Page 1

LETNIK 17 - ŠT ŠT.. 204 - JULIJ 2010 - 4,50 €

POZOR! BRANJE TE REVIJE LAHKO VPLIVA NA VASE ZIVLJENJE ISSN 1318-1777 v

v

Plemenitenje vode Krepitev ‘ivljenjske energije v celotnem telesnem in du{evnem pomenu

Poslu{anje preminulih Merljiva zdravilska energija Na udaru

Napotki za navezovanje stikov z umrlimi

Vsa `iva bitja oddajajo svetlobo

son~evega mrka Skrajnosti letnih ~asov bo {e stopnjeval poletni son~ev mrk 11. julija

Urbani piktogrami

Svetlobni krogi in kri‘i so vse bolj pogosti v svetu in pri nas Napoved: Slovenija uni~ena - Nostradamus napoveduje vzpon muslimanov in njihovo okupacijo Evrope • Tad‘ Mahal je starej{i - Zgodovinarji menijo, da je Tad‘ Mahal zgrajen veliko prej • V besedah je znanost - ^e bi ve~ pozornosti posvetili obra~ankam, bi vedeli veliko ve~ • Analiza pisave - Iz{la je knjiga Kako razberemo osebnost iz pisave • Gibanje spremeni osebnost - Vsaka ponotranjena nova informacija nas spremeni kot celoto • Nesmrtni Ötzi - Neplodni Ötzi je postal nesmrten • Planet narave in zdravja - Ljubljansko barje bi lahko bilo brez primere na Zemlji • Kdo sploh si ti? - Intervju z enim najve~jih magov Nickom Farrellom • Pisava Hinka Smrekarja - Kaj sporo~ajo pisave slovenskih velikih mo‘ in ‘ena • Stroncij - Vloga kemijskih elementov v ~love{kem organizmu • Kako bo{ plesala brez nog? - Od `ivih ran do ozdravitve z zeli{~i in makrobiotiko • Ljudje so danes okamneli - Pogovor z Vladislavom Stresom • Horoskop za julij 2010 • Nenavadna do`ivetja • Nove knjige • Poti do zdravja • Nagradna kri`anka 185


ARA ZALO@BA – Spletna knjigarna www.misteriji.si

✁ MAGIC LIFE ZA PRVO POMO^ Simbol Magic life koncentrira energijo iz okolja, zato je je v njegovem neposrednem okolju ve~. Polo‘en pod kozarec s pija~o lahko spremeni njen okus, polo‘en pod vazo lahko podalj{a ‘ivljenje ro‘, pod cvetli~njakom deluje na bujnej{o rast, prilepljen na obolelo mesto lahko zmanj{a bole~ino ...

ZAKON PRIVLA^NOSTI

VRTINEC

OSUPLJIVA MO^ ^USTEV

PROSITE, DANO VAM JE

Vse stvari, za`elene in neza`elene, v na{e `ivljenje privla~i najmo~nej{i zakon v vesolju – zakon privla~nosti. Svetovna uspe{nica vsebuje tudi prakti~ne nasvete, na podlagi katerih lahko za`ivimo `ivljenje, kakor se nam zdi najbolj{e.

Peta knjiga iz zbirke Abraham pojasnjuje, kako bolj premi{ljeno ustvarjati odnose, kakr{ne si najbolje `elite – na podlagi vodila, da je temelj `ivljenja svoboda, posledica `ivljenja rast, cilj `ivljenja pa radost.

Tretja knjiga iz serije Abraham nam govori, da smo vibracijska bitja in da imamo {esti ~ut. Ilustrira nam ogromno mo~ na{ih ~ustev in ponuja odgovore na ve~ino vpra{anj in te‘av, ki se porajajo slehernemu med nami.

V knjigi iz serije Abraham je nekaj najmo~nej{ih u~enj, do katerih lahko danes pridete. Njena energija vam pomaga povezati se z Izvorno Energijo, da lahko pritegnete bogastvo Vesolja ter dobite dostop do bo‘anskega vodstva.

18,90 €

22,90 €

22,90 €

Trda vezava 32,90 € bro{irano 22,90 €

Knjiga vam bo pokazala, kako dose~i zdravje in vitalnost z u‘ivanjem sve‘ih, nekuhanih ‘ivil – sadja, zelenjave, ore{~kov, semen in ‘it – ne da bi morali pri tem ‘rtvovati u‘itek pri jedi! Bogato opremljena z barvnimi fotografijami receptov. trda vezava 39,90 € bro{irano 34,90 €

PRESNI GURMAN

POTOVANJE DU[

SRE^ANJA Z DU[AMI

USODA DU[

V knjigi najdemo odgovore na ve~na vpra{anja, kaj se dogaja z du{o, ko ~lovek umre, bodisi naravne bodisi nasilne smrti. Kdaj in kako se du{a odlo~i, da pride v ~lovekovo telo? Kaj se dogaja z du{o med dvema ‘ivljenjema?

Avtorja sta zbrala pri~evanja o posmrtnih komunikacijah – spontanih do‘ivetjih, pri katerih z nami nave‘e stik preminuli svojec. Knjiga nas skozi pripovedi pri~evalcev prepri~a, da du{a pre‘ivi fizi~no smrt, in nam pomaga preboleti izgubo ob smrti ljubljene osebe.

Ameri{ki mojster hipnoterapije Michael D. Newton je na podlagi {tevilnih seans pri{el do novih odkritij o usodi du{ in to popisal v ve~ kot 500 strani debeli knjigi, ki v obliki intervjujev odstira pogled v skrivnost zasmrtja. Knjiga je ameri{ka uspe{nica.

22,90 €

24,00 €

24,90 €

DENAR IN ZAKON PRIVLA^NOSTI Avtorja sta pripravila to knjigo zato, da bi se nau~ili v svoje ‘ivljenje privla~iti bogastvo, zdravje in sre~o. Med branjem se bo va{e razmi{ljanje spremenilo in dobili boste mo~, da naredite spremembo. 22,90 €

ZDRAVILNA ENERGIJA DREVES Vonjajte in oku{ajte popke in drevesni sok, prislanjajte u{esa in poslu{ajte notranji {epet debel. Spoznajte na~ine in vaje za zajemanje zdravilne energije dreves v gozdu, go{~avi ali na vrtu, ne glede na to, kje ‘ivite. Trda vezava 22,90 € bro{irano 19,90 €

Knjige, ki so tudi naprodaj: ZDRAVILNI ^AJI IN NASVETI ......................................... 12,10 € SPOMINI ....................................................................................... 12,48 € SANJE ............................................................................................... 9,90 € ^ESEN, ^UDE@NO ZDRAVILO ......................................... 7,93 € ^ESNOVE JEDI ........................................................................ 12,10 € ^UDE@ OLJ^NEGA OLJA .................................................... 7,93 € JABOL^NI KIS ............................................................................. 7,93 € KAJ NAJ JEM, DA OD@ENEM RAKA NA DEBELEM ^REVESU .... 15,00 € RI@ NA 100 NA^INOV ............................................................. 7,93 € RIBE NA 150 NA^INOV ...................................................... 12,10 € ZDRAVILNA MO^ GOB .......................................................... 7,93 € PARAZITI ...................................................................................... 19,50 € NAPOVEDOVANJE USODE Z IGRALNIMI KARTAMI ....................................................... 12,10 € KUHARICA V CONI ................................ (trda 23,90 €) 19,90 € ZDRAVA SREDOZEMSKA HRANA .............................. 12,10 €

-10 % -30 %

HORMONSKO NADOMESTNO ZDRAVLJENJE

VODA ZA ZDRAVJE IN @IVLJENJE

OZDRAVITE LAHKO KARKOLI

V knjigi zdravnik razkriva, kako uravnote‘eno pitje vode in u‘ivanje soli pomaga ozdraviti in prepre~iti {tevilne bolezni ter nam pomaga, da se izognemo dragim, lahko pa tudi {kodljivim zdravilom.

Vse, kar se dogaja v na{em telesu, se najprej zgodi v na{i zavesti – zato lahko v njej to tudi ozdravimo. Knjiga obravnava zdravitelje, ~akre, miselne oblike in pretekla ‘ivljenja, na~ine zdravljenja, navaja {tiri vaje …

Knjiga vas seznanja s spremembami v obdobju pred menopavzo in po njej ter svetuje, kako jim slediti in prilagoditi na~in ‘ivljenja, da bo tudi v zrelem obdobju mirno in zadovoljno.

18,00 €

12,10 €

Trda vezava 22,95 € bro{irano 20,45 €

^lani kluba Poti do zdravja, naro~niki na revijo Misteriji, imajo 10 % popusta. Knjige z manj{o napako lahko naro~ite s 30-odstotnim popustom.

JI D@ING – KNJIGA PREMEN Knjiga premen ali »kitajska biblija« je sijajna zbirka modrih misli, predvsem pa ‘iv orakelj, od katerega lahko zmeraj dobimo brezhiben nasvet. Knjigi so dodani trije kitajski nov~i~i za postavljanje vpra{anj. 15,90 €


LETNIK 17 - [T. 204

julij 2010

14

9

Na udaru son~evega mrka

Plemenitenje vode

Skrajnosti letnih ~asov bo {e stopnjeval poletni son~ev mrk 11. julija

Krepitev ‘ivljenjske energije v celotnem telesnem in du{evnem pomenu

15

35

Napoved: Slovenija uni~ena

Pisava Hinka Smrekarja

Nostradamus napoveduje vzpon muslimanov in njihovo okupacijo Evrope

Kaj sporo~ajo pisave slovenskih velikih mo‘ in ‘ena (5)

39

21

Kako bo{ plesala brez nog?

Merljiva zdravilska energija

Od `ivih ran do ozdravitve z zeli{~i in makrobiotiko

Eksperiment namere (2)

25

Analiza pisave Iz{la je knjiga Kako razberemo osebnost iz pisave

27

Poslu{anje preminulih Sedem metod za navezovanje stikov z umrlimi

Pisma bralcev ......................................................................................................... 4 Zanimivosti ................................................................................................................ 6 Urbani piktogrami .......................................................................................... 17 Tad‘ Mahal je starej{i ................................................................................ 19 V besedah je znanost ................................................................................. 23 Gibanje spremeni osebnost ............................................................... 29 Nesmrtni Ötzi ....................................................................................................... 30 Planet narave in zdravja ......................................................................... 31 Kdo sploh si ti? ................................................................................................. 33 Stroncij ........................................................................................................................ 37 Ljudje so danes okamneli ..................................................................... 41 Horoskop za julij 2010 ............................................................................... 45 Nenavadna do`ivetja .................................................................................. 46 Nove knjige ............................................................................................................ 47 Poti do zdravja ................................................................................................... 48 Nagradna kri`anka 185 ............................................................................. 54

-

JULIJ

10 -

Misteriji 3


P ISMA Ilustrirana mese~na revija na robu medicine in drugih znanosti

Misteriji www.misteriji.si Naslov uredni{tva: Revija Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana Tel.: 01/434 73 10, fax: 01/230 16 27

misteriji@misteriji.si Izdaja: ARA Zalo`ba d.o.o., Cigaletova 5, Ljubljana Odgovorni urednik: Jo`e Vetrovec

joze@misteriji.si Direktorica: Taja Vetrovec

taja@misteriji.si Redaktor: Andrej Kikelj

andrej@misteriji.si Tehni~no urejanje: Luka Zlatnar

BRALCEV

GLINA ZA PITJE Pijem glino vsak dan zjutraj, tako kot pi{e v navodilih. Tri tedne, potem pavza en teden. Pustim stati ~ez no~. Zjutraj z leseno ‘li~ko preme{am in spijem, na te{~e. Opazila sem, da me zapira. Ali je to v redu, ali ne? Ana, e-po{ta ^e Vas pitje gline zapira, je ne pijte ve~ na te{~e, marve~ zve~er. Pred spanjem. Po tednu dni zaprtje navadno izgine. ^e se to ne bi zgodilo, gline ne namakajte ve~, marve~ jo zme{ajte z vodo in spijte med obrokom, opoldne ali zve~er.

NARAVNAVA ATLASA

Ogla{am se na pismo gospe luka@misteriji.si Tanje iz [empetra »NaravnaTajni{tvo, naro~nine in oglasno va atlasa« v 203. {tevilki revije Misteriji – junij 2010, ker njeni tr`enje: podatki ne dr‘ijo v celoti in Tel.: 01/231 93 60; 031/662 092 ker bi ‘elel, da va{i bralci ursa@misteriji.si dobijo to~no informacijo. Res Prodaja po po{ti: je prvi, ki je omenjeno metoTel.: 01/549 17 92; 051/307 777 do prinesel na podro~je bivaratrgovina@siol.com {e Jugoslavije, g. Vlado TomTisk: ljenovi} (intervju z njim je bil objavljen v reviji Misteriji), Tiskarna Schwarz d.o.o., Ljubljana vendar imamo tudi mi SloNaklada: 8000 izvodov venci od leto{njega januarja Distribucija: sedem atlas specialistov, ki so Delo prodaja d. d., Ljubljana se usposobili ravno pri njem. V tej {tevilki Misterijev so sodelovali: Ena izmed njih je ga. Karolina Jenko, ki izvaja te posege Jo‘e Vetrovec, Amedeja Li~en, Rado v Hotelu Dom Utrip na PrviVouk, Stane Pade‘nik, Marko Osolnik, nah nad Trojanami. Gospa Kre{imir Mi{ak, Uro{ Kra{ovec, Aleksej prihaja v Hotel redno enkrat Metelko, Peter Amalietti, Andreja do dvakrat na mesec glede Paljevec, Marjeta Manfreda Vakar, na {tevilo prijavljenih. Za vse Mathias Mark Sanderson, Fran~ek dodatne informacije in za priDobovi{ek, Lana Mihele, Sa{o Burja javo na poseg me lahko poNaslovnica ilustracija Bojan Sumrak kli~ete na 041/637 503. Stane Zevnik Cena izvoda v maloprodaji 4,50 €. Prodaja v Hotel Dom Utrip Prvine

kolporta`i: Delo-Prodaja, Dunajska 5, Ljubljana, tel.: 01/473 88 41. Naro~nina se pla~uje letno (45,90 €, 15 % popusta) ali dvakrat letno (24,30 €, 10 % popusta). Poslovni ra~un: 02083-0011412222

4 - JULIJ 10 -

29

30 14:14

1

2

NAGRADE ZA NARO^NIKE Za zvestobo reviji Misteriji je ‘reb tokrat naklonil Magic life

Tanji Kristan~i~ iz Ren~. Vse nove naro~nike v juliju bomo nagradili z lepo knjigo Kuhinja zlatega polja.

DUHOVNI PRIPRO[NJIK Presre~na sem, ker se vam je majska {tevilka Misterijev tako posre~ila, da ste v isti izdaji zdru‘ili predstavitev dveh tako ~udovitih ljudi, kot sta g. Lado Mihael Florjan~i~ in g. Zoran @eleznikar. Res vam iz srca hvala za to potezo, ki je bila kot pravo darilo za bralce. [ele v zadnjem ~asu sem se tudi sama za~ela poglabljati v besedila g. Lada. Bolj jih berem, bolj se mi zdi, da delujejo kot na novo napisano Sveto pismo. Mislim, da so to resnice, do katerih bi moral priti vsak ~lovek na tem svetu. In da se resnice enega dobro pokrivajo z resnico drugega intervjuvanca v majski reviji! Na vse na~ine se trudim priti do besedil, ki jih ima g. Lado »na zalogi« v izobilju in v katerih govori o re~eh, ki jih sodobni ~lovek potrebuje skoraj bolj kot vsakdanji kruh. Kajti, kot pravi, 3

4 16:34

5

6

7

nismo samo bitja Zemlje. Morda tudi vi spodbudite g. Lada, naj nam napi{e {e kaj o podro~jih, ki nas vse begajo in zanimajo, mene npr. razmi{ljanja o ‘itnih krogih, o smislu smrti … Marija Plazar, e-po{ta

PRSTANI CENEJE Pri nekaterih zlatarjih sem zasledil cenej{e atlantidske prstane od tistih, ki so naprodaj v reviji Misteriji. Je v njih kaka razlika? Peter, @alec Da. @e v sami obliki. Glavna razlika pa je v tem, da so v celjski zlatarni narejeni prstani, ki so naprodaj pri nas, informacijsko o~i{~eni in dodatno informirani v orgonskem laboratoriju; torej delujejo najprej z obliko in nato {e z »vsebino«; vanje je vlo‘eno dodatno delo in predvsem znanje.

ATLANTIDSKI PRSTAN IN PLO[^ICA Pri Vas sem najprej kupil Atlantidski prstan, po ne8 11:51

9

10

11 21:39

12


PISMA

M ISTERIJI, CIGALETOVA 5, 1000 LJUBLJANA; misteriji@misteriji.si

SLIKA ZA NARO^NIKA

Med novimi naro~niki na revijo Misteriji bomo tudi ta mesec iz‘rebali sre~ne‘a, ki bo dobil za nagrado miniaturno sliko, original v tempera tehniki avtorja Vlada Pare‘nika iz Mozirja. Prej{nji mesec je nagrada pripadla Emiliji Vesenjak iz Lahoncev. ^estitamo!

Slika, ki jo bo prejel nagrajeni novi naro~nik na revijo Misteriji kaj mesecih pa {e Atlantidsko plo{~ico. @e s samim no{enjem atlantidskega prstana sem se prepri~al v energetsko mo~ prstana, skoraj dobesedno mi je {lo vse od rok. Moje izku{nje so zelo pozitivne; postal sem bolj odprt, povem vse, kar mislim, imam ~isto vest, pomagam ljudem in skoraj ni~esar ne zahtevam za povra~ilo, enostavno si prizadevam osre~iti sebe in druge. Tudi dekleta se zdaj bolj zanimajo za mene; ne zaradi predmetov, ki jih nosim, temve~ zaradi delovanja teh predmetov name. Prijatelji in prijateljice mi pravijo, da sam se popolnoma spremenil. Sem pa malo testiral, kak{en sem brez prstana, samo z atlantid13

14

15 03:23

16

17

sko plo{~ico, in vidim, da ima prstan veliko mo~nej{e energijsko delovanje kakor plo{~ica. Ampak v kombinaciji ne bi mogel biti bolj sre~en, da ju imam, in upam, da me bosta {e naprej {~itila. Prosil pa bi Vas za nekaj nasvetov: 1. Kako naj o~istim atlantidski prstan in atlantidsko plo{~ico? Prstan se mi v~asih zama‘e in vi pravite, naj ga ~istim samo pod curkom vode, vendar to vedno ne pomaga. 2. Zanima me, ali se z atlantidskim prstanom in atlantidsko plo{~ico lahko kopam v morju – bojim se namre~, da prstana in plo{~ice ne bi razjedla morska voda oziroma sol. Prstan in plo{~ica sta mi 18

12:11

19

20

21

22 04:25

spremenila ‘ivljenje na bolje, tako vsaj ~utim, ampak poleg ob~utkov so se v mojem ‘ivljenju tudi pojavili ljudje, od katerih lahko absolutno pri~akujem vse dobro in ni~ negativnega, kot so la‘i, prevare, zabijanje no‘a v hrbet; v ‘ivljenje se mi je vrnila celo prijateljica iz srednje{olskih dni, ki me ima zelo rada in imava poseben odnos. @elim se Vam zahvaliti, da ste mi pomagali z atlantidskim prstanom in plo{~ico in lahko re~em, da sta popolnoma vredna cene, ki sem jo pla~al zanju, in {e ve~. Miroslav, Po‘ega 1. Srebrni prstan ima ~istost 925, kar pomeni, da je na 1000 gramov te‘e 925 gramov srebra. Prstan lahko potemni zaradi oksidacije ali pa zaradi prevzema negativnih informacij. Kadar potemni zaradi oksidacije, ga lahko povsem brez tveganja o~istite z zobno pasto za beljenje zob. Kadar pa potemni zaradi prevzema negativnih informacij, denimo zaradi bolezni ali kadar odvrne kako nevarnost od vas, se bo s~asoma o~istil sam in ga ne ~istite. Razlika med eno in drugo spremembo na prstanu je velika, saj je opazno, da pri potemnitvi zaradi negativnih informacij potemni ne le na povr{ini, marve~ tudi v notranjost in je videti, kot da se je spremenilo srebro sámo in nima povr{inskih oksidacij. In kadar prepre~i ali omili kako veliko »nesre~o«, spremeni obliko; ni ve~ okrogel, marve~ ovalen. Tak prstan morate sneti s prsta, saj v njem negativnosti ostanejo; ~im prej ga morate zakopati v zemljo. ^e ne drugje, pa v bli‘23

24

25

26

27

BRALCEV

njem parku. Pomembno je, da ga prekrije zemlja. 2. Dotik z morsko vodo prstanu ne {koduje, izogibajte pa se rokovanju, saj ob rokovanju prstan lahko prevzame tuje, vam {kodljive energije. Tedaj ga je potrebno o~istiti pod teko~o vodo, po mo‘nosti pa zakopati ~ez no~ v morsko sol.

HYDRONIC Po monta‘i Hydronica je voda odli~na, mehka. Na garancijskem listu pa pi{e, da mora biti na njem datum, ‘ig in podpis. Na na{em garancijskem listu ni ni~ od tega – zakaj? Polona Le{nik, e-po{ta Opravi~ujemo se. V kratkem Vam po{ljemo nov dokument, overjen garancijski list.

OBAMA ANTIKRIST? Spo{tovani Misterijanci! V va{i rubriki Zanimivosti pi{ete, da ~etrtina Ameri~anov meni, da je Obama rasist. To seveda trdijo rasisti sami in ta pojav je v psihologiji znan pod imenom projekcija. Sicer pa, ~e jih je samo ~etrtina, se je situacija v Ameriki v tem smislu izbolj{ala, saj jih je bilo v~asih veliko ve~. Kar pa zadeva Antikrista (po doma~e hudi~a), se ta najverjetneje ne bo inkarniral v ~loveka temne barve. Raj{i si bo izbral figuro pape‘a ali nekoga, ki mu ljudstvo zaupa, ker bo tako v svojih namerah veliko uspe{nej{i. Za to objavo v va{i sicer zanimivi reviji se vam najprisr~nej{e zahvaljuje organizacija Ku Klux Klan. Majda Hovestadt

28

29

03:36

30

31

1

06:24

-

JULIJ

10 -

Misteriji 5


Z ANIMIVOSTI

»VRATA PEKLA«

^LOVEKU PODOBEN ROBOT NA LUNI?

S

ropska nevihta Agatha, ki je besnela nad mestom Guatemala City, je za seboj pustila nenavadne in srhljive posledice. Pogled na dvajset metrov {iroko in trideset metrov globoko

kupina japonskih podjetij v sodelovanju z Japonsko vesoljsko agencijo JAXA namerava na Luno poslati humanoidnega robota. Robot z vzdevkom Maido-kun naj bi po lunini povr{ini hodil do leta 2015. »Za ~loveku podobnega robota smo se odlo~ili, ker se nam zdi bolj fascinanten in stimulativen. Naredili bomo atraktivnega robota, ki bo ponesel na{e sanje v vesolje,« pravijo znanstveniki. D

Foto splet

T

KONEC DEBELOSTI Foto splet

P luknjo v sredi{~u omenjenega mesta, ki je vase posrkala trinadstropno stavbo, je naravnost srhljiv. Prizor spominja na odprta vrata pekla iz kak{ne tretjerazredne hollywoodske grozljivke. Geologi iz Dr‘avnega centra za koordinacijo ob katastrofah menijo, da je moral biti teren ‘e dokaj oslabljen. Na sre~o ni bilo ‘rtev, saj je bila stavba v ~asu nenavadnega dogodka prazna, so pa pristojni evakuirali tristo bli‘njih stanovalcev. Predsednik zdru‘enja stanovalcev te ~etrti je povedal, da so luknjo povzro~ile nenehne vibracije tovornjakov, ki po tej cesti vozijo smeti na glavno odlagali{~e v bli‘ini. D

o besedah skupine znanstvenikov z Univerze v Newcastlu je mo~ z vlakninami rjave morske alge zmanj{ati absorpcijo ma{~ob v telesu kar za dobrih 75 odstotkov. To naj bi bila najbolj{a metoda zdravljenja debelosti in ena redkih, ki so podkrepljene s pravimi znanstvenimi dokazi. Kot pravijo znanstveniki, bi lahko vlaknino uporabljali kot prehranski dodatek k vsakodnevnim ‘ivilom, na primer kruhu ali jogurtu, in tako bi se lahko kar tri ~etrtine zau‘itih ma{~ob izlo~ile iz telesa {e neprebavljene. Vsekakor pa ~ude‘ne vlaknine rjavih morskih alg niso nadomestek za gibanje in sicer{nji na~in prehranjevanja. D

ZNANI O NEZEMLJANIH

M

ultimilijonar in poslovne‘, predsednik ruske republike Kalmikije, vodja edine budisti~ne regije v Evropi in od leta 1995 predsednik Svetovne {ahovske federacije, Kirsan Iljum‘inov, je pred leti {okiral javnost z izjavo, da so ga leta 1997

MARS JE »ZADET«

B

Foto splet

Foto splet

otticellijevo delo Venera in Mars, eno najslavnej{ih del v londonski Narodni galeriji, po mnenju strokovnjaka Davida Bellinghama predstavlja u~inek uporabe halucinogenih drog. Rastlina, ki je vidna v desnem spodnjem kotu umetnine, ~isto poleg malega satira, je bila namre~ prepoznana kot Datura starmonium (navadni kristavec), ki povzro~a zamaknjenost in potrebo po sla~enju. O rastlini so pisali starodavni Grki, na sliki pa jo je prvi opazil Bellingham, programski direktor na Sotheby’s Institute of Art v Londonu. Rastlini se druga~e re~e

tudi svinjska du{ica, hudobilnik in angelska oziroma hudi~eva trobenta, ki je simboli~no tudi prikazana na sliki. D

6 - JULIJ 10 -

ugrabili Nezemljani. Sedaj je o tem ponovno spregovoril. NLP je zagledal na svojem balkonu in vanj vstopil. Sre~al se je s ~loveku podobnimi bitji v rumenih vesoljskih oblekah. Nezemljani naj bi ga nato odpeljali na nekak{no zvezdo, {e prej pa ga oblekli v vesoljsko obla~ilo in mu razlo‘ili mnogo stvari ter pokazali okolico. Kot pravi, so mu ‘eleli pokazati, da obstajajo. D


Z ANIMIVOSTI SAMOPOMO^

Akupunkturno pero in knji‘ico z navodili naro~ite na: www.misteriji.si ali 01/549 17 92.

O

~i lahko uro~ijo, pa tudi bo‘ajo in zdravijo. So ogledalo du{e in vrata do nje in jih pred tujim vplivom ne znamo zapreti. Ne moremo zanikati nezavednega energijskega u~inka, ki ga ima na{ pogled na drugo bitje, ~eprav ni dokon~no pojasnjeno, kako deluje. V prej{njem stoletju je bilo dokaza- te‘ak milijon dolarjev, za tistega, ki bo no, da so v na{i mre‘nici mikroantene, uspel dokazati kateri koli paranormalni, ki v tankih snopih prena{ajo elektro- nadnaravni ali okultni dogodek v testmagnetne valove neposredno do na{ih nem okolju laboratorija in njegovo pomo‘ganov in obratno. novljivost, a na Rossovo poro~ilo o testColin A. Ross, kanadski psihiater, ki nem protokolu sploh ni odgovorila. deluje v ZDA, pa trdi, da se energija, ki JREF se je le posmehnila mo‘nosti, jo emitiramo skozi o~i, da »ujeti« in da iz o~i odteka kakr{na koli energija, natan~no izmeriti. V Anthropology of je pa dr. Rossa nagradila s svojo zbadConsciousness, glasilu Ameri{kega an- ljivo nagrado Pigasus. Po izboru njihotropolo{kega zdru‘enja, je objavil prve vih strokovnjakov avtorja najo~itnej{e empiri~ne izsledke s pomenljivim na- parapsiholo{ke, paranormalne ali psislovom »Elektrofiziolo{ka podlaga za hi~ne prevare preteklega leta napovejo verovanje v uro~ljive o~i«. Z modifika- 1. aprila. Da pa pogled deluje v praksi, so na cijo elektroencefalografa je razvil sistem za detekcijo elektromagnetnega sno- leto{njem kongresu Mobil World v Barpa in ga celo prevedel v ra~unalni{ki celoni dokazali Japonci. Predstavili so zvok. Njegov naslednji korak bo name- telefon, ki se ga upravlja z o~mi. Posebnjen odgovoru, zakaj se ta energija po- ne elektrode na aparatu zaznajo drobcene razlike v elektri~nem potencialu, ki javi in kako z njo zavestno upravljati. Dr. Ross je v znanstvenih krogih po- iz ro‘enice po{ilja pozitivne in iz mre‘znano ime, do sedaj je objavil 140 stro- nice negativne delce. S pogledom na lekovnih ~lankov in napisal 23 knjig. Pre- vo ali desno stran telefona je mogo~e dava po vseh celinah in je dobitnik {te- ustaviti glasbo ali sprejeti telefonski klic. Komaj smo se navadili na ~udne savilnih raziskovalnih subvencij. Izobra‘evalna fundacija Jamesa Ran- mogovore mimoido~ih z neopaznimi dija JREF – ki je dobila ime po svojem slu{alkami v u{esih, ‘e se nam obetajo ustanovitelju, ~arodeju, verskem na- pe{ci, ki bodo sredi ceste brez o~itnega sprotniku in velikem skeptiku Jamesu razloga divje zavijali z o~mi. Randiju – je ‘e leta 1996 objavila izziv, Amedeja D

D

Dr. Ross in njegova »nagrada«

-

JULIJ

10 -

Foto splet

S stimuliranjem akupunkturnih to~k si lahko pomagamo tudi pri bole~inah v rokah. Namesto da bi v akupunkturne to~ke (rde~e in ~rne pike na slikah) zabadali iglice, jih lahko stimuliramo s posebnim kitajskim elektri~nim peresom. Tega imamo lahko vedno s seboj.

TUDI POGLEDI UBIJAJO, MAR NE

Foto splet

BOLE^INE V ROKAH, KOMOLCIH

Med resni~nostjo in domi{ljijo

Misteriji 7


ZANIMIVOSTI

KAK[NA JE VA[A AVRA?

KONGRES KLASI^NE IN NEKONVENCIONALNE MEDICINE

O

ktobra se pripravlja poseben dogodek na podro~ju holisti~ne medicine – 8. mednarodni kongres o sodelovanju klasi~ne in nekonvencionalne medicine. Potekal bo 22. in 23. oktobra na Veterinarski fakulteti v Zagrebu v organizaciji HUPED-a, Hrva{kega zdru‘enja za naravno, energijsko in duhovno medicino. Kongres je zami{ljen kot sre~anje znanstvenikov in strokovnjakov s podro~ja nekonvencionalne medicine, da bi pripomogli k reguliranju terapevtsko-zdravilskih dejavnosti brez verskih ter drugih predsodkov in dogem. Predavanja bodo pokrivala razli~na podro~ja: odnos med religijo, biomedicino in nekonvencionalno medicino; novosti v humani holisti~ni medicini; dose‘ki holisti~ne veterinarske medicine; uporabnik nekonvencionalne medicine kot potro{nik neregulirane dejavnosti … Na kongresu bodo sodelovali tudi slovenski znanstveniki: doktorji medicine Jo‘e Vidmar z Medicinske fakultete ter Edvin Dervi{evi} in Vedran Had‘i} s Fakultete za {port v Ljubljani, predsednica sekcije za homeopatijo pri Slovenskem farmacevtskem dru{tvu dr. Maru{a Hribar … Ve~ informacij o kongresu bo na voljo na spletnem naslovu www.huped.hr. D

8 - JULIJ 10 -

Foto arhiv Misteriji

Za prijave na delavnico pi{ite na nivoeko@nivo.si, dodatne informacije na 041/599 959. D

N

a delavnici Zakon privla~nosti bo dr. Aleksander [inigoj posredoval svoje izku{nje, kako v vsakdanjem ‘ivljenju negativne misli spremenimo v pozitivne, kako pridemo do denarja, idealnega partnerja, se po~utimo dobro, postanemo privla~nej{i … Izku{nje, ki slonijo na knjigah Zakon privla~nosti, Prosite, dano vam je, Osupljiva mo~ ~ustev, Denar in Zakon privla~nosti in Vrtinec, bo vodja ve~jih skupin MasterMind dr. Aleksander [inigoj razgrinjal v nedeljo 4. julija med deseto in ~etrto popoldne v @alcu. Ve~ informacij: 041/599 959 in www.nivo.si/eko/bio_park_nivo. Vodja delavnice dr. Aleksander [inigoj

Svetlobne krogle: EGIPT 2010 Po{iljam nekaj slikic s krogi. Nastale so po templjih v Egiptu letos aprila. Bilo jih je mnogo, vendar sem jih zaradi kapacitete kartice sproti brisal. Andrej Valek Ugotovitve radiestezista: Mno‘ica du{ pokojnih doma~inov, negodujejo zaradi preve~ turistov, ki motijo mir.

Foto osebni arhiv

T

^USTVA, DENAR, PARTNER …

o vam bo povedal Janu{ Luznar, ki ne le da avre prou~uje, marve~ jih tudi slika. Delavnica o avri – izvedeli boste, kako avra odra‘a energijsko stanje telesa, kak{no vlogo ima biopolje v ‘ivljenju in kako je mogo~e avro slikati s pomo~jo kirlianove tehnike – bo v soboto 3. julija ob 16. uri na Ekofestu v @alcu. Tu boste lahko pri{li tudi do slike svoje avre in do knji‘ice Kako vidimo, beremo in izbolj{amo avro.


MAGNETNA TERAPIJA

Krepitev ‘ivljenjske energije v celotnem telesnem in du{evnem pomenu

Plemenitenje vode Ljudje, ki redno pijejo magnetno oplemeniteno vodo, imajo neprimerno manj zdravstvenih te‘av.

vzrok izra‘enih u~inkov magnetne obdelave povezan s spremembami strukturne organizacije vode in vodnih raztopin. Bistvo teh sprememb je nastanek asociatov vode in razpad hidratacijske okolice atomov …«

tivne metode zdravljenja z vplivom informacijskega delovanja, je zapisal: »Po mnenju ve~ avtorjev je osnovni

RASTLINE SE IMAJO DOBRO No, rastline o asociatih ne vedo ni~. Zalivane z magnetno oplemeniteno vodo pa se imajo prav dobro, ~e upo{tevamo, da se jim pove~a rodnost, kaljivost in odpornost proti boleznim in drugim {kodljivim vplivom. Namagnetena voda pridelek v povpre~ju pove~a za ve~ kot 27 odstotkov. Po knjigi ^uda i misterije vode i vere srbskega avtorja in‘enirja Miroslava Markovi}a povzemamo: »Rodnost paradi‘nika, zalivanega z magnetno oplemeniteno vodo, se je pove~ala za 18 odstotkov. Z uporabo magnetno oplemenitene vode se dose‘e za ve~ kot 25 odstotkov bolj{a rodnost paprike, ~ebule za okoli 20 odstotkov in stro~nic povpre~no za 23 odstotkov. Rast me{anih travni{kih trav se z zalivanjem z magnetno oplemeniteno vodo pospe{i za ve~ kot 50 odstotkov. Rodnost sadnega drevja, zalivanega z magnetno oplemeniteno vodo, se prav tako ob~utno pove~a, najpogosteje za 10 do 30 odstotkov, odvisno od vrste. Pri slivah se pove~a rodnost celo do 33 odstotkov. Pri tem so ugotovili objektivno bolj{o kakovost in trajnej{o obstojnost plodov. Tako imajo na primer

Ilustracije Bojan Sumrak

K

on~no je konec znanstvenega zmajevanja z glavo ob dejstvu, da je z magnetizmom oplemenitena voda pravi eliksir za vsak ‘iv organizem. Znano je, da je vsak atom in vsaka molekula elementarni magnet in zato »ob~uti« vpliv tujega magnetnega polja. Poskusi ruskih znanstvenikov I. V. Dardimova, A. V. Krilova in I. Brehmana so potrdili izjemno blagodejen vpliv vode, ki ste~e skozi magnetno polje. Vodo je mogo~e namagnetiti na veliko na~inov. Tisti, ki imajo magnetne blazine, za svoje zdravljenje steklenice z vodo postavijo ali odenejo v blazine, nekateri okrog vodovodnih cevi namestijo magnete, vse pogosteje pa ljudje v svoje vodovodne sisteme vgrajujejo naprave, ki vodo o~istijo mehansko, jo »informirajo«, zvrtin~ijo in magnetno oplemenitijo. Tak{na slovenska naprava, revitalizator Hydronic*, je ‘e pred desetletjem v ZDA dobila na sejmu izumov v Pittsburghu posebno nagrado kot najbolj{i izum na podro~ju ekologije. Zdaj o‘ivlja vodo ‘e na vseh koncih sveta. Po mnenju ruskega znanstvenika B. I. Lapteva, doktorja farmakologije in fiziologije, ki deluje v Sloveniji, u~inek magnetnega polja na vodne sisteme lahko vpliva na hitrost poteka fizikalno-kemi~nih procesov, elektri~no prevodnost vode, topnost plinov in soli v vodi, na hidratizacijo, kristalizacijo in {tevilne druge procese. Iz njegove knjige Delovanje informacij na ‘ive in ne‘ive sisteme, v kateri sku{a znanstveno razlo‘iti, zakaj in kako delujejo alterna-

-

JULIJ

10 -

Misteriji 9


P LEMENITENJE

VODE

@IVINA NI RAVNODU[NA

10 - JULIJ 10 -

@ivila, konzervirana z magnetno oplemeniteno vodo, so trajnej{a in bolj{e kakovosti. ve~ se razmno‘ujejo, dajejo bolj zdravo potomstvo itd. Zanimivo je, da se skoraj vse doma~e ‘ivali zlahka „nau~ijo” piti magnetno oplemeniteno vodo, ~eprav jim poleg nje nudimo navadno vodo. Vemo, da so tako reko~ vse ‘ivalske vrste naravno instinktivno sposobne razlikovati, kaj je za njih ugodneje. Koko{i, na primer, ‘e po desetih dneh v glavnem pijejo magnetno oplemeniteno vodo. Poskus poteka tako, da jim „serviramo” enako koli~ino oplemenitene in navadne vode. V poskusnem vzorcu mora biti vsaj trideset koko{i. Prve dni popijejo pribli‘no enake koli~ine ene in druge vode. Po desetih dneh popijejo ve~ oplemenitene vode, po treh do {tirih tednih pa popita koli~ina navadne vode postane skoraj zanemarljiva v primerjavi s popito koli~ino magnetno oplemenitene vode. Podoben pojav je mogo~e opaziti tudi pri drugih vrstah doma~ih ‘ivali. Res pa je,

Foto osebni arhiv

plodovi jablane, ki so jo v dobi formiranja in razvoja plodov zalivali z magnetno oplemeniteno vodo, poleg bolj{e kakovosti tudi dosti ve~jo odpornost proti gnitju. Nasadi mladega sadnega drevja napredujejo hitreje, ~e jih ob~asno zalijemo z magnetno oplemeniteno vodo. Ugotovili so celo, da ima tudi {kropljenje rastlin z magnetno oplemeniteno vodo zelo blagodejen u~inek. Tak{ne rastline so tudi bolj odporne proti boleznim. Na poskusni povr{ini, zasejani s p{enico, so opravili ob~asno {kropljenje (vla‘enje) z magnetno oplemeniteno vodo, kar je pospe{ilo rast in razvoj p{eni~nih bilk. Vendar pa ni bilo mogo~e natan~no ugotoviti morebitnega pove~anja pridelka, ker je tak{no vla‘enje pospe{ilo tudi rast raznih plevelov, ki pa na donos p{eni~nega zrnja vplivajo neugodno. Podobne izku{nje bi lahko pri~akovali tudi pri drugih ‘itnih posevkih, kot so r‘, oves in je~men. Ruski raziskovalci so med drugim ugotovili, da namagnetena voda pove~a pridelek son~nic za ve~ kot 20 odstotkov. Vendar je bil pri son~nicah, zalivanih z magnetno oplemeniteno vodo na poskusni povr{ini, odstotek pove~anja donosa nekoliko manj{i, morda tudi zato, ker raziskave niso opravili na dovolj veliki poskusni povr{ini, ampak na majhnem {tevilu rastlin.«

Ni~ manj nenavadni niso rezultati, ki jih dobimo z uporabo magnetno oplemenitene vode v prehrani ‘ivine oziroma napajanju ‘ivali. O u~inkih namagnetene vode na ‘ivali smo v Misterijih ‘e ve~krat pisali. Skozi Hydronic spu{~ena voda odli~no deluje na pra{i~e, goveda, konje, noje, pi{~ance … In‘enir Markovi} pi{e: »Ugotovili so, da s tak{no vodo napajane ‘ivali brez izjeme v vsakem pogledu hitreje napredujejo v razvoju, so ob~utno bolj odporne proti boleznim, In‘enir fizike in strojni{tva Miroslav Markovi} prou~uje skrivnosti vode.

da se nekatere ‘ivali nau~ijo „razlikovati” navadno in oplemeniteno vodo prej, druge pa kasneje. V~asih nekatere ‘ivali, kot na primer krave, „zanemarijo” ‘e nau~eno „razpoznavanje” vod, kot na primer v primeru huj{e ‘eje. Vendar poskusi niso pokazali „ravnodu{nosti” niti ene od opazovanih doma~ih ‘ivali, kar je „pav{alen”, vendar kar trden dokaz, da je v magnetno oplemeniteni vodi nekaj zelo pozitivnega za ‘ivi svet.«

VE^JI PRIRAST Podobno kot je ve~ji prirast in bolj{e zdravje ‘ivali ob uporabi revitalizatorja vode hydronica ugotavljal Marko Nabergoj, slovenski doktor veterinarske medicine, so dobrodejen u~inek namagnetene vode ugotavljali tudi ruski strokovnjaki. Iz knjige ^uda i misteriji povzemamo: »^e ‘ivino redno napajamo z magnetno oplemeniteno vodo, kmalu ugotovimo hitrej{o rast, razvoj in prirast. Pri pi{~ancih je bil na primer 26-odstotni prirast glede na vzorec, napajan z navadno vodo, pri ostalih enakih pogojih.


P LEMENITENJE

VODE

TUDI RO@E SO HVALE@NE

Avtor v knjigi govori o novi znanosti – hidroniki, po kateri je dobila ime tudi tehnologija hydronic.

Pra{i~i, ki pijejo magnetno oplemeniteno vodo, se razvijajo povpre~no 20 odstotkov hitreje od tistih, ki dobivajo navadno vodo. Prirast pri odraslih pitanih svinjah je ob uporabi oplemenitene vode ve~ji za povpre~no 12 odstotkov. Ugotovili so hitrej{i razvoj telet, ki so jim dajali magnetno oplemeniteno vodo, vendar je {lo za manj{i vzorec, zato podatek ni povsem zanesljiv. Nesnost koko{i, napajanih z oplemeniteno vodo, se pove~a za 9 do 25 odstotkov, odvisno od letnega ~asa (pozimi je ve~ji odstotek pove~anja nesnosti). Posebne pozornosti je vredno dejstvo, da se koko{i, napajane z oplemeniteno vodo, uspe{no upirajo mno‘i~nim epidemijam, ki so sicer lahko katastrofalne za koko{i, ki pijejo navadno vodo. Pri kravah, ki redno pijejo magnetno oplemeniteno vodo, so ugotovili pove~anje mle~nosti za 12 do 24 odstotkov, odvisno od letnega ~asa in na~ina prehrane. Najve~je pove~anje so ugotovili ob hlevskem hranjenju s suhim senom. Ugotovili so tudi bolj{o kakovost mleka pri kravah, ki so redno pile magnetno oplemeniteno vodo. Tak{no mleko je manj pokvarljivo, kar velja tudi za mle~ne izdelke iz njega.«

Zelo pomembna je uporaba magnetno oplemenitene vode v gospodinjstvu. Okrasno rastlinje, kot so razne vrste cveto~ih rastlin, je zlasti ob~utljivo na tak{no vodo, seveda v pozitivnem smislu. Tako se na primer vrtnice, zalivane z magnetno oplemeniteno vodo, razvijajo mnogo hitreje od tistih, ki jih zalivamo z enakimi koli~inami navadne vode. V ~asu vegetacije grm vrtnice raste tudi za 100 odstotkov hitreje od tistega, ki smo ga posadili ob istem ~asu v enako zemljo, a smo za zalivanje uporabljali navadno vodo. Cvetje v vazi mnogo dlje obdr‘i naraven in sve‘ videz, ~e namesto navadne uporabimo magnetno oplemeniteno vodo. Okrasnim rastlinam zelo koristi, ~e jih ob~asno tudi po{kropimo z manj{imi koli~inami magnetno oplemenitene vode. Vse to enako velja za sobne in zunanje okrasne rastline. Magnetno plemenitenje vode in drugih teko~in je lahko zelo pomembno za pripravo hrane in raznih napitkov tako v gospodinjstvu kot industrijski proizvodnji. Takoj je treba poudariti, da je razen navadne vode mogo~e magnetno oplemenititi tudi vse druge teko~ine, ki so razli~ne v vodi raztopljene snovi. Sokovi in ~aji so prav tako vodne raztopine raznih snovi rastlinskega izvora, sladkorja itd.

TOPLOTA OMAJE U^INKE

V knjigi je znanstvena razlaga, kako delujejo alternativne metode zdravljenja z vplivom informacijskega delovanja.

izgubi pri temperaturi 65 do 70 stopinj Celzija. Magnetno plemenitenje je mogo~e opraviti tudi pri konzerviranju povrtnine, sadja in gob. Tudi pri konzerviranju s kisanjem, kot v primeru ozimnice, magnetno oplemenitena voda {e pove~a zanesljivost konzerviranja. Vsa ‘ivila, konzervirana ob uporabi magnetno oplemenitene vode, so dosti trajnej{a in bolj{e kakovosti kot pri konzerviranju z navadno vodo. Vrtnina, okisana z uporabo oplemenitene vode, ohrani kakovost {e naslednje leto, medtem ko tista, pri kateri za kisanje uporabimo navadno vodo pod enakimi ostalimi pogoji, ob~utno izgubi kakovost ‘e mnogo prej, ali

Vedeti pa moramo, da se pomemben del u~inka magnetnega oplemenitenja

-

JULIJ

10 -

Misteriji 11


PLEMENITENJE

VODE

pa popolnoma propade. To je zlasti izrazito pri kisanju zelja, kjer se za konzerviranje uporablja samo vodo in sol. Gnitje okisanega zelja ‘e v ~asu zimskih mesecev je dokaj pogosto. Ob predhodnem magnetnem oplemenitenju vode pa zelje ne gnije niti po prete~enem obi~ajnem roku uporabe kislega zelja.

ZMEH^ANI VODNI KAMEN Magnetno oplemenitena voda pu{~a neprimerljivo manj vodnega kamna v kotlovskih in drugih napravah in sistemih. Poleg tega je ob~utno manj agresivna do elementov tehni~nih sistemov, s katerimi prihaja v stik. Enako to velja za razne teko~ine-vodne raztopine, ki jih uporabljamo v tehni~ne namene. Sem spadajo razne hladilne teko~ine za hlajenje motorjev in drugih naprav. Glede na vse to lahko re~emo, da magnetno plemenitenje vode v tehniki prinese velike prihranke, ker nabiranje vodnega kamna in agresivno delovanje vode zahtevata drage remonte in zamenjavo celih sklopov, naprav in elementov v kotlovskih sistemih za predelavo vode, preskrbe z vodo in namakanje, v hladilnih sistemih toplotnih motorjev in raznih drugih instalacijah. Jasno je torej, da ima magnetno oplemenitena voda velik pomen za uporabo v kmetijstvu, gospodinjstvu in tehniki.

12 - JULIJ 10 -

Navedeni podatki jasno govore temu v prid, toliko bolj, ker magnetno plemenitenje vode ne zahteva nobenega znanja in v nobenem primeru ne more, tako kot kemijski dodatki, slab{ati okolja.

KREPITEV ODPORNOSTI Magnetno oplemenitena voda ima prav spektakularen vpliv na ljudi. Ta vpliv si zaslu‘i temeljite medicinske raziskave, da bi pri{li do konkretnej{ih podatkov o njegovih posameznih aspektih in mo‘nostih uporabe v razli~ne tera-

Magnetno oplemenitena voda pu{~a neprimerljivo manj vodnega kamna. pevtske namene. Do takrat pa lahko sklepamo na podlagi posameznih, vendar {tevilnih in objektivnih izjav uporabnikov magnetno oplemenitene vode. Iz teh izku{enj je mogo~e sklepati, da magnetno oplemenitena voda izjemno ugodno vpliva na ~love{ki organizem, ~e jo uporabljamo za pitje in vzdr‘evanje osebne nege. Poleg tega imajo ugoden vpliv tudi vse teko~ine, napitki in hranila, ki vsebujejo vodo in jih je mogo~e oplemenititi na enak na~in, ~e jih po kuhanju in segrevanju pred plemenitenjem ohladimo na temperaturo pod 65 stopinj Celzija. Uporaba magnetno oplemenitene vode v ~love{ki prehrani in osebni negi nima nobenih stranskih u~inkov; ni pri-

mera, da je zavoljo dolo~enih stanj organizma ne bi smeli uporabljati. Z drugimi besedami, njena uporaba je dopu{~ena vedno in brez {kodljivih posledic. Kot smo videli, je bilo to ugotovljeno tudi pri uporabi magnetno oplemenitene vode pri rastlinah in ‘ivalih. Vse to je v popolnem soglasju z uradno sprejetimi znanstvenimi mnenji, na podlagi katerih je prav tako nemogo~e dokazati kakr{ne koli {kodljive vplive magnetno oplemenitene vode na rastline, ‘ivali in ljudi. V tem se torej skladata teorija in praksa. Najpomembnej{i vpliv magnetno oplemenitene vode na ~love{ki organizem je v nedvomni krepitvi splo{ne odpornosti. ^e tak{no vodo redno uporabljamo za pitje, je to mo~ opaziti ‘e po nekaj tednih tako pri bolnih kot pri zdravih osebah. Najprepri~ljivej{i dokaz so mno‘i~ne epidemije, kot je gripa. Osebe, ki pijejo magnetno oplemeniteno vodo, zbolevajo neprimerljivo redkeje kot tiste, ki te vode ne uporabljajo. So primeri, da v ve~~lanskih dru‘inah, kjer pijejo oplemeniteno vodo, nih~e ne zboli, ~eprav imajo stalne stike z mnogimi bolnimi znanci. Ljudje, ki redno pijejo magnetno oplemeniteno vodo, imajo neprimerno manj zdravstvenih te‘av kot tisti, ki


P LEMENITENJE

Tisti, ki pijejo tak{no vodo, se la‘je odvajajo od alkohola in drugih razvad.

Trditve o spremembah, o katerih je tukaj beseda, so utemeljene na njihovih prostovoljnih in nepristranskih izjavah.

pijejo navadno vodo, pri ~emer je izklju~en vpliv avtosugestije. Kot jasen dokaz lahko navedemo dejstvo, da je pri ljudeh, ki pijejo magnetno oplemeniteno vodo, {tevilo obolenj katere koli vrste nekajkrat manj{e glede na enako ~asovno obdobje in enake druge pogoje, ko tak{ne vode niso pili. Ko {tevilo obolenj primerjamo z naklju~no izbrano skupino preiskovancev podobne starostne strukture in ‘ivljenjskih pogojev, se zopet poka‘e, da tisti, ki pijejo magnetno oplemeniteno vodo, zbolevajo ve~krat redkeje. Zaradi objektivnosti ne moremo govoriti o natan~nej{ih odstotkovnih razmerjih, ker so za kaj takega potrebne temeljne raziskave, toda dejstva vendarle prepri~ljivo govorijo v korist magnetno oplemenitene vode. Poleg tega uporabniki take vode ve~inoma niso niti to~no vedeli, kak{ne pozitivne u~inke ima njena uporaba.

Zlasti pomemben u~inek uporabe magnetno oplemenitene vode, ki ga uporabniki radi izpostavljajo, je krepitev ‘ivljenjske energije v celotnem telesnem in du{evnem pomenu. Ta u~inek pove~uje splo{ni ‘ivljenjski elan. Nasledek tega u~inka je dobesedno pomlajevanje ~love{kega organizma. Pri ljudeh, ki pijejo magnetno oplemeniteno vodo, njihova okolica (ki ne ve, za kaj gre) ta u~inek povsem objektivno zaznava! Poleg tega se v sklopu tega u~inkovanja poka‘e celovita osve‘itev in okrepitev organizma, hkrati pa svojevrstno uravnote‘enje presnovnih procesov. Posledica tak{nega uravnote‘enja je pojav, da ljudje s premajhno telesno te‘o pridobivajo na te‘i, medtem ko predebelim uspe »zbiti« vi{ek kilogramov. Uporaba magnetno oplemenitene vode tudi zmanj{uje ‘iv~no napetost in

VODE

KREPITEV @IVLJENJSKE ENERGIJE

Po vsem svetu uveljavljena naprava za revitalizacijo vode Hydronic, ki je bila nagrajena kot najbolj{i ekolo{ki izdelek ‘e leta 2000 na sejmu v Pittsburghu v ZDA, je sedaj mo~no dopolnjena. Skozi Hydronice te~e voda v {tevilnih hi{ah, posestvih, pa tudi wellness centrih na vseh kontinentih. Poleg treh magnetov skrbijo za »o‘ivljanje« vode {e v kremen~ev pesek vtisnjene {tevilne informacije in posebna nautilusova turbinica, ki vodo zvrtin~i tako, da zajame ~im ve~ energije tudi iz okolja.

depresivnost, pove~uje pa odpornost organizma proti stresu. Tisti, ki pijejo tak{no vodo, se la‘je odvajajo od pretiranega u‘ivanja alkohola in raznih drugih razvad. Razli~ne te‘ave na ‘iv~ni podlagi, ki jih zdravniki pogosto ne morejo odpraviti, mnogo la‘je izginejo ob uporabi magnetno oplemenitene vode. Lahko re~emo, da uporaba tak{ne vode pripelje do vzpostavitve splo{nega du{evnega in telesnega ravnote‘ja ~love{kega organizma.

VE^JE INTELEKTUALNE SPOSOBNOSTI Naj omenimo {e en pomemben u~inek ob uporabi magnetno oplemenitene vode, zlasti ~e jo uporabljamo dlje ~asa. To je pove~anje intelektualnih sposobnosti in zvi{anje ravni duhovno-intelektualnega samouresni~enja osebnosti. Seveda pa oplemenitena voda ni »~arovni napoj« za pove~anje inteligentnosti in duhovnosti. Samouresni~evanje osebnosti zahteva intelektualno in duhovno delo na sebi, ki pa je bolj olaj{ano z uporabo magnetno oplemenitene vode kot pa z mnogimi drugimi tehnikami, ki se pogosto ponujajo. Zato se ni treba ~uditi, ~e imajo ljudje, ki uporabljajo magnetno oplemeniteno vodo, tudi ve~ uspeha pri delu in drugih vsakodnevnih dejavnostih. R. V. in J. V.

D

* Na www.misteriji.si v iskalnik vpi{ite Hydronic.

-

JULIJ

10 -

Misteriji 13


NAPOVEDI, ASTROLOGIJA

Skrajnosti letnih ~asov bo {e stopnjeval poletni son~ev mrk 11. julija

Na udaru son~evega mrka

BESNENJE NARAVE Odgovori na ta vpra{anja so vsekakor pritrdilni, ~e spremljamo dogajanje okoli sebe in povezujemo astronomske pojave z osebnim razvojem, dru‘benimi pojavi in besnenjem narave. ^lovek pa s svojimi nepremi{ljenimi ravnanji posega v ravnovesje narave, s ~imer spro‘a nove, strahotne u~inke delovanja naravnih zakonitosti, ki so huj{i pod vplivi mrkov, zlasti popolnih son~evih mrkov. Delovanje takih mrkov ~utimo vsaj ‘e tri mesece prej in {e pozneje, v tem ~asu spro‘eni ciklusi pa trajajo vsaj tri leta. Spomnimo se samo na pojave in katastrofe v zadnjih treh mesecih, vklju~no s tragedijo izlivanja nafte v Mehi{kem zalivu. Skrajnosti letnih ~asov bo {e stopnjeval poletni son~ev mrk 11. julija. Su{nemu obdobju bodo sledila ru{ilna neurja.

14 - JULIJ 10 -

osebnosti, saj jih bo pri poslovanju vodil duh podjetnosti in inventivnost. Krizo bodo znali izkoristiti drobni podjetniki, najbolj{e mo‘nosti pa imajo rojeni v vodnih in zemeljskih znamenjih.

Su{nemu obdobju bodo sledila ru{ilna neurja. Mo‘no bo potegniti vzporednice z letom 2003, ko je bilo prav tako Son~evo leto. Rasto~e vode in narasla gladina morij bodo ob~utne spremljevalke za~etka jeseni. Sredi poletne sezone lahko pri~akujemo ve~ prometnih nesre~, tudi letalskih in ‘elezni{kih, tedaj tudi kak{en ve~ji potres, tako kot na pomlad. Popolni son~ev mrk bo v leto{njem kitajskem letu Tigra ob so~asnem Son~evem planetarnem letu poglobil razkol med sprtimi stranmi na vojnih ‘ari{~ih in razpihal strasti, tako da umiritve ni pri~akovati. Poglabljanje agonije neprilagojenega gospodarstva novim razmeram bo {e bolj terjalo ukinitev in preoblikovanje nesodobnih podjetij. Najbolje bodo rahlo gospodarsko rast ali njeno blago upadanje izkoristili tisti, ki so ‘e sicer mo~ne

USODNE ZVEZE

Foto NASA/JAXA

P

opolni son~ev mrk v astrolo{kem znamenju Raka, ki ga pri~akujemo 11. julija, bo pretresal gospodarstvo, kmetijstvo, okolje, politiko in socialo, pa tudi ‘ivljenja mnogih, nepremi~nine, zasebno premo‘enje in svetovno prvenstvo v nogometu! Vremenu in ljudem bo primanjkovalo blagosti. In temu se je kot predhodnica pridru‘il {e delni lunin mrk 26. junija s te‘kimi kozmi~nimi vplivi. Bo leto{nje »Son~evo poletje« prineslo kaj dobrega in ubla‘ilo zna~ilne »Tigrove« skrajnosti: puntarstvo in avanturizem? Bo zaradi vplivanja mrkov ve~ ste~ajev in novih socialnih bomb, kriza vrednot pa {e huj{a? Bo ve~ tudi naravnih katastrof, osebnih in mno‘i~nih tragedij in politi~nih kriz? Po drugi strani pa tudi uspehov, podvigov, zgodovinsko pomembnih prelomnic?

Popolni son~ev mrk julija lani, kot ga je posnel japonski satelit Hinode.

Ne glede na krizo in katastrofe bo ve~ usodnih ~ustvenih zvez pred son~evim mrkom ter po 7. avgustu do za~etka septembra, vmes pa mno‘ica kratkotrajnih »poletnih« razmerij – ljubimkanj – avanturic. Zaradi u~inka popolnega son~evega mrka in predhodnega luninega mrka s te‘kimi aspekti se bodo stopnjevale napetosti in nepomirljiva nasprotja v {ibkih partnerskih skupnostih. Iz obi~ajnega po~itni{kega ritma bo mnoge dru‘ine spravljalo ve~ objektivnih in osebnih dejavnikov – vremenski preobrati, prometni tokovi, zastoji, po‘ari itd., poudarjene ~ustvene reakcije in s tem povezane prenagljene odlo~itve – da bodo ve~krat spremenili dopustni{ke na~rte. Tak{ne spremembe se lahko prelevijo v nekontrolirano beganje, ki bi marsikomu pokvarilo po~itnice. Ker je prihajajo~i son~ev mrk ~utiti v ~asu svetovnega nogometnega prvenstva, bo evforija pri na{ih reprezentantih in navija~ih tolik{na, da bo prinesla nekaj zmag. Sledilo bo razo~aranje, na koncu pa dober izkupi~ek. Slovenska reprezentanca bo po vsej verjetnosti pri{la najdlje doslej in se mo~no pribli‘ala medalji, pogoj pa je tak{na stopnja enotnosti in uigranosti, kot jo je pokazala lani proti Rusiji. Na mundialu v ju‘ni Afriki je sicer pri~akovati velika presene~enja, nepri~akovane preobrate in spremljajo~e nev{e~nosti, kot so ropi in druga nadlegovanja. Stane Pade‘nik

D


PREROKBE

Nostradamus napoveduje vzpon muslimanov in njihovo okupacijo Evrope

Napoved: Slovenija uni~ena

VELIKI MUSLIMANSKI NAPAD NA EVROPO … Morda pa se je slavni provansalski jasnovidec, lekarnar, prevajalec in astrolog Michel de Nostradame (latinsko: Nostradamus) glede tega vendarle motil oziroma je bil ‘rtev v Evropi tedaj (pa tudi danes) mo~no raz{irjene in globoko ukoreninjene islamofobije? Kakorkoli ‘e, Nostradamus je napovedal vzpon mogo~nega, okrutnega in osvajalsko naravnanega muslimanskega vladarja: »Rojen v mestu ogromnem ob zalivu, nejasnega in sen~nega porekla, osvojil bo Evreux in Rouen, njegova mo~ bo uni~ila vernike.« (V. 84) In: »Z umorom in hudodelstvi omade‘evan, sovra‘nik bo vseh ‘ivih.

»Na blagoslovljenega Nikolaja dan in na obali Pulja, v Kvarnerju bodo umrli severni borci, muslimansko plenjenje gre naprej. Cadiz in Filipan prideta na pomo~.« (IX. 30) V Italijo bodo, tako Nostradamus, mohamedanski napadalci vdrli tako s severovzhoda, z na{e strani, kot z juga; Veliko huj{i kot vsi taki v preteklosti, severnoafri{ki zavezniki muslimanskez me~em, ognjem, vodo bo krvavo neizprosen.« ga tirana bodo namre~ iz Tunizije iz(X. 10) ^e pravilno razumemo Nostradamu- vedli desantni napad na Sicilijo in Sardisove kvartine, si bo muslimanski tiran nijo. Nostradamus napoveduje, da bo – ta ima vse lastnosti grozo vzbujajo~ega pape‘ pred muslimanskimi napadalci Antikrista – najprej podredil Tur~ijo, zbe‘al iz Vatikana in si poiskal zato~i{~e Ciper in Balkanski polotok. Dr‘ave na v Franciji, Francozi pa bodo Italiji priskoobmo~ju biv{e Jugoslavije, torej tudi Slo- ~ili na pomo~, vendar bodo prepozni: »Trdo pritisnjena je v Italiji francoska mo~; venija, se bodo kr~evito upirale muslite‘ko bojevanje in velike izgube povsod. manski invaziji. Pri tem bodo dele‘ne Francija odbita, iz Rima be‘ijo! tudi vsestranske pomo~i drugih evropsRubikon v Ticinu – neodlo~eno.« (II. 72) kih dr‘av, vendar bodo na koncu, na ‘alost, premagane: Muslimanski osvajalci se bodo potem po Nostradamusovih napovedih usmerili proti jugovzhodni Franciji, iz severnoafri{ke smeri pa bodo prodirali ~ez Pirenejski polotok. Kljub izjemni hrabrosti in po‘rtvovalnosti jih evropski branitelji ne bodo mogli ustaviti, in sicer predvsem zaradi izdajalskega po~etja petokolona{ev, strahopetnosti svojih voditeljev, njihovih medsebojnih spletk in nacionalisti~nih rivalstev: »^ez vso de‘elo Guadalquivirja, od Ebra do Granade dale~ stran, muslimani kristjane bodo pregnali: nekdo iz Cordobe bo de‘elo izdal.« (III. 20) Zdi se, da bo prodor muslimanske vojske v Evropo dolgo ~asa nezaustavljiv zaradi njihovega strahovito uni~evalnega oro‘ja, ki ga Nostradamus imenuje »ogenj z neba« (Rakete? JedrSlika Nostradamusa, ki jo je posthumno ustvaril sko oro‘je? Laserji za voja{ko uporabo?). Jasno je razvidno, da bodo napanjegov sin.

Dr‘ave na obmo~ju biv{e Jugoslavije se bodo kr~evito upirale, a bodo ‘al premagane.

Foto splet

A

li Evropi res spet grozi muslimanska invazija in se bomo morali Evropejci vnovi~ z oro‘jem v rokah boriti za pre‘ivetje svoje civilizacije in na~ina ‘ivljenja? Bodo muslimanski napadalci okupirali celotno jugovzhodno Evropo, Italijo, [panijo, Portugalsko, Francijo in [vico? Bodo brutalno preganjali kristjane in svobodomiselno usmerjene ljudi? Kdo bo novi Karel Veliki, ki bo zdru‘il Evropejce, pregnal muslimane z na{e celine in na koncu celo dokon~no porazil islam kot versko in politi~no-voja{ko skupnost? Vsa ta vpra{anja se nam zastavljajo ob branju knjige Nostradamus – naslednjih 50 let (v sloven{~ini je iz{la leta 1994) izpod peresa Petra Lemesurierja, eminentnega britanskega zgodovinarja in poznavalca br‘kone najve~jega jasnovidca v svetovni zgodovini.

-

JULIJ

10 -

Misteriji 15


UNI ~ ENA

dalci uporabljali tudi kemi~no in biolo{ko oro‘je: »Po dolgem mle~nem de‘ju bo Reims zadela strela. Kak{en krvav konflikt bo zajel kraj! Ne o~etje, ne sinovi in ne kralji ne upajo blizu.« (III. 18) O tem, kak{na ~rna usoda bo doletela okupirane evropske de‘ele, pa govori naslednja kvartina: »Jezni Maver je dvignil svojo okrvavljeno roko, Vso de‘elo je opusto{il z ognjem, me~em in lokom, ljudje bodo {okirani in prestra{eni, ko obe{ene za vrat in noge vidijo voditelje svoje.« (IV. 47) Veliki jasnovidec napoveduje, da bodo muslimanski okupatorji nadvse okrutno preganjali tako kristjane kot tudi vse ostale Evropejce, ki ne bodo hoteli sprejeti islamske vere. Evropsko prebivalstvo bodo red~ile tudi epidemije, povsod bosta gospodovali lakota in rev{~ina … Znano pa je, da je no~ najbolj temna in nepredirna tik pred zoro, obup pa je najgloblji ravno pred preobratom na bolje; muslimanom vendarle ne bo uspelo zavzeti de‘el Beneluksa, ve~ine Nem~ije in ostale Srednje Evrope, predvsem pa ne Britanskega oto~ja: »Tiste na otokih oblegajo in oblegajo, proti sovra‘niku v boju mo~ se jim povrne. Drugod bodo potol~eni ljudje stradali in umirali, lakota bo huj{a kot kadarkoli prej.« (III. 71)

… IN EVROPSKI PROTINAPAD Nostradamus prerokuje, da bo epohalni osvobodilni pohod Evropejcev zoper muslimanske okupatorje za~el karizmati~ni francoski voditelj, ki ga imenuje tudi Ogmios (starogalska verzija Herkulesa): »Proti imperiju bo dvignil vojske: princ bo zvest Vatikanu. Belgija in Anglija ([panija lahko samo strmi), pripravita se boj proti Franciji in Italiji.« (VI. 12) Najprej bo na vrsti kajpada osvoboditev Francije, ki je vendarle zemljepisno osrednja dr‘ava v Zahodni Evropi:

16 - JULIJ 10 -

Foto splet

N APOVED: S LOVENIJA

Zidna slika v mestu Saint-Rémy-de-Provence, kjer je bil rojen Nostradamus.

»Bordeaux, Rouen in La Rochelle se bodo borili, da obdr‘ali bi ozemlja ob morju. Toda Angle‘i, Bretonci in Flamci se bodo zdru‘ili in jih prisilili v beg do reke Loare.« (III. 9) In: »Prekora~ili bodo Guyenne, Languedoc in Rono, zahvaljujo~ Agenu, Marmandu in la Reolu. Okopi poru{eni, vladar Marseilla zasede prestol. Bitke bodo divjale blizu St. Paul-de-Mausolea.« (IX. 85) Po izgonu muslimanskih osvajalcev iz Francije bosta na vrsti mu~eni{ki Italija in [panija, ki je~ita pod mohamedanskim jarmom: »Francozi bodo v skoku pre{li gore, zavzeli bodo Milano. Sovra‘nik be‘i na svojo oddaljeno obalo, iz Genove in Monaka plujejo rde~e ladje.« (IV. 37) Ter: »Mogo~na sila iz Francije in vsega severa po kopnem in po morju prodira ~ez Gibraltar. Za velikega vladarja Maina bo {la pogumno naprej –

njihov vodja zahteva {e zavzetje Majorke.« (VII. 10) V evropskem taboru pa se bodo pojavila huda rivalstva med voja{kimi in politi~nimi voditelji in, ~e gre verjeti Nostradamusu, bo legendarni Ogmios na vrhuncu svojih uspehov in posledi~ne slave tragi~na ‘rtev spora s svojimi najbli‘jimi sodelavci: »Mogo~ni imperij bo opusto{en, v hladne gozdove Ardenov potuje oblast. Pankrta spravi starej{i narazen, Ahenobarbus z orlovskim nosom poslej kraljuje.« (V. 45) Sledi burno obdobje boja za Ogmiosovo nasledstvo, med katerim se tudi izka‘e, da je bila njegova vladavina zaznamovana z grabe‘em in korupcijo. Oblast kon~no prevzame francosko-nem{ki voditelj, ki ga Nostradamus opeva kot reinkarnacijo Karla Velikega: »Iz trojanske krvi Francije bo zraslo srce, ki je germansko in vzvi{eno prevzame mo~. Dale~ iz de‘ele bo pregnal arabskega sovraga, cerkev si bo povrnila nekdanjo visokost. (V. 74) Marko Osolnik

D


SVETLOBNI POJAVI

Svetlobni krogi in kri‘i so vse bolj pogost pojav v svetu in pri nas

Urbani piktogrami K

Foto arhiv Misteriji

neje – v kratkih komentarjih znanstvenionec prej{njega stoletja so v Gre za pojav, soroden kov, ki so pri{li pogledat okna, na katemnogih evropskih in severnorih so se svetlobni kri‘i pojavili, se ameri{kih mestih opazili nov nepiktogramom v ‘itnih omenja, da je pojav bodisi posledica ponavaden fenomen – urbane svetlobne pikpoljih, ki te‘ko dose‘ejo sebne strukture stekla, nestandardnih tograme. Mednje pri{tevamo svetlobne atmosferskih vplivov ali pa nabrane kroge in svetlobne kri‘e. Prve pojavitve ljudi v mestih. umazanije na steklu. tovrstnih piktogramov so zabele‘ili leta 1997, praviloma na pro~eljih urbanih sta- menovali svetlobni krogi, druga pa svetLeta 1998 pa se je na nizozemski lobne glife, ki vsebujejo svetlobne kri‘e. novanjskih stavb. tehni~ni fakulteti DELFT v okviru projekta raziskovanja svetlobnih krogov Misterij so najprej posku{ali pojasniti SVETLOBNI KRI@I pojavilo znanstveno poro~ilo, utemeljekot odsev son~ne svetlobe v posebnih Svetlobni kri‘i se praviloma pojav- no na eksperimentalnih raziskavah. okoli{~inah. Ampak te svetlobne pojave, kot pi{e hrva{ki raziskovalec in doktor ljajo na mle~nih okenskih steklih. Steklo, Znanstveniki so opravili laboratorijznanosti Stjepan Gjurinek v knjigi Kru- iz katerega sveti fokusirana slika v obliki ske eksperimente s kosom stekla iz neke govi nove budu}nosti, opa‘amo na pro~e- kri‘a, je videti res presenetljivo. kanadske cerkve, v katerem je bil jasno Pojav svetlobnih kri‘ev so prvi~ za- viden majhen rde~ kri‘. Raziskovalci so ljih stanovanjskih stavb, ne pa tudi na pro~eljih stavb, v katerih so podjetja, bele‘ili leta 1988 v predmestju Los Ange- precizno dolo~ili cilj raziskave: »Na{ cilj banke in zavarovalnice. Praviloma gre lesa. Mimoido~i so poro~ali o kri‘u, ki ni, da ugotovimo vzrok nenadne spreza stanovanjske gradnje, kjer vse vrvi od da sveti skozi okno nekega stanovanja. membe v oknih, temve~ da odkrijemo, ‘ivljenja in je morda v tem neka pove- Od takrat se v velikem {tevilu pojavljajo kako lahko steklo ustvari tako neobizava, ki nam zaenkrat {e ni jasna. Ta po- na oknih privatnih hi{, bolni{nic in cer- ~ajen vzorec.« Izdelali so ra~unalni{ke vezava gre celo tako dale~, da se jakosti kev, najbolje pa so vidni pono~i. programe za simuliranje refrakcijskega in nianse svetlobe pogosto menjajo gleV redkih sre~anjih znanstvenikov s vzorca oziroma na~ina, na katerega se de na »mentalno-duhovni profil ljudi, ki fenomenom svetlobnih kri‘ev, ali to~- lomi svetloba, ko prehaja skozi predprotam ‘ivijo,« pravi Gjurinek. gramirani tridimenzionalni objekt. Zanimivo je, da te pojave opa‘ajo zgolj v mestih. SkrivRezultat {tudije je bilo nostni avtorji svetlobnih gliznanstveno poro~ilo, dolgo fov, ki jih dr. Gjurinek ime110 strani, ki je ugotavljalo nuje »inteligentni svetlobni indeks loma, pri katerem nakomunikatorji«, naj bi na ta stane svetlobni kri‘. Pri{lo je na~in nagovarjali tisti del do bistvene spremembe glezahodne poloble, kjer ljudje de na standardno vrednost ve~inoma ‘ivijo v mestih. indeksa loma svetlobe: fokuLahko bi rekli, da gre za posiranje slike kri‘a je povzjav, soroden piktogramom v ro~ila sprememba indeksa ‘itnih poljih, ki te‘ko doseloma povr{ine stekla to~no ‘ejo ljudi v mestih, razen na vrednost 1,561. Samo pri prek tiska, televizije ali intertej vrednosti indeksa loma – neta. kar so raziskovalci eksperiPojavljata se dve lo~eni mentalno brez te‘av ve~krat razli~ici svetlobnih piktogramov. Prva vklju~uje variacije Na vratih kletne sobe, v kateri dela zdravilka Marinka Mikelj iz Milj ponovili – prihaja do pojava svetlobnega kri‘a. znakov, ki bi jih lahko poi- pri Kranju, se ob pri‘gani sve~i pojavi kri‘.

-

JULIJ

10 -

Misteriji 17


U RBANI

PIKTOGRAMI

Foto arhiv Misteriji

Ta ugotovitev je spro‘ila vpra{anje: FOKUSIRANA SLIKA V nekaterih primerih kaj se zgodi s steklom, da pride do taPri svetlobnih krogih ne gre za odsev kega indeksa loma? Prva mo‘nost je, da svetlobe, kot bi morda prvi hip pomije isti piktogram je to steklo nekdo skrbno in dolgo brusil, slili, temve~ se ustvari fokusirana slika. pomno‘en na ve~ poliral, mikroskopsko opazoval in po ^e bi hoteli ustvariti fokusirano sliko zelo te‘ko opredeljivem ~asu steklo na pro~eljih v isti ulici. na ravnem okenskem steklu, bi morali dolo~enem delu pripeljal do toga, da je na njem ustvariti enake pogoje zakrivljeindeks loma son~ne svetlobe 1,561. To nosti kot pri le~i. Ploskev ravnega okenbi bilo zelo te‘ko in mukotrpno delo, RAZNOVRSTNE OBLIKE skega stekla bi morala biti konveksno ali vpra{anje pa je, ali je sploh prakti~no izPojav svetlobnih krogov obsega vzor- konkavno ukrivljena vsaj za nekaj milivedljivo. ce v obliki ~rk X in Y ter {tevilke 8, metrov. To pa so seveda nestabilni poDruga mo‘nost je, da nekdo zna ma- videne pa so tudi oblike, ki spominjajo goji za ravno steklo – z velikim tveganipulirati s kristalno re{etko stekla. To na simbol vesica piscis ali »cvet ‘ivljenja«. njem, da mre‘no popoka. In tudi ~e bi je zgolj teoreti~na predpostavka, saj za Fenomen je, podobno kot pri agrigli- ravno steklo zdr‘alo tak{no ekstremno spreminjanje kristalne strukture re{etke fih (piktogramih v poljih), v stalnem deformacijo, ostaja problem premajhne {e nimamo uporabnih znanj in jih verjet- porastu. Zadnja leta so vzorci vedno bolj ravnosti steklene ploskve. Okensko no {e desetletja ne bomo imeli. kompleksni, kar spominja na razvoj steklo namre~ ni nikoli idealno ravno. Tretja mo‘nost pa je, da nekdo ali ne- agriglifov, ki v primerjavi s prvim ob- Pri proizvodnji te vrste stekla s postopki kaj tako dobro pozna fiziko trdnega sta- dobjem enostavnih kro‘nih ali prstanas- izlivanja steklene mase, valjanja in strjenja, da lahko z molekularnim progra- tih oblik postajajo vse bolj kompleksni vanja dobimo ravno steklo, ki je pravmiranjem stekla dobi ‘elen rezultat lo- in raznoliki. zaprav vedno rahlo valovito. To ni niti ma svetlobe in fokusiranja svetlobnega Opa‘amo tudi presenetljivo obogati- pravilna niti enakomerna valovitost, kri‘a. tev barvnih odtenkov svetlobnega od- temve~ je ravno steklo vedno naklju~no Zadnji odgovor poraja {e dodatna seva svetlobnih piktogramov ter njiho- valovito, kar izklju~i vsako mo‘nost ustvpra{anja. Kdo bi lahko bil avtor svet- vega ozadja. Nekateri piktogrami so ‘ar- varjanja fokusirane slike. Pa tudi narava lobnih glifov? Zakaj bi to po~el? Ali gre ko svetili kot celota z nenavadnimi svet- son~ne svetlobe ne podpira ustvarjanje za neko civilizacijsko sporo~ilo, ki naj bi lobnimi odtenki, v nekaterih primerih fokusirane slike. Koherentna dol‘ina jo de{ifrirali, morda povezano z nenarav- pa je bil isti piktogram celo pomno‘en son~ne svetlobe je vsega en mikrometer, tako da se v na{ih realnih razdaljah nim ‘ivljenjem v mestih? Ali pa gre za na ve~ pro~eljih v isti ulici. reflektira zelo zamegljeno. spodbujanje na{ega mentalnega sistema, da za~neVpra{anje je tudi, zakaj mo razmi{ljati o multidise svetlobni piktogrami, ~e menzionalnosti vesolja in gre za naraven odsev foku‘ivljenja v njem? sirane son~ne svetlobe, niso pojavljali na podobnih ali ce^e bi vedeli, kako malo identi~nih pro~eljih stavb nipulirati s svetlobno redvajset in ve~ let nazaj? Za{etko v steklu ali celo z kaj se difuzni odsev svetmolekularnim programilobe z okenskih stekel, ki je ranjem, bi se kot civilizadolga leta obi~ajen, naencija re{ili mnogih velikih krat spremeni v skladen problemov. Prvi~, ne bi geometrijski lik, ki, da bi ve~ bilo potrebe po odpabila stvar {e bolj zapletena, dih in se‘igali{~ih, ker bi »‘ivi« petnajst minut ali pa lahko smeti z molekularse ve~ let redno pojavlja? Je nim programiranjem preto igra naklju~ja ali nepreprosto spremenili v nekaj poznano sporo~ilo Sonca drugega, lahko pa bi se domislili {e vseh mogo~ih Ti svetlobni krogi so se enemu od na{ih bralcev prikazali na neki fasadi na edinim bitjem na Zemlji, ki drugih koristnih na~inov njegov rojstni dan in rojstno uro. ^eprav redno hodi mimo, se ni ta svetloba znajo izdelovati steklo in za uporabo take tehnolo- pojavila nikoli prej niti pozneje. Radiestezijska preiskava je pokazala mo~no graditi stavbe? gije. blagodejno energijo (meritev Igorja Ziernfelda). Kre{imir Mi{ak

D

18 - JULIJ 10 -


OBISKALI SMO

Zgodovinarji menijo, da je Tad‘ Mahal zgrajen veliko prej, kot pa to trdi legenda (1)

Tad‘ Mahal je starej{i V

veliki ni‘ini severne Indije se na robu mesta Agra razkriva idili~en prizor svetovnega ~udesa – Tad‘ Mahala. Ve~ stoletij je gradbeni{ka mojstrovina veljala kot vrhunsko delo mogulskega vladarja [ahd‘ahana, ki je s prekrasnim mavzolejem izrazil nesmrtno ljubezen do svoje ‘ene Mumtaz-ul-Zamani. Vse do petdesetih let prej{njega stoletja je bila resnica o njegovem nastanku zavita v skrivnost, razprave in informiranje javnosti pa najstro‘je prepovedani. Prikrivanje resnice o nastanku Tad‘ Mahala je br‘kone posledica dolgotrajnih politi~no-verskih trenj in kompleksne zgodovine Indije. Med po~asnim pre~kanjem reke Jamune, ki te~e tik ob severni strani Tad‘ Mahala, se v prenapolnjenih vagonih mno‘ice tujih in doma~ih obiskovalcev neutrudno prebijajo do oken, da bi uzrli veli~asten pogled na ~udo, o katerem so se u~ili {e v {oli. Na poti od Agre do glavnega vhoda, ki vodi v celoten gradbeni kompleks, postaja bela marmornata zgradba vse ve~ja, ob ~emer v vsakem obiskovalcu rastejo ob~utki navdu{enja in vzhi~enosti. A po izkrcanju iz avtobusa tik pred vhodom se mi ob pogledu na varnostne ukrepe naje‘i ko‘a in navdu{enje me v hipu mine. Le kak{no krivdo nosi ena najlep{ih gradbenih mojstrovin ~love{tva, da jo varujejo do zob oboro‘ene polvoja{ke enote, ki se skrivajo kar v strojni{kem gnezdu? V pogovoru s tamkaj{njim varnostnikom izvem, da Tad‘ Mahal ne smejo preletavati niti letala v premeru dveh kilometrov in pol. Po temeljitem varnostnem pregledu, ki presega tistega na letali{~u, skozi pre-

Tad‘ Mahal prvotno o~itno ni bil islamski mavzolej. hod vstopim v drug ~as. Na pol kilometra dolgi poti med vhodom in glavno zgradbo sre~am skupino {tudentov zgodovine iz ju‘ne Indije, ki so tako kot jaz pri{li na izlet. Pogovor o konfliktni zgodovini Tad‘ Mahala me kar odnese v nadaljnje razkrivanje resnice o njegovem poreklu. Dvomljiva zgodba o Tad‘ Mahalu nas vodi v mesto Berhampur dobrih tiso~ kilometrov jugozahodno od Agre, in sicer v leto 1631, ko je med povitjem {tirinajstega otroka umrla D‘ahanova ‘ena Mumtaz Mahal. [est mesecev kasneje so njeno truplo prepeljali v za~asni grob v Agro, le nekaj metrov jugozahodno od Tad‘ Mahala. Leta 1632 so truplo premestili v glavno zgradbo, leta 1658 pa so poleg njenega groba pokopali tudi [ahd‘ahana in tako je ostalo vse do danes. Po tej verziji naj bi med leti 1631 in 1653 Tad‘ Mahal gradilo dvajset tiso~ delavcev, zaklju~na okoli{ka dela pa naj bi bila kon~ana pet let kasneje. [tevilni eminentni indijski in zahodni

zgodovinarji so se ve~ kot pol stoletja trudili razkriti resnico, da islamski vladar ni izvorni avtor Tad‘ Mahala. Svoje trditve so podkrepili s {tevilnimi oprijemljivimi dokazi in tako »upokojili« uradno verzijo, ki je pri~ela veljati z [ahd‘ahanovo smrtjo leta 1658. Glavni dokazi o starej{em poreklu zgradbe so zapiski iz [ahd‘ahanovega dvorskega dnevnika, D‘ahanovi odloki za indijskega kralja Jaisingha ter poro~ilo evropskega popotnika, ki je med leti 1631 in 1668 prebival v Indiji.

ZAPE^ATENO PRITLI^JE Tad‘ Mahal je sedemnadstropna zgradba iz opek in rde~ega kamna, s podzidkom na nivoju re~ne struge. Veliko dvori{~e je na nivoju tretjega nadstropja, marmornata plo{~ad tik pred glavno zgradbo pa na ~etrtem nadstropju. 3,8 metra debeli zidovi so relativno tanko oblo‘eni z 1,8 centimetra debelo plastjo belega marmorja. Skrivnostno pritli~je zgradbe, v katerem je 96 metrov dolg in 1,7 metra {irok hodnik z 22-imi velikimi sobanami, {e posebej buri duhove zgodovinarjev, saj so vsi vhodi in okna zazidani in trajno zaprti za obiskovalce,

Foto splet

Pogled na sedemnadstropni kompleks Tad‘ Mahala z ju‘nega brega Jamune. Z marmorjem so oblo‘ena le {tiri nadstropja.

-

JULIJ

10 -

Misteriji 19


JE STAREJ{ I

pa tudi za arheologe in zgodovinarje. Zakaj so sobane, ki so jih odkrili {ele leta 1900, zape~atene, ne zna pojasniti nih~e. Zgodovinarji se nagibajo k mnenju, da je bil prvotni namen zgradbe bolj strate{kega pomena. Tad‘ Mahal prvotno o~itno ni bil islamski mavzolej, saj je grobnica v tretjem, kenotaf pa v ~etrtem nadstropju, medtem ko bi po islamski tradiciji grob umrlega moral biti v pritli~ju, lepo izdelan kenotaf, namenjen javnosti, pa v vi{jem nadstropju. [kot James Fergusson, eden najve~jih strokovnjakov za indijsko arhitekturo, je zapisal, da tako o~itne spremembe med arhitekturnim slogom mogulskega vladarja Akbarja in njegovega vnuka D‘ahana ne bele‘i nobena kultura v zgodovini ~loveka. V Fergussonovih zapiskih lahko preberemo {e en osupljiv komentar: »V ~asu, ko so ga uporabljali kot Baradhari ali pala~o radosti, je bilo verjetno najbolj prijetno in sijajno mesto za po~itek, s posvetitvijo umrlim pa je postal najlep{i in najbolj impresiven mavzolej na svetu.«

DVA DNEVNIKA D‘ahanov dnevnik, imenovan Badshahnama, ki ga je pisal Mulla Abdul Hamid Lahori, je bil najbolj pomemben dvorski dnevnik in podrobno opisuje Mumtazin pogreb. A ~eprav celoten dnevnik obsega 1600 strani, je pokop kraljice omenjen na samo dveh straneh, gradbena dela pa le v enem samem odstavku. Zgodovinarji so enotnega mnenja, da bi se tako gigantski gradbeni podvig moral nedvomno pojaviti v dalj{i in iz~rpnej{i obliki. Prevod dnevnika je leta 1966 v svoji knjigi objavil indijski zgodovinar Purushottam Nagesh Oak. V njem pi{e: »Ob ~udovitem vrtu, ki le‘i ju‘no od veli~astnega mesta, stoji zgradba, znana kot pala~a kralja Mansingha, sedaj v lasti njegovega vnuka kralja Jaisingha. Mesto je bilo izbrano za veli~asten pokop kraljice, ki bo prebivala v raju. ^eravno je bila za kralja Jaisingha pala~a zelo pomemben del kraljevskega nasledstva, jo je po

20 - JULIJ 10 -

ve trupla v glavno zgradbo, v vsega devetnajstih mesecih, zgradili kar tri nadstropja, nato pa porabili enaindvajset let za dokon~anje zgradbe in {e pet let za ureditev okolice.

[AHD@AHANOV ODLOK

Foto splet

T AD ‘ MAHAL

Redka fotografija enega od zazidanih prostorov, ki skriva tajne Tad‘ Mahala.

dogovoru oddal D‘ahanu v zameno za kos dr‘avne zemlje … Naslednje leto je slavno telo nebe{ke kraljice od{lo k ve~nemu po~itku … v veli~astni zgradbi z visoko kupolo …« Drugi dokaz o starej{em poreklu zgradbe izvira ravno tako iz tega dnevnika, kjer pi{e, da je Mumtaz umrla v Berhampurju 17. Zi-it Quada 1040 AH (20. junija 1631), njeno telo pa so prepeljali v Agro 15. Jamad-ul Sonya 1041 AH (8. januarja 1632). To~en datum njenega pokopa v zgradbi sicer ni zabele‘en, a se je moral zgoditi pred 25. februarjem 1633, kar dokazuje dnevnik angle{kega obiskovalca Petra Mundyja, ki je na ta dan od{el iz Agre. Mundy, uslu‘benec Vzhodnoindijske dru‘be, je takrat zapisal, da je zgradba okra{ena s srebrom in zlatom in da se okoli nje zgrinjajo {tevilni obiskovalci. Kenotaf v ~etrtem nadstropju je bil kon~an in okra{en z zlatom ter dostopen obiskovalcem. V poro~ilu je omenjeno srebro, zlato in marmor, nikjer pa se ne omenjajo opeke in rde~i kamen ali kakr{na koli ve~ja gradbena dela. Torej je bil Tad‘ Mahal leta 1633 ‘e odprt za javnost. Ob zahtevnosti njegove gradnje je nemogo~e, da bi v ~asu od Mumtazine smrti do kon~ne premestit-

To potrjujejo tudi trije ohranjeni dvorski odloki [aha D‘ahana, namenjeni d‘ajpurskemu kralju Jaisinghu, predvsem prvi odlok z dne 21. januarja 1632, trinajst dni po prihodu trupla v Agro. Ta odlok je napisan kot prito‘ba in v njem je D‘ahan odkrito izrazil ogor~enje nad prepo~asno nabavo marmorja iz kamnolomov Makrane. [ahd‘ahanu se je o~itno zelo mudilo, saj je bilo naro~ilo izdano v skoraj istem ~asu kot Mumtazin pokop v za~asni grob, iz ~esar lahko sklepamo, da je {lo zgolj za dodelavo ‘e obstoje~ega objekta. ^e je bilo truplo shranjeno v glavni zgradbi pred 25. februarjem 1633, je po mnenju strokovnjakov naro~ilo marmorja veliko prezgodnje za stavbo, ki je komaj nastajala. Je torej [ahd‘ahan Tad‘ Mahal gradil, ali pa ga je le oblo‘il z marmorjem iz rudnikov Makrane in olep{al s kaligrafijami? Ko je leta 1652 vladavino nad severnim Dekanom prevzel Aurangzeb, tretji [ahd‘ahanov sin, je na poti skozi Agro obiskal Tad‘ Mahal in v dolgem pismu podrobno opisal njegovo slabo stanje po mo~nem monsunskem de‘evju. Opis posameznih delov zgradbe je dokaz o njenem obstoju v kon~ni obliki leta 1652. Najbolj osupljiv del pisma je Aurangzebova informacija o graditeljih, ki da ne morejo ugotoviti obsega popravil na glavni kupoli. Ali je mo‘no, da so D‘ahanovi mojstri, ki ne morejo ugotoviti obsega popravil glavne kupole, tudi izvorni graditelji zgradbe? Zaradi Aurangzebovega pisma so zgodovinarji mnenja, da informacije iz dvorskega dnevnika niso figurativne ter da je poro~ilo o telesu, ki so ga polo‘ili k ve~nemu po~itku v (‘e obstoje~) nebe{ko visok mavzolej s kupolo, dobesedno. Uro{ Kra{ovec Naslednji~: Tad‘ Mahal – [ivov tempelj

D


MO^ MISLI

Eksperiment namere (2)

Merljiva zdravilska energija V

se bolj postaja jasno, da med ‘ivimi bitji vseskozi poteka dvosmerna kvantna komunikacija. [e bolj zanimive pa so ugotovitve znanstvenikov, da razdalja v tej vrsti komunikacije ne igra velike vloge. [e ve~, ‘ivi organizmi komunicirajo, tudi ~e so razdeljeni na dva ali ve~ delov in {e vedno ostanejo povezani. Psiholog Elmer Green, lahko bi rekli pionir danes vse bolj priljubljenega biofeedbacka (biolo{ke povratne zveze), je prou~eval zdravljenje na daljavo in oddajanje elektri~ne energije med tem procesom. V bakreno sobo s funkcijo nekak{ne ogromne antene, ki je oja~ala zaznavanje elektri~ne energije, je postavil zdravilca-testiranca, priklju~enega na EEG ali elektroencefalograf.

so zdravilci polagali roke na njegovo napravo in se koncentrirali na pove~anje svoje energije. Ugotovil je, da so zdravilci z ve~jo namero bistveno pove~ali oddano energijo, ki se je obdr‘ala kar pet minut. Rezultat Tillerjevih raziskav je bil, da usmerjene misli lahko proizvedejo fizi~no energijo. Odkril pa je nekaj {e bolj revolucionarnega; namre~ da so zdravilci dosegli povsem enake rezultate, tudi ~e so stali stran od merilne naprave, ~e so le zadr‘ali dovolj mo~no namero.

Usmerjene misli lahko proizvedejo fizi~no energijo.

POSKUSI Z VODO Lynne se je med svojo ob{irno raziskavo dokopala do raznih {tudij, ki so vklju~evale vplive misli na fizi~no snov. Profesor Bernard Brad je na primer prou~eval vpliv zdravil~eve energije na vodo, ki jo je nato kemi~no analiziral in ugotovil, da je do‘ivela fundamentalne razlike. Tudi {tevilni drugi znanstveniki so prihajali do podobnih ugotovitev. Neki mojstri meditacije, ki so v rokah dr‘ali vodo in ji med meditacijo po{iljali namero, so povzro~ili podobne rezultate. Strokovnjaki so namre~ opazili ve~je spremembe v kakovosti vode. Tovrstni izsledki raziskav dajo jasno vedeti, da lahko ljudje s fokusirano mislijo spremenimo molekularno strukturo objekta, na katerega osredoto~amo to namero.

POSKUSI Z ZDRAVILCI

RASTLINE ^UTIJO Foto splet

EEG meri mo‘ganske elektri~ne aktivnosti in lahko s pomo~jo elektrod, name{~enih na povr{ini glave, izmeri celo tako majhno elektri~no aktivnost, kot je ena milijoninka volta. Vsaki~, ko je zdravilec oddal »zdravljenje«, je EEG zaznal ve~ji val elektrostati~ne energije. Tako je Green pri{el do ugotovitve, da oseba, ki stoji, proizvede 10 do 15 milivoltov elektrostati~ne energije, med procesom zdravljenja pa tudi do stokrat ve~, od 1 do 5 volta. Najbolj zanimivo pri tem pa je, da impulzi prihajajo iz zdravil~evega trebuha, natan~neje iz predela dan tien, ki predstavlja, kot lahko beremo v literaturi kitajskih borilnih ve{~in, centralni motor notranje energije telesa. Fiziku Williamu Tillerju s Stanfordske univerze je uspelo narediti napravo, ki meri oddano energijo zdravilca. Opravil je ve~ kot tiso~ poskusov, v katerem

Cleve Backster je bil med prvimi, ki je priklju~il rastline na poligraf in ugotovil, da reagirajo na ~love{ke misli.

Cleve Backster je bil med prvimi, ki je izpostavil, da rastline reagirajo na ~love{ko namero, za kar je bil zasmehovan kar {tirideset let. Vendar pa so {tevilni njegovi eksperimenti vedno znova in znova potrjevali, da ti ‘ivi organizmi

-

JULIJ

10 -

Misteriji 21


ZDRAVILSKA ENERGIJA

resni~no »razumejo« ~love{ke misli in reagirajo nanje. A kako vendar lahko rastlina pozna na{e pojme, besede, pomen stavkov, misli? Odgovor na to vpra{anje bi nam najbr‘ sugeriral, da temu ni ~isto tako, vendarle pa rastlina razume namero, ~uti pozitivne ali negativne vibracije. Backster je veliko sodeloval tudi s Cio in odprl tudi svoj center za detektiranje la‘i, ki {e vedno velja za vodilno {olo poligrafskih tehnik. Backster je na poligraf priklju~il razli~ne in {tevilne rastline. Ugotovil je, da rastline registrirajo in prena{ajo telepatske informacije vsak trenutek, {e posebej pa, ~e so ogro‘ene. Najbolj zanimivo je bilo, da reakcija sploh ni bila odvisna od razdalje. Morda bi lahko na{li vzporednico s ~utenjem doma~ih ‘ivali, kot so ma~ke in psi, ki postanejo kar nekako povezani s svojim lastnikom. ^utijo, kdaj prihaja domov, ~e je kaj narobe in podobno. Zanimivo je, da rastline ~utijo in reagirajo na na{o pravo namero, ne samo ali izklju~no na same trenutne misli. To je Backster odkril skoraj {tirideset let nazaj, natan~neje leta 1971, ko je bil ravno pri njem sloviti videc na daljavo Ingo Swann. Backster je s Swannom izvedel nekaj poskusov in prav zanimivi rezultati so se pokazali, ko si je Swan predstavljal, da bo rastline po‘gal z v‘igalico. Poligraf, ki je bil priklju~en na te rastline, je seveda po pri~akovanjih podivjal. Rastlina se je ustra{ila ~rnih misli in reagirala. Poskus je ponovil {e enkrat in reakcija je bila enaka, pri naslednji ponovitvi pa je sledilo nekaj povsem nepri~akovanega, rastlina namre~ ni ve~ reagirala na te njegove misli. Ugotovila sta,

Fritz Albert Popp je postavil teorijo, da vsa ‘iva bitja na{ega planeta, od najbolj preprostih enoceli~nih rastlin pa do sofisticiranih organizmov, kakr{en je ~lovek in njegovo telo, neprenehno oddajajo svetlobo. Gre sicer za komaj opazne, pa vendarle pomembne drobcene fotonske delce oziroma drobne delce svetlobe (govorimo o biofotonski emisiji). Popo je naredil tudi napravo, ki je lovila in {tela te biofotone, svetlobne kvante. [e dlje pa je {el Gary Schwartz, kateremu je to svetlobo tudi uspelo ujeti v objektiv. Danes znanost po vsem svetu sprejema dejstvo, da na{e telo oddaja svetlobo, poimenovali pa so jo biofoton. Vsa ‘iva bitja oddajajo svetlobo, ki jo je mogo~e celo posneti.

da se je rastlina nau~ila, da ji Swann v resnici ne ‘eli hudega, in se tako ni ve~ bala njegovih misli. Ko pa si je Swann zamislil nek drug podobno surov napad na rastlino, je ta zopet reagirala, no, vsaj nekaj ~asa, potem se je na te misli zopet navadila.

Foto splet

SVETLOBA, NEVIDNA KOMUNIKACIJA

Psiholog Elmer Green je ugotovil, da zdravil~eva energija prihaja iz to~ke dan tien.

22 - JULIJ 10 -

Fritz Albert Popp, ki je ugotovil, da vsa ‘iva bitja oddajajo svetlobo, je v svojih raziskavah pri{el tudi do zaklju~ka, da je ta svetloba nekak{en komunikacijski sistem med ‘ivimi bitji. Prav tak{na, tiha in o~em nevidna komunikacija je kot nekak{na nevidna mre‘a povezovala alge, ki jih je opazoval. Njegovi kitajski kolegi so ugotovili, da so svetlobne emisije med seboj tudi sinhrone, povezava pa je tako mo~na, kot je ugotovil Gary Schwartz, da odrezan del rastline, ~e jo prere‘emo na dva ali ve~ delov, {e vedno komunicira s preostalim delom. Lynne se spra{uje, ali bi to morda lahko bil mehanizem za ob~utek, ki ga imajo amputiranci, ko {e vedno ~utijo

Foto splet

M ERLJIVA

okon~ino, ki ni ve~ spojena z njihovim telesom? Profesor Wolfgang Klimek je naredil izjemen eksperiment. Vzel je dve posodi morske vode in eno od njiju dodobra pretresel. Nato pa je po desetih minutah, ko je bila voda zopet umirjena, v obe posodi dal alge. Alge, ki so bile izpostavljene nemirni vodi, so pove~ale emisije fotonov in pokazale znake stresa. Zaznale so torej nevarnost, ki je bila {e pred njihovim prihodom, oziroma, druga~e povedano, zaznale so spremembe v okolju v bli‘nji preteklosti. Spoznanje, da misel lahko vpliva na fizi~no snov in da zadeva deluje tudi na daljavo, je Lynne vodilo do prou~evanja reikija, umetnosti zdravljenja na daljavo, ki se je pred pribli‘no stotimi leti razvilo na Japonskem. V naslednjem ~lanku si bomo pobli‘e ogledali tudi zmo‘nost mojstrov ~i gonga, da misli uporabijo tudi z destruktivnim namenom, ter med drugim spoznali, da je ~love{ko srce velika antena, ki po{ilja informacije mo‘ganom in da je ta proces morda povezan z intuicijo. Aleksej Metelko

D


SLOVENSKA ZGODOVINA

^e bi ve~ pozornosti posvetili obra~ankam, bi vedeli veliko ve~

V besedah je znanost B

oris Ralijan je eden bolj znanih »dvomljivcev« v uradno slovensko zgodovino. Elektri~ar po poklicu je kot mornar preplul ves svet in si ogledoval vse tisto, kar ve~ina spoznava iz knjig. Ustvarjal si je svoje mnenje in o tem smo se pogovarjali na njegovem domu v Ljubljani, kjer v pokoju {e naprej ustvarja novo podobo slovenske zgodovine in slika. Kdaj ste prvi~ podvomili? Ko sem v Piranu spoznal Antona Berlota. Bil je {ifrant in kriptolog stare jugoslovanske mornarice. Spoznal sem ga prek njegovega sina Toneta, s katerim smo v dru‘bi zve~er skupaj popivali, in ko so zaprli vse gostilne, smo {li k njemu domov, da nam je ata Berlot naredil {e kako kavo. Berlot nas je bil vedno vesel in potem se je za~elo pripovedovanje, pripovedovanje …

Kaj so obra~anke? To so posebne besede, ki jih beremo nazaj. V njih se skriva velika znanost.

Na{e besedi{~e vsebuje stare izraze in korene, ki si jih delimo s sanskrtom.

Na primer? Ustanovitelj Rima je bil po legendi Remus. In ~e to preberemo nazaj, dobimo Sumer. To bi torej pomenilo, da so za~etniki Rima imeli neke zveze s Sumerci. Remus pa je umoril brata Romulusa, in ~e imenu Romulus ~rtamo obrazilo – lus in ga preberemo nazaj, dobimo umor. Neko~ so pisali z desne proti levi, pa me{ano, tako da veliko besed beremo narobe, ampak pomen se je ohranil. Prvi kralji v Rimu so bili Etru{~ani. A tudi ime Etru{~ani se meni ne zdi ustrezno, sam jih raje imenujem Raseni ali Rasa.

nam vse prikrivajo. O drugih, denimo o Rimljanih, vemo prav vse, tudi kaj so imeli na mizi, kak{no polento so jedli. O Etru{~anih, na{ih prednikih, pa ni nobenih podatkov. Sicer pa se mi ‘e samo ime Rimljani ne zdi najbolj na mestu. Zakaj? Ker so bili Rimljani {tevilna povsem razli~na plemena. Enako mi ni v{e~, da uporabljamo izraz Slovani. To vse je zavajanje. Na Apeninskem polotoku je takrat ‘ivela vrsta plemen, nekatera so bili zavezniki Etru{~anov, drugi ne. ^e bi ve~ pozornosti posvetili obra~ankam, bi vedeli veliko ve~.

Tako so sami Etru{~ani imenovali sami sebe. Ja, saj velja tisto, kako se narod sam imenuje, ne pa to, kako mu drugi re~ejo. In ta Rasa je enako kot raca. Raseni imajo povsod ra~ko in so jo vtaknili, kjer so le mogli. ^e si ogledamo besedo raca, je ‘e njen prvi del ra- povezan s simbolom za sonce. V~asih preve~ zapletamo zadeve, ki so v resnici bolj enostavne. ^e Rim preberemo nazaj, dobimo mir. Za nas velja, da je, dokler ni bilo Rima, vladal mir, in tudi, da dokler vlada Rim, za nas ni miru. ^e pa obrnemo ime Roma, dobimo amor – ljubezen, kar se sli{i {e lep{e. Rim je bil ljubljeno mesto in torej nekaj ve~, kot si mi mislimo.

Je tedaj ‘e iz{la njegova knjiga Ali so bili Etru{~ani Slovani? V Sloveniji {e ne, saj nih~e {e sli{ati ni hotel za njegove ideje. Kaj {ele, da bi kaj tak{nega tiskali. Knjigo je izdal v [vici v samozalo‘bi, v kakih tristo izvodih.

Kdaj pa ste vi za~eli samostojno raziskovati na{o zamol~ano zgodovino? Pred kakimi petnajstimi leti. Prej sem se za to samo zanimal, obiskoval razstave ipd. Zanimalo me je, zakaj so o na{i davni preteklosti vsi tako skrivnostni in

Foto A. Paljevec

Kaj vam je pripovedoval, da ste za~eli samostojno razmi{ljati o Slovencih? Najve~ je govoril o Etru{~anih, pa tudi o marsi~em drugem. Recimo o Atlantidi, o vesolju … Vse to me je zelo zanimalo. Znal je {estnajst jezikov, tudi staroruski jezik, ki ga ne govori nih~e in ni nikjer zapisan. On pa je znal recitirati stare pesmi in je iz njih lu{~il sporo~ila.

Boris Ralijan

Imate kako razlago za ime Slovenci? Najbr‘ to izhaja iz solnce. Mi se bojimo re~i solnce, kot da je to italijansko. Ne, to je na{a stara beseda. ^e gre{ z vzhoda na zahod, gre{ za soncem. Iti za soncem je Sol-vendi, kot oznaka za smer selitve. Vse, kar je kdaj napadalo z zahoda proti

-

JULIJ

10 -

Misteriji 23


V

BESEDAH JE ZNANOST

vzhodu, je propadlo. Recimo Angle‘i, Hitler, ali pa Aleksander Veliki. U‘ivate v raziskavi besedi{~? Zelo, to je velik u‘itek. Ko so izdali prve slovenske kovance, so nanje dali sama latinska imena ‘ivali, ki so jih upodabljali! Pa sem si rekel, kak{na neumnost, prvi~ po ne vem koliko letih smo svobodni, ti pa {e kar naprej pi{ejo v latin{~ini. Namesto da bi napisali po na{e lastovica, so raje napisali njeno latinsko ime. In to me je toliko razjezilo, da sem za~el prou~evati njeno latinsko ime in sem odkril, da so v njej skrite same na{e, slovenske besede in {e cela zgodba. A najprej kar nisem mogel verjeti. Potem pa sem si rekel, no, prav, pa bom pogledal {e latinsko ime za vrabca. Takrat sem iz knjige o pticah izvedel, da je vrabec sorodnik lastovice. In tudi o njem sem v njegovem latinskem imenu odkril celo zgodbo, od kod izvira, kako poje, kak{ne barve je njegovo perje ipd. Vse to je skrito v tej latinski besedi. Tega mi ne moremo vedeti, kako so si lahko vse to sploh izmislili. Na{i predniki so morali biti res zelo pametni. Kaj ste odkrili? Ta hierundo rustica, ko preme~e{ ti dve besedi, izve{, da je lastovica selivka, saj namre~ pride in kasneje spet vzame slovo. Kaj pomeni seliti se? Posloviti se. Jemati slovo in iti drugam za soncem: Sol-ven. Potem celo ugotovi{, da se po lastovici krasno ravna vreme. Hudo-be‘i, ker se je treba umakniti pod streho. Za vrabca sem tudi odkril, da njegovo latinsko ime pove, da izvira iz Azije, da je brez barve in da ~ivka. Vrabec ~ivka, lastovica pa ne. Lastovica namre~ ‘vrgoli in kli~e ~au, ~au, ~au. Ciao torej sploh ni italijanska beseda, temve~ je samo posnemanje lastovi~jega pozdrava. V besedah so skrivnosti … K besedam pristopam tako, da i{~em tisto, kar v sebi skrivajo. Neko~ sem odkril, da skrivnost skrivnosti je skrivnost, ki skrivnostno skrita v snu skrivnosti bdi. In resni~no je, da so vsi veliki ljudje,

24 - JULIJ 10 -

ki se jim je kaj posvetilo, informacije dobili v snu, ko je ~lovek odvisen od lastnega nezavednega. So v sloven{~ini tudi sanskrtske besede? Pri nas imamo tudi ~iste sanskrtske besede, a tega ne vemo. Na primer reka Nadi‘a pomeni dobesedno reka, saj je reka v sanskrtu nadi, ga pa pomeni iti, te~i, potekati, ponikniti, skratka vse, kar pa~ lahko reka po~enja. Ta Nadiga pa se je spremenila v Nadi‘o. Nedale~ pro~ pa te~e reka Reka in nikogar ne skrbi, ker nima kak{nega posebnega imena. Reka pomeni vodo. In ~e pogleda{, ali so imena na{ih rek slovenska: Sava, Drava … Va pomeni »vada« ali voda! Potem pa imamo tudi npr. So~a. So – koren so

»Imam ve~ zelo zanimivih in dobrih odkritij, a bi vsi po meni planili, ~e bi jih objavil.« ima v sanskrtu ve~ pomenov: svetlo, bistro … Pri teh korenih nam sanskrt veliko pomaga. Voda, sonce, de‘ in luna so temeljne prvine. Po mojem so na{i predniki ~astili sonce, saj so povsod, tudi na menhirjih, upodabljali sonce, ki so ga ~astili tudi Grki in Egip~ani. Sonce je namre~ vir ‘ivljenja. Dr‘i, da je sloven{~ina naravni jezik, ki je nastal naravno, v nasprotju z ve~ino ‘ivih jezikov, ki so umetni in so njihovo besedi{~e umetno sestavili ljudje, ki so bili ‘e pismeni v drugih jezikih? ^e ho~e{ nekaj izvedeti, mora{ besedo raz~leniti in potem vidi{, da ima nek smisel. Na{e besedi{~e vsebuje stare izraze in korene, ki si jih delimo s sanskrtom. Ta je bil pisan jezik {e pred dolgimi leti. Nem{~ina in drugi germanski ali pa romanski jeziki sanskrtu niso tako blizu. Torej je bil neko~ en jezik, ki je bil vsem skupen. V na{em jeziku se je zelo dobro ohranil in to verjetno zaradi naravnih pogojev. ^loveka namre~ najbolj varuje

narava. ^e obstaja {iroka reka, ki jo je te‘ko prebroditi, ali pa visoko hribovje, ki ga je te‘ko pre~kati, je ~lovek zavarovan. Toponime z na{imi imeni najde{ marsikje, skoraj povsod. Seveda je vpra{anje, ~e so res vsi prav na{i. ^e je to recimo v [vici ali v Avstriji, je to jasno. V [vici je gora, ki se imenuje Strela. Ko sem doma~ine vpra{al, kaj pomeni Strela, so mi rekli, da ni~, da je to ime gore. Potem sem jim povedal, kaj pri nas ta beseda pomeni (die Blitz) in so mi priznali, da se tam res zelo rado bliska. Najbr‘ je tam ‘elezna ruda, ki priteguje strele. Potem je v [vici dolina, ki se imenuje Suha dolina, in vas Prod, ki le‘i na ledeni{kem produ. ^e dobro opazuje{ [vicarje, vidi{, da imajo z nami marsikaj skupnega. Tudi njihove pokrajine in kmetije so podobne na{im. Sam sem veliko slu‘beno potoval po svetu in sem videl res veliko razli~nih ljudi, ras in narodov. Zato malo druga~e opazujem svet. Za ~loveka lahko po videzu vedno vem, od kod prihaja. Zato tudi vem, da se bo na{a rasa pri nas zelo spremenila skupaj z vsem drugim. Vse se spreminja. Zato pa imamo mi dol‘nost, da vse zabele‘imo in ohranimo za zanamce. Sam imam ve~ zelo zanimivih in dobrih odkritij, a so ta za mnoge zelo nelagodna in bi vsi po meni planili, ~e bi jih objavil. Podobno kot bi ti, ki kopljejo v Ljubljani, rekli, da to je iz tega ali onega obdobja. A ne re~ejo ni~. Tudi sam raje mol~im. Ko so delali avtocesto v Prekmurju, so na{li ohranjen star kalup za pu{~ice, izdelan iz kamnine, ki je pri nas ni prav nikjer. Najbli‘jo tak{no kamnino je mogo~e najti v Egiptu. Na eni strani si lahko z njim odlil dve pu{~ici, na drugi strani pa je bil model za ra~ko! Kaj je bilo takrat zanje pomembnej{e, tista ra~ka ali pu{~ica? Oboje. Peter Amalietti

D


GRAFOLOGIJA

Iz{la je knjiga Kako razberemo osebnost iz pisave

Analiza pisave M

ed {tevilnimi vedami, na voljo tistim, ki so se odlo~ili dose~i lastno zavedanje in izpopolnitev, je grafologija ena izmed najbolj informativnih in prijetnih. Dober vpogled v va{o pisavo vam bo omogo~ila knji‘ica Kako razberemo osebnost iz pisav, ki je iz{la pri zalo‘bi Ara in iz katere povzemamo nekaj odlomkov. Ena od realnosti o analizi pisave je, da jo pojmujemo kot znanost: sposobnost analiziranja ni »nadarjenost«, temve~ priu~ena spretnost, pogosto pridobljena prek {tudija, raziskave in trdega dela. Z zadostno ‘eljo, motivacijo in

Pokon~en naklon namiguje, da pi{~eva glava kontrolira srce in da je pisec trezna osebnost s sposobnostjo kontrole svojih ~ustev v kriznih situacijah.

vztrajnostjo lahko vsak postane strokovnjak na tem podro~ju. Analiza pisave ni niti vede‘evanje, niti parapsiholo{ka, niti okultna aktivnost. Ta knjiga vas bo morda tudi opogumila, da spremenite svojo pisavo ali le del~ek nje zamenjate s pisavo, ki vam bo prinesla ve~ zadovoljstva oziroma bo na vas bolj pozitivno vplivala. ^e s svojim podpisom niste zadovoljni, se boste morda odlo~ili za novega, ki bo bolj ustrezal tak{ni predstavi o vas samih, kakr{no ‘elite dose~i. Ali pa se boste odlo~ili pustiti svojo pisavo tak{no, kot je, saj boste ugotovili, da se vam izvrstno prilega!

Osnovne linije predstavljajo pesimizem ali optimizem ter ~ustveno stanje pisca. POKAZATELJI Pri analizi vzorca pisave je potrebno upo{tevati naslednje osnovne pokazatelje. • Cone so deli prostora nad osnovno linijo in pod njo; ponazarjajo energijo, ki jo pisec potro{i na razli~nih podro~jih svojega ‘ivljenja. Zgornje cone opisujejo duhovna, neotipljiva in mentalna podro~ja ‘ivljenja. Srednje cone povezujemo z zemeljskimi, vsakdanjimi podro~ji, kot so prehranjevanje, obla~enje in spanje. Spodnje cone izkazujejo temeljne potrebe ~loveka, spolnost in materialnost. • Osnovne linije predstavljajo na~in doseganja ciljev, upo{tevajo~ pesimizem ali optimizem, in pogosto tudi ~ustveno stanje pisca v ~asu pisanja vzorca. Zmerno desni naklon ka‘e na sposobnost izra‘anja mnenj, zaupanje v prepri~anja, ekstravertiranost in naklonjenost.

• Naklon pisave izkazuje pi{~evo ~ust-

veno usmerjenost ter stopnjo kontrole nad ~ustvi. • Velikost ~rk ponazarja prostor, ki si ga pisec prila{~a; vi{ina ponazarja stremljenje k veli~ini, {irina pa potreben prostor za uspe{no delovanje. • Pritisk se ena~i z intenzivnostjo in globino ~ustev v ~asu pisanja vzorca. • Povezanost potez razkriva pi{~ev odnos do drugih ljudi.

Ta knjiga vas bo morda opogumila, da spremenite svojo pisavo s tisto, ki bo na vas bolj pozitivno vplivala.

• Presledki med ~rkami ka‘ejo intro-

vertiranost, ekstravertiranost, potla~itev in izra‘anje. Presledki med besedami nam poka‘ejo stopnjo kontakta, ki ga ima pisec s svojo okolico. Presledki med vrsticami pa izdajajo ob~utek za smer in urejenost. • Robovi odkrivajo var~nost, doslednost, strpnost, ‘eljo po ugledu in potrebo po sprejetju. Prav tako nam poka‘ejo, kako na pisca vpliva njegov svet.

NAKLON OSNOVNE LINIJE Naklon osnovne linije – navidezne linije ali vrstice, na kateri le‘ijo ~rke

Izredno desni naklon nakazuje pomanjkanje samokontrole ter zadr‘evanja, na vro~ekrvnost, intenzivnost in preob~utljivost.

srednje cone – ozna~uje pesimisti~no ali

-

JULIJ

10 -

Misteriji 25


A NALIZA

PISAVE

optimisti~no naravnanost bolje kot kateri koli drug pokazatelj. Oglejte si, kako pi{ete, ko se po~utite prestra{ene ali brez poguma. Razen v primeru, da imate precej kontrole, se bodo vrstice usmerile navzdol. Ali se po~utite ljubljene in izpopolnjene, zdrave in polne sve‘ine? Velika verjetnost je, da se bodo ob takih po~utjih vrstice usmerile navzgor. Nara{~anje ali padanje vrstic je lahko za~asna ali pa bolj splo{na napoved pi{~evega

Naklon pisave izkazuje pi{~evo ~ustveno usmerjenost ter stopnjo kontrole nad ~ustvi. nika. To nakazuje na potrebo pisca po zelo mo~ni kontroli v svojem ‘ivljenju, da bi se po~util udobno.

Zmerno levi naklon razkriva osebo, ki je nagnjena k premi{ljevanju, je objektivna, neodvisna in ima morda te‘ave pri izra‘anju ~ustev; verjetno se pojavljajo zadr‘ki in izbir~nost pri barvah, vzorcih, materialih ter v zvezi s stvarmi, ki zadevajo pisca, kot so na primer obleka, avto in prijatelji.

odnosa do ‘ivljenja, odvisno od ostalih zna~ilnosti pisave. Za la‘jo oceno osnovne linije pisave obrnite list papirja tako, da si ga ogledujete od strani. Opazujte jo kot linijo namesto kot osnovno linijo pisave. Poglejte si pisavo z obeh robov. Smer osnovne linije je lahko odvisna od trenutne situacije, kot je na primer du{evno ali fizi~no stanje. To je treba upo{tevati, zato je za natan~no analizo priporo~ljivo, da ima grafolog ve~ razli~nih vzorcev, napisanih v razli~nih obdobjih. ^e je osnovna linija pisave usmerjena navzgor proti desni, pisec ob~uti radost, vznemirljivost, sve‘ino ali ljubezen. Ko pa je osnovna linija usmerjena navzdol proti desni, se pisec verjetno po~uti potrtega, prestra{enega, brez poguma ali bolnega. Kadar pa je osnovna linija vzporedna z zgornjim in spodnjim robom papirja, lahko o piscu govorimo kot o zanesljivem, zmernem, zadr‘anem ~loveku, ki ima svoja ~ustva pod nadzorom. Osnovna linija pa je lahko tudi tako ravna, kot bi pisec pisal s pomo~jo ~rtal-

26 - JULIJ 10 -

Naklon ~rk se povezuje s pi{~evo ~ustveno usmerjenostjo in stopnjo kontrole nad ~ustvi. Okoli 70 odstotkov piscev pi{e z rahlo desnim naklonom, 15 odstotkov z levim naklonom, preostalih 8 odstotkov pa pi{e pokon~no. Naklon pisanja obi~ajno odkriva nekatere o~itne zna~ilnosti (kar je vedno tudi pomembno). Pisec, ~igar pisava se nagiba naprej (oziroma v desno), je ~ustveno prav tako usmerjen: k prijateljstvu, prihodnosti, uslu‘nosti in odprtosti. Pisec z levo usmerjeno pisavo pa se naslanja na preteklost in se odmika od lju-

Pisci, katerih naklon je neenakomeren, pogosto ne vedo, kako navezati stik z ljudmi. V~asih se jim pribli‘ajo, v~asih se zadr‘ujejo. Tak pisec je nepredvidljiv glede reakcije do drugih. Simbolika je zelo o~itna, saj se ~rke v~asih nagibajo proti drugim (v desno), v~asih pa se nagibajo pro~ od njih (v levo).

di k samemu sebi. Tak{ni pisci se bolj osamijo kot pisci z desnim naklonom, a ker njihova ‘ivljenja niso mo~no povezana z drugimi, imajo ve~ ~asa in energije za svoje ustvarjalne dejavnosti. Nobenega od teh pokazateljev ne smemo razlagati lo~eno od drugih. Pisec z levim naklonom ima lahko druge mo~ne lastnosti v svoji pisavi, ki zmanj{ajo zgoraj razlo‘eni pomen levega naklona. Na primer, ozki presledki med besedami ka‘ejo, da pisec ne ‘eli imeti prostora med seboj in drugimi. Prav tako pisava brez robov nakazuje, da pisec ‘eli biti drugim ljudem blizu. Grafolog mora za

Foto splet

NAKLON ^RK

Avtorica knjige grafologinja Ruth Gardner

natan~no oceno prou~iti ve~ kot en element. ^e pi{ete opombe med telefonskim pogovorom, ki ni ~ustveno nabit, ali ~e pi{ete seznam za nakupovanje, boste morda pisali pokon~no. Medtem ko pi{ete ljubi osebi, pa se verjetno pisava nagne mo~no v desno. V naklonu pisave se torej odra‘ajo pi{~eva ~ustva. Veliko ljudi vam bo dejalo, da pi{ejo na razli~ne na~ine. Seveda imajo prav. Njihovo ~ustveno razpolo‘enje se spreminja in s tem se pogosto spreminja tudi naklon njihove pisave. Naklon ~rk odstira povezavo med pi{~evim notranjim in zunanjim svetom. Gre za njegovo reakcijo na dejavnike okolja. Lahko si predstavljate pisca z desnim naklonom pisave, ki sega proti drugim in proti prihodnosti, medtem ko je pri levo naklonskemu piscu ravno nasprotno. Bolj je naklon ekstremen, bolj skrajna je tudi narava pisca. Seveda mora grafolog upo{tevati tudi druge pokazatelje in {ele nato dolo~iti, katere lastnosti najbolj natan~no opi{ejo ~ustva pisca. R. M.

D


KOMUNICIRANJE Z DUHOVI

Sedem metod za navezovanje stikov z umrlimi

Poslu{anje preminulih A

li lahko kontaktiramo z ljudmi, ki so ‘e umrli? Konstantinos, avtor knjige Kako nave‘emo stik z umrlimi, ki je iz{la pri zalo‘bi Ara, podrobno opisuje sedem metod za navezovanje stikov z umrlimi, tudi takih, ki so preverljive in dokazljive. Obljublja, da bo vsak, ki bo posku{al tehnike iz knjige, dobil rezultate od najmanj dveh. Prve {tiri metode vklju~ujejo uporabo avdio- in video tehnike, peta temelji na zrenju v kristalno ali kak{no drugo kontaktno to~ko, {esta uporablja neposredni miselni stik, sedma pa skupinsko delo. Iz knjige povzemamo nekaj odlomkov o prvi metodi. Prva metoda je najstarej{a izmed elektronskih vrst: snemanje z mikrofonom. Pri raziskovanju te tehnike se boste nau~ili, kako se z diktafonom posnamejo datoteke elektronskih zvo~nih fenomenov ali EZF. Poglobili se bomo v vse, kar boste potrebovali za odkritje EZF na posnetku in tudi priskrbeli nekaj na~inov za pridobitev {ibkih glasov, ki bodo izstopali.

Posneti glasovi duhov imajo zna~ilen zvok, ki jih razlikuje od vsega, kar lahko ‘ivi ~lovek sploh posname. ne presegajo hitrosti, ki jo ima na razpolago va{e uho za razpoznavanje. Druga splo{na zna~ilnost, ki dodaja vsem glasovom elektronskih zvo~nih fenomenov paranormalni prizvok, je monotonija celotnih stavkov. Redko boste opazili pravi ritem ali izmenjavo vi{ine glasu v sporo~ilu. Pri tem je zanimivo, da boste kljub temu lahko prepoznali glas drage osebe, {e posebno, ~e imate opraviti z glasom razreda A. Ker se vsi glasovi elektronskih zvo~nih fenomenov nagibajo k temu, da zve-

VRSTE GLASOV DUHOV EZF-glasovi ne zvenijo kot normalen govor. Vsi posneti glasovi duhov imajo zna~ilen zvok, ki jih razlikuje od vsega, kar lahko ‘ivi ~lovek sploh posname. Najbolj pomenljiva je hitrost elektronskih zvo~nih fenomenov. Za razliko od na{ih glasov, ki so mirnih valovnih dol‘in, se nagibajo glasovi elektronskih zvo~nih glasov k hitrim vibracijam, kakor da bi eteri~ne »glasovne {katle«, ki jih proizvajajo, poskakovale nekaj sto udarcev na minuto. Tudi celotni ritem EZF-stavka ima paranor- Z metodami, opisanimi v knjigi, lahko sami malno hitrost. Vendar celotna sporo~ila sebi doka‘ete obstoj ‘ivljenja po smrti.

nijo druga~e od ~love{ke govorice, boste porabili nekaj ~asa za poslu{anje, da jih boste prepoznali na posnetku. Prvi tip elektronskih zvo~nih fenomenov, razred A, lahko razumejo vsi, ki jih sli{ijo. Glasovi razreda A so med najglasnej{imi, ki jih boste posneli – to je eden izmed razlogov, zaradi katerega je te glasove tako lahko razumeti. Naslednji razlog za lahko prepoznavanje glasov razreda A je, da se nobena od vibracij, ki sestavljajo posamezno besedo, ne porazgubi. To izkrivljanje pa zmanj{uje kakovost in je zna~ilnost glasov razredov B in C, ki se tresejo pri dolo~enih zlogih ali ve~jih delih besed, pogosto v sinhronizaciji z vibracijami visokih hitrosti, katere smo omenili prej. Morda je vsak od teh utripov nekak{en prena{alec, ki nam prina{a glasove? ^e je to tako, potem glasove razreda A proizvajajo du{e, ki vedo, kako izostriti prena{alne mehanizme na drugi strani, da bi mi lahko posneli vsak del besede na diktafon.

MATERIALNA OPREMA Predpogoja za prvo metodo sta primerna miselnost in okolje. Potem pa morate zbrati le {e nekaj materialne opreme. Najpomembnej{i je snemalnik. Danes so najbolj uporabni digitalni diktafoni. Ko boste izbirali svoj snemalnik, mislite na kakovost. Eksperimentirali boste z nekaterimi daljnose‘nimi avdiosignali, zato ne ‘elite izgubiti jasnosti elektronskih zvo~nih fenomenov. Naslednji kos opreme, ki ga boste potrebovali, je dober mikrofon, ki ima naj{ir{i razpon frekvence, na primer od 20 Hz do 20 kHz. To vam bo omogo~ilo ujeti tako najvi{je kot najni‘je glasove, ki se bodo posku{ali registrirati na va{

-

JULIJ

10 -

Misteriji 27


PREMINULIH

mikrofon. Zadnji del strojne opreme za prvo metodo je par dobrih slu{alk. Potrebujete pa {e dovolj kvalitetnih spominskih kartic, pri starej{ih snemalnikih pa dovolj kakovostnih kaset.

SNEMANJE Priklju~ite mikrofon in slu{alke. Pritisnite na gumb »Start«, da za~nete s snemanjem. Vodite natan~no evidenco o va{ih posnetkih ter na katerem od njih lahko najdete posamezno seanso. Za~nite tako, da se mentalno pripravite. V pravilno razpolo‘enje se lahko spravite na razli~ne na~ine, vendar je najenostavnej{i ta, da se udobno namestite, v umu pa ohranite stanje pozitivnosti in mirnosti. ^e ‘elite, poskusite pri‘gati sve~o in izlo~ite tako umetno kot naravno svetlobo. Pritisnite gumb za snemanje in pokli~ite. S tistimi besedami, ki se vam zdijo najprimernej{e, prosite glasove, naj govorijo z vami. Lahko jih tudi vpra{ate dolo~eno vpra{anje, ~e se ‘elite ‘e prvikrat osredoto~iti na katero temo. Ko kon~ate svoj govor, se skoncentrirajte na to, kar ‘elite dose~i. Za va{e osredoto~enje lahko uporabite mikrofon ali pa sve~o, ~e jo uporabljate. Koncentrirajte se {e naprej in snemajte nadaljnjih tri ali pet minut. Po tem ~asu se lahko zahvalite glasovom, ki so govorili (~eprav jih {e niste sli{ali) in pritisnite »stop« ali pa najprej recite »Stop« in potem pritisnite »stop«. Tako boste kasneje med ponovnim predvajanjem Zanima nas, kak{ne so izku{nje na{ih bralcev pri kontaktiranju z duhovi preminulih. ^e ste se v tem poskusili ‘e kdaj prej, ali pa ste vzpostavili stik po navodilih v knjigi Kako nave‘emo stik z umrlimi, nam prosimo opi{ite svoje izku{nje ter nam jih po{ljite po elektronski ali navadni po{ti: misteriji@misteriji.si ali Revija Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana.

28 - JULIJ 10 -

lahko identificirali mesto, kjer se seansa kon~a, ~eprav imam sam navado, da zaklju~im s kratkim »Hvala«.

PREDVAJANJE Ko ste zaklju~ili s kratko snemano seanso, se boste morali pripraviti na lovljenje glasov elektronskih zvo~nih fenomenov. Vedite, da terja proces predvajanja veliko ve~ ~asa kot sámo snemanje. Va{ petminutni posnetek boste lahko pregledovali celo uro. Za za~etek pojdite na za~etek posnetka. Na u{esa si namestite slu{alke, nastavite glasnost va{ega snemalnika na pribli‘no {tirideset odstotkov in predvajajte posnetek. Takoj boste lahko sli{ali va{ poziv ali vpra{anje, s katerim ste za~eli seanso. Kakor hitro se va{ stavek kon~a, pove~ajte glasnost, dokler ni {um posnetka na najvi{ji mo‘ni nastavitvi glasnosti, ki pa je {e vedno prijetna za va{ sluh. Nikoli pa ne za~nite s tako veliko glasnostjo, saj ne ‘elite, da bi vam posne-

Foto splet

P OSLU { ANJE

Ti dve sliki, objavljeni na avtorjevi spletni strani, sta posneti s pomo~jo videotehnike, opisane v knjigi. Fantomski sliki sta izostreni v Photoshopu, da bi bolje pri{el do izraza obraz ‘enske, ki se pojavlja na zaslonu.

ti glas ‘e takoj na za~etku tako obremenil sluh, da bi oglu{eli, ~etudi samo za trenutek. Sedaj se osredoto~ite na zvok {uma va{ega diktafona. Na dokaj kakovostni napravi bo glas precej uniformiran, brez nihanj. ^e boste kdaj koli sli{ali nekaj, kar bo podobno ‘vrgolenju, sikanju, glasnej{emu sikanju, neko vrsto {epetanja ali (~e imate za~etni{ko sre~o) glas, si na tem mestu zapi{ite na listek papirja ~as (ali {tevilko) na {tevcu. Nadaljujte s poslu{anjem in zapisovanjem ~asa na {tevcu, kadar koli boste zasli{ali tak{ne zvoke. To delajte, dokler ne pridete na konec posnete seanse, ko boste zasli{ali svoj ukaz ali »Hvala«. Spo~ijte si nekoliko u{esa, potem pa vrnite posnetek na mesto, ko se je pojavila prva anomalija, ki ste si jo zabele‘ili med poslu{anjem. Tukaj pa se za~ne pravo delo. Ta ~udna mesta boste morali ponovno poslu{ati, vsakega posebej. Vsakega preposlu{ajte od pet- do {estkrat in se prepri~ajte, ~e lahko razberete kar koli, kar bi bilo lahko podobno glasu. Presenetljivo se lahko nekatere stvari, ki ste jih sli{ali samo kot neznatne spremembe v {umenju, tokrat razkrijejo kot glasovi razredov B in C. Glasnej{i in jasnej{i zvoki se lahko izka‘ejo za EZF-glasove razreda A. Prva predvajanja, kjer se ti glasovi razlo~neje pojavljajo, se zaradi njihove podobnosti z razvijanjem fotografije imenujejo »razvijanje posnetkov«. Efekt razvijanja se lahko deloma pojavi tudi zaradi va{e pove~ane sposobnosti splo{nega prepoznavanja posebnih ritmov EZF-glasov in zaradi posebne valovne oblike tistega glasu, ki si ga ponovno predvajate. To je podobno temu, ko posku{ate s {tevilnimi ponovnimi predvajanji neke pesmi iz nje razbrati besedilo. Tako je tudi z glasovi elektronskih zvo~nih fenomenov; ve~krat jih boste sli{ali, la‘je vam jih bo razumeti. Kot ve~ina drugih za~etnikov, boste lahko tudi vi presene~eni nad tem, kar boste na{li. R. M.

D


FELDENKRAISOVA METODA

Vsaka ponotranjena nova informacija nas spremeni kot celoto

Gibanje spremeni osebnost »

Z

obvladovanjem gibanja telesa obvladujemo svoje ‘ivljenje; ~e spremenimo gibanje, to spremeni na{o osebnost,« je odkril doktor fizike Moshé Feldenkrais (1904–1984). Zaradi po{kodovanega kolena je razmi{ljal o gibanju in razvil svojevrstno metodo Feldenkrais, metodo opu{~anja privajenega gibanja ter u~enja novega gibanja in hkratnega samozavedanja. V Sloveniji se s tem ukvarja profesorica {portne vzgoje Nu{a Romih Masnoglav. [tiriletni {tudij metode je lani uspe{no dokon~ala na Dunaju. V Sloveniji pou~uje nekaj skupin in organizira delavnice. S kolegicami pripravlja ustanovitev Feldenkraisovega in{tituta, da bi organizirale mednarodni trening v Sloveniji. Z Nu{o Romih Masnoglav se je pogovarjala Andreja Paljevec.

Metoda nas u~i, kako naj uporabljamo skelet, da se izognemo pretiranemu delu mi{ic. doumel, kako se ljudje u~ijo in delujejo; to je bil zametek metode Feldenkrais. Opisal jo je v knjigi Telo in zrelo obna{anje (Body and Mature Behavior). Kaj je v njegovih znamenitih dva tiso~ lekcijah? Vsaka lekcija je u~enje, kako telo pove‘emo v delujo~o celoto. U~itelj lekcij ne ka‘e, marve~ jih le opisuje. U~enci tako poi{~ejo lastno, najbolj prijetno gibanje. Natan~en vrstni red gibalnih nalog in okolje, ki ga u~itelji ustvarimo, spro‘i mo~no zaposlovanje ‘iv~nega sistema, ki postopno preoblikuje na~in gibanja. Lekcije so dolga od tri minute do ene ure. Za~nejo se z zavedanjem trenutnega stanja, sledijo gibalne naloge, ki so praviloma zelo lahke in enostavne. Ponujeno je veliko mo‘nosti. Vsak u~enec naloge opravi v svojem ritmu, na svoj lasten

na~in. Sledi zavedanje kon~nega stanja in primerjava z za~etnim. V ~em je sr‘ lekcij? Napa~nih gibalnih vzorcev ne »povozimo« na silo; uporabimo jih kot in{trument, s katerim izbolj{amo biomehaniko telesa. Gibe izvajamo bolj po~asi in z manj{imi amplitudami, kot jih sicer zmoremo. Ni pomembno {tevilo ponovitev, temve~ {tevilo gibalnih kombinacij med dolo~enimi deli telesa. To je bolj vadba za mo‘gane kot za telo. Telo je namre~ fizi~ni izraz stanja na{ega ‘iv~nega sistema. Pri optimalnem gibanju za vsako akcijo uporabimo ravno prav{njo koli~ino energije; aktiviramo le tiste mi{i~ne skupine, ki jih za dolo~eno akcijo potrebujemo. Metoda nas u~i, kako naj uporabljamo skelet, da se izognemo pretiranemu delu mi{ic.

Foto splet

Dr. Moshé Feldenkrais, fizik, se je ukvarKdo prihaja na lekcije? jal z gibanjem telesa … @enske in mo{ki med dvajsetim in osemDa. Bil je atlet in doktor fizike, in‘enir desetim letom starosti. Ve~ina prihaja in znanstvenik, spo{tovan in{truktor juzaradi ‘elje, da postanejo oziroma ostada in avtor nekaj knjig o tej ve{~ini. Do nejo vitalni, ustvarjalni in zadovoljni s svojega petdesetega leta se je ukvarjal seboj. Najve~ja skupina so glasbeniki Slopredvsem s fiziko. Ko po venske filharmonije, sodeluvnovi~ni po{kodbi kolena jem pri pripravah smu~arni mogel ve~ hoditi, moral skih skakalcev, za metodo bi na operacijo, pa jo je zase zanimajo fizioterapevti in vrnil, se mu je porodila midelavni terapevti, ki redno sel, da njegova trenutna obiskujejo delavnice … nesposobnost hoje morda Individualne vaje namene izvira iz po{kodbe same, njam otrokom s cerebralno ampak iz ne~esa, kar je stoparalizo in avtizmom, ljuril kot odziv na po{kodbo. dem po mo‘ganski kapi, Feldenkrais je ugotav{portnikom, glasbenikom, ljal, kako uporablja svoja ljudem, ki trpijo zaradi pokolena, in raziskoval, kako sledic prisilne dr‘e in podelujemo kot ~love{ka bitja. {kodb. Vse ve~ je ljudi, ki jih Ob u~enju, kako naj ponov- Dr. Feldenkrais je razvil metodo u~enja novega gibanja in hkratnega zanima le ohranjanje dono hodi brez bole~ine, je samozavedanja. brega po~utja.

-

JULIJ

10 -

Misteriji 29


G IBANJE

GENETIKA

SPREMENI OSEBNOST

Neplodni Ötzi je postal nesmrten

Nesmrtni Ötzi

V Sloveniji Feldenkraisovo metodo pou~uje Nu{a Romih Masnoglav (031/754 252).

Vaje po metodi Feldenkrais priporo~am vsem, ki ‘elijo napredovati, se u~iti in se spreminjati. U~enje in zavestno pridobivanje novih izku{enj sta ~lovekovo osnovno poslanstvo. Mo‘gani ljubijo nove informacije, vsaka ponotranjena nova informacija nas spremeni kot celoto. Z u~enjem po metodi Feldenkrais vse bolj postajamo to, kar v resnici smo. Posledica je umirjeno, sre~no ‘ivljenje, vsem negativnim zunanjim vplivom navkljub. Ali zdravimo tudi kroni~no prizadete sklepe zaradi degenerativnih procesov, kot sta artroza, artritis …? Ta metoda ni ne zdravljenje, ne terapija. Metoda je u~enje, je funkcionalna integracija. ^e so ti procesi posledica napa~ne organizacije gibanja, je mogo~e z lekcijami omiliti bole~ine in zavreti degenerativne procese. Seveda pa je vse odvisno od posameznika. Andreja Paljevec

D

Delavnica Nu{e Romih v Opatiji bo od 15. do 20. avgusta. Zahtevajte katalog: www.izvir.com, 041/769 686

30 - JULIJ 10 -

D

Foto splet

Foto A. Paljevec

V

Sloveniji je 4 % ljudi v skupini in v njej opazila ~love{ko truplo. PrestraK. Med Slovenkami v skupini {ena se je vrnila v ko~o in prosila prisotK do sedaj {e niso na{li muta- ne, naj gredo z njo pogledat, kar je na{la. Spremil naj bi jo mo{ki, ki je najdeno cije 16 362C, ki jo tudi nosi Ötzi, najstarej{e naravno mumificirano ~love{ko tudi fotografiral. Imenoval se je Helmut truplo v Evropi in eno izmed najslavnej- Simon, ki si je potem z ‘eno lastil odkrit{ih na svetu. Verjetno ni imel potom- je najdbe. Magdalenina pri~a naj bi bil cev, saj je genetska analiza pokazala tudi slavni alpinist Reinhold Messner, tudi na veliko mo‘nost neplodnosti. Pa vendar, neplodnosti navkljub, je ta mo{ki iz prazgodovinske srednje Evrope po tiso~ih letih postal nesmrten. Davno tega, pred pribli‘no 5300 leti, je 45-letni pastir, visok 1,65 metra, zavit v ov~ji ko‘uh in obut v mokasine iz kravjega usnja, ubiral pot po zasne‘enih Ötztalskih Alpah. Oboro‘en je bil z bakreno sekiro, pri sebi pa je imel tudi nedokon~an lok iz tisovega lesa, tok s {tirinajstimi pu{~icami in majhen kreKo so Ötzija na{li, so najprej mislili, da gre za nemenast no‘ z lesenim ro~ajem. Po davno preminulega ~loveka. dnevih naporne hoje in pi~le prehrane (meso, nekva{en kruh in voda) je ki je bil tedaj v ko~i. Oglasila se je {ele, na vi{ini ve~ kot tri tiso~ metrov nad- ko je iz medijev izvedela, da Simonova morske vi{ine verjetno nepri~akovano zahtevata za nagrado 250.000 evrov. »To postal ‘rtev napada {tirih oboro‘enih je darilo narave! Vse pa, kar se dogaja mo{kih. Hrbet mu je predrla izstreljena okoli Ötzija, je vrhunec nesramnosti in pu{~ica, umrl pa je zaradi posledic udar- lakomnosti,« je leta 2006 za Slovenske Novice povedala gospa Jar~eva. Dvaca s kijem v glavo. krat je pisala sodnikom v Bolzanu, njihovega odgovora pa ni do~akala. JE ÖTZIJA Ötzi le‘i v Ju‘notirolskem de‘elnem NA[LA SLOVENKA? arheolo{kem muzeju v Bolzanu. Analiza Njegovo zmrznjeno truplo je na lede- njegovega kompletnega mtDNK je poniku samevalo stoletja, tiso~letja, dokler kazala, da spada v eno izmed vej genetnaj ne bi 19. septembra 1991 nanj prva ske skupine K1 in sicer v K1o. Mali »o« (vsaj uradno) naletela nem{ka turista pomeni Ötzi, ker ~isto enakega haploErika in Helmut Simon. Slovenka Mag- tipa zaenkrat pri sedaj ‘ive~ih ljudeh {e dalena Mohar Jarc namre~ trdi, da je ona niso na{li in je tako zna~ilen le zanj. Na prva na{la truplo. Tiste dni so bili s sne- www.mummytombs.com/otzi/dna.htm malno ekipo pri ledeniku Similaun in veliko pi{e o njem. snemali reklamo. Padla naj bi v razpoko Marjeta Manfreda Vakar


IDEJE

Park na Ljubljanskem barju bi lahko bil brez primere na Zemlji

Planet narave in zdravja P

Foto splet

Bila bi to celovita re{itev krize; ljudje ark premera tri tiso~ metrov s sedmimi sprehajalnimi stezami Park bi predstavljal model bi dobili delo in bolezni bi bilo drasti~no v obliki krogov, {tevilni tuneli nove dobe, ki bi ~loveka manj, saj je zdrava hrana, kot razlaga za biolo{ko pridelavo zelenjave skozi Medicina Narave, temelj zdravja. vra~al nazaj v naravo. vse leto, rastline z vsega sveta, nasadi Park bi predstavljal model nove dosadnega drevja zbirateljske vrednosti, be, ki bi ~loveka vra~al nazaj v naravo. nakupovalno sredi{~e, center zdravja si namesto socialne pomo~i in rde~ega kri- To bi bilo druga~e kot v modernih trgovin rekreacije, elektrika od sonca, {port- ‘a po{teno zaslu‘ili denar in u‘ivali hrano skih centrih! Zelenje namesto betona, na igri{~a, jezero za kopanje poleti in iz samopreskrbe. Arhitekti, vrtnarji, sad- sve‘ zrak namesto izpuhov, mir namedrsanje pozimi, turisti~ne brunarice na jarji, ekologi, biologi, trgovci, turisti~ni sto hrupa, zdravje namesto bolezni, delo kolih, zaposlitev za vsaj deset tiso~ delavci, rokodelci in {tudentje bi zdru‘ili za vse namesto obupa, barve ‘ivljenja brezposelnih … Vse to si je zamislil mo~i. Bil bi to najve~ji projekt v zgodovini namesto sivine betona. Mathias Mark Sanderson*, samostojni Slovenije. Gospodarska in zdravstvena Park v obliki sedmih krogov s premeraziskovalec naravnih metod zdravlje- kriza bi kmalu postali spomin. rom skoraj tri tiso~ metrov bi imel na eni Razvil bi se turizem v umirjeni obliki; nja in avtor knjige 107 prednosti naravstrani {tevilna parkiri{~a med drevoredi, ne hrane. Njegov projekt »Medicina na- vzgajali bi nove vrednote, ki bi izkazov centru amfiteater za kulturne prireditrave« izhaja iz sistema Naravna higie- vale spo{tovanje do narave, odgovorve, igri{~a za odbojko na mivki, teni{ka na, ki so ga v ZDA v preteklih dvesto nost za zdravje planeta in pogled, uperin golf igri{~a, vse naokoli pa cvetli~ne letih razvili pionirji naravnih metod jen v prihodnost. Potomcem bi zapustili stezice za osve‘ujo~e sprehode v naravi. pravo kulturno dedi{~ino. zdravljenja. V sredi{~u parka bi stal supermarket Planet narave – tako poimenovan z izklju~no zdravo hrano, restavracije s park na Ljubljanskem barju bi lahko bil NAMESTO UVOZA IZVOZ brez primere na zemeljski obli. In kakLetno uvozimo za milijardo evrov hrano po receptih Medicine Narave, bari {en bi bil njegov videz? hrane, lahko pa bi postali najve~ji izvoz- s sve‘imi sokovi, trgovine z zeli{~i, Drena‘ni jarek okoli barja bi odve~no niki biolo{ke hrane v Evropi in zelena trgovina s {portno opremo, drogerija s vodo speljal v akumulacijsko jezero, nad pika na zemljevidu – vzor ostalim ~lani- stoodstotno naravno kozmetiko. Son~ne celice na strehah hi{k v parku katerim bi zraslo turisti~no naselje na cam EU. bi bile standardna oprema. Sonce bi kolih. Zemlja bi postala uporabna, gnalo tudi novi trgovski center. Gradzasadili bi sadovnjake starih sort jabolk, hru{k, breskev … nja bi bila enonadstropna z mansardo, kot narekujejo arhitekturne [tevilni poto~ki in preko njih smernice prihodnosti. Stavbe bi bile pravlji~ni leseni mosti~ki, bele stezgrajene na apnen~astih osamelcih zice in brunarice s son~nimi celicami na strehah bi postali novo kulturnosredi mo~virnatih tal ali pa bi bile usirekreacijsko sredi{~e. drane s piloti. Veliko bi bilo steklenih povr{in za lovljenje dragocenih Nakupovalni center zdrave hra‘arkov, gradnjo pa bi vodili strone sredi parka bi nudil najve~ji izbor kovnjaki za gradnjo ekolo{kih hi{. sve‘e, prvovrstne zdrave hrane, kdajkoli ponujene na enem mestu. KoliSredi parka bi bil okrogel bazen ~ina bi ceno biolo{ke hrane zni‘ala z veli~astnim vodometom, ki bi in zdravo ‘ivljenje bi postalo dosimboliziral ‘ivljenje, ‘ivljenje v stopno {ir{emu krogu ljudi. gibanju. Potem bi imeli {e majhen Zaposlitev bi dobili tiso~i, ki bi Avtor predava o Medicini narave v knji‘nici @alec. ‘ivalski vrt – ograde, v katerih bi

-

JULIJ

10 -

Misteriji 31


P LANET

NARAVE IN ZDRAVJA

domovale razli~ne doma~e ‘ivali, ki bi jih mal~ki naravnost obo‘evali. Kro‘ne sprehajalne steze bi objemale nasade bujnega rastlinja, s centrom pa bi jih povezoval tlakovani cestni kri‘. V parku ne bi bilo avtomobilov in motorjev, vsa vozila obiskovalcev bi bila parkirana na parkiri{~u med drevoredi. Uporabljali bi le elektri~na vozilca, konjske vprege in kolesa.

SRCE PROJEKTA BIOLO[KA PRIDELAVA HRANE Naravni rezervat bi ohranili ~im bolj naraven, da posegi v naravo ne bi spremenili naravnih habitatov ‘ivali. Sadovnjake starih avtohtonih sort bi posadili tudi na {ir{em obmo~ju in sicer na neopore~en na~in, popolnoma brez pesticidov. Bili bi to stari travni{ki nasadi, ki izginjajo. Barjanska tla so {e posebej primerna za ameri{ke borovnice, za kozjerejo in ov~jerejo, nekatere kulture

pa na kislih tleh ne bi uspevale, zato bi jih gojili na bli‘njih ravnicah, kot je Loga{ko polje. Mleka ne bi pasterizirali; sir, skuto in maslo bi izdelovali na zdravih nizkih temperaturah pod 54 stopinj Celzija. Kako dobiti dober pridelek brez uporabe kemijskih sredstev je znano, le da {e ni masovno v uporabi. Biolo{ka hrana je lahko poceni, ~e se proizvaja v velikih koli~inah. Zdrava hrana ali nezdrava hrana v kombinaciji z zdravili? Prvo je cenej{e, ~eprav se zdi, da je dra‘je. Pozimi bi gredice zdravja ogrevali s toploto iz zemlje. Pri gradnji bi kak meter globoko v zemljo napeljali cevi za toplotno izmenjavo – tako bi tudi v zimskem ~asu pomanjkanja imeli vsega. Planet Narave bi slovel po pestrosti, nikoli videni na enem mestu; posadili bi vse, kar je mo~ najti v rastlinskih semenskih bankah. Bili bi pravi entuziasti pri sajenju starih, redkih sort sadja in zelenjave. @e zaradi te zna~ilnosti bi v na{e kraje privabili trume ljubiteljev zdravega ‘ivljenja, {tudentov in turistov.

DELA JE ZA VSE Prostih delovnih mest bi bilo z zagonom projekta dovolj za vse, ki i{~ejo zaposlitev. Biolo{ke hrane mo~no primanjkuje ne samo pri nas, temve~ povsod po Evropi. Izvoz bi lahko {teli v vagonih. Prve pridelke bi odnesli domov delavci Planeta Narave kot del pla~ila za opravljeno delo, potem pa bi z zdravo hrano oskrbeli vrtce, {ole, zdravstvene domove in bolni{nice. Uspeh bi bil ‘e, ~e bi Slovenija pridelala zdravje za svoje dr‘avljane. To bi upravi~ilo projekt. Sedaj socialna podpora zna{a okoli 200 evrov, pri{tejmo k temu 350 evrov v bonih za hrano in ‘e dobimo minimalno pla~o. Prora~un se ne bi ni~ spremenil; kar je bilo prej podarjeno, bi bilo po{teno zaslu‘eno. Pla~a bi se s~asoma vi{ala, kot bi se ve~al izvoz, vse do dostojnih 700 evrov neto pla~e plus 350 evrov v bonih za prvovrstno hrano.

32 - JULIJ 10 -

Knjigo o tem, kako izkoristimo 107 prednosti naravne hrane, da postanemo ali ostanemo telesno in duhovno zdravi, naro~ite na 01/ 549 17 92 ali www.misteriji.si.

Ni vpra{anje, ~e bo ~as minil; vpra{anje je, koliko bomo v tem ~asu naredili. Prav tako ni vpra{anje, ali nam bo uspelo; vpra{anje je, ~e bomo zavihali rokave. Nakupovalni center bi bil zgrajen za ~loveka, ne za profit. Mar‘e v trgovinicah Planeta Narave bi se gibale okoli 10 odstotkov. ^e se to sli{i malo, naj ponovim, da je osnovni namen projekta ~lovekovo zdravje.

PO^ITNICE DRUGA^E IN URESNI^ENE SANJE Majhne hi{ice iz brun z verando in s ~udovitim vrtom za oddih bi bile po vsej okolici. S postom in u~enjem zdravega na~ina ‘ivljenja bi si ljudje lahko povrnili zdravje. Na novodobne po~itnice bi od{li po zdravje in novo ‘ivljenjsko mo~. Manj{i Planeti bi lahko zrasli po vsej Sloveniji, povezovale pa bi jih transverzale, ki bi vodile mimo manj{ih mest in nudile rekreacijo celi vesoljni Sloveniji. Stvari bi se premaknile v pravo smer in sanje Janeza Drnov{ka bi se uresni~ile. Mathias Mark Sanderson

D

* 051/42 34 99


OKULTIZEM

Intervju z enim najve~jih dana{njih magov Nickom Farrellom

Kdo sploh si ti? N

e sku{ajte od skupine pridobiti adeptstva ali razsvetljenja. Ti dve re~i morate dose~i popolnoma sami in ju skupina ne more potrditi, ~etudi ju dose‘ete. Resni~ni motivi za vstop v skupino so ponavadi osebni in majhni,« pravi Nick Farrell, vodja magi~nega reda v tradiciji Zlate zore, ki smo jo predstavili v prej{nji {tevilki Misterijev in katere naslednica Aurora Aurea deluje tudi v Sloveniji. Novinar in mag Nick Farrell se ukvarja z obredno magijo ‘e od svojega sedemnajstega leta. Rojen je bil v Angliji in odra{~al v Novi Zelandiji, kjer je pri{el v stik z Whare-Ra, zadnjim pre‘ivelim redom Zlate zore. Zdaj tudi sam vodi tempelj v tej tradiciji, predava in vodi delavnice po svetu ter pi{e; nekatere njegove knjige so Egiptovski {aman, Ustvarjanje sodobnih ezoteri~nih skupin, Izdelovanje talismanov, Tehnike aktivne imaginacije … Trenutno ‘ivi v Rimu. Z njim se je pogovarjal Fran~ek Dobovi{ek. Kaj sploh je magija? Sam sem pri{el do definicije magije, ki jo uporabljam ‘e deset let, vendar {e ni dokon~na. Magija je umetnost in znanost o tem, kako postati sokreator z najvi{jim bogom. ^lovek je enak bogu le do te mere, kolikor se je zlil s samim bogom in njegovim namenom po ustvarjanju novega univerzuma, ki je zgrajen okoli tega, kar ti ho~e{. Pomembni besedi v moji definiciji sta umetnost in znanost. Z besedo umetnost ne mislim slikanja. Bolj imam v mislih ~loveka z obrtnimi ve{~inami, ki ustvari nekaj, ~esar narava sama po sebi ne bi ustvarila. Z besedo znanost pa pojmujem znanje ali {tudij dolo~enega korpusa dejstev ali resnic, ki so sistemati~no urejene. Od nas se ne zahteva, da zgolj

V Zlati zori pridobite abecedo simbolov. Ti simboli vas ogromno nau~ijo o univerzumu. In ko vam univerzum spregovori, vam spregovori skozi to abecedo simbolov. To je tudi skupni jezik, ki ga uporabljate, ko se pogovarjate s so{olci in sopotniki na poti okultizma.

Magija je umetnost in znanost, kako postati sokreator z bogom. verjamemo, temve~ da to, v kar verjamemo, tudi doka‘emo.

^lani novozelandskega templja WhareRa so baje znali vizualizirati celoten ritual, da bi ga razumeli. Zakaj bi se kdo trudil tako dale~? Mar ni izvajanje ritualov povsem dovolj? Ljudje iz templja Whare-Ra so imeli zelo resen odnos do ritualnega dela. Zelo te‘ko, da bi nekdo prevzel ritualno vlogo, ne da bi bil adept in ne da bi pre{tudiral vse vidike ritualnih ve{~in. Tradicionalno so samo vi{ji uradniki vizualizirali bo‘je oblike in notranjo pokrajino rituala. Vendar pa so to v Whare-Ra po~eli vsi. Ljudje, ki posku{ajo izvajati rituale Zlate zore, pogosto pozabijo na to notranje delo in posledica tega je, da ritual izgubi na svoji magi~ni mo~i. To je eden izmed razlogov, zakaj a priori zavra~am na~in dojemanja in izvajanja ritualov, ki ga imajo masoni. Po mojem ritual brez vizualiziranja notranje pokrajine nima smisla.

Zakaj izvajate rituale? Ritual je drama, v kateri uporabljam simbole za doseganje dolo~enih u~inkov in zato, da fokusiram energije. Sem trojni lev. To, da se oble~em v ritualna obla~ila in izvajam majhne drame z nekaj pretiravanja – to je moja pot. Zlata zora ima kurikulum, ki je opisan v Regardiejevi knjigi Golden Dawn. U~enec na zahodu se mora mnogo u~iti in nau~iti na pamet. Alkimija, astrologija, kabala, metode prerokovanja … Kako to znanje uporabi v svojem vsakodnevnem ritualnem delu?

Foto splet

»

Nick Farrell predava ob 120-letnici Zlate zore v Londonu leta 2008.

Nekateri ljudje izvajajo rituale le z vizualiziranjem. Ali obstaja razlika, ~e ritual le vizualiziramo ali pa ga vizualiziramo in izvajamo na fizi~ni ravni? Te‘je je celoten ritual le vizualizirati. Ko postane{ dober v izvajanju fizi~nega rituala, la‘je izvede{ celoten ritual v o~esu svojega uma. Menim, da mora biti izvajanje rituala na fizi~ni ravni dopolnjeno z vizualizacijo. Zakaj se dobri ritualisti nau~ijo na pamet dolgih ritualov, kot je npr. »odpiranje svetilnika«? Jih ne berejo? Ali se

-

JULIJ

10 -

Misteriji 33


KDO

SPLOH SI TI ?

razumevanje rituala spremeni, ~e si ritual zapomni{? Idealno bi bilo, ~e rituala ne bi brali, vendar to ni vedno mogo~e. Vzemimo za primer iniciacijski ritual. ^etudi bi ga znal na pamet, bi ga raje bral, ker ob tako pomembnem dogodku ne bi hotel ~esa pozabiti. Ko se z ljudmi pogovarjam o nekem ritualu, pa vidim, da ga znam na pamet. Zato sam ritual bolje razumem. Verjetno je ritual najstarej{a oblika obo‘evanja transcendentnega. Kako so po va{em v starih ~asih ~astili boga? Je bilo to bolj zabavno kot v dana{njih eksoteri~nih religijah? Dvomim. Zgodnja religija je bila utemeljena na strahu. ^e ne~esa niste naredili, vas je zato bog scvrl. Morda so se imeli {amani bolje. Ko sem odra{~al na Novi Zelandiji, sem pri{el v stik z njihovo energijo. Tisti {amani so delovali znotraj sistema, ki ni bil tako svoboden, kot je to danes pri modernih {amanih. Mislim, da ‘ivimo v ~asu, ki je kar naklonjen

34 - JULIJ 10 -

Resni~no u~enje prejme{ takrat, ko si ga sposoben prejeti. temu, da se ljudje ukvarjajo z magijo. Kje in v kak{nem prostoru je dobro izvajati ritual? Da bi naredili dober ritual, vas ne sme nih~e prekinjati. Ni tako pomembno, kje ste, pomembno pa je, da ste sami in da se lahko odprete ritualu. Ali je te‘ko vstopiti v neko skupino Zlate zore? Moralo bi biti te‘ko. Po{teno se razjezim na ljudi, ki mi pi{ejo, da bi bili radi iniciirani. Ne glede na to, kaj navedejo kot vzrok za svoje ukvarjanje z magijo, je resni~ni vzrok pri ve~ini v ‘elji po mo~i. Vsi si ‘elimo biti mo~nej{i od okoli{~in, v katerih smo se zna{li. Z magijo se ne ukvarjajo zato, ker bi radi slu‘ili lu~i, pomagali ljudem ali na{li boga v sebi, temve~ zato, ker ta pot obljublja mo~. Moja stali{~a sem podal na spletu v Pogostih vpra{anjih za tiste, ki sku{ajo vstopiti v delujo~o skupino Zlate zore: 1. Najbolje je predpostaviti, da vas skupina ne bo sprejela. ^e vas sprejme, imate sre~o, ali pa je skupina sumljiva. 2. Ni pomembno, kaj lahko za vas naredi skupina; pomembno je, kaj lahko vi naredite za skupino. 3. Ne sku{ajte od skupine pridobiti adeptstva ali razsvetljenja. Ti dve re~i morate dose~i popolnoma sami in ju skupina ne more potrditi, ~etudi ju dose‘ete. Resni~ni motivi za vstop v skupino so ponavadi osebni in majhni. 4. Resni~no u~enje prejme{ takrat, ko si ga sposoben prejeti. Intelektualno znanje je le orodje, s katerim pridete do resni~nega znanja. Opravljen izpit ni nikakr{en pokazatelj stopnje va{e evolucije. 5. Pravzaprav nih~e v Zlati zori ni nad stopnjo neofita. Nekateri vam povejo svojo stopnjo, da bi vas impresionirali. A vi{jo stopnjo ko omenjajo, ve~ji la‘nivci so.

6. Pravih magov ne impresionira, ~e jim nekdo re~e, da je mason zelo visoke stopnje. 7. Vodje Zlate zore ne bi smeli impresionirati va{i dose‘ki iz druge ezoteri~ne {ole. 8. Vodje skupine ne impresionirajo ljudje, ki se trudijo, da bi pokazali, kako zelo so pametni. 9. Temelj ezoteri~ne skupine je vsakodnevno delo, intelektualno in prakti~no. 10. Ko ste sprejeti v skupino Zlate zore, vodstvo ni impresionirano nad va{im govorjenjem, koliko pentagramov ste narisali in kaj vse vsak dan po~nete po kurikulumu. Tisti, ki se hvalijo o takih stvareh, jih namre~ ponavadi ne delajo pravilno, jih te vaje niso spremenile in ne morejo vsak dan meditirati, ~e se to od njih zahteva. 11. Ezoteri~ne {ole vam niso ni~esar dol‘ne. Teoreti~no vas sploh ne bi smeli opaziti. 12. Kdo sploh si ti? Ali smo {e pri~a ponovnemu o‘ivljanju poganstva in renesansi razli~nih {ol magije? Po mojem je ta ~as ‘e pre{el. Osemdeseta so bila krasno obdobje. Magija je pri{la iz podzemlja in kar naenkrat je bilo ogromno knjig. Veliko ljudi je postalo slavnih in knjige so se prodajale v milijonskih nakladah. Sam imam sre~o, ~e prodam tri tiso~ izvodov svoje knjige. Pa razlog ne ti~i v tem, da bi bile knjige slabe. Danes imajo na podro~ju magije te‘ave celo najve~ja imena. Menim, da je bila magija nekaj ~asa modna muha, zdaj pa se spet zapira v skrivno podzemlje. Kak{na je prihodnost ritualisti~nega dela in Zlate zore? Upam, da gre Zlata zora v magi~no prihodnost. Mnogi bi jo radi spremenili v {e en masonski red, spet drugi pa bi iz nje radi naredili kult. Sam pa ‘elim, da Zlata zora postane to, kar bi morala postati – mo~an magi~ni red. Fran~ek Dobovi{ek

D


GRAFOLOGIJA

Kaj sporo~ajo pisave slovenskih velikih mo‘ in ‘ena (5)

Pisava Hinka Smrekarja T

udi ta mesec se bomo sprehodili med kretnjami ~loveka, ki je zaznamoval slovensko umetnost. Tokrat je na vrsti slikarstvo, saj se bomo posvetili Hinku Smrekarju, ki se je rodil 13. julija 1883 v Ljubljani. V istem mestu pa so 1. novembra 1942 fa{isti »prekinili« njegovo zadnje dejanje. Osnova za analizo umetnikove pisave sta pismi, ki ju hranijo v Narodni galeriji (Fond D, osebni arhiv Hinka Smrekarja), in sicer pismo Hinka Smrekarja Schwentnerju (Kranj, 15. X. 1909, inv. {t. NG D 135-20) ter pismo Janku Rozmanu (Dunaj, 27. XII. 1905, inv. {t. NG D 136-9), kot tudi pismo prijateljici Dani (brez datuma), ki je shranjeno v Narodni in univerzitetni knji‘nici v Ljubljani. Rokopis je kakor fotografija in prikazuje sliko osebnosti v trenutku, ko je bil napisan. Lahko ga imenujemo tudi zamrznjena osebnost. Zaradi tega se nam v ‘ivljenju pisava spreminja, ~e se spreminja tudi na{a osebnost. Med glavne zna~ilnosti pisave Hinka Smrekarja {tejemo desno nagnjeno pisavo, povezanost ~rk, prepletenost podalj{kov ter prevlado ~rnila nad belo povr{ino.

~in je tako komentiral aktualna dogajanja po svetu, ki se jih je loteval tudi s satiro. Zaradi precej{njih interesov je te‘ko vzdr‘eval jasnost in organiziranost misli. Zanesel pa se je lahko na razvito domi{ljijo, kar je v njegovi pisavi poleg prepletajo~ih se podalj{kov razvidno tudi iz primerne dol‘ine spodnjih podalj{kov, {irokih pentelj zgornjih podalj{kov ter ne pre{irokih presledkov med besedami. Pri svojem delu se je lotil vseh motivov v vseh tehnikah. Obdelal je tako resne in ‘alostne kot groteskne in sme{ne, tako krajine kot romanti~ne in naturalisti~ne motive, ki jih je ~rpal na doma~ih in tujih tleh. Navdih je zelo rad iskal tudi v narodnih pripovedkah in ljudskem praznovanju. Desno usmerjena pisava ob odsotnosti znakov nespro{~enosti in stisnjenosti sporo~a, da je znal svoja globoka ~ustva spro{~eno izra‘ati. Bolj zadr‘an je bil le pri negativnih ~ustvih. Razvidno pa je tudi, da je ~util potrebo po prekinitvi s svojim dosedanjim ‘ivljenjem ter ‘eljo

[iroke pentlje zgornjih podalj{kov ka‘ejo razvito domi{ljijo. seboj. Bistvene elemente je znal u~inkovito povezati v smiselno celoto. @e kot otrok je bil nadarjen, v svojih gimnazijskih letih pa je dobil sloves mojstra. Na situacije in probleme je gledal celostno in se ni osredoto~al na posamezne podrobnosti. Imel je dobro sposobnost soo~anja s problemi, s katerimi se je tudi spopadel. Lastnosti, kot so sinteti~no in konceptualno mi{ljenje ter asociativni spomin, vodijo do konkretnej{e ugotovitve, da je svoje probleme znal re{evati kreativno. Znal je tudi predvidevati in se odzivati na dra‘ljaje iz okolja. Njegove misli so se spretno sukale tako na abstraktnem kot materialnem podro~ju. Bil je doma~ tako v filozofiji kot v politiki. Na svoj na-

Plodovit umetnik je bil samosvoja, ‘ivahna in inovativna oseba. Njegov primaren stik z okoljem je bil zaznaven. ^ustva stvaritelja podob so imela pomembno vlogo pri vrednotenju dogodkov. Svet okoli sebe je dojemal celostno. Njegova vedo‘eljnost in ‘elja po novitetah sta ga spodbujali, da je opazoval okrog sebe ter vsrkaval informacije, ki mu jih je okolje ponujalo. Le-te je znal tudi hitro dojemati ter povezati med

Foto splet

SAMOSVOJ, INOVATIVEN

^rtica na ~rki št’ nam poda veliko informacij o komunikacijskih sposobnostih pisca tega rokopisa. Tako ugotovimo, da je bil verbalno ognjevit (po doma~e re~eno je imel dolg jezik), imel pa je strahove in zavore pri izra`anju idej in stali{~ ter izra`anju lastnega nezadovoljstva in nestrinjanja z drugimi.

-

JULIJ

10 -

Misteriji 35


P ISAVA H INKA S MREKARJA

Pisava, ki odstopa od {olskega modela, ka‘e ~loveka, ki je samosvoj, inovativen in ‘ivahen ter se zna soo~iti in spopasti s problemi. Sposoben pa je tudi predvidevati in se odzivati na dra‘ljaje iz okolja.

po ponovnem preverjanju konceptov misli in odlo~itev. V glavnem je bil v odnosu do drugih ljudi iskren in spravljiv. Pisalni znaki, kot so povezanost pisave, desno po{evna pisava ter primerni presledki med ~rkami podajajo visoko vrednost pi{~eve odprtosti za bli‘nje. Skupaj s prisotnostjo girlandnih oblik v pisavi lahko trdimo, da je bli‘nje upo{teval in bil do

36 - JULIJ 10 -

Polkro‘no zaklju~ene kon~ne poteze ~rk so eden od pokazateljev optimizma, navdu{enja, aktivnosti in delovnega elana.

njih tudi radodaren. Izra~un lastnosti altruizma poka‘e, da je bila ta osebnostna karakteristika pri piscu izrazita. Vendar pa je ob tem senzibilnost oziroma zaznavanje ~ustev drugih ljudi v pisavi le {ibko izra‘ena. Tako ljudem kot situacijam se je znal dobro prilagoditi. Bil je pa verbalno precej ognjevit. Rad je govoril in z govorjenjem celo deloval agresivno. ^eprav je bil ljudem naklonjen, sta ga pogosto premagali razdra‘ljivost ter nepotrpe‘ljivost. V ‘ivljenju je umetnika vodila tudi potreba po ustvarjanju in doseganju ciljev. To lastnost izra~unamo iz kombinacije pisalnih znakov, kot so hitrost pisave, usmeritev pisalne linije, povezanost pisave, usmerjenost ~rk, postavitev ~rtic na ~rki t, vi{ina zgornjih podalj{kov ter desni rob. V povezanosti pisave, desno usmerjeni pisavi ter hitremu tempu pisanja je mogo~e prepoznati njegovo nagnjenost k aktivnostim. In ko se je nekemu projektu posvetil, je svojo aktivnost vedno bolj stopnjeval. @elja po uresni~evanju ciljev je bila mo~no prisotna in od zastavljenih ciljev ni ‘elel odstopiti. Pri tem mu je zagotovo pomagala tudi sposobnost prepri~evanja ter mo~na ‘elja, da bi na ljudi vplival s svojimi idejami.

Poseganje podalj{kov ~rk v podalj{ke ~rk v prej{nji vrstici po eni strani ka‘e na slab{o miselno urejenost, po drugi strani pa na poudarjeno domi{ljijo, ustvarjalnost, {irok spekter interesov, pa tudi na mo‘nost notranje napetosti.

Obupaval je redko in tudi ~e je do‘ivel neuspeh, se je s svojo voljo uspel ponovno pobrati. Iz njegovih ovalov, povezanosti pisave ter dobrega pisalnega ritma je mogo~e tudi razbrati, da se je znal uspe{no ubraniti pred napadi drugih ljudi. Ni pa mu bilo vseeno, kaj si drugi mislijo o njem in njegovem delu. Smrekarja bi la‘je ozna~ili za ~loveka trenutkov kot za ~loveka stalnosti. Kar se ti~e iniciativnosti, je ta v pisavi sicer izra‘ena, vendar pa ni bila njegova mo~na lastnost. Slab{e je izra‘ena sposobnost samodiscipline. Hinko Smrekar je med drugim tudi ilustriral Levstikovega Martina Krpana ter izdelal ve~ naslovnic za dela svojega prijatelja Ivana Cankarja. Predvsem ljubitelji taroka pa ga poznajo tudi kot avtorja »Slovanskega taroka«, prvega na slovenskih tleh izdanega taroka, ki je bil natisnjen med leti 1910 in 1912. Otroci iz ljubljanske [i{ke pa svoje znanje nabirajo v osnovni {oli, ki nosi umetnikovo ime. Lana Mihele

D


PERIODNI SISTEM

Vloga kemijskih elementov v ~love{kem organizmu (39)

Stroncij

UPORABA STRONCIJA Svet je dokaj bogat s stroncijevimi spojinami, saj se z 0,04 ute‘nega odstotka element uvr{~a okoli petnajstega mesta po pogostosti v zemeljski skorji. Najbogatej{e z njim so magmatske kamnine, 8 ppm pa ga vsebuje tudi morska voda. Po svetu je dokaj enakomerno razporejen; kopljejo ga vse od Brazilije do [vice in {e nekaj let nazaj se je izkop stroncijeve rude meril v sto tiso~ih ton letno.

Stroncij v hrani in vodi blagodejno vpliva na kostno maso in odpornost zob proti kariesu. Zaton masovne uporabe stroncija v industriji so naznanili plo{~ati LCD-zasloni, saj je dobre tri ~etrtine letne proizvodnje kon~alo v steklu za izdelavo televizijskih ekranov in monitorjev. V tem steklu stroncij ne le izbolj{a ostrino slike, pa~ pa tudi zaustavi sevanje rentgenskih ‘arkov iz katodne cevi, ki bi sicer dodobra presevali gledalca televizije. Druga najve~ja poraba stroncija je bila v zdaj ‘e polpreteklih feritnih magnetih, kjer so ga zadnje ~ase izrinili elementi iz skupine redkih zemelj, kot na primer neodim. ^e je va{ avto proizveden v bavarski avtomobilski tovarni, potem ste lastnik avta s kar precej{njo koli~ino stroncija, saj ima blok motorja iz magnezija in v njem dodanih kar dveh odstotkov tega elementa, ki v lahkih litinah izbolj{uje obdelovalne lastnosti.

Metalurgi ga uporabljajo {e pri rafiniranju cinka, brez njega pa tudi ne bi bilo pravega novega leta, saj je stroncij tisti, ki eksplozijam pirotehni~nih izdelkov daje prazni~no rde~o barvo. Med manj{imi porabniki osemintridesetega elementa velja omeniti {e izdelovalce keramike, ki ga uporabljajo v glazurah in pa celo proizvajalce zobne paste. Velik porabnik tega elementa pa je diagnosti~na medicina, kjer ga najdete kot vir sevanja v aparatih za rentgensko slikanje. Stroncij-90 je namre~ najcenej{e gorivo za pogon rentgenov, saj je pravzaprav odpadek, ki nastaja v jedrskih reaktorjih ob cepitvi urana.

STRONCIJ IN SEVANJE

Prav jedrski reaktor je bil tisti, ki je stroncijevemu imenu nadel zlove{~ prizvok. Bilo je leta 1986, ko je v takrat {e ruskem, danes ukrajinskem ^ernobilu pri{lo do okvare in eksplozije jedrskega reaktorja, ob tem pa je v ozra~je odneslo precej{njo koli~ino tega zdravju {kodljivega izotopa. Zaskrbljenost zagotovo ni bila odve~, saj je klju~ strupenosti Sr-90 v tem, da ga organizem ne razlikuje od obi~ajnega kalcija in ga zato pridno pospravlja v kosti. Ko je enkrat v kosteh, ta umetno proizvedeni izotop z odmetavanjem elektrona oddaja nevarno in prodirajo~e beta ionizirajo~e sevanje, ki ob zadostni koli~ini spro‘i mutacije v kostnem mozgu in nastanek kostnih tumorjev. Stroncijevega izotopa z devetdesetimi nevtroni je po zaslugi {tevilnih jedrskih poskusov in nekaj nesre~ v nuklearkah na zemlji toliStroncij je tisti, ki eksplozijam pirotehni~nih izdelkov ko, da so celo morali uvesti novo mero – stroncijevo enoto, s katero daje prazni~no rde~o barvo. Foto splet

E

lement, ki zagotavlja trdnost kosti, belino zdravih zob in varnost gledalcev televizije, a ima obenem sloves tihega radioaktivnega morilca. Pozdravljeni ponovno, dragi bralci Misterijev, ki si v poletni vro~ini i{~ete ohladitve v globokih vodah periodnega sistema elementov. Tokrat nas na osemintridesetem mestu tabele, v drugem stolpcu alkalnih kovin, pod oznako Sr pri~akuje stroncij, sicer ve~ji brat vsepovsod prisotnega kalcija. Ime je dobil po {kotski vasici Strontian, kjer so njegove minerale prvi~ odkrili v rudnikih svinca. Prvi ga je tako kot kalcij izoliral Angle‘ sir Humphry Davy in to v istem letu, ko se je pisalo 1808. ^isti stroncij je srebrna kovina, {e mehkej{a in {e bolj reaktivna kot manj{i kalcij in, ~e ga ‘e morate imeti doma, ne bo {lo brez shranjevanja v mineralnem olju. Tali se pri ~arobnih 777, upari pa pri 1382 °C. Reagira ‘e z zrakom, da vode sploh ne omenjamo, in zato ga tudi v naravi ne najdete ~istega. Njegov naboj je z dvema prostima elektronoma 2+, v naravi pa se pojavlja s {tirimi stabilnimi oziroma neradioaktivnimi izotopi.

-

JULIJ

10 -

Misteriji 37


STRONCIJ

ZA KREPITEV KOSTI

Sodobna medicina pozna {e en pripravek stroncija, ki za razliko od prej{njih ni radioaktiven, uporablja pa se za krepitev kosti oziroma zdravljenje in prepre~evanje osteoporoze. Gre za registrirano zdravilo s trgovskim imenom Protelos, ki je kemijsko stroncijev ranelat oziroma stroncij, zvezan na sinteti~no proizvedeno ranelinsko kislino. Za to spojino je bilo dokazano, da spodbuja delovanje gradbeno naravnanih kostnih celic osteoblastov ter zavira razgrajevalne osteoklaste in tako kar dvakratno izbolj{uje trdnost in gostoto kosti. ^e velja, da ‘enske po menopavzi iz-

38 - JULIJ 10 -

STRONCIJ IN ^LOVE[KO TELO ^love{ko telo vsebuje v vsakem kilogramu skeleta povpre~no sto miligramov stroncija, ~eprav ta nima uradnega statusa za zdravje nujnega elementa, saj lahko ~lovek pre‘ivi tudi brez njega. So pa raziskave pokazale, da vi{je koli~ine tega elementa v hrani in vodi blagodejno vplivajo na kostno maso in odpornost zob proti kariesu. Stroncij je v svojem metabolizmu tako zelo podoben manj{emu kalciju, da celo generira podobno napetost na kalcijevih kanal~kih, katerih impulzi so mikroelektrarne na{ega ‘iv~nega sistema.

Tudi strupenost spojin obeh elementov je nizka in primerljiva; velja omeniti tveganje za pove~ano nastajanje krvnih strdkov, saj stroncij prav tako kot kalcij lahko aktivira koagulacijski faktor na krvnih plo{~icah. Preveliki odmerki lahko zmotijo tudi metabolizem magnezija in cinka in tako dose‘ejo ravno nasproten u~inek od tistega, katerega ta element obeta – pojav krhkih kosti in kariesa. Foto splet

merijo, koliko tega sevajo~ega elementa ima ~lovek vgrajenega v svoje okostje. Da je mera res uporabna v praksi, skrbijo nezanemarljive koli~ine tega strupa v zemlji, pitni vodi in de‘ju, da pa se bo {e dolgo obdr‘ala, zagotavlja dolga razpolovna doba, ki je pri Sr-90 kar devetindvajset let. Ko smo ‘e pri radioaktivnosti, ne gre spregledati, da poleg naravnih in ne{kodljivih {tirih izotopov stroncija obstaja {e {estnajst nestabilnih oziroma sevajo~ih, ki jih je ustvaril ~lovek. Eden od njih Sr-89 je na{el patentirano To niso kapniki, ampak kristali stroncijevega sulfata pot v medicino kot sredstvo Kristalne jame v Ohiu, ki tvorijo najve~jo geodo na svetu. proti bole~inam pri bolnikih s kostnim gubljajo okrog en odstotek kostne mase rakom. V testiranjih je bla‘il bole~ino na leto, je raziskava s to u~inkovino po povpre~no pet do deset odstotkov bolje dveh letih zve~ala kostno maso za dobre kot slana voda, strokovno imenovana tri odstotke. Razlog za to zagotovo ne placebo. Proizvajalec tega stroncijevega le‘i v umetno proizvedeni nosilni orpripravka, prodajanega pod imenom ganski kislini, saj je ta v spojini izklju~no Metastron, v navodilih navaja, da je zaradi pravne mo‘nosti patentiranja in mo‘no, da je zdravilo samo po sebi kan- posledi~no prodaje izdelka kot zdravila. cerogen, ni pa to ne zagotovo ne potrje- Stroncij se namre~ ravno tako dobro vsrno, saj je med poizkusi na sicer zdravih ka iz razli~nih preprostih spojin, kot je podganah po devetih mesecih le triintri- na primer citrat, ki pa jih ni mo~ patentdeset ‘ivali od {tiridesetih dobilo tumor- no za{~ititi in so tako v prodaji ve~inoma je na kosteh. kot prehranski dodatki, seveda brez recepta.

SrSO4 iz

V PREHRANI IN DODATKIH

Element, ki vam bo utrdil okostje in zobe, je prisoten v majhnih koli~inah v vsej zeleni zelenjavi, ‘itnem zrnju in mleku, nezanemarljiv vir pa je tudi pitna voda. Kljub raz{irjenosti elementa boste s prehrano le ste‘ka vnesli v telo koli~ine, ki bi dosegale terapevtske u~inke na pove~anje kostne mase, saj se te merijo ‘e v gramih. Tu vam lahko pomaga pisani in cveto~i trg dodatkov prehrani, ki ponuja celo paleto stroncijevih spojin od karbonata prek citrata in malata do laktata po ceni, ki je ‘e spet izrazito podobna ceni kalcijevih dodatkov. Ko se boste v poletni vro~ini ohlajali v morjih po svetu, bodite previdni, da ne stopite na kak{no od koral, saj se na njihovi trdi in ostri lupini utegnete grdo porezati. Ti preprosti organizmi so znani kot edini, ki za svoj obstoj nujno potrebujejo stroncij, saj z njegovo pomo~jo iz vode izlo~ajo kalcij, katerega potrebujejo za gradnjo svojega skeleta. Do jeseni se periodni sistem poslavlja, Vam dragi bralci pa v tem ~asu privo{~im ~im bolj trdne kosti, da boste uspe{no kljubovali vsem po~itni{kim izzivom, in Vam obenem ‘elim, da bi bilo {tevilo va{ih stroncijevih enot ni‘je kot {tevilo dni, ki jih boste v dobri dru‘bi pre‘iveli na morju. Sa{o Burja

D


POTI DO ZDRAVJA

Od `ivih ran do ozdravitve z zeli{~i in makrobiotiko

Kako bo{ plesala brez nog? »Potem sem za~utila vro~ino in telo je za~elo kipeti, kakor kruh, ki vzhaja.« je ‘ivela {e kratek ~as,« se spominja Ica. Sama je po telesu imela tudi rde~kaste proge, za katere danes ve, da so to bile meridianske poti. Zdravniki so vsak dan hodili gledat, kaj se bo iz njih razvilo. Samo en zdravnik je posumil, da je vzrok obolenja glivica. Njeno telo je bilo zaradi zdravljenja in u‘ivanja izjemnih koli~in zdravil povsem zakisano. Ker se ji je telo spreminjalo v ‘ive rane, so ji na viziti povedali, da jo bodo operirali in ji odrezali stopala, kar je takrat mirno sprejela. Potem pa je nenadoma pri{lo do usodnega preobrata. »Ura je bila to~no {tiri, u~ila sem se angle{~ino s kaset in nenadoma mi je {i-

nila v glavo misel: Kako pa bo{ ti plesala brez nog? To mi je zadostovalo. Vstala sem, za~ela zlagati stvari v potovalko, avto sem imela pred vrati, bergle pri sebi. Medicinska sestra me je posku{ala zaustaviti, a bila sem odlo~ena, da grem domov umret in da grem v grob z nogami, ne brez njih.« [la je v sobico, v kateri sta z dveletno h~erko ‘iveli v Celju. Imela je veliko sre~o, da sta takrat za njiju skrbela prijateljica in prijatelj. Imela je tak{ne roke, da niti cigarete ni mogla dr‘ati med prsti. V takem stanju je nekaj mesecev po vrnitvi iz bolni{nice sre~ala znanca, ki jo je povabil na pija~o. Ko mu je pokazala svoje roke, ji je svetoval, naj obi{~e njegovega strica zeli{~arja v Vinski gori, ki da jo bo prav gotovo pozdravil.

NA MEJI PRE@IVETJA »Tako sem pri{la k zeli{~arju Francu, ki je imel takrat ‘e ve~ kot sedemdeset

Ica Krebar* Spol: ‘enski Starost: 54 let Za~etek te‘av: 1977 Znaki: izpu{~aji na rokah, gnojne rane Diagnoza: ko‘ni rak Zdravljenje: klasi~na medicina, zeli{~arstvo, makrobiotika, post Po~utje danes: Pri 54-ih letih se po~uti sijajno, energije za vedno nove projekte ji nikoli ne zmanjka in po~uti se bolje kot v mladosti.

Foto A. Paljevec

H

uda in smrtonosna bolezen Ice Krebar iz La{kega se je za~ela z vodnimi izpu{~aji na rokah, ki so popokali in se zagnojili ter se s~asoma za~eli pojavljati tudi na drugih delih telesa. Takrat je bila stara 21 let in zaposlena na blagajni, zato je mislila, da se je morda oku‘ila z bankovci. A zdravljenje se je zavleklo tri leta in mu {e ni bilo videti konca. Ko je bolezen ‘e tako napredovala, da so ji hoteli odrezati stopala, se je v njej zgodil ~ude‘en preobrat in je vzela usodo v svoje roke. Od{la je iz bolni{nice na svojih nogah, dobesedno »gnitje mesa« pri ‘ivem telesu ji je s kapljicami ustavil zeli{~ar Franc iz Vinske Gore, pozneje pa si je s postenjem in makrobiotiko pomagala kar sama. Svoja spoznanja in izku{nje je strnila v knjigi Kuharica za telo in du{o. »Bolj ko so me zdravili, slab{e je bilo. Po dveh oziroma treh letih sem bila celo leto v bolni{nici za ko‘ne bolnike v novem Celju. Dobivala sem obkladke, injekcije kalcija, vitamin B … Potem so se izpu{~aji za~eli pojavljati {e na nogah, situacija se je tako poslab{ala, da mi je ko‘a in meso gnilo, samo nohti mi niso nikoli odpadli. Ko sem si snemala z rok povoje, nisem vedela, ali bom cel prst vrgla v smeti ali bo to {e ostalo skupaj,« pripoveduje Ica Krebar, ki kljub groznim bole~inam, ki so jo pestile, ni zau‘ila niti ene tablete proti bole~inam. Za ‘ivljenje se je borila v istem ~asu kot njena stara mama, ki se je prav tako zaradi ko‘nega raka zdravila v klini~nem centru v Ljubljani. Bolezen se ji je za~ela z istim znamenjem – rjavkastim made‘em, kot ga ima Ica na roki. »^im so ji ga operirali, je bolezen izjemno podivjala in se je raz{irilo na bezgavke. Pobrali so ji ven vse bezgavke in potem

* 041/557 691

-

JULIJ

10 -

Misteriji 39


KAKO

BO { PLESALA BREZ NOG ?

let. Na za~etku me ni hotel vzeti, ~e{ da je prestar, nakar sem mu na robu joka pokazala svoje ~evlje, iz katerih je iz lukenj pri vezalkah tekel gnoj. Potem mi je rekel: „Pojdi noter, da vidim, ~e lahko kaj naredim.” Posadil me je na stol, stopil predme in nihalo se mu je tako zavrtelo, da sem mislila, da mu ga bo iz rok odneslo. V predelu prsnega ko{a pa je mirovalo. Nihalo je pospravil v ‘ep in rekel: „Ni~ ti ne morem dati, ker si ‘e prakti~no mrtva. Prestar sem, da bi {el zaradi tebe v zapor. Nisem noben ~arovnik, imam pa kapljice, ki lahko ljudem pomagajo. Ampak tak{nega, kot si ti, {e nisem videl. Ti nisi ‘iva, ti si prakti~no mrtva.” Zavladala je ti{ina. To je bila stara hi{a, kjer je bila v~asih gostilna. V spominu mi je vse ostalo kot v pravljici. Na steni je bila loputa, skozi katero so dajali posodo. V trenutku se je odprla in ven je pogledal ‘enski obraz kot polna luna z ruto na glavi. In rekel: „Franc, le daj. Mogo~e je {e ena du{a, ki ji bo{ re{il ‘ivljenje.” In potem mi je res prinesel {tiri stekleni~ke na kapalko. Mazati sem se morala po celi ko‘i; iz ene stekleni~ke sem vzela {tiri kapljice, iz druge pet. Zabi~al mi je, naj ni~ ne jem, tako reko~ vse mi je prepovedal.«

[EST DNI V POPOLNI NEZAVESTI Pila je lahko samo vodo in kamili~ni ~aj, pojedla kak{en prepe~enec in na vodi kuhano zelenjavo s {~epcem soli. No-

Prek telesa je za~ela spoznavati, katera hrana ji ustreza in katera ne. bene kozmetike in zdravil ni smela uporabljati. Dr‘ala se je vseh njegovih napotkov. Po nekaj dneh jemanja kapljic je padla v popolno nezavest in v njej ostala {est dni. Mo~ili so ji ustnice s kamili~nim ~ajem in vodo ter jo mazali s kapljicami. Verjetno bi umrla, ~e bi morala pre‘ivljati te bole~ine pri zavesti, meni danes. Potem so se za~ele njene rane celiti.

40 - JULIJ 10 -

Trajalo je dober mesec in dobesedno ~utila in sli{ala je, kako je telo okrevalo. »To sem sli{ala kot bobnenje, zvonjenje v telesu, v u{esih. Potem sem za~utila vro~ino in telo je za~elo kipeti, kakor kruh, ki vzhaja. Zaradi hitrega otekanja je ko‘a dobesedno pokala, limfa je za~ela iztekati in tako sem za~ela dobivati reakcije ~i{~enja telesa, ampak vsaka naslednja je bila bla‘ja.« Zdravljenje je trajalo dobro leto. Ostala ji je samo {e rana pod desnim gle‘njem na nogi. Takrat ji je zmanjkalo kapljic, katerih sestave ne pozna, bile pa so prozorne in brez vonja, a se je odlo~ila, da ne gre ve~ po njih. »Hotela sem, da mi ostane rana na nogi, da nikoli ne bom pozabila, kaj sem morala v ‘ivljenju prestati. Ko pa sem spet pre{la na normalno prehrano, sem za~ela na telesu opa‘ati, katera ‘ivila povzro~ijo pove~anje in katera zmanj{anje rane. Rana se je pove~ala, ~e sem u‘ivala meso in zlasti klobase. Po eni sami rezini klobase je pri{lo do reakcije ‘e v petnajstih minutah in se je rana pove~ala za tri- do {tirikrat. Srbelo pa je tako zelo, da bi znorela.« Tako je prek telesa za~ela spoznavati, katera hrana ji ustreza in katera ne. Najprej je opustila pravo kavo. Sledile so dimljene stvari in mle~ni izdelki. Jedla je samo {e krompir, solato in bel ri‘, vse ostalo ji je povzro~alo te‘ave. [tiri leta se je mu~ila s tako pi~lo prehrano, nakar je do‘ivela zelo mo~no ~i{~enje telesa. Spet je iskala zeli{~arja, a ga ni ve~ na{la. In takrat se je odlo~ila za enaindvajsetdnevni post. V treh tednih se je sama prebila iz krize.

MAKROBIOTI^NA PREHRANA Leta 1982 se je sre~ala z makrobiotiko. V Nedeljskem dnevniku je prebrala ~lanek o rumeni soji in izvedela, da iz nje lahko izdelujemo mleko. V neki trgovini v Celju je na{la sojo in sojino mleko je postalo njena priljubljena pija~a, po~utila se je odli~no. Po nekaj letih se je spomnila, da je njena stara mama, ~e se ji je mudilo narediti skuto, v mleko vlila

kis. V sojino mleko je torej dodala kis in res je nastala skuta, precedila jo je in ko so pri{li otroci iz {ole, je imela ‘e cel pladenj tofuja. Da je to tofu, je izvedela {ele

Zdaj je v njeni makrobiotiki ena tretjina hrane kuhane, ostalo pa je surova hrana. po nekaj letih, ko ji je v Ljubljani neka ‘enska ponujala za degustacijo sojin sir. Ta gospa je bila Ivica Dornik, ki jo je potem povabila na prvi te~aj makrobiotike. Makrobiotiko je Ica takoj zdru‘ila s staro slovensko kuhinjo, saj so se tako prehranjevali na{i predniki. Makrobioti~no se zdaj prehranjuje ‘e trideset let in se po~uti vsako leto bolje, a je svoj na~in prehranjevanja medtem tudi nadgradila. »Radovednost me vedno ‘ene, da vse preizkusim. Spoznala sem se tudi z dopolnilno prehrano z vitamini in minerali. Zelo {iroko okno mi je odprlo tudi prehranjevanje po {tirih krvnih skupinah. Sama sem krvna skupina 0 in makrobiotika moji krvni skupini ni ravno pisana na ko‘o, a po bolezni mi je pomagala okrepiti telo. Po tridesetih letih se je moja makrobiotika spremenila, tako da je ena tretjina hrane kuhane, ostalo pa je surova hrana. Ve~ji poudarek je na zelenjavi, sadje mi {e vedno ne ustreza, kot krvna skupina 0 imam majhen izbor. Za zajtrk pijem sve‘ koren~kov sok in sok iz {pina~e, najbolj{a absorpcija vitaminov, mineralov in rudnin je namre~ na prazen ‘elodec, ko je ta najbolj kisel. [e vedno sem „divji prehranjevalec“ in komaj ~akam, da po‘enejo ~ema‘, regrat, kislica … Dodatek, ki ga redno u‘ivam, so alge. Od proteinov u‘ivam vsak drugi ali tretji dan tofu, moji ma{~obi sta olivno in bu~no olje, od dopolnilne prehrane pa u‘ivam kapsule sojinega lecitina. Po sladicah nima{ ve~ potrebe, ko je telo enkrat zadovoljno. Zdaj se po~utim res fantasti~no,« sklene Ica Krebar. Andreja Paljevec

D


NOVA ZGODOVINA

Pogovor z Vladislavom Stresom, ki de{ifrira zgodovino z vizualizacijami (1)

Ljudje so danes okamneli

Kaj sodobno ~love{tvo povezuje s preteklostjo? Mi mislimo, da smo vladarji sveta in da so nam na primer ‘ivali podrejene. A obstaja ve~ zornih kotov. Tiso~letja nazaj smo bili bistveno bolj inteligentni, na vi{ji duhovni ravni kot danes, po drugi strani pa smo res marsikaj pridobili na materialni ravni. [e vedno mislimo, da smo popolnoma nadrejeni in se vedemo, kot da bi bili vladarji sveta. Sploh se ne zavedamo, kako smo v tej samov{e~ni podobi zmanipulirani. Klju~, ki nam odkriva ozadja preteklosti, je biblijski zapis o ljudeh Sodome, ki trkajo na Lotova vrata. Nato ven prideta angela in spremenita ljudi, ‘eljne spolnosti z »angeloma«, v kamen. To je bistvo … Tudi ljudje dandanes so okamneli. Okamneli so zato, ker v cerkvah

celota. ^e se tega zavedamo, za~nemo opazovati, postanemo radovedni in postanemo sodelujo~i. In v tem je izhod. Cerkev sicer pravi, da bo pri{el novi Kristus, vendar za prihod te nove dobe ne naredijo ni~esar. ^love{ka zgodovina pa je neverjetno zanimiva in mnogo bolj presenetljiva, kot si to predstavljamo. ^loveka so ustvarila bitja, ki so se hotela nadaljevati prek ~love{ke vrste. Imenujejo se zelo razli~no in tudi nastopajo v zgodovini pod {tevilnimi imeni.

Pomembno je zavedati se, da je svet ‘iva celota. vidijo na kri‘u nosilca najvi{jih idealov, in otrpnejo. Okamnijo zato, ker na televiziji kar naprej gledajo umore in druge krutosti. Okamnimo zato, ker je toliko nesmislov, reklam in nehumanosti. Namesto da bi bila vsaka informacija narejena v smislu, koliko prispeva k izbolj{anju ‘ivljenja in nekega znanja, so informacije samo zato, da se ~loveka ~ustveno zatre. Ljudje so zato otrpli, ker je tako malo idealizma in idealov.

Pod kak{nimi imeni, denimo? V daljni preteklosti so bila bitja, ki se imenujejo Sofija (modrost) po Janezovem skritem evangeliju. A prav zaradi modrosti so pri{la ta ljudstva v spor z evolucijo. ^e si moder, se namre~ izogne{ katastrofam in potem lahko preskakuje{ evolucijo s pomo~jo tehnologije, znanj, zdravilnih zeli{~ … Ti ljudje so bili {e pred na{imi stvaritelji, bili so spolno izjemno zastarela bitja. Nekateri jim pravijo Lemurci. Zatem oni ustvarijo bitja, ki jim jaz pravim Arkhonti, kar pomeni gospodarji. Ta bitja so bila {e vedno izjemno inteligentna ter vi{ja in mo~nej{a od ~love{ke rase. Zares inteligenten je ~lovek, ki deluje kot celota telesa in duha in je v svoji dejavnosti celovit. V primeru skladnega delovanja gre za sestavljeno harmoni~no gibanje. V tem primeru je inteligenca ~isto nekaj drugega. Ta bitja so bila izjemno harmoni~na in so ‘ivela {e pred kratkim, verjetno pa {e vedno ‘ivijo in delujejo v smeri stvaritve ~loveka.

Kaj bi se lahko nau~ili od starih civilizacij? Predvsem to, da je Svet ‘iva stvar. Ni pomembno, ali je to u~il Buda ali Jezus; pomembno je zavedati se, da je svet ‘iva

Foto L. Z.

D

ragocen vir, ki razkriva zgodovino ~love{tva, so starodavne pisave, kipi in slike v muzejih. Neodvisni raziskovalec Vladislav Stres* na podlagi metode vizualizacije umetnosti rekonstruira zgodovino, za katero zatrjuje, da se jo da de{ifrirati s prou~evanjem starodavnih upodobitev. Lotil se je de{ifriranja klinopisa in hieroglifov, ki se zelo razlikuje od uradnih interpretacij. Verjame, da bo tisti, ki bo znal razvozlati vsebino religioznih egip~anskih simbolov, kakr{ni so upodobljeni tudi na obelisku, ki stoji sredi trga cerkve Svetega Petra v Rimu, odkril zlati klju~, skrivnost Vatikana. Vladislav Stres je na srednjih {olah vrsto let pou~eval ekonomske predmete, informatiko in pravo, zdaj pa se aktivno ukvarja s pisateljevanjem, politiko in zgodovino umetnosti. Leta 1989 je objavil svoj prvi strokovni ~lanek o Sikstinski kapeli.

Vladislav Stres, neodvisni raziskovalec zgodovine umetnosti

So imela ta bitja tudi kak{ne pomanjkljivosti? Imela so hude te‘ave z boleznimi zaradi zastarele genske strukture. Bili so tudi izjemno verna bitja in so vero prenesli na nas. Arkhonti so imeli mo‘nost sa-

-

JULIJ

10 -

Misteriji 41


LJUDJE

NAJNOVEJ[I IZZIV NA PODRO^JU BIOMEDICINE Biospectrum je najsodobnej{i na~in zdravljenja na podro~ju biotehnologije. Namenjen je izbolj{anju zdravja, bolj{emu po~utju in lep{emu telesnemu videzu brez stranskih u~inkov. S pomo~jo efekta bioresonance se ~love{ke celice, organi in celotno telo uglasijo s frekvenco naprave, ki proizvaja celoten frekven~ni spekter zdravega ~love{kega telesa. Ponovna uglasitev celic omogo~a presnovo celotnega ~love{kega telesa ter vzpostavitev procesa zdravljenja in samozdravljenja.

ZDRAVLJENJE Z BIO-SPECTRUM APARATI RAZISKAVE SO POKAZALE U~INKOVITO DELOVANJE NA: • sistem prekrvavitve • celoten imunski sistem • reguliranje psihosomatskega sistema BIOSPECTRUM MEDICINE NUDI TUDI: • zdravljenje ko‘e, aken, ko‘nih made‘ev • anticelulitno terapijo, pomo~ pri huj{anju • pomo~ pri pove~anih {portnih aktivnostih in hitrej{em okrevanju po {portnih po{kodbah • pove~uje spolno vitalnost, odpravlja impotenco, neplodnost, menstrualne te‘ave • odpravlja te‘ave s prostato • zdravi stresna stanja in nespe~nost, pomaga pri preutrujenosti • uravnove{a sr~no, ledvi~no in prebavno funkcijo • izbolj{uje mikro- in makrocirkulacijo • laj{a revmatske bole~ine in bole~ine v sklepih www.biospectrum.biz Za iz~rpne informacije o na{ih storitvah, cenah in celotni ponudbi nas pokli~ite ali obi{~ite v na{ih poslovalnicah: [kofljica, Ob po{ti 20, 01/366 31 31 (od ponedeljka do petka od 8. do 17. ure)

Solkan, Ulica IX. Korpusa 55, 031/371 618 (od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure)

42 - JULIJ 10 -

SO DANES OKAMNELI

mooploditve, toda na drug na~in kot ljudje Sofije; proizvajali so ‘e spermije, ki so se med seboj oplojevali. Bili so hermafroditi. Starodavni ljudje so zaradi izjemne modrosti, ki so jo zlahka prena{ali na svoje identi~ne potomce, presko~ili nujnost delitve spolov. Spolnost je {e vedno izjemno velik problem tudi pri sodobnem ~loveku. Edino ~love{ki rod ima X in Y kromosome, nikjer drugje v ‘ivalskem svetu ne zasledimo, da bi imel samec manj genov kot samica. @enske imajo ve~ genov kot mo{ki, o tem ob{irno pi{e tudi Platon v Simpoziju. Na Zemlji so dolgo ~asa soobstajali trije rodovi: ‘enske, kreirani mo{ki in tretji rod Arkhontov. Arkhonti so prednike sodobnega ~loveka najprej uporabljali za su‘nje in delavce, kasneje pa so se hoteli preleviti v dvospolnega ~loveka, zato so ga ustvarili. Ali so Arkhonti zunajzemeljska bitja? Visoka duhovnost je zunajzemeljskega izvora. Poznali so selitev du{ in vedeli so, da duhovna energija, ki je gibalo ~lovekove du{e, obi~ajno pride od zunaj. Torej ve~ina du{ ni iz tega zemeljskega sveta. Ve~ina aktivne energije na Zemlji je iz Sonca. Ve~ino son~ne energije zau‘ijemo prek hrane, na primer rastlin. Ve~ina ‘ivih bitij je narejena iz son~ne energije. To spet ni zemeljska energija, ampak se z zemeljsko dopolnjuje. Cel svet je neko dopolnjevanje. Seveda je Sonce na bistveno vi{ji inteligen~ni ravni kot Zemlja, najbolj modre pa so zvezde v smeri Oriona in galakti~nega jedra. ^e pride kaj od tam, je to modrost na izjemno visoki ravni. Zdaj je ‘e nekaj tiso~ let Orionova spirala slabo vidna zaradi meglic pred njo. Zato je Zemlja in mi z njo vstopila v ciklus duhovne zime. Ko se bo Orion zopet malce bolj videl, bo na Zemljo pri{lo ve~ vi{jih duhovnih energij. Meglica je oblikovana podobno kot sir z luknjami. Ko bodo sredi{~ne zvezde posijale skozi luknjo na Zemljo, se bo pospe{il razcvet nove duhovnosti. To izmenjavanje visoke duhovnosti in duhovne zime se zgodi na 3000 let. A tudi to ni pomembno. Pomembno je, kaj

Dejanska zgodovina ~loveka je napisana v kipih in slikah v muzejih. lahko mi naredimo s tem, kar imamo. Kaj naj bi naredili? ^lovek ima v sebi izjemne potenciale. ^e ne bi bil prestra{en in vr‘en iz samega sebe, bi bili njegovi potenciali bistveno bolj{i, kot se ka‘ejo. ^lovek danes pri vseh teh religijah niti ne ve, da ima pravico do du{e, in ve~ina niti ne ve, da ima du{o in izjemen potencial v du{i ter da ima prek du{e preroka v samem sebi. Tega 99 odstotkov ljudi ne ve. Kaj je duhovnost, ve~ina prebere iz knjig. Namesto da bi se vpra{ali, kje v meni je osnovna zvezda, osnovno jedro informacije o klju~nih ciljih, prebirajo in poslu{ajo od drugih. Du{a je iz ve~ pla{~ev. Je kakor ~ebula, sestavljena iz ve~ plasti. Da pride{ do jedra du{e, mora{ odvre~i veliko plasti. Ampak tega zate ne more narediti nekdo drug, to mora{ storiti sam. Torej za duhovni razvoj ne potrebujemo u~iteljev, posrednikov? Samo pomagajo ti lahko in svetujejo, da si na energetski ravni, na kateri si, ~im bolj miren in tudi samostojen. ^lovek mora spoznati svojo samostojnost in izvornost. Brez tega ni sposoben niti pristno ljubiti. Danes so ljudje premalo pozorni sami nase in na to, da je prerok v ~loveku samem. Knjige te lahko u~ijo, ti pomagajo, te opomnijo in ni~ ve~. ^lovek bi moral vedeti, da je temeljna lastnost in zakonitost sveta absolutna ljubezen in absolutna svoboda. ^e zakonitosti absolutne svobode in ljubezni ne pozna{ in ne ve{, da mora{ svojo du{o razvijati, dozorevati, dopolnjevati predvsem sam, potem si bolj ali manj slep. In ljudje danes smo oslepeli. Eni bolj, drugi manj. V tej dobi je bilo napovedano, da bo veliko la‘nih prerokov, in ljudje jim sledijo, ker so oslepeli. Danes je moderno govoriti o ~ude‘ih, a se povsem napa~no razumejo; za ~ude‘ imamo poltergajste in podobne zavajajo~e trike …


L JUDJE Kaj je za vas ~ude‘? Da lahko zaznava{ energije, se z njimi dopolnjuje{, razvija{, zdravi{ z energijo sebe in druge. Vse skupaj se dogaja na zelo ne‘ni ravni. Satanizem tega sveta pa je te ~ude‘e uni~il; nekateri la‘ni preroki ~arajo razne ogrlice, jemljejo ven jetra, ~reva ipd., namesto da bi se stvari malo pregledale, kaj je res in kaj ne. Najve~ji ~ude‘ je travni{ka ro‘a, ki komunicira s to~no dolo~enimi frekvencami iz vesolja. Svoj ~as so ro‘ice imeli radi, vonjali so jih, zdaj pa se smejimo bikcu Ferdinandu … Pri slepoti pa je zanimivo, da kako hitro se pojavi neka son~nost v ~loveku, je je tudi v drugem lahko hitro ve~. Skratka, drug od drugega smo soodvisni, medsebojno povezani. Na kak{ne vire se opirate pri svojih raziskovanjih? Svojo umetnost sem zgradil tako, da sem pesmi, aforizme in zgodbe pisal kot vizije. V‘ivel sem se v problem oziroma v tisto, kar me je zanimalo. Ob ve~jem naporu, ko sem zahteval odgovor, ko sem odmislil vse predpostavke, se mi je lahko zgodil »aha efekt«. Takrat enostavno vidim film. Za enega prvih takih aha efektov, ko sem de{ifriral detajl Sikstinske kapele, sem potreboval eno celo leto. Po letu dni se mi je zgodil film dekodiranja {ifre in sem videl, kako Jona postane Kristus. Jono je Michelangelo narisal kot zasedenega mladeni~a, ki ga napada riba. In ker Jona najprej vstane iz stola, gravitacijsko pade v zadnji prizor – postane Kristus. Tovrstna videnja so se pospe{evala in vizualizacijo sem razvil kot metodo umetnosti. Po muzejih je dejanska zgodovina ~loveka in njegovih verovanj napisana v kipih, v slikah. Ogromno je ohranjenega, predvsem pa so dragocen vir sumerski pe~atniki. Kaj nam razkrivajo sumerski pe~atniki? To je fantasti~na zgodba o samem stvarjenju ~loveka, ko so nas ustvarili Arkhonti s pomo~jo »neandertalcev«. Kajti Arkhonti stvarjenja, torej delitve spolov, niso mogli speljati samo z lastnim genskim potencialom; potrebovali so tudi

tujega in neandertalci so dali svoje gene. Bilo je ve~ poskusov. Arkhonti so sebe oblikovali kot mo{kega in oblikovali so {e ‘ensko. Genska raznolikost pri raznospolnem paru pa ima obi~ajno za posledico tudi probleme. Onemogo~a enovitost genov, ki so jo imeli Arkhonti. Rekombinacija genov dveh razli~nih bitij je podobno, kot da bi dal skupaj dve razli~ni klaviaturi. Rezultat so izjemne prednosti v fleksibilnosti in odpornosti organizma, a tudi {ibkej{a duhovnost. Skozi leta, stoletja, tiso~letja se duhovna {ibkost za~ne vse mo~neje izra‘ati. To lahko nadomesti{ z vzgojo in s hudimi preizkusi. Ironi~no re~eno, narejeni smo bili iz neandertalcev, zdaj pa se spet vra~amo na to stopnjo. Smo strahotno samov{e~na civilizacija, v ~emer zahodna kultura prednja~i; bli‘je Rimu, bli‘je mafiji, ~eprav v Rimu ni le Pavlova cerkev, je tudi Petrova, tam so tudi pozitivni

Danes postajamo v psihi~nih sposobnostih spet deloma neandertalci. nastavki. Groza je, kako malo vere je danes v Evropi. Ampak ne vere v svete knjige, temve~ vere v Svet, v duhovni vidik vsepovezanosti. Moj pogled na duhovnost dana{njega ~asa je, da se kriza zaostruje, da postajamo v psihi~nih sposobnostih zopet deloma neandertalci, torej sebi~na primitivna bitja. Indijci so to dobo napovedali s kalijugo? S tem, da je tudi kali-juga isto kot Jezus na kri‘u. Ob pogledu na boginjo Kali otrpne{, zmrzne{ od groze in okamni{. U~inki obeh religij so podobni. Kaj bi nas lahko re{ilo iz prime‘a okamnelosti? Treba je priznati, da je svet velika celota, da je vsak del njega, da si lahko potencialno zelo pomemben del Sveta. In potem za~ne{ opazovati, raziskovati in odmetava{ vso {aro, ki so ti jo polo‘ili v u{esa. Ve~ina knjig samo posku{a nekaj povedati. Zadnje ~ase pa se {e narobe preva-

SO DANES OKAMNELI

jajo, tako da smo zasipani bolj ali manj samo z la‘mi. Lahko navedete kak primer? Na primer beremo o Mojzesu, da je s svojimi privr‘enci pre~kal Rde~e morje. V knjigi sami pa je napisano, da je {el ~ez »trsti~no morje«. Tako pi{e v hebrej{~ini in tako tudi prevajajo v originalih. Potem zlahka posumi{, da to morda sploh ni bilo morje. Tudi Maji so poznali simbol dveh med seboj povezanih trsov, ki pomenita ljubezen v smislu izmenjavanja sokov ter vseh drugih vrst energij in materialov med dvema. ^e uporabimo ta simbol, vidimo, da so bili ti Judje, ki so bili v Egiptu dolgo ~asa v gosteh, na de‘elo in kulturo zelo navezani. V Egiptu so bili bogati, ampak bogati v takratnem pomenu besede. To pomeni, da so bili veseli in so u‘ivali v delu, obredih, hrani … Toda pri{le so {tevilne nadloge. Zaradi vseh teh nadlog in ker jim je njihov »bog«, ki je bil v resnici Arkhont, torej Baal, Bes, Hapi, rekel, naj gredo ven, so nenehno ‘alovali, zato jim je Mojzes to energijo ‘alovanja onemogo~il, nakar so {li z veseljem naprej in {e ve~ desetletij tavali po Sinajskih pu{~avah. Bili so mo~na vojska in so delali red na Bli‘njem vzhodu. Imeli so vsaj 30.000 rednih voj{~akov in so pomendrali vse pred seboj. Torej je ta bog po~istil z napa~nimi na Sinaju in pred tem v Egiptu z vladavino Ramzesa II, to~neje s prvorojenci, predvidenimi za patriarhe. Zakaj je s pomo~jo »angelov« ubijal prvorojence? Zato, ker je imel faraon pravico do prve no~i. Pravica do prve no~i je bila veselje v dru‘ini, kajti s tem je dru‘ina dobila kraljevsko kri. Dobili so prvorojenca, ampak ta prvorojenec ni bil od mo‘a, ampak od faraona oziroma njegovih preverjenih sve~enikov. Bog je torej po~istil s kraljevsko krvjo. Ramzes je bil samov{e~en, mogo~en, bil je sin Seta. Set je zru{il Raj. V Egiptu so imeli Arkhonti in sodobni ljudje hude te‘ave ‘e dale~ nazaj. Andreja Paljevec Naslednji~: Zlati klju~ preteklosti

D

* 031/578 981 (Vladislav Stres)

-

JULIJ

10 -

Misteriji 43


129267,=$/2ä%(&$1*85$&20

% -20

%

-10

=DQDURĂžLOD LQIRUPDFLMH

ZZZFDQJXUDFRP

za osebno rast in samozdravljenje

Razbiranja revije Misteriji NUMEROLO[KI PORTRET Vibracije {tevil na{ega rojstnega datuma in imena nas spremljajo vse ‘ivljenje. ^e jih poznamo, lahko izvemo ogromno o sebi. Opis {tevil v Numerolo{kem portretu Vam pomaga spoznati glavno ‘ivljenjsko lekcijo, sr~no ‘eljo du{e, obraz pred zunanjim svetom, talente in ‘ivljenjsko poslanstvo, najvi{ji ‘ivljenjski smisel in karmi~ne lekcije. Opisuje tudi Va{e `ivljenjske cikle, prelomnice in izzive. Dodana je {e dveletna numerolo{ka napoved in Va{e sre~ne {tevilke za dve leti naprej. Okoli 15 strani. Cena s po{tnino: 39 â‚Ź

BIORITEMSKI KOLEDAR Vsak ~lovek ima svoje bioritme, ki od rojstva , uravnavajo njegove energije. Fizi~ni bioritemski 2 $ ' ,/ ý 2 cikel nam odkriva ugodne dneve za fizi~ne napore 2 5 93 1$5 ( ' in operacije, emocionalni dneve za medosebne koä ( 35 munikacije, ljubezenske sestanke ‌ Na podlagi intelektualnega bioritma na~rtujemo u~enje, izpite in pomembne sestanke, na pod=DQDURÞLOD LQIRUPDFLMH lagi intuicijskega pa opravila, ki terjajo ustvarjalnost in {esti ~ut. ZZZFDQJXUDFRP Bioritemski koledar za eno leto prikazuje stanje osebnih bioritmov po mesecih in dnevih. 14 strani. Cena s po{tnino: 39 ₏ GRAFOLO[KA ANALIZA Osebnostna grafolo{ka analiza, ki Vam jo na podlagi rokopisa izdela na{a grafologinja, podrobno analizira Va{ miselni proces, odnos do sebe, medosebne odnose, produktivnost, sposobnosti, gonilno mo~ in ~ustveno odzivnost. Dodana so osebna navodila za grafoterapijo, da lahko z ustreznimi afirmacijami izbolj{ate svoje {ibke to~ke. Grafologinji lahko tudi postavite konkretna vpra{anja glede izbire poklica ali {tudija, odkrivanja osebnih talentov, partnerskega ujemanja in poslovnih partnerjev. Okoli 10 strani. Cena s po{tnino: 65 ₏

NARO^ILA Razbiranja naro~ite na: 01/549 17 92; 051/307 777; misteriji@misteriji.si V obrazec, ki Vam ga bomo poslali na dom, vnesite ustrezne osebne podatke. Za Grafolo{ki portret prilo‘ite papir z vzorcem Va{ega rokopisa. Izpolnjen vpra{alnik in kopijo pla~ane polo‘nice, ki jo dobite skupaj z obrazcem, po{ljite na naslov: Revija Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Naro~eno Vam bomo poslali najpozneje v roku dveh tednov od dneva, ko prejmemo va{o po{to.

44 - JULIJ 10 -


Solarno-karakterni horoskop za Son~evo leto in leto Tigra

Horoskop za julij 2010 OVEN – Po~itni{ke dneve za~inite z ljubezensko izpovedjo pred popolnim son~evim mrkom 11.! [e posebno, ~e ste v pripravah na usodni da, sicer bo nastopila nova faza tritedenskega vro~ega sporazumevanja in popotovanj, ogledov in pole‘avanja. Delovni Ovni bodo kljub vro~ini opravljali nujna gradbena dela in imeli {e {portne aktivnosti, saj jih ne bo smelo ni~ zaustaviti. Delno poslovno aktivni dopust pre‘ivljajte pod kozolcem ali v senci dreves, zadnji teden pa se ne izpostavljajte nevarnim turbulencam. BIK – Neustavljiva, plemenita romanti~na ~ustva in platoni~na ljubezen se bodo izpeli po son~evem mrku v obilici poletnih dogodkov, se pri mnogih pri~eli udejanjati na prakti~ni vsakdanji ravni. Preizkusiti boste morali svoje taborni{ke in kulinari~ne ve{~ine, saj bo ljubezen {la skozi ‘elodec. Nekateri se boste izmenjavali na pla‘i in v zaledju do polne lune 26., po tistem pa bodite previdni v objemu ljudi ali naravnih sil, ki bodo grozile z vrtinci, gromom in ognjem. Nekatere prijateljske ali poslovne poletne vezi bo vredno ohraniti. DVOJ^KA – Na izletih v okolico, poletnih zabavah na prostem ali v senci doma~e brajde si boste greli sr~ece in hladili glavo, ki bo gorela od dramati~nih sporo~il, ki si jih boste izmenjavali s svojim dragim. Dru‘abne igre bodo popestrile dru‘inske odnose. Ustvarjalcem bo miren koti~ek kot naro~en za ustvarjalno delo. Ve~krat pa se boste morali premakniti vsaj na ve~er, da boste s fizi~no aktivnostjo dr‘ali sive celice v primerni dinamiki. Pred koncem najve~jega {portnega prvenstva boste v silnem navdu{enju veliko tvegali in dobili! RAK – Popoln son~ev mrk v tem znamenju bo pomembno zaznamoval va{e ~ustveno ali dru‘insko ‘ivljenje. Dogodki v prvi polovici meseca bodo vplivali na va{e o‘je sorodnike vsaj {e tri leta, zato jih izberite s preudarkom. Nekateri boste obsedeni z eroti~no privla~nostjo do nekoga, ki si ga je potrebno deliti. Kdor si pravega dopusta ne bo mogel privo{~iti, naj se odtegne vsaj za nekaj dni ali ob koncu tedna od fizi~nega dela in se odpravi do hladnega studenca, jezera ali bazena. Zadnji teden raje po~ivajte kot pa da sodelujete v nevarnem po~etju ali nemogo~ih razmerah.

V solarno-karakternem horoskopu dobite bolj osebno napoved, ~e preberete najprej besedilo za va{e Son~evo, nato pa {e Ascendentno znamenje. ^e svojega Ascendentnega znamenja ne veste, si pomagajte s tabelami, ki smo jih objavili v reviji Misteriji od 136. do 139. {tevilke.

LEV – Pred son~evim mrkom se boste {e hudo zaljubili in si prisegli zvestobo pod poletnim no~nim nebom, pozneje boste morali to tudi dokazovati, ne pa si dopisovati na skrivaj {e z nekom! Ljubljenje na pla‘i, v senu ali na ladijskem podu vas bo pomladilo in okrepilo partnersko zvezo, ~e to ne bo zgolj avantura. Obnovitvena dela na posesti bodo ustvarjalna, tako kot preizku{anje v {portih, ki jih imate redko prilo‘nost spoznati. Prijalo vam bo izmeni~no dopustovati za kraj{i ~as in opravljati poslovno dejavnost, ki tudi v ~asu po~itnic ne zamre. DEVICA – Napetosti v odnosih s partnerjem, sorodniki ali v kolektivu se bodo nadaljevali, dokler boste sodelovali v njih. V zadnjem tednu zveze lahko razpadejo! Ob njih bodo nastajale nove, posebno po son~evem mrku, a ni nujno, da bodo stabilne. Pri fizi~nih delih morate biti pazljivi, saj boste zaradi vpliva Marsa, tudi na ‘iv~ni sistem, zmerno ogro‘eni. V gore in na gradbi{~e zahajajte le umirjeni in ob lepem vremenu. Pogoste {portne aktivnosti, kot jih vidite na svetovnih prvenstvih, vas bodo okrepile. TEHTNICA – Iskreno prijateljstvo in pogosto dru‘enje z interesno skupino vas bo povezalo v nerazdru‘ljivo skupnost, ki bo trajala dalj{i ~as. Nekateri boste v tem krogu na{li ‘ivljenjskega partnerja, drugi preizkusili avanturizem. V zadnjem tednu pri~akujte »kontrolo«. Od mrka 11. do polne lune 26. bo mnogo prilo‘nosti za izmenjave: pogledov, obiskov, predmetov, informacij in {e ~esa. Naravnim katastrofam pa se na vrhuncu poletja izognite na dale~, kot tudi ljudem, ki bodo vsiljevali svojo voljo. [KORPIJON – ^e se ne boste mogli dogovoriti s partnerjem za skupne po~itnice, niti za samo ve~dnevni izlet ali potovanje, potem vam bo uspelo pridru‘iti se skupini, v kateri pa vas bo ~akala ~ustvena zanka. Ujamete se lahko v mre‘e privla~nih oseb, s katerimi se boste zbli‘ali. Vsaj dve bosta zelo

zagreti za nadaljevanje poletnega ljubimkanja z vami. Julija ne boste imeli enozna~nih po~itni{kih dni, saj vas bo spremljal nemir. Z menjavanjem prostorov, rekreacije, dela v doma~em okolju in nudenjem udarni{ke pomo~i prijatelju. Zaslu‘ili bi lahko nekaj honorarja. STRELEC – Na poti ne bo brezskrbnega u‘ivanja in zibanja na valovih poletne romance. Nenehno vam bodo v zavest prihajale skrbi, povezane s star{i, slu‘bo in drugimi nalogami. Razbremenite se s pogovorom, toda ne obremenjujte preve~ ljubljene osebe. ^e boste dovolj hitri in spretni, vam bo uspevalo postoriti ve~ino obveznosti, vklju~no s tistimi, ki so vezane na star{e, dom in otroke. Dopust bo kljub temu slaj{i v prvi polovici julija. KOZOROG – Ker se boste po vsej verjetnosti ukvarjali s svojim zunanjim videzom, se rekreirali, negovali svojo polt in skrbeli za primerno te‘o, usmerite dobr{en del pozornosti tudi partnerju ali tistemu, ki naj bi to postal. Intimne aktivnosti bodo dru‘no potekale veliko bolj prijetno. Od popolnega son~evega mrka boste {e bolj odlo~no korakali v obetavno prihodnost, ki si jo zami{ljate po dopustih. Da bo ta hitreje dosegljiva, boste trenirali vzdr‘ljivost ‘e kar ~ez poletje. VODNAR – Nekateri s partnerjem, drugi z ljubimcem boste pri~eli izmenjavati osebne predmete in postali v ve~ji po~itni{ki dru‘bi ‘e kar perverzni. Menjavanje seksualnih partnerjev pa se bo nekomu uprlo, zato pri~akujte na vrhuncu poletja izbruh nasilja. Ta bo lahko tudi ne‘nej{i na plesi{~u ali med nevihto. Hudo vro~i kraji vam ne bodo dolgo prijali, zato imejte pripravljen izhod. Drznosti se vam bodo ma{~evale, ~e boste padali iz skrajnosti v skrajnost. RIBI – Prijalo vam bo viharno ~ustveno ‘ivljenje, za~injeno z nenavadnimi okoli{~inami, nenehnim spreminjanjem prizori{~ in menjavanjem poletnih simpatij. V dru‘inskem krogu vas bo nekaj hudo razburjalo, s svojimi reakcijami pa boste tudi sami povzro~itelj hude krvi. [ele ko boste hudo izmu~eni, si boste za‘eleli mir, tedaj pa bodo drugi ‘e nau~eni od vas, kako naj vam nasprotujejo. Z umikanjem v svet so‘itja z naravo, kjer lahko nabirate tudi plodove poletja, boste na{li notranje ravnovesje.

Pripravlja: astrolog prof. Stane Pade‘nik

-

JULIJ

10 -

D

Misteriji 45


Nenavadna do`ivetja

S

em ‘enska, ki je skozi ‘ivljenje izkusila radovednost, strast, jezo, ‘alost. A utehe ni, ko izgubi{ najdra‘je bitje, ki je raslo v tebi in se razvijalo v odraslo osebnost. Izguba otroka je najhuj{a preizku{nja, obto‘evanje samega sebe, kje sem pogre{ila … S smrtjo sem se soo~ala v otro{kih letih, ni mi bila tuja, a tako bole~a nikoli. Nikoli nisem verjela v reinkarnacijo, ~eprav sem odra{~ala z mislijo, da name in na moje ‘ivljenje vpliva nadnaravna mo~ iz nebes, kjer bdi moja pokojna mati. Gnala me je ena sama misel – postati mo~na do ponovnega snidenja z mojim sinom. Vera v reinkarnacijo se je porodila v trenutku, ko sem za~utila hladen pi{, ob izgubi mojega Mateja. Pot mi je pokazal moj Matej. Ne smem se predati, moram izpolniti svojo vlogo matere, moram spo{tovati njegovo ‘eljo, da se je poslovil in {el sre~o iskat v neznano, kajti tu je ni na{el. Bil je posebne‘, preve~ ranljiv, ljube~, z idejami, katerih nismo dojemali; nismo {e pri{li do njegovega dojemanja, da je bil svet ustvarjen za ljubezen in ne za grabe‘ljivost ljudi, ki si skozi ‘ivljenje v domove nagrabijo toliko krame, pozabljajo pa na smisel ‘ivljenja. [ele sedaj sem pri{la do spoznanja, kako veliko je bilo njegovo srce, kako bi nam vsem bilo lepo, ~e bi na svojih vrtovih gojili ljubezen brez sebi~nosti in grabe‘ljivosti. Nau~ila sem dru‘ino, da z njegovo smrtjo ne smejo ugasniti na{a ‘ivljenja. Imam namre~ {e enega sina, mo‘a in vnukinjo. Zanje moram ostati trden steber dru‘i-

ne. Z odhodom v drugi svet ne sme ugasniti na{e ‘ivljenje; sre~nej{i bo, ko bo uvidel, da smo sprejeli njegovo odlo~itev. Z nasmehom gledamo v nebo in i{~emo najsvetlej{o zvezdo, jo opazujemo in ob tem za~utimo mo~no energijo, ki nas povezuje. Vem, da je sre~o na{el in veselim se zanj. To pot do sre~e mi je pokazal v no~i, ko smo se poslavljali od njega. Znanka mi je dejala: »Andreja, bodi mo~na na njegovi zadnji poti, da se bo

Vabilo k pisanju Mnogim med nami se je `e pripetilo kaj nenavadnega. Opi{ite va{ resni~ni nenavaden dogodek, sre~anje, va{e sanje, ob~utke, jasnovidne utrinke, strah ... in napisano po{ljite na: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana, ali misteriji@misteriji.si - najbolj{e prispevke bomo objavili. Nagrada za objavljen prispevek je polletna naro~nina na revijo Misteriji.

la‘je poslovil. Poka‘i mu nasmeh, da bo la‘je na{el svojo pot do sre~e.« Ko so ‘aro polo‘ili v grob, sem si kar naprej dopovedovala: Tu spodaj si zapustil samo svoj pla{~, posut s pepelom, ti si nad menoj in me opazuje{. Takrat sem pogledala v nebo in se nasmehnila: Pojdi, sin moj, najdi sre~o. Bilo mi je toplo pri srcu in to moje dejanje se je spremenilo v najlep{e do‘ivetje v mojem ‘ivljenju. Ko sem zve~er legla v posteljo, so se nenadoma pojavile mo~ne bole~ine v spodnjem delu trebuha. Popkovina, me je spreletelo, sedaj se je poslovil. [ele takrat sem za~ela ihteti, telo se je za~elo spro{~ati, v joku sem zaspala. Sanjala sem, da je sin pri{el pome, me prijel za roko in popeljal nad oblake. Skupaj sva plavala iz pti~je perspektive in razkrivala svet, ki je bil tako lep, da bi lahko v trenutku zapustila ta kruti svet in se pridru‘ila tistim, ki so ‘e na{li svoj mir. Zbudila sem se sre~na, sin mi je pokazal pre~udoviti svet onkraj neznanega. Veselim se zanj, tu ni na{el svoje sre~e, in s tem spoznanjem sem postala mo~nej{a. Svet vidim v druga~ni lu~i. @elim si, da bi vsi {e ‘ive~i pri{li do tega spoznanja, da je smisel ‘ivljenja velika preizku{nja za prestop v novi svet. Njegova pesem pove vse! Ve~nost obstoja Ljubezni ni kraja, gre do konca in naprej za vselej. Spoznanje tega samota je, a vseeno ne sme boleti srce, ker kmalu vidimo se. Andreja Ilustracija Milo{ Lukman

Ve~nost obstaja

obi{~ite nas na spletni strani

www.misteriji.si 46 - JULIJ 10 -

D


Nove knjige

Kako razberemo osebnost iz pisave Avtorica: Ruth Gardner Prevedla: Lana Mihele Izdala: Ara zalo‘ba / zbirka Kako Format: 12,5 × 18,5 cm Obseg: 55 strani Vezava: mehka Cena: 9,90 € Informacije o prodaji: 01/549 17 92 ^e ste se danes kje podpisali, ste ‘e razkrili kar precej svojega osebnega ‘ivljenja. Vsaka pisava je skupek edinstvenih kazalcev, ki jih je mogo~e de{ifrirati. Ta knjiga razlaga, kako te simbole prevedemo v podatke o osebnosti pisca. Grafologija je priu~ena spretnost, ki se je lahko nau~i vsak, ki ima dovolj motivacije in vztrajnosti. V poplavi uradnih dokumentov, memorandumov in kreditnih kartic so prilo‘nosti za uporabo tega vedenja neomejene. Knjiga Kako razberemo osebnost iz pisave vam omogo~a, da pridobite vedenje za hitro analizo pisave v manj kot dveh urah, v svoji pisavi prepoznate lastne osebnostne zna~ilnosti, prebudite osebnostne lastnosti, ki ste jih do sedaj zanemarjali, prepoznate podro~ja, kjer lahko uveljavite svoje spe~e talente, dobite razumevanje o ravnanju drugih ljudi, oblikujete svoj podpis, ki bo razkrival va{o samopodobo, vadite svoje ve{~ine v slu‘bi in na dru‘abnih sre~anjih. Evropske univerze imajo v svojih u~nih na~rtih psihologije vklju~eno tudi

psihologijo pisave, vse ve~ pa je tudi nacionalnih grafolo{kih organizacij in dopisnih {ol. Tudi v Sloveniji so grafolo{ke {ole, kjer se lahko temeljito nau~ite te ve{~ine in za pridobljeno znanje dobite ustrezno potrdilo. Skupaj z ostalimi psiholo{kimi tehnikami je analiza pisave nepogre{ljiv na~in razbiranja in razumevanja. Tudi v na{i dobi tehnologije uporaba te preproste znanosti cveti.

Avtor je, izhajajo~ iz svojih izku{enj, nanizal obilo prakti~nih nasvetov, kako naj aspirant mantra, vibrira posamezna barbarska imena, kako naj si uredi sveti{~e, v katerem bo obred Brezglavega opravljal, na kateri stopnji obreda potrebuje magi~na oro‘ja in katera; skratka, kdor pozorno pre{tudira vodnik Liber Samekh, ima na voljo ve~ kot dovolj podatkov, da ga tudi uspe{no opravi.

Liber Samekh

Kako nave‘emo stik z umrlimi

Avtor: Goran Sarvan Zalo‘ba: Samozalo‘ba, Beograd Obseg: 217 strani Format: 14,5 × 20,5 cm Vezava: bro{irano Cena: 19,90 € Jezik: srb{~ina Informacije o prodaji: 01/549 17 92 Starodavni obred, imenovan ritual Brezglavega ali ritual Nerojenega ali Liber Samekh, najverjetneje izvira iz starega Egipta. Na to ka‘e tudi edina ohranjena razli~ica, ki je zapisana v starogr{kem jeziku, hranijo pa jo v Britanskem muzeju v Londonu. Javnosti ga je prvi, pa {e to ne v celoti, ampak le delno, predstavil slavni egiptolog E. A. Wallis Budge v drugi polovici 19. stoletja. Avtor je v pri~ujo~em delu obred, ki ga po njegovem mnenju lahko uvrstimo med najpopolnej{e obrede, ki jih je ~love{tvo izvilo iz svojih neder, kakor {koljka z muko ustvari ‘lahtni biser, predstavil v celoti. Liber Samekh si to

Avtor: Konstantinos Prevedel: Aleksander [pan Izdala: Ara zalo‘ba / zbirka Kako Obseg: 256 strani Format: 12,5 × 19,5 cm Vezava: mehka Cena: 21,90 € Informacije o prodaji: 01/549 17 92 ^e ‘elite navezati stik s preminulimi najdra‘jimi, raziskati hi{o, v kateri stra{i, ali samo zadovoljiti lastno radovednost po zunajzemeljskem, je knjiga Kako nave‘emo stik z umrlimi pravi priro~nik. V njej je vrsta preprostih navodil, kako uporabimo obi~ajne elektronske naprave, kot so diktafon, videokamera in ra~unalnik, da vzpostavimo stik, posnamemo duhovne fenomene in vzpostavimo dvosmerno komunikacijo v ‘ivo z duhovnim svetom! Knjiga vas nau~i, kako posnamemo elektronske glasovne fenomene z diktafonom, uporabimo radijski {um in omogo~imo duhovom glas, posnamemo duhove z videokamero, spodbudimo duhove, da uporabijo ra~unalnik ali telefon, uporabimo starodavno umetnost zrenja, da bi videli duhove, vzpostavimo telepatski kontakt z umrlimi in kako vodimo seanso. Konstantinos, avtor knjige Kako nave‘emo stik z umrlimi, je ve~ kot dvanajst let eksperimentiral z vstopanjem v duhovni svet in je imel uspeh z vsako tehniko, ki je opisana v tej knjigi. Avtor zagotavlja, da navezovanje stikov z umrlimi na noben na~in ne ogro‘a ne du{e ne psihe. Du{evna bolezen ne more nikoli nastati zaradi navezovanja stikov z onstranstvom na na~ine, ki so opisani v tej knjigi.

zaslu‘i, saj se lahko po pomembnosti kosa s staroegip~ansko knjigo mrtvih in s poglavitnimi obredi drugih duhovnih izro~il, kot sta tibetanska Bardo Thodol (Knjiga mrtvih) in Chod. Pozornost si po avtorjevem prepri~anju zaslu‘i tudi zaradi tega, ker je najmo~nej{i, naju~inkovitej{i in najbolj vseobsegajo~ obred, s katerim lahko ~lovek s samoposvetitvijo tako izbolj{a in uravnote‘i svoj um oziroma zavest, da dose‘e razsvetljenje, samadhi ali bo‘ansko stanje zavesti. Povedano druga~e, kdor uspe{no opravi obred Liber Samekh, prikli~e svojega Svetega Angela Varuha. Avtor, ki je obred tudi sam opravil, in to ve~krat, je, kakor pove ‘e podnaslov, Kabalisti~na analiza rituala, pod drobnogled vzel vsako izmed barbarskih imen, zajetih v obredu Nerojenega. To bralcu, ki se z obredom ne ‘eli le seznaniti, ampak ga tudi opraviti, omogo~i, da barbarska imena v samoposvetitvi ne le prazno ‘ebra, s ~imer bi dosegel zelo malo ali celo ni~, marve~ jih izgovarja z globokim razumevanjem, s ~imer tudi zve~a uspe{nost obreda. Avtor je najprej navedel prevod posameznega barbarskega imena iz stare gr{~ine, poglobil pomen prevoda z gematri~no analizo imen in besed, ki so z njimi etimolo{ko in kabalisti~no povezane. Ob vsakem barbarskem imenu bralec najde tudi opis, zakaj je najverjetneje vklju~eno v obred ter kako deluje na posamezne ravni v ~loveku.

-

JULIJ

10 -

Misteriji 47


Poti do zdravja S klubsko kartico Misterijev imate 10 % popusta pri storitvah na{ih ~lanov AL TERNA TIVNO ZDRA VLJENJE LTERNA TERNATIVNO ZDRAVLJENJE

MEDIT ACIJA MEDITACIJA

Center komplementarne medicine. Diagnostika in tretmaji bakterijskih, alergijskih in drugih obolenj z Bicom-bioresonan~nim aparatom. Program za odvajanje od kajenja. Razli~ne vrste masa‘, tudi masa‘e za nose~nice.

ZA^UTITE SVOJ PRISTNI JAZ IN ZA@IVITE V SKLADU Z NJIM! Individualno svetovanje s pomo~jo tarota, angelov in vodnikov; strokovno svetovanje, meditacija in delavnice na temo osebnostne in duhovne rasti. Info in prijave: Lea 031/442 197

Vodi zdravnica Erika @agar.

Celestina, Lea O{abnik s. p., Savska cesta 11a, 1230 Dom‘ale

Pod~etrtek 03/582 94 05 in ^ernelavci pri Murski Soboti 02/538 16 05.

Spletna stran: www.jasnovidnostcelestina.com

BIOSPECTER CENTER – Pregledi in terapije z magnetno bioresonanco. Biospectrum center [kofljica, Lisjak Stanko, 031/566 977, www.biospectrum.biz

Odprava bole~in, gangrena, depresija, onkolo{ka obolenja, migrena …

ANGELI IN REIKI ®

Marjetka Novak – [ola za angelskega terapevta . U~iteljska {ola angelov in vnebovzetih mojstrov Diane Cooper, Angelski reiki®, Angelska trgovina, knjige, CD-ji, angelske esence®, Brezpla~en vpis v Klub svet angelov. Info: 031/830 299, info@svetangelov.com, www.svetangelov.com NUR AGENCIJA ZA OSEBNO IN POSLOVNO RAST ANGELSKA TERAPIJA IN READINGI

NARA VNO ZDRA VLJENJE NARAVNO ZDRAVLJENJE Ko uradna medicina ne more dovolj pomagati – bioterapija po metodi Zdenka Doman~i}a Info: 031/567 731; bioterapija@siol.net

• Bioenergetski tretmaji, • Energetska psihoterapija, • Bachove cvetne esence, • Kisikove terapije, • Orgonski izdelki za energetsko za{~ito.

REIKI TERAPIJE IN DELAVNICE

U~inkovita pomo~ pri fizi~nih in psihi~nih te‘avah.

AROMATERAPIJE IN DELAVNICE

ZARA CENTER, 031/300 209; info.zc@siol.net; www.alternativno-zdravljenje.info

Kontakt: sonja.zuhair@siol.net ali 070/826 417

Bownova terapija – naravno zdravljenje, ki s fizi~no in energetsko stimulacijo mehkega tkiva vzpostavlja ravnovesje v telesu in vzpodbuja samozdravljenje. Pomaga pri bole~inah v hrbtenici, sklepih, pri po{kodbah, glavobolih, bla‘i stres in napetosti.

WEB: www.nur.si ASTROLOGIJA, NUMEROLOGIJA Karmi~ni, natalni in letni horoskopi. Karmi~na analiza 33 €, brezpla~ni vzorec. Astrolog Armand – tel. 041/568 340, 05/6571 340; www.astrologarmand.co.cc BIOTERAPIJA PRAVE ENERGIJE NA PRAVO MESTO – PRAVE ENERGIJE PRAVIM LJUDEM OHRANIMO VITKOST, SRE^O IN ZDRAVJE Z UPO[TEVANJEM VA[EGA BIORITMA IN NA[O POMO^JO. Tel. 041/485 309 in www.mojaxxllinia.com Terapija z bioenergijo po metodi Zdenko Doman~i} uspe{no premaguje bolezni glave, notranjih organov, okon~in, hrbtenice, psihe, MS, EPI, rakava obolenja, stres, alergije, skraj{a okrevanje po operacijah, okrepi imunski sistem … Terapije izvajata dipl. terapevta v Zdravili{~u La{ko in v Rade~ah. Informacije in naro~anje: 041/998 352, mfelser.importex@siol.net ENERGETSKO SPRO[^ANJE S tehniko spro{~anja prek treninga dose‘emo povezavo z ekstra pozitivno energijo, ki nam uravnovesi in zvi{a kapaciteto pozitivne energije v na{ih energetsko po{kodovanih organih. S tem dose‘emo trajno fizi~no zdravje in pozitivne rezultate na vseh podro~jih ‘ivljenja; z energijo je vse mogo~e. Trening poteka v Ljubljani, vodi ga strokovnjak, ki je energetski prevodnik. Prijave in inf. na 041/204 648.

EFT terapija – u~inkovita energetska akupresurna metoda za odstranjevanje posledic travm, stresnih dogodkov, strahov, fobij, bole~in … REMEDIO Renata Radi~-Berglez s. p., Ljubljana, [martinska 196, www.remedio.si, GSM: 031/728 198, info@remedio.si PSIHOKIBERNETIKA ESENOV Psihokibernetika Esenov spodbuja samorazvoj in meditacijo ter omogo~a osebne za{~ite, za{~ite na{ih bli‘njih, za{~ite stvari, delovanje z miselnimi frekvencami, telesno, ~ustveno in umsko zdravje, zdravljenje ‘e obstoje~ih in prepre~evanje novih motenj, pa tudi sposobnost psihokirurgije. Te~aji, terapije, regresoterapija. Vadana Gordana Kudrikova, Umag, tel. 00385 91 206 2815 ali 00385 52 752 760. QUANTEC – INSTRUMENT ALNA BIOKOMUNIKACIJA INSTRUMENTALNA Quantec sistem analizira, svetuje in z oddajanjem informacij tudi deluje na izbrani cilj. Zdru‘uje najnovej{a dognanja kvantnih fizikov in razli~na znanja s podro~ja klasi~ne in komplementarne medicine. Quantec nam da poglobljen vpogled v vzroke te‘av na telesni in psihi~ni ravni ter nudi optimalno podporo pri vseh oblikah zdravljenja in pri premagovanju razli~nih kriznih situacij. Uporablja se v osebnem in poslovnem svetovanju, pri {portu, {tudiju, kmetijstvu, ekologiji … Manipet d. o. o., Lamutova 48a, Podutik Tel.: 040/299 667 (ga. Manja); e-po{ta: manipet@gmail.com

FREKVEN^NA TERAPIJA

RADIESTEZIJA

TERAPIJE S FREKVEN^NIMI GENERATORJI PRI RAZNIH OBLIKAH ONKOLO[KIH OBOLENJ. www.rife.org, e-mail: dr.brane.kobal@gmail.com

Radiestezijski pregledi spalnic in ~loveka. ALTERA nudi radiestezijske preglede spalnic, pisarn, energetske preglede telesnih organov (slikanje avre), diagnostika. Bioterapija po metodi Zdenko Doman~i}.

ELAN VITAL, Brodarjev trg 15, LJUBLJANA; 041/909 341, 01/540 77 82 MASA@A Dobrinova masa‘a pod IR-grelci na blazini turmalina in germanija je bolj u~inkovita, ker se ob BioResonanci vodnih molekul in razstrupljanju izvaja shiatsu, refleksno masa‘o, limfno drena‘o, cupping, … Partnerji, star{i-otroci pridite v dvoje ali troje => hkrati te~aj. Cena 25 € / 60 min, 35 € / 90 min, darilni boni po dogovoru. www.kod.si/dobrin, dobrin@volja.net, 01/421 64 00, 041/772 876.

48 - JULIJ 10 -

Imate te‘ave s spanjem, zdravjem, ~utite utrujenost, pa ne veste vzroka? Naro~ila na GSM: 041/716 195; www.altera.si TRGOVINE AUREA - vse za telo in du{o, maloprodaja in veleprodaja; naravna kozmetika za telo, ezoterika, knji‘ni program in izdelki iz tehnologije Hydronic; AUREA Press d. o. o., BTC hala A, [martinska 152, Ljubljana. Tel. 01/541 17 60


Pri naro~ilu nad 69 € po{tnino podarimo

PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777, 01/549 17 92; NA SPLETU - www.misteriji.si

FROLOVOV DIHALNIK

MAGNETI PROTI BOLE^INAM

Dihanje z dihalnikom pospe{uje presnovo, spodbuja telesno in du{evno u~inkovitost ter pove~uje telesne energijske rezerve odraslih in otrok 49,90 € od petega leta dalje. Kot zdravilni pripomo~ek ga v Znanstvenem centru za klini~no in eksperimentalno medicino v Novosibirsku priporo~ajo pri indikacijah za kroni~ni bronhitis, bronhialno astmo, nevrovegetativno distonijo, visok krvni tlak, angino pektoris; kot dopolnilno terapijo pri bronhitisu, plju~nici, plju~ni tuberkulozi, plju~nem emfizemu, psihosomatskih motnjah, po sr~nem infarktu, mo‘ganski kapi in operacijah.

ZA[^ITNA PIRAMIDA KERROCK Z za{~itno piramido, tetraedrom s stranico 12 cm, ki ima na spodnji stranici natisnjenih dvanajst enakostrani~nih trikotnikov, je mogo~e pred petimi vrstami zemeljskih sevanj, pred tehni~nimi sevanji in sevanji kozmi~nega ter zemeljskega izvora dobro za{~ititi vse prostore. Piramida deluje blagodejno na splo{no po~utje. Postavimo jo na sredo stanovanja ali hi{e, nekateri jo postavijo v bli‘ino postelje. 37,90 €

Deluje s svojim indukcijskim magnetnim poljem biostimulativno na celi~ne procese, pove~uje izmenjavo plinov, krepi regenerativne procese in mikro cirkulacijo v obolelem tkivu. Uporabljamo jo zjutraj in zve~er po dvajset minut, tako da jo postavimo na obolela mesta in pritrdimo z obli‘em. Uporabljamo lahko tudi dve plo{~i, postavljeni drugo proti drugi. Pomaga tudi proti nespe~nosti in drugim te`avam; prilo‘ena so natan~na navodila. 24,90 €

Z univerzalno za{~ito pred {kodljivimi energijskimi entitetami se za{~itimo pred blode~imi elementali, ki se pojavijo v ~love{kem energetskem sistemu neodvisno od njegove volje. Za{~ita deluje pred enostavnimi blode~imi elementali, du{ami in implantati, da ne morejo ve~ ~rpati ~lovekove energije. 11.90 €

Poseben ~rni magnet pa je namenjen odpravljanju bole~in v kolenu. 24,90 € Pas za pritrditev kolenskega magneta 9,90 € Pas za pritrditev magnodiska 19,90 €

MAGNODISK Magnodisk zmanj{uje bole~ine v hrbtenici, ker mo~no stati~no magnetno polje pospe{uje obnavljanje vezivnega tkiva med medvreten~nimi plo{~icami. Magnodisk z obli‘em nalepimo na tisti del hrbtenice, za katerega je zdravnik ugotovil, da je vzrok bole~in v dolo~enem delu telesa. 44,90 €

PRALNI MAGNETI

OSEBNI ANGEL^EK

RADIESTEZIJSKA NIHALA

ZA[^ITA PRED ENTITETAMI

19,90 €

Neodim magnet omili, lahko pa tudi povsem odpravi fizi~no bole~ino. Polo‘imo ga na bole~e mesto in pritrdimo z obli‘em. Nosimo ga nekaj ur dnevno, dokler se bole~ina ne zmanj{a ali ne izgine. Ovalni so namenjeni za bole~e sklepe.

Kodirane magnete damo v pralni ali pomivalni stroj, da zmanj{amo porabo pralnih pra{kov in elektrike, odstranjujemo vodni kamen, podalj{ujemo ‘ivljenjsko dobo pralnega ali pomivalnega stroja, zmanj{ujemo onesna‘enost okolja in energiziramo perilo. 19,90 €

TESLOVA PURPURNA PLO[^A

Za uspe{no radiestezijsko delo so na a voljo: nevtralni nihali Kaplja (a) in Leseno nihalo (b), kovinska egiptovska nihala c Karnak (c), Izis-4 (d) in Izis-6 (e) ter Biotenzor (f). Uporaba je razlo‘ena v knjigi Osnove radiestezije in bioenergije. e Cene: a in b 13,90 €, c, d in e 18,90 € in d biotenzor 16,90 €. f

19,90 €

b

V Braziliji ro~no narejen osebni angel~ek iz kamene strele si lahko programiramo sami (napotki prilo‘eni), da nas varuje in nam pomaga pri razre{evanju te‘av. Sicer pa nam prina{a dolgo‘ivost, pomaga proti bole~inam pri srcu, v trebuhu in ‘elodcu. Lahko si izberete tudi angel~ka iz ametista in ga programirate za pritegnitev partnerja. Prav tako lahko programirate angel~ka iz ro‘natega kremena, kristala, ki odpravlja vrsto te‘av. Ve~ na www.misteriji.si. + Darilo: mo{nji~ek 19,90 €

BIOGUARD Bioguard za{~iti biopolje ‘ivih organizmov pred posledicami elektromagnetnega smoga, ki ga ustvarjajo vse naprave, napajane z elektri~nim tokom. Samolepilno plo{~ico Bioguard, ima premer 15 mm in je debela 3 mm, nalepimo na izvor sevanja: na ra~unalnik, mobitel, brezvrvi~ni telefon, polnilec mobitela … in tako v prostoru ustvarimo ugodno biopolje; smo manj utrujeni, manj napeti, bolje zbrani, se na splo{no bolje po~utimo. Za‘eleno je, da Bioguard nalepimo tudi na okensko steklo, da pride v prostor vitalna energija. Bioguard zelo dobro deluje v avtomobilu; prilepimo ga na vetrobransko steklo za vzvratnim ogledalom. 14,90 € Ve~: www.misteriji.si

-

JULIJ

10 -

Misteriji 49


PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777, 01/549 17 92; NA SPLETU - www.misteriji.si

OSVE@ILEC ZRAKA BREZ VONJA Blazinica Biofresh osve‘uje zrak tako, da kot magnet privla~i in kot spu‘va vpija molekule vonjav. Deluje dve leti in je obnovljiva. Zelo je priporo~ljiva za otro{ke sobe in sobe bolnikov. Zrak osve‘uje v vseh stanovanjskih in delovnih prostorih, v hladilnikih ohranja sve‘ost ‘ivil in zmanj{uje porabo elektrike, razsmrajuje obutev, osve‘uje zrak v avtomobilih … Ni~esar ne oddaja, pa~ pa odstranjuje. Tudi alergene in {kodljive nanodelce razli~nega izvora. 7,90 €

INFORMIRANI ZAŠ^ITNI KLJU^ USB

V USB-vti~nico vtaknjen informirani Za{~itni klju~ USB in bakrena samolepilna plo{~ica zmanj{ujeta negativne vplive sevanja ra~unalnikov, zaslonov in usmerjevalnikov na ~loveka in njegovo zdravje. Delovanje je preverjeno z GDVelektrografijo in mikroskopiranjem ~love{kih rde~ih krvni~k. 39,90 €

HYDRONIC 1H/F ZA HI[O Hydronic za hi{o ima dve funkciji: • izbolj{a vso vodovodno vodo v hi{i in do 70 odstotno zmanj{a njeno {kodljivo delovanje. Skozi hydronic za hi{o o‘ivljena voda izlo~a tudi do 70 odstotkov manj vodnega kamna in tako varuje in{talacije in gospodinjske stroje. O‘ivljena voda pove~a ‘ivljenjske sposobnosti, tudi rastlin in ‘ivali. Pospe{uje izlo~anje klora. Primeren je tudi za rastlinjake in farme. • filtrira do 80 mikronov velike delce (mivka, pesek, glina, kovinski ostru‘ki …) in jih izpira. Vgradimo ga takoj za vodomerom. Dopu{~a pretok do petih kubikov na uro. Hydronic za hi{o ne zmanj{uje pretoka vode. 699,90 €

INFORMIRANI LON^EK Informirani lon~ek dopolnjuje program informiranih izdelkov. Ima enake lastnosti kot modri kozarec; fizikalno vpliva na razdru‘evanje molekul v teko~inah in jih tako omeh~a. Zato imajo v lon~ku pripravljeni ~aji bolj{i okus, o‘ivljena voda potegne iz rastlin ve~ u~inkovin. Na informiranih lon~kih so odtisnjeni posebni simboli »magic life« v ~akrinih barvah, ki ugodno delujejo na zdravje. Lon~ki imajo razli~no obarvane robove, da si lahko izberete svojega. Informirane lon~ke lahko pomivate v stroju, primerni so za vse vrste vro~ih napitkov, tudi za juhe. 20,90 €

50 - JULIJ 10 -

aratrgovina@siol.com

VR^ ZA DOBRO VODO Vr~ za dobro vodo deluje enako kot modri kozarec. Z biolo{kimi testi je dokazano, da zmanj{a genotoksi~nost vode do 40 odstotkov. ^e vodo iz vr~a nato~imo v informirani kozarec, se njegova u~inkovitost pove~a {e za nekaj odstotkov. V vr~ lahko nato~imo liter vode. Tako kot informirani kozarci tudi vr~ spremeni u~inek alkohola. 54,90 €

INFORMIRANI OBESEK LU^KA V kerami~ni obesek so s posebno tehnologijo vtisnjene izbrane informacije, ki pripomorejo k bolj{emu po~utju. Obesek pove~a avro, {~iti pred zunanjimi negativnimi vplivi (geopatske cone, elektromagnetna sevanja, kozmi~na sevanja …), odpravlja energetske blokade, uredi nepravilno vrtenje ~aker, odpira izhodne kanale, vzpodbuja intuicijo, {iri du{evno in duhovno obzorje … 69,90 €

ATLANTIDSKI KRI@ Atlantidski kri‘ je skrbno narejen iz srebra, o~i{~en vseh negativnih energij in napolnjen s kodami, ki ugodno vplivajo na ~loveka. Njegovo delovanje je {e mo~nej{e kot delovanje atlantidskega prstana in plo{~ice ter ima prav tako vgravirano vija~nico, ki energijsko dodatno ugodno deluje na ‘ive organizme. 89,90 €

ATLANTIDSKI PRSTAN IN PLO[^ICA Sta srebrna, oblikovana tako, da posebni liki sprejemajo in oddajajo kozmi~no energijo in s tem {~itijo pred negativnimi sevanji. Ugodno delujeta na zdravje in dobro po~utje, prepre~ujeta nesre~e. Oblika prstana izhaja iz davnine, saj so u~inki likov, ki so skrbno vdelani v celjski srebrni nakit, znani ‘e iz ~asov faraonov. Velikosti prstana: od 16 do 24 mm notranjega premera. prstan 59,90 € plo{~ica 59,90 €


Pri naro~ilu nad 69 € po{tnino podarimo

PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777, 01/549 17 92; NA SPLETU - www.misteriji.si

INFORMIRANI KOZARCI

GLINENI INFORMIRANI VR^

Njihova posebnost je, da izbolj{ajo vsakdanjo vodo; v njih voda spremeni svoje fizikalno-kemi~ne lastnosti, informacije v kozarcu vzpodbudijo njene samoo~i{~evalne lastnosti. Voda iz informiranih kozarcev je primernej{a za vsa ‘iva bitja. Genotoksi~ni test dokazuje, da kozarec izbolj{a vodo za kakih 40 odstotkov. Kozarci imajo svoj pomen tudi v barvni terapiji. Iz knjige Aura Soma povzemamo, kako barve delujejo na ~loveka: Modra: Deluje na grlno ~akro, vzpodbuja toleranco do sebe in drugih, vero v notranje vodstvo, okrepi odpornost, fizi~no in ~ustveno, zmanj{uje trpljenje ...

Voda v njem o‘ivi; informacije, ki so vtisnjene v glino, spremenijo vodi molekularno strukturo tako, da je v skupkih manj molekul. Tak{na voda je bolj pitka in telesu olaj{a samozdravljenje. V vr~u se spremenijo tudi vse druge pija~e, pa tudi mleko, ki se v vr~u kisa dlje ~asa in ima bolj{i okus. 39,90 €

20,90 € 20,90 € 20,90 € 20,90 €

NORAD

Zelena: Deluje na sr~no ~akro, podpira nas pri sprejemanju odlo~itev, vzpodbuja nov pogled na stvari, prina{a mo~an stik z naravo ... Rde~a: Spodbuja delovanje hormonskega sistema, pomaga premagovati agresivna ~ustva, obnavlja energijo, uravnove{a delovanje prve ~akre, pomaga pri stresu, pri razli~nih strahovih.

KRISTALINSKA KROGLA Krogla zagotavlja, da se energija okrog nje su~e desno (preverite z nihalom). V radioni~ni delavnici so ji vsevane informacije, ki razen dobre volje vzbujajo v ljudeh tudi odpornost proti {tevilnim boleznim. Osem centimetrov velika krogla deluje v premeru treh metrov. Poznavalci jih postavijo na ra~unalnik, na delovno mizo, predvsem pa na no~no omarico. 49,90 €

MAGIC LIFE Plasti~na plo{~ica posebnih oblik zaradi svoje oblike zajema energijo iz okolja in jo oddaja v neposredno bli‘ino. Plo{~ica je kodirana z orgonskimi sevalniki; pove~a nam energijo in nas {~iti pred sevanji, ~e jo nosimo na vrvici okoli vratu ali v prsnem ‘epu. 5,90 €

Za{~itna kodirana plo{~ica Norad do sedemdeset odstotkov zmanj{a tveganje, ki ga ustvarja sevanje mobilnih telefonov in baznih postaj. Za{~itna plo{~ica vodo v telesu, te je v povpre~ju kar 75 odstotkov te‘e, vzpodbudi, da se vrne v »zdravo« strukturo, v obliko, kakr{no ima voda v telesu, preden jo dose‘ejo sevanja mobilnega telefona. Norad je samolepilna kodirana bakrena plo{~ica (Ø 16 mm), ki jo prilepimo na hrbtno stran telefona. 14,90 €

MASER ZA GLAVO IN TELO Maser za glavo in maser za telo pomikamo po glavi ali telesu, da zaobljeni ‘i~ni kon~i~i v trenutku vzbudijo prijetne in dra‘ljive ob~utke, ki blagodejno vplivajo na celotni organizem. S pomikanjem maserja dose‘emo tiste to~ke, ki so ob~utljive in prek katerih se vzpodbudi in prena{a prijetno mravljin~enje. Tako masiranje nas spro{~a, osvobaja stresa, vra~a v stanje dobre volje in veselega razpolo‘enja. [e posebno primerno tudi za dijake in {tudente pred izpiti. Cena: maser za glavo 9,90 €; maser za telo 12,90 €

-

JULIJ

10 -

Misteriji 51


PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777, 01/549 17 92; NA SPLETU - www.misteriji.si

Pri naro~ilu nad 69 € po{tnino podarimo

RASTRSKA O^ALA

PRIPRAVA NA POROD IN SPRO[^ANJE V HIPNOZI

Z gledanjem skozi luknjice, ki so izvrtane v kartonska o~ala po posebni shemi, krepimo o~esne mi{ice in izbolj{amo vid, zmanj{amo ali odpravimo dioptrijo. Nosimo jih 15 do 20 minut na dan. Osebe z dioptrijo plus vadijo tako, da jih nosijo med branjem, osebe z dioptrijo minus pa med gledanjem televizije. Prilo‘ena so navodila in test za ugotavljanje ostrine vida.

Hipnoza pomaga k umirjeni nose~nosti in la‘jemu, kraj{emu in manj bole~emu porodu. Zgo{~enki za spro{~anje in samohipnozo je pripravil ugledni porodni~ar, profesor dr. Marjan Pajntar, dr. med. Zgo{~enki sta namenjeni poslu{anju med nose~nostjo, saj pomirjata in pripomoreta k dobremu po~utju v teh ob~utljivih mesecih.

5,90 €

[TIRJE LETNI ^ASI Poslu{anje na zlatem disku posnetih zvokov ansambla Vedun je namenjeno samozdravljenju vseh energijskih teles (mentalnega, emocionalnega, duhovnega) in du{e ter posredno zdravljenju fizi~nega telesa, ozave{~anju in razvoju zavesti na poti ~lovekovega samouresni~evanja. Zvok z zgo{~enke poslu{alca spreminja, umirja in zdravi. Zgo{~enko so lani na dan letnega solsticija, v ~asu, ki je energetsko pre‘et z izjemnimi vibracijami vseprisotne kozmi~ne zavesti, s posebno tehniko posneli v cerkvi sv. Ane. Ansambel Vedun vódeno uporablja pi{~ali razli~nih tradicij, tibetanske zvon~ke, ~inele, zvonce, afri{ke sanse, bobne, rogove, tolkala, oceanske {koljke, avstralske did‘eriduje, slova{ke fujare, himalajskotibetanske pojo~e sklede, evropske drumljice, ksilofone, metalofone … Kvantni fiziki trdijo, da zavest ustvarja materijo, torej na nas vplivajo tudi misli in ~ustva, ki nam jih vzbuja poslu{anje zlate zgo{~enke. Glasba tako postane alkimija zvoka, ki vpliva na na{e misli, ~ustva in po~utje.

24,90 €

RUNSKI ENERGIJSKI AMULETI

23,90 €

KAPLJICE ALKALIFE S temi kapljicami navadno pitno vodo spremenimo v alkalni pripravek. Dve kapljici kanemo v poldrugi deciliter vode in dobimo pija~o, ki nam uravnovesi pH teko~in v telesu in tako pripomore k njegovemu normalnemu delovanju. Kaj se dogaja v telesu in kako deluje napitek, ki uredi pH teko~in v telesu, kadar smo utrujeni, omoti~ni, imamo motnje vida … ali kako drugo, tudi huj{o te‘avo, izvemo iz knji‘ice, ki jo kupcem kapljic podarjamo.

Runski energijski amuleti so ustvarjeni iz ve~ posameznih run (rune so pismenke misti~ne starodavne skandinavske pisave, ki so jo ljudstva severne Evrope uporabljala za prerokovanje, za{~ito, zdravljenje …) v to~no dolo~enem zapisu, ki privablja kvaliteto tistih energij, ki jih potrebujemo. Izberete lahko: Amulet za za{~ito in obilje Runski amulet za vzpostavljanje ravnovesja na podro~ju odnosov, komunikacije, partnerstva … Runski amulet za plodnost, dovr{itev, izpolnitev Runski amulet za pomo~ pri uresni~evanju zamisli, ciljev, podvigov Runski amuleti so kovinske plo{~ice v barvi starega srebra in so energijsko napolnjeni. Cena posameznega amuleta:

19,90 €

PROGRAM ZA SPROSTITEV Spro{~anje je del naravnega zdravljenja. Zgo{~enka psihoterapevta dr. Toneta Pa~nika je namenjena ob~utljivim na zunanje pritiske in onim, ki so izpostavljeni kratkotrajnim, a mo~nim du{evnim pritiskom. Za starej{e od 12 let. Pomaga nam, da se telesno in du{evno sprostimo in zajamemo energijo.

11,90 €

29,90 €

DIVINITA rjave morske alge Kapsule rjavih morskih alg Divinita vra~ajo energijo in pomagajo pri bla‘enju in odpravljanju cele vrste telesnih in psihi~nih te‘av. Kapsule polnijo v laboratoriju v Lekarni Ljubljana. Rjave morske alge, ki niso gojene, marve~ po‘ete v hladnem nordijskem morju, imajo odprta celi~na jedra ter so idealno uravnove{en vir hranilnih snovi, aminokislin, vitaminov in mineralov. 23,90 €

POSITIVE INSPIRATIONS – pozitivni navdihi Zgo{~enka zdravilnih zvokov Petra J. Gouwa, glasbenega terapevta iz Nizozemske, prina{a dobro uro glasbe s tradicionalnimi in{trumenti razli~nih duhovnih tradicij. Priporo~ljiva je za uporabo ob meditaciji, regresivnih terapijah in za sprostitev. Ugla{ena je na frekvenco sr~ne ~akre, ki je frekvenca planeta Venere, Ljubezni in transformacije.

KAPLJICE ZA LAJ[ANJE BOLE^IN

19,90 €

TEST ZAKISANOSTI Specialni pH listi~i za meritev pHja v urinu ali slini. Sprememba barve na testnem listi~u vam pove,

kolik{en je pH va{ega urina ali sline, in tako ugotovite, ali ste morda zakisani. 9,90 €

52 - JULIJ 10 -

Na dlan kanemo kapljico vodice Yi tong in jo polo‘imo na akupresurno to~ko ali podr‘imo nad obolelim mestom. Bole~ina, pa naj gre za glavobol, bole~ine Kako naro~amo? Izbrani izdelek naro~imo po telefonu (med 8. v sklepih, hrbtenici … izgine ‘e po eni minuti. Kapljice so namenjene tudi zdravilcem, koristne so in 15. uro): 01/549 17 92 ali 051/307 777, pri akupunkturi, akupresuri, kiropraktiki, reikiju, faksu: 01/230 16 27; masa‘i tuina, moksibustiji … Odpravljajo energetsiol.com aratrgovina@siol.com siol.com; e-po{ti: aratrgovina ske blokade, vzpostavljajo preto~nost meridianov www.misteriji.si www.misteriji.si; ali pisno na naslov: ARA zalo‘ba in tako odpravljajo bole~ino. zalo‘ba, Cigaletova 55, 1000 Ljubljana Ljubljana. 33,90 €

Vsi naro~niki na revijo Misteriji imajo 10 % popusta. Pla~ilo po povzetju. Po{tnino pla~a kupec. Pri naro~ilu nad 869 € po{tnino podarimo. Po{iljatelj jam~i, da bodo kupci prejeli izdelke, tudi steklene, nepo{kodovane. ^e z izdelkom niste zadovoljni, denar vrnemo. Reklamacije upo{tevamo v osmih dneh od dneva odpo{iljanja.

BLAZINICE ZA RAZSTRUPLJANJE Razstrupljevalna blazinica iz telesa potegne strupe s pomo~jo naravnih, na Vzhodu od davnine znanih snovi za razstrupljanje. Z dodanim obli‘em blazinico pono~i prilepimo na podplat. 34,60 € (dvajset blazinic)


Mali oglasi @ELITE POKUKATI V PRIHODNOST? Storite to z izku{enimi. Vede‘evanje in svetovanje na 090/43 85. 0,7010 €/0,5 min. Ceno iz drugih omre`ij dolo~a operater ponudnik storitev. MAKRA AS s.p., PE: Kvedrova c. 3, 1000 Ljubljana

090 4321 ... Da vpra{anje postane odgovor, da se strah spremeni v prah! POGOVORISVETOVANJA-TAROT z vami 365 dni. 0,70 € / 0,5 min; mobitel omre`je 090/62 49 - 0,75 € /0,5 min POKLI^ITE 090/62 48 za pogled v prihodnost in vse, kar vas zanima. Lea je tu za vas. 0,99 €/0,5 min ZANA d. o. o.

TAROT preko GSM 090/14 24 10. Cena 1,04 €/min. Vsak ~etrtek ob 21,15 imam oddajo v ‘ivo na televiziji VI-TEL. Violeta Bonutti s. p., [empeter, www.violetta.si

VEDE@EVALKA DARJA vam pomaga iz stiske. Za informacije lahko pokli~ete na telefon 041/903 465. Marjetica vede‘evanje s. p.

VEDE@EVALKA MARTA – Veseli me, da vam lahko pomagam. Telekom 090/44 61 – 1,05 €/min (251 SIT) Mobitel 090/142 488 – 1,04 €/min (249 SIT) GSM 040/305 298 – 0,50 €/min (119 SIT) Pomagajmo s. p., Zre~e

Izidi `rebanja za nagradno kri`anko {t. 184

Da ne smrdi, Bio4fresh poskrbi

@e v mnogih domovih ne poznajo ve~ neprijetnih vonjav ne v kopalnici, ne v strani{~u, ne v kuhinji, ne v sobi z novim pohi{tvom, ne v omari s ~evlji, ne v avtomobilu, ne v gara‘i, ne ob kletki z morskimi pra{i~ki …

Blazinice Bio4fresh potegnejo vase molekule mote~ih vonjav; le te niso prekrite z umetnimi di{avami, tako da blazinice ne povzro~ajo alergij in so povsem ne{kodljive vsem ‘ivim bitjem. Blazinice so obnovljive: delujejo dve leti.

PRVA NAGRADA (letna naro~nina na revijo Misteriji)

Naprodaj v trgovinah Sanolaborja po vsej Sloveniji, v trgovinah Tu{ planet v Kranju, Celju, Mariboru, Kopru in v trgovinah Tu{ v ljubljanskem BTC-ju, Grosuplju, Se`ani, v hipermarketih Mercatorja v Ljubljani, Kopru in Kranju, v biooddelku Maximarketa v Ljubljani, v trgovinah Mr. Pet in trgovinah KGZ [kofja Loka. Naro~ite pa ga lahko tudi po telefonu 051/307 777, e-po{ti: aratrgovina@siol.com ali spletu www.misteriji.si

Urban @nidar{i~, Vrtnarija 7b, 1360 Vrhnika DRUGA NAGRADA (polletna naro~nina na revijo Misteriji): Aleksander Germ, Kardeljeva 79, 2000 Maribor

SRE^ANJE Z BRACOM – v sredo 7. julija v Kulturnem centru Roga{ka Slatina; avtobus iz Ljubljane in Dom‘al (041/201 509) OBLETNICA ROJSTVA NA[EGA IVICE – v sredo 4. avgusta; z avtobusom iz Celja in Roga{ke Slatine v Zagreb Zahtevajte programe za: I@ 2010 – ODDIH ZA DU[O DUHOVNE PO^ITNICE V OPATIJI (naro~niki Misterijev 5 % popusta!) IZVIR ZDRAVJA ROGA[KA SLATINA Informacije, rezervacije, prijave: Dru{tvo IZVIR, 03/71 33 100, 041/769 686; info@izvir.com, www.izvir.com

TRI TRETJE NAGRADE (knjiga zalo`be ARA):

Helena Mir, Mekinje nad Sti~no 39, 1295 Ivan~na Gorica Lucjana [tibilj, Podvozna 3, 6320 Portoro‘

NO LIFE DIVINITA DOG AND CAT Alge za pse in ma~ke V O

Franc @epi~, Golni{ka 36, 4000 Kranj Nagrade bomo poslali po po{ti.

Naravni dodatek iz rjavih morskih alg, pripravljen za doma~e ljubljen~ke v obliki teko~ine, po sedmih do desetih dneh:

VLADOS studio ezoterike

Re{itev nagradne kri`anke {t. 184: VODORAVNO: Asuan, pralni magneti, moa, VO, skrb, Raab, Maurer, Inn, permakultura, Sharp, tapetnik, Eos, obira~, aba, osupljivost, Arkin, Leipzig, gl, Ti~, BM, Ezra, Amati, rez, Roar, vari~ela, Adam, blagajna, sir, celek, Nin, imetje, hla~e, izop, Kilian, Taras, Kajn, ani, KA

• pove~a in podalj{a aktivnost ‘ivali • izbolj{a dlako, ki postane bolj gosta, debelej{a in ima bolj{i pigment

• izbolj{a ko‘o, postane odpornej{a na rde~ice, prhljaj, srbenje …

• zmanj{a ali odpravi otekline sklepov zaradi putike • pove~a odpornost na zajedavce • na splo{no izbolj{a kakovost ‘ivljenja in ga podalj{uje www.esoterica-hyperborea.com esoterica_hyperborea@yahoo.com

Dodatek iz norve{kih rjavih morskih alg Ascophyllum nodosum, stoodstotno naraven brez kakih kemi~nih dodatkov, izbolj{uje delovanje prebavnega sistema in jeter, alkalizira organizem in pove~a koli~ino kisika v krvi, organizem oskrbi z dodatnimi proteini, minerali, encimi, organskim jodom, vitamini, balastnimi elementi … V vodo ali hrano damo: ma~kam: 1 ~ajno ‘li~ko na dan malim psom: 1 ~ajno ‘li~ko brejim psicam: 2 ~ajni ‘li~ki na dan {portnim psom: 2 ~ajni ‘li~ki na dan psom ob zdravljenju: 3 ~ajne ‘li~ke Cena plastenke (200 ml): 10,90 €. Naro~ila in informacije: www.misteriji.si

Nagradni pojmi: PRALNI MAGNETI, PERMAKULTURA, SEPP HOLZER

Prosimo, da re{itev po{ljete do 15. julija 2010 v ovojnici s pripisom KRI@ANKA 185 na naslov: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Iz`rebali bomo pet nagrajencev, ki bodo prejeli: 1. nagrada: letna naro~nina na revijo Misteriji 2. nagrada: polletna naro~nina na revijo Misteriji 3.-5. nagrada: knjiga ARA zalo`be

Naprodaj na Arinih prodajnih stebrih v trgovinah TU[ planet v: Celju, Studencih Maribor, Kranju, Kopru in TU[evih trgovinah v BTC-ju Ljubljana, Se`ani in Grosuplju.

-

JULIJ

10 -

Misteriji 53


^e ku‘eli po te n oh in ra ga nit po i re v in {ljit ijo va e s ce {i ku lo m p ,o i p aj d od z n re‘ at ag ite ki r s . ad am ni o m n i p ag oj ra m dn i i

i 5 n Nagradna 8 d 1 ra {t. g Ime in priimek: a N on p Naslov: ku Po{tna {tevilka in kraj:

54 - JULIJ 10 -

kri`anka (185) e-naslov:


ARA ZALO@BA – Spletna knjigarna www.misteriji.si

N ZDRAVJE IZ STOPAL

O

V

O

N

O

V

O

N

O

V

O

Priro~nik za refleksoterapijo vas nau~i skozi stopala pregledati celotno telo in zaznati morebitne ~ustvene te‘ave in slabo po~utje. Prek masa‘e stopal, se telo ves ~as ~isti in obnavlja. Prilo‘ena sta plakata z oznakami con na stopalih in rokah.

PRIRO^NIK ZA ZDRAVILCE

OSNOVE RADIESTEZIJE IN BIOENERGIJE

KAKO NAVE@EMO STIK Z UMRLIMI

KAKO RAZBEREMO OSEBNOST IZ PISAVE

KAKO SE ZDRAVIMO Z MAGNETNIMI POLJI

Knjiga je izvrsten priro~nik za vse, ki ‘elijo prebuditi in razviti zdravilske sposobnosti ter k bolj{emu zdravju pomagati sebi in drugim. Opisane tehnike so zelo u~inkovite in vklju~ujejo barve, zvoke in di{ave.

Priro~nik je namenjen vsem, ki se `elijo nau~iti uporabljati nihalo in druge radiestezijske instrumente ter sebi in svojim pomagati z bioenergijo. Knjiga je dobrodo{la tako izku{enim radiestezistom, kot tudi novincem.

Knjiga vas nau~i, kako posnamete elektronske glasovne fenomene z diktafonom, posnamemo duhove z videokamero, spodbudimo duhove, da uporabijo ra~unalnik ali telefon, vzpostavimo telepatski kontakt z umrlimi …

Knjiga ponuja vedenje, kako v pisavi prepoznate lastne osebnostne zna~ilnosti, prebudite lastnosti, prepoznate svoje spe~e talente, dobite razumevanje o ravnanju drugih, oblikujete svoj podpis, ki bo razkrival va{o samopodobo …

Z magnetnimi polji lahko doma zdravimo {tevilna obolenja. Knjiga bo pripomogla, da bo ve~ milijonov protibole~inskih tablet ostalo neuporabljenih ter da bo veliko {tevilo operacij in dni bolni{ni~nega zdravljenja preprosto nepotrebnih.

21,90 €

16,27 €

16,27 €

21,90 €

9,90 €

21,90 €

KAKO SE ZNEBIMO O^AL

KAKO UPORABLJAMO NIHALO IN BAJALICO

KAKO VEDE@UJEMO IZ CIGANSKIH KART

Ko odpravimo zastarele vzorce in napetosti v svoji zavesti, obnovimo tudi svoj vid. Zato je poleg poglavja z vajami dobr{en del knjige namenjen uporabi uma kot orodja za izbolj{anje vida.

Po preprostih napotkih v knjigi lahko odkrivate vodo, izgubljene predmete, pogre{ane ljudi in {kodljiva sevanja. Z radiestezijo lahko tudi diagnosticirate in laj{ate bolezni, razvijate intuicijo …

Knjiga s podobami ciganskih kart nam bo v pomo~ kot oseben vodnik, pa tudi za poslovno vede‘evanje. V priro~niku nas slovenska avtorica u~i o umetnosti vede‘evanja ter razlaga pomen vsake od {estintridesetih kart.

21,90 €

19,90 €

Bro{irana vezava: 19,90 € (+ {op kart) Trda vezava: 23,90 € (+ {op kart)

KAKO VIDIMO, BEREMO IN IZBOLJ[AMO AVRO

KAKO ODKRIJETE VA[A PREJ[NJA @IVLJENJA

KAKO SE NAU^IMO AVTOMATSKEGA PISANJA

Priro~nik za spoznavanje avre in razlage, kako se jo nau~imo gledati in spoznavati njen pomen; kako nam avra ka‘e na podlagi bioenergijskih zevov du{evno in telesno stanje.

Priro~nik korak za korakom vodi do znanja, kako se sami, brez terapevta, spustimo v prej{nja ‘ivljenja in odkrijemo vzroke morebitnih bolezni, preganjavic, stisk, ki izvirajo iz davnine.

Priro~nik, ki vas pou~i, kako prek avtomatskega pisanja vzpostavite stik z Vi{jim jazom, ki vas vodi in vam svetuje, komunicirate z drugimi bitji, ki vam posredujejo razli~ne informacije, dobite odgovore ...

7,93 €

12,90 €

12,90 €

KAKO PREBUDIMO IN POSLU[AMO SVOJO INTUICIJO

KAKO ZDRAVIMO Z BARVAMI

KAKO ZDRAVIMO Z ZVOKOM

Nau~imo se slediti svojim notranjim ob~utkom, kot so misel, glas ali slutnja. Tako smo resni~no oseba, ki vodi sámo sebe. Branje knjige nam odpira vrata v svet, v katerem smo, a {e nismo.

Barvna terapija ni ~arobno zdravilo za vsa obolenja, vendar barve na nas vplivajo bolj kot si mislimo. Barvna terapija je preventivna nega, s katero odgovorneje in aktivneje sodelujemo pri vzdr‘evanju lastnega zdravja.

Vsak ~lovek je glasbeni in{trument, ki niha v razponu kozmi~nih vibracij. V knjigi je opisano, kako lahko z zvoki, glasbo in lastnim glasom uravnove{amo in zdravimo sebe in druge.

15,90 €

13,90 €

13,77 €

KAKO POVE^AMO SAMOZDRAVILNE SPOSOBNOSTI

KAKO VPLIVAJO OSEBNA [TEVILA

KAKO BEREMO USODO Z DLANI

Sami lahko veliko storimo za svoje zdravje. Napotki za klistiranje, post, telesno vadbo in savnanje. Kako, koliko in kdaj naj bi jedli, da bi spremenili svoj svet zdravja.

S pomo~jo {tevil, vsako ima svoj pomen, lahko bolje spoznamo sebe in ljudi, ki nas obkro‘ajo. [tevila nam lahko pomagajo ustvariti lep{e ‘ivljenje, z njimi lahko pokukamo v preteklost, razumemo sedanjost in na~rtujemo prihodost.

Priro~nik iz~rpno opisuje, kako iz ~rt na dlani izra~unamo razne datume in `ivljenjska obdobja. Dlan razkriva ~lovekov zna~aj, zdravje, temperament in celo usodo.

9,90 €

12,10 €

12,10 €

Kako naro~imo knjige, kozarce, vr~e ... Izbrano naro~imo po telefonu (med 8. in 15. uro): 01/549 17 92 ali 051/307 777, faksu: 01/230 16 27; siol.com ali na spletni strani www.misteriji.si e-po{ti: aratrgovina aratrgovina@siol.com www.misteriji.si.

Pla~ilo po povzetju. Po{tnino pla~a kupec.


Poletno branje -15%

Teh knjig ne morete nikjer kupiti ceneje kot pri nas.*

•Zamenjam razsvetljenje za hiter vibrator •Zakon privla~nosti •Osupljiva mo~ ~ustev •Prosite, dano vam je •Denar in Zakon privla~nosti •Ozdravite lahko karkoli •Sre~anje z du{ami •Potovanje du{ •Usoda du{ •Vrtinec + knjigi Cangure •Svetlobne krogle in •Prelomno leto 2012

^e naro~ite {tiri knjige, vam podarimo {e rastrska o~ala (vrednost 6 evrov).

Z rastrskimi o~ali med branjem krepimo o~esne mi{ice; s tem izbolj{amo vid, zmanj{amo ali celo odpravimo dioptrijo. Prilo‘ena natan~na navodila.

www.misteriji.si * Prodaja po po{ti in informacije – www.misteriji.si; 051/307 777, 01/549 17 92; aratrgovina@siol.com ARA zalo`ba d.o.o., Cigaletova 5, 1000 Ljubljana

Revija Misteriji 204  
Revija Misteriji 204  

Revija Misteriji 204