Page 1

LETNIK 17 - ŠT ŠT.. 202 - MAJ 2010 - 4,50 €

POZOR! BRANJE TE REVIJE LAHKO VPLIVA NA VASE ZIVLJENJE ISSN 1318-1777 v

v

^love{tvo vodijo elite

Tuja bitja so nas obiskala ‘e v davni preteklosti in na Zemlji pospe{ila evolucijo

Zdravilni magnetizem Zdravljenje z magnetnimi polji je nenevarna in zelo u~inkovita podporna terapija

Duhovni pripro{njik

Lado Mihael Florjan~i~ se ukvarja z duhovnim svetom in svetom prasnovi

Zunaj telesa v laboratoriju

Pogovor z Nanci Trivellato in Wagnerjem Alegrettijem o zunajtelesnih do‘ivetjih Tehnika ~ustvene svobode - S tapkanjem odpravljamo blokade in zdravimo bolezni • @alostna in ljube~a kri - Raziskava s krvnimi celicami in tehniko EFT • Mali veliki pok - Bojazni, da bi poskusi v CERNu Zemljo spremenili v kepo materije • Vinske pilule za dolgo‘ivost - Kako ostati zdravi in vitalni • Mesto vil in ~arodejev - Glastonbury – mitolo{ko srce Anglije • Izku{nje Seppa Holzerja - Permakultura je zgolj rekultivacija uni~ene narave • Son~ni~no in sezamovo olje - Olja in zdravje • Od skeptika do ufologa - Raziskovanje fenomena NLP-jev • Essiac naj bi zdravil raka - Indijansko zdravilo iz {tirih zeli{~ • Pisava Ivana Cankarja - Kaj sporo~ajo pisave slovenskih velikih mo‘ in ‘ena • Brom - Vloga kemijskih elementov v ~love{kem organizmu • Morje in alge za luskavico - Kroni~no ko‘no bolezen uspe{no zdravi • Kranjci od sive davnine - Ob izidu prevoda prve knjige Slave vojvodine Kranjske • Horoskop za maj 2010 • Nenavadna do`ivetja • Novi knjigi • Poti do zdravja • Prodaja po po{ti • Nagradna kri`anka 183


ARA ZALO@BA – Spletna knjigarna www.misteriji.si

✁ MAGIC LIFE ZA PRVO POMO^ Simbol Magic life koncentrira energijo iz okolja, zato je je v njegovem neposrednem okolju ve~. Polo‘en pod kozarec s pija~o lahko spremeni njen okus, polo‘en pod vazo lahko podalj{a ‘ivljenje ro‘, pod cvetli~njakom deluje na bujnej{o rast, prilepljen na obolelo mesto lahko zmanj{a bole~ino ...

ZAKON PRIVLA^NOSTI

VRTINEC

OSUPLJIVA MO^ ^USTEV

PROSITE, DANO VAM JE

Vse stvari, za`elene in neza`elene, v na{e `ivljenje privla~i najmo~nej{i zakon v vesolju – zakon privla~nosti. Svetovna uspe{nica vsebuje tudi prakti~ne nasvete, na podlagi katerih lahko za`ivimo `ivljenje, kakor se nam zdi najbolj{e.

Peta knjiga iz zbirke Abraham pojasnjuje, kako bolj premi{ljeno ustvarjati odnose, kakr{ne si najbolje `elite – na podlagi vodila, da je temelj `ivljenja svoboda, posledica `ivljenja rast, cilj `ivljenja pa radost.

Tretja knjiga iz serije Abraham nam govori, da smo vibracijska bitja in da imamo {esti ~ut. Ilustrira nam ogromno mo~ na{ih ~ustev in ponuja odgovore na ve~ino vpra{anj in te‘av, ki se porajajo slehernemu med nami.

V knjigi iz serije Abraham je nekaj najmo~nej{ih u~enj, do katerih lahko danes pridete. Njena energija vam pomaga povezati se z Izvorno Energijo, da lahko pritegnete bogastvo Vesolja ter dobite dostop do bo‘anskega vodstva.

18,90 €

22,90 €

22,90 €

Trda vezava 32,90 € bro{irano 22,90 €

Knjiga vam bo pokazala, kako dose~i zdravje in vitalnost z u‘ivanjem sve‘ih, nekuhanih ‘ivil – sadja, zelenjave, ore{~kov, semen in ‘it – ne da bi morali pri tem ‘rtvovati u‘itek pri jedi! Bogato opremljena z barvnimi fotografijami receptov. trda vezava 39,90 € bro{irano 34,90 €

PRESNI GURMAN

POTOVANJE DU[

SRE^ANJA Z DU[AMI

USODA DU[

V knjigi najdemo odgovore na ve~na vpra{anja, kaj se dogaja z du{o, ko ~lovek umre, bodisi naravne bodisi nasilne smrti. Kdaj in kako se du{a odlo~i, da pride v ~lovekovo telo? Kaj se dogaja z du{o med dvema ‘ivljenjema?

Avtorja sta zbrala pri~evanja o posmrtnih komunikacijah – spontanih do‘ivetjih, pri katerih z nami nave‘e stik preminuli svojec. Knjiga nas skozi pripovedi pri~evalcev prepri~a, da du{a pre‘ivi fizi~no smrt, in nam pomaga preboleti izgubo ob smrti ljubljene osebe.

Ameri{ki mojster hipnoterapije Michael D. Newton je na podlagi {tevilnih seans pri{el do novih odkritij o usodi du{ in to popisal v ve~ kot 500 strani debeli knjigi, ki v obliki intervjujev odstira pogled v skrivnost zasmrtja. Knjiga je ameri{ka uspe{nica.

22,90 €

24,00 €

24,90 €

DENAR IN ZAKON PRIVLA^NOSTI

POLJE - PO SLEDI NEVIDNIH SIL V VESOLJU

Avtorja sta pripravila to knjigo zato, da bi se nau~ili v svoje ‘ivljenje privla~iti bogastvo, zdravje in sre~o. Med branjem se bo va{e razmi{ljanje spremenilo in dobili boste mo~, da naredite spremembo.

Ves svet vibrira v skrivnostnem kvantnem polju neizmerne energije, ki je klju~ za pojasnitev telepatije, telekineze in bioenergije, obeta pa tudi mo`nost ~rpanja neskon~nega vira energije in vesoljska potovanja na velike razdalje.

22,90 €

20,45 €

Knjige, ki so tudi naprodaj: ZDRAVILNI ^AJI IN NASVETI ......................................... 12,10 € SPOMINI ....................................................................................... 12,48 € SANJE ............................................................................................... 9,90 € ^ESEN, ^UDE@NO ZDRAVILO ......................................... 7,93 € ^ESNOVE JEDI ........................................................................ 12,10 € ^UDE@ OLJ^NEGA OLJA .................................................... 7,93 € JABOL^NI KIS ............................................................................. 7,93 € KAJ NAJ JEM, DA OD@ENEM RAKA NA DEBELEM ^REVESU .... 15,00 € RI@ NA 100 NA^INOV ............................................................. 7,93 € RIBE NA 150 NA^INOV ...................................................... 12,10 € ZDRAVILNA MO^ GOB .......................................................... 7,93 € PARAZITI ...................................................................................... 19,50 € NAPOVEDOVANJE USODE Z IGRALNIMI KARTAMI ....................................................... 12,10 € KUHARICA V CONI ................................ (trda 23,90 €) 19,90 € ZDRAVA SREDOZEMSKA HRANA .............................. 12,10 €

-10 % -30 %

VODA ZA ZDRAVJE IN @IVLJENJE

OBRO^I

V knjigi zdravnik razkriva, kako uravnote‘eno pitje vode in u‘ivanje soli pomaga ozdraviti in prepre~iti {tevilne bolezni ter nam pomaga, da se izognemo dragim, lahko pa tudi {kodljivim zdravilom.

Odli~na romansirana pripoved iz na{ega okolja nas spomni, kaj je v ‘ivljenju pomembno. Zavemo se, da smo vsi na svetu eno ter da imamo pravico re{iti se vseh obro~ev, ki nas omejujejo …

Trda vezava 22,95 € bro{irano 20,45 €

29,70 €

HORMONSKO NADOMESTNO ZDRAVLJENJE Knjiga vas seznanja s spremembami v obdobju pred menopavzo in po njej ter svetuje, kako jim slediti in prilagoditi na~in ‘ivljenja, da bo tudi v zrelem obdobju mirno in zadovoljno. 12,10 €

^lani kluba Poti do zdravja, naro~niki na revijo Misteriji, imajo 10 % popusta. Knjige z manj{o napako lahko naro~ite s 30-odstotnim popustom.

JI D@ING – KNJIGA PREMEN Knjiga premen ali »kitajska biblija« je sijajna zbirka modrih misli, predvsem pa ‘iv orakelj, od katerega lahko zmeraj dobimo brezhiben nasvet. Knjigi so dodani trije kitajski nov~i~i za postavljanje vpra{anj. 15,90 €


LETNIK 17 - [T. 202

maj 2010

16

@alostna in ljube~a kri Raziskava s krvnimi celicami in tehniko EFT dokazuje vpliv ~ustev na telo

9

^love{tvo vodijo elite Tuja bitja so nas obiskala ‘e v davni preteklosti in na Zemlji pospe{ila evolucijo

33

17

Essiac naj bi zdravil raka

Duhovni pripro{njik Lado Mihael Florjan~i~ se ukvarja z duhovnim svetom in svetom prasnovi

Indijansko zdravilo iz {tirih zeli{~ deluje kot zdravilo proti raku

20

Vinske pilule za dolgo‘ivost Kako ostati zdravi in vitalni s pitjem rde~ega vina ali u‘ivanjem tablet

23

Zunaj telesa v laboratoriju Pogovor z N. Trivellato in W. Alegrettijem o zunajtelesnih do‘ivetjih

27

Zdravilni magnetizem Zdravljenje z magnetnimi polji je nenevarna in zelo u~inkovita podporna terapija

35

Pisava Ivana Cankarja Kaj sporo~ajo pisave slovenskih velikih mo‘ in ‘ena (4) Pisma bralcev ......................................................................................................... 4 Zanimivosti ................................................................................................................ 6 Tehnika ~ustvene svobode ................................................................. 13 Mali veliki pok ..................................................................................................... 19 Mesto vil in ~arodejev ............................................................................... 21 Izku{nje Seppa Holzerja ......................................................................... 25 Son~ni~no in sezamovo olje ............................................................. 29 Od skeptika do ufologa ........................................................................... 31 Brom .............................................................................................................................. 37 Morje in alge za luskavico .................................................................... 39 Kranjci od sive davnine ........................................................................... 41 Razbiranja revije Misteriji ..................................................................... 44 Horoskop za maj 2010 ............................................................................... 45 Nenavadna do`ivetja .................................................................................. 46 Novi knjigi ................................................................................................................ 47 Poti do zdravja ................................................................................................... 48 Prodaja po po{ti ............................................................................................... 49 Oglasi ............................................................................................................................ 53 Nagradna kri`anka 183 ............................................................................. 54

-

MAJ

10 -

Misteriji 3


P ISMA Ilustrirana mese~na revija na robu medicine in drugih znanosti

Misteriji

BRALCEV

KOZAREC ZA LJUBLJANSKO VODO

V dnevnem tisku sem prebral: »Problemov z onesnawww.misteriji.si ‘eno vodo v Sloveniji je ve~, ~eprav se kot najve~ji Naslov uredni{tva: Revija Misteriji, problem pojavlja onesnaCigaletova 5, 1000 Ljubljana ‘enje podzemnih voda z Tel.: 01/434 73 10, fax: 01/230 16 27 atrazinom, predvsem na misteriji@misteriji.si ob~utljivih kmetijskih podIzdaja: ARA Zalo`ba d.o.o., ro~jih, kot so Dravsko in Cigaletova 5, Ljubljana Ptujsko polje, Savinjsko obmo~je, Pomurje, okolica LjuOdgovorni urednik: Jo`e Vetrovec bljane in pore~je reke Save. joze@misteriji.si Atrazin je eden najbolj {koDirektorica: Taja Vetrovec dljivih pesticidov, ki ga je taja@misteriji.si prepovedano uporabljati … Posebno ‘elimo poudariti, Redaktor: Andrej Kikelj da bi bilo potrebno prou~iti andrej@misteriji.si morebitne sinergijske u~inTehni~no urejanje: Luka Zlatnar ke hkratne izpostavljenosti luka@misteriji.si atrazinu in nitratom …« Tajni{tvo, naro~nine in oglasno Pri tem me zanima, ali informirani kozarec lahko tr`enje: izbolj{a vodo, da je vpliv Tel.: 01/231 93 60; 031/662 092 teh kemikalij manj uni~ujo~ ursa@misteriji.si za ‘ivljenje. Prodaja po po{ti: Peter, Ljubljana Tel.: 01/549 17 92; 051/307 777 Da. Dodati je treba, da so v aratrgovina@siol.com vodi tudi ostanki hormonov Tisk: ter protibole~inskih, onkolo{kih in mnogih drugih zdravil. Tiskarna Schwarz d.o.o., Ljubljana Vsa ta zdravila so sintetiziraNaklada: 8000 izvodov na in nih~e ne ve, v kolik{nem Distribucija: ~asu se izni~i njihov u~inek. Delo prodaja d. d., Ljubljana Tudi jih nih~e v pitni vodi v V tej {tevilki Misterijev so sodelovali: Sloveniji ne i{~e. Biolo{ki poskusi, izvedeni Jo‘e Vetrovec, Aleksej Metelko, v citogenetskem laboratoriju Amedeja Li~en, Andreja Paljevec, na koreninicah ~ebule, jasno Sre~ko [orli – Amrit, Ariana Vetrovec, ka‘ejo, da se genotoksi~nost, Maja Tomkiewicz-Vouk, Tanja Rude‘, torej strupenost vode, v informag. Bara Hieng, Peter Amalietti, Uro{ miranem kozarcu o~itno zmanjKra{ovec, Lana Mihele, Sa{o Burja, {a. Zato vam lahko priporo~iMitja Novljan, Stane Pade‘nik mo, da vsako vodo, tudi usteNaslovnica foto Luka Zlatnar kleni~eno, pred pitjem nato~ite v kozarec. In ko vodo poCena izvoda v maloprodaji 4,50 €. Prodaja v pijete, je najbolje, da v kozarec

kolporta`i: Delo-Prodaja, Dunajska 5, Ljubljana, tel.: 01/473 88 41. Naro~nina se pla~uje letno (45,90 €, 15 % popusta) ali dvakrat letno (24,30 €, 10 % popusta). Poslovni ra~un: 02083-0011412222

4 - MAJ 10 -

29

30

1

2 05:37

NAGRADE ZA NARO^NIKE Za zvestobo reviji Misteriji je ‘reb tokrat naklonil Magic life Ljubi @erovc iz Kranja. Vse nove naro~nike v maju bomo nagradili z lepo knjigo Kuhinja zlatega polja.

takoj ‘e nato~ite novo. Voda za pitje, pa tudi za ‘ivali in rastline, naj vedno ~aka v kozarcu. Ve~ podatkov boste na{li na www.misteriji.si/kat/ zdrava_voda_in_hrana

HYDRONIC ZA HI[O Ali obstaja tehni~ni prospekt za Hydronic? Kdo ga montira (lahko sami ali va{ strokovnjak), kak{no je njegovo vzdr‘evanje ter pribli‘na ‘ivljenjska doba (v letih)? Imate kak{ne izku{nje z uporabo Hydronica na obmo~ju Dravskega polja, kjer je velika onesna‘enost vode z nitrati? Ali so na voljo

razli~ne velikosti glede na pretok vode? Hvala za pojasnila. Polona, e-po{ta Vsakemu hydronicu so prilo‘ena natan~na navodila. Montira ga vodovodni in{talater, praviloma takoj za vodomerom. @ivljenjska doba (za katero vemo) je deset let, informacije v hydronicu pospe{ijo razpad nitritov na du{ik in kisik. Obi~ajni hi{ni hydronic dopu{~a pretok do treh kubi~nih metrov na uro, po naro~ilu pa je mogo~e narediti tudi ve~jega, na primer za kopali{~a … Obi~ajno pa za doma~o uporabo, tudi ~e je pri hi{i hlev, zadostuje serijska izvedba.

SODELUJTE PRI USTVARJANJU KNJIGE O POSMRTNIH STIKIH! V zalo‘bi ARA pripravljamo knjigo o posmrtnih komunikacijah, ki so se zgodile pri nas. ^e ste tudi vi imeli posmrtne stike, ki so vam pomagali na va{i ‘ivljenjski poti, lahko pomagate tudi mnogim drugim, ~e nam svojo izku{njo zaupate za objavo v knjigi. Prelijte jo na papir ali vtipkajte v ra~unalnik ter nam jo po{ljite po elektronski ali navadni po{ti. Opi{ite svoje do‘ivetje s ~im ve~ podrobnostmi. Pripi{ite {e svoje ime, naslov in telefonsko {tevilko. Tako bomo lahko z vami stopili v stik, ~e bo va{e pri~evanje izbrano za objavo v knjigi. Zaradi spo{tovanja zasebnosti bodo v knjigi spremenjena vsa imena pri~evalcev in preminulih svojcev. Pi{ite nam na: p-k@zalozba-ara.si ali ARA, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana (s pripisom »za Posmrtne komunikacije«)

3

4

5

6 06:14

7

8

9

10 08:15

11

12


PISMA

M ISTERIJI, CIGALETOVA 5, 1000 LJUBLJANA; misteriji@misteriji.si

SLIKA ZA NARO^NIKA

Med novimi naro~niki na revijo Misteriji bomo tudi ta mesec iz‘rebali sre~ne‘a, ki bo dobil za nagrado miniaturno sliko, original v tempera tehniki avtorja Vlada Pare‘nika iz Mozirja.

O~ala lahko preizkusite brez strahu; vida vam ne morejo poslab{ati. Po{ljite nam naslov, pa vam bomo poslali za za~etek kartonska z navodili. In ~e boste zadovoljni, si lahko naro~ite plasti~na ~rna rastrska o~ala.

MAGNETI PROTI BOLE^INAM Zanima me, kolik{na je mo~ magnetov proti bole~inam, ki se dobijo na va{i spletni strani. Hvala in lep pozdrav, Du{ka, e-po{ta Njihova mo~ je 0,3 tesla.

RJAVE MORSKE ALGE

Prej{nji mesec je nagrada pripadla @ivi Vahen iz Ru{. ^estitamo!

OUIJA TABLICE Najprej dovolite, da pohvalim va{o revijo. Pisali ste o ouija tablicah. Glede na to, da verjetno {e koga zanima, bi

Slika, ki jo bo prejel nagrajeni novi naro~nik na revijo Misteriji stane. Za uslugo se lepo zahvaljujem. Frana, Cerkno Ne vemo, da bi v Sloveniji ouije kje prodajali. ^e kdo ve, naj nam prosim javi. Nekateri si jih naredijo kar sami. Morda pa jih bo nabavila in prodajala na{a ARA zalo‘ba.

RASTRSKA O^ALA

bilo za‘eleno, da posredujete naslov, kje se to dobi in koliko 13

14 03:03

15

16

17 15:36

^lanek »Rastrska o~ala« se mi zdi zelo fascinanten in bi o~ala rada preizkusila tudi sama, vendar zaradi ‘e tako visoke dioptrije ne upam tvegati slab{anja dioptrije. Zanima me, ~e je zadeva zdravni{ko potrjena s strani okulistov, ker sem v dolo~eni optiki poizvedovala tudi sama, vendar mi o tem pripomo~ku niso znali veliko povedati. Katarina, e-po{ta 18

19

20

21 01:42

22

S {estnajstimi leti sem zbolel za luskavico. Sedaj sem star 45 let in tri dni jemljem rjave alge. Mo~no se mi lu{~i ko‘a in dobivam nove izpu{~aje kot pikice. Trenutno jemljem dve kapsuli na dan, eno po zajtrku in eno po kosilu. Prosim za nasvet, kako naj jemljem alge naprej. Milan, e-po{ta Da bi si pozdravili luskavico, je treba uporabljati {e kopeli in olje. Ve~ informacij vam lahko posreduje ga. Neva na telefonu 051/ 307 777.

SVETLOBNI KROGI V E-MISTERIJIH Hvala za obvestilo in odlo~itev, da moje svetlobne kroge objavite na spletni strani. S svetlobnimi krogi sem se sre~ala najprej v Braziliji na fazendi gospe Vide Vidmar. Tam so se nam dogajale zelo zanimive stvari, ki jih obi~ajni ljudje te‘ko razumejo. Pred tem nisem teh krogov nikoli zasledila, po tem pa v Indiji in tudi 23

24 11:48

25

26

27

BRALCEV

v Sloveniji. Zanimivi so kraji, kjer se ti krogi pojavljajo, {e bolj pa to, da se ne pojavijo vsakemu. Na tem podro~ju imate strokovnjaki {e veliko dela in vam ‘elim tudi mnogo uspehov. Cvetka, e-po{ta

NAGRADA Spo{tovano uredni{tvo! Hvala, da sem imela v vseh letih, odkar kupujem, shranjujem in prebiram ~udovite Misterije, obenem vseskozi tudi re{ujem in po{iljam kri‘anke, neko ~ude‘no sre~o. Za kri‘anko {t. 180, in {e v 200-ti jubilejni {tevilki, sem na{la: 1. nagrada – letna naro~nina na Misterije. Presre~na sem, saj vedno po{ljem kri‘anko, ampak prva nagrada – to je nekaj posebnega. Naro~nik nisem, ker ne zmorem celoletne naro~nine, la‘je si odtrgam vsak mesec za to super revijo. Kolikor lahko, si kupim tudi druge stvari, imam kozarce, informirani lon~ek, kristalinsko kroglo, angel~ka in {e kaj. Najraje in najprej preberem nenavadna do‘ivetja, ozdravitve in seveda vse ostalo. Lep pozdrav in {e naprej tako razveseljujte nas zveste bralce. Emilija, Hrastnik

STJEPAN [EPAT V prej{nji {tevilki smo objavili napa~ne podatke bioenergetika Stjepana [epata. Pravilni podatki so: stjepan.sepat@zg.t-com.hr. www.biosepat.com 041/726 084.

28

29

30

01:08

31

1

21:42

-

MAJ

10 -

Misteriji 5


Z ANIMIVOSTI

@IVAL, KI NE POTREBUJE KISIKA

@ABE NAPOVEDUJEJO POTRESE

M

edtem ko je napovedovanje potresov kljub vsem naprednim napravam 21. stoletja za ~loveka izjemno te‘ka naloga, je stvar v ‘ivalskem svetu druga~na. Sli{ali smo za zgodbe, kako se nekatere ‘ivali tik pred potresi nenavadno obna{ajo; ptice letijo v neobi~ajnih smereh, psi postanejo zelo nemirni in podobno. Sedaj pa imamo za ta nenavaden pojav tudi znanstvene dokaze. Novej{a {tudija je pokazala, da ‘abe pred potresom zaznajo subtilne spremembe v okolju, kar jim omogo~a, da »sko~ijo« na varno. Raziskovalci navajajo primer ‘ab, ki so kar pet dni pred potresom, ki je aprila lani stresel italijansko mesto L’Aquila, zapustile nevarna tla in se vrnile {ele nekaj dni pozneje. Znanstveniki ne zapirajo vrat pred mo‘nostjo, da bi v prihodnosti vklju~evali dvo‘ivke kot pomemben dejavnik pri napovedovanju potresov, seveda v kombinaciji z ostalimi seizmi~nimi kazalniki. D

POGLEDE ^UTIMO otovo ste tudi sami ‘e bili pri~a nenavadnemu dogodku, ko ste kar ~utili, da vas nekdo opazuje, in ko ste se ozrli okoli sebe, ugotovili, da ste imeli prav. Morda pa ste vi nekoga gledali, nakar se je ta oseba nenadoma obrnila proti vam in vas pogledala naravnost v o~i. Ne, ne gre za slu~aj, pojav ima sedaj tudi znanstveno podlago. Dr. Colin A. Ross z Institute for Psychological Trauma v Dallasu je znanstveno potrdil svojo hipotezo, da o~i »sevajo« energijo, {e ve~, lahko jo celo zaznamo in izmerimo. Nadaljnje raziskave bodo razkrile ve~ o tem {e ne dovolj znanem pojavu. D Foto splet

G

6 - MAJ 10 -

manotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, je pripravila razstavo, ki potuje po Sloveniji in razkriva scenarije mo‘nih podnebnih sprememb pri nas. Prvi del razstave je opozorilni in prikazuje primerjavo petih slovenskih krajev danes in ~ez pol stoletja, drugi del pa potrebne ukrepe, da prepre~imo ~rni scenarij. Piran je pod morsko gladino, Lipica le {e opusto{ena pokrajina s po‘ganimi gozdovi, pomurski Otok ljubezni je pu{~ava, v Ljubljani pa v cisternah prodajajo pitno vodo. Gregor Verta~nik z Urada za meteorologijo napoveduje, da lahko nekatere reke presahnejo, dvignila se bo gladina morja, Tartinijev trg v Piranu bo vse pogosteje poplavljen, pogostej{i bodo tudi ekstremni vremenski pojavi in pri~akujemo lahko spremembo v vegetaciji. Direktorica Umanotere Vida Ogorelec Wagner pravi, da imamo pet do deset let ~asa, da spremenimo svoje ravnanje in prepre~imo opusto{enje na{ega planeta. D

Foto splet

U

^UDE@NE GOBE

D

alj ~asa so ‘e znani protirakavi u~inki gob rej{i oziroma Ganoderma, sedaj pa so raziskovalci z Univerze v Nottinghamu potrdili enak pozitiven u~inek {e neke druge, Cordyceps sinensis. Zanimivo je, da ta goba deluje le preventivno, kot prehranski dodatek. Dru‘ba Pharmanex ‘e nekaj let pod nazivom CordyMax Cs-4 ponuja izdelek te gobe, ki vsebuje 525 mg kapsul njenega micelija. Do sedaj je bila namenjena pove~anju vitalnosti in mo~i, jemali so jo predvsem poklicni {portniki, a sedaj stvar dobiva novo dimenzijo. A to novo odkritje v resnici sploh ni novo, pravi Mike Adams, poznavalec naravnega »zdravljenja«, saj lahko enake ugotovitve preberemo ‘e v starih kitajskih besedilih. D

JABOLKO NA DAN …

D

a rek »Jabolko na dan pre‘ene zdravnika stran« neizpodbitno dr‘i, je znano ‘e dalj ~asa, sedaj pa so ga raziskovalci tudi znanstveno podprli; ugotovili so namre~, kaj je tisto, kar daje jabolkom ta neverjeten zdravilni u~inek. Gre za posebno vlakno, ki pomaga krepiti imunski sistem. Sestavine v jabolku pretvarjajo celice v protivnetne, kar posledi~no pomaga pri boleznih srca in diabetesu. D

Foto splet

isik je za ‘ivljenje ‘ivih bitij nujno potreben, vendar pa, kakor ka‘ejo novej{a raziskovanja, to ne dr‘i prav za vse organizme na Zemlji. V globinah Sredozemskega morja so raziskovalci odkrili novo, majhno vrsto ‘ivali, ki v vsem svojem ‘ivljenju niti enkrat samkrat ne pride v stik z nam tako prepotrebnim kisikom. Ta ‘ival, nova vrsta iz rodu Loricifera, kisika sploh ne potrebuje, {e ve~, ‘ivi celo v strupenem sulfidnem okolju. D Foto splet

K

SLOVENIJA ^EZ 50 LET?


Z ANIMIVOSTI SAMOPOMO^

Med resni~nostjo in domi{ljijo

ASTMA

Akupunkturno pero in knji‘ico z navodili naro~ite na: www.misteriji.si ali 01/549 17 92.

TRI VRTNICE RDE^E, KONJAK IN GROB

E

dgar Allan Poe, ameri{ki pisatelj, pesnik, urednik in kritik je zaznamoval literaturo z more~o klimo in bizarnimi zapleti, ki so botrovali nastanku detektivskega ‘anra in filmskega hororja. Tudi njegovo burno ‘ivljenje je bilo prepleteno z bole~imi izgubami, opijem in pija~o. Njegove skrivnosti so pokopane skupaj z njim, a ena dobesedno ostaja na njegovem grobu v Baltimoru. Zelo zgodaj je bil posvojen, saj je {estdeset let prina{al nenavadni aran‘ma. o~e zapustil nose~o mamo, ki je kmalu Opazovali so oba groba (kasneje bil umrla. Obiskoval je odli~ne {ole, vrgli prekopan) in prebirali lepo, a tema~no so ga iz vojske in nikoli si ni opomogel pesnitev Krokar. zaradi izgube svoje mlade ‘ene, ki jo je Morda zadnje vrstice skoraj vseh osemporo~il pri njenih rosnih trinajstih in jo najstih kitic, ki se kon~ujejo z besedami je pobrala tuberkuloza. @ivel je komaj »nikoli ve~« (»nevermore«), niso na{tirideset let, a njegova dela so vplivala klju~je, saj sta letos grobova ostala prazna Baudelaira, Dostojevskega, Kafko, na. Obo‘evalci so bili mo~no razo~aVerna in druge. rani, kurator Poejevega muzeja Jeff JeVsakega 19. januarja so se na njego- rome, ki dogajanje spremlja skoraj {tirivem grobu pojavile tri rde~e vrtnice in deset let, pa ima povsem pragmati~no na~eta steklenica Henessyja. Letos je razlago: dvestoprva obletnica njegovega rojstva »Morda je skrivnostni obiskovalec in ~eta zanesenjakov iz cele Amerike je dobil gripo, pre‘ivel nesre~o ali pa prev okviru prazni~nih dni, posve~enih prosto v tolik{ni mno‘ici ni hotel tvenjegovim delom, celo no~ oprezala za gati razkritja.« skrivnostnim neznancem, ki je pred zoro Vsi si pa ‘elijo, da gre za le za prekinitev in da se bo skrivnostne‘ drugo leto vrnil v velikem slogu. Vsekakor bodo ostali v pripravljenosti {e nekaj let. @e v petdesetih letih prej{njega stoletja se je v baltimorskem dnevniku omenjal nenavadni ritual z vrtnicami in konjakom, a konkretnih kronolo{kih zapisov ni. Verjetno se iz generacije v generacijo pojavi nov navdu{enec, ki nadaljuje s posthumno obdaritvijo in morda se slednjemu zdi, da je dvesto let primerna doba, da se ~uda{ki obred dokon~no zaklju~i – nevermore … Prava ironija; ~e bi Edgar Allan Poe za ~asa ‘ivljenja ve~krat dobil konjak, bi morda do~akal kak{no leto ve~. Umrl je namre~ zaradi alkoholnega delirija. V duhu nepredvidljivih vrtincev mra~nih sil nas kade~a se skodelica kave pred Cankarjevim spomenikom na ljubljanskih @alah ne sme presenetiti. Stari Poejev grob je, tako kot novi, letos ostal Amedeja brez treh vrtnic in steklenice Henessyja. Foto splet

S stimuliranjem akupunkturnih to~k si lahko pomagamo tudi pri astmi. Namesto da bi v akupunkturne to~ke (rde~e in ~rne pike na slikah) zabadali iglice, jih lahko stimuliramo s posebnim kitajskim elektri~nim peresom. Tega imamo lahko vedno s seboj.

D

-

MAJ

10 -

Misteriji 7


ZANIMIVOSTI

ekaj ve~ kot deset centimetrov dolg ‘ebelj, ki so ga na{li v neki okra{eni {katli v zapu{~eni trdnjavi templjarjev na Portugalskem, naj bi bil ‘ebelj, s katerim je bil kri‘an nih~e drug kot Jezus Kristus. Arheologi so ugotovili, da ‘ebelj datira v ~as prvega ali drugega stoletja na{ega {tetja in glede na njegovo odli~no stanje je jasno, da je nekdo z njim ravnal zelo skrbno. Predvideva se, da so prvotni vitezi templjarji najverjetneje bili prepri~ani, da je bil ravno ta ‘ebelj uporabljen pri Jezusovem kri‘anju. D

Dana{nji svet potrebuje dokaze o koristnosti ~love{kih vrednot, kot so ljubezen, so~utje, nesebi~nost, skromnost, saj imajo mo~ ustvariti bolj humano in ~loveku prijazno dru‘bo. To dokazuje ena najve~jih duhovnih voditeljic in ~lovekoljubov na svetu Sri Mata Amritanandamayi, znana kot Amma ali Mati. Amma navdihuje in preobra‘a s svojim fizi~nim objemom, duhovno modrostjo in humanitarnimi dejavnostmi. V Ljubljani bo 8. junija ob 19h v BIC-u na I‘anski cesti 10 (nasproti botani~nega vrta) sre~anje z enim najbli‘jih Amminih u~encev, Swamijem Br. Shubamrito iz Indije, ki bo predstavil Ammo in njeno sporo~ilo svetu. Shubamrita predava in vodi seminarje za obvladovanje stresa in meditacijo po vsem svetu. V Ljubljani bo predstavil prakti~no uporabo brez~asnih duhovnih na~el in vadbo v vsakodnevnem ‘ivljenju. Pel bo tudi duhovne pesmi in vodil kratko meditacijo. Vstopnine ni. Ve~ podatkov na www.amma.si. D

Foto splet

N

AMMA V SLOVENIJI

[E VEDNO SKRIVNOSTNE KROGLE

S

ROSSLYN CHAPEL IN ^EBELJI PANJ

M

Foto splet

ed prenavljanjem skrivnostne kapele Rosslyn Chapel, ki jo je populariziral Dan Brown v Da Vin~ijevi {ifri, so na{li 600 let star ~ebelji panj, zazidan v cerkvene zidove. Vgrajeni panj ni bil na~rtovan za uporabo oziroma kot vir medu, saj do tega tudi ni mogo~e dostopati. [lo naj bi izklju~no za zaveti{~e, kamor so se ~ebele lahko zatekle pred slabim vremenom. Med prenovo so naleteli na {e ve~ nenavadnih odkritij, tudi dve okostji. Rosslyn Chapel presene~a znova in znova. D

8 - MAJ 10 -

Svetlobne krogle: VILA MUZIKOLOGINJA

Foto splet

lovite kamnite krogle, ki v svoji skrivnostni krasoti tiho po~ivajo na Kostari{kih tleh, {e danes niso dobile epiloga. Obstajajo razli~ne teorije, kaj naj bi v resnici predstavljale: od ostankov potopljene Atlantide in navigacijskih pripomo~kov do religijsko vezanih spomenikov. Trenutno poteka najnovej{a raziskava, ki jo vodi profesor John Hoopes z Univerze v Kansasu. Po Hoopesovih besedah obstaja okoli 300 kamnitih krogel, najve~ja pa tehta kar 16 ton. Znanstveniki predvidevajo, da so bile prve krogle ustvarjene okoli leta 600 na{ega {tetja, strinjajo pa se, da njihovi za~etki lahko segajo {e mnogo let nazaj. Hoopes {e pravi, da odkrito povedano ne vedo, s kak{nim namenom so bile narejene. D

Slika je posneta pred koncertom na{ega benda v Kranju novembra 2009. Koncert je bil velikega pomena, saj je bil na{ prvi. Nekaj dni prej sem bila izredno slabe volje ter ‘alostna. A nikakor nisem na{la vzroka temu po~utju. Katja Gr~ar Ugotovitve radiestezista: Na sliki je vila muzikologinja, ki pravi, da je bend dober.

Foto splet

@EBELJ S KRI@ANJA


NOVI SVETOVNI RED

Tuja bitja so nas obiskala ‘e v davni preteklosti in na Zemlji pospe{ila evolucijo

^love{tvo vodijo elite Z vcepitvijo prepri~anja o pomanjkanju so ustvarili psihozo strahu, ki vodi v napetosti in spopade. Da se re{imo iz civilizacijske krize, si moramo najprej odgovoriti na vpra{anje, kaj je ~lovek, ste zapisali v knjigi, ki ste jo naslovili ^lovek je ve~. Kaj se skriva v tem »ve~«? Odgovor na to vpra{anje ni preprost. Kaj ~lovek je, z besedami ni mogo~e povedati. Odgovor za~uti{ v srcu. Na{a obi~ajna predstava o sebi je dale~ od resnice in zato sem hotel s to knjigo bralca usmeriti k spoznanju, da je ~as, da v sebi odkrije resni~no bogastvo. Najve~, s ~imer lahko ~loveku pomaga{, je, da mu ponudi{ pomo~ pri odkrivanju bogastva v njem.

doktrinaciji, izobra‘evanju, skratka polnjenju z informacijami, ki nas na~rtno odvra~ajo od resni~no pomembnega. ^e bi se ~lovek lahko razvijal neobremenjeno, brez tujega vpliva, bi ‘ivel povsem druga~e; bil bi mnogo manj obremenjen s strahom. Elite, ki vodijo ~love{tvo ‘e od pradavnine, nas ‘elijo dr‘ati v strahu, ker ta omogo~a ne{tevilne manipulacije. Brez teh vplivov bi razvoj ~loveka potekal miroljubno. Z vcepitvijo preprostega prepri~anja, da obstaja pomanjkanje, kar je la‘, so v nas ustvarili psihozo strahu, ki vodi v napetosti, spopade, tekmovanje, vojskovanje … Ta miselna orientacija nas je zapeljala v slepo ulico, a iz nje bomo na{li pot, saj evolucije ne more{ ustaviti. Ta epizoda se zdaj kon~uje, tako da se zdaj za~enjamo prebujati in spoznavati, da je svet druga~en, kot so nas u~ili doslej. Energija in okoli{~ine, v katerih smo,

Kaj vse ljudem prepre~uje, da bi se povezali s svojo bo‘ansko naravo, izvorom? Nenehno smo izpostavljeni informiranju, in-

Foto L. Z.

Z

godovinski mozaik ~love{tva postane razumljiv in jasen {ele ob vklju~itvi vpliva Nezemljanov, trdijo {tevilni alternativni pisci zgodovine. Zoran @eleznikar* iz Kranja v svoji novi knjigi ^lovek je ve~, ki je osupljiva pripoved o raziskovanju sveta in sebe, pravi: »Zgodovinska znanost z Darwinom na ~elu nas prepri~uje v odsotnost tujega vpliva, v nevme{avanje tretjih sil v razvoj na{ega planeta. To trditev pa postavljajo na la‘ {tevilni arheolo{ki dokazi, ki jih na planetu mrgoli. Trdim, da so nas tuja bitja, poimenovana »bogovi«, obiskala ‘e v davni preteklosti in na Zemlji pospe{ila evolucijo, vklju~no z evolucijo ~loveka. Od takrat do danes bdijo nad nami in nenehno usmerjajo globalno politiko.« Magister elektrotehnike, ki je prete‘no delal v informatiki, se z alternativnimi vedami in zgodovinskimi viri ukvarja ‘e dvajset let. Knjiga je {iroko zastavljen esej, ki odstira {tevilna pomembna podro~ja ‘ivljenja in poleg rekonstrukcije zgodovine ~love{tva ponuja tudi filozofsko poglabljanje v ~lovekovo notranjost. Podaja tudi re{itve za premagovanje problemov in izzivov v tretjem tiso~letju. Avtor je namre~ pobudnik projekta Zgradimo svet miru in ljubezni. Prizadeva si za dvig zavesti Slovencev in se v vizionarskem duhu zavzema tudi za to, da bi Slovenija v prihodnosti ~love{tvu pokazala pot k bolj prijazni in humani dru‘bi.

»Kaj je ~lovek, z besedami ni mogo~e povedati.«

-

MAJ

10 -

Misteriji 9


^LOVE {TVO

VODIJO ELITE

so zelo naklonjene hitremu napredku, zato imajo iskalci na poti duhovne rasti zdaj idealne pogoje. Osrednji del knjige ste posvetili rekonstrukciji zgodovine ~love{tva, v kateri naj bi imeli najpomembnej{o vlogo Nezemljani. Kaj vse govori v prid tej tezi? Spri~o ogromnega {tevila za ‘ivljenje primernih planetov v vesolju je razumljivo, da ljudje nismo edina inteligentna bitja v vesolju. Dokazov je veliko, le o~i je treba odpreti. O Nezemljanih je pred desetletji spregovoril ‘e Erich von Däniken in do danes {e nih~e ni argumentirano zavrnil njegovih trditev. Pred kratkim je v javnosti zakro‘ila predstavitev z nizom doslej tajnih fotografij, na katerih je med drugim videti tudi ogromna okostja, ki so podobna ~love{kim, vendar bistveno ve~ja. Skeleti merijo osem do dvanajst metrov, kar napeljuje na misel, da na primer veliki kipi faraonov ne ka‘ejo nerealne podobe. ^e so nezemeljska bitja pri{la z velikih planetov, so tudi njihova telesa sorazmerno ve~ja od ~love{kih. O velikanih na Zemlji, ki so ustvarili starodavne civilizacije, govorijo izro~ila {tevilnih starih ljudstev. Ta bitja so med drugim ozna~evali z imenom Nefili, kar pomeni »tisti, ki so se spustili z neba«. Alternativni zgodovinski viri navajajo, da je bilo razli~nih zemeljskih ras, ki so delovale (in {e delujejo) na Zemlji, vsaj trinajst. Zemljo so si vzele za testni poligon. Tu so z genskim in‘eniringom ‘e pred ve~ sto tiso~ let ustvarili hibridne rase, pri ~emer so za izhodi{~e uporabili takratnega neandertalca. Tako so njegov razvoj, ki bi do dana{nje ravni trajal sto tiso~e let dlje, mo~no pospe{ili. Dokaz za to trditev je v tem, da fosilnih ~love{kih ostankov za razvojne faze med neandertalcem in sodobnim ~lovekom tako reko~ ni. Drug dokaz so »reptilski mo‘gani«, mo‘ganska osnova, ki jo imamo ljudje. Zakaj oblasti ne spregovorijo o prisotnosti Nezemljanov na Zemlji? Nih~e ne pljune v lastno skledo. Ameri{ki CIA in NSA sta bili ustanovljeni z

10 - MAJ 10 -

Elite, ki vodijo ~love{tvo ‘e od pradavnine, nas dr‘ijo v strahu, ker ta omogo~a manipulacije. namenom, da prikrijeta obstoj Nezemljanov. Ta projekt je bil zelo uspe{en, celo preve~, a zdaj je to vse te‘e skrivati. Javnosti bo treba po~asi razkriti, da obstajajo Nezemljani, ki ‘e ves ~as igrajo zelo odlo~ilno vlogo in bi jo seveda ‘eleli obdr‘ati tudi v prihodnje. Svet bo namre~ do‘ivel tak{ne spremembe, da se razkritju preprosto ne bo dalo izogniti. Nezemljani se bodo morda v prihodnje pokazali kot re{itelji ~love{tva in si bodo prizadevali za pridobitev zaupanja svetovne javnosti, da bodo lahko legalno po~eli tisto, kar so doslej morali delati na skrivaj. Lahko navedete kak{en konkreten vir, na katerega ste se oprli? Zecharia Sitchin, jezikoslovec raziskovalec, ki je zaslovel s tolma~enjem glinenih plo{~ic sumerskega ljudstva, trdi, da so Nezemljani Anunaki pri{li na Zemljo s planeta Nibiru, nepriznanega desetega planeta v na{em oson~ju, ki naj bi imel obhodno dobo 3600 let. Tukaj naj bi iskali predvsem zlato, ki so ga potrebovali za za{~ito atmosfere lastnega planeta. Odtod nerazumljiv interes Zemljanov za to sicer nepomembno kovino. V osrednji Afriki je {e zdaj videti sledove prastarih zlatih rudnikov. Pri{leki so potrebovali inteligentnega slu‘abnika, ki bi bil primeren tudi za delo v rudnikih. In tako so takratnega neandertalca genetsko oplemenitili in ustvarili Adama. Zgodba o Adamu je torej resni~na. Sveto pismo do potankosti povzema sumerski ep Enuma Eli{, ki je nekaj tiso~ let starej{i. Je tudi Eva potemtakem plod nezemeljske genske tehnologije? Sveto pismo je do besede natanko povzelo zgodbo o stvaritvi Adama, pri tem pa zagre{ilo tudi kak{no napako, denimo tisto, da je bila Eva ustvarjena iz

Adamovega rebra. Treba je vedeti, da ima sumerska beseda tit, ki je prevedena kot rebro, tudi drug pomen: ozna~uje »‘ivljenjsko sr‘«, danes bi rekli genski material. Eva je torej ustvarjena iz genetike Adama in ne iz njegovega rebra. V knjigi omenjate {tevilne nezemeljske rase, med drugim tako imenovane »reptile«, katerih gene naj bi nosile kraljevske dru‘ine … Zemlja je zanimala {tevilne rase. Ve~ina ras, ki so pri{la k nam iz ozvezdja Lire, so nam zelo podobne. Ampak pojavile so se tudi druge, plazilsko-reptilske rase, med drugim iz ozvezdja Zmaj, ki ‘elijo podjarmiti vsa druga nereptilska ljudstva v vesolju. Ta bitja spominjajo na plazilce - zmaje in ka~e, zato toliko upodobitev teh bitij v mitologijah in ikonah vsepovsod po svetu. Ljudje si zmotno predstavljamo, da so plazilci ni‘je razvita vrsta, a to velja le na Zemlji. Plazilci imajo neprimerno dalj{o razvojno dobo kot ~lovek. Dinozavri so na Zemlji sicer izumrli pred 65-imi milijoni let, toda ta rasa se je v milijonih let zelo razvila ter intelektualno dominira v dolo~enem delu vesolja. A vrniva se k Zemlji. Zaradi nenehnih sporov za prevlado na planetu je pred eoni pri{lo do galakti~ne vojne, ki ji ni bilo videti konca. Slednji~ je pri{lo do sporazuma med trinajstimi rasami (med njimi ni bilo Anunakov) v katerem so se dogovorili, da bodo na Zemlji ustvarili populacijo hibridov – ljudi, ki bodo imeli genetske prispevke vseh udele‘enih nezemeljskih ras. Toda ta projekt je bil ‘e ob pri~etku obsojen na propad, saj si je vsaka od ras skrivaj prizadevala svojo genetiko okrepiti. Reptili so bili med najbolj uspe{nimi, saj so svoj vpliv {irili skozi religije in s kraljevsko krvno linijo, ki je reptilsko-~love{ka v razmerju ena proti ena. Velika Britanija je kot svetovni imperij neko~ na vse dvore vrinila tak{ne ljudi in obenem raz{irila mit o pomenu krvnega nasledstva. Vse odtlej na vse pomembne polo‘aje v dru‘bi prihajajo modrokrvni, ki izvr{ujejo za~rtano politiko svetovne vlade v ozadju.


^ LOVE {TVO

Kdo od znanih Zemljanov naj bi sodil v opisano elito? Ve~ina ljudi na visokih in najvi{jih polo‘ajih so modrokrvni, ki imajo ustrezne zna~ajske in intelektualne lastnosti. So strogo vodeni in poslu{no izpolnjujejo navodila, sicer se jim zgodi kaka afera (Watergate ali Lewinsky) ali pa celo atentat. Med 43-imi dosedanjimi ameri{kimi predsedniki jih je bilo te krvi kar 33! Od politikov so to starej{i in mlaj{i Bush, Bill in Hillary Clinton, Henry Kissinger, Paul Volcker, Zbigniew Brzezinski … med bankirji pa Rothschild in Rockefeller ter vrsta drugih. Iluminati, Bilderbergi, prostozidarji – vse to so organizacije pod njihovim vplivom, ki udejanjajo za~rtano politiko svetovne vlade v senci. Finan~ni sistem z denarjem, verstva, mediji, mednarodne organizacije – vse to so njihovi sistemi in orodja za dosego cilja. Kak{en je cilj svetovne vlade v senci? Svetovna vlada v senci ima na~rt, da na Zemlji ustvarijo eno samo dr‘avo z eno vlado, eno vojsko in enotnim pla~ilnim sistemom. To je tisto, kar imenujejo »novi svetovni red«. To je zapisano tudi na bankovcu za en dolar. Ustvarjena naj bi bila mogo~na fa{isti~na dr‘ava, v kateri bi bil ~lovek popolnoma nadzorovan prek vgrajenega ~ipa pod ko‘o, ki ga je mo‘no vbrizgati v ~loveka ob vsakem cepljenju. Na~rt se uresni~uje ‘e tiso~letja, saj so vsi pomembni dogodki, od odkritja Amerike, prve in druge svetovne vojne, vse do zadnje finan~ne krize zre‘irani tako, da usmerjajo svetovno politiko v smeri zru{enja dr‘av in formiranja svetovne dr‘ave. Zametek ene svetovne vlade so Zdru‘eni narodi, NATO pa je zametek ene svetovne vojske, ki je bila sprva miroljubno naravnana, v vojni v Jugoslaviji pa prvi~ ‘e agresor.

Vse mednarodne organizacije, od mednarodnega denarnega sklada do Svetovne zdravstvene organizacije in Banke za razvoj, so njihovi organi, ki skrbijo, da se uresni~ujejo njihovi na~rti. Banka za razvoj je v resnici banka za izkori{~anje, saj z oderu{kimi obrestmi pahne dr‘ave v ekonomsko odvisnost. Sli{ati je stra{ljivo, a le zato, ker smo toliko ~asa ‘iveli v nevednosti. Zdaj pa mora resnica slednji~ priti na dan. Ko sem pri~el spoznavati drugo plat medalje, sem bil nekaj mesecev v {oku. Bralcem ne privo{~im, da se znajdejo v enakem polo‘aju, zato jim je bolje te

Foto L. Z.

Za aristokracijo pravimo, da imajo modro kri. Zakaj? Zato, ker so ob prelitju krvi ljudje opazili, da se kri oseb kraljevskega porekla dejansko razlikuje ob obi~ajne. To je zato, ker vsebuje ve~ bakra, baker pa na zraku oksidira z modrikastimi odtenki.

VODIJO ELITE

»Banka za razvoj je v resnici banka za izkori{~anje.«

informacije ponuditi postopoma. Resnice ni mogo~e najti tako, da podatke ~rpa{ le iz enega vira. V knjigi omenjate podzemne baze, ki so strogo varovana skrivnost … V njih na varnem prebiva omenjena elita. Vhodi v te podzemne baze so strogo varovani. Na You Tube je nekaj videoprispevkov o ljudeh, ki so se odlo~ili spregovoriti o gradnji teh baz in podrobnostih. Pod zemeljsko povr{ino povsod po svetu je kakih 150 velikih podzemnih mest z volumnom tudi ve~ kubi~nih kilometrov. Na spletu kro‘i veliko dokumentov o tem. Med najbolj znanimi sta Area 51 in baza Dulce, obe v ZDA.

Poiskati je treba re{itve, ki so resni~no v prid ~love{tvu, in ignorirati vse pobude svetovnih avtoritet.

Ta mesta gradijo z napredno tehnologijo, tako da se ogromne mase materiala enostavno razblinijo, navzven ni nobenega izmeta. Imajo stroje za ~rpanje proste energije in so preskrbljeni z vsem, tudi s hrano, ki jo pridelujejo na velikanskih vrtovih. O omenjenem na~rtu govori tudi David Icke? Da, o tem je ‘e pred ve~ kot desetletjem spregovoril David Icke, ki so ga sprva zasmehovali in iz‘vi‘gali, zdaj pa se nih~e ve~ ne smeji, kajti tisto, kar je napovedoval, se zdaj dobesedno uresni~uje. On je razkril tudi podrobnost o spremembah zunanjosti ljudi kraljevske krvi. Neko~ je pri{el do informacije, da se na skrivnih orgijah, ki jih imajo visoki predstavniki vlad in javne osebnosti, ti prelevijo v reptilsko podobo. Ko je potoval po svetu, je na ve~ celinah sli{al isto zgodbo. Nam se zdi to nekaj nemogo~ega, toda to se dogaja tudi pri bolezen-

-

MAJ

10 -

Misteriji 11


^LOVE {TVO

VODIJO ELITE

ski motnji ljudi z multiplimi osebnostmi, ki lahko v hipu spremenijo zna~aj in zunanjost. Gre za zavedno ali nezavedno koncentriranje na razli~ne genetike. Ali menite, da je na~rt za novi svetovni red uresni~ljiv? Udejanja se ‘e tiso~letja in ‘e gre proti sklepnim fazam. Oblikujejo se ‘e velike zdru‘be dr‘av – EU, ZDA, Azijska unija, Severnoameri{ka unija … Ni ve~ dale~ do zdru‘itve v eno svetovno dr‘avo. Zametek ene svetovne vojske je ‘e NATO. S sedanjo finan~no krizo so ‘e uspeli zagotoviti temelje za centraliziran finan~ni sistem. V ZDA so ‘e postavili nadzorni sistem za kontrolo vsega finan~nega dogajanja: to je Banka zveznih rezerv. Se lahko omenjenemu na~rtu izognemo? Seveda, ~e na~rt prepoznamo in prenehamo slediti usmeritvam, ki nam jih neprestano vsiljujejo prek premi{ljenih metod ustvarjanja konfliktov, za re{evanje katerih je zatem ponujena prav tak{na re{itev, ki sledi njihovemu na~rtu. [iroka javnost ne ve, kaj se za predlogom skriva, in je voljna prijeti vabo. Tako sta bila la‘na informacija o jedrskem oboro‘evanju Iraka in insceniran napad 11. septembra odli~en alibi za napad na Irak. Re{itev je torej v ignoriranju vseh pobud, ki prihajajo od sedanjih svetovnih avtoritet. Poiskati je treba re{itve, ki so resni~no v prid ~love{tvu. Vzemimo zelo sve‘ primer: zadnjo svetovno finan~no krizo so »re{ili« tako, da so sanirali ogromne izgube bank, dr‘ave pa obremenili z astronomskim novim zadol‘evanjem. Je to re{itev? Se lahko ~love{tvo prek duhovnosti osvobodi vpliva Nezemljanov? Spoznavanje na{e nematerialne, duhovne narave, je dejansko re{itev. Na{a pozornost je sedaj usmerjena skoraj izklju~no v zunanji svet – prek znanosti, zabave, potro{ni{tva, medijev … Orodje, s katerim so nas speljali v slepo ulico, je denar. Denar premami ~loveka, da se za~ne ukvarjati le {e s tehtanjem, vrednotenjem in kopi~enjem. Religije so bile

12 - MAJ 10 -

Ko se bodo ljudje zavedli, da obstaja obilje, ne bodo ve~ kopi~ili dobrin. neko~ glavno orodje za ukalupljanje ~loveka v nenehno razmi{ljanje o bo‘anskih na~rtih, pravilih, zapovedih … Zdaj pa nam prek televizijskih programov vcepljajo toliko miselnih vzorcev, da se sploh ne zavedamo, da obstaja tudi notranji, duhovni svet. Tako smo kot pti~ z enim krilom. Materialno plat imamo mo~no, po duhovni plati pa smo zakrneli. A tak pti~ ne more leteti. Zdaj moramo ponovno odkriti duhovnost, prisluhniti sebi in ugotoviti, kdo in kaj smo. Dana{nji ~as od nas zahteva, da storimo ta korak, sicer nakopi~enih problemov ne bomo mogli razre{iti. Ste pobudnik projekta Zgradimo svet miru in ljubezni. Kaj je njegov namen? Njegov naslov pove vse. Ta projekt je utemeljen na preprostem razmisleku: ko v dru‘bi odpravimo tiste vzvode, ki ustvarjajo izkori{~anje, strah, pohlep, pomanjkanje in iluzijo, da smo ‘rtve in jetniki razmer, tedaj dru‘ba za‘ivi povsem druga~e. Poglavitno je izkoreniniti la‘no prepri~anje, da na svetu obstaja pomanjkanje. Sonca in son~ne energije je dovolj za vse ljudi. Za vse ostalo lahko poskrbimo z znanjem. Tudi energije – brezpla~ne – je v izobilju. Ekonomijo utemeljimo na naravnih virih, dobrine pravi~no delimo in opustimo denar. Ko se usmerimo k delovanju iz obilja, se kot domine podira cela vrsta te‘av. Ni ve~ napetosti, podkupovanja, izkori{~anja, tekmovanja, kopi~enja, prostitucije, hazarderstva … Svet resni~no lahko za‘ivi v miru, slogi in blagostanju. Kaj pa preskrba z energijo? Preskrba z brezpla~no energijo je ena klju~nih komponent tega projekta. Prav obremenjenost z idejo, da energije ni dovolj, nas spreminja v su‘nje dela. Toda okrog nas je brezpla~ne energije v izobilju. @e Nikola Tesla je naredil stroj na orgon in se vozil z avtom »na zrak«.

Njegov izum je potrebno le poustvariti; s tem se zdaj ukvarja stotine laboratorijev po svetu, marsikje tak{ne stroje v tajnosti ‘e uporabljajo. Energetske stiske tak{en izum na mah izbri{e, obenem pa re{imo tudi krizo oskrbe z vodo. ^e ima{ na voljo energijo v izobilju in zastonj, lahko vodo pridobiva{ iz morske vode ali iz odplak. Z dovolj energije in vode pa lahko pridelamo hrane kolikor ho~emo, tudi sredi pu{~ave. Zemlja lahko pre‘ivi vsaj deset milijard ljudi. So torej re{ljivi vsi dana{nji problemi ~love{tva? Vsi problemi ~love{tva so ‘e danes re{ljivi, ~e se odlepimo od temeljnega prepri~anja, da je na svetu pomanjkanje, in za~nemo delovati iz obilja. Obenem je treba odkriti duhovno znanje, znanje o drugih razse‘nostih, s katerim vse probleme re{imo na izviren na~in. Ko bo {tevilo ozave{~enih preseglo kriti~ni prag, bo pri{lo do preboja, ob katerem se bodo mno‘ice zelo hitro ozavestile. Danes, v dobi interneta, lahko z dolo~eno informacijo ves svet seznanimo v nekaj urah, neko~ so bila za to potrebna leta. S stroji na prosto energijo izgine glavna stiska, ki nas spreminja v ‘rtve obstoje~ega sistema. Ko se bodo ljudje zavedli, da obstaja obilje, ne bodo ve~ kopi~ili dobrin. Iskati kako varnost, ~e si od rojstva do smrti preskrbljen, nima smisla. Napredek se bo zgodil, ko bomo odpravili sedanje miselne vzorce v na{ih glavah. Vse te‘ke preizku{nje, ki jih sedaj do‘ivljamo, imajo en sam, pozitiven namen: pomagati nam do spoznanja, da je izku{nja pomanjkanja neresni~na. Sedanje stiske in preizku{nje so tudi odli~na {ola, v kateri pridobimo znanje, s katerim se lahko dvignemo nad sedanje oblastnike. ^aka nas nova izku{nja, izku{nja obilja, ki lahko zraste iz zavedanja na{e povezanosti z izvorom in na{e resni~ne, ljube~e narave. Za kako malodu{je torej ni razloga. Z ljubeznijo in znanjem je uresni~ljivo vse. Andreja Paljevec * 040/424 532 - Zoran @eleznikar

D


METODA EFT

S tapkanjem odpravljamo blokade in negativna mentalna stanja ter zdravimo bolezni

Tehnika ~ustvene svobode

Kdaj in kako ste se sre~ali z metodo EFT? Znano je, da se vse zgodi z razlogom. Tako sem tudi jaz naletela na EFT v trenutku, ko sem ga najbolj potrebovala. Ni~ ni naklju~no. Hkrati je bilo vse moje ‘ivljenje priprava za to sre~anje, a se tega nisem zavedala. Spominjam se, ko sem morala pred ve~ leti za predavanje v Srbskem zdravni{kem dru{tvu napisati svoj ‘ivljenjepis. Po branju ‘ivljenjepisa mi je odrasla h~erka rekla: »Mama, mislila sem, da se ti stalno nekaj u~i{, a da niti ne ve{, zakaj to dela{. Vse se mi je zdelo, da nima nobene zveze eno z drugim, zdaj pa vidim, da je vse povezano.« Tudi meni se je to neko~ tako zdelo. Zanimalo me je zdravje, resni~na skrivnost zdravja, zanimal me je posel, a tudi osebni razvoj. Do leta 2002 sem k zdrav-

preteklosti, povezana z rev{~ino, je priplavala na povr{je do najglobljih ravni du{e. Fizi~ni simptomi strahu so postali neznosni. Nespe~nost je postala vsakdanji pojav, vozel, ki je sedel v sredini ‘elodca, mi ni dal miru, srce mi je pospe{eno utripalo, celo roke so se mi za~ele tresti pri omenjanju nekaterih tem. Posku{ala sem veliko stvari, vklju~no s psihoterapijo, hipnozo, NLP, a ni pomagalo. In takrat sem odkrila tehniko emocionalne svobode, ali pa je ona odkrila mene, ker je to bil moj naslednji kvantni skok. V zelo kratkem ~asu sem ob~utila, da se vozel v ‘elodcu topi in prvi~ po ve~ mesecih sem prespala pet ur v enem kosu. Bla‘en ob~utek spro{~enosti v ‘elodcu je nekaj, ~esar sem si dolgo ‘elela.

EFT odpravlja blokade pri doseganju celovitosti in osvobajanju na{ega potenciala. ju pristopala z vidika zeli{~ne medicine in uporabne iridologije, ki sem jo {tudirala na Novi Zelandiji. Takrat pa se je zgodila velika prelomnica. Zapletli smo se v posel, katerega pogodba je imela la‘ne klavzule, in bili smo prisiljeni sprejeti precej{njo izgubo ali pa oditi na sodi{~e. Odlo~ili smo se, da gremo po poti, ki je bolj{a za na{ osebni mir, da se nau~imo lekcije iz vsega, kar se je zgodilo, in gremo naprej. To se je bilo la‘je odlo~iti kot pa prena{ati posledice niza negotovosti, ki so se spro‘ile v meni. Vsa negotovost iz

Foto osebni arhiv

T

ehnika ~ustvenega osvobajanja – izvirna me{anica akupresure, kognitivne, energijske in vedenjske psihologije ter nevrolingvisti~nega programiranja – temelji na povezavi med meridiani in ‘ivljenjsko energijo. S »tapkanjem« po akupunkturnih to~kah na meridianih ljudje odpravljajo blokade, negativna ~ustvena in mentalna stanja ter si celo zdravijo bolezni. »Energijska psihologija pomaga, da se vse energijske motnje odpravijo in da se vzpostavi energijski tok. Na te motnje delujemo z blago stimulacijo akupunkturnih to~k s prsti,« pravi Jasmina Kova~ev iz Nove Zelandije, avtorica knjige Preoblikujte svoje slabosti v svojo mo~ (Preobrazite svoje slabosti u snagu), ki je metodo najprej uspe{no preizkusila na sebi, ko se je zna{la v stresni ‘ivljenjski situaciji, zdaj pa kot certificirani mednarodni terapevt metode EFT na seminarjih in delavnicah ljudem prena{a znanje o samopomo~i.

Jasmina Kova~ev, certificirani mednarodni terapevt metode EFT, iz Nove Zelandije prihaja vodit seminarje in delavnice tudi v Slovenijo.

In potem ste postali trener EFT-ja in se zavzemate za holisti~en pristop k zdravju … Vedela sem, kak{na bo moja pot naprej. Mnoge kockice so se sestavile in pri{le na svoje mesto. Pri delu s svojimi klienti samo na telesni ravni sem opazila, da se simptomi pogosto vra~ajo, ko prenehajo uporabljati proizvode. Iz otro{tva se mi je vtisnila slika slabega zdravja moje matere, mene in brata, ~eprav je bila moja mama sicer izjemen mikrobiolog, svetovno priznana strokovnjakinja. Vse je zdaj dobilo svojo pravo perspektivo in za~ela sem se pospe{eno izobra‘evati ne samo na podro~ju EFT-ja, temve~ tudi v drugih modalitetah energijske psihologije. Danes menim, da imam pravi holisti~ni pristop k zdravju. EFT se hitro razvija, u‘ivam, ko spremljam vsa nova dognanja v EFT-ju in drugih komplementarnih podro~jih, ter da kot certificirana in{truktorica ta znanja prena{am na druge. Sem tudi nosilka seminarjev Okrogla mavrica, kjer je EFT

-

MAJ

10 -

Misteriji 13


T EHNIKA ~USTVENE

SVOBODE

ki jih zanima holisti~ni pristop k zdravju (kako postati in ostati zdrav), bo seminar v okviru poletnega programa www. harmony.hr na Pa{manu.

Kak{en je namen seminarjev Okrogla mavrica? Niz seminarjev temelji na kakovostni izobrazbi v EFT-ju na ravni samopomo~i, pa tudi na vrhunskem izobra‘evanju profesionalcev. Tako kot je okrogla mavrica simbol celovitosti, ve~plastnosti, naravnosti in lepote, tako tudi mi stremimo k celovitosti na posameznih podro~jih ‘ivljenja. Namen serije seminarjev in treningov Okrogla mavrica je, da nam pomaga pri doseganju celovitosti, ve~plastnosti, lepote in naravnosti v najpomembnej{ih podro~jih na{ega ‘ivljenja, kot so zdravje, star{evstvo, odnosi z drugimi, posel … Treningi EFT-ja so najpomembnej{i preobrazbeni pripomo~ek, orodje za doseganje te celovitosti na vseh podro~jih. Zadnji vikend v maju potekajo seminarji, ki so namenjeni samopomo~i in za~etku kakovostnega dela z drugimi. Prav tako poteka celodnevni skupinski tretma, idealen za odpravljanje lastnih blokad. Prva generacija tretje ravni EFT-ja v Sloveniji je v sklepni fazi. To je kompleksno enoletno izobra‘evanje in sam vrh EFT-izobrazbe v Sloveniji. Glede na to, da se izobra‘ujem po vsem svetu, je to prilo‘nost za vse v Sloveniji, da dobijo kondenzirana znanja in izku{nje. Za vse,

14 - MAJ 10 -

Foto splet

glavno orodje za odpravljanje blokad pri doseganju na{e celovitosti in osvobajanju na{ega potenciala. Poleg tega sem zmeraj rada prena{ala znanje na druge in tisti, ki so bili na mojih treningih, menijo, da imam za to naravni dar. Obi~ajno smo najbolj produktivni in lahko najve~ damo svoji sredini, kadar so na{i talenti usklajeni z na{im delom. Ponavadi takrat tudi najbolj u‘ivamo v tem, kar delamo. Nedvomno sem v svojem delu zdru‘ila ve~ svojih darov in zanimanj, tako da danes z velikim zadovoljstvom delam kot mednarodni trener ne samo EFT-ja, temve~ tudi drugih seminarjev v okviru in{tituta za izobra‘evanje in vrhunske dose‘ke, ki prireja seminarje Okrogla mavrica.

Jasmina Kova~ev prikazuje metodo tapkanja po meridianskih to~kah.

Ali lahko z metodo EFT odtapkamo tudi stres? Stres je ~ustveni odziv na dolo~ene ljudi, situacije in dogodke. Zakaj se posamezniki ne odzivajo ~ustveno enako na iste ljudi, dogodke in situacije, zakaj je za nekatere neka situacija stresna, za druge pa ne? Odgovor je preprost. Vsi smo imeli razli~na do‘ivetja v preteklosti. Kdor je denimo imel neprijetno izku{njo z neko osebo, ki ga spominja na njegovega {efa, bo v navzo~nosti {efa do‘ivljal blag stres ali se v najbolj{em primeru ne bo mogel sprostiti, ker ga {ef na podzavestni ravni spominja ne nekoga ali nekaj iz preteklosti. Energijska psihologija deluje na energijske motnje, ki so v nastale v trenutku, ko smo do‘iveli nekaj neprijetnega, in pomaga, da se vse take energijske motnje odpravijo in se vzpostavi energijski tok. Podobno kot akupunktura, ki deluje na energijo telesa prek energijskih kanalov ali meridianov z iglami, energijska psihologija deluje na energijsko motnjo z blago stimulacijo akupunkturnih to~k s prsti. Vse v telesu je povezano, fizi~no in energijsko telo nista lo~ena, temve~ sta v nenehni interakciji. Znano je, da stres vpliva na zdravstveno stanje. Ameri{ko zdravstveno zdru‘enje je objavilo, da je 85 odstotkov bolezni ~ustvenega izvora, po nekaterih virih pa stres oziroma ~ustvena raven povzro~a celo do 95 odstotkov bolezni. Ker se stresorju ne da vedno izogniti, je najbolj{e, da odpravimo motnje na energijski ravni. [ele takrat lahko ~lovek vidi situacijo v druga~ni lu~i in kakr{na koli misel, povezana s preteklo situacijo, osebo ali dogodkom ne more ve~ spro‘iti energijske motnje. Za tak{no delo je potrebno solidno znanje samopomo~i ali delo s terapevtom. Katere akupunkturne to~ke uporabljate in ali je pomemben vrstni red tapkanja?


T EHNIKA ~ USTVENE

SVOBODE

Foto osebni arhiv

Uporablja se dolo~en niz vztrajnosti. [e enkrat pouto~k. Obstaja ve~ variant darjam, kar pravi tudi usto~k, kot tudi nekatere dotanovitelj Gary Craig, da je polnilne, vendar lahko s zdravje anekdoti~en rezulsedmimi to~kami obdelatat dela na energijski, ~ustmo, re{imo najve~je {tevilo veni in mentalni ravni in te‘av. Pomembno je razuu~inki tega dela so osupljivi. meti, da bistvo ni v to~kah. Ali ste sre~ali Gary Craiga Stimulacija bioaktivnih, akuosebno in kaj vam pomeni punkturnih to~k je samo nesre~anje z njim? ogiben del. ^e EFT in tapPri Garyju Craigu sem obikanje opazujete kot krasen skovala EFT Mastering treklavir, je le od osebe za klaning leta 2006 in ob tej privirjem odvisno, kak{na glaslo‘nosti sem imela mo‘nost, ba bo pri{la iz njega – zada ob~utim njegovo ener~etni{ka, povpre~na ali virtuozna mojstrovina. Shemo Jasmina Kova~ev in avtor metode EFT Gary Craig v Denverju leta 2006 gijo in naberem zlata zrna tapkanja lahko dobite na znanj in spoznanj, ki so prav enem listu z vnosom svojih podatkov na za spreminjanje omejujo~ih prepri~anj. gotovo prispevali k mojemu nadaljnjeSama sem delala z ve~ kot dva tiso~ mu napredku. Zadovoljstvo je udele‘iti spletu*. Verjetno samo tapkanje ne zadostuje, klienti. Vsakdo privla~i klientelo, ki je v se treningov pri nekom, ki ima tak{no ampak mora klient delati tudi mentalno? skladu z njegovimi znanji. Ker obvla- duhovno {irino kot Gary. Zagotovo je Natanko tako. Samo bistvo je v mentalni dam v komplementarnih podro~jih naj- pustil sled v mojem ‘ivljenju v marpovezanosti s to~no dolo~enim vidikom manj 25 modalitet in tehnik, pogosto de- si~em. tistega, kar predstavlja problem. Brez te lam zdravstvene te‘ave, zaradi svoje Veliko ste delali tudi s Slovenci. Ali ste mentalne povezanosti lahko tapkamo {iroke izobrazbe pa tudi poslovna vpra- opazili kak{en skupni imenovalec v midan in no~ brez kakr{nih koli rezultatov. {anja – to podro~je je v veliki meri pri- selnosti ljudi, katere so najpogostej{e Zato »tajna sestavina« niso to~ke; bistve- sotno v mojih individualnih terapijah – te‘ave? no je odkriti, s ~im se mentalno povezati, vodim pa tudi seminarje. Na prvi pogled delujejo hladno, a to je torej s ~im klienta povezati, in najti vse Kak{ni so rezultati pri zdravljenju fizi~- samo maska. Veliko ve~ potiskajo svoja obstoje~e vidike, ki prispevajo k ~ustve- nih bolezni? ~ustva, a to ni globoko potisnjeno, saj no-energijski motnji. Ve~ kot fascinantni, ~eprav nikoli ne re- zlahka pride na povr{ino vse, kar je v Pri katerih te‘avah tehnika najbolj po- ~emo, da zdravimo, ampak je ozdravi- globini du{e, samo s pravim pristopom. tev posledica aktiviranja procesa samo- Osebno bi jim svetovala, da imajo pogomaga? Pomaga pri velikem spektru te‘av. Gary zdravljenja. Osebno sem delala z ve~ steje nasmeh na obrazu, ker sta na{a Craig svetuje, da EFT preizkusimo na terminalnimi rakavimi bolniki, ki so bili fiziognomija in fiziologija zelo povezani. vsem. To je zagotovo tudi moj moto. V ‘e odpisani. Ali bo do ozdravljenja pri- Ne morate denimo biti depresivni, ~e se profesionalni uporabi je marsikaj mogo- {lo, se nikoli ne ve. A upanje vedno ob- dr‘ite vzravnano in imate na obrazu ~e obogatiti z dodatnimi znanji z razli~- staja. Poleg {tevilnih klientov z rakom, nasmeh, ki je odraz sr~ne ljubezni do nih podro~ij. Zaradi enostavnosti EFT- ki jim lahko samo obljubim odli~no ~ust- vseh ljudi. ja mnogi, med njimi tudi tisti, ki se imajo veno podporo, bi izpostavila dva prime- Imate {e kak{no sporo~ilo za bralce naza poznavalce tega podro~ja, ‘al ne do- ra z rakom trebu{ne slinavke, ki ju je {e revije? jemajo prave globine in {irine njegove konvencionalna medicina odpisala in se Rekla bi, da smo v zelo posebnem ~asu, uporabe, zaradi ~esar je EFT v nekaterih jima je konec od{teval v mesecih, a sta da je delo na sebi bolj pomembno kot krogih dobil stigmo, da deluje povr{in- danes oba {e vedno z nami in se po~utita kdajkoli prej. Za~nite pri sebi, pomagajte sko. To je zelo dale~ od resnice; vse je bolj{e kot pred diagnosticiranjem ter se drugim okrog sebe in tudi vi doprinesite odvisno od tistega, ki tehniko uporablja, imata za ozdravljena. h kvantnemu skoku, ki je pred nami. Ne in od obsega njegovega znanja o EFT-ju Najla‘je se aktivirajo procesi samo- ~akajte, da to za vas naredi nekdo drug. ter drugih komplementarnih podro~jih. zdravljenja pri akutnih te‘avah, kot tudi Andreja Paljevec Ker poteka na energijsko-~ustveni pri psihosomatskih. Kroni~na stanja so ravni, je tu najve~ja uporaba, potem pa najbolj zapletena in je potrebno najve~ * www.Slovenija.TehnikaEmocionalneSlobode.com

D

A

-

MAJ

10 -

Misteriji 15


METODA EFT

Raziskava s krvnimi celicami in tehniko EFT dokazuje vpliv ~ustev na telo

@alostna in ljube~a kri K

16 - MAJ 10 -

Zelo nenavadno pa je bilo, da so mnoge rde~e krvni~ke privzele obliko solze. bila zelo prestra{ena. Celice so se sedaj premikale {e hitreje kot pri ‘alosti, a so hitro obmirovale. Najbr‘ se je adrenalinski odziv hitro iztro{il. Pokazalo se je tudi zelo veliko belih krvni~k, da se bojujejo proti nastali nevarnosti.

Krvna slika `alosti

KRI JE OSTALA @IVA

Krvna slika ljubezni

Krvna slika strahu

Krvna slika bo`anske energije

Foto splet

o je Rebecca Marina leta 2004 {la na pregled k zdravnici dr. Felici, naturopatinji iz Teksasa, je slednja z videomikroskopom videla, da je Rebeccina kri mo~no kepasta. Rebecca, sicer u~iteljica EFT, si je po tej metodi naredila hitro terapijo in ko ji je zdravnica ~ez nekaj minut spet vzela kri, so kepe v krvnem vzorcu izginile. Dr. Patricia Felici, ki ima licenco za mikroskopijo ‘ive kapljice krvi na temni podlagi, je bila nemalo za~udena, saj ponavadi traja ve~ tednov, preden lahko tak{no stanje popravijo prehranski dodatki. Felicijeva si je po tem zamislila eksperiment, v katerem naj bi Marinova z EFT izzvala razna ~ustva v svoje energijsko polje ter prek njega v telo in kri. Po vsakem ~ustvu ji je zdravnica vzela krvni vzorec in ga analizirala. Najprej je izzvala ‘alost, pri ~emer je intenzivno mislila na razne ‘alostne stvari, tako da je celo zajokala. Dr. Felici ji je prav takrat vzela vzorec. Krvne celice so se zelo hitro premikale, tako da so na stati~ni sliki precej narazen. Pojavilo se je tudi veliko belih krvni~k. Zelo nenavadno pa je bilo, da so mnoge rde~e krvni~ke privzele obliko solze. Zatem je Marinova v svoje telo in kri povabila energijo ljubezni. Vse celice so se zdaj premikale zelo mirno in lepo. Njihova oblika je bila normalna, v krvni teko~ini pa se je pojavila nekaka lesketajo~a snov. Zanimivo je, da se je vzorec »‘alostne« krvi, ki je bil {e vedno na ra~unalni{kem zaslonu, prav tako za~el spreminjati. Ko je kri zunaj na{ega telesa, smo torej {e vedno povezani z njo. Nato je Marinova povabila energijo strahu, spominjajo~ se dogodka, ko je

Na koncu je Marinova v telo in kri povabila {e energijo »bo‘anske Matere«. Vse telo so ji takrat stresali valovi energije in od sre~e je jokala. Videoslika tega krvnega vzorca na zaslonu je bila povsem razli~na od vseh drugih. Krvna teko~ina je bila ~isto bistra, gibanje celic pa zelo mirno. Mednje je bila posuta bela lesketajo~a se snov. Bele krvni~ke so imele bela, sijo~a jedra, ki so utripala kakor majhna srca. In za razliko od drugih krvnih vzorcev, ki so po kratkem ~asu za~eli po~asi zamirati, je vzorec bo‘anske Matere ves ~as ostal ‘iv. Zanimivo je tudi, da so nekatere rde~e krvni~ke za~ele privzemati obliko srca. Poskus je pokazal, da ~ustva lahko zelo mo~no vplivajo na na{o kri, ta pa na na{e zdravje. Pokazal je tudi, da z metodo EFT lahko oja~imo in izzovemo razli~na ~ustva, ter da lahko z miselno namero svoja ~ustva »popravimo«. Zanimiva ugotovitev je tudi, da negativna ~ustva ne privla~ijo veliko svetlobe. ^ustvo ljubezni v telo privla~i svetlobo, {e ve~ svetlobe pa pride v nas, kadar povabimo bo‘ansko energijo. An. Ki.

D


DUHOVNO ZDRAVLJENJE

Lado Mihael Florjan~i~ se ukvarja z duhovnim svetom in svetom prasnovi

Duhovni pripro{njik V

vas je nasilje, v sebi nimate finosnovnega informacijskega sistema, va{ega, tistega, ki je va{, ampak od visokih inteligenc sil zla, da, oni so vam dali svojega noter, da ne bi mogli normalno komunicirati z najvi{jo inteligenco …« je rekel Lado Mihael Florjan~i~, ko sem le‘al na njegovi mizi in je z dlanmi polzel ~ez moje telo. In ~ez kako minuto, dve je dejal, da je tisto, kar ne sodi v moje telo, dal ven in ugotovil, da z menoj {e vedno ni vse v redu: »[e zmeraj ni vse v redu, ker {e zmeraj nimate notri, v sebi, duhovnega bitja, kompletnega duhovnega bitja z vsemi komponentami, pa duhovno srce zraven, tako direktno komponento in du{o. Vsega tega {e ni, bo …« Strojni in‘enir, ki zdravi ljudi v Sv. Antonu pri Kopru, pravi, da ni zdravilec, marve~ duhovni pripro{njik za pomo~ v stiskah in te‘avah. Pravi, da ‘e od malega komunicira z vesoljem, angeli in z bogom. Z njimi se pogovarja na enak na~in kot z ljudmi, pri njih i{~e zavetje in pomo~, da te vi{je sile skozi njega pomagajo ljudem v stiskah, te‘avah in boleznih.

Pripro{njikovo podro~je je, po njegovih besedah, duhovni svet in svet prasnovi ter iz tega izhajajo~e duhovno stanje. V to podro~je spadajo dobra in zla duhovna bitja in bitja prasnovi:

Vi{je sile skozi njega pomagajo ljudem v stiskah in boleznih. BOJ PROTI SILAM ZLA »Moje na~elo je, da se borim proti vsem nevidnim duhovnim stanjem in bitjem sil zla. Vsega tega se nisem nau~il iz knjig, pa tudi od nikoder nisem ni~ prepisal, ko sem pisal svojo knjigo Duhovni svet in peta dimenzija. Vse je dar spoznanj. Tega daru se zavedam od otro{tva in me vodi skozi vse ‘ivljenje. Jaz imam to lastnost, ta dar, ki sem ga s sabo prinesel na svet, da lahko berem vse {tiri informacijske sisteme na vseh

Lado Mihael Florjan~i~ pomaga v stiskah in te‘avah.

{tirih nivojih ‘ivljenja, na vseh {tirih bitjih. Berem pa tudi informacijski sistem vesolja, zemlje in ~loveka, v kompletu in direktno komuniciram z najvi{jo inteligenco trojstva, to je troedini bog, o~e, sin in sveti duh, kakor ho~ete to imenovati, zato pridem direktno do informacij. Jaz ne delam ni~, dela najvi{ja inteligenca trojstva z vso hierarhijo, ki jo ima na razpolago, ali so to angeli ali kdor koli. Zato se jaz ni~ ne hvalim, ker jaz ne delam ni~.« V ve~ kot {tiristo strani debeli knjigi Duhovni svet in peta dimenzija duhovni pripro{njik v sliki in besedi razlaga svoj pogled na ~loveka. Osnovno izhodi{~e je, da ima ~lovek {tiri nivoje: prasnovni nivo, duhovni nivo, energijski nivo in fizi~ni nivo. V knjigi razlaga, da ~loveka lahko zasedajo duhovno bitje zla, duhovno bitje visoke inteligence zla, duhovno bitje druge ‘ive ali mrtve osebe, nezemeljska duhovna bitja … In kaj lahko povzro~ajo duhovna bitja iz prej{njega ‘ivljenja? V knjigi je zapisal: »Duhovna bitja iz prej{njega

‘ivljenja neke osebe ali oseb njenih prednikov, ki nosijo iz prej{njega ‘ivljenja slaba duhovna stanja bolezni ali druge motnje, lahko to preslikajo v sedanjost, se naselijo v neko sedaj ‘ive~o osebo in jo napolnijo s slabimi duhovnimi stanji preteklih ‘ivljenj. Ta pretekla duhovna stanja duhovnih bitij lahko se‘ejo do 900 milijonov let nazaj. Vse te slabe slike duhovnih stanj preteklosti se Foto L. Z.

»

-

MAJ

10 -

Misteriji 17


PRIPRO{ NJIK

lahko prenesejo na ~loveka, ki v tem ‘ivljenju nosi vse te posledice svojih preteklih stanj ali pa duhovna stanja iz preteklosti prednikov prizadete osebe.« Pravi, da iz prakse lahko zatrdi, da se mno‘ica duhovnih bitij iz prej{njih ‘ivljenj neke osebe poistoveti z dolo~eno sedaj ‘ive~o osebo in prevzame njeno identiteto, tako da ta dolo~ena sedaj ‘ive~a oseba v duhovnem smislu ne obstaja ve~: »Vsa {kodljiva, bolna duhovna stanja bolezni iz preteklosti in sedanjosti moram iz ~loveka odstraniti.« Meni, da mnoga duhovna stanja ne~istih pokojnih oseb ‘elijo {kodovati ali prizadeti dolo~eno osebo, ker z duhovnimi stanji takih pokojnih oseb vladajo stanja sil zla. Tak{no prizadeto ‘ivo bitje z duhovnimi bitji pokojnih bolnih oseb je potrebno iz ‘ive~ega ~love{kega bitja ~im prej odstraniti. In poudari: »Nobene vrste duhovnega bitja in vsega duhovnega se ne da ubiti, mo‘no ga je le odstraniti.« Po njegovi razlagi so duhovna stanja iz nevidne, izredno redke duhovne gostote, vendar zmore ta fini duh ‘ivljenja nadzirati, voditi in upravljati celoten energijski fizi~ni sistem ~loveka, katerega o~e je bog sam. Fizi~na mati, ki nas prek boga hrani, se imenuje zemlja. V uvodnih stavkih knjige je zapisal: »Izvor vsega vidnega in nevidnega bo‘jega stvarstva, izvor ve~nosti, neskon~nosti in vseobsegajo~e prisotnosti vsevednega izvora vsega ‘ivljenja v vidnem in nevidnem duhovnem svetu sem imenoval bog … Mnogo je imen, ki jih namesto imena bog uporabljajo razli~ni pisci; to so na primer prasila, univerzum, najvi{ja inteligenca …«

POMO^ V TREH KORAKIH »Pri pomo~i ljudem se vse zgodi v treh korakih,« pravi pripro{njik iz Svetega Antona in pojasnjuje, da najprej prepozna nevidni vzrok na nevidnem du-

18 - MAJ 10 -

nepopisno trpljenje in na koncu tudi smrt.« Na vpra{anje o peti dimenziji, o kateri med drugim govori knjiga, pravi: »Ko stopimo iz fizi~no materialnega sveta v duhovni nevidni svet, si odpremo vrata pete dimenzije. Stopimo v nevidni duhovni svet ‘ivljenja. Peta dimenzija preide v stanje, ko ~as in prostor nista ve~ v pristojnosti fizi~nega materialnega sveta. V duhovnem svetu pete dimenzije vladajo zakoni duhovnega sveta.« In kaj se je dogajalo z menoj na njegovi mizi pod njegovimi rokami? Tole, pravi Doslej je v svojo knjigo vpisal te‘ave pripro{njik: ‘e ve~ kot 23.000 ljudi. »Va{e duhovno bitje se je zna{lo na hovnem nivoju, potem naslovi na boga planetu, ki je od Zemlje oddaljen 900 pro{njo z molitvijo za odstranitev pre- svetlobnih let in ta planet je 90-krat ve~ji poznanega nevidnega vzroka na duhov- od Zemlje. Ima zelo majhno gostoto, kar nem nivoju bo‘jega duhovnega bitja, da pomeni, da je neviden. Gostota brez zra~v tretjem koraku bog usli{i in izpolni nega prostora. Tja gor so spravili va{e pro{njo v molitvi po principu in beseda duhovno bitje in vse komponente. To smo je meso postala. Pri tem se utele{enje morali poklicati nazaj v va{e telo. Ker pa izre~ene pro{nje z besedo in molitvijo oni ne ‘elijo, da se to vrne nazaj, je trajalo zgodi v trenutku. malo dalj ~asa, da sva to uspela dobiti »Duhovno bitje lahko zapusti fizi~no nazaj prek najvi{je inteligence … Da vidim telo, ~e se nad duhovnim bitjem pojavi konkretno, kdo je to delal. To so po~eli nasilje. To nasilje se pojavi takrat, kadar angeli. Potem sem videl, da je v vas {e v na{e telo pride kak{no drugo duhovno neskon~na, nevidna vesoljska praznina. bitje, na primer od kak{ne druge ‘ive Ta vesoljska praznina ima gostoto ni~ celih ali pokojne osebe, ki je lahko v na{em devetsto tiso~ ni~el in na koncu ena, ki sorodstvu, lahko je to duhovno bitje od predstavlja brezzra~ni prostor. No, potem na{ih prej{njih ‘ivljenj ali pa osebe tega sva dala tudi to ven. Trikrat sva to naredila duhovnega bitja sploh ne poznamo … in potem je va{e duhovno bitje spet dobilo Vsako nasilje, ki v na{em bitju pov- gostoto 1, kar je normalno. Potem sva pa zro~i {ok, je za duhovno bitje v nas pre- videla, da srce ne dela prav, da leva in veliko nasilje, zato se umakne iz fizi~ne- desna sr~na zaklopka ne delata prav. ga telesa v vesolje. Ves ta ~as je fizi~no Videla sva, da po celem bitju manjka telo brez duhovnega bitja v nas. Duhov- nevrotransmiter in to ena milijarda na nemu bitju to prav ni~ ne {koduje, na{e- eksponent 100. Potem sva to vse u{timala mu fizi~nemu bitju pa dalj{a odsotnost in je za~elo srce dobro delati. Leva stran duhovnega bitja pomeni resne motnje in mo‘ganov 100 odstotkov, desna 100 od{kodljive posledice. Uroki, ~aranja, ~rna stotkov, duhovna mo~ mo‘ganov je bila magija in {e druga duhovna stanja zla, 900 duhovnih vatov, kar je {e zdaj, tako ki jih namenoma povzro~ijo ‘ivi ljudje, bo tudi ostalo. No, in potem sva {e gledala, iz ~love{kega telesa izrinejo duhovno kako te~e finosnovna kri skozi o‘ilje, te~e bitje in du{o. To duhovno stanje sil zla sedem metrov na sekundo, kar je zelo v ‘ivih oseb, ki namerno {kodujejo dolo- redu. No, ko sva vse to pregledala, sva ~eni osebi, to tudi dose‘ejo. Prizadeta videla, da vse to dela …« J. V. oseba je pod mo~nim duhovnim nasiljem, ki povzro~i v nekaterih primerih 031/377 505 - Lado Mihael Florjan~i~ Foto L. Z.

DUHOVNI

D


ASTROFIZIKA

Bojazni, da bi poskusi v CERN-u Zemljo spremenili v kepo materije

Mali veliki pok Francoske oblasti so zaradi suma povezav z Al Kaido aretirale nekega in‘enirja iz Cerna. Za~etek poskusa konec leta 2008 ni bil ravno obetaven, saj se je trkalniku po le 36-ih urah pokvaril elektri~ni transformator. Ko so to nev{e~nost popravili, pa je kmalu pri{lo do po{kodb na izolaciji in drugih delih okoli 29-ih elektromagnetov.

Foto splet

NAMIG VI[JE SILE?

^love{tvo je prvi~ v zgodovini vsaj pribli‘no ustvarilo pogoje po velikem poku.

Kdor si je takrat oddahnil in pomislil, da nam morda kak{na vi{ja sila sku{a kaj dopovedati ter da bodo mogo~e znanstveniki {e enkrat razmislili, preden nadaljujejo s poskusi, se je seveda motil. Po dobrem letu in nekaj mesecih se je v CERN-u zopet za~elo dogajati. Nedolgo po tem, ko so konec leta 2009 francoske oblasti po osemnajstih mesecih zasledovanja zaradi suma povezav z Al Kaido aretirale nekega in‘enirja iz Cerna in njegovega brata, so znanstveniki pospe{evalnik delcev ponovno zagnali. [e pred novim letom so dosegli nov mejnik v raziskavah atomskih delcev, saj so s pospe{enjem protonov do hitrosti 1,18 bilijona elektronskih voltov dosegli nov svetovni hitrostni rekord. Konec marca letos pa so v CERN-u pospe{ili delce do kar trikratne dosedanje hitrosti. [e ve~, zaznali in zabele‘ili so tudi trke delcev, kar pomeni, da je ~love{tvo prvi~ v zgodovini vsaj pribli‘no ustvarilo pogoje, kakr{ni so bili po velikem poku. Ali je to dobro ali slabo, bo pokazal

~as. [e vedno se namre~ bijejo vro~e debate o tem, ali so se morda znanstveniki v CERN-u preve~ v‘iveli v vlogo boga. Pri tej mo~i bodo nadaljevali poskuse tudi v prihodnje, po letu 2011 pa imajo v na~rtu, da se povsem pribli‘ajo svetlobni hitrosti. Pri tak{nih razmerah bodo lahko dosegli okoli 600 milijonov trkov v sekundi, s ~imer bo po besedah znanstvenikov v CERN-u ~love{tvu omogo~eno poglobiti znanje o temni snovi, antimateriji in, kakor upajo, skritih dimenzijah prostora in ~asa. Znanstveniki po svetu ‘e re{ujejo nekatere izmed najve~jih ugank sodobne fizike, kot sta izvor mase in temna snov v vesolju. Upajmo le, da znanstveniki v letu 2012 ne bodo poleg pogojev, ki so bili po velikem poku, dosegli {e ka{nih drugih pogojev, na primer tak{nih, ki bi omogo~ili uresni~itev raznih prerokb o letu 2012. Aleksej Metelko

D

Foto splet

Z

nanstvenikom iz CERN-a, kjer poteka najve~ji znanstveni poskus v zgodovini ~love{tva, je uspelo vsaj pribli‘no ustvariti pogoje, kakr{ni so bili po velikem poku, v katerem naj bi nastalo na{e vesolje. Skeptiki pa {e vedno opozarjajo, da ima poskus lahko katastrofalne in usodne posledice. V oktobrski {tevilki leta 2008 smo pisali o tem dragem znanstvenem poskusu, ki poteka v {vicarskem CERN-u (Evropski organizaciji za jedrske raziskave) ve~ sto metrov pod zemljo, kjer je najve~ji in najzmogljivej{i pospe{evalnik delcev na svetu. Bistvo trkalnika, imenovanega LHC (Large Hadron Collider), je v tem, da po 27 kilometrov dolgi cevi, sklenjeni v krog, v obeh smereh pospe{ujejo protone do skoraj svetlobne hitrosti, nakar ti med seboj tr~ijo in prav ti trki zanimajo znanstvenike. Vse lepo in prav, ~e ne bi imeli nekateri znanstveniki zunaj CERN-a pomisleke glede eksperimenta, saj menijo, da lahko tak poskus ustvari ~rno luknjo, ki bi bila zmo‘na posrkati na{ planet. Kot stranski u~inek poskusa navajajo tudi mo‘nost, da se Zemlja lahko spremeni v kepo materije, na kateri bi bilo seveda nemogo~e ‘iveti.

Bijejo se vro~e debate, ali so se znanstveniki v CERN-u preve~ v‘iveli v vlogo boga.

-

MAJ

10 -

Misteriji 19


RASTLINE IN ZDRAVJE

Kako ostati zdravi in vitalni s pitjem rde~ega vina ali u‘ivanjem tablet

Vinske pilule za dolgo‘ivost D

a lahko podalj{amo svojo ‘ivljenjsko dobo, se notranje in zunanje pomladimo, po navedbah nekaterih znanstvenikov omogo~a mo~an antioksidant v rde~em vinu, resveratrol, ki u~inkovito lovi proste radikale in prepre~uje po{kodbe celic. U‘ivanje rde~ega vina naj bi bilo tako koristno za prepre~evanje bolezni srca in o‘ilja, vnetnih procesov ter nekaterih vrst raka. Resveratrol je fenolna spojina, ki je prisotna v rastlinah, kot so evkaliptus, lilija in jelka, ter v drugih hranilih, kot so murva in ara{idi, najve~ji vir resveratrola pa je grozdje. ^eprav je prisoten tako v belih kot rde~ih sortah, ga najdemo le v rde~ih vinih, za kar je odgovoren postopek maceracije in fermentacije. Od slovenskih sort ga najve~ vsebujeta modra frankinja in modri pinot, grozdni sok pa resveratrola ne vsebuje. Najve~ resveratrola vsebuje ko‘ica grozdnih jagod, kjer ga je od 50 do 100 mikrogramov v gramu ko‘ice. Vinska trta sicer proizvaja resveratrol oziroma fitoaleksin (vrsto antibioti~ne sestavine) kot obrambni sistem proti boleznim.

in podalj{alo ‘ivljenjsko dobo. Resveratrol pa telo prelisi~i tako, da mu z vplivanjem na verigo presnovnih procesov kljub zau‘iti hrani sporo~a, da tega nismo storili. Povedano druga~e: ~eprav v resnici pojemo visokokalori~en obrok, resveratrol telesu sporo~a, da ‘ivimo na nizkokalori~ni hrani. ^e pojemo razumne koli~ine tako imenovane prepovedane hrane in zraven zau‘ijemo resveratrol v obliki pilul ali rde~ega vina, po navedbah In{tituta za genetiko, molekularno in celularno biologijo v francoskem Illkirchu, ne trpimo posledic. Telo samodejno preklopi na pre‘ivitveni nagon. Spet drugi trdijo, da spojina pospe{uje zgorevanje ma{~ob, dviguje raven antioksidantov, dobrega HDL-holesterola in lastne energije.

Vinska trta proizvaja resveratrol kot obrambni sistem proti boleznim. dodatkih moramo biti tudi pri tem pazljivi. V veliki ve~ini dodatkov resveratrol ne pridobivajo iz vina, temve~ iz japonskega dresnika (rastlina ima kar tri razli~na latinska imena: Fallopia japonica, Polygonum cuspidatum, Reynoutria japonica) s pomo~jo kemijske sinteze.

RESVERATROL PRELISI^I TELO Po prepri~anju znanstvenikov ter bolj ali manj uspe{nih preizkusih na ‘ivalih naj bi stradanje ohranjalo zdravje

FRANCOSKI PARADOKS

Da bi dosegli vsebnost antioksidantov, kot so to storili v raznih {tudijah, bi morali vsak dan popiti veliko rde~ega vina. Seveda tako ne re{imo problema, temve~ si nakopljemo nekaj novih: uni~ili bi si jetra in ledvice ter v telo vnesli preve~ sladkorja, kalorij in ogljikovih hidratov. Zato je pri{la industrija na dan z razli~nimi umetnimi, manj umetnimi in naravnimi pripravki, ki vsebujejo ta eliksir mladosti. Dve tableti na dan naj bi zadostovali. Kot pri vseh prehranskih

20 - MAJ 10 -

Foto splet

VINO – DVOREZEN ME^

Od slovenskih sort (poleg modrega pinota) vsebuje najve~ resveratrola modra frankinja.

Resveratrol je znanstvenike pritegnil zaradi tako imenovanega francoskega paradoksa, za katerega naj bi bil poleg ostalih polifenolnih spojin odgovoren ravno resveratrol. Kljub mastni ter obilni hrani in pija~i spadajo Francozi med narode, ki najmanj obolevajo za sr~no‘ilnimi boleznimi; navkljub zau‘itim kalorijam so v primerjavi z Ameri~ani vitki. Znanstveniki so prepri~ani, da je to zaradi pitja rde~ega vina. Tudi superstoletnica Jeanne Louise Calment prihaja iz Francije. Gospa, ki se je rodila leta 1875 in umrla leta 1997, dr‘i rekord uradno najstarej{ega ~loveka v zgodovini. Do~akala je 122 let in 164 dni. Vsak dan je pila portovec, pi{ejo razli~ni viri. Res pa je tudi, da se francoska prehranjevalna kultura povsem razlikuje od ameri{ke hitre prehrane in da Francozi u‘ivajo v po~asnem hranjenju. Valerija Hozjan

D


OBISKALI SMO

Glastonbury – mitolo{ko srce Anglije, kjer je bil nekdaj legendarni Avalon

Mesto vil in ~arodejev

DOM KRALJA ARTURJA Glastonbury le‘i v grofiji Somerset, dobrih petdeset kilometrov od Bristola in zahodne obale Britanskega otoka. Ima le okoli devet tiso~ prebivalcev, a v mestu je zaradi {tevilnih obiskovalcev vedno ‘ivahno. Dolina, v kateri je danes mesto, je bila neko~ res poplavljena. Sredi velikega mo~virja se je iz vode dvigovalo nekaj oto~kov, o ~emer pri~ajo najdbe ~olnov iz ‘elezne dobe. In eden izmed oto-

Tu je bilo mitolo{ko srce Anglije, kraj ~a{~enja druidov, ki so izbrance uvajali v svoje skrivnosti.

Foto I. Fabjan

G

druidov, ki so izbrance uvajali v svoje skrivnosti. Ter kasneje pomembno kr{~ansko sredi{~e z mogo~nim samostanom. Ni~ ~udnega torej, da mesto pre‘emajo poganske in keltske pripovedke ter kr{~ansko izro~ilo. V mladosti naj bi ga kov naj bi bil legendarni Avalon. obiskal Jezus in sem naj bi se zatekla nje@e v kameni dobi so tod ~astili bogi- gova u~enka Marija Magdalena. ^arodej njo Mater, Kelti so kraj v te‘ko prehod- staroselskih plemen Merlin naj bi povenem mo~virju poimenovali Avalon ali zal pre‘ivele iz legendarne Atlantide s Jabol~ni gri~ (Yns Avallach). Tu naj bi Kelti, iz tega obdobja je znana tudi vila bil pravi raj, saj je samo od sebe uspevalo Morgan in {e bolj njen brat kralj Artur, sadje in ‘ito, ljudje pa so ‘iveli sto let in ki je branil kraljestvo pred napadi Sakve~. Prav tu je bilo mitolo{ko srce Angli- soncev. Artur je gotovo ena najbolj znanih je, kraj ~a{~enja keltskih sve~enikovlegendarnih osebnosti z Britanskega otoka. Bil je odposlanec rimskega imperija, zagovornik kr{~anske vere in znan po svojih plemenitih delih, ki jih je udejanjal s pomo~jo vitezov okrogle mize. Zgodbe o kralju Arturju kro‘ijo po Evropi ‘e vsaj tiso~letje. Z Glastonburyjem ga povezujejo vse od leta 1191, ko so v takratnem samostanu odkrili domnevni grob kralja Arturja in njegove ne najbolj zveste ‘ene Guinevere. Ta samostan je bil v srednjem veku najbolj sveta tla na otoku. Jo‘ef Arimatejski je tu zgradil cerkev. Njegov ne~ak je bil svetopisemski Jezus, ki ga je obiskoval kot otrok. V samostan naj bi prinesli tudi sveti gral; kelih, iz katerega je pil Jezus pri zadnji ve~erji. Samostan je ustanovil sv. Patrik, preden se je kot misijonar odpravil naprej na Irsko. ^eprav je postal romarsko sredi{~e in je bil zelo pomemben, so ga leta 1539 poru{ili na V ru{evinah glastonburyjskega samostana so leta 1191 ukaz Henrika VIII., ki je hkrati dal odkrili domnevni grob kralja Arturja. usmrtiti zadnjega opata.

lastonbury ‘e tiso~letja velja za eno najsvetej{ih mest v Angliji, a se te dotakne tudi, ~e pred obiskom o njem ne ve{ prav ni~esar. Mestece na jugozahodu Anglije, katerega sredi{~e sestavljajo mogo~na katedrala, impresivni ostanki samostana z domnevnim grobom kralja Arturja in nekaj prikupnih ulic, nad katerimi se dvigujejo stara hi{na pro~elja, je res nekaj posebnega. Kadar koli ti lahko prekri‘a pot sivolasi mo‘akar z dolgo brado in gr~asto palico v rokah, ali pa v udobna barvasta obla~ila odeta gospodi~na vedrega pogleda. Iz nekaterih izlo‘b kukajo vile in {kratje, bolj prepri~ljivi pa so raznobarvni napisi, ki vabijo na vse mogo~e delavnice, {ole in terapije, povezane tako s starodavnimi kot novodobnimi religijami. Kot da si vstopil v pravljico, na kraj, kjer imajo vile, {krati in ~arodeji svojo mo~ in ‘ivijo v so‘itju z ljudmi. Morda za~uti{ magijo, do‘ivi{ nepri~akovane ~ustvene reakcije ali pa ti skrivnostno okolje zgolj pod‘ge radovednost.

-

MAJ

10 -

Misteriji 21


VIL IN

~ ARODEJEV mentacijo in knjige. Kakor koli, tudi obisk samostana je eno posebnih do‘ivetij, ki jih danes nudi mesto.

PI[ITE NAM ZA RUBRIKO »OBISKALI SMO«

VRATA V DRUG SVET

Bralci, ki hodite po svetu, nam lahko za na{o novo rubriko OBISKALI SMO po{ljete svoja pisanja o nenavadnih krajih, ki jih zaznamujejo misti~na zgodovina, posebne energije ali nenavadna dogajanja. Najbolj{e prispevke bomo honorirali.

Foto I. Fabjan

Leta 1907 je ru{evine kupila angle{ka cerkev in za~ela z obse‘nimi arheolo{kimi raziskavami. Za to je bil poobla{~en arhitekt Frederick Bligh Bond, ki je v naslednjih letih prihajal do osupljivih odkritij. Zaradi njih je kmalu postal slaven, zanimanje za ru{evine samostana pa se je mo~no pove~alo. Toda vse Bondovo delo je bilo izni~eno z eno samo izjavo; priznal je, da so mu do odkritij pomagali duhovi. Na spiritisti~nih seansah je vzpostavljal stike z umrlimi menihi, ki so mu odkrili marsikatero skrivnost samostanskih zidov. Te so kasneje potrdila izkopavanja. A cerkev ni hotela niti mogla priznati takega na~ina dela. Zato so z Bondom prekinili sodelovanje in odstranili vso njegovo obse‘no doku-

Izlo`ba »poganske« trgovine

22 - MAJ 10 -

K misti~nemu slovesu Glastonburyja pripomoreta tudi Mihaelova in Marijina zmajeva ~rta, ki potekata skozi mesto in se prekri‘ata na ve~ pomembnih krajih. Eden izmed njih je prav v nekdanjem samostanu. Drugo ni~ manj spektakularno sti~i{~e pa je Tor. Gri~ skladnih oblik s skrivnostnim stolpom na vrhu se dviguje na mestnem obrobju. Na njem je ‘e vsaj v petem stoletju stala utrdba, kasneje pa so na tem mestu postavili cerkev Sv. Mihaela, v kateri so umorili zadnjega opata. Cerkev je uni~il potres, ohranjen stolp brez strehe pa izvira iz 14. stoletja. ^e ne drugega, vzpon na gri~ ponuja enkraten razgled. A pod stolpom naj bi se skrival tudi vhod v vzporedni svet in v legendarni Avalon. Gri~ obkro‘a sedem komaj opaznih simetri~nih teras. Te naj bi bile ostanek velikega labirinta starodavnega vzorca, ki se pojavlja ‘e na anti~nih kovancih s Krete. Pa tudi v bli‘njem Cornwallu in pri indijancih Hopi, pri katerih pomeni znamenje za mati Zemljo. Te‘ko sledljiva pot se vije naprej in nazaj sedemkrat okoli hriba vse do vrha. Sedem teras naj bi ustrezalo sedmim ~akram, elementom in energijam, pot pa nas vodi v skrivnostno notranjost, v drugi svet Annwn z duhovi prednikov in nazaj. V labirintu zanesljivo ne sre~a{ mitolo{kega Minotavra, prehojena pot pa ima lahko simboli~en pomen duhovnega samouresni~enja. No, ve~ina si ne vzame ve~ ur ~asa za tavanje po labirintu, ampak se na vrh povzpne naravnost po tlakovani poti. Misti~nemu vzdu{ju Glastonburyja in nevsakdanjim obiskovalcem se prilagajajo tudi ponudniki preno~i{~ v mestu. Mnogi ne nudijo samo preno~i{~a z zajtrkom, ampak veliko ve~. Pod streho, kjer preno~ujete, ste lahko dele‘ni razli~nih terapij in razvajanj.

Foto splet

M ESTO

Pod stolpom na gri~u Tor naj bi se skrival vhod v vzporedni svet in v legendarni Avalon.

Ena izmed prav posebnih gostiteljic je Cheryl (Sherhadasha). Z mo‘em Michaelom sta leta 1994 v stari viktorijanski hi{i pod skrivnostnim gri~em Tor odprla zdravilsko sredi{~e dobrega po~utja s preno~i{~i. Oba sta mojstra reikija, Cheryl pa je ve{~a tudi zdravljenja z u{esnimi sve~ami. Za gostitelja je pomembno, da ‘ivita v harmoniji z naravo. Tako tudi gostom nudita le okolju prijazno pridelano ekolo{ko hrano. Enako velja za uporabo ~istil, mil in dezodorantov. Vsaka soba je urejena v znamenju svojega kristala in barv. Tako za ~isto energijo v sobah skrbijo ametist, opal, citrin, kamena strela, malahit in ro‘evec. V sobah so {tevilne revije z ezoteri~no vsebino, v katerih je mogo~e najti tudi informacije o vsem, kar se dogaja v Glastonburyju in okolici.

FESTIVAL FESTIVALOV Glastonbury pa je znan tudi po enem najve~jih festivalov v Veliki Britaniji in na svetu. Za~etki prireditev segajo v leto 1914, v sedemdesetih letih pa je bil festival zaznamovan s hipijevskim gibanjem. Danes je prireditev ve~ kot le glasbeni festival, dogajanje so popestrile {e {tevilne druge dejavnosti, vklju~no z opozarjanjem na okoljevarstvene probleme. Lani so festivalsko dogajanje zaznamovali tudi Neil Young, Bruce Springsteen in Lady Gaga. Na leto{njem festivalu, ki bo od 23. do 27. junija, pa bodo morda nastopili U2 in Rolling Stonesi … Igor Fabjan

D


ZUNAJTELESNA DO@IVETJA

Pogovor z Nanci Trivellato in Wagnerjem Alegrettijem o zunajtelesnih do‘ivetjih

Zunaj telesa v laboratoriju sobo in povedati, kaj je videl. Tako ugotavljamo avtenti~nost odhodov zunaj telesa. Podobne raziskave na razli~ne na~ine potekajo ‘e {tirideset ali petdeset let.

Preiskovanec dobi nalogo, ki jo mora opraviti zunaj telesa.

Na kak{ne na~ine raziskujete zunajtelesna do‘ivetja? NANCI: Trenutno delamo na dveh projektih. Prvi je raziskovanje prek interneta, v katerem ‘elimo dose~i ljudi z vsega sveta in izvedeti, kak{na zunajtelesna do‘ivetja so imeli, v kak{nih okoli{~inah, katere metode so uporabljali, ali so bila do‘ivetja lucidna, kako jih lahko potrdijo. Drugi projekt pa je eksperimentalno raziskovanje v laboratoriju, v kontroliranih pogojih. Preiskovanec dobi nalogo, ki jo mora opraviti zunaj telesa. Tako se denimo nahaja v eni sobi in mora oditi v drugo sobo, kjer je na ra~unalniku prikazana neka slika. Slika je izbrana naklju~no, tako da nih~e ne ve, katera je. Preiskovanec se mora vrniti v

Foto splet

Ali je mogo~e pri subjektivnih pojavih, kot je zunajtelesno do‘ivetje, razlikovati med subjektivnimi in objektivnimi raziskavami? NANCI: Eksperiment, v katerem preiskovanec dobi nalogo, je objektiven. Lahko preverimo, ali je njegovo opa‘anje resni~no. Treba je re~i, da tu ne gre za telepatijo in podobne pojave, saj nih~e ne ve, katera slika je prikazana. Cilj na{ih eksperimentov je bolj{e razumevanje pojava, zdaj ne potrebujemo ve~ dokazov. Kdor nikoli ni imel takega do‘ivetja, bo navkljub vsemu govoril, da ne obstaja. Tisti pa, ki jih to zanima, lahko to potrdijo z lastno izku{njo. Mi bi radi pojav bolje razumeli. Ko sem bila stara osem let, sam imela zunajtelesno do‘ivetje in videla nekaj, ~esar prej nikakor nisem mogla videti. Bilo je v brazilskem mestecu, kjer sem rojena; neki moj sorodnik je bil bolan in nam otrokom je bilo re~eno, da je od{el na obisk k sorodnikom. V na{em meste-

Od tam prihajata Wagner Alegretti, predsednik IAC, ki se z raziskovanjem zavesti ukvarja od leta 1982, in Nanci Trivellato, direktorica znanstvenih raziskav na Akademiji in urednica revije Journal of Conscientiology, ki sem ju sre~al na konferenci »Nexus« v Amsterdamu.

Foto splet

K

dor jih je do‘ivel, verjame vanje. Kdor pa jih ni, jih te‘ko sprejme. A vendar se dogajajo. O njih se pi{e in govori, v zadnjem ~asu pa se jih – zunajtelesna do‘ivetja namre~ – tudi raziskuje z znanstvenimi metodami. Raziskovalni tabor Mednarodne akademije za zavest le‘i blizu vasi Évoramonte v regiji Alentejo na Portugalskem, v mirnem okolju, polnem doma~ih rastlin, majhnih divjih ‘ivali in raznovrstnih ptic, ki zagotavljajo krep~ilne energije. Akademija IAC (International Academy of Consciousness), ki se razprostira na 98.000 kvadratnih metrih, je neprofitna organizacija, katere cilj je razumevanje ~lovekove multidimenzionalnosti prek znanstvenega raziskovanja zavesti, ~lovekove biti ali du{e, zavesti zunaj mo‘ganov in paranormalnih pojavov. Zgodba o Mednarodni akademiji za zavest se za~ne leta 1981, ko je bil v Rio de Janeiru ustanovljen Center za kontinuiteto zavesti, ena prvih svetovnih organizacij za raziskovanje zavesti. Njen za~etnik je bil dr. Waldo Vieira, avtor knjige Projektologija, cilj pa raziskovanje zunajtelesnih do‘ivetij. Leta 1988 se je iz tega Centra razvil Mednarodni in{titut za projektologijo in raziskovanje zavesti, leta 1995 pa je bil zgrajen Center za vi{je raziskave zavesti – raziskovalni kompleks v Iguassu Falls v Braziliji. Pred osmimi leti so podoben raziskovalni center ustanovili tudi v Evropi – na Portugalskem. Kompleks zajema {tevilne laboratorije za posamezne eksperimente, izmed katerih izstopa »projektarij«, votla kroglasta stavba s premerom devetih metrov, prva take vrste na svetu, ki slu‘i za raziskovanje zunajtelesnih do‘ivetij.

Levo: Kompleks IAC na Portugalskem zajema {tevilne laboratorije, ki slu‘ijo za raziskovanje zunajtelesnih do‘ivetij. Desno: Nanci Trivellato in Wagner Alegretti na konferenci Nexusa.

-

MAJ

10 -

Misteriji 23


Z UNAJ

TELESA V LABORATORIJU

Foto splet

re~e, da nismo fizi~no telo, da smo du{a. V to lahko verjamemo, toda to je zgolj verovanje. Ko odidemo iz telesa, pa lahko doka‘emo, da nismo fizi~no telo, temve~ ve~dimenzionalno bitje, in to vse spremeni. Mi se osredoto~amo na »kozmo-etiko«, ki presega ~love{ko moralo. V razli~nih dr‘avah, kot so denimo Brazilija, Zdru‘ene dr‘ave in Japonska, je morala razli~na; kar je pri enih prav, je pri drugih narobe, in obratno. Ko spoznamo druge oblike zavesti Ob globokem spro{~anju uporabimo energijske vaje, ki oslabijo in dimenzij ter raz{irimo svoj povezavo med dvema telesoma, da izzovemo zunajtelesno um, pa pridemo do temeljne unido‘ivetje. verzalne etike, ki funkcionira Gospod Alegretti, kako pa ste vi vedno in povsod in v vseh dimenzijah. za~eli raziskovati zunajtelesna do‘ivetja? Katere metode uporabljate za izzvana To je kozmoetika. WAGNER: Za~elo se je, ko sem imel de- zunajtelesna do‘ivetja? Ne moremo re~i, da kozmoetiko ravet let. Imel sam spontane projekcije. NANCI: Obstaja veliko metod, ki razli~Najprej so to bile lucidne sanje. Nekega no delujejo pri razli~nih ljudeh. Univer- zumemo v popolnosti, kajti ~e bi jo, ne dne sem videl sebe zunaj svojega telesa, zalna metoda je sprostitev telesa. Zveni bi bili tukaj, temve~ na nekem drugem, videl pa sem tudi brata, ki je spal v drugi zelo preprosto, vendar se ljudje ne znajo malo bolj{em mestu. A do neke mere jo postelji. Te lucidne sanje so se razvijale sprostiti. Dovolj se sprostijo samo, da lahko razumemo. Tako na primer vemo, in postopoma sem v njih lahko prevzel lahko zaspijo. Z majhnimi napetostmi, da je pomembno pomagati drug drugenadzor. Z devetimi leti o tem nisem ve- ki jih zadr‘ujemo v telesu, spajamo te- mu, a ne le materialno, temve~ tudi v del veliko in ko sem zve~er legel v poste- lesno in netelesno. Pri globokem spro{- smislu znanja, ki ga ne smemo zadr‘eljo, sem upal, da bom to zopet do‘ivel. ~anju je telo kakor v globokem snu, a se vati zase. Zato smo tudi ustanovili na{o Veliko let pozneje sem za~el o tem brati zavedamo; ne sanjamo, temve~ smo organizacijo, ki je nepridobitna. Na{ cilj budni, samo da ne ~utimo telesa. ^e ob ni slu‘enje denarja, ~eprav v tem ni ni~ in se u~iti raznih tehnik. Leta 1982 sem spoznal raziskovalca tem uporabimo energijske vaje, ki osla- slabega. @elimo se osredoto~iti na tisto, zunajtelesnih do‘ivetij dr. Walda Vieiro bijo povezavo med dvema telesoma, kar je resni~no. Razmi{ljamo, kaj smemo in ~esa ne in za~el delati z njim. Svojo knjigo Projek- lahko brez ve~jih te‘av izzovemo zunajtelesno do‘ivetje. Druge na{e tehnike tesmemo po~eti zunaj telesa. Iz telesa lahtologija je objavil leta 1986, leta 1988 pa meljijo na dihanju, pri ~emer kontrolirako odidemo, da bi raziskovali, se u~ili, smo ustanovili Mednarodni in{titut. To mo trajanje in ritem dihanja. pomagali drugim in se pozabavali; nikaje bil na{ prvi projekt, s katerim smo ‘eleli pojav zunajtelesnih do‘ivetij pribli- Kaj nam pojav zunajtelesnih do‘ivetij kor pa ne z namenom, da bi vohunili za ‘ati ljudem. Izdajali smo knjige in orga- govori o naravi sveta, v katerem ‘ivimo? drugimi, posegali v njihovo zasebnost nizirali te~aje; najprej samo v Braziliji, WAGNER: Najpomembnej{e je vedenje, ali se okoristili na njihov ra~un. In to ne pozneje pa tudi v drugih dr‘avah. Po- da mi nismo fizi~no telo. Ta predstava samo zaradi duhovnih in filozofskih tem smo sklenili ustvariti infrastruktu- seveda ni nova, ljudje to govorijo ‘e razlogov. ^e naredite nekaj, kar ni ravno ro, ki nam bo v pomo~ pri izzvanih zu- tiso~letja. Vendar pa le redki do‘ivijo dobro, namre~ takoj vidite posledice. najtelesnih do‘ivetjih. Zunajtelesna do- potrditev tega. Nek verski voditelj nam Va{a energija se spremeni. Izgubite povezavo z ljudmi okoli vas, ki so dobri, ‘ivetja imajo ljudje seveda lahko tudi manj dobri ljudje pa se vam la‘je priblidoma, ampak ~e jih pripeljete v bolj{e Ko odidemo iz telesa, ‘ajo. V ‘ivljenju je to ravnote‘je zelo okolje, je la‘je kontrolirati razli~ne delahko doka‘emo, da pomembno. Kozmoetika je podlaga za javnike; lahko kontroliramo pogoje. Tako smo zgradili raziskovalni center v nismo fizi~no telo, temve~ tisto, ~emur nekateri pravijo karma. To pa je zahtevna tema. Iguassu Falls v Braziliji, potem pa {e pove~dimenzionalno bitje. Kre{imir Mi{ak doben center na Portugalskem. cu nismo imeli televizije, knjigarne ali knji‘nice in jaz {e nikoli nisem videla bolni{nice. Dejansko je ta sorodnik od{el na operacijo. To no~ sem imela zunajtelesno do‘ivetje. Od{la sem v bolni{nico in sem ga videla z vsemi tistimi cevkami; spomnim se, da je ena cev iz trebuha izvla~ila nekak{no teko~ino. Ko sem se zjutraj prebudila, sem lahko vse opisala. Za ~loveka brez predsodkov tak{no do‘ivetje ni zgolj sen ali domi{ljija. Ta izku{nja je potrditev. Na{e raziskave so usmerjene na razumevanje, ne na dokazovanje samega pojava.

D

24 - MAJ 10 -


PERMAKULTURA

Permakultura je zgolj rekultivacija deloma uni~ene naravne krajine

Izku{nje Seppa Holzerja

PERMAKULTURNA POKRAJINA Oblikovanje krajine v permakulturi ni ni~ drugega kot rekultivacija deloma uni~ene naravne krajine. Gre za obnovo malo strukturiranih pokrajin po vzoru naravnih ekosistemov. Taka ureditev krajine nudi izhod iz monokulturnega gospodarjenja, ki uni~uje tla in podtalnico. Permakulturna pokrajina je tako oblikovana, da je mogo~e sobivanje vseh ‘ivih bitij. Le tako lahko deluje trajnostno in stabilno kmetovanje. Za uresni~enje svojega na~rta vklju~imo

V permakulturni pokrajini je mogo~e sobivanje vseh ‘ivih bitij. in izkoristimo vse razpolo‘ljive vire – izvire, ribnike, mo~virja, skale, gozd ali stavbe. Pomembno je, da jih izkori{~amo primerno biotopu, kar konkretno pomeni, da podpremo in okrepimo naravne danosti na nekem kraju. Posledica je pravilna uporaba biotopa namesto tiste, ki {kodi naravi. Z najmanj{o porabo energije dose‘emo ‘eleni uspeh. Voda je ‘ivljenje in zato je treba z njo posebno skrbno ravnati. Zato si prizadevam vodo zadr‘evati na svojem zemlji{~u kar najdlje (vseeno je, ~e je to de‘evnica, ponikalnica ali izvirska voda). Mo‘nosti izkori{~anja so zelo raznolike: na mokrih tleh bi na primer naredil rib-

nik, vodni vrt ali vla‘ni travnik z orhidejami (npr. navadne kukavice). Suha rasti{~a uporabljam za gojenje zeli{~, ki imajo rada suha tla – npr. timijan, materina du{ica (Tymus serpyllum, z drugim imenom tudi babja du{ica oz. divji timijan), majaron in ‘ajbelj. Tudi ‘ito amarant (repati {~ir) in novozelandska {pina~a sta prilagojena suhim tlom in tam prina{ata velik donos. To je le nekaj primerov koristnih rastlin, ki imajo rade suha tla.

KORISTNE TERASE Posebno pomemben del moje permakulture je vrt s terasami. Brez teras ne bi mogel obdelovati nekdaj nerodovitnih in deloma nedostopnih povr{in na Krameterhofu. Zdaj s pomo~jo teras, ki jih uporabljamo tudi kot poti, donosno kmetujem celo na najvi{jem pobo~ju. Tam zdaj lahko uporabljamo tudi majhne stroje. Ne glede na to pa sem s terasastim vrtom ob~utno pove~al svojo obdelovalno povr{ino. Predvsem za manj{e kmetije je ta pridobitev prostora zelo pomembna. Terase prepre~ujejo odna{anje in spiranje dragocenega humusa. Prepre~ujejo erozijo tal ter prispevajo k zdravju in rodovitnosti tal. Pri postavitvi teras je posebno pomembno, da ne naredimo majhnih slepih poti. Po mo‘nosti moramo narediti kro‘ne poti, da lahko vrt la‘e obdelujemo s ~im manj energije. Na celotnem vrtu si prizadevam ohraniti naravni na~in urejanja. Nasploh pri urejanju ne smemo oblikovati nobenih ravnih linij, kotov ali strmih pobo~ij (razen pri viFoto L. Z.

V

maju bo iz{el prevod knjige Seppa Holzerja o permakulturi. V knjigi razlaga svoje bogate izku{nje z urejanjem krajine, gradnjo teras, ureditvijo visokih in gomilastih gred, vodnih vrtov, ribnikov, humusnih zadr‘evalnih bazenov, korit in mikroklimatskih podro~ij, uporabo dreves in grmi~evja v kmetovalne namene, ribolovom, gojenjem vodnih rastlin, ‘ivinorejo, sadjarstvom, plan{arstvom ter gojenjem alpskih rastlin in zdravilnih zeli{~. Tudi turizem ni izklju~en. Njegova permakultura kot ~isto kme~ko gospodarstvo temelji od leta 1962 na nekaj desetletnih izku{njah in praksi. V knjigi, iz katere povzemamo del prvega poglavja, avtor pravi, da nima smisla, da bi dokon~no prevzeli njegov na~in permakulture; nau~iti se je moramo sami kot abecedo v {oli. Le tako smo lahko uspe{ni in zadovoljni. Permakulturni sistem deluje povsod po svetu, Sepp Holzer ga je postavil v Kolumbiji, Braziliji na Tajskem in {e drugje po svetu.

Sepp Holzer trdi, da permakulturni sistem deluje povsod po svetu.

-

MAJ

10 -

Misteriji 25


IZKU {NJE S EPPA HOLZERJA sokih in gomilastih gredah). Pomembno je tudi zasnovati veliko struktur z majhno povr{ino. Tako nastanejo {tevilna majhna klimatska podro~ja, ki pove~ujejo mo‘nost kmetovanja. Z osnovanjem suhih in vla‘nih biotopov, ‘ivih mej, protivetrnih nasipov ali visokih gred nastanejo razli~na obmo~ja s posebnimi toplotnimi razmerami. Tam lahko posadimo najrazli~nej{e rastline, ki na moji zemlji sicer nikoli ne bi rasle.

PRILAGAJANJE RAZMERAM Mo‘nosti oblikovanja pri permakulturi so neomejene. Mo‘no je, kar dopu{~ajo zemlji{~e in razmere v tleh. Gomilaste in visoke grede uporabljam za sajenje zelenjave in polj{~in. Terase pove~ujejo uporabno povr{ino in omogo~ajo dostop do najbolj oddaljenih predelov mojega posestva. Grede in terase lahko povsem poljubno oblikujemo. ^e zemlji{~e na primer le‘i poleg ceste, ‘elez-

Knjiga o permakulturi ima 284 strani in ve~ kot 100 barvnih fotografij in ilustracij. Po ceni 29,95 € bo na voljo na spletni strani www.misteriji.si.

ni{ke proge ali v bli‘ini tovarne, lahko uporabimo gomilaste in visoke grede kot za{~ito proti emisijam prahu, hrupa in izpu{nih plinov. Namestimo jih na meji zemlji{~a (ob rob) in nanje posadimo razli~na drevesa in grmi~evje. Grede

imajo s svojo bogato vegetacijo vlogo za{~ite pred pogledi in pred izpu{nimi plini. Nastane ‘iva meja, ki nudi ‘ivljenjski prostor in zavetje {tevilnim pti~em, je‘em in ‘u‘elkam. Taki nasipi prispevajo v marsikaterem pogledu k nastanku velike mre‘e koristnih ‘ivali. Seveda moramo pri teh vrtovih upo{tevati meje zemlji{~a in pravice sosedov, da ne pride do nepotrebnih te‘av. Zakonske predpise posku{am upo{tevati, kolikor morem. ^e pa to pri na~rtu ali oblikovanju vrta ni mogo~e, moram z dobrimi utemeljitvami prepri~ati pristojne upravne organe. @ivali (pra{i~i, koko{i, race itd.) so vklju~ene v permakulturno pokrajino tako, da imajo ob dolo~enem ~asu dostop do razli~nih vrst kultur. Dobro premi{ljeno gospodarjenje z ogradami mi omogo~a, da imam na svojem posestvu ‘ivali. Namesto da bi ‘ivali tla obremenjevale s pretirano pa{o, mi pri delu celo pomagajo. R. M.

D

Prihajamo vam naproti knjige iz ARA zalo‘be informirani kozarci informirani lon~ki za{~ita pred sevanji telefonov NORAD (NO RADiation), katere u~inkovitost je znanstveno preverljiva z biolo{kimi testi ekolo{ki ~istilec zraka Biofresh Prodajni stebri ARE so v trgovinah TU[:

v Planetu Celje, v Planetu Studenci Maribor, v Planetu Kranj, v BTC-ju v Ljubljani, v Murski Soboti in Se`ani.

26 - MAJ 10 -


MAGNETNA TERAPIJA

Zdravljenje z magnetnimi polji je nenevarna in zelo u~inkovita podporna terapija

Zdravilni magnetizem N

amesto z zdravili je mogo~e doma z magnetnimi polji povsem brez stranskih posledic zdraviti ve~ kot {estdeset obolenj, od visokega krvnega tlaka, alergij, ‘ol~nih kamnov do bolezni zob. O terapiji z magnetnimi polji, podpornem ukrepu, ki izvrstno dopolnjuje {tevilne metode zdravljenja, govori avstrijski zdravnik Christian Thuile, avtor knjige Kako se zdravimo z magnetnimi polji, ki je iz{la pri zalo‘bi ARA in iz katere povzemamo nekaj odlomkov. [olska medicina priznava, da je mogo~e z magnetnimi polji zdraviti predvsem na dveh podro~jih: pri boleznih kosti in hrustanca ter laj{anju bole~in. U~inek zdravljenja z magnetnimi polji na teh dveh podro~jih je bil dokazan tudi s {tevilnimi dvojno slepimi znanstvenimi raziskavami, tako da je u~inek placeba izklju~en. Raziskave za vse druge indikacije {e potekajo. Privr‘encem celostne medicine na podlagi teh spoznanj ni te‘ko sklepati, da lahko uporaba magnetnega polja, ki na primer omili stres vegetativnega ‘iv~evja, pozitivno vpliva tudi na druge bolezni in te‘ave. Kdor spozna osnovne, usklajevalne u~inke terapije z magnetnimi polji, bo razumel tudi raznolikost mo‘nosti njene uporabe.

Pulzirajo~a elektromagnetna polja izbolj{ajo prekrvavitev ter izlo~anje odpadnih snovi. no prodre v vse celice telesa tudi ~ez obla~ila. Pulzirajo~a elektromagnetna polja izbolj{ajo prekrvitev in spodbudijo oddajanje kisika iz krvi v celice. Obenem se izbolj{a prenos hranilnih snovi v celice, ~e je le na voljo dovolj hranil, kot so vitamini, minerali, beljakovine itd., kar znatno pospe{i zdravljenje. Nasprotno se spodbudi in izbolj{a tudi izlo~anje odpadnih snovi iz celic, kar pripomore na primer k manj{i obolevnosti za poapnenjem ‘il. Tako se izbolj{a dejavnost vseh organov in organskih sistemov. Po-

REVITALIZACIJSKI ZAGON Z izrazom magnetna terapija opisujemo uporabo pulzirajo~ih ali stati~nih magnetnih polj za zdravljenje obolenj. Magnetno polje lahko prodre v nemagnetno snov s sorazmerno majhno izgubo energije. Magnetno polje, ki ga uporabimo v tera- Knjiga o zdravljenju z magnetnimi polji je dosegljiva pevtske namene, lahko zato neovira- na www.misteriji.si.

sledica je pravi »revitalizacijski zagon«. Terapevtski u~inek magnetne terapije se pogosto odra‘a v splo{ni krepitvi telesne obrambe, mehanske zmogljivosti in sposobnosti samozdravljenja in samoobnove. To pojasni, zakaj lahko pomaga pri precej ve~ tegobah kot le pri klasi~nih in dobro raziskanih podro~jih uporabe laj{anja bole~in in rasti kosti. Zdravljenje z magnetnimi polji je povsem nenevarno. Leta 1993 so ameri{ki zdravniki ocenili klini~ne {tudije preteklih sedemnajstih let, v katerih se je s pulzirajo~imi magnetnimi polji zdravilo ve~ kot 200.000 bolnikov. Niti v enem primeru niso omenjali kakr{nih koli {kodljivih u~inkov (The Journal of Rheumatology, dr. Strock, dr. Bennett, 20. 3. 1993). Kljub temu je veliko zdravnikov zelo skepti~nih glede terapevtske uporabe magnetnih polj. Razlog za to je predvsem nepoznavanje. V sklopu klasi~nega univerzitetnega izobra‘evanja se zdravnik ne nau~i veliko o uporabi magnetne terapije in je pogosto celo posvarjen pred zdravljenjem z magnetizmom. Pribli‘no 50.000 poro~il o izku{njah z uporabo magnetne terapije, ki prihajajo iz Mednarodnega sredi{~a za energijsko medicino, ka‘e enake rezultate kot ameri{ka publikacija: uporaba terapije z magnetnimi polji je pri nizkih odmerkih zelo varna metoda zdravljenja, ki ob upo{tevanju vseh kontraindikacij in ob skrbni diagnozi nima nikakr{nih resnih stranskih u~inkov.

NAKUP LASTNE NAPRAVE Nakup lastne elektromagnetne naprave je smiseln, kadar potrebujete dolgotrajno zdravljenje ve~krat na dan. Vi{ji stro{ek nakupa se bo zago-

-

MAJ

10 -

Misteriji 27


Z DRAVILNI

MAGNETIZEM

Terapija z magnetnimi polji velja za podporno terapijo: • pri funkcionalnih motnjah, ne glede na vzrok • pri rehabilitaciji in mobilizaciji po nesre~ah in hudih boleznih • v preventivni medicini • zaradi izbolj{anje preskrbe s kisikom in prekrvavitve • pri stabilizaciji psihe • pri spodbujanju presnove • pri krepitvi imunskega sistema • pri krepitvi splo{ne storilnosti tovo hitro povrnil, saj boste prihranili pri potnih stro{kih za obiske terapevta in stro{kih posameznih obravnav. Zaradi hitrega razvoja tehnike so cene tovrstnih naprav vse ugodnej{e in dosegljivej{e za povpre~en ‘ep. Zmogljive naprave, ki ustvarjajo pulzirajo~e elektromagnetno polje, so se-

28 - MAJ 10 -

stavljene iz dveh delov: upravljalne enote in aplikatorja. Slednji je lahko magnetno le‘i{~e (le‘alna podloga) ali lokalni aplikator v obliki blazinice, cevi ali akupunkturne palice, ki je namenjen neposrednemu obsevanju posameznih delov telesa. Pri le‘alni podlogi pulzirajo~e magnetno polje, enakomerno razporejeno po celotni povr{ini le‘i{~a, vpliva na celotno telo. Z upravljalno enoto (obi~ajno gre za ro~ni upravljalnik s prikazovalnikom in tipkami) je mogo~e nastaviti ustrezno jakost in frekvenco magnetnega polja v aplikatorju.

DOMA^E ZDRAVLJENJE Pri terapiji celotnega telesa praviloma zado{~a osemminutno delovanje naprave. Pri ve~ini obolenj uporabimo terapijo enkrat do dvakrat dnevno. Pri lokalnih bole~inah se priporo~a enkrat do trikrat na dan 10- do 24-minutna dodatna terapija z blazino ali palico, glede na vzrok bolezni in velikost prizadetega dela telesa. Ta dodatna terapija se lahko nave‘e neposredno na terapijo celotnega telesa. Vendar pozor: ~as trajanja terapije celotnega telesa v enem dnevu ne sme prese~i 60 minut – to so na primer {tiri posamezne obravnave po 15 minut. ^asovnih omejitev za lokalno terapijo ni. ^asovna omejitev ene ure na dan temelji na priporo~ilih Svetovne zdravstvene organizacije. A razlog zanjo ni bojazen, da bi z magnetnimi polji pretirano stimulirali zdrave celice. To namre~ sploh ni mogo~e. Kadar delujejo vse membranske ~rpalke, je dose‘ena najvi{ja mo‘na napetost v celi~ni steni – kot v zdravi celici. Namen omejitve ~asa trajanja terapije je predvsem za{~ititi organizem pred pretirano porabo energijskih surovin. Pri trajnih magnetih, ki jih neprekinjeno nosimo na telesu, obstaja nevarnost, da se organizem privadi nanje. Po drugi strani pa so {tudije pokazale, da se je na primer pri diabeti~no pogojeni nevropatiji opazen u~inek pokazal {ele po enem mesecu no{enja tak{nih magnetov.

Delovni ~asi trajanja terapij, navedeni za posamezne bolezni, predstavljajo optimalne vrednosti. A te vrednosti je v mnogih primerih mogo~e dose~i le doma z lastnim aparatom: pri zdravljenju v ambulanti dnevne terapije pogosto sploh niso mogo~e. Pogosto ‘e ena sama terapija naredi ~ude‘e. Vendar nas to ne sme zavesti, saj gre pri terapiji z magnetnimi polji ve~inoma za dolgoro~no zdravljenje. Kot kratkoro~en ukrep je smiselna npr. pri {portnih po{kodbah, pri celjenju ran in zlomov kosti, pri klasi~nem zdrsu medvreten~ne plo{~ice, lumbagu, motnjah spanja in pretirani utrujenosti, te‘avah z menstruacijo, zobobolu in glavobolu ter zdravljenju pred operacijami in po njih. Pri zdravljenju bole~in se u~inek praviloma poka‘e po {estih do osmih tednih. ^e ni uspeha, je treba ponovno preveriti priporo~ene dejavnike, ki pogojujejo ~as trajanja terapije, in po potrebi pove~ati odmerek. Odpravo vzroka bolezni lahko pogosto pri~akujemo {ele po ve~ mesecih ali celo letih zdravljenja. To pomeni, da se ubla‘itev bole~in pojavi sorazmerno kmalu, spremembo gostote kostnine pri osteoporozi na primer pa lahko doka‘emo {ele po letu in pol do dveh letih. V silnem navdu{enju zaradi hitrega protibole~inskega u~inka veliko uporabnikov pozabi, da magnetna terapija sicer laj{a bole~ine, ne odpravi pa vzrokov. Procesi obrabe se na primer nadaljujejo. V takih primerih je bistveno sodelovanje bolnika, na primer s spremembo na~ina ‘ivljenja ali prehranjevalnih navad. Nihanja terapevtskega u~inka so v veliki meri tudi posledica ob~utljivosti na vreme – vremenske razmere lahko namre~ vplivajo na magnetno polje. Kadar terapijo uporabljamo v preventivne namene, jo lahko prekinemo kadar koli. Obi~ajno se dr‘imo smernic, ki priporo~ajo {estmese~no intenzivno zdravljenje, ki mu sledi najve~ trimese~ni premor. Vendar na~eloma velja, da je naju~inkovitej{e neprekinjeno in redno izvajanje terapije. R. M.

D


PREHRANA

Olja in zdravje (3)

Son~ni~no in sezamovo olje SON^NI^NO OLJE

VSEBNOST MA[^OBNIH KISLIN V SON^NI^NEM OLJU

V Ameriki so ‘e domorodci uporabljali hladno stiskano son~ni~no olje za laj{anje revmatizma.

Son~ni~na semena vsebujejo pribli‘no 30 % olja. Son~ni~no olje visoke kvalitete se pridobiva iz son~ni~nih semen gre za rafinirano olje brez vsakr{nih s hladnim stiskanjem. Olje nizke kvali- zdravilnih lastnosti, ki je primerno samo tete pa se pridobiva s pomo~jo rafinira- za kuhanje. nja s topili. V Ameriki so ‘e domorodci uporabSon~ni~no olje je bogato z esencialni- ljali hladno stiskano son~ni~no olje za mi nenasi~enimi ma{~obnimi kislinami, laj{anje posledic revmatizma. kjer prevladuje linolna kislina (omegaHladno stiskano son~ni~no olje ima 6 kislina) v trigliceridni obliki, in z vitaminom E. Vsebnost ma{~obnih kislin v son~ni~nem olju je prikazana v prvi, nekatere druge lastnosti tega olja pa v drugi preglednici. Vedeti moramo, da obstaja ve~ vrst son~ni~nega olja, na primer visokolinolne, visoko-oleinske ali srednjeoleinske vrste. Visoko-linolne vrste ve~inoma vsebujejo najmanj 69 % linolne kisline, visoko-oleinske najmanj 82 % oleinske kisline itd. Son~ni~no olje je nevtralnega okusa in vonja, zlatorumene barve in dobro prenese visoke temperature (do 220 °C), kar omogo~a, da hrana, ki jo pripravljamo, zadr‘i svoj naravni okus. Je izredno dobro olje za kuhanje, peko, cvrtje ter izdelavo margarin, sirov in solatnih prelivov. Hladno stiskano son~ni~no olje, ki vsebuje vitamine A, D, E in Bkompleks, se uporablja tudi v zdravilne in kozmeti~ne namene. Nikoli v te namene ne uporabljajte son~ni~nega olja iz supermarketa, kajti Son~ni~no olje je bogato z esencialnimi nenasi~enimi ma{~obnimi kislinami.

Nasi~ene ma{~obne kisline Miristinska kislina ....................... < 0,5 % Palmitinska kislina ...................... 1–10 % Ara{idova kislina ......................... 0–1,5 % Behenska kislina ................................ 0–1 % Tetrakozanojska kislina ....... < 0,5 % Enkrat nenasi~ene ma{~obne kisline Palmitoleinska kislina ................. < 1 % Oleinska kislina ............................ 14–35 % Eikozanojska kislina ................. < 0,5 % Eruka kislina ....................................... < 0,3 % Ve~krat nenasi~ene ma{~obne kisline Linolna kislina ............................... 55–70 % α-linolenska kislina ............................................................ < 0,3 % rahlo diureti~ne lastnosti ter pomaga k zdravemu razvoju zob pri odra{~ajo~ih otrocih. Pomaga pri metabolizmu holesterola in prepre~evanju ateroskleroze. Laj{a izka{ljevanje. Zaradi inulina pomaga tudi pri astmi. Skupaj s svetlino-

LASTNOSTI SON^NI^NEGA OLJA

Foto L. Z.

V

seriji ~lankov o olju in zdravju bomo tokrat predstavili dve olji, ki ju pridobivajo iz son~ni~nih in sezamovih semen.

Vonj .......................................................... Neznaten Kislinsko {tevilo .................................... > 0,4 Specifi~na gostota ........... 0,915–0,920 Jodno {tevilo ...................................... 118–144 [tevilo umiljenja ........................... 188–194 Energijska vrednost kcal/100 ml ....................................................... 900

-

MAJ

10 -

Misteriji 29


SON ~NI~ NO

IN SEZAMOVO OLJE

LASTNOSTI SEZAMOVEGA OLJA Vonj ........................................ Skoraj brez vonja Kislinsko {tevilo ......................................... > 0,3 Specifi~na gostota ................ 0,915–0,925 Energijska vrednost kcal/100 ml ............................................................ 898 Jodno {tevilo ........................................... 103–112 [tevilo umiljenja ................................ 135–191 vim oljem pa naj bi zni‘eval tudi raven holesterola v krvi. Izredno dobro zdravi po{kodovano ko‘o, razjede ko‘e na nogah, hemoroide, akne, lojavost, vnetje nosne sluznice in sinusov. Uporablja se tudi pri modricah in te‘avah z venami. Znana je tudi terapija za razstrupljanje s hladno stiskanim son~ni~nim oljem in sicer metoda z ‘vrkljanjem olja v ustih na te{~e. V kozmeti~nih izdelkih hladno stiskano son~ni~no olje ko‘o meh~a in vla‘i. Dobro se obnese tudi v masa‘nih oljih ter kot nosilno olje v aromoterapiji. Ekolo{ko pridelano hladno stiskano son~ni~no olje danes predvsem uporabljajo za maceracijo ognji~a in drugih rastlin. Son~ni~no olje izredno dobro gori, zato se ga lahko uporablja v oljnih svetilkah. Izredno dobrodo{lo je tudi pri izdelavi mil.

SEZAMOVO OLJE Samo najbolj{e sezamovo seme je primerno za pripravo hladno stiskanega sezamovega olja. ^e sezamovo olje pridobivajo pri vi{ji temperaturi (nad 40 °C), se pridobiva rafinirano olje, ki je tudi vrhunske kvalitete. Tak{no olje se ne uporablja samo v prehrambene namene, temve~ tudi v kozmetiki. Vedeti moramo {e, da sezamovo olje stiskajo iz nepra‘enih in pra‘enih semen ter da iz pra‘enih semen pridobljeno olje ni primerno za zdravilne namene. O kakovosti sezamovega olja pri~a ‘e vzdevek »kralj oljnic«, ki ga je dobilo

30 - MAJ 10 -

pred mnogimi leti. Sezamovo olje namre~ odlikuje bogat vir esencialnih, nenasi~enih ma{~obnih kislin (40 % enkrat nenasi~enih in 45 % ve~krat nenasi~enih ma{~obnih kislin), naravnih voskov in fosfatidov. Je edino rastlinsko olje, ki vsebuje naravni antioksidant sezamol, ki olju pove~a obstojnost. Sicer pa je to olje predvsem bogat vir ma{~obnih kislin omega-6 ter vsebuje velike koli~ine vitaminov A, B in E, kalcij, magnezij in fosfor. Vsebnost ma{~obnih kislin v sezamovem olju in nekatere druge lastnosti tega olja prikazujeta preglednici. Sezamovo olje priporo~ajo za pripravo vseh vrst hladnih jedi, za kuhanje, pe~enje, du{enje in cvrtje. Odli~no je tudi za jedi z ‘ara in kot za~imba v zaklju~ni fazi priprave jedi. V kuhinji je izvrstno za solate, saj jim da zna~ilno, enkratno aromo. Uporablja se tudi za izdelavo margarine. Sezamovo olje lahko povzro~a alergi~ne reakcije, {e posebno kontaktni dermatitis. Kljub temu je varna sestavina v kozmeti~nih izdelkih. Uporablja se pri

O kakovosti sezamovega olja pri~a ‘e vzdevek »kralj oljnic« izdelavi briljantine, son~nih krem, {amponov, regeneratorjev, mil in krem. Skupaj z olj~nim oljem se lahko uporablja za boj proti prhljaju. Primerno je za vse vrste ko‘e, posebej za suho ko‘o in ko‘o z ekcemi. Odli~no je tudi za mastno in te‘avno ko‘o, saj ne ma{i por ter prepre~uje nastanek novih aken. Ko‘o tudi do neke mere {~iti pred son~nimi ‘arki in ji pomaga pri porjavitvi. Obnavlja podko‘na tkiva, nevtralizira delovanje prostih radikalov ter zavira procese staranja. Za nego telesa pa se to olje obi~ajno me{a z drugimi olji. Sezamovo olje sodi med zdravilna olja, saj vsebuje veliko aminokislin in ma{~obnih kislin, ki so pomembne za prenos signalov v ‘ivcih in za shranjevanje informacij v mo‘ganskih celicah.

VSEBNOST MA[^OBNIH KISLIN V SEZAMOVEM OLJU Nasi~ene ma{~obne kisline Miristinska kislina ............................ < 0,5 % Palmitinska kislina ................ 7,0–12,0 % Stearinska kislina ........................ 3,5–6,0 % Ara{idova kislina ............................... < 1,0 % Behenska kislina ................................. < 0,5 % Enkrat nenasi~ene ma{~obne kisline Palmitoleinska kislina ................. < 0,5 % Oleinska kislina ................................ 35–50 % Eikozanojska kislina ...................... < 0,5 % Eruka kislina ............................................ < 0,1 % Ve~krat nenasi~ene ma{~obne kisline Linolna kislina .................................... 35–50 % Linolenska kislina ............................. < 1,0 % Vitamin E in ma{~obne kisline izbolj{ajo kro‘enje krvi in zmanj{ujejo pozabljivost. Kalcij v sezamu, zaradi vezave na beljakovine, deluje pomirjevalno. Pri notranji uporabi naj bi to olje izbolj{evalo kri in prepre~evalo bolezni vranice. Pomirja prebavni trakt in deluje kot blago odvajalo. Pri zunanji uporabi pa je sezamovo olje ~udovito osnovno masa‘no olje, priporo~ljiva koncentracija v masa‘nih oljih je 20 %. Bla‘i posledice revmati~nih in ko‘nih obolenj. Skandinavci ga uporabljajo za bla‘enje posledic luskavice, suhih ekcemov in varic. V Sibiriji pa hladno stiskano sezamovo olje uporabljajo preventivno pri zdravljenju ateroskleroze, vnetju plju~, dispneji, ka{lju, astmi, anemiji, podhranjenosti, diabetesu, nefritisu, pielonefritisu in raznih obolenjih, kot so obolenja srca, {~itnice, slinavke, ‘ol~nega mehurja in jeter. Uporabljajo ga {e pri zdravljenju previsoke kislosti ‘elod~nega soka in za prepre~evanje nastajanja krvnih strdkov. Bara Hieng

D


NEZNANI LETE^I PREDMETI

Raziskovanje fenomena NLP-jev dr. Allena Hyneka (2)

Od skeptika do ufologa T

isti, ki verjamemo, da NLP-ji niso le vremenski baloni in halucinacije o~ividcev, imamo dr. Allena Hyneka zelo radi. Ne le zato, ker je med svojo udele‘bo v projektu Modra knjiga (Blue Book) spremenil svoje stali{~e do pojava, ki ga je raziskoval, ampak tudi zato, ker je z razkritjem nekaterih skrivnosti prisolil zau{nico ameri{kemu letalstvu in vsem drugim vladnim organizacijam, ki so ‘elele uti{ati o~ividce in raziskovalce neznanih lete~ih predmetov. Hynek je bil na za~etku vesel povabila k tako pomembni znanstveni raziskavi, kot je bil projekt Blue Book. Zaradi mo~ne medijske pokritosti projekta je postal prepoznaven v povezavi s pojavom NLP-jev in kmalu postal oseba, na katero so se vsi zana{ali, tako vojno letalstvo kot javnost. Toda kmalu je znanstvenik v njem potihnil, na dan pa je pri{el Hynekov obraz, ki je upo{teval navodila tistih, ki so mu dajali pla~o. S temi navodili se je tudi sam strinjal, saj je menil, da so NLPji popolna neumnost. U‘ival je v vlogi ~loveka, »ki ka‘e stvari v pravi lu~i« in se na vse kriplje trudil poro~ila razlo‘iti z nebesnimi in drugimi naravnimi pojavi, ki so mu pri{li na misel.

Hynek je znan tudi po klasifikaciji NLP-videnj. ki imajo bolj{e reflekse kot ~lovek«. Med preletom dreves se ta zaradi preleta hitrega predmeta niso upognila, temve~ so vztrepetala, kot da bi bila v brezzra~nem prostoru. Vse pri~e so ta NLP opisale kot plo{~at in podolgovat predmet, podoben splo{~enemu slamniku ali obrnjenemu kro‘niku. Vsi vpleteni v raziskavo so pri~am pripisali resnost in iskrenost, torej tudi Hynek. Od na{tetih lastnosti je v kon~no poro~ilo vklju~il samo modro barvo predmeta in trepetanje dreves, kar je spretno uporabil za svojo sme{no razlago. Vojno letalstvo mu je z veseljem pritrdilo in takoj zaklju~ilo ta zares zanimiv primer, celo brez zasli{anja dveh dodatnih pri~. Hynek je kasneje priznal, da {e nikoli ni videl tak{nega vrtinca. [e ve~, v nobeni knjigi ni na{el ni~esar podobnega. Vendar pa je imel prav v eni stvari. ^e bi to poro~ilo razlo‘il kot zanimiv pri-

mer, v katerega je potrebno usmeriti vse znanstvene sile ne glede na stro{ke in rezultate raziskave, saj so pri~e videle tehnologijo, ki dale~ presega zemeljsko, bi ga s projekta po hitrem postopku odslovili. Tega pa si ni ‘elel. V ~asu tega primera je ‘e poznal namero in na~in delovanja udele‘encev projekta, ki so prihajali iz vrst voja{kega letalstva, in jim tudi vestno sledil. Poro~il se je bilo treba znebiti na vsak na~in. Dejstvo, da je svoje ob{irno znanje astronomije in fizike uporabil za pomo~ vojnemu letalstvu, da ustavi objektivno raziskovanje NLP-jev, je Hynekovo vest raz‘iralo vse do njegove smrti. Nekateri kolegi profesorji mu tega niso nikoli oprostili. Dr. James McDonald, profesor za atmosfersko fiziko, ga je obto‘il zanemarjanja znanstvene dol‘nosti, ker ni opozoril sveta na resnost problematike NLP-jev. Tak{ne pripombe kolegov, visoki odstotki dobro dokumentiranih nerazlo‘ljivih primerov in nekateri posebni primeri pa so v Hyneku ponovno prebudili znanstvenika. Iz Centra za prou~evanje NLP-jev

PRIMER IZ TWIN FALLS

Zgoraj: ena izmed prvih raziskanih slik v projektu Blue Book (leta 1947). Levi NLP je neverjetno podoben tistim, ki so jih Nasini astronavti v vesolju posneli leta 1996 (The Teather Project). Desno: tipi~na oblika NLP-ja, ki bi ga Hynek uvrstil med »dnevna videnja« ali celo med bli‘nja sre~anja prve vrste, saj so na sliki vidne nekatere podrobnosti oblike predmeta.

Foto splet

V~asih je resni~no pretiraval, kar jasno ka‘e primer iz Twin Fallsa, ki ga je Hynek pojasnil z zra~nim vrtincem. Doti~ni NLP so sredi belega dne videle vsaj {tiri osebe, od tega tri z razdalje sto metrov. Predmet je bil nebesno modre barve, na vrhu pa je rde~e ‘arel. Po kanjonu reke Snake River je letel s hitrostjo okrog 1500 km/h in ~ez razgiban teren kanjona »letel, kot da ga vodijo instrumenti,

-

MAJ

10 -

Misteriji 31


OD

SKEPTIKA DO UFOLOGA

(CUFOS – Center for UFO Studies), ki ga je Hynek ustanovil {tiri leta po zaprtju projekta Blue Book, mi je sedanji znanstveni direktor dr. Mark Rodeghier na{tel primere, ki so Hyneka prepri~ali, da si pojav zaslu‘i druga~no raziskavo od vseh, v katerih je kdajkoli sodeloval. Primerov, ki so mu nakazali, da je pojav resni~en, je ve~ sto, vendar se jih nekaj uvr{~a na seznam resni~no posebnih.

PREPRI^LJIVI PRIMERI Kot prvega je vredno omeniti primer patra Williama Melchiorja Gilla, ki je bil v ~asu videnja anglikanski duhovnik v misijonu Boianai na Papui v Novi Gvineji. Junija 1959 so o~e Gill in osemintrideset prebivalcev Boianaija dva dni zapored opazovali nad vasjo lebde~i NLP. V skupaj {estih urah opazovanja so se na NLP-ju prikazale {tiri humanoidne postave, ki so v enem trenutku opona{ale mahanje va{~anov in celo odgovorile na njihov svetlobni signal. Ko je Hynek nekaj let kasneje dogodek raziskal, je ugotovil, da je o~e Gill zbral podpise o~ividcev, s katerimi potrjujejo pravilnost opisa, vendar pa se je ponovno soo~il s sme{no razlago ameri{ke vojske. Prebivalci Boianaija naj bi zmotno interpretirali nebesna telesa, ~eprav je bilo med opazovanjem nebo zakrito z gostimi oblaki. Ostro je zavrnil tudi teorijo, da je bilo plovilo neka nova ameri{ka tehnologija, kot je sprva pomislil Gill. Toliko let po dogodku, ko so podatki o takratni stopnji razvitosti ameri{ke voja{ke tehnologije dostopni, je povsem jasno, da takrat {e niso premogli plovila, ki bi lahko toliko ~asa popolnoma nesli{no lebdelo sto metrov nad tlemi. Primeri, ki Hyneku niso dali miru in ki jih je po zaklju~ku sodelovanja z ameri{kim letalstvom dodatno raziskoval, so vsebovali resni~no zanimive elemente. V Socorru v Novi Mehiki se je policist Lonnie Zamora namenil raziskovat ne-

32 - MAJ 10 -

kak{no eksplozijo, ko je na razdalji sto petdesetih metrov zagledal ble{~e~ predmet. Ko se mu je pribli‘al, je poleg opazil dve postavi v belih pajacih, ki sta bili visoki kot malo starej{i otrok. ^udno in oglu{ujo~e grmenje in plameni pod plovilom so Zamoro pognali v beg in takrat je predmet z zelo veliko hitrostjo odletel proti jugu na vi{ini petih metrov. Hynek je na kraju dogodka raziskal {tiri popolnoma enake vdrtine, ki jih je po njegovem mnenju z lahkotnim pristankom v zemlji naredil te‘ak predmet.

Da je svoje znanje uporabil, da ustavi objektivno raziskovanje NLP-jev, je Hynekovo vest raz‘iralo vse do smrti. Kljub temu, da je primer raziskal {e tisti stari, skepti~ni Hynek, si primera nikakor ni mogel razlo‘iti, saj se je prepri~al o zanesljivosti policista Zamore in veliki te‘i dokazov na kraju dogodka. Primer je v Modri knjigi {e danes zabele‘en kot »nepojasnjen«. Hyneka so fascinirali tudi primeri videnja humanoidnih bitij v Franciji, ki jih je v raziskavo prevzel v svojih kasnej{ih letih od francoskega ufologa Aimeja Michela; primer v teksa{kem mestu Levelland, kjer so NLP-ji ve~ ljudem povzro~ili trenutno okvaro avtomobilov, ki so se po nekaj minutah v‘gali kar sami od sebe; in primer letala RB-47 iz leta 1957, ki je s svojo opremo za odkrivanje sovra‘nih radarskih postaj zabele‘il neverjetne fizikalne sposobnosti predmeta, ki je letal okrog letala. Hynek je znan tudi po klasifikaciji videnj neznanih lete~ih predmetov, ki zajema no~ne lu~i, dnevna videnja, bli‘nja sre~anja prve, druge in tretje vrste ter NLP-je, zabele‘ene na radarskih zaslonih. Med slednje spada primer iz britanske zra~ne baze Lakenheath, ki se je pripetil leta 1956. Primer je {e posebej

pomemben, ker radarske od~itke spremlja tudi vizualna zaznava pilotov dveh voja{kih in enega transportnega letala. Od trenutka, ko je nadzornik v nadzorni sobi ameri{ko-angle{ke letalske baze na radarskem zaslonu opazil mirujo~e zra~no plovilo, je NLP videlo ve~ kot deset zanesljivih pri~. Skupaj s sodelavci je nadzornik spremljal od~itke na radarskem zaslonu, na katerem so videli NLP popolnoma mirovati, potem v trenutku dose~i hitrost do tiso~ kilometrov na uro in se spet hipoma ustaviti. Vzleteli sta tudi dve voja{ki letali, katerima je NLP povzro~al veliko preglavic. Ve~krat je izginil, ko sta ga ‘e imela na muhi; ko se je ponovno pojavil, pa jima je sledil z identi~no hitrostjo na razdalji od {estdeset do dvesto metrov. Eden izmed pilotov se ga je hotel na vsak na~in otresti, vendar mu kljub vzpenjanju, strmoglavljenju in kro‘enju v vse smeri to ni uspelo. Ta igrivi NLP bi kmalu povzro~il priznanje ameri{kega letalstva, da je pojav resni~en, kar bi pognalo cel svet na noge. Zato so ga uvrstili med »nepojasnjene primere« in pri tem je tudi ostalo. Po dvaindvajsetih letih raziskovanja in triindvajsetih odstotkih nepojasnjenih poro~il o NLP-jih (od 13.134-ih primerov) so pri projektu Blue Book ostali neomajni do konca: »Ker to ni mogo~e, tega tudi ni!«. Zadnje dejanje projekta je bila izdelava Condonovega poro~ila, ki ga lahko mirno opi{emo z besedami poeta Andrewa Langa: »Statistiko uporabljamo tako, kot pijanec uporablja obcestno svetilko: da bi se podprli, ne pa, da bi se razsvetlili.« Hynek je na lastno pest raziskovanje nadaljeval vse do svoje smrti. Vendar za NLP-je nikoli ni dejal, da so to obiskovalci iz {irnega vesolja, je pa zaradi sodelovanja pri projektih postal trdno prepri~an, da si poro~ila zaslu‘ijo neomejena finan~na sredstva in najsposobnej{e znanstvenike z vseh vetrov, kar bi maksimalno pove~alo mo‘nost razvozlati ta pojav. Po{teno. Peter Velja~i~

D


RASTLINE IN ZDRAVJE

Indijansko zdravilo iz {tirih zeli{~ deluje kot zdravilo proti raku

Essiac naj bi zdravil raka Zdravilnega napitka najverjetneje iz uradnih razlogov ni nikoli javno uporabljala kot zdravilo proti raku, temve~ zgolj kot sredstvo za nadzor in bla‘enje bole~in. V svoji kliniki Caisse Bracebridge v Ontariu je med leti 1934 in 1942 ozdravila na tiso~e obolelih za rakom, ve~ino ozdravitev so dokumentirali zdravniki. pevtsko sredstvo. Napitek je teti podaljNeverjetni rezultati klinike so kmalu {al ‘ivljenje za enaindvajset let. Poleg tete privabili {tevilne zdravnike, kirurge, je Caissejeva uspe{no ozdravila svojo znanstvenike, zdravni{ke komisije in mater, obolelo za rakom na jetrih, in ji uradnike. Mnogi so menili, da sestavine podalj{ala ‘ivljenje za osemnajst let. obnovijo in uravnovesijo delovanje ‘lez. [tevilo pacientov in ozdravljencev na OZDRAVELO NA TISO^E kliniki je raslo iz tedna v teden, dokler ni nek teden doseglo rekordnih {eststo RAKAVIH BOLNIKOV Tako so se za~ela slavna leta sestre pacientov. Toda poleg svetle plati revolucionarCaisse, h kateri se je po pomo~ zatekalo vse ve~ rakavih bolnikov. Poznali so jo nega zdravila in pozitivnih rezultatov po vsej Kanadi, ZDA in celo ju‘ni Ame- se je sestra Caisse vse te‘je prebijala riki. Zdravilni napitek je poimenovala skozi okostenelo birokracijo, ki ji je Essiac po svojem priimku, ~rkovanem hotela izpodkopati kliniko. Vsako leto v nasprotno smer. Danes je v svetu znan se je morala sestati z novim ministrom za zdravje, mu predstaviti metodo zdrakot ~aj Essiac. vljenja, nekaj pacientov in peticijo. Peticijo za delovanje klinike je sestavljalo 55.000 podpisov, od tega 387 bolnikov in veliko zdravnikov. Od 380-ih ozdravljenih pacientov jih je komisija zasli{ala le 49. Diagnoza pacientov je temeljila na uradni zdravni{ki proceduri in je bila potrjena s strani najmanj treh zdravnikov specialistov. Takrat pa je Zdravstvena komisija za rak naredila neLevo: Rene Caisse. Zgoraj: kanadski kaj, kar je za mnoge najve~ja indijanci Ojibwa so stoletja skrbno farsa v zgodovini medicine. ^lani komisije so podali izjahranili zdravilno metodo za raka.

Med leti 1934 in 1942 je Rene Caisse ozdravila na tiso~e rakavih bolnikov, med katerimi je bilo veliko zdravnikov.

Foto splet

K

anadski indijanci plemena Ojibwa so stoletja skrbno hranili zdravilno metodo in recept, s katerim so uspe{no zdravili najhuj{o bolezen dana{njega ~asa – rak. Zeli{~no zdravilo, danes znano kot Essiac, je kanadski medicinski sestri Rene Caisse razkrila pacientka, ki je s pomo~jo indijanskega zdravilca uspe{no prebolela raka na dojki. Leta 1920, ko je bila Rene Caisse glavna medicinska sestra v bolni{nici Sisters of Providence v severnem Ontariu, je pri oskrbi starej{e ‘enske opazila nenavadne brazgotine na podro~ju prsi. V pogovoru je ‘enska razkrila svojo zgodbo, ki se je pred tridesetimi leti za~ela z bole~o diagnozo raka na dojki. Takratne metode zgodnjega odkrivanja obolenj so bile {e v povojih, zdravljenja pa so bila draga. V te‘kem obdobju soo~anja z neizogibnim dejstvom in iskanja re{itev je njenim te‘avam prisluhnil starej{i indijanski zdravilec plemena Ojibwa in ji zaupal, da ima zdravilo, ki je kos bolezni. Pou~il jo je o sestavinah, mestih, kjer uspevajo zeli{~a, in postopku za izdelavo zdravilnega napitka. Tega je jemala vsak ve~er in rak je postopoma izginil. Njeno zdravstveno stanje se je popolnoma normaliziralo in rak se v naslednjih tridesetih letih ni niti enkrat ponovil. Leto kasneje je za rakom v podro~ju trebu{ne votline in jeter zbolela Caissejina teta. Na sre~o je imela celoten recept zapisan in ga je z dovoljenjem zdravnika, ki je terapijo nadzoroval in uradno dokumentiral, uporabila kot tera-

-

MAJ

10 -

Misteriji 33


ESSIAC

NAJ BI ZDRAVIL RAKA

vo in v njej zanikali predhodno obolelost vsakega izbranega pacienta. Zaradi la‘i in nevo{~ljivosti neizprosne zdravni{ke birokracije je morala sestra Caisse kliniko leta 1942 zapreti. Kontroverzne razprave o delovanju in u~inkih so se nadaljevale {e vrsto let. Sestavin in na~ina priprave zdravila ni hotela javno objaviti, vseeno pa ni ‘elela, da bi po njeni smrti izginilo tudi zdravilo. Pravice je prodala korporaciji Resperin iz Toronta pod pogojem, da ta opravi vse potrebne klini~ne analize. Resperin analiz ni nikoli opravil.

4 ORIGINALNE SESTAVINE ^AJA ESSIAC Ime

Latinsko ime

Koli~ina vsebine

Oblika vsebine

Repinec

Arctium Lappa

vsebnost 680 g (53 %)

drobno narezani ko{~ki

Rde~i brest

Ulmus Fulva

vsebnost 453 g (36 %)

pra{ek

Mala kislica

Rumex Acetosella

vsebnost 28,4 g (9 %)

pra{ek

Kitajska rabarbara

Rheum Officinale

vsebnost 113 g (2 %)

pra{ek

Vitamin A in selen uni~ujeta proste radikale, krom pa pomaga uravnavati sladkor v krvi. Ulmus Fulva – osnovni sestavni del je rastlinska sluz, ki odstranjuje telesne toksine. Obnavlja in hrani plazmo v krvi in limfe v limfnem sistemu. Izbolj{uje delovanje ~revesja in umirja astmo. Poleg tega laj{a posledice kisline pri slabi prebavi in deluje na ekceme. Rumex Acetosella – deluje na notranje ~ire in ko‘ne te‘ave, kot sta ekcem in luskavica, ~isti kri ter izbolj{uje delovanje jeter in ~revesnega sistema. Vsebuje veliko vitaminov in mineralov ter vzdr‘uje ‘lezni sistem. Poleg tega vsebuje silicij, ki je nepogre{ljiv element za ‘iv~ni sistem in mielinsko ovojnico. Rheum Officinale – v majhnih koli~inah deluje kot blago odvajalo in ~istilec toksinov v jetrih. Nevtralizira kislino pri moteni prebavi in s pomo~jo jabol~ne kisline oskrbuje telo s kisikom. Zavira delovanje bakterij in kandide. Zmanj{uje telesno temperaturo in vnetja. Dokazano deluje kot antibiotik in zavira nastanek tumorja.

RECEPT RAZKRIT PO 68-IH LETIH Po zaprtju klinike so sestavine Essiaca ostale skrivnost vse do leta 1988, ko jih je javnosti uradno predstavil dr. Gary Glum. Essiac vsebuje {tiri sestavine: Arctium Lappa – ~isti kri in limfni sistem. Vsebuje inulin, ki izbolj{uje delovanje vitalnih organov, tj. jeter, trebu{ne slinavke in vranice. Zmanj{uje nastajanje sluzi, ‘ol~a in ledvi~nih kamnov.

Foto splet

ZDRAVILO SI LAHKO PRIPRAVIMO SAMI

Ena od sestavin Essiaca je tudi mala kislica.

34 - MAJ 10 -

^aj Essiac je na voljo tudi v nekaterih lekarnah v Sloveniji. Vendar se pojavlja v ve~ razli~icah; ena od njih vsebuje {e {tiri dodatne sestavine: rde~o deteljo, vodno kre{o, benediktinko in rjavo morsko algo. Kanadska avtorica Sheila Snow je ve~ kot dvajset let preu~evala Essiac tako s komercialnega kot tudi z zdravstvenega vidika. V svoji knjigi pravi, da so vsi pro-

izvajalci kot tudi strokovnjaki enotnega mnenja o avtenti~nosti {tirih sestavin. Po njenih trditvah so se razli~ne verzije zdravila pojavile postopno in izklju~no zaradi profitnih razlogov. Ker je Essiac sestavljen iz dostopnih sestavin skoraj povsod po svetu, ga je najbolje pripraviti doma. Tako se izognemo {tevilnim dvomljivim verzijam Essiaca.

OBETAJO^E RAZISKAVE Essiac se le redko pojavlja v strokovni literaturi. Pred tridesetimi leti so bile sicer opravljene analize na najbolj uglednih in{titutih v ZDA, a je bil njihov namen zgolj odkriti morebitno toksi~nost me{anice zaradi {iroke uporabe neznanega zdravila. Pred kratkim pa so strokovnjaki prvi~ ugotavljali vpliv zeli{~ne me{anice na ‘ivi organizem in pri{li do zelo obetajo~ih rezultatov. Da bi dokon~no odkrili temeljni princip u~inkovin in morebitne stranske u~inke, sta se v Kanadi formirali dve skupini znanstvenikov in opravili vrsto neodvisnih poizkusov. Prva skupina je v laboratoriju ugotavljala kemijske in biolo{ke u~inke sestavin, druga skupina pa je odkrivala vpliv me{anice na ‘elodec, jetra in imunski sistem. Delo znanstvenikov je bilo popolnoma neodvisno od podjetij, zato je merodajnost rezultatov, ki so jih predstavili na letnem sre~anju Ameri{ke zveze zdravilcev, nedvomna. Zaklju~ek obeh {tudij je bil, da zeli{~na me{anica Essiac deluje kot mo~an antioksidant, zavira tvorbo rakavih celic, posebno na jaj~nikih in prostati, krepi obrambni mehanizem in {~iti ‘elodec. Uro{ Kra{ovec

D


GRAFOLOGIJA

Kaj sporo~ajo pisave slovenskih velikih mo‘ in ‘ena (4)

Pisava Ivana Cankarja V

hi{i na Klancu je 10. maja 1876 slovenska knji‘evnost pridobila {e enega pomembnega predstavnika. Takrat je svojo ‘ivljenjsko pot pri~el Ivan Cankar, ki mu posve~amo tokratno rubriko. V Arhivu Republike Slovenije hranijo pismi iz let 1906 in 1907, ki sta tokrat podlagi za vpogled v pisateljevo osebnost. Napisani sta bili v ~asu, ko je ‘ivel na Dunaju. Oblika Cankarjevih spodnjih podalj{kov ka‘e izra‘eno odgovornost, ki je razvidna tudi iz drugih znakov pisave, kot so {irok presledek med besedami in pravilno postavljene pike na i. Grafometrija kot grafolo{ka metoda pregleduje, meri in primerja 220 grafi~nih znakov, preden se oblikuje kon~na razlaga. Sistem grafometrije zahteva od grafologa doslednost in natan~nost. Noben znak se ne sme obravnavati lo~eno od drugih, temve~ vedno ob upo{tevanju psiholo{kih povezav in izklju~evanj. Grafometrija tako nadomesti intuicijo, ugibanje, predvidevanje, presojanje in tudi izku{nje grafologa.

Poudarjene navpi~ne ~rte so pokazatelj Cankarjeve mo~i volje. bil tudi Cankar ~ustven, a to ni bilo postavljeno v ospredje. Tudi majhnost pisave in znaki samokontrole ka‘ejo na to, da si je postavljal veliko racionalnih vpra{anj. Svoj naravni ‘ivljenjski ritem je ve~inoma zaviral. Imel se je pod nadzorom, vse je sku{al preveriti in ni~esar ni prepu{~al naklju~ju. Za spontanost ni bilo veliko prostora. Kadar kaj ni potekalo po na~rtu, je iskal razloge pri sebi ali drugih. Svoje delo je opravljal dosledno in se je dr‘al dogovorov. Imel je zelo razvito sposobnost opazovanja, dobro koncentracijo ter ‘ivahen intelekt. Prav tako se je lahko zanesel na svoj spomin. In kadar se je soo~il s svojim neuspehom, ni obupal, ampak je vsaki~ optimisti~no pri~el znova. Rad je imel izzive in na zunanje dra‘ljaje se je intelektualno hitro odzival.

Informacije iz okolja je dojemal brez te‘av in jih je tudi znal povezovati med seboj v smiselno celoto. Znal je dobro predvidevati in prepoznavati povezave med vzroki in posledicami. Ravno tako je bil sposoben lo~evati med navidez podobnimi idejami.

TE@KO SPREJEMANJE ODLO^ITEV Za osebne odlo~itve si je vzel ~as. Sprejemanje odlo~itev zanj ni bilo lahko delo. Vendar pa delajo ljudje s {irokimi presledki med besedami in prevladujo~im taktom pisave manj napak. Do soljudi je Cankar gojil spo{tovanje, ki je lahko mejilo ‘e na strahospo{tovanje. Zna~ilni zanj sta bili tudi strpnost do okolice in visoka stopnja frustracijske tolerance. Pripi{emo mu lahko socialne lastnosti, kot so altruizem, dare‘ljivost, velikodu{nost … Pravzaprav je v razdajanju svojih virov pogosto pretiraval in razdajal veliko ve~, kot je bilo potrebno. Namesto drugih je delal tisto, kar bi morali sami, in jim s tem onemogo~il, da bi

Ob~utek odgovornosti je pisatelja vodil pri njegovem javnem udejstvovanju. Njegova izrazita lastnost je bila tudi sposobnost kriti~nega mi{ljenja, ki je bilo glede na {iroke presledke med ~rkami objektivno. Majhna velikost pisave pa nam pove, da je bil precej kriti~en tudi do samega sebe. V presojo ni vna{al ~ustvenih elementov. Njegov razum je dominiral nad ~ustvi. ^ustva pri njem niso bila poudarjena, pa~ pa se je raje zatekal na materialno in abstraktno podro~je. Seveda je

Foto splet

ODGOVOREN IN SAMOKRITI^EN

Ob poudarjenih spodnjih podalj{kih preverimo, ali tudi drugi znaki potrjujejo izrazit ~ut za realnost in dejstva, zanimanje za materialnost, sposobnost konkretiziranja abstraktnih vsebin, nagnjenost k tehni~nim poklicem, nagla{enost vitalne energije …

-

MAJ

10 -

Misteriji 35


P ISAVA I VANA CANKARJA

^rke nad osnovno pisalno linijo izra‘ajo notranji strah pred ljudmi. sami uredili zadeve na svoj na~in in s tem krojili svoj razvoj. Sam zase pa je imel ob~utek, da nima toliko pravic kot drugi. Ena izmed njegovih osebnostnih lastnosti, na katero nas opozarja majhnost njegove pisave, je bila tudi skromnost. Ob stalnem pomanjkanju in stradanju, ki sta ga spremljala skozi ‘ivljenje, mu najbr‘ ni preostalo drugega … ^eprav je bila njegova potreba po stikih mo~na, pa so bili njegovi strahovi mnogo bolj intenzivni. Tak{na konfliktna situacija je bila razlog, da je bil ve~krat dejansko osamljen in socialno umaknjen od ljudi. Ta notranji strah pred ljudmi in medosebnimi odnosi izra‘ajo tudi posami~ne ~rke, ki so se dvignile nad osnovno pisalno linijo.

Prav tako se ni rad vezal na ni~esar. Okrog sebe je potreboval nenormalno veliko prostora, da se je sploh lahko po~util varnega. Medtem ko je sam rad pomagal ljudem okrog sebe, pa je pomo~ drugih te‘ko sprejemal. To dejanje bi namre~ zanj pomenilo neke Povezave med ~rkami pri Cankarju simbolno predstavljajo logi~ne povezave med idejami v njihovo sintezo ter njegove vrste poraz. Navodil, napovezave z drugimi ljudmi. potkov in nasvetov drugih ljudi ni sprejemal z lahkoto oziroma jih ni upo{teval. Lahko jih je pravzaprav poslu{al, a je na koncu vendarle naredil po svoje. Poudarjene navpi~ne ~rte so tudi pokazatelj mo~i volje na{ega mojstra pisane besede, ki mu [iroki presledki med ~rkami ka‘ejo na zmo‘nost objektivne je omogo~ila aktivno po- presoje in kritike ter usmerjenost k drugim ljudem. seganje v okolico, hkrati pa je od nje pri~akoval spo{tovanje in NERAZ^IŠ^EN ODNOS sprejemanje svojih zahtev in navodil. DO MATERE ^eprav je imel knji‘evnik razvite intelektualne in duhovne aspiracije, nam ^eprav je nekaj del posvetil svoji mamo~nej{a poudarjenost spodnjih podalj{- teri, pa njegova pisava izra‘a, da je imel kov ~rk glede na zgornje podalj{ke sporo- do nje neraz~i{~en odnos. Verjetno mu ~a, da je bilo njegovo zanimanje prvenst- je tudi njegova poni‘nost narekovala veno usmerjeno v materialno podro~je, strahospo{tovanje do matere, ki mu je spolnost, konkretnost, prakti~nost … omogo~ila ‘ivljenje in {olanje. Hkrati pa to tudi pomeni, da je abstraktPo vrnitvi z Dunaja je na{ veliki pisane vsebine znal dobro konkretizirati. telj do izbruha prve svetovne vojne Mo~no izraziti spodnji podalj{ki izra- sprejemal obiske v gostilni na Ro‘niku, ‘ajo tudi nagnjenost k tehni~nim pokli- ki danes nosi ime po njem – Cankarjev cem. Iz pecljev ~rk j pa nadalje ugotovi- vrh. V gostilni je urejena njegova spomo, da je sicer posegal v ta podro~ja, a minska soba. Lahko pa ga obi{~emo tudi pravega interesa ni imel. Tako tudi razu- v »skupni grobnici moderne« na ljumemo, zakaj se je kljub nadarjenosti za bljanskih @alah, kamor so prenesli njerisanje s {tudija tehnike raje prepisal na gove posmrtne ostanke po zgodnji smrti slavistiko. Kot pripovednik in dramatik 11. decembra 1918. Svoje zadnje dni pa je dvignil na{o besedno umetnost na je ‘e pre‘ivel v jugoslovanski politi~ni svetovno raven. To dokazujejo tudi {te- zvezi, za katero si je tako prizadeval. vilni prevodi njegovih del v tuje jezike. Seveda pa se lahko nanj spomnimo tudi Najbolj prevajana pa je zgodba hlapca ob vstopu v najve~ji slovenski hram Jerneja, napisana po resni~ni zgodbi kulture in umetnosti, ki nosi njegovo nekega hlapca, ki ga je Cankar spoznal ime. Lana Mihele med volilno agitacijo.

D

36 - MAJ 10 -


PERIODNI SISTEM

Vloga kemijskih elementov v ~love{kem organizmu (37)

Brom

med kmeti je kasneje pri{lo {e do prave epidemije rakavih obolenj. ^e si ‘elite vedeti ve~ o tovrstni kemijski zgodovini, si oglejte film Grenka ‘etev (Bitter Harvest, 1981) ali preberite knjigo The Poisoning of Michigan. Polibromirane bifenile PBB so zaradi vse bolj razvpite strupenosti, ob kateri {e zloglasni PCB (sorodni poliklorirani bifenili) delujejo nedol‘no, s~asoma opustili in jih dokon~no prepovedali v Evropi leta 2003, v Aziji pa {tiri leta kasneje.

PBDE mote~e vplivajo na ‘iv~evje in reproduktivne organe ter spolno pogojeno obna{anje. proizvajalka ‘ivalske krme in tudi omenjene me{anice PB-6 po pomoti zme{ala oba svoja proizvoda. Kot rezultat te napake je nekaj ton BZG kon~alo na jedilniku milijona in pol pi{~ancev ter nekaj deset tiso~ govedi, pra{i~ev in ovc. Podobno kot na laboratorijskih mi{ih nih~e dolgo ni opazil spremembe in kontaminirane ‘ivali (seveda tiste, ki ‘e prej niso pristale na kro‘niku) so usmrtili {ele leto dni po nezgodi. Na brom so oblasti postale pozorne {ele, ko je mesto do‘ivelo pravo zdravstveno katastrofo. Na stotine ljudi je namre~ iskalo zdravstveno pomo~ zaradi otekanja sklepov, stalne utrujenosti, slabosti, izgube te‘e in neznosnih glavobolov. Predvsem

»VARNI« PBDE

Foto splet

O

bromiranih zaviralcih gorenja, agresivnih deklicah, o tem, ali je ljubezen res ve~na lu~ka in zakaj, ~e ta ugasne, utegnete ostati na stara leta praznih rok, vsaj kar se ti~e vnukov in pravnukov. Pozdravljeni, bralci Misterijev, v najlep{em mesecu leta, ko vsa ‘iva bitja proslavljajo odhod zime, se zaljubljajo in pripravljajo na spo~etje in pre‘ivetje novega potomstva. Pesem Ljubezen je ve~na lu~ka se rada prikrade v misli v tem ~asu, najve~krat zaradi ‘ivahnega pti~jega ‘vrgolenja, zagotovo pa manjkrat zaradi zateglega ma~jega mijavkanja v no~i pod balkonom. @al je videti, da bo pesem potrebno malo predelati, saj se v naravi, organizmih in okolju vse pogosteje pojavlja vrsta umetno proizvedenih kemikalij, imenovana bromirani zaviralci gorenja (BZG), ki lahko zavrejo tudi gorenje sr~ne lu~ke. Bromirane spojine zavzemajo kar ~etrtino vseh proizvedenih zaviralcev gorenja, katerih svetovna proizvodnja je v letu 2007 dosegla skoraj dva milijona ton, samo v Evropi pa je bilo proizvedenih dobrih 40.000 ton BZG. Poraba {e vedno nara{~a in tako ocenjujejo vrednost trga BZG v prihodnjem letu na okoli tri milijarde evrov. Zgodovina BZG je kratka; njihov nastanek sega v {estdeseta leta po nekaj hitrih testiranjih na laboratorijskih mi{ih, ki so brez kratkoro~nih posledic zau‘ile me{anico ve~krat bromiranih bifenilov, kasneje prodajano pod zvene~im imenom Firemaster PB-6. Le nekaj let kasneje, v za~etku sedemdesetih, je pri{lo do nezgode, ki zaradi svojih razse‘nosti ni mogla ostati dolgo skrita. Zgodilo se je leta 1973 v ZDA, v mestu Michigan, ko je kemi~na tovarna

(2)

PBDE se ve‘ejo na celi~ne receptorje veliko la‘je kot {~itni~ni hormoni in tako zmotijo pravilen razvoj mo‘ganov novorojenca.

Polibromirani difenil estri ali PBDE so nasledniki strupenih PBB, a njihova varnost uporabe je bolj papirnate kot pa biolo{ke narave. Na tem mestu velja malce osve‘iti kemijsko znanje iz osnovne {ole. Fenil je obro~ iz {estih ogljikovih atomov, ki se obna{a kot kislina, etri pa so spojine, v katerih je kisik povezan z dvema atomoma kisika. Tako je razlika med obema skupinama le v povezavi fenilnih obro~ev, ki sta pri PBB povezana direktno z ogljikovo vezjo, pri PBDE pa ju ve‘e atom kisika. Majhen korak za kemijo je velika razlika za tiste, ki pi{ejo zakonodaje o nevarnih snoveh, in tako se je na trgu pojavila nova, »varnej{a« spojina PBDE. Ta ima kar 209 razli~nih kombinacij, ~e jo sku{ate zapisati s kemijsko formulo, v komercialne namene pa se ozna~uje le s {tevilom bromovih atomov, recimo penta, octa-, nona- in decaBDE. PBDE se ne topijo v vodi, izredno dobro pa se raztapljajo v ma{~obah. So izredno obstojne spojine in se zato nalagajo ali bioakumulirajo v organizmu. Imajo pa tudi lastnost biomagnifikacije, kar pomeni, da vi{je, ko gremo v prehranjevalni verigi, vi{je so stopnje v orga-

-

MAJ

10 -

Misteriji 37


B ROM (2) nizmu. V telo vstopajo s prehrano – z ma{~obami predvsem ‘ivalskega, pa tudi rastlinskega izvora, skozi ko‘o in z vdihavanjem. Bogat vir PDBE je hi{ni prah, ki jih lahko vsebuje tudi do deset gramov na kilogram, tako da velja nameniti posebno pozornost rednemu ~i{~enju prostorov, sicer obstaja mo‘nost, da vdihavate precej teh hormonskih motilcev, sploh pa so na udaru otroci s svojimi pra{nimi rokami, ki so pogosto v ustih. V za~etku osemdesetih let so PBDE v materinem mleku prvi opazili [vedi. Po nekaj letih opazovanja so zagnali pravo paniko, ko so ugotovili, da se koli~ina vsakih nekaj let podvoji. Zanimivi izsledki [veda Erikssona o vplivu BZG na razvoj ‘iv~evja in mo‘ganov so spro`ili poplavo raziskav, tako da je danes slika o vplivu BZG v o~eh biologov precej izostrena. Vpliv teh hormonskih motilcev se najbolj izka‘e pri razvoju ‘iv~evja, reproduktivnih organov in kjer se to dvoje stika – pri spolno pogojenem obna{anju. Raziskave so se pri~ele na mi{ih, nadaljevale na opicah, danes pa obstajajo podatki tudi o vplivu na ljudi, ~eprav se o njih kaj dosti ne govori niti ne pi{e. V fazi zarodka in novorojenca je pri mi{ih ravno tako kot pri ljudeh razvoj mo‘ganov naravnost eksploziven. V tem obdobju igrajo veliko vlogo {~itni~ni hormoni, ki pogojujejo pravilno delitev celic. PBDE imajo neprijetno lastnost, da se ve‘ejo na celi~ne receptorje veliko la‘je kot pa {~itni~ni hormoni in tako zmotijo pravilen razvoj. Pri mi{ih se to poka‘e kot nenavadno vedenje s pogostej{im otrpevanjem, rezultati iz labirinta so slab{i, mi{ke postanejo hiperaktivne, in te pomanjkljivosti se z leti le {e slab{ajo. ^eprav se ljudje mo~no razlikujemo od mi{i, pa kemijske reakcije pri obeh vrstah potekajo po enakem kopitu. Tako koli~ina PBDE v materinem telesu in kasneje mleku ob~utno vpliva na razvoj otrokovih mo‘ganov, kar se ka‘e kot izrazito ni‘ji IQ, tako pri u~enju kot tudi pri spominskih sposobnostih.

38 - MAJ 10 -

Glavne spremembe vedenja so agresivnej{e vedenje, slaba koncentracija, pogostej{e uporni{ko obna{anje in slab{e fine motori~ne spretnosti. [e bolj ~udne so spremembe, ki jih nekateri ozna~ujejo kot pozitivne, saj so otroci mater s povi{animi koncentracijami PBDE manj nagnjeni k depresijam in anksioznosti ter imajo bolj{o telesno koordinacijo in ob~utek za ravnote‘je.

PBDE IN SPOLNI ORGANI Pri mi{jih sam~kih, ki so bili kot zarodki izpostavljeni PBDE, so opazili spremembe v obliki in dol‘ini splovila, proizvodnja semen~ic pa je bila v odraslosti izrazito manj{a kot v kontrolni skupini. Ker se razmno‘evanje mi{i mo~no razlikuje od ~love{kega, so bili sam~ki {e vedno plodni, a ~e bi njihovo zmanj{anje funkcije testisov preslikali na ~loveka, bi bil tak mo{ki zagotovo neploden. Da to ni iz trte izvito, dokazuje povezava med vsebnostjo PBDE v telesu ma-

Koli~ina PBDE v materinem mleku ob~utno vpliva na razvoj otrokovih mo‘ganov. ter ter motnjami v razvoju mod mo{kih otrok, pri katerih prihaja do zastoja ali celo nerazvitosti enega ali obeh testisov v trebu{ni votlini. Poleg tega so iste kemikalije v veliki meri odgovorne za nastanek vodne kile, pri kateri se testis obda s teko~ino. De~ki teh mater imajo tudi kar dvakrat ve~jo mo‘nost, da obolijo za rakom na modih. To nam v na{em okolju potrjuje vse vi{ja obolevnost za rakom na modih, ki najpogosteje prizadene de~ke oziroma mo{ke med 15. in 34. letom, kjer zgornja starost z matemati~no natan~nostjo sovpada s pri~etkom masovne uporabe BZG v izdelkih {iroke uporabe. Kot zanimivost velja omeniti, da se mo{kost oziroma ‘enskost pri mi{ih meri z ljubeznijo do u‘ivanja sladkorja. Pri mi{jih samcih, ki so bili kot zarodki

izpostavljeni BZG, se je u‘ivanje sladkorja ob~utno povi{alo, spremenile pa so se tudi paritvene navade tako pri samcih kot pri samicah. Ker je kemi~na juha, ki se pretaka po mi{jih mo‘ganih, precej podobna ~love{ki, ni presenetljivo, da so druga~no vedenje opazili tudi pri de~kih mater s povi{animi vrednostni BZG. Pri {estih letih so izkazovali lep{e vedenje in bolj{e ro~ne spretnosti, lastnosti, ki jih obi~ajno pripisujemo deklicam. Ti de~ki so kasneje spolno dozoreli, njihovi testisi pa so izlo~ali manj testosterona – in prav koli~ina testosterona je tista, ki mo{kega »naredi dedca«. Deklice, ki so bile v najne‘nej{em obdobju izpostavljene PBDE, razvijejo odpornost na estrogen, zato ka‘ejo tradicionalno bolj fantovske vzorce obna{anja, prsi pa se pri njih kasneje in slab{e razvijejo.

PBDE DANES Penta-, octa- in nonaBDE so danes v EU prepovedane, saj so prepoznane kot nevarne ~love{kemu zdravju in ve~ini organizmov, kar pa ne spremeni dejstva, da se zaradi svoje obstojnosti {e vedno spro{~ajo iz »stare {are«, ki se valja po podstre{jih in smeti{~ih. Nadomestil jih je decaBDE, ki ima po zagotovilih zdru‘enja EBFRIP (European Brominated Flame Retardants Industry Panel) komajda omembe vredno absorpcijo v organizmu – seveda na podlagi testov, opravljenih na laboratorijskih mi{kah v pogojih, ki nimajo dosti skupnega z vsakdanjo resni~nostjo. Tudi decaBDE je ‘e tretje leto na ovrednotenju na evropski komisiji za nevarne snovi (ROHS), medtem pa so ga ‘e odkrili v popkovni krvi novorojen~kov. [e slab{e pa nam obetajo izsledki raziskav, ki so dokazali, da ga rastline lahko ne le vsrkajo, pa~ pa tudi debromirajo v ni‘je, v proizvodnji ‘e prepovedane PBDE. Ravno tako nevarno ga lahko predelajo mikroorganizmi, ~e ‘e prej v pribli‘no treh tednih ne razpade na (Nadaljevanje na strani 44)


POTI DO ZDRAVJA

Kroni~no ko‘no bolezen uspe{no zdravi z morsko klimo in pripravki iz rjavih alg

Morje in alge za luskavico

MEDICINA NEUSPE[NA Po izbruhu bolezni je hodil v bolni{nico k dermatologu, ki mu je predpisal mazila kuterid. Ta vsebujejo snovi, ki uni~ujejo pigment in tanj{ajo ko‘o ter vsebujejo tudi strupe, ki lahko {kodujejo, ker pronicajo v kri. Mama zato ni bila navdu{ena, da se pogosto ma‘e s temi kremami.

Opazil je, da se mu je luskavica poleti na morju ob~utno popravila. V srednji {oli je hodil na zdravljenje v mariborsko bolni{nico na posebno fototerapijo, ki jo izvajajo pozimi, ko je pomanjkanje sonca. Takrat je oralno jemal tudi tablete. Pozimi je moral nositi tudi son~na o~ala, ker so te tablete pove~evale ob~utljivost o~i na sonce. Terapija je bila u~inkovita mesec dni, potem pa ne ve~. Zdravniki so mu svetovali ustrezno prehrano, sonce, morje, primerno klimo … V prehrani so mu odsvetovali u‘ivanje prekajenega mesa, za~injene hrane, alkohola, ocvrte hrane … Raziskave ka‘ejo, da vegetarijanska prehrana bla‘i te‘ave z luskavico, a Rok prehrane ni kaj bistveno spreminjal in u‘iva tudi meso. Poskusil je tudi mazanje z oljem sibirske cedre, a ni bilo kak{nega vidnega izbolj{anja. Odlo~il se je, da na obsevanje z UV‘arki (ultravijoli~nimi ‘arki) v bolni{ni-

co ne gre ve~, saj se stanje izbolj{a samo za~asno, po enem mesecu pa je spet isto. Mo‘no je tudi zdravljenje z biolo{kimi zdravili, a tudi ta zdravila menda niso idealna, imajo stranske u~inke, pove Rokova mama, ki je vsekakor bolj privr‘enec naravnih sredstev.

MORJE IN ALGE Rok je opazil, da se mu je luskavica poleti na morju, ko so hodili na Lo{inj, ob~utno popravila. ^eprav sonca nima posebno rad, je opazil, da mu morje in klima pomagata. @e po {tirinajstih dnevih na morju se je vidno poznalo, a ~isto ni izginila. K alternativni medicini se ni obrnil po pomo~. V njegovi dru‘ini so namre~ vsi bolj skepti~ni in realni. Potem pa je mama prek prijateljev izvedela, da si je nekdo pozdravil luskavico s pripravki iz rjavih morskih alg Biopolym, ki so edine alge bioorganskega porekla. Hitro je poklicala v Celje gospoda, ki se s tem ukvarja, in jih naro~ila. Kot je dobila informacije, ne gre za

Rok Remic Spol: mo{ki Starost: 24 let Za~etek te‘av: leta 1998 Simptomi: pordela ‘ari{~a na ko‘i Diagnoza: psoriaza ali luskavica Zdravljenje: klasi~na medicina, rjave alge, kolekcija Divinita Po~utje danes: ko‘a je manj pordela in oblo‘ena, stanje se izbolj{uje

Foto A. Paljevec

T

e‘ave z luskavico so se {tudentu Roku Remicu iz La{kega za~ele pred dvanajstimi leti, ko je vstopil v puberteto. Metode klasi~ne medicine, kot sta mazanje s kremami in fototerapija, so stanje samo za~asno izbolj{ale, so mu pa zelo dobro dele po~itnice na morju in v zadnjem ~asu mazanje s pripravki iz rjave morske alge. Opa‘a, da je ko‘a mehkej{a, ni ve~ tako oblo‘ena, pordela ‘ari{~a pa so na mestih, ki si jih redno kopa, ob~utno manj{a. Rokova mama pravi, da imajo luskavico v rodu, a kot ka‘e, se prena{a samo na mo{ko potomstvo, saj obe Rokovi sestri s ko‘o nimata nobenih te‘av. Rokov dedek je prav tako imel to kroni~no bolezen, a jo je dobil pozneje, {ele pri petdesetih letih, ko so mu hormoni ‘e »odhajali«. Po lasi{~u je imel cele skorje in babica mu je to lu{~ila ven, a je vseeno imel zelo goste lase, se spominja Rokova mama. Tudi Rok je v puberteti dobil luskavico v lasi{~u, samo ne tako mo~no kot dedek, poleg tega pa so se pordela ‘ari{~a pojavila tudi po komolcih, kasneje na ramenih in po obrazu. Ima to sre~o, da rde~i made‘i niso srbe~i, samo ob~asno ga srbi po lasi{~u. Sicer pa sam opa‘a, da je ko‘a bolj ob~utljiva na udarec, prej krvavi, denimo. S sklepi nima nobenih te‘av.

-

MAJ

10 -

Misteriji 39


M ORJE

NAJNOVEJ[I IZZIV NA PODRO^JU BIOMEDICINE Biospectrum je najsodobnej{i na~in zdravljenja na podro~ju biotehnologije. Namenjen je izbolj{anju zdravja, bolj{emu po~utju in lep{emu telesnemu videzu brez stranskih u~inkov. S pomo~jo efekta bioresonance se ~love{ke celice, organi in celotno telo uglasijo s frekvenco naprave, ki proizvaja celoten frekven~ni spekter zdravega ~love{kega telesa. Ponovna uglasitev celic omogo~a presnovo celotnega ~love{kega telesa ter vzpostavitev procesa zdravljenja in samozdravljenja.

ZDRAVLJENJE Z BIO-SPECTRUM APARATI RAZISKAVE SO POKAZALE U~INKOVITO DELOVANJE NA: • sistem prekrvavitve • celoten imunski sistem • reguliranje psihosomatskega sistema BIOSPECTRUM MEDICINE NUDI TUDI: • zdravljenje ko‘e, aken, ko‘nih made‘ev • anticelulitno terapijo, pomo~ pri huj{anju • pomo~ pri pove~anih {portnih aktivnostih in hitrej{em okrevanju po {portnih po{kodbah • pove~uje spolno vitalnost, odpravlja impotenco, neplodnost, menstrualne te‘ave • odpravlja te‘ave s prostato • zdravi stresna stanja in nespe~nost, pomaga pri preutrujenosti • uravnove{a sr~no, ledvi~no in prebavno funkcijo • izbolj{uje mikro- in makrocirkulacijo • laj{a revmatske bole~ine in bole~ine v sklepih www.biospectrum.biz Za iz~rpne informacije o na{ih storitvah, cenah in celotni ponudbi nas pokli~ite ali obi{~ite v na{ih poslovalnicah: [kofljica, Ob po{ti 20, 01/366 31 31 (od ponedeljka do petka od 8. do 17. ure)

Solkan, Ulica IX. Korpusa 55, 031/371 618 (od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure)

40 - MAJ 10 -

IN ALGE ZA LUSKAVICO

navadne, temve~ za divje arkti~ne alge v plitvih voda Norve{ke. Te alge veljajo za hranilno najbolj bogate, saj jih odlikuje izjemna vsebnost hranilnih snovi, od vitaminov, mineralov in elementov v sledovih do aminokislin, encimov, betainov in sestavljenih mikrohranilnih snovi. Odli~na razpolo‘ljivost biohranilnih snovi izhaja iz procesov keliranja naravnih mineralov in razmerij med hranljivimi snovmi. Vitamini v svoji popolni obliki so prisotni skupaj s posebnimi karotenoidi in klorofilom v morskih algah. Vse mineralne snovi, vklju~no z natrijem, so uravnote‘ene v razmerju, podobnem tistemu v telesu. Poleg velike prehranske vrednosti imajo alge tudi mo~an razstrupljevalni u~inek. Krema Divinita z rjavo morsko algo sodi v izdelke aktivne kozmetike in je namenjena vsakodnevni negi obraza, vratu. Aktivne sestavine {~itijo ko‘o pred UV-‘arki in spodbujajo obnovo ko‘e, zato se izbolj{a napetost ko‘e ter zmanj{ujejo gube. Poleg rjave morske alge krema vsebuje tudi visok odstotek vode, jojoba olje ter vitamina B5 in E. Ne vsebuje parfuma in drugih kemi~nih snovi.

U^INEK KREME @E PO DVEH TEDNIH S kremo Divinita se Rok nama‘e zjutraj in zve~er, ko gre spat. Kopa pa se 10–15 minut v kopeli z rjavimi algami najmanj dvakrat na teden (temperatura vode v kopeli je okrog 35 stopinj) in potem se nama‘e {e s posebnim oljem. Lahko bi se kopal tudi vsak drugi dan, pravi mama, ki nenehno skrbi in sina spodbuja, da si sam pomaga z rednimi kopelmi. Kremo naj bi uporabil tudi vsaki~, ko se oprha, a na to ve~krat pozabi, pove mama. Rok u‘iva tudi kapsule z rjavimi algami Biopolym. V zvezi s tem ni opazil kak{nih posebnih u~inkov, pa tudi ne nobenih kontraindikacij. U~inek je bil ‘e po {tirinajstih dneh dober, saj se je ko‘a zmeh~ala, bila manj

Odlo~il se je, da na obsevanje z UV-‘arki ne gre ve~, saj se stanje izbolj{a samo za~asno. pordela in lep{a. Ko‘a tudi ni ve~ tako oblo‘ena in kot vse ka‘e, gre na bolj{e, je optimisti~na mama. V~asih je imel {e ve~je podko‘ne mozolje, zdaj se je tudi to izbolj{alo. Po mesecu dni uporabe je pri{lo do vidnega izbolj{anja na telesu, a sem ter tja se kak rde~ made‘ {e vedno pojavi predvsem na obrazu, odvisno od dneva. Pri luskavici so obdobja, ko se stanje poslab{a, potem pa je spet bolj{e, opa‘a Rokova mama. Rok meni, da na luskavico vpliva tudi du{evno stanje. Trenutno je zelo zaposlen, saj kon~uje diplomo, potem namerava nadaljevati {tudij z magisterijem. Z luskavico se sicer ni~ kaj ne obremenjuje in v {ali doda, da se zaradi nje bolj ‘ivcira mama; je dru‘aben, se rad zabava, aktivno deluje kot predsednik la{kega mladinskega centra. Hodi ven s prijatelji, tudi kadi in kaj popije, kar pa se takoj odrazi na ko‘i, opa‘a mama. Znano je, da u‘ivanje alkohola spodbuja spro{~anje histamina, ki je pomemben dejavnik pri nastanku vnetja, zato se obi~ajno po takih zabavah stanje ko‘e poslab{a. Rok, ki je sicer zdrav fant, verjame, da bo tudi luskavico povsem pozdravil. Vsak dan se ma‘e s kremo iz rjavih alg in si ob~asno pripravlja tudi kopeli. Vsako poletje se veseli morja, medtem ko zaprtih bazenov ne obo‘uje in tudi ne hodi v terme La{ko, ~eprav so zelo blizu. Mama ima v na~rtu, da bodo enkrat obiskali Lendavske toplice, kjer je nafta, kar pomaga pri zdravljenju ko‘nih bolezni. Sicer pa imajo vsi v dru‘ini najraje morje. V Savudriji so tudi zaradi Roka in odpravljanja njegovih te‘av s ko‘o kupili vikend, kamor poleti rada zahaja cela dru‘ina. Andreja Paljevec

D


SLOVENSKA ZGODOVINA

Ob izidu prevoda prve knjige Slave vojvodine Kranjske (2)

Kranjci od sive davnine P

rva knjiga Valvasorjeve Slave vojvodine Kranjske se kon~a s spodbudno mislijo, ki nam pojasni, katera je tista slava, po kateri je knjiga dobila naslov: »Zakaj izpri~ano je, da sta Cranus in Carnus isto, in da je po pomenu to velik, odli~en gospod, kralj ali tudi sonce; zaradi tega so pri Feni~anih spo~etka taka imena nosili odli~niki kot ~astni naslov, potem pa so ga podelili tudi celim ljudstvom. Ta ljudstva so, kot se zdi, v za~etku sestavljali le izbrani ‘lahtni in vite{ki ljudje, ki so se v svojem juna{tvu drznili tja v daljine, tako kot Jazonovi juna{ki tovari{i.« Drugo poglavje nedavno izdanega prevoda prve knjige Slava vojvodine Kranjske ima naslov »Zelo splo{no poimenovanje Kranjcev izmed keltskih ljudstev« in pove: »Med prastara, zelo raz{irjena in vsesplo{na imena, katerih je bila nekdaj dele‘na Kranjska – skupaj s svojimi prebivalci – {tejemo z vso gotovostjo imeni Celtica in Celtae. Ker pa nekateri predvsem francoski avtorji kar preradi vse, kar je bilo v svetu iz davna odli~no, ‘lahtno in na visokem glasu, posve~ajo edino svojemu narodu – in tako tudi tisto {e neizpuhtelo ~astno spominjanje keltskega ljudstva bodisi prila{~ajo edino svojemu rodu, ali pa vsaj svojo Francijo ho~ejo potegniti iz celote kot pravi glavni sede‘ in vrtnarijo ~astnega keltskega imena, in od tam naj bi delo-

»Imeni Carnus in Cranus (ali Krajna) sta bili v najstarej{i dobi imeni velike odli~nosti in vladarska naslova.« ma to slavno ime Keltov {ele po dolgem ~asu priraslo in bilo podeljeno: zato je na nas, da se potrudimo zagotoviti, da so v najbolj sivi davnini stali Kranjci pod vsesplo{nim imenom Celtae, tako kot tudi drugi najslavnej{i narodi Okcidenta, tako kot mnogo ceder pod enim soncem. Ime Scythia je bilo pozneje spodrinjeno z imenom Celtica in skoraj vsa Evropa – ali zagotovo njeno jedro – pokrito s tem mlaj{im imenom. … Stari Britanci – Angli~ani in [koti – so se prav tako imenovali Celtae.« (str. 67) Iz Valvasorja izvemo celo, da smo neposredni potomci Noetovega sina Chitima ali Kittima:

»Magog, Togarm, Tar{i{, Kittim itn, Ku{, Put, Kanaan, Seba, Havila in {e druga imena Noetovih sinov so bila vsajena de‘elam, ki so jih ti zavzeli, in te de‘ele so ostale tudi dolgo ~asa znane in imenovane pod temi imeni … Zakaj Germani so celo mnogo prej kot Galci izgubili ime Kelti: tako je razvidno iz Julija Cezarja; ker se Nemci niso ve~ nazivali Celtae, temve~ ‘e Germani. … Tako so jih nazivali Galci, ko so jim prek Rena vdirali v de‘elo. Germans pride iz mo‘je vojne Gens d’armes.« (str. 69) »V davnini je segala Ilirija precej dale~ in so pod ta naslov {teli Vindeliki (razna bavarska in {vabska ljudstva) in prav tako Norici (prebivalci Nordgaua ali bolj Nöringi), Panonci in Dalmati; Med temi so Panonci in Vindeliki imeli tedaj z Germani, Galci, Britanci in [panci enak{en jezik, kakorkoli so ‘e govorili po razli~nih nare~jih in izrekah. Tako poro~a Strabon v 7. knjigi, da le‘e ilirski kraji, ki se dotikajo Donave in Alp, med Italijo in Germanijo in se za~enjajo pri jezeru, ki le‘i pri Vindelikih, Retijcih in Helvetih. Zatorej mora narediti sklep (avtor Meli), da so bili Iliri istega porekla kot pravkar navedena ljudstva in da so bili Kelti.« (str. 75) »Strabon pi{e, da so bili Japidi (namre~ na{i kranjski predniki in praprebivalci ~e ‘e ne vse kranjske in koro{ke de‘ele, pa zagotovo njenega velikega dela) za njegovega ‘ivljenja zmes med Iliri in Kelti.« (str. 76)

Prvi celovit prevod Slave vojvodine Kranjske

-

MAJ

10 -

Misteriji 41


KRANJCI

OD SIVE DAVNINE

TRETJE IN ^ETRTO POGLAVJE Tretje poglavje govori o ~asih, ko so Kranjce imenovali Galci. »Kranjci so bili potem zaobse‘eni pod nekaj o‘jim imenom Galcev.« Tukaj Francisci navaja dr. Schönlebna: vse, kar je Grk imenoval Celtae, je Rimljan imenoval Galli. (str. 83) »Zakaj Rimljani nobene tuje besede niso pustili nespremenjene, temve~ so jo preoblikovali po svoji izgovorjavi – kakor da bi imeli pravico s silo spraviti podse ne le ljudi, temve~ tudi govore in jezike.« (str. 90) ^etrto poglavje obravnava kasnej{a obdobja, ko je bila Kranjska zdaj v celoti zdaj po delih imenovana po razli~nih de‘elah, preden je dobila svoje dana{nje ime Carniolia. To lepo pojasni: »Kadar so de‘ele pod tujim jarmom, navadno pa~ kdaj vzamejo nase tuja imena in odlo‘ijo skupaj s svobodo svoje prej{nje ime.« (str. 91) »Poldrugo stoletje pred Kristusovim rojstvom so Kranjsko prastari Rimljani obravnavali kot rodovni ud in ljudstvo Alpskih Galcev in pod takim imenom Galci kot neki privesek Germaniji.« »Ime Panonije je pokrivalo tudi Dolenjsko. Enako je tudi stara Tauriscia (na njeno mesto je pozneje stopilo ime Noricum) dala svoje ime delu Gorenjske. Prav tako je bila Kranjska z enim delom vpletena v Noriku. Zakaj potem ko so Rimljani tem de‘elam postavili in dolo~ili meje, so po meri tega dobile tudi imena. Istria ali Histria (kraljestvo Histrov) je od nekdaj dlje ~asa vsebovala in s svojim imenom obsegala neko ozemlje Kranjske; in vanj je vklju~ila tudi kraje Pucinum, Duinum, Tergestum (ali Trst), Mugia in druge v sose{~ini, v naslednjem ~asu pa so bili iz nje spet izklju~eni. … Prav tako najstarej{e ime de‘el Kranjske je bilo nesporno Japydia. (str. 93) Japide je Dionizij iz Halikarnasa imenoval keltski narod, ki prebiva pri Iliriji, [tefan Bizantinski jih opisuje kot preostanek Keltov. To po vsej pameti prihaja od tega, da so, ~eprav je ime Japidi mno-

42 - MAJ 10 -

go starej{e od imena Kelti, vendar druge iz plemena Jafet izvirajo~e familije s~asoma postale mnogo silnej{e, mo~nej{e in {tevil~nej{e v primerjavi s temi, ki so vztrajno ohranjali ime po Jafetu (tudi Japodi, Japidi in Japudi) … Prvi~ je gotovo, da so Grki Japeta pripoznali za za~etnika svojega ljudstva in smatrali, da po starosti ni nikogar nad njim. Strabon v sedmi knjigi omenja, da so bili Japodes naseljeni pod zelo visoko goro Albium, kjer se kon~ujejo Alpe; in od tam segajo z enim delom tja do Panonije, z drugim delom do Istra, s tretjim delom do Jadranskega morja.

Iz Valvasorja izvemo celo, da smo neposredni potomci Noetovega sina. Toda dandanes na nekem pasu tega {irnega gorovja Albium prebivajo Kranjci, namre~ tisti, ki mejijo na Liburnijo in Hrva{ko. To slu‘i zatorej temu, da poka‘emo, da dana{nji Kranjci zavzemajo stari sede‘ Japidov, ~e ‘e ne v celoti, pa delno. Kajti stara Japidija se je raztezala kar precej dlje kot dana{nja Kranjska. Zakaj Japidija je bila neko~ dvojna Inalpina in Transalpina: ena v Alpah (te bi lahko imenovali gorski Japidi), in druga onstran Alp. Servius imenuje ono prva in to druga Japidija. Pri tem je prva s~asoma dobila ime Carnia.« (str. 94) »Zdi se sicer, da Strabon nekako razlikuje med Celtae in Japides, saj Japide imenuje delno ilirsko, delno keltsko ljudstvo; drugje pa narod, ki biva pome{ano med Iliri in Kelti. A treba je pomisliti, da je v ~asu, ko je Strabon to pisal, ime Celta ‘e precej skopnelo v svoji {irnosti …« (str. 94) »Dana{nji Kranjci zavzemajo stari sede‘ Japidov, ~e ‘e ne v celoti, pa delno. Kajti stara Japidija se je raztezala kar precej dlje kot dana{nja Kranjska.« Nato Francisci navaja dr. Schönlebna: »Na{a dana{nja Kranjska je poleg imena Celtica prejela razli~na imena, potem ko so se lo~ili njeni deli. Ime Istria je eno najstarej{ih,

to ime ohranja tudi {e zdaj tisti del, ki je obrnjen proti jugu. Japidia so imenovali drugi del, ki meji na Istro; danes ga imenujejo Dolenjska in Notranjska.« (str. 96) »^e ‘e potemtakem stara Karnija, preden je pri{la pod Rimljane, nekaj ~asa (zakaj o pradavnih ~asih ne govorim) ni segala posebno dale~, temve~ so jo br‘ opasale in omejile Alpe, se je nasprotno po propadu zahodno-rimske monarhije spet raz{irila in potegnila pod svoje ime tako ve~ji del Japidije kot precej{en del Norika. A zatem se je tudi razdelila na tri dele, in sicer na staro Karnijo, Kranjsko in Koro{ko. Ta ozemlja so ob ohranitvi de‘elnega imena potem zapovrstjo naseljevala razli~na ljudstva. In zdi se, da so bili ljudje v stari Karniji, namre~ Carnielli, bodisi potomci Venetov ali pa seveda Galatov (Galcev).« (str. 96) Carnia bi mogla biti tudi – ne tako, kot {teje z dana{njim imenom – uvr{~ena k posebnim imenom nekega velikega in precej dale~ raz{irjenega naroda; kajti, kot omenjeno, je zaobsegala ve~ kot de‘elo Kranjsko.« (str. 96)

PETO IN [ESTO POGLAVJE Peto poglavje ima naslov: »Sprememba ali pretvorba imena Crain, Kranjska ali Crania iz Carni in Carnia postane verjetna s primeri izpeljav in sprememb imen Galije, Germanije in nekaterih drugih krajev.« V njem najprej izvemo, da so stare Kranjce nekdaj imenovali Karni in da besedi Kranj in Kranjska izvirata iz tega imena. Ko pa se je Karnija pomanj{ala, ker so jo zasedli Rimljani, so jo imenovali Carniella, iz ~esar je naposled nastalo ime Carniola. »Strabon enkrat omenja Crane (ali Krance) in pri~uje, da so v gorovju Albius prebivali najbli‘e Karnom in Japodom.« (str. 99) Na strani 99 prevajalec napa~no prevede »Slovani«, ki jih za ~asa Valvasorja sploh ni bilo. Avtor je seveda mislil Slovene oziroma Slovence. To napako nato sistemati~no ponavlja vselej, ko Francisci zapi{e Sloveni (v smislu Slovenci), prevajalec to prevede kot Slovani. A pojma Slovanov pred koncem


KRANJCI 18. stoletja nih~e ni poznal. Torej je to ~isti ponaredek. Enako je bilo tudi pri prevodu {e starej{e knjige spominov grofa Herbersteina in bogve {e kje. ^e temu pri{tejemo {e nekaj sto (!) korekturnih napak samo v prvi knjigi na prvih 150 straneh, moramo ‘al ugotoviti, da je ta izdaja Valvasorja narodna tragedija. V {estem poglavju avtor navaja Fuggerja, ki pravi, da so se v Avstriji prvi naseljeno zadr‘evali Vandali; a so jih pozneje spet Sloveni (v prevodu spet napa~no Slovani), neko divje skitsko ljudstvo, pognali proti severu in do Visle; te Skite so pozneje imenovali Venedi ali Wendi, brez dvoma po de‘eli Vandalov, v katero so vdrli; ~ez ~as so se raz{irili na samo v de‘ele tostran Donave, na [tajerskem, Koro{kem, Kranjskem, v Hrva{ki, Dalmaciji, Slavoniji in Slovenski krajini, temve~ tudi tostran Donave na Moravskem, ^e{kem, Poljskem, v Lu‘ici, na Sa{kem, na Pomorjanskem in v Mecklenburgu po Odri in Labi navzdol. … Skitski Vendi so se naselili tako na Koro{kem kot v vseh sosednjih ilirskih de‘elah.« (str. 108)

SEDMO POGLAVJE V sedmem poglavju avtor pove, da Carni in Carnutes izvirajo od tistih Galcev ali Germanov, ki so pod Brennusom zavzeli Rim. Za pravo razumevanje avtorjevih trditev moramo vedeti, da Germani prvotni niso bili Nemci, temve~ Galci, torej na{i predniki. Rim je zavzelo galsko pleme Senoni, za katerega »sicer tudi Polybius poro~a, da so Senoni, ki so Rim pogubili z ognjem, tedaj postali Rimljanom znani kot zadnji med vsemi Galci … in so prej prebivali ob Jadranskem morju, preden so se bili pomaknili v samo Italijo.« (str. 127) »Po Cluveriusu so bili Galci tisti, ki so v letu 470 in nekaj naslednjih letih napadali Makedonijo in del drugih de‘el v Gr~iji. In ti Galci niso bili zgolj kaki Senoni sami, kakor dana{nji Francozi, sosedje Nizozemcev, temve~ tudi Istrani, [tajerci, Koro{ci, Kranjci, Avstrijci in Iliri.« (str. 129)

Prevajalec sistemati~no napa~no prevede »Slovani«, ki jih za ~asa Valvasorja sploh ni bilo. Nato avtor ugotovi, da sta oba galska napada (na Rim in na Delfe) vodila dva Brenna, a da je med obema napadoma minilo nekaj sto let. »Med takimi Galci pa, ki sta jim bila komandanta oba izpri~ana Brenna, so bili Carni in Crani naj{tevil~nej{i in najodli~nej{i. … Zakaj da so Carni in Carnuti zaobse‘eni med najstarej{imi Kelti, to je, Germani in Galci, o tem najdemo dovolj pri ve~ starih piscih. … Kajti to, da so tisti senonski Kelti, ki so podtaknili ogenj v Rimu, imeli sede‘ vzdol‘ Jadranskega morja, potrjuje ve~ina rimskih zgodovinarjev: ti jih imenujejo v za~etku Alpini Galli, gorski Galci v Alpah in za njimi, pozneje pa posebej z natan~nim razlikovanjem od drugih gorskih Galcev Galli Carni (Karnijski Galci), v poznej{i dobi pa kratkomalo Carni (Karni), in na koncu jim po nem{ko re~emo Kärndter (ali Koro{ci) in Crainer (ali Kranjci). Karni so torej spadali med Kelte, kot tudi to, da so bili eni od tistih Keltov, ki so se od{li vojskovat zoper Rim.« »Polibij poro~a v svoji drugi knjigi, da so Senoni, ki so prebivali blizu jadranskega morja ali ob njem, {li v vojno z Rimljani, dobili bitko in tudi sam Rim dobili pod oblast, razen Kapitola.« (str. 132) »In prav tem jadranskim Galcem je po Polibiju lastna ta prednost, da so najbolj ugledna in najbolj upo{tevana ljudstva izmed Galcev, ki so se nekaj ~asa zadr‘evala v Italiji.« (str. 133) Potem Francisci pojasni, da je tudi Kvarner dobil svoje ime po svojih davnih prebivalcih Karnih. »Ker so torej Carnutes tedaj bili pajda{i Senonov in njihovi bojni tovari{i na pohodu v Italijo in tako z njim ob istem ~asu vdrli tja, so po mnenju dr. Schönlebna oni, namre~ Carnutes, tudi dali Carnis, Karnom, oboje: ime in poreklo.« (str. 135) A to nato povsem logi~no in pra-

OD SIVE DAVNINE

vilno zavrne, da je prej prav nasprotno, da beseda Karnut izvira iz besede Karn. »Zakaj Nori~ani (Norici), ki so bili po Plinijevem poro~anju prebivalci sosednjih Alp, so se prej imenovali Taurisci.« (str. 136)

OSMO POGLAVJE V osmem poglavju govori o visoki starosti imena Carni, Crani in Carnutes. »Zakaj zven govoric in slave kakega naroda raste in pada z njegovo sre~o; in ~e je sijaj njegovega oro‘ja zbledel, bo obenem precej opazno potemnelo njegovo ime ali bo nekaj ~asa oble‘alo v senci neopaznosti, dokler se ne bo spet zganil z akcijami, bodisi z me~em, bodisi z umetnostjo in znanostjo (tako kot Grki), bodisi s trgovanjem, obrtjo in pomorstvom (kot Feni~ani in Holandci) znova postal opazen.« (str. 141) »Zakaj kot sem ‘e ravno poro~al iz Sabellicusa, so se tisti zdavnaj prej iz Paflagonije pregnani Heneti (ali Veneti) pod Antenorjem, ki pa so dospeli do najbolj notranjega kota jadranskega morja, kmalu zatem povzpeli do tako zmagovite mo~i, da so Carni, ki so tam prebivali ‘e dolgo prej, preden so pri{li Heneti, ne samo do‘ivljali nasilje venetskega oro‘ja, temve~ kot premaganci bili prisiljeni prevzeti ime zmagovalcev.« (str. 142) »Da so bili Carni galsko ljudstvo, je pa~ res; vendar zato nismo nujno prepri~ani, da so vsi Carni bili to; kajti tudi v Feniciji so nekdaj ‘iveli Carni, ti pa vendarle niso bili Galci.« (str. 142) »Da pa bi vendar enkrat dejansko predstavil, da je, kot sem omenil kmalu na za~etku, vir tega imena mnogo globlje v davnini, kakor bi si sploh zamislili, bom brez kakega laskanja, z razlogom resnice trdil, da sta obe imeni, Carnus in Cranus (ali Krajna) bili v najstarej{i dobi imeni velike odli~nosti in vladarska naslova; zato sta sijali ‘e zdavnaj poprej v Siriji, Feniciji in Gr~iji, preden sta dospeli k nekemu galsko-germanskemu narodu.« (str. 144) Peter Amalietti

D

-

MAJ

10 -

Misteriji 43


B ROM (2) (Nadaljevanje z 38. strani)

son~ni svetlobi. Torej je ve~ kot o~itno, da je varnost te bromove spojine s kemijskega vidika bolj papirnato-birokratske narave. PDBE so razlog, zakaj po opravljenem ultrazvoku, ko star{i ‘e kupijo vse v modri barvi, pride do spremembe spola zarodka in se jim rodi pun~ka. In morda se v prihodnosti izka‘e, da je zmanj{evanje {tevila po‘arov botrovalo pocopatenju mo‘, nastanku trume za modo zagretih mladeni~ev, ki ne zmorejo brez pobarvanih las, samostojnih »agresivno prodornih« anga‘iranih ‘ensk, ki nosijo hla~e in redno obiskujejo salone za depilacijo, in pa seveda valu neplodnosti generacije, o katerem se danes {e vedno bolj {u{lja kot pa zares govori. Posel z BZG je vreden tri milijarde evrov letno in to je zadosten razlog, da nas do javnih razprav o tem lo~i {e kar nekaj ~asa, ~e bo ~ez nekaj generacij sploh {e kdo na tem svetu, da bi o tem razpravljal.

PROTISTRUP Bromirani zaviralci gorenja vas nimajo kaj skrbeti, ~e ‘ivite v ko~i iz blata, spite na slamnja~i pod volneno odejo, zavra~ate uporabo elektrike in naprav, ki jih ta poganja, v slu‘bo pa prihajate s kolesom ali konjem. ^e to ni va{ na~in ‘ivljenja, vedite, da PBDE niso redki, prav nasprotno – lahko zavzemajo med {tiri pa vse do trideset odstotkov te‘e elektri~nih aparatov, pen v vzmetnicah in avtomobilih, tekstilnih prevlek in preprog, toplotne izolacije va{ega bivali{~a in {e in {e bi lahko na-

44 - MAJ 10 -

{tevali. Za kemikalijo, ki zmoti delovanje organizma ‘e v mikrogramskih koli~inah, v va{em domu pa jo merimo v kilogramih, ni zdravila niti se o njem ne govori, kaj {ele da bi ga kdo razvijal. Re{itev ponuja kemija po principu klin se s klinom izbija, halogen pa s halogenom. Zagovorniki orto-jodo-suplementacije (dodajanja joda prehrani, ki za stokrat in ve~ presega priporo~eni dnevni odmerek) so namerili, da u‘ivanje velikih koli~in joda izrine iz organizma okoli osem gramov broma mese~no. Potrditev tega najdemo tudi v praksi, saj imajo severni Evropejci desetkrat ni‘je stopnje BZG v telesu kot Ameri~ani, Japonci pa {e za pol manj. Lestvica kontaminacije se neverjetno natan~no ujema s porabo z jodom bogate morske hrane, predvsem alg. Tudi zadnja desetletja preganjana »pritisk dvigujo~a« kuhinjska sol s svojim klorom v ledvicah tekmuje za izlo~anje z bromom in tako ni‘a njegovo vsebnost v telesu. To ni nobena pogruntav{~ina alternativcev, saj tudi uradna medicina kot protistrup za brom uporablja majhne in redne infuzije natrijevega klorida. ^e menite, da nas je ‘e tako ali tako preve~ na tem svetu, se lahko pomirite, saj stvari o~itno gredo v smer po va{ih ‘eljah, vsem ostalim pa ob navedenem lahko na koncu za‘elim le, da bi {e dolgo gorel ogenj ljubezni v va{em srcu in srcih va{ih potomcev ter da bi {e mnogi rodovi u‘ivali v ne‘nih stvareh, ki jih prina{a mesec maj. Sa{o Burja

D


Solarno-karakterni horoskop za Son~evo leto in leto Tigra

Horoskop za maj 2010 OVEN – Dru‘enja na prostem ob klepeta-

nju, na rekreaciji ali prireditvah vas bodo spravljala v sku{njavo do 18.! Igrivega ljubimkanja bo v za~etku ve~, zadnji teden pa se bo prehod preko bole~in unesel. Publiciranje, tr‘enje, dogovarjanja in potovanja bodo sprva potekala rutinsko, zapleti bodo v dneh prihajajo~e prazne lune med 11. in 14. majem. Ob polni luni pa boste znova na vi{ku mo~i, a ‘e pripravljeni na novosti pri sebi in pri delu. BIK – Razigranost pomladanskih energij vam bo pomagala navezati stike s pomembnimi ljudmi, med katerimi bo tudi nekdo, ki vas bo s svojo mogo~no son~evo energijo privezoval nase. Pritiski tistih, ki bodo nasprotovali va{im ~ustvom, bodo zvodeneli ob koncu meseca, ko si boste opomogli po ~ustveni stiski. Zasebno gospodarjenje vam bo nekaj ~asa gladko teklo, se nato zapletalo zaradi mlaja v Biku, nato pa se boste znova stabilizirali in utirili. Obnavljanje premo‘enja bo terjalo ve~je stro{ke, ki pa jih morate obvladati, sicer boste zboleli! DVOJ^KA – Harmoni~en vpliv Venere in Marsa bo popestril va{e dru‘abno ‘ivljenje, hkrati pa optimisti~no vplival vsaj do 18. na partnersko ‘ivljenje. Kdor pa ima v zvezi te‘ave, bo dovzeten za spogledovanje, ljubimkanje, ~e se ne bo dr‘al pretirano rezervirano, v svojem svetu ali maminega krila. Pri~akujte motnje pri komunikaciji, vo‘njah, sodelovanju z nestabilnimi poslovnimi partnerji, zlasti pred mlajem 14. maja. Za ohranitev dobrega zdravja veliko berite in obi{~ite vsaj kak{no lovsko ko~o! RAK – Pri razbremenitvi ~ustvene napetosti boste potrebovali dru‘abnika za klepetanje, posvetovanje in pomo~ pri pomladanskih delih. Dobrodo{el bo tudi kdo od star{ev ali sorodnik. Pote{itev va{ega hrepenenja po intimnosti, pripadnosti skupnosti, bo prinesel zadnji teden maja, po predhodnih nekajdnevnih skrbeh in burni ob~utljivosti. Gospodarno ravnajte s premo‘enjem, zemlji{~em ali gradbi{~em; do prazne lune pospravljajte in ~istite, za tem pa en del namenite dobi~konosni proizvodnji. LEV – V razli~ni dru‘bi se boste spro{~eno sporazumevali, do ve~ oseb pa boste ~utili naklonjenost, nekateri celo neustavljivo privla~nost. Nevezanim bo do 18. mogo~e preizkusiti ve~ kandidatov za zvezo, nekateri pa se ne boste mogli upreti vezanemu.

V solarno-karakternem horoskopu dobite bolj osebno napoved, ~e preberete najprej besedilo za va{e Son~evo, nato pa {e Ascendentno znamenje. ^e svojega Ascendentnega znamenja ne veste, si pomagajte s tabelami, ki smo jih objavili v reviji Misteriji od 136. do 139. {tevilke. Ob koncu meseca bo nekaj razo~aranja, pri nekaterih dramati~en zasuk! Ker bo Mars v Levu pod‘igal va{ pogum tudi na delu, se organizirajte z drugimi, ki so {ibkej{i za skupen nastop, in uspelo vam bo. Zadnje dneve ob polni luni se pripravite na boj z naravo in {ibkej{im zdravjem. DEVICA – Duhovni stik s sorodno du{o boste vzpostavili po naravni poti ali pri delu na prostem. Nekaterim bo iskanje partnerja zapolnilo ve~ino prostega ~asa. Ve~je obete, da naletite na kandidata za trajno razmerje, bo v zadnjem tednu, na za~etku maja pa le za obnovljeno razmerje z ‘e znanim. V stiku z naravnimi silami se boste veliko u~ili. ^e ~utite potrebo, da bi kaj zapisali, se tega lotite najpozneje po prazni luni. Pi{ite iz sebe, na~rtujte tiskanje in semena bodo padla na rodovitna tla. TEHTNICA – Tekanje od kraja do kraja, kjer se boste sre~evali z naklju~nimi simpatijami in tistimi, ki vam godijo po spletu, je lahko nesmiselno, ~e se vnaprej bojite vzpostaviti prisr~no intimno razmerje. Neprijetna izku{nja vas bo pahnila za nekaj let v znano preteklost. ^e boste previdno tvegali, bo di{e~i maj nabit z ljubeznijo in spolno slo! Temu se bo pridru‘evala {e delovna sla, ob~asen zaslu‘ek z zbiranjem informacij, pri mediju, mre‘enju prek spleta ali z izobra‘evanjem. Po 20. se ne prenaglite z nakupom, previdno ravnajte s strupi in telesom. [KORPIJON – Pristne odnose boste zgladili, ~e sledite spremenljivosti in razigranosti drugih, otro{kim prebliskom in pobudam partnerja in otrok. Samski boste opa‘eni in konkuren~ni, a zaradi na~elnosti tudi bolj nedosegljivi. Nova partnerstva bodo cvetela do mlaja 14. ali {e kak{en dan ~ez, nato bo nastopila bojazen. Va{e odlo~no uveljavljanje na poti do cilja in pri pogajanjih z oblastjo ali drugo avtoriteto vas utegne pahniti nazaj na prvotno mesto! S spro{~enimi skupinami ljudi boste v dobrih odnosih. Kljub pomladi bodo rojeni sredi

novembra imeli slab{e po~utje. STRELEC – Dobro sodelovanje s privla~no, vplivno in odlo~no osebo vas bo pri~elo vzburjati. Dobili boste ob~utek, da je va{ ideal partnerja, s katerim bi se lahko dobro ujela. Zamikal vas bo skok ~ez plot, ~e pa ste {e samski, ne boste ve~ dolgo. Dru‘abno ‘ivljenje boste popestrili s pomladanskimi popotovanji. [e naprej bo veliko prilo‘nosti za pridobivanje potencialnih kupcev v va{o mre‘o, ki jo pripravljate za razvoj poslovne dejavnosti. Nekateri boste zadovoljni z novo slu‘bo, drugi pa z zaposlitvijo primernih sodelavcev. KOZOROG – Obrnili se boste k partnerju, s katerim sta nekdaj gradila prijetne odnose, a so se pozneje ohladili. Morala se bosta pogovoriti in narediti nov na~rt za skupno ‘ivljenje. Razposajeno razpolo‘enje vas bo spodbudilo, da z veseljem pomagate starej{i osebi ali otroku. Ker lahko pri~akujete napredovanje in denar iz vsaj dveh virov, na~rtujte nakup vredne in potrebne stvari zase ali za pove~anje varnosti premo‘enja. Odprto pravno zadevo boste uspe{no zaklju~evali. VODNAR – S spreminjanjem zunanjosti in druga~no intimno nego boste pri partnerju vzbudili sumni~avost, pri prijateljih pa ve~je zanimanje za vas. Iz spro{~enega dru‘abnega razmerja se bo pri marsikom razvila zaljubljenost in seksualni odnos. Direktnemu spopadu se izognite z diplomacijo in s pomo~jo tistih, ki ne kuhajo zamer in niso vpleteni. Za poslovne in dru‘bene na~rte boste pridobili simpatizerje. Temu bo sledilo zbiranje sredstev. Izjeme boste rojeni sredi februarja. Pripravite se na motnje zdravja in po~utja! RIBI – Razburljivo ~ustveno ‘ivljenje se bo nadaljevalo tudi v cveto~em in plodnem mesecu. ^e ~utite, da je va{ dragi pravi partner za dolgotrajno zvezo, le gradite dru‘ino. Nekateri pa boste zmedeni, ker vam bo ugajal {e kdo. Na potovanju ali dopustovanju na morju ali v termah bo va{e spolno ‘ivljenje do‘ivelo razveseljiv rezultat. Poslovna uspe{nost se bo merila po va{i prilagodljivosti, podjetnosti, finan~nih rezultatih in vklju~enosti v projekte. Vse, kar vam ne ustreza, nadomestite z bolj{im, naprednim, sodobnim. Udele‘ite se mednarodne konference in po potrebi poi{~ite strokovno pomo~, tudi duhovno! Pripravlja: astrolog prof. Stane Pade‘nik

D

-

MAJ

10 -

Misteriji 45


Nenavadna do`ivetja

M

oj o~e se je neke no~i vra~al domov, kot mnogokrat dotlej. Ni~kolikokrat po teh dobro znanih poteh, po strmih klancih, bregeh in skozi hoste. Bil je mlad, koraj‘en, kot vrstniki tistega obdobja, ko se je po pode‘elju {e veliko pe{a~ilo. In so se dru‘ili, se skupaj vra~ali v brege v no~eh. A te no~i je bil sam. Spremljala ga je luna vse do roba gozda, vanj je stopil sam. Ih, kaj, ‘e tolikokrat sem, zakaj bi bilo nocoj druga~e, je imel tesnobo v srcu. Za‘vi‘gal je, pospe{il, ute~ena hoja ga je umirila. Prav tam, kjer se meri skozi gozd poti sredina, je golosek, jasa. Strmo le‘e~a. Po njej se je razlivala srebrna mese~ina. Odleglo mu je, ko je bil blizu. In je vedel, da bo bolje videl pred seboj preko jase. Toda! V trenutku, ko se je pred njegovim obli~jem odprla goli~ava, svetla in vabljiva, je na njej zazrl tri ~love{ke postave. Dvoje ob sredini steze stoje~ih, eno globlje ob robu jase. Kjer se nadaljuje gozd z go{~avo. O~etu je skoraj zastal korak. Ampak si je dal poguma: Eh, saj so najbr‘ samo divji lovci. Kaj bi, tu sem, ko se jim pribli‘am, jih pozdravim, pa bo. Ta razlaga mu je bila najbli‘ja, saj je bil divji lov v~asih nekaj »obi~ajnega«. @e od dale~ pa so se mu zdeli ti ljudje malce nenavadni. V ~udnih, dolgih obla~ilih … Sredi no~i. Sredi gozda. Na jasi. In bili so tiho, tako tiho, da je o~eta begalo. Kar bo, pa bo. Da ne bi vzbujal pozornosti, je spet pospe{il. Ven-

dar se mu je nelagodje {irilo po telesu z vsako stopinjo. Ne, ker so »divji lovci«; to je bila le o~etova hipna ‘elja, tesnoba ob pogledu na ~udne postave se je razra{~ala v strah! Prihajal je vse bli‘je … Bili so v ~rnkastih, do tal segajo~ih haljah. Glave so skrivali v velikih kapucah. Nobenih pu{k. Kak{ni lovci le! O~e je imel davitelja v grlu, zona ga je oblila! Pri{ed{i do prvega ob stezi, je le-tega pozdravil, toda! Nobenih

obrazov! Nobenih glav!! Seveda ni bilo odpozdrava. Nobenega glasu. Ko se je o~e spet »ovedel«, je prestavil okamneli nogi ponovno v nekak{en ritem korakov, da bi se ~im prej in ~im dlje oddaljil od teh no~nih grozot v kutah. Vsi lasje so mu {li pokonci. S te‘avo se je premikal. Naprej, samo naprej, naprej prek preostalega dela jase. Kjer bo poniknil v zadnji del gozda, na kratko, potem bo zunaj, na prostem, med vinogradi in blizu doma! Ta misel mu je dala mo~i, da je lezel naprej. Skoraj pri~akoval je, da se mu bo katera od postav brez obraza in glave zakadila v hrbet … Bal se je brezglavo. Se mu je zdelo, da je ‘e kar dale~ pro~, pa se je obrnil. Le nekaj metrov je prehodil od sre~anja ob poti. Toda zdaj, ob oziranju nazaj, je o~e do‘ivel {e zadnji pospe{ek: nobene od treh postav ni bilo nikjer ve~! Svetla jasa je samevala v lunini srebrnini. In globoki no~ni tihoti. Dobro je vedel, kaj se mu je zgodilo, da se je neznanih postav skoraj dotaknil, saj se nista niti za las premaknili, ko je moral mimo njiju. Zdaj pa nikjer o njih ni bilo sledu. A si s tem vpra{anjem ni belil glave; tako hitro, kot so ga nesle noge, je odhitel naprej. V varno zavetje doma. Uspel je pobegniti srhljivemu sre~anju. Takrat. V spominih nikoli. Do smrti ga je nosil v sebi. Lina Ilustracija Milo{ Lukman

O~etova prigoda

Vabilo k pisanju Mnogim med nami se je `e pripetilo kaj nenavadnega. Opi{ite va{ resni~ni nenavaden dogodek, sre~anje, va{e sanje, ob~utke, jasnovidne utrinke, strah ... in napisano po{ljite na: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana, ali misteriji@misteriji.si - najbolj{e prispevke bomo objavili. Nagrada za objavljen prispevek je polletna naro~nina na revijo Misteriji.

obi{~ite nas na spletni strani

www.misteriji.si 46 - MAJ 10 -

D


Kako se zdravimo z magnetnimi polji Avtor: dr. Christian Thuile Prevedla: Andreja Bricelj Zalo‘ba: Ara Obseg: 216 strani Format: 12,5 × 19,5 cm Vezava: mehka Cena: 21,90 € Informacije o prodaji: 01/549 17 92 Namesto z zdravili je mogo~e doma z magnetnimi polji povsem brez stranskih posledic zdraviti ve~ kot {estdeset obolenj, od visokega krvnega tlaka, alergij, ‘ol~nih kamnov do bolezni zob. Zdravljenje z magnetnimi polji ni ~ude‘en na~in zdravljenja, temve~ je podporni ukrep, ki izvrstno dopolnjuje {tevilne metode zdravljenja. Magnetna terapija tudi ni »alternativna metoda zdravljenja«, je pa alternativa tradicionalnemu razumevanju bolezni in medicini, ki se posve~a izklju~no odpravljanju simptomov in pri tem pozablja na ~loveka. Zlasti za laj{anje tako imenovanih vsakdanjih zdravstvenih tegob ~lovek pogosto ne potrebuje zdravil, temve~ si lahko prav tako dobro, ~e ne celo bolje, pomaga z »mehkej{im« pristopom. In prav tu je zdravljenje z magnetnimi polji zelo pomembno. Zdravljenje z magnetnimi polji {e

zdale~ ni modna muha. Nasprotno, zdravilno mo~ magnetov so poznali ‘e v starem veku, v zadnjem ~asu pa do‘ivlja prerod kot najbr‘ noben drug na~in zdravljenja. Prav zato je zdravnik dr. Christian Thuile, specialist za zdravljenje z magnetnimi polji, za vsakdanjo rabo in za zdravnike napisal knjigo, ki jo imate v rokah. Knjiga o zdravljenju z magneti bo mnogo ljudem pomagala olaj{ati zdravstvene te‘ave, pripomogla bo k temu, da bo ve~ milijonov protibole~inskih tablet ostalo neuporabljenih ter da bo veliko {tevilo operacij in dni bolni{ni~nega zdravljenja preprosto nepotrebnih. Le kaj je lahko {e ve~ja spodbuda, da preberemo in uporabljamo to knjigo, ki je priro~nik za vsakdanjo uporabo te povsem nenevarne in v 50.000 poro~ilih o izku{njah uporabe magnetne terapije potrjene metode zdravljenja.

Dihamo! Srce in stres Avtorja: dr. John M. Kennedy in Jason Jennings Prevedel: Toma‘ Gerdina Zalo‘ba: Orbis Obseg: 246 strani Format: 14 × 21,5 cm Vezava: trda Cena: 23,90 € Informacije o prodaji: 01/549 17 92 Dihamo je knjiga, ki nam predstavlja eno samo vajo: dihanje. Vendar jo lahko uvr{~amo med knjige, ki naj ne bi manjkale v nobenem domu. Avtorja nas prepri~ata, da je pravilno dihanje najbolj{a obramba pred stresom, hkrati pa je vaja, ki jo podajata v ve~ ina~icah, osnova kot dobrodo{lo dopolnilo k vsem medicinskim vidikom zdravljenja sr~no‘ilnih bolezni. Bolnikom lahko olaj{a soo~anje z boleznijo,

Najbolj prodajane knjige v ARA zalo`bi

Novi knjigi

marsikomu pa bo verjetno pomagala, da se razvoju sr~no‘ilne bolezni celo izogne. Dihanje je zelo pomembno; u~enje, opazovanje in spoznavanje lastnega dihanja omogo~a zavestno dihanje, kar je najpomembnej{a osnova obvladovanja stresa. Dihanje, kot je beseda uporabljena v knjigi, je akronim za preprosto in u~inkovito tehniko spro{~anja, ki pomaga obvarovati srce. Tehnika dihamo je preprosta in u~inkovita, z njo spodbudimo hormone dobrega po~utja, z redno vajo in uporabo lahko zni‘amo krvni tlak in sr~ni utrip, okrepimo imunski sistem, dose‘emo ve~jo variabilnost sr~ne frekvence, poskrbimo za ve~ji vnos kisika in njegov prenos do tkiv. Nedavne raziskave napovedujejo, da ima globoko dihanje morda tudi protivnetne u~inke. Vse to zagotavlja le petnajstminutno dnevno dihanje po programu, ki je sestavljen iz vdihov in dolgih izdihov ter nadzorovane sprostitvene in zdravilne predstavnosti. Knjiga ima poglavja, ki so namenjena prepre~evanju zastojnega sr~nega popu{~anja, prepre~evanju sr~nih napadov, zdravljenju in prepre~evanju motenj sr~nega ritma ter zdravljenju in prepre~evanju bolezni sr~nih zaklopk.

1. Presni gurman Nomi Shannon

2. Zamenjam razsvetljenje za hiter vibrator Savina A. Ritter

3. Zakon privla~nosti Esther in Jerry Hicks

4. Denar in Zakon privla~nosti Esther in Jerry Hicks

5. Kako zdravimo z zvokom Ted Andrews

6. Kako se znebimo o~al Martin Brofman

7. Voda za zdravje in ‘ivljenje dr. F. Batmanghelidj

8. Prosite, dano vam je Esther in Jerry Hicks

9. Kako uporabljamo nihalo in bajalico Richard Webster

10. Potovanje do ekstaze Gabrielle Roth

-

MAJ

10 -

Misteriji 47


Poti do zdravja S klubsko kartico Misterijev imate 10 % popusta pri storitvah na{ih ~lanov AL TERNA TIVNO ZDRA VLJENJE LTERNA TERNATIVNO ZDRAVLJENJE

MEDIT ACIJA MEDITACIJA

Center komplementarne medicine. Diagnostika in tretmaji bakterijskih, alergijskih in drugih obolenj z Bicom-bioresonan~nim aparatom. Program za odvajanje od kajenja. Razli~ne vrste masa‘, tudi masa‘e za nose~nice.

ZA^UTITE SVOJ PRISTNI JAZ IN ZA@IVITE V SKLADU Z NJIM! Individualno svetovanje s pomo~jo tarota, angelov in vodnikov; strokovno svetovanje, meditacija in delavnice na temo osebnostne in duhovne rasti. Info in prijave: Lea 031/442 197

Vodi zdravnica Erika @agar.

Celestina, Lea O{abnik s. p., Savska cesta 11a, 1230 Dom‘ale

Pod~etrtek 03/582 94 05 in ^ernelavci pri Murski Soboti 02/538 16 05.

Spletna stran: www.jasnovidnostcelestina.com

BIOSPECTER CENTER – Pregledi in terapije z magnetno bioresonanco. Biospectrum center [kofljica, Lisjak Stanko, 031/566 977, www.biospectrum.biz

Odprava bole~in, gangrena, depresija, onkolo{ka obolenja, migrena …

ANGELI IN REIKI ®

Marjetka Novak – [ola za angelskega terapevta . U~iteljska {ola angelov in vnebovzetih mojstrov Diane Cooper, Angelski reiki®, Angelska trgovina, knjige, CD-ji, angelske esence®, Brezpla~en vpis v Klub svet angelov. Info: 031/830 299, info@svetangelov.com, www.svetangelov.com NUR AGENCIJA ZA OSEBNO IN POSLOVNO RAST ANGELSKA TERAPIJA IN READINGI REIKI TERAPIJE IN DELAVNICE

NARA VNO ZDRA VLJENJE NARAVNO ZDRAVLJENJE Ko uradna medicina ne more dovolj pomagati – bioterapija po metodi Zdenka Doman~i}a Info: 031/567 731; bioterapija@siol.net

• Bioenergetski tretmaji, • Energetska psihoterapija, • Bachove cvetne esence, • Kisikove terapije, • Orgonski izdelki za energetsko za{~ito. U~inkovita pomo~ pri fizi~nih in psihi~nih te‘avah.

AROMATERAPIJE IN DELAVNICE

ZARA CENTER, 031/300 209; info.zc@siol.net; www.alternativno-zdravljenje.info

Kontakt: sonja.zuhair@siol.net ali 070/826 417 WEB: www.nur.si ASTROLOGIJA Karmi~ni, natalni in letni horoskopi. Karmi~na analiza 33 €, brezpla~ni vzorec. Astrolog Armand – tel. 041/568 340, 05/6571 340; www.astrologarmand.co.cc BIOTERAPIJA PRAVE ENERGIJE NA PRAVO MESTO – PRAVE ENERGIJE PRAVIM LJUDEM OHRANIMO VITKOST, SRE^O IN ZDRAVJE Z UPO[TEVANJEM VA[EGA BIORITMA IN NA[O POMO^JO. Tel. 041/485 309 in www.mojaxxllinia.com Terapija z bioenergijo po metodi Zdenko Doman~i} uspe{no premaguje bolezni glave, notranjih organov, okon~in, hrbtenice, psihe, MS, EPI, rakava obolenja, stres, alergije, skraj{a okrevanje po operacijah, okrepi imunski sistem … Terapije izvajata dipl. terapevta v Zdravili{~u La{ko in v Rade~ah. Informacije in naro~anje: 041/998 352, mfelser.importex@siol.net FREKVEN^NA TERAPIJA TERAPIJE S FREKVEN^NIMI GENERATORJI PRI RAZNIH OBLIKAH ONKOLO[KIH OBOLENJ. www.rife.org, e-mail: dr.brane.kobal@gmail.com ELAN VITAL, Brodarjev trg 15, LJUBLJANA; 041/909 341, 01/540 77 82 MASA@A Dobrinova masa‘a pod IR-grelci na blazini turmalina in germanija je bolj u~inkovita, ker se ob BioResonanci vodnih molekul in razstrupljanju izvaja shiatsu, refleksno masa‘o, limfno drena‘o, cupping, … Partnerji, star{i-otroci pridite v dvoje ali troje => hkrati te~aj. Cena 25 € / 60 min, 35 € / 90 min, darilni boni po dogovoru. www.kod.si/dobrin, dobrin@volja.net, 01/421 64 00, 041/772 876.

Bownova terapija – naravno zdravljenje, ki s fizi~no in energetsko stimulacijo mehkega tkiva vzpostavlja ravnovesje v telesu in vzpodbuja samozdravljenje. Pomaga pri bole~inah v hrbtenici, sklepih, pri po{kodbah, glavobolih, bla‘i stres in napetosti. EFT terapija – u~inkovita energetska akupresurna metoda za odstranjevanje posledic travm, stresnih dogodkov, strahov, fobij, bole~in … REMEDIO Renata Radi~-Berglez s. p., Ljubljana, [martinska 196, www.remedio.si, GSM: 031/728 198, info@remedio.si PSIHOKIBERNETIKA ESENOV Psihokibernetika Esenov spodbuja samorazvoj in meditacijo ter omogo~a osebne za{~ite, za{~ite na{ih bli‘njih, za{~ite stvari, delovanje z miselnimi frekvencami, telesno, ~ustveno in umsko zdravje, zdravljenje ‘e obstoje~ih in prepre~evanje novih motenj, pa tudi sposobnost psihokirurgije. Te~aji, terapije, regresoterapija. Vadana Gordana Kudrikova, Umag, tel. 00385 91 206 2815 ali 00385 52 752 760. QUANTEC – INSTRUMENT ALNA BIOKOMUNIKACIJA INSTRUMENTALNA Quantec sistem analizira, svetuje in z oddajanjem informacij tudi deluje na izbrani cilj. Zdru‘uje najnovej{a dognanja kvantnih fizikov in razli~na znanja s podro~ja klasi~ne in komplementarne medicine. Quantec nam da poglobljen vpogled v vzroke te‘av na telesni in psihi~ni ravni ter nudi optimalno podporo pri vseh oblikah zdravljenja in pri premagovanju razli~nih kriznih situacij. Uporablja se v osebnem in poslovnem svetovanju, pri {portu, {tudiju, kmetijstvu, ekologiji … Manipet d. o. o., Lamutova 48a, Podutik Tel.: 040/299 667 (ga. Manja); e-po{ta: manipet@gmail.com RADIESTEZIJA Radiestezijski pregledi spalnic in ~loveka. ALTERA nudi radiestezijske preglede spalnic, pisarn, energetske preglede telesnih organov (slikanje avre), diagnostika. Bioterapija po metodi Zdenko Doman~i}. Imate te‘ave s spanjem, zdravjem, ~utite utrujenost, pa ne veste vzroka? Naro~ila na GSM: 041/716 195; www.altera.si TRGOVINE

Zakaj revijo kupujete, ~e jo lahko dobite v nabiralniku 10 % ceneje? Naro~nine: 01/ 231 93 60, 031/662 092

48 - MAJ 10 -

AUREA - vse za telo in du{o, maloprodaja in veleprodaja; naravna kozmetika za telo, ezoterika, knji‘ni program in izdelki iz tehnologije Hydronic; AUREA Press d. o. o., BTC hala A, [martinska 152, Ljubljana. Tel. 01/541 17 60


Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo

PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777, 01/549 17 92; NA SPLETU - www.misteriji.si

FROLOVOV DIHALNIK

MAGNETI PROTI BOLE^INAM

Dihanje z dihalnikom pospe{uje presnovo, spodbuja telesno in du{evno u~inkovitost ter pove~uje telesne energijske rezerve odraslih in otrok 49,90 € od petega leta dalje. Kot zdravilni pripomo~ek ga v Znanstvenem centru za klini~no in eksperimentalno medicino v Novosibirsku priporo~ajo pri indikacijah za kroni~ni bronhitis, bronhialno astmo, nevrovegetativno distonijo, visok krvni tlak, angino pektoris; kot dopolnilno terapijo pri bronhitisu, plju~nici, plju~ni tuberkulozi, plju~nem emfizemu, psihosomatskih motnjah, po sr~nem infarktu, mo‘ganski kapi in operacijah.

ZA[^ITNA PIRAMIDA KERROCK Z za{~itno piramido, tetraedrom s stranico 12 cm, ki ima na spodnji stranici natisnjenih dvanajst enakostrani~nih trikotnikov, je mogo~e pred petimi vrstami zemeljskih sevanj, pred tehni~nimi sevanji in sevanji kozmi~nega ter zemeljskega izvora dobro za{~ititi vse prostore. Piramida deluje blagodejno na splo{no po~utje. Postavimo jo na sredo stanovanja ali hi{e, nekateri jo postavijo v bli‘ino postelje. 37,90 €

Deluje s svojim indukcijskim magnetnim poljem biostimulativno na celi~ne procese, pove~uje izmenjavo plinov, krepi regenerativne procese in mikro cirkulacijo v obolelem tkivu. Uporabljamo jo zjutraj in zve~er po dvajset minut, tako da jo postavimo na obolela mesta in pritrdimo z obli‘em. Uporabljamo lahko tudi dve plo{~i, postavljeni drugo proti drugi. Pomaga tudi proti nespe~nosti in drugim te`avam; prilo‘ena so natan~na navodila. 24,90 €

Z univerzalno za{~ito pred {kodljivimi energijskimi entitetami se za{~itimo pred blode~imi elementali, ki se pojavijo v ~love{kem energetskem sistemu neodvisno od njegove volje. Za{~ita deluje pred enostavnimi blode~imi elementali, du{ami in implantati, da ne morejo ve~ ~rpati ~lovekove energije. 11.90 €

Poseben ~rni magnet pa je namenjen odpravljanju bole~in v kolenu. 24,90 € Pas za pritrditev kolenskega magneta 9,90 € Pas za pritrditev magnodiska 19,90 €

MAGNODISK Magnodisk zmanj{uje bole~ine v hrbtenici, ker mo~no stati~no magnetno polje pospe{uje obnavljanje vezivnega tkiva med medvreten~nimi plo{~icami. Magnodisk z obli‘em nalepimo na tisti del hrbtenice, za katerega je zdravnik ugotovil, da je vzrok bole~in v dolo~enem delu telesa. 44,90 €

PRALNI MAGNETI

OSEBNI ANGEL^EK

RADIESTEZIJSKA NIHALA

ZA[^ITA PRED ENTITETAMI

19,90 €

Neodim magnet omili, lahko pa tudi povsem odpravi fizi~no bole~ino. Polo‘imo ga na bole~e mesto in pritrdimo z obli‘em. Nosimo ga nekaj ur dnevno, dokler se bole~ina ne zmanj{a ali ne izgine. Ovalni so namenjeni za bole~e sklepe.

Kodirane magnete damo v pralni ali pomivalni stroj, da zmanj{amo porabo pralnih pra{kov in elektrike, odstranjujemo vodni kamen, podalj{ujemo ‘ivljenjsko dobo pralnega ali pomivalnega stroja, zmanj{ujemo onesna‘enost okolja in energiziramo perilo. 19,90 €

TESLOVA PURPURNA PLO[^A

Za uspe{no radiestezijsko delo so na a voljo: nevtralni nihali Kaplja (a) in Leseno nihalo (b), kovinska egiptovska nihala c Karnak (c), Izis-4 (d) in Izis-6 (e) ter Biotenzor (f). Uporaba je razlo‘ena v knjigi Osnove radiestezije in bioenergije. e Cene: a in b 13,90 €, c, d in e 18,90 € in d biotenzor 16,90 €. f

19,90 €

b

V Braziliji ro~no narejen osebni angel~ek iz kamene strele si lahko programiramo sami (napotki prilo‘eni), da nas varuje in nam pomaga pri razre{evanju te‘av. Sicer pa nam prina{a dolgo‘ivost, pomaga proti bole~inam pri srcu, v trebuhu in ‘elodcu. Lahko si izberete tudi angel~ka iz ametista in ga programirate za pritegnitev partnerja. Prav tako lahko programirate angel~ka iz ro‘natega kremena, kristala, ki odpravlja vrsto te‘av. Ve~ na www.misteriji.si. + Darilo: mo{nji~ek 19,90 €

BIOGUARD Bioguard za{~iti biopolje ‘ivih organizmov pred posledicami elektromagnetnega smoga, ki ga ustvarjajo vse naprave, napajane z elektri~nim tokom. Samolepilno plo{~ico Bioguard, ima premer 15 mm in je debela 3 mm, nalepimo na izvor sevanja: na ra~unalnik, mobitel, brezvrvi~ni telefon, polnilec mobitela … in tako v prostoru ustvarimo ugodno biopolje; smo manj utrujeni, manj napeti, bolje zbrani, se na splo{no bolje po~utimo. Za‘eleno je, da Bioguard nalepimo tudi na okensko steklo, da pride v prostor vitalna energija. Bioguard zelo dobro deluje v avtomobilu; prilepimo ga na vetrobransko steklo za vzvratnim ogledalom. 14,90 € Ve~: www.misteriji.si

-

MAJ

10 -

Misteriji 49


PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777, 01/549 17 92; NA SPLETU - www.misteriji.si

OSVE@ILEC ZRAKA BREZ VONJA Blazinica Biofresh osve‘uje zrak tako, da kot magnet privla~i in kot spu‘va vpija molekule vonjav. Deluje dve leti in je obnovljiva. Zelo je priporo~ljiva za otro{ke sobe in sobe bolnikov. Zrak osve‘uje v vseh stanovanjskih in delovnih prostorih, v hladilnikih ohranja sve‘ost ‘ivil in zmanj{uje porabo elektrike, razsmrajuje obutev, osve‘uje zrak v avtomobilih … Ni~esar ne oddaja, pa~ pa odstranjuje. Tudi alergene in {kodljive nanodelce razli~nega izvora. 7,90 €

INFORMIRANI ZAŠ^ITNI KLJU^ USB

V USB-vti~nico vtaknjen informirani Za{~itni klju~ USB in bakrena samolepilna plo{~ica zmanj{ujeta negativne vplive sevanja ra~unalnikov, zaslonov in usmerjevalnikov na ~loveka in njegovo zdravje. Delovanje je preverjeno z GDVelektrografijo in mikroskopiranjem ~love{kih rde~ih krvni~k. 39,90 €

HYDRONIC 1H/F ZA HI[O Hydronic za hi{o ima dve funkciji: • izbolj{a vso vodovodno vodo v hi{i in do 70 odstotno zmanj{a njeno {kodljivo delovanje. Skozi hydronic za hi{o o‘ivljena voda izlo~a tudi do 70 odstotkov manj vodnega kamna in tako varuje in{talacije in gospodinjske stroje. O‘ivljena voda pove~a ‘ivljenjske sposobnosti, tudi rastlin in ‘ivali. Pospe{uje izlo~anje klora. Primeren je tudi za rastlinjake in farme. • filtrira do 80 mikronov velike delce (mivka, pesek, glina, kovinski ostru‘ki …) in jih izpira. Vgradimo ga takoj za vodomerom. Dopu{~a pretok do petih kubikov na uro. Hydronic za hi{o ne zmanj{uje pretoka vode. 699,90 €

INFORMIRANI LON^EK Informirani lon~ek dopolnjuje program informiranih izdelkov. Ima enake lastnosti kot modri kozarec; fizikalno vpliva na razdru‘evanje molekul v teko~inah in jih tako omeh~a. Zato imajo v lon~ku pripravljeni ~aji bolj{i okus, o‘ivljena voda potegne iz rastlin ve~ u~inkovin. Na informiranih lon~kih so odtisnjeni posebni simboli »magic life« v ~akrinih barvah, ki ugodno delujejo na zdravje. Lon~ki imajo razli~no obarvane robove, da si lahko izberete svojega. Informirane lon~ke lahko pomivate v stroju, primerni so za vse vrste vro~ih napitkov, tudi za juhe. 20,90 €

50 - MAJ 10 -

aratrgovina@siol.com

VR^ ZA DOBRO VODO Vr~ za dobro vodo deluje enako kot modri kozarec. Z biolo{kimi testi je dokazano, da zmanj{a genotoksi~nost vode do 40 odstotkov. ^e vodo iz vr~a nato~imo v informirani kozarec, se njegova u~inkovitost pove~a {e za nekaj odstotkov. V vr~ lahko nato~imo liter vode. Tako kot informirani kozarci tudi vr~ spremeni u~inek alkohola. 54,90 €

INFORMIRANI OBESEK LU^KA V kerami~ni obesek so s posebno tehnologijo vtisnjene izbrane informacije, ki pripomorejo k bolj{emu po~utju. Obesek pove~a avro, {~iti pred zunanjimi negativnimi vplivi (geopatske cone, elektromagnetna sevanja, kozmi~na sevanja …), odpravlja energetske blokade, uredi nepravilno vrtenje ~aker, odpira izhodne kanale, vzpodbuja intuicijo, {iri du{evno in duhovno obzorje … 69,90 €

ATLANTIDSKI KRI@ Atlantidski kri‘ je skrbno narejen iz srebra, o~i{~en vseh negativnih energij in napolnjen s kodami, ki ugodno vplivajo na ~loveka. Njegovo delovanje je {e mo~nej{e kot delovanje atlantidskega prstana in plo{~ice ter ima prav tako vgravirano vija~nico, ki energijsko dodatno ugodno deluje na ‘ive organizme. 89,90 €

ATLANTIDSKI PRSTAN IN PLO[^ICA Sta srebrna, oblikovana tako, da posebni liki sprejemajo in oddajajo kozmi~no energijo in s tem {~itijo pred negativnimi sevanji. Ugodno delujeta na zdravje in dobro po~utje, prepre~ujeta nesre~e. Oblika prstana izhaja iz davnine, saj so u~inki likov, ki so skrbno vdelani v celjski srebrni nakit, znani ‘e iz ~asov faraonov. Velikosti prstana: od 16 do 24 mm notranjega premera. prstan 59,90 € plo{~ica 59,90 €


Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo

PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777, 01/549 17 92; NA SPLETU - www.misteriji.si

INFORMIRANI KOZARCI

GLINENI INFORMIRANI VR^

Njihova posebnost je, da izbolj{ajo vsakdanjo vodo; v njih voda spremeni svoje fizikalno-kemi~ne lastnosti, informacije v kozarcu vzpodbudijo njene samoo~i{~evalne lastnosti. Voda iz informiranih kozarcev je primernej{a za vsa ‘iva bitja. Genotoksi~ni test dokazuje, da kozarec izbolj{a vodo za kakih 40 odstotkov. Kozarci imajo svoj pomen tudi v barvni terapiji. Iz knjige Aura Soma povzemamo, kako barve delujejo na ~loveka: Modra: Deluje na grlno ~akro, vzpodbuja toleranco do sebe in drugih, vero v notranje vodstvo, okrepi odpornost, fizi~no in ~ustveno, zmanj{uje trpljenje ...

Voda v njem o‘ivi; informacije, ki so vtisnjene v glino, spremenijo vodi molekularno strukturo tako, da je v skupkih manj molekul. Tak{na voda je bolj pitka in telesu olaj{a samozdravljenje. V vr~u se spremenijo tudi vse druge pija~e, pa tudi mleko, ki se v vr~u kisa dlje ~asa in ima bolj{i okus. 39,90 €

20,90 € 20,90 € 20,90 € 20,90 €

NORAD

Zelena: Deluje na sr~no ~akro, podpira nas pri sprejemanju odlo~itev, vzpodbuja nov pogled na stvari, prina{a mo~an stik z naravo ... Rde~a: Spodbuja delovanje hormonskega sistema, pomaga premagovati agresivna ~ustva, obnavlja energijo, uravnove{a delovanje prve ~akre, pomaga pri stresu, pri razli~nih strahovih.

KRISTALINSKA KROGLA Krogla zagotavlja, da se energija okrog nje su~e desno (preverite z nihalom). V radioni~ni delavnici so ji vsevane informacije, ki razen dobre volje vzbujajo v ljudeh tudi odpornost proti {tevilnim boleznim. Osem centimetrov velika krogla deluje v premeru treh metrov. Poznavalci jih postavijo na ra~unalnik, na delovno mizo, predvsem pa na no~no omarico. 49,90 €

MAGIC LIFE Plasti~na plo{~ica posebnih oblik zaradi svoje oblike zajema energijo iz okolja in jo oddaja v neposredno bli‘ino. Plo{~ica je kodirana z orgonskimi sevalniki; pove~a nam energijo in nas {~iti pred sevanji, ~e jo nosimo na vrvici okoli vratu ali v prsnem ‘epu. 5,90 €

Za{~itna kodirana plo{~ica Norad do sedemdeset odstotkov zmanj{a tveganje, ki ga ustvarja sevanje mobilnih telefonov in baznih postaj. Za{~itna plo{~ica vodo v telesu, te je v povpre~ju kar 75 odstotkov te‘e, vzpodbudi, da se vrne v »zdravo« strukturo, v obliko, kakr{no ima voda v telesu, preden jo dose‘ejo sevanja mobilnega telefona. Norad je samolepilna kodirana bakrena plo{~ica (Ø 16 mm), ki jo prilepimo na hrbtno stran telefona. 14,90 €

MASER ZA GLAVO IN TELO Maser za glavo in maser za telo pomikamo po glavi ali telesu, da zaobljeni ‘i~ni kon~i~i v trenutku vzbudijo prijetne in dra‘ljive ob~utke, ki blagodejno vplivajo na celotni organizem. S pomikanjem maserja dose‘emo tiste to~ke, ki so ob~utljive in prek katerih se vzpodbudi in prena{a prijetno mravljin~enje. Tako masiranje nas spro{~a, osvobaja stresa, vra~a v stanje dobre volje in veselega razpolo‘enja. [e posebno primerno tudi za dijake in {tudente pred izpiti. Cena: maser za glavo 9,90 €; maser za telo 12,90 €

-

MAJ

10 -

Misteriji 51


PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777, 01/549 17 92; NA SPLETU - www.misteriji.si

Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo

RASTRSKA O^ALA

PRIPRAVA NA POROD IN SPRO[^ANJE V HIPNOZI

Z gledanjem skozi luknjice, ki so izvrtane v kartonska o~ala po posebni shemi, krepimo o~esne mi{ice in izbolj{amo vid, zmanj{amo ali odpravimo dioptrijo. Nosimo jih 15 do 20 minut na dan. Osebe z dioptrijo plus vadijo tako, da jih nosijo med branjem, osebe z dioptrijo minus pa med gledanjem televizije. Prilo‘ena so navodila in test za ugotavljanje ostrine vida.

Hipnoza pomaga k umirjeni nose~nosti in la‘jemu, kraj{emu in manj bole~emu porodu. Zgo{~enki za spro{~anje in samohipnozo je pripravil ugledni porodni~ar, profesor dr. Marjan Pajntar, dr. med. Zgo{~enki sta namenjeni poslu{anju med nose~nostjo, saj pomirjata in pripomoreta k dobremu po~utju v teh ob~utljivih mesecih.

5,90 €

[TIRJE LETNI ^ASI Poslu{anje na zlatem disku posnetih zvokov ansambla Vedun je namenjeno samozdravljenju vseh energijskih teles (mentalnega, emocionalnega, duhovnega) in du{e ter posredno zdravljenju fizi~nega telesa, ozave{~anju in razvoju zavesti na poti ~lovekovega samouresni~evanja. Zvok z zgo{~enke poslu{alca spreminja, umirja in zdravi. Zgo{~enko so lani na dan letnega solsticija, v ~asu, ki je energetsko pre‘et z izjemnimi vibracijami vseprisotne kozmi~ne zavesti, s posebno tehniko posneli v cerkvi sv. Ane. Ansambel Vedun vódeno uporablja pi{~ali razli~nih tradicij, tibetanske zvon~ke, ~inele, zvonce, afri{ke sanse, bobne, rogove, tolkala, oceanske {koljke, avstralske did‘eriduje, slova{ke fujare, himalajskotibetanske pojo~e sklede, evropske drumljice, ksilofone, metalofone … Kvantni fiziki trdijo, da zavest ustvarja materijo, torej na nas vplivajo tudi misli in ~ustva, ki nam jih vzbuja poslu{anje zlate zgo{~enke. Glasba tako postane alkimija zvoka, ki vpliva na na{e misli, ~ustva in po~utje.

24,90 €

RUNSKI ENERGIJSKI AMULETI

23,90 €

KAPLJICE ALKALIFE S temi kapljicami navadno pitno vodo spremenimo v alkalni pripravek. Dve kapljici kanemo v poldrugi deciliter vode in dobimo pija~o, ki nam uravnovesi pH teko~in v telesu in tako pripomore k njegovemu normalnemu delovanju. Kaj se dogaja v telesu in kako deluje napitek, ki uredi pH teko~in v telesu, kadar smo utrujeni, omoti~ni, imamo motnje vida … ali kako drugo, tudi huj{o te‘avo, izvemo iz knji‘ice, ki jo kupcem kapljic podarjamo.

Runski energijski amuleti so ustvarjeni iz ve~ posameznih run (rune so pismenke misti~ne starodavne skandinavske pisave, ki so jo ljudstva severne Evrope uporabljala za prerokovanje, za{~ito, zdravljenje …) v to~no dolo~enem zapisu, ki privablja kvaliteto tistih energij, ki jih potrebujemo. Izberete lahko: Amulet za za{~ito in obilje Runski amulet za vzpostavljanje ravnovesja na podro~ju odnosov, komunikacije, partnerstva … Runski amulet za plodnost, dovr{itev, izpolnitev Runski amulet za pomo~ pri uresni~evanju zamisli, ciljev, podvigov Runski amuleti so kovinske plo{~ice v barvi starega srebra in so energijsko napolnjeni. Cena posameznega amuleta:

19,90 €

PROGRAM ZA SPROSTITEV Spro{~anje je del naravnega zdravljenja. Zgo{~enka psihoterapevta dr. Toneta Pa~nika je namenjena ob~utljivim na zunanje pritiske in onim, ki so izpostavljeni kratkotrajnim, a mo~nim du{evnim pritiskom. Za starej{e od 12 let. Pomaga nam, da se telesno in du{evno sprostimo in zajamemo energijo.

11,90 €

29,90 €

BIOPOLYM rjave morske alge Kapsule rjavih morskih alg Biopolym vra~ajo energijo in pomagajo pri bla‘enju in odpravljanju cele vrste telesnih in psihi~nih te‘av. Kapsule polnijo v laboratoriju v Lekarni Ljubljana. Rjave morske alge, ki niso gojene, marve~ po‘ete v hladnem nordijskem morju, imajo odprta celi~na jedra ter so idealno uravnove{en vir hranilnih snovi, aminokislin, vitaminov in mineralov.

POSITIVE INSPIRATIONS – pozitivni navdihi Zgo{~enka zdravilnih zvokov Petra J. Gouwa, glasbenega terapevta iz Nizozemske, prina{a dobro uro glasbe s tradicionalnimi in{trumenti razli~nih duhovnih tradicij. Priporo~ljiva je za uporabo ob meditaciji, regresivnih terapijah in za sprostitev. Ugla{ena je na frekvenco sr~ne ~akre, ki je frekvenca planeta Venere, Ljubezni in transformacije.

23,90 €

KAPLJICE ZA LAJ[ANJE BOLE^IN

19,90 €

TEST ZAKISANOSTI Specialni pH listi~i za meritev pHja v urinu ali slini. Sprememba barve na testnem listi~u vam pove,

kolik{en je pH va{ega urina ali sline, in tako ugotovite, ali ste morda zakisani. 9,90 €

52 - MAJ 10 -

Na dlan kanemo kapljico vodice Yi tong in jo polo‘imo na akupresurno to~ko ali podr‘imo nad obolelim mestom. Bole~ina, pa naj gre za glavobol, bole~ine Kako naro~amo? Izbrani izdelek naro~imo po telefonu (med 8. v sklepih, hrbtenici … izgine ‘e po eni minuti. Kapljice so namenjene tudi zdravilcem, koristne so in 15. uro): 01/549 17 92 ali 051/307 777, pri akupunkturi, akupresuri, kiropraktiki, reikiju, faksu: 01/230 16 27; masa‘i tuina, moksibustiji … Odpravljajo energetsiol.com aratrgovina@siol.com siol.com; e-po{ti: aratrgovina ske blokade, vzpostavljajo preto~nost meridianov www.misteriji.si www.misteriji.si; ali pisno na naslov: ARA zalo‘ba in tako odpravljajo bole~ino. zalo‘ba, Cigaletova 55, 1000 Ljubljana Ljubljana. 33,90 €

Vsi naro~niki na revijo Misteriji imajo 10 % popusta. Pla~ilo po povzetju. Po{tnino pla~a kupec. Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo. Po{iljatelj jam~i, da bodo kupci prejeli izdelke, tudi steklene, nepo{kodovane. ^e z izdelkom niste zadovoljni, denar vrnemo. Reklamacije upo{tevamo v osmih dneh od dneva odpo{iljanja.

BLAZINICE ZA RAZSTRUPLJANJE Razstrupljevalna blazinica iz telesa potegne strupe s pomo~jo naravnih, na Vzhodu od davnine znanih snovi za razstrupljanje. Z dodanim obli‘em blazinico pono~i prilepimo na podplat. 34,60 € (dvajset blazinic)


Mali oglasi @ELITE POKUKATI V PRIHODNOST? Storite to z izku{enimi. Vede‘evanje in svetovanje na 090/43 85. 0,7010 €/0,5 min. Ceno iz drugih omre`ij dolo~a operater ponudnik storitev. MAKRA AS s.p., PE: Kvedrova c. 3, 1000 Ljubljana

090 4321 ... Da vpra{anje postane odgovor, da se strah spremeni v prah! POGOVORISVETOVANJA-TAROT z vami 365 dni. 0,70 € / 0,5 min; mobitel omre`je 090/62 49 - 0,75 € /0,5 min POKLI^ITE 090/62 48 za pogled v prihodnost in vse, kar vas zanima. Lea je tu za vas. 0,99 €/0,5 min ZANA d. o. o.

TAROT preko GSM 090/14 24 10. Cena 1,04 €/min. Vsak ~etrtek ob 21,15 imam oddajo v ‘ivo na televiziji VI-TEL. Violeta Bonutti s. p., [empeter, www.violetta.si

VEDE@EVALKA DARJA vam pomaga iz stiske. Za informacije lahko pokli~ete na telefon 041/903 465. Marjetica vede‘evanje s. p.

VEDE@EVALKA MARTA – Veseli me, da vam lahko pomagam. Telekom 090/44 61 – 1,05 €/min (251 SIT) Mobitel 090/142 488 – 1,04 €/min (249 SIT) GSM 040/305 298 – 0,50 €/min (119 SIT)

Pomagajmo s. p., Zre~e

TERAPEVTSKA RO^NA MASA@A, odve~ne skrbi zaradi bole~e hrbtenice. Tel.: 041/755 990; www.masaza-alida.si Alida Plati{e s. p.

Mapa za shranjevanje revij Misteriji

Cena: 3,60 €

Narejena iz trde lepenke, plastificirana, z `i~nim patentom za vpenjanje dvanajstih revij. Na prodaj po povzetju (01/549 17 92).

Mali oglasi v Misterijih CENA besede je 1,25 €, (najmanj 18,78 € za 15 besed ali manj). 10 % popusta za tri, 15 % popusta za ve~ kot tri zaporedna naro~ila. [tejejo vse besede in {tevilke. DDV ni v{tet v ceno. ROK za sprejem je do vklju~no 15. v mesecu za naslednji mesec. Informacije po tel.: 01/ 231-93-60. SPREJEM oglasa le

pisno po

po{ti ali po elektronski po{ti misteriji@misteriji.si. Storitev razli~nih ponudnikov, objavljenih na teh straneh, ne preverjamo in zanje ne odgovarjamo. Bralke in bralce prosimo, da nam o kakovosti ponujenih storitev sporo~ijo svoje mnenje.

Izidi `rebanja za nagradno kri`anko {t. 182

ROMANJE V MEDJUGORJE (postanek tudi v Vepricu) od petka do nedelje 7.–9. maja, vodita dr. Ratko [imetin in prof. Jadranka Podnar SRE^ANJE Z BRACOM v sredo 12. maja v Kulturnem centru Roga{ka Slatina; avtobus iz Ljubljane in Dom‘al (041/201 509) I@ 2010 – ODDIH ZA DU[O (zahtevajte program) DUHOVNE PO^ITNICE V OPATIJI (zahtevajte program) Naro~niki Misterijev imajo 5 % popusta. Informacije, rezervacije, prijave: Dru{tvo IZVIR, 03/71 33 100, 041/769 686 info@izvir.com, www.izvir.com

PRVA NAGRADA (letna naro~nina na revijo Misteriji) Milena [temberger, Zabi~e 24 A, 6250 Ilirska Bistrica

ZANIMIVE KNJIGE V SRBSKEM JEZIKU

DRUGA NAGRADA (polletna naro~nina na revijo Misteriji):

Knjige v srb{~ini s podro~ja zdravja in samozdravljenja si lahko ogledate in kupite na www.misteriji.si, ali pa jih naro~ite na 01/549 17 92.

Jana [est, Kranjska 3 C, 1241 Kamnik

Le~enje disanjem (Konstantin Pavlovi~ Butejko)

TRI TRETJE NAGRADE (knjiga zalo`be ARA):

Aktivirana i srebrna voda (Mahmut [ehi})

Rudolf Kraner, Ranca 7 A, 2211 Pesnica

Glavobolja (Henrih Nikolajevi} U‘egov)

Milka Zupan, Mestni trg 8, 4220 [kofja Loka

Nervna i psihi~ka oboljenja (Henrik Nikolajevi~ U‘egov)

Pavla Repinc, Zgornje Gorje 27, 4247 Zgornje Gorje

Georgij Nazarov vas savetuje (Georgij Nazarov) – v cirilici

Nagrade bomo poslali po po{ti.

Pobedila sam rak (Marijana Zjola-Marku{)

Re{itev nagradne kri`anke {t. 182: VODORAVNO: planer, lopatica, AK, Jakov, gare, sla, piramida, La Danta, gmota, Irgl, zemljevid, ani, EK, vremenar, Sarajevo, Egk, notariat, gib, noeza, Edelman, ona, Este, Omo, aomen, JL, ^T, Tatari, dominat, Ned, kol, vrtnica, Oruro, Atka, orolog, sobolj, rokav, Leko, tla~an, Svazi, etos Nagradni pojmi: PIRAMIDA LA DANTA, MIRADOR, GVATEMALA

Le~enje korenjem (Vladimir Kalistratovi~ Lavrenov in Alina Viktorovna Moroz) Knjige Genadija Petrovi~a Malahova, ruskega pisca o ljudski medicini: Zdravlje mu{karaca Zdravlje ‘ene Le~enje kerozinom Tumori Prostata Gladovanje ^i{}enje organizma Ishrana i hrana Sve o zatvorima Osnovne zapovesti zdravlja ^eli~enje organizma i le~enje vodom Le~enje 200 najrasprostranjenijih oboljenja Samoizle~enje u XXI veku Ja~anje organizma u starijem dobu

Prosimo, da re{itev po{ljete do 15. maja 2010 v ovojnici s pripisom KRI@ANKA 183 na naslov: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Iz`rebali bomo pet nagrajencev, ki bodo prejeli: 1. nagrada: letna naro~nina na revijo Misteriji 2. nagrada: polletna naro~nina na revijo Misteriji 3.-5. nagrada: knjiga ARA zalo`be

Uticaj okoline na ~ovekovo zdravlje Osnovne zapovesti zdravlja Enciklopedija ~i{}enja ~ovekovog organizma Metode pove}anja ljudske bioenergije i biosinteze Osnovna znanja o ‘ivotu i zdravlju

-

MAJ

10 -

Misteriji 53


^e kuâ&#x20AC;&#x2DC;eli po te n oh in ra ga nit po i re v in {ljit ijo va e s ce {i ku lo m p ,o i p aj d od z n reâ&#x20AC;&#x2DC; at ag ite ki r s . ad am ni o m n i p ag oj ra m dn i i

i 3 n Nagradna 8 d 1 ra {t. g Ime in priimek: a N on p Naslov: ku Po{tna {tevilka in kraj:

54 - MAJ 10 -

kri`anka (183) e-naslov:


ARA ZALO@BA – Spletna knjigarna www.misteriji.si

N

ZDRAVILNA ENERGIJA DREVES Vonjajte in oku{ajte popke in drevesni sok, prislanjajte u{esa in poslu{ajte notranji {epet debel. Spoznajte na~ine in vaje za zajemanje zdravilne energije dreves v gozdu, go{~avi ali na vrtu, ne glede na to, kje ‘ivite. Trda vezava 22,90 € bro{irano 19,90 €

OZDRAVITE LAHKO KARKOLI

ZDRAVJE IZ STOPAL

O

V

O

PRIRO^NIK ZA ZDRAVILCE

OSNOVE RADIESTEZIJE IN BIOENERGIJE

KAKO SE ZDRAVIMO Z MAGNETNIMI POLJI

Vse, kar se dogaja v na{em telesu, se najprej zgodi v na{i zavesti – zato lahko v njej to tudi ozdravimo. Knjiga obravnava zdravitelje, ~akre, miselne oblike in pretekla ‘ivljenja, na~ine zdravljenja, navaja {tiri vaje …

Priro~nik za refleksoterapijo vas nau~i skozi stopala pregledati celotno telo in zaznati morebitne ~ustvene te‘ave in slabo po~utje. Prek masa‘e stopal, se telo ves ~as ~isti in obnavlja. Prilo‘ena sta plakata z oznakami con na stopalih in rokah.

Knjiga je izvrsten priro~nik za vse, ki ‘elijo prebuditi in razviti zdravilske sposobnosti ter k bolj{emu zdravju pomagati sebi in drugim. Opisane tehnike so zelo u~inkovite in vklju~ujejo barve, zvoke in di{ave.

Priro~nik je namenjen vsem, ki se `elijo nau~iti uporabljati nihalo in druge radiestezijske instrumente ter sebi in svojim pomagati z bioenergijo. Knjiga je dobrodo{la tako izku{enim radiestezistom, kot tudi novincem.

Z magnetnimi polji lahko doma zdravimo {tevilna obolenja. Knjiga bo pripomogla, da bo ve~ milijonov protibole~inskih tablet ostalo neuporabljenih ter da bo veliko {tevilo operacij in dni bolni{ni~nega zdravljenja preprosto nepotrebnih.

18,00 €

21,90 €

16,27 €

16,27 €

21,90 €

KAKO SE ZNEBIMO O^AL

KAKO UPORABLJAMO NIHALO IN BAJALICO

KAKO VEDE@UJEMO IZ CIGANSKIH KART

Ko odpravimo zastarele vzorce in napetosti v svoji zavesti, obnovimo tudi svoj vid. Zato je poleg poglavja z vajami dobr{en del knjige namenjen uporabi uma kot orodja za izbolj{anje vida.

Po preprostih napotkih v knjigi lahko odkrivate vodo, izgubljene predmete, pogre{ane ljudi in {kodljiva sevanja. Z radiestezijo lahko tudi diagnosticirate in laj{ate bolezni, razvijate intuicijo …

Knjiga s podobami ciganskih kart nam bo v pomo~ kot oseben vodnik, pa tudi za poslovno vede‘evanje. V priro~niku nas slovenska avtorica u~i o umetnosti vede‘evanja ter razlaga pomen vsake od {estintridesetih kart.

21,90 €

19,90 €

Bro{irana vezava: 19,90 € (+ {op kart) Trda vezava: 23,90 € (+ {op kart)

KAKO VIDIMO, BEREMO IN IZBOLJ[AMO AVRO

KAKO ODKRIJETE VA[A PREJ[NJA @IVLJENJA

KAKO SE NAU^IMO AVTOMATSKEGA PISANJA

Priro~nik za spoznavanje avre in razlage, kako se jo nau~imo gledati in spoznavati njen pomen; kako nam avra ka‘e na podlagi bioenergijskih zevov du{evno in telesno stanje.

Priro~nik korak za korakom vodi do znanja, kako se sami, brez terapevta, spustimo v prej{nja ‘ivljenja in odkrijemo vzroke morebitnih bolezni, preganjavic, stisk, ki izvirajo iz davnine.

Priro~nik, ki vas pou~i, kako prek avtomatskega pisanja vzpostavite stik z Vi{jim jazom, ki vas vodi in vam svetuje, komunicirate z drugimi bitji, ki vam posredujejo razli~ne informacije, dobite odgovore ...

7,93 €

12,90 €

12,90 €

KAKO PREBUDIMO IN POSLU[AMO SVOJO INTUICIJO

KAKO ZDRAVIMO Z BARVAMI

KAKO ZDRAVIMO Z ZVOKOM

Nau~imo se slediti svojim notranjim ob~utkom, kot so misel, glas ali slutnja. Tako smo resni~no oseba, ki vodi sámo sebe. Branje knjige nam odpira vrata v svet, v katerem smo, a {e nismo.

Barvna terapija ni ~arobno zdravilo za vsa obolenja, vendar barve na nas vplivajo bolj kot si mislimo. Barvna terapija je preventivna nega, s katero odgovorneje in aktivneje sodelujemo pri vzdr‘evanju lastnega zdravja.

Vsak ~lovek je glasbeni in{trument, ki niha v razponu kozmi~nih vibracij. V knjigi je opisano, kako lahko z zvoki, glasbo in lastnim glasom uravnove{amo in zdravimo sebe in druge.

15,90 €

13,90 €

13,77 €

KAKO POVE^AMO SAMOZDRAVILNE SPOSOBNOSTI

KAKO VPLIVAJO OSEBNA [TEVILA

KAKO BEREMO USODO Z DLANI

Sami lahko veliko storimo za svoje zdravje. Napotki za klistiranje, post, telesno vadbo in savnanje. Kako, koliko in kdaj naj bi jedli, da bi spremenili svoj svet zdravja.

S pomo~jo {tevil, vsako ima svoj pomen, lahko bolje spoznamo sebe in ljudi, ki nas obkro‘ajo. [tevila nam lahko pomagajo ustvariti lep{e ‘ivljenje, z njimi lahko pokukamo v preteklost, razumemo sedanjost in na~rtujemo prihodost.

Priro~nik iz~rpno opisuje, kako iz ~rt na dlani izra~unamo razne datume in `ivljenjska obdobja. Dlan razkriva ~lovekov zna~aj, zdravje, temperament in celo usodo.

9,90 €

12,10 €

12,10 €

Kako naro~imo knjige, kozarce, vr~e ... Izbrano naro~imo po telefonu (med 8. in 15. uro): 01/549 17 92 ali 051/307 777, faksu: 01/230 16 27; siol.com ali na spletni strani www.misteriji.si e-po{ti: aratrgovina aratrgovina@siol.com www.misteriji.si.

Pla~ilo po povzetju. Po{tnino pla~a kupec.


Funkazoo:

Pomo~, da la‘je sprejmemo odlo~itev.

Tri kroglice razli~nih barv delujejo kot orakelj, svetovalec v dvomih, kaj storiti, kako se odzvati … Kadar potrebujemo namig za odlo~itev, mu zastavimo vpra{anje, kot na primer: Kak{en bo rezultat, ~e …? Ali naj …? Kaj lahko pri~akujem od …? Prilo‘ena natan~na navodila. Cena: 19,90 € Ve~ informacij na www.misteriji.si

Majska cena z 10 % popusta: 17,90 € Prodaja po po{ti in informacije – www.misteriji.si; 051/307 777, 01/549 17 92; aratrgovina@siol.com ARA zalo`ba d.o.o., Cigaletova 5, 1000 Ljubljana

Revija Misteriji 202  

Revija Misteriji 202