Page 1

LETNIK 19 - ŠT ŠT.. 217 - AVGUST 2011 - 5,00 €

POZOR! BRANJE TE REVIJE LAHKO VPLIVA NA VASE ZIVLJENJE ISSN 1318-1777 v

v

Zrenje v sonce

Gledanje v sonce naj bi bilo zdravilo za vse telesne, du{evne in duhovne te‘ave

Zdravilni vrtovi Osti jarej! Ko{~ek narave, ki umirja stres

Ohranjeni staroslovenski pozdrav

Odve~en strah pred letom 2012 Pogled tibetanskih menihov v bli‘njo prihodnost

Z naravo

zoper sevanje Kako omilimo posledice jedrskih sevanj

Zemlja je relejna postaja Ve~ina ~love{tva ‘e temelji na kratkoro~nih programih proti ‘ivljenju

Nevarnost mobilne telefonije - Elektromagnetno sevanje pove~a tveganje za nastankom tumorja • Ambasadorka ET-jev - Intervju z ufologinjo Ann Eller • Pohod presnojedstva - S presno hrano do ~istih misli in iskric ‘ivljenja • Vas - Metafora o na~rtu Matere Zemlje • D‘joti{ - D‘joti{ ali »svetloba« je orodje, ki pre‘ene strah pred neznanim • Kaldejci, kamele in Mojzes - Biblija kot neverodostojna zbirka pravljic in poneverb • Duhovi z rajskih otokov - Na Sej{elih {e danes stra{ijo duhovi piratov, su‘njev, svetnic … • Znanost je dekla kapitala - Pristri`ene peruti znanosti in razuma • Pisava Mirana Jarca - Kaj sporo~ajo pisave slovenskih velikih mo‘ in ‘ena • Hrbtenica se je zravnala - [in tai ji je pozdravil diskus hernijo • Nezavedna opredelitev ljubezni - Vaje procesa prisotnosti • Nenavadna do`ivetja • Nove knjige • Horoskop za avgust 2011 • Nagradna kri`anka 198


ARA ZALO@BA – Spletna knjigarna www.misteriji.si

✁ N MAGIC LIFE ZA PRVO POMO^ Simbol Magic life koncentrira energijo iz okolja, zato je je v njegovem neposrednem okolju ve~. Polo‘en pod kozarec s pija~o lahko spremeni njen okus, polo‘en pod vazo lahko podalj{a ‘ivljenje ro‘, pod cvetli~njakom deluje na bujnej{o rast, prilepljen na obolelo mesto lahko zmanj{a bole~ino ...

ZAKON PRIVLA^NOSTI

O

V

O N

O

V

O

Knjiga sporazumevalke z ‘ivalmi nam pomaga razumeti potrebe na{ih ljubljencev, njihove vedenjske probleme ter njihovo ljubezen in skrb do nas. Navaja tudi preprosto tehniko za »pogovarjanje« z ‘ivalmi ter energijsko zdravilno tehniko, ki olaj{a njihove te‘ave.

^UDE@ BIOIDENTI^NIH HORMONOV

SAMOHIPNOZA

Preprosto napisana knjiga, polna resni~nih zgodb pacientov, ki opisujejo dramati~ne rezultate, ki jih prina{a ravnovesje, ustvarjeno z bioidenti~nimi hormoni. Kako ustvarimo hormonsko ravnovesje, nadziramo telesno te‘o in stopimo na pot dobrega po~utja.

REGRESIJA V PREJ[NJA @IVLJENJA

21,90 €

23,90 €

Samohipnoza je ena najpreprostej{ih, a naju~inkovitej{ih metod za doseganje sprememb v ‘ivljenju. Pomaga nam opustiti kajenje, zmanj{ati stres, izgubiti odve~no te‘o, pritegniti ustreznega partnerja, utrditi mo~ volje in ustvariti uspeh …

Knjiga uglednega avtorja temelji na ~etrtstoletnih izku{njah z regresijami. Regresijska terapija lahko odpravi te‘ave, katerih vzroki izvirajo iz otro{tva ali iz hudega do‘ivetja v preteklem ‘ivljenju. Vpogledi v te vzro~ne povezave so zelo pou~ni in zdravilni.

21,90 €

19,90 €

KAJ MI GOVORIJO @IVALI

VRTINEC

OSUPLJIVA MO^ ^USTEV

Vse stvari, za`elene in neza`elene, v na{e `ivljenje privla~i najmo~nej{i zakon v vesolju – zakon privla~nosti. Svetovna uspe{nica vsebuje tudi prakti~ne nasvete, na podlagi katerih lahko za`ivimo `ivljenje, kakor se nam zdi najbolj{e.

Peta knjiga iz zbirke Abraham pojasnjuje, kako bolj premi{ljeno ustvarjati odnose, kakr{ne si najbolje `elite – na podlagi vodila, da je temelj `ivljenja svoboda, posledica `ivljenja rast, cilj `ivljenja pa radost.

Tretja knjiga iz serije Abraham nam govori, da smo vibracijska bitja in da imamo {esti ~ut. Ilustrira nam ogromno mo~ na{ih ~ustev in ponuja odgovore na ve~ino vpra{anj in te‘av, ki se porajajo slehernemu med nami.

22,90 €

22,90 €

22,90 €

DENAR IN ZAKON PRIVLA^NOSTI Avtorja sta pripravila to knjigo zato, da bi se nau~ili v svoje ‘ivljenje privla~iti bogastvo, zdravje in sre~o. Med branjem se bo va{e razmi{ljanje spremenilo in dobili boste mo~, da naredite spremembo. 22,90 €

PROSITE, DANO VAM JE

SAVNANJE

V knjigi iz serije Abraham je nekaj najmo~nej{ih u~enj, do katerih lahko danes pridete. Njena energija vam pomaga povezati se z Izvorno Energijo, da lahko pritegnete bogastvo Vesolja ter dobite dostop do bo‘anskega vodstva.

Savnanje je izjemno u~inkovito naravno zdravljenje, ki tudi spro{~a, krepi, zaustavlja staranje in pripomore k duhovnemu razvoju. Infrarde~a svetloba pa daje savnanju {e posebne koristi; u~inki so bolj{i, temperature po skoraj dvakrat ni‘je.

Trda vezava 32,90 € bro{irano 22,90 €

19,90 €

Popusti 10 % popusta imajo naro~niki na revijo Misteriji na vse izdelke, ki so naprodaj prek revije ali spletne trgovine.

15 % popusta imajo naro~niki na revijo Misteriji na vse knjige, ki jih je izdala ARA zalo`ba.

10 % popusta imajo vsi kupci knjig, ki jih je izdala ARA zalo`ba, ~e kupujejo knjige na www.misteriji.si in so ~lani knji`nega kluba Misteriji.

40 % popusta imajo vsi kupci na vse knjige z manj{o »lepotno« napako.

POTOVANJE DU[

SRE^ANJA Z DU[AMI

USODA DU[

PERMAKULTURNI VRT

V knjigi najdemo odgovore na ve~na vpra{anja, kaj se dogaja z du{o, ko ~lovek umre, bodisi naravne bodisi nasilne smrti. Kdaj in kako se du{a odlo~i, da pride v ~lovekovo telo? Kaj se dogaja z du{o med dvema ‘ivljenjema?

Avtorja sta zbrala pri~evanja o posmrtnih komunikacijah – spontanih do‘ivetjih, pri katerih z nami nave‘e stik preminuli svojec. Knjiga nas skozi pripovedi pri~evalcev prepri~a, da du{a pre‘ivi fizi~no smrt, in nam pomaga preboleti izgubo ob smrti ljubljene osebe.

Ameri{ki mojster hipnoterapije Michael D. Newton je na podlagi {tevilnih seans pri{el do novih odkritij o usodi du{ in to popisal v ve~ kot 500 strani debeli knjigi, ki v obliki intervjujev odstira pogled v skrivnost zasmrtja. Knjiga je ameri{ka uspe{nica.

Tudi najmanj{o zaplato zemlje lahko spremenite v krasen in rodoviten vrt, ~e delate v so‘itju z naravo. Ta navdihujo~ priro~nik vam bo v pomo~, ~e si ‘elite le nekaj izbolj{av v svojem vrtu ali pa ho~ete postati samozadostni.

22,90 €

24,00 €

24,90 €

19,90 €

e-KNJIGE NA WWW.MISTERIJI.SI - KAKO PREBUDIMO IN POSLU[AMO SVOJO INTUICIJO • POTOVANJE DU[ • KAKO VEDE@UJEMO IZ CIGANSKIH KART • OSNOVE RADIESTEZIJE IN BIOENERGIJE • 50 NASVETOV ZA HUJ[ANJE • KAKO UPORABLJAMO NIHALO IN BAJALICO • KAKO POVE^AMO SAMOZDRAVILNE SPOSOBNOSTI • 50 DOMA^IH ZDRAVIL, KI DELUJEJO • 50 NASVETOV ZA ZDRAVJE [OLARJEV • KAKO ZDRAVIMO Z BARVAMI • KAKO ZDRAVIMO Z ZVOKOM • KAKO ODKRIJETE VA[A PREJ[NJA @IVLJENJA • KAKO SE NAU^IMO AVTOMATSKEGA PISANJA • KAKO SE ZNEBIMO O^AL


LETNIK 19 - [T. 217

avgust 2011

11

19

Zrenje v sonce

Z naravo zoper sevanje

Gledanje v sonce naj bi bilo zdravilo za vse telesne, du{evne in duhovne te‘ave

Kako omilimo posledice jedrskih sevanj

37

23

Duhovi z rajskih otokov

Zdravilni vrtovi Ko{~ek narave, ki omogo~a umik ali dru‘enje ter umiritev stresnih hormonov

Na Sej{elih {e danes stra{ijo duhovi piratov, su‘njev, svetnic …

25

39

Odve~en strah pred letom 2012

Znanost je dekla kapitala

Pogled tibetanskih menihov v bli‘njo prihodnost

Pristri`ene peruti znanosti in razuma (1)

29

Zemlja je relejna postaja Ve~ina ~love{tva ‘e temelji na kratkoro~nih programih proti ‘ivljenju

33

D‘joti{ D‘joti{ ali »svetloba« je orodje, ki pre‘ene strah pred neznanim

Pisma bralcev ......................................................................................................... 4 Zanimivosti ................................................................................................................ 6 Nevarnost mobilne telefonije ........................................................... 16 Ambasadorka ET-jev .................................................................................. 21 Osti jarej! .................................................................................................................. 26 Pohod presnojedstva ................................................................................. 27 Vas .................................................................................................................................... 31 Kaldejci, kamele in Mojzes .................................................................. 35 Pisava Mirana Jarca .................................................................................... 41 Hrbtenica se je zravnala ......................................................................... 43 Nezavedna opredelitev ljubezni .................................................... 45 Nenavadna do`ivetja .................................................................................. 46 Nove knjige ............................................................................................................ 47 Horoskop za avgust 2011 ...................................................................... 48 Nagradna kri`anka 198 ............................................................................. 56

-

AVGUST

11 -

Misteriji 3


P ISMA Ilustrirana mese~na revija na robu medicine in drugih znanosti

Misteriji www.misteriji.si Naslov uredni{tva: Revija Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana Tel.: 01/434 73 10, fax: 01/230 16 27

misteriji@misteriji.si Izdaja: ARA Zalo`ba d.o.o., Cigaletova 5, Ljubljana Odgovorni urednik: Jo`e Vetrovec

joze@misteriji.si Redaktor: Andrej Kikelj

andrej@misteriji.si

BRALCEV

MAZILO MUMIE Prijateljica mi je priporo~ila Mumie za luskavico. Preden sem jo za~el uporabljati, sem pomislil: Spet neka potegav{~ina! Po dobrem tednu mazanja je bila razlika na moji ko‘i tako o~itna, da sem takoj poklical prijateljico ter se ji zahvalil za nasvet. Priporo~il sem jo nekaj kolegom s podobnimi problemi in tudi pri njih so rezultati izredno pozitivni. Janez, e-po{ta

NAGRADE ZA NARO^NIKE Za zvestobo reviji Misteriji je ‘reb tokrat naklonil Magic life Minki Hrvatin iz Ilirske Bistrice. Vse nove naro~nike v avgustu bomo nagradili z lepo knjigo Kuhinja zlatega polja.

se mi je zdelo, da mi nekaj manjka. Na zunaj sem imela VSE. Vse tisto, o ~emer drugi samo sanjajo. A JAZ nisem ~utila, da bi imela vse;

na nek na~in sem ~utila, da imam vse, a v resnici ni~. Nisem mogla verjeti, da sem jaz lahko osamljena in ‘alostna. Polna hrepenenja,

@IVLJENJE JE LAHKO PRAVLJICA

@ivljenje je lahko pravljica, ~e ste pripravljeni verjeti luka@misteriji.si vanjo. Pri enaindvajsetih sem Tajni{tvo, naro~nine in oglasno bila v svojem stanovanju, z tr`enje: Ur{a Stranjak avtom, uspe{nostjo na faksu Tel.: 01/231 93 60; 031/662 092 in pri kateremkoli delu, ki ursa@misteriji.si sem ga po~ela. S super prijatelji, razumevajo~imi star{i Prodaja po po{ti: in biv{imi fanti, ki mi {e daTel.: 01/549 17 92; 051/307 777 nes dokazujejo, da me {e aratrgovina@siol.com vedno nosijo v srcu. Magi~no dekle ali popolna pun~Tisk: ka. Ja, vse to sem bila. In vsi, Tiskarna Schwarz d.o.o., Ljubljana ki me poznajo, si ne morejo Naklada: 6900 izvodov niti misliti, koliko padcev je za mano v ‘ivljenju. Proti ~eDistribucija: mu vse sem se borila in koliDelo prodaja d. d., Ljubljana kokrat sem zmagala. V tej {tevilki Misterijev so sodelovali: Nato so se zgodile tudi Jo‘e Vetrovec, Aleksej Metelko, Tatjana zelo hude stvari in nekako mi je bilo la‘je, da sem odSvete, Uro{ Kra{ovec, Amedeja Li~en, {la in se odlo~ila, da raje za Edvard Kadi~, Iztok Kocjan~i~, Taja vedno zaprem svoje srce Vetrovec, Andreja Paljevec, Fran~ek kot pa da {e kdaj tako trpim Dobovi{ek, Maja Koro{ak, Vid Dev~i~, zaradi ljubezni. Za silo in Igor Fabjan, Sa{o Burja, Lana Mihele, za nekaj mesecev je bilo ‘e v redu, nato pa sem znova Franjo Trojnar, Stane Pade‘nik pri{la do stopnje, ko nisem Cena izvoda v maloprodaji 5,00 €. Prodave~ vedela, kako naprej. Ko Tehni~no urejanje: Luka Zlatnar

ja v kolporta`i: Delo-Prodaja, Dunajska 5, Ljubljana. Naro~nina se pla~uje letno (51,00 €, 15 % popusta) ali dvakrat letno (27,00 €, 10 % popusta). Poslovni ra~un: 02083-0011412222

4 - AVGUST 11 -

30 20:40

31

1

2

ZA PREROKOVALCE IN ALTERNATIVNE ZDRAVILCE ^e ste ve{~i prerokovanja ali alternativnega zdravljenja, je mo‘no, da va{e znanje predstavite v Tu{evih alternativnih koti~kih. Pod pokroviteljstvom revije Misteriji. Ve~ informacij in prijave: tel. 040/888 590; nevenka.prohinar@gmail.com

3 04:35

4

5

6 13:08

7

8

9

10 02:22

11

12


P ISMA

M ISTERIJI, C IGALETOVA 5, 1000 LJUBLJANA; misteriji@misteriji.si

SLIKA ZA NARO^NIKA Med novimi naro~niki na revijo Misteriji bomo tudi ta mesec iz‘rebali sre~ne‘a, ki bo dobil za nagrado miniaturno sliko, original v tempera tehniki avtorja Vlada Pare‘nika iz Mozirja. Slika, ki jo bo prejel nagrajeni novi naro~nik na revijo Misteriji Prej{nji mesec je nagrada pripadla Ranku Pe{i~u iz Ljubljane. ^estitamo! po novi, romanti~ni in ve~ni ljubezni. Ljubezni, ki se bo pojavila kot strela z jasnega, mi zavrtela ‘ivljenje in me grela od zdaj pa do ve~nosti. Res sem se trudila in se borila sama s sabo, medtem pa niti nisem vedela, ~e napredujem,

nazadujem ali samo stojim na mestu? Nato sem kak{na dva meseca kasneje »po naklju~ju« spoznala ‘ensko, ki je moje ‘ivljenje obrnila na glavo. Vedela sem ‘e veliko, vendar mi je ta oseba povezala vse

REGRESOTERAPIJA Pomembna objava Spletna stran Mednarodne Akamedije Duhovnih Znanosti (www.adz.si) ponuja te~aje in u~enje regresoterapije, kjer se sklicuje name in na moje delo. Ta spletna stran se v tem kontekstu tudi nana{a na Dru{tvo hipnoterapevtov Slovenije. S tem izjavljam, da nimam prav nobenega opravka s stvarmi, ki jih oni ponujajo. V prvi imenovani organizaciji sem pred nekaj leti u~il majhno skupino ljudi za uporabo regresijske tehnike, ki jo u~im, za njihovo osebno delo. Toda z jasnim poudarkom, da to ne vklju~uje dovoljenja za u~enje te tehnike drugih. Vsak te~aj ali u~enje te organizacije v tej tehniki je zato nepoobla{~eno in plagiat in karkoli u~ijo s sklicevanjem na moje ime, je lahko zgre{eno. Lahko u~ijo samo regresijske tehnike, ki so bistveno in preverjeno druga~ne od omenjene. Ta je dalje razvita od Time Lapping Technique©, ki jo je razvil Bryan Jameison, odkar mi je dal svoje pooblastilo za u~enje tehnike in me zakonito dolo~il za predstavnika v Evropi, toda umrl je leta 2002 in sem sedaj tukaj edini, ki lahko dovoli enako drugim. Enako seveda velja za uporabo prvotne tehnike Bryana Jameisona. Dr. Jan Erik Sigdell, Dutovlje, www.christian-reincarnation.com

13 20:57

14

15

16

17 21:11

18

19

20

21 23:54

22

BRALCEV

EKOFEST

moje dele v celoto. V manj kot enem mesecu sem za‘ivela novo ‘ivljenje in to tak{no, ki ga ‘elim obdr‘ati do konca svojega bivanja na Zemlji. Spoznala sem se s Simono Kolar iz Maribora, ki mi je predstavila Gaya 3 mantro. To je ena najmo~nej{ih manter vseh ~asov, o kateri je govoril ‘e Sai Baba. Mantra je hvalnica Stvarniku in ustvarjena na tak{ni vibracijski ravni, da prodre v vsako celico va{ega telesa in za~ne razbijati blokade. Odplavlja te‘ave in vam prina{a ljubezen, hvale‘nost in sre~o na na~ine, ki si jih ne morete niti zamisliti. Pred tem sem ‘e bila na mnogih delavnicah in sre~anjih, vendar tak{ne topline, povezanosti in podpore kot tukaj s Simono in ostalimi ~lanicami nisem ~utila {e nikoli. Ta izjemna ‘enska mi je kot druga mati. Ne‘no me je prijela za roko in me varno pripeljala skozi trnje do zvezd. Do konca ‘ivljenja ji bom iz srca hvale‘na za to. Nesre~o sem zamenjala za sre~o. @alost sem zamenjala za veselje. Osamljenost sem zamenjala za radost. Sovra{tvo sem zamenjala za ljubezen. Zamero sem zamenjala za odpu{~anje. Skrbi sem zamenjala za zaupanje. Strah sem zamenjala za varnost. Kontroliranje sem zamenjala za prepu{~anje. Srame‘ljivost sem zamenjala za samozavest. Svoj ego sem zamenjala za svoj resni~ni jaz. In prav vse v svojem ‘ivljenju sem zamenjala, da sedaj vsak dan ob~utim pripadnost, ljubezen in veselje. Z ljubeznijo, Rebecca 23

24

25

26

27

V okviru Ekofesta v @alcu bo prvi vikend v avgustu ve~ delavnic in predavanj: V soboto 6. avgusta bo ob 10h Irena Rotar vodila predavanje in prakti~ne nasvete o permakulturi. Od 13h do 17h bo bioenergetik Drago Kav{ek imel individualne pogovore. Simona Debeljak bo ob 1430 imela predstavitev »CieAura – samopomo~ z uporabo hologramskih nalepk«, ob 1530 pa bo Eko team predstavil »Eko re{itev organskih odpadkov«. Ob 1630 bo Anton Jur{nik govoril o u~inkoviti rabi energije v stanovanjskih stavbah. Od 16h do 19h bo Tja{a Cepu{ vodila »Zdravljenje s planetarnim gongom in energetskimi instrumenti«. Ob 17h bo hoja po ‘erjavici, ki jo bo vodil Drago Kav{ek, ob 1730 pa delavnica »Indijanska obredna potilnica«. V nedeljo 7. avgusta bo ob 10h delavnica »Joga na energijskih to~kah Bio parka«, ki jo bo vodila Ana [pes, ob 11h pa delavnica Jane Eitner o aromoterapiji. Maja Cirej bo ob 14h imela predavanje »Jagode goji – zaklad zdravja«, ob 15h pa bosta Dejan Rangeo in Janko Dobnik vodila predavanje oziroma delavnico »Industrijska konoplja – novost v vsakodnevni prehrani«. V okviru Kluba Misterijev bo ob 17 h Irena Rotar predstavila knjigo »Priro~nik za pre‘ivetje«. Oba dneva od 11h do 18h bo Janez Pelko vodil prakti~no slikanje avre in pogovor, od 11h do 17h pa lahko obi{~ete vegetarijanski piknik v Bio parku ter Alter bol{jo tr‘nico s predstavitvijo okolju prijaznih izdelkov in pridelkov. Ve~ informacij: 031/848 686.

28

19:44

29

30

05:04

-

AVGUST

11 -

31

1 10:19

Misteriji 5


Z ANIMIVOSTI

IZOGIBAJMO SE KLORIRANI VODI

LETALA POVZRO^AJO DE@ IN SNEG

S

trokovnjaki ugotavljajo, da ena tretjina trihalometanov ali THM – karcinogenih zmesi, ki nastanejo kot posledica kloriranja vode – vstopa v telo skozi ko‘o, preostali dve tretjini pa prek dihal. Vodo kloriramo predvsem zaradi razku‘evalnega u~inka, tako za pitje kot za kopanje v kopali{~ih. Vendar pogosto pozabimo, da je klor v osnovi klasificiran kot strup in pesticid ter da so mnoge {tudije povezale pove~ano izpostavljenost kloru s pove~anim tveganjem za nastanek ve~ vrst raka. Izogibajte se zaprtih bazenov s slabim prezra~evanjem in bodite pozorni, da mo~an vonj po kloru na kopali{~ih ne pomeni preve~ klorirane vode, temve~ njegovo neu~inkovitost proti umazaniji. D

L

Foto splet

etala, ki letijo skozi ohlajene oblake okoli letali{~a, lahko povzro~ijo kondenzacijo, katere rezultat je ve~ de‘ja in snega v bli‘nji okolici, dokazuje novej{a {tudija Andrewa Heymsfielda iz NCAR, Ameri{kega centra za atmosferske raziskave v Koloradu. To se dogaja v 10 do 15 odstotkih primerov v ~asu zime in v pribli‘no 5 odstotkih primerov v preostalih letnih ~asih. Heymsfieldov raziskovalni tim je preu~eval luknje v oblakih, ki nastajajo ob preletu letal, in dognal, da se zaradi omenjenega pojava lahko spremeni vreme tudi do sto kilometrov dale~. Kak{no vlogo ima to v metuljevem pojavu, {e ni znano, lahko pa stvar zelo zakomplicira. Metuljev pojav je popularen izraz za dogodek pri napovedovanju vremena, ko ‘e majhna sprememba v gibanju zraka povzro~i bistveno razliko v vremenu ~ez nekaj tednov. D

NE LUPITE JABOLK

K

o boste naslednji~ vzeli v roke jabolko, dobro premislite, preden ga boste ‘eleli olupiti, saj izsledki novej{e {tudije ka‘ejo, da ursolna kislina v olupku jabolka zmanj{uje mi{i~no atrofijo in spodbuja rast mi{ic. To so strokovnjaki ugotovili pri testih na mi{ih. Prav tako naj bi jabol~ni olupki posledi~no uspe{no u~inkovali pri zmanj{evanju ma{~ob, sladkorja v krvi in holesterola. [e ena nova znanstvena ugotovitev, ki potrjuje stari rek, da eno jabolko na dan pre‘ene zdravnika stran. D

ODKRILI ELIKSIR @IVLJENJA

N

Foto splet

a Velikono~nih otokih so odkrili zdravilo, za katerega znanstveniki verjamejo, da lahko spremeni u~inek bolezni prezgodnjega staranja in podalj{a ‘ivljenje za ve~ kot deset let. Gre za zdravilo Rapamycin, izdelano iz neke kemi~ne snovi v prsti na Velikono~nih otokih. Zdravilo naj bi bilo zelo uspe{no pri bolezni prezgodnjega staranja, sedaj pa strokovnjaki i{~ejo tudi mo‘nosti za podalj{anje ‘ivljenje zdravih ljudi, saj lahko, kot pravi Dimitri Krainc, eden od soavtorjev {tudije, ki je bila objavljena v Science Translational Medicine, ‘e najmanj{a aktivacija tega »o~i{~evalnega sistema« podalj{a zdravje in ‘ivljenjsko dobo na{ih celic in organov. D

DISKREDITIRANJE HOMEOPATIJE

S

6 - AVGUST 11 -

Foto splet

V

Foto splet

NA SICILIJI 20 MINUT PRED NAMI za~etku junija so prebivalci Catanie, mesta na skrajnem vzhodu Sicilije, opazili nenavaden fenomen, njihove digitalne ure so namre~ vse po vrsti 15 do 20 minut prehitevale. In medtem ko so starej{i prebivalci okrivili »zle duhove«, so italijanski seizmologi zatrdili, da so za prehitevajo~e ure krive vulkanske aktivnosti, natan~neje elektromagnetne aktivnosti vulkana Etna. Italijanski mediji so tudi pisali, da to ni bilo prvi~; v mestu Caronia so se leta 2004 sre~ali s podobnim nerazlo‘ljivim pojavom, ki pa so ga spremljali tudi nepojasnjeni po‘ari v domovih prebivalcev. D

kupina {vedskih znanstvenikov, ki jo vodi fizik in astronavt Christer Fuglesang, je vzela prekomeren odmerek homeopatskih tablet za spanje. »Tvegamo svoja ‘ivljenja za znanost,« je zapisal Fuglesang v ~asopisu Svenska Dagbladet, ki ga izdaja neprofitna organizacija, ki se zavzema za poljudnoznanstveno izobra‘evanje in diskreditiranje la‘ne znanosti. Tokrat so se spravili nad homeopatijo. Fuglesang je po zau‘itju desetkratnega odmerka uspavalnih tablet dejal, da se po~uti ~isto v redu, niti bolje niti slab{e. Zaenkrat se {e niso pokazali nobeni stranski u~inki. Privr‘encem homeopatije pa se to ne zdi ni~ ~udnega, saj je to ravno ena od njenih zna~ilnosti, namre~ da prevelik odmerek ~loveku ne {koduje. D


Z ANIMIVOSTI Vilinske energije

Med resni~nostjo in domi{ljijo

VARNOST IN ZA[^ITA

Tarin Alb uporabljamo za za{~ito sebe in prostorov. Navpi~nica mo~i je deljena na dva odebeljena debla, med katerima se ustvarja prostor varnosti. Na vrhu in pri dnu sta to~ki pomena in namere, ki kli~eta po za{~iti. Levi pol‘asti del {~ita simbolizira varno vodo pozitivnih ~ustev, ki jih {e dodatno brani navzven obrnjen lok pogumnega miru. Desni del simbola razkraja prepri~anja v umu, ki povzro~ajo potrebo po dodatni varnosti. Navzgor usmerjena pu{~i~asta altana pri vrhu simbola pokli~e pozitivno energijo, ki posameznika obda s svetlobnim {~itom. Spodnji lok simbola, ki ga dopolnjuje ~arni odkru{ek vilinskega uroka za za{~ito, {e dodatno spodbuja pogum na miselni ravni, hkrati pa {~iti pred zlonamernimi uroki, ~rno magijo, nekaterimi {kodljivimi sevanji, hudobnimi pogledi, zavistjo, privo{~ljivostjo in negativno delujo~im ljubosumjem. Taja Vetrovec Opis simbola je povzet iz knjig Marjetke Jer{ek KanDeLar in KanDeLar 2, kjer je prek 200 vilinskih simbolov. Knjigi in vilinski amulet lahko naro~ite tudi na www.misteriji.si ali 051/307 777.

OD KONCA DO KONCA

N

apovedi o koncu sveta si podajajo kljuko. Naslednjega nam obljublja ruski fizik Aleksej Dimitrijev, ki trdi, da prihajamo v zlonosni medzvezdni oblak, ki je kriv za hitre zemeljske spremembe in bo kmalu imel na vesti {e hude son~eve eksplozije. Lahko se tola‘imo, da gre pravzaprav za fotonski pas, ki zna prinesti tudi kaj lepega, a tega je manj v drugih napovedih. Dr. Trifko Guzina je bil profesor kirurDr. Guzina je pretresen ugotovil, da gije na sarajevski fakulteti, kjer je tudi so biblijski zapisi skoraj identi~ni Nostraspecializiral urologijo. Vzporedno je damusovim prerokbam, ki jih je preu~il kon~al podiplomski {tudij preventivne v izvirni franco{~ini. Njegova predvidemedicine, notranji glas pa ga je zapeljal nja nam obljubljajo {e dobrih tiso~ let v preu~evanje stare hebrej{~ine in stare obstoja, a ‘e naslednje leto nas ~aka franco{~ine. S svojim enciklopedi~nim zvezdna eksplozija nekje iz smeri Oriospominom in neverjetno intuicijo je zdru- na, ki nas bo zasula z mo~nimi svetlob‘il skrivnosti Stare Zaveze in Nostrada- nimi efekti. Svetlobnih ostankov bomo musovih prerokb. dele‘ni {e dve leti in ‘e bo tu nova seri»Mejo med naravnim in nenaravnim ja katastrof, povzro~enih z nepremi{ljepostavlja le odsotnost znanj, ki jih {e nim eksperimentiranjem, ki bo spremenismo osvojili,« rad pove. nilo Lunino tirnico. Kozmi~ne spremembe nam bodo prinesle menjavo polov, SKRITA BIBLIJA mimohod planetoida »Lunin brat«, kot ZNOTRAJ BIBLIJE ga je poimenoval Nostradamus, pa nas O~aran nad knjigo Biblijska koda bo dodobra ohladil in pahnil v novo pojasnjuje, da se v Bibliji skriva {e ena ledeno dobo. znotraj nje. Ko so znanstveniki po posebEvropska unija naj bi za~ela razpanem sistemu dekodirali zapis v starih he- dati ‘e letos, natanko 1. oktobra, in probrejskih simbolih (brez znakov interpunk- ces naj bi trajal vse do leta 2015. Veliki se cije), so si morali priznati, da poznana bodo ukvarjali s sabo, poenoteni Muslifizika ne zna vsega razlo‘iti. V skriti Bib- mani v Afriki in na Bli‘njem vzhodu pa liji ~as ne te~e linearno, ampak prepleta bodo po sedmih letih vojn z zahodnimi preteklost, sedanjost in prihodnost po silami strnili vrste in na novo izrisali kompliciranem sistemu. Na podlagi teh evropski zemljevid, ki ga bodo soobliugotovitev so leta 1995 izlu{~ili nevar- kovale naravne katastrofe. nost za Jacka Rabina, a jim ni prisluh»Kamele bodo pile vodo iz Rena,« je nil. Umrl je od roke atentatorja, kot raz- pred pol tiso~letja zapisal Nostradamus. kriva natan~na biblijska koda. Amedeja D D

Foto splet

Kadar ima drevo mo~ne korenine, je varno pred viharji. Tudi ~e se mu v ujmah po{koduje kro{nja in polomi kak{na veja, se zaradi mo~nega stika z zemljo ponovno obnovi in raste naprej. Na{e korenine so vir na{e varnosti. V otro{tvu in odra{~anju je to na{a dru‘ina. Ko odrastemo, je to stik z na{o lastno resnico. Varno zavetje in za{~ito nam dajejo na{a pozitivna na~ela in vrednote, mo~ in pogum na{ega notranjega bojevnika ter vera in zaupanje v tisto dobro, kar je v nas in kar lahko damo naprej. Z vsem tem se {~itimo pred vsakovrstnimi negativnimi vplivi, od na{ih lastnih »ne-varnih« miselnih vzorcev do negativnih dejanj, besed, misli in pogledov, ki prihajajo od zunaj. Vilinske energije nas pri tem podpirajo.

Dr. Guzina

Biblijska koda

-

AVGUST

11 -

Misteriji 7


Z ANIMIVOSTI

Misteriji v `ivo prakti~ne poti in vaje za doseganje harmonije, ravnovesja in zdravja

AVGUST 2011 MOJ ZDRAVILNI VRT – vodi Zora Gruden Vadnjal, dr. med. Marsikdo med nami ima svoj priljubljen prostor~ek v naravi, kamor se znova in znova rad vra~a, pa morda niti ne ve natanko zakaj. Delavnica vam bo pomagala ugotoviti, kaj je tisto, kar vas vle~e prav tja, in kateri so tisti elementi narave, ki vas osebno glede na va{ temperament in ‘ivljenjske okoli{~ine {e posebej privla~ijo, povezujejo s samim seboj in vam dajejo tisto, kar v dolo~enem trenutku najbolj potrebujete. Te elemente lahko potem vnesete v svoj vrt, na svoj balkon, na svojo okensko polico in si tako oblikujete svoj lasten svet, ki spodbuja va{o pozitivno ~ustveno naravnanost, da se la‘je umirite, prebrodite stresne okoli{~ine, okrepite notranjo mo~ in energijo ali se prepustite sanjarjenju in intuiciji, ki vam odpirata nove mo‘nosti ali olaj{ata pomembne odlo~itve. Na delavnici boste lahko prakti~no preizkusili svoje ugotovitve in si oblikovali svoj lasten zdravilni vrt. 20. avgusta od 10.00 do 13.00; 30 €. @IVA HRANA, @IVAHEN DUH, delavnica priprave presnih jedi – vodi Anja Horvat Jeromel, mojstrica presne kulinarike, ustanoviteljica Presne umetnosti in urednica spletnega portala Ekologi~en. Optimalno zdravje, vitalnost, dolgo ‘ivljenje, spiritualno prebujenje in uglasitev z naravo so zna~ilnosti presnega na~ina ‘ivljenja. Na delavnici boste izvedeli, kako lahko u‘ivanje hranilno bogate rastlinske hrane vsak dan ne‘no razstruplja in ~isti va{e telo. Spoznali in preizkusili boste okusne, preproste recepte, ki vam s svojo raznolikostjo in energijsko mo~jo pomagajo spremeniti odnos do prehranjevanja in ‘ivljenja. Posledica tega pa je tudi izguba odve~ne te‘e in pomlajevanje. 25. avgusta od 17.00 do 19.00; 40 €. PERMAKULTURNI VRT – vodi Jo‘ica Fabjan, strokovnjakinja za permakulturo. Ob jasi na obronku gozda se lahko vsako prvo soboto v mesecu vse do novembra pridru‘ite sre~anjem na permakulturnem vrtu v Predstrugah, ki nam odkrivajo prakti~ne skrivnosti permakulture in druge modrosti narave. Avgustovski glavni temi sta Zastiranje in Dodajanje objektov na vrtu. 13. avgusta od 9.00 do 15.00; 45 € (vklju~no s kosilom). NEGOVANJE DIHA ZA DOBRO PO^UTJE IN ZDRAVJE – vodi Peter Amalietti, dipl. sociolog, predavatelj, publicist in avtor knjige Negovanje diha. Pravilno dihanje ne koristi samo na{i koncentraciji, zmogljivosti in u~inkovitosti, ampak tudi na{im med~love{kim odnosom, na{i varnosti, na{emu zdravju in tudi podalj{uje na{e ‘ivljenje. Na delavnici se boste nau~ili, kako vna{amo zavedno dihanje v na{e vsakdanje ‘ivljenje, kako ga negujemo in kako izvajamo v vsakr{nih okoli{~inah na tak na~in, da podpira na{e dobro po~utje in zdravje. 23. avgusta od 18.00 do 20.30; 30 €. ZVO^NA MASA@A IN ZVO^NA KOPEL – vodi mag. Tea Smonker, u~enka Dona Conreauxa, svetovnega mojstra gongov. Zvo~na masa‘a in zvo~na kopel spro{~ata na{e celice, da se la‘je obnavljajo. Zvo~ne vibracije same poi{~ejo mesta, ki potrebujejo

8 - AVGUST 11 -

energijsko uravnove{anje. Ko se jim prepustimo s svojimi pozitivnimi namerami, nas tudi podpirajo pri uresni~evanju na{ih ciljev. 26. avgusta od 17.00 do 19.00 – relaksacijska masa‘a s himalajskimi pojo~imi skledami; individualno po predhodni najavi (45 minut); 25 € ( polovi~na cena za prvi obisk). 26. avgusta od 19.00 do 20.00 – zvo~na kopel, vodeno spro{~anje z gongi, himalajskimi posodami in drugimi zvoki; 15 €. ZDRAVILNE ENERGIJE DREVES IN GOZDA – vodi Jaka [ubic, gozdar, geomant, naravovarstvenik, pobudnik »gozdnega vrtca«. Delavnica je zasnovana kot poglobljen sprehod skozi gozd. U~imo se klju~nih na~inov pogovora z naravo in prepoznavanja intuitivnih sporo~il, ki jih ob~utimo v vibracijah dreves in gozda. Namenjena je vsem, ki si ‘elijo globlje povezanosti z naravo zunaj in znotraj sebe, igrivosti, notranje radosti ter zdravilnih intuitivnih prebliskov, ki nam lahko dajo pravilne odgovore za izbolj{anje na{ega ‘ivljenja. [e posebej vabljene dru‘ine. Otroci nam s svojim neomejenim pogledom odstirajo nove dimenzije, odrasli pa jim dajemo varno zaledje za njihovo igro in ustvarjalnost. Oboje skupaj nam daje pravo celoto. Vzemite s seboj topla obla~ila, pija~o in malico. 27. avgusta od 9.00 do 13.00 na Katarini pri Ljubljani (zborno mesto parkiri{~e pred {olo na Topolu); 35 € (za dru‘ine star{i 17 €, otroci do 12 let brezpla~no). REIKI – ZDRAVI SEBE, ZDRAVI DRUGE – vodi mag. Marija Mika~i} Turn{ek, reiki mojstrica in u~iteljica. Vse ve~ ljudi se zaveda, da na{e ‘ivljenje ni samo tisto, kar vidimo na prvi mah. Je tudi rezultat energijskih vibracij, ki jih lahko z malo vaje in pozornosti ob~utimo. Univerzalna energija ki je povsod okoli nas. Kaj bomo z njo storili in kako jo bomo uporabili v pozitivne namene, se lahko nau~imo vsi, ki to ‘elimo. 21. avgusta od 9.00 do 17.30 – Te~aj Reiki I. stopnja; 100 €. 4. septembra od 9.00 do 17.30 – Te~aj Reiki II. stopnja; 120 €. ^AROVNIJA VITKOSTI – vodi Maginja Blinkita, avtorica istoimenske knjige. Vsak ~etrtek od 19.00 do 20.30 – [ola vitkosti, traja 9 zaporednih ~etrtkov; 180 € (10 oseb). Nove prijave sprejemamo za termine od septembra dalje. Nove lokacije [tajerska, Poso~je, Primorska. Misteriji v ‘ivo potekajo v klubskih prostorih revije Misteriji na Zadobrov{ki 88 v Ljubljani-Polje (nasproti zadnje postaje mestnega avtobusa {t. 25 Zadobrova). Vhod je z dvori{~a, parkirni prostor levo pred vhodom na dvori{~e. Prijave: Ker je {tevilo udele‘encev omejeno, so obvezne predhodne prijave. Prijavite se na www.misteriji.si v rubriki Misteriji v ‘ivo ali po telefonu 041/677 089. Kotizacijo vpla~ate najkasneje pet dni pred za~etkom predavanja ali delavnice na TRR: 02010025-8692-564. Informacije: 041/677 089, taja@misteriji.si


ZANIMIVOSTI

Foto splet

IGRA NARAVE Vabimo bralce, da nam po{iljajo nenavadne fotografije, ko se narava poigra in izoblikuje zanimive stvaritve. Avtorji objavljene fotografije bodo prejeli knji‘no nagrado. Fotografije z opisom po{ljite na: andrej@misteriji.si Znanec mi je omenil korenino bukve, ki sem jo potem poiskala v go{~i. Je izjemna. Seveda v ‘ivo mnogo bolj. Imenitna igra narave: laket, pest, prsti, skratka roka. Lini G.

K

o so v obalnem mestu Grand Isle v Louisiani na{li naplavljeno truplo sedemin{tiridesetletnega Luisa Artura Polanca Moralesa, so odgovorni sprva mislili, da ga je naplavila plima, toda truplo naj bi na obalo, kakor so kasneje potrdile {tevilne pri~e, privlekli tamkaj{nji delfini. O delfinih ‘e dolgo kro‘ijo zgodbe o njihovem so~utju do ljudi in zmo‘nosti, da ~loveka osre~ijo. Imeli naj bi sposobnost dajanja in spodbujanja empatije v ~loveku, na kak{en na~in to dose‘ejo, {e ni znano. Obstajajo tudi razli~ne terapije z delfini, ki ~loveku ponovno vlijejo veselje ter od‘enejo stres in te‘ave. D

Foto splet

@

e petdeset let sku{ajo razni literarni novinarji, psihologi in biografi razvozlati, zakaj si je Ernest Hemingway, izjemen pisec in Nobelov nagrajenec, vzel ‘ivljenje. Nekateri so krivili njegovo nara{~ajo~o depresijo ob ugotovitvi, da so njegovi najbolj{i ~asi za pisanje mimo, drugi navajajo, da je trpel zaradi osebnostnih motenj. Sedaj pa A. E. Hotchner, Hemingwayev prijatelj in sodelavec v zadnjih trinajstih letih njegovega ‘ivljenja, trdi, da je bil Hemingway pod izjemnim pritiskom zaradi dolgotrajnega tajnega nadzorovanja s strani FBI. FBI je bil namre~ sumni~av glede Hemingwayevih povezav s Kubo, kar dokazuje tudi njegov dosje, ki je pri{el v javnost v osemdesetih letih, obsega namre~ ve~ kot sto dvajset strani. D

DELFINI PRIVLEKLI UTOPLJENCA

MA^EK PREPOTOVAL 600 KILOMETROV

E

noletni ma~ek po imenu Charlie je nekega dne izginil neznano kam. Angle{ka lastnica iz Cornwalla Natasha Johns pravi, da so ga iskali kar nekaj tednov, potem pa so obupali. Po treh mesecih pa so prejeli klic, da so Charlieja na{li kar ve~ kot 600 kilometrov stran od njegovega doma v severnem Walesu. Popotni{kemu ma~ku so sedaj vstavili mikro~ip, za vsak primer, ~e bi se zopet odpravil na kak{en izlet. Pri RSPCA, britanskem dru{tvu za za{~ito ‘ivali, ki so ma~ka na podlagi njegovih podatkov z ovratnice sre~no vrnili lastnici, opozarjajo, da velja hi{nim ljubljen~kom vstaviti mikro~ip, saj jih tako v primeru izginotja lahko kaj hitro izsledijo. D

JE BIBLIJO RES NAREKOVAL BOG?

A

lgoritem, ki so ga razvili izraelski u~enjaki, me~e novo lu~ na avtorstvo Biblije. Razvili so ra~unalni{ki program, ki analizira stil pisanja in izbiro besed ter na podlagi tega razdeli dolo~eno besedilo glede na avtorje. Ko so ga uporabili za analizo Biblije, je program nedvomno pokazal na ve~avtorstvo. Program je pokazal tudi, da prvo poglavje Geneze ni napisal »duhovni{ki« avtor, kot je veljalo doslej. Medtem ko nekateri u~enjaki {e vedno verjamejo v narekovanje besedila s strani Boga, torej enega avtorja, je drugim povsem jasno, da je razli~en stil pisanja plod razli~nih avtorjev. Program bo morda pomagal raziskati tudi avtorstvo ali soavtorstvo Shakespearjevih del, zanimivo pa bi bilo preveriti tudi {tevilna druga dela. D

Foto splet

ZAKAJ SI JE HEMINGWAY VZEL @IVLJENJE

-

AVGUST

11 -

Misteriji 9


Z ANIMIVOSTI

NIHALO, NIHALO POVEJ . . .

SKRIVNOST TIBETANSKIH POJO^IH SKLED

ko e

in

ma

vin

m

i

l og minera

li

+

jik

ov

ne ni~

i ih

dr

at

i

jka man

Nihalo vpra{amo: • Katere sestavine trenutno najbolj potrebujem? • Katere {e potrebujem? • Katerih sestavin se moram izogibati? • Katerih {e? Zbirko rozet priznanega radiestezista Igorja Ziernfelda lahko naro~ite na www.misteriji.si ali 051/307 777. Tam so na voljo tudi kakovostna radiestezijska nihala (medeninasta, lesena in kristalna) in priro~nik Kako uporabljamo nihalo in bajalico.

10 - AVGUST 11 -

V

KONEC [TEVILA PI? Matematiki ‘elijo slovito {tevilo pi ali 3,14…, ki velja za eno najpomembnej{ih {tevil, zamenjati s {tevilom tau ali 6,28…. Pi, matemati~no konstanto, ki je enaka razmerju med obsegom kroga in njegovim premerom, so kot ka‘e poznali ‘e stari Egip~ani. ^e delimo dol‘ino dveh stranic Keopsove piramide z njeno vi{ino, dobimo {tevilo pi. Okoli {tevila pi se je sicer zgradil cel mit, celo Google je svoj logotip na dan 3/14/2010 oblikoval v skladu s tem {tevilom. A nekateri matematiki, kot je dr. Michael Hartl, pravijo, da je za ra~unanje kotov primernej{i tau (podvojeno {tevilo pi), saj jih merijo z D radiani, v krogu pa je 2 × pi radianov.

TORINSKI PRT JE PONAREDEK

V

saj tako trdi italijanski strokovnjak Luciano Buso, ki pravi, da ga je ponaredil znani srednjeve{ki italijanski umetnik Giotto. Prvi~, testi z radioaktivnim ogljikom so prt datirali med letnici 1260 in 1390. Kot razlaga Buso, se Giotto ni sam spomnil, da bi ponaredil prt, ampak ga je tega prosila Cerkev, saj naj bi bil originalni prt v zelo slabem stanju. Cerkev ‘e ve~ let zavra~a nadaljnja testiranja. In drugi~, v prt naj bi bili vgrajeni {tevilni skriti podpisi Giotta v obliki {tevila 15. Ko ‘e govorimo o Torinskem prtu, velja povedati tudi, da naj bi ga ‘elel v posest pridobiti Hitler in ga uporabljati v obredih ~rne magije, vsaj tako je lani povedal neki menih. D

Foto splet

lja

ta

{~o

voda

be

vi

be

Rozeta za dolo~anje, ~esa telesu primanjkuje Vzrok bolezni je v~asih tudi v hrani. S to rozeto lahko ugotovimo, ~esa nam trenutno primanjkuje.

KIBERNETSKO VOJSKOVANJE davnini so se voj{~aki merili z golimi pestmi in primitivnim oro‘jem, kasneje z razli~nimi oblikami hladnega oro‘ja. Z iznajdbo smodnika se je za~ela prevlada strelnega oro‘ja, danes v dobi pametnih oro‘ij (stealth tehnologija, elektronsko vodene rakete ipd.) pa se sodobna zahodna voja{ka elita spogleduje z novo obliko vojskovanja – kibernetskim vojskovanjem. Ameri{ka vojska je zadol‘ila oro‘arsko podjetje Ratheon za pripravo raketne bojne glave, ki bo namesto razstreliva nosila izredno mo~an generator mikrovalov in ki bo z usmerjenim tokom mikrovalov onesposobila vso sovra‘nikovo elektroniko, brez katere bo ta prakti~no nemo~en. D

Foto splet

Kadar spra{ujemo svoje nihalo, si lahko olaj{amo delo z radiestezijskimi rozetami. To so diagrami v obliki pahlja~e, ki imajo vpisanih ve~ mo‘nih odgovorov. Nihalo postavimo v sredi{~no to~ko in po~akamo, da zaniha v smeri enega od odgovorov.

vok starih himalajskih posod, ki oddajajo zvok {e dolgo po tem, ko zaigramo nanje, naj bi bil zdravilen in posode se danes uporabljajo za razli~ne zvo~ne masa‘e. Legende pravijo, da je zvok pojo~ih posod laj{al potovanja v druge dimenzije starodavnim Bon {amanom v Tibetu in tudi najvi{jim lamam. Voda v tak{nih posodah pa med igranjem nanje za~ne izvajati svojevrsten ples. Po~asni posnetki odkrivajo, kaj se v posodah pravzaprav dogaja. Ko frekvenca drgnjenja posode dose‘e frekvenco, pri kateri posoda naravno vibrira, za~ne rob posode ritmi~no spreminjati obliko, kapljice pa dobijo zmo‘nost, da dejansko odsko~ijo in pod dolo~enimi pogoji celo poskakujejo po vodni povr{ini. D

Foto splet

Z


SOLARNA JOGA

Gledanje v sonce naj bi bilo zdravilo za vse telesne, du{evne in duhovne te‘ave

Zrenje v sonce D

o zdravja in dolgega ‘ivljenja vodi ve~ poti. Ena od njih, ki se v svetu vse bolj {iri, je solarna joga ali gledanje v sonce (sungazing). Njen utemeljitelj je Hira Ratan Manek, ki je, kot pravi, po ve~ tiso~ letih ponovno odkril to starodavno prakso zdravljenja. Metodo HRM, kakor so jo znanstveniki poimenovali po za~etnicah tega {tiriinsedemdesetletnega Indijca, izvedete le enkrat v ‘ivljenju, za to pa potrebujete pribli‘no dve leti. Za~nete tako, da vsak dan za to~no dolo~en ~as, a le enkrat na dan, gledate neposredno v sonce. Varni uri za gledanje vanj sta prva ura po son~nem vzhodu in zadnja ura son~nega zahoda. Za~nete z desetimi sekundami na dan, nato pa vsak dan gledate v sonce deset sekund dlje kot prej{njikrat. Ko pridete do 45 minut, vanj gledate {e do najve~ sedem dni po 45 minut na dan, potem pa vsaki~ naslednji~ za minuto manj, dokler ne dose‘ete 15 minut. Nato gledate v sonce {e po 15 minut na dan takrat, kadar imate priliko ali ‘eljo, da si dopolnite energijo.

Priporo~ljivo je tudi, da hodite z bosimi nogami po 45 minut na dan, kolikorkrat le morete, lahko ‘e od za~etka, {e zlasti pa je koristno po koncu procesa gledanja v sonce. Ko to dose‘ete, postanete »solarni ~ip« in vam ni ve~ treba jesti trde hrane, ~e tega ne ‘elite, pravi Manek. Za pre‘ivetje naj bi ~loveku zadostovalo ‘e veliko manj hrane kot obi~ajno ter nekaj teko~ine, lahko pa bi ‘i-

Foto A. Kikelj

Lahko bi ‘iveli tudi samo od energije sonca in vesoljne prane ali ‘ivljenjske energije.

Varni uri za gledanje v sonce sta prva ura po son~nem vzhodu in zadnja ura son~nega zahoda.

-

AVGUST

11 -

Misteriji 11


Hira Ratan Manek, utemeljitelj solarne joge, pravi, da solarna joga ni le dobra za zdravje, marve~ lahko telo po zaslugi sonca tudi vse dlje ~asa zdr‘i brez hrane.

veli tudi samo od energije sonca in vesoljne prane oziroma ‘ivljenjske energije. A to je na koncu le va{a izbira, pravi Manek.

SONCE JE IZVORNA HRANA Hira Ratan Manek je mo~ sonca prou~eval tri desetletja, od leta 1962 do leta 1992, ko je svoja spoznanja za~el raz{ir-

jati po svetu. Solarna joga je zanj vrhunska sodobna tehnologija, ki je dostopna vsakomur, ne glede na vero, barvo ko‘e, narodnost, spol, spolno opredelitev itn. Zelo blagodejna naj bi bila za ~lovekovo telo, duha in du{o; pravzaprav jo opisuje kot zdravilo za vse telesne, du{evne in duhovne te‘ave. Po prou~evanju izro~il razli~nih starodavnih kultur in njihovih besedil, indijskih, egip~anskih, gr{kih, bolgarskih, ju‘noameri{kih, mehi{kih, perujskih, bolivijskih in brazilskih, je odkril, da so vsi verovali v mo~ sonca. Prepri~an je, da je sonce prvotni izvor energije, ki je potrebna za ‘ivljenje na Zemlji; to pomeni, da brez njega ne bi bilo ‘ivljenja. Po njem so drugi, posredni vir son~eve energije rastline, meso pa je {ele tretji, tudi posredni vir energije, ker ima v sebi najmanj son~ne mo~i in hranljivih snovi. ^lovek se torej hrani s sekundarnim in terciarnim virom energije, a ker mu to ne zadostuje, hitreje oboleva in je

Foto osebni arhiv

V SONCE

Foto osebni arhiv

Z RENJE

Novosad~an Miroslav Ki{, ki ima poslanstvo {irjenja solarne joge v na{ih prostorih, meni, da jo v Sloveniji spontano izvaja veliko {tevilo ljudi.

podvr‘en raznim boleznim; toda po Maneku bi zadostovalo, da bi se napajal neposredno od vira mo~i – to je od son~eve energije.

HRANA ZA VESOLJCE? Manek je bil leta 2008 gost Kre{imirja Mi{aka v oddaji hrva{ke televizije Na robu znanosti. V oddaji je povedal, da solarna joga ni le dobra za zdravje, mar-

S

olarno jogo ali metodo gledanja v sonce prakticira tudi bioterapevt Marjan Ogorevc, trener atleta Primo‘a Kozmusa. Pravi, da ima, odkar jo izvaja, ve~ energije, je bolj ubran in tudi manj la~en. Med gledanjem v sonce med drugim izvaja vaje ~i gonga. Pravi, da je pomembno, da ~lovek to dela v stanju brez misli, torej v meditativnem stanju, z odprtimi o~mi. Na za~etku je pri~akoval, da mu bo med tem dolg~as, vendar je ta ob~utek hitro izzvenel v splo{no ugodje, zato zdaj komaj ~aka novega jutra ali ve~era, da bo spet lahko gledal v sonce. »Najve~ji problem solarne joge za {ir{o uporabo je, da ve~ina ljudi nima pogojev, da bi jo sploh lahko izvajala. Denimo, ve~ina me{~anov prvo in zadnjo uro sonca ne vidi, zato bi se morali, da bi videli vzhajajo~e ali zahajajo~e sonce, odpraviti pe{ ali z avtom na nek hrib, saj za to pogojev v mestu skoraj ni. Sam imam to sre~o, da stanujem na vrhu hriba in imam pogled tako na vzhod kot na zahod sonca. Treba pa se je strogo dr‘ati varnega ~asa gledanja vanj, to je prva ura po njegovem vzhodu in zadnja ura njegovega zahoda, ker je sicer gledanje v sonce za o~i {kodljivo,« poudarja Ogorevc. Ko je pri{el ‘e prek dvajset minut gledanja v sonce, so se mu za~ele ~istiti o~i; nekaj dni je imel zjutraj, ko se je prebudil, izcedek iz o~i, a je to v nekaj dneh minilo. »Lahko re~em, da

12 - AVGUST 11 -

bolje vidim, sicer pa ob tem delam {e vaje za bolj{i vid. Na desnem o~esu sem imel sivo mreno, ki se mi je zdaj bistveno zmanj{ala. U~inek definitivno je, a proces pri meni {e ni kon~an. Vnaprej pa je zelo te‘ko re~i glede rezulta- Bioterapevt Marjan Ogorevc tov; eno so knjige in kaj pi{e v njih, drugo pa je praksa.« V Sloveniji ne pozna {e nikogar, ki bi {el skozi celoten proces solarne joge. »Poznam pa kar nekaj ljudi, ki so po dvajsetih ali tridesetih minutah odnehali, ker jim je disciplina popustila in niso ve~ ‘eleli nadaljevati procesa. To je na splo{no problem Slovencev, da bi radi instant tehniko, ki bi delovala ~ez no~. Slovenci tudi preve~ intenzivno razmi{ljamo, kar ote‘uje proces zdravljenja, te‘je se predajamo. Predajanje pomeni tudi, da nima{ pri~akovanj. ^e pri~akuje{, da se ti bo po dvajseti minuti gledanja v sonce zgodilo to~no to, kar pi{e v knjigi, si lahko razo~aran, ker se morda ne bo zgodilo ni~ ali pa se bo tisto zgodilo {ele mnogo kasneje. Tudi Manek pravi, da ni pravil, ker nekdo za nek u~inek potrebuje manj ~asa, drugi

Foto L. Z.

MARJAN OGOREVC: »NE PRI^AKUJEM ^UDE@EV«


ve~ lahko telo po zaslugi sonca tudi vse dlje ~asa zdr‘i brez hrane. Sam, kot trdi, ne je trde hrane ‘e petnajst let. Ve~krat so ga temeljito dlje ~asa pregledovali zdravniki in znanstveniki, tako v Indiji kot v ZDA, medtem ko je vse te dneve pil le vodo. Prvi~ je dal svoje telo na voljo za raziskave 211 dni, drugi~ 411 dni in tretji~ 130 dni. Med drugim so se tako temeljito seznanili z njegovo metodo pre‘ivetja znanstveniki, katerih raziskave o vplivu svetlobe na ~love{ko telo financira Nasa; raziskujejo namre~, kako naj se v vesolju hranijo astronavti, kajti glavna prepreka vesoljskim potovanjem je prav hrana.

GLEDANJE SPRO[^A

pa dlje. Sicer pa so v Sloveniji do te metode skepti~ni celo v ezoteri~nih krogih,« pravi Ogorevc. Na vpra{anje, ali bo to metodo izvajal tudi njegov {portni varovanec Primo‘ Kozmus, odgovarja, da ne, ker ima ‘e poln urnik jutranjih in ve~ernih urjenj. Ogorevc {e pravi, da je gledanje v sonce tako energijski kot duhovni proces. Kak{ne dose‘ke bo imel kdo s tem, pa je po njegovem, tako kot pri vsaki stvari, odvisno tudi od duhovnega potenciala posameznika. Na vsako metodo je zato po njegovem treba gledati s {ir{ega vidika ter z zdravo mera razuma in distance: »Kdor ho~e imeti velike u~inke od izvajanja solarne joge, mora hkrati spremeniti prehranjevalni in ‘ivljenjski slog, o~istiti du{o uni~evalnih vzorcev vedenja, se re{iti strahov in tako naprej. ^e hkrati dela{ na tem, je pri vsaki metodi napredek bistveno hitrej{i. Menim, da samo gledanje v sonce ne bo prieslo ~ude‘ev.«

Foto osebni arhiv

Manek je prepri~an, da se ~loveku, ki po opisani metodi gleda v sonce, ‘e po dveh ali treh mesecih izbolj{a vid. Oko je del mo‘ganov, njihov vhodni del, ki postane zaradi vadbe bolj zdravo. ^e

Poi{~ete si mesto, kjer vas ne bo nih~e motil, in stoje, kar najbolj spro{~eno, brez o~al ali le~, gledate neposredno v sonce.

~lovek z vadbo nadaljuje, naj bi se po petnajstih minutah gledanja v sonce oziroma po treh mesecih njegovo psihi~no po~utje zelo izbolj{alo, ker naj bi izginile psihi~ne motnje. Za Maneka je du{evno zdravje najpomembnej{i element zdravja, kajti du{evnemu naj bi samodejno sledilo tudi telesno. Pojasnjuje, da mora vsak najprej urediti svoje mo‘gane, kajti ko zdravite mo‘gane, delujete na vzrok problema; v mo‘ganih je vse telo. »Glavna te‘ava sodobnega zdravstvenega sistema je, da se ne posve~a vzrokom, ampak deluje le na simptome.

Izvor te‘av je zdravje mo‘ganov,« je povedal Manek. Dokazano je, je pristavil, da se pri veliko ljudeh, ki gledajo v sonce, nevroni, ‘iv~ne celice, regenerirajo. »To je enostavna pot do zdravja. Telo je odvisno od mo‘ganov, ti pa od {tevila in mo~i ‘iv~nih celic. Gledanje v sonce spro{~a. Bolj ste spro{~eni, ve~ nevronov se obnovi, ti nevroni pa nato upravljajo z gibanjem in funkcijami telesa.« Po treh ali {estih mesecih gledanja v sonce naj bi se tako znebili vseh telesnih problemov, od raka, aidsa, osteoporoze, te‘av s koleni ali srcem, artritisa, zlatenice in tako naprej, na{teva.

-

AVGUST

11 -

Misteriji 13


ZRENJE

V SONCE

KDAJ JE GLEDANJE POVSEM VARNO? V sonce lahko gledate varno le v ~asu prve ure po son~nem vzhodu ali ene ure pred son~nim zahodom. UV-faktor ne sme biti v nobenem letnem ~asu, ne poleti ne pozimi, ve~ji od 2. To~en ~as son~nega vzhoda in zahoda za obmo~je, kjer ‘ivite, lahko spremljate na svetovnem spletu. Poi{~ete si mesto, kjer vas ne bo nih~e motil, in stoje, kar najbolj spro{~eno, brez o~al ali le~, gledate neposredno v sonce. Manek priporo~a, da stojite bosi na zemlji, brez trave, lahko na mivki, kamnu ali lesu, toliko da vam ni hladno in vla‘no. Stojite vzravnano, da bi lahko vesoljna energija lepo tekla skozi va{e telo. Ko vam od{tevalnik na mobilnem telefonu z zvonjenjem naznani konec gledanja v sonce, spustite veke in pred zaprtimi o~mi nekaj ~asa podo‘ivljajte notranji odsev sonca in barv. Prvi dan gledate v sonce deset sekund, drugi dan dvajset, tretji dan trideset, ~etrti dan {tirideset sekund … in tako vsak dan gledanje podalj{ate za deset sekund, dokler ne pridete do 45 minut. ^e bi lahko vsak dan gledali v sonce, bi za to potrebovali 270 dni ali devet mesecev; ker pa to zaradi de‘ja ali obla~nega vremena ni mo‘no narediti zapovrstjo, bo to trajalo nekoliko dlje ~asa. Ko dose‘ete 45 minut, v sonce gledate {e do najve~ sedem dni po 45 minut na dan, potem pa vsaki~ naslednji~ za minuto manj, torej 44, 43, 42 minut …, dokler ne dose‘ete 15 minut. Nato gledate v sonce {e po 15 minut na dan, kadar koli imate priliko ali ‘eljo, da si dopolnite energijo. Priporo~ljivo je tudi, da hodite z bosimi nogami po 45 minut na

Po treh ali {estih mesecih gledanja v sonce naj bi se znebili vseh telesnih problemov. 14 - AVGUST 11 -

dan, kolikorkrat le morete, lahko ‘e od za~etka, {e zlasti pa je koristno po koncu procesa gledanja v sonce.

VZPODBUJANJE ^E[ERIKE Manek opozarja, da morate obvezno upo{tevati to postopnost in da smete v sonce vsak naslednji dan gledati le deset sekund ve~ kot prej{nji dan. ^e bi od desetih sekund takoj pre{li na petin{tirideset minut, si boste po{kodovali o~i. Ta postopnost pa ne varuje le o~i, temve~ omogo~a tudi postopno in odmerjeno dovajanje son~ne svetlobe v mo‘gane, kjer ta spodbuja delovanje ~e{erike ali epifize. Za medicino je to danes glavna ‘leza, saj naj bi bilo njeno funkcioniranje za zdravje klju~no. Manek opisuje, da svetloba, ki prihaja skozi o~i, najprej dose‘e to ‘lezo in gre {ele nato v druge dele mo‘ganov. Epifiza se po meritvah znanstvenikov s starostjo zmanj{uje in ko postane nevidna, naj bi bila smrt ~loveka ‘e blizu. Znanstveniki, ki so prou~evali Maneka, so potrdili, da je njegova ~e{erika veliko ve~ja od povpre~ja, kar je zanj nesporen dokaz, da gledanje v sonce ohranja ~e{eriko dejavno in da hkrati upo~asnjuje proces staranja. Epifiza je pomembna tudi zato, ker podnevi spro{~a serotonin, hormon sre~e, pono~i med spanjem pa melatonin, hormon, ki upo~asnjuje staranje.

SLADKA JE SVETLOBA … Poslanstvo {irjenja solarne joge ima tudi Miroslav Ki{ iz Novega Sada, utemeljitelj spletne strani www. cybermikansungazing.org, avtor knjige Solarna joga – sangejzing in predsednik organizacije Svetovno sungazing gibanje. Za hrva{ko revijo Svjetlost je povedal, da je za solarno jogo prvi~ sli{al pred tremi leti v prej omenjeni oddaji Na robu znanosti. Sprva je mislil, da gre za kult sonca, saj se to ni skladalo z njegovim protestantskim kr{~anskim konceptom. Nato pa ga je v Svetem pismu, v Stari zavezi,

presenetil stavek: »Svetloba je sladka, gledati sonce ugaja o~em.« (Pridigar 11.7) Oddajo si je zato pogledal {e enkrat in dotaknila se ga je Manekova trditev, da si s to metodo lahko vsak izbolj{a vid in ozdravi vse bolezni. Ko je za~el z gledanjem v sonce, je imel 115 kilogramov, dioptrijo minus tri, bolne kosti, revmatizem, glavobole, probleme s srcem in prebavo … Odlo~il se je, da bo metodo preizkusil in tako je 16. februarja 2009 prvi~ za~el gledati v sonce. Vztrajal je do konca procesa, ki ga je zaklju~il jeseni 2010. In rezultati: shuj{al je na 85 kg, zmanj{al dioptrijo na minus ena in pol, re{il je probleme s srcem, ‘iv~nostjo, dihanjem, ‘elodcem in utrujenostjo, znebil se je revmatizma, zaradi katerega je jemal mo~na zdravila, problemov s kostmi in venami … Zdaj pravi, da ima ve~ energije kot kdajkoli prej in ni utrujen ne glede na to, kaj in koliko dela. @e skoraj dve leti ni bil bolan, se ni prehladil in ga ni bolelo grlo. »Telesna odpornost je nadnaravna,« zatrjuje. »Bolezni be‘ijo od mene stran.« Spi manj, v~asih le eno do dve uri na no~, a kakovostnej{e. Do pred dvema letoma je med govorjenjem in pisanjem pozabljal besede, zdaj zlahka predava, pi{e knjige, daje intervjuje in ima odli~en spomin. Na glavi mu celo rastejo novi lasje, ki jih je izgubljal do petindvajsetega leta starosti. Ponovno rast las si razlaga s popravilom po{kodovanih in okvarjenih genov.

SOLARNI ^IP Zdaj le ob~asno pogleda malo v sonce, da dopolni energijo. Pravi, da je postal solarni ~ip. Od 11. junija 2009 ne je trde hrane. ^ez dan popije le malo mleka, od novega leta pa niti navadne vode ve~ ne pije, ker nima potrebe po njej, pa tudi okusna mu ni. Tudi mleko mu zadnje ~ase ne di{i ve~. »Na{i stari narodi so ~astili sonce in


Foto A. Kikelj

Na po~itnikovanju imate imenitno prilo‘nost, da za~nete postopek rednega zrenja v sonce.

so se mu zato klanjali. To je logi~no, saj je bilo sonce zanje okno k bogu. Vedeli so, da sonce zdravi, zato so mu od nekdaj pripisovali najbolj{e atribute,« pravi Ki{. S solarno jogo je re{il tudi svoje ekonomsko vpra{anje, saj mu ni treba ve~ kupovati hrane. Za solarno jogo je s svojo spletno stranjo navdu{il ‘e mnoge ljudi na Balkanu, kjer naj bi jo izvajalo in si z njo pomagalo ‘e ve~ kot 180.000 ljudi. V Srbiji naj bi ‘e po mnogih vaseh vsi va{~ani skupaj vadili solarno jogo. Metodo HRM izvajata in priporo~ata tudi profesor biologije Nenad Savi} iz Subotice ter zdravnica dr. Sla|ana Velkov iz Vranja, ki o solarni jogi ve~krat predava. Ki{ pristavlja, da ljudje, ko za~no z metodo HRM, komaj ~akajo, da se bodo naslednji dan spet dru‘ili s soncem. »Veliko ljudi u‘iva koristi gledanja v sonce neposredno na svojem zdravju, veliko jih tudi preneha jesti, ker nimajo ve~ potrebe po hrani. Javlja se mi veliko starih ljudi, ki so nad metodo navdu{eni; po-

zdravili so si bolezni, revnej{i pa so hkrati re{ili svoje ekonomsko vpra{anje, saj jim na dan zadostuje popiti le nekaj vode in pojesti malo sadja.«

ZRE V SONCE DESET TISO^ SLOVENCEV? Na podlagi podatkov in notranjega uvida meni, da v Sloveniji solarno jogo uspe{no izvaja ‘e deset tiso~ ljudi, ki pa {e niso povezani v kak{no organizacijo, temve~ jo izvajajo vsak zase. A meni, da se bodo stvari spremenile po njegovem predavanju v Sloveniji, ki ga bo imel pri nas predvidoma konec septembra. Ki{ {e svetuje, da lahko, ~e nimate pogojev, da bi redno gledali neposredno v sonce zjutraj ali zve~er, delate sungazing tudi tedaj, ko je sonce srednje mo~no, a takrat je postopek druga~en. Kot je priporo~al ‘e dr. Bates, si lahko vsak dan grejete o~i pri srednje mo~nem soncu od 15 do 20 minut na dan, tako da z zaprtimi o~mi gledate v sonce. Ko kon-

~ate, pomanete dlani drugo od drugo in jih za nekaj ~asa polo‘ite na zaprte o~i. Potem roki spustite in z zaprtimi o~mi spet gledate v smer sonca, nato pa roki spet polo‘ite na zaprte o~i. ^e nimate mo‘nost niti za to vajo ogrevanja o~i, potem lahko v srednje mo~no sonce »gledate« posredno, tako da vedro do polovice napolnite z navadno pitno vodo. Ne uporabite morske vode, ker ta lahko {koduje va{im o~em. To delajte le, kadar nimate pogojev, da bi redno gledali v sonce. »Neke u~inke boste sicer imeli, vendar pa ne take, kot ~e v varnih urah gledate neposredno v sonce,« sklene in{truktor solarne joge Miroslav Ki{. Ob kakr{nih koli dvomih glede varnega izvajanja sungazinga mu lahko pi{ete na elektronski naslov cybermikans@yahoo.com. Tatjana Svete

D

Prosimo bralce, ki bi radi podelili svoje izku{nje z zrenjem v Sonce, da se nam oglasijo: andrej@misteriji.si

-

AVGUST

11 -

Misteriji 15


TELEFONIJA IN ZDRAVJE

Elektromagnetno sevanje mo~no pove~a tveganje za nastankom tumorja

Nevarnost mobilne telefonije

PO[KODBE DNK Eno vidnej{ih biolo{kih posledic elektromagnetnega sevanja je laboratorijsko dokazal epidemiolog in medicinski znanstvenik dr. George Carlo, direktor neprofitne organizacije za raziskavo brez‘i~ne tehnologije. Med leti 1993 in 1999 je opravil vrsto telekomunikacijskih {tudij in klini~nih raziskav o {kodljivem vplivu mobilne-

16 - AVGUST 11 -

Privla~ni mobilni telefon ponuja tudi vrsto zunanjih nevarnosti, med katere spadajo alergijske ko‘ne reakcije. ga telefona ter klini~no dokazal trajno po{kodbo DNK in celic tako pri aktivnih uporabnikih kot tudi pri tistih, ki so bili pasivno izpostavljeni sevanju. Raziskava je dalje pokazala, da nosilni val deluje z jakostjo 1900 MHz in ne povzro~a biolo{kih sprememb, saj je za organsko snov prakti~no neviden. Te‘ave povzro~a sekundarni modulirani val, torej nosilec informacije, ki deluje v Hz in je istoveten delovanju ~love{kega srca. ^love{ko srce deluje v istem obmo~ju in zazna informacijski val kot ne-

varnost, zato spro‘i za{~itne biokemijske reakcije, ki spremenijo fiziologijo in povzro~ijo biolo{ke te‘ave. Te‘ave zajemajo predvsem porast prostih radikalov, prepu{~anje krvno-mo‘ganske pregrade, genetske po{kodbe, prekinitev in motnje medceli~ne komunikacije in pove~ano tveganje za nastanek glioma.

RAZISKAVE V SLOVENIJI

Kljub obse‘nim in dragim raziskavam v tujini se tudi v Sloveniji opravljajo testiranja o vplivu sevanja in preventivnih ukrepih. Samostojni raziskovalec in strokovnjak za citogeniko mag. Peter Firbas je opravil biolo{ki preizkus na ~ebulicah, ki jih je izpostavil sevanju mobilnega telefona. Preizkus je izvedel na dveh skupinah ~ebulic, od katerih je bila prva skupina izpostavljena polnemu sevanju, pri drugi je uporabil za{~ito Norad – bakreno samolepilno plo{~ico, ki po meritvah zmanj{a u~inek sevanja za sedemdeset odstotkov. S pomo~jo ra~unalnika je Firbas tri dni telefoniral za{~itenemu in neza{~itenemu mobilnemu telefonu ob neposredni bli‘ini ~ebulic toliko ~asa, da se je vsak dan nabralo za eno uro telefoniranja. Rezultati preizkusa so bili ve~ kot o~itni in sicer so pokazali uni~ujo~ vpliv sevanja na kromosome, ki so se v metafaznem obdobju delitve celic dobesedno zvile v krog. Rastline ob za{~itenem mobilnem telefonu pa so imele za tri ~etrtine manj po{kodovanih kromosomov. Najbolj zanimivo pri tem poskusu Oddajniki nevarnih elektromagnetnih valov so je, da so bile celice po{kodovane spretno zakriti pred javnostjo. enako ne glede na oddaljenost od vira Foto splet

M

ednarodna Agencija za Raziskavo Raka IARC, ki deluje pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije, je 31. maja letos opredelila radiofrekven~no elektromagnetno polje za morebitno karcinogeno. Raziskave so pokazale, da elektromagnetno polje mobilnega telefona pove~a tveganje za nastanek glioma oziroma malignega tipa mo‘ganskega raka. Poro~ilo Svetovne zdravstvene organizacije je v resnici revolucionarno, saj ob ~etrti generaciji mobilnih telefonov pomeni rojstvo prve generacije ozave{~enosti in preventivnih ukrepov njenih uporabnikov. Poro~ilo Svetovne zdravstvene organizacije navaja raziskavo iz leta 2004, ki je pokazala, da z vsakodnevno tridesetminutno uporabo mobilnega telefona v obdobju desetih let pove~amo tveganje za nastanek glioma za {tirideset odstotkov. Tveganju so najbolj izpostavljeni otroci in mladostniki. Zaklju~ek poro~ila navaja opozorila dr. Jonathana Sameta iz Ju‘nokalifornijske univerze, direktorja raziskovalne skupine omenjene agencije, o posledicah redne uporabe mobilnega telefona in dokazanih pove~anih tveganjih za nastanek rakavih obolenj in defektov, ki potencirajo vrsto bolezni.


Foto splet

NEVARNOST

Epidemiolog in medicinski znanstvenik dr. George Carlo, direktor neprofitne organizacije za raziskovanje brez‘i~ne tehnologije.

sevanja. To odkritje se ujema z rezultati dr. Carla, ki je dokazal uni~ujo~ u~inek informacijskega, ne pa nosilnega vala. Dr. Carlo opozarja, da informacijski val ru{i ravnovesje v biopolju celic, tkiv, organov in celotnega organizma, to pa posledi~no privede do sprememb v metabolizmu in fiziologiji.

KRVNO-MO@GANSKA PREGRADA

ELEKTROMAGNETNO SEVANJE UNI^UJE ZARODEK Najbolj zaskrbljujo~a novica o {kodljivosti elektromagnetnega sevanja je njen vpliv na fetus. Ameri{ki znanstveniki so testirali vpliv elektromagnetnega sevanja mobilnega telefona na deset tiso~ pi{~an~jih zarodkih in opazili uni~ujo~e posledice. Enake posledice se po-

Otroci, ki so med nose~nostjo izpostavljeni sevanju mobilnikov, naj bi imeli vedenjske motnje pove~ane za petdeset odstotkov. javijo tudi pri ~love{kem fetusu, pravi dr. Om Gandhi, profesor elektronskega in‘eniringa na Univerzi Utah. Otroci, ki so med nose~nostjo izpostavljeni sevanju, naj bi imeli vedenjske motnje pove~ane za 50 odstotkov. Otroci in mladostniki pa so nedvomno glavna tar~a mobilne industrije, zato strokovnjaki svarijo, da ima sevanje bolj destruktiven u~inek na otro{ko lobanjo kot na lobanjo odraslega. Absorpcija sevanja je pri otrocih veliko ve~ja kot pri odraslih zaradi tanj{e lobanje in ve~je vsebnosti teko~ine v njej.

OD ALERGIJ DO POMORA ^EBEL Poleg nevarnega sevanja nam privla~ni mobilni telefon ponuja tudi vrsto zunanjih nevarnosti, med katere spadajo alergijske ko‘ne reakcije. Kot je znano, naprava vsebuje nikelj, splo{ni alergen, ki povzro~a dermatitis, suho ko‘o in srbe~e dele ko‘e na licu, pravi alergolog Luz Fonacier. Simptomi se pojavijo pri

Foto splet

Na nevaren u~inek interakcije v polju radijskih frekvenc na krvno mo‘gansko

pregrado in zarodek je pred leti opozarjal ameri{ki nevroznanstenik dr. Allan H. Frey. Poudaril je, da postane pregrada prepustna po dveh minutah in trajno po{kodovana po dvajsetih minutah neprekinjene izpostavljenosti sevanju, kar povzro~i prehajanje {kodljivih snovi, npr. proteinov iz lokalnih krvnih ‘il v osrednji ‘iv~ni sistem, to pa mo~no pove~a tveganje za nastanek alzheimerjeve bolezni. Kljub {tevilnim {kodljivim vplivom na zdravje je industrija mobilne telefonije naredila korak naprej s ponudbo brez‘i~nih slu{alk. Zelo priro~na naprava uporabniku sicer osvobodi roke, je pa v resnici veliko bolj nevarna od samega mobilnega telefona, saj ‘ico nadome{~ata oddajnik in sprejemnik z manj{o mo~jo delovanja ter frekvencami med 900 MHz in 2,4 GHz – slednja frekvenca pa je tista, pri kateri deluje mikrovalovna pe~ica.

MOBILNE TELEFONIJE

Pu{~ica na levi sliki prikazuje prefrontalno skorjo (sprednjega dela ~elnega re‘nja v mo‘ganih), kjer je vidna pove~ana presnova ogljikovih hidratov (glukoze) med uporabo mobilnega telefona. Rde~a in oran‘na podro~ja prikazujejo pove~ano mo‘gansko presnovno dejavnost med telefoniranjem. Na desni sliki vidimo Slika prikazuje izjemno pove~ano prodornost in u~inek sevanja na otro{ko lobanjo. mo‘gane v normalnem stanju brez prisotnosti mobilnega telefona.

-

AVGUST

11 -

Misteriji 17


NEVARNOST

MOBILNE TELEFONIJE

ZGODOVINA TESTIRANJA MOBILNE TELEFONIJE

Biospectrum je najsodobnej{i na~in zdravljenja na podro~ju biotehnologije. Namenjen je izbolj{anju zdravja, bolj{emu po~utju in lep{emu telesnemu videzu brez stranskih u~inkov. S pomo~jo efekta bioresonance se ~love{ke celice, organi in celotno telo uglasijo s frekvenco naprave, ki proizvaja celoten frekven~ni spekter zdravega ~love{kega telesa. Ponovna uglasitev celic omogo~a presnovo celotnega ~love{kega telesa ter vzpostavitev procesa zdravljenja in samozdravljenja.

ZDRAVLJENJE Z BIO-SPECTRUM APARATI RAZISKAVE SO POKAZALE U~INKOVITO DELOVANJE NA: • sistem prekrvavitve • celoten imunski sistem • reguliranje psihosomatskega sistema BIOSPECTRUM MEDICINE NUDI TUDI: • zdravljenje ko‘e, aken, ko‘nih made‘ev • anticelulitno terapijo, pomo~ pri huj{anju • pomo~ pri pove~anih {portnih aktivnostih in hitrej{em okrevanju po {portnih po{kodbah • pove~uje spolno vitalnost, odpravlja impotenco, neplodnost, menstrualne te‘ave • odpravlja te‘ave s prostato • zdravi stresna stanja in nespe~nost, pomaga pri preutrujenosti • uravnove{a sr~no, ledvi~no in prebavno funkcijo • izbolj{uje mikro- in makrocirkulacijo • laj{a revmatske bole~ine in bole~ine v sklepih www.biospectrum.biz Za iz~rpne informacije o na{ih storitvah, cenah in celotni ponudbi nas pokli~ite ali obi{~ite v na{ih poslovalnicah: [kofljica, Ob po{ti 20, 01/366 31 31 (od ponedeljka do petka od 8. do 17. ure)

18 - AVGUST 11 -

Foto splet

NAJNOVEJ[I IZZIV NA PODRO^JU BIOMEDICINE

Mobilni telefoni nas po~asi, temeljito in zanesljivo uni~ujejo.

sedemnajstih odstotkih ‘ensk in treh odstotkih mo{kih. Elektromagnetno onesna‘evanje mo~no vpliva tudi na ‘ivali. Strokovnjaki bele‘ijo globalno negativen vpliv na ~ebele, ki naj bi bile od vseh ‘ivali najbolj prizadete. V zadnjih tridesetih letih, odkar cveti mobilna tehnologija, se je {tevilo ~ebel v Zdru‘enih dr‘avah in Veliki Britaniji zmanj{alo za polovico. Tudi drugod po svetu se sre~ujejo s podobnimi te‘avami, ~ebelarji pa poro~ajo o nenavadnem obna{anju ~ebel. [vicarski strokovnjaki so opravili obse‘ne raziskave in ugotovili, da brez‘i~ni signali odbijajo ~ebele, motijo njihovo orientacijo in jim spreminjajo fiziolo{ko strukturo.

ZASKRBLJUJO^A STATISTIKA Statistike in poro~ilo Svetovne zdravstvene organizacije za leto 2011 ka‘ejo, da mobilni telefon uporablja pribli‘no pet milijard ljudi; na vrhu lestvice je Tajvan s 106,45 mobilniki na sto prebivalcev, na dnu pa Laos z enim mobilnikom na sto ljudi. V Sloveniji je 1,982 milijona aktivnih uporabnikov mobilne telefonije z nenehnim pove~anjem prometa oziroma ~asovnega trajanja klicev, kar obsega

Mobilna tehnologija je bila najprej razvita v voja{ke namene in njena varnost ni bila nikoli klini~no testirana. O nevarnosti se je za~elo govoriti leta 1990 ob to‘bi ameri{kega poslovne‘a, ~igar ‘ena je umrla za posledicami mo‘ganskega tumorja. Na Wall Streetu je zavladal preplah, mobilni operaterji in Telekomunikacijska zveza so se zna{li v krizi. Zveza je pri~ela kampanjo o varni uporabi, pri kateri se je opirala na raziskave in odobritev s strani vlade. Mediji in javnost so zahtevali rezultate raziskav, za katere se je izkazalo, da niso bile nikoli opravljene. Pritisk javnosti in medijev prepri~a kongres o investiciji 28 milijonov dolarjev za raziskave in ustanovitev neprofitne organizacije za raziskovanje brez‘i~ne tehnologije WTR, ki jo vodi dr. George Carlo. Rezultati raziskav dr. Carla se uskladijo z rezultati evropskih raziskav, ki poka‘ejo pove~ano mo‘nost nastanka razli~nih mo‘ganskih disfunkcij, tumorjev, avtizma, motenj pozornosti, nevrodegenerativne bolezni, vedenjskih in fiziolo{kih te‘av. 96 % prebivalstva in sodimo v sam svetovni vrh. Kljub raziskavam in opozorilom strokovnjakov industrija mobilne tehnologije spretno manipulira z ljudmi, zato ostaja mo‘nost {iroke preventive le v obliki ukrepov vlad posameznih dr‘av. Francija je tako postala prva evropska dr‘ava, ki je izvedla preventivni ukrep in prepovedala uporabo mobilnih telefonov v {olah. V okviru Evrope to mo‘nost resno preu~uje Svet Evrope in njegova okoljska komisija, s katero naj bi pred elektromagnetnim onesna‘enjem zavarovali predvsem otroke. Uro{ Kra{ovec

D


ZA[^ITA PRED SEVANJEM

Kako omilimo posledice jedrskih sevanj

Z naravo zoper sevanje

Foto splet

P

Bakterija, ki je doma znotraj jedrske elektrarne.

sposobni zaznati in vsaka iracionalna gro‘nja je ‘e sama po sebi osnova za strah, s katerim se da neomejeno manipulirati. Ko nastopijo dejstva, lo~imo tri oblike sevanja, pred katerimi se branimo z oddaljenostjo od vira, s ~im kraj{o ~asovno izpostavljenostjo ter fizi~no. Alfa sevanje je najbolj benigna oblika, pred katero smo za{~iteni ‘e s svileno obleko ali listom papirja, a problem nastopi, ~e vdihnemo zrak s kontaminiranimi delci. Pred beta sevanjem smo varni za dober milimeter debelo kovinsko plo{~o. Gama sevanje pa je tisto, ki nas najbolj ogro‘a. Pomaga ve~centimetrska svin~eva obloga ali katera druga kovina ekvivalentne gostote in debeline. Tudi v nepredu{no zaprti kamniti kleti smo varni. Zelo pomembna je razdalja od vira sevanja, saj podvojitev poti zmanj{a nevarnost na ~etrtino. Med jedrskim sevanjem te‘ki radioaktivni izotopi v naravni te‘nji po kemi~nem ravnovesju nase ve‘ejo proste radikale v na{ih telesih, ki so stranski produkt prebave, dihanja in drugih Foto splet

o {oku, ki smo ga do‘iveli z zalitjem jedrskega reaktorja v Fuku- Po radioaktivnem sevanju {imi, je nastopil ~as streznitve. najve~ lahko naredimo ^e je nepredvidljiva nesre~a presenepreventivno z oja~enjem tila Japonsko, znano po varnih in preudarnih gradnjah, je to rde~i alarm za ves imunskega sistema. svet. Po planetu je raztreseno skoraj {tiristo petdeset jedrskih elektrarn, ki pomo~ dr‘ave in urejenost zdravstustvarijo sedemnajst odstotkov svetov- venega sistema. Nimamo niti zagotone elektri~ne energije. Potencialnih ‘a- vila, da bomo za radioaktivna sevanja ri{~ sta se politika in stroka za~eli sploh izvedeli. Zavedati se moramo, da resneje zavedati. Jedrske nevarnosti se je po planetu umrlo na desettiso~e ljudi ‘al pa~ ne da eliminirati s pritiskom na zaradi posledic jedrskih poskusov. Smrti, ki so se pojavile z zamikom, so kot gumb. razli~ne oblike raka zapolnile statisti~ne Po prvih objavah ve~ dr‘av o zapiratabele druga~nih vzrokov zanje. nju starej{ih, varnostno te‘ko obvladljiKar nekoga ubije, drugega okrepi. vih jedrskih elektrarn, zdaj to po~nejo z Tudi jedrsko sevanje nima na vsako ‘ivo manj hrupa. Zaprtja spremljajo bolj ali bitje enakega vpliva. Bakterija D. radiomanj sprejemljivi izgovori: na [kotskem durans ima tako visoko vsebnost encima so filtrirno mre‘o napadle meduze, v superoksid dismutaza, da se z lahkoto francoskem Tricastinu se je pokadilo, a spopada z radioaktivnimi elementi in se bojda brez izmerljive nevarnosti. celo naseljuje znotraj jedrskih reaktorjev. Posebno poglavje so elektrarne, ogro‘ene od voda. V Nebraski reka Misuri tako mo~no poplavlja, da je elektrarna KAJ SE DOGAJA V TELESU pod ~etrto stopnjo alarma. Tudi Kitajsko Za ~loveka je jedrsko sevanje problezaliva z vseh strani in okoli jedrskih mati~no ‘e zato, ker ga s ~utili nismo elektrarn pospe{eno gradijo dodatne varnostne zidove. Ni~ kaj pomirjujo~e ni poro~ilo iz Rusije, ki postavlja na la‘ Putinovo zagotovilo o brezhibnosti njihovih elektrarn, saj je v njem na{tetih preko trideset pomanjkljivosti. Ena sama lahko ponovi ‘alostno ~ernobilsko zgodbo. ^eprav obse‘nej{ih sevanj zadnje ~ase ni bilo, ali pa zanje ne vemo, nas ta v bodo~e ne smejo presenetiti. ^e ravno ne sedimo na reaktorju, si lahko olaj{amo posledice, saj v primeru masovne ogro‘enosti ne moremo staviti na V Nebraski voda grozi ve~ jedrskim elektrarnam.

-

AVGUST

11 -

Misteriji 19


NARAVO ZOPER SEVANJE

telesnih funkcij. Reden vnos kemikalij (pesticidov in drugih {kodljivih snovi) {tevilo prostih radikalov v telesu nenehno pove~uje. Njihov najve~ji sovra‘nik so antioksidanti, ki zmanj{ujejo {tevilo prostih vezi. Prosti radikali so kemi~no nestabilni in ve~ ko jih imamo, v slab{i zdravstveni kondiciji smo, saj se ve‘ejo nepredvidljivo in tako ru{ijo harmonijo organizma. Do neke mere se jih je telo sposobno znebiti, v ve~jih koncentracijah pa jih ne moremo sproti predelati. Tako oslabljen organizem je {e bolj ranljiv in ko na{e telo preplavijo radioaktivni ioni, imajo lahko delo, ko uni~ujejo encime, spreminjajo strukturo celice in njene lastnosti, njeno sposobnost regeneracije in zapis DNK. @e najmanj{a sprememba v tako kompleksnem sistemu, kot je na{e telo, lahko popolnoma poru{i njegovo ute~eno delovanje. Pri okvarah jedrskih reaktorjev izhaja radioaktivni jod in najprej je na udaru ‘leza {~itnica, katere ime pove vse. Ko ne zmore opravljati svoje obrambne

20 - AVGUST 11 -

funkcije, nastopijo razli~ne oblike raka, pogosto tudi krvni, poznan kot levkemija.

BOLJE PREVENTIVA KOT KURATIVA Radioaktivnosti ne znamo ozdraviti in nastala {koda v telesu je nepopravljiva. Lahko prepre~imo nadaljnji Zdravje po naravni poti ali v tabletkah? razpad tkiv, a najve~ lahko naredimo preventivno z oja~enjem imun- antioksidantov. Najbolj znane in raziskane so resveratrol, ki ga imajo veliko skega sistema. Ameri{ki Life Magazine Extension v rde~e vino, maline, ara{idi in murve, zadnji {tevilki ponuja nekaj preprostih kvercetin, ki ga ~ebula vsebuje desetino in dostopnih re{itev, kako prisko~iti na suhe te‘e, v zelenem ~aju pa najdemo kar {tiri pomembne polifenole. Na{teti pomo~ na{emu imunskemu sistemu. izvle~ki niso le dokazano odli~na proti[~itnica z enakim navdu{enjem spre- atomska za{~ita, ampak tudi dobrodo{la jema vse oblike joda, s katerim oskrbuje pomo~ pri regeneraciji in ohranjanju telo. Kalijev jodid je prvi v obrambni vitalnosti. liniji pred sevanjem iz po{kodovanih Znano je, da soja vsebuje veliko koreaktorjev in te tabletke ne bi smele ristnega, izoflavon genistein pa ‘e po manjkati v nobenem gospodinjstvu. @e enkratnem odmerku {~iti celi~ne struk130-miligramski odmerek najkasneje ture pred ionizacijskim sevanjem ter dve uri po morebitnem vdihavanju ali pospe{uje tvorbo belih in rde~ih krvnih zau‘itju oziroma polovica doze za otroke telesc. med tretjim in osemnajstim letom (med Tudi »ACE« vitamini (A, C in E) so enim mesecem in tretjim letom 32 mg in izvrstna antioksidantska za{~ita. Kot za komaj rojene 16 mg) prepre~i absorpdodatek jih dobivajo piloti, ki so pokliccijo radioaktivnega joda v tolik{ni meri, no izpostavljeni sevanju na velikih vi{ida za trikrat zmanj{a nevarnost za nanah, svoje mesto pa imajo tudi v astrostanek raka. V Ameriki pod okriljem navtski prtljagi. Vitamin C v kombinaciji preventivnega programa gospodinjstz naravnimi sistemi antioksidantov povom v bli‘ini jedrskih elektrarn delijo maga pri za{~iti DNK. ^eprav so rentjodove tablete, ki so le eno od odli~nih genski tehniki varovani s svin~enimi za{~itnih sredstev. obla~ili, so se po nekaj mese~ni vitaminski kuri revitalizirali kljub stalni izpoPRAVI ZAKLADI stavljenosti gama ‘arkom. SO V NARAVI Betakaroten, predhodnik vitamina [tevilne ameri{ke raziskave na ‘iva- A, je bil prvi~ klini~no uporabljen pri lih in ljudeh izpostavljajo snovi, ki jih odpravljanju posledic ~ernobilske katanajdemo v rastlinah in imajo specifi~ne ^e zdravo jemo, zgradimo koristne lastnosti v obrambi pred jedrskim sevanjem. Za nekatere je treba mo~no telesno obrambo, ki dale~, nekatere veliko stanejo, a marsikaj najdemo pred doma~im pragom. se izka‘e tudi pri napadu Polifenoli so za{~itne in zelo prilaradioaktivnega sevanja. godljive molekule mo~nih rastlinskih

Foto splet

Z


UFOLOGIJA

NARAVO ZOPER SEVANJE

strofe na otrocih iz ogro‘ene regije in je prav tako pokazal odli~ne rezultate. Koren~ek tu in tam ne pomaga le k bolj{emu vidu. Odli~na za{~itna kombinacija je me{anica ~esna in ingverja. Koristen je kari in spojina v mle~ku naravnega osata, ki sicer pomaga od alkohola ali kemi~nih strupov ogro‘enim jetrom. Mo~ne u~inkovine najdemo v algi spirulina, indijski kosmulji, v ro‘marinu, pa tudi v ~ema‘u. V ma{~obah in vodi topna lipoi~na kislina je neke vrste univerzalni antioksidant in jo najdemo v dveh oblikah. U~inkovitej{a je alfa lipoi~na kislina v kombinaciji s selenom, vitaminom C, vitaminom E, N-acetil cisteinom in koencimom Q10. U~inkovita je tudi, ~e jo zau‘ijemo do 24 ur po sevanju. Lipoi~na kislina ima pomembno vlogo pri bolnikih, podvr‘enih kemoterapiji, ki jo spremlja o‘gana in ote~ena ko‘a. Na trgu je v obliki prehranskega dodatka, a kar nekaj ga vsebuje paradi‘nik. Jejmo s cinkom in manganom bogato hrano, ker {~itita kostni mozeg in krepita mitohondrije. Najdemo ju v polnozrnatem kruhu, belu{ih, gozdnih jagodah in divjem ovsu. Ameri~ani, ki se vsak dan sre~ujejo z veliko bolj osiroma{eno hrano, kot jo u‘ivamo v na{ih krajih, ve~ino zgornjih sestavin dobijo v dragih prehranskih dopolnilih, zato je zdravje ~ez lu‘o velik luksuz. Pri nas, kjer ima skoraj vsaka hi{ka vrt in se prek cele dr‘ave raztezajo gozdovi, z nekaj dobre volje in ~asa ve~ini dodatki ({e) niso nujno potrebni. ^e zdravo jemo, samo po sebi vase vna{amo tisto, kar nam zgradi mo~no telesno obrambo, ki se izka‘e tudi pri napadu radioaktivnega sevanja. Kos doma pe~enega kruha namesto s kemi~no obdelanimi salamami in dodatki izbolj{amo z doma~im namazom, ki ga posujemo z za~imbami in zeli{~i. Tako bomo najbolje za{~iteni pred mo‘no radiacijo in pred nevarnostjo, da si dokon~no skvarimo okus. Amedeja Li~en

D

Intervju z ufologinjo Ann Eller

Ambasadorka ET-jev O

ktobra v Slovenijo prihaja Ann Eller, dama svetovne ufologije. Bila je osebna asistentka slavnega dr. Allena Hyneka, katerega smo predstavili v 201. in 202. {tevilki Misterijev kot nepristranskega znanstvenika, ki je ufolo{kim raziskavam dal veliko te‘o. Ellerjeva je imela tudi {tevilne osebne izku{nje z nezemeljskimi bitji, danes je avtorica in predava po vsem svetu. Z njo se je pogovarjal Edvard Kadi~. Kako se je pri~ela va{a povezava z neznanimi lete~imi predmeti in nezemeljskimi bitji? Zgodba se pravzaprav za~enja s pismom o mojih sanjah o NLP-jih. O sanjah, ki sem jih cela {tiri leta sanjala prav vsako no~, sem namre~ leta 1980 pisala ufologu dr. J. Allenu Hyneku, ki je takrat ‘el vsesplo{no zanimanje zaradi sodelovanja (kot tehni~ni svetovalec) z re‘iserjem Stevenom Spielbergom pri filmu Bli‘nja sre~anja tretje vrste. Glavni junak filma po stiku z NLP-jem postane dobesedno obseden s celo stvarjo in tudi sama sem se po {tirih letih svojih sanj po~utila to~no tako. V pismu sem dr. Hyneka pro-

»Vlada ‘e dolgo ~asa vse ve o teh ET-jih in NLP-jih in tudi sodeluje z njimi!« sila za pomo~. Niti na kraj pameti mi tedaj ni padlo, da bom neko~ postala njegova osebna asistentka in v njegovem imenu sodelovala na NLP konferenci v Wyomingu. In prav na tej konferenci sem kasneje do‘ivela prvo od mnogih sre~anj z nezemeljskimi bitji, od katerih sem potem tudi prejela sporo~ilo, ki naj ga delim s svetom. Dr. Hynek je bil neko~ zelo jezen na vas. Kaj se je zgodilo? Torej, od{la sem na omenjeno konferenco ufologov. Ko sem stopila na oder, sem med obiskovalci prepoznala veliko ljudi, ki so imeli stike z nezemljani. In sem dejala: »@elim vam sporo~iti, da niste nori. Vlada ‘e dolgo ~asa vse ve o teh ET-jih in NLP-jih. In ne samo to, tudi sodeluje z njimi.« Ste to izjavili na podlagi dejanskega vedenja? V Centru za raziskave NLP fenomenov (ICUFOR) nam je bilo to splo{no znano. Ne morem re~i, da sem kdaj videla kak{en dokument, kjer bi bilo to eksplicitno zapisano. Tudi Allen tega ni nikoli izjavil. To sem preprosto vedela. Ko ste v tem poslu tako dolgo in vas te informacije tako obkro‘ajo, je to kot nekak{na osmoza. Dnevno sem bila namre~ v stiku z ljudmi, ki so imeli stike z Nezemljani. Nekatere zgodbe o uni~enju njihovih ‘ivljenj so bile resni~no grozljive. In prav ti ljudje so nas v Foto splet

Z

Ann Eller

-

AVGUST

11 -

Misteriji 21


A MBASADORKA ET- JEV fesor, ufolog in hipnoterapevt, s katerim sva imela kar nekaj seans. Leo je med seansami govoril z va{o du{o in vas popeljal skozi {tevilna pretekla ‘ivljenja. Med drugim mi je povedal, da sva z Allenom ‘e bila skupaj v srednjem veku, on kot astronom in jaz kot njegova pomo~nica. Allen je taSte imeli ob~utek, da vam ti krat s svojim teleskopom videl ljudje pripovedujejo resnico? vesoljske ladje. Tega ni poveJe dr. Hynek dvomil o njihovih dal nikomur, vendar mi je doizpovedih? volil, da sem jih tudi jaz videla. Poznate primer Travisa WalEnako se je po~util tudi v tem tona? (Travis Walton je bil dr‘ivljenju – da o tem ne smemo Ann Eller (prva z leve) z dr. Allenom Hynekom ob podpisu var, ki ga je 5. novembra 1975 ustanovnega dokumenta ICUFOR. govoriti. Mislim, da sem na ugrabil NLP, medtem ko je z omenjeni konferenci prav zato drugimi drvarji sekal drevesa v Arizoni. mi zapi{emo enkrat Los Angeles in tudi povedala to, kar sem. V tem ‘ivWaltona niso mogli najti, po petih dneh drugi~ le LA. ljenju se mi ne bo nih~e posmehoval! In intenzivnega iskanja pa se je enostavno Torej, bitje je to dejalo v va{ih mislih zato svojo zgodbo svetu tudi danes pojavil. Njegov primer je eden najbolj vztrajno razlagam. in ne skozi usta medija? znanih tovrstnih ugrabitev.) Torej, tudi Bitje je govorilo skozi medija, skozi Con- Torej, danes potujete po svetu, predaon je bil pri Allenu na pogovoru. Nikoli nie. Sli{alo se je sicer kot njen glas, uponisem imela ob~utka, da gospod Walton rabljene so bile njene glasilke, vendar bi vate in ljudem prina{ate pomembno sporo~ilo. Nam o svojem sporo~ilu lahne bi govoril resnice. kar nekaj uporabljenih besed te‘ko po- ko poveste kaj ve~? In kako je potem pri{lo do sre~anja z vezali s Connie. Naposled so dejali: V knjigi sem zapisala: »^e bi vedeli, da »Sedaj bomo od{li, da bo lahko pri{la imate pred seboj v ‘ivljenju le {e malo nezemeljskimi bitji? Ja, seveda. Med omenjeno konferenco v skozi vi{ja sila.« V naslednjem trenutku ~asa, kaj bi si ‘eleli dose~i? Kako bi poWyomingu smo bivali v {tudentskem so Connie v celoti zapustili, za njimi v rabili svoj ~as? Bi nadaljevali s svojo sedomu. In ta ~udovita bitja so se pojavila njej ni ostalo niti najmanj{ega spomina. danjo potjo ali bi jo spremenili? @ivimo tam, v sobi … Bila sem s Connie, ona je To, kar pa je potem pri{lo skozi, je bilo namre~ v ~asu, ko odpiramo svoja srca. bila medij, in njenim mo‘em Dougom. zelo staro … staro. Zamislite si obraz ET- Odpiramo jih tako na {iroko, kot to nisConnie se je od pasu navzgor naenkrat ja, filmskega vesolj~ka, z obrazom neko- mo naredili {e nikoli doslej in svojo dupopolnoma spremenila. Spreminjala se liko bolj okrogle, ~love{ke oblike … a {e hovno »enost« razprostiramo okoli celeje v ta bitja, drugo za drugim. Vsa so bila vedno z dolgim vratom, polnim gub in ga sveta. ^as je, da diplomiramo in ‘enskega spola in bila so ~udovita. Prva gubic po vsej svoji dol‘ini. O~i so bile pri- napredujemo k vi{ji zavesti. Prihaja ~as, skupina je bila zelo ~love{kega videza. bli‘no trikrat ve~je kot na{e in okrogle. ko bo Planet X (Nibiru) na Zemlji spro‘il Na glavah so imele nekak{ne ornamenVse so bile ‘enske. Vpra{ala sem, ~e spremembo magnetnih polov, ko bo prite. Ena je imela celo pokrivalo na glavi. imajo posebno nalogo. Vseskozi med {el mimo Zemlje. In na ta ~as se moramo pogovorom z njimi se mi je zdelo, kot da ~im bolje pripraviti, ~e ‘elimo seveda Bi jih lahko videli tudi drugi? to nalogo poznam. Odvrnile so mi: »Da, ~im bolje pre‘iveti. Seveda. Tam smo bili vso no~. Ko jih je vse je v redu.« Dejala sem: »Boste ostale »skozi« pri{lo prvih pet, smo jih prenez menoj?« In odvrnile so: »Vedno smo Ali nameravate obiskati tudi Slovenijo? hali {teti. V nekem trenutku se je to ustabile s teboj.« Vpra{ala sem: »Kdaj se vam Da, v za~etku oktobra. V septembru bo vilo in oseba, ki je bila takrat tam, je prilahko pridru‘im?« in odgovorile so: »Ko namre~ moja knjiga Zmaj na nebu – Pre~ela govoriti. Dvignila je dlan in pomabo pravi ~as za to.« S~asoma so od{le. rokba zvezd na voljo tudi v slovenskem hala, kot bi naju pozdravila. Ko je to stoConnie je nato omedlela in padla na tla. jeziku. Ali ni to ~udovito? Imate resni~rila, sva oba z Dougom naredila enako. no ~udovito de‘elo, tople ljudi in veliko Bilo je prav ~udno. Vpra{ala sem, od Kdaj je to bilo? kod so, in ime se je nemudoma pojavilo Leta 1985, leto dni pred smrtjo dr. Hyne- iskalcev znanja in resnice. Upam, da bo v moji glavi. Bilo je zapisano v dolgi ka. Na tej ufolo{ki konferenci je sodelo- tudi moja knjiga v pomo~. Edvard Kadi~ obliki in zraven {e v kratki, podobno kot val tudi dr. Leo Sprinkle, znameniti proFoto splet

Centru spra{evali: »Zakaj tistih, ki so pri{li v stik z Nezemljani, ne posvarite, naj o tem ne govorijo? Saj vendar veste, da se bo vme{ala vlada in jim zagrenila ‘ivljenja.« A uradna verzija je bila, da nimamo dokazov, da o tem nimamo nobenih dodatnih informacij …

D

22 - AVGUST 11 -


ZDRAVILNA NARAVA

Ko{~ek narave, ki omogo~a umik ali dru‘enje ter umiritev stresnih hormonov

Zdravilni vrtovi N

arava ima pri uporabnikih zdravilnega vrta, dejavnih ali le opazovalcih, blagodejne u~inke na obvladovanje simptomov stresa: sr~no frekvenco, krvni tlak, znojenje, napetost mi{ic, prevodnost ko‘e, prebavni trakt, nemir, tesnobnost in depresivno naravnanost, odvra~a pozornost od ‘alostnih misli, zato je u~inek zdravljenja bolj{i in na{a odpornost ima ve~ mo‘nosti za obvladanje bolezni. Drevesa, trave, mirne vode … imajo pozitiven u~inek na zmanj{anje oziroma izbolj{anje telesnih, ~ustvenih in vedenjskih parametrov stresnega odgovora pri ljudeh. Odziv se zgodi ‘e v nekaj minutah, {e bolj{i je u~inek pri dalj{em ali ponavljajo~em bivanju v naravi – denimo v vrtu ali parku v domovih za ostarele,« pravi Zora Vadnjal Gruden*, dr. med., iz zasebne ambulante medicine dela, prometa in {porta EOS iz Kranja in poudarja, da bivanje v naravi ubla‘i posledice stresa, pa tudi njegove znake ~lovek hitreje obvlada in se prej vrne v obi~ajni ritem. Zakaj se kot specialistka medicine dela prometa in {porta, alergologinja in akupunkturologinja ukvarjate z vrtovi? Vrtovi so pomo‘no orodje pri obvladovanju stresa, stanja, ki so mu ljudje v obdobju kriz bolj podvr‘eni. O blagodejnih u~inkih zdravilnega vrta sem se najprej seznanila iz knjige Zdravilni vrtovi (Healing Gardens); v njej so opisane raziskave, ki ugotavljajo pozitiven vpliv narave na zaposlene, bolnike in obiskovalce v bolni{nicah. Kjer imajo ti mo‘nost izhoda v park, so simptomi stresa veliko prej obvladani in veliko manj izra‘eni, bolniki bolj sodelujejo pri zdravljenju, la‘je so prena{ali terapije. Dejavna kot pasivna uporaba

Zelo dobrodo{lo si je urediti zdravilni vrt doma, za razbremenitev po slu‘bi. vrta zmanj{a potrtost in depresijo. Star{i veliko la‘je prena{ajo neprijetno zdravljenje svojih otrok, ki so hudo zboleli, denimo za rakom, ~e imajo mo‘nost uporabljati bolni{ni~ne vrtove. In zato sem se lani udele‘ila izobra‘evalnega programa Healthcare Garden Design Certificate of Merit v ^ikagu. So znane kake raziskave u~inkov vrta v bolni{nicah? Roger Ulrich je ‘e leta 1984 izvedel raziskavo o vplivu pasivne uporabe vrta

oziroma dreves na izid zdravljenja po operaciji ‘ol~nika. Preu~evali so bolnike, ki so imeli v bolni{ki postelji mo‘nost pogleda na naravo, in bolnike, ki so skozi okno videli le ope~nato zidano stavbo. Po izsledkih so imeli prvi ob enakem zdravljenju in obravnavi nekaj dni kraj{o le‘alno dobo v bolni{nici, po operaciji so za okrevanje potrebovali manj mo~nih protibole~inskih zdravil, denimo opiatov, kar pomeni manj mo‘nih zapletov, bolj{e sodelovanje pri zdravljenju, manj je bilo potrtosti. Za nekaj dni kraj{a le‘alna doba pomeni prihranek, hkrati pa zmanj{uje mo‘nosti, da bi nastali zapleti po posegu. Komu priporo~ate ureditev zdravilnega vrta? Dobrodo{el je na otro{kih oddelkih v

Foto osebni arhiv Zora Vadnjal Gruden

»

Primer zdravilnega vrta iz bolni{nice v ^ikagu

-

AVGUST

11 -

Misteriji 23


VRTOVI

bolni{nicah, kjer ponuja mo‘nost igranja v njih, dru‘enja star{ev, obiskovalcev in bolnikov. V porodni{nicah in v oddelkih za fizioterapijo ali okrevanje po po{kodbah. Na izobra‘evanju v ^ikagu smo obiskali vrt, zgrajen na strehi petnadstropne bolni{nice, kjer se zdravijo bolniki po po{kodbah glave in hrbtenice ter po strelnih po{kodbah. Fizioterapevt tam sodeluje s hortikulturnim terapevtom, skupaj oblikujeta program rehabilitacije v vrtu za vsakega bolnika posebej. Zdravilni vrtovi so odli~ni v domovih za ostarele, v zdravili{~ih … Zlasti pri starej{ih je pomembno, da ~im ve~ ~asa pre‘ivijo v naravi, ker pa se te‘je premikajo, je treba upo{tevati posebna na~ela, da jim to olaj{amo in ohranimo njihovo zanimanje za naravo. Ko{~ek narave, ki omogo~a umik ali dru‘enje ter hitrej{o umiritev stresnih hormonov, je lahko kjerkoli. Uporaba narave, vrta ali parka je idealna tudi za podjetja. S sestro, krajinsko arhitektko,

Misteriji v `ivo MOJ ZDRAVILNI VRT – delavnico vodi Zora Gruden Vadnjal. Delavnica vam bo pomagala ugotoviti, kateri elementi narave vas glede na va{ temperament in ‘ivljenjske okoli{~ine posebej privla~ijo, povezujejo s samim seboj in vam dajejo tisto, kar najbolj potrebujete. Te elemente lahko potem vnesete v svoj vrt, balkon, okensko polico in si tako oblikujete svoj lasten svet, ki spodbuja va{o pozitivno ~ustveno naravnanost, da se la‘je umirite, prebrodite stresne okoli{~ine, okrepite notranjo mo~ in energijo ali se prepustite sanjarjenju in intuiciji, ki vam odpirata nove mo‘nosti ali olaj{ata pomembne odlo~itve. Na delavnici boste lahko prakti~no preizkusili svoje ugotovitve in si oblikovali svoj lasten zdravilni vrt. 20. avgusta od 10. do 13. ure; 30 € Informacije: 041/677 089

24 - AVGUST 11 -

sva naredili projekt zdravilnega vrta za podjetje; imenovali sva ga ^akalnica v zelenem. Predlagali sva, da bi v njem potekali tudi nekateri delovni sestanki. ^e ni mo‘nosti za ureditev vrta? ^e na delovnem mestu nimamo mo‘nosti vsaj pogleda skozi okno, je dobra re{itev, da si na steno obesimo sliko naravnega okolja, ki nam je posebej ljubo in kjer ob~utimo, da nas tesnoba in Zdravni{ka ambulanta Zore Vadnjal Gruden v Kranju; sprejemnapetost hitro mineta. V no pisarno je opremila s slikami narave, ambulanto pa z ro`ami. mislih se preselimo v naravo, ob tem se no upo{tevati vonj ter mo‘nost hoje z na{e telo, mo‘gani in ~ustva umirijo. oprijemanjem ograje in sedenjem na Temu re~emo »miselni pobeg«. Zelo odprtem. uporaben je pred napetimi sestanki. V vrtu naj bo dovolj zelenja, potk, Tudi v na{i ambulanti imamo za plo{~atih kamnov za pot idr. Naj bo ena zmanj{anje ob~utka stresa na stenah tretjina poti in trdih povr{in ter dve treslike narave. Po izsledkih znanstveni- tjini zelenic. Izogibati se je treba dvoumkov se ob pogledu na sliko ali ob misel- nosti sporo~il in objektov; abstraktne nem osredoto~anju na naravo v telesu slike in kipi imajo za ljudi v stresu tak spro‘ajo enake snovi, kot ~e bi bili de- pomen, kot je najmo~nej{e ~ustvo, ki ga jansko v naravi. Seveda pa je bolj{e u‘i- povzro~a stres, in ne tako, kot ga sporovati v pravem vrtu, ker je ‘iv organizem ~a umetnik. Zmanj{ati je treba nadle‘ne in se skozi leto spreminja. Vrt pa je treba signale in motnje, kot so hrup, smrad in prav zato vse leto negovati, da ohrani premo~na neposredna son~na svetloba naraven videz, da privablja ptice, metu- brez mo‘nosti sence. lje, ‘u‘elke in druge ‘ivali, ki s svojo priRastline naj bodo usklajene z okosotnostjo dajejo vi{jo kakovost bivanju. ljem. Obstajajo preverjeno dobre kombiKatera na~ela veljajo pri ureditvi zdra- nacije rastlin in materialov, a pri njihovi uporabi moramo upo{tevati ‘elje prebivilnega vrta? Vrt mora obiskovalcu omogo~ati ob~u- valcev, obiskovalcev in zaposlenih, podtek nadzora in zasebnosti, socialni stik, nebne razmere, vrsto tal in prostor. Ustpodporo in dru‘enje ob upo{tevanju variti moramo ubran odnos med na{tetikulturolo{kih razlik, telesno dejavnost, mi elementi, ~e ‘elimo dobro rasto~e in sodelovanje pri dodelavi vrta, dostop do zdrave rastline ter dobro po~utje ljudi. narave s pozitivnimi sestavinami, ki Poleg teh na~el je modro upo{tevati {e bolnika zamotijo in odvrnejo od ‘alost- stare modrosti, kot je feng {uj. Zelo dobrodo{lo si je urediti zdravilnih in ~rnogledih misli, ter ob~utek ni vrt doma, za razbremenitev po slu‘bi. varnosti. Pri tem upo{tevajte vsa zgoraj omenjena Na vrtu naj bo ve~ razli~nih prostona~ela, feng {uj, naredite lahko zeli{~ni rov in koti~kov, ki nudijo pestrost mo‘ali meditacijski vrt …. nosti za vse ‘elje: odprti prostori, zakriti Tatjana Svete koti~ki, prostor za ve~je in manj{e skupine. Pri ureditvi vrta za slepe je pomemb- * www.zvg.si

D

Foto T. Svete

Z DRAVILNI


NAPOVEDI, NEZEMLJANI

Pogled tibetanskih menihov v bli‘njo prihodnost

Odve~en strah pred letom 2012

BLAGOSLOVLJENA ZEMLJA Nekaj indijskih turistov, ki so obiskali ve~ tibetanskih samostanov pod kitajskim nadzorom, je od tamkaj{njih

^love{tvo ne more in mu ni dovoljeno uni~iti sebe in ostalega ‘ivljenja na Zemlji. menihov izvedelo stvari, ki so izjemno alarmantne in fascinantne hkrati. Ti tibetanski menihi trdijo, da je na{a Zemlja pravzaprav blagoslovljena. Nezemeljska bitja jo vseskozi re{ujejo pred vsakovrstnimi nevarnostmi. S pomo~jo zrenja na daljavo so ugotovili, da so nekatere svetovne velesile na robu propada. Vidijo tudi, da svet ne bo uni~en. Do leta 2016 bodo svetovne velesile nadaljevale s svojo vlogo v nekaterih lokalnih in regionalnih vojnah. Po njihovem mnenju bodo glavni problem naslednjih let terorizem in prikrite vojne. Leta 2012 bo pri{lo do drasti~ne spremembe v svetovni politiki. V tem obdobju bodo svetovne velesile grozile druga drugi s popolnim uni~enjem. Svet se bo pripravljal na sodni dan. Grozila

bo svetovna jedrska vojna zaradi ‘elje po prevladi ene velesile nad drugimi.

POSREDOVANJE NEZEMLJANOV A tibetanski menihi pravijo, da se bo v tem trenutku zgodilo nekaj izjemnega. Posredovale naj bi zunajzemeljske sile. Priprave na njihovo posredovanje naj bi menihi z videnjem na daljavo ‘e opazovali. V tem obdobju Zemlji ni usojeno samouni~enje. Nezemeljske sile ‘e tiso~e let sledijo vsakemu na{emu koraku in v bli‘nji prihodnosti bodo intervenirale, da nas re{ijo pred samouni~enjem, kot so to ‘e storile v kubanski krizi leta 1962. Ko so menihe vpra{ali glede zadnjih videnj neznanih lete~ih predmetov na indijskem in kitajskem nebu, so z nasmehom odgovorili, da bo‘je sile vse opazujejo. ^love{tvo ne more in mu ni dovoljeno uni~iti sebe in ostalega ‘ivljenja na Zemlji. S svojimi dejanji lahko vsak ~lovek vpliva na svoja prihodnja ‘ivljenja

Foto splet

O

b pribli‘ujo~em se letu 2012 je ves strah o na{em koncu popolnoma odve~. Svet se {e dolgo ne bo kon~al. Utegne se sicer spremeniti, vendar bodimo pozitivni in tudi svet bo pozitiven! Nekateri tibetanski menihi so z nad~utno sposobnostjo zrenja na daljavo pri{li do zanimivih ugotovitev – da bo pri{lo do posredovanja nadnaravnih mo~i in Zemlja bo re{ena. Na{a civilizacija pa bo naposled spoznala, da je kon~ni domet znanstvenega spoznavanja v sferi duhovnosti in ne materialne fizike in kemije. Videnje na daljavo ni nikakr{na neznanka v tibetanskih sveti{~ih. @e tiso~e let je tovrstna sposobnost, kot tudi mnoge druge duhovne sposobnosti, zna~ilnost tibetanske kulture.

Videnja NLP-jev v Indiji in na Kitajskem so se mo~no pove~ala. Nekateri iz Indian Space Research Organization neuradno trdijo, da NLP-ji gradijo pristajali{~e s pomo~jo indijske in kitajske vlade.

-

AVGUST

11 -

Misteriji 25


ODVE ~EN

STRAH PRED LETOM

oziroma svojo karmo, ne more pa vplivati na prihodnje ‘ivljenje celotnega planeta. Po letu 2016 bo ~love{tvo spoznalo, da je kon~ni domet znanosti in tehnologije v sferi duhovnosti, ne pa v fizi~nem materializmu. Tehnologija bo tedaj izjemno napredovala. Ljudje bodo spoznali, da so ve~ kot le fizi~no telo iz mesa in krvi. Prepoznali bodo povezanost telesa in du{e, katero bodo kon~no ozavestili. Nauk o reinkarnaciji bo po vsem svetu splo{no poznana veda. Ljudje bodo spoznali, da smo duhovno vsi povezani med seboj. V zadnjih letih so se videnja neznanih lete~ih predmetov v Indiji in na Kitajskem mo~no pove~ala. Mnogi trdijo, da so indijske in kitajske oblasti v tesnem stiku z nezemeljsko civilizacijo. Zadnje ~ase so aktivnosti neznanih lete~ih predmetov vse pogostej{e v dr‘avah, ki so razvile jedrsko tehnologijo. V Indiji to opa‘ajo od leta 1998, ko sta Indija in Pakistan druga za drugo opravila nuklearni test.

RAZVOJ DUHOVNE TEHNOLOGIJE Ob vpra{anju, ali se bodo v bli‘nji prihodnosti Nezemljani javno razkrili ~love{tvu, so tibetanski menihi odgovorili: »Svetu se bodo razkrili tako, da nikogar od nas ne bodo prestra{ili. Vendar se bo to zgodilo samo, ~e bo nujno potrebno. Z napredkom na{e znanosti in tehnologije nam je tako ali tako usojeno, da jih bomo enkrat videli in navezali stike z njimi.« Po tibetanskih menihih, ki prakticirajo zrenje na daljavo, je na{ dragoceni planet Zemlja na nek na~in resni~no blagoslovljen in ga varuje nezemeljska civilizacija, s katero smo pravzaprav na nek na~in v sorodu. Po njihovem ‘ivi v vesolju kar nekaj ~love{kih civilizacij, s katerimi imamo v resnici skupne prednike. Ti nas vsak dan {~itijo, pa ~eprav se tega sploh ne zavedamo. Z razvojem tehnologije bomo prej ali slej spoznali, da v vesolju resni~no nismo sami. Iz. Ko.

D

26 - AVGUST 11 -

SLOVENSKA ZGODOVINA

2012

Najstarej{i ohranjen staroslovenski pozdrav

Osti jarej! »

O

sti jarej« se glasi najstarej{i znani zapisani slovenski pozdrav ali napitnica oziroma zdravica. Dandanes, po pribli‘no dva tiso~ petsto letih, ga uporablja ~edalje ve~ Slovencev, zlasti v skraj{ani razli~ici »Oj!«. Ta se je v zadnjih nekaj letih tako raz{iril, da mnogi, ki ga uporabljajo, niti ne vedo, kaj pomeni. Kak{en je njegov izvor in pomen, povzemamo iz knjige Slovenske legende in znamenja. »Osti jarej« je kratek napis na starodavnem vr~u za to~enje pija~. Odkrili so ga leta 1911 blizu kraja [kocjan na Krasu. Vr~ zdaj hranijo v muzeju v Trstu. Izvira iz obdobja nekaj sto let pred na{im {tetjem, ko so na podro~ju srednje Evrope ‘iveli na{i predniki, ki jih starodavni zgodovinski viri imenujejo Veneti (Sloveneti). Po njih se danes imenujejo slovite Benetke (Venezia), pokrajina Veneto v dana{nji Italiji in Venetski (Bene{ki) zaliv v Jadranskem morju, katerega

Napis »Osti jarej« v venetskih ~rkah iz [kocjana na Krasu

Le dve besedi sporo~ata neverjetno veliko – ostanite mladi in zdravi! sestavni del je tudi Tr‘a{ki zaliv. Veneti so tudi tisti na{i predniki, ki so nam zapustili ~udovito Situlo iz Va~. Najstarej{i ohranjen staroslovenski ali slovenetski pozdrav »osti jarej« ima izredno globok pomen in sporo~ilo. Samo dve kratki besedi sporo~ata neverjetno veliko – ostanite mladi in zdravi! Lahko tudi pomladni ali pomlajeni in mo~ni. Najlep{e starodavne pozitivne ‘elje na{ih prednikov vsebujejo energijo in potenco, v najve~ji mo‘ni meri pa so povezane s skupnim neiz~rpnim vrelcem na{ega bistva. Napis na [kocjanskem vr~u in starodavni pozdrav sestavljata dve besedi: osti in jarej. »Osti« je skraj{ana oblika besede »ostani«. [e danes uporabljajo v slovenskem kra{kem nare~ju skoraj povsem enako besedo, ki jo izgovarjajo »uosti«. Medtem ko torej predstavlja prvi del pozdrava nekoliko skraj{ana beseda »ostani«, je v drugem delu prav nasprotno. Predstavlja ga nekoliko dalj{a oblika besednega korena »jar« oziroma »jara«, ki pomeni mlad, nov in zdrav ali pomladen. Prav tako beseda »jar« lahko pomeni tudi mo~an ali krepek. Samostalni{ka oblika »jarej« je {e v rabi v koro{kem nare~ju. Zakaj bi {e naprej uporabljali tuje pozdrave, ki na{emu staroslovenskemu ne se‘ejo niti do gle‘njev? ^emu torej »adijo« ali pa »serbus«? Prvi pozdrav pomeni »zbogom« v italijan{~ini, drugi pa »su‘enj« (servus) v latin{~ini. Je pa ‘e na{ Osti jarej! povsem nekaj drugega!

D


PRESNA HRANA

S presno hrano do ~istih misli in iskric ‘ivljenja

Pohod presnojedstva »

Z

daj vem, da je ‘ivljenje v resnici zelo preprosto in le z malo napora lahko vsi skupaj dose‘emo sre~o, zdravje, dobimo nazaj svojo mo~, energijo in danes, v tem trenutku, za‘ivimo polno ‘ivljenje,« pravi Anja Horvat Jeromel, ki dve leti je le surovo hrano. Izku{nje deli somi{ljenikom na delavnicah priprave presnih jedi in jim ka‘e, kako je mogo~e v vsakdanjo prehrano vklju~iti ve~ presne hrane. Zakaj se vse ve~ ljudi zanima za presno prehrano? Za nekatere je presnojedstvo najla‘ja pot v huj{anje, saj na za~etku prehoda na surovo hrano ponikne kar precej kilogramov. Za ve~ino je poglavitna ‘elja, da bi ostali ali postali zdravi. Nekateri bi se radi znebili strupov, se pomladili, si polep{ali ko‘o, dobili ve~ energije; mnogi s presnojedstvom za~enjajo ‘ivljenje na novo …

Presna hrana povezuje z naravo, prina{a ob~utek lepote, radosti, varnosti … Gre zraven kaka presna sladica? Temu se ne morem upreti in izbor je res velik. Iz ~esa je sestavljena sladica? Ore{~kov, kokosa, sadja, kokosovega masla, javorovega sirupa ali medu. S podobnimi sestavinami lahko pripravimo tudi ~isto pravo presno torto. Presna hrana menja slog ‘ivljenja … Seveda, povezuje z naravo, prina{a ob~utek lepote, radosti in na nek na~in tudi

Je surova hrana primerna za vse? Na~eloma da. A mora biti ~lovek pripravljen za to spremembo, nekako ga mora telo poklicati … Nekateri imajo te‘ave s surovo zelenjavo. A so na~ini, kako se da to te‘avo pregnati.

varnosti. Znam pre‘iveti brez velikih prehranjevalnih verig in nakupovalnih centrov. Tr‘nica in povezovanje s kmeti z avtohtono in ekolo{ko pridelavo me navdihujejo. Imam tudi majhen vrt, kjer si sama pridelam nekaj malega zelenjave. Ko smo v na{i dru‘ini pre{li na prete‘no presno hrano, nas je to za~elo lo~evati od velikih trgovskih centrov, postali smo veliko bolj pozorni na kakovost kupljenega sadja in zelenjave; telo postane bolj senzibilno in kupujemo samo sve‘e, neopore~ne pridelke. Okus se izostri in postane bolj zahteven; za~nemo razlo~evati med pravimi naravnimi okusi in umetnimi. Ostaja ve~ ~asa … V za~etku, moram priznati, nisem prihranila kaj dosti ~asa. Nasprotno, veliko sem raziskovala in preizku{ala. Zelo sem u‘ivala v vsej tej sve‘ini in novih okusih in padla sem v pravi ustvarjalni proces. Sedaj naredim okvirni prehranjevalni na~rt za teden dni in kupujem enkrat na teden. Precej tudi na partnerskih kmetijah. Kaj so to partnerske kmetije? To so kmetije, od katerih na dolo~en dan v tednu na dolo~enem mestu prevzamemo naro~eno ekolo{ko pridelano sezonsko sadje in zelenjavo. V okviru dejavnosti spletnega portala Ekologi~en i{~emo in spodbujamo kmetije, ki so pripravljene sodelovati na ta na~in, in jih povezujemo z ljudmi, ki jih zanima taka oskrba.

Kaj vam najbolj tekne? Trenutno zelenjavno sadni napitki, osve‘ujejo me in mi dajejo energijo. Pripravljam jih iz sezonskega sadja in zelenolistne zelenjave: rukole, blitve, koprive, zelene solate, {pina~e … karkoli pa~ imam pri roki oziroma utrgam na vrtu.

Foto L. Z.

Kako? Denimo z encimskim napitkom, ki je lahko prebavljiv in nam pomaga pri za~etnem privajanju na presno hrano. Zelo je seveda pomembna na{a miselna naravnanost.

Anja Horvat Jeromel, dve leti ne kuha, je presno in svoje izku{nje prena{a na ljudi, ki bi radi jedli bolj zdravo.

Ker ne kuhate, porabite manj plina, elektrike … Vsekakor. Manj plina, manj elektrike, manj posode, manj pomivanja, manj sredstev za pomivanje. Pa veliko ve~ ‘ivljenjske energije, saj za prebavljanje mesa telo porabi 70 odstotkov

-

AVGUST

11 -

Misteriji 27


Foto L. Z.

U~enje kuhanja brez {tedilnika je vedno zabavno.

energije, ki jo dobi z obrokom, za prebavljanje encimsko bogate nesegrete hrane pa le 30 odstotkov. Prihranek telo porabi v svojo korist, za bolj{e zdravje, po~utje … Kako pa je z denarjem? Ko se omejimo prete‘no na sadje in zelenjavo in se dr‘imo predvsem lokalnih in sezonskih pridelkov, je to ceneje. Pri ekolo{ki pridelavi, ki je trenutno {e nekoliko dra‘ja od obi~ajne, pa je re{itev prav v partnerskem kmetijstvu, ki dolgoro~no gledano prehranjevanje precej poceni. Je presnojedstvo gibanje? Znana angle{ka presnojedka Kate Magic je v intervjuju, ki sem ga pred ~asom

Misteriji v `ivo V harmonijo presnih okusov se boste lahko potopili z Anjo Horvat Jeromel na delavnici o presnojedstvu in pripravi presnih jedi @IVA HRANA, @IVAHEN DUH. Poleg osnov presnojedstva boste spoznali in preizkusili okusne, preproste recepte, ki vam s svojo raznolikostjo in energijsko mo~jo pomagajo spremeniti odnos do prehranjevanja in ‘ivljenja. Posledica tega pa je tudi izguba odve~ne te‘e in pomlajevanje. 25. avgusta od 17. do 19. ure; 40 € Informacije: 041/677 089

28 - AVGUST 11 -

imela z njo, rekla: »Presnojedsko gibanje po vsem svetu je v tem trenutku v tako velikem razmahu, da ima mo~, da spremeni svet.« Tudi sama ob~utim, da ima presnojedstvo tak potencial, da je lahko eden od pomembnih delov novega zavedanja. V kak{nem smislu? Presnojedci ~utimo povezanost z naravo in potrebo po duhovnem razvoju, imamo nek uvid, v katero smer naj bi {el razvoj ~loveka. Ko smo ljudje v preteklosti razvijali vso to tehnologijo, smo bili navdu{eni nad civilizacijskim napredkom, a smo pri tem izgubili stik z naravo in s samim seboj. Zdaj se prebujamo in smo bolj povezani s samim izvorom. Se morda spremeni u‘ivanje ob hrani? Vonj je bolj ob~utljiv, prav tako okus. V~asih sem bila bolj otopela. Ob~utka za okus nisem imela tako zelo izostrenega. Dogaja se, da prihajajo okusi od znotraj. Ko sem v obdobju ene sestavine, i{~em razne kombinacije in okusi se mi pojavljajo kar v glavi. Tudi ob~utenja se spremenijo. So bolj intenzivna. Nekatere stvari bolj opazim in mi globlje se‘ejo v srce. Nekatere pa postanejo nepomembne. Na nek na~in postaja ‘ivljenje bolj prvinsko, enostavno in preprosto.

Bi jedli ve~ presne hrane? Morda bi, ~e bi bila »trava« zelo okusna … Knjiga Presni gurman je napisana prav zato, da vas popelje v svet skrivnosti ustvarjanja dobrot iz tistega, kar ponujata vrt in sadovnjak, in vas mimogrede navdu{i, da manj kuhate in bolj u‘ivate. Stranski u~inki, ve~ zdravja in dalj{e ‘ivljenje, so pri~akovani. Knjiga vam odstre pogled v ‘ivo hrano, svet vitaminov, mineralov, beljakovin, kisika, encimov, hormonov … Razumeli boste, zakaj telo kli~e po surovi hrani, knjiga vam bo pomagala sprostiti domi{ljijo ob stoterih receptih za zajtrk, sokove in napitke, solate … V knjigi je tritedenski jedilnik, ki olaj{a korake v svet ‘ive hrane.

Kako tak{no prehranjevanje vpliva na um in duha? Predvsem so se mi pove~ali samozavest, koncentracija, vzdr‘ljivost in splo{na ‘ivljenjska energija. Najprej se o~isti telo, potem pa tudi um in duh. Presnojedstvo me je popeljalo v potrebo po ve~ji duhovnosti in meditaciji. Je v pripravljanju presnih jedi tudi ustvarjalni navdih? Da. To je moja strast. Moje veselje. Ko pa sem se za~ela ukvarjati tudi z duhovnostjo, meditacijo in raziskovanjem drugih dimenzij, mi je postalo jasno, da je to tudi moja poklicna pot, ki mi je povsem spremenila ‘ivljenje. Kako naj se ljudje odlo~ijo za spremembo? Odvisno od tega, na kateri to~ki je ~lovek. Vse ob svojem ~asu. Predvsem po korakih in brez napora. ^e dodamo eno jabolko ve~ v svojo prehrano in eno prijazno misel ve~ v svoj um, ‘e nekaj storimo za svoj napredek. T. V.

D


NEZEMLJANI

Ve~ina ~love{tva ‘e temelji na kratkoro~nih programih proti ‘ivljenju

Zemlja je relejna postaja Gini nam ponujajo druga~ne dokaze o nastanku materije in ‘ivljenja na drugih planetih. Kak{na spoznanja prina{a ~love{tvu njihovo znanje? Znanje o nebu in delovanju vi{je sile, ki jo ljudje imenujejo Bog, so Gini prenesli mojemu ‘e pokojnemu prijatelju Franju Friedlu. Najino sre~anje po izjavi Ginov ni bilo naklju~je. Potrditev so nenavadni dogodki in delovanje inteligentnih bitij s povsem novim znanjem, ki se ne ujema z zemeljskim u~enjem. Z novim znanjem o Vesolju in obstoju se nam lahko odprejo vrata tiso~letnega geta, v katerem je zdaj ~love{tvo. Planet Zemlja je

relejna postaja vesoljskega programa, ki ima svoj za~etek in konec. Ponuja se prilo‘nost, da ujamemo zadnji vesoljski vlak. Spoznali bi bitja, ki nimajo vojn in nasilja in znajo ‘iveti v miru in popolni sre~i. ^love{ki zakoni so zaenkrat umetno izmi{ljena filozofija ‘ivljenja posameznikov za ohranjanje njihovih privilegijev, ki so krivi~ni do vseh tistih, ki tak{nih privilegijev nimajo. V tem se izra‘a nizka inteligenca, ki ne sledi zakonom Vesolja. Vedeti moramo, da je planet Zemlja, relejna postaja Vesoljskega uma, za bivanje ~loveka omejena. To se lahko nadaljuje v na{i galaksiji, ~e izra~unamo njeno gibanje v Abemagu, kar bo izredno te‘ko. Na{i astronomi {e vedno delajo z neu~inkovitim zastarelim programom, kakr{nega so Gini kon~ali pred milijardami let. ^eprav se je o tem ‘e pisalo, je potrebno ponoviti in pohiteti, saj je ~asa ostalo le {e malo.

Kako Gini razlagajo temno snov, ki napolnjuje ve~ino vesolja? Glavnina vesolja je tema in naj~istej{i vakuum, ki ga Gini imenujejo TAP. To temo zemeljski astronomi napa~no imenujejo temna snov. V njej lebdijo in potujejo nebe{ka telesa, kot so Abemagi – galaksije, zvezde, planeti. V vakuum teme je vgrajen program neskon~ne sile, ki ustvarja in upravlja. To silo vodijo moralni zakoni, ki jih ne moremo zaobiti ali kr{iti, ne da bi pri{lo do posledic. Oni so popolni in ve~ni zaradi nadaljevanja ‘ivljenja in obstoja inteligentnih bitij. Naloga ljudi vse od na{ega nastanka je ohraniti neoskrunjeno ‘ivljenje na Zemlji in na nebu na{ega Sonca. Vse drugo pa si moramo zaslu‘iti z moralnim obna{anjem in nenasilnim delovanjem do visoko inteligentnih bitij z neba. Dokler bomo uni~evalci ‘ivljenja in bomo ~rpali naravo do onemoglosti samo za u‘i- Maribor~an Alojz Kapun nadaljuje delo pokojnega profesorja Franja vanje, nam Gini ne bodo do- Friedla, ki je imel redne stike z nezemljani Gini – o tem smo poro~ali v prvih {tevilkah Misterijev. volili v odprti del Vesolja.

-

Foto osebni arhiv

V

eliko ljudi po svetu meni, da nismo sami v vesolju in da v oddaljenih galaksijah ‘ivijo {e druga inteligentna bitja. Ta naj bi bila veliko bolj miroljubna in razvita od Zemljanov, saj naj bi uporabljala skoraj vse zmogljivosti svojih mo‘ganov, trdi upokojenec Alojz Kapun* iz Maribora, ki dokaze za njihov obstoj hrani v knjigah ‘e pokojnega profesorja Franja Friedla iz Bjelovarja. Ta v njih opisuje svoje bli‘nje sre~anje z vesoljci Gini in podrobno opisuje njihovo civilizacijo.

Kako naj bi bilo zgrajeno vesolje po razlagi Ginov? V Vesolju je mnogo za~etkov, ki so ~asovno in prostorsko toliko oddaljeni, da inteligentnemu bitju na ravni ~love{kega razvoja ni mogo~e pogledati v na{ za~etek na Zemlji, kaj {ele v za~etek samega Vesolja in ‘ivljenja v njem. Smo nemo~ni pred to veli~ino trajanja in neskon~nosti, pa se nam zato zdi ve~na. Ve~nost po trajanju in neskon~nosti v prostoru ne more imeti za~etka – zato ga ne i{~imo, ker je to prevelik napor, ki ostaja brez odgovora. Ljudje vselej nekaj {pekulira-

AVGUST

11 -

Misteriji 29


Z EMLJA

JE RELEJNA POSTAJA

Foto J. Vetrovec

mo milimeter na vse stramo. Ho~emo biti pametni njegovega neba. Da bi nej{i od sile, ki nas je ustla‘je razumeli, opazujmo varila, a to je nemogo~e. no~no nebo. S prostim Vse to se dogaja zarao~esom na{e vidno polje di prevelike ~asovne razzajema samo tiso~inko like v masi nebe{kih temilimetra v Abemagu. les, kot so Abemag, v kaPotem si predstavljajte, terem je na milijarde bilikako ogromen je na{ injonov galaksij. Vsaka gaterni prostor, kaj pa {ele laksija zopet pove~a {teodprti del Vesolja. Tak{vilo zvezd in {e mnogonih Abemagov je milijarkrat ve~ planetov. Na teh de bilijonov v {e ve~jem planetih milijarde let obin tako v neskon~nost. staja ‘ivljenje pred naVsi posnetki zemeljskih {im. Zato bodimo pri izastronomov pa so iz injavah nau~enega na paternega prostora in ni~emet previdni in spo{tujProf. Franjo Friedl je vse ‘ivljenje posvetil stiku z nezemljani Gini in opisovanju sar zunaj njega. mo te sile, ki ustvarjajo in novih spoznanj, do katerih se je dokopal po njihovih sporo~ilih. Na fotografiji Potrebno bi bilo temenas upravljajo. Obstajajo dr‘i sliko lete~ega kro‘nika, ki ga je naslikal po spominu. ljito prou~evati Zemljo in ljudje, ki te sile ne poznajo in z modrovanjem {e vedno i{~ejo za- utele{enje je ‘ivo inteligentno bitje. To ostale planete v son~nem sistemu. Nuj~etek Vesolja v najmanj{em delcu elek- bitje ima vgrajene vse komponente po- no bi morali posvetiti pozornost planetu trona. Vesolje nima sredi{~a. Ni zgoraj, polnega zavedanja samega sebe, ki je Veneri, ki ga mnogi zamenjujejo z zvezni spodaj, ni levo, ni desno. Je neskon~- sposobno slediti zakonom Vesolja in jih do ve~ernico in jutranjico. Venera je nano, brez geometrijske oblike. Vse, kar je razumeti. S tem se ‘ivljenje nadaljuje – stala od sester na{ega Sonca v dnevnem v njem, ima omejeno obliko in dimenzije kot neskon~na funkcija za izpopolnjeva- nebu. Njeno vrtenje okoli osi poteka v v prostoru. Vesolje je ‘iva neskon~na nje uma do popolnega spoznanja uni- nasprotni smeri kot pri na{em planetu, resnica, ki ima du{o in vsebino. Smo verzuma v Abemagu in spojitve z njim. kar tudi dokazuje potrditev Ginov. vedno v njem in ono nas ima v sebi. Po njihovi izjavi se je na{e znanje o Katere predstave ~love{tva o vesolju so nastanku ‘ivljenja zaustavilo pri zgolj Ali ~love{tvo duhovno napreduje ali ne? napa~ne? petih odstotkih. Zato so mnoga znanja Vsa ‘iva bitja, tudi tista, ki so nas ustvar- Na{e znanje ne se‘e dlje od sfere Abeo naravi {la v napa~no smer. Pot bo jala, so postavljena v svoj prostor po za- mag, katerega so radioastronomi NASE, konih in volji vi{je sile. Ta sila nam ne misle~ na sredi{~e Vesolja, zmotno izra- dolga in naporna, ker se bodo podirale dovoljuje vse videti in vedeti ter spo- ~unali na {estnajst milijard let. Samo stare predstave o nas in o svetu, v kateznati prav vsega. Inteligentna bitja se na{a galaksija je po izra~unih Ginov rem ‘ivimo. Ve~ina predstav se {e ustvedno pojavljajo po nastanku relejnega starej{a, kaj {ele vse ostalo. Tudi Abe- varja zgolj iz ‘elje po slavi in dobi~ku. prostora in ~asa, pa tako ne morejo niko- mag lebdi in potuje v vakuumu Vesolja Kak{na opozorila so Gini posredovali li biti pred izvirom nastajanja in prosto- kot nebe{ko telo v okrogli obliki, napol- ~love{tvu prek Franja Friedla? ra. A vesoljska energija nam vendarle njen z galaksijami. Njegovega sredi{~a Dolgoro~no smo z 978-imi eksplozijami daje sposobnost in nas usmerja v vse bolj ne moremo izmeriti z ni~emer zaradi atomskih bomb, mo~nej{imi od tistih celovita ‘iva bitja. Ljudje smo zaenkrat prevelike gostote galaksij, njenih zvezd nad Hiro{imo in Nagasakijem, uni~ili samo poduhovljena bitja in le delno in planetov. Zaradi njegove velike poti Zemljino nebo do ozona. Enako {kodzavestna svojega obstajanja. Kljub temu vidimo s teleskopi v njegov prostor sa- ljivi so izpu{ni plini letal z nekaj tiso~ se ne moremo upreti ‘elji, da bi spoznali dnevnih preletov in ~ezmerna poraba Z novim znanjem o razlog obstoja. Razlog obstoja spoznajo fosilnih goriv na Zemlji. Zaradi sevanja {ele duhovna bitja v kon~ni fazi popol- Vesolju in obstoju se nam so nastale stoletne po{kodbe ‘ivljenja v nosti, v kateri so Gini. Tudi ta vi{ja ‘elja morju in na kopnem. Pojavili so se lahko odprejo vrata je {e duhovni nagon, ki se dogaja brez umetni virusi in bakterije, za katere ne volje bitja. bo zdravila. To opozorilo so Gini posretiso~letnega geta, v Franju Friedlu, ko sem ga sre~al Pojav na{ega ‘ivljenja je funkcija katerem je zdaj ~love{tvo. dovali zadnjikrat. ‘ivljenjske in duhovne energije, katere

30 - AVGUST 11 -


EZOTERIKA, DUHOVNA RAST

JE RELEJNA POSTAJA

V najslab{em primeru bodo ti virusi in bakterije mutirali in vplivali na ~love{ke mo‘gane, du{evnost in ostalo ‘iv~evje. Rojevalo se bo vedno ve~ otrok s posebnimi potrebami in ljudje bodo izgubili sposobnost moralno in duhovno delovati za dolgoro~ne cilje. Ve~ina ~love{tva ‘e temelji na kratkoro~nih programih proti ‘ivljenju, posebej na voja{ki industriji in nepo{teni dru‘beni ureditvi. Miroljubno znanstveno raziskovanje za dobro vseh ljudi se neustavljivo kr~i. Vse se ‘ene za hitrim dobi~kom, zaradi agresivnih posegov v naravo se je ta zarotila proti nam za mnogo let. Narava potrebuje mir in doslednost po zakonih vi{je sile, ki sem jih omenil na za~etku pogovora. Nadaljevali se bodo nepredvidljivi potresi in izbruhi vulkanov, ki so posledica preteklih eksplozij atomskih bomb, in to bo trajalo desetletja. S tem bodo na Zemlji in na nebu nastale ekstremne spremembe. [tevilna mesta bodo poru{ena in poplavljena, zlasti obalna. Preti nam {e dodatna nevarnost zaradi tiso~ev uskladi{~enih atomskih bomb in bojnih strupov, ki ~akajo na nepri{tevne skrajne‘e, ki jih ‘ene versko in politi~no brezumje. Vse to se lahko zgodi, ker je pri ljudeh razum zaenkrat edino merilo, to pa zna{a pet odstotkov inteligence. Zato nam Gini s svojimi petinsedemdesetimi odstotki uporabe mo‘ganov ponujajo druga~ne dokaze o nastanku materije in ‘ivljenja na drugih planetih – tudi s svojo prisotnostjo. Ustvarjeni na Zemlji smo podrejeni njenim zakonom, duhovno in fizi~no. Ta visoko inteligentna bitja ‘elijo, da se spremenimo v razumna miroljubna dru‘bena bitja, ki ne bodo ve~ poznala nasilja. Da bi postali duhovni, moramo spo{tovati vse moralne zakone Vesolja, ki so jih Gini po Mojzesu v raz{irjeni obliki ponovno izro~ili mojemu prijatelju Franju Friedlu. Andreja Paljevec * 070/834 431 - Alojz Kapun

D

Metafora o na~rtu Matere Zemlje in na{e duhovne rasti

Vas K

ako razumeti koncept Matere Zemlje? Je to res samo eno izmed bo‘anstev neopoganskega panteona? Ezoteriki Mater Zemljo ali Gajo razumemo kot Bitje, ki ima svoj na~rt evolucije. Gaja ali planetarni logos je tisto, v ~emer se mi vsi gibljemo in smo. Del Gaje so razli~na kraljestva, ki naseljujejo njeno fizi~no telo – planet Zemljo. To so kraljestvo elementalov, kraljestvo angelov, mineralno kraljestvo, rastlinsko kraljestvo, ‘ivalsko kraljestvo, ~love{ko kraljestvo in transpersonalno kraljestvo ali kraljestvo du{. Na~rt Matere Zemlje in na{e duhovne rasti nam ponazori metafora Vasi. Med ~love{kim kraljestvom in kraljestvom du{ so vrata odprta. ^lovek potuje po poti evolucije, se razvija. Vse manj so njegovi motivi sebi~ni. V dolo~enem trenutku pride v njegovemu nizu inkarnacij do radikalnega zasuka od materialnega k duhovnemu. Sledi serija ‘ivljenj, ki so bolj ali manj povezana z duhovnostjo. Sledi zunanjim pravilom in u~itelju, katerega brezpogojno uboga in ne dvomi v njegovo u~enje. V ezoteriki se tej stopnji razvoja du{e re~e, da je ~lovek aspirant. Na koncu serije teh ‘ivljenj pride do prve velike trajne raz{iritve zavesti, posve~enja, ki ga podeli U~itelj sveta. Pravimo, da je ~lovek na prehodu iz ~love{kega kraljestva v kraljestvo du{.

Namen vasi je, da izbolj{amo sebe in {e bolje slu‘imo na~rtu evolucije, kot si ga je zamislila Gaja. KRALJESTVO DU[ Kaj je kraljestvo du{? Predstavljajmo si vas visoko, visoko v gorah. Do nje ne vodi nobena pot. Je popolnoma izolirana od sveta in zanjo ne ve nih~e. Ta vas ima svojega koordinatorja – U~itelja sveta. Njegov u~itelj je Starec dni, ki je u~enec Gaje. Pod U~iteljem sveta deluje sedem adeptov, vsak na druga~nem podro~ju transpersonalne aktivnosti. Pod vsakim adeptom je razred starej{ih u~encev. Vsak starej{i u~enec ima razred

Ilustracija splet

ZEMLJA

Mati Gaja (Zemlja) in Vas

-

AVGUST

11 -

Misteriji 31


V AS sprejetih u~encev. Vsak sprejeti u~enec ima razred u~encev na preizku{nji in vsak u~enec na preizku{nji (~igar stik z du{o niha) ima razred aspirantov. Kot vidimo, v tej vasi vsi u~ijo in so hkrati u~enci. U~ijo se, kako re{evati ‘ivljenjske probleme, kako izbolj{ati sebe in kako vzpostaviti stik s transpersonalnim in to oboje zato, da bi {e bolje slu‘ili na~rtu evolucije, kot si ga je zamislila Gaja.

NAMEN VASI Vsak u~itelj dr‘i v svoji avri vse u~ence in ve, kaj se z njimi dogaja, ter jih {~iti. Namen te vasi je v ~lanih pospe{iti osebni duhovni razvoj, uravnote‘en s transpersonalno aktivnostjo, ki izvr{uje Gajin na~rt. Pol – pol. V ezoteri~ni terminologiji ta vas obstaja na abstraktnem mentalu. Je le metafora; gre za ve~jo zavest, v katero so vklju~ene o‘je zavesti. Vas ni voja{ka organizacija. Vodi jo tisti, ki ima najbolj raz{irjeno zavest in najgloblje dojema na~rt Gaje. Gre za sodelovanje z na~rtom Gaje, tako kot posameznik vidi, da bi bilo najbolje. V vi{jih razredih pa se ~lovek zaobljubi svojemu vi{jemu jazu, da bo slu‘il na~rtu Gaje, oziroma se obve‘e, da bo do smrti na razpolago drugim ljudem skozi svojo transpersonalno aktivnost. To naredi povsem svobodno in ve, da se je na nek na~in odpovedal svoji »navidezni svobodi« stre‘enja ‘eljam svojih teles in konceptov za ve~jo svobodo – slu‘enja {ir{emu dobremu. [ir{e gledano pa transpersonalna aktivnost, posve~ena izpolnjevanju na~rta Gaje, povezuje sedem malih vasi v eno samo veliko vas. Ta vas seva dolo~eno energijo. Na to energijo se odziva ~love{tvo. Vsak aspi-

Vas vedno dela na spremembi zavesti, ne na spremembi zunanjih oblik. 32 - AVGUST 11 -

rant ali u~enec, ki ga pritegne v periferijo vasi in potem v samo vas, ugotovi, da se je narava njegove volje spremenila. Na za~etku to prepozna kot vztrajnost in odlo~nost. Vztrajnost je lastnost, ki je povezana z nesmrtnostjo, odlo~nost pa je najni‘ji vidik volje. Razvoj teh dveh lastnosti ustvari preusmeritev, ki postane stalna. U~enec postane odziven na »vitalizirano sevanje«, ki prihaja z obronka vasi in na »magneti~ni privlak«, ki ima izvor v sami vasi.

U^ENJE POTEKA PONO^I U~enje v vasi se dogaja pono~i. Spomin na to pou~evanje je te‘ko prenesti v fizi~ni svet. V kabalisti~ni magiji se to naredi s tvorbo ognjenega telesa, ki pa je varno samo, ~e vas pou~uje dober u~itelj. Ko osvojimo tehniko zavestnega prehoda v sanjski svet in ustvarimo ognjeno telo, lahko zavestno odpotujemo v vas in se tam sre~amo s svojimi so{olci. V vasi ponavadi ne sre~amo adeptov ({e manj pa na fizi~ni ravni), saj imajo ti delo v vi{jih razredih in ne bi bilo ekonomi~no, da se u~itelj, ki predava podiplomcem, igra z otroci v vrtcu. Sre~amo pa lahko u~ence adeptov, ki imajo tudi tako imenovane fizi~ne izpostave vasi v obliki razli~nih skupin. Po dolo~enih znakih lahko lo~imo duhovne skupine, ki so povezane z vasjo, od tistih, ki z vasjo niso povezane. Take skupine so zelo redke, na pol skrite in le tistim, ki imajo dolo~ene karmi~ne vezi z u~iteljem take skupine, je dovoljeno ostati v procesu u~enja – delu na spreminjanju samega sebe. Ostali slej ko prej odidejo. Katere izzive mora premagati u~enec, da napreduje v vi{ji razred? Mnoge so ovire na tej poti, a ni je huj{e od strahu. Strah ubije upanje. Strah pred neuspehom in pomanjkanjem, strah pred posmehom, bole~ino, trpljenjem in disciplino. In kak{en je cilj vasi? Vas vedno dela na spremembi zavesti, ne na spremembi zunanjih oblik. ^e pride do spremembe zavesti, se ta neizbe‘no uresni~i tudi v zunanjem svetu; ~e v zavesti ne pride do

V vasi vsi u~ijo in so hkrati u~enci. spremembe, pa nobena zunanja dejavnost, ne revolucije in ne reforme, ne morejo vzpostaviti ‘elenega stanja. To delo vasi na zavesti se imenuje bela magija. Vas trenutno dela z energijo sinteze. Ukinja dolo~ene zastarele strukture na{e civilizacije, ki so brez pomena in ovirajo napredek ter gradi temelje za civilizacijo, ki prihaja. Eden izmed temeljev je, da bodo adepti ‘iveli med navadnimi ljudmi; temu re~emo eksternalizacija hierarhije ali pozunanjanje vasi iz notranjih svetov v fizi~ni svet. Metafori~no se vas pospe{eno pribli‘uje ~love{tvu. Ena izmed ~etrti ali manj{ih vasi v sklopu ve~je vasi U~itelja sveta je vas adepta Saint Germaina. On je tisti, ki v ~love{tvo po{ilja ideje in impresije o nastajanju nove civilizacije in renesanse magije. Ko izdela dolo~eno idejo ali pa za to poprosi svojega starej{ega u~enca, gre ta ideja v svet in ljudje odprtega uma se priklopijo na njo. Zato je pri{lo do ponovne o‘ivitve tektonskega poganstva hkrati v Teksasu in Angliji in zato je isto~asno pri{lo do ustvarjanja gibanj wicce in druidov. Ta gibanja so posledica odlo~itve in gradnje dolo~ene ideje v vasi. To idejo potem zaznajo razni ljudje po svetu. Enako je z vsemi ~love{kimi izumi, katerih zgodovina je taka, da je na raznih koncih sveta velikokrat prihajalo do enakih izumov. Tako kot vsi adepti ima St. Germain dostop do Skrivne knji‘nice, v kateri je znanje vseh civilizacij, ki so naseljevale na{ planet. V njegovi hi{i je soba, v kateri so odlitki vseh u~encev njegove vasi. Ti odlitki sevajo dolo~eno barvo in koli~ino svetlobe, iz katere lahko prebere, do kak{ne mere je osebnost pre‘eta z du{o. To je tudi vse, kar ga zanima. Ne zanimajo ga na{i vsakdanji problemi. Zanima ga, kako bi si lahko z nami pomagal pri slu‘enju Gaji, koliko smo nesebi~ni in kako mo~no je du{a prodrla skozi osebnost. Fran~ek Dobovi{ek

D


ASTROLOGIJA

D‘joti{ ali »svetloba« je orodje, ki pre‘ene strah pred neznanim

D‘joti{ M

ateja Kunc* je d‘joti{ spoznala, ko je pred leti hudo zbolela. Takrat si je po dolgih letih lahko »privo{~ila«, da je ostala doma in brala knjige. Prijateljica ji je omenila, da hodi na d‘joti{. Beseda ji je zvenela zelo doma~e in od takrat naprej se od njega ni ve~ lo~ila. »^e kje, potem pri d‘joti{u velja, da zgolj povr{no razumevanje lahko {kodi,« je prepri~ana in zato se sama {e kar naprej izobra‘uje na tem podro~ju. Zdaj najve~ iz knjig. Poleg tega ima svojo {olo d‘joti{a; v dveletnem programu z okoli 380-imi urami pou~uje tiste, ki ‘elijo iti po tej poti osebne in duhovne rasti ali pa se dodatno poklicno izpopolnjevati. Nekateri d‘joti{ imenujejo indijska astrologija, kar po njenem ni najbolj posre~en izraz. Izvor d‘joti{ astrologije so namre~ Vede, staroindijski sveti spisi. Zato je pravilneje re~i vedska astrologija. D‘joti{ v sanskrtu pomeni »svetloba«. Dan nam je kot orodje, s katerim lahko pogledamo v prihodnost in vidimo mo‘ne posledice preteklega delovanja, pove Mateja Kunc. Simbolizira svetlobo, lu~, ki posveti v temo pred nami, da lahko vidimo in tako pre‘enemo strah pred neznanim. Ko nas strah ne blokira ve~, za~nemo delovati druga~e. Tako naj se tisto, ~esar si ne ‘elimo, a smo si nezavedno ustvarili, ne bi zgodilo.

saj ni v kontekstu dana{nje znanosti. Zanimivo pa je, da je izpadla tudi iz konteksta filozofije, ~eprav ta temelji na podobnih predpostavkah kot astrologija; obe delujeta na podro~ju, kjer ne more{ dokazovati, a kljub temu lahko ponudi{ pomembne razlage ‘ivljenja.«

V vedski astrologiji je precej ve~ja stopnja individualizacije kot v zahodni. solju je ena, vsak posameznik pa je individualni izraz te sile. Orodje, ki izhaja iz tak{ne filozofije, je precej druga~no, kot je to pri zahodni astrologiji. Zahodna astrologija namre~ nima filozofskih korenin. Izhaja iz ~asa Kristusovega rojstva, to je pa neposredno nadaljevanje filozofije starih gr{kih mislecev. »Stari gr{ki misleci so sicer dali ogromno znanja, izpostavili pa so ~utila in kot resni~no tisto, kar lahko dojemamo s ~utili. Tisto, ~esar ne vidimo, ne sli{imo ali ne moremo otipati, je bilo postavljeno v kategorijo neobstoje~ega. To je bila tudi zasnova za zahodno znanost, v kateri velja, da je vse treba dokazati. Zahodna astrologija je v tem smislu izgubila svoje korenine,« je prepri~ana Mateja Kunc. »Postala je paraznanost,

SONCE ALI LUNA?

Kak{na je torej razlika med zahodno in vedsko astrologijo? D‘joti{ izhaja iz Ved, to je pet tiso~ let in ve~ stara filozofija, pogled na ‘ivljenje, ki je utemeljen na enosti vsega in ne pozna lo~enosti. Kozmos, univerzum, kreativna sila v ve-

Foto M. Koro{ak

ZAHODNA IN VEDSKA ASTROLOGIJA

Mateja Kunc

Planeti so simboli in astrologija je simbolni jezik, veda ali umetnost, ki je predvidljivo gibanje nebesnih teles uporabila kot del~ek kozmosa, iz katerega lahko sklepa o celoti. »Najpomembnej{a razlika med vedsko in zahodno astrologijo je po mojem mnenju v videnju. Zahodna izhaja iz Sonca kot nebesnega telesa, ki ~loveka najbolj opredeljuje. Razvija se v civilizaciji, kjer je osebnost zelo poudarjena, kjer je kult osebnosti pomemben in sonce v simbolnem smislu med drugim predstavlja na{e telo, na{ fizi~ni izraz. Zato ni presenetljivo, da je Sonce dobilo osrednji polo‘aj, na podlagi katerega se dolo~a osebno znamenje,« pojasnjuje Mateja Kunc. »V vedski astrologiji pa so na{a prepri~anja, vzorci, pogled na ‘ivljenje, vtisi, ki nam jih ~utila ‘e takoj ob rojstvu posredujejo, pripisani Luni. Ker bo od na{ih zaznav odvisno na{e ‘ivljenje, ima Luna osnovno pozicijo, Sonce pa ima podrejeno vlogo.« Druga razlika je na ravni uporabe. Zahodna astrologija vidi zodiak za 24 stopinj druga~e kot vedska astrologija. Obe astrologiji delita zodiak na dvanajst nebesnih znamenj, od Ovna do Rib, in za~enjata s prvo stopinjo Ovna. Razlika pa je v tem, kako dolo~ita to prvo stopinjo Ovna. Vedska astrologija jo dolo~i astronomsko. Ko pride Sonce astronomsko gledano v prvo stopinjo Ovna, se

-

AVGUST

11 -

Misteriji 33


D‘ JOTI{ za~ne novo leto. Po sideralnem zodiaku, ki se dolo~a glede na zvezde stalnice, je to za~etek pomladi. V tropskem zodiaku – to je izraz, ki se uporablja za zahodno astrologijo – pa se prva stopinja Ovna dolo~i s pomladanskim enakono~jem. Pred pribli‘no dva tiso~ leti, ko je zahodna astrologija za~ela obstajati, se je dolo~itev prve stopinje ujemala. Zaradi nagnjenosti zemeljske osi pa Sonce ne pride na isti dan v isto stopinjo zodiaka, temve~ vsako leto nekoliko prej, pribli‘no 50 kotnih minut. V dva tiso~ letih se je razmik pove~al na 24 kotnih stopinj. To konkretno pomeni, da bi bilo pri nekom, ki ima po zahodni astrologiji Sonce na 20. stopinji Bika, Sonce v resnici na dan njegovega rojstva {e v znamenju Ovna. Enako velja za vse planete. In tretje: vedska astrologija izhaja iz ascendenta – astrolo{kega znamenja, ki je vzhajalo v trenutku na{ega rojstva. Ni pomembno, kateri planet se je projiciral na to astrolo{ko znamenje, ampak katero znamenje je vzhajalo. Zemlja se okoli

svoje osi zavrti v {tiriindvajsetih urah in v tem ~asu se na vzhodni to~ki izmenja vseh dvanajst znamenj. Vsak dan se torej ljudje rojevajo v vseh dvanajstih znamenjih. Zato je v vedski astrologiji precej ve~ja stopnja individualizacije, ki pa se {e pove~a, ker je v za- Vedska astrolo{ka karta ima planete in hi{e v kvadrantih. hodni astrologiji zodiak razdeljen na ni, da bi nekaj odslu‘ili in se potem dvanajst znamenj po trideset kotnih vrnili v svetlobo. »Ni~esar od tega ni v stopinj. V vedski astrologiji se za dolo- vedskem pogledu na ‘ivljenje,« poudar~anje prevladujo~ih zna~ajskih potez ne ja Mateja Kunc. uporablja solarni, temve~ lunarni sisD‘joti{ astrolog rojstne podatke vnetem, ki zodiak deli na sedemindvajset se v ra~unalnik in osnova za delo je nanak{ater po trinajst kotnih stopinj in talna karta. Ta vsebuje tri osnovne astrodvajset minut, kar pomeni, da ljudi po lo{ke elemente, ki so skupni vsem astronjihovih osnovnih osebnostnih obrisih logijam: astrolo{ke hi{e, znamenja in razvr{~a med sedemindvajset izhodi{~- pozicije med planeti. »Bistveno pa je, da nih tipov, ne samo dvanajst. astrolog ne sklepa na podlagi parcialnih slik. Vedno pogleda ~loveka v celoti in LILA IN MAJA za koga gre. ^e gledam samo va{o karto Lila in maja sta izraza, ki utemeljujeta in o vas ni~ ne vem, potem ne morem pomen vedske astrologije in nastopata vedeti, kaj se vam je dogajalo v ‘ivljenju. v paru. Lila pomeni bo‘ansko igro. Ved- Za interpretacijo karte je zelo pomembski modreci s tem podajajo sporo~ilo, da no poznavanje okolja, iz katerega oseba smo na tem svetu stvarniki, da smo in- izhaja, in upo{tevanje ‘ivljenjskega obdividualni izraz in vidik kolektivnega dobja, v katerem je.« stvarnika. To je pogled enosti; ni lo~enosti med univerzalnim in individualnim. KAJ LAHKO SPREMENIM? V materialno bivanje smo pre{li, da D‘joti{ ne pomeni napovedovanja. bi lahko izkustveno spoznali sami sebe »Ne obstaja orodje, vsaj jaz sem prepriv vlogi stvarnika. Izraz maja pa pomeni ~ana o tem, s katerim bi lahko napoveiluzija. Da bi lahko sebe izkustveno dovali prihodnost. Mo‘no pa je razkriti, spoznavali, moramo navidezno do‘iveti kaj bi se lahko nekomu v prihodnje domeje; da lahko svet spoznavam, moram gajalo. Vedno smo na poti. V vesolju ni do‘iveti svoje meje, da vem, kaj je moja naklju~ij, ni kaosa – zaradi zakona karizku{nja in kaj je izku{nja nekoga dru- me, ki pravi, da ima vsako dejanje svojo gega. ^utila odigrajo odli~no vlogo v posledico. V vsakem trenutku nekaj usttem, da se lahko z njihovo pomo~jo iz- varjamo in to je pot, ki jo postavljamo kustveno spoznamo kot individuum, pred seboj. Vendar pa noben univerzal»kolateralna« {koda njihovega delova- ni zakon ne dolo~a, da moramo po tej nja pa je, da pri tem pozabimo, kdo v poti hoditi. Je posledica, rezultat na{e resnici smo: da nismo samo telo in ne preteklosti, ni pa na{a prihodnost. To bo samo lo~en individuum, ampak smo na postala le, ~e bomo hodili po njej.« {ir{i ravni eno. D‘joti{ je odgovor na Maja Koro{ak predstavo, da smo pri{li na ta svet kot v solzno dolino, kot ‘rtev ali po bo‘ji kaz- *051/422 444 - Mateja Kunc

D

34 - AVGUST 11 -


KRITI^NA BIBLIOLOGIJA

Biblija kot neverodostojna zbirka pravljic in poneverb (1)

Kaldejci, kamele in Mojzes V

dovr{il zemljo in nebo, {e ni bilo nobeneerjetno boste vsi sogla{ali s trditvijo, da je neka religija ali Biblijska verzija zgodbe o ga poljskega grmi~ja na zemlji in trava {e ni rasla po polju, kajti gospod bog {e ideologija v sodobnem ~asu vesoljnem potopu je ni po{iljal de‘ja na zemljo in ni {e bilo verodostojna le, ~e izpolnjuje en pogoj prevzeta iz sumerskega ~loveka, da bi polje obdeloval.« Kdaj je – njeno temeljno doktrinarno besedilo bila torej po bibliji dejansko ustvarjena ne sme biti v kontradikciji z izsledki Epa o Gilgame{u. vegetacija? O~itno notranje neskladje. humanisti~nih, dru‘boslovnih in tudi naravoslovnih znanosti. Temeljno dok- jali nekak{nega boga v skladu s svojimi Glede stvarjenja ‘ivali avtorji biblije trinarno besedilo kr{~anstva (biblija) fantazijami in frustracijami. Do podobne najprej trdijo, da jih je bo‘anstvo ustvatega osnovnega pogoja ne izpolnjuje, ugotovitve je ‘e sredi 19. stoletja pri{el rilo peti in {esti dan stvarjenja sveta, tosaj je polno notranjih protislovij; zgod- nem{ki ateisti~ni filozof Ludwig Feuer- rej pred ~lovekom (1. Mojzesova knjiga, be v bibliji ve~inoma niso podprte z bach. 1:20–25). Potem pa v 2:18–19 o~itno arheolo{kimi najdbami, nadalje v bibovr‘ejo prej{njo navedbo in pi{ejo, da liji kar mrgoli neizpolnjenih prerokb, jih je ustvarilo po stvarjenju Adama in VESOLJNEGA POTOPA v njej pa je tudi nekaj o~itnih ponaEve: »Gospod bog je rekel: „Ni dobro NI BILO redb. Pravzaprav gre za knjigo pravljic za ~loveka, da je sam; naredil mu bom in poneverb. Glede na to lahko brez V prvi Mojzesovi knjigi (1:12) pi{e: pomo~, ki mu bo primerna.“ Gospod ve~jih vsebinskih zadr‘kov re~emo, da »Zemlja je pognala zelenje, rastlinje, ki bog je izoblikoval iz zemlje vse ‘ivali na je kr{~anstvo utemeljeno na la‘eh in daje seme, in drevje, ki rodi na zemlji polju in vse ptice pod nebom ter jih torej ni verodostojna in zaupanja vred- sadje s semenom po svoji vrsti. Bog je pripeljal k ~loveku, da bi videl, kak{na na religija. videl, da je dobro.« Nato pa je malo po- imena jim bo dal, in da bi vsako ‘ivo bitAmeri{ki religiolog Richard Smoley zneje v isti prvi Mojzesovi knjigi (2:5) je imelo tisto ime, ki bi mu ga dal ~lopi{e: »@e v 19. stoletju so znanstveniki, zapisano: »Na dan, ko je gospod bog vek.« [e eno o~itno notranje protislovje! kot sta bila Charles Lyell in Tak{nih vsebinskih notraCharles Darwin, dokazali, da se njih neskladij je v bibliji preve~, TUR^IJA epohalne spremembe v geoloUrfa (tradicionalno da bi jih vse obravnavali. A pramesto Abrahamovega Ura) giji in biologiji niso mogle zgove te‘ave za biblijske apologete diti v roku {est tiso~ let, kot je se za~nejo pri soo~anju navedb, zapisano v prvi Mojzesovi knjiIRAN ki jih vsebuje biblija, z ugotovitHaran (Abrahamov dom gi (Geneza). Nem{ki prou~evami sodobne geologije, zgopred potovanjem v Kanaan) valec biblije David Friedrich dovine, arheologije in genetike. SIRIJA Strauss, ki je bil luteranski pasPosvetimo se najprej legendi o LIBANON tor, pa je ugotovil, da ve~ji del vesoljnem potopu. tistega, kar evangeliji trdijo o Kot v svoji briljantni {tudiji Gora Nebo IRAK (Mojzes vidi obljuJezusu, ni to~no v smislu dejsIZRAEL bljeno de‘elo) z naslovom Pripovedovanje la‘i tev, ampak gre za bolj ali manj za boga: razum proti kreacionizmu Hebron izmi{ljene zgodbe in legende o (Telling Lies for God: Reasons Tell el-Muqayyar (Abrahamov grob) JORDANIJA (mo‘na lokacija njem, ki so kro‘ile po njegovi Versus Creationism) dokazuje Abrahamovega Ura) smrti.« Jebel Haroun avstralski geolog Ian Plimer, bi EGIPT (Aaronov grob) Zlasti pri branju nove zaveimeli v primeru, ~e bi se bil Jebel Musa (Gora Sinaj) ze dobi ~lovek ob~utek, da so vesoljni potop res zgodil, po jo napisali pomanjkljivo izobra- Zemljevid prikazuje sveta mesta, ki jih biblija povezuje z izvorom vsem svetu enak vzorec sedi‘eni in praznoverni ljudje, pol- Izraelcev. A biblijskih navedb o starih izraelskih o~akih znanst- mentacije kamnin. Temu pa {e ni predsodkov, ki so si ustvar- vena arheologija ve~inoma ne potrjuje. zdale~ ni tako. Geolo{ka zna-

-

AVGUST

11 -

Misteriji 35


KALDEJCI ,

KAMELE IN

M OJZES

Foto osebni arhiv

nost je ugotovila, da se med biblije enega avtorja, saj je v njih mogo~e opaziti ve~ razvrhuncem obse‘nih poplav usedajo tako imenovani visoli~nih slogov pisanja. koenergetski sedimenti, pred^e pa je Mojzes dejansko vsem debeli peski. Ko pa vode obstajal, o njegovem resni~upadajo, se zgodi sedimennem ‘ivljenju ni tako reko~ tacija nizkoenergetskih sedini~esar znanega. @e sámo ime mentov, zlasti blata, mulja in Mojzes sploh ni hebrejskega, gline. ampak egiptovskega izvora. Med izvedenci za stare kulPo mnenju ameri{kega izveture Bli‘njega vzhoda ‘e nekaj denca za biblijo Paula Tobina ~asa vlada konsenz, da je bibje zgodba o Mojzesovem polijska verzija zgodbe o vesoljreklu in rojstvu po vsej verjetnem potopu prevzeta in prenosti {e ena, ~e se izrazimo v delana zgodba o vesoljnem sodobnem izrazoslovju, od potopu iz sumerskega Epa o kraj intelektualne lastnine, saj Mo{eja v Hebronu – pod njo naj bi bila pokopana Abraham in Sara. Gilgame{u. Gilgame{ je bil suje na las podobna pripovedi o merski kralj, ki je ‘ivel in vladal sredi Mojzesove knjige med drugim zapisano: rojstvu legendarnega akadijskega kralja tretjega tiso~letja pred na{im {tetjem, »Nato so sedli in jedli kruh. Ko so povz- Sargona. Tudi slednjega naj bi bila mati epsko pesnitev o njem pa so v devetnajs- dignili o~i, so zagledali karavano Izma- takoj po rojstvu polo‘ila v ko{aro in ga tem stoletju med ob{irnimi izkopavanji elcev, ki je prihajala iz Gileada. Njihove spustila po reki … na bregovih Tigrisa v dana{njem Iraku kamele so nosile kozlinec, mastiko in Po drugi Mojzesovi knjigi (Eksodus) na{li evropski arheologi. Zapisana je na ladan.« No, arheolo{ke najdbe pa doka- so Izraelci v egiptovskem su‘enjstvu dvanajstih glinenih tablicah in velja za zujejo, da so bile kamele udoma~ene {ele pre‘iveli {tiristo trideset let. ^e bi bilo eno najpomembnej{ih arheolo{kih najdb v 11. stoletju pred na{im {tetjem, torej to res, bi o tem pri~ali {tevilni hieroglifni iz obdobja starih mezopotamskih kul- bistveno pozneje od obdobja tako Abra- zapisi, predvsem pa bi bili Izraelci za hama kot Josipa. tur. seboj na egiptovskih tleh pustili obilne Tudi biblijskih navedb o starih izraelmaterialne sledi. Doslej arheologi kljub JE MOJZES skih o~akih Abrahamu, Izaku, Jakobu in sistemati~nemu in mno‘i~nemu iskanju Josipu znanstvena arheologija v veliki niso na{li niti ene … SPLOH OBSTAJAL? ve~ini ne potrjuje. V prvi Mojzesovi Tudi o domnevnem {tirideset let tra[e huj{o zadrego za biblijske apoloknjigi (11:27, 28) je denimo navedeno, jajo~em potovanju Izraelcev ~ez Sinajsko gete in kr{~anske vernike na splo{no da je Abraham izviral iz kaldejskega pu{~avo v obljubljeno de‘elo ni bil dopredstavlja biblijska legenda o Mojzesu kraja Ur. Abraham naj bi bil ‘ivel med slej najden niti en sam materialni dokaz, in tako imenovanem eksodusu Izraelcev 23. in 16. stoletjem pred na{im {tetjem, lahko pa si predstavljamo, da bi moralo iz egiptovskega su‘enjstva. Navzlic Kaldejci kot ljudstvo pa so se po izsledza tisto obdobje dokaj {tevil~no ljudstvo temu, da velja Mojzes za avtorja prvih kih arheologov pojavili {ele med 8. in 7. – samo mo{kih, brez v{tetih ‘ensk in petih knjig biblije (hebrejsko torah, gr{ko stoletjem pred na{im {tetjem! V 26. otrok, naj bi bilo {eststo tiso~ – pu{~ati pentatevh), med izvedenci prevladuje poglavju prve Mojzesove knjige pa je mnenje, da sploh ne gre za zgodovinsko na sorazmerno majhnem obmo~ju za sazgodba, da je Abrahamov sin Izak potoosebnost. [tevilni strokovnjaki sploh bo {tevilne sledi, kot so posode, okraski, val v mesto Gerar, kjer je vladal filistejdvomijo, da je imelo prvih pet knjig oro‘je, ‘ivalske kosti in ~love{ki groski kralj Abimeleh. Toda arheolo{ka izbovi. Izraelski arheolog Zeev Herzog je kopavanja so nedvoumno pokazala, da Za egiptovsko su‘enjstvo prepri~an: »Na{i predniki niso bili nikoli v obdobju, ko naj bi bil ‘ivel Izak, mesto v Egiptu, tako da od tam tudi niso mogli Gerar in kralj Abimeleh sploh {e nista Izraelcev ter njihovo oditi … Gre za poznej{o z legendami obstajala. {tiridesetletno potovanje pre‘eto rekonstrukcijo „zgodovine“, ki se v resnici ni nikoli zgodila.« Nadalje je v biblijskih zgodbah o ~ez Sinajsko pu{~avo ni Abrahamu in Josipu navedeno tudi, da Vid Dev~i~ sta imela v lasti udoma~ene kamele. O bil najden {e niti en malopridnih Josipovih bratih, ki so ga Naslednji~: Neuresni~ene materialni dokaz. posku{ali umoriti, je v 37. poglavju prve biblijske prerokbe

D

36 - AVGUST 11 -


OBISKALI SMO

Na Sej{elih {e danes stra{ijo duhovi piratov, su‘njev, svetnic …

Duhovi z rajskih otokov

DUHOVI VARUJEJO ZAKLADE

Duhovi umorjenih su‘njev naj bi varovali zaklad pred morebitnimi iskalci. La Buse se je skrival na Sej{elih, vendar so ga leta 1730 ujeli in obesili. Pred smrtjo je med prisotne vrgel ogrlico s {ifriranim sporo~ilom o lokaciji domnevnega zaklada. Eden izmed otokov, na katerem naj bi zakopal zaklad, je tudi privatni otok Fregate. ^eprav je velik le dobra dva kvadratna kilometra in so ga v preteklosti ‘e po{teno prekopali, niso na{li sledi o kakr{nemkoli zakladu. Trenutni upravnik ekskluzivnega turisti~nega naselja na otoku tudi pravi, da je malo verjetno, da bi bilo sploh kjerkoli na Sej{elih kaj zakladov. »Pirati so vse zapravili za pija~o in ‘enske! Le zakaj bi dragocenosti zakopali na osamljenih otokih, kamor se morda ne bi nikoli ve~ vrnili?«

Eden najbolj znanih piratov, ki je morda zaklad res zakopal na Sej{elih, je bil Francoz Olivier Levasseur (1688– 1730) znan pod imenom La Buse ali Jastreb. Njegov najve~ji plen je bilo zajetje portugalske ladje Nossa senhora do cabo, ki se je vra~ala s {kofovimi zakladi iz Goe v Indiji. Poleg zlata, srebra in dragih kamnov je najve~ pozornosti vzbudil velik zlat kri‘, okra{en z dragulji. Bil je tako te‘ak, da so ga morali nesti trije mo‘je. Plen bi bil danes vreden ve~ kot sto milijonov evrov! Toda Zgoraj: Kaj skrivajo stari oto{ki grobovi? za njim se je izgu- Desno: Najslavnej{i pirat La Buse je svoje skrivnosti bila vsaka sled … o~itno odnesel v grob.

ZGODBE ALI RESNICA? Kakorkoli ‘e, marsikdo je na podlagi domnevno originalnih zemljevidov na Sej{elih dolga leta iskal zakopan zaklad, a {e nih~e ga ni na{el. Tudi Britanec Brendan Grimshaw, ki je ‘e desetletja lastnik majhnega otoka Moyenne, je prepri~an, da je tod zakopan zaklad, vendar ga varujejo duhovi. O tem naj bi pri~ali {tevilni nenavadni dogodki, katerim je bil pri~a med iskanjem zaklada in prekopavanju starih grobov. Na otoku menda stra{i duh Mary Best, ekscentri~ne Angle‘inje, ki je tu ‘ivela pred kak{nim stoletjem. Tudi na bli‘njem otoku Sainte Anne naj bi stra{ilo. To je menda {e vedno dom zlobne francoske gospodarice, ki je umrla v za~etku devetnajstega stoletja. Znana je bila po krutem ravnanju s su‘nji. Od nekdanjih kolonialnih hi{ ni ostalo skoraj ni~esar, toda doma~ini trdijo, da na otoku stra{i duh umrle gospodarice, ki zaradi svojih zlobnih dejanj ne najde ve~nega miru. [e najve~ znanega je o duhu z otoka Long Island. @ena britanskega guvernerja Fanny Barkly je pred ve~ kot stoletjem v knjigi Od tropov do Severnega morja (From the Tropics to the North Sea) opisala svoje sre~anje z duhom kreolskega dekleta v tradicionalni obleki. Dekle naj bi pri{lo iz valov sredi mese~ne no~i in Fotografije I. Fabjan

S

ej{elsko oto~je sestavlja 115 tropskih otokov, raztresenih po ju‘nih prostranstvih Indijskega oceana. Nenaseljeni otoki so sprva tudi nudili zato~i{~e piratom, pre‘e~im na trgovske ladje, ki so plule okoli afri{ke celine na svoji poti med Indijo in Evropo. [e danes kro‘ijo mnoge zgodbe o skritih zakladih neprecenljive vrednosti, ki naj bi ostali zakopani na otokih. S pirati so se pojavili tudi prvi duhovi oziroma zgodbe, povezane z njimi. Menda so nekateri pirati skupaj z zakladom pokopali {e umorjene su‘nje, katerih duhovi naj bi varovali zaklad pred morebitnimi iskalci.

-

AVGUST

11 -

Misteriji 37


DUHOVI

Z RAJSKIH OTOKOV

Novih lastnikov o~itno ne skrbijo morebitne te‘ave z duhom umrlega dekleta …

KDO PU[^A SVETINJE?

Na otoku Fregate so na{li nekaj starih topov, o zakladu pa niti sledu …

previdno od{lo v notranjost otoka, kjer je izginilo med drevesi. Takrat na otoku razen gospe, njenega mo‘a in ~uvaja ter slu‘kinje ni bilo nikogar, dostop pa je bil su‘njem strogo prepovedan. Od{la je v hi{o zbudit mo‘a in potem sta {la skupaj iskat nenavadno dekle. V gozdi~ku ni bilo nikogar, toda naletela sta na grob, katerega nista videla {e nikoli prej! Naslednje jutro je ~uvaj strahoma priznal, da je duhu umrlega dekleta ime Anais in da ve~krat obi{~e otok. Toda o tem ni govoril nikomur, saj mu ne bi verjeli … Mlada su‘nja Anais naj bi rodila nezakonskega otroka in ga utopila na mestu, kjer se sedaj pojavlja duh. Duha je kasneje videla tudi guvernerjeva slu‘kinja. Sre~anje jo je tako prestra{ilo, da je od gospodarja v grozi zahtevala, naj jo odpelje z zakletega otoka … Na otoku so bili pred desetletji postavljeni zapori, sedaj pa na njem nameravajo zgraditi luksuzno hotelsko naselje.

Po otoku Sainte Anne tava duh zlobne Francozinje.

38 - AVGUST 11 -

V devetnajstem stoletju je na Sej{elih veliko su‘njev umrlo zaradi ~rnih koz. Pokopavali so jih v skupni grob na mestnem pokopali{~u v oto{ki prestolnici Victoria. V njeni okolici naj bi ve~krat sli{ali nepojasnjene glasove. Staro pokopali{~e je znano tudi po duhu velikana. Sredi pokopali{~a stoji velik kamen, ki ozna~uje grob enega prvih naseljencev. Ta je bil visok krepko prek dveh metrov. Menda so se ga zaradi njegove velikosti vsi bali in zato so ga umorili s strupom. Od takrat v okolici pokopali{~a tava njegov duh. Mnogi prisegajo, da so na pokopali{~u ob kamnitem spomeniku videli visoko postavo, ki je izginila, kadar so se ji pribli‘ali. Spet drugi so prepri~ani, da so za seboj sli{ali te‘ke korake. A ko so se obrnili, niso uzrli nikogar, zvoki pa so potihnili …

Duh redovnice okoli stolpa pu{~a kroglice ro‘nega venca, ki jih hranijo kot svetinjo. Tudi najstarej{a zgradba v mestu je povezana z duhom. Stolp z uro imenovan Lorloz stoji sredi prometne ulice in je pomanj{ana kopija Big Bena v Londonu. Postavili so ga leta 1903 v spomin britanske kraljice Viktorije, ki je umrla dve leti pred tem. Sprva so nameravali v kralji~in spomin postaviti ve~namensko stavbo, toda zaradi pomanjkanja denarja so naro~ili le ‘elezni stolp z uro, ki so ga izdelali v Angliji. Stolp je visok dobrih osem metrov, te‘ak pa je kar pet ton, zato so ga morali na ladji prepeljati razstavljenega. Med postavitvijo v mestu so na kraju izkopa na{li okostje. Pripadalo naj bi mladi katoli{ki redovnici, ki je umrla 12. oktobra leta 1862 v zemeljskem plazu. Mnogi doma~ini trdijo, da so na to oktobrsko no~ ‘e videli duha

V prestolnici Victoria vzbuja najve~ pozornosti sloviti stolp z uro, okoli katerega so ‘e ve~krat opazili duha umrle redovnice.

umrle, ki se po osamljenih ulicah vra~a k svojemu grobu. Naslednje jutro okoli stolpa v~asih najdejo kroglice ro‘nega venca, ki jih doma~ini poberejo in hranijo kot dragoceno svetinjo.

O SEJ[ELSKIH OTOKIH Leta 1742 so si otoke prilastili Francozi, ki so ‘e vladali ju‘neje le‘e~emu Mauritiusu. Prav z Mauritiusa so pri{li prvi stalni beli naseljenci in afri{ki su‘nji. Po dolgoletnih sporih so otoki pripadli Veliki Britaniji in so ostali kronska kolonija vse do razglasitve samostojnosti leta 1976. Prva leta neodvisnosti so s seboj prinesla precej politi~ne nestabilnosti, potem pa je za ve~ desetletij prevladala socialisti~na dru‘bena ureditev. Kljub demokrati~nim volitvam na oblasti {e vedno ostajajo ljudje enake politi~ne usmeritve kot v preteklosti. Na kolonialno britansko preteklost spominjata vo‘nja po levi in angle{~ina, ki je poleg franco{~ine in doma~e kreol{~ine uradni jezik. Oto{ka dr‘ava nima rudnih bogastev, glavni vir prihodkov pa je turizem. Igor Fabjan

D


NOVA DRU@BA

Pristri‘ene peruti znanosti in razuma (1)

Znanost je dekla kapitala R

esnice ni mogo~e v nedogled pometati pod preprogo. Dlje ko je zatirana, z ve~jim pokom slednji~ plane na dan. V ~asu, ko smo pri~a ru{enju pre‘ivelih dru‘benih mehanizmov, se vse bolj razkriva tudi resni~na podoba dana{nje znanosti. Namesto da bi bila ostro, k napredku naravnano u~inkovito orodje, ki civilizacijo vodi k ve~ji svobodi, blagostanju in sre~i, je v slu‘bi kapitala postala pomo~nica tistih, ki si brezkompromisno prizadevajo podvre~i naravo in ~loveka. Posledice so izjemno zaskrbljujo~e. Opredeljevati znanost kot dobro ali slabo ni na mestu, pa~ pa je pomembno obravnavati vlogo znanosti. Slabo je, ~e pride do ustoli~enja znanstvenih spoznanj, ki so la‘na, ali zlorabe tehnologij, razvitih iz znanstvenih spoznanj. Naliti si moramo ~istega vina: ne le, da so bili vsi veliki izumi najprej uporabljeni v voja{ke namene, znanost v celoti je bila zlorabljena za dosego ciljev, ki niso v prid ~love{tvu kot celoti. Krivde za to ne nosijo raziskovalci in raziskovalno osebje v {tevilnih raziskovalnih centrih in institucijah, saj so le orodje v rokah elit, ki diktirajo razvoj in usmeritve znanosti. Vendar je ~as, da se raziskovalci za~nejo zavedati svojega polo‘aja in posledic vztrajanja v vlogi, ki jo sedaj igrajo.

Znanost se je usmerila v selektivne raziskave, ki zasledujejo zgolj cilje v interesu kapitala. pridobiti prevladujo~ vpliv nad znanostjo in mediji. Z usmerjanjem znanosti v slepe ulice in vsiljevanjem la‘nih konceptov in teorij bi lahko zadr‘eval dru‘bo v stanju nevednosti ter posledi~ni materialni in duhovni rev{~ini, zaradi ~esar bi bilo tak{no dru‘bo lahko obvladovati in izkori{~ati. Nadzor ~love{tva je najla‘e izvajati z nadzorom energije in informacij. Brez teh dveh elementov se ne da napraviti

tako reko~ ni~. Nadvlada se udejanja tako, da so energetski viri in mediji v rokah vladajo~e elite. Znanost pa pri tem zavira vse raziskave, ki bi utegnile voditi k izrabi virov ali metod (npr. zdravstvenih), ki jih ni mogo~e nadzorovati. Z nadzorom energije in toka denarja se diktira gospodarski razvoj in tako reko~ vse dejavnosti, nadzor znanosti in medijev pa omogo~a fiksiranje splo{ne zavesti in utrjevanje prepri~anj o pomanjkanju in nemo~i. V duhu zgoraj zapisanega je bilo poskrbljeno, da znanost vodi politiko, ki v praksi zapira pot k resni~nemu napredku, obenem pa opravi~uje obstoje~i dru‘beni sistem. Na podro~ju energetike se pri navideznih prizadevanjih za preusmeritev na obnovljive, trajnostne vire vlaga le v tiste tehnologije, ki so ve~inoma neperspektivne in neu~inkovite (vetrne elektrarne, fotovoltaika …), ali pa v tehnologije, ki so izjemno drage (jedrska fuzija).

REVOLUCIONARNI IZUMI V TREZORJIH

^e bi si nek zavojevalec planeta ‘elel podrediti dolo~eno ~love{ko dru‘bo ali civilizacijo, bi v prvi vrsti moral prepre~iti njen napredek in svoboden razvoj. Zato bi si moral

Foto splet

KAJ BI STORIL ZAVOJEVALEC PLANETA?

Poplava gensko spremenjenih rastlin ter biolo{ko in kulturno piratstvo dosegajo alarmantne razse‘nosti.

Kadar do resni~nih znanstvenih prebojev kljub temu pride, se br‘ vzpostavi dimna zavesa, ki omogo~a, da se zadeva umakne izpred o~i javnosti. Z uveljavljenim nadzorom znanosti, medijev in tiska, ki je ‘e dobro ute~ena praksa, si doslej nismo belili glave, saj se nismo zavedali, kako usodno je to za nas. A napredka ne more biti, dokler tega ne spregledamo. Civilizacijo bi iz sedanjega nezavidljivega polo‘aja hitro izvlekel ‘e en sam znanstveni izum, ki bi omogo~il resno preusmeritev sveta od

-

AVGUST

11 -

Misteriji 39


Z NANOST

JE DEKLA KAPITALA

fosilnih goriv h kakemu energentu, ki je cenen ali brezpla~en ter ne onesna‘uje okolja (prosta energija, vodik, elektrika). Brezpla~na ali cenena energija bi prinesla pravo revolucijo v ‘ivljenje ~loveka; re{ila bi ga su‘enjstva delu in udinjanja kapitalu, prinesla bi ve~jo svobodo in razmah ustvarjalnosti. Na dan prihaja vse ve~ informacij, da tak{ni izumi obstajajo ‘e kako stoletje, a so na varnem v trezorjih. Zgolj s pe{~ico izmed {tevilnih najpomembnej{ih izumov Nikole Tesle bi svet danes ‘ivel povsem druga~e. @e leta 1915 je Tesla preizkusil elektrodinami~ni pogon, ki bi vse sedanje pogonske re{itve pometel med staro {aro. Re{uje namre~ tudi problem obvladovanja gravitacije. Izumil je tudi motor na prosto energijo in pokazal poti za izrabo energije, prisotne v etru. Javnosti ni znano, da je bil ‘ivljenjski cilj Nikole Tesle ustvariti zelo u~inkovit stroj za letenje (lete~i kro‘nik); v teoriji, deloma tudi v praksi, mu je uspelo re{iti vse tehni~ne probleme. Po njegovih (ukradenih) na~rtih so ga dejansko realizirali najprej Nemci in nato Ameri~ani. V javnost so vendarle pricurljali podatki, da so s takimi lete~imi stroji ‘e v tridesetih letih minulega stoletja obiskali Mars in Mesec. Na obeh ‘e desetletja obstajajo ~love{ke kolonije. Ameri{ki javni vesoljski program je le paravan pred o~mi javnosti, za katerim se skriva osupljiva vesoljska tehnologija, ki presega tudi nekatere zelo smele predstave znanstvene fantastike. Znano je, da so Ameri~ani ‘e v petdesetih letih eksperimentirali s teleportacijo. Zdi se, kot da se je tedaj razvoj popolnoma ustavil, a to je seveda la‘; le umaknil se je izpred o~i javnosti, ki z opranimi mo‘gani verjame, da pravega napredka ni.

ZADU[ENI NAPREDEK Iz najvi{jih znanstvenih krogov je bilo vedno poskrbljeno, da nove teorije in koncepti naprednih raziskovalcev in znanstvenikov, ki so si prizadevali za re{itve v duhu osvoboditve, napredka ~lo-

40 - AVGUST 11 -

veka in zagotovitev njegovega blagostanja, niso mogli tekmovati z uveljavljenimi. Praviloma so bili napredni avtorji diskreditirani, njihovi laboratoriji uni~eni, rezultati pa odstranjeni in dobro skriti. Tak{ni veliki mo‘je in ‘ene so bili poleg Nikole Tesle: Wilhelm Reich, Royal Rife, Antoine Bechamp, John Tilden, Rudolf Steiner, Bruno Gröning, Gvido Ebner, Victor Schauberger, Johanna Budwig in {tevilni drugi. V {olskih u~benikih boste zaman iskali informacije o njihovih resni~nih dose‘kih. Obenem z zaviranjem napredne znanosti v javni domeni je znanost postala privilegij velikih koncernov in se usmerila v selektivne raziskave, ki zasledujejo zgolj cilje v interesu kapitala. V interesu tega je, da je ~lovek bolan, nesre~en in neveden, kar seveda zagotavlja veliko posla in velike dobi~ke. Danes je 90 odstotkov vseh patentov visoke tehnologije v rokah globalnih korporacij. Tudi zato, ker je sodobna znanost vse dra‘ja, jo je bilo mogo~e ‘e od prehoda v dvajseto stoletje preprosto zauzdati skozi instrument financiranja. Usmeritve in razvojni programi so v vse ve~ji meri diktirani s strani korporacijskih financerjev, ki jim javno dobro ni mar. Pritisk na razvojna okolja in akademske institucije je najbolj mo~an na podro~jih, kjer bi lahko z bazi~nimi raziskavami odprli novo razumevanje narave (npr. pri poglobljenem razumevanju elektromagnetnih pojavov, etra, gravitacije …) in ~loveka (razumevanje zavesti in zavestnih pojavov, na{e identitete). Znanost se skoraj izklju~no usmerja v tiste tehnologije, s katerimi se ~loveka lahko {e bolj zasu‘nji, pahne v {e ve~jo odvisnost in {e bolj odre‘e od njegovih korenin.

Ameri{ki javni vesoljski program je le paravan, za katerim se skriva osupljiva vesoljska tehnologija.

FARMACEVTSKI IN AGROTERORIZEM @e nekaj desetletij smo tako pri~a odmevnim dose‘kom kemi~ne in farmacevtske industrije, ki izvajata nad dru‘bo prikrito nasilje. Korporacijski agroterorizem se ka‘e v posiljevanju kmetijstva z gensko modificiranimi rastlinskimi kulturami, ki ob uporabi posebnih tehnik (npr. terminatorske tehnologije pri semenih) vodijo v zasu‘njevanje kmetov, zastrupljanje ~loveka in degradacijo biolo{ke pestrosti. Patentiranje rastlinskih kultur in njihovih genomov (Monsanto), poplava gensko spremenjenih rastlin ter biolo{ko in kulturno piratstvo dosegajo alarmantne razse‘nosti. Na podro~ju genske tehnologije smo po odmevnem dose‘ku de{ifriranja ~love{kega genoma izpostavljeni obljubam, da bo znanost kmalu ponudila umetne nadomestne ~love{ke organe. Malokdo se zaveda, da genska tehnologija vodi v raz~love~enje ~loveka z reduciranjem ~loveka na skupek genov; gre za one~a{~enje ‘ivljenja na golo uporabno vrednost. Genetska diferenciacija (sposobni in nesposobni osebki) in stigmatizacija gensko manjvrednih so naslednji koraki na vidiku. S trosenjem iluzij o odpravi vseh obolenj, pripravi nadomestnih organov in podobnimi prijemi so javnost prepri~ali v vsemogo~nost znanstvene misli. Sporo~ajo nam, da prava pot ni poudarjena skrb za zdravje, temve~ krpanje uni~enega telesa. Nadalje smo soo~eni z velikimi uspehi komunikacijske tehnologije in zaslepljeni s silno uporabnimi sistemi za mobilno komuniciranje. Ne spra{ujemo se, kak{no ceno bo za to pla~alo okolje (pomor ~ebel?) in na{e zdravje. V zadnjem ~asu si veliko obetamo od nanotehnologije, ki pa je nova, {e veliko ve~ja past. Velikih nevarnosti, ki se skrivajo v teh tehnologijah, se slabo informirana, neosve{~ena javnost seveda ne zaveda. Zoran @eleznikar Naslednji~: Okrnitev ~lovekovega razuma

D


GRAFOLOGIJA

Kaj sporo~ajo pisave slovenskih velikih mo‘ in ‘ena (18)

Pisava Mirana Jarca nepotrebnih dodatkov), sistemati~no (pisava je urejena, brez prepletanja podalj{kov ~rk, s primernimi razmiki med besedami) ter intuitivno (belina prevladuje nad ~rnilom, tekst je zra~en, slaba tretjina ~rk med seboj ni povezanih). Intuitivno mi{ljenje v glavnem poteka nezavedno, zavemo se le njegovih izidov, ne pa tudi vmesnih stopenj. Predelava informacij poteka v paralelnih procesih, to pa onemogo~a, da bi se njihovega potekanja zavedali.

Vzpenjajo~ potek pisalnih linij odra‘a sposobnost dolgotrajnih umskih naporov in vzdr‘ljivost. tuitivni ob~utki in ~ustva so imeli v njegovem ‘ivljenju mo~no usmerjevalno in spodbujevalno vlogo. A vendar je znal svoje presoje oblikovati objektivno in se izogibati vna{anju ~ustvenih elementov vanje. Tako je tudi njegov spomin ostajal prete‘no neizkrivljen, brez lastnih »obdelav in prilagoditev«. Kognitivna raven osebnosti Mirana Jarca zaobjema tudi mentalno samozavest in neodvisnost, njegov um je bil osredoto~en na prihodnost in na cilje, ki jih je na~rtoval. Njegovo mi{ljenje je bilo gib~no (pisava je poenostavljena, brez

TREZEN IN ODLO^EN V njegovih besedah za~etne poteze ~rk ne prevladujejo, ~rtice na t ne »zaostajajo« za pecljem, levi rob je primeren, presledki med ~rkami in besedami pa primerni oziroma {iroki, kar pomeni, da je bil Jarc sposoben treznega premisleka. Pred vsako odlo~itvijo si je vzel ~as za temeljit in trezen razmislek. Ko pa je bil ~as za akcijo, je vanjo stopil z veliko mero odlo~nosti, iniciativnosti in motiviranosti za delo. Vzpenjajo~ potek pisalnih linij pa odra‘a sposobnost dolgotrajnih umskih naporov in vzdr‘ljivost. Bil je ~lovek mnogih talentov, predvsem pa je imel velik posluh za umet-

Foto arhiv NUK

A

vgust je mesec, v katerem je v Ko~evskem rogu na 23. ali 24. dan leta 1942 svoje ‘ivljenje izgubil pesnik, dramatik, pripovednik, esejist, violinist, lutkar, igralec Miran Jarc. V ~rnomaljski uradni{ki dru‘ini pa so se sina in brata razveselili 5. julija 1900. Podlago za tokratni grafolo{ki portret so dali na vpogled v Slovenskem gledali{kem muzeju. Po gimnaziji je vsestranski umetnik najprej {tudiral slavistiko in romanistiko, a zaradi o~etove smrti je {tudij opustil in pomagal pre‘ivljati dru‘ino kot ban~ni uradnik v Ljubljanski kreditni banki. Kot avtor, igralec, violinist in vodja je sodeloval tudi pri Slovenskem marionetnem gledali{~u Milana Klemen~i~a. Ob tem je tudi veliko pisal in objavljal, najve~ za Ljubljanski zvon. Pripadal je ekspresionisti~ni knji‘evni smeri in je bil eden njenih najvidnej{ih predstavnikov v poeziji. Razglabljal je o kozmi~nih vpra{anjih, izpovedoval ~love{ko nemo~ in tesnobo ob soo~anju s skrivnostmi sovra‘nega kozmosa (v zbirki ^lovek in no~), ob katastrofi, ki ~aka ~love{tvo (cikel Godba na potapljajo~i se ladji); tudi ljubezen je do‘ivljal kot grozo in le deloma kot mo‘nost odre{itve, ter se spopadal z vpra{anjem ~lovekove (revolucionarne) opredelitve. Umetnost mu je pomenila skoraj religiozno iskanje resnice in lepote v »globinah du{e«, nasprotoval je intelektualnemu iskanju in podrejanju umetnosti ideologijam. Velika in ekstravertirana, delno {iroka pisava razkriva, da je prostor predvsem do‘ivljal in ni postavljal pretiranih vpra{anj. Preprosto je z okoljem, novimi situacijami in ljudmi navezal primaren stik. Njegovi notranji in-

Ljudje s {irokimi presledki med besedami dobro predvidevajo in prepoznavajo povezave med vzroki in posledicami. Predno gredo v akcijo, dobro premislijo o vseh vidikih.

-

AVGUST

11 -

Misteriji 41


P ISAVA MIRANA J ARCA

Ekstravertiranost pisca se razkriva prete‘no v veliki dimenziji ~rk, desni usmerjenosti pisave, prevladi bele povr{ine nad ~rnilom ter pritisku na pisalno povr{ino.

nost. Bil je prete‘no slu{en tip ~loveka, kar ka‘e visoka stopnja ne~itljivih ~rk. ^e namre~ izoliramo posami~ne ~rke in jih vzamemo iz konteksta, veliko njih te‘ko prepoznamo. Tudi njegov spomin, ki ga je odlikoval, je bil prete‘no slu{en. Tako imenovana razrasla pisava, ki jo lahko tudi najdemo v rokopisu, ponazarja sposobnost razlo~evanja med na videz med seboj {e tako podobnimi idejami, koncepti in situacijami. Poleg tega se je na probleme znal odzivati z ustreznimi akcijami, ravnanji.

TRDO@IV IN SPRAVLJIV Jarc je bil trdo‘iv in hkrati spravljiv ~lovek, kar se ka‘e v oblikah ovalnih ~rk ter pecljev ~rk t, rahlo menjajo~em naklonu ~rk ter primernih presledkih med besedami. V njegovi pisavi se ka‘ejo grafi~ni znaki ekstravertnosti, ki se odra‘ajo v njegovi spro{~enosti, dru‘abnosti ter zanimanju za dejavnosti, ki so vezane na zunanji svet in ljudi. Bil je vesele, optimisti~ne in resnicoljubne narave. Kljub svoji odprtosti pa je v svoj krog spustil le malo ljudi. Med javnosti bolj znanimi prijatelji, ki so u‘ivali njegovo zaupanje, sodita Leon [tukelj in Bo‘idar Jakac. Slednji je bil tudi njegova poro~na pri~a. Zagotovo bi Jarca lahko vzeli za {olski primer vztrajnosti, saj je svoji sestri~ni, ki ji je dvoril {tirinajst let, pisal dolga pisma, ki so obsegala celo sto petdeset strani. In bil navsezadnje uspe{en. Kombinacija stopnje nepovezanosti pisave in primernega presledka med ~rka-

42 - AVGUST 11 -

mi pa predstavlja neodvisnega ~loveka, ki ima spo{tljiv in hkrati previden odnos do sogovornika. Kakovost njegovih medosebnih odnosov se je kazala tudi v prilagodljivosti (v pisavi ni togih vrst, prisotnih je nekaj odstopanj ob poudarjeni srednji coni pisave). Vendar se ni rad vpletal preve~ ~ustveno. Imel je svoj filter za uravnavanje vpliva razuma na svoja ~ustva, kar se v pisavi razbere med drugim v {irokih presledkih med besedami ter ovalnih ~rkah koni~astih oblik na osnovni liniji. Pisci s prvo pisalno lastnostjo veliko »tuhtajo« (in tudi po~asneje odreagirajo), druga pisalna lastnost pa ka‘e razumsko odzivanje do okolja in s tem slab{e razumevanje drugih ljudi s ~ustvenega vidika. Pisec z vodoravno, neskakajo~o poravnavo osnovne linije, ozkim desnim robom in stabilnim naklonom svoje cilje uspe{no dosega. Tak je bil tudi na{ tokratni Veliki Slovenec. Ve~ino svoje energije je uporabljal efektivno in v smeri uresni~evanja svojih ciljev. Ravne navpi~ne ~rte sporo~ajo, da ga je bilo te‘ko v nekaj prepri~ati, mo~ne ~rte pa ka‘ejo na sposobnost odlo~nega posredovanja oziroma predstavitve svojih idej. Nadalje iz pisave razberemo tudi, da se je znal postaviti zase, vendar ne na sovra‘en na~in. V rokopisu je opazna ‘ivljenjskost pisca s precej vitalne, ~eprav neenakomerno porazdeljene energije. Rahlo prevladujo~ ritem ka‘e tudi na prisotnost spro{~enosti, neposrednosti, ‘ivahnosti in zmo‘nosti odzivanja na zunanje vplive. Oblike podalj{kov ~rk nam razkrivajo njegovo trdnost v odlo~itvah, a hkrati umsko pro‘nost. Pri njegovem delova-

Bil je tudi odgovoren in vesten, kar razberemo iz {irokih presledkov med besedami in krepkih ~rtic na ’t’.

Spodnji podalj{ki, ki se ne vrnejo na osnovno linijo in ne pove‘ejo z naslednjo ~rko, so lahko pokazatelj ~loveka, ki se te‘ko pove‘e z drugimi ljudmi in je v njem tudi manj ~ustvene pote{enosti in zaupljivosti.

nju je imela pomembno vlogo ‘elja po izbolj{evanju in spreminjanju obstoje~ega. Zgornji podalj{ki njegovih ~rk so pokazatelji njegove vsestranskosti. Skoraj pri vsakem opravilu se je dobro zna{el. Upal se je spustiti tudi na podro~ja, kjer {e ni imel izku{enj, saj je bil dovolj iznajdljiv. In tudi ~e je do‘ivel neuspeh, ga to ni bistveno potrlo. Ob vsem tem je bil tudi odgovoren in vesten, kar razberemo iz {irokih presledkov med besedami, krepkih ~rtic na t in p pecljev, ki se vrnejo po isti poti nazaj na osnovno linijo. V Jar~evi pisavi so vrstice lepo urejene in podalj{ki ~rk se ne prepletajo, to pa je znak jasno opredeljenih interesov. Lahko bi rekli, da v Belokranj~evi glavi ni bilo kak{ne posebne zmede. Nekaj mesecev preden je bil ubit v ro{ki ofenzivi, so ga partizani skupaj z drugimi interniranci re{ili z vlaka, ki je imel svojo kon~no postajo v italijanskem tabori{~u Gonars. Ve~ino njegove bogate in raznovrstne zapu{~ine hranijo v Knji‘nici Mirana Jarca v Novem mestu. Danes je v njegovi rojstni hi{i sede‘ Glasbene {ole ^rnomelj – na ulici, ki se imenuje po njem. Tudi veliko drugih kulturnih in izobra‘evalnih ustanov nosi njegovo ime: kulturno dru{tvo v [kocjanu, ljubljanska osnovna {ola … pa radioklub v ^rnomlju in seveda ulice v {tevilnih krajih. Lana Mihele

D


POTI DO ZDRAVJA

[in tai ji je pozdravil diskus hernijo po naravni poti ter ji povrnil notranji mir

Hrbtenica se je zravnala »Med terapijo sem imela neverjeten ob~utek, da je hrbtenica ‘ica, ki mora ~vrsto dr‘ati vse ostalo.« ~ine in pomagajo telesu k samozdravljenju. Tako je odkrila japonsko masa‘o {iacu, katere temeljno na~elo je podpora zdravega dela v ~loveku in ne ukvarjanje z boleznimi. Prek dotika deluje na uravnavanje pretoka energije po celem telesu, skozi meridiane in skozi energetsko polje.

tere stvari izbolj{ale. Postala je tudi {iacu terapevt in diplomirala na Mednarodni {oli za {iacu v [vici. A te‘ave s hrbtenico niso povsem izginile. Ponovno so se okrepile po porodu, ko je bila stara trideset let. Pestiti so jo za~ele hude bole~ine in ni se ve~ mogla dobro gibati. Po porodu je precej oslabela, a si je nato z makrobioti~no hrano zelo opomogla. U‘ivala je naravno hrano, najve~ kuhanih ‘it in zelenjavo, zelo malo sadja in sladkarij.

MASA@A [IACU

S [IN TAIJEM DO GIBANJA HRBTENICE

Sre~anje s {iacujem ji je spremenilo pogled na veliko stvari, tudi na bole~ino. V resnici nas bole~ina opozarja na zastajanje energije na dolo~enem mestu, kar je posledica razli~nih vrst stresa, od fizi~nih po{kodb do ~ustvenih pretresov in starih prepri~anj. Spoznala je, da {ele globlje razumevanje sebe in drugih pomeni zdravljenje v pravem pomenu besede. Spremenila je prehrano in razmi{ljanje, bolj je za~ela ~utiti sebe in postala do sebe bolj prijazna, nakar so se neka-

Leta 2005 je {la {tudirat terapijo {in tai. Takrat je imela tudi prvi~ tretma pri svojem u~itelju Saulu Goodmanu. »Med terapijo sem imela neverjeten ob~utek; kot da je hrbtenica nekak{na ‘ica, ki mora ~vrsto dr‘ati vse ostalo, ~e je telo zelo gibljivo. Za~ela sem ~utiti, kaj pomeni, ~e za~ne hrbtenica popu{~ati, in da veliko ve~ energije porabi{, da ohranja{ to napetost. Ko pa se za~ne to spro{~ati, za~uti{, da ima{ to energijo in da ti ostane energija tudi za druge stvari.«

Dominika Kacin* Starost: 41 let Za~etek te‘av: leta 1986 Diagnoza: zdrs medvreten~ne plo{~ice (hernija diskusa) Zdravljenje: masa‘a {iacu, {in tai Po~utje danes: Nima ve~ bole~in v hrbtenici, ~e pa se te {e kdaj oglasijo, jih za~uti, opazuje in sku{a razumeti, kaj sporo~ajo, in si zna tako hitreje povrniti notranje ravnovesje.

Foto A. Paljevec

B

ole~ine v hrbtenici, ki so bile posledica dolgoletne vadbe ritmi~ne gimnastike, so Dominiko Kacin iz Ljubljane pripeljale do odkritja terapije {in tai. Ta izvira iz japonske masa‘e {iacu in vpliva na delovanje temeljnih informacijskih sistemov v telesu, kot je centralni ‘iv~ni sistem oziroma hrbtenja~a, utemeljil pa jo je Ameri~an Saul Goodman. Terapija ji je pomagala ozdraviti diskus hernijo po naravni poti in brez operativnega posega, vrh tega pa ji je povrnila tudi notranji mir in sposobnost za la‘je premagovanje stresa. Dominika je imela te‘ave s hrbtenico od svojega {estnajstega leta. Takrat so se ‘e za~ele bole~ine v kri‘u, ki so bile posledica ekstremnih gibov pri ritmi~ni gimnastiki, pa tudi prisile telesa in sebe do skrajnih meja vzdr‘ljivosti. Pri devetnajstih je ritmi~no gimnastiko zamenjala s sodobnim plesom, sodelovala je tudi v plesnem teatru pri gledali{ko-plesnih predstavah. Gib pri plesu je bil zdaj bolj naraven, organski, ampak zaradi posledic ritmi~ne gimnastike je dobila zdrs medvreten~ne plo{~ice. Stanje je bilo akutno, potem pa je izzvenelo. Ker je redno trenirala, je tudi z mi{icami dr‘ala hrbtenico skupaj. »Pri zdrsu medvreten~ne plo{~ice ta lahko povsem po~i in potem ni druge re{itve kot operacija. V za~etku lahko disk samo potisne ven in ta lahko tudi zleze nazaj ter se regenerira. ^e pa stanje traja dlje, prihaja do degeneracij, ko disk pritiska na ‘ivec. Bilo je kar hudo,« se spominja tistega obdobja Dominika, ki so se ji bole~ine selile po razli~nih delih hrbtenice, tudi vrat jo je v~asih tako bolel, da glave sploh ni mogla obrniti. Zaradi svojih te‘av se je za~ela zanimati za razli~ne terapije, ki laj{ajo bole-

* 040/839 400

-

AVGUST

11 -

Misteriji 43


H RBTENICA

Poti do zdravja Naro~niki Misterijev imate 10 % popusta pri storitvah na{ih ~lanov ANGELI IN REIKI Marjetka Novak – [ola za angelskega terapevta®. U~iteljska {ola angelov in vnebovzetih mojstrov Diane Cooper, Angelski reiki®, Angelska trgovina, knjige, CD-ji, angelske esence®, Brezpla~en vpis v Klub svet angelov. Info: 031/830 299, info@svetangelov.com, www.svetangelov.com BIOTERAPIJA Terapija z bioenergijo po metodi Zdenko Doman~i} uspe{no premaguje bolezni glave, notranjih organov, okon~in, hrbtenice, psihe, MS, EPI, rakava obolenja, stres, alergije, skraj{a okrevanje po operacijah, okrepi imunski sistem … Terapije izvajata dipl. terapevta v Zdravili{~u La{ko in v Rade~ah. Informacije in naro~anje: 041/998 352, mfelser.importex@siol.net FREKVEN^NA TERAPIJA Terapije s frekven~nimi generatorji pri raznih oblikah onkolo{kih obolenj. www.rife.org, e-mail: dr.brane.kobal@gmail.com ELAN VITAL, Brodarjev trg 15, Ljubljana; 041/909 341, 01/540 77 82 NARA VNO ZDRA VLJENJE NARAVNO ZDRAVLJENJE Odprava bole~in, gangrena, depresija, onkolo{ka obolenja, migrena … Ko uradna medicina ne more dovolj pomagati – bioterapija po metodi Zdenka Doman~i}a Info: 031/567 731; bioterapija@siol.net

• Bioenergetski tretmaji, • Energetska psihoterapija, • Bachove cvetne esence, • Kisikove terapije, • Orgonski

izdelki za energetsko za{~ito.

U~inkovita pomo~ pri fizi~nih in psihi~nih te‘avah. ZARA CENTER, 031/300 209; info.zc@siol.net; www.alternativno-zdravljenje.info Vpogled v stanje zavesti, ~i{~enje blokad na energetskih centrih. Odpravljanje vzrokov za bolezni, vrnitev v harmonijo bivanja. Zdravljenje z belo svetlobo in subtilno aromoterapijo. Vitalis Polanec, Maribor, 040/25 24 25 TERAPIJA Z INFORMACIJSKIMI VALOVI – NOVO V SLOVENIJI! Odpravljanje bole~in, alergij, izbolj{anje odpornosti, huj{anje, zmanj{evanje stresa, skraj{ana rehabilitacija po po{kodbah. Svetovanje, mo‘en tudi nakup naprave za doma~o uporabo. Podjetje BIOVIVA, www.bioviva.si, info@bioviva.si, 041/679 681

SE JE ZRAVNALA

Po {in taiju je za~utila veliko spremembo v telesu, hrbtenica se je zravnala, popustile so neke napetosti in za~utila je notranji mir. Tako hude bole~ine, kot jih je imela, se niso vrnile nikoli ve~. Samo {e ob~asno, kadar ima malo ve~ dela ali do‘ivlja ~ustvene pretrese, se na mestu, kjer ima {ibko to~ko, pojavi bole~ina. Takrat jo opazuje in posku{a razumeti, kaj ji sporo~a. Vedno hitreje si telo samo povrne notranje ravnote‘je. Kot pojasnjuje Dominika Kacin, pri {in taiju terapevt najve~ dela s primarnimi energijskimi sistemi in z dvema primarnima meridianoma. Vodilni sprejemni kanal poteka spredaj po sredini trupa; to je hara, na{ center. Vodilni kanal, ki poteka zadaj po sredini trupa, pa se manifestira kot hrbtenica. Po teh dveh kanalih mora energija nenehno kro‘iti, da je telo zdravo in da imamo ‘ivljenjsko mo~ in voljo. »[in tai se ukvarja s tem, da sprosti to energijo prek bolj fizi~nega pristopa do dela na bolj subtilnih ravneh. Najbolj u~inkovito je delo s centralnim kanalom, to je s centralnim ‘iv~nim sistemom vzdol‘ hrbtenice, oziroma z meningami ali z ‘iv~nimi ovojnicami, ki jih z rahlim dotikom v pravem trenutku na pravem mestu odklenem. V njih se blokira ves stres v obliki stresnih vzorcev, ki so med seboj prepleteni, med terapijo pa se pri~nejo spro{~ati in telo ima naenkrat ve~ prostora, zato se povrne tudi njegovo lastno gibanje, ‘ivljenjska energija. Med terapijo ves ~as opazujem, kje je kriti~no mesto, to~ka, kjer se v tistem trenutku lahko dotaknem klienta, da najbolj podprem njegovo lastno energijo in spodbudim proces samozdravljenja. S~asoma se izuri{, da to vidi{, za~uti{ z raznimi ~utili, seveda tudi z intuicijo.«

PSIHOKIBERNETIKA ESENOV

VRNJEN NOTRANJI MIR

Psihokibernetika Esenov spodbuja samorazvoj in meditacijo ter omogo~a osebne za{~ite, za{~ite na{ih bli‘njih, za{~ite stvari, delovanje z miselnimi frekvencami, telesno, ~ustveno in umsko zdravje, zdravljenje ‘e obstoje~ih in prepre~evanje novih motenj, pa tudi sposobnost psihokirurgije. Te~aji, terapije, regresoterapija.

S hernijo diskusa Dominika zdaj nima ve~ te‘av. »Ko se hrbtenica sprosti, se med diski, vretenci spet pojavi prostor in gibanje. Takrat ima telo mo‘nost regeneriranja, zadeva se sprosti in pozdravi, odvisno tudi od tega, koliko je po{kodovano. Velikokrat je hernija po-

Vadana Gordana Kudrikova, Umag, tel. 00385 91 206 2815 ali 00385 52 752 760.

44 - AVGUST 11 -

[ele globlje razumevanje sebe in drugih pomeni zdravljenje v pravem pomenu besede. vezana tudi z oslabelostjo notranjih organov, zaradi ~esar se vretenca sesedejo, kar pa je vse posledica stresa, ki prekine pretok energije na dolo~enem predelu telesa. ^e je vse zlomljeno, terapija sicer lahko odpravi bole~ino in je ‘ivljenje la‘je, ni pa mogo~e hrbtenice vrniti v prvotno stanje,« pojasnjuje na{a sogovornica, ki ji zlepa ne zmanjka volje za raziskovanje sebe in drugih. Ugotavlja, da ima ‘e vse ‘ivljenje zelo ob~utljivo telo in da tudi zelo ob~uti, kaj zau‘ije. Zdaj pa je na hrano manj ob~utljiva kot prej. Kupuje ekolo{ko pridelano zelenjavo in podpira naravno pridelovanje hrane. Ne prehranjuje se ve~ strogo makrobioti~no. Ve~ kot dvajset let ni jedla mesa, zdaj pa ga kdaj ob~asno tudi zau‘ije in vidi, da v~asih podpre neke stvari v organizmu, saj ji v~asih kak{nih snovi primanjkuje, sploh ~e veliko dela fizi~no. S plesom se ukvarja samo {e kot u~iteljica. V zadnjem ~asu se je na{la v borilni obliki taj-~ija. Pri tej vzhodnja{ki ve{~ini ji je v{e~, da nenehno i{~e svoje sredi{~e in dela z energijo. Da ~uti, kako je treba izpustiti stvari, da se jih ne oklepa in se ne bojuje proti njim. In to energijo potem zna preobraziti ali porabiti zase. In kak{no je njeno po~utje danes: »Dobro mi je. Sedaj {ir{e vidim, la‘je sprejemam sebe in druge, tudi na{e temne strani. Nekatere stvari vidim hitreje, mogo~e se prej ustavim v dolo~enih stvareh, ko bi se sicer druga~e odzvala. Vse to vpliva na telo in nasprotno. Ne pridem ve~ v neka ekstremna stanja in lahko najdem notranji mir. Stres je sicer nenehno navzo~, v tem svetu ne more{ ‘iveti brez njega. A uspem si vedno hitreje povrniti ravnovesje, ne da bi me stres poru{il.« Andreja Paljevec

D


DIHANJE, MEDITACIJA

Vaje procesa prisotnosti Michaela Browna (9) – tretja vaja v vodi

Nezavedna opredelitev ljubezni BREZPOGOJNA LJUBEZEN

Usmerimo se na brezpogojno dajanje in to tlakuje prejemanje.

Zakaj sami sebi ne moremo dati brezpogojne ljubezni in izkusiti tega stanja? Odgovor je zelo preprost: ker nismo vedeli, kaj in kako naj si damo. Sedaj pa vemo in smo odgovorni, da to naredimo. Usmerimo se na brezpogojno dajanje in to tlakuje prejemanje. Kar pri~akujemo od partnerke, to dajmo sami sebi. Spremenimo svoj namen: prejemanje je jemanje, v prejemanju je dajanje. Notranja prisotnost zna samo dajati, ego zanima le jemanje. Dati je prejeti, je energijska frekvenca. Sebe lahko ljubimo le, ~e smo si resni~no v{e~. Da smo za~eli povezovati nezavedno opredelitev ljubezni, vemo {ele takrat, ko nehamo iskati druge, da bi se ~utili ljubljeni. Je pa nebe{ko lepo, ~e nekdo, ki zna sebi dati brezpogojno ljubezen, pristopi k nam, da bi delili z njim to, kar imamo. Zavestni odziv za to vajo se glasi: Brezpogojno se ljubim. Zapomnimo si zavestni odziv, pregledamo gradivo za branje in ga preberemo. Za ~etrt ure se ule‘emo v kad s toplo vodo, potem pa zlezemo ven, se obri{emo in preidemo na dihalno vajo na suhem. Sedemo, zapremo o~i in najmanj 15 minut zavestno povezano dihamo ter si ob~asno ponovimo zavestni odziv za prebujanje prisotnosti. Vajo delamo vsako jutro po prebujenju in zve~er pred spanjem.

v intimnih odnosih, kajti to, ~esar si ‘elimo od partnerja, je povezano z na{o nezavedno opredelitvijo ljubezni. Pri mo{kih se ta ljubezen po navadi glasi »Seks je ljubezen« in pri ‘enskah »@elim ga imeti samo zase«. Nezavedno opredelitev ljubezni igramo celo ‘ivljenje in nam je postala tako doma~a, da se je sploh ve~ ne zavedamo, zelo razlo~no pa jo vidijo vsi okrog nas. Zato lahko tudi vpra{amo prijatelja, ki nam res ‘eli dobro, kaj bi lahko bila na{a nezavedna oblika ljubezni. Sprejmimo vsak odgovor in si ga oglejmo z razli~nih zornih kotov; bodimo pozorni na podobnosti med svojimi propadlimi partnerskimi odnosi. To bo morda najbolj bole~e spoznanje v na{em ‘ivljenju, ki nas dokon~no osvobodi in ustvari pogoje za vstop v sedanjost, to je biti tukaj in zdaj.

PRAKTI^NI NASVET

Foto splet

V

e~ji del ‘ivljenja i{~emo ljubezen. Nezavedna opredelitev ljubezni je na{ jezik ljubezni, ki ga govorimo vsak dan. Poznamo dve opredelitvi ljubezni. Odrasla opredelitev je zavedna in na mentalni ravni; najve~krat so to poroka, vino, torta, vrtnice … Otro{ko nezavedno opredelitev ljubezni pa smo si sami oblikovali v zgodnjem otro{tvu in temelji na ~ustveno-vibracijski ravni. Ne ena ne druga nista pravi; le brezpogojna ljubezen nas popelje v ‘ivljenje tu in sedaj. Nezavedna opredelitev ljubezni je vzrok za telesno, mentalno in ~ustveno dramo. Dokler »‘ivimo v ~asu«, smo zasvojeni s preigravanjem te igre. Na{a naloga v tej vaji je dvojna: da ozavestimo nezavedno opredelitev ljubezni ter da si jo sami sebi damo. Obe nalogi sta zelo zahtevni. Pri prvi se vpra{amo, zakaj se nam na{e ljubezenske zgodbe ponavljajo, pri drugi pa, kako si damo brezpogojno ljubezen. Nezavedna opredelitev ljubezni je odmev ~ustvenega stanja, katerega smo prejeli, ko bi morali biti ljubljeni. Za otroke ni bolj ‘alostne izku{nje kot to, da namesto brezpogojne ljubezni dobijo zavrnitev in poni‘anje, ali pogojno ljubezen. Negativno definicijo ljubezni smo sprejeli od star{ev in jo uporabljamo vedno, kadar ‘elimo ne‘nost in ljubezen. To je »primarna ~ustvena drama«, sestavljena iz palete ~ustvenih vibracij, povezanih v mentalno zgodbo, ki v svojem jedru ni ne razumska ne telesna, ampak energijska. To so vibracije, ujete v vzorcu nenehnega odmeva. Dovolj smo napredovali, da se zdaj tega lotimo in to energijo spet pove‘emo. In kako spoznamo nezavedno opredelitev ljubezni? Najhitreje jo spoznamo

Ve~ ko si damo, ve~ sprejmemo.

Ko si re~emo: »Brezpogojno se ljubim,« opazujmo svoje ~ustvene reakcije in odmeve. Izplavale bodo lastnosti, ki jih nimamo radi; takrat se spomnimo, da smo bo‘ja bitja, in se bomo la‘je sprejeli. Franjo Trojnar http://vizija-uspeha.com/proces-prisotnosti

D

-

AVGUST

11 -

Misteriji 45


Nenavadna do`ivetja

I

zjemno te‘ka ‘ivljenjska situacija me je pripeljala do tega, da sem se za~ela ukvarjati z raznimi stvarmi, tudi z angeli. Bolje re~eno: dovolila sem, da so se oni za~eli ukvarjati z mano. Na za~etku bolj v smislu »poskusimo, {kodovati ne more«, sedaj pa ‘e v duhu uspe{nega sodelovanja. Angeli me vodijo, izpolnjujejo moje ‘elje … in me tudi opozarjajo. Na razli~ne na~ine, najve~krat prek intuicije. V torek dopoldan sva bila s sinom dogovorjena za sestanek v kavarni v ^opovi ulici. Mudilo se nama je, na Miklo{i~evi ni bilo parkiri{~ in sem avto pustila kar na koncu ulice – jasno, na mestu, kjer se ne sme parkirati. Razgovor je bil zelo uspe{en in s sinom sva se po kon~anem sestanku o zadevi ‘elela {e malo pogovoriti. Kar naenkrat sem postala nemirna, za~elo me je preganjati, naj pogledam, kaj je z avtom. Kaj takega se mi ni {e nikdar zgodilo. Svarilo je bilo tako mo~no, da sem {la na cesto. In kaj sem videla? Na koncu Miklo{i~eve sta bila dva kamiona in polno avtomobilov, tako da svojega niti nisem mogla videti. [la sem toliko bli‘e, da sem videla, da avta pajek {e ni odpeljal. Vrnila sem se v lokal, pa {e nisem bila mirna. S sinom sva se odlo~ila, da greva do naslednje obveznosti na kosilo v drug

46 - AVGUST 11 -

lokal. Ko sva pri{la do avta, je bil ob njem policaj, ki je nekaj zapisoval. Sin je hotel kar mimo, jaz pa sem {la do avta in policaja vpra{ala, ~e me je zapisal. In da sva se midva takoj vrnila, da sva samo nekaj malega oddala. On pa je odgovoril, da je tudi nekaj malega zapisal. ^e pa bi vedel, da sem tako simpati~na, pa da tega ne bi storil. Sem mu rekla, da {e vedno lahko zbri{e … pa se je zasmejal in ni pustil nobenega »listka«. Naslednji dan sem {la obiskat o~eta v dom starej{ih ob~anov. Ker je mo~no sne‘ilo, tokrat izjemoma nisem parkirala na parkiri{~u, ampak sem zapeljala do stavbe. Avta kot obi~ajno tu nisem zaklepala, sploh pa, kdo pa bo hodil okrog v takem vremenu? O~e je bil v dnevni sobi v drugem nadstropju, tokrat je sedel na vozi~ku ob radiatorju zraven okna, obrnjen proti sobi. O~e boleha za demenco,

Vabilo k pisanju Mnogim med nami se je `e pripetilo kaj nenavadnega. Opi{ite va{ resni~ni nenavaden dogodek, sre~anje, va{e sanje, ob~utke, jasnovidne utrinke, strah ... in napisano po{ljite na: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana, ali misteriji@misteriji.si - najbolj{e prispevke bomo objavili. Nagrada za objavljen prispevek je polletna naro~nina na revijo Misteriji.

tokrat pa je bil zelo sprejemljiv za pogovor, zato sva kar nekaj ~asa kramljala. Kar naenkrat mi re~e, naj grem dol do avta, ker je nekdo zraven. »Kam?« sem ga za~udena vpra{ala. »Dol, saj je ~isto blizu, to~no tu spodaj!« in poka‘e proti oknu. Res pogledam skozi okno in vidim sprednji odbija~ mojega avtomobila. Ve~ nisem videla, ker je bil parkiran za steno. Poslovila sem se in {la dol. In glej: zraven avta je bil ~lovek, ki se je umaknil, ko me je zagledal … Kako je o~e vedel za avto? Ni me mogel videti, ko sem prihajala, saj sploh ne more gledati skozi okno. Ob domu je cel kup parkiri{~, on pa je rekel, da je avto to~no spodaj. Kako je vedel, da je nekdo ob avtu, ker tega niti s pogledom skozi okno ni bilo mo‘no videti? V obeh primerih so me angeli opozorili na morebitno nev{e~nost. V prvem primeru skozi tako mo~no intuicijo, da sem morala na »prizori{~e«, v drugem pa skozi mojega o~eta, ki me {e nikoli ni tako opozarjal, ki avta ni videl in je govoril, kot je pa~ ~util, da mora. Poti, po katerih nam angeli sporo~ajo vse mogo~e, so zelo razli~ne, le pozorni moramo biti nanje … Irena Ilustracija Milo{ Lukman

Angeli me vodijo

D


Nove knjige

Skrivnosti ~love{tva Avtorja: Herbert Genzmer in Ullrich Hellenbrand Prevedel: Franc Rac Zalo‘ba: U~ila Format: 22 × 27, 5 cm Obseg: 320 strani Vezava: trda Cena: 19,90 € Informacije o prodaji: 051/307 777 ^eprav ~lovek raziskuje od nekdaj, je {e veliko krajev, zgodb in dogodkov, o katerih vemo zelo malo oziroma si jih s sedanjim znanjem ne znamo razlo‘iti. Vse to je zbrano v bogato ilustrirani knjigi Skrivnosti ~love{tva – nepojasnjeni ~ude‘i in skrivnostni pojavi. V knjigi so opisi prastarih mest na znanih energijskih to~kah, katerih graditeljev ne poznamo. Opisuje izginule in legendarne svetove s cveto~imi kulturami, ki so ‘e zdavnaj zatonile, ne da bi se ohranila najmanj{a sled o njihovih ustvarjalcih in poreklu njihovega znanja, ki je morda pri{lo od Nezemljanov. Knjiga odkriva vpra{anja, ali duhovi umrlih res navezujejo stike z ljudmi. Osvetljuje skrivnosti iz bli‘nje preteklosti, kot so neznani lete~i predmeti in skrivnostni ‘itni krogi. Predstavlja razli~ne poglede na nadnaravne sile, ki usodno vplivajo na nas … V knjigi je opisanih 21 skrivnostnih krajev, opisani so geoglifi,

kristalne lobanje, nanospirale, legendarni svetovi, predmeti in ljudje, kot so Atlantida, Avalon, kralj Artur. Celo poglavje je namenjeno verskim ~ude‘em in skrivnostim, kot so vesoljni potop, Torinski prt, Marijina prikazovanja, jokajo~e ikone in kipi. Seznanja nas z alkimijo in kamnom modrosti, obredno magijo, vampirji, zombiji, z eksorcizmom … Pa s {tevilnimi fenomeni s podro~ja parapsihologije. Precej strani je posve~enih kriptozoologiji, medicinsko psiholo{kim fenomenom ter nenavadnim silam. Prava zbirka za kukanje v svet, ki mu dana{nja znanost {e ni in mu morda nikoli ne bo povsem kos.

@ivljenje brez hrane in ve~nost duhovnih sporo~il severnoameri{kih Indijancev Avtorica: dr. Mira Omerzel-Mirit Zalo‘ba: Primus Format: 16,5 × 23,5 cm Obseg: 352 strani Vezava: bro{irano Cena: 25 € Informacije o prodaji: 051/307 777 Je mogo~e ‘iveti brez hrane? Da, razlaga svoje dolgoletne izku{nje dr. Mira Omerzel – Mirit, doktorica muzikolo{kih znanosti, univ. dipl. etnologinja, svobodna razisko-

valka, duhovna u~iteljica, glasbenica in jasno~utna kozmi~na telepatka, medij za Izvorno ‘ivljenjsko energijo ali sli{no in nesli{no Univerzalno frekven~no valovanje. V prvi izmed devetih zasnovanih knjig v seriji Kozmi~na telepatija je popisala svojo izku{njo desetletnega ‘ivljenja brez hrane in jo trajno povezala z Virom in razli~nimi razse‘nostmi bitja in bivanja. Poleg lastne izku{nje predstavlja starodavna obredja brez hrane in teko~in razli~nih ljudstev. Vsakr{no odrekanje hrani ima tako v preteklosti kot v sedanjosti en sam namen: tako o~i{~eno telo in predanost kozmi~ni prvobitni sili ‘ivljenja ponuja prilo‘nost za povezovanje z Virom in du{o, kar prefini ob~utenje vseh ~util, fizi~nih in telepatskih, za zvo~no zaznavanje subtilnih ravni zavesti ali svetov, ki sestavljajo na{o resni~nost. Avtorica se dotika modrosti razli~nih civilizacij in popisuje sre~anja z modreci, zdravilci, {amani, duhovnimi u~itelji in vodji raznih ljudstev in etni~nih skupin. V prvi knjigi se dotika modrosti indijancev Navaho in Hopijcev, pa tudi Apa~ev, ^erokijev in Majev.

Kitajska {tudija Avtorja: dr. T. Colin Campbell in Thomas M. Campbell II Zalo‘ba: SITIS Obseg: 398 strani Format: 16,5 × 23 cm Vezava: bro{irano Cena: 28,90 € Informacije o prodaji: 051/307 777 Sam naslov niti ne pove vsebine; gre za knjigo o vplivu hrane na zdravje. Vsebina je oprta na stotere raziskave ter na statisti~ne in raziskovalne podatke iz Kitajske in je tako oprta na najve~je mogo~e {tevilo podatkov; je

-

najcelovitej{a kdajkoli izdelana {tudija o prehrani in osupljivih posledicah prehrane ter huj{anja na dolgoro~no zdravje. In sporo~ilo je nedvoumno: hranjenje z ‘ivalskimi beljakovinami je vzrok mnogoterih pogubnih bolezni, predvsem pa raka in sr~no‘ilnih bolezni. Avtorja, o~e in sin, razlagata raziskave in nas po~asi prepri~ujeta, da naj sami poskrbimo za svoje zdravje s pravilnim prehranjevanjem. Kitajska {tudija ni kaka dieta, marve~ zbirka stoterih dokazov, da je mo~ bolezen s hrano, v kateri ni ‘ivalskih beljakovin, ne le prepre~iti, marve~ tudi zaustaviti in celo pregnati. Vsa spoznanja obeh uglednih mo‘ so strnjena za nestrpne bralce v enajstem poglavju, v katerem navajata osem na~el prehrane in zdravja. Sama na~ela pa nam bodo premalo, vredno je prebrati vsa poglavja, da bi razumeli, kako so na~ela nastala in kako jih lahko dejansko uporabimo v vsakdanjem ‘ivljenju. V poglavjih Poveli~evanje beljakovin, Izklopite raka, Bolna srca, Debelost, Diabetes … vsakdo lahko razi{~e svoj problem ali te‘avo bli‘njega. Knjiga bi morala najti mesto v vsakem domu, saj je nekaka biblija dobrega zdravja. Napisana jasno in prepri~ljivo.

AVGUST

11 -

Misteriji 47


Solarno-karakterni horoskop za Venerino leto in leto Ma~ke/Zajca

Horoskop za avgust 2011 OVEN – Pritegovali boste naklonjenost najlep{ega in najbolj priljubljenega »zvezdnika« va{e dru‘be, na nekem tekmovanju ali v medijih. Ko bo va{ partner to opazil, boste v hudih {kripcih. Zabavnega dru‘abnega ‘ivljenja se boste {e nasitili, zato se vrnite k starim navadam in preizku{enim zaupnikom. Pri {portnih in delovnih naporih ne pretiravajte, da ne ogrozite svojega zdravja. Na dopustu bodite zmerni pri hrani. Svoj ~as posvetite tudi star{em. BIK – [e naprej boste odlo~eni, da si uredite ‘ivljenje po svoje. Mo~na ~ustva do osebe, ki ste jo vzljubili ‘e junija, bodo krepila va{o voljo po ustvarjanju na po~itnicah ali pri delu. Nekatere boste zanosile ali bile kako druga~e plodne. Veliko veselje vas ~aka okoli polne lune in po 22. ^utili boste potrebo po odrekanju pretiranemu u‘iva{tvu. Na potovanju po de‘elah, ki ste si jih ‘e od nekdaj ‘eleli videti, boste navezali pomembne stike in dobili poslovne izzive. DVOJ^KA – Do 20. vam bo najbolj ustrezala vesela dru‘ba, s katero se boste vrteli v okolju, ki ga najbolj poznate. Razposajenost vas utegne zapeljati v greh s tistim, ki vam bo najbolj o~itno dvoril. ^e ne boste pretirano zahtevni, z mladino ne bo te‘av. Nekateri boste lep{ali svoje domovanje ali poslovni prostor, drugi imeli sre~o pri tr‘enju in kulturnem udejstvovanju. Zaslu‘ek ne bo izostal. Imejte vedno pripravljene tudi rezervne re{itve, da ne boste kdaj v zagati. RAK – ^ustvenih napetosti, ki jih boste najmo~neje ~utili od 3. dalje, ne tla~ite vase in se zato ne najedajte, ampak se zaupajte nekomu, ki vas bo razumel in vam znal pomagati. Nekatere boste obsedene z mo{kim svojih sanj. ^e je mogo~e, bodite z njim na po~itnicah pred polno luno, pozneje boste imeli preve~ drugih skrbi. Za potovanje v tujino in izpeljavo pomembnega poslovnega projekta bo najbolj{i ~as do polne lune 13. Ve~ denarja boste iztr‘ili v zadnjem tednu. Vmes pazite na svoje po~utje, saj boste imeli neprijeten aspekt na zdravje, posebno notranje organe, kosti in zobe ali dlesni. Nikar se ne potapljajte. LEV – Imeli boste razburkana ljubezenska ~ustva. Obsedala vas bo prevzetnost in pohotnost, da se tudi v javnosti ne boste mogli

48 - AVGUST 11 -

V solarno-karakternem horoskopu dobite bolj osebno napoved, ~e preberete najprej besedilo za va{e Son~evo, nato pa {e Ascendentno znamenje. Svoje ascendentno znamenje lahko poi{~ete na: www.misteriji.si/kat/Horoskop_Misterijev vzdr‘ati. Pritegnili boste obo‘evalce, prejemali dragocena darila in bili sre~ni kot ‘e dolgo ne. Sezonski posli vam bodo cveteli bolje kot vsakdanji. ^e boste kaj nakupovali zase, naj bo to investicija, ki bo prina{ala dodano vrednost. O svojih skrbeh se pogovorite z zaupno osebo, sicer boste zelo slabo spali, nekateri pa imeli glavobole. DEVICA – Lahko da boste cel mesec blokirani, se vrteli v za~aranem krogu, ostajali v zaprtem prostoru in se bali dru‘be. Pove‘ite se z ‘e znano osebo, naredite skupen na~rt aktivnosti in bolje se boste po~utili. Nekaterim bo prijal podjeten, ~ustven mo{ki. Veliko ljubezenskih dogodiv{~in vas ~aka posebno zadnji teden. Duhovna sre~anja bodo za vas tudi poslovna prilo‘nost. Rutinsko delo bo obrodilo finan~ne sadove pred prazno luno v Devici 29. Tedaj se lahko nadejate ugodne re{itve ve~ uradnih in pravnih zadev. Potovanje ni izklju~eno. TEHTNICA – S prijatelji ali pri skupinskem javnem nastopu se boste izpostavili, po‘eli priznanje in se {e dolgo zabavali. Va{a ‘elja po iskreni vro~i ljubezni se bo izpolnila. Avgustovska romanca bo pri mnogih do‘ivela kasnej{o nadgradnjo, posebno ~e boste izbrale zrelega ljubimca. Svoje ustvarjalne dose‘ke postavite na ogled in uporabo javnosti. Zaradi dveh te‘kih kozmi~nih vplivov se izogibajte neprijetnim osebam in ne izzivajte smole pri {portnih aktivnostih ali nevarnem delu. [KORPIJON – Hrepenenje po intimi z nekom, ki vas ‘e dolgo vznemirja, boste najhitreje uresni~ili, ~e z njim vzpostavite stik in mu predlagate na~rt. Dru‘enje z njim na poti, morju ali v hribih vaju bo dokon~no zbli‘alo. Skupinsko ali dru‘insko potovanje izpeljite pred polno luno, pozneje bodo te‘ave. Zadnji teden boste imeli zelo sre~en aspekt v vseh ozirih. Nekaj se bo sprostilo, seznanili se boste z novimi sodelavci in tistimi, s katerimi bi lahko kon~no zastavili

obetaven projekt. Nekaj denarja boste dobili {e za nazaj. STRELEC – Pri potepanju po tujih krajih boste navezali pomembno prijateljstvo, iz katerega se bo rodila neizmerna simpatija, tudi vro~a ljubezenska zveza. Poletne no~i si boste za vedno zapomnili po pe~atu, ki bo neizbrisen. Nekatere boste poskrbele za nara{~aj, mo{ki pa za prijeten dom. S po~itni{kim delom v letovi{kem mestu, kjer je poletna rekreacija, restavracije in kulturne prireditve, boste zaslu‘ili za prihodnost. V drugi polovici meseca pa ne verjemite vsega, kar vam bodo sporo~ili, in pazite na kvaliteto zau‘itega. KOZOROG – Na{li boste svojo sre~o za to poletje, lahko pa bi bila tudi za prihodnost, ~e boste znali razre{iti trenutno situacijo s partnerjem ali v dru‘ini. Oditi morate iz sedanjega stanja in se na novo organizirati. Tujka ali tujec bo obetal trdnost, sami pa se morate spopasti s svojo negotovostjo. Rojenim do za~etka januarja se obeta podalj{anje slu‘be ali posla, nakup nepremi~nine ali zadovoljivo obnavljanje nepremi~nine. Nebrzdane tvegane aktivnosti vam lahko povzro~ijo te‘je zdravstvene zaplete. Obvladujte sebe in svoje vzgibe! VODNAR – Najbolj zadovoljni in pomirjeni boste, ko boste tam, kjer dopustniki pasejo o~i na mikavnih telesih, uzrli ob~udovanje. Nekdo vas ne bo mogel nehati zasledovati in vam odkrito dvoriti. Ples z njim bo uvod v nepozabno poletje. Prizadet partner bo nekaterim zavidal uspeh v dru‘bi. Finan~ne transakcije prek finan~nih ustanov bodo prinesle dobi~ke. Nakupujte kvalitetne stvari, a ne nujno znamke. Po 3. se izognite nevarnostim in agresivnim ljudem, v drugi polovici meseca upo{tevajte vremenske napovedi. RIBI – Kadar se vas bo lotevala negotovost, se zanesite samo na otipljive dokaze. Va{ partner ali kdo, ki vam je ugajal, se bo po svoje zabaval. Vi si poi{~ite svojo dru‘bo, pove‘ite se s sorodniki in pre‘ivite po~itnice v stiku z de‘elo. Simpatija iz mladih dni vas bo razumela in navdihovala. Poslovne‘em sta za~etek in zadnji teden avgusta zelo naklonjena. Denar bo v prilivih do polne lune 29. Kdor ‘eli napredovati, ima veliko prilo‘nost!

D

Pripravlja: astrolog prof. Stane Pade‘nik


Pri naro~ilu nad 69 € po{tnino podarimo

PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777, 01/549 17 92; NA SPLETU - www.misteriji.si

FROLOVOV DIHALNIK

MAGNETI PROTI BOLE^INAM

Dihanje z dihalnikom pospe{uje presnovo, spodbuja telesno in du{evno u~inkovitost ter pove~uje telesne energijske rezerve odraslih in otrok 49,90 € od petega leta dalje. Kot zdravilni pripomo~ek ga v Znanstvenem centru za klini~no in eksperimentalno medicino v Novosibirsku priporo~ajo pri indikacijah za kroni~ni bronhitis, bronhialno astmo, nevrovegetativno distonijo, visok krvni tlak, angino pektoris; kot dopolnilno terapijo pri bronhitisu, plju~nici, plju~ni tuberkulozi, plju~nem emfizemu, psihosomatskih motnjah, po sr~nem infarktu, mo‘ganski kapi in operacijah.

ZA[^ITNA PIRAMIDA KERROCK Z za{~itno piramido, tetraedrom s stranico 12 cm, ki ima na spodnji stranici natisnjenih dvanajst enakostrani~nih trikotnikov, je mogo~e pred petimi vrstami zemeljskih sevanj, pred tehni~nimi sevanji in sevanji kozmi~nega ter zemeljskega izvora dobro za{~ititi vse prostore. Piramida deluje blagodejno na splo{no po~utje. Postavimo jo na sredo stanovanja ali hi{e, nekateri jo postavijo v bli‘ino postelje.

25,90 €

19,90 €

Magneti omilijo, lahko pa tudi povsem odpravijo fizi~ne bole~ine. Magnet polo‘imo na bole~e mesto in pritrdimo z obli‘em. Nosimo ga nekaj ur dnevno, dokler se bole~ina ne zmanj{a ali ne izgine. Ovalni so namenjeni za bole~e sklepe. Poseben ve~ji magnet pa je namenjen odpravljanju bole~in v kolenu. 39,90 € Pas za pritrditev kolenskega magneta 9,90 € Pas za pritrditev magnodiska 19,90 €

MAGNODISK Magnodisk zmanj{uje bole~ine v hrbtenici, ker mo~no stati~no magnetno polje pospe{uje obnavljanje vezivnega tkiva med medvreten~nimi plo{~icami. Magnodisk z obli‘em nalepimo na tisti del hrbtenice, za katerega je zdravnik ugotovil, da je vzrok bole~in v dolo~enem delu telesa. 65,90 €

PRALNI MAGNETI

44,90 €

TESLOVA PURPURNA PLO[^A

Kodirane magnete damo v pralni ali pomivalni stroj, da zmanj{amo porabo pralnih pra{kov in elektrike, odstranjujemo vodni kamen, podalj{ujemo ‘ivljenjsko dobo pralnega ali pomivalnega stroja, zmanj{ujemo onesna‘enost okolja in energiziramo perilo. 19,90 €

Deluje s svojim indukcijskim magnetnim poljem biostimulativno na celi~ne procese, pove~uje izmenjavo plinov, krepi regenerativne procese in mikro cirkulacijo v obolelem tkivu. Uporabljamo jo zjutraj in zve~er po dvajset minut, tako da jo postavimo na obolela mesta in pritrdimo z obli‘em. Uporabljamo lahko tudi dve plo{~i, postavljeni drugo proti drugi. Pomaga tudi proti nespe~nosti in drugim te`avam; prilo‘ena so natan~na navodila. 24,90 €

OSEBNI ANGEL^EK

RADIESTEZIJSKA NIHALA Za uspe{no radiestezijsko delo so na a voljo: nevtralni nihali Kaplja (a) in Leseno nihalo (b), kovinska egiptovska nihala c Karnak (c), Izis-4 (d) in Izis-6 (e) ter Biotenzor (f). Uporaba je razlo‘ena v knjigi Osnove radiestezije in bioenergije. e Cene: a in b 16,90 €, c, d in e 21,90 € in d biotenzor 19,90 €. f

b

KRISTALNA NIHALA Radiestezijska nihala iz kakovostnih brazilskih bru{enih kristalov – iz kamene strele, ro‘evca, modrega in zelenega kvarca, ametista … Z nihalom dobite tudi mo{nji~ek iz blaga. Vsako nihalo je unikatno, slika je simboli~na. Cena posameznega nihala: 23,90 € Ve~ na spletni strani www.misteriji.si.

V Braziliji ro~no narejen osebni angel~ek iz kamene strele si lahko programiramo sami (napotki prilo‘eni), da nas varuje in nam pomaga pri razre{evanju te‘av. Sicer pa nam prina{a dolgo‘ivost, pomaga proti bole~inam pri srcu, v trebuhu in ‘elodcu. + Darilo: mo{nji~ek 19,90 €

BIOGUARD Bioguard za{~iti biopolje ‘ivih organizmov pred posledicami elektromagnetnega smoga, ki ga ustvarjajo vse naprave, napajane z elektri~nim tokom. Samolepilno plo{~ico Bioguard, ima premer 15 mm in je debela 3 mm, nalepimo na izvor sevanja: na ra~unalnik, mobitel, brezvrvi~ni telefon, polnilec mobitela … in tako v prostoru ustvarimo ugodno biopolje; smo manj utrujeni, manj napeti, bolje zbrani, se na splo{no bolje po~utimo. Za‘eleno je, da Bioguard nalepimo tudi na okensko steklo, da pride v prostor vitalna energija. Bioguard zelo dobro deluje v avtomobilu; prilepimo ga na vetrobransko steklo za vzvratnim ogledalom. 14,90 €

-

AVGUST

11 -

Misteriji 49


PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777, 01/549 17 92; NA SPLETU - www.misteriji.si

aratrgovina@siol.com

MAGNEZIJEV KLORID

INFORMIRANA BLAZINA RELAX

Magnezijevo olje je stoodstotno ~isti naravni magnezijev klorid v teko~i obliki z izjemno transdermalno (~ezko‘no) absorpcijo. Deset mililitrov teko~ine vsebuje kakih 1100 miligramov elementarnega magnezija ter vrsto drugih pomembnih naravnih mineralov v sledeh, ki vstopijo v telo skozi ko‘o; torej nima odvajalnega u~inka, marve~ telesu zagotavlja ‘ivljenjsko pomemben element. Cena: 25,90 €

Za bolj{e po~utje je mogo~e informirano blazinico Relax, na njej so natisnjene numeri~ne kode s sporo~ili, poleg tega pa vsako posebej informira Vili Poznik z za ~loveka prijaznimi informacijami, polo‘iti pod

Magnezijev gel je stoodstotno ~isti magnezijev klorid v obliki gela. Vtiranje v ko‘o spro{~a mi{i~ne kr~e in odpravlja bole~ine, nima nobenega odvajalnega u~inka. [e posebej pomaga pri i{iasu. Ena ~ajna ‘li~ka vsebuje pribli‘no 500 miligramov elementarnega magnezija. Cena: 25,90 €

HYDRONIC 1H/F ZA HI[O Hydronic za hi{o ima dve funkciji: • izbolj{a vso vodovodno vodo v hi{i in do 70 odstotno zmanj{a njeno {kodljivo delovanje. Skozi hydronic za hi{o o‘ivljena voda izlo~a tudi do 70 odstotkov manj vodnega kamna in tako varuje in{talacije in gospodinjske stroje. O‘ivljena voda pove~a ‘ivljenjske sposobnosti, tudi rastlin in ‘ivali. Pospe{uje izlo~anje klora. Primeren je tudi za rastlinjake in farme. • filtrira do 80 mikronov velike delce (mivka, pesek, glina, kovinski ostru‘ki …) in jih izpira. Vgradimo ga takoj za vodomerom. Dopu{~a pretok do petih kubikov na uro. Hydronic za hi{o ne zmanj{uje pretoka vode. 699,90 €

ATLANTIDSKI PRSTAN IN PLO[^ICA Sta srebrna, oblikovana tako, da posebni liki sprejemajo in oddajajo kozmi~no energijo in s tem {~itijo pred negativnimi sevanji. Ugodno delujeta na zdravje in dobro po~utje, prepre~ujeta nesre~e. Oblika prstana izhaja iz davnine, saj so u~inki likov, ki so skrbno vdelani v celjski srebrni nakit, znani ‘e iz ~asov faraonov. Velikosti prstana: od 16 do 24 mm notranjega premera. prstan 59,90 € plo{~ica 59,90 €

50 - AVGUST 11 -

glavo ali jo prisloniti na tisti del telesa, kjer ~utimo nelagodje ali bole~ino, pod noge, hrbet … Mehka blazinica, ki se odli~no prilega k telesu, je narejena iz skrbno izbranih materialov. Je zelo lahka, tehta le kakih 300 gramov. Dolga je 28 centimetrov in ima premer 13 centimetrov. Primerna za uporabo doma in tudi na potovanjih. Na izbiro je v rumeni, modri in zeleni barvi. 24,90 €

BARVNI ANGELI

Unikatni angeli s svojimi barvami izbolj{ujejo telesno in du{evno po~utje. Krila imajo iz ogledal, ki ~loveka in prostor varujejo pred vplivi iz okolja. Na krilih se angelu lahko ri{ejo barvni vzorci, ki so sporo~ila njegovemu lastniku. ^e jih postavite pred okno, se valovanje barve raz{iri v cel prostor. Angeli so izdelani v tiffany tehniki iz vitra‘nega stekla, ki je obarvano z naravnimi pigmenti. Na voljo so stoje~i ali vise~i angeli v vseh barvah, Ve~ informacij na razen sivi in ~rni. www.misteriji.si. Velikost 6,5 × 9 cm. 19,90 €

MAGNETNE ZAPESTNICE

Magnetne zapestnice z germanijem izbolj{ajo delovanje imunskega sistema, s ~imer pomagajo pri {tevilnih bole~inah in obolenjih. Ob no{enju se bolje po~utimo in la‘je premagujemo vsakdanje strese. Zapestnice so iz nerjave~ega jekla, delno pozla~ene, brez niklja.

^leni v zapestnicah imajo izmeni~no vgrajene magnetke in germanij. Velikost od 20 do 22 cm. Opise posameznih zapestnic najdete na www.misteriji.si. 29,60 €

ATLANTIDSKI KRI@

Atlantidski kri‘ je skrbno narejen iz srebra, o~i{~en vseh negativnih energij in napolnjen s kodami, ki ugodno vplivajo na ~loveka. Njegovo delovanje je {e mo~nej{e kot delovanje atlantidskega prstana in plo{~ice ter ima prav tako vgravirano vija~nico, ki energijsko dodatno ugodno deluje na ‘ive organizme. 89,90 €


Pri naro~ilu nad 69 € po{tnino podarimo

PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777, 01/549 17 92; NA SPLETU - www.misteriji.si

INFORMIRANI KOZARCI

SOLARNI RADIO

Njihova posebnost je, da izbolj{ajo vsakdanjo vodo; v njih voda spremeni svoje fizikalno-kemi~ne lastnosti, informacije v kozarcu vzpodbudijo njene samoo~i{~evalne lastnosti. Voda iz informiranih kozarcev je primernej{a za vsa ‘iva bitja. Genotoksi~ni test dokazuje, da kozarec izbolj{a vodo za kakih 40 odstotkov. Kozarci imajo svoj pomen tudi v barvni terapiji. Iz knjige Aura Soma povzemamo, kako barve delujejo na ~loveka: 20,90 €

20,90 €

Radio brez baterij deluje na son~ne celice ali vgrajeni dinamo, kar je {e posebno pomembno v ~asu izrednih razmer, ko ni ne elektrike ne baterij. Izjemna zaznavnost postaj, teleskopska antena. 26,90 €

NORAD Modra: Deluje na grlno ~akro, vzpodbuja toleranco do sebe in drugih, vero v notranje vodstvo, okrepi odpornost, fizi~no in ~ustveno, zmanj{uje trpljenje ... Rde~a: Spodbuja delovanje hormonskega sistema, pomaga premagovati agresivna ~ustva, obnavlja energijo, uravnove{a delovanje prve ~akre, pomaga pri stresu, pri razli~nih strahovih.

OSVE@ILEC ZRAKA BREZ VONJA Blazinica Bio4Fresh osve‘uje zrak tako, da kot magnet privla~i in kot spu‘va vpija molekule vonjav. Deluje dve leti in je obnovljiva. Zelo je priporo~ljiva za otro{ke sobe in sobe bolnikov. Zrak osve‘uje v vseh stanovanjskih in delovnih prostorih, v hladilnikih ohranja sve‘ost ‘ivil in zmanj{uje porabo elektrike, razsmrajuje obutev, osve‘uje zrak v avtomobilih … Ni~esar ne oddaja, pa~ pa odstranjuje. Tudi alergene in {kodljive nanodelce razli~nega izvora. 7,90 €

MAGIC LIFE Plasti~na plo{~ica posebnih oblik zaradi svoje oblike zajema energijo iz okolja in jo oddaja v neposredno bli‘ino. Plo{~ica je kodirana z orgonskimi sevalniki; pove~a nam energijo in nas {~iti pred sevanji, ~e jo nosimo na vrvici okoli vratu ali v prsnem ‘epu. 5,90 €

DIVINITA - KREMA Z MORSKIMI ALGAMI Vrhunska krema Divinita z izvle~kom rjave negojene morske alge je namenjena vsakodnevni negi ob~utljive ko‘e. Zagotavlja uravnote‘eni hidrolipidni sloj in za{~ito ko‘e. Visok odstotek vode, jojobinega olja in vitaminov B5 in E ter izvle~ek rjave negojene morske alge, v katerem so naravni minerali in vitamini, ko‘o hranijo, pomirjajo in ji dajejo sve‘ino in mehkobo. 40,00 €

Za{~itna kodirana plo{~ica Norad do sedemdeset odstotkov zmanj{a tveganje, ki ga ustvarja sevanje mobilnih telefonov in baznih postaj. Za{~itna plo{~ica vodo v telesu, te je v povpre~ju kar 75 odstotkov te‘e, vzpodbudi, da se vrne v »zdravo« strukturo, v obliko, kakr{no ima voda v telesu, preden jo dose‘ejo sevanja mobilnega telefona. Norad je samolepilna kodirana bakrena plo{~ica (Ø 16 mm), ki jo prilepimo na hrbtno stran telefona. 14,90 €

DIVINITA rjave morske alge Kapsule rjavih morskih alg Divinita vra~ajo energijo in pomagajo pri bla‘enju in odpravljanju cele vrste telesnih in psihi~nih te‘av. Kapsule polnijo v laboratoriju v Lekarni Ljubljana. Rjave morske alge, ki niso gojene, marve~ po‘ete v hladnem nordijskem morju, imajo odprta celi~na jedra ter so idealno uravnove{en vir hranilnih snovi, aminokislin, vitaminov in mineralov. 29,90 €

ALGE ZA PSE IN MA^KE Stoodstotno naraven prehranski dodatek iz rjavih morskih alg, pripravljen za doma~e ljubljen~ke v obliki teko~ine, pove~a in podalj{a aktivnost ‘ivali; izbolj{a dlako, ki postane bolj gosta, debelej{a in ima bolj{i pigment; izbolj{a ko‘o, ki postane odpornej{a na rde~ice, prhljaj, srbenje; zmanj{a ali odpravi otekline sklepov zaradi putike; pove~a odpornost na zajedavce; na splo{no izbolj{a kakovost ‘ivljenja in ga podalj{uje. 10,90 €

-

AVGUST

11 -

Misteriji 51


PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777, 01/549 17 92; NA SPLETU - www.misteriji.si

Pri naro~ilu nad 69 € po{tnino podarimo

RASTRSKA O^ALA Z gledanjem skozi luknjice, ki so izvrtane v kartonska o~ala GNOJILA ZA EKO VRT po posebni shemi, krepimo o~esne mi{ice in izbolj{amo vid, zmanj{amo ali odpravimo dioptrijo. Nosimo jih 15 do 20 minut na dan. Osebe z dioptrijo plus vadijo tako, da jih nosijo med branjem, osebe z dioptrijo minus pa med gledanjem televizije. Prilo‘ena so navodila in test za ugotavljanje ostrine vida.

5,90 €

PROGRAM ZA SPROSTITEV Spro{~anje je del naravnega zdravljenja. Zgo{~enka psihoterapevta dr. Toneta Pa~nika je namenjena ob~utljivim na zunanje pritiske in onim, ki so izpostavljeni kratkotrajnim, a mo~nim du{evnim pritiskom. Za starej{e od 12 let. Pomaga nam, da se telesno in du{evno sprostimo in zajamemo energijo. 11,90 €

FAKIRSKA BLAZINA

Linija stoodstotno naravnih organskih gnojil in izdelkov za krepitev rastlin: Neem Cake, univerzalno gnojilo v prahu iz nima 18,23 € Neem listni prah, organski izbolj{evalec tal iz listov nima 23,90 € Kelp v prahu, organsko gnojilo iz rjavih morskih alg 17,62 € Bio-sil, fino mleta prakamnina vulkanskega izvora za remineralizacijo tal 12,90 € Neem tonik, univerzalno teko~e listno gnojilo iz nima za notranjo in zunanjo uporabo 12,90 € Kelp tonik, naravno teko~e gnojilo iz rjavih morskih alg 9,91 € Izdelki so primerni za vzgojo vrtnin, polj{~in, lon~nic, balkonskega cvetja, trte, sadnega in okrasnega drevja ter grmovnic. Ve~ na: www.misteriji.si

Akupresurna blazina Yantramat je namenjena spro{~anju (tudi pred vadbo joge) in umirjenosti. Bla‘i {tevilne tegobe, povezane s stresom, motnje spanja, napetost v mi{icah, migreno, bole~ine v hrbtu, razdra‘ljivost … Na izbiro sta {krlatna (meditacija, intuicija, bistrost) in olivno zelena (harmonija, ravnote‘je, ozdravitev). Prilo‘ena natan~na navodila. Velikost M (8820 bodic) 49,90 €, velikost L (11.550 bodic) 59,90 €.

PRIPRAVA NA POROD IN SPRO[^ANJE V HIPNOZI Hipnoza pomaga k umirjeni nose~nosti in la‘jemu, kraj{emu in manj bole~emu porodu. Zgo{~enki za spro{~anje in samohipnozo je pripravil ugledni porodni~ar, profesor dr. Marjan Pajntar, dr. med. Zgo{~enki sta namenjeni poslu{anju med nose~nostjo, saj pomirjata in pripomoreta k dobremu po~utju v teh ob~utljivih mesecih. 23,90 €

BLAZINICE ZA RAZSTRUPLJANJE

Razstrupljevalna blazinica iz telesa potegne strupe s pomo~jo naravnih, na Vzhodu od davnine znanih snovi za razstrupljanje. Z dodanim obli‘em blazinico pono~i prilepimo na podplat. 34,60 € (dvajset blazinic)

KAPLJICE ALKALIFE S temi kapljicami navadno pitno vodo spremenimo v alkalni pripravek. Dve kapljici kanemo v poldrugi deciliter vode in dobimo pija~o, ki nam uravnovesi pH teko~in v telesu in tako pripomore k njegovemu normalnemu delovanju. Kaj se dogaja v telesu in kako deluje napitek, ki uredi pH teko~in v telesu, kadar smo utrujeni, omoti~ni, imamo motnje vida … ali kako drugo, tudi huj{o te‘avo, izvemo iz knji‘ice, ki jo kupcem kapljic podarjamo. 29,90 €

KAPLJICE ZA LAJ[ANJE BOLE^IN Kako naro~amo? med 8. in 113 3 . uro Izbrani izdelek naro~imo po telefonu (med uro): 01/549 17 92 ali siol.com aratrgovina@siol.com siol.com; 051/307 777, faksu: 01/230 16 27; e-po{ti: aratrgovina ara.skladisce siol.net, www.misteriji.si ara.skladisce@siol.net, www.misteriji.si; ali pisno na naslov: ARA zalo‘ba zalo‘ba, Zadobrov{ka 88 88, 1260 Ljubljana Ljubljana. Vsi naro~niki na revijo Misteriji imajo 10 % popusta. Pla~ilo po povzetju. Po{tnino pla~a kupec. Pri naro~ilu nad 69 € po{tnino podarimo. Po{iljatelj jam~i, da bodo kupci prejeli izdelke, tudi steklene, nepo{kodovane. ^e z izdelkom niste zadovoljni, denar vrnemo. Reklamacije upo{tevamo v osmih dneh od dneva odpo{iljanja.

52 - AVGUST 11 -

Na dlan kanemo kapljico vodice Yi tong in jo polo‘imo na akupresurno to~ko ali podr‘imo nad obolelim mestom. Bole~ina, pa naj gre za glavobol, bole~ine v sklepih, hrbtenici … izgine ‘e po eni minuti. Kapljice so namenjene tudi zdravilcem, koristne so pri akupunkturi, akupresuri, kiropraktiki, reikiju, masa‘i tuina, moksibustiji … Odpravljajo energetske blokade, vzpostavljajo preto~nost meridianov in tako odpravljajo bole~ino. 33,90 €


Izidi `rebanja za nagradno kri`anko {t. 197

Mali oglasi @ELITE POKUKATI V PRIHODNOST? Storite to z izku{enimi. Vede‘evanje in svetovanje na 090/43 85. 0,7010 €/0,5 min. Ceno iz drugih omre`ij dolo~a operater ponudnik storitev. MAKRA AS s.p., PE: Kvedrova c. 3, 1000 Ljubljana

PRVA NAGRADA (letna naro~nina na revijo Misteriji)

090 4321 ... Da vpra{anje postane odgovor, da se strah spremeni v prah! POGOVORISVETOVANJA-TAROT z vami 365 dni. 0,70 € / 0,5 min; mobitel omre`je 090/62 49 - 0,75 € /0,5 min POKLI^ITE 090/62 48 za pogled v prihodnost in vse, kar vas zanima. Lea je tu za vas. 0,99 €/0,5 min

Toma‘ Vehar, Otale‘ 10, 5282 Cerkno DRUGA NAGRADA (polletna naro~nina na revijo Misteriji): Vladimir Bo‘i~ev, Prvomajska 10, 2310 Slovenska Bistrica

ZANA d. o. o.

VEDE@EVALKA DARJA vam pomaga iz stiske. Za informacije lahko pokli~ete na telefon 040/271 835.

TRI TRETJE NAGRADE (knjiga zalo`be ARA): Marjela Ga{per~i~, Trg Golobarskih ‘rtev 40, 5230 Bovec

Marjetica vede‘evanje s. p.

VEDE@EVALKA MARTA – Veseli me, da vam lahko pomagam. Telekom 090/44 61 – 1,69 €/min (251 SIT) Mobitel 090/142 488 – 1,69 €/min (249 SIT) GSM 040/305 298 – 0,50 €/min (119 SIT)

Tatjana Tom{e, Sp. Duplje 9b, 4203 Duplje Ines Prosen, Cankarjeva ulica 6, 4240 Radovljica

Pomagajmo s. p., Zre~e

Nagrade bomo poslali po po{ti. POMO^ PRI VSEH VRSTAH OBOLENJ NA DALJAVO. Mo‘na popolna ozdravitev. Telefon: 041/424 507 (@arko).

Re{itev nagradne kri`anke {t. 197: VODORAVNO: mak, era, Oxa, lat, nervoza, William Herschel, OU, rok, Res, jadro, dob, Jafet, Ankara, gosenica, Karnak, Ant, Notke, uniati, namig, raz, bet, Orsk, Sarajevo, tetrapod, Sava, ^P, grlo, Uriel, GS, rejka, Svevo, Inari, dB, sretena, Izidor, Ukrina, telekineza, nosnik, Ardro, Anan Nagradni pojmi: WILLIAM HERSCHEL, ODKRITELJ URANA, SFINGA V GIZI

HOJA PO @ERJAVICI @iri: 27. avgusta Nazarje, Ran~ Burger: 20. avgusta Informacije in prijave: 041/695 171; trojnar@t-2.net; www.hojapozerjavici.si Ana Marija Trojnar s. p. Maribor

Mali oglasi v Misterijih CENA besede je 1,25 €, (najmanj 18,78 € za 15 besed ali manj). 10 % popusta za tri, 15 % popusta za ve~ kot tri zaporedna naro~ila. [tejejo vse besede in {tevilke. DDV ni v{tet v ceno.

Prosimo, da re{itev po{ljete do 15. avgusta 2011 v ovojnici s pripisom KRI@ANKA 198 na naslov: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Iz`rebali bomo pet nagrajencev, ki bodo prejeli: 1. nagrada: letna naro~nina na revijo Misteriji 2. nagrada: polletna naro~nina na revijo Misteriji 3.-5. nagrada: knjiga ARA zalo`be

ROK za sprejem je do vklju~no 15. v mesecu za naslednji mesec. Informacije po tel.: 01/ 231-93-60.

SPREJEM oglasa le

pisno po

po{ti ali po elektronski po{ti misteriji@misteriji.si. Storitev razli~nih ponudnikov, objavljenih na teh straneh, ne preverjamo in zanje ne odgovarjamo. Bralke in bralce prosimo, da nam o kakovosti ponujenih storitev sporo~ijo svoje mnenje.

-

AVGUST

11 -

Misteriji 53


^e ku‘eli po te n oh in ra ga nit po i re v in {ljit ijo va e s ce {i ku lo m p ,o i p aj d od z n re‘ at ag ite ki r s . ad am ni o m n i p ag oj ra m dn i i

i 8 n Nagradna 9 d 1 ra {t. g Ime in priimek: a N on p Naslov: ku Po{tna {tevilka in kraj:

54 - AVGUST 11 -

kri`anka (198) e-naslov:


ARA ZALO@BA – Spletna knjigarna www.misteriji.si

OZDRAVITE LAHKO KARKOLI

PRESNI GURMAN

VODA ZA ZDRAVJE IN @IVLJENJE

Knjiga vam bo pokazala, kako dose~i zdravje in vitalnost z u‘ivanjem sve‘ih, nekuhanih ‘ivil – sadja, zelenjave, ore{~kov, semen in ‘it – ne da bi morali pri tem ‘rtvovati u‘itek pri jedi! Bogato opremljena z barvnimi fotografijami receptov. trda vezava 39,90 € bro{irano 34,90 €

V knjigi zdravnik razkriva, kako uravnote‘eno pitje vode in u‘ivanje soli pomaga ozdraviti in prepre~iti {tevilne bolezni ter nam pomaga, da se izognemo dragim, lahko pa tudi {kodljivim zdravilom.

KAKO SE ZDRAVIMO Z MAGNETNIMI POLJI

KAKO SE ZNEBIMO O^AL

Z magnetnimi polji lahko doma zdravimo {tevilna obolenja. Knjiga bo pripomogla, da bo ve~ milijonov protibole~inskih tablet ostalo neuporabljenih ter da bo veliko {tevilo operacij in dni bolni{ni~nega zdravljenja preprosto nepotrebnih.

PRIRO^NIK ZA PRE@IVETJE V knjigi so zbrane najva‘nej{e informacije za pre‘ivetje, da lahko poskrbite za svojo varnost ob potresu, viharju, vodni ujmi, gospodarskem zlomu, jedrski nesre~i … Pametno je, da ste pripravljeni na samozadostnost, predvsem s hrano in bivanjem brez elektrike.

NIKOLA TESLA (RAZ[IRJENA IZDAJA)

KAKO NAVE@EMO STIK Z UMRLIMI

Tesla je ‘e pred sto leti predvidel in opisal vse alternativne vire energije, ki danes postajajo ‘ivljenjska nuja. Knjiga naj bi pripomogla, da bi nekatere Teslove postavke postale uresni~ljive in da bi obrnili novo stran v znanosti in tehniki.

Knjiga vas nau~i, kako posnamete elektronske glasovne fenomene z diktafonom, posnamemo duhove z videokamero, spodbudimo duhove, da uporabijo ra~unalnik ali telefon, vzpostavimo telepatski kontakt z umrlimi …

KAKO UPORABLJAMO NIHALO IN BAJALICO

KAKO VEDE@UJEMO IZ CIGANSKIH KART

KAKO ZDRAVIMO Z BARVAMI

Ko odpravimo zastarele vzorce in napetosti v svoji zavesti, obnovimo tudi svoj vid. Zato je poleg poglavja z vajami dobr{en del knjige namenjen uporabi uma kot orodja za izbolj{anje vida.

Po preprostih napotkih v knjigi lahko odkrivate vodo, izgubljene predmete, pogre{ane ljudi in {kodljiva sevanja. Z radiestezijo lahko tudi diagnosticirate in laj{ate bolezni, razvijate intuicijo …

Knjiga s podobami ciganskih kart nam bo v pomo~ kot oseben vodnik, pa tudi za poslovno vede‘evanje. V priro~niku nas slovenska avtorica u~i o umetnosti vede‘evanja ter razlaga pomen vsake od {estintridesetih kart.

21,90 €

21,90 €

19,90 €

Bro{irana vezava: 19,90 € (+ {op kart) Trda vezava: 23,90 € (+ {op kart)

Barvna terapija ni ~arobno zdravilo za vsa obolenja, vendar barve na nas vplivajo bolj kot si mislimo. Barvna terapija je preventivna nega, s katero odgovorneje in aktivneje sodelujemo pri vzdr‘evanju lastnega zdravja.

KAKO ZDRAVIMO Z ZVOKOM

KAKO ODKRIJETE VA[A PREJ[NJA @IVLJENJA

KAKO SE NAU^IMO AVTOMATSKEGA PISANJA

Vsak ~lovek je glasbeni in{trument, ki niha v razponu kozmi~nih vibracij. V knjigi je opisano, kako lahko z zvoki, glasbo in lastnim glasom uravnove{amo in zdravimo sebe in druge.

Priro~nik korak za korakom vodi do znanja, kako se sami, brez terapevta, spustimo v prej{nja ‘ivljenja in odkrijemo vzroke morebitnih bolezni, preganjavic, stisk, ki izvirajo iz davnine.

Priro~nik, ki vas pou~i, kako prek avtomatskega pisanja vzpostavite stik z Vi{jim jazom, ki vas vodi in vam svetuje, komunicirate z drugimi bitji, ki vam posredujejo razli~ne informacije, dobite odgovore ...

13,77 €

12,90 €

12,90 €

Vse, kar se dogaja v na{em telesu, se najprej zgodi v na{i zavesti – zato lahko v njej to tudi ozdravimo. Knjiga obravnava zdravitelje, ~akre, miselne oblike in pretekla ‘ivljenja, na~ine zdravljenja, navaja {tiri vaje … 19,90 €

KAKO RAZBEREMO OSEBNOST IZ PISAVE Knjiga ponuja vedenje, kako v pisavi prepoznate lastne osebnostne zna~ilnosti, prebudite lastnosti, prepoznate svoje spe~e talente, dobite razumevanje o ravnanju drugih, oblikujete svoj podpis, ki bo razkrival va{o samopodobo … 9,90 €

Trda vezava 22,95 € bro{irano 20,45 €

19,90 €

KAKO POVE^AMO SAMOZDRAVILNE SPOSOBNOSTI

19,90 €

21,90 €

13,90 €

KAKO VPLIVAJO OSEBNA [TEVILA

KAKO BEREMO USODO Z DLANI

Sami lahko veliko storimo za svoje zdravje. Napotki za klistiranje, post, telesno vadbo in savnanje. Kako, koliko in kdaj naj bi jedli, da bi spremenili svoj svet zdravja.

S pomo~jo {tevil, vsako ima svoj pomen, lahko bolje spoznamo sebe in ljudi, ki nas obkro‘ajo. [tevila nam lahko pomagajo ustvariti lep{e ‘ivljenje, z njimi lahko pokukamo v preteklost, razumemo sedanjost in na~rtujemo prihodost.

Priro~nik iz~rpno opisuje, kako iz ~rt na dlani izra~unamo razne datume in `ivljenjska obdobja. Dlan razkriva ~lovekov zna~aj, zdravje, temperament in celo usodo.

9,90 €

12,10 €

12,10 €

Kako naro~imo knjige, kozarce, vr~e ... Izbrano naro~imo po telefonu (med 8. in 15. uro): 01/549 17 92 ali 051/307 777, faksu: 01/230 16 27; siol.com ali na spletni strani www.misteriji.si e-po{ti: aratrgovina aratrgovina@siol.com www.misteriji.si.

Pla~ilo po povzetju. Po{tnino pla~a kupec.


Informirani skodelici – za dober dan in globok sen

Porcelanasti informirani skodelici* delujeta enako kot informirani kozarec; »o‘ivljata« teko~ino, ki jo nato~imo vanju. V skodelico s podobo sonca so dodane informacije za dobro jutro, za ve~ energije, v ono z luno pa informacije za dobro in globoko spanje. Skodelici sta naprodaj v paru, torej ena za zjutraj in preko dneva in druga za zve~er.

N

O V O

V skodelicah (2 dl) si lahko informiramo vodo, pa tudi tople teko~ine - ~aj, kavo, juho ...

Cena para skodelic je 29,90 €

*

Informirane posode (skodelice, kozarci, vr~i) zmanj{ujejo genotoksi~nost vode, ki vsepovsod zlagoma nara{~a, saj vse, kar ljudje zavr‘emo, kon~a v vodi. Na ‘alost tudi ostanki zdravil, ki se jih telo znebi z urinom. Potro{nja zdravil pa mo~no nara{~a in farmacevti vedo, da se predvsem ostanki hormonov iz kontracepcijskih pilul, pa onkolo{ka zdravila, zdravila zoper rak, vro~ino … skladi{~ijo v vodi, ki postaja vse bolj genotoksi~na. Tudi zaradi tega imajo mo{ki vse manj semen~ic. Iskanje ostankov tiso~ev farmacevtskih spojin, ki delujejo sinergisti~no in povsem nepredvidljivo, je domala nemogo~e. Vse ve~jo genotoksi~nost vode ugotavljajo z biolo{kimi testi. Z njimi pa je mogo~e tudi dokazati, da se vodi v informiranih skodelicah, kozarcih in vr~ih genotoksi~nost zmanj{a tudi do sedemdeset odstotkov. Zato je informirane izdelke smotrno uporabljati ‘e pri otrocih. Informacije in prodaja po po{ti – www.misteriji.si; 051/307 777, 01/549 17 92; misteriji@misteriji.si ARA zalo`ba d. o. o., Cigaletova 5, 1000 Ljubljana

Revija Misteriji 217  

Revija Misteriji 217

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you