Page 1

LETNIK 21 - ŠT ŠT.. 251 - JUNIJ 2014 - 5,90 €

POZOR! BRANJE TE REVIJE LAHKO VPLIVA NA VASE ZIVLJENJE v

v

ISSN 1318-1777

Zajedalce odkrije in odpravi Bioresonanca, metoda prijaznega zdravljenja

Pogovor z delfini Kairov poskus je del projekta »Komunikacija med vrstami«

Tatovi teles Obuja od mrtvih 3. svetovna vojna? Baker ubija bole~ine Kuhamo kanabinoidno smolo Zajedalci v ozadju kroni~nih bolezni

Dr. Grigori Grabovoi je jasnovidni ruski doktor matematike

Teorija globalne zarote Davida Ickea

Bakrene zapestnice si je kupilo ‘e ve~ kot enajst milijonov ljudi

Resnice in zmote o kanabinoidni smoli


ARA ZALO@BA – Spletna knjigarna www.misteriji.si

N

MAGIC LIFE ZA PRVO POMO^ Simbol Magic life koncentrira energijo iz okolja, zato je je v njegovem neposrednem okolju ve~. Polo‘en pod kozarec s pija~o lahko spremeni njen okus, polo‘en pod vazo lahko podalj{a ‘ivljenje ro‘, pod cvetli~njakom deluje na bujnej{o rast, prilepljen na obolelo mesto lahko zmanj{a bole~ino ...

O

V

O

N

POMO^ BACHOVIH KAPLJIC Terapija z Bachovimi cvetnimi esencami omogo~a preobrazbo ne‘elenih ~ustvenih stanj v ‘elena. Da lahko gremo v ‘ivljenju naprej, smo bolj{i in bolj ozave{~eni ljudje. 14,90 €

O

V

O N

O

V

O

KOKOSOVO OLJE

VZEMITE ZDRAVJE V SVOJE ROKE

ZDRAVILNA MO^ ZEMLJE

Stotine temeljitih prehranskih raziskav je kokos postavilo med ma{~obami na prvo mesto. Ne zaradi eksotike, marve~ zaradi njegovega dokazanega ohranjanja in vra~anja zdravja. Zakaj in kako, je natanko opisano v tej knjigi.

Avtorica je odkrila, da industrija hrane in zdravil obvladuje zdravje in zdravljenje v lu~i svojega pohlepa. Zato spodbuja odgovornost do samega sebe in nam pove, kako lahko mnoge bolezni pozdravimo brez zdravil.

Ker smo obuti in smo izgubili stik z zemljo, smo si nakopali vrsto zdravstvenih te‘av. Odpravimo pa jih, ~e se ~im ve~krat sezujemo oziroma poskrbimo za ~im ve~ stika z zemljo, za zemljenje, {e na druge na~ine, opisane v knjigi.

14,90 €

24,90 €

14,90 €

ZDRAVILNI U^INKI KOLOIDNEGA SREBRA

POT DO @IVAHNE MO[KOSTI

RESNICE IN LA@I O HRANI

KAJ PA, ^E JE KRIV VITAMIN B12?

PERMAKULTURNI VRT

Peta knjiga iz zbirke Abraham pojasnjuje, kako bolj premi{ljeno ustvarjati odnose, kakr{ne si najbolje `elite – na podlagi vodila, da je temelj `ivljenja svoboda, posledica `ivljenja rast, cilj `ivljenja pa radost.

Najnovej{a spoznanja o koloidnem srebru, za katerega se odlo~a vse ve~ ljudi pri zdravljenju infekcijskih bolezni brez stranskih u~inkov. Za razliko od obi~ajnih zdravil onemogo~a ve~ kot sto povzro~iteljev bolezni, bakterij, virusov in gliv.

Ta knjiga je odgovor na vedno bolj opazno usihanje mo{kosti in vse ve~je po‘en{~enje mo{kih zaradi hormonskih motilcev in kemi~nih dejavnikov v okolju. Vsebuje napotke, kako lahko mo{ki ponovno vzpostavi hormonsko ravnovesje in svojo mo{ko energijo.

Miti, zmote in la‘i o zdravi prehrani so pripeljale do stanja, v katerem eni kujejo dobi~ek, drugi pa pla~ajo s svojim zdravjem. A na{a optimalna hrana je {e vedno tista, na katero smo prilagojeni s svojim »paleolitskim« telesom.

Medicinska sestra in zdravnik razkrivata {kandal v zdravstvu: zdravniki pri tiso~ih bolnikih ne prepoznajo pomanjkanja vitamina B12, posledica pa je epidemija {tevilnih obolenj. Knjiga poskrbi, da se med pacienti z napa~no diagnozo ne znajdete tudi vi.

Tudi najmanj{o zaplato zemlje lahko spremenite v krasen in rodoviten vrt, ~e delate v so‘itju z naravo. Ta navdihujo~ priro~nik vam bo v pomo~, ~e si ‘elite le nekaj izbolj{av v svojem vrtu ali pa ho~ete postati samozadostni.

22,90 €

14,90 €

14,90 €

19,90 €

29,90 €

19,90 €

VRTINEC

Popusti 10 % popusta imajo naro~niki na revijo Misteriji na vse izdelke, ki so naprodaj prek revije ali spletne trgovine.

15 % popusta imajo naro~niki na revijo Misteriji na vse knjige, ki jih je izdala ARA zalo`ba.

10 % popusta imajo vsi kupci knjig, ki jih je izdala ARA zalo`ba, ~e kupujejo knjige na www.misteriji.si in so ~lani knji`nega kluba Misteriji.

40 % popusta imajo vsi kupci na vse knjige z manj{o »lepotno« napako.

OSUPLJIVA MO^ ^USTEV Tretja knjiga iz serije Abraham nam govori, da smo vibracijska bitja in da imamo {esti ~ut. Ilustrira nam ogromno mo~ na{ih ~ustev in ponuja odgovore na ve~ino vpra{anj in te‘av, ki se porajajo slehernemu med nami.

DENAR IN ZAKON PRIVLA^NOSTI Avtorja sta pripravila to knjigo zato, da bi se nau~ili v svoje ‘ivljenje privla~iti bogastvo, zdravje in sre~o. Med branjem se bo va{e razmi{ljanje spremenilo in dobili boste mo~, da naredite spremembo.

22,90 €

22,90 €

PROSITE, DANO VAM JE

ZAKON PRIVLA^NOSTI

V knjigi iz serije Abraham je nekaj najmo~nej{ih u~enj, do katerih lahko danes pridete. Njena energija vam pomaga povezati se z Izvorno Energijo, da lahko pritegnete bogastvo Vesolja ter dobite dostop do bo‘anskega vodstva.

Vse stvari, za`elene in neza`elene, v na{e `ivljenje privla~i najmo~nej{i zakon v vesolju – zakon privla~nosti. Svetovna uspe{nica vsebuje tudi prakti~ne nasvete, na podlagi katerih lahko za`ivimo `ivljenje, kakor se nam zdi najbolj{e.

Trda vezava 32,90 € bro{irano 22,90 €

22,90 €

Kako naro~imo knjige, kozarce ... Izbrano naro~imo po telefonu (med 8. in 15. uro): 01/549 17 92 ali 051/307 777, faksu: 01/230 16 27; siol.com ali na spletni strani www.misteriji.si e-po{ti: aratrgovina aratrgovina@siol.com www.misteriji.si.


LETNIK 21 - [T. 251

11

Tatovi teles Zajedalci v ozadju kroni~nih bolezni

junij 2014

17

Zajedalce odkrije in odpravi Bioresonanca, alternativna metoda prijaznega zdravljenja

21

42

Sonce je ve~je in bolj ‘ari

3. svetovna vojna?

Kako lahko sami gledamo v Sonce in opazujemo njegove spremembe

Teorija globalne zarote Davida Ickea (6)

22

45

Kuhamo kanabinoidno smolo Resnice in zmote o kanabinoidni smoli (3)

25

Kislina, ki »ubija« za zdravje Krhke kosti, degenerativne bolezni, akutna in kroni~na vnetja in raka prepre~uje ‘elod~na kislina

34

Baker ubija bole~ine Bakrene zapestnice si je kupilo ‘e ve~ kot enajst milijonov ljudi

Pogovor z delfini Kairov poskus je del projekta »Komunikacija med vrstami« Pisma bralcev ............................................................................................................. 4 Zanimivosti ................................................................................................................... 6 Preobrazba du{ in teles .................................................................................. 18 Ekonomija v biologijo ....................................................................................... 27 Obuja od mrtvih ..................................................................................................... 29 Lanena knjiga ........................................................................................................... 31 Joga za otroke ......................................................................................................... 35 Zdravljenje s prsti in komolcem .............................................................. 37 Tesla in energija duha ...................................................................................... 39 Zavest – raziskovalno orodje fizike ...................................................... 41 Mastna la‘ .................................................................................................................... 43 ^e je rak, ga bomo premagali! .................................................................. 47 Nenavadna do`ivetja ......................................................................................... 49 Nove knjige ................................................................................................................. 50 Horoskop za junij 2014 .................................................................................... 51 Oglasi ............................................................................................................................... 53 Nagradna kri`anka 232 .................................................................................... 54

-

JUNIJ

14 -

Misteriji 3


P ISMA Ilustrirana mese~na revija na robu medicine in drugih znanosti

Misteriji www.misteriji.si Naslov uredni{tva: Revija Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana Tel.: 01/434 73 10, fax: 01/230 16 27

misteriji@misteriji.si Izdaja: ARA zalo`ba d.o.o., Cigaletova 5, Ljubljana Odgovorni urednik: Jo`e Vetrovec

joze@misteriji.si Redaktor: Andrej Kikelj

andrej@misteriji.si Tajni{tvo, naro~nine in oglasno tr`enje: Sanela Ajki} Tel.: 01/231 93 60; 031/662 092

ursa@misteriji.si Prodaja po po{ti: Tel.: 01/549 17 92; 051/307 777

aratrgovina@siol.com Tisk: Tiskarna Schwarz d.o.o., Ljubljana Naklada: 6000 izvodov Distribucija: Delo prodaja d. d., Ljubljana

BRALCEV

^UDE@NI JOD @e nekaj ~asa redno kupujem Misterije, saj najdem v njih zelo veliko zanimivih ~lankov. Eden takih je bil »^ude‘ni jod« v aprilski {tevilki Misterijev. Veliko tega, kar je bilo napisano, sem sicer ‘e vedela, a s~asoma stvari pospravi{ v kak{en predal~ek (v glavi) in pozabi{ nanje. Tako ste me spomnili na jod oziroma Lugolovo raztopino in sem jo ‘elela kupiti. Takoj po izidu ~lanka je bil velik naval na lekarno in ko sem pri{la do njih, so mi rekli, da jim je zmanjkalo sestavin, kar so ponovili vsaki~, ko sem jih poklicala, kdaj lahko pridem raztopino iskat. No, danes pa so mi povedali, da jo lahko dobim samo na recept! O~itno so po izidu ~lanka zaradi navala ljudi ustavili prodajo in se dogovarjali, kaj pa zdaj, in pogruntali, da je treba, ~e ho~ejo {e naprej slu‘iti z drugimi (neu~inkovitimi) zdravili, zajeziti prodajo joda. Kaj se vam zdi? Mogo~e veste, pod kak{nim ime-

NAGRADE ZA NOVE NARO^NIKE Izmed novih naro~nikov na revijo Misteriji bomo tudi ta mesec iz‘rebali sre~ne‘a, ki bo dobil za nagrado Vodek, informirano plo{~ico, ki iz vode v plastenki naredi izvirsko vodo. Ta mesec nagrada pripada Stanetu Pe~irerju iz Idrije.

PUJSEK ZA SRE^O VSAK novi naro~nik prejme po po{ti pujska za sre~o. Lucky, kot je ime pujsku, je ro~no delo s certifikatom Art&Craft Slovenija in je narejen v studiu K8 dizajn. nom se to prodaja v Italiji in Avstriji? Katja, e-po{ta Po informacijah na{ih bralcev lahko Lugolovo raztopino pod tem imenom kupite v avstrijskih lekarnah.

GOBELINI Ker na naslovni strani pi{e, da branje va{e revije lahko vpliva na na{a ‘ivljenja, upam, da bo vsaj malo pripomoglo tudi meni. Naro~nica sem ‘e veliko let. Pred {tirimi leti sem zbolela za rakom. Medtem sem imela {tiri operacije in kemote-

V tej {tevilki Misterijev so sodelovali: Jo‘e Vetrovec, Aleksej Metelko, Amedeja Li~en, Aj{a Kranjc, Tatjana Svete, Anton Komat, Taja Vetrovec, Aleksandar Milinkovi}, Vid Dev~i~, Sre~ko [orli, Andreja Paljevec, Stane Pade‘nik

SREDI[^E VESOLJA V zadnji {tevilki ste objavili ~lanek »Prihajata upanje in radost«, kjer je navedeno tudi sredi{~e vesolja. Zanima me, v kateri smeri, v katero ozvezdje je treba gledati, da si obrnjen proti sredi{~u vesolja, glede na to, da se Zemlja nenehno

Naslovnica foto Luka Zlatnar Cena izvoda v maloprodaji 5,90 €. Prodaja v kolporta`i: Delo-Prodaja, Dunajska 5, Ljubljana. Letna naro~nina s popustom 63,00 €, polletna naro~nina s popustom 32,00 €. Poslovni ra~un: 02083-0011412222

4 - JUNIJ 14 -

rapije. Sedaj sem na vzdr‘evalni kemoterapiji. Zdravniki mi priporo~ajo ~im ve~ ~asa pre‘iveti ob morju in kopanje v morski vodi. @al pa to s finan~nega vidika nikakor ni mogo~e. @e pred boleznijo sem {ivala gobeline. Mogo~e ‘eli kdo od bralcev kupiti kak moj gobelin, ali pa ve, kje bi lahko prodala kak gobelin ter si na ta na~in pripomogla, da bi imela za kak teden nekje ob morju. ^e mi kdo lahko na ta na~in pomaga, bi bila neskon~no hvale‘na. Saj dokler smo zdravi, ne znamo ceniti, kaj imamo. Ur{ula (031/261 326, frenki.grobelsek@siol.net)

30

31

1 20:01

2

3

4

5 22:39

6

7

8

9 19:32

10

11

12


P ISMA

M ISTERIJI, C IGALETOVA 5, 1000 L JUBLJANA; misteriji@misteriji.si

NAGRADA ZA ZVESTEGA NARO^NIKA

PRVI SLOVENSKI EKSPERIMENT ANGELSKE MOLITVE IN PO[ILJANJA NAMERE

Za zvestobo reviji Misteriji je ‘reb tokrat naklonil umetni{ko miniaturo Zori Ho~evar iz Meng{a. Tudi v naslednjem mesecu bomo izmed na{ih zvestih naro~nikov iz‘rebali enega, ki bo prejel miniaturno sliko, original v tempera tehniki slikarja Vlada Pare‘nika iz Mozirja. Slika, ki jo bo prejel nagrajeni zvesti naro~nik na Misterije.

vrti in potuje, ravno tako tudi na{e oson~je. Riko, e-po{ta Sredi{~a vesolja ni mogo~e dolo~iti. Zakaj? Na{e oson~je je mapirano kot kvadrant 5 od skupno 28-ih v na{em Univerzumu, ki se imenuje Abemag oz. Nebadon. Zajema prete‘no galaksijo Mle~na cesta, a njegove meje potekajo tudi izven nje. Tako le‘i npr. galaksija Andromeda v povsem drugem vesolju. Torej, obstaja {e veliko drugih vesolj, ~emur pravimo Multiverzum, ki pa nima ne za~etka in ne konca in mu tako ni mogo~e dolo~iti centra, kjer se pravzaprav nahaja vseobsegajo~a in vsepre‘emajo~a energija Kreatorja, ki vibrira z najvi{jo mo‘no frekvenco (106 do 109 MHz), predstavlja pa ~isto, brezpogojno ljubezen. Za primerjavo lahko navedem, da ima Multiverzum tudi svojo obliko. Njegova sestava je podobna velikemu grozdu, na katerem jagode predstavljajo posamezna vesolja. Vse skupaj ima obliko ~love{kega telesa, torej vzorec, po katerem smo kreirani tudi mi sami. Wodakote! Vladean Vauhnnick, AC 13 06:11

14

15

16 11:56

17

PRO[NJA BRALCEM Pred dobrim letom sem si zlomila kolk in operativno mi je bila vstavljena proteza. Poseg je bil uspe{en, vendar pa se je v mi{icah okoli kirur{ke rane oziroma nad velikim trohantrom oblikoval obse‘en kalcinat (5 × 6 cm), za katerega medicinska stroka ne pozna druge re{itve kot operacijo, po kateri pa se stanje praviloma ponovi. Druge obi~ajne metode, laserska in ultrazvo~na terapija ter klasi~na fizioterapija, so bile brez uspeha. Tudi globinski udarni valovi ESWT za tak primer niso indicirani. Ta kalcinacija mo~no ovira mojo gibljivost in povzro~a bole~ine, otrdelost in mravljin~enje v nogah. Na bralce Misterijev se obra~am s pro{njo, da mi iz svojih morebitnih pozitivnih izku{enj z odpravljanjem tako obse‘ne kalcinacije svetujejo kak ukrep, s katerim bi se lahko izognila operaciji. Dolgoletna bralka Misterijev 18

19 20:39

20

21

22

23 12:20

BRALCEV

Marjetka Novak v sodelovanju z revijo Misteriji Izkusite zdravilno mo~ skupinske molitve in namere 18. junija ob 18. uri prek interneta. Obvezno morate biti prisotni ob uri dogodka, ker moramo biti zdru‘eni v isti molitvi in po{iljanju namere VSI OB ISTEM ^ASU! Molitev in namera bodo namenjeni zdravljenju vseh Slovencev, izbolj{anju finan~ne situacije v Sloveniji, za vse posameznike in za vse, ki bomo zdru‘eni v tej meditaciji. Ko boste molili in postavljali namero za blaginjo vseh, boste pripomogli do bolj{ega ‘ivljenja vseh Slovencev in prav tako tudi sebe. Vsi bomo molili in postavljali iste namere za druge in zase! To bo najve~ji eksperiment uma in srca nad materijo v zgodovini Slovenije. Ve~ ko nas bo zdru‘enih isto~asno v tej molitvi in po{iljanju namere, ve~ji in hitrej{i bodo rezultati, zato o dogodku obvesti tudi svoje prijatelje. Ko po{iljate namero in molitev za vse ljudi, se za~ne ~ude‘no spreminjati tudi va{a realnost. Stopimo SKUPAJ in doka‘imo, da zmoremo sodelovati – v slogi je MO^! ^e ‘elite, da se zgodijo spremembe, morate nekaj STORITI in ne samo ~akati na ~ude‘! Na dogodek se brezpla~no prijavite na spletni strani www.svetangelov.com/misteriji

ZDRAVILNE MEDITACIJE Medij Marinka Mikelj vsak mesec vodi zdravljenja s pomo~jo spiritualnih bitij. Zdravljenja so brezpla~na, pri~akovan je le prispevek za najem dvorane. Zdravljenja so ta mesec: v Naklem v Vita centru nad trgovino 18. junija ob 17. uri; v Sevnici ob Savi v knji‘nici 20. junija ob 17. uri; ter v Termah Topol{ica 27. junija ob 17. uri. Informacije: 041/774 312; marinka.mikelj@gmail.com 24

25

26

27

28

29

30

1

2

12:16

10:08

-

JUNIJ

14 -

Misteriji 5


Z ANIMIVOSTI

RAZKRITA GRADNJA PIRAMID?

S

O

seminsedemdeset letni dvoj~ici Ann Hunt in Elizabeth Hamel sta podrli rekord ponovnega snidenja. Ob rojstvu sta bili lo~eni in sta se prvi~ po skoraj osemdesetih letih spet sre~ali in objeli. Rodila ju je neporo~ena mati Alice Alexandra

N

NESSIE NA SONARJU?

S

Foto splet

onar, del opreme na krovu ladje Jacobite Queen, ki vsak dan pluje sem ter tja po jezeru, je v bli‘ini gradu Urquhart Inverness, globoko pod povr{jem, zaznal velikansko bitje. Skiper John Askew trdi, da je to, kar se je prikazalo na zaslonu, nekaj najbolj neverjetnega, kar so kdajkoli opazili. Skoraj prepri~an je, da gre za vodno po{ast iz Loch Nessa, ki ‘e osemdeset let buri duhove in je predmet spletk in razprav, spodbuja razna ugibanja, fotomonta‘e, domi{ljijo, tr‘ne ni{e … Prav posebno prepri~anje o Nessie pa imajo budisti, saj trdijo, da lahko prinese blaginjo, ~e bodo z njo lepo ravnali. Tudi kraj opisujejo kot ~udovit in s posebnim ~arom ter poudarjajo ob~utek duha, ki v tem vi{avju postane veli~asten in navdihujo~ – tukaj se lahko umirite, zmanj{ate stres in se poglobite vase. D

6 - JUNIJ 14 -

Patience Lamb, kuharica v premo‘ni hi{i, ki ni mogla zadr‘ati obeh deklic, zato je dala Ann v posvojitev. Njun o~e je bil v vojski in deklic nikoli ni videl. Elizabeth, katere ‘ivljenje je teklo na drugi strani lu‘e, je vedela, da ima sestro in jo je ve~krat posku{ala poiskati, dokler iskanje kon~no ni obrodilo sadov. Sre~ali sta se v mestu Fullerton blizu Los Angelesa, kjer psihologinja Nancy Segal, direktorica Twin Studies Center na California State University, ‘e ve~ kot dvajset let prou~uje dvoj~ke. Segalova ugotavlja, da dvoj~ki, ki odra{~ajo v povsem razli~nih dru‘inah, kulturah, s seboj prinesejo podobne vrste obna{anja v politiki, veri in socialnem vedenju. Meni, da podobne vrste svetovnih nazorov sooblikujejo geni, povezani z inteligenco, osebnostjo in temperamentom. Neverjetno je, koliko imata dvoj~ici skupnega – obe sta imeli mo‘a z imenom Jim, obe sta vdovi, babici in {e marsikaj. D

POSTELJA IZ PEPELA

V

si poznamo pravljico Pepelka in so~ustvujemo z deklico, ki jo hudobna ma~eha na‘ene iz hi{e k ognji{~u, kjer potem tudi biva in je neprestano vsa umazana. A nasmehne se ji sre~a, da jo iz bede in pepela re{i kraljevi~, ki se z njo poro~i in jo odpelje na svoj grad. Sodobna razli~ica Pepelke bi lahko bil »Pepelko«, ~e bi tako poimenovali 58-letnega Ludvika Dole‘ala iz mesta Novy Bydzov na ^e{kem. Kot pravi sam, se je nekega dne kar odlo~il, da pusti slu‘bo in se poda pepelnatemu ‘ivljenju naproti. Mo‘ namre~ biva v kolibi in spi v vro~em pepelu. Pravijo mu najbolj umazani mo‘ v Evropi. In kje je kralji~na, da ga re{i iz pepela? D Foto splet

^EZVESOLJSKA ZOMBI CERKEV ova religija osvaja Slovenijo. To je »^ezvesoljska zombi cerkev bla‘enega zvonjenja«, ki so jo uradno registrirali marca letos in je trenutno ena najhitreje rasto~ih ver pri nas. ^astijo sveti zvon, pisker in ponev. Ma{e imajo pred svetim hramom korupcije, kakor so poimenovali parlament, kjer, v opomin dr‘avi, zbirajo hrano in obla~ila za prazna skladi{~a dobrodelnih ustanov. Vas mika tak{na sveta pot? D

Foto splet

Foto splet

o ugibanja o skrivnosti gradnje egip~anskih piramid kon~no dobila svoj epilog? Ali so raziskovalci na Univerzi v Amsterdamu kon~no uspeli razre{iti to starodavno skrivnost? Na podlagi razli~nih poskusov, ki so jih izvedli, so ugotovili, da je bil klju~ni dejavnik »moker pesek«. Za la‘je drsenje sani, nalo‘enih z velikanskimi kamnitimi bloki, je bila potrebna voda, ki so jo polivali pred sanmi, ki so po vla‘nem pesku la‘je drsele. Na eni od poslikav v grobnici Djehutihotep, ki prikazuje premikanje kipa na saneh po pu{~avskem pesku, lahko vidimo osebo, ki stoji pred sanmi in lula v pesek. D

DVOJ^ICI SKUPAJ PO 78-IH LETIH


Z ANIMIVOSTI

Saj ni res - G pa je!

• ^ebelji pik stimulira in vzpodbudi rast po{kodovanih ‘ivcev pri bolnikih z multiplo sklerozo. • Po izjavah nekaterih strokovnjakov ~ebele ne spijo in na koncu umrejo zaradi iz~rpanosti. • ^ebele so izvrstni matematiki, to je domneval ‘e Galileo Galilei, saj v satju tvorijo strukturno obliko {esterokotnika. • ^ebele uporabljajo sonce kot kompas, ob obla~nem vremenu pa s svojimi posebnimi receptorji ugotovijo mesto sonca na nebu. • Raziskovalci so ugotovili, da nekatere ~ebele u‘ivajo v akciji, druge so bolj plahe, vznemirjene ~ebele pa so lahko pesimisti~ne, kar ka‘e, da imajo ~ebele neke vrste ~ustva.

SKRIVNOSTNI LET MH370

lobalna novica se je umaknila z naslovnic mainstream medijev, a si mar~evsko izginotje malezijskega Boeinga 777 na letu MH370 {e bolj zaslu‘i, da ga ne pozabimo. Da, mirno ga lahko opi{emo za izginulega in ne za pogre{anega. ^rna skrinjica je skonstruirana tako, VPLETENI IN MOTIV da tudi v primeru eksplozije ohrani di^e gre za nameren dogodek, se vpragitalni zvo~ni posnetek dogajanja v pi{ajmo o vpletenih in o motivu. Med lotski kabini ter zapise vseh parametrov 239-imi vkrcanimi je bilo dvajset vrhunpoleta. Signal oddaja vsaj {e trideset skih strokovnjakov iz ameri{kega poddni. ^e bi letalo po spremembi smeri jetja Freescale Semiconductor, od tega kon~alo v Indijskem oceanu, je zelo {tirje kitajski solastniki patenta polvodmajhna verjetnost, da ne bi ostalo vsaj nekaj plavajo~ih kosov, ~eprav bi {lo za nika 8671381 B1, ki je v Ameriki stopil eksplozijo ali namerno razstrelitev. Pri v veljavo nekaj dni po nesre~i. slednjem bi izstrelek pustil radarsko sled. Podjetje razvija in proizvaja mikro^e bi bilo ugrabljeno, bi ga »ujeli« kla- procesorje, senzorje in druge tehnolosi~ni zemeljski radarji. gije, po besedah predstavnika firme »saNe podcenjujmo kontrolorjev pole- mostojne polvodnike, ki opravljajo ratov niti preiskovalcev, ki so ‘e imeli ~unske funkcije v elektronskih sistemih«. opravka z letalskimi eksplozijami, ne- Nedavno so dali na trg do sedaj najsre~ami, strmoglavljenji in ugrabitvami. manj{i mikrokontrolnik KL03 za voja{Imajo primerljive tehni~ne podatke iz ke radarje. Na spletni strani ponujajo re»dejavu« situacij. Po zadnjih podatkih {itve za komunikacijo na boji{~u, eleks sonarji raziskujejo velike povr{ine na tronsko vojno, za identifikacijo prijatednu Indijskega oceana na podro~ju, kjer ljev in sovra‘nikov in avioniko. Z nekaj domi{ljije si lahko predstavso po izginotju zasledili signal, »ki bi ga ljamo, da gre morda tudi za tehnologilahko oddajala ~rna skrinjica«. Avstralski vodja preiskave Angus Hus- jo, ki se je zgodila malezijskemu Boeinton je novinarjem povedal, da se mora- gu. Vsekakor postaja jasno, za kako dojo {e enkrat prepri~ati o pravilnosti ana- bi~konosno firmo gre. lize, ~eprav so ocene, predpostavke in Petinski solastnik novega patenta je zaklju~ki pravilni. bil poleg {tirih umrlih {e omenjeno podjetje F. S. iz Texasa. Njegov stoodstotni lastnik pa ni nih~e drug kot Jacob Rothschild, eden izmed svetovnih lutkarjev iz ozadja, ki je sedaj tudi stoodstotni lastnik novega patenta. Resni~no, kdor ima v lasti oro‘je, ki brez sledi z neba zradira letalo z vso vsebino, je dana{nji gospodar sveta. Amedeja D Vpra{anje je, kdo lahko z neba zradira letalo z vso vsebino … Foto Effer Lecebe

Foto splet

NEVERJETNA DEJSTVA O ^EBELAH • ^ebele lahko razlikujejo posamezne slike v smislu, da zaznajo vsako posamezno sliko, medtem ko ~lovek vidi te iste slike kot sklop. • ^ebela ima pet o~es, dvoje ob straneh glave in troje dodatnih v sredini glave, ki ji pomagajo pri letenju. Domneva, da ~ebela zelo dobro vidi, je zmotna. Vidi pa ultravijoli~no svetlobo, ki je za ~loveka nevidna.

Med resni~nostjo in domi{ljijo

-

JUNIJ

14 -

Misteriji 7


Z ANIMIVOSTI

Misteriji v `ivo prakti~ne poti in vaje za doseganje harmonije, ravnovesja in zdravja

JUNIJ 2014 PREMIK ZEMLJE IN ^LOVE[TVA NA VI[JO VIBRACIJO BIVANJA – vodi galakti~ni zgodovinar Vladean Vauhnnick. Na predavanju bo podrobneje predstavljen premik Zemlje in ~love{tva iz tretje v ~etrto dimenzijo. Izvedeli boste, kako bomo do‘ivljali glavni planetarni Dogodek tega premika julija letos in kako se pripraviti, da bomo tedaj ~im bolj ~istega in odprtega srca, saj bodo energije

KNJIGE, ZNI@ANE NA 5 EVROV Pripravljamo prostor za nove knjige in vam nudimo vrsto odli~nih knjig za samo pet evrov. Ponudba velja, dokler so knjige {e na na{ih policah. Naro~ite na www.misteriji.si (kategorija Knjige po 5 evrov) ali 051/307 777.

Kaj vi osebno potrebujete za bolj{e zdravje

Kuharica po revolucionarnem slogu prehranjevanja

Gobe tudi zdravijo!

8 - JUNIJ 14 -

Zdravilna mo~ infrarde~e savne

Kako zdravimo z vibracijami zvo~nih vilic

Zdravo prehranjevanje za ljudi, ki nimajo ~asa

Nasveti in recepti za manj{e tveganje raka kolona

150 receptov za pripravo zdrave hrane s ~esnom

Vse, kar mora vedeti lastnik morskega pra{i~ka

od vsakogar »zahtevale« odlo~itev, kako ‘eli ‘iveti naprej. V petek 6. junija od 18. do 21. ure. EPIGENETIKA – drugi del predavanja o novem holisti~nem pogledu na ~loveka in vesolje – predava Anton Komat, pisatelj, scenarist, ekolog in svobodni raziskovalec. Paradigma genskega determinizma je izra‘ena v osrednji genski dogmi, na kateri temelji genska tehnologija, najbolj tvegana znanost sedanjosti. Nismo in ne bomo ‘rtve svojih genov, nove evgenike, sociobiologije, genske diskriminacije, genskega piratstva in patentiranja ‘ivljenja. Z uporabo kvantnega pogleda na svet se poraja popolnoma nov holisti~ni pogled na ‘ivljenje in ~loveka. ^lovek je sam po sebi ‘iv dokaz kozmi~ne inteligence. V sredo 11. junija od 18. do 21. ure. INDIJSKA KONOPLJA ZA ZDRAVJE – samooskrba in samozdravljenje –sre~anje z Markom Tuhtarjem. Predstavil bo svoja dognanja o uporabi indijske konoplje za zdravljenje in razjasnil u~inke izvle~ka smole na konkretnih primerih te‘kih bolezni, kot tudi vse pozitivne in negativne posledice ob u‘ivanju izvle~ka. V sredo 18. junija od 18,00 do 20,30. AKUPRESURA KOT TERAPIJA – od priprave do izvedbe z izobra‘evalnim orodjem IntPad – 3-urni seminar s prakti~nim prikazom akupresure vodi Milena Plut-Podvr{i~, dr. med., akupunkturologinja, predavateljica in avtorica knjige Pot do srca. Seminar je namenjen izku{enim terapevtom in tistim, ki za~enjajo to pot. Vstop je prost, prijavite se do 16. junija na spletni strani Misteriji.si. V ~etrtek 19. junija od 17. do 20. ure. Misteriji v ‘ivo potekajo v klubskih prostorih revije Misteriji na Zadobrov{ki 88 v Ljubljani. Ve~ informacij o posameznih dogodkih, cenik, popuste in na~in pla~ila najdete na spletni strani www.misteriji.si . Prijave: Ker je {tevilo udele‘encev na delavnicah in predavanjih omejeno, se predhodno prijavite. Prijavite se na www.misteriji.si v rubriki Misteriji v ‘ivo. Kotizacijo pla~ate ob prijavi oziroma najkasneje tri dni pred za~etkom predavanja ali delavnice. Kontakt: 041/677 089, taja@misteriji.si Organizira: MUNAJ, Taja Vetrovec s. p.


Z ANIMIVOSTI

PRE@IVEL POLET NA –62 STOPINJ amere na letali{~u San Jose so zabele‘ile, kako 16-letni de~ek presko~i ograjo in se vtihotapi na letalo, ki je poletelo na Havaje. Slepi potnik se je skril v prostor za kolesa in se onesvestil, ko je bilo letalo 11.000 metrov v zraku in se je temperatura spustila na minus 62 stopinj. Ob pristanku se je osvestil in na{li so ga na asfaltu na letali{~u Kahului v Maui na Havajih. Pri sebi je imel le glavnik. Posebni agent FBI-ja Tom Simon pravi, da gre za pravi ~ude‘, saj so zdravni{ki pregledi pokazali, da je de~ek popolnoma nepo{kodovan. D

IGRA NARAVE

V

abimo bralce, da nam po{iljajo nenavadne fotografije, ko se narava poigra in izoblikuje zanimive stvaritve. Avtorji objavljene fotografije bodo prejeli knji‘no nagrado. Fotografije z opisom po{ljite na: andrej@misteriji.si.

N

enavadna vest o govore~em petelinu prihaja iz Nigerije, kjer naj bi petelin tik pred zakolom spregovoril in to v arab{~ini, kakor je sporo~ila policija. Incident naj bi se zgodil v mestecu v Nigeriji, na lokalnem trgu Makurdi, kjer so veliko gne~o radovednih ljudi razgnali {ele s solzivcem. Menda pa to ni osamljen primer, ko ‘ival pred smrtjo spregovori. Zalman Rosen in njegov delavec Luis Nivelo v New Yorku pravita, da sta tik pred ulovom ribe sli{ala, kako je ta za~ela kri~ati nanju z besedami: »Pazi, konec prihaja!« Rosen je v paniki, ko je sku{al ribo pokon~ati, po{kodoval sebe in kon~al v bolni{nici. Kdo je, ~e je, v resnici spregovoril? Morda slaba vest? Ali vendarle … D

Foto splet

K

ZADNJE BESEDE PRED SMRTJO

SPOMINI PREJ[NJEGA @IVLJENJA

D

r. Masayuki Ohkado, s Fakultete za splo{no izobra‘evanje na Univerzi Chubu na Japonskem, je napisal zanimiv ~lanek o japonskem de~ku, ki trdi, da se spominja svojega prej{njega ‘ivljenja. [e preden je bil star tri leta, je pripovedoval o ‘ivljenju, ki so ga ‘iveli prej, dale~ stran od mesta trenutnega bivali{~a. Izrazil je tudi mo~no ‘eljo, da gre nazaj k svoji prej{nji materi. Njegovi spomini so za~eli bledeti pri sedmih letih in so pri devetih popolnoma izginili. Avtor ugotavlja, da je bilo iskanje po de~kovem preteklem ‘ivljenju neuspe{no, a nekatere informacije vendarle ka‘ejo na paranormalno. Imamo tudi v Sloveniji kak{en primer? D

NOV DOKAZ KEMTRAILOV

^uvaj parkiri{~a! Ga vidite tudi vi? Prikritega ~uvaja v olj~nem deblu – ob gostilni{kem parkiri{~u Asado v Levcu? Podnevi se ~udi, da parkiri{~e nikoli ni prazno, pono~i pa razmi{lja, da najbr‘ le ni vse tako te‘ko, kakor te~ejo pogovori med gosti … Marija Ana

-

JUNIJ

14 -

Misteriji 9

Foto splet

P

onovno smo pri~a novemu dokazu o obstoju kemtrailov. Neprevidnost pilota komercialnega letala, ki je pozabil izklju~iti sistem izpu{~anja kemi~nih snovi pred pristankom, naj bi zabele‘ile tudi varnostne kamere. To je prvi dokaz, da je letalo pri spu{~anju na pisto v zrak odvajalo strupene pline. Resnica je ‘e zelo blizu, vendar kaj nam pomaga, ko je {e vedno dejstvo? D


G

Foto splet

otovo ste pomislili na morske pse, ka~e, {korpijone in podobno. Ni ~isto tako – najve~ji morilec je v resnici razmeroma majhen, to je komar. Povsod na Zemlji, razen na Antarktiki, obstaja pribli‘no 2500 vrst, ki skupaj povzro~ijo okoli 725.000 smrti letno, okoli 200 milijonov ljudi pa zaradi bruhanja in slabega po~utja ni zmo‘no vsaj nekaj dni normalno funkcionirati niti opravljati dela. Vsak denar, namenjen za izkoreninjene bolezni, ki jih povzro~a komar in se prek njega prena{ajo, je s finan~nega vidika dobro porabljen. S tem problemom se aktivno in uspe{no ukvarja Fundacija Billa in Melinde Gates. D

Zdravje SPOMIN – VONJ – SPANJE Bi verjeli, da je vse troje {e kako povezano med seboj? Poskusi na podganah so pokazali, da je poseben vonj, ki so ga vonjale podgane ~ez dan s ponavljanjem, v spanju spro‘il proces krepitve spomina. [e ve~! Mo~nej{i ko je bil vonj, bolj poglobljen je bil spomin. Raziskovalci iz NYU Langone Medical Center so raziskali, kako spomin na neko posebno vonjavo spro‘i v mo‘ganih sposobnost za u~enje. Verjamejo tudi, da bi ta nova dognanja, kako mo‘gani obdelujejo vonjave, lahko pripeljala do novih terapij tudi pri bolnikih z Alzheimerjevo in Parkinsonovo boleznijo, pa tudi pri ljudeh, ki trpijo zaradi shizofrenije.

ZAPRISE@ENI POHODNIKI

Z VLAKNINAMI NAD SR^NI INFARKT

esec maj je bil v Veliki Britaniji dr‘avni mesec hoje. Geoff Nicholson, avtor knjige Izgubljena ve{~ina hoje (The Lost Art of Walking) trdi, da hoja zahteva dolo~eno koli~ino pozornosti in hkrati dopu{~a razmi{ljanje, ki je zaradi mo~nej{ega pretoka krvi skozi mo‘gane lahko bolj kreativno, obenem tudi izostri ~ute. Nekatera imena znanih in pomembnih ljudi so tudi povezana s hojo – Charles Dickens, ki je hodil ve~inoma pono~i, Virginia Woolf, ki je hodila po londonskih parkih, pa George Orwell, Friedrich Nietzsche, Vladimir Nabokov … Veliko ljudi danes hodi zaradi rekreacije, huj{anja, bolj{e telesne pripravljenosti in hojo na~rtujejo kot prosto~asno dejavnost. D

Avtorji {tudije na Harvard School of Public Health v Bostonu so prou~evali, kako vlaknine vplivajo na bolezni srca. Spremljali so veliko {tevilo zdravstvenih delavcev skozi ve~ let. Udele‘enci v {tudiji so bili, glede na vnos vlaknin, razdeljeni v pet skupin. Ugotovili so, da ima skupina z najve~ vlakninami kar 25 % mo‘nosti ve~, da pre‘ivi sr~ni infarkt in 13 % zmanj{ano tveganje za smrt zaradi srca. Zadostna koli~ina potrebnih vlaknin, ki so v ‘itih, sadju in zelenjavi, je 18 gramov dnevno.

M

ZASVOJENOST Z OPEKO

I

Foto splet

ndijec Pakkirappa Hunagundi trpi za redko obliko motnje v prehranjevanju, saj jé opeko, pesek in blato. Tridesetletnik jé opeke od svojega desetega leta. Za pote{itev lakote zdaj na dan poje do eno opeko, tri kilograme blata in gramoza. Baje gre za motnjo, ki je znana pod imenom Pica, to je vztrajno prehranjevanje z ‘ivili brez hranilne vrednosti. Gospod Hunagundi na~rtuje potovanje po vsej Indiji, da poka‘e svojo prehranjevalno odvisnost, zaradi katere, kot zagotavlja, ni utrpel nobenih ne‘elenih u~inkov. D

10 - JUNIJ 14 -

Foto splet

NAJBOLJ SMRTONOSNA @IVAL NA SVETU?

MAMOGRAFIJA POVZRO^A [KODO Tako nekako bi lahko posplo{ili izjavo [vicarskega strokovnega sveta, v sestavi strokovnjakov z medicinskega podro~ja in drugih, ki ocenjuje zdravstvene tehnologije in je dobil naro~ilo, naj pripravi pregled mamografije. Po letu pregledovanj razpolo‘ljivih dokazov in posledic so ugotovili, da mamografija ni varna in sposobna re{evati ‘ivljenja v tolik{ni meri, kot se je to ves ~as zatrjevalo. Nekateri radiologi ‘e usmerjajo svoje pacientke k uporabi drugih tehnologij, kot so termografija, ultrazvok in magnetna resonanca. K prepre~evanju raka seveda pripomore tudi zdrav ‘ivljenjski slog, pravilno prehranjevanje, redno gibanje, ohranjanje zdrave telesne te‘e, izogibanje pitju alkohola, izogibanje elektromagnetnim poljem kot tudi resen premislek o morebitnem hormonskem zdravljenju.

Foto splet

Z ANIMIVOSTI


ZAJEDALCI

Zajedalci v ozadju kroni~nih bolezni

Tatovi teles ^

e ste bili prepri~ani, da so v razvitih dr‘avah zajedalci stvar preteklosti, ni ravno tako. Oku‘ba z njimi je pogostej{a kot si morda predstavljamo. Sodoben na~in ‘ivljenja ustvarja v telesu idealne pogoje za njihovo uspe{no bivanje. Nekateri strokovnjaki celo menijo, da je ve~ kot devetdeset odstotkov svetovnega prebivalstva kroni~no oku‘enega z enim ali ve~ zajedalci. Ti lahko dolgo tiho ‘ivijo v nas, nam kradejo hrano, nas zastrupljajo in se naselijo v vse dele telesa. Zajedalci so pobili ve~ ljudi kot vse vojne v ~love{ki zgodovini, je v eni svojih dokumentarnih oddaj poro~al National Geographic. So nadvse raznolika ‘ivljenjska vrsta, ena najuspe{nej{ih in naj{tevil~nej{ih. To so vsiljivci v telesu, ki jemljejo hrano svojim gostiteljem in jim hkrati prina{ajo {tevilne druge te‘ave. Naturopat Alan E. Baklayan, avtor knjige Paraziti, skriti vzrok mnogih bolezni, celo ugotavlja, da so prav zajedalci skriti vzrok {tevilnih, ne le akutnih, ampak tudi kroni~nih bolezni, ki jih sicer povezujemo s staranjem. Zelo verjetno je, da jih imamo naseljene v kak{nem organu ali telesni votlini, kjer ‘ivijo na na{ ra~un in nam ru{ijo presnovo, je prepri~an.

nih, tkivih ali krvi – med drugim v plju~ih, jetrih, mi{icah, ‘elodcu, mo‘ganih, ko‘i, sklepih in celo v o~esih. Nekateri so tako majhni, da jih je mogo~e videti le pod mikroskopom (na primer plazmodiji, ki povzro~ajo malarijo), ve~je ~revesne zajedalce, kot so gliste in trakulje, pa lahko vidimo s prostim o~esom in so na koncu lahko grozljivo dolgi – po ve~ metrov. Zajedalci na{emu telesu porabijo osnovna (esencialna) hranila, kot so ‘elezo, vitamin B12 in sladkorji, kar samo po sebi povzro~a utrujenost, slabokrvnost, omoti~nost in hipoglikemijo. Poleg tega izlo~ajo strupe, ki botrujejo dodatnim te‘avam. Poleg prebavnih te‘av se ob oku‘bi z zajedalci pojavljajo {e {tevilne druge, na primer motnje zbranosti in razpolo‘enjske motnje. Nekateri povzro~ajo neposredne po{kodbe tkiva in vnetja. Te‘ave so odvisne od dela telesa, ki ga zajedalec naseli, in strupov, ki jih izlo~a.

Zajedalci na{emu telesu porabijo esencialna hranila, kot so ‘elezo, vitamin B12 in sladkorji. jih lahko naenkrat obstaja celo ve~ vrst. Tiste, ki povzro~ijo akutne in o~itne bolezni, morda ni te‘ko odkriti, a {tevilni ostajajo skriti in nih~e, niti zdravnik, nanje ob nekaterih te‘avah niti ne pomisli. Naselijo se v razli~ne dele telesa in so razli~nih velikosti. Ne prizadenejo le ljudi s slabimi higienskimi navadami, ampak vse. Oku‘imo se, ~e zau‘ijemo jaj~eca ali li~inke, ki se potem izle‘ejo v na{em telesu. Notranji zajedalci pa ne naseljujejo le ~revesja, ampak so lahko kjerkoli v telesu, v drugih telesnih votlinah, orga-

NITI DOMA NISMO VARNI

[e bolj znana in nekoliko kontroverzna naturopatinja dr. Hulda Regehr Clark je pri svojih pacientih, ne glede na dol‘ino seznama njihovih simptomov (od kroni~ne utrujenosti do neplodnosti in psihi~nih te‘av), iskala le dve {kodljivi stvari: onesna‘evalce in zajedalce. Zajedalci so lahko povsod okoli nas, v zraku, hrani in vodi. V enem ~loveku

Foto splet

PRE@IJO POVSOD

Za trakulje so zna~ilne kljukice, ki so videti kot ‘relo morskega psa, s katerimi se prisesajo na sluznico prebavil.

Zajedalcem, ki so ‘e prisotni v zmernem podnebnem pasu, kjer ‘ivimo, se pridru‘ujejo novi, ki so jih prej poznali le drugod po svetu. V sodobni globalni dru‘bi, kjer ni~ ve~ ni tako oddaljeno, da ne bi bilo dosegljivo, in lahko hitro potujemo z enega konca sveta na drugega, lahko z nami in s tovorom (‘ivili), prinesemo tudi ne‘elene slepe potnike. Zaradi podnebnih sprememb se nekateri prena{alci (vektorji) zajedalcev selijo v predele, kjer jih prej niso poznali in povsem dobro uspevajo. Nekatere bolezni, ki so bile prej lokalno omejene, so zdaj ‘e postale svetovna nadloga. »Razvite« dr‘ave torej nanje

-

JUNIJ

14 -

Misteriji 11


T ATOVI

TELES

niso imune. Zajedalci pa se lahko {e bolj hitro in nenadzorovano {irijo med ljudi, ki so nanje povsem neprilagojeni in slab{e odporni.

RANLJIVI PLEN V na{e telo zaidejo na razli~ne na~ine. Lahko jih v razli~nih razvojnih fazah zau‘ijemo z vodo, hrano ali pa v usta zaidejo z umazanimi rokami. Prehranski vir oku‘be ni le slabo kuhano meso, ampak tudi sadje ali zelenjava, umazana z zemljo ali gnojilom. Mikroskopsko majhni zajedalci, kot so giardije in kriptosporidiji, zaidejo celo v vire pitne vode in ne podle‘ejo ustaljenim ~istilnim metodam, kot je kloriranje vode. Pitna voda je sicer pod nadzorom, pri ~emer pravilnik predpisuje mejo, torej {tevilo organizmov, ki je v njej {e dovoljeno, kar pa ne pomeni, da jih v vodi ni.

V HRANI, VODI, ZEMLJI … Do oku‘be z zajedalci lahko pride na vrsto na~inov: • ob fizi~nem stiku z oku‘eno osebo (na primer s spolnimi odnosi); • s prenosom prek oku‘enih predmetov, rok, ~e jih zanesemo v usta; • s prstjo, v kateri so ostanki iztrebkov; • ~e jemo surovo ali ne dovolj kuhano oku‘eno meso; • s pitjem oku‘ene vode; • s slabo opranim surovim sadjem in zelenjavo; • ob stiku z oku‘enimi doma~imi ‘ivalmi; • s surovim, nepasteriziranim mlekom (kriptosporidij); • z vektorskimi prena{alci (komarji, ‘ivina); • z ektoparaziti (klopi, bolhe, u{i, pr{ice).

12 - JUNIJ 14 -

Z vbodom oziroma ugrizom nam lahko oku‘bo z zajedalci prinesejo tudi ‘u‘elke, ki pijejo kri; bolhe nam na primer lahko vcepijo li~inke trakulje. Oku‘be z zajedalci so pogostej{e med otroki, ti pa so tudi bolj ranljivi, saj izguba pomembnih hranil zanje lahko pomeni zaostanek v razvoju. K {e ve~ji oku‘enosti sodobnega prebivalstva verjetno prispeva obremenitev okolja in telesa s strupi, ki nas obdajajo. Ti slabijo na{ imunski sistem in za vse vrste oku‘b smo {e bolj ranljivi ter jih te‘je premagujemo.

ZNAJO SE SKRITI Pravzaprav ima prav vsak med nami lahko v telesu enega ali ve~ zajedalcev, le da imajo tisti z mo~nej{o imunsko obrambo zaradi njih vsaj na pogled manj te‘av. Za pre‘ivetje zajedalca ni najbolje, da nas ubije takoj, saj smo vir njegove hrane. Lahko pa na primer na za~etku povzro~i alergijski odziv. S~asoma pride do pomanjkanja hranil in potem do vse slab{ega zdravja gostitelja. Pri kroni~nih oku‘bah ni tako lahko odkriti njihovega vzroka. Po nekaterih teorijah so prav zajedalci lahko v ozadju {tevilnih redkih bolezni, ki postajajo vse pogostej{e, na primer fibromialgije in sindroma kroni~ne utrujenosti. Oku‘ba postane o~itna in nevarna, ko je poru{eno imunsko ravnovesje gostitelja, pojavijo se razli~ne bolezni. Tedaj so te‘ave lahko celo usodne. Ve~ina oku‘b pa po~asi in tiho ubija na{e zdravje, ne da bi se sploh zavedali, kaj je vzrok na{ega slabega po~utja in ne da bi to odkril na{ zdravnik. Ta lahko te‘ave ozna~i celo za psihi~ne oziroma psihosomatske, ker ne najde njihovih organskih povzro~iteljev. Laboratorijske preiskave, ~e jih sploh naro~ijo, nujno ne doka‘ejo vseh oku‘b. Zajedalci se na primer lahko zavarujejo s pomo~jo mukopolisaharidov, ki jih pripnejo nase, da ostanejo neopa‘eni. Imajo tudi druge metode prikrivanja.

Da zajedalci povzro~ajo vse bolezni in kako se jih lahko znebimo, v knjigi (naro~ite jo na 051/307 777) opisuje nem{ki naturopat.

Poleg tega pa so lahko v telesu v razli~nih razvojnih fazah in morebitna zdravila ne delujejo na vse.

NEPOJASNJENI SIMPTOMI Na zajedalce bi morali pomisliti, kadar se soo~amo z nerazlo‘ljivimi simptomi, kot so: • utrujenost, apati~nost; • pomanjkanje teka; • razdra‘ljivost; • nespe~nost; • neizrazite bole~ine (ne le v prebavilih, ampak tudi v sklepih ali kje drugje); • spremenjeno ~revesno izlo~anje; • vetrovi; • nenehna lakota; • ko‘ni izpu{~aji; • srbe~ zadnjik; • srbe~a u{esa; • ko ne najdemo drugega vzroka slabega po~utja.

IN [E DOBRE NOVICE Dobra novica je, da je veliko zajedalskih oku‘b mogo~e prepre~iti ali zdraviti.


T ATOVI @al pa so pogosto neodkrite in nezdravljene. Naravnost grozljiva je misel, da so lahko ta trenutek v nas in z nami tekmujejo za vsak gri‘ljaj hrane, ki jo zau‘ijemo, mi pa se iz dneva v dan zaradi tega bojujemo z utrujenostjo. »Je res normalno, da vse ve~ ljudi trpi za glavoboli, kroni~no utrujenostjo in slabo prebavo?« se spra{uje avtor knjige Paraziti, skriti vzrok mnogih bolezni. Se moramo res sprijazniti z vse pogostej{imi izbruhi herpesa, prehladnih obolenj in obdobij depresije? In zakaj danes ‘enske {tejejo dni do naslednjega glivi~nega vnetja no‘nice? Prepri~an je, da {tevilne te‘ave lahko re{imo sami, z dobrimi starimi metodami za zatiranje zajedalcev. Pri tem pa verjetno hkrati izbolj{amo mo‘nosti za spopad z nekaterimi kroni~nimi boleznimi, ki nas pestijo. Tudi za odpravo ponavljajo~ih se glivi~nih oku‘b je po njegovem mnenju zelo pomembno, da pred za~etkom njihovega zdravljenja opravimo z zajedalci, {e posebno s trakuljami, glistami, podan~icami in giardijo. [ele potem se stanje ~revesja popravi in la‘je zmagamo tudi v boju z glivicami.

ZDRAVILA PREDPI[E ZDRAVNIK Za~nimo spopad z zajedalci pri zdravilih, ki jih ponuja uradna medicina. V Sloveniji so za ta namen na voljo metronidazol (Efloran) in atovakon (Malarone), ki sta antiprotozoika (delujeta proti

@IVLJENJSKI KROGI Zajedalci imajo zanimiv ‘ivljenjski krog. Ve~inoma se iz jaj~ec ali cist razvije li~inka, iz katere potem nastane odrasla oblika. Te oblike lahko gostijo razli~ne ‘ivali. Kadar gostitelj prena{a jaj~eca ali ciste zajedalca, govorimo o vektorju. Vektor je na primer lahko komar (malarija). Ljudje smo lahko kon~ni, vmesni ali naklju~ni gostitelji zajedalcev.

TELES

pra‘ivalim) ter antihelmintiki albendazol (Dalben, Zantel) in mebendazol (Vermox). Predpi{e jih lahko le zdravnik. Jemati jih je treba v skladu s predpisanim re‘imom, sicer morda ne bodo delovala. Pogosto je ~ez nekaj ~asa (dva do {tiri tedne) potrebno zdravilo jemati {e enkrat, da uni~i {e tiste razvojne oblike, ki so prvi~ u{le zdravljenju. V~asih je bolje, da zdravilo jemlje vsa dru‘ina, ker se sicer oku‘ba prena{a z enega na drugega ~lana. Ob zdravljenju priporo~ajo {e higienske ukrepe, kot je pranje brisa~ in rjuh, a tudi dosledno odstranjevanje zajedalcev pri hi{nih ljubljen~kih.

MULTIZAPER Multizaper MZ2020 je biofrekven~na naprava, narejena po navodilih dr. Hulde Clark in na~rta Nikole Tesle, ki s {ibkimi elektri~nimi impulzi v telesu uni~uje parazite, {kodljive bakterije, viruse in glivice.

POMO^ NARAVE Nekateri se zajedalcev lotijo z naravno pomo~jo, ‘e zato, da se izognejo obisku pri zdravniku, pa tudi, ker naj bi bila naravna zdravila telesu prijaznej{a. A vedeti moramo, da so nekatera u~inkovita naravna zdravila proti zajedalcem skoraj ravno tako ali {e bolj strupena kot sinteti~na. Zato moramo biti tudi z njihovo uporabo previdni. Preden za~nemo s postopkom odstranjevanja zajedalcev, ~revesje in telo pripravimo s ~i{~enjem. V ta namen si lahko pomagamo z bla‘jimi naravnimi odvajali. Izberimo taka sredstva, ki iz telesa pomagajo odstraniti ~im ve~ te‘kih kovin in strupov, a so hkrati varna in preverjena. Preprosta in naravna metoda ~i{~enja je lahko post. V nadaljevanju si oglejmo nekaj rastlin, ki veljajo v boju z zajedalci za najuspe{nej{e. • Enoletni pelin (Artemisia Annua) je ena najbolj znanih rastlin z delovanjem proti zajedalcem. Tradicionalno ga ponekod uporabljajo celo za zdravljenje malarije. Proti ~revesnim zajedalcem bo deloval nam bolj znani navadni pelin (Artemisia Absinthium), ki s svojimi gren~inami vsesplo{no spodbuja delovanje prebavil. • Lupino ~rnega oreha (Juglans Nigra) oziroma njeno tinkturo uporabljajo za

Multizaper harmonizira energijsko raven organov in krepi imunski sistem, v dobr{ni meri pa re{uje tudi naslednje te‘ave: • zdravljenje glivi~nih obolenj, • lasje nehajo izpadati in celo bolje rastejo, • pove~a se mo‘nost zanositve, • re{uje problem potence pri mo{kih, • zmanj{uje utrujenost in nespe~nost, • izbolj{uje sluh in vid, • izginja ob~utek lakote.

Cena: 349 € Multizaper dobite na Misteriji.si ali 051/307 777.

-

JUNIJ

14 -

Misteriji 13


TATOVI

TELES

odstranjevanje razli~nih zajedalcev, vklju~no s podan~icami, glistami in trakuljami. Za pripravo tinkture je treba oreh nabrati, ko je {e zelen. • Izvle~ek grenivkinih pe{k je varen in koristen pripravek, ki deluje proti zajedalcem in glivi~nim oku‘bam. • Klin~ke ali nageljnove ‘bice v naravnem zdravilstvu ‘e dolgo uporabljajo kot pomo~ proti bole~inam, mikrobom in tudi zajedalcem. Njihovo olje naj bi

razgradilo jaj~eca ~revesnih glist. • ^esen je staro in preverjeno ‘ivilo {tevilnih dobrih u~inkov, ki so ga tudi v slovenskem tradicionalnem zdravilstvu ‘e od nekdaj priporo~ali proti zajedalcem. • Bu~na semena so {e eno preprosto in u~inkovito sredstvo za ~i{~enje. Surova semena lahko iz‘enejo {tevilne zajedalce. Pa {e dobra so in jih lahko prigriznemo kadarkoli.

• Navadni ~e{min (Berberis Vulgaris) so

v {tevilne namene, tudi proti zajedalcem, od nekdaj uporabljali v Srednji Aziji, Indiji, na Kitajskem in v Evropi. • Kanadski zlati koren (Hydrastis Canadensis) je vsesplo{no uporabna rastlina in za nekatere tudi u~inkovito sredstvo proti giardiji. • Mira je kombinacija eteri~nega olja in smole, ki ji nekateri pripisujejo kar 98-odstotno u~inkovitost ob uporabi

GOMAZENJE PO TELESU

VAS KAJ SRBI? Podan~ice (Enterobius vermicularis) so kot tanke bele centimetrske nitke, ki naselijo predvsem spodnji del ~revesja. V zmernem podnebnem pasu so to najbolj raz{irjena vrsta glist. [irijo se lahko po vsej trebu{ni votlini, tudi v plju~a … Jaj~eca le‘ejo v ko‘ne gube zadnjika. Najpogostej{i znak oku‘be je mo~no srbenje danke in zadnjika, zlasti pono~i. Redko jo spremljajo kr~i, slabosti, driska, kri na blatu, pa tudi vznemirjenost, slab{i spomin … Pogosto znaki oku‘be spominjajo na vnetje slepi~a. Lahko pride tudi do vnetja se~il in rodil.

14 - JUNIJ 14 -

^e se otrok praska okoli zadnjika, jaj~eca z rokami potem spet zanese v usta, ali pa na hrano in razli~ne predmete. Jaj~eca se lahko {irijo celo po zraku. Kroni~na oku‘ba se pri ‘enskah ka‘e s te‘avami na rodilih. Ta drobna glista je raz{irjena po vsem svetu in je pogostej{a pri otrocih kot pri odraslih. Po podatkih svetovne zdravstvene organizacije je z njo oku‘enih 1,2 milijarde ljudi.

ob~asno driske. Pri dlje ~asa trajajo~i nezdravljeni glistavosti otrok slab{e napreduje v razvoju. Dozorele gliste neprestano dra‘ijo ~revesno sluznico in povzro~ajo po{kodbe. Hud zaplet lahko nastopi, ~e klob~i~ glist zama{i ~revo.

LJUBLJEN^KOV NE POLJUBLJAJTE Pasje in ma~je gliste so sorodnice ~love{kih. Oku‘eni

psi in ma~ke izlo~ajo njihova jaj~eca s svojimi iztrebki in tako oku‘ijo okolico. Njihove li~inke se v ~loveku sicer ne razvijejo v odrasle gliste, a potujejo po ~love{kem telesu predvsem v jetra, plju~a, mo‘gane in o~i ter pri nekaterih povzro~ajo vnetja, visoko temperaturo, ka{ljanje in po{kodbe, ki so lahko tudi trajne (slepota). Oku‘be so te‘je pri otrocih. Zato je potrebno ob majhnih otrocih {e posebej skrbeti, da pri hi{nih ljub-

^RVI, KI NAS IZ^RPAVAJO V nasprotju s podan~icami imajo ~love{ke gliste Ascaris lumbricoides videz de‘evnika in so lahko precej velike. Dolge so 25 do 30 centimetrov in {iroke okoli pet milimetrov. Iz jaj~ec se v ~revesu izle‘ejo li~inke, ki potujejo po telesu skozi razli~ne organe, jetra, srce in nazaj v ~revo. Telo iz~rpavajo in zastrupljajo. Pri oku‘bah z glistami se pojavi utrujenost, zaspanost in kolobarji okoli o~i. Pojavljajo se lahko bole~ine v trebuhu, kr~i, napenjanje in

Foto Infect Med

P

rva od dveh glavnih skupin zajedalcev so helminti oziroma »~rvi«, med katere spadajo vse gliste, filarije, metljaji in trakulje. V Sloveniji so najpogosteje odkrite oku‘be s podan~icami. Druga skupna so zajedalske pra‘ivali, kamor spadajo giardije, toksoplazme, kriptosporidiji, amebe, tripanosomi, babezije in trihomonasi.

^love{ke gliste Ascaris lumbricoides, odstranjene v operaciji enega samega pacienta.


T ATOVI 10-ih miligramov na kilogram telesne te‘e, v treh dneh. Pri uporabi omenjenih pripravkov bodimo previdni zaradi morebitnih alergij; pogostej{e so alergije na pelin, nageljnove ‘bice in oreh.

UBIJANJE S FREKVENCAMI Protizajedalsko zdravljenje dr. Regehr Clarkove spremeni notranje okolje ljen~kih redno odpravljamo zajedalce.

KLJUKASTE VELIKANKE Trakulj je ve~ vrst. Zanje je zna~ilna splo{~ena oblika in kljukice (ki so pove~ane videti kot ‘relo morskega psa), s katerimi se prisesajo na sluznico prebavil. ^love{ko trakuljavost povzro~ata predvsem dve vrsti trakulje: goveja in svinjska, katerih li~inke ‘ivijo v mi{icah goveda in pra{i~ev. Trakulja lahko v ~love{kem telesu ‘ivi tudi do petnajst let, navadno v tankem ~revesu. Dolga je lahko ve~ metrov. Ima verigo iz nekaj tiso~ odrivkov, v katerih dozoreva ogromno {tevilo jaj~ec, ki s ~love{kim blatom pridejo na prosto. Znaki oku‘be so razli~ni; {tevilni zanjo niti ne vedo, pri drugih se pojavljajo bole~ine v trebuhu, povi{ana telesna temperatura, pomanjkanje teka, bruhanje, vrtoglavica ali glavobol. Trakulja nekoliko zavre delovanje imunskega sistema. Pojavi se lahko tudi slabokrvnost zaradi izgube krvi. Pri oku‘bi s svinjsko tra-

tako, da postane za zajedalce nadvse neugodno. Poleg rastlinskih pripravkov priporo~a velike odmerke L-cisteina in koencima Q10. Pomemben del njene metode pa je tudi bioresonanca, ki je za odpravo zajedalcev nasploh priljubljena. Temelji na elektromagnetnem valovanju, ki ga oddajajo vsi ‘ivi organizmi, tudi zajedalci. Valovanje lahko bioresonan~na naprava zazna. Nato terapevt zapis frekvence valovanja ra~unalni{ko preoblikuje v

kuljo obstaja {e dodatna nevarnost: da se ~lovek sam oku‘i z jaj~eci, ki jih izlo~a z blatom. V tem primeru se li~inke razvijejo v njegovih mi{icah (bole~ine, kr~i v mi{icah), pogosto pa tudi v mo‘ganih (vrtoglavice, te‘ave pri hoji, epilepsiji podobni napadi …) ali o~eh (te‘ave z vidom). S trakuljami je oku‘enih ve~ kot pol milijarde ljudi.

POVZRO^A PROMETNE NESRE^E Zajedalec Toxoplasma gondii povzro~a toksoplazmozo. Njegov kon~ni gostitelj je ma~ka (dobi jo prek pti~ev ali glodavcev). Po zau‘itju se zajedalec razmno‘uje v ~revesu gostitelja in odlaga jaj~eca v njegove iztrebke. Oku‘imo se lahko z zau‘itjem jaj~ec, zaradi neumitih rok po ~i{~enju iztrebkov, po delu na vrtu, kjer se gibljejo oku‘ene ma~ke, ali prek nezadostno toplotno obdelanega mesa. Ve~ini ljudi oku‘ba s toksoplazmo ne povzro~a posebnih te‘av, pri nekaterih pa se pojavijo zmerno povi{ana telesna temperatura, po~utijo se utrujene, bolijo jih mi{ice in imajo

TELES

zrcalno obliko, ki jo po{lje nazaj v telo. Pravzaprav dr. Regehr Clarkova v svoji knjigi Terapija za vse bolezni podaja natan~na navodila za izdelavo naprave (zaperja) z razponom frekvenc, ki naj bi deloval na vse majhne {kodljive organizme. V knjigi so prav tako navedene njihove frekvence.

KALCKERJEV PROTOKOL Ostaja {e ve~ uspe{nih protokolov za za-

pove~ane bezgavke. Potek je te‘ji pri ljudeh z oslabljenim imunskim sistemom, kjer se lahko ka‘e s prizadetostjo mo‘ganov. Toksoplazmoza je nevarna za plod, ~e se mati oku‘i med nose~nostjo. S toksoplazmozo je verjetno oku‘enih okoli 60 odstotkov Slovencev. Zanimivo pa je, da toksoplazmoza po nekaterih raziskavah vpliva na ~lovekovo vedenje, bila naj bi celo dejavnik tveganja za prometne nesre~e.

dia sicer ne povzro~a zdravstvenih te‘av, v~asih pa povzro~i vnetje prebavil in ‘ol~nika, ki se ka‘ejo kot driska, izpu{~aji po ko‘i, neje{~nost, bole~ine v zgornjem podrebrju. Oku‘ena oseba, tudi ~e sama nima zdravstvenih te‘av, lahko izlo~a ciste z blatom tudi do pol leta. Bolezen je zelo nalezljiva (prek oku‘enih predmetov, rok, vode, doma~ih ‘ivali).

ZAJEDALEC V »PITNI« VODI

Malarija prizadene na leto nekaj slovenskih in nekaj tiso~ svetovnih popotnikov ter kar 300 do 400 milijonov ljudi na prizadetih obmo~jih. Tudi malarijo povzro~ajo pra‘ivalski zajedalci, in sicer ve~ razli~nih plazmodijev. Prena{ajo jih oku‘ene samice komarja mrzli~arja iz rodu Anopheles. Zajedalci se najprej naselijo v jetrih, pozneje zaidejo v krvni obtok in napadejo rde~a krvna telesca, ki zaradi njih po~ijo. Ob razpadu pa se pojavijo bolezenski znaki, kot je vro~ina v valovih. Ti se lahko pojavijo kmalu, lahko pa {ele ve~ mesecev in celo let po oku‘bi. Ob te‘jem poteku bolezni je malarija lahko usodna ali pa pusti kroni~ne posledice.

UBIJALSKA MALARIJA

Giardia lamblia je zajedalec, ki ‘ivi v ~revesju, pogosto pa tudi v ‘ol~niku ~loveka, kjer se razmno‘uje. V ~love{kem blatu ‘ivi v obliki cist, ki so zelo odporne. V vla‘nem okolju pre‘ivijo ve~ mesecev, odporne pa so tudi na koncentracije klora, ki uni~i ve~ino ~revesnih bakterij. Po drugi strani jih hitro uni~ita su{enje in son~na toplota. Giardiaza je ena najbolj raz{irjenih zajedalskih bolezni po svetu. Po nekaterih podatkih je z njo oku‘ena petina svetovnega prebivalstva. Zaide tudi v slovenske vodovodne sisteme. V najbolj{em primeru giar-

-

JUNIJ

14 -

Misteriji 15


T ATOVI

Z AJEDALCE

TELES

naselitev v na{em telesu, opozarja komplementarni zdravnik Keith Scott-Mumby v svoji knjigi Priro~nik za zajedalce (The Parasites Handbook). Oku‘ba se lahko hitro ponovi.

RADI IMAJO SLADKOR

Ameri{ka zdravnica Hulda Regehr Clark v knjigi (naro~ila na www.misteriji.si in 051/ 307 777) pi{e, kako zajedalce odkrijemo in odpravimo, tudi z bioresonanco.

tiranje zajedalcev. Eden od njih je Kalckerjev protokol, ki vklju~uje jemanje: • klorovega dioksida, izredno mo~nega ubijalca patogenov (uporabljajo ga tudi za ~i{~enje pitne vode); • morske vode, zaradi pomembnih rudnin; • kremenastih alg, zaradi posebnega delovanja na zajedalce; • rastline dragu{e (Lepidium Latifolium) iz vrst kri‘nic, ki razbije za{~itni pla{~ zajedalcev in izni~i oksalate; • uradnih zdravil; • ricinusovega olja za la‘je izlo~anje zajedalcev iz telesa; • pripravkov indijske melije, bolj znane kot neem (Azadirachta indica), ki jo za spopad z zajedalci uporabljajo v ajurvedski tradiciji; • probiotikov za la‘je vzpostavljanje normalne ~revesne flore, ki jo lahko zajedalci in njihovo zdravljenje uni~i. Odpravljanje zajedalcev ne bo imelo posebnega smisla, ~e se nismo hkrati pripravljeni odpovedati nekaterim navadam, ki so prvotno povzro~ile njihovo

16 - JUNIJ 14 -

Obstaja neposredna povezava med telesnim pH in zajedalci. Naravno ravnovesje kislin in baz v telesu je nestabilno, zato ga morajo telesni biokemi~ni procesi neprestano uravnavati. Kri naj bi imela rahlo bazi~ni pH, okoli 7,4. Ob naravnem ravnovesju bi slabe bakterije, virusi, amebe in zajedalci te‘ko uspevali. A ob sodobnem na~inu ‘ivljenja se razmerje nagiba v prid rahle kislosti, kar zajedalci izkoristijo za svoje razmno‘evanje, obilje sladkorja v na{i prehrani pa je zanje dobra hrana. Osnova boja z notranjimi vsiljivci je torej zdrava prehrana, s ~im manj sladkorja, bele moke in alkohola. V ~asu ~i{~enja je treba spiti {e posebno veliko vode, da pospe{imo ~i{~enje ~revesa in odstranjevanje zajedalcev in njihovih jaj~ec iz telesa. Podobno vlogo imajo prehranske vlaknine. Delovanje imunskega sistema v tem ~asu pa je morda dobro v tem obdobju dodatno okrepiti z jemanjem vitamina C. Doma se dr‘imo naslednjih pravil: • vse meso naj bo dobro kuhano – surovo meso dr‘imo stran od sve‘e hrane, pazljivo umivajmo kuhinjske pripomo~ke, deske in roke, ki so bili v stiku z njim; • temeljito umivajmo sadje in zelenjavo; • umivajmo roke pred pripravo hrane in pred jedjo; • pazimo, kako ravnamo s hi{nimi ljubljen~ki, skrbimo za redno notranje in zunanje odstranjevanje zajedalcev in ne pustimo, da bi nas ali na{e otroke lizali po obrazu (saj vemo, kje vse {e li‘ejo); • privo{~imo si redno in kakovostno spanje – tudi to je predpogoj za dobro imunsko obrambo. Aj{a Kranjc

D

ODKRIJE IN ODPRAVI

A

li imamo v sebi zajedalce, nam zanesljivo poka‘e bioresonanca. Z bioresonanco pa jih tudi odpravljamo, ne da bi telesu {kodovali. Zaradi tega in zaradi dokaj prijazne dostopnosti, v Sloveniji je ve~ deset bioresonan~nih ordinacij, v mnogih delajo zdravnice, vam to alternativno metodo predstavljamo s pomo~jo zdravnice Antonine Rome. Ima svojo bioresonan~no ordinacijo v ljubljanski [i{ki, je predsednica Zavoda za bioresonanco in vodi sekcijo za bioresonanco pri slovenskem Zdru‘enju za integrativno medicino. »V bioresonanci uporabljamo tri metode testiranja prisotnosti zajedalcev. Sama uporabljam elektroakupunkturo; s tipalom se dotikam kon~nih akupunkturnih to~k na rokah in nogah. Gledam odklone na skali meridijanov. Kjer so odkloni, potem testiram, kateri od parazitov je odgovoren za ta odklon, kar se poka‘e v izbolj{anju vrednosti meridijanske to~ke,« razlaga strokovnjakinja za bioresonanco in pojasnjuje: »Drugi mo‘nosti testiranja sta mi{i~ni test in nihalo. Tisti paraziti, ki so spremenili vrednost na meridijanski to~ki, nam naka‘ejo, da bi terapija izni~ila frekven~ne vzorce teh parazitov. Paraziti so namre~ lahko v tako majhnih koncentracijah, da biokemi~no v laboratorijih niso dokazljivi, a lahko da so neko~ bili prisotni in so v telesu zdaj samo {e njihovi frekven~ni vzorci v klastrih vode. Bioresonan~ni aparati jih zaznajo in potem tudi terapirajo. In to je ta razlika od biokemi~nih pristopov.« Je testiranje z bioresonanco zanesljivej{e od ugotavljanja parazitov po klasi~nih biolo{kih metodah? Elektroakupunkturna je meni najljub{a. Sicer pa se vse tri metode dopolnjujejo. Recimo, kadar se zaradi stalne akupresure elektroakupunkturna to~ka ‘e izravna in to to~ko izgubimo, potem uporabim drugi dve tehniki testiranja. Razli~ne tehnike dopolnjujem ali pa jih uporabljam za preverjanje.


ZAJEDALCI, BIORESONANCA

Bioresonanca, alternativna metoda prijaznega zdravljenja

Zajedalce odkrije in odpravi Ali dolo~ite, kateri zajedalec je naseljen v telesu? Na~eloma me ne zanima, kaj to~no pi{e na ampuli. Bolj me zanimajo sami frekven~ni vzorci v ampuli. Iz priro~nika seveda lahko razberem, za katerega zajedalca gre, ker so v informacijskih ampulah razvr{~eni po skupinah; tako se lahko orientiram, ali gre za krvne parazite, parazite v mi{icah, centralnem ‘iv~evju, ~revesju … In ne samo za parazite, tudi ~rve, protozoje, razli~ne skupine teh parazitov. S frekvencami tudi zdravite … Ja, pri odpravljanju frekven~nih nihanj zajedalcev uporabljam isti aparat kot pri testiranju. Toda bolnika prej {e seveda pogledam in ugotovim, kaj ima v terapiji prednost. Lahko da je pred frekven~nim zdravljenjem potrebna {e kaka druga priprava organizma, denimo priprava jeter, ~revesja, limfnega sistema. Ko je bolnik pripravljen, vzamem obremenilno ampulo in v aparatu nastavim parametre, ki signale invertirajo in inverzne signale vra~am v telo. ^e parazit niha z neko dolo~eno frekvenco, kot jih je dolo~ila biologinja Hulga Clark, aparat napravi inverzno sliko tega frekven~nega vzorca in ga vrne v aparat. In s tem du{imo tisto prvotno amplitudo parazita ali pa frekvenco.

Kolikokrat je treba v ambulanto? To je pa ~isto odvisno od posameznika – kako se odziva na terapije in kako dobro smo pripravili organizem na izlo~anje. Za celostno obravnavo parazitov so potrebne tri terapije, v~asih tudi pet. V dodatno pomo~ doma so priporo~ljivi zaperji, frekven~ni generatorji. So za‘eleno dopolnilo bioresonan~ni terapiji. Je bioresonanca primerna za otroke? Bioresonanca je elegantna metoda ravno za obravnavo dojen~kov. Ker je neinvazivna, enostavna, lahka. In za vse ostale … Z bioresonanco lahko zdravimo tudi depresivne, kadar so vzrok paraziti, ki

frekven~no obremenjujejo centralni ‘iv~ni sistem. Depresija seveda ni posledica samo parazitne obremenitve, ampak lahko pomislimo tudi na to. Se ljudje po~utijo slabo med zdravljenjem, ko se v njih razkrajajo paraziti, se spro{~ajo toksini? Pomembna je priprava organizma. Preden se lotimo izlo~anja parazitov, je zelo pomembno, da na to pripravimo izlo~evalne organe. In tudi, da po vsakem odstranjevanju parazitov izvr{imo {e dodatne ukrepe po posebnem protokolu. Med sámo terapijo pa seveda s tinkturami in dolo~eno zelenjavo: je~menovo travo, zeljem, ohrovtom, {parglji, {pina~o in rde~o peso. Statisti~no gledano na{teta zelenjava mo~no zmanj{a prisotnost parazitov. V bioresonan~ni ordinaciji prej najdete parazite kot v klasi~ni ordinaciji? Verjamem, da bi imela v ordinaciji splo{ne prakse tudi jaz velike te‘ave, da bi parazite mimogrede prezrla. V splo{ni ambulanti zdravnik nima mo‘nosti takega pregleda. V bioresonanci pregledamo ne samo parazite; pregledamo ve~ stvari in dolo~imo prioritete, ko vidimo, kaj je najbolj obremenilno. Lahko da so paraziti prisotni, ampak da niso glavna stvar, ki obremenjuje, lahko da je prioriteta kaj drugega. Jo‘e Vetrovec

D

Natan~nej{e informacije in seznam slovenskih bioresonan~nih ambulant: Zavod za bioresonanco, www.zzbr.si

Foto L. Z.

Jih nihanje uni~i? Z bioresonanco ustvarimo neugodne pogoje, da jih, ~e se tako izrazim, izbezamo iz celic. Ob tem bolniki jedo dolo~eno vrsto zelenjave, ki parazitom ne ustreza, uporabljajo tinkture, ki pripomorejo k njihovemu zatiranju.

Z bioresonanco ustvarimo neugodne pogoje za zajedalce, da jih tako izbezamo iz celic.

Antonina Rome

-

JUNIJ

14 -

Misteriji 17


PREOBRAZBA ZEMLJE

Kako bomo ljudje do‘ivljali veliki planetarni Dogodek julija letos? (2)

Preobrazba du{ in teles

Ali bo to dogajanje »vznemirilo« dru‘beno, politi~no in drugo ‘ivljenje? Takoj za posredovanjem ogromnega impulza prosvetljene mo~i se bo na Zemlji zgodilo veliko vznemirljivih dogodkov. Zavladala bo zmeda; ljudje ne bodo vedeli, kaj se dogaja in kaj naj storijo. ^love{tvo se bo razdelilo na dve veliki skupini. Tak{no stanje bo v glavah in srcih ljudi trajalo nekaj tednov, za nekatere celo mesecev. Tisto, s ~imer se zdaj borimo, se bo stopnjevalo na vi{jo raven. Vsi tisti, ki si bodo prizadevali povzro~ati strah in teror, se bodo divje borili, da bi ohranili sistem, ki je premnoge mu~il tako dolgo. Njihov namen bo obdr‘ati ljudi na ni‘ji vibracijski ravni, kar jim je zmeraj dajalo neposredno mo~ nadzora in manipulacij. Bodo v tem obdobju pri{le na plan tudi temne sile? Seveda. Po Dogodku se bo velik del ~love{tva prebudil s prese‘kom energije. Zaradi tega bodo temne sile zelo vzne-

18 - JUNIJ 14 -

V tem ~asu ne bo ve~jih spopadov, bo pa velika napetost na dru‘beni in ~love{ki ravni. mirjene in bodo nemudoma zapustile svoje »brloge«. Povzro~ile bodo nelagodje v dru‘bi in ustvarjale veliko napetosti, da bi spet vplivale na ljudi v smeri strahu, jeze in nasilja, da bi ponovno vzpostavile obliko zatiranja in nadzora nad ~love{tvom. Za to bodo uporabljale vsa razpolo‘ljiva sredstva in se tudi ne bodo ve~ skrivale, kot to po~nejo danes. ^love{tvo bo, namesto da ‘ivi v nenehnem strahu ob stalnem pogledovanju v svoje denarnice z eno samo ‘eljo po pre‘ivetju, spet ‘elelo duhovno svobodo. Imeli bodo mo~ poiskati svoje pravice in duhovno neodvisnost. Seveda pa bodo temne sile ponovno najbolje delovale prek tistih bitij, ki so se ‘e zelo dolgo nazaj prodala in se pokopala, predvsem prek politi~nih voditeljev in bankirjev. Ve~ina od njih je tako pokvarjena in napa~no usmerjena, da bo tudi po Dogodku predstavljala plodna tla za

mra~na dejanja zlih oseb (beri: vladajo~e elite), ki bodo vplivale na sprejemanje najbolj grozljivih odlo~itev proti prebivalstvu. Bo po Dogodku pri{lo do dru‘benih gibanj? Da. Pri{lo bo do mo~nih dru‘benih gibanj in obnovitvi te‘enj po neodvisnosti, tako na individualni kot na dr‘avni ravni. Vlade jih bodo brutalno posku{ale ustaviti. Bitja, ki bodo povsem sprejela blagodejno stanje Dogodka in prepoznala njegovo resni~no vrednost, bodo zavrnila zlo, ki se je rodilo v drugih ljudeh in bodo vztrajala pri zahtevanju svojih pravic, zlasti pri zahtevkih po duhovni neodvisnosti. V tem ~asu naj ne bi pri{lo do ve~jih spopadov, kaj {ele vojn, bo pa zelo prisotna napetost na socialni in ~love{ki ravni. Prebujeni ljudje bodo imeli ve~ zaupanja v Stvarnika, pokazali bodo ve~ drznosti pri zahtevanju svojih pravic. Opazovali bodo, kako se je dru‘ba razdelila na somisle~e, ki se ‘elijo razviti in narediti korak naprej, in na tiste, ki temu nasprotujejo, ker so se odlo~ili ohraniti preteklost in pretekle navade ter s tem zavrniti vpogled v notranjo svetlobo.

Foto osebni arhiv

K

ot smo ‘e pisali v majskih Misterijih, bo julija, po informacijah galakti~nega zgodovinarja Vladeana Vauhnnicka, spro‘en veliki planetarni Dogodek. Ta impulz fotonske energije bo spro‘il preobrazbo du{ in teles na vi{jo vibracijo bivanja. Vladean priporo~a, naj ostajamo usmerjeni vase kljub kaoti~nemu zunanjemu dogajanju, ki nam bo sku{alo ukrasti pozornost. Vsi tisti, ki bomo te energije sprejeli, bomo ostali tukaj in v nekaj letih za‘iveli povsem nov na~in ‘ivljenja.*

Prehod v zlato dobo torej ne bo tekel brez preizku{enj …? Nekateri ljudje se radi slepijo z mislijo, da bo vstajenju ~love{tva na vi{jo raven vibracij sledil gladek tek brez kakr{nih koli te‘av. A tak{no razmi{ljanje, ~eprav z dobrim namenom, skriva veliko nezrelost in


P REOBRAZBA celo prikrit strah. Ti nesre~ni ljudje se radi skrivajo za razli~nimi slogani o miru in ljubezni, brez globljega videnja in razumevanja dejanskih posledic energijskih manifestacij v svetu. Gradijo svoj lasten svet v upanju, da jih bo za{~itil pred trpljenjem. V resnici nih~e ne prosi za te‘ave in trpljenje, toda univerzalna dinamika je tak{na, da moramo za dosego svetlobe opraviti tudi izpit teme. V tem smislu bo ‘e kmalu po posredovanju izjemnega impulza prosvetljene kozmi~ne energije na Zemlji nastopilo zelo te‘ko obdobje, v katerem bodo ljudje na resnih preizku{njah. Na dan bodo pri{le {tevilne resnice in veliko skrivnosti, zaradi katerih bodo ljudje ogor~eni. Sedaj ne obstaja usklajenost misli in volje, ki bi vklju~ila veliko {tevilo ljudi za en skupen cilj. Po Dogodku pa bo mno‘ica ljudi pri{la na ulice in z veliko poguma in odlo~nosti zahtevala svoje pravice. In ~eprav bo mnogim te‘ko verjeti, da lahko izstopijo iz te situacije, jih bodo podpirale prosvetljene energije impulza, ki bodo zanje postale skorajda ~ude‘no, nezmotljivo vodilo za premagovanje te‘av. Vse to bo privedlo do lo~evanja prebivalstva, saj po Dogodku seveda ne bodo vsi zanihali z novo energijsko vibracijo. Oblikovala se bosta dva »tabora«. Na eni strani bodo ljudje, ki so do‘iveli stanje sre~e ali razsvetljenja, tisti, ki razumejo preoblikovanje in potrebo po njem. Na drugi strani pa bodo pesimisti~na bitja, vsi tisti, ki se bodo borili, da se ohranijo stvari, kakr{ne so bile prej v 3D. Vendar bodo ti kmalu soo~eni z vse ve~jimi te‘avami. Dogodek torej ne bo prinesel odveze vsem? Ne, planetarni Dogodek ne bo prinesel odveze vsemu ~love{tvu, kajti to bi bila nemogo~a predpostavka. »Du{ne kode« za sprejetje visokih frekvenc, ki bodo odlo~ilne za premik na vi{jo raven obstoja, ima 65 odstotkov ~love{tva. Resnica je, da bo Dogodek pri{el kot bo‘je darilo. Bo‘anska milost nam omogo~a, da se razvijemo na ~udovit na~in, brez za-

Vlada ZDA ima psihotroni~no oro‘je za lovljenje ljudi, ki so ‘e dvignili svojo vibracijo. vra~anja svojega fizi~nega telesa. A obenem nas bo Dogodek soo~il s samim seboj, in takrat bomo morali izbrati, v katero smer bomo {li naprej. Vendar pa si bo veliko ljudi izbralo ostati tak{ni, kot so bili ve~ji del svojega ‘ivljenja. Tak{ni ljudje bodo {e naprej ohranjali ‘eljo, da zadr‘ijo udobje in privilegije, ki so jih dosegli z veliko napora na ravni 3D dogajanja. Oni bodo zato v kr~u in bodo delali vse, kar je v njihovi mo~i, da bi prepri~ali druge, da so napa~no izbrali. Mo~no se bodo borili, da bi manipulirali in zasu‘njili druge ter pridobili mo~ in znanje, samo da ostanejo na 3D fizi~ni ravni. Ampak nesre~a je v tem, da se bodo tako spustili samo {e ni‘je, kot so bili neko~. Koliko ljudi naj bi se predvidoma odlo~ilo ostati v tretji dimenziji? Od 55 do 60 odstotkov. V druga~nem »taboru« pa bodo tisti, ki se bodo odcepili od omejitev 3D sveta, da bi lahko za~eli novo ‘ivljenje na razli~nih mestih. ^e bodo ‘iveli v istih prostorih s tistimi, ki so ostali v 3D, bo to zanje negativno, saj bodo pod njihovim neposrednim vplivom. ^eprav bo to te‘ko obdobje, pa se bodo v njem vrtoglavo hitro zvrstila razkritja, predvsem v medijih, tudi najve~jih, kar jim bo do neke mere laj{alo te‘ave, skozi katere bodo prehajali. Oblikovale se bodo duhovne skupnosti nove dobe na Zemlji. Ali so se nekateri ‘e premaknili iz 3D v 4D? Seveda. Obstajajo pripadniki starih civilizacij Majev in Hopi Indijancev, Dogonov, Aboriginov in {e nekaterih drugih. Gre predvsem za stare{ine, ki imajo tak{no znanje in so ta premik opravili ‘e konec leta 2012. Zaradi strahu pred ostalim ~love{tvom, predvsem belo raso, tega nikjer ne objavljajo in ~akajo

DU{ IN TELES

na primeren trenutek, ko se jim bodo pridru‘ile {e druge zemeljske rase. ^esa se bojijo? Scenarija, ki ga ima vlada ZDA. Imajo namre~ posebno psihotroni~no oro‘je, sledilce, ki nadzorujejo na{ um in s pomo~jo katerih lovijo ljudi, ki so ‘e dvignili svojo vibracijo na ~etrto stopnjo. Take ljudi bi radi strpali v skrivnostne Fema centre – tabori{~a, ki jih gradijo to~no v ta namen. Te centre ima ‘e sedem regij v ZDA, letos jih ‘e polnijo z brezdomci. Skrivno tehnologijo, ki jim to omogo~a, so razvili s pomo~jo nezemljanov Orioncev, ki so prisotni na Zemlji ‘e 350 tiso~ let in nam vladajo na ravni matrike. Kdaj bo dokon~na lo~itev vibracij? Pribli‘no tri leta po Dogodku. Postopno bo prihajalo do vse ve~jega in ve~jega razdvajanja med dvema »taboroma«. Vse dokler se vibracija Nove Zemlje ne bo popolnoma lo~ila od stare 3D vibracije Zemlje. V poletnem ~asu leta 2017 naj bi se tako na planetu ustalila nova vibracija in novo, povsem spremenjeno ‘ivljenje. ^e vas prav razumem, bo ta 4-dimenzionalni svet potekal naprej na na{em planetu Zemlja, ker bo tudi Zemlja postala 4D planet? Da. Najprej se bo na vi{ji vibraciji ustalila mati Zemlja, potem bo na vrsti ~love{tvo. Na spletu se pojavljajo mno‘i~na zavajanja, da naj bi se ~love{tvo premaknilo na 5. stopnjo vibracije (5D) oziroma da naj bi bil 4D svet za nas pripravljen nekje drugje, na vzporednem planetu. To je la‘, ki jo namerno {irijo zemeljska elita in njeni pomaga~i. Vsi tisti, ki bomo te energije sprejeli, bomo ostali tukaj in v nekaj letih za‘iveli povsem nov na~in ‘ivljenja, podobno kot v znanstvenofantasti~nem filmu. V 5D nastopi to~ka Enosti, na katero pa {e nismo pripravljeni. V vsakem primeru se gibanje iz ene dimenzije v drugo »vrti« predvsem okoli izku{enj, u~enja veliko novih stvari, nato pa k preprosti izbiri, da se spet premaknemo naprej in s tem spremenimo.

-

JUNIJ

14 -

Misteriji 19


P REOBRAZBA

DU { IN TELES

SONCE

Ali bo tako 3D kot 4D ‘ivljenje na Zemlji potekalo hkrati? Da. Ne bosta obstajala dva planeta, temve~ le en planet z ve~ hkratnimi dimenzijami obstoja. Podobno kot ljudje hkrati obstajamo v ve~ dimenzijah: imamo fizi~na telesa iz mesa in kosti, povezana s 3D vibracijo, vendar pa imamo tudi eteri~no telo, povezano s 4D, vi{ja telesa, povezana s 5D, in tako naprej. Tako se bo del zemeljskega prebivalstva – tisti, ki so se notranje preoblikovali – malo po malo lo~eval in se premaknil na vi{jedimenzionalno vibracijsko raven ter se duhovno povzpel. Drugi del – tisti, ki bodo zavrnili idejo vstajenja – pa bo ostal zaklenjen na 3D fizi~ni ravni, soo~en s sku{njavami in trpljenjem, vojskujo~ se med seboj v boju za oblast. Nova Zemlja bo sprejela le tiste, ki so odprtega srca, dobronamerni, izpolnjeni z ljubeznijo in imajo svetlobo v umu in srcu. Zagotovo pa ne bo sprejela skeptikov, fanatikov, arogantne‘ev, sebi~ne‘ev, zlonamernih in vseh tistih, ki imajo nizke vibracije uma in zavesti. Bistvo je, da bo premik na novo raven obstoja – na 4D, za nekatere ljudi tudi na 5D – storjen neposredno v fizi~nem telesu iz krvi in mesa. Vibracija snovi, iz katere je narejeno telo, bo tedaj mnogo vi{ja, po zaslugi delovanju energije, odposlane v ~asu Dogodka, katero bo {e nekaj ~asa oddajalo na{e Sonce.

kom, ki so predvideni za fizi~no 3. dimenzijo? Vpra{anje temelji na predpostavki, da bodo tako tisti, ki nameravajo ostati v 3. dimenziji, kot tudi tisti, ki se bodo premaknili na 4. dimenzijo, zavzemali isto povr{ino planeta v smislu, da bodo oboji videli »isto Zemljo«. Do to~ke v procesu tranzicije, ki bo potekala v tem obdobju, ta trditev dr‘i. Vendar se bodo stvari pri~ele vedno bolj razlikovati, saj bo lo~itev 3D in 4D resni~nosti postajala vedno bolj o~itna. Tisti v 4D bodo s~asoma opazili to razliko. Nazadnje bosta 3D in 4D realnost postali popolnoma lo~eni, kar je pri~akovati poleti 2017, vendar to ni lo~evanje v smislu, da potegnemo ~rto razmejitve in re~emo: »Do tukaj je 3D, od tu naprej pa se za~ne 4D,« ampak gre za neke vrste »prekrivanje«, ne da bi to kakor koli motilo obstoj ene ali druge resni~nosti. Lo~evanje med 3D in 4D je namre~ posledica razli~ne frekvence vibracije snovi, ki ju dolo~a. To prav tako ne pomeni »delitev premo‘enja«, ampak neke vrste »poravnavo« na svoje. Frekvenca 4D resni~nosti je veliko kvalitetnej{a vibracijska frekvenca atomov, ki sestavljajo fizi~no snov, do ravni, na kateri 4D snov postane nevidna za ljudi v 3D. ^eprav govorimo o pravi »prepletenosti« dveh dimenzij, sta obe v resnici lo~eni na ravni frekvence vibracije, ki je specifi~na za njiju.

Kaj se bo zgodilo s tistimi, ki bodo opravili premik na 4. dimenzijo? Kako se bodo oni izognili neprijetnim dogod-

Je napoved dokon~na? Ob kozmi~nih dogodkih je nemogo~e napovedati to~ne datume. A nezemljani mi sporo~ajo, da se bodo stvari dogajale to~no tako, kot so jih napovedali. To, da se posamezen dogodek zgodi z zamudo ali celo odlo‘i, ne pomeni ni~ v primerjavi z veliko preobrazbo – duhovno preobrazbo, ki bo na planetu potekala zelo hitro. Navodila v ~lanku vas usmerjajo na va{o lastno pripravo, na najpomembnej{e v sedanji situaciji, ko si {e lahko pripravimo teren za trenutek spro‘itve Dogodka. Tatjana Svete *^lanek je del pripovedi Vladeana Vauhnnicka; popolno vsebino najdete na Facebooku pod »Ara zalo‘ba«.

Misteriji v `ivo Organizira: MUNAJ, Taja Vetrovec s. p.

PREMIK ZEMLJE IN ^LOVE[TVA NA VI[JO VIBRACIJO BIVANJA – Na predavanju 6. junija bo Vladean Vauhnnick podrobneje predstavil premik Zemlje in ~love{tva iz 3. v 4. dimenzijo. Kako bomo do‘ivljali glavni planetarni Dogodek julija letos in kako naj se pripravimo nanj. Info: 041/677 089, www.misteriji.si

20 - JUNIJ 14 -

D

JE VE ~ JE IN BOLJ

‘ ARI

S

once ima v spremembah, ki se dogajajo na na{em planetu in v na{em oson~ju, od marca jih opisujemo v vsaki {tevilki na{e revije, eno glavnih vlog. Spremembe na Soncu lahko opazujemo sami. Kako naj varno opazujemo Sonce, nam je povedal Alojz Kapun iz Maribora; sam opazuje spremembe Sonca od decembra 2012. Sonce opazujemo previdno z enostavnima pripomo~koma: potrebujemo zatemnjeno steklo za elektrovarjenje. Steklo za avtogeno (plamensko) varjenje ni primerno, ker je zatemnitev premajhna in bi si z njim lahko po{kodovali o~i. Med drugim tudi nima za{~ite pred ‘arki gama, ki jih zelo mo~no oddaja Sonce. Velikost steklene plo{~e ni pomembna. Dovolj velika je 10 krat 10 centimetrov. Poglavitna pa je prava zatemnitev. Izbrati moramo plo{~o, ki ima zatemnitev 10. »^e je pretemna, denimo 12, nam bodo podrobnosti na Soncu u{le, jih ne bomo videli. ^e pa je presvetla, denimo 8, pa Sonca ne bomo dobro videli, prav tako je ta zatemnitev prenevarna za o~i,« pravi Alojz. Opozarjamo, da brez prave za{~ite v Sonce ne smemo gledati, ker si lahko nepopravljivo po{kodujemo o~i. Ni pa tudi varno dati steklo na daljnogled in tako gledati v sonce. Za to~ne meritve potrebujemo {e drugi pripomo~ek, skozi katerega bomo Sonce opazovali tako, da bo razdalja od o~i do za{~itno-merilne plo{~e vedno enaka. Za to uporabimo kartonski tulec, na katerega so navite papirnate brisa~e. Lahko si naredimo kraj{i ali dalj{i tulec tudi sami, vendar moramo Sonce vedno gledati skozi isti tulec. ^e je razdalja od o~i do plo{~e spremenljiva, rezultati opazovanja ne bodo to~ni, pravi Alojz, ki uporablja tulec, dolg pribli‘no dvajset centimetrov.

ISTI KRAJ, ISTI ^AS Klju~no je, da Sonce opazujemo vedno z istega kraja ob pribli‘no istih urah. Alojz to po~enja trikrat na dan, prvi~ okoli desetih, drugi~ okoli enih, ko je


PLANETARNE SPREMEMBE

Kako lahko sami gledamo v Sonce in opazujemo njegove spremembe

Sonce je ve~je in bolj ‘ari sfere {e sedaj kro`ijo okoli Sonca in so svetlej{e zaradi odboja mo~ne svetlobe Sonca, ki je svetlej{e, kot je bilo. Zato jih bo tudi vedno te`je opaziti, razen s posebnimi teleskopi, ki imajo primerne filtre za zatemnitev,« pravi sogovornik. Alojz Kapun je ‘e spomladi leta 2013 opazil, da se Sonce pove~uje. Tedaj je njegova avra. ^e ga opazujemo 10 do 15 zavzelo tako malo prostora prve re‘e, minut, opazimo tudi podrobnosti. Alojz prvega merilnega prostora, da je bilo je na Soncu ve~krat opazil biosfere – praznega {e za tri ~etrtine prostora v vesoljska plovila nam naklonjenih ne- re‘i. Zdaj je prva re‘a ‘e povsem polna. zemljanov, ki so v Sonce vbrizgavale Kaj to pomeni v {tevilkah? helij v ogromnih koli~inah in na{o zvez»^e je prej{nje Sonce imelo premer do s tem stabilizirale. Pravi, da so videti 1.392.000 kilometrov, zdaj meri ‘e dobra pribli‘no v velikosti na{ega planeta, dva milijona kilometrov. Te meritve so sicer pa so v resnici {e ve~je. seveda pribli‘ne, niso tako natan~ne, kot »Sedaj sta okoli Sonca delujo~i dve bi bile, ~e bi uporabili teleskop.« Sonce se je od decembra 2012 veliko biosferi, Saarsta in Centoria, {tiri pa so v stanju pripravljenosti “parkirane” izza spremenilo: orbite Neptuna. Niso pa vse o~i spre»Novo, to je {esto Sonce, je zdaj kar jemljive, da to vidijo. Kdor ima na dale~ za tretjino ve~je in je veliko svetlej{e, dober vid, jih la`je zazna, kratkovidni bolj ‘ari kot prej. Ni ve~ rumeno, ampa te`je. Najla`je jih opazijo tisti, ki imajo pak je vse bolj belo, ker njegova plazma dober vid na dale~ in na blizu. Te bio- vsebuje veliko ve~ helija. Tudi temperatura na Soncu je zato nekoliko vi{ja. Br‘kone znanstveniki vse to ‘e vedo, vendar tega {e niso objavili, pri~akujem pa, da se bo to zgodilo ‘e kmalu. Sonce pa se bo {e pove~evalo, pribli‘no do konca tega leta. Ne bo pa nikdar ve~ tak{no, kot je bilo decembra 2012,« pravi Alojz, ki skozi zatemnjeno steklo za elektrovarjenje vidi tudi son~evo matriko, ki se okoli njega vidi kot ogromna prozorna avra. ^e boste tudi vi opazovali sonce, nam poro~ajte o va{ih Spremembe Sonca opazujemo z zatemnjenim steklom za elektrovarjenje skozi kartonski tulec, na katerega so navite papirnate izku{njah. Tatjana Svete brisa~e.

LADJE NA SONCU? Sonce opazujemo najmanj dve do tri minute. Kmalu okoli njega opazimo meglico, to je

»^e je prej{nje Sonce imelo premer 1.392.000 kilometrov, zdaj meri ‘e dobra dva milijona kilometrov.

Foto T. Svete

Sonce najvi{je, tretji~ pa zve~er, v ~asu njegovega zahajanja. Meritve ve~krat na dan so potrebne zato, ker se rezultati meritev zjutraj, opoldan in zve~er zaradi razli~nih pogojev v atmosferi malo razlikujejo. Ko pa izra~unamo srednjo vrednost vseh treh meritev, dobimo povpre~no vrednost za posami~en dan. Sonce opazujemo in merimo njegovo velikost vsaj tri mesece. Da la‘je merimo velikost Sonca, na plo{~o prilepimo tri trakove. Alojz je uporabil izolirni trak, ker skozenj ne pride svetloba. Izbral je oker barvo, ker je steklo ~rno in je zato vse preglednej{e. Med trakovi pustimo dve ali tri merilne re‘e za opazovanje Sonca in merjenje njegove velikosti. Prva re‘a, gledano od zgoraj navzdol, naj bo velika, kot je zdaj veliko Sonce ali malo ve~ja, tako da je na njej {e za ~etrtino Sonca prostora. Druga re‘a naj bo {e malo ve~ja, da bomo lahko opazovali, kako se Sonce vsak mesec malo pove~a. Alojz je re‘e na svoji plo{~i nalepil leta 2012. Na{a prva re‘a mora biti {ir{a od njegove, saj je zdaj Sonce ve~je. Njegova prva re‘a je {iroka 1,9 milimetra, druga ima slabe 3 milimetre, tretja pa 4 milimetre in ne bo pri{la ve~ v po{tev za meritve, ker je ‘e prevelika; Sonce se ne bo ve~ tako mo~no pove~evalo. Skozi tretjo re‘o pa brez tulca, samo prek zatemnjenega stekla, opazuje, kaj se dogaja na Soncu in okoli njega.

D

-

JUNIJ

14 -

Misteriji 21


KONOPLJA

Resnice in zmote o kanabinoidni smoli (3)

Kuhamo kanabinoidno smolo

Zakaj je kanabinoid THC, ki je mnogim kamen spotike, v smoli klju~en za uspe{no zdravljenje? Kanabinoid THC spro‘i antitumorski u~inek s pomo~jo dolo~enih biolo{kih mehanizmov, vklju~no s programiranim odmiranjem rakavih celic, zavira rast rakavih celic ter zmanj{uje mo‘nost nastanka metastaz. Izsledki raziskav po svetu potrjujejo, da glavni kanabinoid THC, ki je v konoplji, povzro~i odmiranje mutiranih celic in ne prizadene zdravih celic ter celo popravlja prizadeti DNK. Druga~e povedano, THC bolnika prisili k po~itku, ga uspava, umiri in celostno zdravi. Iz ZDA se {irijo informacije, da naj bi bila smola z veliko kanabinoida CBD in z malo ali ni~ kanabinoida THC najbolj{a za zdravljenje. Kaj menite o tem? Vem, da se ‘e dalj ~asa govori o medicinskih zadevah, o razmerju ena proti ena THC-ja in CBD-ja, vendar se v medicinske in farmacevtske zadeve, razne lobije, dru{tva, organizacije ne bom spu{~al. Poznam nekaj primerov, vem, da stvar deluje, a je zame najenostavnej{i in najcenej{i na~in metoda Ricka Simpso-

22 - JUNIJ 14 -

zato, ker ni psihoaktiven, tako kot je THC. Izsledki raziskav, ki so jih strokovnjaki izvedli, potrjujejo, da ima tudi CBD antitumorski u~inek. Med drugim se je izkazal pri zdravljenju raka dojk, ne glede na to, ali je hormonsko pogojen. A da dose‘ejo razmerje THC-ja in CBD-ja ena proti ena, se igrajo z genetiko. S hibridnimi eksperimenti, kri‘anji, so tako ustvarili hitro avtomatsko rastlino. Nisem zagovornik nepsihoaktivnega zdravljenja, ki temelji na razmerju kanabinoidnih profilov in ne na THCju. Prav tako ne priporo~am izdelave smole iz tako imenovanih hitrih autoflowering semen. Ta pot ne vodi nazaj k naravi, ampak nazaj v laboratorije in k farmaciji, ki ho~e zopet imeti nadzor nad trgom. Nekateri pa~ raje stojijo v vrstah v zdravstvenih ustanovah in lekarnah, spet drugi vedo, da si morajo pomagati sami in bog jim bo pomagal. Nazaj k naravi. Povpra{ajte starej{e ljudi o semenih oziroma i{~ite stare sorte.

Kanabinoid THC spro‘i programirano odmiranje rakavih celic. na. Torej, ve~ ko je v smoli razli~nih sort indice z visoko vsebnostjo THC-ja, ve~ji je spekter kanabinoidov in ve~ja je mo‘nost, da pride do zdravstvenih izbolj{av. Strinjam se, da nekateri izmed kanabinoidov, ki jih je ve~ kot osemdeset, bolje zdravijo eno te‘avo kot drugi, a je to podro~je {e dokaj neraziskano. Zato je razli~nost najpreprostej{a re{itev, s katero raz{irimo kanabinoidno u~inkovitost smole in tako pove~amo mo‘nosti za uspe{no zdravljenje. To je izredno pomembno in tudi tega ljudje ne vedo! Ali so kanabinoid CBD dosegli z gensko manipulacijo indijske konoplje? Ne. CBD je eden izmed kanabinoidov v konoplji. Res je, da v ZDA veliko uporabljajo CBD za zdravljenje ljudi, {e posebno otrok, ki bolehajo za rakom, epilepsijo in podobno. To pa predvsem

Fotografije splet

P

red vami je tretji, zadnji del intervjuja o kanabinoidni smoli z Markom Tuhtarjem iz trgovine s konopljinimi izdelki iz Celja. Tokrat o tem, zakaj je kanabinoid THC, mnogim kamen spotike, v smoli klju~en za uspe{no zdravljenje hudih bolezni. In kako ho~e farmacija z gensko manipulirano konopljo z veliko CBD izpodriniti naravne sorte indijske konoplje z veliko THC ter tako zmonopolizirati uporabo medicinske konoplje. Namesto da bi vse ljudi nau~ili, kako si jo naredimo sami doma, kot to utemeljuje Rick Simpson. In mi objavljamo.

Suhi vr{i~ki konoplje indica za pripravo konopljine smole

O~e postopka izdelave kanabinoidne smole je Rick Simpson. Postopek je prikazal v filmu Beg pred resnico. Zakaj se tega na splo{no ne ve? Vse se ve in vsak dela po svoje. Izdelava smole ni te‘avna, treba je le slediti preprostim navodilom, ki jih najdete na spletni (phoenixtears.ca) strani Ricka Simpsona. Za izdelavo smole potrebujete naslednje pripomo~ke: kuhalnik ri‘a, topilo, kavne filtre, lijake, ventilator, posode za me{anje in filtriranje konoplje ter kakovostne vr{i~ke indijske konoplje. Postopek je treba izvesti v dobro prezra~enem prostoru oziroma najbolje zunaj na prostem. V posodo postavimo konopljine vr{i~ke ter jih prelijemo z izbranim topilom. Dovolj je, da so vr{i~ki prekriti s


K UHAMO

KANABINOIDNO SMOLO

Skrajno levo: vr{i~ki konoplje indica po dveh pranjih v topilu. Levo: filtrirano topilo zlate barve pred izhlapevanjem. Desno: po filtriranju teko~ino vlijemo v kuhalnik ri‘a in ga pustimo, da se za~ne segrevati. Skrajno desno: za~etek dekarboksilacije.

topilom. Nato z leseno palico, ki ni obdelana s kemi~nimi snovmi, 3 do 5 minut drobimo in me{amo konopljo, da se lahko smola pove‘e z topilom. Me{anico konoplje in topila prelijemo skozi cedilko oziroma skozi krpo ter ujeto konopljo ponovno prelijemo s topilom ter {e enkrat drobimo vr{i~ke z dolitim topilom 3 do 5 minut. Opravili smo 2 pranji vr{i~kov, kar pomeni, da smo z vr{i~kov odstranili celotno smolo, ki se lahko uporablja za zdravljenje vseh vrst obolenj. Topilo, s katerim smo izvlekli smolo iz konoplje, prelijemo skozi kavne filtre. Tako se topilo o~isti drobnih delcev konoplje. Po filtriranju pa teko~ino vlijemo v kuhalnik ri‘a in ga pustimo, da se za~ne segrevati. Obvezno je treba vklopiti tudi ventilator, saj so hlapi, ki se ustvarjajo pri segrevanju, vnetljivi in lahko pride do eksplozije ali po‘ara. Nikoli ne smemo stati zraven hlapov s cigareto ali uporabljati kak{en drug odprt plamen. Ko dolijemo {e zadnjo koli~ino teko~ine, je treba dodati 5 do 10 kapljic vode. Voda ima vi{je vreli{~e kot topilo in {~iti smolo pred visokimi temperaturami, medtem ko topilo izhlapeva. Ko izhlapi ve~ina topila, nam ostane smola. Treba je me{ati, da se nam olje ne prismodi in uni~i. Sedaj se za~ne dekarboksilacija oziroma aktivacija smole, kjer smolo postavimo v delta 9 polo‘aj. Ta aktivira ustrezne receptorje, kot sta CB1 in CB2. Aktivacija traja pribli‘no 30 minut na temperaturi 100 °C. Ta del »kuhanja« je

najzahtevnej{i in morate vedeti, kaj delate, zato se prej dobro pozanimajte, da ne pride do uni~enja smole ali zmanj{anja zdravilnih lastnosti. Po kon~ani dekarboksilaciji smolo prelijemo v manj{o posodo, ki jo postavimo na grelnik kave ter pustimo na nizki temperaturi 1 do 12 ur. ^as je odvisen od tega, koliko topila vam je ostalo v smoli. V temu ~asu se pojavljajo balon~ki topila na povr{ini smole. Smola je primerna za u‘ivanje takrat, ko na povr{ini ne zaznamo nikakr{nih aktivnosti ve~. Na koncu olje spravimo v brizgalko, dokler je {e toplo in v teko~em stanju. Ko se shladi, se v ve~ini primerov strdi. Shranjujemo ga v suhem prostoru, zunaj dosega svetlobe in na sobni temperaturi. Potreben ~as za izdelavo 60-ih gramov smole je 4 do 6 ur. Rick je odkril na~in, da obogatimo smolo s {e ve~ zdravilnimi lastnostmi. Kak{en je ta postopek? Da. Rick je odkril preprost na~in, s katerim lahko vsak obogati smolo s {e ve~ zdravilnimi lastnostmi. Moramo le dodati {e nekaj korakov pravkar opisanemu postopku. ^e izvedete {e nekaj teh OPOZORILO Izdelovanje kanabinoidne smole je sicer enostavno, a je zaradi uporabe eksplozivnih topil zelo nevarno. Delajo naj le odrasli. Priporo~ljivo je, da si izdelovanje najprej pogledate pri kom, ki to ‘e po~enja po pravilnem postopku. Uredni{tvo

enostavnih korakov, se boste strinjali, da je razlika v kakovosti smole ogromna. @e narejeno smolo vzamemo (iz brizgalke) in jo damo v grelno napravo, ki lahko ujame hlape smole, ki se spro{~ajo med segrevanjem. Za ta postopek lahko uporabimo enostaven uparjevalnik (vaporizator) s stekleno povr{ino, kjer se lahko hlapi smole med ohlajanjem strdijo. Ta smola je zelo mo~na in polna kanabinoidov in je najprimernej{a metoda obogatitve konopljine smole v medicinske namene. Treba je poudariti, da tak{ni uparjevalniki ne tesnijo in lahko pride do uhajanja hlapov smole, kar predstavlja izgubo. ^e imate kakovostno smolo, ki je 99odstotno polna kanabinoidov, boste prav toliko smole pobrali nazaj. ^e pa imate opravka s smolo, ki je nekakovostna in polna ne~isto~, boste dobili manj smole, saj ne~isto~e ostanejo, medtem ko kanabinoidi izhlapevajo. Tako lahko poleg tega, da smolo dodatno obogatimo za medicinske namene, smolo tudi o~istimo ne~isto~. Koli~ina smole, ki jo dobimo na koncu tega postopka, je torej odvisna od kakovosti smole, s katero delamo. Postopek je enostaven in nam vzame kake pol ure. In tako je smola pripravljena za uporabo. Iz katerih vrst indijske konoplje je najbolj{a smola? V primerih, o katerih vam govorim, bolniki sledijo Rickovim navodilom in si priskrbijo smolo, ki ima nad 80-odstotni pa do 100-odstotni dele‘ indice in zelo

-

JUNIJ

14 -

Misteriji 23


KUHAMO

KANABINOIDNO SMOLO

visoko vsebnost THC-ja ter je narejena po postopku, ki sem vam ga pravkar opisal. [tevilne evropske dr‘ave dovoljujejo bolnikom uporabo medicinske konoplje, Slovenija ne. Rakavi bolniki pri nas nimajo svobodne volje odlo~ati se med kemoterapijo in obsevanjem ali zdravljenjem s kanabinoidno smolo. Bolniki in znanci mi pravijo, da je to kr{enje temeljne ~lovekove pravice do izbire na~ina zdravljenja, kar pomeni, da je kr{ena tudi slovenska ustava. Danes je vedno ve~ bolnikov, ki so ozave{~eni o {kodljivih stranskih u~inkih kemoterapij in te vedno pogosteje odklanjajo. Tu pa nastajajo zapleti: ~e bolniki prekinejo zdravljenje oziroma odklonijo kemoterapijo in obsevanje, jim zdravniki te‘ko podalj{ajo bolni{ko, saj je zanje zdravljenje zaklju~eno in se mora bolnik vrniti v slu‘bo. Te‘ave so tudi pri dodatni zdravni{ki oskrbi, saj se lahko zgodi, da ljudi

IZJAVA MARKA TUHTARJA: »Vse informacije, ki sem jih podal, so izobra‘evalno-znanstvenega zna~aja in niso namenjene promociji zlorabe prepovedanih snovi. Bralce opozarjam, da je posedovanje, prodaja ali transport konoplje z vsebnostjo THC-ja prepovedano. Moja ‘elja je, da izklju~no bolnikom predstavim najcenej{i in najla‘ji na~in pridobitve kanabinoidne smole, z zavedanjem, da lahko vsak izmed nas zboli. V primeru zlorabe ~lankov ne prevzemam nobene odgovornosti. Vse dobro vsem.«

zavrnejo z izgovorom, da so sami prekinili zdravljenje in jim druga~e ne morejo pomagati. Pojavljajo se {e druge te‘ave, zato je to podro~je treba urediti. Ljudje poro~ajo, da se zdravniki onkologi in ostali do njih obna{ajo druga~e in jim ne nudijo celotne oskrbe. A ljudje pri jemanju smole ne ogro‘ajo nikogar, {e najmanj pa sebe. Ljudje imamo pravico do izbire, saj sami najbolje vemo, kaj je dobro za nas. Zastrupljanje telesa do te mere, da ti izpadejo lasje, po mojem ni najbolj{i na~in zdravljenja. Kadar bolniki zavrnejo kemoterapije in obsevanja, lahko torej nastanejo zapleti, saj onkologi in drugi zdravniki mo~no in nasilno prepri~ujejo ljudi, da je to edini na~in za zmanj{anje simptomov bolezni. To pomeni, da vas ne morejo pozdraviti, ampak samo zmanj{ajo simptome bolezni za nekaj ~asa. Bolezen se lahko vrne in je zaradi kemoterapij lahko do 30 odstotkov agresivnej{a. Te‘ave se pojavljajo tudi z napotnicami za zdravili{~a, saj nekateri specialisti ne ‘elijo izdati napotnic tistim, ki odklonijo terapije. Kaj Simpson pravi o hkratni uporabi kemoterapije in smole? Simpson kemoterapije zaradi posledic, ki jih te lahko pustijo, absolutno odsvetuje. Poudarja, da se mora vsak posameznik sam odlo~iti in se informirati, preden se odlo~i za kemoterapije. Tudi jaz menim, da bi se najprej morali vsi bolniki zdraviti s smolo na lastno ‘eljo, in ne, da jo uporabljajo kot izhod v sili. Ne vem, ~e veste, kako je hudo, ko vsakodnevno vidi{ ljudi, ki sta jih kemoterapija ali obsevanje dobesedno umorila.

24 - JUNIJ 14 -

Zakaj hudo? Zato, ker je velikokrat prepozno za karkoli drugega. ^e se odlo~ite za kemoterapijo, se z jemanjem smole lahko zavarujete pred negativnimi u~inki kemoterapij, ki jih je ogromno. Vendar pa morate, ~e vzamete kemoterapije in obsevanja, za pozitivne rezultate vzeti dvakrat do trikrat ve~ smole, to je 120 do 180 mililitrov smole. Kaj bi bolnikom {e olaj{alo odlo~itev o samozdravljenju? ^iste informacije dobaviteljev smole in zdravnikov. Naj vpra{ajo zdravnike, kolik{en je odstotek uspe{nosti kemoterapije. Kaj jim lahko kemoterapija ali obsevanje omili oziroma pozdravi? In kaj in koliko tvegajo, ~e jo za dva ali tri mesece odlo‘ijo? V praksi se dogaja, da so ljudje slabo informirani. [e tisti starej{i ljudje, ki jim zdravniki odkrito povedo, da jim niti kemoterapija ali obsevanje ne more ve~ pomagati, se odlo~ijo za kemoterapije. To vzamejo kot gratis bonus in se do konca uni~ijo. Kaj pa uporaba smole za bla‘enje hudih bole~in pri tistih, ki se ‘e poslavljajo od tega sveta? Po videnem in sli{anem jim smolo zelo priporo~am, saj bole~ine takoj pojenjajo in bolnik se poslovi od tega sveta tako, kot se za ~loveka spodobi. Umre bolj sre~en, saj s pomo~jo smole zavestno raz~isti v svoji miselnosti tisto, kar je najbolj potrebno, da se pobota sam s seboj in z najbli‘jimi. Tudi s smrtjo se je treba sprijazniti in jo sprejeti. Vseh bolnikov se ne da re{iti oziroma vsi se tudi s smolo ne pozdravijo. Tatjana Svete Informacije: smolnato.zlato@gmail.com

D

Misteriji v `ivo Organizira: MUNAJ, Taja Vetrovec s. p.

Ponovitev predavanja Marka Tuhtarja o njegovih izku{njah pri zdravljenju s konopljinim ekstraktom bo v sredo 18. junija ob 18.00. Info: 041/677 089, www.misteriji.si


OJ – OSTANI ZDRAV!

Krhke kosti, degenerativne bolezni, akutna in kroni~na vnetja in raka prepre~uje ‘elod~na kislina

Kislina, ki »ubija« za zdravje N

avdu{enci nad zdravim na~inom ‘ivljenja govorijo: »Si, kar je{.« A to ni povsem res. Nismo, kar jemo – smo, kar na{e telo vsrka iz hrane. [e tako kakovostna hrana ne prinese zdravja, ~e nam manjka ‘elod~ne kisline. Klorovodikove kisline ali HCl. Telo ne vsrka hranil, ~e imamo kisline premalo, si jo uni~ujemo s hitro in predelano hrano, alkoholom, tobakom, stresom in zdravili oziroma mamili. Pomanjkanje povzro~a tudi te‘ave s prebavo, napihnjenost, zgago, vetrove in spahovanje. Iz knjige Vzemite zdravje v svoje roke avtorice Elaine Hollingsworth povzemamo del poglavja o ‘elod~ni kislini. V vestniku Orthopaedic Surgeon je pisalo: »Antacidi, zdravila, ki jih toliko ljudi redno jemlje, so tako nevarna, da bi jih takoj umaknili iz prodaje, ~e farmacevtski karteli ne bi bili tako mo~ni. @e ve~ desetletij je znano, da vsaki~, ko jih zau‘ijemo, iz kosti “izgine” med 130 in 300 mg kalcija. Vsebujejo aluminij in pripomorejo k pojavu Alzheimerjeve bolezni.«

[e tako kakovostna hrana ne prinese zdravja, ~e nam manjka ‘elod~ne kisline. da. In posledice? Krhke kosti, degenerativne bolezni, akutna in kroni~na vnetja, ki jih povzro~ijo klice, katere bi ‘elod~na kislina zlahka uni~ila, ~e bi je bilo dovolj, ter rakasta obolenja.

TUDI RAK Da, pojavi se lahko celo rak, kar je logi~no, ~e o zadevi dobro premislimo.

@elod~no kislino imamo zato, ker je klju~nega pomena za na{e zdravje. Je tako mo~na, da lahko najbolj ‘ilav zrezek v eni uri spremeni v mesno juho. Predstavljajte si, kaj povzro~i tak zrezek, ko se znajde v ‘elodcu, ki mu primanjkuje kisline – te‘ave s prebavo, pomanjkljivo vsrkanje hranil, neprijetne simptome, kot so napihnjenost, zgaga, vetrovi in spahovanje. Vse to zaradi pomanjkanja, ne pretirane koli~ine kisline. Ker obstaja tako malo svarilnih simptomov, lahko ~lovek zaradi pomanjkljivega vsrkanja hranilnih snovi trpi ve~ let in po~asi stra-

Foto Andy Burnfield

POMANJKANJE KISLINE

Antacidi, zdravila, ki jih toliko ljudi redno jemlje za »zmanj{evanje kisline«, so tako nevarna, da bi jih takoj umaknili iz prodaje, ~e farmacevtski karteli ne bi bili tako mo~ni.

Ko je v ‘elodcu dovolj kisline, lahko ta uni~i vsiljive mikroorganizme in razgradi nevarne prehranske dodatke. ^e pa v ‘elodcu ni dovolj te ‘ivljenjsko pomembne snovi, se lahko aditivi spremenijo v rakotvorne nitrozamine. Leta 1970 mi je prijatelj, napreden zdravnik v Los Angelesu, povedal, da je klorovodikova kislina v ‘elodcu tako dragocena, da bi morali z zakonom prepovedati sleherni preparat, ki vsebuje antacid. Povedal mi je tudi nekaj, kar je izjemno koristilo ljudem, ki sem jim svetovala v letih po tem sre~anju. Zdravniki takrat namre~ HCl niso predpisovali, ne da bi pacientu v nos vstavili cevko, ki so jo potisnili do ‘elodca in preverili kislino. Ko sem odvrnila, da je tak{no po~etje grozno, se je zasmejal in rekel, da postopek sicer ni nujen in da potrebo po dodatni solni kislini najla‘je ugotovimo tako, da med obrokom pogoltnemo tableto. ^e ne potrebujemo HCl, nas bo v ‘elodcu malce peklo – te‘avo zlahka odpravimo, ~e zau‘ijemo veliko vode. Danes obstajajo tudi drugi testi. Lahko se odlo~ite za analizo mineralov v laseh, s katero merimo raven makromineralov ter mineralov v sledeh. ^e vam primanjkuje pet ali ve~ mineralov – predvsem tistih, ki jih telo slabo absorbira, ~e v ‘elodcu ni dovolj kisline (kalcij, cink in ‘elezo) – obstaja verjetnost pomanjkanja kisline. Pri drugi preiskavi ugotavljamo kemi~no sestavo blata, pri ~emer smo pozorni na neprebavljene beljakovine. Pomanjkanje ‘elod~ne kisline lahko prepozna tudi izurjen iridolog.

POGLEJTE NOHTE Dolo~anje odmerkov HCl zna biti te‘avno. Dober pokazatelj so seveda

-

JUNIJ

14 -

Misteriji 25


KISLINA ,

KI

»UBIJA«

ZA ZDRAVJE

Nizka koli~ina klorovodikove kisline in pepsina v ‘elodcu je povezana z apnenjem arterij, visoko ravnijo holesterola, visoko ravnijo trigliceridov, visokim krvnim tlakom in celo debelostjo – vse na{teto lahko {kodi srcu. rezultati. ^e ste imeli te‘ave zaradi napihnjenosti, vetrov ipd., bi se jih morali hitro znebiti. ^e imate podolgovate ~rte na bledih, mehkih nohtih, bi morale te z u‘ivanjem nadomestnih koli~in klorovodikove kisline izginiti, nohti pa bi se morali okrepiti in postati ro‘nati. S~asoma bi se morali okrepiti tudi »zdelani« lasje, te‘ave s ko‘o pa bi morale izzveneti. Postopno se izbolj{a splo{no po~utje. V primerih dolgotrajnega pomanjkanja ‘elod~ne kisline ozdravitev ni preprosta – ~lovek ne more zgolj zau‘iti prgi{~a tablet in pri~akovati, da bo takoj bolje. Takrat bi potrebovali izku{enega,

razgledanega naturopata, ki se bo {el »detektiva«, saj lahko predpi{e analizo mineralov v laseh, ki je izjemno koristna. Lahko imate hudo pomanjkanje ‘eleza, ki vodi v iz~rpanost. Preverite tudi, ali vas zobozdravnik ni zastrupil z ‘ivim srebrom. Imate brezupno pomanjkanje vitaminov B-kompleksa in/ ali encimov? Ko resnica pokuka na dan, lahko ukrepamo in uravnote‘imo ravni omenjenih snovi.

TUDI OTROCI Mnogim ljudem ‘e od rojstva primanjkuje ‘elod~ne kisline ali pa se jim tak{ne te‘ave pojavijo v otro{tvu. V popolnem svetu bi otroci seveda imeli ogromno zalogo HCl. A le poglejte, kaj je v povpre~nem nakupovalnem vozi~ku – ve~ina je polna grozljivih smeti v obliki hitre in predelane hrane, nevarnih sojinih izdelkov in najhuj{ih olj. Ni~ ~udnega, da na{e otroke pesti pomanjkljivo vsrkanje hranil, saj jim primanjkuje ‘elod~ne kisline, poleg tega pa jih lahko doletijo {e vse druge bolezni, ki jih povzro~a neverjetno nezdrava hitra ter predelana hrana, ki jo morajo presnoviti njihova drobna telesca! Je kaj nenavadnega, da imajo sladkorno bolezen, astmo, ponavljajo~e se oku‘be vseh vrst, slabokrvnost, zajedavce, celiakijo in hude te‘ave s ko‘o? Zdravnika Wright in Lenard v svoji knjigi pojasnjujeta, kako se otroci, ki se znajdejo na njuni kliniki Tahoma v Kentu v ameri{ki zvezni dr‘avi Washington, znebijo teh grozljivih te‘av. To jim uspe s pomo~jo izbolj{ane prehrane in nadomestnega jemanja HCl.

JABOL^NI KIS Kadar nadomestno jemanje HCl ne pride v po{tev, si lahko pomagamo z jabol~nim kisom. @li~ka kisa v kozarcu vode, pol ure pred obrokom, pogosto odpravi nekatere ali celo vse simptome. Zdravnika Wright in Lenard pravita: »V nekaterih kulturah prebavne motnje odpravljajo z limoninim sokom ali kisom. Vendar to ni idealno. Na tak na~in

26 - JUNIJ 14 -

Knjigo, iz katere povzemamo ta ~lanek, dobite na www.arashop.si ali 051/307 777.

sicer lahko ubla‘imo simptome, hranila pa se ne vsrkajo tako dobro kot takrat, kadar u‘ivamo nadomestne odmerke HCl.« Ko jemo in je raven HCl nizka, ‘elodec dalj ~asa prebavlja hrano. Razpolo‘ljiva koli~ina HCl se zme{a s hrano. Ker ‘elodec nima dovolj kisline, se njegova vsebina ne sprazni v tanko ~revo, ampak nekaj hrane zaide nazaj v po‘iralnik. Ker grlo ni za{~iteno pred kislino – nima tak{ne sluznice, kot jo ima ‘elodec – nas za~ne pe~i. ^e sku{amo peko~o zgago odpraviti z antacidi, nas resda ne bo ve~ peklo, te‘ava pa nas bo pestila, dokler ne bomo zreli za operacijo. Da bi se ognili tej usodi, moramo ‘elodcu zagotoviti to, kar obupno potrebuje – klorovodikovo kislino s pepsinom pa tudi acidofilne in prebavne encime. A tega ne po~nite, dokler se podrobno ne seznanite s kontraindikacijami (~iri, nesteroidna protivnetna zdravila). Razmislite tudi o tem, da bi omejili u‘ivanje sladkorja in ‘it, najverjetnej{ega vzroka te‘ave. R. M.

D


NOVA BIOLOGIJA

Epigenetika (2): Darwinove teorije so zavajajo~i miti, ne pa znanost

Ekonomija v biologijo ne biolo{ke ni{e, ki jih je bilo treba osvojiti in zapolniti. Darwinove zamisli, kako se organizmi vedejo v naravi, so popoln posnetek ideje Adama Smitha o tem, kako se kupci in prodajalci vedejo na trgu. Oboje, tako naravo kot trg vodi V dobi strojev je Darwin utemeljil »nevidna roka«, ki vzpodbuja sebi~nost mehanicisti~ni koncept ‘ivljenja. ^love- in brezobzirnost. Pri Darwinu je »nevidkov boj za obstanek je primerjal z narav- na roka« naravni izbor, pri Smithu je nim bojem za obstanek. V profitno za- »nevidna roka« trg. Zgodovinar Oswald snovani dru‘bi je pridobitni{tvo ute- Spengler je teorijo evolucije sijajno povmeljil kot osnovno na~elo pre‘ivetja. zel z opazko: Darwin je naravi pripisal motivacije ka»Celotna Darwinova teorija je zgolj pitala ter ji podelil celo zna~ilnosti trga, prenos ekonomije na biologijo.« S knjigo kapitalisti~no obliko boja za obstanek in Razvoj vrst je me{~anski sloj lahko opravladanje najbolj prilagojenih. vi~il svoje sebi~no vedenje tako, da se je skliceval na univerzalne zakone narave. »NEVIDNA ROKA« V imenu upo{tevanja zakonov narave Z Darwinovim konceptom divergen- je bilo mo‘no opravi~evati surovo izkoce v naravi je mogo~e odli~no zagovar- ri{~anje delavcev in imperialisti~ne vojjati imperializem na vrhuncu kolonialne ne v tujini. Kot politi~ni instrument je ekspanzije. Kolonije so bile {e nezasede- darvinizem vedno poveli~eval tekmovalnost, premo~ in nasilje na {kodo dogovora, so‘itja, etike in religije. Zato je pod‘igal nacionalizem, imperializem, militarizem, diktaturo ter ~a{~enje junaka, nad~loveka in ve~vredne rase. Preverjanje teorije z dejstvi je osnova za verodostojnost vsake znanosti. ^im se pojavijo protidokazi, moramo vsako teorijo ponovno ovrednotiti ali pa jo opustiti. Znanstvena srenja temu pravi javna preverljiDarwin je v svoji bele‘nici leta vost teorije. Darvinizem 1837 skiciral »drevo ‘ivljenja«, teorijo o razvoju vseh ‘ivljenjskih stoji na ve~ »dokazih«, ki vrst iz enega samega prednika, naj bi bili najmo~nej{i emkatere pa niso potrdili niti izko- piri~ni dokaz o pravilnosti pani fosili niti sodobna molekuteorije: prvotna atmosfera larna znanost. naj bi bila redukcijska, vsi

Celotna Darwinova teorija je zgolj prenos ekonomije na biologijo.

Foto splet

I

zkazalo se je, da je teorija Charlesa Darwina o evoluciji pisana na ko‘o industrijski dobi. Teorijo so vedno znova zlorabljali kot socialni darvinizem za upravi~evanje raznih politi~nih in gospodarskih interesov. Avtorji razprav o socialnem darvinizmu so bili prepri~ani, da je sama teorija nepristranski, objektiven in verodostojen posnetek delujo~ega na~rta narave. Utrdilo se je prepri~anje, da je Darwin odkril zakon narave. Toda nova generacija raziskovalcev je pri~ela dvomiti o sami teoriji in domnevati, da je ‘e njeno izhodi{~e dru‘beno pogojeno, kot so dru‘beno pogojeni cilji, za katere so jo pozneje izkori{~ali. Treba je poudariti, da znanstvene in dru‘bene kritike Darwinove teorije niso kritike same evolucije. Dvom se osredoto~a v potekanju samega evolucijskega procesa in v dejstvu, da je pri oblikovanju teorije na Darwina mo~no vplival duh njegovega ~asa. Otto Rank meni, da je Darwinova teorija pravzaprav pogled angle{kega me{~anstva v ogledalo narave, v katerem vidi zgolj odsev svojega lastnega vedenja. Darwin je ‘ivel v ~asu, ki ga je zaznamoval prehod od agrarnega gospodarstva v industrijsko kapitalisti~no dobo in Anglija je bila na ~elu teh revolucionarnih sprememb. Potrebovala je novo kozmologijo, ki bi podala smisel dru‘beni zmedi, v kateri se je Anglija iz de‘ele senenih kopic spreminjala v de‘elo tovarni{kih dimnikov.

-

JUNIJ

14 -

Misteriji 27


EKONOMIJA

V BIOLOGIJO

organizmi izvirajo iz enega skupnega prednika, homologija je podobnost zaradi skupnega porekla, embriji vreten~arjev so si najbolj sli~ni v svojih najzgodnej{ih razvojnih stopnjah, prapti~ je vmesni ~len med plazilci in pticami, polimorfizem brezovega pedica je prikaz delovanja naravnega izbora, rezultat naravnega izbora je razvoj trinajstih Darwinovih {~inkavcev, mutacije zagotavljajo nastanek surovega materiala za morfolo{ko evolucijo, evolucija konja je potekala v shemi razvejanega drevesa in ljudje smo slu~ajni proizvod neusmerjenih naravnih evolucijskih procesov.

IZRUVANO »DREVO @IVLJENJA« Ampak nobena od teh ikon darvinizma ni prenesla sodobne kriti~ne presoje, ker so enostavno zgolj v empiri~no sraj~ko zakamuflirana ideologija. Stephen Jay Gould, eden vodilnih svetovnih paleontologov, je zapisal: »Nekatere od ikon darvinizma se prikazujejo kot dokazana dejstva, vendar so zgolj udejanjanje idej, maskiranih v nevtralen opis narave.« Jonathan Wells pa pravi: »^e so ikone evolucije progla{ene za najbolj{i dokaz Darwinove teorije, vse pa so napa~ne ali zavajajo~e, potem imamo opravka z mitom, ne pa z znanostjo.«

Misteriji v `ivo Organizira: MUNAJ, Taja Vetrovec s. p.

PADEC PARADIGME GENSKEGA DETERMINIZMA in znanstvenih osnov genske tehnologije – predavanje Antona Komata 11. junija. Nismo in ne bomo ‘rtve svojih genov, nove evgenike, sociobiologije, genske diskriminacije, genskega piratstva in patentiranja ‘ivljenja. Z uporabo kvantnega pogleda na svet se poraja popolnoma nov holisti~ni pogled na ‘ivljenje in ~loveka. ^lovek je sam po sebi ‘iv dokaz kozmi~ne inteligence. Info: 041/677 089, www.misteriji.si

28 - JUNIJ 14 -

Sedaj na enem primeru spoznajmo, kako se je ta ideologija zamaskirala v empiri~na dejstva. Za~nimo s citatom darvinisti~ne dogme: »Zgodovinsko dejstvo je, da so si vsi organizmi sorodni, ker izvirajo od neznanega skupnega prednika, ki je ‘ivel v daljni preteklosti, tako da je zgodovina ‘ivljenja podobna drevesu. Naravni izbor je mehanizem, ki pojasnjuje te zgodovinske dogodke.« Darwinova knjiga Nastanek vrst vsebuje ilustracijo, ki prikazuje zgodovino ‘ivljenja kot razvejano drevo, pri katerem je skupni prednik v korenu, sodobne vrste pa so njegove veje z vr{i~ki in popki. Vertikalna dimenzija predstavlja ~as, z najstarej{imi na dnu in najmlaj{imi na vrhovih vej, horizontalna dimenzija pa stopnje razli~nosti med organizmi. To strukturo je Darwin imenoval veliko drevo ‘ivljenja. Ernst Mayr je leta 1991 zapisal: »Danes verjetno ni biologa, ki bi posumil, da vsi organizmi, ki so danes na Zemlji, ne izvirajo iz skupnega prednika.« Toda resnica je druga~na. Sodobna znanost je z analizo fosilnih zapisov in z najsodobnej{imi metodami molekularne filogenije izruvala Darwinovo drevo ‘ivljenja in ga obrnila na glavo. Darwin je verjel, da se majhne spremembe skozi mnoge generacije postopno pove~ujejo v ve~je razlike, ki lo~ujejo vrste med seboj. Tako bi velike razlike, ki lo~ujejo rede in razrede, lahko nastale zgolj po izteku zelo dolge zgodovine majhnih razlik. Zapisal je: »Ker naravni izbor deluje edino z akumuliranjem majhnih, postopnih in koristnih sprememb, ne more spro‘ati velikih in nenadnih sprememb.«

RE[EVANJE DOGME Ti kratki in po~asni koraki so osnova Darwinovega drevesa ‘ivljenja. Razlike na nivoju debel se nikakor ne morejo pokazati na samem za~etku. Ampak prav to dokazuje ‘e opisana kambrijska eks-

plozija ‘ivljenja. Ker je do temeljev zamajala neodarvinizem, so njegovi prista{i spro‘ili vrsto re{evalnih akcij. Re{evanje dogme je temeljilo na treh to~kah. Verjelo se je, da sedimenti, starej{i od ~asa kambrijske eksplozije, enostavno manjkajo ali pa so bili fosili zaradi toplote in pritiska uni~eni. Toda ve~je znanje o kambrijskih in predkambrijskih fosilih je {e bolj zaostrilo problem. Odkritje treh velikih predkambrijskih eksperimentov evolucije – fantasti~ne ediakarske favne, nenavadnih tommotijskih malih lupinastih bitij in frapantne Burgess Shale – je pokazalo, da ti izgubljeni svetovi nimajo nobene povezave s kambrijsko eksplozijo, ~eprav med geolo{kimi plastmi ni diskontinuitete. Naslednji izgovor je bil, da so bila mehka in gola telesa predkambrijskih bitij pa~ neprimerna za fosilizacijo. Toda prav sijajno ohranjena ediakarska favna izjemno ne‘nih organizmov izpred ve~ kot treh milijard let izpodbija te trditve. Med fosili Burgess Shale pa najdemo tudi take z vidnimi notranjimi organi, kot so ~revesje in mi{ice. Tretji na~in obrambe drevesa ‘ivljenja pa je pri{el ravno od najostrej{ih zagovornikov neodarvinizma, od molekularnih genetikov. Poleg klasi~ne filogenije, ki je temeljila na anatomiji in fiziologiji, se je razvila njena posodobljena ina~ica z imenom molekularna filogenija, ki temelji na primerjavi sekvenc DNK. Izhodi{~na teza je bila: ~e se mutacije v ~asu postopoma akumulirajo, potem lahko razlike med sekvencami DNA posameznih vrst uporabimo kot molekularno uro, ki nam pove, kdaj so se oddelile od skupnega prednika. Privla~na zamisel in najmodernej{a orodja – oboje je kazalo, da bo to uti{alo odmev kambrijske eksplozije. [e leta 1998 so molekularni filogenisti arogantno razgla{ali, da bodo dokon~no deaktivirali kambrijsko bombo. @e leta 1999 pa se pojavi usoden preobrat. Paleontologi James Valentin, David Jablonski in Douglas Erwin so zapisali: »Natan~nost mo-


INFORMACIJSKO ZDRAVLJENJE

V BIOLOGIJO

lekularnih ur je problemati~na, kajti ocene v odvisnosti od uporabljene tehnike ali izbranih molekul variirajo za stotine milijonov let.« Biolog Michael Lynch leta 1999 pi{e: »Klasifikacija filogenetskih odnosov ‘ivalskih debel je nere{ljiv problem.«

KRAVA SKUPAJ S KITOM Molekularni filogenetiki so dobili bizarne rezultate: analiza trinajstih genov devetnajstih ‘ivalskih vrst je uvrstila morske je‘ke med strunarje, druga analiza, ki je temeljila na dvanajstih proteinih, pa je postavila krave bli‘je kitom kot pa konjem. Vse nadaljnje raziskave so potrdile zapisano. Kambrijska eksplozija ostaja najve~ja uganka evolucije in klju~ za njeno dokon~no razumevanje. Kambrijska eksplozija nam govori, da so se vsa ‘ivalska debla pojavila naenkrat, in s tem je obrnila Darwinovo drevo, molekularna filogenija pa ga je izruvala iz podlage. Ampak kljub vsemu je drevo ‘ivljenja {e vedno najvidnej{a maskota neodarvinizma. Zna~ilna je izjava nekega kitajskega paleontologa, mednarodno priznanega eksperta za kambrijske fosile, ki je ameri{kim novinarjem dejal: »Na Kitajskem lahko kritiziramo Darwina, ne smemo pa vlade; v Ameriki pa lahko kritizirate vlado, ni pa vam dovoljeno kritizirati Darwina.« Anton Komat Prihodnji~: Veliko prevrednotenje

Dr. Grigori Grabovoi je jasnovidni ruski doktor matematike

Obuja od mrtvih O

akademiku dr. Grigoriju Grabovoiju, jasnovidnem ruskem doktorju matemati~nih znanosti, smo v Misterijih pisali ‘e avgusta 2012. Pozornost svetovne javnosti je vzbudil z odkritjem zdravljenja z osredoto~anjem na posebne {tevil~ne kode, ki spremenijo bolne frekvence v zdrave. A to {e ni vse. Pravi, da lahko celo o‘ivlja mrtve. Primere je dokumentiral v knjigi Obujanje ljudi od mrtvih in ve~no ‘ivljenje – od sedaj na{a resni~nost! Dejan Pilko, ki njegovo metodo uporablja tri leta, pravi, da Grabovoi pokriva vse, kar si je ~lovek kadar koli zamislil in {e ve~. Njegovo glavno u~enje je splo{na odre{itev in harmoni~ni razvoj

D

Hitrej{a obdelava informacij pomeni, da se, ko ~lovek na nekaj pomisli, to ‘e zgodi. vseh ‘ivih bitij: ljudi, ‘ivali in rastlin. Drugo u~enje je prepre~evanje globalnih in lokalnih katastrof, tretje pa je u~enje o bogu. »Podaja znanje, da bi ~lovek lahko uporabljal vsa znanja, ki so polo‘ena v njegovo du{o, to se pravi vsa znanja boga stvarnika. Da bi ‘ivel svoje poslanstvo in udejanjal vso svojo ustvarjalnost. O vsem tem ima okoli 350 avtorskih seminarjev, veliko od njih je zapisanih v knjigah. Ena izmed njih je denimo Struktu-

Foto splet

EKONOMIJA

Grigori Grabovoi

-

rizacija zavesti, ki zdru‘uje tri njegove seminarje,« pravi Pilko. Njegove tehnike niso zahtevne, so lahko osvojljive. Nau~ite se jih lahko sami iz knjig. Grigori Grabovoi je namre~ avtor {tevilnih knjig. Nekatere od njih v hrva{kem prevodu lahko naro~ite na www.misteriji.si, ali pa se udele‘ite katerega od njegovih seminarjev v Sloveniji (goo.gl/X5IG1T). Tam vam predavatelji poka‘ejo tehnike, ki jih potem izvajate doma. »Namen tehnik je med drugim, da pride do hitrej{e obdelave informacij. Potrebno je dvigniti zavest in s tem, ko ~lovek dvigne zavest, se dvigne tudi vibracija – obdelava informacij. ^lovek bi moral priti na tako raven obdelave informacij, da deluje samo z mislimi, s katerimi lahko strukturira stvari. Prakti~no to pomeni, da se, ko na nekaj pomisli, to ‘e zgodi. Misel organizira du{a, ampak tisto misel, ki je konstruktivna, ki je usklajena z ve~nim razvojem neskon~nosti,« pravi Pilko. ^e ne veste, s katerimi tehnikami za~eti, svetuje, da za~nete z izbolj{evanjem svojega zdravja, krepitvijo ~ilosti svojega telesa, polep{anjem zunanjega videza, pomlajevanjem. Sogovornik po treh letih ‘ivi umirjeno, sre~no, radostJUNIJ

14 -

Misteriji 29


OBUJA

OD MRTVIH

no ‘ivljenje. »Vidim, kako usklajevati stvari. Kjer koli sem, uravnavam, uravnove{am, usklajujem, pomagam drugim.« Tehnik se u~i prek knjig in seminarjev.

ZDRAVLJENJE S [TEVILI

knjigi. Za prav vsak dan v mesecu priporo~a tri vaje, ki odgovarjajo dolo~enemu dnevu. Navezujejo se na upravljanje z dogodki. Za dosego le tega se uporabljajo dolo~ene koncentracije. Pojasnjuje, da gre za ustvarjalne vaje, ki nas razvijajo. S pomo~jo teh vaj ~lovek duhovno raste in to mu pomaga, da vaje opravlja na vi{ji ravni, s ~imer {e bolj duhovno raste, saj je to neskon~en proces. »Kmalu boste odkrili, da se je va{e ‘ivljenje za~elo spreminjati na bolje, ~eprav ste ga, ~e smo natan~nej{i, za~eli spreminjati sami, ko ste za~eli prevzemati nadzor nad svojim ‘ivljenjem,« pravi Grabovoi.

Foto L. Z.

V knjigi Vzpostavljanje zdravja s koncentracijo na {tevila je Grabovoi navedel ustrezne {tevil~ne kode za ve~ kot tiso~ medicinskih diagnoz, med drugim za uravnavanje telesne te‘e, obnavljanje vida, pomlajevanje, obnavljanje hrbtenice, prebavil, celic, limfe in krvi, zdravljenje malignih in benignih tumorjev … Prek www.misteriji.si ali 051/307 777 lahko naro~ite sedem knjig dr. »Devetmestna koda zdra- Grabovoija v hrva{kem prevodu: »Obnavljanje ljudskog organizma vi eno do dve bolezni, osem- koncentracijom na brojeve« (21,90 €), »Metode koncentracije« (9,90 €), mestna okoli pet bolezni, »Uskrsavanje ljudi i vje~ni ‘ivot – od sada na{a realnost« (39,90 €), sedemmestna ve~ kot deset »Unificirani sustav znanja« (9,90 €), »Obrazovni sustav Grigoria O@IVLJANJE bolezni. Lahko se osredoto- Grabovoia« (9,90 €), »Primijenjene strukture podru~ja stvarala~ke MRTVIH ~amo na {tevilke od leve informacije« (8,90 €) in »Prakti~ni vodi~ u djelima i metodama Grigoria Grabovoia« (21,90 €). proti desni ali pa se osredoV knjigi Obujanje ljudi od to~amo so~asno na dve cifri z leve in Morda nam bo v pomo~ zgled, ki ga mrtvih in ve~no ‘ivljenje so dokumendesne strani proti sredini. Lahko me- navaja avtor. Sedemo v miren prostor tirani resni~ni primeri, kako je Grabovoi njamo ~as osredoto~anja na posami~no in se umirimo. Zami{ljamo si, da smo v obudil ljudi od mrtvih. Ljudje so se cifro. Ko menjamo dol‘ino osredoto~a- veliki krogli. Poleg nas je ‘oga, ki pred- obrnili nanj in ga prosili, da bi o‘ivel nja na posamezno cifro, spreminjamo stavlja na{ cilj. Na obodu krogle vidimo njihove bli‘nje, denimo sina, babico … u~inek koncentracije. Kak{en je optima- {tevilke, ki ozdravljajo na{ problem. V knjigi podrobno opisuje, zakaj in kako len ~as koncentracije na posamezno Vidimo {tevil~ni niz, kako potuje po je to mogo~e. cifro, vemo intuitivno. Vse, kar nam re~e obodu, {tevilke pa so kakr{ne koli. Lah»Po zakonih boga naj namre~ nikoli notranji ob~utek, je pravilno,« pravi ko so razli~ne, ene velike, druge majhne, noben ~lovek sploh ne bi umrl. Bog je namGrabovoi. »Med koncentracijo spozna- spet tretje debele, suhe. Modre, rde~e, re~ vse naredil ve~no, vse v neskon~nost. vamo sami sebe, z notranjim o~esom se zlate. Mogo~e katera od njih mo~neje In najmanj{i del~ek, ki ga lahko pogledaopazujemo, predstavljamo si svoj zdravi ‘ari od ostalih. Naj svetijo na ‘ogo, te, ima to neskon~nost in ve~nost v sebi. organizem. Te podrobnosti so pomemb- lahko so pri miru, lahko kro‘ijo po Tako bi moral biti strukturiran tudi ~lone za hitro zdravljenje. S to metodo oboku. ^e katera od cifer bolj sveti, se vek. A ljudem je bilo to odvzeto, ker smo {e bolj usmerimo nanjo. Osredoto~ajmo lahko zdravimo tudi druge ljudi.« bili zavedeni oziroma ker smo se neko~ Postopek koncentracije na {tevilke je se na {tevil~ni niz ter imejmo hkrati v sami odlo~ili za to,« pojasnjuje Pilko. po Grabovoiju zelo ustvarjalen proces. mislih sebe povsem zdravega. Dr. Grabovoi kot znanstvenik upoV knjigi Metode koncentracije opisuje To pomeni, da ni omejitev, kako naj se rablja znanstveno terminologijo, vendar osredoto~amo nanje. Lahko si jih napi{e- vaje za vsakodnevno koncentracijo za je knjiga napisana zelo poljudno, tako mo na papir in se koncentriramo na njih razvoj zavesti in dogodkov v ‘eleni smeri da je razumljiva za vsakogar, ~etudi ali pa si jih zapomnimo in se osredoto- ter za doseganje polnovrednega zdravja nimamo predznanja o Grabovoijevih ~amo nanje. Osredoto~anje pomeni, da in vzpostavljanje skladnega utripa z smo nanje pozorni, da jih v mislih vidi- vesoljem. Grabovoi svetuje, da vsak dan metodah, {e pristavlja. mo, ~utimo, si jih zami{ljamo. posvetimo ~as vajam, ki so navedene v Tatjana Svete

D

30 - JUNIJ 14 -


SLOVENSKA ZGODOVINA

Kdor bo prebral Laneno knjigo, bo bolj spo{toval svoj slovenski materinski jezik

Lanena knjiga K

o se ~lovek poglobi v besedilo etru{~anske Lanene knjige, ga preseneti neverjetna jasnost in neposrednost, s katero ta nagovarja ~loveka kot duhovno bitje. Pa tudi energija, ki preveva iz besedil, je po 2400 letih od nastanka {e vedno mo~na. ^loveka nevsiljivo spodbuja, da se duhovno prebudi, kar je br‘kone njen namen. Pisci knjige so bili ve{~i etru{~anski rabi ali sve~eniki. Laneno knjigo, pisano v etru{~anskem jeziku, je mojstrsko s pomo~jo starosloven{~ine prebral oziroma »prevedel« Mirko [kibin iz Nove Gorice. Besedila je osmislil tudi v sodobni sloven{~ini. »Prevod« te knjige je za Slovence izreden dogodek, ne glede na to, koliko ljudi se bo sploh kdaj dotaknilo njenih platnic. Tisti, ki jo bo prebral, pa bo za~el bolj spo{tovati svoj materinski jezik. [kibin je s knjigo dokazal, da smo imeli Slovenci, in po njem tudi Slovani, ‘e pred tremi tiso~letji, pa tudi {e prej, prav imenitne prednike, ki nam jih lahko marsikdo zavida. »Ob takem spoznanju bo treba tudi povsem na novo prou~iti vso na{o skupno evropsko zgodovino in jo tudi na novo napisati,« pravi avtor.

Lanena knjiga iz Zagreba je najdalj{e poznano besedilo v jeziku mogo~ne etru{~anske civilizacije. je le zato, ker jo je obvarovala smola. Knjiga je bila na povojih egip~anske mumije, ki jo je leta 1848/49 v Egiptu

kupil upokojeni dr‘avni uradnik Mihael Bari}. Po njegovi smrti jo je njegov brat Ilija Bari} na pokojnikovo ‘eljo leta 1862 podaril Narodnemu muzeju v Zagrebu. Zdaj sta mumija in Lanena knjiga za stalno shranjeni v Arheolo{kem muzeju v Zagrebu. Sprva so mislili, da je napis na povojih egip~anski in torej hieroglifski. [ele nem{ki egiptolog Heinrich Brugsch je leta 1869 ugotovil, da besedilo ni egip-

Lanena knjiga je izjemna z ve~ vidikov. Je najdalj{e in zato najpomembnej{e poznano besedilo v jeziku mogo~ne etru{~anske civilizacije. Mislila in govorila je v istem jeziku kot mi sedaj; mi seveda v najnovej{i razli~ici. Deli besedila so zaradi starosti uni~eni, vendar pa ga je ohranjenega dovolj, da je lahko [kibin zajel njegovo bistvo. Hkrati pa je knjiga nasploh edina tovrstna najdba – knjiga iz lanu – iz antike, iz klasi~nega obdobja italskega in gr{kega sveta! Ohranila se

Foto splet

OD EGIPTA DO ZAGREBA

Zagreb{ka mumija (zgoraj), ki je bila odeta v etru{~ansko Laneno knjigo (spodaj).

-

JUNIJ

14 -

Misteriji 31


KNJIGA

tak ~lovek lahko najde zdravnika v sebi,« pravi [kibin. Svoje raziskovanje je za~el s preu~evanjem Keopsove piramide. »Razkrilo se mi je, da je ta piramida neuni~ljiv zapis o univerzalnem nauku. Narava ~loveka je taka, da uni~i vse, kar mu ne ustreza. Zato so bile uni~ene in izbrisane iz zgodovine tudi etru{~anske mojstrovine in zapu{~ina. Tako velik zapis, kot je piramida, pa je te‘ko potvoriti ali uni~iti. Odkril sem tudi, da egip~anska Sfinga v Gizi, napol ~lovek napol ‘ival, simbolizira ~loveka, ki ima v sebi tudi ‘ivalski del. Tega simbolizira lev. ^lovek se ga mora nau~iti nadvladati. A lev v njem mu ho~e {e naprej vladati, ne prepusti mu vajeti. Sfinga tako ~aka, da se ~lovek duhovno prebudi in zavzame svojo zavest namesto leva. Le tako bo vanj lahko pri{lo nekaj novega, ki ni iz tega sveta,« razlaga [kibin. Dodaja, da branje besedila lahko koristi tudi danes samo nekomu, ki ga notranje zares ‘eja po duhovnem znanju preteklosti in po duhovnem znanju nasploh, iskalcu, ki tudi danes i{~e v sebi odgovore na vsa bistvena vpra{anja o svojem obstoju in minevanju. »S tega stali{~a se za ~loveka, iskalca smisla ‘ivljenja, ni ni~ bistvenega dogodilo ne spremenilo v zadnjih dveh tiso~letjih in pol. Samo takim ljudem lahko ta knjiga {e danes na tihem notranje spregovori, jih nagovori in morda celo notranje predrami.« Njegovo najve~je presene~enje pri »prevajanju« knjige je bilo, kako zelo prebujeni so bili ti ljudje. »Etru{~ani so bili nadpovpre~no duhovno razvito ljudstvo, imeli so izredno bogato duhovno literaturo. A Rimljani so jim vse to uni~ili. Do cesarja Avgusta, do okrog leta 0, je bila menda uni~ena tudi velika Foto L. Z.

L ANENA

Knjiga vsebuje »prevod« etru{~anske lanene knjige iz zagreb{kega narodnega muzeja.

~ansko, ker je abecednega zna~aja. To je leta 1891 potrdil arheolog in egiptolog Jakob Krall. Odkril je, da je na povojih, v katere je bila zavita mumija – mumificirana je bila odrasla ‘enska – ohranjeno najdalj{e etru{~ansko besedilo na svetu. Vsebuje pribli‘no 1130 besed, na trinajst metrov dolgih lanenih trakovih. Korak naprej je bil storjen, ko je leta 1966 fotograf Ivan Lukan z infrarde~imi ‘arki opravil uspe{ne posnetke celotnega besedila knjige v ~rno-beli tehniki. Z radiokarbonsko analizo so nato {e ugotovili, da je Lanena knjiga stara pribli‘no 2400 let. Besedilo je razdeljeno na dvanajst delov, ki so med seboj lo~eni s komaj vidnimi rde~imi navpi~nimi ~rtami. Celotno besedilo je iz{lo na fotografijah v Vjesniku Arheolo{kega muzeja v Zagrebu leta 1986. To je bil tudi [kibinov vir za preu~evanje besedila, kar je trajalo ve~ let.

KAKO BRATI? Gre za sveto tempeljsko knjigo. Napisana je v zelo zgo{~enem in jedrnatem slogu, kakor zabele‘ka, ki naj misel ali dolo~eno ob~utje in spoznanje samo zabele‘i in na kratko in hitro naka‘e, analizira [kibin. »Ni pa nobenega dvoma, da jo je napisal rab, sve~eni{ki slu‘abnik v

32 - JUNIJ 14 -

Izidinem templju ali ve~ njih. Slu‘ila naj bi kot pripomo~ek pri duhovnem tempeljskem delu. Najverjetneje je nastala v Egiptu, kjer so jo napisali etru{~anski rabi, kjer so morda s svojimi predniki ‘e dolgo ‘iveli ali pa so se tja preselili od drugod, saj so si pri opisu nevsakdanjih pojmov iz bo‘anskega miselnega podro~ja pomagali tudi z egip~anskimi oznakami in dolo~ili za boga.« »Ko ~lovek bere sveta besedila, ni va‘no, koliko so stara, va‘no je, kako jih do‘ivlja, lahko neposredno u‘iva njihove zdravilne mo~i. To so blagodejne vibracije. Med branjem se uglasimo nanje in jih prebudimo tudi v sebi. To so prastare stvari. In ozdravljajo v naj{ir{em smislu. To je medicina prihodnosti, ki ‘e obstaja, a je {e ne uporabljamo. Vsakdo ima zdravnika v sebi. Za tovrstno zdravljenje pa je potreben novi ~lovek, ki ne grabi le k sebi. Potreben je duh, ki i{~e povezavo z bo‘anskimi mo~mi – le

Mi, ki imamo veliko genov Etru{~anov, nadaljujemo njihovo poslanstvo – uravnovesiti materialnost in duhovnost.


L ANENA etru{~anska knji‘nica. A ni~ v vesolju se ne zgodi naklju~no. Etru{~ani so podcenjevali naravo in naravne zakonitosti in precenjevali pomen duhovnosti. Rimljani, ki pa so uporabljali veliko mo~ narave, a so bili brez vesti, so jih polagoma nadvladali,« pravi [kibin. Mi, ki imamo veliko genov Etru{~anov, nadaljujemo njihovo poslanstvo – uravnovesiti ta dva dela.

IN KO MI ATOV JAMA, SEN, TI SI NOTRI … In {e del~ek besedila za poku{ino. To je besedilo iz 11. stolpca, 1. traku, 5. vrstice Lanene knjige: In ko mi atov jama, sen, ti si Notri. Vse pojeno, te{i Jamo i tam! [kibinov prevod smisla besedila se glasi: »In ko mi pride ~as jame mojih atov, ko se mi bo pribli‘ala ura smrtnega sna, se pogreznem in zamaknem v svoj sen – in ti se znajde{ in si Notri, globoko v sebi, v svoji lastni notranji Jami, kjer je {e naprej vse pojeno in napajano s sve-

Lanena knjiga je edina tovrstna najdba iz antike; ohranila se je le zato, ker jo je obvarovala smola. timi Hranami in silami, zato takrat {e naprej in do zadnjega te{i svoj notranji Grob, lastno Jamo svojega padlega zemeljskega bitja, da si iztesa{ v njej prehodni laz in izhod za svojo du{o ba, da bo{ lahko iz te Jame kon~no vstal in se dvignil v novo @ivljenje!« [kibin dodaja, da so si Etru{~ani grobove, podobno kot Egip~ani, obi~ajno izklesali in iztesali v skali. »Toda pisec rab nam pravi, da je potrebno za grobne jame na{ih zemeljskih telesnih ovojev poskrbeti predvsem v notranjem smislu in si zato v Jami na{e notranjosti ~im prej izklesati prelaz in izhod za svojo nesmrtno du{o ba in ne skrbeti toliko za svoj obi~ajni zunanji grob na tem svetu.«

Prihajamo vam naproti Na na{ih prodajnih vrtiljakih so knjige, ki nam koristijo v vsakdanjem ‘ivljenju. [tevilni priro~niki za ohranjanje zdravja. Knjige, ki govore o du{ah. Vrsta knjig iz zbirke Kako, ki nam svetujejo, kako lahko kaj storimo za sebe. In {e veliko ve~ … Skoraj vse knjige ARA zalo‘be, ki jih najdete na www.misteriji.si. Prodajni stebri ARE so v trgovinah TU[:

v Planetu Celje, v Planetu Studenci Maribor, v BTC-ju v Ljubljani, v Grosuplju, Kopru in Se`ani.

KNJIGA

[kibin je svoji knjigi iz leta 2013, v kateri je razgalil in osmislil besedilo etru{~anske Lanene knjige, dal naslov Etru{~ani so bili Slovani. »Stari Sloveni so bili dejansko stari Slovani, ker beseda Sloven ‘e izvorno pomeni Slovana. Ali druga~e: Slovani, to so bili pravzaprav Sloveni!« naslov pojasnjuje avtor. V knjigi je s staro in sodobno sloven{~ino prevedel tudi kamnito plo{~o z etru{~anskimi ~rkami z gr{kega otoka Lemnosa iz kraja Kaminia iz 6. stoletja pred na{im {tetjem. Prav tako etru{~anski napis, ki so ga pred nekaj leti odkrili na istem otoku, na podstavku uni~enega kipa na oltarju boga Hefajsta v sveti{~u v Hefajstiji. Mirko [kibin je tudi avtor knjig Velika piramida govori iz leta 2007 ter Veneti so bili Sloveni in Sloventji iz leta 2010. Knjige so tiskane v majhnih nakladah in so dosegljive le pri avtorju, samozalo‘niku: telefon 05/302 67 29. Tatjana Svete

D

Revija izide vsakega 1. v mesecu! IZ JUNIJSKE [TEVILKE:

• • • • • • •

MOBING: Vedno ve~ ga je Ali {e znamo roditi naravno? Obsesija lahko uni~i ‘ivljenje Eksoti~ne de‘ele z eksoti~nimi tveganji @ivilo meseca: sade‘ za bogove Vse me boli. Ni~ vam ni! prim. Boris Cibic: Navodila za dolgo in zdravo ‘ivljenje

Prva in najbolj brana slovenska dru‘inska revija za zdravo ‘ivljenje -

JUNIJ

14 -

Misteriji 33


SAMOPOMO^

Bakrene zapestnice si je kupilo ‘e ve~ kot enajst milijonov ljudi

Baker ubija bole~ine

Foto splet

Revmati~ne in druge bole~ine najbolje omili ali odpravi baker, ki nima skoraj ni~ drugih primesi.

Bakreno zapestnico sta med igralci nosila Elizabeth Taylor in Roger Moore, med modnimi ikonami Pierre Cardin in Coco Chanel, izmed {portnikov pa posrebreno bakreno zapestnico danes nosi tudi slavni nem{ki golfist Martin Kaymer.

34 - JUNIJ 14 -

baker. Pred {tirimi desetletji so iz te kovine izdelali prve zdravilne zapestnice. Sabona, tovarnica, v kateri so to po~eli ‘e tedaj in to po~enjajo {e danes, je odtlej razvila celo paleto zapestnic in jih ponudila na vse konce sveta. Sedaj te znamenite nestaknjene obro~ke, tudi pozla~ene in posrebrene in ozalj{ane z razli~nimi gravurami, najdete v {vicarskih, ameri{kih, francoskih, nem{kih in kdo ve katerih {e trgovinah in tudi v trgovini www.misteriji.si. Pozitivni u~inki in nizka cena so pripomogli, da je zapestnica postala pravi ljudski zdravilni pripomo~ek. Z njim na zapestju letijo piloti, operirajo kirurgi, plovejo mornarji, udarjajo golfisti, se ka‘ejo tudi v javnosti vrhunski glasbeniki, princi, vojvode … Prav gotovo ne zato, da bi delali reklamo, marve~ zato, ker je to del njihove vsakdanje »opreme«. Londonski izdelovalci bakrenih zapestnic v tovarnici Sabona trdijo, da so njihove zapestnice narejene iz zelo ~istega bakra, ki iz zapestnice skozi ko‘o v zapestju prehaja v telo in se nato raz{iri

po vsem telesu. Telo ga sprejme le toliko, kolikor ga potrebuje, in je povsem ne{kodljiv. Bole~ine pa olaj{a v vseh delih telesa. Revmatizem napada v mnogih oblikah. Vsaka od njih ogro‘a na{e zdravje in nas spravlja v slabo voljo. Najve~krat nas zabolijo mi{ice. Hlad, mokrota in vlaga, ki se jim prilepijo {e zaskrbljenost

Bakrena zapestnica napada revmati~no bole~ino pri njenem izvoru.

in utrujenost, skupaj povzro~ijo bole~ine v mi{icah; redno napadajo ljudi, ki delajo na napornih delovnih mestih. Popade jih lokalna bole~ina in kr~i v mi{icah, ki lahko privedejo do neznosnih bole~in. Podobni vzroki izzovejo lumbago, akutne bole~ine v spodnjem delu hrbta, s kr~i in zvijanjem v hrbteni~nih mi{icah. Tudi i{ias je nedvomno posledica podobnih razmer, ki povzro~e bole~o otopelost spodnjih sklepov v hrbtu. Hlad, mokrota in vlaga so vzroki za nastanek vseh revmatizmov, prav tako pa tudi nervoza in napetost, prenaporen

Foto L. Z.

[

e vedno relativno malo vemo o vzrokih revmatizma. In razli~nih bole~in, ki nas dajejo predvsem z leti. Tako tudi ni dokon~no pojasnjeno, zakaj prav baker revmatizem in bole~ine omili ali jih celo povsem odpravi. Z bakrom in bole~inami so se {e najve~ ukvarjali v Londonu in tam tudi ustvarili »zdravilo« brez stranskih u~inkov: bakreno zapestnico. Nosi jo ve~ kot enajst milijonov ljudi, pohvale o njeni u~inkovitosti pa budijo ‘eljo po taki pomo~i vsakomur, ki zanjo ve in golta vse mogo~e farmacevtske iznajdbe z ne prav prijetnimi stranskimi u~inki. V Londonu so u~inke bakra na bole~ine ve~ let znanstveno preu~evali in mu v majhnih koli~inah dodajali nekatere snovi. Nazadnje so spoznali, da revmati~ne in druge bole~ine omili ali odpravi {e najbolje baker, ki ima ~isto malo drugih primesi, tako reko~ povsem ~ist


JOGA

UBIJA BOLE~ INE

dan v slu‘bi, hitenje v vsakdanjem ‘ivljenju … Vse to vodi do nastanka tistih majhnih vozli~kov v mi{icah, ki v trenutku lahko povzro~ijo revmati~no bole~ino. Te trdne majhne mi{i~ne tvorbe so poznane kot »ob~utljive to~ke«. Tisti, ki nosijo zapestnico, zagotavljajo, da le-ta spro{~a »ob~utljive to~ke« in napada revmati~no bole~ino pri njenem izvoru. Zapestnica se mora tesno prilegati ko‘i, njena konca pa se ne smeta niti stikati niti biti predale~ narazen. Najbolje je, da si izmerite obseg zapestja in si nadenete zapestnico, ki je centimeter kraj{a od obsega zapestja. Bakreno zapestnico je mogo~e upogniti z ne‘nim pritiskanjem na kovino, ki se mehko oblikuje po zapestju. Izku{nje ka‘ejo, da ob izjemno mo~nih bole~inah u~inkoviteje pomagata dve zapestnici, ki jih lahko nosimo eno ob drugi, ne smemo pa je nositi nad komolcem. Ko jo damo na roko in jo prilagodimo velikosti in obliki zapestja, je ne snamemo ve~ in jo nosimo tudi med kopanjem, spanjem, pri {portu … Lahko jo nosimo na isti roki kot ro~no uro. Da bi zapestnica delovala zares u~inkovito, jo moramo nositi neprestano. ^e se pod zapestnico pojavi zelen made‘, to se zgodi zaradi u~inkovanja bakra na ko‘o, ga lahko brez te‘av odstranimo z milom in vodo. Olaj{anje revmati~nih bole~in nastopi po nekaj tednih. Po treh mesecih so mnogim ljudem bole~ine povsem izginile. R. M.

D

Skrivnost celotne narave je v du{i otroka

Joga za otroke »

V

e~urno sedenje za ra~unalnikom usmerja otroke v enostranski razvoj. Pomanjkanje gibanja povzro~a togost in neprilagodljivost. Otroci in star{i so bolj ali manj izgubili stik z naravo. Pretirana prezgodnja usmerjenost v {porte ni najbolj{i na~in za skladen razvoj otroka. Ne smemo pozabiti, da se otrok razvija in da pretiravanje s {portom lahko vodi v anomalije telesa, ki se poka‘ejo {ele v najstni{kih ali zgodnjih odraslih letih. Sama sem izkusila divji ritem in kaos dana{njega ~asa in se odlo~ila, da za sebe in otroke poskrbim bolje,« pravi Lara Mirnik*. Je in{truktorica Angel Bear Joge za otroke, vzgojiteljica in Montessori pedagoginja. Predstavite nam prosim Angel Bear Jogo. Temelji na otrokom prirejenem programu vadbe. Zasnovala ga je, ‘e pred desetletjem, Christi Eley, otro{ka maserka, in{truktorica prenatalne in postnatalne joge in in{truktorica joge za otroke iz severne Karoline. V Ameriki zelo znan program je lani pri{el v Evropo; tu je sedaj Angel Bear Yoga Europe. Skupaj s partnerjem sva prevzela vodenje in koordinacijo tega programa. Organizacija usposablja ABY in{truktorje po vsej Evropi in vodi Angel Bear Yoga Skupnost. Vanjo so v~la-

pokazala, kako lahko ustvarjamo prijetnej{i svet. V otrocih vidim njihovo pravo naravo. Boli me, ko vidim, koliko otrok odra{~a brez prave pozornosti in vodstva. Joga se mi je ponudila v ~asu {tudija. V{e~ mi je bila, zato sem napisala program, organizirala delavnice in jo ponudila {olam. Dve leti sem vodila manj{o skupinico otrok, ‘al pa ve~jega zanimanja ni bilo. Morda sem bila s temi novodobnimi idejami malce zgodnja. Nekaj let kasneje sem se zaljubila v Montessori pedagogiko in posvetila ve~ino svojega ~asa raziskovanju. Moja sr~na ‘elja je bila odprt-

Med jogo otroci spoznavajo 50 zna~ajskih vrlin. njeni vrtci in {ole, ki ‘elijo pridobiti status jogijskega vrtca ali {ole. V~lanjeni so tudi samostojni in{truktorji. Kaj vas je potegnilo v otro{ko jogo? @elja po delu z otroci. Z njimi se ukvarjam ‘e od svojega devetnajstega leta. Glavni razlog, da je v meni zrasla ‘elja po delu z otroki, je bil moj splav in izguba moje prve ljubezni. V obdobju ‘alosti sta se razvila moja ljubezen in veselje do dela z otroci, da bi

Foto osebni arhiv

BAKER

Joga dobro vpliva na ~ustveno in mentalno ravnovesje otrok.

-

JUNIJ

14 -

Misteriji 35


JOGA

ZA OTROKE

Otroci se fizi~no razvijajo bolj uravnove{eno kot z enostranskimi telesnimi obremenitvami v {portih. je Montessori zasebnega vrtca. Temu sem podarila kar tri leta svojega dela, denarja in energije. Kot nadstandardno dejavnost sem vklju~ila jogo. @ivljenje je ‘elelo, da najdem Christi Eley, ustanoviteljico Angel Bear Yoge in prevzamem to poslanstvo. Kako je zasnovan program Angel Bear Joge za otroke? Glavna zvezda Angel Bear Joge je Angelski Medvedek Panda. On je Mojster Joge in u~itelj. @ivi v magi~nem gozdu, kjer vsak dan vadi jogo pod velikim starim drevesom. Ve~krat pomaga svoji mlaj{i prijateljici Sweet Pie pri njenih te‘avah. Ravno pred kratkim je zastokala, da se ne po~uti dobro, ker misli, da ni dobra v ni~emer. Angel Bear poka‘e svoji

MAGI^NA SKODELICA V ~rno skodelico damo vre~ko s ~ajem in nato~imo vro~o vodo. Ko se na skodelici izri{e vesoljec, je ~aj pripravljen za pitje.

Cena: 14,90 € Naro~ila: www.misteriji.si, 051/307 777

36 - JUNIJ 14 -

prijateljici, kako mo~na je v resnici in kako je zmo‘na narediti karkoli – ~e se za to odlo~i. Povabi jo, da sko~i na njegova krila in odleti z njim v magi~ni gozd, kjer odkrije sporo~ilo »kako zaupati vase«. V Angel Bear Yoga programu je poleg karakterne vrline »samozavest« {e devetin{tirideset drugih vrlin, kot so potrpljenje, pogum, razumevanje, sprejemanje, hvale‘nost …, ki jih otroci spoznavajo med jogo. Poleg razvijanja zna~ajskih vrlin se otroci pou~ijo tudi o petdesetih zanimivih ‘ivalih. Vsaka od njih zastopa dolo~eno karakterno vrlino. Program vsebuje spro{~evalno vizualizacijske zgodbice in sr~ne afirmacije, ki se redno izvajajo pri ABY urah. Angel Bear Joga je »zelena« joga, ker se zavzema tudi za sr~en odnos do matere narave. Kaj {e prinese joga otrokom? Fizi~no se razvijajo bolj uravnove{eno kot z enostranskimi telesnimi obremenitvami, ki so jim pogosto podvr‘eni pri raznih {portih. Posamezne mi{ice in organi so bolj uravnote‘eno vzpodbujeni med vadbo joge. Tudi ~e se otroci ukvarjajo s kak{nim tekmovalnim {portom, joga pripomore k uravnove{anju in spro{~anju celega telesa. Joga dobro vpliva tudi na ~ustveno in mentalno ravnovesje, kar je pomembno za uspe{nost otroka na vseh podro~jih ‘ivljenja. Otroci, ki se sicer ukvarjajo s tekmovalnim {portom, pridobijo z vadbo druga~en odnos do {porta; spoznajo, da jim ni treba tekmovati navzven, ampak se nau~ijo ustvarjati notranjo igro, notranjo mo~, samozavest, ki jim tudi daje ve~je mo‘nosti za uspeh. Postanejo samozavestnej{i. Kar po~nejo, delajo iz srca in ne iz glave. Kako {olate in{truktorje? V celoti spletno. Tako smo odprli vrata {tudentom po vsej Evropi. ^as usposabljanja si {tudent dolo~a sam, zni‘ani so stro{ki {olanja, ker ni potrebno najemati prostora. Usposabljanje te~e po programu »moodle«, teoreti~no in prakti~no. Teoreti~ni del vodi ustanoviteljica Christi Eley, prakti~nega pa jaz. [tudentje

PREDNOSTI JOGE ZA OTROKE • gradi samozavest in samospo-

{tovanje • spodbuja fizi~no mo~, vzdr‘ljivost in gibljivost telesa • spodbuja prepoznavanje in ob~utenje posameznih delov telesa • ustvarja bolj{i pretok energije in s tem delovanje vseh organov • spodbuja vztrajnost in potrpe‘ljivost • pomirja in zmanj{uje stres • goji povezanost s sabo in z naravo • je spro{~ujo~a in zabavna pre{tudirajo gradivo, izpolnijo teste in napi{ejo esej. Pri prakti~nem delu dobijo videovsebine, potem pa sami izvedejo 30-minutno joga delavnico z otroci, jo posnamejo in po{ljejo v pregled. Vsak {tudent prejme Angel Bear U~benik, Delovni Zvezek in Dodatek, ki zajema {e 12 tematskih sklopov. Gradivo zado{~a za dve- do {tiriletni program vadb. Teme so razporejene jasno in pregledno, kar omogo~a hitro orientacijo in pripravo vadbe. Kot koordinatorka in mentorka izobra‘evanja sem povezana z in{truktorji, bodisi tistimi, ki delujejo v okviru vrtcev in {ol, ali s tistimi, ki se odlo~ijo za samostojno pot in ‘elijo ustanoviti svoj lasten joga center. Namen Angel Bear Yoga skupnosti vrtcev, {ol in drugih organizacij je tudi ustvarjanje prostora, kjer si ABY In{truktorji izmenjujejo svoje izku{nje in nove ideje. Idej ni nikoli dovolj. Otroci so razli~ni in v razli~nih obdobjih jih zanimajo razli~ne stvari. Razli~nost, pro‘nost, domi{ljija, ustvarjalnost in zaupanje v sposobnost uresni~evanja svojih danosti, vse to so tiste pomembne vrline, h katerim spodbuja Angel Bear Joga. Taja Vetrovec * lara@angelbear.eu

D


AKUPUNKTURA

IntPad ka‘e to~ke in na~in, kako naj zdravimo z akupresuro

Zdravljenje s prsti in komolcem

Biolog Bo{tjan Podvr{i~ s svojo inovativno aplikacijo za akupresuro

Foto L. Z.

Kak{en je ta pripomo~ek? IntPad je pripomo~ek, ki zdru‘uje u~itelja, vodi~a in strokovno literaturo. V njem smo strnili ve~tiso~letno znanje akupresure, {tevilne strokovne knjige in, kar je najbolj pomembno, desetletja izku{enj iz prakse ter {tiri leta razvoja uporabniku prijazne aplikacije. Vse na{teto smo aplicirali na najno-

IntPad je aplikacija z ra~unalni{ko tablico, ki zdru‘uje u~itelja, vodi~a in strokovno literaturo za akupresuro. vej{o tehnologijo na tabli~nem ra~unalniku, s ~imer smo zagotovili izjemno preprosto uporaben pripomo~ek za terapevte. Za katere te‘ave ponuja re{itve in kako lahko terapevti v konkretni situaciji uporabijo ta pripomo~ek? Aplikacija vsebuje terapije akupresure za ve~ kot dvesto zdravstvenih in osebnostnih te‘av, vse od la‘jih zdravstvenih tegob, pogostih

psiholo{kih te‘av, te‘av, povezanih s sodobnim ‘ivljenjem, te‘av, povezanih z osebnostno rastjo in ~ustvi, pa vse do te‘jih bolezni. Za uspe{no zdravljenje z akupresuro je odlo~ilnega pomena prava kombinacija akupresurnih to~k. Ta program ima dolo~eno kombinacijo teh to~k glede na posamezno te‘avo, ki je navedena v ob{irnem seznamu. Hkrati tudi natan~no in nazorno poka‘e, kje se nahaja posamezna to~ka.

Foto L. Z.

P

ritiski na dolo~ene to~ke na telesu, ne‘ni s prsti, mo~nej{i s komolcem, stimulirajo samozdravilne sposobnosti. Z akupresuro si laj{amo s stresom povezane te‘ave in je idealna za krepitev imunskega sistema, s pritiskanjem na to~ke zmanj{ujemo napetost, pove~ujemo prekrvitev ter zmanj{ujemo bole~ino. Na katere to~ke in kako? O tem smo se pogovarjali z Bo{tjanom Podvr{i~em, ki se zdravljenju z ne‘nimi pritiski posve~a ‘e ve~ kot desetletje. V tem ~asu je starodobni, tiso~letja stari spretnosti vdihnil nekaj spoznanj, da bi starodavno znanje ~im bolj pribli‘al in olaj{al drugim terapevtom in tistim, ki to ‘elijo postati. »Akupresura je idealna v kombinaciji z drugimi terapijami; uspe{na je skupaj z masa‘ami, fizioterapijami in drugimi klasi~nimi in alternativnimi zdravljenji,« pravi Bo{tjan Podvr{i~, tudi avtor pripomo~ka IntPad Aku. V sodelovanju z zdravnico Mileno Plut Podvr{i~, akupunkturologinjo in pionirko povezovanja sodobne in alternativne medicine, je ustvaril na~in hitrega in dokaj enostavnega spoznavanja akupresure.

Kaj je prednost IntPada pred klasi~nimi izobra‘evalnimi programi na podro~ju akupresure? Obi~ajno izobra‘evanje, po katerem si pripravljen, da lahko za~ne{ tudi v praksi uporabljati akupresuro, traja ve~ let. Pa tudi po kon~anem {tudiju se v posameznih primerih {e pogosto pojavljajo dvomi. Najte‘ja odlo~itev je ravno ta, katero kombinacijo to~k izbrati za posamezno terapijo. U~enje z IntPadom je bolj preprosto. V tistem trenutku, ko ga imamo pred sabo, lahko ‘e izvajamo terapijo, ker nam da na na{e vpra{anje natan~en odgovor, kako se lotiti obravnave te‘ave. Za pripravo na prvo terapijo ne potrebujemo dosti ve~ kot pol ure, za vsako nadaljnjo pripravo pa le {e nekaj minut. Dokler prijemi ne preidejo v kri in telo, jih lahko izvajamo po neposrednih navodilih. Tudi ko si ‘e mojster akupresure, je te‘ko vzdr‘evati to ogromno koli~i-

-

JUNIJ

14 -

Misteriji 37


TESLAGEN Teslov generator ali TeslaGen je bioenergijski harmonizator prostorov, ki ohranja in izbolj{uje po~utje in splo{no stanje ljudi, ‘ivali in rastlin. Ta edinstven izum je narejen po izvorni Teslovi tuljavi iz Colorado Springsa, ki oddaja dobrodejne Teslove skalarne valove.

Z DRAVLJENJE

S PRSTI IN KOMOLCEM

no znanja, ki je potrebna. @e same knji‘ne police se po~asi za~nejo podirati od {tevilne literature, ki je za dobrega terapevta nujno potrebna. Tukaj pa je vse to znanje zbrano na enem mestu in ga ima{ vedno pri roki. Tudi posami~ni primeri, s katerimi se terapevti sre~ujemo, so raznovrstni in edinstveni. Kombinacija te‘av, ki se mnogokrat prepletajo med seboj in z drugimi okoli{~inami, je zelo specifi~na. Ta program nam pomaga razre{iti marsikateri dvom, saj nam takoj najde najbolj{o izbiro v konkretni situaciji. Komu je namenjen? Program je delno prilagodljiv, tako da lahko zadosti tako potrebam izku{enih zdravnikov in terapevtov kot tudi ~istih za~etnikov. Pripomo~ek je preprost za uporabo in uporabnik ne potrebuje dodatnega predznanja, saj ga aplikacija vodi skozi celoten postopek izvedbe terapije.

Teslov generator med drugim: • bistveno zmanj{a {kodljiva elektromagnetna sevanja v prostoru • harmonizira delovanje ~aker, akupunkturnih kanalov in avre • na podzavestni ravni pozitivno deluje na ~ustva, intuicijo … • stimulira organizem, da uglasi svojo vibracijo s planetom Zemlja • pove~uje odpornost zdravih celic • pospe{uje klitje in rast ter zorenje plodov rastlin … Cena za TeslaGen T7T: 1100 € Cena za TeslaGen T-7TS: 1500 €*

*Model T-7TS ima za razliko od osnovne razli~ice T7T {e mo‘nost (1) samodejnega skeniranja frekvenc v razponu 400– 700 kHz, v katerem se ustvari polje, ki je najbolj ugla{eno s ~lovekovim, in (2) ro~nega naravnavanja Schumannovih frekvenc za stimulativno ali pa spro{~ujo~e delovanje.

TeslaGen dobite na Misteriji.si ali 051/307 777.

38 - JUNIJ 14 -

Kaj {e vsebuje va{ izobra‘evalni program? Poseben del je namenjen tudi splo{nemu izobra‘evanju terapevtov; o tem, kako skrbeti za svoje stranke, kateri podatki so pomembni za dobro obravnavo, kako dopolnjevati znanje, kako skrbeti za lastno psihofizi~no po~utje in priprave na delo. Ta del vsebin tudi dopolnjujemo, tako da so imetniki aplikacije ves ~as na teko~em z novimi pristopi in izku{njami iz prakse. Kaj vas je spodbudilo, da ste se lotili tega na ta na~in? Kot re~eno, se terapevti v konkretnih situacijah dostikrat sre~ujemo z dvomi, kaj to~no v konkretni situaciji uporabiti, ne glede na ogromno znanja in prakse in {tevilne delavnice in dopolnilna izobra‘evanja, ki se jih se udele‘ujemo. Mnogi tudi opustijo izvajanje terapij, ker se ne prebijejo skozi dodatna vpra{anja in ugibanja, ki se pojavijo v praksi. Iskal sem pravi pristop, s katerim je mo‘no pridobljeno znanje ne samo usvojiti, ampak tudi ohranjati in dopolnjevati. Ob tem, ko hitro razre{imo ~isto tehni~na vpra{anja, imamo tudi ve~ ~asa,

da se v miru in v celoti posvetimo pacientu, ki mu pomagamo. Korist imata oba, tako terapevt kot stranka. Zdelo se mi je tudi smiselno, da na enem mestu nekako zberem vso obstoje~o literaturo o akupresuri. Tudi stro{kovno je ta pripomo~ek bolj prijazen. Stro{ki obi~ajnega {olanja in izpopolnjevanj so znatno vi{ji, ta aplikacija pa omogo~a, da je znanje dostopno ve~jemu krogu ljudi, ki bi radi pomagali drugim prek njihove navadno ‘e obstoje~e prakse. Ali je pripomo~ek primeren tudi za doma~o uporabo? Primarno je IntPad namenjen terapevtom akupresure in tistim, ki to ‘elijo postati, ter kot pripomo~ek pri podpori drugih podobnih terapij, kot so masa‘e, fizioterapije in druge klasi~ne in alternativne oblike zdravljenja. Mali paket je primeren tudi za doma~o rabo, a mora uporabnik predhodno zares temeljito usvojiti osnove izvajanja terapije, ki je podana v aplikaciji prek videa z navodili, priporo~ili in primeri izvajanja akupresure. Dobro pa je, da obi{~e tudi kak{no dopolnilno delavnico. Paket vsebuje tudi eno delavnico z dr. Mileno Plut Podvr{i~. Skrbimo tudi za redno nadaljnje izobra‘evanje tako imetnikov pripomo~ka kot tudi ostalih zainteresiranih, saj ‘elimo, da se terapije izvajajo pravilno in optimalno, obenem pa ta sre~anja izkoristimo tudi za izmenjavo izku{enj, znanj, priporo~il in konec koncev tudi za povezovanje. Taja Vetrovec

D

Misteriji v `ivo Organizira: MUNAJ, Taja Vetrovec s. p.

AKUPRESURA KOT TERAPIJA od priprave do izvedbe z izobra`evalnim orodjem IntPad (3-urni brezpla~ni seminar s prakti~nim prikazom akupresure 19. junija) – predava akupunkturologinja Milena PlutPodvr{i~, dr. med. Seminar je namenjen izku{enim terapevtom in tistim, ki za~enjajo to pot. Info: 041/677 089, www.misteriji.si


NIKOLA TESLA

Nikola Tesla (5)

Tesla in energija duha

PETA SILA V NARAVI Zagovorniki domnevajo, da gre za peto silo v naravi, poleg ‘e znanih, kot so elektromagnetizem, gravitacija, slabe sile jedra in mo~ne sile jedra. Glede na vse opise ta sila neposredno vpliva na razli~ne vidike nad~utnih sposobnosti in verjetno edina sila v sklopu duhovnih aktivnosti. Na njeno delovanje ne vpliva nobena izmed drugih {tirih sil. Zanimiva je teorija gibanja te energije. Njeno prisotnost v ~love{kem telesu so ‘e pred pet tiso~ leti opisali v starem kitajskem medicinskem kodeksu kot feno-

Tesla je ve~krat omenil, da ve, kako bi se prosto energijo dalo ukrotiti. men, ki ga danes imenujemo akupunktura. V ~love{kem telesu se pretaka vzdol‘ tako imenovanih meridijanov. Enak proces poteka na obmo~ju celega planeta. Na tokovih akupunkturnih linij Zemlje najdemo zbirali{~a starodavnih malikovalcev, kjer so od prazgodovine opravljali svoje obrede, ‘rtvovanja ali molili za dobro letino in plodnost. Tudi keltski duhovniki, druidi in ~arodejke, Romi in gnostiki, kristjani in sledilci nove dobe so obiskovali iste kraje. Mnogi kraji {irom po svetu so od nekdaj poznani kot posebno pomembni in mo~ni. Imenujejo jih sveti kraji. Med njimi potekajo kilometre dolge povezujo~e linije, zasute z zemljo in zarasle s plevelom. V sredi{~ih in vzdol‘ linij delujejo mo~ne naravne sile – tako mo~ne, da lahko vplivajo na ~love{ki um, du{o

in zavest. Kako so ljudje pred ve~ tiso~ leti in na vseh mogo~ih koncih sveta mogli vedeti za skrivnostne sile narave? In zakaj so na dolo~enih krajih postavljali kamnite sklade, megalite, dolmene, piramide, cerkve in katedrale? Ne{tete raziskave potrjujejo, da linije spremljajo energijske tokove Zemlje.

PRITIHOTAPLJENI NLP-JI

Vsa energija je elektromagnetne narave. Vsa trdna materija v na{em okolju je sestavljena iz energije; na{e o~i zaznavajo samo del~ek elektromagnetnega spektra, elektromagnetni valovi na ne{teto frekvencah pa obstajajo na na{em planetu in {irom po vesolju. Znani ufolog John Kyl je prepri~an, da je prav v tem skrivnost »lete~ih kro‘nikov«. Njihov trik je v tem, da se »pritihotapijo« na nam nevidnem frekven~nem obmo~ju, v nevidnem delu spektra. Celo tisto, kar vidimo, je nemara samo sled, senca, spremna manifestacija, medtem ko menjavajo oblike gibanja. Koliko drugih vzporednih svetov obstaja, katerih usode ne poznamo? Kajti v resnici vidimo mnoge stvari, ki ne obstajajo – mnoge od vidnih zvezd na no~nem nebu so ‘e davno od{tele svoje zadnje dneve. Ultima Tula, Atlantida, Avalon, Hiperboreja, Podzemni svet, Valhala – vsi svetovi iz na{ih legend – so mogo~e samo poblisk ~love{ke zavesti, ki nam je omogo~il, da lahko vsaj pokukamo v druge dimenzije ‘ivljenja. Tesla je poznal in spo{toval te skrivnostne mo~i narave. ^e upoPo Tesli bi lahko z delovanjem na ionosferski pla{~ ustvarili {tevamo, da je poznal tudi skrivvalove, ki bi resonirali z valovi ~love{kega uma in izzvali nosti proste energije in da je ve~pospe{enje evolucijskega razvoja ~love{tva. krat namigoval, da ve, kako bi se Foto splet

R

aziskave proste energije so Teslo na za~etku minulega stoletja privedle na sled tudi nekaterih nenavadnih pojavov. Eden izmed njih je tako imenovana energija X, katere opisi in razlage polnijo stare indijske, kitajske in tibetanske spise. To skrivnostno energijo je Rudolf Steiner posku{al opisati z jezikom, ki se je ‘e dokaj pribli‘al jeziku in delu njegovega sodobnika Nikole Tesle. Ne da bi vedel za Teslova dela, je Steiner trdil, da obstajajo {tiri etrske ustvarjalne sile kot razli~ne oblike skrivnostne energije: ‘ivljenjski eter, kemijski eter, svetlobni eter in toplotni eter. Vendar vsi razli~ni nazivi neznane energije (~i, prana, mana, baraka, jesod, orenda, mgebe, sveti duh, orgonska energija, ‘ivalski magnetizem, bioplazma, odijska sila …) ka‘ejo na to, da obstaja v naravi {e drugo na~elo – duhovno – s katerim se sodobna znanost tudi danes nerada soo~i, in ki je o~itno kreativna ‘ivljenjska sila.

-

JUNIJ

14 -

Misteriji 39


T ESLA

IN ENERGIJA DUHA

jo dalo ukrotiti, je predpostavka, da je te energije uporabljal tudi za ohranjanje svoje vitalnosti, zelo verjetna.

AKA[NE KRONIKE Prva spoznanja s tega podro~ja si je Tesla pridobil ‘e ob poskusih v Colorado Springsu, leta 1899. Tedaj je prvi~ ugledal nove smerokaze k razlagi prave narave materije, vezi med ~love{ko psiho, ionosfero in na{im planetom. Tesla je vedel, da v na{ih mo‘ganih te~ejo enosmerni tokovi in da pri delovanju ~love{kega uma nastajajo valovi s frekvenco od 8 do 16 Hz. Vedel je, da so ionski tokovi, tokovi v ionosferi, enosmerni. Menil je, da se vse na{e misli prena{ajo in bele‘ijo v ionosferskem pla{~u. To razumevanje je skoraj enako vedskim naukom in opisom tako imenovanih aka{nih kronik, nebesnih baz podatkov, v katerih je zapisana vsa preteklost ~love{tva in zgodovina vsakega posameznega ~loveka.

^e je kaj takega mogo~e, potem je Tesla bil prvi, ki mu je uspelo dati tej zamisli dolo~eno znanstveno oporo. V Vedah so aka{ne kronike imele svoj poseben namen – po verovanju so posve~eni, ob posebnem stanju zavesti, mogli brati zapise teh kronik. Po Teslovem razumevanju bi lahko z delovanjem na ionosferski pla{~ ustvarili valove, ki bi resonirali z valovi ~love{kega uma in bi s po~asno krepitvijo izzvali pospe{enje evolucijskega razvoja ~love{tva. Z drugimi besedami, ko bi ustvarili take naprave in jih natan~no naravnali, bi se ves ~love{ki rod lahko prekril z valovi, ki bi nas ob~utno hitreje privedli do vrhunca razvoja. V teh poskusih se je skrivala {e ena velika Teslova skrivnost. Ko bi na podoben na~in izzvali osciliranje tako imenovanega neresonan~nega elektromagnetnega polja, kakr{en je eter, bi mogli izzvati spreminjanje ~asovnih koordinat. To prakti~no pomeni, da bi bilo

omogo~eno gibanje skozi ~as, naprej in nazaj, v preteklost in prihodnost. ^e sploh obstaja na~in, je ta gotovo eden izmed mo‘nih za odprtje ~asovnih predorov, portalov k paralelnim svetovom. Kako naj bi to bilo videti, si lahko predstavlja vsakdo, ki je videl kak{en del filmske serije Vojna zvezd: vklju~itev sistema warp in v trenutku prehod v drug svet, v drugo dimenzijo; uporaba naprav za osnovno fizikalno in biolo{ko prepoznavanje novega sveta. To je v osnovi Teslova zamisel. Vsi ti svetovi, pa naj bodo kjer koli, se med seboj razlikujejo po bistveni zna~ilnosti: po elektromagnetni strukturi, ki deluje na edinstveni frekvenci in valovni dol‘ini. Ko bi bilo mogo~e te valove in frekvence prek elektromagnetnih oscilacij uskladiti z enakimi parametri na{ega sveta, bi lahko videli prizore in objekte iz drugega sveta in obratno, oni bi lahko opazovali nas. Aleksandar Milinkovi}

D

ULOVITE MORJE A V LOVI[TU*. ZAKAJ? Ker se tu kopate pred hi{o, v kateri stanujete, jeste ribe, ki jih nalovijo zgodaj zjutraj, prilo‘ijo zelenjavo z vrta in nato~ijo doma~e vino. Pelje{ko. Kozar~ki ‘ganjice so zastonj. 1 (Vordenkl -naslovna.tif) Ni glasbe, ni hotelov. JeSlika pa vsako no~ zavijanje {akalov, ki jedo rake, ljudi ne marajo. In ~e se naveli~ate rib, vas bodo peljali na jagnjetino. Poglejte www.pansion-tamara.com, pokli~ite 00385 20 718 001 ali (mobilni) 00385 91 212 2454. OGLAS: ^e pa bi radi vse to do‘iveli tako, da se le naselite v hi{o BIONETTE 1/4 ob morju in v kuhinji sami poskrbite zase, tudi tu je »mrtina« zastonj, pokli~ite Zdravko: 00385 91 526 7741. OGLAS: LOVIŠTE 1/4

*Klima kot na Hvaru in na Kor~uli; Lovi{te je na rtu polotoka Pelje{ca, ki se vriva med Hvar in Kor~ulo.

40 - JUNIJ 14 -


NOVA FIZIKA

Nova obzorja fizike (4)

Zavest – raziskovalno orodje fizike Za dana{njega ~loveka je spoznanje zavesti evolucijska nuja. bimo zavest kot raziskovalno orodje, se zavemo »razumske obdelave«. Informacije o nekem pojavu do‘ivljamo tak{ne, kot so bile, ko so prispele v ~utila. Razumsko do‘ivljanje je analiti~no, ~asovno, kvantitativno. Zavestno do‘ivljanje je sinteti~no, brez~asno, kvalitativno, misti~no. Odkriva bit vesolja, ki se udejanja v vsaki stvari. Razumsko do‘ivljanje v okviru psiholo{kega ~asa preteklost-sedanjostprihodnost je posredno in »~asovno«, zavestno do‘ivljanje pa je neposredno in »brez~asno«. Do dana{njih dni je fizika zavestno do‘ivljanje po krivem ozna~ila za neznanstveno. Fiziki niso doumeli, da je zavestno do‘ivljanje komplementarno razumskemu, da se oba na~ina med seboj bogatita. Prvi razvija znanost in tehnologijo, drugi razvija samo-spoznanje in s tem veliko odgovornost do sebe, so~loveka in narave. [ele ko se ~lovek zave, da ni le telo in um, ampak tudi zavest, korenito spremeni svoj pogled na ‘ivljenje. Samo branje knjig o etiki, pravi~nosti in miru mu ne more dati zavestne izku{nje sve-

ta, ki je edini temelj za nadaljnji razvoj ~love{ke dru‘be. Znanstveni razvoj zavesti temelji na dejstvu, da zavest v ~loveku deluje kot zavedanje o vsem, kar se dogaja na fizi~ni, ~ustveni in miselni ravni. Ko gremo po cesti in se umaknemo avtomobilu, zavesti, ki nas umakne, ni potrebno razmi{ljati: Avto je tu, moram se umakniti. Zavest zaznava svet skozi ~utila neposredno brez razumske obdelave. Zato je mo‘no, da se v kriti~nih trenutkih odzovemo takoj, brez premi{ljevanja in razre{imo nevarno situacijo, ki bi lahko vodila v nesre~o.

VLAGAJMO V ZAVEST V procesu evolucije ~lovek najprej razvije um, potem razum in nazadnje spozna zavest. Za dana{njega ~loveka je spoznanje zavesti evolucijska nuja, ki mu zagotavlja nadaljnji razvoj. Razum, ki je podrejen egoizmu, ‘ivalski tekmovalnosti in modelu pre‘ivetja, vodi ~love{tvo v kaos. Z besedami fizike lahko re~emo: »Sistemati~ni razvoj zavesti vsakega posameznika je edini vzvod za zmanj{anje dru‘benega nereda – entropije«. Nobena dr‘ava danes {e ne vlaga v razvoj zavesti. Tisti, ki so na oblasti, vidijo le z o~esom razuma, njihovo oko

Ilustraciji S. [orli

F

iziki v glavnem raziskujejo zavest na na~in, kot ga uporabljajo pri raziskovanju elementarnih delcev, atomov in nebesnih teles. Najprej ustvarijo dolo~en model o zavesti, ki ga potem posku{ajo preverjati. Klasi~ne raziskovalne metode so dokaj neustrezne pri spoznavanju zavesti, kajti zavest ni objektiven pojav, kot je to elektron, atom ali planet, zavest je predvsem subjektiven pojav. Raziskovati zavest s klasi~nim znanstvenim orodjem je kakor zajemanje juhe z vilicami ali no‘em; ostanemo la~ni. Vse obstoje~e teorije o zavesti ne odtehtajo ene ure opazovanja uma, ki jih je ustvaril. Opazovanje uma je funkcija zavesti. Z opazovanjem uma, ki mu re~emo tudi »meditacija«, prebujamo zavest. Iskreno znanstveno raziskovanje zavesti zahteva uvid, da je klasi~ni pristop nesmiseln. Potrebno bo ustvariti nove metodologije raziskovanja zavesti, ki bodo omogo~ile njeno neposredno do‘ivljanje. Pri znanstvenem raziskovanju objektivnih pojavov do‘ivljamo opazovani pojav prek razuma. Razum do‘ivlja svet v okviru linearnega psiholo{kega ~asa »preteklost-sedanjost-prihodnost«. Pojav zaznamo s ~utili. Potem se informacije prek ~util prenesejo v mo‘gane, kjer se obdelajo v okviru psiholo{kega ~asa. Sledi do‘ivljanje pojava. Ko upora-

-

JUNIJ

14 -

Misteriji 41


TEORIJE ZAROTE

RAZISKOVALNO ORODJE FIZIKE

zavesti {e ni spregledalo. Na tem planetu nih~e ni kriv ni~esar. Vse slabo, kar se dogaja, je le posledica ne-zavedanja, kdo v resnici smo ljudje na tem planetu – bitja, skozi katera se ho~e uresni~iti zavest. Pri raziskovanju zavesti je pomembno razumeti predvsem naslednje. Zavest v nas ‘e deluje kot na{a sposobnost zavedanja o gibanju telesa, prisotnih ~ustvih, mislih in dejanjih. Zavest v nas je tista, ki prevzema odgovornost za na{e misli, ~ustva in dejanja. Zavedanje ni dovolj, potrebno je prevzeti odgovornost za na{e misli, ~ustva in dejanja. [ele takrat se zgodi resni~na preobrazba, v kateri izstopamo iz na{e »osebnosti« in vstopamo v »zavest«.

VAJE POZORNOSTI Razum nima mo~i, da bi si predstavljal zavest, zato je vsakr{na razumska predstava o zavesti napa~na. ^e ‘elimo spoznati zavest, je najbolje, da za~nemo z vajami pozornosti pri gibanju, dihanju, ~utenju in razmi{ljanju. Primerno je, da na{a prehrana ne zahteva ubijanja ‘ivali; hranila iz semen industrijske konoplje, le~e, ~i~erke, soje in drugih rastlin vsebujejo vse potrebne beljakovine. Pomembno je, da dihamo polno, prva faza je popoln izdih, sledi vdih s trebu{no prepono, ki se nadaljuje z vdihom v srednji in zgornji del plju~. Tako dobimo dovolj kisika in kozmi~ne bioenergije. Vsak dan vsaj 30 minut telovadimo vaje, ki so nam v{e~, telo naj u‘iva. Iskreno se vpra{ajmo vsaj enkrat na dan: »Kdo sem jaz?« Vpra{anja postavlja na{ um, zavest pa se jih zaveda. Odgovori niso toliko pomembni, kolikor je va‘no, da se jih zavedamo. Nikoli jih ne interpretirajmo. Zastavljeno vpra{anje vas vodi proti odkritju zavesti. Na{ um je kakor odsev lune na jezeru, ki misli, da je resni~en. Ko pride oblak, odsev izgine, resni~na luna na nebu pa ostane. Iskreno zastavljeno vpra{anje je kakor oblak, ki izni~i odsev lune in nas usmeri proti resni~ni luni, ki je zavest. Sre~ko [orli

D

42 - JUNIJ 14 -

Teorija globalne zarote Davida Ickea (6)

3. svetovna vojna? G

lobalna plazilsko-hibridna elita pripravlja tretjo svetovno vojno, ki bo tako uni~ujo~a, da bodo ljudje po vsem svetu z velikim olaj{anjem sprejeli vzpostavitev svetovne dr‘ave z vojsko in policijo, enotne svetovne religije in totalen nadzor nad vsemi vidiki njihovih ‘ivljenj, trdi David Icke. Po njegovih ugotovitvah bo nova globalna kataklizma verjetno izbruhnila v regiji {ir{ega Bli‘njega vzhoda, kjer so odnosi med dr‘avami ter etni~nimi in verskimi skupinami ‘e od nekdaj zelo napeti. Kot meni svetovno uveljavljeni konspirolog, je v na~rtih rothschildovske kabale kot spro‘ilka novega svetovnega spopada verjetno predvidena judovska dr‘ava Izrael, ki jo vse od njenega nastanka leta 1948 povsem obvladujejo rothschildovski agenti. Izrael je nastal na genocidu in eksodusu palestinskih Arabcev, tako da je v sovra‘nih odnosih z vsemi arabskimi sosedami. Mo‘no je, da bo tretja svetovna vojna izbruhnila po letalskih in raketnih napadih Izraela na jedrske objekte v Iranu; jasno je namre~, da perzijska dr‘ava ‘e dolgo razvija jedrsko oro‘je, Izraelci pa so prepri~ani, da bi z jedrskimi bombami oboro‘eni Iran,

ki mu ‘e ve~ kot ~etrt stoletja vladajo {iitski ajatole, ogro‘al sam obstoj Izraela.

SRHLJIVO PISMO

Ob konfrontaciji med Izraelom in Iranom bi prvega podprle ZDA in ve~ina zahodnih dr‘av, Iran pa bi bil br‘kone dele‘en podpore Rusije in Kitajske. In vsi pogoji za globalni spopad z vsemi vrstami oro‘ja, tudi jedrskim, bi bili izpolnjeni … V podkrepitev uresni~itve tega scenarija navaja Icke obse‘no pismo, ki ga je eden najpomembnej{ih prostozidarjev svojega ~asa Albert Pike leta 1871 poslal svojemu prostozidarskemu bratu in ideologu gibanja za zdru‘itev Italije Giuseppeju Mazziniju. V pismu je podrobno opisan iluminatski na~rt za izbruh treh svetovnih vojn, ki naj bi privedle do vzpostavitve enotne globalne oblasti. V na~rtu je (bilo) predvideno, da bosta prvi dve svetovni vojni v prvi polovici 20. stoletja, kar se je resni~no zgodilo, tretja pa naj bi se zgodila v prvi ~etrtini 21. stoletja. Pike je glede na~rtovane 3. svetovne vojne zapisal: »To vojno je treba povzro~iti s podpihovanjem razlik med politi~nimi sionisti in voditelji islamskega sveta, ki so tako ali tako nastale z delovanjem iluminatov. Voditi jo bo treba tako, da se bosta islam in politi~ni sionizem med seboj uni~ila … Spustili bomo z verige nihiliste in ateiste in povzro~ili stra{no dru‘beno katastrofo …« Mno‘i~no in neusmiljeno uni~evanje ~love{kih ‘ivljenj in materialnega bogastva po vsem svetu bo, tako Pike, trajalo toliko ~asa, dokler izmu~eno in obupano ~love{tvo ne bo brez vseh zadr‘kov »sprejelo prastaro lu~ modrosti, ki je vsebovana v ~isti dokIcke opozarja na mo‘en ~rn scenarij, ki bi ga radi trini Luciferja«. dosegli iluminati. Vid Dev~i~ Foto splet

Z AVEST –

D


PREHRANSKE TEORIJE

Nutricijska »verska vojna« je spehala v smrt milijone ljudi

Mastna la‘ P

Foto Paul Chinn

va na{e prehrane. Do leta 1964 je skozi o svetu in pri nas razsajajo diabetes tipa 2, povi{an tlak, krvna Sladkor kot edini dviguje opazovanje v naravnih okoli{~inah prizama{~enost, sr~no‘ilne bolez- krvne trigliceride in raven {el do ugotovitve, da ima najtesnej{o zvezo s sr~no boleznijo u‘ivanje sladni, jetrna zama{~enost, ledvi~na oboleinzulina. korja. Prvi je dokazal, da sladkor kot edinja, policisti~ni jaj~niki, tol{~avost … ni vzdiguje serumske (krvne) trigliceriVse to pa tudi 80 odstotkov rakotvorvene skupnosti. Pred letom 1960 se je de in raven inzulina. Leta 1972 je v Britanih celi~nih mutacij povzro~a sladka na{a vednost o tem, da je sladkor lahko niji objavil svoje epohalno delo o tem pandemija, ki je nastala v Ameriki kot problemati~en, omejevala zgolj na njevpra{anju, knjigo z naslovom ^ist, bel in odgovor na zmotno dokazovanje. Da govo vlogo pri nastanku zobnih kavitet smrtonosen (Pure, White and Deadly). mast ubija. Ne ubija mast, ubija ve~ kot ({krbin). Leta 1945 smo v Zdru‘enih Objavil je {tevilne razprave o biokemiji petdeset gramov sladkorja na dan. To dokazuje ameri{ki endokrinolog in dr‘avah za~eli dodajati pitni vodi fluor sukroze in {e posebej o molekuli, ki se specialist za otro{ko predebelost dr. in s tem je gnitje zob nehalo biti vpra{a- imenuje fruktoza in ki podeljuje sladkorRobert Lustig v knjigi Mastna la‘, iz nje javnega zdravstva. Sladkor je izginil ju sladek okus. Kot prvi je tudi opozoril, z radarjev. da ~ezmerno u‘ivanje sladkorja lahko katere povzemamo ta ~lanek. pripelje do koronarne sr~ne bolezni, Sr~na bolezen se je za~ela polagoma diabetesa, bolezni glikemi~nega indekKRIV SLADKOR {iriti v za~etku dvajsetega stoletja. Leta 1931 je Paul Dudley White napisal svojo Potem sta nastopila John Yudkin in sa, o~esnih bolezni in drugih vnetnih klasi~no razpravo Heart Disease. Pozneje, Ancel Keys. Yudkin, britanski fiziolog obolenj. leta 1955, je zdravil samega predsednika in nutricionist, je raziskoval naravo LA@NA MA[^OBA Eisenhowerja, ko je tega zadela sr~na kroni~nih obolenj. Leta 1957 je izrekel kap. Sredi {estdesetih let so si ‘e na podmeno, da je temeljni kamen koroAncel Keys, epidemiolog iz Minneveliko prizadevali izkoreniniti bolezen narne tromboze (sr~nih napadov) sesta- sote, je bil javnosti ‘e poznan kot mo‘, srca s pomo~jo druga~ne ki je med drugo svetovno prehrane, in pri tem si je vojno sestavil vsebino vo‘elela imeti dejavno vlogo ja{kih K-porcij. Leta 1952 je tudi vlada ZDA. Tako je bil od{el na predavateljski odpostavljen oder za nutricijdih v Anglijo in bil tu pri~a sko »versko vojno«. Ta se neznanskega porasta sr~ne je za~ela v doma~ih in resbolezni spri~o angle{ke pretavracijskih kuhinjah po hrane, ki je vsebovala nevsej Ameriki. Cilj je bil spreverjetno veliko masti in nameniti na{o prehrano, da sploh ‘ivila z veliko holestebo bolj{a. Namesto tega rola (recimo klobase s piresmo onesna‘ili vsako nutrijem, ribe s krompir~kom). cijsko hipotezo, zapravili Opazil je tudi, da imajo zaupanje javnosti in mimotako v ZDA kot v Veliki grede spehali v smrt ne{teBritaniji najve~ problemov te milijone ljudi. Posledice zaradi srca ljudje, ki se najte matere vseh prehranskih bolje hranijo, se pravi tisti, bitk bomo trpeli {e dolge ki si lahko privo{~ijo meso. rodove. Vrnil se je torej v ZDA z zaPrvi strel v tem spopa- Dr. Robert Lustig s sipnico za sladkor, ki je po njegovem glavni vzrok obljubo, da bo dokazal, da du je pri{el iz zobozdravst- debelosti in cele vrste ubijalskih bolezni. sta holesterol in prehran-

-

JUNIJ

14 -

Misteriji 43


Z IZVORNO PREHRANO DO BOLJ[EGA ZDRAVJA IN PRIMERNE TELESNE TE@E Desetletja smo, po nasvetih »priznanih« strokovnjakov, jedli tako, da so se med ljudmi raz{irili rak, diabetes in vrsta drugih »civilizacijskih« bolezni. Ta knjiga vam predstavlja odkritja, ki dokazujejo, da:

• je

kampanja proti holesterolu najve~ja prevara dvajsetega stoletja; • nasi~ene ma{~obe iz hrane ‘ivalskega izvora ne povzro~ajo sr~nih bolezni; • debelost ni odvisna od ~ezmernega u‘ivanja hrane in pomanjkanja telesne aktivnosti; • so neposredni povzro~itelj debelosti ogljikovi hidrati, ki spodbujajo izlo~anje inzulina; • so pravi vzrok bolezni srca in o‘ilja kroni~na vnetja v arterijah zaradi pretiranega vnosa sladkorja, {kroba in nezdravih rastlinskih olj; • je na{a optimalna hrana {e vedno tista, na katero smo prilagojeni s svojim »paleolitskim« telesom. Knjigo za 19,90 € lahko naro~ite na www.arashop.si ali 051/307 777.

44 - JUNIJ 14 -

MASTNA

LA‘

ska ma{~oba neposredna vzro~nika sr~ne bolezni. V {estdesetih in sedemdesetih letih je objavil cel kup {tudij, v katerih je dokazal, da imajo sr~ni bolniki povi{an holesterol; pokazal je tudi, da se holesterol zvi{uje ob pove~anem u‘ivanju prehranske ma{~obe. Njegovo klju~no delo je bila {tudija »Sedem de‘el« leta 1980, ki je obsegala petsto strani in je bila namenjena dokazovanju, da je prehranska ma{~oba, ker vsebuje holesterol, edina vzro~nica sr~nih bolezni. @al pa se da kar iz dela samega ugotoviti, da je ta teza problemati~na v {tirih pogledih. 1. [tudija o sedmih de‘elah je bila sprva zasnovana z naslovom Dvaindvajset de‘el. Keysovih kon~nih sedmih de‘el so sestavljale Japonska, Italija, Anglija, Wales (ki jo je Keys {tel lo~eno od Anglije), Avstralija, Kanada in ZDA. Pri teh sedmih je bilo videti razmerje med prehransko ma{~obo in sr~no boleznijo dokaj prepri~ljivo. Pri grafikonski obdelavi vseh dvaindvajsetih de‘el (zraven so bile sprva {e Avstrija, Cejlon, ^ile, Danska, Finska, Francija, Irska, Izrael, Mehika, Nem~ija, Nizozemska, Norve{ka, Portugalska, [vedska in [vica) pa je bila korelacijska zveza manj prepri~ljiva. Odlo~il se je tudi, da ne bo vklju~il »avtohtonih plemen«, na primer severnoameri{kih Inuitov, oceanijskih Tokelauov ter afri{kih Masajev in Rendilov, ki so u‘ivali izklju~no ‘ivalsko ma{~obo, pa je bila pri njih sr~na bolezen od vseh ljudi na planetu najmanj izra‘ena. 2. Vlogo mastne prehrane pri sr~nem obolenju komplicira u‘ivanje hidrogeniranih ma{~ob, ki so opazen dejavnik v etiologiji presnovnega sindroma. Raba transma{~ob je dosegla svoj vrh v {estdesetih letih z uvedbo in popularizacijo margarine – to pa je bilo prav takrat, ko je Keys za~enjal svoje epidemiolo{ke raziskave. Je bilo to, kar je opa‘al, mogo~e u~inek transma{~obnih kislin, ki so v razvitih de‘elah nadome{~ale nasi~ene ma{~obe? Ne moremo vedeti, saj tega dvojega v {tudiji ni obravnaval posebej.

Knjiga, stane 28,90 €, je na voljo na www.arashop.si ali 051/307 777.

3. Problemati~na je tudi sama korelacija. Na enem koncu grafikona imate Japonsko in Italijo, ker se v teh de‘elah poje (se je pojedlo) najmanj nasi~enih ma{~ob. Vendar se je tu zau‘ilo tudi manj sladkorja kot v drugih de‘elah, ki jih je zajela {tudija. Kako potem vedeti, ali je razmerje odvisno od ma{~obe ali od sladkorja, ko pa je v korelaciji tudi slednji? 4. Na strani 262 svojega megaopusa je Keys napisal: »Dejstvo, da incidenca koronarne sr~ne bolezni izkazuje znatno mero korelacije s povpre~nim odstotkom kalorij iz sukroze v prehrani, pojasnjuje interkorelacija med sukrozo in nasi~eno ma{~obo.« Z drugimi besedami, tudi sukroza je bila v korelaciji s sr~no boleznijo, vendar se Keysu to ni zdelo problemati~no. A pri multivariatni korelacijski analizi (ko sku{amo ugotoviti, ali A povzro~a B ne glede na u~inke C-ja, D-ja in E-ja) je treba izvesti oboje: v obravnavanem primeru bi bilo treba pogledati, ali je prehranska ma{~oba v korelaciji s sr~no boleznijo, ~e je sukroza konstanta. Keys tovrstne analize ni naredil. Zakaj je ni naredil, ne vemo. Kaj je torej odlo~alo – ma{~oba ali sladkor? R. M.

D


20 LET MISTERIJEV

Kairov poskus je del projekta »Komunikacija med vrstami«

Pogovor z delfini Gre za povabilo k pogovoru, ki bi ga ‘ivali razumele in v katerem bi jim lahko ljudje posredovali svoje misli. njih lahko nau~ilo, kako naj ‘ivi v harmoniji z okoljem? In bi jih ljudje lahko obvarovali pred iztrebljenjem? To so bila vpra{anja, ki so si jih zastavljali raziskovalci, ko so se odpravljali na pot s Kairom.

SVET JE ZVOK Kairo je jadrnica za opazovanje delfinov, za glasbeno sporazumevanje z morskimi sesalci in za nova odkritja o ‘ivljenju pod vodo in nad njo. »Svet je zvok« je bilo geslo skupine, ki se je vkrcala nanjo, da bi med plovbo ob Kanarskih otokih odkrivala nov svet. Povabljeni pa niso bili le strokovnjaki, temve~ tudi obi-

Pisali smo pred dvajsetimi leti

skovalci, ki bi si ‘eleli spoznavati ~udovite skrivnosti morja in ‘ivljenja mrkih pliskavk, posebne vrste delfinov. Kairo so spremenili v plove~i glasbeni studio. V prostornem salonu so kitare, bobni ter glasbila afri{kih in avstralskih staroselcev, ob njih pa sodobna elektronska glasbena in video oprema. Klju~ni del, ki ga tu ni videti, so podvodni zvo~niki in mikrofoni na zunanji strani ladje. Ti naj bi omogo~ili glasbeni stik z delfini. Na~rt je predvideval, da vla~ilec jadrnico odpelje na odprto morje, kjer se bodo lahko posvetili cilju. Tako se je tudi zgodilo: Kairo je obstal

Misteriji {t. 11, junij 1994

Foto splet

P

osadka na krovu Kaira je do‘ivela svetovno premiero: prvi uspeli pogovor z mrkimi pliskavkami. Ladja, opremljena za opazovanje delfinov, je imela na krovu znanstvenike in glasbenike, njena naloga pa je bila ~isto posebna, vzpostavila naj bi namre~ glasbeni dvogovor s temi morskimi prebivalci. Skrivnostna inteligentna bitja, po katerih se ljudje zaman oziramo v daljno vesolje, plavajo tako reko~ pred na{imi o~mi. To so delfini, na{i daljni morski sorodniki. ^lovek ni edina krona stvarstva. Bitja, ki smo jih do nedavna imeli zgolj za velike plavalce, so ljudem enakovredna. [e ve~, imela so 30 milijonov let ~asa, da razvijejo svojo zavest – skoraj brez naravnih sovra‘nikov, ob bogato pogrnjeni mizi, v malodane brezte‘nem vodnem okolju. Voda prena{a zvok petkrat hitreje od zraka, pokriva tri ~etrtine zemeljske povr{ine in povezuje celine. Medtem ko je moral ~lovek svojo inteligenco uporabljati, da se je obvaroval pred mrazom, lakoto in divjimi zvermi, so lahko delfini svojo inteligenco usmerili v komunikacijo, glasbo, igro, erotiko in skrb za skupnost. Bi se mogel ~lovek sporazumevati s svojimi daljnimi morskimi sorodniki? Bi se ~love{tvo od

Jim Nollman (levo) s kolegi med glasbeno-raziskovalno komunikacijo z belimi kiti

-

nedale~ od kanarskega otoka Tenerife. S krova je bilo mogo~e dobro videti oto{ke gozdove nad obalo, nad njimi pa s snegom pokriti, tritiso~metrski vulkan Teide. Otok se je zdel na dosegu roke, le hrupu, neizbe‘nemu spremljevalcu sodobnega ‘ivljenja, se je Kairo umaknil. Svet je res kraljestvo zvokov; morda to ni nikjer tako zelo o~itno kot ravno na morju. Sprva se utrujenim u{esom zdi, da vlada ti{ina, nato pa se za~no zavedati bogastva zvokov in jih znova odkrivati: {umenje, pi{, cvr~anje, ki so tihi in komaj opazni. Vendar so vsi na krovu Kaira napenjali u{esa, da bi sli{ali nekaj drugega – glasove delfinov. Ne le u{esa; zdi se, da poslu{a vse telo, tako kot pri JUNIJ

14 -

Misteriji 45


P OGOVOR

Z DELFINI

Foto splet

Plovba se je nadaljevala proti delfinih, ki zaznavajo zvok tudi otoku Gomera. Ob njem je jadrs ko‘o, kostmi in notranjimi ornica prebila dalj ~asa in obiski gani. Vsake toliko ~asa se komu pliskavk so bili vsak dan {tevilni. zazdi, da je zasli{al zna~ilne, Zdelo se je, kot da glasba ‘ivali pti~jemu {~ebetu podobne glasonaravnost priklepa v bli‘ino. ve. Vendar je minilo kar nekaj ~asa, da so se gostje zares pokaKOT PRVA zali. Slabih petsto metrov od ladje se je pojavilo pet temnih teles, LJUBEZEN ki so se premetavala in poskakoPotovanje s Kairom je postavala iz vode – zna~ilna podoba jalo podobno prvi zaljubljenosti. mrkih pliskavk, ki prebivajo v Ne le tesen stik z delfini, tudi teh vodah. sicer prina{ajo glasba, petje, poTedaj so na ladji vklju~ili podgovori, sonce in zibajo~a se jadrvodne zvo~nike in iz njih je zanica romanti~no razpolo‘enje. ~ela prihajati umirjena, ritmi~na, Delfini so simbol narave, s katero je sodobni svet izgubil stik Poskusi pogovorov s podvod(na sliki mrka pliskavka). nimi sogovorniki pa te~ejo nalahka afri{ka in indijanska glasVsi razmi{ljajo o »pogovoru«, pri prej. Glasba, petje, elektronski instruba, ki so jo po~asi povzeli opazujo~i na krovu. Ni minilo dolgo, ko se je v pre- katerem so pravkar sodelovali. Delfini menti, pi{~ali. Bolj ko je poskus razpomorih med kiticami zasli{alo visoko so navsezadnje simbol narave, s katero sajen, ve~ji uspeh ima pri delfinih. D‘ez piskanje, tiho kot {epet, a nedvomno je sodobni razviti svet izgubil stik. Med se izmenjuje s popom, klasi~ne melodije glas delfinov. Odgovarjajo! @al je tedaj potniki na Kairu so poleg raziskovalcev z reggaejem. @ivali pa v~asih povzamejo priplul motorni ~oln, delfini so se umak- in glasbenikov ljudje, ki se ukvarjajo z zvoke in jih vi{ajo, dokler se ne izmaknili in prvi poskus je bil pri kraju. duhovnostjo, s filozofijo narave, z novi- nejo ~love{kemu u{esu. Vendar se med narstvom, s teologijo. Nekateri spra{u- akusti~nimi seansami delfini nikdar prejejo vodjo odprave Jima Nollmana, zakaj ve~ ne pribli‘ajo, pa tudi ne odplavajo se delfini niso bolj pribli‘ali. Kdo ve – pro~. Eno ali drugo se zgodi {ele, ko je vendar ni~ zato. »Ljudje s turisti~nih glasba pri kraju. ladij radi ska~ejo v valove med delfine,« Med udele‘enci odprave se razplepravi Jim, »vendar mi nismo tukaj zato. tajo pogovori, ki segajo od povsem Posku{amo se pogovarjati z njimi. Prav- vsakdanjih do globoko filozofskih. Polazaprav smo bili ravnokar pri~a svetovne goma postajajo celota in njihovo ob~utje premiere; glasbeni stiki z orkami in ne- bi morda lahko primerjali ‘ivljenju v katerimi drugimi vrstami delfinov so skupnosti delfinov. Bivanje na ladji, pod namre~ ‘e »ute~eni«, z mrkimi pliskav- modrim (~eprav v~asih tudi sivim in kami pa se doslej ni pogovarjal {e nih- viharnim) nebom vzbuja pri vseh in vsa~e.« komur ‘eljo, da bi {e ne bilo treba konKairov poskus je del projekta »Ko- ~ati in oditi. Ni~ ~udnega, da ‘e kujejo munikacija med vrstami«, ki ‘e petnajst na~rte, kako naj bi potekalo nadaljelet poteka v pragozdovih, gorah in na vanje. Zadnji ve~er je na vrsti pristanek morju. Gre za povabilo k pogovoru, ki na Gomeri, v znani Valle del Rey. Topel bi ga ‘ivali razumele in v katerem bi jim prijateljski ve~er je nekak{en poluradni lahko ljudje posredovali svoje misli. zaklju~ek potovanja. Naslednjega dne je Prav stiki z delfini se zdijo najprivla~- na vrsti povratek na Tenerife. Med nej{i in najobetavnej{i, saj so to glasbeno dopoldansko plovbo izbere Jim Nollizredno ob~utljive ‘ivali. Poleg tega ve- man Mozartov Ave Verum. ^udovita mo, da si znajo v kratkem trenutku klasi~na melodija se ne‘no razlega nad izmenjati sporo~ila, za katera bi ljudje vodo in pod njo – v slovo delfinom, ki potrebovali veliko ve~ ~asa. Zato je nekoliko oddaljeni {e vedno spremljajo poskus, na katerega se je odpravil Kairo, Kairov povratek. izziv in dogodiv{~ina. R. M.

D

46 - JUNIJ 14 -


POTI DO ZDRAVJA

Ohranila je mir v trdni veri, da bo bolezen premagala

^e je rak, ga bomo premagali! Prav takrat je izvedela za zdravljenje raka z lanenim oljem in skuto. kupila hladno stiskano laneno olje in skuto. Vera je vse meso ~rtala iz jedilnika. U‘ivala je predvsem skuto, jogurt, zelenjavo in sadje …

KOLONOSKOPIJA NI NI^ POKAZALA Ko je pri{la ~ez dva meseca na operacijo v klini~ni center, so ji {e enkrat naredili kolonoskopijo, da bi natan~no videli, kje je rak. Zdravnik je iskal, a ni ni~esar na{el. Po tistem, ko je jedla skuto z lanenim oljem, je rak izginil. Zdravnik ji je kljub temu svetoval operacijo. Vera je bila pripravljena in je pristala. Na sredini ~revesa so ji odrezali 12 centimetrov. Smisel za humor je ni zapustil niti v bolnici. Ko ji je zdravnik pregledoval ~revo, je ugotovil, da ima zelo dolgo. Ona pa je odvrnila: »No, zdaj se bo malo skraj{alo in bo ravno prav{nje.« V bolni{nici so jo imeli radi prav zaradi njene nalezljive vedrine.

Po operaciji je hitro in dobro okrevala. Redno hodi na kontrolne preglede vsake pol leta. Pravi, da se po~uti zelo dobro. Diete se ne dr‘i nobene, le u‘ivanju mesa se raje izogne. Ob~asno {e vedno u‘iva skuto in laneno olje. To je zanjo okusna in lahka hrana, ki ji dobro dene. Verjame pa tudi v zdravilno mo~ energije, tudi na daljavo. Osebno je namre~ ‘e ve~krat preskusila zdravljenje na daljavo, saj se z intencionalnim zdravljenjem ukvarja njena h~erka Ivana, ki ji je ‘e ve~krat pomagala pri manj{ih te‘avah. Intencionalno zdravljenje pomaga predvsem pri zdravljenju kroni~nih in trenutnih fizi~nih bole~in ter pri odpravljanju negativnih ~ustev, kot so jeza, sovra{tvo, strah …

INTENCIONALNO ZDRAVLJENJE Pred leti jo je nenadoma mo~no za~elo boleti levo oko, za~el se ji je delati je~men. Bole~ina se je nato raz{irila na celo levo li~nico in postajalo je vse bolj neznosno in neprijetno. Ivana se je ravno v tistem ~asu vrnila iz Beograda, kjer se je izobra‘evala pri @ivoradu Mihajlo-

Vera Nikoli} * Spol: ‘enski Starost: 65 let Za~etek te‘av: leta 2011 Zdravstvene te‘ave: rak na debelem ~revesu Zdravljenje: operacija, u‘ivanje skute in lanenega olja po receptu dr. Johanne Budwigove Po~utje danes: Je optimisti~na, raka ni ve~. *041/333 571

Foto A. Paljevec

U

pokojenka Vera Nikoli} je pred tremi leti ni~ hudega slute~ prek programa Svit izvedela, da ima raka na ~revesu. Njena h~erka je po naklju~ju prav takrat po elektronski po{ti dobila informacijo, da laneno olje s skuto zdravi raka. Vera ga je {e isti dan za~ela u‘ivati in ko je od{la v bolni{nico, s kolonoskopijo niso ve~ na{li ni~esar. Kljub temu se je odlo~ila za operacijo. Redno hodi na kontrolne preglede, raka ni ve~. Vera se je dobro po~utila, a se je kljub temu na mo‘ev predlog odlo~ila za Svit. [la je na pregled v trdni veri, da je vse v redu, da ji ni~ ne manjka, saj se dobro po~uti … Spominja se, da je sedela v ~akalnici in se pogovarjala z neko gospo. Rekla ji je, da vse bolezni pridejo, ampak to je treba vse v glavi urediti. ^e je rak, ga bomo premagali. Niti slutila ni, da ji bo zdravnik malo zatem povedal, da je resno bolna in da ima raka. Ko je izvedela za nespodbudno diagnozo, se je zdravniku nasmehnila in mu hudomu{no odvrnila: »Gospod zdravnik, ‘e {tirideset let ga premagujem, mo‘ je namre~ rak po horoskopu, pa bom {e tega premagala.« Zdravnik jo je malce zmedeno pogledal, saj ni bil navajen tak{nih pozitivnih odzivov ob tako resni diagnozi. Na zaslonu je potem videla odprto ‘ivo krvavo ranico, ki je bila na 70-em centimetru ~revesa. Doma je nastala panika, Vera pa je ohranila mir v trdni veri, da bo bolezen premagala. Dru‘ina ji je ves ~as stala ob strani, tudi enkrat se ni zjokala. »^e vzame{ stvar v svoje roke, se disciplinira{ in spremeni{ mi{ljenje, gre,« pravi. In tako se je tudi zgodilo. H~erki Ivani je prijatelj prav takrat poslal ~lanek o zdravljenju raka po receptu Johanne Budwigove. Ivana je takoj {la v trgovino,

-

JUNIJ

14 -

Misteriji 47


LAHKO NEKAJ VPRA[AM? Zdravnika bi vpra{ali vse mogo~e. Pa nam je nerodno in seveda zdravniki nimajo ~asa. Britanski zdravnik dr. Christian Jessen je zbral »nenavadna« vpra{anja in nanje odgovoril v knjigi Lahko nekaj vpra{am?. Povzemamo iz njegove knjige, ki jo lahko kupite na www.misteriji.si.

NOSE^NOST IN DOJEN^KI Kateri je najbolj{i polo‘aj za spo~etje otroka? Iskreno lahko povem, da je bilo to podro~je predmet ne{tetih raziskav. Na koncu so vedno ugotovili, da polo‘aj ni pomemben. No, vsekakor vam ne bo koristilo, ~e boste po spolnem odnosu delali stojo na glavi. Zanositev je povezana predvsem z izbiro ustreznega trenutka. Poskrbite, da boste imeli spolni odnos v najplodnej{em obdobju, ki je obi~ajno med 10. in 16. dnem pri ‘enski, katere menstrualni cikel traja 28 dni. Pri tem se za prvi dan {teje dan za~etka va{e zadnje menstruacije. Preizku{anje razli~nih polo‘ajev pa lahko samo okrepi ‘eljo po spolnosti pa {e zanimivo zna biti – vse to lahko samo koristi! Kako naj prepre~im sindrom nenadne smrti dojen~ka? Misel na to se mi zdi srhljiva. Ime tega sindroma pove vse: dojen~ek nenadoma umre. Okoli 90 odstotkov tovrstnih primerov se zgodi do otrokovega {estega meseca starosti. ^eprav natan~en vzrok tak{ne smrti ni znan, pa lahko tveganje zmanj{amo na nekaj na~inov. V bli‘ini otroka nikoli ne smete kaditi. Kajenja ne dopustite nikomur, ki je v istem prostoru kot va{ otrok ali v njegovi bli‘ini, ~e ste kje zunaj, recimo v restavraciji. Otrok naj spi na hrbtu, ne trebuhu ali boku. Poskrbite, da mu ne bo prevro~e. ^e je le mogo~e, ga dojite. Ni~ ni narobe, ~e ga uspavate z dudo – ta mu lahko med spanjem tako ali tako zdrsne iz ust. Prvih {est mesecev je najvarnej{e, ~e otrok spi v svoji posteljici v va{i spalnici. Izsledki neke raziskave ka‘ejo, da bi bilo mogo~e prepre~iti ve~ kot polovico nenadnih smrti dojen~kov, ~e bi otrok spal v sobi star{ev, a ne v njihovi postelji. Babica mi je povedala, da imajo ob rojstvu vsi dojen~ki enako barvo o~i. To menda ni res, ali pa~? Pa je. Dojen~ki se vedno rodijo z modrimi o~mi. Dr‘i tudi, da geni na{ih star{ev dolo~ajo barvo o~i, vseeno pa se zdi, da je ve~ina otrok ob rojstvu modrooka. Vzrok je pigment melanin. Ta v o~eh novorojen~ka obi~ajno potrebuje {e precej ~asa, da se v celoti razporedi oziroma potemni zaradi izpostavljenosti ultravijoli~ni svetlobi – takrat se razkrije prava barva mal~kovih o~i.

48 - JUNIJ 14 -

^E

JE RAK , GA BOMO PREMAGALI !

vi}u Slavinskem. Dobila je certifikat za procesorja iz metode Peat, del Peata pa je tudi intencionalno zdravljenje. @e po prvem intencionalnem zdravljenju na daljavo je Vero oko prenehalo boleti. Ta bole~ina se ji ni nikoli ve~ vrnila, {e bolj zanimivo pa je, glede na to, da ima degeneracijo ro‘enice, da ji je po intencionalnem zdravljenju vid postal dosti bolj jasen in ~istej{i. Avgusta lani jo je pi~ila osa na zgornjo ustnico. »Pi~ila me je tako jezno. Ne vem, ali je bila strupena, ampak me je za~elo vse boleti. Cela desna stran obraza, oko se je solzilo in po~asi se je bole~ina raz{irila na celo glavo v obliki mo~nega glavobola. Med vo‘njo k zdravniku sem poklicala Ivano in jo vpra{ala, ~e mi lahko kaj pomaga, saj mi bo sicer glava po~ila.« Ivana ji je naredila intencionalno zdravljenje kar med vo‘njo. Po tem se je po~utila malo bolj{e, ampak dobro pa {e ni bilo, se spominja. Ivana je nato terapijo {e enkrat ponovila, bilo je ‘e precej bolj{e, a {e vedno ne povsem dobro. Ko je pri{la v ~akalnico, jo je Ivana klicala {e enkrat in ji naredila {e eno zdravljenje. »Naredila mi je {e tretji~ in sedaj je bole~ina kar izginila. Potipam se po ustnici, kjer se je vse skupaj tudi za~elo in ni~. Izginila je bole~ina, otrplost, vse je izginilo. Rekla sem: »Ivana, ni~ me ne boli.« Edino prepotila sem se. Naslednji dan me je poklicala in vpra{ala, ali je {e kaj ostalo od bole~ine na ustnici in glavobol. Odvrnila sem ji: »O, Ivana, jaz sem na to bole~ino

~isto pozabila. Ni~ ve~ me ne boli!« Da intencionalno zdravljenje deluje, se je prepri~al tudi Verin mo‘, ki se je lani po{kodoval z motorno ‘ago. Ko je sekal drva, mu je spodrsnilo in je padel, tako da mu je pri‘gana motorna ‘aga padla iz rok in priletela pod koleno. Rez je bil velik 12 centimetrov v dol‘ino in dober centimeter v globino. K sre~i si kosti ni po{kodoval. Rana je bila videti zelo grda, saj mu je ‘aga grdo razcefrala ko‘o. Vera je poklicala Ivano, da mu naredi terapijo. Ker u‘iva zdravilo Marevan, so se bali, da krvavenja ne bo mogo~e zaustaviti. Ko mu je Ivana prvi~ delala terapijo na daljavo, ga je za~elo vse srbeti. [el je k zdravniku v Trebnje. Nudili so mu prvo pomo~ in rekli: »Oh kako grda rana, to bo trajalo, da se zaceli!« in so mu rekli, da obstaja velika mo‘nost, da se bo rana zagnojila zaradi olja in umazanije na verigi ‘age. Naredili so mu 12 {ivov. Ivana mu je naredila {e dve terapiji na daljavo. Tretji dan, ko je {el do svojega zdravnika, da mu previje nogo, medicinska sestra ni mogla verjeti. ^ez teden dni je bila rana ~isto zaceljena. Pobrali so mu {ive, ni imel nobenih bole~in, rana se ni zagnojila, skratka, ni bilo nikakr{nih zapletov. Vsi so bili presene~eni, da se je rana tako lepo in hitro zacelila. Po tistem z nogo ni imel nikoli nikakr{nih te‘av. Po~uti se dobro, prav tako ‘ena Vera, ki hodi na kontrolne pregledne vsake pol leta in je vse v redu. Andreja Paljevec

D


Nenavadna do`ivetja

B

ilo je v ~asu, ko smo se dekleta poro~ila v rani mladosti, takoj ko smo se zaposlile. @e tri leta sem bila v partnerskem odnosu in najin dogovor je bil, da se v mesecu juliju poro~iva, takoj ko zaklju~im {olanje. Takrat je slu‘il voja{ki rok in je pri{el domov samo za ~as, da sva sklenila sveto zaobljubo. Dobil je manj kot teden dni dopusta, ki sva ga hotela ~im bolje izkoristiti. No~ po poroki sploh nisva mogla zaspati. Brala sva knjigo @ivljenje po ‘ivljenju in se pogovarjala o smrti in da se ‘eliva ob smrti upepeliti. Nato pa sva se sredi no~i usedla v avto in se odpeljala proti morju, kjer sva pre‘ivela ostale dni dopusta. [ele kasneje sem razumela, da je bilo branje knjige in pogovor o smrti priprava na njegov prerani odhod. Tri mesece kasneje se je smrtno ponesre~il v nesre~i s kamionom. Mnogo let sem se spra{evala, zakaj nesre~e ni pre‘ivel, ko pa je vedel, da bi to lahko storil, ~e bi ‘elel. @e takrat sem dobila odgovor, da bi ostal invalid in da zaradi velike ljubezni do mene tega ni hotel storiti. Zdaj je minilo trideset let in v sanjah se je vrnil k meni. »Matja‘ moj, kje si bil ves ta ~as?« sem ga vpra{ala. »Ne vem,« je odgovoril. »Oh, kako rada te imam!« sem mu ve~krat pove-

dala. Vsa vesela sem ga peljala pokazat vsem mojim zdaj{njim prijateljem in ponosno povedala, da je to moj mo‘. Predstavila sem mu mojo h~er in z vso ljubeznijo jo je sprejel, ~eprav ni njen o~e. Cel teden smo ‘e pre‘iveli skupaj, ko se ene no~i ni vrnil domov. Ni me skrbelo, saj sem si rekla, da je verjetno {el obiskat svoje prijatelje in znance, ker jih toliko ~asa ni videl. Zjutraj se je prikazal na

Vabilo k pisanju Mnogim med nami se je `e pripetilo kaj nenavadnega. Opi{ite va{ resni~ni nenavaden dogodek, sre~anje, va{e sanje, ob~utke, jasnovidne utrinke, strah ... in napisano po{ljite na: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana, ali misteriji@misteriji.si - najbolj{e prispevke bomo objavili. Nagrada za objavljen prispevek je polletna naro~nina na revijo Misteriji.

vratih. V obraz je bil prizadet, ni mogel jasno govoriti. Ko je spregovoril, je s te‘avo dejal, da je padel dol. Videla sem prizor, kako je nezavesten oble‘al ob poti in ve~ ur ga ni nih~e na{el. Potem so mu pomagali mimoido~i. »Ve{, ti nisem upal povedati, da sem bil ves ta ~as v psihiatri~ni bolni{nici. Imam napade. Enega sem ubil,« mi je rekel. »Zakaj mi nisi tega povedal, da bi pazila nate. Rada te imam in ni~ hudega, ~e nisi zdrav,« sem mu rekla. Od tistega trenutka je bil popolnoma zdrav, brez napadov. Videla sem nas na potovanju z vlakom in v hribih. Veliko sporo~il o medsebojnih odnosih je bilo na potovanju zaznati, ob~utiti. Povedano mi je bilo, da ne smemo v ‘ivljenju nikogar obsojati. Da ima vsak svojo pot in da je ljubezen najmogo~nej{a energija, sila ‘ivljenja. Bila sva sre~na, ‘ivela sva v popolni ljubezni in razumevanju. Zdaj vem, da je bila to njegova usoda, njegova karma iz prej{njega ‘ivljenja. Jaz bom svojo karmo {e odpla~evala in potem se ponovno sre~ava tam, kjer smo resni~no doma. Romana D Ilustracija Milo{ Lukman

Sanje so mi podale sporo~ilo

-

JUNIJ

14 -

Misteriji 49


Nove knjige

Mastna la‘, grenka resnica o sladkorju Avtor: dr. Robert H. Lustig Prevedel: Branko Gradi{nik Zalo‘ba: UMco Obseg: 430 strani Format: 15 × 21 cm Vezava: bro{irano Cena: 28,90 € Informacije o prodaji: 051/307 777 Ljudje so vse bolj debeli. In bolni. Ameri{ki zdravnik, ki se spopada z debelostjo otrok, endokrinolog dr. Robert H. Lustig, je napisal knjigo, ki nam podrobno razgrinja odkritja o pogubnih posledicah sodobne prehrane. Odkriva zdravni{ko prevaro, ki je povzro~ila na desetine milijonov smrti. Odkriva la‘, prevajalec Branko Gradi{nik je po njej poimenoval knjigo Mastna la‘, sprevr‘eno in sedaj ‘e opu{~eno »znanstveno« resnico, da mast ubija. Ne ubija mast. Ubija sladkor. Vse bolj raz{irjen diabetes tipa 2, povi{an tlak, motnje krvne zama{~enosti, sr~no‘ilne bolezni, jetrno zama{~enost nealkoholnega tipa, ledvi~na obolenja, policisti~ne jaj~nike, tol{~avost in kakih osemdeset odstotkov rakotvornih celi~nih mutacij povzro~a planetarna sladka pandemija. Kandidati za te bolezni

50 - JUNIJ 14 -

si s sladkorjem skraj{ujemo ‘ivljenje v povpre~ju petnajst do dvajset let. In si spreminjamo ‘ivljenje v trpljenje. Avtor nam odkriva, da ~love{ko telo zmore prenesti 50 gramov sladkorja na dan, vse, kar je ve~, pa nas vodi v prerano smrt. Slovenci v povpre~ju pojemo 100 gramov sladkorja na dan, v resnici pa, ~e od{tejemo diabetike, otro~i~ke, ljubitelje slanega itd., {e precej ve~. Knjiga ponuja znanstveno utemeljene modele re{itve za posameznika, zdravstveni sistem in ~love{tvo nasploh.

Telesni stra‘ar za stres in spanje Avtorica: Savina Atai Zalo‘ba: Faceforce Obseg: Knji‘ica 36 strani in zgo{~enka Cena: 29,50 € Informacije o prodaji: 051/307 777 Komplet nas obvaruje pred izgorelostjo; pomaga nam, da spimo tako, kot se spodobi. Razlagi, kaj naj storimo za bolj{e spanje, osnovo za zdravo in zadovoljno ‘ivljenje, so pridane vaje za umirjanje telesa, duha in uma. Pravo spanje je najmo~nej{e

super‘ivilo na svetu, najbolj{i zdravnik, najbolj vrhunski pomla jevalni in lepotni tretma. Je za{~itnik pred stresom. O‘ivi mo‘gane in je hkrati eno naj mo~nej{ih shuj{evalnih sredstev. Krepi spomin in koncentracijo. Uravnovesi ~ustva, obnovi imunski sistem, ‘iv~ni sistem in napolni baterije notranje energije in kreativnosti. Toda ali znamo pravilno spati? Komplet Savine Atai nas pripravi na spanje in poskrbi za pravo spanje in hkrati za optimalno delovanje endokrinega sistema. Z upo{tevanjem bioritemske ure poskrbimo za popolno obnovo zdravja in se navsezadnje znebimo tudi obro~a okoli trebuha. Telesni stra‘ar pripomore h kreativnemu sanjanju, v katerem so najve~ji pesniki in pisatelji napisali najbolj{a dela. S pomo~jo programa Telesni stra‘ar obnovimo delovanje glavne varovalke organizma: nadledvi~nih ‘lez. Dokler dobro delujejo te ‘leze, smo varni pred boleznimi, ko pa izgori, se psihi~no in fizi~no podremo kot hi{ica iz kart.In zato je tu stra‘ar. Prisluhnite mu. [~epec re{itve, zamol~ane zdravilne mo~i za~imb Avtorice: Sanja Lon~ar, Sabina Topolovec … Zalo‘ba: Svetovanje Ale{ Pevc Obseg: 400 strani Format: 17 × 22 cm Vezava: bro{irano Cena: 33 € Informacije o prodaji: 051/307 777 Res je: {~epec za~imb lahko re{i marsikatero zdravstveno zagato. Spoznanje seveda ni novo, saj so za~imbe znane od nekdaj; nekatere

eksoti~ne pa so bile pravzaprav prve stvari, ki so jih tovorili in prodajali dale~ od krajev, kjer so zrasle. Danes njihov u~inek potrjuje tudi znanost. In seveda izku{nje, ki so prehajale iz roda v rod. Knjiga pa nam omogo~a, da se z za~imbami in predvsem njihovim delovanjem seznanimo pregledno; ve~ino lahko uporabljamo vsak dan in si tako varujemo zdravje tako reko~ brez tveganja. V knjigi je predstavljeno trideset za~imb, od povsem vsakdanjih, kot je ~esen, pa do tistih, denimo kurkume, ki prihajajo bolj pogosto na na{e mize {ele v zadnjem ~asu. Ve~ina je seveda nam dobro znanih, tradicionalnih za~imb, za vse je v knjigi natan~no zapisano, kaj v rastlini je zdravilnega ali morda tudi mote~ega, kako deluje, kako jo pridelamo, kaj pravi znanost … Knjigi dajejo posebno vrednost natan~ni napotki, katere za~imbe izberemo in kako si jih pripravimo, da odpravimo ‘elod~ne te‘ave, kako si pomagamo ob slabostih in bruhanju, kako si zdravimo rane na prebavilih, kako nam pomagajo uravnavati holesterol, trigliceride in sladkor, kako si krepimo jetra, kako odpravljamo rakave celice … [~epec re{itve je {~epec, ki ga je treba imeti pri roki. Res nam lahko polep{a po~utje in izbolj{a zdravje.


Solarno-karakterni horoskop za Saturnovo leto in kitajsko leto Konja

Horoskop za junij 2014 OVEN – Mnogi se boste po~utili kot pri-

biti na kri‘. Iz te‘avnih razmer pa lahko naredite veliko prilo‘nost na podro~jih rasti, razvoja, ljubezni, prijateljstva in denarja do 22. Ne ~akajte, ampak razumno delujte. Ni~ ne de, ~e se dobro utirite materialno, dru‘beno in politi~no. Leto Konja terja preusmeritve in odgovorno ravnanje. Napetostim v odnosih se boste izognili s krepitvijo miru v du{i in z vrnitvijo k naravi. Tam boste na{li svojo ljubezen. Ve~ dru‘be in harmonije bo po 23. BIK – Izkoristite bo‘ajo~e kozmi~ne vplive ‘e prva dva tedna za poglabljanje ljubezenskega in prijateljskega razmerja, za gradnjo ali prenavljanje doma. Udele‘ite se duhovnega sre~anja, potovanja v tujino, tombole ali kulturnega dogodka, pri katerem tudi sami sodelujete. Va{e ustvarjalne mo~i bodo obrodile sadove. Obeta se vam denar, zadetek pri igri na sre~o, poslovni razcvet, slu‘ba, mednarodni projekt, dedi{~ina ali drug donos. DVOJ^KA – ^utili boste ~ustveno zmedo od 7. do konca meseca ter zaradi vpliva polne lune 13. Tedaj se ni dobro odpravljati na potovanje, ~e pa je nujno, imejte rezervni scenarij. Prekinjanje obstoje~e partnerske zveze ali za~enjanje nove ni primerno, saj s tem ne boste re{ili ni~ zatrdno. Dvojne ~ustvene zveze bodo pogostej{e v zadnjem tednu, ko bo nastopila dodatna zmeda. Da boste zadovoljni, raje opravljajte rutinska dela, odpravljajte napake in pomanjkljivosti ali pa se u~ite tisto, kar ste ‘e pozabili. Zaslu‘ek bo zmeren. RAK – Izpla~alo se bo poglabljati vsakovrstne odnose. S partnerjem urejajte skupen dom ali doma~ijo na de‘eli. Brzdajte svojo napetost, da ne boste sproti podirali, kar bi radi izgradili. Najmanj skladni pari se boste raz{li, a ne dokon~no! Za samske so rezervirani trije tedni romantike, zato se razglejte s kom in zgrabite prilo‘nost z aktivnim dajanjem sebe. Ustvarjalci in poslovne‘i na plan! Zaslu‘ek bo odvisen od va{e drznosti in samozaupanja. @eli boste tisto, kar ste sejali ali oblikovali. LEV – Imeli boste veliko na~rtov za skupne po~itnice, a se boste te‘ko uskladili. S partnerjem bosta potrebovala veliko pogovorov, z muko pa se bosta kaj dogovorila. Ra~unajte na improvizacijo pri vseh stvareh. Ve~ harmonije in novih ljubezni bo po 23. Tedaj bo tudi ve~ mo‘nosti, da iskalci v svoje

V solarno-karakternem horoskopu dobite bolj osebno napoved, ~e preberete najprej besedilo za va{e Son~evo, nato pa {e Ascendentno znamenje. Svoje ascendentno znamenje lahko poi{~ete na: www.misteriji.si/kat/Horoskop_Misterijev mre‘e zajamete primernega partnerja. Tujec ni izklju~en. Trdnosti v tem razmerju {e ne pri~akujte. Ve~je poslovne mo‘nosti boste imeli prek drugih po polni luni 13. ter zadnji teden. DEVICA – Zdaj lahko poglobite prijateljstvo in partnersko zvezo in se odlo~ite za dru‘ino. Urejajte svoj ali skupen dom, samski pa ne ~akajte na princa, ampak si ga izberite in osvojite. Po~itni{ko vzdu{je vam bo pri tem pomagalo. Na potovanju v tujino boste navezali obetavne stike, ki jih za tem ne zanemarite. Obeta se razvoj va{ega posla ali nova slu‘ba. Zlahka pridobljene dobrine ali denar bodo osre~ili tiste, ki so tudi sami radodarni. TEHTNICA – ^e boste dovolj stvarni in se ne boste pustili zmesti, bo va{ dogovor s partnerjem, sorodniki ali sosesko obojestransko zadovoljiv sredi junija. Tedaj bo tudi va{a ljubezenska zveza potrebovala materialno osnovo. To si boste zagotovili z ugodnim zaklju~evanjem izobra‘evanja in z obetavno pogodbo o zaposlitvi ali sodelovanju v mednarodnem projektu. Najem posojila ali nakup prevoznega sredstva, opreme za stanovanje ali po~itnikovanje ne bo najbolj ugoden. Pazite se negativnih posledic svoje naivnosti v zadnjem tednu! [KORPIJON – Nezadovoljni v ljubezni, ki ‘e dolgo hrepenite po idealnem razmerju, in tisti, ki prepovedano ljubezen ‘e imate, pa jo skrivate pred drugimi, boste tri tedne v juniju sre~nej{i z njim ali njo na potovanju oziroma pri delu na nekem projektu. Zadnji teden se boste radi predajali lahkotnim in nezavezujo~im odnosom z ljudmi, v dru‘bi katerih se boste razvedrili in pozabljali na skrbi. STRELEC – Medtem ko se boste vi posve~ali re{evanju premo‘enjsko pravnih in dru‘inskih zadev, bo va{ partner spremenil svoje razmi{ljanje, se umaknil in se

ukvarjal predvsem s seboj. Ve~ podpore in razumevanja boste imeli med sodelavci in prijatelji, zato se bo pri nekaterih med vami v‘gala ljubezen. Trikotnik bo pri mnogih trajal {e dlje v poletje. Samski boste imeli dovolj dru‘be. Ta mesec pri~akujte finan~no okrepitev, ~e ste se za zaslu‘ek ‘e potrudili, sicer sprejmite sodelovanje s tistimi, ki jim posli gredo bolje od rok kot vam. KOZOROG – Stabilizirajte ljubezenske in dru‘inske odnose na vseh ravneh. Uredite vse tisto, ~esar dotlej niste utegnili. Zaroke in poroke ter nara{~aj ne bodo redkost. Skrb za materialno osnovo in obnovo skupnega doma se bo obrestovala. Samski se boste navezali na osebo iz oddaljenih krajev, nekateri tudi z de‘ele. Manj skladnim parom se bo zveza majala {e ves mesec. Finan~ni in poslovni uspeh vam bo na voljo do koledarskega poletja, zato napnite vse sile, da kaj iztr‘ite. V slu‘bi se ne izpostavljajte z nepotrpe‘ljivostjo in nedoslednostjo. Drznim po~itni{kim aktivnostim se ne prepu{~ajte, da ne bo {kode in po{kodb. VODNAR – Osvajalni pohodi bodo uspe{ni, ~e ne boste razdvojeni v sebi in na zunaj kazali radosten obraz, v o~eh pa skrivali razo~aranje in gnev. Nau~ite se vzdr‘evati dobre ob~utke, misli, besede, dejanja, slabim pa ne posve~ajte nikakr{ne pozornosti. Va{ partner vas bo {e bolj ljubil, ‘eleli pa boste tudi ob~udovanje mnogih. Razdvojeni in samski imate mo‘nost pove~ati pretok ljudi skozi svoje ‘ivljenje, posebno po 23. Lahkotne zveze bi vas zadovoljile za~asno, na dolgi rok pa morate vanje vlo‘iti veliko ve~ svojega ~asa, zanimanja in dela za skupnost. Od vsega navedenega bo tudi odvisen va{ poslovni uspeh in denar, zlasti ~e delate z ljudmi. RIBI – Maksimalno sprejemajte in dajajte vse najbolj{e na podro~jih ljubezni, prijateljstva, plodnosti, razvoja, razcveta, daljav, tujine, denarja. Mnogi se boste preselili, dobili nara{~aj, uredili dom, odpotovali na poro~no potovanje, naredili veliko zabavo, zadeli na loteriji, prejeli veliko daril in marsikoga osre~ili s svojo pozornostjo in dobro voljo. Uspe{no lahko zaklju~ite {tudij, dobite priznanje, nagrado, sklenete dobre posle, dobite ugodno re{eno uradno zadevo, novo slu‘bo ali napredujete v obstoje~i … Zagon novega podjetja v tem mesecu ni primeren.

Pripravlja: astrolog prof. Stane Pade‘nik D

-

JUNIJ

14 -

Misteriji 51


za osebno rast in samozdravljenje

Razbiranja revije Misteriji NUMEROLO[KA NAPOVED . . . 24 € • je za eno leto naprej – podarjamo pa vam {e nadaljnjo napoved do rojstnega dneva ~ez dve leti; • Poda celoleten pregled, kak{ni so va{i izgledi v ljubezni, delu, zdravju ...; • Podaja pregled po dnevih in mesecih, kateri so za vas najprimernej{i za nove za~etke, kreativno delo, denarne posle, zmenke, zabavo, dokon~anje starih zadev ...; • vsebuje mo‘ne sre~ne {tevilke za posamezne mesece; • daje dodatne napotke, kako si lahko z Numerolo{ko napovedjo {e bolj pomagate; • obsega okoli 10 strani A4, li~no vezanih v mapi. BIORITEMSKI KOLEDAR . . . 34 € • spremlja vzpone in padce {tirih bioritmov – fizi~nega, ~ustvenega, intelektualnega in intuicijskega; • vam predo~i, kateri dnevi v naslednjem letu so primerni za polaganje izpitov, pogovor s partnerjem, {portne dose‘ke, umetni{ko ustvarjanje …; • navaja nestabilne ali »kriti~ne« dneve, ko moramo vlo‘iti ve~ truda in biti bolj pazljivi; • vsebuje navodila za uporabo; • obsega okoli 15 strani A4, li~no vezanih v mapi. ANALIZA VA[IH DLANI … 29 € • na podlagi va{ih dlani ori{e va{ zna~aj in poda ustrezne prakti~ne nasvete; • vsebuje tudi odgovor na eno va{e osebno vpra{anje; • je delo hiromantke Rade Kikelj Dra{ler; • vsebuje veliko fotografijo va{ih dlani z vrisanimi ~rtami in hribi; • opisuje pomen ~rt in hribov na va{i dlani ter oblike va{ih dlani, prstov in ~lenkov; • obsega okoli osem strani A4, li~no vezanih v mapi. PREPROSTO NARO^ANJE: Pi{ite na andrej@misteriji.si, pokli~ite na 01/434 73 10 ali naro~ite na www.misteriji.si (v rubriki »Razbiranja«). Potrebni podatki: Za Numerolo{ko napoved navedite ime in priimek iz rojstnega lista in rojstni datum. Za Bioritemski koledar navedite ime in rojstni datum. Za Analizo va{ih dlani navedite ime, postavite eno osebno vpra{anje (~e ‘elite) ter prilo‘ite kakovostni fotografiji obeh celih dlani od spredaj in zadaj (~rte na dlaneh morajo biti dobro vidne, zato slikajte ob dnevni ali zelo dobri svetlobi, ali pri fotografu). Pla~ilo: Po povzetju, na spletu lahko tudi z Moneto.

52 - JUNIJ 14 -

P R O D A J A PO PO[TI Enostaven nakup: po telefonu 051/307 777 in 01/549 17 92 ali v na{i spletni trgovini www.misteriji.si

Vr~ za dobro vodo . . . 59,90 € Vr~ za dobro vodo deluje enako kot modri kozarec. Z biolo{kimi testi je dokazano, da zmanj{a genotoksi~nost vode do 40 odstotkov. ^e vodo iz vr~a nato~imo v informirani kozarec, se njegova u~inkovitost pove~a {e za nekaj odstotkov. V vr~ lahko nato~imo liter vode. Tako kot informirani kozarci tudi vr~ spremeni u~inek alkohola.

Informirani kozarec in skodelici cena kozarca je 24,90 €, para skodelic pa 29,90 € Njihova posebnost je, da izbolj{ajo vsakdanjo vodo oziroma pija~o ali hrano v njih. Pod vplivom informacij, ki so vnesene vanje z orgonsko energijo, voda v njih spremeni svoje fizikalno-kemi~ne lastnosti. Informacije vzpodbujajo samoo~i{~evalne sposobnosti vode. Genotoksi~ni test dokazuje, da kozarci in skodelici izbolj{ajo vodo za kakih 40 odstotkov. Kozarci imajo svoj pomen tudi v barvni terapiji. V skodelico s podobo sonca so dodane informacije za dobro jutro, za ve~ energije, v ono z luno pa informacije za dobro in globoko spanje. Skodelici sta naprodaj v paru, torej ena za zjutraj in preko dneva in druga za zve~er. V skodelicah (2 dl) si lahko informiramo vodo, pa tudi tople teko~ine - ~aj, kavo, juho ...

NORAD . . . 14,90 € Za{~itna kodirana plo{~ica Norad, nagrajena v ZDA in Nem~iji, do sedemdeset odstotkov zmanj{a tveganje, ki ga ustvarja sevanje mobilnih telefonov in baznih postaj. Le to mo~no podre strukturo vode v telesu. Norad je samolepilna kodirana bakrena plo{~ica (Ø 16 mm), ki jo prilepimo na hrbtno stran telefona.

Atlantidski prstan, plo{~ica in kri` kri` 118,90 €, prstan 78,90 €, plo{~ica - obesek 78,90 € Srebrni nakit je oblikovan tako, da posebni liki sprejemajo in oddajajo kozmi~no energijo. Ves nakit je o~i{~en vseh negativnih energij in napolnjen s kodami, ki ugodno vplivajo na ~loveka; ugodno deluje na zdravje in dobro po~utje, pripomore k poslovnemu uspehu in prepre~uje nesre~e. Liki na srebrnem nakitu izhajajo iz davnine, iz ~asov Atlantide in so se pojavili tudi v ~asu faraonov. Najmo~nej{e deluje Atlantidski kri`. Ves informirani nakit ima vgravirano vija~nico, ki energijsko dodatno ugodno deluje. Velikosti prstana: od 16 do 24 mm notranjega premera.

Hydronic za hi{o 699,90 € Hydronic filtrira in o‘ivlja vso vodovodno vodo v hi{i. Do 70-odstotno zmanj{a delovanje {kodljivih snovi, ki jih voda pobere na svoji poti do pipe. S Hydronicom o‘ivljena voda pove~a ‘ivljenjske sposobnosti ljudi, rastlin in ‘ivali. O‘ivljena voda izlo~a tudi do 70 odstotkov manj vodnega kamna in tako varuje in{talacije in gospodinjske stroje.

To je le del bogate izbire izdelkov v na{i ponudbi, Ogledate si jo lahko na www.misteriji.si


@ELITE POKUKATI V PRIHODNOST? Storite to z izku{enimi. Vede‘evanje in svetovanje na 090/43 85. Cena 1,99 €/minuto z DDV za klicatelje iz omre‘ja Telekom, ceno za klice iz drugih omre‘ij dolo~ajo operaterji – ponudniki storitev.

MAKRA AS Krajner Marko s.p, Saveljska 96 pe, Kvedrova 3, Ljubljana

Mali oglasi 090 4321 ... Da vpra{anje postane odgovor, da se strah spremeni v prah! POGOVORI-SVETOVANJA-TAROT z vami 365 dni. 0,70 € / 0,5 min; mobitel omre`je 090/62 49 - 0,75 € /0,5 min POKLI^ITE 090/62 48 za pogled v prihodnost in vse, kar vas zanima. Lea je tu za vas. 0,99 €/0,5 min ZANA d. o. o.

VEDE@EVALKA DARJA GAJA vam pomaga iz stiske. Za informacije lahko pokli~ete na telefon 040/271 835. Marjetica vede‘evanje s. p.

MO^ ANGELOV ASTARA – Osvobodite se slabega po~utja, strahov, nezaupanja … Odpravljanje blokad in pranoterapija z angeli. 070/589-895 ali 090/44 80 (1,69 €/min) Aka{a, Ljiljana Vajda s. p.

POLETNI INTENZIVNI SEMINAR ODKRIVANJA GLASU z Baldom Mikuli}em

Izidi `rebanja za nagradno kri`anko {t. 231

ZANIMIVO IN POU^NO BRANJE

Zanimive hrva{ke knjige s podro~ja zdravja, duhovnosti in skrivnostne zgodovine ~love{tva. Za naro~nike Misterijev so knjige 10 % cenej{e. Ljudski rode, ustani – knjiga poziva ~love{tvo, da prevzame svet iz zlih rok, ki nas kontrolirajo od zibelke do groba (David Icke) 30,80 €

PRVA NAGRADA (letna naro~nina na revijo Misteriji)

Sjeti se tko si – da bi zru{ili zidove vsiljenega zaznavanja in se osvobodili zasu‘njenosti, moramo najprej spoznati svojo pravo identiteto (David Icke) 25,30 €

Nadja Gerli~, Gregor~i~eva 10, 5220 Tolmin

NLP: uvod u neurolingvisti~ko programiranje – tehnike za doseganje popolnosti v komunikaciji, poslovnosti, izobra‘evanju in terapevtski praksi (Joseph O’Connor & John Seymour) 18,20 €

DRUGA NAGRADA (polletna naro~nina na revijo Misteriji): Francka Kne‘evi~, Breg 64, 4274 @irovnica

^etiri uvida – opisuje starodavne tehnike ^uvarjev Zemlje, ameri{kih vra~ev-zdravilcev, s katerimi lahko postanemo svetlobna bitja (Alberto Villoldo) 16,80 €

TRI TRETJE NAGRADE (knjiga zalo`be ARA): Janez Zalaznik, Ul. Vladimirja Dolni~arja 8, 1356 Dobrova

De~ki, odjebite u skokovima – vesti mno‘i~nih medijev, ki so pred na{imi o~mi, a prikrito sodelujejo v ustvarjanju orvelovske totalitaristi~ne dr‘ave (Kre{imir Mi{ak) 23,30 €

Ur{ka Grobel{ek, Vir{tanj 33, 3254 Pod~etrtek @iga Palka, Danila Bu~arja 20, 8000 Novo mesto

Genij u va{im genima: epigenetska medicina in nova biologija zavestne namere – energijska medicina in energijska psihologija (dr. Dawson Church) 19,60 €

Nagrade bomo poslali po po{ti. Re{itev nagradne kri`anke {t. 231: VODORAVNO: BAVARSKA, ORIGINAL, LEL, POPE, ENEJ, HYDRONIC, @ANA, NA^IN, RAVNOHRIB, LOEB, NA, MAISTROVEC, PSI^KA, ART, OTTA, EKS, RAAB, NERON, AVOLA, PAD, AB, PROPELER, RAS, DR@ALO, DIK, NOKAVT, VE, DAH, AJ, POTOMKA, ONA, EVE, ANATOM, CV, RAZVRAT, NEKATOLIK, ETUI, LADJAR, IDEJA, CORK, ANGELA, PASAR. Nagradni pojmi: HYDRONIC, @IVA VODA

Kodeks zdravlja protiv prehrambenog kodeksa – najbolj{i ~lanki o zdravju, ki so v desetih letih iz{li v alternativnih revijah Nexus in Svjetlost (razli~ni avtorji) 18,60 € Spoznajte svoje telo kot in{trument, skozi katerega te~e energija va{ega glasu! Pove‘ite se s sabo in drugimi v ve~glasnem petju ali se umaknite v individualno vadbo ali osebno terapijo za svojo notranjo preobrazbo. Podrobnosti o programu lahko preberete na spletni strani Misteriji.si, kjer se tudi prijavite. Orebi} na Pelje{cu, 20.–26. julija / 10.–16. avgusta

Mali oglasi v Misterijih

CENA za oglas do 15 besed je 15 €. Za vsako nadaljnjo besedo dopla~ate 1 €. (Telefonska {tevilka, e-naslov in spletna stran {tejejo kot ena beseda.) DDV ni v{tet v ceno. 10 % popusta za tri, 15 % popusta za ve~ kot tri zaporedna naro~ila. SPREJEM oglasa le pisno na misteriji@misteriji.si ali na Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Rok za sprejem je do 10. v mesecu za naslednji mesec. Informacije: 01/231 9369. Storitev razli~nih ponudnikov, objavljenih na teh straneh, ne preverjamo in zanje ne odgovarjamo. Bralke in bralce prosimo, da nam o kakovosti ponujenih storitev sporo~ijo svoje mnenje.

Kozmi~ki zakoni stvaranja i razaranja – proces vnebovzetja Zemlje in ~love{tva, ki bo letos dosegel vrhunec, je klju~en za nadaljnjo pot na{ih du{ (Georgi Stankov) 9,80 € Potraga za izvornim poljem – zlato dobo lahko ustvarimo le sami; na{a kolektivna prihodnost v svetu po prelomnem letu 2012 (David Wilcock) 22,40 € Priru~nik za orgonski akumulator – odkritja Wilhelma Reicha o ‘ivljenjski energiji in zdravilnih napravah za 21. stoletje; navodila za izdelavo orgonskega akumulatorja (dr. James DeMeo) 15,40 €

Prosimo, da re{itev po{ljete do 13. junija 2014 v ovojnici s pripisom KRI@ANKA 232 na naslov: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Iz`rebali bomo pet nagrajencev, ki bodo prejeli: 1. nagrada: letna naro~nina na revijo Misteriji 2. nagrada: polletna naro~nina na revijo Misteriji 3.-5. nagrada: knjiga ARA zalo`be

Spontana evolucija – na{a svetla prihodnost in kako priti do nje z novim razumevanjem na{e biologije in zgodovine (dr. Bruce Lipton in Steve Bhaerman) 22,40 € Tajna trenutnog iscjeljenja – kako s kvantno sinhronizacijo z minimalnim naporom dose‘emo notranji mir ter pozdravimo telo, um in du{o (Frank Kinslow) 12,60 € Naro~ila: 051/307 777 ali www.misteriji.si (kategorija »Knjige in zgo{~enke – Hrva{ke in srbske knjige)

-

JUNIJ

14 -

Misteriji 53


^e ku‘eli po te n oh in ra ga nit po i re v in {ljit ijo va e s ce {i ku lo m p ,o i p aj d od z n re‘ at ag ite ki r s . ad am ni o m n i p ag oj ra m dn i i

ni 32 Nagradna d 2 a . r t ag n { Ime in priimek: N o p Naslov: ku Po{tna {tevilka in kraj:

54 - JUNIJ 14 -

kri`anka (232) e-naslov:


ARA ZALO@BA – Spletna knjigarna www.misteriji.si KNJI@NA ZBIRKA KAKO KAKO SE ZDRAVIMO Z MAGNETNIMI POLJI Z magnetnimi polji lahko doma zdravimo {tevilna obolenja. Knjiga bo pripomogla, da bo ve~ milijonov protibole~inskih tablet ostalo neuporabljenih ter da bo veliko {tevilo operacij in dni bolni{ni~nega zdravljenja preprosto nepotrebnih. (21,90 €))

KAKO NAVE@EMO STIK Z UMRLIMI Knjiga vas nau~i, kako posnamete elektronske glasovne fenomene z diktafonom, posnamemo duhove z videokamero, spodbudimo duhove, da uporabijo ra~unalnik ali telefon, vzpostavimo telepatski kontakt z umrlimi … (21,90 €))

SAMOHIPNOZA

@IVE VODE

Samohipnoza je ena najpreprostej{ih, a naju~inkovitej{ih metod za doseganje sprememb v ‘ivljenju. Pomaga nam opustiti kajenje, zmanj{ati stres, izgubiti odve~no te‘o, pritegniti ustreznega partnerja, utrditi mo~ volje in ustvariti uspeh …

Knjiga slovenskega avtorja, docenta na Univerzi v Ljubljani, je bogata z izku{njami ob uporabi sve‘ih zelenjavnih in sadnih sokov, izjemno krepilnega soka iz mladega bilja p{enice ter vode, o‘ivljene z mineralnim prahom FHES – s katerim si je avtor povrnil zdravje.

21,90 €

19,90 €

REGRESIJA V PREJ[NJA @IVLJENJA

ZELENO KMETOVANJE

KAKO UPORABLJAMO NIHALO IN BAJALICO

Knjiga uglednega avtorja temelji na ~etrtstoletnih izku{njah z regresijami. Regresijska terapija lahko odpravi te‘ave, katerih vzroki izvirajo iz otro{tva ali iz hudega do‘ivetja v preteklem ‘ivljenju. Vpogledi v te vzro~ne povezave so zelo pou~ni in zdravilni.

Priro~nik za uspe{no ekolo{ko kmetijo ali vrt dokazuje, da z zadovoljevanjem na{ih potreb po zavetju, hrani, kurjavi, vodi in sredstvih za pre‘ivetje neposredno z zemlje, ob minimalni uporabi fosilnih goriv, tudi u~inkovito re{ujemo ‘go~e probleme, ki mu~ijo na{ planet.

Po napotkih v knjigi lahko odkrivate vodo, izgubljene predmete, pogre{ane ljudi in {kodljiva sevanja. Z radiestezijo tudi diagnosticirate in laj{ate bolezni, razvijate intuicijo … (19,90 €, e-knjiga 16,90 €))

19,90 €

29,90 €

KAKO VEDE@UJEMO IZ CIGANSKIH KART Knjiga s podobami ciganskih kart nam bo v pomo~ kot oseben vodnik, pa tudi za poslovno vede‘evanje. V priro~niku nas slovenska avtorica u~i o umetnosti vede‘evanja ter razlaga pomen vsake od {estintridesetih kart. 19,90 € (+ {op kart), e-knjiga 13,90 €

KAKO SE NAU^IMO AVTOMATSKEGA PISANJA Priro~nik, ki vas pou~i, kako prek avtomatskega pisanja vzpostavite stik z Vi{jim jazom, ki vas vodi in vam svetuje, komunicirate z drugimi bitji, ki vam posredujejo razli~ne informacije, dobite odgovore ... (12,90 €, e-knjiga 10,90 €))

KAKO VPLIVAJO OSEBNA [TEVILA S pomo~jo {tevil, vsako ima svoj pomen, lahko bolje spoznamo sebe in ljudi, ki nas obkro‘ajo. [tevila nam lahko pomagajo ustvariti lep{e ‘ivljenje, z njimi lahko pokukamo v preteklost, razumemo sedanjost in na~rtujemo prihodost. (12,10 €))

KAKO ZDRAVIMO Z BARVAMI Barvna terapija ni ~arobno zdravilo za vsa obolenja, vendar barve na nas vplivajo bolj kot si mislimo. Barvna terapija je preventivna nega, s katero odgovorneje in aktivneje sodelujemo pri vzdr‘evanju lastnega zdravja. (13,90 €, e-knjiga 11,90 €))

USODA DU[

POTOVANJE DU[

SPOMINI NA ONSTRANSTVO

SRE^ANJA Z DU[AMI

Ameri{ki mojster hipnoterapije Michael D. Newton je na podlagi {tevilnih seans pri{el do novih odkritij o usodi du{ in to popisal v ve~ kot 500 strani debeli knjigi, ki v obliki intervjujev odstira pogled v skrivnost zasmrtja. Knjiga je ameri{ka uspe{nica.

V knjigi najdemo odgovore na ve~na vpra{anja, kaj se dogaja z du{o, ko ~lovek umre, bodisi naravne bodisi nasilne smrti. Kdaj in kako se du{a odlo~i, da pride v ~lovekovo telo? Kaj se dogaja z du{o med dvema ‘ivljenjema?

Kako so hipnotizirani ljudje, ki so bili dele‘ni vpogleda v pretekla utele{enja in v posmrtno ‘ivljenje, dojeli vzroke razli~nih du{evnih te‘av in oplemenitili svoja ‘ivljenja. Knjiga vsebuje mnoge intervjuje o posmrtnih ‘ivljenjih hipnotizirancev.

Avtorja sta zbrala pri~evanja o posmrtnih komunikacijah – spontanih do‘ivetjih, pri katerih z nami nave‘e stik preminuli svojec. Knjiga nas skozi pripovedi pri~evalcev prepri~a, da du{a pre‘ivi fizi~no smrt, in nam pomaga preboleti izgubo ob smrti ljubljene osebe.

29,90 €

24,90 €

29,90 €

24,00 €

KAKO RAZBEREMO OSEBNOST IZ PISAVE Knjiga ponuja vedenje, kako v pisavi prepoznate lastne osebnostne zna~ilnosti, prebudite lastnosti, prepoznate svoje spe~e talente, dobite razumevanje o ravnanju drugih, oblikujete svoj podpis, ki bo razkrival va{o samopodobo … (9,90 €))

KAKO ZDRAVIMO Z ZVOKOM Vsak ~lovek je glasbeni in{trument, ki niha v razponu kozmi~nih vibracij. Knjiga opisuje, kako z zvoki, glasbo in lastnim glasom uravnove{amo in zdravimo sebe in druge. (13,77 €, e-knjiga 11,90 €))

KAKO ODKRIJETE VA[A PREJ[NJA @IVLJENJA Priro~nik korak za korakom vodi do znanja, kako se sami, brez terapevta, spustimo v prej{nja ‘ivljenja in odkrijemo vzroke bolezni, preganjavic, stisk, ki izvirajo iz davnine. (12,90 €, e-knjiga 10,90 €))

KAKO PREBUDIMO IN POSLU[AMO SVOJO INTUICIJO Nau~imo se slediti notranjim ob~utkom, kot so misel, glas ali slutnja. Tako smo resni~no oseba, ki vodi sámo sebe. Branje knjige odpira vrata v svet, v katerem smo, a {e nismo. (15,90 €, e-knjiga 12,90 €))

KAKO VIDIMO, BEREMO IN IZBOLJ[AMO AVRO Priro~nik za spoznavanje avre in razlage, kako se jo nau~imo gledati in spoznavati njen pomen; kako nam avra ka‘e na podlagi bioenergijskih zevov du{evno in telesno stanje. ( e-knjiga 5,90 €))

@IVLJENJE -SMRT-@IVLJENJE

NIKOLA TESLA (RAZ[IRJENA IZDAJA)

Knjiga podrobno opisuje poti, po katerih gremo po smrti. Poleg opisov do‘ivetij po smrti vsebuje tudi 37 vaj, da se lahko pripravimo na uspe{en prehod. Knjiga nas osvobodi ob~utkov strahu, bole~ine in izgube.

Tesla je ‘e pred sto leti predvidel in opisal vse alternativne vire energije, ki danes postajajo ‘ivljenjska nuja. Knjiga naj bi pripomogla, da bi nekatere Teslove postavke postale uresni~ljive in da bi obrnili novo stran v znanosti in tehniki.

29,90 €

19,90 €

KAKO BEREMO USODO Z DLANI OKUSNI LETNI ^ASI Kuharica vsebuje 60 jedilnikov, po 15 za vsak letni ~as. Nekateri so tradicionalni in drugi moderni, nekateri brezmesni ali makrobiotski, da lahko izbiramo po prepri~anju in po okusu. Kjer je potrebno, je ob jedilniku tudi recept. 17,90 €

KONOPLJINA KUHARICA Konopljina kuharica s Feliksove doma~ije vsebuje deset presnih in deset kuhanih jedi s semeni jedilne industrijske konoplje. Konopljina semena so po sestavi skoraj popolna hrana, uporabljamo pa jih tudi za ~i{~enje telesa. 11,90 €

Priro~nik iz~rpno opisuje, kako iz ~rt na dlani izra~unamo razne datume in `ivljenjska obdobja. Dlan razkriva ~lovekov zna~aj, zdravje, temperament in celo usodo. ( e-knjiga 9,90 €))

KAKO SE ZNEBIMO O^AL Ko odpravimo zastarele vzorce v svoji zavesti, obnovimo tudi svoj vid. Zato je poleg poglavja z vajami dobr{en del knjige namenjen uporabi uma kot orodja za izbolj{anje vida. (21,90 €, e-knjiga 18,90 €))

KAKO POVE^AMO SAMOZDRAVILNE SPOSOBNOSTI Sami lahko veliko storimo za svoje zdravje. Napotki za klistiranje, post, telesno vadbo in savnanje. Kako, koliko in kdaj naj bi jedli, da bi spremenili svoj svet zdravja. ( e-knjiga 7,90 €))

e-KNJIGE NA WWW.MISTERIJI.SI - KAKO PREBUDIMO IN POSLU[AMO SVOJO INTUICIJO • POTOVANJE DU[ • KAKO VEDE@UJEMO IZ CIGANSKIH KART • OSNOVE RADIESTEZIJE IN BIOENERGIJE • KAKO UPORABLJAMO NIHALO IN BAJALICO • KAKO POVE^AMO SAMOZDRAVILNE SPOSOBNOSTI • KAKO ZDRAVIMO Z BARVAMI • KAKO ZDRAVIMO Z ZVOKOM • KAKO ODKRIJETE VA[A PREJ[NJA @IVLJENJA • KAKO SE NAU^IMO AVTOMATSKEGA PISANJA • KAKO SE ZNEBIMO O^AL • POLJE • HRANA ZA @IVLJENJE • KONOPLJINA KUHARICA • KAJ PA, ^E JE KRIV VITAMIN B12?


Bomba‘na rjuha, prepletena s posrebrenimi poliestrskimi vlakni, s posebnim vti~em priklju~ena na ozemljitev v {uko vti~nico, nam omogo~a stik z zemljo, zemljenje*, tudi med spanjem.

*Zemljenje ne zdravi, pa~ pa laj{a bole~ine, zmanj{uje nespe~nost, pospe{uje celjenje po{kodb, olaj{uje stres, zmanj{uje hormonske te‘ave, bla‘i avtoimunske in kroni~ne bolezni, pove~uje imunsko odpornost … Cena kompleta 90 x 55 cm: 99,90 € Cena kompleta 180 x 55 cm: 134,90 € Naro~niki Misterijev imajo 10 % popusta.

Naro~ila: trgovina: www.misteriji.si e-po{ta: aratrgovina@siol.com tel. in SMS: 051/307 777

Revija Misteriji 251  

Revija Misteriji 251 junij 2014