Page 1

LETNIK 19 - ŠT ŠT.. 222 - JANUAR 2012 - 5,00 €

POZOR! BRANJE TE REVIJE LAHKO VPLIVA NA VASE ZIVLJENJE ISSN 1318-1777

Energijske slike

Slike BeArt Angeli pomagajo prepoznati na{o pravo naravo in smisel ‘ivljenja

Prihajajo spremembe Pred nami je leto velikih sprememb

Lon~nice za ~ist zrak Prepre~evanje staranja Slovenski prakristjani Preslikanje uma v ra~unalnik Sobne Sobne rastline rastline razstrupljajo razstrupljajo zrak zrak in in dvigujejo dvigujejo kakovost kakovost na{ega na{ega bivanja bivanja

Kako naj bi ~lovek do konca ‘ivljenja ohranjal ~ilost in zdravje?

Univerzalno `ivljenje

Krionika – definicija smrti se spreminja z napredkom medicine


ARA ZALO@BA – Spletna knjigarna www.misteriji.si

N

O

V

O N

O

V

O N

O

V

O

MAGIC LIFE ZA PRVO POMO^ Simbol Magic life koncentrira energijo iz okolja, zato je je v njegovem neposrednem okolju ve~. Polo‘en pod kozarec s pija~o lahko spremeni njen okus, polo‘en pod vazo lahko podalj{a ‘ivljenje ro‘, pod cvetli~njakom deluje na bujnej{o rast, prilepljen na obolelo mesto lahko zmanj{a bole~ino ...

Britanski zdravnik je zbral najbolj pogosta in nenavadna vpra{anja, ki mu jih kot zdravniku postavljajo bolniki, pa tudi znanci zunaj ordinacije, ko si upajo postaviti tudi radovedna in nerodna vpra{anja. Tako je nastala knjiga, ki vas bo pou~ila in nasmejala.

@IVLJENJE -SMRT-@IVLJENJE

ASTROLO[KE NAPOVEDI ZA LETO 2012

SAMOHIPNOZA

Knjiga podrobno opisuje poti, po katerih gremo po smrti. Poleg opisov do‘ivetij po smrti vsebuje tudi 37 vaj, da se lahko pripravimo na uspe{en prehod. Knjiga nas osvobodi ob~utkov strahu, bole~ine in izgube.

Knjiga vsebuje obse‘ne horoskope za leto 2012. Kje imamo ve~je mo‘nosti za uspeh in kaj nam utegne povzro~ati te‘ave. Kateri dnevi so najbolj{i za za~etek ali kon~anje razmerja, obisk pri zdravniku, iskanje dela, preselitev …

Samohipnoza je ena najpreprostej{ih, a naju~inkovitej{ih metod za doseganje sprememb v ‘ivljenju. Pomaga nam opustiti kajenje, zmanj{ati stres, izgubiti odve~no te‘o, pritegniti ustreznega partnerja, utrditi mo~ volje in ustvariti uspeh …

24,90 €

29,90 €

19,90 €

21,90 €

ZAKON PRIVLA^NOSTI

VRTINEC

OSUPLJIVA MO^ ^USTEV

Vse stvari, za`elene in neza`elene, v na{e `ivljenje privla~i najmo~nej{i zakon v vesolju – zakon privla~nosti. Svetovna uspe{nica vsebuje tudi prakti~ne nasvete, na podlagi katerih lahko za`ivimo `ivljenje, kakor se nam zdi najbolj{e.

Peta knjiga iz zbirke Abraham pojasnjuje, kako bolj premi{ljeno ustvarjati odnose, kakr{ne si najbolje `elite – na podlagi vodila, da je temelj `ivljenja svoboda, posledica `ivljenja rast, cilj `ivljenja pa radost.

Tretja knjiga iz serije Abraham nam govori, da smo vibracijska bitja in da imamo {esti ~ut. Ilustrira nam ogromno mo~ na{ih ~ustev in ponuja odgovore na ve~ino vpra{anj in te‘av, ki se porajajo slehernemu med nami.

22,90 €

22,90 €

22,90 €

LAHKO NEKAJ VPRA[AM?

DENAR IN ZAKON PRIVLA^NOSTI Avtorja sta pripravila to knjigo zato, da bi se nau~ili v svoje ‘ivljenje privla~iti bogastvo, zdravje in sre~o. Med branjem se bo va{e razmi{ljanje spremenilo in dobili boste mo~, da naredite spremembo. 22,90 €

PROSITE, DANO VAM JE V knjigi iz serije Abraham je nekaj najmo~nej{ih u~enj, do katerih lahko danes pridete. Njena energija vam pomaga povezati se z Izvorno Energijo, da lahko pritegnete bogastvo Vesolja ter dobite dostop do bo‘anskega vodstva. Trda vezava 32,90 € bro{irano 22,90 €

NIKOLA TESLA (RAZ[IRJENA IZDAJA) Tesla je ‘e pred sto leti predvidel in opisal vse alternativne vire energije, ki danes postajajo ‘ivljenjska nuja. Knjiga naj bi pripomogla, da bi nekatere Teslove postavke postale uresni~ljive in da bi obrnili novo stran v znanosti in tehniki.

19,90 €

Popusti 10 % popusta imajo naro~niki na revijo Misteriji na vse izdelke, ki so naprodaj prek revije ali spletne trgovine.

15 % popusta imajo naro~niki na revijo Misteriji na vse knjige, ki jih je izdala ARA zalo`ba.

10 % popusta imajo vsi kupci knjig, ki jih je izdala ARA zalo`ba, ~e kupujejo knjige na www.misteriji.si in so ~lani knji`nega kluba Misteriji.

40 % popusta imajo vsi kupci na vse knjige z manj{o »lepotno« napako.

POTOVANJE DU[

SRE^ANJA Z DU[AMI

USODA DU[

^UDE@ BIOIDENTI^NIH HORMONOV

V knjigi najdemo odgovore na ve~na vpra{anja, kaj se dogaja z du{o, ko ~lovek umre, bodisi naravne bodisi nasilne smrti. Kdaj in kako se du{a odlo~i, da pride v ~lovekovo telo? Kaj se dogaja z du{o med dvema ‘ivljenjema?

Avtorja sta zbrala pri~evanja o posmrtnih komunikacijah – spontanih do‘ivetjih, pri katerih z nami nave‘e stik preminuli svojec. Knjiga nas skozi pripovedi pri~evalcev prepri~a, da du{a pre‘ivi fizi~no smrt, in nam pomaga preboleti izgubo ob smrti ljubljene osebe.

Ameri{ki mojster hipnoterapije Michael D. Newton je na podlagi {tevilnih seans pri{el do novih odkritij o usodi du{ in to popisal v ve~ kot 500 strani debeli knjigi, ki v obliki intervjujev odstira pogled v skrivnost zasmrtja. Knjiga je ameri{ka uspe{nica.

Preprosto napisana knjiga, polna resni~nih zgodb pacientov, ki opisujejo dramati~ne rezultate, ki jih prina{a ravnovesje, ustvarjeno z bioidenti~nimi hormoni. Kako ustvarimo hormonsko ravnovesje, nadziramo telesno te‘o in stopimo na pot dobrega po~utja.

24,90 €

24,00 €

24,90 €

23,90 €

Kako naro~imo knjige, kozarce, vr~e ... Izbrano naro~imo po telefonu (med 8. in 15. uro): 01/549 17 92 ali 051/307 777, faksu: 01/230 16 27; siol.com ali na spletni strani www.misteriji.si e-po{ti: aratrgovina aratrgovina@siol.com www.misteriji.si.


LETNIK 19 - [T. 222

januar 2012

14

Napovedane velike spremembe Merkurjevo leto 2012

11

Energijska slika Misterijev Slike BeArt Angeli pomagajo prepoznati na{o pravo naravo in smisel ‘ivljenja

17

31

Hormoni dalj{ajo `ivljenje

Lon~nice za ~ist zrak

Sre~anje zdravnikov, ki zdravijo z naravnimi hormoni, gibanjem in ~i{~enjem telesa

Sobne rastline razstrupljajo zrak in dvigujejo kakovost na{ega bivanja

43

23

Prepre~evanje staranja

Slovenci – staroselci Slovenci so potomci panonskih Slovencev, ki so v 9. stoletju ‘e imeli svojo knji‘evnost

27

Preslikanje uma v ra~unalnik Krionika – definicija smrti se spreminja z napredkom medicine (2)

29

Kaj daje materiji »trdnost«? Na sledi nove znanosti (4)

Kako naj bi ~lovek do konca ‘ivljenja ohranjal ~ilost in zdravje? Pisma bralcev ......................................................................................................... 4 Zanimivosti ................................................................................................................ 6 Poprava poprave atlasa (2) ................................................................. 19 Morgeloni – epidemija ali psihoza? .......................................... 21 Pritlikavi bogovi ............................................................................................... 25 Zato~i{~a ali tabori{~a? .......................................................................... 33 Svinec (3) .................................................................................................................. 36 Naravnik 2012 ...................................................................................................... 37 Slovenski prakristjani ................................................................................ 39 Zgodovina pape‘ev (1) ............................................................................. 41 Klic iz epruvete .................................................................................................. 45 Nenavadna do`ivetja .................................................................................. 47 Nove knjige ............................................................................................................ 48 Horoskop za januar 2012 ....................................................................... 49 Oglasi ............................................................................................................................ 53 Nagradna kri`anka (203) ......................................................................... 54

-

JANUAR

12 -

Misteriji 3


P ISMA Ilustrirana mese~na revija na robu medicine in drugih znanosti

Misteriji www.misteriji.si Naslov uredni{tva: Revija Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana Tel.: 01/434 73 10, fax: 01/230 16 27

misteriji@misteriji.si Izdaja: ARA zalo`ba d.o.o., Cigaletova 5, Ljubljana Odgovorni urednik: Jo`e Vetrovec

joze@misteriji.si Redaktor: Andrej Kikelj

andrej@misteriji.si Tehni~no urejanje: Luka Zlatnar

luka@misteriji.si Tajni{tvo, naro~nine in oglasno tr`enje: Ur{a Stranjak Tel.: 01/231 93 60; 031/662 092

ursa@misteriji.si Prodaja po po{ti: Tel.: 01/549 17 92; 051/307 777

aratrgovina@siol.com Tisk: Tiskarna Schwarz d.o.o., Ljubljana Naklada: 6900 izvodov Distribucija: Delo prodaja d. d., Ljubljana V tej {tevilki Misterijev so sodelovali: Jo‘e Vetrovec, Stane Pade‘nik, Ivica Flis Smaka, Amedeja Li~en, Peter Velja~i~, Aleksej Metelko, Zoran @eleznikar, Uro{ Kra{ovec, Sa{o Burja, Tatjana Svete, Primo‘ Ponikvar, Andreja Paljevec

BRALCEV

POPRAVA POPRAVE ATLASA

NAGRADE ZA ZVESTE NARO^NIKE

Spo{tovani, po{iljam vam pismo, ki ‘elim, da ga objavite. ^lanek Poprava poprave atlasa je zelo nekorekten in navaja neresni~ne podatke o Atlasprofilax metodi, zato ‘elim, da se predstavi na{ vidik in razlaga ter podpora uradne medicine. ^lanek nam je povzro~il zelo negativno reakcijo in glede na to, da ste dopustili, da g. Kuhar tako odkrito udriha po na{i metodi, in niste preverili, ali te informacije dr‘ijo (kar bi pravi novinar moral narediti), upam, da boste z objavo pisma vsaj malo ubla‘ili {kodo, ki ste jo z objavo naredili. Veste, z leti se metoda razvija, imamo vedno ve~ znanja in nekdo, ki operira s starimi informacijami, lahko naredi veliko {kode. Lep pozdrav, Katja Jus, atlasprof Preverili smo. In ker enkrat ni nobenkrat, objavljamo {e eno preverjeno dogajanje. Na strani 19 in 20, kjer objavljamo tudi pismo Katje Jus. In pozivamo vse, ki so utrpeli po{kodbo pri nastavljanju atlasa, da se javijo uredni{tvu.

KOLIKO GELA?

V va{i spletni trgovini sem kupil magnezijev klorid. Najprej v obliki gela, potlej pa {e pri{ila, saj ga uporabljamo vsi {tirje v dru‘ini. Vendar ob nakupih nisem dobil nikakr{nega navodiNaslovnica foto Tatjana Svete la. Zanima me, koliko gela Cena izvoda v maloprodaji 5,00 €. Prodaoziroma koliko vpihov za-

ja v kolporta`i: Delo-Prodaja, Dunajska 5, Ljubljana. Naro~nina se pla~uje letno (51,00 €, 15 % popusta) ali dvakrat letno (27,00 €, 10 % popusta). Poslovni ra~un: 02083-0011412222

4 - JANUAR 12 -

31

1 07:15

2

3

Za zvestobo reviji Misteriji je ‘reb tokrat naklonil Magic life Margiti Len~ek iz Radomelj. Vse nove naro~nike v januarju bomo nagradili s knjigo ^esnove jedi.

dostuje in ali preve~ magnezijevega klorida {koduje. In ali je res dober ne le za mi{ice, marve~ tudi za srce? Magnezijev pozdrav. Marko, Maribor Telo skozi ko‘o prevzame le toliko magnezijevega klorida, kolikor ga potrebuje. Torej vam tudi »prevelika« doza gela ali pr{ila ne more {kodovati. Prevelika doza magnezija, ki ga pijete, pa vam lahko povzro~i drisko. Prav tako vam magnezijev klorid ne more povzro~iti slabosti. Transdermalno jemanje je torej najbolj ugodna in varna oblika jemanja magnezija. Na splo{no velja, da je priporo~ljiva dnevna doza kakih 500 miligramov magnezija. Za zdravljenje nekateri priporo~ajo dvakratno dozo. ^e uporabljate gel, je treba na telo nanesti najmanj za kavno ‘li~ko gela, ~e imate pri{ilo, vpihnite pet do {estkrat in si tako zagotovite 500 miligramov. ^e se z magnezijem spravljate na kako resnej{o bolezen, se posvetujte z zdravnikom, oba bosta dobila najnovej{e informacije na www.MedicationSense.com. O tem, kako u~inkuje magnezij kot zni‘evalec previsokega krvnega tlaka in pomo~ 4

5 10:38

6

7

8

pri migrenah, bomo natan~neje pisali v eni prihodnjih {tevilk. Gradivo je ‘e v uredni{tvu. Raziskave in izku{nje so vzpodbudne.

ALI LAHKO MAP ZMELJEM? Hvala za MAP, ki ste mi ga poslali zelo hitro. Sedaj pa me zanima, ali moram tablete pogoltniti z vodo ali jih lahko med sadjem in zelenjavo »zmeljem« v blenderju. To spra{ujem zato, ker jih moja h~i te‘ko pogoltne, vsak dan pa vsa dru‘ina u‘iva ob smutijih. Lep pozdrav od va{e navdu{ene bralke. Marija, Ljubljana Beljakovinski dodatek MAP lahko kombiniramo s katerimkoli ‘ivilom. Lahko ga u‘ivamo v tabletah ali pa tablete najprej zdrobimo v prah. V italijanskih lekarnah, kjer sem MAP kupoval, dokler nisem odkril precej cenej{e doma~e dobave, prodajajo MAP tudi v prahu – enogramskih vre~kah. A tableto zlahka stremo na ‘lici s pomo~jo druge ‘lice in si tako prah sami pripravimo. MAP v prahu je primeren za ljudi, ki imajo te‘ave s pre9 08:30

10

11

12 23:05

13


P ISMA

M ISTERIJI, C IGALETOVA 5, 1000 L JUBLJANA; misteriji@misteriji.si

SLIKA ZA NARO^NIKA

Med novimi naro~niki na revijo Misteriji bomo tudi ta mesec iz‘rebali sre~ne‘a, ki bo dobil za nagrado miniaturno sliko, original v tempera tehniki avtorja Vlada Pare‘nika iz Mozirja. Prej{nji mesec je nagrada pripadla Antonu Ur{i~u iz Portoro`a. ^estitamo!

Slika, ki jo bo prejel nagrajeni novi naro~nik na revijo Misteriji

bavili. Na{ znanec Avgust je za~el u‘ivati zdrobljeni MAP po odstranitvi rakavega ‘elodca. MAP namre~ ne potrebuje ‘elod~nih procesov, da bi u~inkoval. Se ne prebavlja. V prebavilih se tableta le razpusti in v 23-ih minutah preide iz tankega ~revesa v kri. ^e tableto stremo, ta prehod {e olaj{amo in pospe{imo. Avgust je tako u‘ival po 3–5 strtih tablet MAP dnevno. Po operaciji je bil skrajno shuj{an, saj je lahko u‘ival le malo hrane po ve~krat dnevno. Z MAP je pridobil 5 kg. Njegova ne~akinja, vi{ja medicinska sestra, je dejala, da {e ni sre~ala pacienta brez ‘elodca, ki bi se toliko okrepil. Avgust je u‘ival MAP tako, da je dal zdrobljeno tableto v usta in prah pogoltnil s teko~ino. Tudi tako se da, a je prah precej grenak. Gospa Breda pa tablete najprej zmelje v mlin~ku za kavo in jih prime{a teko~i gosti hrani, najraje sve‘im sokovom. S tem se grenak okus zgubi. Tako pomaga pri prehrani sestre, ki je bila hospitalizirana zaradi krvavitev v po‘iralniku, zato je te‘ko po‘irala trdo hrano.

MAP je primeren tudi za ljudi, ki imajo te‘ave s ~revesjem (driske, crohnova bolezen). V tankem ~revesu se MAP namre~ v celoti asimilira v kri in ne tvori odpadkov, ki bi dra‘ili ~revo. V takem primeru tablet ni treba drobiti, a njihovo drobljenje ne {kodi. MAP v prahu je primeren tudi za vse, ki te‘ko po‘irajo tablete ali kapsule. Tablete MAP so precej velike, zato jih zlasti otroci te‘ko po‘irajo. Ker imajo radi sladke jedi, lahko zjutraj pripravimo sve‘o sadno ka{o (npr. iz nekaj namo~enih suhih sliv, 1/2 jabolka in 1/3 banane), v katero prime{amo 1–2 strti tableti MAP. Otroci potrebujejo relativno ve~ beljakovin kot odrasli. Lahko jih dobijo z beljakovinskimi ‘ivili, kot so meso, mle~ni izdelki, stro~nice … ^e pa jih ‘elimo okrepiti z dodatkom beljakovin, to najla‘e storimo z dodajanjem MAP. Izkoristek aminokislin (NNU) je pri MAP namre~ 99 %, kar je dvakrat ve~ kot pri najbolj{i beljakovinski hrani (48 % pri koko{jih jajcih). Je tudi povsem varen, saj ga zdravniki priporo~ajo celo nose~nicam.

14

15

16 10:08

17

18

19 20:31

20

21

22

23 08:39

S soprogo si ‘e deset let vsako jutro pripravljava sve‘e sokove z MAP. Ko se mudi, si narediva le sok iz pomaran~ ali grenivk, sicer pa v me{alniku zme{ava razno sadje. S po‘iranjem tablet nimava problemov, zato tablet MAP ne streva, a bi jih lahko in prime{ala v gosti sok (v redkem se poseda). To je dober »higienisti~ni angle{ki zajtrk«. Po higienizmu je dobro zjutraj u‘ivati le sadje in vodo, da se telo o~isti. Angle‘i pa imajo navado, da se s krepkim zajtrkom podprejo za dnevne napore. Oboje ima svoj prav. Z dodatkom MAP sadnemu obroku zdru‘imo prednosti obojega: dobimo krepak obrok, ki organizma ne obremenjuje. Lahko bi za zajtrk u‘ila kar sade‘ ali dva (poleg MAP). Toda sodobne raziskave dr. G. Schmitta ka‘ejo, da telo izkoristi iz sadja in zelenjave le 10 % vsebovanih mineralov in vitaminov. Tako s so~enjem pove~amo njihov izkoristek. Prednost redkih sokov je ve~ji izkoristek rudnin in vitaminov, z gostimi sokovi pa pridobimo vlaknine, ki so hrana za na{o dobro ~revesno floro. Podobno slab izkoristek je tudi pri drugih esencialnih hranilih. Zato s soprogo zjutraj kaneva v najin sok {e kak{no dobroto, da dobimo polnovreden obrok z visokim izkoristkom hranil. To je zlasti pomembno, ko smo starej{i, saj je takrat organizem {e manj sposoben izkoristiti u‘ito hrano. Ve~ o tem pa bo v drugem delu seminarja z naslovom »Prehiteti apetit za sebi~ni gen«, ki bo 11. januarja ob 18. uri v okviru programa sre~anj »Misteriji v ‘ivo«. dr. Iztok Ostan 24

25

26

27

28

BRALCEV

DENAR IN ZAKON PRIVLA^NOSTI Prebral sem Denar in zakon privla~nosti – knjiga je res odli~na. Po njenih navodilih si sku{am olaj{ati ‘ivljenje in oja~ati mo~ pozitivnih misli. Damjan

SLOVENSKA PREDSEDNICA Vas, ki radi berete Misterije, bi rada razveselila zdaj, ko drug drugemu mnogi me~ejo polena pod noge. Torej: pred leti mi je dr. France Susman podaril prelepo knjigo; ~e bi le {e ‘ivel, bi se mu ponovno iz srca zahvaljevala. To knjigo je napisal predhodnik svetovno znanega Braca. Ob sre~anju z Njim lahko do‘ivimo posebno lepe ob~utke energije; toploto, mir, veselje, solze, razli~no pri posamezniku. ^e uspemo, je odvisno od nas samih, da bomo potem bolj zdravi in sre~nej{i. Predhodnik Braca je Ivica Proki} in je v knjigi napisal, napovedal dogodke, ki so se ‘e uresni~ili, saj veste, da je bila tudi huda bratomorna vojna na Balkanu. Braco mi je zaupal, da je bila knjiga tiskana tajno. Prebrala sem tudi nekaj zelo lepega. Ni se {e zgodilo, pa verjamem, da se bo. Zapisal je, da bomo v Sloveniji do‘iveli lep{e ~ase, ko bomo izvolili PREDSEDNICO. V Sloveniji bo blagostanje in lep{e ‘ivljenje, zato se naj veselimo – utrnimo pogled v lep{o prihodnost. Ljubica Garbajs, za prijatelje Ljoba

29

30

02:57

31

1

2

05:10

-

JANUAR

12 -

Misteriji 5


Z ANIMIVOSTI

BOMO KLONIRALI MAMUTA?

VE^JI DOKAZ KVANTNE PREPLETENOSTI

J

aponski in ruski znanstveniki verjamejo, da bi lahko klonirali mamuta. Na tak{no zamisel jih je napeljala nedavna najdba zelo dobro ohranjenega kostnega mozga pribli‘no 50.000 let starih ostankov te izumrle ‘ivali. Na~rtujejo zamenjati jedra jaj~nih celic iz slona s tistimi iz celic kostnega mozga mamuta, s ~imer bi dosegli razvoj zarodka z mamutovo DNK. Nato pa bodo zarodek vstavili v maternico dana{njega slona, ki naj bi potem povila mamuta. D Foto splet

nanstvenikom je uspelo dokazati pojav kvantne prepletenosti (ve~ o tem smo pisali v seriji ~lankov o eksperimentu namere) na primeru pol milimetra velikih diamantov, govorimo torej o bistveno ve~jih, oprijemljivej{ih delcih od atomov in molekul. Kvantna prepletenost je pojav, ko sta dva delca prostorsko lo~ena, vendar {e vedno delujeta kot eno. Vse v vesolju je med seboj na nek na~in povezano. Gre za podro~je znanosti, ki bo morda neko~ odgovorilo na vpra{anja o teleportaciji in potovanju skozi ~as. Odkritje je {e toliko bolj zanimivo, saj so ga v primerjavi z drugimi podobnimi poskusi uspe{no opravili pri sobni temperaturi. D

PODVODNI LEDENI VRTINEC

K

amere BBC-ja so v okviru projekta Ledeni planet zabele‘ile podvodni ledeni vrtinec, ki se spu{~a vse do morskega dna in uni~uje vse pod sabo. Obstoj tega fenomena je sicer poznan ‘e od leta 1960. Smrtonosni vrtinec, ki pred oziroma

Foto splet

Z

NEVARNOST PRENOSNIKA Z WI-FI POVEZAVO

pod seboj ubija predvsem morske je‘ke in zvezde, je bil posnet na Antarktiki. Temperatura vode, ki tone z vrha proti dnu, je veliko pod ni~lo, zaradi ~esar zamrzuje in ko se dotakne morskega dna, se spreminja v led. Zanimiv posnetek si lahko ogledate, ~e na YouTubeu vtipkate »BBC Brinicle Ice«. D

VELIKANSKI ^RVI V PU[^AVI GOBI?

Foto splet

G

6 - JANUAR 12 -

loboko v prostranstvih kitajske pu{~ave Gobi naj bi prebivali po{astni rde~i ~rvi, ki pljuvajo kislino. Govorice so se {e bolj raz{irile z nedavnim satelitskim posnetkom nekega dela pu{~ave, kjer lahko vidimo nenavadno mre‘o skrivnostnih velikanskih ~rt. Ali so ~rte sledi omenjenih ~rvov ali kaj drugega, zaenkrat {e ni jasno. D

Foto splet

rgentinski raziskovalci opozarjajo na nevarnost uporabe prenosnika z vklju~eno brez‘i~no povezavo Wi-Fi v neposredni bli‘ini mo{kih mod, na primer ko imamo prenosnik na kolenih v sede~em ali polle‘e~em polo‘aju. Kot ka‘ejo raziskave, Wi-Fi vpliva na premikanje semen~ic, kar lahko povzro~i, da te ne pridejo do jaj~eca. Efekt se je pokazal ‘e po {tirih urah vklju~enega Wi-Fi-ja. Prenosnik imejmo torej na mizi. D

@E SUGESTIJE POVZRO^AJO HALUCINACIJE

L

judje lahko zgolj z mo~jo sugestije haluciniramo barve, nakazuje nova {tudija nevroznanstvenika Williama McGeowna z britanske univerze Hull. Medtem ko je znano, da smo ljudje tega zmo‘ni v stanju hipnoze, pa sedaj ugotavljajo, da za hipnozo dovzetne osebe lahko vizualizirajo razli~ne barve tudi brez hipnoze, le na podlagi sugestij. Tak{ne ugotovitve so med drugim zanimive za vse, ki so na eni ali drugi strani psiholo{kih terapij, saj ka‘ejo na njihovo u~inkovitost. D

Foto splet

Foto splet

A


Z ANIMIVOSTI

Saj ni res - pa je!

Med resni~nostjo in domi{ljijo

• Ve~ina prahu pod posteljo je na{a

BAN^NI TERORIZEM

lastna mrtva ko‘a. • V ~love{kem telesu je ve~ kot milijardo kilometrov DNK.

• ^ut vonja je pri otrocih bolj{i kot pri

Foto Elaine Kung

odraslih. • Ve~ina ljudi ima mikroskopsko majhne, ~rvom podobne pr{ice po imenu Demodex, ki ‘ivijo v na{ih trepalnicah in imajo kremplje in usta. • Povpre~na celica spermija plava s hitrostjo osem centimetrov na uro. • Zvok, ki ga sli{imo, ko pridr‘imo {koljko ob u{esu, ni {umenje morja, pa~ pa zvok pretakanja krvi po ‘ilah v u{esu.

• Ko‘a na ustnicah je dvestokrat bolj

senzitivna od prstnih konic. • ^lovek izgubi 40 do 100 las na dan. • V pol ure telo odda toliko toplote, da bi z njo lahko zavreli dva litra vode. • ^lovek lahko pre‘ivi, ~etudi mu odstranijo vranico, ‘elodec, eno ledvico, eno plju~no krilo, tri ~etrtine jeter in {tiri petine ~revesa. • Kosti so, glede na te‘o, petkrat mo~nej{e od jekla. • Ka{ljanje lahko po‘ene zrak po sapniku hitreje od hitrosti zvoka.

zplamti ogenj in heroji gasilci ga s sr~no po‘rtvovalnostjo zajezijo. Kasneje se ve~krat izka‘e, da je v prvi vrsti gasil prav tisti, ki ga je zanetil. Prefinjen recept za prevzem raznih vrst oblasti je povzro~itev problema, nato pa serviranje na~rta za re{evanje, naj gre za vojne, prodajo, zdravljenje … ali kolapsiranje evra. Brez panike, re{itelji dol‘ni{ke krize prenesla v Bruselj. Vodilni so tudi ~lani ‘e mahajo s protikriznim programom. skupine Bilderberg ter Rockefellerjevih Predlagana je nova meddr‘avna po- in Rotschildovih finan~nih spreg in so godba dolga, ESM, evropski mehani- snovalci Novega svetovnega reda. Eno zem stabilnosti z za~etnim kapitalom izmed priro~nih orodij so bonitetne ocesedemstotih milijard evrov. ^lanice ESM ne, s katerimi nam dihajo za ovratnik se bodo nepreklicno in brezpogojno bonitetne agencije, ki so spro‘ile krizo zavezale pla~ati katerokoli zahtevo iz leta 2008 ter ravnokar povzro~ajo kaos Bruslja v sedmih dneh od njenega na- po Evropi. stanka in druga~e misle~i parlamenti posameznih dr‘av tega ne morejo sprePOLJSKA, GR^JA, meniti. Uradniki ESM bodo imeli imuITALIJA, SLOVENIJA ... niteto na vseh ravneh sodnih, izvr{itDomi{ljija ali stvarnost? Po lanski venih in upravnih postopkov, postali bodo nedotakljivi kot tudi vsa ESM sred- skrivnostni letalski nesre~i, ki je sklatila stva. Evropski prora~un bo torej v {apah svojeglavo poljsko vlado skupaj z zagoneizvoljene mednarodne organizacije vorniki lastne valute, je Komorowski brez vsake odgovornosti in z nevarno postal novi predsednik. Ima aristokratske korenine, je izrazito proevropsko in mo~jo neomejenega molzenja. ekonomsko liberalno usmerjen in poljski prevzem evra je le {e vpra{anje ~aSIVE EMINENCE sa. Gr~ijo je na meji bankrota prevzel ZA DOL@NI[KO KRIZO bankir in finan~na pomo~ je postala Za tem naj bi stal Goldman Sachs, samoumevna. ^e presko~imo Berlusconajve~ji svetovni ban~no-finan~ni kon- nijev te‘avni zna~aj, je bil on zadnja ovira pred ban~nim stampedom. Monti, ki je zgolj slu~ajno mednarodni svetovalec za Goldman Sachs (biv{i predsednik Draghi je danes direktor Evropske centralne banke), bo Italijo gotovo z lahkoto povlekel iz krize. Obkoljena s finan~nimi plenilci in od notranjih zajedalcev na~eta slovenska vlada bo le podpisovala ~eke po naro~ilu. Strankarske zdrahe so del igre, v kateri bo kruha hitro zmanjkalo. cern, ki ‘eli nadzorovati tudi Evropsko Zbudimo se iz minornih spopadov, tiha centralno banko. Dol‘ni{ka evropska kri- svetovna vojna za ohranitev demokraza je le sredstvo, ki bo s pomo~jo insaj- cije se ‘e bije! derskih informacij vsa finan~na pooblastila Amedeja D Foto splet

Foto splet

V

-

JANUAR

12 -

Misteriji 7


Z ANIMIVOSTI

Misteriji v `ivo prakti~ne poti in vaje za doseganje harmonije, ravnovesja in zdravja

JANUAR 2012 PREHITETI APETIT ZA SEBI^NI GEN – predavanje; vodi dr. Iztok Ostan, univerzitetni u~itelj in ljubitelj narave. @elja po preobilni in nezdravi hrani je tudi gensko pogojena. Narava nas sili v tako prehranjevanje, ker je to v korist reprodukcije. ^e nas v starosti zaradi tega mu~ijo degenerativne bolezni, za obstoj vrste ni pomembno. Kako prelisi~iti naravo, da dose‘emo potrebno prehransko zadovoljstvo, preden nas »apetit za sebi~ni gen« zapelje na prehranska stranpota? Sreda, 11. januarja od 18,00 do 20,15; 10 €. MUNAY-KI – starodavni ju‘noameri{ki rituali in iniciacije za samozdravljenje in zdravljenje; vodi Maginja Blinkita. Rituali Munay-ki nam pomagajo stopiti v stik s starodavnimi modrostmi in spomini na{ih prednikov. Pomagajo nam odkriti osebno poslanstvo ter prebuditi na{e skrite potenciale. Na tridnevnem {olanju boste izvedeli ve~ o starodavnih Laikah in Inkah ter dr. Albertu Villoldu, ki je ve~ kot 25 let pre‘ivel s {amani v d‘ungli Amazonke in je Munay-ki prinesel v na{ moderni svet. Sprejeli boste tudi devet ritualov in se skozi teoreti~ni in prakti~ni del nau~ili, kako jih uporabiti v ‘ivljenju ter posredovati naprej, kot darilo svoji dru‘ini, prijateljem ali strankam. 13., 14. in 15. januarja; 300 €.

8 - JANUAR 12 -

ZAKON PRIVLA^NOSTI – mo~ usmerjenega uma in vpliv bo‘anske zavesti na vse, kar smo in kar nas obdaja; vodi Sa{a Tasevski, magistrica MBA in avtorica knjige Mo~ ‘ive hrane. Namen delavnice je dose~i in izkoristiti brezmejne potenciale na{ega vi{jega Jaza. V vsakem izmed nas je brezmejno mo~na sila, ki nas usmerja k sre~i, harmoniji, obilju, zdravju in v prakti~no izkustvo bo‘anske zavesti. V tej zavesti je energija, ki nam daje mo~, da smo ne samo sposobni prebuditi lastno radost in mir, temve~ tudi bo‘anskost drugih (da »odpisani« primeri na invalidskih vozi~kih shodijo, da se umsko zaostali vrnejo k sposobnosti za razsodno razmi{ljanje). 11. februarja od 10. do 14. ure; 60 €. Misteriji v ‘ivo potekajo v klubskih prostorih revije Misteriji na Zadobrov{ki 88 v Ljubljani/Polje (nasproti zadnje postaje mestnega avtobusa {t. 25 Zadobrova). Vhod je z dvori{~a, parkirni prostor levo pred vhodom na dvori{~e. Razen v primerih, ko je navedeno druga~e. Prijave: Ker je {tevilo udele‘encev na delavnicah in predavanjih omejeno, se predhodno prijavite. Prijavite se na www.misteriji.si v rubriki Misteriji v ‘ivo, kjer najdete tudi podrobnej{e informacije, ali po telefonu 041/677 089. Kotizacijo vpla~ate najkasneje pet dni pred za~etkom predavanja ali delavnice na TRR 02010025-8692-564. Informacije: 041/677 089, taja@misteriji.si


Z ANIMIVOSTI

SPOMIN NA BALDUCCIJA

NA[LI ZEMLJINEGA DVOJ^KA

A

stronomi so potrdili obstoj Zemlji podobnega planeta v tako imenovani mo‘ni coni prebivanja. Gre za planet Kepler 22-b, ki je oddaljen okoli 600 svetlobnih let, je skoraj dvainpolkrat ve~ji od Zemlje, temperatura na njem pa se giblje okoli 22 °C. Kepler 22-b, ki so ga nekateri ‘e ozna~ili z imenom Zemlja 2.0, prav tako kot na{ planet kro‘i okoli svoje zvezde, le da za obkro‘enje potrebuje okoli 290 dni. Znanstveniki pa {e niso gotovi, iz ~esa je prete‘no sestavljen, ali ima trdno, teko~o ali plinasto osnovo. V SETI-ju pozdravljajo tak{ne najdbe, saj lahko v iskanju nezemeljskega ‘ivljenja svoje satelitske kro‘nike usmerijo v natan~no dolo~eno smer. D

Foto splet

eptembra je minilo tri leta od smrti Corrada Balduccija, cenjenega italijanskega teologa, ki je v ~asu svojega ‘ivljenja ve~krat javno spregovoril o nezemljanih. Balducci, ki je bil osebni prijatelj Janeza Pavla II., v obstoj nezemljanov ni dvomil. Ob neki prilo‘nosti je na italijanski nacionalni televiziji med drugim citiral naslednje besede Sv. Pija iz Pietrelcine: »Ne moremo ve~ zanikati, da obstajajo nezemeljski fenomeni. Seveda ne moremo govoriti le o lete~ih kro‘nikih in podobno, saj je argument precej zapleten. Dejstvo pa je, da so, in tudi Cerkev tega ne more zanikati … ^e so nad nami, nam bodo pomagali duhovno …« D

TAJ ^I POMAGA …

IGRA NARAVE Vabimo bralce, da nam po{iljajo nenavadne fotografije, ko se narava poigra in izoblikuje zanimive stvaritve. Avtorji objavljene fotografije bodo prejeli knji‘no nagrado. Fotografije z opisom po{ljite na: andrej@misteriji.si

Dama na kakiju Mara Podr‘aj

… pri bole~inah osteoartritisa in omogo~a izbolj{anje gibanja ter odpravlja togost na{ih sklepov. Britanski strokovnjaki so do teh ugotovitev pri{li z analiziranjem devetih klini~nih {tudij, v katerih je sodelovalo 256 pacientov z osteoartritisom. Sedaj ‘elijo svoje izsledke potrditi tudi z nadaljnjimi analizami. Sicer pa taj ~i velja tudi za odli~no sprostitveno tehniko, zdrav duh v zdravem telesu torej. D

Foto splet

Foto splet

M

NEZEMLJANI @ELIJO ZLATO

M

ichael Tellinger, organizator nedavne konference o NLPjih »UFO Science and Consciousness« v ju‘noafri{kem Johannesburgu, je dejal, da so vse vlade na svetu marionete in in{trument za implementacijo volje majhne skupine ljudi. Kraljevske politi~ne krvne linije naj bi segale tiso~e let nazaj in nezemljani so v ‘elji po zlatu obiskali na{ planet ‘e okoli tristo tiso~ let nazaj. Ob tej prilo‘nosti naj bi tudi klonirali svojo genetsko zasnovo in dali ~love{tvu mo‘nost vzpona ter bili vse od tedaj v kontaktu s svetovnimi voditelji. Tudi Laura Eisenhower, bojda pravnukinja ameri{kega predsednika Dwighta Eisenhowerja, zatrjuje, da imajo svetovni voditelji redne stike z nezemljani, vsako desetletje menda celo podpisujejo nekak{ne D pogodbe.

-

JANUAR

12 -

Misteriji 9

Foto splet

BANKROTIRAL ZARADI JEZNIH VIL ultimilijarder Sean Quinn je nekdaj veljal za najbogatej{ega Irca, toda tvegane poslovne poteze so ga pahnile v bankrot. Vendar pa njegov padec po besedah nekaterih lokalnih poznavalcev ni imel toliko opravka s poslovnim hazardom kot z jeznimi vilami. Nekateri lokalni prebivalci pripovedujejo, da je Quinn storil usodno napako dvajset let nazaj, ko je zaradi {irjenja svojega posla dosegel, da so prestavili {tiri tiso~ let staro grobnico na drugo lokacijo. Seamus MacFlionn, strokovnjak za folkloro z Univerze Ulster, pravi, da je tak{no vra‘everje dokaj prisotno v irski zavesti. D

Foto splet

S


Z ANIMIVOSTI

NOVA TEORIJA O AKUPUNKTURI

MUMIJA NEZEMLJANA?

lede na uradno medicino akupunktura ne more delovati, saj naj ne bi imeli energijskega sistema, ki te~e skozi na{a telesa. Toda novej{a {tudija je odkrila, da akupunktura vendarle deluje in celo pomaga rakavim bolnikom, ki se zdravijo s kemoterapijo. Nekatera zdravila, ki jih pri tem jemljejo, povzro~ajo periferno nevropatijo, po{kodbe ‘iv~evja v nogah, kar posledi~no povzro~a bole~o hojo. Zdravniki so ugotovili, da z akupunkturo pomagajo ve~ kot 80-im odstotkom tak{nih bolnikov. Zdravniki sedaj postavljajo teorijo, da akupunktura izbolj{uje pretok krvi. D

enato Davila Riquelme, perujski antropolog iz muzeja Privado Ritos Andinos v Cuscu, je na{el ostanke, ki bi jih te‘ko pripisali ~love{kim. Sprva so mislili, da gre za mumijo otroka, vendar so po pregledu ruskih in {panskih strokovnjakov mnenje spremenili. Gre za ostanke okoli 50 centimetrov velikega okostja in kot vse ka‘e, naj bi {lo za ne~love{ko pojavo, glava je namre~ mnogo prevelika, skoraj tak{ne velikosti kot samo telo, povrh vsega pa {e trikotne oblike. D

OBELODANITI MORAJO PORO^ILA O NLP-JIH

N

em{ki pravosodni organi so izdali odlo~bo o javni objavi do sedaj skrbno varovanega arhiva uradnih poro~il o fenomenu neznanih lete~ih predmetov in tematiki nezemljanov, ki jih je pripravljala znanstveno raziskovalna slu‘ba nem{kega parlamenta. Slednja se je na odlo~itev {e prito‘ila, vendar bomo, kakor ka‘ejo izku{nje drugih dr‘av, po vsej verjetnosti v prihodnosti pri~a tudi razkritju nem{kih dokumentov o tem {e vedno ne dovolj raziskanem pojavu. D

CAMPING SE JE OPRAVI^IL

Foto splet

K

ontroverzni kristjan Harold Camping, o katerem smo poro~ali, je ‘e tretji~ napa~no napovedal konec sveta in kon~no priznal svoje napake ter se opravi~il vsem svojim privr‘encem. Devetdesetletni Camping je dejal, da so bili njegovi izra~uni napa~ni in se tudi opravi~il za kontroverzne izjave, da je bog pozabil na ljudi, ki niso verjeli v konec sveta, ki ga je Camping napovedal za 21. maja. Njegovi privr‘enci so opravi~ilo najverjetneje sprejeli, vpra{anje pa je, ali si ne bi zaslu‘ili tudi zahvale za vsa darovana sredstva? D

10 - JANUAR 12 -

Foto splet

R

KONCA SVETA 2012 NE BO?

S

ven Gronemeyer z Univerze La Trobe v Avstraliji se ne strinja, da so Maji napovedali konec sveta za leto 2012, temve~ po njegovem govorijo o povratku skrivnostnega majevskega boga Bolona Yokteja. To naj bi se zgodilo konec trinajstega {tiristoletnega obdobja, kar se izide ravno na dan 21. decembra 2012. Kot pravi Gronemeyer, gre za konec enega cikla 5125-ih let, od za~etka majevskega koledarja leta 3113 pred na{im {tetjem, ki ga povezuje bolj s tranzicijo v novo dobo kot pa z mo‘nim koncem sveta. D

TO[E PROESKI JE @IV?

T

ako vsaj trdi Zoran Bo‘inovski, makedonski novinar, ki pravi, da pevec ni umrl v prometni nesre~i, {e ve~, trdi, da nesre~e sploh ni bilo. Bo‘inovski pravi, da naj bi bilo vse preve~ vpra{anj v zvezi s To{ejevo smrtjo neodgovorjenih. To{e naj bi po obto‘bah utaje davkov poiskal za{~ito pri britanski protestantski cerkvi ali v Vatikanu. »Po mojih ugotovitvah bi jih aretirali takoj, ko bi se iz Hrva{ke vrnili v Makedonijo. Nesre~a pri Gradi{ki je bila samo slaba filmska predstava,« pravi Bo‘inovski in kot drugo mo‘nost izpostavlja, da bi ga lahko zaradi ne~istih poslov ubila tudi mafija, ki je povezana z visokimi vladnimi predstavniki. Ve~ bo Bo‘inovski razkril v knjigi, ki bo iz{la marca. D

Foto splet

Foto splet

G


ENERGIJSKA UMETNOST

Slike BeArt Angeli pomagajo prepoznati na{o pravo naravo in smisel ‘ivljenja

Energijska slika Misterijev Energijska slika Misterijev povezuje revijo z duhovnim izvorom in pomaga pri dvigovanju zavesti bralcev. bolj{e in prav, ker je raven njegovega zavedanja dovolj visoka, da ne more {kodovati sebi, drugim, okolju. Slika pomaga k spoznanju, kako odve~na so velika pri~akovanja in skrbi za pre‘ivetje in zadovoljevanje ne{tetih potreb po kratkotrajnem zadovoljstvu. Tako vsakomur pomaga prepoznati njegove resni~ne potrebe in pravo obilje, v katerem bivamo ‘e od nekdaj. Zavedanje tega je vse, kar potrebuje{ za sre~no, radostno, odgovorno in ustvarjalno ‘ivljenje. Prihaja ~as zavedanja prave resni~nosti, iluzije razpadajo in prek preo-

brazb, ki so tudi bole~e, vsak ustvarja nov pogled, novo do‘ivljanje ‘ivljenja. Tako se v vsakomur krepi zavest, da je odgovoren, dejaven in ustvarjalen del ve~je celote, ki izhaja iz enotnega vira, enakega za vse. Kako vplivajo barve, steklo, kristali, zlato …? Mestoma se neposredno prepletata rde~a in vijoli~na barva, kar ponazarja neposredno zdru‘itev duhovnega in snovnega. V sredi{~u slike je krog, narejen iz fuzijskega stekla, obdelanega v ognju, kar predstavlja ogenj preobrazbe. V tem krogu je zlata spirala, ki je vir ~iste zavesti in se nato v ve~ji spirali v ~isti beli barvi prek oran‘ne, ustvarjalne barve, in transformacijske magente nadaljuje in trosi obilje spoznanj na zemeljsko raven, ki jo ponazarja rde~a barva. Vse povezujejo zlate niti in kvar~ni kristali, prevodniki, ki ohranjajo stik z virom ter vzdr‘ujejo in krepijo mo~ oblike in barve. Mo~ slike torej vsakomur pomaga negovati stik z virom ~iste zavesti, iz katerega lahko ~rpa vse obilje in mo~, ki jo potrebuje za uresni~enje svojih ciljev v najvi{je dobro njega samega, drugih in vsega okolja. Zavedati se je treba, da mora{ najprej imeti duhovno obilje, ki mu {ele nato sledi tudi materialno obilje. Ne da se dosegati obratno. Najprej mora{ biti, potem imeti.

Kaj sporo~a slika, ki ste jo ljubeznivo darovali na{im bralcem? Na neki na~in nas osvobaja, saj vsakomur pomaga prepoznati lastno vrednost, ga neposredno pove‘e z lastnim virom. Podpira zavedanje te povezave in njeno uporabo v vsakdanjem ‘ivljenju. Ko prepozna{ svoje prave duhovne zmo‘nosti, ne potrebuje{ ve~ posrednih povezav, to je gurujev, voditeljev, verstev in politi~nih smeri. Prihaja ~as, da za~ne vsak svoje zmo‘nosti in pravo bistvo odkrivati sam, saj se mora obdobje manipulacije po~asi kon~no kon~ati. Slika vsakomur pomaga toliko dvigniti njegovo vibracijo, da zmore prepoznati svojo pravo naraEnergijske slike Bo‘idarja A. Koleri~a, sicer glasbenika, ki med drugim vo. komponira instrumentalno glasbo za meditacijo, sprostitev in u~enje v Kaj se zgodi ljudem ob tej stanju alfa, visijo v domovih, podjetjih in zdravni{kih ambulantah v sliki? Braziliji, Avstraliji, ZDA, Nem~iji, Veliki Britaniji, na Hrva{kem, Vsak za~uti, kaj je zanj naj- Avstriji, na Kitajskem in seveda najve~ v Sloveniji.

-

Foto T. Svete

U

dejanjanje ~iste zavesti in obilja, energijska slika, natisnjena na zadnji strani revije, je novoletno darilo tebi, dragi bralec revije Misteriji. Lahko si jo izre‘e{, uokviri{, obesi{ na steno ali jo ima{ na pisalni mizi. Vse leto 2012 te bo navdihovala v stanovanju, morda na delovnem mestu. Avtor Bo‘idar A. Koleri~ iz Slovenj Gradca je imel med njenim ustvarjanjem v mislih obdobje, ki prihaja in ki ponuja mo~ za udejanjanje ~iste zavesti in obilja, tako za bralce revije Misterijev kot za revijo. ^lanek nam razgrinja sporo~ilo in pomen slik BeArt Angel, ki nam s svojo mo~jo pomagajo prepoznati na{o pravo naravo in smisel ‘ivljenja.

Kaj vas je vodilo pri ustvarjanju? Rojstni dan revije Misteriji: 1. 8. 1993. Da sliko naredim, potrebujem osebni stik s ~lovekom, za kogar je slika,

JANUAR

12 -

Misteriji 11


ENERGIJSKA

SLIKA

M ISTERIJEV

Foto osebni arhiv B. A. Koleri~a

ku, prek katere za~utim njegovo du{o, zna~aj, poslanstvo in tudi, kako naj ga slika dopolnjuje, k ~emu naj ga spodbuja in podobno. ^im manj vem o njem, tem bolje je, da se um ne vplete preve~. Nato si vzamem ~as, da dobim stik s ~lovekovim bistvom in intuitivno se mi pojavi vizija slike; vidim njeno obliko in barvo, kar nato le {e prenesem na platno. Vsaka slika je unikat. Koliko ste jih ustvarili? Od leta 2000 sem jih naredil ve~ kot petsto. Vsaki prilo‘im pisno razlago.

Kako slika vpliva na ~loveka, prostor, v katerem je …? Na nekoga, ki je v prostoru, deluje ne glede na to, ali jo gleda ali ne. Priporo~am pa, da se ob~asno z njo zavestno pove‘e{, jo gleda{, meditira{ o njej, najbolje v stanju brez misli, se ji odpre{ in sprejema{ njeno mo~. Slika s svojimi barvami, obliko in snovmi ustvarja vibracijo v prostoru, ki ti pomaga

Energijska slika »Zavestno udejanjanje za poslovni uspeh« avtorja Bo‘idarja A. Koleri~a, 120 × 120 × 5 cm, akril, zlato, kristali.

njegovo fotografijo, rojstne podatke ali le njegovo ime in priimek, oziroma ime podjetja, ~e je slika namenjena podjetju. Da naredim sliko za prostor, pa potrebujem fotografijo le-tega ali datum odprtja lokala, pisarne, hi{e … Vse od na{tetega nosi osnovno vibracijo o ~love-

MO^NE SPREMEMBE V ODNOSIH MED ZAPOSLENIMI »Bo‘idar mi je sliko BeArt Poslovni angel narisal za podporo v delovnem okolju. Slika visi v moji pisarni. Podpira me na vseh ravneh, iz‘areva zelo mo~no mo~, ki mi dvigne delovno storilnost in dobro po~utje, saj tam pre‘ivim do dvanajst ur dnevno,« pravi sedemin{tiridesetletna podjetnica B. Z. iz Ljubljane: »Smo mlad kolektiv, ki deluje na podro~ju informacijskih tehnologij. V teh zmedenih in nemirnih ~asih se moramo nenehno prilagajati trenutnim gospodarskim razmeram, zato morajo biti vse na{e odlo~itve pravilne in hitre. Vsak dan smo nenehno izpostavljeni novim izzivom. Od trenutka, ko sem sliko dobila, so se za~ele zaznavati mo~ne spremembe v odnosih med zaposlenimi. Kar naenkrat smo se iz mirne skupine spremenili v skupino ljudi z razli~nimi pogledi in zamislimi. Zaposleni so postali bolj odprti in pogumni, za~eli smo se med seboj pogovarjati, si izmenjavati mnenja, ki so si bila marsikdaj zelo nasprotujo~a. V~asih so bila trenja zelo mo~na, kar pa je kljub vsemu odli~no vplivalo na to, da smo marsikaj raz~istili. Slika nam je dala neverjetno mo~, da smo postavili nove temelje. Zmanj{ali smo {tevilo zaposlenih, delo prerazporedili in ko je kazalo, da tudi nam gospodarska kriza ne bo prizanesla, so se razmere po nekaj mesecih za~ele obra~ati na bolje.«

12 - JANUAR 12 -

Poslovna slika s svojimi ~istimi mo~mi podpira prakti~no udejanjanje ~lovekove poslovne poti. vzdr‘evati tvojo osnovno energijsko vibracijo, ki je povezana z virom. Slika je v bistvu energijska slika ~loveka, ni portret njegovega snovnega telesa. Razlo‘ite prosim mo~ va{ega darila … Slika na zadnji strani te revije, energijska slika Misterijev in njenih bralcev, povezuje revijo in bralce z duhovnim izvorom. In prena{a mo~ iz duhovnega sveta v resni~nost, kar pomeni tudi {irjenje smiselnega znanja in informacij, pomo~ pri dvigovanju zavesti bralcev, namena, ki ga ima revija, na kateri med drugim pi{e, da »branje te revije lahko vpliva na va{e ‘ivljenje«. Tudi ta slika vam lahko spremeni ‘ivljenje. Marsikdo mi da povratno informacijo o blagodejnih spremembah, ki so se mu zgodile, odkar je njegovo ‘ivljenje obogatila slika. Ljudje se bolj odprejo, ‘ivljenje se jim za~ne po~asi »sestavljati«; to velja tudi za podjetja in zdravni{ke ambulante, kjer visijo moje slike. Opozoriti pa moram, da je ta preobrazba v~asih tudi neprijetna, kajti ~e se resni~no ‘eli{ spremeniti, mora{ najprej zavre~i zastarele miselne, ~ustvene in vedenjske vzorce. A energijske slike pomagajo pri tem procesu osebne miselne preobrazbe.

ENERGIJSKI PORTRETI BEART ANGEL Slike, olje/akril na platnu, so obogatene z zlatom, poldragimi in dragimi kamni ali kristali. Velikosti od 50 × 50 cm naprej. Cena slike je od 400 evrov dalje. Informacije: bozidarart@gmail.com, 041/764 352. Originale in reprodukcije njegovih slik je mogo~e kupiti v galeriji Slokan design v Murglah 33 v Ljubljani.


ENERGIJSKA

SLIKA

M ISTERIJEV

Kaj pomeni BeArt Angel? Po desetih letih ustvarjanja Art angelov sem se odlo~il za novo ime BeArt Angel, ki bolj ozna~uje prihajajo~e spremembe. Gre za nove energije na globalni ravni, delujo~e na novih ravneh zavedanja, ~emur bomo v kratkem pri~a, in seveda bo tudi vsak del tega, ~e se bo za to odlo~il. Prepoznavanje in upo{tevanje teh mo~i pa bo morda za marsikoga prava umetnost. Torej BeArt pomeni – bodi raje umetnost sama in deluj. V zmedi ali pa v toposti, v tru{~u ru{itve starega in na videz negotovi, a vendar neizbe‘ni rasti novega – bodi in deluj. Z mo~jo novega zavedanja. Bolj kot kadar koli prej lahko zdaj prepozna{ usodno povezanost med vsem in vsemi. Bolj kot kadar koli prej lahko zdaj ~uti{ posledice svojih dejanj. Bolj kot kadar koli prej ima{ zdaj mo‘nost o(d)pustiti stare zamere, sovra{tvo, jezo, krivdo, strah in tako naprej. Kajti zdaj prihajajo nove energije, ki bodo tako kot prej prek Art angelov zasijale in ljudi podpirale v

Misteriji v `ivo UDEJANJANJE ^ISTE ZAVESTI IN OBILJA – energijska umetnost; vodi Bo‘idar A. Koleri~. Slike in zvoki nam nosijo sporo~ila, ki nam s svojo mo~jo pomagajo prepoznati na{o pravo naravo in smisel ‘ivljenja. Kako skozi vizualno in zvo~no meditacijo in kompozicijo stopiti v stik s sabo in prepoznati svoje mo‘nosti, boste izvedeli na predavanju, ki je uvod v ob{irnej{o delavnico na to temo. 16. februarja od 18,00 do 20,30; 10 €. Informacije: 041/677 089

Foto osebni arhiv B. A. Koleri~a

Vpliva slika na telo? Ko se pove‘e{ s svojim izvorom, ima to posledi~no blagodejen vpliv tudi na tvoje telo, ki se za~ne urejati, ~istiti, pridobivati na mo~i. Slika ti pomaga vzdr‘evati tvojo osnovno duhovno vibracijo oziroma la‘je ohranjati stik z njo. Ko pogleda{ sliko in si re~e{ Da, to sem jaz, je to osre~ujo~e tudi za telo.

Slika, upodobljena za bralce Misterijev, nam pomaga dvigniti svojo vibracijo, da lahko prepoznamo svojo pravo naravo in se neposredno pove‘emo z lastnim virom. Reprodukcijo slike »Udejanjanje ~iste zavesti in obilja«, visoko kakovosten print na platno z originalno pozlato, kristali, energizirano in z originalnim podpisom avtorja, cena 149 €, naro~ite na www.misteriji.si.

energijskih slikah BeArt Angelov, ki prina{ajo nova sporo~ila, znanja in predvsem novo zavedanje. Komu so namenjena va{a slikovna sporo~ila? Delam osebne, poslovne, dru‘inske in otro{ke angelske energijske slike. Pri osebnih slikah gre za ~lovekov osebni duhovni portret. Gre za upodobitev njegove duhovne vibracije, njegove prave narave. Slika ga na vseh podro~jih njegovega bivanja usklajuje s to energijo vira in njegovim ‘ivljenjskim poslanstvom. Poslovna slika s svojimi ~istimi mo~mi podpira prakti~no udejanjanje ~lovekove poslovne poti. Njegovo delovanje omogo~i usklajevanje energij vseh, ki so

v odnosu z njegovim podjetjem. Obenem v vseh sodelavcih podjetja prebuja najvi{jo vizijo ustvarjanja {ir{e dobrobiti, kar simbolizira angelske energije v novih zasnovah poslovanja. Pri dru‘inski sliki gre za duhovni portret dru‘ine, ki ustvarja ubrane energije vsem ~lanom v dru‘ini. Ponazarja mo~i najvi{je vizije dru‘inskih ~lanov in omogo~a dru‘ini, da v medsebojnih odnosih prepozna prilo‘nost za osebno in duhovno rast. Otro{ki BeArt Angel pa je duhovni portret otroka, ki mu bo pomagal na njegovi za~rtani poti k uresni~itvi sanj. Podpiral ga bo v vseh smiselnih odlo~itvah in ‘ivljenjskih izbirah. Tatjana Svete

D

-

JANUAR

12 -

Misteriji 13


ASTROLOGIJA, NAPOVEDI

Merkurjevo leto 2012

Napovedane velike spremembe

14 - JANUAR 12 -

den vpliv na nas in na razvoj Slovenije. Ta nikakor ne poteka na~rtno, ampak stihijsko, kakor pride. Vzrok je izvirni greh, napa~en ~as ustanovitve samostojne dr‘ave. [e eno »naklju~je« je, da je Slovenija nastala v Merkurjevem letu, z letom 2012, ki bo znova Merkurjevo leto, pa bo spet pospremljena v nov razvojni ciklus z novo vlado. Planet Merkur simbolizira razum, mi{ljenje, sporazumevanje ter s svojim kozmi~nim valovanjem neposredno vpliva na njihovo delovanje. Po Venerinem letu 2011, ki je mo~neje vplivalo na izra‘anje naklonjenosti, prijateljskih in ljubezenskih ~ustev, negativno pa nas je mo~no zaznamovalo po finan~ni plati, je znova na vrsti Merkurjeva racionalnost.

Slovenija je nastala v Merkurjevem letu, letos pa bo spet v Merkurjevem letu pospremljena v nov razvojni ciklus. no Slovenijo v najbolj neprimernem ~asu – pred delnim luninim mrkom, ko so bili najbolj nemogo~i spremljevalni aspekti med nekaterimi planeti, in celo pred popolnim son~nim mrkom, ki je bil kmalu za tem (11. julija 1991), {tirinajst dni za njim pa {e en delni lunin mrk. ^e bi se ustanovitelji na{e dr‘ave posvetovali z uglednimi astrologi, kot so se z njimi v preteklosti posvetovali vladarji pred vsako pomembno potezo, bi jim ustanovitev dr‘ave v mesecu kar treh mrkov odlo~no odsvetovali. Vojna za Slovenijo se je bojevala prav pod vplivom popolnega son~evega mrka. Kot vidimo iz izku{enj na{e dr‘avnosti, imajo kozmi~ni vplivi {e kako uso-

KAJ BO PRINESLO MERKURJEVO LETO?

Foto splet

S

lovenska dr‘ava je bila ustanovljena v mesecu kar treh mrkov, zato pogosto do‘ivljamo pretrese, mno‘i~na gibanja ali stavke. Zgodba s tremi mrki se je ponovila lani junija, nakar je izbruhnila politi~na kriza. In Slovenija je nastala v Merkurjevem letu sprememb, ki nas spet ~aka v letu 2012 … Da bi la‘je razumeli dogajanja in gibanja v letu 2012, je dobro, ~e si pogledamo, kako kozmi~ne sile premetavajo na{o de‘elo in svet, posledi~no pa tudi nas. Lanski junij je bil tesno povezan z novembrom in decembrom na politi~nem in dru‘benem prizori{~u. Junija, ko je bil superreferendum in je izbruhnila vladna in politi~na kriza, so bili kar trije mrki v enem mesecu: delna son~na mrka 1. junija in 1. julija ter popolni lunin mrk 15. junija. Po treh mesecih, ko so vplivi mrkov {e zelo mo~ni, pa je padla vlada. 25. novembra je bil delni son~ni mrk v Strelcu, kar s tistim 15. junija, ki je bil tudi v Strelcu, izrazito vpliva na politiko in z njo povezane medije. 10. decembra pa je bil znova popoln lunin mrk natan~no nasproti tistega, ki je bil 15. junija, s ~imer se krog zaklju~i. Dokon~na zamenjava oblasti in volitve kot nekak{en vnovi~en superreferendum so padle znova v ~as med dva mrka. Slovenija je nastala ravno v ~asu prihajajo~ega delnega luninega mrka, zato pogosto do‘ivljamo pretrese, mno‘i~na gibanja ali stavke. Leto{nji lunin mrk 15. junija se je zgodil v neposredni bli‘ini pozicije luninega mrka ob ustanovitvi na{e dr‘ave; ta je bil dva dni za tem. Ali ni to zanimivo naklju~je, ki to niti ni ve~, ampak zakonitost v dvajsetih letih obstoja na{e dr‘ave. Na{i politiki so ustanavljali samostoj-

Nas bo Merkurjeva racionalnost kon~no streznila, da se upremo sistemu, ki je spravil svet v krizo?

Slovenija je seveda vpeta tudi v svetovna dogajanja, ki jih od za~etka jeseni zaznamujejo mno‘i~na protestna gibanja proti finan~nim, ekonomskim in politi~nim sistemom, ki so za{li v slepo ulico. Ker pri nas ni ni~ bolje, je ta val protestov pljusknil tudi k nam. Nas bo Merkur, planet razuma, ozave{~anja, komunikacij, trgovanja in izobra‘evanja kon~no streznil, da se upremo sistemu, ki je povzro~il lasten zlom in spravil svet v krizo? Odgovor je: do neke mere. Ker se zavedamo brezizhodnosti trenutnega polo‘aja, bomo podprli modre ukrepe voditeljev, ki znajo poslu{ati in gledati v prihodnost. Ker smo v globoki krizi, ‘e sami ~utimo, da nam bo zelo prav pri{lo razumsko in ne~ustveno dojemanje osebnih in dru‘benih problemov. Energije


NAPOVEDANE

VELIKE SPREMEMBE

SLOVENIJA V LETU 2012

Foto splet

N Slovenija je nastala v ~asu luninega mrka, zato pogosto do‘ivljamo pretrese, mno‘i~na gibanja ali stavke.

Merkurjevega leta bodo spodbujale potrebo po razumevanju v osebnih odnosih in na ravni dru‘benih skupin, po sporazumevanju in dogovarjanju, ki bo prineslo razumne dogovore in relativno zadovoljstvo vseh strani. Spreminjali se bodo vzorci mi{ljenja, u~enja, pomnjenja, govorjenja in vedenja. Krepila se bo sposobnost razumskega dojemanja, sprejemanja informacij in prena{anja lastnih misli v zunanji svet. V ve~ji meri bodo pri{le do izraza lastnosti, kot so inteligentnost in iznajdljivost, prilagajanje okoli{~inam, obvladovanje ve{~in, potrebnih za ‘ivljenje, sposobnost analiziranja, kriti~nega presojanja in sinteze. Delovanje Merkurjevega leta se bo najbolj izrazito pokazalo v sistemu izobra‘evanja, uradovanja, v prometu, po{tnih in telekomunikacijskih storitvah ter povsod drugod, kjer potekajo prenosi predmetov in informacij. Na sociolo{ki ravni pa pri otrocih, u~encih, {tudentih, intelektualcih, pisateljih, u~iteljih, novinarjih, znanstvenikih, pri trgovcih, posrednikih, zalo‘nikih, tiskarjih, {oferjih in popotnikih.

TELO IN MEDICINA V dolo~enih obdobjih leta 2012 bo Merkur izraziteje vplival na delovanje medceli~nih in medorganskih povezav, motori~nega sistema, motori~nih in ~utnih ‘ivcev, dihalnih poti, organov sluha in govora, rok, prstov, ramen, delno mo‘ganov, logike, zavestnega mi{ljenja, telesne gib~nosti in okretnosti.

ova oblast si bo ‘e po 14. januarju, ko bo odli~en finan~ni aspekt, pridobila pozitivne to~ke na podlagi dokaj dobrega povezovanja politi~nih strank. To bi lahko dobro vplivalo na morebitno razmi{ljanje o dvigu bonusa za Slovenijo. A ‘e ob za~etku novega kitajskega leta v ~asu mlaja 23. januarja si bodo nekatere stranke in sindikati sko~ili v lase. 24. januarja, ko bo Mars obrnil smer v Devici in se pri~el gibati retrogradno do 14. aprila, bi ‘e bil ~as za temeljit razmislek in bolj na~rtno prestrukturiranje gospodarstva. Nazadovanje nekaterih panog in gospodarskih subjektov bo zelo o~itno. Toda po 5. marcu, ko bo Venera postala izjemno mo~na in pri{la v idealno konjunkcijo z Jupitrom, bodo nastopile najbolj{e mo‘nosti, da nova oblast s svojim delovanjem pridobi zaupanje ljudi. Planeta male in velike sre~e v Biku bosta skupaj vlila ve~ optimizma vsem, ki bodo ‘eleli ustvarjati. Retrogradnemu Marsu se bo pridru‘il {e Merkur z vzvratnim gibanjem, kar bo na za~etku pomladi {e zahtevalo ro{ade, analize, opravljanje rutinskih del, povzro~alo pa tudi zastoje in proteste vseh, ki se bodo oklepali varnih slu‘b in privilegijev. Najve~ji vihar je pri~akovati v dnevih okoli aprilske polne lune pred veliko no~jo. Razmere v dru‘bi in gospodarstvu naj bi se umirjale maja, ko bosta Merkur in Jupiter skupaj v Biku in ‘e v harmoniji na Mars v Devici. Pogoji za ‘ivljenje in delo bodo bolj urejeni in trdnej{i, zato se nam ni potrebno bati, da bi propadli. Sledila bosta dva delna mrka, son~ev in lunin, kar bo do sredine junija znova razburkalo politi~no in sindikalno prizori{~e. Mars bo 3. julija kon~no izstopil iz gospodarskega podro~ja ter vstopil na dru‘beno in kulturno sfero. Poletje bo zato prijetnej{e, razgibano, turizem bi se razbohotil, kar bo prineslo velike ali vsaj ve~je dobi~ke. Jupiter, ki bo vstopil v Dvoj~ka 11. junija in tam ostal do poletja 2013, bo spodbudno deloval na mno‘i~na gibanja, promet, izobra‘evanje, letalske in mednarodne politi~ne povezave. Korenite spremembe v ban~nem sektorju si lahko obetamo po 23. avgustu, ko bo Mars v [korpijonu ekstremno mo~an. Delovanje arbitra‘e bo vsekakor zanimivo, bil pa se bo boj ravno v drugi polovici leta za morsko mejo, kar bo povezano z vplivi omenjene pozicije Marsa, od za~etka oktobra tudi Saturna v [korpijonu, do vrhunca ob popolnem son~evem mrku. Po 17. novembru bodo mo~ni aspekti mo~nih planetov Marsa v Kozorogu v konjunkciji s Plutonom v Kozorogu ter Saturna. Pridru‘ila se bo {e Venera, kar bo vse zelo spodbudno vplivalo na gospodarsko rast, odpiranje novih delovnih mest, ki jih bo ve~ ‘e v marcu, maju in juliju. Ekonomske razmere se bodo korenito spreminjale v smeri zmernega optimizma. To se bo poznalo na obrazih ljudi po 16. decembru, ko bo Venera v Strelcu poskrbela za veselo zaklju~evanje leta {tevila 5, ki je sre~nej{e {tevilo. Stane Pade‘nik Znanost bo na ve~ podro~jih medicinske stroke, ki obravnava navedene organe in telesne funkcije, naredila pomemben korak naprej. Pojavile se bodo izbolj{ave medicinsko tehni~nih in drugih pripomo~kov, ki izbolj{ujejo zdravstveno stanje bolnikov in invali-

dov. Gluhim in naglu{nim bo odstranjena {e ena ovira na poti vklju~evanja v svet zdravih in pri spremljanju elektronskih medijev. Energije Merkurja poganjajo knji‘evnost, tiskarne, pisanje tradicionalnih in elektronskih pisem, publiciranje, knji‘-

-

JANUAR

12 -

Misteriji 15


NAPOVEDANE

VELIKE SPREMEMBE

Levo: Merkujev tip Dvoj~ka. Desno: Merkujev tip Device.

nice, zalo‘ni{tvo, vse vrste tiskanih in elektronskih medijev, po{to, izobra‘evanje, transport, trgovino. Vplivajo pa tudi na ozra~je, gibanje vetra in s tem povezane naravne pojave, posredni{tvo, urade, izlete, kraj{e poti in podobno. Ve~ina na{tetih podro~ij, dejavnosti in ustanov bo v Merkurjevem letu do‘ivela prevetritev, reorganizacijo in racionalizacijo. Ni~ ~udnega ni, da se v Merkurjevem letu na [tajerskem izvaja velikanski merkurijanski projekt Evropska prestolnica kulture.

MERKURIJANCI Merkurijanci so tisti, pri katerih se o~itno ka‘e mo~no delovanje Merkurja v mo~nem intelektu, odprti komunikaciji, tipi~nem intelektualnem poklicu in izraziti gib~nosti. Pri otrocih med petim in {tirinajstim letom, pri katerih se maksimalno razvijajo primarne umske sposobnosti, se najbolj izrazito poka‘e delovanje Merkurja. Mali Merkur~ki ne morejo biti pri miru, vase vsrkavajo ogromne koli~ine podatkov, posnemajo najbli‘je in so v glavnem ves dan v gibanju, v~asih zelo intenzivnem. Merkurijance spoznamo tudi po zunanjem videzu; so vitki, postavni, imajo tanke kosti, dolg obraz, visoko ~elo, za{iljen nos, ozke ustnice, temne lase, rjave ali sive o~i, poskakujo~o hojo in »pti~ji« videz. Pri osebah z najmo~nej{im planetom Merkurjem, kar pomeni, da je bil ta ob njihovem rojstvu v dobrem polo‘aju in

16 - JANUAR 12 -

POZITIVNI U^INKI Merkurijanci, pa tudi drugi ljudje se bomo zavedali, da je bolj kot kdaj prej v letu 2012 potrebno uporabljati razum, logi~no razmi{ljati, biti preudaren, uriti spomin, sprostiti bister um, pospe{evati hitrost sklepanja ter nagrajevati izvirnost in ustvarjalnost. Pri {tevilnih posameznikih bo opazno pove~ana zgovornost, radovednost, analiti~nost, iznajdljivost, prakti~nost, nadarjenost za jezike in trgovanje. Navedene merkurijanske talente pa ne bo dovolj samo prepoznavati, ampak jih bo treba tudi razvijati in uporabljati. Pri marsikom bo kriza najve~ja motivacija in hkrati prisila. Nova tipi~no merkurijanska aktivnost je na primer ra~unalni{ko opismenjevanje starej{ih s pomo~jo mladih in{truktorjev. Ob tem pride najbolj do izraza Merkurjeva vloga prena{anja informacij ter medgeneracijska solidarnost in komunikacija. Ponovno se bo raz{irilo spoznanje,

ZA^ETEK MERKURJEVEGA LETA Lastnosti novega planetarnega leta se pri~nejo kazati kmalu po zimskem solsticiju; v tistih letih, ko se son~ni mrk zgodi v januarju, v astrolo{kem znamenju kozoroga. Mrki so v na{em oson~ju tako mo~an kozmi~ni dejavnik, da predstavljajo ob~utno prelomnico in spro‘ijo delovanje novih energij. V za~etku leta 2012 izjemoma ne bo nobenega mrka, zato bo mo~nej{a energijska in kozmi~na prelomnica, ki jo bomo vsi ~utili, izrazito mo~na polna luna 9. januarja. Merkur pa bo tiste dni ‘e tvoril dva zelo pozitivna aspekta in enega prelomnega ter stresnega, ki bodo izrazito delovali na politi~ni, ekonomski in okoljski ravni.

Foto arhiv Misteriji

Ilustracija Aleksandar Im{iragi}

odli~nih aspektih z drugimi planeti, bo Merkurjevo leto {e pospe{ilo njegovo delovanje.

Knjigo, ki vsebuje obse‘ne horoskope za vsa astrolo{ka znamenja za leto 2012, lahko naro~ite na www.misteriji.si.

da je potrebno storiti ve~ zase, zato se lahko pojavijo mno‘i~na rekreativna gibanja za pove~anje gib~nosti, hitrosti. Ve~ bo vklju~evanja v organizirano telesno vadbo, pohodni{tva, mno‘i~nih tekov in kolesarjenja. Izletni{tvo, kraj{a potovanja in ekskurzije bodo privabljali tudi tiste, ki se doslej niso tako pogosto odpravljali z doma. Turizem se bo {e bolj okrepil.

NEGATIVNI POJAVI Pri osebah, pri katerih je bil planet Merkur ob rojstvu {ibak, v slabem polo‘aju in v negativnih aspektih, kar je opazno ‘e pri njihovem obi~ajnem vedenju, se bodo v Merkurjevem letu njihove neprijetne lastnosti {e okrepile. Te so {ibek intelekt, nemir, nervoza, nestrpnost, prepirljivost, povr{nost, pozabljivost, pristranskost, domi{ljavost, zajedljivost, cini~nost, la‘nivost, goljufivost, nezanesljivost, samopoveli~evanje. Iz tega lahko sklepamo, da bo negativnih pojavov, ki so povezani s slednjimi lastnostmi, vse ve~. Organi pregona se bodo morali zato {e bolje organizirati, ker se bodo bolje organizirale tudi razne slabe zdru‘be. Stane Pade‘nik

D


BIOIDENTI^NI HORMONI

Sre~anje zdravnikov, ki zdravijo z naravnimi hormoni, gibanjem in ~i{~enjem telesa

Hormoni dalj{ajo `ivljenje A

li lahko do~akamo visoko starost v polnem zdravju? Kaj o tem pravijo in kaj priporo~ajo zdravniki svetovnega ugleda? Njihov nedavni posvet v Londonu, kjer so izmenjali izku{nje, kako je mogo~e oplemenititi svet z dolgo‘ivostjo in kvaliteto ‘ivljenja v pravzaprav vseh starostnih obdobjih, je za na{e bralce spremljala mariborska zdravnica Ivica Flis Smaka, dr. med., specialistka fizikalne medicine in rehabilitacije. Med svetovno znanimi velikani na podro~ju novih vej medicine so med drugim sodelovali dr. Jonathan V. Wright, dr. Garry Gordon, ki je o~e kelacijske teorije, dr. Richard Lippman, nominiranec za Nobelovo nagrado leta 1996, prof. dr. George Birkmayer, dr. Carrie Louise Daenell s prakso vzdr‘evanja telesne te‘e v starosti, kontroverzni dr. Sergey A. Dzougan, ki vrsto let vztrajno sledi holesterole kot indikatorje hormonskega neravnote‘ja pri steroidnih hormonih. In {e veliko njih, ki v svoji praksi redno zdravijo z naravnimi hormoni, prehranskimi dodatki, z gibanjem in ~i{~enjem telesa.

dr. Wrighta je postopek izvajala z meritvami v krvi in testiranje poimenovala »reverse T3«. Testirali so ve~ kot dva tiso~ hipotiroidnih bolnikov. Izkazalo se je, da ima kar 48,6 odstotkov bolnikov znatne vrednosti reverznega T3. S kelacijo se reverzni T3 umiri in obi~ajna medikamentna podpora sedaj u~inkuje pri vseh primerih.

Najpomembnej{e je, da bi moral vsak popraviti manko hormonov. estriola, uporabi DIM (diindolimetana) v terapiji karcinoma dojke, o metabolni bolezni in neodzivnosti na inzulin, o povezavi med utrujeno nadledvi~no ‘lezo (pomanjkanje aldosterona), glavkomom in izgubo sluha, o nepravilni presnovi testosterona v andropavzi in njegovi pretvorbi v estrogen, ki izmali~i mo{ko postavo … Popolna novost je njegova raziskava o vzrokih hipotiroidizma ali slabega delovanja {~itnice: delu bolnikov s hipotireozo tradicionalna zdravila (T3, T4) ne pomagajo, ker se njihova {~itnica ne odziva nanje. To pomeni, da njihovi {~itni~ni receptorji hormona tiroksina ali T4 ne pretvorijo v najbolj aktivno obliko trijodtironin ali T3. Raziskovalna skupina

ALZHEIMERJEVA BOLEZEN

Doktor Jonathan V. Wright, ki je v svojo medicinsko prakso najverjetneje prvi vnesel zdravljenje z bioidenti~nimi hormoni oziroma naravno hormonsko nadomestno zdravljenje za oba spola, naravno zdravljenje sr~no‘ilnih bolezni, astme, sladkorne bolezni, upo{tevaje vse dobrobiti vitamina D v zdravljenju bolezni gibalnega sistema, osteoporoze, menopavze in {e veliko ve~, je razgrnil svoje znanje o pristopih naravnega zdravljenja meno- in andropavze, o pomenu

Foto splet

NOVOSTI O DELOVANJU [^ITNICE

Dr. Jonathan Wright je v svojo prakso prvi vnesel zdravljenje z bioidenti~nimi hormoni.

Dr. Jonathan V. Wright je napovedal nove mo‘nosti v zdravljenju alzheimerjeve bolezni. Alzheimerjevo bolezen bi naj zaustavila uporaba kombinacije {tirih snovi: litija, kurkumina in obeh esencialnih hormonov, testosterona in estradiola ali E3. Dnevno bi naj posameznik zau‘il 20 mg litijevega klorida ali orotata, ob prisotnih znakih senilnosti pa do 50 mg dnevno. Ob tem dva do tri grame kurkume (kurkumin), ki jo Kitajci ‘e tiso~letja uporabljajo v svoji kuhinji kot protivnetno sredstvo. Najpomembnej{e pa je, da bi moral vsak popraviti manko hormonov. Znano je, da starej{i mo{ki praviloma potrebujejo 50 do 100 mg testosterona v obliki bioidenti~nih krem ali gelov, ‘enske 3 do 5 mg. Vedno ve~ je opozoril o aromatizaciji testosterona in njegovi pretvorbi v estradiol, kar daje mo{kim »gineko« videz – pove~ane prsi, pove~anje prostate s te‘avami pri uriniranju in rakaste tvorbe. To pretvorbo prepre~i antiaromataza Myomin v kapsulah ali Cryzin v pr{ilu. Pogosteje je v rabi nosno pr{ilo Crysina, in sicer {tirikrat dnevno po en vpih. Pove~ana prostata ali BHP se umiri z Likopenom: trikrat 30 mg dnevno, 30 mg cinka zve~er, 2 mg bakra in 300 mg gama-linolne kisline.

-

JANUAR

12 -

Misteriji 17


HORMONI

DALJ { AJO

`IVLJENJE

Korekcija ‘enskih hormonov (zlasti estrogenov) je potrebna skorajda vedno po {tiridesetem letu starosti, ko za~no pe{ati ovariji, ali okrog petdesetega leta, ko se napoveduje menopavza. To je obdobje dramati~nih sprememb za ‘enske, ko estradiol pogosto zelo upade. Nove vrednosti so bistveno ni‘je kot vrednosti estradiola v cikli~nem ritmu izlo~anja estradiola pri mlaj{ih ‘enskah. Nadomestno zdravljenje premakne vrednosti estradiola na vi{jo raven in zavaruje ‘enske pred staranjem, da nov zagon za ‘ivljenje, prenavlja du{evne in telesne energije. Mimogrede: ta popravljen nivo hormonov {~iti tudi pred alzheimerjevo boleznijo in pred pretiranim gubanjem. Nakupovalni centri so primeren prostor za opazovanje ‘ensk s pomanjkanjem

Za samo 19 € letno se lahko pridru‘ite Klubu Val - BOGASTVO ZDRAVJA za obdobje enega leta. Vsak ~lan kluba avtomatsko prejema na naslov tudi revijo Bogastvo zdravja. ^lanstvo omogo~a kori{~enje vseh ugodnosti in storitev v okviru kluba, vklju~no z vsemi novimi ugodnostmi, ki bodo objavljene v reviji, na internetu in drugih medijih. Ponudbo ugodnosti za ~lane bomo v prihodnje {e obogatili, zato vam priporo~amo, da redno spremljate na{o spletno stran www.bogastvozdravja.si in na{ Facebookov profil www.facebook.com/ bogastvozdravja.

18 - JANUAR 12 -

Foto osebni arhiv

@ENSKI HORMONI

Doktor Jonathan V. Wright z avtorico ~lanka na strokovnem posvetu v Londonu septembra lani.

estradiola – praviloma sklju~ene starej{e ‘enske z vertikalnimi gubami nad zgornjo ustnico. Zelo na splo{no lahko sklepamo, da gubanje ko‘e ka‘e na pomanjkanje anabolnih hormonov in, kar je zelo pomembno, pomanjkanje beljakovin v hrani. Zakaj? S staranjem telesa se starajo tudi endokrine ‘leze v ‘enskem organizmu, ‘leze z notranjim izlo~anjem se skr~ijo, postajajo po~asne in neaktivne zaradi manjka hranil (zlasti beljakovin), ‘ivo srebro se kopi~i v celicah ‘lez in jih upo~asnjuje, uni~uje. Teh te‘av ne omili le lepotna kirurgija, lepo se popravijo z dodatki estriola in progesterona v pravilnem razmerju, a zmeraj morata biti oba! Vnos beljakovin iz hrane pripomore k bolj{i mi{i~ni masi in napetosti mi{ic, ko‘e.

ODPRAVLJANJE MA[^EVJA Zadnja, izredno pomembna ugotovitev dr. Wrighta pa je, da zadostne koli~ine estradiola in rastnega hormona zni‘ajo kortizol pri ‘enskah in neposredno vplivajo na odpravljanje ma{~obnih zalog v predelu trebuha. Najverjetneje bi enak postopek zmanj{al tudi mo{ke ma{~obne zaloge na trebuhu. A nujno je uporabljati le naravne ali bioidenti~ne hormone. Ko zdravniki predpisujemo terapijo bolnikom, moramo kopirati naravo in posnemati njene naravne zakonitosti.

Estriol ali E2 je, po mnenju dr. Wrighta, pomemben hormon pri ohranjanju zdravja ‘ena. Estriol je odlo~ilnega pomena pri uravnavanju u~inkov estradiola, zlasti pri ‘enskah, kjer estradiol dominira. Estriol, uporabljen v pravilnih odmerkih, zmanj{a pojavnost raka dojk za 53 odstotkov; priporo~ljivi so naravni dodatki v obliki krem ali gelov. Kontrolirane raziskave podpirajo to ugotovitev s histolo{ko oceno endometrija, ~eprav se je estriol najbolj izkazal prav v tkivu dojke. Glede na rezultate {tudij bi morala za preventivo nastanka karcinoma dojk koncentracija estriola presegati skupno vrednost koncentracij estradiola in estrona.

NA^INI PREVENTIVE Seveda brez naravnih in vsakomur dostopnih na~inov preventive ne gre: najprej in kot prvo je nujna redna telesna aktivnost in vadba, pravilna prehrana z ve~jo koli~ino kapusnic (brokoli) in ma{~obnih kislin omega-3. To prispeva k dvigu odpornosti in zmanj{a mo‘nost nastanka karcinomov. Dodatki, kot sta DIM in I3C (indol-3-karbinol), bistveno prispevajo k zmanj{anju rasti tumorjev, apoptozi rakastih celic, manj{i adheziji rakastih celic in razsoju pri ljudeh. Ve~ina resnih pripadnikov antiaginga redno u‘iva eno ali drugo, DIM ali/in I3C, dvakrat dnevno kot dodatke k hrani, bogati z njima, ob tem tudi omega-3. Dober in mo~an antiaging program naj bi vklju~eval enega ali oba ve~krat dnevno. Po mnenju dr. Wrighta ‘e 200 do 300 mg 2-metoksiestradiola (naravne antikancerogene snovi) v obliki kreme ali gela zmanj{a mo‘nost za nastanek estrogensko odvisnih tumorjev. Iz Mayo klinike poro~ajo, da prepre~uje {irjenje raka na dojki, {~iti kosti pred osteolizo in u~inkovito cilja na rakaste celice dojk. Uporablja se v obliki injekcij, v obliki kreme ali gela. In vedno bli‘ja je trditev: »Starost ni bolezen!« Ivica Flis Smaka, dr. med., spec. fizikalne in rehabilitacijske medicine

D


ATLASOTERAPIJA

Izku{nja nastavitve atlasa Vlada Brnota po Atlasprofilax metodi v Zagrebu

Poprava poprave atlasa (2) lelo, da mi je postalo slabo. Prosil sem za desetminutni po~itek, da bi pri{el k sebi. Tehnike koncentracije ter sprejemanja in odmi{ljanja bole~ine poznam, saj delam jogo. Delala mi je le na levi strani, kot da bi bil atlas premaknjen v levo, zato sem dejal, da me tam zelo boli in da je verjetno kaj narobe, morda pa je obrnjen v desno. Bo{tjan Kuhar, ki dela po Atlantotec metodi, mi je kasneje pojasnil, da so Atlasprofilax terapevti atlas sicer potiskali v pravilno smer, a so ga potisnili samo preve~ naprej proti obrazu, bistvenih zadev, ki jih reklamirajo (rotacija in zamik), pa niso popravili. Nato me je terapevtka vpra{ala, ~e lahko {e enkrat poskusi nastaviti atlas. S stisnjenimi zobmi sem privolil. Sledilo je drugo nastavljanje oziroma vibriranje z aparatom. Spet mi je postalo slabo, preprosto nisem mogel ve~ prena{ati hude bole~ine. A rekla je, da {e nisva kon~ala, saj ni bila prepri~ana, ali je atlas ‘e na pravem mestu. [e tretji~ sem ji dovolil, da poskusi z nastavitvijo atlasa; ko pa sem bil po petih minutah povsem prepoten in bled od bole~ine ter se mi je naredila tema pred o~mi, mi je bilo dovolj. Povedal sem svoje mnenje, da je tu nekaj hudo narobe. Naravnavanje je trajalo ve~ kot eno uro, neuspe{no, povsem na hladne mi{ice,« se spominja.

^ETRTA NAMESTITEV Foto T. Svete

V

novembrski {tevilki Misterijev »Vrat se zdaj premika v smo pisali o popravi poprave atlasa, to je prvega vratnega vretenca. vse strani, kot da je Tokrat objavljamo {e eno tako zgodbo, namazan.« in sicer Vlada Brnota iz Dom‘al, kako mu je terapevt po metodi Atlantotec prof. Bo{t- eno prej slikati lege atlasa. Danes {e jan Kuhar popravljal napa~no nastavi- zobozdravniki po{ljejo ~loveka na slitev atlasa po metodi Atlasprofilax. Os- kanje bole~ega zoba in preventivno ve‘imo, da obstajata dve metodi nasta- celotnega zobovja, je razmi{ljal, v~asih vitve atlasa. Najprej je bila metoda At- pa so tudi oni delali na slepo; bole~i zob lasprofilax, njena spremenjena, izbolj- so pogostokrat kar izruvali. Tudi to, to{ana razli~ica pa je metoda Atlantotec. rej CT slikanje atlasa, mu je Tomljenovi} Obe sta razvila [vicarja. Povejmo {e, da odsvetoval kot nepotrebno. smo nastavljanje atlasa po metodi Atlasprofilax iz~rpno predstavili v MisteriPRVA TRI NAME[^ANJA jih {t. 191, junija 2009, ko smo objavili ATLASA V ZAGREBU intervju z Vladom Tomljenovi}em iz [estega junija 2009 je Brnot ‘e bil v Zagreba. Zagrebu, obravnavo pa je imel pri sodeKo je Lado Brnot junija 2009 v reviji lavki Tomljenovi}a, Ines Gornik. »NaMisteriji prebral intervju z Vladom mestitev je bila zelo bole~a, nerodna in Tomljenovi}em o nastavitvi atlasa po nestrokovna, saj mi jo je delala kar trimetodi Atlasprofilax, ga je poklical v krat zaporedoma,« se {e zdaj s srhom Zagreb in se dogovoril za nastavitev. spominja Lado. Zanimalo ga je tudi, da bi se pri njem »Najprej mi je z aparatom petnajst nau~il tehnike Atlasprofilax oziroma da bi sam postal Atlasprofilax terapevt. Te- minut vibrirala vrat. To me je tako bodaj se je namre~ ‘e posve~al bioterapijam, masa‘am, zdravljenju s ponovno povezavo ter osebnim ponovnim povezavam, kar dela tudi {e zdaj. Ker je v sklopu Gospodarske zbornice Slovenije in programa izobra‘evanja za zdravilce opravil predmet Osnove anatomije, ga je zanimalo, ali so res pri vseh ljudeh atlasi obrnjeni le v levo. Ko mu je Tomljenovi} samozavestno pritrdil, da so Atlasprofilax terapevti strokovnjaki, ki vedo, kaj po~no, mu zdrav razum vseeno ni dal miru in ga je {e vpra{al, ali ne bi bilo smiselno vse- Lado Brnot s slikami svojega narobe naravnanega atlasa

-

Na kontrolnem pregledu ~ez dva meseca v Ljubljani, 13. avgusta 2009, ga je obravnaval Tomljenovi}. Najprej je dejal, da atlas ni dobro nastavljen, ko JANUAR

12 -

Misteriji 19


P OPRAVA

POPRAVE ATLASA

(2)

pa mu je Brnot povedal, da mu ga je nastavljala njegova sodelavka, je njega obto‘il, da je delal tak{ne vaje, da se je atlas premaknil narobe. Brnot mu je {e povedal, da se po nastavitvi ne po~uti ni~ bolje, ravno narobe: »Za~ela me je boleti kol~nica na levi strani, kar me prej nikoli ni. Bolela me je ‘e pri zmernem teku. Tomljenovi} mi je odgovoril, da lahko traja tudi pet let ali ve~, da se telo uravnovesi, in da naj ne pri~akujem drugega, saj tudi nisem ve~ rosno mlad …« Nato mu je ponovno, ‘e ~etrti~, obravnaval in nastavljal atlas ter mu

dejal, naj se v prihodnje obrne k Ines Gornik v Zagreb na pregled. Ker je imel {e tudi ~ez pol leta te‘ave, je Gornikovi povedal, da ga {e vedno boli. Ko se je zjutraj zbudil, je ~util bole~ine na levi strani vratu. Tudi ona mu je zagotovila, da te bole~ine niso od nastavitve atlasa. »Potem sem se razjezil in dejal, da po {tirih nastavitvah in za 180 evrov, kolikor sem ji pla~al za nastavitev, ter prestanih bole~inah bi ‘e moral biti tudi kak{en pozitiven rezultat.« Ko jo je spet poklical proti jeseni, zanj po telefonu ni imela ve~ ~asa.

ODGOVOR NA ^LANEK »POPRAVA POPRAVE ATLASA« In{titut za radiologijo v Mülheimerju v Nem~iji je v letih 2005–2009 pod vodstvom direktorja In{tituta prof. dr. Reiner M. M. Seibla, dr. med, opravil znanstveno raziskavo Atlasprofilax metode: »Preiskava je pokazala pomembno motnjo v gibljivosti glave, ki se je tudi dokazala s slikanjem z MRT v koronarni ravni. Ta preiskava je bila neodvisna od predhodnih po{kodb zgornje vratne hrbtenice. Rezultati raziskave so razjasnili anatomske odnose na podro~ju sklepa glave. Za oceno predpostavljenega delovanja na vegetativni ‘iv~ni sistem z uporabo AtlasProfilax metode ali katerega drugega postopka, ki deluje na podro~ju glava-vrat, je treba opraviti {e dodatne raziskave. Po uporabi AtlasProfilax metode so bolniki vedno opazili izbolj{anje v gibljivosti glave. To je v prvi vrsti posledica sprostitve kratkih mi{ic na podro~ju glava-hrbtenica. Presenetljivo je, da je izbolj{anje gibljivosti glave trajno. To so potrdili pacienti na kasnej{ih kontrolah. Negativnih posledic po tretmaju z AtlasProfilax metodo nismo opazili. Ciljna izobrazba tehnike masa‘e je predpogoj za izvajanje AtlasProfilax metode.« René-Claudius Schümperli, ustanovitelj Atlasprofilax metode, je do danes v 17ih letih iz{olal preko 300 Atlasprof strokovnjakov v 30-ih dr‘avah sveta in preko 1.000.000 ljudi si je z Atlasprofilax metodo izbolj{alo svoje zdravstveno stanje. Nekateri Schümperlijevi u~enci so

20 - JANUAR 12 -

Atlasprofilax metodo za~eli promovirati pod drugimi nazivi in druga~nim pristopom do ljudi. Pomembno je to, da sama direktna nastavitev atlasa poteka po Atlasprofilax metodi in kakr{en koli druga~en pristop uravnavanja bi bil neuspe{en ali celo {kodljiv. Atlasprofilax metoda je revolucionarna v tem, da samo z enim tretmajem dose‘emo, da se z masa‘o s posebnim aparatom sprostijo vratne mi{ice in ligamenti in posledi~no pride do premika prvega vratnega vretenca atlasa pod sklep glave, ki je bil pred tem izpahnjen in rotiran levo ali desno. Ta metoda je enostavna, nemedicinska in ne zahteva specialne diagnostike, kar je dokazano v In{titutu za radiologijo v Mülheimerju v Nem~iji. Potrebna je samo {e ena kontrola in vzdr‘evanje procesa samozdravljenja. Na Hrva{kem se ‘e pet let prakticira Atlasprofilax metoda in ‘e prihaja do sodelovanja z uradno medicino. Znanstvena potrditev In{tituta za radiologijo v Mülheimerju dejansko potrjuje, da je Atlasprofilax metoda edinstvena v svetu, ki potrjuje, da ima 98 % ljudi na svetu rotiran in izpahnjen atlas in da je g. René-Claudius Schümperli prvi na svetu, ki je odkril metodo, s katero se rotiran in izpahnjen atlas lahko nastavi v pravilen polo‘aj in s tem revolucionarnim odkritjem enkratno izbolj{a zdravstveno stanje ljudi. Atlasprof specialisti Slovenije

NAMESTITEV ATLASA PRI BO[TJANU KUHARJU Ko je novembra 2011 v Misterijih prebral ~lanek »Poprava poprave atlasa«, so se mu, kot pravi, odprle o~i. Najprej je {el na slikanje atlasa v Maribor (v Fontana – center zdravja Maribor, cena 90 evrov, naro~anje na 02/23 44 124) z ra~unalni{ko tomografijo (CT). Izvid je dobil ~ez dva dni po po{ti domov. Pri Bo{tjanu Kuharju* je bil 24. novembra. Najprej mu je segrel vratne mi{ice, s posebnimi vibracijskimi tubami. »^util nisem nobene slabosti, celo prijetno mi je bilo. Tudi sama nastavitev atlasa ni bila niti najmanj bole~a, dvakrat je malo bolj pritisnil, nobene slabosti, tudi pota ni bilo,« se spominja. Pred nastavitvijo in po njej mu je Kuhar opravil tudi laserske meritve. Po~utje po nastavitvi? »Pri hoji ne ~utim ve~ bole~in, pri lahkem teku ‘e za polovico manj kot prej. Zjutraj se zbudim brez bole~in, ko obra~am glavo, mi v vratu ni~ ve~ ne „{krta”, vrat se premika v vse strani, kot da je namazan. Januarja bom {el ponovno na CT slikanje atlasa. Kuhar je rekel, da je mo‘no, da so mi Atlasprofilax terapevti atlas potisnili preve~ naprej, zato mi je tudi bilo tako slabo. Ko sem pri{el h Kuharju in je videl moje slike, me je najprej vpra{al, ~e sem imel prometno nesre~o … Po nastaviti pri njem pa je moja dr‘a tudi opazno bolj pokon~na. To pa je zelo pomembno, kajti po prvem vretencu se naravnajo {e vsa ostala,« pojasnjuje. Pristavlja, da bi imel po neustrezni nastavitvi atlasa po metodi Atlasprofilax veliko ve~je te‘ave, kot jih je imel sicer, ~e ne bi delal raznih vaj, kar mu je potrdil tudi Kuhar. »To, kar delajo Atlasprofilax terapevti, {e zdale~ ni znanstvena metoda za sedanji ~as, saj {e CT slike poka‘ejo, da se motijo, zato to zame niso prizemljeni ljudje,« zaklju~uje Lado Brnot. Tatjana Svete

D

*031/384 638 (Bo{tjan Kuhar), www.atlantotec.si


NENAVADNE BOLEZNI

Neznanka na pragu tretjega tiso~letja

Morgeloni – epidemija ali psihoza? L

eta 2001 je Mary Leitao, diplomirana biologinja, ki se je, preden je ostala doma, pet let kalila v laboratorijih bostonskih bolni{nic, ‘elela pomagati svojemu dveletnemu sinu. Razjede, ki so se mu pojavile pod ustnico, so ga mo~no srbele in prito‘eval se je, da mu pod ko‘o gomazijo hro{~ki. Izku{ena biologinja si je ranice ogledala z otro{kim pove~evalnim steklom in ostrmela. Izpod ko‘e so kakor v ceneni grozljivki silile rde~e, modre, bele in ~rne nitke. Tako se je za~ela ve~letna kalvarija, ki jo je vodila od strokovnjaka do strokovnjaka, ki niso odkrili nikakr{nega bakteriolo{kega ali virusnega vira, alergije ali obolenja, ni~ nenavadnega, kar bi pojasnilo nenavadne simptome. Fred Heldrich in John Hopkins, ugledna pediatra, ki slovita po odkrivanju nenavadnih obolenj, sta od primera dvignila roke in Mary priporo~ila, naj se obrne na psiholo{ko-psihiatri~no stroko, saj naj bi otrok hlepel po ve~ji pozornosti. Da gre za sindrom »la‘nivega kljukca« ali Münchhausnov sindrom, je zaklju~ila ve~ina odli~nih zdravnikov, ki so fantka obravnavali.

Gre za hudo mentalno bolezen z najte‘jimi kroni~nimi fizi~nimi oblikami, ko se nekdo v ‘elji, da pridobi simpatije okolice, namerno po{koduje ali pretvarja, da je bolan. Pri ubogem fantu niso na{li ni~ otipljivega razen neverjetne sposobnosti materializiranja lastne fantazije, saj so vlakenca kar vrela iz novih in novih ranic. Skupaj z mo‘em Edwardom, internistom na South Allegheny Internal Medicine, je Mary ugotovila, da njen sinko trpi za neznano boleznijo, ki sta ji dala ime morgeloni. Sposodila sta si ga iz monografije Pismo prijatelju sira Thomasa Browna iz leta 1690, v kateri avtor opisuje svoje izku{nje v francoski pokrajini Languedoc, kjer so otrokom nenadoma zrastli »~rni lasje« po hrbtu, ki jih je imenoval morgeloni, ~eprav ni suma, da gre za povezavo s sodobnimi primeri. Zakonca Leitao sta ustanovila nepro-

@iva snov ali opti~na vlakna?

Nitasta gnezdeca povzro~ajo stra{ljivo gomazenje.

fitno fundacijo za raziskovanje morgelonov ali MRF (Morgellons Research Foundation), kjer sta ob {ir{i obve{~enosti upala na pomo~ strokovnjakov ter na prispevke za raziskave, a se je izcimila v zbirni podatkovni center obolelih z vsega sveta, kjer si izmenjujejo nasvete za laj{anje simptomov, saj zdravila ni.

SVETOVNE RAZSE@NOSTI DOMNEVNE PSIHOZE MRF je neverjetna zbirka informacij z vsega sveta, ki ima do sedaj v~lanjenih preko petnajst tiso~ dru‘in oziroma {estdeset tiso~ bolnikov! Izku{nje ka‘ejo, da se morgeloni radi {irijo med dru‘inskimi ~lani, kar te‘je pove‘emo s psihi~no motnjo, bolj pa z ‘ivljenjskimi okoli{~inami, navadami in genetiko. Je pa res, da so bili v Franciji zabele‘eni primeri, ko je v isti dru‘ini ve~ ljudi trpelo za nami{ljenimi paraziti, ~e seveda ni pravi vzrok ostal prikrit. Na spletu je nekaj skupin, ki si izmenjujejo izku{nje, kako ~im bolj olaj{ati posledice tega zahrbtnega pojava. Geografska morgelonska karta na spletnih straneh MRF ka‘e prijave mor-

Foto splet

Stroka vztraja, da gre pri morgelonih za psiholo{ko motnjo o nami{ljenih parazitih.

Pod mikroskopom so videti kot nedol‘ne dla~ice.

-

JANUAR

12 -

Misteriji 21


M ORGELONI –

EPIDEMIJA ALI PSIHOZA?

gelonskih bolnikov iz vseh delov ZDA, pa tudi iz petin{tiridesetih drugih dr‘av, predvsem iz Kanade, Avstralije, Anglije, Ju‘ne Afrike in Nizozemske. Kalifornija, v kateri je 12 odstotkov ameri{kega prebivalstva, ima registriranih 24 odstotkov

od vseh ameri{kih bolnikov. Po {tevil~nosti izstopata tudi Florida in Teksas. Gotovo je tudi veliko takih, ki {e niso sli{ali za internet in {e manj za fundacijo, pa se z boleznijo spopadajo sami kakor vedo in znajo. V ZDA je obve{~enost in medsebojna povezanost bolnikov spro‘ila nekaj tiso~ pisem, naslovljenih na ameri{ki Kongres in na {tirideset senatorjev, da bi zvezni Center za kontrolo bolezni ali CDC le za~el raziskavo o morgelonih. ^eprav so leta 2006 res formirali specialni oddelek, se raziskava ni premaknila z mrtve to~ke in do danes ni morgelonske bolezni verificirala niti ena uradna zdravstvena ustanova. Stroka vztraja, da gre za psiholo{ko motnjo o nami{ljenih parazitih, ki ima brado, dolgo osemdeset let, ko so pri bolnikih prvi~ diagnosticirali napade nami{ljenih parazitov, ki povzro~ajo gomazenje in mravljin~enje. Ka‘e, da se ta {iri v dimenzijo masovne psihoze.

Foto splet

S KOM ALI ^IM IMAMO OPRAVITI

Najprej nedol‘ni izpu{~aji, kot odvisni{ke avtoceste, nato odprte rane.

22 - JANUAR 12 -

Ko‘ne anomalije nastanejo same, ali pa so posledica praskanja. V~asih se na obolelih mestih pod prsti otipajo drobna zrna. @rtve morgelonov to‘ijo o ob~utku mote~ega plazenja, zbadanja in grizenja podko‘nih ‘u‘kov in o neozdravljenih ko‘nih spremembah, ki se pojavljajo kot ranice, razjede, mozolj~ki ali osip nenavadnih oblik, iz katerih mezijo obarvana nitasta vlakna. Ta so neznane sestave in z gladkimi stenami. Pogosto so zvita v klob~i~e, ki silijo iz ko‘e. Marsikoga spominjajo na kepice opti~nih vlaken. Najve~krat so bela, pogosto so modra in ~rna, redko rde~a. Zdravniki povezujejo spremljajo~ ob~utek mravljin~enja tudi z alergijami, diabetesom, meno, ko‘nim rakom, pr{icami, zlorabo drog in herpesom. O vzroku tega pojava ni verodostojnih virov. Mo‘no, da gre za neznane parazite z »dobrim ‘elodcem«, ki so jih

odkrili pri nekaterih razjedah in gastritisu. Vsekakor stres in vsakodnevna pica nista razlog. Ni dognano, ali se prena{ajo s hrano, vodo, cepivi, s piki ‘u‘elk, zrakom ali stikom s kemi~nimi letalskimi izpuhi (chemtrails). Napadajo ljudi vseh starosti in tudi ‘ivali ter so prisotni po celem planetu. Do sedaj so izlu{~ili nekaj genetskih ozna~evalcev – Rh negativni krvni faktor, severnoevropsko poreklo, modre, zelene ali zelenorjave o~i, podvajanje nekaterih dodatnih genov in druge genske anomalije.

TRDOVRATNE NITKE Vsak poskus, da bi se oboleli mehansko znebil nadle‘nih nitk, je obsojen na neuspeh. Nevidni ostanki morgelonov se agresivno namno‘ijo in kolonija se postopno okrepi in preseli v drug del gostitelja. Velikokrat napadejo katerega izmed organov in ko ga iz~rpajo do mere, ko le {e za silo opravlja svojo nalogo, napadejo drug del telesa. Zanimivo je, da kljub odprtim ranam ne prihaja do infekcij. [e ve~, na ko‘i ni niti bakterij, ki se obi~ajno zadr‘ujejo na zdravi ko‘i. Kakor da jih morgeloni po‘irajo, da jim bo njihov biolo{ki gostitelj ~im dlje na razpolago. Oboleli so neprestano utrujeni, v mi{icah, kosteh in vezivnem tkivu se pojavlja bole~ina. Pogosto zapadejo v depresijo, trpijo za obsesivno-kompulzivnimi motnjami in motnjami v kratkotrajnem spominu, se te‘ko gibajo, razmi{ljajo in formulirajo besede ter imajo te‘ave z vidom. Otroci ne morejo ve~ obiskovati pouka in se {portno udejstvovati, odrasli niso sposobni delati. @rtve velikokrat i{~ejo re{itev v samomoru. Krog je sklenjen in takrat se lahko psiholo{ke diagnoze uradne medicine izka‘ejo za pravilne. A vzrok ne ti~i v nenadnem du{evnem razkroju, temve~ v nepojasnjeni tvorbi drobnih nitk, ki ~akajo, da jih bo strokovna javnost kon~no opazila. Amedeja Li~en

D


SLOVENSKA ZGODOVINA

Slovenci so potomci panonskih Slovencev, ki so v 9. stoletju ‘e imeli svojo knji‘evnost

Slovenci – staroselci N

a prevod knjige Slovenci (Die Slovenen), ki je v nem{~ini iz{la leta 1881, v ~asu AvstroOgrske, in ki govori o na{i zgodovini, smo Slovenci ~akali kar sto trideset let. V njej je opisan druga~en pogled na zgodovino Slovencev, ki je bil na{im prednikom {e dobro znan, mlaj{im rodovom pa je {e sedaj skrbno prikrit in sistemati~no predruga~en. Pogovarjali smo se z urednikom knjige Andrejem [i{kom, predsednikom Zveze domoljubnih dru{tev Hervardi. Kaj je bil namen knjige, kdo so njeni avtorji? Knjiga je iz zbirke »Ljudstva AvstroOgrske – etnografski in kulturno-zgodovinski oris«, njen namen pa je bil predstaviti Slovence drugim narodom v Avstro-Ogrski. Sodi med zgodnej{e knjige, ki obravnavajo Slovence zgodovinsko in narodopisno; opisuje na{e prednike od ~etrtega do devetnajstega stoletja. Avtorji so {tirje visoko izobra‘eni Slovenci, profesorji in doktorji zgodovine in jezikoslovja: Josip [uman, Franc Hubad, Franc Simoni~ in Franc Fasching. ^eprav so vsi svoje znanje pridobili na avstro-ogrskih univerzah, v knjigi enakovredno obravnavajo slovansko priselitveno zakarpatsko teorijo ter slovensko staroselsko teorijo. Katera so v knjigi najpomembnej{a dejstva o slovenskem jeziku in prednikih? Da Slovenci nismo dobili svojega knji‘nega jezika {ele s Primo‘em Trubarjem, ampak smo ga imeli ‘e v devetem stoletju. In to je bil slovenski, ne slovanski jezik. Imeli smo knjige, v rokopisu seveda, ki so jih napisali Ciril in Metod ter njuni u~enci. Sloven{~ina je bila tedaj bogoslu‘ni jezik, ki ga je priznal celo Vatikan oziroma pape‘.

Kar je za zahodno Evropo latin{~ina, je za vzhodno Evropo sloven{~ina. Morda koga moti, da sta Ciril in Metod iz Makedonije pri{la na Moravsko, dana{njo Slova{ko. Toda tedaj so na{i predniki {e obvladovali vso to obse‘no ozemlje. Danes imamo te‘avo dojeti, da so bili na Moravskem na{i predniki Sloveni, ker so nas v {oli u~ili, da naj bi to bili Slovani. A tedanja Moravska je bila s sedanjo Slovenijo enotno obmo~je; tudi dr. Fran Miklo{i~ izrecno pravi, da je bila starosloven{~ina raz{irjena ~ez reko Donavo. Josip [uman pi{e, da so bili Sloveni poseben rod, ki ni istoveten z dana{njim pojmom Slovani. Je pa ta poseben rod dal ime vsem, ki se danes uvr{~ajo med Slovane. Sloveni ali Slovenci so bili naseljeni od ^rnega morja do Baltika. Njiho-

Knjiga, ki opisuje na{e slovenske prednike od ~etrtega do devetnajstega stoletja. Dobite jo na www.misteriji.si.

va plemena so imela imena: venetski/ bene{ki Slovenci, karantanski/nori{ki Slovenci, panonski Slovenci, dakijski Slovenci in bolgarski Slovenci. Mednje so se v sedmem stoletju priselili Bolgari, Srbi in Hrvati, v desetem stoletju {e Mad‘ari. Vsi ti so staroselskim Slovenom zavladali in jih po~asi asimilirali. Dana{nji Slovenci in Slovaki smo ostanek prej omenjenih Slovenov. Sloven{~ina ima od vseh jezikov najve~ nare~ij in nare~nih skupin, kar nedvomno dokazuje njeno starost. Iz katerega nare~ja pa se je oblikovalo knji‘no slovstvo v devetem stoletju? Po teoriji dr. Frana Miklo{i~a iz nare~ja panonskih Slovencev. V knjigi tudi jasno pi{e, da so Slovenci, zlasti tisti na vzhodu dr‘ave, neizpodbitni potomci panonskih Slovencev, ki so v devetem stoletju ‘e imeli svojo knji‘evnost! V slovenski jezik smo tedaj imeli prevedeno tudi Biblijo, v rokopisu seveda, ki je morda {e kje skrita. Dalmatinova Biblija iz {estnajstega stoletja pa je le prva slovenska tiskana Biblija. Kako je sloven{~ina povezana s slovanskimi jeziki? Po dr. Franu Miklo{i~u je bila starosloven{~ina v devetem stoletju tuj jezik narodom, ki jih danes uvr{~amo med Slovane. ^eprav se Slovenci sami v zgodovini nikdar nismo imenovali Slovani, pa smo z njimi povezani prav prek na{ega jezika. Na{e ime in jezik sta podlaga temu pojmu, mi smo sredi{~e, matica. Metodovi u~enci so bili namre~ pregnani z na{ega ozemlja, be‘ali so na jug, v dana{njo Bolgarijo, od tam pa so na{ pisni jezik {irili naprej na Vzhod, v Rusijo in Belorusijo. Kar je za zahodno Evropo latin{~ina, je za vzhodno Evropo sloven{~ina!

-

JANUAR

12 -

Misteriji 23


STAROSELCI

Nas pa so v {olah napa~no u~ili, da se je sloven{~ina razvila iz slovan{~ine, saj noben vir ne govori o slovan{~ini. V najstarej{ih ohranjenih virih iz devetega stoletja je ta jezik jasno imenovan slovenski. Seveda ni enak dana{njemu slovenskemu jeziku, a saj ta ni enak niti slovenskemu jeziku iz devetnajstega stoletja. Razvidna pa je kontinuiteta in dejstvo, da gre za sloven{~ino. Drugi narodi so na podlagi starosloven{~ine iz devetega stoletja, iz slovenskih rokopisnih knjig, opravljali celotno bogoslu‘je. Ko so jih kasneje prepisovali, so v besedila vstavljali svoje besede, ker vsega niso razumeli, in tako se je pisna sloven{~ina dejansko spreminjala; pisna starosloven{~ina je vplivala na oblikovanje vseh teh tako imenovanih slovanskih jezikov, ruskega, bolgarskega, srbskega … Od kod pojem Slovani? ^ehi so v devetnajstem stoletju hoteli po~ehiti Slovake. Izumili so ime Slovani, saj jih je motilo ime Sloveni, kakor so sebe imenovali Slovaki. Z iznajdbo novega, v zgodovinskih virih neizpri~anega pojma Slovani so ^ehi Slovakom prerezali stik s koreninami in jih postavili v podrejen polo‘aj. Prvi, ki je »znanstveno« utemeljil to slovanstvo, je bil Jozef Dobrovski, ki velja za »o~eta Slovanov«. V svoji teoriji je opredelil {tiri slovanske narode: Ruse, ^ehe, Poljake in Ju‘ne Slovane. Slovake je pri{tel med ^ehe, Slovence pa med Hrvate in tako je oba stara zgodovinska naroda, ki sta dala ime njegovim »Slovanom«, degradiral. Ime Slovan se je na ^e{kem razvilo iz zgodovinskega pojma Sloveni, nato ga je v tej novi obliki Dobrovski uspe{no plasiral prav med Slovake in Slovence. Zdaj poznamo Slovane le ^ehi, Slovaki in Slovenci. Rusi poznajo Slavjane, Poljaki Slowiene, Hrvati Slavene in Srbi Slovene. Zakaj je toliko razli~nih imen za domnevno en in isti pojem in zakaj imajo ta ‘e v osnovi razli~en koren? Slovence so tako degradirali v nezgodovinski narod. Imeli smo sicer glasnega kritika Jerneja Kopitarja, ki je zahteval, da upo-

24 - JANUAR 12 -

je zagotovo ve~ kot tiso~ let starej{i od pojma »slovanski«! Danes smo v absurdni situaciji, ko nam lastni zgodovinarji razlagajo, da smo Slovenci pojem iz devetnajstega stoletja in da nas prej ni bilo, vsi ostali narodi so pa zgodovinski. To je na glavo obrnjena resnica! A o~itno je ‘e pri{lo do pomembnega preloma. Del slovenskih zgodovinarjev je kon~no pri~el zagovarjati kontinuiteto Slovencev vsaj od devetega stoletja do zdaj in odlo~no zavra~a [tihovske blodnje o nastanku Slovencev v devetnajstem stoletju.

Foto T. S.

SLOVENCI –

Andrej [i{ko, predsednik Zveze domoljubnih dru{tev Hervardi

rabljamo na{e ime Sloveni, in ne novo, tuje Slovani, a njega so povsem ogradili na manj pomemben spor s Pre{ernom. Zaradi pojma Slovani smo torej Slovenci postali nezgodovinski narod …? Ja, vsi drugi narodi naj bi imeli zgodovino, le Slovenci ne; mi bi naj bili koro{ki Slovani, ne koro{ki Slovenci. Dr. Peter [tih, »slovenski« zgodovinar, celo trdi, da pri obredu ustoli~evanja karantanskih vojvod na Gosposvetskem polju niso govorili sloven{~ine, ampak v nare~ju Alpskih Slovanov. Od kod pojem Alpski Slovani, ki ga v zgodovinskih virih ni? @e pojem Slovani je {ele iz devetnajstega stoletja, alpski Slovani je {e mlaj{i. Osnovno na~elo zgodovine pa je, da zgodovinarji obravnavane vire uporabijo v obliki, kakr{na je v viru, in jih ne nadomestijo s kasnej{imi pojmi, saj ti nimajo nujno istega pomena. Pri Slovanih v nasprotju s tem pravilom na~rtno po~no to~no to! Pojem »slovenski«

Sloveni ali Slovenci so bili naseljeni od ^rnega morja do Baltika.

In posledice te zavestne brezvestne potvorbe lastne zgodovine? Ker o tej potvorjeni zgodovini v {olah u~ijo na{e otroke, smo Slovenci brez narodne zavesti, odtujeni od lastnih korenin; marsikoga je celo sram, da je po rodu Slovenec, in tudi zato smo danes v tako te‘kem polo‘aju. Morali pa bi biti ponosni na to, kar so nam zapustili na{i predniki. Najpomembnej{a zapu{~ina je slovenska ljudovlada – politi~ni sistem, katerega simbol je obred ustoli~evanja karantanskih vojvod, ki je v vsej svetovni zgodovini edinstven. Ta slovenska ljudovlada je bila huda gro‘nja okoli{kim narodom, ki so svojo dru‘bo zgradili na druga~nih temeljih kot Slovenci. Dru‘ba Rimljanov, pozneje Frankov, Bavarcev, Nemcev, Mad‘arov je bila diktatorska, plenilska, napadalna, zasu‘njevalna. Slovenska ljudovlada pa je temeljila na pravi vladavini ljudstva, ki ni napadala, ropala, pobijala in zasu‘njevala drugih narodov. Imeli smo osebno svobodo in so‘itje z naravo, v nasprotju s plenilsko logiko ljudstev okoli nas. S svojim politi~nim sistemom ljudovlado smo bili za druge tako nevarni, da so se vsi spravili na nas in so nas v stoletjih omejili na mikroregijo, ker dana{nja Slovenija je res ostanek ostanka. Zaradi na{e prihodnosti je zelo pomembno, da Slovenci izvemo resnico, kdo in kaj smo, zlasti na{i otroci v {olah. Tatjana Svete

D


ZGODOVINA ^LOVEKA

Po vsem svetu najdemo izro~ila o malih ljudeh z visoko kulturo in umetnostjo

Pritlikavi bogovi

OTO[KO »KR^ENJE« Seveda Hobita tisti, ki so zaprise‘eni konvencionalnim evolucijskim smernicam, tla~ijo v Darwinovo razvojno teorijo ali katero od njenih posebnosti. Ti znanstveniki so majhnost ~love~ka iz Floresa pripisali teoriji z imenom

Legend o sposobnih malih slikarjih in graverjih, ki prihajajo z neba, ni malo.

Foto splet

N

duhovnega pisanja. V svoji knjigi pravi, da bomo male ljudi ponovno odkrili v dvajsetem stoletju, v dobi »ponovnega odkritja«. To se je zgodilo z malim rumenim Pigmejcem ljudstva Aeta na filipinskem otoku Luzon, ki v vi{ino ne »oto{ko ali lokalno kr~enje«. Teorija presega poldrugega metra. Newbrougpravi, da se zaradi izoliranega domova- hu se zdi njegovo domovanje zelo ponja, kot so na primer otoki, in posledi~no membno, saj naj bi bili Pigmejci edini omejenega vira hrane nekatera bitja po- mali ljudje, ki so ostali na svojem prvotmanj{ajo, potem ko so na zgodnej{i raz- nem ozemlju vse do danes. Na to ozemlje v Pacifiku, ki je del vojni stopnji ‘e dosegla normalno vi{ino celine Pan, izgubljenega potopljenega ~loveka. Pojav oto{kega kr~enja pri ~love{kih sveta iz pradavnine, se nana{a tudi vrstah je prvi~ omenjen ob najdbi sed- zapu{~ina malih ljudi iz gorovij Kitajske mih delnih in enega skoraj popolnega in Tibeta. Poslikave vzhajajo~ega sonca okostnjaka Homo florensiensisa. ^ud- v tamkaj{njih jamah simbolizirajo vzhod, no, saj po vsem svetu najdemo ustna in Pacifi{ki ocean, od koder so bila po pisna izro~ila o malih ljudeh z visoko vsem svetu razkropljena {tevilna plemena, ki jih je iz Pana pregnala poplava ali stopnjo kulture in umetnosti. vesoljni potop. Ljudstvo Dzopa, ki danes ‘ivi v odMALI LJUDJE ro~nem gorovju Baian Kara Ula na meji RAZPR[ENI PO SVETU med Kitajsko in Tibetom, lahko mirno Male ljudi poleg legend omenja tudi uvrstimo med male ljudi, saj v vi{ino »nova biblija« Oahspe avtorja J. B. New- merijo le dober meter. Tako kot njih tudi brougha, ki je iz{la leta 1882 in je po pripadnikov plemena Han znanstveniki avtorjevih trditvah sad podzavestnega {e niso uspeli uvrstiti med katero koli svetovno raso. Mogo~e bi vseeno morali upo{tevati kitajska in tibetanska izro~ila, ki pravijo, da so v te kraje pred mnogimi leti z neba pri{li pritlikavi ljudje. Zgodbo podpira tudi najdba 716-ih grobov zelo majhnih okostnjakov. V vsak grob je bil polo‘en en kamniti disk z vgravirano pripovedjo o nezeV votlini na indonezijskem otoku Flores so leta 2003 na{li kosti inteligentnega meljskem izvoru prednikov ljudstva Dzopa, ki je pritlikavca, ki so ga poimenovali Homo floresiensis.

a indonezijskem otoku Flores vzhodno od Balija so leta 2003 na{li Hobita. Vendar ne tistega iz znane fantazijske trilogije, ampak kosti neko~ ‘ive~ega, kulturno razvitega bitja, ki je, kot ka‘ejo vzporedne najdbe, nabiral sade‘e, lovil ‘ivali ter izdeloval in uporabljal orodje. Homo Floresiensis, kot je uradno ime slab meter visokemu ~love~njaku z mo‘gani velikosti grenivke in ~udno izbuljenimi o~mi, je za tako majhno bitje odprl kar veliko polemiko o tem, kam na ~love{ko evolucijsko lestvico se bo povzpel, ali sodi med ‘e znane ~love{ke vrste ali predstavlja novo. Nedvoumnega odgovora niso na{li niti znanstveniki mednarodne raziskovalne skupine, od katerih je javnost to pri~akovala, starost kosti pa so ocenili na obdobje pred 38.000 do 13.000 leti. Nekatere teorije celo namigujejo, da je Hobit ‘ivel {e pred nedavnimi 12.000 leti, ko se je na{ neposredni prednik Homo sapiens dokon~no razvijal v modernega ~loveka. ^e teorija dr‘i, bo Homo florensiensis postal najmlaj{i nemoderni ~lovek, saj je neandertalec, trenutni lastnik tega naziva, izumrl ‘e pred 27.000 leti.

-

JANUAR

12 -

Misteriji 25


BOGOVI

raziskovalce tako zmedla, da so v Pekingu prepovedali objavo zgodbe.

NOETOVI PREDNIKI

so za indijanska plemena sveta tla, na katerih nekateri izmed njih {e dandanes organizirajo sveta zborovanja. Tudi zgodovinski pisni dokumenti govorijo o gomilah. Ko je ameri{ki predsednik Jefferson poslal veterana indijanskih vojn Lewisa in Clarka na raziskovalno misijo od vzhoda proti zahodu Amerike, sta med leti 1804 in 1806 v mestu Teton v Ju‘ni Dakoti naletela na umetno zgrajeno gomilo, ki jo lokalni Indijanci imenujejo »gora malih ljudi«. Indijanska gomila na kraju Etowah v Georgiji, ki naj bi ga po Tudi irski priseljenci iz obdobja velike lakote so naleteli na tak{legendah zgradili mali ljudje. ne konstrukcije, ki so jih po njihovem zgradili mali ljudje Daione Shia. MALI LJUDJE V AMERIKI

Legend o sposobnih malih slikarjih in graverjih, ki prihajajo z neba, ni malo. Tak{ni so bili predniki vsem znanega biblijskega o~aka Noeta, ki so predpotopno znanje vgravirali na stebre, navdih pa so ~rpali od »Svetih« ali »Varuhov«. Ime varuhov ali angelov – I’rin, je zelo podobno imenu me{ancev med angeli in ljudmi iz knjige Oahspe – I’hin. Opisani so kot majhni belopolti in belolasi ljudje, ki so izumrli pred 3500 leti. Na afri{ki kontinent, natan~neje v pu{~avo Kalahari, so po eni izmed legend ljudem civilizirano ‘ivljenje prinesli »beli bogovi«. Med razvozlavanjem visoko umetni{kih jamskih poslikav v Kalahariju so raziskovalci menili, da jih je ustvarila skrivnostna rasa belih ljudi. So beli pritlikavci mogo~e povezani z Boskopskim ~lovekom, ki so ga odkrili v Ju‘ni Afriki, nekaj ju‘neje od pu{~ave Kalahari? @ivel je pribli‘no pred 10.000 leti, imel fine obrazne poteze in bil umetni{ko nadarjen. Najbolj zanimiva pa je njegova mo‘ganska kapaciteta, ki kljub telesni majhnosti za 30 odstotkov presega kapaciteto dana{njega povpre~nega ~loveka. ^eprav so naknadno na raznih lokacijah v Ju‘ni Afriki in celo na ^e{kem na{li kosti, podobne Boskopskemu ~loveku, le da normalnih velikosti, pa ta mali mo‘ iz Boskopa na lai~ni ravni {e vedno vzbuja dvome, celo o tem ali izvira s kakega drugega planeta ali oson~ja. Ostanke genov Boskopskega ~loveka danes najdemo v malem rumenem Bu{manu. Tako kot miniaturni Homo Florensiensis in drobni I’hini ima tudi izumirajo~i Bu{man popolnoma proporcionalno telo ter majhne, a visoko razvite mo‘gane.

26 - JANUAR 12 -

Foto splet

P RITLIKAVI

Tudi v Severni Ameriki legende govorijo o malih ljudeh. V gorovju blizu parka Yellowstone so po pripovedih stare{in indijanskega plemena Vran ‘iveli kot osemletni otroci majhni ljudje. Oni naj bi poslikali jamske stene in v skale gravirali razne motive, imeli pa so tudi velik vpliv na religijo in izro~ila Vran, saj so zgradili »zdravilni krog« ali »sveti obro~«. Ta konstrukcija naj bi imela zdravilno mo~ in velik duhovni pomen za pleme Vran, saj jih imajo za sveta tla. Poleg legend in izro~il po vsem svetu obstaja tudi zapu{~ina malih ljudi, ki je vidna {e danes in skupaj z legendami govori o njihovem obstoju in delu. Iz svetovnih legend so za pritlikave ljudi zna~ilni umetno zgrajeni hribi ali nasipi. V Newbroughovi Oahspe lahko preberemo, da je Bog I’rinom ukazal, naj zgradijo mesta, jih ogradijo z visokim obzidjem, zunaj mest pa naj zgradijo nasipe, na katerih bodo med lovom in nabiranjem sade‘ev narave varni pred ka~ami in drugimi zvermi. Nasipe, ki obstajajo {e danes, spremljajo lokalna izro~ila, ki njihovo gradnjo pripisujejo majhnim belopoltim in belolasim ljudem, ki so na teh podro~jih ‘iveli v ~asu po vesoljnem potopu. Severna Amerika je polna gomil, ki

PRITLIKAVCI V TROJI Poleg ^erokijev, Sujev in {tevilnih drugih indijancev v Tennesseeju, Kentuckyju in Severni Karolini, pa tudi indijancev v Ju‘ni Ameriki, so na gomile naleteli tudi v Mali Aziji. [irjave okrog mesta Troja so polne ogromnih, umetno zgrajenih gomil. Lokalna legenda govori, da je Trojo ustanovil Jafet, potomec Noeta, ki je ob rojstvu ‘arel kot »otrok angelov«. Prebivalci Troje so bili po mnenju njenega odkritelja Heinricha Schliemanna odli~ni graverji in kiparji. Schliemann je tam na{el tudi zapestnico, ki je po meri devetletnemu otroku. Legende o~itno znajo biti tudi resni~ne. Na otoku Flores se je ustno izro~ilo o bitju ebu gogo, ve{~em hodcu, hitrem teka~u, visokem le poldrugi meter, z velikimi usti in pora{~enim telesom, ki naj bi tam ‘ivel {e v devetnajstem stoletju, izkazala za pravilno. Najdba malega Hobita je razdvojila znanstvenike. Ali je le bolan ~lovek iz pradavnine ali pa nova ~love{ka vrsta, bo pokazal ~as. ^e ne drugega, bo tistim znanstvenikom, ki radi pogledajo tudi na levo in desno, ne le naravnost na ‘e utrjeno pot, dal nov zagon in vsebino za raziskovanje razvoja ~love{ke vrste. Peter Velja~i~

D


KRIONIKA

Krionika – definicija smrti se spreminja z napredkom medicine (2)

Preslikanje uma v ra~unalnik

NANOTEHNOLOGIJA Danes dostopna nanotehnologija je {e predvsem le teorija, od katere pa se zelo veliko pri~akuje in predvidevanja so, da bo postala resni~nost v najve~ nekaj desetletjih, saj sta nanotehnologija in nanomedicina kot teoreti~ni podro~ji znanosti zelo priznani. Tak{na tehnologija, ki je danes ‘e dosegla nekaj prakti~nih uspehov, bi lahko krioni~ne paciente povrnila v ‘ivljenje, ozdravila in pomladila. Podobno kot ~e bi primerjali mehanike izpred stotih let, ki bi ne znali popraviti niti enega avtomobila enaindvajsetega stoletja; ~eprav bi lahko pribli‘no ugotovili, kako funkcionira, pa enostavno ne bi imeli tehnologije, s katero bi lahko proizvedli ustrezne materiale in elektronske naprave. Trenutna nezmo‘nost popravljanja molekularnih po{kodb celic, regenerira-

@IVLJENJE V RA^UNALNIKU

Neko~ bomo lahko preslikali svoj um v ra~unalnik in ‘iveli v virtualnem svetu.

^e bi lahko mo‘gane analizirali do najmanj{e potankosti in jih nato na podlagi ra~unalni{kega modela rekonstruirali kot ~isto nov organ, kaj bi se dogodilo z umom osebe? Bi bila njegova identiteta izgubljena? Morda se vam zdi vpra{anje preve~ radikalno in pregloboko v znanstveni fantastiki, vendar pa je potrebno vedeti, da bistvo identitete ni v individualnih atomih in molekulah, ki sestavljajo mo‘gane, temve~ v na~inu, na katerega so nevroni povezani, in v mo~i posameznih sinaps. Atomi, iz katerih so na{a telesa, se stalno izmenjujejo. @ivljenje je proces in um ni struktura, temve~ funkcija. Nevroni so sofisticirane elektri~ne naprave, ki prejemajo, analizirajo in po{iljajo elektri~ne signale. ^e bi vsak nevron v mo‘ganih zamenjali z umetno nanonapravo, ki funkcionira identi~no, ne bi opazili prav nobene razlike. Vse to bi lahko sprogramirali v ra~unalniku in identiteta bi bila ohranjena. Nekateri futuristi celo verjamejo, da bomo neko~ lahko preslikali svoj um v ra~unalnik ter zapustili ~love{ko telo in ‘iveli v virtualnem svetu.

nja tkiv, zaustavitve staranja in umiranja pomeni le, da na{e tehnolo{ko znanje {e ne dosega ravni »tehnologije« ‘ivih bitij. ^love{ko telo je namre~ sofisticirana naprava, pravzaprav bi ga lahko primerjali s svojevrstnim nanosistemom, in ko bomo imeli nanotehnologijo, bomo imeli tudi vse potrebno orodje za popravilo ~love{kega telesa. Nedavno so ameri{ki raziskovalci z univerze Tufts v Massachusettsu ustvarili najmanj{i elektri~ni motor, ki je bil kdaj koli izdelan. To jim je uspelo narediti iz ene same molekule in gre za enega najvidnej{ih uspehov v nanoznanosti, ki se bo tudi vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov. V prihodnosti bomo lahko s tovrstno tehnologijo poslali zdravilo na natan~no dolo~eno lokacijo v telesu.

SLAVNI »VE^NI« PACIENTI

Foto splet

K

ak{na tehnologija bo potrebna, da bomo lahko neko~ v prihodnosti »ve~ne paciente« vrnili v ‘ivljenje? Kako ohraniti identiteto osebe, ki se zamrzne? Katere slavne osebnosti so se ‘e dale zamrzniti in katere o tem razmi{ljajo? Nanotehnologijo, ki jo opredeljujemo kot zmo‘nost proizvodnje materiala, naprave ali sistema z direktno manipulacijo snovi na ravni nanometra (milijoninke milimetra), bi prav lahko uvrstili kot {e zadnjo potrebno sestavino krionike, ki bi ali bo imela mo‘nost povrniti ‘ivljenje v krioni~ne paciente. S pomo~jo nanotehnologije bi lahko imeli popolno kontrolo nad pozicioniranjem in zdru‘evanjem individualnih atomov in molekul ter bi tako lahko naredili poljubno 3D-strukturo, ki je v skladu z zakoni fizike.

Nanotehnologija bi lahko v prihodnosti krioni~ne paciente povrnila v ‘ivljenje, ozdravila in celo pomladila.

Najbolj znana osebnost, ki se je po smrti dala zamrzniti, naj bi bil sam Walt Disney. Medtem ko nekateri vztrajno trdijo, da temu nikakor ni tako, da obstajajo uradni dokumenti o po~ivali{~u ostankov njegove upepelitve in da je bila prva zamrznitev opravljena {ele dobro leto po Disneyjevi smrti, drugi {e vztrajneje trdijo nasprotno. Medtem ko zamrznitev Walta Disneyja ostaja nedore-

-

JANUAR

12 -

Misteriji 27


UMA V RA ~ UNALNIK

~ena, kraljuje na seznamu zamrznitev svetovna bejzbolska legenda Ted Williams. Pridru‘il se mu je tudi njegov sin John Henry Williams. Dru‘bo jima dela tudi Dick Clair, ameri{ki televizijski producent in igralec. Med njimi je seveda tudi Robert Ettinger, o~e krionike, njegova mati in obe pokojni ‘eni. Zaradi varovanja podatkov in ‘elje po diskretnosti se druga imena ne pojavljajo, gotovo pa bi na seznam lahko dodali {e koga. Po nekaterih podatkih se je do danes dalo zamrzniti prek sto {estdeset ljudi, nekaj tiso~ z vsega sveta pa se jih je ‘e prijavilo za postopek. Med slednjimi je tudi ameri{ki televizijski zvezdnik Simon Cowell, znan kot sodnik na {ovu American Idol. Cowell je novico, da si bo dal po smrti svoje telo zamrzniti, oznanil pred dvema letoma na neki slavnostni ve~erji. Podobno ‘eljo je izrazila tudi igralka Lucy Liu. V medijih so se pojavila namigovanja, da se je ‘elel zamrzniti tudi kralj popa Michael

Jackson, a postopka zamrznitve menda niso izpeljali zaradi obdukcije.

KRIOTERAPIJA V Angliji ponujajo terapijo, ki je popolno nasprotje savnanja – osebo zaprejo v zamrzovalno komoro z –130 °C. Ko ko‘a zazna mrzel zrak, po{lje mo‘ganom sporo~ilo, da je okolje nevarno za organizem, tako se kri iz okon~in umakne in se za~ne kopi~iti okoli notranjih organov, ko pa oseba zapusti komoro, se proces obrne. Preskrba perifernega o‘ilja s krvjo se pove~a za {tirikrat, medtem pa za~nejo mo‘gani spro{~ati hormon serotonin, ki povzro~a dobro po~utje, in endorfine, ki dajejo ob~utek napolnjenosti z energijo. Krioterapija med drugim pomaga pri zdravljenju {portnih po{kodb, luskavice, depresije in splo{ne utrujenosti ter za laj{anje simptomov pri multipli sklerozi. Menda tudi zmanj{uje celulit. Pri vstopu v komoro osebo primerno oskrbijo z ustreznimi obla~ili za okon~ine. Maksimalen ~as terapije traja tri minute. Menda naj bi se zanjo ‘e ve~krat odlo~ila tudi biv{i predsednik vlade zdru‘enega kraljestva Tony Blair in njegova ‘ena. Poizkusila sta jo tudi Pamela Anderson in roker Alice Cooper ter menda {e {tevilne druge znane osebnosti.

NAS BODO SPLOH HOTELI ODMRZNITI? ^e se kdo spra{uje, ali bodo imeli ljudje iz prihodnosti sploh interes, da nas odmrznejo, zagovorniki krionike odgovarjajo, da to sploh ni vpra{ljivo. Prvi~, ve~ina denarja, ki ga zara~unajo krioni~ne organizacije, je namenjena prav temu in ta sredstva varno po~ivajo v fondu. In drugi~ bo v prihodnosti obstajal mo~an dru‘beni in politi~ni pritisk, da se zamrznjeni ljudje ponovno vrnejo v ‘ivljenje. Ko bo potrebna tehnologija dostopna, bodo »ve~ne paciente« obravnavali kot vse ostale paciente, ki potrebujejo nujno pomo~. Mnogi ljudje, ki se bodo zamrznili, bodo imeli tudi

28 - JANUAR 12 -

Foto splet

P RESLIKANJE

^eprav mnogi ostro zavra~ajo trditve, da se je dal Walt Disney zamrzniti, se govorice {e kar ne pole‘ejo.

‘ive~e potomce, ki bodo ‘eleli spoznati svojega daljnega prednika. Tudi sicer bo izku{nja spoznati ~loveka, ki je videl zgodovino, nekaj posebnega. Problem hrane, na katerega {e opozarjajo kritiki bo lahko re{ljiv z nanotehnologijo, problem prenaseljenosti pa bo potrebno {e malce razdelati. Lahko bi izkoristili {e mnoga neposeljena podro~ja Zemlje, lahko bi ustvarili plavajo~a mesta, lahko pa se bomo odpravili tudi v vesolje. Zanimivo je, da navkljub {tevilnim kritikam od samega za~etka krioni~nega gibanja pa do danes {e ni bil objavljen niti en znanstveni ~lanek, ki bi trdil, da so krioni~ne trditve napa~ne in da je njen uspeh malo verjeten. Odprto pismo, ki poudarja, da je krionika zakonita praksa z znanstvenim temeljem in da je potrebno spo{tovati ‘elje tistih, ki se za zamrznitev odlo~ijo, je doslej podpisalo ‘e ve~ kot {estdeset vidnej{ih svetovnih znanstvenikov. Aleksej Metelko

D


NOVA ZNANOST

Na sledi nove znanosti (4)

Kaj daje materiji »trdnost«? M

Foto splet

ali iluzija, se ujema s tem spoznanjem. ost med znanostjo in metafi^rna luknja je klju~ni Popolnoma jasno nam je, da je zelo realisziko smo v predhodnih besedilih pri~eli graditi s spomehanizem, ki poganja ti~no gibanje na platnu v kinu (celo 3D) le utvara. Gledamo le stati~ne slike, ker znanji o fraktalni naravi stvarnosti in vesolje. pa se vrstijo zelo hitro, ustvarjajo vtis nadaljevali z bistvenim pojavom, ki razumevanju pojavov odpre nova vrata »trdne« materije? Zakaj se nam zdi, da »‘ivosti«. Mehanizem »trdnosti« je po– etrom. Eter je »ustvarjalno polje« je materija v resnici nekaj »trdnega«, dobna prevara. Pri raz~lenjevanju svojega pogleda stvarstva, poligon, na katerem iz etrs- ~vrstega? Odgovor je presenetljiv: zarana masne objekte nas Haramein {okira kih vrtincev nastajajo materialne for- di skoraj svetlobne hitrosti, s katero se z izjavo, da so ti povezani s pojavom me. Kako se to zgodi, bomo spoznali v subatomski delci gibljejo v njem. ^eprav nadaljevanju. Temu pa ‘elimo dodati je elektron (pravilneje elektronski oblak) »~rne luknje«. Pravi nekako takole: vse, pomembno ugotovitev. Eter je tisto, kar brez mase, ga »opa‘amo« na vseh mes- kar se giblje, od subatomskih delcev do pre‘ema in z energijo napaja vse, na- tih kro‘nice hkrati, kro‘nice pa se pre- galaksij, ~rpa energijo iz vakuuma. Getanko isto pa velja tudi za »duha«. Za- pletajo in prekrivajo, kar daje vtis, da neriranje energije v kr~itvenem delu menjajmo besedo eter z »duh«, pa znan- gledamo polno kroglo. To dobro ilustri- stvarnosti se dogaja v vakuumu skozi stveni razmislek postane presenetljivo ra primer ventilatorja: ~e bi se vetrnica ukrivljanje prostor~asa proti jedru maspodoben trditvam in modrostim iz du- v njem vrtela s svetlobno hitrostjo in bi nega objekta – »to~ki singularnosti« sishovne sfere! Eter je klju~, s katerim od- pogledali vanj, bi se vam zdelo, da tema. Vsaka delitev, ne glede na to, na klenemo vrata »duhovnega sveta«, s gledate v trdno plo{~o, in tudi otipali bi katerem podro~ju skaliranja se dogaja, tem pa se odpre mo‘nost povezovanja jo lahko. S hitrostjo prevarate vid in tip! ustvarja singularnost; ta pa se povezuje s fenomenom »~rne luknje«, pojavom, spoznanj z obeh podro~ij. ki ga popisujejo tudi Einsteinove ena~be ^e je eter ustvarjalno polje stvarstva, ILUZIJA MATERIALNOSTI polja. tedaj mora obstajati razlaga, kako se v Privid trdne materije torej nastane njem rodi materija. V tem besedilu si kot posledica velikanskih hitrosti v miENA^BE POLJA poglejmo fenomen materije v grobem, kroskopskem svetu. Trditev vzhodnih IN ^RNE LUKNJE v naslednjem besedilu pa se bomo spo- modrecev, da je vse, kar gledamo, maja znali s strukturo snovi na nekoliko Leta 1916 je Einstein razvil svojo Splo{no teorijo relativnosti in objavil bolj znanstveni ravni. niz ena~b polja, s katerimi je ‘elel poNassim Haramein je razmi{ljal pisati gravitacijo oziroma ukrivljanje takole: Namesto da v atomu, »gradprostora kot posledico snovi. Pri izniku snovi«, ki je 99,99999 % prazen redno mo~ni ukrivljenosti prostora prostor, i{~emo delce »snovi«, se raje dolo~en ~len ena~be dobi neskon~no osredoto~imo na dejstvo, da je atom vrednost. S to vrednostjo, ki jo imerezultat dolo~ene delitve, diferennujejo Schwarzschildova singularciacije v vakuumu. Vakuum se deli na nost, se povezuje pojav, ki nam je neskon~nem podro~ju delitev – govopoznan iz astrofizike: ~rna luknja. Sila rili smo o »zumiranju« na neskon~ni gravitacije je v tem primeru tako skali – in pojavni svet je posledica teh mo~na, da ji ni~, prav ni~ ne more delitev ter odraz razli~nih gostot. Na{ pobegniti. Kot razlaga Haramein, so opa‘eni svet je le del teh delitev na dolo~enem podro~ju te skale. Materijo imamo za nekaj »trdnega« zaradi skoraj pri nadaljnjem razvijanju ena~b polja Kako je mogo~e, da absurdno pra- svetlobne hitrosti, s katero se subatomski delci ta del, ki obravnava kontrakcijski del stvarnosti – kdo bi vedel, kaj po~eti z zen atom obravnavamo kot gradnika gibljejo v atomu.

-

JANUAR

12 -

Misteriji 29


DAJE MATERIJI

»TRDNOST «?

neskon~nostjo? – preprosto zanemarili. Zaradi te poenostavitve Einsteinove ena~be polja zgre{ijo bistveni del pojava in prezrejo vzrok za gravitacijo in vrtilni moment. Haramein dodaja, da bi bilo izklju~eni del, ki obravnava nedeterministi~ne dejavnike stvarnosti, najprimerneje zapisati s fraktalnim zapisom. Pojavi, ki so jih kasneje povezali s pojmom ~rne luknje, bi morali biti prisotni v splo{ni relativnostni teoriji kot njen bistven sestavni del. Po Harameinu ~rna luknja ni pojav, ki ga sre~amo le v drugih galaksijah in oddaljenih predelih vesolja, temve~ je osnovni in obenem klju~ni mehanizem, ki poganja vesolje. Je fenomen, ki daje ‘ivljenje objektom na razli~nih podro~jih opazovanja, od subatomskih delcev in atoma do planetov, sonc, galaksij itd. Razpon velikosti ~rne luknje (skalabilnost) je torej od mikroskopsko majhnih do tak{nih z orja{kimi dimenzijami, kot jih vidimo v oddaljenih galaksijah.

KAJ JE ^RNA LUKNJA

Ilustracija Pradeep Mahajan

^rna luknja je v astrofiziki teoreti~na zgostitev mase, katere te‘nostno polje je tako mo~no, da ni~esar, niti svetloba na razdalji, manj{i od »dogodkovnega horizonta«, ne more

uiti njeni privla~nosti. Ime, ki si ga je izmislil ameri{ki fizik Wheeler leta 1967, nima ni~esar opraviti s kak{no resni~no »luknjo«. Teoreti~no so lahko ~rne luknje poljubne velikosti, od mikroskopskih pa skoraj do velikosti vidnega vesolja. Kot opisuje teorija, v sredi{~u ~rne luknje le‘i gravitacijska singularnost, kjer ukrivljenost prostor~asa postane neskon~na.

30 - JANUAR 12 -

Kako bi ponazorili ~rno luknjo? To je vrtinec, ki ~rpa energijo iz vakuuma in jo spiralno zavrtin~i, to pa ustvarja gravitacijo in elektromagnetne sile. Vrtinec ima centralno to~ko (singularnost ~rne luknje), ki je to~ka miru, mesto, kjer obstoj materije ni mogo~. Primer za to je oko tornada. Tudi galaksija s premerom tiso~ svetlobnih let ima v sredi{~u gigantsko ~rno luknjo, ki je podro~je mirovanja. ^e opazujemo ~rno luknjo od znotraj (pod dogodkovnim horizontom ali »to~ko brez povratka«), jo vidimo kot najbolj ~rno temo. ^e pa smo v zunanjosti (dlje od dogodkovnega horizonta), jo vidimo kot zelo svetel objekt; lahko bi jo imenovali »bela luknja«. Jedra galaksij so najsvetlej{i objekti v vesolju, so sonca. Bela in ~rna luknja nista dva objekta, temve~ sta dve plati istega pojava. Zato je ustrezneje kot o ~rnih luknjah govoriti o »belo-~rnih luknjah« ali »belo-~rnih celotah«. Haramein je angle{ki izraz hole ali luknja spremenil v whole ali celota, kar ustrezneje definira pojav. Ker ima vesolje fraktalne zna~ilnosti, se belo-~rne celote nahajajo druga v drugi. Ko z Zemlje opazujemo zvezde ali na{e Sonce, opa‘amo le njihov ekspanzijski del; vidimo jih kot »bele luknje« oziroma svetle objekte. Haramein strukturo ~rne luknje ponazori z dvema torusoma, obro~ema eteri~ne energije drug nad drugim znotraj krogle (dober primer torusa je zra~nica avtomobila). Dinamika stoje~ega vala na povr{ini obeh torusov oblikuje spiralno gibanje (zaradi Coriolisove sile), ki vodi energijo iz notranjosti na obod in po zunanjosti v spirali do odprtine v torusu v njegovo notranjost, od tam pa zopet navzven. Gibanje je simetri~no za zgornji in spodnji torus in odra‘a lastnost kozmi~ne dinamike: ko se en del vala {iri, se drugi del kr~i. Ob pogledu z vrha bi videli zelo podobno sliko, kot jo ka‘ejo vzhodni mistiki – simbol jin jang. Gravitacija na kontrakcijski strani in elektromagnetna sila na ekspanzijski

Foto splet

KAJ

Strukturo ~rne luknje ponazarjata dva torusa, obro~a eteri~ne energije drug nad drugim znotraj krogle.

strani dogodkovnega horizonta sta povezana izraza za energijska dogajanja v ~rno-belih celotah. Gravitacija povzro~i ukrivitev prostor~asa, ukrivljenost povzro~i novo radiacijo, vse skupaj pa ustvarja odprto povratno zanko, ki jo popi{emo kot fraktal. Trditev, da je subatomski delec – proton – ~rna luknja, je Haramein objavil v dokumentu The Schwarzschild Proton, ki ga je znanstvena javnost leta 2009 opredelila kot enega najbolj{ih ~lankov s podro~ja fizike. Predstavil je tudi dokaz; pripravil je grafikon, v katerem je nanizal podatke o razmerju med premerom in maso vseh znanih objektov: vesolja, galaksij, kvazarjev, sonca, planetov, protona. Izka‘e se, da vse to~ke le‘ijo na premici. Podatek za standardni proton, kakr{nega opisuje znanost, pa pade dale~ izven grafa; o~itno podatek ne odra‘a resnice. Harameinove ugotovitve imajo daljnose‘ne posledice. Pomenijo, da se v vsakem protonu zrcali vse vesolje in da so informacije z vseh protonov prisotne v vsakem od njih. Ali druga~e povedano: vse je povezano, vse je eno. Zamisel, da so posamezni gradniki vesolja ~rne luknje, ni tako nenavadna, kot se zdi. Stephen Hawkins je, na primer, mnenja, da so vsi subatomski delci mini ~rne luknje … Ogromni pospe{evalnik delcev blizu @eneve naj bi pomagal potrditi to teorijo. Zoran @eleznikar

D


RASTLINE IN ZDRAVJE

Sobne rastline razstrupljajo zrak in dvigujejo kakovost na{ega bivanja

Lon~nice za ~ist zrak A

Hitrej{e okrevanje ob prisotnosti rastlin je znanstveno dokazano. manj kot {tiristo tiso~ sodov! V takem okolju so morali ameri{ki vojaki bivati v zaprtih ekosistemih, da so pre‘iveli.

HIJACINTE ZA VOJSKO Ko so pod taktirko dr. Wolvertona Agent Orange testno izpu{~ali v lokalne vode in ugotovili, da se v mo~virju dobesedno razkroji, je raziskava dobila krila. Kmalu je Wolverton oskrbel voja{ke baze s sistemi ~i{~enja z vodnimi hijacintami, ki so nadomestili tradicionalne septi~ne sisteme in se uporabljajo {e danes. Nato so se njegove raziskave obrnile v zrak. Leta 1973 so znanstveniki Nase v vesoljski postaji Skylabe na{li 107 hlapnih organskih spojin, ki so jih ozna~ili kot VOC (volatile organic compound). Ve~ina je zdravju {kodljiva. Sinteti~ne snovi, iz katerih je bila narejena notranjost, so pri sobni temperaturi oddajale majhne koli~ine kemikalij, ki se spajajo v formaldehid, benzen in druge dra‘ilne in potencialno rakotvorne spojine. Ujete v zra~ni sistem Skylaba so astronavtski

ekipi povzro~ile nemalo tegob in obolenj. Isto~asno so se ZDA zna{le v gospodarski krizi, na katero so gradbeniki odgovorili z energijsko u~inkovitej{imi stavbami, ki so jih ‘eleli ~im bolj neprodu{no zapreti. V kombinaciji sodobnih sinteti~nih materialov jim je uspelo med stanovalce var~nih hi{ raz{iriti »sindrom nezdrave stavbe«, podobnega tistemu iz Skylaba. Wolverton ni ‘elel manj{ati u~inkov energetske var~nosti, niti se ni odpovedal umetnim materialom. Njegov na~rt je bil obnoviti bivalno okolje kljub ote‘evalnim okoli{~inam. Leta 1989 je NASA objavila njegovo poro~ilo, ki ga lahko strnemo v en stavek: »^lovek, ki se giblje v zaprtem prostoru na Zemlji ali v vesolju, potrebuje podporo ‘ivega naravnega sistema.« Rastline. Eden prvih konkretnih poskusov je bila postavitev BioHome, zaprtega ekolo{kega sistema za ohranjanje ‘ivljenja enega ~loveka. Hi{a je bila v celoti iz sinteti~nih materialov in vstop vanjo je povzro~al peko~e o~i in dihalne te‘ave. Nekaj sobnih rastlin je te‘ave odpravilo, analiza zraka pa je pokazala, da je bila odstranjena ve~ina strupenih spojin. Po tridesetih letih udinjanja vladi je

Foto splet

meri{ka vesoljska agencija NASA se tu in tam spusti z vi{av in re{uje na{ kompleksen odnos z okoljem tukaj in zdaj. ^etudi so morda rezultati njenih raziskav le postranska {koda ambicioznej{ih projektov, so zelo pomembni za na{ obstoj, ki ga vedno bolj ogro‘a ru{enje naravnega ravnovesja. Raziskave ka‘ejo, da je ‘e nekaj lon~nic v prostoru dovolj za neopore~en zrak. V poznih {estdesetih letih je v testnem centru na Floridi okoljevarstveni znanstvenik dr. Bill Wolverton v sodelovanju z vojsko sku{al ustvariti zaprt ekosistem voja{kih menz sredi biolo{kega boji{~a. Odkril je, da so mo~virske rastline uspele razkrojiti nevarni Agent Orange, ki ga je ameri{ka vojska uporabljala za biolo{ko vojskovanje. Gre za strupeni dioksidni herbicid, zaradi katerega je v vietnamski vojni umrlo in bilo te‘ko prizadetih okoli {tiristo tiso~ ljudi in je bil vzrok za pol milijona okvarjenih plodov. Ime je dobil po 200-litrskih sodih z oran‘nimi ~rtami, iz katerih so pr{ili strup nad Vietnamom, Laosom in vzhodno Kambod‘o. Za kako obse‘no zastrupitev gre, lahko sklepamo iz podatka, da so v operaciji Ranch Hand porabili nekaj

Rastline, kot sta navadni trs in mo~virska perunika, so iz sinteti~ne hi{e BioHome odstranile ve~ino strupenih spojin.

-

JANUAR

12 -

Misteriji 31


~ IST

ZRAK

Foto splet

ZA

Foto splet

L ON ~NICE

Spatifil je Nasa uvrstila na vrh seznama »razkrojevalk«.

@ivkasta kosmuljka uni~uje ogljikov in du{ikov monoksid.

{el Wolverton na svoje. Odprl je svetovalno podjetje, ki nudi vrhunske biolo{ke izbolj{ave na podlagi njegovih dolgoletnih raziskav. Ugotovitve o uporabi sobnih rastlin za izbolj{anje kakovosti zraka, ki je velikokrat bolj onesna‘en kot tisti zunaj, je zapisal v {tevilne tehni~ne

dokumente, namenjene zgolj vesoljski agenciji. Za ob~e dobro pa je izdal uporabniku prijazno knjigo Kako pridobimo sve‘ zrak: 50 sobnih rastlin, ki o~istijo va{ dom ali pisarno, kasneje pa {e eno o rastlinah, ki ~istijo vodo. Zdru‘il je mo~i z japonskim podjet-

^

e ho~emo neopore~en zrak, postavimo v prostor dve ali tri izmed na{tetih lon~nic, v ve~jega pa dodamo {e kak{no. Rastline bodo absorbirale {kodljive pline, odstranile pra{ne delce, plesni in bakterije ter tvorile blagodejne negativne ione. Z rastlinami zapolnimo vsaj {est odstotkov bivalnega prostora, {e bolje, ~e postavimo eno lon~nico na deset kvadratnih metrov stanovanjske povr{ine. Gerbera – Je kot son~ek in ima rada svetlobo. Najdemo jo v ‘ivih odtenkih od rumene do rde~e, pa tudi v roza barvah. Z ovenelimi cvetnimi listi prekrijemo zemljo in ji tako omogo~imo primerno vla‘nost. Spomladi jo presadimo na vrt in jeseni nas bo zopet razveseljevala z ‘ivahnimi barvami. Fikus – Je drevo s svetle~imi listi, ki ne mara selitev, ima pa rado svetlobo. Tudi presuh zrak mu povesi liste, ki porumenijo. Pozimi zahte-

32 - JANUAR 12 -

va manj vode. Bakterije, ki ‘ivijo na njem, se hranijo s toksini, v zrak pa spu{~ajo kisik. Listi so lahko strupeni, zato je potrebno paziti na radovedne otro{ke prste. Nekateri fikusi skoraj ne potrebujejo svetlobe, so primerni za gara‘e, kjer se uspe{no spopadajo z izpu{nimi plini. Bambusova palma (Chamaedorea seifrizii) – Rada ima vla‘no, a ne mokro zemljo in indirektno sonce. Vzbuja ugodno tropsko ozra~je in lahko zrase nekaj metrov. Metuljasta palma (Chrysalidocarpus lutescens) lahko nadomesti elektri~ni vla‘ilec zraka. Tudi klasi~na palma (Rhapis excelsa) je enako u~inkovita. Uspeva v suhih in v vla‘nih prostorih na temperaturah med 6 in 38 stopinj in je odporna na ve~ino {kodljivcev. Dracena (zmajevec) – Je kos ve~ini strupov. Enostavno jo je vzdr‘evati, pre‘ivi pa tudi v slab{e osvetljenih pro-

jem Actree Corporation, ki se naslanja na ugotovitev, da zrak, ki prehaja skozi rastlinske korenine, pove~uje u~inek razstrupljanja zraka. Skupni produkt EkoPlanter s pomo~jo oglenih filtrov in kro‘enja zraka skozi rastlinske korenine o~isti dvestokrat toliko zraka, kot bi ga rastlina v klasi~nem lon~ku. Njihov skupni trud je usmerjen v bivalne prikolice, v katerih ‘ivijo ljudje, ki so jim naravne katastrofe poru{ile domove. Tudi v bivalnih prikolicah ~ezmerna uporaba sinteti~nih materialov povzro~a izlo~anje ve~ formaldehida kot je priporo~ljivo za nemoteno bivanje. Prvi testi so zelo spodbudni. Z japonskim podjetjem Takenaka Garden se je Wolverton lotil oblikovanja biovrtov, ki pomagajo odstranjevati toksine iz zraka v bolni{nicah. Najobse‘nej{i projekt, ki ga znanstvenik raz-

storih, ~eprav jo kdaj pozabimo zaliti. Br{ljan – Je priporo~ljiv za alergike, saj ‘e po {estih urah uni~i 60 odstotkov plesni. Prilagodljiv je, ne mara visokih temperatur in je strupen, ~e ga u‘ijemo. Pritlikava dateljnova palma (Phoenix roebelinii) – Ne potrebuje veliko svetlobe, a veliko prostora. Rase leta in leta. Kodrasta praprot (Nephrolepis) – Po meritvah je najhitrej{a razkrojevalka formaldehida. Zemljo, v kateri je zasajena, o~isti ‘ivega srebra in arzena. Aloe Vera – Poznamo njeno terapevtsko mo~, njene ~istilne sposobnosti pa o~itno poznajo proizvajalci ~istilnih naprav, saj na svojih izdelkih velikokrat uporabijo njeno sliko. @ivkasta kosmuljka (Chlorophytum comosum) – V Wolvertonovih raziskavah je bila spoznana za spretnega uni~evalca ogljikovega in du{iko-

vega monoksida. ^e jih je v prostoru ve~, ju iz ozra~ja odstranijo manj kot v enem dnevu. Krizantema – Lepocvetna lon~nica hitro opravi z rakotvornimi benzeni, zato se priporo~a v kadilskih prostorih, vendar previdno, saj je strupena ob vnosu v telo ali z dolgotrajnim stikom s ko‘o. Azaleja – Lepo cveto~i grmi~ek pomaga pri spojinah iz vezanih plo{~ in penasti izolaciji. Ker je rada na hladnem, je odli~na izbira za kletne prostore, ~e le najdete zanjo svetel koti~ek. Spatifil (Spathiphyllum) – Senca in zalivanje je vse, kar rastlina potrebuje za prekrasen cvet. Nasa jo je uvrstila na vrh seznama razkrojevalk, saj je uspe{na pri odstranjevanju treh najpogostej{ih »VOC« spojin – formaldehidu, benzenu in trikloretilenu, z njo pa se odkri‘amo tudi toluena in ksilena.


LON ~ NICE

ZA

~ IST

TEORIJE ZAROT

ZRAK

600 zbirnih centrov v ZDA, katerih namen je skrivnost

Zato~i{~a ali tabori{~a?

Kodrasta praprot zemljo o~isti ‘ivega srebra in arzena.

vija v sodelovanju z univerzo Syrakuse, pa je modularni sistem, ki bo na rastlinski osnovi oskrboval z vodo, prezra~eval in klimatiziral prek atrijev in stre{nih vrtov ve~jo stanovanjsko stavbo. Wolvertonove raziskave so potrdile, da imajo rastline na ljudi pozitiven psiholo{ki u~inek in hitrej{e okrevanje ob prisotnosti rastlin je tako {e znanstveno dokazano.

ZAHRBTNE KEMIKALIJE Stremimo za zdravim ‘ivljenjem in redko pomislimo, da na{e slabosti, glavobole, te‘ave z jetri ali ledvicami, izsu{eno sluznico, sr~no aritmijo in druge bolezni povzro~ajo potuhnjene snovi, skrite v iverkah, pohi{tvu, zidnih in drugih barvah, plasti~nih izdelkih (ra~unalnik, televizija), ~istilih, farmacevtskih izdelkih in celo v trgovinskih vre~kah ter navadnem papirju. Suho ~i{~enje, ki odstranjuje vidno umazanijo, stanje le {e poslab{a. Potrudimo se najti prostor za nekaj sobnih ro‘ in jim omogo~imo primerne pogoje, saj niso le koristne, temve~ tudi okras, ki da prostoru toplino in doma~nost. Amedeja Li~en

D

-

JANUAR

12 -

Misteriji 33

Foto splet

Foto splet

V

zadnjih letih se je v ZDA Zbirni centri dajejo vtis pojavilo vsaj {eststo zbirnih centrov, ki so vzbudili zani- koncentracijskih tabori{~ manje novinarjev in javnosti. Njihov upravitelj FEMA (Federal Emergency s kapaciteto od 20.000 do Management Agency) in nekateri visodveh milijonov ljudi. ki ~lani kongresa obstoj centrov uradno zanikajo in se izogibajo novinars- meznik ali skupina ostane pod njenim kim vpra{anjem. Nara{~ajo~e {tevilo drobnogledom. centrov, uradna zanikanja in neomeFEMA – VELIKI BRAT jena mo~ agencije vzbujajo strah med dr‘avljani. Strokovnjaki in biv{i agenTorej FEMA kot nekak{en neodvisni ti trdijo, da je strah upravi~en. Veliki brat skrbno in dosledno nadzira Zbirni centri so po uradnih informa- vse prebivalce ZDA, ki odstopajo od cijah namenjeni nezakonitim priseljen- dolgo~asnega povpre~ne‘a. V {iroko cem in emigrantom ter nastanitvi ve~je- skupino spadajo predvsem ljudje, ki so ga {tevila ljudi v primeru ve~jih narav- versko dejavni, so teoretiki zarot, se nih katastrof. Med morebitno vojno s nadpovpre~no zanimajo za politiko in srednjo in ju‘no Ameriko bi slu‘ili za podpirajo razli~ne politi~ne kandidate, pridr‘anje ameri{kih dr‘avljanov ju‘ne- se udele‘ujejo raznih kampanj ali proga porekla kot preventivni ukrep proti testov, se zanimajo za oro‘je, izra‘ajo notranjim uporom. Ta koncept so ZDA ekstremna stali{~a, so afri{ki Ameri~ani, ‘e izvedle med drugo svetovno vojno, so proti dr‘avi Izrael in podobno. ko so v tabori{~a za dve leti zaprle JaVse potrebne informacije agenciji ponce z ameri{kim dr‘avljanstvom. posredujejo State Police, FBI, CIA, NSA, A javnost vse bolj dvomi v uradni USAF Intelligence, Department of the namen in sumi, da utegne biti resni~ni Navy, Department of Justice in {e nekanamen centrov popolnoma druga~en. teri. Na podlagi pridobljenih podatkov Strokovnjak za terorizem in biv{i agent FBI Mike German pojasnjuje, da je vodstvo FEME s~asoma postalo popolnoma neodvisno od ameri{ke vlade in nasploh vsake institucije. Po njegovih besedah je najbolj zaskrbljujo~ njihov sistem nadziranja, ki poleg potencialne dr‘avne nevarnosti vklju~uje tudi svobodne demokrati~ne razlike. To zajema vsakr{no deviacijo ali ogro‘anje statusa quo, zaradi ~esar posa- Pogled na ograjo zbirnega centra FEME.


Z ATO ~I{~ A

ALI TABORI{~ A ?

Foto splet

Foto splet

me oblast v dr‘avi. Ta sis- pravosodje pa sta med leti 2003 in 2007 tem je bil uveden tako re- projekt gradnje dodobra izvr{ili. ko~ ~ez no~ brez napovedi Trenutno naj bi bilo po neuradnih in tiskovnih konferenc. Po podatkih v ZDA okoli {eststo zbirnih mnenju konzervativnih akti- centrov, name{~enih na strate{kih polovistov, kot sta Jerome Corsi ‘ajih v bli‘ini ‘elezni{kih prog in letali{~ in Marjorie Cohn, uvajanje – nepogre{ljivih pri nevpadljivem transtak{nih direktiv pomeni portu velikega {tevila ljudi. FEMA in grobo kr{enje ustave in je Ministrstvo za domovinsko varnost uradnesprejemljivo. Strokov- no priznavata obstoj dvainsedemdesetih njak in nadzornik pravne- zbirnih centrov, toda {tevilni opazovalci ga sistema Stewart Rhodes opozarjajo, da je njihovo {tevilo vsaj trdi, da kr{enje ~lovekovih osemkrat ve~je. Nahajajo se na celotnem pravic obnovi in dogradi teritoriju ZDA in se med seboj razlikuTrenutno naj bi bilo v ZDA okoli 600 zbirnih centrov, skoraj vsak ameri{ki predjejo po velikosti, obliki in s tem tudi naname{~enih na strate{kih polo‘ajih. sednik; tako je sedanji pred- menu. FEMA ustvari profil posameznika ali sednik Barack Obama sistem kr{enja Od vseh dejavnikov sta najbolj preskupine in opravlja temeljit nadzor. Te- temeljito nadgradil z ustanovitvijo sveta tresljivi njihova arhitektonska oblika in ga najve~krat izvajajo posredniki, kot sta guvernerjev. Svet sestavlja devet guverkapaciteta. Po arhitekturi daje vtis mo~FBI in dr‘avna policija, ki na ukaz agen- nerjev in eden iz Portorika, ki bi v izredno varovanega zapora, {e bolj pa sodobcije izvedejo tudi aretacijo, pripor ali celo nih razmerah razdelili celotno dr‘avo v nega koncentracijskega tabori{~a z najdeset izoliranih sektorjev in prevzeli zapor. manj{o kapaciteto za dvajset tiso~ ljudi. Najbolj zaskrbljujo~a je popolna avto- oblast od ostalih guvernerjev. S tem bi v ^eprav so centri na videz prazni, je njinomnost centrov, kar ustvarja ne{tete primeru voja{kega posredovanja pred- hova uprava prezaposlena, znotraj njih mo‘nosti za kr{enje osnovnih pravic in sednik bolj u~inkovito nadzoroval polo- in v okolici pa se izvaja {tiriindvajsetsvobo{~in dr‘avljanov. Tu je pod vpra- ‘aj v dr‘avi. urno oboro‘eno varovanje v obliki obTovrstni ukrepi mo~no podpirajo hodnih patrulj, stra‘nih stolpov, detek{ajem ustava oziroma izvajanje ustavnih odlo~b in splo{nih na~el, pri katerih skeptike, ki se spra{ujejo o sumljivem torjev gibanja, dveh ve~ metrov visokih ZDA zadnje ~ase izkazujejo dvoli~nost delovanju FEME in vpra{ljivem namenu ograj z bode~o ‘ico in izjemno mo~nimi lastne politi~ne in dru‘bene ureditve. zbirnih centrov. reflektorji. Ustava ZDA je kot v vsaki demokrati~ni [tevilni zbirni centri so v odmaknjedr‘avi najvi{ji splo{ni pravni akt, ki ga 600 ZBIRNIH CENTROV nih podro~jih dale~ od o~i javnosti, venvaruje ustavno sodi{~e. Ustava lahko FEMA je skozi desetletja pre‘ivela dar imajo strate{ki polo‘aj za transport narodu prikrite vladne namene mo~no vrsto reorganizacij, v ZDA pa obstaja v ljudi in prepre~itev pobegov (te‘avnost ovira ali celo onemogo~a, zato se je vla- tak{ni ali druga~ni obliki vsaj dvesto let. terena). Nekateri, na primer centri v da ZDA v ~asu Reaganove administra- Dana{nja oblika izhaja iz leta 1978, iz Palmdalu, Brand Parku in v dolini San cije leta 1984 zavarovala z uvedbo »Vaje ~asov predsednika Jimmyja Carterja. Fernando v Kaliforniji, so radovednim pripravljenosti« (Readiness Exercise ali Agencija je z leti raz{irila REX 84). Od takrat lahko ameri{ka vlada podro~je delovanja in mo~no za~asno razveljavi ustavo ter uvede pove~ala svojo avtoriteto, naglo sodi{~e in vojno stanje. Uvedba leta 1996 pa je dobila poREX bi potekala v {tirih stopnjah: 1) oblastilo za protiteroristi~no za~asna razveljavitev ustave, 2) vladni delovanje. Danes je FEMA nadzor prevzame FEMA, 3) voja{ki glavna agencija Ministrstva vodje prevzamejo nadzor nad zveznimi za domovinsko varnost, ustadr‘avami in 4) uvedba naglega sodi{~a. novljenega kot odgovor na naLeta 2007 je predsednik George W. pad 11. septembra. Z aktom Bush {e bolj poostril zadeve in uvedel H.R. 645 je ameri{ki kongres predsedni{ko direktivo za dr‘avno var- odobril gradnjo zbirnih centnost ali NSPD, po kateri lahko v poseb- rov, Ministrstvo za domovinnih razmerah predsednik ZDA prevza- sko varnost in Ministrstvo za Deset sektorjev, na katere se v izrednih razmerah razdelijo ZDA.

34 - JANUAR 12 -


Z ATO ~I {~A

SUMLJIVI POSLI Jones pojasnjuje, da transport opravljajo tovornjaki, opremljeni z oznako podjetja Vantage. To podjetje je raziskovalna in razvojna desna roka podjetja Hercules, ki je poleg podjetja Halliburton glavni pogodbenik z ameri{ko vojsko. Ameri{ka zvezna banka pa je pred kratkim s podjetjem Halliburton sklenila pogodbo za gradnjo zbirnih centrov, vredno 385 milijonov dolarjev. Sumljivi posli in {e bolj nameni ‘e dlje ~asa spravljajo javnost v ZDA ob pamet in javno mnenje o policijski dr‘avi dosega svoj vrh. Zbirne centre, nagla sodi{~a, svet guvernerjev in ukaze predsednika je {e mo‘no nekako pojasniti in jih na razli~ne na~ine upravi~iti, toda najve~ja skrb prebivalstva ostaja zapira-

Krste iz umetne mase za {tiri trupla. V centru v Madisonu jih je ve~ sto tiso~.

nje nedol‘nih in dobrih dr‘avljanov. Ob tako visoki kapaciteti in raz{irjenosti zbirnih centrov bi se najverjetneje za zapahi zna{lo mnogo vzornih dr‘avljanov, kar je ena zna~ilnost stroge policijske dr‘ave. Kdo torej dolo~a mejo med varnostjo in potencialno gro‘njo? Raziskovalec in novinar Harry V. Martin trdi, da jo dolo~a FEMA, oziroma tajna vlada ZDA, ki je bila ustanovljena brez podlage ustavnega zakona v kongresu. Poleg tega ne sodeluje v tiskovnih konferencah in sploh ne daje izjav za javnost. Po njegovem mnenju je celo mo~nej{a od predsednika in kongresa, saj lahko ne le ukinja zakone, temve~ tudi preseljuje cele populacije, aretira in zapira dr‘avljane brez zapornih nalogov in sojenj, zasega posest oziroma vsakr{no lastnino, privatna ali javna transportna sredstva, naftovode, vodne rezervate in tako naprej.

Foto splet

PRIPRAVE NA NOVI SVETOVNI RED

[tevilni vlaki agencije z neznanim namenom

Agencija, ki naj bi pomagala dr‘avljanom v najhuj{ih trenutkih, je preve~ sumljivega porekla in zna~aja, da bi ji zaupali, poleg tega pa je vir mnogih finan~nih in pravnih te‘av, trdi republikanec Ron Paul, ~lan kongresa in predsedni{ki kandidat za leto 2012. Neu~inkovitost hitrega po-

Foto splet

obiskovalcem predstavljeni pod pretvezo varovanih vodnih rezervatov. Toda ve~metrska ograja z bode~o ‘ico je na vrhu obrnjena navznoter in ne navzven, kar je jasna preventiva za prepre~itev pobega in ne za vdor na varovano ozemlje. Trenutno najve~ji je zbirni center v okolici Fairbanksa na Aljaski s kapaciteto dveh milijonov ljudi. Zbirni center v Madisonu v dr‘avi Georgia pa za razliko od ostalih nima strogega varovanja. Teoretik zarot in novinar Alex Jones pravi, da ga ne potrebuje, saj je v glavnem opremljen le z ve~ sto tiso~ krstami, narejenimi iz mo~ne umetne mase in namenjenimi po {tirim truplom.

ALI TABORI {~ A ?

sredovanja in pomo~i se je po orkanu Katrina leta 2005 izkazala za resni~no, zato je bila agencija dele‘na ostrih kritik. A kot pravi Alex Jones, je agencija imuna na vse kritike in posledice neu~inkovitosti in u‘iva popolno za{~ito s strani tajne vlade. Ka‘e pa, da je agencija izredno dobro pripravljena za nekak{en drug namen. @e dlje ~asa se v javnosti kot tudi med novinarji in strokovnjaki pojavljajo razli~na namigovanja o resni~nem namenu njenih priprav. Med njimi prevladuje zgodba o temeljitih pripravah na uvedbo novega enotnega svetovnega reda, ki naj bi ga na teritoriju ZDA pripravljala tajna vlada ob neizogibni podpori FEME. Zgodba o novem svetovnem redu ni nekak{na novodobna abstraktna tvorba, temve~ dejanska dru‘benopoliti~na smernica dana{njega sveta, ki so jo v za~etku prej{njega stoletja napovedovale {tevilne prominentne osebnosti. Med njimi so bili Winston Churchill, Woodrow Wilson, Henry Kissinger, George W. Bush in {e mnogo drugih. [tevilni strokovnjaki so mnenja, da lahko zaradi politi~nih, gospodarskih, voja{kih in medijskih elit tak{ne spremembe hitro zaidejo s poti in se spremenijo v enoten svetovni totalitarni re‘im. Ob tem se spomnimo besed prej{njega generalnega sekretarja Zdru‘enih narodov Kofija Anana, ki je rekel: »Svetovna vlada lahko z voja{ko silo pose‘e v vsako de‘elo, ki se ne strinja z njenimi odlo~itvami.« Uro{ Kra{ovec

D

-

JANUAR

12 -

Misteriji 35


PERIODNI SISTEM

Vloga kemijskih elementov v ~love{kem organizmu (53)

Svinec (3) S

vinec je klasificiran kot kancerogen in mutagen, saj povzro~a po{kodbe DNK, je pa tudi teratogen (iz gr{kega teratos – po{ast), saj lahko povzro~i telesne okvare zarodka. Element tudi zmanj{uje plodnost, tako mo{ko kot ‘ensko, ~e pa do oploditve ‘e pride, je mo‘nost splava povi{ana skladno z njegovo prisotnostjo. Varna koli~ina se je s spoznavanjem u~inkov svinca skozi ~as zni‘evala ‘e od rimskih ~asov, ko so ga malodane jedli na ‘lico, in se po mnogih popravkih do leta 1991 zni‘ala na 10 mcg/dl krvi, kar {e vedno velja kot najvi{ja ne{kodljiva koli~ina. Danes je znano, da varne koli~ine svinca v krvi ni in da ‘e minimalne koli~ine, ~eprav kemijsko {e ne{kodljive, zmotijo delovanje organizma na celi~ni ravni. @enske po petdesetem letu z ve~ kot 8 mcg/dl svinca v krvi imajo tako kar 60 odstotkov vi{jo mo‘nost za smrt iz raznih razlogov kot pa njihove sovrstnice pod to koli~ino. Razlog za dana{nje tako slabo poznavanje vpliva majhnih, dozdevno ne{kodljivih koli~in svinca na ~loveka je stra{ljiv, saj po izjavi dr. Brucea Lanphearja do leta 2001 v ZDA niso mogli najti otrok z dovolj nizkimi krvnimi vrednostmi, da bi lahko izvedli primerjalne teste.

[e vedno pa ostaja svinec prisoten v zemlji in pa pod zemljo, kamor smo med drugim v ~asu tanke LCD-tehnologije zakopali tudi svoje stare televizorje in monitorje, pri ~emer en sam ekran lahko vsebuje do nekaj kilogramov svinca. Seveda se {e vedno lahko zastrupite tudi s pitjem portovca ali vina iz kristalnega stekla; ta lahko vsebuje tudi do {tirideset odstotkov svinca, ki si ob dalj{em hranjenju v tak{ni embala‘i najde pot v pija~o. Sporna {kodljivost kristalnega stekla in z njo nara{~ajo~e nezaupanje potro{nikov sta v zadnjih letih pregnala s prodajnih polic celo presti‘ne kristalne stekleni~ke za dojen~ke.

… IN ^I[^ENJE PRETEKLOSTI Medicina ob zastrupitvi s svincem uporablja helatorje, ki te‘ke kovine ukle{~ijo in jih odnesejo v ledvice, od koder se z urinom izlo~ijo. Proces helacije je povezan s po~asnim spu{~anjem helatorja v kri in poleg neprijetnega dolgotrajnega le‘anja s katetrom v ‘ili prina{a {e druge neprijetnosti, saj pobira iz telesa tudi za zdravje potrebne elemente. Pri svincu je proces helacije {e posebej zahrbten, saj se, ko njegove koli~ine v krvi mo~no upadejo, za~ne pospe-

Obdobje vladavine boga ‘etve Saturna se po~asi bli‘a k koncu in ~lovekovi izpusti tega elementa dramati~no upadajo. Tako je v vseh razvitej{ih dr‘avah izginil s ~rpalk osvin~eni bencin, ki je v ozra~je vsako leto prispeval ve~ sto tiso~ ton svinca, barve na osnovi svinca so se umaknile manj strupenim in {e celo rac danes ve~ina sveta ne strelja ve~ s svin~enimi {ibrami.

36 - JANUAR 12 -

Foto Ed Cormany

KONEC SVIN^ENIH ^ASOV …

Na delovi{~ih, kjer je prisoten svinec, zaradi njegove strupenosti odsvetujejo celo u‘ivanje hrane.

{eno izlo~ati iz kosti in lahko celo ponovno povzro~i {e huj{e znake zastrupitve. Kot dosti bolj zdravju in po~utju prijazen pristop za odstranitev svinca iz telesa se je izkazala snov iz lupine citrusov, poznana kot modificiran citrusov pektin ali kraj{e MCP. Pektin, v vodi netopna vlaknina, s katero v jeseni pridne gospodinje gostijo marmelade, je naravno bogato prisotna v mnogih vrstah sadja, {e posebej v nezrelih. Z modificiranjem s kemi~no in toplotno obdelavo postane naravni pektin v vodi topna vlaknina in se v ~revesju vsrka v kri, kjer lovi ione predvsem te‘kih kovin in spodbuja izlo~anje le teh iz kosti. Ena od raziskav (Children’s hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzou, PR C, 2008) je bila izvedena na otrocih z ve~ kot 20 mcg svinca na deciliter krvi, ki so v poskusnem obdobju enega meseca u‘ivali 15 gramov MCP dnevno. Opravljene meritve med poskusom in ob zaklju~ku so pokazale kar 160-odstotno zni‘anje krvne vrednosti svinca in 130-odstotni porast izlo~anja le tega z urinom. Druga raziskava z MPC je bila opravljena na odraslih zdravih osebah z normalnimi krvnimi vrednostmi tega elementa. Pektini so se izkazali v le kratkih {estih dneh, v tem ~asu pa so poleg pospe{enega izlo~anja kadmija in arzena zvi{ali koli~ino z urinom izlo~enega svinca za petinpolkrat. Staro leto se je poslovilo in z njim poglavje o svincu. V Novem letu pa Vam ‘elim ~im manj Saturnovega vpliva, da bi se Va{a biolo{ka kolesca ne le v Novem letu, ampak {e dolgo potem sre~no in zdravo vrtela. Sa{o Burja

D


ASTROLOGIJA

Slovenski vsakodnevni pripomo~ek za hitrej{i osebni razvoj vsakogar

Naravnik 2012

Naravnik 2012 je »posebna knjiga naravnih prilo‘nosti za osre~evalni na~in ‘ivljenja«. Kaj to pomeni? Osre~evalni na~in ‘ivljenja pomeni, da ugla{enost na ~isto naravo in njene zakone telo osre~uje. Ne gre samo za teorijo. Naravnik omogo~a prakti~ni osre~evalni na~in ‘ivljenja pod pogojem, da uporabnica ali uporabnik v dolgoro~nem smislu dosledno uporabljata v Naravniku navedene naravne prilo‘nosti. Od kod zamisel za Naravnik? Kaj je njegov namen? Zamisel izhaja iz mojega pristopa energijskega samozdravljenja, ki sem ga najprej poimenoval SEM. Bistveno za delovanje SEM je bilo energijsko polje ~iste pozitivne energije. Ko sem preizku{al samozdravljenje v energijskem polju ~iste pozitivne energije, me je presenetilo, kako hudo so bolni nekateri ljudje, ~etudi imajo razmeroma visoko stopnjo posluha za vest. Ugotovil sem, da te‘ave izhajajo iz nesposobnosti razumevanja energijskega polja ~is- Rudi Klari~

Naravnik je u~inkovit pripomo~ek za osebno miselno preobrazbo. te narave. Prakti~ne izku{nje so dokazale, da je postal pristop SEM bistveno bolj u~inkovit, ko sem uspe{no uglasil in povezal energijsko polje ~iste vesti z energijskim poljem ~iste narave. Na podlagi uspehov, ki sem jih dosegel z razumevanjem pomena povezave energijskega polja ~iste vesti in ~iste narave, sem svojemu pristopu dal novo ime SEM&VEM. Da bi uporabnicam in uporabnikom mojega pristopa olaj{al povezavo energijskega polja ~iste vesti z energijskim poljem ~iste narave, sem izdelal knji‘ni priro~nik – Naravnik. Naravnik je torej posledica spoznanja, da za dolgoro~no

u~inkovito samozdravljenje in varovanje zdravja ne zado{~a imeti samo ~isto vest. ^ista vest sama po sebi prav ni~ ne pomaga, povzro~a celo reakcije, ki so mo~no podobne bolezenskim, ~e sta miselnost oziroma odnos do ‘ivljenja nenaravna ali celo protinaravna. Pri tem je zanimivo, da je Naravnik za~elo uporabljati vse ve~ ljudi, tudi tisti, ki {e nikoli niso sli{ali za SEM&VEM. Naravnik je postal za vsakogar uporabno orodje ne samo za prehranjevanje, pa~ pa tudi za vsestransko delovanje oziroma ‘ivljenje, ugla{eno na naravne zakonitosti in ~isto vest. Kako sploh uporabljati Naravnik? Moj namen je bil izdelati priro~nik, ki bi ga na izjemno lahkoten na~in lahko uporabljali tudi tisti, ki nimajo niti najmanj{ega pojma o astrologiji. Za uporabo nekaterih drugih tovrstnih priro~nikov je namre~ potrebno imeti vsaj osnovno astrolo{ko znanje. Ker pa vsakogar opozarjam, da le kratkoro~no oziroma za~asno spo{tovanje vesti in naravnih zakonitosti ne more imeti dolgoro~nih u~inkov, sem v uvod vklju~il podrobno razlo‘ena navodila za uporabo, ki so klju~ do dolgoro~nega uspeha.

Foto osebni arhiv

L

etni astrolo{ki priro~nik Naravnik 2012 avtorja Rudija Klari~a omogo~a prav vsakomur na~rtovanje ‘ivljenja na vseh podro~jih – s pomo~jo naravnih zakonitosti in ~iste vesti. Klari~ je kot raziskovalni novinar in svetovni popotnik ve~ desetletij prou~eval mo~ naravnih zakonov v povezavi s ~isto vestjo v ve~ kot sedemdesetih dr‘avah sveta. Z njim smo se pogovarjali o uporabi Naravnika.

-

Katere koristi ima lahko uporabnik od dosledne uporabe Naravnika? Z dosledno uporabo si je mogo~e polagoma pridobiti nadzor vesti nad lastno pametjo. Z zavestnim nadzorom nad svojo pametjo lahko vsakdo razvi-

JANUAR

12 -

Misteriji 37


N ARAVNIK 2012 je nemoten posluh in ob~utek za svojo vest in osebno naravo. Pri tem se je treba zavedati, da ni prav lahko spremeniti globoko zakoreninjenih vsakdanjih {kodljivih navad in obi~ajev, ki ~ustveno razvajenemu ~loveku povzro~ajo vse ve~jo odvisnost od zdravstva. V osnovi pa Naravnik ni ni~ drugega kot u~inkovit pripomo~ek za osebno miselno preobrazbo. V ~em je druga~en od luninih koledarjev, ki tudi temeljijo na astrolo{kih podatkih? Naravnik ni koledar. Koledarski del Naravnik 2012 je vsakomur razumljiv vodnik po naravnih zakonitostih za vse dni v letu, hkrati pa omogo~a vestno na~rtovanje in delovanje. V njem bo uporabnik za vsak dan na{el priporo~ila, katere prilo‘nosti podpira narava na {estih uporabni{kih podro~jih: v poslovnosti in pri

delu, v kmetovanju in vrtnarjenju, pri doma~ih hi{nih opravilih, pri izbiri prehrane, negi telesa in ~i{~enju du{evnosti. Uporaben je kot osebni ali poslovni rokovnik, dnevnik, planer. Vsebuje podrobna navodila za uporabo ter veliko preglednic za la‘je na~rtovanje najrazli~nej{ih vsakodnevnih dejavnosti. Knjigo je izdala Cultura Europaea. Ve~ informacij na www.misteriji.si.

38 - JANUAR 12 -

Naravnika je le pomo‘no orodje. Za razliko od koledarjev je Naravnik v celoti miselna spodbuda za prebujanje, urejanje in ~i{~enje zavestnega dela pameti. Pri prebujanju gre predvsem za spoznanje, da lahko vsak sam naredi za svoje varovanje zdravja in sre~o neprimerno ve~ kot vsa medicina in farmacija skupaj. Ker pa je ~ustvena omoti~nost – neprebujenost – duhovna lenoba – {e tako globoko zakoreninjena, se seveda zdravstvu {e ni treba prav ni~ bati samozdravilne povezave energijskega polja ~iste narave z energijskim poljem ~iste vesti … dela zdravstvu {e zlepa ne bo zmanjkalo. Zakaj ste v Naravniku na novo poimenovali astrolo{ke znake, denimo Kozorog je Enka, Vodnar Dvojka in tako naprej? Zaradi ~iste vesti. No~em namre~ zavajati. Imena astrolo{kih znakov, ki so {e danes v uporabi, so nastala pred tiso~letji. Takrat je sonce v posameznih mesecih – dvanajstinah leta – vzhajalo pred ozvezdji z imeni Kozorog, Vodnar in tako naprej. Iz tega izhaja zmotno – ~ustveno – prepri~anje, da imajo ta ozvezdja redni mese~ni vpliv na ‘ivljenje na Zemlji. Dejansko pa dandana{nji sonce vzhaja pred drugimi ozvezdji. Zato poimenovanje Enka – kot prva dvanajstina leta, Dvojka – kot druga dvanajstina … opozarjajo, da naravne zakonitosti na Zemlji ne izhajajo iz zvezd. Zemeljske naravne zakonitosti izhajajo iz ~asovnice v na{em oson~ju. Temeljijo na planetarnem redu, prostoru in ~asu na{ega sonca in nebesnih teles, ki – skupaj z Zemljo – po natan~no izra~unljivem urniku in vplivu kro‘ijo okoli njega. Na notranji naslovni strani Naravnika je zanimiva oznaka – delo ~iste vesti. Kaj pomeni? ^ista vest ni niti astrolo{ki niti naravoslovni pojem, saj posega na duhovno raven razmi{ljanja in delovanja ~loveka. Avtorsko delo, ki izhaja samo iz pameti oziroma znanja, ne premore niti posluha niti ob~utka za energijsko polje ~iste

vesti. Da bi Naravnik omogo~al povezavo energijskega polja ~iste narave z energijskim poljem ~iste vesti, mora seveda vsebovati ne samo astrolo{ke izra~une, pa~ pa tudi ‘ivljenjsko sporo~ilo ~iste vesti. Tako ‘ivljenjsko sporo~ilo pa v avtorsko delo lahko vlo‘i samo nekdo, ki ima dovolj notranje mo~i, da to zmore. Notranja mo~ ni bo‘ansko darilo, pa~ pa je dose‘ek urjenja. Z urjenjem po svojem pristopu sem razvil sposobnost, da svoja avtorska dela ustvarjam v zgo{~enem energijskem polju ~iste vesti – od tod oznaka »delo ~iste vesti«. Ni pa dovolj, da moje avtorsko delo premore ‘ivljenjsko sporo~ilo ~iste vesti. Uporabnice in uporabniki se morajo na mojo vest uglasiti, da lahko sprejmejo energijo ~iste vesti. To pa dose‘ejo s posve~anjem miselnim spodbudam za urejanje in ~i{~enje zavesti, ki jih je v Naravniku 365 – za vsak dan po ena. Pri tem je pomembno, da se zaveda{, da za uglasitev na lastno vest neobhodno najprej potrebuje{ zmo‘nost uglasitve na tujo ~isto vest. Da bi bilo to znanstveno dokazano dejstvo la‘je razumljivo, pripravljam niz filmov s skupnim naslovom Melodija vesti. Prva vsebinska enota z naslovom Vest in pravo je ‘e iz{la na DVD-nosilcu. Katere vire ste uporabljali pri razvoju Naravnika? Splo{no znane publikacije o astrolo{kih znanjih, spoznanja, do katerih sem pri{el pri avtorski pripravi in izdelavi filmskega niza ^lovek brez meja in niza Zgodovina Slovencev v filmskih freskah. Pomemben vir mojih spoznanj so tudi ‘ivljenjske izku{nje, ki sem jih zbral na svojih raziskovalnih potovanjih po ve~ kot sedemdesetih dr‘avah, na vseh petih celinah na{ega planeta. Ali bi za konec {e kaj dodali? Brez urjenja za krepitev notranje mo~i bo le malokdo lahko uporabil Naravnik v vsej njegovi {irini, globini in vi{ini. Zato vsakomur priporo~am, da preizkusi ne samo Naravnik, pa~ pa tudi urjenje za krepitev notranje mo~i po mojem pristopu SEM&VEM. Tatjana Svete

D


RELIGIJA

Univerzalno `ivljenje

Slovenski prakristjani

Gabriele, ki pravi, da je Bo‘ja prerokinja in poslanka, je izdala ‘e ve~ kot sto knjig in bro{ur. Katero je njeno osrednje delo? To je knjiga To je Moja Beseda A in Ω – Jezusov evangelij; Kristusovo razodetje, ki ga svet ne pozna, a ga poznajo pravi kristjani po vsem svetu. Gabriele je prerokinja, to pomeni, da po njej duhovni svet govori v ta svet s fizi~nim glasom. Kot so bili neko~ preroki v zgodovini, od teh je bil Jezus gotovo najve~ji prerok, so tudi v novej{i dobi razsvetljeni ljudje, po katerih bog lahko deluje. Ko zaidemo, nam vedno po{lje sle, ki nam pomagajo nazaj k njemu. To je tudi naloga prerokinje Gabriele – vra~a nas k temu, kar je bilo ‘e povedano. Navezujemo se na prakristjanski tok, na Jezusa Kristusa, ki je ‘e tedaj rekel: »[e veliko vam imam povedati, a zdaj tega {e ne bi mogli nositi. Ko pa pride On, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico …« (Jn 16, 12– 13). ^as je zdaj za to bolj zrel, Kristus lahko pove {e veliko ve~, kot je povedal tedaj. V knjigi je zapisan Jezusov nauk in njegovo ‘ivljenje, v njej Jezus pojasnjuje, popravlja, poglablja svoje besede, ki so iz nepoznanih razlogov v uradnih kr{~anskih virih pogosto nejasno ali po smislu napa~no prevedene.

kamnite cerkve, ~e pa Jezus ni o tem govoril? Rekel je, da smo mi bo‘ji tempelj. Dejal je, da za to, da pridemo v nebesa, ne potrebujemo predstavnika na zemlji. Med drugim narobe govorijo tudi o odpu{~anju. Njegovi pravi nasledniki so v zgodovini bile skupnosti, ki so se vra~ale na njegovo prvotno izro~ilo, denimo Manihejci, Bogomili, Katari in drugi. Tudi mi se imamo za prakristjane. Za nas je klju~en Jezusov eti~ni nauk Govor na gori: ljubi svojega sovra‘nika; kar ‘eli{, da drugi stori tebi, ti najprej stori drugemu, in tako dalje. Pa seveda Deset bo‘jih zapovedi, Mojzesove zapovedi: ne ubijaj, ne la‘i, ne kradi … Jezus je bil tudi ljubitelj ‘ivali in se je zavzemal zanje, tudi zgodovinski viri potrjujejo, da so bili Jezus in prvi kristjani vegetarijanci. Tudi ‘ivali imajo du{o. To je za nas pomembna tema, menimo, da brez enosti celotne narave ~lovek ne more nadaljevati svoje zgodovine. Univerzalno ‘ivljenje je tudi duhovni boter Dru{tva za za{~ito ustave in ‘rtev cerkve ter Dru{tva za osvoboditev ‘ivali in njihove pravice. Obe dru{tvi sta vzniknili v ~asu, ko so se v Sloveniji pojavile prakr{~anske ideje in veseli smo, ~e so ljudje v Sloveniji odprti za ideje svobodnega duha. Obe dru{tvi pa sta samostojni in odprti za vse ljudi, ~lan je lahko vsak.

Institucionalne cerkve u~ijo obredno in dogmatsko religijo, ki je omogo~ila inkvizicijo, kri‘arske vojne … Prakristjani trdite, da katoli{ka cerkev ni Jezusova naslednica. Zakaj ne? Katoli{ka cerkev ni naslednica prakristjanskega nauka, saj ne sledi Jezusu Kristusu, ki je u~il notranjo religijo, institucionalne cerkve pa u~ijo in prakticirajo obredno in dogmatsko religijo, ki je omogo~ila inkvizicijo, kri‘arske vojne, preganjanje ~arovnic, druga~e misle~ih in verujo~ih, osvajanje in nasilno pokristjanjevanje Amerike, opravi~evanje vojn, krajo premo‘enja, spolne zlorabe, gro‘nje z ve~nim prekletstvom in drugo, kar ne temelji na nauku in ‘ivljenju Jezusa iz Nazareta. Zato naj se katoli{ka cerkev imenuje kakor ho~e, le naj ne trdi, da sledi nauku Jezusa Kristusa iz Nazareta, ~e mu ne. In ~e Jezus ni govoril o krstu, birmi, ma{i in tako naprej, od kod se je to pojavilo? Zakaj potrebujemo

Foto T. S.

U

niverzalno ‘ivljenje, po vsem svetu raz{irjeno versko skupnost, ki je v Sloveniji registrirana od leta 1990, je pred petintridesetimi leti utemeljila prerokinja Gabriela iz Würzburga v Nem~iji. Podro~ja, za katera se zavzemajo njeni ~lani, so med drugim sprememba odnosa do ‘ivali in odnos do katoli{ke cerkve. Univerzalno ‘ivljenje, ki se imenuje tudi prakr{~anska skupnost, ne temelji na ~lanstvu in obredih. Ve~ o tem nam je povedal Peter Gabrovec.

Peter Gabrovec

Kak{ne so napovedi Gabriele za prelomno leto 2012? Ne gre za nobene senzacionalnosti, Bo‘ji duh se izogiba konkretnostim. Klju~no sporo~ilo po Njegovi prerokinji Gabriele je, naj vsak spremeni svoj odnos do drugih in do narave. Kajti od vseh nas je odvisno, kaj se bo zgodilo v teh prelomnih ~asih, ~e ne nehamo uni~evati na{ega planeta Zemlje.

-

JANUAR

12 -

Misteriji 39


S LOVENSKI

PRAKRISTJANI

ANATEMA NAD ORIGENOM Kako ‘iv je bil nauk o ponovnem utele{enju v zgodnjem kristjanstvu, preden je postal ‘rtev zarote duhovni{ke kaste, se ka‘e na primeru zgodnjekristjanskega u~itelja Origena (185–254). Nedvomno je bil najbolj znan in pomemben u~enjak starega veka. … Origen je bil na primer prvi, ki je spise stare zaveze in njemu dostopne evan-

gelijske tekste podvrgel kriti~ni primerjavi in ob tem med seboj primerjal prevode v razli~nih jezikih. S tem je bil v znanosti in v marsi~em drugem kak{nih 1700 let pred drugimi. Kot mnogo drugih prakristjanov je bil tudi Origen ‘rtev preganjanja kristjanov, ki ga je cesar Decij leta 250 raz{iril po vsem cesarstvu. Umrl je {tiri leta kasne-

Bo‘ji duh po Gabriele pravi, da je zdaj res prelomni ~as, ko naj bi se ta brutalni svet spremenil; pre{el naj bi na vi{jo eti~no raven, da bi lahko nastalo Kraljestvo miru, ki je bilo napovedano ‘e po starih prerokih Izaiji in Jezusu, v katerem bomo ljudje, ‘ivali in rastline ‘iveli v ubranosti. Prakristjani verjamemo tudi v reinkarnacijo, ki je povezana z zakonom vzroka in u~inka oziroma v zakon setve in ‘etve, iz katerega sledi, da se tisto, kar smo po~eli planetu, zdaj zgrinja nad nas v naravnih in drugih nesre~ah. Kako naj bi nastalo Kraljestvo miru? Temelj in pogoj Kraljestva miru je ‘ivljenje po bo‘jih zakonih, denimo Jezusovem Govoru na Gori in Desetih zapovedih, ki nas vodijo v enost z bli‘njimi, ‘ivalmi, vso naravo, vesoljem in kon~no z Bogom. Kot zgled, kako se to lahko uresni~i, je Kristus po Gabriele ustanovil Mednarodni Gabrielin sklad; gre za projekt na miroljubnem podro~ju, kjer se ljudje u~ijo vzpostaviti druga~en odnos do rastlin in ‘ivali, to naj bi bil kot kal~ek za nastajajo~e Kraljestvo miru. Gre tudi za miroljubno kmetovanje, povsem brez uporabe kemije in brez kakr{nih koli zlorab ‘ivali. Tudi ne uporabljajo gnoja in gnojnice, ne posipajo tega po poljih, kar je problem v dana{njem kmetijstvu;

40 - JANUAR 12 -

Prodaja: www.misteriji.si

je zaradi posledic mu~enja. Origen je {e vedel, kot vsi prakristjani, za reinkarnacijo. V svojem komentarju o Janezu je napisal, da je

»pojem reinkarnacija vseskozi prepri~ljiv«.V komentarju k bibli~ni zgodovini Jakoba in Ezava pravi: »Mi moramo to sprejeti tako, da je on (Jakob) na podlagi zaslug iz enega prej{njih ‘ivljenj … izstopal pred bratom.« Ljudje se ne sre~ujejo naklju~no Ne sre~amo se po naklju~ju z dolo~enimi ljudmi na delovnem mestu, v stanovanjski hi{i ali pri {portnem dru{t-

‘ivali so tam zgolj kot prijatelji in vse umrejo naravne smrti. @ivalim se tam ni treba bati ni~esar. To je informacija za vse ‘ivali, da je mo‘no s ~lovekom vzpostaviti tudi druga~en odnos. Po drugi strani sku{ajo tam ustvariti biotope, pogoje za vse ‘ivali, od ptic do vseh mogo~ih divjih ‘ivali, vklju~eni so gozdovi, kjer je prepovedan lov, kjer se sku{a vzpostaviti pristen stik, sobivanje z ‘ivalmi. Zemlja je last ne le ljudi, ampak tudi ‘ivali, zato pu{~ajo v kmetijstvu na njivah pridelke tudi zanje. Imate v va{i verski skupnosti ~lanstvo in obrede? Ne, zavestno nimamo ~lanstva in obredov. Imamo sicer sre~anja, a ne obredov, saj tudi Jezus ni govoril o obredih. Krst je bil tedaj obi~aj, zato se je dal krstiti, povedal pa je, da je pravi krst v duhu. »Ljudi najprej u~ite, nato jih krstite,« je rekel Jezus. Krst dojen~kov je tudi v nasprotju z ustavo, saj dojen~ku odvzame temeljno pravico do verske opredelitve. Klju~no za nas je, kar je dejal: »Boga najdete v svoji notranjosti …, tam ga boste na{li, ne v zunanjih stvareh. ^e ga ne najde{ v notranjosti, ga ne bo{ na{el.« Vse mogo~e zunanje obredje ~loveka odvra~a od tega, da bi v svoji notranjosti naredil potrebne korake. Prakristjanstvo je notranja religija in gre za to, da ~lovek v svoji notranjosti, s

vu. Ne prepiramo se naklju~no s sosedi, ali ne shajamo bolje ali slab{e s tem ali onim sodelavcem. Zelo verjetno se ponovno sre~amo, da bi imeli mo‘nost spoznati in obdelati nere{ene naloge iz prej{njih inkarnacij. Kako? Tako da soljudi jemljemo resno, da drag dragemu prisluhnemo in predvsem, da si medsebojno odpustimo. (iz knjige »Reinkarnacija – milostno darilo ‘ivjenja«)

svojim na~inom ‘ivljenja, mi{ljenja, ~ustvovanja ‘ivi duhovno, zunanja religija s svojim obredjem pa ga od tega odvra~a; verske institucije sku{ajo stvari usmeriti v neko drugo zgodbo, ki pa, kot vidimo iz zgodovine in stanja dana{njega sveta, o~itno ni pot k Bogu. Skupno molitev v ti{ini imamo vsak petek ob pol osmih zve~er, na Celov{ki 87 v Ljubljani. V Ljubljani se sre~ujemo tudi ob nedeljah ob desetih dopoldan, ob isti uri tudi v Mariboru, na Meljski cesti 2. Nimamo to~no dolo~eno, kako naj bi potekala sre~anja, v~asih meditiramo, v~asih molimo za potrebe ljudi in narave. Ob nedeljah med drugim gledamo televizijske oddaje – o tem, kako obvladati svoje ‘ivljenje, od kod prihajamo in zakaj smo na Zemlji ter kam gremo po smrti, o reinkarnaciji, poti v kozmi~no zavest, o tem, kdo in kje je Bog in podobno. Iz prakristjanskih zamisli je vzniknil tudi Radio Santec, ki oddaja v razli~nih jezikih, pa prakristjanska televizija Sofia TV, ki oddaja prek satelita, v Sloveniji pa te oddaje te~ejo prek TV Studia 7 (www.tv-studio7.com), ki oddaja tudi prek spletnega portala Zdrava televizija (www.zdrava-televizija.com), kjer si lahko ogledate reporta‘e iz de‘ele miru, vegetarijanske kuharske oddaje in drugo. Tatjana Svete

D


ZGODOVINA KR[^ANSTVA

Nemoralno ‘ivljenje na pape{kih dvorih

Zgodovina pape‘ev (1) P

ape‘ je kot vrhovni vodja vseh katoli{kih cerkva nelo~ljivo povezan s kr{~anstvom. Danes ga samo {e Rimskokatoli{ka cerkev uradno priznava kot vrhovnega poglavarja, medtem ko so se ga pravoslavne in protestantske cerkve odrekle. Do sedaj se je na prestolu zvrstilo 263 uradnih pape‘ev in vsi so imeli v rokah mo~ in bogastvo katoli{ke cerkve. Skozi zgodovino so se med pape‘i zna{li morilci, homoseksualci, neverniki, pijanci in razvratne‘i, ki se tudi po uvedbi celibata leta 1095 niso odrekli razuzdani spolnosti. Do devetnajstega stoletja, ko so se raz{irili ~asopisi in druga javna ob~ila, so svoje po~etje dobro skrivali za zidovi svojih pala~. Prvi pape‘ je bil Jezusov apostol Simon Peter ali Sveti Peter. Markov, Lukov in Matejev evangelij navajajo, da je bil Simon Peter, ko ga je sre~al Jezus, poro~en. Po Jezusovem kri‘anju je bil {e nekaj ~asa v Jeruzalemu, nato je od{el v Rim, kjer se je takrat ‘e {irilo kr{~anstvo. V Rimu je bila tedaj na vi{ku razuzdana vladavina cesarja Nerona (37–68). Po poro~ilih prvih kristjanov je bila kristjanka tudi druga Neronova ‘ena Popeja, ki je vneto sodelovala v najbolj razvpitih orgijah. Po po‘aru leta 64, ki je uni~il ve~ji del Rima, je Neron za ogenj okrivil kristjane. Takrat so Sv. Petra zaprli in kri‘ali, njegov naslednik je kot rimski {kof postal Lin oziroma Sveti Lin.

Pape‘ Gregor I. Veliki je preklical celibat, ker so ubijali ne‘elene otroke. tolpe zlo~incev. Ko je postal {kof, se je odrekel ‘eni in otrokom, vendar je nadaljeval razuzdano ‘ivljenje ter »u‘ival usluge najuglednej{ih ‘ensk v mestu«. Zato je Siricij po nastopu svojega pape{tva posku{al prepre~iti nebrzdane spolne naslade svojih duhovnikov in posku{al vpeljati celibat, vendar so bili poskusi brezupni. @e Siricijev naslednik pape‘ Anastazij I. (399–401) je imel sina, ki je postal njegov diakon in ga je pozneje tudi nasledil kot pape‘ Inocenc I. (401–417). Sinova duhovnikov sta bila tudi pape‘a Gelazij I. (492–496) in njegov naslednik Anastazij II. (496–498), zelo vpliven in samostojen pape‘, ki mu je pripadalo ‘e vse vladarsko razko{je. Sede‘ pape‘ev je tudi po propadu zahodnorimskega cesarstva ostal v Rimu, ~eprav sta imela v {estem stoletju veliko vpliva na postavljanje pape‘ev bizantin-

PROPADLI POSKUSI UVEDBE CELIBATA Prvi rimski {kof, ki je nosil tudi naziv pape‘ oziroma papa, je bil Siricij. Za pape‘a je bil izvoljen leta 384 po smrti Damaza I. (366–384), ki je na polo‘aj rimskega {kofa pri{el s pomo~jo najete

Pape‘ Benedikt III. (855–858) je ‘elel popraviti razvrat med duhov{~ino s svojim vzornim ‘ivljenjem, vendar ni imel uspeha.

ski cesar Justinijan in cesarica Teodora. Kr{~anska cerkev je tedaj postajala vse bolj razvratna in tudi vse bolj bogata, vse cerkveno premo‘enje so takrat tudi natan~no popisali. Pape‘ Pelagij II. (579– 590) je tako {e naprej dovoljeval duhovni{ke spolne zveze, samo da se premo‘enje ni prena{alo na ‘ene ali otroke. Njegov naslednik Gregor I. Veliki (590–604) je ponovno posku{al uvesti celibat, ki pa ga je kmalu preklical, ker se ga ni nih~e dr‘al, oziroma je povzro~il, da so na veliko ubijali ne‘elene otroke. Sicer se je Gregor I. Veliki v svojih spisih ukvarjal tudi s »teorijo spolnosti«, ki je velevala, da je spolni odnos gre{en, ~e ni namenjen razmno‘evanju, pri ~emer je bil dovoljen tudi incest, ~e je pripeljal do spo~etja. V zgodovino se je Gregor I. zapisal tudi kot prvi pape‘, ki je prodajal odpustke. V pape{ke dvore se je za~elo stekati vedno ve~ denarja in pape‘ Leon III. (795–816) je denar za~el na veliko razsipavati in si opremljati razko{no pala~o. Leon III. se je dobro zna{el tudi v politi~nem ‘ivljenju in je leta 800 okronal Karla Velikega za svetega rimskega cesarja. [lo pa je za vra~ilo usluge, saj je Karel Veliki {~itil Leona III. pred obto‘bami za pre{u{tvo in la‘no prisego. Zaradi njegovega pokvarjenega ‘ivljenja ga je neko~ napadla mno‘ica ljudi, ko je {el ma{evat. Hoteli so mu izrezati o~i in jezik, ko pa je bil Leon III. leta 1673 razgla{en za svetnika, je bilo razlo‘eno, da sta se mu po ~ude‘u vrnila vid in govor. Med duhov{~ino je v ~asu Leona III. zavladal razvrat, v mo{kih samostanih se je razpasla homoseksualnost, v ‘enskih samostanih pa prodajanje ljubezni, zato je pape‘ Benedikt III. (855– 858) ‘elel popraviti stanje s svojim vzornim ‘ivljenjem, vendar ni imel uspeha.

-

JANUAR

12 -

Misteriji 41


Z GODOVINA

PAPE‘ EV

(1)

NAJNOVEJ[I IZZIV NA PODRO^JU BIOMEDICINE Biospectrum je najsodobnej{i na~in zdravljenja na podro~ju biotehnologije. Namenjen je izbolj{anju zdravja, bolj{emu po~utju in lep{emu telesnemu videzu brez stranskih u~inkov. S pomo~jo efekta bioresonance se ~love{ke celice, organi in celotno telo uglasijo s frekvenco naprave, ki proizvaja celoten frekven~ni spekter zdravega ~love{kega telesa. Ponovna uglasitev celic omogo~a presnovo celotnega ~love{kega telesa ter vzpostavitev procesa zdravljenja in samozdravljenja.

ZDRAVLJENJE Z BIO-SPECTRUM APARATI RAZISKAVE

SO POKAZALE U~INKOVITO DE-

LOVANJE NA:

• sistem prekrvavitve • celoten imunski sistem • reguliranje psihosomatskega sistema BIOSPECTRUM MEDICINE NUDI TUDI: • zdravljenje ko‘e, aken, ko‘nih made‘ev • anticelulitno terapijo, pomo~ pri huj{anju • pomo~ pri pove~anih {portnih aktivnostih in hitrej{em okrevanju po {portnih po{kodbah • pove~uje spolno vitalnost, odpravlja impotenco, neplodnost, menstrualne te‘ave • odpravlja te‘ave s prostato • zdravi stresna stanja in nespe~nost, pomaga pri preutrujenosti • uravnove{a sr~no, ledvi~no in prebavno funkcijo • izbolj{uje mikro- in makrocirkulacijo • laj{a revmatske bole~ine in bole~ine v sklepih www.biospectrum.biz Za iz~rpne informacije o na{ih storitvah, cenah in celotni ponudbi nas pokli~ite ali obi{~ite v na{ih poslovalnicah: [kofljica, Ob po{ti 20, 01/366 31 31 (od ponedeljka do petka od 8. do 17. ure)

42 - JANUAR 12 -

V ~asu za Benediktom III. se pojavi tudi najbolj protislovno poglavje v zgodovini pape‘ev, zgoda o pape‘inji Ivani. V ve~ pri~evanjih in srednjeve{kih zapisih se pojavlja zgodba o pape‘inji Ivani, ki sta jo omenjala tudi Jan Hus in pesnik Petrarca. [lo naj bi za v mo{kega preoble~eno dekle, ki je ve~ let opravljala pape{ke dol‘nosti, dokler se ni razkrinkala, ko je med cerkvenim sprevodom rodila otroka. Po eni od zgodb naj bi umrla med porodom, druga zgodba pa pravi, da so jo nato privezali konju za rep in ga podili po Rimu, dokler ni umrla. Sicer je zgodovina pape‘ev polna podobno ~udnih ali srhljivih zgodb. Pape‘ [tefan VI. (896–897) je dal svojega predhodnika pape‘a Formoza (891–896) izkopati iz groba. Truplo so nato oblekli v pape{ka obla~ila, ga posadili na prestol in mu sodili zaradi la‘ne prisege. Pape‘ Benedikt IX. je pape‘eval kar trikrat v letih med 1032–1044, leta 1045 in med letoma 1047–1048. Dvakrat je bil odstavljen in v tretje tudi izob~en iz cerkve. Doba Benedikta IX. velja za eno najmra~nej{ih obdobij pape‘ev, saj so se takrat na pape{kem dvoru zvrstile razsipne homoseksualne orgije, nad mestom Rim pa je zavladalo nasilje. Zato se pojavilo ve~ protipape‘ev, ki so hoteli prevzeti oblast, in naposled je Benedikta IX. uspelo odstraniti pape‘u Damazu II. (1048), ki pa je verjetno zastrupljen kmalu umrl. Nasledil ga je Leon IX. (1049– 1054), ki ga je na pape{ki prestol postavil cesar Henrik III.

RIVALSTVO ZA OBLAST Med pape‘i in rimskim cesarjem pa je kmalu pri{lo do rivalstva za oblast, tako da je pape‘ Gregor VII. (1073–1085) izob~il cesarja Henrika IV., ki je nato pape‘a prosil odpu{~anja s »potjo v Canosso«, kjer ga je Gregor VII. pustil ~akati v mrazu pred trdnjavskim obzidjem. Tudi sicer Gregor VII. ni veljal za preve~ ljubeznivega ~loveka. Bil je pritlikave rasti in je od vseh zahteval, naj mu poljubljajo stopala. Na pape{ki dvor je

Foto splet

PAPE@INJA IVANA

Celestin V., ki je pape‘eval leta 1294, je bil preve~ radodaren in je preve~ omejil kardinale, zato ga je njegov naslednik s spletkami umoril.

pripeljal skupino ponarejevalcev, ki so mu izdelovali stare listine, s katerimi mu je bilo dovoljeno vse, kar je hotel. Pape‘a Gregorja VII. je po njegovi smrti nasledil Viktor III. (1086–1087), ki je moral iz Rima pobegniti. Njegov naslednik Urban II. (1088–1099) je za~el kri‘arske vojne in med njegovo vladavino je sinoda v Piacenzi leta 1095 dokon~no sprejela sklep o prepovedi porok za duhovnike. Da tokrat mislijo resno, so pokazali tudi z ukazom, da se lahko ‘ene duhovnikov proda v su‘enjstvo in da imajo duhovniki odslej lahko le prile‘nice, za katere pla~ujejo davek. Vsi naslednji pape‘i so si prizadevali, da bi odslej duhov{~ina ‘ivela neporo~ena ali pa brez prile‘nic, kar pa jim ni prav uspevalo. Vsem naslednjim srednjeve{kim pape‘em se tudi ni zdelo najbolj pomembno, ali so duhovniki poro~eni ali ne, dokler se je cerkveno premo‘enje ve~alo in je cerkev ostajala vplivna. Zato so pape‘a Celestina V. (1294), ki je za~el cerkveno premo‘enje razdajati, prisilili k odstopu, nato pa za vsak primer zaprli v grad Fumone in izstradali do smrti. Primo‘ Ponikvar

D


GENETIKA, ANTIAGING

Kako naj bi ~lovek do konca ‘ivljenja ohranjal ~ilost in zdravje?

Prepre~evanje staranja

@e ve~ let se med drugim posve~ate merjenju prostih radikalov v telesu z biofotonskim skanerjem oziroma antioksidantne za{~ite, ki prepre~uje prehitro staranje telesa. Kot zdravnik spremljate izsledke najnovej{ih raziskav na tem podro~ju. Kaj nam obetajo najnovej{a odkritja? Znanstveniki ameri{kega podjetja Nu Skin, ki se sicer ukvarjajo s kozmetiko, in znanstveniki h~erinskega podjetja Pharmanex, ki se posve~ajo merjenju antioksidantne za{~ite telesa in prehranskim dodatkom, so v sodelovanju z znanstveniki LifeGen Technologies odkrili skupine genov, poimenovali so jih YGC (Youth Gene Clusters ali »geni mladosti«), ki vplivajo na biolo{ko staranje posameznika. Ti geni z leti ‘ivljenja postopno

»Gene mladosti«, ki vplivajo na biolo{ko staranje, je mogo~e ponovno aktivirati. slabijo in se »izklapljajo«, zato ~lovekove mladostne sposobnosti po~asi izzvenijo. Ti znanstveniki so tudi raziskovali, s ~im je mo‘no vplivati na gene mladosti in jih znova aktivirati. Svoja odkritja raziskav in preizku{anj razli~nih snovi so strnili v izdelek AgeLOC Vitality, ki je pri poskusnih ‘ivalih znova aktiviral gene mladosti. Dr. Richard Weindruch in dr. Tomas A. Prolla, vodilna znanstvenika na podro~ju gerontologije in genetike ter profesorja na univerzi Wisconsin-Madison, ki delujeta v okviru podjetja LifeGen Tech-

nologies, sta identificirala 52 skupkov genov, ki so odgovorni za staranje telesa, {e posebno za zunanje znake staranja. Ugotovila sta, da je to povezano z delovanjem mitohondrijev, tovarno energije, ki je v vsaki celici. Ti geni mladosti nam dajo v mladosti veliko mo~i, z leti pa so zaradi spremenjenega delovanja manj dejavni, zato se zmanj{a {tevilo mitohondrijev v celici, predvsem v celicah mo‘ganov, srca in o‘ilja. ^lovek je zato bolj upo~asnjen, slab{e se skoncentrira in u~i, telesno je {ibkej{i – vse to so zna~ilnosti starej{ih ljudi in za vse to naj bi bili odgovorni ti geni. Z leti namre~ pe{ajo vse telesne in umske sposobnosti, ki so povezane s koli~ino mitohondrijev v celici.

In je mogo~e gene znova vzpodbuditi … Z dolo~enimi snovmi oziroma mikrohranili sta ugotavljala, ali je mo‘no te gene, ki so prevladovali v mladosti in so ~loveku omogo~ali vso to mo~ in dobro funkcijo mitohondrijev, ponovno aktivirati, da znova za~no delovati. Preizku{ala sta razli~ne snovi in na{la formulo, dolo~en skupek prehranskih dodatkov. Podjetje Nu Skin je po njunem patentu izdelalo prehranski dodatek v obliki kapsul AgeLOC Vitality, ki je ‘e na voljo v ZDA. Po enem mesecu u‘ivanja tega naj bi se ~lovekovo telesno po~utje ‘e opazno izbolj{alo, bolj{e naj bi imel kognitivne sposobnosti, zmo‘nost osredoto~anja, pomnjenja, spominjanja in ker mi{ice bolje delujejo, naj bi imel ve~ ATP-energije. Ve~ja naj bi bila spolna mo~ in sla ter telesna mo~ – prek teh Dr. Boris Ri‘nar z biofotonskim skanerjem meri antioksigenov naj bi se torej telesno in dantno za{~ito, ki prepre~uje prehitro staranje telesa. du{evno pomladili. Foto T. Svete

^

lovek ‘e od nekdaj hrepeni po ve~ni mladosti in nesmrtnosti telesa. A minljivo telo je le posoda neumrljivega duha, zato je klju~no vpra{anje, kako ga v okviru naravnih zakonitosti do konca ‘ivljenja ohraniti ~ilega in zdravega. Sodobna medicina in vi{ji standard sta omogo~ila dalj{e ‘ivljenje, a je veliko ljudi v starosti bolnih in depresivnih. Da je upo~asnitev staranja in celo pomladitev telesa mo‘na, dokazujejo ljudje, ki so ~ili, zdravi in ustvarjalni (pospe{ujejo razvoj ~love{tva in ~love~nosti) do svoje smrti. Tudi znanost raziskuje, kako bi v starosti ~loveku dvignila kakovost ‘ivljenja. O najnovej{ih znanstvenih odkritjih o prepre~evanju prezgodnjega staranja smo se pogovarjali z zdravnikom Borisom Ri‘narjem iz Maribora.

-

JANUAR

12 -

Misteriji 43


P REPRE~EVANJE

STARANJA

Foto T. Svete

naravnanostjo na vse, kar je, vplivajo Kako so znanstveniki testirali u~inna svoje celice in gene. Fakirji lahko kovanje prehranskega dodatka Agedose‘ejo za ~love{ko fiziologijo neLOC Vitality? pojmljivo stanje v telesu, ko lahko Na poskusnih mi{ih. Na spletu je ‘ivijo le od svetlobe, torej brez hrane objavljen video dveh bratov mi{i iz in celo vode. istega gnezda. Oba so hranili s kakovostno hrano, drugemu pa so dodaKot zdravnika me ti pojavi zanijali {e prehranski dodatek AgeLOC majo, zlasti zaradi skokovitega poVitality. Prera~unano v ~love{ko starasta rakavih bolnikov v zadnjih rost je bil prvi pri 96-ih letih bete‘en desetletjih. Leta 1985, ko sem za~el in nedejaven kot star~ek, drugi pa je delati, smo na teden v bolni{nici bil telesno mo~an in je {e ‘ivahno operirali enega rakavega bolnika, iskal hrano v kletki. Prvi je sicer dozdaj jih dvajset do trideset. A raka segel lepo starost, a drugi je zdaj star pre‘ivi ve~ bolnikov, ki so pozitiv‘e 125 let in je {e vedno telesno ~il. no in duhovno usmerjeni, hitreje pa umirajo tisti, ki se ob diagnozi vdajo Do zdaj so znanstveniki ‘e v 98ih odstotkih dolo~ili funkcije genov, Boris Ri‘nar pravi, da bo lahko ~lovek, ko bo na dovolj v usodo. Br‘kone je v medicini previsoki duhovni ravni, gene mladosti vklapljal sam. malo poudarka na psiholo{ki pomone znajo pa {e vplivati tako, da bi pri nekom prepre~ili razvoj genske bolezni. kov, ki jo slabijo, denimo hormonski ~i tem bolnikom. Zame ni zdravljenje to, A dr. Weindruch in dr. Prolla sta ‘e motilci v prehrani; ~lovek ima zato slabo da ~loveku izre‘e{ pol telesa; to zame odkrila ‘ivljenjski eliksir, s katerim se varovanje pred prostimi radikali, ki pomeni konec. Medicina bi morala odda vplivati na gene, da tudi v starosti dopu{~ajo, da zboli in se hitreje stara; kriti nove metode zdravljenja, a novega delajo kot v mladosti. slaba antioksidantna za{~ita je ena od se brani. Toda vsak, ki ho~e ozdraveti, kljub temu najde pot, ker mu lahko poteorij prezgodnjega staranja. Kaj vsebuje ta ‘ivljenjski eliksir? Med drugim vsebuje izvle~ek granatne- Ljudje plemena Hunza v Himalaji naj maga vi{ja mo~, ~etudi mu medicina ga jabolka, ki je znan kot dober antioksi- bi ‘iveli krepko ~ez sto let in bili zdravi, re~e, da je zanj ‘e vsega konec. dant, gobo iz Tibeta in korenino ginsen- v tako visoki starosti jim celo zrastejo ^lovek naj bi imel v genih zakodiranih ga, ki je tudi znan po tem, da naredi telo tretji zobe. Kako oni »vklju~ijo« te gene {e veliko sposobnosti, ki jih zdaj ne zna ~ilo. Na podlagi testiranj na poskusnih mladosti? uporabljati; na voljo naj bi imel tudi vse ‘ivalih so nakazali, da bi lahko obrnili Posebnost je njihova voda, ki vsebuje programe, ki so jih razvile ‘ivali, saj je biolo{ko uro; da ne bi le zavrli procese vse minerale; v njej so raztopljeni v telo ‘ivalskega izvora. Zakaj jih ne zna staranja, marve~ da bi se ~lovek lahko koloidni obliki, zato se veliko bolj{e vklju~evati, denimo, ~e bi nekomu odtrcelo pomladil. Verjetno je le {e korak do absorbirajo v telo. Voda, ki jo pijejo, je galo roko, bi mu zrasla nova, tako kot tega, da bo povpre~na starost ljudi sto zdravilna. Zaradi tega se vklopijo geni, nekaterim ‘ivalim? let. @ivljenjska doba je vi{ja kot pred ki jih pomlajujejo, in jim, denimo, za~no Veliko bi bilo mo‘no, ~e bi znali vplivati petimi desetletji, a je ve~ bolezni. Znan- rasti tretji zobje. na gene. Pri~akujemo lahko, da bomo stveniki si zato prizadevajo, da bi ~lovek neko~ tehni~no tako dale~, a problem je Ali je mo‘no, da bi ~lovek te gene vklju~il tudi v starosti ‘ivel ne le dlje, pa~ pa na duhovni ravni, da se bomo tu okrele z miselnostjo ali na~inom ‘ivljenja? kakovostno in bi lahko u‘ival v starosti, pili in bomo zmo‘ni to uporabiti. Te Teh zgledov je ve~, kot si mislimo. ne pa bil bete‘en in senilen. stvari delujejo, zato se ne pustimo preDuhovne frekvence in celo misli lahko Kaj vse pospe{uje prezgodnje staranje vklapljajo in izklapljajo gene. A te zmo‘- stra{iti znanosti in njenim omejitvam, da telesa? Zakaj po va{em mnenju s pre- nosti telesa prepre~ujejo tako strupi v nekaj ni mogo~e. Ko bo ~lovek na tako hrano ne moremo ve~ dobiti vsega, kar hrani kot onesna‘enje z vibracijami, ki visoki duhovni ravni, ne bo ve~ potretelo potrebuje za optimalno delovanje? v telo vna{ajo razli~ne informacije. Du- boval teh zunanjih pomagal, ker bo gene Z biofotonskim skanerjem sem ‘e veli- hovni modreci, denimo, le s pozitivno vklapljal sam. Trenutno pa nam to {e ni dostopno in v veliki ve~ini potrebujemo kokrat izmeril, da ima ~lovek slabo zunanjo pomo~. A v medicini smo pri{li antioksidantno za{~ito, ~etudi ne kadi in Zdravilna voda, ki jo v slepo ulico tehni~nega razvoja; od tu ne pije alkohola, ~etudi zau‘ije veliko sadja in zelenjave ter malo mesa in ~e- pijejo Hunze, vklopi gene, dalje ne gre ve~, ker ne bo mogla ve~ le tako zdraviti ljudi kot zdaj. prav je zmerno telesno dejaven. V soki jih pomlajujejo. Tatjana Svete dobnem svetu je namre~ veliko dejavni-

D

44 - JANUAR 12 -


POTI DO ZDRAVJA

S pomo~jo homeopatije rodila po treh splavih

Klic iz epruvete Med nose~nostjo si je s homeopatijo pomagala, da miomi v materni~ni steni niso rasli. Po prvem splavu je slikanje maternice pokazalo zama{itev jajcevodov. Z laparoskopijo so jih poskusili odma{iti in so ji obenem odstranili manj{e miome in zarastline v maternici. Leta 2001 je drugi~ zanosila, a je ponovno splavila. Ker je {la kolesarit in jezdit, je plod padel ven iz maternice. Zdravniki so se bali, da gre za zunajmaterni~no nose~nost, zato so jo hoteli laparoskopsko operirati, a tokrat ni pristala na to. [la je na histeroskopijo – kirur{ki poseg skozi no‘nico, diagnosti~ni endoskopski pregled materni~ne votline – in leta 2004 je tretji~ zanosila, a tudi ta nose~nost se je v tretjem mesecu kon~ala s splavom. Po tretjem splavu je krvavela in zdravniki v bolni{nici niso vedeli, kaj narediti. Poslali so jo nazaj domov. »Krvavela

sem zaradi mioma in imela sem zelo mo~ne kr~e. S homeopatijo sem to toliko uredila, da sem lahko delovala ~ez dan ter da se je miom sam izlo~il. Kadar pa so bili kr~i zelo mo~ni, sem obula superge in {la te~i. S tekom sem namre~ spodbudila krvni pretok. To sem delala {tirinajst dni in miom se mi je izlo~il z urinom. Izgledal je kot nekak{na mi{i~asta ‘ogica in potem so se krvavitve ustavile.«

HOMEOPATIJA SPREMENILA @IVLJENJE Po drugem splavu je Gordana spoznala homeopata Dragomirja Nikoli~a iz Ljubljane, ki zastopa francosko {olo homeopatije in se ukvarja tudi z radiestezijo. »Takrat se nisva toliko usmerila na ginekolo{ke stvari, ampak bolj na ~i{~enje telesa od glave navzdol.« Rezultat homeopatskega zdravljenja je bil zelo hitro viden; nehali so se ji pojavljati herpesi, otekanje bezgavk, imunski sistem se je okrepil, vid se je izbolj{al,

Gordana Slak* Spol: ‘enski Starost: 39 let Za~etek te‘av: leta 1995 Diagnoza: policisti~ni jaj~niki, miomi, pregrada v maternici Na~in zdravljenja: klasi~na medicina, homeopatija, akupunktura Po~utje danes: Zdaj se zelo dobro po~uti. »Sem mo~na, vem, kaj telesu ustreza in kaj ne, telo je fizi~no mo~no, hitro se obnovi.«

Foto A. Paljevec

G

ordana Slak, diplomirana vzgojiteljica iz Kamnika, je po treh nose~nostih, ki so se vsaki~ kon~ale s splavom, pri devetintridesetih letih naposled le postala sre~na mamica. ^etrti~ je zanosila s spontanim ciklusom, da pa je nose~nost potekala nemoteno in se je dobro kon~ala za plod kljub mnogim miomom v materni~ni steni, so ji pomagala homeopatska zdravila. Oktobra je rodila zdravo pun~ko Brino. Prve zdravstvene te‘ave Gordane Slak so se za~ele s prvim splavom leta 1995. V tretjem mesecu nose~nosti je plod umrl in zdravniki niso mogli odkrili vzroka. Po splavu je imela kar dva meseca vro~ino, na podlagi krvne slike so ugotovili, da ima zvi{an prsni hormon prolaktin, kar tudi lahko pripelje do splava oziroma neplodnosti. Tem te‘avam so se pridru‘ile {e motnje v delovanju {~itnice. »Bila sem zelo zaspana, preveval me je ob~utek, kot da sem budna, pa se ne morem zbuditi. Stanje je bilo tako hudo, da sem ‘e molila v cerkvi zase. Zdravljenje s hormonskimi zdravili, Diane 35 in Bromergonom je imelo zame hude stranske u~inke in posledice: meglen vid zjutraj, bule po prsih, te‘ko dihanje, prepoved vo‘nje,« se spominja Gordana, ki so jo te‘ave z zanositvijo in donositvijo ploda pripeljale do globljega raziskovanja same sebe. Ugotovila je, da korenine njenih te‘av segajo v otro{tvo, saj je ‘e prej imela oslabljen imunski sistem, pogosto se ji je pojavljal herpes, bezgavke so ji otekale, pestili so jo prehladi in utrujenost ter slabokrvnost. Verjame, da je tem zdravstvenim te‘avam botrovalo tudi cepljenje v otro{tvu, saj je imela po njem tako hudo reakcijo, da je morala v bolni{nico.

* 031/350 783

-

JANUAR

12 -

Misteriji 45


KLIC

IZ EPRUVETE

ni ve~ toliko obolevala. Dobila je veliko zaupanje v zdravljenje s homeopatijo, ki, kot sama pravi, deluje na individualno osebnost, na zgodovino vsakega posameznika in odpira vrata za nazaj, da pridemo do glavnega vzroka te‘av. »Homeopatija ~loveka tudi pripravlja, da duhovno in du{evno dozori. Dragomir Nikoli~ me je nau~il opazovati lastno telo. Potrebovala sem kar nekaj ~asa, skoraj leto in pol, da sem znala telesne simptome opisati z besedo, zapisovala sem si simptome, prebirala knjige o homeopatiji … On me je tudi nau~il, da si zdravnik svojega telesa sam, da verjame{ v svoje telo in mu zna{ prisluhniti.« Homeopatijo je za~ela uporabljati tudi na popotovanjih v bolj oddaljene eksoti~ne de‘ele, kot so Egipt, Nepal in Pakistan. »Dragomirja Nikoli~a sem vedno klicala, kadar sem imela kak{ne te‘ave, denimo zastrupitve, tudi po telefonu mi je dal informacije, klicala sem ga tudi iz Nepala, takrat sem se hudo

46 - JANUAR 12 -

zastrupila z vodo. Dobila sem tako hud herpes, da so se me doma~ini bali in be‘ali od mene,« pojasnjuje Gordana, ki jo je tudi takrat re{ilo homeopatsko zdravilo zakonskega para, homeopatskih zdravnikov iz Kanade, ki ju je slu~ajno sre~ala na trekingu, na 3500 metrih nadmorske vi{ine, v toplicah v vasici Tatopani.

KLIC IZ LABORATORIJA Da je ~etrti~ zanosila, je potem trajalo kar nekaj ~asa. Leta 2009 je {la na klini~ni center k dr. Toma‘evi~u, ker je hotela zanositi s pomo~jo spontanega ciklusa, brez hormonske terapije, pri ~emer ‘enska dobi le dve injekciji; stop injekcijo, da ne pride do ovulacije, preden bi folikel vzeli ven, in hormonsko injekcijo, ko vstavijo oplojeno jaj~ece nazaj v maternico. Toma‘evi~ jo je na pregledu vpra{al, ~e so na{li vzrok za njene splave, in je potem pri ultrazvoku ugotovil, da ima pregrado v maternici. Povedal ji je, da se pregrada lahko ugotovi samo prvih deset dni od menstruacije; domneval je, da je bila vzrok splavov. Lani spomladi ji je ginekologinja odstranila pregrado in v Leoni{~u v Ljubljani so ji naredili spontani ciklus. Pred zanositvijo je hodila tudi na akupunkturo h Kitajki dr. Wu Lingling v [i{ki. Imela je {est terapij in vsak obisk je bil bolj bole~. Dr. Wu Lingling ji je dala tudi zeli{~a za pripravo telesa na zanositev. Telo je namre~ ‘elela maksimalno pripraviti, da bodo materni~na sluznica in jaj~niki v redu, in tako je tudi bilo. Oba z mo‘em sta bila zelo pozitivno naravnana in sta zaupala, da bo vse v redu. »Vstavili so mi jaj~ece 20. januarja lani. Ko sem bila doma in sem ~akala na vstavitev, sem med spanjem imela nenavaden ob~utek, kot da del mene manjka, da so mi ga vzeli, in to~no ve{, da je v laboratoriju in da te to ‘ivo bitje kli~e. @e v torek popoldne me je poklicala biologinja in rekla: „Va{e jaj~ece tako lepo dozoreva, da bi ga ~im prej vstavili v naravno okolje.” In v sredo sem ‘e {la na vstavitev.«

V ~asu nose~nosti si je s homeopatskimi zdravili pomagala, da miomi v materni~ni steni niso rasli, ampak so ostali v nespremenjenem stanju. Zato je vsak dan jemala po eno tableto Botulinuma. Za prepre~itev splava je u‘ivala Sepio officinalis. Jemala je tudi homeopatski vitamin C, da se ji je razgradilo ‘elezo, in u‘ivala Iron plus. Ferrum phosphoricum pa je pove~al hemoglobin v krvi. Zoper kr~e in bole~ine v mi{icah je u‘ivala Artere femorale, ki vzpostavlja la‘ji pretok krvi. V ~etrtem mesecu so se pojavile hude bole~ine, ~ez vikend so jo zadr‘ali v bolni{nici, potem pa so s homeopatskimi zdravili bole~ine hitro splahnele. Neposredno pred porodom je vzela Arniko, ki prepre~i oziroma ustavi krvavitev. Gordana je rodila v Postojnski bolni{nici. »Imela sem ves ~as pripravljeno ekipo, ker so se bali, da bi pri{lo do carskega reza. Miomi v materni~ni steni lahko zelo krvavijo in bi lahko ostala brez maternice. Preden sem {la v porodno sobo, sem vzela arniko, kar mislim, da me je tudi re{ilo, ker se ni ni~ zapletlo. Porod je potekal normalno, edino posteljica se mi ni porodila, tako da so jo morali ro~no odstraniti.«

ZDRAVA PUN^KA Brez te‘av in zapletov je rodila zdravo pun~ko Brino. Po porodu pa se je pojavila {e ena te‘ava: ni imela mleka. »Brina je sesala kot nora celo no~ in ni bilo mleka. Rodila sem v torek, v ~etrtek {e vedno nisem imela mleka. Poklicala sem Dragomirja Nikoli~a, mo‘ je {el k njemu po dve homeopatski zdravili. Zdravila – Medusa in Alfalfa – sem vzela okrog {estih popoldne in ob devetih zve~er so dojke mo~no nabreknile, bile polne mleka. Tako da zdaj imam dovolj mleka. Otrok je zdrav. K temu je nedvomno veliko pripomogla tudi homeopatija, u‘ivala sem pestro in kakovostno prehrano in imela sem tudi umirjeno nose~nost,« zadovoljno sklene na{a sogovornica. Andreja Paljevec

D


Nenavadna do`ivetja

Z

mo‘em sva prej ‘ivela na obrobju vasi. ^udovita narava je obkro‘ala veliko hi{o, z ene strani se je razprostiral travnik, z druge gozd in velik vrt s sadovnjakom je izpopolnjeval okolico s pridihom rajskega miru. A v tem raju sva ‘ivela s pridihom grenkobe iz preteklosti in se spopadala z bole~imi spomini, sku{ala nekako pozabiti nanje ter ‘iveti svoje ‘ivljenje naprej ne glede na vse. @e ko sva se spoznala, nekaterim ~lanom najinih dru‘in to ni bilo po volji. In ko je mo‘eva mama dejala, da bo tako dolgo delala na tem, dokler naju ne bo uspela lo~iti, sva prekinila stike z mo‘evo dru‘ino. Po tihem je moj mo‘ trpel zaradi izgube star{ev, kajti o~eta je {e posebej spo{toval, ~eprav o~e ni imel veliko besed pri odlo~anju, kdo je pri njihovi hi{i dobrodo{el in kdo ne. Minevala so leta, spomini na njihovo ljubosumnost so bledeli, midva sva ‘ivela svoje sre~no ‘ivljenje, le vsake toliko sva prejela kak{en nizek udarec in poskus vme{avanja, {irile so se govorice, na katere pa nisva kaj dosti obra~ala pozornosti. Tistega majskega dne je kot strela z jasnega do naju pri{la ‘alostna vest. Mo‘ev o~e je po kratki, a te‘ki bolezni umrl. Novico nama je sporo~il brat, ~eprav je vsem bilo povedano, da midva o o~etovi smrti ne smeva izvedeti. Mo‘u je {e rekel, da ima le {e pol ure ~asa, da se za vedno poslovi od o~eta, kajti pripravljen je ‘e za v krematorij. Mo‘ se je brez razmi{ljanja usedel v avto, name ni imel ~asa ~akati in ‘e je oddivjal v dobri veri, da mu bo uspelo o~eta {e zadnjikrat videti. Jaz sem ostala obnemela

sredi gredice jagod, kjer sem pulila plevel. Globoko v sebi sem ~utila ob‘alovanje, ker sedaj nisem na poti z mo‘em, saj sem se tudi sama ‘elela posloviti od o~eta. Lepe spomine sem ohranila nanj, kajti on mi nikoli ni rekel ‘al besede in ker je imel rad konje tako kot jaz, sva se velikokrat pogovarjala v hlevu ali pa na travniku u‘ivala v dru‘bi teh veli~astnih ‘ivali. No, pa je od{el, sem si mislila, re{il se je vseh skrbi in bole~in. V spomin sem priklicala vse lepe trenutke, ki smo jih skupaj pre‘iveli, in odlo~ila sem se, da bom raje, kot da sedim v sobi in jokam, v svoji gredici jagod razmi{ljala o ~loveku, ki sem ga spo{tovala. Zatopljena v delo in razmi{ljanje sem zasli{ala {kripanje vrtnih vrat in ko sem se ozrla okoli sebe, sem opazila popolno, neverjetno ble{~e~o svetlobo, ki se je razlila okrog mene. V zraku ni bilo niti da{ka vetra in okrog mene sta vladala popoln mir in ti{ina. Razprtih o~i sem mirno opazovala, kako so se vrata na vrtni ograji po~asi odpirala sama od sebe. Zavedala sem se prisotnosti nekoga. Nisem ga videla z o~mi, sem pa ~utila, da je ob meni.

Vabilo k pisanju Mnogim med nami se je `e pripetilo kaj nenavadnega. Opi{ite va{ resni~ni nenavaden dogodek, sre~anje, va{e sanje, ob~utke, jasnovidne utrinke, strah ... in napisano po{ljite na: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana, ali misteriji@misteriji.si - najbolj{e prispevke bomo objavili. Nagrada za objavljen prispevek je polletna naro~nina na revijo Misteriji.

V meni je zavladal popoln mir in ~utila sem neizmerno ljubezen, ki mi je grela du{o. Bilo je, kot da bi se preselila v drugo dimenzijo, kjer vlada popoln mir in skladnost. Ni mi bilo treba govoriti na glas; pogovarjala sva se v mislih. In povedal mi je, da se je pri{el poslovit, da mu je ‘al, ker ni bilo prilo‘nosti, da bi bili ve~ skupaj, za‘elel mi je vse dobro in predvsem mi je dal vedeti, da me ima rad. Pripovedovala sem mu o sre~nem ‘ivljenju, ki ga ‘ivim obdana s to ~udovito naravo, in o tem, da imam rada njegovega sina. Povedala sem mu, da sem vesela, ker je on sedaj tam, kjer vladata mir in popolna ljubezen, in kako hvale‘na sem mu, da se je pri{el poslovit od mene. Skozi svetlobo je odzvanjal pozdrav in jaz sem {e naprej gledala v zdaj ‘e odprta vrtna vrata, iz katerih je sedaj zopet prav po~asi padala sicer pritrjena lesena deska. Prav po~asi sem se odpravila pogledat de{~ico, ki je sedaj ‘e le‘ala na tleh. Za~ela sem iskati matico in vijak, s katerima je bila deska prej pritrjena, a kljub polurnemu iskanju nisem na{la ni~esar. Zgodaj zjutraj sem se odpravila ven na dvori{~e. Radovedno sem pristopila k deski, ki je {e zmeraj le‘ala na tleh. In glej ~ude‘: matica in vijak sta bila lepo polo‘ena na beli opeki zraven vrat. Z mo‘em nisva nikoli pritrdila nazaj deske, ki je takrat samodejno padla z vrtnih vrat, in verjetno je tako {e danes, ~eprav v tisti hi{i ne ‘iviva ve~. Roti Ilustracija Milo{ Lukman

Ljube~i pozdrav

-

JANUAR

D

12 -

Misteriji 47


Nove knjige

Mojstri nove energije Avtor: Adamus Saint-Germain Prevedla: Tja{a Pav~ek Izdala: Tja{a Pav~ek Obseg: 140 strani Format: 12,5 × 18 cm Vezava: bro{irano Cena: 27,60 € Informacije o prodaji: 05/307 777 Knjiga je pri{la med nas po tem, ko je do‘ivela v Nem~iji ‘e tretji ponatis. V njej so spoznanja, ki spodbujajo spremembo zavesti. Knjigo je napisal Geoffrey Hoppe, pravzaprav je v knji‘no obliko preto~il sporo~ila Adamusa SaintGermaina, profesorja, mojstra in u~itelja [krlatnega kroga, ki prina{a sporo~ila nove energije. Adamus je izredno bitje, ki se je pojavilo ‘e v mnogih utele{enjih in se je izra‘alo v raznolikih identitetah. Adamus je na Zemlji do‘ivel {tevilne dogodiv{~ine: ko se je rodil na meji med dana{njo [panijo in Portugalsko, je ‘ivel kot Saint Germain in je potoval po Evropi. Oklical se je za grofa; bil je svetovalec kraljev in kraljevskih dru‘in, znan je bil tudi kot odli~en alkimist. Izjemen je bil pri delu z energijo. Danes pa mu je v{e~, ~e ga naslovimo s profesor Adamus. S pomo~jo vedenj profesorja Adamusa, zapisanih v knjigi Mojstri nove generacije, naj bi spoznali, kako lahko prebrodimo podzavestne

48 - JANUAR 12 -

blokade, re{imo dru‘inske zaplete in premagamo druge dru‘bene omejitve. Profesor Adamus sporo~a ganljive besede vsem, ki i{~ejo globoka spoznanja in prakti~no pomo~ duhovnega sveta, da bi v svojem ‘ivljenju sprejeli Novo Zavest. Njegova sporo~ila zahtevajo od vsakega posameznika, da se soo~i z lastno odgovornostjo in da sam osvetli svojo resni~nost. V knjigi je mo~ najti tudi osnovne informacije o skupini Crimson Circle ali [krlatnem krogu, svetovnem zdru‘enju u~iteljev nove energije, izku{enih metafizikih, zdravilcih in duhovnih svetovalcih iz ve~ kot sto tridesetih dr‘av.

Pot v kozmi~no zavest (trije deli) Avtorica: Gabriele Zalo‘ba: Univerzalno ‘ivljenje Obseg: 3 knji‘ice po 50 strani Format: 12,5 × 18 cm Vezava: italijanska Cena kompleta (3 knji‘ice): 19,90 € Informacije o prodaji: 05/307 777 Avtorica Gabriele, bo‘ja prerokinja, ki ‘ivi v Kozmi~ni zavesti, nam v svojih knji‘icah daje napotke, kje in kako lahko za~nemo analizirati sebe in morda spreminjati svoje obna{anje. V uvodu knji‘ice je zapisano: »Pot v kozmi~no zavest« – resni~no obetaven cilj. Res obstaja kaj takega? In ~e, kdo nam jo lahko poka‘e? To pot nam lahko poka‘e samo tisti, ki jo je sam prehodil in ‘ivi v tej zavesti. Prav zato, ker se na prvi pogled ve~ini med nami zdi neverjetno, da je kaj takega mo‘no, nam Gabriele najprej pojasni nekaj odlomkov lastne poti, ki jo je pripeljala do te zavesti. Da nam vpogled v nekaj korakov, ki jih je

sama napravila na tej poti …« Gabriele nam pojasnjuje, zakaj lahko vsakdo prav tako dose‘e kozmi~no zavest: ker je ‘e v vsakem od nas. To torej ni nekaj zunaj nas, za ~imer bi morali tekati, kot imamo navado delati pri zunanjih iluzijah o sre~i v tem svetu. Vsi smo torej lastniki zaklada, ki ga je vredno odkopati. Kje in kako, pa nam pripoveduje Gabriele. S tem zakladom pa je tako: Tudi tisti, ki ima v rokah to~en zemljevid zaklada, ne more druga~e, kot da zgrabi za lopato in ga izkoplje. Gabriela nam dokazuje, da Kozmi~na zavest dejansko obstaja in da jo more dose~i vsakdo sam. Knji‘ice so le opomin na vedenje …

najbolj pomembnih zdravilcev in raziskovalcev v ZDA. Znan je po tem, da je prvi na svetu dokazoval koristi zelenjavnih in sadnih sokov in o tem napisal ve~ knjig. V knji‘ici Tudi vi se lahko pomladite nam dokazuje, da nikdar nismo toliko stari, da se ne bi mogli pomladiti. U~i nas, kako se znebimo ukoreninjenih navad, spodbuja nas, da s spremembami za~nemo takoj, razlo‘i nam, kako delujejo na nas ‘ita in {krob, sladkor in sla{~ice, pa beljakovine, mleko, smetana in mle~ni izdelki. Veliko vrednost dajejo knji‘ici njegove ugotovitve, kako hrana, ki jo priporo~a, vpliva na kri, limfo, plju~a, srce, ‘iv~evje, mi{ice, ko‘o, o~i … Pomembno je njegovo vedenje o

Tudi vi se lahko pomladite Avtor: dr. Norman W. Walker Prevedel: Erik Majaron Izdala: Aura Format: 12,5 × 18 cm Obseg: 218 strani Vezava: bro{irano Cena: 21,00 € Informacije o prodaji: 05/307 777 Avtor knji‘ice je pre‘ivel stoletje. Vse do smrti je bil ~il mo‘, skrbel je za hi{o in vrt in se, ‘e skoraj stoletnik, veselo vozil z motorjem. Torej mu gre verjeti, da je mogo~e, tako kot on priporo~a v svoji knji‘ici, ‘iveti dolgo in zdravo. To poslednje je morda {e najbolj pomembno, zdravo. Zdravo telesno in duhovno. Dr. Norman W. Walker je eden

vplivu ~revesja na fizi~no in psihi~no zdravje; s primeri iz svoje dolgoletne zdravni{ke prakse nam, tudi s pomo~jo nazornih skic, dokazuje, da mnoge bolezni, za katere porabljamo kupe zdravil, nimajo vzroka nikjer drugje kot v ~revesju. In ko s pitjem zelenjavnih in sadnih sokov dose‘emo red, da deluje debelo ~revo zdravo, se hkrati znebimo {tevilnih te‘av, od tistih s srcem, jetri, ‘elodcem, krvnim tlakom, trebu{no slinavko, mehurjem pa do sinusov in motenj vida.


Solarno-karakterni horoskop za leto Merkurja in leto Ma~ke/Zajca

Horoskop za januar 2012 OVEN – V za~etku leta boste z majhnimi in previdnimi koraki dale~ pri{li. Dlje kot tisti, ki se bodo spu{~ali v prerekanje. Virtualne simpatije sre~ajte v realnem ‘ivljenju in prevzeti boste do dna. Po prazni luni 23. ‘ivce pomirjajte s koristnim delom, sicer bo vro~e doma! Dnevi okoli polne lune 9. bodo naporni, zato si ne kopi~ite obveznosti za tisti ~as. 24. bodo nekatera dela zastala, druga pa potekala po spremenjeni proceduri. Zdravje naj vam bo prva skrb. BIK – V prvi polovici meseca boste ~utili platoni~na ~ustva. Se romanti~no zaljubili v dru‘bi, v katero boste zahajali, po 14. pa ne bo ve~ manjkalo ne‘nih in strastnih dotikov. Nekateri boste zahrepeneli po poroki, drugi po otrocih. Nekateri vezani bodo zabredli v nezvestobo. Va{e ‘ivljenje bo mnogo bogatej{e tudi duhovno, poslovno in gmotno v drugi polovici meseca. Izzivajte sre~o z lotom, popeljite ljubljeno osebo na romanti~no potovanje, uspe{ni boste tudi na mednarodni konferenci. DVOJ^KA – Z nekaterimi bodo odnosi napeti zaradi prevelikih pri~akovanj in kriti~nosti. Nadomestilo boste iskali prek sodobnih komunikacijskih sredstev in tudi {li na zmenke. Staro prijateljstvo vas bo najbolj potola‘ilo. Po prazni luni 23. ogrevajte ~ustveno razmerje. Za ugoden razplet poslovnih prizadevanj bo ugodno pred polno luno 9., a tedaj {e vedno pazite na svoje ude in dihalne poti, da ne oble‘ite. Potovanje januarja ni najbolj priporo~ljivo. RAK – Zaradi te‘ke polne lune 9. boste ‘e ve~ dni prej zelo ob~utljivi. Po 14. na~rtujte romanti~na sre~anja. Nekateri si boste privo{~ili potovanje v tople vla‘ne kraje, idealen kraj, da poskrbite za nara{~aj. Najugodneje za zaposlitev ali uspe{no vodenje kak{nega projekta, tudi duhovnega, bo v drugi polovici januarja. Tedaj je mo‘en priliv dohodka, ugoden nakup ali zadetek na loteriji. Odpornosti ne smete izgubiti, sicer se vam bo zdravstvena te‘ava ponovila. LEV – V novo leto boste vstopili nasmejani, pripravljeni vklju~evati se v dru‘beno koristne aktivnosti, pri katerih boste z veseljem spoznavali nove ljudi. Va{a ~ustva se bodo razvnemala v prvi polovici meseca, kar bo po‘ivilo partnerske odnose. ^e pa ste sami, se spustite z vajeti, saj prihaja ljubezen.

V solarno-karakternem horoskopu dobite bolj osebno napoved, ~e preberete najprej besedilo za va{e Son~evo, nato pa {e Ascendentno znamenje. Svoje ascendentno znamenje lahko poi{~ete na: www.misteriji.si/kat/Horoskop_Misterijev Do 23. {e ne boste imeli energije na pretek. Kljub temu se ne prikraj{ajte za koristne fizi~ne aktivnosti, s katerimi boste krepili imunski sistem, v slu‘bi pa opravili nujno delo. Za potovanje ali smu~arski vikend ne boste najbolj razpolo‘eni. DEVICA – Va{a vedo‘eljnost bo neizmerna, zato boste prvi teden vzpostavljali {tevilne kontakte z zanimivimi ljudmi, tudi prek spleta. Nekateri se ~ustveno zelo ogreli zlasti po zmenkih po 14.! Nemir bo povzro~itelj napetosti v odnosih, celo prepirov. Umirite se z rekreacijo ali pogostej{im ljubljenjem. Tudi fizi~no delo, pospravljanje, prena{anje tovora, kidanje snega, pripravljanje drv vas bo prijetno utrujalo, le pazite, kako ravnate z orodjem, da se ne po{kodujete. Finan~nih izzivov bo ve~ sredi januarja, kasneje bi lahko imeli smolo. TEHTNICA – Slaba dva tedna vas bo vleklo med ljudi, ker boste hoteli podalj{ati prazni~no razpolo‘enje. Zabavajte se v krogu doma~ih, z otroki ali s prijatelji. Za romantiko vam bo veliko bolj po 14. Ta se bo pojavila v delovnem okolju. Nezadovoljne v zakonu boste pripravljene sko~iti ~ez plot. Izkoristite ugodno klimo in razpolo‘enje pri opravljanju svoje slu‘be. ^e ste brez nje, si lahko dobite prilo‘nostno delo. Rojeni sredi oktobra brez denarja ne boste, septembrski pa sprejmite nujne spremembe in nove izzive. Bolj kot doslej tr‘ite sebe, svoje znanje in sposobnosti. [KORPIJON – [e vedno boste razdvojeni med dvema osebama, do katerih boste ~utili spo{tovanje, prijateljstvo, ljubezen in odgovornost. Po 8. boste odnose presojali bolj trezno in pustili bli‘je tistega, ki je bolj so~uten do vas, prakti~en in s katerim se energije pretakajo brez te‘av. V timu boste la‘je delali na projektu, ki ne bo v prid samo vam. Ob tem se boste veliko nau~ili, to pa lahko ‘e kmalu unov~ili. Podjetni{tvo vam bo pomagalo poiskati delo in prihodek.

Denar je ‘e rezerviran za vas od 14. naprej. Zaslu‘ite ga! STRELEC – Z novim letom je pri{la nova energija, z njo pa tudi mnogo prilo‘nosti za razpravljanje o odnosih, na~rtih za prihodnost in sodelovanju v paru. Poglobite dru‘inska in partnerska razmerja na igriv na~in. Samski se boste la‘je odprli in spustili v svoj svet nekoga, ki vam bo bolj po meri. Udele‘ite se seminarjev, u~enja v dvoje, {portnega gibanja, plesa, smu~anja. Iskalci zaposlitve boste bolj konkuren~ni s prilagodljivostjo in sodobnim znanjem. Tr‘enje nepremi~nine bo idealno takoj po 14. KOZOROG – V odnosih s sorodniki in ~ustvenem razmerju boste bolj sre~ni v drugi polovici meseca. Osamljeni pojdite tedaj v dru‘bo, na bli‘nji gri~, ne zapirajte se vase in ogovarjajte ljudi. V va{e ‘ivljenje prihaja nadvse ljuba oseba. Z natan~nostjo, {portnim duhom in prilagodljivostjo boste najbolj uporabni v slu‘bi, kjer bo grozilo odpu{~anje. Te‘av vam ne bo te‘ko premagovati, ~e ne boste pestovali slabe volje. Finan~ni prilivi bodo postopoma nara{~ali, ob tem boste ugodno re{ili pomembno zadevo. VODNAR – Do sredine januarja se bo krepila va{a potreba po ljubezni in prijateljstvu ter opa‘enosti v dru‘bi. Bodite pripravljeni razdajati se, da boste tudi prejemali. Poleg krepitve partnerskega odnosa je mo‘na tudi mo~na simpatija z obo‘evalcem ali obo‘evalci, ~e boste medijsko izpostavljeni. Z nekaterimi boste v nenehnem stiku zaradi va{ega projekta, a tudi zaradi zgovornosti obeh in skladnosti vajinih energij. Osvajanje novih znanj in gibov bo ‘ivahno, v nadaljevanju vam bo prineslo tudi honorar. RIBI – Osebni odnosi doma, v okolju in slu‘bi ne bodo ravno vzorni in potrpe‘ljivi. Izogibajte se preob~utljivosti in dramatiziranju. Po 14. vam bo veliko la‘je prena{ati tegobe, saj boste imeli zaveznike, nekateri ljubimca. Romanti~no potovanje bo nepozabno, tudi usodno. Zaslu‘ek se bo za~asno pove~al. Veseli boste ugodnega razpletanja uradne zadeve, {e bolj pa dobitka pri igri na sre~o. Ob koncu januarja bo v nevarnosti pomemben odnos. Razdorov ne bo malo. Redno vzdr‘ujte odpornost, da ne bi oble‘ali.

D

Pripravlja: astrolog prof. Stane Pade‘nik

-

JANUAR

12 -

Misteriji 49


DARILA Z VSEBINO OSEBNI ANGEL^EK V Braziliji ro~no narejen osebni angel~ek iz kamene strele si lahko programiramo sami (napotki prilo‘eni), da nas varuje in nam pomaga pri razre{evanju te‘av. Sicer pa nam prina{a dolgo‘ivost, pomaga proti bole~inam pri srcu, v trebuhu in ‘elodcu. + Darilo: mo{nji~ek; 19,90 €

BARVNI ANGELI Unikatni angeli s svojimi barvami izbolj{ujejo telesno in du{evno po~utje. Krila imajo iz ogledal, ki ~loveka in prostor varujejo pred vplivi iz okolja. Na krilih se angelu lahko ri{ejo barvni vzorci, ki so sporo~ila njegovemu lastniku. ^e jih postavite pred okno, se valovanje barve raz{iri v cel prostor. Angeli so izdelani v tiffany tehniki iz vitra‘nega stekla, ki je obarvano z naravnimi pigmenti. Na voljo so stoje~i ali vise~i angeli v vseh barvah, razen sivi in ~rni. Velikost 6,5 × 9 cm. Stoje~i 15,90 €, vise~i 13,90 €

ZVEZDONOGA VILA Popravlja stvari v na{em svetu z ljubeznijo in navihano radostjo. Na voljo so v vseh barvah razen sivih in ~rnih. Rde~a deluja na primer takole: pove~uje napetost mi{ic, zvi{uje krvni tlak, pospe{uje cirkulacijo krvi, utrip srca in dihanje; spodbuja du{evno delo; barva spolnih ‘lez in Saturna – ‘elja po novih re~eh, novih prijateljih, popotovanju, spremembi okolja. Velikost: 27 × 16 cm, 43,00 €

MAGNETNE ZAPESTNICE Magnetne zapestnice z germanijem izbolj{ajo delovanje imunskega sistema, s ~imer pomagajo pri {tevilnih bole~inah in obolenjih. Ob no{enju se bolje

po~utimo in la‘je premagujemo vsakdanje strese. Zapestnice so iz nerjave~ega jekla, delno pozla~ene, brez niklja. ^leni v zapestnicah imajo izmeni~no vgrajene magnetke in germanij. Velikost od 20 do 22 cm. 29,60 €

ATLANTIDSKI PRSTAN, PLO[^ICA IN KRI@ Srebrni nakit je oblikovan tako, da posebni liki sprejemajo in oddajajo kozmi~no energijo. Ves nakit je o~i{~en vseh negativnih energij in napolnjen s kodami, ki ugodno vplivajo na ~loveka; ugodno deluje na zdravje in dobro po~utje, pripomore k poslovnemu uspehu in prepre~uje nesre~e. Liki na srebrnem nakitu izhajajo iz davnine, iz ~asov Atlantide in so se pojavili tudi v ~asu faraonov. Najmo~nej{e deluje Atlantidski kri`. Ves informirani nakit ima vgravirano vija~nico, ki energijsko dodatno ugodno deluje. Velikosti prstana: od 16 do 24 mm notranjega premera. kri`: 89,90 €, prstan: 59,90 €, plo{~ica - obesek: 59,90 €

50 - JANUAR 12 -

GENERATORJI BIOPOLJA ZA OSEBNO RABO GENERATOR

nadome{~a izgubljeno ‘ivljenjsko mo~ in pove~uje intuicijo. Najbolje deluje, ~e se prilega na ko‘o. Ustvarja {iroko biopolje, ki ugodno deluje na ~loveka. Srebrni obesek elipsa stane 226 €, deluje v premeru kakih 100 metrov. Obesek iz vitalliuma stane 226 €, deluje v premeru 100 metrov. G ENERATOR BIOPOLJA V OBLIKI VALOVNICE je namenjen postavitvi v prostor. Hitro nadome{~a izgubljeno ‘ivljenjsko mo~, nevtralizira okoli{ka {kodljiva sevanja in izbolj{a energijsko kakovost vode. Valovnica 80 stane 200 €, deluje v premeru 80 metrov. Valovnica 135 stane 550 €, deluje v premeru 135 metrov. Valovnice so izdelane iz medenine.

BIOPOLJA V OBLIKI OBESKA

INFORMIRANI KOZAREC IN SKODELICI Njihova posebnost je, da izbolj{ajo vsakdanjo vodo oziroma pija~o ali hrano v njih. Pod vplivom informacij, ki so vnesene vanje z orgonsko energijo, voda v njih spremeni svoje fizikalno-kemi~ne lastnosti. Informacije vzpodbujajo samoo~i{~evalne sposobnosti vode. Genotoksi~ni test dokazuje, da kozarci in skodelici izbolj{ajo vodo za kakih 40 odstotkov. Kozarci imajo svoj pomen tudi v barvni terapiji. Iz knjige Aura Soma povzemamo, kako barve delujejo na ~loveka: Modra: Deluje na grlno ~akro, vzpodbuja toleranco do sebe in drugih, vero v notranje vodstvo, okrepi odpornost, fizi~no in ~ustveno, zmanj{uje trpljenje ... Zelena: Deluje na sr~no ~akro, podpira nas pri sprejemanju odlo~itev, vzpodbuja nov pogled na stvari, prina{a mo~an stik z naravo ... Rde~a: Spodbuja delovanje hormonskega sistema, pomaga premagovati agresivna ~ustva, obnavlja energijo, uravnove{a delovanje prve ~akre, pomaga pri stresu, pri razli~nih strahovih. V skodelico s podobo sonca so dodane informacije za dobro jutro, za ve~ energije, v ono z luno pa informacije za dobro in globoko spanje. Skodelici sta naprodaj v paru, torej ena za zjutraj in preko dneva in druga za zve~er. V skodelicah (2 dl) si lahko informiramo vodo, pa tudi tople teko~ine - ~aj, kavo, juho ... Cena posameznega kozarca je 20,90 €, para skodelic pa 29,90 €.

Naro~anje: Izbrani izdelek naro~imo po telefonu: 051/307 777, 01/549 17 92; siol.com ali v spletni trgovini www.misteriji.si aratrgovina@siol.com www.misteriji.si. e-po{ti: aratrgovina Vsi naro~niki na revijo Misteriji imajo 10 % popusta popusta.. Pla~ilo po povzetju. Po{tnino pla~a kupec. Pri naro~ilu nad 69 € po{tnino podarimo. Po{iljatelj jam~i, da bodo kupci prejeli izdelke, tudi steklene, nepo{kodovane. ^e z izdelkom niste zadovoljni, denar vrnemo. Reklamacije upo{tevamo v osmih dneh od dneva odpo{iljanja.


NATAN^NEJ[E INFORMACIJE O IZDELKIH NAJDETE NA WWW.MISTERIJI.SI

TESLOVA PURPURNA PLO[^A Deluje s svojim indukcijskim magnetnim poljem biostimulativno na celi~ne procese, pove~uje izmenjavo plinov, krepi regenerativne procese in mikrocirkulacijo v obolelem tkivu. Uporabljamo jo zjutraj in zve~er po dvajset minut, tako da jo postavimo na obolela mesta in pritrdimo z obli‘em. Uporabljamo lahko tudi dve plo{~i, postavljeni drugo proti drugi. Pomaga tudi proti nespe~nosti in drugim te`avam; prilo‘ena so natan~na navodila. 24,90 €

ZA[^ITNA PIRAMIDA KERROCK Z za{~itno piramido Kerrock, tetraedrom s stranico 12 cm, ki ima na spodnji stranici natisnjenih dvanajst enakostrani~nih trikotnikov, je mogo~e za{~ititi vse prostore pred petimi vrstami zemeljskih sevanj, pred tehni~nimi sevanji in sevanji kozmi~nega izvora. Blagodejno deluje tudi na splo{no po~utje. Postavimo jo na sredo stanovanja ali hi{e, nekateri jo postavijo v bli‘ino postelje. 44,90 €

NORAD Za{~itna kodirana plo{~ica Norad, nagrajena v ZDA in Nem~iji, do sedemdeset odstotkov zmanj{a tveganje, ki ga ustvarja sevanje mobilnih telefonov in baznih postaj. Le to mo~no podre strukturo vode v telesu. Norad vzpodbudi, da se kakih sedemdeset odstotkov vode vrne v »zdravo« strukturo, v obliko, kakr{no ima voda v telesu, preden jo dose‘ejo sevanja mobilnega telefona, baznih postaj in drugih virov. Norad je samolepilna kodirana bakrena plo{~ica (Ø 16 mm), ki jo prilepimo na hrbtno stran telefona. 14,90 €

BIOGUARD Bioguard za{~iti biopolje ‘ivih organizmov pred posledicami elektromagnetnega smoga, ki ga ustvarjajo vse naprave, napajane z elektri~nim tokom. Samolepilno plo{~ico Bioguard, ima premer 15 mm in je debela 3 mm, nalepimo na izvor sevanja: na ra~unalnik, mobitel, brezvrvi~ni telefon, polnilec mobitela … in tako v prostoru ustvarimo ugodno biopolje; smo manj utrujeni, manj napeti, bolje zbrani, se na splo{no bolje po~utimo. Za‘eleno je, da Bioguard nalepimo tudi na okensko steklo, da pride v prostor vitalna energija. Bioguard zelo dobro deluje v avtomobilu; prilepimo ga na vetrobransko steklo za vzvratnim ogledalom. 14,90 €

ZA[^ITA PRED ENTITETAMI

RADIESTEZIJSKA NIHALA Za uspe{no radiestezijsko delo so na voljo: nevtralni nihali Kaplja (a) in Leseno nihalo (b), kovinska egiptovska nihala Karnak (c), Izis-4 (d) in Izis-6 (e) ter Biotenzor (f). Uporaba je razlo‘ena v knjigi Osnove radiestezije in bioenergije. Cene: a in b 16,90 €, c, d in e 21,90 € in biotenzor 19,90 €. f

a

b c

e d

KRISTALNA NIHALA Radiestezijska nihala iz kakovostnih brazilskih bru{enih kristalov – iz kamene strele, ro‘evca, modrega in zelenega kvarca, ametista … Z nihalom dobite tudi mo{nji~ek iz blaga. Vsako nihalo je unikatno, slika je simboli~na. Cena posameznega nihala: 23,90 €

FUNKAZOO - SLOVENSKI ORAKELJ Funkazoo je preprost in igriv pripomo~ek, ki vam pomaga pri sprejemanju bolj{ih odlo~itev. Ste neodlo~ni? Te‘ko sprejemate odlo~itve? Pogosto potrebujete nasvet ali namig? @elite izbolj{ati intuicijo in pove~ati inspiracijo? Ste mnogokrat v dilemi, kaj storiti? I{~ete inteligentno darilo za prijatelje, sorodnike, znance? ^e je tako, potem je orakelj Funkazoo prava izbira za vas. Z njim se lahko posvetujemo o kateri koli temi na zelo enostaven na~in. Postavimo vpra{anje, preme{amo kroglice in jih zlo‘imo v stolp. Razli~ne kombinacije kroglic v stolpu nam dajejo namig, ki nam lahko olaj{a sprejemanje odlo~itve, poleg tega pa {e razvija na{o intuicijo. Z njegovo uporabo tudi razvijate svojo intuicijo. Prilo`ena so natan~na navodila. 9,90 €

IGLI^NI ROLER Igli~ni Roler uni~uje celulit, gladi gube in naredi ko‘o gladko, pro‘no in mladostno. O~isti vso odmrlo ko‘o. Z uporabo Igli~nega Rolerja lahko izbri{ete strije in brazgotine na vseh 59,90 € delih va{ega telesa.

Z univerzalno za{~ito pred {kodljivimi energijskimi entitetami se za{~itimo pred blode~imi elementali, ki se pojavijo v ~love{kem energetskem sistemu neodvisno od njegove volje. Za{~ita deluje pred enostavnimi blode~imi elementali, du{ami in implantati, da ne morejo ve~ ~rpati ~lovekove energije. 11,90 €

-

JANUAR

12 -

Misteriji 51


Zgodilo se bo v januarju ZDRAVLJENJE PROSTOROV ^isto okolje – zdravljenje prostorov z ‘ivljenjsko-kozmi~no energijo Vabljeni na predavanje o uporabi ‘ivljenjsko-kozmi~ne energije s predstavitvijo pete knjige Bo‘idarja Djurice, ki nadgrajuje odkrivanje nauka o celostnem sistemu zdravljenja na podlagi duhovnih zakonitosti, od vzroka do posledic. V Ljubljani 10. januarja ob 17. uri, Cankarjev dom, dvorana M1, preddverje. Informacije: 041/284 879, www.zivljenjsko-kozmicna.net

GLEJ, LU^! Katoli{ka karizmati~na Prenova v Duhu organizira evangelizacijski seminar »Glej, Lu~!« za izlitje Svetega Duha – na Gospodarskem razstavi{~u od 25. januarja do 22. februarja 2012.

ZDRAVLJENJA S SPIRITUALNIMI BITJI Medij Mikelj Marinka vsak mesec vodi zdravljenja s pomo~jo spiritualnih bitij. Zdravljenja so brezpla~na, pri~akovan je le prispevek za najem dvorane.

Zdravljenja so ta mesec: v Naklem v Vita centru 11. in 25. januarja ob 19. uri in v Novem mestu v Razvojnoizobra‘evalnem centru 12. januarja ob 17. uri. Informacije: 041/774 312 (Marinka) ali 064/106 897 (Franci)

Da ne smrdi, Biofresh poskrbi @e v mnogih domovih ne poznajo ve~ neprijetnih vonjav ne v kopalnici, ne v strani{~u, ne v kuhinji, ne v sobi z novim pohi{tvom, ne v omari s ~evlji, ne v avtomobilu, ne v gara‘i, ne ob kletki z morskimi pra{i~ki … Blazinice Biofresh potegnejo vase molekule mote~ih vonjav; le te niso prekrite z umetnimi di{avami, tako da blazinice ne povzro~ajo alergij in so povsem ne{kodljive vsem ‘ivim bitjem. Blazinice so obnovljive: delujejo dve leti. Naprodaj v trgovinah Sanolaborja po vsej Sloveniji. Naro~ite pa ga lahko tudi po telefonu 051/307 777, e-po{ti: aratrgovina@siol.com ali spletu www.misteriji.si

52 - JANUAR 12 -

za osebno rast in samozdravljenje

Razbiranja revije Misteriji NUMEROLO[KI PORTRET Vibracije {tevil na{ega rojstnega datuma in imena nas spremljajo vse ‘ivljenje. ^e jih poznamo, lahko izvemo ogromno o sebi. Opis {tevil v Numerolo{kem portretu Vam pomaga spoznati glavno ‘ivljenjsko lekcijo, sr~no ‘eljo du{e, obraz pred zunanjim svetom, talente in ‘ivljenjsko poslanstvo, najvi{ji ‘ivljenjski smisel in karmi~ne lekcije. Opisuje tudi Va{e `ivljenjske cikle, prelomnice in izzive. Dodana je {e dveletna numerolo{ka napoved in Va{e sre~ne {tevilke za dve leti naprej. Okoli 15 strani. Cena s po{tnino: 39 € BIORITEMSKI KOLEDAR Vsak ~lovek ima svoje bioritme, ki od rojstva uravnavajo njegove energije. Fizi~ni bioritemski cikel nam odkriva ugodne dneve za fizi~ne napore in operacije, emocionalni dneve za medosebne komunikacije, ljubezenske sestanke … Na podlagi intelektualnega bioritma na~rtujemo u~enje, izpite in pomembne sestanke, na podlagi intuicijskega pa opravila, ki terjajo ustvarjalnost in »{esti ~ut«. Bioritemski koledar za eno leto prikazuje stanje osebnih bioritmov po mesecih in dnevih. 14 strani. Cena s po{tnino: 39 € GRAFOLO[KA ANALIZA Osebnostna grafolo{ka analiza, ki Vam jo na podlagi rokopisa izdela na{a grafologinja, podrobno analizira Va{ miselni proces, odnos do sebe, medosebne odnose, produktivnost, sposobnosti, gonilno mo~ in ~ustveno odzivnost. Dodana so osebna navodila za grafoterapijo, da lahko z ustreznimi afirmacijami izbolj{ate svoje »{ibke to~ke«. Grafologinji lahko tudi postavite konkretna vpra{anja glede izbire poklica ali {tudija, odkrivanja osebnih talentov, partnerskega ujemanja in poslovnih partnerjev. Okoli 10 strani. Cena s po{tnino: 65 €

NARO^ILA Razbiranja naro~ite na: 01/549 17 92; 051/307 777; misteriji@misteriji.si V obrazec, ki Vam ga bomo poslali na dom, vnesite ustrezne osebne podatke. Za Grafolo{ki portret prilo‘ite papir z vzorcem Va{ega rokopisa. Izpolnjen vpra{alnik in kopijo pla~ane polo‘nice, ki jo dobite skupaj z obrazcem, po{ljite na naslov: Revija Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Naro~eno Vam bomo poslali najpozneje v roku dveh tednov od dneva, ko prejmemo va{o po{to.


Izidi `rebanja za nagradno kri`anko {t. 202

Mali oglasi @ELITE POKUKATI V PRIHODNOST? Storite to z izku{enimi. Vede‘evanje in svetovanje na 090/43 85. 0,7010 €/0,5 min. Ceno iz drugih omre`ij dolo~a operater ponudnik storitev. MAKRA AS s.p., PE: Kvedrova c. 3, 1000 Ljubljana

PRVA NAGRADA (letna naro~nina na revijo Misteriji)

090 4321 ... Da vpra{anje postane odgovor, da se strah spremeni v prah! POGOVORISVETOVANJA-TAROT z vami 365 dni. 0,70 € / 0,5 min; mobitel omre`je 090/62 49 - 0,75 € /0,5 min POKLI^ITE 090/62 48 za pogled v prihodnost in vse, kar vas zanima. Lea je tu za vas. 0,99 €/0,5 min ZANA d. o. o.

Filip Bari~, Du{ana Kvedra 38, 3230 [entjur DRUGA NAGRADA (polletna naro~nina na revijo Misteriji): Jo‘ef Novak, Ko~evska cesta 63A, 1330 Ko~evje

VEDE@EVALKA DARJA vam pomaga iz stiske. Za informacije lahko pokli~ete na telefon 040/271 835.

TRI TRETJE NAGRADE (knjiga zalo`be ARA):

Marjetica vede‘evanje s. p.

VEDE@EVALKA MARTA – Veseli me, da vam lahko pomagam. Telekom 090/44 61 – 1,69 €/min (251 SIT) Mobitel 090/142 488 – 1,69 €/min (249 SIT) GSM 040/305 298 – 0,50 €/min (119 SIT)

Janez Zalaznik, Ul. Vladimirja Dolni~arja 8, 1356 Dobrova Rosana Bala‘ic, Pru{nikova 22, 2000 Maribor

Pomagajmo s. p., Zre~e

090/68-49 – TAROT, ANGELSKO ZDRAVLJENJE, KANALIZIRANJE. Skupaj poi{~imo odgovore. 0,99 €/0,5 min Kali s. p.

Danijela Pintar, Rete~e 64, 4220 [kofja Loka

Mapa za shranjevanje revij Misteriji

Re{itev nagradne kri`anke {t. 202: VODORAVNO: Handke, Kekec, Ararat, enota, Aare, nonstop, prvo vratno, Na, Avala, Oerter, Ostr‘ek, shod, Mai, Male, Milan, Young, Arato, Akins, Blur, Maselj, Nicol, rasa, IV, Neuss, Asada, Lancaster, latnik, oktet, orel, OT, Azi, pismo, bol, pisana, troba, ploskocevka, I~a, Nek, Ork, ri‘, ara, val

Nagrade bomo poslali po po{ti.

Narejena iz trde lepenke, plastificirana, z `i~nim patentom za vpenjanje dvanajstih revij. Na prodaj po povzetju (01/549 17 92). Cena: 3,60 €

Mali oglasi v Misterijih

Nagradni pojmi: PRVO VRATNO VRETENCE, ATLAS, PISANA PLOSKOCEVKA

CENA

besede je 1,25 €, (najmanj 18,78 € za 15 besed ali manj). 10 % popusta za tri, 15 % popusta za ve~ kot tri zaporedna naro~ila. [tejejo vse besede in {tevilke. DDV ni v{tet v ceno.

Prosimo, da re{itev po{ljete do 15. januarja 2012 v ovojnici s pripisom KRI@ANKA 203 na naslov: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Iz`rebali bomo pet nagrajencev, ki bodo prejeli: 1. nagrada: letna naro~nina na revijo Misteriji 2. nagrada: polletna naro~nina na revijo Misteriji 3.-5. nagrada: knjiga ARA zalo`be

ROK za sprejem je do vklju~no 15. v mesecu za naslednji mesec. Informacije po tel.: 01/ 231-93-60. INFORMACIJE IN SPREJEMANJE

malih oglasov: pisno po po{ti ali po elektronski po{ti misteriji@misteriji.si ARA zalo`ba, Cigaletova 5, Ljubljana Storitev razli~nih ponudnikov, objavljenih na teh straneh, ne preverjamo in zanje ne odgovarjamo. Bralke in bralce prosimo, da nam o kakovosti ponujenih storitev sporo~ijo svoje mnenje.

-

JANUAR

12 -

Misteriji 53


^e ku‘eli po te n oh in ra ga nit po i re v in {ljit ijo va e s ce {i ku lo m p ,o i p aj d od z n re‘ at ag ite ki r s . ad am ni o m n i p ag oj ra m dn i i

i 3 n Nagradna 0 d 2 ra {t. g Ime in priimek: a N on p Naslov: ku Po{tna {tevilka in kraj:

54 - JANUAR 12 -

kri`anka (203) e-naslov:


Udejanjanje ~iste zavesti in obilja, 50 × 50 cm, akril, kristali, zlato na platnu. Slika na hrbtni strani revije, ustvarjena prav po meri bralcev Misterijev, nam pomaga dvigniti vibracijo, da prepoznamo svojo pravo naravo in se neposredno pove‘emo z lastnim virom. Reprodukcijo te slike – visoko kakovosten print na platno z originalno pozlato, kristali, energizirano in z originalnim podpisom avtorja, cena 149,00 € – naro~ite na www.misteriji.si. Reprodukcija slike deluje s 60- do 70-odstotno mo~jo originala. Ve~ o energijskih slikah si preberite na straneh od 11 do 13.


Revija Misteriji 222  
Revija Misteriji 222  

Revija Misteriji 222