Page 1

LETNIK 18 - ŠT ŠT.. 211 - FEBRUAR 2011 - 5,00 €

POZOR! BRANJE TE REVIJE LAHKO VPLIVA NA VASE ZIVLJENJE ISSN 1318-1777 v

v

Slu{no urjenje mo‘ganov Priro~nik za pre‘ivetje Vaje na zgo{~enkah spodbujajo rast novih nevronov in nove nevronske povezave

Knjiga o samozadostnosti, ki vam lahko neko~ pride zelo prav …

Wikileaks o Nezemljanih? Leto Ma~ke/Zajca ^ustva in humanost ‘ivali Nenavadno dogajanje v Adenskem zalivu je morda povezano z Nezemljani V letu Ma~ke pri~akujemo vsakovrstne preobrate

Raziskave potrjujejo humanost, ~ustva in znanje pri ‘ivalih

Vedno se za~ne z zdehanjem - Z zvokom bla‘imo visok tlak, glavobole, stres, bole~ine in {e kaj • Nevarni stiki z Nezemljani - V oddaljenih galaksijah ‘ivijo inteligentna bitja • Fosfor – tempirana bomba - Ko bo zmanjkalo fosforja, nam grozi apokalipsa • Mo~ negativne namere - Eksperiment namere • Od nekdaj so bili Slovenci - Pogovor s patrom Ivanom Toma‘i~em • »Grupa 69« - Parapsiholo{ka obramba • ^astilca Hitlerja-avatarja - Okultne korenine nacizma • Pisava F. Sale{kega Fin‘garja - Pisave slovenskih velikih mo‘ in ‘ena • Kubanska tajna dolgo‘ivosti - Zdravljenje z vodo v skupnosti »vodarjev« • Zeli{~a za koleno - Smrekovo mazilo in {entjan‘evo olje • Ozdravljal med friziranjem Bioterapevt • ^utenje je ‘ivljenje - Vaje procesa prisotnosti • Horoskop za februar 2011 • Nenavadna do`ivetja • Nova knjiga in zgo{~enka • Oglasi • Nagradna kri`anka 192


ARA ZALO@BA – Spletna knjigarna www.misteriji.si

N

MAGIC LIFE ZA PRVO POMO^ Simbol Magic life koncentrira energijo iz okolja, zato je je v njegovem neposrednem okolju ve~. Polo‘en pod kozarec s pija~o lahko spremeni njen okus, polo‘en pod vazo lahko podalj{a ‘ivljenje ro‘, pod cvetli~njakom deluje na bujnej{o rast, prilepljen na obolelo mesto lahko zmanj{a bole~ino ...

O

V

O

PRIRO^NIK ZA PRE@IVETJE

ZAKON PRIVLA^NOSTI

VRTINEC

Vse stvari, za`elene in neza`elene, v na{e `ivljenje privla~i najmo~nej{i zakon v vesolju – zakon privla~nosti. Svetovna uspe{nica vsebuje tudi prakti~ne nasvete, na podlagi katerih lahko za`ivimo `ivljenje, kakor se nam zdi najbolj{e.

Peta knjiga iz zbirke Abraham pojasnjuje, kako bolj premi{ljeno ustvarjati odnose, kakr{ne si najbolje `elite – na podlagi vodila, da je temelj `ivljenja svoboda, posledica `ivljenja rast, cilj `ivljenja pa radost.

V knjigi so zbrane najva‘nej{e informacije za pre‘ivetje, da lahko poskrbite za svojo varnost ob potresu, viharju, vodni ujmi, gospodarskem zlomu, jedrski nesre~i … Pametno je, da ste pripravljeni na samozadostnost, predvsem s hrano in bivanjem brez elektrike.

22,90 €

22,90 €

19,90 €

N

O

V

PROSITE, DANO VAM JE V knjigi iz serije Abraham je nekaj najmo~nej{ih u~enj, do katerih lahko danes pridete. Njena energija vam pomaga povezati se z Izvorno Energijo, da lahko pritegnete bogastvo Vesolja ter dobite dostop do bo‘anskega vodstva. Trda vezava 32,90 € bro{irano 22,90 €

O

POTOVANJE DU[

SRE^ANJA Z DU[AMI

USODA DU[

NIKOLA TESLA (RAZ[IRJENA IZDAJA)

V knjigi najdemo odgovore na ve~na vpra{anja, kaj se dogaja z du{o, ko ~lovek umre, bodisi naravne bodisi nasilne smrti. Kdaj in kako se du{a odlo~i, da pride v ~lovekovo telo? Kaj se dogaja z du{o med dvema ‘ivljenjema?

Avtorja sta zbrala pri~evanja o posmrtnih komunikacijah – spontanih do‘ivetjih, pri katerih z nami nave‘e stik preminuli svojec. Knjiga nas skozi pripovedi pri~evalcev prepri~a, da du{a pre‘ivi fizi~no smrt, in nam pomaga preboleti izgubo ob smrti ljubljene osebe.

Ameri{ki mojster hipnoterapije Michael D. Newton je na podlagi {tevilnih seans pri{el do novih odkritij o usodi du{ in to popisal v ve~ kot 500 strani debeli knjigi, ki v obliki intervjujev odstira pogled v skrivnost zasmrtja. Knjiga je ameri{ka uspe{nica.

22,90 €

24,00 €

Tesla je ‘e pred sto leti predvidel in opisal vse alternativne vire energije, ki danes postajajo ‘ivljenjska nuja. Knjiga naj bi pripomogla, da bi nekatere Teslove postavke postale uresni~ljive in da bi obrnili novo stran v znanosti in tehniki.

24,90 €

OSUPLJIVA MO^ ^USTEV Tretja knjiga iz serije Abraham nam govori, da smo vibracijska bitja in da imamo {esti ~ut. Ilustrira nam ogromno mo~ na{ih ~ustev in ponuja odgovore na ve~ino vpra{anj in te‘av, ki se porajajo slehernemu med nami.

19,90 €

DENAR IN ZAKON PRIVLA^NOSTI Avtorja sta pripravila to knjigo zato, da bi se nau~ili v svoje ‘ivljenje privla~iti bogastvo, zdravje in sre~o. Med branjem se bo va{e razmi{ljanje spremenilo in dobili boste mo~, da naredite spremembo.

22,90 €

22,90 €

TVOJE IME

PERMAKULTURNI VRT

Mnogo je ljudi, ki so bili s starim imenom in priimkom popolnoma izgubljeni, z numerolo{ko spremembo imena ali priimka pa so na{li pravi poklic, primerno partnerstvo, notranji mir in zadovoljstvo.

Tudi najmanj{o zaplato zemlje lahko spremenite v krasen in rodoviten vrt, ~e delate v so‘itju z naravo. Ta navdihujo~ priro~nik vam bo v pomo~, ~e si ‘elite le nekaj izbolj{av v svojem vrtu ali pa ho~ete postati samozadostni.

18,90 €

19,90 €

Popusti 10 % popusta imajo naro~niki na revijo Misteriji na vse izdelke, ki so naprodaj prek revije.

25 % popusta imajo naro~niki na revijo Misteriji na vse knjige, ki jih je izdala ARA zalo`ba.

25 % popusta imajo vsi kupci knjig, ki jih je izdala ARA zalo`ba, ~e kupujejo knjige na www.misteriji.si

30 % popusta imajo vsi kupci na vse knjige z manj{o »lepotno« napako.

PRESNI GURMAN Knjiga vam bo pokazala, kako dose~i zdravje in vitalnost z u‘ivanjem sve‘ih, nekuhanih ‘ivil – sadja, zelenjave, ore{~kov, semen in ‘it – ne da bi morali pri tem ‘rtvovati u‘itek pri jedi! Bogato opremljena z barvnimi fotografijami receptov. trda vezava 47,90 € bro{irano 34,90 €

OZDRAVITE LAHKO KARKOLI Vse, kar se dogaja v na{em telesu, se najprej zgodi v na{i zavesti – zato lahko v njej to tudi ozdravimo. Knjiga obravnava zdravitelje, ~akre, miselne oblike in pretekla ‘ivljenja, na~ine zdravljenja, navaja {tiri vaje … 19,90 €

e-KNJIGE NA WWW.MISTERIJI.SI - KAKO PREBUDIMO IN POSLU[AMO SVOJO INTUICIJO • POTOVANJE DU[ • KAKO VEDE@UJEMO IZ CIGANSKIH KART • OSNOVE RADIESTEZIJE IN BIOENERGIJE • 50 NASVETOV ZA HUJ[ANJE • KAKO UPORABLJAMO NIHALO IN BAJALICO • KAKO POVE^AMO SAMOZDRAVILNE SPOSOBNOSTI • 50 DOMA^IH ZDRAVIL, KI DELUJEJO • 50 NASVETOV ZA ZDRAVJE [OLARJEV • KAKO ZDRAVIMO Z BARVAMI • KAKO ZDRAVIMO Z ZVOKOM • KAKO ODKRIJETE VA[A PREJ[NJA @IVLJENJA • KAKO SE NAU^IMO AVTOMATSKEGA PISANJA • KAKO SE ZNEBIMO O^AL


LETNIK 18 - [T. 211

februar 2011

10

11

Vedno se za~ne z zdehanjem

Slu{no urjenje mo‘ganov

Z zvokom bla‘imo visok tlak, glavobole, stres, bole~ine in {e kaj

Vaje na zgo{~enkah spodbujajo rast novih nevronov in tvorjenje novih nevronskih povezav

25

16

Wikileaks o Nezemljanih?

Fosfor – tempirana bomba

Dogajanje v Adenskem zalivu je morda povezano z Nezemljani

Ko bo zmanjkalo fosforja, nam grozi apokalipsa

18

Od nekdaj so bili Slovenci

Knjiga o samozadostnosti, ki vam lahko neko~ pride zelo prav …

Pogovor s patrom Ivanom Toma‘i~em, nestorjem alternativne zgodovine Slovencev

29

Priro~nik za pre‘ivetje

20

Leto Ma~ke/Zajca V letu Ma~ke lahko pri~akujemo vsakovrstne preobrate

23

^ustva in humanost ‘ivali Raziskave potrjujejo humanost, ~ustva in znanje pri ‘ivalih

Pisma bralcev ......................................................................................................... 4 Zanimivosti ................................................................................................................ 6 Nevarni stiki z Nezemljani .................................................................... 19 Mo~ negativne namere ............................................................................. 27 »Grupa 69« ............................................................................................................. 31 ^astilca Hitlerja-avatarja ........................................................................ 33 Pisava F. Sale{kega Fin‘garja ........................................................ 35 Kubanska tajna dolgo‘ivosti ............................................................ 37 Zeli{~a za koleno ............................................................................................ 39 Ozdravljal med friziranjem ................................................................... 41 ^utenje je ‘ivljenje ........................................................................................ 43 Horoskop za februar 2011 .................................................................... 45 Nenavadna do`ivetja .................................................................................. 46 Nova knjiga in zgo{~enka ..................................................................... 47 Nagradna kri`anka 192 ............................................................................. 54

-

FEBRUAR

11 -

Misteriji 3


P ISMA Ilustrirana mese~na revija na robu medicine in drugih znanosti

Misteriji www.misteriji.si Naslov uredni{tva: Revija Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana Tel.: 01/434 73 10, fax: 01/230 16 27

misteriji@misteriji.si Izdaja: ARA Zalo`ba d.o.o., Cigaletova 5, Ljubljana Odgovorni urednik: Jo`e Vetrovec

joze@misteriji.si Direktorica: Taja Vetrovec

taja@misteriji.si Redaktor: Andrej Kikelj

andrej@misteriji.si Tehni~no urejanje: Luka Zlatnar

luka@misteriji.si Tajni{tvo, naro~nine in oglasno tr`enje: Tel.: 01/231 93 60; 031/662 092

ursa@misteriji.si Prodaja po po{ti: Tel.: 01/549 17 92; 051/307 777

aratrgovina@siol.com Tisk: Tiskarna Schwarz d.o.o., Ljubljana Naklada: 8000 izvodov Distribucija: Delo prodaja d. d., Ljubljana V tej {tevilki Misterijev so sodelovali: Jo‘e Vetrovec, Aleksej Metelko, Andreja Paljevec, Uro{ Kra{ovec, Stane Pade‘nik, Kre{imir Mi{ak, Metka Lebar, Peter Amalietti, Amedeja Li~en, Marko Osolnik, Lana Mihele, Igor Fabjan, Franjo Trojnar Naslovnica foto Dobrin Tav~ar Cena izvoda v maloprodaji 5,00 €. Prodaja v kolporta`i: Delo-Prodaja, Dunajska 5, Ljubljana. Naro~nina se pla~uje letno (51,00 €, 15 % popusta) ali dvakrat letno (27,00 €, 10 % popusta). Poslovni ra~un: 02083-0011412222

4 - FEBRUAR 11 -

BRALCEV

KOLIKO ^ASA OSTAJA INFORMIRAN? Pozdravljeni, oba s sinom (46 in 6 let) ‘e dve leti pijeva vodo iz informiranega kozarca in, moram »potrkati«, sva popolnoma zdrava. ^e pa sva bila slu~ajno prehlajena (enkrat na leto), je prehlad trajal le tri do {tiri dni. Nikjer pa nisem zasledila, koliko ~asa ostaja kozarec informiran, oziroma po kolikem ~asu ga moram zamenjati. Mama, e-po{ta ^e ga pomivate ro~no in je nalepka na dnu ohranjena v celoti, kozarec deluje najmanj pet let. Seveda, ~e ni izpostavljen kakim mo~nim magnetnim poljem (da npr. ne stoji tik ob televizorju). ^e je tako, vam ga ni treba menjati.

SVETLOBNI KRI@I V INDIJI V prvi polovici decembra lani sem obiskala Indijo. Med drugim smo prebivali v a{ramu Rikhiapeeth v

NAGRADE ZA NARO^NIKE Za zvestobo reviji Misteriji je ‘reb tokrat naklonil Magic life Vladimirju Vu~ku iz Dolnje Bistrice. Vse nove naro~nike v februarju bomo nagradili z lepo knjigo Kuhinja zlatega polja.

Biharju, kjer so se iz sobe, v kateri smo spali, videli svetlobni kri‘i, ki sem jih ujela na fotoaparat. Nisem poznavalka, vendar so bili nekateri nad pojavnostjo tako navdu{eni, da sem pomislila na objavo v Misterijih – mogo~e bodo zanimivi tudi za vas. Zanimivo je, da so bili vidni le skozi zaprto okno, medtem ko na prostem, pred vhodom, ni bilo videti ni~esar razen dreves in med njimi speljanih ograj. Spra{ujem se, ali je to namensko tako postavljeno in ali je sploh mo‘no, da se isti kri‘i vidijo iz dveh razli~nih sob, ki sta petdeset metrov narazen? Rebeka, e-po{ta

ZDRAVILNI VIRI Zanimivo, da sedenje na »virih« pomaga pri celi vrsti te‘av. Imam nekaj vpra{anj v zvezi s tem: Je {e kaj druga~nih dokazov kot le izjave ljudi? Kje se da sesti na »vire«? Koliko stane ena seansa? Jo‘ica, Ljubljana Dokazov je cela vrsta. Najbolj zanimiva raziskovanja na celicah bomo objavili v eni izmed 30 05:34

31

1

2

3 03:31

4

5

6

7 05:57

naslednjih izdaj na{e revije, sicer pa je u~inkovito delovanje potrdilo tudi merjenje avre in ne nazadnje so dobrodejno delovanje potrdili radiestezisti. V Ljubljani so zdravilni viri postavljeni na Zadobrov{ki 88 (naro~ila in informacije 051/307 777). Cena ene seanse je 20 evrov, v dopoldanskem ~asu pa 18 evrov.

DUHOVNI PRIPRO[NJIK Pred kratkim me je poklical nek gospod, da bi malo poklepetal z mano. Telefonsko {tevilko je na{el v Misterijih izpred par mesecev, ko ste objavili mojo pripoved, kako me je g. Lado Mihael Florjan~i~ z duhovnimi pripro{njami Troedinemu Bogu re{il hudih zdravstvenih tegob. Ta klic ne bi bil ni~ posebnega, saj jih je bilo ~ez dvesto. Prisr~na pa je bila odkritosr~nost gospoda, da me kli~e po tolikem ~asu ravno zato, da »preveri«, ali sem sploh {e ‘iva oziroma ali se skoraj po letu dni od obiska pri g. Ladu {e tako dobro po~utim. Seveda se! [e vedno! Moram pa poudariti, da stanje in dobro po~utje vzdr‘u8

9

10

11 08:18

12


PISMA

M ISTERIJI, CIGALETOVA 5, 1000 LJUBLJANA; misteriji@misteriji.si

datumu – je primerno sekati les za gradnjo, da ta ne poka in ne strohni. Mogo~e se kje dobi knjiga o tem? Ali pa kateri od bralcev ve kaj ve~ o tem? Anica, Kuzma

SLIKA ZA NARO^NIKA Med novimi naro~niki na revijo Misteriji bomo tudi ta mesec iz‘rebali sre~ne‘a, ki bo dobil za nagrado miniaturno sliko, original v tempera tehniki avtorja Vlada Pare‘nika iz Mozirja.

Slika, ki jo bo prejel nagrajeni novi naro~nik na revijo Misteriji jem tudi z rednim obiskovanjem zdravilnih virov (duhovnega wellnessa), ki so prav tako ‘e bili predstavljeni v Misterijih. Pa {e nekaj – v zadnjih Misterijih v Pismih bralcev neka hvale‘na gospa pi{e, da g. Lado zdravi vse neozdravljive bolezni, za katere v medicini ni pomo~i. Mislim, da pa pri taki izjavi le gre za pretiravanje, saj g. Lado nenehno poudarja, da ne zdravi on, da

@ELJE, CILJI, DVOMI Pri uresni~evanju va{ih ‘elja, va{ega cilja ali pri razjasnitvi dvomov v odlo~itve vam je lahko v oporo nasvet, ki ga boste prejeli brezpla~no na va{ enaslov. Odgovor vam bo sestavil biokomunikacijski sistem Quantec, ki je zasnovan na spoznanjih kvantne fizike. Natan~na navodila najdete na www.misteriji.si/art/ 0/Racunalniska_ biokomunikacija.

13

14

15 02:06

16

17

ni zdravilec niti bioenergetik ali kaj podobnega, ampak duhovni pripro{njik, ki prosi Troedinega Boga za pomo~ osebi, ki je pri{la do njega. G. Lado si ta »popravek« besedila zaslu‘i, ~eprav sem prepri~ana, da je pismo nastalo iz resni~ne hvale‘nosti za ozdravljenje njene prijateljice. Marija, e-po{ta

ZLATI REZ @e nekaj let sem redna bralka in naro~nica Misterijev. Revija mi je zelo v{e~. Komaj ~akam, da mine mesec in dobimo novi izvod v roke. Veliko koristnega in zanimivega lahko preberemo v njej. Rada pa bi vas prosila, ~e lahko napi{ete {e kaj o zlatem rezu. Kaj je zlati rez? Zakaj se uporablja? Kak{ne so mere? Kako se lahko uporablja pri gradnji hi{? Kak{ne ugodne vplive ima na prebivalce hi{, ki so zgrajene po merah zlatega reza? Zanima me tudi sekanje lesa ob dolo~enih datumih. Starej{i ljudje so namre~ to~no vedeli, kdaj – ob katerem 18 09:36

NIMAJO MISTERIJEV? ^e niste mogli kupiti revije Misteriji tam, kjer ste ‘eleli, nam to sporo~ite na 051/307 777 ali misteriji@misteriji.si. Poskrbeli bomo, da jih boste v prihodnje lahko kupili.

KEMI^NI REPI, ORGONSKI TOPOVI

Prej{nji mesec je nagrada pripadla Marku Er~ulju iz ^u{perka. ^estitamo!

19

20

21 14:06

22

BRALCEV

Nekateri mediji pravijo, da so »chemtrails« ali kemi~ni repi le domneve brez dokazov. Ali lahko kdo doka‘e nasprotno – da chemtrails dejansko obstajajo in zastrupljajo? Drugo, zanima me, ali je kaj novih orgonskih topov po Sloveniji in kak{ni so rezultati, kako u~inkujejo? In tretje, mimogrede, glede reinkarnacije menim, da ljudje in religije vsega ne vedo! ^emu bi bog eno brezgre{no du{ico-bitje po{iljal iz iskre-svetlobe na zemeljsko ‘ivljenje, v »mu~ilni{ko napravo« reinkarnacije? [e rizik obstaja, da gre{no bitje kon~a v ve~nem peklu. Bralec iz Ko~evja

Zemljani. Ker pa dokazov ni, pa da ne bi komu pri{lo na misel, da la‘ejo, in jih obdol‘il la‘i, so jih nastanili nekam v pu{~avo v voja{ko bazo Area 51. Sploh je v tej bazi nekje v Nevadi

SAJ NI RES, PA JE … Pred leti je nek antropolog (zdi se mi, da bi se mu po na{e reklo ‘u‘koslovec, vsekakor mora biti dr. ali pa vsaj Ameri~an, da ima njegova izjava kredibilnost) izjavil: »^e bi se dvono‘na inteligenca razvila iz reptiloidov (dinozavri praku{~arji itd.), bi bili takile.« Samo dve leti za tem so ‘e vsi, ki tako ali druga~e ljudem vsiljujejo svoje mnenje, trdili, da reptiloidi obstajajo, prihajajo iz daljav {irnega vesolja, ter sodelujejo ali pa tudi ne z 23

24

25 00:26

26

27

zbrana vsa ZOO mena‘erija, ki prifr~i k nam na obisk. Bi se radi prepri~ali o njih obstoju? Izvolite, kar odpotujte, tam so, saj vas bodo gotovo spustili na voja{ko obmo~je. Mi si glede dostave dokazov operemo roke, vi pa, ~e ste toliko naivni, da verjamete … resni~no nih~e vas ne bo oviral na poti do tja. Poje

28

1

2

20:09

-

FEBRUAR

3

4 21:46

11 -

Misteriji 5


ZANIMIVOSTI

MORFIJ V SIRU

KON^NO – MONA LISA JE SRE^NA!

R

a~unalni{ki strokovnjaki so ustvarili program, ki iz mimike obraza lahko razbere {est osnovnih ~love{kih po~utij: sre~o, gnus, strah, jezo, presene~enje in ‘alost. Glede to~nosti prebranega obraza raziskovalci trdijo, da je program 85-odstotno u~inkovit. Kot trdijo znanstveniki, je to zelo dobro in zelo blizu ~love{ki zmo‘nosti razbiranja obraza. In kje drugje bi si raje ‘eleli preizkusiti program kot pri izrazu slovite Mona Lise. Program je pokazal, da njen obraz 83-odstotno izra‘a sre~o, 9-odstotno gnus, 6-odstotno strah in 2-odstotno jezo. V Bushevem govoru o vojni v Iraku je njegov izraz kazal presene~enje, strah in ‘alost. Izraz Michaela Jacksona po sojenju pa je kazal jezo in gnus. D

Foto splet

li ste vedeli, da sir vsebuje morfij? To je dejstvo, ki je raziskovalcem znano ‘e od osemdesetih let naprej, {ir{i javnosti pa je le malo poznano. Govorimo seveda o manj{ih koli~inah, ki so popolnoma naravna sestavina sira. Gre za isti morfij, drogo, kot ga dajejo bolnikom s hudimi bole~inami. Morda tudi {e niste sli{ali, da je mo~ najti sledi morfija tudi v kravjem in ~love{kem mleku in morda je tudi to eden izmed razlogov, zakaj dojen~ka ponavadi te‘ko odvadimo od dojenja, ~eprav se strokovnjaki po vsej verjetnosti s tem ne bi povsem strinjali. D

NAJMANJ[A ^ESTITKA NA SVETU

N

ALI SPITE V POPOLNI TEMI?

^

e ne, potem je pravi ~as, da za~nete. Ste vedeli, da pono~i svetle~i predmeti lahko prelisi~ijo va{e mo‘gane, da le-ti mislijo, da je {e vedno dan, ter tako motijo spanec in poslab{ajo nespe~nost? Tako kot celotna narava ima tudi na{e telo svoj lasten ritem in {tevilna moderna tehnologija, ki pove~ini emitira umetno svetlobo, lahko bistveno vpliva na kvaliteto na{ega spanca. Zato strokovnjaki priporo~ajo spanje v popolni temi, ki nam lahko dramati~no izbolj{a kakovost spanja. Dr. Joseph Mercola priporo~a spanje med deseto uro zve~er in {esto uro zjutraj. V tem ~asu bodimo v postelji v popolni temi. D

ZDRAVILNI ZELENI ^AJ

N

Foto splet

ova raziskava, ki so jo opravili na Newcastle University in na Scottish Crop Research Institute, potrjuje pozitivne u~inke zelenega ~aja. [tudija je namre~ pokazala, da redno pitje zelenega ~aja lahko za{~iti mo‘gane pred razvijanjem alzheimerjeve bolezni in ostalih oblik dementnosti. Izsledki {tudije, ki so bili tudi objavljeni v akademski reviji Phytomedicine, nakazujejo, da to starodavno kitajsko »zdravilo« lahko igra veliko vlogo tudi pri za{~iti telesa pred rakom. Sicer pa je znano, da je zeleni ~aj tudi odli~en antioksidant, da uravnava sladkor v krvi, pomaga krepiti imunski sistem in ima {e vrsto drugih pozitivnih u~inkov. D

6 - FEBRUAR 11 -

KORENJE IN SLIVE ZA LEPOTO

U

‘ivanje hrane z rumenim pigmentom nam lahko povrne zdravo polt v vsega dveh mesecih, ka‘e novej{a {tudija raziskovalcev z univerz St. Andrews in Bristol. Britanski raziskovalci so namre~ odkrili, da nekatere vrste sadja in zelenjave z mo~nimi barvami, kot so na primer slive in korenje, vplivajo na barvo ~love{ke polti, in rumenkasto polt so preiskovanci zaznavali kot posebno zdravo in privla~no. Pozitiven u~inek {tudije vidijo tudi v tem, da naj bi mladi, ~e ‘e ne zaradi drugega vsaj iz tega razloga ve~krat segli po sadju in zelenjavi. D

Foto splet

Foto splet

anotehnolo{ki strokovnjaki z univerze v Glasgowu so ustvarili najmanj{o bo‘i~no ~estitko na svetu. ^estitka je tako majhna, da bi jih po povr{ini ene obi~ajne znamke lahko polo‘ili kar osem tiso~, po povr{ini obi~ajne A5 ~estitke pa bi jih lahko polo‘ili kar pol milijona. S prostim o~esom skorajda ni vidna, na sliki vidimo primerjavo s ~love{kim lasom. Namesto iz papirja je ~estitka sestavljena iz drobca stekla, v katerega je vgravirana novoletna jelka in napis. D

Foto splet

A


Z ANIMIVOSTI Vilinske energije

Med resni~nostjo in domi{ljijo

ENERGIJA

Vilinski simbol Oum [a-In izvira iz energijske navpi~nice, ki razpolavlja ~arovni{ki diamantni deltoid mo~i, tako da sta njegov zgornji levi del in desni spodnji del nevidna. Vidna dela deltoida ponazarjata vidno manifestacijo energije, nevidna dela pa njen nevidni naboj. Piramida preobrazbe na vrhu spreminja usmerjeno energijo v mo~, v koreninah simbola pa najdemo kroglo simbolnega in konkretnega energijskega pomena. Opis simbola avtorice Marjetke Jer{ek je povzet iz knjig KanDeLar in KanDeLar 2, kjer je prek 200 vilinskih simbolov. Knjigi in vilinski amulet lahko naro~ite tudi na www.misteriji.si ali 051/307 777.

VSI SMO PREROKI judje smo sposobni videti prihodnost in vplivati na dogodke, preden se ti zgodijo. Da to ni le dar jasnovidcev, ampak ga ima slehernik v razli~nih koli~inah polo‘enega v zibko, je dokazal profesor psihologije Daryl J. Bem z univerze Cornell v New Yorku z devetimi laboratorijskimi poskusi, katerih izsledki so bili po njegovem osemletnem delu objavljeni v reviji New Scientist. Sodelovalo je prek tiso~ {tudentov, ki so morali opraviti znane naloge, a je spremenil zaporedje sekvenc. Prostovoljci so prebrali dolg seznam besed, nato pa opravili preizkus, ki je pokazal, katere besede so si zapomnili. Takoj po preverjanju jih je polovica dobila nalogo, da se nau~ijo ~im ve~ naklju~no izbranih besed iz polovice istega seznama. Dodatnega preverjanja ni bilo. Cenjeni psiholog Daryl Bem v svojem [tudentje, ki so se v drugem delu laboratoriju preizkusa u~ili besede, so si jih v prvem Odstotek tako pridobljenih rezultadelu zapomnili ve~ kot druga polovica tov sicer ni ve~ji od {estdeset, vendar {tudentov. Se je dogodek zgodil pred precej presega dovoljena statisti~na odvzrokom ali jim je naknadno u~enje stopanja. Dr. Bem se poslu‘uje dveh pomagalo nazaj skozi ~as? vrst naklju~no izbranih dra‘ljajev, ki teV drugi nalogi so na zaslonu videli nedvoumno sliko in morali so se ~im hitreje meljita na ra~unalni{kem programu ali odlo~iti, ali je lepa ali grda. [ele po pri- na strojni opremi in ugotavlja, da nimatisku na izbrani gumb so dobili skozi sliko mo vsi enako mo~nega nad~utnega zatudi ra~unalni{ko izbrana sublimirana znavanja (ESP). Njegov kolega Joachim Krueger je (nezavedna) tekstovna sporo~ila »grdo« ali »lepo«. Zanimivo je, da so pri mucku najprej strupeno pripomnil, da so Bein podobnih slikah, ki so bile v nasprotju move raziskave sme{ne. Je pa po prouz vsebino kasnej{ega sporo~ila »grdo«, ~itvi eksperimenta potrdil, da je bila {tudentje dlje omahovali. Iz tega se da uporabljena metodologija brez napake, sklepati, da se je sublimirano sporo~ilo in dodal, da bodo raziskave pridobile na vrnilo v preteklost in pripravilo mo‘gane verodostojnosti, ko jih bodo ponovili {e drugi strokovnjaki v drugem okolju. na napa~no pri~akovanje. Pri metodi je izklju~en ~love{ki faktor in morebitna telepatija, a ne gre zanemariti mo‘nosti, da lahko na rezultate vplivajo tudi sami ra~unalniki, ki ob~asno ka‘ejo srame‘ljive znake lastnega mi{ljenja, a to je predmet drugih strok. ^e vas zamika kak{en ESP test, bodite pozorni na vir, da ne boste nevede sodelovali v kateri izmed nevromarketin{kih raziskav in tako pripomogli, da vas trgovci v prihodnosti oskubijo {e z Je ~as nepomembna dimenzija med nezaved- bolj pritlehnimi prijemi. nimi povezavami? Amedeja D

Foto splet

L

Foto splet

Mnogokrat ne vemo ve~, kako naj se obrnemo, da bi spravili svoje ‘ivljenje spet v pravi tek. V kr~u smo in brez pravega veselja do ‘ivljenja. Nimamo energije. Energija je na{ duh, napolnjen s prijetnimi mislimi. Ljubezen, ~isti in ljube~i nameni ter izra‘anje resnice so klju~i, ki nam pomagajo odkleniti vrata za pretok sve‘e energije. Ko ta tok prosto te~e skozi na{e telo, se v njem vzpostavlja naravno ravnovesje, ki harmonizira na{a ~ustva, misli in telo ter obnavlja in dviguje na{o ‘ivljenjsko mo~. Vilinske energije nas pri tem podpirajo z vso svojo mo~jo.

-

FEBRUAR

11 -

Misteriji 7


Z ANIMIVOSTI

Misteriji v `ivo Delavnice in predavanja iz vsebin, ki jih obravnavamo v reviji Misteriji

FEBRUAR 2011 ZVO^NE TERAPIJE – vodi mag. Tea Smonker, u~enka Dona Conreauxa, svetovnega mojstra gongov. 4. in 23. februarja od 18h do 19h: Zvo~na masa‘a s himalajskimi posodami – spro{~anje in uravnove{anje energij; individualne obravnave po 15 minut; brezpla~no. 4. in 23. februarja ob 19h do 20h: Zvo~na kopel – vodeno spro{~anje z gongi, himalajskimi posodami in drugimi zvoki; cena 15 €. REIKI – ZDRAVI SEBE, ZDRAVI DRUGE – vodi mag. Marija Mika~i~ Turn{ek, reiki mojstrica in u~iteljica. 9. februarja od 18h do 1930: Delavnica in predstavitev reiki iniciacije; brezpla~no. 26. februarja od 9h do 1730: Te~aj reiki 1. stopnja; cena 80 €. UGLASIMO SVOJE TELO – samozdravljenje z glasom; vodi tenorist Andrej A‘man. 10. 2. od 19h do 2030: Delavnica in predstavitev, brezpla~no. 18. februarja od 19h do 2030 in 19. februarja od 10h do 1130: Vikend delavnica, cena 40 €. KAJ MI GOVORIJO BARVE MOJE AVRE? – slikanje avre s Kirlianovo GDV-kamero in razlaga slike; vodi ing. Dobrin Tav~ar. 15. februarja od 17h do 20h; individualne obravnave po 30 minut; cena 25 €. NEMINLJIVA @ENSKOST 50+ (zdrave tudi brez umetnih hormonov) – naravni prehod skozi menopavzo; vodi mag. Marija Mika~i~ Turn{ek, NLP Trenerka in NLP Coach. 17. februarja od 18h do 21h; cena 30 €.

V MARCU med drugim pripravljamo: SAMOHIPNOZA – te~aj samohipnoze; vodi Mojca Studen. Brezpla~na predstavitvena delavnica bo 2. marca ob 18. uri, tritedenski te~aj iz treh delavnic se za~ne 23. marca. ^AROVNIJA VITKOSTI – {ola vitkosti; vodi Maginja Blinkita, avtorica knjige ^arovnija vitkosti. Brezpla~ni uvodni del bo 3. marca, {ola pa se za~ne 10. marca. Misteriji v ‘ivo potekajo v klubskih prostorih revije Misteriji na Zadobrov{ki 88 v Ljubljani Polje (nasproti zadnje postaje mestnega avtobusa {t. 25 - Zadobrova). Vhod je z dvori{~a, parkirni prostor levo pred vhodom na dvori{~e. Prijave: Ker je {tevilo udele‘encev omejeno, so obvezne predhodne prijave. Prijavite se na www.misteriji.si v rubriki Terapije, delavnice in dogodki (tu najdete tudi ve~ podatkov o delavnicah), na e-misteriji@misteriji.si ali na 01/434 73 09. Kotizacijo je treba poravnati najmanj pet dni pred za~etkom predavanja ali delavnice na TRR: 2010025-8692-564. Informacije: 01/434 73 09; e-misteriji@misteriji.si

IGRA NARAVE Vabimo bralce, da nam po{iljajo nenavadne fotografije, ko se narava poigra in izoblikuje zanimive stvaritve. Avtorji objavljene fotografije bodo prejeli knji‘no nagrado. Fotografije z opisom po{ljite na: andrej@misteriji.si.

MO^ MISLI, MO^ NAMENA (NLP) – spoznavanje orodij za usmerjanje in uresni~evanje na{ih ‘elja in potencialov; vodi mag. Marija Mika~i~ Turn{ek, NLP Trenerka in Coach. 22. 2. od 18h do 1930; predavanje in delavnica, brezpla~no. DUHOVNI WELLNESS / ZDRAVILNI VIRI – vibracijsko uravnove{anje energij in spodbujanje procesa samozdravljenja; vodi Nevenka Papler. Ob ponedeljkih in sredah popoldne ter ob torkih, ~etrtkih in petkih dopoldne; naro~ila na 051/307 777. SCIO – bioresonan~na protistresna terapija; vodi dr. Silvano Prenc, puljski zdravnik, specialist tradicionalne kitajske medicine. 11., 12. in 13. februarja (naro~ila na 051/307 777).

8 - FEBRUAR 11 -

Po{iljam vam nekaj slik, ki sem jih posnel na sprehodih po hribih. Lep pozdrav, Toma‘


ZANIMIVOSTI

ZDRAVLJENJA S SPIRITUALNIMI BITJI

N

b slovenskem mediju Marinki so vsak mesec zdravljenja s pomo~jo spiritualnih bitij. Med enournim zdravljenjem prek nje duhovna bitja poskrbijo, da udele‘enci do‘ivijo veliko lepega, se kdo ozdravi kake bolezni, nekateri odvr‘ejo svoje te‘ave. Zdravljenja so brezpla~na, pri~akovan je le prispevek za najem dvorane. Zdravljenja so ta mesec: v Kamniku v knji‘nici 18. februarja (petek) ob 17. uri; v Naklem v Vita centru 10. (~etrtek) in 24. (~etrtek) februarja ob 19,15; v Novem mestu v Razvojno izobra‘evalnem centru na Ljubljanski cesti 23. februarja (sreda) ob 17. uri. Da bi se lahko ustrezno pripravili, obla~ila in drugo, pokli~ite Marinko na 041/774 312 ali Francija na 064/106 897. Ve~ informacij: www.misteriji.si/art/letnik_2006/misteriji_155 D

aklju~ja se dogajajo po celem svetu, dobesedno. Tako je neki Britanec pla~al kazen za prehitro vo‘njo v Angliji, nato pa ~ez dve leti {e na Novi Zelandiji. Stvar sama po sebi ne bi bila prav ni~ nenavadna, ~e ga zaradi prehitre vo‘nje na Novi Zelandiji ne bi ustavil prav isti policist, ki mu je napisal kazen ‘e v Angliji. Ko je voznik videl policista, ga je vpra{al, ali je delal v Londonu, in ta mu je pritrdil. Vpra{al ga je {e, ali je meril z laserjem na cesti A5, predelu severnega Londona, in spet dobil pritrdilen odgovor. »Se mi je zdelo, da ste vi, pred dvema letoma ste mi tam napisali kazen za prehitro vo‘njo,« je dejal voznik, nato pa sta oba bruhnila v smeh. D

66.000 DOLARJEV ZA STARO URO

alokomu je poznano dejstvo, da je pred leti usmr~eni ira{ki diktator Saddam Hussein dalj{e obdobje hodil na odvzeme krvi za prav poseben namen. Njegovo kri so namre~ uporabili kot ~rnilo, s katero so prepisali 605 strani dolgo sveto knjiga islama, torej Koran. Husseinu so za ta namen odvzeli kar 27 litrov krvi. [ejk Ahmed al-Samarrai pravi, da ni prav, da je Hussein to naredil, saj je pisanje Korana s krvjo prepovedano, je pa vseeno poskrbel, da je knjiga pre‘ivela zadnja burna ira{ka leta, saj je, kot pravi, doti~na zapu{~ina neprecenljiva, vredna na milijone dolarjev. D

Foto splet

NESSIE SE VRA^A

P

Foto splet

isali smo ‘e o govoricah, da je Nessie, slavna po{ast iz {kotskega jezera Loch Ness, morda zapustila na{ svet. A ka‘e, da debata o po{asti zopet postaja ‘iva. Pokrajinski arhitekt Richard Preston je, kot pravi, videl nekaj zelo nenavadnega na povr{ini jezera, oblika je {e najbolj spominjala prav na Nessie. Nenavadna podoba se je po Prestonovih besedah zadr‘ala na povr{ini sorazmerno dolgo in uspelo mu je celo posneti nekaj fotografij. Za kaj natan~no gre, je zaradi slab{e kvalitete posnetka te‘ko re~i, pa vendarle je fotografija mnoge entuziaste vrgla na noge. D

M

Foto splet

U

pokojeni ladijski zdravnik je na eBay dal oglas, da prodaja svojo uro znamke Rolex, ki jo je kupil pred dvainpetdesetimi leti. Zdravnik Bob je menil, da je ura vredna okoli deset dolarjev, tako je za izklicno ceno na spletni avkciji postavil ceno 9,95 dolarja. Na koncu je uro prodal za vrtoglavih 66.100 dolarjev, izkazalo se je namre~, da gre za zelo redek primerek Rolexa, imenovan Rolex Submariner Ref 5510, model, ki ga je nosil Sean Connery kot James Bond v filmih Dr. No, Goldfinger in Thunderball. D

KRVAVI KORAN

BOG TRIGLAV PRI SLOVANIH

S

lovenski Ajdi so januarja organizirali predstavitev zbornika Triglav – religiozni pomen pri Slovanih. V zborniku je trinajst prispevkov avtorjev, ki so pisali na temo boga Triglava. Ajdi pravijo, da je »staroverstvo na{a tradicija; spo{tovanje rodu, prostora in elementov, ki nam v razli~nih oblikah pomagajo pre‘iveti. Je ~a{~enje rodnih bogov, ki bdijo nad nami in urejajo ves ta svet. Je kulturni model, ki nam omogo~a pravilno ‘iveti.« Za Svaro‘i~-Bo‘i~ so imeli staroversko praznovanje v P{enku nad Idrijo, o vseh svojih dejavnostih pa pi{ejo na www.ajdi.org – spletni strani slovenskih Ajdov. Knjiga o Triglavu je na voljo na 041/334 876 (Matja‘ An‘ur). D

-

FEBRUAR

11 -

Misteriji 9

Foto splet

O

ZANIMIVO NAKLJU^JE


ZVO^NA TERAPIJA

Z zvokom bla‘imo visok tlak, glavobole, stres, bole~ine in {e kaj

Vedno se za~ne z zdehanjem

10 - FEBRUAR 11 -

^love{ko telo je ~udovit in{trument, a ga je treba od ~asa do ~asa uglasiti. spro{~amo jih. Torej, ~e znate zdehati, lahko pridete v skupino, kjer se boste zna{li med zvoki, glasovi, mrmranji, zna{li se bomo sredi stanja, v katerem v skupini pomagamo drug drugemu. So~asno smo oddajnik in sprejemnik, oblikujemo neko skupno ~love{ko energijsko polje …« Andrej, ki je med {tudijem solo petja sam na sebi ugotovil, kaj mu najbolj pomaga pri kaki te‘avi, potlej je mo~ zvoka opazil tudi pri prijateljih z visokim tlakom in pri mami z bole~inami v hrbtenici, letos poleti pa tudi pri otrocih s cerebralno paralizo, najprej poskrbi, da se ljudje sprostijo, da se »razkr~ijo«. Potem, pravi, ste~e vse samo po sebi.

UGLASIMO SI TELO Tenorist Andrej A‘man nas na delavnicah samozdravljenja z glasom, ki bodo potekale pod okriljem Misteriji v ‘ivo (glej stran 8 v teh Misterijih), nau~i, kako z lastnim glasom uglasimo in{trument svojega telesa, da se spro‘i samozdravljenje. 10. februarja ob 19. uri bo brezpla~na delavnica in predstavitev samozdravljenja z glasom, 18. in 19. februarja pa bo vikend delavnica Uglasimo svoje telo. Prijave: www.misteriji.si (Terapije, delavnice in dogodki); 01/434 73 09

ODSTRANJEVANJE NEGATIVNOSTI Z ZVOKI

»Zavemo se, da smo bolj sposobni, kot smo menili, zavemo se negativnih ~ustev, kot so strah, jeza, ‘alost, skrbi …, ki razglasijo na{e telo. Ko se tega zavemo, za~nemo to metati iz sebe s pomo~jo zvokov ter negativne vzorce umaknemo in jih zamenjamo s harmonijo. Nazadnje se napolnimo z zvokom, ki se je meni pokazal, da je ustrezen za te‘avo; kot umetnik imam pravico, da poskrbim, da ljudje u‘ivajo, pozabijo na skrbi in da jim je lep{e, bolj{e …« Vedno pa se za~ne z zdehanjem. Tenorist Andrej A‘man Potem pride petje na mehko nebo … pa na trdo nebo. Jo‘e Vetrovec Foto L. Z.

S

pravilnim usmerjanjem in nadziranjem lastnega glasu, uporabo glasbil ter raznih tonov in oblik glasbe stimuliramo vibracije v na{em telesu in du{evnosti. Z usmerjenim zvokom neravnovesje v delovanju organov vrnemo v normalno stanje. Na teh dejstvih sloni odpravljanje glavobolov, zmanj{anje tlaka, stresa, bole~in v hrbtenici … na delavnicah, ki jih vodi tenorist Andrej A‘man, informatik in samostojni kulturni ustvarjalec. »Cel univerzum temelji in deluje na razli~nih vibracijah, tudi na{e telo deluje tako,« pravi mo‘, ki je s svojimi sposobnostmi pomagal ‘e tudi hendikepiranim otrokom in ljudem z razli~nimi te‘avami. »To, kar po~enjam, ni ni~ novega; {tiri tiso~ let stari kipi prikazujejo, kako so ljudem igrali na harfe in pi{~ali, da bi jim bilo lep{e, bolj{e …« pravi in poudarja, da ne zdravi: »Nisem zdravilec, ne zdravim, le vplivam na organizem, da se harmonizira, da deluje skladno, saj je ~love{ko telo samo po sebi ~udovit in{trument. In ta in{trument je treba od ~asa do ~asa uglasiti. Dobro je tudi, ~e pomislimo, kaj ga je razglasilo, katere informacije so tiste, ki mu {kodujejo. In potem z zvoki pomagam, da se uglasi in se pri tem lahko spro‘i samozdravljenje. O tem je veliko napisanega, v bistvu gre za fiziko in biologijo, ampak mene zanimajo rezultati in ne teorije,« pravi in vabi: »Ljudje z najrazli~nej{imi te‘avami lahko pridejo v skupino. Vsakdo lahko pride. Trdim, da tisti, ki zna zdehati, zna tudi peti. Zdehanje je za~etek petja. Ko zdehamo, ne napenjamo mi{ic, nasprotno,

D


ZVO^NA TERAPIJA

Vaje na zgo{~enkah spodbujajo rast novih nevronov in tvorjenje novih nevronskih povezav

Slu{no urjenje mo‘ganov Ob nevrovadbi v mo‘ganih rastejo novi nevroni in se tvorijo nove nevronske povezave. mi{ljanja. Na fakulteti se je tudi prvi~ sre~ala z amatersko hipnozo. Pri petintridesetih letih je sre~ala slavnega psihiatra, raziskovalca in utemeljitelja transpersonalne psihologije Stanislava Grofa in za~ela s holotropnim dihanjem, ki ji je korenito spremenilo ‘ivljenje. Na prve module holotropnega dihanja je {la v [panijo in na Irsko. Takrat, ko je v svojem ‘ivljenju nekaj pogre{ala, se ji je v meditaciji in holotropnem dihanju na enem od teh modulov zgodilo, da se ji je v nekaj urah »razsul« ego. Kar je bila zanjo kar te‘ka izku{nja, saj je ugotovila, da vse po~ne z napa~nim namenom. Potem je pustila slu‘bo in se za~ela s hipnoterapijo ukvarjati ne ve~ ljubiteljsko, ampak je v ZDA uspe{no opravila {tudij transpersonalne hipnoterapije in transpersonalnega NLP-ja ter postala klini~na hipnoterapevtka, moderatorka holotropnega dihanja in voditeljica centra VelosiMed pot k sebi. Z Mojco se je pogovarjala Andreja Paljevec.

Hipnoterapevtka Mojca Studen (*040/907 664)

Foto D. Tav~ar

T

ako kot lahko s telesno vadbo krepimo mi{ice, lahko s pomo~jo binavralne tehnologije razvijamo mo‘gane, jih ohranjamo mlade ter ustvarjamo nove nevrone in nevronske povezave. VelosiMed nevrovadba, ki jo je na zgo{~enkah skupaj z mo‘em posnela transpersonalna hipnoterapevtka Mojca Studen* iz Preddvora, pomaga mo‘ganom, da so mo~neje zastopane ni‘je frekvence mo‘ganov alfa, theta in delta, v katerih dosegamo tako imenovana holotropna stanja zavesti, ki jih sicer lahko dose‘emo tudi pri meditaciji, hipnozi in pri holotropnem dihanju. Ker mo‘ganski hemisferi za~neta delovati bolj uravnote‘eno in usklajeno, izginejo neprijetni ob~utki lo~enosti, osamljenosti, strahu, napetosti, ki so posledica nesimetri~nega in neusklajenega delovanja obeh hemisfer. Mojca Studen se spominja, da je do‘ivljala paranormalne pojave ‘e v otro{tvu. Holotropna stanja zavesti je najprej do‘ivljala pri prostem potapljanju, pri katerem je ob~utila neskon~en mir in enost z vsem, z oceanom. Ves ~as je iskala odgovore na vpra{anje, kaj sploh so ta stanja. Zato se je odlo~ila za {tudij fizike, ki se ~edalje bolj sklada z ve~nimi filozofijami, in tam se je nau~ila analiti~nega raz-

-

FEBRUAR

11 -

Misteriji 11


SLU {NO

URJENJE MO‘ GANOV

SAMOHIPNOZA Mojca Studen nas na delavnicah transpersonalne samohipnoze, tokrat bodo potekale pod okriljem Misteriji v ‘ivo na Zadobrov{ki 88 v Ljubljani*, nau~i osnov samohipnoze, pisanja lastnih sugestij za uspe{no avtohipnozo in {e nekaj ve{~in, da:

• smo se sposobni sprostiti oziro-

ma ostati v optimalnem telesnem in du{evnem stanju kjerkoli, kadarkoli, da lahko sebi v prid obrnemo vsako situacijo, se sprostimo, da se bolje odre‘emo na testiranjih, v {oli, na predstavitvah, da nimamo ve~ treme; • se la‘je spopadamo z razvadami in odvisnostmi (prenajedanje, kajenje …); • spimo globoko in trdno; • la‘je premagujemo kroni~ne bole~ine in odidemo k zobozdravniku brez strahu; • bolje razumemo sebe in ljudi okoli sebe; • se znamo osrediniti in ozemljiti; • postanemo bolj intuitivni in ustvarjalni … Po te~aju in nekajtedenski redni vadbi lahko dose‘emo ‘eleno stanje v nekaj sekundah, kjerkoli, kadarkoli. Koristi {tudentom, poslovne‘em, star{em, {portnikom, ljudem, ki potrebujejo aktivno spro{~anje, ljudem, ki imajo nizko samopodobo, ljudem, ki jih je strah javnega nastopanja, ljudem s kroni~nimi bole~inami, nose~nicam … * Brezpla~na predstavitvena delavnica bo 2. marca ob 18. uri, tritedenski te~aj iz treh delavnic pa se bo za~el 23. marca.

Prijave: www.misteriji.si (Terapije, delavnice in dogodki), tel. 01/434 73 09

12 - FEBRUAR 11 -

Kaj so holotropna stanja zavesti? Ljudje lahko globoke travme predelujejo samo v holotropnih stanjih zavesti. Holotropno stanje je konstruktivno spremenjeno stanje zavesti, ki nam pomaga odkrivati notranje travme, da jih la‘je predelamo in za~utimo. So pa tudi spremenjena stanja zavesti, ki so bolezenskega izvora, denimo demenca, alzheimerjeva bolezen, psihoze, mo‘ganske po{kodbe, delirij; le-ta niso konstruktivna in jih je treba zdraviti na klasi~en na~in. Se lahko v teh stanjih zavesti vra~amo v preteklost in jo podo‘ivimo? Holotropna stanja zavesti so zelo {irok pojem. Na eni ravni gre za predelavo biografskih travm, vsebin, da se vrnemo v ~as, ko se je travma zgodila, denimo v zgodnje otro{tvo, in jo predelamo. Da se to res zgodi, se jasno vidi v tem, da ~lovek spremeni fiziognomijo, obraz in gube se zmeh~ajo, za~ne tudi druga~e govoriti, v~asih tudi malce pootro~eno. Naslednja raven je perinatalna. To pomeni, da se nana{a na ~as rojstva, torej tik pred rojstvom in ob samem rojstvu. Verjetno je rojstvo na{a najbolj travmati~na izku{nja, zagotovo pa je prva gro‘nja pre‘ivetju, ki jo do‘ivimo. Izku{nja rojevanja vklju~uje sre~anje s smrtjo in ponovno rojstvo – umremo kot plod, ki biva v akvati~ni enosti z vsem, in se rodimo kot dojen~ek, ki diha kot lo~en subjekt. Kot tak{no je rojstvo tudi prvi vtis smrti in rojstva. Pozneje v ‘ivljenju potem do‘ivljamo majhne smrti ega in rojstva ne~esa drugega. Tu se potem za~nejo nalagati na{e travme. Naslednja holotropna raven je ~isto transpersonalna – ko gremo predelovat, kako smo bili spo~eti. Lahko se spremenimo v jaj~ece ali celo v spermij. Lahko se tudi spomnimo prej{njih ‘ivljenj. Filozofsko vpra{anje je, ali ta ‘ivljenja res obstajajo, ampak dejstvo je, da so ti spomini zelo zdravilni. To pomeni, da so terapevtsko sredstvo. Pomembno je, da ~loveku pomagajo, da napreduje, da dobi neke vpoglede vase in da predela travme prek spominov.

Naj{ir{i transpersonalni pojavi pa so, ko se zlijemo s celotnim vesoljem, z drugimi bitji, ‘ivalmi, rastlinami in ne‘ivo materijo. Ob~utenje enosti z vesoljem pride, ko klient ‘e zelo veliko predela. Sama sem bila pri drugem dihanju tri ure v tej neptunski ekstazi, ko sem lebdela v barvah in glasbi. Va{ u~itelj in vzornik je Stanislav Grof. Kak{en je njegov prispevek k sodobni psihoterapiji? Stanislav Grof je za~el z raziskavami LSD-ja za terapevtski namen v psihiatriji. Tam je tudi ugotovil, da je klasi~na psihoterapija povsem nezadostna in da mora raz{iriti kartografijo ~love{ke du{evnosti. Besedna raven je absolutno premalo. Ne zadostuje za razre{evanje travm, ki se zgodijo v predverbalnem ~asu, in travm, ki se zgodijo na neverbalni ravni, kot so telesne travme, operacije in podobno. Potem je za~el na terapijah s svojimi pacienti sistemati~no zapisovati, kak{na razli~na polja se odpirajo. Na za~etku je bil zelo skepti~en, ko so ljudje za~eli govoriti o prej{njih ‘ivljenjih ali pa so podo‘ivljali svoje rojstvo. A je ugotovil, da je zelo zdravilno. In ker se je ta model vedno znova ponavljal, ga je vzel resno. Torej je res mo‘no prek spremenjenih stanj zavesti priti do spomina na rojstvo in celo podo‘ivetja rojstva. V nekaterih zdravni{kih krogih {e danes velja, da otrok med rojevanjem ni~esar ne ~uti, ker so njegovi nevroni nemielizirani in se spomin ne more tvoriti. In mislim, da ponekod dojen~ke {e vedno operirajo brez anestezije, kar je skregano z logiko, saj po drugi strani pripisujejo velik pomen temu, kako naj mati tik po rojstvu ravna z dojen~kom. Ob koncu {estdesetih let preteklega stoletja so LSD prepovedali zaradi pritiska politike in medijev, zaradi nekaj zlorab, in so te terapije ukinili. Po tem je Grof s svojo ‘eno iskal nadomestek, ker je ugotovil, da so holotropna stanja zelo zdravilna, in tako sta odkrila holotropno dihanje. To ni bilo naklju~je. Njegova ‘ena se


URJENJE MO ‘ GANOV

Foto D. Tav~ar

S LU {NO

»Po treh urah ~lovek dose‘e holotropno stanje, nekaj predela, njegov ego se ve~ ali manj raztopi, in potem ga je treba spraviti nazaj v normalno zavest.«

je veliko ukvarjala z jogo. Raziskovala sta tudi antropolo{ke {tudije, obiskovala {amane, se udele‘evala njihovih obredov. Naredila sta destilat zahodnih in vzhodnih {amanskih ritualov in joge ter tantri~ne tradicije in to poenostavila v holotropno dihanje, ki je izjemno u~inkovit na~in zdravljenja du{e. Po Grofu se travme nalagajo tudi v du{evnosti po predal~kih. Prva travma je rojstna travma, ki je ‘e en predal~ek, na to pa se nalagajo druge travme v ‘ivljenju. In potem jih tudi po ravneh predelujemo. Kak{no je holotropno dihanje? To je globoko pospe{eno dihanje, ki ga spremlja posebna evokativna glasba. Malce morda spominja na rebirthing, ampak sistem je druga~en. Predvsem je teoreti~no veliko globlji in zahteva veli-

ko znanje moderatorjev, ljudi, ki spremljajo proces in morajo pripeljati klienta do konca procesa, da ga ne pustijo nekje na sredini. Glasba je narejena tako, da ~loveka vodi skozi razli~na holotropna stanja. Dihanje traja tri ure, ampak po tem se proces nadaljuje. Po treh urah ~lovek dose‘e holotropno stanje, nekaj predela, njegov ego se ve~ ali manj raztopi in potem ga je treba spraviti nazaj v funkcionalno ~love{ko bitje, nazaj v normalno zavest, in seveda integrirati ves ta proces. Integracija poteka najprej skozi risanje mandal. ^lovek na nek umetni{ki na~in izrazi tisto, kar je do‘ivel v teh treh urah. Ali kaj nari{e, napi{e pesmico, izkle{e kip … Temu sledi {e integracija v krogu, kjer si udele‘enci delijo

te izku{nje in vsak pove svojo, da izku{njo integrirajo tudi na zavestni ravni. Pride pri ljudeh do kak{nih osebnostnih preobrazb? Seveda. Gre za zelo globoke procese, ki so namenjeni temu, da raz{irijo zavest in perspektivo ega. Ena od osnovnih predpostavk transpersonalne psihologije je, da ~lovek v dana{nji dru‘bi ‘ivi dale~ od svojih potencialov. Da se ena~i s svojim fizi~nim telesom in egom, kar je zelo zo‘eno glede na to, kar ljudje dejansko smo. Prek tak{nih terapij oziroma dejavnosti spoznamo {irino oziroma sploh spoznamo, od kod smo in kaj smo. In na nek na~in tudi prese‘emo ego in ga redefiniramo. Ste sama pogosto v teh stanjih zavesti? Pogosto sem v teh stanjih nedualisti~ne

-

FEBRUAR

11 -

Misteriji 13


SLU {NO

URJENJE MO‘ GANOV

Foto D. Tav~ar

V kak{nih primerih lahko kot terapevtka pomagate ljudem? V primerih du{evnih te‘av, enostavnih psihosomatskih stvari. ^lovek lahko pride tudi zaradi bolj trivialnih stvari – ~e bi rad shuj{al, nehal kaditi, opustil neko slabo navado. Zdraviti je mogo~e tudi odvisnosti. Vse razvade in odvisnosti ka‘ejo na neko globljo ‘eljo, ki jo maskiramo s kajenjem, jemanjem mamil in podobno. Kar nekaj ~lankov je ‘e na to temo, kako odvisnikom, ki hodijo na holotropno dihanje ali hipnoterapijo, to pomaga pri preseganju njihove odvisnosti. Pri klasi~ni metodi mora ~lovek vlagati veliko energije, da ne pose‘e ve~ po alkoholu, mamilih, in se zato na nek na~in po~uti mrtvega in ker pogre{a to ‘ivost, ponovno pose‘e po tem. Pri transpersonalni hipnoterapiji in pri holotropnem dihanju pa posku»V stanju beta mo‘ganskih valov se ~lovek po~uti zelo {amo dose~i, da ~lovek prilo~enega od drugih, strah ga je, ob~uti tesnobo, v drugih de v stik s svojo jedrno ‘eljo ljudeh vidi sovra‘nike.« – kaj je tisto, po ~emer hlepi, zavesti. Ampak na koncu mora{ vse to ko kadi, se omamlja … To je lahko povklju~iti v to, da si ~lovek. Da dualisti~- manjkanje ljubezni ali pa stik z neko no zavest oziroma ego zdru‘i{ s temi svojo notranjo mo~jo, samospo{tovaglobljimi nedualisti~nimi stanji zavesti njem. Ampak na najgloblji ravni se zliva in da ti uspe svobodno prehajati pri tem. v neko enost, v neko do‘ivetje sebe kot Za~ne pa se tako, da za~ne{ dobro opa- transcendentalnega bitja, kot ~iste enerzovati sebe. V takih stanjih ob~uti{ po- gije in kot zavedanja. poln mir, stanje, ko samo si, ni~esar ti ni Ljudje lahko pridejo na terapijo tudi treba storiti, razmi{ljati, nikamor se ti ne zato, ker ‘elijo izbolj{ati kak{no svojo mudi, nobenih obto‘b ni, ker si samo ti lastnost, svojo odli~nost. Ali pa imajo oziroma vse samo je. Z vsemi si povezan te‘ave s partnerji, v odnosih z drugimi in do vseh ob~uti{ samo ljubezen in od- ljudmi. ^e imajo ob~utek, da so obstali prtost, ker so v resnici del tebe. Logi~na na nekem mestu, pa ne vedo, kako posledica tega je izbolj{anje odnosov. naprej. ^e jih je veliko strah, tudi v Bolj ko pozna{ sebe, bolj ko spozna{ svoprimeru fobij … je napake, bolj vidi{ pri drugih ljudeh, da pravzaprav po~nejo iste napake, in Ukvarjate se tudi z nevrovadbo. Kak{en jih dosti la‘e razume{, jih ne obto‘uje{ je njen u~inek na mo‘gane? Z nevrolo{kega vidika lahko re~emo, da ve~ in ne krivi{ za razli~ne stvari.

14 - FEBRUAR 11 -

Ena lastnost holotropnih stanj je, da se zabri{ejo ~asovne meje in vidi{ in preteklost in prihodnost. smo ljudje v obi~ajnem stanju zavesti v tem svetu, v katerem ‘ivimo in skupaj sanjamo, ve~ ali manj v stanju beta mo‘ganskih valov (od 12 do 200 Hz). Delovanje mo‘ganov v teh stanjih je precej nekoherentno, kaoti~no in ~lovek se po~uti zelo lo~enega od drugih, strah ga je, ob~uti tesnobo, v drugih ljudeh vidi sovra‘nike. Zato se pojavlja tudi tekmovalnost; ker si lo~en od drugih, ne uvidi{, da smo ljudje tukaj, kjer smo, pravzaprav zaradi sodelovanja in ne tekmovalnosti. ^e bi samo tekmovali med seboj, bi bili {e vedno na drevesih, ali pa nas ve~ ne bi bilo. Ljudje moramo namre~ sodelovati za pre‘ivetje. [e ena lastnost tega stanja je, da smo ponavadi v eni od mo‘ganskih polovic. Obi~ajno v levi. Desna stran, ki je bolj umetni{ka, intuitivna in povezana s prostorsko predstavo, bolj ali manj spi. Z nevrovadbo mo‘ganom pomagamo, da gredo na ni‘je frekvence: alfa, theta in delta. Vsa tri stanja lahko dose‘emo z nevrovadbo. Pri nevrovadbi gre za kombinacijo teh treh stanj, ki se stalno spreminja med poslu{anjem, ker smo ugotovili, da je to zelo dobro za mo‘gane. Da jih ne ubijamo ves ~as z istim stimulusom, so potrebne variacije tako po nosilnem valu kot po binavralnih tonih. To so pravzaprav tudi ‘e holotropna stanja zavesti – stanja, ki jih dosegamo tudi pri meditaciji, hipnozi in s holotropnim dihanjem. Tam se spreminja EEG, to je ‘e dokazano. Kako ste zasnovali nevrovadbo? Nevrovadba sloni na tehnologiji binavralnih tonov, ki je zelo stara. Binavralen je tehni~en izraz za to, kako mo‘gane spravi{ v stanja alfa, theta in delta. Nobena slu{alka, noben zvo~nik ne more proizvesti tako nizkih frekvenc. Ta pojav so odkrili ‘e v za~etku devetnajstega stoletja, pa niso vedeli, kaj bi z njim.


Potem se je to spet za~elo razvijati v za~etku sedemdesetih let, ko je bilo hipijevsko gibanje in zanimanje za te stvari. Zanimati so se za~eli tudi znanstveniki, potem je to spet malo zamrlo. S tem se je zelo resno ukvarjal Robert Monroe in se {e vedno ukvarja Monroejev in{titut. Z mo‘em sva vsa ta znanja ~rpala od Monroeja in dr. Geralda Osterja, {tudirala sva vse znanstvene ~lanke o tem, katere frekvence so najbolj{e. Vemo namre~, kak{ni so EEG-ji menihov, ki meditirajo po osem ur dnevno. Dodala pa sva {e znanje iz transpersonalne psihologije o tem, kako posneti glasbo oziroma glasove v ospredju, da ~loveka takoj popeljejo v nekak{no hipnoti~no stanje, da se la‘je pove‘e s svojo podzavestjo in se la‘je odpirajo podzavestni vzorci, ki jih je treba predelovati. To se pravi, da v ~loveku spodbudimo tudi ~ustveno noto. Imajo ljudje pri nevrovadbi tudi ~ustvene reakcije? Reakcije so lahko zelo hude. Kadar prodajamo zgo{~enke z nevrovadbo, vedno povemo, naj nas v primeru hudih reakcij pokli~ejo, da jim povemo, ali naj za nekaj ~asa prenehajo ali naj nadaljujejo in kaj naj naredijo. Se je treba vadbe za mo‘gane lotiti postopno? Nevrovadba je res vadba. To je tako, kot bi {li v fitnes in trenirali mi{ice. Z nevrovadbo pa urimo mo‘gane. Lahko izvajamo svojo meditativno prakso in si zraven damo {e slu{alke. S tem mo‘ganom pomagamo, da se spustijo na drugo raven delovanja, da rastejo novi nevroni in se ustvarjajo nove nevronske povezave. To je namre~ za mo‘gane napor in i{~ejo nov odziv, novo povezavo, da zmorejo ta napor in gredo potem na novo raven. To je tako, kot ~e bi za~e-

V stanjih theta in delta se za~nejo izlo~ati druga~ni hormoni in se telo hitro sámo popravlja.

URJENJE MO ‘ GANOV

li vaditi s petkilogramskimi ute‘mi, potem pa preidemo na desetkilogramske in je to te‘ko, ker se morajo mi{ice prilagoditi. Tukaj pa se mo‘gani nenehno prilagajajo novemu stimulusu, ki ga od prej niso vajeni. Nevrovadba zajema {est zgo{~enk. Treba je namre~ iti postopno. ^e bi takoj za~eli s {esto zgo{~enko, bi bilo tako, kot ~e bi se danes spomnila, da te~em, jutri pa bi ‘e Mojca Studen pravi, da z nevrovadbo urimo mo‘gane podobno kot {la na maraton. Na treniramo mi{ice. razli~nih zgo{~enkah so posneti razli~ni zvoki. Na prvi gredo naprej, drugim pa je preve~ in so posneti zvoki kristalnih kozarcev, na- odnehajo. polnjenih z vodo. Na drugi, tretji in {es- Ali v teh stanjih zavesti lahko dobimo ti pa so posneti drugi zvoki. Ni toliko stik z intuicijo ali nad~utno zaznavo? pomembno, kako so zvoki posneti, po- Ena lastnost holotropnih stanj je, da se membnej{e je zaporedje (sosledje) zvo- zabri{ejo tako prostorske kot ~asovne kov, da ~loveka spravijo v dolo~eno meje. To pomeni, da v danem trenutku stanje. lahko ve{, kaj se dogaja s kolegom v Kak{ne so povratne informacije ljudi po Ameriki, ali pa si celo tam. Ali pa se zabri{ejo ~asovne meje in vidi{ tako v poslu{anju zgo{~enk? Po eni strani so zelo pozitivne, ljudje preteklost kot v prihodnost. zgo{~enke redno uporabljajo, zadovoljni so, ker nekaj odkrijejo v sebi, nekateri jih uporabljajo za meditacijo, po drugi strani pa so tudi ljudje, ki po dolo~enem ~asu re~ejo: »Mene tisti zvok tako moti, da tega ne morem poslu{ati.« To pomeni, da so pri{li do nekega praga, do nekega notranjega problema, ki ga no~ejo videti. Predlagamo jim, naj vztrajajo in ugotovijo, kaj jih dejansko moti. Ni namre~ logi~no, da te moti zvok gonga ali zvok ptice. Pri neki glasbi nekaj ~ivkne in to te grozno zmoti, kaj se ta pti~ zdaj tukaj ogla{a. To pomeni, da je ~lovek naletel na nekaj, kar pozunanja. Namesto na mote~ zvok bi se moral obrniti navznoter. Nekateri na{ nasvet upo{tevajo in

V globokih hipnoti~nih stanjih se telo baje najbolj regenerira in zdravi? V stanjih theta in delta se poleg tega, da mo‘gani druga~e delujejo, tudi za~nejo izlo~ati druga~ni hormoni. Pove~a se denimo izlo~anje melatonina, v delta stanju se izlo~a rastni hormon, izlo~ati se za~nejo endorfini, ki ~loveka pomirijo. In v teh stanjih se telo hitro samo popravlja. ^e smo odkriti, nikoli nas ne pozdravi zdravnik ali tabletka. Tabletka samo spro‘i proces v telesu, da se telo lahko pozdravi. Vedno se telo zdravi sámo. Terapija pomaga pri vseh psihofizi~nih, pa tudi fizi~nih boleznih. A najbolj pomembno je, ali klient zaupa v metodo ali ne. Andreja Paljevec

D

-

FEBRUAR

11 -

Misteriji 15

Foto D. Tav~ar

S LU {NO


TEORIJE ZAROTE

Nenavadno dogajanje v Adenskem zalivu je morda povezano z Nezemljani

Wikileaks o Nezemljanih? N

eka depe{a, ki jo je objavil Wikileaks, naj bi razkrivala skrivnostno dogajanje s svetlobnimi pojavi v Adenskem zalivu in viri namigujejo, da bi lahko prav zaradi te pricurljane informacije in tistih, ki bi lahko {e sledile, Assange postal sovra‘nik {tevilka ena. Kaj mora biti {e bolj skrito o~em javnosti od umazane politike? Adenski zaliv, ki le‘i med Jemnom na jugu Arabskega polotoka in Somalijo v Afriki, je velikega strate{kega pomena za mednarodno trgovino, saj predstavlja dostop do Sue{kega prekopa. Danes pa je znan tudi predvsem po tem, da na tem obmo~ju deluje ve~ novodobnih piratskih skupin in je razmeroma nevaren za plovbo. Ravno iz tega razloga naj bi se ob somalijski obali koncentrirala pomorska flota, ki ji dajejo mo~ voja{ke sile kar sedemindvajsetih dr‘av. Govori se o najve~ji zdru‘eni pomorski sili v ~love{ki zgodovini, ki se je zbrala, da se bojuje proti revnim odpadni{kim piratom! Ali je v zakulisju zgodbe o Adenskem zalivu {e kaj ve~ kot le pirati?

Nenavadna spirala se je pojavila ravno v ~asu, ko so v CERN-u in v HAARP-u izvajali teste. Rusi, Kitajci in Ameri~ani so zdru‘ili mo~i pri raziskovanju nenavadnega svetlobnega vrtinca in ugotovili, da zadeva kljubuje logiki in zakonom doslej poznane fizike. Ameri~ani so v obmorski dr‘avi D‘ibuti, ki se nahaja na Afri{kem rogu oziroma Somalijskem polotoku, vzpostavili centralo, ki je skrbno nadzirala in opazovala nenavadno dogajanje. Spirala je, kakor naj bi opisovala depe{a, bila stabilna vse od njenega odkritja novembra 2000 do konca 2008, ko pa se je za~ela nepri~akovano {iriti. Ameri~ani naj bi nato poslali svetu opozorilo in reakcija je bila ‘e omenjena koncen-

tracija voja{kih pomorskih sil na obmo~ju Adenskega zaliva. Spirala je, kot razkriva vir, nato izginila, mesec dni kasneje pa se je na nebu projicirala nekak{na ~rvina, zelo podobno kot se je leta 2009 dogajalo na Norve{kem.

NORVE[KI »SVETLOBNI« FENOMEN ^e spomnimo, se je 9. decembra leta 2009 na norve{kem nebu dogajalo nekaj sila nenavadnega. V zgodnjih jutranjih urah so mnogi o~ividci videli svetlobni pojav, natan~neje svetlobno spiralo, ki se je na nebu pojavila kot zelenomoder ‘arek svetlobe, na koncu katerega se je nato za~ela formirati svetla vrte~a se spirala. Spirala je s~asoma postajala vse ve~ja in ve~ja, dokler se ni oblikovala v ogromen obro~, ki je {e najbolj spominjal na nekak{no ~rvjo luknjo. Za pojav, ki

KAJ JE ZDRU@ILO TRI VELESILE?

16 - FEBRUAR 11 -

Zgoraj: Na norve{kem nebu se je decembra 2009 dogajal nepojasnjen »svetlobni« fenomen. Desno: Neka depe{a, ki jo je razkril Wikileaks, govori o nenavadni formaciji skrivnostne svetlobne oziroma »magnetne« spirale nad Adenskim zalivom.

Foto splet

V javnosti se je pojavil namig, da bi zadevo lahko pojasnila neka depe{a, ki naj bi jo nedavno objavil Wikileaks. Poro~ilo, ki naj bi ga leta 2000 pripravil admiral Maksimov iz Ruske severne flote, namenjeno pa je bilo Putinu, opisuje, da so ameri{ki znanstveniki na podro~ju Adenskega zaliva opazili, kako se je za~ela na nebu formirati nekak{na spirala.


W IKILEAKS

Bi bil lahko plaz potresov na podro~ju Adenskega zaliva povezan s svetlobno spiralo? je bil viden po celotnem severnem delu Norve{ke, so raziskovalci podali kot edino mo‘no razlago neuspe{en ruski poskus z raketami Bulava, vendar pa so ruski pristojni organi zanikali kakr{no koli povezavo z nenavadnim svetlobnim fenomenom. Podoben fenomen je bil leta 2006 opa‘en na ruskem nebu. Raziskovalci, ki so se ukvarjali z norve{ko svetlobno spiralo, so izpostavili, da se je le ta pojavila ravno v ~asu, ko so v CERN-u in v HAARP-u izvajali teste. Kot je znano, v CERN-u med seboj trkajo delce in ‘elijo poustvariti razmere, kakr{ne so bile po velikem poku, da bi odkrili skrivnostno temno snov. Da obstaja mo‘nost nastanka majhnih ~rnih lukenj, niti ne zanikajo, vendar trdijo, da so popolnoma nenevarne in ~e bi ‘e nastale, bi takoj tudi izginile. V projektu HAARP pa gre za raziskovanje ionosfere, torej ioniziranega sloja v atmosferi, pri ~emer i{~ejo potencial za razvoj nove tehnologije radijske komunikacije in nadzorovanja. ^e se povrnemo na na{o zgodbo, viri zatrjujejo, da je admiral Maksimov zapisal, kako je Rusija pripravljena zdru‘iti se z Ameri~ani, da bi se zoperstavili, kot so mnogi veliki mo‘je takrat menili, napadu doslej {e neznanih sil na na{ planet. Predvidevali so, da naj bi {lo za nekak{no interdimenzionalno oziroma zunajzemeljsko zadevo. Vir nadalje pravi, da je mo~ potegniti zanimivo vzporednico s pribli‘no petdesetimi potresi na podro~ju Adenskega zaliva v enem mesecu, {e bolj zanimivo pa je, da naj bi bili to prvi zabele‘eni potresi v tej regiji v modernem ~asu. Bi bil lahko plaz potresov na kakr{en koli na~in povezan s svetlobno spiralo? Da ne ponavljamo zgodb iz medijev, samo spomnimo, da se je v zadnjem ~asu

O

N EZEMLJANIH?

za~ela velika gonja za Julianom Assangeom, avstralskim novinarjem in internetnim aktivistom, ki je z novembrom 2010 kot soustanovitelj in glavni urednik za~el prek spletne strani Wikileaks sistemati~no objavljati 251.287 ameri{kih diplomatskih depe{, tajnih dokumentov. Vsebine depe{ so razburile mnoge in Assange je hitro pristal za zapahi, osumljen je bil domnevnega posilstva. Jasno je, da je Assange postal trn v peti mnogim javnim in manj javnim velika{em, {e posebno ker prihajajo na dan vedno nove in nove depe{e, ki razkrivajo umazano politiko in skrivnosti, ki naj ne bi smele priti v javnost. Trenutno je postal Assange ameri{ki sovra‘nik {tevilka ena.

STRAH PRED NOVIMI OBJAVAMI WIKILEAKSA Glede na to, da se ve~ina skrivnostne zgodbe o dogajanju v Adenskem zalivu nana{a na Wikileaksovo objavljeno depe{o z oznako 09OSLO337 in da ima Wikileaks v lasti {e marsikatero tovrstno poslastico, morda tudi {e veliko ve~ prav o doti~nem primeru, so se pojavile spekulacije, da so razlog takoj{njemu diskreditiranju in prijetju Assangea prav pricurljane informacije o dogajanju v Adenskem zalivu. Oblasti naj bi bilo strah, da bo Wikileaks objavil {e mnogo ve~, torej {e vse preostale informacije, ki jih o~itno poseduje. Ali jih resni~no ima in ali jih bo objavil, ne vemo. Velja omeniti tudi opazko, da depe{e 09OSLO337 ni mo~ ali pa ni ve~ mo~ najti na internetni strani Wikileaksa, tako ne moremo z gotovostjo potrditi zgodbe. Morda so oblasti Assangea le prepri~ale, glede na to, da je bil izpu{~en iz zapora, da gre za zadevo prevelike razse‘nosti in da javnost ni pripravljena ali pa enostavno ne sme biti soo~ena z njo. Zgodba o skrivnostni spirali v Adenskem zalivu je spro‘ila ve~ vpra{anj kot je podala odgovorov in le ~as bo pokazal, kaj je resni~no na stvari. Dr. Agon

D

ZANIMIVOSTI

O ZEMLJI • Sloj ozona je povpre~no debel tri • • • •

• •

milimetre. Saharska pu{~ava se vsak mesec raz{iri za en kilometer. Dezertifikacija ali postopno {irjenje pu{~av ogro‘a ve~ kot 70 odstotkov kopna na Zemlji. Najve~ja ledena gora, kar so jih zabele‘ili v zgodovini, je merila v dol‘ino 335 in v {irino 97 kilometrov. Orkani in ve~je vodne mase se na ju‘ni zemeljski polobli vedno premikajo v smeri urnega kazalca, na severni polobli pa ravno obratno, kar lahko sami preizkusite v doma~i kadi. Ob popolnem son~nem mrku lahko temperatura pade za {est stopinj. Najvi{ji slapovi na svetu so Angelovi slapovi v Venezueli. Njihovih 979 metrov je devetnajstkrat ve~ od vi{ine Niagarskih slapov, ki pa so veliko {ir{i. A oboji s svojih robov zlivajo pribli‘no enako koli~ino vode – okoli 2,8 milijarde litrov na sekundo.

O SON^NEM SISTEMU • Sonce je 330.330-krat ve~je od Zemlje. Sonce

Zemlja Jupiter

Pluton

• Vsi planeti na{ega son~nega sistema • •

se vrtijo v nasprotni smeri od urnega kazalca. Edina izjema je Venera, ki se vrti v smeri urnega kazalca. Zemlja potuje okoli Sonca s povpre~no hitrostjo 29,79 kilometrov na sekundo ali okoli 107.000 kilometrov na uro. Veliki mar~ni komet iz leta 1843 je imel rep, dolg 330 milijonov kilometrov. (Vrnil se bo leta 2356.)

-

FEBRUAR

11 -

Misteriji 17


SAMOZADOSTNOST

Knjiga o samozadostnosti, ki vam lahko neko~ pride zelo prav …

Priro~nik za pre‘ivetje

18 - FEBRUAR 11 -

Sodobna dru‘ba je povsem pozabila, kako se znajti ‘e ob preprostem izpadu elektri~ne energije. rovanje pre‘ivetja – vodo in hrano. Zelo malo verjetno je, da vas bo v primeru naravne ali ekonomske nesre~e katera od vladnih ustanov oskrbela s temi osnovnimi dobrinami. Razumen posameznik si bo zato pripravil na~rt pripravljenosti na nesre~e, ki bo vklju~eval tudi preudarno sestavljeno zalogo ‘ivil in vode, opremo za pre‘ivetje na prostem ter osnovno doma~o lekarno.

VAJE PRIPRAVLJENOSTI Priporo~ljivo je, da svojo pripravljenost na morebitno naravno ali civilizacijsko nesre~o preverite. Nikoli namre~ ne morete vedeti, kako se boste odzvali v nekih okoli{~inah, ~e tega ne izkusite v praksi.

1. VAJA: KONEC TEDNA Petek zve~er je in v va{i okolici se je pravkar razbesnelo silno neurje. Vsa dru‘ina je doma. Zaradi neurja je pri{lo do popolnega izpada elektrike. Poslu{ate radio (na baterije). Center za obve{~anje je sporo~il, da boste brez elektrike ves konec tedna. Zaradi podrtih dreves je cesta neprevozna in z avtomobilom ne morete nikamor. Upo{tevajte tudi dejstvo, da se to lahko zgodi pozimi, ko ste najbolj ogro‘eni. V petek zve~er izklopite elektriko, vodo in plin. Prav v takem polo‘aju bi se zna{li v primeru hudega neurja. Preverite, kako se znajdete brez energije za kuhanje, pranje, osvetljevanje in ogrevanje. Ker ne morete uporabiti avtomobila, boste odvisni izklju~no od ‘ivil, ki jih imate na zalogi. Kako boste ravnali? 2. VAJA: TEDEN DNI Obmo~je, kjer ‘ivite, je prizadel potres ali tornado. Vsi viri energije so popolnoma onesposobljeni in ne bodo na voljo najmanj teden dni. To velja tudi za telefon. Ceste so po{kodovane, zato se ne morete oskrbeti z novimi zalogami. Va{e bivali{~e je po{kodovano. Kako se boste zna{li v okoli{~inah, ko ste priklenjeni na dom, ste brez elektrike, vode ali mo‘nosti dostopa do novih zalog hrane teden dni ali celo dlje? Nekateri dru‘inski ~lani med nesre~o niso bili doma. Kak{en je va{ rezervni na~rt za komunikacijo? Ali vsak ~lan dru‘ine ve, kaj storiti, ne glede na to, kje je? Ob ustrezni materialni in psihi~ni pripravljenosti vam ne bo uspelo zgolj pre‘iveti v zgoraj opisanih primerih kriznih okoli{~in, temve~ bo va{e ‘ivljenje pravzaprav precej udobno.

Foto L. Z.

S

amozadostnost je pojem, ki se vse hitreje uveljavlja med ljudmi, ki se zavedajo kaoti~nosti ekonomske, geolo{ke in politi~ne klime. Pri ARA zalo‘bi je ta mesec iz{el Priro~nik za pre‘ivetje – zelo zanimiva in prakti~na knjiga, ki vam bo pomagala uresni~iti potrebo po samozadostnosti ter pre‘iveti v morebitnih te‘avah, ki se ‘e napovedujejo. Iz knjige povzemamo uvodni del. Obstaja vrsta okoli{~in, v katerih so zaloge hrane, vode, zdravil in alternativno bivali{~e nujnega pomena, ~e ‘elimo pre‘iveti. Mednje sodijo potres, poplava, sne‘na ujma, vihar, poplava, po‘ar, zemeljski plaz, su{a, vulkanski izbruh, gospodarski zlom, civilni nemiri, terorizem, jedrska nesre~a, biolo{ka vojna, zastrupitev ‘ivil, pomanjkanje hrane … ^e bi do katere koli od teh nesre~ pri{lo danes, bi se lahko zgodilo, da bi ve~ tednov ostali brez elektrike. ^e ‘ivite v mestu, bi to pomenilo, da boste lep ~as brez vode, osvetljave in ogrevanja. Le dve generaciji pred nami sta {e ‘iveli v obdobju, ko je ve~ina dru‘in skrbno pripravljala zaloge hrane za dolgo zimo, ‘ivela v tesnem stiku z naravo in ~rpala vodo iz vodnjakov. Te dru‘ine so pre‘ivele dve vojni, veliko depresijo in so brez posebnih te‘av prebrodile naravne vremenske nesre~e. Sodobna dru‘ba pa je postala tako navajena na samoumevno preskrbo z vodo in energijo, da je popolnoma pozabila, kako se znajti ‘e ob preprostem izpadu elektri~ne energije. Ve~ina ljudi dobro poskrbi za svoje zdravstveno zavarovanje, zavaruje svoje avtomobile in imetje pred vlomom in po‘arom, redki pa so tisti, ki poskrbijo za osnovno zava-

R. M.

D


NEZEMLJANI

Na planetih oddaljenih galaksij nedvomno ‘ivijo inteligentna bitja

Nevarni stiki z Nezemljani S

loviti fizik prof. Stephen Hawking je na podlagi dolgoletnih prou~evanj in izra~unov predstavil svoje ugotovitve o mo‘nosti obstoja in obliki zunajzemeljskih bitij. Najbolj osupljivo je njegovo opozorilo glede nadaljnjih prizadevanj za vzpostavitev stikov, ki po njegovem mnenju utegnejo biti nevarna ali celo pogubna za ~love{tvo. Mo‘nost obstoja inteligence na planetih oddaljenih galaksij je danes skoraj de facto, ~eprav uradne potrditve o njenem obstoju za javnost {e ni. S pomo~jo dovr{ene tehnologije lahko danes opazujemo, izra~unamo in predvidevamo obstoj morebitnih oblik ‘ivljenja na nekaterih planetih oddaljenih galaksij. Po uradnih izjavah najuglednej{ih znanstvenikov, kot je prof. Stephen Hawking, bi bilo ob petsto milijonih galaksij neinteligentno trditi, da smo edini prebivalci vesolja. Hawking velja za najve~jega strokovnjaka na podro~ju uporabne matematike, teoreti~ne fizike in kozmologije. @e ve~ desetletij skrbno prou~uje vesolje in njegove zakonitosti od antimaterije do ~rnih lukenj. Nedavno je v dokumentarni oddaji

Na{a prizadevanja bi morala biti usmerjena v prikrivanje in ne odkrivanje, kot to po~nemo danes. za Discovery Channel predstavil obliko in delovanje mogo~ih zunajzemeljskih organizmov. Za njihov nastanek in razvoj je upo{teval osnovne elemente za nastanek ‘ivljenja: klimo, temperaturo, geologijo ter atmosferske pogoje na nekaterih planetih v na{em son~nem sistemu in oddaljenih galaksijah. Po njegovem mnenju pod ledeno skorjo Jupitrove lune Evropa, kjer je ocean slane vode, bivajo lignjem podobna ‘iva bitja, katerih ‘ivljenje temelji na bioluminiscenci oziroma oddajanju svetlobe, ki nastane pri pretvorbi kemi~ne energije v svetlobno. ^e tovrstna bitja resni~no obstajajo, je njihov obstoj najverjetneje odvisen od prehranske verige, ki temelji na podvodnih termalnih vrelcih, torej sistemu, ki je prisoten tudi v oceanskih globinah na Zemlji.

Organizme v oddaljenih galaksijah si Hawking predstavlja v bolj razviti obliki rastlinojedih ‘ivali z vakuumskimi rilci za vsesavanje hranljivih snovi s kamnitih povr{in, mesojedi pa naj bi bili opremljeni z obrambnimi bodicami in telesno zgradbo, prilagojeno za hitro premikanje ali celo letenje. Zaradi nevarnosti pred plenilci se jim o~i najverjetneje premikajo v vse smeri, vid pa prilagaja razli~nim valovnim dol‘inam, nastalim iz kombinacije atmosferskih pogojev planeta in sonca. Kljub nenavadni obliki organizma naj bi potekali biokemijski in biomehanski telesni procesi podobno kot pri organizmih na na{em planetu.

STIK Z NAPREDNEJ[O CIVILIZACIJO Zamisel o vzpostavitvi stika oziroma o razkrivanju na{ega obstoja so realizirali ‘e pred desetletji. Novembra leta 1974 so iz velikanskega radijskega teleskopa blizu mesta Arecibo v Portoriku emitirali radijski signal z jakostjo 2389 MHz, ki je trajal 169 sekund in je imel neverjetno mo~ treh trilijonov vatov, kar {e vedno velja za najmo~nej{ega v zgodovini ~love{tva. Signal je vseboval spo-

-

FEBRUAR

Foto splet

Levo: Radijski oddajnik Arecibo, iz katerega je bil emitiran najmo~nej{i signal doslej. V sredini: M13 ali velika kroglasta kopica v Herkulu, kamor je bil emitiran signal. Desno: Stephen Hawking

11 -

Misteriji 19


STIKI Z

ASTROLOGIJA

NEZEMLJANI

ro~ilo, ki ga je izdelal dr. Frank Drake z univerze Cornell, avtor slovite Drakove ena~be. ^e bi po 25.000 letih, kolikor bo potoval signal, komu uspelo dekodirati sporo~ilo, bo iz njega lahko izvedel: • {tevila od 1 do 10; • atomska {tevila vodika, ogljika, du{ika, kisika in fosforja, ki tvorijo DNK; • formulo sladkorjev in baz v nukleotidih DNK; • {tevilo nukleotidov DNK in grafi~ni prikaz dvojne vija~nice DNK; • grafi~no podobo ~loveka povpre~nih dimenzij in zemeljsko populacijo; • grafi~ni prikaz na{ega son~nega sistema; • grafi~ni prikaz radijskega teleskopa Arecibo in njegovo dimenzijo.

NEVARNI STIKI S KOLONIZATORJI Kljub tovrstnim prizadevanjem je vse ve~ uglednih svetovnih strokovnjakov mnenja, da utegnejo biti razkrivanja nevarna in celo pogubna za ~love{tvo. Prof. Hawking svari, da v vesolju nedvomno obstajajo bolj napredna bitja, ki so z visoko napredno tehnologijo sposobna prepotovati ogromne vesoljske razdalje. Za tak{na potovanja potrebujejo velikanske ve~generacijske vesoljske ladje, s katerimi najverjetneje i{~ejo planet, na katerem bi se naselili. Tak{na tehnologija terja iz~rpanje in uni~enje rodnega planeta, posledi~no pa kolonizacijo novega. »Pomislite na kolonizacijo Amerike, ki je bila za Evropejce nadvse dobrodo{la, medtem ko je bila za domorodne Indijance uni~ujo~a,« pravi Hawking. Na{a prizadevanja bi morala biti zato usmerjena v prikrivanje in ne odkrivanje, kot to po~nemo danes. Nih~e ne more zagotovo trditi, da bodo tovrstni obiskovalci do nas prijazni, zagotovo pa bodo naprednej{i in mo~nej{i. Uro{ Kra{ovec

D

20 - FEBRUAR 11 -

V letu Ma~ke lahko pri~akujemo vsakovrstne preobrate

Leto Ma~ke/Zajca V

novem kitajskem letu, ki se pri~ne s prvo prazno luno v Vodnarju, letos je to 3. februarja, in bo trajalo do 23. januarja 2012, lahko pri~akujemo vse tisto, kar je zna~ilno za Ma~ko in Zajca; previdnost, miroljubnost, spletkarjenje, estetika, iskanje bli‘ine, sre~a z denarjem … V kitajskem horoskopu je leto Ma~ke ~etrto leto v ciklu dvanajstih znamenj, ker je bila ma~ka po legendi, na podlagi katere je ta horoskop dobil imena po ‘ivalih, ~etrta ‘ival, ki je pristopila k Budovemu mrtva{kemu odru. Na Kitajskem in nekaterih drugih azijskih de‘elah je raz{irjeno znamenje Ma~ke, na Japonskem pa je namesto nje Zajec. V obeh primerih gre za hitro ‘ival z mehkim krznom, ki se vedno spretno ujame na svoje noge.

V letu Ma~ke bo prevladoval duh povezovanja v dru‘ine. Osebe, rojene v letih Ma~ke oziroma Zajca so dru‘abni ljudje, ki imajo radi velike shode in najrazli~nej{a dru‘enja. Radi hodijo na obiske in zabave, pa tudi sami z veseljem gostijo druge. Hudo pa jim je, ~e so sami, izolirani od drugih, brez mo‘nosti navezave kontaktov s komerkoli. Samoto sovra‘ijo, saj se po~utijo izgubljeni v prostoru in ~asu, izgubljajo energijo, optimizem in postanejo depresivni. Zato si posku{ajo ‘ivljenje organizirati tako, da je vedno nekdo poleg njih. Prijatelje radi navezujejo nase, otroke pa izrazito takrat, kadar so brez partnerja, v ~emer se ka‘e njihova posesivnost, vendar gre bolj za bojazen, da bi ostali sami.

LASTNOSTI MA^KE IN ZAJCA

Foto splet

N EVARNI

Ob~asno imajo ‘eljo upravljati z ljudmi in vplivati na njihove odnose, kar ‘e meji na snovanje spletk, toda to po~no vedno z dolo~eno mero prebrisanosti, takta in diskretnosti. Bivali{~a imajo okusno opremljena, urejena, lepa, saj imajo prirojen ob~utek za skladnost in estetski ~ut. Mnogokrat podle‘ejo snobizmu, kar se najbolj o~itno poka‘e pri njihovem zanimanju za kulturo in umetnost, zato so te osebe rade vsaj v senci znanih in uglednih ljudi. V glavnem so konzervativni, ne marajo ve~jih sprememb in posegov, niti menjavanja pohi{tva v svojem stanovanju, zato sovra‘ijo vse, kar bi lahko pretreslo njihov urejen in miren ‘ivljenjski ritem.


LETO M A ~KE /Z AJCA

Kitajski horoskop za leto Ma~ke/Zajca Zadnja leta Ma~ke ali Zajca so bila 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987 in 1999. Tokrat bo leto Ma~ke trajalo od prazne lune 3. februarja 2011 do 23. januarja 2012. ^e ne veste svojega kitajskega znamenja, poglejte na misteriji.si/kat/Kitajski_horoskop pripisovali ljubezni, ta pa bo v resnici PODGANA Z Ma~kami se boste igrali slepe mi{i in pome{ana z nepotrpe‘ljivostjo. Prijetno u‘ivali v ljubezenskih in drugih igricah, ma~je gnezdo si boste la‘je ustvarili z dokler vas ne bo izdal nerodni Bivol. Na igrivo Opico ali ljubko Podgano, ki bosta pomlad bo ljubezen bujno vzklila med skoraj vse leto igrivi in dru‘abni. vami in Opico re{iteljem in vodnikom. KA^A ^e vam bo prekri‘al pot Zmaj, bo prav Ma~ke v svoji bli‘ini nikakor ne boste tako razburljivo. Poleti in v zgodnji jeseni prenesli. Za pogosta spro{~ena dru‘abna boste obnavljali dom in kopi~ili zaloge. sre~anja in ljubezenske igrice si izberite Petelina, ki bo veliko kikirikal in zabaval BIVOL S spretno, igrivo in na trenutke zahrbtno vse naokoli. Pustili ga boste ‘iveti v veri, Ma~ko se nikakor ne boste ujeli. Raje si da ima vse pod nadzorom in da on gosza dru‘bo in intimnosti poi{~ite zvito, a podari, v resnici pa boste taktirko imeli ~edno Ka~o, ki bo svoje vragolije uskladi- vi. Bivol vam bo pomagal pri te‘kih delih la z va{imi zmo‘nostmi. Ker boste zelo in povsod, kjer je potrebna vztrajnost. potrebovali materialno varnost, si jo boste zmogli zagotoviti tudi s pomo~jo Petelina.

TIGER

MA^KA To bo va{e usodno leto, zato si ga privo{~ite v polni meri. Ljubezen se bo poglabljala, dru‘abnega ‘ivljenja ne bo manjkalo, mir pa si boste ustvarili s Kozo ali Pra{i~em, potem ko bosta postavila varen dom in se po najbolj{ih mo~eh potrudila v poslu. Darila, darovi in drugi donosi ne bodo izostali, ~e boste po{teni in prebrisani.

ZMAJ Ne ~udite se, ~e bo sodelovanje-ljubljenje z Ma~ko na trenutke tako zelo strastno, da bo tekla kri. Globoke praske boste

OPICA Ker ste ‘e sicer polni humorja, boste v letu Ma~ke pripravljeni po~eti razne vragolije, saj bo prilo‘nosti za to neobi~ajno veliko. S Podgano boste skupaj najla‘je predli in sanjarili, z Zmajem premikali tisto, kar je nemogo~e, z drugimi ‘ivalmi pa se igrali sladke igrice, ki bodo prina{ale prirastek.

PETELIN V letu Ma~ke boste {e bolj razposajeni kot sicer. Marsikomu boste zaradi glasnega kikirikanja in mahanja z ostrogami pri~eli presedati. Spori s sosedi in prijatelji ne bodo redkost. Pomirjala vas bo zvita Ka~a, stabiliziral in materialno zadovoljeval pa Bivol. Erotika bo mo‘na z obema, ~e ju le ne boste preve~ ogrebli in sku{ali nadvladovati.

PES Foto splet

[e ene ma~ke ob sebi pa res ne bi trpeli. Navzeli se boste sicer Ma~kine rado‘ivosti, zvija~nosti in hitrosti, toda vse z namenom, da se borite za zadnjo kost v dovolj po{tenem boju. Zabavali se boste sredi zime, v za~etku poletja in jeseni, v ljubezni dru‘no s Konjem ali Psom pa skokoma osvajali nova ozemlja spomladi in sredi jeseni.

ustvarila prijetno gnezdece, katerega bodo radi obiskovali prijatelji in sorodniki. Doma~a pa{a bo najbolj so~na spomladi, sredi poletja in septembra.

KONJ Ko vam bodo Ma~ke kri‘ale pot, bo to znamenje, da se obeta sprva nekaj udobnega, zabavnega, zatem pa {okantnega. Skozi leto zato ne smete stopati nepripravljeni s pogledom samo naravnost. Presene~enje bi bilo prehudo. Iz stiske vas bo potegnil krvolo~ni Tiger, ki vas bo ‘elel ubraniti vsega hudega, Pes pa vam bo znova pomagal priti do samozaupanja in miru v domu.

KOZA @ivljenje z Ma~ko ali kom, ki ima njene lastnosti, vam bo zabavno, polno nepredvidljivih sme{nih trenutkov in preobratov. Skupaj z drugo pohlevno doma~o ‘ivaljo, denimo Pra{i~em, si bosta

Potrebovali boste varen dom, se znova pustili privezati na dolg povodec, saj boste hoteli pokazati pravo pasjo zvestobo in pripadnost gospodarju. Ta bo v letu Ma~ke najprimernej{i zrel in starej{i Konj, Tiger ali Opica, ki bo z vami raz‘arjal eros do sladke bole~ine. Ob~asno nezaupanje dr‘ite na vajetih, sicer bodo posami~ne modrice in ugrizi nasprotje sladkosti!

PRA[I^ Svojo idealno dru‘ico in sorodno du{o boste prav v tem letu na{li v Ma~ki. ^e bo li{pava, higieni~na in ve~krat razposajena, bo usodno vplivala na va{e navade. Prostovoljno se ji boste predali in z njo ustvarili mali raj, v katerega boste privabljali le najbolj zanesljive prijatelje. Za dobro sobivanje bo primerna tudi Koza, z drugimi ‘ivalmi pa bi ravnali neprizanesljivo. astrolog Stane Pade‘nik, prof.D

-

FEBRUAR

11 -

Misteriji 21


L ETO M A ~KE /ZAJCA Ma~ke in Zajci so ve~inoma miroljubni in jih je te‘ko izzvati. ^e pa ‘e poka‘ejo svoje ostre zobke in ma~je kremplje, je to zaradi ob~utka ogro‘enosti in strahu pred tem, da bodo izgubili varnost in udobje, ali da bodo razkrinkane njihove drobne zvija~e. Ne zanimajo jih dru‘beni problemi in zagate ~love{tva, ker je zanje bolj pomembno zasebno ‘ivljenje in njihove lastne te‘ave. Hude nesre~e in katastrofe jih ne razburijo, ~e jih niso prizadele neposredno. Bolj kot druga zodiakalna znamenja ljubijo mir in varnost, zato jih je te‘ko pridobiti za velike projekte. So previdni in raje po~asnej{i, da imajo mo‘nost vsak problem vsestransko prou~iti, zaradi ~esar jih okolje spo{tuje. Hitrim in drznim osebam pa se zato zdijo strahopetni in nezanesljivi. Ma~ke in Zajci imajo neverjetno sre~o z denarjem! So sposobni poslovne‘i, znajo unov~iti svoje talente in nikoli ne podpi{ejo pogodbe, ki bi vsebovala zanje neugodne ~lene. Pri delu, ki ga z veseljem opravljajo, so praviloma uspe{ni, tako tudi v politiki, ~eprav nimajo posebnega ob~utka za dru‘beno problematiko, ~e neposredno ne prizadeva tudi njih.

LETO SRE^NE MA^KE IN ZVITEGA ZAJCA Energije sre~ne Ma~ke in zvitega Zajca bomo letos ~utili vsi v svojih kosteh v du{i. @eleli si bomo ve~ dru‘abnih stikov, jih pomagali organizirati, se udele‘evali velikih prireditev, ki se jih doslej {e nismo. Tisti, ki so prete‘no izolirani doma, pa bodo vse bolj iskali stike z okoljem. Na povr{je bodo prihajali tudi tisti, ki so tako ali druga~e ovirani. ^e so za odrinjenost in pozabljenost od drugih krive slabe poti, bodo glasno opozarjali na te probleme. Prevladoval bo duh povezovanja v dru‘ine. Potreba po pripadnosti o‘jim sorodnikom bo narekovala organiziranje aktivnosti, ki bodo krepile njihove odnose.

22 - FEBRUAR 11 -

Energije teh dveh prijaznih in v~asih pla{nih ‘ivali nas bodo vzpodbujale k obnavljanju starih prijateljstev in lahkotnej{emu navezovanju novih stikov. Samskim in osamljenim bo la‘je kot v Tigrovem letu pokazati svoj prijetni obraz, ki bo deloval kot magnet pri iskanju primerne osebe za dru‘bo, ljubezen, sobivanje in ‘ivljenjskega sopotnika. Tako kot se ma~ka rada stisne k ~loveku in i{~e njegovo toplino in pozornost, bomo tudi mi hlepeli po telesnem stiku, bo‘anju, intimni bli‘ini, varnem zavetju. Kdor teh potreb ne bo mogel zadovoljevati v krogu dru‘ine in partnerstva, bo pogledoval, ~e ni morda kak{na bolj prijazna du{a na sosedovem vrtu. Ko jo bodo zvedave ma~je o~i uzrle, se bodo pri~eli vse pogostej{i skoki ~ez plot. Pomakanje br~ic v sladko mleko bo postalo ma~ja stalnica! Ne zgodi se pogosto, da bi kitajsko leto Ma~ke sovpadlo s planetarnim letom Venere, ki ji re~emo tudi mala sre~a. Nazadnje se je to zgodilo leta 1927, ko je bil velik gospodarski razcvet in napihnjen finan~ni balon, kar se je poznalo na hitro rasto~i vrednosti delnic. V gospodarsko razvitih dr‘avah se je blaginja hitro pove~evala. Mar to pomeni, da se bo tak{en »bum« znova ponovil? Nikakor ne, saj si od gospodarske krize nismo {e niti opomogli. Lahko pa se nadejamo vse ve~je rasti, vra~anja optimizma in zaupanja.

SPLETKARSKE IGRICE ^e bomo med letom naleteli na spletkarske ljudi, ne smemo biti presene~eni. A njihov namen ne bo slab. Zanje bo to le igrica, ki si jo privo{~ijo ma~ke z mi{mi ali zajci s preganjalci, ko te~ejo tako, da hitro menjajo smer. Njihovo prikrito delovanje bo ciljalo v upravljanje ali usmerjanje ljudi, denarja in premo‘enja. Tak{ne pojave bomo lahko zasledili tudi na dru‘beni ravni, pri nosilcih javnih funkcij, politikih in strankah. V dolo~enih primerih bodo te zakulisne igrice izgubile taktnost in postale neobvladljive. U~inki bodo postali nevarni in ru{ilni za

obstoje~e varne sisteme. Podobno bo s hudomu{nimi spletkami in igricami, ki naj bi prinesle veliko zabave na javni sceni in v ljubezenskih odnosih. Tiste, ki bodo akterjem u{le iz rok, bodo povzro~ile veliko zmede, sivih las, sr~nih in finan~nih pretresov. Kdor bo v tem letu urejal svoj dom, bo z veseljem prisluhnil nasvetom tistih, ki imajo ve~ smisla za lepoto urejenega doma. Najve~krat bodo ti svetovalci prav pripadniki leto{njega znamenja. Njihovega okusa se bomo kmalu navzeli {e drugi in jih pri~eli posnemati pri usklajevanju barv, razli~nih materialov in pri obla~enju. Oblast bo le imela nekoliko ve~ posluha za umetnost. Pri izvajalcih in ustvarjalcih s podro~ja umetnosti naj bi se kakovost njihovih umetnin {e nekoliko izbolj{ala, to pa bo narekoval stro‘ji re‘im naro~nikov in zahtevnej{i okus mno‘ic. Po prepirljivem in napornem Tigrovem letu bo v letu Ma~ke nastopila energija miru, morda nerganja, bolj potrpe‘ljivega sporazumevanja in skupnega iskanja re{itev. Toda za dosego dru‘inskega, sosedskega in socialnega miru bo potrebno veliko truda, da bomo pri{li do modrih odlo~itev in ravnanj! Za znano lastnost Slovencev, da smo dokaj solidarni in radodarni, osredoto~enost na lastne probleme ne bo preve~ dobra. Ljudje se bodo vse manj navdu{evali nad velikimi spremembami, saj se bodo bali, da bi to ogrozilo njihovo s te‘avo vzpostavljeno mirno in udobno ‘ivljenje. Za sodelovanje v kak{nih ve~jih aktivnostih se ne bodo zlahka odlo~ali, razen po dolgem premi{ljevanju, kar bo v~asih zaustavilo na~rtovane projekte. Dobre vibracije sre~ne in razposajene Ma~ke ter zvitega Zajca bodo u~inkovale tako pozitivno, da ne bo nikogar, ki ne bi ‘elel poslovati v miru in zaslu‘iti dovolj za pre‘ivetje, ob tem pa ponovno previdno tvegati z izzivanjem sre~e na loteriji, razprodajah, v igralnicah (Nadaljevanje na strani 44)


SKRIVNOSTI @IVALI

Raziskave potrjujejo humanost, ~ustva in znanje pri ‘ivalih

^ustva in humanost ‘ivali V

zadnjih letih se vse bolj razvija posebno gibanje ljubiteljev ‘ivali, ki ga sestavljajo etologi, naturalisti, biologi in re‘iserji dokumentarnih filmov. Mnogi od njih so posneli ‘ivali v njihovem okolju in v situacijah, v katerih so se razkrile kot ~ustvena, pametna, solidarna in komunikativna bitja. Med snemanjem dokumentarca o ‘ivljenju ~rede slonov v Afriki sta zakonca Beverly in Dereck Joubert, oba fotografa in sodelavca revije National Geographic, videla ~ude‘en prizor ‘ivalske solidarnosti.

ORGANIZIRANI SLONI

»Ko bomo sprevideli, da ‘ivali lahko razvijejo misel brez jezika, nas bo neskon~no sram, da smo jih zaprli v kletke.« Primatolog Roger Fouts v svojem delu [impanzja {ola pripoveduje, da mu je ‘ivljenje zaznamoval dogodek iz otro{tva, v katerem je njegova psica Brownie zavestno ‘rtvovala ‘ivljenje, da bi re{ila njegovega mlaj{ega brata.

NESEBI^NI PES @alosten dogodek se je pripetil, ko je Roger imel {tiri leta. Tistega suhega, vetrovnega in pra{nega poletja sta se Roger in njegov starej{i brat v kamionetu po makadamski cesti s polno hitrostjo vra~ala proti farmi. »@e najmanj pol leta ni padel de‘ in cesto je prekrival prah. Z avtom sva dvignila neprediren oblak, ki nama je zakril skoraj celo pot. Nekaj metrov naprej sva zasli{ala Brownie, kako mo~no

laja. Nagnila sva se ven in videla, da ho~e zgristi kolesa kamioneta. To je bilo nenavadno. Nikoli prej ni po~ela kaj takega, kadar je {la z nami v polje. To pot pa je napadla vozilo. Brat je bil presene~en, a je z enako hitrostjo nadaljeval z vo‘njo po prahu. Lajanje je postalo ‘e divje, potem pa je naenkrat prenehalo. Brownie je bila pod kolesi kamioneta. Kratek bevsk, malo mo~neje naju je streslo in sva se zaustavila. Brownie je bila mrtva. Tri metre naprej pa je bil moj bratec Ed, ki se je sredi ceste zagozdil pod svojim kolesom in se ni mogel premakniti. [e kak{no sekundo in bi ga povozila.«

[IMPANZI – ZELI[^ARJI

Foto splet

Sredi su{ne sezone, ki je bila tega leta [tevilni sesalci imajo sposobnost posebno huda, so ‘ejni sloni obkro‘ili samozdravljenja, kar najve~ raziskujejo jezero, ki je postalo pitna mlaka. Z rilci pri velikih opicah – {impanzih, gorilah so ~rpali vodo, le nek mladi~ek, ki se je in orangutanih. Kadar divji {impanzi ves tresel od ‘eje in iz~rpanosti, ni uspel zbolijo, v tropskih gozdovih poi{~ejo pote{iti svoje ‘eje, ker je imel premajhen rastline, ki jim olaj{ajo bole~ino. Po rilec. Izrinjen je padel v mlako in za~el trenutnih ugotovitvah poznajo ve~ kot toniti. Na pomo~ mu je pri{la mama, ki sto petdeset zeli{~! Znajo jih odmerjati je zabredla v blatno jamo in z rilcem popo ~asovnih intervalih in narediti mesku{ala izvle~i slon~ka. V jamo se je vrg{anice; tako na primer rastlino Trichilia la tudi njena prijateljica, a zaman. zme{ajo s prstjo in mineralnimi Takrat so pristopili {e ostali ~lani solmi, da je la‘je prebavljiva. ~rede in po nekak{ni razpravi podeSabrina Krief, ~lanica raziskovallili naloge: eni odrasli sloni so hitro nega tima v naravnem parku Kibale kopali pregrado med stabilnimi v Ugandi, je opazovala to nerazlo‘tlemi na vi{jem delu in dnom jame, ljivo sposobnost: »[e vedno ne vedrugi pa so oprezovali in odganjali mo, ali je to prirojeno ali pridobljeno bivole, ki jih je pritegnil hrup. Skuz u~enjem. Matere vodijo svoje mlapaj so uspeli mladi~ka izvle~i iz di~e in jih navajajo, da raje izbirajo pasti, potem pa so ga obkro‘ili in dolo~eno hrano in se izogibajo druse ga dotikali s svojimi rilci, kot da gi, zato sklepamo, da gre v veliki ugotavljajo njegovo stanje in ga ‘emeri za u~enje. Ta fenomen so prolijo pomiriti. Re{enec pa se je moral u~evali tudi pri slonih, ki znajo poispo{teno povaljati po tleh, da bi se kati rastline s terapevtskim u~inotresel te‘kih slojev blata, ki so mu Primatolog Roger Fouts je {impanzjo samico Washoe kom in celo stimulanse, nakar so v nau~il znakovni jezik za gluhoneme. ovili telo. stanju nekak{ne pijanosti, saj gre za

-

FEBRUAR

11 -

Misteriji 23


^USTVA

IN HUMANOST

‘ IVALI

psihotropne in ne zdravilne rastline.« Zdravnica Cyndi Engel je dolgo raziskovala sposobnost samozdravljenja pri pticah, ker je uvidela, da papige in neke vrste vrabcev uporabljajo zrnje ali ‘u‘elke, da si naredijo antibakterijski pripravek. Sloni in gorile iz Konga se vra~ajo na jase v d‘ungli, kjer so visoke stoje~e vode, polne sluzi z mineralnimi solmi; ko jih ‘ivali jedo, pravzaprav u‘ivajo me{anico hrane in zdravil. To blato ugodno deluje na ‘elodec in razstruplja. Poleg tega je bogato z mineralnimi solmi, ki so za opice in slone zelo koristne.

Foto splet

sposobnost tudi pri podganah. Raziskovalci so ugotovili, da podgane, ~e jih ‘ge~kajo, izpu{~ajo zvoke, podobne smehu. Njihovo cviljenje so posneli s transduktorjem, ki se sicer uporablja za snemanje netopirjev, ki komunicirajo na za nas nesli{nih frekvencah. Dr. Panksepp je pri{el do nedvomnega zaklju~ka: »Nekatere njihove glasovne aktivnosti so se nana{ale na smeh. Podgane so se zabavale, tekale in same iskale kontakt z na{imi rokami. Igra in dotiki so spodbujali poveNevroznanstvenik dr. Jaak Panksepp je ugotovil, zovanje nevronov, kar je seveda pove~alo inteligenco teh ‘ivali. Dotik in da se znajo smejati tudi glodavci. smeh so podganam prirojeni.« da je lahko komunicirala z razli~nimi Potaplja~ in dokumentarist Mike emocionalnimi toni. deGruy je povedal, da ob~uti mo~na IZRA@ANJE ^USTEV ~ustva v stiku z nevreten~arji, kot so hoMalo po malo se je za~ela izra‘ati s Primatolog Roger Fouts je z Washoe, pomo~jo tega znakovnega jezika, ki ga botnice in lignji: »Zelo je ganljivo biti v afri{ko opi~jo samico, ki so jo ujeli {e kot je tudi prilagajala sebi. Za~ela je celo vodi s hobotnico in biti povsem preprimladi~ko, ‘ivel celo njeno ‘ivljenje in jo ustvarjati nove znake ter kombinacije ‘e ~an, da ti po{ilja svoja ~ustva. Spreminja je nau~il ameslan, ameri{ki znakovni je- nau~enih. Tako kot neki delfini, s kateri- barve in se pribli‘uje, pri ~emer i{~e stik zik za gluhoneme. Washoe se je nau~ila mi smo prav tako lahko komunicirali z in dotik.« Glavono‘ci za izra‘anje svojih tudi izgovarjati ve~ kot tristo besed, tako znaki, je tudi ona povsem dojela po- ~ustev uporabljajo barve, slu‘ijo pa jim membnost besednega vrstnega reda – da tudi za zastra{evanje nasprotnikov in denimo »Washoe objema Rogerja« ne po- skrivanje. meni isto kot »Roger objema Washoe«. Washoe in njeni sorodniki so dovr{eno SOLIDARNOST usvojili skladnjo. MED VRSTAMI Presenetljivo je, da je Washoe ta jezik So~utnost med ‘ivalmi presega delitspontano nau~ila tudi Loulisa, svojega ve med vrstami. Pred nekaj leti je zasloposvojenega sina, in druge mladi~e, s vela kenijska levinja Kamuniak, ki je katerimi je ‘ivela. »Lahko povedo svoja ve~krat posvojila majhne antilope. Nih~ustva tako kot jaz. Jaz jim lahko povem, ~e ji ni mogel prepre~iti, da posvoji mlada sam sre~en ali ‘alosten, oni pa enako di~e in potem zanje tudi skrbi, niti tastorijo z znaki, kar poudarjajo z dolo~e- krat, ko so njene varovance hoteli po‘renimi telesnimi gibi. Washoe in njena ti drugi levi, kar je energi~no prepre~ila. dru‘ina so prva ne~love{ka bitja, ki se Njena zgodba je podobna mnogim drupogovarjajo z ljudmi, da bi izrazili svoja gim – o mladi~ih ujetega tigra, ki so jih ~ustva … Ideja, da drugi sesalci nimajo posvojile jazbe~arke in labradorke; o ~ustev, ni verjetna,« je v intervjuju za panterici, ki je spontano posvojila mlaNational Geographic povedal Fouts. di~ka pavijana, katerega je pri{la ubit; o

PODGANE V SMEHU Znano je, da se ~loveku podobne opice, zlasti {impanzi, orangutani in pritlikavi {impanzi bonobo znajo smejati, toda nevroznanstvenik dr. Jaak Panksepp in Jeffrey Burgdorf z univerze Bowling Green v Ohiu sta ugotovila isto

24 - FEBRUAR 11 -

psici, ki je dojila veverico … Zato je neki primatolog, pretresen zaradi na~ina, kako ravnamo z velikimi opicami, izjavil: »Ko bomo sprevideli, da ‘ivali lahko razvijejo misel brez jezika, nas bo neskon~no sram, da smo jih zaprli v kletke.« Kre{imir Mi{ak

D


GEOPOLITIKA

Ko bo zmanjkalo fosforja, nam grozi apokalipsa

Fosfor – tempirana bomba

GROZI KATASTROFA

^love{tvo je odvisno od fosforja kakor narkoman od igle. ja, ki ga kmetje dodajajo kot gnojilo, uspeva ri‘ na polju, kava, proso. Vsaka alga, vsaka travna bilka ga potrebuje za svojo rast. Tudi vsaka ‘u‘elka, ‘ival – in ~lovek. Fosfor stabilizira celi~ne stene, gradi kosti, transportira energijo in je nenadomestljiv gradnik na{e DNK. Vse, kar ‘ivi, za ‘ivljenje potrebuje fosfor. Po drugi svetovni vojni so kmetje vsem svetu za~eli gnojiti polja z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo du{ik, kalij in fosfor. Polja so obrodila bogato kot {e nikoli prej. Nih~e ni pomislil, da je fosfor omejen vir, ki bi ga lahko nekega dne zmanjkalo. In danes? Od leta 1900 do danes se je ~love{ka populacija ve~ kot po~etverila. Brez mineralnih gnojil ne bi bilo mogo~e prehraniti skoraj sedem milijard ljudi. Za polovico danes proizvedene hrane se lahko zahvalimo umetnim gnojilom. Dana Cordell, avstralska znanst-

Zakaj so ljudje pripravljeni postaviti ‘ivljenje na kocko za vre~o umetnega gnojila? Raziskave na [vedskem, v Avstraliji in v ZDA napovedujejo katastrofo, ki bi lahko ogrozila ‘ivljenje vseh ljudi na planetu. Strokovnjaki najavljajo nerazumno vi{anje cen na globalnem trgu s surovinami, mno‘i~ne proteste, lakoto, celo vojne. Za vse to naj bi bilo krivo pomanjkanje enega samega elementa, ki je v periodnem sistemu ozna~en s {tevilom 15 in simbolom P – fosforja. Fosfor najdemo v Zgoraj: Rudnik fosfatov v Togu. ZDA so si ‘e vseh ‘ivih bitjih, v vsa- zagotovile afri{ke rezerve fosforja. kem biolo{kem orga- Desno: Fosfor omogo~a kalitev semen in zagonizmu. Zaradi fosfor- tavlja obilno ‘etev. Brez fosforja bi se polja izsu{ila.

venica na podro~ju varstva okolja, je to izrazila z besedami: »^love{tvo je odvisnik od fosforja.« Brez stalnega gnojenja bi pridelek na na{ih poljih ob~utno upadel in na milijone ljudi bi umrlo od lakote. Na{a vrsta se vede kot odvisnik od fosforja in nismo {e odkrili metadonske terapije, ki bi nas re{ila te odvisnostne igle. Rudniki fosforja lahko ‘e v nekaj letih postanejo ‘ari{~a svetovne politike – {e veliko bolj pere~a kot naftna. Le tri dr‘ave – Maroko, Kitajska in ZDA – danes nadzirajo ve~ kot dve tretjini globalnih rezerv fosforja. Zaradi tega nesorazmerja je fosfor danes geostrate{ka tempirana bomba. @e v sedemdesetih letih so bili fosfati v neki ameri{ki voja{ki raziskavi ozna~eni kot »klju~ni za nacionalno varnost«. Ker ve~ina nahajali{~ fosforja le‘i zunaj meja podro~ja, ki ga nadzira NATO, so avtorji {tudije odkrito razmi{ljali tudi o mo‘nosti »voja{ke re{itve«, ki bi Zdru‘enim dr‘avam zagotovila dostop do virov. Poleti 2002 pa so predstavniki Busheve vlade govorili o tem, da so nekatere surovine na afri{ki celini za ZDA »nacionalno-strate{kega pomena«. Bo vojni za nafto sledila vojna za fosfor? Nekaj je gotovo: fosfor je ‘e dolgo »strate{ki vir«, zavoljo katerega so ZDA pripravljene aktivirati raketne izstrelke in prek oceana poslati letalonosilke. Zaenkrat so Ameri~ani izbrali cenej{i na~in, da bi dobili dragocena gnojila iz Sahare: Foto splet

R

aziskave napovedujejo katastrofo, ki bi lahko ogrozila ‘ivljenje vseh ljudi na planetu. Strokovnjaki najavljajo nerazumno vi{anje cen surovin, mno‘i~ne proteste, lakoto, celo vojne. In za vse to naj bi bilo krivo pomanjkanje enega samega elementa – fosforja. Junija 2008 se je v indijski provinci Karnataka zbralo na stotine kmetovalcev, ki so zasedli vse glavne vpadnice v mesto, za‘igali avtobuse ter ropali trgovine in skladi{~a. Policisti so podivjano mno‘ico napadli s pendreki in solzivcem, pri{lo je do streljanja. Dva protestnika sta bila ubita, veliko je bilo ranjenih. Nenavadno pa je bilo, da roparji niso kradli denarja ali vrednostnih predmetov, temve~ mineralna gnojila.

-

FEBRUAR

11 -

Misteriji 25


TEMPIRANA BOMBA

leta 2004 so z Marokom sklenili velikopotezen trgovinski sporazum. Zahodna Sahara pa je ‘e od sedemdesetih let okupirana, zato v Zdru‘enih narodih vse pogosteje razpravljajo o mo‘nih ukrepih proti Maroku. Ali se bodo ZDA izrekle proti sankcijam tudi takrat, ko bo Maroko nekega dne odpovedal sporazum o fosforju? Na politi~ni ravni se je boj za fosfor ‘e davno za~el. ^e verjamemo najnovej{im ocenam, bodo ZDA v naslednjih 25-ih letih iz~rpale svoje rezerve fosforja. In kdaj bo zmanjkalo fosforja na planetu? »Na{i izra~uni ka‘ejo, da bi lahko povpra{evanje po fosforju ‘e leta 2030 preseglo ponudbo,« pravi Dana Cordell. Njena doktorska disertacija z naslovom Zgodba o fosforju je iz{la februarja 2010. ^e {tevilke, ki jih navaja, dr‘ijo, bo pomanjkanje fosforja v svetu doseglo vrhunec v naslednjih dvajsetih letih. Potem bo pot vodila strmo navzdol. Vsi poznamo pojem »naftne krize« – v trenutku, ko bo svet potreboval ve~ nafte, kot je lahko zagotovijo usihajo~i viri, bo pri{lo do prekomernih nihanj cen, kar bo povzro~ilo gospodarsko krizo, proteste in prelivanje krvi. Najve~ji problem na{ega ~asa pa je »fosforna kriza«, trdi ameri{ki biolog James Elser z Dr‘avne univerze v Arizoni: »^e imamo ~as samo {e do leta 2030, bodo posledice veliko bolj dramati~ne kot predvidene posledice klimatskih sprememb.« Ka‘e namre~, da bo fosforja zmanjkalo prav v trenutku, ko ga bo hitro rasto~e ~love{tvo najbolj potrebovalo. Junija 2008 so pretresli svet prvi znanilci apokalipti~nega scenarija. Povpra{evanje po mineralnih gnojilih je po tem strmo nara{~alo, nakar je Kitajska, najmo~nej{i igralec na svetovnem trgu fosforja, mo~no povi{ala davek na izvoz fosforja. Trg se je histeri~no odzval. Pri{lo je do pani~nega kopi~enja zalog in drznih tr‘nih {pekulacij. Dve leti prej je stala tona fosforja na svetovnem trgu 44 dolarjev, naenkrat pa je cena posko~ila na nepredstavljivih 430 dolarjev. Kmetje v industrijskih dr‘avah so se vznemirili.

26 - FEBRUAR 11 -

^e ne bi jedli mesa, bi privar~evali 45 odstotkov fosforja. Za kmete v tranzicijskih dr‘avah pa je bila to ~ista katastrofa. Cene prehranskih izdelkov so strmo posko~ile. V ve~ kot {tiridesetih dr‘avah je pri{lo do protestov in stavk. ^lovek 21. stoletja ne ubija ve~ za zlato, temve~ za fosfor.

NARAVNO OBNAVLJANJE Fosfati so sicer nenadomestljivi, a za razliko od nafte jih lahko ponovno uporabimo. V preteklosti so kmetje vzdr‘evali naravni cikel obnavljanja. Polja so gnojili s kompostom ter ~love{kim in ‘ivalskim gnojem. Rastline so uspevale, kmetje so ‘eli in u‘ivali hrano, z ostanki in iztrebki pa so spet obogatili prst. Tako je bil sklenjen naravni krog. Lahko bi se spet vrnili k naravnemu na~inu kmetovanja. A v modernem, globaliziranem poljedelstvu na to nih~e ve~

Foto splet

FOSFOR –

Fosforne usedline iz golobjih iztrebkov v Maroku. Golobji iztrebki vsebujejo veliko fosforja in se uporabljajo kot gnoj ‘e tiso~letja.

ne pomisli. 80 odstotkov porabljenega fosforja se izgubi. To pomembno gnojilo ostaja neizkori{~eno v tleh v kemi~nih spojinah, iz katerih ga rastline ne morejo ~rpati. De‘ ga spira iz prsti ter ga v potokih in rekah odna{a v oceane. Po naravni poti pa je za obnovitev naravnega kroga fosforja potrebno 15 milijonov let! Velik del fosforja kon~a v strani{~ih. Strokovnjaki ocenjujejo, da v kanalizaciji letno izgine tri milijone ton fosforja. »Za ta problem ni preproste re{itve,« pi{e Dana Cordell. Znanstveniki si na vse na~ine prizadevajo iznajti postopek za recikliranje fosforja. Najve~je dr‘avne podpore so tovrstne raziskave dele‘ne na [vedskem. [vedska vlada si je zadala cilj, da bo do leta 2015 vrnila na polja 60 odstotkov porabljenega fosforja. En mo‘en na~in recikliranja fosforja je lo~evanje urina. Pri uporabi posebej prirejene strani{~ne {koljke urin ne odteka v kanalizacijo, temve~ se zbira v posebnem zbiralniku. Znanstveniki pa {e vedno i{~ejo na~in, kako bi iz tako zbranega urina filtrirali fosfate. Biologi si prizadevajo vzgojiti nove rastlinske vrste, ki bi bolje ~rpale fosfor iz prsti ali ga u~inkoviteje uporabljale za svojo rast. V Evropi in Severni Ameriki preizku{ajo nove postopke, s katerimi bi fosfor lahko izlo~ili iz odplak. Toda iskanje re{itve za pravo~asno prepre~itev katastrofe je povsod premalo finan~no podprto. »Fosfor ni na prioritetni listi na{ih politikov,« se prito‘uje Cordellova. Niso pa vsi mo‘ni ukrepi za re{evanje fosforne krize povezani z denarjem. S spremenjenimi nakupovalnimi in prehranskimi navadami bi lahko na mah zni‘ali potrebe po fosforju – za 45 odstotkov ‘e samo s tem, ~e bi prebivalci industrijskih dr‘av nehali jesti meso. »Soo~iti se moramo z izzivi, ki so pred nami,« pi{e James Elser. »^e v tem ne bomo uspe{ni, bomo pri~a svetovni lakoti, kakr{ne ~love{tvo {e ni do‘ivelo.« Me. Le.

D


MO^ MISLI

Eksperiment namere (9)

Mo~ negativne namere Negativna namera ima najve~ji u~inek, ~e se po{ilja z oddaljenega kraja.

Zanimiva ugotovitev o vplivu negativnih misli ali negativne namere je, da ima le-ta najve~ji u~inek, ~e se po{ilja z oddaljenega kraja, medtem ko je pozitivna namera u~inkovitej{a od blizu.

Foto splet

VPRA[ANJA, pa si lahko predstavlja, kako njegove celice kakor besne~a vojska pobijajo KI SE PORAJAJO rakave celice. Kot bi si predstavljali, da V~asih se dogodi, da smo na nekoga igramo nekak{no nasilno videoigrico. jezni, potem pa izvemo, da se mu je Ko ‘e govorimo o videoigricah, velja pripetilo nekaj neprijetnega. Ob tak{ni omeniti zanimivo tehniko, ki jo je v novici nas spreleti srh, prepri~an sem, sedemdesetih letih svojim pacientom da ste tudi sami imeli kak{no podobno predstavil ameri{ki onkolog dr. Carl izku{njo. Tako so {tevilna vpra{anja, ki Simonton. Tehnika je bila neposredno se nam porajajo, ko govorimo o negativvezana na takrat zelo popularno video- nih mislih, ~isto na mestu. igrico Pacman. Simonton je pacientom Spra{ujemo se, ali imajo morda kakpredlagal, da si v notranjosti svojega {en vpliv tudi na{e podzavestne negatelesa predstavljajo majhnega Pacmana, tivne misli? Ali na primer nekomu, ki ki na svoji poti golta rakave celice, po- ga ne maramo, podzavestno po{iljamo dobno kot ‘re vse pred sabo v video- negativno namero? In kaj se denimo igrici. dogaja ob trenutkih, ko dobesedno eksTorej kakor koli zadevo obra~amo, plodiramo v vsem svojem besu, ko je ‘e MISELNO BOJI[^E opazimo, da si mora pacient ‘eleti uni~i- skoraj fizi~no ~utiti naelektrenost ozra~Ena izmed mo‘nosti je, da si oboleli ti sovra‘nika. Tudi mojstri ~igonga, kot ja? Je mo‘no, da ima ta na{a trenutna predstavlja boji{~e, kjer imajo njegove smo ‘e spoznali, odkrito priznavajo, da jeza dovolj mo~i, da povzro~i nenamerzdrave telesne celice mo~nej{e oro‘je, ali lahko z mo~jo miselne namere vplivamo no {kodo? tako pozitivno kot tudi uni~evalno. Seveda pa ni nujno, da lahko ozdravimo samo s pomo~jo negativne namere; pokazalo se je, da ima mo~an u~inek tudi pro{nja Vesolju, da ponovno vzpostavi red. Enostavno se umaknemo in dopustimo oziroma prepustimo vi{ji inteligenci, da ponovno vzpostavi red. Najbolj{a razli~ica je pro{nja vesolju v kombina- Oboleli si lahko z namenom, da premaga bolezen, Ena izmed tehnik za prevlado zdravih celic nad obociji z vizualizacijo, kjer na- predstavlja tudi boji{~e, kjer imajo njegove zdrave lelimi je vklju~evala vizualizacijo Pacmana iz znane videoigrice, ki v na{em telesu po‘ira rakave celice. telesne celice mo~nej{e oro‘je in uni~ujejo obolele. tan~no dolo~imo rezultat. -

FEBRUAR

11 -

Misteriji 27

Foto splet

N

e poznamo samo pozitivne namere; sorazmerno pogosta je tudi negativna, odvisno od situacije. Namera je ve~inoma uporabljena v dobro, lahko pa ima tudi negativen vpliv, {e ve~, deluje lahko celo na podzavestni ravni. Podobno kot pozitivna deluje tudi negativna namera, ki je precej pogostej{a, kot bi morda pomislili. Nekatere raziskave celo namigujejo, da ima negativna namera tudi mo~nej{i u~inek. Sicer pa mnogi zdravilci rutinsko uporabljajo prav negativno namero, seveda z namenom doseganja pozitivnega u~inka. Kot je v svoji knjigi Pazite, za kaj prosite (Be Careful What You Pray For) zapisal ameri{ki zdravnik dr. Larry Dossey, ve~ina zdravljenj temelji na negativni nameri, saj ~e na primer ‘elimo pozdraviti raka, moramo uni~iti rakavo celico, tak{na celica mora torej umreti.


MO~

NEGATIVNE NAMERE

Kaj pa na{e vsakdanje negativne misli, ki nas vsake toliko pre{inejo? Se lahko na primer negativna misel o sebi (len sem, neumen), o otrocih, partnerju (je pa~ tak, ni mu pomo~i – v slab{alnem pomenu), sosedu, prijatelju, sodelavcu … izrazi kot fizi~na energija in postane samoizpolnjujo~a se prerokba?

MISLITI JE VPLIVATI

Neko~ sem prebral zanimiv nasvet, kako se za{~ititi od rjove~ega {efa. Zelo u~inkovito naj bi bilo, ~e si predstavljamo, da okoli sebe zidamo ope~nat zid. Postavljamo opeko za opeko in vidimo, kako zid postaja vse trdnej{i, mi pa vse varnej{i. Tehnika in njene razli~ice so uporabne tudi pri za{~iti pred neprijetnim sosedom ali pred tujcem, ki tako zabodeno in prezirljivo zre v nas. [e ena mo‘nost je, da si osebo predstavljamo popolnoma golo; tako naj bi njena avtoriteta avtomatsko upadla pod na{o. Je pa sporno, ali v tak{nem miselnem procesu morda ne prevlada prezir in usmerjanje negativnih energij na osebo, ki nam v resnici no~e ni~ ‘alega.

Foto splet

Raziskava, ki jo je leta 1966 izvedel dr. Scott Walker z University of New Mexico School of Medicine, je vklju~evala skupino alkoholikov med zdravljenjem. [tudija je pokazala, da so na alkoholike, za katere so dru‘inski ~lani sicer imeli zavestno pozitivne misli in En na~in za{~ite pred negativno namero je, da si predstavso zanje molili, vendarle kot ka‘e ljamo sami sebe v velikem balonu, kjer smo varni pred imele vpliv tudi negativne misli negativnimi vplivi okolja. doma~ih. Govorimo o podzavestNA[E BISTVO, NA[ nih ob~utjih molivcev. Ti so obolelim siZA[^ITA PRED NOTRANJI TALISMAN cer zavestno ‘eleli dobro, a jim, kot ugoNEGATIVNO MISLIJO Dr. John Diamond, avstralski psihitavlja dr. Walker, podzavestno morda ^e smo torej lahko tar~a nezavednih ater in holisti~ni zdravilec, je kot prvi vendarle niso mogli oprostiti nesprejemnegativnih vplivov, nas seveda zanima, pri{el do spoznanja, da lahko tako imeljivega obna{anja v alkoholiziranem ali lahko kaj storimo, da njihov vpliv novana »homing thought« nadvlada stanju, ki je tako zelo prizadelo njih in zmanj{amo, se na nek na~in za{~itimo. prav vsak negativen vpliv ali iz~rpavanjihove bli‘nje. V podzavesti naj bi si Pou~eni priporo~ajo uporabo vizualiza- jo~o situacijo. Gre za na{o najvi{jo te‘kljub vsemu ‘eleli, da umrejo. cije, da ustvarimo mentalne slike za{~ite. njo, prizadevanje oziroma namen v ‘ivRazli~ne {tudije ka‘ejo, da misli kon- Lahko si na primer predstavljamo, da ljenju, torej za na{e poslanstvo, za to, za tinuirano vplivajo na svojo okolico, ~e smo v velikem balonu, ki nas {~iti pred kar smo bili rojeni, na{ smisel ‘ivljenja. se tega zavedamo ali ne. Misliti se pravi vplivi morebitne negativne namere iz Kadarkoli za~utimo, da smo soo~eni z vplivati. Kadar zavestno ‘elimo vplivati okolja. negativnimi namerami drugih, se lahko na nekoga s svojimi mislimi, poglejmo Ena mo‘nost je tudi ta, da si okoli zate~emo k misli o na{em ‘ivljenjskem najprej globoko v svoje srce in preposebe predstavljamo ~vrst, debel in kom- poslanstvu in to naj bi nam dalo dovolj znajmo svoje resni~ne ob~utke. [ele tako pakten betonski zid, mogo~no ‘elezno mo~i, da se zoperstavimo nevihti negase bomo prepri~ali, da slu~ajno ne bi ograjo ali kaj podobnega. Pomagala naj tivnih misli. po{iljali kaj drugega. bi katera koli oblika tovrstne mentalne Do sedaj smo spoznali ve~ino vidiPovedano lahko ponazorimo s prime- tehnike, vse dokler ~utimo, da ima tak{na rom. Kot najbr‘ ‘e veste, so nekateri za{~ita mo~ in se z njo po~utimo varne. kov miselne namere, naslednji~ pa bomo pokukali {e v njeno konkretno izvedbo. ljudje znani po tem, da pozitivno ali neKak{en prostor je priporo~eno izbrati, gativno delujejo na elektronsko opremo; Kadar smo soo~eni z kako najla‘je in naju~inkoviteje dose~i govorimo o tako imenovanih angelih in pa gremlinih. Briljantni teoreti~ni fizik negativnimi namerami, se stanje spro{~enosti, kako se povezati z dolo~eno osebo, da bi imela na{a nameWolfgang Pauli, eden izmed o~etov kvantlahko zate~emo k misli o ra kar najve~ji u~inek ter kako specifi~ni ne teorije, je bil, kot ga je opisala Lynne naj bomo pri izbiri stavka/besede/naMcTaggart, poznan po mo~nem negativna{em ‘ivljenjskem mere. nem polju. Kadarkoli je pri{el v svoj laboposlanstvu. ratorij, so naprave zamrznile, se sesule. Aleksej Metelko

D

28 - FEBRUAR 11 -


SLOVENSKA ZGODOVINA

Pogovor s patrom Ivanom Toma‘i~em, nestorjem alternativne zgodovine Slovencev

Od nekdaj so bili Slovenci »

N

aziv „Slovenci“ je najstarej{e ime za Slovane, ki izvira iz besede „slovo“ – beseda. „Sloven“ ali „slovenski“ je tisti, ki govori „po na{e“, z na{imi besedami. Sloveneti pa so bili prvotno vsi pripadniki tega jezika, tudi nosilci kulture `arnih grobi{~. Ko so ti pri{li v gr{ko jezikovno obmo~je, je iz njihovega imena moral izpasti prvi zlog, ker gr{~ina nima soglasni{ke skupine sl, pa tudi ~rke v nima. Zato je ime ostalo kot „Eneti“. V latin{~ini, ki prav tako nima sl, ima pa ~rko v, je ime dokon~no ostalo kot „Veneti“ z raznimi razli~icami, kot so denimo Wenden, Windisch itd. S temi dognanji in raznimi publikacijami o tej tematiki je moje delo zaklju~eno,« pravi pater Ivan Toma`i~, eden najpomembnej{ih pionirjev alternativne zgodovine Slovencev. Pater Toma‘i~ je z Matejem Borom in Jo‘kom [avlijem s svojimi knjigami prvi opozarjal na zelo pomembno dejstvo, da {tevilna zemljepisna imena (krajev, rek, gora, mest, vasi) po vsej Evropi izvirajo neposredno iz na{ega jezika. Z njim se je pogovarjal Peter Amalietti.

tem vpra{anju in vse bolj dvomil v zakarpatsko teorijo, od koder bi naj Slovenci pri{li. Nih~e tudi ne zna dokazati, kaj se je zgodilo z domnevnim prej{njim prebivalstvom. In tudi, zakaj naj bi Slovenci sem prihajali in od kod? Same pravljice. Medtem sem za~el sanjati o Slovenskem domu na Dunaju. Iz sanj so nastali na~rti, ki so se s ~asom spremenili v de-

Foto osebni arhiv

Kdaj ste prvi~ podvomili v uradno zgodovino in zakaj? V uradno zgodovino o genezi Slovencev sem podvomil takoj, ko sem pri{el v stik z njo. To je bilo v mojem ‘ivljenju zelo pozno, saj sem od svojega dvanajstega leta naprej romal po svetu. Ko pa sem se leta 1964 preselil na Dunaj, sem se lahko seznanil z uradnimi pogledi na slovensko zgodovino. ^udno, sem si mislil, da so Slovenci pri{li na svoje ozemlje {ele v 6. stoletju. To odkritje me je razo~aralo, da sem za~el iskati v knjigah. Komu ste zaupali svoje dvome? Od za~etka sem le veliko razmi{ljal o

javnost. Tako je ~ez nekaj let v lepem kraju sredi Dunaja zrasel {estnadstropni slovenski {tudentski dom Korotan. Zgodilo se je, da se je med {tudenti v Korotanu zna{el tudi primorski rojak Jo‘ko [avli, ki se je pripravljal na doktorat. Kmalu sem izvedel, da se tudi on zanima za pravo etnogenezo Slovencev in zavra~a zakarpatsko teorijo. Pretehtala sva svoje poglede in se za~ela vklju~evati v javne razprave. Potem sem sli{al, da je Matej Bor v Ljubljani objavil nekaj o venetskih napisih, ki naj bi bili podobni sloven{~ini. Odli~no, sem pomislil. Poiskal sem ga in ga povabil k sodelovanju, kar je rade volje sprejel. Zdaj smo bili trije. Za~eli smo nastopati v javnosti z novimi pogledi na slovensko zgodovino, nekajkrat smo prejeli pohvale in spodbude, nemalokrat pa tudi ostro kritiko, na katero smo argumentirano odgovarjali.

[tevilna zemljepisna imena v Evropi mno‘i~no dokazujejo starodavno nepretrgano navzo~nost Slovencev.

Pater Ivan Toma‘i~

In potem ste skupaj izdali knjigo? Ja, vi{ek na{ega novega oznanila je bila na{a prva knjiga Veneti, na{i davni predniki, ki so jo hitro nato prevedli in izdali v nem{~ini, italijan{~ini, angle{~ini in v zadnjem ~asu tudi v ru{~ini po zaslugi Justa Rugla, slovenskega predstavnika v Moskvi. Zelo uspe{na je bila predstavitev nem{ke izdaje v dunajski pala~i Palffy, ni~ manj slovesna pa ni bila tudi predstavitev slovenske izdaje v Ljubljani v dvorani hotela Union. Prvi knjigi so sledile {tevilne druge in razni zborniki. V zbornikih zadnja leta izhajajo posebno zanimive razprave z vsakoletnega kongresa. Eno in drugo organizirata prof. dr. Anton Perdih in doc. dr. Jo‘e Rant. Kaj je po va{em mnenju posebnega v venetski teoriji? Venetska teorija ovr‘e dosedanjo zmot-

-

FEBRUAR

11 -

Misteriji 29


OD

NEKDAJ SO BILI

S LOVENCI

no teorijo o pozni priselitvi Slovencev. Morda mi bo kdo oporekal, ~e{ da so po Sloveniji zelo pomembna najdi{~a v Sti~ni iz stare ‘elezne dobe. Vendar pa sploh ni re~eno, da ti ljudje niso bili Slovenci oziroma na{i predniki. Obenem pa so v de‘eli tudi posamezne to~ke, ki ne predstavljajo celotnega prebivalstva. Podoben primer je tudi srednji vek s {tevilnimi gradovi po Sloveniji, ki pri~ajo o ljudeh druge narodnosti. Kdo bo rekel, da takrat domorodno ljudstvo niso bili Slovenci? Kako pa venetska teorija dokazuje, da smo Slovenci avtohtono ljudstvo iz davne preteklosti? Najprej moramo vedeti, kdo so Veneti in od kdaj so. Splo{no je znano, da so ljudje z otoplitvijo po zadnji ledeni dobi za~eli obdelovati zemljo. S stalno naselitvijo so iz prvotnega jezika nastajala razli~na nare~ja in iz njih bolj ali manj podobni indoevropski jeziki. V skoraj polovici Evrope se je izoblikovala praslovan{~ina, kakor dokazuje znanstvenik prof. dr. Mario Alinei v knjigi Izvor evropskega jezika (Origini delle lingue d’Europa), v kateri zapi{e, da je trditev, da so Slovani pri{li v poznej{em ~asu, neresni~na in sme{na. V praslovanski prostor, ki se za~ne v Makedoniji in nadaljuje mimo Jadranskega morja, Trsta, ^e{ke in Poljske do Baltskega morja, sodi tudi Slovenija. V tem praslovanskem prostoru so nastale pomembne kulture. Naj omenim le kulturo Vin~a, v kateri je verjetno nastalo prvo ~rkopisje, kakor dokazuje etruskolog prof. Radivoje Pe{i}. Na severu, med ^e{ko in Poljsko, je bila najpomembnej{a lu‘i{ka kultura. Pomembnost te kulture je bila v verovanju njenih prebivalcev, da se‘ig prina{a pokojniku o~i{~enje ~lovekove zemeljske tare, da lahko dose‘e duhovno ‘ivljenje. Iz tega prepri~anja je nastala kultura ‘arnih grobi{~, ki so jo ti ljudje za~eli {iriti z misijonarskim navdu{enjem. Ti oznanjevalci nove kulture so imenovani Veneti. Samo v tem je bistvo Venetov, kakor pravi znanstvenik Giaco-

30 - FEBRUAR 11 -

mo Devoto: »Edina zadovoljiva razlaga etni~nega imena „Veneti“ je, da je to ljudstvo `arnih grobi{~.« Po jantarski poti so Veneti pri{li tudi v na{e kraje s podalj{anjem v bli`njo de`elo okoli mesta Este, kjer so nam zapustili, enako kot tudi v Sloveniji, dragocene venetske napise. V prvi Valvasorjevi knjigi pi{e, da so bili Kranjci tukaj naseljeni {e pred prihodom Venetov. Kaj menite vi? So Veneti izpodrinili iz na{ih krajev prvotno ljudstvo, ki je bilo nedvomno praslovansko? Nikakor. Veneti genetsko torej niso na{i predniki, temve~ jezikovno in narodno, ~e se je njihovo nare~je pome{alo s takratnim nare~jem v na{ih krajih. S tem je nastala sloven{~ina in

Veneti genetsko niso na{i predniki, temve~ jezikovno in narodno, ~e se je njihovo nare~je pome{alo s takratnim nare~jem v na{ih krajih. slovenski narod. Neovrgljiv dokaz so venetski napisi, ki jih lahko tolma~imo le s pomo~jo slovenskega jezika. Dodatne dokaze vidimo v {tevilnih krajevnih imenih. Pa tudi v podobnosti slovenskega jezika z jezikom malo{tevilnih Vendov med Poljsko in Nem~ijo, ki ima tudi edini, kakor sloven{~ina, dvojino. [tevilna zemljepisna imena v Evropi mno‘i~no dokazujejo starodavno nepretrgano navzo~nost Slovencev. To so resni~ni in neovrgljivi dokazi, saj ~e takrat v na{ih krajih ne bi bilo Slovencev, ne bi bilo niti teh imen v tistem davnem ~asu. Naj izpostavim le nekaj primerov. »Tergeste«, latinsko ime za Trst, ni ni~ druga~e kot slovensko »trg« ali »tr‘i{~e«. To potrjuje tudi ime Oterg v venetskih zapisih. »Oterg« je otr‘je ali otrg, dana{nje mesto Oderzo. Enako je slovensko tudi ime mesta Grado (grad, graditi). Morda bo kdo vpra{al, kdo je dal mestu to ime. ^e niso bili Slovenci, so bili Ve-

neti, kar je za tisti ~as eno in isto. Ali pa ime Drava, ki je ~isto slovensko ime iz davne preteklosti in izvira iz glagola »drveti« (v sanskrtu »dravati«). @e v ~asu, ko so potovali venetski trgovci na Koro{ko, je bilo tam starodavno naselje Gurina (iz Gorenja vas, saj stoji na vi{ini z lepim razgledom). Venetske najdbe potrjujejo njeno visoko starost. Kraj Saloca, tudi iz rimske dobe, je isto kot Zaloka. Latinsko ime Ptuja je Poetovia in izvira iz »potovje«, torej kraj, ki je kri‘i{~e raznih poti, kakor je Ptuj {e dandanes. Pola je polja. Pri Strabonu, ki se je rodil leta 63 pred Kristusom, je Ljubljana »Lugeona«, verjetno po zvoku namesto »Lubeona« (ljubljena?). Slovenskih imen stare dobe je {e cela vrsta, zlasti ob vzno‘ju Alp do [vice, kjer so v davni preteklosti slovenski metalurgi iskali rudo za svojo obrt, kakor razlaga jezikoslovec Mario Alinei. Po njegovih ugotovitvah – kar je za jezikoslovce sicer izreden primer – je imelo od paleolitske pradavnine vse evropsko obmo~je od Baltika do ^rnega morja in od Volge do Jadranskega morja nepretrgano slovanski zna~aj. V to obmo~je sodi tudi slovensko ozemlje, kjer je slovenski jezik s prihodom Venetov dobil posebne slovenske zna~ilnosti, zato jih imamo za na{e prednike. Kaj pa ime Slovenci? Mislim, da je to sploh najstarej{e ime za Slovane, ki izvira iz besede »slovo« – beseda. »Sloven« ali »slovenski« je tisti, ki govori »po na{e«, z na{imi besedami. Sloveneti pa so bili prvotno vsi pripadniki tega jezika, tudi nosilci kulture ‘arnih grobi{~. Ko so ti pri{li v gr{ko jezikovno obmo~je, je iz njihovega imena moral izpasti prvi zlog, ker gr{~ina nima soglasni{ke skupine sl, pa tudi ~rke v nima. Zato je ime ostalo kot »Eneti«. V latin{~ini, ki prav tako nima sl, ima pa ~rko v, je ime dokon~no ostalo kot »Veneti« z raznimi razli~icami, kot so Wenden, Windisch itd. S temi dognanji in raznimi publikacijami o tej tematiki je moje delo zaklju~eno. Peter Amalietti

D


PARAPSIHOLOGIJA, BARVE

Parapsiholo{ka obramba skozi prizmo »svetlobne formule«

»Grupa 69« P

iz{la Parapsiholo{ka vojna na Balkanu, {e leto zatem pa Prva svetovna parapsiholo{ka vojna. Dotaknimo se prvega konkretnega rezultata, ko je poleti 1996 letalo TWA Boing 747 z 230-imi potniki kmalu po vzletu razpadlo v bli‘ini otoka Long bratov Tarabi}. Ob nastanku skupine je Island v New Yorku, prav tam, kjer je »Svetovna duhovna mre‘a« v javnost neko~ Nikola Tesla vodil svoje skrivlansirala izjavo, kjer med drugim pi{e: nostne raziskave. Vzro~ni miselni vzo»Kot opomin in opozorilo nepravi~nega rec je bil leto kasneje objavljen v srbski in nehumanega obna{anja ZDA bo pri- alternativni reviji: »Tesla – New York – hajalo do mno‘i~nih nepojasnjenih strmo- Kolorado – letalska nesre~a – pritisk na glavljenj njihovih bojnih letal … Zadeta Srbe«. Da bi bila uganka {e ve~ja, je nabodo z astralnimi strelami, miselnimi slednji dan (2. aprila 1997) strmoglavilo vektorji podkvantne energije, ki jo pre- {e eno letalo, katerega je pilot Crieg D. na{ajo mo‘ganski valovi okoli enega Batton na vaji zra~nih sil ZDA iz neznaherca in manj in prihajajo z astralnega nega razloga izlo~il iz svoje letalske skupolja. Ko se ti valovi razlijejo po zemelj- pine v Arizoni. Preletel je 1360 kilometskih ciljih ter sre~ajo s fizi~nimi in dru- rov in na koncu tr~il v vrh New York, v gimi slabostmi pilotov in letal, se bo to pogorju Kolorada! Zaradi nepojasnjenih udejanjilo kot okvara na elektroniki ali okoli{~in velja, da je {lo za samomor. A kot vpliv na zavest oziroma vedenje {e istega dne so ZDA ponovno spro‘ile pilota …« vpra{anje Kosova. Z omilitvijo odnosa Srbi, ki so bili z eno nogo v vojni z do Srbije naj bi jim bilo marsikaj prihraZDA, so se nemudoma vklju~ili v ta njeno. Veliko letalskih »nesre~« je bilo nenavaden duhovni projekt, kar je Vlaji} povezanih z Daytonom, kjer je nastal opisal v dveh knjigah; po dveh letih je mirovni sporazum, ki so ga podpisale sprte strani biv{e Jugoslavije. Mednarodni nadzornik Robert Farrand je oktobra 1995 v {kodo Srbov razveljavil rezultate volitev v Br~kem, ki je klju~na to~ka spajanja vzhodnega in zahodnega dela Republike Srbske in tako zamajal Daytonski sporazum. Istega dne je strmoglavilo letalo ameri{ke mornarice v neposredni bli‘ini Daytonske zra~ne baze. ^ez slab mesec je manj{e letalo pilota Paula Sirksa iz Daytona Obronek, kjer pogled se‘e do Durmitorja in Avale, v kotlini kmalu po vzletu pred o~mi za~uKremna pa vas, ki se je ne da posneti s satelita. denih pri~ iz neznanega razloga

arapsiholo{ka obramba Slovenije« zveni kot naslov tretjerazredne kriminalisti~ne nanizanke, a je tak{en na~in dr‘avne obrambe obvezen segment voja{kih strategij dr‘av z mo~no vojsko. Sicer dale~ od o~i, a vendar povsod prisotne energije vplivajo tudi na izide na boji{~ih. To vlogo je imela tudi skrivnostna »Grupa 69«, ki je delovala v okviru srbskih voja{kih sil. Spasoje Vlaji}, avtor svetlobne formule, ki smo jo predstavili v prej{nji {tevilki Misterijev, je za skupino Grupa 69 izvedel leta 1994 prek novinarskih ~lankov. Zadol‘ena je bila za parapsiholo{ko obrambo in nadvzro~ne pojave. Visoki voja{ki predstavniki so trdili, da je bila utemeljena ravno na odkritjih in formulah samega Vlaji}a, ta pa je z njenimi ~lani kasneje tudi sodeloval. Njeno delovanje je {e danes uganka, ve pa se, da ni bila ustanovljena z ustanovitvenim aktom generalnega {taba, a je kljub temu ni ovirala nobena dr‘avna slu‘ba. Skupino so sestavljali strokovnjaki za obrambo pred elektromagnetnim sevanjem, ki vpliva na mo‘ganske celice in ~love{ko vedenje. Znanje o tak{nih sevanjih omogo~a predvidevanje prihodnosti in celo nadvzro~ni vpliv nanjo. Skupina se je leta 2008 raz{la, a to ne pomeni, da se v Srbiji s tovrstno obrambo nih~e ve~ ne ukvarja.

RU[ILNA MO^ MISLI Nastanek Grupe 69 sega v leto 1995. ^lani so se prvi~ zbrali v vasi Kremna, ki le‘i v istoimenski kotlini in deli Zlatiborsko planino in planino Taro, znana pa je kot zibelka dveh slovitih prerokov,

»Letala bodo zadeta z astralnimi strelami, miselnimi vektorji podkvantne energije …«

Foto splet

»

-

FEBRUAR

11 -

Misteriji 31


ZDA so stopile v novo voja{ko tiso~letje z nevidnim F-117 (Rusi z letalom Suhoj 711) – masonsko {tevilo, ki je bilo zapisano v miselnem vzorcu Grupe 69.

strmoglavilo na fi‘olovo polje. Dan kasneje, ko se je v Republiki srbski v protisrbskem vzdu{ju mednarodne skupnosti ponovno volilo, je v morje blizu Virginije strmoglavilo {e eno bojno letalo. Jeseni 1997 se je le v nekaj dneh ponovil niz izgub petih Natovih letal, ki so bila povezana s pomembnimi kraji in datumi iz srbske zgodovine.

DNEVNIK CHURCHILLA CIA ima poseben oddelek, Sekcijo 9, v kateri naj bi delovali tudi vudu magi iz New Orleansa in kabalisti iz New Yorka. Njihovi no~ni napadi na Beograd so bili tako mo~ni, da so srbski parapsiholo{ki branilci huj{ali, se zastrupljali, smrtno obolevali in umirali v ~udnih okoli{~inah. Napadi so bili brez izjeme povezani s pomembnimi datumi iz Hitlerjevega ‘ivljenja – z njegovim rojstnim dnem, za~etkom druge svetovne vojne na Poljskem, napadom na Jugoslavijo in na Sovjetsko Zvezo, z njegovo smrtjo, a v smeri od datuma smrti nazaj. Ponuja se vpra{anje, ~igavi mo‘gani so vodili to misti~no igro? Povezave se pokrivajo z malo znano teorijo zarote o ‘idovstvu, ki jo je po drugi svetovni vojni utrdila nepojasnjena smrt angle{kega poslanca sira A. M. Ramsaya. Ramsay je napisal nadvse zanimivo knji‘ico Brezimna vojna, ki govori o skritem ozadju druge svetovne vojne in razkolu @idov, katerih del naj bi pripeljal na oblast samega Hitlerja! Ko je nem{ko letalstvo prvi~ po drugi

32 - FEBRUAR 11 -

svetovni vojni napadlo Srbijo, se je to zgodilo natanko 56 let po Hitlerjevem napadu na Poljsko, ru{enje Srbske Krajine pa se je za~elo na obletnico Hitlerjevega samomora. Na podlagi teh sinhronosti ~lanom Grupe 69 ni bilo te‘ko predvideti, kdaj bo napadena mati~na Srbija. V pomo~ so jim bili Churchillovi spomini, v katerih je omenil, da je Hitler nastopil oblast 24. marca 1933, ko je v Reichstagu dobil 441 glasov (nasprotje bo‘jega {tevila 144). Zaklju~ili so, da ni bolj prikladnega datuma od 66. obletnice tega dogodka. In zgodilo se je natanko 24. marca 1999, kar je Grupa 69 opredelila kot vrhunec ~rne ma{e, posve~ene slavi Adolfa Hitlerja. Pretiravanje? Gotovo, a v prid jim govori nekaj dejstev. Od leta 1992 so po balkanskem loncu me{ali nem{ki politiki Teufel (Hudi~), Schwarz Stefan (^rni [tefan) in Schwarz Christian (^rni Kristjan). Prvi predstavnik IFOR-ja (svetlobno {tevilo 666!), ki je leta 1995 stopil na jugoslovanska tla, je bil polkovnik Tod (nem{ko Smrt) Eichmann (eden najve~jih Hitlerjevih zlo~incev).

BARVE KLJU^NIH OSEB Pa se vrnimo k barvni formuli. V prej{njem prispevku so bile objavljene preglednice za izra~un barve imena ali katere koli besede. Besede v rde~ih in zelenih obmo~jih naj bi oddajale negativne in razdiralne energije, medtem ko modra in oran‘na delujeta pozitivno in povezovalno. Iz preglednice frekvenc lahko sklepamo, da so najbolj sre~na obmo~ja pozitivnih barvnih pasov na naslednjih frekvencah (v THz): ESZ2 in del ESZ3: zlato-rumeno obmo~je med 479 in 575 ESZ5 in ESZ6: modro-belo obmo~je med 659 in 737 Najbolj kriti~na obmo~ja negativnih barvnih pasov pa so: ESZ1: rde~e obmo~je od 430 do 478

Foto splet

Foto splet

»GRUPA 69«

Pogled z neba na stavbo ameri{ke mornarice v Kaliforniji – je svastika slu~aj?

del ESZ3 in ESZ4: zeleno obmo~je od 587 do 658 del ESZ7: nad 778 Pri barvnih kombinacijah rumenozelena, zeleno-rumena, zeleno-modra in modro-zelena prevlada zelena. Pokukajmo v zgodovino skozi Vlaji}eve o~i in si oglejmo barve imen nekaterih znanih osebnosti: Zavezni{ke sile: Stalin (rumena), Churchill (oran‘norde~a), Roosevelt in Truman (rumena), de Gaulle (modra). Sile osi: Hitler (zelena), Mussolini (zelena), Hirohito (zelenorumena), Franco (zelena), Petaine (zelenorumena). Pod masko vzdevkov Tito in Stalin se skrivata prava priimka Broz in D‘uga{vili, zelenomoder in zelenorumen, oba v spektru ru{ilne zelene. Sredi sedemdesetih let so ustavo SFRJ poleg Broza pisali Kardelj, Bakari} in Stamboli} (vsi trije zeleni), desetletje kasneje pa so politi~ni vrh (belomodre) Jugoslavije krojili predsedniki republik Ku~an, Tu|man, Milo{evi}, Izetbegovi}, Bulatovi} (vsi zelenorumeni) in Gligorov (zelen). Razplet je zgodovina in Vlaji} pravi, da je bil povsem predvidljiv. Omenimo {e dr‘avotvorne Slovence Kopitarja, Cankarja (oba modra), Pre{erna, Bleiweisa in Vraza (vsi trije zlati). Poigrajte se s preglednicami in si kruto realnost na{e politi~ne situacije izra~unajte sami … Amedeja Li~en


NACIZEM, OKULTIZEM

Okultne korenine nacizma in neonacizma (5)

^astilca Hitlerja-avatarja Prevzela je tudi teorijo hindujskega nacionalisti~nega teoretika Bala Gangadharja Tilaka (1856–1920) o arkti~nem izvoru Arijcev, po kateri naj bi na {ir{em obmo~ju severnega te~aja v obdobju 10.000 do 8000 let pred na{im {tetjem cvetela vsestransko visoko razvita arijska civilizacija. Ob za~etku zadnje ledene dobe pa so bili Arijci, tako Tilak, prisiljeni zapustiti svojo arkti~no pradomovino in se razseliti po Evraziji (zlasti po Osrednji Aziji, Indijski podcelini, Bli‘njem vzhodu in Evropi). Tilak je trdil, da se je do navedenih osupljivih ugotovitev dokopal predvsem z natan~nim {tudijem vedskih spisov. Po njegovih izsledkih je ve~ina vedskih himen nastala med 9. in 6. tiso~letjem pred na{im {tetjem, ko »arijski bardi« {e niso pozabili verovanj in tradicij, ki so jih njihovi predniki gojili na Arktiki. Ob tem moram dodati, da doslej niso bili odkriti nikakr{ni arheolo{ki ostanki, ki bi potrdili Tilakovo teorijo …

Po Serranu so nearijci nastali, ko so bogoviljudje spolno ob~evali s h~erami »ljudi-zveri«. iz Indije, se je junija 1940 fiktivno poro~ila z znanim hindujskim skrajne‘em in ob~udovalcem tretjega rajha Asitom Kri{no Mukherd‘ijem.

PORTASOVA: ARKTI^NI IZVOR ARIJCEV Po koncu druge svetovne vojne se je globoko u‘alo{~ena zaradi poraza Hitlerjeve Nem~ije vrnila v Evropo, kjer se je posvetila nadaljnjemu razvijanju in {irjenju svoje ideolo{ke me{anice hinduizma, (neo)nacizma in okultizma.

HITLER KOT AVATAR

Fotografije osebni arhiv

V

nasprotju z Juliusom Evolo, ki je kljub vsemu ohranil dolo~eno distanco do nacionalsocializma in njegovih zlo~inov, sta Maximiani Portas (1905–1982) in Miguel Serrano (1917–2009) postala dosledna apologeta in lahko bi rekli tudi propagandista Hitlerjevega re‘ima. Njun idejni vpliv na sodobni neonacisti~ni okultizem je velikanski, kajti njuni ideologemi so izjemno prisotni v tako reko~ vseh njegovih oblikah: neonacisti~na metal glasba, nordijsko rasno poganstvo, skrajno desne teorije zarote … Maximiani Portas, ki se je v Indiji kot ob~udovalka arijske tradicije preimenovala v Savitri Devi, je bila rojena v Lyonu. Njena mati je bila Angle‘inja, o~e pa je bil italijansko-gr{kega porekla. Po kon~anem podiplomskem {tudiju je leta 1932 odpotovala v Indijo, da bi se povsem posvetila prou~evanju tradicionalne »arijsko-vedske civilizacije«. Portasova, ki je bila takrat ‘e prepri~ana rasistka in fa{istka, je v hinduizmu videla edinega {e pre‘ivelega naslednika prastarega indoevropskega poganstva, ki ga je v Evropi po njenih besedah skoraj povsem uni~ila »semitska dekadenca« (kr{~anstvo). Portasovo je zanimal predvsem kastni sistem na indijski podcelini, za katerega je verjela, da ‘e skoraj dve tiso~letji in pol ohranja rasno hierarhijo v Indiji in da prepre~uje me{anje ras, ki bi po njenem mnenju »degeneriralo« belopolte potomce arijskih osvajalcev. V drugi polovici tridesetih let prej{njega stoletja se je Portasova soo~ala z nara{~ajo~o sumni~avostjo britanskih kolonialnih oblasti v Indiji, ki so jo obravnavale kot nacisti~no simpatizerko in celo agentko. Da bi se izognila izgonu

Maximiani Portas je razvijala ideolo{ko me{anico hinduizma, (neo)nacizma in okultizma.

Pomenljivo je, da je Portasova Hitlerju – osebno ga sicer ni nikoli sre~ala – izkazovala retori~no in ritualno ~a{~enje, ki je bilo tako reko~ identi~no ~a{~enju hindujskih bo‘anstev s strani njihovih vernikov. Nacisti~nega voditelja je razglasila za avatarja, torej inkarnacijo enega od glavnih vedsko-hindujskih bogov – obi~ajno je to Vi{nu – ki pride na Zemljo v obliki ~loveka, ‘ivali ali celo nad~love{kega bitja. Menila je, da je Hitlerjevo poslanstvo uni~enje kali-juge ali »tema~ne ‘elezne dobe« in vzpostavitev arijskega kastnega sistema na svetovni ravni. Po njenih besedah se je ‘elezna doba za~ela okoli leta 3000 pred na{im {tetjem, njene

-

FEBRUAR

11 -

Misteriji 33


^ASTILCA H ITLERJA - AVATARJA

Miguel Serrano

glavne zna~ilnosti pa naj bi bile vse ve~ja mo~ in vpliv ‘idovstva ter njegovega »univerzalnega naslednika« kr{~anstva ter {e posebej »uni~ujo~e ideje«, ki so iz{le iz evropskega razsvetljenstva in francoske me{~anske revolucije leta 1789 (svoboda, enakost in bratstvo). Portasova, ki je zaradi svojega zagrizenega (neo)nacizma nekaj ~asa pre‘ivela v zaporu, je bila tudi glavna ideologinja leta 1962 ustanovljene Svetovne zveze nacionalsocialistov.

SERRANO: ARIJSKI HIPERBOREJCI ^ilski diplomat, popotnik in pisatelj Miguel Serrano v krogih neonacisti~nih okultistov slovi kot utemeljitelj tako imenovanega ezoteri~nega hitlerizma. Serrano, ki je bil rojen v premo‘ni in vplivni veleposestni{ki dru‘ini, se je leta 1938 pridru‘il ~ilskim nacistom, za~el pa se je ukvarjati tudi s poglobljenim {tudijem vzhodnih in zahodnih ezoteri~nih tradicij, hinduizma in joge. Po porazu sil osi v drugi svetovni vojni je Serrano verjel, da Hitler v svojem berlinskem bunkerju sploh ni storil

34 - FEBRUAR 11 -

samomora, ampak so ga s podmornico odpeljali na Antarktiko, kjer naj bi imeli nacisti pod ledenim pla{~em ve~ tajnih in vrhunsko opremljenih opori{~. Leta 1953 je Serrano vstopil v ~ilsko diplomatsko slu‘bo; ve~ino svoje diplomatske kariere je pre‘ivel v Indiji, kjer je bil zaposlen predvsem z iskanjem ostankov starih Arijcev. Bil je tudi veleposlanik v tedanji Jugoslaviji in Avstriji, konec leta 1970 pa ga je nova levi~arska ~ilska administracija pod vodstvom predsednika Salvadorja Allendeja kot tedaj ‘e splo{no znanega neonacista odpustila iz diplomacije. Zatem se je Serrano, ki mu kot bogatemu dedi~u ni bilo treba delati za pre‘ivetje, povsem posvetil {tudiju, pisanju knjig in potovanjem po vsem svetu. Rasisti~ni okultizem, ki ga je razvijal Serrano, je {e ob~utno bolj bizaren od tistega, ki ga je zagovarjala Portasova. Po njegovem prepri~anju so Arijci potomci »bogov-ljudi«, ki so se spustili na na{ planet, da bi zadu{ili upor, ki ga je vodil Demiurg, zlobno bo‘anstvo, ki je hotelo zavladati vesolju. Bogovi-ljudje so se, je pisal Serrano, naselili na kontinentu Hiperboreji, ki se je nahajal na dana{nji Arktiki. Nekateri od teh bogovljudi pa so spolno ob~evali s h~erami »ljudi-zveri«, ki jih je ustvaril Demiurg. Tako naj bi bile nastale nearijske rase. Kmalu po tem pa naj bi Zemlja po Serranovih besedah do‘ivela kataklizmo nepredstavljivih razse‘nosti: nanjo je padel komet, zaradi dviga gladine oceanov je Hiperboreja izginila, preostali arijski Hiperborejci pa so se zatekli na ju‘ni te~aj ter v skriti mesti Agarta in [ambala v notranjosti Zemlje. Nekateri Hiperborejci so se na poti proti Antarktiki ustavili ter se naselili v Ju‘ni Ameriki, kjer so utemeljili sijajne predkolumbovske civilizacije. V srednjem veku naj bi na zahodni polobli nastale tudi kolonije Vikingov in vitezov templjarjev. Tudi za Serrana je zna~ilen virulenten antisemitizem; po njegovem prepri~anju so bili izvorni @idi nepismen amalgam razli~nih ljudstev (Kanaancev,

Slika prikazuje, katerim delom telesa naj bi vladali posamezni germanski bogovi – po prepri~anju teoretikov neonacisti~nega okultizma na ~elu z Miguelom Serranom.

Edomcev, Aramejcev, Feni~anov ipd.), ki pa je ukradel etni~no in kulturno identiteto starih Hebrejcev. Ti so bili, kot je trdil Serrano, hiperborejsko, torej arijsko ljudstvo. @idje naj bi vsemu ~love{tvu vsiljevali svojo ponarejeno sinkretisti~no religijo, in sicer zlasti prek kr{~anstva in islama, ki naj bi bila dve glavni obliki univerzalizacije ‘idovstva. Tako kot Portasova je tudi Serrano ~astil Hitlerja kot avatarja in posrednika med bogovi in Hiperborejci (Arijci). Za Serrana je mogo~e re~i, da je bil v idejnem smislu velik zbiralec in povezovalec razli~nih ‘e obstoje~ih teorij rasisti~nega okultizma in tudi drugih duhovnih {ol. Opazen je zlasti vpliv katarskega gnosticizma (zlobni Demiurg kot bog Jahve stare zaveze), nadalje Tilakove teorije o arkti~nem izvoru Arijcev (Hiperborejcev), ve~ kot o~iten pa je tudi vpliv teozofskih idej (Arijci kot peta korenska rasa, [ambala itd.). Marko Osolnik Prihodnji~: Rjava magija v Novem svetu

D


GRAFOLOGIJA

Kaj sporo~ajo pisave slovenskih velikih mo‘ in ‘ena (12)

Pisava F. Sale{kega Fin‘garja splo{no. To potrjujejo tudi {iroki zgornji robovi papirja, kar ka‘e na notranjo negotovost in strah pred mnenjem okolice. Idejam drugih je tudi ste‘ka nasprotoval, kar izkazuje ravna pisalna linija. Predvsem z materjo so bili odnosi verjetno neraz~i{~eni, kar nakazujejo tudi ~rtice na ~rkah t. Tak pisec je poslu{en in se tudi te‘je odlo~a – slednje potrjujejo tudi za~etne poteze ~rk. Vendar pa nam stopnja oglatosti ovalov sporo~a, da je imela njegova poslu{nost tudi meje, saj se je znal postaviti zase, kadar je bilo to zanj potrebno in primerno. Ker se levi rob postopoma {iri, lahko pisatelju pripi{emo rasto~o aktivnost; pri aktivnosti in v odnosu je bil na za~etku zadr‘an, nato pa se je sprostil. Potreboval je dolo~eno mero varnosti in gotovosti. Tudi stopnja spodnjih podalj{kov, ki se ne vrnejo na osnovno linijo, ka‘e na to, da zanj povezovanje z drugimi

Teko~a in ~vrsta pisava ka‘eta na pogum za soo~anje s problemi. narodno zavest. Govori o dobi Slovenov, ko se je za~ela njihova naselitev na Balkan in ko so {e ‘iveli pod svobodnim soncem, nikomur podlo‘ni ter brez vrhovnega vodje – v demokrati~ni ureditvi, kjer v imenu ljudstva odlo~a le zbor stare{in.

SPO[TOVANJE AVTORITET V vseh treh pisateljevih tekstih je ‘e takoj opazen {irok levi rob. Ta grafolo{ki znak ka‘e na to, da je imel pisec strahospo{tovanje do star{ev in avtoritet na

Foto splet

T

okrat se bomo posvetili pisatelju, prevajalcu, dramatiku in duhovniku Franu Sale{kemu Fin‘garju. Lu~ sveta je ugledal 9. februarja 1871 v vasi Doslov~e na Gorenjskem, njegove o~i pa so se zaprle 2. junija 1962. Podlaga za tokratni sprehod med ~rkami so bila tri Fin‘garjeva pisma, ki jih hranijo v Zgodovinskem arhivu Ljubljana. Napisal jih je v letih 1951, 1954 in 1955, torej v osemdesetih letih svojega ‘ivljenja. Po kon~anem {olanju v Radovljici in Ljubljani je opravljal duhovni{ko slu‘bo v razli~nih ‘upnijah. Ob koncu prve svetovne vojne je bil preme{~en v Trnovo v Ljubljani, kjer se je tudi upokojil, a je {e vedno ostal aktiven. Precej let je opravljal tajni{ke in uredni{ke posle v Mohorjevi dru‘bi ter bil eden od ustanoviteljev Nove Zalo‘be, ki jo je sedemindvajset let tudi vodil. Izvoljen je bil za rednega ~lana Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Seveda pa ga najbolj poznamo po njegovih umetni{kih delih. Svojo literarno pot je za~el kot pesnik, vendar je pesmi kmalu zamenjal s prozo. Fin‘garjeva dela so tesno povezana z njegovim ‘ivljenjem. Osredoto~ajo se na preprostega ~loveka, na njegove socialne pravice, narodno svobodo, humanost. Kot kaj‘arskega otroka so ga privla~ile zgodbe iz kme~kega ‘ivljenja, med njegovimi {tevilnimi deli pa niso manjkale niti povesti, katerih zgodbe so se dogajale v me{~anskih okoljih, ter mladinske pripovedke. Njegovo najbolj poznano in priljubljeno delo je zagotovo roman Pod svobodnim soncem, ki mu je dal podnaslov »Povest davnih dedov«. Roman spada med na{a prva pomembnej{a zgodovinska dela. Z njim je Fin‘gar sku{al buditi

Ozke pentlje spodnjih podalj{kov nam sporo~ajo, da pisec svoje prijatelje skrbno izbira. Nima jih veliko, a so mu tisti bolj blizu in vredni zaupanja.

-

FEBRUAR

11 -

Misteriji 35


P ISAVA F. SALE { KEGA FIN ‘GARJA ljudmi ni bila ravno lahka naloga. V osnovi pa je bil usmerjen k drugim; verjetno je bil poznan kot velikodu{en, dare‘ljiv, komunikativen ~lovek. Dodatno sporo~ilo pa nam ponudijo ovali, ki nam sporo~ajo, da je bil dare‘ljiv le do mere, ko je zaznal osebni interes. Na splo{no je bil ~ustveno dobro vpet v okolje in bi izoliranost te‘ko prenesel. Rad je sodeloval z ljudmi in jim pri tem omogo~al potrebno svobodo. Tudi njega je strog nadzor omejeval in motil. A ~ustveno je bil slab{e odziven. Predvsem si je ‘elel intelektualnih stikov z drugimi, kar nam sporo~a zgornja cona. Ni pa bilo pravilo, da je predloge drugih ljudi tudi upo{teval, ~eprav se je na prvi pogled tako zdelo, saj so njegovi ovali o‘ji od optimalnih ter s kotom na osnovni liniji, ~rte pa so mo~ne. Znal je opozarjati na napake dru-

Pri {irokem levem robu pomislimo na strahospo{tovanje do star{ev, neraz~i{~ene odnose z materjo, strah pred avtoriteto, te‘ave pri sprejemanju odlo~itev ...

36 - FEBRUAR 11 -

gih in jim tudi pomagal iz zagate. Da pa je obvladal retori~ne spretnosti, je razvidno iz prete‘ne jasnosti ovalov, odprtosti ovalov v desno ali navzgor ter iz strukturiranih ~rk. Poudarjenost velikih za~etnic ka‘e na poudarjenost pi{~evega osebnega jaza, na njegov ob~utek samopomembnosti, samozavesti, zaupanje v svoje sposobnosti. Sebe je spo{toval in pazil na svojo ~ast. Iz spodnjih podalj{kov tudi razberemo, da veliko pravih prijateljev ni imel, je pa mednje {tel arhitekta Jo‘efa Ple~nika, s katerim sta bila med Fin‘garjevim slu‘bovanjem v Trnovem tudi soseda. Ple~niku je naro~il obnovo Trnovske cerkve in hi{a na Koleziji, kjer je pisatelj stanoval, je bila prav tako arhitektovo delo. Ravna pisalna linija ka‘e na discipliniranost duhovnika, na odgovornost in sposobnost sodelovanja z okoljem, a tudi premalo notranje stimulacije in ambicioznosti, kar je opazno iz {irokega zgornjega roba lista. Imel pa je sposobnost, da ob neuspehih ni obupal, temve~ je za~el vedno znova ({iroki presledki med ~rkami). Iz teksta je tudi razvidno, da je bilo v njegovem ‘ivljenju razmerje med intuicijo in razumom uravnote‘eno. Pogosto je ‘e v mislih poenostavljal stvari. Spodnji podalj{ki nam sporo~ajo, da je imel izrazit ~ut za realnost in dejstva, da se je zanimal za materialnost ter da mu vitalne energije ni primanjkovalo, kar je podkrepljeno tudi z enakomernim pritiskom pisala na

Tudi poteze na za~etku ~rk podalj{ujejo ~as odlo~anja.

papir. Niso ga zanimale sanja{ke, domi{ljijske teme. ^vrstost njegove pisave sporo~a, da je bil psihofizi~no trdna in ~vrsta osebnost s funkcionalnimi in u~inkovitimi avtomatizmi, torej da so bile pri njem funkcije za pre‘ivetje dobro razvite. Pripi{emo mu lahko tudi mo~an intelekt ter trdnost moralnih vrednot.

POGUM IN ETI^NA NA^ELA Bil je aktiven tudi na politi~nem podro~ju. Prijateljeval je z Ivanom Cankarjem, za katerega je poskrbel tudi na njegovi smrtni postelji, zaradi sodelovanja z Osvobodilno fronto med drugo svetovno vojno pa je pri{el navzkri‘ s takratnim {kofom Gregorijem Ro‘manom. Teko~a in ~vrsta pisava ka‘eta na pogum za soo~anje s problemi. Na probleme se je odzival s primernimi dejanji in ravnanji. Ravna pisalna linija pa olaj{a uresni~itev zamisli. Dodatne zanke na osnovni liniji, nara{~ajo~ levi rob ter desna usmerjenost pisave so znaki, ki nam govorijo o Fin‘garjevi delavnosti, aktivnosti in u~inkovitosti. Imel je potrebo po gibanju. Zanj ni bilo bojazni, da bi obsedel na mestu. Vendar pa je bil bolj prilagodljiv na mentalni ravni; ko

je bilo treba iti v akcijo, je postal bolj tog in kljubovalen. Dovzeten je bil za vplive iz okolja, hkrati pa je bil sposoben prepoznati provokativno obna{anje in zahrbtnost. Zavedal se je svojih pravic, kar prav tako lahko vidimo tudi iz stopnje oglatosti ovalov. ^rke, ki se ne dr‘ijo osnovne pisalne linije, ka‘ejo na pisateljevo sposobnost, da je znal zdru‘evati ideje, ki med seboj na videz niso imele smiselne povezave. Tak{ne znake v pisavi imajo pogosto ljudje z dobrim smislom za humor. Njegov temperament je bil ‘ivahen. Imel je dober spomin in natan~nost, ki je bila podkrepljena z eti~nimi in moralnimi na~eli. Znak gospodarne pisave ka‘e na prakti~nost in sposobnost prepoznavanja bistva, na dober spomin in sposobnost konkretiziranja. ^asa in energije ni izgubljal po nepotrebnem (ve~ ~asa si je sicer vzel na materialnem podro~ju). Njegova kriti~nost je bila primerna in pri tem je bil objektiven. V njegovi rojstni hi{i si lahko ogledamo muzej, posve~en Franu Sale{kemu Fin‘garju. V Lescah je po njem poimenovana osnovna {ola. V ve~ krajih pa so po njem poimenovane ulice in ceste. Lana Mihele

D


OBISKALI SMO

Zdravljenje z vodo v nenavadni skupnosti »vodarjev«

Kubanska tajna dolgo‘ivosti P

red obiskom Kube sem upal, da mi bo uspelo obiskati skrivnostno skupnost, ki ‘e desetletja ‘ivi nekje v kubanskih hribih. Dale~ od ponorelega sveta menda poznajo skrivnost dolgega ‘ivljenja, za katerega se imajo zahvaliti zdravljenju z vodo. Nekaj tednov kasneje je bila dvesto kilometrov zahodno od prestolnice Havane skrivnost na dosegu roke. Udobno sem se namestil v kraju Vinales pod zakraselimi hribi, ki s svojo podobo in prepadnimi stenami vabijo turiste z vseh koncev sveta. Sem prihajajo predvsem ljubitelji narave, jamarji in plezalci. Le redke pa pritegnejo tudi skrivnostni vodarji, ki ‘ivijo v okoli{kih hribih. Pravzaprav gre za skupnost vsega nekaj deset hi{, raztresenih po rodovitnem pobo~ju bli‘nje gore. Beli naseljenci so menda potomci {panskih priseljencev s Kanarskih otokov, ki so se tu naselili v za~etku preteklega stoletja.

vrne vse bolezni in jim zagotavlja dolgo ‘ivljenje. Leta 1971 je bil o nenavadnem obi~aju posnet celo film Dnevi vode (Los días del agua). Razli~ni strokovnjaki, ki so skozi desetletja prou~evali nenavadno skupnost, trdijo, da voda ni ni~ posebnega in torej ni klju~nega pomena za njihovo dolgo ‘ivljenje. Klju~na je vera v njeno zdravilno mo~. In to je tisto, kar jih verjetno ubrani marsikatere bolezni. ^eprav se {iri glas o njihovi skrivnosti dolgega ‘ivljenja, med njimi ni stoletnikov. Pred leti je umrl 93-letni mo‘akar, ki je bil menda najstarej{i v skupnosti. Vodarji ‘e desetletja odklanjajo tesnej{e stike z zunanjim svetom. Ve~inoma nimajo elektrike, niti trgovin, ne cest in mnogi otroci ne hodijo v {olo. Zdravnikov ne potrebujejo, saj se zdravijo kar sami. ^e ‘e kdo zboli, se umiva z vodo, ki izvira pod kra{ko preoblikovanimi vrhovi. In to je vsa skrivnost. Skrivnost zdravega in dolgega ‘ivljenja dale~ stran od civilizacijskih dobrin. Za ~uda jih tudi revolucionarna Castrova oblast pusti pri miru. Verjetno zato, ker z njimi nikoli ni bilo te‘av. Pa ~eprav odklanjajo tako politiko kot vero in so ve~inoma celo brez osebnih dokumentov.

Trikrat dnevno se umivajo s hladno vodo in posu{ijo na zraku. Verjamejo, da jim to zagotavlja dolgo ‘ivljenje. ohranila vse do dana{njih dni. ^astilci Antoñice Izquierdo in nenavadnega obi~aja zdravljenja z vodo se imenujejo acuaticos ali »vodarji«. V ~asih, ko revnim kme~kim dru‘inam zdravstvene usluge niso bile na voljo, je bila prav Antoñica njihovo zadnje upanje. In tako je nastal obi~aj umivanja z vodo, kakr{nega vodarji izvajajo {e danes. Trikrat dnevno se umivajo s hladno vodo in se posu{ijo na zraku. Verjamejo, da to od-

LEGENDA @IVI

SRE^ANJE …

Foto Igor Fabjan

Leta 1936 se je revni nepismeni ‘enici Antoñici Izquierdo (1899–1945) zgodil ~ude‘. Najmlaj{i izmed njenih sedmih otrok je hudo zbolel. Ko so nad njim obupali tudi zdravniki, je Antoñica v pri~akovanju najhuj{ega odnesla vro~i~nega sina k bli‘njemu potoku in ga okopala v mrzli vodi. Otrok je naenkrat ozdravel in se z mamo sam vrnil domov. Novica o ~ude‘ni ozdravitvi se je hitro raz{irila in kmalu so za~eli k Antoñici prihajati bolniki z vseh koncev Kube. @enska jih je po svojem prepri~anju zdravila le z vodo. Nekateri so jo imeli tudi za prevarantko in na koncu je kon~ala v psihiatri~ni bolni{nici, kjer je umrla v nepojasnjenih okoli{~inah. Vera v zdravilno mo~ vode pa se je

V li~nih hi{kah ‘ivi kak{nih dvanajst dru‘in neobi~ajne skupnosti vodarjev.

»Le kako gledajo na tujce?« me je dajala radovednost v Vinalesu, kjer sem bival ‘e nekaj dni. »Ja ~isto prijazni so. In obiskovalce radi vidijo. Sama sicer {e nisem bila pri njih, toda tako pravijo,« je bila prepri~ljiva gospodarica Catalina. Naslednje jutro smo jo ubrali po cesti, ki je vodila naravnost proti ~udno oblikovanim vrhovom v daljavi. Po nekaj kilometrih smo na slepo zavili med polja

-

FEBRUAR

11 -

Misteriji 37


TAJNA DOLGO ‘ IVOSTI

tobaka. Cesta se je spremenila v kolovoz in ta na za~etku prve strmine v malce {ir{o pe{pot. Mo‘akar na konju nas je sku{al prepri~ati, da vodarjev ne bomo na{li brez vodi~a. Na prvih razpotjih sem se ‘e spra{eval, ~e smo se odlo~ili prav, da smo zavrnili pomo~. Toda doma~in pred hi{ko ob poti nas je ohrabril: »Ja, mi smo vodarji. Dobrodo{li, kar stopite naprej …« Led je bil prebit. Mo‘akar in njegova spremljevalka nista bila videti prav ni~ druga~na od ostalih Kubancev. Gotovo so tisti pravi vodarji vi{je v hribih … »Hvala, se bomo oglasili ob vrnitvi v dolino!« Pot proti pora{~enim vrhovom je bila videti {e dolga. Vsaj nih~e ni vedel povedati, kako dale~ je do zdravilnega izvira. Na naslednjem razpotju smo ubrali napa~no smer. Pot se je kon~ala na ograjenem polju. V vetru so se zibali zeleni listi melanga, rastline z u‘itnimi gomolji. Na robu se je {opirilo nekaj grmov kavovcev, vrh strmine pa so se sklanjala svetlozelena stebla sladkornega trsa. Vstop na posestvo je kot ‘e nekajkrat prej branila domiselno narejena lesa. Polje je skupaj s travnikom nudilo tudi pa{nik konju in tropu ~rnih pra{i~kov, ki se za ‘i~nate ograje tako ali tako niso menili. Naprej smo jo pogumno ubrali kar po~ez ~ez zara{~eno grmovje. Strupenja~ na otoku menda ni, vseeno pa smo malo posko~ili ob vsakem neobi~ajnem {umu. Obi~ajno je pod listje smuknil le kak{en ku{~ar … Kmalu se je odprl pogled na naslednjo hi{ko. Pozdravil nas je otro{ki smeh in pasji laje‘. Toda nismo hoteli biti vsiljivi. Nekje vi{je zgoraj naj bi bilo {e ve~ hi{. Toda v naslednje pol ure smo naleteli samo {e na eno – gospodarjev ni bilo doma, lenobnemu psu pa se tako kot ‘e nekaterim pred njim ni zdelo vredno bevskati na pri{leke. Po {e eni uri sledenja poti skozi gozd in zapu{~ene pa{nike smo se zna{li pred modrobelo obarvano hi{o. Iz sence ko{atega mangovca je zrastel mo‘akar dobrodu{nega videza

38 - FEBRUAR 11 -

Foto Igor Fabjan

KUBANSKA

»Ja, mi smo vodarji …« je potrdil mo‘akar na ozki poti.

in nas povabil na vrt. Sedli smo v senco in ob~udovali dolino dale~ pod seboj. »Samotno je tu,« sem modroval, »toda zelo lepo!« »Res je,« je potrdil gostitelj Miguel in odhitel nekam za leseno hi{o. Trenutek kasneje se je vrnil z veliko ma~eto in kokosovim orehom v rokah. Srknil sem osve‘ujo~e mleko in {e preden sem lahko odklonil nova darila, je ‘e prinesel na plan nekaj zrelih mangov v dru‘bi kozarca, polnega rde~e pija~e. »Vino!« se je skrivnostno nasmehnil. Bilo je sladko kot liker. »Delam ga iz jagod divje vinske trte, ki raste tam pod skalovjem.« Hrane in pija~e jim o~itno ni manjkalo. »Ja, pravzaprav tu ne pogre{amo

^e ‘e kdo zboli, se umiva z vodo, ki izvira pod kra{ko preoblikovanimi vrhovi.

ni~esar. Hrane imamo dovolj in vi{ek prodamo v vas. Pravzaprav pridejo po pridelke kar trgovci sami. S konjem seveda! Tudi sam se po najnujnej{ih nakupih odpravim na konju. H~erka res ne hodi v {olo. A dvakrat tedensko pride sem v hribe u~itelj iz doline. Otroci se zberejo v eni izmed hi{ in tako niso prikraj{ani za pouk. No, zadnje mesece u~itelja ni. Morda je zbolel. Pa saj bo ‘e pri{el. Nih~e ga prehudo ne pogre{a …« »Kaj pa ~e kdo zboli,« nedol‘no povpra{am … »Ni~, pozdravimo se sami. Umivamo se s hladno vodo in to nas ozdravi!« Kot bi sli{al nau~eno zgodbo. Toda o~itno ‘ivljenje tod res tako te~e. Mirno, brez stresov in prete‘no ob doma~ih pridelkih in vegetarijanskih ‘ivilih. ^e k temu pri{tejemo {e bivanje na sve‘em zraku in pitje neonesna‘ene vode, za bolezni res ni veliko prilo‘nosti … Vodarji morda res ‘ivijo malo odmaknjeno ‘ivljenje, toda civilizacija jih {e zdale~ ni ob{la. Tudi na Kubi ne, kjer doma~ini ‘e tako ali tako niso dele‘ni mnogih dobrin in nadlog potro{ni{ke dru‘be. Miguel res ni imel televizije, oble~en je bil v strgane hla~e in v majici ni bilo mogo~e pre{teti vseh lukenj. Toda njegova osemletna h~erka je radovedno pristopicala na plano v brezhibno ~isti oblekici in se je neznansko razveselila nekaj plasti~nih zapestnic. Vsekakor ni bilo videti, da bi mladi dru‘ini manjkalo karkoli bistvenega za sre~no ‘ivljenje. Mit o vodarjih {e ‘ivi. Njihovo ‘ivljenje je dale~ od norega vsakdanjika moderne civilizacije. Sicer pa so stres, hlastanje za denarjem in naglica Kubancem tako ali tako skoraj neznani. Kak{nih deset dru‘in v teh hribih ‘e desetletja vztraja pri svojem na~inu ‘ivljenja. In med mladimi je ravno dovolj somi{ljenikov, da bo med hi{ami {e dolgo odmeval smeh in klepet. Pa tudi radovednih tujcev, ki bi radi spoznali skrivnost dolgega ‘ivljenja, ne bo zmanjkalo … Igor Fabjan

D


POTI DO ZDRAVJA

Smrekovo mazilo in {entjan‘evo olje sta obnovila hrustanec v kolenu

Zeli{~a za koleno @e ~ez dva ali tri tedne je opazil, da se stanje izbolj{uje, in ~ez pol leta se je koleno povsem pozdravilo. smrekovim mazilom in {entjan‘evim oljem. Da {entjan‘evo olje obnavlja hrustanec v sklepih, sta izvedela na predavanju zeli{~arja Jo‘eta Kukmana v Vodnikovi doma~iji v Ljubljani.

DOMA^E MAZILO Mazilo sta naredila kar sama. Nabrala sta smrekovo smolo, jo stopila in dodala olivno olje. Mazal se je vsak dan dvakrat in masiral koleno po pet do deset minut, pri masa‘i mu je pomagala tudi Monika. @e ~ez dva ali tri tedne je opazil, da se stanje izbolj{uje, in ~ez pol leta se je koleno povsem pozdravilo. »To je dokaz, da {entjan‘evo olje res obnavlja hrustanec,« pravi Toma‘ in dodaja: »A zelo je pomembno, da olje red-

no dvakrat dnevno vtiramo v prizadeti sklep. Mazati je treba redno vsaj nekaj tednov ali kak{en mesec, da pride do olaj{anja, kak{nega pol leta pa, da se stanje mo~no izbolj{a. Pri zeli{~ih je zelo pomembno, da si vztrajen in jih redno uporablja{.« Zdaj lahko spet po~ne tako reko~ vse, hodi v hribe, nabira zeli{~a v ~epe~em polo‘aju, samo pri skakanju mora biti {e vedno previden.

ZELI[^NA KMETIJA Toma‘ si je ‘e od nekdaj ‘elel ‘iveti na kmetiji in ‘iveti od tega, kar bi pridelal s svojimi rokami. Izku{nje s kmetijstvom si je za~el nabirati ‘e kot otrok pri starem o~etu, ki je imel kmetijo v Radovljici. Tam je pre‘ivljal po~itnice in vikende ter se seznanil s kme~kimi deli. Nekaj ~asa je iskal posestvo nekje na samem z gozdom in vodnim izvirom in ga na{el v vasi Konj{ica pri Litiji. Z ‘eno sta pomislila: ^e lahko z zeli{~i pomagava sebi, zakaj ne bi tudi dru-

Toma‘ Mulej* Spol: mo{ki Starost: 41 let Za~etek te‘av: leta 2008 Diagnoza: ve~kratne po{kodbe kolen, obraba hrustanca Zdravljenje: zeli{~arstvo Po~utje danes: nima ve~ bole~in v kolenih

Foto A. Paljevec

T

oma‘a Muleja so te‘ave s koleni pripeljale do zeli{~arstva in je zdravilno mo~ rastlin preizkusil na sebi, ko pred dvema letoma zaradi bole~in v obeh kolenih pono~i ni ve~ mogel spati. Po rednem vsakodnevnem mazanju kolen s smrekovim mazilom in {entjan‘evim oljem so bole~ine ~ez pol leta povsem izginile, hrustanec v kolenih se je obnovil in danes lahko spet normalno ‘ivi, se z lahkoto giblje in tudi hodi v hribe. Te‘ave s koleni so se pojavile postopno in so bile, kot ugotavlja Toma‘, posledica pretiranih obremenitev, saj je veliko opravljal fizi~na dela. Po poklicu je kuhar, a je bil zaposlen tudi v gradbeni{tvu, na kmetiji, veliko je vozil tovornjake in razva‘al, nakladal in razkladal razli~ne stvari. K poslab{anju stanja so vsekakor prispevale tudi selitve, ko je pogosto nosil te‘ke predmete po stopnicah gor in dol. Veliko je imel tudi po{kodb; enkrat je s kolenom padel naravnost na ‘elezno palico, drugi~ pa si je po{kodoval koleno pri skoku navzgor. Z leti se je to nabiralo, bole~ine so se stopnjevale, a se na za~etku ni zmenil zanje. Pomo~i pri zdravnikih ni iskal, ker je imel z njimi toliko slabih izku{enj, da jim je prenehal zaupati. @e ve~ kot deset let ni zau‘il nobenih tablet. Tudi za artroskopijo kolena se ni odlo~il, niti ni hotel u‘ivati glukozamina. Pred dvema letoma so bile bole~ine v obeh kolenih ‘e tako hude, da se je pono~i zbujal in ni mogel spati. Pomagalo ni ne le‘anje s skr~enimi in ne s stegnjenimi nogami, saj se je ~ez nekaj minut bole~ina vrnila. Potem je spoznal svojo sedanjo ‘eno Moniko, ki je velika poznavalka zdravilnih zeli{~, in si je za~el kolena mazati s

* 051/260 383

-

FEBRUAR

11 -

Misteriji 39


Z ELI {~ A

NAJNOVEJ[I IZZIV NA PODRO^JU BIOMEDICINE Biospectrum je najsodobnej{i na~in zdravljenja na podro~ju biotehnologije. Namenjen je izbolj{anju zdravja, bolj{emu po~utju in lep{emu telesnemu videzu brez stranskih u~inkov. S pomo~jo efekta bioresonance se ~love{ke celice, organi in celotno telo uglasijo s frekvenco naprave, ki proizvaja celoten frekven~ni spekter zdravega ~love{kega telesa. Ponovna uglasitev celic omogo~a presnovo celotnega ~love{kega telesa ter vzpostavitev procesa zdravljenja in samozdravljenja.

ZDRAVLJENJE Z BIO-SPECTRUM APARATI RAZISKAVE SO POKAZALE U~INKOVITO DELOVANJE NA: • sistem prekrvavitve • celoten imunski sistem • reguliranje psihosomatskega sistema BIOSPECTRUM MEDICINE NUDI TUDI: • zdravljenje ko‘e, aken, ko‘nih made‘ev • anticelulitno terapijo, pomo~ pri huj{anju • pomo~ pri pove~anih {portnih aktivnostih in hitrej{em okrevanju po {portnih po{kodbah • pove~uje spolno vitalnost, odpravlja impotenco, neplodnost, menstrualne te‘ave • odpravlja te‘ave s prostato • zdravi stresna stanja in nespe~nost, pomaga pri preutrujenosti • uravnove{a sr~no, ledvi~no in prebavno funkcijo • izbolj{uje mikro- in makrocirkulacijo • laj{a revmatske bole~ine in bole~ine v sklepih www.biospectrum.biz Za iz~rpne informacije o na{ih storitvah, cenah in celotni ponudbi nas pokli~ite ali obi{~ite v na{ih poslovalnicah: [kofljica, Ob po{ti 20, 01/366 31 31 (od ponedeljka do petka od 8. do 17. ure)

Solkan, Ulica IX. Korpusa 55, 031/371 618 (od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure)

40 - FEBRUAR 11 -

ZA KOLENO

gim? in se odlo~ila, da bosta na posestvu gojila zeli{~a. Zdaj gojita kakih trideset vrst rastlin. Za zavetnika kmetije sta vzela Hanumana, mitolo{ko osebo iz indijskega epa Ramajana. Zeli{~a tudi sama nabirata in to po vsej Sloveniji trideset razli~nih rastlin; po hribih, po dolinah, malo na barju, malo na planinah, kjer pasejo ‘ivino, malo okrog njiju v Konj{ici. Pripravljata razne zeli{~ne ~ajne me{anice, tinkture in mazila. Trenutno imata enajst ~ajnih me{anic in na~rtujeta {e nove. Imata ~aje za razne te‘ave: za prehlade, za krepitev imunske odpornosti, za se~ila, za ‘enske te‘ave, za ‘elodec in prebavila, energetski ~aj, ~aj za pre~i{~evanje, ~aj za pomiritev, otro{ki ~aj … ^aje tudi sama redno pijeta za dobro po~utje. Toma‘ ponavadi zjutraj spije ~aj za dobro jutro. Zve~er pa spije ~aj za mirno no~, v katerem so oves, ki pomirja in krepi ‘ivce, zdravilni ~istec, melisa, malinovi listi …

Z VEGETARIJANSTVOM DO SPREMEMBE ZAVESTI Zaradi Toma‘evih te‘av, ki so zdaj na sre~o ‘e preteklost, se jima je porodila zamisel, da za~neta izdelovati posebno smolnato mazilo. Smrekovi smoli in {entjan‘evemu olju sta dodala {e brinovo eteri~no olje za prekrvitev in tinkturo iz gabeza. Ker so nekateri ljudje na smrekovo smolo alergi~ni, sta naredila tudi {entjan‘evo mazilo, ki vsebuje {entjan‘evo olje, olivno olje in ~ebelji vosek. [entjan‘evko ponavadi nabirata pod Ratitovcem, kjer na zapu{~enih pa{nikih raste veliko zeli{~. Za izdelavo {entjan‘evega olja uporabljata ekstra devi{ko hladno stiskano olivno olje, ki ga kupujeta pri nekem kmetu v Istri. Imata ‘e tudi veliko pozitivnih povratnih informacij. »Neka gospa je imela vnetje karpalnih kanalov, nabiralo se ji je v ~lenkih in ko se je mazala s smrekovim mazilom, ji ni bilo treba na operacijo, ker se je povsem pozdravila,« pove

Toma‘, ki je ‘e ve~ let tudi vegetarijanec. Prej je pil, kadil tudi po dve do tri {katle cigaret na dan in u‘ival meso. Najprej je pustil alkohol, potem kajenje, naposled pa {e meso. Pridru‘il se je tudi gibanju za zavest Kri{ne in do‘ivel veliko notranjo preobrazbo. »^e u‘iva{ vegetarijansko hrano, se ti spremeni zavest. Postane{ so~uten. @ivalski izdelki ti ne gnijejo v telesu, saj se meso po~asi nalaga na stene ter gnije in spu{~a toksi~ne snovi v kri. Telo potrebuje nekaj ~asa, da se pre~isti in da se ti za~ne spreminjati tudi mi{ljenje oziroma zavest. Za~ne{ zaznavati bolj subtilne stvari. Vidi{, da nisi samo ti. Ego se zmanj{a. Ko u‘iva{ meso in alkohol, ima{ ego tako mo~an, da ne vidi{ ni~esar razen sebe.« ^e primerja, kako je ‘ivel prej in kako ‘ivi zdaj, vidi veliko razliko. Prej se je dru‘il z ljudmi, ki so bili zapiti, zakajeni in so u‘ivali meso in je to po~el tudi sam, zdaj pa ‘ivi bolj ozave{~eno in zdravo ‘ivljenje, v katerem ima duhovnost osrednji pomen. Spoznal je, da je ‘ivljenje nekaj ve~ kot samo pijan~evanje ali pehanje za denarjem. Duhovnost mu veliko pomeni. Vsak dan zjutraj obi~ajno mantra. Mantranje mu pomeni dru‘enje z bogom, saj verjame, da imena boga niso razli~na od boga, in pravi, da mu to da nek ob~utek notranje mo~i, zavest, da ni sam. Zaradi zeli{~arstva z ‘eno pre‘ivljata veliko ~asa v naravi. Na ekolo{ki na~in pridelujeta tudi zelenjavo. Ne gledata televizije, ne poslu{ata radia in ne bereta ~asopisov, da si ne vznemirjata uma: »In tako potem ni nobenih problemov. Pridejo morda vsakodnevni problemi, ko je nekaj treba narediti, ali trenutno ni denarja, ampak denar pride, ko ga potrebuje{. Tako ali tako nisi sam nadzornik. Ne more{ nadzirati ne kak{no bo vreme, ne kaj se ti bo zgodilo. Kar je bilo, je bilo, kar pride, pa bo. Za nazaj so spomini, za naprej so samo spekulacije, torej je v resnici samo sedanji trenutek, zdaj,« sklene Toma‘. Andreja Paljevec

D


ZDRAVILCI, BIOENERGIJA

Bioterapevt, ki je izumil lu~ za izbolj{anje vida in vlo‘ke za akupresurno masa‘o

Ozdravljal med friziranjem L

judje v bli‘ini bioterapevta Milana Kova~evi}a* nihajo, se zvijajo nazaj, pripogibajo naprej, nekateri ne morejo obstati na mestu in hodijo ali kar poplesavajo po prostoru, po terapiji pa odhajajo olaj{ani, spro{~eni, zmeh~anih potez in teko~ih gibov, brez nadle‘nih bole~in. Milan ‘e ve~ kot trideset let pomaga ljudem, je pa tudi izumitelj: zasnoval je lu~ za izbolj{anje vida, terapevtske vlo‘ke za akupresurno masa‘o, na~rtuje strani{~no {koljko za diagnosticiranje, ki bo poro~ala o zdravstvenem stanju posameznika … Milan Kova~evi}, rojen leta 1947 v Novem Sadu, ljudi sprejema v objem svoje energije na Reki in v Subotici. Tu i{~ejo pomo~ tudi ljudje iz Avstralije, Kanade, Jordanije, Tibeta … pa seveda tudi Slovenci. Kako ste odkrili, da imate velik bioenergetski potencial? Po naklju~ju, ko sem bil frizer. Ljudje so se pod mojimi rokami zelo dobro po~utili in so trumoma prihajali k meni. Hvalili so se, da jih ne boli ve~ glava, da se dobro po~utijo, da niso ve~ utrujeni … In tako se je za~ela moja pot zdravitelja z bioenergijo.

na celem telesu. Nikoli ne delam lokalno samo na enem delu telesa. V mojem interesu je namre~, da je ~lovek zdrav. Ne morem re~i – Zdaj ti bom delal samo roko, ostalo pa me ne zanima, ker mi za drugo nisi povedal. Tako ne gre. Sicer pa gre energija vedno tja, kamor je treba.

Bistvo mo~i bioenergetika je v tem, da lahko bioenergetske potenciale poljubno spreminja. Evropi so iskali ljudi, ki lahko pomagajo drugim. Merili so jakost energije s posebnimi elektromagnetnimi napravami in so pri meni izmerili najve~jo. Potem so me povabili na In{titut Bo‘idara Ad‘ije v Beogradu, kjer so tudi ugotovili, da imam zelo mo~no energijo, in tako sem za~el delati kot zdravitelj.

Na kak{ne primere v svoji praksi ste najbolj ponosni? Vsak ~lovek je primer zase. Neumno je, da bi se hvalil s tem, da sem ‘e ozdravil raka na plju~ih, kosteh, ko‘e, na jetrih … Ti ljudje so {e danes ‘ivi. Na splo{no pa ne morem re~i, da nekaj lahko pozdravim; vse je odvisno ~loveka in od njegovega stanja.

Kako diagnosticirate te‘ave pri ljudeh? Lahko ob~utim, kaj se dogaja v telesu ljudi, tako kot netopir ~uti, da se med letenjem po votlini ne udari … Takoj vidim, kaj je s ~lovekom, kdo je, kaj razmi{lja … Tudi ~e se mi ne poto‘i, kaj ga tare, vidim, kaj mu je. In potem delam

Menda je neka ‘enska, ki je bila priklenjena na invalidski vozi~ek, shodila? Ne le ena, veliko jih je shodilo. Tudi slepi so spregledali. V Ljubljani sem 98-odstotno uspe{no pomagal stotim pacientom, ki so imeli slab vid. V tednu dni lahko zagotovo izbolj{am vid za najmanj eno do dve dioptriji. Zdravite tudi zasvojenosti, denimo s tobakom, alkoholom, mamili? To lahko uspe{no naredim v petih dneh. Tega sicer ne delam tako rad, ker terapija poteka tako, da mora pacient pri‘gati cigareto, jaz pa moram vse to vdihovati.

So vam bioenergetski potencial kdaj tudi izmerili? Da, pred osemindvajsetimi leti so mi ga izmerili po metodi Slobodana Bu~i}a iz Beograda, ki se je ukvarjal z iskanjem ljudi s pove~ano bioenergijo. Po vsej

Foto A. Paljevec

Kaj je bioenergija? Vsi imamo bioenergijo, toda nekateri ljudje lahko bioenergetske potenciale spreminjajo. To pomeni, da lahko bioenergijo prena{ajo. V tem je bistvo mo~i bioenergetika, sicer pa ima bioenergijo vsako ‘ivo bitje.

Milan Kova~evi}

Lahko z bioenergijo izbolj{ate tudi krvno sliko? Najbolj{i na~in za izbolj{anje slabe krvi je bioenergija. Visoka sedimentacija, na primer 90, se pri dobrem terapevtu lahko po treh ali {tirih dneh zmanj{a za polovico. Po {e nekaj dneh terapije pa se spusti na normalno vrednost. Moramo pa vedeti, na katerih centrih to delamo; za to je zadol‘en predvsem kostni mozeg v rebrih, nadlahtnicah in v kosteh.

-

FEBRUAR

11 -

Misteriji 41


MED FRIZIRANJEM

»Lahko ob~utim, kaj se dogaja v telesu ljudi, tako kot netopir ~uti, da se med letenjem po votlini ne udari …« Odkrili ste tudi posebne to~ke, sredi{~a v telesu, ki vplivajo na ~ustva … Da, ~ustvo ljubezni je povezano s hipofizo in epifizo, potrpe‘ljivost s {~itnico in prsno ‘lezo, volja z ledvicami, mehurjem in debelim ~revesom … To je primerno za ljudi, ki bi se ‘eleli posvetiti zdravi duhovni poti, a ne smejo biti obremenjeni z ljubosumjem in podobnimi negativnimi ~ustvi. Ko pride k meni oseba, ki ni bolna, ampak pride zaradi neravnovesja energije, potem delujem na te to~ke v telesu. Skozi njeno zgodbo potem do‘ivljam, kaj ta oseba je, kaj ni, kaj bi ‘elela, za ~im hrepeni …

Teh to~k se fizi~no ne dotikam, zadostuje ‘e misel. Kdor nima mo~i, da mentalno prena{a energijo, se mora teh to~k fizi~no dotikati. Potem pa je treba tudi videti, ali je dotik koristen, ker nekateri ljudje polnijo, drugi pa praznijo. To lahko vidimo, ko smo ob pogovoru z nekom navdahnjeni in polni poleta, nekateri ljudje pa nas iz~rpajo in oslabijo. To so obi~ajno »negativci«. Videla sem, da prihajajo k vam tudi otroci s cerebralno paralizo. Kak{ne so va{e izku{nje z zdravljenjem otrok? Zelo dobre, ker otroci niso obremenjeni z zemeljskimi te‘avami in je zato najla‘je in najlep{e delati z njimi. Pri otrocih s cerebralno paralizo ne moremo zaznati nikakr{nega energijskega vrtinca nad glavo. Pri njih so ti centri moteni in ni vhoda skozi teme, energija je razMilan Kova~evi} vedno dela celostno, na celem telesu. pr{ena. Energija mora imeti hitrost, ki je dolo~ena za ‘ivljenje. ^e je Vse manj je primerov, da bi to lahko poupo~asnjena, se pojavi bolezen. ^e je kazali. Na prste bi lahko pre{teli tak{ne prehitra, se to ka‘e v hiperaktivnosti. duhovne ljudi, ki lahko nekaj prispevajo Koliko terapij je v povpre~ju potrebnih, dru‘bi. Poglejte na{e politike in ljudi na polo‘ajih … Zdaj bi bilo treba ve~ delati da se ljudem stanje izbolj{a? Samo ena terapija obi~ajno ne zadostuje, na mladih, ker se morajo postaviti v nora je to seveda odvisno tudi od tega, za malne okvire, ker so na{a prihodnost. kak{no te‘avo gre. Obi~ajno je dovolj ^e njih naredimo zani~, potem bomo pet terapij, ki jih opravim zapored, vsak imeli pozneje {e slab{i polo‘aj. Ne le pri dan po eno. A za neke tegobe to ne za- nas, povsod je slabo z mladimi. Delal dostuje in moram narediti tudi po deset sem tudi v Nem~iji in videl, kako je ali petnajst terapij. Za te‘ja obolenja, narod slab, polno je bolnih mladih ljudi. kakr{na so rakava, je potrebno vsaj me- Podobno je tudi v Srbiji in na Mad‘arskem. Treba je delati na mladih, jim posec dni. praviti celoten mentalni sistem, da si Zdravite tudi na daljavo? zagotovimo normalno prihodnost. Tudi. Denimo gospa, ki je bila malo prej na terapiji s sinom, je iz Kanade in kadar Mislite, da nam je usoda vnaprej doloni tukaj na Hrva{kem, ji delam na dalja- ~ena ali si jo sami krojimo? vo v Kanado. In tam se enako vrti kot Moral bi oditi v Ameriko in tam patentitukaj, ko pride na terapijo. Za to ni no- rati svoje izume, se tam o‘eniti, a se je benih omejitev. Dovolj je, da ona pomisli obrnilo druga~e. Zdaj ‘e petdeset let ‘ivim na Reki, kamor sem pri{el z dvaname in jaz to ‘e ob~utim. najstimi leti. Brez skrbi, vse je ‘e skrojeIzza materialnega fizi~nega sveta ob- no, vnaprej dolo~eno. staja veliko ve~ji duhovni svet in resni~Andreja Paljevec nost je treba iskati in najti samo v na{i du{i, duhu, se vam je enkrat zapisalo … * 00385 98 212 363 (Milan Kova~evi})

D

42 - FEBRUAR 11 -

Foto A. Paljevec

OZDRAVLJAL


DIHANJE, MEDITACIJA

Vaje procesa prisotnosti (3)

^utenje je ‘ivljenje POSTOPEK DELA VAJE

ti~e. Mnogi bi na{e obna{anje ocenili, kot da ni normalno. Mi pa se vse bolj za~enjamo zavedati, da je vrednost izku{nje v sporo~ilu in ne v sporo~evalcu. To pa najla‘je dose‘emo, ko vse skupaj do‘ivljamo z distance, kot da se nas ne ti~e. Za nekatere bo to v za~etku res te‘ko, ko pa vam pride v navado, boste za~utili napredek na poti.

Izjava za prebujanje prisotnosti se glasi: Zavestno razmi{ljam o vsebini svojih izku{enj. Preberemo besedilo, zapomnimo si izjavo in mirno sedemo. Zapremo o~i in 15 minut zavestno povezano dihamo ter si ob~asno ponovimo izjavo o prebujanju prisotnosti. Vajo delamo vsako jutro po prebujenju in zve~er pred spanjem. ^e se nam pojavi ve~ ~ustvenih reakcij, se usmerimo le na eno, ostale pa po kon~ani vaji zapi{emo na papir. Lotili se jih bomo na kak{ni od naslednjih vaj oziroma takrat, ko se bodo pojavile v na{i zavesti.

Predstavitev knjige Proces prisotnosti avtorja Michaela Browna bo v ~etrtek 24. februarja ob 18. uri v galeriji Equrna na Gregor~i~evi 3 v Ljubljani. Knjigo bo predstavil gospod Franjo Trojnar. V tretji vaji ne i{~emo podobnih glasnikov, temve~ se usmerimo na podobne ~ustvene reakcije. Kdo se je tako obna{al proti meni v moji bli‘ini? Kdaj sem pred tem dogodkom do‘ivel popolnoma enako ~ustveno reakcijo? Kdaj sem zadnji~ do‘ivel ta isti ~ustveni naboj – kar nas pelje v sam izvir na{e travme. To vpra{anje si postavljamo, dokler ne pridemo do izvira dogodka. Ni pomembno, kdo nam spro‘i ~ustveno reakcijo, temve~ kak{no ~ustvo nam spro‘i.

PRAKTI^NI NASVETI

osamljeno jezno

srame‘lj ivo

zasr amo

vano

Foto splet

^

e ne ~utimo, ne ‘ivimo. ^utimo ljubezen, sovra{tvo, ugodje, strah, lakoto, toplo, hladno. Sodoben ~lovek pa se je oddaljil od ~ustev, kajti vse bi ‘elel urediti razumsko. Dobro vemo, kam nas je to pripeljalo. Zadnjih sto let je bil poudarek na razvoju razuma in {ele v zadnjem ~asu se zopet vra~amo k sr~nim vrednotam. Dozorel je ~as za ~ustveno zorenje osebnosti. ^e ne ~utimo, smo kot roboti. ^utenje po navadi povezujemo z bole~ino in jo najve~krat zavra~amo. Lahko se vpra{amo, ali imajo ~ustva in razum-logika isto osnovo? Ne, nimajo, celo mo~no se razlikujejo. Fizi~ni svet temelji na lo~enosti, ~ustveni svet pa na povezanosti, ko smo vsi eno. Zato se smernice za ~ustveni razvoj mo~no razlikujejo od razvoja razuma. V prvi vaji smo izkusili fizi~ni svet, nato v drugi vaji izostrili mentalno jasnost, zaznali glasnika ali spro‘ilca na{ih nabojev, in {ele sedaj v tretji vaji se podamo v podro~je ~ustev, ki je najzahtevnej{e. Podamo se na potovanje od glave do srca, ki bo za mnoge trajalo celo ‘ivljenje. Prooto‘no ces prisotnosti Michaela Browna je skrbno na~rtovan proces ~ustvenega n e m o ~ no zorenja osebnosti. V tej vaji se bomo nau~ili sprejeti ~ustva, jih spoznati in jim slediti, od kod izhajajo. Ko vstopamo v proces prisotnosti, naj ne bi reagirali avtomatsko, temve~ zavestno; obna{ajmo se, kot da gre za gledali{ko predstavo, ki se nas ne

Tudi tu priporo~am uvodno izjavo: Kak{no ~ustvo mi povzro~a ta dogodek? ali Radoveden sem, kam me pelje to ~ustvo. Nekaterim bo te‘ko priti od sporo~evalca h konkretnemu ~ustvu. Ni~ zato, sledite sporo~evalcem po verigi navzdol in jih z zapisovanjem ozavestite, prej ali slej boste pri{li do izvira. Po tem boste la‘je pre{li od sporo~evalca na konkretno ~ustvo. Na to vajo se lahko pripravimo tako, da na list papirja zapi{emo vse osebe, dogodke, situacije ali prilo‘nosti, ki v nas povzro~ajo negativne ob~utke. Neprizadeto se lahko odzovemo {ele takrat, ko smo zmo‘ni za trenutek izstopiti iz igre in jo opazovati od dale~. ^e nam to uspe, lahko lo~imo odseve na{ih subjektivnih ~ustvenih nabojev od reagiranja na resni~ni dogodek. Samo negativna ~ustva in travme, ki jih prepoznamo in integriramo, nas peljejo v zorenje osebnosti. Franjo Trojnar

D

-

FEBRUAR

11 -

Misteriji 43


L ETO M A~ KE /Z AJCA (Nadaljevanje z 22. strani)

in na borzi. Zmernost ne bo odve~, toda v letu Ma~ke, ki je ‘e sicer dovolj oprezna, se ni bati, da bi je primanjkovalo. Ker ti dve ‘ivalci z mehkim ko‘u{~kom spremlja precej{nja sre~a, si je bo v teko~em letu marsikdo najve~ sam skoval, ~e bo le dovolj energi~no zavihal rokave! Za rojene v letih Ma~ke je leto 2011 nadvse primerno za nov poslovni zagon z nadobudno, a dobro premi{ljeno poslovno idejo. Na dr‘avo se ne bo dobro preve~ zana{ati, ker bo {e dolga leta do vratu zadol‘ena. Prednost bodo imele zasebne pobude, povezovanja podjetnih ljudi in vseh, ki lahko prinesejo pomemben prispevek k razvoju podjetij ali projektov, a podlagi dobro prou~enih tr‘nih ni{, v katere se bodo spu{~ali.

NEPRIJETNI POJAVI Pri~akujemo lahko vsakovrstne preobrate, na primer vremenske: najprej idealno vreme, primerno letnemu ~asu, nato iznenada zasuk v popolnoma nasprotno smer, kar bo prineslo pretrese in {kodo. Svoje bodo k skrajnostim prispevali {tirje delni Son~evi mrki in dva popolna Lunina mrka! Prisotni bodo tudi zasuki v razpolo‘enju ljudi, zlasti pri tistih, ki imajo ‘e sicer ve~ja nihanja, posledi~no pa tudi pri vseh, ki so z njimi v tesnej{ih odnosih. Gore~im izbruhom navdu{enja pri mno‘icah in posameznikih bodo sledila globoka razo~aranja in bes, usmerjen v krivce zunaj sebe, na primer {portnike, politike, zakonce, otroke, prijatelje … Pri sve‘ih ljubezenskih parih je pri~akovati val »rajske« sre~e, toda pri tistih, ki ne zmorejo obvladovati svojih nerealnih pri~akovanj, bo nastopilo razo~aranje. Na finan~nih trgih bo po‘ivitev trgovanja prinesla nekaj rasti borznih indeksov, toda preve~ oprezni bodo predolgo dremotni, da bi se {e pravo~asno vklju~ili v te pozitivne tokove. Po vzpodbudni rasti in solidnih zaslu‘kih, ki bodo osre~evali najbolj ‘ivahne vlagatelje, lahko {e vedno pri~akujemo nenadne preobrate zaradi politi~nih, ekolo{kih in drugih pretresov, s tem pa tudi velike izgube vseh, ki po~asi reagirajo. Gospodarska aktivnost bo ‘ivahnej{a med srednjimi in drobnimi podjetji, a kdor se ne bo dovolj hitro razvijal, ga bodo spreminjajo~e se zahteve tr‘i{~a pri~ele izlo~ati iz igre. Na politi~nem parketu in v javnem ‘ivljenju se bodo bolj zna{li ljudje s samov{e~nimi in li{pavimi zna~aji, ki bodo pretirano izra‘ali zadovoljstvo nad dose‘enimi rezultati, ki si jih bodo pripisovali, ob tem pa bodo zavajali sebe in mno‘ice, tudi z namenom, da bi la‘je prena{ale vsakdanje tegobe. Ob~asno bodo nanje kot ma~ka pihali tisti, ki jih bo skrbela nevarno samoljubna brezskrbnost, a brez pravega razloga. Resni~no nevarno bo takrat, ko bodo pomembne vajeti dr‘ali v rokah strahopetni in naivni! astrolog Stane Pade‘nik, prof.

D

44 - FEBRUAR 11 -


Solarno-karakterni horoskop za Venerino leto in leto Ma~ke/Zajca

Horoskop za februar 2011 OVEN – Ob mlaju 3. boste v veselem pri-

~akovanju snidenja z ljudmi, s katerimi si dopisujete. Med njimi vam bosta privla~ni vsaj dve osebi. Vznemirjenje ob sre~anjih bo tolik{no, da vam bo hotelo po~iti srce. ^ez polno luno bo idealizem na vi{ku, kot tudi skoki ~ez plot pri nekaterih. Venerino leto vam bo prineslo sijajne mo‘nosti za navezovanje poslovnih stikov. Predavanja, seminarji in potovanja bodo poglabljali duhovno razse‘nost. Rojenim v Marcu se obetajo donosi! BIK – Neizmerna pri~akovanja od tistih, ki so prostorsko in duhovno dale~ stran od vas, bodo marsikomu prinesla razo~aranje. ^e komaj ~akate, da bi raz~istili dileme v partnerski zvezi ali jo kon~ali, bo ~as polne lune 18. idealen. Preden kam odpotujete, poskrbite za prakti~no plat ‘ivljenja. Razburljivi in raznovrstni stiki, pogovori in duhovna sre~anja vam bodo pomagali prebroditi ~ustveno stisko. Bolj dinami~en poslovni ~as bo po 23., ko boste tudi finan~no bolj uspe{ni. Prej popazite na svoje zdravje! DVOJ^KA – Odpira se vam nadvse ‘ivahno in vznemirljivo obdobje spoznavanja novih oseb, med katerimi boste na{li ve~ prijateljev in sorodnih du{, tako na izobra‘evanjih, pri delu kot na zimski rekreaciji. S skladnim partnerjem bosta ljubezensko ‘ivljenje le {e popestrila. Medijsko nastopanje, mednarodno tr‘enje in poslovni stiki prek elektronske komunikacije se bodo krepili do 21., nato bo nastopil stresen teden. Zimske po~itnice ne zamenjajte z bolni{ko posteljo! RAK – Spro‘il se bo plaz zanimanja za va{e poglede na prihodnost, duhovnost in odnose med ljudmi. Nova poznanstva bodo okrepila va{o dru‘beno aktivnost in medijsko uveljavljanje. Iz prijateljstva bo rasla globlja ~ustvena vez. Dokon~ajte ali spremenite svojo spletno stran, izdelajte nove poslovne programe, izvajajte predstavitve in predavanja. Dejavnost, ki vas duhovno zadovoljuje, pa zastavite dolgoro~no in stabilno. Sledila bodo potovanja. LEV – Energi~no se boste borili za pozornost, prijateljstvo in priznanje v javnosti. Ta va{ zagon pa ne sme izra‘ati obupa, nesamostojnosti ali odvisnosti od drugih. Manj{a trenja bi se lahko stopnjevala do nepremostljivega nasprotja. Trdni in so~utni Levi boste osvajali mno‘ice, medije in ‘eljne ljubezni z vami! Javno nastopanje in udele‘be na semi-

V solarno-karakternem horoskopu dobite bolj osebno napoved, ~e preberete najprej besedilo za va{e Son~evo, nato pa {e Ascendentno znamenje. ^e svojega Ascendentnega znamenja ne veste, si pomagajte s tabelami, ki smo jih objavili v reviji Misteriji od 136. do 139. {tevilke. narjih vam bodo prinesli ve~ prilo‘nosti za poslovno uveljavljanje. Okoli 18. si ne privo{~ite spodrsljaja v dru‘bi, rekreaciji ali vsakodnevnih poteh, da ne boste oble‘ali. DEVICA – V za~etku meseca boste {e preudarjali, nato pa se bolj odlo~no spustili v bolj ali manj intimno ali platoni~no prijateljsko razmerje, ki bo zadovoljevalo va{e intelektualne potrebe, ~utne pa morda pred koncem februarja. Nesoglasja boste la‘je re{evali okoli Valentina, pozneje bo le {e zmeda in veliko ~ustvenega napora. Idealen ~as za vklju~evanje v nove dru‘bene, politi~ne, strokovne, duhovne, poslovne in {e kak{ne tokove bo trajal do 21., zato se ne dr‘ite ob strani. Spoznali boste veliko novega, postali konkuren~ni na trgu in {e kam odpotovali. TEHTNICA – Za razburljivo valentinovanje si svojega »Valentin~ka« priskrbite ~im prej. Pri tem imejte inovativen pristop. V obstoje~ih zvezah bo pri{lo do rahljanja odnosov, zato se prvi teden pogovarjajte o razlogih za ve~ svobode. V nekaterih primerih bo nekajdnevna odsotnost re{ila ~ustveno krizo. Ni~esar ne jemljite preve~ osebno in usodno! Sezonske izdatke pred kulturnim praznikom obvladujte. V mno‘ici bodite spro{~eni in u‘ivajte v spoznavanju novih ljudi. Vremenu primerna oprema vas bo re{ila pred prehladom. Odmevne poslovne poteze boste imeli do polne lune. Do tedaj se udele‘ite sejma ali seminarja. Potovanje pozneje bo pou~no. [KORPIJON – Do zimskih po~itnic boste {e obremenjeni s sorodniki oziroma star{i. Za ljubezenske odnose to ne bo najbolj{i ~as. V obstoje~em razmerju vzdr‘ujte vsaj znosno raven razumevanja, sicer se bo pojavila odtujenost. Bistveno la‘je vam bo zadnji teden! Tedaj boste na{li stik s sorodno du{o, pogosto izmenjevali mnenja, se la‘je u~ili, pisali, znova rekreirali ali pa tudi u‘ivali na potovanju. Poslovno ‘ivljenje bo po-

stalo bolj ‘ivahno. Zdravje varujte kar od za~etka meseca. STRELEC – Prekipevali boste od ‘elje po napredku, hitrej{emu ozave{~anju drugih, razdajanju pozitivne energije in spreminjanju sveta. Prista{ev za to boste imeli vse ve~. [irili boste ljubezen in z njo povezovali ljudi v krog prebujenih in zavzetih za nove ideje. V vas se bodo krepila romanti~na ~ustva do nenavadne osebe, ki se ukvarja z nekak{no razsvetljensko dejavnostjo, s sodobno kulturo in je medijsko prepoznavna. Va{e poslovne mo‘nosti se bodo precej pove~ale, ~e ‘e imate na~rt za inovativno prodiranje na tr‘i{~e. Potovanje zadnji teden bo stresno. KOZOROG – Nezadovoljstvo v ljubezni vas bo sililo k umiku v samoto. To ne bo re{itev, zato raje sprejmite izziv za novo ‘ivljenjsko pot. Naredite na~rt osvajalnih pohodov, na katerih se vam ni bati nepremi{ljenih odlo~itev. Dopisovanje z nekom bo obrodilo sadove po 23., ko se boste ~ustveno le bolj odprli. Tedaj bodo huj{e bole~ine mimo in do‘iveli boste nekaj nepozabnih romanti~nih dni v naravi ali na zimskih po~itnicah. Po prvih zastojih in zadregah v slu‘bi vam bodo posli vzcveteli in prinesli ve~ dobi~ka, ~e le ne boste sanjavi! VODNAR – Prve tri tedne boste sredi{~e odnosov v dru‘ini, s prijatelji in {tevilnimi novimi ljudmi, ki jih boste povezovali. Partnerja pa ne zanemarjajte, sicer bo nesre~en! Va{e ekscentri~no vedenje naj bo v mejah {e primernega, sicer boste v poslovnih odnosih in doma razbili kak{no kristalno vazo. Izobra‘evanja in predstavitve naj bi se vrstile po teko~em traku. Medijsko boste zelo izpostavljeni, kot tudi virusom in po{kodbam. RIBI – Svoje ljubezenske fantazije boste pri~eli udejanjati na skrivaj. Lahko celo medtem, ko boste v mno‘ici smu~arjev, kopalcev, obiskovalcev prireditve, prek spleta ali v bolni{nici. Negativnim sanjam ne pripisujte posebnega pomena. S sorodnimi du{ami boste naredili velik korak naprej pri prebujanju zavesti, zlasti v programih duhovnosti. Po valentinovanju in zadnji teden pazite pri delu, vo‘njah, hoji in drsanju, da vam ne bo popustila zbranost. Posledice si lahko kar mislite. Dinami~ne sile bodo odli~no vplivale na domi{ljijo, ki vam je ne bo manjkalo pri kreativnem delu in re{evanju te‘av.

Pripravlja: astrolog prof. Stane Pade‘nik

-

FEBRUAR

11 -

D

Misteriji 45


Nenavadna do`ivetja

Mo` v ~ebru nagovoriti, da se obrne in mi poka‘e obraz. Videla sem namre~ samo njegova mokra ramena, lase in roke, ki jih je naslanjal na rob ~ebra. Okolica, ki je bila gotovo bolj slikovita, me ni zanimala in nisem je videla. Bilo je zgolj vedenje in vtis, da dale~ naokrog kraljuje rumeno rjava barva od sonca o‘gane trave, ki se okoli odra preliva v sivo belo barvo mno‘ice {otorov. Tam, kjer so stali mo‘je in je bila trava bolj shojena, je bilo videti rde~e rjavo zemljo, pravzaprav prah. Barva zemlje in obla~il mo‘, ki so stali na njej, je bila skoraj enaka. Ker mi mo‘akar v ~ebru ni hotel pokazati svojega obraza, to pa je bilo pravzaprav edino, kar me je ta ~as zanimalo, sem se odlo~ila, da se mu z leve pribli‘am. Mo‘je spodaj so modrovali, bili so celo precej glasni, ven-

dar se za~uda niso menili zame. Nikakor nisem mogla premakniti nog, ne vem, zakaj. Kot pribita sem stala na mestu in se samo z zgornjim delom telesa nagibala, da bi z o~mi vendarle ujela, kar sem na vsak na~in hotela videti. Nenadoma je ~lovek obrnil glavo in pogledal proti meni. Zastal mi je dih ob pogledu na plo{~at rjav obraz, povsem druga~en od pri~akovanega. Priprte temne o~i so skrivale vsak izraz. Ne lep, ne grd, nekoliko brazgotinast, meni pa zanimiv, poseben, celo ljub. Najprej sem pomislila: Kitajec!? Potem pa: Mongol!! Okrog trideset let. Hotela sem si ga podrobneje ogledati, vtisniti v spomin, pa se je ‘e obrnil nazaj proti mo‘em in spet mi je kazal z lasmi zastrt profil. Ko sem se zravnala, me je presenetil in nepri~akovano vstal. Od nekod se je pojavil {e en ~eber vode, prestopil je vanj in … AAAAH, od hladu, ki je oblil mojo desno nogo, me je streslo po vsem telesu in kar posko~ila sem: Moj bog, pa saj to sem vendar jaz! Mo{ki v ~ebru sem jaz! … Moram ga {e enkrat videti! Prepozno. Vse je izginilo. ^eprav {e vedno v snu, nikakor nisem mogla priklicati teh ~udnih in hkrati navdihujo~ih sanj nazaj. Alenka Ilustracija Milo{ Lukman

R

edkokdaj sanjam oziroma redkokdaj si sanje zapomnim. Vendar so zadnje leto ali dve moje sanje druga~ne kot prej. Kot da mi ho~ejo nekaj povedati. Pravijo, da si v sanjah lahko karkoli: gasilec, plesalec, pilot, predsednik dr‘ave … ali pa ti sam. Jaz v sanjah potujem mimo pisanih planetov ali se trudim zapreti okna, skozi katera v potoku dere de‘evnica, nato pa namesto nevihtnega oblaka, ki ga pri~akujem, skozi okno na nebu zagledam pokrajino s hi{o v okroglem vrtu in okroglimi ter ovalnimi njivami in travniki ~udovitih barv. Od rumene do zelene in od oran‘ne do rjave. V~asih pa v mojih sanjah vse gorí in ko iz velike in varne votline to opazujem, se spra{ujem: Je to bilo, ali {e bo? In ko skrita za kamnitim obzidjem gledam, kako se gora v potresu »podira«, upam, da je to ‘e bilo. Neko~ je bilo takole: Stala sem na odru, ki je bil za slab meter dvignjen od tal. Levo od mene, tudi na odru, je stala preprosta ko~a, pred menoj pa velik ~eber, v katerem se je namakal mo{ki. Imel je dolge, {trenaste, skoraj ~rne lase. Pred odrom je stalo nekaj mo‘ v ~udnih obla~ilih, prete‘no iz usnja, izpod katerega je sililo nekaj platna. Bili so oboro‘eni. ^eprav sem v pogovoru politi~no-voja{ke vsebine sodelovala, so bile moje o~i prikovane na mo{kem v ~ebru in v mislih sem ga sku{ala

Vabilo k pisanju Mnogim med nami se je `e pripetilo kaj nenavadnega. Opi{ite va{ resni~ni nenavaden dogodek, sre~anje, va{e sanje, ob~utke, jasnovidne utrinke, strah ... in napisano po{ljite na: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana, ali misteriji@misteriji.si - najbolj{e prispevke bomo objavili. Nagrada za objavljen prispevek je polletna naro~nina na revijo Misteriji.

obi{~ite nas na spletni strani

www.misteriji.si 46 - FEBRUAR 11 -

D


Priro~nik za pre‘ivetje Zalo‘ba: ARA zalo‘ba Obseg: 280 strani Format: 12,5 × 19,5 Vezava: bro{irano Cena: 19,90 € Informacije o prodaji: 01/549 17 92 Priro~nik, ki je pred vami, vam bo pomagal pre‘iveti v morebitnih te‘avah, ki se ‘e napovedujejo zaradi kaoti~nosti ekonomske, geolo{ke in politi~ne klime. Pomagal vam bo poskrbeti za lastno varnost in varnost dru‘ine ob potresu, poplavi, sne‘ni ujmi, viharju, orkanu, vodni ujmi, po‘aru, zemeljskem plazu, podoru, terorizmu, su{i, gospodarskem zlomu, jedrski nesre~i, biolo{ki vojni, mno‘i~nem nasilju, stavkah, pomanjkanju hrane … V tej knjigi so na enem mestu zbrane vse najpomembnej{e informacije za pre‘ivetje. Napisane so v zgo{~eni in preprosti obliki in vam povedo, kako si zagotovite {tiri osnovne pogoje za pre‘ivetje: hrano, vodo, medicinske pripomo~ke in zdravila ter seveda zasilno prebivali{~e. Vsaka nenadna gospodarska, politi~na ali naravna katastrofa je neizogibno povezana s kaosom.

Zato je pametno, da se sedaj, ko je to mogo~e, pripravite na samozadostnost, za zmo‘nost vzdr‘evanja sebe in svojih bli‘njih brez zunanje pomo~i. V praksi se to nana{a predvsem na hrano in sposobnost bivanja brez elektrike. Samozadostnost pomeni tudi popolno neodvisnost od javnih komunalnih storitev, mno‘i~ne preskrbe s hrano in zdravstvenih storitev. Zmo‘nost popolne samozadostnosti ustvarja suverenost. Suverenost pomeni svobodo in popoln nadzor nad lastnim ‘ivljenjem in na~inom ‘ivljenja. V knjigi so opisani razli~ni na~ini, kako ustvarimo povsem samostojen, neodvisen na~in ‘ivljenja. Zdaj je napo~il ~as, da knjigo vzamete in morda v ne tako oddaljenem ~asu pre‘ivite.

Nevrovadba: Ljube~a pozornost Avtorica: Mojca Studen Zbirka CD: VelosiMed Zalo‘ba: Most-si Cena: 17,90 € Informacije o prodaji: 01/549 17 92 S poslu{anjem zgo{~enke Ljube~a pozornost, prve, nekako za~etni{ke nevrovadbe iz serije VelosiMed, je mogo~e najti globoko trajno notranje zadovoljstvo in mir. S poslu{anjem lahko postanemo odpornej{i na zunanje stresne okoli{~ine, tolerantnej{i in bolj razumevajo~i do sebe in do drugih. Zdravo mentalno stanje se nam lahko odrazi tudi na fizi~nem telesu, saj nevrovadba pomaga pri izlo~anju protistresnih hormonov in prekurzorjev. Ti nas pomirjajo, pomlajujejo in nam dvigajo odpornost imunskega sistema.

Zgo{~enko poslu{amo z zaprtimi o~mi v udobnem okolju, avtorica pa dopu{~a mo‘nost, da Ljube~o pozornost, tako kot druge zgo{~enke iz serije VelosiMed, lahko poslu{amo tudi tedaj, ko smo zaposleni s ~im drugim, {tudijem ali delom. Pomembno pa je, da jih poslu{amo s stereo slu{alkami. Najbolj pomembno je, da nevrovadba v mo‘ganih pomaga ustvarjati nove nevronske povezave in poti, nastajajo tudi novi nevroni. Z redno vadbo, torej poslu{anjem zgo{~enke, lahko dose‘emo ‘eleno mentalno in ~ustveno stanje ter pove~amo svoje intelektualne zmogljivosti. Zaradi poslu{anja oziroma nevrovadbe nas vedno manj dogodkov spravi iz tira, te‘je se ujezimo in te‘je se u‘alostimo. Zelo pomembno je, da nevrovadba za domala petdeset odstotkov zmanj{a izlo~anje kortizola, stresnega hormona, ki pospe{uje staranje, zmanj{uje sposobnost u~enja in slabo vpliva na zdravje in dobro po~utje, in kar za sedemdeset odstotkov pove~a izlo~anje melatonina, hormona, ki nam pomaga k dobremu spanju, ki, kot vemo, z leti mo~no pe{a. Zgo{~enke VelosiMed se opirajo na polstoletne raziskave, s katerimi so pri{li do spoznanj, kako je mogo~e pospe{iti uravnove{eno delovanje obeh mo‘ganskih hemisfer.

-

Najbolj prodajane knjige v ARA zalo`bi

Nova knjiga in zgo{~enka

FEBRUAR

1. Nikola Tesla - Izumitelj za tretje tiso~letje Aleksandar Milinkovi}

2. Permakulturni vrt Graham Bell

3. Zamenjam razsvetljenje za hiter vibrator Savina A. Ritter

4. Vrtinec Esther in Jerry Hicks

5. Presni gurman Nomi Shannon

6. Osupljiva mo~ ~ustev Esther in Jerry Hicks

7. Potovanje do ekstaze Gabrielle Roth

8. Kako se zdravimo z magnetnimi polji dr. Christian Thuile

9. Kako razberemo osebnost iz pisave Ruth Gardner

10. Tvoje ime Dan Sovina

11 -

Misteriji 47


Poti do zdravja S klubsko kartico Misterijev imate 10 % popusta pri storitvah na{ih ~lanov AL TERNA TIVNO ZDRA VLJENJE LTERNA TERNATIVNO ZDRAVLJENJE Center komplementarne medicine. Diagnostika in tretmaji bakterijskih, alergijskih in drugih obolenj z Bicom-bioresonan~nim aparatom. Program za odvajanje od kajenja. Razli~ne vrste masa‘, tudi masa‘e za nose~nice. Vodi zdravnica Erika @agar. Pod~etrtek 03/582 94 05 in ^ernelavci pri Murski Soboti 02/538 16 05. BIOSPECTER CENTER – Pregledi in terapije z magnetno bioresonanco. Biospectrum center [kofljica, Lisjak Stanko, 031/566 977, www.biospectrum.biz PROGNOS DIAGNOSTIKA na podlagi meritev meridianov ugotovi prave vzroke bolezni. Naprava ugotovi tudi koristnost posameznih preparatov, po potrebi izdela homeopatsko zdravilo. Uporabljajo jo mnogi zdravniki po vsem svetu. Informacije in naro~ila: TRIFILON PLUS, Rimska c. 20, 1000 Ljubljana; tel: 01/25 12 173; prodaja@trifilon.si, www.trifilon.eu ANGELI IN REIKI Marjetka Novak – [ola za angelskega terapevta®. U~iteljska {ola angelov in vnebovzetih mojstrov Diane Cooper, Angelski reiki®, Angelska trgovina, knjige, CD-ji, angelske esence®, Brezpla~en vpis v Klub svet angelov. Info: 031/830 299, info@svetangelov.com, www.svetangelov.com NUR agencija za osebno in poslovno rast; angelska terapija in readingi; reiki terapije in delavnice; aromaterapije in delavnice Kontakt: sonja.zuhair@siol.net ali 070/826 417, www.nur.si ASTROLOGIJA, NUMEROLOGIJA Karmi~ni, natalni in letni horoskopi. Karmi~na analiza 33 €, brezpla~ni vzorec. Astrolog Armand – tel. 041/568 340, 05/6571 340; www.astrologarmand.co.cc BIOTERAPIJA Prave energije na pravo mesto – prave energije pravim ljudem Ohranimo vitkost, sre~o in zdravje z upo{tevanjem va{ega bioritma in na{o pomo~jo. 041/485 309 in www.mojaxxllinia.com Terapija z bioenergijo po metodi Zdenko Doman~i} uspe{no premaguje bolezni glave, notranjih organov, okon~in, hrbtenice, psihe, MS, EPI, rakava obolenja, stres, alergije, skraj{a okrevanje po operacijah, okrepi imunski sistem … Terapije izvajata dipl. terapevta v Zdravili{~u La{ko in v Rade~ah. Informacije in naro~anje: 041/998 352, mfelser.importex@siol.net ENERGETSKO SPRO[^ANJE S tehniko spro{~anja prek treninga dose‘emo povezavo z ekstra pozitivno energijo, ki nam uravnovesi in zvi{a kapaciteto pozitivne energije v na{ih energetsko po{kodovanih organih. S tem dose‘emo trajno fizi~no zdravje in pozitivne rezultate na vseh podro~jih ‘ivljenja; z energijo je vse mogo~e. Trening poteka v Ljubljani, vodi ga strokovnjak, ki je energetski prevodnik. Prijave in inf. na 041/204 648. FREKVEN^NA TERAPIJA Terapije s frekven~nimi generatorji pri raznih oblikah onkolo{kih obolenj. www.rife.org, e-mail: dr.brane.kobal@gmail.com ELAN VITAL, Brodarjev trg 15, Ljubljana; 041/909 341, 01/540 77 82 MASA@A Dobrinova masa‘a pod IR-grelci na blazini turmalina in germanija je bolj u~inkovita, ker se ob BioResonanci vodnih molekul in razstrupljanju izvaja shiatsu, refleksno masa‘o, limfno drena‘o, cupping, … Partnerji, star{i-otroci pridite v dvoje ali troje => hkrati te~aj. Cena 25 € / 60 min, 35 € / 90 min, darilni boni po dogovoru. www.kod.si/dobrin, dobrin@volja.net, 01/421 64 00, 041/772 876. MEDIT ACIJA MEDITACIJA ZA^UTITE SVOJ PRISTNI JAZ IN ZA@IVITE V SKLADU Z NJIM! Individualno svetovanje s pomo~jo tarota, angelov in vodnikov; strokovno svetovanje, meditacija in delavnice na temo osebnostne in duhovne rasti. Info in prijave: Lea 031/442 197 Celestina, Lea O{abnik s. p., Savska cesta 11a, 1230 Dom‘ale Spletna stran: www.jasnovidnostcelestina.com

48 - FEBRUAR 11 -

NARA VNO ZDRA VLJENJE NARAVNO ZDRAVLJENJE Odprava bole~in, gangrena, depresija, onkolo{ka obolenja, migrena … Ko uradna medicina ne more dovolj pomagati – bioterapija po metodi Zdenka Doman~i}a Info: 031/567 731; bioterapija@siol.net

• Bioenergetski tretmaji, • Energetska psihoterapija, • Bachove cvetne esence, • Kisikove terapije, • Orgonski izdelki za energetsko za{~ito. U~inkovita pomo~ pri fizi~nih in psihi~nih te‘avah. ZARA CENTER, 031/300 209; info.zc@siol.net; www.alternativno-zdravljenje.info Bownova terapija – naravno zdravljenje, ki s fizi~no in energetsko stimulacijo mehkega tkiva vzpostavlja ravnovesje v telesu in vzpodbuja samozdravljenje. Pomaga pri bole~inah v hrbtenici, sklepih, pri po{kodbah, glavobolih, bla‘i stres in napetosti. EFT terapija – u~inkovita energetska akupresurna metoda za odstranjevanje posledic travm, stresnih dogodkov, strahov, fobij, bole~in … REMEDIO Renata Radi~-Berglez s. p., Ljubljana, [martinska 196, www.remedio.si, GSM: 031/728 198, info@remedio.si Vpogled v stanje zavesti, ~i{~enje blokad na energetskih centrih. Odpravljanje vzrokov za bolezni, vrnitev v harmonijo bivanja. Zdravljenje z belo svetlobo in subtilno aromoterapijo. Vitalis Polanec, Maribor, 040/25 24 25 TERAPIJA Z INFORMACIJSKIMI VALOVI – NOVO V SLOVENIJI! Odpravljanje bole~in, alergij, izbolj{anje odpornosti, huj{anje, zmanj{evanje stresa, skraj{ana rehabilitacija po po{kodbah. Svetovanje, mo‘en tudi nakup naprave za doma~o uporabo. Podjetje BIOVIVA, www.bioviva.si, info@bioviva.si, 041/679 681 PSIHOKIBERNETIKA ESENOV Psihokibernetika Esenov spodbuja samorazvoj in meditacijo ter omogo~a osebne za{~ite, za{~ite na{ih bli‘njih, za{~ite stvari, delovanje z miselnimi frekvencami, telesno, ~ustveno in umsko zdravje, zdravljenje ‘e obstoje~ih in prepre~evanje novih motenj, pa tudi sposobnost psihokirurgije. Te~aji, terapije, regresoterapija. Vadana Gordana Kudrikova, Umag, tel. 00385 91 206 2815 ali 00385 52 752 760. QUANTEC – INSTRUMENT INSTRUMENTALNA ALNA BIOKOMUNIKACIJA Quantec sistem analizira, svetuje in z oddajanjem informacij tudi deluje na izbrani cilj. Zdru‘uje najnovej{a dognanja kvantnih fizikov in razli~na znanja s podro~ja klasi~ne in komplementarne medicine. Quantec nam da poglobljen vpogled v vzroke te‘av na telesni in psihi~ni ravni ter nudi optimalno podporo pri vseh oblikah zdravljenja in pri premagovanju razli~nih kriznih situacij. Uporablja se v osebnem in poslovnem svetovanju, pri {portu, {tudiju, kmetijstvu, ekologiji … Manipet d. o. o., Lamutova 48a, Podutik Tel.: 040/299 667 (ga. Manja); e-po{ta: manipet@gmail.com RADIESTEZIJA Radiestezijski pregledi spalnic in ~loveka. ALTERA nudi radiestezijske preglede spalnic, pisarn, energetske preglede telesnih organov (slikanje avre), diagnostika. Bioterapija po metodi Zdenko Doman~i}. Imate te‘ave s spanjem, zdravjem, ~utite utrujenost, pa ne veste vzroka? Naro~ila na GSM: 041/716 195; www.altera.si Meritve vseh vrst {kodljivih sevanj – Meritve geopatogenih sevanj, iskanje vodnih virov, detekcija ELF- in RF-sevanj, meritve parcel za novogradnje, iskanje zakopanih zakladov. Nudimo znanstveno dokazane u~inkovite in najcenej{e za{~ite. Informacije in naro~ila: TRIFILON PLUS, Rimska c. 20, 1000 Ljubljana; tel: 01/25 12 173; prodaja@trifilon.si, www.trifilon.eu TRGOVINE Trgovina EcoStyle vam ponuja tekstilne izdelke iz certificirano ekolo{ko pridelanih in predelanih surovin (bomba‘, bamus, konoplja). @enska, mo{ka, otro{ka obla~ila ter obla~ila za dojen~ke, brisa~e in posteljnino. BTC hala 5 (Tangram center); tel. 031/545 701; www.EcoStyle.si; info@ecostyle.si


Pri naro~ilu nad 69 € po{tnino podarimo

PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777, 01/549 17 92; NA SPLETU - www.misteriji.si

FROLOVOV DIHALNIK

MAGNETI PROTI BOLE^INAM

Dihanje z dihalnikom pospe{uje presnovo, spodbuja telesno in du{evno u~inkovitost ter pove~uje telesne energijske rezerve odraslih in otrok 49,90 € od petega leta dalje. Kot zdravilni pripomo~ek ga v Znanstvenem centru za klini~no in eksperimentalno medicino v Novosibirsku priporo~ajo pri indikacijah za kroni~ni bronhitis, bronhialno astmo, nevrovegetativno distonijo, visok krvni tlak, angino pektoris; kot dopolnilno terapijo pri bronhitisu, plju~nici, plju~ni tuberkulozi, plju~nem emfizemu, psihosomatskih motnjah, po sr~nem infarktu, mo‘ganski kapi in operacijah.

ZA[^ITNA PIRAMIDA KERROCK Z za{~itno piramido, tetraedrom s stranico 12 cm, ki ima na spodnji stranici natisnjenih dvanajst enakostrani~nih trikotnikov, je mogo~e pred petimi vrstami zemeljskih sevanj, pred tehni~nimi sevanji in sevanji kozmi~nega ter zemeljskega izvora dobro za{~ititi vse prostore. Piramida deluje blagodejno na splo{no po~utje. Postavimo jo na sredo stanovanja ali hi{e, nekateri jo postavijo v bli‘ino postelje. 37,90 €

Deluje s svojim indukcijskim magnetnim poljem biostimulativno na celi~ne procese, pove~uje izmenjavo plinov, krepi regenerativne procese in mikro cirkulacijo v obolelem tkivu. Uporabljamo jo zjutraj in zve~er po dvajset minut, tako da jo postavimo na obolela mesta in pritrdimo z obli‘em. Uporabljamo lahko tudi dve plo{~i, postavljeni drugo proti drugi. Pomaga tudi proti nespe~nosti in drugim te`avam; prilo‘ena so natan~na navodila. 24,90 €

Z univerzalno za{~ito pred {kodljivimi energijskimi entitetami se za{~itimo pred blode~imi elementali, ki se pojavijo v ~love{kem energetskem sistemu neodvisno od njegove volje. Za{~ita deluje pred enostavnimi blode~imi elementali, du{ami in implantati, da ne morejo ve~ ~rpati ~lovekove energije. 11.90 €

Poseben ~rni magnet pa je namenjen odpravljanju bole~in v kolenu. 24,90 € Pas za pritrditev kolenskega magneta 9,90 € Pas za pritrditev magnodiska 19,90 €

MAGNODISK Magnodisk zmanj{uje bole~ine v hrbtenici, ker mo~no stati~no magnetno polje pospe{uje obnavljanje vezivnega tkiva med medvreten~nimi plo{~icami. Magnodisk z obli‘em nalepimo na tisti del hrbtenice, za katerega je zdravnik ugotovil, da je vzrok bole~in v dolo~enem delu telesa. 44,90 €

PRALNI MAGNETI

OSEBNI ANGEL^EK

RADIESTEZIJSKA NIHALA

ZA[^ITA PRED ENTITETAMI

19,90 €

Neodim magnet omili, lahko pa tudi povsem odpravi fizi~no bole~ino. Polo‘imo ga na bole~e mesto in pritrdimo z obli‘em. Nosimo ga nekaj ur dnevno, dokler se bole~ina ne zmanj{a ali ne izgine. Ovalni so namenjeni za bole~e sklepe.

Kodirane magnete damo v pralni ali pomivalni stroj, da zmanj{amo porabo pralnih pra{kov in elektrike, odstranjujemo vodni kamen, podalj{ujemo ‘ivljenjsko dobo pralnega ali pomivalnega stroja, zmanj{ujemo onesna‘enost okolja in energiziramo perilo. 19,90 €

TESLOVA PURPURNA PLO[^A

Za uspe{no radiestezijsko delo so na a voljo: nevtralni nihali Kaplja (a) in Leseno nihalo (b), kovinska egiptovska nihala c Karnak (c), Izis-4 (d) in Izis-6 (e) ter Biotenzor (f). Uporaba je razlo‘ena v knjigi Osnove radiestezije in bioenergije. e Cene: a in b 13,90 €, c, d in e 18,90 € in d biotenzor 16,90 €. f

19,90 €

b

V Braziliji ro~no narejen osebni angel~ek iz kamene strele si lahko programiramo sami (napotki prilo‘eni), da nas varuje in nam pomaga pri razre{evanju te‘av. Sicer pa nam prina{a dolgo‘ivost, pomaga proti bole~inam pri srcu, v trebuhu in ‘elodcu. Lahko si izberete tudi angel~ka iz ametista in ga programirate za pritegnitev partnerja. Prav tako lahko programirate angel~ka iz ro‘natega kremena, kristala, ki odpravlja vrsto te‘av. Ve~ na www.misteriji.si. + Darilo: mo{nji~ek 19,90 €

BIOGUARD Bioguard za{~iti biopolje ‘ivih organizmov pred posledicami elektromagnetnega smoga, ki ga ustvarjajo vse naprave, napajane z elektri~nim tokom. Samolepilno plo{~ico Bioguard, ima premer 15 mm in je debela 3 mm, nalepimo na izvor sevanja: na ra~unalnik, mobitel, brezvrvi~ni telefon, polnilec mobitela … in tako v prostoru ustvarimo ugodno biopolje; smo manj utrujeni, manj napeti, bolje zbrani, se na splo{no bolje po~utimo. Za‘eleno je, da Bioguard nalepimo tudi na okensko steklo, da pride v prostor vitalna energija. Bioguard zelo dobro deluje v avtomobilu; prilepimo ga na vetrobransko steklo za vzvratnim ogledalom. 14,90 € Ve~: www.misteriji.si

-

FEBRUAR

11 -

Misteriji 49


PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777, 01/549 17 92; NA SPLETU - www.misteriji.si

aratrgovina@siol.com

OSVE@ILEC ZRAKA BREZ VONJA Blazinica Bio4Fresh osve‘uje zrak tako, da kot magnet privla~i in kot spu‘va vpija molekule vonjav. Deluje dve leti in je obnovljiva. Zelo je priporo~ljiva za otro{ke sobe in sobe bolnikov. Zrak osve‘uje v vseh stanovanjskih in delovnih prostorih, v hladilnikih ohranja sve‘ost ‘ivil in zmanj{uje porabo elektrike, razsmrajuje obutev, osve‘uje zrak v avtomobilih … Ni~esar ne oddaja, pa~ pa odstranjuje. Tudi alergene in {kodljive nanodelce razli~nega izvora. 7,90 €

INFORMIRANI ZAŠ^ITNI KLJU^ USB

V USB-vti~nico vtaknjen informirani Za{~itni klju~ USB in bakrena samolepilna plo{~ica zmanj{ujeta negativne vplive sevanja ra~unalnikov, zaslonov in usmerjevalnikov na ~loveka in njegovo zdravje. Delovanje je preverjeno z GDVelektrografijo in mikroskopiranjem ~love{kih rde~ih krvni~k. 39,90 €

HYDRONIC 1H/F ZA HI[O Hydronic za hi{o ima dve funkciji: • izbolj{a vso vodovodno vodo v hi{i in do 70 odstotno zmanj{a njeno {kodljivo delovanje. Skozi hydronic za hi{o o‘ivljena voda izlo~a tudi do 70 odstotkov manj vodnega kamna in tako varuje in{talacije in gospodinjske stroje. O‘ivljena voda pove~a ‘ivljenjske sposobnosti, tudi rastlin in ‘ivali. Pospe{uje izlo~anje klora. Primeren je tudi za rastlinjake in farme. • filtrira do 80 mikronov velike delce (mivka, pesek, glina, kovinski ostru‘ki …) in jih izpira. Vgradimo ga takoj za vodomerom. Dopu{~a pretok do petih kubikov na uro. Hydronic za hi{o ne zmanj{uje pretoka vode. 699,90 €

ATLANTIDSKI PRSTAN IN PLO[^ICA Sta srebrna, oblikovana tako, da posebni liki sprejemajo in oddajajo kozmi~no energijo in s tem {~itijo pred negativnimi sevanji. Ugodno delujeta na zdravje in dobro po~utje, prepre~ujeta nesre~e. Oblika prstana izhaja iz davnine, saj so u~inki likov, ki so skrbno vdelani v celjski srebrni nakit, znani ‘e iz ~asov faraonov. Velikosti prstana: od 16 do 24 mm notranjega premera. prstan 59,90 € plo{~ica 59,90 €

BARVNI ANGELI Unikatni angeli s svojimi barvami izbolj{ujejo telesno in du{evno po~utje. Krila imajo iz ogledal, ki ~loveka in prostor varujejo pred vplivi iz okolja. ^e jih postavite pred okno, se valovanje barve raz{iri v cel prostor. Angeli so izdelani v tiffany tehniki iz vitra‘nega stekla, ki je obarvano z naravnimi pigmenti. Na voljo so stoje~i ali vise~i angeli v vseh barvah, razen sivi in ~rni. Velikost 6,5 × 9 cm. Ve~ informacij na 19,90 € www.misteriji.si.

MAGNETNE ZAPESTNICE Magnetne zapestnice z germanijem izbolj{ajo delovanje imunskega sistema, s ~imer pomagajo pri {tevilnih bole~inah in obolenjih. Ob no{enju se bolje po~utimo in la‘je premagujemo vsakdanje strese. Zapestnice so iz nerjave~ega jekla, delno pozla~ene, brez niklja.

^leni v zapestnicah imajo izmeni~no vgrajene magnetke in germanij. Velikost od 20 do 22 cm. Opise posameznih zapestnic najdete na www.misteriji.si. 29,60 €

INFORMIRANI OBESEK LU^KA V kerami~ni obesek so s posebno tehnologijo vtisnjene izbrane informacije, ki pripomorejo k bolj{emu po~utju. Obesek pove~a avro, {~iti pred zunanjimi negativnimi vplivi (geopatske cone, elektromagnetna sevanja, kozmi~na sevanja …), odpravlja energetske blokade, uredi nepravilno vrtenje ~aker, odpira izhodne kanale, vzpodbuja intuicijo, {iri du{evno in duhovno obzorje … 69,90 €

ATLANTIDSKI KRI@

Atlantidski kri‘ je skrbno narejen iz srebra, o~i{~en vseh negativnih energij in napolnjen s kodami, ki ugodno vplivajo na ~loveka. Njegovo delovanje je {e mo~nej{e kot delovanje atlantidskega prstana in plo{~ice ter ima prav tako vgravirano vija~nico, ki energijsko dodatno ugodno deluje na ‘ive organizme. 89,90 €

50 - FEBRUAR 11 -


Pri naro~ilu nad 69 € po{tnino podarimo

PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777, 01/549 17 92; NA SPLETU - www.misteriji.si

INFORMIRANI KOZARCI

VRELEC LJUBEZNI

Njihova posebnost je, da izbolj{ajo vsakdanjo vodo; v njih voda spremeni svoje fizikalno-kemi~ne lastnosti, informacije v kozarcu vzpodbudijo njene samoo~i{~evalne lastnosti. Voda iz informiranih kozarcev je primernej{a za vsa ‘iva bitja. Genotoksi~ni test dokazuje, da kozarec izbolj{a vodo za kakih 40 odstotkov. Kozarci imajo svoj pomen tudi v barvni terapiji. Iz knjige Aura Soma povzemamo, kako barve delujejo na ~loveka: Modra: Deluje na grlno ~akro, vzpodbuja toleranco do sebe in drugih, vero v notranje vodstvo, okrepi odpornost, fizi~no in ~ustveno, zmanj{uje trpljenje ... 20,90 €

20,90 €

20,90 €

Obesek Vrelec ljubezni nosi v sebi pro{nje, da bi bila oseba, ki ga nosi, usli{ana; da bi ji Bog, vesolje, pomagalo v vsakdanjem ‘ivljenju. Pro{nje so shranjene v obesku v numeri~nih zapisih, sestavljene pa so na podlagi izsledkov psihoterapevtske znanosti v kombinaciji z moralno-eti~nimi normami, ki delujejo izklju~no v smeri dobrega. Velikost 3 cm. 29,90 €

NORAD

Zelena: Deluje na sr~no ~akro, podpira nas pri sprejemanju odlo~itev, vzpodbuja nov pogled na stvari, prina{a mo~an stik z naravo ... Rde~a: Spodbuja delovanje hormonskega sistema, pomaga premagovati agresivna ~ustva, obnavlja energijo, uravnove{a delovanje prve ~akre, pomaga pri stresu, pri razli~nih strahovih.

KRISTALINSKA KROGLA Krogla zagotavlja, da se energija okrog nje su~e desno (preverite z nihalom). V radioni~ni delavnici so ji vsevane informacije, ki razen dobre volje vzbujajo v ljudeh tudi odpornost proti {tevilnim boleznim. Osem centimetrov velika krogla deluje v premeru treh metrov. Poznavalci jih postavijo na ra~unalnik, na delovno mizo, predvsem pa na no~no omarico. 49,90 €

MAGIC LIFE Plasti~na plo{~ica posebnih oblik zaradi svoje oblike zajema energijo iz okolja in jo oddaja v neposredno bli‘ino. Plo{~ica je kodirana z orgonskimi sevalniki; pove~a nam energijo in nas {~iti pred sevanji, ~e jo nosimo na vrvici okoli vratu ali v prsnem ‘epu. 5,90 €

DIVINITA - KREMA Z MORSKIMI ALGAMI Vrhunska krema Divinita z izvle~kom rjave negojene morske alge je namenjena vsakodnevni negi ob~utljive ko‘e. Zagotavlja uravnote‘eni hidrolipidni sloj in za{~ito ko‘e. Visok odstotek vode, jojobinega olja in vitaminov B5 in E ter izvle~ek rjave negojene morske alge, v katerem so naravni minerali in vitamini, ko‘o hranijo, pomirjajo in ji dajejo sve‘ino in mehkobo. 40,00 €

Za{~itna kodirana plo{~ica Norad do sedemdeset odstotkov zmanj{a tveganje, ki ga ustvarja sevanje mobilnih telefonov in baznih postaj. Za{~itna plo{~ica vodo v telesu, te je v povpre~ju kar 75 odstotkov te‘e, vzpodbudi, da se vrne v »zdravo« strukturo, v obliko, kakr{no ima voda v telesu, preden jo dose‘ejo sevanja mobilnega telefona. Norad je samolepilna kodirana bakrena plo{~ica (Ø 16 mm), ki jo prilepimo na hrbtno stran telefona. 14,90 €

ALGE ZA PSE IN MA^KE Stoodstotno naraven prehranski dodatek iz rjavih morskih alg, pripravljen za doma~e ljubljen~ke v obliki teko~ine, pove~a in podalj{a aktivnost ‘ivali; izbolj{a dlako, ki postane bolj gosta, debelej{a in ima bolj{i pigment; izbolj{a ko‘o, ki postane odpornej{a na rde~ice, prhljaj, srbenje; zmanj{a ali odpravi otekline sklepov zaradi putike; pove~a odpornost na zajedavce; na splo{no izbolj{a kakovost ‘ivljenja in ga podalj{uje. 10,90 €

DIVINITA rjave morske alge Kapsule rjavih morskih alg Divinita vra~ajo energijo in pomagajo pri bla‘enju in odpravljanju cele vrste telesnih in psihi~nih te‘av. Kapsule polnijo v laboratoriju v Lekarni Ljubljana. Rjave morske alge, ki niso gojene, marve~ po‘ete v hladnem nordijskem morju, imajo odprta celi~na jedra ter so idealno uravnove{en vir hranilnih snovi, aminokislin, vitaminov in mineralov. 23,90 €

-

FEBRUAR

11 -

Misteriji 51


PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777, 01/549 17 92; NA SPLETU - www.misteriji.si

Pri naro~ilu nad 69 € po{tnino podarimo

RASTRSKA O^ALA

PRIPRAVA NA POROD IN SPRO[^ANJE V HIPNOZI

Z gledanjem skozi luknjice, ki so izvrtane v kartonska o~ala po posebni shemi, krepimo o~esne mi{ice in izbolj{amo vid, zmanj{amo ali odpravimo dioptrijo. Nosimo jih 15 do 20 minut na dan. Osebe z dioptrijo plus vadijo tako, da jih nosijo med branjem, osebe z dioptrijo minus pa med gledanjem televizije. Prilo‘ena so navodila in test za ugotavljanje ostrine vida.

Hipnoza pomaga k umirjeni nose~nosti in la‘jemu, kraj{emu in manj bole~emu porodu. Zgo{~enki za spro{~anje in samohipnozo je pripravil ugledni porodni~ar, profesor dr. Marjan Pajntar, dr. med. Zgo{~enki sta namenjeni poslu{anju med nose~nostjo, saj pomirjata in pripomoreta k dobremu po~utju v teh ob~utljivih mesecih.

5,90 €

[TIRJE LETNI ^ASI

23,90 €

Poslu{anje posnetih zvokov ansambla Vedun je namenjeno samozdravljenju vseh energijskih teles (mentalnega, emocionalnega, duhovnega) in du{e ter posredno zdravljenju fizi~nega telesa, ozave{~anju in razvoju zavesti na poti ~lovekovega samouresni~evanja. Zvok z zgo{~enke poslu{alca spreminja, umirja in zdravi. Ansambel Vedun vódeno uporablja pi{~ali razli~nih tradicij, tibetanske zvon~ke, ~inele, zvonce, afri{ke sanse, bobne, rogove, tolkala, oceanske {koljke, avstralske did‘eriduje, slova{ke fujare, himalajsko-tibetanske pojo~e sklede, evropske drumljice, ksilofone, metalofone … Kvantni fiziki trdijo, da zavest ustvarja materijo, torej na nas vplivajo tudi misli in ~ustva, ki nam jih vzbuja poslu{anje zlate zgo{~enke. Glasba tako postane alkimija zvoka, ki vpliva na na{e misli, ~ustva in po~utje.

22,90 €

RUNSKI ENERGIJSKI AMULETI Runski energijski amuleti so ustvarjeni iz ve~ posameznih run (rune so pismenke misti~ne starodavne skandinavske pisave, ki so jo ljudstva severne Evrope uporabljala za prerokovanje, za{~ito, zdravljenje …) v to~no dolo~enem zapisu, ki privablja kvaliteto tistih energij, ki jih potrebujemo. Izberete lahko: Amulet za za{~ito in obilje Runski amulet za vzpostavljanje ravnovesja na podro~ju odnosov, komunikacije, partnerstva … Runski amulet za plodnost, dovr{itev, izpolnitev Runski amulet za pomo~ pri uresni~evanju zamisli, ciljev, podvigov Runski amuleti so kovinske plo{~ice v barvi starega srebra in so energijsko napolnjeni. Cena posameznega amuleta:

19,90 €

PROGRAM ZA SPROSTITEV Spro{~anje je del naravnega zdravljenja. Zgo{~enka psihoterapevta dr. Toneta Pa~nika je namenjena ob~utljivim na zunanje pritiske in onim, ki so izpostavljeni kratkotrajnim, a mo~nim du{evnim pritiskom. Za starej{e od 12 let. Pomaga nam, da se telesno in du{evno sprostimo in zajamemo energijo.

11,90 €

POSITIVE INSPIRATIONS – pozitivni navdihi Zgo{~enka zdravilnih zvokov Petra J. Gouwa, glasbenega terapevta iz Nizozemske, prina{a dobro uro glasbe s tradicionalnimi in{trumenti razli~nih duhovnih tradicij. Priporo~ljiva je za uporabo ob meditaciji, regresivnih terapijah in za sprostitev. Ugla{ena je na frekvenco sr~ne ~akre, ki je frekvenca planeta Venere, Ljubezni in transformacije.

19,90 €

Kako naro~amo? med Izbrani izdelek naro~imo po telefonu (med 8. in 15. uro uro): 01/549 17 92 ali 051/307 777, faksu: 01/230 16 27; siol.com e-po{ti: aratrgovina aratrgovina@siol.com siol.com; www.misteriji.si www.misteriji.si; ali pisno na naslov: ARA zalo‘ba zalo‘ba, Cigaletova 55, 1000 Ljubljana Ljubljana. Vsi naro~niki na revijo Misteriji imajo 10 % popusta. Pla~ilo po povzetju. Po{tnino pla~a kupec. Pri naro~ilu nad 69 € po{tnino podarimo. Po{iljatelj jam~i, da bodo kupci prejeli izdelke, tudi steklene, nepo{kodovane. ^e z izdelkom niste zadovoljni, denar vrnemo. Reklamacije upo{tevamo v osmih dneh od dneva odpo{iljanja.

52 - FEBRUAR 11 -

BLAZINICE ZA RAZSTRUPLJANJE

KAPLJICE ALKALIFE S temi kapljicami navadno pitno vodo spremenimo v alkalni pripravek. Dve kapljici kanemo v poldrugi deciliter vode in dobimo pija~o, ki nam uravnovesi pH teko~in v telesu in tako pripomore k njegovemu normalnemu delovanju. Kaj se dogaja v telesu in kako deluje napitek, ki uredi pH teko~in v telesu, kadar smo utrujeni, omoti~ni, imamo motnje vida … ali kako drugo, tudi huj{o te‘avo, izvemo iz knji‘ice, ki jo kupcem kapljic podarjamo. 29,90 €

FAKIRSKA BLAZINA Akupresurna blazina Yantramat je namenjena spro{~anju (tudi pred vadbo joge) in umirjenosti. Bla‘i {tevilne tegobe, povezane s stresom, motnje spanja, napetost v mi{icah, migreno, bole~ine v hrbtu, razdra‘ljivost … Na izbiro sta {krlatna (meditacija, intuicija, bistrost) in olivno zelena (harmonija, ravnote‘je, ozdravitev). Prilo‘ena natan~na navodila. Velikost M (8820 bodic) 49,90 €, velikost L (11.550 bodic) 59,90 €.

AKUPRESURNI KOMPLET YANTRA Akupresurni komplet Yantra sestavljajo akupresurni pas, ki se prilega vsakemu delu telesa, akupresurni vzglavnik, primeren za bla`itev in odpravljanje bole~in v vratu in kri`u, ter prstan za spodbujanje prekrvitve in gibljivosti prstov. 39,90 €

KAPLJICE ZA LAJ[ANJE BOLE^IN

Razstrupljevalna blazinica iz telesa potegne strupe s pomo~jo naravnih, na Vzhodu od davnine znanih snovi za razstrupljanje. Z dodanim obli‘em blazinico pono~i prilepimo na podplat. 34,60 € (dvajset blazinic)

Na dlan kanemo kapljico vodice Yi tong in jo polo‘imo na akupresurno to~ko ali podr‘imo nad obolelim mestom. Bole~ina, pa naj gre za glavobol, bole~ine v sklepih, hrbtenici … izgine ‘e po eni minuti. Kapljice so namenjene tudi zdravilcem, koristne so pri akupunkturi, akupresuri, kiropraktiki, reikiju, masa‘i tuina, moksibustiji … Odpravljajo energetske blokade, vzpostavljajo preto~nost meridianov in tako odpravljajo bole~ino. 33,90 €


Mali oglasi @ELITE POKUKATI V PRIHODNOST? Storite to z izku{enimi. Vede‘evanje in svetovanje na 090/43 85. 0,7010 €/0,5 min. Ceno iz drugih omre`ij dolo~a operater ponudnik storitev. MAKRA AS s.p., PE: Kvedrova c. 3, 1000 Ljubljana

090 4321 ... Da vpra{anje postane odgovor, da se strah spremeni v prah! POGOVORISVETOVANJA-TAROT z vami 365 dni. 0,70 € / 0,5 min; mobitel omre`je 090/62 49 - 0,75 € /0,5 min POKLI^ITE 090/62 48 za pogled v prihodnost in vse, kar vas zanima. Lea je tu za vas. 0,99 €/0,5 min ZANA d. o. o.

VEDE@EVALKA DARJA vam pomaga iz stiske. Za informacije lahko pokli~ete na telefon 040/271 835. Marjetica vede‘evanje s. p.

VEDE@EVALKA MARTA – Veseli me, da vam lahko pomagam. Telekom 090/44 61 – 1,69 €/min (251 SIT) Mobitel 090/142 488 – 1,69 €/min (249 SIT) GSM 040/305 298 – 0,50 €/min (119 SIT) Pomagajmo s. p., Zre~e

VEDE@EVALKE RINA, Tanya in Ester Izpopolnjenost je v nas samih. Odkrijmo jo. 090/6487 1,69 €/min (mobitel omre‘je) www.vedezevanje-rina.com

SEIKI SOHO-INTUITIVNI DOTIK V Ljubljani 26. in 27. marca 2011 pod vodstvom priznanega shiatsu terapevta in u~itelja Fransa Copersa Seminar je namenjen vsem, ki ‘elijo pri svojem delu z ljudmi poglobiti svoje znanje, kako u~inkovito spodbuditi in okrepiti samozdravilne mo~i telesa in poglobiti ob~utenje ~loveka ter njegovega telesa. Temelji na krepitvi intuicije, preko katere razvijete notranje vodstvo, ki vas vodi pri va{em delu s klientom. Ve~ informacij na panacea@panacea.si ali tel. {t. 041 47 31 61 g. Jani Golobi~.

Mali oglasi v Misterijih CENA besede je 1,25 €, (najmanj 18,78 € za 15 besed ali manj). 10 % popusta za tri, 15 % popusta za ve~ kot tri zaporedna naro~ila. [tejejo vse besede in {tevilke. DDV ni v{tet v ceno. ROK za sprejem je do vklju~no 15. v mesecu za naslednji mesec. Informacije po tel.: 01/ 231-93-60.

SPREJEM oglasa le po{ti ali po elektronski po{ti misteriji@misteriji.si.

Izidi `rebanja za nagradno kri`anko {t. 191

PRODAJA OMEJENEGA ŠTEVILA HRVAŠKIH KNJIG PO ZELO ZNI@ANIH CENAH Beskrajna ljubav jedina je istina, sve ostalo je opsjena .......................... 18 € Zidovi od magle ...... 15 € U 12 koraka do sirove hrane ................................ 13 € Majanski kalendar i transformacija svijesti ............................. 15 € Pri~e iz vremenske om~e ................................. 18 € Znanstvenik, lu|ak, lopov i njihova ‘arulja ............................. 18 € Tre}i zavjet – Logika ............................. 10 € Sre}a, vodi~ za razvijanje najva‘nije ‘ivotne vje{tine .......................... 15 € Revizija postanka ... 15 € Gnosti~ka evan|elja .................... 12 € Polje .......................................... 15 € Indigo djeca .................. 12 € Promijenite misli, promijenite `ivot ................................... 15 € Kineska studija . 16,50 € Preuzmite kontrolu ....................... 15 € Ljubav i pre‘ivljavanje ....... 19 € Nervna i psihi~ka oboljenja ......................... 7 € Zdravlje mu{karaca ................ 10 € Le~enje disanjem .......................... 9 € Le~enje kerozinom .................... 8 €

Le~enje korenjem ...... 9 € Sve o zatvorima ........ 10 € Ishrana i hrana ........... 10 € Ja~anje organizma u starijem dobu .................................. 10 € Glavobolja ........................... 9 € Gladovanje ..................... 10 € Georgij Nazarov vas savetuje ................. 9 € ^i{}enje organizma ................. 10 € ^eli~enje organizma i le~enje vodom ........ 9 € Enciklopedija ~i{}enja ~ove~ijeg organizma ................. 15 € Aktivirana i srebrna voda ............. 7 € Le~enje dvesta najrasprostranjenijih oboljenja ..................... 15 € Metode pove}anja ljudske bioenergije i biosinteze .............. 10 € Osnovne zapovesti zdravlja .......................... 10 € Osnovna znanja o `ivotu i zdravlju ......................... 10 € Pobedila sam rak ... 10 € Prostata .................................... 9 € Samoizle~enje u XXI veku ............... 15 € Tumori .................................. 15 € Urinoterapija ................ 10 € Uticaj okoline na ~ovekovo zdravlje .............................. 9 € Zdravlje `ene ............... 10 €

PRVA NAGRADA (letna naro~nina na revijo Misteriji) Marija Unger, Roga{ovci 26, 9262 Roga{ovci DRUGA NAGRADA (polletna naro~nina na revijo Misteriji): Marica Kosovi~, Ko~evarjeva 17, 2000 Maribor TRI TRETJE NAGRADE (knjiga zalo`be ARA): Gradi{ar Marija, Glavni trg 29, 8290 Sevnica Marinka [ega, Budi~inova 3, 6330 Piran Irena Ko{ir, Hru{ica 63, 4276 Hru{ica Nagrade bomo poslali po po{ti. Re{itev nagradne kri`anke {t. 191: VODORAVNO: adoptant, geriater, AB, oriks, Ren, sak, Vrelec, DA, ljubezni, Ota, areal, melona, Ba, Riko, aditiv, Evgen, nrav, Nicolas Sarkozy, Iker, Lee, Aare, Ena, Kum, Po~kaj, itison, elegan, Laon, Naga, rarog, Rab, Saragat, pisava, Arij, Ivane Kobilce, amorala, Ain Nagradni pojmi: OBESEK, VRELEC LJUBEZNI, PISAVA IVANE KOBILCE

Knjige naro~imo na www.misteriji.si ali po tel. 051/307 777 in 01/549 17 92.

pisno po Storitev razli~nih ponudnikov, objavljenih na teh straneh, ne preverjamo in zanje ne odgovarjamo. Bralke in bralce prosimo, da nam o kakovosti ponujenih storitev sporo~ijo svoje mnenje.

-

Prosimo, da re{itev po{ljete do 15. februarja 2010 v ovojnici s pripisom KRI@ANKA 192 na naslov: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Iz`rebali bomo pet nagrajencev, ki bodo prejeli: 1. nagrada: letna naro~nina na revijo Misteriji 2. nagrada: polletna naro~nina na revijo Misteriji 3.-5. nagrada: knjiga ARA zalo`be

FEBRUAR

11 -

Misteriji 53


^e ku‘eli po te n oh in ra ga nit po i re v in {ljit ijo va e s ce {i ku lo m p ,o i p aj d od z n re‘ at ag ite ki r s . ad am ni o m n i p ag oj ra m dn i i

i 2 n Nagradna 9 d 1 ra {t. g Ime in priimek: a N on p Naslov: ku Po{tna {tevilka in kraj:

54 - FEBRUAR 11 -

kri`anka (192) e-naslov:


ARA ZALO@BA – Spletna knjigarna www.misteriji.si

N HORMONSKO NADOMESTNO ZDRAVLJENJE Knjiga vas seznanja s spremembami v obdobju pred menopavzo in po njej ter svetuje, kako jim slediti in prilagoditi na~in ‘ivljenja, da bo tudi v zrelem obdobju mirno in zadovoljno. 12,10 €

O

V

O

PRIRO^NIK ZA ZDRAVILCE

VODA ZA ZDRAVJE IN @IVLJENJE

KAKO NAVE@EMO STIK Z UMRLIMI

KAKO RAZBEREMO OSEBNOST IZ PISAVE

KAKO SE ZDRAVIMO Z MAGNETNIMI POLJI

Knjiga je izvrsten priro~nik za vse, ki ‘elijo prebuditi in razviti zdravilske sposobnosti ter k bolj{emu zdravju pomagati sebi in drugim. Opisane tehnike so zelo u~inkovite in vklju~ujejo barve, zvoke in di{ave.

V knjigi zdravnik razkriva, kako uravnote‘eno pitje vode in u‘ivanje soli pomaga ozdraviti in prepre~iti {tevilne bolezni ter nam pomaga, da se izognemo dragim, lahko pa tudi {kodljivim zdravilom.

Knjiga ponuja vedenje, kako v pisavi prepoznate lastne osebnostne zna~ilnosti, prebudite lastnosti, prepoznate svoje spe~e talente, dobite razumevanje o ravnanju drugih, oblikujete svoj podpis, ki bo razkrival va{o samopodobo …

Z magnetnimi polji lahko doma zdravimo {tevilna obolenja. Knjiga bo pripomogla, da bo ve~ milijonov protibole~inskih tablet ostalo neuporabljenih ter da bo veliko {tevilo operacij in dni bolni{ni~nega zdravljenja preprosto nepotrebnih.

16,27 €

Trda vezava 22,95 € bro{irano 20,45 €

Knjiga vas nau~i, kako posnamete elektronske glasovne fenomene z diktafonom, posnamemo duhove z videokamero, spodbudimo duhove, da uporabijo ra~unalnik ali telefon, vzpostavimo telepatski kontakt z umrlimi … 21,90 €

9,90 €

21,90 €

KAKO SE ZNEBIMO O^AL

KAKO UPORABLJAMO NIHALO IN BAJALICO

KAKO VEDE@UJEMO IZ CIGANSKIH KART

Ko odpravimo zastarele vzorce in napetosti v svoji zavesti, obnovimo tudi svoj vid. Zato je poleg poglavja z vajami dobr{en del knjige namenjen uporabi uma kot orodja za izbolj{anje vida.

Po preprostih napotkih v knjigi lahko odkrivate vodo, izgubljene predmete, pogre{ane ljudi in {kodljiva sevanja. Z radiestezijo lahko tudi diagnosticirate in laj{ate bolezni, razvijate intuicijo …

Knjiga s podobami ciganskih kart nam bo v pomo~ kot oseben vodnik, pa tudi za poslovno vede‘evanje. V priro~niku nas slovenska avtorica u~i o umetnosti vede‘evanja ter razlaga pomen vsake od {estintridesetih kart.

21,90 €

19,90 €

Bro{irana vezava: 19,90 € (+ {op kart) Trda vezava: 23,90 € (+ {op kart)

KAKO VIDIMO, BEREMO IN IZBOLJ[AMO AVRO

KAKO ODKRIJETE VA[A PREJ[NJA @IVLJENJA

KAKO SE NAU^IMO AVTOMATSKEGA PISANJA

Priro~nik za spoznavanje avre in razlage, kako se jo nau~imo gledati in spoznavati njen pomen; kako nam avra ka‘e na podlagi bioenergijskih zevov du{evno in telesno stanje.

Priro~nik korak za korakom vodi do znanja, kako se sami, brez terapevta, spustimo v prej{nja ‘ivljenja in odkrijemo vzroke morebitnih bolezni, preganjavic, stisk, ki izvirajo iz davnine.

Priro~nik, ki vas pou~i, kako prek avtomatskega pisanja vzpostavite stik z Vi{jim jazom, ki vas vodi in vam svetuje, komunicirate z drugimi bitji, ki vam posredujejo razli~ne informacije, dobite odgovore ...

7,93 €

12,90 €

12,90 €

KAKO PREBUDIMO IN POSLU[AMO SVOJO INTUICIJO

KAKO ZDRAVIMO Z BARVAMI

KAKO ZDRAVIMO Z ZVOKOM

Nau~imo se slediti svojim notranjim ob~utkom, kot so misel, glas ali slutnja. Tako smo resni~no oseba, ki vodi sámo sebe. Branje knjige nam odpira vrata v svet, v katerem smo, a {e nismo.

Barvna terapija ni ~arobno zdravilo za vsa obolenja, vendar barve na nas vplivajo bolj kot si mislimo. Barvna terapija je preventivna nega, s katero odgovorneje in aktivneje sodelujemo pri vzdr‘evanju lastnega zdravja.

Vsak ~lovek je glasbeni in{trument, ki niha v razponu kozmi~nih vibracij. V knjigi je opisano, kako lahko z zvoki, glasbo in lastnim glasom uravnove{amo in zdravimo sebe in druge.

15,90 €

13,90 €

13,77 €

KAKO POVE^AMO SAMOZDRAVILNE SPOSOBNOSTI

KAKO VPLIVAJO OSEBNA [TEVILA

KAKO BEREMO USODO Z DLANI

Sami lahko veliko storimo za svoje zdravje. Napotki za klistiranje, post, telesno vadbo in savnanje. Kako, koliko in kdaj naj bi jedli, da bi spremenili svoj svet zdravja.

S pomo~jo {tevil, vsako ima svoj pomen, lahko bolje spoznamo sebe in ljudi, ki nas obkro‘ajo. [tevila nam lahko pomagajo ustvariti lep{e ‘ivljenje, z njimi lahko pokukamo v preteklost, razumemo sedanjost in na~rtujemo prihodost.

Priro~nik iz~rpno opisuje, kako iz ~rt na dlani izra~unamo razne datume in `ivljenjska obdobja. Dlan razkriva ~lovekov zna~aj, zdravje, temperament in celo usodo.

9,90 €

12,10 €

12,10 €

Kako naro~imo knjige, kozarce, vr~e ... Izbrano naro~imo po telefonu (med 8. in 15. uro): 01/549 17 92 ali 051/307 777, faksu: 01/230 16 27; siol.com ali na spletni strani www.misteriji.si e-po{ti: aratrgovina aratrgovina@siol.com www.misteriji.si.

Pla~ilo po povzetju. Po{tnino pla~a kupec.


Zapestnica za zdravje

Kar 50.000 poro~il govori o dobrih izku{njah uporabe magnetne terapije. Navajajo {estdeset obolenj (visok krvni tlak, alergije, ‘ol~ni kamni, bolezni zob …), pri katerih si je mogo~e pomagati z magnetnimi polji. Ustvarite si svoje magnetno polje z zapestnico, ki ji je dodan germanij.

Cena: 29,60 € Naro~niki na revijo Misteriji imajo pri nakupu 10 % popusta. Prodaja po po{ti in informacije – www.misteriji.si; 051/307 777, 01/549 17 92; aratrgovina@siol.com ARA zalo`ba d.o.o. Cigaletova 5, 1000 Ljubljana

Revija Misteriji 211  

Revija Misteriji 211

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you