Page 1

LETNIK 20 - ŠT ŠT.. 239 - JUNIJ 2013 - 5,90 €

POZOR! BRANJE TE REVIJE LAHKO VPLIVA NA VASE ZIVLJENJE ISSN 1318-1777 v

v

Srebra zdravnik ne predpi{e Renesansa uporabe koloidnega srebra je dosegla tudi Slovenijo

Meni{ki pogled v fiziko Vse najve~je ideje znanstvenikov so se rodile v ti{ini in praznini

Mo‘ganski diabetes Strupi z neba Luknjice ostrijo vid Sloveni se niso priselili Alzheimerjeva bolezen se hrani s sladkorjem

Ameri~ani so javno priznali, da nad na{imi glavami razpr{ujejo nevarne kemikalije

Vid je zelo pogosto mogo~e popraviti z vajami za krepitev o~esnih mi{ic

Odkrivanje zamol~ane slovenske zgodovine je nujno, ~e ho~emo pre‘iveti


ARA ZALO@BA – Spletna knjigarna www.misteriji.si

N

MAGIC LIFE ZA PRVO POMO^ Simbol Magic life koncentrira energijo iz okolja, zato je je v njegovem neposrednem okolju ve~. Polo‘en pod kozarec s pija~o lahko spremeni njen okus, polo‘en pod vazo lahko podalj{a ‘ivljenje ro‘, pod cvetli~njakom deluje na bujnej{o rast, prilepljen na obolelo mesto lahko zmanj{a bole~ino ...

N ZDRAVILNI U^INKI KOLOIDNEGA SREBRA Najnovej{a spoznanja o koloidnem srebru, za katerega se odlo~a vse ve~ ljudi pri zdravljenju infekcijskih bolezni brez stranskih u~inkov. Za razliko od obi~ajnih zdravil onemogo~a ve~ kot sto povzro~iteljev bolezni, bakterij, virusov in gliv.

O

V

O

V

O

O

KONOPLJINA KUHARICA

SLOVENSKA POT V PRIHODNOST

ZELENO KMETOVANJE

Konopljina kuharica s Feliksove doma~ije vsebuje deset presnih in deset kuhanih jedi s semeni jedilne industrijske konoplje. Konopljina semena so po sestavi skoraj popolna hrana, uporabljamo pa jih tudi za ~i{~enje telesa.

Z razumevanjem dana{njih dru‘benih zagat vidimo, kako se Slovenija in svet lahko ~im prej izkopljeta iz stiske. Knjiga nakazuje, kaj je potrebno storiti, in vas prepri~a, da ste za re{itev najprej pomembni tudi vi.

Priro~nik za uspe{no ekolo{ko kmetijo ali vrt dokazuje, da z zadovoljevanjem na{ih potreb po zavetju, hrani, kurjavi, vodi in sredstvih za pre‘ivetje neposredno z zemlje, ob minimalni uporabi fosilnih goriv, tudi u~inkovito re{ujemo ‘go~e probleme, ki mu~ijo na{ planet.

11,90 €

11,90 €

29,90 €

14,90 €

VODIKOV PEROKSID ZA VSAK DAN

RESNICE IN LA@I O HRANI

KAJ PA, ^E JE KRIV VITAMIN B12?

PERMAKULTURNI VRT

Peta knjiga iz zbirke Abraham pojasnjuje, kako bolj premi{ljeno ustvarjati odnose, kakr{ne si najbolje `elite – na podlagi vodila, da je temelj `ivljenja svoboda, posledica `ivljenja rast, cilj `ivljenja pa radost.

Knjiga opi{e terapevtsko uporabo cenenega, a za zdravje najbolj dragocenega vodikovega peroksida – za nego telesa, pri raznih obolenjih, v gospodinjstvu, za `ivali in rastline. Peroksid u~inkuje celostno, ker spodbuja samozdravljenje telesa.

Medicinska sestra in zdravnik razkrivata {kandal v zdravstvu: zdravniki pri tiso~ih bolnikih ne prepoznajo pomanjkanja vitamina B12, posledica pa je epidemija {tevilnih obolenj. Knjiga poskrbi, da se med pacienti z napa~no diagnozo ne znajdete tudi vi.

Tudi najmanj{o zaplato zemlje lahko spremenite v krasen in rodoviten vrt, ~e delate v so‘itju z naravo. Ta navdihujo~ priro~nik vam bo v pomo~, ~e si ‘elite le nekaj izbolj{av v svojem vrtu ali pa ho~ete postati samozadostni.

22,90 €

14,90 €

Miti, zmote in la‘i o zdravi prehrani so pripeljale do stanja, v katerem eni kujejo dobi~ek, drugi pa pla~ajo s svojim zdravjem. A na{a optimalna hrana je {e vedno tista, na katero smo prilagojeni s svojim »paleolitskim« telesom. 19,90 €

29,90 €

19,90 €

ZAKON PRIVLA^NOSTI

VRTINEC

Vse stvari, za`elene in neza`elene, v na{e `ivljenje privla~i najmo~nej{i zakon v vesolju – zakon privla~nosti. Svetovna uspe{nica vsebuje tudi prakti~ne nasvete, na podlagi katerih lahko za`ivimo `ivljenje, kakor se nam zdi najbolj{e. 22,90 €

Popusti 10 % popusta imajo naro~niki na revijo Misteriji na vse izdelke, ki so naprodaj prek revije ali spletne trgovine.

15 % popusta imajo naro~niki na revijo Misteriji na vse knjige, ki jih je izdala ARA zalo`ba.

10 % popusta imajo vsi kupci knjig, ki jih je izdala ARA zalo`ba, ~e kupujejo knjige na www.misteriji.si in so ~lani knji`nega kluba Misteriji.

40 % popusta imajo vsi kupci na vse knjige z manj{o »lepotno« napako.

OSUPLJIVA MO^ ^USTEV Tretja knjiga iz serije Abraham nam govori, da smo vibracijska bitja in da imamo {esti ~ut. Ilustrira nam ogromno mo~ na{ih ~ustev in ponuja odgovore na ve~ino vpra{anj in te‘av, ki se porajajo slehernemu med nami.

DENAR IN ZAKON PRIVLA^NOSTI Avtorja sta pripravila to knjigo zato, da bi se nau~ili v svoje ‘ivljenje privla~iti bogastvo, zdravje in sre~o. Med branjem se bo va{e razmi{ljanje spremenilo in dobili boste mo~, da naredite spremembo.

22,90 €

22,90 €

PROSITE, DANO VAM JE

SAMOHIPNOZA

V knjigi iz serije Abraham je nekaj najmo~nej{ih u~enj, do katerih lahko danes pridete. Njena energija vam pomaga povezati se z Izvorno Energijo, da lahko pritegnete bogastvo Vesolja ter dobite dostop do bo‘anskega vodstva.

Samohipnoza je ena najpreprostej{ih, a naju~inkovitej{ih metod za doseganje sprememb v ‘ivljenju. Pomaga nam opustiti kajenje, zmanj{ati stres, izgubiti odve~no te‘o, pritegniti ustreznega partnerja, utrditi mo~ volje in ustvariti uspeh …

Trda vezava 32,90 € bro{irano 22,90 €

21,90 €

Kako naro~imo knjige, kozarce ... Izbrano naro~imo po telefonu (med 8. in 15. uro): 01/549 17 92 ali 051/307 777, faksu: 01/230 16 27; siol.com ali na spletni strani www.misteriji.si e-po{ti: aratrgovina aratrgovina@siol.com www.misteriji.si.


LETNIK 20 - [T. 239

junij 2013

15

11

Koloidno srebro

Srebra zdravnik ne predpi{e

Na{a bralca pojasnjujeta misterij izdelave in uporabe koloidnega srebra

Renesansa uporabe koloidnega srebra v zdravstvene namene je dosegla tudi Slovenijo

19

Meni{ki pogled v fiziko

41

Sloveni se niso priselili Odkrivanje zamol~ane slovenske zgodovine je nujno, ~e ho~emo pre‘iveti

Vse najve~je ideje znanstvenikov so se rodile v ti{ini in praznini

44

21

Luknjice ostrijo vid

Alzheimerjeva bolezen se hrani s sladkorjem

Vid je zelo pogosto mogo~e popraviti z vajami za krepitev o~esnih mi{ic

Mo‘ganski diabetes

23

Strupi z neba Ameri~ani so leta 2011 javno priznali, da nad na{imi glavami razpr{ujejo nevarne kemikalije

25

Kako sami do sporo~il Stik z duhovnim svetom lahko vzpostavi vsak

Pisma ................................................................................................................................. 4 Zanimivosti ................................................................................................................... 6 Laj{anje mi{i~ne zakr~enosti .................................................................... 18 Hrana, ki dviga iz vozi~ka .............................................................................. 27 Voda se izbolj{a hipoma ................................................................................ 29 Dotik za ljudi in ‘ivali ........................................................................................ 31 Bi ‘eleli biti zraven? ........................................................................................... 33 Na denar smo obsojeni? ................................................................................ 35 Astralno in mentalno telo .............................................................................. 37 Ritem je utrip ‘ivljenja ...................................................................................... 39 Kaj je v resnici avra? ......................................................................................... 43 Saturn – kralj poletja .......................................................................................... 46 Ve~ klju~ev do ozdravitve ............................................................................. 47 Na novo odkriti (prikriti) Kozlerjev zemljovid ............................. 49 Nove knjige ................................................................................................................. 50 Horoskop za junij 2013 .................................................................................... 51 Nenavadna do`ivetja ......................................................................................... 52 Nagradna kri`anka 220 .................................................................................... 54

-

JUNIJ

13 -

Misteriji 3


Ilustrirana mese~na revija na robu medicine in drugih znanosti

Misteriji www.misteriji.si Naslov uredni{tva: Revija Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana Tel.: 01/434 73 10, fax: 01/230 16 27

misteriji@misteriji.si Izdaja: ARA zalo`ba d.o.o., Cigaletova 5, Ljubljana Odgovorni urednik: Jo`e Vetrovec

joze@misteriji.si Redaktor: Andrej Kikelj

andrej@misteriji.si Tehni~no urejanje: Luka Zlatnar

luka@misteriji.si Tajni{tvo, naro~nine in oglasno tr`enje: Ur{a Stranjak Tel.: 01/231 93 60; 031/662 092

ursa@misteriji.si Prodaja po po{ti: Tel.: 01/549 17 92; 051/307 777

aratrgovina@siol.com Tisk: Tiskarna Schwarz d.o.o., Ljubljana Naklada: 7000 izvodov Distribucija: Delo prodaja d. d., Ljubljana V tej {tevilki Misterijev so sodelovali: Jo‘e Vetrovec, Aleksej Metelko, Amedeja Li~en, Tatjana Svete, Aj{a Kranjc, Andreja Paljevec, Vesna Duval, Zoran @eleznikar, Taja Vetrovec, Peter Amalietti, Peter Pitambar Pangerc, Andreja Bricelj, Ludvik Jev{enak, Stane Pade‘nik, Branko Kremen{ek Naslovnica foto Dobrin Tav~ar Cena izvoda v maloprodaji 5,90 €. Prodaja v kolporta`i: Delo-Prodaja, Dunajska 5, Ljubljana. Letna naro~nina s popustom 63,00 €, polletna naro~nina s popustom 32,00 €. Poslovni ra~un: 02083-0011412222

4 - JUNIJ 13 -

BRALCEV

BIORESONAN^NA TERAPIJA

NAGRADE ZA NOVE NARO^NIKE

Star sem sedemdeset let in sem iz Novega mesta. Moja ‘ena redno prebira va{o revijo in glede na to, da objavljate vsebine, ki so izredno koristne za marsikaterega bolnika, sva se tudi midva z ‘eno odlo~ila, da vas seznaniva s tem, kako sem jaz pozdravil bole~ine v kolenih. Mogo~e bo moja izku{nja pomagala {e komu, ki ima bole~ine. Moja izku{nja je nepozabna, ker mi je zelo hitro pomagala bioresonan~na terapevtka, ki na Dolenjskem sicer bolj slovi po uspehih pri zdravljenju tumorjev. Resni~no sem ji izredno hvale‘en, hkrati pa sem se tudi prepri~al, da njena metoda zares deluje. Bilo je v lanskem februarju, ko sem za~util bole~ine v kolenih, ki so bile vsak dan huj{e, {e posebno, ko sem hodil v dolino. [e posebno desno koleno je bilo oteklo in je hudo bolelo. Mazal sem z razli~nimi kremami in dajal obkladke, pa ni bilo kak{nega rezultata. [e najbolj je pomagala tableta proti bole~inam, a ko je prenehala delovati, me je spet bolelo. Najbolj mi je {lo na ‘ivce, ker sem te‘ko pri{el do prijatelja soseda. Ko mi je ob neki priliki znanec omenil, da mu je bioresonanca pomagala pri putiki, sem se odlo~il, da se prijavim pri gospe Munihovi v Novem mestu. Do takrat na kaj podobnega nisem pomislil, vendar sem 30

31 20:58

1

2

Izmed novih naro~nikov na revijo Misteriji bomo tudi ta mesec iz‘rebali sre~ne‘a, ki bo dobil za nagrado Vodek, informirano plo{~ico, ki iz vode v plastenki naredi izvirsko vodo. Ta mesec nagrada pripada Dragu [olarju iz Zlatoli~ja.

PUJSEK ZA SRE^O VSAK novi naro~nik prejme po po{ti pujska za sre~o. Lucky, kot je ime pujsku, je ro~no delo s certifikatom Art&Craft Slovenija in je narejen v studiu K8 dizajn. si mislil, da lahko, ~e je sposobna pozdraviti tumor, ubla‘i tudi bole~ine. Gospa mi je naredila diagnostiko in predpisala dvanajst terapij, vsak teden eno. Vmes nisem smel jesti svinjskega mesa in piti kave. @e med terapijami sem ob~util izbolj{anje in po osmi terapiji sva z zdravljenjem prenehala, ker nisem imel ve~ nobenih bole~in in tudi koleno ni bilo ve~ oteklo. Do danes se bole~ine niso ponovile. V lanskem sep-

tembru se mi je pojavila tudi nenadna bole~ina v desni ledvici, ki smo jo po treh terapijah z bioresonanco odpravili. Tu je bila moja dieta stro‘ja, nisem smel u‘ivati ni~esar, kar je vsebovalo sladkor in p{enico. Danes jem vse in zaenkrat nimam te‘av z zdravjem. Lahko re~em, da je meni bioresonanca pomagala v celoti, ker zraven nisem u‘ival nobenih drugih zdravil, lahko je to tudi ~ude‘. Va‘no je, da deluje.

ZDRAVLJENJA S SPIRITUALNIMI BITJI Medij Marinka Mikelj vsak mesec vodi zdravljenja s pomo~jo spiritualnih bitij. Zdravljenja so brezpla~na, pri~akovan je le prispevek za najem dvorane. Zdravljenja so ta mesec: v Novem mestu v 1. nadstropju TU[ centra 13. junija ob 17. uri; v Naklem v Vita centru nad trgovino 12. in 26. junija ob 19. uri; ter v Sevnici ob Savi v knji‘nici 14. junija ob 17. uri. Informacije: 041/774 312; marinka.mikelj@gmail.com 3

4 16:09

5

6

7

8 17:56

9

10

11

Foto arhiv Misteriji

P ISMA

12 20:55


P ISMA

M ISTERIJI, C IGALETOVA 5, 1000 L JUBLJANA; misteriji@misteriji.si

NAGRADA ZA ZVESTEGA NARO^NIKA

BRALCEV

KNJIGE, ZNI@ANE NA 5 EVROV Pripravljamo prostor za nove knjige in vam nudimo vrsto odli~nih knjig za samo pet evrov. Ponudba velja, dokler so knjige {e na na{ih policah. Naro~ite na www.misteriji.si (kategorija Knjige po 5 evrov) ali 051/307 777.

Za zvestobo reviji Misteriji je ‘reb tokrat naklonil umetni{ko miniaturo Mojci Smole iz Cerkelj na Gorenjskem. Tudi v naslednjem mesecu bomo izmed na{ih zvestih naro~nikov iz‘rebali enega, ki bo prejel miniaturno sliko, original v tempera tehniki slikarja Vlada Pare‘nika iz Mozirja.

Kaj vi osebno potrebujete za bolj{e zdravje

Zdravilna mo~ infrarde~e savne

Kako zdravimo z vibracijami zvo~nih vilic

Zdravo prehranjevanje za ljudi, ki nimajo ~asa

Nasveti in recepti za manj{e tveganje raka kolona

150 receptov za pripravo zdrave hrane s ~esnom

Vse, kar mora vedeti lastnik morskega pra{i~ka

Slika, ki jo bo prejel nagrajeni zvesti naro~nik na Misterije.

Mogo~e se boste odlo~ili, da objavite moje izku{nje, da si va{i bralci poi{~ejo zase ustrezno re{itev. Moja telefonska {tevilka je 041/720 105. Po moje bi bilo {e najbolj{e, ~e napi{ete kar nekaj ve~ o delovanju bioresonance, mogo~e bi vam gospa Munihova povedala, kako zdravi. K njej hodijo bolniki iz vse Slovenije, ker pomaga pri razli~nih

vrstah bolezni. Jaz sem ji izredno hvale‘en, vidi se, da se ~isto posveti bolniku in ima{ ‘e takoj dober ob~utek, da ti bo pomagalo. To je prava ljudska zdravilka, taki bi morali biti vsi zdravniki. Oba z ‘eno vas lepo pozdravljava in vam ‘eliva, da ostane va{a revija {e naprej tako zanimiva za bolnike. Slavko Er‘en, Novo mesto

Gobe tudi zdravijo!

NAGRADE IN POPUSTI ZA NARO^NIKE REVIJE MISTERIJI

Med naro~niki na na{o revijo bomo vsak mesec iz‘rebali: • brezpla~no vstopnico za obisk Operacijskih virov (v vrednosti 50 €); • brezpla~no mese~no vstopnico za obiskovanje Vira zanesljive kakovosti `ivljenja (v vrednosti 90 €); • brezpla~no slikanje avre (v vrednosti 40 €). Prej{nji mesec smo iz‘rebali naslednje nagrajence: Brezpla~no vstopnico za Operacijske vire prejme Nevenka Bandelj iz Spodnjih Dupelj, mese~no vstopnico za Vir zanesljive kakovosti ‘ivljenja dobi Janez Bo{njak iz Celja, na brezpla~no slikanje avre pa je vabljena Sonja [ircelj iz Prevoj. Za uveljavitev nagrad pokli~ite 031/542 111 (med 9. in 14. uro). 13

14

15

16 19:24

17

18

19

20 08:28

21

22

Kuharica po revolucionarnem slogu prehranjevanja

INFORMIRANI SKODELICI Informirani porcelanasti skodelici sta namenjeni jutranjemu prebujanju in ve~ernemu umirjanju. S podobo sonca je za jutranji ~aj, s podobo lune za ve~erni po‘irek umirjanja. Skodelici sta informirani v orgonskem laboratoriju v Celju. Naprodaj sta v paru (www.misteriji.si), cena obeh je 29.90 €. 23

13:32

24

25

26

27

28

29

18:12

30

1

2

06:54

-

JUNIJ

13 -

Misteriji 5


Z ANIMIVOSTI

BERE MAMINE MISLI

VZGOJILE SO JO OPICE

[

estdeset letna Marine Chapman je v svoji knjigi Dekle brez imena zapisala, da so jo pri starosti {tirih let ugrabili in pustili v d‘ungli v Kolumbiji, kjer je ‘ivela z opicami. Marine, ki danes ‘ivi v Veliki Britaniji, pripoveduje, kako se je prehranjevala s sadjem in ore{ki in je s~asoma pozabila star{e in tudi svoje lastno ime. Nau~ila se je spretno plezati po drevesu, kar ji {e danes ne povzro~a te‘av. Po nekaj letih jo je na{la dru‘ina iz Bogote, kjer je tudi ostala. V zadnjih letih je ve~krat potovala v Kolumbijo, kjer so {e ‘ive~i ljudje potrdili njeno zgodbo. @eli si, da bi na{la opice, ki so bile njena dru‘ina. Ker opice relativno dolgo ‘ivijo, ji morda celo uspe. D

SNEG MU[IC

K

Foto splet

ako bi se po~utili, ~e bi se nad vami kar naenkrat pojavil nepregleden gost oblak ne~esa belega, {e najbolj podoben snegu, a bi vendarle vedeli, da ne gre za sneg? Prav to so pred kratkim do‘iveli prebivalci Kraljeva na jugu Srbije, ki so v paniki iskali pomo~ pri lokalnih gasilcih. Ti so jim svetovali, naj pozaprejo okna in po~akajo. In kaj je tvorilo skrivnosten oblak? Brezbarvne mu{ice, ki so se iznenada pojavile na nebu in zaradi katerih se pol ure ni videlo skoraj ni~. Poleg tega pa so padale kot prave sne‘inke in pokrivale tla pod sabo. Veterinarski in{titut iz Kraljeva nenavadni pojav razlaga kot skraj{an ciklus razvoja mu{ic zaradi vlage in visokih temperatur. Gre za mu{ice, ki ne pi~ijo, so pa sila nadle‘ne, saj priletijo v nos, usta, o~i. D

6 - JUNIJ 13 -

Z

razvojem programa Google Earth se je mo‘nost raziskovanja povr{ine na{ega planeta pribli‘ala vsakemu uporabniku ra~unalnika. Nek uporabnik je na{el izjemno zanimivo gorovje v goratem predelu Alberte v Kanadi, ki mo~no spominja na glavo velikanskega Maje. Toda v tej sliki je zelo daljna preteklost povezana s sedanjostjo. Kako? Ob podobi glave se ri{e slu{alka »iPhona«, ki ti~i v u{esu Majeve glave. Do »slu{alke« pa je dejansko speljana cesta, ki bi lahko predstavljala njen kabel, a se ne ve, ali je bila zgrajena namenoma ali naklju~no. D

Foto splet

Foto splet

asnik Khaleej Times je objavil zgodbo o devetletni indijski deklici Nandani Unnikrishnan, ki je avtisti~na ‘e od svojega prvega leta in ima ~ude‘no sposobnost ~utenja materinih emocij in branja njenih misli. O~e prou~evanja avtizma, dr. Darold Treffert, je komentiral, da so avtisti lahko na nekaterih podro~jih geniji, kljub ostalim nerazvitim mentalnim funkcijam, a za razliko od izrednih likovnih ali glasbenih sposobnosti nekaterih avtistov Nandanijina ~ude‘na telepatija ni opazna navzven. Njena mati prepoznava to posebno sposobnost svoje h~erke, ko ta takoj reagira na njene misli. D

@IVLJENJE STAREJ[E OD ZEMLJE? »

@

ivljenje bi se lahko za~elo ‘e milijarde let pred nastankom Zemlje,« pravita ameri{ki genetik Aleksei Sharov in njegov kolega Richard Gordon. Znanstvenika sta z ekstrapolacijo v preteklost pri{la do to~ke, ko naj bi se za~elo ‘ivljenje, to je pred 7,5 do 9,5 milijardami let. Njuna raziskava temelji na Moorovem zakonu, po katerem se {tevilo tranzistorjev na mikro~ipu podvoji pribli‘no vsaki dve leti. Ko sta izmerila kompleksnost in stopnjo razvoja od prokariotov do sesalcev, sta ugotovila, da poteka po identi~ni krivulji kot v Moorovem zakonu. Z »vrtenjem kazalcev nazaj« sta pri{la do to~ke 0, to je do izvora ‘ivljenja – pred 7,5 do 9,5 milijardami let, in ~e je torej Zemlja stara 4,5 milijarde let, se odpre cela vrsta novih vpra{anj. D

^EBELE, KI VOHAJO MINE

H

rva{ki znanstveniki so vzgojili posebno vrsto ~ebel, ki lahko v oddaljenosti kar petih kilometrov zavohajo v zemlji zakopane mine. Znan je izostren pasji vonj, ki pomaga izslediti osebe, predmete, drogo in drugo. Toda kako to storijo ~ebele? Vonj hrane pove‘ejo z vonjem eksploziva, ker so jih hranili s sladkorjem, pome{anim z aromo eksploziva. Kot pravi profesorica Mateja Jane{, so ~ebele hitrej{e kot psi, pa {e pridelujejo zelo okusen med. Na Hrva{kem je 700 km2 {e vedno pokrito z okoli 90.000 minami. D

Foto splet

^

MAJEVA GLAVA NA GOOGLE EARTH


Z ANIMIVOSTI

Med resni~nostjo in domi{ljijo

Saj ANGLE[^INA – JEZIK PAMETNIH ALI NEUMNIH? ni res - K pa je!

• Z duhovi je mogo~a komunikacija

na ve~ na~inov: v sanjah, s subliminalnimi mislimi, prek avtomatskega pisanja, z uporabo nihala in intuicije, prek belega {uma in elektronskih naprav. • Aktivnej{i so pono~i; morda zato, ker je pono~i manj elektronskih motenj. • Vsi duhovi niso »ujeti«, nekateri se odlo~ijo, da bodo ostali tukaj. • Duhovi ohranijo svojo osebnost, spomine in ~ustva iz svojega ‘ivljenja. • Duhovi prijateljujejo z duhovi iz drugih krajev. • Obstajali naj bi tudi duhovi ‘ivali.

Foto splet

Foto splet

Foto splet

PARAPSIHOLOGIJA IN DUHOVI • @ivali lahko vidijo duhove, zato jih pogosto vidimo, kako strmijo v »ni~«. • Otroci zaznavajo duhove kot imaginarne prijatelje, zaznajo pa jih la‘je zaradi mo~ne mlade ‘ivljenjske energije, ki jo oddajajo. • Ve~ina duhov nam ne ‘eli niti ne more {kodovati, ho~ejo le na{o pozornost. • Duhovi nimajo ob~utka za ~as in pogosto niti ne vedo, da so mrtvi; imajo ob~utek, kakor da so ujeti v nekak{no no~no moro.

o kateri na{ nespretni politik odpre usta po angle{ko, je dele‘en kritik o slabi izgovorjavi, pomanjkljivem znanju in nor~evanja zaradi lokalnega dialekta. Najmanj, kar bi lahko storili (vsi) tujegovore~i politiki pred evropskim ob~instvom pa je, da bi si s ponosom in ne slabo vestjo privo{~ili uradnega prevajalca. Vsi evropski jeziki so enakopravni, kajne? ^eprav je podoben trend opazen tudi pri na{ih biv{ih bratskih republikah, pa taisti poznavalci ne dvignejo u{es, ko po‘irajo besede pomembnih Kitajcev ali Rusov, ki grmijo izza govorni{kih odrov v slogu »jaz – Tarzan, ti – Jane«. Gre za spo{tovanje mo~i ali kompleks nepomembnosti lastnega jezika, je tema za psihologe. Morda so le prevzeti z vsebino, ki jo kljub slabi angle{- Zmeda v angle{~ini je tudi v izgovarjavi razli~nih ~rk in njihovih kombinacij. ~ini celo razumejo. starim jezikom, ki temelji na slikah, simbolih in namenu. Tako se med seboj in SVIN^NIK MO^NEJ[I z nami sporazumevajo ‘ivali, mi pa z OD ME^A najprimitivnej{o obliko komunikacije Od vzhoda do juga angle{~ina pre- izgubljamo stik z Naravo, svoje telepatplavlja svet. Napada nas iz ra~unalni- ske sposobnosti, duhovne mo~i, zavest kov, reklamnih plakatov, zvo~nikov in in dodatne zaznave. Podrejamo se proiz ust mladine. Domneva, da je to ilu- gramu nadzora in manipulacije, ki je z minatski poskus poneumljanja v duhu univerzalno komunikacijo ‘e na pol Novega svetovnega reda, ni tako nemo- poti do uspeha. go~a, saj o~itno deluje. Britanski impeAngle{ke besede imajo ve~ pomerij je vladal tretjini sveta skoraj {tiristo nov, velikokrat tudi nasprotujo~e si, kar let in z u~enjem angle{~ine tujih poda- je imenitna podlaga za zavajanje in zmenikov tudi veliko prihranil. Ko je odlo‘il do med poslu{alstvom, kar so nekateri me~, je zagrabil svin~nik. Dana{nji mi- izpilili v pravo besedno magijo. Kljub granti se slabo prilagajajo, a njihovi u~enju od malega za tujca ostaja nekaj otroci se morajo, ~e se ho~ejo izobra- (odstotkov) besednih zvez problem, saj ziti, ra~unalni{ko opismeniti in zapo- je angle{~ina zmeden skupek vibracij, sliti. povzetih iz drugih izvornih jezikov, kon~Jezik vpliva na na~in, kako dojema- ni produkt pa je stla~en v slovnici, ki je mo realnost. S prevlado angle{~ine izgi- nasprotna kateremu koli jeziku. ^e si nja telepatsko sporazumevanje, lastno vzamete ~as, da jo prevedete v matematiko, boste presene~eni nad njihovo disharmonijo. Za konec kan~ek angle{ke logike: »There is no egg in eggplant, nor ham in hamburger; neither apple nor pine in pineapple.« Ni jajca (egg) v jaj~evcu, ne {unke (ham) v hamburgerju, Ista predpona ima lahko v razli~nih angle{- niti bora (pine) v ananasu. Amedeja kih besedah diametralno nasproten pomen.

D

-

JUNIJ

13 -

Misteriji 7


Z ANIMIVOSTI

Misteriji v `ivo prakti~ne poti in vaje za doseganje harmonije, ravnovesja in zdravja

JUNIJ 2013 ^LOVEKOVO MESTO V VESOLJU, astronomska delavnica – vodi Ludvik Jev{enak, ljubiteljski astrolog, prevajalec knjige Glej jih, zvezde 2013. Drugo sre~anje bo namenjeno razvoju odgovorov astronomije na vpra{anja o mestu ~loveka v vesolju, obravnavali pa bomo tudi teko~e dogodke na nebu. Sreda 5. junija od 18,00 do 20,30. [OLA PERMAKULTURE – vodi Jo‘ica Fabjan, strokovnjakinja za permakulturo. Vrste gred v razli~nih okoljih, setveni in saditveni na~rt. Naro~niki Misterijev imajo popust za enodnevne in dvodnevne delavnice. Sobota in nedelja 8.– 9. junija od 9. do 17. ure v Predstrugah. TESLOV GENERATOR – Kako najbolj u~inkovito uporabljati Teslov generator? Na ta in druga vpra{anja bo odgovarjal ing. Goran Marjanovi} iz Beograda, ugleden raziskovalec in poznavalec Teslove zapu{~ine ter avtor na~rta, po katerem v Nem~iji izdelujejo Teslove generatorje. ^etrtek 13. junija in petek 14. junija od 18,00 do 20,30. SHIATSU ZA DOMA^O RABO – dvodnevni te~aj shiatsu masa‘e vodi Anja Furlan, shiatsu terapevtka z diplomo Evropskega in{tituta za shiatsu E.S.I. – sobota in nedelja 15.– 16. junija od 10. do 17. ure. Ob sredah od 18. do 21. ure bodo Male shiatsu delavnice, posve~ene posameznim telesnim delom: 30. maja Masa‘a vratu, glave in ramen, 6. junija Masa‘a pri te‘avah s hrbtenico, 20. junija Masa‘a rok in dlani, nog in stopal. KELTSKI REIKI, energija dreves, I. stopnja – delavnico in iniciacijo vodi Zlatko Kri‘an, mojster u~itelj keltskega reikija, praktik keltskega {amanizma, kristaloterapevt in klini~ni hipnoterapevt. Sobota 1. julija od 10,00 do 17,30. TELLINGTON TTOUCH, izkustvena delavnica – vodi Darja @nidar{i~, medicinska sestra in certificirana Tellington TTouch terapevtka in u~iteljica. TTouch je posebna oblika dela na telesu, ki spodbuja sprostitev, krepi krvni obtok, zmanj{a pritiske ter pove~uje telesno zavedanje pri ljudeh in ‘ivalih. Na delavnici boste dobili osnovne do‘ivljajske izku{nje te metode. Petek 27. septembra ob 17. uri. Misteriji v ‘ivo potekajo v klubskih prostorih revije Misteriji na Zadobrov{ki 88 v Ljubljani. Ve~ informacij o posameznih dogodkih, cenik, popuste in na~in pla~ila najdete na spletni strani www.misteriji.si . Prijave: Ker je {tevilo udele‘encev na delavnicah in predavanjih omejeno, se predhodno prijavite. Prijavite se na www.misteriji.si v rubriki Misteriji v ‘ivo. Kotizacijo pla~ate ob prijavi oziroma najkasneje tri dni pred za~etkom predavanja ali delavnice. Kontakt: 041/677 089, taja@misteriji.si

8 - JUNIJ 13 -

Dve profesionalni analizi, ki vam omogo~ata u~inkovito na~rtovanje prihodnosti:

NUMEROLO[KA NAPOVED . . . 24,00 € • je za eno leto naprej – podarjamo pa vam {e nadaljnjo napoved do rojstnega dneva ~ez dve leti; • Poda celoleten pregled, kak{ni so va{i izgledi v ljubezni, delu, zdravju ...; • Podaja pregled po dnevih in mesecih, kateri so za vas najprimernej{i za nove za~etke, kreativno delo, denarne posle, zmenke, zabavo, dokon~anje starih zadev ...; • vsebuje mo‘ne sre~ne {tevilke za posamezne mesece; • daje dodatne napotke, kako si lahko z Numerolo{ko napovedjo {e bolj pomagate; • obsega okoli 10 strani A4, li~no vezanih v mapi. BIORITEMSKI KOLEDAR . . . 34 € • spremlja vzpone in padce {tirih bioritmov – fizi~nega, ~ustvenega, intelektualnega in intuicijskega; • vam predo~i, kateri dnevi v naslednjem letu so primerni za polaganje izpitov, pogovor s partnerjem, {portne dose‘ke, umetni{ko ustvarjanje …; • navaja nestabilne ali »kriti~ne« dneve, ko moramo vlo‘iti ve~ truda in biti bolj pazljivi; • vsebuje navodila za uporabo; • obsega okoli 15 strani A4, li~no vezanih v mapi. PREPROSTO NARO^ANJE: Pi{ite na andrej@misteriji.si, pokli~ite na 01/434 73 10 ali naro~ite na www.misteriji.si (v rubriki »Razbiranja«). Potrebni podatki: Za Numerolo{ko napoved navedite ime in priimek iz rojstnega lista in rojstni datum. Za Bioritemski koledar navedite ime in rojstni datum. Pla~ilo: Po povzetju, na spletu lahko tudi z Moneto.


Z ANIMIVOSTI

SLAVNI V KULTU OTO

Foto splet

eaches Geldof, h~erka glasbenika Boba Geldofa, se je odlo~ila podeliti svojo privr‘enost kultu OTO (Ordo Templi Orientis) s 148.000 obo‘evalci na tviterju. Pripadnost kultu je potrdila tudi s tetova‘o njegove kratice na levi podlakti. Nekateri se spra{ujejo, kako bo to vplivalo na mlade ljudi, ki {e nimajo oblikovane osebnosti. 24-letna Peaches je tudi spodbujala k branju knjige maga Aleisterja Crowleya. V kultu naj bi potekala posebna oblika ~a{~enja s sadomazohisti~nimi rituali, tako z mo{kimi kot ‘enskami, vera v uroke in uporaba trdih drog. ^lani se ravnajo po na~elu »Do what thou wilt«, ki pa po besedah inicirancev ne pomeni, da ~lovek lahko dela kar ho~e, kot si obi~ajno razlagajo nepou~eni. OTO je pritegnil mnoge umetnike in slavne osebe. V kult naj bi bili vklju~eni tudi Jimmy Page (Led Zeppelin), raper Jay-Z in Rocawear (lastnik tekstilnega podjetja). John Bonner, o~e kulta v Veliki Britaniji, zatrjuje, da je potrebno veliko let {tudija, preden lahko {ele za~enja{ razumeti, za kaj gre pri tej religiji. D

IGRA NARAVE Vabimo bralce, da nam po{iljajo nenavadne fotografije, ko se narava poigra in izoblikuje zanimive stvaritve. Avtorji objavljene fotografije bodo prejeli knji‘no nagrado. Fotografije z opisom po{ljite na: andrej@misteriji.si.

M

atthew Summers iz britanskega Nortona je z mobilnim telefonom slikal svoje prijateljice, ko pa je sliko pogledal od bli‘e, ni mogel verjeti svojim o~em – na spodnjem delu slike se je pojavil otro{ki obraz. »Bil sem {okiran, saj v tak{ne re~i jaz ne verjamem,« pravi Matthew. Neobi~ajno je, da je obraz lepo viden, prav ni~ zabrisan ali zamegljen, kot je to sicer obi~ajno pri tak{nih fotografijah. Stra{ljivo. D

Foto splet

P

DUH, UJET V OBJEKTIV?

ZDA PRIKRIVA RESNICO

D

avid Lory VanDerBeek, kandidat za guvernerja v Nevadi, je nedavno objavil svoje kriti~ne misli glede informacije, ki jo je zasledil na spletni strani Zvezne agencije za krizno upravljanje o na~rtovani vaji ob morebitnem napadu NLP-jev in zombijev. Kmalu po objavi njegovega ~lanka o tej nenavadni vaji je postal dostop do informacije omenjene agencije omejen. VanDerBeek se resno spra{uje, ali vlada in voditelji verjamejo v NLP-je in zombije. ^e je temu tako, morajo obstajati dokazi in le-te bi morali posredovati javnosti. Sam temu sicer ne verjame, zdi pa se mu verjetno, da se pod krinko zombijev skriva izdelovanje biokemi~nega oro‘ja, ki pri ljudeh povzro~i nasilno vedenje in vodi v masovno pobijanje, za kar nih~e ne prevzame odgovornosti. D

NLP-JI NAD NJEGOVIM DOMOM

Fotografija je nastala na obali v Strunjanskem zalivu, ko sem v velikem naplavljenem deblu zagledal izoblikovano podobo »ovnove glave«. Simon, Kranj

-

JUNIJ

13 -

Misteriji 9

Foto splet

A

vstralec Rob Hartland iz Darlingtona pri Perthu zatrjuje, da se vsakodnevno sre~uje z neznanimi lete~imi predmeti. Po njegovih besedah letijo kar nad njegovim domom, on pa jih posname z digitalno kamero. V pol leta je posnel ve~ kot 20.000 fotografij neba, ki jih je analiziral na svojem ra~unalniku. Na zaslonu je opazil packo v obliki nekak{ne strukture, ki ga je spominjala na plovilo. Od takrat je identificiral na ducate plovil razli~nih geometrijskih oblik. Fotografije je objavljal na spletni strani. Hartland celo pravi, da je pri nekaterih NLP-jih viden prozoren nadstre{ek, ki pri~a, da ima to plovilo prebivalca. Gre za prevaro ali resnico? D


Z ANIMIVOSTI

Zdravje

15 cm VELIK SKELET JE ^LOVE[KI

P

red desetimi leti so v pu{~avi Atakama na severu ^ila na{li nenavadne miniaturne ostanke ~udnega bitja. Pojavila so se {tevilna vpra{anja, ali gre morda za nezemljana, kot trdi ufolog Steven Greer, deformiranega otroka, mumificiran plod in podobno. Imunolog Garry Nolan trdi, da gre za ~loveka, ki pa ima dve posebnosti: deset reber namesto obi~ajnih dvanajst

Foto splet

Z BRESKVAMI IN SLIVAMI NAD RAKA Raziskovalci iz Teksasa so ugotovili, da lahko izvle~ek breskve in slive uni~i tudi najbolj agresivne plju~ne rakave celice. [e ve~, tudi zdrave celice v bli‘ini rakavih niso ogro‘ene. Osnovna spojina polifenol, ki je specifi~na po kislosti, aromi, okusu in barvi, je odgovorna za uni~enje rakavih celic. Raziskovalna {tudija antioksidantov v slivah zagotavlja, da celo presegajo tiste v borovnicah in druge s seznama sade‘ev te kategorije. [tudija omenja tudi, da zagotovo obstaja {e {est vrst take hrane, ki lahko bolezen zmanj{a ali za vedno odpravi.

in mo~no deformirano lobanjo. Pediater radiolog Ralph Lachman je ugotovil podobnost del~ka kosti, ki ga lahko najdemo samo pri otroku. Obstaja {e ve~ teorij: da je imel hudo obliko majhnosti, ustreza 22 tednov staremu fetusu, utrpel skrajno obliko bolezni hitrega staranja in umrl v maternici, prezgodnji mrtvorojenec … Kaj menite vi? D

OBLJUBLJA NESMRTNOST

R

uski milijarder Dmitry Itskov ‘eli v bli‘nji prihodnosti ljudi narediti nesmrtne. Pred nekaj meseci je za~el s projektom Iniciativa 2045, katerega cilj je povezati misli s strojem. Postopek se za~ne s klasi~nim kiborgom, ki se bo kon~al s popolno preobrazbo ~love{ke osebnosti, spomina in razmi{ljanja v ra~unalnik ali nekaj temu podobnega. Proces je razdeljen v {tiri faze, ki imajo skupno ime Avatar (avatar v sanskrtu pomeni »prerod boga« oz. inkarnacija). Avatar je uporabnikova ra~unalni{ka predstavitev, ki je lahko v obliki tridimenzionalnega modela ali dvodimenzionalne slike. D

ALTERNATIVA ZA POVI[AN KRVNI TLAK Kot ka‘e, se zadeve po~asi premikajo v pravo smer, Ameri{ko zdru‘enje za srce je namre~ izjavilo, da alternativna terapija lahko pomaga pri zni‘evanju krvnega tlaka v enaki meri kot zdravila. Svoje ugotovitve so posredovali tudi sr~nim specialistom. Alternativne terapije, kot so meditacija, joga, tehnike za spro{~anje in akupunktura, ponujajo veliko pokazateljev uspe{nega zmanj{evanja krvnega tlaka. Enako uspe{no z njimi zdravijo bolnike, ki ne prena{ajo farmacevtskih zdravil. Splo{no znano pa je, da je za zdravo srce potrebno veliko gibanja, zmanj{evanje stresa, uravnavanje telesne te‘e in opustitev kajenja. STE RES DEPRESIVNI? ^e vam je zdravnik postavil diagnozo klini~na depresija in vam predpisal antidepresive, se {e enkrat vpra{ajte, ali mu popolnoma verjamete. Zakaj? Kot namre~ pravi dr. Ramin Mojtabai, vodilni raziskovalec na tem podro~ju, depresije v tako obse‘nem {tevilu ni, tako velja {e dodatno preveriti, ali gre res za depresijo. Raminova raziskava je pokazala, da {est od sedmih ljudi s to diagnozo nima nobenih standardnih kriterijev za depresijo. Rezultati temeljijo na analizi 5639-ih Ameri~anov, starih 65 let in ve~, ki so jim postavili to diagnozo v zadnjem letu. Le malo od njih je bilo takih, ki so imeli diagnosticirano depresijo ‘e kdaj prej.

MILIJON DOLARJEV ZA BIG FOOTA eki izdelovalec piva iz Washingtona je ponudil milijon dolarjev nagrade tekmovalcu, ki bi ujel ali pridobil neizpodbitne dokaze o obstoju big foota, bitja, ki naj bi ‘ivelo v gozdovih severozahodne Amerike. Bilo naj bi visoko dva do tri metre in imelo dolgo temnorjavo ali temnorde~o dlako. Za nagrado je potrebno priskrbeti vsaj kri, slino, tkivo ali dlako, katerih genetski zapis se ne sme ujemati z zaporedjem DNK nobene do sedaj odkrite oziroma znane vrste. Velik poudarek je tudi na humanem ujetju big foota brez vsakega nasilja, oro‘ja ali drugih pripomo~kov. Pribli‘ajo se mu lahko le na miren na~in in s sladkarijami. D

10 - JUNIJ 13 -

Foto splet

N


KOLOIDNO SREBRO

Renesansa uporabe koloidnega srebra v zdravstvene namene dosegla tudi Slovenijo

Srebra zdravnik ne predpi{e D

Foto T. Svete

da ima antibakterijski u~inek in da delur. Anton Jegli~ se je s koloidnim srebrom osebno »sre~al« Koloidno srebro ne pu{~a je proti virusom in glivam, mikoplazmi in nekaterim parazitom. Njegovo uspe{leta 2010 zaradi svojih hudih stranskih u~inkov in je no delovanje je opisano pri {irokem spekzdravstvenih te‘av. In te je premagal naravni antibiotik. tru bolezni. Pomembno je, da je uporaprav s srebrom. Prej je vedel za koloidben tudi za preventivo ali podporo no srebro, a se ni poglabljal v njegovo zdravljenju, saj nadomesti ali razbremenjuje imunski u~inkovitost. Odkar je preu~il, kako ta koloidna sistem organizma. teko~ina deluje, se tudi cepi proti gripi ne ve~. O koloidnem srebru je preu~il vse, kar je doV ZDA so leta 1997 prepovedali prodajo in segljivo v znanstvenih medicinskih in bioogla{evanje koloidnega srebra kot terapevtskega lo{kih revijah. Dr. Jegli~ je do upokojitve izdelka, njegova raba pa je dovoljena kot predelal kot redni profesor na Fakulteti za elekhransko dopolnilo. Tudi v Avstraliji so ga leta trotehniko v Ljubljani, kot strokovnjak s 2002 prepovedali za zdravljenje, njegova upopodro~ja magnetskih merjenj, bioelektroraba je dovoljena za ohranjanje in ~i{~enje pitmagnetike in procesne tehnike. Zadnja leta ne vode. Uporaba srebra je po svetu za dela na {tevilnih raziskovalnih projektih na zagotavljanje pitne vode v vodovodIn{titutu Jo‘efa [tefana in Mednarodni podinih omre‘jih danes ‘e veliko plomski {oli Jo‘efa [tefana. bolj raz{irjena kot kloriranje. Tudi Rusi in Renesansa uporabe koloidnega srebra v Ameri~ani na medzdravstvene namene se je po Evropi za~ela narodni vesoljski ‘e pred leti. Tudi v Sloveniji vedno ve~ postaji pijejo vodo ljudi posega po u~inkovitem sredstvu za z dodanim kolozdravljenje mnogih bolezni. Koloidno idnim srebrom, srebro ne pu{~a stranskih u~inkov, je kar se je izkanaravni antibiotik in u~inkovita alterzalo kot najnativa vsem sinteti~nim antibiotibolj{a re{itev. kom. Mnoge raziskave dokazujejo,

Dr. Anton Jegli~ je o koloidnem srebru prebral vse, kar je dosegljivo v znanstvenih medicinskih in biolo{kih revijah; u~inke preizku{a na sebi.

-

JUNIJ

13 -

Misteriji 11


SREBRA

ZDRAVNIK NE PREDPI { E

KAJ SO KOLOIDI?

B

r‘kone se spra{ujete, kaj naj bi sploh pomenila ta »~udna« beseda koloid? Termin bolj slabo poznamo, ~eprav se s koloidi sre~ujemo dnevno oziroma na{e celotno ‘ivljenje temelji na koloidnih sistemih. Josef Pies v knjigi Zdravilni u~inki koloidnega srebra pojasnjuje, da je koloid sistem, v katerem so najmanj{i delci zelo fino porazdeljeni. Ti delci so sestavljeni iz nekaj do nekaj tiso~ atomov in lahko dose‘ejo velikost do 200 nanometrov. Nanometer pa pomeni eno milijardinko metra. Za primerjavo: rde~e krvno telesce ~loveka ima premer 7,5 mikrometra (to je 7500 nanometrov) in je torej skoraj {tiridesetkrat ve~je kot orja{ki koloidni del~ek premera 200 nanometrov. Z generatorjem pridobljeno koloidno srebro pa

JE KOLOIDNO SREBRO DOSTOPNO? Po evropski zakonodaji ne sme biti na tr‘i{~u, ker farmacija ne bo nikdar dovolila, da bi ga ljudje uporabljali. A kljub tej zakonski prepovedi je v nekaterih evropskih dr‘avah v prosti prodaji. Denimo v lekarnah v Avstriji. Prodaja se vle~e iz preteklosti, ko je bilo po Evropi proti koncu osemnajstega stoletja veliko slepih dojen~kov. Ti so se oku‘ili na porodu, ker so mame imele gonorejo. Takrat so na podro~ju dana{njih evropskih dr‘av sprejeli zakon, da mora vsak novorojen~ek dobiti kapljice srebrovega nitrata v oko v treh intervalih; in tako so to te‘avo pri novorojen~kih ustavili. Zaradi te tradicije je po vsej Evropi koloidno srebro ponekod {e dosegljivo v lekarnah. Kupite ga lahko tudi v Bosni in Hercegovini ter v Srbiji. A ~eprav ga lahko kupite v lekarnah, to {e ne pomeni, da je kakovosten. V lekarnah ga ne delajo, marve~ naro~ajo pri razli~nih dobaviteljih. V ZDA pa ne morejo prepovedati proste prodaje koloidnega srebra, ker je Ameri{ki vladni urad za zdravila in prehrano sprejel koloidno srebro kot zdravilo ‘e v obdobju ustanavljanja in tistega, kar je bilo prej, ne morejo preklicati. Ne prodajajo ga v lekarnah, je pa dostopen v vseh »drug stores« in ga ogromno uporabljajo.

12 - JUNIJ 13 -

je {e veliko manj{e. Sestavljeno je iz le nekaj atomov in ima premer pribli‘no enega do pet nanometrov. Je torej dosti manj{e kot rde~e krvno telesce ali orja{ka bakterija. Primerjava ustreza pribli‘no razliki v velikosti med ma~ko in goro Mount Everest. Koloidni delci so najmanj{i delci, na katere materija lahko razpade, ne da bi pri tem izgubila individualne lastnosti. V naslednji fazi bi razpadel atom sam. Koloidi igrajo v naravi zelo veliko vlogo. Brez njih ne bi bilo ‘ivljenja, saj vsi ‘ivljenjski procesi v celicah, gradnikih ‘ivih bitij, temeljijo na koloidnih stanjih. Koloidi so tudi sve‘e stisnjen pomaran~ni sok, pralna sredstva, premazi za filme ter dim in megla, pravi Pies.

V Sloveniji …? Pri nas ga seveda ni dovoljeno prodajati, ker je Slovenija na tem podro~ju zelo ozka. Niti se ga ne dobi v lekarnah, saj pri nas to ni registrirano zdravilo, zato ga zdravnik ne sme predpisati bolnikom, niti jim ga ne sme svetovati. Ali ni to v nasprotju s Hipokratovo prisego? Nekateri zdravniki ga svetujejo, neuradno seveda, in ti delajo v skladu s Hipokratovo prisego. Hipokrat bi bolniku svetoval, ~e bi bolniku to re{ilo ‘ivljenje, naj gre po koloidno srebro, pa ~eprav ni na seznamu registriranih zdravil. Je pa res, da ve~ina slovenskih zdravnikov ni~ ne ve o tem, ker jih ni nih~e pou~il. Koloidno srebro je bilo pred drugo svetovno vojno in na za~etku vojne na voljo tudi v ljubljanskih lekarnah, tudi moji star{i so ga kupovali. Med vojno je bilo srebro v sestavi ameri{ke in nem{ke voja{ke kirurgije, ni pa {e bilo v taki obliki kot danes; uporabljali so srebrne plo{~ice, tako imenovane srebrne ‘li~ke, ki so jih vstavljali v operativne rane in po uspe{nem celjenju odstranili. Do blagodejnega u~inkovanja srebra so pri{li z odkritjem srebrnih plo{~ic v lobanjah iz egip~anskih grobnic; Egip~ani so srebrne plo{~ice vstavljali v lobanje po trepanaciji na glavi, da bi prepre~ili oku‘be. In danes je isti problem v sodobnih bolni{nicah – treba je re{iti oku‘be, predvsem bolni{ni~ne.

Govorite o MRSI, zaradi katere tudi v slovenskih bolni{nicah nepri~akovano umre veliko relativno zdravih ljudi? Ja, tudi o MRSI oziroma o patogeni bakteriji Staphylococcus aureus, Legionelli in drugem. Proti tem je, ~e odpovedo antibiotiki, medicina nemo~na, koloidno srebro pa vse to u~inkovito uni~i. Prav tako je u~inkovito pri zastarani boreliji in {e marsi~em, za kar medicina nima svojega zdravila. Po letu 2011 in 2012 je iz{lo tudi nekaj ~lankov v medicinskih in biolo{kih revijah, kjer so objavili izsledke o u~inkovanju koloidnega srebra na nekatere rakave celice. Zakaj ga ne ponuja farmacija? Ker ga ne more patentirati, hkrati pa se ji to ne spla~a, ker bi verjetno po~asi odpadli vsi antibiotiki, citostatiki, vse, s ~imer najve~ zaslu‘ijo, tega pa ta kapital ne bo nikdar dovolil prostovoljno. Koloidnega srebra ne morejo za{~ititi s patentom, saj ga ljudje uporabljajo ‘e veliko ~asa in ker se je izkazalo, da so tisti, ki so ga redno uporabljali, pre‘iveli razne epidemije. Ko so pri{li antibiotiki, ga je farmacija zelo spretno izrinila, ker ji je bilo s servisom medicine antibiotike la‘je uporabljati. Je farmacija brezvestna? Popolnoma. Zdravniki niti nimajo vpliva na to? Ne. Oni imajo svoja pravila, po katerih ne smejo uporabljati ni~esar, kar ni kot


S REBRA zdravilo registrirano v njihovi dr‘avi; ~e to naredijo, lahko izgubijo licenco in zakaj bi si kdo uni~il poklic. Seveda pa farmacija posku{a koloidno srebro uporabljati v svojih pripravkih tako, da zlato, srebro ali platino vstavi v kak{no drugo kemi~no sestavo. Delovanje srebra je v tak{ni kombinaciji manj u~inkovito kot koloidno srebro. Za bolnika to ni dobro, ker imajo vse ostale sestavine nanj najve~krat negativne stranske u~inke, kar lahko vidimo vsak dan.

ZDRAVNIK NE PREDPI { E

Foto T. Svete

koliko, kdaj jemati koloidno srebro? Pri nas nimamo klinike za to podro~je. V ZDA pa so ljudje, predvsem zdravniki, z izku{njami. Pomembno pa je, da se tam tudi nekateri medicinski in biolo{ki in{tituti ukvarjajo z raziskavami na tem podro~ju. Poleg tega pa na nekaj zasebnih klinikah ‘e zdravijo tudi s koloidnim srebrom. Zanimiva klini~na {tudija je bila opravljena na prostoV ZDA se mnogi rakavi bolniki sami odlo~ijo za uporabo koloidGa uporabljajo v kitajski tradivoljcih na Univerzi Utah v nega srebra. Rezultati so vzpodbudni. cionalni medicini? Salt Lake Cityju. Po dolo~eJa, tam ga uporabljajo, ker Svetovna In kaj so ti raziskovalci ugotovili? nih obdobjih kontroliranega rednega zdravstvena organizacija nima nanje Za zdaj se tovrstne raziskave opravljajo u‘ivanja koloidnega srebra so z izbratako velikega vpliva, zato tam verjetno v raziskovalnih laboratorijih na kulturah nimi testi in meritvami ugotovili, da ni ne bodo prepre~ili njegove splo{ne upo- rakastih celic, ki jih vzgojijo na ustreznih pri{lo do motenj v procesih, ki so porabe. Celo predsednik Kitajske je dve ali goji{~ih, torej in vitro, ne na ~loveku. membni za bistvene ‘ivljenjske funkcije tri leta nazaj izjavil, da pri njih ne bo Znani pa so primeri, ko se oboleli sami ali v drugih sistemih. Ugotovili pa so pti~ja gripa nikdar ve~ problem, ker bo- odlo~ijo za uporabo koloidnega srebra. vrsto pozitivnih u~inkov. Drugi cilj prodo zagotovili zadostne koli~ine koloid- ^e imajo pri tem podporo zdravnika ali jekta je bilo ugotavljanje depozitov srenega srebra za vse prebivalstvo Kitajske. izku{enega praktika – v ZDA, so rezul- bra v organih, urinu in telesih posamezKitajci so ga uporabljali ‘e zdavnaj, tudi tati lahko zelo vzpodbudni, {e posebej, nikov. Depozitov, ostankov srebra, po ~e tak{no zdravljenje poteka na medicin- kon~ani raziskavi z nobeno merilno meakupunkturne igle so srebrne. ski ustanovi. todo niso mogli ugotoviti. Raziskava je Omenili ste u~inkovanje koloidnega Za uspe{nost u~inkovanja pa je zelo tako ovrgla najpogostej{e kritike nasrebra na rakave celice … pomembno vedeti, za kak{ne rakaste sprotnikov uporabe koloidnega srebra. Prvi preizkus na tumorju je opisal zdravcelice gre, kje je ta rak lociran, ali so na- Kolik{en pa bi bil dnevni preventivni nik v ZDA, ki je tak{ne poizkuse na tustale ‘e metastaze, kak{na je prekrvitev odmerek? morjih ‘e opravil na ‘ivalih, pred tremi v tistem podro~ju in tako naprej. Poznati Ni mogo~e korektno odgovoriti na to desetletji. Koloidno srebro je dovajal neje treba mehanizme delovanja srebrovih vpra{anje, ne da bi upo{tevali zna~ilne posredno na lokacijo tumorja bolnika, ki ionov na razne patogene, rakaste tvorbe karakteristike koloidnega srebra, ki bi so ga ‘e prenehali zdraviti. Ta bolnik ga in druge sisteme. Prav tako je nujno ve- ga v ta namen uporabljali. To velja tudi je prosil, naj poizkusi {e na njem, saj naj deti, kaj se dogaja s srebrom v telesu. bi mu preostalo le {e malo dni ‘ivljenja. za splo{no zdravstveno stanje in posebTa hipokratski zdravnik je to naredil in Le tako je mo‘no priti do potrebnega nosti uporabnika. Poleg tega pa so pobolnik je ostal ‘iv, tumor je izginil. Pri programa doziranja, na~ina jemanja, trebne izku{nje iz prakse. tem je ugotovil, da se rakaste celice pre- izbire potrebnih karakteristik koloidtvarjajo v izvorne, te pa se potem pre- nega srebra in prilagajanja posameznim Kaj menite o kakovosti koloidnega tvarjajo v celice tkiva, v katerem je ta rak izvidom. Jasno je, da morajo pri tem srebra, ki ga prodajajo prek spleta? nastal. Ko je to predstavil kolegom, naj sodelovati izku{eni zdravniki. Vsi ti, ki Spletni prodajalci po ve~ini ne vedo, kaj bi se mu le prizanesljivo smejali. Bilo je prodajajo koloidno srebro na spletu, o prodajajo, {e manj kupci, kaj dobijo. sli{ati preve~ preprosto, da bi bilo res- tem ni~ ne vedo in ga prodajajo z navo- Meritve lastnosti koloidnega srebra niso ni~no. Celoten postopek tudi ni ustrezal dilom dvakrat dnevno po eno ‘li~ko. To enostavne, so zahtevne in zahtevajo kriterijem za znanstveno raziskovalno je tako, kot bi zdravnik za vse bolezni metrolo{ko znanje. delo. V zadnjih dveh letih pa je nekaj tega sveta predpisoval dvakrat na dan Kaj potem preostane? raziskovalnih skupin potrdilo njegova po eno tabletko. Da nabavijo srebro od nekoga, ki mu dognanja. Kje se lahko ~lovek pou~i o tem, kako, zaupajo.

-

JUNIJ

13 -

Misteriji 13


SREBRA

ZDRAVNIK NE PREDPI { E

Kako preverimo, ali ima koloidno srebro {e elektri~ni naboj? Ali je to mo‘no z infrarde~im ‘arkom? Laserski ‘arek le poka‘e, ali je v teko~ini koloidno srebro ali ga ni; srebro je lahko {e vedno v teko~ini, a se usede na dno, ~e izgubi elektri~ni naboj. Elektri~ni naboj pa izgubi ‘e na svetlobi, {e posebno hitro na son~ni svetlobi. Izgubi ga tudi, ~e je blizu dovolj mo~nih magnetnih in elektri~nih polj. Najbolje ga je hraniti v temnih steklenicah iz medicinskega stekla, ki ga farmacija uporablja za svetlobno ob~utljive snovi, in {e v temnem prostoru, v kak{ni omari, na sobni temperaturi. Ali ste ‘e naredili preizkus kakovosti koloidnega srebra iz avstrijskih lekarn? Ne {e. Bi ga bili pripravljeni narediti za revijo Misteriji, ki bi potem objavila izsledke va{ih meritev? Sem pripravljen, za objavo pa le, ~e bi lekarna v to privolila. Pri kateri uporabi pa koloidno srebro, kupljeno prek spleta, ne more {kodovati? ^e ga uporabljate za zunanjo uporabo, na povr{ini ko‘e, pri pikih, opeklinah, glivicah na nogah; a tudi za te zadeve ga je treba znati pravilno uporabljati. Lahko ga daste tudi kot razku‘ilo v teko~e milo za umivanje rok, deset odstotkov ga prime{ate namesto alkohola. Kako se ga prav uporablja? Prav se ga uporablja le po navodilih izku{enega strokovnjaka. To velja za zunanjo in {e posebej za notranjo uporabo. Kako koloidno srebro deluje proti trdovratnim glivicam kandide? Deluje tako kot antibiotik, jih odpravi. Tudi uni~i ~revesno floro, zato ga je treba jemati na pravi na~in, treba je vedeti kdaj, kak{en odmerek, koliko ~asa. Ne odnehati, ko odnehajo simptomi. To mora biti vodeno od strokovnjaka. Ali se navadno povrnejo? Praviloma se glivice povrnejo po vsaki terapiji z antibiotiki, tudi po koloidni se

14 - JUNIJ 13 -

lahko povrnejo, zato je treba terapijo voditi tako, da se to ne zgodi. Mikoplazmatske oku‘be? Deluje tudi proti mikoplazmatskim oku‘bam. Koloidno srebro jih odpravi enostavno, MRSO s koloidnim srebrom sploh ni problem pozdraviti. Ugotovili so, da so v Ameriki skoraj vse zaloge mesa oku‘ene z MRSO – to sicer ni nevarno za ljudi, ki se s tem hranijo, ampak za mesarje. Najmanj{a ranica jim namre~ lahko izzove bolni{ni~no oku‘bo. Odpravi tudi bakterijsko Legionello. Aids – virus HIV? Koloidno srebro ga ne ubije, ampak blokira gen, ki je odgovoren za razmno‘evanje. Bolnik zato ni ve~ v ‘ivljenjski nevarnosti, da bo umrl denimo zaradi plju~nice, ~e {e naprej dobiva vzdr‘evalni odmerek koloidnega srebra. Kako pa u~inkuje na alzheimerjevo bolezen in druge avtoimunske bolezni, ki so zdaj v porastu? Odkar je znano, da gre dobr{en del alzheimerjeve bolezni in demence na ra~un infektov razli~nega izvora na mo‘ganih, lahko razumemo, zakaj pride do ubla‘itve ali izginotja simptomov teh bolezni, o ~emer pri~ajo izku{nje iz prakse. Vsak infekt v mo‘ganih, naj bo bakterijski ali glivi~ni, povzro~i neko vnetje, pri vsakem vnetju se izgubi, po{koduje toliko in toliko celic, te pa se ne obnavljajo. To se lahko v telesu dogaja vse ‘ivljenje, ne da bi se tega zavedali, in ko je po{kodovano dovolj celic, se to odrazi tudi na pe{anju funkcije, ki jo zagotavljajo. ^e demenca {e ni preve~ napredovala, jo lahko terapija s koloidnim srebrom ozdravi ali zmanj{a simptome. V ZDA zdravniki svojim bolnikom priporo~ajo, da si zobe ~istijo s koloidnim srebrom, ker so ugotovili, da gre veliko teh infektov na ra~un bakterij zobne gnilobe pri ljudeh s slab{o ustno higieno. Poleg tega vsakomur, ki se prepri~a o koristih in ne{kodljivosti koloidnega srebra, priporo~ajo, da pred odhodom na kak poseg v bolni{nico, pije koloidno

srebro, seveda v primernem odmerku, s primerno sestavo za najbolj{o za{~ito. Tako se lahko zavaruje pred MRSO in drugimi nevarnimi bolni{ni~nimi bakterijami. ^e ga uporabljajo {e po posegu, pa poro~ajo, da se rane hitreje zacelijo. Iz izku{enj je namre~ znano, da se rane po nezgodah ali po operaciji zato izredno hitro celijo. Ali koloidno srebro spravi iz telesa te‘ke kovine? Ne deluje neposredno na te‘ke kovine. Koloidno srebro zagotavlja in pospe{uje optimalno stanje organizma, ~e pa je organizem v optimalnem stanju, potem ima ve~ mo‘nosti, da sam izlo~i te‘ke kovine iz telesa. Ali bi {e kaj dodali? Najpomembneje je, da bi ljudje morali vedeti, kako koloidno srebro deluje, pogoj za njegovo delovanje pa je, da se jemlje srebro prave sestave in na pravilen na~in in v pravilnih odmerkih, glede na trenutno zdravstveno te‘avo. Lahko preveliki odmerki {kodujejo? Koloidno srebro v zelo velikih koncentracijah in odmerkih teoreti~no lahko po{koduje tudi nekatere zdrave celice pri sesalcih, ampak to so izredni primeri. Pri klini~nih {tudijah so uporabljali koloidno srebro okoli deset ppm, pa niso zasledili, da bi pri{lo do sprememb v telesu ali do kopi~enja srebra. Srebro se namre~, ~e gre za delce ustreznih dimenzij in koncentracij, z urinom izlo~i iz telesa v {tiriindvajsetih urah v do ve~ kot devetindevetdesetih odstotkih. Ne bi se pa izlo~ilo tako hitro pri ~loveku z ve~jo okvaro jeter ali ledvic. Ali ga otroci lahko jemljejo? Da, a z drugo sestavo in koncentracijo, ne bi priporo~al istega kot za odrasle. Koliko koloidnega srebra zdaj vi uporabljate na sebi, ga pijete, se z njim ma‘ete? Koloidno srebro sam uporabljam pri pikih, opeklinah, ranah, ‘uljih in {e ve~ je teh mo‘nosti. Tudi za rastline in ‘ivali. Popijem po vsak dan od pol decilitra do en deciliter po po‘irkih prek dneva. Tatjana Svete

D


KOLOIDNO SREBRO

Na{a bralca pojasnjujeta misterij izdelave in uporabe koloidnega srebra

Koloidno srebro B

Foto T. Svete

r‘kone ste ‘e sli{ali izrek, da je revmo, rde~ico, salmonelo, razjede, paravse najbolj{e tako ali druga~e Koloidno srebro deluje na zitske oku‘be, {krlatinko, tetanus, vnetje prepovedano. To nedvomno ve- homeopatski ravni, v zelo mandljev, tuberkulozo, ture, vnetje o~i lja tudi za koloidno srebro, ki kot zdrain u{es, zastrupitve krvi. majhnih koli~inah, vilo ni dovoljeno prav zato, ker je tako – u~inkovito. V slovenskih lekarnah ga zato je blagodejno. IZKU[NJE BRALCEV zato ni mo~ dobiti, pa~ pa ga lahko kuVid Dobnikar uporablja doma pripite v lekarnah ~ez mejo, v Avstriji. Na- rom ter natan~en pregled njegovih u~in- pravljeno koloidno srebro za zdravljenje vodilo za njegovo izdelavo nam je po- kov. Koloidno srebro je torej naravni anti- razli~nih bolezni ‘e pet let. Pije ga preslal bralec Vid Dobnikar. Gregor [kerl* ventivno vsak dan po dva ve~ja po‘irka. pa nam je pokazal, kako si ga je sam biotik, ki ne {koduje mikroflori v ~re- »Ko zbolim, pa ve~. Angino pozdravi v vesju tako kot farmacevtski antibiotiki. izdelal doma. Z njim lahko obravnavamo stotine bo- dveh dneh; koloidno srebro dodam Farmacevtska industrija je dosegla, lezni, med drugim astmo, angino, artri- fiziolo{ki raztopini in tri- do petkrat na da je bila 30. novembra 2009 izdana tis, bronhitis, virusne, bakterijske in gli- dan izpiram skozi nos – nosno sluznico Uredba komisije (ES) {t. 1170/2009, ki vi~ne oku‘be, ~revesne bolezni, derma- in ‘relo – ter grgram v grlu. Za nahod dolo~a seznam vitaminov in mineralov titis, luskavico, lupus, drisko, gastritis, naredim podobno ali ga pr{im nepoter njihovih oblik, ki se lahko dodajo ‘i- gripo, hemoroide, spolne bolezni, her- sredno v nos. Proti glivicam na nogah vilom, vklju~no s prehranskimi dopol- pes, vsa vnetja v telesu in na ko‘i, rak, in nohtih ga uporabljam petkrat na dan nili. Med njimi ni ve~ srebra (Ag) v ka- meningitis, oftalmijo, vnetje ledvic in kak mesec, potem zraste ~isto nov noht. teri koli obliki. S to uredbo je prepove- mehurja, plju~nico, te‘ave s prostato, Je tega zmo‘no kak{no kemi~no zdradano prodajanje koloidvilo? Pozdravi tudi huj{e bolezni virusnega ali nega srebra kot prehranbakterijskega izvora. Lahskega dopolnila, se pa ko ga pr{ite v o~i, ~e lahko uporablja v kozimate vnetje. Odli~no meti~nih izdelkih in ~isozdravi tudi opekline v tilih z razku‘ili. kombinaciji z ribjim maJosef Pies v knjigi Zdrazilom in drugo,« pravi vilni u~inki koloidnega sreDobnikar. bra, ki jo je izdala Ara zalo‘ba, pi{e, da se je rePoudarja, da je treba nesansa uporabe kolopri izdelavi koloidnega idnega srebra v zdravstsrebra vedeti nekaj osvene namene za~ela ‘e nov. Prvi~, koloidno srepred leti. Koloidno srebro se ne sme razelekbro onemogo~a ve~ kot triti, zato ga shranjuje sto povzro~iteljev bolezvsaj 50 centimetrov od ni – bakterije, viruse in elektri~nih virov. »^e se glive, medtem ko antirazelektri, potem srebrbiotiki in antimikotiki ni nanodelci ne lebdijo u~inkujejo le proti majhve~ v raztopini destinemu {tevilu razli~nih lirane vode in nimajo klic. V knjigi je pregled ve~ naboja. Naboj je pomo‘nosti uporabe in iztreben za delovanje! Zato ku{enj s koloidnim sreb- Enostavna oprema Gregorja [kerla za doma~o izdelavo koloidnega srebra

-

JUNIJ

13 -

Misteriji 15


KOLOIDNO

SREBRO

Za pripravo potrebujemo: 1. generator za koloidno srebro – komplet vsebuje generator z ‘ico in kontakti +/–, dve 99,99 % ~isti srebrni elektrodi (ne manj{e ~istosti!) z gumi zati~ema, tulec za shranjevanje elektrod in mosti~ek iz pleksi stekla; 2. stekleno merilno posodico za dva decilitra z lij~kom;

4. klin za prebadanje plastenke; 5. steklenico iz temnega stekla za shranjevanje srebra.

16 - JUNIJ 13 -

koloidnega srebra in ljudi stra{i, da srebro povzro~a argirijo, kar je seveda popoln nesmisel! Povzro~ajo jo namre~ srebrove spojine. Poznam primer ‘enske v Sloveniji, ki je proizvajala koloidno srebro z navadno vodo iz vodovoda. In seveda ima posivelo ko‘o,« pravi Dobnikar.

Foto L. Z.

je najbolje srebro izdelati doma, da smo prepri~ani, da ni razelektreno.« Drugi~, najbolj{e gostote delcev so 3,5 ppm in 10 ppm (del~kov na milijon). 25 ppm je lahko preve~, saj se z ve~jo gostoto delcev tvorijo zlepki oziroma klastri. Ve~ji zlepki pa ne morejo prodreti v viruse, bakterije. Zato so bolj{e manj{e gostote. Tretji~, za izdelavo koloidnega srebra moramo obvezno uporabljati le dvakrat destilirano vodo in to tisto za injekcije, torej tak{no, ki jo v zdravstvu uporabljajo za me{anje zdravil in vbrizgavanje v ‘ilo. »Najbolj{a voda, ki jo lahko kupimo pri nas v lekarni, je od nem{kega proizvajalca B. Braun. To je naj~istej{a voda na tr‘i{~u. ^e voda ni popolnoma ~ista, se v povezavi s srebrom lahko tvorijo srebrove spojine – soli in drugo – na kar je treba zelo paziti, saj tako onesna‘eno srebro lahko povzro~i pomodritev-posivitev ko‘e. Ta bolezen se imenuje argirija. Ni nevarna, je pa ireverzibilna, kar pomeni, da ko‘a ostane taka za vedno. Ameri{ka agencija za hrano in zdravila FDA na ra~un neznanja ljudi zavira uporabo

Foto arhiv Vid Dobnikar

3. dvakrat destilirano vodo – priporo~am samo destilirano vodo za injekcije proizvajalca B. Braun, ker je ta naj~istej{a; sicer se delajo srebrove spojine, soli in podobno, kar lahko povzro~i argirijo ali trajno obarvanje ko‘e;

JARISCHHERXHEIMERJEVA REAKCIJA Ko koloidno srebro pri~ne uni~evati parazite, ti spro{~ajo strupe v kri, kar povzro~i nastanek Jarisch-Herxheimerjeve reakcije. Dobnikar pravi, da je to podobno, kot ~e ima{ la‘jo gripo, morda rahlo povi{ano temperaturo, tresenje, slabotnost, kar pa ni hudega, pristavlja. »Nekateri te reakcije sploh nimajo, odvisno je od tega, koliko je parazitov v krvi. V Evropski uniji ima ~lovek v krvi v povpre~ju sto petdeset razli~nih parazitov, v tropih tudi do dvesto osemdeset! Jarisch-Herxheimerjevo reakcijo lahko omilimo z vodo, ki ji dodamo limono, {e bolj{e pa je pitje ozonirane vode, ki jo pripravimo z ozonatorjem.«

DOMA^A IZDELAVA

Knjigo po ceni 14,90 evra z brezpla~no dostavo dobite na www.misteriji.si

Navodilo, kako si koloidno izdelate sami doma, nam je poslal bralec Vid Dobnikar. Gregor [kerl pa nam je pokazal, kako si ga je sam izdelal doma. Razlika med generatorjem Gregorja [kerla in Vida Dobnikarja je v tem, da je [kerlov enostavni, ki deluje na eno-


smernem toku, generator od Dobnikarja, osnovni Zapper, pa s pulzi topi srebro {e na manj{e delce. [kerl pravi, da koloidno srebro deluje na homeopatski ravni, v zelo majhnih koli~inah, zato je blagodejno. »Srebro je sicer te‘ka kovina, zato bi se zastrupili, ~e bi pojedli del~ek srebrne pal~ke.« Sam si je z doma pripravljenim koloidnim srebrom povsem pozdravil glivice na nogah in zadnjiku, odpravil bradavice oziroma mrtvo meso na nosu. Z njim si je pozdravil tudi raztrganino na roki, potem ko mu je nanjo padel hlod, ob Kolpi, kjer ni bilo niti ~iste pitne vode. Krasta se je naredila takoj, zdaj se ne vidi niti brazgotine.

NOTRANJE IN ZUNANJE

Foto L. Z.

Uporablja ga za notranjo in zunanjo uporabo. Srebrno vodo uporablja tudi za celjenje ran in odpravljanje drugih zdravstvenih te‘av pri doma~em psu. Opozarja pa, da je za koloidno srebro nujno uporabljati le plasti~no ali stekleno ‘li~ko, ker kovinska ‘li~ka vsebuje

Koloidno srebro prodajajo v tujini v lekarnah.

SREBRO

Foto arhiv Vid Dobnikar

K OLOIDNO

POSTOPEK IZDELAVE KOLOIDNEGA SREBRA Opisan postopek je za izdelavo 10 ppm koloidnega srebra.

Plastenko destilirane vode odpremo (odlepimo kovinsko zaponko) in jo prebodemo s klinom. Vodo nato~imo v stekleno posodico za dva decilitra. Na stekleno posodico polo‘imo mosti~ek iz pleksi stekla. Na elektrodi generatorja namestimo zati~a (zgoraj nad zati~i mora ostati toliko elektrode, da lahko priklju~imo kontakte). Elektrodi spustimo skozi skrajni odprtinici na mosti~ku v vodo, ne smeta se dotikati dna. Priklju~imo priklju~ka + in – ter vklju~imo generator za deset minut v elektriko. Po desetih minutah imamo koloidno raztopino ~istega srebra z 10 ppm. Pazimo, da srebra ne izdelujemo blizu elektri~nih naprav in da ga nemudoma nato~imo v stekleno steklenico temne barve. Shranjujemo ga na temnem, hladnem prostoru (nikakor ne v hladilniku) in vsaj pol metra stran od elektri~nih naprav, da se ne razelektri. Pri shranjevanju upo{tevamo, da imajo lahko stene vgrajeno elektri~no napeljavo. Po izdelavi vsakokrat o~istimo elektrode s ~isto krpo in jih shranimo v temu namenjen plasti~ni tulec. Med zaporednimi izdelavami srebra moramo menjati priklju~ke na elektrodah, da se le-ti enakomerno obrabljata.

ne~isto~e; koloidno srebro te ne~isto~e potegne nase in ko ~lovek to pije, se lahko zastrupi. Zato moramo za izdelavo uporabiti ~isto, dvakrat destilirano vodo in plasti~ne ali steklene stekleni~ke, pri uporabi pa le plasti~no ali stekleno ‘li~ko. »Koloidno srebro grgramo tri minute v ustih, da srebro pride na sluznico pod jezikom, da se ga ~im ve~ absorbira v kri. ^e imamo ‘elod~ne ali ~revesne te‘ave, ga priporo~am takoj popiti in ne grgrati. Srebro lahko {kropimo po ranah, opeklinah, glivicah na ko‘i in nohtih, kapamo v nos (nahod, bole~e grlo), dodajamo klistirju, pri bole~em grlu pa imam odli~ne izku{nje z dodajanjem srebra v fiziolo{ko raztopino in izpiranjem tak{ne raztopine skozi nos. Fiziolo{ko raztopino izdelajte doma sami: zavremo liter vode in dodamo ~ajno ‘li~ko soli – a ne jodirane, ker je ta strupena. Z ohlajeno raztopino lahko izpiramo nos in ‘relnico, kar mo~no skraj-

{a trajanje nahoda,« razlaga Dobnikar. ^e kupujete koloidno srebro prek posrednikov, je dokaj drago, navadno pa tudi nimate zagotovila, da ni ‘e razelektreno in da ni bilo pripravljeno z ne~isto vodo, {e opozarja Dobnikar. »^e pa izdelujete srebro s ~isto, dvakrat destilirano vodo, je povsem varno za u‘ivanje. Lahko ste popolnoma brez skrbi, saj ga sam redno pijem vsak dan po dve do tri velike po‘irke ‘e pet let. Tudi ne reagira z nobenimi drugimi zdravili.« Tatjana Svete *gregor.skerl@gmail.com

D

Naro~ite me k sebi na dom. 01/231 93 60; 051/307 777

www.misteriji.si

-

JUNIJ

13 -

Misteriji 17


KONOPLJA

Medicinska uporaba konoplje: multipla skleroza

Laj{anje mi{i~ne zakr~enosti

KJER JE DIM … Da jim kajenje marihuane pomaga, so bolniki s to nevrolo{ko boleznijo ‘e poro~ali, a kot ka‘e, lahko njihova anekdoti~na poro~ila potrdi tudi znanost. V uvodu omenjena klini~na raziskava Sredi{~a za raziskovanje medicinske konoplje na Medicinski fakulteti v San Die-

Konopljino kuharico poi{~ite na Misteriji.si

18 - JUNIJ 13 -

[tudija je pokazala zmanj{anje bole~ine in mi{i~ne zakr~enosti ob dnevni uporabi konoplje. gu je zajela trideset odraslih bolnikov. S placebom nadzorovana {tudija je pokazala zmanj{anje mi{i~ne zakr~enosti ob kajenju enkrat na dan, bolniki pa so ob tem opazili tudi zmanj{anje bole~ine. Res pa so hkrati poro~ali o nekaterih blagih kratkotrajnih kognitivnih stranskih u~inkih, kot je manj{a zbranost, in pove~ani utrujenosti, kar kli~e k nadaljnjemu raziskovanju najbolj ustreznega odmerjanja konoplje kot zdravila.

Foto arhiv D. Kocjan A~ko

L

ansko leto je bila v strokovni publikaciji kanadskega zdravni{kega dru{tva objavljena raziskava ameri{kih znanstvenikov, ki ka‘e, da je tudi kajenje konoplje lahko u~inkovito pri laj{anju simptomov multiple skleroze. Pri vsaj treh ~etrtinah bolnikov z multiplo sklerozo se kot del bolezni pojavi spasti~nost – bole~a mi{i~na zakr~enost, ki zmanj{a njihovo gibljivost in jim lahko ob~utno poslab{a kakovost ‘ivljenja. Ker jim obstoje~a zdravila pogosto ne pomagajo dovolj, se nekateri med njimi zatekajo tudi k alternativnim metodam pomo~i, vklju~no z uporabo konoplje.

@E V UPORABI Z omenjeno raziskavo se je spet pove~alo {tevilo dokazov, ki govorijo v prid uporabe konoplje ob nekaterih medicinskih indikacijah – tudi pri bolnikih z multiplo sklerozo, pri katerih obstoje~a zdravila ne uspejo v zadostni meri obvladati simptomov spasti~nosti in bole~ine. [e bolj kot pri kajenju je raziskana uporaba konoplje oziroma njenih u~inkovin (kanabinoidov) v obliki izvle~kov ali sinteznih analogov, pri ~emer odmerjanje la‘je nadzorujemo. Tako je za bla‘enje mi{i~ne zakr~enosti v nekaterih dr‘avah (Kanada, Velika Britanija, [panija, Nem~ija, Danska, ^e{ka, [vedska) ‘e registrirano zdravilo v obliki ustnega pr{ila, ki ga izdelujejo iz konoplje. Gre za nabiksimole, ki jih tr‘ijo pod imenom Sativex. Zdravilo vsebuje tetrahidrokanabinol in kanabidiol, dva pomembna kanabinoida, ki vplivata na delovanje v zadnjih letih vse bolj raziskanega endokanabinoidnega sistema ~love{kega telesa in ki jima

Konoplja – spredaj ‘enska rastlina

pripisujejo za{~itne (antioksidativne), protivnetne in protibole~inske u~inke.

DELUJE PRI POLOVICI Da kanabinoidi delujejo, ~eprav ne pri vseh bolnikih, je prepri~an tudi uveljavljeni italijanski nevrolog in psihiater Diego Centonze, ki se z raziskovanjem njihovega delovanja ukvarja ‘e ve~ let. Ugotavlja, da so ‘e razmeroma dobro preverjeni in varni prav za zdravljenje spasti~nosti in bole~ine pri multipli sklerozi. Kot je {e povedal novinarju ~asnika Corriere della Sera, delujejo pri polovici bolnikov z multiplo sklerozo, druga polovica jih nima od njih nobene koristi. Ker tega ne morejo vedeti vnaprej, morajo zdravniki spremljati u~inke tovrstnega zdravljenja in se potem odlo~iti, ali z njim nadaljevati ali ne. Samozdravljenja ne priporo~a. Aj{a Kranjc

D


ZNANOST IN DUHOVNOST

Vse najve~je ideje znanstvenikov so se rodile v ti{ini in praznini

Meni{ki pogled v fiziko S

imon Mandelj, doktor znanosti, je in‘enir in nekdanji budisti~ni menih. Po {tudiju na Strojni fakulteti je od{el v budisti~ni samostan na [rilanko. In se po nekaj letih vrnil v Slovenijo. Svoja duhovna spoznanja iz osame meni{kega ‘ivljenja predstavlja v knjigi ^lovek za nove ~ase: priro~nik za notranjo preobrazbo. Ko je od{el v Azijo, se je odpovedal dru‘inskemu ‘ivljenju in poklicni poti. Po vrnitvi domov je meditacijo ohranil v vsakdanjem ‘ivljenju in energijo spet usmeril v znanost in raziskave. V razvoj novega tipa elektromotorja. Nekdanji menih {e vedno sledi Budovi poti in vodi te~aje meditacije. U~i, kako se z meditacijo, z moralno-eti~nim na~inom ‘ivljenja in z modrostjo re{imo trpljenja.

Vse najve~je ideje znanstvenikov in stvaritve umetnikov so se rodile v ti{ini in praznini. Podobno tudi med meditacijo dobimo spontane uvide in spoznanja. Kar naenkrat »od nikoder« dobi{ odgovor na dolo~eno vpra{anje. Ne z razmi{ljanjem, ampak z meditacijo, kot spontan uvid v mirnem in praznem umu, iz na{e notranjosti. Vrhunski umetniki in vrhunski znanstveniki so pri{li do velikih odkritij, ko so med sprehodi, v spanju, med po-

Kaj imata skupnega znanost in meditacija? Vse najve~je ideje znanstvenikov so se rodile v ti{ini in praznini. Tudi umetniki so ustvarili najve~je umetnine, ko so delovali iz praznine, ne da bi se tega zavedali. To je tako, kot da bi zamisel od nekod pri{la. Do nje ne pridemo prek intenzivnega razmi{ljanja.

Foto A. Paljevec

Zakaj ste ‘ivljenje znanstvenika zamenjali za ‘ivljenje budisti~nega meniha? Na neki ravni sta si znanost in duhovnost zelo podobni, obe odkrivata {e neznano, spoznavata neodkrite resnice. V duhovnem ‘ivljenju sem se posvetil iskanju odgovorov o tem, kdo sem in kaj je resnica. Za iskanje duhovnih odgovorov sem uporabil svojo raziskovalno ‘ilico. Iz raziskovanja meja znanosti sem se s pomo~jo meditacije preusmeril v raziskovanje samega sebe.

~itkom dobili prebliske iz ni~a, ki pa so bili klju~ni, da so svojo idejo razvijali naprej. Tesla je skoraj samo prek uvidov prihajal do ve~jih izumov. Na nek na~in je moral meditirati, ne da bi se tega zavedal oziroma ne da bi to tako imenoval. Je pa zelo ‘ivel v sedanjem trenutku, zelo je imel razvito intuicijo, tudi uvide v energijsko polje. Znal se je zelo hitro umiriti in je lahko vstopil v stanje spremenjene zavesti in izstopil iz njega kadar koli je ‘elel. Ste tudi sami tako pri{li do zamisli o novem tipu elektromotorja? Ja, tudi s pomo~jo meditacije. ^eprav se pri resnem raziskovalnem delu ni mogo~e izogniti trudu in delu. Med poizku{anjem novih re{itev velikokrat ugotovi{, da je to napa~na pot in za~ne{ spet znova. Vendar se iz tega nau~i{ nekaj novega. Tak{na je bila tudi moja raziskovalna pot. Ko sem raziskoval nelinearne pojave v elektroenergetiki, sem naletel na zanimive pojave, ki sem jih apliciral na nov tip elektromotorja. Tako razvijam elektromotor z druga~nim principom delovanja, ki ima dolo~ene prednosti, katere sku{amo uveljaviti v elektri~nem pogonu za vozila. Smo {e v fazi razvoja, elektromotorja {e nismo dokon~no izpopolnili, vendar so dosedanji rezultati zelo obetavni in potrjujejo teoreti~ni model.

Simon Mandelj

Ali va{ elektromotor deluje kot klasi~en motor ali pridobiva dodatno energijo? Elektromotor je klasi~en, sama re{itev izhaja iz klasi~ne fizike, a ob upo{tevanju nekaterih zanimivih nelinearnih pojavov v elektromagnetiki. O pridobivanju energije iz ni~ je veliko debat, mnogo stvari pa je v~asih preve~ poenostavljenih. Duhovnost daje

-

JUNIJ

13 -

Misteriji 19


M ENI {KI

POGLED V FIZIKO

zelo jasno razlago, da je celotno vesolje odraz energijskega polja. Vse, kar obstaja, je v svoji prvobitni obliki polje energije. Tudi ~lovek. Vsako pridobivanje energije temelji na pretvarjanju ene vrste energije v drugo. V klasi~ni znanosti je to zelo jasno definirano. Vendar to omejuje samo na energije, ki jih je mogo~e videti, ob~utiti oziroma zaznati. Ignorira ravni energije, ki so zunaj tega dojemanja. Duhovnost pa se ne omejuje le na fizikalno merljive vrednosti. To, kar je mogo~e zaznati z notranjim uvidom in o ~emer govorijo duhovni mojstri, je veliko veliko ve~, kot ve znanost. Vse, kar obstaja, je potopljeno v nevtralno energijsko polje, ki ga ne moremo izmeriti in s tem dokazati. Tradicionalno mu pravijo eter. Iz tega polja izhaja energija, ki se polarizira, ta lo~ena polarizirana energija pa omogo~a nastanek materialno-pojavnega sveta oziroma vesolja. To je princip jin – jang, ko se vedno prepletata dva pola energije v neskon~nih razli~icah in mo‘nostih in tako ustvarjata vedno nove unikatne vzorce energije oziroma vesolja, ki je vsak trenutek druga~no. Vedno znova gre za nov nastanek dveh polov energij in njihovo zdru‘evanje, izstop in vstop v eter. Je mogo~e energijo pridobivati tudi iz etra? Ne bi rekel, da gre za pridobivanje. Gre le za izmenjavo energij. ^e zna{ izmenjati energijo z nevtralnim poljem, tako da se del te nevtralne energije polarizira, lahko uporabi{ del te ustvarjene energije. Nekako tako, kot bi jemal energijo iz velike posode in jo nato pretvoril v elektriko. Ta izmenjava v naravi poteka nenehno. V naravi imamo neskon~en vir energije. ^e bi izkoristili le en odstotek povr{ine Sahare za pridobivanje son~ne energije, bi pokrili celotne energijske potrebe sveta. Ali pa toplota okolice, ki jo lahko koristno uporabimo s toplotno ~rpalko. Z njo lahko pridobimo tri- do petkrat ve~ toplotne energije, kot smo jo porabili. In to napravo lahko kupimo v vsaki tehni~ni trgovini; gremo v Merkur in lahko kupimo »perpetuum mobi-

20 - JUNIJ 13 -

Avtor nas popelje po poti notranje preobrazbe, da postanemo to, kar smo – kreatorji svojega ‘ivljenja in ustvarjalci svoje sre~e.

le«. Torej ‘e sedaj obstaja dovolj mo‘nosti za pridobivanje energije iz tako reko~ neusahljivih obnovljivih virov. Da se to ne zgodi, prepre~uje le nizka zavest ljudi. Tema va{e doktorske disertacije je s podro~ja uporabne fizike. Preu~evali ste nelinearno dinamiko in kaos. Za kak{ne pojave gre? Zanimali so me zanimivi fizikalni pojavi, ki se pogosto pojavljajo v naravi, denimo turbulenca. Pojavljajo se dinami~ni vzorci, ki pa jih je zelo te‘ko opisati in definirati. Na mikroravni vidimo nelinearno interakcijo, na makroskali pa je razvidna dolo~ena struktura, ki se nenehno spreminja, a ohranja vedno isti vzorec.

»Razvijam elektromotor na podlagi nekaterih nelinearnih pojavov v elektromagnetiki, ki ima dolo~ene prednosti, katere sku{amo uveljaviti v elektri~nem pogonu za vozila.«

Fizikalno to opisati je umetnost. Gre za kompleksno interakcijo med delci in tukaj znanost {e ni pri{la dale~. Pri tem bi bilo treba vklju~evati tudi povezovanje delcev na drugih energijskih ravneh, na ravni zavesti delcev. Pri kaoti~nih pojavih je zanimivo, kako lahko ena sama izredno majhna motnja povzro~i ~ez dolo~en ~as neko veliko spremembo v sistemu. Ta pojav opisuje znana zgodba, da lahko vzlet metulja s cveta ro‘e v Braziliji povzro~i ~ez dva tedna orkan na Floridi. Ena majhna motnja v nestabilni to~ki povzro~i, da preide sistem v drugo mo‘no kon~no stanje. V tej nestabilni to~ki obstaja mo‘nost prehoda v eno ali drugo smer, kar pa dolo~a zelo majhna motnja v tej to~ki. Se da potemtakem predvideti, kaj se bo zgodilo? Lahko predvidi{ obe kon~ni stanji, te‘ko pa je re~i, v katero smer bo {lo v dolo~enem trenutku, ker na to vpliva mnogo dejavnikov. Zelo majhni vplivi povzro~ajo, ali bo {lo stanje v eno ali drugo smer, ali bo, ko vzleti metulj, nastal orkan ali samo de‘. Do dolo~ene mere je sicer pojav mogo~e modelirati in tako predvideti, kako se bo obna{al s ~asom. Lahko ga to~no napovemo v bli‘nji, ne pa tudi v daljni prihodnosti. Kot na primer vreme. Zelo to~no lahko napovemo, kak{no bo vreme ~ez eno uro, zelo dobro za jutri{nji dan, dobro za nekaj dni naprej, nemogo~e pa je to~no re~i, kak{no bo vreme ~ez tri mesece. Ali lahko napoveste, kaj boste po~eli v prihodnosti, boste raziskovalec ali menih? (smeh) Torej, v bli‘nji prihodnosti bom naprej deloval raziskovalno na projektu elektromotorja ter nadaljeval s pou~evanjem meditacije. V malo bolj oddaljeni prihodnosti bo nekaj v povezavi s tem. Daljne prihodnosti pa ne morem napovedati. Ena stvar, ki sem se je res nau~il v svojem ‘ivljenju, je to, da je prihodnost negotova. Vse je mogo~e. Na to, kaj se bo zgodilo, pa vplivamo sami s svojim delovanjem v sedanjem trenutku. Andreja Paljevec

D


OJ! – OSTANI ZDRAV!

Alzheimerjeva bolezen se hrani s sladkorjem

Mo‘ganski diabetes [

tevilo obolelih z Alzheimerjevo boleznijo, najpogostej{o obliko demence, nara{~a. Prav mogo~e je, da del odgovornosti za epidemijo nosi tudi sodobna prehrana, meni ameri{ki osteopatski zdravnik Joseph Mercola. Na svoji spletni strani ugotavlja, da raziskave bolezen vse bolj povezujejo s pomanjkanjem zdravih ma{~ob in hkrati s preve~ zau‘itih ogljikovih hidratov. Mehanizem naj bi bil podoben kot pri razvoju sladkorne bolezni tipa 2. Alzheimerjeva bolezen in druge oblike demenc prizadenejo velik del starej{ega prebivalstva. V Sloveniji je bolnikov ‘e okoli 30.000. Ta napredujo~a bolezen uni~uje mo‘ganske celice in lahko povzro~i ne le izgubo spomina in raznih kognitivnih sposobnosti, ampak tudi agresivnost, privide in druge te‘ave, ki mo~no spremenijo ‘ivljenje. Pri tem so vzroki bolezni {e vedno v veliki meri neznanka. Medtem ko pri sladkorni bolezni tipa 2 vemo, da je povezana tudi s prehrano, za Alzheimerjevo bolezen velja prepri~anje, da »udari brez razloga«. A morda vendarle ni povsem tako. Vedno ve~ raziskav nakazuje na mo‘nost pomembne povezave med na{o prehrano in tveganjem razvoja demence. Prehrana naj bi na razvoj demence vplivala podobno kot na razvoj sladkorne bolezni tipa 2, zato nekateri o demenci govorijo celo kot o sladkorni bolezni tipa 3.

meni, da odrasli potrebujemo okoli gram beljakovin na kilogram ~iste telesne mase. ^e je v telesni masi 20 odstotkov ma{~ob, je ~ista telesna masa 80 odstotkov telesne te‘e; 90-kilogramski ~lovek lahko torej poje 72 gramov beljakovin. Rednim telovadcem in nose~nicam se ta koli~ina {e nekoliko pove~a. Po tem klju~u naj bi bilo v prehrani kar 50 do 75 odstotkov ma{~ob, kar ni ravno po dana{njih uradno priporo~enih prehranskih smernicah.

Alzheimerjevo bolezen povezujejo s premalo zdravih ma{~ob in preve~ ogljikovih hidratov. njegovo vlogo pri uravnavanju glukoze. A pomemben je tudi kot signalna molekula v mo‘ganih. Mercola navaja raziskavo na ‘ivalih, ki je leta 2012 dokazala, da lahko z motenjem inzulinske signalne poti v mo‘ganih povzro~imo demenco. To pomeni, da ima prehrana lahko zelo pomembno vlogo pri razvoju Alzheimerjeve bolezni. Nekateri poudarjajo, da je za zmanj{anje tveganja klju~na prehrana z manj ogljikovih hidratov in ve~ kakovostnih ma{~ob, kar avtomati~no pomeni manj beljakovin. Med prvimi, ki je ob omejitvi ogljikovih hidratov priporo~il zmernost v u‘ivanju beljakovin, je ameri{ki zdravnik Ron Rosedale. Seveda brez beljakovin ne moremo ‘iveti, saj so glavna sestavina na{ega telesa. A danes vse preve~ beljakovin dobimo z mesom, ki je obremenjeno s hormoni in antibiotiki. Koliko beljakovin torej v resnici potrebujemo? Rosedale

ZA[^ITNA »LAKOTA« Nedavne raziskave so pokazale, da mo‘gane lahko spodbudi tudi preprosto manj hrane. Postenje s prekinitvami spro‘i zdravju prijazne hormonske in presnovne spremembe, podobne tistim ob trajni omejitvi kalorij, vklju~no z manj{im starostnim kr~enjem mo‘ganov. Prof. Matt Mattson, vodja oddelka za nevroznanost na ameri{kem in{titutu za preu~evanje staranja, ugotavlja, da nenadna omejitev prehrane, ~e denimo njen vnos prepolovimo vsaj za en dan, spodbudi nekatere za{~itne procese v mo‘ganih. Mo‘gane naj bi taka dieta pomagala za{~ititi tudi proti degenerativnim boleznim, kot sta Alzheimerjeva in Parkinsonova bolezen.

DIABETES TIPA 3

Inzulin je hormon, ki nastaja v trebu{ni slinavki in deluje na vse telesne celice. Glavni dra‘ljaj za izlo~anje inzulina je pove~ana koli~ina glukoze ali krvnega sladkorja in najbolj poznamo prav

Foto splet

SKUPNA TO^KA: INZULIN

Prehrana na razvoj demence vpliva podobno kot na razvoj diabetesa tipa 2.

Vsako razmi{ljanje o primerni prehrani za mo‘gane ne more mimo potrebe po zmanj{anju sladkorja. Postaja vse bolj verjetno, da je enak bolezenski proces, ki vodi do inzulinske odpornosti in sladkorne bolezni tipa 2, na delu tudi v mo‘ganih. Ob pretiravanju s sladkorjem in ‘iti so mo‘gani nenehno obremenjeni z visokimi ravnmi sladkorja in inzulina, kar slej ko prej okvari inzulin-

-

JUNIJ

13 -

Misteriji 21


M O ‘GANSKI

STRUPI

DIABETES

sko signalno pot. To lahko vodi do miselnih in spominskih te‘av ter s~asoma do trajne mo‘ganske okvare, ugotavlja Joseph Mercola. [e posebno zavzeto nastopa proti fruktozi, katere redno u‘ivanje drasti~no pove~a tveganje za demenco, saj mo~no prizadene telesno sposobnost vzdr‘evanja ustreznih ravni inzulina. Mo‘ganom pa {koduje {e na druge na~ine, saj prizadene krvni obtok in povzro~a napade lakote ter hlepenje po novih praznih sladkih kalorijah. Podgane, katerih prehrana je bila bogata s fruktozo in revna z ma{~obnimi kislinami omega-3, so v {estih tednih razvile inzulinsko odpornost in poslab{ano delovanje mo‘ganov.

PREHRANA PROTI DEMENCI Dr. Mercola, ki na svoji spletni strani svetuje glede prehrane, ‘ivljenjskega sloga in prehranskih dopolnil, ki jih tudi prodaja, pove {e druge na~ine, kako s prehrano lahko zmanj{amo tveganje razvoja Alzheimerjeve bolezni. Njegov prehranski na~rt naj bi pomagal pri prepre~evanju vseh degenerativnih kroni~nih bolezni, kot so bolezni srca, sladkorna bolezen tipa 2 in rak. • Omejite u‘ivanje fruktoze pod 25 gramov na dan. Fruktoza je naravna sestavina sadja, a {kodljiva je predvsem industrijsko pridobljena fruktoza, dodatek mnogim prehranskim izdelkom. • U‘ivajte le omejene koli~ine beljako-

Knjiga dokazuje, kako pomembna je ma{~obna kislina omega-3 za dolgo zdravo ‘ivljenje (poi{~ite jo na www.misteriji.si).

22 - JUNIJ 13 -

vin. Ve~ina ljudi jih zau‘ije vsaj dvakrat ve~, kot jih potrebuje. • Izbolj{ajte ravni magnezija v telesu, saj nekatere preliminarne raziskave ka‘ejo, da simptomi Alzheimerjeve bolezni oslabijo ob zadostni preskrbi mo‘ganov z magnezijem. • Vitamin D lahko pove~a koli~ino pomembnih kemi~nih snovi za va{e mo‘gane in njihovo obnovo. Nujen je {e za dobro delovanje imunske obrambe in spopad z vnetji. • Vitamin B12 po nekaterih raziskavah zmanj{a tveganje razvoja Alzheimerjeve bolezni. • Pojejte vsak dan veliko sve‘e in surove zelenjave, ki je najbolj{i vir folatov. • Visoko kakovostne ma{~obne kisline omega-3 ‘ivalskega izvora prepre~ujejo po{kodbe mo‘ganskih celic. • Kokosovo olje prepre~uje mo‘gansko propadanje; ketoacidi, ki jih vsebuje, so dobra hrana {e posebno za mo‘gane sladkornih bolnikov. • Astaksantin je naravno barvilo (karotenoid) z mo~nim antioksidativnim u~inkom, ki zaradi svoje topnosti v ma{~obah lahko prestopa krvno-mo‘gansko pregrado. • Pojejte veliko borovnic, ki pred nevrolo{kimi boleznimi {~itijo s svojimi antocianini. • Ginko (Ginkgo biloba) nekatere raziskave prav tako povezujejo z ugodnim u~inkom na spomin. • Alfa-lipoi~ni kislini pripisujejo pomo~ pri ohranjanju kognitivnega delovanja. • Izogibajte se ‘ivemu srebru, aluminiju in drugim za mo‘gane strupenim snovem. • Zelo pomembna je redna telesna vadba, saj zavira tvorbo amiloidov, beljakovin, ki jih povezujejo z demenco, pove~a pa tudi ravni beljakovine PGC-1alfa, ki jo je v mo‘ganih Alzheimerjevih bolnikov manj. Skratka, ‘ivite zdravo in tudi mo‘gani vam bodo hvale‘ni. Aj{a Krajnc

D

^

Z NEBA

lovek je danes najbolj ogro‘ena vrsta na planetu, pravi srbski okoljevarstvenik Nikola Aleksi}, ki dvaindvajset let vodi Ekolo{ko gibanje mesta Novi Sad. Na srbski televiziji je javnost znova opozoril na genocid nad ~love{tvom, ki ga ‘e nekaj let izvaja zveza Nato s kemi~nimi sledmi; te po nebu razpr{uje z letali. [lo naj bi za tone in tone strupov. Talci tega so dr‘avljani ~lanic zveze Nato in dr‘av podpisnic sporazuma o partnerstvu za mir z Nato paktom. Slovenija je ~lanica Nata od 29. marca 2004, prvi sporazum z Nato paktom je podpisala ‘e 30. marca 1994 (!), Srbija pa 14. decembra 2006. »Po nas pr{ijo s strupi, kot da smo insekti, ne pa ljudje,« pravi Aleksi} s sveto jezo. Preverili smo, kdo pri nas na to nevarnost opozarja slovenske dr‘avljane. Tako kot v Srbiji in v drugih dr‘avah so tudi pri nas izvoljeni predstavniki ljudstva povsem zatajili. O dogajanju na nebu nas ozave{~ajo prebujeni vestni posamezniki. Aleksi} je povedal, da je bil prelomni datum 15. november 2011. Tega dne je namre~ John Holdren, glavni svetovalec za znanost ameri{kega predsednika Baracka Obame, javnosti priznal, da ZDA ‘e {estnajst let zapra{ujejo ~love{tvo prek »kemi~nih sledi« (chemtrails). A pristavil je, da to delajo »le« zaradi geoin‘eniringa in nadzora vremena, v kar pa Aleksi} ne verjame. Spra{uje se, kdo jim sploh daje dovoljenje za spreminjanje vremena po celi obli in ali so koga vpra{ali? Po temeljiti preu~itvi njihovega projekta in po izsledkih mnogih drugih neodvisnih raziskovalcev z vsega sveta je namre~ ugotovil, da je njihov glavni cilj (tako imenovane nove svetovne ureditve) drasti~no zmanj{ati {tevilo prebivalstva na{ega planeta, na manj kot pol milijarde, ~e{ da na{e zdaj{nje {tevilo ni v skladu z naravo. To je vklesano celo na granitni spomenik Georgia Guidestones v kraju Elbert County v Georgiji v ZDA (o tem smo pisali v Misterijih februarja 2012). Aleksi} pojasnjuje, da z zapra{evanjem neba s strupi, v katerih je najve~


CHEMTRAILI

Ameri~ani so leta 2011 javno priznali, da nad na{imi glavami razpr{ujejo nevarne kemikalije

Strupi z neba del~kov aluminijevega oksida, tla postajajo kisla, zato naj bi se v prihodnosti na njih lahko vzgajale le gensko spremenjene rastline (Monstanta), ki jih je Codex Allimentarius ‘e uzakonil kot obvezne. Zakon med drugim ponovno dovoljuje tudi strupe, ki so bili nekdaj prepovedani, denimo sedem najnevarnej{ih herbicidov, pa goveje hormone, zaradi katerih pridejo otroci v puberteto ‘e pred desetim letom, dovoljuje tudi ve~je odmerke ostankov antibiotikov v mesu in mleku.

KDO JE ODGOVOREN?

Chemtrail koktajl vsebuje aluminij, barij, brom, polimere, LSD ter druge za zdravje nevarne snovi. skih kondenzov ne zmanj{a in tudi takoj ne izgine. Po intenzivnem {kropljenju kemikalij v ozra~je postane nebo bolj belo. To je posledica razpr{enega prahu aluminija, pa tudi zbranih kapljic kondenza, ki so prime{ane Chemtrail teko~ini. Chemtrail koktajl vsebuje poleg aluminija, ki negativno vpliva na ‘iv~ni sistem in na dalj{i rok povzro~a Alzheimerjevo bolezen, tudi barij, brom, polimere, LSD ter druge za zdravje ljudi, ‘ivali in rastlin nevarne snovi. … V Sloveniji je bilo opa‘eno zmanj{evanje ~ebel ravno v letih, ko je nad nami najbolj intenzivno potekalo {kropljenje neba s strani neidentificiranih letal. ^ebele s tem, ko sedejo na cvetove, iz njega posrkajo tudi vse strupe, ki so padli na

Foto splet

Kaj so kemi~ni repi, citiramo iz predloga Zakona o za{~iti ~ebel, ki ga je vladi V Misterijih ‘e od leta 2005 spremljamo na spletnem portalu Predlagam vladi 14. zaskrbljujo~ pojav kemi~nih repov. julija 2010 predlagal ozave{~en dr‘avte cvetove, kar pa potem negativno ljan RS: »Kemi~ni repi so neobi~ajne vpliva na ~ebele in vodi v njihovo smrt,« sledi za neidentificiranimi reaktivnimi je dr‘avljan pojasnil vladi. letali, ki po analizah neodvisnih raziskoVladi pa so ‘e en mesec prej, 14. juvalcev vsebujejo {kodljive snovi za ~lonija 2010, tudi prek Predlagam vladi, vekovo zdravje in okolje. To so kemi~ne ~lani neformalne Facebook skupine Kdo snovi v koncentracijah, ki dale~ preseje odgovoren za kemi~ne gajo dovoljene, pa tudi z sledi na nebu? poslali pogenetskim in‘eniringom budo »Izpu{ne sledi na pridobljeni biolo{ki agenna{em in tujem nebu«, naj si, ki naj bi omogo~ali manipuliranje z DNK. vlada razi{~e ugibanja javChemtraili tvorijo umetnosti v zvezi s kemi~nimi ne „oblake”, ki naj bi prav sledmi. Neformalna skutako omogo~ali manipupina je bila na Facebooku lacijo z vremenom. Opeustanovljena 25. maja 2010, racija razpr{evanja chemtrenutno pa ima okoli 1600 trailov oziroma aerosopodpornikov. Od vlade lov, razpr{enih kovinskih so med drugim terjali oddelcev, je globalna in ‘e govore, ~igava letala prenekaj ~asa intenzivno poletavajo slovensko nebo, teka tudi v Sloveniji. Ko zakaj vlada o tem pojavu vidimo letalo, ki brizga to mol~i in kak{ne {kodljive teko~ino, vidimo za njim posledice ima to pr{enje za belo sled, ki pa se za raz~lovekovo zdravje, na ‘iliko od navadnih letal- Nikola Aleksi} trdi, da so kemi~ne sledi genocid nad ~love{tvom. valske in rastlinske vrste.

-

JUNIJ

13 -

Misteriji 23


STRUPI

Z NEBA

Foto T. Svete

preletavajo na{e nebo, kr{enje ozemeljske celovitosti?« Pravi, da so ga zaradi velike javne anga‘iranosti ‘e velikokrat hoteli ubiti, a pravi, da se smrti ne boji: »Tisti, ki me je ustvaril, ve, kdaj bom izpolnil svoje poslanstvo, in me bo tedaj poklical nazaj.«

Levo: Kemi~ni son~ni zahod. (Hrva{ko Zagorje, 2007) Desno: Ko je nebo takole ‘are~e, je to jasen znak, da so v ozra~ju aluminijevi oksidi in barijeve soli. (Nebo nad hribi blizu Ljubljane, oktober 2009)

Pobudnik spletne skupine Bla‘ Babi~ je 26. junija 2010 celo prijavil nevestnega uradnika z In{pektorata Republike Slovenije za okolje in prostor ter podal kazensko ovadbo na policijo proti odgovornim osebam zaradi suma storitve kaznivih dejanj ogro‘anja zdravja in varnosti dr‘avljanov RS, prikrivanje informacij javnega zna~aja in zlorabe uradnih polo‘ajev. Vsi dr‘avni organi, vklju~no s To‘ilstvom in predstavniki Agencije RS za okolje so se do danes zadovoljili z neuradnim, neozna~enim, nepodpisanim in ne‘igosanim dokumentom na dveh A4 straneh, ki ga je objavila nevladna organizacija Slovensko meteorolo{ko dru{tvo (www.meteo -drustvo.si/data/upload/ Contrails _21032010.pdf), in se celo sklicevali na ta dokument, ki pa popolnoma neznanstveno in neprepri~ljivo pojasnjuje, da gre le za kondenzacijske sledi. Projekt Chemtrail je javno potrdil tudi Al Gore, ki je v oddaji Ellen povedal, da dnevno v atmosfero razpr{ijo 90 milijonov ton strupenih kemikalij. Pri nas pa naj ne bi do zdaj o tem najbolj odgovorni v dr‘avi torej vedeli ni~?

IZZVALI SU[O V SRBIJI? Aleksi} je prepri~an, da je bila {estmese~na su{a, ki je predlani prizadela Srbijo in je samo kmetijstvu povzro~ila za ve~ kot {tiri milijarde dolarjev {kode,

24 - JUNIJ 13 -

neposredna posledica zapra{evanja neba s temi kemi~nimi delci iz letal. Letala naj bi v zrak razpr{evala delce kovinskih oksidov, ki naj bi jih nato »segrevala« z elektromagnetnimi valovi. Te naj bi ustvarjali prek Haarp sistema na Aljaski ali tudi ‘e od drugod. Sli{i se kot znanstvena fantastika; tako naj bi ukradli oblake, jih dvignili v ionosfero in jih tam zadr‘evali kot klobuk ter tako dr‘avi ukradli de‘. »Tako so v Srbiji izzvali umetno su{o. ^e mi ne verjamete, lahko to preverite na spletnih satelitskih posnetkih. Od Italije do Romunije je bilo, kot da bi z ravnilom povlekli ~rto – tri mesece so bili tam zadr‘ani oblaki, ki bi morali po naravni poti priti nad Hrva{ko in Srbijo. Noben meteorolog ne more potrditi, da lahko anticiklon za tri mesece obstoji na mestu, saj je vreme zelo dinami~en pojav.« Upravi~eno se lahko vpra{amo, ali je bila tudi katera od nenavadnih naravnih nesre~ v Sloveniji, ki jih je bilo v zadnjih letih kar nekaj, povzro~ena umetno? Aleksi} meni, da bomo le z vsakodnevnim ozave{~anjem in posredovanjem informacij o tem ustavili ta globalni genocid. »Od predsednika dr‘ave, predsednice vlade, ministra za obrambo zahtevajte odgovore: Kdo me~e na nas, na na{e otroke, na naravo tone in tone strupov? Kli~ite jih. Opozorite jih na to, kaj je njihova dol‘nost. Vpra{ajte jih, ali ne pomeni to, da neprijavljena tuja letala

CIVILNA INICIATIVA MODRO NEBO

V Sloveniji deluje tudi Civilna iniciativa Modro nebo, ki je v prepoznani obliki nastala 20. marca 2013, ko se je kot njen podpornik izpostavil Mihael Simi}. Deluje tudi kot platforma na Facebooku in vsak se ji lahko pridru‘i ali sledi njenim dejavnostim; trenutno ima ve~ kot petsto podpornikov. Simi} pravi, da deluje kot zavest: »Kdor se zaveda problematike kemi~nega zapra{evanja, se bo intuitivno priklopil na energijo, ki seva skozi objave, in resoniral z resni~nimi in mo‘nimi dejstvi ter deloval v dobri veri, po svojih najbolj{ih mo~eh. To ni dru{tvo, ni politi~na stranka, tukaj ni predsednika in ne vodje, so zgolj ozave{~eni in prebujeni posamezniki, ki s svojim opazovanjem ‘elijo stvar razlo‘iti ljudem, jih posvariti in vzpodbujati k dialogu in nadaljnjemu opazovanju. Ta zavest je kreativna in impulzivna in bo trajala, dokler bo napajana z resnico, ki vedno bolj prodira v ospredje ~love{kega uma.« Poslanstvo iniciative je izobra‘evanje in informiranje o kemi~nem zapra{evanju atmosfere ter vlado RS spodbuditi do te mere, da naredi analizo vzorcev kemi~nega onesna‘enja neba in da sprejme ukrepe za za{~ito slovenskega prostora pred geoin‘eniringom in kemi~nim zapra{evanjem neba. Simi} je kot zagovornik iniciative na to marca letos ‘e opozoril tiste, ki so javno prisegli, da bodo ravnali po svoji vesti v dobrobit Slovenije. Tatjana Svete

D


MEDIJSTVO

Stik z duhovnim svetom lahko vzpostavi vsak

Kako sami do sporo~il P

rejemanje sporo~il iz duhovnega sveta ni stvar izbrancev; kanali nad~utnega zaznavanja so na{a »osnovna oprema«. Duhovni darovi jasno~utnosti, jasnovednosti, jasnovidnosti in jasnoslu{nosti so namenjeni vsem nam, da prek njih jasno in glasno prejemamo notranje vodstvo. To pa nas korak za korakom vodi v izku{anje ‘ivljenja tak{nega, kot si ga ‘elimo. ^e ‘elimo prejemati sporo~ila iz duhovnega sveta, je potrebno kanale, po katerih se sporo~ila stekajo k nam, o~istiti in okrepiti. Urjenje nad~utnih zaznav pa ni naporno delo; je enostavno, zabavno in nas vodi k vse globljemu spoznavanju samega sebe.

KOGA SPRA[UJEMO? Vpra{anja vedno naslavljamo na bitja svetlobe: na{e vodnike ali nadangele. Preden za~nemo postavljati vpra{anja, pokli~emo okrog sebe bitja svetlobe in pred seboj vodnika ali izbranega nadangela. Nadangel Uriel odgovori vsakomur. V vseh vrstah stisk nam pomaga, da ozavestimo lastne sposobnosti za ugoden razplet. Bitja svetlobe prikli~emo s pro{njo: »Bitja svetlobe, prosim, obkro‘ite me in mi pomagajte videti resnico!« Nato vodnika prikli~emo s pro{njo: »Prosim svojega glavnega vodnika, da stopi predme in odgovori na moja vpra{anja!« ^e smo si za pogovor izbrali nadangela, ga v pro{nji za priklic imenujemo, na primer: »Nadangel Uriel, prosim, stopi predme in mi odgovori!« Priklic lahko sestavimo tako, da nam je pisan na ko‘o, va‘no pa je, da izra‘a spo{tovanje in ga izrekamo s hvale‘nostjo. Bitja svetlobe, vodniki, nadangeli se odzovejo na vsak na{ klic. ^etudi {e nismo dovolj ve{~i, da bi zaznali njihovo pri-

Prek kanala jasnovednosti prejmemo sporo~ilo tako, da v trenutku kar vemo. sotnost, so ob nas in lahko za~nemo z vpra{anji.

KAKO SPRA[UJEMO? Vpra{anja zastavljamo v sedanjiku. Spra{ujemo za napotke v tem trenutku, ki nas korak za korakom pripeljejo do ‘elenega cilja. Na primer: »Kaj lahko v tem trenutku storim, da se izbolj{a moja finan~na situacija?« Na podro~ju osebnih in dru‘inskih odnosov lahko vpra{amo: »Kaj lahko v tem trenutku storim, da se izbolj{a od-

nos z mojim partnerjem, h~erjo, sinom? … da izka‘em ljubezen in spo{tovanje sebi? … da za‘ivim sebe?« Za globlje razumevanje odnosov in situacij vpra{amo: »Ali vidim resnico v tej situaciji? Prosim, poka‘ite mi resnico.« Na zdravstvenem podro~ju lahko prosimo: »Prosim, poka‘ite mi vzrok mojega stanja. … poka‘ite mi pot za preoblikovanje vzroka. … Kaj lahko v tem trenutku storim, da naredim prvi korak na poti ozdravitve?« Na poslovnem podro~ju lahko vpra{amo: »Ali je sklenitev tega posla zame koristna? … Ali je ta poslovni partner zanesljiv? … Ali podpis pogodbe s tem poslovnim partnerjem zagotavlja tudi prejem pla~ila?« ^e ‘elimo, da nam sporo~ijo vsebino, ki je v tem trenutku za nas najpomembnej{a, vpra{amo: »Katero sporo~ilo je zame v tem trenutku najbolj pomembno?« Ko zastavimo vpra{anje, se pripravimo na prejem odgovora.

PREJEMANJE ODGOVORA

Kako navezati stik s preminulimi najdra‘jimi (knjigo po 9,80 evra s pla~ano dostavo dobite na www.misteriji.si).

Odgovor prejmemo prek na{ih nad~utnih zaznav – jasnovidnosti, jasnovednosti, jasnoslu{nosti ali jasno~utnosti. En kanal ni »bolj{i« od drugega, je pa la‘je, ~e sporo~ila prejemamo po ve~ kanalih hkrati, in prav to je na{ cilj, ko urimo svoje nad~utno zaznavanje. Koristno je, da bitja svetlobe prosimo, naj nam odgovor predajo na nam razumljiv na~in. Odgovor lahko prejmemo takoj ali v naslednjih dneh, v budnem stanju ali v spanju. Pomembno je, da smo pozorni. Sporo~ilo lahko prek kanala jasnovidnosti pride kot slika, ki

-

JUNIJ

13 -

Misteriji 25


KAKO

SAMI DO SPORO ~ IL

jo z zaprtimi ali odprtimi o~mi zagledamo pred sabo. Lahko pa ni tako izrazito in se ka‘e na druge na~ine: v istem tednu ve~krat preberemo isto besedo, se nam pojavlja ista {tevilka, vedno znova naletimo na isto ime, vsi prebrani teksti nam sporo~ajo isto vsebino, in podobno. Prek kanala jasnovednosti prejmemo sporo~ilo tako, da v trenutku kar vemo. ^eprav ne vemo ne od kje ne kako, odgovor vseeno poznamo in smo prepri~ani vanj. Prek kanala jasnoslu{nosti sli{imo glas v na{i okolici ali v na{i glavi, ki nam jasno govori. Lahko je glas na{ ali od druge osebe. Odgovor lahko sli{imo tudi v vsakdanjih situacijah; ko slu~ajno prisluhnemo del~ku pogovora mimoido~ih, povsod sli{imo isto pesem in podobno. Prek kanala jasno~utnosti, ki je pri ve~ini najbolj razvit, odgovor za~utimo. ^e je ob~utek dober in za~utimo radost, veselje, navdu{enje in druge pozitivne ob~utke, je odgovor pritrdilen. ^e je ob~utek slab in za~utimo neprijetno vznemirjenost, ‘alost, zaskrbljenost in druge negativne ob~utke, je odgovor odklonilen. Sporo~ilo notranjega vodstva se ponavlja, zato ne skrbite, da ga ne bi prepoznali. Z malo pozornosti boste z lahkoto pri{li do odgovora. Odgovor lahko poizkusimo prejeti takoj tako, da osredoto~imo vso svojo energijo v srcu in dovolimo, da nas odgovor dose‘e. Globoko se sprostimo in izre~emo: »Nameravam, dovolim in dopu{~am, da odgovor pride do mene – zdaj.« Namera naj pomeni na{o trdno odlo~itev in zaupanje, da je odgovor na poti k nam in ga z lahkoto prejmemo, ker to tudi ‘elimo storiti. Med spro{~anjem lahko za podporo pri pridobivanju sporo~il prosimo nadangela Mihaela, ki nas osvobaja strahu. Za priklic izre~emo: »Nadangel Mihael, prosim, pridi k meni zdaj. Ogrni me s svojim pla{~em, da ob~utim varnost in pogum. Posreduj, da komunikacija ste~e nemoteno in na meni razumljiv na~in.« Odgovore la‘je prejmemo tudi, ko v roki

26 - JUNIJ 13 -

H RANA , dr‘imo kristal angelit, ki je namenjen prav povezovanju z angeli.

KREPITEV NAD^UTNEGA ZAZNAVANJA Nadangeli z veseljem ~istijo in zdravijo na{e kanale nad~utnega zaznavanja, ~e jih spo{tljivo in iskreno prosimo ter se v zaupanju prepustimo njihovemu zdravljenju. Nadangel Raziel, ki pozna vse skrivnosti vesolja, zdravi na{o jasnovidnost. Pomaga nam prebuditi tretje oko in ‘eli, da se daru jasnovidnosti veselimo in si zaupamo. Nadangel Uriel, ki razsvetli um z bo‘anskim navdihom, zdravi na{o jasnovednost. Njegove odgovore prepoznamo v ponavljajo~ih se, pozitivno naravnanih, ljube~ih in koristnih zamislih. Nadangel Zadkiel, ki nam pomaga, da se osvobodimo skozi odpu{~anje, zdravi na{o jasnoslu{nost. Pomaga nam, da z ljudmi so~ustvujemo in jih ne obsojamo. Nadangel Raguel, ki je nadangel pravice in po{tenosti, zdravi na{o jasno~utnost. Pomaga nam urediti ob~utke in nam omogo~i, da jih opazimo, razumemo in jim sledimo. Za zdravljenje jih prosimo: »Nadangeli Raziel, Uriel, Zadkiel in Raguel, prosim vas, obkro‘ite me zdaj. O~istite in ozdravite moje kanale nad~utnega zaznavanja, da bom v resnici Bo‘je ljubezni lahko u‘il/a svoje darove jasnovidnosti, jasnovednosti, jasnoslu{nosti in jasno~utnosti. Prepu{~am vam vse strahove in skrbi, ki me pri tem ovirajo. Odpovedujem se jim. Popolnoma vam zaupam in se vam prepu{~am. Hvala za to zdravljenje!« To lahko storimo pred spanjem. Zaupajmo in bodimo hvale‘ni za prejeto pomo~. Poleg ~i{~enja in zdravljenja kanalov je pomembno, da nad~utno zaznavanje ~im pogosteje urimo. U‘ivajmo v lastni intuiciji in ne pozabimo, da so edine omejitve tiste, ki si jih zgradimo sami, z nezaupanjem in dvomi. Zaupajmo v dobro in v edino resnico: vsak od nas je bo‘ansko bitje ljubezni in svetlobe. Pripada nam ~udovito ‘ivljenje, dopustimo si ga za‘iveti! Vesna Duval

D

A

KI DVIGA IZ VOZI ~ KA

meri{ka zdravnica dr. Terry Wahls je zaradi multiple skleroze, ki v medicini velja za neozdravljivo in za katero ni zdravila, obsedela na invalidskem vozi~ku. Ko je leta 2000 izvedela svojo diagnozo, se je po pomo~ obrnila na najbolj{i medicinski center za zdravljenje multiple skleroze, na kliniko v Clevelandu. Tam je imela na voljo najbolj{e zdravnike, najbolj{o mo‘no nego in najnovej{a zdravila. A vse to je bilo ve~ let zaman, bolezen je napredovala. Prebrala je vsa najnovej{a znanstvena spoznanja o delovanju mitohondrijev in mo‘ganov. Iz invalidskega vozi~ka jo je nato dvignila hrana, ki mitohondrije in mo‘gane preskrbuje z vsemi hranilnimi snovmi. Do leta 2003 je njena bolezen napredovala v sekundarno, progresivno multiplo sklerozo. Sledila je kemoterapija, ni mogla ve~ hoditi, dobila je invalidski vozi~ek. Bolezen se ni ustavila, bala se je celo, da jo bo prikovala na posteljo. Do zime leta 2007 ni mogla sedeti na obi~ajnem stolu. A ni se vdala v usodo. Za~ela se je seznanjati z najnovej{imi medicinskimi izsledki s podro~ja multiple skleroze. Misliti ji je dalo predvsem to, da se pri tej bolezni za~no kr~iti mo‘gani, ker mitohondriji ne delajo pravilno. Mitohondriji so v vsaki celici, odgovorni so za njeno energijo. Spoznala je, da je najpomembnej{e zagotoviti hrano mitohondrijem, ker imajo ti klju~no vlogo pri ohranjanju zdravih mo‘ganov in telesa. Ta hrana pa so vitamini, minerali in esencialne ma{~obe. Nato se je na in{titutu za funkcionalno medicino, na te~aju o nevroza{~iti, pou~ila o funkcionalnem medicinskem pristopu k (ne)obi~ajnim nevrolo{kim sindromom, o biologiji sivih celic in kako varovati svoje celice. V mo‘ganih imamo milijardo celic z deset trilijoni povezav in vse te povezave izolira mielin, elektri~no izolacijska snov, ki obdaja aksone ‘iv~nih celic. Mielin je klju~en za pravilno delovanje ‘iv~nega sestava, a multipla skleroza ga po{koduje. Ugotovila je tudi, da morajo imeti mo‘gani za pravilno tvorjenje mielina na voljo do-


ZDRAVILNA PREHRANA

Za ljudi z multiplo sklerozo, visokim pritiskom, diabetesom, pa tudi za zdrave

Hrana, ki dviga iz vozi~ka »^UDE@NI« JEDILNIK Na podlagi teh spoznanj se je konec leta 2007 odlo~ila, da bo svoj jedilnik temeljito preuredila, tako da bo dala mitohondrijem in mo‘ganom vse hranilne snovi, ki jih potrebujejo. Nadaljevanje se bere kot ~ude‘na pravljica: ~ez tri mesece je z berglo ‘e lahko prehodila razdaljo med dvema sobama, {e ~ez mesec je po bolni{nici ‘e hodila sama brez vsake opore. Po petih mesecih je sedla na kolo in prekolesarila mestno ~etrt. Po devetih mesecih novega prehranjevanja je na mah prekolesarila 29 kilometrov. Naslednje leto je ‘e jahala po kanadskih gozdovih. (Njeno pripoved s hrva{kimi podnapisi si lahko ogledate na spletni videoteki Youtube; poi{~ite video »Prehrana za multiplu sklerozu«.) Wahlsova je ugotovila, da pri avtoimunskih boleznih povzro~ajo najve~ pro-

Najva‘nej{e je zagotoviti hrano mitohondrijem za zdrave mo‘gane in telo. blemov gluten, sladkor in mle~ni izdelki, zato se jim je v prehrani dobro izogibati, najbolje pa odre~i. Zato svetuje, da iz svoje prehrane postopno ~rtate ‘ita, kot so p{enica, pira, je~men, r‘, oves in podobno, mleko in mle~ne izdelke ter ‘ivila z veliko {kroba, krompir, pa seveda sladkor. Pri brezglutenskih ‘ivilih, kot so koruza, ri‘, ajda, proso, pa stro~nice, jajca, ore{~ki in ostala hrana, ki bi lahko povzro~ala alergije ali intoleranco, pa dr. Wahlsova svetuje, da jih postopno dodajate na jedilnik in opazujete, ali vam povzro~ajo ne‘elene odzive. Denimo, teden dni ne jejte ni~ brezglutenskih ‘it in stro~nic, nato testirajte vsako posebej. Pripravite si denimo ajdo in naslednjih 72 ur opazujte reakcije; v tem ~asu ne jejte nobenih drugih brezglutenskih ‘ivil

Foto splet

volj vitamina B, {e posebno B1 ali tiamina, B9 ali folne kisline in B12 ali kobalamina.

dr. Barbara Wahls

in stro~nic. ^e reakcij ni, ajdo lahko u‘ivate; reakcijo zaznate po rahlem poslab{anju stanja. Izbolj{ave se najprej opazijo na pove~anju energije in bolj{em razpolo‘enju, kar se navadno zgodi v prvem mesecu. ^e se ne, se odrecite {e ostalim ‘itom in stro~nicam ter poskusite s paleolitskim prehranjevanjem. Wahlsova namesto sladkorja priporo~a agavin sirup, liste stevije, javorjev sirup in med, a v majhnih koli~inah, da vam ne zve~ajo sladkorja v krvi. Meso naj bo od ‘ivali iz ekolo{ke reje, enkrat tedensko svetuje drobovino, kot so jetra, jezik, srce, ter hladnomorske ribe, ki so bogate z ma{~obnimi kislinami omega3. Morske alge naj bi jedli vsaj enkrat tedensko ve~krat. Priporo~ljivo je u‘ivanje pivskega kvasa. Izogibati se je treba konzervansom in E-jem.

Foto splet

TEMELJ JE ZELENJAVA Dr. Wahlsova pred spremembo prehrane in po njej.

Dr. Wahlsova svetuje, da dnevno zau‘ijemo devet skodelic (tri kro‘nike) zelenjave. Mera je za tri skodelice surove

-

JUNIJ

13 -

Misteriji 27


KI DVIGA IZ VOZI ~ KA

zelenjave, to je okoli sedem decilitrov, ki jo skuhate ali podu{ite. Zelenjava naj bo po mo‘nosti surova ali du{ena, da ohrani ~im ve~ hranljivih snovi. ^e je le mogo~e, naj bi jedli biolo{ko pridelano hrano, {e najbolje, da si jo pridelamo sami. Pri kuhanju in cvrtju uporabljamo ‘ivalske ma{~obe, kot so mast, ghi ali pre~i{~eno maslo in kokosovo olje. Rastlinska olja uporabljamo hladna. Zelo priporo~a laneno, konopljino in ribje olje, ker so bogata z ma{~obnimi

9 SKODELIC ZELENJAVE NA DAN Po dieti dr. Wahlsove naj bi dnevno zau‘ili devet skodelic zelenjave. Temnozelena zelenjava ali kapusnice (tri skodelice): ohrovt, listi repe, zeleno zelje, rde~e zelje, kitajsko zelje, brokoli, cveta~a, brsti~ni ohrovt, redkev, repa, blitva, vse zelene solate, listi pese, {pina~a, pesa. Rde~a zelenjava in sadje (ena skodelica): paradi‘nik, rde~a paprika, lubenica, jagode, maline, ribez, rde~a pesa. Modra ali ~rna zelenjava in sadje (ena skodelica): moder krompir, temno in rde~e grozdje, borovnice, granatno jabolko, rde~a pesa, murva, bezgove jagode, aronija, robidnice, slive. Rumena ali oran‘na zelenjava in sadje (ena skodelica): korenje, bu~e, breskve, pomaran~e, rumena pesa, melona, ananas, rumena paprika, sladek krompir. Ostala zelenjava in sadje (tri skodelice): ~esen, ~ebula, {alotka, por, drobnjak, gobe (zlasti {ampinjoni in bukov ostrigar), jaj~evec, paprike, arti~oke, avokado, koroma~, pastinak, belu{i, stro~ji fi‘ol, grah, bu~ke. Ne gre seveda pozabiti na na{o avtohtono zelenjavo in sadje ter na divjo hrano, kot so divji por, koprive, regrat, ~ema‘, {parglji.

28 - JUNIJ 13 -

IZKU[NJA SLOVENKE Tudi v Sloveniji so ljudje, ki so ‘e uspe{no preizkusili dieto dr. Wahlsove. Barbari Len~ek Klepa~ iz Predloke so zdravniki decembra 2011 postavili diagnozo multipla skleroza, recidivnoremitentna oblika. Imela je sre~o, da je zelo kmalu na spletu zasledila predavanje dr. Wahlsove. Takoj je naro~ila njeno knjigo Minding My Mitochondria. Spremenila je prehrano in po vsega treh tednih se ji je povrnila energija, veselje do ‘ivljenja in dela, depresija je izginila, njena hoja je postala uravnote‘ena in gotova. Klepa~eva pravi, da je za izbolj{anje stanja pomembno tudi razstrupljanje telesa in odstranjevanje te‘kih kovin iz telesa. To storite tako, da zamenjate amalgamske plombe z belimi zalivkami, telo pa o~istite s pitjem glinene vode ter z algami klorela ali spirulina, ki nase ve‘eta te‘ke kovine, v pomo~ so lahko tudi glinene kopeli in obkladki. Ker pa glina ve‘e nase tudi zdravila, se je treba prej posvetovati z zdravnikom. Poleg prehrane je bistvena tudi vsakodnevna meditacija, pre‘ivljanje prostega ~asa na sve‘em zraku oziroma na son~ni svetlobi ter posve~anje temu, kar vas osre~uje. kislinami omega-3. Wahlsova je prepri~ana, da vse, kar potrebujejo na{i mo‘gani in na{e telo, lahko dobimo s hrano. Dopolnila nimajo nikoli takega u~inka kot hrana.

Knjiga opisuje paleolitsko prehranjevanje, ki ga priporo~a tudi dr. Wahlsova (knjigo poi{~ite na www.misteriji.si).

Foto T. Svete

H RANA ,

Svetuje naravno fermentirano hrano, kot je kislo zelje, saj vsebuje naravne probiotike. Priporo~a uporabo za~imb, seveda ekolo{kih. Ekolo{ka jajca so priporo~ljiva, ~eprav ima beljak beljakovine, ki obolelim za avtoimunskimi boleznimi ne odgovarja. Na za~etku ga ~rtajte z jedilnika, nato ga postopno uvajajte nazaj. ^e vam ne dela te‘av, ga lahko u‘ivate. Zelo priporo~a vsakodnevno u‘ivanje kostne juhe, ker vsebuje ve~ kalcija kot mleko in blagodejno vpliva na ~revesje. Dovoljuje zmerno pitje kave, dvakrat na dan, prav tako zmerno pitje vina in piva. Ljudje z alergijo na kvas pa naj bi se alkohola izogibali. ^okolada mora biti organsko-veganska, brez glutena in mleka. Dr. Wahlsova tak{no prehranjevanje priporo~a tudi za druge avtoimunske bolezni, za ljudi z visokim krvnim tlakom in sladkorno boleznijo, pa tudi zdravim, saj izbolj{uje in varuje zdravje ‘il in srca. C. Z.

D


INFORMIRANA VODA

Berlinski In{titut za elektrofotoniko: steklenica ima signifikanten vpliv na kakovost vode

Voda se izbolj{a hipoma V

prej{njih Misterijih smo vam predstavili informirano steklenico Glass, ki izni~uje {kodljive informacije od zdravil in druge kemije v vodi, ki jo pijemo. Steklenica z uradnim imenom i91422 Sport, Informed Water Bottle, ki je narejena v 0,65 litrski izvedbi, ima certifikat berlinskega In{tituta za elektrofotoniko. Tokrat objavljamo izsledke raziskav tega in{tituta glede u~inkovitosti njenega delovanja. Steklenica je avtorsko delo celjskega izumitelja Vilija Poznika. Za in{titut sta raziskavo opravila njegov direktor, ruski fizik Wadim Saidow, ter prof. dr. Peter Bukovec kot zunanji znanstveni sodelavec in osnovatelj slovenskega In{tituta za trajnostni razvoj. Raziskavo sta naredila s tehnologijo GDV oziroma Kirlianovo kamero, merila pa sta vpliv informirane steklenice na energijsko stanje vode in nato {e vpliv te vode na stanje ljudi. Testna voda je bila neopore~na pitna voda iz vodovoda, tako iz Slovenije (iz Logatca) kot iz Nem~ije (iz Berlina), in mineralna voda. Testiranje vpliva na biopolje je bilo narejeno v dvojno slepem poskusu, kar pomeni, da je ena skupina ljudi pila vodo iz informirane steklenice, druga pa iz neinformirane (placebo), pri ~emer prostovoljci niso vedeli, iz katere steklenice je voda, ki jo pijejo.

Pri ljudeh, ki pijejo vodo iz informirane steklenice, se pomembno pove~a njihovo biopolje. kul vode se zdru‘ujejo in razdru‘ujejo. ^e so grozdi preveliki, jih mora telo najprej razbiti na manj{e dele, da jih lahko uporabi. Za to potrebuje dodatno energijo; ~lovek to navadno pla~a z utrujenostjo, zaspanostjo, saj telo porablja mo~, da se ukvarja s prebavo vode; gre za podobno utrujenost kot po preobilnem obroku hrane, pravi prof. dr. Peter Bukovec. Raziskovalca sta s Kirlianovo kamero merila informirano vodo v razli~nih ~asovnih odmikih. Ob~utljiva kamera je zaznala, da se sprememba vode zgodi hipoma, ko pride v steklenico. Najve~ja razlika v prestrukturiranju molekul vode pa je zaznana po treh urah. Razlika se potem ne pove~uje, ampak ostane na dose‘eni ravni.

VPLIV NA LJUDI Preizkuse sta naredila na dvajsetih ljudeh; sodelovalo je enajst ‘ensk, starih od 12 do 58 let, in devet mo{kih, starih od 14 do 73 let. Deset jih je sodelovalo v raziskavi v Sloveniji, deset pa v Nem~iji. Testiranje je potekalo leto{njega februarja in marca. Vsakemu preiskovancu sta raziskovalca pred testom izmerila biopolje, nato je pil vodo – bodisi placebo ali pa informirano vodo, tako da ni vedel, katero vodo je pil. Nato sta merila avre ljudi pol ure in eno uro po pitju vode. Izsledki so potrdili, da se pri ljudeh, ki pijejo informirano vodo, pomembno pove~a njihovo biopolje. Voda, ki jo ~lovek pije potem, ko je bila v informirani steklenici ve~ kot tri ure, ima {e posebno

VPLIV NA VODO Prof. dr. Peter Bukovec z informirano steklenico. Merjenje u~inkovitosti njenega delovanja na vodo in stanje ljudi je potekalo s Kirlianovo kamero.

Foto T. Svete

Po izsledkih raziskav ima steklenica signifikanten vpliv na kakovost vode, ki je v njej, saj se ji je izbolj{alo njeno energijsko stanje. Njene molekule se zaradi vpliva steklenice prestrukturirajo, zmanj{ajo se grozdi molekul vode, kar pomeni, da la‘je prodrejo skozi membrano v celico. Voda je dinami~na, grozdi mole-

-

JUNIJ

13 -

Misteriji 29


V ODA

SE IZBOLJ { A HIPOMA

dober vpliv nanj; zmanj{a se stopnja stresa, ~lovek ima ve~ energije in je bolj uravnove{en. Zaklju~ek raziskovalcev je potrdil za~etno hipotezo: informirano steklenico je zelo priporo~ljivo uporabljati v vsakdanjem ‘ivljenju za dvig kakovosti svojega zdravja.

SPOMIN VODE Delovanje informirane steklenice temelji na u~inku spomina vode. Dokazano je, da si voda »zapomni« in vpija vse vplive iz okolja. ^e se kregate, bo to voda, ki jo imate na mizi, sprejela vase. Slabe informacije jo poslab{ajo, dobre izbolj{ajo. Mojster kod Vili Poznik je v steklenico zakodiral na stotine informacij v obliki {tevil. Ko je voda izpostavljena tem kodam, se navzame teh informacij. Ko taka voda pride v telo, vpliva tudi na vodo, ki je ‘e v telesu, torej kri, urin, mo‘gansko teko~ino in druge teko~ine v telesu. Zakaj je to tako pomembno? Ker je kar dve tretjini ~love{kega telesa iz vo-

30 - JUNIJ 13 -

de, tudi mo‘gani plavajo v vodi. Kakovostnej{a voda torej pomeni kakovostnej{e ‘ivljenje. Telo je zaradi kakovosti vode dejansko bolj{e, bolje delujejo njegovi sistemi in funkcije. Vse te informacije pa delujejo tudi ‘e na informacijsko polje ~loveka kot zdravilo, ki mu telo vra~a v dobro kondicijo.

POSEBNOSTI RAZISKAVE Pri raziskavi je bil vpliv placeba za pol manj{i kot pri informirani vodi. In v prostorih v Sloveniji, kjer so ljudje pili vodovodno vodo oziroma od koder je bila ta odvzeta, uporabljajo napravo za ~i{~enje vode Hydronic, katere avtor je tudi celjski izumitelj Vili Poznik. To pomeni, da je informirana steklenica ‘e sicer dobro vodo {e dodatno izdatno izbolj{ala. V raziskavi so, tako kot v protokolu testiranja u~inkovanja zdravil v farmaciji, proizvod najprej testirali na zdravih ljudeh. V procesu registracije zdravil so najprej predklini~ni testi (toksi~nost na mi{ih), na koncu pa so klini~ni testi izvedeni naprej na zdravih ljudeh – prostovoljcih in {ele potem na bolnih. Najprej na zdravih preizkusijo vse u~inke. In ~e je v redu, teste opravijo {e na bolnikih, razlaga prof. dr. Peter Bukovec. Torej je korektno, da smo pri informirani steklenici najprej merili zdrave, bi bilo pa v prihodnosti smiselno narediti tudi preizkuse z bolniki, pristavlja sogovornik. Pri testiranju bolnikov bi se lahko pokazali {e bolj{i rezultati, a verjetno ne takoj. Nanje bi namre~ informirana voda lahko delovala kot zdravilo in bi se verjetno najprej zgodilo to, kar je pogosto pri terapijah, namre~ da se jim stanje sprva poslab{a, ker se telo praviloma tako odzove na terapijo. Samozdravilne mo~i telesa se prebudijo in ta aktivacija telesnega obrambnega sistema ~lovek na za~etku ~uti kot utrujenost, saj telo porabi vse mo~i za zagon lastnega imunskega sistema. Direktor berlinskega in{tituta Wadim Saidow je o rezultatih testiranja obvestil tudi prof. Konstantina Korotkova, pro-

O@IVITEV VODE Avtor informirane steklenice Vili Poznik je povedal, da steklenica s svojimi informacijami vodo o‘ivi, jo naredi tak{no, kot bi jo zajeli pri izviru, saj je voda, ki prite~e iz vodovodne pipe, »mrtva«. V informirani vodi pa se pove~a emisija fotonov, delcev svetlobe, lai~no re~eno je voda bolj ‘iva oziroma bolj ‘ari. Informirana steklenica iz vode ne odstrani te‘kih kovin, pa tudi ne deluje na mikrobiolo{ko floro v vodi, ~e je ta opore~na za pitje. Za to proizvajalec steklenic, angle{ko podjetje i91422 iz Londona, na~rtuje uporabo mikrobiolo{kega filtra kot dodatka steklenici, ki bo vodo tudi mikrobiolo{ko o~istil. fesorja fizike na tehni~ni univerzi v Sankt Peterburgu in glavnega konstruktorja Kirlianove kamere, katere osnova je nizkoenergijska plazma.

UPORABA Vsaka informirana steklenica ima oran‘ne in bele obro~ke in zama{ek; v eno barvo je »oble~ena«, druga pa ji je dodana, da jo lahko glede na svoj okus, pa seveda na vpliv barv na vas – glede na barvno terapijo, zamenjate. Ko je voda izpostavljena son~ni svetlobi, vsrkava vibracije dolo~ene barve, ki jo obdaja. Steklenica ni primerna za uporabo v pomivalnem stroju, saj lahko po{koduje kodo, ki je na zunanji strani steklenice. Z informirano vodo lahko seveda zalivate tudi ro‘e, jo dajete piti doma~im ‘ivalim in drugo. »Moramo pa biti realni; samo kakovostna voda, ki jo pijemo, v na{em ‘ivljenju ne bo naredila ~ude‘a, sre~a je bolj zapletena stvar. Sre~o mora{ narediti sam, niti zdravnik niti voda te ne moreta osre~iti. Je pa to dobra pomo~ pri ohranjanju zdravja, ~e pije{ kakovostno vodo; ‘e to je veliko,« zaklju~uje prof. dr. Peter Bukovec. Tatjana Svete

D


TTOUCH METODA

TTouch spro{~a, zve~uje krvni obtok, zmanj{uje pritiske in pove~uje telesno zavedanje

Dotik za ljudi in ‘ivali K

Kaj je bistvo Tellington TTouch metode? Njen temelj je zavest, osnova je dotik. Gre za posebno obliko dela na telesu, ki spodbuja stopnje sprostitve, zve~uje krvni obtok, zmanj{a pritiske ter pove~uje telesno zavedanje pri ljudeh in ‘ivalih. T pomeni Tellington, Touch pomeni dotik. Tehnika TTouch temelji na kro‘nih gibih prstov in dlani na predelih celega telesa. Njen namen je spodbuditi celi~ne funkcije in celi~no inteligenco; lahko bi rekli, da tako »pri‘iga elektri~ne lu~ke v organizmu«. Kako deluje dotik po tej metodi? Prvi~, deluje na inteligenco in spomin celice. V telesu imamo na milijone celic in vsaka ve, kaj je njena naloga in kako jo mora izvajati. Drugi~, hkrati deluje na levo in desno stran

Metoda TTouch spodbuja celi~ne funkcije in celi~no inteligenco. mo‘ganov, kar pomeni, da se ~lovek tako umiri, da je ‘e na meji meditacije; hkrati lahko razmi{lja, se u~i, sodeluje z drugimi in je ustvarjalen. Tretji~, ker ta metoda u~i spo{tovanje do vseh ‘ivih bitij, so~loveka in ‘ivali, to pomeni, da nikomur ne more{ {kodovati, ker k vsakomur pristopi{ s pozitivno mislijo, ki u~inkuje na pozitiven u~inek zdravljenja, spro{~anja. Metoda ni bioenergijska, a ima dotik u~inek na fizi~no telo: zni‘a krvni tlak, pulz, umiri dihanje in drugo. Bistvo metode TTouch je pozitivno razmi{ljanje, vizualizacija tistega, kar si ‘eli{, in potem sledenje temu. Kaj je magi~ni krog? To je ena izmed kro‘nih tehnik metode

TTouch. Njihova osnova je kro‘ni vzorec dotika, ki ga izvajamo na telesu. Prsti ali dlan dejansko ne‘no premikajo ko‘o za krog in ~etrt v smeri urnega kazalca. Tehnika ni ~asovno dolo~ena. Ko jo potrebujete, je dovolj narediti nekaj magi~nih krogov in celicam boste pomagali k delovanju in telesu k samopomo~i. Lahko ga naredite kjer koli na telesu, denimo tam, kjer je bole~ina ali oteklina. Kako ga izvajamo? Magi~ni krog je dotik; s prsti naredite krog in ~etrt, pri tem pa dihate zavestno in umirjeno ter ne zadr‘ujete diha. S tem ne delujete na mi{ice kot pri masa‘i, temve~ rahlo na ko‘o. Tako va{ dotik spodbudi delovanje vseh celic po vsem telesu: ‘iv~nih, ko‘nih, mi{i~nih, kostnih … Izvajate ga lahko na sebi, drugih, ‘ivalih. Delate ga s prsti, konicami ali ~lenki prstov ali s celo dlanjo oziroma roko, kar osebi, ki se je dotikate, prina{a {e posebno toplino, za{~ito, dviguje samozavest in ve~krat deluje kot objem. Mnogo ljudi, ki niso vajeni dotikov in se jih nehote bojijo, zopet spoznajo njegovo blagodejnost in mo~.

Foto T. Svete

o je pri{la na intervju, mi je pokazala sve‘o modrico na desni roki. Malo prej se je namre~ spotaknila in se ujela na desno roko. Trikrat je po modrici naredila magi~ni krog po metodi Tellington TTouch. Med pogovorom sem na to pozabila, na koncu pa me je znova spomnila na svojo modrico – bila je ‘e skoraj povsem zbledela. »Ta metoda je tako u~inkovita zato, ker prek dotika deluje neposredno na celice, uporabite pa jo lahko tako na sebi in bli‘njih kot na va{ih {tirino‘nih ljubljen~kih,« je povedala Darja @nidar{i~* z Ran~a Kaja in Grom iz Razgorja pri Vojniku, ki vodi delavnice po metodi TTouch. Avtorica te metode je terapevtka za ‘ivali Linda Tellington-Jones, Ameri~anka, ki je svoje znanje v pol stoletja prenesla nad sto milijonom slu{ateljem njenih delavnic po vseh celinah sveta.

Darja @nidar{i~

Ali po ko‘i ~loveka ali ‘ivali drsimo? Ne, ko‘o le premikamo, kot da bi s prsti plesali. Magi~ni krogec lahko delamo tudi na prstu, nohtu ali laseh, kar je lahko zelo prijetno. Naredimo krog in ~etrt in se nato premaknemo na drugo mesto, polzimo in sebe, so~loveka ali ‘ival s tem umirjamo. Naredimo ga lahko na ustnicah, dlesnah, zobeh, na podro~ju o~i. Ali pa na ko‘i obraza, tako da po krogu in ~etrt naredimo {e poteg navzgor po obrazu in ga tako masiramo, prekrvimo in spodbudimo celice. Magi~ni krog lahko na-

-

JUNIJ

13 -

Misteriji 31


DOTIK

ZA LJUDI IN

‘ IVALI

redimo ob glavobolu ali migreni, po celi glavi ali le na bole~em delu.

TEHNIKA SR^NI OBJEM Polo‘ite si roki na srce, drugo na drugo, in naredite z njima krog in ~etrt ter v tem ~asu vdihnete in izdihnete. To naredite, ko vam je hudo, ko vam je tesno ali vas pe~e pri srcu, v trenutku, ko bi pobegnili s tega sveta, ko ste zelo ‘alostni in podobno. Ta dotik vas bo pomiril, vam dal novih mo~i ter odprl vrata naprej v ‘ivljenje.

Je bila blagodejnost u~inka magi~nega kroga raziskana? Da, nem{ki znanstvenik dr. Fritz-Albert Popp, ki preu~uje fotone oziroma svetlobo v celicah, je ugotovil, da ima vsaka celica neko koli~ino svetlobe. ^e je ima preve~, je preve~ dejavna in razdra‘ena, ~e je ima premalo, slabo ‘ari in uga{a, ker jo nekaj onemogo~a in jo primora, da pe{a in umira. Ugotovil je {e, da vsak dotik blagodejno deluje na celice in pove~a njihovo delovanje in svetlobo. Dotik TTouch pa jih vzpodbudi, da spet za~no delati na polno. S tem zmanj{amo {kodo v po{kodovanih celicah, hkrati se za~ne po{kodovani predel obnavljati. Vsekakor je dotik TTouch dober spremljevalec vseh klasi~nih oblik zdravljenja. Dr. Popp je {e odkril lastnost celic, da si medsebojno »pomagajo«; ko se ena okrepi in postane bolj dejavna, spodbuja k temu {e druge.

Kako? ^e imate denimo previsok ali prenizek krvni tlak, naredite na svojih u{esih magi~ni krog, in sicer krog in ~etrt ter poteg navzgor, ali pa s prsti po u{esih samo polzite – vle~ete navzgor. Notranji del u{esa je povezan s telesno peristaltiko, prebavo in presnovo, z obdelovanjem zunanjega dela u{esa pa telesu dvignete

Misteriji v `ivo TELLINGTON TTOUCH – delavnica Darje @nidar{i~ v petek 27. septembra: vloga celic, srca in mo‘ganov v na{em ‘ivljenju ter osnovne do‘ivljajske izku{nje TTouch metode. Info: 041/677 089, www.misteriji.si

32 - JUNIJ 13 -

Foto T. Svete

Po tej metodi lahko nudimo celo prvo pomo~? Da. To u~im na seminarju – kako ponesre~encu nudimo prvo pomo~, pa tudi kako pomagamo sebi pri hudi bole~ini, predinfarktnem stanju, hudi krvavitvi in podobno.

Darja @nidar{i~ med izvajanjem tehnike magi~nega kroga.

odpornost, na primer, ~e se vas loteva prehlad. Pri nihanju krvnega tlaka ali krvnega sladkorja vsak dan posvetite nekaj dotikov u{esom. S tem si boste pomagali k stabilizaciji krvnega tlaka in sladkorja v krvi. Dotike delajmo raje sede, ker nam lahko tlak zaradi ne‘nih in po~asnih dotikov hitro pade ter se nam lahko zvrti

v glavi. Kajti na u{esih je, tako kot na dlaneh in podplatih, ogromno akupunkturnih to~k, ki povezujejo vse telo, zato z masa‘o delujemo tudi na tisti del, ki uravnava visok krvni tlak, raven krvnega sladkorja in drugo. Tako denimo nekomu v predinfarktnem stanju obdelamo cela u{esa, saj je infarkt vedno splet ve~ dejavnikov in ne vemo, kaj ga utegne pri nekom povzro~iti. Z delom na u{esih najbolje pomagamo tudi ~loveku, ki le‘i nezavesten na cesti in si ga ne upamo premikati oziroma ne vemo, kako mu lai~no pomagati do prihoda zdravnika. Njegove celice nam bodo hvale‘ne za tovrstno pomo~, saj »vedo«, kaj morajo narediti in ne ~akajo samo ukazov iz mo‘ganov. Metode TTouch pa seveda ne smemo zamenjati za zdravnika, temve~ jo vzamemo kot realno dejstvo, da smo sami sebi najbolj{i prijatelj in pomo~nik ter da z njo lahko zdravljenje izbolj{amo, pospe{imo in predvsem prepre~ujemo bolezen. Po~asi, a vztrajno prihaja v zavest ljudi, da je zdravnik tisti, ki nas usmerja ter s svojim znanjem pomaga, vendar pa moramo zase in za svoje zdravje nekaj narediti tudi sami. In predvsem si zaupati in verjeti vase in v svoja ob~utja. Filozofija metode Tellington TTouch u~i prav to ter nam v tem hitrem tempu ‘ivljenja pomaga la‘je razumeti sebe, svoje telo, svojo intuicijo ter obnoviti ob~utek, kako ~utiti in sli{ati svoje telo. Tatjana Svete *041/639 822, www.ranckajaingrom.com

D


SAMOZDRAVLJENJE

Jutranja telovadba je na~in varovanja zdravja in pomlajanja

Bi ‘eleli biti zraven? T

iso~ dvesto Slovenk in Slovencev vsako jutro telovadi javno. V petdesetih skupinah. Po parkih. Ob morju. Ob jezeru. Ob reki. V sredi{~u mesta. V Ljubljani, Piranu, Izoli, Luciji, Kopru, Radencih, Murski Soboti, Kranju, Novi Gorici in {e kje. To mno‘ico ljudi, ki nara{~a iz dneva v dan, je za jutranje po~etje navdu{il en sam ~lovek: ruski zdravnik Nikolay Grishin*. O njegovi za~etni pobudi [ola zdravja smo prvi~ pisali ‘e pred leti. Sedaj pa se zamisel razra{~a in se {iri iz kraja v kraj. Bi bili radi zraven? »Z vajami damo svojemu telesu vsakodnevno pozornost, kar pomeni, da postane{ sam svojemu telesu gospodar, kar je osnova zdravja,« pravi ruski zdravnik, ki ‘ivi v Ljubljani. Po njegovi statistiki se jutranje telovadbe razumljivo najve~ udele‘ujejo starostniki, saj imajo mladi zjutraj slu‘bene in dru‘inske obveznosti.

METODA TISO^ GIBOV

nejo povsem druga~ni ljudje, predvsem pa bolj gibljivi, razlaga Nikolay Grishin. »Katera zdravstvena ustanova jih bo sicer zdravila vsak dan? Nobena. Zato morajo poskrbeti tudi sami zase,« pravi. In nadaljuje: »Moje stali{~e kot zdravnika je, ~e ho~e{ ljudem pomagati, jih nau~i, kako naj varujejo svoje zdravje in kako naj si pomagajo ob zdravstvenih te‘avah sami.«

V SKUPINI JE LA@JE Svojim »so{olcem«, kot jih imenuje, na za~etku ponudi metodo tiso~ gibov, kasneje s sodelavci tudi razna predavanja in prakti~ne seminarje o metodah samopomo~i, tehnikah za zmanj{anje bole~in za razne dele telesa … Vaje, ki jih delajo na prostem, vsako

DR. NIKOLAY GRISHIN Navdu{enec in zdravnik Nikolay Grishin, ki Sloveniji ‘ivi in dela od leta 2002, v svoji ordinaciji Orhideja v Ljubljani opravlja manualno terapijo, kraniosakralno in visceralno terapijo. Ruski zdravnik nevrolog in manualni terapevt je kon~al voja{ko medicinsko fakulteto v sibirskem Tomsku in delal kot voja{ki zdravnik v Belorusiji in v Nem~iji. Iz voja{kih izku{enj pozna strategijo: obstajata cilj, kamor moramo priti, in taktika, kako ga bomo dosegli. »Brez cilja ni kakovostnega ‘ivljenja,« pravi. S to strategijo in svojimi knjigami ozave{~a ljudi in jih u~i, da je zdravje predvsem v njihovih rokah. Prepre~evanje bolezni je tako temelj [ole zdravja. jutro ob pol osmih poleti in ob osmih pozimi, razen ob nedeljah in praznikih, so opisane in ponazorjene tudi v knjigi Metoda – 1000 gibov in jih torej lahko izvajate tudi doma. In kak{na je razlika, ~e vaje ~lovek dela sam doma ali pa v skupini?

Foto Ubald Trnkoczy

Udele‘enci jutranje telovadbe so stari tudi ve~ kot osemdeset let, a zaradi rednega jutranjega samozdravljenja posta-

Z vajami damo svojemu telesu vsakodnevno pozornost, kar pomeni, da postane{ sam svojemu telesu gospodar.

Vajo 1000 gibov, s katero v pol ure odli~no razgibamo sklepe, vsakodnevno izvajajo v skupinah zjutraj po vsej Sloveniji.

-

JUNIJ

13 -

Misteriji 33


BITI ZRAVEN ?

»Poskusite. Doma je veliko te‘je, saj imate vedno kak{en izgovor, poleg tega imate zraven kav~ in hladilnik …,« slikovito ponazori. »Ko gre{ v skupino, si ‘e motiviran, ker si za to potreboval pogum, si ‘e dejaven in usmerja{ svojo energijo v nek cilj. In ko nekaj minut hodi{ do mesta, kjer so vaje, ‘e prezra~uje{ plju~a. Hkrati so vaje tako skrbno izbrane, da z njimi deluje{ na vse dele telesa in jih varuje{. Ne pozabimo {e na pozitiven u~inek dru‘enja,« niza. Skupine, ki delajo vaje ob morju ali rekah, lahko tam {e namakajo noge v hladni vodi, to pomeni {e hidroregulacijo, in ko hodijo bosi, hkrati izvajajo masa‘o nog. Zadnja to~ka, dru‘enje na kavi, pa je pika na i, pravi zavzeti zdravnik. Zakaj pa je prav jutranja telovadba tako pomembna? »Ker izbolj{uje ~lovekovo telesno in psihi~no stanje. Zaradi bolj{e gibljivosti telesa se zmanj{uje telesna te‘a, tudi druge te‘ave jenjajo ali celo izginejo. Zaradi gibanja v naravi in prijetnega dru‘enja v skupini se izbolj{a psihi~no stanje ter zmanj{uje ob~utek osamljenosti, socialne izklju~enosti in potrtosti,« pravi sobesednik. Vaje so brezpla~ne, edino, kar v dru{tvu ‘elijo, je, da se v dru{tvo v~lanite in podprete njihove dejavnosti s pla~ilom letne ~lanarine dvajsetih evrov.

SOBE ZDRAVJA V [OLAH In kako je pri{el na zamisel o tako mno‘i~nem delovanju? Kot zdravnik je doumel, da pisanje receptov ni re{itev za izbolj{anje zdravja ~loveka, da se ljudje premalo gibajo, nezdravo prehranjujejo in imajo slabe ‘ivljenjske navade. Ve~ let je razmi{ljal, kako bi pomagal

BI TELOVADILI TUDI VI? Dru{tvo [ola zdravja si prizadeva jutranjo telovadbo pripeljati prav v vsak kraj po Sloveniji. Kdor bi hotel ustanoviti skupino v svojem kraju, naj pokli~e predsednico dru{tva Zdenko Katki~: 040/397 277; telovadba7.30@gmail.com.

34 - JUNIJ 13 -

KNJIGE DR. NIKOLAYA GRISHINA Vsak trenutek je lahko nov za~etek – 100 korakov do zdravja (zemljevid zdravja – igra): To je individualni motivacijsko-terapevtski priro~nik za vsak dan. Namenjen je preprostemu ~loveku brez strokovnih predznanj, ki pa potrebuje ~im bolj kakovostne informacije, da lahko odgovorno skrbi za svoje zdravje in se pravo~asno odzove na morebitne zdravstvene te‘ave. Za bralce je pripravil kar nekaj doma~ih nalog, sami pa boste sproti ocenjevali svoje rezultate, na~rtovali svoje ‘ivljenje in ‘eli sadove zdravja. Knjigi je prilo‘ena igra 100 korakov do zdravja. Metoda 1000 gibov: Vaja 1000 gibov je primerna za vse, saj v pol ure odli~no razgibamo ve~ino sklepov. Imenuje jo tudi sklepna telovadba. Vsakodnevno jo izvajajo v skupinah zjutraj po vsej Sloveniji. Preproste stvari so zmeraj blizu: V knjigi nas avtor pou~i o prehrani, napakah v prehrani, pravilih prehranjevanja, zdravljenju prebavil, pomo~i prebavilom, pa tudi, kako ugotovimo, ali je na{e telo zakisano. Statika telesa: V knjigi izvemo o fiziki in statiki telesa ter (ne)pravilni dr‘i telesa; Grishin predstavlja tudi trinajst najbolj{ih vaj za izbolj{anje statike telesa. Temeljne metode samopomo~i: V tej knjigi se seznanimo z razli~nimi metodami samopomo~i, med drugim, kako si lahko pomagamo s prsti, kako se razstrupimo, previbriramo limfne kanale, sprostimo trebu{no prepono, pa o samomasa‘i, masa‘i stopal, refleksnih conah stopal, dlani (po terapiji su jok), u{es in mnogem drugem. Foto T. Svete

B I ‘ELELI

(Vse knjige najdete na www.misteriji.si.) preprostemu ~loveku. »Imamo avto{ole, glasbene {ole, likovne {ole, razne strokovne {ole. Nimamo pa {ole za osnovno izobra‘evanje o zdravju,« je razmi{ljal. Zato je leta 2006 organiziral prvo skupino [ole zdravja. V Celju. Glavna zamisel te {ole je organizirano delovanje posameznikov od rojstva do smrti. »V sodobni dru‘bi ni splo{nega izobra‘evalnega sistema, ki bi ~loveka pou~il o njegovem zdravju in metodah samopomo~i ‘e v mladosti, ni sistemati~nega pridobivanja znanja za navadnega smrtnika.« Zato je ustanovil program [ole zdravja v Sloveniji, kjer bi med drugim imeli v {olah razrede ali sobe zdravja, kjer bi otroci spoznavali

fiziologijo in anatomijo ~loveka ter naravne pripomo~ke za zdravje, spoznavali bi tudi likovno, glasbeno, barvno terapijo in drugo. »@e zdaj bi morali imeti pouk o zdravju v vrtcih in {olah, kjer bi otroke preprosto pou~ili o temeljnih metodah samopomo~i. Zaradi premajhne medicinske izobra‘enosti in velikanske obolelosti ljudi bi morali s tem za~eti takoj,« je odlo~en. Pri pogledu na ~loveka pa je nujno sodelovanje uradne in komplementarne medicine, ne pa njuno nasprotovanje, {e pristavlja. C. Z. * 031/742 672, gnikolay@siol.net

D


NOVA DRU@BA

Vsiljena, umetna vrednota, ki je ne priznava nobeno drugo naravno bitje

Na denar smo obsojeni? ni~ni temelj in stik s svojim duhovnim bistvom ter izvorom, iz katerega izvirajo vse na{e mo~i.

EVRSKI BANKOVEC – ZADOL@NICA Denar, nad katerim bdi centralna banka, je druga~en od tistega, ki ga tiska suverena dr‘ava sama v koli~inah, kakr{ne potrebuje. Centralna banka denar le posoja, zato je vsak evrski bankovec zadol‘nica; zanj je treba pla~ati obresti. To pri denarju suverene dr‘ave ne velja; denar vlada natisne sama in slu‘i dr‘avljanom in ne ban~nim elitam, ki dr‘ijo v rokah niti finan~nega sistema. Denar je sredstvo, v katerem se akumulira vrednost ustvarjenih dobrin in izvedenih storitev. V neeti~ni dru‘bi, kakr{na je kapitalizem, se veliko denarja »ustvarja« s {pekulacijami, preprodajo, borznimi operacijami in nepo{tenimi dejanji, brez resni~nega vlo‘ka torej. To na ves denar me~e slabo lu~ in ustvarja nezaupanje, ki se prej ali slej poka‘e v nestabilnosti finan~nega sistema. Najhuje pri vsem pa je, da upravljanje tako ustvarjenega skupnega premo‘enja prevzame centralna banka, administrativno telo, na katerega dr‘ave in dr‘avljani nimajo nobenega vpliva. Skupno premo‘enje je tako v rokah elit, ki navzven ka‘ejo lep obraz, v ozadju pa nenehno prikrito ropajo in pretakajo denar od revnih k bogatim. Foto Renato Dibel~ar

D

anes ves svet priznava enega Na{o odvisnost od skupnega »boga«: denar. To je umetna vrednota, ki daje smi- denarja izkori{~ajo tisti, ki sel ‘ivljenju marsikoga med nami. dr‘ijo njegove niti. Nih~e nas, ko odra{~amo, ne vpra{a, ali bi denar uporabljali ali ne. Je del tradi- najve~krat v obliki vojn. Skoraj vsi negacije in ho~e{ no~e{ smo obsojeni nanj. tivni pojavi v dru‘bi se opirajo na denar; A obstajajo tudi bolj{e mo‘nosti. Te in ko ga bomo ukinili, bodo izkori{~anje, {e mnogo ve~ o viziji razvoja Slovenije nasilje, terorizem, kriminal, pohlep, kov kriznih ~asih je zapisano v najnovej{i rupcija, zavist, nezdrava tekmovalnost knjigi Slovenska pot v prihodnost (ARA in {e kaj izgubili glavno oporo. Posledice zalo‘ba), iz katere povzemamo ta ~lanek. zasu‘njenosti z denarjem so resni~no Denar je vsiljena, umetna vrednota, neprijetne: ~lovek je razvrednoten, njeki je nobeno drugo naravno bitje ne pri- govo dostojanstvo je poteptano, njegov znava. Za nikogar drugega pridobivanje notranji mir uni~en. Najhuje pa je, da je denarja tudi ne predstavlja glavnega denar odlo~ilno pripomogel k preusmotiva delovanja. Ne zavedamo se, da merjanju pozornosti od resni~no posmo od denarja bolestno odvisni; brez membnega – ~love~nosti, plemenitosti, njega se po~utimo izgubljeni, obsojeni po{tenosti, sodelovanja in miru – k mana rev{~ino in stisko. Prav tako se ne za- terialnosti, k o~aranosti z zunanjimi vedamo, da to na{o odvisnost s pridom predmeti. Zato je ~lovek izgubil svoj resizkori{~ajo tisti, ki niti denarja dr‘ijo v rokah. Te niti so tiste, ki nas spreminjajo v lutke na vrvici, kot v lutkovnem gledali{~u. Le poglejmo: pod pretvezo, da je treba re{evati banke, posku{ajo zdaj iz dru‘be iz‘eti ogromna sredstva, za ceno njenega obubo‘anja. O {tevilnih negativnih u~inkih finan~nega sistema in denarja ne razmi{ljamo, saj si brez denarja civiliziranega ‘ivljenja ne znamo predstavljati. Ne pomislimo, da denar omogo~a nerazumljivo, nezdravo in nenaravno kopi~enje, kar ustvarja napetosti v naravi in naposled zahteva njihovo sprostitev; Izgubljeni tolar – ali ga bomo spet na{li?

-

JUNIJ

13 -

Misteriji 35


NA

DENAR SMO OBSOJENI ?

Denar ni slab sam po sebi, tako kot sablja ne, dokler je ne uporabimo za ubijanje. Denar je v finan~nem sistemu zlorabljen kot sredstvo izkori{~anja – in ta zloraba dobiva zaskrbljujo~e razse‘nosti. Zaradi obupnih finan~nih bremen ~lovek zopet tone v su‘enjstvo, ko namesto pod bi~em priganja~ev kleca pod te‘o dolgov. Kljub vsem negativnostim pa denarja ni smiselno gledati v vlogi nepotrebnega, {kodljivega elementa v na{ih ‘ivljenjih. Nasprotno, odigral je (in {e odigrava) pomembno vlogo v razvoju ~love{ke zavesti. Brez njega ne bi pri{li do dragocenih in nenadomestljivih izkustev, ki jih povzro~i napihnjen ~love{ki ego: pohlep, napuh, vzvi{enost, sebi~nost, nezmernost, izkori{~anje in {e marsikaj. Brez denarja bi ~lovek te‘ko izkusil ekstremna ~ustvena stanja, ki so posledica ogromne mo~i, vpliva, ugleda, bogastva, slave … Denar ima torej pomembno poslanstvo na poti na{ega duhovnega razvoja. A ko bo svoje poslanstvo izpolnil, ga ne bomo ve~ potrebovali. Zanima nas prihodnost brez vseh zgornjih neprijetnih sestavin. Z ukinitvijo denarja izgine dolga vrsta razlogov za strah, na ~elu s strahom pred pomanjkanjem. Tudi strah pred pomanjkanjem ~asa, ~asovne stiske in strah pred roki izgubi oporo, saj postane najpomembnej{a ~love~nost in notranji mir kot njen sestavni element.

DRU@BA BREZ DENARJA V dru‘bi brez denarja so vse stvari dostopne brezpla~no, brez truda; ni~esar ni ve~, kar bi bilo vredno kopi~iti, ukrasti, pridobivati s silo ali prevaro. Za ni~ nenaravnega si ni treba ve~ prizadevati, kajti ko dru‘ba dose‘e raven, ko denarja ne potrebuje ve~, razpolaga tudi s tehnologijo, ki ~loveka osvobaja dela. Davki, dajatve vseh vrst, polo‘nice, takse in podobna {ara se znajdejo na smeti{~u zgodovine, pa tudi pla~e in nerealne ‘elje, ki jih budi pohlep. Ko umetnim vrednotam ne sledi ve~, ~lovek do vsake stvari vzpostavi nara-

36 - JUNIJ 13 -

kom. Danes pa si ne znamo predstavljati, da bi ‘iveli brez njih. Pa vendar je mogo~e. Denar in osebna lastnina sta dva razli~na pojma. Ukinitev denarja ne pomeni tudi ukinitve privatne lastnine. Dokler se nam zdi ta pomembna, ni razloga za njeno ukinitev.

LOKALNI DENAR

Knjigo o o viziji razvoja Slovenije v kriznih ~asih dobite tudi na www.misteriji.si.

ven odnos, v skladu z njenim resni~nim pomenom. Nobena od stvari ga ne zasu‘njuje, saj je le priro~no, prehodno sredstvo za dosego edino pomembnih, osebnostnih, eti~nih in duhovnih ciljev. Z ukinitvijo nenaravne motivacije se ~lovek lahko posveti naravnim vzgibom za svoje delovanje in razvoj. Na vrh lestvice vrednot se povzpnejo nematerialne vrednote, ~loveku je povrnjeno dostojanstvo, notranji mir in ~ast. Dru‘ba za‘ivi v sodelovanju, enakosti, medsebojnem spo{tovanju in blaginji. V dru‘bi brez denarja ni nepotrebne izgube energije; kot nepotrebne se izka‘ejo vse z njim povezane dejavnosti: banke, zavarovalnice in borze ter vse institucije, ki slu‘ijo denarju – dav~ni uradi, socialne dejavnosti, pokojninski sistemi … Tem se pridru‘ijo {e vojska in policija ter voja{ka industrija. Pravzaprav je dejavnosti, ki se vrtijo okrog denarja, presenetljivo veliko. Vsega tega zrele dru‘be v tretjem tiso~letju ne bodo ve~ potrebovale. Takrat se bo velik del prebivalstva usmeril v {tevilne nove dejavnosti; najve~ bo takih, ki se usmerjajo k ~loveku, k njegovemu osebnostnemu, eti~nemu, duhovnemu, umetnostnemu, kulturnemu in umetni{kemu razvoju. Pred sto leti si ni bilo mogo~e predstavljati, da bo ve~ina zaposlenih slu‘ila ~udnim {katlam z zasloni – ra~unalni-

@al zaradi mo~ne pre‘etosti dru‘be z materializmom ideja o ukinitvi denarja dandanes {e ne naleti na popolno sprejemanje, mo‘no pa je iskati bolj pravi~ne oblike sredstva za menjavo blaga. Denar, ki ni uporabljen kot sredstvo izkori{~anja s strani ban~nih lobijev, pa~ pa kot sredstvo, ‘ivljenjski sok za spodbujanje razli~nih dejavnosti, lahko prinese skupnosti velike koristi. Omogo~i sodelovanje, medsebojno pomo~, izmenjavo in uresni~evanje idej. Denarju tak{ne funkcije ne zagotavlja obstoje~ finan~ni sistem, pa~ pa ga lahko zagotavljajo javne banke in hranilnice, katerih glavni motiv ni dobi~ek. V sedanjem ban~nem sistemu denar te vloge ne more igrati. Potrebujemo druga~en, paralelni, lokalni denar, ki ga lahko nadziramo. Potrebujemo valuto, ki bi bila instrument pravi~ne medsebojne menjave in pomo~i in bi delovala v prid ljudstva; odliv ustvarjenega bogastva od lokalne skupnosti v roke tujih bankirjev bi bil tu prepre~en. Lokalni denar razli~nih oblik se je v zgodovini uporabljal v manj{em obsegu, v posameznih regijah in mestih, in se je vedno odli~no izkazal. Obstaja vrsta zelo uspe{nih primerov, kako so si mesta in regije prav na ta na~in v kratkem ~asu mo~no opomogli. Javne hranilnice in banke, ki so v slu‘bi ljudstva in ne kapitala, lahko na zelo ugoden na~in zagotovijo potrebna sredstva za podporo gospodarstva in omogo~ijo hiter razcvet dru‘be. Gre za mo‘nost, o kateri le malokdo govori, a lahko pomeni re{ilno bilko, pravo Kolumbovo jajce za razre{itev sedanjega te‘kega finan~nega polo‘aja. Branko Kremen{ek

D


NOVA ZNANOST

Na sledi nove znanosti (20)

Astralno in mentalno telo Na najvi{ji podravni astrala je tako imenovana kronika aka{e, nekak{en astralni arhiv, v katerem je zapisana celotna zgodovina planeta Zemlje, na ni‘jih podravneh pa so popa~ene kopije aka{e. Zato so jasnovidci marsikdaj v zagati.

MENTALNA RAVEN ^as je, da se poglobimo {e v mentalno razse‘nost. Kot smo omenili, je astralna esenca ~ute~a, a slepa. Da bi lahko prepoznala vzrok svojega hrepenenja, ji je dan poseben dar, intelekt, ki omogo~a obravnavo in presojo informacij. Razum je orodje za iskanje sebe! Mentalno telo, sede‘ razuma, je inteligenten organizem, ki ‘ivi na mentalni ravni. Ta je {e nekoliko subtilnej{a in bolj pretanjena kot astralna, obe pa sta redkej{i kot etrska. Mentalno podro~je, ki se zopet razslojuje na ve~je {tevilo konkretnomentalnih podravni, zaradi manj{ega {tevila omejujo~ih zakonov in veliko ve~je svobode imenujejo tudi nebe{ki svet. Na mentalni ravni vrvi od prepletajo~ih se misli, ki se tu ka‘ejo kot konkretne oblike, podobno kot na astralni ravni, le da niso tako ameboidne, prelivajo~e se druga v drugo, temve~ so bolj pravilne, simetri~ne in stabilne, najve~krat geometri~ne. Vsaka misel se konkretizira, oblikuje elemental. To je inteligentna struktura iz mentalne substance, z lastno barvo, obliko in ‘ivljenjsko mo~jo. Elementali na mentalni ravni nastanejo kot odzivi na energijo du{e, na dra‘ljaje iz zunanjosti ali na delovanje Foto splet

P

sihi~ni pojavi so bolj zapleteni Du{a se v astralnem od fizi~nih, zato je misel, da so rezultat neinteligentnih elektrotelesu nahaja kemi~nih pojavov v mo‘ganih, povv predelu srca. sem neprepri~ljiva. Znanost nima nobene mo‘nosti, da bi razumela in poKot smo ‘e omenili, dobijo ljudje, ki jasnila psihi~na dogajanja v ~loveku, so z alkoholom ali drogami oslabili svojo dokler ne odstopi od zmotnega stali{- etrsko bariero, vpogled v astralni svet. ~a, da je materialnost temelj celotne Ker ga ne razumejo, delujejo zmedeno, realnosti, in se ne oprime raziskovanja prestra{eno in izgubljeno ali pa nenehno subtilnih svetov. be‘ijo v iluzijo bla‘enosti. Astralni svet, ki smo ga spoznavali Ob zelo mo~nih napadih ~ustev se iz v prej{njem nadaljevanju, ni le sanjska astralnega telesa izlo~ijo amebasti obla~rezidenca, temve~ za du{o bolj pravi ki astralne energije – elementali – in zudom kot fizi~na stvarnost. Pogledali naj astralnega telesa za‘ivijo lo~eno ‘ivsmo si ustroj astralne ravni, se poglobili ljenje. Prilepljeni so na astralno telo kot v du{evnost in spoznali ozadje psihi~nih pijavke. V ugodnih trenutkih preslepijo mehanizmov – ob~utkov, ~ustev in ‘elja zavest in prevzamejo nadzor nad njo, – nismo pa si {e pogledali ustroja astral- dokler se ne nasitijo z njeno energijo. nega telesa. Podobno kot je fizi~no telo Du{a se v astralnem telesu nahaja v instrument za delovanje v svetu mate- predelu srca. Ob smrti fizi~nega telesa rialnosti, je astralno telo instrument v se srebrna nit, ki povezuje astralno telo astralnem svetu. Pojavi v njem so razlog s fizi~nim, pretrga in du{a nadaljuje svopsihi~nih stanj; lahko bi rekli, da se v je ‘ivljenje na astralni ravni do »druge njem psihi~ni pojavi »materializirajo«. smrti«. Takrat tudi astralno telo propade Tako kot drugih subtilnih teles tudi in du{a pot nadaljuje le {e z mentalnim astralnega ne ~utimo. Podobno kot etr- telesom, dokler se tudi ta pred novo sko telo ima tudi astralno svojo zgradbo, inkarnacijo ne razgradi. presnovo in organe. Po velikosti nekoliko presega etrsko in je ob~utljivo po celotni povr{ini. Glavni sprejemnik dra‘ljajev z astralne in z drugih ravni, na katere se nenehno odzivamo, je astralna trebu{na ~akra, ki je povezana z etrsko trebu{no ~akro. V ~asu Atlantide, ko mentalno telo {e ni bilo tako razvito, je ~lovek uporabljal »ob~utkovno telepatijo«, trebu{ni na~in komuniciranja prek son~nega plete‘a, kar je omogo~alo tudi etrsko in astralSrebrna nit povezuje astralno telo s fizi~nim. no jasnovidnost.

-

JUNIJ

13 -

Misteriji 37


A STRALNO

IN MENTALNO TELO

razuma. Stabilnost, pravilnost in izoblikovanost elementalov je odvisna od jasnosti misli, njihovo barvo pa dolo~a kakovost misli in z njimi povezanih ~ustev. ^loveka z manj razvitim in neurejenim umom obkro‘ajo ve~inoma nedovr{eni, nejasni elementali, podobni obla~kom, ki prepre~ujejo jasno dojemanje misli ter njihov dostop v zavest. Zelo mo~ne misli si nadenejo tudi astralno materijo, najmo~nej{e pa {e etrsko in se tako zelo pribli‘ajo materialni ravni. Mojstri obvladajo tudi zadnji korak in so sposobni tudi materializirati predmete. ^lovek je pozabil, da se po naravni poti na vseh ravneh ustvarja z mislijo in si predstavlja, da je nekaj fizi~nega mo‘no napraviti le z rokami, s preoblikovanjem materije. Mentalno telo ima, tako kot ostala, svojo zgradbo, ~akre in presnovo. Pre‘ema vsa ni‘ja telesa in je ovito z mentalno avro, ki je tesno zlita z astralno. Njegova najpomembnej{a organa sta grlna in ~el-

38 - JUNIJ 13 -

na ~akra. V mentalnem telesu kot na 3D zaslonu ob raznih zunanjih in notranjih vtisih nastajajo prostorske slike, ki niso le nekaj vidnega, temve~ so tudi sli{ne in vonjalne. Njihova mo~ in stabilnost sta sorazmerna z mo~jo vtisov. ^lovek se zaveda misli in ~ustev, ker je nenehno v stiku z mentalnim in astralnim telesom, kjer se miselni in ~ustveni procesi dogajajo.

KAMA – MANAS Tako kot je na astralni ravni gibalo delovanja globoko vsajena ‘elja po zlitju z Izvorom, tudi na mentalni ravni dogajanje poganja ‘elja konkretnomentalnega na~ela po prepoznavi sebe, svojega resni~nega bistva. Tisto, kar smo, i{~emo s prepoznavanjem tistega, kar nismo. Podobno kot se na astralu prebavljajo ~ustva, se na mentalu informacije, kar imenujemo »premi{ljevanje«. Poleg astralnih se pojavljajo tudi mentalne ‘elje, denimo po branju knjige, razumevanju pojavov, obisku krajev; tu je ‘elja slu‘abnik razuma, medtem ko je pri zadovoljevanju astralnih potreb razum slu‘abnik ‘elja. Od samega za~etka njunega razvoja sta se razum in ~ustva povezovala in se odzivala drug na drugega. Zato sta prepletena tudi astralno in mentalno telo (govorimo o kombinaciji kama – manas). Ob pojavu ‘elje se pojavijo tudi mentalni vtisi – spomin na u‘itek ali bole~ino, do‘ivet v podobnih okoli{~inah, ter pri~akovanje – predvidevanje ponovitve. Na za~etnih razvojnih stopnjah je razum su‘enj, ki zadovoljuje cilje ‘elja, a postopoma pridobiva mo~ in prevzema pobudo v svoje roke. Ko ~lovek spozna, da dogodki dobijo pomen {ele, ko jim ga dodeli razum, postane pozoren na notranje impulze in vzgibe du{e in jim za~ne slediti. Nekatere gnosti~ne {ole u~ijo, da astralno in mentalno telo pri obi~ajnem ~loveku nista dovolj razvita; obstajata kot nezreli formi. V prid tej trditvi govori dejstvo, da smo tako ujetniki svojih ~ustev kot tudi svojih misli. Ne enih ne

drugih ve~inoma ne obvladamo. Vse kaj drugega pa velja za duhovne mojstre, ki znajo s ~ustvi in mislimi ravnati tako ve{~e kot mi s fizi~nimi predmeti. Obe telesi razvijamo z razumevanjem psihi~nih pojavov, spoznavanjem ~ustvenih in miselnih mehanizmov, s kultiviranjem ~ustev in misli, z osvobajanjem od ega. Pri tem je potrebno veliko psihi~ne energije, ki jo je mo‘no pridobiti z ustreznimi vajami tantra joge ali s transmutacijo spolne energije.

FUNKCIJE RAZUMA Za razliko od predstavnikov ‘ivalskega kraljestva ima ~lovek sposobnost predvidevanja, analize, primerjanja in preurejanja podatkov ter zavestni spomin. Najbolj pa ga od ‘ivali lo~i zavest o sebi. Kako pride do zavedanja sebe? Ob~utenje jaza omogo~i {ele razlikovanje med posameznimi psiholo{kimi stanji in pojavi znotraj sebe, lo~evanje med telesom in seboj kot psiholo{kim bitjem. Zavedanje svojega telesa je mo‘no po zaslugi mo‘ganov in ‘iv~nega sistema; skoznju je zavedanje v stiku z vsako celico telesa. Le z zavedanjem sebe pa je mo‘no razvijati svoj individualni izraz, ki s tehtanjem in kultiviranjem postaja vse bolj popoln in dovr{en, pribli‘ujo~ se bo‘anskemu. Brez zavedanja sebe ni spoznave bo‘anskega. ^loveka od ‘ivali lo~uje {e nekaj: trpljenje. Tega je razmeroma malo, dokler se v du{evno dogajanje ne pri~ne vpletati razum, ki s sposobnostjo predvidevanja, domi{ljije in podobnim ustvarja bole~e predstave o nemo~i, tragi~nosti, nevarnosti in izgubljenosti. Posledi~no se v ~loveku prebudi glas vesti – sposobnost razlikovati med moralnim in nemoralnim. Pri~ne se zavedati pravih vrednot, jih izra‘ati, vzgajati in se boriti zanje. Postaja vse bolj poduhovljen, od zunanjosti vse bolj prehaja v notranji svet, kjer najde ne le svoj izvor, temve~ tudi bla‘enost, mir in sre~o. Prepoznava, da vse to izvira iz njega samega. Zoran @eleznikar

D


GLASBA IN DUHOVNOST

Ritmi~ni zvoki bobnov nas usklajujejo, povezujejo, razbremenjujejo in zdravijo

Ritem je utrip ‘ivljenja D

Zakaj vse ve~je navdu{enje nad bobnanjem? V sodobnem svetu izgubljamo notranji ritem; oddaljili smo se od narave, s tem pa tudi od samega sebe. Ritem imamo ves ~as v sebi, samo poslu{ati ga ne znamo ve~. To je na{ sr~ni utrip, to je na{ dih. Ko se dobivamo v bobnarskih skupinah, se to lepo poka‘e. Ljudje zelo hitro vzpostavijo ponoven stik s temi ritmi. Celo tisti, ki zase pravijo, da so

Ritmi bobnov, njihov zvok in na{a povezanost med igranjem nas energijsko hranijo. »~isti antitalenti« za ritem, jim prav kmalu, ko se sprostijo in spet privadijo na ritme, uspe, da lahko igrajo celo z vsako roko drug ritem. Ritmi~ni zvoki so globoko vsajeni v podzavesti; dvigniti jih moramo na povr{je. Ko se skupina, ki bobna, ujame v ritmu, prihaja do resonan~ne povezave. To je mo~an vir

‘ivljenjske energije. Sam grem v~asih utrujen na kak{no bobnarsko sre~anje, ali pa imam ob~utek, da se me loteva neko slabo po~utje, potem pa vse nekako izpuhti. Po bobnanju se obi~ajno po~utim kot prerojen. Tudi drugi opa‘ajo spremembe v svojem po~utju. Ritmi bobnov, njihov zvok in na{a povezanost med igranjem nas na nek na~in energijsko hranijo. Kdaj ste izdelali prvi boben? Pred tremi leti. Ko sem spoznal afri{ke bobne, d‘embe, sem jih dobro pregledal. Zdelo se mi je, da bi jih lahko naredil sam. Ravno takrat je moj ata podiral oreh. Lotil sem se debla in za~el dolbsti. [tiri dni sem po ves dan drgnil tisti hlod z ro~nim obli~em in dletom. Kar precej ~asa je trajalo, da sem izdolbel notranjost. Pa {e ena gr~a je bila tam, ki mi je ustavljala pot skozi notranjost debla. Dolbel sem en mesec. Potem sem les kuhal; pet dni je vrel v sodu. Da bi les fiksiral in utrdil, da kasneje ne popoka. Pol leta se je les su{il, potem sem se lotil fine obdelave. Prvi boben je bil res v celoti ro~no izdelan, brez kakih elektri~nih pripomo~kov. @elel sem, da dose‘em kakr{en koli zvok. Med delom nisem hotel ni~ preizku{ati, {ele potem, ko sem do konca napel ko‘o in ga {e uglasil, sem prvi~ udaril po njem. Temu, kar sem sli{al, skoraj nisem mogel verjeti. Iz njega je pri{el popoln zvok, ki ga dotlej nisem sli{al. Presegel sem vsa svoja pri~akovanja. Pravzaprav sem bil brez kakr{nih koli pri~akovanj. Morda je bil ravno to tisti ~ar, ki je pri~aral magi~nost tega zvoka. Foto arhiv S. Gr{ak

uhovno dozorevanje posameznika je, kot ka‘e vse ve~je in ve~je zanimanje za bobnanje, povezano s tem prastarim ritualnim glasbilom. Brez bobna si ne moremo predstavljati sibirskih {amanov ali indijanskih zdravilcev. Bobnanje ustvarja ritmi~ne vzorce, vzbuja stanja, v katerih je mo‘en dostop do nezavednih notranjih stanj, ki so v obi~ajnem ‘ivljenju materialnega in racionalnega sveta sicer nedostopna. Sebastjan Gr{ak, umetnik in glasbenik iz Trbovelj, je »‘rtev« bobna. Z glasbo se ukvarja ‘e odkar pomni. V glasbeni {oli se je u~il igranja klavirja in trobentanja. Ko pa se je sre~al z bobni, najprej afri{kimi d‘embami, potem pa tudi z vsemi drugimi, se je zapisal le {e tem ritmom. Najprej je bil samouk, na delavnicah se je nau~il afri{kega bobnanja. In sedaj vodi lastne delavnice bobnanja. Obdarjen z ‘ilico za oblikovanje in slikanje je za~el bobne tudi izdelovati. Pa ne le bobne, pod njegovimi prsti nastajajo tudi indijanske pi{~ali in did‘eriduji. Z umetni{kimi poslikavami in izrezljanimi motivi.

Sebastjan Gr{ak

-

JUNIJ

13 -

Misteriji 39


R ITEM

JE UTRIP

‘IVLJENJA

Foto arhiv S. Gr{ak

tistega pravega duha, ki je v bobnu, ko ga delam po naro~ilu za ~isto dolo~eno osebo.

Detajl z delavnice bobnanja v Razazijah

Kar hitro so se za~eli zbirati navdu{enci, ki so ‘eleli imeti svoje bobne, {e posebej po prvih delavnicah, ki sem jih organiziral. Koliko ste jih naredili? Niti ne vem to~no. Ve~inoma so to d‘embe, nekaj je afri{kih drumov in kakih pet {amanskih. Teh v zadnjem ~asu najve~ naro~ajo. Po tistem prvem sem dobil tak zagon, da sem cele dneve samo {e izdeloval bobne. Zjutraj, ko sem se zbudil, {e dobro nisem odprl o~i, sem ‘e »{ponal {page«, pa vse do ve~era, tudi po petnajst ur na dan. Takrat sem naredil celo serijo. Je pa nekaj manjkalo, ni bilo

ZDRAVILNI U^INKI BOBNANJA Z ritmom bobna okrepimo in stimuliramo na{e temeljne primarne energije. Z usmerjenim zvokom ~istimo, uravnove{amo in krepimo svoj energijski sistem. Ritmi bobna aktivirajo predvsem korensko in kri‘ni~no ~akro, ki sta povezani z obto~ili in nadledvi~no ‘lezo ter z na{o temeljno ‘ivljenjsko silo. Ta dva centra sta fizi~ni izraz na{e duhovne vitalnosti. (Iz knjige Kako se zdravimo z zvokom, ARA Zalo‘ba)

40 - JUNIJ 13 -

Ali je tak boben druga~en? Seveda, vsak boben, ki je narejen »po meri« za dolo~eno osebo, ima tudi posebno du{o. Rad vidim, da mi ljudje, ~e ‘e imajo kak{ne posebne ‘elje, to povedo. Denimo, da si ‘elijo dolo~eno barvo ali kak simbol. Tudi zvok oblikujem, kolikor se da, v skladu z ‘eleno vi{ino. Med izdelovanjem se z mislimi pove‘em s ~lovekom in njegovimi ‘eljami.

Kako? @e ko osebo spoznam, posebno ~e se sre~amo na kak{nem bobnarskem dru‘enju ali delavnici, se zelo hitro pove‘em z njo in za~utim, kak{en boben bi ji bil lahko pisan na ko‘o. To za~utim intuitivno, brez dolgih pogovorov. To omogo~a, da je boben vibracijsko usklajen s ~lovekom, ki mu je namenjen. Ali so v postopek izdelave vklju~eni kaki rituali? Vsakega bobna se lotim z du{o. To je ‘e v osnovi ta razse‘nost, ki jo ob~utim in me vodi. Nekaj, ~emur {e posebej namenim pozornost, pa je izbira ko‘e za opno. Uporabljam predvsem goveje ko‘e znanega izvora, tako da vem, na kak{en na~in je bila ‘ival obravnavana. Ko dobim ko‘e in preden se lotim obdelave, se zahvalim tej ‘ivali in njenemu duhu, da lahko uporabim njeno ko‘o. Kaj lahko po~nemo z bobnom? Lahko si ustvarjamo razli~ne ritme, ki nam v trenutku bobnanja najbolj ustrezajo; dobro vplivajo na na{e po~utje, nas napolnijo z energijo, po‘ivijo ali umirijo. Lahko sprostimo napetosti, prese‘emo stres. Lahko tudi prepre~imo slabo po~utje ali celo bolezen. Na bobnarskih delavnicah in sre~anjih, ki jih vodim – zdaj imam dve skupini, ki se redno sestajata, eno v Trbovljah in eno v Ljubljani – je prvi cilj ta, da se udele‘enci nau~ijo razli~nih ritmov in pridejo v stik tudi s svo-

VTISI Z BOBNARSKE DELAVNICE »Nisem vedel, da imam toliko ritma v sebi. Ta delavnica mi pomeni odklop od vsakdana. Sprostitev na kubik. Novo energijo. Ko enkrat pade{ v ta ritem, do‘ivi{ drug svet. Nihanje tega ritma te ~isto prevzame. Zelo zdrava oblika odklopa sredi neokrnjene narave.« (Dejan, 30 let, podjetnik) »Na splo{no u‘ivam v glasbi in v ritmih. Boben pa me je potegnil kak{ne dve leti nazaj. Bobnanje mi pomeni prizemljitev, svobodo, gibanje. Ritem mi daje predvsem s svobodo, ki jo lahko izra‘am prek telesa. Povezuje me z mojim ‘enskim principom. Za~uti{ tudi svoje druge ravni, ~eprav se mi zdi, da je poudarek predvsem na tem, kako ob~uti{ svoje telo. Nekako me pove‘e z mojim izvorom, z mojim naravnim stanjem.« (Suzana, 50 let, profesorica telesne vzgoje) jimi lastnimi ritmi. Drugi cilj pa je, da se vsak nau~i tudi nekaj zaklju~enih komadov, da potem lahko vsak sodeluje na bobnarskih sre~anjih in javnih nastopih, ki jih je vedno ve~ po Sloveniji in drugje. Dru‘enja so dobrodejna, zabavna, spro{~ujo~a in ustvarjalna. Ritmi~ni zvoki bobnov nas usklajujejo, povezujejo, razbremenjujejo in zdravijo. Taja Vetrovec

D

Misteriji v `ivo Leto{nja TRIDNEVNA BOBNARSKA DELAVNICA, ki jo vodi Sebastjan Gr{ak, bo od 7. do 9. junija v Gorenji Trebu{i. Bivanje na jasi sredi gozda vas bo povezalo z naravo in njenimi ritmi. U~enje bobnarskih ritmov in bobnarski ve~er ob ognju. Obisk okoli{kih ekokmetij in sprehodi po neokrnjeni naravi. Info: 041/677 089, www.misteriji.si


SLOVENSKA ZGODOVINA

Odkrivanje zamol~ane slovenske zgodovine je nujno, ~e ho~emo pre‘iveti

Sloveni se niso priselili

Foto L. Z.

B

og pomaga tistim, ki si pomaStari Sloveni so bili gajo sami in Slovencem ne bo pomagal prav nih~e, niti Bog, ~e raz{irjeni po vsej Evraziji si ne bomo pomagali sami in to tako, in Bli‘njem Vzhodu in so da razkrijemo skrivnosti, povezane z na{im rodom in jezikom. Z drugimi vladali ne{tetim narodi je morda celo druga~e, a za Sloljudstvom. vence je jasno, da bodo obstajali samo tako dolgo, kot bo obstajal njihov jeAdam svet poimenoval v prasloven{zik. Obenem pa je na{a materin{~ina ~ini, ki je vladala, dokler ni v Babilonu tisti klju~, ki odpira vrata na{e zgodoBog pome{al jezike, kralja Matja‘a pa z vine. Kot prevajalec iz petih jezikov v vojsko vred poslal sanjat pod Peco. {tiri jezike sem nepreklicno ugotovil, da je sloven{~ina najbolj natan~en jeOBKOLJENO NORI[KO zik sploh, in to ne le zaradi zelo zapleKRALJESTVO tene in v marsi~em arhai~ne slovnice, temve~ tudi zaradi njenega naravno Kdor danes javno zatrdi, da so Kelti razvijajo~ega se besedi{~a. Preden se enako kot Galci, Veneti, Etru{~ani in znova posvetimo nauku slovenskega besedotvorja, {e nekaj splo{nih misli o na{ih (zastrtih) koreninah. Pri odkrivanju zamol~ane slovenske zgodovine smo njeni raziskovalci v enakem polo‘aju kot ~rnski d‘ezovski pianist in skladatelj Bud Powell, ki se je po smrti mladoletnega sina zaradi du{evnih te‘av obrnil na psihiatra. Ta ga je vpra{al, kak{en poklic opravlja, in genialni Bud mu je povsem po resnici odgovoril: »Sem skladatelj in sem napisal ‘e ve~ kot tristo pesmi.« Psihiater je nato postavil njegovo diagnozo: megalomanija. In kaj moremo alternativni zgodovinopisci, ~e je bila zgodovina slovenskega naroda, pa ~etudi se je v razli~nih ~asih razli~no imenoval, pred nasilno spreobrnitvijo v devetem stoletju v kr{~anstvo resni~no veli~astna in slavna, saj so bili stari Sloveni/ Slovani raz{irjeni po vsej Evraziji in Bli‘njem Vzhodu in so vladali ne{tetim ljudstvom, le da so se takrat imenovali Raziskovalni zgodovinar Peter Amalietti je Anti, Arijci, Medijci, Hetiti, Skiti, Ja- ugotovil, da je sloven{~ina najbolj natan~en od podi ali Gepidi … In ~e zatrdim, da je vseh jezikov.

Japodi na{i predniki, ga razglasijo za nepri{tevnega ali pa najmanj za megalomana. Kljub temu trdim, da je Kelt zgolj starogr{ko ime (Keltoi) za Galca, ki je staro latinsko ime za Sloven(c)a, pa da so Slovenci bili staroselci tudi na Apeninskem polotoku, od koder so jih dolga stoletja po~asi izrivali Rimljani, ki so {irili svoj imperij. ^e slovensko poimenovanje mesta Rim preberemo zrcalno, imamo mir – kar sporo~a, da dokler stoji Rim, za nas ne bo miru. Pa vendar je zanimivo, da so prvo slovensko-rimsko vojno za~eli na{i predniki kot plenilski pohod nekaj sto tiso~ bojevnikov razli~nih slovenskih plemen, ki pa se je naposled kon~al s tem, da so na{e prednike izrinili z ozemlja dana{nje severne Italije vse od Mediolanuma (dana{njega Milana) do Furlanije, v drugi slovensko-rimski vojni je Rim zasedel Istro, Galijo in Panonijo in tako z vseh strani obkolil Nori{ko kraljestvo, to matico na{ih prednikov, ki pa je obenem bila proizvajalka in izvoznica najbolj{ega jekla, iz katerega so Rimljani izdelovali svoje me~e, imenovane gladio, me~e so namre~ gladili … Za na{e daljne venetske prednike na sploh velja, da so bili ‘e od samih za~etkov metalurgije najve~ji strokovnjaki in {e dandanes je mogo~e sre~ati po vsej Evropi na krajih, kjer so v davnini pridelovali rudo, slovenska imena krajev, recimo ^rna gora, a so na{i predniki mo~no preka{ali druga ljudstva ‘e od nekdaj tudi s svojimi obrtmi. Ni naroda, ki bi znal tako ravnati s ~ebelami, kot smo od nekdaj znali Slovenci, na{e dandanes sicer izgubljene lesarske ve{~ine so presegale vse druge narode in se jim pribli‘ujejo samo {e Finci in Japonci. Sam sem ve~ let pre‘ivel v tristo let stari brunarici, za katero pri gradnji

-

JUNIJ

13 -

Misteriji 41


SLOVENI

SE NISO PRISELILI

niso uporabili niti enega samega ‘eblja. [e v devetnajstem stoletju so bile slovenske ladjedelnice najbolj{e na svetu in so izdelovale najve~je jadrnice. @e od pamtiveka so bili Slovenci tudi dobavitelji najbolj{ih smrek za jambore (z Jelovice), v osemnajstem stoletju pa se je na primer bene{ki do‘ prito‘il dunajskemu cesarju, da v Ljubljani delajo te‘ja (!) sidra od bene{kih. ^ez na{e ozemlje je od neolitika naprej vodilo kar devet od dvanajstih mednarodnih trgovskih poti in nekaj je vselej ostalo tudi tu.

SELITEV ONKRAJ DONAVE Rimljani so {ele v tretji slovenskorimski vojni zasedli Norijo in {ele tedaj se je v Evropi dokon~no prenehala tiso~letna prevlada Keltov in Galijcev – torej starih Slovenov. Po zasedbi se je precej{nji del nori{kega prebivalstva preselil onkraj Donave, ki je bila mejna reka rim-

42 - JUNIJ 13 -

Rim je v {tirih stoletjih trde vladavine temeljito izbrisal spomin Norijcev in drugih Slovenov na njihove prave korenine. ske okupacijske oblasti, in se ‘e nekaj stoletij imenujejo Slovaki, njihove ‘enske pa so ostale Slovenke. Rim je nato v {tirih stoletjih trde vladavine temeljito izbrisal spomin Norijcev in drugih Slovenov na njihove prave korenine. Rimska civilizacija je zavladala tudi pri nas in njeno la‘no zgodovino {e dandanes u~ijo v slovenskih {olah. Po nekaj letih ‘ivljenja pod rimsko peto so se trije bratje (^eh, Leh in Meh), ki so bili kralji treh plemen iz okolice Krapine, dogovorili, da se bodo s svojim ljudmi raje odselili onkraj Donave, na svobodno ozemlje. O njih zelo jasno in nazorno pripoveduje stara slovenska legenda o ^ehu, Lehu in Mehu, ki pove, da se je ^eh s svojim ljudstvom ustavil takoj za Slovaki, Leh je s svojim plemenom od{el {e malo proti severovzhodu in osnoval Poljsko, Meh pa je svoje ljudstvo odpeljal {e bolj proti severovzhodu in tam osnoval Rusijo in postavil prvo mesto Slovensk, kasneje preimenovano v Novgorod. To legendo potrjuje tudi najstarej{i ruski dokument Nestorjeva kronika, ki jo je v {estnajstem stoletju prvi izdal slovenski grof Herberstein, ko je bil prvi habsbur{ki veleposlanik v Moskvi. Vendar pa ta stara slovenska legenda ne razkrije le tega, da imamo Slovenci skupne prednike s Slovaki, ^ehi, Poljaki in Rusi, temve~ je prav tako pomembno, da govori o odselitvi Slovenov, ne pa o njihovi priselitvi! Kar sicer kot mantro ponavljajo na{i uradni zgodovinOSLOVCI, ki se jim o slovensko-rimskih vojnah niti ne sanja, obenem pa si brez vsakega dokaza drznejo trditi, da so Kelti nam tujerodni. O tem kaj ve~ kdaj drugi~. »Mladim ljudem, ki so jih opeharili za znanje o preteklosti, ni te‘ko vcepljati

novih naukov, kot da so najbolj pomembni. O njihovih star{ih jim lahko napletajo, kar se jim zljubi. Ko izgine jezik, z njim izgine tudi kultura. Take nakane so imeli. In vendar ljudje, ki so si zastavili ta cilj, niso vedeli, da je kal resnica vselej navzo~a v ~love{ki du{i.« (Anastasija)

SLOVAN[^INA V RESNICI SLOVEN[^INA Ruski zgodovinar iz Pre{ernovega ~asa Jurij Venelin je v svoji knjigi Starodavni in dana{nji Slovenci objavil tudi prvo stran Mihaelovega evangelija v slovenskem prevodu in v ru{~ini – obe besedili sta povsem enaki, le da je eno zapisano v cirilici, drugo pa v latinici. Za primerjavo je dodal tudi prvi bolgarski prevod, ki pa se razlikuje le v nekaj besedah, sicer pa je povsem istoveten. S tem je tudi dokazal, da je bila starocerkvena slovan{~ina v resnici stara sloven{~ina, kar pa je tudi logi~no, saj so bili prvi prekr{~eni prav Sloven(c)i, ki so nato {irili Kristusovo vero med svojimi bratskimi narodi. »Ciril in Metod sta zasnovala na{o pismenost, to~neje re~eno, spremenila sta pismenost na{ih mater in o~etov. Po ukazu. Da bi za vedno pozabili na slovansko kulturo, saj se je le tako lahko uveljavila nova kultura, ki je podredila narode samovolji sve~enikov.« (Anastasija) Med izrazi Sloven, Slovenec, Slovan, Slovak so seveda pomembne razlike, a razkrivajo skupno rodovno poreklo in skupno izro~ilo. Gledano jezikovno imajo skupno korensko jedro Slov- in so v tem pogledu torej eno. Zgodovinsko pa smo bili najprej vsi Sloveni oziroma Starosloveni (~eprav seveda iz razli~nih in {tevilnih plemen) in tisti Sloveni, ki so ostali v matici, so dobili C – Slovenci, odseljena plemena pa so dobila nova imena: Poljaki po ravnici, ki so jo zasedli, Rusi po rde~elascih, ki so bili med njimi pogosti … Peter Amalietti

D


AVRA

Avra ni biopolje in ni etrska energija

Kaj je v resnici avra? Barva avre je zaznavna tudi s prostim o~esom zaradi fotonov. Avro zaznava GDV-kamera ali Kirlianova kamera. Ta s pomo~jo visokonapetostnih elektri~nih impulzov oja~uje naravno telesno sevanje ali bioelektromagnetno valovanje in njegov vpliv na atmosferske pline. Omogo~a, da se avra vidi in jo je mogo~e tudi predstaviti kot zapis. GDV kombinira dva na~ina zapisa: zapis ioniziranih plinov okoli ‘ivega bitja in njihovih fotonov ter zapis bioelektromagnetnega valovanja, ki ju kombinira v bioelektrografijo in fotosliko. Bioelektromagnetno valovanje, ki je sestavni del biopolja, proizvajajo celice ‘ivega organizma, tudi rastline, predvsem ‘iv~ne, mi{i~ne in endokrine celice (~akre so po-

sledica posameznih endokrinih ‘lez in njihovih delovanj). Proizvajajo ga neposredno (vse tri vrste celic) in posredno (endokrine s proizvajanjem hormonov). Na proizvajanje biovalovanja se lahko zavestno vpliva. V vsakem primeru pa proizveden elektromagnetni tok te~e po telesu (krvi, limfi in ‘iv~evju oziroma nadijih) in se prek ko‘e in vode {iri v bli‘nje okolje, kar povzro~a ionizacijo atmosferskih plinov in s tem premikanje fotonov.

Elektronsko knjigo za spoznavanje avre po ceni 5,90 € dobite na www.misteriji.si

negativno ionizirani atmosferski plini vpijajo oziroma oddajajo. Tako ~rna barva pomeni skrajnje vpijanje fotonov in s tem bolno mesto, ki potrebuje in vsrkava energijo. Bela oziroma prozorna (najvi{ja barva) pomeni zdravo, svetlo mesto z maksimalnim izsevom. Fotone avre ne gre me{ati z biofotoni, ~eprav sta oba fenomena najve~krat tesno prepletena. Zadnji pojav biopolja je mno‘ica subtilnih teles, od etrskega do ketrskega. Vsa nastanejo zaradi vpliva zavesti (mo‘ganov) na ~lovekovo biopolje in igrajo pri oblikovanju avre zanemarljivo vlogo. Zaklju~ek je, da je proces avre kemi~no-fizi~ni produkt delovanja bioelektromagnetnega valovanja teles vseh ‘ivih bitij na molekule in atome plinov atmosferskega okolja. Peter Pitambar Pangerc

BARVE AVRE Barva avre je zaznavna tudi s prostim o~esom zaradi fotonov, ki se gibljejo kot posledica ionizacijskega procesa, ki jih pozitivno oziroma

Foto arhiv Misteriji

O

avri je bilo prelitega ‘e veliko ~rnila, ker sta njen obstoj in nje zaznavanje osnova za nadaljnja duhovna iskanja in potovanja. Naj takoj odstranimo najpogostej{o napako pri njenem razumevanju: avra ni biopolje, torej ni etrska energija. Pomenke kot avra, biopolje, bioelektromagnetno valovanje, energija ~i in etrska energija so vsepovprek v literaturi zmotno ozna~ene kot sopomenke, ozna~ujejo eno in isto stvar – ~lovekovo subtilno ali pa kar duhovno telo. A temu ni tako. Kaj pa potem avra je? Avra je ionizacija oziroma praznjenje atmosferskih plinov v okolici ‘ivega bitja, to je ‘ivega telesa, kot posledica bioenergije oziroma bioelektromagnetnega valovanja, ki ga to telo oddaja. Dokaz najdemo v dejstvu, da v vakuum postavljen ‘iv organizem nima avre, pa ~eprav je {e vedno ‘iv in deluje, oddaja bioenergijo in ima biopolje. To pa zato, ker je za vakuum zna~ilna odsotnost vseh sestavnih delov zraka in atmosfere. Tako lahko zaklju~imo, da je avra ionizacija ali praznjenje atmosferskih plinov, ki poteka zaradi vplivanja bioelektromagnetnega valovanja na atmosfero (okoli poljubnega ‘ivega telesa) in povzro~a premikanje fotonov.

Ra~unalni{ki program pretvori zaznano ionizacijo plinov v okolici ‘ivega bitja v nazorno grafi~no podobo, ki marsikje v Evropi slu‘i tudi za postavljanje diagnoz.

D

-

JUNIJ

13 -

Misteriji 43


SAMOZDRAVLJENJE

Vid je zelo pogosto mogo~e popraviti z vajami za krepitev o~esnih mi{ic

Luknjice ostrijo vid L

Foto L. Z.

uknji~asta o~ala so naraven in KONTROLA VIDA Te‘ave z vidom si lahko poceni na~in prevzemanja odgoTako kot vse druge mi{ice lahko tudi vornosti za zdravje o~i in potenpopravimo z vajami za ciliarne mi{ice oslabijo. Zakaj? Zaradi cialno prepre~ujejo no{enje dragih in krepitev o~esnih mi{ic in pomanjkanja uporabe, seveda. ^e ‘elite neudobnih kontaktnih le~ ali o~al. O~amo~ne noge, morate redno hoditi ali la stanejo pribli‘no toliko kot par son~nih rastrskimi o~ali. te~i. Enako velja za ciliarne mi{ice. ^e o~al in so na voljo brez recepta. Za za~e‘elimo ohraniti mo~ne in funkcionalne tek si lahko omislite kar kartonska (trgo- pa dose‘e izostritev s pomo~jo spremi- ciliarne mi{ice, moramo ve~krat spremivina www.misteriji.si). Seveda pa luk- njanja oblike o~esne le~e s kr~enjem in njati fokus pogleda med bli‘njimi in nji~asta o~ala ne morejo pomagati v vseh spro{~anjem ciliarnih mi{ic. Tega sami oddaljenimi predmeti. S tem treniramo primerih zamegljenega vida, saj za te‘a- niti opazimo, saj je delovanje ciliarnih mi{ice in ohranjamo zdrav vid. To poveve z vidom obstaja ve~ vzrokov. Vseka- mi{ic nezavedno. A te mi{ice za nas ~uje tudi prilagodljivost na{ih o~esnih kor pa delujejo presenetljivo dobro za fokusirajo pogled tiso~krat na dan, pov- le~ in deluje kot neke vrste joga za o~i. ve~ino ljudi, ki jih preizkusijo. [tevilni sem samodejno in brez kakr{nega koli Vendar pa ve~ina ljudi v sodobni dru‘bi uporabniki so navdu{eni nad razliko v na{ega naprezanja. Nekateri ljudje so nikoli ne opazuje zelo oddaljenih predvidu, ki jo zaznajo po no{enju teh o~al. sposobni te mi{ice nadzorovati in lahko metov. Sodoben ~lovek ne ‘ivi v naravi, Na{a {arenica je mi{ica, ki kontrolira zavestno spreminjajo fokus pogleda v zato ne opazuje stvari, ki so od njega zenico. Ta deluje podobno kot zaslonka katerem koli trenutku, ne glede na to, oddaljene ve~ kilometrov. In redko glepri fotoaparatu. Njena naloga je reguli- kaj gledajo. da v daljavo. V mestih ni gora, zato se rati koli~ino svetlobe, ki prihaja v oko. vid stalno osredoto~a na stvari, ki so bliToda bolj kot {arenica nas v tem primeru zu. Tako ciliarne mi{ice »kon~ajo« v pozanimajo mi{ice, ki spreminjajo obliko lo‘aju nenehne kontrakcije ali zakr~ena{ih o~esnih le~. Te mi{ice so del tako nosti. Podobno kot mi{ice na nogah, ~e imenovanega ciliarnega telesa v o~esu jih ob~asno ne pretegnemo. ali ciliarnika. Ciliarnik vsebuje mi{ice, Redno gledanje v televizijski in raki v realnem ~asu prilagajajo napetost ~unalni{ki zaslon vse to {e poslab{a. ali debelino na{e o~esne le~e, da dose‘eVse pogosteje zremo v zaslone premo pravilno osredi{~enje pogleda ali nosnih telefonov, tabli~nih in drugih pravilen fokus. ra~unalnikov; pravzaprav je neverPravilen fokus pomeni prilagajanje jetno, da na{e ciliarne mi{ice sploh ukrivljenosti o~esne le~e, ki je pritrjena s {e delujejo. tankimi nitkami v mi{i~natem obro~ku za Slej ko prej se zaradi pomanjka{arenico. ^e so nitke napete, je le~a splo{nja fokusiranja na razli~no oddalje~ena, ~e nitke popustijo, se le~a, ki je pro‘ne stvari ciliarne mi{ice polenijo na, izbo~i. To se zgodi, ~e vstopajo svetin izgubljajo razpon gibanja. Zalobni ‘arki v oko natanko skozi zenico. radi tega o~esne le~e ne morejo Vsak fotograf ve, da mora spremidose~i zadostne ostrine vinjati fokus v sredi{~u opti~nega iskala da. Namesto da bi svetlobfotoaparata, ~e ‘eli izostriti razli~no odni ‘arki padali na mre‘daljene predmete. Na fotoaparatu se nico tam, kamor bi moraizostritev dose‘e s spreminjanjem oddali, padajo na to~ko znotraj ljenosti med dvema le~ama na mestu, ki va{ega o~esa pol centimu re~emo »le~a fotoaparata«, ~eprav Rastrska o~ala pomagajo o~esu, da osredi{~i pogled in tako krepi metra pred mre‘nico ali gre v resnici za vrsto le~. ^love{ko oko o~esne mi{ice. S tem se izbolj{a sposobnost fokusiranja o~esa. za njo. Prava te‘ava ni v

44 - JUNIJ 13 -


L UKNJICE tem, da ima oko napa~ne »dimenzije«, temve~ v tem, da so ciliarne mi{ice pre{ibke, da bi lahko spremenile zaobljenost le~. O~itno je, da lahko uporaba kontaktnih le~ ali o~al povzro~i nadaljnje slab{anje vida, saj ciliarnim mi{icam dovoljuje, da {e bolj usahnejo, zana{ajo~ se na umetne le~e o~al, ki opravljajo delo namesto njih.

O^ESNA VADBA Kaj pa, ~e obstaja preprost na~in urjenja o~i in obnavljanja zdravja ciliarnih mi{ic? Ali nam bo to povrnilo normalen vid? Za ve~ino od nas je odgovor pritrdilen! Ne za vsakogar, saj obstajajo {e drugi vzroki slabega vida, na primer siva mrena, nevrolo{ke bolezni, togost same le~e (pogosto zaradi slabe prehrane) in drugi, vendar pa se lahko v presenetljivo velikem {tevilu primerov zdrav vid povrne s preprostimi vajami. Te‘ave z vidom je mogo~e popraviti z vajami za krepitev o~esnih mi{ic, ki jih izvaja-

mo doma, zgolj nekaj minut na dan, pri tem pa uporabljamo samo svoje o~i in zelo enostaven pripomo~ek. Ta enostaven pripomo~ek so luknji~asta o~ala, ki delujejo kot naprava za urjenje na{ih o~i. Potrebno je samo, da si jih nadenemo za nekaj minut na dan, nato pa z njimi hodimo naokrog in gledamo razli~ne predmete na razli~ni oddaljenosti.

KAKO LUKNJICE IZBOLJ[AJO VID Redna uporaba luknji~astih o~al, pa naj se sli{i {e tako enostavno, trenira ciliarnik, kar posledi~no pove~uje razpon gibljivosti ciliarnih mi{ic, ki obvladujejo o~i. Skrivnost luknji~astih o~al je v njihovih »le~ah«, ki so sestavljene iz {tevilnih majhnih luknjic. Te luknjice spremenijo na~in padanja svetlobe na na{e o~i in ustvarjajo organiziran vzorec, na katerega se morajo o~i osredoto~iti.

OSTRIJO VID

Ljudje, ki imajo te‘ave z vidom – kratkovidnost, daljnovidnost, starostno daljnovidnost, astigmatizem, sindrom ra~unalni{kega vida itd. – pogosto opa‘ajo, da se jim vid takoj izbolj{a, ko si nadenejo luknji~asta o~ala. Delovanje luknji~astih o~al na vid ni ~arovnija, temve~ zgolj fizika. ^e redno urimo o~esne mi{ice, bodo te ~ez dolo~en ~as postale {e mo~nej{e. Podobno kot na{e noge, ki ob redni vadbi, hoji ali teku postanejo mo~nej{e. Izbolj{anje vida je opazno tudi po tem, ko snamemo luknji~asta o~ala. Po nekaj tednih gledanja skozi luknji~asto mre‘ico se o~esne mi{ice okrepijo in ponovno pridobijo sposobnost pravilnega fokusiranja tudi brez uporabe luknji~astih o~al. To pomeni, da ne bo ve~ nejasnega in motnega vida. Okrepljene mi{ice bodo ponovno nadzorovale na{e o~esne le~e. Tako kot vse mi{ice v telesu si morajo tudi te prizadevati, da ohranijo svojo mo~ in obdr‘ijo celoten, zdrav razpon gibanja. A. B.

D

-

JUNIJ

13 -

Misteriji 45


ASTRONOMIJA

Kaj se bo dogajalo na na{em nebu v juniju

Saturn – kralj poletja N

ekdanji lovci in nabiralci, pastirji ali ribi~i so se zelo dobro spoznali na nebesne cikle, ki so se odvijali nad njimi, ko so no~ za no~jo med zasledovanjem plena po~ivali na kak{ni gozdni jasi, na ladji v kak{nem zaliv~ku, ali s ~redami na kak{nem hrib~ku. Niso poznali asteroidov, ~rnih lukenj, spiralnih galaksij in velikega poka, a dobro so vedeli za najsvetlej{e zvezde, spremljali so jih, ko so potovale pred nepremi~nim ozadjem ozvezdij, ki so vsak dan vzhajala in zahajala ter se po~asi pojavljala in izginjala glede na letno dobo. Leto{nje vreme je nekoliko nenavadno in tisti, ki smo radi na teko~em z dogajanjem na nebu, smo bili skoraj vso dolgo zimo in {e spomladi prikraj{ani za jasne ve~ere. Prav povezanost z nebom nas v resnici razlikuje od ve~ine sodobnikov. Seveda vsi vidimo, da Sonce vsak dan vzide in zaide, da se pozimi in spomladi dnevi dalj{ajo, poleti in jeseni pa kraj{ajo, a kaj ve~ ne! Celo redni 29,5dnevni Lunin cikel opazimo le naklju~no, ko ugotovimo, da je Luna polna, v prvem ali v zadnjem krajcu. Da ne govoV torek 18., in v sredo 19. junija 2013, dve uri po son~nem zahodu

V soboto, 1. junija 2013, petin{tirideset minut po son~nem zahodu

11.

Merkur

ekliptika

Spika 19. 18.

nad jugozahodnim obzorjem

46 - JUNIJ 13 -

Venera

Jupiter

severozahod

@e 1. junija bomo na ve~ernem nebu opazili tri planete hkrati, kakor jih prikazuje slika iz knjige (www.misteriji.si) Glej jih, zvezde 2013. Poiskati moramo proti zahodu odprto obzorje in, seveda, imeti jasno nebo. V srednjem veku bi najbr‘ iz te razporeditve ‘e kaj napovedovali za prihodnost, mi pa lahko ob tako lepem pogledu samo u‘ivamo.

rimo o planetih. O njih v grobem gotovo vse vemo, toda da je tista zvezda tam Merkur ali ona druga Saturn, nam mora povedati strokovnjak, ra~unalni{ki program ali pa Luna. Na severni polobli je bil mesec junij za na{e prednike posebej pomemben: takrat so praznovali

DEVICA

TEHTNICA

Merkur

Venera

Zubena al {amali

Saturn Zubena al ganubi

V ponedeljek, 10., in v torek 11. junija 2013, petin{tirideset minut po son~nem zahodu

Luna nam bo v pomo~ tudi 18. in 19. junija kaki dve uri po son~nem zahodu, da najdemo kralja leto{njega poletja Saturna in {e eno lepotico – zvezdo Spika, po kateri se imenuje tudi edina slovenska astronomska revija. ^e imate sami vsaj majhen astronomski daljnogled, si Saturna vsekakor morate ogledati, sicer pa poi{~ite astronomsko dru{tvo v bli‘ini in se mu pridru‘ite. Ne bo vam ‘al!

10.

severozahod

11. junija zve~er Jupitra ne bomo mogli ve~ najti, je ‘e prenizko, ~e ne ‘e kar pod obzorjem. Zato pa bomo la‘je na{li ostala dva planeta, saj nam ju bo pokazala Luna.

najdalj{i dan v letu. Kresovanje, proslavljanje poletnega solsticija, je bilo »poganska« navada, ki je ostala ‘iva do dana{njih dni od Skandinavije do Alicanteja, od Dublina do Nem~ije in Rusije; okrog teh datumov kurijo ljudje ogenj in ple{ejo celo na Kitajskem. Katoli{ka cerkev je uporabila tradicijo narodov, ki so jih v Evropi pokristjanili ‘e v srednjem veku, pozneje pa {e v Ameriki in Aziji, da jo je spremenila v praznovanje Janeza Krstnika. Ludvik Jev{enak

D

Misteriji v `ivo ^LOVEKOVO MESTO V VESOLJU, astronomska delavnica – vodi Ludvik Jev{enak. Drugo v ciklusu sre~anj v sredo 5. junija: mesto ~loveka v vesolju; teko~i dogodki na nebu. Info: 041/677 089, www.misteriji.si


POTI DO ZDRAVJA

Koleno pozdravil s pomo~jo odli~nega fizioterapevta in energijskega zdravljenja

Ve~ klju~ev do ozdravitve

PREZGODNJE RAZGIBAVANJE »Rehabilitacija je bila tak{na, da so takoj za~eli z razgibavanjem. Bolelo je ko vrag. ^e ho~e{, da ti naredijo hondrocite tako, kot je treba, je namre~ treba imeti kost ~isto, kost pa je eden najbolj o‘iv~enih delov telesa. Nekaj ~asa sem

»Nekaj naredi medicina, nekaj fizioterapija, nekaj pa kak {aman ali zdravilec.« dobival dipidolorje – eno najmo~nej{ih protibole~inskih sredstev, skoraj ‘e mamilo, ki pa je edino u~inkovalo.« Toma‘ je mislil, da bo {est mesecev po operaciji spet v formi, a se je okrevanje zavleklo dlje od enega leta. Ugotavlja, da je doktrina fizioterapevtov, da je treba takoj za~eti z razgibavanjem prizadetega dela, v tem primeru kolena, napa~na. Ker so takoj za~eli s kr~enjem noge, je ta vedno bolj zatekala. Noga je bila namre~ tako po{kodovana, da tega ni dopustila. Po treh tednih je {el v [marje{ke toplice, kjer se je nadaljevalo forsiranje kr~enja in raztezanja sklepa. Pri masa‘i so kr~enje izvajali enako kot pri nekaterih »enostavnej{ih« po{kodbah, in je bil kljub visokemu toleran~nemu pragu bole~ine nekajkrat ~isto bled. »Ta kalvarija se je vlekla dva tedna. V nogi se je spet za~ela pojavljati venoz-

na bole~ina, ko ~uti{ utrip. Eden od fizioterapevtov mi je ‘e takrat rekel, da z menoj ne delajo pravilno. Od septembra do februarja sem imel zabito poga~ico, ni se gibala. Pritisk v kolenu je bil tak, da nisem mogel ni~ narediti. In ~e ti poga~ica ne drsi, ne more{ skr~iti kolena. Zdravniki, ki so dajali navodila, so verjetno naredili napako, fizioterapevti pa so samo izvajali njihove napotke. Baje so po tem na fizioterapiji te protokole spremenili in zdaj najprej predpi{ejo mirovanje, da se zadeve uredijo, {ele potem za~nejo kr~iti sklep.« Po prihodu iz toplic je {el {e enkrat na ortopedijo k svojemu operaterju, ki se je odlo~il {e za en poseg decembra istega leta. Kirurg mu je sklep o~istil, te‘ava je bila namre~ v brazgotinjenju kolena, ki je prepre~evalo normalnej{e in hitrej{e zdravljenje. Po operaciji je {el takoj na kinetek. To je naprava, ki razgibava nogo. Najel si ga je tudi za domov, obiskoval fizioterapije v Ljubljani, stanje pa se ni izbolj{evalo. Takrat je za~el razmi{ljati o drugih re{itvah. Prijatelj mu je svetoval, naj gre na fizioterapijo v Lenart. Poklical je fizioterapevta, ki uspe{no pomaga tudi mnogim

Toma‘ Krajn~i~ Spol: mo{ki Starost: {tiriin{tirideset let Diagnoza: po{kodba (lezija) hrustanca in strgana prednja kri‘na vez Zdravljenje: operacija (rekonstrukcija LCA in implantacija avtolognih gojenih hondrocitov), fizioterapija, energijsko zdravljenje Po~utje danes: Koleno je prakti~no sanirano, lahko se spet aktivno ukvarja s {portom.

Foto A. Paljevec

D

iplomiranega ekonomista Toma‘a Krajn~i~a iz Doba pri Dom‘alah so pred dvema letoma zaradi strgane kri‘ne vezi in lezije hrustanca operirali v Mariboru in Ljubljani. Operacija je uspela, zapletlo pa se je med postopkom rehabilitacije, ki je bil napa~en. [ele odli~en fizioterapevt iz Lenarta in energijsko zdravljenje sta mu pomagala, da se je koleno pozdravilo. »Z levim kolenom sem imel komplikacije, ki so se vlekle kar lep ~as. Prva diagnoza je bila, da so potrgane kri‘ne vezi,« pojasnjuje Toma‘ Krajn~i~, ki je bil operiran aprila 2011 v Mariboru. Pri predvidenem rekonstruiranju kolenske kri‘ne vezi so med operacijo v hrustancu na{li tudi veliko lezijo. »Luknja« je bila velika dva centimetra in je bila verjetno posledica aktivnega igranja ko{arke v preteklosti, kolenski sklep pa si je dodatno po{kodoval pred sedmimi leti na smu~anju. Med prvo operacijo so mu odvzeli hondrocite, mati~ne hrustan~ne celice, in jih dali gojiti oziroma razmno‘iti. Septembra leta 2011 je imel zahtevnej{o operacijo v Ljubljani, kjer so mu rekonstruirali prednjo kri‘no vez, ki zdaj, kot sam ugotavlja, dr‘i fenomenalno, ter implantirali avtologne gojene hondrocite. Sama operacija je uspela, so se pa potem za~ele te‘ave med okrevanjem.

-

JUNIJ

13 -

Misteriji 47


LAHKO NEKAJ VPRA[AM? Zdravnika bi vpra{ali vse mogo~e. Pa nam je nerodno in seveda zdravniki nimajo ~asa. Britanski zdravnik dr. Christian Jessen je zbral »nenavadna« vpra{anja in nanje odgovoril v knjigi Lahko nekaj vpra{am?. Povzemamo iz njegove knjige, ki jo lahko kupite na www.misteriji.si (s pla~ano dostavo 24,90 €).

SPLO[NO ZDRAVJE Je treba vro~ino »izstradati«? Ve~ina zdravnikov bi vam svetovala, da vztrajajte pri obi~ajnem na~inu prehranjevanja, ne glede na to, ali imate vro~ino ali ne. Izsledki nekaterih raziskav celo ka‘ejo, da utegne biti postenje med boleznijo nevarno. Omejevanje koli~ine zau‘ite hrane povzro~i, da se imunski sistem ne zmore ve~ tako dobro odzvati na oku‘bo, saj zaradi premalo hranil klju~ne celice ne dobijo dovolj energije, ki jo potrebujejo za ustvarjanje beljakovin, ki prepoznajo vsiljivce in jih uni~ijo. Zakaj imamo u{esno maslo? Kako ga lahko naju~inkoviteje odstranimo? U{esno maslo je koristna snov, ki jo ustvarja telo za za{~ito in ~i{~enje u{es. Ima {tevilne pomembne naloge: ~isti in {~iti sluhovod, saj lovi pra{ne delce in odbija vodo. Lahko se nakopi~i in zama{i sluhovod, kar vpliva na sluh. Ljudje imajo eno izmed dveh oblik u{esnega masla: suho ali vla‘no (slednje se rado nakopi~i). Nikoli ne uporabljajte vatiranih pali~ic, saj z njimi maslo samo potisnete globlje v uho. Pozabite tudi na tiste sve~ne tulce za ~i{~enje u{es, saj boste poleg masla v uho dobili {e vro~ vosek. U{esno maslo se utegne premakniti s pomo~jo ‘ve~ilnega gumija (tega morate ‘ve~iti – nikar ga ne tla~ite v uho!). ^e v uho kanete kan~ek olivnega olja, se bo maslo zmeh~alo in ga boste la‘je odstranili iz u{esa. Na hrbti{~u dlani imam ‘e nekaj ~asa majhno zatrdlino. Kaj bi to lahko bilo? Menim, da gre za pogost pojav, ki mu pravimo ganglij. Gre za majhno ‘elatinasto cisto, ki zraste okoli kit – zato se dostikrat pojavi na hrbti{~u dlani. Zadeva sploh ni nevarna in jo lahko pustite pri miru. V~asih so jih odpravljali tako, da so ciste tre{~ili s kak{no veliko knjigo (recimo s Svetim pismom), da so po~ile. Tega vam ne priporo~am! ^e vas izrastek boli ali vam povzro~a te‘ave, lahko zdravnik vanj zapi~i iglo, da teko~ina ste~e iz ciste. Mogo~a je tudi kirur{ka odstranitev. Sicer zadevo pustite pri miru, saj lahko s~asoma izgine.

48 - JUNIJ 13 -

VE~

KLJU ~ EV DO OZDRAVITVE

vrhunskim {portnikom, in ‘e po treh njegovih terapijah je lahko zve~er prvi~ premaknil poga~ico. Kak{no veselje je bilo to, se spominja. Fizioterapevt je takoj na{el vzrok – da je imel po{kodovan hrustanec prevelik pritisk. »Dal me je na njegove naprave – elektromagnetne tokove, ki so zadeve v sklepu zmeh~ale, potem jih je naelektril. Za to uporablja svojo metodo, posebno pal~ko, ki deluje na osnovi elektrolize. To je pomirilo sklepno ovojnico in zabrazgotinjeno tkivo je spodbudil, da je za~elo pravilno rasti. Pri njem sem bil tri- do {tirikrat po teden dni. Za krepitev sklepa in izbolj{evanje gibljivosti mi je predstavil vaje, ki izhajajo iz taj~ija. Vse po~nem s svojim telesom, ne potrebujem nobenih fitnes naprav.« Ob~asno je {el {e v Lenart, kjer ga je fizioterapevt dal v hiperbari~no vre~o, ki pod pritiskom v telo dovaja kisik in pospe{uje regeneracijo. Po tistem se vsaki~ po~uti izjemno dobro. Koleno je postajalo vedno bolj normalno gibljivo. Enkrat je posku{al te~i in je {lo. Lani poleti je veliko kolesaril, pozimi pa je uporabljal sobno kolo.

NARAVNAVA KOLKA Z ENERGIJO Lani je izvedel za zdravilca Petra ^erneta iz Solkana. Njegov prijatelj, nekdanji vrhunski {portnik, mu je povedal, da mu je Peter uredil te‘ave. Zdaj hodi k njemu na terapije in se vsaki~ po njih odli~no po~uti. »Peter pravi, da dvigne ~loveka na frek-

venco, na kateri ni ve~ bolezni. V Novi Gorici ima center za revitalizacijo, uporablja tudi magi~ne kretnje. Oba moja star{a hodita tja in se odli~no po~utita, vidi se jima in sli{i po glasu, da sta druga~na. Pred tednom dni me je napadel virus, nisem mogel ni~esar. Zatekle so mi bezgavke, bolele so me glava, noge in mi{ice. Zdravnica je rekla, da moram le‘ati pet do sedem dni. Poklical sem Petra in ta me je zdravil na daljavo. Naslednji dan sem bil v redu, samo {e bezgavke so bile zate~ene. Naredil mi je {e eno terapijo, in sem bil dober. Peter mi je uredil tudi zamaknjen kolk, ki mi je povzro~al bole~ine v hrbtu, seveda pa si niti v sanjah nisem predstavljal, da je to vzrok mojih bole~in v hrbtu. Po njegovi terapiji me je dva tedna bolel kolk, ampak ~ez ~as bole~in v kolku in hrbtu nisem ve~ ~util.« Toma‘ je zdaj spet v solidni formi, lahko kolesari in tudi te~e ‘e lahko po {tiri, pet kilometrov. Koleno je funkcionalno tudi po zaslugi njegove mo~ne volje in vztrajnega iskanja pravih informacij in ljudi. »Pri zapleteni po{kodbi, bolezni, je ve~ klju~ev – tudi to me je nau~il mojster iz Lenarta. Nekaj naredi medicina, nekaj fizioterapija, nekaj pa kak {aman ali zdravilec. Sam mora{ ugotoviti, kaj ti ustreza. Prepri~an sem, da je moja rehabilitacija napredovala zato, ker je telo zamenjalo implantat. Izvrglo ga je in naredilo svoj »nov del« in ta je za~el delovati. ^e je bilo vredno izkusiti to kalvarijo, je to zato, da neha{ komplicirati,« {e doda na{ sogovornik. Andreja Paljevec

D


NA NOVO ODKRITI (PRIKRITI) KOZLERJEV ZEMLJOVID

Vse do aprila 2013 so nam zgodovinarji ve~ kot sto let uspe{no prikrivali obstoj pravega Kozlerjevega Zemljovida Slovenske de‘ele in pokrajin iz leta 1864; vrisani rde~i ~rti na jugovzhodu in severozahodu prikazujeta meje Kozlerjevega poskusnega Zemljovida, ki so nam ga doslej la‘no predstavljali kot edinega in pravega, a ga je Kozler pozneje raz{iril. V informacijski dobi ni preprosto skrivati podatkov, prej ali slej jih kdo odkrije, kot sta na primer Dimitrij Kebe in Andrej [i{ko v uradnih arhivih odkrila kar dva javnosti neznana in prikrita izvirna (o tem smo pisali v 237. {tevilki Misterijev) Kozlerjeva zemljevida. Do kdaj nam bodo profesionalci (akademiki, zgodovinarji, knji‘ni~arji ipd.) skrivali resnico? In ~emu?

-

JUNIJ

13 -

Misteriji 49


Nove knjige

Zeli{~ne spirale, terasasti vrtovi in drugo Avtorji: Claudia Holzer, Josef Andreas Holzer in Jens Kalkhof Prevedla: Ana Premk Zalo‘il: Amalietti & Amalietti Obseg: 206 strani Format: 16 × 22 cm Vezava: bro{irano Cena: 29,90 € Prodaja: 01/549 17 92, www.misteriji.si Zeli{~ne spiralne grede, ki izvirajo iz permakulture, pozna ‘e skoraj vsak. V knjigi Zeli{~ne spirale, terasasti vrtovi in drugo, ‘e tretji knjigi iz dru‘ine Holzer (Uporni kmet in Holzerjeva permakultura sta kultni knjigi s podro~ja permakulture), so nazorno prikazane spiralne grede in ob njih tudi {tevilne druge privla~ne in uporabne oblikovne mo‘nosti gojenja rastlin. To je prakti~na knjiga nasvetov, ki s {tevilnimi barvnimi fotografijami dokumentira oblikovanje zeli{~nih vrtov od na~rta do njegove uresni~itve. Ta knjiga ne pojasnjuje le {tevilnih mo‘nosti priprave koncepta in na~rtovanja, ampak ponuja tudi na~ine izvedbe in sajenja. Priro~nik zaokro‘ujejo dodatne informacije o najpomembnej{ih ~ajnih zeli{~ih in

50 - JUNIJ 13 -

za~imbnicah. V knjigi so zbrane pomembne informacije , ki niso omejene na osnovno znanje vrti~karjev. Knjiga je zanimiva za vse, ki bi se radi intenzivneje ukvarjali z zdravilnimi zeli{~i. Temeljit in lep priro~nik, poln dokumentarnih risb in fotografij, sloni na avtohtono pridobljenem znanju, ki ga avtorji udejanjajo vsak dan in je tako dokumentarno delo, ki sega na podro~je permakulture in vseh njenih vrednot, uspe{nega sobivanja z naravo.

Joga obraza Avtorica: Savina Atai Priro~nik z DVD-jem Zalo‘ba: Faceforce Cena: 28,50 € Prodaja: 01/549 17 92, www.misteriji.si Joga obraza je edinstvena vadba na svetu, ki oblikuje telo in obraz. Vklju~uje vse dimenzije resni~nega pomlajevanja. Veliko podporo programu daje svetovno znani nevrokirurg dr. Alok Sharma, predstojnik nevrokirurgije na kliniki LTMG in medicinske univerze Sion v Bombaju, pa tudi dr. Sangita Almad, predstojnica oddelka za dermatologijo Nair. [tudije potrjujejo, da vadba Joga obraza poleg vzpostavljanja mi{i~ne forme obraza obnavlja ko‘o in odpravlja

stres. Pozitivno u~inkuje na zmanj{evanje stresa, na endokrini sistem ter na mo‘gane, alzheimerjevo bolezen, parezo obraznih mi{ic, pomaga pri hitrej{em okrevanju po kapi, rehabilitaciji po{kodb glave in ugodno vpliva na avtiste … »Podro~je od vratu navzgor je direktorska pisarna na{ega organizma,« pravi avtorica Savina Atai. Ko pridno vadimo, nam to prina{a izjemne u~inke: zasijemo navznoter in navzven. Mo‘gani, ‘iv~evje, ‘leze, sti~i{~e stoterih meridianov, morje akupresurnih to~k, izpis stanja vseh notranjih organov in kar sedeminpetdeset mi{ic imamo na obrazu. Mi{ice obraza so zelo pomembne za aktivacijo ‘lez v glavi. Le te pa nadzirajo delovanje celotnega endokrinega sistema. In tako z vajo obraznih mi{ic krepimo vse telo. Vaje, ki omogo~ajo vse to, so izjemno u~inkovite, pri tem pa prijetno naporne in tudi sme{ne.

Trening intimnosti in ve~ne ljubezni Avtor: David Deida Prevedel: Jernej Zoran Zalo‘ba: Faceforce Obseg: 220 strani Format: 17 cm × 22 cm Vezava: bro{irano Cena: 27,00 € Prodaja: 01/549 17 92, www.misteriji.si Ta knjiga je namenjena mo{kim in ‘enskam, ki jih navdu{ujejo spolnost, ljubezen in resni~na duhovna ekstaza. Je za ljudi, ki u‘ivajo v prepletenosti teles, odprtosti src in razsvetljenosti duha. ^e vas intimnost, pre‘eta z globoko strastjo, izrazito

predanostjo in prav tak{nim razumevanjem, ne zanima, ta knjiga ni za vas. Tako pravi avtor, ki ‘e ve~ kot dvajset let vadi hathajogo, taj~i, meditacijo in pou~uje tantro. Pa seveda predava in pi{e knjige kot strokovnjak za psihobiologijo, spolno evolucijo in teoreti~ne nevroznanosti. V knjigi najdemo med drugim tudi odgovore, zakaj se toliko mo{kih upira zakonu, ~etudi so zaljubljeni do u{es, zakaj je ‘enska energija izjemno privla~na, pa vendar ji ne zaupajo ne mo{ki ne ‘enske, zakaj se mo{ki za volanom burno odzove, kadar mu ‘enska pove, kje naj vozi, zakaj je mo{kemu njegovo »poslanstvo« obi~ajno pomembnej{e od intimnega odnosa, kak{na tveganja so povezana z do‘ivljanjem globokega spolnega in ~ustvenega stika, kateri pogoji na podro~ju duhovnosti morajo biti izpolnjeni, da bi izkusili vrhunsko spolno povezanost … Knjiga nam razkriva korak ve~ v intimnih odnosih. Ob njej pozabimo na starinsko spolno vlogo v preteklosti, pa tudi spolno nevtralizirana partnerstva. Knjiga je u~benik, ki nam pomaga razvijati odnos, ki je eroti~en z vidika duhovnosti, poglobljen z vidika spolnosti, partnerja pa sta strastno predana ljubezni.


Solarno-karakterni horoskop za Lunino leto in kitajsko leto Ka~e

Horoskop za junij 2013 OVEN – Mlaj 8. vam bo dal ~ustveni polet,

da boste na~rtovali sre~anja z osebo, ki jo obo‘ujete. Dopust po 27. bi lahko bil bo‘anski, nabit z erotiko, z ‘eljo po veli~astni poroki in nara{~aju. Vsem, ki razmi{ljate bolj dolgoro~no in se spopadate s pre‘ivetjem, je junij naklonjen, zato ne ~akajte, od kod se bo vzel denar ali ponudba za posel, ampak se sami ponujajte in tr‘ite vse tisto, kar znate, in ve~ kot to. Prvi dobri in finan~ni rezultati bodo najkasneje po 27. BIK – Skrb za dom in doma~e vas bo napolnjevala z zadovoljstvom. Okoli 8. ne podlezite strahovom. Globoka ~ustva do starej{e osebe si drznite odkrito pokazati najkasneje sredi meseca. Takrat si lahko ‘e privo{~ite prve po~itni{ke u‘itke, da izpolnite svoje ~ustvene in duhovne potrebe. Za dodaten zaslu‘ek se bolj potrudite, sicer vas bodo izdatki preplavili. Najbolj podjetnim se ponuja velika prilo‘nost za dober posel ali napredovanje od 26., ko boste ugodno re{ili kak{no uradno zadevo. DVOJ^KA – Razdra‘ljivosti in prepirom v dru‘ini se boste la‘je izognili, ~e se boste umaknili v naravo, meditirali ali urejali svoj vrti~ek. Na vezano osebo se do 13. ~ustveno ne navezujte, da ne boste nesre~ni. Za spo~etje, napredovanje ali pridobitev nove zaposlitve, ustanovitev novega podjetja ali plasiranje produkta na tr‘i{~e je ugodno do 25. Ker vas bo ves mesec spremljal stres, se najkasneje po 27. le odpravite v svoj mirni koti~ek. Izogibajte se nevarnostim. RAK – V okolju, v katerem se boste sre~evali s prijetnimi ljudmi, ki ne skrivajo ~ustev in so~utja, se boste po~utili kot doma. Skrb za starej{e in star{e vas bo plemenitila in vam dajala novih mo~i, da tudi v restavriranju tistega, kar ste dedovali, najdete nov smisel ‘ivljenja. Zadr‘ana ljubezenska ~ustva bodo prekipevala v vas, zato jih ne zadr‘ujte, ampak jih poka‘ite vsaj sredi meseca. Obeta se vam denar od nepremi~nine ali ugodnosti, ki se bodo pove~ale po 26. LEV – Po‘ivljajo~e energije rado‘ivih, zgovornih in neumornih oseb, tudi otrok, vam bodo polep{ale poletje. Zelo zgovorna in vsestransko sposobna oseba se vam bo pribli‘evala, a za kaj ve~ kot avanturo ne bo. Va{a ~ustvena izpovedovanja in velika ljubezen bodo od 27. izjemno strastna, odprta in radodarna. Humor, petje, lepota du{,

V solarno-karakternem horoskopu dobite bolj osebno napoved, ~e preberete najprej besedilo za va{e Son~evo, nato pa {e Ascendentno znamenje. Svoje ascendentno znamenje lahko poi{~ete na: www.misteriji.si/kat/Horoskop_Misterijev teles, erotike in kulturnih do‘ivetij vas bo za~arala. @etev ugodnosti, dobitkov in finan~nih donosov bo sledila, ~e do poletja ne boste niti za las popustili v poslih. Iskalcem zaposlitve se obeta delo in denar. Zadetek po 27.! DEVICA – Kri‘arjenje po de‘eli, morju, gorah in prepu{~anje lepotam obzorja, vonjavam in estetskim u‘itkom bo slaj{e, ~e jih boste delili z vsemi, ki vam veliko pomenijo. Spore z bolj kriti~nimi od vas boste zgladili na najbolj ne‘en na~in. Va{a spogledljivost naj po 22. ne gre predale~, razen ~e niste nikomur odgovorni. Nekateri boste pogrevali ljubezensko zgodbo, ki je ‘e pre‘iveta, drugi se na novo zaljubili v romanti~nem okolju, morda v starega znanca. Vsi pa ves mesec pazite na zdravje. Kon~no boste dobili denar, za nov posel po 26. pa se {e posvetujte z astrologom. TEHTNICA – Naredite si raj v naravi, kjer boste prijetne ob~utke delili s prijatelji. Tam bo tudi mesto za ljubljenje in spo~enjanje otrok. Obletaval vas bo vezan zaljubljenec, ki bo kmalu odletel naprej, vro~a ~ustva pa si boste delili s tistim, ki jih je vreden. Po~utili in obna{ali se boste kot zmagovalec. Va{a samozavest bo nagrajena, ~e bo imela realno podlago v va{em delu in kreativnosti. Napredovanje v poklicu in karieri se bo poznalo pri dohodku. Ne odnehajte sodelovati pri odmevnem projektu, po 27. pa se ne izogibajte soju ‘arometov. [KORPIJON – Obiskovanje sorodnikov v oddaljenih krajih in spoznavanje zanimivih oseb na izobra‘evanju ali poletnem taboru vam bo pomagalo pri duhovnem razvoju. Po mlaju 8. se ne zaprite kot {koljka, temve~ v svoj objem sprejmite enako ranljivo du{o, kot ste sami. Za poravnavanje starih dolgov in polo‘nic bi lahko zaslu‘ili s preprostimi sezonskimi deli, ~etudi bi vam z veseljem finan~no prisko~il na pomo~ va{

obo‘evalec. Na trdnej{e poslovne temelje se boste pri~eli postavljati od 26. STRELEC – Razdra‘ljivosti in ob~utljivosti ne boste mogli povsem obvladati, pa tudi pri{la vam bo prav, ko se bo potrebno komu upreti. Partner, prijatelj ali kdo od doma~ih bo zaprt kot {koljka, zato ga boste dra‘ili in odpirali na silo. Od 27. vas bo prevzemala vesela dru‘ba in strastna ljubezen. ^e boste prej ~utili nemo~ v poslovnih zadevah, se spomnite vseh svojih dobrih potencialov in jih izlijte na papir. Na~rt za nov zagon ob podpori dobre in izku{ene du{e vam bo postal trdni temelj rasti. Ne pozabite paziti na zdravje. KOZOROG – Pred poletjem se u~ite izra‘ati svoja najgloblja pozitivna ~ustva in si dovolite biti ranljivi, a ne sovra‘ni. Z ljubljeno osebo si bosta naredila raj na zemlji v objemu gozda, jezera, potoka, razvalin starodavnega gospodarstva ali ob morju. Nekaterim bo do zamenjave prstanov. Namesto ~akanja na denar menjajte dobrino za dobrino. Ve~ mo‘nosti za posel bo po 26., a brez ponujanja sebe ne bo {lo. VODNAR – Na izletih vam ne bo manjkalo spro{~enega klepeta, tudi s sorodniki in sorodnimi du{ami. Va{a ~ustva do eroti~no izredno privla~ne in intelektualno mo~ne osebe se vam bodo toliko poglobila, da si boste ‘eleli za vedno ostati z njo. Tudi misel na odgovorno star{evstvo vam ne bo ve~ tuja. Dru‘bene, politi~ne in kulturne prilo‘nosti za uveljavljanje s poletjem ne bodo povsem usahnile. V slu‘bi ali poslu se borite naprej. Ve~ ovir in te‘e boste ~utili rojeni januarja, a tudi vam bo odleglo po 26., ko vas ~akajo dobre re{itve. RIBI – Plavali boste v oblaku ljubezni, so~utja, miline in delili dobroto vsenaokoli. ^e vmes ne boste opa‘ali realnega sveta, se bo va{ oblak sanjavosti razklal, da boste tre{~ili na trda tla in ugotovili, da so bile vse le iluzije. Najkasneje po 26. vam bo enako mero ljubezni vra~al tisti, ki ste ga ‘e skoraj zanemarili. Od nestrpnih ljudi in ‘ivali se odmaknite, da ne boste {e vi razdra‘eni. V trajnej{ih skupnostih in zvezah boste prisiljeni braniti svoj polo‘aj. Sprejmite ta izziv in duhovno boste napredovali. Enako bo tudi v poslih. Dobiti morate nek denar, novega pa boste zaslu‘ili po 26.

Pripravlja: astrolog prof. Stane Pade‘nik D

-

JUNIJ

13 -

Misteriji 51


Nenavadna do`ivetja

M

aja leta 2006 je umrl moj brat. Zaradi te‘ke ‘ivljenjske usode je za~el iskati tola‘bo v alkoholu. Ker pa je bil po poklicu avtobusni {ofer, je zato ostal brez dela. Ko je umrl v {tiriin{estdesetem letu, se mi je za~el prikazovati z one strani. Vesela sem bila, da sem ga videla takega kot v mladostnih letih. Videla sem ga tudi v {oferski obleki. @e kot otrok sem imela razna videnja, a takrat tega nisem smela nikomur zaupati. Pred bratom sem dolga leta videvala svojega pokojnega o~eta in govorila z njim, in tudi s pokojno mamo. Skoraj vsi doma~i in tudi nekateri znanci so se mi na razne na~ine pokazali. Tudi iz nebes se mi poka‘e veliko lepega in pre~udovite melodije mi po{iljajo, take glasbe ni na zemlji. Ko se mi je brat zadnjikrat pokazal, je bil v prazni~ni ~rni obleki in je imel ‘alosten obraz. Rekel mi je: »Po{ljite mi malo mo~i, rad bi bil {e z vami.« Ko sem ga tako videla, sem bila tudi jaz ‘alostna in mislila, kako naj mu po{ljem malo mo~i. Jeseni tega leta je v na{e mesto pri{el gospod Boris Grkovi} iz Zagreba in imel predavanje. Udele‘ila sem se ga in v tem ~loveku za~utila iskrenost, prijaznost in nekak{no toplino. Ko sem videla {e njegovo avro, sem vedela, da mi bo njegovo predavanje

52 - JUNIJ 13 -

pomagalo za bolj{e ‘ivljenje. Po predavanju sem mu zaupala, kaj me je brat prosil z one strani. Zamislil se je in rekel vsem, ki smo bili v dvorani, da bomo naredili lepo meditacijo za mojega brata. Meditacija je bila ~udovita in mislim da tudi odre{ilna, saj se mi ne ogla{a ve~. Pred {tirimi leti je gospod Boris ponovno pri{el in imel predavanje o mentalni dinamiki. Na ve~erni meditaciji sem dobila stol pri predavatelju. Ko smo za~eli, sem se naenkrat za~ela tako ~udno po~utiti in vesti kot takrat, ko sem bila poro~ena z mo{kim, ki je bil bolezensko ljubosumen. ^udne misli so preletavale v moji glavi. V tej lepi meditaciji je bilo re~eno, naj se primemo za roke. Jaz gospodu Borisu nisem hotela podati roke, kot bi se ne~esa bala, na drugo stran pa sem podala roko. Kmalu sem se poslovila in gospod Boris me je vpra{al, kaj je z menoj. Ni~, sem

Vabilo k pisanju Mnogim med nami se je `e pripetilo kaj nenavadnega. Opi{ite va{ resni~ni nenavaden dogodek, sre~anje, va{e sanje, ob~utke, jasnovidne utrinke, strah ... in napisano po{ljite na: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana, ali misteriji@misteriji.si - najbolj{e prispevke bomo objavili. Nagrada za objavljen prispevek je polletna naro~nina na revijo Misteriji.

rekla in sem {la domov. Niti zahvalila se mu nisem. Tisto no~ nisem mogla spati. Ob enih se mi je moj prej{nji pokojni mo‘, ki je umrl kak{en mesec pred tem, prikazal v isti obleki kot na dan, ko sva se poro~ila. Bil je lep in mlad. Rekel mi je: »Pridi domov, tako dolgo te ni domov.« Odgovorila sem: »Pridem, samo odidi prosim, mir in ljubezen ti po{iljam.« In ‘e ga ni bilo. Vstala sem, pri‘gala sve~ko, se z mislimi pogovorila in mu vse oprostila. Mo‘ je bil pravi lepotec, ampak samo po zunanjosti; bil je bolestno ljubosumen in je delal, kar se mu je zahotelo. Z njim sva dobila otroka, ki pa je umrl po porodu zaradi zdravni{ke napake. Poni‘eval me je in ker nisem imela ve~ otrok, si je razvedrila in u‘itkov iskal drugje. Po trinajstih letih zakona sem skrivaj od{la, ker je rekel, da ga ‘iva ‘e ne bom zapustila. Mirno lahko trdim, da je bil tisti ve~er pri meditaciji z menoj moj pokojni mo‘, zato tudi nisem upala podati roke gospodu Borisu, kateremu sem dol‘na zahvalo in opravi~ilo. Mislim, da imata moj brat in tudi moj mo‘ mir, ker sem mu vse oprostila. Obema po{iljam mir in ljubezen. Prosim vse ljudi – odpustimo ‘ivim in mrtvim, najbolj pa sebi. Ana Ilustracija Milo{ Lukman

Obiski pokojnih

D


Izidi `rebanja za nagradno kri`anko {t. 219

KNJIGE, CENEJ[E 55 % Pripravljamo prostor za nove knjige in vam nudimo vrsto odli~nih knjig ARA zalo‘be, nekatere ve~krat ponatisnjene, s 55 % popusta. Tudi po{tnino pla~amo mi. @elimo vam prijetno poletno branje! (Ponudba velja, dokler so knjige na na{ih policah.)

Mali oglasi @ELITE POKUKATI V PRIHODNOST? Storite to z izku{enimi. Vede‘evanje in svetovanje na 090/43 85. Cena 1,4021 €/minuto z DDV za klicatelje iz omre‘ja Telekom, ceno za klice iz drugih omre‘ij dolo~ajo operaterji – ponudniki storitev. MAKRA AS s.p.

090 4321 ... Da vpra{anje postane odgovor, da se strah spremeni v prah! POGOVORI-SVETOVANJA-TAROT z vami 365 dni. 0,70 € / 0,5 min; mobitel omre`je 090/62 49 - 0,75 € /0,5 min POKLI^ITE 090/62 48 za pogled v prihodnost in vse, kar vas zanima. Lea je tu za vas. 0,99 €/0,5 min

PRVA NAGRADA (letna naro~nina na revijo Misteriji)

Jabol~ni kis ............................ 3,5 € Kako razberemo osebnost iz pisave .................................... 4,4 € Hormonsko nadomestno zdravljenje ............................. 5,4 € Kako zdrava je voda ......................................... 5,4 € Omega-3 bro{irana .... 5,4 € Samohipnoza za bolj{e ‘ivljenje .................. 9,8 € Prikrita zgodovina ~love{ke rase ...................... 7,3 € Okusni letni ~asi ............ 8,0 €

Tvoje ime .................................. 8,5 € Paraziti ........................................ 8,7 € Optimalno mi{ljenje .. 8,9 € Pa kaj potem? ..................... 8,9 € Kaj mi govorijo ‘ivali .................... 9,8 € Kako nave‘emo stik z umrlimi ....................................... 9,8 € Osupljiva mo~ ~ustev ......................... 10,3 € Sre~anja z du{ami .... 10,8 € @ivljenje – smrt – ‘ivljenje ............................. 13,4 € Naro~ila: www.misteriji.si (rubrika Knjige, cenej{e 55 %), 051/307 777

Ivanka Janika Kr‘i~, Rimska c. 26 A, 1353 Borovnica DRUGA NAGRADA (polletna naro~nina na revijo Misteriji): Majda Fajfar Dem{ar, Rimska c. 12, 1000 Ljubljana TRI TRETJE NAGRADE (knjiga zalo`be ARA): Milena [temberger, Zabi~e 24 A, 6250 Ilirska Bistrica Helena Treven, Lani{e 16, 4225 Sovodenj Darinka Zalokar, Usnjarska ul. 3 A, 1230 Dom‘ale Nagrade bomo poslali po po{ti. Re{itev nagradne kri`anke {t. 219: VODORAVNO: aktovka, Ham, Poezije, Uri, Kozler, losos, Zemljovid, NT, Noe, Vitanje, Srbija, Eak, pas, uta, Ifni, Bas, edil, Sikim, anketiranec, vespa, Stane, uporaba, tok, sitar, pa‘, Angola, AI, lug, Zn, Park, E[, Cat, misterijev, KT, Ni~iren, Evgen, Vasa, noeza, Ertl

ZANA d. o. o.

VEDE@EVALKA DARJA GAJA vam pomaga iz stiske. Za informacije lahko pokli~ete na telefon 040/271 835. Marjetica vede‘evanje s. p.

TAROT, KLASI^NA MASA@A, ENERGIJSKE TERAPIJE, 090/142 410, 040/ 718 509, www.violetta.si Omega Violetta Bonutti s. p.

Nagradni pojmi: PETER KOZLER, ZEMLJOVID, PARK MISTERIJEV

Prosimo, da re{itev po{ljete do 14. junija 2013 v ovojnici s pripisom KRI@ANKA 220 na naslov: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Iz`rebali bomo pet nagrajencev, ki bodo prejeli: 1. nagrada: letna naro~nina na revijo Misteriji 2. nagrada: polletna naro~nina na revijo Misteriji 3.-5. nagrada: knjiga ARA zalo`be

-

JUNIJ

13 -

Misteriji 53


^e ku‘eli po te n oh in ra ga nit po i re v in {ljit ijo va e s ce {i ku lo m p ,o i p aj d od z n re‘ at ag ite ki r s . ad am ni o m n i p ag oj ra m dn i i

ni 20 Nagradna d 2 a . r t ag n { Ime in priimek: N o p Naslov: ku Po{tna {tevilka in kraj:

54 - JUNIJ 13 -

kri`anka (220) e-naslov:


ARA ZALO@BA – Spletna knjigarna www.misteriji.si KNJI@NA ZBIRKA KAKO KAKO SE ZDRAVIMO Z MAGNETNIMI POLJI Z magnetnimi polji lahko doma zdravimo {tevilna obolenja. Knjiga bo pripomogla, da bo ve~ milijonov protibole~inskih tablet ostalo neuporabljenih ter da bo veliko {tevilo operacij in dni bolni{ni~nega zdravljenja preprosto nepotrebnih. (21,90 €))

KAKO NAVE@EMO STIK Z UMRLIMI Knjiga vas nau~i, kako posnamete elektronske glasovne fenomene z diktafonom, posnamemo duhove z videokamero, spodbudimo duhove, da uporabijo ra~unalnik ali telefon, vzpostavimo telepatski kontakt z umrlimi … (21,90 €))

OKUSNI LETNI ^ASI

OPTIMALNO MI[LJENJE

REGRESIJA V PREJ[NJA @IVLJENJA

Kuharica vsebuje 60 jedilnikov, po 15 za vsak letni ~as. Nekateri so tradicionalni in drugi moderni, nekateri brezmesni ali makrobiotski, da lahko izbiramo po prepri~anju in po okusu. Kjer je potrebno, je ob jedilniku tudi recept.

Knjiga nas nau~i, da moramo pozitivno mi{ljenje prizemljiti, udejanjiti. Na mnogih primerih poka‘e, kako lahko optimiramo svoje mi{ljenje, da postanemo optimalno produktivna in mo~na oseba na vsakem podro~ju svojega ‘ivljenja.

Knjiga uglednega avtorja temelji na ~etrtstoletnih izku{njah z regresijami. Regresijska terapija lahko odpravi te‘ave, katerih vzroki izvirajo iz otro{tva ali iz hudega do‘ivetja v preteklem ‘ivljenju. Vpogledi v te vzro~ne povezave so zelo pou~ni in zdravilni.

17,90 €

19,90 €

19,90 €

PRESNI GURMAN

KAKO UPORABLJAMO NIHALO IN BAJALICO

Knjiga vam bo pokazala, kako dose~i zdravje in vitalnost z u‘ivanjem sve‘ih, nekuhanih ‘ivil – sadja, zelenjave, ore{~kov, semen in ‘it – ne da bi morali pri tem ‘rtvovati u‘itek pri jedi! Bogato opremljena z barvnimi fotografijami receptov. trda vezava 47,90 € bro{irano 34,90 €

Po napotkih v knjigi lahko odkrivate vodo, izgubljene predmete, pogre{ane ljudi in {kodljiva sevanja. Z radiestezijo tudi diagnosticirate in laj{ate bolezni, razvijate intuicijo … (19,90 €, e-knjiga 16,90 €))

KAKO VEDE@UJEMO IZ CIGANSKIH KART Knjiga s podobami ciganskih kart nam bo v pomo~ kot oseben vodnik, pa tudi za poslovno vede‘evanje. V priro~niku nas slovenska avtorica u~i o umetnosti vede‘evanja ter razlaga pomen vsake od {estintridesetih kart. 19,90 € (+ {op kart), e-knjiga 13,90 €

KAKO SE NAU^IMO AVTOMATSKEGA PISANJA Priro~nik, ki vas pou~i, kako prek avtomatskega pisanja vzpostavite stik z Vi{jim jazom, ki vas vodi in vam svetuje, komunicirate z drugimi bitji, ki vam posredujejo razli~ne informacije, dobite odgovore ... (12,90 €, e-knjiga 10,90 €))

KAKO VPLIVAJO OSEBNA [TEVILA S pomo~jo {tevil, vsako ima svoj pomen, lahko bolje spoznamo sebe in ljudi, ki nas obkro‘ajo. [tevila nam lahko pomagajo ustvariti lep{e ‘ivljenje, z njimi lahko pokukamo v preteklost, razumemo sedanjost in na~rtujemo prihodost. (12,10 €))

KAKO ZDRAVIMO Z BARVAMI Barvna terapija ni ~arobno zdravilo za vsa obolenja, vendar barve na nas vplivajo bolj kot si mislimo. Barvna terapija je preventivna nega, s katero odgovorneje in aktivneje sodelujemo pri vzdr‘evanju lastnega zdravja. (13,90 €, e-knjiga 11,90 €))

USODA DU[

POTOVANJE DU[

SPOMINI NA ONSTRANSTVO

SRE^ANJA Z DU[AMI

Ameri{ki mojster hipnoterapije Michael D. Newton je na podlagi {tevilnih seans pri{el do novih odkritij o usodi du{ in to popisal v ve~ kot 500 strani debeli knjigi, ki v obliki intervjujev odstira pogled v skrivnost zasmrtja. Knjiga je ameri{ka uspe{nica.

V knjigi najdemo odgovore na ve~na vpra{anja, kaj se dogaja z du{o, ko ~lovek umre, bodisi naravne bodisi nasilne smrti. Kdaj in kako se du{a odlo~i, da pride v ~lovekovo telo? Kaj se dogaja z du{o med dvema ‘ivljenjema?

Kako so hipnotizirani ljudje, ki so bili dele‘ni vpogleda v pretekla utele{enja in v posmrtno ‘ivljenje, dojeli vzroke razli~nih du{evnih te‘av in oplemenitili svoja ‘ivljenja. Knjiga vsebuje mnoge intervjuje o posmrtnih ‘ivljenjih hipnotizirancev.

Avtorja sta zbrala pri~evanja o posmrtnih komunikacijah – spontanih do‘ivetjih, pri katerih z nami nave‘e stik preminuli svojec. Knjiga nas skozi pripovedi pri~evalcev prepri~a, da du{a pre‘ivi fizi~no smrt, in nam pomaga preboleti izgubo ob smrti ljubljene osebe.

29,90 €

24,90 €

29,90 €

24,00 €

KAKO RAZBEREMO OSEBNOST IZ PISAVE Knjiga ponuja vedenje, kako v pisavi prepoznate lastne osebnostne zna~ilnosti, prebudite lastnosti, prepoznate svoje spe~e talente, dobite razumevanje o ravnanju drugih, oblikujete svoj podpis, ki bo razkrival va{o samopodobo … (9,90 €))

KAKO ZDRAVIMO Z ZVOKOM Vsak ~lovek je glasbeni in{trument, ki niha v razponu kozmi~nih vibracij. Knjiga opisuje, kako z zvoki, glasbo in lastnim glasom uravnove{amo in zdravimo sebe in druge. (13,77 €, e-knjiga 11,90 €))

KAKO ODKRIJETE VA[A PREJ[NJA @IVLJENJA Priro~nik korak za korakom vodi do znanja, kako se sami, brez terapevta, spustimo v prej{nja ‘ivljenja in odkrijemo vzroke bolezni, preganjavic, stisk, ki izvirajo iz davnine. (12,90 €, e-knjiga 10,90 €))

KAKO PREBUDIMO IN POSLU[AMO SVOJO INTUICIJO Nau~imo se slediti notranjim ob~utkom, kot so misel, glas ali slutnja. Tako smo resni~no oseba, ki vodi sámo sebe. Branje knjige odpira vrata v svet, v katerem smo, a {e nismo. (15,90 €, e-knjiga 12,90 €))

KAKO VIDIMO, BEREMO IN IZBOLJ[AMO AVRO Priro~nik za spoznavanje avre in razlage, kako se jo nau~imo gledati in spoznavati njen pomen; kako nam avra ka‘e na podlagi bioenergijskih zevov du{evno in telesno stanje. ( e-knjiga 5,90 €))

NIKOLA TESLA (RAZ[IRJENA IZDAJA)

LAHKO NEKAJ VPRA[AM?

MAGNETNO ZDRAVLJENJE

Knjiga podrobno opisuje poti, po katerih gremo po smrti. Poleg opisov do‘ivetij po smrti vsebuje tudi 37 vaj, da se lahko pripravimo na uspe{en prehod. Knjiga nas osvobodi ob~utkov strahu, bole~ine in izgube.

Tesla je ‘e pred sto leti predvidel in opisal vse alternativne vire energije, ki danes postajajo ‘ivljenjska nuja. Knjiga naj bi pripomogla, da bi nekatere Teslove postavke postale uresni~ljive in da bi obrnili novo stran v znanosti in tehniki.

Britanski zdravnik je zbral najbolj pogosta in nenavadna vpra{anja, ki mu jih kot zdravniku postavljajo bolniki, pa tudi znanci zunaj ordinacije, ko si upajo postaviti tudi radovedna in nerodna vpra{anja. Tako je nastala knjiga, ki vas bo pou~ila in nasmejala.

Magnetna terapija pomeni namestitev majhnih magnetov na dolo~ene dele telesa za laj{anje {tevilnih zdravstvenih tegob sodobnega ~asa, kot so artritis, revmatizem, glavoboli, migrene, bole~ine v mi{icah … Prilo‘enih je deset magnetov za zdravilno uporabo.

29,90 €

19,90 €

24,90 €

23,90 €

@IVLJENJE -SMRT-@IVLJENJE

KAKO BEREMO USODO Z DLANI Priro~nik iz~rpno opisuje, kako iz ~rt na dlani izra~unamo razne datume in `ivljenjska obdobja. Dlan razkriva ~lovekov zna~aj, zdravje, temperament in celo usodo. ( e-knjiga 9,90 €))

KAKO SE ZNEBIMO O^AL Ko odpravimo zastarele vzorce v svoji zavesti, obnovimo tudi svoj vid. Zato je poleg poglavja z vajami dobr{en del knjige namenjen uporabi uma kot orodja za izbolj{anje vida. (21,90 €, e-knjiga 18,90 €))

KAKO POVE^AMO SAMOZDRAVILNE SPOSOBNOSTI Sami lahko veliko storimo za svoje zdravje. Napotki za klistiranje, post, telesno vadbo in savnanje. Kako, koliko in kdaj naj bi jedli, da bi spremenili svoj svet zdravja. ( e-knjiga 7,90 €))

e-KNJIGE NA WWW.MISTERIJI.SI - KAKO PREBUDIMO IN POSLU[AMO SVOJO INTUICIJO • POTOVANJE DU[ • KAKO VEDE@UJEMO IZ CIGANSKIH KART • OSNOVE RADIESTEZIJE IN BIOENERGIJE • KAKO UPORABLJAMO NIHALO IN BAJALICO • KAKO POVE^AMO SAMOZDRAVILNE SPOSOBNOSTI • KAKO ZDRAVIMO Z BARVAMI • KAKO ZDRAVIMO Z ZVOKOM • KAKO ODKRIJETE VA[A PREJ[NJA @IVLJENJA • KAKO SE NAU^IMO AVTOMATSKEGA PISANJA • KAKO SE ZNEBIMO O^AL • POLJE • HRANA ZA @IVLJENJE • KONOPLJINA KUHARICA • KAJ PA, ^E JE KRIV VITAMIN B12?


NOVO

Cena: 11,90 â‚Ź Za naro~nike revije Misteriji 10 % popusta.

Najhitrej{i in enostaven nakup: www.misteriji.si; po telefonu: 051/307 777; 01/549 17 92 ARA zalo`ba d. o. o., Cigaletova 5, 1000 Ljubljana

Revija Misteriji 239  

Revija Misteriji 239