Page 1

LETNIK 19 - ŠT ŠT.. 223 - FEBRUAR 2012 - 5,00 €

POZOR! BRANJE TE REVIJE LAHKO VPLIVA NA VASE ZIVLJENJE ISSN 1318-1777

Zdravilno brnenje Stanislav Bes, bioenergetik in terapevt z zvo~nimi vilicami

Leto Zmaja Nov pogled na materijo Leto netaktnega, zahtevnega in samozadostnega Zmaja

Na sledi nove znanosti

Magnezij zni‘a visok tlak

Krvni tlak se je s 135/90 zni`al na 106/60

Bog ji je narekoval knjigo Stonehenge po ameri{ko Iz svetlobe, s katero se pove‘e, dobi informacije, kaj je prav za posamezno du{o

Vklesane zapovedi moderne dobe


ARA ZALO@BA – Spletna knjigarna www.misteriji.si

N

MAGIC LIFE ZA PRVO POMO^ Simbol Magic life koncentrira energijo iz okolja, zato je je v njegovem neposrednem okolju ve~. Polo‘en pod kozarec s pija~o lahko spremeni njen okus, polo‘en pod vazo lahko podalj{a ‘ivljenje ro‘, pod cvetli~njakom deluje na bujnej{o rast, prilepljen na obolelo mesto lahko zmanj{a bole~ino ...

Britanski zdravnik je zbral najbolj pogosta in nenavadna vpra{anja, ki mu jih kot zdravniku postavljajo bolniki, pa tudi znanci zunaj ordinacije, ko si upajo postaviti tudi radovedna in nerodna vpra{anja. Tako je nastala knjiga, ki vas bo pou~ila in nasmejala. 24,90 €

ZAKON PRIVLA^NOSTI

VRTINEC

OSUPLJIVA MO^ ^USTEV

Vse stvari, za`elene in neza`elene, v na{e `ivljenje privla~i najmo~nej{i zakon v vesolju – zakon privla~nosti. Svetovna uspe{nica vsebuje tudi prakti~ne nasvete, na podlagi katerih lahko za`ivimo `ivljenje, kakor se nam zdi najbolj{e.

Peta knjiga iz zbirke Abraham pojasnjuje, kako bolj premi{ljeno ustvarjati odnose, kakr{ne si najbolje `elite – na podlagi vodila, da je temelj `ivljenja svoboda, posledica `ivljenja rast, cilj `ivljenja pa radost.

Tretja knjiga iz serije Abraham nam govori, da smo vibracijska bitja in da imamo {esti ~ut. Ilustrira nam ogromno mo~ na{ih ~ustev in ponuja odgovore na ve~ino vpra{anj in te‘av, ki se porajajo slehernemu med nami.

22,90 €

22,90 €

22,90 €

LAHKO NEKAJ VPRA[AM?

@IVLJENJE -SMRT-@IVLJENJE

O

V

O

PA KAJ POTEM?

ASTROLO[KE NAPOVEDI ZA LETO 2012

Knjiga podrobno opisuje poti, po katerih gremo po smrti. Poleg opisov do‘ivetij po smrti vsebuje tudi 37 vaj, da se lahko pripravimo na uspe{en prehod. Knjiga nas osvobodi ob~utkov strahu, bole~ine in izgube.

Najsi govori eni osebi ali tiso~im, vsakdo lahko svoje sporo~ilo poda u~inkovito. Knjiga ponuja preprost, a globok na~in, na katerega hitro vzpostavimo stik s svojimi poslu{alci ter se z njimi pove‘emo pristno – vsaki~.

Knjiga vsebuje obse‘ne horoskope za leto 2012. Kje imamo ve~je mo‘nosti za uspeh in kaj nam utegne povzro~ati te‘ave. Kateri dnevi so najbolj{i za za~etek ali kon~anje razmerja, obisk pri zdravniku, iskanje dela, preselitev …

29,90 €

19,90 €

19,90 €

DENAR IN ZAKON PRIVLA^NOSTI Avtorja sta pripravila to knjigo zato, da bi se nau~ili v svoje ‘ivljenje privla~iti bogastvo, zdravje in sre~o. Med branjem se bo va{e razmi{ljanje spremenilo in dobili boste mo~, da naredite spremembo. 22,90 €

PROSITE, DANO VAM JE V knjigi iz serije Abraham je nekaj najmo~nej{ih u~enj, do katerih lahko danes pridete. Njena energija vam pomaga povezati se z Izvorno Energijo, da lahko pritegnete bogastvo Vesolja ter dobite dostop do bo‘anskega vodstva. Trda vezava 32,90 € bro{irano 22,90 €

NIKOLA TESLA (RAZ[IRJENA IZDAJA) Tesla je ‘e pred sto leti predvidel in opisal vse alternativne vire energije, ki danes postajajo ‘ivljenjska nuja. Knjiga naj bi pripomogla, da bi nekatere Teslove postavke postale uresni~ljive in da bi obrnili novo stran v znanosti in tehniki.

19,90 €

Popusti 10 % popusta imajo naro~niki na revijo Misteriji na vse izdelke, ki so naprodaj prek revije ali spletne trgovine.

15 % popusta imajo naro~niki na revijo Misteriji na vse knjige, ki jih je izdala ARA zalo`ba.

10 % popusta imajo vsi kupci knjig, ki jih je izdala ARA zalo`ba, ~e kupujejo knjige na www.misteriji.si in so ~lani knji`nega kluba Misteriji.

40 % popusta imajo vsi kupci na vse knjige z manj{o »lepotno« napako.

POTOVANJE DU[

SRE^ANJA Z DU[AMI

USODA DU[

SAMOHIPNOZA

V knjigi najdemo odgovore na ve~na vpra{anja, kaj se dogaja z du{o, ko ~lovek umre, bodisi naravne bodisi nasilne smrti. Kdaj in kako se du{a odlo~i, da pride v ~lovekovo telo? Kaj se dogaja z du{o med dvema ‘ivljenjema?

Avtorja sta zbrala pri~evanja o posmrtnih komunikacijah – spontanih do‘ivetjih, pri katerih z nami nave‘e stik preminuli svojec. Knjiga nas skozi pripovedi pri~evalcev prepri~a, da du{a pre‘ivi fizi~no smrt, in nam pomaga preboleti izgubo ob smrti ljubljene osebe.

Ameri{ki mojster hipnoterapije Michael D. Newton je na podlagi {tevilnih seans pri{el do novih odkritij o usodi du{ in to popisal v ve~ kot 500 strani debeli knjigi, ki v obliki intervjujev odstira pogled v skrivnost zasmrtja. Knjiga je ameri{ka uspe{nica.

Samohipnoza je ena najpreprostej{ih, a naju~inkovitej{ih metod za doseganje sprememb v ‘ivljenju. Pomaga nam opustiti kajenje, zmanj{ati stres, izgubiti odve~no te‘o, pritegniti ustreznega partnerja, utrditi mo~ volje in ustvariti uspeh …

24,90 €

24,00 €

24,90 €

21,90 €

Kako naro~imo knjige, kozarce, vr~e ... Izbrano naro~imo po telefonu (med 8. in 15. uro): 01/549 17 92 ali 051/307 777, faksu: 01/230 16 27; siol.com ali na spletni strani www.misteriji.si e-po{ti: aratrgovina aratrgovina@siol.com www.misteriji.si.


LETNIK 19 - [T. 223

februar 2012

17

11

Magnezij zni‘a visok tlak Z magnezijem si je zdravnik v nekaj mesecih zni‘al krvni tlak s 135/90 na 106/60

Zdravilno brnenje Stanislav Bes, bioenergetik in terapevt z zvo~nimi vilicami

19

35

Copyright – pravica ali kraja?

Vklesane zapovedi moderne dobe

Patenti so se sprevrgli v monopol na zamisli in izklju~evanje konkurence

Stonehenge po ameri{ko

22

39

Leto Zmaja

Radostno umiranje

Leto netaktnega, zahtevnega in samozadostnega Zmaja

Dolo~eni toni in pritiskanje na dolo~ene ~akre in arterije pospe{ijo umiranje

25

Nov pogled na materijo Na sledi nove znanosti (5)

33

Bog ji je narekoval knjigo Iz svetlobe, s katero se pove‘e, dobi informacije, kaj je prav za posamezno du{o

Pisma bralcev ......................................................................................................... 4 Zanimivosti ................................................................................................................ 6 Pa kaj potem? ..................................................................................................... 21 Regresija v pretekla ‘ivljenja ............................................................ 27 Kmalu spet doba dinozavrov? ........................................................ 29 Morgeloni in nanotehnologija .......................................................... 31 Zgodovina pape‘ev (2) ............................................................................. 37 Kaj po~ne{, ~lovek? .................................................................................... 41 Postaja Alberta Schweitzerja ............................................................ 43 Dobri ~lovek iz Zagreba .......................................................................... 45 Nenavadna do`ivetja .................................................................................. 47 Novi knjigi ................................................................................................................ 48 Horoskop za februar 2012 .................................................................... 49 Oglasi ............................................................................................................................ 53 Nagradna kri`anka 204 ............................................................................. 54

-

FEBRUAR

12 -

Misteriji 3


P ISMA Ilustrirana mese~na revija na robu medicine in drugih znanosti

Misteriji www.misteriji.si Naslov uredni{tva: Revija Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana Tel.: 01/434 73 10, fax: 01/230 16 27

misteriji@misteriji.si Izdaja: ARA zalo`ba d.o.o., Cigaletova 5, Ljubljana Odgovorni urednik: Jo`e Vetrovec

joze@misteriji.si Redaktor: Andrej Kikelj

andrej@misteriji.si Tehni~no urejanje: Luka Zlatnar

luka@misteriji.si Tajni{tvo, naro~nine in oglasno tr`enje: Ur{a Stranjak Tel.: 01/231 93 60; 031/662 092

ursa@misteriji.si Prodaja po po{ti: Tel.: 01/549 17 92; 051/307 777

aratrgovina@siol.com Tisk: Tiskarna Schwarz d.o.o., Ljubljana

BRALCEV

VSE KNJIGE Zelo sem zadovoljna s hitro dostavo naro~enega v va{i spletni trgovini. Ampak v~asih bi ~lovek knjigo, ki bi jo rad imel, pred nakupom prelistal … Kje v Ljubljani so na policah vse knjige va{e ARA zalo‘be? Marija, e-po{ta Najbolj zagotovo boste vse na{e knjige na{li na policah v knjigarni ZDAJ na tr‘nici v Kosezah v Ljubljani. Tam vam bodo zagotovo o knjigi znali tudi kaj povedati. In {e njihov telefon: 05/99 51 622.

SMRT NA OMARI Obra~am se na vas glede moje slike. Bil sem pri teti doma, kjer je pred letom dni umrl stric. Naro~ila mi je, naj izpraznim sobo in odpeljem stvari na smeti{~e. Omara je bila v dobrem stanju, pa sem se odlo~il, da jo prodam, zato sem jo tudi slikal. Ko sem pri{el domov, sem jo dal na internet, pa sem na sliki opazil

NAGRADE ZA ZVESTE NARO^NIKE Za zvestobo reviji Misteriji je ‘reb tokrat naklonil Magic life Grilc Andreju iz Ljubljane. Vse nove naro~nike v februarju bomo nagradili s knjigo ^esnove jedi.

nekaj nenavadnega – smrt. Prosim, ~e mi to lahko kdo obrazlo‘i, kaj naj bi pomenilo? Lep pozdrav pa hvala ‘e vnaprej, Robin, e-po{ta

RAZLAGA INFORMIRANE VODE V Misterijih vsake toliko zasledim kako sporo~ilo o »informirani« vodi, pa naj se informira v kozarcu, skozi hydronic in nazadnje ogla{ujete Vodek, plo{~ico oziroma nalepko, na katero postavimo steklenico, lahko tudi plastenko, in tako

Naklada: 6900 izvodov Distribucija: Delo prodaja d. d., Ljubljana V tej {tevilki Misterijev so sodelovali: Jo‘e Vetrovec, Tatjana Svete, Uro{ Kra{ovec, Kre{imir Mi{ak, Stane Pade‘nik, Zoran @eleznikar, Taja Vetrovec, Aleksej Metelko, Amedeja Li~en, Andreja Paljevec, Primo‘ Ponikvar, Fran~ek Dobovi{ek, Ilija [ajatovi~ Naslovnica foto Luka Zlatnar Cena izvoda v maloprodaji 5,00 €. Prodaja v kolporta`i: Delo-Prodaja, Dunajska 5, Ljubljana. Naro~nina se pla~uje letno (51,00 €, 15 % popusta) ali dvakrat letno (27,00 €, 10 % popusta). Poslovni ra~un: 02083-0011412222

4 - FEBRUAR 12 -

30

31 05:10

1

2

3

4 06:41

5

6

7 22:55

iz povpre~ne ali slabe vode ustvarimo vodo, ki je dobra za ‘ivljenje. Sam sem z ‘eno izvedel test po napotkih, ki so prilo‘eni k plo{~ici Vodek in ta test mi potrjuje napovedi o vodi, ki »prija« organizmu. Zanima pa me, ali je mogo~e izbolj{anje vode dokazati znanstveno, je kdo kje dokazal spremembe v vodi zaradi informiranja? Matev‘, Novo mesto U~inek informiranih kozarcev so med drugim preizku{ali in ugotovili njegovo u~inkovanje v Moskvi. Zaznali so pove~ano sevanje biofotonov, sicer pa je mogo~e znanstveno ugotoviti u~inek informacij na vodo z metodo GDV, ki je ena najbolj informativnih metod za preu~evanje strukturno-informacijskih lastnosti teko~in. Metodo GDV uporabljajo na Dr‘avnem in{titutu za informatiko, finomehaniko in optiko pri tehnolo{ki fakulteti v Sankt Peterburgu. Profesor K. G. Korotkov, intervju z njim smo objavili v Misterijih {t. 172, je opravil ve~ meritev. Metodo GDV uporabljajo v 8

9

10

11 08:31

12


P ISMA

M ISTERIJI, C IGALETOVA 5, 1000 L JUBLJANA; misteriji@misteriji.si

SLIKA ZA NARO^NIKA

Med novimi naro~niki na revijo Misteriji bomo tudi ta mesec iz‘rebali sre~ne‘a, ki bo dobil za nagrado miniaturno sliko, original v tempera tehniki avtorja Vlada Pare‘nika iz Mozirja.

mila pa se mi je tudi zanka za vrvico, delno so se zbrisali znaki na njem. Zanima me, ~e mu je tu{iranje {kodilo ter ~e se da kje popraviti, in kako dolgo deluje. Lep pozdrav in hvala za odgovor. Smiljana, e-po{ta

BRALCEV

REGRESIJA V PREJ[NJA @IVLJENJA Pozdravljeni, prebral sem knjigo oziroma priro~nik Regresija v prej{nja ‘ivljenja, ki me je zelo navdu{il, nameravam pa tudi kupiti CD. Zanima me, kak{ne izku{nje imajo bralci z uporabo CD-ja in z vodeno regresijo? Tadej, e-po{ta

Obesek verjetno {e deluje, seveda bi morali to preveriti v laboratoriju. Prosimo, po{ljite ga na naslov ARA, Zadobrov{ka 88, 1260 Ljubljana-Polje. Zamenjali ga bomo z novim. Z ‘eljo, da vam bo tako odli~no slu‘il tudi v bodo~e.

Pozivamo bralce, ki so uporabljali zgo{~enko z vodeno regresijo, da Tadeju zaupajo svoje izku{nje.

GALERIJA MISTERIJI Prej{nji mesec je nagrada pripadla Denisu Soldatu iz Lendave. ^estitamo! raziskavah snovi v teko~em stanju, zlasti razli~nih tipov vode. Dobljeni podatki so odvisni od kemijske sestave vode, odlo~ilna pa je odvisnost od strukturne sestave teko~in. S to metodo je mogo~e dokazati, da kakovost vode vpliva na razpolo‘enje oseb. Razli~ne meritve dokazujejo spremembo vode, posredno spremembo klastrov molekul vode. V Sloveniji so bile izvedene {tevilne meritve z metodo GDV. Toda za nas je pomembnej{e, kako tako spremenjena voda deluje na ‘iva bitja. Vrsta poskusov na rastlinah, {tevilnih ‘ivalih, ve~ino poro~il smo objavili v na{i reviji, nedvoumno dokazuje, da ima prestrukturirana voda velik pozitiven vpliv na ‘ivljenje. Na~rtovan slovenski poskus na ljudeh, ali informirana voda zmanj{uje obloge na ‘ilah, je bil zavrnjen. Pozitiven vpliv prestruktu13

14 18:04

15

16

17

Z

animanje za BeArt Angele, slike, ki nam pomagajo prepoznati na{o pravo naravo in nas pove‘ejo z lastnim virom ter podpirajo prakti~no udejanjanje poslovne poti (bolj natanko v Misterijih {t. 222, januar 2012), odpira spletno Galerijo Misterijev, v kateri so na spletni strani www.misteriji.si na ogled in ponujene v odkup originalne energijske slike

Slika, ki jo bo prejel nagrajeni novi naro~nik na revijo Misteriji rirane vode pa je o~iten v vsakdanjem ‘ivljenju. Celo v gradbeni{tvu, kjer s tako vodo ustvarjajo bolj{o trdnost betona. Tak{en beton uporabljajo pri gradnji ruskih pristani{~.

LU^KA INFORMIRANI OBESEK Imam pozitivne izku{nje z obeskom. Nosila sem ga 24 ur na dan; iz slu‘be ali s sestankov, tudi ~e so trajali ve~ ur, sem vedno prihajala »sve‘a«, kot da razni psihi~ni dejavniki ne bi imeli vpliva name. Imam tudi ob~utek, da deluje na intuicijo, saj sem z ne samo nekaterimi predlogi ali ukrepi zadela v polno. V ~asu ko sem ga nosila (ve~ kot leto) nisem zbolela za nobenim od prehladnih obolenj. Sedaj ga ne nosim ve~, ker sem se z njim dvakrat tu{irala, odlo18

06:45

19

20

21 23:35

22

Bo‘idarja Koleri~a. Umetnine so visoko kvalitetni printi na platno z ro~no dodano originalno pozlato in kristali, energizirane, s certifikatom, opisom delovanja in originalnim podpisom avtorja. Formati slik so 30 × 30, 25 × 30, 35 × 40 in 40 × 40 cm. Za ve~ informacij pokli~ite 051/307 777.

23

24

25

26

27

28

29

22:45

1

2

3

02:21

-

FEBRUAR

12 -

Misteriji 5


Z ANIMIVOSTI

NOVO ORO@JE PROTI DEPRESIJI

S

R

u{evine kenijskega mesta Gedi so arheolo{ki biser in hkrati eno najbolj skrivnostnih mest na svetu, saj kljub mnogim raziskavam {e dandanes ni jasno, zakaj je mesto v 17. stoletju nenadoma postalo zapu{~eno, njegovi prebivalci, okoli 2500 ljudi, pa so izginili neznano kam. Mesto, ki je nastalo v 13. stoletju, je imelo bogato arhitekturo s hi{ami, dvorci in mo{ejami

Foto splet

stimulacijo dolo~enih podro~ij v na{ih mo‘ganih lahko zajezimo ali tudi odpravimo hudo depresijo, pri kateri ne pomaga nobena do sedaj znana oblika terapije, so ugotovili ameri{ki raziskovalci. U~inek je, kot ka‘ejo njihove raziskave, dolgotrajen. Gre za postopek, pri katerem pacientu v mo‘gane vstavijo elektrodo, ki omogo~a stalno elektri~no stimulacijo. Izmed dvanajstih pacientov, ki so v {tudiji sodelovali dve leti, je kar pri enajstih depresija popolnoma zbledela oziroma so kazali le zelo blage simptome. Za medicinski svet je to odkritje revolucionaren preboj, ki bo gotovo dele‘en {iroke pozornosti. D

NEPOJASNJENO IZGINOTJE

aziskovalci z Norve{ke univerze znanosti in tehnologije so ugotovili, da imajo ljudje, ki redno enkrat tedensko hodijo v cerkev, veliko ni‘ji krvni tlak kot ostali, ki stopijo v cerkev le redko ali nikoli. Nad rezultati {tudije, ki je vklju~evala 120.000 oseb, so bili, kot pravijo sami, presene~eni. Nekatere prej{nje {tudije so podoben pozitiven u~inek pokazale pri ljudeh, ki imajo razvit smisel za humor in pri tistih, ki so zelo dru‘abni. D

NI^ VE^ SMR^ANJA

N

Foto splet

e samo, da nam smr~anje krati dragocene minute ali ure po~itka, posledi~no naj bi vplivalo tudi na iz~rpanost, glavobol in visok krvni tlak, kar pa je ‘e resnej{i problem. Tako na primer kar 18 milijonov Ameri~anov trpi za tako imenovano obstruktivno spalno apnejo. Gre za to, da med tem ko smr~imo in so na{a ~eljust, grlo in jezik povsem spro{~eni, ve~krat in nezavedno prenehamo dihati. Pomanjkanje kisika lahko traja tudi minuto ali dlje in se lahko pojavi ve~ stokrat na no~. Novej{a {tudija, ki so jo opravili na Eastern Virginia Medical School, ka‘e, da lahko obstruktivno spalno apnejo zelo enostavno prepre~imo – s posebnim trakom, ki objame zgornji del glave in brado ter prepre~uje tovrstne te‘ave. Izdelek je mogo~e naro~iti prek spleta, tr‘i se pod znamko MySnoringSolution. D

6 - FEBRUAR 12 -

ter razvito infrastrukturo, saj so bogatej{e stavbe imele vodovod in kanalizacijo, ki ju niso premogli niti srednjeve{ki gradovi v Evropi. Vendar jih v svojih zapisih ne omenja prav noben zgodovinski pisec, tudi v lokalnih zapisih o mestu in prebivalcih ni ne duha ne sluha. Mesto je bilo povezano z vsem tedaj znanim svetom, arheologi so namre~ odkrili tako bisere iz Benetk in {karje iz [panije kot tudi kovance in vaze s Kitajske. Zakaj je tako razvita naselbina postala mesto duhov, je {e toliko bolj skrivnostno, ker ni vidnih prav nobenih sledi bitk, vojskovanja ali kuge. D

SO V NAMIBIJI NA GLAVO PADLI BOGOVI?

S

labih tiso~ kilometrov stran od namibijskega glavnega mesta Windhoek so na{li nenavadno votlo kovinsko kroglo. Krogla, ki je te‘ka {est kilogramov in ima 35 centimetrov premera je glede na {tiri metre velik krater priletela iz vesolja. Njen izvor zaenkrat {e ni znan, obstajajo pa domnevanja, da bi lahko bila odpadni del satelita ali rakete, {e najverjetneje rezervoar. Nekaj podobnih krogel je v zadnjih dvajsetih letih ‘e padlo z neba in sicer v ju‘ni Afriki, Avstraliji in Latinski Ameriki. Kdo ve, morda pa odgovor vendarle ni tako preprost …D

Foto splet

R

Foto splet

OBISKOVANJE CERKVE ZNI@UJE TLAK


Z ANIMIVOSTI

Saj ni res - pa je! O DIVJIH @IVALIH • Gorile se lahko nalezejo ~love{kega prehlada in drugih na{ih bolezni. • Lev v divjini po navadi ne ubije ve~ kot dvajsetkrat na leto.

Med resni~nostjo in domi{ljijo MO^ V LASEH

Foto Tony Brown

N

• Hobotnica nima mrtvega kota. • Jezik modrega kita tehta ve~ kot ve-

~ina slonov. • En sam izdih odraslega modrega kita bi lahko napihnil 2000 balonov. • Trinajstmetrski kit glava~ ima v sebi okoli sedem ton olja. Najstarej{a znana ‘ival na svetu je • Ming, 405 let stara morska {koljka, ki so jo na{li leta 2007. • Ocenjujejo, da ima najstarej{a vrana na svetu 118 let. • Vrsta ‘elv, ki napada krokodile, lahko ‘ivi ve~ kot 150 let. Znanstveniki to vedo, ker so v ‘elodcu takih ‘elv na{li krogle od mu{ket. • Aligatorji lahko ‘ivijo tudi sto let.

e le o~i, tudi lasje so ogledalo na{e notranjosti. Odzivajo se na ‘enski ciklus in splo{no kondicijo organizma in kadar se izvrstno po~utimo, zasijejo v vsej lepoti. Izpadajo pri boleznih in agresivnih zdravljenih, s starostjo, njihova misti~na mo~ pa je bila opevana ‘e v biblijski zgodbi o Samsonu in Dalili. Podobne situacije lahko najdemo v odkrile vzrok. Rekrute so po voja{ki narazli~nih kulturah in tudi sodobne lite- vadi na kratko ostrigli in na zgro‘enost rarne in filmske zgodbe se poigravajo s nadrejenih se je pokazalo, da so ostritem fenomenom. ‘eni mladci izgubili svoj sledilni {esti Indijanski bojevniki so bili posprem- ~ut kljub mukotrpnim treningom na uvaljeni v ve~na lovi{~a s skalpi, ki so jih janjih in so za vojsko postali popolnomed bojem uspeli olupiti s sovra‘nih ma neuporabni. glav. Predstavljali so zmago nad duhom Obstaja dokumentacija, v kateri so in telesom nasprotnika. Indijanci so sino- bili registrirani mladi Indijanci, eksperti nim za razpu{~ene dolge lase, ki jih za sledenje in pre‘ivetje v naravi, ki so krasi pisana perjanica. po presenetljivi vietnamski izku{nji prestali testiranje. Izbirali so po dva, ju poPOSTRI@ENI BREZ MO^I sami~no poslali v divjino in ju pono~i V ~asu dr‘avljanske vojne so Ameri- »napadli«. [esti ~ut ju je pravo~asno ~ani nova~ili mlade Indijance kot sled- opozoril, da sta se zbudila in se umaknike za naselbinami lastnega naroda in nila na varno. Nato so enega ostrigli in ker so rezultati vreli od krvi indijanskih ju ponovno poslali na specialno nalo‘ensk in otrok, so ostali zapisani v zgo- go, a tokrat so vsi kratkolasci popolnodovino kot narodni izdajalci. V viet- ma zatajili. V {tudiji voja{kega raziskovalnega namski vojni so se beli gospodarji zopet spomnili na njihove izvrstne sposob- in{tituta je poleg navodila o obvezni nosti, a je projekt rekrutiranja Indijan- nedotakljivosti las indijanskih slednikov cev hitro zamrl. Kasnej{e raziskave so {e tale ugotovitev:

Foto Michael Dunn

LASJE SO ANTENE

krat hitreje od vesoljskega taksija. • Jastogi imajo modro kri. • Veverice pozabijo, kam so skrile okoli polovico svojih ore{kov.

Foto splet

• Ko bolha sko~i, lahko pospe{i 50Sokolje pero je sovra‘niku prepre~il, da bojevnika zagrabi za lase in mu vzame mo~.

»Lasje so podalj{ek ‘iv~nega sistema in smatramo, da so to ekstrasenzorni ‘ivci, vrsta visoko razvitih anten, ki prena{ajo ogromno koli~ino informacij mo‘ganskemu in limfnemu sistemu in neokorteksu. Tudi brada in brki emitirajo energijo iz mo‘ganov v okolico. Stri‘enje poru{i ravnote‘je v lokalnem ekosistemu in izzove napetosti v vseh vrstah med~love{kih odnosov ter vodi v seksualne frustracije.« Kako dobro lahko lasje opravljajo svoje {iroko poslanstvo, ~e jih redno barvamo in obremenjujemo z likanjem ali navijalci? Poskusite, kako bi torturo prenesla radijska antena. Amedeja D

-

FEBRUAR

12 -

Misteriji 7


Z ANIMIVOSTI

Misteriji v `ivo prakti~ne poti in vaje za doseganje harmonije, ravnovesja in zdravja

FEBRUAR 2012 S SMEHOM DO ZDRAVJA IN USTVARJALNOSTI – smejalna vadba, joga smeha, dihalne vaje, spro{~anje, zvo~na meditacija; vodi Taja Vetrovec, vaditeljica joge smeha in NLP Mojster Praktik. Ponedeljek, 13. februarja, in ponedeljek, 27. februarja, od 18. do 20. ure: brezpla~na predstavitvena vadba. NA PRAGU URANOVEGA CIKLUSA – astrolo{ka delavnica, vodi profesor Stane Pade‘nik, astrolog in astroterapevt. Na delavnici bomo spoznali, kako deluje generacijski planet Uran, vzroke mno‘i~nih gibanj po svetu, kako kozmi~ne sile premetavajo slovensko politiko, opredelili bomo svoje mesto v usodnem dogajanju in posku{ali prepoznati na{e poslanstvo kot posameznika. Izvedeli bomo tudi, kako lahko v praksi uporabljamo knjigo Astrolo{ke napovedi za leto 2012. Sreda, 15. februarja, od 17. do 20. ure; 25 €. UDEJANJANJE ^ISTE ZAVESTI IN OBILJA, energijska umetnost – vodi Bo‘idar A. Koleri~ iz Slovenj Gradca, glasbenik in intuitivni slikar. Slike in zvoki nam nosijo sporo~ila, ki nam s svojo mo~jo pomagajo prepoznati na{o pravo naravo in smisel ‘ivljenja. Kako skozi vizualno in zvo~no meditacijo in kompozicijo stopiti v stik s sabo in prepoznati svoje mo‘nosti, boste izvedeli na predavanju, ki je uvod v ob{irnej{o delavnico na to temo. ^etrtek, 16. februarja, od 18.00 do 20.30; 10 €. PERMAKULTURNI VRT – ciklus uvodnih tematskih predavanj pred pri~etkom celoletnega {olanja. Vodi Jo‘ica Fabjan, strokovnjakinja za permakulturo z ve~ kot petnajstletnimi prakti~nimi izku{njami na podro~ju ekolo{ke pridelave in dolgoletna predsednica slovenskega permakulturnega dru{tva. 1. PERMAKULTURA KOT NA^IN @IVLJENJA (filozofija in osnovna na~ela, uporabnost v razli~nih ‘ivljenjskih razmerah in bivalnih okoljih, samooskrba s hrano in energijo, eti~no investiranje) Sreda, 22. februarja, od 18. do 21. ure; 35 €. 2. SPLO[NA NA^ELA IN OSNOVE PERMAKULTURNEGA NA^RTOVANJA (od idejnega do izvedbenega na~rta v razli~nih ‘ivljenjskih in bivalnih okoljih) Sreda, 29. februarja, od 18. do 21. ure; 35 €. 3. NA^RTOVANJE KLASI^NEGA PERMAKULTURNEGA VRTA (postopki in faze na~rtovanja, obravnava temeljnih izhodi{~ in funkcionalnih na~el uporabe posameznih podro~ij, na~rtovanje posameznih podro~ij permakulturnega vrta) Tretji del vklju~uje tudi voden ogled najve~jega slovenskega permakulturnega vrta v Predstrugah in kosilo. Sobota, 3. marca, od 9. do 15. ure v Predstrugah; 70 €. Cena vseh treh predavanj: 120 €. Tri tematske delavnice so uvod v celoleten program delavnic »Permakulturni vrt«, ki bo od marca do novembra vsako prvo soboto v mesecu. BELJAKOVINE ZA @IVLJENJE IN SMRT – predava dr. Iztok Ostan, univerzitetni u~itelj in ljubitelj narave.

8 - FEBRUAR 12 -

@ivalske beljakovine skraj{ujejo ‘ivljenje in spodbujajo razvoj raka. Kljub temu nas prirojeni samodestruktivni »apetit za sebi~ni gen« spodbuja k njihovemu u‘ivanju, saj z njimi dose‘emo u~inkovitej{o reprodukcijo. Vegansko-vegetarijanska alternativa je sicer varnej{a od vsejedske, a se pri njej te‘ko izognemo beljakovinski podhranjenosti. Na predavanju bodo v prvem delu predstavljane varne meje u‘ivanja ‘ivalskih beljakovin, v drugem pa preseganje omenjenega protislovja z odkritjem idealne beljakovinske hrane – rastlinskega izvle~ka aminokislin MAP. V ceni seminarja je vklju~eno tudi pisno gradivo. ^etrtek, 23. februarja, od 18.00 do 20.15; 10 €. @IVETI V LASTNI ENERGIJI – vodi Milka Lapajne, delavnice za osebno in duhovno rast. Delavnica omogo~a rast in razvoj v skladu z najvi{jo zavestjo (Bogom). Pripomore k u~inkovitemu re{evanju ‘ivljenjskih te‘av in dviguje zavest na nivo, ki je potreben za novo dobo, v katero prehajamo. Ponuja vam re{itve, kako z dnevnimi vajami in obredi delovati, da lahko ‘ivimo v skladu s svojo notranjostjo in najvi{jo zavestjo, torej v lastni energiji. Petek, 24. januarja, od 18. do 21. ure; 35 €. ZAKON PRIVLA^NOSTI – mo~ usmerjenega uma in vpliv bo‘anske zavesti na vse, kar smo in kar nas obdaja; vodi Sa{a Tasevski, magistrica MBA in avtorica knjige Mo~ ‘ive hrane. Namen delavnice je dose~i in izkoristiti brezmejne potenciale na{ega vi{jega Jaza. V vsakem izmed nas je brezmejno mo~na sila, ki nas usmerja k sre~i, harmoniji, obilju, zdravju in v prakti~no izkustvo bo‘anske zavesti. V tej zavesti je energija, ki nam daje mo~, da smo ne samo sposobni prebuditi lastno radost in mir, temve~ tudi bo‘anskost drugih (da »odpisani« primeri na invalidskih vozi~kih shodijo, da se umsko zaostali vrnejo k sposobnosti za razsodno razmi{ljanje). Sobota, 3. marca, od 10. do 14. ure; 60 €. TE^AJ REGRESOTERAPIJE – vodenje regresije v pretekla ‘ivljenja; vodi dr. Jan Erik Sigdell, regresoterapevt in svetovna avtoriteta na podro~ju nehipnoti~ne regresije ter avtor {tevilnih knjig s podro~ja reinkarnacije, med drugim tudi knjige Regresija v prej{nja ‘ivljenja, ki je iz{la pri ARA zalo‘bi. Te~aj bo potekal tri vikende v marcu in aprilu, vsaki~ bo izvedena tudi demonstracijska regresija. Misteriji v ‘ivo potekajo v klubskih prostorih revije Misteriji na Zadobrov{ki 88 v Ljubljani/Polje (nasproti zadnje postaje mestnega avtobusa {t. 25 Zadobrova). Vhod je z dvori{~a, parkirni prostor levo pred vhodom na dvori{~e. Razen v primerih, ko je navedeno druga~e. Prijave: Ker je {tevilo udele‘encev na delavnicah in predavanjih omejeno, se predhodno prijavite. Prijavite se na www.misteriji.si v rubriki Misteriji v ‘ivo, kjer najdete tudi podrobnej{e informacije, ali po telefonu 041/677 089. Kotizacijo vpla~ate najkasneje pet dni pred za~etkom predavanja ali delavnice na TRR 02010025-8692-564. Informacije: 041/677 089, taja@misteriji.si


Z ANIMIVOSTI

7500 LET STAR AVTO – IGRA^KA

A

K

o so se prebivalci ameri{kega mesta Alabama v petek 16. decembra zjutraj prebudili, jih je na nebu ~akal skrivnos-

Foto splet

{estdesetih letih prej{njega stoletja so astronavti med drugim predstavljali tudi ameri{ke vrednote in NASA si je seveda prizadevala, da tudi to delo opravijo prvovrstno. Ne nazadnje so prenose poletov spremljali po vsem svetu. Najve~jo te‘avo so predstavljali astronavti, ki so veliko preklinjali, NASA je tako pri njih uporabila celo hipnozo. Nekemu astronavtu so med pripravami na vesoljsko misijo v hipnoti~nem stanju sugerirali, naj namesto kletvic raje mrmra. Za katerega astronavta gre, ni povsem jasno, je pa »mrmranje« Petea Conrada na eni izmed misij zelo nazorno. Medtem ko veselo poskakuje po Luninem povr{ju, je v zapisniku pogovorov mo~ prebrati njegove besede: »tam de da da da« in »tam do do do, do do«. D

IGRA NARAVE Vabimo bralce, da nam po{iljajo nenavadne fotografije, ko se narava poigra in izoblikuje zanimive stvaritve. Avtorji objavljene fotografije bodo prejeli knji‘no nagrado. Fotografije z opisom po{ljite na: andrej@misteriji.si Po{iljam vam zanimivo sliko glave iz gozdi~ka ob Kranju. Lep pozdrav, Sonja Opara

@IVLJENJE NA MARSU

Z

nanstveniki z Australian National University verjamejo, da je podzemlje Marsa primerno za ‘ivljenje. Nekateri sodobni znanstveniki namre~ verjamejo, da so prvi znaki ‘ivljenja na Zemlji prvotno pri{li z Marsa in da so nekateri deli Marsa mnogo bolj prijazni za ‘ivljenje, kot je veljalo prepri~anje do sedaj. Pravijo, da je verjetnost velikanskih podro~ij vode pod Marsovo povr{ino zelo velika in izra~unali so, da so trije odstotki Marsove notranjosti primerni za ‘ivljenje. D

ENERGIJA GLASBE

G

lasba kot energija ima za na{e po~utje pomembno vlogo. ^e jo spremljajo {e besede, so prisotne {e dodatne energije. Energijo pesmi lahko za~utimo in v nas lahko vzbudi razli~ne ob~utke oziroma razpolo‘enja. Pesmi s pozitivnimi energetskimi sporo~ili najdemo na novem albumu Janeza Lavri~a Misli pletejo ‘ivljenje, na katerem je dvanajst prijetnih melodij in spodbudnih besedil. Ve~ina besedil nas vodi v svet »zakona privla~nosti«, kar ni ~udno, saj je avtor prevedel prvo izmed petih knjig na to temo – Prosite, dano vam je – zalo‘be ARA. Zgo{~enko je mo~ naro~iti tudi na D www.misteriji.si.

Foto Misteriji

V

ten pojav, velikanski oblaki v obliki valov, ki si sledijo v pravilnem zaporedju. Nekateri so bili zelo prestra{eni, a so jih meteorologi hitro pomirili, gre namre~ za tako imenovane KelvinHelmholtzove valove, pojav turbulence, ki nastane zaradi hitrega premikanja plasti zraka in razli~nih temperatur. D

Foto splet

NASA HIPNOTIZIRALA ASTRONAVTE

Foto splet

Foto splet

rheologi so odkrili najstarej{o avtomobilsko igra~ko, katere starost so ocenili na neverjetnih 7500 let, izhaja namre~ iz ~asa pozne ledene dobe. Davut Beliktay, direktor oddelka za kulturo in turizem v provinci Mardin v Tur~iji, pravi, da oblika {e najbolj spominja na traktor. Igra~ka je narejena iz kamna, arheologi pa so na{li tudi igra~ke, kot sta otro{ka lutka in pi{~alka. Slednji sta stari 5000 do 6000 let, pi{~al pa je {e vedno zmo‘na proizvesti zvok. D

NENAVADEN VALOVIT POJAV

-

FEBRUAR

12 -

Misteriji 9


Z ANIMIVOSTI

PORO^NI PRSTAN NA KORENU

NESRE^NO [TEVILO 39

V

Foto splet

ra‘everje je prisotno prav povsod po svetu in tako kot se na primer zahodnjaki izogibamo stiku s {tevilko 13, se Afganistanci izogibajo {tevila 39. Vra‘everje so pripeljali do tak{ne skrajnosti, da so avtomobili, ki imajo na registrski tablici {tevilo 39, skrajno neza‘eleni. Nih~e pravzaprav ne ve natan~no, zakaj tak{na fobija ravno pred tem {tevilom in to v sorazmerno kratkem ~asu, pribli‘no letu dni. Ena teorija pravi, da {tevilo 39 lahko prevedemo v morda-gow, kar pomeni mrtva krava in je hkrati tudi slengovska beseda za zvodnika, kar voznikom prina{a velike nev{e~nosti. D

ROBOTSKA FARMA

J

Foto splet

aponska vlada na~rtuje postavitev kmetije, ki jo bodo upravljali roboti in bo delovala povsem avtomatizirano. Futuristi~no kmetijo bodo odprli na podro~ju, ki ga je prizadel cunami in je poskusni vladni projekt. Japonsko ministrstvo za kulturo tako na~rtuje samoupravljalne traktorje in robote, ki bodo pridelano hrano (ri‘, soja, p{enica, sadje, zelenjava) tudi zapakirali. Smo {e korak bli‘e za~etku konca ~love{ke nadvlade? D

10 - FEBRUAR 12 -

E

tibar Elchyev, 39-letni gruzijski trener kikboksa, je pred manj kot letom dni ugotovil, da je obdarjen s posebno sposobnostjo, magnetno privla~nostjo, in to v dobesednem pomenu. Na svojih prsih mu je uspelo dr‘ati kar petdeset ‘lic naenkrat. Elchyev je dejal, da je z rezultatom zadovoljen, in oznanil, da skriva v rokavu {e veliko. »Rekel sem, da bom uspel dr‘ati sedemindvajset ‘lic, toda dokazal sem, da jih lahko celo petdeset. Naslednji~ jih bom morda uspel dr‘ati ve~ kot sto petdeset. Moj cilj je postaviti svetovni rekord, ki ga nih~e ne bo presegel,« je dejal Elchyev. D

Foto splet

Foto splet

ena Paahlsson iz [vedske je na enem izmed korenov, ki jih je nabrala na svojem vrtu, zagledala nekaj, kar je pogre{ala ‘e {estnajst let – svoj poro~ni prstan. Upanja, da bi {e lahko na{la prstan, ki ji je veliko pomenil tudi zato, ker ga je oblikovala sama, ‘e leta ni imela. Prstan je, potem ko ga je snela zaradi pripravljanja bo‘i~nih dobrot, skrivnostno izginil. Iskali so ga vsepovsod, vendar brez uspeha. Lena komaj ~aka, da ga bo lahko zopet nosila, potrebno ga bo samo {e malce pove~ati, saj ji ni ve~ dovolj velik. D

SRE^NA IN NESRE^NA IMENA

R

aziskovalci so pri{li do ugotovitve, da je lahko na{e ime vzrok slab{emu ljubezenskemu ‘ivljenju, sestavili so tudi seznam sre~nih in nesre~nih imen. Med drugim so ugotovili, da so osebe, ki i{~ejo partnerske stike prek interneta in se predstavljajo z imeni Mandy, Justin ali Chantal, slab{e sprejete, saj ta imena ve~ino ljudi asociirajo na te‘ave. Ravno obratno pa je z imeni, kot so na primer Jakob, Kevin, Aleksander, Charlotte, Ema, Hana in Maks. D

KOPIMIZEM – NOVA RELIGIJA

N

a [vedskem je vzniknila nova religija – kopimizem. Osnovno na~elo Cerkve kopimizma, ki jo je tudi uradno priznala {vedska vlada, je pravica do delitve oziroma dostopa do informacij. Pravijo, da je izmenjava informacij s kopiranjem sorodna verskemu obredu. Kot svoje svete simbole so vzeli kratici CTRL+C in CTRL+V, kombinaciji ra~unalni{kih tipk za kopiranje in lepljenje. Bistvo te nove religije ni promovirati piratstvo, temve~ zagovarja odprto deljenje informacij oziroma znanja, torej znanje mora biti dostopno vsem. Cerkev kopimizma je ustanovil devetnajstletni {tudent filozofije Isak Gerson, ki pravi, da je za njegovo Cerkev informacija sveta in kopiranje je zakrament. Informacija vsebuje vrednost, ki se s kopiranjem multiplicira. D

Foto splet

L

^LOVE[KI MAGNET


ZVO^NA TERAPIJA

Stanislav Bes, bioenergetik in terapevt z zvo~nimi vilicami

Zdravilno brnenje B

ioenergetik Stanislav Bes* iz Ljubljane pomaga z bioenergijo ljudem doma in v tujini ‘e {estindvajset let, zadnjih nekaj let pa pri zdravljenju uporablja tudi zvo~ne vilice. Je terapevt z najve~jim izborom leteh v Sloveniji. Certifikat za to je pridobil na In{titutu SomaEnergetics v Ohiu. ^e je potrebno za vzpostavljanje ravnovesja v telesu, pa pri delu uporabi {e refleksno in klasi~no masa‘o ter limfno drena‘o.

Zvo~na vibracija glasbenih vilic stimulira tudi mo‘gane in spro‘a pozitivne vibracije v podro~ju podzavesti. Preden sem za~el drugim pomagati z njimi, sem jih, seveda, preizkusil na sebi. Kak{nih posebnih zdravstvenih te‘av nisem imel, razen da se mi je v~asih ogla{al ‘ol~. Ko sem nanj deloval z zvo~nimi vilicami s frekvenco ‘ol~a, ~ez dve uri nisem ve~ vedel, da ga imam. Enako sem bil zadovoljen z u~inkom delovanja

zvo~nih vilic na kost na no‘nem palcu, s ~imer so imeli te‘ave tudi drugi moji sorodniki; v~asih me je tako bolel, da sem zelo te‘ko hodil. Dvakrat sem si naredil terapijo z OM zvo~nimi vilicami in od tedaj nimam prav nobenih te‘av s hojo. Tudi drugim sem na za~etku pri enakih te‘avah uspe{no pomagal s tem zvo~nim orodjem. Med prvimi, ki sem jih obravnaval, je bila tudi ‘enska, ki ni mogla hoditi po stopnicah, ker je imela parezo kolena. Od obravnave do danes lahko normalno hodi, le te‘kih bremen ne sme nositi.

Foto T. Svete

Katero od na{tetih orodij najpogosteje uporabljate pri pomo~i ljudem? Pri zanesljivi izbiri pravih orodij za izKako poteka terapija z zvo~nimi vilibolj{anje zdravstvenega stanja ~loveka in cami? njegovega splo{nega poZaradi toniranja vilic je naj~utja, za ~i{~enje telesa, pobolje, da ~lovek med terasebno energijskih sredi{~, s pijo le‘i na terapevtski mipridom uporabljam svojo spozi, sicer lahko sedi na stosobnost zaznavanja in ~utelu. ^e ima, denimo, te‘ave nja avre ter zmo‘nost diagz ‘ol~em ali jetri, ga zdranosticiranja zdravstvenega vim z zvo~nimi vilicami za stanja ~loveka. Ko grem z rota podro~ja. Vsaka zvo~na kami skozi ~lovekovo avro, vilica je namre~ do stotinke lahko zelo natan~no dolonatan~no naravnana na do~im ‘ari{~e bolezni in drulo~eno frekvenco v hercih, gih osebnostnih te‘av. Tako zato je primerna za odpralahko ‘e na prvem sre~anju vo te‘av na organu, ki pri za~nem s terapijo. Najbolj{e svoji nemoteni funkciji derezultate dose‘em, ~e komluje s to frekvenco. biniram ve~ pristopov, deTerapija z zvo~nimi vinimo bioenergijo in zdravlicami spodbuja tudi preljenje z zvo~nimi vilicami. tok zastalih energij in izloLjudem, ki ne verjamejo v ~anje toksinov, ki se kot bioenergijo, pomagam le s posledica stresa, strupov v slednjimi. Sicer pa vsakomur okolju in v industrijsko prebioenergijsko pregledam in delani hrani nakopi~ijo v tedelujem na hormonski sislesu in povzro~ajo zdravsttem, prek {~itnice in hipofivene te‘ave, omogo~a boljze, da se najprej umiri nje{o prevodnost ~aker in megov ‘iv~ni sistem. ridijanov ter tako bolj{o Va{e osebne izku{nje z zvo~oskrbo celic z nujno potrebStanislav Bes kombinira bioenergijsko zdravljenje z glasbenimi vilicami. nimi vilicami? no ‘ivljenjsko mo~jo.

-

FEBRUAR

12 -

Misteriji 11


Z DRAVILNO

BRNENJE

Foto L. Z.

Koliko terapij je potrebnih za olaj{anje ali odpravo te‘ave? Ljudje s huj{imi te‘avami navadno potrebujejo pet do deset terapij. Vsaka traja pribli‘no pol ure, posebne obravnave pa trajajo do ene ure; taka je denimo terapija z zvo~nimi vilicami, naravnanimi na spodbujanje delovanja mi{i~nih in ma{~obnih celic, kar pomaga pri odpravi celulita in zmanj{anju telesne te‘e. Bioenergijska terapija je navadno enkrat, terapija z zvo~nimi vilicami pa je lahko tudi ve~krat tedensko. Med terapijo se lahko pogovarjam s stranko, saj gre energija svojo pot, ne glede na mojo osredoto~enost. A stvar deluje tudi na nadnaravni ravni, torej ni vse odvisno le od mene kot terapevta.

Terapevt z zvo~nimi glasbenimi vilicami vibrira razli~ne organe.

ZDRAVLJENJE Z GLASBENIMI VILICAMI

V

pliv zvo~ne vibracije glasbenih vilic je v svetu poznana in uveljavljena metoda zdravljenja in razvijanja zavesti. ^isti zvok izbranih tonov in frekvenc ima mo~an vpliv na fizi~no in du{evno raven; z njim zdravimo razne bolezni, dose‘emo pa tudi stanje globoke sprostitve, ravnovesja in ubranosti. Zvok nas obdaja nenehno in vsepovsod, doma in zunaj, podnevi in pono~i. Med spanjem se okoli nas prepletajo razli~ne sli{ne in nesli{ne zvo~ne vibracije, ki jih telo zaznava in se nanje odziva. Poleg tega, da je na{e telo svojevrsten sprejemnik zvokov, je {e bolj zanimivo dejstvo, da je ~love{ko telo oddajnik {irokega spektra ve~krat nesli{nih zvo-

12 - FEBRUAR 12 -

kov. Nekatere med njimi, kot je kruljenje praznega ‘elodca ali pokanje sklepov, lahko sli{imo v skoraj vseh razmerah, medtem ko ve~ine ostalih zvokov ne opazimo. V prostoru s posebnimi akusti~nimi razmerami, kot je gluha soba, se neopazni telesni zvoki toliko oja~ajo, da jih lahko razlo~no sli{imo. V u{esih zasli{imo svojevrsten zvo~ni koncert telesnih organov, krvnega obtoka in ‘iv~evja, ki prihaja iz razli~nih delov telesa. Zvok z visokim tonom, podoben zvoku televizijskega sprejemnika, prihaja iz ‘iv~evja, zvok z nizkim tonom pa ustvarja krvni obtok. Kadar smo v stresu, se ton ‘iv~evja mo~no zvi{a, v~asih toliko, da nam dobesedno piska v u{esih; hkrati se po-

Zakaj bioenergiji pravite tudi zdravljenje z belo svetlobo? Ja, v Nem~iji, kjer delam v sodelovanju z zdravniki, pravimo temu zdravljenje z belo svetlobo, pri nas pa ljudje najbolje sprejmejo in razumejo pojem bioenergija. Gre za povezavo z najvi{jim virom; a ~lovek mora imeti ta dar povezovanja prirojen, ne da se ga v celoti pridobiti tekom ‘ivljenja. Meni je torej la‘je, ker mi je bil ta dar polo‘en ‘e v zibelko. Prav ve~a {tevilo impulzov krvnega obtoka, ki ga sli{imo v obliki nizkega tona. GLASBENE VILICE IN UNIVERZALNO ENERGIJSKO POLJE U~inkovitost zdravljenja z glasbenimi vilicami temelji delno na ~ustvenem vplivu, pa tudi na dejstvu, da zvo~na frekvenca glasbenih vilic resonira z biofrekvenco organov in razli~nimi telesnimi sistemi. Prebavila na primer resonirajo s tonom F, ton C nas povezuje z vesoljem in zdravi luskavico, medtem ko s kombinacijo posebnih tonov zdravimo onkolo{ke te‘ave. Medicinski strokovnjaki in fiziki so odkrili, da ima zvo~na vibracija glasbenih vilic mo~an vpliv predvsem na vegetativno ‘iv~evje – z nevrolo{ko stimulacijo mo‘ganov in spro‘anjem pozitivnih vibracij v podzavesti. To znatno prispeva k razli~nim


Z DRAVILNO

BRNENJE

zaradi povezave s to belo svetlobo lahko obravnavam veliko, tudi do petindvajset ljudi na dan, ne da bi se iz~rpal.

Ali sodelujete tudi z zdravniki? Ja, predvsem v Nem~iji, in sicer z zdravniki homeopati, s katerimi skupaj obravnavamo bolnike. Med drugim vsako zdravilo, ki ga zdravnik homeopat predpi{e bolniku, s svojim ob~utkom preverim, ali mu res ustreza. Ker imamo izjemno dobre rezultate pri zdravljenju, me vabijo, da bi v Nem~iji skupaj osnovali tudi kliniko. vrstam zdravljenja in hitrosti okrevanja. Osnovni princip zdravljenja z glasbenimi vilicami pravi, da fizi~ne in du{evne bolezenske simptome ustvarja energijsko polje. ^e energijsko polje spremenimo, se spremenijo tudi ~lovekovi fizi~ni in du{evni vedenjski vzorci. Z zvo~no vibracijo glasbenih vilic ugla{ujemo posamezna energijska polja v resonanco z univerzalnim energijskim poljem. Spremembo energijskih polj opazimo, ~e zamenjamo nenaravno urbano okolje s hrupom, strupenim ozra~jem, hitenjem in stresnimi razmerami za mirno, naravno in ~loveku prijazno okolje pode‘elja. Obdobje, v katerem prehajamo v sozvo~je z vsem, kar zaznavamo, lahko traja ve~ dni, spremlja pa ga kaoti~no stanje telesa in uma zaradi pre-

Foto T. Svete

Kako natan~neje se telo odziva na zdravilne frekvence zvo~nih vilic? Vsako telo sprejema vibracijo in se nanjo odzove globinsko. Vsak organ ima svojo pravo frekvenco in ~e deluje nepravilno in neubrano, je ta frekvenca druga~na kot bi morala biti. S frekvenco to~no dolo~enih zvo~nih vilic pa uglasim organ nazaj na njegovo pravo frekvenco in organ za~ne normalno delovati, se pozdravi. Zdravljenje poteka z vibracijami oziroma s harmoni~no ali zvokovno frekvenco. Hitrost reakcije telesa na terapijo je odvisna od posameznika; v~asih se kdo tako hitro pozitivno odzove, da {e mene preseneti.

V zbirki Stanislava Besa so prav vse zvo~ne vilice, ki jih je mogo~e dobiti za vse telesne, genske in du{evne te‘ave.

V zadnjem ~asu sem tako med drugim doma in v tujini pozdravil deset rakavih bolnikov, ki jih je uradna medicina ‘e odpisala. V Nem~iji imam tudi

predavanja za terapevte in zdravnike. Tam vodim {e meditacije z belo svetlobo, delam zdravljenja virusnih in bakterijskih te‘av ter zdravljenja notranjih

hoda na vi{jo energijsko raven. Vi{ja energijska raven deluje zdravilno, sprostilno, nas polni z energijo ter ponuja ideje in re{itve. Razliko med bivanjem na vi{ji energijski ravni, ki resonira z univerzalnim energijskim poljem, in ni‘jo energijsko ravnjo, ve~inoma ob~utimo {ele po vrnitvi v nenaravno okolje.

ustvarja kozmi~na glasba v obliki pretokov energij, ki ustvarjajo, oblikujejo in vzdr‘ujejo celotno vesoljno kreacijo, vklju~no z na{imi mislimi, ~ustvi in fizi~nim telesom. Interakcija elementov med zavestnim subjektom vsega do‘ivljanja, telesom in zunanjim svetom je proces, v katerem lahko aktivno sodelujemo. Neravnovesje elementov v telesu do‘ivljamo kot tegobe, ki pripeljejo do razli~nih bolezenskih stanj. Vsako misel, ~ustvo in dejanje sestavlja kombinacija elementov, imenovana elementarni vzorec. Zagotavljanje popolnega ravnovesja je dinami~en proces, pri katerem si pomagamo z merilno lestvico od 1 do 10. Na primer, odhod v banko s popolnim elementarnim vzorcem zahteva kombinacijo elementov v razmerju 8 zemlja, 4 voda, 3 ogenj in 1

ZVOK IN ELEMENTI Kozmi~ni praelementi so nastali z materializacijo prazvoka, zato je zdravljenje z glasbenimi vilicami svojevrstna manipulacija materije, oziroma ugla{evanje s prazvokom. Univerzalno energijsko polje je prvobitno zvo~ilo, iz katerega se v obliki petih tonov ali energijskih polj manifestira pet praelementov: zemlja, voda, ogenj, zrak in eter, ki je prostorski element. S kombinacijo in me{anjem tonov (petih elementov) se

-

FEBRUAR

12 -

Misteriji 13


Z DRAVILNO

BRNENJE

BRNENJE ZOPER CELULIT IN ZA HUJ[ANJE Bioenergetik Stanislav Bes s pomo~jo zvo~nih vilic odpravlja tudi celulit. Komplet za zmanj{evanje celulita oziroma za huj{anje vsebuje dve tonski vilici. »Potrebne so tri aktivacije mi{i~nih zvo~nih vilic s frekvenco 324 Hz in ena aktivacija zvo~nih vilic za ma{~obne celice s frekvenco vilic 295,8 Hz. To »brnenje« zvo~nih vilic spro‘i sprostitev odve~nih ma{~obnih celic ter spodbuja rast mi{ic, kar zgoreva ma{~obo in pospe{uje presnovo,« pravi Stanislav Bes. Kot ma{~obni topilec uporablja {e vibracijske vilice, ki pospe{ujejo prebavo. Kombinacija teh treh zvo~nih vilic je najhitrej{a pot za zmanj{anje celulita, pravi. Priporo~a pribli‘no deset terapij, najmanj tri zaporedne enkrat na teden, ter nato vzdr‘evalno terapijo najmanj enkrat na mesec, da se celulit ponovno ne za~ne kopi~iti. Med terapijo moramo popiti malce ve~ vode. Priporo~ljivo je sedem do deset kozarcev za dnevno vodno ~i{~enje telesa. Vr~ vode, pribli‘no poldrugi liter, napolnimo z vodo, mu dodamo sok ene limone ter ~ajno ‘li~ko soli. Napitek po po‘irkih popijemo ~ez dan.

Celulit s stali{~a narave ni mote~ ali grd, saj so ma{~obne celice pri materi garancija za pre‘ivetje otroka, vendar pa telo v njem kopi~i tudi strupe, ki pridejo v telo s hrano, vodo in zrakom, namesto da bi jih sproti odvajalo iz telesa. Ker se med izgubljanjem celulita in huj{anjem strupi izlo~ajo, je telo obremenjeno. Stanislav Bes priporo~a: »Huj{ajmo po~asi. V ~asu terapije je priporo~ljivo postopno zmanj{anje koli~ine hrane, tudi ma{~ob in sladkarij, da se raz{irjen ‘elodec postopno kr~i. Ker jemo ~ezmerno, imamo raz{irjen ‘elodec. Vsaki~, ko postane prazen, oddaja signal, da nujno potrebuje hrano, kar pa je la‘ni ob~utek. Ker je pri debelem ~loveku ‘elodec preobremenjen, ne zmore prebaviti hrane, zato se snovi za~no odlagati kot ma{~oba vsepovsod po telesu in za~nemo se debeliti. Z vibracijami vilic dose‘em, da se za~ne ‘elod~na mi{ica zmanj{evati, seveda pa je treba so~asno zmanj{ati tudi vnos hrane, torej jesti vedno manj{e obroke, da se ‘elodec postopno skr~i in potem tudi ni ve~ tako hude potrebe po hrani.«

organov. [e vi{ja raven pa je materializacija notranjih organov – dolo~ene organe je mogo~e materializirati z antimaterijo tako, da z najvi{je energijske ravni, iz kozmosa, potegnem kopijo ~lovekovega telesa in prinesem to antimaterijo v fizi~no telo, zaradi ~esar se nato

zgodi materializacija oziroma organ se preprosto obnovi, ker se fluid antimaterije spremeni v snov. Tudi slovenski zdravniki so mi ‘e poslali bolnike, zlasti ‘enske s cistami; po pribli‘no petih terapijah enkrat na teden vodnih cist na jaj~nikih ni ve~. V

ZDA to zvo~no terapijo uporabljajo tako terapevti z zvo~nimi vilicami kot tudi zdravniki in zobozdravniki. Tudi sam sem si z zvo~nimi vilicami zmanj{al zobobol za 80 odstotkov, zobozdravnik mi je zato lahko bole~i zob obravnaval brez protibole~inskih zdravil.

zrak. Sestanek z ban~nim uslu‘bencem zahteva vzorec 6 zemlja, 3 voda, 7 ogenj in 2 zrak. Zahvaljevanje uslu‘bencu zahteva spremembo na 3 zemlja, 5 voda, 4 ogenj in 2 zrak. Vo‘nja do doma zahteva 2 zemlja, 1 voda, 9 ogenj in 7 zrak. ^e bi se zahvaljevali z vzorcem, v katerem bi bil element Ogenj 10, bi se prisotnost elementa vode ob~utno zmanj{ala in bili bi agresivni in ukazovalni. ^e so elementi v popolnem ravnovesju, delo opravimo primerno in uspe{no, sami pa smo zadovoljni in polni energije. Neuravnove{eno stanje elementov se v prvi fazi pojavi v obliki stresa in drugih mentalnih motenj, ki jih lahko uspe{no zdravimo z vsiljenim zvokom razli~nih frekvenc, ki jih oddajajo glasbene vilice. Terapevt pretekle do‘ivljajske izku{nje prevaja v elementarne

vzorce in na njihovi podlagi izbira ustrezne glasbene vilice in metode zdravljenja. Z glasbenimi vilicami ustvari ton, ki ustreza posameznemu elementu in zdravi (ugla{uje) neuravnove{eno mesto, dokler ga ne preoblikuje v popolno elementarno ravnovesje. Temeljito poznavanje elementov in njihovih kombinacij ter natan~no ovrednotenje je pogoj za uspe{no delo terapevta.

ELEMENTI IN GLASBENE VILICE Vsak od petih elementov je izraz edinstvene zvo~ne vibracije in ima vrsto zna~ilnosti, na podlagi katerih terapevt izbere glasbene vilice z dolo~enim tonom in frekvenco. 1. Za element eter se uporabljajo glasbene vilice C-G. Element zaznamujeta vizija in prostor. Na ~ustveni ravni se ka‘e kot ‘alost, izguba, ob‘alovanje in tesnoba, pa tudi kot ekstaza, bla‘enost, sre~a in veselje. Klju~ne lastnosti etra se ka‘ejo kot trpljenje zaradi izgube in ob~utek izgubljenosti, ko ~lovek ne vidi smisla obstoja, po drugi strani pa kot vizija, ‘ivljenjski smisel, ravnovesje in ubranost. 2. Za element zrak se uporabljajo glasbene vilice C-C512. Element zaznamujeta mi{ljenje in razum. Na ~ustveni

14 - FEBRUAR 12 -

^ista kvinta (C-G) v notnem zapisu. Ta zvo~ni interval, ki ga ustvarimo z glasbenimi vilicami C (256 Hz) in G (384 Hz), izzove ob~utek ugodja na du{evni in telesni ravni.


Z DRAVILNO

BRNENJE

Imate kar okoli {tirideset sklopov zvo~nih vilic. Za kaj vse pomagajo? Imam vse zvo~ne vilice, kar jih je mo~ dobiti, torej za prav vse telesne, genske in du{evne te‘ave. Z njimi se da denimo blagodejno vplivati na alergije, slabokrvnost, alzheimerjevo bolezen, bole~ine, razjede, sladkorno bolezen, demenco, neplodnost, epilepsijo, glavobole, hemoroide, hipoglikemijo, spolno nemo~, i{ias, krvni tlak, napetosti, motnje hranjenja, mo‘ganske tumorje, nespe~nost, psihoze, nevroze, probleme mi{i~nega sistema, probleme z u{esi in o~mi, reproravni se ka‘e kot po‘elenje ali so~utje. Klju~ne lastnosti zraka so zmedenost, neodlo~nost, nezanesljivost, nepotrpe‘ljivost ter jasno razmi{ljanje, zastavljanje ciljev, re{evanje te‘av in enostavnost. 3. Za element ogenj se uporabljajo vilice C-E. Element zaznamujeta gibanje in motivacija. Na ~ustveni ravni se ka‘e v obliki jeze in besa ter odpu{~anja in motivacije. Klju~ne lastnosti ognja so agresivnost, zatiranje, dramatiziranje, nasprotno pa akcija, pripravljenost, navdu{enost in prizanesljivost. 4. Za element voda se uporabljajo glasbene vilice C-D. Element zaznamujeta navezanost in ustvarjalnost. ^love{ka ~ustva, pogojena z elementom vode, se ka‘ejo v skrbnosti in ljubeznivosti, pa tudi ljubosumnosti, posesivnosti, zavisti in preveliki navezanosti. Klju~ne lastno-

Foto L. Z.

Ali lahko ~lovek zvo~ne vilice uporablja tudi sam na sebi? Za dolo~ene te‘ave lahko, vsem in za vse te‘ave pa tega le ne bi priporo~il, ker je treba poznati dolo~ene tehnike in metodo strokovno spremljati. Ni vsak za vse strokovnjak. Terapevt bi moral imeti sposobnost povezave z onstranstvom, z nadnaravno mo~jo, ki ga usmeri, kako naj pri kom naredi terapijo, da bo ozdravel. Kajti teorija se lahko v praksi pri vsakomur izvede malce druga~e. Kontakta z nadnaravno mo~jo pa nima vsak; smo redki na svetu, ki ga lahko nemoteno zaznamo in ga tudi ~isto razlo‘imo.

Z glasbenimi vilicami terapevt ustvari ton in ugla{uje neuravnove{eno mesto, dokler ga ne spravi v popolno ravnovesje.

sti vode so neutrudljivost, lojalnost in ustvarjalnost, nasprotno pa hladnost, posesivnost in potuhnjenost. 5. Za element zemlja se uporabljajo 128-her~ne glasbene vilice tona C. Element zaznamujeta realnost in osredoto~enost. Na ~ustveni ravni se ka‘e kot strah, groza, posesivnost, dolgo~asnost, hkrati pa kot varnost, zaupanje in potrpe‘ljivost. Klju~ne lastnosti zemlje se ka‘ejo kot jasen polo‘aj, neposrednost, organizacijska sposobnost, ob~utek za varnost in zaupanje, hkrati pa kot razli~ne vrste strahu, zadr‘anost, omejujo~i miselni vzorci in vsiljevanje. UGLA[EVANJE @IV^NEGA SISTEMA Zvo~ni interval idealnega avtonomnega ‘iv~evja je ~ista kvinta, ki ga ustvarimo z glasbenimi vilicami C (256 Hz)

in G (384 Hz) in zdru‘uje celotno do‘ivljanje na{e zavesti v popolno harmonijo. V glasbi velja za najbolj konsonan~nega in je z vidika glasbe, religije in filozofije zgodovinsko pomemben. Zaradi strukturne skladnosti 2/3 izzove ob~utek ugodja tako na du{evni kot tudi na telesni ravni. Ugla{enost avtonomnega ‘iv~evja na ~isto kvinto povzro~i pretok 2/3 valov skozi celo fizi~no telo, ki je sestavljeno v istem razmerju. Za uspe{no terapijo mora terapevt z glasbenimi vilicami upo{tevati geometrijska dejstva, ki povezujejo ~isto kvinto in anatomijo ~loveka. @iv~evje signalizira kitam, mi{icam in sklepnim vezem ter jih spravlja v ravnovesje. Nepravilen pretok signalov povzro~i neravnovesje v napetosti sklepov in posledi~no motnje v gibanju. Avtonomno

-

FEBRUAR

12 -

Misteriji 15


Z DRAVILNO

BRNENJE

Terapevt z glasbenimi vilicami ugla{uje bolno mesto v popolno elementarno ravnovesje. duktivne probleme, revmatizem, rak, {umenje v u{esih, te‘ave s ko‘o, debelost in {e na mnoge druge te‘ave. Z genesis zvo~nimi vilicami denimo zdravim rakave bolnike, kjer hkrati z belo svetlobo sprostim energijsko delovanje telesa ter zaustavim razvoj rakavih celic. Potem so tu zvo~ne vilice za meridijane, za sedem ali osem ~aker, za organe, pomanjkanje mineralov, pa kostne vilice, ozonske vilice, vilice za zdravljenje ‘iv~nih travm in po{kodb. Imam tudi cirkulacijske vilice, energijske vilice, vilice za zmanj{evanje celulita, DNK-vilice, ki vplivajo na pomlajevanje telesa, pa vilice za stimulacijo mo‘ganov, da se prestavijo v razli~na stanja zavesti, pa vilice za kabalo oziroma drevo ‘ivljenja, nadangelske kabalisti~ne vilice, vilice planetov, angelske vilice za ~i{~enje avri~nih polj, ~i{~enje kristalov, ~i{~enje in za{~ito prostorov in {e mnoge druge. Ali vsakomur tudi razkrijete, katera ‘iv~evje, ugla{eno na ~isto kvinto, je v resonanci s prvobitnim zvokom oziroma univerzalnim energijskim poljem. Medicinske raziskave so pokazale, da zvo~na vibracija glasbenih vilic vpliva na nevrone, endotelijske in imunske celice, ki stimulirajo du{ikov oksid, s tem pa prepre~ujejo fiziolo{ke spremembe, zaradi katerih pride do poslab{anja zdravja na fizi~ni in du{evni ravni. VSE JE ZVO^NA VIBRACIJA Radioastronomske raziskave so pokazale, da je vesolje polno vibracij, ki jih ustvarjajo zvezde, planeti in naravni sateliti. Vsak planet na{ega son~nega sistema oddaja razli~ne frekvence odvisno od velikosti, hitrosti in oddaljenosti. Po najstarej{ih izro~ilih ljudstev in religij je celotna vesoljna kreacija nastala iz prvobitnega zvoka – univerzalnega energij-

16 - FEBRUAR 12 -

miselnost mu povzro~a te‘ave oziroma kje je bolan, ~e tega na ve? Zaznam dolo~ene zadeve, a ni smiselno, da bi ~loveku vse povedal, raje se posvetim zdravljenju. ^e ima kdo raka, ga raje zdravim kot pa da mu povem, da ima raka. V ZDA so delali preizkuse z rakavimi bolniki in zdravimi ljudmi. Pet ljudi je imelo raka, pet pa ne. Vsem, ki ga niso imeli, so dejali, da ga imajo, in posledi~no so ga res vsi dobili, saj so ~love{ki mo‘gani izjemno mo~ni in lahko ustvarijo tisto, kar jim je sugerirano. Tistim, ki so ga res imeli, pa so dejali, da ga nimajo ve~; in res so bili kmalu vsi zdravi. Na{i mo‘gani so torej zmo‘ni uresni~iti vse, za kar jih programiramo. In tako na{e bolezni tudi delujejo; kdor ho~e biti bolan, bo zbolel; kdor ho~e biti zdrav, bo zdrav (p)ostal. Torej lahko sami vplivamo na svoje mo‘gane oziroma na svojo zavest. Kdo in kdaj pa je izumil zvo~ne vilice? @e daljnega leta 1711 jih je izumil angle{ki dvorni glasbenik John Shore. Potem so se za~eli usklajevati fiziki, zdravniki in glasbeniki in so dolo~ili tonske lestvice, ki blagodejno vplivajo na telo in du{o. V ZDA jih za zdravljenje uporabskega polja. Znotraj univerzalnega energijskega polja obstaja mnogo razli~nih energijskih polj, ki jih je ustvarilo in jih vzdr‘uje univerzalno energijsko polje. ^e posamezno energijsko polje, majhno ali veliko, ni ve~ v resonanci z univerzalnim energijskim poljem, izgubi energijo in s~asoma preneha obstajati. Z medsebojnim povezovanjem od najmanj{ega do najve~jega in kon~no do univerzalnega povzro~imo pretok vi{je energije skozi vsa posamezna polja. V moderni dobi je ~love{tvo osredoto~eno na najrazli~nej{e grobe manifestacije zvoka, ki jih generirajo globoke ‘elje. Navsezadnje pa nenehno i{~emo stik z izvorno zvo~no vibracijo, oziroma univerzalnim energijskim poljem. Uravnove{anje z glasbenimi vilicami nam pri tem lahko pomaga. Uro{ Kra{ovec D

Vsak ~lovek je glasbeni in{trument, ki niha v razponu kozmi~nih vibracij. V knjigi je opisano, kako lahko z zvoki, glasbo in lastnim glasom uravnove{amo in zdravimo sebe in druge. Informacije: www.misteriji.si ali 051/307 777

ljajo ‘e osemdeset let, intenzivno ‘e najmanj petdeset let, {tirideset let pa o tej terapiji intenzivno izobra‘ujejo. Z zvo~nimi vilicami bi teoreti~no lahko res delal vsak, ki se o tem pou~i, vendar pa je {e toliko bolj{e, ~e je ve{~ tudi bioenergije ali vsaj radiestezije, da lahko sproti diagnosticira in preverja rezultate terapije z zvo~nimi vilicami. [e najbolje pa je, ~e ima nadnaravne sposobnosti, pri katerih znanja radiestezije ne potrebuje, ker lahko neposredno gleda skozi telo oziroma organe. Tatjana Svete *041/543 054 – Stanislav Bes

D

alternativna ambulanta revije

Misteriji v `ivo

^e imate kakr{no koli te‘avo ali se le slabo po~utite, pridite in se prepustite terapevtovim rokam in zvo~nim vilicam. Cena obravnave, traja pribli‘no pol ure, je 30 €. Natan~nej{e informacije in rezervacije termina: 051/307 777. Alternativna ambulanta revije Misteriji je v klubskih prostorih na Zadobrov{ki 88 v Ljubljani.


PREHRANSKI DODATKI

Z magnezijem si je zdravnik v nekaj mesecih zni‘al krvni tlak s 135/90 na 106/60

Magnezij zni‘a visok tlak Pomanjkanje magnezija vi{a krvni tlak, povzro~a migreno, mi{i~ne kr~e in motnje v ritmu srca. PREMALO MAGNEZIJA PRINESLO BOLEZNI Povezavo med primanjkljajem magnezija in povi{anim krvnim tlakom so pokazale tudi epidemiolo{ke {tudije vsebnosti magnezija v prehrani in krvnega tlaka ljudi. Raziskava je zajela tudi domorodne narode Grenlandije, Avstralije, Afrike in Srednjega vzhoda, ki so tradicionalno u‘ivali z magnezijem bogato hrano in vodo in so imeli malo te‘av s srcem in krvnim tlakom. S selitvami v urbana podro~ja se je spremenila kakovost prehrane in vode, kar je posledi~no povzro~ilo hipertenzijo in

Foto L. Z.

M

agnezij je tisti nepogre{ljivi element, s katerim se lahko ubranimo pred »tihim ubijalcem« – najbolj raz{irjeno boleznijo moderne dobe, hipertenzijo ali visokim krvnim tlakom. Po podatkih Svetovne lige za hipertenzijo ima povi{an krvni tlak 1,5 milijarde zemljanov. V manj{i meri se pojavi zaradi znanih vzrokov, kot so nadledvi~ni tumor, kroni~ne bolezni ledvic, ~ezmerno u‘ivanje alkohola in kontracepcijske tablete. V kar devetdesetih odstotkih pa je visok krvni tlak spontan, brez znanega vzroka. In tu pride v ospredje magnezij. Prve povezave med magnezijem in krvnim tlakom so znane iz za~etka preteklega stoletja, na polovici stoletja pa je ameri{ka zdravnica in avtorica Mildred Seelig dokazala bolj{e delovanje zdravil za visok tlak ob pove~ani koncentraciji magnezija. Leta 1961 sta strokovnjaka iz zdravstvenega raziskovalnega centra v New Yorku opazila, da pomanjkanje magnezija v gladkih ‘ilnih mi{icah povzro~a kr~enje, ki ga je mogo~e odpraviti z dodajanjem magnezija. To odkritje je bilo v medicini klju~nega pomena zaradi neposredne povezave magnezija in krvnega tlaka. Med medicinskimi raziskovalci je magnezij dobil poseben status, raziskave so se nadaljevale in prina{ale zelo dobre rezultate. Od {estdesetih let je bilo o magneziju samo v Zdru‘enih dr‘avah objavljenih ve~ kot tiso~ strokovnih prispevkov. Sporo~ilo vseh je bilo enotno: magnezij je osnovni element za normalno delovanje ‘ilnega sistema.

ostale kardiovaskularne te‘ave, ki jih poznamo v razvitem svetu. Leta 1995 je bil v reviji Scientific American objavljen prispevek o desetih neodvisnih klini~nih {tudijah, ki so pokazale, da so imeli pacienti s hipertenzijo pomanjkanje magnezija v krvnem serumu in tkivu. Visok krvni tlak nastane zaradi pove~ane koncentracije kalcija v celicah gladkega mi{i~evja krvnih ‘il. Spremenjene razmere znotraj celic povzro~ijo kr~enje gladkega mi{i~evja, kar pove~a ‘ilni periferni upor in povzro~i povi{an tlak. Magnezij pa povzro~a nasprotni u~inek, spro{~a gladko mi{i~evje krvnih ‘il. Pove~ana koncentracija magnezija v celicah in zunaj njih uravnava membranski prehod kalcija v celico in deluje kot sprostilec. Tako se ustvarja ravnovesje med kalcijem in magnezijem ter spro{~a gladko mi{i~evje krvnih ‘il, kar zmanj{a ‘ilni periferni upor.

NARAVNI BLOKATOR KALCIJA Magnezij je klju~en za endotelijske celice, iz katerih je sestavljena tanka notranja plast arterijske ‘ile, pomembna

Magnezij kot oljno pr{ilo. Najmanj pet vpihov na ko‘o kjerkoli na telesu. V dvajsetih minutah si ga telo vzame, kolikor ga potrebuje. Naprodaj tudi na www.misteriji.si.

-

FEBRUAR

12 -

Misteriji 17


ZNI ‘ A VISOK TLAK

Ker je v krvi premalo magnezija, ga telo pridobiva iz kosti, kar s~asoma privede do osteoporoze. za {irjenje in kr~enje ‘il. Endotelijske celice spodbujajo gladke mi{i~ne celice h kr~enju ali spro{~anju, pri ~emer ustvarjajo snovi, kot so prostaciklin, tromboksan in endotelin. Magnezij pove~a tvorbo prostaciklina in s tem arterijsko spro{~anje, zavira pa tvorjenje tromboksana in endotelina, ki povzro~ata arterijsko kr~enje. Tako je magnezij popolnoma naraven blokator kalcija in s tem podlaga za normalno delovanje ‘iv~nega sistema, krvnih ‘il in mi{i~evja. Ta izjemen u~inek magnezija je z leti postal vse bolj prepoznaven med zahodnimi zdravniki, tudi na podlagi njihovih lastnih izku{enj. Tako je denimo dr. Tony Weisenberger, vodilni psihofarmakolog v ZDA, samo z u‘ivanjem magnezija v nekaj mesecih zni‘al krvni tlak s 135/90 na 106/60 mmHg. A te‘ava je, da zdravniki med {tudijem niso dovolj seznanjeni o pozitivnih u~inkih magnezija, predvsem pri zni‘evanju krvnega tlaka in laj{anju migrene.

[E VEDNO LE ZDRAVILA

Foto splet

In kak{na je zdravni{ka praksa pri zdravljenju hipertenzije? Najstarej{e zdravilo so diuretiki, ki vplivajo na kon-

Son~ni~na semena so zelo bogat vir magnezija v hrani.

18 - FEBRUAR 12 -

centracijo kalija, z njim pa magnezija. Zato je nadomestilo obeh mineralov pomembno za normalno delovanje krvo‘ilja. Zdravljenje {e vedno temelji na predpisovanju kalcijevih zaviralcev. Ti zavirajo prehod kalcija skozi celi~no membrano gladkega mi{i~evja krvnih ‘il, s ~imer prepre~ujejo pove~anje vsebnosti kalcija v celicah, ki spro‘a kr~enje in pove~a ‘ilni periferni upor. Toda blokatorji, kot sta denimo diltiazem in verapamil, povzro~ajo vrsto posledic: pove~an venski priliv v srce, inotropni u~inek na mo~ kr~enja mi{ic, spremembo diastoli~nega tlaka in poslab{anje krvnega obtoka. Kalcijevi blokatorji iz skupine dihidropiridinov celo pove~ajo tveganje za smrt zaradi pogostega nihanja krvnega tlaka. Po trditvi dr. Jaya Cohena, strokovnjaka za zdravila in stranske u~inke, polovica pacientov zaradi stranskih u~inkov preneha jemati zdravila v roku enega leta, najve~ pa ‘e v prvih treh mesecih. A tovrstna opustitev zdravil je nevarna, saj lahko povzro~i sr~ni infarkt in prezgodnjo smrt. Zdravniki predpisujejo ogromno receptov za kalcijeve blokatorje, kar farmacevtski industriji prina{a milijarde evrov. Toda ali je pravilno, da pacientom takoj predpi{emo mo~na zdravila s stranskimi u~inki? Raziskave so pokazale, da je najbolj{a preventiva u‘ivanje magnezija ter neinvazivne terapije hipertenzije in migrene. Tveganje pri ~loveku z normalnim krvnim tlakom, dose‘enim s pomo~jo omenjenih zdravil, je {e vedno ve~je kot pri zdravem ~loveku z normalnim krvnim tlakom. Razli~ni blokatorji namre~ kljub temu, da zmanj{ajo krvni tlak, ne odpravijo nepravilnosti znotraj celic, ki jih lahko odpravimo z magnezijem. Zato vse ve~ zdravnikov vklju~uje magnezijeve dodatke, ki odpravljajo znotrajceli~ne nepravilnosti brez stranskih u~inkov. Splo{no pomanjkanje magnezija med prebivalstvom, ki je posledica dana{njih ‘ivljenjskih razmer, navad in kakovosti prehrane, je postalo rizi~ni dejavnik za mnoga obolenja. A zaradi obrambne

Foto splet

M AGNEZIJ

Na krvni tlak lahko u~inkovito vplivamo z dodatnim vna{anjem magnezija.

funkcije telesa se njegovo pomanjkanje v obliki bolezni poka‘e zelo pozno. Najpogostej{i simptomi so povi{an krvni tlak, migrena, padec koncentracije, mi{i~ni kr~i, motnje v ritmu srca in vrtoglavica. Ker je v krvi premalo magnezija, ga telo pridobiva iz kosti, kar s~asoma privede do osteoporoze.

KORISTI MAGNEZIJA Magnezij poleg prepre~evanja in zdravljenja hipertenzije tudi spro{~a avtonomno ‘iv~evje, prepre~uje izgubo kalija in natrija, pomaga pri presnovi cinka, ‘eleza, bakra in fosforja. Je klju~en element za normalno rast, presnovo glukoze, celjenje ran, pravilen prenos ‘iv~nih impulzov, presnovo vitaminov in esencialnih ma{~obnih kislin ter igra pomembno vlogo pri razstrupljanju telesa. Priporo~ila o vna{anju magnezija v telo si niso ~isto enotna. Svetovna zdravstvena organizacija priporo~a 300 mg dnevno v obliki magnezijevega citrata, organske oblike magnezijeve soli. Ker u‘ivanje magnezijevih soli pogosto povzro~a te‘ave s prebavo, se vse bolj uveljavlja dodajanje magnezija skozi ko‘o. Magnezijev klorid iz rudnika na Nizozemskem v obliki gela in pr{ila, oboje je namenjeno oskrbi magnezija skozi ko‘o, je na voljo tudi v Sloveniji. Uro{ Kra{ovec

D


KORPORATIVIZEM

Patenti so se sprevrgli v monopol na zamisli in izklju~evanje konkurence

Copyright – pravica ali kraja? medijskih del, filmov, digitalnih fotografij, glasbe itd.

Patentna pravica in geni – ali gre to skupaj?

PATENTI ZA GRABLJENJE DENARJA

zvi{al, da nadomesti pla~ane davke, kakovost mila pa zni‘al, saj ni imel konkurence. V Evropi so uvideli, da je tak{en patentni monopol {kodljiv. Zato so Angle‘i, ki so se doseljevali v Ameriko, v Massachusettsu sprejeli zakon, da med njimi ne bo monopolov, razen pri novih izumih in to le za dolo~en ~as. Osnovna ideja patenta je sedaj bila, da se podeli monopol nad novim izumom, ~e je ta koristen, ~loveku, ki ga je izumil. V novonastalih ZDA so z dajanjem monopola izumiteljem za deset let ali ve~ posku{ali privabiti nadarjene obrtnike iz evropskih dr‘av. Sprejet je bil z namenom prenosa tehnologije, ker so bili izumitelji toliko let izklju~ni lastniki pravice do uporabe svojega izuma. Veliki izumi s konca 19. stoletja, kot so telefon, gramofon in kinematograf, so ustvarili nove na~ine ustvarjanja in s tem znatno pove~ali podro~je avtorskih pravic. Te so {le v{tric z razvojem tehnologije v 20. stoletju in za~ele pokrivati vse ve~ji razpon ustvarjanja, od avdioposnetkov iz leta 1911 do vseh vrst multi-

Foto Zach Hollandsworth

Z

nanje je najbolj dragocena surovina v sodobnem svetu, ~arobna beseda, ki ga {~iti, pa je »copyright«. Pravica do reproduciranja. Je ta pravica na{ prijatelj ali sovra‘nik? In ali so ~lovekove zamisli sploh lahko zasebna lastnina? Dva najbolj znana na~ina za{~ite intelektualnih pravic so avtorske in patentne pravice, a sama zamisel o intelektualni lastnini je nastala iz potrebe po za{~iti avtorskih pravic. V celinski Evropi so se avtorske pravice pojavile po francoski revoluciji, v Veliki Britaniji in Zdru‘enih dr‘avah pa malo prej, v za~etku 18. stoletja. Ideja je bila, da avtorji dobijo lastninsko pravico na pisana dela, da bi se lahko bolj u~inkovito pogajali z zalo‘niki, ki imajo prevelik nadzor nad ustvarjanjem in razdeljevanjem znanja. Na za~etku je sistem zagotavljal, da so avtorji pri{li do svojega pla~ila. Ker je avtorja treba pla~ati, potrebno pa je tudi pokriti stro{ke za izdelavo knjige, se je zdela dobra re{itev, da se avtorju podeli lastninska, zalo‘niku pa uporabni{ka pravica. Konec 18. in na za~etku 19. stoletja so avtorske pravice veljale le za knji‘evna dela, zemljevide in risbe z veliko koli~ino informacij. Zamisel o patentni pravici pa je nastala kot spodbuda za priseljevanje nadarjenih strokovnjakov. Zamisel o patentih ima dolgo zgodovino odpora v javnosti. V 17. stoletju so vlade v Angliji in drugod ugotovile, da lahko zaslu‘ijo, ~e dajo dolo~enim proizvajalcem izklju~no pravico za tovarni{ke izdelke, kot so milo, papir in v‘igalice. V resnici je {lo za vnaprej{nje obdav~evanje proizvajalca. Ta je dobil izklju~no pravico denimo do izdelave mila, ~e je vnaprej pla~al kralju. Potem je ceno mila

Geni teksa{ke gensko spremenjene koruze na sliki so patentirani.

Hkrati se je spremenil tudi patent, a na ~uden na~in. Pristop iz 18. stoletja »narediti znam nekaj, ~esar ne zna nih~e drug« se je zelo hitro spremenil v »imam zamisel, katere ne znam uresni~iti, a moram biti lastnik te zamisli, ko jo bo nekdo uresni~il«. Ampak patentna pravica je zahtevala prakti~no uresni~itev zamisli; dokler svoje zamisli niste udejanjili v praksi, zanjo niste mogli dobiti patentne za{~ite – temu se re~e »pogoj uporabnosti«. Toda sredi {estdesetih let Ameri{ki patentni urad ni ve~ zahteval, da izumitelj predstavi uporaben izdelek. Ta na videz majhna sprememba je bila v resnici revolucionarna, saj je patent spremenila v lastnino, ki jo lahko dobi{, ~etudi ne ve{, kako uresni~iti zamisel, nad katero ‘eli{ pridobiti lastni{tvo. Zamisli so postale ozemlja, ki si jih nekdo lahko prilasti, ~eprav jih ni raziskal. Primer je Jerry Lemelson, ki je sredi {estdesetih let pri{el na zamisel, da bi lahko v videokamero vgradil magnetofon, vendar tega ni znal izvesti v praksi. Ko je japonska dru‘ba JVC to naposled uspela narediti, je Lemelson od njih zahteval pla~ilo in dobil desetine milijonov dolarjev, ker se je domislil ne~esa, ~esar ni znal narediti v praksi, a je za to dobil patentno za{~ito. Patenti so se za~eli spreminjati v monopol na zamisli. Obstaja na primer patent za na~in vstavljanja sladoleda v kornet, pa patent za metodo pou~evanja hi{nikov o ~i{~enju poslovnih stavb. Te zamisli so ‘e dvajset let v lasti ljudi, ki so izpolnili obrazec s pro{njo za patent.

-

FEBRUAR

12 -

Misteriji 19


PRAVICA ALI KRAJA?

jev, preden sploh pride do ameri{kega vrhovnega sodi{~a. Filmska industrija ima dovolj denarja, da lahko porabi milijone dolarjev za desetine odvetnikov, tako da nekdo, ki si takih stro{kov ne more privo{~iti ali pa ne more dobiti brezpla~nega odvetnika, nima nikakr{ne mo‘nosti za zmago v taki pravdi. Tako lahko filmsko industrijo njeni patenti {~itijo v nedogled.

V svetu ra~unalni{kega programiranja je na tiso~e patentov in ra~unalni{ki programer lahko nehote prekr{i stotine patentov, saj vsak ra~unalni{ki program vsebuje mno‘ico zamisli, ki so lahko ‘e patentirana lastnina. Patentna za{~ita, ki je sprva zagotavljala avtorjem, da so bili pla~ani, se je kasneje sprevrgla v izklju~evanje konkurence. Nekatere tehnologije je mogo~e patentirati in »shraniti v predal«. Nekateri celo nastavljajo patente kakor mine v minskem polju, da bi njihovi tekmeci nevede naleteli na patent, ki jih bo vrgel iz igre. Primer za to je digitalni videoformat. Organizacija Motion Pictures Experts Group ali MPEG je v osemdesetih in zgodnjih devetdesetih letih postavila patenta minska polja v imenu filmske industrije. Dobili so patentno za{~ito za vse mogo~e na~ine stiskanja videodatotek in kombiniranja video- in avdioposnetkov ter sinhroniziranja. Kdor se je podal na to obmo~je, je naletel na kak{nega od njihovih patentov in je moral od njih kupiti licenco. Ta »minska polja« pravzaprav pomenijo, da stvari ne moremo kopirati in deliti, temve~ moramo vse nabavljati od enega dobavitelja, kot je Microsoft. Boj s filmsko industrijo glede majhnega vpra{anja, kot je pravica do izdelave DVD-predvajalnika, ne da bi izdelovalec moral pla~ati davek lastniku, je sodni spor, ki stane ve~ milijonov dolar-

Foto Frank Boosman

ZDRAVILA IN GENI

Microsoftov patent za poudarjanje {tevil z okvir~ki. Vsak ra~unalni{ki programer lahko nehote prekr{i stotine patentov …

20 - FEBRUAR 12 -

Prav tako je dobro imeti patentno za{~ito zdravila za dolo~eno bolezen, da bi ljudje bili motivirani za proizvodnjo in uporabo tega zdravila, ni pa dobro isto zdravilo vedno predstavljati kot nov patent, ~e ‘elimo, da se obdr‘i na trgu dlje in po vi{ji ceni. Aspirina pozneje niso ve~ dobro patentirali in je s~asoma postal zelo poceni, zato pa je ve~ina dana{njih zdravil, z manj{imi spremembami, ve~krat patentiranih in nekatera podjetja ‘e dvajset, trideset, {tirideset ali ve~ let pobirajo monopolisti~ne dobi~ke od teh zdravil. Podobna vpra{anja lahko postavimo tudi pri patentiranju genov. Danes so ‘e pribli‘no dva odstotka ~love{kih, torej va{ih genov patentirale razne korporacije, brez va{e vednosti in dovoljenja. Patentna pravica in geni – ali gre to lahko skupaj? Patentna pravica je bila pravica do monopola na nekaj, kar nekdo ustvari s svojimi mislimi in zamislimi in to ‘eli za{~ititi pred zlorabo. To je vsekakor opravi~ljivo, toda patentiranje gena, ki obstaja, odkar obstaja ~love{ka vrsta? Kako opravi~iti podelitev patentnih pravic za gen? Opravi~ilo je: gen resda ‘e obstaja, nova pa je tehnologija, s katero ga lahko odkrijemo in ki potemtakem opravi~uje novo patentno pravico. Toda mnogi strokovnjaki se s to razlago ne strinjajo. Tako na primer drevo nim, ki raste v Indiji, lokalno prebivalstvo ‘e od nekdaj uporablja kot insekticidno drevo za za{~ito pridelkov. Danes pa je dolo~eno {tevilo genov tega drevesa patentiranih – ravno za ustvarjanje insekticidov. Postavlja se vpra{anje, kako lahko medna-

Foto Bo Kage Carlson

COPYRIGHT –

Vrtnar iz vasi v hribovju Kolli na jugu Indije. V tej vrtnariji zbirajo rastline od lokalnih plemen, ker mednarodne dru‘be ho~ejo patentirati zdravilne rastline, ki jih lokalno prebivalstvo uporablja ‘e stoletja.

rodna korporacija s sede‘em v ZDA patentira nekaj, kar je od nekdaj indijska lastnina? Odgovor je: ker so izna{li na~in za odkrivanje in dolo~anje tega gena. Ali je to zadovoljiv odgovor?

MONOPOL NA ZNANOST A te‘ave z monopolom na znanje se ne kon~ajo pri patentiranju genov. Ker je danes znanje dragoceno blago, se to odra‘a tudi v samih znanstvenih delih. Avtor, ki nekaj odkrije, to ‘eli po kon~anih raziskavah objaviti. Svoje delo po{lje v strokovno revijo, kjer prou~ijo, ali je dovolj dobro narejeno, ali so argumenti dovolj mo~ni in ali ima dobro metodologijo, nakar delo naposled objavijo. V tem trenutku, po zakonu, revija postane lastnik avtorjevega rezultata, njemu pa ostane le slava, moralni »copyright« za njegovo delo. Znanstveno zalo‘ni{tvo je postalo donosen posel, saj so naro~nine za ustanove tako zrasle, da so najpomembnej{e publikacije in znanstvena spoznanja v mnogih dr‘avah postali – predragi. Znanstvenik ‘eli objaviti svoje delo iz dveh razlogov: da drugi vidijo, da je (Nadaljevanje na strani 52)


OSEBNA U^INKOVITOST

^e povemo tisto, kar je resni~no pomembno, nam je zagotovljen uspeh

Pa kaj potem? L

judem, s katerimi sku{ate komunicirati, jim kaj prodati ali jih o ne~em prepri~ati, v resnici ni mar za vas in za to, kar jim ponujate, dokler jim natan~no ne razlo‘ite, kak{no korist imajo od tega. ^e boste to imeli v mislih, boste dobili pozornost ob~instva, zaslu‘ili ve~ denarja in dobili, kar si ‘elite v ‘ivljenju. O tej preprosti ve{~ini, ki pa jo le redkokdo uporablja, ker nas o njej niso u~ili, govori knjiga Pa kaj potem? avtorja Marka Magnacce, ki je iz{la pri ARA zalo‘bi; iz nje povzemamo del ~etrtega poglavja. Kot predstavitveni trener ljudem ‘e ve~ let pomagam, da bistvo svojega sporo~ila predstavijo u~inkovito. Da bi vedel, kje pravzaprav potrebujejo pomo~, dvodnevni te~aj vedno za~nem tako, da jih prosim za kratko triminutno predstavitev, in sicer z naslednjimi navodili: »Predstavljajte si, da bistvo po navadi poveste v 20 minutah. Ker se stranki zaradi nenadne spremembe urnika mudi, pa imate zdaj na razpolago le tri minute.« Kar vedno zbudi mojo pozornost, je, da toliko ljudi nikoli ne razmisli o potrebah ob~instva, preden za~nejo govoriti. Bodisi zrecitirajo prodajno pesmico, ki so se je nau~ili, bodisi informacije podajo v najbolj{i lu~i (»V podjetju sem med najbolj{imi; lansko leto sem bil tretji najbolj{i prodajalec; to delam ‘e 18 let …«), ne da bi se vpra{ali, ali je to ob~instvu pomembno ali ne. Na nekem predavanju sem delal s skupino predlagateljev finan~nih na~rtov, katerih cilj je bil prepri~ati skupino finan~nih svetovalcev, da je njihova investicija bolj{a za stranke svetovalcev kot izdelek, ki ga uporabljajo trenutno.

Ve~ina ljudi nikoli ne razmisli o potrebah poslu{alcev, preden za~nejo govoriti. Prva predstavitev je bila zna~ilna. [toparico sem nastavil na tri minute in prvi udele‘enec, Mike, je za~el: »Zahvaljujem se vam za va{ ~as. Naj vam najprej povem nekaj o svojem podjetju, izdelku in sebi. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1858 in danes imamo ve~ kot 5000 zaposlenih po vsem svetu. Poleg tega smo pred kratkim prejeli nagrado za zadovoljstvo strank in bili imenovani za eno najbolj za‘elenih delovnih mest v Ameriki …« Takoj ko sem to sli{al, si nisem mogel pomagati, da se ne bi vpra{al: »Pa kaj potem? Zakaj je to pomembno zame ali za kogarkoli drugega na njegovem ciljnem trgu? Imel je tri minute in skoraj

Knjiga nam pove, kako se lahko hipoma pove‘emo z vsako osebo ter zlahka zgradimo odnos zaupanja in spo{tovanja.

ves ~as zapravil z nepomembnimi informacijami?« Po predstavitvi sem Miku povedal, kaj je storil dobro in kje bi lahko izbolj{al svojo predstavitev naslednje jutro. Mika sem prosil, naj preuredi svojo predstavitev z novo tehniko, ki smo jo poimenovali matrica Pa kaj potem. Razlo‘il sem mu, da mu bo to orodje pomagalo preoblikovati predstavitev s tremi preprostimi vpra{anji: Zakaj? Kaj je namen va{e predstavitve? Pa kaj potem? Zakaj je to pomembno ob~instvu? Kaj zdaj? Kaj bi radi, da se zgodi kot posledica va{e predstavitve? Ko so udele‘enci uredili svoje misli s pomo~jo matrice Pa kaj potem, so odpadle vse besede, ki so se jim prej zdele glavne. Vsakomur sem dal tipkano razli~ico besedila, ki so ga uporabili v predstavitvi prej{njega dne, ter jih prosil, naj ozna~ijo le tiste besede in fraze, ki odgovorijo na vpra{anja »Zakaj? Pa kaj potem? Kaj zdaj?«. Povpre~no so ozna~ili manj kot 20 odstotkov izvornega besedila. Torej so filtrirali 80 odstotkov tega, kar so nameravali povedati. In kak{en je bil kon~ni izid? Drugi dan je vsak podal svoje sporo~ilo bolje in u~inkoviteje IN znal to storiti v treh minutah ali manj. Mikova nova predstavitev se je za~ela z novim uvodom ali prime‘em, kot imenujem za~etek predstavitve, ki takoj zgrabi pozornost ob~instva. »Saj veste, kako mnogi predlagatelji finan~nih na~rtov najprej povzdignejo svojo najnovej{o storitev? Kar delam jaz, je povsem druga~no. Danes bi rad govo-

-

FEBRUAR

12 -

Misteriji 21


ASTROLOGIJA, NAPOVEDI

KAJ POTEM ?

ril o tem, kar je najpomembnej{e vam in va{im strankam: o varnosti, zagotovilih in prihodku. Da vam podjetje predstavim ~im bolje, naj povem, da je bilo ustanovljeno leta 1858. Razlog, da je to pomembno, je, da smo pre‘iveli vojni, recesije, potrese in depresije ter izpolnili obljube, ki smo jih dali svojim strankam. To se je dobro spomniti, ko investirate v nekaj, kar ‘elite, da traja ve~ kot 30 let. Imamo 5000 zaposlenih po vsem svetu, kar je dovolj veliko, da smo resni, in obenem dovolj majhni, da vemo, kdo ste vi. Na koncu naj omenim, da smo pred kratkim prejeli nagrado za eno najbolj priljubljenih delovnih mest v Ameriki. To pa je dobro, da veste zaradi kvalitete in izku{enj na{ih predstavnikov, ki pri nas povpre~no delajo 12 let. To pomeni, da na va{ telefonski klic odgovorimo v manj kot 30 sekundah, na va{e vpra{anje pa po navadi ‘e prvi~.« Predstavitev Mikovih informacij v tem formatu je bila popolnoma druga~na od predstavitve prej{njega dne in od tega, kar je pri~akovalo ob~instvo. Pri~akovali so namre~, da bo znova govoril le o storitvi in o sebi – ne pa o tem, kar je resni~no pomembno zanje. ^ez nekaj tednov mi je Mike poslal e-sporo~ilo. Rekel je, da je po tem, ko je imel predstavitev v priznani borznoposredni{ki hi{i, spoznal, da se je nekaj spremenilo za vedno. Ne le da se je od 50 udele‘encev z njim ‘elelo osebno sestati 35 udele‘encev (prej je bil sre~en, ~e so se za to odlo~ili trije ali {tirje), ampak ga je vodja oddelka, s katerim nikoli prej ni imel osebnega stika, prosil, naj se ustavi v njegovi pisarni, preden odide. Na podlagi tega, kar je vodja sli{al in videl, je Miku osebno povedal, da je pri njih dobrodo{el kadarkoli. Vsaki~, ko je Mike uporabil matrico Pa kaj potem, je lahko pretehtal, kar je povedal pri prej{nji predstavitvi, ter jo tu in tam prilagodil potrebam naslednjega ob~instva. Pomagala je Miku in lahko pomaga vam.

D

22 - FEBRUAR 12 -

Leto netaktnega, zahtevnega in samozadostnega Zmaja

Leto Zmaja L

eto{nje leto Zmaja je peto v ciklusu dvanajstih let kitajskega horoskopa. Ker kitajski horoskop temelji na luninem koledarju, se kitajsko novo leto vedno pri~ne z drugo prazno luno po zimskem solsticiju. Leta 2012 se je za~elo v ponedeljek, 23. januarja in bo trajalo vse do prazne lune 10. februarja 2013. Takrat bo leto Zmaja pre{lo v leto Ka~e. Rojeni v letih Zmaja so ve~inoma dobrega zdravja, zelo vitalni, komunikativni, dobri pri pogovorih in delu. Ve~inoma ni~ ne skrivajo, so neposredni, odkriti, ve~krat preve~ direktni in neposredni, zato se le redko ukvarjajo z diplomacijo. So idealisti, perfekcionisti, trmoglavi in hitre jeze. Svoja mnenja {e preradi povedo odprto, njihova prepri~anja pa je smiselno poslu{ati, ~etudi kdaj nimajo prav.

LASTNOSTI ZMAJEV Zmajev izraziti ponos se pogosto preliva v navdu{enje, ki jih stalno spremlja. Ne glede na to, kak{no ‘ivljenjsko

Odlo~nost Zmaja lahko na dru‘beni ravni letos preseka negativne tokove in izvle~e voz iz blata. pot si izberejo, povsod blestijo. Pri skoraj vsem so uspe{ni, saj se popolnoma posvetijo delu, ki ga opravljajo, na koncu pa so nagrajeni za velik trud in vlo‘eno energijo. Njihova slaba stran je, da se v~asih posve~ajo nepotrebnemu delu in aktivnostim, ki niso koristne, lahko so celo {kodljive. Tudi to zmorejo opravljati z enakim zanosom, ki preslepi vse okoli njih. ^eprav so ‘eljni ljubezni, se Zmaji redko predajajo temu ne‘nemu ~ustvu. Kljub zadr‘anosti pa so pove~ini ljubljeni. V mladosti redko zaplujejo v zakonski jarem. V~asih ostanejo samski tudi do konca svojega ‘ivljenja. Okolici dajejo vtis, da so popolnoma samozadostni, zato se njim in njihovemu okolju dozdeva, da so bolj sre~ni, ~e so sami.

Foto splet

PA

Zmaji bruhajo ogenj ali energijo, s katero se lotevajo vseh svojih aktivnosti. Zato lahko letos v dru‘bi prevladajo sile, ki bodo zmogle narediti energi~en preobrat.


LETO ZMAJA

Kitajski horoskop za leto Zmaja Zadnja leta Zmaja so bila 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988 in 2000.

^e ne veste svojega kitajskega znamenja, poglejte www.misteriji.si/kat/Kitajski_horoskop vas utegne toliko zaslepiti, da ne boste pravo~asno spoznali, da drvite v pogubo. Pogum, odkritost, neposrednost, izjemna delavnost so sicer lepe ~ednosti, a nasilne, ~e greste predale~. Nau~ite se obvladovanja svoje mo~i in strasti, da ne boste vse spremenili v prah in pepel. Va{i najbli‘ji se vam bi lahko poskrili. Izjemne uspehe boste la‘je dosegli, ~e boste v intimni in poslovni zvezi s prebrisano Opico ali skrbno Podgano. KA^A – Tekmovanje z Zmajem ali njegovo energijo vas bo toliko razburilo, da boste sikali bolj kot navadno. Piki, ki jih boste delili naokoli, bodo nekateri dobrodo{li, saj boste le z njimi kaj premaknili, drugi pa lahko ranijo nedol‘ne in vas same. Bolje bo, da se letos spreminjate v

Foto Steve Loya

PODGANA – Va{a skrbnost, potreba po vzdr‘evanju skupnosti, nepremi~nin in zadostne finan~ne osnove, da bi lahko udobno ‘iveli vsi, s katerimi sodelujete in jih imate radi, bo dobila najmo~nej{o podporo, ~e boste tesno povezani z Zmajem. Njegova direktnost in pomanjkanje takta vas bosta kdaj ranila, toda tudi va{i zobki so ustrezno ostri. Pri delu in sobivanju z drugimi ‘ivalcami boste morali biti bolj diplomatski. BIVOL – Bolj kot doslej boste imeli potrebo, da orjete ledino tam, kjer skorajda ni rodovitne prsti. Toda ~e boste dovolj vztrajni in sposobni pridobiti za sodelovanje zvito Ka~o in postavljajo~ega se Petelina, vam bo s skupnimi mo~mi uspelo dose~i ~ude‘. Plodovi bodo sprva redki, a zelo dragoceni. Va{i uspehi bodo spodbudno vplivali na razpolo‘enje mnogih, s tem pa boste pridobili nove simpatije. Vzniknila bodo vro~a ljubezenska ~ustva. TIGER – Kazanje ostrine va{ega karakterja, ki ga bo vse leto spodbujala ognjevitost Zmajevega poguma, vas bo ve~krat privedlo v konfliktno situacijo. ^e bodo va{i napori usmerjeni v delo, ki je odvisno samo od vas, in v {port, potem se nadejajte vrhunskih rezultatov. V dru‘ini in ljubezenskih odnosih bodo napetosti, ki jih lahko pomagajo ubla‘iti le Konji in Psi, s katerimi boste zvesto in umirjeno sodelovali. MA^KA/ZAJEC – Pretegovanje po le‘alnikih in igrivo skakljanje po poljih bo letos izrazitej{e, saj vas bo eruptivna energija Zmaja seksualno toliko vzburjala pri vsem, kar boste po~eli, da ne boste imeli ‘elje lenariti. Radovednost vas bo gnala k raziskovanju neverjetnih stvari, zato se boste zna{li v vratolomnih polo‘ajih. Materialno in ~ustveno pote{enost boste najla‘je dosegli v dru‘bi z zvesto Kozo in prisr~nim Pra{i~kom. ZMAJ – Napenjanje mi{ic, tekmovanje v bruhanju ognja in grozljivem rjovenju

krotko ~edno ka~ico, ki kar kli~e po ne‘nem dotiku. Ljubezen bo mo‘na skoraj z vsako ‘ivaljo, ~e se boste urili v potrpljenju in svojih plemenitih lastnostih. KONJ – Letos boste galopirali naravnost s spu{~enimi pla{nicami, kot bi vam gorelo za petami. Na poligonih ljubezni, prijateljstva in neodvisnega dela kot tudi na {portnih prizori{~ih vam bo energija Zmaja prinesla kolajne, a venomer se morate zavedati, da se med galopiranjem lahko tudi polomite. Imejte se na vajetih, ~e vas ‘e ljubljena oseba ne bo imela. Za sre~o naj vas spremljata ren~e~i Tiger in oprezni Pes. KOZA – O~arani boste nad mo‘atostjo, pogumom in iskrenostjo nekoga, ki vam bo sedel v srce. Mo‘no je, da se bo va{ ljub-

ljeni spremenil v junaka, ki ga boste ob~udovali, potem bo ljubezen znova vzniknila. Ker bo pri nekaterih pri{la na plan negativna narava, boste bolj kot doslej natezali vrv partnerskega jarma in se ‘eleli odtrgati. Pazite, da vas energije Zmaja ne bodo toliko razbesnele, da vam to ne bi {kodilo v slu‘bi in odnosih s prijatelji. OPICA – Va{e sme{ne, podjetne in prebrisane lastnosti bodo pod vplivom neustavljivih energij Zmaja pri{le tekom leta do izrednih razse‘nosti. Koristile vam bodo pri osvajanju poslovnih ciljev, sprejemanju novih prilo‘nosti, ki se vam bodo ponujale na vseh ravneh, ter v dru‘inskih in prijateljskih odnosih. V sredi{~u pozornosti boste pogosto, zato se ne obotavljajte prevzemati odgovornost. Zaslu‘ek bo temu primeren, ~eprav z donosi ne boste vselej zadovoljni. PETELIN – Ognjevite energije Zmaja vas bodo ve~krat ponesle onstran sprejemljivega, zato {e pravo~asno brzdajte svoje petje. Izrazov ljubezni pa ne omejujte. Vztrajni Bivol ali ~edna Ka~a jih bosta znala ceniti. Druge bi lahko va{e ostroge globoko ranile. PES – Pogosto vas bo kaj vznemirilo bolj kot obi~ajno. ^e se boste vedno odzivali na navidezne nevarnosti z vso energijo, se boste kmalu iz~rpali. Krepiti boste morali zaupanje do okolja, v katerem boste, sicer ne boste u~inkoviti, ne veseli. Najbolj se boste izkazali pri misijah, pri katerih bodo potrebovali va{e kvalitete, zato se vklju~ite vsaj v nekatere. Nagrajeni boste za dobro opravljeno delo. PRA[I^ – ^e se boste delali lep{ega kot ste, vas bodo drugi prehitevali po levi in desni. Letos ne bo milosti. Cenile se bodo vrline, kot so pogum, sr~nost, tekmovalnost, vztrajnost in delavnost. Pri slednjih dveh ste na svojem ozemlju, vsilite pa {e dobrotljivost, solidarnost in so~utje, ki jih premorete v izobilju. Z njimi se boste uveljavili in prejeli primerno pla~ilo. Tisti, ki boste dovolj samozavestni, boste spoznali sorodno du{o. Stane Pade‘nik D

-

FEBRUAR

12 -

Misteriji 23


LETO ZMAJA

SODELOVANJE Z ZMAJI V LETU 2012

lovanje v glavnem gladko, spontano, prelivajo~e in po ve~ini zelo uspe{no.

^e boste v leto{njem letu pobli‘e sodelovali z osebo, rojeno v letu Zmaja, se zavedajte, da je do svojih bli‘njih zelo zahtevna. Od vas bo pri~akovala najmanj toliko kot od sebe ali {e ve~, to pa je tudi razlog, zakaj se zapleta v konflikte. Zmaji imajo te‘ave tudi s star{i ali predstojniki, saj od njih pri~akujejo ~ude‘e. Zaradi ob~utka ve~vrednosti se jim dogaja, da prihajajo v velika nasprotja z ljudmi, posebno {e na podro~jih umetni{kega izra‘anja. Z majhnimi uspehi Zmaji niso nikoli zadovoljni. Zaradi svoje mo~i in energi~nosti, ki jim prina{ata rezultate, sodijo med sre~nej{e ljudi. Ve~inoma bruhajo ogenj ali energijo, s katero se lotevajo vseh svojih aktivnosti, nikar pa njihovega govorjenja ne zamenjajte za prepirljivost. Zmaji se nikakor ne ujamejo s komer koli. Najbolje lahko sodelujejo kot prijatelji, ljubimci in sodelavci, z osebami, ki so rojene v letih Opice in Podgane. Z njimi se dopolnjujejo, zato je njihovo sode-

PRILO@NOSTI V LETU ZMAJA

Knjigo, ki vsebuje obse‘ne horoskope za vsa astrolo{ka znamenja za leto 2012, lahko naro~ite tudi na www.misteriji.si.

24 - FEBRUAR 12 -

Spomnimo se, kaj se je na dru‘beni, politi~ni, gospodarski in individualni ravni dogajalo leta 2008, ko se je z letom Podgane pri~el nov ciklus kitajskega zodiaka in z njim poudarjena zna~ilnost te ‘ivali – polnjenje shramb za hude ~ase. Kriza se je takrat pri~ela naglo poglabljati, zdaj pa je tu odlo~nost Zmaja, da v petem letu preseka negativne tokove in posku{a izvle~i voz iz blata! Vsekakor bo leto 2012 leto prilo‘nosti in prelomnica za osebe, rojene v znamenju Zmaja. Zna~ilnosti te ‘ivali se bodo silovito odra‘ale na globalni ravni in na vseh podro~jih dru‘benega ‘ivljenja. V kriznem ~asu, ko so korenite spremembe nujne, bodo neposrednost, odkritost v pogovorih in pove~ana komunikativnost pri{le najbolj do izraza. Ker Zmaj ni~esar ne skriva, lahko pri~akujemo, da bodo razkrite pomembne skrivnosti. Iz preteklega leta se bodo v kitajsko leto Zmaja nadaljevali napadi na diplomacijo v imenu demokrati~nih idealov. Jeza, trmoglavost in ekstremna zagnanost pri izra‘anju mnenj {tevilnih posameznikov in mno‘ic se bo {irila po svetu kot revolucionarni val. Mnenju prepri~anih, ki bodo govorili brez dlake na jeziku, bo vredno prisluhniti, tudi ~e ne bodo imeli v vsem prav. Navdu{enje mno‘ic, ki bodo zahtevale korenite spremembe, bo nalezljivo in se bo raz{irilo na brezvoljne, mla~ne, neopredeljene in obupane ljudi. Zmajeva mo~, energi~nost in zanos bodo mnoge spodbujali k zdru‘evanju in povezovanju ter krepili ponos, ki se bo naglo prelival, {iril in postal nalezljiv! Ognjevitost in predanost tistemu, s ~imer se bomo ukvarjali in za kar si bomo prizadevali, bosta kronani z uspehom. Blesteli bomo pri vsem, s ~imer se bomo z vso energijo ukvarjali, na koncu

Zmaj se te‘ko povezuje z drugimi, zato je v mednarodnih odnosih pri~akovati zadr‘anost in konflikte. pa bomo nagrajeni za neizmeren trud in za vse, kar smo vlagali. Ker velja kitajsko zodiakalno znamenje Zmaja za simbol sre~e, mo~i in sile, se nam v letu 2012 obeta dolgo pri~akovani preobrat, saj sta rast in napredek nujni posledici delovanja Zmaja. Ker Zmaj bruha ogenj, v~asih pa tudi zlato, smemo upati, da bodo v dru‘bi prevladale sile, ki bodo zmogle narediti energi~en preobrat.

PASTI V LETU ZMAJA Ker pa ni~ ni samo dobro, lahko pri~akujemo tudi {kodljive pojave. Videli smo, da se Zmaji znajo ukvarjati tudi z napa~nim delom, ki ni koristno ali je celo {kodljivo, tako da bomo v letu 2012 pri~a tudi negativnim pojavom, slabo opravljenemu delu in neizpolnjevanju obveznosti, ki jih bo spremljala enaka energija kot tudi vse tiste, ki si bodo prizadevali za nekaj dobrega. Zmaj ni sentimentalen, je samozadosten in se te‘ko povezuje z drugimi, z okolico pa se redko razume, zato je v dru‘benih in mednarodnih odnosih pri~akovati zadr‘anost, odmaknjenost, tudi konflikte. Slovenija iz tega ne bo izvzeta. Ponovno se lahko obnovijo napetosti s sosednjimi dr‘avami, zlasti s Hrva{ko. Spori bodo toliko bolj verjetni, ker Zmaj preve~ zahteva od svojih bli‘njih. A ne samo to. Ker ima ob~utek ve~vrednosti, bodo vsi »zmaji«, formalni in neformalni voditelji, pogosto v sporu z ljudmi. Tem bolj, ~e bodo menili, da je njihovo delo in njihovo po~etje neke vrste umetnost. Z »zmaji« pa bodo imeli te‘ave tudi tisti, ki veljajo ali pa se imajo za staroste in pokrovitelje skupin ali narodov. Stane Pade‘nik

D


NOVA ZNANOST

Na sledi nove znanosti (5)

Nov pogled na materijo ^as je, da popravimo nekatere temeljne fizikalne predstave. gem; prav to pa je klju~ do globljega razumevanja snovnih struktur.

NOV POGLED NA ZGRADBO SNOVI Fizik Rod Johnson je obelodanil nova spoznanja o zgradbi snovi in jih strnil v »sekven~no fiziko«, temelje~o na naslednjih predpostavkah. • Ni »trdnih« delcev, so le vrtinci, skupki energij, katerih zamrznjene, stojne vibracije opa‘amo kot trdna telesa. • Atomi so vrte~e se geometrijske for-

Foto splet

N

aj bo Harameinova trditev, da je atom ~rna luknja, natan~neje »~rno-bela-celota«, posre~ena ali ne, v sebi skriva pomembno misel, ki nedvomno dr‘i: zaradi fraktalne strukture vesolja imajo snovni pojavi, ne glede na to, na katerem delu skale jih opazujemo, enako zgradbo: so kroglaste strukture, ki jih ozna~uje ‘ivahno energijsko dogajanje. Krogla je osnovni gradnik stvarnosti. Tu bomo zgradbo snovi osvetlili z razlagami raziskovalcev Roda Johnsona, Nikolaja Kozireva, Vladimirja Ginsburga, Buckminstra Fullerja in drugih, ki so Harameinov matemati~ni koncept obdelali fizikalno. Med obema konceptoma je veliko podobnosti. Navedeni znanstveniki pravijo, da nam koncept ~rne luknje in teorija velikega poka nista ve~ potrebna. Enakega mnenja so tudi o Bohrovem modelu atoma, v {olskih u~benikih {e vedno veljavnem konceptu; zanje je le hipoteza. Razmi{ljanje o atomih kot o posami~nih masnih enotah namre~ nima realne podlage. Fiziki ‘e dalj ~asa vedo, da elektroni niso to~ke, temve~ obla~ki kaplji~aste oblike in da ne kro‘ijo po orbitah, temve~ tvorijo stoje~e valove. V novem kvantnem modelu ni delcev, so le obla~ki in vrtinci eteri~ne energije, ki se zlivajo proti jedru, v skladu z zakonitostmi, ki jih dolo~a geometrija. Na geometrijo velja pogledati z novega zornega kota. Geometrija je zamrznjen zvok, »kristalizirana glasba«, ponazorjena v tridimenzionalnem prostoru. Zamrznitev kozmi~nega zvoka ustvari platonska telesa, utele{enje posebne, »svete« geometrije, ki odra‘a vrhunsko simetrijo in optimalno razmerje – zlati rez. Uradna znanost v snovi ne omenja prepletanja platonskih teles, ki gnezdijo drug v dru-

Po novi znanosti nam koncept ~rne luknje in teorija velikega poka nista ve~ potrebna.

me v obliki platonskih teles, ki izhajajo iz osnovnih geometrijskih struktur. • Obstajata dve temeljni etrski gostoti, A1 in A2, ki se odra‘ata v strukturi tetraedra in oktaedra; ti gostoti se prepletata in rotirata v nasprotnih smereh. Oktaeder je vgrajen v tetraeder in ima isto simetri~no os. Ti dve geometriji se ujemata v osmih faznih polo‘ajih. Klju~no je, da se energija med njima pretaka. To pa se dogaja le, ko se robovi obeh teles ujemajo. • Vse dimenzije ali ravni gostote v vesolju so zgrajene iz omenjenih dveh temeljnih etrskih gostot. Novi model snovi, ki velja tako za mikro- kot za makrokozmos, torej predpostavlja dve temeljni, rotirajo~i etrski gostoti, A1 in A2, ki gradita vso materijo in ustvarjata polje sil na mikro- in makrokozmi~ni ravni. Gre za kroglasti vrtinec, sestavljen iz dveh nasprotno vrte~ih se polj, ki se pojavlja na vseh ravneh eteri~ne gostote; naj ga opa‘amo kot atom ali galaksijo, mehanizem je isti. Pozitivni in negativni naboj sta odraza razli~nih etrskih tlakov – negativni naboj predstavlja ve~ji tlak v polju etrske energije kot pozitivni. Tudi gravitacija je tlak etrskega polja; razlika med elektri~nim nabojem in gravitacijo je le v velikosti tlakov. Ta spoznanja so nov, preprost in trden temelj nove fizike. Atomi in »prazen prostor« okrog njih so iz istega »teko~ega energijskega toka«, le da se pri atomih oblikuje v spiralni vrtinec. Ko atomi vsrkajo ali spro{~ajo energijo, se ta oddaja oziroma sprejema v obliki fotonov. Foton je energijski impulz, ki potuje skozi eter. Buckminster Fuller je dokazal, da ima foton geometrijsko strukturo v obliki dveh zlepljenih tetraedrov.

-

FEBRUAR

12 -

Misteriji 25


N OV

POGLED NA MATERIJO

Obstaja te‘nja h kroglastemu oblikovanju energijskih polj. Kadar se energijska polja pomikajo skozi eter, se os vrtenja ujema z njihovo smerjo gibanja. Pri gradnji kompleksnej{ih masnih struktur imamo tako harmoni~ne etrske vrtince, ki se zdru‘ujejo in oblikujejo ve~je strukture z ve~jo enotnostjo in koherenco. Atom je torej vrtin~na struktura v etru in torzijski generator. Da bi vibriral, mora nenehno vpijati in obenem sevati eteri~no energijo, pri tem pa seje torzijske valove v okoli{ki eter. Kozirevova primerjava etra s teko~ino, materije pa z gobo se zdaj tudi logi~no utemelji. Vsako premikanje, stiskanje, vibriranje, segrevanje itd. materije ima vpliv na eter, v duhu medsebojnega u~inkovanja. Dolo~ene geometrijske oblike povzro~ijo bolj{e, druge slab{e izkori{~enje torzijskih valov kot druge; nekatere usmerjajo in zgo{~ujejo energijo (piramida, sto‘ec) ali pa jo razpr{ujejo (luknji~aste strukture, satje). Teh vplivov, ki delujejo tudi »skozi zid«, najpogosteje

Magnet je zgo{~evalec etrske energije iz okolja. ni mogo~e prepre~iti s kakim {~itom (kot tudi ne gravitacije). Z novim teoreti~nim ozadjem so nove, poglobljene raziskave snovi razkrile marsikaj presenetljivega. Pokazalo se je namre~, da se struktura snovi oblikuje tudi na doslej nepredstavljive na~ine, ki so v nasprotju s sedanjimi znanstvenimi koncepti, pri tem pa je odlo~ilno tudi, v kako velike skupke se delci zdru‘ujejo. Zelo zanimivo podro~je so na primer kvazikristali, ki se odlikujejo z izjemnimi lastnostmi (hramba energije, velika trdnost, temperaturna obstojnost, elektromagnetna gostota, detekcija infrarde~e svetlobe …), ali pa Bose-Einsteinovi kondenzati – ve~ji skupki snovi, ki se obna{ajo kot en sam delec ali kristal. Da lahko ob dovajanju energije snov prehaja med dvema nivojema etrske gostote – »dvema dimenzijama« – dokazuje iridijev mikrogrozd. Ima zanimivo lastnost, da mu pri segrevanju masa naraste za 300 odstotkov, nato pa se pri 850 °C uplini in preprosto izgine. Preseli se na vi{jo raven etrske gostote in nam izgine izpred o~i. Z ohlajanjem se zopet vrne na ni‘ji nivo, pojavi se »iz ni~« in zavzame prej{njo trdno obliko.

STVARNOST NI TAK[NA, KOT SE ZDI ^as je, da popravimo nekatere temeljne fizikalne predstave. Da je magnetna energija permanentnih magnetov nakopi~ena v njih samih, moramo korigirati. Magnet je le »zgo{~evalec« etrske energije, ki jo srka iz okolja. V magnetu so vse molekule poravnane v smeri sever – jug magnetne polarizacije, to pa ustvarja usmerjen tok torzijskih valov in magnetno polje. ^e{ki raziskovalec Pavilta je uspel podobne magnetne u~inke dose~i v nemagnetnih materialih. Podobno velja tudi za radioaktivnost; radioaktivna snov le srka radioaktivne ‘arke iz okolja.

26 - FEBRUAR 12 -

Tudi splo{na teorija relativnosti gradi na zmotnih predstavah. Dr. Vladimir Ginzburg, ki je zagotovil teoreti~no ozadje Kozirevovih poskusov, je zanikal veljavno trditev, da masa telesa, ki se pribli‘uje svetlobni hitrosti, nara{~a proti neskon~nosti. Pojasnil je, da telo z ve~anjem hitrosti vse ve~ji del energije vra~a v eter, pri tem pa izgublja maso in elektri~ni naboj, dokler se materija pri svetlobni hitrosti ne pretvori v ~isto polje, ki predstavlja vi{jo gostoto eteri~ne energije. Tudi hitrost svetlobe ni limitirana in konstantna, temve~ je odvisna od gostote etrske ravni. Predstava o stati~nosti materije in stvarnosti prav tako ne odra‘a resnice. Ker se vesolje nenehno razteza in kr~i, rotira in vrtin~i, ni stabilnih struktur. Opa‘ene strukture niso stati~ne, temve~ pulzirajo – ve~ milijonkrat v sekundi razpadejo in se ponovno zgradijo. O »centralnem oscilatorju«, ki diktira ritem utripanja, bomo govorili kasneje.

VSI SMO ODGOVORNI ZA VSE Atomi in subatomski delci ter vse, kar je zgrajeno iz njih, nenehno nastaja in izginja, mi pa smo v nenehnem stiku z njimi. Da so predmeti – vsaj v kraj{em ~asu gledanja – nespremenljivi, stati~ni, je le videz. V resnici se iz trenutka v trenutek razgrajujejo in ponovno zgradijo, ob tem pa vklju~ujejo vse informacije, ki se stekajo v eter. Ta nenehno prejema informacije od nas vseh; skozenj nenehno informiramo vesolje o na{em odnosu z na{e to~ke opazovanja. Sprejete informacije vra~a vsem, zato je resni~nost »konsenzualna«; vsem predstavi iste okoli{~ine, ki so posledica celotnega dogajanja. ^e bi temu ne bilo tako in bi bil potek posameznih dogodkov zvezen, neprekinjen, ti ne bi odra‘ali medsebojne povezanosti in prepletenosti. To pa pomeni, da vsaka na{a misel vpliva na celotno vesolje; vsak od nas je odgovoren za prihodnost vseh. Vznemirljivo spoznanje, ali ne? Zoran @eleznikar

D


REGRESOTERAPIJA

Ljubezen in odpu{~anje odpirata pot do svobodnej{ega ‘ivljenja

Regresija v pretekla ‘ivljenja

BREME PRETEKLOSTI Zakaj se nam v~asih dogajajo ~udne stvari, ki jih ne znamo razlo‘iti? Od kje izvirajo na{e ~ustvene reakcije, ki se zgodijo na videz brez pravega razloga in namena? Kako lahko pojasnimo, da se nekatere zgodbe ponavljajo vedno znova in znova? To so vpra{anja, ki se marsikdaj porajajo, pa s pet~utne perspektive mnogokrat ne znamo najti pravega odgovora. Veliko travmati~nih izku{enj se ponavlja zato, ker iz preteklosti vle~emo s seboj ~ustven zapis bole~e izku{nje, ki spro‘a na{e vedenje, reakcije, vibracije v nezavednem, in tako ponovno prikli~emo ljudi, dogodke in ob~utke podobne vsebine.

Namen regresije v preteklost je, da v svoji bli‘nji ali daljni preteklosti poi{~emo »bole~inska jedra«. Ko se soo~imo z nekaterimi izku{njami iz preteklosti, bolje razumemo sedanjost, tako pa jo tudi la‘je sprejmemo in se znebimo omejujo~ih prepri~anj, ki v danem trenutku niso ve~ potrebna in ne podpirajo ve~ na{ega ‘ivljenja in pozitivne rasti. Tako se razbremenimo te‘e preteklosti in lahko naredimo korak naprej … Odkar vemo, da je na{e vidno bivanje samo vrh ledene gore, ve~ji del nas pa se skriva v na{em nezavednem, so pretekli dogodki dobili poseben pomen in v vseh terapijah postali tudi vir odkrivanja vzrokov te‘av, trpljenja, bolezni in drugih okoli{~in, ki se nam dogajajo v ‘ivljenju.

Nismo samo fizi~no telo, ampak obstajamo v ve~ dimenzijah, ki se jih nekateri ‘e bolj, nekateri pa manj zavedajo. S svojimi petimi ~uti lahko zaznavamo le {tiri dimenzije, ostale pa naj bi dojeli {ele z nad~utnim zaznavanjem. V teh dimenzijah se skriva tudi na{e nezavedno, na{a preteklost in univerzalna bo‘anska energija kot vir vsega.

UM KOT ^ASOVNI STROJ

Raznovrstni sistemi za osebni in duhovni razvoj vklju~ujejo vaje in tehnike za potovanje v preteklost in prihodnost. V postopku regresije se regresiranec v globoki sprostitvi z miselnim dvigalom popelje v drugo resni~nost, v neko drugo zgodbo oziroma v neko prej{nje ‘ivljenje, kjer najde najgloblje vzroke svojih sedanjih te‘av. Na{ um je oblo‘en s karmo, s podatki in zaznavami iz preteklosti. Zaradi tega istega uma se, ~e ga ne pre~istimo in ne opustimo pre‘ivetih miselnih konstrukcij, vedno znova zapletamo v enake zgodbe. Um, osvobojen teh vzorcev, je v budizmu poznan kot stanje nirvane, v kr{~anski religiji so to nebesa … Da dose‘emo to stanje, ni potrebna fizi~na smrt, kot tudi ni re~eno, da se po njej re{imo cikli~nega vpliva slabe karme. Stanje uma brez zavisti, brez zamere, brez nestrpnosti, brez krivde in brez strahu je mo‘no dose~i ‘e v tem ‘ivljenju. Nehipnoti~na regresija je eden od Jan Erik Sigdell Foto L. Z.

N

a{e zunanje, fizi~no bivanje je samo lupina, pod katero se skriva {e velik del nezavednega, neraziskanega sveta. Izku{nje in do‘ivetja udele‘encev te~aja regresoterapije, ki ga je pod okriljem Misterijev konec lanskega leta vodil regresoterapevt dr. Jan Erik Sigdell, svetovna avtoriteta na podro~ju nehipnoti~ne regresije z ve~ kot ~etrtstoletnimi prakti~nimi izku{njami, so ponovno potrdile te ugotovitve. Deset udele‘encev je poleg osvajanja teoreti~nih izhodi{~ za vodenje nehipnoti~ne regresije ter spoznavanja {tevilnih primerov iz dolgoletne in ob{irne prakse dr. Sigdella izvajalo prakti~ne regresije, v katerih so pri{li do razli~nih vpogledov v svojo preteklost. V individualnih in skupinskih regresijah so pri{li v stik z enim ali ve~ svojih preteklih ‘ivljenj. Soo~ili so se z doslej nepoznanimi dogodki, odnosi in ~ustvi in s tem osvetlili nekatere nepojasnjene vzroke, ki so povezani z do‘ivljanjem sedanjosti.

-

FEBRUAR

12 -

Misteriji 27


R EGRESIJA

V PRETEKLA

‘ IVLJENJA regresije, {ele po kon~ani seansi. Zavestna prisotnost omogo~a zelo dober stik z na{im nezavednim delom psihe. Je zelo mo~na metoda za osebno rast in dober na~in za ~i{~enje notranjih stanj.

RAHLJANJE ^USTVENIH VOZLOV

V knjigi uglednega regresoterapevta Jana Erika Sigdella je podroben opis regresije in regresijske terapije. Zgo{~enka, ki se dobi posebej, pa vsebuje enourni posnetek vódene regresije, ki jo lahko izvajate sami. Knjiga in CD sta na voljo tudi na www.misteriji.si.

na~inov, ki nam pomaga dose~i spravo s preteklostjo in mirnej{e ‘ivljenje tukaj in zdaj. Nehipnoti~na regresija, ki jo izvaja dr. Jan Erik Sigdell, temelji na tehniki Ameri~ana Bryana Jameisona, ki pa jo je sam dopolnil z novimi tehnikami in modifikacijami. Bistvo nehipnoti~ne regresije je, da je oseba ves ~as zavestno prisotna v procesu, zaveda se danega trenutka, hkrati pa ima uvid v drugo resni~nost, medtem ko je pri hipnoti~ni regresiji pasivno prisotna in izve, kaj se je dogajalo v ~asu

Namen regresije v preteklost je, da v svoji bli‘nji ali daljni preteklosti poi{~emo bole~inska jedra, travmati~ne dogodke, ki zaznamujejo na{o sedanjost. Ti, mnogokrat pozabljeni vzroki, spro‘ajo uni~evalna ~ustva, kot so strah, krivda, zamera in jeza. Obi~ajno so to travme iz otro{tva, ~e pa verjamemo, da je {e nekaj pred tem, pred rojstvom, potem lahko le‘i razlog te‘av, bolezni, omejujo~ih navad ali prepri~anj ‘e v na{ih prej{njih ‘ivljenjih. Regresoterapevt pomaga re{evati osebne te‘ave tako, da osebo popelje do »izvorne travme«. Tako se soo~i z dogodkom iz preteklosti, ki jo je povzro~il in ki danes spro‘a te‘ave kot neke vrste posledico. Potla~ene ~ustvene energije iz otro{tva ali prej{njih ‘ivljenj ostanejo ujete nekje v telesu in lahko s kopi~enjem novih podobnih izku{enj tudi fizi~no prizadenejo tkiva in organe. V~asih se nam zgodi, da se vrtimo v krogu. Vedno znova pademo v podobno situacijo. Po zakonu karme se nam ponovitve dogajajo, dokler ne izstopimo iz tega kroga. To pa storimo le tako, da se soo~imo z vzroki in se vpra{amo: »Kaj

IZJAVE UDELE@ENCEV TE^AJA REGRESOTERAPIJE • V regresiji sem dobila zelo jasne odgovore na to~na vpra{anja, ki sem jih

imela na dolo~enih podro~jih. • Mislim, da mi bodo nekateri vpogledi olaj{ali ‘ivljenje, imela bom ve~ razumevanja in la‘je bom re{evala dolo~ene te‘ave. • Spoznala sem se z nekaterimi novimi tehnikami izvajanja regresije, ki mi bodo izjemno koristile pri lastni osebni rasti in pri mojem delu s klienti. • Regresija je ena najbolj{ih terapij, kar sem jih doslej spoznala. Mislim, da mi bo izku{nja pomagala in dala mo~i v nadaljnjem ‘ivljenju. • Presene~ena sem bila nad tem, kaj vse pride na plan v procesu regresije in kaj vse nosimo v sebi. Raz~istil se mi je pogled na dolo~eno obdobje in dogodke v mojem ‘ivljenju, ki so mi bili prej nerazlo‘ljivi.

28 - FEBRUAR 12 -

VODENJE REGRESIJE Regresoterapija je dobra dopolnitev drugim psihoterapevtskim tehnikam. Izvajamo pa jo lahko tudi sami zase. Obstajajo zgo{~enke z natan~nimi navodili za vodenje regresije. Priporo~ljivo pa je, ~e {e nimamo drugih ustreznih praks in izku{enj na podobnih podro~jih, da se najprej posvetujemo z izku{enim strokovnjakom. En sam te~aj regresoterapije {e ni dovolj za kvalificirano delo regresoterapevta, ~e nimamo {e drugih kvalificiranih znanj. Je {ele za~etek poti, ki zahteva veliko vaje, veliko uvodne prakse, preden se za~ne redno izvajati na klientih. Predvsem je pomembno, da se natan~no nau~imo pristopov za izvajanje pravilne, varne in odgovorne regresije. se moram iz te zgodbe nau~iti?«, »Kaj je pozitiven namen tega?«, »Kak{no je sporo~ilo?«, »Kaj je moja naloga v zvezi s tem?«, »Katero prepri~anje, ki me zadr‘uje na tej to~ki, mi ne dovoli, da stopim naprej?« Ko prepoznamo vzroke za nekatere dogodke in odnose, situacije la‘je sprejmemo. Hkrati pa s tem, ko obdelamo svojo ~ustveno vpletenost, razrahljamo svoje ~ustvene vozle iz preteklosti in lahko na nov na~in pristopimo k dogodkom, ljudem in odnosom. Ko se obrnemo na preteklost s sprejemanjem in odpu{~anjem, lahko to vnesemo tudi v na{o sedanjost in tako pozitivno vplivamo na tok dogodkov. Taja Vetrovec

D

Misteriji v `ivo TE^AJ REGRESOTERAPIJE – vodenje regresije v pretekla ‘ivljenja; vodi regresoterapevt dr. Jan Erik Sigdell. Te~aj bo potekal tri vikende v marcu in aprilu 2012, vsaki~ bo izvedena tudi demonstracijska regresija. Informacije in prijave: 041/677 089


DINOZAVRI

^ez pet let se bodo po Zemlji spet sprehajali dinozavri

Kmalu spet doba dinozavrov?

NAJUSPE[NEJ[A BITJA Dinozavri so se pojavili v obdobju triasa pred pribli‘no 230-imi milijoni let in so ‘iveli do pred pribli‘no 65-imi milijoni let. Ko je okoli 210 milijonov let nazaj pri{lo do masovnega izumiranja, so dinozavri postali dominantna vrsta na Zemlji. Vladali so dolgo, potem pa so skupaj z 80-imi odstotki vseh ‘ivali izumrli tudi sami. Dana{nja splo{no sprejeta teorija o njihovem izumrtju pravi, da naj bi na polotok Jukatan padel asteroid premera deset do dvajset kilometrov, katerega kratkotrajne in dolgotrajne posledice trka naj bi bile usodne. Mnogi znanstveniki menijo, da so bili dinozavri najuspe{nej{e ‘ivali, ki so

pe{en. Leta 1986 je zaradi svojih znanstvenih dose‘kov prejel ~astni doktorat, istega leta pa je dobil tudi 500.000 dolarjev {tipendije za genije, ki jo je porabil za laboratorij in razvoj mladih raziskovalcev. Dr. Horner je bil prvi, ki je na{el dinozavrova jajca v zahodni hemisferi, na{el je prve dinozavrove mladi~ke v gnezdu, prve dinozavrove embrie in znatne koli~ine dinozavrovih kosti. Na podlagi teh najdb je s pomo~jo svojih kolegov postavil razne hipoteze, na primer, da so si dinozavri ustvarjali skrivali{~a, ‘iveli v kolonijah in potovali v velikanskih skupinah, da so bili socialne ‘ivali in so skrbeli za mladi~e in jim nosili hrano. Prav to odkritje je povzdignilo Hornerja med paleontologi, v njegovo ~ast pa so poimenovali tudi dve vrsti dinozavrov. O dinozavrih je objavil prek sto znanstvenih del in {est poljudnoznanstvenih knjig. Zadnje, morda najbolj nenavadno delo z naslovom Kako sestaviti dinozavra (How to Build a Dinosaur), je dvignilo nemalo pozornosti. Horner je pobudnik kontroverznega projekta »Build a Dinosaur«, katerega cilj je o‘iveti to davno izumrlo vrsto med pticami. Dr. Horner je bil tudi inspiracija za lik paleontologa Alana Granta v filmu Jurski park, bil pa je tudi Spielbergov posebni znanstveni svetovalec, tako pri ustvarjanju Jurskega parka kot tudi nedavne televizijske serije Terra Nova.

Dr. Horner je dobil novo noro idejo – dinozavra bo ustvaril prek njegovih potomcev, pti~ev. kdajkoli ‘ivele na Zemlji. Dr. Horner se strinja in malce dopolni splo{no mnenje, ko pravi, da so to {e vedno – saj so dana{nje ptice v resnici dinozavri. Po videzu se razlikujejo, a te razlike so, kot pravi, le kozmeti~ne narave. Sicer pa ni edini, ki v to verjame; pti~i so po splo{no sprejetem mnenju paleontologov potomci dinozavrov iz skupine teropodov. Dana{nji pti~i nosijo dinozavrov DNK in tukaj se za~ne na{a zgodba.

»LOV NA DINOZAVRE« Jack Horner ni kar eden norih znanstvenikov, ki jih ‘ene ‘elja po slavi in denarju. Dr. Horner je ena najve~jih avtoritet za paleontologijo na svetu in velja za vodilnega eksperta za dinozavre. Kot {tudent z disleksijo je imel nemalo te‘av pri {tudiju in ga ‘al ni uspel dokon~ati; za {tirinajst mesecev je od{el v Vietnam, ko pa se je vrnil, je nadaljeval lov na dinozavre in bil pri tem zelo us-

B-REX Foto splet

S

e {e spomnite Jurskega parka, Spielbergovega filmskega spektakla iz leta 1993, v katerem s pomo~jo dinozavrovega DNK, ki ga pridobijo iz komarja, ujetega v fosilizirani smoli, ustvarijo dinozavre? Nekaj podobnega lahko pri~akujemo v roku petih let. Povratek dinozavrov sicer ne bo tako spektakularen, pa vendarle, kot pravi dr. Jack Horner, ugledni ameri{ki paleontolog, naredili bomo prvega novodobnega dinozavra. Znanstvena fantastika? Niti ne. Zgodba je sicer malce manj filmska kot v Jurskem parku, je pa zato veliko bolj resni~na. ^eprav se sli{i neverjetno, je dana{nje znanje na dovolj visoki ravni, da raziskave in ideje dr. Hornerja za~enjajo dobivati oprijemljivej{o obliko. Horner ‘e od rane mladosti goji dve ‘elji, ‘elel je postati paleontolog in imeti malce druga~nega hi{nega ljubljen~ka – dinozavra. Prva ‘elja se mu je uresni~ila, druga/i pa kot ka‘e ‘e trka na vrata/jaj~no lupino.

Dr. Jack Horner namerava ustvariti prvega sodobnega dinozavra.

Horner je leta 1993 od National Science Foundation dobil dovoljenje, da posku{a pridobiti DNK iz dinozavrovih fosilov. Kolegica dr. Mary Schweitzer je v kosteh tiranozavra ali »T-Rexa« na{la

-

FEBRUAR

12 -

Misteriji 29


KMALU

SPET DOBA DINOZAVROV ?

zelo zanimive rde~kaste strukture okrogle oblike, {lo je za biolo{ko osnovo hemoglobina. Potem pa so v vzhodni Montani na{li zelo posebnega tiranozavra, ki so ga poimenovali B-Rex, v ~igar kosteh so na{li pove~ane zaloge kalcija, kar je nakazovalo, da gre za nose~o ne‘nej{o polovico. Podoben pojav lahko opazimo pri dana{njih pticah. Kost BRexa so namo~ili v kislino in v nasprotju s pri~akovanji, da bo vse popolnoma izginilo, so imeli pred sabo fleksibilne krvne ‘ile, torej na{li so prvo mehko tkivo dinozavrov. Kasneje so na{li {e sledi beljakovin in celice, iz katerih so sestavljene kosti, vendar o DNK {e vedno ni bilo sledu. Po mnogih poskusih so si vendarle priznali, da DNK-ja ne bodo mogli izlu{~iti, saj se enostavno ne more ohraniti tako ZOBJE: Osnovni razvojni program za zobe je v celicah koko{i {e vedno prisoten, ~eprav spi ‘e okoli 60 milijonov let. KO@A in PERJE: Groba tekstura ko‘e stopal pri koko{i se lepo ujema s tak{no, kakr{no so imeli teropodi, tako tukaj ni potrebne modifikacije. [e bolj pa bi bila koko{ podobna dinozavru, ~e bi jo vzgojili brez perja.

BIOLO[KA MODIFIKACIJA Kako si je Horner zamislil, da bo ustvaril ~isto pravega dinozavra? Z biolo{ko modifikacijo, natan~neje aktivacijo atavizma, a pojdimo lepo po vrsti. Eno izmed orodij biolo{ke modifikacije je na primer transgeneza, kjer iz neke ‘ivali vzamemo dolo~en gen in ga nato vstavimo v drugo ‘ival. Tipi~en primer so akvarijske ribe GloFish, za katere so v navadno cebrico vstavili gen za fluorescen~nost oziroma svetenje in dobili povsem novo vrsto, poznan je tudi primer svetle~ega zajca po imenu Alba.

REP: Dvonogi dinozavri so imeli dolg rep, ki jim je omogo~al bolj{e ravnote‘je. Koko{i se v za~etni razvojni fazi razvije relativno dolg rep, a se ta zaradi aktivacije {e neznanega gena naknadno razgradi. KLJUN: S posnemanjem razvoja aligatorja so na Harvardu uspeli spremeniti pti~ji kljun v aligatorju podoben gobec.

STEGNENICA: Pri ve~ini ptic je stegnenica skoraj horizontalna. Toda nekatere azijske lete~e koko{i hodijo pokon~no in imajo skoraj popolnoma vertikalno stegnenico. Stvarniki novodobnega dinozavra bi lahko za~eli z vzgajanjem tovrstnih koko{ozavrov.

Arhiv Misteriji

ROKE: Ve~ina teropodov je imela roke s tremi prsti in ostrimi kremplji. Ptice te kosti {e vedno imajo, a so spojene s krilom. ^e bi proces spajanja zaustavili, bi se pri koko{i razvile roke z ostrimi kremplji.

dolgo. Vendar to spoznanje dr. Hornerja ni ustavilo, dobil je novo noro idejo – dinozavra bo ustvaril s pomo~jo njegovih potomcev, dana{njih pti~ev.

30 - FEBRUAR 12 -

Toda dr. Horner gre {e dlje, predlaga aktivacijo atavizma. Atavizem je pojavljanje zna~ilnosti davnih prednikov v dolo~enem organizmu, ~eprav teh zna~ilnosti ni zaznati pri njegovih neposrednih prednikih. Tipi~en primer je ob~asen pojav zadnjih nog pri kitih in ka~ah. Ne nazadnje ~love{ka trtica ka‘e na zakrnel rep in v~asih se celo dogodi, da se rodi dojen~ek s podalj{anim repom. S pomo~jo omenjene genske spremembe bi lahko koko{i podalj{ali rep, transformirali njena krila v roke s tremi prsti in ostrimi kremplji na koncu ter ji kon~no tudi ustvarili zobe. Kljub nekaterih ostrim kritikam, da se igra boga, Horner vztraja pri svojem projektu in ne vidi nobenih eti~nih problemov.

KOKO[OZAVER Osnova za Hornerjevo zamisel o stvaritvi sodobnega dinozavra oziroma koko{ozavra, kot ga je poimenoval, so raziskave dr. Matthewa Harrisa z madisonske University of Wisconsin, ki mu je uspelo stimulirati gen za zobe pri koko{ih. Tako je aktiviral gen in dejansko ustvaril zobe pri koko{i. Drugi temelj pa so raziskave dr. Hansa Larssona, Hornerjevega kolega in prijatelja s kanadske Univerze McGill, ki prou~uje atavizem tako, da pri pti~ih spremlja embriogenezo ali formiranje zarodka. Ugotovil je, da se v za~etni razvojni fazi prednja okon~ina goloba (kasnej{e krilo) ne razlikuje bistveno od prapti~eve, arheopteriksove s tremi prsti, vendar se aktivira gen in se prsti spojijo. Podobno je z repom; ptice imajo v principu zakrnel rep, vendar v zarodku lahko opazimo relativno dolg rep, ki pa se v kasnej{i fazi zaradi aktivacije dolo~enega gena razgradi. Znanstveniki pospe{eno i{~ejo omenjene gene in mo‘nosti njihove modifikacije. Potem pa se samo {e malo poigrajo z velikostjo sodobnega koko{ozavra in resni~no bomo lahko pri~a ponovnem vstajenju najelitnej{ih ‘ivali, ki so nazadnje hodile po Zemlji 65 milijonov let nazaj. Se zgodovina ponavlja? Aleksej Metelko

D


BOLEZNI, TEORIJE ZAROT

Neznanka na pragu tretjega tiso~letja (2)

Morgeloni in nanotehnologija R

adijski voditelj in teoretik zarot Jeff Rense je morgelone (o tem smo pisali v prej{nji {tevilki) definiral takole: »To je nanotehnolo{ka invazija na ~love{ko tkivo v obliki samozdru‘ljivih in samoreplikativnih nanocev~ic, nanomatrica s senzorji in drugimi nanokonfiguracijami, ki lahko prena{ajo genetsko spremenjeni in po{kodovani DNK in RNK.« Ti nanostroj~ki s kolektivno inteligenco se pre‘ivljajo z bioelektri~no energijo ~love{kega telesa, ki jo shranjujejo kot bi imeli lastne baterije ter sprejemajo mikrovalovne frekvence dolo~ene jakosti. Vstopamo v nanodobo. Kaj pravzaprav je nanotehnologija? To je sinteza in kontrola snovi nanodimenzij v velikostih od 0,1 do 100 nm – nanometer je enak milijoninki milimetra, kar je velikostno obmo~je molekul. Uporabna je v kemijski, tekstilni, avtomobilski, obrambni, transportni, ra~unalni{ki in seveda v farmacevtski industriji. Ni industrijske veje, kjer se je ne bi dalo izkoristiti. Omogo~a izdelavo zmogljivej{ih naprav in materialov, obstoje~im pa lahko zelo izbolj{a lastnosti. O~e tega tehnolo{kega koncepta je nobelovec R. Feynman, ki je ‘e leta 1959 nakazal mo‘nosti manipulacije z atomi. Samo ime pa je bilo prvi~ uporabljeno v sedemdesetih letih.

se je morgelonov temeljito lotil v knjigi Korporativizem – tajna vlada novega svetovnega reda. Ugotovil je, da izredno hitro rastejo, se usmerjeno gibljejo, da ne »umrejo« niti v 91-odstotnem alkoholu ter da prenesejo temperature, vi{je od 530 °C. Predvideva, da gre za supertajno eksperimentalno oku‘bo ali za bolezen nezemeljskega porekla, morda za kombinacijo obojega, torej po njegovem bioterorizem ni izklju~en. Skupina morgelonskih raziskovalcev, ki ima svojo spletno stran, navaja snovi, ki jih pogosto najdejo pri laboratorijskih analizah tkiva obolelih. [esterokotni kristali so lahko povezani z vsesplo{no raz{irjenostjo cikloheksanov (galicijska in kavka{ka nafta, v produktih ve~ industrijskih panog). Vedno so prisotni razli~ni tipi bolezenskih bakterij, glivic in spor. »Morgeloni niso bolezen,« lahko preberemo na njihovi spletni strani, »to je proces, vsiljena oblika razvoja ~love{kega genoma.«

Morgeloni so vsiljena oblika razvoja ~love{kega genoma. v celice ter 30-nanometrski delci v celi~no jedro, za manj{e se {e sploh ne ve. Ko pridejo v krvni obtok, se raz{irijo po telesu vse do mo‘ganov. Zaradi ultramajhnosti jih telo ne zaznava kot tujek, zato se imunski sistem ne odziva. Redke raziskave ka‘ejo pove~ano toksi~nost nanodelcev, saj imajo veliko povr{ino, kar jim omogo~a ve~jo reaktivnost. Atomi kovin, ki se vtihotapijo v na{e telo, pa lahko zru{ijo stabilnost celi~nih sten in spremenijo njihovo sestavo.

NA VSAKEM KORAKU Na vsakem koraku smo izpostavljeni spajanju in mutiranju nanodelcev, saj so v ‘ivilski embala‘i, zobnih pastah, kozmetiki, detergentih in v obla~ilih. ^e se izogibamo na{tetega, pa nas ogro‘ajo v avtomobilskih izpuhih, pri zgorevanju biomase in fosilnih goriv, tvorijo se pri skoraj vsaki proizvodnji, v naravi pa z vulkanskimi izbruhi in v pu{~avskem prahu. Neodvisni raziskovalec Jeffrey Grupp

@RTVE SPREGOVORIJO Bolezen ne izbira, pravijo. Morgeloni so napadli tudi znano kantavtorsko pev-

V~asih se morgelonske rane zaprejo s silikonom, ki ga izlo~ajo vlakna.

Foto splet

Kljub industrijskemu bumu pa {e ni povsem jasno, kako nanodelci vplivajo na ‘ivi organizem. Z lahkoto prodirajo v telo prek ko‘e, plju~ in prebavil ter lahko povzro~ajo vnetja in po{kodbe, podobno kot majhna rakotvorna azbestna vlakna. 70 nm veliki nanodelci prodirajo v plju~ne me{i~ke, 50 nm veliki delci

Foto splet

VDOR V TELO

Koruzne u{i pogosto najdejo na ko‘i morgelonskih bolnikov.

-

FEBRUAR

12 -

Misteriji 31


IN NANOTEHNOLOGIJA

Foto splet

M ORGELONI

ko Joni Mitchell, ki je v intervjuju za Los Angeles Times pred dobrim letom opisala svojo borbo s to potuhnjeno moro. »Imam to ~udno, neozdravljivo bolezen, ki kot da je pri{la iz vesolja. Obupno se po~utim. Dneve ne stopim iz hi{e … Pod umetno svetlobo ne izgledam slabo, a zunaj sem stra{ljiva z vsemi temi ranami in razjedami na obrazu in telesu … Vlakna razli~nih barv poganjajo iz moje ko‘e kot gobe po de‘ju. Forenziki jih ne morejo identificirati niti kot ‘ivalska, niti kot rastlinska in ne mineralna vlakna. Morgeloni so po~asni in nepredvidljivi ubijalci. To je teroristi~na bolezen, eksplodira vam organ in leta ste priklenjeni na posteljo. Umikam se iz glasbene industrije in se nameravam posvetiti borbi za resnico o morgelonskih bolnikih. @elim, da zdravniki kon~no priznajo, da bolezen obstaja in da se kon~no nekdo pozabava z vzroki. Dovolj je prikrivanja!« Jan Smith se proti njim bori ve~ kot deset let. Zboleli so tudi drugi ~lani njene dru‘ine. ^eprav jo je veterinar prepri~eval, da je njena ma~ka poginila zaradi alergije, je prepri~ana, da so rane dokazovale invazijo morgelonov. Podobne izku{nje s poginulimi ljubljen~ki imajo tudi drugi bolniki. Jane zbira fotografije, analizira tkiva pod mikrosko-

32 - FEBRUAR 12 -

Foto splet

Zgoraj: avtoportret kanadske kantavtorice Joni Mitchell, najbolj znane ‘rtve. Desno: razjede na obrazu Amy Winehouse.

pom in spremlja nove in nove oblike nastajajo~ih nitk, skratka raziskovanju posve~a ves svoj ~as. »V petrijevki se vlakna mno‘ijo {e dolgo po tem, ko jih odstranimo iz telesa,« pravi, »so v vodi, ki jo pijemo, v kanalizaciji, pravzaprav so se zavlekla v celoten ekosistem. Gibljejo se in se prena{ajo na druga ‘iva bitja. ^ez nekaj let bo ta u~inek postal eksponenten.« A vsi ne morejo ve~ spregovoriti. Nekateri namre~ to bolezen pripisujejo umrli pevki Amy Winehouse. Anomalije na njenem obrazu so sumljivo podobne morgelonskim kepicam, domnevne sledi injekcijskih igel pa strukturam, ki jih najdemo pri obolelih. Ne bomo izvedeli, ali ji je javnost naredila krivico s ponavljajo~imi se obto‘bami o odvisnosti in du{evni labilnosti, ali pa je seme njenih neobvladanih akcij ti~alo v mu~nih ob~utkih gomazenja, ki se nikoli ne neha.

ZDRAVLJENJE Ugotovljeno je, da pri bolnikih, ki imajo v krvi tudi patogene plju~nice, borelije ali klamidijo, z ustreznimi antibiotiki odpravijo ve~ino simptomov, ki pa so le vrh ledene gore, ki lahko kadar koli priplava na povr{je. Priporo~ajo {e

zdravila proti glivicam in parazitom ter svetlobno terapijo. Ameri{ka zdravnica Susan E. Kolb je sestavila celostni koncept zdravljenja, ki se je izkazal za presenetljivo uspe{nega. Kakor je kompleksna morgelonska bolezen, tako tudi zdravljenje zajema vse vidike bolnikovega ‘ivljenja. Za telesno nego priporo~a izdelke brez di{avnih in mineralnih olj, kemikalij in nevrotoksinov, sestavine morajo biti poponoma biolo{ke, ki jih kombinira s solmi in zeli{~i. Njena dieta vsebuje naravno pridelano hrano z veliko sadja in zelenjave, ki ni pakirana. Zdrava hrana telo alkalizira in v pomo~ je u‘ivanje natan~nega odmerka koloidnega srebra. Za ~i{~enje okolja svetuje sodo, kis, boraks in druge ne{kodljive snovi ter ponuja recept za naravne osve‘ilce prostora. Pri preverjanju v ljubljanskem UKCju, koliko je med odraslimi in otroci bolnikov z nediagnosticiranimi ko‘nimi obolenji, so mi postale neskon~ne prevezave prijaznih sogovornikov in {tevilke, na katere se nih~e ne ogla{a, dopoldanski hobi. Nih~e ni bil poobla{~en za dajanje informacij, tisti, ki je kon~no bil, pa jih ni imel. Ker ni {lo za supertajni podatek, bomo nikakr{en rezultat pripisali neprijaznemu naklju~ju. V ZDA se na Centru za nadzor in prepre~evanje bolezni (CDC) poizvedovanja o morgelonih s strani javnih zdravstvenih delavcev, kongresa in medijev hitro mno‘ijo in dermatologi z vsega sveta opozarjajo na nara{~ajo~o pogostost ekcemov, ki jih spremlja srbe~ica. Med otroki v Veliki Britaniji ‘e ka‘ejo epidemiolo{ko razse‘nost. Zdravilni recepti dr. Kolbove so natanko to, za ~imer stremi vedno ve~ ozave{~enih ljudi. Torej ni nobenega razloga za paniko, je pa ~as za resen razmislek, katerim po~asnim ubijalcem visoke tehnologije se z lahkoto izognemo in s tem pomagamo organizmu, da se la‘je ubrani tistih, katerim v razviti dru‘bi nimamo kam ute~i. Amedeja Li~en

D


ZDRAVILCI

Iz svetlobe, s katero se pove‘e, dobi informacije, kaj je prav za posamezno du{o

Bog ji je narekoval knjigo D

uhovnost je delo na sebi, ki Svetujem, da se oseba nam omogo~a poiskati stik z bo‘anskim v nas samih. Stik prilagodi vi{ji energiji, ne z ne~im lepim, ~istim, neminljivim. svojemu prepri~anju. Stik s svetlobo, resnico in ljubeznijo. Stik s svojo du{o in srcem,« pi{e v svoji knjigo »@ivljenje je dar, ne zapravimo knjigi @ivljenje je dar, ne zapravimo ga ga«? duhovna zdraviteljica Milka Lapajne* Veliko sem se povezovala z Bogom in iz Cerknice, ki ‘e deset let pomaga meditirala. Po teh kanalih sem za~ela ljudem v stiski. dobivati zelo zanimiva sporo~ila. S seboj Povezanost s svetlobo ali najvi{jim sem za~ela nositi svin~nik in papir, saj izvorom jo spremlja vse od otro{tva. @e sem morala, kadar se mi je odprlo, zelo kot otrok je vse ljudi videla enake, do- hitro pisati. Sporo~ila so bila ~ista, jasna, bre. Vedno se je spra{evala, zakaj ljudje vsem razumljiva. Kasneje, ko je bil zbran sploh delajo razlike med seboj. V vseh rokopis, sem za~ela dobivati sporo~ila, je videla svetlobo, vsak je bil v neki svoji naj izdam knjigo, priro~nik, da bodo lahusodi, zgodbi, na poti nazaj domov, v ko brali tudi drugi. Trajalo je kar nekaj svetlobo … let, preden sem se tega lotila. Pritisk je Znanje in izku{nje je pridobivala pri bil ‘e tako mo~an, da sem pono~i vstaja{tevilnih terapevtih doma in v tujini, pri la in spisala knjigo. Namen knjige je priBojanu in Renati Pu~ko, pri Franju Troj- kazati za~etnikom in tudi tistim, ki ‘e narju, Robertu Lavtarju in pri Zdravilka {amanih v Braziliji, kjer je prejela Milka Lapajne naziv visoke sve~enice. Velik napredek v duhovnem razvoju je do‘ivela tudi ob obiskih Sai Babe v Indiji. Svoje znanje in izku{nje uporablja tudi za iskanje pogre{anih oseb, sicer pa se ljudje nanjo obra~ajo najve~ zaradi bolezni, medosebnih odnosov, pomanjkanja ljubezni, partnerskih odnosov, denarja, slu‘be, sodnih zadev … Pri iskanju odgovorov na vpra{anja, ki tarejo ljudi, se v meditaciji pove‘e z najvi{jim izvorom, z najvi{jo zavestjo. Njeni nasveti, kako igrati igro ‘ivljenja, da se sklada z najvi{jo voljo, so ‘e marsikomu pomagali najti pot iz ‘ivljenjske stiske. S kak{nim namenom ste napisali

hodijo po duhovni poti, kaj je duhovnost, kaj lahko pridobijo z osebno rastjo in delom na sebi, kaj so religije, kaj je Bog, kako si lahko pomagajo iz ‘ivljenjskih te‘av, kaj je smisel ‘ivljenja, kako pravilno delovati … Posku{ala sem na preprost na~in odgovoriti na vpra{anja, ki so bila doslej zavita v skrivnostni svet religij in misticizma. Pri svojih svetovanjih se vselej najprej pove‘ete z najvi{jim virom … Najprej se v meditaciji pove‘em, potem delam. Iz svetlobe, s katero se pove‘em in zdravim, dobim tudi informacije, kaj je pomembno in kaj je prav za posamezno du{o. Potem svetujem, da se ~lovek prilagodi tej vi{ji energiji, ne pa svojemu prepri~anju. Pri {amanskih tehnikah imam pripomo~ke, s katerimi z divinacijo dolo~im obred, ki ga naredim za posamezno situacijo. Vedno pa se najprej pove‘em z najvi{jo zavestjo in ta vodi postopke dela in zdravi in deluje skozi mene.

Foto A. Paljevec

»

-

V knjigi pi{ete, da nam du{evne rane ne prizadenejo drugi, ampak so posledica na{ih napa~nih pri~akovanj … Zelo pogosto imamo velika pri~akovanja do drugih ljudi. Preve~ pri~akujemo od star{ev, otrok, partnerja …, pri~akujemo nekaj, ~esar nam ne morejo dati. Ljudje pogosto padajo celo v depresije, ker preve~ pri~akujejo od tistih, s katerimi ‘ivijo, ali od ‘ivljenja nasploh. Najpomembnej{e je, da delujemo pravilno in je du{a sre~na. In seveda, da izpolnimo svojo nalogo tu na Zemlji. Kako vemo, kdaj delujemo pravilno, torej za sre~o svoje du{e, in kdaj delujemo iz uma? PoFEBRUAR

12 -

Misteriji 33


B OG

JI JE NAREKOVAL KNJIGO

magamo si lahko z vpra{anjem »Kaj si ‘elim narediti v naslednjih pol leta?« Svoj polletni na~rt napi{emo na list papirja. Nato si zastavimo vpra{anje »Kaj bi naredil/a, ~e bi mi ostalo samo {e pol leta ‘ivljenja?« Po navadi ljudje napi{ejo na ta drug papir druga~ne odgovore kot na prvega. Na prvem listu so obi~ajno odgovori iz uma, na drugem pa govori izklju~no du{a. Temu drugemu odgovoru je potrebno slediti in vse ostalo se uredi samo po sebi. Bralce nagovarjate, da stopijo na pot srca. Kako prisluhnemo glasu srca in kako ga razlikujemo od glasu uma? Zelo pomembno je, da se obrnemo vase. ^e ho~emo gledati s srcem, moramo biti najprej zelo iskreni do sebe. Vpra{ati se moramo, zakaj nekaj ‘elim, s kak{nim namenom, razlogom, interesom. Ko se potrdi tisto notranje in pomislimo: Ja, to je to, to je tisto pravo, potem lahko za to stvar, ki si jo iz srca ‘elimo imeti, molimo, prosimo. Najbolj{e pro{nje in molit-

ve so vselej tiste, ko se s srcem obrnemo k Bogu, najvi{ji zavesti, in prosimo, naj se izpolni njegova volja. Najvi{ja zavest pozna vse re{itve za na{o sre~o, na{o du{o in srce. Kako naj bi se povezali z vi{jo zavestjo? Do najvi{je zavesti moramo imeti lep in spo{tljiv odnos. Komunikacijo lahko vzpostavimo z molitvijo, mantrami, pesmijo, pro{njo, zahvalo, skratka z vsako vrsto pozitivne komunikacije. Pomembno je, da ~lovek lahko odpre srce tej najvi{ji zavesti in da je iskren. Molitve naj bodo pozitivne, lepe, dobre, iskrene, izre~ene v sedanjem ~asu. Odpirajo naj srce, da se pre~istimo. Kdo nam bo najbolj pomagal, ~e ne prav najvi{ja zavest? ^e se opiramo na neka polbo‘anstva, ali samo na astrologijo, numerologijo, na ljudi, pa~ se‘e domet misli do tam. Tisto, ~esar se oprime{, tisto, v kar verjame{, to, na kar misli{ – to deluje, to vodi na{e ‘ivljenje, glede na mo‘nosti in vibracije. Menim, da se je najbolje obrniti le na najvi{jo zavest, torej na Boga. To je vseobsegajo~a energija, ljubezen in svetloba. To je zavest, ki pozna vse. Za bolezni pravite, da so, ~e jih spravimo na dolo~eno frekvenco, vse ozdravljive … Vse bolezni so ozdravljive, za Boga ni prav ni~ nemogo~e. Pri premagovanju bolezni je zelo pomembna vera. ^e imamo vero v ozdravljenje, vero v pomo~ najvi{je zavesti, imamo tudi osemdeset odstotkov ve~ mo‘nosti, da ozdravimo. Tu je zelo pomembna na{a miselnost. Danes poznamo ‘e kar precej »~ude‘-

Misteriji v `ivo @IVETI V LASTNI ENERGIJI – vodi Milka Lapajne Delavnica omogo~a rast in razvoj v skladu z najvi{jo zavestjo (Bogom). Pripomore k re{evanju ‘ivljenjskih te‘av in dviguje zavest na nivo za novo dobo, v katero prehajamo. Ponuja re{itve, kako z dnevnimi vajami delovati, da za‘ivimo v skladu s svojo notranjostjo in najvi{jo zavestjo. Petek, 24. januarja od 18. uri; 35 € Informacije: 041/677 089

34 - FEBRUAR 12 -

Knjiga na preprost na~in odgovarja na vpra{anja, ki so bila doslej zavita v skrivnostni svet religij in misticizma.

nih« ozdravljenj, ki to niso ve~. Koliko se razvijemo in dose‘emo, je odvisno od na{e pridnosti in dela na sebi. Ne smemo si postavljati omejitev. Vedeti moramo le to, da re{itve {e ne poznamo in jo z lastnim razvojem lahko razkrijemo. Biti mora le v skladu z najvi{jo voljo. Kateri so glavni pokazatelji, da osebnostno in duhovno napredujemo? Vsekakor to, da postajamo sre~nej{i, bolj izpolnjeni. ^lovek dobi slu‘bo, ki jo rad opravlja, partnerja, s katerim se razume, zdravje, vse se za~ne ujemati, ‘ivi v kraju, v katerem rad ‘ivi … Duhovnost ni beg od realnosti in tudi ne sme biti. Zdaj smo na Zemlji in moramo tukaj izpolniti svojo nalogo, odpreti srce in dose~i tisto, kar je v skladu z vi{jo voljo. In vi{ja volja je zagotovo, da smo sre~ni. Energijsko se lahko dvignemo samo takrat, ko smo sre~ni. In takrat lahko tudi razvijamo svoje potenciale. Imate kak{no sporo~ilo za bralce Misterijev? Bralcem ‘elim, da bi prisluhnili srcu, ga odprli, ker glas srca je glas Boga. Naj se jim izpolnijo vse tiste prave sr~ne ‘elje, ki so v skladu z najvi{jo resnico. Tako bodo na{li svojo sre~o. Andreja Paljevec *041/473 308 (Milka Lapajne)

D


NOVI SVETOVNI RED

Stonehenge po ameri{ko

Vklesane zapovedi moderne dobe kem, {panskem, svahili, hindi, hebrejskem, arabskem, kitajskem in ruskem jeziku. [tirje zunanji kamni ozna~ujejo nebesne strani in 18,6 let dolg cikel lunarne deklinacije. Kanal centralnega stolpa omogo~a dolo~anje nebesnega pola in opazovanje severnice v razli~nih ~asovnih obdobjih, vodoravna re‘a pa je usklajena s son~evimi enakono~ji in solsticiji. Odprtina na vrhnji polo‘eni plo{~i omogo~a son~nim ‘arkom, da opoldne slehernega dne padejo na centralni stolp in tako ozna~ijo aktualen dan v letu. Zahodno od skulpture pa je v severno smer polo‘ena sedma plo{~a, na kateri so pojasnjene mere spomenika, datum postavitve 22. 3. 1980 in sponzorji projekta. Pi{e tudi, da je dva metra pod obrazlo‘itveno plo{~o zakopana ~asovna kapsula, a prostor na plo{~i, kjer naj bi bili podatki o njenem zakopu in odprtju, je prazen in zato ni jasno, ali je sploh tam. V okvirju je napis: Naj bo to Kamniti vodnik v Dobo razuma. Na vsakem vogalu je ime enega starega jezika, babilonskega v klinopisu, klasi~nega gr{kega, sanskrta in staroegip~anskih hieroglifov. Na plo{~i je kot avtor naveden psevdonim RC Christian, o njegovi pravi identiteti pa se je v ~lanku Dekodiranje kamnitega vodnika v Georgiji razpisal Van Smith, ki ponuja tri opcije: Fendleya starej{ega, dr. Francisa Merchanta in najverjetnej{ega kandidata, medijskega mogotca Teda Turnerja. Njegova preiskava ga je pripeljala do sklepa, da Turner gotovo ve, kdo je skrivnostni RC, ~e ni bil prav on osebno. Foto splet

J

unijskega petka 1979 je v pisarno Zapovedi na ameri{kem direktorja kamnose{kega podjetja Elberton Granite Finishing v Geor- Stonehengeu so pridobile gii vstopil eleganten sivolasi Ropomen v lu~i zarot o bert C. Christian. Trdil je, da zastopa »majhno skupino zvestih Ameri~anov«, Novem svetovnem redu. ki na~rtujejo postavitev kamnite skulpture, za katero potrebujejo najve~ji kos tura na petih hektarjih hrib~ka v Elbert najbolj{ega granita, po katerega kvali- Countyju. Gradnja, podprta z radodarteti je to obmo~je svetovno znano. Direk- nimi nakazili, je trajala le pol leta – kljub tor Fendley je obnemel, ko mu je skriv- zahtevam po specialnih orodjih in raketnostni mo‘ opisal na~rt ambicioznega nih gorilnikih in seveda iskanju ogromnih kosov granita, ki so bili po natan~ni projekta. »Skulptura bo slu‘ila kot kompas, logistiki pripeljani na gri~ z najlep{im koledar in ura,« je rekel naro~nik. Ne le razgledom dale~ naokoli. da je zaprosil za najve~ji kamen, kar jih URA ASTRONOMSKIH je bilo izkopanih, pri~akoval je tudi, da ga bodo v podjetju Elberton obklesali in DIMENZIJ IN POMENOV postavili po njegovem na~rtu. Skulptura iz {estih granitnih plo{~, Fendley je nenavadni posel sprejel. znana kot ameri{ki Stonehenge, tehta Z RC Christianom sta v ponedeljek, ko skoraj 120 ton in meri nekaj ve~ kot {est si je ta iz letala ‘e ogledal mo‘ne loka- krat pet metrov. Najtanj{a plo{~a je v cije, podpisala pogodbo in slede~e tedne centru, obdajajo jo {tiri {ir{e, ~ez vseh usklajevala podrobnosti. pet pa je polo‘ena {esta. Mere, ki imajo »Zbogom,« je RC rekel Fendleyu, ko svoj pomen, so do centimetra natan~ne. mu je ta posredoval natan~na navodila V smeri urinega kazalca lahko prebereo gradnji in je imel potrdilo o najemu mo deset vgraviranih smernic v angle{primernega zemlji{~a (na najvi{ji to~ki v kraju) ‘e v ‘epu, »nikoli ve~ me ne boste videli.« Res je bilo tako. Kasneje je bilo lastni{tvo zemlje in spomenika preneseno na upravo Elbert Countyja. Po{ta, ki jo je neznanec po{iljal v podjetje Elberton, nikoli ni bila poslana dvakrat iz istega mesta. V nadaljnjih postopkih je RC-ja zastopal bankir, ki se je zaobljubil, da bo naro~nikovo pravo identiteto odnesel v grob. Kakor je bil skrivnosten RC Christian, tak{na je tudi skulp- Guidestone – »kamniti vodnik v dobo razuma« v Georgii

-

FEBRUAR

12 -

Misteriji 35


ZAPOVEDI MODERNE DOBE

Najbolj zanimivo je sporo~ilo, ki daje napotke ~love{tvu v desetih to~kah. 1. Ohranjanje ~love{tva pod 500 milijonov za ohranitev naravnega ravnovesja. 2. Reprodukcija z modrostjo, v smeri dobre kondicije in raznolikosti. 3. Zdru‘eno ~love{tvo z ‘ivim univerzalnim jezikom. 4. Pravilo strast – vera – tradicija in vse stvari z razumsko zmernostjo. 5. Za{~ita ljudi in narodov s po{teno zakonodajo in pravi~nim sodi{~em. 6. Re{evanje notranjih nesporazumov vsakega naroda na skupnem svetovnem sodi{~u. 7. Izogibanje malim zakonom in nepotrebnim uradnikom. 8. Ravnovesje med osebnimi pravicami in dru‘benimi dol‘nostmi. 9. Ceniti resnico – lepoto – ljubezen v neskon~nem iskanju harmonije. 10.Ne biti rak Zemlji – pustiti prostor za naravo – pustiti prostor za naravo.

PRIVR@ENCI IN NASPROTNIKI Zapovedim, zapisanim na ameri{kem Stonehengeu, desetletja niso pripisovali toliko pomena, kot so ga pridobile v lu~i zarot o Novem svetovnem redu, saj na samem za~etku napeljujejo na genocid. Le kako druga~e naj razumemo dejstvo, da nas je na Zemlji 6,5 milijarde preve~? Zagovarjajo kontrolo rojstev zunaj kroga dru‘ine, ki bi jih potemtakem dolo~ali z zakonom po sistemu »selektivne vzreje«. Ve~ina postavk napeljuje na svetovno ureditev, ki bi trdo dr‘ala vajeti v vseh segmentih ~lovekovega bivanja. A v spremljevalni bro{uri, ki jo obiskovalcem poklanja Elberton, lahko preberemo, da avtorjev interes ni oblikovanje Novega svetovnega reda. Ko ima ~love{tvo znanje, ki je potrebno za vzpostavitev u~inkovite svetovne vlade, mora biti to znanje tako {iroko zasajeno v zavest ~love{tva, da lahko ogreje srca velike ~love{ke dru‘ine, je zapisano.

36 - FEBRUAR 12 -

Foto splet

V KLESANE

Stonefridge, hladilni{ka replika Stonehengea, je stala v Santa Feju v Novi Mehiki.

Ideje o zdru‘evanju v svetovno demokracijo so se skozi zgodovino ve~krat pojavljale v sanjah velikih filozofov. Manly P. Hall jih je leta 1917 idealisti~no zapisal v Skritih naukih vseh ~asov. Spogledoval se je s prostozidarsko mislijo o zdru‘itvi ~loveka in Boga, s spajanjem prave, nedogmatske vere z znanostjo ter z ureditvijo univerzalnega bratstva, ki ga bo vodil razsvetljen um, ko bo slehernik zasedel polo‘aj, za katerega je najbolj usposobljen. »Ko postavlja pravila drhal, vlada nevednost, ko postavlja pravila Cerkev, vlada praznoverje, ko postavlja pravila dr‘ava, vlada strah. Ljudje bomo za‘iveli v harmoniji in razumevanju, ko bomo neznanje preobrazili v modrost, vra‘everje v razsvetljenost in strah v ljubezen,« je zapisal. Hall je zadel v sr~iko dru‘benih ureditev, ki se okori{~ajo z neznanjem, verovanjem in ustrahovanjem mno‘ic. Naj gre za komunizem ali demokracijo, vedno je (prikrito) uporabljena vsaj ena na{teta komponenta. Dovolj je, da mediji podajajo diktirano »resnico«, ki nas peha v neznanje. Slabosti skupne svetovne vlade, ki bi si pomagala s sodobno kontrolno tehniko in sledila ‘elji po »naravnem ravnovesju« (morda z eliminacijo nepomembnih osebkov), bi v teh ~asih gotovo pretehtale nad zrelostjo posameznikov. @al. ^e je psevdonim RC Christian nepomemben, zakaj je potem izpisan na plo{~i? Ime jasno namiguje na Christian Ro-

senkreuz, kar se po angle{ko napi{e Christian Rosse Cross, kar je nevarno blizu RC Christianu. ^e je asociacija naklju~na, pa morda ni naklju~je, da naj bi se trije manifesti, ki so jih izpisali ro‘ni kri‘arji v za~etku 17. stoletja, sklicevali na delo Doba razuma (Age of Reason) Thomasa Paina, ki je bil vodilni ~lan ameri{kih ro‘nih kri‘arjev. Ezoteri~ni hermeti~ni red ro‘nih kri‘arjev ali Rosen Kreuz (vrtnica in kri‘) ima svoje korenine v zahodni misti~ni tradiciji in je znan kot »[ola nevidnih«, katere u~enci se ukvarjajo z notranjim svetom, da bi ~love{tvu pomagali v duhovnem razvoju. Krajevna kr{~anska skupnost Odpor (Resistance) pa se o~itno po‘vi‘ga na zgodovinske insinuacije. Ljudje iz skupnosti pravijo, da po no~i ~arovnic in son~evih obratih okoli spomenika ostajajo okultne insignije poganskih obredov. Spro‘ili so postopke za ru{enje spomenika, ki mu pripisujejo satanisti~ni pomen, a jim ne ka‘e najbolje, saj je sicer javna skulptura postavljena na privatni zemlji. Satanske zapovedi ali ne, med vrsticami lahko razberemo, da navodila posegajo v ve~ osebnih svobo{~in in opevajo pove~an vladni nadzor. ^eprav so si ustanovitelji na tak na~in morda zamislili le vmesno postajo do uvedbe prave humane in socialne ureditve, to ni koncept, ki bi si ga ve~ina ~love{tva ‘elela.

SODOBNE RAZLI^ICE STONEHENGEA Nedolgo nazaj smo lahko brali o slovenskem Stonehengeu. Amerika, ki ima svoje teorije in obsesije, pa ne bi bila Amerika, ~e ne bi ponujala ve~jega izbora. Skoraj popolno betonsko repliko angle{kega originala, ki jo dal zgraditi bogati ‘elezni~ar leta 2004, najdemo v Washingtonu, le da ni polomljena in obrabljena. V Kansasu so iz apnen~astih (Nadaljevanje na strani 52)


ZGODOVINA KR[^ANSTVA

Obdobje pape‘a Aleksandra VI. je bilo obdobje najostudnej{ega razvrata v Rimu

Zgodovina pape‘ev P

roti koncu srednjega veka je vpliv pape‘ev na evropska kraljestva postajal vedno mo~nej{i. Med kri‘arskimi vojnami se je okrepil vpliv francoskih kraljev na pape‘e, ki je dokon~no prevladal, ko je bil bordojski nad{kof leta 1305 izvoljen za pape‘a Klemena V. (1305–1314). Ker so ljudje in plemi~i v Rimu novemu pape‘u povzro~ali te‘ave, je Klemen V. leta 1309 sede‘ pape‘ev preselil v francosko mesto Avignon, kjer so Klemen V. in njegovi nasledniki stregli ‘eljam francoskih kraljev. Na zahtevo francoskega kralja Filipa IV. je pape‘ Klemen V. spro‘il proces proti vite{kemu redu templjarjev, ki se je kon~al z razpustitvijo reda, vse njihovo premo‘enje pa je zaplenil kralj Filip IV. Tudi vsi naslednji »avignonski« pape‘i so bili francoskega rodu in so ubogali ‘elje francoskih kraljev ter si v Avignonu kopi~ili bogastvo, prodajali cerkvene slu‘be in odpustke. Zadnji »avignonski« pape‘ francoskega rodu je bil Gregor XI. (1370–1378), ki se je leta 1376 pod pritiskom javnosti vrnil v Rim. Njegova smrt leta 1378 je povzro~ila »zahodni razkol« oziroma »zahodno shizmo«. Po njegovi smrti sta bila namre~ izvoljena dva pape‘a: Klemen VI., ki se je vrnil v Avignon in so ga podpirale Francija, [panija in [kotska, ter Urban VI., ki so ga podpirale Italija, Britanija in Nem~ija.

pe‘ev pa je pri{lo tudi zaradi po~etja pape‘a Aleksandra VI., s pravim imenom Rodrigo de Borgia, ki je pape‘eval med leti 1492 in 1503.

Avignonski pape‘i so ubogali francoske kralje ter si kopi~ili bogastvo s prodajo odpustkov.

RAZVRAT »BORGIJCEV«

se je za~ela re{evati na koncilu v Konstanci leta 1415, kjer je Gregor XII. prostovoljno odstopil, Benedikt XIII. je bil odstavljen, Janez XXIII. pa je pod pritiski zbe‘al iz Konstance in bil nato odstavljen. Zahodna kr{~anska cerkev se je nato poenotila pod pape‘em Martinom V. (1417–1431). Enotnost je ostala vse do nove delitve v 16. stoletju, ko se je zahodno kr{~anstvo razdelilo na rimskokatoli{ko in protestantsko cerkev. Do protestantizma oziroma novega odpora do rimskih pa-

Foto splet

TRIJE PAPE@I NAENKRAT Tudi po njuni smrti sta vladala dva pape‘a, leta 1409 pa so na koncilu v Pisi izvolili {e tretjega, tako da so po letu 1410 hkrati vladali kar trije pape‘i: Benedikt XIII. v Avignonu, Gregor XII. v Rimu in Janez XXIII. v Pisi. Zme{njava

Rodrigo de Borgia ali pape‘ Aleksander VI. si je s podkupninami zagotovil glasove kardinalov, ki so ga izvolili za pape‘a.

(2)

Obdobje pape‘a Aleksandra VI. oziroma »Borgijcev« je bilo obdobje najostudnej{ega razvrata v Rimu. Rodrigo de Borja y Borja oziroma poitalijan~eno de Borgia se je rodil leta 1431 v kraju Jativa blizu Valencie. Od zgodnje mladosti je bil nasilen in pokvarjen, ‘e pri dvanajstih letih je ubil svojega vrstnika. @e kot mladeni~ je slovel kot velik ‘enskar in je imel nekaj nezakonskih otrok, kar pa ni bilo ovira, da ne bi leta 1456 pri petindvajsetih postal nad{kof Valencie. Kmalu je prevzel {e vrsto opatij in {kofij ter leta 1457 postal tudi podkancler Svetega sede‘a, kar mu je prineslo veliko bogastvo in zaslu‘ke. Kot nad{kof Valencie je dobil tri nezakonske otroke. Tudi v Rimu si je takoj na{el ljubico Vannozzo dei Catanei, s katero je za~el zvezo, potem ko je zapeljal ‘e njeno mater. Vannozza je postala Rodrigova dolgoletna ljubica in mu je rodila {tiri otroke: zloglasni Cesare se je rodil leta 1475, Juan 1477, h~erka Lukrecija 1480 in zadnji sin Jofre leta 1481. Da rojstev njegovih otrok ne bi spremljal {kandal, je Rodrigo poskrbel, da se je Vannozza navidezno poro~ila. Na polo‘aju podkanclerja Svetega sede‘a je Rodrigo de Borgia slu‘il bajne vsote s cerkvenimi posli in sprejemanjem podkupnin ter u‘ival v razko{nih pala~ah in razuzdanih zabavah. Kon~no je ‘elel postati tudi pape‘. Po smrti Inocenca VIII. (1484–1492) si je s podkupninami in bogatimi darovi zagotovil glaso-

-

FEBRUAR

12 -

Misteriji 37


Z GODOVINA

PAPE ‘ EV

(2)

Ker se je Savonarola posmehoval izprijeni duhov{~ini in pape‘ev sifilis ozna~il za »bo‘jo kazen«, ga je Aleksander VI. dal se‘gati na grmadi. ve kardinalov, ki so ga izvolili za pape‘a. Zadnji glas, ki mu je manjkal do izvolitve, je pla~al celo s svojo dvanajstletno h~erko Lukrecijo, ki jo je ponudil bene{kemu kardinalu za eno no~ posteljne naslade. Rodrigo de Borgia je tako leta 1492 postal pape‘ Aleksander VI. in kardinali so se ob njegovi izvolitvi prav dobro zavedali, kak{nega ~loveka so podprli. Nekateri so takoj pobegnili iz Rima in se skrivali do konca njegovega vladanja. Za pape‘a je bil okronan v najve~jem sijaju in razko{ju in na dan kronanja je njegov sedemnajstletni sin Cesare postal nad{kof Valencie, kmalu nato pa tudi kardinal.

NEVARNO KARDINALSTVO Sicer je bilo pod pape‘em Aleksandrom VI. mo~ postati kardinal tudi samo z denarjem, saj so bila kardinalska mesta naprodaj. Da je bil iztr‘ek ve~ji, je dal potem novoimenovane kardinale zastrupiti, sicer pa je slu‘il tudi s prodajo odpustkov zlo~incem in morilcem. Za 250.000 zlatih dukatov, ki jih je pla~al tur{ki sultan Bajazit II., je Aleksander VI. poskrbel tudi za umor sultanovega brata D‘ema, ki se je skrival v Rimu. Tudi kot pape‘ je Rodrigo de Borgia nadaljeval z nebrzdanimi zabavami in ljubezenskimi podvigi; ‘e ostarelo Vannozzo Catanei je zapustil in si priskrbel novo, petnajstletno ljubico Giulio Farnese. ^eprav je bila Giulia ‘e poro~ena, je Aleksander VI., da bi jo obdr‘al, sklenil dogovor z njenim bratom Aleksandrom Farnesejem in ga devetnajstletnega povzdignil v kardinala.

38 - FEBRUAR 12 -

Giulia Farnese je postala dobra prijateljica Lukrecije de Borgia in {u{ljalo se je, da Aleksander VI. ljubimka z obema. H~erko Lukrecijo je nato dal poro~iti s plemi~em Giovannijem Sforzo, vendar zgolj zato, da bi raz{iril svoj vpliv.

BO@JA KAZEN ^eprav je bil Aleksander VI. zelo ljubosumen na svojo mlado ljubico Giulio, ji nikakor ni bil zvest, zato se je oku‘il s sifilisom. Ker se je dominikanec Girolamo Savonarola posmehoval izprijeni duhov{~ini in sifilis, ki ga je imel tudi pape‘, ozna~il za »bo‘jo kazen«, ga je Aleksander VI. ozna~il za krivoverca in ga leta 1498 dal se‘gati na grmadi. V tem ~asu je dosegel tudi, da se je njegova h~erka Lukrecija lo~ila od Giovannija Sforze, ter so jo nato {e razglasili za nedol‘no, ~eprav je bila nose~a. O~e njenega otroka je bil {panski plemi~ Perotto Calderoni, ki ga je nato vpri~o pape‘a Aleksandra VI. ubil njegov sin Cesare de Borgia, ker sta Lukrecijo namenila ‘e drugemu novemu ‘eninu. Poro~iti sta jo hotela z neapeljskim kraljem Federigom, ki pa se ni ‘elel poro~iti z »‘ensko, ki je slovela po tem, da je spala s svojimi brati«, kajti {irile so se govorice, da Lukrecija spolno ob~uje tudi z bratom Cesarom in bratom Juanom. Cesare de Borgia je poleg krutosti slovel tudi po razuzdanem ‘ivljenju. Kakor o~e se je tudi on oku‘il s sifilisom in ko se je bolezen razvila, je hodil naokoli s ~rno svileno masko, ki mu je prekrivala od bolezni iznaka‘eni obraz. Domnevalo se je, da je Cesare umoril tudi svojega brata Juana, ki so ga na{li zabodenega v reki Tiberi, da bi si pridobil naklonjenost o~eta in Lukrecije. Da je bil Juanov morilec prav Cesare Borgia, ki je imel od umora najve~ koristi, je sklepal tudi Niccolo Machiavelli, ki mu je bil Cesare Borgia zgled za brezobzirnega dr‘avnika v njegovem Vladarju. Ne glede na krvoskrunstvo sta Aleksander VI. in Cesare de Borgia {e dvakrat uspela poro~iti lepo Lukrecijo, ki se je nato izkazala tudi z dr‘avni{kimi spo-

sobnostmi. Sprevr‘eno vladanje Aleksandra VI. se je kon~alo leta 1503, ko je med ve~erjo umrl, verjetno kot ‘rtev strupa, ki ga je Cesare namenil nekemu drugemu kardinalu. Njegovo truplo je zaradi strupa smrdelo in nabreknilo, da so ga komaj spravili v krsto. Ker ni imel ve~ o~etove za{~ite, je moral Cesare de Borgia pobegniti iz Rima in je umrl v boju leta 1507 v [paniji. Lukrecija de Borgia pa je umrla leta 1519 v Ferrari, kjer se je po tretji poroki posvetila umetnosti.

UPADANJE MO^I PAPE@EV Mo~ srednjeve{kih pape‘ev je za~ela plahneti v ~asu pape‘a Klemena VII. po oplenitvi Rima leta 1527, ko so ga zavzele ~ete nem{kega kralja Karla V. Pape‘ je nato Karla V. leta 1530 razglasil za cesarja Svetega rimskega cesarstva, ki je nato postal tekmec pape‘u v za{~iti kristjanov. V tem obdobju je mo~ in samovolja pape‘ev za~ela upadati tudi zaradi protestantizma, ki se je pojavil ravno zaradi nebrzdanega ‘ivljenja pape‘ev in duhov{~ine. Vseeno so se pape‘i trudili ohraniti politi~ni vpliv na evropske vladarje ter finan~no mo~. Po reformaciji in protireformaciji je nov udarec vsemogo~nosti pape‘ev prineslo razsvetljenstvo in nato francoska revolucija. Napoleon je leta 1809 tudi ukinil pape{ko dr‘avo, a je bila po njegovem padcu takoj obnovljena. Mo~ pape‘ev in pape{ke dr‘ave je v 19. stoletju omejilo tudi zdru‘evanje Italije. Leta 1870 so italijanske ~ete zasedle pape{ko dr‘avo, ki je bila nato leta 1929 preoblikovana v mestno dr‘avo Vatikan. [e danes je pravno sporno, ali je Vatikan prava dr‘ava ali ne. Vatikan pa se, kadar mu ustreza, obna{a kot dr‘ava, drugi~ pa kot verska skupnost. In ~e danes sami pape‘i ne povzro~ajo ve~ {kandalov, pa iz Vatikana {e vedno prihajajo novice o raznih spolnih in finan~nih {kandalih. Primo‘ Ponikvar

D


SMRT, REINKARNACIJA

Dolo~eni toni in pritiskanje na dolo~ene ~akre in arterije pospe{ijo umiranje

Radostno umiranje K

malu bo pri{el ~as, ko bo umiranje postalo zmagoslavni konec ‘ivljenja, ko bodo ure, prebite na smrtni postelji, samo veli~astna predigra k zavestnemu odhodu. Danes so solze, strah in upiranje sprejeti neizogibno – smrt. Jutri se bo umirajo~i dogovoril s svojci, kdaj bo odvrgel svojo obleko iz mesa in kosti in vsi se bodo radostili velikega prehoda. Obstajata dve smrti: mala smrt in velika smrt. Malo smrt do‘ivimo vsak ve~er, ko se odpravimo spat. V dolo~enem trenutku se zavest premakne s fizi~ne ravni na astralno raven. Smrt je v resnici prehajanje zavesti z ene ravni na drugo. Dokler se na{a zavest ena~i s svojim orodjem – fizi~nim telesom, zanjo smrt pomeni konec bivanja. To pa seveda vzbuja strah. V‘ivimo se v preprostega ~loveka, ki ‘ivi v svetlem in toplem prostoru, ki mu je prijazen in znan. V njem so njegovi bli‘nji in prijatelji. Sedaj pa se odpravi v temno, mrzlo in viharno no~, sam in prestra{en. Tako smrt do‘ivlja povpre~en ~lovek – kot katastrofalen konec, izni~enje.

no raven in se jim ne zgodi nobena prekinitev zavedanja – morajo se zavedati fizi~ne ravni, prehoda in potem astralne ravni – se na astralu za~nejo zavedati ~ustev svojih bli‘njih. V stik z njimi pridejo, ko spijo ali pa prek telepatske povezave um-um, ~e so si bili zelo blizu. Po smrti, ko je ~lovek osvobojen enega izmed svojih ‘ivali – fizi~nega telesa – postane {e bolj astralno in mentalno ob~utljiv. Bolj kot kdajkoli prej, ko je {e deloval skozi fizi~no telo. To povezavo mo~no ovirajo njegovi bli‘nji, ki ~ustva ‘alosti in razburjenja zlivajo neposredno v umrlega, ki jih do‘ivlja stokrat mo~neje kot pred smrtjo. V povpre~nem umrlem ~loveku na astralu vladata nevednost in zmeda. Ko bodo ljudje strah pred smrtjo preobrazili v zaupanje, ki je odsotnost strahu, in se bo ustalilo razumevanje posmrtnega ‘ivljenja, bomo za~eli pravilno uravnavati umiranje. Skrbeli bomo za tiste, ki jih je umrli pustil za seboj, in tako pomagali ohraniti njihove odnose. Kako velika razlika je danes med prihodom, kjer z znanostjo uvajamo ljudi v inkarnacijo skozi {olanje, in odhodom, kjer popolnoma slepo, zastra{eni in nevedni ljudje odhajajo iz inkarnacije. Ali obstaja bolj zdravo umiranje? Seveda. Priporo~a se, da takrat, ko se je bole~ina iz~rpala in prevladuje slabost, dovolimo umirajo~i osebi, da se pripravi na veliki prehod, pa ~eprav je na videz izgubila zavest na fizi~ni ravni.

Danes je umirajo~i po navadi v nezavesti – vendar le navidezno. astralni ravni. Edina razlika je, da je vez du{e s telesom, ki le-tega ohranja pri ‘ivljenju, med spanjem neprekinjena, v trenutku smrti pa du{a to vez prekine. Ta vez ali ‘ivljenjski tok te~e od du{e do telesa, kjer se razcepi v dve manj{i vezi. Prva vez, ki ~loveka naredi za razumsko bitje, ki se zaveda samega sebe, se zasidra v mo‘ganih, natan~neje v epifizi. Drugo vez, ki o‘ivlja vsako celico ~lovekovega telesa, lahko opi{emo kot »ho~em ‘iveti«. Zasidra se v srcu. Visoko razviti jogiji, tako na zahodu kot vzhodu, vedo za dan svoje smrti. Po tem, ko se zavestno umaknejo na astral-

MALA SMRT

SMRT KRONA @IVLJENJA Foto splet

Prva ovira pri mali smrti ali spanju je, da ve~ina ljudi spomina na bivanje na astralni ravni ne prinese nazaj v fizi~ne mo‘gane. [e manj pa se jih spominja samega prehoda s fizi~ne na astralno raven. Velika smrt je le dalj{e obdobje, ki ga ~lovek sklene pre‘iveti na »drugi strani«. Ko pride ~as, se znova reinkarnira in seveda pozabi, da je ‘ivel na drugih ravneh zavesti pred svojim rojstvom. Enaka zgodba se dogaja vsak dan. Zve~er »umremo« in pozabimo, da smo ‘iveli na fizi~ni ravni, in zjutraj se »rodimo« in pozabimo, da smo ‘iveli na

Tibetanski mojster Djwhal Khul

Kmalu bo pri{el ~as, ko bo umiranje postalo zmagoslavni konec ‘ivljenja. Kmalu bo pri{el ~as, ko bodo ure, prebite na smrtni postelji, samo veli~astna predigra k zavestnemu odhodu. Danes

-

FEBRUAR

12 -

Misteriji 39


R ADOSTNO

UMIRANJE

so solze, strah in upiranje sprejeti neizogibno – smrt. Jutri se bo umirajo~i dogovoril s svojci, kdaj bo odvrgel svojo obleko iz mesa in kosti in vsi se bodo radostili velikega prehoda. V ume tistih, ki bodo ostali za njim, ne bodo vstopile ‘alostne misli in postelje velikega prehoda bodo bolj sre~ni dogodki kot rojstva in poroke. Eden izmed vzrokov za ta paradigmatski premik je v tem, da prihaja astralna raven Zemlje bli‘e k fizi~ni. Tako kot sta se na neki to~ki evolucije eteri~na in fizi~na raven na{ega planeta spojili, se sedaj opna med astralnim in fizi~nim iz dneva v dan tanj{a, dokler se ne bosta spojila v eno samo raven. Takrat bodo ljudje videli svojega ~uvarja praga (skupek vseh »sebi~nosti«) na »fizi~ni ravni«, ~e ga ne bodo sposobni sprejeti na mentalu. »Mrtvi« so vedno bli‘je. Drugi izmed vzrokov pa je dogodek, ki se bo kmalu zgodil. Prinesel bo dolo~eno raz-odetje celotnemu ~love{tvu. Upanje bo pre{lo v gotovost. Vera v nesmrtnost in reinkarnacijo se bo spremenila v splo{no spoznanje o tem. ^lovek ob smrti zapusti svoje fizi~no telo skozi izhod, na katerega je bila ve~ino ~asa njegove inkarnacije osredoto~ena njegova zavest. Ljudje, ki so komaj nad stopnjo ‘ivali, povsem astralni in neinteligentni, bodo od{li skozi son~ni plete‘. Dobri dr‘avljani in dobronamerni inteligentni ljudje bodo od{li skozi izhod pod konico srca. Visoko razviti jogiji in intelektualci pa bodo od{li skozi fontanelo na temenu glave.

SMERNICE ZA BOLJ[E UMIRANJE Ker pa {e nismo visoko razviti jogiji, se lahko za za~etek dr‘imo nekaj osnovnih smernic, ki nas vodijo k bolj zdravi smrti. a) S pomo~jo vizualizacije, koncentracije in meditacije na seme bolj in bolj osredoto~ajte svojo zavest med obrvmi. b) Pomagajte soljudem in se zavedajte, kak{en motiv vas k temu ‘ene. Ali pomagam jaz skozi dramo manjvrednosti =

40 - FEBRUAR 12 -

Pritisk na vratno veno je zelo koristen za zdravo umiranje. ve~vrednosti? Ali to opravljam brezosebno, ne pri~akujo~ ne rezultatov, ne hvale in ne medalje? S tem se vse bolj odmikate son~nemu plete‘u in se selite v srce. c) Ko greste spat, se nau~ite povle~i zavest v glavo. Ne dovolite, da vas odnese v spanec in da izgubite zavest. Ohranjajte zavest budno, dokler zavestno ne preidete na astralno raven. d) Opazujte vse pojave, ki so povezani s prehodom s fizi~ne na astralno raven. Za mnoge ljudi je prehod z astrala na fizi~no raven nekaj zelo bole~ega, ker zavest prestopa skozi nepre~i{~eno eteri~no tkivo in odprtino, ki je premalo odprta. e) Pred vajami pred spanjem opravite retrospekcijo celega dneva. Ta »mentalni film« opazujte brez ~ustvenih reakcij. ^e boste nekaj let upo{tevali te smernice, boste veliko bolj zdravo umrli.

UMIRANJE V PRIHODNOSTI Kako bomo torej umirali v prihodnosti? V sobi bo absolutna ti{ina. V dana{njem ~asu je umirajo~i po navadi v nezavesti – vendar le navidezno. V 90-ih odstotkih primerov se ~lovek {e vedno zaveda dogajanja na fizi~ni ravni. Ker pa je volja do izra‘anja ohromljena in ne more dati znaka, da je {e ‘iv, deluje, kot da je ‘e v nezavesti. Ti{ino sobe bodo obdajali njegovi bli‘nji, polni razumevanja in radosti. Samo v takem pozitivnem energijskem ozra~ju lahko vi{ji jaz ali du{a obvladuje svoja orodja (fizi~no telo, ~ustveno telo, miselno telo in osebnost). Ko bo pri{el ~lovek do to~ke, ko okrevanje ne bo ve~ mo‘no, se bo s posebnim obredom v sobo namestila oran‘na barva in oran‘na svetloba. Oran‘na svetloba pomaga pri osredoto~anju zavesti v glavi. S~asoma bo na zahod pri{la smrtologija, katere varuhi so Tibetanci. Zahod

bo spoznal, da dolo~eni toni in pritiskanje na dolo~ene ~akre in ‘ile pospe{ijo umiranje. Pri{li bomo do spoznanja, da je pritisk na vratno veno in na dolo~ene ‘ivce v glavi in na dolo~enem mestu v meduli oblongati zelo koristen za zdravo umiranje. Uporabljale se bodo dolo~ene besede mo~i in mantre, ki jih bodo posredovali bli‘nji v zavest umirajo~ega, ali pa bo umirajo~i to sam mentalno namenoma uporabil. Del obreda prehoda bo prevzet iz dana{njega kr{~anskega obreda poslednjega maziljenja, ki ima svoj globok okultni pomen. Teme glave bo obrnjeno proti vzhodu. Roke in noge bodo prekri‘ane. Uporabljala se bo samo sandalovina, ki je kadilo energije uni~enja, ker za to ravno gre – du{a bo uni~ila svojo hi{o iz mesa in kosti. Za nadaljnje informacije pre{tudirajte dela Djwhal Khula, {e posebej njegovo knjigo Treatise On White Magic.

PRIPRAVA NA SMRT KOT URJENJE ZAVESTI Visoko razviti jogiji imajo kontinuiteto zavesti – zavedajo se tako fizi~ne ravni kot prehoda in zatem astralne ravni. S posebno tehniko zavestno umrejo oziroma se zavedajo, kdaj bo njihova du{a prekinila energijsko vez s fizi~nim telesom. S posebnimi tehnikami se je tudi mo~ izuriti v tem, da se za~nemo zavedati, da sanjamo. Sam sem se u~il pri najbolj{em u~itelju zavestnega sanjanja v Sloveniji – Aristidu Havli~ku. Mo‘no je uriti svojo zavest. Lahko stopimo v {unjato, praznino trenutka, ki nastopi med prehodom zavesti z ene ravni na drugo. To storimo tako, da pred spanjem opazujemo svoje telo in ~akamo na prehod, ko nas potegne ven iz telesa. Za~nemo padati v praznino. Neprijetnim ob~utkom, ki so povezani s tem padanjem, se izognemo tako, da ‘e ~ez dan vizualiziramo to padanje. To delamo samo pono~i pred spanjem in nikoli podnevi. Pred prehodom v spanje smo pod dolo~eno za{~ito, podnevi pa ne. Fran~ek Dobovi{ek

D


NOVA DRU@BA, REINKARNACIJA

Pravi~nost je edina re{ilna bilka, ki lahko popelje ~love{tvo iz teme, v kateri se nahaja

Kaj po~ne{, ~lovek?

@VENKET DENARJA @alostno je, da se ~lovek meri skozi ‘venket denarja. A hvala bogu se ljubezni ne da kupiti. Prav tako si ni mo‘no kupiti usode in posledic, ki jih

Dana{nje te‘ave sveta so posledica nepoznavanja pravi~nosti. povzro~ajo na{a dejanja. Vsaj v Bo‘jem svetu ne. In tako je prav. Slej ali prej bo vsakdo pla~al za tisto, kar je naredil. Edina razlika je ta, da noben denar, pa najsi bo {e tako debel, ne bo mogel popla~ati dolgov, ki si jih je ~lovek nabral. Tedaj bo svojo pesem zapela pravi~nost. Tej pesmi se nih~e ne bo izognil. Dana{nje te‘ave sveta so predvsem posledica nepoznavanja pravi~nosti. ^e bi ~lovek resni~no vedel, kaj je pravi~nost, ne bi delal tistega, kar po~ne, temve~ bi dvakrat ali pa celo trikrat in ve~krat premislil, ali bo dolo~eno dejanje storil ali ne. Ker pa ~lovek misli, da se njegovo ‘ivljenje s smrtjo kon~a, po~ne karkoli mu pade na pamet. A ne zaveda se, kako se moti. Posledice njegovega neznanja pa ‘al ~utimo vsi.

S smrtjo ~lovek ne preneha biti. Njegovo fizi~no telo sicer preneha obstajati, a njegova du{a {e vedno ‘ivi. ^e bi ~lovek s smrtjo prenehal obstajati, potem ne bi odgovarjal za vsa svoja dejanja. Dejanja, ki jih ~lovek stori tik pred smrtjo, namre~ ustvarijo posledice tako kot vsa druga njegova dejanja, zato je prav, da tudi zanje odgovarja. Odgovornost je namre~ ve~na spremljevalka pravi~nosti. Dejanja ustvarjajo posledice, posledice pa prina{ajo odgovornost. Nobeno dejanje ni brez posledic, prav tako pa tudi nobena posledica ni brez odgovornosti. ^e bi torej nekdo za svoja dejanja odgovarjal, nekdo drug pa ne, to ne bi bilo pravi~no. Zato vsakdo odgovarja za vsa svoja dejanja.

ZAPISANO V DU[I

Kako pa bo odgovarjal, ~e je umrl? Vse, kar ~lovek naredi, se zapi{e v njegovi du{i. Vsa dejanja in vse posledice so v njej zapisane. Zato je potrebno, da se ~lovek reinkarnira. Le s ponovnim rojstvom bo namre~ lahko odgovarjal za tisto, za kar {e ni odgovarjal v prej{njem ‘ivljenju. ^e reinkarnacije ne bi bilo, potem ne bi bilo mo‘no, da ~lovek popolnoma odgovarja za vsa svoja dejanja. Reinkarnacija je torej tista, ki vzpostavlja popoln krog odgovornosti in pravi~nosti, z njo pa je zagotovljena tudi tako pogosto iskana popolnost. Brez pravi~nosti in odgovornosti namre~ tudi popolnosti ni. V dana{njem ~asu ~lovekova dejanja ‘al niti pribli‘no niso popolna. Vse preve~ je slabih dejanj, ki ne vodijo k popolNepravi~no bi bilo, ~e bi nekdo uni~eval naravo in po~el razna nosti, zato je tudi svet tak{en, grozna dejanja, ne da bi za tak{na dejanja odgovarjal. Foto Kate Pedley

L

a‘e{, krade{, bolhe je{, v {olo hodi{, ni~ ne ve{ … Na ‘alost ta nedol‘na otro{ka pesmica ponazarja ‘ivljenje dana{njega ~loveka. La‘i in pretveze so postale vsakdan na{ega politi~nega ‘ivljenja, kraja se je skozi zakonodajo spremenila v legalno prisvajanje stvari, {ola pa namesto da bi ustvarjala intelektualnega ~loveka, le-tega poneumlja. Le kako se je lahko zgodilo, da je ~lovek padel tako nizko? Kaj se je zgodilo s ~love~nostjo? Ali se je ~lovek res prodal vragu? Upanje, da bo jutri bolje, se v besedah ljudi ne sli{i ve~ realisti~no, saj trenutno stanje na svetu ne vliva ~loveku nobenega upanja ve~. Redki so tisti, ki imajo pozitiven odnos do prihodnosti, a so ‘al {e bolj redki tisti, ki se za svetlo prihodnost resni~no zavzemajo. Kakr{ni koli dobronamerni poskusi namre~ ne vodijo nikamor, saj vrata za tak{na hotenja ostajajo zaprta. A bo potrebno ta vrata odpreti, ~e ho~emo, da svetloba pre‘ene temo. Druga~e bo tema nad ~love{tvom {e bolj gosta. Za kaj naj se ~lovek bojuje? Vrednote so ‘e zdavnaj izpuhtele, pravi~nosti ve~ ni, le {e denar je tu. Denar – sveta vladar. Ni ve~ va‘no, kako si ga zaslu‘il, va‘no je, da ga ima{. Tedaj si spo{tovan, tedaj si nekdo. Ve~ ga ima{, bolj{i prijatelj in bolj pomemben si. ^e ga izgubi{, nisi vreden ni~.

-

FEBRUAR

12 -

Misteriji 41


K AJ

PO ~ NE {,

~LOVEK ?

kakr{en je. Korupcija, trgovina z ljudmi, umori … lahko bi na{tevali v nedogled. Da bi ‘iveli v lep{em in bolj{em svetu, je potrebno ustvarjati dobra dejanja, saj edino ta prina{ajo dobre posledice. Dejanja, ki stremijo k prijateljstvu, harmoniji, miru, ljubezni … k popolnosti, so tista, ki so dobra, zato se je zanje potrebno zavzemati. Bolj popolna so, bolj{a bo sodba in bolj pravi~en bo ta svet.

LESTVICA POPOLNOSTI Popolnost si lahko predstavljamo kot lestvico kvalitete popolnosti. Absolutni popolnosti pripisujemo kvaliteto stotih odstotkov, medtem ko ima absolutna nepopolnost kvaliteto ni~ odstotkov. Vrednosti med njima predstavljajo relativno popolnost in so toliko bolj popolna, kolikor bolj se pribli‘ujejo absolutni popolnosti. ^e ~lovek naredi neko dejanje, katerega kvaliteta je na primer 34-odstotna popolnost, kak{ne posledice ustvarja? Tak{no dejanje bo ustvarilo to~no 34 odstotkov popolnosti, ni~ ve~ in ni~ manj. Vendar tukaj zgodbe {e ni konec: potrebno je vedeti, da je tak{no dejanje tudi 66-odstotno nepopolno! Zato ustvarja tudi nepopolne posledice. To je tudi glavni razlog, da je toliko nepopolnosti na tem svetu, saj dejanja, ki niso absolutno popolna, poleg popolnosti ustvarjajo tudi nepopolnost. ^e nepopolnosti pri-

pi{emo zna~aj slabega, popolnosti pa zna~aj dobrega, lahko re~emo, da popolna dejanja prina{ajo dobro, nepopolna pa slabo. Odraz dana{njega sveta je ve~ kot o~iten dokaz te resnice. ^e ‘elimo spremeniti svet, je potrebno spremeniti na{a dejanja v tak{ni meri, da bodo prina{ala ve~ dobrega kakor slabega. To se bo zgodilo le, ~e bodo dejanja po svoji kvaliteti presegala mejo 50-ih odstotkov popolnosti. Vse, kar je manj popolno, bo ustvarjalo ve~ slabega kot dobrega. Korupcije, tatvine in umori k dobremu pa~ ne prispevajo veliko. V dana{njem ~asu se velikokrat zgodi, da ljudje ne odgovarjajo za svoja dejanja. Vsak dan smo pri~a temu, da se nekdo izmuzne odgovornosti za svoja dejanja in posledicam, ki jih je z njimi povzro~il. Na sodi{~u se kaj hitro lahko ponaredijo dokazi ali pa se izgubijo in je nekdo zaradi pomanjkanja dokazov opro{~en krivde, ~eprav je ta oseba dejansko storila kaznivo dejanje, in podobno.

ROKA PRAVI^NOSTI Ljudje, ki ne verjamejo v pravi~nost in popolnost, v takem primeru re~ejo: ~e bi pravi~nost in popolnost resni~no obstajali, tak{en ~lovek ne bi bil opro{~en krivde, ampak bi za svoja dejanja tudi odgovarjal. Res je, prav imajo. Pravi~nosti bi moralo biti zagotovljeno

Reinkarnacija vzpostavlja popoln krog odgovornosti in pravi~nosti. ‘e v svetu ~loveka. A ~e ~lovek ‘al ne zna odmeriti nagrade, kot si jo nekdo zaslu‘i, nam je lahko v tola‘bo dejstvo, da bo slej ko prej opravila to nalogo pravi~nost. V popolnosti je namre~ pravi~nost zagotovljena, zato se vzpostavi sama, ~e je pa~ ~lovek ne zna. To pomeni, da se bodo ljudje, ki mislijo, da so se v tem svetu izognili roki pravi~nosti, z njo slej ali prej soo~ili. Tedaj bodo za svoja dejanja dejansko odgovarjali. Nepravi~no bi namre~ bilo, ~e bi nekdo uni~eval naravo, pobijal nedol‘ne ljudi, mu~il ‘ivali, sprejemal nepravi~ne zakone in po~el razna druga grozna dejanja, ne bi pa za tak{na dejanja odgovarjal. To je z vidika popolnosti povsem nesprejemljivo, prav tako pa tudi z vidika ~love~nosti, moralnosti in prava. Zelo pomembna je torej odlo~itev, kak{na dejanja ljudje po~nemo. Bolj{a ko so, ve~ pravi~nosti bodo prinesla, in nasprotno: slab{a ko so, ve~ gorja bo na tem svetu. Zato je skrajni ~as, da se ~lovek za~ne zavedati te resnice in pri~ne delovati tako, kot bi moral – pravi~no, odgovorno, popolno. Ilija [ajatovi~

Knjige, ki slonijo na z Nobelovo nagrado nagrajenih raziskavah Knjige @ivljenje v zoni zdravja (28,90 €), Kuharica v coni (14,90 €) in Zaposleni v coni (14,90 €) nam omogo~ajo popolno vedenje o na~inu prehranjevanja ter na~rtno »consko« prehranjevanje v vsakdanjem ‘ivljenju, s katerim lahko omilimo ali celo pre‘enemo vrsto bolezni, hkrati pa se znebimo {e odve~nih kilogramov. Knjige lahko naro~ite tudi na www.misteriji.si ali 051/307 777.

42 - FEBRUAR 12 -

D


ZDRAVILCI

Sre~ka Ba~ar z nihalom ugotavlja vzroke zdravstvenih te‘av ljudi

Postaja Alberta Schweitzerja »

D

obrodo{la v mojem laboratoriju«, je dejala Sre~ka Ba~ar iz Kopra, ko naju je s sodelavcem iz uredni{tva Misterijev povabila, naj sedeva za kuhinjsko mizo, in nama ponudila brezalkoholno pivo. »Dobro vama bo delo, saj zaradi vitaminov skupine B, biotina, rudnin … pomirja ‘iv~ni sistem,« je dejala, kot bi brala iz medicinske enciklopedije. @e ve~ kot dvajset let namre~ ljudem ugotavlja vzroke za njihove zdravstvene te‘ave in jim daje razna priporo~ila. Svoji analizi zdravja in po~utja pravi mineralogram. Na vpra{anja ji prek nihala odgovarja njen duhovni vodnik Albert Schweitzer. Dr. Albert Schweitzer (1875–1965) je bil nem{ki zdravnik, evangeli~anski teolog, popotnik, orglar, filozof, pisatelj in Nobelov nagrajenec za mir. Pravi, da jo je poiskal on, ker je bila odprta in je hotela pomagati ljudem. »Antene za njegova sporo~ila imam vseskozi zunaj, ko pa se spravim k delu, tedaj odprem postajo, na katero mi odgovarja. Za to ne potrebujem sve~, obredov ali vstopanja v trans,« razlo‘i upokojena osnovno{olska u~iteljica.

Preveri minerale, {kodljive snovi, kri, urin, aminokisline, hormone, encime, vitamine, soli, organske spremembe in du{evno razpolo‘enje. za vzrok. Prosim ga tudi za navodilo za pomo~, ki jo lahko ~lovek izvaja sam in tako pripomore k u~inkovitej{emu delovanju zdravil (napotim ga k zdravniku, ~e je treba) ali zmanj{anju in morda celo izogibu stranskih u~inkov. Tako s ponosom in zavestjo, da je tudi sam sodeloval, dose‘e izbolj{anje ali celo okrevanje,« pove o svojem delu, preden vzame v obravnavo sodelavca. Najprej duhovnega vodnika vpra{a o sodelav~evem splo{nem po~utju. Nihalo ji odgovori, da ima te‘ave z dihali, zaradi ~esar ima moteno celi~no dihanje.

»Pred tremi dnevi ste imeli na sebi modro jopico, morda mikico … ki vam je v telesu povzro~ila reakcijo.« Ker ta odkima, sledi podrobnej{i odgovor: »Gre za frotirno majico ali haljo, v kateri je tudi modra barva.« Ba~arjeva pojasni: »V modri barvi je baker, ki vas moti; baker namre~ vpliva na raven kisika v krvi. Ko se potite, pride va{ znoj v stik s sestavinami barve, med katerimi je tudi baker, in va{e telo se odzove.« Sodelavec brska po spominu: »Pred tremi dnevi sem imel na sebi jutranjko, v kateri je bila tudi modra barva …, ampak pred tremi tedni sem bil pa res ves ~as oble~en v modro: modre kavbojke, modri pla{~, modre kopalke, uporabljal sem modro brisa~o …« Ba~arjeva takoj spet preveri z nihalom: »To je mo‘no.« Nato pojasni, da se je verjetno pred tremi dnevi v njegovem telesu zgodilo nekaj, kar je bilo pika na i in je spro‘ilo tak telesni odziv. »Sestavina barvil je tudi {kodljivi anilin, ki omogo~a emulgiranje barve; zaradi izhlapevanja skozi ko‘o in posledi~no njegovo vdihavanje vam utegne izzvati du{enje, glavobol in zaspanost,« razlo‘i natan~neje.

PRIPORO^ILA

»Za analizo – mineralogram potrebujem rokopis ali risbo (od otrok) ali glas ~loveka, ki prosi za pomo~. Preverim vse: minerale, {kodljive snovi, kri, urin, aminokisline, hormone, encime, vitamine, soli, organske spremembe in du{evno razpolo‘enje. Za vsako odstopanje od normale – ozna~im samo, ali je ~esa preve~ ali premalo – vpra{am Schweitzerja

Foto T. Svete

MINERALOGRAM

Sre~ka Ba~ar ne postavlja diagnoz; najve~krat svetuje pravilno prehrano in druge pomo‘ne »terapije«: barve, glasbo in podobno.

-

Priporo~i mu, naj nosi ~im ve~ belih obla~il, uporablja belo posteljnino ipd. »In izogibajte se ‘ivilom z veliko bakra: paradi‘niku, ~okoladi, gobam, temnozeleni zelenjavi, radi~u, olivnem olju …« pravi. »Paradi‘nika pa pojem na tone … pravzaprav ‘ivim od njega,« odkrito prizna sodelavec. »Telo ~loveku sámo pove, katero hrano naj kdaj je; kar sline se mu cedijo po njej, saj jo telo

FEBRUAR

12 -

Misteriji 43


P OSTAJA ALBERTA SCHWEITZERJA

Foto T. Svete

pripomore k uglasitvi telesa. Ko potrebuje. Ko pa je ~lovek v stresu, za~utite napetost v glavi, si jo predje ta njegov ~ut moten in izbira prav vajajte. Balzam za du{o so za vas {e tako hrano in obla~ila, s katerimi si parfumi: Gres Monsieur, C’est La najbolj {koduje. In ~e je v telesu ~esa Vie, Savage.« premalo ali preve~, nastanejo organske spremembe,« pojasni Ba~ar»Tako, zdaj ste videli, kako dejeva. Nato pobrska po svojem »labolam,« pravi. »Ne postavljam diagratoriju«, po mapi s ~lanki, in najde noz in ne pi{em receptov, najve~krat opis te‘av, ki bi jih sodelavec utegsvetujem pravilno prehrano, ki je za nil imeti zaradi preve~ bakra: aritvsakogar razli~na, in druge „terapimijo, te‘ave s dihanjem, smr~anje, je”, ki pomagajo pri zdravljenju: dovzetnost za ishemijo. barve, glasbo in podobno. ^lovek je namre~ celostno bitje fizi~nega teleKo preverja vzrok za njegove sa, ~ustev, du{e, duha, misli, ob~utte‘ave {e po drugih razpredelnicah, Z nihalom za vsako odstopanje od normale vpra{a Alkov, prepri~anj in verovanja in {ele nihalo pri ‘ivilih z obilo bakra »poberta Schweitzerja za vzrok ter za navodilo za pomo~. uglasitev vseh teh njegovih ravni nori«: spet so bili krivci paradi‘nik, stro~nice (~ezmerno u‘ivanje le-teh Od barve. Pomo~? ^ista studen~nica … pripomore k zdravju in dobremu po~ututegne zaradi cianovodikove kisline Aminokisline, hormoni, encimi, vitami- ju. Vsak znak poru{enega ravnovesja v povzro~ati hude te‘ave), temnozelena ni so v redu. In soli? Preve~ kalijevega telesu pa je zanj stres.« zelenjava, kot sta {pina~a in ohrovt. Vse fosfata, kar vam utegne povzro~ati razto mora sodelavec za nekaj ~asa ~rtati z dra‘ljivost, nespe~nost, hiter sr~ni utrip, POMO^ PO E-PO[TI aritmijo …« jedilnika. Odgovarja na vsa vpra{anja, ~e le niNato strne vse analize: »Baker vpliva so provokativna in zlonamerna: »MnoMISELNOST na te‘ave z dihanjem, gostoto krvi in gokrat mi kdo re~e, da se je prav tako Nato preveri {e, katera miselnost mu zgodilo, kot sem rekla, jaz pa se odgonjeno prehitro strjevanje; ko kri udari v kapilare, vam ote~e sluznica v nosu in povzro~a te te‘ave: »Pretirana skrb za vora ne spomnim ve~. Za mineralograva{e dihanje je ote‘eno. »Res je. To se dobro drugih, na primer ali bodo va{i me pa imam vse dokumentirano in shrami ‘e deset let dogaja dva- do trikrat na otroci v ‘ivljenju uspeli … Ste zelo stro- njeno v arhivu – pisma in analize za dan,« me z odgovorom preseneti sode- gi, samodisciplinirani, nagnjeni k per- vseh dvajset let, kolikor se posve~am lavec. »Ja, te‘ave z dihanjem in ishemijo fekcionizmu, zahtevni in moti vas, ~e zdravljenju kot zdravilka-psihik. Za to imate zaradi preve~ bakra, zaradi ~esar tudi drugi niso taki. V~asih donkihotov- sem dobila priznanje kot »Psihic-Healer vam pade raven kisika v krvi; tudi skupaj ski …« Medium« za leto 2004 od American lahko zlezete,« mu znova potrdi. A {e Nato vpra{a {e za organske spre- Biografical Institute. Poznajo me tudi pri nadaljuje: »In zaradi preve~ bakra v te- membe: »Kaj so glavni vzroki za njegove A.R.E. Edgarja Caycea.« lesu vam utegne primanjkovati cinka, ki te‘ave? Bazalni metabolizem. Ta je posSvoj »laboratorij« je izdelala sama na je pomemben za gradnjo celi~nih mem- pe{en, poteka prehitro, zato ga lahko podlagi podatkov, ki jih je dobivala – od bran.« A jo sodelavec pomiri: »Cink pa celo poleti v vro~ini zebe. Vzrok? Spet tega, kaj se v telesu dogaja, do vzrokov jemljem.« Vseeno mu Ba~arjeva na{teje hrana in barve.« Nato naredi {e podro- in »terapij«, ki jih ljudem prek nihala {e ‘ivila, ki ga vsebujejo: semena, gor~i- ben seznam ‘ivil, ki jih nekaj tednov priporo~i pokojni dr. Schweitzer. Za ca, meso … Ostalih rudnin, nanizala jih (ne)sme u‘ivati. »Ko telo zaradi pretira- natan~nej{e informacije v celih stavkih je {e 28, je imel v telesu ravno prav. vanja z neko hrano dobi preve~ neke pa uporablja rozeto z abecedo, kjer ji Potem z nihalom pregleda {e njegovo snovi, ta odreagira v stiku z drugo snov- nihalo ka‘e posamezne ~rke, ki jih nato krvno sliko in urin: »Imate preve~ se~ne jo, na primer sestavino barve, kar zmoti le prebere. Vendar pa vse podatke, ki kisline in premalo kisika v plazmi. Za- bazalni metabolizem, ki nenehno poteka jih dobi, ~e se le da preveri ali poi{~e kaj? Zaradi ‘ivil s preve~ bakra. Pomo~? v vsaki celici. Gre za presnovo, ki vpliva zanje dodatna pojasnila v knjigah. Sre~ki Ba~ar lahko pi{ete na e-naslov ^ista studen~nica ali Bachovo cvetno na delovanje srca, dihala, dihanje in telesno temperaturo,« pojasni. sreckabacar@t-2.net. ^e imate vpra{anje zdravilo studen~nica, da vam kisik ne glede zdravja idr., poskenirajte svoj upade preve~. Spijte je liter na dan, za~Za uravnove{anje {este ~akre, na nite pa s pitjem vode na te{~e, da vam katero vpliva modra barva, mu za konec rokopis ali odtis dlani (od otroka) in ji bo to pognalo {e ~revesno peristaltiko. svetuje glasbo Stravinskega in Gersh- to po{ljite kot priponko k vsebini. In urin? Preve~ klora. Od kod ta klor? wina. »To je izredno mo~no zdravilo, saj Tatjana Svete

D

44 - FEBRUAR 12 -


POTI DO ZDRAVJA

K Bracu hodi po pomo~, pa ne le zase, temve~ tudi za druge ljudi

Dobri ~lovek iz Zagreba »Stopila sem iz avta in ni~esar ve~ nisem ~utila, vse bole~ine so spontano izginile.« imel podalj{ano ‘ivljenje za eno leto in dva meseca in smo imeli dovolj ~asa za na{o skupno pot, ~etudi je bila ta na koncu trda in huda,« se spominja.

SPONTANA OZDRAVITEV @e prvi dan ob svojem stiku z Bracom na Jesenicah je do‘ivela spontano ozdravitev. Tja je {la z velikim pri~akovanjem. Nekaj dni pred tem je {la k zdravniku, ki je ugotovil, da ima nekaj na hrbtenici, in ji je dal injekcijo. »Vse me je bolelo, vse skupaj je pri{lo za menoj, nisem vedela, ali bom do‘ivela sr~no kap. Tako me je nekaj tla~ilo dol, da si nisem upala vstati. Nisem vedela, kaj je z menoj. Nisem mogla voziti avta, vse me je bolelo. V soboto sem bila prvi~ na Jesenicah pri Bracu in ko smo se nazaj

grede vozili proti Ljubelju, smo {li v neko gostilno na kavo. Stopila sem iz avta in ni~esar ve~ nisem ~utila, vse bole~ine so spontano izginile.« Braco pa ne pomaga ljudem samo s svojim pogledom, ampak tudi s svojim glasom, pove Herta Maurer. Ko je bil Braco v ZDA, je pri{la na sre~anje z njegovim glasom in jo je nehalo boleti grlo. »Novembra 2010, ko je bil Braco v Ameriki, smo se pripeljali v Ljubljano v hotel Mons. Mene je dva dni prej zelo mo~no za~elo boleti v grlu, zunaj in znotraj, vse me je bolelo. V petek nisem utegnila oditi k zdravniku, ker sem delala, pa sem sklenila, da bom {la v ponedeljek zjutraj. Doma nisem imela kakih zdravil in v nedeljo smo {li v Ljubljano poslu{at Bracov glas. Bile smo tri ‘enske in nazaj grede, ko smo se peljale proti Kranju, sem ugotovila, da me okrog vratu ni~ ve~ ne boli, ni~esar nisem ob~utila, ni bilo treba niti grgrati. Grlo je bilo v redu, zdravnika nisem potrebovala. Do‘ivela sem ‘e ve~ tak{nih razli~nih spon-

Herta Maurer* Spol: ‘enski Starost: 53 let Diagnoza: artroza Zdravljenje: Bracov pogled in glas Po~utje danes: »Po~utim se tako sre~na, da tega ne morem izraziti z besedami. Sama sem imela tak{no artrozo, da niti ~evljev nisem mogla obuti. Zdaj me ni~esar ve~ ne boli.« Foto A. Paljevec

G

ospa Herta Maurer hodi k Bracu, znanemu tudi kot »dobri ~lovek iz Zagreba«, ‘e od leta 2007. Pri njem je bila ‘e stopetdesetkrat. K njemu je najprej pri{la po pomo~ zaradi mo‘a, ki je zbolel za rakom, potem pa je sama do‘ivela nekaj spontanih ozdravitev in bole~in, ki jih je prej trpela zaradi artroze, danes skorajda ve~ ne ~uti. Z no{enjem fotografij k Bracu pa je pomagala tudi drugim ljudem, tako svoji {tudentki, ki je zbolela za mielitisom in ji medicina ni mogla pomagati. Herta Maurer, profesorica slavistike, zaposlena na In{titutu za slavistiko na Univerzi v Celovcu, je Braca prvi~ videla na avstrijski televiziji 11. januarja leta 2007, ko ga je Drago Ple~ko predstavil javnosti. Takrat je bila njena dru‘ina v zelo te‘kem polo‘aju. Mo‘ je namre~ imel raka na grlu in zdravniki so mu napovedali samo {e tri ali {tiri mesece ‘ivljenja. Povsem naklju~no je ujela reklamo za oddajo in Braco je ‘e takrat nanjo iz‘areval izjemno toplino. ^utila ga je prek televizije in je bila prepri~ana, da je to ~lovek, ki lahko z energijo pomaga ljudem. ^ez dobrih deset dni je ‘e od{la na Jesenice na sre~anje z njim. S seboj je vzela mo‘evo sliko, ker je bilo v oddaji re~eno, da lahko ljudje prinesejo s seboj tudi fotografije. @e preden je {la na Jesenice, je ob~utila reakcije, ki si jih takrat {e ni znala pojasniti. »^lovek, ki se odpre, za~ne sprejemati pozitivno energijo, v njem se za~ne osvobajati to, kar je potrebno. V meni se je za~elo nekaj osvobajati, ~eprav sama sploh nisem {la zase, ampak za svojega, zdaj ‘e pokojnega mo‘a. On je nato ‘ivel {e leto in pet mesecev, tako da je glede na napovedi zdravnikov

* 0043 (0)664 133 51 02

-

FEBRUAR

12 -

Misteriji 45


D OBRI ~ LOVEK

NAJNOVEJ[I IZZIV NA PODRO^JU BIOMEDICINE Biospectrum je najsodobnej{i na~in zdravljenja na podro~ju biotehnologije. Namenjen je izbolj{anju zdravja, bolj{emu po~utju in lep{emu telesnemu videzu brez stranskih u~inkov. S pomo~jo efekta bioresonance se ~love{ke celice, organi in celotno telo uglasijo s frekvenco naprave, ki proizvaja celoten frekven~ni spekter zdravega ~love{kega telesa. Ponovna uglasitev celic omogo~a presnovo celotnega ~love{kega telesa ter vzpostavitev procesa zdravljenja in samozdravljenja.

ZDRAVLJENJE Z BIO-SPECTRUM APARATI RAZISKAVE

SO POKAZALE U~INKOVITO DE-

LOVANJE NA:

• sistem prekrvavitve • celoten imunski sistem • reguliranje psihosomatskega sistema BIOSPECTRUM MEDICINE NUDI TUDI: • zdravljenje ko‘e, aken, ko‘nih made‘ev • anticelulitno terapijo, pomo~ pri huj{anju • pomo~ pri pove~anih {portnih aktivnostih in hitrej{em okrevanju po {portnih po{kodbah • pove~uje spolno vitalnost, odpravlja impotenco, neplodnost, menstrualne te‘ave • odpravlja te‘ave s prostato • zdravi stresna stanja in nespe~nost, pomaga pri preutrujenosti • uravnove{a sr~no, ledvi~no in prebavno funkcijo • izbolj{uje mikro- in makrocirkulacijo • laj{a revmatske bole~ine in bole~ine v sklepih www.biospectrum.biz Za iz~rpne informacije o na{ih storitvah, cenah in celotni ponudbi nas pokli~ite ali obi{~ite v na{ih poslovalnicah: [kofljica, Ob po{ti 20, 01/366 31 31 (od ponedeljka do petka od 8. do 17. ure)

46 - FEBRUAR 12 -

IZ

Z AGREBA

tanih ozdravitev. A kot pravijo, Braco ni zdravilec, on ~loveku nudi pomo~. ^lovek mora sam iz tega nekaj napraviti, delati tudi sam na sebi in se odpreti.« Ni dovolj Braca samo gledati, potrebna je tudi vera. Spoznala je, da je zelo pomembno, da je ~lovek odprt za sprejemanje njegove energije. In da nima nobenih dvomov; ~e pa se ti pojavijo, jih je treba odriniti. »Zaupati mora{ v pozitivno pomo~ in pravijo, da Braco sam ne zdravi, ampak ima posebno sposobnost, da s svojim pogledom oziroma glasom ljudem daje pozitivno energijo. V ~loveku se potem nekaj prebudi in to nekaj spro‘i, da se za~ne pozitivno spreminjati. Na primer, ~e si bolan, lahko po sre~anju za~uti{ dolo~ene reakcije, na prizadetem mestu lahko ob~uti{ mo~no bole~ino. V tem trenutku si lahko zelo vesel, saj to pomeni, da se bolezni, bodisi duhovne ali fizi~ne, za~nejo umikati.« Sama je imela hudo artrozo, ki naj bi bila podedovana, saj je tudi njen o~e imel revmo. Prsti na nogah so jo ‘e tako boleli, da je v~asih te‘ko vozila avto. Zdravniki so ji povedali, da je to artroza in da mora nekaj ~asa imeti dieto. Odkar hodi k Bracu, pravi na{a sogovornica, za laj{anje artroze ni posebej prosila, saj je hodila predvsem zaradi svojih dru‘inskih ~lanov, a se ji je spotoma tudi to uredilo.

PRSTAN UBLA@IL NESRE^O @e na za~etku leta 2007 si je kupila prstan z zlatim son~nim simbolom, ki ga nosi na desni roki. Verjame, da Bracov Simbol sonca nosi pozitivno energijo in pomaga, da se ~lovek po~uti varnega. ^e se zgodi kak{na nesre~a, je treba samo prijeti son~ek na prstanu, veri‘ici ali uhanih. Da to deluje, je preverila tudi sama, saj je imela novembra 2008 hudo prometno nesre~o. »Od avta skoraj ni ni~ ve~ ostalo, ker je bila cesta poledenela in je bila nesre~a huda. Motor je bil pokvarjen, jaz pa sem bila le rahlo po{kodovana. Deset dni sem

ostala doma, ker me je pa~ vse bolelo, a ni~ nisem imela zlomljenega. ^eprav me je vse bolelo, sem se peljala v Zagreb na Bracov rojstni dan. In po tednu dni je vse izginilo, ni~ me ni ve~ bolelo.«

OZDRAVITEV PREK FOTOGRAFIJE Gospa Herta Maurer je pomagala tudi svoji nekdanji absolventki, ki je pred dvema letoma in pol te‘ko zbolela in ni mogla ve~ pisati svojega doktorata. Dobila je namre~ mielitis – te‘ko obolenje hrbtenice, tako da je bila samo {e v bolni{nicah, niti avta ni mogla ve~ voziti, vse jo je bolelo, noben zdravnik ji ni mogel pomagati. Herta jo je poklicala po telefonu in ji svetovala, da poi{~e pomo~ pri Bracu, in ji dala tudi njegov internetni naslov. ^ez tri ure jo je {tudentka poklicala nazaj in ji povedala, da je knjigo ‘e naro~ila, a da je v takem stanju, da ne more na vo‘njo, ker jo vse boli in da nima nikogar, ki bi vzel njeno sliko. Dogovorili sta se, da ji bo poslala sliko po elektronski po{ti. Herta ji je povedala, da si filme lahko ogleda tudi po internetu, bere tisto knjigo in samo misli pozitivno. Z njeno sliko je {la petkrat ali {estkrat k Bracu v Ljubljano, Roga{ko in v Zagreb. In sredi marca leta 2009, ko je {tudentka imela kontrolo v bolni{nici na Koro{kem, so se zdravniki samo ~udili, kam je njena bolezen izginila. Na podlagi fotografije, ki jo je gospa Maurerjeva nosila s seboj k Braci, je {tudentka ozdravela. In takih zgodb je {e veliko, pove na{a sogovornica, ki je zelo sre~na, da lahko hodi k Bracu po pomo~, pa ne le zase, temve~ tudi za druge ljudi. Zelo dobro se po~uti, ~e lahko kakorkoli pomaga ljudem. Na Bracov in Ivi~in rojstni dan gre vselej obvezno v Zagreb, saj pravi, da je to posebno do‘ivetje. Ljudem, ki si ne upajo priti na sre~anje, pa svetuje, da se lahko z Bracom pove‘ejo tudi prek spleta in uporabijo njegovo pozitivno energijo. Andreja Paljevec

D


Nenavadna do`ivetja

T

istega julija sem se ravno odpravljala na morje, ko je mo‘ domov prinesel malega mucka. Pobral ga je sredi zelo prometnega kri‘i{~a v mestu. Najprej je mislil, da je mrtev, ko pa se je premaknil, je ustavil avto in ga pobral. [e danes mi ni jasno, kako se je zna{el v prometnem kri‘i{~u. Ko sem se po tednu dni vrnila, je Borut, kot ga je moj mo‘ poimenoval, ‘e veselo splezal po njegovi hla~nici in se namestil za njegovim vratom. Od tedaj sta bila nelo~ljiva. Ko je mo‘ prihajal domov, ga je vedno po~akal ‘e pred gara‘o, ~e ga ni, je bilo prvo vpra{anje: »Kje pa je Borut?« Najraje je le‘al na mo‘evi pisalni mizi ali kar na monitorju. ^e pa je delal na vrtu, je bil vedno v njegovi bli‘ini. Bil je res poseben ma~ek. ^rno belo {ekast, z malce dalj{o dlako in ko{atim repom, na enem o~esu je imel mreno, tako da je izgledalo, kot bi imel eno oko modro in eno zeleno. Tudi sli{al je zelo slabo, vendar je, ~e je sli{al, takoj pritekel na klic. Tudi odgovarjal je, ~e si ga ogovoril. Veliko se je potepal po okolici, vendar nikoli za dolgo. Nekega poletja pa ga cele dneve nismo videli. Zjutraj je izginil, zve~er pa se je vrnil. Potem pa nam je soseda povedala, da vsako jutro pride k njim in potem skupaj z njihovim ma~kom, s katerim se sicer nista marala, sko~ita skozi okno v spalnico in le‘eta na posteljo k sosedu, ki je bolehal za hudo obliko raka. To je trajalo kak teden, dokler soseda niso odpeljali v bolni{nico, kjer je tudi umrl. Borut potem

nikoli ve~ ni {el k njim in tudi z njihovim ma~kom sta se spet grdo gledala. Lani spomladi pa je za~el Borut huj{ati. Zelo malo je jedel, trebu{~ek pa je imel napihnjen in bil je vidno prizadet. Veterinarji so nam povedali, da ima neko ma~jo bolezen, pri kateri se mu nabira voda v trebuhu. Svetovali so evtanazijo, saj so rekli, da ga ni mogo~e pozdraviti in da ga bo s~asoma zelo bolelo. Ko sva ga prinesla, nama je veterinarka zelo obzirno pustila {e nekaj minut, da sva se poslovila, nato pa ga je uspavala. Domov sva se peljala brez besed. Sama

Vabilo k pisanju Mnogim med nami se je `e pripetilo kaj nenavadnega. Opi{ite va{ resni~ni nenavaden dogodek, sre~anje, va{e sanje, ob~utke, jasnovidne utrinke, strah ... in napisano po{ljite na: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana, ali misteriji@misteriji.si - najbolj{e prispevke bomo objavili. Nagrada za objavljen prispevek je polletna naro~nina na revijo Misteriji.

sem od{la {e na neko predavanje in ko sem se ~ez tri ure vrnila domov, sem na{la mo‘a pred televizorjem, kar pri njem sploh ni navada. Sedla sem k njemu in mu povedala, da mi je zelo odleglo, ker sva se odlo~ila, da Borut ni ve~ trpel. Tudi on je rekel, da ~uti enako. Tedaj je nenadoma nekaj ~udovito zadi{alo. Vpra{ala sem: »Kaj pa tako di{i?« »Ti di{i{,« je odgovoril mo‘. Mislil je moj parfum. »Ne, to je nek drug ~udovit vonj!« ^ez nekaj ~asa je mo‘ vstal in od{el v svojo delovno sobo. Na vratih se je ustavil in dejal: »Pa res nekaj di{i.« [e kake pol ure sem gledala televizijo, nato pa sem tudi jaz hotela iz dnevne sobe. Na vratih me je ponovno objel tisti ~udoviti vonj, hkrati pa sem v srcu za~utila, kot bi me nekdo objel z neskon~no ljubeznijo. Tisti trenutek sem se spomnila pripovedovanja gospe, ki ima stike s svojimi vodniki iz onstranstva, da ti svojo prisotnost pogosto najavijo s ~udovitim vonjem. Poklicala sem mo‘a in mu hotela to povedati, on pa mi je iz svoje sobe rekel samo: »Ja, vem! @e ves popoldan ga ~utim v hi{i!« Tako se je poslovil na{ Borut in od{el med spomine. ^e bi mi to kdo pripovedoval, bi ga poslu{ala z nejevero. Ko pa to do‘ivi{, ni ve~ nobenega dvoma in ob~utek je tako mo~an, da ga ne pozabi{ in {e danes me spomin na tisti ljubezni in hvale‘nosti poln objem gane do solz. Ana Ilustracija Milo{ Lukman

Borutovo slovo

-

FEBRUAR

D

12 -

Misteriji 47


Naro~ite revijo Misteriji Misteriji, kot je storilo ‘e nekaj tiso~ ljudi.

Novi knjigi

Povsem enostavno: Pokli~ite 01/231 93 60 in od naslednjega meseca vam bo pismono{a ‘e dva dni pred prihodom revije na kioske prinesel Misterije na va{ dom. To pa {e ni vse! Kot naro~nik boste lahko kupovali v spletni trgovini 10 odstotkov ceneje. Misteriji so, ~eprav vam jih prinesemo domov, za naro~nika 10 oziroma 15 odstotkov cenej{i. Letno ali polletno naro~nino pla~ate {ele, ko dobite polo‘nico. Tudi kadar revijo naro~ite za darilo svojcu ali prijatelju. In {e ve~, obdarovancu po{ljemo ne le revijo, marve~ tudi ~estitko v va{em imenu. In ne le to! Ko naro~ite Misterije, boste prejeli darilo. Pa tudi to {e ni vse! Kot naro~nik boste lahko uveljavljali posebne akcijske popuste, ki znesejo tudi do 20 odstotkov.

In {e kaj dobrega se vam lahko zgodi, ko pokli~ete 01/231 93 60 ali kliknete na www.misteriji.si in postanete naro~nik revije, ki je med nami ‘e od leta 1993.

48 - FEBRUAR 12 -

@ivljenjska {ola za obvladovanje ‘ivljenja / Pot v kozmi~no zavest Avtorica: Gabriele Zalo‘ba: Univerzalno ‘ivljenje Obseg: 92 strani Format: 12,5 × 18 cm Vezava: bro{irano Cena: 9,80 € Informacije o prodaji: 051/307 777 Veliko ljudi se zaveda, da niso od tega sveta. Mnogi vedo, da se po telesni smrti ~loveka du{a napoti v O~etovo hi{o, v Bo‘je kraljestvo ali v eno od o~i{~evalnih ravni. Oziroma gre v naslednje utele{enje. Ljudem s tak{nim zavedanjem je namenjena knji‘ica @ivljenjska {ola za obvladovanje ‘ivljenja – Pot v kozmi~no zavest. Kaj je kozmi~na zavest, lahko resni~no izvemo samo od ~loveka, ki sam ‘ivi v njej. In tak ~lovek je Gabriele, prerokinja in Bo‘ja poslanka za na{ ~as. V knji‘ici nam razkriva, kako ponovno razvijemo kozmi~no zavest, to na{o dedi{~ino, do katere je pot polo‘ena ‘e v nas. Pove nam, kako postanemo bolj zavestni, veseli, dejavni, miro-

ljubni, sre~ni, svobodni … odkrije nam nove perspektive na vseh podro~jih ‘ivljenja in kako se lahko vse bolj zavedamo svojega resni~nega porekla. Pot v kozmi~no zavest je odprta za vsakogar. S pomo~jo knji‘ice lahko vsakdo v svojemu bivanju pridobi in najde veliko novih, dobrih strani za tak{no kakovost ‘ivljenja, kot si jo ‘eli. Kdor se odlo~i, da se napoti po poti, ki jo razgrinja Gabriele, resni~no sprejme prilo‘nost, da se mu marsikaj spremeni na pozitivno, v notranjem in posledi~no morda tudi v zunanjem.

Duhovni svet/peta dimenzija Avtor: Lado Mihael Florjan~i~ Zalo‘il: avtor Obseg: 424 strani Format: 17 × 24 cm Vezava: trda Bogato ilustrirano Cena: 59,90 € Informacije o prodaji: 051/307 777 V knjigi najdemo osnovne veli~ine duhovnega nevidnega zla, ki prizadeva zelo mnoge izmed nas in se nahaja v nevidnem duhovnem svetu pete dimenzije. Knjiga govori o nevidnem duhovnem orodju, ki ga te sile zla uporabljajo. Duhovno nevidno zlo nas po avtorjevem prepri~anju, ki na temo svojih odkritij pripravlja doktorat, sicer pa je in‘enir, obdaja v na{em o‘jem in {ir{em okolju zemlje in vesolja. Logi~no je, da ~loveka najbolj zanimajo zdravje, sre~a, radost, notranji mir in varno pre‘ivetje v na{em okolju; knjiga nam pove, kako se upremo nevidnemu

duhovnemu zlu, kako nevidnega duhovnega sovra‘nika v peti dimenziji prepoznamo, kako se z njim soo~imo in borimo. V knjigi boste pri{li do podatkov iz golih dejstev o obstoju duhovnega zla, vrstah tega nevidnega zla in na~inu delovanja tega zla na nas. Najdemo raz~lenjene in dolo~ene posledice, ki jih na nas pu{~a nevidno duhovno zlo. Branje te sicer nekoliko zahtevne knjige, saj se sre~ujemo s pojmi, ki se jih v {oli nismo u~ili in jih ne poznamo iz vsakdanjega ‘ivljenja, nam bo pomagalo ob nepojasnjenih boleznih in te‘avah. Avtor je na{el vzrok v nevidnem visoko inteligentnem duhovnem zlu, ki ga vodi bog visokih inteligenc zla. Razlaga: »Bog visokih inteligenc zla uni~uje v ~loveku bo‘je duhovno ‘ivljenje bo‘jega duhovnega bitja, bo‘je duhovne celice ‘ivljenja in posredno energetski in fizi~ni del ‘ivljenja v ~loveku. Ti na~ini in tehnike uni~evanja zdravja in ‘ivljenja presegajo vsako fantastiko …« in pojasni, da je najbolj obstoje~e tisto duhovno zlo, ki smo ga povzro~ili sami.


Solarno-karakterni horoskop za leto Merkurja in kitajsko leto Zmaja

Horoskop za februar 2012 OVEN – Ne pustite se zaplesti v {kandal. Skrivno ~ustveno zvezo boste nekateri zaklju~ili, drugi pa obelodanili po 7.! Odtlej bo va{e dru‘abno in ljubezensko ‘ivljenje bu~no, burno, prekipevajo~e. S prenovljeno zunanjostjo boste {e bolj eroti~no privla~ni. Rojeni marca se boste soo~ali s popolno prenovo osebnosti, poslovnega ‘ivljenja in na~ina bivanja. Vsi pa sprejmite nove izzive in si dejavno ustvarite nove prilo‘nosti za ponoven vzpon, sicer boste ostali na dnu. Obeta se vam denar, a tudi zdravstvene tegobe. BIK – Odnos, ki ste ga pri~eli januarja, se bo obetavno razvijal, ~e boste prej zaklju~ili razmerje, ki vas je obremenjevalo. Napetosti v trajnih zvezah bodo popustile po 8., nato se boste la‘je dogovarjali in sodelovali v dru‘ini. Pozitivni vplivi kar treh planetov vam bodo dali nov polet, vizijo zasebnega in poslovnega razvoja, mo‘nost zaposlitve, obnove nepremi~nine, poslovnih stikov s tujino, potovanja in duhovne rasti. Z denarjem in zdravjem ravnajte previdno. DVOJ^KA – Va{a zgovornost, odprtost in vedrina bo odpirala srca in delala ~ude‘e v rodbinskih povezavah, med va{o novo dru‘bo in v odnosih do partnerja. Z mikavnim videzom in eroti~no privla~nostjo vam bo uspelo marsikoga zapeljati. Nekateri se boste po 8. na novo zaljubili. S sodobno komunikacijsko tehnologijo lahko prodrete tja, kamor ste ‘eleli. Udele‘ujte se izobra‘evanja, ustvarjalno pi{ite in predavajte. Energije Zmaja in Merkurja vas bodo potiskale v ospredje. Sredi meseca pazite na zdravje in imetje. RAK – Va{i odnosi s star{i in partnerjem bodo na preizku{nji. Bodite potrpe‘ljivi, da re{ite zaplete. Po 21. boste bolj zadovoljni. Nekaterim bodo ~ustva silno vztrepetala ob spoznanju, da ste sre~ali sorodno du{o. Junijski Raki in rojeni sredi julija morate opustiti vse pre‘iveto. Nove smeri va{ega razvoja so tu, zato se jih dejavno oprimite. Pove‘ite se s tistimi, ki so vredni zaupanja in znajo trdo delati. Odlo~no se lotite prenavljanja sebe in svojega imetja. Denarni prilivi bodo. LEV – S kulturnim praznikom boste pri~eli do‘ivljati odnose s privla~no osebo kot zelo po‘ivljajo~e. Eroti~no ‘ivljenje bo dobilo nove dimenzije. V javnosti boste blesteli z drznostjo, iskrivostjo in neposrednostjo. Druga polovica meseca bo terjala od vas

V solarno-karakternem horoskopu dobite bolj osebno napoved, ~e preberete najprej besedilo za va{e Son~evo, nato pa {e Ascendentno znamenje. Svoje ascendentno znamenje lahko poi{~ete na: www.misteriji.si/kat/Horoskop_Misterijev veliko mo~i in vizionarstva. Okrepite fizi~no mo~ in se ne ukvarjajte z malenkostmi, da boste kos velikim preizku{njam. Denarja ne razmetavajte. Vstopite v projekt, ki vsebuje razvojne duhovne vrednote. Ne izpustite prilo‘nosti za hiter zaslu‘ek. DEVICA – Ne vdajajte se nestrpnemu razpravljanju z najbli‘jimi in s sodelavci. Grozi vam razpad skupnosti. ^e boste pozornost usmerili vase, boste dobro pre‘iveli krizo. Rojeni avgusta se boste navezovali na stabilnej{o osebo. Energije Marsa v Devici vas bodo usmerjale k ~i{~enju doma in delovnega okolja, k prenavljanju vsega, kar vas vznemirja. Ne zapletajte se v konflikt z nadrejenimi in pazite na zdravje – na nezanesljivih povr{inah vam lahko zdrsne! Sprejmite poslovno prilo‘nost, ki je lahko tudi stara. TEHTNICA – Pretresi v odnosih s partnerjem ali drugimi se bodo nadaljevali. Po 8. boste ‘eleli dejavneje pose~i v zadeve drugih, a lahko se ope~ete. Nekateri se boste navdu{ili nad privla~nostjo osebe, ki vas bo eroti~no vznemirjala. ^e kmalu ne umirite strasti, boste razo~arani. Z ustvarjalnim delom boste nekaj zaslu‘ili. To je prilo‘nost, da tr‘i{~u ponudite kaj izvirnega. Va{a medijska pojavnost bo u~inkovitej{a, ~e boste pokazali pripravljenost za sodelovanje. Rojeni septembra se morate ukloniti kriznim razmeram in razviti nekaj novega. [KORPIJON – Le pletite ~ustvene in prijateljske vezi {e naprej. Naj vas nesporazumi ne potrejo. Po 14. bi lahko pri~eli dolgoro~no sodelovati s tistim, ki se je v preteklosti ‘e izkazal za najbolj zanesljivega. Dru‘inske zadeve boste kon~no pri~eli razre{evati. Ne vra~ajte se tja, kjer vas v preteklosti niso spo{tovali. Zdaj in {e posebno po 21. je ~as, da za~nete uresni~evati novo vizijo poslovnega in privatnega ‘ivljenja. Svojo pozornost ~im bolj osredoto~ajte na cilj. Pridru‘ite se humanim, ekolo{kim in duhovnim projektom.

STRELEC – Odnosi v dru‘ini bodo stresni, saj vas bodo vznemirjale negotove materialne razmere, a tudi bolezen nekoga od bli‘njih. Za partnerske odnose si le vzemite ~as. Nekateri boste spoznali novo simpatijo. Poslovno in zasebno ‘ivljenje umirjajte, sicer boste imeli tudi zdravstvene, ne le finan~ne te‘ave. Po 8. boste kljub vsemu lahko re{ili nekaj tistega, kar vam veliko pomeni. Denar bo le kratek ~as na voljo. Prodaja ali obnova nepremi~nine pride na vrsto v drugi polovici meseca. KOZOROG – ^eprav ste zaradi pritiskov od vsepovsod v nezavidljivem polo‘aju, se prijazno odzivajte tistim, ki vas imajo radi. Ostro odklanjanje ljubezenskih ~ustev najbolj vztrajne osebe bo pokopalo {e zadnji balzam na va{e rane. Za~nite na novo! To ne velja samo za ljubezensko razmerje, ampak tudi za poslovno dejavnost. V kriznih razmerah boste dobili mo‘nost za zaposlitev ali rast podjetja na novih temeljih. Mednarodna dimenzija va{ega programa bo obetavna. Zdravje rojenih decembra in sredi januarja bo {e naprej trpelo. VODNAR – Va{a vedo‘eljnost in zgovornost vas bo pripeljala v dru‘bo tistih, ki jih zanima nenavadno. Tam se utegnete na hitro ~ustveno tako vznemiriti, da boste lahko govorili o ljubezni. Va{a domi{ljija bo razburkana do skrajnosti in izgubili boste tla pod nogami. Naj to ne bo dobesedno, da se ne po{kodujete – na smu~i{~u, ledu ali cesti{~u. Imeli boste nekaj sre~e pri nakupu ali loteriji, zlasti okoli 8. Tedaj lahkomiselno ne posojajte denarja. RIBI – Hote ali nehote boste v sredi{~u pozornosti. Postali boste nenavadno rahlo~utni, romanti~ni, celo sanjavi. Va{ idealni partner bo nekdo, s katerim bi radi bili vse ‘ivljenje. Tega, s katerim ste, ne boste ve~ prena{ali. Ne bodite nestrpni in krivi~ni! Stvari bodo {le svojo pot, zato ne prehitevajte. Enako velja v poslovnem svetu. Boste izbrali prilo‘nost za napredovanje v obstoje~i slu‘bi ali zaposlitev drugje? Bolje bo tisto, kar znate delati in lahko nadgrajujete. Nepremi~ninske in dedne zadeve boste re{evali postopoma. Okoli prazne lune 21. v Ribah z ni~emer ne pretiravajte. Odvisnost vam bo {kodila.

D

Pripravlja: astrolog prof. Stane Pade‘nik

-

FEBRUAR

12 -

Misteriji 49


PRODAJA PO PO[TI OSEBNI ANGEL^EK V Braziliji ro~no narejen osebni angel~ek iz kamene strele si lahko programiramo sami (napotki prilo‘eni), da nas varuje in nam pomaga pri razre{evanju te‘av. Sicer pa nam prina{a dolgo‘ivost, pomaga proti bole~inam pri srcu, v trebuhu in ‘elodcu. + Darilo: mo{nji~ek; 19,90 €

BARVNI ANGELI Unikatni angeli s svojimi barvami izbolj{ujejo telesno in du{evno po~utje. Krila imajo iz ogledal, ki ~loveka in prostor varujejo pred vplivi iz okolja. Na krilih se angelu lahko ri{ejo barvni vzorci, ki so sporo~ila njegovemu lastniku. ^e jih postavite pred okno, se valovanje barve raz{iri v cel prostor. Angeli so izdelani v tiffany tehniki iz vitra‘nega stekla, ki je obarvano z naravnimi pigmenti. Na voljo so stoje~i ali vise~i angeli v vseh barvah, razen sivi in ~rni. Velikost 6,5 × 9 cm. Stoje~i 15,90 €, vise~i 13,90 €

ZVEZDONOGA VILA Popravlja stvari v na{em svetu z ljubeznijo in navihano radostjo. Na voljo so v vseh barvah razen sivih in ~rnih. Rde~a deluja na primer takole: pove~uje napetost mi{ic, zvi{uje krvni tlak, pospe{uje cirkulacijo krvi, utrip srca in dihanje; spodbuja du{evno delo; barva spolnih ‘lez in Saturna – ‘elja po novih re~eh, novih prijateljih, popotovanju, spremembi okolja. Velikost: 27 × 16 cm, 75,00 €

MAGNETNE ZAPESTNICE Magnetne zapestnice z germanijem izbolj{ajo delovanje imunskega sistema, s ~imer pomagajo pri {tevilnih bole~inah in obolenjih. Ob no{enju se bolje

po~utimo in la‘je premagujemo vsakdanje strese. Zapestnice so iz nerjave~ega jekla, delno pozla~ene, brez niklja. ^leni v zapestnicah imajo izmeni~no vgrajene magnetke in germanij. Velikost od 20 do 22 cm. 29,60 €

ATLANTIDSKI PRSTAN, PLO[^ICA IN KRI@ Srebrni nakit je oblikovan tako, da posebni liki sprejemajo in oddajajo kozmi~no energijo. Ves nakit je o~i{~en vseh negativnih energij in napolnjen s kodami, ki ugodno vplivajo na ~loveka; ugodno deluje na zdravje in dobro po~utje, pripomore k poslovnemu uspehu in prepre~uje nesre~e. Liki na srebrnem nakitu izhajajo iz davnine, iz ~asov Atlantide in so se pojavili tudi v ~asu faraonov. Najmo~nej{e deluje Atlantidski kri`. Ves informirani nakit ima vgravirano vija~nico, ki energijsko dodatno ugodno deluje. Velikosti prstana: od 16 do 24 mm notranjega premera. kri`: 89,90 €, prstan: 59,90 €, plo{~ica - obesek: 59,90 €

50 - FEBRUAR 12 -

GENERATORJI BIOPOLJA ZA OSEBNO RABO GENERATOR

nadome{~a izgubljeno ‘ivljenjsko mo~ in pove~uje intuicijo. Najbolje deluje, ~e se prilega na ko‘o. Ustvarja {iroko biopolje, ki ugodno deluje na ~loveka. Srebrni obesek elipsa stane 226 €, deluje v premeru kakih 100 metrov. Obesek iz vitalliuma stane 226 €, deluje v premeru 100 metrov. G ENERATOR BIOPOLJA V OBLIKI VALOVNICE je namenjen postavitvi v prostor. Hitro nadome{~a izgubljeno ‘ivljenjsko mo~, nevtralizira okoli{ka {kodljiva sevanja in izbolj{a energijsko kakovost vode. Valovnica 80 stane 200 €, deluje v premeru 80 metrov. Valovnica 135 stane 550 €, deluje v premeru 135 metrov. Valovnice so izdelane iz medenine.

BIOPOLJA V OBLIKI OBESKA

INFORMIRANI KOZAREC IN SKODELICI Njihova posebnost je, da izbolj{ajo vsakdanjo vodo oziroma pija~o ali hrano v njih. Pod vplivom informacij, ki so vnesene vanje z orgonsko energijo, voda v njih spremeni svoje fizikalno-kemi~ne lastnosti. Informacije vzpodbujajo samoo~i{~evalne sposobnosti vode. Genotoksi~ni test dokazuje, da kozarci in skodelici izbolj{ajo vodo za kakih 40 odstotkov. Kozarci imajo svoj pomen tudi v barvni terapiji. Iz knjige Aura Soma povzemamo, kako barve delujejo na ~loveka: Modra: Deluje na grlno ~akro, vzpodbuja toleranco do sebe in drugih, vero v notranje vodstvo, okrepi odpornost, fizi~no in ~ustveno, zmanj{uje trpljenje ... Zelena: Deluje na sr~no ~akro, podpira nas pri sprejemanju odlo~itev, vzpodbuja nov pogled na stvari, prina{a mo~an stik z naravo ... Rde~a: Spodbuja delovanje hormonskega sistema, pomaga premagovati agresivna ~ustva, obnavlja energijo, uravnove{a delovanje prve ~akre, pomaga pri stresu, pri razli~nih strahovih. V skodelico s podobo sonca so dodane informacije za dobro jutro, za ve~ energije, v ono z luno pa informacije za dobro in globoko spanje. Skodelici sta naprodaj v paru, torej ena za zjutraj in preko dneva in druga za zve~er. V skodelicah (2 dl) si lahko informiramo vodo, pa tudi tople teko~ine - ~aj, kavo, juho ... Cena posameznega kozarca je 20,90 €, para skodelic pa 29,90 €.

Naro~anje: Izbrani izdelek naro~imo po telefonu: 051/307 777, 01/549 17 92; siol.com ali v spletni trgovini www.misteriji.si aratrgovina@siol.com www.misteriji.si. e-po{ti: aratrgovina Vsi naro~niki na revijo Misteriji imajo 10 % popusta popusta.. Pla~ilo po povzetju. Po{tnino pla~a kupec. Pri naro~ilu nad 69 € po{tnino podarimo. Po{iljatelj jam~i, da bodo kupci prejeli izdelke, tudi steklene, nepo{kodovane. ^e z izdelkom niste zadovoljni, denar vrnemo. Reklamacije upo{tevamo v osmih dneh od dneva odpo{iljanja.


NATAN^NEJ[E INFORMACIJE O IZDELKIH NAJDETE NA WWW.MISTERIJI.SI

TESLOVA PURPURNA PLO[^A Deluje s svojim indukcijskim magnetnim poljem biostimulativno na celi~ne procese, pove~uje izmenjavo plinov, krepi regenerativne procese in mikrocirkulacijo v obolelem tkivu. Uporabljamo jo zjutraj in zve~er po dvajset minut, tako da jo postavimo na obolela mesta in pritrdimo z obli‘em. Uporabljamo lahko tudi dve plo{~i, postavljeni drugo proti drugi. Pomaga tudi proti nespe~nosti in drugim te`avam; prilo‘ena so natan~na navodila. 24,90 €

ZA[^ITNA PIRAMIDA KERROCK Z za{~itno piramido Kerrock, tetraedrom s stranico 12 cm, ki ima na spodnji stranici natisnjenih dvanajst enakostrani~nih trikotnikov, je mogo~e za{~ititi vse prostore pred petimi vrstami zemeljskih sevanj, pred tehni~nimi sevanji in sevanji kozmi~nega izvora. Blagodejno deluje tudi na splo{no po~utje. Postavimo jo na sredo stanovanja ali hi{e, nekateri jo postavijo v bli‘ino postelje. 44,90 €

NORAD Za{~itna kodirana plo{~ica Norad, nagrajena v ZDA in Nem~iji, do sedemdeset odstotkov zmanj{a tveganje, ki ga ustvarja sevanje mobilnih telefonov in baznih postaj. Le to mo~no podre strukturo vode v telesu. Norad vzpodbudi, da se kakih sedemdeset odstotkov vode vrne v »zdravo« strukturo, v obliko, kakr{no ima voda v telesu, preden jo dose‘ejo sevanja mobilnega telefona, baznih postaj in drugih virov. Norad je samolepilna kodirana bakrena plo{~ica (Ø 16 mm), ki jo prilepimo na hrbtno stran telefona. 14,90 €

BIOGUARD Bioguard za{~iti biopolje ‘ivih organizmov pred posledicami elektromagnetnega smoga, ki ga ustvarjajo vse naprave, napajane z elektri~nim tokom. Samolepilno plo{~ico Bioguard, ima premer 15 mm in je debela 3 mm, nalepimo na izvor sevanja: na ra~unalnik, mobitel, brezvrvi~ni telefon, polnilec mobitela … in tako v prostoru ustvarimo ugodno biopolje; smo manj utrujeni, manj napeti, bolje zbrani, se na splo{no bolje po~utimo. Za‘eleno je, da Bioguard nalepimo tudi na okensko steklo, da pride v prostor vitalna energija. Bioguard zelo dobro deluje v avtomobilu; prilepimo ga na vetrobransko steklo za vzvratnim ogledalom. 14,90 €

ZA[^ITA PRED ENTITETAMI

RADIESTEZIJSKA NIHALA Za uspe{no radiestezijsko delo so na voljo: nevtralni nihali Kaplja (a) in Leseno nihalo (b), kovinska egiptovska nihala Karnak (c), Izis-4 (d) in Izis-6 (e) ter Biotenzor (f). Uporaba je razlo‘ena v knjigi Osnove radiestezije in bioenergije. Cene: a in b 16,90 €, c, d in e 21,90 € in biotenzor 19,90 €. f

a

b c

e d

KRISTALNA NIHALA Radiestezijska nihala iz kakovostnih brazilskih bru{enih kristalov – iz kamene strele, ro‘evca, modrega in zelenega kvarca, ametista … Z nihalom dobite tudi mo{nji~ek iz blaga. Vsako nihalo je unikatno, slika je simboli~na. Cena posameznega nihala: 23,90 €

GNOJILA ZA EKO VRT Linija stoodstotno naravnih organskih gnojil in izdelkov za krepitev rastlin: Neem Cake, univerzalno gnojilo v prahu iz nima 18,23 € Neem listni prah, organski izbolj{evalec tal iz listov nima 23,90 € Kelp v prahu, organsko gnojilo iz rjavih morskih alg 17,62 € Bio-sil, fino mleta vulkanskega prakamnina za remineralizacijo tal 12,90 € Neem tonik, univerzalno teko~e listno gnojilo iz nima za notranjo in zunanjo uporabo 12,90 € Kelp tonik, naravno teko~e gnojilo iz rjavih morskih alg 9,91 € Izdelki so primerni za vzgojo vrtnin, polj{~in, lon~nic, balkonskega cvetja, trte, sadnega in okrasnega drevja ter grmovnic.

Ve~ na: www.misteriji.si

IGLI^NI ROLER Igli~ni Roler uni~uje celulit, gladi gube in naredi ko‘o gladko, pro‘no in mladostno. O~isti vso odmrlo ko‘o. Z uporabo Igli~nega Rolerja lahko izbri{ete strije in brazgotine na vseh 59,90 € delih va{ega telesa.

Z univerzalno za{~ito pred {kodljivimi energijskimi entitetami se za{~itimo pred blode~imi elementali, ki se pojavijo v ~love{kem energetskem sistemu neodvisno od njegove volje. Za{~ita deluje pred enostavnimi blode~imi elementali, du{ami in implantati, da ne morejo ve~ ~rpati ~lovekove energije. 11,90 €

-

FEBRUAR

12 -

Misteriji 51


COPYRIGHT –

PRAVICA ALI KRAJA?

V KLESANE

ZAPOVEDI MODERNE DOBE

(Nadaljevanje z 20. strani)

(Nadaljevanje s 36. strani)

to njegovo spoznanje, pa tudi, da sli{i morebitne kritike. Po drugi strani je interes zalo‘nikov, da s prodajo revije zaslu‘ijo. Zato danes znanstveniki i{~ejo druge na~ine za pridobitev {ir{ega bralstva – s pobudami za prost dostop (Open Access) do znanstvenih informacij ter prek spletnih revij, dostopnih brez kakr{nih koli omejitev. Leta 2002 je na Mad‘arskem nastala Budimpe{tanska pobuda za prost dostop z zamislijo, da bi morala biti znanstvena literatura prosto dostopna na internetu, v digitalni obliki in brez obi~ajnih za{~it avtorskih pravic. Nato je skupina navdu{encev ustanovila organizacijo Creative Commons – Priznanje avtorstva, ki si s svojimi pravnimi licencami prizadeva za sistemizacijo in uporabo metod prostega dostopa v znanosti. John Wilbanks, izvr{ni direktor Commons Science, je dejal: »S svojim delom smo za~eli, ko smo uvideli, kolik{en vpliv imajo avtorske pravice na znanstvena vedenja. Morate imeti mo‘nost, da prevedete znanstveni ~lanek o neki bolezni ali da ta ~lanek posredujete drugim znanstvenikom. Prav tako bi vam moralo biti omogo~eno, da lahko delate poskuse na podlagi zamisli iz tega ~lanka – ampak to vam lahko prepove zakon. [e posebno vas lahko ovira na~in, na katerega zakon pomaga zalo‘nikom.« Kre{imir Mi{ak

skladov postavili odli~en ponaredek, Stonehenge jr., baje pa sta najbolj{a v zasebni lasti, eden krasi posest indijanskega poglavarja v Connecticutu, drugi dvori{~e bogata{a iz Montane. Polovi~ne mere so uporabili na University of Missoury v Rolli, kjer so zgradili kamnito skulpturo, da bi testirali njeno odpornost na vodne curke pod visokim pritiskom. Foamhenge pravijo ponaredku v Virginiji, kjer iz stiropora gradijo znamenitosti z vsega sveta. V North Salemu je atraktivni skupek skal {e najmanj podoben originalu, a s svojo misti~nostjo, starostjo in neznanim izvorom upravi~eno mamljiv za obiskovalce. A tu se seznam {e zdale~ ne kon~a. V Nebraski so si omislili Carhenge, repliko, ki je zgrajena iz odslu‘enih avtomobilov, podobno umetnino, Stonefridge, pa smo lahko ob~udovali v Novi Mehiki, kjer so popularno konfiguracijo sestavili iz odslu‘enih hladilnikov, a se je zaradi dotrajanosti gradbenih elementov leta 2007 podrla. Nekaj Ameri~anov si je svojo razli~ico postavilo na doma~em vrtu namesto solarnega koledarja ali kot spomenik svojim ljubljenim. O~itno je v de‘eli, bogati z razglednimi lokacijami, vedno ve~ tak{nih, ki i{~ejo svojega notranjega druida, ki neizmerno hrepeni po dokon~ni osvoboditvi. Amedeja Li~en

D

52 - FEBRUAR 12 -

D


Mali oglasi @ELITE POKUKATI V PRIHODNOST? Storite to z izku{enimi. Vede‘evanje in svetovanje na 090/43 85. 0,7010 €/0,5 min. Ceno iz drugih omre`ij dolo~a operater ponudnik storitev. MAKRA AS s.p., PE: Kvedrova c. 3, 1000 Ljubljana

090 4321 ... Da vpra{anje postane odgovor, da se strah spremeni v prah! POGOVORISVETOVANJA-TAROT z vami 365 dni. 0,70 € / 0,5 min; mobitel omre`je 090/62 49 - 0,75 € /0,5 min POKLI^ITE 090/62 48 za pogled v prihodnost in vse, kar vas zanima. Lea je tu za vas. 0,99 €/0,5 min ZANA d. o. o. VEDE@EVALKA DARJA vam pomaga iz stiske. Za informacije lahko pokli~ete na telefon 040/271 835. Marjetica vede‘evanje s. p.

VEDE@EVALKA MARTA – Veseli me, da vam lahko pomagam. Telekom 090/44 61 – 1,69 €/min (251 SIT) Mobitel 090/142 488 – 1,69 €/min (249 SIT) GSM 040/305 298 – 0,50 €/min (119 SIT) Pomagajmo s. p., Zre~e

Mapa za shranjevanje revij Misteriji

KNJIGE PO IZREDNO NIZKIH CENAH Tako poceni, ker ~istimo police, da bo prostor za nove knjige … SLOVENSKE KNJIGE: ^lovek je ve~ (Zoran @eleznikar) ........................... 23 € Vitkost in zdravje s kro‘nika (Ian Marber) .......................................... 23 € Zdrava osebnost (Steven Reiss) . 20 € Kanaliziranje in uporaba angelskih kart (Marjetka Novak) .................. 18 € Manifestiranje obilja z angeli in mojstrom St. Germainom (Marjetka Novak) .......................................................... 14 € Sporo~ila angelov - karte (Marjetka Novak) .............................. 15 € Svetlobne krogle (Diana Cooper, Kathy Crosswell) ............................... 20 € Hatmara Merkava (Naomi Imber Feinberg) ................................. 22 € Z refleksoterapijo do bolj{ega zdravja (Jeanette Korenc Lafer) ............. 21 € Preprosto ~isto (Shannon Lush, Jennifer Fleming) ............................. 11 € Z idejo do bogastva (Napoleon Hill) ................................... 18 € Sre~ni kar tako (Marci Shimoff) ............................. 13,9 € Svet brez nas (Alan Weisman) ............................. 23,4 € Kdo sem in kaj lahko postanem (Piero Ferrucci) .................................................... 18 € Srca zrcalo (Nina Vlados) .................. 8 € Predah v gibanju (Jana in Dora Debeljak) .............................. 10,5 €

HRVA[KE/SRBSKE KNJIGE: Tre}i zavjet – Logika (Martinus) .... 10 € Sre}a, vodi~ za razvijanje najva‘nije ‘ivotne vje{tine (Matthieu Ricard) ............................. 12 € Indigo djeca (Lee Carroll in Jan Tober) ......................................... 10 € Ljubav i pre‘ivljavanje (dr. Dean Ornish) ............................. 16 € Le~enje korenjem (Vladimir Kalistratovi~ Lavrenov i Alina Viktorovna Moroz) ............................. 9 € Uticaj okoline na ~ovekovo zdravlje (Genadij Petrovi~ Malahov) ..... 9 € Liber samekh – kabalisti~ka analiza rituala (Goran Sarvan) ................ 15 € Radikalna iskrenost (B. Blanton) .. 10 € ZGO[^ENKE: Afirmacije za hitrej{e in la‘je u~enje (Marjetka Novak) .............................. 12 € Afirmacije za odli~ne odnose (Marjetka Novak) .............................. 12 € Obvladajte stres s sprostitvijo (Devi) ............................................................ 10 € Manifestiranje obilja z angeli in mojstrom st. Germainom (Marjetka Novak) .......................................................... 12 € Angeli in deve – energetsko ~i{~enje in zdravljenje prostora … (Marjetka Novak) .............................. 12 € Naro~ila: www.misteriji.si, 051/307 777

Izidi `rebanja za nagradno kri`anko {t. 203 PRVA NAGRADA (letna naro~nina na revijo Misteriji) Irena Rabi~, Trg svobode 6, 4264 Bohinjska Bistrica DRUGA NAGRADA (polletna naro~nina na revijo Misteriji): Lojzka Taler, Sp. Gorje 204, 4247 Zg. Gorje TRI TRETJE NAGRADE (knjiga zalo`be ARA): Jordan Rovina, Kampel 29, 6000 Koper Bo{tjan Bozovi~ar, Gogalova 6, 4000 Kranj Pavla Vrhunec st., Topolje 6, 4227 Selca Nagrade bomo poslali po po{ti. Re{itev nagradne kri`anke {t. 203: VODORAVNO: Tinos, avizo, Jakac, VN, re~, za ~akre, EG, Brnik, blato, srebrnik, ~rt, Abel, nekropola, Altdorf, Epsom, rovt, Aran, @R, kure, rob, Aimee, novelistika, Tzara, Ivor, Borl, sren, Ig, jed, kanu, Ika, Ertl, eroti, Adonis, Gore, rima~, nerv, Thode, Eger, Scala, Kuvajt, Bara, Bauer, Osenar Nagradni pojmi: BIORESONANCA ZA ^AKRE, ^ELADA IZ NEGOVE

Narejena iz trde lepenke, plastificirana z `i~nim patentom za vpenjanje posameznih revij. Na belo polje sami vpi{ete letnik. Na prodaj po povzetju (01/549 17 92) in v trgovini Aurea v BTC hala A v Ljubljani. Cena: 3,60 €

Mali oglasi v Misterijih CENA besede je 2 €, (najmanj 25 € za 15 besed ali manj). 10 % popusta za tri, 15 % popusta za ve~ kot tri zaporedna naro~ila. [tejejo vse besede in {tevilke.

Prosimo, da re{itev po{ljete do 15. februarja 2012 v ovojnici s pripisom KRI@ANKA 204 na naslov: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Iz`rebali bomo pet nagrajencev, ki bodo prejeli: 1. nagrada: letna naro~nina na revijo Misteriji 2. nagrada: polletna naro~nina na revijo Misteriji 3.-5. nagrada: knjiga ARA zalo`be

ROK za sprejem je do vklju~no 15. v mesecu za naslednji mesec. Informacije po tel.: 01/ 231-93-60. INFORMACIJE IN SPREJEMANJE

malih oglasov: pisno po po{ti ali po elektronski po{ti misteriji@misteriji.si ARA zalo`ba, Cigaletova 5, Ljubljana Storitev razli~nih ponudnikov, objavljenih na teh straneh, ne preverjamo in zanje ne odgovarjamo. Bralke in bralce prosimo, da nam o kakovosti ponujenih storitev sporo~ijo svoje mnenje.

-

FEBRUAR

12 -

Misteriji 53


^e ku‘eli po te n oh in ra ga nit po i re v in {ljit ijo va e s ce {i ku lo m p ,o i p aj d od z n re‘ at ag ite ki r s . ad am ni o m n i p ag oj ra m dn i i

i 4 n Nagradna 0 d 2 ra {t. g Ime in priimek: a N on p Naslov: ku Po{tna {tevilka in kraj:

54 - FEBRUAR 12 -

kri`anka (204) e-naslov:


ARA ZALO@BA – Spletna knjigarna www.misteriji.si

PERMAKULTURNI VRT Tudi najmanj{o zaplato zemlje lahko spremenite v krasen in rodoviten vrt, ~e delate v so‘itju z naravo. Ta navdihujo~ priro~nik vam bo v pomo~, ~e si ‘elite le nekaj izbolj{av v svojem vrtu ali pa ho~ete postati samozadostni. 19,90 €

VODA ZA ZDRAVJE IN @IVLJENJE V knjigi zdravnik razkriva, kako uravnote‘eno pitje vode in u‘ivanje soli pomaga ozdraviti in prepre~iti {tevilne bolezni ter nam pomaga, da se izognemo dragim, lahko pa tudi {kodljivim zdravilom. Trda vezava 22,95 € bro{irano 20,45 €

KAKO RAZBEREMO OSEBNOST IZ PISAVE

KAJ MI GOVORIJO @IVALI

REGRESIJA V PREJ[NJA @IVLJENJA

Knjiga sporazumevalke z ‘ivalmi nam pomaga razumeti potrebe na{ih ljubljencev, njihove vedenjske probleme ter njihovo ljubezen in skrb do nas. Navaja tudi preprosto tehniko za »pogovarjanje« z ‘ivalmi ter energijsko zdravilno tehniko, ki olaj{a njihove te‘ave.

Knjiga uglednega avtorja temelji na ~etrtstoletnih izku{njah z regresijami. Regresijska terapija lahko odpravi te‘ave, katerih vzroki izvirajo iz otro{tva ali iz hudega do‘ivetja v preteklem ‘ivljenju. Vpogledi v te vzro~ne povezave so zelo pou~ni in zdravilni.

21,90 €

19,90 €

PRIRO^NIK ZA PRE@IVETJE

PRESNI GURMAN Knjiga vam bo pokazala, kako dose~i zdravje in vitalnost z u‘ivanjem sve‘ih, nekuhanih ‘ivil – sadja, zelenjave, ore{~kov, semen in ‘it – ne da bi morali pri tem ‘rtvovati u‘itek pri jedi! Bogato opremljena z barvnimi fotografijami receptov. trda vezava 39,90 € bro{irano 34,90 €

KAKO SKRBIMO ZA MORSKEGA PRA[I^KA

SAVNANJE

Knji‘ica, opremljena s preglednimi nasveti in barvnimi fotografijami, vam prina{a informacije o vsem, kar mora vedeti lastnik morskega pra{i~ka: o namestitvi, hranjenju, prehrani, skrbi za zdravje in negovanju.

Savnanje je izjemno u~inkovito naravno zdravljenje, ki tudi spro{~a, krepi, zaustavlja staranje in pripomore k duhovnemu razvoju. Infrarde~a svetloba pa daje savnanju {e posebne koristi; u~inki so bolj{i, temperature po skoraj dvakrat ni‘je.

9,90 €

19,90 €

V knjigi so zbrane najva‘nej{e informacije za pre‘ivetje, da lahko poskrbite za svojo varnost ob potresu, viharju, vodni ujmi, gospodarskem zlomu, jedrski nesre~i … Pametno je, da ste pripravljeni na samozadostnost, predvsem s hrano in bivanjem brez elektrike.

KAKO SE ZDRAVIMO Z MAGNETNIMI POLJI

KAKO NAVE@EMO STIK Z UMRLIMI

KAKO UPORABLJAMO NIHALO IN BAJALICO

KAKO VEDE@UJEMO IZ CIGANSKIH KART

Z magnetnimi polji lahko doma zdravimo {tevilna obolenja. Knjiga bo pripomogla, da bo ve~ milijonov protibole~inskih tablet ostalo neuporabljenih ter da bo veliko {tevilo operacij in dni bolni{ni~nega zdravljenja preprosto nepotrebnih.

Knjiga vas nau~i, kako posnamete elektronske glasovne fenomene z diktafonom, posnamemo duhove z videokamero, spodbudimo duhove, da uporabijo ra~unalnik ali telefon, vzpostavimo telepatski kontakt z umrlimi …

Po preprostih napotkih v knjigi lahko odkrivate vodo, izgubljene predmete, pogre{ane ljudi in {kodljiva sevanja. Z radiestezijo lahko tudi diagnosticirate in laj{ate bolezni, razvijate intuicijo …

Knjiga s podobami ciganskih kart nam bo v pomo~ kot oseben vodnik, pa tudi za poslovno vede‘evanje. V priro~niku nas slovenska avtorica u~i o umetnosti vede‘evanja ter razlaga pomen vsake od {estintridesetih kart.

19,90 €

21,90 €

21,90 €

19,90 €

Bro{irana vezava: 19,90 € (+ {op kart) Trda vezava: 23,90 € (+ {op kart)

KAKO ODKRIJETE VA[A PREJ[NJA @IVLJENJA

KAKO SE NAU^IMO AVTOMATSKEGA PISANJA

KAKO VPLIVAJO OSEBNA [TEVILA

KAKO ZDRAVIMO Z BARVAMI

Knjiga ponuja vedenje, kako v pisavi prepoznate lastne osebnostne zna~ilnosti, prebudite lastnosti, prepoznate svoje spe~e talente, dobite razumevanje o ravnanju drugih, oblikujete svoj podpis, ki bo razkrival va{o samopodobo …

KAKO ZDRAVIMO Z ZVOKOM Vsak ~lovek je glasbeni in{trument, ki niha v razponu kozmi~nih vibracij. V knjigi je opisano, kako lahko z zvoki, glasbo in lastnim glasom uravnove{amo in zdravimo sebe in druge.

Priro~nik korak za korakom vodi do znanja, kako se sami, brez terapevta, spustimo v prej{nja ‘ivljenja in odkrijemo vzroke morebitnih bolezni, preganjavic, stisk, ki izvirajo iz davnine.

9,90 €

Priro~nik, ki vas pou~i, kako prek avtomatskega pisanja vzpostavite stik z Vi{jim jazom, ki vas vodi in vam svetuje, komunicirate z drugimi bitji, ki vam posredujejo razli~ne informacije, dobite odgovore ...

S pomo~jo {tevil, vsako ima svoj pomen, lahko bolje spoznamo sebe in ljudi, ki nas obkro‘ajo. [tevila nam lahko pomagajo ustvariti lep{e ‘ivljenje, z njimi lahko pokukamo v preteklost, razumemo sedanjost in na~rtujemo prihodost.

Barvna terapija ni ~arobno zdravilo za vsa obolenja, vendar barve na nas vplivajo bolj kot si mislimo. Barvna terapija je preventivna nega, s katero odgovorneje in aktivneje sodelujemo pri vzdr‘evanju lastnega zdravja.

13,77 €

12,90 €

12,90 €

12,10 €

13,90 €

e-KNJIGE NA WWW.MISTERIJI.SI - KAKO PREBUDIMO IN POSLU[AMO SVOJO INTUICIJO • POTOVANJE DU[ • KAKO VEDE@UJEMO IZ CIGANSKIH KART • OSNOVE RADIESTEZIJE IN BIOENERGIJE • 50 NASVETOV ZA HUJ[ANJE • KAKO UPORABLJAMO NIHALO IN BAJALICO • KAKO POVE^AMO SAMOZDRAVILNE SPOSOBNOSTI • 50 DOMA^IH ZDRAVIL, KI DELUJEJO • 50 NASVETOV ZA ZDRAVJE [OLARJEV • KAKO ZDRAVIMO Z BARVAMI • KAKO ZDRAVIMO Z ZVOKOM • KAKO ODKRIJETE VA[A PREJ[NJA @IVLJENJA • KAKO SE NAU^IMO AVTOMATSKEGA PISANJA • KAKO SE ZNEBIMO O^AL


Podari brezpla~no knjigo* ^e si do konca februarja naro~ite knjigo Astrolo{ke napovedi za leto 2012, jo lahko nekomu tudi brezpla~no podarite. Ob naro~ilu nam sporo~ite njegov naslov, mi mu bomo knjigo poslali brezpla~no.

Cena 19,90 â‚Ź

*Ta ugodnost velja samo za naro~nike revije Misteriji.

Informacije in prodaja po po{ti – www.misteriji.si; 051/307 777, 01/549 17 92; misteriji@misteriji.si ARA zalo`ba d. o. o., Cigaletova 5, 1000 Ljubljana

Revija Misteriji 223  

Revija Misteriji 223

Revija Misteriji 223  

Revija Misteriji 223