Page 1

LETNIK 18 - ŠT ŠT.. 216 - JULIJ 2011 - 5,00 €

POZOR! BRANJE TE REVIJE LAHKO VPLIVA NA VASE ZIVLJENJE ISSN 1318-1777 v

v

V objemu dreves

Nad~asnost gozdnega sveta in njegova ti{ina odpirata svet ~ustev in modrosti

Kako pokli~emo Nezemljane Arheologi – mediji ZDA last bankirjev Vimane so NLP-ji

V stanju nadzorovane zavesti se je mo~ povezati z nezemeljskimi bitji

Arheologi in jasnovidci skupaj odkrivajo preteklost

Kabala finan~nih mogotcev vlada ZDA in svetu

Staroindijske vimane spominjajo na opise neznanih lete~ih predmetov

Dolg dih – dolgo ‘ivljenje

Z vadbo dihanja 18 minut na dan se znebimo {tirih petin vseh zdravstvenih tegob

Kaj bi povedala E. coli - Nami{ljen intervju z resni~nim sovra‘nikom • ^ude‘ bioidenti~nih hormonov - Bioidenti~ni hormoni pomagajo zoper glavobole, nespe~nost, diabetes, PMS, debelost … • ^isti po nareku iz onstranstva - Prek najvi{jega vira energij posreduje zdravilne energije • Jezus brez dogem - @ivljenje Jezusa Kristusa skozi prizmo kriti~ne religiologije • Magnezij pod pazduho - Premalo magnezija povzro~a oslabelost, nereden utrip, kr~e, izgubo teka, nespe~nost … • Barij - Vloga kemijskih elementov v ~love{kem organizmu • Pisava Rudolfa Maistra - Kaj sporo~ajo pisave slovenskih velikih mo‘ in ‘ena • Kolonik zatrl raka ~revesa - Do polne energije s postom, ~i{~enjem ~revesa, makrobiotiko, jogo in meditacijo • Vzvi{enost ali odpu{~anje - Vaje procesa prisotnosti Michaela Browna – druga vaja v vodi • Nenavadna do`ivetja • Horoskop za julij 2011 • Nagradna kri`anka 197


ARA ZALO@BA – Spletna knjigarna www.misteriji.si

✁ N MAGIC LIFE ZA PRVO POMO^ Simbol Magic life koncentrira energijo iz okolja, zato je je v njegovem neposrednem okolju ve~. Polo‘en pod kozarec s pija~o lahko spremeni njen okus, polo‘en pod vazo lahko podalj{a ‘ivljenje ro‘, pod cvetli~njakom deluje na bujnej{o rast, prilepljen na obolelo mesto lahko zmanj{a bole~ino ...

ZAKON PRIVLA^NOSTI

O

V

O N

O

V

O

Knjiga sporazumevalke z ‘ivalmi nam pomaga razumeti potrebe na{ih ljubljencev, njihove vedenjske probleme ter njihovo ljubezen in skrb do nas. Navaja tudi preprosto tehniko za »pogovarjanje« z ‘ivalmi ter energijsko zdravilno tehniko, ki olaj{a njihove te‘ave.

^UDE@ BIOIDENTI^NIH HORMONOV

SAMOHIPNOZA

Preprosto napisana knjiga, polna resni~nih zgodb pacientov, ki opisujejo dramati~ne rezultate, ki jih prina{a ravnovesje, ustvarjeno z bioidenti~nimi hormoni. Kako ustvarimo hormonsko ravnovesje, nadziramo telesno te‘o in stopimo na pot dobrega po~utja.

REGRESIJA V PREJ[NJA @IVLJENJA

21,90 €

23,90 €

Samohipnoza je ena najpreprostej{ih, a naju~inkovitej{ih metod za doseganje sprememb v ‘ivljenju. Pomaga nam opustiti kajenje, zmanj{ati stres, izgubiti odve~no te‘o, pritegniti ustreznega partnerja, utrditi mo~ volje in ustvariti uspeh …

Knjiga uglednega avtorja temelji na ~etrtstoletnih izku{njah z regresijami. Regresijska terapija lahko odpravi te‘ave, katerih vzroki izvirajo iz otro{tva ali iz hudega do‘ivetja v preteklem ‘ivljenju. Vpogledi v te vzro~ne povezave so zelo pou~ni in zdravilni.

21,90 €

19,90 €

KAJ MI GOVORIJO @IVALI

VRTINEC

OSUPLJIVA MO^ ^USTEV

Vse stvari, za`elene in neza`elene, v na{e `ivljenje privla~i najmo~nej{i zakon v vesolju – zakon privla~nosti. Svetovna uspe{nica vsebuje tudi prakti~ne nasvete, na podlagi katerih lahko za`ivimo `ivljenje, kakor se nam zdi najbolj{e.

Peta knjiga iz zbirke Abraham pojasnjuje, kako bolj premi{ljeno ustvarjati odnose, kakr{ne si najbolje `elite – na podlagi vodila, da je temelj `ivljenja svoboda, posledica `ivljenja rast, cilj `ivljenja pa radost.

Tretja knjiga iz serije Abraham nam govori, da smo vibracijska bitja in da imamo {esti ~ut. Ilustrira nam ogromno mo~ na{ih ~ustev in ponuja odgovore na ve~ino vpra{anj in te‘av, ki se porajajo slehernemu med nami.

22,90 €

22,90 €

22,90 €

DENAR IN ZAKON PRIVLA^NOSTI Avtorja sta pripravila to knjigo zato, da bi se nau~ili v svoje ‘ivljenje privla~iti bogastvo, zdravje in sre~o. Med branjem se bo va{e razmi{ljanje spremenilo in dobili boste mo~, da naredite spremembo. 22,90 €

PROSITE, DANO VAM JE

SAVNANJE

V knjigi iz serije Abraham je nekaj najmo~nej{ih u~enj, do katerih lahko danes pridete. Njena energija vam pomaga povezati se z Izvorno Energijo, da lahko pritegnete bogastvo Vesolja ter dobite dostop do bo‘anskega vodstva.

Savnanje je izjemno u~inkovito naravno zdravljenje, ki tudi spro{~a, krepi, zaustavlja staranje in pripomore k duhovnemu razvoju. Infrarde~a svetloba pa daje savnanju {e posebne koristi; u~inki so bolj{i, temperature po skoraj dvakrat ni‘je.

Trda vezava 32,90 € bro{irano 22,90 €

19,90 €

Popusti 10 % popusta imajo naro~niki na revijo Misteriji na vse izdelke, ki so naprodaj prek revije ali spletne trgovine.

15 % popusta imajo naro~niki na revijo Misteriji na vse knjige, ki jih je izdala ARA zalo`ba.

10 % popusta imajo vsi kupci knjig, ki jih je izdala ARA zalo`ba, ~e kupujejo knjige na www.misteriji.si in so ~lani knji`nega kluba Misteriji.

40 % popusta imajo vsi kupci na vse knjige z manj{o »lepotno« napako.

POTOVANJE DU[

SRE^ANJA Z DU[AMI

USODA DU[

PERMAKULTURNI VRT

V knjigi najdemo odgovore na ve~na vpra{anja, kaj se dogaja z du{o, ko ~lovek umre, bodisi naravne bodisi nasilne smrti. Kdaj in kako se du{a odlo~i, da pride v ~lovekovo telo? Kaj se dogaja z du{o med dvema ‘ivljenjema?

Avtorja sta zbrala pri~evanja o posmrtnih komunikacijah – spontanih do‘ivetjih, pri katerih z nami nave‘e stik preminuli svojec. Knjiga nas skozi pripovedi pri~evalcev prepri~a, da du{a pre‘ivi fizi~no smrt, in nam pomaga preboleti izgubo ob smrti ljubljene osebe.

Ameri{ki mojster hipnoterapije Michael D. Newton je na podlagi {tevilnih seans pri{el do novih odkritij o usodi du{ in to popisal v ve~ kot 500 strani debeli knjigi, ki v obliki intervjujev odstira pogled v skrivnost zasmrtja. Knjiga je ameri{ka uspe{nica.

Tudi najmanj{o zaplato zemlje lahko spremenite v krasen in rodoviten vrt, ~e delate v so‘itju z naravo. Ta navdihujo~ priro~nik vam bo v pomo~, ~e si ‘elite le nekaj izbolj{av v svojem vrtu ali pa ho~ete postati samozadostni.

22,90 €

24,00 €

24,90 €

19,90 €

e-KNJIGE NA WWW.MISTERIJI.SI - KAKO PREBUDIMO IN POSLU[AMO SVOJO INTUICIJO • POTOVANJE DU[ • KAKO VEDE@UJEMO IZ CIGANSKIH KART • OSNOVE RADIESTEZIJE IN BIOENERGIJE • 50 NASVETOV ZA HUJ[ANJE • KAKO UPORABLJAMO NIHALO IN BAJALICO • KAKO POVE^AMO SAMOZDRAVILNE SPOSOBNOSTI • 50 DOMA^IH ZDRAVIL, KI DELUJEJO • 50 NASVETOV ZA ZDRAVJE [OLARJEV • KAKO ZDRAVIMO Z BARVAMI • KAKO ZDRAVIMO Z ZVOKOM • KAKO ODKRIJETE VA[A PREJ[NJA @IVLJENJA • KAKO SE NAU^IMO AVTOMATSKEGA PISANJA • KAKO SE ZNEBIMO O^AL


LETNIK 18 - [T. 216

julij 2011

19

11

Arheologi – mediji

V objemu dreves

Arheologi in jasnovidci skupaj odkrivajo preteklost

Nad~asnost gozdnega sveta in njegova ti{ina odpirata svet ~ustev in modrosti

21

Vimane so NLP-ji Staroindijske vimane spominjajo na opise neznanih lete~ih predmetov

33

ZDA last bankirjev Kabala finan~nih mogotcev vlada ZDA in svetu (2)

23

35

Dolg dih – dolgo ‘ivljenje Z vadbo dihanja 18 minut na dan se znebimo {tirih petin vseh zdravstvenih tegob

26

Kako pokli~emo Nezemljane V stanju nadzorovane zavesti se je mo~ povezati z nezemeljskimi bitji

29

^ude‘ bioidenti~nih hormonov Bioidenti~ni hormoni pomagajo zoper glavobole, nespe~nost, diabetes, PMS, debelost …

Jezus brez dogem @ivljenje Jezusa Kristusa skozi prizmo kriti~ne religiologije Pisma bralcev ......................................................................................................... 4 Zanimivosti ................................................................................................................ 6 Kaj bi povedala E. coli .............................................................................. 17 ^isti po nareku iz onstranstva ........................................................ 31 Magnezij pod pazduho ............................................................................. 37 Barij ................................................................................................................................. 39 Pisava Rudolfa Maistra ............................................................................ 41 Kolonik zatrl raka ~revesa ................................................................... 43 Vzvi{enost ali odpu{~anje ................................................................... 45 Nenavadna do`ivetja .................................................................................. 46 Nove knjige ............................................................................................................ 47 Horoskop za julij 2011 ............................................................................... 48 Oglasi ............................................................................................................................ 53 Nagradna kri`anka 197 ............................................................................. 54

-

JULIJ

11 -

Misteriji 3


P ISMA Ilustrirana mese~na revija na robu medicine in drugih znanosti

Misteriji www.misteriji.si Naslov uredni{tva: Revija Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana Tel.: 01/434 73 10, fax: 01/230 16 27

misteriji@misteriji.si Izdaja: ARA Zalo`ba d.o.o., Cigaletova 5, Ljubljana Odgovorni urednik: Jo`e Vetrovec

joze@misteriji.si Redaktor: Andrej Kikelj

andrej@misteriji.si Tehni~no urejanje: Luka Zlatnar

luka@misteriji.si Tajni{tvo, naro~nine in oglasno tr`enje: Ur{a Stranjak Tel.: 01/231 93 60; 031/662 092

ursa@misteriji.si Prodaja po po{ti: Tel.: 01/549 17 92; 051/307 777

aratrgovina@siol.com

BRALCEV

OSTI JAREJ Ker v va{i reviji rad berem ~lanke o pravi zgodovini Slovencev, prosim, da objavite moj poziv. Pozivam vse Slovence, da namesto tujih pozdravov uporabljajo slovenski pozdrav OSTI JAREJ, ali skraj{ano OJ. S tem pozdravom so se pozdravljali na{i predniki ‘e pred dva tiso~ petsto leti in pomeni »ostani zdrav« oziroma »ostani pomlajen in mo~an«. To je najlep{i mo‘en pozdrav, ki sploh nima primerjave s servus, adijo, ~ao … Ve~ podrobnosti o pozdravu je napisano v imenitni knjigi Slovenske legende in znamenja, ki sem jo kupil pri vas. Oj, Miha, Pragersko

NOTRANJCI V BOJU Z RIMLJANI

^e bi u~itelj matematike v {oli u~il, da je ena plus ena tri, bi ga hitro odstranili. Na{im zgodovinarjem, ki Naklada: 6900 izvodov la‘ejo svojemu narodu o njeDistribucija: govi preteklosti celo dvajset let po tem, ko smo dobili Delo prodaja d. d., Ljubljana lastno dr‘avo, pa z glave V tej {tevilki Misterijev so sodelovali: ne pade niti las. [e naprej Jo‘e Vetrovec, Aleksej Metelko, Taja drug drugemu podeljujejo Vetrovec, Amedeja Li~en, Kre{imir priznanja in sedijo v varnih Mi{ak, Jaka Bomba~, Andreja Paljevec, slu‘bah, dobro pla~ani za zavajanje »neukega ljudstUro{ Kra{ovec, Michael Platt, Marko va«. Celo ~lani Slovenske Osolnik, Martin Premk, Tatjana Svete, Sa{o Burja, Lana Mihele, Franjo Trojnar, akademije znanosti in umetnosti so pozabili na svojo Stane Pade‘nik edino dol‘nost in mirno Naslovnica foto Luka Zlatnar dovoljujejo, da nam vladajo zgodovinske la‘i. Cena izvoda v maloprodaji 5,00 €. ProdaDo konca 19. stoletja so Tisk: Tiskarna Schwarz d.o.o., Ljubljana

ja v kolporta`i: Delo-Prodaja, Dunajska 5, Ljubljana. Naro~nina se pla~uje letno (51,00 €, 15 % popusta) ali dvakrat letno (27,00 €, 10 % popusta). Poslovni ra~un: 02083-0011412222

4 - JULIJ 11 -

30

1 10:54

2

3

NAGRADE ZA NARO^NIKE Za zvestobo reviji Misteriji je ‘reb tokrat naklonil Magic life Bertu Menartu iz Logatca. Vse nove naro~nike v juliju bomo nagradili z lepo knjigo Kuhinja zlatega polja.

nam vsi veliki Slovenci – od Valvasorja, Linharta, Kopitarja, Miklo{i~a, Trdine, Pre{erna, Bleiweisa do A{kerca in Davorina Trstenjaka – govorili resnico o na{i preteklosti. Veliki zbiralec ljudskega izro~ila Janez Trdina je na Pre{ernovo spodbudo celo napisal dvajset strani dolgo pesnitev Boj in pogin Japidov, a vsega tega v {olah in v zgodovinskih u~benikih nih~e niti ne omeni. Tak molk je zelo bole~. Tudi ko je 11. marca umrl na{ veliki venetolog Jo‘ko [avli, ni tega zabele‘il prav noben slovenski ~asopis. Zato se reviji Misteriji zahvaljujem za pogum in domoljubje, saj ste edini slovenski medij, ki Slovencem predstavlja zgodovinsko resnico o njihovi preteklosti v ~lankih, kakr{en je bil tudi »Notranjci v boju z Rimljani«. Posebno priznanje zaslu‘i g. Dimitrij Kebe, ne le za odkritje lokacije japodske prestolnice Metulluma, temve~ tudi za odkritje rokopisa velike pesnitve Janka [ande Kralj Samo, ki nam odkriva povsem nova dejstva o na{i slavni zgodovini, 4 23:05

5

6

7

8 08:29

o kateri je lepo prepeval ‘e na{ veliki Pre{eren. Slovenci smo zelo potrpe‘ljiv narod, a ko imamo ne~esa dovolj, takrat vstanemo. Dovolj dolgo so nam lagali »na{i« zgodovinarji. Izvedeti ‘elimo zgodovinsko resnico, saj narod, ki ne pozna svojih korenin, tudi nima prihodnosti. Jo‘e, Koper

NENAVADNO IZ MED@UGORJA Kot ve~kratni romar v Med‘ugorje, tam sem bil najmanj desetkrat, sem vedno videl ali do‘ivel kaj nenavadnega. Vedno kupim kaj posve~enega. Enkrat sem kupil medaljon~ek z Marijo, a na lepem sem ga izgubil. Ve~

9

10

11 18:47

12

13


P ISMA

M ISTERIJI, C IGALETOVA 5, 1000 LJUBLJANA; misteriji@misteriji.si

SLIKA ZA NARO^NIKA Med novimi naro~niki na revijo Misteriji bomo tudi ta mesec iz‘rebali sre~ne‘a, ki bo dobil za nagrado miniaturno sliko, original v tempera tehniki avtorja Vlada Pare‘nika iz Mozirja.

Slika, ki jo bo prejel nagrajeni novi naro~nik na revijo Misteriji Prej{nji mesec je nagrada pripadla Primo`u Laubi~u iz Dramelj. let ga ni bilo in sem nanj ‘e pozabil, a nekega dne, ko grem po travnati poti, po kateri redno hodim, pogledam in glej, pa sem ga zopet na{el! Neko~ pa sem izgubil ro‘ni venec iz Med‘ugorja, na katerega sem navezan. En dan nekaj brskam v kanti za smeti, ker sem moral odpreti neko vre~ko, in glej ga, zopet je bil tam! Drugi dan pa bi odpeljali smeti. Pred mesecem in pol pa grem po parku in me nekaj pritegne na tleh pri klopci v obliki pisma. Poberem in to je bila knji‘ica, v kateri pi{e o svetem pismu. Ker ga nimam, ga grem iskat v knji‘nico, pa ga ne najdem. Vzamem neko knjigo od Gabrijele Univerzalno ‘ivljenje. Ko jo doma odprem, pa pade ven podoba Marije na razglednici! Andrej, Roga{ka Slatina

^estitamo!

tornado! Bila sem sama. Nekaj deset metrov od mene se je sredi polja v trenutku izoblikoval vrtin~ast lijak, v obliki dimnika, v premeru enega metra, ki je segal ve~ deset metrov v vi{ino. Zrak v lijaku se je vrtel okrog navpi~ne osi, vseboval je zemljo z njive in je trajal kar nekaj minut. Z grozo sem opazila, da gre naravnost proti meni! Vijugal je z vso hitrostjo, odsko~ila sem, potem pa je po nekaj metrih od mene izginil tako hitro, kot je nastal.

BRALCEV

EKOFEST

To sem do‘ivela prvi~ v ‘ivljenju, ~eprav sem na zemlji ‘e skoraj sedemdeset let. Bilo me je groza. Zanima me, ~e se je to zgodilo {e komu in ~e je bil to naraven obi~ajen pojav v Sloveniji? Nu{a, Kranj Zdi se, da gre za razli~ico pojava, ki mu Ameri~ani pravijo »dust devil«. Do njega pride mestoma, kadar je zrak ob povr{ini veliko toplej{i od zraka nad njim. To ustvari nestabilnost, nakar se topel zrak hitro dvigne ter vsrka okolni zrak in ustvari vrtinec. Fenomen je prisoten tudi v Sloveniji, ~eprav redko, na primer ob spravljanju sena, ko je seno poko{eno in ‘e suho in se tla zelo segrejejo. Zanimiv videozapis pojava pri nas je na spletni strani Moj video: v njihov iskalnik vpi{ite »mini tornado«.

POPRAVEK V junijski {tevilki Misterijev smo na 39. strani v ~lanku Sol zoper sladkor objavili napa~no telefonsko {tevilko gospoda Staneta Sev~nikarja. Prava {tevilka je: 041/816 605. Ve~ o njem si lahko preberete tudi na njegovi spletni strani: www.zdravasol.si

MINI TORNADO Letos 10. maja, ob son~nem vremenu, sem {la po poti, v predmestju Kranja, mimo obdelanih polj in do‘ivela mini 14

15 08:39

16

17

18

V okviru Ekofesta v @alcu bodo prvi vikend v juliju potekale {tevilne delavnice in predavanja. V soboto 2. julija bo ob 10. uri Ale{ Berani~ vodil delavnico o izdelavi orgonitov. Od 13. do 17. ure bo bioenergetik Drago Kav{ek vodil posamezne posvete in pogovore. Simona Debeljak bo ob 14,30 imela predstavitev »CieAura – samopomo~ z uporabo hologramskih nalepk«, ob 15,30 pa bo Eko team predstavil »Eko re{itev organskih odpadkov«. Od 16. do 19. ure bo Tja{a Cepu{ vodila »Zdravljenje s planetarnim gongom in energetskimi instrumenti«. Ob 17. uri bo Hoja po ‘erjavici, ki jo bo vodil Drago Kav{ek, ob 17,30 pa delavnica »Indijanska obredna potilnica«. V nedeljo 3. julija bo ob 10. uri delavnica »Joga na energijskih to~kah Bio parka«, ki jo bo vodila Ana [pes, ob 11. uri pa delavnica Jane Eitner o aromoterapiji. Maja Cirej bo ob 14. uri imela predavanje »Jagode goji – zaklad zdravja«, ob 15. uri pa bosta Dejan Rangeo in Janko Dobnik vodila predavanje oziroma delavnico »Industrijska konoplja – novost v vsakodnevni prehrani«. V okviru Kluba Misterijev bo ob 17. uri Irena Rotar predstavila knjigo »Permakulturni vrt«. Oba dneva od 11. do 17. ure lahko obi{~ete vegetarijanski piknik v Bio parku in Alter bol{jo tr‘nico s predstavitvijo okolju prijaznih izdelkov in pridelkov. Ve~ informacij: 031/848 686.

19 04:55

20

21

22

23 07:02

24

25

26

27

28

29

30

06:32

31

1

2

20:39

-

JULIJ

11 -

Misteriji 5


Z ANIMIVOSTI

ZAKAJ PINGVINI NE ZMRZNEJO

UV-POGLED

S

everni jelen vidi tisto, kar je ~love{kemu o~esu nevidno, razlaga neka novej{a {tudija; imeli naj bi zmo‘nost uvida v UV-spekter. Ta lastnost jim po vsej verjetnosti zelo pomaga pri iskanju hrane in skrivanju pred plenilci v belem arkti~nem okolju, saj jim tudi ob slab{i vidljivosti omogo~a mo~an kontrast. Volk je na primer skozi o~i severnega jelena bolj temen, urin plenilcev je v snegu skozi njegove o~i veliko bolj opazen, enako je s hrano. Zanimivo je, da je UV »pogled« v ‘ivalskem svetu precej pogost, le ~lovek in nekaj drugih sesalcev ga nimamo. D

RDE^A ZA HITROST IN MO^

Foto splet

K

6 - JULIJ 11 -

o ljudje vidimo rde~o barvo, postanejo na{e reakcije hitrej{e in mo~nej{e, ka‘ejo izsledki nove {tudije, objavljene v reviji Emotion. Do tega u~inka, ki se ga seveda ne zavedamo, naj bi pri{lo zato, ker rde~o barvo podzavestno dojamemo kot nevarnost, pojasnjuje Andrew Elliot, profesor psihologije na ameri{ki Univerzi Rochester in vodilni raziskovalec na podro~ju psihologije barv. Profesor Elliot je predstavil tudi druge zelo zanimive izsledke v zvezi z rde~o barvo, recimo, da nas podzavestno bolj privla~ijo ljudje, oble~eni v rde~a obla~ila. D

S

vetovna zdravstvena organizacija je kon~no le potrdila, da lahko mobilni telefoni oziroma njihovo sevanje povzro~ajo raka. Tako so mobilnike sedaj uvrstili v skupino tveganja skupaj s svincem, motornimi izpusti in kloroformom. Znanost sicer ne razpolaga z dovolj dolgoro~nih {tudij, vendar je potrebno potro{nike opozoriti, pravijo. Gre za podobno sevanje kot v mikrovalovni pe~ici, kar pomeni, da se nam mo‘gani ves ~as uporabe mobitela dejansko po~asi kuhajo, pojasnjuje Keith Black, predstojnik nevrologije na medicinskem centru Cedars Sinai v Los Angelesu. D Ilustracija splet

Foto splet

krivnost, kako pingvini ohranjajo toploto, je razkrita. Pingvini na Antarktiki pre‘ivijo kljub temperaturam, ki padejo tudi do –45 stopinj, in ledenemu vetru, ki dose‘e do 180 kilometrov na uro, ker se formirajo v tesne skupine, vendar do sedaj ni bilo jasno, kako je lahko toplo tudi pingvinom na obrobju skupine. Znanstveniki so do odgovora pri{li s pomo~jo kamer, ki so pingvine snemale na vsake 1,3 sekunde, tako so se lahko videli vzorci premikanja. Vsakih 30 do 60 sekund se en pingvin ali skupina za~ne premikati, ~isto malo, tem premikom pa sledijo tudi ostali pingvini, kot v valu. Opazili so tudi, da so nekateri pingvini na za~etku skupine ob~asno od{li na konec skupine, podobno kot pri kolesarjih, ko se vodilni v neki skupini vsake toliko pomakne na konec v zavetrje in prepusti »rezanje zraka« drugemu. D

PO OPERACIJI SPREMENILA NAGLAS

K

o se je Karen Butler iz Oregona po oralni operaciji zbudila, je opazila nenavadno spremembo, govorila je namre~ s popolnoma druga~nim naglasom. Ameri~anka je tudi s ~asom {e vedno zvenela, kot bi bila Angle‘inja. Tako imenovani sindrom tujega naglasa je izredno redek, v zadnjih sto letih je medicinska znanost zabele‘ila le okoli 60 primerov. Sindrom obi~ajno povezujejo s kapjo, multiplo sklerozo, po{kodbami glave in migrenami. D

SATELIT ODKRIL ZAKOPANE PIRAMIDE

I

nfrarde~i satelitski posnetki so razkrili zakopano starodavno egip~ansko mesto blizu dana{njega San el-Hagarja. Med zgradbami naj bi bilo tudi kar sedemnajst piramid. Odkrili so tudi ve~ kot tiso~ grobnic in tri tiso~ starodavnih naselbin. Prva izkopavanja so ‘e potrdila nekatere predpostavke, vklju~no z

Foto splet

S

SZO: MOBITELI NEVARNI!

dvema piramidama. Projekt, ki ga vodi dr. Sarah Parcak z Univerze Alabama, pravi, da so izkopati piramido sanje vsakega arheologa, in dodaja, kako lahko je podcenjevati tako velikost kot obseg starih ~love{kih naselbin. D


Z ANIMIVOSTI Vilinske energije

Med resni~nostjo in domi{ljijo

ZDRAVJE

Olan Rei sestoji iz navpi~nice mo~i, dveh prekinjen krog ustvarjajo~ih arkad in dveh k sredi{~u usmerjenih altan, ki se na raz{irjenem delu zaklju~ita s to~kama pomena. V samem sredi{~u je manj{i zaprt krog, ki predstavlja gori{~e energije simbola, iz katerega zdravilna energija iz‘areva v prostor. Taja Vetrovec

KO DENAR SPREGOVORI

D

r‘imo ga v rokah in tehtamo, kako bi ga pametno menjali za dobrine, ki jih potrebujemo ali pa sploh ne. Denar imamo pred nosom, pa redko opazimo, kaj nam sporo~ajo podobe na njem in kak{ne zgodbe skrivajo. Ena izmed njih povezuje na videz nepovezano – {vicarski in ira{ki bankovec. Ira{ki bankovec za 25.000 dinarjev je veliko ve~jo gravitacijo Planeta X bi nam pri{el v obtok leta 2003 s kar {estimi pro- takratno sre~anje zmoglo zasukati pole. tiponarejevalskimi sistemi. Ni podatka, A datuma se ne da dolo~iti, saj lahko kdo ga je oblikoval, saj denar sledi politi~- Planet X po nekajtiso~letnem premoru nim turbulencam in se spreminja vzpo- na svoji poti naleti na {tevilne ovire, ki redno s stanjem v dr‘avi. Na hrbtu ima ga utegnejo upo~asniti. upodobljenega babilonskega kralja HamuHamurabijevo vladavino lahko uvrstirabija iz 17. stol. pr. n. {t., znanega po mo v prej{nji obhod Planeta X, ki naj bi njegovem kodeksu. Njegova fiziognomija se zgodil pred 3650 leti in je povezan z je podobna velikanom z dolgimi ozkimi obiskom Anunakov med Babilonci, ki so obrazi in podalj{animi lobanjami, ki jih lah- nenavadno hitro spoznali na{ son~ni sisko vidimo na {vicarskem stotaku. Razli~ni tem, uvedli nov sistem {tetja in z zakoniviri jih opisujejo kot doma~ine s Planeta kom ustvarili prvi pravni{ki tekst. Vsak X, Anunake. Zanimivo, ira{ke bankovce, domnevni ciklus Planeta X in obisk Anuizdane pred zalivsko vojno, zaradi takrat nakov lahko pove‘emo z bliskovitim nanapredne {vicarske tehnologije tiskanja predkom, kot je gradnja egiptovskih pira{e danes imenujejo »{vicarski dinar« … mid, majevski koledar in {e in {e. Snovalec {vicarskih bankovcev, morNIBIRU NA FRANKU da v slu‘bi mogo~ne‘ev, ki iz ozadja Na {vicarskem desetaku pa je na{ son~- krojijo svetovno ureditev, vsekakor ve ve~, ni sistem, v katerem so ozna~ena vsa ne- kot ho~emo verjeti. Gotovo ni imel nabesna telesa in njihove poti, skica {vi- mena odkrivati skrivnosti, bolj verjetno je carskega matematika Leonharda Eulerja to posmeh vsem, iz 18. stoletja. Znanemu je lahkotno do- ki nam ni dovoljedana {e deseta kro‘nica, ki dvakrat pre~- no vedeti. A stvari ka Zemljino orbito in se natanko pokriva se odvijajo po svos potjo Nibiruja ali Planeta X, kot ga v je, v {pekulativnih svojih klepetih opisujejo Zetani. Prvi~ naj bi pravljicah o Planetu Zemljino pot prekri‘al decembra 2003, X pa naklju~ja dona podlagi tega pa si lahko izra~unamo bivajo mlade. Venaslednje pre~kanje proti koncu leta 2012. liko mladih. Zaradi ujetosti Zemljine gravitacije v Amedeja D

Foto splet

^e nimamo stika s svojimi ~ustvi in ob~utki, izgubimo tudi povezanost s svojim telesom in obratno. Telo je zrcalo na{e du{e. Pove nam, kaj je v danem trenutku za nas prav in kaj ne. Ali smo skladni s svojo resnico ali jo tajimo? @e mnogo prej, preden nas zajamejo bole~ine in telesna bolezen, se na{e nerazre{ene ~ustvene stiske, jeza, strah, krivda, ‘alost, nakopi~ijo v na{em telesu in ustvarijo napetosti, ki onemogo~ajo njegovo optimalno delovanje. Ko si dovolimo ~utiti, kaj se dogaja znotraj nas, tudi vemo, kje in kako za~eti zdravljenje. Takrat lahko spet obudimo svojo notranjo mo~, ki nam daje oporo, da negotovosti in slabe ob~utke la‘je razre{ujemo takoj, ko se pojavijo. S tem si ustvarimo bolj{i pretok energije in bolje vzdr‘ujemo ravnovesje. Tako pa smo tudi na dobri poti, da ohranjamo svoje telesno zdravje. Vilinske energije nas pri tem podpirajo.

Opis simbola je povzet iz knjig Marjetke Jer{ek KanDeLar in KanDeLar 2, kjer je prek 200 vilinskih simbolov. Knjigi in vilinski amulet lahko naro~ite tudi na www.misteriji.si ali 051/307 777.

Na {vicarskem desetaku je o~itno kro‘nica Nibiruja, na stotaku pa so Anunaki?

-

JULIJ

11 -

Misteriji 7


Z ANIMIVOSTI

Misteriji v `ivo prakti~ne poti in vaje za doseganje harmonije, ravnovesja in zdravja

JULIJ 2011 PERMAKULTURNI VRT – vodi Jo‘ica Fabjan, strokovnjakinja za permakulturo. 2. julija od 9.00 do 15.00 – Prakti~ni del na permakulturnem vrtu v Predstrugah: Naravni viri na vrtu, Delo s pridelki; 45 € (vklju~eno kosilo). Prakti~ni del poteka vsako prvo soboto v mesecu vse do novembra 2011. Uvodno predavanje in posamezni tematski sklopi pa bodo ponovno na programu od septembra dalje. REIKI – ZDRAVI SEBE, ZDRAVI DRUGE – vodi mag. Marija Mika~i} Turn{ek, reiki mojstrica in u~iteljica. 2. julija od 9.00 do 17.30: Te~aj Reiki I/II. stopnja; 80/100 €. AKUPRESURA ZA KREPITEV VOLJE IN ZMANJ[ANJE APETITA – vodi Milena Plut-Podvr{i~, dr. med., akupunkturologinja z ve~ kot tridesetletnimi izku{njami, priznana predavateljica in pisateljica. Zaradi velikega odziva v juniju delavnico ponavljamo. Nau~ili se boste, kaj je akupresura in kako deluje. Spoznali boste tradicionalno kitajsko medicino in njene poglede na povezavo med ~ustvi in telesom. Odkrili boste skrivnost petih elementov in njihov vpliv na zdravje. Nau~ili se boste na sebi poiskati in stimulirati akupresurne to~ke, tokrat s poudarkom na tistih, ki krepijo voljo in zmanj{ujejo apetit. 15. julija od 18.00 do 21.00; 30 €. HIROMANTIJA, Kako brati z dlani – vodi Rada Kikelj. Nau~ite se starodavne ve{~ine, ki s prou~evanjem dlani odkriva karakter in psiholo{ki profil ~loveka. Pomaga nam razbirati trenutno ‘ivljenjsko stanje osebe ter njene potenciale in darove, ki jih lahko izkoristi danes in jutri. 16. julija od 18.00 do 21.00; 40 €. NEGOVANJE DIHA ZA DOBRO PO^UTJE IN ZDRAVJE – vodi Peter Amalietti, dipl. sociolog, predavatelj, publicist in avtor knjige Negovanje diha. Le malokdo se zaveda, da pravilno dihanje ne koristi samo na{i koncentraciji, zmogljivosti in u~inkovitosti, ampak tudi na{im med~love{kim odnosom, na{i varnosti in na{emu zdravju ter podalj{uje na{e ‘ivljenje. Na delavnici se boste nau~ili, kako vna{amo zavedno dihanje v na{e vsakdanje ‘ivljenje, kako ga negujemo in izvajamo v vsakr{nih okoli{~inah tako, da podpira na{e dobro po~utje in zdravje. 20. julija od 18.00 do 20.30; 30 €.

8 - JULIJ 11 -

ZVO^NA MASA@A IN ZVO^NA KOPEL – vodi mag. Tea Smonker, u~enka Dona Conreauxa, svetovnega mojstra gongov. 22. julija od 17.00 do 19.00 – Relaksacijska masa‘a s himalajskimi pojo~imi skledami; individualno po predhodni najavi (45 minut); 25 € (polovi~na cena za prvi obisk). 22. julija od 19.00 do 20.00 – Zvo~na kopel, vodeno spro{~anje z gongi, himalajskimi posodami in drugimi zvoki; 15 €. ZDRAVILNE ENERGIJE DREVES IN GOZDA – vodi Jaka [ubic, gozdar, geomant, naravovarstvenik, pobudnik »gozdnega vrtca«. Delavnica je zasnovana kot poglobljen sprehod skozi gozd. U~imo se klju~nih na~inov pogovora z naravo in prepoznavanja intuitivnih sporo~il, ki jih ob~utimo v vibracijah dreves in gozda. Namenjena je vsem, ki si ‘elijo globlje povezanosti z naravo zunaj in znotraj sebe, igrivosti, notranje radosti ter zdravilnih intuitivnih prebliskov, ki nam lahko dajo pravilne odgovore za izbolj{anje na{ega ‘ivljenja. [e posebej vabljene dru‘ine. Otroci nam s svojim neomejenim pogledom odstirajo nove dimenzije, odrasli pa jim dajemo varno zaledje za njihovo igro in ustvarjalnost. Oboje skupaj nam daje pravo celoto. Vzemite s seboj topla obla~ila, pija~o in malico. 23. julija od 9.00 do 13.00 na Katarini pri Ljubljani (zborno mesto parkiri{~e pred {olo na Topolu); 35 €; za dru‘ine star{i 17 €, otroci do 12 let brezpla~no. ^AROVNIJA VITKOSTI – vodi Maginja Blinkita, avtorica istoimenske knjige. Vsak ~etrtek od 19.00 do 20.30 – [ola vitkosti, traja 9 zaporednih ~etrtkov; 180 € (10 oseb). Nove prijave sprejemamo za termine od septembra dalje. Misteriji v ‘ivo potekajo v klubskih prostorih revije Misteriji na Zadobrov{ki 88 v Ljubljani-Polje (nasproti zadnje postaje mestnega avtobusa {t. 25 Zadobrova). Vhod je z dvori{~a, parkirni prostor levo pred vhodom na dvori{~e. Prijave: Ker je {tevilo udele‘encev omejeno, so obvezne predhodne prijave. Prijavite se na www.misteriji.si v rubriki Misteriji v ‘ivo ali po telefonu 041/677 089. Kotizacijo vpla~ate najkasneje pet dni pred za~etkom predavanja ali delavnice na TRR: 02010025-8692-564. Informacije: 041/677 089, taja@misteriji.si


ZANIMIVOSTI

USTVARILI UMETNE MO@GANE

Foto splet

nanstveniki z Univerze v Pittsburghu so poustvarili umetne mikromo‘gane iz podganjih mo‘ganskih celic, ki imajo zmo‘nost 12-sekundnega kratkoro~nega spomina. Mo‘gani vsebujejo vsega skupaj le med 40 in 60 nevronov, ki so med eksperimentom posredovali signal v zaporedju in s posnemanjem aktivnosti, ki jo poznamo kot delovni spomin. Ti mikromo‘gani so dejansko shramba stimulusov {e dolgo po tem, ko le-teh ni ve~, kar je za mikromo‘gane, ki so zrasli v laboratoriju, izjemen uspeh.

DA VINCIJEV TOP NA HRVA[KEM

P

Foto splet

red {tiridesetimi leti so otroci iz hrva{kega mesta Benkovac med igranjem blizu srednjeve{ke trdnjave Kli~evica na{li star top. [ele sedaj pa je nenavaden top za~el bolj zanimati arheologe, ki so potrdili izjemno najdbo. Gre za eno najstarej{ih strelnih oro‘ij, tako imenovan trocevni top, narejen po na~rtih samega Leonarda da Vincija. Sicer {e ni povsem jasno, kako je bronasti top prispel v Benkovac, domneva pa se, da je pri{el iz Benetk in predvsem slu‘il kot obramba proti Turkom. ^eprav je da Vinci s {tevilnimi izumi izjemno prispeval tudi k voja{ki vedi in vojskovanju (strojnica, ~love{ki oziroma konjski oklepni tank, kasetne bombe itd.), je v poznej{ih letih vojno preziral.

IGRA NARAVE Vabimo bralce, da nam po{iljajo nenavadne fotografije, ko se narava poigra in izoblikuje zanimive stvaritve. Avtorji objavljene fotografije bodo prejeli knji‘no nagrado. Fotografije z opisom po{ljite na: andrej@misteriji.si.

K

o so arheologi na gr{kem otoku Keros odkrili {tevilne predmete, figure iz bronaste dobe, stare okoli 4500 let, so nemalo za~udeni opazili, da od tiso~ih delov polomljenih figuric ne morejo sestaviti niti ene same popolne figurice. Raziskovalci se nagibajo k mnenju, da so bile figure skrbno izdelane z enim samim namenom, in sicer namernega uni~enja, katerega obred zaenkrat ostaja skrivnost. Menijo, da so bile figure polomljene na drugih otokih in po kosih prinesene na Keros, kjer so jih zakopali v plitve jame.

Foto splet

Z

SKRIVNOSTNI POLOMLJENI KIPCI

SRE^NO MESTO, NESRE^EN KONEC

Z

nanstveniki so odkrili nenavadno povezavo, namre~ da so dr‘ave, ki po veljavnih merilih veljajo za najsre~nej{e in naj bi posamezniku nudile najve~jo blaginjo (Kanada, ZDA, Islandija, [vica), v samem vrhu tudi po {tevilu samomorov. Dr‘ava Utah velja za ameri{ko dr‘avo, ki ljudem omogo~a najve~ zadovoljstva, a se po {tevilu samomorov uvr{~a na visoko deveto mesto. New York je na primer po zadovoljstvu na skromnem 45. mestu, vendar pa ima najni‘jo stopnjo samomorov. Fenomen {e prou~ujejo.

ODKRILI BAZO NA MARSU?

D

avid Martines, ameri{ki »fotelj astronavt«, pravi, da je odkril skrivnostno strukturo na povr{ini Marsa, in sicer s pomo~jo slovitega Google Eartha. Glede na nenavadnost njegovega odkritja bi lahko sklepali, da bi prav lahko {lo za nekak{no nezemeljsko bazo. Martines celo razmi{lja, da je mogo~e, da bi bazo postavila NASA (le ta posnetka {e ni komentirala). Glede na izra~une gre za 213 metrov dolg in 46 metrov {irok objekt, bolj ali manj cilindraste oblike. Sicer pa lahko preverite sami, koordinate so 49' 19,73" N in 29° 33' 06,53" W.

Foto splet

Po{iljam fotografijo, ki je nastala lani poleti na Krvavcu. H~erka jo je krstila za »Zmaj~ka v sraj~ki«, lahko pa bi bila tudi glava konja ali kaj podobnega? Zanimiva vsekakor! Lep pozdrav, Valerija

-

JULIJ

11 -

Misteriji 9


Z ANIMIVOSTI

NIHALO, NIHALO POVEJ . . .

POGANSKO TABORJENJE

Kadar spra{ujemo svoje nihalo, si lahko olaj{amo delo z radiestezijskimi rozetami. To so diagrami v obliki pahlja~e, ki imajo vpisanih ve~ mo‘nih odgovorov. Nihalo postavimo v sredi{~no to~ko in po~akamo, da zaniha v smeri enega od odgovorov.

Rozeta za dolo~anje primernega ~asa S to rozeto dolo~imo najprimernej{i ~as. 12

6

2 0

25

55

10

ure minute

20

50

15

5

18

40 45

20

4

R

16 30 35

+

60 minute

22

aziskovalci so pod Ka~jim templjem v mehi{kem Teotihuacanu, nekaj deset kilometrov severozahodno od Mexico Cityja, odkrili skrit tunel, ki je bil zaprt kar okoli 1800 let. Raziskovalci z Mehi{ke nacionalne avtonomne univerze so okoli 120 metrov dolg tunel odkrili s pomo~jo radarja. Na koncu tunela so na{li ve~ sob, v katerih bi lahko bili shranjeni ostanki starodavnih srednjeameri{kih vladarjev. Nadejamo se nadaljnjih raziskav. D

24

SPORO^ILA V LISTIH

ure

Nihalo lahko npr. vpra{amo: • Kdaj sem najbolj ustvarjalen/na? • Kdaj naj grem spat? • Koliko ur spanja potrebujem? • Kdaj naj vzamem zdravilo? • Kdaj naj se u~im, lotim dela, po~ivam … • Kako dolgo bo trajala bolezen? Zbirko rozet priznanega radiestezista Igorja Ziernfelda lahko naro~ite na www.misteriji.si ali 051/307 777. Tam so na voljo tudi kakovostna radiestezijska nihala (medeninasta, lesena in kristalna) in priro~nik Kako uporabljamo nihalo in bajalico.

10 - JULIJ 11 -

A

NA[LI SKRIT TUNEL

14

8

IZGUBLJENI AVSTRALSKI NLP-DOSJEJI vstralska vojska je izgubila svoje dosjeje, ki so vsebovali podrobne opise videnj neznanih lete~ih predmetov po vsej Avstraliji. Avstralskemu ministrstvu za obrambo tudi po dveh mesecih intenzivnega iskanja ni uspelo najti omenjenih dokumentov, kar je ‘e dvignilo veliko prahu med teoretiki zarot, ki enostavno ne verjamejo, da lahko dokumenti kar tako izginejo. Le ugibamo lahko, kaj Avstralci skrivajo. D

Z

nani so nam krogi v ‘itu, svetlobni kri‘i in podobna paranormalna sporo~ila, malo manj znana pa so nam skrivnostna sporo~ila v listih dreves. Nenavaden fenomen je bil prvi~ zabele‘en pred {estnajstimi leti v brazilskem mestu Serra City, kjer je Maria Aparecida D’Ávila opazila prvo sporo~ilo na nekem posestvu, in od takrat naprej se redno pojavljajo. Gre za razli~ne, predvsem religijsko obarvane napise, figure in druga sporo~ila, ki iz sedaj {e nepojasnjenega razloga in izvora nastajajo na listih dreves. Insektolog Marcelo Teixeira je izklju~il mo‘nost, da bi k nenavadnim oblikam pripomogle mravlje, ki sicer grizejo liste, a ve~ ljudi pravi, da je na listih videlo prav take mravlje, ki jih »vodi bo‘ja roka«. Hi{a na posestvu je postala pravo romarsko mesto. D Foto splet

10

otranje izkustvo resnice skozi prastare poganske poti lahko do‘ivite na poganskem taboru 2011 v Gozdu Martuljku. Tako obljubljajo organizatorji, Dru{tvo ljubiteljev narave in prastarih modrosti Gozd, ki pripravljajo bogat program na temo Poganstvo v dana{njem ~asu. Prisostvovati bo mogo~e delavnicam o magi~nih rastlinah in magi~nih kamnih, o Wicci in ~arovni{tvu, o delovanju palic mo~i, o izdelavi orgonitnega sto‘ca … predavanjih o elementalih in avri, o prehrambni samooskrbi v Sloveniji, o Anastasiji … Poseben tematski sklop bo predstavitev hermeti~ne kabale. V okviru tabora bo tudi izlet s poganskim ritualom, sveta ma{a na jasi, ve~erni sveti plesi, pripovedovanje zgodb in pesmi ob ognju … Leto{nji tabor bo na jasi v Gozdu Martuljku od 22. julija do 5. avgusta. Kontakt: 051/642 009 (Fran~ek); http://drustvogozd.si. D

Foto splet

N


DREVESA

Nad~asnost gozdnega sveta in njegova ti{ina odpirata svet ~ustev in modrosti

V objemu dreves ^

lovek in gozd imata skupen jezik. Jezik ~ustev,« pravi Jaka [ubic*, gozdar in geomant po poklicu, naravovarstvenik gozdov, po du{i pa prijatelj dreves in gozdnih bitij, ki nam odpirajo svet ~ustev in modrosti, kadar se prepustimo nad~asnosti gozdnega sveta in njegovi ti{ini. Ta spoznanja, ob~utja in bogato znanje o gozdu in njegovih vplivih na ljudi posreduje tistim, ki jih to zanima; da naj-

Lahko primerjamo drevesa, gozd s ~lovekom? Vsako drevo je samo zase. [ele ko sebe v popolnosti za`ivi, se zlije v celoto. V naravi, v gozdu, ni nikogar, ki bi narekoval, ni vodje skupine, ni tekmovalnosti. Je le sodelovanje in zlitje. Ko smo pripravljeni gledati s srcem, za~utimo v gozdu ljubezen, toploto. Ljubezen je temeljna snov na{ega ‘ivljenja. ^e smo naravnani v ljubezni, so nam odprta vsa vrata, ne samo ~love{ka, tudi vrata v skrivnostni svet gozda. Tu vsakdo najde svojega {krata.

^e ‘eli{ jasne napotke za svoje ‘ivljenje, pojdi raje v gozd kot med ljudi. dejo jezik narave znotraj samega sebe. Tudi otrokom. Zanje je napisal [kratove pripovedi. Ampak kar je napisano tam, velja tudi za nas odrasle, ko se ‘elimo povezati z na{imi notranjimi stanji in intuicijo.

[krata? Da. [krat je v ~ustvenem svetu gozda igrivost, nagajivost, modrost. Saj modrost biva v vsakem izmed nas. Kaj nas nau~i gozd? Predvsem prisotnosti. Samo biti. Biti to, kar smo. V skladu z lastno naravo in sprejemanjem okoli nas in v nas. Navadno mislimo, da se v gozdu ni~ ne spreminja in se ni~ ne dogaja. Pa ni tako. V del~ku sekunde se lahko povsem spremeni vse. Tudi Zemlja je organizem, podvr‘en spremembam. Toliko je vsega znotraj tega, ~eprav na zunaj ni videti …

Foto L. Z.

»

Denimo … Ko je padla mno‘ica dreves med viharjem na Pokljuki in v Kamniku, je {lo za velik premik zavesti. ^e je Zemlja naredila tak premik, je dobro, da ga naredi tudi ~love{tvo, ~e ho~emo {e biti tukaj. Sicer nas bo izpljunila nekam drugam. O~itno ho~e Zemlja naprej in jo kuha in ima vro~ino. Vsaka bolezen, simptom opozarja na neka neskladja znotraj organizma. Polna pozornost je za~etek pogovora z drevesom. * 031/685 178 (Jaka [ubic)

-

JULIJ

11 -

Misteriji 11


OBJEMU DREVES

Fotografije L. Z.

V

» » » » Meglice, ki so na fotografijah vidne med rokami, so zgo{~ena inteligenca drevesa. Zaznamo jih lahko z ne‘nim dotikom, prevzame nas mehkoba, na{e misli se ~istijo, prejemamo informacije, pomembne za tisti trenutek. Med fotografiranjem je geomant Jaka Šubic ~util energije, ki so se pokazale {ele pozneje na fotografijah. Slike objavljamo neobdelane.

Kako vzpostavimo stik z gozdom? Tako, da se mu poklonimo, mu izka‘emo spo{tovanje in ga zaprosimo, da nas sprejme. Ko se podamo v gozd, in ~e smo pozorni, vedno opazimo nekak{en gozdni portal, vrata v gozd. Prav je, da pred vstopom v gozd potrkamo na ta vrata. Se najavimo, preden vstopimo, morda povemo, s kak{nim namenom prihajamo, ali pa se samo prepustimo gostoljubju gozda, da nam postre‘e, kar nam je v tistem trenutku namenilo. S

U^ENJE JEZIKA GOZDA ^lovek in gozd sta si razli~na, pa vendar podobna. ^lovek lahko fizi~no govori, drevo ne more, ~lovek in drevo ~utita, ~loveka in drevo skozi ‘ivljenje vodijo duhovni vzgibi. Prav ~utenje in duhovni vzgibi so jezik, ki nam omogo~a, da se pogovarjamo. Gotovo ste se ‘e sami sprehajali po gozdu. Spomnimo se … Svet na{ih te‘av je za~el bledeti, nepomembne zadeve so se razblinile, pojavila se je jasna slika o na{em ‘ivljenju in smeri, kam naj potujemo. Ne da bi se zavedali, smo se z gozdom pogovarjali. iz knjige Jake [ubica [kratove pripovedi tem, ko se prepustimo gozdu, prisluhnemo in se prepustimo tudi na{emu naravnemu ritmu znotraj nas. Ali pridemo v gozd s pripravljenim vpra{anjem? Rekel bi bolj z dolo~enim namenom. Bolj kot natan~no izbrano vpra{anje je pomembna na{a polna prisotnost, pozornost, poni‘nost. In prepu{~enost vibracijam gozda. Zato pa se je dobro najprej ustaviti in umiriti, predvsem pa prisluhniti.

Navodila za vse, ki `elijo odkrivati vidne in nevidne plasti sebe in gozdov, svet dreves, {kratov in vil. www.misteriji.si

12 - JULIJ 11 -

Dobivate prave odgovore? Sam sem na za~etku hodil v gozd ali se povezoval z drevesi z dolo~enimi vpra{anji, zdaj pa se samo prepustim zavest-

ni pozornosti. Tako dobimo prave odgovore, take, ki jih potrebujemo v tistem trenutku. Ko prepu{~amo odgovore svojemu umu, ni nujno, da vedno dobimo tisto, kar je v danem trenutku res pomembno. Vstop v gozd je lahko tudi brez~asje. Daje nam mo‘nost biti v tem trenutku ali pa v neskon~nosti, kjer se na{e misli ustavijo in se potopimo v svoj notranji svet, v katerem najdemo bistvo, bistveno sporo~ilo o nas samih in o tem, kdo smo in zakaj smo tukaj. So za to potrebne kake priprave? Pozornost, izmenjava in zlitje so koraki, ki peljejo v povezavo z naravo. Pozornost dose‘emo, ko se umirimo. Preprosto se ustavimo, usedemo in ~akamo, dokler nas sam prostor ne povabi. Ti{ina je zelo mo~an medij. Je najmo~nej{i zvok. Tudi gib in ples ali zrenje v nekaj, kar te pritegne … ali pesem, zvok, lahko tvoj notranji zvok ali zvok prostora samega. Vse to so lahko povezave, prek katerih pridemo v stik s ~isto energijo gozda. Ali je pomembno, s katerim drevesom vzpostavimo stik? Fizi~no je ve~ina dreves v na{ih gozdovih mlaj{ih od sto petdeset let. Do~akala pa naj bi do petsto let. V primerjavi s ~love{kim ‘ivljenjem so na ravni najstnika. Imajo najstni{ko du{o. Manjka pa jim umirjenosti in modrosti, mehkobe, kar imamo, ko gremo ~ez dolo~eno obdobje zrelosti in za~nemo ‘iveti sebe.


V

OBJEMU DREVES

» » » »

» » » » Na{e telo je popoln sprejemnik za nevidni svet narave. [e posebej mo~ne so roke. @e Otona @upan~i~a je o~e pou~eval o vidnem in nevidnem svetu narave z roko, kar opisuje v Dumi: Tvoja roka, moj otec, zemljé mi lepoto odpirala in – ~udo za ~udom – zavese prirode odstirala; ti kazal si njiv mi plodove, sprovajal me v les, razkladal skrivnosti glasov in dru‘ine dreves, in vedela sva, kje kosi mladijo, kje drozdi, kod divji mo‘ hodi, kje vile se skrivajo v gozdi. Oton @upan~i~, Duma Imajo pragozdovi ve~ modrosti? Seveda imajo ve~ modrosti. Podrta drevesa? V~asih je dobro prisluhniti tudi podrtim drevesom. Prina{ajo blagost, modrost, umirjenost. Rasto~a drevesa so prevelika, previsoka, odmaknjena, predvsem za otroke. Otroci imajo radi podrta drevesa, ki se s kro{njo dotikajo tal. Otroci za~utijo to prizemljenost, predstavlja jim naro~je varnosti. V ljubljanskem Tivoliju je kar nekaj teh padlih dreves.

Ali radost in smeh, opazila sem, da se radi smejete, izhajata iz povezanosti z gozdovi? Obojega je v na{em ‘ivljenju premalo. Predvsem ta na{a notranja radost je pomembna. Otroci se smejijo od znotraj, skozi o~i. Ko sem kazal otrokom iz osnovne {ole vilinski ples, s katerim spro{~amo napetosti, se zlivamo s prostorom in po~asi umirjamo telo ter se preselimo v svojo notranjost, je neka pun~ka rekla: »Na notr’ se smejem.« Kak{no ve~je darilo lahko dobi{ iz gozda kot to? In ko nam je neprijetno, se lahko vrnemo na ta na{ notranji ob~utek, ki smo ga do‘iveli z gozdom. Glasen krohot pride samo do naslednjega vogala, ta notranji smeh, notranji zvok, pa je mo~na vibracija, ki se {iri iz globine srca navzven in lahko potuje zelo dale~. Kako se pove‘emo z gozdom, kako se sporazumevamo z drevesi? Najbolje je, da vsak sam razvije svoj jezik, ki ga vzpodbudi prostor, v katerem se nahaja. Vsak prostor, vsak gozd je druga~en. Najbolje se je kar prepustiti in za~utiti, kaj storiti v danem trenutku. Ljudje smo si razli~ni in imamo tudi razli~ne pristope: eni podrgnejo dlani in si jih polo‘ijo na obraz, drugi zaprejo o~i in poslu{ajo glasove, tretji kar padejo v gozd. Ni nekega za vse veljavnega na~ina. In tekanje? Veliko je ‘e tega tekanja po gozdovih. Jogging. To so za~etki. ^e gre{ te~i skozi

gozd, je dobro, da se, ko vstopi{ v gozd, najprej ustavi{, se usede{, si vzame{ pet minut, se umiri{ in za~uti{ prostor, potem pa te~e{. Potem je ta tek druga~en. Zajema{ energijo gozda na drug na~in. Kako vemo, katero je tisto pravo drevo, s katerim naj se pove‘emo v danem trenutku? Ali imajo pri tem kak{no posebno vlogo dolo~ene drevesne vrste?

OBJEM TOPLINE Ko se zagledamo v kro{nje dreves, opazimo, kako se drevesa objemajo med seboj. Prav ta objem jim omogo~a stoletja skupnega bivanja. Tako so varna pred mo~nimi vetrovi, ‘ledom in snegom in … ni jim dolg~as, ko tako dolgo stoje na mestu. iz knjige Jake [ubica [kratove pripovedi Lahko je povezano s tem, ni pa nujno. Drevesne vrste imajo neke svoje zna~ilnosti, ki v dolo~enem trenutku lahko sovpadajo z dolo~enimi lastnostmi, vedenjem, vrednotami ali identiteto, ki jih ~lovek i{~e. Katero drevo vam je najljub{e? Meni je zanimiva jelka. To je drevo, ki mi je pisano na du{o. Jelka ima rada vodo, raste pa na kra{kih tleh, ki so suha. Sama si vzdr‘uje preskrbo z vodo. Na nek na~in nas u~i, da smo tisto, kar zares rabimo za ‘ivljenje, vedno zmo‘ni tudi ustvariti. Je pokon~na in ~vrsta, zaradi te vode pa navznoter izredno mehka in

-

JULIJ

11 -

Misteriji 13


V

OBJEMU DREVES

» » » »

» » » » preto~na. »Bodi ~vrst, pokon~en, ampak mehek,« me je pri petju u~ila Mojka iz Vedune. Drevo poka‘e, kako to dela, to preto~nost. Ko sem neko~ vpra{al otroke, ali ~utijo vodo v tem drevesu, je neka pun~ka rekla: »Ja, cela reka gre po drevesu navzgor.« To je ta pretok, ki ga lahko za~utimo v gozdu. Vodite, pou~ujete ljudi, preden se spustijo v to izku{njo? Jaz ne pou~ujem ljudi. Samo pomagam jim, da se spomnijo. Po Platonovi teoriji spominjanja so nekatera vedenja ‘e v

nas. V gozdu lahko delamo gibalne vaje, ple{emo vilinske plese ali uporabljamo druge meditativne tehnike, lahko pa se samo prepustimo prostoru in delamo tisto, kar ob~utimo, sledimo pozivu gozda in se prepustimo tistemu trenutku. ^e se pretirano obremenjujemo z raznimi tehnikami in pravili, se podalj{a ~as, da pridemo do svojih lastnih uvidov in modelov. ^as je kraj{i, ~e za~ne{ ‘e od za~etka sam s svojim lastnim pristopom. Moja naloga je le, da z dolo~enimi drobci vzpodbudim to, kar je ‘e v vseh nas. Na{a pristnost in na{a lastna resnica.

Bukev in njene zdravilne energije* L

A S T N O S T I

:

vrednost, zaupanje

G

L A V N O

S P O R O ^I L O

:

samozavest

U

^I N E K N A ^A K R E ^E L O

jasno in neomahujo~e razmi{ljanje G R L O

ob~utek zaupanja, ki omogo~a, da izrazimo svoje mnenje S R C E

zaupljivost in pripravljenost za ljubezen S O N

~

N I

P L E T E

`

~ustva nas ne zamajejo H A R A

dostop do lastne mo~i in vere v ‘ivljenje * Povzeto iz knjige Zdravilna energija dreves: www.misteriji.si

14 - JULIJ 11 -

Gib in ples sta spremljevalna povezovanja z gozdom. Kako nas pove‘eta z njim? Na prvem koraku odplavljata odve~ne misli iz uma, v nadaljevanju pa te to potegne v zlitje s prostorom v smislu dajanja in prejemanja. En gib da{, podari{ prostoru in dobi{ neko drugo vibracijo nazaj. Ta izmenjava, sprejemanje in dajanje, se lahko dogaja kot pogled, zrenje, ti{ina, notranji zvok. Lahko na primer podari{ drevesu tisto, za kar misli{, da nima{, in dopusti{, da ti podari tisto, za kar on misli, da nima. Bukev (Fagus) je eden najmogo~nej{ih listavcev: njeno ravno deblo se dviga kot steber in dose‘e vi{ino do 45 metrov. Bukev ima veli~astno mo~ in vedro trdnost. Njene korenine se {irijo dale~, a niso globoke, kot bi drevo za ohranitev pokon~nosti komaj potrebovalo kaj ve~ kot lastno samozavest. Raste lahko tudi med drugimi drevesi in vendar ohrani svojo posebnost. Uspeva z veliko vitalnostjo in je izredno odporna. Bukev odvra~a napadalce: v bukovem gozdu je komaj kaj podrasti in ta drevesa redko obrasteta br{ljan ali omela. Drug primer so antisepti~ne lastnosti smole, pridobljene iz bukovine. Ponekod velja prepri~anje, da bukev varuje pred strelo. [e en dokaz bukvine odpornosti je njen les, ki je ~vrst, te‘aven za


V

OBJEMU DREVES

» » » »

» » » » Kako lahko podarimo nekaj, ~esar nimamo? Gre za ozave{~anje dolo~enih stvari, ki jih ima{ morda skrite v nekem pozabljenem predal~ku, skriti talent, neodkriti potencial, novo mo‘nost … Tudi v smislu iskanja novih idej. Tudi pri ljudeh s pogovorom nastajajo nove ideje, nova bitja, nove pozornosti. Ena in ena ni vedno dva, je lahko nek prese‘ek, nekaj ve~, nekaj ~isto novega. Pomembno je razmi{ljanje, kaj lahko da{, kaj lahko podari{, in ~e ti ni~ ne obdelovanje in ga je te‘ko upogniti v kakr{no koli obliko, druga~no od njegove lastne. Odpornost bukve izvira iz njene mo~i in samozavesti ter se ohranja brez napora. Biti moramo pokon~ni kot bukev: najti moramo stik z virom notranje mo~i, ki odpravlja konflikte, saj seva umirjenost in gotovost.

B

U K V I N E

E N E R G I J E

Na{ vsakdanjik spremljajo {tevilne bojazni in strahovi: pred boleznijo, nezaposlenostjo, smrtjo, za svoje bli‘nje, za na{ ugled, strah nas je, da bi ravnali narobe. Ujeti smo v za~aran krog, v katerem negotovost, ki jo ob~utimo, poraja nov strah, to pa vpliva na na{e po~utje in zdravje. Samozavest bukve, ki je njena poglavitna

pade na pamet, da{ tisto, za kar misli{, da nima{. Ali je mo‘no, da preve~ dajemo ali da v~asih ne zmoremo sprejemati kak{nih darov, bli‘ine, ljubezni? Kako to ob~utimo v gozdu? To ob~utimo. Ali grem lahko v drevo? To je osebna stvar. Samo postavi{ se poleg in stoji{. Ni potrebe, da se ga dotika{ ali da ga objame{. V nekem trenutku za~uti{, ali te potegne vase, tvoja druga telesa seveda, ne fizi~no. ^aka{ in prosi{. V srcu dobi{ ob~utek, ali te povabi ali te lastnost, nas navda z vedrino, osvobaja strahu in odpira prostor za stik z na{imi drugimi lastnostmi.

ODKRIVANJE SAMOZAUPANJA Pomanjkanje samozaupanja nas ne navdaja le z dvomi o nas in na{ih sposobnostih, ampak tudi o odkritosti in mnenju drugih: nezaupanje do drugih odra‘a na{ dvom vase. Bukvina energija vra~a samozaupanje in pomirja duha, da se znamo odlo~iti in oblikovati mnenje. Je tudi dragocena pomo~ za zagotovitev samozaupanja, potrebnega za ukrepanje.

ZDRAVLJENJE DU[EVNIH POSLEDIC STRAHU Pogosta posledica nezavedne notranje negotovosti, ki jo povzro~ajo ali na{e lastne misli ali stik z drugimi, so te‘ave s prebavili.

zavrne. Tudi v ‘ivljenju pri odlo~anju te lahko potegne, da nekaj naredi{ ali pa ne. V~asih so lahko razlogi na prvi pogled povsem iracionalni, ampak so pravi. Z ob~utki vidimo ve~, neko drugo celoto. Ko smo neko~ z otroci opazili drevo, poraslo z mahom, smo {li do njega in prislonili lica na mehek mah. Ob~utili smo ne‘en dotik, kot da bi nam drevo dalo poljub~ek. En fantek pa ni hotel biti poleg. Rekel je: »Ne, me je strah.« V~asih nas je strah bli‘ine, bojimo se sprejeti Bukev spodbuja notranjo spremembo odnosa in tako telesa ne preplavlja ve~ strah, ki ga je vznemirjal, ampak se odzove bolj harmoni~no. Vneto in bole~e ‘relo je pogosta posledica energijskih blokov zaradi strahu in pomanjkanja samozaupanja, zato pri njih koristi uporaba bukvine energije.

PREMAGOVANJE PLAHOSTI Plahost nam prepre~uje, da bi bili, kar res smo. Bukev pomaga, da se vidimo bolj pozitivno in z ve~ zaupanja.

ODPRAVA [IBKOSTI [ibkost se kjer koli v telesu lahko pojavi zaradi ob~utka ranljivosti, ki ga poraja strah. Zlasti kitajska medicina priznava strah kot ~ustvo, povezano z ledvicami. Vse simptome {ibkosti lahko odpravimo z bukvijo.

-

JULIJ

11 -

Misteriji 15


V

OBJEMU DREVES

» » » » ljubezen, svojo lastno in ljubezen drugega. Tako ob~utimo to tudi v gozdu. Ko pride{ na stopnjo zlitja, je nekako druga~e, ni ve~ takega razkoraka med dajanjem in sprejemanjem. Bolj sta v ravnovesju. ^e si dolgo ~asa sam v naravi, posebej v hribih, pride do tega zlitja, zato gredo jogiji pogosto v gore in tam meditirajo tudi po ve~ let. Nekatere pravljice so povezane z nevarnostmi v gozdu … ^e gre{ v gozd s pravim odnosom in zaupanjem, ni nevarnosti. Ne dobi{ borelije, nobeno drevo se ne bo podrlo nate in tudi nobena gozdna ‘ival te ne bo napadla. Za v‘ivljanje v ~ustveni svet gozdov

Misteriji v `ivo ZDRAVILNE ENERGIJE DREVES IN GOZDA – vodi Jaka [ubic Namenjena je vsem, ki si ‘elijo globlje povezanosti z naravo zunaj in znotraj sebe, igrivosti, notranje radosti ter zdravilnih intuitivnih prebliskov, ki nam lahko dajo pravilne odgovore za izbolj{anje na{ega ‘ivljenja. 23. julija od 9h do 13h na Katarini pri Ljubljani; 35 € (za dru‘ine: star{i 17 €, otroci do 12 let brezpla~no). Informacije: 041/677 089

16 - JULIJ 11 -

je izjemna pravljica Snegulj~ica in sedem pal~kov, ki ima glede tega pozitivno sporo~ilo. Snegulj~ica je dobila svoje ime po sne‘nobeli polti. Tak{ni naj bi bili tudi mi, preden vstopimo v gozd. Miselno se ovijemo v belo barvo, tako notranje kot zunanje. Pri odraslih to pomeni razblinjanje skrbi, strahov, pri~akovanj, vzorcev, pri otrocih pa predvsem umirjanje in iskanje notranje radosti. Ob svoji stiski se je Snegulj~ica zatekla v gozd. Toplo jo je sprejel svet pal~kov, svet ~ustvenega sveta narave. Bilo jih je sedem, sedem mavri~nih bitij. Njihove barve predstavljajo dolo~en pomen, podoben energijskim vrelcem, ~akram, v ~love{kem telesu. Nekateri otroci {e imajo sposobnost videnja pal~kov, vsi pa smo ohranili sposobnost njihovega ~utenja. Tako nas ob notranjem pogovoru z drevesom prevevajo razli~ni ob~utki, lahko tudi barve, ki so na{a notranja sporo~ila. Nam lahko drevo nadomesti prijatelja? Gre za celovitost. Vsak ~lovek gleda na stvari malo pristransko, skozi svoje lastno ‘ivljenje. Lahko se posvetuje{, ampak na koncu ugotovi{, da to ni to. V gozdu lahko pridemo do druga~nih uvidov. Tam je celota, pristnost. ^e ‘eli{ jasne napotke za svoje ‘ivljenje, pojdi raje v gozd kot med ljudi. Seveda se ne moremo kar izolirati in do mnogih pomembnih informacij pridemo prav takrat, ko se sre~ujemo z razli~nimi ljudmi, na{e prave odlo~itve pa so znotraj nas samih, tukaj v ti{ini narave.

HRAST – KELTSKI SVE^ENIK Kelti so ~astili drevesa, njihove staroste, druidi, so se ob velikih odlo~itvah posvetovali z mogo~nimi hrasti. Lahko sedemo pod mogo~en hrast, bukev, jelko – sami ali v skupini, poglobimo se v skupno ali osebno vpra{anje in poprosimo drevo, da nam pomaga najti odgovor. Jasen odgovor dobimo v ti{ini plavajo~ih misli. Drevo preprosto ve, saj je bilo v prostoru ‘e mnogo pred nami. iz knjige Jake [ubica [kratove pripovedi Ali lahko pridemo do uvidov, ~e nas obdaja toliko materialnih stvari? Dobro je to zmanj{ati na minimum. Ni pa nujno. Tudi to je proces. ^e si vzame{ ~as in gre{ na sprehod skozi gozd, dobi{ dolo~ene uvide. »Ne zamenjam sprehoda skozi Tivoli za najve~jo galerijo v Parizu,« je neko~ izjavila Manca Ko{ir. Lahko se obdaja{ doma z nekimi materialnimi stvarmi, ampak ~e naredi{ en skok ven iz tega, vidi{, ali jih potrebuje{ ali ne. Morda res ugotovi{, da veliko tega ne potrebuje{. Predvsem je va‘no tisto pravo notranje ob~utenje. Do tam pa je nekaj stopnic. Za to je treba dozoreti. Taja Vetrovec

D


EPIDEMIJE

Nami{ljen intervju z resni~nim sovra‘nikom

Kaj bi povedala E. coli

Izvirate iz seva, ki te sposobnosti nikoli ni imel. Prakti~no je nemogo~e, da bi bakterija to lastnost pridobila po naravni poti. Isto~asna odpornost bakterije na osem razli~nih skupin antibiotikov podira zakone naravne genetske permutacije in kombinacije, navajajo po svetu. Kaj takega naj bi bilo mogo~e le pod pritiskom, s postopnim obstreljevanjem z antibiotiki, na katere se s~asoma razvije rezistenca. Povrhu tega se s sposobnostjo izlo~anja posebnih encimov pretvarjate v superbakterijo. Res je malo verjetno, ni pa nemogo~e. Pozabljate, da je govedo prete‘no hranjeno s sila‘no koruzo, kar nas sili v odpornost na kisline. Neuradno – na ta na-

~in je evoluiral sev E. coli 0157 H7, ki v ZDA in Kanadi letno pokoplje desetine ljudi, ki se najve~krat oku‘ijo z malomarno toplotno obdelanimi hamburgerji in nepasteriziranim jabol~nim sokom. Neko razli~ico tega »mesnega« seva so pred leti izlo~ili tudi na Japonskem. Umrlo je preko deset gostov restavracije, v kateri so pripravljali surovo meso na korejski na~in, na tiso~e pa jih je zbolelo.

Foto splet

E{erihija koli STEC O104:H4 – kdo pravzaprav ste? E{erihije smo zelo raz{irjen bakteriolo{ki rod, ki v ~revesju sesalcev predstavlja velik del normalne ~revesne flore. Pomenimo vam vir vitaminov, predvsem vitamina K in B-kompleksa, ki jih va{e telo absorbira in uporabi. Seveda bi bila raje Esperanza ali kaj podobnega, a smo ime dobile po mikrobiologu Theodorju Escherichu, ki nas je odkril v drugi polovici 19. stoletja. Tudi nekatere druge moje sorodnice povzro~ajo ~revesne oku‘be, a prednost moje {tevil~no-~rkovne oznake je, da sem odporna kar na osem vrst antibiotikov.

Industrijsko usmerjena ‘ivinoreja producira nove in nove oblike bakterij.

Na{a sogovornica, superbakterija E.coli (v nadnaravni velikosti)

prek mno‘i~no gojenega goveda, ki se mukoma prilagaja na krute prostorske razmere in enoli~no prehrano, polno hormonov in kemi~nih dodatkov, pridobimo antibioti~no odpornost in s prebavnimi odpadki kon~amo v gnojnici, s katero potem zalivate njive?

Vendar podvrste z va{o oznako pri govedu niso na{li. Analizirate, raziskujete, s prstom ka‘ete enkrat na kumare, drugi~ na kal~ke, brskate po smeteh in se po dolgem in po~ez obto‘ujete. Ste kot sloni, ki namesto po trgovini s porcelanom lomastijo po nasadih. Industrijsko usmerjena ‘ivinoreja producira nove in nove oblike bakterij. Ste pomislili na mo‘nost, da

To smo od nekdaj po~eli, pa zaradi oku‘b nismo umirali. V naravi smo podvr‘ene te‘jim pogojem, de‘ju, soncu in mrazu. Vklju~imo se v obi~ajni tokokrog rasti in odmiranja, v katerem vsako ‘ivo bitje slej ko prej naleti na mo~nej{ega sovra‘nika. ^e pa se znajdemo v ogrevanih {otorih, je v njih kot v laboratorijskem agarju, v katerem se lahko mno‘imo do onemoglosti, ne da bi nas kaj oviralo.

Ilustracija splet

B

akterije so povsod prisotni mikroorganizmi. A nekdo, ki mu je v dveh tednih uspelo ubiti nekaj deset ljudi in jih tri tiso~ oku‘iti, ki je skoraj v trenutku onesposobil {pansko in nizozemsko kmetijstvo ter nem{kega pridelovalca p{eni~nih kal~kov, ki je dvignil na noge celotno Evropo, ta si zaslu‘i, da ga podrobneje spoznamo.

»S prstom ka‘ete enkrat na kumare, drugi~ na kal~ke … Ste pomislili na mo‘nost, da prek mno‘i~no gojenega goveda kon~amo v gnojnici, s katero potem zalivate njive?«

Razlogov, zakaj naj bi vas nala{~ pospremili iz laboratorija, je ve~. Recimo prenaseljenost zemlje, o kateri veliko razpravljate, ~eprav veste, da na~rtno nepravi~no prerazporejate prehrambne dobrine. ^e bi hoteli z bakterijo pomoriti milijardo ljudi, za katero se {u{lja, da vam hodi vi{ka, bi bilo na tak na~in te‘ko prepre~iti poboj sorodnikov in prijateljev tistih, ki naj nas bi lansirali v svet.

-

JULIJ

11 -

Misteriji 17


KAJ

BI POVEDALA

E.

COLI

rexia nervosa, nervoza zaradi pravilne prehrane. »Oboleli« se izogibajo sladkorja, soli, glutena, kofeina, alkohola in GMO-izdelkov ter ne jedo ni~esar z vsebnostjo pesticidov, herbicidov in drugih dodatkov. Vse to bi vas moralo skrbeti.

Morda je zdravilo ‘e v predalu. Veliko je hitrej{ih in manj tveganih na~inov, kako se znebiti tolik{nega odstotka prebivalstva. Zmo‘ne smo nepredvidljivih prilagoditev in verjamem, da se znanstveniki tega dobro zavedajo.

18 - JULIJ 11 -

Recimo, da je bilo takole: po preverjenem receptu se najprej ustvari problem, ki ga predstavlja prisotnost smrtne bakterije v hrani, po~aka se na neizbe‘en ~love{ki strah, potem pa se ponudi re{itev v obliki globalne kontrole hrane s prepovedjo gojenja zelenjave in pridobivanja surovega mleka. Kar se nas bakterij ti~e, nam va{e medicinske in pravni{ke kolobocije, za katerimi se najve~krat skriva pohlep, samo koristijo. To pa ne pomeni, da sem na~rtno poslana v svet. Foto splet

Lahko da so vam vgradili genetsko omejitev razmno‘evanja in boste po nekaj generacijah izpuhteli. Na tak na~in iztrebljajo komarje. Samicam s sevanjem odvzamejo reproduktivno sposobnost in jih v ~asu paritve spustijo v naravo. Samci jih ne morejo oploditi in kmalu se njihova vrsta drasti~no zred~i. Morda so vas spustili iz laboratorija z namenom, da po{ljete [panijo v slepo ulico in re{ite kmetijske vagone t. i. nem{ko- Najbolj{e rase pred doma~imi vrati francoskega vlaka. Hote ali nehote, to se je dejansko zgo- stotno gensko modificiranih semen, ki dilo. Francoska kmetijska pridelava za- se jih ne bo ozna~evalo, zapiranje tr‘i{radi vi{je cene prej ni mogla konkurirati ~a pred ekolo{kimi izdelki in naravnimi cenej{i {panski, ki v Nem~ijo izvozi prek zdravili ter odsotnost vitaminov in mi80 % svojih pridelkov. Po spornih kuma- neralov v vsakodnevni prehrani, ker po ricah je {pansko kmetijstvo padlo na ko- novem veljajo za toksine. Vse to bo polena. Njihova ministrica je sosedi tak{en sledi~no vplivalo na zmanj{evanje svescenarij javno o~itala. Medtem ko bodo tovne populacije. Dovolili ste, da vam zakon o preFrancozi polnili luknjo v nem{kem kmehrani pi{e komisija za trgovino, namesto tijskem trgu, bodo [panci zelo te‘ko da bi ga sestavile neodvisne zdravstvenadomestili nenadni primanjkljaj. ^e ga ne organizacije. Ne ~udite se, da je pisan ne bodo, bo to naslednja pra{i~kova na ko‘o velikim korporacijam, ki po‘iradr‘ava, ki je ne ~aka ni~ dobrega. (PIGS jo male proizvajalce in vam ni‘ajo stanali v angle{~ini »pujs« je kratica za darde ekolo{ke prehrane, hrani dodajajo Portugalsko, Italijo ali Irsko, Gr~ijo in [panijo – dr‘ave, ki jih zaradi ogromne {kodljive sinteti~ne aditive in pesticide zadol‘enosti svetovni finan~ni analitiki ter izvajajo neomejeno presevanje, s katerim podalj{ujejo rok uporabnosti slab{e ocenjujejo.) povrtnin in sadja. Nekateri svetovni mediji glasno opoStopili ste {e korak dlje. Po definiciji zarjajo, da je na~rtovani izpust smrtoindustrijskih psihiatrov je mo~nej{a te‘nosne bakterije v kontekstu s sprejetjem nja po zdravem prehranjevanju oblika famoznega prehranskega zakonika Copsiholo{ke bolezni, imenovana Orthodex Alimentarius, o katerem smo se razpisali maja 2009 v ~lanku »Bomo jedli »Na va{o pozornost ‘e kapsule?«. ^e povzamemo, gre za pripote‘ko ~akajo bolezni, v ro~ila, ki pa jih bodo morale upo{tevati vse tiste dr‘ave, ki bodo hotele hrano primerjavi s katerimi smo izva‘ati. Iz zakonskega besedila se da biolo{ki povzro~itelji kot razbrati, da je kon~ni cilj uveljavitve kodeksa obdelava ‘ivali s hormoni in nadle‘en nahod.« antibiotiki, splo{na uporaba 100-od-

Prva izolacija posameznega gena je uspela prav iz bakterije E. coli. Prav tako je va{ genom prvi, kateremu so v celoti prebrali celotno nukleotidno zaporedje. Ste najpogosteje uporabljen organizem pri raziskavah v mikrobiologiji in izolirani so {tevilni specifi~ni sevi. V sodobni biotehnologiji vas uporabljajo za industrijsko biosintezo inzulina, aminokislin in drugih biotehnolo{kih proizvodov, saj zaradi »doma~nosti« v ~revesni flori ne povzro~ate alergij. Vi pa trdite, da niste laboratorijski produkt, poslan v svet z namenom, da mesarite med ljudmi, ampak ste igra narave? Moj odgovor je nuja po pre‘ivetju, va{a nuja pa je ukvarjanje z menoj. Sem ali nisem namerno poslana iz skritih laboratorijev, v vsakem primeru bo narava poskrbela ali za prilagoditev ali moje iztrebljenje. Sicer pa moj izvor lahko preverite s postopkom, ki ga ‘e poznate – analizirajte mojo specifi~no gensko kodo. Vrnimo se na posebnosti va{ega tipa. Pri oku‘bi ve~krat povzro~ate t. i. hemoliti~ni uremi~ni sindrom ali HUS. To pomeni po{kodbo krvnih ‘ilic ledvic in nenadno zmanj{anje {tevila trombocitov v krvi. V ‘ilah lahko za~nejo nastajati strdki, kar je posebno nevarno pri otro-


BI POVEDALA

E.

PSIHOMETRIJA, ARHEOLOGIJA

COLI

cih. Vse skupaj lahko pelje v popolno ledvi~no odpoved. Kak{ni so prvi znaki va{e prisotnosti v ~love{kem telesu? Dobite blago drisko, morda mo~nej{o s krvavitvami. Pojavijo se bole~ine v trebuhu in trebu{ni kr~i, slabost in bruhanje. @al so prvi znaki lahko podobni te‘avam, ki nastopijo po zau‘itju slabe hrane ali iz drugih nenevarnih razlogov. Alarm predstavlja povi{ana temperatura, ki je lahko predznak za HUS. Posledice oku‘be so obi~ajno opazne v nekaj dneh. Razmislite, ~e ste zau‘ili kaj, s ~imer bi se lahko oku‘ili: surovo meso, sve‘e kravje mleko, kontaminirano vodo, nepasterizirane sadne sokove, neoprano sadje in zelenjavo, in ukrepajte. Ste prav simpati~na sogovornica, pa vseeno – kako se vam najla‘je izognemo? Pomembno je, kako smo koncentrirane na ‘ivilih, ki jih zau‘ijete – ve~ nas je, huj{a je bolezenska oblika, a sto do dvesto klic je za oku‘bo popolnoma dovolj. Pozorni bodite na higieno, na neopore~no pripravo hrane in na njeno poreklo. Umivajte si roke, zlasti ~e imate opraviti s surovim mesom, da z njim ne oku‘ite ‘e pripravljene hrane. Med pripravo razli~nih jedi vsaki~ obri{ite pulte. Hrano shranjujte v hladilniku in jo pred zau‘itjem kuhajte ali pecite, vsaj nekaj minut nad 70 °C. Sadje in zelenjavo temeljito operite. Kupujte lokalno organsko predelano hrano. ^e imate mo‘nost, jo pridelajte sami. Iz ‘e znanih razlogov si shranjujte semena, ker bo, kot ste ‘e ugotovili, do gensko neopore~nih semen vedno te‘je priti. Naredite ozimnico iz posu{enih, zamrznjenih in vlo‘enih povrtnin in sadja. V tak{nih pogojih me boste te‘ko na{li. Hvala za pou~en klepet in upam, da se nikoli ne sre~amo. Z veseljem sem izkoristila svojih pet minut slave, saj je zelo verjetno, da boste v kratkem pozabili name. Na va{o pozornost ‘e te‘ko ~akajo nepojasnjene bolezni, v primerjavi s katerimi smo biolo{ki povzro~itelji kot nadle‘en nahod. Pa sre~no! Amedeja Li~en

D

Arheologi in jasnovidci skupaj odkrivajo preteklost

Arheologi – mediji O

bstaja ve~ primerov, ki ka‘ejo, da zavest lahko presko~i ~as. Eden od njih je Stefan Ossowiecki, v Rusiji rojen Poljak, ki je bil eden najbolj nadarjenih jasnovidcev dvajsetega stoletja. Bil je prvi »arheolog – medij« v zgodovini, ki mu ni bilo treba prekopavati zemeljskih plasti, da bi razkril skrivnosti preteklosti, temve~ je lahko tja odpotoval, videl in videno opisal osuplim arheologom. 14. februarja leta 1935 je Ossowiecki vzel v roko del pooglenelega ~love{kega stopala, s pomo~jo katerega je priklical vizijo. Zagledal se je v prostor okoli sebe, nakar je soba zbledela in postala prozorna. Na njenem mestu se je materializiral prizor iz daljne preteklosti. Zna{el se je na dvori{~u neke pala~e. Pred njim je stala lepa mlada ‘enska olivne polti. Videl je zlat nakit okoli njenega vratu, na rokah in okoli gle‘njev, njeno belo,

Ossowiecki je podal ve~ kot sto podrobnosti o preteklosti, ki so se sprva zdele napa~ne, a se je izkazalo, da so to~ne. napol prozorno obla~ilo, in ~rne, v kite spletene lase, kraljevsko nabrane pod visoko kvadratno tiaro. Ko jo je pogledal, so ga ob{le misli s podatki o njenem ‘ivljenju. Vedel je, da je Egip~anka, h~erka princa, vendar ne faraona. Bila je poro~ena. Njen mo‘ je bil vitek in je imel lase spletene v {tevilne kitke. Ossowiecki je lahko prevrtel prizor tudi naprej, da je pospe{il dogodke iz ‘ivljenja te ‘enske. Videl je, da je umrla pri porodu. Opazoval je obse‘ne postopke ob njenem balzamiranju, pogreb in obrede ob polaganju njenega telesa v sarkofag. Ko je pri{el do konca, so slike zbledele in soba je spet postala vidna. Dar tega ~loveka ima svoje ime: psihometrija.

POD ZNANSTVENO LUPO

Foto splet

K AJ

Stefan Ossowiecki je najbolj znan medij, ki je pomagal pri arheolo{kih odkritjih.

Ossowiecki je pritegnil pozornost Stanislawa Poniatowskega, profesorja na Var{avski univerzi in tedaj najuglednej{ega poljskega etnologa. Poniatowski ga je podvrgel vrsti poskusov s kremenom in kamenimi orodji, ki so jih na{li na arheolo{kih lokacijah v razli~nih delih sveta. Ve~ina teh predmetov iz kamna je bila skoraj brez oblike, tako da je samo izurjeno oko lahko prepoznalo, da jih je oblikovala ~love{ka roka. Poleg tega so jih strokovnjaki pred tem temeljito raziskali, tako da je Poniatowski poznal njihovo starost in zgodovinski izvor, a je te podatke skrival pred Ossowieckim.

-

JULIJ

11 -

Misteriji 19


A RHEOLOGI –

MEDIJI

Toda Ossowiecki podatkov ni potreboval. Vsakokrat je to~no prepoznal predmete in navedel njihovo starost, kulturo, iz katere so izhajali, in zemljepisno lokacijo, kjer so bili najdeni. Še ve~; nekajkrat se nahajali{~a, ki jih je navedel Ossowiecki, niso ujemala s podatki v bele‘kah Poniatowskega, a je Poniatowski v vseh teh primerih ugotovil, da so bile napa~ne njegove bele‘ke in ne podatki, ki jih je posredoval jasnovidec. Ossowiecki je imel vedno enak postopek. Predmet je vzel v roke in se koncentriral, dokler prostor okoli njega in njegovo lastno telo nista postala kakor senci, skoraj neobstoje~a. Pred njim se je za~el vrteti tridimenzionalni film preteklosti. Lahko je {el, kakor koli je ‘elel, in videl vse, kar si je izbral. Ko je gledal v preteklost, je Ossowiecki celo premikal o~i sem ter tja, kot da so bile stvari, ki jih je opisoval, zares fizi~no prisotne pred njim. Opazoval je vegetacijo, ljudi in njihova prebivali{~a. Neko~, ko je vzel v roke

kameno orodje magdalenske kulture iz kamene dobe, ki je uspevala v Franciji 15.000 do 10.000 let pred na{im {tetjem, je Poniatowskemu rekel, da so magdalenske ‘ene imele zelo zapletene frizure. Za to zgodovinsko obdobje se je ta podatek zdel absurden, toda poznej{a odkritja kipov magdalenskih ‘ena z bogato okra{enimi pri~eskami so pokazala, da je Ossowiecki imel prav. Med poskusom je Ossowiecki podal ve~ kot sto takih podrobnosti o preteklosti, ki so se sprva zdele napa~ne, a se je kasneje izkazalo, da so to~ne. Tako je na primer govoril, da so ljudje v kameni dobi uporabljali oljne svetilke, kar je bilo potrjeno, ko so med izkopavanji v Dordogneu v ju‘ni Franciji na{li oljenke enake velikosti in oblike kot v njegovih opisih. Naredil je podrobne risbe ‘ivali, ki so jih lovili pripadniki razli~nih narodov, ko~e, v katerih so ‘iveli, njihove pogrebne obi~aje – in vse te trditve so pozneje potrdila arheolo{ka odkritja.

DRUGI ARHEOLOGI – MEDIJI Delo Poniatowskega z Ossowieckim ni edinstveno. Tudi Norman Emerson, ustanovitelj in podpredsednik Kanadskega arheolo{kega zdru‘enja, je pri svojem arheolo{kem delu uporabljal pomo~ jasnovidca. To je bil voznik tovornjaka George McMullen. Tudi McMullen se je lahko vklju~il v preteklost in »obiskal« arheolo{ko lokacijo. Najprej je hodil sem in tja, da malo spozna okolje, potem pa je za~el opisovati kulturo in ljudi, ki so neko~ ‘iveli na tem mestu. Neko~ je Emerson opazoval, kako se je McMullen osredoto~il na neko zemlji{~e in s koraki meril mesto, za katerega je dejal, da je bila na njem dolga iroke{ka hi{a. Emerson je podro~je ozna~il s koli~ki in ~ez {est mesecev izkopal staro stavbo to~no na mestu, ki ga je pokazal McMullen. Emerson je bil najprej skeptik, a je ob sodelovanju z McMullenom postal »vernik«. Na letni konferenci kanadskih arheologov leta 1973 je izjavil: »Vedenje

20 - JULIJ 11 -

RETROKOGNICIJA Retrokognicija ali sposobnost, da osredinimo svojo pozornost in dobesedno gledamo v preteklost, je bila ve~krat potrjena. V vrsti poskusov, ki sta jih leta 1960 opravila W. H. C. Tenhaeff, direktor Parapsiholo{kega in{tituta Dr‘avne univerze Utrecht, in Marius Valkhoff, dekan Filozofske fakultete univerze Witwatersrand v Johannesburgu, sta ugotovila, da velikemu nizozemskemu jasnovidcu Gerardu Croisetu za psihometrijo zadostujejo ‘e zelo majhni fragmenti kosti in da lahko natan~no opi{e njihovo preteklost. Dr. Lawrence Leshan, newyor{ki klini~ni psiholog in {e en spreobrnjen skeptik, je opravil podobne eksperimente z znano ameri{ko jasnovidko Eileen Garrett. Na letnem sre~anju Ameri{kega antropolo{kega zdru‘enja leta 1961 pa je arheolog Clarence W. Weiant razkril, da do svojega slavnega odkritja arheolo{kega najdi{~a Tres Zapotes, ki je eno najva‘nej{ih v Srednji Ameriki, ne bi pri{el, ~e ne bi imel pomo~i jasnovidca. o arheolo{kih artefaktih in arheolo{kih lokacijah sem prejel od jasnovidca, ki mi te informacije prena{a brez vidnih kazalcev, da bi to po~el premi{ljeno.« Rekel je, da to, kar je pokazal McMullen, odpira »povsem nova obzorja« v arheologiji, in da morajo {tudije o nadaljnjem sodelovanju z jasnovidci v arheolo{kih raziskavah postati prioriteta. Stephan A. Schwartz, nekdanji ~lan uredni{tva revije National Geographic in ~lan {tudijske skupine Obrambnega ministrstva za inovacije, tehnologijo in dru‘bo pri MIT-u, pa je bil tako zainteresiran za to temo, da je napisal obse‘no zgodovino o sodelovanju med jasnovidci in arheologi z naslovom Tajni ~asovni trezorji (The Secret Vaults of Time). Kre{imir Mi{ak

D


STARA INDIJA, NLP-JI

Staroindijske vimane spominjajo na opise neznanih lete~ih predmetov

Vimane so NLP-ji D

Kombinacija zraka, goriva in ognja je ustvarjala energijo za poganjanje vimane. vastu, ki je temelj staroindijske arhitekture. Vse v takratnem obdobju je bilo zgrajeno po na~elih vastuja. Vse stavbe, vsa mesta … vsi roboti, vsa letala. Prav ste prebrali!

STAROINDIJSKI ROBOTI IN LETALA Vastu je tudi temelj strojni{tva v obdobju vedske civilizacije. To dokazuje D. N. Shukla s knjigo Vastu Shastra. V knjigi so predstavljena splo{na na~ela vastuja, prav tako pa so podane informacije in dokazi o starodavnih indijskih robotih in letalih – vimanah. Vastu pravi, da svet temelji na petih elementih, ki so osnova za na{ obstoj: bhumi, d‘ala, vaju, agni in aka{a oziroma zemlja, voda, zrak, ogenj in eter. Sama zemlja vsebuje magnetno polje, ki je osnova za na{e prebivanje na Zemlji. ^e

ne bi poznali de‘ja, bi na na{i Zemlji vladala su{a, prav tako ne bi bilo rastlin, ki so sestavljene iz vode. Ne bi bilo krvi, ki je sestavljena iz vode, zatorej ne bi bilo nas. Zrak je tisti, ki nadzoruje na{e fizi~no po~utje. Neposredno smo odvisni od vla‘nosti zraka, od zra~nega pritiska zra~nega toka in njegove sestave. Ogenj je povod za dan in no~, za {tiri letne ~ase, za ~love{ko energijo in entuziazem. Eter pa je veliki prevodnik za vse prej na{tete elemente; ~e ne bi bilo etra, ne bi bilo leteh. Pet elementov torej. Vastu pa vseh pet elementov kombinira v neko zaklju~eno celoto, ki prebivalcu omogo~a karseda dobro prebivanje v njegovi manu{jalaji, kar dobesedno pomeni »~lovekov tempelj«. Roboti se pojavijo v povezavi z arhitekturo kot naprave, ki dejansko pomagajo pri gradnji. Sanskrtsko ime za te robote je jantra, kar ima sicer dva pomena: prvi je geometrijski diagram, ki ~loveka navdaja z duhovno ali finosnovno energijo, v povezavi z arhitekturo pa je jantra naprava, ki nadzoruje vedenje elementov po nekem dolo~enem na~rtu. Vsaka jantra je sestavljena iz petih prej omenjenih elementov – zemlje, vo-

Foto splet

anes mislimo, da smo tehnolo{ko zelo napredni. Dvajseto stoletje je bilo stoletje odkritij, v enaindvajsetem pa imamo ‘e negotov ob~utek, da gre tehnologija v skrajnost in da kmalu ne bo ve~ potrebe po delovni sili in ljudeh, saj bodo svet prevzeli roboti. Kaj pa, ~e je to le la‘en ob~utek, ki nam ga vcepljajo mediji? Kaj ~e vam povem, da je bila zelo napredna tehnologija prisotna ‘e trideset stoletij nazaj in da so vse te »izume dvajsetega stoletja« poznali ‘e takrat? Novej{e arheolo{ke najdbe dokazujejo, da je starodavna vedska civilizacija v dana{nji Indiji obstajala ‘e pred ve~ kot 5000 leti. Ime »vedska civilizacija« izhaja iz knjig Ved, zelo obse‘nih besedil, ki izvirajo iz anti~ne Indije. Vedska literatura vsebuje veliko razli~nih tem, ~e jih nekaj na{tejem: zgodovina, religija, filozofija, kozmologija, politi~ne vede, zdravstvene vede. Vsi teksti so napisani v sanskrtu, ki je tudi prvotni jezik hinduizma in budizma. Kakorkoli, ti teksti nam danes dokazujejo, kako zelo napredni so bili ljudje na obmo~ju stare Indije. Resni~no napredni. Del vedske literature pa je tudi

Po Vymanika Shastri naj bi Rukma (zlata) vimana dosegla hitrost skoraj 1200 kilometrov na uro.

-

JULIJ

11 -

Misteriji 21


V IMANE

SO

NLP-JI uporabljal za vojne namene – napadal je mesta na zemlji. Vimana se je v~asih pojavila v ve~ razli~nih oblikah, v~asih je bila nevidna, nikoli ni dalj ~asa ostala na istem mestu, zato je z lahkoto zmedla nasprotnike. Zanimivo je, da opis gibanja [alvove vimane zelo spominja na opis dana{njih NLP-jev.

de, zraka, ognja in etra, a v vsaki jantri je en element bid‘a oziroma prevladujo~. Ljudje so se v tistem ~asu v arhitekturo bolj duhovno poglabljali in so na bolj lai~en na~in povedali podobno, kar je znano tudi danes. Za la‘jo predstavo lahko sistem petih elementov ponazorimo na moderni napravi, kot je motor z notranjim zgorevanjem. Tak motor je jantra, katere bid‘a ali prevladujo~ element je zemlja (v obliki kovine). Kovina je razporejena tako, da generira energijo iz ognja in zraka, ta energija pa poganja vozilo.

DUHOVNE VIMANE Foto splet

Velika podobnost med vimano in NLP-jem?

NA^RT ZA JANTRE Na~rt za jantre je opisan v knjigi o arhitekturi Samarangana Sutradhara indijskega kralja Bhod‘e, ki je vladal kraljestvu Malva v osrednji Indiji od leta 1000 do 1050 na{ega {tetja. Bhod‘a je bil filozof in polihistor, strokovnjak na veliko razli~nih podro~jih. Njegova knjiga je kompilacija iz razli~nih starodavnih vedskih virov in po njej sode~ so bili roboti v tistem ~asu zelo napredni in kompleksni. Samarangana Sutradhara opisuje »~love{ke stroje – slu‘abnike in stroje – vojake«, poleg teh ~love{kih robotov pa opisuje tudi vimane ali lete~e naprave. Besedilo na primer pravi: »Naredi veliko pti~jo obliko z enim krilom na vsaki strani.« Govori tudi o kabini za potnika in o tem, da mora vimana imeti prostor za gorivo po imenu para (ki vsebuje ‘ivo srebro) ter vir ognja. Kombinacija zraka, goriva in ognja je ustvarjala energijo za poganjanje vimane: »S tako generirano energijo bo vimana preletela veliko razdaljo na nebu.« Omenja, da v tej knjigi vimane in druge jantre opisuje le na kratko, natan~en postopek izdelave pa predajajo u~itelji le kvalificiranim u~encem. V Bhagavata-purani, ki je {e veliko starej{a od Samarangana Sutradhare, na veliko mestih omenja razli~ne vrste viman. Obstajalo naj bi ve~ vrst viman, saj

22 - JULIJ 11 -

Opisane so tudi vimane, ki jih upravljajo polbogovi na finosnovni ravni bivanja. Nad njo pa je po vedski kozmologiji Vaikuntha ali duhovna raven. Bhagavata-purana (2.9.13) navaja: »Planete Vaikunthe obdajajo tudi razli~na sijo~a letala, ki pripadajo velikim mahatmam ali Gospodovim dru‘abnikom.« Obstaja mo‘nost, da so v staroindijski civilizaciji poznali potovanje ~loveka med razli~nimi ravnmi bivanja. ^e so »Gospodovi dru‘abniki« tisti, ki zasedajo vimane na duhovni ravni, so to mogo~e ljudje, katerih je le du{a pre‘ivela, torej so v nekem »nadsvetu«. Mogo~e ljudje vimane danes celo ozna~ujemo s pojmom »neznani lete~i predmeti«. A ~e se vrnemo na fizi~ni ustroj viman, imamo v starih knjigah veliko dokazov, ki pri~ajo o razvitosti arhitekture in strojni{tva v takratnih vzhodnih civilizacijah. ^e nam to ni dovolj, imamo tu {e vedske tekste o zgodovini, politiki, filozofiji in medicini, ki z lahkoto ovr‘ejo mite o nevednih ljudeh v starih ~asih, ki so lahko le sanjali o znanjih, ki jih poznamo danes. Po drugi strani pa obstaja tudi veliko podatkov, ki lahko ovr‘ejo mit o fizi~nem obstoju viman. Najla‘je bi bilo vzeti ~asovni stroj, se odpeljati tiso~e let nazaj in na lastne o~i videti, kaj se je dogajalo. [koda, kajne, da tehnologija {e vendarle ni tako napredna. Za videopredstavitev viman si lahko pogledate video na Youtubeu pod imenom Ancient Aircraft vimana’s. Ja. Bo.

po vedski literaturi ‘ivimo v ve~dimenzionalnem vesolju. Vsaka dimenzija oziroma raven ima razli~ne ‘ivljenjske pogoje. Najbolj preprosto jih lahko razdelimo na grobosnovno raven, finosnovno raven in raven ~iste zavesti ali duha. Raven ~iste zavesti naseljujejo osvobojena bitja z duhovnimi telesi, na finosnovni ravni prebivajo polbogovi s telesi iz fine snovi, na ravni grobe snovi pa ‘ivimo ljudje s telesi iz grobe snovi. Tako obstajajo tudi razli~ne vrste viman – iz grobosnovnih, finosnovnih in duhovnih elementov – za potovanja na posameznih ravneh, pa tudi za potovanja z ene ravni na drugo. Kaj pomeni potovanje z ene stopnje na drugo; kaj bi se nam zgodilo, ~e bi hoteli z vimano odpotovati na neko drugo raven? Ali to pomeni smrt, ali le duhovni razvoj? Ali pa mogo~e vimana sploh ni plod domi{ljije in vere in je res lahko ljudi prena{ala na razli~ne ravni … Bhagavata-purana denimo opisuje vimano, ki jo je upravljal despotski kralj [alva. Iz ‘eleza naj bi jo izdelal demonski in‘enir Maja Danava, [alva pa jo je

Z vimanami so potovali na posameznih ravneh, pa tudi z ene ravni na drugo.

D


DIHANJE

Z vadbo dihanja 18 minut na dan se znebimo {tirih petin vseh zdravstvenih tegob

Dolg dih – dolgo ‘ivljenje »

O

d prvega vdiha novorojenca do zadnjega izdiha starca je ‘ivljenje pravzaprav zaporedje vdihov in izdihov. ^lovek ni samo ‘ivljenjsko odvisen od diha, ampak sta tudi njegovo zdravje ter dol‘ina ‘ivljenja povsem odvisna od njegovih dihalnih navad. Pravilno negovanje diha, kar pomeni podalj{evanje izdiha, je tisto, kar nam dalj{a ‘ivljenje, njegovo zanemarjanje pa ga kraj{a,« pravi Peter Amalietti, avtor knjige Negovanje diha, v kateri nam odkriva Lao Cejevo {olo naravnega trebu{nega dihanja. Dihanje je sicer obi~ajen preprost, samodejen in za ve~ino ljudi nezaveden proces, a ima v sebi veliko mo~. Vsak nevron, vsaka sinapsa in vsaka mi{ica se namre~ hranijo s plamenom na{ega diha. A te‘ava je v tem, da le malo ljudi zna pravilno dihati.

ve{~in, jogiji in na njem tudi utemeljili svoje discipline. Nenehno osredoto~enje na dihalni proces je tudi glavna skrivnost Bude, ki jo je sam razodel. Medtem ko so vzhodnjaki misterij dihanja odkrili, je na zahodu to {e vedno precej prezrto, opozarja Peter Amalietti, ki je po triindvajsetih letih izvajanja razli~nih dihalnih in meditativnih tehnik na daoisti~ni delavnici Du{ana Kuharja, u~enca Brucea Frantzisa, osvojil pravilno trebu{no dihanje.

Bruce Frantzis prihaja iz linije u~iteljev, ki izvira neposredno od velikega Lao Ceja in njegove {ole vodne meditacije. Izro~ilo Vodne tradicije poudarja napor brez sile, sprostitev in prepustitev; podobno kot vodni tok po~asi, a zanesljivo razje skalo. Peter Amalietti je dolga leta vadil tudi jogijske pranajame in odkril, da vsiljevanje poljubnega ritma dihu ne prina{a ubranosti in miru. V dragocenih trenutkih izku{anja vi{je zavesti je vedno znova odkril, da diha s trebuhom. Skepti~en je tudi do zadr‘evanja diha, tako imenovane kumbhake, ki jo u~i ve~ina indijskih {ol pranajame, saj je, kot sam pravi, psihologija ugotovila, da vsako zadr‘evanje sape vodi ~loveka k inhibiciji, obenem pa tudi {kodi telesnemu zdravju.

Peter Amalietti pravi, da je dihanje klju~no za na{e zdravje, z njim pa lahko dose‘emo tudi globlje, meditativno stanje.

Svetuje, da dihanja zavestno ne spreminjamo niti ne posiljujemo z umetnim ritmom, ampak naj ga le poglobimo in izbolj{amo. Sam pravi, da zadnjih devet let diha edino in zgolj {e s trebuhom, kot to po~nejo kitajski daoisti: »Oni u~ijo, da si moramo pri vdihu predstavljati, kako energija potuje skozi nos in grlo po telesu navzdol in vstopa v tantien, pri izdihu pa, kako iz nosnic izstopa obrabljeni ki in nato odleti nekam zelo dale~.« Dihalnim vajam je dodal {e sedenje v zazenu in pri tej praksi odkril pomen posebne to~ke malce pod popkom v trebuhu, na osi, ki poteka z vrha lobanje po sredi{~u telesa do dna hrbtenice v presredku in jo Kitajci imenujejo spodnji tantien, Japonci pa hara. Zen u~i, da je ~lovekovo sredi{~e v trebuhu, v hari. ^e smo osredi{~eni v hari, smo bolj prizemljeni in trdni. »^lovek, ki se zaveda te to~ke, jo nato

Pravilno negovanje diha nam dalj{a ‘ivljenje, njegovo zanemarjanje pa ga kraj{a.

DIHAJMO NARAVNO

Z razvijanjem preproste prakse zavestnega dihanja imamo vrv, ki nas povezuje z vsako razse‘nostjo ‘ivljenja – z na{im telesom, s ~ustvi, z mislimi, ki se vrtin~ijo v na{em umu, s svetom, ki nas obkro‘a in s prostranstvi vesolja. Mo~ diha je tudi v tem, da nas povezuje s tem trenutkom, edinim, ki ga zares imamo in od katerega je odvisno na{e po~utje. Kot ugotavlja avtor knjige, je ve~ kot {tiri petine vseh zdravstvenih te‘av posledica slabih dihalnih navad. Sam verjame in je tudi preizkusil na sebi, da se z redno vadbo {estkrat po tri minute na dan ~lovek lahko znebi {tirih petin vseh zdravstvenih tegob. Mo~ diha so na Vzhodu prvi odkrili stari u~itelji, modreci, mojstri borilnih

Foto L. Z.

MO^ DIHA

-

JULIJ

11 -

Misteriji 23


DIH

DOLGO

‘IVLJENJE

z zavedanjem ohranja. In ~lovek, ki to to~ko ohranja tudi v vsakdanjem ‘ivljenju, bo v sebi zaznal pojav magi~nih mo~i, pa tudi mo~ naravnega zdravljenja, ki ve~ino bolj zanima. To ~arobno to~ko vzemite za izhodi{~e pritiska pri trebu{nem dihanju in se je med negovanjem diha pri vdihu skoraj vselej za-

PRAVILNE DIHALNE NAVADE Postopek urjenja pravilnih dihalnih navad, kot ga navaja Peter Amalietti v svoji knjigi, je slede~: • Med dihalno vadbo se morate nenehno zavedati dihanja – ko vdihujete, zdaj vdihujem, ko izdihujete, zdaj izdihujem; • dihajte skozi nos; • ritem dihanja naj bo povsem naraven in spontan, zato mu nikoli ne vsiljujte umetnega ritma; • dihajte nepretrgoma oziroma zvezno, to pomeni, da med vdihom in izdihom ne sme biti prav nobenega premora; • dihajte povsem nesli{no, torej dovolj po~asi in umirjeno; • jezik dr‘ite za zobmi, da se mehko stika z nebom na to~ki, kamor sicer polo‘ite jezik takrat, ko izgovorite soglasnik L; • dihanje mora biti globoko in temeljito; • upo{tevajte zlato pravilo 70 : 30 – nikoli se povsem ne napolnite z zrakom, ampak najve~ 70-odstotno, kakor tudi nikoli ne izdihnite vsega zraka iz plju~, temve~ najve~ 70-odstotno; • dihalne vaje bodo u~inkovale zgolj v primeru, ~e jih boste izvajali redno in dosledno vsak dan; • da la‘je ohranjamo pozornost na pravilnem dihanju, si lahko pomagamo s {tetjem izdihov ali vdihov; • Med izdihom se zavestno spro{~amo.

24 - JULIJ 11 -

vedajte. Pove~anje trebu{nega pritiska pomaga velikim koli~inam zastale krvi spet zaokro‘iti po telesu in udih. Med zdravljenjem z dihanjem morate vse ob~utke usmeriti v haro oziroma spodnji tantien. Taka zbranost namre~ zaustavlja notranji miselni monolog. Hara ali spodnji tantien je za telesno, ni~ manj pa tudi za du{evno zdravje najpomembnej{i energetski vhod. Vse daoisti~ne prakse izvirajo iz spoznanja, da je telesno zdravje temelj duhovnega razvoja, in prav v spodnjem tantienu se deli, ~isti in kopi~i vsa energija, ki vpliva na posameznikovo snovno telo.« Peter Amalietti med drugim v knjigi odkriva tesno povezanost dihanja in razpolo‘enja. Opozarja, da svoja ~ustva lahko spremenimo ali pa vsaj ubla‘imo z dihanjem. »Misli in ~ustva ustvarjajo v umu valove. Na primer jeznemu ~loveku se dih dvigne najprej v plju~a, nato pa {e v glavo, in to v kratkih in mo~nih izdihih. Velja tudi nasprotno: ~lovek, ki za~ne hote dihati iz prsi in glave v kratkih in mo~nih izdihih, se bo hitro razjezil. V primeru malodu{ja pa ~lovek vselej diha plitvo. ^e bi takrat za~el raje globoko in urejeno dihati, bi se hitro zvlekel iz najhuj{e du{evne stiske.«

DIHANJE S PREPONO Ugotavlja, da otroci obi~ajno brez razmi{ljanja dihajo s trebu{no prepono, z mi{ico, ki je pod plju~i, ki upravlja z dihanjem. A z leti in pod vplivom slabih navad, dru‘be, poslovnih skrbi izgubimo sposobnost dihanja, ki jo imajo otroci – trebu{no, globoko, o~i{~ujo~e. Ve~ina ljudi za~ne dihati plitvo, prsno. Plitvo dihamo, ko smo pod stresom, ko smo osredoto~eni na delo ali v onesna‘enem okolju. Dihanje ob~asno zastane in organizem je vse bolj zastrupljen. Znano je, da v trenutkih stresa dihamo plitvo, kar spodbuja delovanje simpati~nega ‘iv~nega sistema k odzivu boj – beg. Telo se v tak{nem stanju odzove kot v kriznem polo‘aju in kopi~ijo se kemi~ne snovi, povezane s stresom, kot sta adrenalin in mle~na kislina. Dolgo-

Foto L. Z.

DOLG

Knjiga o dihanju in pravilnih dihalnih navadah je na voljo tudi na www.misteriji.si.

trajno plitvo in hitro dihanje lahko povzro~a tudi kroni~no tesnobo, utrujenost in dezorientiranost. Da bi med normalno aktivnostjo telo oskrbeli s kisikom in odstranili {kodljive snovi, sta nujna globok vdih in izdih. Da je dihanje z gornjim delom prsnega ko{a {kodljivo za zdravje, potrjujejo ‘e tudi znanstvene raziskave. Dr. Eric Pepper, psihofiziolog in raziskovalec samozdravljenja na Univerzi v San Franciscu, opozarja, da tak{no dihanje povzro~a zvi{anje krvnega tlaka, pospe{eno bitje srca, glavobole, valove vro~ine in tudi bolezni srca. Tudi PMS, menstrualni kr~i, nespe~nost, astma, bole~ine v hrbtenici, alergije so lahko posledica plitvega dihanja. »Zdravniki ugotavljajo, da 90 odstotkov vseh ljudi pri dihanju ne uporablja zares trebu{ne prepone. Pritisk v trebuhu, ki nastaja pri dihanju s prepono, namre~ potisne zastalo kri v organih po venah, to pa pove~a koli~ino krvi, ki kro‘i po telesu. Trebu{no dihanje torej pospe{uje celi~no preskrbo vsega telesa, zato zdravi bolezni in je temelj zdravega telesa. Vsi, ki so bledi, slabokrvni, imajo prenizek tlak ali pa jih rado zebe, si bodo z rednimi vajami trebu{nega dihanja odpravili te te‘ave. Po nekajletni vadbi tak{nega dihanja dose‘e zrak tudi led-


D OLG vice in ~lovek za~ne dihati tudi z ledvenim delom hrbta.« Kot pove na{ sogovornik, pa dihanje ni klju~no zgolj za na{e zdravje in dobro po~utje, temve~ lahko z njim dose‘emo tudi globlje, meditativno stanje, zavestno dihanje nas namre~ vra~a v sedanji trenutek. ^e smo lahko navzo~i v tej prehodnosti, ki jo imenujemo sedanji trenutek, se prihodnost za~ne re{evati sama od sebe. Zavestno dihanje nam tudi pomaga, da se ne ujamemo v ~ustvene melodrame vsakdanjega ‘ivljenja in s tem nepotrebno ne tro{imo energije. La‘je postanemo opazovalec lastnih odzivov na ljudi in okoli{~ine, zavedamo se odzivov svojega telesa, svojih misli in ~ustev … ^ustva nas pogosto urno kot nevihta odnesejo v prihodnost ali preteklost, medtem ko nas zavedanje dihanja ohranja tukaj in zdaj ter nam pomaga ohraniti objektivnost, ko se soo~imo z mo~nimi ob~utji, ter omogo~a, da prebrodimo lastna ~ustva in se izognemo besedam in dejanjem, katere bi morda pozneje ob‘alovali. Zavestno dihanje ne spremeni situacije, ampak spremeni nas. Spominja nas, da ne glede na to, v kak{nem kaosu smo se zna{li, vselej lahko nadziramo svoje dihanje, s tem pa tudi svoj um, telo im ~ustva.

PRAVILNO DIHANJE In kak{no naj bi bilo pravilno dihanje? Pravilno dihanje je iz trebuha ali s trebu{no prepono, poudarja Peter Amalietti. »^e dihamo globoko, se prepona spu{~a, trebuh pa se napihne. Ob tak{nem dihanju se {irijo rebra in mi{ice spodnjega dela hrbta ter ustvarjajo ve~ prostora. Tak{en postopek omogo~a dotok ve~je koli~ine kisika v telo, upo~asnjuje delovanje srca ter aktivira parasimpati~ni ‘iv~ni sistem, iz katerega izhajajo ob~utki spro{~enosti in umirjenosti.« Peter Amalietti tudi opozarja, naj med dihanjem ne bi delali nikakr{nih premorov oziroma zadr‘evali sape. Dihanje mora biti kro‘no, podobno plesu. Medtem ko ljudje ple{ejo, ne delajo to premo~rtno, da bi pri{li z enega mesta prostora

DIH

DOLGO

‘ IVLJENJE

TEST: ALI DIHATE PRAVILNO?

Z

aradi slabih dihalnih navad velika ve~ina ljudi kroni~no zboli in si poslab{a kakovost ‘ivljenja ter skraj{a njegovo dol‘ino! S tem testom lahko preverite svoje dihalne navade in nato ustrezno ukrepate.

1. Ali dihate skozi usta? vselej zelo pogosto v~asih nikoli 2. Ali pri dihanju zadr‘ujete sapo? vselej zelo pogosto v~asih nikoli 3. Je va{e dihanje sli{no? vselej zelo pogosto v~asih nikoli 4. Je va{e dihanje plitko in povr{no? vselej zelo pogosto v~asih nikoli 5. Je va{e dihanje nemirno? vselej zelo pogosto v~asih nikoli 6. Ali dihate s prsnim ko{em? vselej zelo pogosto v~asih nikoli

Za vsak »vselej« si pripi{ite 5 kazenskih to~k. Za vsak »zelo pogosto« si pripi{ite 3 kazenske to~ke. Za vsak »v~asih« si pripi{ite 2 kazenski to~ki. Se{tejte kazenske to~ke.

REZULTATI 23–30 to~k Smrt vam diha za ovratnik. ^e bi radi {e ‘iveli, za~nite negovati dih! @e jutri! 12–22 to~k ^e {e nimate nobene kroni~ne bolezni, se nanjo kar pripravite! Ste hudo resen kandidat zanjo. 4–11 to~k Ste zdravi in boste taki tudi ostali. Kljub temu pa za~nite negovati {e dih, kajti potem boste trdno na nogah in prisebni do~akali najmanj sto let! 0–3 to~ke Va{e dihanje se bli‘a popolnosti! Iskrene ~estitke.

^e vsak dan borih {estkrat po tri minute (skupaj 18 minut) negujete dih, vas bodo zapustile vse zdravstvene tegobe in nadloge! Negovanje diha je namre~ pot k zdravju, du{evnemu miru in dolgo‘ivosti. na drugega. Preprosto kro‘ijo naokrog in u‘ivajo v plesu. Enako je z dihanjem. Pomembno je tudi, da imamo hrbtenico zravnano in iztegnjeno, enako tudi vrat. Zdravljenje z dihanjem je u~inkovitej{e, ~e ga izvajamo v ~asu med polno~jo in poldnevom, ki ga Japonci imenujejo seiki. Urjenje v naravnem dihanju nam koristi, kot ugotavlja avtor, na ve~ ravneh: na telesni ravni preskrbi vse celice s kisikom in uspe{no odstrani obrabljeni zrak. Na du{evni ravni deluje samo izvajanje dihalnih vaj pomirjujo~e, obenem pa krepi budnost in ostri pozornost. Na duhovni ravni pa je negovanje

diha vhod v ~lovekov notranji mikrokozmos, ki ga sicer zakrivajo zastori razburjenega in zmedenega uma, hlastajo~ega po kisiku. Globoko dihanje tudi poskrbi za dolgo‘ivost, kar so ‘e zdavnaj odkrili stari Kitajci. Kot pi{e v daoisti~nem eseju o dolgo‘ivosti: »^e zjutraj mirno dihate, bosta va{a energija in telo trdna, vitalnost pa obstojna in dolgotrajna. Ko v sebi dose‘emo mir uma, zacveti vi{je in ni‘je, notranji organi se uravnovesijo, ko‘a pa za~ne sijati. @ivljenje traja tako dolgo kot Sonce in Luna, dokler ne postane{ cvet Nebes in Zemlje.« Andreja Paljevec

D

-

JULIJ

11 -

Misteriji 25


NEZEMLJANI

V stanju nadzorovane zavesti se je mogo~e povezati z nezemeljskimi bitji

Kako pokli~emo Nezemljane N

ezemljani obiskujejo ZemPROJEKT RAZKRIVANJA Prek telepatskega ljo ‘e od pradavnih ~asov. Za dr. Greerja je bil to klju~ni razlog Da bi z njimi vzpostavili us- povezovanja Nezemeljani za za~etek projekta javnega razkrivanja pe{en stik, moramo najprej spremeniti vseh informacij (Disclosure Project) v spoznavajo ~lovekovo svojo zavest,« pi{e dr. Steven Greer v obliki materialnih dokazov in pri~evanj, svoji knjigi Skrita Resnica, Prepovedanaravo in namene. ki so nezakonito in neupravi~eno klasifino Znanje (Hidden Truth, Forbidden cirani kot zaupni. V projekt se vklju~uje Knowledge). Greer je ustanovitelj Cent- nost in vzporedno izvajale psiholo{ko vse ve~ znanstvenikov in in‘enirjev, ki ra za prou~evanje nezemeljske inteli- informacijske operacije. Z nasprotnimi so dolga leta sodelovali v najbolj varovagence CSETI ter projekta Disclosure za pri~evanji, dokumentarnimi filmi in nih voja{kih bazah in se dnevno ukvarjavno razkrivanje informacij o neze- uradnimi izjavami so ‘eleli v javnost jali z najbolj zaupnimi nalogami, med meljskih kontaktih in plovilih, ki jih vsaditi dvom o nasprotnih dokazih, katerimi so bile {tevilne povezane z Nevlade nekaterih dr‘av po njegovih pri~evanjih in celo osebnih izku{njah ter zemljani in njihovo tehnologijo. trditvah nezakonito prikrivajo. so uspe{no ustvarili zmedo. Novice o stikih z Nezemljani so Le zakaj se je pode‘elski zdravse pojavile takoj po drugi svetovni nik in dru‘inski ~lovek, kot je dr. vojni in so po letu 1947 naglo nara{Greer, odpovedal svojemu plemeni~ale. Danes na svetu ‘ivi na desetine temu poklicu in se posvetil raziskotiso~ev ljudi, ki so bili temu pri~a bovanju nezemeljske inteligence, ki jo disi na telepatski ravni, prek fizi~nih javnost {e vedno uvr{~a v domi{ljijali vizualnih stikov, prek ugrabitev sko tematiko? Kot trdi sam, na Zemali pri izmenjevanju tehnologije. lji ‘e dolgo poteka veliko nezemeljOb vsem tem se pojavlja vpra{askih dogodkov, s katerimi smo zelo nje, ali so stiki z Nezemljani koristni povezani in bi morala biti svetovna ali predstavljajo neposredno gro‘njo javnost o njih obve{~ena. ~love{tvu? Da stiki z Nezemljani ne Redni stiki z nezemeljsko intelibi bili zastra{ujo~i, nezemeljska tehgenco so izrednega pomena za na{ nologija pa uporabljena v destrukplanet in prihodnost celotnega ~lotivne voja{ke namene, je dr. Greer ve{tva, a javnost o tem ni in kot ka‘e svetovni javnosti predstavil ve~ vrst {e dolgo ne bo uradno obve{~ena, stikov, kategoriziranih od CE 1 do svetovne tajne slu‘be pa informacije CE 5, pri ~emer CE pomeni Close skrbno varujejo pod pretvezo strogo Encounters ali »Bli‘nja sre~anja«. zaupnih voja{kih projektov in dr‘avPrve {tiri kategorije so pasivni in ne varnosti. Toda dejstva, ki jih vladsenzitivni stiki, ki jih posku{ajo ne in nevladne organizacije ter agenvzpostaviti Nezemljani. Tovrstni cije desetletja prikrivajo, se danes stiki so zelo pogosti, a ne preve~ usjavnosti po~asi, a zanesljivo vendarpe{ni zaradi nepripravljenosti ljudi le razkrivajo. in faktorja strahu. Zato dr. Greer Po ustanovitvi CSETI leta 1990 se priporo~a in pou~uje stike tipa 5, ki je na dr. Greerja za~elo obra~ati vedZgoraj: Dr. Steven Greer na konferenci CSETI, temeljijo na univerzalnem principu no ve~ ljudi, ki so imeli osebne ali spoznavanja, vzajemnega spo{tovanajve~ji on-line konferenci v zgodovini interneta. vizualne izku{nje z nezemeljskimi nja in sodelovanja med ~love{tvom bitji ali plovili. Ob tem so vladne Spodaj: Dr. Greer razkriva konstrukcijske na~rte in nezemeljsko inteligenco. Ta na~in nezemeljskih lete~ih plovil. agencije in vojska zaslutile nevarFoto splet

»

26 - JULIJ 11 -


K AKO

POKLI ~ EMO

NEZEMLJANE

POSTOPEK NAVEZOVANJA STIKOV Z NEZEMLJANI

se za razliko od prvih {tirih pri~ne samoiniciativno pri ~loveku, in sicer na ravni zavesti brez tehnolo{kih pripomo~kov. Z individualno ali skupinsko meditativno tehniko, pri kateri z nadzorovanim umom vstopimo v spremenjeno stanje zavesti, ustvarimo pogoje za uspe{no telepatsko povezavo z Nezemljani.

MEDPLANETARNA UMSKA KOMUNIKACIJA S pravilnim razumevanjem vesoljnega prostranstva, v katerem prebivajo ne{teta bitja, ki so med seboj energijsko povezana, lahko v stanju globoke spro{~enosti vzpostavimo subtilni oziroma telepatski stik z bitji iz drugih galaksij in jih prikli~emo na Zemljo. To je mogo~e dose~i z vizualizacijo, s katero ustvarjamo interaktivno telepatsko komunikacijo. Nezemeljska superinteligentna bitja namre~ komunicirajo prek miselne interakcije in nas nenehno zaznavajo. Tovrstne medplanetarne stike so po starih indijskih izro~ilih uspe{no izvajali jogijski modreci pred ve~ tiso~ leti. [tevilni pisni viri podrobno opisujejo, kako so v meditaciji pre‘iveli leta v popolnem zavedanju, da je hitrost uma oziroma

prenosa misli najhitrej{a, zato so z njim uspe{no komunicirali med seboj. Komunikacijske metode so izvajali v stanju globoke spro{~enosti in nezemeljska bitja, kot opisujejo stari sanskrtski zapisi, so s svojimi grobosnovnimi in astralnimi plovili nenehno obiskovala Zemljo. Po trditvah dr. Greerja je telepatsko povezovanje edina mo‘na oblika komunikacije, s katero nezemeljska bitja v popolnosti spoznavajo naravo ~loveka in njegove namene. A ~eprav so bili stiki v zgodovini ~love{tva zelo pogost in naraven pojav, so jih na polovici prej{njega stoletja voja{ke oblasti ZDA zaradi nepojasnjenih dogodkov zavile v skrivnost.

POGOSTI OBISKI V PRETEKLOSTI Na svetu skoraj ni kulture, ki ne bi imela informacij o kozmi~nem prostranstvu, nezemeljskih inteligentnih bitjih in njihovih plovilih. Zato je veliko zgodovinarjev mnenja, da so pred ve~ tiso~ leti Nezemljani pogosto obiskovali Zemljo. Tovrstni obiski so ponekod opisani v obliki slik, kot so 12.000 let stara stenska slika starodavnih astronavtov v italijanski Val Camonici, izklesane slike

Foto splet

Po protokolu CE-5 za navezovanje stikov z nezemeljskimi bitji uporabljamo svetlobo, zvok in misli. Svetloba – Najve~krat se uporabljajo mo~ni prenosni halogenski reflektorji, s katerimi signaliziramo morebitnim zra~nim plovilom. To je elementarni na~in komunikacije tipa 5. Zvok – Uporabljamo dve vrsti zvokov. Prvi so zvoki, posneti v angle{kem ‘itnem krogu, ki so na ponavljajo~em se posnetku predvajani vedno bolj po~asi. Drugi pa so piskajo~i zvoki z mesta v New Hampshireu, kjer se je spustilo vesoljsko plovilo. Emitiramo jih z glasbenim predvajalnikom prek voki tokija ali prenosne radijske postaje. Te tone uporabljamo kot svojevrstno identifikacijo oziroma vizitko. Nadejamo se, da bodo tisti, ki so jih sami ustvarili, te zvoke prepoznali ter razumeli na{o ‘eljo, da z njimi vzpostavimo stik. Misli – Misli uporabljamo s pomo~jo tehnike »koheren~nih miselnih sekvenc«. Z neko meditativno tehniko ali molitvijo najprej dose‘emo stanje raz{irjenega zavedanja, potem pa vsi ~lani skupine v vodeni meditaciji po{iljajo svoje misli v vesolje kot signale, ki jih nezemeljska bitja utegnejo prepoznati. Po tem vodimo nezemeljsko plovilo skozi vesolje v na{ son~ni sistem do Zemlje in do na{ega to~nega polo‘aja.

Bli‘nja sre~anja »pete vrste«: komunikator s svetlobnimi efekti signalizira zra~nemu pojavu, ki bi utegnil biti nezemeljskega izvora, in ~aka na odziv.

plovil v templju Setija I. v egip~anskem mestu Abydos iz leta 1294 pred na{im {tetjem, izklesana lete~a plovila v 1500 let starem izklesanem templju Ellora v Indiji, ve~ kilometrov dolge talne slike kompleksnega sistema ravnih ~rt, ‘ivali in astronavta v perujski Nazci, ki jih je mogo~e videti z velikih vi{in, in tako naprej. Poleg tega na Zemlji ‘ivijo ljudstva, ki so z ustnim izro~ilom pravi podatkovnik o na{em son~nem sistemu in drugih galaksijah. Ljudstvo Dogoni v zahodni Afriki je po mnenju zgodovinarjev in astronomov najbolj{i dokaz o preteklih obiskih Nezemljanov in prenosu njihovega znanja. V njihovem ustnem izro~ilu se denimo skriva prava zakladnica po-

-

JULIJ

11 -

Misteriji 27


K AKO

POKLI ~ EMO

N EZEMLJANE

NAJNOVEJ[I IZZIV NA PODRO^JU BIOMEDICINE

ZDRAVLJENJE Z BIO-SPECTRUM APARATI RAZISKAVE SO POKAZALE U~INKOVITO DELOVANJE NA: • sistem prekrvavitve • celoten imunski sistem • reguliranje psihosomatskega sistema BIOSPECTRUM MEDICINE NUDI TUDI: • zdravljenje ko‘e, aken, ko‘nih made‘ev • anticelulitno terapijo, pomo~ pri huj{anju • pomo~ pri pove~anih {portnih aktivnostih in hitrej{em okrevanju po {portnih po{kodbah • pove~uje spolno vitalnost, odpravlja impotenco, neplodnost, menstrualne te‘ave • odpravlja te‘ave s prostato • zdravi stresna stanja in nespe~nost, pomaga pri preutrujenosti • uravnove{a sr~no, ledvi~no in prebavno funkcijo • izbolj{uje mikro- in makrocirkulacijo • laj{a revmatske bole~ine in bole~ine v sklepih www.biospectrum.biz Za iz~rpne informacije o na{ih storitvah, cenah in celotni ponudbi nas pokli~ite ali obi{~ite v na{ih poslovalnicah: [kofljica, Ob po{ti 20, 01/366 31 31 (od ponedeljka do petka od 8. do 17. ure)

28 - JULIJ 11 -

Zgoraj: Stenska slika starodavnih astronavtov iz Val Camonice iz okoli 10.000 pr. n. {t. Desno: Afri{ko ljudstvo Dogoni prek ustnega izro~ila prena{a astronomsko znanje.

datkov o Jupitru in njegovih {tirih lunah ter Saturnovem prstanu, ki so jih astronomi odkrili {ele po iznajdbi teleskopa. Njihovo izro~ilo opisuje zvezdo Sirij in par nevidnih spremljevalk, od katerih ena obkro‘i Sirij vsakih petdeset let. Zgodovina bele‘i obiske nezemeljskih bitij in plovil na{ega planeta ‘e tiso~letja v obliki slik, pisnih virov in ustnih izro~il. Pri vsem tem ne smemo spregledati dejstva, da jih opisuje kot miroljubne, v duhu sodelovanja in medsebojnega spo{tovanja. Metoda dr. Greerja, ki jo u~i Center za prou~evanje nezemeljske inteligence, je pozitiven na~in, s katerim lahko individualno in samoiniciativno vzpostavljamo notranji stik z nezemeljsko inteligenco. Kako je sploh mogo~e, da se miselno pove‘emo z inteligencami iz drugih galaksij? Dr. Steven Greer poudarja, da je vsak od nas kvantni hologram celotVe~ informacij je na spletni strani www.cseti.org – pisne materiale in zvo~ne posnetke za navezovanje stikov z Nezemljani lahko za 50 dolarjev naro~ite pod rubriko »Working Group Materials«. Povzetek navodil za vzpostavljanje stikov z Nezemljani v sloven{~ini ter nekaj zvo~nih posnetkov nezemeljskega izvora so na voljo na strani www.misteriji.si/ art/Clanki/stiki_z_nezemljani.

Foto splet

Biospectrum je najsodobnej{i na~in zdravljenja na podro~ju biotehnologije. Namenjen je izbolj{anju zdravja, bolj{emu po~utju in lep{emu telesnemu videzu brez stranskih u~inkov. S pomo~jo efekta bioresonance se ~love{ke celice, organi in celotno telo uglasijo s frekvenco naprave, ki proizvaja celoten frekven~ni spekter zdravega ~love{kega telesa. Ponovna uglasitev celic omogo~a presnovo celotnega ~love{kega telesa ter vzpostavitev procesa zdravljenja in samozdravljenja.

nega univerzuma. ^eprav smo relativno majhni in {ibki, v sebi nosimo celoten univerzum. Najpomembnej{e za uspe{en kontakt je razumevanje na{e duhovne izvorne narave v obliki enega vesoljnega uma, ki sije v vsakem ‘ivem bitju. To razumevanje je osnovni pogoj za uspe{no komunikacijo z nezemeljskimi bitji. Nezemeljska tehnologija se namre~ prepleta z mislimi, zato kontakte nekateri do‘ivijo kot eteri~no oziroma astralno izku{njo. Dr. Greer vodi delovne skupine dvajset do trideset ljudi, ki vzpostavljajo stike z Nezemljani na razli~nih odmaknjenih krajih Zdru‘enih dr‘av, kot so Creston v dr‘avi Kolorado ter Mt. Shasta in nacionalni park Joshua Tree v Kaliforniji. Greerjeva vizija pa je na stotine majhnih in neodvisnih delovnih skupin, s pomo~jo katerih bi vzpostavili mirno komunikacijo z nezemeljskimi inteligentnimi bitji. Zato je izdelal delovni material, ki je na voljo na spletni strani CSETI in s pomo~jo katerega po njihovem protokolu lahko vzpostavimo delovno skupino kjerkoli na svetu. Uro{ Kra{ovec

D


NARAVNA HORMONSKA TERAPIJA

Bioidenti~ni hormoni pomagajo zoper glavobole, nespe~nost, diabetes, PMS, debelost …

^ude‘ bioidenti~nih hormonov »

H

ormoni nadzirajo vsak sistem v telesu in so klju~ni za zdravje ljudi; zaradi njih se lahko po~utimo dobro ali pa zbolimo. Prednosti naravnih hormonov v primerjavi s sinteti~nimi so ogromne, a ve~ina zdravnikov ve o tem le malo ali ni~.« Tako govori Michael E. Platt v revolucionarni knjigi ^ude‘ bioidenti~nih hormonov, zbirki napotkov za bla‘enje in odpravo cele vrste zdravstvenih te‘av, ki se lahko pojavijo zaradi hormonskega neravnovesja. Mednje sodijo menopavza, sladkorna bolezen, astma, debelost, migrenski glavoboli, fibromialgija, artritis, rak, tumorji maternice, endometrioza, primanjkljaj pozornosti in motnja hiperaktivnosti. Knjiga, ki je iz{la pri ARA zalo‘bi, sloni na izku{njah ameri{kega doktorja medicine s petintridesetimi leti klini~nih izku{enj zdravljenja z bioidenti~nimi hormoni – hormonskimi nadomestki, katerih biokemi~na zgradba je popolnoma enaka tistim, ki jih proizvaja ~love{ko telo. To dejstvo omogo~a pomembne prednosti pri zdravljenju in zmanj{uje potencialna tveganja. Iz knjige povzemamo poglavje o sladkorni bolezni pri odraslih. Louis R. je uspe{en in zadovoljen {estdesetletnik, ki se ‘e vse ‘ivljenje otepa odve~nih kilogramov. Ko sem preveril zdravstveno preteklost njegove dru‘ine, je postalo jasno, da je te‘ave s te‘o podedoval. Vsi njegovi sorodniki – mati, o~e, strici, tete, stari star{i – so bili debeli. Ko sva se pogovarjala o njegovih ciljih, je Louis poudaril, da nikakor ne misli umreti pri {estdesetih, tako kot se je zgodilo z njegovimi sorodniki. Po koncu zdravljenja bo Louis sposoben nadzorovati svojo telesno te‘o, in to brez diete. Prav tako bo sposoben obvladovati slad-

Testosteron je verjetno najpomembnej{i hormon, ki ga je pri mo{kih treba nadomestiti. korno bolezen brez pomo~i zdravil. Tu je njegova zgodba. »Imam sladkorno bolezen tipa 2. Zbolel sem v srednjih letih, od nekdaj pa so me pestile tudi te‘ave zaradi odve~ne te‘e. [estkrat v ‘ivljenju sem imel skoraj dvajset kilogramov preve~. Vsaki~ sem se jih uspe{no znebil z dieto, a s~asoma so se izgubljeni kilogrami vrnili, in to prav vsi. Vse diete, ki sem jih preizkusil, so u~inkovale. Kilogrami so se kar topili, ~ustveno pa sem nihal med dvema skrajnostma: ali sem bil ~isto vznesen ali pa neverjetno utrujen. Med prvim pogovorom sem dr. Plattu omenil, da je moja sestra umrla za rakom debelega ~revesa in da zdaj za ena-

Knjiga, ki pomaga tako ‘enskam kot tudi mo{kim in otrokom, je na voljo tudi na www.misteriji.si. Zdravniki, ki se spoznajo na bioidenti~ne hormone, so dosegljivi tudi v Sloveniji.

ko boleznijo trpi ena od njenih h~era. Omenil sem tudi, da so moji mami pri osemintridesetih odstranili prsi. Dr. Platta je vse to izjemno zanimalo. Moje informacije so bile eden od vzrokov, zakaj mi je predpisal jemanje progesterona, ki zmotno velja za ‘enski hormon. Dr. Platt trdi, da me bo progesteron varoval pred odve~nim estrogenom, ki se ga moje telo sku{a znebiti. To je vedel, {e preden mi je pregledal kri – zadostovala mu je moja pripoved o zdravstveni preteklosti sorodnikov. Za~el sem jemati tudi testosteron – odmerke so v ordinaciji dr. Platta skrbno spremljali. Ta hormon je vsekakor pomagal predramiti moje spolno po‘elenje. Krvne preiskave so pokazale, da imam toliko DHEA, kot ga ima povpre~en tridesetletnik. Dr. Platt je ‘elel vedeti, ali je kdo v moji dru‘ini do~akal visoko starost. Tako babica kot mati sta do‘iveli skoraj devetdeset let. Dr. Platt je domneval, da moja {~itnica ne izlo~a dovolj {~itni~nega hormona, zato mi je predpisal dve zdravili, ki o~itno u~inkujeta. Odkar sem na dieti, ki mi jo je predpisal dr. Platt, popoldne nisem ve~ zaspan oziroma utrujen – mislim, da zaradi zdravil za {~itnico in progesterona. Dr. Platt pravi, da ta hormon stabilizira raven sladkorja v krvi. Doslej sem shuj{al petnajst kilogramov in opustil eno od zdravil za sladkorno bolezen. Dr. Platt nenehno prilagaja odmerke preparatov, ki jih predpisuje, kar se mi zdi precej smiselno. Z rezultati sem izjemno zadovoljen.« Ve~ina Louisovih sorodnikov je debela in ima obliko sladkorne bolezni, ki se pojavi v odrasli dobi. To pomeni, da v telesih vseh njegovih sorodnikov nastaja preve~ inzulina, hormona, ki ustvarja ma{~obo.

-

JULIJ

11 -

Misteriji 29


^UDE ‘

BIOIDENTI ~ NIH HORMONOV

Sladkor, ki ga telo ne uporabi, inzulin shrani – predvsem v ma{~obnih celicah. Ko sladkor vsrka v te celice, se spremeni v ma{~obo. Ljudje imamo omejeno {tevilo ma{~obnih celic, ki lahko potemtakem uskladi{~ijo omejeno koli~ino ma{~obe. Ko se ma{~obne celice polnijo z ma{~obo, inzulin ~edalje te‘je vanje spravi sladkor. To je inzulinska odpornost. Obstaja ve~ vrst te odpornosti, ki tudi imajo pomembno vlogo pri sladkorni bolezni. Ne glede na vrsto se telo odzove tako, da ustvari {e ve~ inzulina. Temu pravimo hiperinzulinemija. Inzulin ustvarja ma{~obo, obenem pa prepre~uje, da bi ta »u{la« iz ma{~obnih celic – je hormon, katerega naloga je skladi{~enje ma{~obe. Zdaj lahko razumete, zakaj ima ~lovek te‘ave s te‘o, ~e je v njegovem telesu preve~ inzulina. Naposled se ma{~obne celice tako napolnijo z ma{~obo, da sladkor ve~ ne more vanje. Zato se za~ne kopi~iti v krvi – temu pravimo sladkorna bolezen. Ta je pogosto posledica prevelike koli~ine inzulina, zdravniki pa jo zdravijo tako, da sku{ajo zni‘ati raven sladkorja v krvi. Zato pacientom predpisujejo zdravila, ki spodbudijo trebu{no slinavko k ustvarjanju {e ve~ inzulina. Dodaten inzulin dobesedno tla~i sladkor v ma{~obne celice, zato se pacient {e bolj zredi. Izjema pri tem je le zdravilo Glukofag, katerega generi~no ime je Metformin. Glukofag v bistvu ne zni‘a ravni sladkorja v krvi, ampak okrepi dovzetnost telesnih tkiv na inzulin, kar zni‘a njegovo raven. Najbr‘ ni treba posebej poudarjati, da pacientom vedno ne odsvetujem jemanja tega zdravila za sladkorno bolezen.

HIPOGLIKEMIJA IN INZULIN Mnogi pacienti s sladkorno boleznijo, ki se pojavi pri odraslih (tip 2), si po nepotrebnem vbrizgavajo inzulin. Verjetno ima 90 odstotkov ljudi s to obliko sladkorne bolezni tako ali tako

30 - JULIJ 11 -

Mnogi pacienti s sladkorno boleznijo tipa 2 si po nepotrebnem vbrizgavajo inzulin. preve~ inzulina, zato se njihove te‘ave z odve~no te‘o {e poglobijo, ko si za~nejo inzulin {e vbrizgavati. ^e imajo moji pacienti hipoglikemi~no reakcijo – ta se po navadi ka‘e v obliki popoldanske utrujenosti, zaspanosti po obrokih, zaspanosti med vo‘njo – je to znak, da v njihovih telesih nastaja preve~ inzulina, ne glede na raven sladkorja v krvi. ^e naletim na pacienta, ki ima diagnozo sladkorne bolezni, njegovi simptomi pa ka‘ejo na hipoglikemijo, domnevam, da njegovo telo ustvarja primerno koli~ino inzulina. Take paciente najla‘je pozdravim, ~e poskrbim za zni‘anje ravni inzulina in jim predpi{em dieto, ki pospe{i izgorevanje ma{~ob v telesu. Ko se pacient znebi neke koli~ine ma{~ob, je v ma{~obnih celicah spet nekaj prostora za sladkor in sladkorna bolezen izgine. Menim, da je glavni vzrok hiperinzulinemije (preve~ sladkorja v krvi) premalo progesterona. Zdravstvena preteklost Louisove dru‘ine je zna~ilen primer tega stanja, obenem pa dodaten dokaz, kako pomembno je, da si zdravnik vzame dovolj ~asa za pogovor s pacientom. Zdravstvena preteklost dru‘ine namre~ razkriva obilo podatkov. Pogostost sladkorne bolezni v tej dru‘ini je bila znak sindroma X, oblike hiperinzulinemije, povezane z visoko ravnijo trigliceridov in nizko ravnijo holesterola HDL. Nizko raven progesterona je razkrivalo tudi {tevilo rakastih obolenj v dru‘ini, ki so bila povezana z estrogenom.

VPLIVI HORMONOV Louis je imel izrazite hormonske te‘ave. Poleg nizke ravni progesterona je zdravstvena preteklost njegove dru‘ine razkrivala prevlado estrogena. Njegove so-

rodnice so obolevale za rakom debelega ~revesa in prsi – obe obliki bolezni sta povezani z estrogenom. Nizka raven progesterona je botrovala te‘avam s hiperinzulinemijo, ki je povzro~ila debelost. Krvne preiskave so razkrile, da je imel Louis nizko raven testosterona. Tako kot progesteron tudi ta hormon ni‘a raven inzulina. Testosteron je verjetno najpomembnej{i hormon, ki ga je pri mo{kih treba nadomestiti. Vzrokov za to je ve~: ta hormon zdravi in prepre~uje osteoporozo. O~itno pomaga prepre~evati Alzheimerjevo bolezen. Mo{ki z nizko ravnijo testosterona ne more imeti spolnih odnosov. Testosteron poskrbi tudi za zdravje srca. Sr~na mi{ica ima ve~ receptorskih mest za testosteron kot katera koli druga mi{ica v telesu. To pomeni, da srce potrebuje ve~ tega hormona kot drugi organi. Danes s testosteronom zdravimo kongestivno odpoved srca pri mo{kih. Brez testosterona mo{ko telo ne more ustvarjati mi{i~ne mase. Dokazano je, da imajo mnogi mo{ki (in ‘enske) po sr~nem infarktu izjemno nizko raven testosterona. Je nizka raven tega hormona eden od dejavnikov, zaradi katerih je do sr~nega infarkta sploh pri{lo?

DIABETES IN NADZIRANJE TE@E Louis bo moral vse ‘ivljenje omejevati koli~ino zau‘itih ogljikovih hidratov. Najpomembnej{e je bilo dejstvo, da je mo‘akar spoznal, kako deluje njegova presnova – kako slabo sladkor in inzulin vplivata na raven njegove energije. Zdaj, ko so njegovi hormoni v ravnovesju in ima dovolj informacij o prehrani, lahko nadzira svojo telesno te‘o in se izogiba nevarnostim, ki jih prina{a sladkorna bolezen. Ameriko je zajela epidemija debelosti in sladkorne bolezni tipa 2. Obe stanji sta povezani zgolj s hormoni. ^e razumemo to povezanost, lahko {e bolj cenimo ~ude‘ne bioidenti~ne hormone, s pomo~jo katerih lahko vzpostavimo hormonsko ravnovesje v telesu. Michael E. Platt

D


ZDRAVILCI

Prek najvi{jega vira energij posreduje zdravilne energije

^isti po nareku iz onstranstva Ko se sami o~i{~ujemo, se tudi predniki dvigujejo k svetlobi. Spominja se, da ga je neka neznana sila prilepila k tlom, tako da ni mogel premikati niti rok niti nog. »Dvignil sem roke in rekel: „Petra, ~e kaj potrebuje{, samo vzemi.“ Bilo je tako mo~no, da te‘ko opi{em z besedami. Dve uri se nisem mogel niti premakniti. In potem me je to ‘e toliko iz~rpavalo, da sem sedel na tla, ampak roke sem {e vedno imel dvignjene in energija je tekla, da se je kar iskrilo. Potem me je sorodnik peljal iz Ljubljane nazaj domov in v avtu se je spet za~elo. Radio je za~el brneti, mobitel se je ogla{al, vse je ropotalo, potem pa je sorodnik zakri~al: „Toma‘, nehaj, jaz ne ~utim rok in nog!“ in je na avtocesti zapeljal na odstavni pas, ker se ni mogel ve~ premikati. No, ~ez nekaj ~asa ga je spustilo,« pripoveduje Toma‘,

Foto osebni arhiv

T

oma‘ Vrhovc s Police pri Grosupljem lahko komunicira z nevidnim energijskim svetom, ki povezuje svet ‘ivih s svetom mrtvih. V sodelovanju z najvi{jim virom energij je dobil napotke za celostno ~i{~enje, ki pomaga ljudem, da se najhitreje in naju~inkoviteje vrnejo na pravo pot. Ko je re{il ve~ino svojih bolezni in te‘av, je ‘elel svoje spoznanje deliti tudi z drugimi in jim razkriti pot, po kateri se lahko re{ijo svojih te‘av. Za~el je tudi videvati, kje imajo ljudje zdravstvene te‘ave, in jim pomagati z zdravljenjem na daljavo, pri ~emer ljudje do‘ivljajo razli~ne ob~utke, ~ustvena ~i{~enja, nekateri poro~ajo o ozdravitvah … Toma‘evo ‘ivljenje se je zamajalo in obrnilo na glavo leta 2005 s smrtjo mlaj{e sestre Petre, ki {e ni dopolnila osemnajst let. Od otro{tva sta bila namre~ zelo povezana. Po njeni smrti sta ga prevzela velika ‘alost in praznina, pestile so ga alergije in depresija. Po pomo~ se je zatekel k meditaciji in z dvigom zavesti se mu je za~el odpirati neviden energijski svet, ki povezuje svet ‘ivih s svetom mrtvih in je ve~ini ljudi neznan. Prehod na vi{jo energijsko raven mu je omogo~il prav stik s pokojno sestro. Ta se je zgodil leta 2009 na Bo‘i~. V enem izmed njunih pogovorov ga je sestra napotila k najvi{jemu viru energij, ki se imenuje Sveti Stvarnik. V sodelovanju s tem virom je dobil napotke za celostno ~i{~enje, ki pomaga ljudem, da se najhitreje in naju~inkoviteje vrnejo na pravo pot. Toma‘ je prvi~ do‘ivel nenavadne ob~utke, ko je bila sestra Petra v bolni{nici v Ljubljani, on pa se je udele‘il te~aja za bolni~arja v okviru civilne za{~ite.

Ko Toma‘ Vrhovc ~loveka pogleda, vidi v njem {tiri energijska telesa in sedem energijskih polj.

ki se je takrat prvi~ sre~al z nenavadnim pojavom energijskega iz~rpavanja. Sam verjame, da je izviral iz njegove mo~ne povezanosti s sestro, ki je takrat umirala. Potrebovala naj bi kar 90 odstotkov njegove ‘ivljenjske energije, da je lahko zapustila ta svet in se vibracijsko dvignila v onstranstvu. [e ko je Petra le‘ala v bolni{nici, se mu je odprl tudi dar videnja in je to~no videl, kje v telesu ima te‘ave. Tudi v stikih z drugimi ljudmi je za~el opa‘ati stvari, katerih prej ni videl. Verjame, da se dar jasnovidnosti, ~e je energija prednikov dovolj visoka, lahko odpre vsakomur.

KARMI^NI DOLGOVI PREDNIKOV Eno leto po Petri je umrla tudi Toma‘eva babica. Toma‘ je ob~util, da se je {e nekaj ~asa zadr‘evala v njihovi hi{i, kjer je prej ‘ivela, dokler se tudi ona ni vibracijsko dvignila. Toma‘ poudarja, da smo povezani s svojimi predniki. Ko se sami o~i{~ujemo, se tudi oni dvigujejo k svetlobi. Verjame, da zbolimo tudi zato, ker odpla~ujemo temo in dolgove svojih prednikov in nas samih. Ker smo posledi~no tudi mi tak{ni, kot so na{i predniki. Starej{i ko smo, bolj smo podobni svojim star{em ali starim star{em. Usodo lahko spremenimo samo, ~e se dejavno vklju~imo v proces celostnega ~i{~enja dru‘inske verige. S tem, ko re{ujemo zdaj{nje te‘ave, obenem razre{ujemo zaplete iz prej{njih ‘ivljenj, lastno in tudi dru‘insko karmo. Ko ‘e dose‘emo dolo~eno stopnjo ~istosti na tem svetu in na{i pokojniki na drugem svetu, se za~nejo dogajati ~ude‘i. Takrat

-

JULIJ

11 -

Misteriji 31


^ISTI

PO NAREKU IZ ONSTRANSTVA

slepi ljudje vidijo, hromi shodijo in gluhi sli{ijo. S tem tudi prekinemo negativne genetske zapise in se re{imo vpliva svojih prednikov, razlaga. »Ljudje ‘ivimo v svetu dvojnosti. Lahko nas vodi svetloba ali tema. Vsi smo unikatni individuumi svojih prednikov. Vedeti moramo, da imajo na{i predniki na na{e ‘ivljenje veliko ve~ji vpliv, kot se ga zavedamo. ^e so bili predniki ve~ji del ‘ivljenja na pravi poti, je posamezniku dodeljen vodnik, pri katerem prevladuje ve~ji del svetloba in manj{i del tema. ^e pa so predniki posameznika ve~krat skrenili s prave poti, je dodeljen vodnik, pri katerem prevladuje ve~ji del tema in manj{i del svetloba.« Toma‘ ugotavlja, da nekateri ljudje umrejo samo zato, da bi se kaj razre{ilo. Za vsakega pokojnika vidi, kje v onstranstvu se nahaja, koliko bratov in sester ima. To je preizkusil tudi na ‘ivalih pri veterinarjih, za katere zna natanko videti, kak{en imajo zarod. Ugotovil je, da je rastlino in ‘ival najla‘je zdraviti. @ival namre~ sprejema energijo, ~e za~uti, da je ta pozitivna. ^lovek pa ima razvito mentalno raven in ob~uti strah, zato ga negativno lahko udari nazaj. Ko Toma‘ ~loveka pogleda, pravi, vidi v njem vse ravni od prve do sedme, {tiri energijska telesa in sedem energijskih polj. Osma raven je fizi~na. Opozarja, da na fizi~ni ravni odpravljamo samo posledice in ne vzrokov bolezni. Zato se denimo pri nekaterih operacija zaplete, pri drugih pa je vse v redu. Odvisno je namre~ od tega, kako je v ozadju. Pri nekaterih se bolezen razmahne po {irini, pri drugih gre »v {pico« … ^e so bili operativni posegi ‘e opravljeni, pomeni, da se je bolezen pojavila

Ko dose‘emo dolo~eno stopnjo ~istosti na tem svetu in na{i pokojniki na drugem svetu, se za~nejo dogajati ~ude‘i. 32 - JULIJ 11 -

‘e na vseh ravneh, zato je ~i{~enje dalj{e. ^e ne opravimo temeljitega ~i{~enja, se bolezen ponovi v novi obliki na nekem drugem mestu. Od prve do sedme ravni je treba vse po~istiti. Bolezen najprej izgine na sedmih energijskih poljih in {tirih energijskih telesih, {ele na koncu pa tudi s fizi~ne ravni, pojasnjuje.

REZANJE VEZI V sodelovanju s Svetim Stvarnikom je Toma‘ sestavil tudi poseben postopek, poimenoval ga je celostno ~i{~enje. Celostno ~i{~enje* sestavljajo trije osnovni sklopi: rezanje vezi, uni~enje teme in osebno ~i{~enje. Kot sam pravi, naj bi s tem postopkom, ki ga izvajamo med meditacijo, izkoreninili temo in pove~ali svetlobo, vzpostavili in ohranjali notranji mir in si dvigovali zavest. S pomo~jo meditacije se lahko obrnemo na svete – vodnike, angele, nadangele …, vzpostavimo povezavo prek kanala ter tako spustimo svetlobo v svoje fizi~no telo, energijska telesa in energijska polja. Celostno ~i{~enje naj bi uni~ilo tudi genske zapise na{ih prednikov, s ~imer naj bi se osvobodili temne preteklosti. Postopek naj bi odpravil tudi vzroke in posledice bolezni, strahov, odvisnosti, negativne energije … »^e ‘eli{ na bolezen vplivati in jo trajno o~istiti, mora{ preiti na vi{je ravni. Zato v celostnem ~i{~enju zaprosimo za pomo~ vse – od najni‘jega (vodnika) do najvi{jega (stvarnika). Naslavljamo jih s »sveti«, ker s tem ‘elimo, da na nas vpliva le njegov pozitivni del (svetloba) in ne negativni (tema). Samo tako ni nobenega razloga, da bi skrenil/a s prave poti. Da bi se povezali z vi{jimi energijami, nam prepre~uje tudi prevelika prepletenost z drugimi ljudmi, razne zamere, krivice, negativni ob~utki in podobno,« ugotavlja Toma‘ in zato, da se osvobodimo zunanjih vplivov, je treba na za~etku izvesti postopek rezanja vezi. Star{i, otroci, partnerji, sorodniki ali prijatelji se namre~ lahko mo~no ve‘ejo na na{a energijska telesa in polja ter nas tako energijsko iz~rpavajo. Prvi in temeljni

»Poka‘e se nam tudi dva metra {irok kanal svetlobe, ki seva na ljudi.« korak je, da odre‘emo negativne energijske vezi vseh, ki zavirajo pretok na{e ‘ivljenjske energije. »Naredimo osmico in na desno stran damo sebe, na levo pa tistega, s katerim re‘emo vezi. Z rezanjem vezi samo lo~imo dobro in slabo med dvema ~lovekoma. Z naslednjim postopkom uni~enja teme pa vse negativno uni~imo, pozitivno pa pustimo. Ko se osvobodimo zunanjih vplivov, lahko preidemo na osebno ~i{~enje. Najprej zaprosimo za postopek vodstva, varstva in za{~ite. Potem zaprosimo za prizemljitev, ker ljudje smo na Zemlji in moramo biti prizemljeni. Sledi postopek ~i{~enja in uni~enja in na koncu je spet postopek vodstva, varstva in za{~ite.«

ZDRAVLJENJE NA DALJAVO Najprej je Toma‘ eno leto delal individualne terapije vsakemu posamezniku, zdaj pa skupaj z dvanajstimi ljudmi, ki ‘elijo pomagati ljudem in jim je dana zmo‘nost komunikacije s svetom onkraj meja fizi~nega, dvakrat tedensko deluje tudi na daljavo. Pred vsako terapijo naredijo postopek vodstva varstva in za{~ite ter postopek ozemljitve, ki traja trideset minut, pri tem se naredi zlata obroba oziroma za{~ita. Poudarja, da sami pravzaprav ne zdravijo ni~esar, zdravi sveti stvarnik v sodelovanju z vsemi svetimi. To bi lahko imenovali tudi vesoljna inteligenca, univerzalno polje, vi{ja sila … Oni so samo orodje, kanal za svetega stvarnika v sodelovanju s svetimi vodniki, ki to~no vedo, kje in kako za~eti z zdravljenjem. So nekak{ni distributerji te energije, ki jo pripeljejo do posameznika po najkraj{i in najbolj u~inkoviti poti. Prenos traja pribli‘no petdeset minut. Poteka dvakrat tedensko, ob ponedeljkih in


TEORIJE ZAROTE

PO NAREKU IZ ONSTRANSTVA

~etrtkih zve~er, da je zdravljenje dostopno kar najve~ ljudem. »Ko to delamo, je podobno, kot ~e bi skozi roko odprl gasilsko cev; to je tak pritisk, da se ne da opisati z besedami. Delujemo prek rok, drugi del pa je delovanje na mentalni ravni. Poka‘e se nam tudi dva metra {irok kanal svetlobe, ki seva na ljudi. To, kar delamo na fizi~ni ravni, je samo priprava ljudi na nekaj ve~.« Toma‘ sicer opravlja poklic projektanta strojnih instalacij in v slu‘bi projektira cevi za zemeljski plin, zdaj pa, kot sam pravi, projektira nevidne cevi, po katerih te~e kanal svete stvarnikove energije. »Da se lahko ukvarja{ z energijo in da se ti odpre, je osnovni pogoj ta, da sebe sprejema{ to~no takega, kot si. To je namre~ najbolj{e, kar je bilo mo‘no. Sploh ni pomembno, kako te vidijo drugi; pomembno je, kako vidi{ samega sebe,« razlaga. Ljudje med prenosom na daljavo do‘ivljajo razli~ne ob~utke. Ene trese, druge obletava svetloba, eni ~utijo mravljince, drugi toploto, tretji spet ob~utek lebdenja. Nekateri do‘ivljajo mo~na ~ustva, jok, smeh … Zelo redki so, ki ne ob~utijo prav ni~esar. Ta energija se potopi v globino in pri nekaterih prihaja do ~i{~enja {ele naslednji dan ali ~ez dva, tri dni. Bili so tudi ‘e primeri, da so se ljudje re{ili bolezni. Prva, ki mu je tudi dala spodbuda za nadaljnje delo, je bila njegova so{olka. Ko sta {la na malico, jo je vpra{al, zakaj mu ni povedala, da gre na operacijo. Videl je, kje je bolezensko ‘ari{~e, kar je treba pozdraviti. To je bila cista na jaj~nikih na levi strani. Po treh individualnih terapijah je cista izginila. Ko je {la na operacijo, niso imeli kaj operirati. Uspeh so dosegli tudi ‘e pri zdravljenju depresije, sladkorne bolezni, raka in razli~nih oblik zasvojenosti. Andreja Paljevec

D

*Celoten postopek celostnega ~i{~enja je Toma‘ Vrhovc objavil na spletni strani www.svetistvarnik.org.

Kabala finan~nih mogotcev vlada ZDA in svetu (2)

ZDA last bankirjev N

ajbolj skrbno gojeni in po vsem svetu raz{irjeni mit o ameri{ki politi~ni ureditvi je, da so ZDA ‘e od svoje ustanovitve leta 1776 demokracija, torej vladavina ljudstva oziroma njegovih izvoljenih predstavnikov. Dejansko pa je to zgolj mit, ki s stvarnostjo te ve~ kot tristomilijonske supersile nima kaj dosti skupnega. Zdru‘ene dr‘ave so v resnici plutokratska oligarhija, torej vladavina brezmejno bogate finan~ne elite, katere najpomembnej{i in{trument hegemonije so ravno Zvezne rezerve, o ~emer sem pisal v prej{nji {tevilki. Kot ka‘ejo {tevilni indici, Zvezne rezerve de facto usmerjajo in nadzorujejo delovanje vseh treh formalnih vej oblasti v ZDA – kongresa, predsednika z administracijo in sodi{~ na ~elu z vrhovnim sodi{~em. @e leta 1913 je ameri{ki zgodovinar Charles Beard v knjigi z naslovom Ekonomska interpretacija ustave ZDA prepri~ljivo dokazal, da je bila osamosvojitev trinajstih severnoameri{kih kolonij izpod oblasti Britanskega imperija predvsem v interesu bogatih zemlji{kih posestnikov v ju‘nih kolonijah ter lastnikov manufaktur in trgovcev v severnih kolonijah; britanske oblasti so namre~ z visokimi davki in protekcionisti~no zunanjetrgovinsko politiko prepre~evale njihovo ~ezmerno bogatenje. Revni ljudje in pripadniki srednjega sloja od osamosvojitve kolonij niso imeli ni~. Ruski raziskovalni novinar Nikolaj Starikov poudarja: »V globoki zmoti ste, ~e mislite, da so se Ameri~ani borili za svobodo, enakost in bratstvo ali za splo{no blaginjo. Borili so se za pravico do proste trgovine in pridobivanja dobi~ka. Z drugimi besedami: med Ameri~ani in Angle‘i ni bilo ideolo{kih konfliktov.«

DVE STRANKI, ISTE POLITIKE Na ameri{kem politi~nem prizori{~u sta ‘e skoraj dve stoletji dominantni dve stranki – demokratska in republikanska. Iz njunih vrst prihajajo vsi predsedniki, prav tako velikanska ve~ina ~lanov obeh domov kongresa in guvernerjev zveznih dr‘av. V ZDA sicer obstaja na stotine politi~nih strank, a le omenjeni dve nekaj {tejeta. Zakaj? Zato, ker imata le ti dve stranki na voljo ogromno denarja in tako reko~ neomejeno podporo medijev. Politi~ni stremuhi to dobro vedo in se drugim strankam niti ne pridru‘ujejo, saj je splo{no znano, da so na vse pomembnej{e politi~ne polo‘aje lahko izvoljeni izklju~no kandidati demokratske in republikanske stranke. Razlog je preprost: to sta stranki, ki sta pod nadzorom velekapitalske elite, ki ima v lasti Zvezne rezerve. Naj pojas-

Foto splet

^ISTI

Zvezne rezerve dejansko obvladujejo obe glavni politi~ni stranki v ZDA.

-

JULIJ

11 -

Misteriji 33


ZDA

LAST BANKIRJEV

Foto splet

nim omenjeno trditev: kljub nekaTeksasa, ki se je skupaj s predsedterim ideolo{kim razlikam med ni{kim parom Kennedy in svojim obema strankama, kot so odnos do soprogom peljala v odprti limuzisplava, do istospolnih partnerstev, ni, je na lastne o~i videla, da je nado smrtne kazni ipd., obe stranki boj, ki je zadel njenega mo‘a, priizvajata tak{ne gospodarske in letel iz druge smeri, kot je trdila socialne politike, ki so pisane na uradna verzija. Njenega pri~evanja ko‘o njunim sponzorjem – in s tem ni policija niti zabele‘ila … Mo‘gospodarjem – na Wall Streetu. gani umorjenega predsednika, ki bi lahko odlo~ilno prispevali k Znano je, denimo, da se ve~ji razjasnitvi dveh klju~nih vpra{anj del ~lanstva republikanske stranke – koliko je bilo atentatorjev in zavzema za drasti~no omejevanje Kennedyja so br‘kone umorili lastniki Zveznih rezerv. kak{na je bila pot nabojev – so priseljevanja v ZDA, {e posebej iz skrivnostno izginili. Prav tako so brez No, zdi pa se, da je en ameri{ki predLatinske Amerike. Pa vendar noben sledu izginili tudi naboji, ki so povzro~ili predsednik ZDA iz te stranke v zadnjih sednik po drugi svetovni vojni vendarle Kennedyjevo smrt. Da bi bilo vse skupaj desetletjih ni sprejel niti enega ukrepa, resno na~rtoval, da vsemogo~nim Zvez{e bolj bizarno, je slu‘ba za stike z javki bi u~inkovito zajezil mno‘i~ni imi- nim rezervam pristri‘e peruti, za to v nostjo Bele hi{e sporo~ila, da so »naboji grantski val, ki se {iri prek reke Rio o~eh kapitalske elite nezasli{ano predrzrazpadli v predsednikovem telesu«, kar Grande. Vsak, ki nekoliko bolje pozna nost pa je pla~al ultimativno ceno – lastje v nasprotju z vsemi zakoni fizike in delovanje ameri{kega gospodarstva in no ‘ivljenje. V mislih imam 35. predsedcelotne dru‘be, se namre~ zaveda, da so nika ZDA Johna Fitzgeralda Kennedyja, ~love{ke anatomije! astronomski dobi~ki ameri{kega veleka- ki je omahnil 22. novembra 1963 v DallaNa podlagi navedenih in {tevilnih pitala v znatni meri tudi rezultat narav- su, domnevno pod kroglami enega sa- drugih dejstev v zvezi s tem umorom je nost su‘enjskega izkori{~anja delovne mega atentatorja, skrivnostnega Leeja ameri{ki raziskovalni novinar in nekdasile, ki v ZDA biva nezakonito. Harveyja Oswalda. Dva dni po atentatu nji policijski preiskovalec Craig Roberts Po drugi strani se demokrati radi je Oswalda med prevozom iz enega v leta 1994 objavljeni knjigi Cona umora hvalijo, da so »socialno ~ute~a« stranka, zapora v drugega ustrelil Jack Ruben- pri{el do naslednjega zaklju~ka: »Orgaki se zavzema za socioekonomske inte- stein (Ruby); slednji je bil {tiri mesece nizatorji umora niso mogli biti le skurese srednjih in ni‘jih slojev. Pa je temu za tem obsojen na dosmrtno je~o, nato pina zarotnikov ali mafijcev, ampak so res tako? Nikakor ne! Tudi demokrati pa je 3. januarja 1967 umrl, uradno za to bili krogi, ki so imeli resni~no in tako dejansko sledijo neoliberalnim dogmam rakom, dejansko pa v precej nejasnih reko~ vseobse‘no oblast v dr‘avi.« finan~ne smetane, kajti kako naj si dru- okoli{~inah. Roberts in {e en dolgoletni raziskoga~e razlagamo statisti~ne podatke, da valec ozadja tega atentata Jim Marrs sta SABOTA@A so realni prihodki srednjih in ni‘jih sloprepri~ana, da je moral Kennedy umreti jev v ZDA v treh desetletjih (od leta 1978 PREISKAVE ATENTATA zato, ker je 4. junija 1963 podpisal izvr{ni do 2008) stagnirali, medtem ko so realni Celoten atentat na br‘kone najbolj ukaz {t. 11110, s katerim je ministrstvo prihodki bogata{ev v tem obdobju hitro priljubljenega voditelja ZDA v novej{i za finance pooblastil za tisk bankovcev nara{~ali? To se je zlasti intenzivno zgodovini in preiskava tega velezlo~ina v vrednosti srebra iz dr‘avne zakladdogajalo v »zlatih devetdesetih« letih, sta v znamenju nepojasnjenih smrti, nice. Z navedenim ukazom je Kennedy ko je v Beli hi{i vedril in obla~il demoneverjetnih »naklju~ij« in za~etni{kih za~el jemati nepredstavljivo bogatim krat Bill Clinton … lastnikom Zveznih rezerv pravico do »napak« preiskovalcev. Strinjam se s Starikovom: »Tako ali Rubenstein je, na primer, tik pred ekskluzivnega tiskanja ameri{ke valute, druga~e – z izjemo manj{ih „kozmeti~s ~imer si je seveda hkrati podpisal smrtnih” variacij bo politika ostala ista. V smrtjo odgovarjal na vpra{anja novinarno obsodbo. ZDA nikoli ne bo zmagal ~lovek, ~igar ke Dorothy Kilgallen. Pogovor na {tiri Zanimivo je, da je usodni izvr{ni program bi vklju~eval ukinitev Nata, o~i je trajal ve~ kot uro, iz neznanih razlogov pa intervju ni bil nikoli objavljen. ukaz formalno {e vedno v veljavi, venvzpostavitev voja{ke zveze z Rusijo ali Kilgallenova je nekaj mesecev pozneje dar si noben od Kennedyjevih nasledniukinitev ameri{ke vojske zaradi proraumrla zaradi prevelikega odmerka makov v Beli hi{i ni drznil – in si ne drzne ~unskih prihrankov. Najbolj pomembno mila, kar je skrajno ~udno, saj se prej ni – tiskati denarja mimo Zveznih rezerv. za ameri{kega politika pa je, da nikoli nikoli drogirala! @e vedo, zakaj … ne sme posegati po najbolj sveti svetinji Nelly Connolly, ‘ena guvernerja Vid Dev~i~ – po sistemu Zveznih rezerv.«

D

34 - JULIJ 11 -


KR[^ANSTVO, ZGODOVINA

@ivljenje Jezusa Kristusa skozi prizmo kriti~ne religiologije

Jezus brez dogem R

ojstvo Jezusa Kristusa ozna~uje za~etek kr{~anstva. Vendar pa sta Jezusovo ‘ivljenje in smrt polna vpra{anj, in ~eprav so ve~ino poglavij njegovega ‘ivljenja napisali v naslednjih stoletjih, celotno kr{~anstvo {e vedno sloni na njegovih naukih. Jezus ali Jezus iz Nazareta je bil rojen o~etu Jo‘efu iz Nazareta in materi Mariji v mestu Betlehem. Ime Kristus – »Maziljeni«, ki izhaja iz gr{ke besede christos, je dobil {ele kasneje, ~eprav se danes pojmuje skoraj kot njegov priimek.

KDAJ SE JE JEZUS RODIL?

Da je »po dvajsetem letu Jezusa duh odvedel v pu{~avo«, lahko pomeni, da je ‘ivel pri esenih. dnevi dalj{ati ter postajati bolj svetli in topli. V Rimu so ‘e pred tem ob zimskem solsticiju praznovali »Sol invictus« ali nepremagljivo sonce, nato pa so simboliko svetlobe enostavno prenesli na rojstvo Jezusa Kristusa. [e dosti kasneje kot bo‘i~ so bile »uzakonjene« verske resnice o »brezmade‘nem spo~etju« Jezusove matere Marije. Pri tem pravzaprav ne gre za spo~etje Jezusa brez pomo~i mo{kega, kajti Jezus se je kot bo‘ji sin, ki obstaja ve~no, v Marijinem telesu zgolj utelesil. Marijino brezmade‘no spo~etje se pojmuje

kot spo~etje Marije znotraj telesa njene matere brez pomo~i mo{kega, s ~imer je bila Marija obvarovana pred izvirnim grehom, ki sicer zaznamuje vse ljudi, spo~ete po naravni poti, torej z »made‘em«. ^eprav se je o Marijinem brezmade‘nem spo~etju govorilo ‘e prej, je to versko resnico razglasil {ele pape‘ Pij IX. 8. decembra 1854, ko je bil 8. december tudi dolo~en za praznik Marijinega brezmade‘nega spo~etja, ‘al pa nikoli ni bilo to~no dolo~eno, katerega leta se je to zgodilo. [e kasneje je bila sprejeta verska resnica o »Marijinem vnebovzetju«, odhodu Marijine du{e v nebesa z njenim telesom vred, ki jo razglasil pape‘ Pij XII. {ele leta 1950.

Foto splet

Tudi datum Jezusovega rojstva, ki se praznuje na bo‘i~ 25. decembra, je bil dolo~en nekaj stoletij kasneje. @e samo leto rojstva Jezusa Kristusa, ki naj bi bil SVETI TRIJE KRALJI rojen leta 1, je dolo~eno naknadno. Domneva se, da je bil rojen med leti 2 in Skozi stoletja so dobivali razli~ne 7, najverjetneje pa leta 5 podobe tudi sveti trije kralji, ki jih je v Betlehem pred Kristusom. Takrat pripeljala zvezda repatica so kitajski astronomi opis tremi repi, za vsakega sali velik komet, ki je bil kralja je imela en rep. Evanna nebu viden kar sedemgelij po Mateju niti ne godeset dni in naj bi bil zvevori o kraljih, temve~ o zda repatica – znamenje treh modrecih oziroma Jezusovega rojstva, kot celo o magih, staroperzijtrdi astronom Michael Baskih sve~enikih. kich. Ostaja torej dejstvo, da je bil po na{em koleRazli~ne so bile razladarju Jezus Kristus rojen ge, odkod so pri{li movsaj nekaj let »pred Krisdreci ali kralji, pojavljale tusom«. so se tudi razli~ne {tevilke, ponekod sta bila dva, Bo‘i~ni dan 25. decemponekod pa jih je bilo seber je bil prav tako dolodem ali celo dvanajst. Ne~en naknadno; prvi~ so kje v {estem stoletju se v ga praznovali kristjani v armenski Knjigi detinstva Rimu leta 354. Nemogo~e pojavijo njihova imena: je spregledati, da je bo‘i~ni ~as ravno ob zimskem Prve bizantinske upodobitve ka‘ejo Jezusa kot kratkolasega in ~rnolasega mlade- Melkion naj bi k Jezusu solsticiju, ko se za~nejo ni~a, danes pa prevladuje srednjeve{ka podoba ne‘nega svetlolasega dolgolasca. pri{el iz Perzije, Baltazar

-

JULIJ

11 -

Misteriji 35


JEZUS

BREZ DOGEM

Foto splet

bi Jezusu potem nalo‘ili no{enje iz Indije in Kaspar iz Arabije. te‘kega kola. S~asoma so jim ~astilci dolo~ili tudi starost, tako da naj bi eden [e ve~ pa je domnev, da je predstavljal starca, eden mo‘a in Jezus bil kri‘an, kot je bilo ta ~as eden mladeni~a, prav tako je v navadi, vendar pa ni umrl na eden od njih s~asoma na upodokri‘u. Pred kri‘anjem naj bi mu bitvah postal ~rn. Nekje v sreddali piti v kis namo~eno gobo, da njem veku se oblikujejo: Melhior bi mu pove~ali muke. Ta goba kot sivolas in najstarej{i in iz naj bi bila napojena z mamilom, Evrope, Bolte‘ar kot ~rn mo‘ ki je Jezusa pogreznilo v nezasrednjih let iz Etiopije ter Ga{per vest. Nato naj bi nezavestnega kot mladeni~ iz Azije. Jezusa razglasili za mrtvega in ga odnesli v grobnico, kjer naj bi se O Jezusovem otro{tvu je le nato ~ez tri dni prebudil, kar je malo znanega. Odra{~al naj bi v bilo pojmovano kot ~ude‘. Po tej zna~ilni judovski dru‘ini ter imel domnevi naj bi Jezus potem {e {tiri brate in nedolo~eno {tevilo dolgo pou~eval svoje u~ence in sester. Mnenja o tem so razli~na, saj se svetopisemske »brate in Svetim trem kraljem so s~asoma dolo~ili starost: eden naj bi nato umrl naravne smrti. predstavljal starca, eden mo‘a in eden mladeni~a. In eden od Po kri‘anju naj bi se tudi posestre« razlaga tudi {ir{e; v pra- njih je s~asoma na upodobitvah postal ~rn. ro~il in imel otroke, ~eprav je bil voslavni cerkvi kot Jo‘efove otroke iz njegovega prej{njega zakona, v nalagate ljudem neznosna bremena, po nekaterih domnevah z Marijo Magrimskokatoli{ki pa kot bratrance in sami pa se teh bremen niti s prstom ne daleno poro~en ‘e pred kri‘anjem, prav sestri~ne. dotaknete. … Gorje vam, u~itelji posta- tako naj bi imela kar nekaj otrok. To Glede na to, da je bil Jezusov materni ve, ker ste vzeli klju~ spoznanja, a sami domnevo je potrdilo odkritje Jezusove jezik aramej{~ina, on pa se je nau~il brati niste vstopili, tistim, ki so hoteli vstopiti, kostnice v bli‘ini Jeruzalema leta 1980, in pisati v hebrej{~ini, je moral biti pa ste to prepovedali.« S takimi in po- ko je izraelski arheolog Yosef Gat izkodele‘en dobre verske vzgoje, kajti branje dobnimi nauki je razjaril oblasti in pre- pal dru‘insko grobnico s kostmi Jo‘efa, in pisanje tisti ~as ni bilo dosegljivo mo‘ne vplivne‘e, zato so judovski vodi- Marije, Jezusa, Mariamne (Marije Magtelji pri Ponciju Pilatu dosegli, da je bil dalene) in Jezusovega sina Jude. vsakomur. Ker bi posmrtni ostanki tako Jezusa Po njegovem dvajsetem letu je Jezusa Jezus po bi~anju obsojen na smrt s kri‘anjem. kot Marije zanikali njuno »vnebovzetje« »duh odvedel v pu{~avo«, kar se lahko oziroma celotne temelje kr{~anstva, so Po izra~unih bibliologa Johna P. Meierrazlaga, da je ta ~as ‘ivel v nekak{ni asketski verski skupnosti, najverjetneje ja v knjigi Nepomembni Jud (A Marginal se takoj pojavile razlage, da je bilo njuno pri esenih, judovski lo~ini, ki je vztrajala Jew) naj bi bil Jezus kri‘an 7. aprila leta vnebovzetje zgolj duhovno. Po eni strani pri strogih na~elih in skupnih dobrinah. 30 ali pa 3. aprila leta 33. Po svetopisem- pa so bili ~astilci Jezusa tega odkritja Nekje pri tridesetih letih se je Jezus ski razlagi naj bi nato ~ez tri dni vstal tudi veseli, saj naj bi dokazovalo, da je »vrnil iz pu{~ave« oziroma je zapustil od mrtvih, {e {tirideset dni pou~eval Jezus dejansko ‘ivel. Vsekakor je Jezusovo ‘ivljenje postadotedanjo skupnost in za~el javno delo- u~ence, nato pa od{el v nebesa. lo osnova kr{~anstva in ~a{~enje Jezusa vati. Potoval je okoli, delal ~ude‘e in {iril se je za~elo kmalu po njegovi smrti. Pri svoj nauk, ki je izhajal predvsem iz ljuNI UMRL NA KRI@U? tem je zanimivo tudi, kako se je skozi bezni do boga, ljubezni do bli‘njega ter Vedno ve~ pa je domnev, da Jezus ni stoletja preoblikovala Jezusova podoba. dobrote, strpnosti in odpu{~anja. umrl na kri‘u oziroma da niti ni bil kriVendar je znal v svojih nastopih tudi ‘an. Tako naj bi bilo kaznovanje z bi~a- Prve bizantinske upodobitve ga ka‘ejo ostro nastopiti proti pokvarjenosti, hi- njem namenjeno zapornikom, ki jih niso kot kratkolasega in ~rnolasega mladeninav{~ini in izkori{~anju. Nekatere njego- nameravali usmrtiti; namesto kri‘a naj ~a, kar nekako ustreza bli‘njevzhodnim judovskim oziroma aramejskim ljudem. ve zapovedi so {e vedno primerne tudi dana{njemu ~asu, tudi za dana{nje cerk- Po na{em koledarju je bil Danes pa prevladuje srednjeve{ka podoba ne‘nega svetlolasega dolgolasca, kar vene dostojanstvenike, ki sicer gradijo ustreza bolj evropskim predstavam usJezus Kristus rojen nekaj na Jezusovih naukih: »Gorje vam, farimiljenega in plemenitega mladeni~a. zeji, ker imate radi prve sede‘e v shodnicah. … Gorje vam, u~itelji postave, ker

36 - JULIJ 11 -

let »pred Kristusom«.

Primo‘ Ponikvar

D


MINERALI

Premalo magnezija povzro~a oslabelost, nereden utrip, kr~e, izgubo teka, nespe~nost …

Magnezij pod pazduho ^

eprav je magnezij ena od najpomembnej{ih snovi, ki omogo~ajo pravilno delovanje telesa in ohranjajo zdravje, zdravniki ne ugotavljajo, ali je telo dovolj preskrbljeno z njim. Po ocenah In{tituta za varovanje zdravja RS naj bi ga Slovenci z obi~ajnimi prehranjevalnimi in ‘ivljenjskimi navadami zau‘ili dovolj. A vse ve~ strokovnjakov po svetu trdi, da ga s prehrano ne dobimo dovolj. Vsebnost vitaminov in mineralov v sadju, zelenjavi in ‘itih naj bi se namre~ v zadnjih {estdesetih letih zaradi intenzivne kmetijske pridelave hrane zelo zni‘ala. Vsebnost magnezija naj bi tako v zelenjavi upadla kar za 25 do 80 odstotkov. Rafiniranje olja, sladkornega trsa in ‘it odstrani iz njih skoraj ves magnezij. @ivil, ki ga imajo najve~, med njimi grenki kakav, bu~na in son~ni~na semena, otrobi, polnozrnata ‘ita in ribe, melasa … u‘ivamo premalo. Po izsledkih raziskav v ZDA so sprejete priporo~ljive vrednosti za dnevni odmerek magnezija za ohranjanje dobrega zdravja prenizke, kar naj bi {e posebej veljalo za starostnike, {portnike, ljudi z znanimi bolezenskimi te‘avami ali obolenji, kroni~nimi

[iri se uporaba ~ezko‘ne magnezijeve terapije, ker je njegova zgradba za to posebno primerna. zdravstvenimi zapleti, ljudi s slabimi prehranskimi navadami, ‘enske v rodni dobi, ljudi, ki so stalno pod telesnim ali psihi~nim stresom ali stresom, ki je posledica bolezni, po{kodbe ali operacije. Za odraslega ~loveka je priporo~ljiv dnevni vnos magnezija od 300 do 400, za nose~nice 350, za doje~e matere 390 mg magnezija. Za otroke do ~etrtega leta ga priporo~ajo dnevno 80 mg in do petnajstega leta od 120 do 300 mg. Zdravniki navadno predpi{ejo u‘ivanje prehranskih dodatkov magnezija zaradi dolgotrajne driske ali bruhanja, ~ezmernega u‘ivanja alkohola ali bolezni ledvic. Dodatki lahko koristijo tudi ‘enskam s predmenstrualnim sindromom in tistim, ki imajo tveganje za razvoj osteoporoze. Znamenja pomanjkanja magnezija so tudi oslabelost, hiter ali nereden sr~ni utrip, mi{i~ni kr~i, izguba teka, slabost, utrujenost, nespe~nost,

POMANJKANJE MAGNEZIJA ZMANJ[UJE U^INEK VITAMINA D PRI PREPRE^EVANJU BOLEZNI Pomanjkanje magnezija je pomemben dejavnik, ki vpliva na u~inkovanje vitamina D. Kot je junija poro~ala ameri{ka revija Life Extension, so po mnenju ameri{ke strokovnjakinje za magnezij dr. Carolyn Dean u~inkovitost in koristi vitamina D zelo zmanj{ani, kadar v telesu ni dovolj magnezija. Magnezij deluje skupaj z vitaminom D in je klju~en za njegovo delovanje, vendar ve~ina Ameri~anov ne dobi priporo~enega dnevnega odmerka tega pomembnega minerala. Obse‘ne raziskave so pokazale, da ima pomanjkanje vitamina D pomembno vlogo pri razvoju {tevilnih bolezni, kot so rak dojke, rak prostate in rak debelega ~revesa, sladkorna bolezen, bolezni srca, artritis, osteoporoza, luskavica in du{evne bolezni.

Odkar se ljudje zavedajo, da brez magnezija vitamin D ne deluje, magnezijev klorid uporablja vse ve~ ljudi. Uporaba gela, v nasprotju z napitki, ne povzro~a odvajanja. Ne samo da gel odpravlja bole~ine v mi{icah, marve~ magnezij iz njega tudi lepo prehaja v telo. Dovolj je, da ga nama‘emo pod pazduho. Za pravo kuro z magnezijem pa telo popr{imo z oljno obliko magnezijevega klorida. Tako gel kot olje sta dosegljiva v Sloveniji na www.misteriji.si.

bruhanje, anoreksija idr. Tveganje za pomanjkanje magnezija pove~uje redno pitje gaziranih sladkih pija~, redno u‘ivanje sladkih ‘ivil z rafiniranim sladkorjem, kofeina, odvajal, antibiotikov, protibole~inskih sredstev in kortizola, ~ezmerno pitje alkohola ipd.

^EZKO@NA MAGNEZIJEVA TERAPIJA Poleg prehranskih dodatkov, med njimi je bil doslej najbolj znan magnezijev citrat, se po svetu {iri uporaba ~ez-

-

JULIJ

11 -

Misteriji 37


M AGNEZIJ

B ARIJ

POD PAZDUHO

Vtiranje magnezijevega gela v artriti~ne sklepe skoraj vedno prinese olaj{anje od bole~in. ko‘ne magnezijeve terapije, v kateri magnezijev klorid (kot ionsko snov) dodajajo telesu prek ko‘e, saj naj bi bila njegova zgradba za to {e posebno primerna. Ker ga, podobno kot olje, utirajo vanjo, je dobilo ime magnezijevo »olje«, ~eprav gre za mo~no zgo{~eno raztopino magnezijevega klorida v vodi. Na ko‘o se nana{a v obliki razpr{ila in gela. Dr. Mark Sircus iz ZDA, zdravnik orientalske medicine in avtor knjige ^ezko‘na magnezijeva terapija (Transdermal Magnesium Therapy) pravi, da je prednost tovrstnega jemanja magnezijevega klorida, da magnezij tako zaobide prebavni trakt in ledvice, ki lahko vplivata

PREISKAVA VSEBNOSTI MAGNEZIJA V KRVI Koliko magnezija imate v krvi, je mo‘no ugotoviti z biokemijsko preiskavo v ve~ini biokemijskih laboratorijev v Sloveniji, kjer vsebnost magnezija ugotavljajo v krvnem serumu. Referen~ne vrednosti za zdravega ~loveka so od 0,70 do 1,10 milimola na liter. Nivo serumskega magnezija se ne spreminja veliko. Zvi{ane vrednosti magnezija so lahko na primer posledica akutne in kroni~ne ledvi~ne odpovedi, zni‘ane vrednosti magnezija pa posledica denimo dolgotrajnega stradanja. Preiskavo lahko v zasebnem laboratoriju opravite ‘e za 2,80 evra, rezultati so znani {e isti dan kot odvzem krvi. A ta podatek ne ka‘e, koliko magnezija je zares v telesu, saj je le en odstotek magnezija v krvi, v krvnem serumu pa le 0,3 odstotka. Zato so seveda potrebne {e dodatne raziskave, ki se opravijo v primeru huj{ih bolezni.

38 - JULIJ 11 -

na njegovo slab{e vsrkavanje. Po zau‘itju odmerka, potrebnega za zdravilno uporabo, ve~ina ljudi dobi drisko, saj je magnezij, ~e ga pijemo, dobro odvajalo in se izlo~i iz telesa. Uporaba magnezija iz razpr{ila ali gela pa ima pomembno prednost, da ne dra‘i prebavil in ne odvaja. In oboje lahko uporabljate kar v postelji. Izku{nje ka‘ejo, da je najbolje uporabiti gel in ga namazati pod pazduho. Poleg tega, da lepo preide v telo, odpravi {e neprijetne vonjave.

TELO GA DOBRO VSRKA Dr. Norman Shealy v knjigi Sveta voda, posve~eno olje (Holy Water, Sacred Oil) pi{e o izsledkih raziskav o magnezijevem kloridu, ki so ga uporabljali v razpr{ilu za celotno telo in v kopelih za noge. [estnajstim ljudem z nizko ravnijo znotrajceli~nega magnezija so predpisali 20-minutno kopel za noge, hkrati s pr{enjem celega telesa enkrat dnevno. Pri vseh so opravili meritve znotrajceli~nega magnezija pred izvajanjem {tudije ter naslednjo meritev po kon~ani raziskavi ~ez mesec dni. Pri 75-ih odstotkih preiskovancev so ugotovili opazno porast ravni znotrajceli~nega magnezija. Dr. Shealy pi{e, da se magnezijev klorid skozi ko‘o vsrkava v telo zelo hitro. Po izsledkih naj bi terapija pomagala zoper visok krvni tlak, vtiranje gela v artriti~ne sklepe pa naj bi skoraj vedno prineslo takoj{nje olaj{anje bole~in. Izkazal naj bi se pri sindromu nemirnih nog, prepre~evanju mo‘ganske kapi in okrevanju po njej, odpravljal nespe~nost, krepil zdravje srca, izbolj{eval splo{no proizvodnjo energije (ATP), ohranjal spominske zmo‘nosti idr. Magnezij je tudi klju~en pri odvajanju strupov in te‘kih kovin iz telesa, pomaga pri izgradnji kosti in tvorbi beljakovin. Razpr{evanje »olja« po zgubani ko‘i naj bi to s~asoma zgladilo, pomirjalo naj bi ‘iv~ni sistem, pomagalo pri sladkorni bolezni, tako da krepi izlo~anja inzulina in izbolj{uje presnove sladkorja, {e na{teva dr. Shealy. T. S.

D

P

ozdravljeni dragi bralci Misterijev, ki poletni vro~ini in dopustom navkljub {e vedno najdete ~as in voljo za prou~evanje skrivnosti periodnega sistema elementov. Lahkotnemu letnemu ~asu navkljub bo dana{nja tema izredno te‘ka, saj element, katerega si bomo ogledali danes, sporo~a svojo te‘o ‘e v imenu. Njegovo ime prihaja iz gr{kega barytos, kar pomeni te‘ko. Barij najdete pod oznako Ba na {estinpetdesetem mestu tabele, globoko spodaj v drugem stolpcu, ki pripada alkalnim zemljam oziroma modernej{e alkalnim kovinam z nabojem +2. Po svojih kemi~nih lastnostih ne skriva sorodnosti s svojima vsem znanima bratoma kalcijem in magnezijem, kar pomeni, da ga v naravi ne boste na{li v ~isti obliki. Ob stiku z vodo barij tvori hidroksid, pri ~emer se izlo~ajo velike koli~ine tako osvobojenega vodika (Ba + 2H2O – Ba (OH)2 + 2H), vendar je reakcija manj burna kot pri alkalijskih kovinah iz prve vrste. Tudi na zraku se ta mehka kovina srebrne barve hitro prevle~e z belim oksidom in ~e ho~ete ko{~ek barija ohraniti lepo dekorativno ble{~e~ega, ga boste morali hraniti potopljenega v mineralno olje. Barij je dale~ od tega, da bi bil redek, saj s 500 ppm predstavlja kar 0,05 odstotka te‘e zemeljske skorje in je s tem {tirinajsti najpogostej{i element na na{em planetu, po pogostosti primerljiv z bolj znanim ‘veplom. V morski vodi ga je le 0,02 ppm oziroma ve~ desettiso~krat manj kot na kopnem, kar je posledica zelo slabe topnosti njegovih te‘kih spojin v vodi. V naravi se pojavlja kar s sedmimi izotopi, od katerih je le en radioaktiven, poleg tega pa nam je poznanih {e kar triintrideset njegovih kratko‘ivih radioaktivnih izotopov, katerih pa zaradi njihovega najve~ nekaj minut dolgega ‘ivljenja v naravi ne najdemo. Odkritje barija pripisujemo znanemu {vedskemu kemiku Scheeleju v letu 1774, ki je iz minerala barita pridobil ba-


PERIODNI SISTEM

Vloga kemijskih elementov v ~love{kem organizmu (48)

Barij BARIJ IN ALKIMIJA Ve~ina barija v naravi je zvezana s sulfatno skupino SO4 v barijev sulfat, bolj poznan kot barit. Ta je ‘e v srednjem veku na{el skupino uporabnikov, katere bi danes le ste‘ka jemali resno, in sicer alkimiste in ~arovnice. [lo je za prodnike barita iz okolice italijanske Bologne, ki so po osvetlitvi s son~no svetlobo {e dolgo po tem svetili v temi in si tako pridobili status skrivnostnega kamna modrosti. Danes, ko je fosforescenca znanstveno utemeljena, je barit izginil iz okultnih krogov, a ima ta barijev edini komercialno uporabni mineral {e vedno svoje porabnike, ki pa se ne zadovoljijo ve~ le s pestjo kamen~kov. Tako je letna svetovna proizvodnja barita okoli osem milijonov ton, od katerih velika ve~ina zaradi njegove visoke specifi~ne te‘e kon~a kot obte‘ilna teko~ina pri vrtanju superglobokih naftnih vrtin, kjer skrbi, da ne pride do nenadzorovanih izbruhov nafte iz nove vrtine. Preostanek proizvodnje se deli med porabnike razli~nih dejavnosti, med katerimi najdemo steklarsko industrijo, ki izdeluje svetle~e barijevo steklo, ter industrijo pigmentov in gumarsko industrijo, kjer slu‘i kot polnilo. Precej barita kon~a v gradbeni{tvu in sicer predvsem v obte‘enih betonih, slu‘i pa tudi kot

ferit slu‘i za izdelavo magnetnega traku, s katerim so opremljene kreditne kartice.

Barijev klistir se pogosto uporablja zo diagnostiko debelega ~revesa.

BARIJ V ORGANIZMIH

prevleka pri letali{kih stezah in avtocestah, pri ~emer ga poprej zme{ajo {e z lateksom in dodajo v vro~ asfalt. Zaradi barijeve lastnosti, da zadr‘uje rentgenske ‘arke, je nepogre{ljiv tudi kot komponenta cementa za gradnjo jedrskih reaktorjev, pa tudi prostorov, v katerih so rentgenski aparati. Med manj pomembne, a zabavne uporabe tega elementa sodi uporaba v pirotehni~nih izdelkih, kjer te‘ki element skrbi za zeleno barvo v ognjemetih. Ne nazadnje ima skoraj vsak tudi maj~ken ko{~ek barija v v‘igalnih sve~kah bencinskega avtomobilskega motorja, pe{ci in kolesarji pa kar v svojem ‘epu, kjer kot barijev

Foto splet

rijev oksid in je pravilno domneval, da gre za nov element, ni pa {e imel tehnike, s katero bi lahko te‘ki element izoliral tudi v ~isti obliki. To je leta 1808 uspelo Angle‘u Davyju, ki je staremu imenovanju barit po vzoru elementovega manj{ega brata kalcija dodal kon~nico –ium in tako uvedel zanj poimenovanje, ki velja {e danes.

Barijev nitrat nam lahko polep{a praznike.

^e od{tejemo uporabo kreditne kartice, katero z vidika biologije uporablja minimalno {tevilo vrst organizmov, je kljub barijevi pogostosti na na{i Zemlji le malo porabnikov tega te‘kega elementa. Rastline se ga izogibajo in ~etudi rastejo v s te‘kim elementom bogati zemlji, ga ne vsrkavajo v omembe vrednih koli~inah. Med redkimi izjemami v svetu flore, ki se bariju ne izogibajo, ampak ga celo kopi~ijo, najdemo drevo z doma~ih dvori{~ – oreh. To drevo je svojevrstni rekorder v zbiranju barija, saj njegova vsebnost dose‘e celo do 2600 ppm. V svetu ‘ivali so zaenkrat edini znani organizmi, ki ne morejo brez tega elementa, amebam podobni mikroorganizmi vrste Xenophyophora iz rodu korenono‘cev, ki iz barijevega sulfata gradijo svoj bodi~asti oklep. Pri vi{je razvitih ‘ivalih ta element ne igra nobene znane vloge, ~eprav obstaja sum, da vendarle ni popolnoma nepotreben, saj so mladi laboratorijski morski pra{i~ki in podgane zaostajali v rasti, ko so jim iz prehrane odstranili vse sledi tega sicer uradno nepomembnega elementa. Pri ljudeh iz razumljivih razlogov seveda ni nih~e poskusil ugotoviti, kako shajamo brez sledov barija v hrani in vodi, kjer je ta element obi~ajno prisoten v majhnih koli~inah. Pa ne le prehrana, celo sámo dihanje je vir tega elementa, ki se spro{~a v ozra~je ob se‘iganju naftnih derivatov in premoga, a kljub svoji pogostosti v delovanju ~love{kega telesa ne igra nobene znane vloge. Povpre~ni zemljan tako dnevno zau‘ije dober mili-

-

JULIJ

11 -

Misteriji 39


gram barija, a pri tem je treba upo{tevati, da ima zau‘ita koli~ina po svetu velika odstopanja. Tako sega od nizkih 0,3 mg dnevno do ekstremov, kjer ljudje brez omembe vrednih vplivov na zdravje u‘ivajo pitno vodo, v kateri vsebnost barija dosega celo do deset miligramov na liter. Med ljudi, ki zau‘ijejo veliko barija, morda sodite tudi, ~e so na va{i mizi pogosto brazilski ore{~ki, v katerih te‘ki element predstavlja tudi do tretjino odstotka njihove te‘e ali kar 300 miligramov na 100 gramov ore{~kov. Redke {tudije o tem, kako ljudje vsrkavamo zau‘iti te‘ki element, ka‘ejo na njegovo izredno absorpcijo, saj ga ob zau‘itju vsrkamo tudi do ve~ kot devet desetin. Potem ko se hitro vsrka v krvno plazmo, se prenese do kosti, kjer se vgrajuje na mesta rasti in to celo do petkrat bolje kot manj{a za kosti pomembna sorodna elementa kalcij in stroncij. V telesu se barij rad zadr‘uje, saj se ga po zau‘itju v prvih {tiriindvajsetih urah izlo~i le ~etrtina in to prete‘no z blatom. Zdravo ~love{ko telo tako vsebuje v povpre~ju dobrih dvajset miligramov tega elementa, od tega prek devetdeset odstotkov v kosteh. Vdihavanje prahu barijevih spojin, kateremu so izpostavljeni delavci v proizvodnji, povezani s te‘kim elementom, povzro~a baritozo, ki se na rentgenskih slikah ka‘e kot bele lise na plju~ih. ^eprav zmanj{a zmogljivost plju~, obi~ajno s~asoma izgine brez posledic sama po sebi po prenehanju izpostavljanja barijevemu prahu, saj se ta element dobro izlo~a in ~eprav je strupen, ni ne mutagen in ne rakotvoren.

ZGODOVINA BARIJEVIH ZASTRUPITEV ^eprav brez posebnih u~inkov na zdravje, ko gre za miligramske koli~ine v dnevni prehrani, {estinpetdeseti element vsake toliko ~asa polni prve strani ~asopisov in zaradi njegove strupenosti so to obi~ajno novice iz ~rne kronike. Tako je te‘ki element ‘e v tridesetih letih prej{njega stoletja v kitajski provinci

40 - JULIJ 11 -

Foto splet

B ARIJ

Takole barij zaustavlja rentgenske ‘arke, kar ustvarja beline na rentgenskem posnetku.

Se~uan spro‘il epidemijo skrivnostne bolezni Pa-Ping. Ljudje so po za~etni slabosti in driski za~eli pe{ati in na koncu se je pojavila paraliza, ki je v mnogih primerih vodila v smrt. ^eprav so pravilno ugotovili, da je protistrup zoper skrivnostno bolezen dodajanje kalija, je trajalo kar deset let, preden so odkrili vzrok te bolezni – barijev karbonat, priljubljen strup za podgane, ki je na{el pot v kuhinjsko sol. @e pol grama te barijeve spojine je dovolj, da ubije ~loveka, in sicer posredno tako, da zunajceli~ni kalij izrine v celice in zapre kalijeve kanale. Ti skrbijo za pravo napetost med nevroni in njihovo zaprtje pripelje do pretirane razdra‘ljivosti ‘iv~evja, kar je tudi glavni vzrok barijeve strupenosti. Zastrupitev se poka‘e najprej kot pretirana vzburjenost gladkega mi{i~evja in se izrazi najprej kot driska, nato se pri~nejo kr~iti {e stene o‘ilja, ki so ravno tako kot ~revesje iz gladkih mi{ic. Skr~enje ‘il se seveda zgodi tudi v plju~ih in zato pade raven kisika v krvi, kar pri ‘rtvah povzro~i modrikasto polt, v medicinskih krogih znano kot cianoti~nost. Brez posega s protistrupi po za~etnem

vznemirjenju nastopi po~asna paraliza, ki se lahko kon~a tudi z najslab{im mo‘nim izidom – smrtjo. Ko je barij enkrat v krvnem obtoku, je tako edina {e mo‘na re{itev za zastrupljenega vzpostavitev prave ravni kalija v krvi. Nasprotno je ve~ino neprijetnosti veliko la‘je prepre~iti, dokler je barij {e v prebavnem traktu. Protistrupi, ki pridejo v po{tev, so sulfati: natrijev, kalijev ali magnezijev. Ti z barijevo spojino izmenjajo svojo sulfatno SO4 skupino in tako ustvarijo popolnoma ne{kodljiv barijev sulfat, ki se zaradi svoje netopnosti ne more vsrkati v kri in se v celoti izlo~i z blatom. Pri bariju namre~ velja pravilo, da je strupen le toliko, kolikor so njegove spojine topne v vodi. Nestrupenost barijevega sulfata s pridom uporablja diagnosti~na medicina, saj v povezavi z lastnostjo elementa, da absorbira rentgenske ‘arke, omogo~a natan~ne rentgenske slike prebavnega trakta. Zato je barijev klistir danes pogosto uporabljana diagnosti~na tehnika pri preiskavah sprememb debelega ~revesa.

BARIJ V CHEMTRAILIH? Prihaja ~as kislih kumaric, ko javno ‘ivljenje zamenja zasebno po~itnikovanje in v tem vakuumu novinarji ustrelijo marsikatero raco. Ena takih se je v vro~em poletju 2007 zgodila tudi bariju in dvignila pravi vihar med zagovorniki zarotni{kih teorij. Barij naj bi po navedbah novinarja iz Arkansasa bil oro‘je za mno‘i~no uni~evanje in kot tak sestavina domi{ljijo vzbujajo~ih sledi letal – chemtrailov. Strah se je kmalu izkazal za popolnoma odve~nega, saj je novinar zame{al mikrograme in miligrame in na koncu se je izkazalo, da je analizirana de‘evnica vsebovala le nekaj odstotkov koli~ine, ki je sicer {e sprejemljiva v pitni vodi. V poletnem ~asu smo ljudje aktivni, zato vam do prihodnjega vo{~im dobro uravnote‘en periodni sistem v va{em organizmu in naj bo poletje karseda malo kislo, kumarice pa le dobrodo{la osve‘itev poletnega jedilnika. Sa{o Burja

D


GRAFOLOGIJA

Kaj sporo~ajo pisave slovenskih velikih mo‘ in ‘ena (17)

Pisava Rudolfa Maistra Povezanost ve~ine ~rk sporo~a, da je bila njegova asociacija razvita oziroma da je prejete informacije znal uspe{no povezati med seboj. Zna~ilna prisotnost ostrih povezav med ~rkami ka‘e, da je znal na dejanja ostro odreagirati, ~eprav v osnovi njegov zna~aj ni bil oster.

Ostre povezave med ~rkami ka‘ejo, da je znal ostro odreagirati, ~eprav njegov zna~aj ni bil oster. tovne vojne se je povezal z Narodnim svetom za [tajersko ter 1. novembra leta 1918 prevzel voja{ko poveljstvo na obmo~ju Maribora in slovenske [tajerske. Ta Svet ga je tudi povi{al v generala. Ko je tedanji mestni svet razglasil priklju~itev Maribora k Avstriji, je Rudolf Maister takoj ustanovil slovensko vojsko s pribli‘no {tiri tiso~ vojaki in dvesto ~astniki, ki so v no~i na 23. november v Mariboru razoro‘ili tako imenovano zeleno gardo.

HITER, A NE BREZGLAV Kriti~ne situacije zahtevajo tudi hitro odlo~anje, vendar pa njegovo obna{anje ni bilo brezglavo in nepremi{ljeno. Ta kombinacija se v njegovi pisavi ka‘e v ozkih presledkih med besedami, v za~etnih potezah ~rk ter ~rticah na t z uvodom. Pokon~na usmerjenost ~rk ter skoraj polovi~na vrednost ravnih ~rt sta »vplivali« na njegovo gospodovalnost, ob tem pa je ve~inoma ohranjal neprizadetost. Zaupal je svojim stali{~em in vanje trdno verjel. Te‘ko ga je kaj spravilo iz tira. Na slednje ka‘ejo zaprte ovalne ~rke, mo~ne ~rtice na ~rkah t, mo~ne in ravne ~rte, povezane ~rke brez popu{~ajo~ih povezav ter mo~an pritisk na pisalno povr{ino. Svoje zahteve je bil sposoben odlo~no

Foto Fran Vesel

V

juniju so posledice kapi prekinile ‘ivljenje vsestranskega ~loveka, ki pa ga ve~ina pozna predvsem po pomembni in klju~ni pridobitvi za slovenski narod. Razgibano ‘ivljenje Rudolfa Maistra se je za~elo 29. marca 1874 v Kamniku in kon~alo 26. julija 1934 v Uncu pri Rakeku. Po {estem razredu gimnazije v Ljubljani je od{el na Dunaj v {olo za kadete in pri~el svojo voja{ko kariero. Njegovo pismo, ki ga je napisal slabo leto pred smrtjo, julija 1933, v starosti devetinpetdesetih let, so dali na vpogled v Narodni in univerzitetni knji‘nici v Ljubljani. V njem naslovnika nagovori z »ljubi Beg«. Konec 19. stoletja je beg postal zgolj ~asten naziv, ki je imel podoben pomen kot »gospod«. Rudolf Maister je bil eden izmed redkih Slovencev, ki je znal in upal ne samo razmi{ljati, ampak tudi ukrepati dr‘avotvorno, kot dr‘avnik in strateg obenem. Pri tem ga je verjetno navdihovala prav potreba po lastni neodvisnosti in samostojnosti, ki se v njegovi pisavi ka‘e v proti zgornjemu robu podalj{anem peclju ~rk p, ozkem desnem robu, skoraj 50-odstotni prisotnosti poenostavljenih spodnjih podalj{kov ter prav tak{ni vrednosti ravnih ~rt. Ob vsem tem pa so njegova dejanja usmerjale tudi moralne in eti~ne vrednote, ki so razvidne iz ravne poravnave levega roba ter ustrezne {irine zgornjega roba. Nezanemarljivo vlogo pa je igrala tudi potreba po pozornosti in izpostavljenosti. Ne oziraje se na povsem negotov izid, se je odlo~il za drzne poteze in z njimi tudi uspel iztrgati iz nem{kih rok ne samo Maribor, marve~ tudi velik del severne Slovenije. Ob koncu prve sve-

Ravna poravnava levega roba teksta sporo~a poudarjeno upo{tevanje pravil, dober moralni ~ut in estetska na~ela.

-

JULIJ

11 -

Misteriji 41


P ISAVA RUDOLFA M AISTRA

Kotne oblike v ~rkah, visoko postavljene pike na i ter ~rtice na t, nepravilna pisava ter neenakomerna vi{ina ~rk so pokazatelj razdra‘ljivosti in razburljivosti, ki je u{la nadzoru.

posredovati in predstaviti, kar je bilo v takratnih razmerah zagotovo odlo~ilnega pomena. V povezanosti ~rk, ~rticah na ~rkah t, pritisku in obliki ~rt pa je razvidna njegova sposobnost vodenja ter podeljevanja nalog. Po ponesre~eni aprilski in zmagoviti majski ofenzivi leta 1919 je Maistrova vojska zasedla {e del narodnostnega mejnega obmo~ja na [tajerskem in po njegovem severnem robu {e danes poteka dr‘avna meja. Po zmagi in premirju je prevzel poveljstvo Koro{kega obmej-

42 - JULIJ 11 -

nega poveljstva in v predplebiscitnem ~asu sku{al pridobiti prebivalstvo za Jugoslavijo. Po sklepu plebiscitne komisije se je moral od tam umakniti in leta 1923 je bil v nejasnih okoli{~inah upokojen kot divizijski general. Maistrov primarni stik z okoljem je bil zaznaven. Zana{al se je na svojih pet ~utov in ne toliko na intuicijo. Poleg tega so imela pri vrednotenju dogodkov veliko vlogo njegova ~ustva, ki pa jim ni pu{~al proste poti. Lastne impulze je sku{al obvladovati, vendar so mu ve~krat tudi pobegnili iz nadzora. ^eprav je od drugih pri~akoval pozornost in opa‘enost, jim sam tega ni znal posredovati in odprto pokazati svojih ~ustev. Pri izbiri svojega najo‘jega kroga je bil selektiven, na kar ka‘ejo nedokon~ane pentlje spodnjih podalj{kov ter zaprte ovalne ~rke.

VSESTRANSKA OSEBNOST Rudolf Maister pa ni bil samo vojak, marve~ zelo vsestranska osebnost. Od zgodnje mladosti je bilo njegovo ‘ivljenje speto s knji‘evnostjo, glasbo in slikarstvom, kasneje se je izkazal tudi kot organizator kulturnega ‘ivljenja. Ozki presledki med besedami, preplet podalj{kov, {iroke zanke v zgornjih podalj{kih ter velike za~etnice, ki si prilastijo dovolj svojega prostora, potrjujejo pestro domi{ljijo. Kot pesnik je svoje pesmi med drugim objavljal v celjski Vesni, Ljubljanskem zvonu, Slovanu in Slovenskem narodu. Podpisoval se je z razli~nimi imeni, npr. kot Krajnc. Kot voja{ki kadet je uporabljal psevdonim Vuk Slavi~, kot ~astnik pa je za~el uporabljati ime Vojanov. Pripravil je ve~ ~lankov, ki so napisani deloma kot njegovi spomini, deloma pa kot spomini soborcev. V ~lanku Prvo poglavje koro{kega plebiscita je Maister najavil tudi knjigo, »ki bo govorila o Koro{ki od preobrata do plebiscita«. @al mu je smrt to prepre~ila. Bil je strasten ljubitelj knjig in si je uredil dragoceno, bogato knji‘nico. Danes {eststo njegovih

Pri obravnavanju pisave je treba vzeti v po{tev tudi starost pisca, zaradi ~esar nekaterih znakov ne smemo ovrednotiti kot takih.

zbranih knjig hranijo v univerzitetni knji‘nici v Mariboru. O~itno je bil pogosto v dilemi, kaj naj pravzaprav po~ne v ‘ivljenju. Po upokojitvi je v Mariboru {e naprej aktivno sodeloval pri organiziranju slovenskega kulturnega ‘ivljenja. Bil je med soustanovitelji Glasbene matice Maribor. Na njegovo pobudo je bila avgusta 1933 v Mariboru ustanovljena Zveza Maistrovih borcev, katere ~astni predsednik je postal. V ~asu njegovega pisanja je iz levega roba prepoznati nespro{~enost glede preteklosti; raj{i se je oziral naprej. V podalj{kih spodnjih ~rk je razvidno, da je imel {e veliko interesa za delovanje, a manj mo‘nosti ali sposobnosti. Veliki slovenski general je po smrti do‘ivel ~asti, ki si jih je nedvomno zaslu‘il. V »njegovem slovenskem Mariboru« so se od njega poslovili tiso~i Maribor~anov in okoli{kih prebivalcev. Z velikimi ~astmi so ga pokopali na mariborskem pobre{kem pokopali{~u. Cela vrsta slovenskih ob~in ga je imenovala za ~astnega ob~ana oziroma me{~ana. Od osamosvojitve naprej se 29. marca spomnimo na njegov rojstni dan in z raznimi prireditvami po~astimo njegov spomin. Lana Mihele

D


POTI DO ZDRAVJA

Do polne energije s postom, ~i{~enjem ~revesa, makrobiotiko, jogo in meditacijo

Kolonik zatrl raka ~revesa

TE@KA OPERACIJA Operacija, ki jo je prej prestal na slepi~u, ni bila tako te‘ka, zato ni pri~akoval, da bo operacija na ~revesu tako huda. Danes ve, da je vsaka operacija {ok za telo. »To je poseg v telo, po tem se nekaj v njem spremeni, energija druga~e te~e. Vse to pu{~a posledice. V operacijo sem {el prelahko, a ko sem se zbudil v {ok sobi s katetrom, se tri dni niti premakniti nisem smel, je bilo res hudo. Za okrevanje po operaciji sem potreboval dva meseca.« Operacija je bila laparoskopska, tako da ga na sre~o niso preve~ razrezali. Odrezali so mu tumor in dvajset centimetrov debelega ~revesa. Po operaciji je bil tri dni na intenzivnem oddelku. Spet se je u~il hoditi. Zaradi u‘ivanja antibio-

»S ~i{~enjem ~revesa se da marsikaj urediti, prepre~iti, zdraviti.« tikov, na katere je bil alergi~en, je izbruhnil {e dermatitis. Zato je moral ostati v bolni{nici {e teden dni dlje. A kmalu je bil ‘e na kolesarskem maratonu. Zavedal se je, da so mu z operacijo fizi~no odrezali tujek, ampak da vzroka bolezni s tem {e ni odpravil. Odkril je, da je nastanku bolezni botroval hud stres. Prej je bil zaposlen na vodilnih polo‘ajih v gostinstvu in je bil nenehno pod pritiskom ter »v klin~u« med delodajalci in zaposlenimi. Vrh tega mu tudi v osebnem ‘ivljenju ni {lo gladko, lo~il se je. Vsi ti stresi so na~eli njegov organizem, hkrati pa si je vzel premalo ~asa zase in si tako nakopal bolezen.

KOLONHIDROTERAPIJA Dva meseca po operaciji je izvedel za predavanje Marjana Viden{ka v Velenju. Po predavanju si je kupil literaturo in se seznanil z Marjanom, ki mu je dal

koristne napotke za zdravje. Svetoval mu je tudi, da za~ne delati kolonhidroterapije. Odlo~il se je v tej smeri osve{~ati tudi druge, jim pomagati s preventivo, saj se s ~i{~enjem ~revesa da marsikaj urediti, prepre~iti, zdraviti, pove na{ sogovornik. Sam si ~revo o~isti trikrat na leto. To je nujno, meni. Kolonhidroterapijo odsvetuje edino, ~e so v ~revesu vnetna stanja ali ‘e tumorji. Odlo~il se je za post, a le teden dni, saj je bil po operaciji {e preve~ {ibek. Spremenil je tudi prehrano. Sicer pa, kot sam pravi, glede ‘ivljenjskega sloga in prehrane tudi ‘e pred operacijo ni bil ravno sprt z zdravjem. @e kot otrok ni imel rad mesa, raje je u‘ival zelenjavo. Pri enaindvajsetih je imel kroni~no rano na dvanajstniku in od takrat je moral paziti na prehrano. Po~asi je opustil u‘ivanje mesa in rib. Tudi mle~nih izdelkov u‘iva ~im manj, ob~asno morda le kefir, doma~o kozjo skuto in kozji jogurt. Po operaciji je pre{el sedemdesetodstotno na presno hrano, a je ugotovil, da mu je malo te‘ka. Pred pol leta je spoznal Ico Krebar, avtorico knjige Kuharica za du{o in telo, ki mu je svetovala

Rok ^ernel~* Starost: 40 let Za~etek te‘av: leta 2009 Znaki: napenjanje, bole~ine, kr~i, slaba prebava Diagnoza: rak na ~revesu Vrste zdravljenja: operacija, dieta, terapija kolonik, postenje Po~utje danes: Ima veliko energije in se dobro po~uti.

Foto A. Paljevec

R

okove te‘ave z zdravjem so se za~ele leta 2008, ko se mu je skoraj razlil slepi~, zato je moral na operacijo v celjsko bolni{nico. Po operaciji je pri odvajanju blata ~util bole~ine, kr~e, napenjanje … Mislil je, da je to posledica operacije slepi~a, v resnici pa je imel te tegobe ‘e zaradi tumorja na debelem ~revesu, ki so mu ga odkrili leta 2009. Tega si je dal takrat operativno odstraniti. Po operaciji pa je spoznal bolj naravne na~ine zdravljenja, kot so postenje, kolonhidroterapija, makrobiotika, ki mu danes pomagajo ohranjati zdravje in dobro po~utje. Tumor se je nahajal dvajset centimetrov v globino v rektalnem predelu debelega ~revesa; meril je pet krat pet centimetrov in je bil maligen. Zdravniki so mu svetovali, da ga odstrani. Zavedal se je, da je na meji med ‘ivljenjem in smrtjo in da se rak lahko raz{iri, zato z operacijo ni odla{al.

* 041/727 365

-

JULIJ

11 -

Misteriji 43


K OLONIK

Poti do zdravja Naro~niki Misterijev imate 10 % popusta pri storitvah na{ih ~lanov ANGELI IN REIKI Marjetka Novak – [ola za angelskega terapevta®. U~iteljska {ola angelov in vnebovzetih mojstrov Diane Cooper, Angelski reiki®, Angelska trgovina, knjige, CD-ji, angelske esence®, Brezpla~en vpis v Klub svet angelov. Info: 031/830 299, info@svetangelov.com, www.svetangelov.com BIOTERAPIJA Terapija z bioenergijo po metodi Zdenko Doman~i} uspe{no premaguje bolezni glave, notranjih organov, okon~in, hrbtenice, psihe, MS, EPI, rakava obolenja, stres, alergije, skraj{a okrevanje po operacijah, okrepi imunski sistem … Terapije izvajata dipl. terapevta v Zdravili{~u La{ko in v Rade~ah. Informacije in naro~anje: 041/998 352, mfelser.importex@siol.net FREKVEN^NA TERAPIJA Terapije s frekven~nimi generatorji pri raznih oblikah onkolo{kih obolenj. www.rife.org, e-mail: dr.brane.kobal@gmail.com ELAN VITAL, Brodarjev trg 15, Ljubljana; 041/909 341, 01/540 77 82

ZATRL RAKA

~REVESA

glede prehrane. Tako zdaj kombinira presno hrano tudi z makrobiotiko. U‘iva samo polnozrnat ri‘ in razli~ne ka{e, kot sta pirina in ajdova, in poleg veliko zelenjave. Zelo mu ugaja tudi pasta miso, svetla sojina omaka tamari, goma{io (pra‘ena sezamova semena), ki so nepogre{ljivi v makrobioti~ni kuhinji. K hrani je za~el dodajati tudi za~imbe, kot sta kajenski poper in kurkuma … Vsako jutro popije sok dveh limon, kislina ‘elodca in kislina limone namre~ skupaj delujeta bazi~no, pojasni, medtem ko si z limonado ‘e lahko pridela{ rano na dvanajstniku, saj ta poru{i bazi~no-kislinsko ravnovesje. Ljudem, ki so na postu in pridejo k njemu na ~i{~enje ~revesja, svetuje tudi ~i{~enje jeter pred koncem posta. Za ~i{~enje jeter je prvi~ izvedel na triletnem {olanju energetske medicine pri Suzani Landipret in si jih je ‘e ve~krat tudi sam ~istil.

NARA VNO ZDRA VLJENJE NARAVNO ZDRAVLJENJE Odprava bole~in, gangrena, depresija, onkolo{ka obolenja, migrena … Ko uradna medicina ne more dovolj pomagati – bioterapija po metodi Zdenka Doman~i}a Info: 031/567 731; bioterapija@siol.net

• Bioenergetski tretmaji, • Energetska psihoterapija, • Bachove cvetne esence, • Kisikove terapije, • Orgonski

izdelki za energetsko za{~ito.

U~inkovita pomo~ pri fizi~nih in psihi~nih te‘avah. ZARA CENTER, 031/300 209; info.zc@siol.net; www.alternativno-zdravljenje.info Vpogled v stanje zavesti, ~i{~enje blokad na energetskih centrih. Odpravljanje vzrokov za bolezni, vrnitev v harmonijo bivanja. Zdravljenje z belo svetlobo in subtilno aromoterapijo. Vitalis Polanec, Maribor, 040/25 24 25 TERAPIJA Z INFORMACIJSKIMI VALOVI – NOVO V SLOVENIJI! Odpravljanje bole~in, alergij, izbolj{anje odpornosti, huj{anje, zmanj{evanje stresa, skraj{ana rehabilitacija po po{kodbah. Svetovanje, mo‘en tudi nakup naprave za doma~o uporabo. Podjetje BIOVIVA, www.bioviva.si, info@bioviva.si, 041/679 681 PSIHOKIBERNETIKA ESENOV Psihokibernetika Esenov spodbuja samorazvoj in meditacijo ter omogo~a osebne za{~ite, za{~ite na{ih bli‘njih, za{~ite stvari, delovanje z miselnimi frekvencami, telesno, ~ustveno in umsko zdravje, zdravljenje ‘e obstoje~ih in prepre~evanje novih motenj, pa tudi sposobnost psihokirurgije. Te~aji, terapije, regresoterapija. Vadana Gordana Kudrikova, Umag, tel. 00385 91 206 2815 ali 00385 52 752 760.

44 - JULIJ 11 -

^I[^ENJE JETER Takoj po operaciji so ugotovili, da ima ‘ol~ne kamne. Na splo{no velja, da v primeru ‘ol~nih kamnov ~i{~enje jeter ni priporo~ljivo, ker lahko spodbudi napad. Ica mu je rekla, da v praksi ni razloga za preveliko skrb in da pozna tudi primere, ko so se kamni izlo~ili. Februarja je opravil ~i{~enje jeter z grenko soljo in olivnim oljem, pome{anim z grenivkinim sokom, in drugi dan se mu je izlo~il ‘ol~ni pesek in ‘ol~ni kamen, velik kot grah. ^i{~enje traja dva dni. Jetra so najbolj obremenjen organ in jim je treba s ~i{~enjem pomagati, da malo zadihajo, pravi Rok. Vsako leto mora hoditi na kolonoskopijo, morajo ga pregledati z otro{ko sondo. V rektalnem delu, kjer so ga operirali, ima zdaj samo osem milimetrov prehoda. »Tako pa~ je. Na to sem se navadil. Sem zadovoljen in sre~en,« se smeji Rok. @e prej je imel hitro prebavo, zdaj pa ima {e hitrej{o. Vsako jutro dela tibetanske vaje. Izvaja tudi nekatere vaje iz energetske medicine, pri katerih se polni »z matrico«, energijo zemlje. Dela tudi jogijske asane in razne dihalne vaje.

Kadar se klistira, dela tudi jogijske vaje za ~i{~enje ~revesa. Ukvarja se tudi s {portom, najve~ kolesari.

STRES RE[UJMO S POZITIVNIMI STVARMI Po operaciji je za~el iskati bolj naravne na~ine zdravljenja: od prehrane in ‘ivljenjskega sloga do pozitivnega mi{ljenja. Bral je tudi pozitivne afirmacije Louise Hay. Zase pravi, da je po naravi pozitivna osebnost in sku{a gledati na stvari v svetlej{i lu~i. @ivljenje ‘e itak ni lahko. »Pri stresu je najbolj pomembno, kako se z njim spopadamo. Ali gremo v pozitivne stvari ali pa ga re{ujemo s prenajedanjem, pitjem kave in alkohola, mamili. Bolje je, da vadi{ jogo, se u~i{ tujih jezikov, bere{ knjige … Mene ‘e vseskozi zanimajo tudi duhovne teme.« Izvaja tudi meditacijo, usmeri se na dihanje, na to~ko haro … in si v duhu govori, da je um miren, telo spro{~eno … Redno se spro{~a z joga nidro. Poudarja, da se je treba vselej znati poslu{ati, vsak ~lovek je namre~ poglavje zase. Novembra se je zaradi ‘ol~nih kamnov postil dvajset dni. Imel je 74 kilogramov in po tednu dni posta je jezi~ek na tehtnici padel pod 70 kilogramov. Ker je vmes nenehno delal, si je za~el pripravljati tudi juhe, v katere je zmiksal malo zelenjave. »Dokazano je, da je post s sadnimi in zelenjavnimi sokovi bolj zdravilen kot post z vodo. ^e se postimo samo z vodo, nas to iz~rpa. Voda namre~ izpira minerale iz telesa. Na skupinskih postih pri Marjanu Viden{ku ljudje pijejo sokove, veliko hodijo in vse to pospe{uje razstrupljanje. Ob sadnih in zelenjavnih sokovih ter zeli{~nih ~ajih pijemo tudi dosti vode, ji dodamo morsko sol. Vse, kar svetujem ljudem, prej preizkusim na sebi. Uporabljam tudi prehranska dopolnila. Dajmo telesu naravne mo‘nosti in ga razbremenimo. ^e bi te postopke poznal ‘e prej, se nikdar ne bi odlo~il za operacijo,« pravi danes na{ sogovornik. Andreja Paljevec

D


DIHANJE, MEDITACIJA

Vaje procesa prisotnosti Michaela Browna (8) – druga vaja v vodi

Vzvi{enost ali odpu{~anje V

sakdo i{~e brezpogojno ljubezen, ne glede na zunanje obna{anje. ^e se tega zavedamo, v vseh situacijah la‘je zavestno delujemo, namesto da dramati~no reagiramo. ^ustveno rastemo, ko se za~nemo zavedati svojih burnih reakcij, s katerim bi ‘eleli pridobiti brezpogojno ljubezen. Tako za~nemo odstranjevati nami{ljene koprene iz otro{kih izku{enj. ^ustvena rast je odstranjevanje pokrival, s katerim smo prikrili negativne izku{nje iz otro{tva. Te izku{nje ozave{~amo skozi sedanji trenutek. Brezpogojna ljubezen je dajanje in odpu{~anje. Kako se vedemo do tistih, ki nas prosijo za brezpogojno ljubezen? To po~nejo na edini na~in, ki ga znajo, najve~krat z dramatiziranjem, obto‘evanjem in vzbujanjem pozornosti. Pri opro{~anju se ne istovetimo s posameznikovim ~ustvenim bremenom in vedenjem.

VZVI[ENOST ALI ODPU[^ANJE

Z opro{~anjem pospe{imo ~ustveno evolucijo in povrne se nam spokojnost. zavedati. Obsojanje oku‘i pravo zaznavo. S to vajo naredimo preskok v vi{je vibracije. Z opro{~anjem pospe{imo ~ustveno evolucijo, povrne se nam spokojnost in spro‘i ve~ni izvir spontane radosti in ustvarjalnosti, kar je odsev zavestnosti sedanjega trenutka.

ODPUSTITI ALI POZABITI »Mali« ljudje skrbno gojijo svojo zamero do konca ‘ivljenja, da ja ne bi za~utili notranjega miru. Kve~jemu re~ejo »odpustil bom, pozabil pa nikoli«, s ~imer niso ni~ naredili. Odpustiti za vse pomeni vse tudi pozabiti. V Te~aju ~ude‘ev je krasna prispodoba za odpu{~anje: »Zamera je kot zavesa, ki smo jo potegnili med seboj in soncem.« Sami smo jo potegnili in sami jo lahko odgrnemo. Najprej moramo odpustiti sebi in

{ele nato drugim. Potovanje k brezpogojni ljubezni za~nemo tako, da sami sebi damo, kar zahtevamo od drugih. Ne ustvarjajmo prostora za zamere z okrivljanjem drugih, saj se jim bomo ‘eleli ma{~evati, ker nismo prejeli tega, kar si po na{em mnenju zaslu‘imo, in to na na{ na~in. Ma{~evanje prese‘emo, ko prese‘emo vzvi{enost. Vzvi{en, domi{ljav in naduti jaz je nasprotje poni‘nosti. Ozkosr~ni vedno branijo svoj lasten interes, so~utni pa skupni interes. Brezpogojna ljubezen je odpu{~anje. Zavestni odziv za to vajo se glasi: Odpu{~am si. Zapomnimo si zavestni odziv, pregledamo gradivo za branje in ga preberemo. Za ~etrt ure se ule‘emo v kad s toplo vodo, potem pa zlezemo ven, se obri{emo in preidemo na dihalno vajo na suhem. Sedemo, zapremo o~i in najmanj 15 minut zavestno povezano dihamo. Ob~asno ponovimo zavestni odziv za prebujanje prisotnosti. Vajo delamo vsako jutro po prebujenju in zve~er pred spanjem.

Foto splet

Drugi nas u‘alijo in prizadenejo vedPRAKTI^NI NASVET no le zaradi na{ih ~ustvenih bremen. Tudi pri procesu opro{~anja vam bo Odpustiti pomeni znebiti se ~ustvenega v pomo~ miselna jasnost, za kar naboja. Vzvi{enost, oholost, o{abje najbolj{e pisanje. Naredite nost in prevzetnost prepre~useznam ljudi, do katerih gojite jejo opro{~anje sebi in drugim. zamero, jezo ali sovra{tvo. OdIzkoreninita jih so~utnost in pu{~anje za~nite s svojimi bli‘poni‘nost. Vzvi{enost je nasnjimi in nadaljujte z ostalimi. protje usmiljenju. Orodje za odSpomnite se prvega trenutka, pu{~anje vzvi{enim ljudem je ko ste se spoznali s to osebo, in so~utje in ~ustvena zrelost. »Veva{ih pri~akovanj. Mogo~e se liki« znajo odpu{~ati, mali ne. boste pri kom zadr‘ali dlje, a je Pape‘ Janez Pavel II. je {el v vredno. Proces zaklju~ite z dizaporno celico svojega atentahalno vajo in zavestnim odzitorja in mu oprostil grozno devom: Odpu{~am si. janje. Odpu{~anje je pogoj za Franjo Trojnar ~utenje miru. Mir je vsepovsod, vizija-uspeha.com/proces-prisotnosti le za~utiti ga moramo in se ga Za~nimo z odpu{~anjem star{em, saj druga~e niso vedeli in znali.

D

-

JULIJ

11 -

Misteriji 45


Nenavadna do`ivetja

Številka 17 rani mladosti sem do‘ivela bratovo smrt, ki je visela nad menoj in me vsaki~ opozarjala nase, da ~aka tudi mene. Imela me je tako v oblasti, da sem se bala lastnih ~ustev. To je bilo ‘ivljenje, ujeto v lastnem zaporu. Vse ‘ivljenje sem malo govorila, premlevala dogodke in jih sestavljala kot lego kocke. Iz njih sem sestavila logi~ni svet, ki pa se je zru{il ob rojstvu ~ustev, ki jih je povzro~ila dedi{~ina po o~etovi smrti. Namesto da bi dogradila svoj svet iz kock, me je razpolovilo na dva bregova. Vmes pa velika praznina, ki si je nisem znala razlo‘iti. Vse, kar sem naredila, je pogoltnilo veliko, globoko brezno. Nisem zmogla sprejeti ne bratove in ne o~etove smrti. Po nekaj mesecih neprespanih no~i in premi{ljevanju o minljivosti sem ‘e za~ela obupovati nad seboj. Vpra{anja niso dobila odgovora. Ko sem bila ‘e ~isto iz~rpana, se je prebudil v meni ob~utek, ki mi je naro~il, naj i{~em drugje. Dobila sem napotek, zaradi katerega sem bila {e bolj negotova. Zaprla sem se vase in nisem spregovorila niti besede. Odrasla otroka sta me za~ela ~udno gledati, moj mo‘ pa je bil ~edalje bolj zaskrbljen. Za~elo me je skrbeti za mojo zdravo pamet, ki sem jo ‘e dodobra zme{ala s svojo domi{ljijo. Zaradi mojih najbli‘jih sem si ‘elela v svoj vsak-

46 - JULIJ 11 -

dan in robotsko opravljati, kar so od mene pri~akovali. A nekaj je bilo zelo druga~e. Prej sem bila zelo pozorna na druge, zdaj pa sem za~ela biti pozorna tudi sama nase. Kaj mi je ljubo? Kaj me veseli? Med kuhanjem sem opazila v ko{ari krompir, ki je imel popolno obliko srca. Takoj sem pomislila na {tevilke. Matematika in numerologija sta me ‘e od nekdaj zanimali. Lahko to znanje pove‘em s svojim ‘ivljenjem v o~etovi hi{i? Da bi imela pri~o, sem v svoje potovanje povabila tudi mo‘a. Ker je tudi sam po naravi zelo radoveden, mi ga ni bilo te‘ko prepri~ati. Najprej sem si zamislila svojo sanjsko hi{o, svoj sanjski prostor. Rumena kot sonce, razgibana kot veter, trdna kot skala in zelo svetla. Usedla sva se v avto in v slabi uri sva naletela na tako hi{o. Imela je hi{no {tevilko 17. Spomnila sva se, da sva, ko sva se spoznala, hotela kupiti hi{o, a sva

zaradi o~etovega prepri~anja ostala v njegovi hi{i. Odpeljala sva se do najine izbire v preteklosti in za~udeno ugotovila, da ima tudi ona {tevilko 17. Potem sva zapeljala v slepo ulico in se ustavila pred hi{o, ki nama je bila zelo v{e~. Nisva bila ni~ presene~ena, ko sva pogledala na hi{no {tevilko – 17. Presene~enje je bil napis na hi{i: MOJ MIR. Dobila sem odgovor. Odpeljala sva se domov in obstala pred o~etovo hi{o, v kateri sva ‘ivela. Bila je rumena kot sonce, razgibana kot veter, narejena iz skal in imela je velika okna. Na hi{ni {tevilki se mi je za trenutek pokazala {tevilka 17, a sta se enica in sedmica se{teli med seboj in se je prikazala {tevilka 8, na{a hi{na {tevilka. Takrat sva vedela, da nama je o~e zapustil ne samo hi{o, pa~ pa tudi svoj dom, ki ga je imel neizmerno rad. To je bila njegova sr~na ‘elja. Kljub zapu{~inskim zapletom sva hi{o obdr‘ala in ji {e danes ohranjava njen mir, ki je hkrati tudi moj mir, moj dom. Da bi se prepri~ala v resni~nost svojih ob~utkov, sem kupila angelske karte. Obrnila sem karto s {tevilko 17 in na njej je pisalo HVALE@NOST. Z njo sem se tudi poslovila od brata in o~eta in kon~no sprejela njun odhod. Marjana Ilustracija Milo{ Lukman

V

Vabilo k pisanju Mnogim med nami se je `e pripetilo kaj nenavadnega. Opi{ite va{ resni~ni nenavaden dogodek, sre~anje, va{e sanje, ob~utke, jasnovidne utrinke, strah ... in napisano po{ljite na: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana, ali misteriji@misteriji.si - najbolj{e prispevke bomo objavili. Nagrada za objavljen prispevek je polletna naro~nina na revijo Misteriji.

D


Nove knjige navade dandanes eden glavnih razlogov, da imamo toliko raka, sr~nih obolenj in visokega krvnega tlaka. Ljudje, ki imajo navado, da mo~no vdihnejo in {ibko izdihnejo, hitreje postanejo ‘rtve sr~nih obolenj. Zdravljenje z dihanjem nadvse u~inkovito zni‘a zvi{an krvni tlak, koristi pa tudi pri raku in sr~nih obolenjih. Poletje je pravi ~as, da se posvetimo sebi. In za~nemo z dihanjem. Koristi so lahko dramati~ne.

Negovanje diha Avtor: Peter Amalietti Zalo‘ba: Amalietti & Amalietti Obseg: 118 strani Format: 15 × 21 cm Vezava: bro{irano Cena: 17,90 € Informacije o prodaji: 01/549 17 92 V knjigi so zbrana natan~na prakti~na navodila dihanja, namenjena u~inkovitemu samozdravljenju, du{evnemu miru, zbranosti, uspehu in dolgo‘ivosti ter duhovni rasti. Avtor, znani slovenski poznavalec vzhodnih ve{~in, je pri pisanju knjige izhajal iz dejstva, da ima vsak ~lovek v svojem ‘ivljenju le omejeno {tevilo vdihov; v povpre~ju vdihnemo 790.950.000krat. Povpre~no zdrav ~lovek vdihne 21.000-krat na dan. In ~e vdihnemo manjkrat, s trebuhom, globoko, ‘ivimo dlje, bolj sre~ni in zadovoljni. Pred nami je »u~benik« dihanja, ki nas med drugim pou~i, kako po napotkih, povzetih iz tokijske {tudije, {estkrat na dan pet minut globokega dihanja, kakr{nega se nau~imo s pomo~jo knjige Negovanje diha, skoraj vsem zni‘a previsok krvni tlak. Avtor poudarja, da so slabe dihalne

Slovenske legende in znamenja Zbral in uredil: Andrej [i{ko Zalo‘ba: Amalietti&Amalietti Format: 17 × 24 cm Obseg: 224 strani Vezava: trda Cena: 29,90 € Informacije o prodaji: 051/307 777 Imenitna knjiga nam v prvem delu predstavi znane in neznane slovenske legende, v drugem pa znamenja, kot so va{ka situla, vojvodski prestol, slovenski klobuk, kne‘ji kamen … Knjiga Slovenske legende in znamenja je krona dela, ki so se ga lotili v Zvezi Domoljubnih Dru{tev Hervardi ‘e leta 2010. Sistemati~no so zbirali in analizirali obstoje~e

vire o slovenski mitologiji. Slovenci imamo izjemne bajke in legende, ki pa ve~ini niso poznane in o njih v {oli ne zvemo skoraj ni~. V dru{tvu so se osredoto~ili na bajke in legende, ki imajo vseslovenski zna~aj in pomen, ki govorijo o Slovencih kot o narodu ali etni~ni skupini v nekem zgodovinskem obdobju. Pri uvr{~anju v knjigo Slovenske legende in znamenja so upo{tevali pomembne eti~ne in moralne nauke, ki iz pripovedk izhajajo in imajo zagotovo mo~an vpliv na oblikovanje vseslovenskega narodnega zna~aja ter zavesti. V uvodnem delu pa izvemo tudi, kaj Zveza Domoljubnih dru{tev Hervardi po~enja in kako si prizadeva, da bi za na{o pravo, pogosto pozabljeno ali »nepriznano« zgodovino izvedelo ~im ve~ Slovencev. V knjigi je objavljena tudi prva slovenska himna Naprej zastava Slave, predstavljeno je geomanti~no sredi{~e Slovenije in {e kaj. V knjigi je veliko odli~nih ~rno-belih in barvnih ilustracij ilustratorke Beate ^op. Naj ta knjiga pride v vsak slovenski dom. Nam bo lep{e.

gozda razumeli, se mu predali, da bi predli pogovor z gozdom, je nastala knji‘ica [kratove pripovedi. To so navodila za vse, ki ‘elijo odkrivati vidne in nevidne plasti sebe in gozdov. Mo~no nagovarja ljudi, katerih poslanstvo je, da prena{ajo znanje o gozdu na mlaj{e rodove. Avtor, in‘enir gozdarstva, ne pozna le dreves, marve~ tudi nam, odraslim, nevidni in te‘ko zaznavni svet. Svet, ki pa ga dobro ~utijo in zaznavajo otroci. Knjiga nam pri{epne nekaj skrivnosti o pal~kih, {kratih, vilah, njihovih domovanjih, sporo~ilih … Mimogrede se znajdemo v Ko~evskih gozdovih, v pragozdovih … U~imo se jezika gozda, spoznamo naravoslovne in dru‘bene zna~ilnosti slovenskih gozdov, pa tudi umetnost kot medij pogovora z gozdom. Iz knji‘ice je mogo~e razbrati, da so otroci, ki gozd sprejemajo povsem odprto, subtilnemu gozdarju razkrili vrsto skrivnosti, ki jih je sprejel, popisal in jih z odprtim srcem ponuja dalje, vsem nam, da bi na{li v gozdu mir, sebe in morda celo tisto, za kar sploh {e ne vemo, da obstaja. Knji‘ico pestrijo fotografije iz pragozda in risbe, ki poosebljajo potovanje vase, odstiranje tan~ic, zaupanje sebi, utrip srca, obzorje, ljubezen, {krata …

[kratove pripovedi Avtor: Jaka [ubic Samozalo‘ba Format: 10,5 × 20 cm Obseg: 66 strani Vezava: bro{irano Cena: 12,90 € Informacije o prodaji: 051/307 777 Ste kdaj opazili, ko ste pogledali v kro{nje, da se drevesa med seboj objemajo? Ta objem jim omogo~ajo stoletja skupnega bivanja. In kaj se zgodi {kratu, ko podremo mogo~no drevo in s tem njegovo domovanje? Da bi to in {e veliko ve~ skrivnosti

-

JULIJ

11 -

Misteriji 47


Solarno-karakterni horoskop za Venerino leto in leto Ma~ke/Zajca

Horoskop za julij 2011 OVEN – V dopustni{kih, dru‘inskih in poslovnih situacijah boste energi~no izra‘ali svoj temperament. Navdu{evali se boste nad ljudmi, idejami in kulturami. Mnogi boste razpeti med dvema ljubezni vrednima osebama. Harmoni~ni aspekti dogovarjanja, urejanja dokumentacije, organiziranja sre~anj, izobra‘evanja, raziskovanja … vam bodo pomagali narediti poletje sre~nej{e in uspe{nej{e. Urejali boste odnose s sosedi, sorodniki in zaklju~evali z deli v okolici. BIK – Aspekt ljubezni, plodnosti, zabav, dru‘abnih prireditev, ‘enitovanj in potovanj bo najmo~nej{i prvih deset dni. Iztisnite iz njih kar najve~. Jupiter v Biku vam bo omogo~al ve~ samozaupanja, izra‘anja ~ustev do najbli‘jih, prina{al varnost in udobje. Ljubezni in novih prijateljstev bo na pretek. Kljub ‘elji po prijetnem brezdelnem dopustu le urejajte dom in delajte tisto, kar vas bo veselilo, a tudi prina{alo dohodek. Zaslu‘ka ali ugodnosti bo ve~ v prvi polovici meseca, ko boste uredili neko uradno zadevo. Za rojene aprila se obeta nova slu‘ba ali napredovanje v obstoje~i. DVOJ^KA – Razigrani boste, ‘eljni norih do‘ivetij in podvigov, zato si dobro organizirajte po~itnice. Zvesti boste bolj sebi kot partnerju. Nekatere bo obnorel izmikajo~i se ljubimec, morda vezan, novo poletno ljubezensko zvezo razumite kot za~asno. Zaposlenim bodo pomagali dobro prena{ati poletno vro~ino obiskovalci, ki se bodo izmenjavali. S {portnimi aktivnostmi boste okrepili telo, da vam ne bo neprijetno v kopalkah. Sodelujte pri organiziranju mno‘i~nih prireditev in igrah na sre~o. ^aka vas dobitek. RAK – Zaroko, poroko, novo ljubezensko sre~anje, poro~no ali dru‘insko potovanje na~rtujte za prvih dvanajst dni. Na~rtovanje otroka udejanjite v prijetnem, morda tujem okolju. Samski boste najla‘je zapeljevali, ~e boste zgovornej{i! ^e boste tro{ili na dopustu ali poslovnem potovanju, se prve dneve ne prepu{~ajte prvemu navdihu. Po dobrem premisleku bi lahko imeli korist, kot tudi od sezonskega posla. U‘ivajte na prireditvah. LEV – Okoli vas se bo vrtelo kar nekaj navdu{encev, ki jih boste privla~ili z zapeljivo zunanjostjo, odlo~nim nastopom, zgovornostjo in priro~nostjo. Va{ domi{ljijski svet

48 - JULIJ 11 -

V solarno-karakternem horoskopu dobite bolj osebno napoved, ~e preberete najprej besedilo za va{e Son~evo, nato pa {e Ascendentno znamenje. Svoje ascendentno znamenje lahko poi{~ete na: www.misteriji.si/kat/Horoskop_Misterijev. bo obogaten z dra‘ljivimi izku{njami, ki vam bodo popestrile poletne no~i. Odnosi v dru‘ini bodo stabilnej{i. Dobro boste usklajevali razli~ne interese v slu‘bi in na po~itnicah. Zmogli boste odlo~no in vztrajno uveljavljati svoje spretnosti, govorni{ke in organizacijske sposobnosti. Razbremenili vas bodo rekreacija, potovanja, branje in pisanje. DEVICA – Pri~akujte ob~asna vznemirjanja zaradi odnosov z ‘enskami, a tudi s partnerjem ali osvajalci. V prijetnem poletnem okolju pa kljub vsemu lahko do‘ivite ljubezen z zadr‘ano in skrivnostno osebo. ^e svojo napetost sprostite pri fizi~nem delu, boste o~arljivej{i zanjo. Pri delu z orodjem se pazite po{kodb. Plezanju po visokih gorah v slabem vremenu se izognite. Zlasti rojeni avgusta re{ujte pomembno uradno zadevo, se potegujte za napredovanje v slu‘bi ali za nov vir dohodka. TEHTNICA – Preobrat v osebnem ‘ivljenju naj bo ta mesec v skladu z va{imi skritimi ‘eljami in potrebami. Ne objokujte preteklosti, ampak se pogumno podajte na novo pot z novimi osebami. Med njimi bo oseba, ki jo ‘e dolgo, a povr{no poznate. Romantika ob vodi ali v gaju vam bo dala poleta. Z razpredenimi kontakti boste uspeli uresni~iti svoje poslovne ali po~itni{ke interese. Dodaten vir zaslu‘ka ali druga ugodnost se skriva v sezonski dejavnosti in umetni{ki ustvarjalnosti. Popazite na svoje zdravje. [KORPIJON – Imeli boste ob~utek bla‘enosti in sprejetosti povsod tam, kjer se boste po~utili doma. Za urejanje partnerske in dru‘inske skupnosti si vzemite ~as, kot tudi za po~itni{ko sre~anje s prijatelji. Poslovne razmere bodo {e nestabilne. Va{a nadaljnja kariera bo odvisna od tega, koliko samostojnosti, strokovnosti, a tudi prilagodljivosti boste pokazali. Ker vase preve~ ne dvomite, pazite le, da ne bo prizadet va{ ponos, ~e kaj ne bo po va{i meri. Privo{~ite si oku{anje tipi~nih dobrot krajev, kjer boste.

STRELEC – Nemir v va{e ‘ivljenje bodo

vna{ali tisti, s katerimi boste pretesno povezani. Na dopustu si vzemite dovolj prostih uric zase, sicer boste svoje razdra‘ljivo odzivanje morali pojasnjevati. Eroti~no vas bo privla~il sposoben in nastopa{ki mo{ki. Poletna avantura vam bo pustila pe~at. ^e boste ‘e morali delati kljub neugodnim vremenskim razmeram, se ne izpostavljajte vetrovom ali strelam. Doma~e in slu‘bene opravke opravljajte v varnem okolju, najraje sredi prijazne narave. Aspekt {tudija in ustvarjanja bo mo~an, zato ga maksimalno izkoristite. KOZOROG – Na poti svojih raziskovanj boste naleteli na zelo prijazno in o~arljivo osebo, po kateri ste ‘e dolgo hrepeneli. Ne umaknite se ji in ne zbe‘ite kot zajec. Strah pred intimnostjo in ljubeznijo ne bo dolgo trajal. Z Raki in Biki se boste po~utili doma~e, zato pre‘ivite dopust z njimi. Prvojulijski delni son~ev mrk bo mo~no zamajal odnose v delovnem okolju. Nikomur ne zamerite, le vedno poi{~ite tudi svetlo plat. S preobratom se sprijaznite, saj vam bo prinesel finan~no podporo za va{o investicijo. VODNAR – Kontakti ob spro{~enem klepetu vam bodo prinesli ve~ novih poznanstev, posebno ~e se boste udele‘ili kak{nega poletnega tabora ali seminarja. Energije spolne in intelektualne privla~nosti bodo neustavljive, zato se jim ne upirajte, ampak temperamentno sodelujte. Svoj svoboden poklic boste lahko opravljali tudi s pla‘e, saj imate pri sebi inteligentno elektronsko napravo za sporazumevanje in organiziranje! ^e i{~ete primerno delo, ga boste na{li v doma~em okolju, nekateri tudi tam, kjer se zadr‘ujejo turisti. RIBI – Dru‘inske napetosti in nezvestoba utegnejo hudo vznemirjati va{e komaj do~akane po~itnice. Sprostili se boste v dru‘bi sorodne du{e, ki bo razumela va{e te‘ave. Dobri vplivi Venere in Jupitra vam bodo prinesli ustrezno re{itev, nekaterim tudi globoko ljubezen. Stresni dogodki bodo vplivali na va{e zdravje, zato se ne prestra{ite, ~e bo kaj narobe. Po~utje stabilizirajte z u‘ivanjem sve‘ega sadja in zelenjave, ne pa s preve~ sladoleda in sla{~icami. Pot v oddaljene kraje vas bo vsaj malo razveselila, kopanje pa regeneriralo.

D

Pripravlja: astrolog prof. Stane Pade‘nik


Pri naro~ilu nad 69 € po{tnino podarimo

PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777, 01/549 17 92; NA SPLETU - www.misteriji.si

FROLOVOV DIHALNIK

MAGNETI PROTI BOLE^INAM

Dihanje z dihalnikom pospe{uje presnovo, spodbuja telesno in du{evno u~inkovitost ter pove~uje telesne energijske rezerve odraslih in otrok 49,90 € od petega leta dalje. Kot zdravilni pripomo~ek ga v Znanstvenem centru za klini~no in eksperimentalno medicino v Novosibirsku priporo~ajo pri indikacijah za kroni~ni bronhitis, bronhialno astmo, nevrovegetativno distonijo, visok krvni tlak, angino pektoris; kot dopolnilno terapijo pri bronhitisu, plju~nici, plju~ni tuberkulozi, plju~nem emfizemu, psihosomatskih motnjah, po sr~nem infarktu, mo‘ganski kapi in operacijah.

ZA[^ITNA PIRAMIDA KERROCK Z za{~itno piramido, tetraedrom s stranico 12 cm, ki ima na spodnji stranici natisnjenih dvanajst enakostrani~nih trikotnikov, je mogo~e pred petimi vrstami zemeljskih sevanj, pred tehni~nimi sevanji in sevanji kozmi~nega ter zemeljskega izvora dobro za{~ititi vse prostore. Piramida deluje blagodejno na splo{no po~utje. Postavimo jo na sredo stanovanja ali hi{e, nekateri jo postavijo v bli‘ino postelje. 44,90 €

19,90 €

Magneti omilijo, lahko pa tudi povsem odpravijo fizi~ne bole~ine. Magnet polo‘imo na bole~e mesto in pritrdimo z obli‘em. Nosimo ga nekaj ur dnevno, dokler se bole~ina ne zmanj{a ali ne izgine. Ovalni so namenjeni za bole~e sklepe. Poseben ve~ji magnet pa je namenjen odpravljanju bole~in v kolenu. 39,90 € Pas za pritrditev kolenskega magneta 9,90 € Pas za pritrditev magnodiska 19,90 €

MAGNODISK Magnodisk zmanj{uje bole~ine v hrbtenici, ker mo~no stati~no magnetno polje pospe{uje obnavljanje vezivnega tkiva med medvreten~nimi plo{~icami. Magnodisk z obli‘em nalepimo na tisti del hrbtenice, za katerega je zdravnik ugotovil, da je vzrok bole~in v dolo~enem delu telesa. 65,90 €

PRALNI MAGNETI

Kodirane magnete damo v pralni ali pomivalni stroj, da zmanj{amo porabo pralnih pra{kov in elektrike, odstranjujemo vodni kamen, podalj{ujemo ‘ivljenjsko dobo pralnega ali pomivalnega stroja, zmanj{ujemo onesna‘enost okolja in energiziramo perilo. 19,90 €

TESLOVA PURPURNA PLO[^A Deluje s svojim indukcijskim magnetnim poljem biostimulativno na celi~ne procese, pove~uje izmenjavo plinov, krepi regenerativne procese in mikro cirkulacijo v obolelem tkivu. Uporabljamo jo zjutraj in zve~er po dvajset minut, tako da jo postavimo na obolela mesta in pritrdimo z obli‘em. Uporabljamo lahko tudi dve plo{~i, postavljeni drugo proti drugi. Pomaga tudi proti nespe~nosti in drugim te`avam; prilo‘ena so natan~na navodila. 24,90 €

OSEBNI ANGEL^EK

RADIESTEZIJSKA NIHALA Za uspe{no radiestezijsko delo so na a voljo: nevtralni nihali Kaplja (a) in Leseno nihalo (b), kovinska egiptovska nihala c Karnak (c), Izis-4 (d) in Izis-6 (e) ter Biotenzor (f). Uporaba je razlo‘ena v knjigi Osnove radiestezije in bioenergije. e Cene: a in b 16,90 €, c, d in e 21,90 € in d biotenzor f 19,90 €. f

25,90 €

b

KRISTALNA NIHALA Radiestezijska nihala iz kakovostnih brazilskih bru{enih kristalov – iz kamene strele, ro‘evca, modrega in zelenega kvarca, ametista … Z nihalom dobite tudi mo{nji~ek iz blaga. Vsako nihalo je unikatno, slika je simboli~na. Cena posameznega nihala: 23,90 € Ve~ na spletni strani www.misteriji.si.

V Braziliji ro~no narejen osebni angel~ek iz kamene strele si lahko programiramo sami (napotki prilo‘eni), da nas varuje in nam pomaga pri razre{evanju te‘av. Sicer pa nam prina{a dolgo‘ivost, pomaga proti bole~inam pri srcu, v trebuhu in ‘elodcu. Lahko si izberete tudi angel~ka iz ametista in ga programirate za pritegnitev partnerja. Prav tako lahko programirate angel~ka iz ro‘natega kremena, kristala, ki odpravlja vrsto te‘av. Ve~ na www.misteriji.si. + Darilo: mo{nji~ek 19,90 €

BIOGUARD Bioguard za{~iti biopolje ‘ivih organizmov pred posledicami elektromagnetnega smoga, ki ga ustvarjajo vse naprave, napajane z elektri~nim tokom. Samolepilno plo{~ico Bioguard, ima premer 15 mm in je debela 3 mm, nalepimo na izvor sevanja: na ra~unalnik, mobitel, brezvrvi~ni telefon, polnilec mobitela … in tako v prostoru ustvarimo ugodno biopolje; smo manj utrujeni, manj napeti, bolje zbrani, se na splo{no bolje po~utimo. Za‘eleno je, da Bioguard nalepimo tudi na okensko steklo, da pride v prostor vitalna energija. Bioguard zelo dobro deluje v avtomobilu; prilepimo ga na vetrobransko steklo za vzvratnim ogledalom. 14,90 € Ve~: www.misteriji.si

-

JULIJ

11 -

Misteriji 49


PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777, 01/549 17 92; NA SPLETU - www.misteriji.si

aratrgovina@siol.com

MAGNEZIJEV KLORID

INFORMIRANA BLAZINA RELAX

Magnezijevo olje je stoodstotno ~isti naravni magnezijev klorid v teko~i obliki z izjemno transdermalno (~ezko‘no) absorpcijo. Deset mililitrov teko~ine vsebuje kakih 1100 miligramov elementarnega magnezija ter vrsto drugih pomembnih naravnih mineralov v sledeh, ki vstopijo v telo skozi ko‘o; torej nima odvajalnega u~inka, marve~ telesu zagotavlja ‘ivljenjsko pomemben element. Cena: 25,90 €

Za bolj{e po~utje je mogo~e informirano blazinico Relax, na njej so natisnjene numeri~ne kode s sporo~ili, poleg tega pa vsako posebej informira Vili Poznik z za ~loveka prijaznimi informacijami, polo‘iti pod

Magnezijev gel je stoodstotno ~isti magnezijev klorid v obliki gela. Vtiranje v ko‘o spro{~a mi{i~ne kr~e in odpravlja bole~ine, nima nobenega odvajalnega u~inka. [e posebej pomaga pri i{iasu. Ena ~ajna ‘li~ka vsebuje pribli‘no 500 miligramov elementarnega magnezija. Cena: 25,90 €

HYDRONIC 1H/F ZA HI[O Hydronic za hi{o ima dve funkciji: • izbolj{a vso vodovodno vodo v hi{i in do 70 odstotno zmanj{a njeno {kodljivo delovanje. Skozi hydronic za hi{o o‘ivljena voda izlo~a tudi do 70 odstotkov manj vodnega kamna in tako varuje in{talacije in gospodinjske stroje. O‘ivljena voda pove~a ‘ivljenjske sposobnosti, tudi rastlin in ‘ivali. Pospe{uje izlo~anje klora. Primeren je tudi za rastlinjake in farme. • filtrira do 80 mikronov velike delce (mivka, pesek, glina, kovinski ostru‘ki …) in jih izpira. Vgradimo ga takoj za vodomerom. Dopu{~a pretok do petih kubikov na uro. Hydronic za hi{o ne zmanj{uje pretoka vode. 699,90 €

ATLANTIDSKI PRSTAN IN PLO[^ICA Sta srebrna, oblikovana tako, da posebni liki sprejemajo in oddajajo kozmi~no energijo in s tem {~itijo pred negativnimi sevanji. Ugodno delujeta na zdravje in dobro po~utje, prepre~ujeta nesre~e. Oblika prstana izhaja iz davnine, saj so u~inki likov, ki so skrbno vdelani v celjski srebrni nakit, znani ‘e iz ~asov faraonov. Velikosti prstana: od 16 do 24 mm notranjega premera. prstan 59,90 € plo{~ica 59,90 €

50 - JULIJ 11 -

glavo ali jo prisloniti na tisti del telesa, kjer ~utimo nelagodje ali bole~ino, pod noge, hrbet … Mehka blazinica, ki se odli~no prilega k telesu, je narejena iz skrbno izbranih materialov. Je zelo lahka, tehta le kakih 300 gramov. Dolga je 28 centimetrov in ima premer 13 centimetrov. Primerna za uporabo doma in tudi na potovanjih. Na izbiro je v rumeni, modri in zeleni barvi. 24,90 €

BARVNI ANGELI

Unikatni angeli s svojimi barvami izbolj{ujejo telesno in du{evno po~utje. Krila imajo iz ogledal, ki ~loveka in prostor varujejo pred vplivi iz okolja. Na krilih se angelu lahko ri{ejo barvni vzorci, ki so sporo~ila njegovemu lastniku. ^e jih postavite pred okno, se valovanje barve raz{iri v cel prostor. Angeli so izdelani v tiffany tehniki iz vitra‘nega stekla, ki je obarvano z naravnimi pigmenti. Na voljo so stoje~i ali vise~i angeli v vseh barvah, Ve~ informacij na razen sivi in ~rni. www.misteriji.si. Velikost 6,5 × 9 cm. 19,90 €

MAGNETNE ZAPESTNICE

Magnetne zapestnice z germanijem izbolj{ajo delovanje imunskega sistema, s ~imer pomagajo pri {tevilnih bole~inah in obolenjih. Ob no{enju se bolje po~utimo in la‘je premagujemo vsakdanje strese. Zapestnice so iz nerjave~ega jekla, delno pozla~ene, brez niklja.

^leni v zapestnicah imajo izmeni~no vgrajene magnetke in germanij. Velikost od 20 do 22 cm. Opise posameznih zapestnic najdete na www.misteriji.si. 29,60 €

ATLANTIDSKI KRI@

Atlantidski kri‘ je skrbno narejen iz srebra, o~i{~en vseh negativnih energij in napolnjen s kodami, ki ugodno vplivajo na ~loveka. Njegovo delovanje je {e mo~nej{e kot delovanje atlantidskega prstana in plo{~ice ter ima prav tako vgravirano vija~nico, ki energijsko dodatno ugodno deluje na ‘ive organizme. 89,90 €


Pri naro~ilu nad 69 € po{tnino podarimo

PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777, 01/549 17 92; NA SPLETU - www.misteriji.si

INFORMIRANI KOZARCI

SOLARNI RADIO

Njihova posebnost je, da izbolj{ajo vsakdanjo vodo; v njih voda spremeni svoje fizikalno-kemi~ne lastnosti, informacije v kozarcu vzpodbudijo njene samoo~i{~evalne lastnosti. Voda iz informiranih kozarcev je primernej{a za vsa ‘iva bitja. Genotoksi~ni test dokazuje, da kozarec izbolj{a vodo za kakih 40 odstotkov. Kozarci imajo svoj pomen tudi v barvni terapiji. Iz knjige Aura Soma povzemamo, kako barve delujejo na ~loveka: Modra: Deluje na grlno ~akro, vzpodbuja toleranco do sebe in drugih, vero v notranje vodstvo, okrepi odpornost, fizi~no in ~ustveno, zmanj{uje trpljenje ... 20,90 €

20,90 €

Radio brez baterij deluje na son~ne celice ali vgrajeni dinamo, kar je {e posebno pomembno v ~asu izrednih razmer, ko ni ne elektrike ne baterij. Izjemna zaznavnost postaj, teleskopska antena. 26,90 €

20,90 €

NORAD

Zelena: Deluje na sr~no ~akro, podpira nas pri sprejemanju odlo~itev, vzpodbuja nov pogled na stvari, prina{a mo~an stik z naravo ... Rde~a: Spodbuja delovanje hormonskega sistema, pomaga premagovati agresivna ~ustva, obnavlja energijo, uravnove{a delovanje prve ~akre, pomaga pri stresu, pri razli~nih strahovih.

OSVE@ILEC ZRAKA BREZ VONJA Blazinica Bio4Fresh osve‘uje zrak tako, da kot magnet privla~i in kot spu‘va vpija molekule vonjav. Deluje dve leti in je obnovljiva. Zelo je priporo~ljiva za otro{ke sobe in sobe bolnikov. Zrak osve‘uje v vseh stanovanjskih in delovnih prostorih, v hladilnikih ohranja sve‘ost ‘ivil in zmanj{uje porabo elektrike, razsmrajuje obutev, osve‘uje zrak v avtomobilih … Ni~esar ne oddaja, pa~ pa odstranjuje. Tudi alergene in {kodljive nanodelce razli~nega izvora. 7,90 €

MAGIC LIFE Plasti~na plo{~ica posebnih oblik zaradi svoje oblike zajema energijo iz okolja in jo oddaja v neposredno bli‘ino. Plo{~ica je kodirana z orgonskimi sevalniki; pove~a nam energijo in nas {~iti pred sevanji, ~e jo nosimo na vrvici okoli vratu ali v prsnem ‘epu. 5,90 €

DIVINITA - KREMA Z MORSKIMI ALGAMI Vrhunska krema Divinita z izvle~kom rjave negojene morske alge je namenjena vsakodnevni negi ob~utljive ko‘e. Zagotavlja uravnote‘eni hidrolipidni sloj in za{~ito ko‘e. Visok odstotek vode, jojobinega olja in vitaminov B5 in E ter izvle~ek rjave negojene morske alge, v katerem so naravni minerali in vitamini, ko‘o hranijo, pomirjajo in ji dajejo sve‘ino in mehkobo. 40,00 €

Za{~itna kodirana plo{~ica Norad do sedemdeset odstotkov zmanj{a tveganje, ki ga ustvarja sevanje mobilnih telefonov in baznih postaj. Za{~itna plo{~ica vodo v telesu, te je v povpre~ju kar 75 odstotkov te‘e, vzpodbudi, da se vrne v »zdravo« strukturo, v obliko, kakr{no ima voda v telesu, preden jo dose‘ejo sevanja mobilnega telefona. Norad je samolepilna kodirana bakrena plo{~ica (Ø 16 mm), ki jo prilepimo na hrbtno stran telefona. 14,90 €

DIVINITA rjave morske alge Kapsule rjavih morskih alg Divinita vra~ajo energijo in pomagajo pri bla‘enju in odpravljanju cele vrste telesnih in psihi~nih te‘av. Kapsule polnijo v laboratoriju v Lekarni Ljubljana. Rjave morske alge, ki niso gojene, marve~ po‘ete v hladnem nordijskem morju, imajo odprta celi~na jedra ter so idealno uravnove{en vir hranilnih snovi, aminokislin, vitaminov in mineralov. 29,90 €

ALGE ZA PSE IN MA^KE Stoodstotno naraven prehranski dodatek iz rjavih morskih alg, pripravljen za doma~e ljubljen~ke v obliki teko~ine, pove~a in podalj{a aktivnost ‘ivali; izbolj{a dlako, ki postane bolj gosta, debelej{a in ima bolj{i pigment; izbolj{a ko‘o, ki postane odpornej{a na rde~ice, prhljaj, srbenje; zmanj{a ali odpravi otekline sklepov zaradi putike; pove~a odpornost na zajedavce; na splo{no izbolj{a kakovost ‘ivljenja in ga podalj{uje. 10,90 €

-

JULIJ

11 -

Misteriji 51


PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777, 01/549 17 92; NA SPLETU - www.misteriji.si

Pri naro~ilu nad 69 € po{tnino podarimo

RASTRSKA O^ALA Z gledanjem skozi luknjice, ki so izvrtane v kartonska o~ala GNOJILA ZA EKO VRT po posebni shemi, krepimo o~esne mi{ice in izbolj{amo vid, zmanj{amo ali odpravimo dioptrijo. Nosimo jih 15 do 20 minut na dan. Osebe z dioptrijo plus vadijo tako, da jih nosijo med branjem, osebe z dioptrijo minus pa med gledanjem televizije. Prilo‘ena so navodila in test za ugotavljanje ostrine vida.

5,90 €

[TIRJE LETNI ^ASI Poslu{anje posnetih zvokov ansambla Vedun je namenjeno samozdravljenju vseh energijskih teles (mentalnega, emocionalnega, duhovnega) in du{e ter posredno zdravljenju fizi~nega telesa, ozave{~anju in razvoju zavesti na poti ~lovekovega samouresni~evanja. Zvok z zgo{~enke poslu{alca spreminja, umirja in zdravi. Ansambel Vedun vódeno uporablja pi{~ali razli~nih tradicij, tibetanske zvon~ke, ~inele, zvonce, afri{ke sanse, bobne, rogove, tolkala, oceanske {koljke, avstralske did‘eriduje, slova{ke fujare, himalajsko-tibetanske pojo~e sklede, evropske drumljice, ksilofone, metalofone … Kvantni fiziki trdijo, da zavest ustvarja materijo, torej na nas vplivajo tudi misli in ~ustva, ki nam jih vzbuja poslu{anje zlate zgo{~enke. Glasba tako postane alkimija zvoka, ki vpliva na na{e misli, ~ustva in po~utje.

PROGRAM ZA SPROSTITEV

Linija stoodstotno naravnih organskih gnojil in izdelkov za krepitev rastlin: Neem Cake, univerzalno gnojilo v prahu iz nima 18,23 € Neem listni prah, organski izbolj{evalec tal iz listov nima 23,90 € Kelp v prahu, organsko gnojilo iz rjavih morskih alg 17,62 € Bio-sil, fino mleta prakamnina vulkanskega izvora za remineralizacijo tal 12,90 € Neem tonik, univerzalno teko~e listno gnojilo iz nima za notranjo in zunanjo uporabo 12,90 € Kelp tonik, naravno teko~e gnojilo iz rjavih morskih alg 9,91 € Izdelki so primerni za vzgojo vrtnin, polj{~in, lon~nic, balkonskega cvetja, trte, sadnega in okrasnega drevja ter grmovnic. Ve~ na: www.misteriji.si

22,90 €

Spro{~anje je del naravnega zdravljenja. Zgo{~enka psihoterapevta dr. Toneta Pa~nika je namenjena ob~utljivim na zunanje pritiske in onim, ki so izpostavljeni kratkotrajnim, a mo~nim du{evnim pritiskom. Za starej{e od 12 let. Pomaga nam, da se telesno in du{evno sprostimo in zajamemo energijo. 11,90 €

FAKIRSKA BLAZINA Akupresurna blazina Yantramat je namenjena spro{~anju (tudi pred vadbo joge) in umirjenosti. Bla‘i {tevilne tegobe, povezane s stresom, motnje spanja, napetost v mi{icah, migreno, bole~ine v hrbtu, razdra‘ljivost … Na izbiro sta {krlatna (meditacija, intuicija, bistrost) in olivno zelena (harmonija, ravnote‘je, ozdravitev). Prilo‘ena natan~na navodila. Velikost M (8820 bodic) 49,90 €, velikost L (11.550 bodic) 59,90 €.

PRIPRAVA NA POROD IN SPRO[^ANJE V HIPNOZI Hipnoza pomaga k umirjeni nose~nosti in la‘jemu, kraj{emu in manj bole~emu porodu. Zgo{~enki za spro{~anje in samohipnozo je pripravil ugledni porodni~ar, profesor dr. Marjan Pajntar, dr. med. Zgo{~enki sta namenjeni poslu{anju med nose~nostjo, saj pomirjata in pripomoreta k dobremu po~utju v teh ob~utljivih mesecih. 23,90 €

Kako naro~amo? Izbrani izdelek naro~imo po telefonu med 8. in 113 3 . uro uro): 01/549 17 92 ali (med 051/307 777, faksu: 01/230 16 27; siol.com e-po{ti: aratrgovina aratrgovina@siol.com siol.com; ara.skladisce siol.net, ara.skladisce@siol.net, www.misteriji.si www.misteriji.si; ali pisno na naslov: ARA zalo‘ba zalo‘ba, Zadobrov{ka 88 88, 1260 Ljubljana Ljubljana. Vsi naro~niki na revijo Misteriji imajo 10 % popusta. Pla~ilo po povzetju. Po{tnino pla~a kupec. Pri naro~ilu nad 69 € po{tnino podarimo. Po{iljatelj jam~i, da bodo kupci prejeli izdelke, tudi steklene, nepo{kodovane. ^e z izdelkom niste zadovoljni, denar vrnemo. Reklamacije upo{tevamo v osmih dneh od dneva odpo{iljanja.

52 - JULIJ 11 -

BLAZINICE ZA RAZSTRUPLJANJE

KAPLJICE ALKALIFE S temi kapljicami navadno pitno vodo spremenimo v alkalni pripravek. Dve kapljici kanemo v poldrugi deciliter vode in dobimo pija~o, ki nam uravnovesi pH teko~in v telesu in tako pripomore k njegovemu normalnemu delovanju. Kaj se dogaja v telesu in kako deluje napitek, ki uredi pH teko~in v telesu, kadar smo utrujeni, omoti~ni, imamo motnje vida … ali kako drugo, tudi huj{o te‘avo, izvemo iz knji‘ice, ki jo kupcem kapljic podarjamo. 29,90 €

KAPLJICE ZA LAJ[ANJE BOLE^IN

Razstrupljevalna blazinica iz telesa potegne strupe s pomo~jo naravnih, na Vzhodu od davnine znanih snovi za razstrupljanje. Z dodanim obli‘em blazinico pono~i prilepimo na podplat. 34,60 € (dvajset blazinic)

Na dlan kanemo kapljico vodice Yi tong in jo polo‘imo na akupresurno to~ko ali podr‘imo nad obolelim mestom. Bole~ina, pa naj gre za glavobol, bole~ine v sklepih, hrbtenici … izgine ‘e po eni minuti. Kapljice so namenjene tudi zdravilcem, koristne so pri akupunkturi, akupresuri, kiropraktiki, reikiju, masa‘i tuina, moksibustiji … Odpravljajo energetske blokade, vzpostavljajo preto~nost meridianov in tako odpravljajo bole~ino. 33,90 €


Izidi `rebanja za nagradno kri`anko {t. 196

Mali oglasi @ELITE POKUKATI V PRIHODNOST? Storite to z izku{enimi. Vede‘evanje in svetovanje na 090/43 85. 0,7010 €/0,5 min. Ceno iz drugih omre`ij dolo~a operater ponudnik storitev. MAKRA AS s.p., PE: Kvedrova c. 3, 1000 Ljubljana

PRVA NAGRADA (letna naro~nina na revijo Misteriji)

090 4321 ... Da vpra{anje postane odgovor, da se strah spremeni v prah! POGOVORISVETOVANJA-TAROT z vami 365 dni. 0,70 € / 0,5 min; mobitel omre`je 090/62 49 - 0,75 € /0,5 min POKLI^ITE 090/62 48 za pogled v prihodnost in vse, kar vas zanima. Lea je tu za vas. 0,99 €/0,5 min

Alojz Bizjak, Golovec 40, 1420 Trbovlje DRUGA NAGRADA (polletna naro~nina na revijo Misteriji): Karmen Plut, Novome{ka c. 21, 8351 Stra‘a

ZANA d. o. o.

VEDE@EVALKA DARJA vam pomaga iz stiske. Za informacije lahko pokli~ete na telefon 040/271 835.

TRI TRETJE NAGRADE (knjiga zalo`be ARA):

Marjetica vede‘evanje s. p.

Jordan Rovina, Kampel 29, 6000 Koper

VEDE@EVALKA MARTA – Veseli me, da vam lahko pomagam. Telekom 090/44 61 – 1,69 €/min (251 SIT) Mobitel 090/142 488 – 1,69 €/min (249 SIT) GSM 040/305 298 – 0,50 €/min (119 SIT)

Tanja Bla‘i~, Avse~eva 27 E, 1000 Ljubljana Tatjana Ko{~ak, Menardova 31, 1000 Ljubljana

Pomagajmo s. p., Zre~e

Nagrade bomo poslali po po{ti.

Mapa za shranjevanje revij Misteriji

Cena: 3,60 €

Re{itev nagradne kri`anke {t. 196: VODORAVNO: nos, Bevk, apoen, Anio, svetnika, H^, Ciril, Elman, ihta, izobara, Grki, Niet, lepen, Leon, meket, Eskimi, akvarel, Raul, Ju{, ST, notes, mraz, Art, bodalo, Romana, VA, Arh, odsev, dlakar, abota, Ino, gnojila za eko vrt, baletnik, Ende, Ike, rt, Mirren, Mike, Oksana, ahat Nagradni pojmi: SVETNIKA CIRIL IN METOD, GNOJILA ZA EKO VRT

Narejena iz trde lepenke, plastificirana, z `i~nim patentom za vpenjanje dvanajstih revij. Na prodaj po povzetju (01/549 17 92).

Mali oglasi v Misterijih CENA besede je 1,25 €, (najmanj 18,78 € za 15 besed ali manj). 10 % popusta za tri, 15 % popusta za ve~ kot tri zaporedna naro~ila. [tejejo vse besede in {tevilke. DDV ni v{tet v ceno.

Prosimo, da re{itev po{ljete do 15. julija 2011 v ovojnici s pripisom KRI@ANKA 197 na naslov: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Iz`rebali bomo pet nagrajencev, ki bodo prejeli: 1. nagrada: letna naro~nina na revijo Misteriji 2. nagrada: polletna naro~nina na revijo Misteriji 3.-5. nagrada: knjiga ARA zalo`be

ROK za sprejem je do vklju~no 15. v mesecu za naslednji mesec. Informacije po tel.: 01/ 231-93-60.

SPREJEM oglasa le

pisno po

po{ti ali po elektronski po{ti misteriji@misteriji.si. Storitev razli~nih ponudnikov, objavljenih na teh straneh, ne preverjamo in zanje ne odgovarjamo. Bralke in bralce prosimo, da nam o kakovosti ponujenih storitev sporo~ijo svoje mnenje.

-

JULIJ

11 -

Misteriji 53


^e ku‘eli po te n oh in ra ga nit po i re v in {ljit ijo va e s ce {i ku lo m p ,o i p aj d od z n re‘ at ag ite ki r s . ad am ni o m n i p ag oj ra m dn i i

i 7 n Nagradna 9 d 1 ra {t. g Ime in priimek: a N on p Naslov: ku Po{tna {tevilka in kraj:

54 - JULIJ 11 -

kri`anka (197) e-naslov:


ARA ZALO@BA – Spletna knjigarna www.misteriji.si

OZDRAVITE LAHKO KARKOLI

PRESNI GURMAN

VODA ZA ZDRAVJE IN @IVLJENJE

Knjiga vam bo pokazala, kako dose~i zdravje in vitalnost z u‘ivanjem sve‘ih, nekuhanih ‘ivil – sadja, zelenjave, ore{~kov, semen in ‘it – ne da bi morali pri tem ‘rtvovati u‘itek pri jedi! Bogato opremljena z barvnimi fotografijami receptov. trda vezava 39,90 € bro{irano 34,90 €

V knjigi zdravnik razkriva, kako uravnote‘eno pitje vode in u‘ivanje soli pomaga ozdraviti in prepre~iti {tevilne bolezni ter nam pomaga, da se izognemo dragim, lahko pa tudi {kodljivim zdravilom.

KAKO SE ZDRAVIMO Z MAGNETNIMI POLJI

KAKO SE ZNEBIMO O^AL

Z magnetnimi polji lahko doma zdravimo {tevilna obolenja. Knjiga bo pripomogla, da bo ve~ milijonov protibole~inskih tablet ostalo neuporabljenih ter da bo veliko {tevilo operacij in dni bolni{ni~nega zdravljenja preprosto nepotrebnih.

PRIRO^NIK ZA PRE@IVETJE V knjigi so zbrane najva‘nej{e informacije za pre‘ivetje, da lahko poskrbite za svojo varnost ob potresu, viharju, vodni ujmi, gospodarskem zlomu, jedrski nesre~i … Pametno je, da ste pripravljeni na samozadostnost, predvsem s hrano in bivanjem brez elektrike.

NIKOLA TESLA (RAZ[IRJENA IZDAJA)

KAKO NAVE@EMO STIK Z UMRLIMI

Tesla je ‘e pred sto leti predvidel in opisal vse alternativne vire energije, ki danes postajajo ‘ivljenjska nuja. Knjiga naj bi pripomogla, da bi nekatere Teslove postavke postale uresni~ljive in da bi obrnili novo stran v znanosti in tehniki.

Knjiga vas nau~i, kako posnamete elektronske glasovne fenomene z diktafonom, posnamemo duhove z videokamero, spodbudimo duhove, da uporabijo ra~unalnik ali telefon, vzpostavimo telepatski kontakt z umrlimi …

KAKO UPORABLJAMO NIHALO IN BAJALICO

KAKO VEDE@UJEMO IZ CIGANSKIH KART

KAKO ZDRAVIMO Z BARVAMI

Ko odpravimo zastarele vzorce in napetosti v svoji zavesti, obnovimo tudi svoj vid. Zato je poleg poglavja z vajami dobr{en del knjige namenjen uporabi uma kot orodja za izbolj{anje vida.

Po preprostih napotkih v knjigi lahko odkrivate vodo, izgubljene predmete, pogre{ane ljudi in {kodljiva sevanja. Z radiestezijo lahko tudi diagnosticirate in laj{ate bolezni, razvijate intuicijo …

Knjiga s podobami ciganskih kart nam bo v pomo~ kot oseben vodnik, pa tudi za poslovno vede‘evanje. V priro~niku nas slovenska avtorica u~i o umetnosti vede‘evanja ter razlaga pomen vsake od {estintridesetih kart.

21,90 €

21,90 €

19,90 €

Bro{irana vezava: 19,90 € (+ {op kart) Trda vezava: 23,90 € (+ {op kart)

Barvna terapija ni ~arobno zdravilo za vsa obolenja, vendar barve na nas vplivajo bolj kot si mislimo. Barvna terapija je preventivna nega, s katero odgovorneje in aktivneje sodelujemo pri vzdr‘evanju lastnega zdravja.

KAKO ZDRAVIMO Z ZVOKOM

KAKO ODKRIJETE VA[A PREJ[NJA @IVLJENJA

KAKO SE NAU^IMO AVTOMATSKEGA PISANJA

Vsak ~lovek je glasbeni in{trument, ki niha v razponu kozmi~nih vibracij. V knjigi je opisano, kako lahko z zvoki, glasbo in lastnim glasom uravnove{amo in zdravimo sebe in druge.

Priro~nik korak za korakom vodi do znanja, kako se sami, brez terapevta, spustimo v prej{nja ‘ivljenja in odkrijemo vzroke morebitnih bolezni, preganjavic, stisk, ki izvirajo iz davnine.

Priro~nik, ki vas pou~i, kako prek avtomatskega pisanja vzpostavite stik z Vi{jim jazom, ki vas vodi in vam svetuje, komunicirate z drugimi bitji, ki vam posredujejo razli~ne informacije, dobite odgovore ...

13,77 €

12,90 €

12,90 €

Vse, kar se dogaja v na{em telesu, se najprej zgodi v na{i zavesti – zato lahko v njej to tudi ozdravimo. Knjiga obravnava zdravitelje, ~akre, miselne oblike in pretekla ‘ivljenja, na~ine zdravljenja, navaja {tiri vaje … 19,90 €

KAKO RAZBEREMO OSEBNOST IZ PISAVE Knjiga ponuja vedenje, kako v pisavi prepoznate lastne osebnostne zna~ilnosti, prebudite lastnosti, prepoznate svoje spe~e talente, dobite razumevanje o ravnanju drugih, oblikujete svoj podpis, ki bo razkrival va{o samopodobo … 9,90 €

Trda vezava 22,95 € bro{irano 20,45 €

19,90 €

KAKO POVE^AMO SAMOZDRAVILNE SPOSOBNOSTI

19,90 €

21,90 €

13,90 €

KAKO VPLIVAJO OSEBNA [TEVILA

KAKO BEREMO USODO Z DLANI

Sami lahko veliko storimo za svoje zdravje. Napotki za klistiranje, post, telesno vadbo in savnanje. Kako, koliko in kdaj naj bi jedli, da bi spremenili svoj svet zdravja.

S pomo~jo {tevil, vsako ima svoj pomen, lahko bolje spoznamo sebe in ljudi, ki nas obkro‘ajo. [tevila nam lahko pomagajo ustvariti lep{e ‘ivljenje, z njimi lahko pokukamo v preteklost, razumemo sedanjost in na~rtujemo prihodost.

Priro~nik iz~rpno opisuje, kako iz ~rt na dlani izra~unamo razne datume in `ivljenjska obdobja. Dlan razkriva ~lovekov zna~aj, zdravje, temperament in celo usodo.

9,90 €

12,10 €

12,10 €

Kako naro~imo knjige, kozarce, vr~e ... Izbrano naro~imo po telefonu (med 8. in 15. uro): 01/549 17 92 ali 051/307 777, faksu: 01/230 16 27; siol.com ali na spletni strani www.misteriji.si e-po{ti: aratrgovina aratrgovina@siol.com www.misteriji.si.

Pla~ilo po povzetju. Po{tnino pla~a kupec.


Bakrena informirana plo{~ica Norad zmanj{a po{kodbe na kromosomih rastlin, ki jih povzro~a mobilni telefon, za 70 %. Na ljudeh poskusov ni bilo. So pa spoznanja Svetovne zdravstvene organizacije, da mobilno telefoniranje povzro~a raka. Ponujamo vam zmanj{ano tveganje:

telefonska za{~ita

NORAD Za{~ita pred sevanji Norad je bila ‘e pred desetimi leti nagrajena z zlatima odli~jema v Sloveniji in ZDA ter z bronastim v [vici. Norad ima nalepljen na mobilni telefon nekaj sto tiso~ ljudi po vsem svetu. Med njimi je vsak dan ve~ otrok.

cena: 14,90 â‚Ź

Informacije in prodaja po po{ti – www.misteriji.si; 051/307 777, 01/549 17 92; misteriji@misteriji.si ARA zalo`ba d. o. o., Cigaletova 5, 1000 Ljubljana

Revija Misteriji 216  

Revija Misteriji 216

Revija Misteriji 216  

Revija Misteriji 216