, kot tudi ne uni~ujo~ih posledic industrializacije in razvoja znanosti. Ti oddaljeni planeti imajo poleg svoje lastne narave tudi vi{je vibracije posameznih tradicionalnih planetov. Uran ima na primer vi{je vibracije Merkurja.

Ilustracija splet

K

aj pomenijo vsi ti protesti, izbruhi mno‘i~nega nezadovoljstva z vladajo~imi re‘imi, ki so se kot po‘ar raz{irili od Tunisa do Arabskega polotoka, nobene garancije pa ni, da se po‘ar ne bo {iril {e drugam? Z vidika zahodne klasi~ne astrologije je za to v veliki meri »kriv« planet Uran, ki ob vstopu v svoj nov ciklus vedno spro‘a revolucionarne dogodke in dru‘bena vrenja. V nov 84-letni ciklus je odlo~no zakorakal 11. marca letos, kar po{teno ~utimo tudi v Sloveniji. Zakaj v doslej navidezno mirnih dr‘avah prihaja do silovitih izbruhov nezadovoljstva prav zdaj? Zakaj tega nezadovoljstva ljudje niso pokazali ‘e veliko prej, saj njihovi re‘imi, s katerimi niso zadovoljni, trajajo ‘e ve~ desetletij? Z vidika zahodne klasi~ne astrologije imajo dru‘beno ekonomski fenomeni svoje podobnosti in razvojne cikle, ki sovpadajo s cikli gibanja kozmi~nih sil. Tako je globalna gospodarska kriza in kriza vrednot, ki nas je prizadela v zadnjih letih, po svojih razse‘nostih in zna~ilnostih podobna svetovni gospodarski krizi po zlomu newyor{ke borze leta 1929. Tudi takrat so se vrstili protesti, mno‘i~na gibanja nezadovoljnega delavstva, reforme v ZDA in svojski gospodarski ukrepi v Evropi, ki

Uranove energije ne ~utimo nenehno in umirjeno; njegova sila je nenadna in silovita in povzro~i revolucionarne spremembe.

-

VPLIV URANA NA LJUDI Visoke vibracije Urana vplivajo na mo‘gane, ki se pri inovativnih ljudeh poka‘ejo v JUNIJ

11 -

Misteriji 15


PRETRESA SVET IN

S LOVENIJO

obliki njihovih izumov, izbolj{av, novih tehni~nih dose‘kov, sredstev za komuniciranje in vpliva na njihovo mno‘i~no uporabo. Uran obvladuje predvsem tiste tehni~ne dose‘ke, ki so povezani z elektriko in elektroniko ter z brez‘i~nimi napravami. Uranove energije ne ~utimo nenehno in umirjeno. Njegova sila je nenadna in silovita! Obi~ajno povzro~i revolucionarne spremembe, zaneti iskro, odklon ob obi~ajnega, torej vse, kar je nenavadno in nekonvencionalno. V obdobju, ko se Uran pomika skozi znamenje Ovna, bomo pri~e hitrim in zaletavim odlo~itvam za novosti. Mnogi bodo hoteli biti prvi v vsem! Do‘ivljali bomo pove~ano eksplozivnost. Marsikomu bo za~el tudi delovati {esti ~ut. [tevilne ljudi s poudarjenim Uranom v ~asu njihovega rojstva do‘ivljamo kot nenavadne in posebne, saj so pred svojim ~asom, ker imajo nove in nenavadne zamisli in ‘ivljenjski slog. Uranovci so reformatorji, odkritelji, izumitelji, uporniki, revolucionarji, ra~unalni~arji, elektri~arji, norci, geniji, ~udaki, anarhisti. V Egiptu so bili vse navedeno mladi,

ra~unalni{ko in druga~e izobra‘eni, ki so organizirali vstajo po medmre‘ju. Vstaje od Tunizije do Irana pa je dodatno vzpodbudilo prehajanje Jupitra skozi »pionirsko« ognjeno znamenje Ovna, ki mnogim vliva pogum in jih dela bolj drzne, kot bi bili sicer.

84-LETNI URANOV CIKEL Ker je orbitalni krog potovanja Urana okoli Sonca zelo oddaljen, potrebuje ta planet za obhod okoli Sonca okoli 84 let. Hitrej{i planeti imajo {ibkej{e in kratkotrajne u~inke, po~asnej{i planeti, kot so transsaturnovci, pa imajo ob~utne, globalne in generacijske u~inke, katerih posledice ~utijo cele generacije skozi zgodovinski razvoj in na globalni dru‘benoekonomski ravni. Gibanje Urana skozi vsako znamenje traja povpre~no sedem let in se pri~ne z znamenjem Ovna. Ker so energije Ovna tak{ne, kot jih poznamo v prvem mesecu koledarske pomladi, ko se za~ne prebujanje in razcvetanje narave, v ~loveku in drugih ‘ivih bitjih pa energije kar prekipevajo, je narava delovanja Uranovih

Foto splet

U RAN

Uranov astrolo{ki grafi~ni znak – nad krogom kri‘ z dvema polkrogoma – spominja na televizijsko anteno ter odli~no ponazarja komunikacijo ~loveka in materije z vesoljnim duhom.

energij skozi to pionirsko znamenje temu primerna: eruptivna, eksplozivna, prebujajo~a, tak{na, da spro‘i nove razvojne cikluse, reformna in revolucionarna gibanja. ^love{tvo, vzpodbujeno z Uranovo energijo, ki seva sedem let 30 stopinj severno od ekvatorja, kjer je znamenje Ovna, pri~ne takrat izra‘ati nezadovoljstvo z minulimi procesi in stanji, do-

REVOLUCIONARNI ZA^ETKI URANOVIH CIKLOV

ODKRITJE URANA

Za~etki 84-letnih Uranovih ciklusov so vedno vzbujali revolucionarne dogodke in pomembne izume, ravno v ~asu prehajanja Urana prek zodiakalnega znamenja Ovna. Poglejmo si nekaj primerov iz zgodovine: Marec 1509: ^as 1509 sedem let pred nastopom Martina Lutra je bilo obdobje poglabljanja nezadovoljstva s katoli{ko cerkvijo, nato pa se je pojavil protestantizem z Lutrovimi tezami, razcvet renesanse, humanizma … Marec 1593: Obdobje protireformacije ‘e sodi v naslednji Uranov ciklus po letu 1593, v katerem pride do razcveta baroka, znanosti, kulture … Marec 1760: Nov Uranov ciklus po letu 1760 spro‘i prvo industrijsko revolucijo, reforme Marije Terezije in Jo‘efa II., merkantilizem, boj za neodvisnost ZDA, kateremu sledi francoska revolucija … Februar 1843: Tudi mar~na revolucija leta 1848 ali pomlad narodov sodi v za~etek novega Uranovega ciklusa, ki se je pri~el pet let pred tem. Nezadovoljstvo in vrenje med podjarmljenimi ljudstvi in tla~ani je tedaj doseglo vi{ek. Ta Uranov ciklus so zaznamovali oblikovanje narodnih dr‘av, novih kulturnih smeri, ukinitev fevdalizma, boj za delavske pravice, druga industrijska revolucija in vi{ek imperializma. April 1927: Svetovna gospodarska kriza leta 1929 je prinesla mno‘i~ne proteste in reforme.

Uran je odkril sir William Herschel spomladi 1781. Tega leta so uporni Ameri~ani, prebivalci angle{kih kolonij v severni Ameriki, izborili zmago ter hkrati samostojnost in neodvisnost ZDA. S tem so pretrgali spone z mati~no domovino Anglijo. Njihova deklaracija neodvisnosti je s poudarjanjem svobode, enakosti in bratstva najbolj nazorno prikazala u~inkovanje Uranove energije, ki vzpodbuja svobodomiselnost, nenavezanost na la‘ne avtoritete, izvirnost, individualnost. Odkritja tega obdobja in pomembni dogodki so: odkritje elektrike leta 1792, prvi komunisti~ni manifest, za~etek strojne tehnologije in industrije ter prelom v znanosti. To je bila tipi~no uranovska doba.

16 - JUNIJ 11 -


S LOVENIJO

KABALA, AKTIVNA IMAGINACIJA

bi nov zalet in zagon. Zanetene so sile, ki zmorejo presekati agonijo in zavre~i nekoristno, nepotrebno, preobrat pa se ne zgodi povsod naenkrat in enako hitro.

S sodelovanjem pri lastnem sanjanju najdemo zaklad v sebi

PRETRESA SVET IN

»DRUGA REPUBLIKA« V SLOVENIJI? Ker je Uran ponovno, tokrat pa brez oklevanja, zakorakal v znamenje Ovna 11. marca letos (na kratko je bil v tem znamenju ‘e od 28. maja do 14. avgusta lani), bo Slovenija {e bolj kot v zadnjem letu do‘ivljala {oke, pretrese, preobrate, veliko nenavadnega, neobi~ajnega. Elektrificirana bo z dvema vrhuncema: eden je bil v aprilu, drugi bo v avgustu. Mars in Uran sta spomladi poravnana v Ovnu v konjunkciji, to pa prina{a hude {oke, nesre~e, a tudi proteste, upore proti reformam in na drugi strani prenagljene odlo~itve. Spomin na slovensko pomlad iz leta 1989 bo zagotovo za‘ivel. Stresen aspekt bosta ta dva planeta imela na Pluton, za Veliko no~ pa je bilo tudi prelomno v politiki ali »zabavno« zaradi opozicije s Saturnom. Politi~na in dru‘bena temperatura se bosta {e stopnjevali s son~evima mrkoma 1. junija in 1. julija ter s popolnim luninim mrkom 15. junija! Vsi mrki za~nejo delovati ‘e kak mesec in pol prej. Dinamike na dru‘benopoliti~nem in mednarodnem prizori{~u, o kateri bodo in so ‘e dramati~no poro~ali mediji, ne bo zmanjkalo. Aspekt velikega kardinalnega kri‘a v na{em oson~ju med agresivno delujo~imi planeti bo v za~etku avgusta. ^utili ga bomo med 3. in 13. avgustom, ko bo {e polna luna! Bi lahko nekak{na vstaja po vzoru na afro-azijske vstaje zajela tudi Slovenijo? Sam kar ne morem verjeti, sem pa bil ‘e kdaj presene~en nad radikalnostjo delovanja kozmi~nih sil, zato tak{ne po slovensko modificirane vstaje ne smemo izklju~iti. Ta se je ‘e na nek na~in pokazala na aprilskem referendumu in se ponovi na junijskem. Stane Pade‘nik

D

Zakladi sanjanja Z

aprite o~i, trikrat po~asi izdihnite, ob zadnjem izdihu si predstavljajte {tevilko ena, visoko, ~isto in jasno.« Tak{en je vedno za~etek dela zdravljenja ali osebne rasti z dr. Catherine Shainberg. Sledi kratka vizualizacijska vaja in ko opi{ete, kaj vidite, se pri~ne resni~no delo. Va{e domi{ljijsko polje podob namre~ omogo~a uvid v va{e te‘ave ali zavest. Terapevtka vam naro~i, kaj z va{imi podobami narediti, ~emur re~emo aktivna imaginacija. Ne glede na to, ali so va{e te‘ave fizi~nega, ~ustvenega ali mentalnega izvora, to delo nudi zdravljenje ali spremembo, z mogo~nim u~inkom. Dr. Catherine Shainberg je transpersonalna psihologinja, zdravilka, u~iteljica in vizionarka. V svoji {tiridesetletni praksi je u~ila tiso~e u~encev po svetu in razvila orodja za zdravljenje fizi~nih in ~ustvenih motenj. Odra{~ala je v Franciji in Angliji, v Louvru se je iz{olala za umetnostno zgo-

Z aktivno imaginacijo razkrijemo travme iz otro{tva in jih ozdravimo. dovinarko in diplomirala na Sorboni. Leta 1972 je od{la v Izrael, kjer je deset let {tudirala Kabalo lu~i. Kot ena izjemno redkih ‘ensk se je u~ila tudi pri Rav Zerbivu, vrhovnem rabinu Orana v Al‘iriji, ter pri Rav Kooku, sinu prvega velikega rabina Izraela, ki je bil najbolj cenjen kabalist dvajsetega stoletja. V tem ~asu je pomagala ranjenim vojakom ter rakavim in du{evnim bolnikom. Leta 1981 je od{la v New York, kjer je doktorirala iz psihologije in pomagala pri znanih skupinah za dialog Davida Bohma.

[OLA PODOB

Foto splet

URAN

dr. Catherine Shainberg

Naslednje leto je ustanovila The School of Images ali [olo podob, ki u~i jezik domi{ljije za trenuten uvid in spremembo. Njeno znanje sega v zgodnje ‘idovske, sefardske in mediteranske nauke. V tradiciji Kabale lu~i je delo v {oli izkustveno. Ne gre za {tudije tekstov ali permutacije ~rk z gematrijo. Je ~ista kabala, kar pomeni »sprejemanje«. Gre za izkustvo prek opazovanja notranjosti in raziskovanja domi{ljijskega polja podob (ang. imagery). Ob osnovni tehniki podob u~i dr. Shainbergova {e ve~ drugih tehnik za osebno rast: vra~anje (Reversing), ‘ivljenjski na~rt (The Life Plan), morfologijo, raziskovanje sanj, molitve, tarot … Svoje znanje je povzela v knjigi Kabbalah and the Power of Dreaming. Ko govorimo o telesu ali s telesom, je najbolje govoriti s podobami. To je jezik, ki ga telo razume dosti bolje kot besede, a se tega mnogokrat ne zavedamo

-

JUNIJ

11 -

Misteriji 17


Z AKLADI

SANJANJA

ali ne razumemo. Sanjanje pozna odgovore na na{e te‘ave. Je to res? Da bi si odgovorili, se je potrebno vpra{ati, kaj je sanjanje.

BOJ MO@GANOV Poenostavljeno lahko razdelimo mo‘gane na levo in desno polovico, ki po stari {egi ne ‘ivita v slogi. Leva stran prevladuje v na{em mi{ljenju. Ravna se po logiki, govoru, matematiki, fiziki, re{evanju problemov. Razmi{lja linearno, v zaporedju, racionalno, objektivno. U~i se iz vzrokov in posledic. Nagiba se k podcenjevanju in poni‘evanju subjektivne desne polovice. Le-ta pa je, ravno nasprotno, globoko povezana s telesom in njegovimi spremljajo~imi odzivi, ob~utki in ~ustvi. Desna polovica interpretira obrazno mimiko in gibanje telesa. Ob tem, da poro~a o splo{nem videzu in blagostanju ljudi, ugotavlja njihovo globljo ~ustveno nrav. Deluje trenutno, celostno in intuitivno. Zazna vzorce, oblike in interakcije. Desna stran sprejema in se odziva na zunanji svet ter spremembe v telesu. Sanja no~ in dan. Zakaj ji potem ne priznamo vrednosti? Odgovor je preprost. Leva polovica! Upira se predaji privilegijev. Pravi nam, da je kognicija desne strani samo sanjanje in da je sanjanje le fantazija. Pa je res? Sanjanje in fantazija nista enaka. Leva stran vedno tekmovalno stremi k realizaciji cilja. Zato za lastne potrebe tudi popa~i na{e resni~no sanjanje in imaginacijo. Enostaven primer je, ko na primer fan-

KABALA, MO^ SANJANJA IN IMAGINACIJE Dru{tvo za osebni razvoj SOI Slovenije prvi~ v Sloveniji organizira izkustveno delavnico z dr. Catherine Shainberg, ki bo v Ljubljani od 10. do 12. junija. Za ve~ informacij obi{~ite stran http://soislovenija.wordpress.com ali pokli~ite 040/368 446 (Klemen).

18 - JUNIJ 11 -

taziramo, kako bi bilo, ~e bi bil na{ nadrejeni odpu{~en in bi nam bila ponujena njegova slu‘ba. Na{a pri~akovanja, ‘elje, potrebe in nezadovoljstvo obarvajo fantazijo in njen izid, kar je egoisti~no. Pravo sanjanje ne daje tak{ne potuhe. Odziva se igrivo kot otrok. ^e vidi grimaso, poka‘e jezik, ~e je to lepotica, se napolni s ~udovitim vonjem ali podobo prekrasne pokrajine. Odgovarja zaznavam, toda ne nespametno, temve~ neposredno, spontano in kreativno. Tak{nemu odgovarjajo~emu sanjanju re~emo »aktivna imaginacija«. Nanjo smo pozabili ali pa ne cenimo ve~ podob, ki jih vidimo, zvokov, ki jih sli{imo, okusa, ki ga zaznamo … Vendar kljub temu nenehno sanjamo, tudi ko smo budni. Predstavljajte si dojen~ka, oropanega matere. Jo~e in rana se prenese tudi v odraslost. Kako mu pomagamo? Z besedami. Govorjenje pomaga? Na ‘alost vpliva samo na razum. Ne dotakne se prizadetega telesa, zaklenjene bole~ine, ki {e vedno hrepeni po materinem mehkem dotiku. Besede trdneje ovijejo nesre~no zgodbo izgube okoli ranjenega telesa. Ne morejo ga ozdraviti. Praznine se lahko dotaknemo in jo napolnimo samo z informiranjem desne polovice mo‘ganov. Z aktivno imaginacijo jih »nahranimo« z ‘ivimi izkustvi, uresni~enimi odnosi, sredstvi za ‘ivljenje, ki jih tako obupno potrebujejo. Tako razkrijemo vzorce pomanjkanja, travme iz otro{tva in jih ozdravimo.

POTEK TERAPIJE Ljube~a in ne‘na prisotnost terapevta je ‘e polovica zdravljenja. Nato vas prosi, da zaprete o~i, trikrat po~asi izdihnete, nakar vam da navodila za kratko vizualizacijsko ali domi{ljijsko vajo. Tak{en uvod vas pelje do videnja podob v budnem stanju, ki so pogosto enako intenzivne in jasne kot pri no~nih sanjah. To stanje ni hipnoti~no ali podobno transu; ste pri polni zavesti in pozorni. Ko poveste, kaj vidite, vam odgovori z aktivnimi podobami in naro~i, kaj storiti.

Knjiga, ki nam pomaga razviti skrite mo~i sanjanja.

Ker so podobe neposredno povezane s telesom, srcem in umom, to omogo~i zdravljenje na vseh ravneh. Naj bo to bolezen, sprememba v ‘ivljenju, te‘ava v slu‘bi ali v odnosu. @e z eno samo vajo lahko pride do takoj{nje fizi~ne in ~ustvene spremembe. Razkrije stare vzorce pomanjkanja, travme in rane, ki so zamrznjene v nas, in hkrati ponudi mo‘nost, da jih transformiramo. Obilje, bogastvo, kreativnost, veselje, lahkotnost bivanja, ljubezen. Vse to izvira iz na{e notranjosti, nikoli od zunaj. Boste nahranili otroka v sebi s svojo domi{ljijo? ^e boste, ne boste le ozdraveli, ampak se boste odprli novim dogodiv{~inam. Z aktivnim sodelovanjem pri lastnem sanjanju boste na{li zakopani zaklad v sebi. Tam le‘ijo va{e zdravje, obilje, sre~a in uravnove{eno ‘ivljenje. Ne pozabite, da ‘eli leva polovica mo‘ganov zanikati vse, kar ste prebrali. Naj vas ne zavede. Zaprite o~i, trikrat po~asi izdihnite in se pripravite na mogo~no raziskovanje sebe s {iroko zaprtimi o~mi. Klemen Lipov{ek, dr. med.

D


SVETLOBNA TERAPIJA

Svetloba in barva pomembno vplivata na biolo{ko aktivnost v telesu

Zdravje iz svetlobe ‘ivele v povpre~ju 7,5 oziroma 8,2 meseca, medtem ko so bile mi{i pod naravno svetlobo veliko bolj zdrave in so `ivele povpre~no 16,1 meseca. Na podlagi Ottovih raziskav je korporacija DuroTest razvila Vita-Lite, prvo fluorescen~no cev s celotnim spektrom svetlobe. Ott se je potem lotil raziskovanja mo‘nih negativnih u~inkov nepravilne razsvetljave na ljudi. Leta 1973 je organiziral eksperiment v {tirih u~ilnicah prvih razredov, ki niso imele oken. V dveh u~ilnicah so namestili lu~i s celotnim svetlobnim spektrom, v dveh pa standardno razsvetljavo, ki sveti z belo svetlobo. U~itelji so vedeli, da poteka eksperiment, niso pa vedeli, da jih snemajo. Posnetki skozi ve~ mesecev so pokazali, da so u~enci pod belo fluorescentno svetlobo izra‘ali hiperaktivnost, utrujenost, razdra‘ljivost in pomanjkanje pozornosti. V u~ilnicah z razsvetljavo polnega spektra pa se je situacija mo~no izbolj{ala ‘e en mesec po njeni namestitvi. [e ve~, nekaj otrok, ki so imeli te‘ave z u~enjem in hiperaktivnostjo, se je ~ude‘no umirilo. Poleg tega so opazili {e eno dramati~no in zanimivo dejstvo. Otroci, ki so bivali pod svetlobo celotnega spektra, so imeli trikrat manj zobne gnilobe kot otroci, ki so bili v standardnih, z belo svetlobo osvetljenih u~ilnicah. Podobne rezultate glede kariesa in vrste svetlobe so dale tudi {tudije nekaterih drugih raziskovalcev.

U~enci pod belo fluorescentno svetlobo so izra`ali hiperaktivnost, utrujenost, razdra`ljivost in slabo pozornost. no izvedene in kontrolirane ter opravljene isto~asno na nekaj vrhunskih medicinskih {olah in raziskovalnih oddelkih bolni{nic, so pokazale drasti~ne razlike v ‘ivljenjski dobi eksperimentalnih ‘ivali.

POD RO@NATO LU^JO NI RO@NATO Tako so na primer mi{i, ki so ‘ivele pod ro‘nato in belo fluorescentno lu~jo,

Foto splet

S

on~na svetloba je sestavljena iz {irokega razpona frekvenc, ki prihajajo na Zemljo v obliki elektromagnetnih valov. Do Zemljine povr{ine pride le majhen del teh valov, na{e oko pa zazna le en odstotek celotnega elektromagnetnega spektra. Vidni del spektra, ki vsebuje vse barve mavrice, od vijoli~ne z najkraj{o valovno dol‘ino do rde~e z najve~jo valovno dol‘ino, je klju~ ~lovekovega funkcioniranja in razvoja ter pomembno vpliva na na{e fiziolo{ke in psiholo{ke funkcije. To je najbolje razvidno v severnih evropskih dr‘avah, kot sta Norve{ka in Finska, kjer ve~ mesecev na leto ni sonca. V teh dr‘avah so ugotovili neposredno povezanost med manj{o izpostavljenostjo soncu ter pogostej{im pojavom razdra‘ljivosti, utrujenosti, obolevanja, nespe~nosti, depresije, alkoholizma in samomorov. Na Finskem spo~nejo ve~ otrok v juniju in juliju, ko sonce sije povpre~no ur na dan, kot pa v zimskih mesecih. V zgodovini raziskav o celostnih u~inkih svetlobe in njenih vplivov na ‘ive organizme ne moremo mimo dela dr. Johna Otta, ki je raziskoval u~inke razli~nih virov svetlobe na rastline, ‘ivali in ljudi. Vse se je za~elo, ko je Ott delal za Walta Disneyja na obdelavi fotografij. Opazil je, da bu~na semena pod fluorescentnimi lu~mi ne dozorijo do konca, uspevajo pa, ~e svetlobnemu viru dodamo ultravijoli~no sevanje. Z rastlin je Ott pre{el na ‘ivali. V petdesetih in {estdesetih letih prej{njega stoletja je v laboratoriju meril ‘ivljenjsko dobo laboratorijskih ‘ivali pod razli~nimi vrstami fluorescentne svetlobe in jo primerjal z ‘ivljenjsko dobo ‘ivali, ki so ‘ivele pod naravno nefiltrirano dnevno svetlobo. Njegove {tudije, ki so bile skrb-

Dr. Zane Kime v knjigi Son~na svetloba pi{e, da pogostej{e izpostavljanje soncu zmanj{a sr~ne te‘ave, dihalne te‘ave, krvni tlak in sladkor v krvi ter pove~a energijo, mo~, vzdr‘ljivost in odpornost na stres.

SVETLOBA IN HORMONI Klju~en vpliv svetlobe in barv na ~loveka je ugotovil tudi Albert Szent-Györgyi, Nobelov nagrajenec in odkritelj vitamina C. Ugotovil je, da »vsa energija, ki jo sprejema na{e telo, prihaja od

-

JUNIJ

11 -

Misteriji 19


Z DRAVJE

NAJNOVEJ[I IZZIV NA PODRO^JU BIOMEDICINE Biospectrum je najsodobnej{i na~in zdravljenja na podro~ju biotehnologije. Namenjen je izbolj{anju zdravja, bolj{emu po~utju in lep{emu telesnemu videzu brez stranskih u~inkov. S pomo~jo efekta bioresonance se ~love{ke celice, organi in celotno telo uglasijo s frekvenco naprave, ki proizvaja celoten frekven~ni spekter zdravega ~love{kega telesa. Ponovna uglasitev celic omogo~a presnovo celotnega ~love{kega telesa ter vzpostavitev procesa zdravljenja in samozdravljenja.

ZDRAVLJENJE Z BIO-SPECTRUM APARATI RAZISKAVE SO POKAZALE U~INKOVITO DELOVANJE NA: • sistem prekrvavitve • celoten imunski sistem • reguliranje psihosomatskega sistema BIOSPECTRUM MEDICINE NUDI TUDI: • zdravljenje ko‘e, aken, ko‘nih made‘ev • anticelulitno terapijo, pomo~ pri huj{anju • pomo~ pri pove~anih {portnih aktivnostih in hitrej{em okrevanju po {portnih po{kodbah • pove~uje spolno vitalnost, odpravlja impotenco, neplodnost, menstrualne te‘ave • odpravlja te‘ave s prostato • zdravi stresna stanja in nespe~nost, pomaga pri preutrujenosti • uravnove{a sr~no, ledvi~no in prebavno funkcijo • izbolj{uje mikro- in makrocirkulacijo • laj{a revmatske bole~ine in bole~ine v sklepih www.biospectrum.biz Za iz~rpne informacije o na{ih storitvah, cenah in celotni ponudbi nas pokli~ite ali obi{~ite v na{ih poslovalnicah: [kofljica, Ob po{ti 20, 01/366 31 31 (od ponedeljka do petka od 8. do 17. ure)

Solkan, Ulica IX. Korpusa 55, 031/371 618 (od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure)

20 - JUNIJ 11 -

IZ SVETLOBE

sonca.« Spoznal je, da se son~na energija prek fotosinteze uskladi{~i v rastlinah; te potem jedo ‘ivali in ljudje, ki se torej posredno v resnici hranijo z energijo od sonca. Szent-Györgyi je tudi ugotovil, da je veliko encimov in hormonov, ki sodelujejo pri tej pretvorbi, obarvanih in zelo ob~utljivih na svetlobo. ^e jih stimuliramo s svetlobo dolo~enih barv, na teh encimih in hormonih pogosto pride do molekularnih sprememb, v katerih se njihove prvotne barve spremenijo. Te s svetlobo povzro~ene spremembe pomembno vplivajo na sposobnost encimov in hormonov, da spro‘ajo dinami~ne reakcije v telesu. Szent-Györgyi je dejal, da svetloba, ki zadeva ob telo, lahko dejansko spremeni osnovne biolo{ke funkcije za predelavo energije v telesu. Raziskovalca Martinek in Berezin sta leta 1979 pri{la do podobnih spoznanj z odkritjem, da svetloba in barva pomembno vplivata na u~inkovitost, s katero dolo~eni encimi regulirajo biolo{ko aktivnost v telesu. Ugotovila sta, da lahko nekatere barve v svetlobi dolo~ene encime tako stimulirajo, da postanejo do petkrat bolj u~inkoviti, ter da dolo~ene

SONCE IN KOSTI V osemdesetih in devetdesetih letih devetnajstega stoletja so odkrili, da so mnoge bakterije ob~utljive na ultravijoli~no sevanje, zato so ta protibakterijski u~inek za~eli uporabljati za razku‘evanje bolni{nic in operacijskih dvoran, kot tudi za zdravljenje ran, opeklin in oku‘b na dihalih. Eno najpomembnej{ih fototerapevtskih odkritij, do katerega je pri{lo na koncu devetnajstega stoletja, pa je bilo, da se rahitis, bolezen z deformacijami v razvoju kosti majhnih otrok, lahko zdravi s son~no svetlobo. Sprva niso vedeli zakaj, kasneje pa so ugotovili, da sonce spodbuja tvorjenje vitamina D, ki je nujna sestavina za absorpcijo kalcija in drugih mineralov iz hrane.

SVETLOBA – ZDRAVILO ZOPER STRES Leta 1980 je dr. Fritz Hollwich raziskoval u~inke sedenja pod mo~no umetno belo svetlobo v primerjavi z mo~no umetno razsvetljavo, ki je simulirala sonce in je vsebovala celoten spekter. Pri ljudeh, ki so sedeli pod belo svetlobo, so meritve sprememb v sistemu ‘lez z notranjim izlo~anjem pokazale, da sta bili ravni presnovnega hormona ACTH in »stresnega hormona« kortizola podobni kot pri ljudeh, ki trpijo zaradi stresa. Takih sprememb pa sploh ni bilo pri osebah, ki so sedele pod razsvetljavo s celotnim spektrom. Omenjena hormona imata pomembno vlogo pri funkcioniranju celega telesa in sta povezana z reakcijami na stres. barve lahko tako pospe{ijo encimske reakcije, da aktivirajo ali deaktivirajo dolo~ene encime ter vplivajo na gibanje snovi skozi celi~no opno. Dr. Zane Kime je v svoji knjigi Son~na svetloba (Sunlight) zapisal, da pogostej{e izpostavljanje soncu zmanj{a sr~ne te‘ave, dihalne te‘ave, krvni tlak in sladkor v krvi ter pove~a energijo, mo~, vzdr‘ljivost, odpornost na stres in sposobnost krvi, da absorbira in transportira kisik. Svetloba celotnega spektra je dobro u~inkovala tudi na pi{~ance v poskusih, ki jih je izvedla mesna industrija. Pod svetlobo celotnega spektra rejena perutnina je bolje napredovala od svojih vrstnikov pod drugimi oblikami umetne svetlobe. @ivela je dvakrat dlje, dajala je ve~ jajc, bila je mirnej{a in manj agresivna, v jajcih pa je bilo 25 odstotkov manj holesterola. Omenimo {e, da je bilo tudi pri ljudeh ugotovljeno, da se pod vplivom son~ne svetlobe v telesu izlo~a manj holesterola. Kre{imir Mi{ak

D


RASTLINE IN ZDRAVJE

Azijsko visokogorje ponuja snov, ki dobrodejno deluje na vse telesne celice

Zdravilo iz ostankov ‘ivljenja ~love{ka trupla dobila ime prav po tej gosti temni snovi. V starogr{~ini mumie pomeni »ohranjevalec telesa«. V Evropo pa je pri{el s prvimi trgovskimi potniki,« pravi Nenad Kokovi}, ki mumie uva‘a v Slovenijo iz Kirgizije.

KOZE IN OPICE Po ^araki naj bi mumie odkrili tibetanski visokogorski pastirji. Opazili so, da njihove ~rede ‘ivali, predvsem visokogorske koze, li‘ejo skalovje. Ugotovili so, da »~rno snov« ‘ve~ijo tudi bele himalajske opice. Zanimalo jih je, kaj trgajo in praskajo s skalovja. Te opice se hranijo s tamkaj{njim rastlinjem, kar pa ni dovolj, da bi bile tako mo~ne; primerjalno so namre~, glede na svojo majhnost, do {tirikrat mo~nej{e od ~loveka. Smolnata grenka snov, ki so jo lizale oziroma ‘ve~ile ‘ivali, je mumie. Tamkaj{nji pastirji in kmetje so tudi sami posku-

Foto T. Svete

Poznej{e laboratorijske raziskave so potrdile, da mumie deluje tudi kot anabolik, torej pove~uje fizi~no mo~.

Nenad Kokovi}

sili smolnato snov, ki je nato postala eno najdragocenej{ih in naju~inkovitej{ih zdravil v vzhodni tradicionalni medicini. @ivali imajo dobro razvit instinkt, zato so to snov intuitivno u‘ivale oziroma ‘ve~ile; bile so bolj zdrave in jim je ta snov krepila njihovo mo~. Kasnej{i izsledki laboratorijskih raziskav so potrdili, da mumie deluje tudi kot anabolik, torej pove~uje fizi~no mo~. Deluje neposredno na presnovo celic, kar pomeni, da energijo neposredno vna{a v celice ter pospe{uje, izbolj{uje, regulira njihovo presnovo: vse, kar gre v celice, in vse, kar gre iz njih. Zavira njihovo staranje, varuje njihovo ovojnico, jih ~isti strupov in napolni z energijo. Mumie deluje na

Foto splet

Mumie pripravljen za uporabo.

Foto L. Z.

B

lagodejni mumie, ki ga je bilo do pred nekaj leti mogo~e k nam le »pre{vercati«, saj ga Sovjetska zveza ni dovolila izva‘ati, je od oktobra lani registriran kot prehransko dopolnilo tudi v Sloveniji. Mumie nastaja v neokrnjeni naravi v visokogorju Nepala, Indije, Afganistana, Kirgizije in drugih zauralskih dr‘av. V Tibetu, Indiji in delu Kitajske je bilo dolgo glavno zdravilo v tradicionalni medicini, saj deluje baktericidno in protiglivi~no ter izbolj{uje psihofizi~no po~utje. »O blagodejnosti mumie v prvem oziroma drugem stoletju pi{e indijski dvorni zdravnik ^araka v ^araka-samhiti, tretji knjigi ajurvedske medicine, a on je zgolj prvi zapisal ve~tiso~letno ustno izro~ilo. Skrivnost mumie in njegove uporabnosti so od nekdaj ustno prena{ali iz roda v rod v premo‘nih zdravni{kih dru‘inah. ^araka o {ilad‘ítu, kot ga imenuje, pi{e kot o uni~evalcu bolezni in pristavlja, da ni ozdravljive bolezni, ki ga njegove u~inkovine ne bi mogle pozdraviti ali vsaj ubla‘iti. Asirci, Babilonci, Perzijci, stari Grki in Rimljani so mumie poznali kot zdravilno u~inkovino in kot snov za preparacijo in konzerviranje. Egip~ani so jo dodajali v snov za balzamiranje, zato so balzamirana

Neo~i{~eni mumie v naravi.

-

JUNIJ

11 -

Misteriji 21


Z DRAVILO

IZ OSTANKOV

‘IVLJENJA

vse telesne celice hkrati: na mo‘ganske, mi{i~ne, kostne, celice v ~revesju in tako naprej.

RAZPADAJO^E @IVALI IN RASTLINE Mumie, ki nastaja na skalovju, je posledica spleta okoli{~in, to je delovanja mikroorganizmov na razpadajo~o floro in favno na vi{inah nad 2500 metrov, za katere je zna~ilno pomanjkanje kisika in izredno mo~no ultravijoli~no sevanje v tem delu sveta. Njegova nahajali{~a so v Nepalu, Tibetu, Afganistanu, Indiji, Kirgiziji, Tad‘ikistanu, Pakistanu in na Kitajskem. Ker gre za veliko podro~je, ima veliko imen: Tibetanci mumie imenujejo brog-

TABLETE IN MAZILO Mumie je pri nas dostopen kot prehransko dopolnilo v obliki tablet in kot mazilo. U~inkovine mazila so pre~i{~eni mumie, izvle~ek vrtnega ognji-

~a, izvle~ek divjega kostanja in vitamin E. Mazilo so na vzhodu ‘e od nekdaj uporabljali zoper ko‘ne bolezni, artritis, aterosklerozo, kot obkladke dajali na zlome in izvine kosti itd. Kmalu bodo na voljo tudi drugi proizvodi z mumie, med drugim kreme za nego telesa in zobna pasta ter Mumivet, mazilo za ‘ivali. Tablete in mazilo je mogo~e kupiti tudi v spletni trgovini www.misteriji.si; 60 tablet stane 18,90 €, lon~ek mazila pa 27,90 €.

22 - JUNIJ 11 -

shaun ali »gorska nafta«, Indijci {ilad‘it ali »trden kot skala«, v arabskem svetu mu pravijo chafiz-al-adzsod in arakul dzibal ali »gorski znoj«. Zanimivo je, da ne nastaja v nobenem drugem visokogorju. Za kak{no snov torej gre? »To je snov, ki bi se ob normalnih pogojih zra~nega tlaka, vsebnosti vlage in drugih dejavnikov spremenila v humus oziroma nafto,« razlaga Kokovi}. »To so namre~ rastlinski in ‘ivalski ostanki, ki se po~asi razkrajajo in me{ajo z zemljo. Iz tega nastaja humus, ki se kasneje v milijonih letih spremeni v nafto. Ker pa ta proces na tej vi{ini pod vplivom ve~ dejavnikov zastane na skalah, saj se nima kam pogrezniti. Ker ni zadostnih pogojev za popolni razkroj, se uteko~ini in sprime s skalovjem. Desettiso~e let po~asi polzi in iz skalovja pobira razli~ne minerale, zato poznamo tudi ve~ vrst mumie. Osnovni vrsti sta beli in sivi mumie, glede na razli~ne minerale poznamo {e bakrenega ali zlatega, rjavega in ~rnega.« Temeljne u~inkovine mumie so: osemindvajset kemijskih elementov, trideset mikro- in makroelementov, vitamini, hipurna kislina, humi~na kislina, fulvi~na kislina, kumarini in {est esencialnih aminokislin – gradnikov beljakovin in eteri~na olja. Vsebuje organske in anorganske snovi, v pravem ravnote‘ju. Ima eno najbolj zapletenih sestav, kar jih obstaja na svetu, od {estdeset do sedemdeset dejavnih sestavin, zato ga {e nikomur ni uspelo narediti v laboratoriju. »Niti farmaciji, zato ta zanj seveda nima zanimanja, saj je tudi te‘ko dostopen, njegovi viri v naravi pa so omejeni,« pravi Kokovi}.

NEKDAJ VREDNEJ[I OD ZLATA Zahod je z mumie trgoval ‘e prej, vendar pa se pri nas ni uveljavil, saj smo z razvojem medicine vzhodno tradicionalno zdravilstvo potisnili na stran, medtem ko so Indijci, Tibetanci in del Kitajske mumie {e dolgo uporabljali kot zdravilno sredstvo. »Velikega zanimanja za mumie nikoli

ni bilo, ker ga je v naravi malo, dosegljiv pa je le na te‘ko dostopnih mestih. Njegovi nabiralci ga i{~ejo po vr{acih. Ker ga s skal ni mogo~e enostavno odlu{~iti, jih razbijejo in kose skal odnesejo v dolino, kjer jih v velikih kadeh namakajo v topli vodi. V vodi, ki ne sme imeti ve~ kot 42 stopinj, da se ne uni~ijo vitamini, skale namakajo in segrevajo po dvajset dni in ~rna smolnata snov mumie po~asi splava na povr{je. Nato snov, gosto kot melaso, oblikujejo v tablete ali pa v odmerjene kose. S~asoma se mumie strdi, a s tem ne zgubi ni~ od svojih lastnosti. Ruski carji v devetnajstem stoletju in prej so mumie podarjali prijateljskim dr‘avam, imenovali so ga kraljevski mumie in je bil vrednej{i od zlata. Po letu 1918 so ga sovjetske oblasti prepovedale izva‘ati iz Sovjetske zveze, razglasili so ga za strate{ko surovino, zato so prepovedali kak{no koli trgovanje z njim. Sovjeti so ga uporabljali le za svoje namene, zato je bilo do sedem, osem let nazaj prepovedano trgovati z njim. Trgovanje z mumie je najprej sprostil Tad‘ikistan. Indija pa ga nikoli ni prepovedala izva‘ati, a tudi tam ni bil nikoli predmet {iroke potro{nje, medtem ko so ga imeli Rusi, Tad‘iki in Kirgizi vedno na voljo na svojih tr‘nicah, kjer {e vedno cveti ~rni trg z njim. Sovjeti so ga veliko ~asa uporabljati za svoje {portnike, ki so premagovali Ameri~ane kot za stavo, saj so se zaradi mumie po zahtevnej{ih {portnih naporih hitro regenerirali in obnovili telesne mo~i. Mumie so za revitalizacijo u‘ivali tudi sovjetski kozmonavti, ko so gradili vesoljsko postajo Mir in so bili nenehno med nebom in Zemljo. U‘ivali so ga kot tablete in ga dodajali v svoje regenerativne kopeli. »Sem motorist in odkar u‘ivam mumie, me kolena ne bolijo ve~. Tudi po hudi bolezni, za katero sem zbolel pred petimi leti in sem si jo pozdravil, u‘ivam mumie in nimam ve~ prebavnih oziroma presnovnih te‘av,« pravi sogovornik Nenad Kokovi}. Tatjana Svete

D


SLOVENSKA ZGODOVINA

Zasebni raziskovalec je na hribu Planine odkril staro japodsko mesto Metullum

Notranjci v boju z Rimljani Z

asebni raziskovalec zgodovine Slovencev Dimitrij Kebe je pred dvanajstimi leti nad naseljem @imarice na hribu Planine odkril staro japodsko mesto Metullum. Vrhnji del mesta je bil v bitki z rimljanskimi legijami leta 34 ali 35 pred na{im {tetjem poru{en do tal, v spodnjem delu pa so {e danes dobro vidni talni obrisi ko~, obrambni nasipi naselbine, delno pa je viden poru{eni zaporni zid. Spodaj na vi{ini okrog 750 metrov so ohranjene tudi gomile. Lokacijo mesta je Dimitriju Kebetu pomagala odkriti knjiga Poskus zgodovine Kranjske in ostalih de‘el ju‘nih Slovanov Avstrije Antona Toma‘a Linharta iz leta 1788, v kateri je tudi avtorjev zemljevid. V petih letih je prehodil ve~ino Notranjske od Krima do Kolpe, od Vrhnike do Ilirske Bistrice in od Babnega polja do Starega kota. Da bi la‘je odkril Metullum, je najprej poiskal japodsko mesto Terpon, ki je na Linhartovem zemljevidu narisano ju‘no od Metulluma in rimske utrdbe Magnus Vicus, dana{njega Iga.

Na treh zemljevidih iz 16. stoletja je napisano, da na Notranjskem {e prebivajo Japodi. Na kateri vir ste se pri iskanju Metulluma najbolj oprli? Na Linhartov zemljevid. Linhart je dobro narisal lokacijo mesta, ker se ni strinjal z Valvasorjem, da naj bi bil Metullum pri Lo‘u. Linhart je narisal tudi zemljevid japodskega mesta Terpon nad izvirom re~ice ^abranke na slovenski strani, ki se je vdalo po zavzetju Metulluma. To ka‘e, da je Oktavijan prodiral iz te smeri proti ^abru, potem je {el proti Siskiji. Apijan in Strabon sta pisala, da je iskal po notranjskih gozdovih, kje bi lahko napadel Metullum, ker je bil ta skrit. Le‘al je med tak{nimi dolinami, da ga nisi mogel videti, dokler nisi bil skorajda tam. Viri pi{ejo, da je hodil okrog Nauporta ali Vrhnike, da bi odkril, odkod bi napadel Metullum.

Kdaj so rimske legije uni~ile Metullum? Glavno mesto Japodov Metullum je padlo okrog leta 35 ali 34 pred na{im {tetjem, zavzel pa ga je Oktavijan, kasnej{i prvi rimski cesar Avgust. Vpletene naj bi bile dve ali celo tri rimljanske legije, kar pomeni, da se je bojevalo dvajset tiso~ rimljanskih vojakov proti najve~ {tiri tiso~ japodskim braniteljem. Zakaj so Rimljani potrebovali toliko vojakov? Ker je utrdba stala na vrhu hriba in je bilo tri ~etrtine tega hriba tako strmega, da tam niso mogli napasti; napadli so lahko samo z ostale ~etrtine, ki je malo bolj polo‘na. Kako visoko je stala utrdba? Na nadmorski vi{ini 811 metrov. Znani hrva{ki zgodovinar Boris Oluji} v svoji knjigi Povijest Japoda zmotno trdi, da je bilo glavno mesto Japodov Vini~ica pri dana{njem Ogulinu, ki je na slabih 400 metrov nadmorske vi{ine, kar je nemogo~e. Za osvojitev le-te Rimljani ne bi potrebovali niti ene legije. Tudi sam Oluji} povzema po anti~nih zgodovinar-

Foto L. Z.

Dimitrij Kebe ka`e na hrib Planine, kjer je odkril starodavno glavno mesto Japodov Metullum. To je eno redkih mest, s katerega se je videla nekdanja prestolnica na{ih prednikov.

-

JUNIJ

11 -

Misteriji 23


Foto L. Z.

Pot po grebenu vodi na najvi{jo »kne`jo gomilo«. Lahko si kar predstavljamo, kako so se na{i predniki tod, med obredom, vzpenjali proti njej po izklesanem stopni{~u.

jih, da so bila japodska gradi{~a na vi{ini okoli 800 metrov. Kako dolgo je trajala bitka? Tri dni, tako pi{e v vseh starih zapisih. To je veliko za {tiri tiso~ braniteljev, ki se jim je pridru‘ilo {e dvesto venetskih bojevnikov. Po treh dneh je mesto padlo in da ne bi kdo ‘iv padel v roke sovra‘nika, so metullumske ‘enske umorile vse svoje otroke, nato pa {e sebe! Valvasor in tudi drugi viri so opisovali, da je bil v tej bitki Oktavijan ranjen kar dvakrat. Kje to~no le‘i Metullum? Na Linhartovem zemljevidu je Metullum na isti zemljepisni {irini kot Cerkni{ko jezero, in v bli‘ini je re~ica, ki ponikne. Gre za reko Blo{~ica, Metullum pa stoji nad naseljem @imarice. Hrib se imenuje Planine. Ime »@imar« sem etimolo{ko razdelil: @I- staroslovenski izraz za `iveti, -MAR- pa je Mars, bog vojne. Beseda »@imar« pomeni »Boj na ‘ivljenje in smrt«, -CE pa je le pripona. Tudi na starih avstroogrskih zemljevidih je uporabljeno ime SIG-MARCE, kar pomeni »na zmago in smrt«. Kaj se je od mesta ohranilo do danes? V zgornjem delu mesta ostanki Metulluma niso vidni, saj so ga popolnoma razdejali. Znano je, da so Rimljani Kartagino kar preorali, tu pa je ‘ivelo le okrog tri tiso~ prebivalcev in domnevamo, da se jih je tiso~ pridru‘ilo {e od zunaj. Vsega skupaj naj bi torej bilo {tiri tiso~ bojevnikov. Predvidevam, da je bil Metullum sestavljen iz dveh delov: zgornjega in spodnjega, v katerem so bivali pastirji. V spodnjem delu se {e danes vidi, kje so stale zemljanke. Tu je viden plato in tam

24 - JUNIJ 11 -

je potekal obrambni zid. Zid je poru{en, prekriva ga zemlja, ampak vem, da so tam sledi zidu. V zgornjem delu so slabo vidni talni obrisi ko~, ki niso stale v krogu, ampak kar v {tirikotniku, ni‘e pa so bile ko~e bolj okrogle, kakr{ne so pastirske ko~e iz tistega ~asa. Zelo dobro so vidne gomile. Imamo dve lokaciji pokopali{~a. Na prvi so verjetno gomile za navadne ljudi. Nad tem pokopali{~em izstopa obredna skala, na kateri je verjetno stal govorec in imel govor za pokojnikom. Drugo so pa kne‘je gomile, v katere so pokopavali vladarje. Ta lokacija pripelje do niza ogromnih gomil in bi jo lahko poimenoval kar »aleja kraljev«. Bi kaj na{li v gomilah, ~e bi jih odkopali? Nedvomno. Drugo ali tretjo veliko gomilo so prekopali ‘e pred sto leti. Od dale~ se zdi, da se je mesto Metullum razprostiralo na dveh gorah. Druga gora je bilo pokopali{~e japodskih knezov. V grobovih bi na{li oro‘je in druge obredne predmete, ki sodijo v kne‘ji grob. Ste v bli‘ini Metulluma odkrili {e kaj zanimivega? Pod naseljem te~e potok in dva kilometra stran so Kadice, kjer je nenehno voda. Vi{je gor je Blo{ko jezero. Na Linhartovem zemljevidu je na tem mestu odebeljena tudi re~ica, ki potem izgine. Kar pomeni, da je tu ‘e takrat bilo jezero. Ve se tudi, da je bilo tik pod vrhom majhno jezero, v katerem so se kopali {e po drugi svetovni vojni. Mestu torej ni primanjkovalo ne pitne vode, ne vode za kopanje. So bili Japodi Veneti? Vergil pi{e, da so si Japodi menjali mejo s Karni. ^eprav so oboji pripadali iste-

mu deblu Ilirov, Slovenetov, Venetov, se je meja na Nanosu ve~krat spremenila v korist enega ali drugega plemena. Znano je, da so Japodi napadli tudi Trst (Tr‘no mesto), zato so morali biti blizu, tako da so oni bili pobudniki in so verjetno dlje ~asa obvladovali Nanos. Vergil je bil takrat sodobnik in je v svoji pesnitvi Georgica napisal, da se japodske naselbine vidijo iz Karnskih gora ob reki Timavi, ki se izliva pri Tr‘i~u. To pomeni, da so takrat ta prostor zasedali Japodi. Ko pa so padli Japodi, so oblast verjetno prevzeli Karni in ti so potem sklenili pakt z Rimljani. Zasledimo, da so Karni ‘iveli na tem obmo~ju vse do 16. stoletja, saj se je do takrat ohranilo ime Karnske Alpe. So Japodi povsem izginili? Ne. V Metullumu je padlo {tiri tiso~ voj{~akov, nekateri prebivalci so se verjetno poskrili po gozdovih … Morda so se umaknili po kak{nem rovu. V okolici Cerknice je bilo {e ve~ japodskih naselbin. Sveta Ana, hrib ob Cerkni{kem jezeru proti Lo{ki dolini nad Kri{ko jamo, je bila denimo znana japodska naselbina. Japodi so v preteklosti obvladovali tudi Istro, ~eprav je to danes zamol~ano. Ob~asno so vladali do Trsta. Istro so v starej{em obdobju celo imenovali Japidija. Kaj torej pomeni ime Japodi? Izvorno verjetno izhaja izraz iz svetopisemske veje Japetov, prvega plemena na svetu. Bili so trije bratje, Ham, Sam in Japet; potomci prvega so Hamiti, drugega Samiti in tretjega Jafetiti. ^rki P in F se radi me{ata, kot tudi A in O, tako da dobimo isto. Naj {e povem, da so vsi moji zemljevidi iz 16. stoletja in realno odslikavajo svoj ~as. Na vseh treh je napisano, da na Notranjskem {e prebivajo Japodi. To pomeni, da niso izginili. Dana{nji Notranjci so torej neposredni potomci Japodov. Nikamor niso {li, nobenih selitev ni bilo v 16. stoletju, na Kolpi je bila ‘e meja pred Turki. Prihajalo je le do vpadov krdel razbojnikov, na{ih biv{ih bratov iz Jugoslavije, Srbov in Hrvatov ter pomuslimanjenih Bosancev. Andreja Paljevec

D


EGIPT, ZGODOVINA

Sfinga v Gizi je {e vedno nerazjasnjena skrivnost

Je sfinga lev ali {akal? Najve~ja sfinga, tako imenovana »Velika Sfinga«, ki stoji v Gizi, naj bi imela obraz enega najbolj znanih staroegiptovskih faraonov Kefrena, ki je med drugim dal zgraditi drugo najve~jo piramido v Gizi. Sfinga je bila torej za staroegiptovsko kulturo pomembna predvsem kot neka povezava z nebom. O mo~i in lepoti sfinge so pisali tudi razni filozofi, denimo Platon v 9. knjigi Dr‘ave ter Aleister Crowley v 7. delu knjige Liber Aleph. Zadnje ~ase pa si ve~ina strokovnjakov in egiptologov predvsem zastavlja vpra{anja o strukturi sfinge ter o tem, kaj sfinga sploh predstavlja. Sfinga namre~ ni zmeraj imela ~love{ke glave in naj bi prvotno predstavljala kip neke ‘ivali.

KOMU PRIPADA TELO?

Foto arhiv Misteriji

S

finga je ena najve~jih starodavSfinga ni zmeraj imela nih skrivnosti sveta. Ta velika struktura z ogromnim levjim te~love{ke glave in naj bi lesom in ~love{ko glavo strokovnjaprvotno predstavljala kom in arheologom postavlja vedno kip neke ‘ivali. nova vpra{anja. Iz katerega obdobja izvira? Kako so lahko ‘e tiso~letja pred SFINGE IN FARAONI Kristusom zgradili tako dovr{ene strukture? Kak{en je sploh njihov pomen in V kasnej{ih obdobjih staroegiptovkak{na je zgodba za njihovim nastan- skega kraljestva so v veliko sfing vgrakom? Strokovnjaki odkrivajo nove in virali obraze takrat vladajo~ih faraonov. nove podatke, a nih~e {e ni odkril po- Faraoni so bili v starem Egiptu vladarji, polnega odgovora, ki bi razkril skriv- ki so bili mo~no cenjeni in spo{tovani, nost sfinge. obravnavali so jih celo kot ‘ive bogove. Sfinga je v prvotnem pomenu po{ast, ki izvira iz gr{ke tradicije in ima levje noge, pti~ja krila ter ‘enske prsi in obraz. Po gr{kem mitu ta neusmiljena krilata po{ast pre‘ve~i in pogoltne vsakogar, ki ne odgovori pravilno na njeno uganko. A prvotna, gr{ka sfinga je {ir{i mno‘ici precej manj znana kot egip~anska, ki se od gr{ke precej razlikuje. Egip~anska sfinga je androsfinga, kar pomeni, da je ponavadi prikazana kot mo{ki lik. Pomen sfinge v staroegiptovskem kraljestvu naj bi bil mo~no povezan s soncem, ki so ga Egip~ani v tistem obdobju ~astili. Med vladanjem osemnajste dinastije je bila sfinga na primer imenovana »Horus nekropole« in »Horus obzorja«. Hor je bil v staroegip~anski tradiciji najpomembnej{i bog, bog sonca. Na plo{~i, ki stoji blizu velike sfinge, so celo vgravirana imena treh aspektov son~nega bo‘anstva, ki so jih ~astili v ~asu okoli leta 1400 pred Kristu- Robert Temple meni, da je telo sfinge preozko, da bi som: Kepri, Ra, Atum. bilo levje, zato sklepa, da pripada {akalu.

Pisatelj in raziskovalec Robert Temple je v svoji obse‘ni knjigi Skrivnost sfinge (The Sphinx Mystery) na primer izrazil svoje nasprotovanje temu, da sfingo sploh obravnavajo kot levje telo s ~love{ko glavo. V knjigi je predstavil pogled na sfingo na popolnoma nov na~in; telo je po njegovem precej preozko, da bi bilo lahko levje. Prepri~an je, da telo sfinge pripada {akalu. To je dvignilo precej prahu med arheologi, egiptologi in drugimi strokovnjaki na tem podro~ju. Pa so le-ti upravi~eno nasprotovali njegovi izjavi? Pere~ problem, s katerim se ukvarjajo strokovnjaki, je razmerje med glavo in telesom sfinge. Trenutna glava tega spomenika je namre~ glede na telo ob~utno premajhna. Do tega je verjetno

-

JUNIJ

11 -

Misteriji 25


JE

SFINGA LEV ALI

{AKAL ?

Ali pa je namen ravnega hrbta sfinge grobni~ni ja{ek, name{~en na sredini njenega hrbta? pri{lo zaradi tega, ker so Egip~ani ‘e v daljni preteklosti morali sfingi zamenjati levji (ali {akalji) obraz z obrazom nekega faraona. Zato so morali obraz na novo izklesati in posledi~no tudi zmanj{ati. Ampak spet se pojavlja vpra{anje, ali so obraz izklesali, da bi se ujemal s telesom leva, ali pa da bi se, kot trdi Temple, ujemal s telesom {akala? Kljub velikemu nasprotovanju teoriji o {akaljem telesu pa ima Temple precej dobro podlago za svoje mi{ljenje. [akal, katerega telo naj bi bilo vklesano v osnovo sfinge, ni le nek naklju~ni {akal. [akal je bil v staroegip~anski tradiciji dobro znana ‘ival. Bog mrtvih in kasneje bog balzamiranja Anubis naj bi namre~ imel ~love{ko telo in {akaljo glavo. To je sicer ravno obratno od dana{nje sfinge po Templeovi teoriji, a je razlo‘ljivo, saj so stari Egip~ani poudarjali zvezo ~loveka z ‘ivaljo. Vsi bogovi so imeli status nad~loveka in so »~love{ko preprostost« kompenzirali z ‘ivalskimi nadsposobnostmi. Tako je na primer Hor imel ~love{ko telo in sokoljo glavo. Anubis pa je bil bog mrtvih in pokopali{~, zato bi bilo logi~no, da bi telo sfinge bilo {akalje, saj so grobnice zna~ilne za notranjost sfinge. Zelo mo~an dokaz za to, da naj bi telo sfinge bilo levje, pa prihaja iz pri~anja egip~anskih, ptolemajskih, gr{kih, rimskih, zgodnjekr{~anskih in srednjeve{kih arabskih zapisov, pa tudi iz pri~anj o~ividcev, torej popotnikov in izobra‘encev, ki so informacije prena{ali z ustnim izro~ilom. Temple v svoji knjigi to mo~no zanika in ima za zmotno prepri~anje, ki se je pove~evalo skozi stoletja. Temple tudi meni, da je telo sfinge veliko preozko, da bi lahko bilo levje. Telo {akala je namre~ precej bolj vitko. Temple pa pozablja na druge dejavnike, ki so omejevali takratne ustvarjalce, kot je nedoseg-

26 - JUNIJ 11 -

ljivost ustreznih materialov za gradnjo sfinge in nepoznavanje principov za njeno vzdr‘evanje. Je torej telo namenoma o‘je?

ZGOVORNI KAMEN SFINGE Kamen, iz katerega je sfinga narejena, naj bi umetnikom tistega ~asa delal veliko preglavic. Velika verjetnost je, da je bila sfinga izoblikovana iz gr~ave skalnate izbokline na Gi{ki planoti, kjer kraljuje sfinga. Ju‘no od velike sfinge v Gizi je {e ena enaka izboklina, ki pa je ostala neizoblikovana. Strokovnjaki se spra{ujejo, kak{ne so bile lastnosti kamna na izboklini, iz katere je nastala sfinga. Mogo~e zaradi strukture tega kamna ni bilo mo‘no ukriviti hrbta, kakor ga ima ukrivljenega lev? Ali pa je namen ravnega hrbta grobni~ni ja{ek, ki je name{~en prav na sredini hrbta? Pa so ta ja{ek naredili takoj ali {ele kasneje? Nekateri strokovnjaki so mnenja, da so ja{ek izkopali, ko je bil kamen {e nedotaknjen, in da je bila sfinga izoblikovana kasneje. Po tej teoriji je bil ja{ek izkopan na ravnem povr{ju izbokline in kasneje tega povr{ja zaradi namena niso hoteli ukrivljati. Zato je mogo~e hrbet danes bolj podoben {akaljemu (ravnemu), telo pa spominja na malo o‘jega leva. Velika sfinga naj bi bila prvotno zgrajena iz apnenca, ki nima enakomerne slojevitosti. Zato so razli~ni deli sfinge iz razli~nih vrst apnenca. Baza in telo sta iz mehkega kamna; tak apnenec je precej kru{ljiv in re{etast, rahel in kot tak mo~no podvr‘en vremenskim vplivom. Zato so skozi tiso~letja razli~ne civilizacije dodajale k telesu ope~nate dele in telo se je ve~alo. To tudi delno pojasni nesorazmerje med glavo in telesom.

PRETE@KA GLAVA Glava pa je nasprotno sestavljena iz te‘kega apnenca, katerega dobrizna~ilnosti sta temnost in odpornost proti vremenu. Njegova slaba lastnost pa je, da

je zelo te‘ek in pritiska na bazo in telo sfinge. Prsi in vrat tako zmeraj bolj ponikujejo, glava pa je v nevarnosti, da se dislocira od telesa. Veliko sfingam so zato okoli vratu namestili cementne ovratnice, ki dr‘ijo glavo sfinge pokon~no in ponosno, kakor se za sfingo spodobi. Zato egiptovski oddelek za antikvitete med drugim prepoveduje ponovno namestitev dislociranih bradnih izrastkov na sfingino glavo, saj bi to povzro~ilo, da bi se glava prevrnila naprej. Iz problemov razslojenosti apnenca lahko razberemo tudi potek izdelovanja in spreminjanja sfinge skozi ve~ tiso~letij. Na podlagi te‘kega tipa apnenca, iz katerega je zgornja polovica sfinge (glava), lahko sklepamo, da dana{nja velika sfinga nekdaj ni mogla biti {akal. Dolg {akalji gobec bi namre~ zaradi velike te‘e kamna prenesel te‘o glave naprej, zaradi ~esar bi celotna glava padla in se razbila na ko{~ke. Potem izdelava sfinge, kot jo poznamo danes, ne bi bila mo‘na. V primeru levje glave pa bi se te‘a glave precej bolj enakomerno razporedila po telesu dana{nje sfinge, glava ne bi padla naprej in se ne bi razbila. Egip~ani pa bi glavo kasneje veliko la‘je zmanj{ali in preoblikovali v ~love{ko. Glede na to, da so arheologi do sedaj odkrili tudi veliko tablic, na katerih je vgravirana figura leva, katerega telo je napol ugreznjeno oziroma nedokon~ano, je ta teorija precej bolj mo‘na kot teorija o {akalu. Predvidevajo namre~, da je na tablicah nekak{na slika sfinge v Gizi. Ali so v Gizi pred tiso~i let postavili {akala ali leva? Nih~e ne ve. Vsekakor bi bilo iz danes znanih podatkov logi~no sklepati, da je prvo nemogo~e, slednje pa pravzaprav povsem mogo~e. A kakor so kolegi povedali Templeu, ko je objavil svojo knjigo – ne moremo sklepati zgolj na podlagi predpostavk. Sfinga tako postaja vedno ve~ji fenomen in zmeraj ve~ strokovnjakov se ji trudi priti do dna. Pa bo komu uspelo re{iti njeno uganko? Ja. Bo.

D


TEORIJE ZAROTE

Kabala finan~nih mogotcev vlada Zdru`enim dr`avam in svetu (1)

Krize so diktirane K

aj bi si mislili o osebi, ki bi vam zatrjevala, da najpomembnej{a centralna banka na tem svetu dejansko sploh ni centralna banka, temve~ zasebna finan~na ustanova, ki ustvarja dobi~ek za svoje delni~arje? Br‘kone, da ta ~lovek ni ~isto pri zdravi pameti. Pa vendar se ta oseba ne bi motila: leta 1913 ustanovljene Zvezne rezerve (Federal Reserve) Zdru‘enih dr‘av Amerike so stoodstotno v zasebni lasti in jih de facto nih~e ne nadzoruje. Nekdanji predsednik odbora za ban~ni{tvo in valute predstavni{kega doma kongresa Louis McFadden je ‘e leta 1935 izrekel bridko resnico o tej nadvse skrivnostni in mogo~ni ustanovi: »Nekateri ljudje mislijo, da so Zvezne rezerve institucija vlade ZDA. To ni res – so zasebni monopolisti, ki izkori{~ajo ljudi v Zdru‘enih dr‘avah v korist sebe in svojih tujih strank.« Zvezne rezerve oziroma sistem Zveznih rezerv, ki ga sestavlja dvanajst regionalnih Zveznih rezerv, od katerih je dale~ najvplivnej{a tista s sede‘em v New Yorku, je za‘ivel z Zakonom o Zveznih rezervah (The Federal Reserve Act), ki ga je 23. decembra 1913 podpisal takratni predsednik ZDA Woodrow Wilson.

Lastnice Zveznih rezerv so najvidnej{e predstavnice anglosaksonskega in judovskega velekapitala. vpra{anja, pa so ‘e u‘ivali na po~itnicah. Vzemite v roke dolarski bankovec in poglejte, kaj je natisnjeno ~isto na njegovem vrhu. Tam ne pi{e »bankovec Zdru‘enih dr‘av«, temve~ »bankovec Zveznih rezerv«! Ruski raziskovalni novinar Nikolaj Starikov logi~no razmi{lja: »Ustanoviteljice zveznih rezervnih bank so navadne komercialne banke, ki so se zdru‘ile po ozemeljskem na~elu. Koga nadzirajo Zvezne rezerve? Komercialne banke? Da. Toda mar niso prav te ustanovile Zveznih rezerv? Torej Zvezne rezerve nadzirajo same sebe.« Glavni organ Zveznih rezerv je odbor guvernerjev (Board of Governors) in ima sedem ~lanov oziroma ~lanic; v kar {tirinajst let trajajo~i mandat jih imenuje predsednik ZDA, potem pa jih mora potrditi {e senat. Predsednika in podpredsednika odbora guvernerjev izmed sedmih ~lanov izbere predsednik

ZDA za obdobje {tirih let, vendar sta lahko vnovi~ imenovana toliko ~asa, dokler se ne izte~e njun mandat v odboru guvernerjev. Zvezne rezerve so pri vodenju denarne politike – ta pa v veliki meri dolo~a tudi ostale makroekonomske politike – popolnoma avtonomne. Niti finan~no ministrstvo niti kateri koli drugi organ izvr{nih oblasti ZDA nima pravice spreminjati odlo~itev Zveznih rezerv. Te imajo izklju~no pravico do tiskanja dolarjev, ki jih zatem posojajo izvr{nim oblastem ZDA. Za denar, ki ga od Zveznih rezerv prejme ZDA, slednje zastavijo obveznice. Ko dr‘ava pobere davke od podjetij in ameri{kih dr‘avljanov, Zveznim rezervam vrne dolg z obrestmi vred.

KDO RES VLADA ZDA Ameri{ka dru‘beno kriti~na ekonomistka Ellen Brown meni: »Zvezne rezerve so najve~ji kreditodajalec oblasti ZDA. Na tem svetu pa je pa~ tako, da kreditojemalec vedno ple{e po taktu kreditodajalca. Odgovor na vpra{anje, kdo resni~no vlada ZDA, je torej na dlani.«

Kot navajajo ekonomski zgodovinarji, je pisanje tega prelomnega zakona potekalo v najve~ji tajnosti, pisali pa so ga izvedenci najve~jih finan~nih hi{ na Manhattnu pod vodstvom senatorja Nelsona Aldricha. V potrditev predstavni{kemu domu kongresa je bil predlo‘en v drugi polovici decembra, ko je tudi v hramu ameri{ke »demokracije« ‘e vladala predprazni~na evforija, {tevilni ~lani kongresa, ki bi lahko postavljali neprijetna

Foto splet

PRELOMNI ZAKON

Na dolarskem bankovcu ne pi{e »bankovec ZDA«, temve~ »bankovec Zveznih rezerv«!

-

JUNIJ

11 -

Misteriji 27


KRIZE

SO DIKTIRANE

Katere finan~ne ustanove so lastnice Zveznih rezerv? Ta informacija je najstro‘je varovana skrivnost, poznavalci pa so na podlagi dolgoletnega prou~evanja poslovanja raznih finan~nih (ban~nih, zavarovalni{kih in borznoposredni{kih) korporacij pri{li do ugotovitve, da so lastnice Zveznih rezerv po vsej verjetnosti naslednje: Morgan Stanley, Citigroup, Bank of America, Rothschild Bank of London, Lazard Brothers, Kuhn Loeb Bank, Israel Moses Saif Banks in Goldman Sachs. Kot vidimo, gre predvsem za najeminentnej{e predstavnice anglosaksonskega in judovskega velekapitala. Seveda pa je mogo~e, da je med lastnicami Zveznih rezerv {e kak{na druga finan~na hi{a.

UMETNE KRIZE Starikov dokazuje, da so finan~ni velekapitalisti s spodbujanjem borzne panike leta 1907 umetno ustvarili prvo sodobno finan~no krizo – njena poglavitna ‘rtev je bila investicijska banka Knic-

28 - JUNIJ 11 -

Finan~no krizo so »re{evali« tisti, ki so jo sami organizirali. kerbocker Trust – da bi tako prepri~ali ameri{ko javnost, da ZDA »nujno potrebujejo neodvisne denarne oblasti« … Makroekonomske, finan~ne in socialne posledice krize so bile uni~ujo~e: najmanj petindvajset bank in sedemnajst skladov je bankrotiralo, delni{ki indeksi so se v povpre~ju zni‘ali za 37 odstotkov, brezposelnost pa je zrasla z 2,8 na 8 odstotkov. No, krizo so »re{evali« tisti, ki so jo organizirali, da bi Ameri~ane prepri~ali v nujnost vzpostavitve Zveznih rezerv v njihovem lastni{tvu – finan~ni mogotci na ~elu s tedaj najmogo~nej{im newyor{kim bankirjem Johnom Pierpontom Morganom. Ta je skupaj z drugimi bankirji na finan~ni trg vnesel 25 milijonov dolarjev, torej nov denar, kar je stabiliziralo finan~no-gospodarske razmere. Banke so za~ele izdajati certifikate, da bi s tem pove~ale denarno maso, torej ustvarile »novo likvidnost«, kot se temu re~e v ban~ni{kem ‘argonu. Morgan je osebno jam~il za obveznice mesta New York, kar je finan~no metropolo Amerike re{ilo pred bankrotom. Biv{i dolgoletni predsednik Federal Reserve Alan Greenspan je v svoji knjigi Doba pretresov (Age of Turbulence) o nekronanem cesarju ameri{kih financ med drugim zapisal: »Splo{no znano je bilo, da je Morganova beseda veljala veliko ve~ kot katerikoli papir.« Finan~na kriza leta 1907 pa je bila le otro{ka igra v primerjavi z veliko depresijo leta 1929, obe pa sta imeli iste organizatorje in »re{itelje« – velekapitalsko elito na Wall Streetu. Recept, ki so ga trgovci z novci uporabili za povzro~itev krize, je preprost in so ga, kot vse ka‘e, vnovi~ udejanjili tudi v prej{njem desetletju: dajanje nadvse ugodnih posojil. [e leta 1921 je denarna masa v obtoku v ZDA zna{ala 31,7, leta 1929, torej tik

pred spro‘itvijo krize, pa je dosegla ‘e 45,7 milijarde dolarjev. Nepremi{ljene kreditojemalce so ustvarjali zlasti s strani finan~ne smetane nadzorovani mediji, ki so bu~no pozivali dr‘avljane, naj si z ugodnimi posojili »korenito izbolj{ajo ‘ivljenjski standard«. Potem pa je ban~na klika okoli Johna P. Morgana naenkrat zaustavila dajanje posojil in od komitentov zahtevala, naj jih vrnejo. Kaj so lahko storili Ameri~ani, ki niti v najhuj{ih no~nih morah niso pri~akovali realizacije tega ~rnega scenarija? Za~eli so pani~no prodajati delnice na borzi in njihova cena je padla tako reko~ na ni~lo. Tako je borzni indeks Dow Jones 3. septembra 1929 dosegel rekordnih 381,17 to~k, ‘e na za~etku decembra istega leta pa je strmoglavil na samo 41 to~k!

UNI^ENJE MAJHNIH DRU@B Velika depresija je v globoko rev{~ino pahnila na desetine milijonov Ameri~anov. V ste~aj je {lo ve~ kot 135.000 gospodarskih dru‘b, od tega okoli 10.000 majhnih bank, posojilnic in zastavljalnic. Dokon~no uni~enje majhnih finan~nih dru‘b je bil prvi glavni cilj brezvestnih organizatorjev velike depresije z Wall Streeta. Drugi cilj pa je bil {e pomembnej{i – nepovratna odprava t. i. zlatega standarda. Novo izvoljeni predsednik ZDA Franklin D. Roosevelt je spomladi 1933 s predsedni{kim dekretom dr‘avljanom ukazal, da morajo v roku enega meseca Zveznim rezervam predati vse zlate kovance, zlitke in certifikate, ~e{ da je to »nujen protikrizni ukrep«. Dr‘avljani so v zameno za predano zlato dobili dolarje iz tiskarne Zveznih rezerv, ki so jih kajpada nalo‘ili v banke. Njihovi bajno bogati lastniki so si zadovoljno meli roke: s to potezo so si namre~ pridobili nadzor nad finan~nim premo‘enjem celotnega prebivalstva ZDA. Vid Dev~i~

D

Naslednji~: Zakaj je moral umreti John F. Kennedy?


KR[^ANSTVO, ZGODOVINA

Zgodbe Stare zaveze skozi prizmo kriti~ne bibliologije

Neverjetne zgodbe Stare zaveze

DATUM STVARJENJA PO BIBLIJI To izro~ilo o »stvarjenju ~loveka in vesolja« nam je podarilo koledarski in »delovni« teden, ve~ dvomov pa se poraja o tem, kdaj to~no bi se to lahko zgodilo oziroma koliko sta po tem »stvarjenju« stara planet Zemlja in celotno vesolje. To vpra{anje je skozi stoletja te‘ilo kr{~anske u~enjake, po izrekih svetega pisma pa ga je nato izra~unal anglikanski nad{kof James Ussher v svoji kronologiji sveta, ki jo je objavil leta 1650. Ussher je v svojih izra~unih pri{el do natan~no 23. oktobra leta 4004 pred rojstvom Jezusa Kristusa. Tudi drugi kr{~anski u~enjaki, ki so se ukvarjali s tem vpra{anjem, so pri{li do pribli‘no enakih ugotovitev. U~itelj na Cambridgeu John Lightfoot se je recimo strinjal z dnem 23. oktobrom, leto »stvarjenja« pa je pomaknil na 3929 pred rojstvom Jezusa.

V Stari zavezi najdemo dogodke in razlage, ki so dana{nji znanosti povsem nedoumljive in ~udne. Spet drugi tedanji cerkveni u~enjaki so letnice stvarjenja postavljali le malo druga~e, na leto 3952 ali recimo 3949 pred Jezusom, kajti vsem je bilo glavno svetopisemsko vodilo, da je »za Gospoda en dan kot tiso~ let in tiso~ let kot en dan«. In ker je Bog ustvaril svet in ~loveka v {estih dneh, je zato na{ svet star ni~ ve~ in le nekaj manj kot {est tiso~ let. V »bo‘jem na~rtu« pa je bilo tudi to, da je bil svet pred pribli‘no {est tiso~ leti ustvarjen skupaj z ve~ milijoni let starej-

{imi kostmi dinozavrov in vsemi drugimi fosilnimi ostanki. Vsaj tako {e danes menijo »kreacionisti« s svojim dobesednim tolma~enjem svetega pisma, katerih ne moti, da tudi arheologija dokazuje obstoj ~love{kih dru‘b, ki so ‘ivele pred prelomnim letom 4004 pred Kristusom.

ADAM IN EVA IN NOE

Po Stari zavezi sta torej pribli‘no {tiri tiso~ let pred Jezusom ‘ivela tudi Adam in Eva, ~e zanemarimo pojmovanje gnostikov, ki ju ne {tejejo kot zgodovinski osebi, pa~ pa kot pojma nasprotnosti. Svetopisemsko pa sta Adam in Eva za~etnika ~love{kega rodu, a ‘e pri njunih potomcih kmalu zavlada zmeda okoli ~asa njihovega ‘ivljenja. Svetopisemski Noe, ki je re{il svet pred vesoljnim potopom, naj bi sodil v deseto generacijo po Adamu in Evi, ‘ivel pa naj bi kar okoli 950 let. Ob vesoljnem potopu naj bi bil star 600 let, po potopu pa naj bi ‘ivel {e okoli 350 let. Nasploh je bilo prvih deset generacij pred potopom bolj trdo‘ivih, z mnogo dalj{o ‘ivljenjsko dobo, kar najbolje dokazuje Metuzalem s svojimi 969-imi leti, umrl pa naj bi ravno pred vesoljnim potopom. Ne glede na to, ali se je vesoljni potop zgodil pribli‘no okoli leta 2200 pred Jezusom ali pa okoli 1650 oziroma 1350 pred Jezusom, kot navajajo razli~na besedila, vmes nekako zmanjka ~asa za deset generacij tiso~letnikov. Sicer pa podobne legende, kot je ta o vesoljnem potopu, ko je Noe na svojo barko vkrcal svojo dru‘ino in po sedem ‘ivali vsake vrste, {est in eno za ‘rtvovanje, poznajo vse ~love{ke dru‘be. Svoj izvor imajo v poplavah, Bog ustvarja vesolje in ~loveka 23. oktobra 4004 ki so ogro‘ale vse ~love{ke dru‘be oziroma jih {e danes. pred Jezusom Kristusom. Ilustracija splet

Z

godovina kr{~anstva se »uradno« sicer za~enja z rojstvom Jezusa Kristusa, toda temelji kr{~anske vere so zapisani ‘e v Svetem pismu Stare in Nove zaveze in segajo nazaj vse do nastanka sveta. Tako lahko ‘e v Stari zavezi najdemo skrivnostne, grozovite in sme{ne dogodke ter razlage, ki so dana{nji znanosti povsem nedoumljive in ~udne. Po Stari zavezi je svet – in s svetom vesolje, saj je svet sredi{~e vesolja – ustvaril Bog v {estih oziroma sedmih dneh. Prvi dan je ustvaril nebo in Zemljo, nato svetlobo in temo, zemljo in morje, sonce in zvezde, drevesa in trave, ribe in ptice ter {esti dan ‘ivali in ~loveka, sedmi dan pa je po~ival.

-

JUNIJ

11 -

Misteriji 29


ZGODBE

S TARE

ZAVEZE

[e najbolj se znanstveni razlagi svetopisemskega vesoljnega potopa pribli‘a teorija, ki sta jo postavila geologa William Ryan in Walter Pitman z univerze Columbia. Njuna teorija pravi, da naj bi se okoli leta 5600 pred Jezusom Sredozemsko morje izlilo v ^rno morje, ki naj bi bilo pred tem prazno, in ta velikanska poplava naj bi navdihnila pisce Stare zaveze. ^eprav se je po svetopisemskih navedbah po vesoljnem potopu ‘ivljenjska doba ljudi ob~utno skraj{ala, je {e vedno ostala dokaj zavidljiva. Abraham, pomemben tako za judovstvo kot kr{~anstvo in islam, naj bi umrl star 175 let. Abraham, ki je sklenil zavezo z Bogom in zdru‘il Judovski narod, je tudi prva oseba, ki bi lahko temeljila na zgodovinski osebnosti. Domneva se, da je ‘ivel med leti 2000 in 1500 pred Jezusom in da naj bi bil rojen v mestu Ur v Mezopotamiji (danes Irak) ali v mestu Urfa (danes Tur~ija).

MOJZES Tudi Mojzes, kateremu je v Stari zavezi namenjenih kar pet knjig Postave, naj bi bil zgodovinska osebnost, ki naj bi ‘ivela nekje med leti 1600 in 1300 pred Jezusom, oziroma {e bolj natan~no med letoma 1391 in 1271 pred Jezusom. Poglavja iz Mojzesovega ‘ivljenja se naslanjajo na resni~ne dogodke iz ~asov egiptovskih faraonov. Tako je bil na primer poboj vseh prvorojencev, ki se mu izogne Mojzes, v tistem ~asu obi~ajen na~in »kontracepcije«, ki so ga ukazovali tudi ostali vladarji. Dokaj natan~no se lahko dolo~i tudi »Odhod« oziroma »Eksodus« Judov iz

Okoli 5600 pr. n. {t. se je Sredozemsko morje izlilo v korito ^rnega morja, in ta velikanska poplava naj bi navdihnila pisce Stare zaveze. 30 - JUNIJ 11 -

Ilustracija splet

N EVERJETNE

Mojzes odpira prehod skozi Rde~e morje.

egiptovskega su‘enjstva v obljubljeno de‘elo Kaanan. To naj bi se zgodilo po ~asu »faraona zatiranja« in v ~asu »faraona eksodusa«, ki v Stari zavezi sicer nista imenovana, a se s »faraonom eksodusa« najve~krat misli na faraona Ramzesa II., ki je vladal med letoma 1279 in 1213 pred Jezusom. Arheolog William F. Albright je bil prepri~an, da se je Eksodus zgodil med leti 1250 in 1200 pred Jezusom. Po Stari zavezi je Mojzesu govore~i grm z Gospodovim angelom oziroma Bogom ukazal, naj se vrne v Egipt in od tam odpelje trpe~e judovsko ljudstvo. Ker faraon ni hotel osvoboditi judovskih su‘njev, je poslal deset »egiptovskih« nadlog, med katerimi lahko najdemo tudi povsem obi~ajne nadloge tistega ~asa, kot so kuga oziroma ku‘ne bolezni, umazano vodo, kobilice, meteorolo{ke pojave ter veliko smrtnost novorojen~kov.

RDE^E MORJE JE MORJE TRSJA Zaradi vseh nadlog je faraon osvobodil Jude, ki jih je nato Mojzes popeljal v de‘elo Kanaan, vendar je faraon za njimi poslal vojsko, da jih uni~i. Takrat je Mojzes »odprl« Rde~e morje, da so ga Judje pre~kali. Egip~ansko vojsko, ki jim je sledila, pa je morje zalilo in uni~ilo. Stara zaveza pa namesto o Rde~em morju govori o »morju trsja«, ki so ga zaradi napa~nega prevoda preimenovali v Rde~e morje. Tako naj bi eksodus namesto

prek Rde~ega morja {el prek delte Nila, ki je mo~no porasla s trsjem. Carl Dewis iz Ameri{kega centra za raziskave ozra~ja je postavil teorijo, da je med prehodom delte Nila mo~an orkanski veter potisnil vodo v kanale in omogo~il prehod. Tako naj bi Judje mirno pre~kali »morje«, medtem ko naj bi egip~anska vojska utonila v mo~virju oziroma naj bi jo po svetopisemsko »pogoltnilo morje«. Po blodnji prek pu{~ave je Judom Bog priskrbel tudi vodo in bo‘jo hrano – »bo‘jo mano«. Bog naj bi la~ne Jude pote{il s sladko roso, ki so jo poimenovali mana, za katero se verjetno skriva sladka smola drevesa tamarisk (tamarix aphylla), ki raste v Sinajski pu{~avi. ^eprav je smola okusna in sladka, pa se z njo ni mo‘no dalj ~asa prehranjevati. Tako da romanje do gore Sinaj, kjer je Mojzes prejel deset bo‘jih zapovedi, ni moglo trajati dalj ~asa. Ko se je Mojzes vrnil z gore Sinaj, je videl svoje ljudstvo ~astiti zlato tele, ga preklel, razbil deset zapovedi ter nato naredil plo{~o z novimi zapovedmi in jo spravil v skrivnostno skrinjo zaveze, ki so ji nato za~eli pripisovati nadnaravne uni~ujo~e mo~i. Mojzes je umrl, ko je videl obljubljeno de‘elo, do nje pa sam ni pri{el. Tudi on je do‘ivel lepo starost, po Stari zavezi je umrl star 125 let. Judje pa so v »obljubljeni de‘eli« ‘iveli dokaj mirno do prihoda novega mesije. Primo‘ Ponikvar

D


HIPNOZA

Hipnoza je idealna terapija pri te‘avah, kjer se prepletata du{a in telo

Zgo{~enke za samohipnozo

Zakaj ste izdali zgo{~enke za samohipnozo? ^e hipnozo uporabimo za zdravljenje, odpravo zasvojenosti in podobno, potem ena terapija pri psihoterapevtu ne zadostuje. Za dober u~inek so vedno potrebna ponavljanja, dovolj pa jih lahko izvedete le, ~e jih delate sami doma, saj ni mogo~e, da bi vsak dan pri{li k terapevtu.

S hipnozo negativne vtise v podzavesti zamenjamo s pozitivnimi. Da globoko v svojo podzavest umestite dolo~ene stavke, pojme, ki jih sprejemate in ‘elite in ki bodo zamenjali obstoje~i avtomatizem navad, potrebujete ~as, vztrajnost in dovolj{no {tevilo terapij. Nobenega podzavestnega obrazca ne moremo zamenjati le s tleskom s prsti. V podzavesti je namre~ avtomatizem navad tako globoko zapisan, da samodejno deluje tudi po ve~ letih – tako se denimo brez razmi{ljanja spomnimo, kako voziti kolo, tudi ~e ‘e ve~ desetletij nismo sedli nanj. Hipnoza je torej izzvano stanje duha ali stanje transa, v katerem lahko vzpostavimo stik s podzavestnim delom uma in vplivamo nanj. Kaj omogo~a hipnoza? Omogo~a, da negativne zapise in obraz-

NASLOVI ZGO[^ENK ZA SAMOHIPNOZO • Psihosomatske zdravstvene te‘ave (visok krvni tlak, stanje po sr~ni kapi, • • • • • • • • • • •

bole~ine v ‘elodcu, druge prebavne motnje, za~etna aritmija, alergije, glavoboli …) Samopomo~ pri odpravi depresije Odvajanje od kajenja Pomo~ pri huj{anju Govorne te‘ave (~ustvenega izvora) Globoka relaksacija Odprava strahu pred vi{ino Odprava strahu pred letenjem U~ite se la‘je in hitreje Spanje – globoko in dolgo Odprava panike in strahu Zgo{~enke za samohipnozo so na voljo tudi na Samozavest www.misteriji.si ali 051/307 777.

Foto osebni arhiv

P

rof. Andrej Ko‘ar, izku{en klini~ni psiholog, psihoterapevt, pisatelj in predavatelj, je pripravil serijo dvanajstih zgo{~enk o samohipnozi. V svojem dolgoletnem terapevtskem delu je ugotovil, da si lahko ljudje zoper dolo~ene ~ustvene te‘ave u~inkovito pomagajo sami, in sicer s samohipnozo. Hipnoza je zanj idealna terapija za odpravo osebnih te‘av, ki so preplet du{evne in telesne ravni: slabih navad, strahu, napetosti, psihosomatskih te‘av, debelosti, kajenja …

Andrej Ko‘ar

ce vedenja ter vtise v podzavesti zamenjamo s pozitivnimi, ki nato omogo~ijo spremembo na{ega vedenja. Pri navadah gre za zelo fine zapise v podzavesti, ki jih ne moremo kar tako zavestno odpraviti. ^lovek mora na dolo~en na~in priti do njih in hipnoza se je pokazala kot idealno sredstvo, da pridemo v svojo podzavest in da tam ~ez stare zapise zapi{emo nekaj novega. Znano je, da se od ne~esa ne moremo odvaditi, lahko le star obrazec vedenja zamenjamo z novim. In pri tem so nam mo‘gani v pomo~, saj ~e morajo izbirati med dvema stvarema, prevzamejo tisto, kar se je izkazalo za bolj{e, u~inkovitej{e, novej{e. Pri katerih te‘avah lahko samohipnoza pomaga in kaj je pogoj, da hipnoza pri nekom deluje? Hipnoza je idealna terapija pri vseh osebnih te‘avah, kjer se prepletata du{a in telo: slabe navade, strah, napetosti, psihosomatske te‘ave … Da bi si posameznik lahko pomagal, mora biti najprej pripravljen, da se spremeni, imeti mora mo~no hotenje. Vedno lahko namre~ hipnotizira{ le tistega, ki to ho~e. Kako poteka samohipnoza s pomo~jo zgo{~enke? Na zgo{~enki osebo s svojim glasom, kot

-

JUNIJ

11 -

Misteriji 31


Z GO {~ENKE

K RISTALI –

ZA SAMOHIPNOZO

terapevt, vodim do stanja globoke sprostitve in nato do spremembe slabih navad, ob~utkov – strahu, panike napetosti itd. Ni pomembno, ali pri tem ~lovek sedi ali le‘i, pomembno je le, da ima mir in ga med poslu{anjem nih~e ne moti. Hipnoza poteka enako, kot ~e bi jo izvajal v ‘ivo. Osebne terapije so po u~inkovitosti morda malo mo~nej{e, ‘e zaradi vpliva ~loveka na ~loveka, vendar pa imajo do hipnoze prek zgo{~enk dostop tudi ljudje, ki sicer nikoli ne bi zbrali dovolj poguma, da bi pri{li do terapevta. [e ena prednost zgo{~enke je, da ~lovek lahko neprekinjeno izvaja hipnozo dolo~eno {tevilo dni zapovrstjo, saj ‘e fizi~no ni mogo~e, da bi terapevt vsak dan delal z njim. Kako dolgo traja, da uspemo s samohipnozo re{iti nek osebni problem, denimo debelost ali kadilsko razvado? Najpomembnej{a je motivacija za spremembo, saj je hipnoza u~inkovitej{a, ~e

Knjiga, ki je iz{la pri ARA zalo‘bi, vsebuje tudi samohipnoze za izogibanje negativnostim, pritegnitev ljubezni, razumevanje sanj, delovni uspeh, nadzor stresa, krepitev spomina, samozdravljenje, svetovni mir …

Misteriji v `ivo HIPNOZA ZA SAMOPOMO^ Delavnico vodi prof. Andrej Ko‘ar. 22. junija od 1930 do 2130; 30 € Hipnoza je idealna terapija za odpravo slabih navad, strahu, napetosti, psihosomatskih te‘av, debelosti, kajenja … Informacije: 041/677 089

32 - JUNIJ 11 -

se ~lovek za to odlo~i sam. Nekateri zato izredno hitro dose‘ejo ‘eleni cilj, drugi pa potrebujejo ve~ ~asa in vaje. Dnevna vaja zahteva od nas le od deset do petnajst minut poslu{anja zvo~nega zapisa v obdobju dveh, najve~ treh tednov. A teh nekaj minut na dan nam lahko izjemno izbolj{a kakovost ‘ivljenja. V naslednjih dveh tednih pa zgo{~enko poslu{ajte vsaj dvakrat na teden, dokler je potrebno. Ko pa ta mehanizem shranimo v podzavest, hipnoze ne potrebujemo ve~. ^e se stara navada vrne, ker se znajdemo v izjemno stresnih ‘ivljenjskih okoli{~inah, potem samohipnozo s pomo~jo zgo{~enke preprosto ponovimo. Kako bi kot psiholog razlo‘ili, kaj se med samohipnozo dogaja v ~lovekovih mo‘ganih? Med hipnozo se zavestni del osebnosti nekako odmakne, tako da dopu{~a neposredno komunikacijo s podzavestjo. Do neke mere in zlasti v za~etnih stopnjah hipnoze se ~lovek zaveda vsega, kar se dogaja okoli njega in v zvezi z njim, in je sposoben proces kadarkoli prekiniti. A stanje globoke spro{~enosti je zelo prijetno, zato ‘eli, da se proces nadaljuje. Telo in um sta tako spro{~ena, da ne ~uti potrebe, da bi se mu uprl. Leva polovica mo‘ganov, ki je odgovorna za razumsko mi{ljenje, logiko in analizo, je izklju~ena. Desna polovica mo‘ganov, ki je odgovorna za domi{ljijo, fantazijo in vizualizacijo, pa je v hipnoti~nem transu dejavna. S hipnozo pripeljemo ~loveka v stanje transa, v stanje globoke spro{~enosti, spremenjene zavesti oziroma v stanje alfa, za katerega so zna~ilne frekvence od osem do dvanajst hercev. To stanje do‘ivljamo tudi preden zaspimo in pred prebujenjem. ^lovekova osredoto~enost se premika od zunaj proti notranjosti, zunanji dra‘ljaji postanejo nepomembni, razen glasu hipnotizerja, ki je ~lovekovo pozornost preusmeril v lastna navodila. Podzavest »izklju~i« lastno kriti~nost in brez zadr‘kov sprejema hipnotizerjeva navodila. Tatjana Svete

D

»

VEZ Z VI { JO REALNOSTJO

Z

nano je, da so posamezniki, razen z uporabo nekaterih kvantnih transformacijskih tehnik, do‘iveli hipno spremembo zdravstvenega in vedenjskega stanja tudi na svetih mestih, zdravilnih to~kah ali z uporabo kristalov. Kvantne tehnike, sveta in zdravilna mesta ter nekateri kristali imajo skupen imenovalec: to so skalarni valovi,« pravi Tadej Pretner, predavatelj, raziskovalec sveta energij in avtor ve~ knjig, ki raziskuje vpliv kristalov ‘e dve desetletji. V okviru programa Harmony bo od junija na Pa{manu vodil seminar Manifestacija ‘elene realnosti*. Ko se je pred dvajsetimi leti za~el zanimati za kristale, se je spro‘ila vrsta »sre~nih naklju~ij«, ki jih je prepoznal kot potrditev, da mu je delo s kristali na nek na~in namenjeno: spoznaval je ljudi, ki so o tem ‘e nekaj vedeli; v roke mu je pri{la redka literatura o kristalih; omogo~en mu je bil vstop v neko sicer zaprto jamo, bogato s kalcitnimi kristali, sledilo je nekaj izjemnih rezultatov delovanja programiranih kristalov … Danes se ukvarja s kvantno psihologijo, ki jo prav tako povezuje s kristali in zakonitostmi njihovega delovanja. Kako naj bi ~lovek izbral zase primeren kristal, mineral? Krishnamurti je neko~ rekel: »Esencialno je, da imamo znanje, a klju~no je tudi, da pobegnemo od tistega, kar znamo.« Ta misel je uporabna tudi pri izbiri kristalov, saj izhajamo iz tistega, kar o kristalih vemo, kar seveda vpliva na ‘eleni na~in uporabe. Intuitivna izbira brez ustreznega predznanja je pogostokrat povsem zgre{ena, kot tudi kupovanje na podlagi nekih racionalnih zahtev, ki intuiciji ne pustijo blizu. Prava pot je torej kupovanje z dolo~enim predznanjem in odprto intuicijo. Predznanje pa naj se seveda nana{a tudi na ponaredke ter prave, a pobarvane kristale, ki jih na prodajnih policah kar mrgoli. Kako nam kristali pomagajo pri transformaciji ne‘elenih miselnih, ~ustvenih vzorcev?


KRISTALOTERAPIJA, KVANTNE TEHNIKE

^e se predamo energiji kristalov, se lahko trenutno dvignemo iz ne‘elene realnosti

Kristali – vez z vi{jo realnostjo

Kaj so skalarni valovi? Med manifestirano in nemanifestirano realnostjo poteka stalna energijska komunikacija prek virtualnih fotonov – delcev z maso ni~. Virtualni fotoni preskakujejo iz nemanifestiranega 4D hiperprostora v na{o 3D realnost, pri tem pa zaradi trkov v razne subatomske delce le te premaknejo v vi{je energijsko

tako imenovane telesne bole~ine, na mentalni pa bri{e na{a rigidna prepri~anja. Rezultat je lahko trenuten, odra‘a pa se v spontanem vedenju, lahkotnem spoprijemanju z vsakdanjimi problemi in bolj{em fizi~nem zdravju. Pri nekaterih drugih kristalih pa dolo~ene primesi, vrsta kristalizacije in barva kristala usmerjajo delovanje torzijskega polja na posebna podro~ja.

Namera ob programiranju kristala naj bo usmerjena na razvoj na{ih temeljnih potencialov. stanje. Tako ustvarjajo skalarne valove oziroma torzijsko polje, ki so neposredna vez med nemanifestirano realnostjo, za katero zakonitosti prostora in ~asa ne veljajo, in »na{o«, manifestirano realnostjo. V naravi je okrepljena prisotnost torzijskega polja na svetih in zdravilnih mestih, kvantne tehnike pa temeljijo na zavestni pritegnitvi tega polja. Potencialni vir torzijskega polja so tudi kristali. ^e se povsem predamo energiji kamene strele, pride do okrepljenega delovanja torzijskega polja, ki na ve~ ravneh ~isti elemente, ki nas zadr‘ujejo v ne‘eleni realnosti: na fizi~ni ravni ~isti telesne napetosti, na ~ustveni integrira

Ali je torzijsko polje povezano tudi z orgoniti? Seveda. Orgoniti so zgolj zbiralniki in usmerjevalci torzijskega polja. Pomembna ni le njihova sestava (kovina in material z veliko dielektri~nostjo), ampak tudi oblika, saj delujejo telesa nekaterih oblik, predvsem sto‘ec, piramida in kupola, kot zbiralniki in kultivatorji torzijskega polja. Da, tudi njegova kultivacija je pomembna, saj torzijsko polje samo po sebi ni ne dobro ne slabo; mo‘no ga je uporabljati tudi v uni~evalne namene. Zato bi morali izdelovalci orgonitov temu posvetiti ve~ pozornosti in za kultivacijo energije morda uporabiti tudi kak{no mandalo, arhetipski simbol ali kaj podobnega.

Foto osebni arhiv T. Pretner

O klasi~nem na~inu, pri katerem nam kristali pomagajo ozavestiti vzroke te‘av, je bilo ‘e precej napisanega, zato si raje oglejmo sodobnej{i pristop. Kvantni fiziki, tako kot ve~ina duhovnih u~enj, delijo stvarstvo na nemanifestirano realnost ({tiridimenzionalni hiperprostor, pre‘et z neskon~no energijo) in manifestirano realnost, za katero so zna~ilne tri dimenzije in ~as. Obe realnosti temeljita na zavesti, ki tvori nekak{no matrico, v kateri so vse mo‘nosti oziroma razli~ne realnosti ‘e predvidene. Vsak do‘ivlja tisto realnost, na katero usmerja najve~ ‘ivljenjske energije – najgloblja prepri~anja, strahovi, skrbi …, na katerih temeljijo na{e reakcije – kar se manifestira v zdravstvenem stanju in v vsem ostalem, kar se nam v ‘ivljenju dogaja. ^e ‘elimo premik iz resni~nosti, v kateri do‘ivljamo bolezni, strahove in neuspehe, v realnost zdravja, sre~e in uspehov po kateri od klasi~nih poti, ki temeljijo zgolj na manifestirani realnosti, recimo s psihoanalizo, to zahteva trdo delo in veliko ~asa. Ampak znano je, da so posamezniki do‘iveli hipno spremembo zdravstvenega in vedenjskega stanja z uporabo nekaterih kvantnih transformacijskih tehnik, na svetih mestih, zdravilnih to~kah in z uporabo kristalov. Kvantne tehnike, sveta in zdravilna mesta in nekateri kristali imajo skupen imenovalec: to so skalarni valovi.

Tadej Pretner, raziskovalec sveta energij, raziskuje vpliv kristalov ‘e dve desetletji.

Kako vplivajo na energijo minerala njegova oblika, barva …? ^e je kristal oblikovan v kak{no arhetipsko obliko, denimo srce ali kri‘, simbolika te oblike aktivira na{o psiho in s tem odprtost za dotok s simbolom povezanih energij. Omenil sem ‘e, da delujejo nekatere oblike kot naravni zbiralnik torzijskega polja. Tudi barva po eni strani vpliva na psiho, po drugi strani pa je eden od dejavnikov, ki dolo~ajo informacijsko kvaliteto kristala. Kateri postopek za programiranje kristala je najbolj u~inkovit? Ve~ postopkov programiranja ima zelo

-

JUNIJ

11 -

Misteriji 33


KRISTALI –

VEZ Z VI { JO REALNOSTJO

dobre rezultate. Pomembnej{e pa se mi zdi, da ve~ina postopkov zanemarja pomen namere. Namera, s katero programiramo kristal, naj bo usmerjena predvsem na razvoj na{ih temeljnih potencialov; ~e jih razvijemo, potem vse ostalo, kar res potrebujemo, pride samo od sebe. V nasprotnem pa se lahko zgodi, da je programiranje sicer uspe{no, vendar se paralelno {e bolj zapletemo v dolo~ene ne‘elene ‘ivljenjske segmente.

Kako s kamni zdravimo ~akre? Ali kak{en blagodejno deluje na vse ~akre? Tudi pri ~akrah je najbolj univerzalen kristal kamena strela. In tudi tu je pomembno predati se energijam kristalov. Brez predaje je polaganje kristalov na ~akre u~inkovito le toliko, kot ~e ti nekdo pove dober vic, ob katerem se dobro nasmeji{ in sprosti{; takrat za~nejo za kratek ~as pravilno delovati tudi ~akre. Delovanje posameznih ~aker je povezano z na{im odnosom do pripadajo~ih ‘ivljenjskih podro~ij in se trajno spremeni {ele, ko spremenimo svoj odnos do ‘ivljenja. S predajo energijam kamnov pa je mogo~a tudi obratna, kraj{a pot – s prej omenjenim brisanjem programov,

34 - JUNIJ 11 -

Foto osebni arhiv T. Pretner

A obstajajo kristali, ki pripomorejo k izbolj{anju materialnega stanja in uspeha? Seveda obstajajo. Za prina{alce denarja recimo veljajo zeleni kamni, pojem uspeha pa je zelo {irok. Pri nas velja za uspe{nega tisti, ki ima »kaj pokazati«, ~etudi je tako zaposlen, da sploh nima ~asa u‘ivati v sadovih svojega dela. Zame je uspe{en, kdor dela tisto, kar ga dejansko izpolnjuje, in lahko od tega spodobno ‘ivi. Osnovna dva problema pa sta, kako sploh odkriti, kaj nas izpolnjuje, in da je dejavnost, ki bi nas izpolnjevala, pogosto tak{na, da je za njeno udejanjanje najprej nujen izstop iz »varne« rutine vsakdana, za kar pa je potreben pogum. In zanimivo je, da vodi pot do zavedanja, kaj si pravzaprav ‘elimo, prek srca, ki ga prav tako aktivirajo zeleni kamni – izvrsten je lizardit. Mo~, da ‘eleno uresni~i{, pa izhaja iz trebuha, pri ~emer so nam lahko v pomo~ rumeni in oran‘ni kamni, kot sta citrin in karneol.

Kako nosimo kristale? Najbolj{e je, da v stiku s ko‘o. ^e smo ljubitelji ogrlic in prstanov, je lahko vodilo za izbor kamnov tudi na{e zdravstveno stanje, saj skozi pet prstov obeh rok te~ejo energijski meridiani, prek katerih lahko s kristalom neposredno pozitivno ali negativno vplivamo na posamezne organe. Pri izbiri ogrlic in kamnov na veri‘icah pa je lahko ovira ali vodilo pri izboru zdravstveno stanje {~itnice in srca.

Tudi pri ~akrah je najbolj univerzalen kristal kamena strela.

ki so v nas, postanemo spontani, spremenimo odnos do sveta, tej spremembi pa sledi pravilno delovanje ~aker. Kako razporedimo minerale v bivalnih prostorih? Ve~ina kristalov ni primerna za postavitev na vire sevanj, saj jih lahko {e potencirajo. Lahko pa znatno vplivamo na energijo bivalnega prostora, ~e znamo v njem poiskati vitalne energijske to~ke in nanje postavimo ustrezne kristale – v delovnem prostoru aktivnej{e, v spalnici bolj ne‘ne … ^e pa nimamo znanja o energijskih kvalitetah razli~nih to~k v prostoru, pazimo, da ve~jih rde~ih, oran‘nih in drugih energijsko aktivnih kamnov ne postavljamo preblizu postelje ter da ne hranimo skupaj kamnov tako ‘ivahnih kot ne‘nih barv. Nekateri postavljajo kamne v prostor tudi glede na strani neba. Kateri kristali pa najbolje {~itijo pred negativnimi sevanji? Razli~na sevanja nevtralizirajo predvsem bakrovi minerali, kot sta malahit in hrizokola.

Lahko navedete kak{en recept za zdravilen eliksir s kristalom? Po mojih izku{njah so najbolj u~inkoviti tisti, ki jih pripravimo v kombinaciji z zdravilnimi rastlinami. Univerzalen krep~ilni eliksir si recimo pripravimo iz ametista in nesladkanega rmanovega ~aja, pri protinu pomaga eliksir iz njivske preslice in kalcedona … Kaj bo vsebina va{ega seminarja na Pa{manu? Seminar na Pa{manu, ki bo potekal v sklopu programa Harmony*, bom vodil med 8. in 15. julijem. Tema seminarja je manifestacija ‘elene realnosti. V ve~ini knjig lahko preberemo, da je mo~ z usmerjeno pozornostjo ustvariti ‘eleno realnost, pa vendar le redkokdo ‘ivi tako, kot si ‘eli. V duhovnih knjigah predstavljene tehnike se namre~ v glavnem omejujejo na na~ine ustvarjanja ciljev, zanemarjajo pa elemente, ki nas zadr‘ujejo v realnosti, ki nam ni v{e~, ter razumevanje namere. Seminar bo usmerjen na spoznavanje mehanizmov odzivov okolja na na{a najgloblja prepri~anja, na premik iz reaktivnih v zavestne odzive na vsakdanje dra‘ljaje, na kreiranje ciljev, tehniko njihovega uresni~evanja, kot tudi na odpravo ovir, ki se pojavljajo med nami in na{imi cilji. Pri tem si bomo pomagali s torzijskim poljem, ki se ga bomo nau~ili vzpostaviti s pomo~jo kamene strele. Andreja Paljevec

D

* 041/982 881 (Nata{a Kern); www.harmony.hr


GRAFOLOGIJA

Kaj sporo~ajo pisave slovenskih velikih mo‘ in ‘ena (16)

Pisava Antona A{kerca J

unijsko rubriko bomo posvetili vodilnemu epiku dvajsetega stoletja na Slovenskem, ki ga je v tem mesecu, 10. junija 1912, mo‘ganska kap lo~ila od tega sveta. Pesnik, rimskokatoli{ki duhovnik in arhivar se je rodil 9. januarja 1856 v Globokem pri Rimskih Toplicah. Po kon~ani maturi na celjski gimnaziji se je {olal na semeni{~u v Mariboru. V Zgodovinskem arhivu Ljubljana hranijo med njegovimi rokopisi tudi Pro{njo ljubljanskemu magistratu za dodelitev sluge ter tekst [kofova bro{ura – plagiat 1910, oboje napisano leta 1910. A{kerc je sprva pisal lirske pesmi, po letu 1882 pa se je vedno bolj spoprijemal z epskim pesni{tvom. V liriki je izpovedoval domoljubje, ljubezen in verski dvom. Toda A{kerc je bil najve~ji mojster balad in romanc, za katere je navdihe jemal iz slovenske in slovanske zgodovine, biblije in ljudskega izro~ila. Kot realist je pesni{ki jezik in stil pribli‘al vsakdanjemu govoru, zlasti kadar je obravnaval dru‘bene krivice.

je vzel dovolj ~asa. In ko si je ustvaril neko stali{~e, je za njim trdno stal. Svojo bogato domi{ljijo je »~rpal« iz prepleta podalj{kov, poudarjenosti spodnje cone pisave ter {irokih pentelj v zgornji pisavi, kot tudi iz {irokih velikih za~etnic. Skozi povezanost ~rk ter ozke ovalne ~rke je mogo~e prepoznati A{ker~evo sposobnost prepri~evanja in dokazovanja, k ~emur je prispevala tudi njegova razvita diplomatska spretnost. Zaradi poklica se je pod svoje prve pesmi podpisoval kot Gorazd in Nenad (N.C.). Kmalu pa je ugotovil, da se ne more skriti, in takrat je zapisal: »To vsaj smelo lahko re~em, da je vse moje! Pa tudi s tem se pona{am, da mi umeteljnost ni kak{na igra~a, ampak sveta stvar – pravi poklic!« Mladim, tudi Cankarju in @upan~i~u, je bil najprej vzornik, toda kmalu so njegovo pesni{tvo in liberalizem prerasli ter se z njim raz{li. V levo, nazaj vra~ajo~e poteze ka‘ejo pesimizem in plahost, ki ju povzro~a nepredelan dogodek iz preteklosti ali podo‘ivljanje tega dogodka. Mogo~e je bil temu vzrok izguba matere pri dvanajstih letih, ki jo je – kot pi{ejo biografi

Njegova potreba in ‘elja po gibanju kar sije iz spodnjih podalj{kov ~rk. Okolje okrog sebe je A{kerc dojemal celostno. Povezanost ~rk in prevlada ~rnila nad belino na pisalni povr{ini sporo~ata, da je tudi na probleme gledal celostno in se ni osredoto~al na podrobnosti. Tudi sicer koncentracija ni bila njegova mo~na to~ka. Probleme je re{eval zelo kreativno in predvsem tako, da je sku{al odkriti razli~ne re{itve za nastalo situacijo. Na zunanje dra‘ljaje se je hitro odzival. Prejete informacije je znal dobro povezati, kar dokazuje prevladujo~a povezanost ~rk, hkrati pa je imel dobro sposobnost sinteze podatkov. Povezanost ~rk, skakajo~e ~rke na pisalni liniji in razvita zgornja cona pisave sporo~ajo pesnikovo zmo‘nost povezovanja idej, ki med seboj na videz nimajo nobene zveze. Bil pa je uspe{en tudi v iskanju zrna sredi plev. Za kon~ne odlo~itve si

Iz pisave razberemo, da je v novem okolju vsrkaval ~im ve~ informacij. Veliko je potoval po svetu. Vtise o potovanju po tujih de‘elah je ubesedil v potopisih Izlet v Carigrad in Dva izleta na Rusko. Z veliko predanostjo in odprtim srcem ter umom je raziskoval druga verstva. Med {tudijem teologije, kjer je vestno opravljal vse dol‘nosti, je na pultu imel teolo{ke knjige, pod pultom pa knjige, ki niso bile dovoljene. @elel je spoznati ‘ivljenje z vseh plati. Vedo‘eljnost prepoznavamo iz girlandne oblikovanosti pisave ter iz ‘agastih oblik ~rk m, ki {e bolj poudarjajo raziskovalno naravo njegovega razmi{ljanja.

Foto splet

VEDO@ELJNOST

Pri visoko postavljeni ~rticah na t pomislimo na pi{~evo potrebo po zastavljanju visokih ciljev in doseganju najbolj{ih rezultatov na razli~nih podro~jih, po doseganju odli~nosti, pa tudi na superiornost v odnosu do drugih.

-

JUNIJ

11 -

Misteriji 35


P ISAVA ANTONA A{KERCA – toplo in nesebi~no ljubil in je hkrati z njeno smrtjo izgubil tudi dom.

PESIMIZEM ^eprav se v padajo~ih pisalnih linijah ka‘e pesimizem, upadanje razpolo‘enja in utrujenost, je imel pesnik dovolj mo~i, da se je po neuspehih pobral in ni obupal. Sposobnost prena{anja stresnih situacij ter dobra frustracijska toleranca sta razvidni iz povezanosti ~rk, ritma pisave, ozkih ovalov in primernih presledkov med besedami in ~rkami. Iz njegovih podalj{kov razberemo, da se je njegova fleksibilnost bolj izra‘ala na mentalnem kot na fizi~nem podro~ju. Vsekakor je zgornje lastnosti potreboval, saj se je ‘e kot bogoslovec razvijal v svobodomisleca in je vse bolj dvomil o verskih dogmah. Kot duhovnik je zato pri{el v navzkri‘je s svojim poklicem in predstojniki, ki so ga nenehno prestavljali iz ene odro~ne ‘upnije v drugo, zato se je po sedemnajstih letih leta 1898 pred~asno upokojil. Slu‘bo mu je omogo~il ljubljanski ‘upan Ivan Hribar, ki ga je imenoval za mestnega arhivarja. To slu‘bo je opravljal do konca ‘ivljenja. A{ker~evo globoko zaupanje v lastna stali{~a in zmo‘nost obrambe pred vplivi in ukazovanjem s strani okolice je opaziti v stopnji oglatosti ovalnih ~rk. Zmo‘en je bil tudi prepoznavanja provokativnega in zahrbtnega obna{anja. Imel je velik interes za {iroko dru‘beno dogajanje in ‘eljo po aktivnem vplivanju na okolje. Tudi na splo{no v njegovi pisavi prevladujejo znaki ekstravert-

Nazaj vra~ajo~e poteze ka‘ejo na premlevanje dogodkov iz preteklosti in so eden od elementov pesimizma.

36 - JUNIJ 11 -

nosti, ki se odra‘ajo v zanimanju za dejavnosti, vezane na zunanji svet in ljudi, pa tudi v hitri ~ustveni odzivnosti, kar je podprto s prevladovanjem ritma v njegovi pisavi ter valovitim potekom osnovne pisalne linije. ^eprav ga biografija opi{e za razumskega ~loveka, ki je kot pesnik postavljal v ospredje razum in ~igar muza ni bila bledoli~na krhka gospodi~na, vsekakor ni bil hladna in ~ustveno omejena oseba. Prepletenost podalj{kov sicer ka‘e, da je pesnik razumsko posegal v svoja ~ustva, a jih je bil sposoben tudi izra‘ati. Bil je priljuden, pa tudi odlo~en in avtoritativen. Svoje bli‘nje je sprejemal, jih upo{teval in bil do njih radodaren, ~eprav po premisleku. Zaradi prevlade ritma, ki nakazuje ve~jo spro{~enost, se je te‘je kontroliral in je bil tudi verbalno napadalen, kar se ka‘e v dolgih ~rticah na t. Ta ognjevitost pa je bila zaradi previdnosti in obzirnosti pogosto prekinjena. Kljub kriti~nosti je ostajal pri svojih sodbah in presojah objektiven. Iz zaprtosti ovalnih ~rk razberemo, da je govoril toliko, kot je bilo potrebno, {e posebej pa ni rad govoril o sebi.

VISOKI CILJI Cilje si je postavljal precej visoko. Preve~ dolgoro~no zastavljeni cilji so vplivali na upad aktivnosti in navdu{enja, saj je te‘il k ~im hitrej{i uresni~itvi svojih zamisli, hkrati pa je hrepenel po potrditvi in priznanju za svoje delo. Povezanost ~rk, mo~an pritisk, proti desnemu robu usmerjen ritem, desno usmerjena pisava ter znaki za odlo~nost potrjujejo, da je ovire, ki so se mu postavile na pot, uspe{no premagoval kljub prisotnim ob~utjem malodu{ja, razo~aranja, poraza in potrtosti. Uspehom je botrovala tudi visoka stopnja notranje motivacije. A{kerc vsekakor ni bil rutinski ~lovek. Njegova potreba in ‘elja po gibanju kar sije iz spodnjih podalj{kov ~rk. @elja po do‘ivetjih ga je vodila v vedno nove projekte. Iz spodnjih podalj{kov ~rk veje {irok spekter interesov, a iz ~rk m razberemo tudi, da je znal z lahkoto lo~evati

Posami~no {trle~e ~rke iz pisave (npr. k) so eden od pokazateljev potrebe po pozornosti.

bistveno od nebistvenega in si dolo~iti prioritete. Njegov nemiren in ve~no raziskovalen duh, prizadevnost in ‘elja po nenehnem ustvarjanju so v pisavi mo~no izra‘eni v velikih dimenzijskih razlikah med posameznimi pisalnimi conami. @elel je postoriti precej ve~, kot je bilo fizi~no in ~asovno izvedljivo. Ve~ino svoje energije, ki je ni bilo malo, je usmerjal k dovr{itvi svojih ciljev. Bil je prodoren in tudi agresiven, ko je bilo to potrebno. Zanimivo, da se je kljub temu, da iz pisave ni razvidna visoka stopnja sistemati~nosti, z njegovo nastavitvijo za~elo obdobje sistemati~nega in kontinuiranega dela z arhivskim gradivom ljubljanskega magistrata, prve arhivske ustanove, ki je samostojno delovala na ozemlju dana{nje Slovenije. Danes delo nadaljuje Zgodovinski arhiv Ljubljane. Eden na{ih najbolj samobitnih ustvarjalcev, ki se je ukvarjal tudi s prevajanjem, predvsem ruskih pesnikov, je, glede na biografe, dneve pred smrtjo pre‘ivljal kot smrtno zadet pti~. Kljub pri~akovanemu skromnemu pogrebu so napredni narodnjaki priredili veli~asten pogreb, ki se je vil dva kilometra po ljubljanskih ulicah do Navja. Bil je pogreb, ki je poleg ostalega manifestiral tudi napredno misel in svobodo izra‘anja v svojem, maternem jeziku. Lana Mihele

D


PERIODNI SISTEM

Vloga kemijskih elementov v ~love{kem organizmu (47)

Cezij P

ozdravljeni dragi bralci Misterijev, ki tudi v toplih dnevih, ki ~loveka kar zvle~ejo ven, {e vedno najdete ~as tudi za bolj postranske stvari, kot je na primer obna{anje kemi~nih elementov v ~love{kem organizmu. Sonce postaja vedno bolj vro~e in vro~ina ne dene ni~ kaj dobro elementu, o katerem bo tekla beseda danes. Ima namre~ drugo najni‘je tali{~e in vreli{~e od vseh kovin – v tem ga preka{a le ‘ivo srebro – saj se tali ‘e pri 28-ih stopinjah Celzija. Globoko spodaj, v {esti vrstici prvega stolpca periodne tabele pod oznako Ce kot petinpetdeseti element najdete alkalni cezij. Cezij je ena redkih kovin, ki so teko~e pri sobni temperaturi, a nobena druga ji ne se‘e niti do kolen, ko govorimo o alkalnosti. Je namre~ najmanj elektropozitivna kovina, kar pomeni, da komaj ~aka, da sre~a kak drug element in mu odda svoj elektron. Prav zaradi tega se v‘ge ne le na zraku, pa~ pa reagira celo z vodo v obliki ledu in to {e celo pri nenaravno nizkih minus 117 stopinjah. V naravi ga zato v ~isti kovinski obliki ni in {e celo njegove spojine so relativno redke. Element ni redek samo v primerjavi s svojima popularnima malima bratoma natrijem in kalijem; je celo tridesetkrat redkej{i od rubidija in se s 3 ppm v zemeljski skorji uvr{~a na 45. mesto po pogostosti v zemeljski skorji.

odkrili njegove kataliti~ne lastnosti v organski kemiji. Dandanes skoraj ves pridobljeni cezij kon~a kot cezijev format, spojina z mravlji~no kislino, ki se uporablja pri vrtanju za pridobivanje nafte. Cezijev format je idealno sredstvo za hlajenje svedrov, saj zaradi svoje te‘e dobro vzdr‘uje pravilen vrtalni pritisk in je zaradi nestrupenosti okolju prijazen. S cezijem obogatena vrtalna teko~ina je tako dragocena, da se vsa reciklira, saj zna{a svetovna letna proizvodnja tega elementa le nekaj ton. Pridobivanje cezija poteka iz minerala polucita in je drag postopek, saj zahteva ro~no prebiranje rude. Kar tri ~etrt svetovnih zalog polucita je na ozemlju Kanade, majhen preostanek pa si delita afri{ki dr‘avi Zimbabve in Namibija. Kljub omejenim nahajali{~em zadostujejo svetovne zaloge elementa ob trenutni svetovni porabi {e tiso~ let. Cezij je dobro znan tudi meroslovcem, ki so leta 1967 na podlagi cezijevih fizikalnih lastnosti natan~no dolo~ili trajanje sekunde. Na modrem elementu postavljena definicija ~asa omogo~a cezijevi atomski uri natan~nost do ene sekunde v tridesetih milijonih let.

V nekaterih zdravilskih krogih cezij u‘iva velik sloves borca proti malignim tvorbam. pomeni nebe{ko modro barvo, saj na spektroskopu oddaja zna~ilne svetlo modre ~rte. Izoliranje elementa je bilo dobro stoletje in pol nazaj zares velik delovni podvig, saj sta mo‘a morala odpariti kar 44.000 litrov mineralne vode, iz katere sta dobila slabe ~etrt tone mineralnega ostanka. Po razli~nih kemijskih obdelavah suhega preostanka sta na koncu izlo~ila dobrih sedem gramov cezijevega klorida in tako je periodni sistem dobil nov element. [ele ~ez dobrih dvajset let je nem{kemu kemiku Settebergu uspelo s pomo~jo elektrolize izlo~iti tudi ~isti element v kovinski obliki. Cezij v industriji ni na{el prave rabe do srede dvajsetih let prej{njega stoletja, ko so ga pri~eli uporabljati pri izdelavi vakuumskih cevi, po doma~e elektronkah. Vseeno je ostal skoraj neopa‘en do srede petdesetih let, ko se je zanj na{la raba v fotoelektroniki in magnetohidrodinami~nih generatorjih, kemiki pa so

RADIOAKTIVNI CEZIJ-137

Petinpetdeseti element je bil prvi, katerega obstoj je bil ugotovljen s spektroskopsko analizo, odkrila pa sta ga o~eta te analiti~ne metode Nemca Bunsen in Kirchhoff leta 1860. Element sta poimenovala cezij po latinskem caesius, kar

Foto splet

PODVIG PRI IZOLIRANJU CEZIJA

Cezij se ne le v‘ge na zraku, pa~ pa reagira celo z vodo.

Cezijevih izotopov je poznanih kar 39, od teh pa je le en stabilen oziroma so vsi ostali vir radioaktivnega sevanja. Eden od njih, Ce-137, nastane ob jedrskih reakcijah, kot so v jedrskih elektrarnah in ob eksplozijah atomskih bomb. Od vseh izotopov ravno ta najbolj vpliva na zdravje organizma in si tako zaslu‘i posebno pozornost. Ta radioaktivni izotop je stranski produkt ~love{ke tehnologije in tako

-

JUNIJ

11 -

Misteriji 37


CEZIJ

Foto splet

pravi novinec v kemijskem V obse‘ni akciji ~i{~enja vesolju, saj ga do prve konble{~e~e modrega izotopa trolirane jedrske reakcije ni so poru{ili nekaj hi{, posebilo, danes pa ga po zaslusali strehe in prostore manj gi nesre~ v jedrskih elekkontaminiranih bivali{~, trarnah ter uporabe in tesdekontaminirali tla s ketiranja jedrskega oro‘ja najmikalijami in filtrirali urin dete po vsem planetu. Zaudele‘enih v nesre~i, vse radi te njegove mladosti je to zaradi naprstnika mouporaben pri analizi starodro ‘are~ega strupa. Celo sti arhivskih vin, kjer z njetrupla ‘rtev so morali svojgovo prisotnostjo analitik ci kljub nasprotovanju polahko potrdi, ali je bilo grokopati v krstah iz steklenih zdje obrano pred eksplozivlaken, prevle~enih s svinjo prve atomske bombe ali cem. Previdnost in natan~po njej. nost zagotovo ni bila odve~, saj je razpolovna doba A kljub uporabi v vicezija-137 prek trideset let narskih analizah Ce-137 in glede na visoke sevalne nima nobene gastronomenergije in dobro vsrkavaske vrednosti; prav nasZemljevid prikazuje razpostranjenost radioaktivnih padavin cezija-137 v nje v organizem je to zagoprotno, je izredno strupen, Evropi po nesre~i v ^ernobilu. tovo snov, katere ni dobro tako da ‘e 44 mikrogramov na kilogram telesne te‘e ubije po- njem sta nadaljevala in kon~no je enemu imeti v svoji bli‘ini. skusnega psa v treh tednih. Njegova uspelo odpreti steklo iz iridija, nakar je strupenost je posledica visoke sevalne iz kapsule modro zasijalo – svetloba, ki DEKONTAMINACIJSKA energije v povezavi z njegovo dobro je tipi~na za visokoenergetske fotone in PRUSKA MODRA absorpcijo, saj v stiku z vodo tvori dobro spremlja mo~ne jedrske reakcije. Jedrske ^e pa ‘e pridete v stik z radioaktivfizike neuki tat je celo postrgal nekaj topni hidroksid. nim cezijem, {e zdale~ ni vse izgubljeno modro svetle~e snovi in jo posku{al po zaslugi pari{ko modrega slikarskega GROTESKNA NEZGODA v‘gati, misle~, da gre za smodnik. Snov barvila, imenovanega tudi pruska mose seveda ni v‘gala in tako sta s pajdaV MESTU GOIANIA {em razstavljeno napravo prodala bli‘- dra, ali kemi~no ‘elezovega cianida, ki ob zau‘itju zve‘e nase radioaktivni cezij Ves svet je leta 1987 izvedel za ta njemu odpadu. in ga izlo~i iz telesa. Ta barviti slikarski strah vzbujajo~i izotop, ko se je v brazilPono~i je lastnik odpada v svoji gaskem mestu Goiania pripetila nezgoda, ra‘i opazil nenavadno modro lu~ in v hit iz za~etka 18. stoletja je tudi uradno ki je razkrila pravo nevarnost tega ele- naslednjih dneh so k njemu romali so- dekontaminacijsko sredstvo in ga v ta menta. Takrat sta dva zbiralca odpada rodniki in znanci, da bi si ogledali svetle- namen prodajajo v 500-miligramskih iz opu{~ene bolni{nice odnesla aparat za ~e ~udo, iz katerega je sre~ni novi lastnik kapsulah, ki pridejo prav ob nepri~aobsevanje, da bi ga razstavila in prodala kanil uliti prstan za svojo ‘eno. Ta se je kovanih radioaktivnih izpustih. ^e pri kot odpadno kovino. V napravi je bil {e na prvi pogled zaljubila v svetlikajo~o roki ni modrega barvila, lahko preprevedno prisoten vir sevanja – deset gra- modrikasto snov in je je nekaj dala svoji ~ite vsrkavanje radioaktivnega cezija iz mov cezijevega 137 klorida, kar je pri- {estletni h~erki, da bi se z njo igrala, ta hrane tudi z u‘ivanjem gline. Zadnje ~abli‘no za naprstnik te modro svetli- pa si jo je nanesla na ko‘o in kazala se Ce-137 spet razburja evropsko javkajo~e se snovi, ki je bila shranjena v za materi, kako se svetlika. Nespametno nost, saj je predsednik evropske komisije pest veliki kapsuli iz svinca in jekla. Med ravnanje s cezijevo kapsulo je obe stalo Manuel Barroso marca letos podpisal odsotnostjo varnostnika sta tatova na- ‘ivljenja, kot tudi dva uslu‘benca na posebno regulacijo {t. 297/2011, ki kar pravo ukradla in jo odnesla domov. Var- odpadu, tat, ki je prvi odprl kapsulo, jo za dvajsetkrat zvi{uje dovoljeno koli~ino nostne kapsule jima sicer ni uspelo od- je odnesel malenkost bolje z amputacijo radioaktivnega cezija v hrani, uvo‘eni preti takoj, toda gama sevanje je bilo vse- roke, ki jo je se‘galo radioaktivno seva- iz Japonske. Cezijev edini stabilni izotop Ce-133 eno tako mo~no, da sta po nekaj dneh nje. 250 ljudi je prejelo povi{ane koli~ine ob~utila mo~no slabost, a sta to pripiso- sevanja, dvajset pa jih je tudi zbolelo, je nasprotno od radioaktivnega sorodstva skorajda popolnoma ne{kodljiv in vala zastrupitvi s hrano. Z razstavlja- vendar so kasneje okrevali.

38 - JUNIJ 11 -


CEZIJ

POTI DO ZDRAVJA

ima v obliki cezijevega klorida na laboratorijskih podganah ugotovljeno podobno strupenost kot natrijev klorid ali kuhinjska sol. V majhnih koli~inah, ki so v vsakodnevni hrani in pija~i, ga ~love{ko telo vsrkava in z njim ravna tako kot s kalijem, pri ~emer ne igra nobene znane vloge pri delovanju organizma.

Z zdravo soljo uravnovesil visok sladkor in telesno te‘o

D

S

tane Sev~nikar iz [entjan‘a pri Dravogradu je pred desetimi leti zbolel za sladkorno boleznijo. Kot poslovne‘ je vrsto let veliko potoval po tujini od Italije do Rusije, se prehranjeval po gostilnah, imel temu primerno te‘o in zvi{an sladkor v krvi. Pred desetimi leti je iskal pomo~ pri uradni medicini, a ga v bolni{nici niso takoj sprejeli. Potem je po naklju~ju odkril, kako dobro mu dene sol v hrani, raziskoval naprej in pri{el do odkritja biokode presnove in ‘ive narave, katere nosilec sta x-ionski par soli in biovitamin C. Z u‘ivanjem zdrave soli mu je uspelo zmanj{ati te‘o, raven sladkorja pa normalizirati. O svojem odkritju pomena zdrave soli je napisal tudi knjigo Zdrava Sol. Ker ga v bolni{nico leta 2000, ko je zaradi slabega po~utja {el k zdravnici, niso takoj sprejeli, se je moral Stane Sev~nikar pri iskanju re{itve opreti sam nase. Spominja se, da je bil v {oku in se nikakor ni moral sprijazniti s tem, da je zbolel ravno on. Takoj si je kupil napravo za merjenje sladkorja v krvi in si v

V vsaki surovi hrani je biokoda – molekula soli in vitamina C, zato je presna hrana najbolj{a. telesu, kot sam pravi, naredil najmanj kak{nih deset tiso~ lukenj.

SLANICA NA DU[EK U‘ival je vse; od zelenjave do sadja, surove in kuhane hrane. Prva njegova ugotovitev je bila, da je v vsaki surovi hrani biokoda – molekula soli in vitamina C, zato je sve‘a, presna hrana za organizem najbolj{a. Biokodo je odkril po naklju~ju: »Neko~ sem se vozil iz Slovenskih Konjic, pa sem bil zelo slaboten. Ustavil sem se na ~rpalki in si kupil vlo‘ene olive v slanici. Poskusil sem eno in je bila tako dobra, da sem instinktivno na du{ek spil cel lon~ek slanice. Po~util sem se tako dobro kot strela. Ko sem pri{el domov, sem razmi{ljal, kaj sem pojedel, da se po~utim tako dobro. In potem sem videl, da sem popil sedem-

Stane Sev~nikar* Spol: mo{ki Starost: 63 let Za~etek te‘av: leta 2000 Znaki: zvi{an sladkor, ~ezmerna te‘a, slabotnost, utrujenost Diagnoza: sladkorna bolezen Zdravljenje: u‘ivanje zdrave soli Po~utje danes: odli~no, ne u‘iva nobenih tablet, saj se mu je uravnala raven sladkorja, holesterola, trigliceridov. * 041/816 609

Foto A. Paljevec

BOREC PROTI RAKU A v nekaterih zdravilskih krogih, ki nastopajo kot alternativa uradni medicini, cezij u‘iva velik sloves borca proti malignim tvorbam. Zahvala za to gre raziskavam, ki jih je opravil o~e alkalne terapije dr. Aubrey Keith Brewer, o katerem smo ‘e pisali v poglavju o rubidiju in ki je bil tudi sam do pozne starosti velik ljubitelj cezijevih dodatkov k prehrani. Medicina zdravilnih lastnosti cezija zaradi pomanjkanja raziskav sicer ne priznava, ima pa kar nekaj podatkov o stranskih u~inkih u‘ivanja tega elementa, katerega sicer uporabljajo za umetno ustvarjanje sr~nih aritmij pri poskusnih ‘ivalih. Znani so redki primeri, ko so rakavi bolniki na svojo pest u‘ivali velike koli~ine cezijevih soli ter izkusili slabost in motnje sr~nega ritma. Te nepravilnosti v delovanju srca so posledica poru{enega ravnovesja elektrolitov, predvsem kalija in magnezija. Te‘ave so se izkazale kot prehodne narave in so trajale {e nekaj dni po prenehanju u‘ivanja pove~anih koli~in tega elementa, saj ga telo uspe{no izlo~a. Cezijeve spojine so v naravi in okolju nasploh dokaj redke, tako da se ni bati naklju~ne zastrupitve s petinpetdesetim elementom. Pri~enja se dolgo in vro~e poletje in ~e se po~utite kislo, se med dopustom lahko odpravite v Nem~ijo in si privo{~ite osve‘ujo~o kopel v alkalni slanici v mestu Bad Dürkheim, prav tam, kjer sta u~ena mo‘a kemije pred mnogimi leti v potu svojih obrazov odkrila mo~no alkalni element. Znalo bi biti zdravo, zabavno in pou~no obenem. Sa{o Burja

Sol zoper sladkor

-

JUNIJ

11 -

Misteriji 39


SOL

ZOPER SLADKOR

odstotno slanico, ki je dvakrat bolj slana kot Jadransko morje.« Nato je poleg blagodejnosti soli sledilo {e odkritje vitamina C in tako je odkril biokodo, v kateri razmerje med soljo in vitaminom C ni ena proti ena, ampak gre za milijoninko vitamina C. »@ena je nek ve~er skuhala kranjske klobase. Nisem si jih upal pojesti, ker bi se mi takoj dvignil sladkor. Zjutraj sem bil la~en kot pes, pa sem si rekel: Ne bom umrl od lakote! Na mizi sem imel vse vrste kemikalij, tudi natrijev klorid in vitamin C. Kranjsko sem instinktivno namo~il v vitamin C in potem je bila tako okusna kot one olive. Ko sem klobasi pojedel, mi je sladkor za~el padati in potem sem popil {e sladko vodo.«

POSKUSI NA SEBI Na spletu je dobro pre{tudiral tudi medicinsko literaturo o svoji bolezni. Na sebi je delal tudi razne poskuse, saj je po izobrazbi kemik. Neko~ je zau‘il sinteti~no sol in natrijev klorid v razmerju 1 : 1 v molekulah. »Hec je v tem, da je koren jezika, kjer ~utite grenek okus, povezan s trebu{no slinavko. Takrat trebu{na slinavka brizgne inzulin verjetno v koncentriranem molekularnem razmerju 1 : 1 vitamin C in sol. Jezik je kot tipkovnica ra~unalnika, senzor. Samo kapljico sem dal na jezik, instinktivno si nisem upal ve~, saj sem videl, da se s tem ni za igrati. Lahko bi me tudi pobralo, ~e bi zau‘il prevelik odmerek. Trebu{na slinavka takrat izlo~i inzulin, kolikor ga ima, in sladkor pade. Ti strupi v telesu spro‘ijo reakcijo. ^e je v krvi preve~ inzulina, lahko pade{ v komo. Inzulina si nikoli ne more{ sam tako uravnavati, kot to samodejno po~ne telo.« Stane verjame, da bi bil danes, ~e bi ga takrat sprejeli v bolni{nico, zelo verjetno na inzulinu. Meni, da je inzulin prava metoda za ~loveka, ki je tik pred komo, potem pa se je treba inzulina ~im prej znebiti. In pravi, da ni res, da trebu{na slinavka pri sladkorni bolezni ne deluje; v resnici ne sme delati, sicer bi ~lovek padel v spodnjo komo.

40 - JUNIJ 11 -

Ko je leta 2010 odkril, da ima mo~no zvi{an sladkor, je potreboval pribli‘no pol leta, da je okreval.

VITAMIN C IN SOL Tri mesece je raziskoval in iskal re{itev ter jo na{el tako, da je zdru‘il vitamin C in zdravo morsko nejodirano sol, in v treh mesecih se mu je z u‘ivanjem te zdrave soli sladkor ‘e uravnovesil. Takrat je imel tudi mo~no ~i{~enje telesa, vse se mu je vlilo iz nosa, u{es … »Bakterije se vselej razmno‘ujejo, kadar so izpolnjeni pogoji. Pogoj je hrana in zvi{an sladkor. Vsi, ki so prehlajeni, imajo zvi{an sladkor v krvi. Ko se te za~ne lotevati prehlad, mora{ takoj prenehati u‘ivati hrano. Najbolje je piti slano limonado. Jezik in nos ti vse povesta, ko ju „nacentrira{“. Preden moj vnuk kaj zau‘ije, najprej vse povoha. Otroci li‘ejo omet ali pa kurje drekce, ~e jim primanjkuje soli.« V enem letu je Stane tudi shuj{al, ker je samodejno zmanj{al porcije hrane. @ena mu je kuhala enako kot prej, samo solila in za~inila jo je pri 65-ih stopinjah. Porcije so nenadoma zanj postale preobilne, prepri~an je, da prav po zaslugi soli, ki daje informacijo sitosti, mo‘gani namre~ znajo {teti elektrolite, kalorij pa ne. Zdaj rad u‘iva sadje, zelenjavo, ribe, meso, ostrige …, a vse le v zmernih koli~inah. Stane Sev~nikar opozarja, da je Slovenija po priporo~ilih Svetovne zdravstvene organizacije leta 1999 sprejela normativ, po katerem vsebuje sol desetkrat ve~ joda kot ga je v naravi, v morju. »Svetovna zdravstvena organizacija tudi ‘e dolgo opozarja, da je preve~ soli v prehrani {kodljivo. A standard so sami postavili. Jodira pa se ne samo sol, ampak tudi krmila za ‘ivali, kure, krave … Tudi dodatkom k ‘ivalski prehrani se dodaja jod, in to v takih koli~inah, da ga krave nikoli niso videle v naravi. Krave zato »pijejo kot krave« in »znorijo« tudi. Krave niso znorele od kostne moke, ampak od joda. Zadnja krava, ki je v Sloveniji znorela, ni kostne moke niti videla, je povedal kmet, sol in dodatke pa je u‘i-

vala. Prevelik odmerek joda deluje na organizem razdiralno. Vsaka tretja ‘enska ima te‘ave s {~itnico. Tistim, ki u‘ivajo ve~ soli, za~ne {~itnica preve~ delati in potem ponavadi sledi radioaktivna operacija. In morajo potem vse ‘ivljenje u‘ivati tablete. Tiste, ki jim dela premalo, imajo lahko premalo joda in natrija.« Naravna kamena sol je po mnenju na{ega sogovornika za~asno bolj{i izbor kot kuhinjska jodirana sol, a kamene soli, tudi one iz Himalaje, ne vsebujejo ni~ joda, kar je zopet problem.

CELULIT NI »[PEH« Pred tridesetimi leti je Stane Sev~nikar tudi nehal kaditi in takrat se je zredil za trideset kilogramov. Z zdaj{nje te‘e, ali pa {e malo ni‘je, je pristal na sto kilogramih in nara{~anje te‘e se kar ni hotelo ustaviti. Debelost je po njegovem mnenju posledica tega, da v telesu ni dovolj elektrolitov, da bi kalorije, beljakovine in ma{~obe zgorele v CO2 in vodo in potem nastanejo rezerve. Za celulit pravi, da ni »{peh«, ampak medceli~na voda, ki je premalo slana in zaradi osmotskega pritiska ne more ven. Njegova lastna izku{nja ka‘e, da je zdrava sol tudi eno najbolj u~inkovitih sredstev za zmanj{anje kilogramov. »Sol prevaja elektri~no energijo v krvni in drugih plazmah. Celici da{ signal, da se reakcija spro‘i. ^e v telesu ni dovolj soli, je ~lovek mlahav, brez energije in celice ne delujejo dobro. ^e kite v kri‘u niso zategnjene, ta {klepeta kot jambor na jadrnici. Potem pa nastopijo razne te‘ave s kri‘em, ploska stopala. Jambor mora{ zategniti, da lepo stoji,« slikovito razlaga na{ sogovornik in pravi, da se trenutno po~uti zelo dobro. U‘iva ob~utno manj hrane kot prej, ker se je izkoristek hrane pove~al. Tudi raven sladkorja v krvi je v redu. Zdaj si ga niti ne nadzira ve~. Verjame, da bolezen ni sovra‘nik, ampak ~lovekov prijatelj. »^e namre~ ~lovek ne bi zbolel, bi umrl takoj. ^e pa zboli{, si ‘ivljenje podalj{a{.« Andreja Paljevec

D


PREHRANA

Olja in zdravje (7)

Grozdne pe~ke, ara{idi in rakitovec G

rozdne pe~ke so z vidika oljarstva zanimiva surovina za pridobivanje olja, ki je zelo bogato z vitaminom E (tokoferolom), saj ga vsebujejo v podobnih koncentracijah kot p{eni~ni kal~ki. Nekateri viri poro~ajo, da so olje iz grozdnih pe~k pridelovali v Franciji ‘e za ~asa Napoleona v za~etku {estnajstega stoletja. Slu‘il pa naj bi enakemu namenu kot svetlinovo olje, ki smo ga predstavili v 207. {tevilki Misterijev.

Olje iz grozdnih pe~k u~inkovito {~iti celice pred po{kodbami. kot najuspe{nej{i lovec prostih radikalov. Zato je to olje zelo u~inkovito pri za{~iti celic pred po{kodbami. Poleg tega {~iti stene o‘ilja in jih ohranja pro‘ne. Visoka vsebnost nenasi~enih ma{~obnih kislin je ena pomembnih zna~ilnosti olja iz grozdnih pe~k. Znano je, da olja z visokim dele‘em nenasi~enih ma{~obnih kislin zvi{ujejo dobri HDL-holesterol ter zni‘ujejo slabi LDL-holesterol in tako delujejo antiaterogeno. V eni izmed raziskav se je ljudem, ki so med dieto z omejenim vnosom ma{~ob zau‘ili dve ju{ni ‘lici olja iz grozdnih pe~k na dan, holesterol HDL dvignil za 14 %. Olje iz grozdnih pe~k je termi~no precej stabilno. Njegova to~ka dimljenja je pri 216 °C, zato je to olje primerno za kuhanje, pe~enje in cvrtje. Pri segrevanju

MA[^OBNE KISLINE V OLJU GROZDNIH PE^K linolna ............................................................. 66,16 % oleinska ........................................................ 19,59 % palmitinska ................................................ 8,12 % stearinska ...................................................... 5,60 % linolenska ..................................................... 0,37 % palmitoleinska ..................................... ≤ 1,2 %

Foto splet

se ne tvorijo nevarni prosti radikali. Olje iz grozdnih pe~k ima blag okus po le{nikih in je ne‘no rumenozelene barve. Zaradi prijetnega okusa se veliko OLJE IZ GROZDNIH PE^K uporablja v solatnih prelivih in majoOlje iz grozdnih pe~k vsebuje 88,4 % nezi. Olje nima pookusa po ma{~obah nenasi~enih ma{~obnih kislin in majhen in da jedem prijetno aromo. Lepo se dele‘ nasi~enih ma{~obnih kislin (11,6 %). kombinira tudi z zeli{~i in za~imbami. Med nenasi~enimi kislinami je najve~ Zaradi visoke vsebnosti vitamina E dvakrat nenasi~ene linolne kisline. Linolin esencialnih ma{~obnih kislin ter njena kislina sodi med esencialne ma{~obgovih u~inkov na ko‘o je olje iz grozdne kisline omega-6, katerih na{ organinih pe~k zelo priljubljena in cenjena zem ne more proizvesti sam. sestavina v kozmeti~ni industriji. Na Linolni kislini sledijo {e enkrat nenasipo{kodovano ko‘o u~inkuje regenera~ena oleinska kislina, trikrat nenasi~ena tivno in rekonstruktivno. Ko‘i pomaga linolenska in enkrat nenasi~ena ohranjati normalno strukturo epipalmitoleinska ma{~obna kislina. telnih celic, tako da deluje na njihove membrane. Dobro u~inkuje Linolensko kislino uvr{~amo pri mastni in aknasti ko‘i. Ko‘o med ma{~obne kisline omega-3, ki tonizira. [e posebej dobre rezultate ima {e posebej ugodne u~inke za pa daje pri obnavljanju ob~utljive zdravje. Vendar je njena vsebnost ko‘e okoli o~i. Olje iz grozdnih v olju iz grozdnih pe~k majhna in pe~k veliko uporabljajo tudi mani ve~ja kot v ve~ini ostalih rastserji, saj ga ko‘a pri masa‘i lepo linskih olj. Med nasi~enimi ma{vpije in tako ne pu{~a mastnih ~obnimi kislinami ima najve~ palmade‘ev. Najbolj{i u~inek na ko‘o mitinske in stearinske. ima, ~e ga me{amo z redkej{imi Olje iz grozdnih pe~k vsebuje in bolj hranljivimi osnovnimi olji. tudi vitamine E, A in C. Vsebnost Olje iz grozdnih pe~k uporabvitamina E je zelo visoka, od 60 ljajo tudi mojstri, ki izdelujejo do 120 mg na 100 gramov olja. glasbene in{trumente. UporabljaZato je olje iz grozdnih pe~k tudi jo ga za za{~ito lesa, iz katerega eno najbolj stabilnih olj. Njegova sekundarna rastlinska sestavina Levo: olje iz plodov navadnega rakitovca. Desno: olje iz ro~no izdelujejo violine in druge glasbene in{trumente. procianidin je trenutno poznan grozdnih pe~k.

-

JUNIJ

11 -

Misteriji 41


GROZDNE

PE ~ KE , ARA { IDI IN RAKITOVEC

UPORABA OLJA IZ GROZDNIH PE^K V SIBIRSKI TRADICIONALNI MEDICINI • pomaga pri izlo~anju soli in • uporablja se preventivno pri te‘kih kovin iz telesa, varikozi in kuperozi ven, • pospe{uje obnavljanje celic ko‘ne • pomaga proti celulitu, povrhnjice, • upo~asnjuje staranje ko‘e, • pove~uje sintezo kolagena, • izbolj{uje fizi~no in psihi~no • {~iti lipidne membrane, delovno sposobnost, • stene arterij krepi in dela • zni‘uje tveganje za od hormoelasti~ne, nov odvisne tumorje in sr~no‘ilna obolenja, • ohranja elasti~nost prsi.

ARA[IDOVO OLJE Jedilno rafinirano ara{idovo olje, ki ga pridobivajo iz ara{idov oziroma zemeljskih ore{~kov, je izjemno bogato z rastlinskimi steroli. Zaradi visoke vsebnosti mononenasi~enih ma{~obnih kislin je to olje zelo stabilno. Ker je ara{idovo olje zelo obstojno pri visokih temperaturah, ga lahko uporabljamo pri kuhanju in cvrtju. Primerno je tudi za pripravo solat in raznih eksoti~nih jedi, njegovo uporabo pa priporo~ajo tudi v sla{~i~arstvu. V zdravilne namene se uporablja le hladno stiskano ara{idovo olje, in sicer kot preventivno sredstvo pri utrujenosti in nespe~nosti. Izbolj{uje tudi delovanje ‘iv~nega tkiva, srca, jeter in drugih organov. Pomaga pri rasti in obnovi celic ter zni‘uje nivo holesterola v krvi. Izbolj{uje spomin, koncentracijo in sluh. Zvi{uje potenco in libido ter dobro pomaga tudi pri izlo~anju ‘ol~a. Ara{idovega olja se morajo izogibati ljudje, ki so alergi~ni na lupinasto sadje oziroma ore{~ke. LASTNOSTI OLJA IZ PLODOV NAVADNEGA RAKITOVCA Vonj .................................................................. zna~ilen Kislinska vrednost ...................................... 9,5 Specifi~na gostota ................................. 0,915 Barva ............... oran‘na do svetlo rjava Vitamin E/100 g ............................... 123 mg Jodno {tevilo .......................................................... 86

42 - JUNIJ 11 -

OLJE NAVADNEGA RAKITOVCA V Rusiji, Romuniji in na Kitajskem uporabljajo olje iz plodov navadnega rakitovca v zdravilne in kozmeti~ne namene. V sibirski tradicionalni medicini je dobro poznana njegova notranja in zunanja uporaba. Sibirci ga u‘ivajo preventivno za za{~ito ‘elod~ne sluznice ter kurativno za celjenje razjed ‘elodca in dvanajstnika. V te namene zjutraj na te{~e zau‘ijejo eno ‘li~ko olja iz plodov navadnega rakitovca. Zunanje pa to olje uporabljajo za zdravljenje raznih ko‘nih bolezni in po{kodb. Zanimivo je, da so to olje na svojih nalogah uporabljali tudi ruski kozmonavti za za{~ito pred opeklinami. Plodovi navadnega rakitovca so bogati z vitaminom C in vsebujejo zelo veliko olja (5 do 12 %). Olje navadnega rakitovca pridobivajo s hladnim stiskanjem semen, mesnatega dela plodu ali celih plodov. Olje mesnatega dela plodu sestavljajo palmitinska kislina in veliko karotenoidov, olje v semenu pa vsebuje veliko nenasi~enih ma{~obnih kislin (linolne, linolenske, oleinske) in razmeroma malo karotenoidov. Koli~ina vitamina E je v obeh oljih enaka. Olje iz plodov navadnega rakitovca deluje proti vnetjem, baktericidno in {~iti ko‘o. Uporablja se za celjenje opeklin, operativnih brazgotin, ureznin, razjed in ran. Olje uporabimo tako, da ga nanesemo enkrat ali dvakrat na dan na prizadeto mesto. Primerno je tudi za

MA[^OBNE KISLINE V OLJU IZ PLODOV NAVAD. RAKITOVCA Nasi~ene ma{~obne kisline miristinska kislina ................................ 0,4 % palmitinska kislina .......................... 37,5 % stearinska kislina ................................... 1,0 % Enkrat nenasi~ene ma{~obne kisline miristoleinska kislina ....................... 0,2 % palmitoleinska kislina ................. 24,9 % oleinska kislina ..................................... 23,5 % Ve~krat nenasi~ene ma{~obne kisline linolna kislina ............................................. 4,0 % linolenska kislina ................................... 1,5 % bla‘enje posledic luskavice, ekcemov, razdra‘ene ko‘e, dermatitisa in podobnih te‘av. Olje iz semen navadnega rakitovca vpliva na prepustnost biolo{kih membran in {~iti jetra pred vplivi razli~nih {kodljivih snovi. Deluje tudi antikoagulativno, prepre~uje nastanek krvnih strdkov, ker zni‘uje koli~ino fibrina v krvi. Domnevo, da olje iz oplodja in iz semena (ß-sitosteroglukozid) celi ‘elod~ni ~ir, so znanstveniki potrdili s poskusi na ‘ivalih. Kitajski raziskovalci so namre~ leta 2002 odkrili, da olje iz semen in mesnatega dela plodov navadnega rakitovca prepre~uje in zdravi ‘elod~ne razjede, ki so jih med poskusi povzro~ili pri podganah. V kozmetiki oziroma v kozmeti~ne namene se olje iz plodov navadnega rakitovca uporablja predvsem kot sredstvo za obnavljanje, prehranjevanje in pomlajevanje ko‘e. Primerno je za vse vrste ko‘e, {e posebno za ko‘o, ki je pogosto izpostavljena soncu, saj bla‘i po{kodbe, ki jih naredijo son~ni ‘arki. S tem oljem se torej lahko ma‘emo, njegova dobra lastnost pa je, da se zelo hitro vpije v ko‘o. Kot nosilno olje ga zaradi njegovih pozitivnih lastnosti zelo cenijo tudi aromoterapevti. Bara Hieng

D


^AROVNICE, REINKARNACIJA

Najbolj znana irska »~arovnica« se je »reinkarnirala« v svoji biografinji

Portret zlobne gospe

LEPA IN BOGATA [TIRIKRATNA VDOVA Pri osemnajstih letih ji je umrl o~e bankir, ki ji je, edinki, zapustil spodobno dedi{~ino. Kmalu se je poro~ila z njegovim nekdanjim sodelavcem, dvajset let starej{im Williamom Outwaveom, ~igar brat je bil irski premier. Kmalu po rojstvu Williama mlaj{ega je Dame Alice dokupila stavbo poleg svoje rojstne hi{e in odprla gosti{~e. Bila je prefinjena, lepa ‘enska s karizmo, pred katero so mo{ki padali na kolena in prednjo polagali darila, denar in nakit. Njen pub je kmalu postal zbirali{~e bogatunov vseh starosti, ki so se pulili za njeno pozornost. Po nenadni mo‘evi smrti so se kot vihar raz{irile ~rne govorice. Doletela naj bi ga po tem, ko je v kleti puba nasilno odprl njeno omaro, ki se je {ibila

Ko ji je ‘e skorajda zagorelo pod nogami, je leta 1325 poniknila iz gradu in za njo so se zabrisale vse sledi. pod ~arovni{kim asortimanom. Pogled na kozarce in skodelice s kuhanimi deli obglavljenih dojen~kov, z lasmi in nohti mrtvecev, pomadami iz krasta~jih o~i, migetajo~imi ~rvi in pti~jim drobovjem je brez pomo~i urokov zadosten razlog, da povpre~nemu ~loveku odpove srce. ^ez nekaj mesecev je rde~elasa Irka pod roko dr‘ala naslednjega mo‘a, bankirja Le Blonta, ki ji je izpolnjeval ‘elje. Rodila naj bi se jima h~i Basilia. Kmalu je preminil pri neki pijanki in mlada vdova je ponovno podvojila bogastvo. Postala je ena najbogatej{ih ljudi v

Kilkennyju in ~e je bilo verjeti govoricam, tudi ena izmed najbolj zlobnih. Okoli nje se je zbiral {opek najlep{ih mestnih deklet, ki so ji pomagale voditi pub in so bile bojda tudi posve~ene v njene demonske obrede, v pubu pa se je trlo gostov. Pri dobrih tridesetih se je poro~ila z veleposestnikom de Vallom, ki ga je pobralo ob rahli slabosti po razko{ni ve~erji. Mo‘ v najlep{ih letih je njeno premo‘enje pove~al v vi{ave, kar je zbodlo v o~i cerkvene dostojanstvenike, sama pa je tonila v hudi~eslovje in nekromanijo in si celo izbrala sina svojega omiljenega demona za ljubimca ter sta skupaj pono~i tavala po kri‘potjih in raztele{evala ‘ive ‘ivali in jih darovala demonom, vsaj tako je bilo mogo~e prebrati v kasnej{em inkvizicijskem poro~ilu o njenih izvenslu‘benih aktivnostih. De Vall je pre‘ivel v zakonu ~astitljivo desetletje, a poro~il o vzroku za

Foto splet

P

et let po tem, ko je pape‘ Janez XXII. leta 1320 na listo krivoverstev dodal ~arovni{tvo, so pripravili prvo tovrstno obsodbo v Evropi in za petin{tiridesetletno Irko Dame Alice Kyteler pripravili grmado. Plemkinjo so bremenila te‘ka dejanja, a mo‘no je, da je bila ‘rtev ~udnih okoli{~in in takratnega dru‘benega pritiska. Vsekakor je bila osebnost, ki {e danes nima jasnega mesta v irski zgodovini. Pokopala je {tiri mo‘e, slednji pa je izrazil sum, da ga ‘ena zastruplja. Ko so zabrskali v zemljo {e njega, so ji otroci iz vseh {tirih zakonov o~itali ~arovni{tvo nad svojimi o~eti, njihovo smrt in favoriziranje njenega prvorojenca Williama. Skupaj s pomo~niki je bila obto‘ena odrekanja veri, ‘rtvovanja ‘ivali demonom in bogoskrunstva.

Levo: Dame Alice Kyteler, kot jo vidi umetnik Paddy Shaw. Desno: Romanopiska Claire Nolan.

-

JUNIJ

11 -

Misteriji 43


P ORTRET

ZLOBNE GOSPE

njegovo smrt ni. [e preden se je dobro ohladil, je Dame Alice dahnila svoj ~etrti »da« stalnemu gostu in njenemu dolgoletnemu bogatemu ob~udovalcu Le Poeru. Mo‘ solidne kondicije je v treh letih zakona popolnoma osivel in izgubil nohte, pred smrtjo pa je prosil za pomo~ svojega brata, dvornega upravitelja in fran~i{kane, a ‘al prepozno.

PREDEN JI JE ZAGORELO POD NOGAMI, JE IZGINILA Angle{ki fran~i{kanski menih in {kof de Ledrede je na podlagi zahteve Alicinega ~etrtega svaka, dvornega upravitelja, pisno zaprosil irskega kanclerja Outlawea, naj jo aretira. Ker pa je bil kancler njen svak po prvem mo‘u, sta se za zapahi zna{la sama prijavitelja na takrat nezasli{ani tritedenski shuj{evalni kuri ob kruhu in vodi. Po urgenci sodnika glavnega prizivnega sodi{~a, ki je pri{el

v Kilkenny osebno raziskat, kaj je na stvari, so ju izpustili in de Ledrede je {e z ve~jo vnemo pritiskal na Dame Alice ter ponovno zahteval njeno aretacijo. Zaprli so jo v grajsko je~o in ko ji je ‘e skorajda dobesedno zagorelo pod nogami, je leta 1325 poniknila iz gradu, pobegnila v Anglijo in za njo so se zabrisale vse sledi. Ni dokazano, ali je bila Dame Alice res obsedena s hudi~em, gotovo pa je bil de Ledrede obseden z Dame Alice. Ko je {iba bo‘ja, s katero je mahal, ni ve~ dosegla in ko ji je u{el tudi njen sin William, ki so mu pripisali {e oderu{tvo, krivo priseganje in pre{u{tvo, ~eprav je dnevno opravil tri ma{e in hranil revne, je {vigala po njenih somi{ljenikih, ki so imeli manj sre~e. Ena od njih, lepa slu‘kinja Petronella de Meath, je bila celo pretepena in za‘gana na grmadi, namenjeni njeni gospodarici, ki naj bi gorela presenetljivo hitro in strastno, medtem ko ta njenih krikov na pomo~ ni usli{ala. Dame Alice je bila inspiracija {tevilnim avtorjem, po romanu Robin Morgan pa naj bi hollywoodska igralka Ashley Judd celo posnela film, saj je odkupila avtorske pravice in o najslavnej{i prebivalki Kilkennyja sama pi{e scenarij. Kaj se bo iz tega izcimilo, bomo {e videli.

DAME ALICE SE VRA^A Leta 2008, slabih sedemsto let po nenavadnem izginotju Dame Alice Kyteler se je o njej razpisala tudi njena sokrajanka Claire Nolan v romanu The Stone. Teko~e berljiva zgodba opisuje Alicino razburljivo ‘ivljenje, ki se je v svojeglavim ‘enskam nevarni dobi drznila postaviti po robu {kofu, odre~i cerkvi svojo zemljo in slediti svojemu verskemu prepri~anju. Pet let pred tem in skoraj pet tiso~ kilometrov stran, na srednjem zahodu ZDA, je umetnik Paddy Shaw naslikal portret Dame Alice Kyteler, ker ga je prek spleta fascinirala njena ‘ivljenjska pot. Sledil je svojemu ob~utku, saj ne obstaja noben slikovni vir z njeno podo-

44 - JUNIJ 11 -

Pred sabo je namesto portreta Dame Alice videl svojo h~i Claire, iste o~i, obraz, dr‘o, {e obla~ila so bila identi~na njenim. bo. [e nikoli ni sli{al za Claire Nolan in {e manj za knjigo, ki takrat sploh {e ni bila napisana. Po treh letih se je med pospravljanjem studia odlo~il, da mora portret Dame Alice odpotovati domov. Podaril jo je pubu Kyteler’s Inn, v katerega stavbi je Dame Alice neko~ ‘ivela. Mimogrede, lastnica puba Nicky Flynn je vnukinja znanega pisatelja Charlesa Dickensa. Lani je pub obiskal znani rodoslovec Pat Nolan in obnemel od presene~enja. Pred sabo je namesto portreta Dame Alice videl svojo h~i Claire, iste o~i, obraz, dr‘o, {e obla~ila so bila identi~na tistim, ki jih Claire nosi na predstavitvah svoje knjige. [e bolj je bila pretresena Claire Nolan, ko si je konec tedna ogledala nenavadni portret. »Popolnoma vse je enako moji podobi v ogledalu, ~e izvzamem zlobni izraz na Alicinem obrazu,« je izjavila. »Bila sem pripravljena na podobnost, ne pa na vsak detajl, kot sta frizura in starost.« Kot ‘e omenjeno, Paddy Shaw za bodo~o pisateljico Nolanovo v ~asu impresioniranosti z Dame Alice ni {e nikoli sli{al, {e manj, da bi jo videl. Ali je razbral vibracije o tem, da Claire o njej pripravlja knjigo, ali je s portretom pomagal k temu, je vpra{anje, enakovredno uganki, ali je bila prej kura ali jajce. Dejstvo je, da sta obe umetni{ki deli nastali neodvisno drugo od drugega, ~e pa je Claire Nolan podobna pravi Dame Alice Kyteler, danes ‘al ne moremo preveriti. Naklju~je? So~asnost kot posledica elektromagnetnih valovanj? Morda bodo odgovor na{li sodobni fiziki. Amedeja Li~en

D


DIHANJE, MEDITACIJA

Vaje procesa prisotnosti Michaela Browna (7)

Bujenje v topli vodi

STEZA INDIVIDUALIZMA V kolektivizmu smo neko~ lahko pre‘iveli le, ker nam je zagotavljal osnovne mo‘nosti za pre‘ivetje (hrana, varnost …). Danes lahko pre‘ivimo le, ~e ‘ivimo svoje ‘ivljenje. Proces prisotnosti je steza individualnosti, ki nam daje smernice za ~ustveno povezovanje. ^e smo se neko~ povezovali na podlagi kolektivnih, plemenskih ali rodbinskih vrednot, kot so »mislimo enako«, »zdru‘imo mo~i«, »prisluhnimo star{em«, »upo{tevajmo dru‘abna pravila vedenja«, se danes povezujemo na podlagi individualnih vrednot, kot so »misli s svojo glavo«, »prisluhni sebi in naravi«, »upaj si ‘iveti svoje ‘ivljenje«. Bolj ko ~ustveno rastemo, bolj smo »druga~ni«. Ne ustra{imo se tega, kajti to je na{a pot za sre~no ‘ivljenje. Pri »‘ivljenju v ~asu«, to je v preteklosti ali prihodnosti, potrebujemo le pet ~utov: vid, sluh, vonj, dotik, okus. Pri ‘ivljenju v sedanjosti pa dajemo prednost {estemu ~utu – zavedanju ali intui-

krat nastale v obdobju, ko {e nismo razvili razumske jasnosti. Navezanost na zgodbe temelji na na{i razlagi, kaj se je zgodilo in zakaj. Osnovo za tak{no analizo bi prej na{li v kolektivizmu – sivem povpre~ju, kjer vsi potrebujemo iste izku{nje. Zato se podajmo od razumevanja zgodb k ~utenju. ^etudi imamo ‘ivljenjsko zgodbo, s katero bi gladko zmagali na sodi{~u, nam pri ~ustveni rasti kaj dosti ne pomaga. Pozabimo na zgodbe in se osredoto~imo na brezpogojno ~utenje vzor~nega ~ustvenega bremena. Dokler smo v zgodbah, smo v preteklosti. Ni mo‘no biti nesre~en brez nesre~ne zgodbe. Br‘ ko se odlo~imo zapustiti varljivo razumsko izku{njo »‘ivljenja v preteklem ~asu«, se na{ otro{ki jaz varno vrne v na{e telo, od koder je pobegnil pred strahom, in zopet za‘ivimo sre~no ‘ivljenje. Zavestni odziv za to vajo je: Zdaj se po~utim varnega. Zapomnimo si zavestni odziv in preberemo gradivo za branje. Za ~etrt ure se ule‘emo v kad s toplo vodo, potem pa zlezemo ven in preidemo na dihalno vajo na suhem. Sedemo, zapremo o~i in najmanj 15 minut zavestno povezano dihamo ter si od ~asa do ~asa ponovimo zavestni odziv za prebujanje prisotnosti. Vajo delamo vsako jutro po prebujenju in zve~er pred spanjem.

Pri ‘ivljenju v sedanjosti poslu{amo {esti ~ut. ciji. Za mentalno obvladovanje sedanjosti potrebujemo prepri~anja, ki so zgrajena na podlagi izku{enj iz preteklosti. Tu ni prostora za sedanjost, ker delujemo na podlagi na{ih miselnih programov. Zavedanje pa upo{teva biti tu in sedaj, deluje na podlagi globljega ~utenja in je v stiku z vseobsegajo~o sedanjostjo. Zavedanje in notranja mo~ sta nagrada, ki jo dobimo, ko vstopimo v sedanjost, in to so bli‘njice za sre~no ‘ivljenje. Kolikokrat ste se ‘e zmotili, ko ste se odlo~ali na podlagi izku{enj in ne na podlagi {estega ~uta?

POZABIMO NA ZGODBE Pripovedovanje zgodb je ponovno podo‘ivljanje preteklosti in temelji na dogodkih, ki izhajajo iz knji‘nice jedrnih prepri~anj. Pri ~ustveni rasti nam zgodbe kaj dosti ne pomagajo, ker so najve~-

PRAKTI^NI NASVET

Foto splet

S

edmo vajo za~nemo z le‘anjem v topli vodi. Od zdaj se ukvarjamo izklju~no z ob~utki, ki so osnova za razvoj polnega zavedanja. Topla voda nam prebudi globlje ~ute in pove~a zavedanje ~ustvenega telesa. Ob~utek zavedanja smo izgubili v otro{ki dobi zaradi strahu. Strah nas je silil, da zapustimo fizi~no telo in pobegnemo v hodnike ~asa. Ko brezpogojno za~utimo bremene~a ~ustva, se sprosti breme iz ~ustvenega telesa in razumsko zgodbo zamenja ob~utek prisotnosti. Vibrirajo~ega zavedanja se ne trudimo razumeti, temve~ se mu prepustimo. Za~utimo mir in vstopimo v »polno praznino« ali {unjato.

Topla voda nam prebudi globlje ~ute in pove~a zavedanje ~ustvenega telesa.

^e ‘e znate povezano zavestno dihati, poskusite s tovrstnim dihanjem v topli vodi. ^e {e niste delali dihalnih vaj v topli vodi, lahko za za~etek povabite prijatelja, da vas spremlja. Franjo Trojnar

D

http://vizija-uspeha.com/proces-prisotnosti

-

JUNIJ

11 -

Misteriji 45


Nenavadna do`ivetja

Poti do zdravja Naro~niki Misterijev imate 10 % popusta pri storitvah na{ih ~lanov

Drevo `ivljenja

N

Ilustracija Milo{ Lukman

ovembrski ve~er. Ujeta v nesre~nem zakonu sem se spet zna{la v tisti znani, brezizhodni situaciji. V meni je ‘ivljenje komaj {e utripalo, sploh pa si tak{nega ‘ivljenja, kot sem ga ‘ivela, nisem ve~ ‘elela. Hodila sem po blatni cesti in moje solze so se me{ale z de‘jem. Kako naprej? »Lo~ila se bom. Obiskala bom sestro, ki ‘ivi v Avstraliji in me ‘e celo ‘ivljenje vabi, da jo obi{~em. Sama si bom privo{~ila po~itnice z odra{~ajo~imi sinovi, vpisala se bom v {olo,« mi je brnelo v glavi. In odlo~ila sem se. Tokrat zares, kljub gro‘njam, da me bo to stalo ‘ivljenja. Naslednji dan sem tekla na sodi{~e. Skrbelo me je, da si slu~ajno ne premislim. Hotela sem vlo‘iti pro{njo za lo~itev, pa so me modro pou~ili, da bo potrebno vlo‘iti to‘bo. Pisala sem sestri, da sprejmem njeno vabilo, prijavila sem sebe in sinove na zimske po~itnice in za~ela sem zbirati informacije o izobra‘evanju. Doma je treskalo in grmelo, jaz pa sem se dr‘ala tiste drobne iskrice ‘ivljenja, ki je {e tlela v meni. Sestra se je zelo hitro odzvala in mi poslala letalsko karto za Avstralijo. Odpotovala naj bi konec februarja, ~eprav se je zdelo, da bom prej kot na letalu pristala v umobolnici ali pa kar na pokopali{~u, a mi je vsemu navkljub uspelo sre~no pripotovati v Avstralijo. Vedela sem, da sem dovolj dale~, da lahko svobodno diham, in iskrica ‘ivljenja je v meni za~ela rasti v plamen. S sestro sva se malo potepali po Queenslandu. Spoznali sva nekaj novih prijateljev, ki so naju povabili na ve~er molitve. V ve~ji dvorani so ljudje peli in igrali na razli~ne in{trumente. Potem se je za~ela molitev. Molili so v »drugih jezikih«. Bilo je kot nekak{no brbotanje, vendar zelo prijetno in pomirjajo~e. Hotela sem se jim pridru‘iti, vendar mi ni uspelo. [ele ko se je skupina ljudi zbrala okoli mene in za~ela moliti zame, me je oblil val ~udovite energije, ki je zajel celo moje telo, mi odprl usta in iz mene so za~ele vreti nerazumne, vendar neskon~no osre~ujo~e besede. Hkrati s tem pa je izginil tudi moj kroni~ni sinusitis. Ko sem se vrnila domov, je drevo ‘ivljenja, ki sem ga imela v dnevni sobi, zacvetelo v vsej svoji lepoti. V veliko za~udenje vseh, saj se to {e ni zgodilo nikoli prej. Jaz pa sem vedela, da cveti ZAME. In ko sem dobro leto pozneje zapu{~ala dom, ki sem ga toliko let neuspe{no gradila z ljubeznijo, sem zadnji dan pred odhodom objela eno mojih ljubljenih lon~nic in ji za{epetala: »Ti si zdaj Mojca, povej mi, kako se po~uti{ v tej hi{i?« Ko sem se zjutraj zbudila, je bila moja ro‘ica mrtva. Je ‘rtvovala ‘ivljenje zame? Kdo ve … Meni je pomagala na pot v ‘ivljenje, saj mi je s svojo smrtjo potrdila pravilnost moje odlo~itve. Hvala ji. Mojca

46 - JUNIJ 11 -

D

AL TERNA TIVNO ZDRA VLJENJE LTERNA TERNATIVNO ZDRAVLJENJE BIOSPECTER CENTER – Pregledi in terapije z magnetno bioresonanco. Biospectrum center [kofljica, Lisjak Stanko, 031/566 977, www.biospectrum.biz ANGELI IN REIKI Marjetka Novak – [ola za angelskega terapevta®. U~iteljska {ola angelov in vnebovzetih mojstrov Diane Cooper, Angelski reiki®, Angelska trgovina, knjige, CD-ji, angelske esence®, Brezpla~en vpis v Klub svet angelov. Info: 031/830 299, info@svetangelov.com, www.svetangelov.com BIOTERAPIJA Terapija z bioenergijo po metodi Zdenko Doman~i} uspe{no premaguje bolezni glave, notranjih organov, okon~in, hrbtenice, psihe, MS, EPI, rakava obolenja, stres, alergije, skraj{a okrevanje po operacijah, okrepi imunski sistem … Terapije izvajata dipl. terapevta v Zdravili{~u La{ko in v Rade~ah. Informacije in naro~anje: 041/998 352, mfelser.importex@siol.net FREKVEN^NA TERAPIJA Terapije s frekven~nimi generatorji pri raznih oblikah onkolo{kih obolenj. www.rife.org, e-mail: dr.brane.kobal@gmail.com ELAN VITAL, Brodarjev trg 15, Ljubljana; 041/909 341, 01/540 77 82 NARA VNO ZDRA VLJENJE NARAVNO ZDRAVLJENJE Odprava bole~in, gangrena, depresija, onkolo{ka obolenja, migrena … Ko uradna medicina ne more dovolj pomagati – bioterapija po metodi Zdenka Doman~i}a Info: 031/567 731; bioterapija@siol.net

• Bioenergetski tretmaji, • Energetska psihoterapija, • Bachove cvetne esence, • Kisikove terapije, • Orgonski izdelki za energetsko za{~ito. U~inkovita pomo~ pri fizi~nih in psihi~nih te‘avah. ZARA CENTER, 031/300 209; info.zc@siol.net; www.alternativno-zdravljenje.info

Vpogled v stanje zavesti, ~i{~enje blokad na energetskih centrih. Odpravljanje vzrokov za bolezni, vrnitev v harmonijo bivanja. Zdravljenje z belo svetlobo in subtilno aromoterapijo. Vitalis Polanec, Maribor, 040/25 24 25 TERAPIJA Z INFORMACIJSKIMI VALOVI – NOVO V SLOVENIJI! Odpravljanje bole~in, alergij, izbolj{anje odpornosti, huj{anje, zmanj{evanje stresa, skraj{ana rehabilitacija po po{kodbah. Svetovanje, mo‘en tudi nakup naprave za doma~o uporabo. Podjetje BIOVIVA, www.bioviva.si, info@bioviva.si, 041/679 681 PSIHOKIBERNETIKA ESENOV Psihokibernetika Esenov spodbuja samorazvoj in meditacijo ter omogo~a osebne za{~ite, za{~ite na{ih bli‘njih, za{~ite stvari, delovanje z miselnimi frekvencami, telesno, ~ustveno in umsko zdravje, zdravljenje ‘e obstoje~ih in prepre~evanje novih motenj, pa tudi sposobnost psihokirurgije. Te~aji, terapije, regresoterapija. Vadana Gordana Kudrikova, Umag, tel. 00385 91 206 2815 ali 00385 52 752 760.


Nove knjige

Samohipnoza za bolj{e ‘ivljenje Avtor: William W. Hewitt Zalo‘ba: ARA zalo‘ba Prevod: Taira Ali} Obseg: 256 strani Format: 12,5 × 19,5 cm Vezava: bro{irano Cena: 21,90 € Informacije o prodaji: 051/307 777 Zvok lastnega glasu je neverjetno mogo~no orodje za spremembo. Samohipnoza se je izkazala za eno najpreprostej{ih, a naju~inkovitej{ih metod za doseganje trajnih sprememb v posameznikovem ‘ivljenju. Ta priro~nik vam lahko pomaga odstraniti vse negativno iz ‘ivljenja, pritegniti ustreznega partnerja, re{iti te‘avo ali dose~i sprostitev. Sistem za samohipnozo lahko za~nete uporabljati tako reko~ takoj. Treba se je le sprostiti, udobno namestiti in posneti na snemalno napravo izbrani zapis iz priro~nika. Posnetek lahko nato kadar koli predvajate, zaprete o~i in dovolite svojemu glasu, da za~ne ustvarjati pomembne, opazne spremembe v va{em ‘ivljenju. Z uporabo preverjenih zapisov iz priro~nika se lahko nau~ite opustiti kajenje, zmanj{ati stres, izgubiti odve~no te‘o, odkriti ljubezen, utrditi mo~ volje in ustvariti uspeh. S priro~nikom Samohipnoza za bolj{e ‘ivljenje si ustvarite tak{no

‘ivljenje, kakr{no ste si vedno ‘eleli. Morate samo izdelati posnetek za tisti polo‘aj, ki se nana{a na va{o trenutno te‘avo. Posnamete in nato uporabljate lahko toliko zapisov in tako pogosto, kot ‘elite. Udobno se namestite, predvajajte posnetek, zaprite o~i in dovolite svojemu glasu, da vas hipnotizira. Preprosto, mar ne? Za to ne potrebujete zapletenih ali dragih naprav. Zadostuje katera koli obi~ajna snemalna naprava, ki omogo~a snemanje govora v normalnem tonu.

Vse piramide sveta Avtor: dr. Semir Osmanagi} Prevedla: Edita Plava Zalo‘ila: Mednarodna Fundacija – ustanova za promocijo bosanske doline piramid Format: 16,5 × 23,5 cm Obseg: 250 strani Vezava: bro{irano Cena: 19,90 € Informacije o prodaji: 051/307 777 Vsi vemo, da so piramide v Egiptu. Pa da so imeli piramide tudi Maji. Da so na vseh petih celinah, pa nam v svoji knjigi Vse piramide sveta odkriva doktor znanosti Semir Osmanagi}, ki je znan po tem, da si prizadeva razvozlati piramide v Bosni.

Manj pa je znano, da odkriva piramide po vsem svetu. In tako popolnoma spreminja na{e dojemanje za~etkov naprednih ~love{kih kultur. Avtor nam pripoveduje, da je v Egiptu razen znanih piramid {e kakih 130 piramid ob Nilu, da so piramide gradili tudi v Gvatemali, Hondurasu, Salvadorju in Belizeju v Srednji Ameriki, da stojijo piramide v Peruju in Boliviji v Ju‘ni Ameriki, desetine piramid je na Kanarskih otokih in Mauritiusu, 224 piramid je severnem Sudanu, na stotine jih je na Kitajskem in v Kambod‘i, nekaj tudi v Bosni. Avtor je mnoge od teh piramid obiskal in vsaj malce raziskal in vse to nam posreduje z lepimi barvnimi fotografijami in zemljevidi. Števil~nost do sedaj odkritih piramid povsem podira dosedanjo razlago o vlogi piramid. Pred nas postavlja nova spoznanja: da ‘ivljenje na Zemlji ni nastalo po naklju~ju, ~lovek ni nastal skozi evolucijo, napredne kulture niso stare zgolj sedem tiso~ let, razvoj ~love{ke civilizacije ni evolutiven. Avtor meni, da zgodovinskih u~benikov ni mogo~e popraviti, treba jih je napisati na novo. Mno‘ica dokumentov, ki govori v prid tej misli, je zbrana v njegovi knjigi, ki se {iri po vsem svetu.

telesih je do sedemdeset odstotkov vode. Japonski avtor se ‘e petnajst let ukvarja z vodo in pravi, da ima vsaka na{a misel, pa seveda tudi beseda, vpliv na vodo. Z veliko serijo fotografij, najbolj{e barvne objavlja v knjigi, dokazuje, da fotografije kristalov vode ka‘ejo s svojo podobo, kak{na sporo~ila je voda dobila. Dokazuje, da ima voda resni~no sposobnost shranjevanja in prena{anja informacij ter da v vsaki situaciji posrka posredovano informacijo in se odzove nanjo s tvorbo ustreznega kristala. Dokaz za to so res raznolike fotografije kristalov. V knjigi Sporo~ilo vode in vesolja Masaru Emoto razlaga, da na{e molitve, dobra volja in pozitivne optimisti~ne besede voda sprejme in tako zdravi nas ljudi in celotno vesolje. Poseben pomen pripisuje vodi, ki je izpostavljena besedama ljubezen in hvale‘nost, saj tedaj tvori najlep{e kristale. Iz knjig japonskega avtorja ljudje po vsem svetu ~rpajo spoznanja iz elementarne narave. Zato so naklade velike in jeziki, v katere so prevedene, {tevilni. Slovenci imamo sedaj na voljo njegovo drugo knjigo, prva, Sporo~ilo vode, je po svetu dosegla tri milijone bralcev.

Sporo~ilo vode in vesolja Avtor: Masaru Emoto Prevedla: Neva Dem{ar Zalo‘ba: VBZ Format: 13,5 × 19,5 cm Obseg: 103 strani Vezava: trda Cena: 17,90 € Informacije o prodaji: 051/307 777 Ali lahko z besedo, mislijo vplivamo na vodo? Na snov, ki je tako zagonetna in nosi v sebi informacije, ki mo~no vplivajo na na{e ‘ivljenje. @ivljenje je pravzaprav voda. Tudi mi smo ve~inoma iz vode; v na{ih

-

JUNIJ

11 -

Misteriji 47


Solarno-karakterni horoskop za Venerino leto in leto Ma~ke/Zajca

Horoskop za junij 2011 OVEN – Z obveznostmi do dru‘ine in partnerja boste obremenjeni do 20. Son~ev in Lunin mrk 1. in 15. bosta popestrila va{e dru‘abno ‘ivljenje, hkrati pa bodo psihi~ne obremenitve najbli‘jih z velikimi ~ustvenimi nihanji iz~rpale zvezo pri tistih, pri katerih ‘e sicer visi na nitki. Pri fizi~nem in poslovnem delu bo va{a vztrajnost neomajna. Ljubo vam bo delo v paru, ~eprav vas tudi samostojno oranje ledine ne bo prepla{ilo. Na oddih boste bolj pripravljeni po 20. Nevarnostim se izogibajte sredi junija. Na potovanju boste sklenili veliko kratkotrajnih poznanstev. Nekateri boste ljubimkali. BIK – Mnogim se bodo kresale iskre v ustaljenih ljubezenskih zvezah. Veliko vas bo po 9. in {e pod vplivom luninega mrka 15. zbe‘alo in se v avanturi zapletlo s starej{im in bolj uglajenim gospodom. Za‘iveli boste s po~itni{ko brezskrbnostjo. Upirali se boste vsem, ki vas bodo potiskali v kot. Zaradi pregretih odnosov v dru‘bi se boste posku{ali znajti sami. Uredili boste materialne in pravne zadeve, ki jih niste uspeli pred leti. Rojene aprila bo privla~ilo vklju~evanje v vsesplo{no preobrazbo. DVOJ^KA – Razburkano dru‘abno in dru‘beno ‘ivljenje vas lahko popolnoma posrka, saj boste ves mesec pod vplivi treh mrkov. Po 20. boste dodatno razburjeni zaradi prehoda Marsa skozi Dvoj~ka, ki prina{a ‘ivahne seksualne potrebe, vklju~no z ostrim jezikom, ki vam lahko tudi {kodi. Ljubezensko ‘ivljenje z vami ne bo stabilno! Mo~en Merkur po 2. vam bo koristil pri u~enju, pisanju, na potovanjih, v poslu in politiki. Zmogli boste povezati navidez nezdru‘ljivo. Po 9. vam bodo prisko~ili na pomo~ nekateri posamezniki, kasneje mno‘ice. Kriza bo teden dni pred dnevom dr‘avnosti. Pazite nase in bodite pripravljeni na viharje! RAK – Kar trije mrki – 1. in 15. junija ter 1. julija – vam bodo prinesli obilico obveznosti in skrbi v dru‘inskem krogu, pridru‘ile se bodo {e dru‘bene spremembe. Dramati~ne dogodke stoi~no prena{ajte, saj so del usode, ki jo lahko s svojimi pretiravanji le poslab{ate. Strpno se pogovarjajte z osebo, ki vam je draga. Delo na polju, vrtu ali drugi nepremi~nini vas bo utrujalo, a pomirjalo. Pred dopustom si priskrbite za{~itna sredstva tudi pred mr~esom. Sredi meseca in zadnji teden boste potrebovali hladne ‘ivce. Prihajajo nove poslovne mo‘nosti ali napredovanje pri delu.

48 - JUNIJ 11 -

V solarno-karakternem horoskopu dobite bolj osebno napoved, ~e preberete najprej besedilo za va{e Son~evo, nato pa {e Ascendentno znamenje. ^e svojega Ascendentnega znamenja ne veste, si pomagajte s tabelami, ki smo jih objavili v reviji Misteriji od 136. do 139. {tevilke.

LEV – ^e se vam bo zdelo, da je vse na va{ih ramenih, se ne boste motili. Vzrok za to pa boste {e naprej vi sami. Vzeti si morate ve~ ~asa za dru‘ino oziroma partnerja, to pa bo mo‘no {ele, ko boste dokon~no pretrgali popkovino s star{i. Pri tem vam lahko pomaga popoln lunin mrk. ^e boste svojo nervozo usmerjali na partnerja, se bo ta kmalu iz~rpal in se po 9. {e zapletel v ljubezensko romanco. Samske Eve pridite na plan in poka‘ite svoje najlep{e ~are. Na prireditvah in zabavah boste zablestele in osvajale. Ne zamudite poslovnih prilo‘nosti ali honorarnega dela. Kraj{i dopust po 21.! DEVICA – Kljub destabiliziranju intimnih, dru‘inskih in prijateljskih vezi le {e ohranjajte pristne kontakte. Mo{ki in ‘enska vas obo‘ujeta. Lahko sta to va{ partner in otrok ali prijateljski par. Razlogov za prito‘evanje do 20. ne boste imeli, ~e se ne boste vtikali v zadeve drugih! Dotlej vzdr‘ite pri dosedanjem delu, saj se bo morala va{a prizadevnost poznati pri pla~i. Poletno razpolo‘enje vas bo zvabilo v dru‘bo, ki se ji prepustite. Skupaj z drugimi lahko kreativno polep{ate svojo nepremi~nino. Otroci vas bodo razveseljevali, po 17. pa se od njih umaknite. TEHTNICA – @e po 2., {e bolj pa 9. boste osvajali srca mnogih. Ne bo vam dovolj ve~ trenutni partner, ampak se boste napajali vsaj {e od dveh. Potovanje v skupini si privo{~ite najpozneje ob dr‘avnem prazniku. Vztrajno sedenje za {olskimi knjigami ali pri projektni dokumentaciji se vam bo kmalu obrestovalo. Proslavite uspehe in jih dokumentirajte. Objavite kak{no svojo zamisel, da bodo drugi izvedeli za vas. Ponudil se vam bo poslovni podvig, zlasti zadnji teden. Ne pozabite na prijatelje! [KORPIJON – Dru‘inske vezi vas lahko precej iz~rpajo. Po potrebi si ‘e pred 20. vzemite nekaj prostih dni, da se sprostite malo sami in v nevezanih odnosih. Spro{~enosti se navzemite od tistih, ki si ne dovolijo utopiti se v te‘avah drugih. Radost v du{o vam bo prina{al starej{i prijatelj. V poklicu ste zelo zvesti, a ~e ste brez dela, vam zvestoba ne bo

koristila. Polo‘ite ve~ ‘elez v ogenj, po 21. pa poprimite za vsakr{no delo. Bo ‘e pri{lo ustreznej{e. STRELEC – Nemirni predpoletni mesec bo pretresal va{e ~ustveno ‘ivljenje. Zna{li se boste v precepu in se spra{evali, ali ste ravnali prav ali ne. Da si pozneje ne boste o~itali, raje ne sprejemajte dokon~nih odlo~itev. Negujte razmerje, ki ga imate. Po 20. pa raje globoko dihajte zaradi {portnih naprezanj kot zaradi prepirov. Po 4. boste nekatere poslovne na~rte zlahka uresni~evali, druge, ki se vam ‘e dalj{i ~as vle~ejo, pa boste zaklju~ili. Skupina, s katero boste na poti, bo lahko dosegla vi{ek izpolnjenosti, a ne po 17. KOZOROG – S prijateljem ali ljubimcem/ ljubimko u‘ijte ~as zrelih ~e{enj kar se da veselo. Samski, ki i{~ete poletnega sopotnika, se oglasite na spletu, kjer bodo ponudbe kar de‘evale. V resnih razmerjih bo za{kripalo sredi meseca, nato {e ob koncu. Fizi~na dela obogatite z estetskim videzom. Svoje stvaritve postavite na ogled v doma~em okolju, na javnem mestu in na spletu. Vzpostavili boste nove koristne kontakte. Va{e ideje bodo rasle, nekateri boste iz njih razvili obetaven posel. VODNAR – Z osebo, s katero ste ‘e dolgo povezani, bosta imela zamero, ki bi jo lahko pred 20. sprostila, ~e se bosta vsaj po 9. ve~ sporazumevala in se udele‘ila javne prireditve za sprostitev. Spoznavanje novih oseb bo gladko potekalo. Kupite si novo garderobo za slovesnost. Slabo po~utje vam bo pomagal nevtralizirati zelo zgovoren sodelavec ali sopotnik. Opravljanje izpitnih obveznosti bo hitrej{e pred 15. Pozneje ‘e lahko za kraj{i ~as odidete na dopust. Dokumente in stanovanje {e prej spravite v red. RIBI – Ne glede na ob~asne skrbi boste slabe tri tedne na vi{ku romantike. Potrebe po ne‘nosti in razumevanju boste zadovoljevali s partnerjem, prijateljem in prijateljico. Va{e najbolj priljubljeno okolje bo vrt, gozd in bli‘ina vode. Jagodje vas bo pravlji~no vznemirjalo. Nekatere se boste poro~ile, a pred 20. Dotlej boste tudi poslovno najbolj uspe{ni. Rojene februarja lahko napredujete v poklicu, odpotujete v tujino ali zamenjate slu‘bo. Nek denar, ki vam pripada, bo nakazan. Uredite {e zaostalo pravno zadevo, povezano z nepremi~nino. Zadnji teden si odpo~ijte in se izogibajte napetostim.

D

Pripravlja: astrolog prof. Stane Pade‘nik


Pri naro~ilu nad 69 € po{tnino podarimo

PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777, 01/549 17 92; NA SPLETU - www.misteriji.si

FROLOVOV DIHALNIK

MAGNETI PROTI BOLE^INAM

Dihanje z dihalnikom pospe{uje presnovo, spodbuja telesno in du{evno u~inkovitost ter pove~uje telesne energijske rezerve odraslih in otrok 49,90 € od petega leta dalje. Kot zdravilni pripomo~ek ga v Znanstvenem centru za klini~no in eksperimentalno medicino v Novosibirsku priporo~ajo pri indikacijah za kroni~ni bronhitis, bronhialno astmo, nevrovegetativno distonijo, visok krvni tlak, angino pektoris; kot dopolnilno terapijo pri bronhitisu, plju~nici, plju~ni tuberkulozi, plju~nem emfizemu, psihosomatskih motnjah, po sr~nem infarktu, mo‘ganski kapi in operacijah.

ZA[^ITNA PIRAMIDA KERROCK Z za{~itno piramido, tetraedrom s stranico 12 cm, ki ima na spodnji stranici natisnjenih dvanajst enakostrani~nih trikotnikov, je mogo~e pred petimi vrstami zemeljskih sevanj, pred tehni~nimi sevanji in sevanji kozmi~nega ter zemeljskega izvora dobro za{~ititi vse prostore. Piramida deluje blagodejno na splo{no po~utje. Postavimo jo na sredo stanovanja ali hi{e, nekateri jo postavijo v bli‘ino postelje. 44,90 €

19,90 €

Magneti omilijo, lahko pa tudi povsem odpravijo fizi~ne bole~ine. Magnet polo‘imo na bole~e mesto in pritrdimo z obli‘em. Nosimo ga nekaj ur dnevno, dokler se bole~ina ne zmanj{a ali ne izgine. Ovalni so namenjeni za bole~e sklepe. Poseben ve~ji magnet pa je namenjen odpravljanju bole~in v kolenu. 39,90 € Pas za pritrditev kolenskega magneta 9,90 € Pas za pritrditev magnodiska 19,90 €

MAGNODISK Magnodisk zmanj{uje bole~ine v hrbtenici, ker mo~no stati~no magnetno polje pospe{uje obnavljanje vezivnega tkiva med medvreten~nimi plo{~icami. Magnodisk z obli‘em nalepimo na tisti del hrbtenice, za katerega je zdravnik ugotovil, da je vzrok bole~in v dolo~enem delu telesa. 65,90 €

PRALNI MAGNETI

Kodirane magnete damo v pralni ali pomivalni stroj, da zmanj{amo porabo pralnih pra{kov in elektrike, odstranjujemo vodni kamen, podalj{ujemo ‘ivljenjsko dobo pralnega ali pomivalnega stroja, zmanj{ujemo onesna‘enost okolja in energiziramo perilo. 19,90 €

TESLOVA PURPURNA PLO[^A Deluje s svojim indukcijskim magnetnim poljem biostimulativno na celi~ne procese, pove~uje izmenjavo plinov, krepi regenerativne procese in mikro cirkulacijo v obolelem tkivu. Uporabljamo jo zjutraj in zve~er po dvajset minut, tako da jo postavimo na obolela mesta in pritrdimo z obli‘em. Uporabljamo lahko tudi dve plo{~i, postavljeni drugo proti drugi. Pomaga tudi proti nespe~nosti in drugim te`avam; prilo‘ena so natan~na navodila. 24,90 €

OSEBNI ANGEL^EK

RADIESTEZIJSKA NIHALA Za uspe{no radiestezijsko delo so na a voljo: nevtralni nihali Kaplja (a) in Leseno nihalo (b), kovinska egiptovska nihala c Karnak (c), Izis-4 (d) in Izis-6 (e) ter Biotenzor (f). Uporaba je razlo‘ena v knjigi Osnove radiestezije in bioenergije. e Cene: a in b 16,90 €, c, d in e 21,90 € in d biotenzor f 19,90 €. f

25,90 €

b

KRISTALNA NIHALA Radiestezijska nihala iz kakovostnih brazilskih bru{enih kristalov – iz kamene strele, ro‘evca, modrega in zelenega kvarca, ametista … Z nihalom dobite tudi mo{nji~ek iz blaga. Vsako nihalo je unikatno, slika je simboli~na. Cena posameznega nihala: 23,90 € Ve~ na spletni strani www.misteriji.si.

V Braziliji ro~no narejen osebni angel~ek iz kamene strele si lahko programiramo sami (napotki prilo‘eni), da nas varuje in nam pomaga pri razre{evanju te‘av. Sicer pa nam prina{a dolgo‘ivost, pomaga proti bole~inam pri srcu, v trebuhu in ‘elodcu. Lahko si izberete tudi angel~ka iz ametista in ga programirate za pritegnitev partnerja. Prav tako lahko programirate angel~ka iz ro‘natega kremena, kristala, ki odpravlja vrsto te‘av. Ve~ na www.misteriji.si. + Darilo: mo{nji~ek 19,90 €

BIOGUARD Bioguard za{~iti biopolje ‘ivih organizmov pred posledicami elektromagnetnega smoga, ki ga ustvarjajo vse naprave, napajane z elektri~nim tokom. Samolepilno plo{~ico Bioguard, ima premer 15 mm in je debela 3 mm, nalepimo na izvor sevanja: na ra~unalnik, mobitel, brezvrvi~ni telefon, polnilec mobitela … in tako v prostoru ustvarimo ugodno biopolje; smo manj utrujeni, manj napeti, bolje zbrani, se na splo{no bolje po~utimo. Za‘eleno je, da Bioguard nalepimo tudi na okensko steklo, da pride v prostor vitalna energija. Bioguard zelo dobro deluje v avtomobilu; prilepimo ga na vetrobransko steklo za vzvratnim ogledalom. 14,90 € Ve~: www.misteriji.si

-

JUNIJ

11 -

Misteriji 49


PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777, 01/549 17 92; NA SPLETU - www.misteriji.si

INFORMIRANA BLAZINA RELAX

aratrgovina@siol.com

OSVE@ILEC ZRAKA BREZ VONJA

Blazinica Bio4Fresh osve‘uje zrak tako, da kot Za bolj{e po~utje je mogo~e informirano blazinico Relax, na njej so magnet privla~i in kot spu‘va vpija molekule vonjav. natisnjene numeri~ne kode s sporo~ili, poleg tega pa vsako posebej Deluje dve leti in je obnovljiva. Zelo je priporo~ljiva za informira Vili Poznik z za ~loveka prijaznimi informacijami, polo‘iti pod otro{ke sobe in sobe bolnikov. Zrak osve‘uje v vseh glavo ali jo prisloniti na tisti del telesa, kjer ~utimo nelagodje ali bole~ino, stanovanjskih in delovnih prostorih, v hladilnikih pod noge, hrbet … Mehka blazinica, ki se odli~no prilega k telesu, je ohranja sve‘ost ‘ivil in zmanj{uje porabo elektrike, razsmrajuje obutev, osve‘uje zrak v avtomobilih … Ni~esar ne oddaja, pa~ pa odstranjuje. Tudi alergene in {kodljive nanodelce razli~nega izvora. 7,90 €

BARVNI ANGELI

narejena iz skrbno izbranih materialov. Je zelo lahka, tehta le kakih 300 gramov. Dolga je 28 centimetrov in ima premer 13 centimetrov. Primerna za uporabo doma in tudi na potovanjih. Na izbiro je v rumeni, modri in zeleni barvi. 24,90 €

HYDRONIC 1H/F ZA HI[O

Hydronic za hi{o ima dve funkciji: • izbolj{a vso vodovodno vodo v hi{i in do 70 odstotno zmanj{a njeno {kodljivo delovanje. Skozi hydronic za hi{o o‘ivljena voda izlo~a tudi do 70 odstotkov manj vodnega kamna in tako varuje in{talacije in gospodinjske stroje. O‘ivljena voda pove~a ‘ivljenjske sposobnosti, tudi rastlin in ‘ivali. Pospe{uje izlo~anje klora. Primeren je tudi za rastlinjake in farme. • filtrira do 80 mikronov velike delce (mivka, pesek, glina, kovinski ostru‘ki …) in jih izpira. Vgradimo ga takoj za vodomerom. Dopu{~a pretok do petih kubikov na uro. Hydronic za hi{o ne zmanj{uje pretoka vode. 699,90 €

ATLANTIDSKI PRSTAN IN PLO[^ICA Sta srebrna, oblikovana tako, da posebni liki sprejemajo in oddajajo kozmi~no energijo in s tem {~itijo pred negativnimi sevanji. Ugodno delujeta na zdravje in dobro po~utje, prepre~ujeta nesre~e. Oblika prstana izhaja iz davnine, saj so u~inki likov, ki so skrbno vdelani v celjski srebrni nakit, znani ‘e iz ~asov faraonov. Velikosti prstana: od 16 do 24 mm notranjega premera. prstan 59,90 € plo{~ica 59,90 €

50 - JUNIJ 11 -

Unikatni angeli s svojimi barvami izbolj{ujejo telesno in du{evno po~utje. Krila imajo iz ogledal, ki ~loveka in prostor varujejo pred vplivi iz okolja. ^e jih postavite pred okno, se valovanje barve raz{iri v cel prostor. Angeli so izdelani v tiffany tehniki iz vitra‘nega stekla, ki je obarvano z naravnimi pigmenti. Na voljo so stoje~i ali vise~i angeli v vseh barvah, razen sivi in ~rni. Velikost 6,5 × 9 cm. Ve~ informacij na 19,90 € www.misteriji.si.

MAGNETNE ZAPESTNICE Magnetne zapestnice z germanijem izbolj{ajo delovanje imunskega sistema, s ~imer pomagajo pri {tevilnih bole~inah in obolenjih. Ob no{enju se bolje po~utimo in la‘je premagujemo vsakdanje strese. Zapestnice so iz nerjave~ega jekla, delno pozla~ene, brez niklja.

^leni v zapestnicah imajo izmeni~no vgrajene magnetke in germanij. Velikost od 20 do 22 cm. Opise posameznih zapestnic najdete na www.misteriji.si. 29,60 €

ATLANTIDSKI KRI@

Atlantidski kri‘ je skrbno narejen iz srebra, o~i{~en vseh negativnih energij in napolnjen s kodami, ki ugodno vplivajo na ~loveka. Njegovo delovanje je {e mo~nej{e kot delovanje atlantidskega prstana in plo{~ice ter ima prav tako vgravirano vija~nico, ki energijsko dodatno ugodno deluje na ‘ive organizme. 89,90 €


Pri naro~ilu nad 69 € po{tnino podarimo

PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777, 01/549 17 92; NA SPLETU - www.misteriji.si

INFORMIRANI KOZARCI

SOLARNI RADIO

Njihova posebnost je, da izbolj{ajo vsakdanjo vodo; v njih voda spremeni svoje fizikalno-kemi~ne lastnosti, informacije v kozarcu vzpodbudijo njene samoo~i{~evalne lastnosti. Voda iz informiranih kozarcev je primernej{a za vsa ‘iva bitja. Genotoksi~ni test dokazuje, da kozarec izbolj{a vodo za kakih 40 odstotkov. Kozarci imajo svoj pomen tudi v barvni terapiji. Iz knjige Aura Soma povzemamo, kako barve delujejo na ~loveka: Modra: Deluje na grlno ~akro, vzpodbuja toleranco do sebe in drugih, vero v notranje vodstvo, okrepi odpornost, fizi~no in ~ustveno, zmanj{uje trpljenje ... 20,90 €

20,90 €

Radio brez baterij deluje na son~ne celice ali vgrajeni dinamo, kar je {e posebno pomembno v ~asu izrednih razmer, ko ni ne elektrike ne baterij. Izjemna zaznavnost postaj, teleskopska antena. 26,90 €

20,90 €

NORAD

Zelena: Deluje na sr~no ~akro, podpira nas pri sprejemanju odlo~itev, vzpodbuja nov pogled na stvari, prina{a mo~an stik z naravo ... Rde~a: Spodbuja delovanje hormonskega sistema, pomaga premagovati agresivna ~ustva, obnavlja energijo, uravnove{a delovanje prve ~akre, pomaga pri stresu, pri razli~nih strahovih.

KRISTALINSKA KROGLA Krogla zagotavlja, da se energija okrog nje su~e desno (preverite z nihalom). V radioni~ni delavnici so ji vsevane informacije, ki razen dobre volje vzbujajo v ljudeh tudi odpornost proti {tevilnim boleznim. Osem centimetrov velika krogla deluje v premeru treh metrov. Poznavalci jih postavijo na ra~unalnik, na delovno mizo, predvsem pa na no~no omarico. 49,90 €

MAGIC LIFE Plasti~na plo{~ica posebnih oblik zaradi svoje oblike zajema energijo iz okolja in jo oddaja v neposredno bli‘ino. Plo{~ica je kodirana z orgonskimi sevalniki; pove~a nam energijo in nas {~iti pred sevanji, ~e jo nosimo na vrvici okoli vratu ali v prsnem ‘epu. 5,90 €

DIVINITA - KREMA Z MORSKIMI ALGAMI Vrhunska krema Divinita z izvle~kom rjave negojene morske alge je namenjena vsakodnevni negi ob~utljive ko‘e. Zagotavlja uravnote‘eni hidrolipidni sloj in za{~ito ko‘e. Visok odstotek vode, jojobinega olja in vitaminov B5 in E ter izvle~ek rjave negojene morske alge, v katerem so naravni minerali in vitamini, ko‘o hranijo, pomirjajo in ji dajejo sve‘ino in mehkobo. 40,00 €

Za{~itna kodirana plo{~ica Norad do sedemdeset odstotkov zmanj{a tveganje, ki ga ustvarja sevanje mobilnih telefonov in baznih postaj. Za{~itna plo{~ica vodo v telesu, te je v povpre~ju kar 75 odstotkov te‘e, vzpodbudi, da se vrne v »zdravo« strukturo, v obliko, kakr{no ima voda v telesu, preden jo dose‘ejo sevanja mobilnega telefona. Norad je samolepilna kodirana bakrena plo{~ica (Ø 16 mm), ki jo prilepimo na hrbtno stran telefona. 14,90 €

DIVINITA rjave morske alge Kapsule rjavih morskih alg Divinita vra~ajo energijo in pomagajo pri bla‘enju in odpravljanju cele vrste telesnih in psihi~nih te‘av. Kapsule polnijo v laboratoriju v Lekarni Ljubljana. Rjave morske alge, ki niso gojene, marve~ po‘ete v hladnem nordijskem morju, imajo odprta celi~na jedra ter so idealno uravnove{en vir hranilnih snovi, aminokislin, vitaminov in mineralov. 23,90 €

ALGE ZA PSE IN MA^KE Stoodstotno naraven prehranski dodatek iz rjavih morskih alg, pripravljen za doma~e ljubljen~ke v obliki teko~ine, pove~a in podalj{a aktivnost ‘ivali; izbolj{a dlako, ki postane bolj gosta, debelej{a in ima bolj{i pigment; izbolj{a ko‘o, ki postane odpornej{a na rde~ice, prhljaj, srbenje; zmanj{a ali odpravi otekline sklepov zaradi putike; pove~a odpornost na zajedavce; na splo{no izbolj{a kakovost ‘ivljenja in ga podalj{uje. 10,90 €

-

JUNIJ

11 -

Misteriji 51


PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777, 01/549 17 92; NA SPLETU - www.misteriji.si

Pri naro~ilu nad 69 € po{tnino podarimo

RASTRSKA O^ALA Z gledanjem skozi luknjice, ki so izvrtane v kartonska o~ala GNOJILA ZA EKO VRT po posebni shemi, krepimo o~esne mi{ice in izbolj{amo vid, zmanj{amo ali odpravimo dioptrijo. Nosimo jih 15 do 20 minut na dan. Osebe z dioptrijo plus vadijo tako, da jih nosijo med branjem, osebe z dioptrijo minus pa med gledanjem televizije. Prilo‘ena so navodila in test za ugotavljanje ostrine vida.

5,90 €

[TIRJE LETNI ^ASI Poslu{anje posnetih zvokov ansambla Vedun je namenjeno samozdravljenju vseh energijskih teles (mentalnega, emocionalnega, duhovnega) in du{e ter posredno zdravljenju fizi~nega telesa, ozave{~anju in razvoju zavesti na poti ~lovekovega samouresni~evanja. Zvok z zgo{~enke poslu{alca spreminja, umirja in zdravi. Ansambel Vedun vódeno uporablja pi{~ali razli~nih tradicij, tibetanske zvon~ke, ~inele, zvonce, afri{ke sanse, bobne, rogove, tolkala, oceanske {koljke, avstralske did‘eriduje, slova{ke fujare, himalajsko-tibetanske pojo~e sklede, evropske drumljice, ksilofone, metalofone … Kvantni fiziki trdijo, da zavest ustvarja materijo, torej na nas vplivajo tudi misli in ~ustva, ki nam jih vzbuja poslu{anje zlate zgo{~enke. Glasba tako postane alkimija zvoka, ki vpliva na na{e misli, ~ustva in po~utje.

PROGRAM ZA SPROSTITEV

Linija stoodstotno naravnih organskih gnojil in izdelkov za krepitev rastlin: Neem Cake, univerzalno gnojilo v prahu iz nima 18,23 € Neem listni prah, organski izbolj{evalec tal iz listov nima 23,90 € Kelp v prahu, organsko gnojilo iz rjavih morskih alg 17,62 € Bio-sil, fino mleta prakamnina vulkanskega izvora za remineralizacijo tal 12,90 € Neem tonik, univerzalno teko~e listno gnojilo iz nima za notranjo in zunanjo uporabo 12,90 € Kelp tonik, naravno teko~e gnojilo iz rjavih morskih alg 9,91 € Izdelki so primerni za vzgojo vrtnin, polj{~in, lon~nic, balkonskega cvetja, trte, sadnega in okrasnega drevja ter grmovnic. Ve~ na: www.misteriji.si

22,90 €

Spro{~anje je del naravnega zdravljenja. Zgo{~enka psihoterapevta dr. Toneta Pa~nika je namenjena ob~utljivim na zunanje pritiske in onim, ki so izpostavljeni kratkotrajnim, a mo~nim du{evnim pritiskom. Za starej{e od 12 let. Pomaga nam, da se telesno in du{evno sprostimo in zajamemo energijo. 11,90 €

FAKIRSKA BLAZINA Akupresurna blazina Yantramat je namenjena spro{~anju (tudi pred vadbo joge) in umirjenosti. Bla‘i {tevilne tegobe, povezane s stresom, motnje spanja, napetost v mi{icah, migreno, bole~ine v hrbtu, razdra‘ljivost … Na izbiro sta {krlatna (meditacija, intuicija, bistrost) in olivno zelena (harmonija, ravnote‘je, ozdravitev). Prilo‘ena natan~na navodila. Velikost M (8820 bodic) 49,90 €, velikost L (11.550 bodic) 59,90 €.

PRIPRAVA NA POROD IN SPRO[^ANJE V HIPNOZI Hipnoza pomaga k umirjeni nose~nosti in la‘jemu, kraj{emu in manj bole~emu porodu. Zgo{~enki za spro{~anje in samohipnozo je pripravil ugledni porodni~ar, profesor dr. Marjan Pajntar, dr. med. Zgo{~enki sta namenjeni poslu{anju med nose~nostjo, saj pomirjata in pripomoreta k dobremu po~utju v teh ob~utljivih mesecih. 23,90 €

Kako naro~amo? Izbrani izdelek naro~imo po telefonu med 8. in 113 3 . uro uro): 01/549 17 92 ali (med 051/307 777, faksu: 01/230 16 27; siol.com e-po{ti: aratrgovina aratrgovina@siol.com siol.com; ara.skladisce siol.net, ara.skladisce@siol.net, www.misteriji.si www.misteriji.si; ali pisno na naslov: ARA zalo‘ba zalo‘ba, Zadobrov{ka 88 88, 1260 Ljubljana Ljubljana. Vsi naro~niki na revijo Misteriji imajo 10 % popusta. Pla~ilo po povzetju. Po{tnino pla~a kupec. Pri naro~ilu nad 69 € po{tnino podarimo. Po{iljatelj jam~i, da bodo kupci prejeli izdelke, tudi steklene, nepo{kodovane. ^e z izdelkom niste zadovoljni, denar vrnemo. Reklamacije upo{tevamo v osmih dneh od dneva odpo{iljanja.

52 - JUNIJ 11 -

BLAZINICE ZA RAZSTRUPLJANJE

KAPLJICE ALKALIFE S temi kapljicami navadno pitno vodo spremenimo v alkalni pripravek. Dve kapljici kanemo v poldrugi deciliter vode in dobimo pija~o, ki nam uravnovesi pH teko~in v telesu in tako pripomore k njegovemu normalnemu delovanju. Kaj se dogaja v telesu in kako deluje napitek, ki uredi pH teko~in v telesu, kadar smo utrujeni, omoti~ni, imamo motnje vida … ali kako drugo, tudi huj{o te‘avo, izvemo iz knji‘ice, ki jo kupcem kapljic podarjamo. 29,90 €

KAPLJICE ZA LAJ[ANJE BOLE^IN

Razstrupljevalna blazinica iz telesa potegne strupe s pomo~jo naravnih, na Vzhodu od davnine znanih snovi za razstrupljanje. Z dodanim obli‘em blazinico pono~i prilepimo na podplat. 34,60 € (dvajset blazinic)

Na dlan kanemo kapljico vodice Yi tong in jo polo‘imo na akupresurno to~ko ali podr‘imo nad obolelim mestom. Bole~ina, pa naj gre za glavobol, bole~ine v sklepih, hrbtenici … izgine ‘e po eni minuti. Kapljice so namenjene tudi zdravilcem, koristne so pri akupunkturi, akupresuri, kiropraktiki, reikiju, masa‘i tuina, moksibustiji … Odpravljajo energetske blokade, vzpostavljajo preto~nost meridianov in tako odpravljajo bole~ino. 33,90 €


Izidi `rebanja za nagradno kri`anko {t. 195

Mali oglasi @ELITE POKUKATI V PRIHODNOST? Storite to z izku{enimi. Vede‘evanje in svetovanje na 090/43 85. 0,7010 €/0,5 min. Ceno iz drugih omre`ij dolo~a operater ponudnik storitev. MAKRA AS s.p., PE: Kvedrova c. 3, 1000 Ljubljana

PRVA NAGRADA (letna naro~nina na revijo Misteriji)

090 4321 ... Da vpra{anje postane odgovor, da se strah spremeni v prah! POGOVORISVETOVANJA-TAROT z vami 365 dni. 0,70 € / 0,5 min; mobitel omre`je 090/62 49 - 0,75 € /0,5 min POKLI^ITE 090/62 48 za pogled v prihodnost in vse, kar vas zanima. Lea je tu za vas. 0,99 €/0,5 min

Irena Ko{ir, Hru{ica 63, 4276 Hru{ica DRUGA NAGRADA (polletna naro~nina na revijo Misteriji): Silva Štumberger, Stantetova 28, 2000 Maribor

ZANA d. o. o.

VEDE@EVALKA DARJA vam pomaga iz stiske. Za informacije lahko pokli~ete na telefon 040/271 835.

TRI TRETJE NAGRADE (knjiga zalo`be ARA):

Marjetica vede‘evanje s. p.

Alenka Puschner, Perkova 7, 1241 Kamnik

VEDE@EVALKA MARTA – Veseli me, da vam lahko pomagam. Telekom 090/44 61 – 1,69 €/min (251 SIT) Mobitel 090/142 488 – 1,69 €/min (249 SIT) GSM 040/305 298 – 0,50 €/min (119 SIT)

Miro Kastelic, Hladilni{ka pot 26 B, 1129 Ljubljana Ljubo Kozic, Vrbnje 65, 4240 Radovljica

Pomagajmo s. p., Zre~e

Nagrade bomo poslali po po{ti.

Mapa za shranjevanje revij Misteriji

Cena: 3,60 €

Re{itev nagradne kri`anke {t. 195: VODORAVNO: gav~o, aroma, Orion, manul, ‘ir, omotica, ata, Ane, ID, industrijska konoplja, par, Svazi, aker, potopis, Kun, Rava, stavkokaz, talivec, ka~e, Napier, Esino, Orest, absint, les, Vuk, Omi{, Ake, Gott, EK, geslo, ŠA, zdravilna mo~ mandal, aditiv, Nioba, galona, Akra, ananas Nagradni pojmi: INDUSTRIJSKA KONOPLJA, ZDRAVILNA MO^ MANDAL

Narejena iz trde lepenke, plastificirana, z `i~nim patentom za vpenjanje dvanajstih revij. Na prodaj po povzetju (01/549 17 92).

Mali oglasi v Misterijih CENA besede je 1,25 €, (najmanj 18,78 € za 15 besed ali manj). 10 % popusta za tri, 15 % popusta za ve~ kot tri zaporedna naro~ila. [tejejo vse besede in {tevilke. DDV ni v{tet v ceno.

Prosimo, da re{itev po{ljete do 15. junija 2011 v ovojnici s pripisom KRI@ANKA 196 na naslov: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Iz`rebali bomo pet nagrajencev, ki bodo prejeli: 1. nagrada: letna naro~nina na revijo Misteriji 2. nagrada: polletna naro~nina na revijo Misteriji 3.-5. nagrada: knjiga ARA zalo`be

ROK za sprejem je do vklju~no 15. v mesecu za naslednji mesec. Informacije po tel.: 01/ 231-93-60.

SPREJEM oglasa le

pisno po

po{ti ali po elektronski po{ti misteriji@misteriji.si. Storitev razli~nih ponudnikov, objavljenih na teh straneh, ne preverjamo in zanje ne odgovarjamo. Bralke in bralce prosimo, da nam o kakovosti ponujenih storitev sporo~ijo svoje mnenje.

-

JUNIJ

11 -

Misteriji 53


^e ku‘eli po te n oh in ra ga nit po i re v in {ljit ijo va e s ce {i ku lo m p ,o i p aj d od z n re‘ at ag ite ki r s . ad am ni o m n i p ag oj ra m dn i i

i 6 n Nagradna 9 d 1 ra {t. g Ime in priimek: a N on p Naslov: ku Po{tna {tevilka in kraj:

54 - JUNIJ 11 -

kri`anka (196) e-naslov:


ARA ZALO@BA – Spletna knjigarna www.misteriji.si

N PRESNI GURMAN

O

V

O

Knjiga vam bo pokazala, kako dose~i zdravje in vitalnost z u‘ivanjem sve‘ih, nekuhanih ‘ivil – sadja, zelenjave, ore{~kov, semen in ‘it – ne da bi morali pri tem ‘rtvovati u‘itek pri jedi! Bogato opremljena z barvnimi fotografijami receptov. trda vezava 39,90 € bro{irano 34,90 €

VODA ZA ZDRAVJE IN @IVLJENJE

KAKO NAVE@EMO STIK Z UMRLIMI

KAKO RAZBEREMO OSEBNOST IZ PISAVE

KAKO SE ZDRAVIMO Z MAGNETNIMI POLJI

V knjigi zdravnik razkriva, kako uravnote‘eno pitje vode in u‘ivanje soli pomaga ozdraviti in prepre~iti {tevilne bolezni ter nam pomaga, da se izognemo dragim, lahko pa tudi {kodljivim zdravilom.

Knjiga vas nau~i, kako posnamete elektronske glasovne fenomene z diktafonom, posnamemo duhove z videokamero, spodbudimo duhove, da uporabijo ra~unalnik ali telefon, vzpostavimo telepatski kontakt z umrlimi …

Knjiga ponuja vedenje, kako v pisavi prepoznate lastne osebnostne zna~ilnosti, prebudite lastnosti, prepoznate svoje spe~e talente, dobite razumevanje o ravnanju drugih, oblikujete svoj podpis, ki bo razkrival va{o samopodobo …

Z magnetnimi polji lahko doma zdravimo {tevilna obolenja. Knjiga bo pripomogla, da bo ve~ milijonov protibole~inskih tablet ostalo neuporabljenih ter da bo veliko {tevilo operacij in dni bolni{ni~nega zdravljenja preprosto nepotrebnih.

21,90 €

9,90 €

21,90 €

KAKO SE ZNEBIMO O^AL

KAKO UPORABLJAMO NIHALO IN BAJALICO

KAKO VEDE@UJEMO IZ CIGANSKIH KART

Ko odpravimo zastarele vzorce in napetosti v svoji zavesti, obnovimo tudi svoj vid. Zato je poleg poglavja z vajami dobr{en del knjige namenjen uporabi uma kot orodja za izbolj{anje vida.

Po preprostih napotkih v knjigi lahko odkrivate vodo, izgubljene predmete, pogre{ane ljudi in {kodljiva sevanja. Z radiestezijo lahko tudi diagnosticirate in laj{ate bolezni, razvijate intuicijo …

Knjiga s podobami ciganskih kart nam bo v pomo~ kot oseben vodnik, pa tudi za poslovno vede‘evanje. V priro~niku nas slovenska avtorica u~i o umetnosti vede‘evanja ter razlaga pomen vsake od {estintridesetih kart.

21,90 €

19,90 €

Bro{irana vezava: 19,90 € (+ {op kart) Trda vezava: 23,90 € (+ {op kart)

KAKO VIDIMO, BEREMO IN IZBOLJ[AMO AVRO

KAKO ODKRIJETE VA[A PREJ[NJA @IVLJENJA

KAKO SE NAU^IMO AVTOMATSKEGA PISANJA

Priro~nik za spoznavanje avre in razlage, kako se jo nau~imo gledati in spoznavati njen pomen; kako nam avra ka‘e na podlagi bioenergijskih zevov du{evno in telesno stanje.

Priro~nik korak za korakom vodi do znanja, kako se sami, brez terapevta, spustimo v prej{nja ‘ivljenja in odkrijemo vzroke morebitnih bolezni, preganjavic, stisk, ki izvirajo iz davnine.

Priro~nik, ki vas pou~i, kako prek avtomatskega pisanja vzpostavite stik z Vi{jim jazom, ki vas vodi in vam svetuje, komunicirate z drugimi bitji, ki vam posredujejo razli~ne informacije, dobite odgovore ...

7,93 €

12,90 €

12,90 €

OZDRAVITE LAHKO KARKOLI Vse, kar se dogaja v na{em telesu, se najprej zgodi v na{i zavesti – zato lahko v njej to tudi ozdravimo. Knjiga obravnava zdravitelje, ~akre, miselne oblike in pretekla ‘ivljenja, na~ine zdravljenja, navaja {tiri vaje … 19,90 €

Trda vezava 22,95 € bro{irano 20,45 €

KAKO PREBUDIMO IN POSLU[AMO SVOJO INTUICIJO

KAKO ZDRAVIMO Z BARVAMI

KAKO ZDRAVIMO Z ZVOKOM

Nau~imo se slediti svojim notranjim ob~utkom, kot so misel, glas ali slutnja. Tako smo resni~no oseba, ki vodi sámo sebe. Branje knjige nam odpira vrata v svet, v katerem smo, a {e nismo.

Barvna terapija ni ~arobno zdravilo za vsa obolenja, vendar barve na nas vplivajo bolj kot si mislimo. Barvna terapija je preventivna nega, s katero odgovorneje in aktivneje sodelujemo pri vzdr‘evanju lastnega zdravja.

Vsak ~lovek je glasbeni in{trument, ki niha v razponu kozmi~nih vibracij. V knjigi je opisano, kako lahko z zvoki, glasbo in lastnim glasom uravnove{amo in zdravimo sebe in druge.

15,90 €

13,90 €

13,77 €

KAKO POVE^AMO SAMOZDRAVILNE SPOSOBNOSTI

KAKO VPLIVAJO OSEBNA [TEVILA

KAKO BEREMO USODO Z DLANI

Sami lahko veliko storimo za svoje zdravje. Napotki za klistiranje, post, telesno vadbo in savnanje. Kako, koliko in kdaj naj bi jedli, da bi spremenili svoj svet zdravja.

S pomo~jo {tevil, vsako ima svoj pomen, lahko bolje spoznamo sebe in ljudi, ki nas obkro‘ajo. [tevila nam lahko pomagajo ustvariti lep{e ‘ivljenje, z njimi lahko pokukamo v preteklost, razumemo sedanjost in na~rtujemo prihodost.

Priro~nik iz~rpno opisuje, kako iz ~rt na dlani izra~unamo razne datume in `ivljenjska obdobja. Dlan razkriva ~lovekov zna~aj, zdravje, temperament in celo usodo.

9,90 €

12,10 €

12,10 €

Kako naro~imo knjige, kozarce, vr~e ... Izbrano naro~imo po telefonu (med 8. in 15. uro): 01/549 17 92 ali 051/307 777, faksu: 01/230 16 27; siol.com ali na spletni strani www.misteriji.si e-po{ti: aratrgovina aratrgovina@siol.com www.misteriji.si.

Pla~ilo po povzetju. Po{tnino pla~a kupec.


Ne kukaj ~ez rame! Naro~i si svoj izvod

Nekatere vsebine, ki jih berete v reviji Misteriji, lahko preizkusite tudi v praksi. Misteriji v ‘ivo (dogodki, delavnice, predavanja, predstavitve) odkrivajo mo‘nosti za osebni razvoj ter doseganje notranje harmonije in ravnovesja.

Naro~ila:

01/231 93 60, 031/662 092

misteriji@misteriji.si, www.misteriji.si ARA zalo`ba d. o. o., Cigaletova 5, 1000 Ljubljana

Revija Misteriji 215  
Revija Misteriji 215  

Revija Misteriji 2