Page 1

LETNIK 17 - ŠT ŠT.. 203 - JUNIJ 2010 - 4,50 €

POZOR! BRANJE TE REVIJE LAHKO VPLIVA NA VASE ZIVLJENJE ISSN 1318-1777 v

v

Osebna genetska analiza

Personalizirana genetika omogo~a, da imate ‘ivljenje in zdravje v svojih rokah

Orbi so nefizi~na bitja Znanost, svetlobne krogle in druge dimenzije

Slovenci smo staroselci Hladna fuzija Ples kvantnih energij V genih je zapisana zgodovina posameznika, prednikov in celotnih narodov

Jedrske reakcije pri sobni temperaturi so lahko vir cenene in okolju prijazne energije

Eksperiment namere

Magnetna blazina

Terapevtska blazina s sestavljanko blagodejnih frekvenc Dihanje – potovanje k sebi - Dihalne vaje ‘e od nekdaj uporabljajo za zdravljenje dihal, obto~il in ‘iv~evja • Po{ast med virusi - Znanstveniki odkrivajo monstruozne viruse {e nikoli videne velikosti • Planet narave in zdravja - Park na Ljubljanskem barju bi lahko bil brez primere na Zemlji • Svet miru in ljubezni - Vizija dru‘be brez izkori{~anja, nasilja, korupcije in nezdrave tekmovalnosti • ^udni odkloni X-‘arkov - Klepetanja z Zetani • Pisava Otona @upan~i~a - Kaj sporo~ajo pisave slovenskih velikih mo‘ in ‘ena • Prvi korak: odpu{~anje - Duhovna zdravilka ugotovi karmi~ni dolg, ki si ga je pridelala na{a du{a • Mogo~e je biti zdrav! - S tradicionalno kitajsko medicino in masa‘o tuina se je seznanila na Kitajskem • Magija Zlate zore - V novi civilizaciji ritualnega reda in magije bo ~love{tvo zavestno sodelovalo z angeli • Horoskop za junij 2010 • Nenavadna do`ivetja • Novi knjigi • Poti do zdravja • Prodaja po po{ti • Oglasi • Nagradna kri`anka 184


ARA ZALO@BA – Spletna knjigarna www.misteriji.si

✁ MAGIC LIFE ZA PRVO POMO^ Simbol Magic life koncentrira energijo iz okolja, zato je je v njegovem neposrednem okolju ve~. Polo‘en pod kozarec s pija~o lahko spremeni njen okus, polo‘en pod vazo lahko podalj{a ‘ivljenje ro‘, pod cvetli~njakom deluje na bujnej{o rast, prilepljen na obolelo mesto lahko zmanj{a bole~ino ...

ZAKON PRIVLA^NOSTI

VRTINEC

OSUPLJIVA MO^ ^USTEV

PROSITE, DANO VAM JE

Vse stvari, za`elene in neza`elene, v na{e `ivljenje privla~i najmo~nej{i zakon v vesolju – zakon privla~nosti. Svetovna uspe{nica vsebuje tudi prakti~ne nasvete, na podlagi katerih lahko za`ivimo `ivljenje, kakor se nam zdi najbolj{e.

Peta knjiga iz zbirke Abraham pojasnjuje, kako bolj premi{ljeno ustvarjati odnose, kakr{ne si najbolje `elite – na podlagi vodila, da je temelj `ivljenja svoboda, posledica `ivljenja rast, cilj `ivljenja pa radost.

Tretja knjiga iz serije Abraham nam govori, da smo vibracijska bitja in da imamo {esti ~ut. Ilustrira nam ogromno mo~ na{ih ~ustev in ponuja odgovore na ve~ino vpra{anj in te‘av, ki se porajajo slehernemu med nami.

V knjigi iz serije Abraham je nekaj najmo~nej{ih u~enj, do katerih lahko danes pridete. Njena energija vam pomaga povezati se z Izvorno Energijo, da lahko pritegnete bogastvo Vesolja ter dobite dostop do bo‘anskega vodstva.

18,90 €

22,90 €

22,90 €

Trda vezava 32,90 € bro{irano 22,90 €

Knjiga vam bo pokazala, kako dose~i zdravje in vitalnost z u‘ivanjem sve‘ih, nekuhanih ‘ivil – sadja, zelenjave, ore{~kov, semen in ‘it – ne da bi morali pri tem ‘rtvovati u‘itek pri jedi! Bogato opremljena z barvnimi fotografijami receptov. trda vezava 39,90 € bro{irano 34,90 €

PRESNI GURMAN

POTOVANJE DU[

SRE^ANJA Z DU[AMI

USODA DU[

V knjigi najdemo odgovore na ve~na vpra{anja, kaj se dogaja z du{o, ko ~lovek umre, bodisi naravne bodisi nasilne smrti. Kdaj in kako se du{a odlo~i, da pride v ~lovekovo telo? Kaj se dogaja z du{o med dvema ‘ivljenjema?

Avtorja sta zbrala pri~evanja o posmrtnih komunikacijah – spontanih do‘ivetjih, pri katerih z nami nave‘e stik preminuli svojec. Knjiga nas skozi pripovedi pri~evalcev prepri~a, da du{a pre‘ivi fizi~no smrt, in nam pomaga preboleti izgubo ob smrti ljubljene osebe.

Ameri{ki mojster hipnoterapije Michael D. Newton je na podlagi {tevilnih seans pri{el do novih odkritij o usodi du{ in to popisal v ve~ kot 500 strani debeli knjigi, ki v obliki intervjujev odstira pogled v skrivnost zasmrtja. Knjiga je ameri{ka uspe{nica.

22,90 €

24,00 €

24,90 €

DENAR IN ZAKON PRIVLA^NOSTI

POLJE - PO SLEDI NEVIDNIH SIL V VESOLJU

Avtorja sta pripravila to knjigo zato, da bi se nau~ili v svoje ‘ivljenje privla~iti bogastvo, zdravje in sre~o. Med branjem se bo va{e razmi{ljanje spremenilo in dobili boste mo~, da naredite spremembo.

Ves svet vibrira v skrivnostnem kvantnem polju neizmerne energije, ki je klju~ za pojasnitev telepatije, telekineze in bioenergije, obeta pa tudi mo`nost ~rpanja neskon~nega vira energije in vesoljska potovanja na velike razdalje.

22,90 €

20,45 €

Knjige, ki so tudi naprodaj: ZDRAVILNI ^AJI IN NASVETI ......................................... 12,10 € SPOMINI ....................................................................................... 12,48 € SANJE ............................................................................................... 9,90 € ^ESEN, ^UDE@NO ZDRAVILO ......................................... 7,93 € ^ESNOVE JEDI ........................................................................ 12,10 € ^UDE@ OLJ^NEGA OLJA .................................................... 7,93 € JABOL^NI KIS ............................................................................. 7,93 € KAJ NAJ JEM, DA OD@ENEM RAKA NA DEBELEM ^REVESU .... 15,00 € RI@ NA 100 NA^INOV ............................................................. 7,93 € RIBE NA 150 NA^INOV ...................................................... 12,10 € ZDRAVILNA MO^ GOB .......................................................... 7,93 € PARAZITI ...................................................................................... 19,50 € NAPOVEDOVANJE USODE Z IGRALNIMI KARTAMI ....................................................... 12,10 € KUHARICA V CONI ................................ (trda 23,90 €) 19,90 € ZDRAVA SREDOZEMSKA HRANA .............................. 12,10 €

-10 % -30 %

VODA ZA ZDRAVJE IN @IVLJENJE

OBRO^I

V knjigi zdravnik razkriva, kako uravnote‘eno pitje vode in u‘ivanje soli pomaga ozdraviti in prepre~iti {tevilne bolezni ter nam pomaga, da se izognemo dragim, lahko pa tudi {kodljivim zdravilom.

Odli~na romansirana pripoved iz na{ega okolja nas spomni, kaj je v ‘ivljenju pomembno. Zavemo se, da smo vsi na svetu eno ter da imamo pravico re{iti se vseh obro~ev, ki nas omejujejo …

Trda vezava 22,95 € bro{irano 20,45 €

29,70 €

HORMONSKO NADOMESTNO ZDRAVLJENJE Knjiga vas seznanja s spremembami v obdobju pred menopavzo in po njej ter svetuje, kako jim slediti in prilagoditi na~in ‘ivljenja, da bo tudi v zrelem obdobju mirno in zadovoljno. 12,10 €

^lani kluba Poti do zdravja, naro~niki na revijo Misteriji, imajo 10 % popusta. Knjige z manj{o napako lahko naro~ite s 30-odstotnim popustom.

JI D@ING – KNJIGA PREMEN Knjiga premen ali »kitajska biblija« je sijajna zbirka modrih misli, predvsem pa ‘iv orakelj, od katerega lahko zmeraj dobimo brezhiben nasvet. Knjigi so dodani trije kitajski nov~i~i za postavljanje vpra{anj. 15,90 €


LETNIK 17 - [T. 203

junij 2010

15

Osebna genetska analiza Personalizirana genetika omogo~a, da imate ‘ivljenje in zdravje v svojih rokah

9

Slovenci smo staroselci V genih je zapisana zgodovina posameznika, prednikov in celotnih narodov

35

21

Po{ast med virusi

Pisava Otona @upan~i~a

Znanstveniki odkrivajo monstruozne viruse {e nikoli videne velikosti

Kaj sporo~ajo pisave slovenskih velikih mo‘ in ‘ena (5)

41

27

Magija Zlate zore

Znanost, svetlobne krogle in druge dimenzije

V novi civilizaciji ritualnega reda in magije bo ~love{tvo zavestno sodelovalo z angeli

Orbi so nefizi~na bitja

29

Magnetna blazina Terapevtska blazina s sestavljanko blagodejnih frekvenc

33

^udni odkloni X-‘arkov Klepetanja z Zetani (3)

Pisma bralcev ......................................................................................................... 4 Zanimivosti ................................................................................................................ 6 Dihanje – potovanje k sebi .................................................................. 17 Ples kvantnih energij .................................................................................. 19 Hladna fuzija ......................................................................................................... 23 Rubidij .......................................................................................................................... 25 Svet miru in ljubezni ................................................................................... 31 Prvi korak: odpu{~anje ............................................................................ 37 Mogo~e je biti zdrav! .................................................................................. 39 Horoskop za junij 2010 ............................................................................. 45 Nenavadna do`ivetja .................................................................................. 46 Novi knjigi ................................................................................................................ 47 Poti do zdravja ................................................................................................... 48 Prodaja po po{ti ............................................................................................... 49 Oglasi ............................................................................................................................ 53 Nagradna kri`anka 184 ............................................................................. 54

-

JUNIJ

10 -

Misteriji 3


P ISMA Ilustrirana mese~na revija na robu medicine in drugih znanosti

Misteriji www.misteriji.si Naslov uredni{tva: Revija Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana Tel.: 01/434 73 10, fax: 01/230 16 27

misteriji@misteriji.si Izdaja: ARA Zalo`ba d.o.o., Cigaletova 5, Ljubljana Odgovorni urednik: Jo`e Vetrovec

joze@misteriji.si Direktorica: Taja Vetrovec

taja@misteriji.si Redaktor: Andrej Kikelj

andrej@misteriji.si

BRALCEV

MORJE IN ALGE ZA LUSKAVICO

NAGRADE ZA NARO^NIKE

Sem redna bralka in naro~nica Misterijev. V zadnji {tevilki sem prebrala ta ~lanek. Ker imam podobne te‘ave in mi do sedaj nobena krema ni pomagala, bi prosila Roka Remica, da mi sporo~i, kje se dobi krema Divinita in rjave morske alge za kopel. ^isto sem ‘e obupala, zato bi poizkusila {e s tem zdravljenjem. Magdalena Za ‘elene informacije pokli~ite gospo Nevo na 051/307 777.

Za zvestobo reviji Misteriji je ‘reb tokrat naklonil Magic life Ceciliji ^eba{ek iz Vodic.

NARAVNAVA ATLASA

Draga Lu~ka ter vsi bralci, ki vas zanima naravnava luka@misteriji.si atlasa, naj z vami delim svoTajni{tvo, naro~nine in oglasno jo izku{njo, ki sem jo imela pred dvema mesecema v tr`enje: Zagrebu. Niso pomembna Tel.: 01/231 93 60; 031/662 092 leta, atlas naravnajo tudi ursa@misteriji.si otrokom, ~e je potrebno. Prodaja po po{ti: Pravzaprav sem izvedela, Tel.: 01/549 17 92; 051/307 777 da se skoraj vsi ljudje ‘e aratrgovina@siol.com rodimo z zamaknjenim atTisk: lasom in da to nekako dedujemo po materini strani. Tiskarna Schwarz d.o.o., Ljubljana @al ve~ ne vem naslova, Naklada: 8000 izvodov ampak menda je to edina Distribucija: ordinacija v Zagrebu, kjer Delo prodaja d. d., Ljubljana opravljajo te storitve. [tirje V tej {tevilki Misterijev so sodelovali: ~lani na{e dru‘ine smo to preizkusili in trije razli~ni Jo‘e Vetrovec, Peter Amalietti, Andreja ljudje so nam naravnavali Paljevec, Bla‘ Bertoncelj, Aleksej atlas, dve ‘enski in en mo{Metelko, Rado Vouk, Uro{ Kra{ovec, ki. Vsi so zelo prijazni ter Sa{o Burja, Kre{imir Mi{ak, visoko usposobljeni. Na steZoran @eleznikar, Amedeja Li~en, nah smo lahko videli razLana Mihele, Jana Debeljak, Fran~ek li~ne certifikate, pridobljeDobovi{ek, Stane Pade‘nik ne v [vici. Naslovnica BigStock Photo Gospa, pri kateri sem bila jaz, se je najprej dolgo Cena izvoda v maloprodaji 4,50 €. Prodaja v pogovarjala z mano, mi razTehni~no urejanje: Luka Zlatnar

kolporta`i: Delo-Prodaja, Dunajska 5, Ljubljana, tel.: 01/473 88 41. Naro~nina se pla~uje letno (45,90 €, 15 % popusta) ali dvakrat letno (24,30 €, 10 % popusta). Poslovni ra~un: 02083-0011412222

4 - JUNIJ 10 -

30

31 21:42

1

2

Vse nove naro~nike v juniju bomo nagradili z lepo knjigo Kuhinja zlatega polja.

lo‘ila vse potrebno, predvsem vse rizike, ter mi dala izpolniti anketni vpra{alnik o mojem zdravstvenem stanju. Podpisati sem morala izjavo, da sem seznanjena, da to ni zdraviteljska dejavnost, ampak le mehanska obdelava na tem pomembnem vratnem vretencu, od katerega je pravzaprav odvisno na{e celotno psihofizi~no po~utje. Poudarila je, da ona ni zdravnica, ne zdraviteljica, ampak verificirano medicinsko osebje, ki ima vsa potrebna znanja za mehansko obdelavo atlasa. [olanja za to {e ni niti na Hrva{kem niti v Sloveniji, ampak samo v [vici. Dostikrat gredo ti trije, ki delajo v njihovi ordinaciji, tudi v Slovenijo (ko je zbrano dovolj naro~il). Skratka, gospa mi je vlila popolno mero zaupanja ter me opozorila, da imam lahko hude ~ustvene reakcije, kot je npr. napad joka. Pri naravnavanju se namre~ spro{~a ogromna koli~ina adrenalina v telesu, vse ~ustvene blokade ter strahovi, blokade iz pod3

4

5 00:12

6

7

zavesti … Vse je lepo razlo‘ila: kako bo potekalo naravnavanje in kako dolgo. Sámo naravnavanje pa je bilo zelo bole~e. Zlagala bi se, ~e bi rekla, da ni bilo. Pravzaprav je bila tako huda bole~ina, kot je {e v ‘ivljenju nisem izkusila. Grozno sem jokala vmes, ona pa me je bo‘ala ter tola‘ila, naj {e malo vzdr‘im. Kajti ~e se proces naravnave ne dokon~a oziroma obstane na sredi, je vse zaman. Zdr‘ala sem! Potem sem {e dolgo le‘ala ter jokala in celo telo se mi je nenormalno treslo od spro{~anja adrenalina. Ni me ve~ ni~esar bolelo, pravzaprav sem se po ravnanju po~utila tako ~udovito ter lahkotno kot ‘e dolgo ne. Kot bi {lo par ton te‘e z mene. Na koncu mi je razlo‘ila, da se proces energetskega uravnavanja telesa sedaj {ele pri~enja in da to lahko traja tudi nekaj mesecev. Celo ‘ivljenje, kljub moji mladosti, sem imela hude te‘ave s hrbtenico, ni bilo niti dneva brez bole~ine. Kako je zdaj, po dveh me8 23:11

9

10

11

12 13:13


PISMA

M ISTERIJI, CIGALETOVA 5, 1000 LJUBLJANA; misteriji@misteriji.si

imamo ~udovite sopotnike ob sebi, ki so nekje ves ~as ob nas. Ljudje imamo svobodno voljo, v katero se angeli ne smejo vtikati. Ampak ~e jih pokli~emo, nam takoj prisko~ijo na pomo~. ^e kdorkoli ‘eli sli{ati {e kaj ve~ na to temo, se lahko obrne name prek elektronske po{te. Iz srca ‘elim vsem ~edalje ve~ prepoznavanja nebe{kih znamenj v tem ~arobnem, brze~e spreminjajo~em se vsakdanu. Iz srca ‘elim vsem, da se vam za~ne ‘ivljenje tako hitro ter pozitivno spreminjati, kot se meni. Angelski pozdrav, Tanja, tanja.hope@gmail.com

SLIKA ZA NARO^NIKA Med novimi naro~niki na revijo Misteriji bomo tudi ta mesec iz‘rebali sre~ne‘a, ki bo dobil za nagrado miniaturno sliko, original v tempera tehniki avtorja Vlada Pare‘nika iz Mozirja. Prej{nji mesec je nagrada pripadla Zdenki Mur{ec iz Lenarta. ^estitamo! Slika, ki jo bo prejel nagrajeni novi naro~nik na revijo Misteriji

DROBEC IZ SANJ secih? Mami, ati in mlaj{a sestra so super, jim je zelo pomagalo, meni pa malo manj, ker {e imam ob~asne bole~ine v hrbtenici. Spomnim se, da me je takoj po terapiji neka gospa v ~akalnici, ki je sli{ala moj huronski jok, prestra{eno vpra{ala, ~e bi to {e enkrat ponovila. Brez premisleka sem ji zagotovila: takoj! Tanja, [empeter

PONAVLJANJE [TEVILK Draga Suzana ter vsi bralci, ki se vam dogajajo podobne stvari, kot je ponavljanje {tevilk na digitalnih urah. Naj z vami delim svojo krasno izku{njo s tovrstnim fenomenom. Tudi meni se ‘e zelo dolgo prikazujejo ponavljajo~a {tevila, naj bo to na digitalni uri doma, v avtomobilu, na registrskih tablicah, na polo‘nicah, na ra~unih, na avtomatu, na 13

14

15 21:48

16

17

bencinski ~rpalki … Tudi sama sem se za~ela spra{evati, le kaj naj to pomeni! @ivljenje mi je ve~ kot o~itno nekaj kazalo. Ko se prepustimo skrivnostnemu toku ‘ivljenja, ko za~nemo poslu{ati ter prepoznavati njegova znamenja, spoznamo, da nas vse bolj vodi. Mene je vodilo do to~ke, ko sem spoznala, da so to angelski znaki. V roke mi je pri{la knjiga najbolj znane avtorice na tem podro~ju, Doreen Virtue, z naslovom Angelska {tevila, kjer so podrobno razlo‘ena vsa {tevila, njihove ponavljajo~e kombinacije ter njihov pomen. Pa konec koncev sploh ni pomembno, da vemo za vsako {tevilo posebej, kaj nam sporo~a. ^udovito je spoznanje, da nismo sami na svoji poti, ko v~asih omagujemo pod te‘o vsakdana, ampak da 18

19 06:29

20

21

22 19:02

Na ponedeljek, njega dni, pred {tirimi desetletji je bilo. Med de‘urno slu‘bo na policijski postaji v doma~em kraju sem med kratkim dreme‘em sanjal, da po Dunajski cesti v Ljubljani vozim slu‘beni policijski avto znamke WV – hro{~a in da sem v kabinetu predsednika vlade Slovenije pogo{~en, postre‘en z osve‘ilnimi napitki … To so bile sanje. @eni sem jih povedal malo po {esti uri, ko se je ob vra~anju iz no~ne slu‘be oglasila pri meni na policijski postaji. Istega jutra blizu osme ure pa me je de‘urnega na policijski postaji poklical iz Ljubljane predsednik vlade Slovenije Andrej Marinc s pro{njo, da je na tukaj{njem obmo~ju v svojem vikendu pozabil gradivo za sejo vlade, ki jo bo vodil tega dne ob deseti uri, 23

24

25

26

27

BRALCEV

in naj mu to gradivo nekdo od policistov dostavi do te ure v Ljubljano. O sprejetem naro~ilu sem obvestil komandirja policijske postaje Toneta. Ta je odlo~il, da bom to opravil jaz in mi napisal potni nalog s slu‘benim osebnim avtomobilom znamke WV hro{~em … Ker se je s tem del mojih sanj ‘e za~el udejanjati, sem komandirju razodel vsebino mojih sanj in da sem jih povedal tudi svoji ‘eni poldrugo uro prej, preden je klical predsednik vlade. Nakar mi je komandir Tone, ~eprav skeptik, dejal: »Potemtakem pa zna biti, da bo{, Vlado, {e danes v kabinetu predsednika vlade republike Slovenije po~a{~en s postre‘bami napitkov.« Ja, in natanko tako kot v sanjah se je ta dan uresni~ilo: da sem vozil slu‘beni policijski osebni avto iste znamke in oblike po isti, tj. Dunajski cesti v Ljubljani … Ko sem gradivo oddal v kabinetu predsednika vlade, sem tam tudi bil pogo{~en z okrep~ilnimi napitki. In zanimivo je bilo tudi potem, kako je dotedanja skepsa komandirja Toneta o mo‘nosti, da se sanje lahko tudi uresni~ijo, za~ela pri njem o~itno kopneti … Saj me je, kadar se je na tukaj{njem obmo~ju zgodilo kak{no zagonetno dejanje, rad vpra{al: »Vlado! Sva o tem kaj sanjala?« Lepo Vas pozdravljam, naro~nik in zvesti bralec Misterijev, Vlado iz Mozirja

28

29

13:31

30

1

2

14:14

-

JUNIJ

10 -

Misteriji 5


Z ANIMIVOSTI

MEDITACIJA PROTI TERORIZMU

NAREDILI SO OBLAKE

V

[

odilna pakistanska znanstvena revija The Journal of Management & Social Science je objavila {tudijo in hipotezo o uporabi Maharishijeve transcendentalne meditacije in TM-Sidhi programa v vojski, kot nereligijski in znanstveno podprt pripomo~ek pri prepre~evanju vojne in terorizma. Omenjene aktivnosti so v voja{kem kontekstu znane kot IDT (Invincible Defense Technology). Skupina, ki je dvakrat dnevno vadila po TM-Sidhi programu, je kazala izredno zmanj{anje kolektivnega dru‘benega stresa, ki je po mnenju avtorjev hipoteze posledi~no glavni krivec za vojno, terorizem in kriminal. [tudija libanonske vojne v zadnjih dveh letih je pokazala kar 71-odstotno zmanj{anje smrtnih ‘rtev, 68 % manj po{kodb in 48 % manj konfliktov, sodelovanje med nasprotniki pa se je pove~alo za kar 66 %. D Foto splet

vicarskim znanstvenikom je s pomo~jo 5-teravatnega infrarde~ega laserja uspelo ustvariti oblake. Verjamejo, da bodo s to tehniko v prihodnosti lahko delali de‘ kjerkoli na Zemlji. Do sedaj so podobne poskuse opravljali s srebrovim jodidom, katerega kristale so rakete in letala ponesli visoko v nebo in potem razpr{ili po oblakih. Ker pa je srebrov jodid zdravju {kodljiv, je nov poskus ve~ kot dobrodo{el. Kritiki pravijo, da pogoji v laboratoriju niso podobni resni~nemu svetu, vendar so raziskovalci laser ‘e usmerili nad berlinsko nebo in napredne naprave so potrdile pove~ano koncentracijo gostote in volumna vodnih kapljic. Metoda je na prvi pogled bolj varna kot uporaba srebrovega jodida, toda vpra{anje je, kako lahko dolgoro~no vpliva na globalne vremenske razmere. D

NENAVADNE POROKE

P

G

Foto splet

6 - JUNIJ 10 -

»

S

tik z Nezemljani je lahko nevaren. ^e bi nas obiskali, bi bil kon~ni rezultat podoben tistemu, ko je Kri{tof Kolumb pri{el v Ameriko. To pa se ni dobro kon~alo za staroselce,« je dejal slavni znanstvenik Stephen Hawking. Sicer pa pravi, da bodo vesoljske ladje v prihodnosti tako hitre, da bo en dan na taki ladji, ki bo potovala s hitrostjo 650 milijonov milj na uro, enak enemu letu na Zemlji. Spregovoril je tudi o potovanju skozi

Foto splet

JE OBAMA ANTIKRIST? lede na svetovne katastrofe, ki smo jim pri~a, in ostale grozote, kot so vojne, kriminal, rev{~ina, bolezni in lakota, bi ~lovek pomislil, da res ni dale~ ~as, o katerem so govorili biblijski pisci. Med drugim so zapisali, da bo svet objela apokalipsa in da nas bo zapeljal Antikrist, ki se bo predstavljal za svetega, dobrega, za podobo Jezusa Kristusa, v resnici pa bo Jezusu podoben samo navidezno, bo namre~ prav nasprotno, inkarnacija Hudi~a. Glede na najnovej{o kontroverzno raziskavo, ki je pokazala, da kar ~etrtina sodelujo~ih meni, da je ameri{ki predsednik Barack Obama rasist, antiameri~an in naj bi celo po~enjal stvari, ki jih je po~enjal Hitler, se ~loveku v misli prikrade zgornji opis. In morda se je zgodilo enako kar {tirinajstim odstotkom Ameri~anom, ki so v okviru omenjene raziskave priznali, da verjamejo, da je prav Obama poosebljeno zlo, ki mu v Bibliji pravijo Antikrist. D

HAWKING O NEZEMLJANIH

Foto splet

oro~ni dan naj bi bil eden najsre~nej{ih dni v ‘ivljenju nekega para, nekateri pa poskrbijo, da je tudi najbolj nenavaden. Keith Green in Christine England sta se poro~ila na{emljena v priljubljena lika iz animiranega filma Shrek. Jason in Rachael Storm sta si zvestobo do groba obljubila v mrli{ki ve‘ici v Michiganu, kjer je Jason zaposlen kot direktor pogrebnega zavoda. Francine in Maria Munafo sta, kot se spodobi za enojaj~ni dvoj~ici, organizirali poroko na isti dan in na istem mestu. Avstralski ekshibicionisti~ni par pa se je odlo~il poro~iti kar v kostumih Adama in Eve, torej popolnoma gola. Nosila sta le prstana in skrbno izbrano cvetje je pokrivalo njune najbolj intimne dele. D

~as; pravi, da bo to neko~ mogo~e, vendar bomo lahko potovali samo v prihodnost. »Za ~asovni stroj potrebujete le ~rvino, veliki hadronski trkalnik in zelo hitro raketo,« pravi. D


Z ANIMIVOSTI SAMOPOMO^

Med resni~nostjo in domi{ljijo

BOLE^INE V RAMENIH

Akupunkturno pero in knji‘ico z navodili naro~ite na: www.misteriji.si ali 01/549 17 92.

DAV^NE PALICE IN KOREN^KI

I

novativnost pri predpisovanju davkov in dav~nih olaj{av nima ~asovnih in krajevnih meja. @e v starem Egiptu so na faraonov ukaz v rednih revizijah zasegli rabljeno jedilno olje in s pregledovanjem gospodinjskih stro{kov slehernika prisilili v nakup novega, ki je bil nesramno obdav~en. Dr‘ava mora slediti trendom in daStari Rimljani so pla~evali davek na urin. V duhu recikla‘e so ga lastniki nes marsikatera zami‘i na eno oko pri javnih sanitarij zaradi visoke vsebnosti uveljavljanju pisarni{kih stro{kov. Priamoniaka uspe{no preprodajali strojar- vatna nem{ka podjetja so do nedavnejem in ~istilcem. Isto~asno je cvetel »da- ga lahko vlagala podkupnine (z izpolvek na glavo« za tiste brez dohodkov in njenim obrazcem) kot olaj{avo, na Nipremo‘enja. Podobno je leta 1980 v zozemskem pa lahko to storijo s {olniVeliki Britaniji zapovedala Margaret That- no za ~arovni{tvo. cher in ni poro~il o pove~anju njene priSvet ru{i cigaretno industrijo, a Kitajljubljenosti. ska jo v ~asu finan~ne krize besno poViljem III. je konec 17. stoletja ob- spe{uje. U~iteljem predpisuje kadilske dav~il stekla v oknih. Najbolj prizadet kvote, dr‘avni uradniki pa morajo letno britanski srednji sloj je odprtine za okna kupiti vsaj 400 {katlic. ^e »cilj ni izv veliki meri pozidal, kar je na starih polnjen« ali ~e so zasa~eni pri uporabi zgradbah {e danes vidno. Stoletje kas- znamk iz drugih provinc, so denarno neje so oto~ani obdav~ili klobuke, v ka- kaznovani. tere je moral prodajalec v{iti o‘igosani Medtem ko sta Italija in Francija mo~listek o pla~anem davku. Britanci ne bi no obdav~ili porno industrijo, Avstralija bili Britanci, ~e se ne bi uspe{no izgo- svojim profesionalkam prizna dav~no varjali, da njihova pokrivala pa~ niso olaj{avo pri nakupu seks igra~k, konklobuki, a nepopustljiva vlada ga je leta domov in perila. ^e pa ‘elijo obdr‘ati 1804 v zakonu natan~no definirala. kondicijo s fitnes napravami, s strani Peter Veliki je leta 1705 v vro~i ‘elji, dr‘ave popusta ni. V Tennesseeju morajo v 48-ih urah da carska Rusija ujame sodobno Evropo, obdav~il brke in brade. Njegove re- od nakupa prepovedane droge odvesti forme niso z davkom prizanesle tudi ne davek. Prostovoljcev ni, pla~ajo pa vsi, pitni vodi, ~ebeljim panjem in celo – ki jih pri tem zaloti policija. Trenutno Irci in Danci cmarijo preddu{i. log o davku na goveje izpuhe, ker ena krava skozi zadnjico letno spusti enkrat ve~ toplogrednega metana kot pa en avto ogljikovega dioksida. Pa naj kdo re~e, da na{a dav~na Vida ni prav bistro dekle. Danes je hkratno no{enje brkov in klobuka Amedeja davka prosto. Foto splet

S stimuliranjem akupunkturnih to~k si lahko pomagamo tudi pri bole~inah v ramenih. Namesto da bi v akupunkturne to~ke (rde~e in ~rne pike na slikah) zabadali iglice, jih lahko stimuliramo s posebnim kitajskim elektri~nim peresom. Tega imamo lahko vedno s seboj.

D

-

JUNIJ

10 -

Misteriji 7


ZANIMIVOSTI

PIRAMIDA SEVA ULTRAZVOK

KONSTRUKTIVNO RAZMI[LJANJE

^

e ‘elite skraj{ati svoje sestanke, ~e se no~ete ve~ prenagljeno odlo~ati, ~e ste ugotovili, da konflikti ni~esar ne premaknejo, ~e ‘elite zadevo prou~iti z vseh vidikov, da se izognete napakam in vsiljevanju svoje volje, ~e se ‘elite prepustiti ~ustvom in intuiciji, da vas vodita, ~e ne ‘elite ve~ samo ~akati na prvo idejo, ki vam {ine v glavo, ampak jih ho~ete generirati ~im ve~, po mo‘nosti kar se da neobi~ajnih, pogumnih in celo norih, potem bo najbolje, da se opremite s primernimi orodji in seveda trenerjem. Glavni dve orodji za bolj u~inkovito in bolj ustvarjalno razmi{ljanje sta metodi, opisani v knjigah [est klobukov razmi{ljanja in Lateralno razmi{ljanje, katerih avtor je znameniti mislec dr. Edward de Bono. Ve{~ine konstruktivnega razmi{ljanja pa predaja mag. Nastja Mulej, edina licencirana trenerka v Sloveniji: [est klobukov 29. maja v Ljubljani in 3. julija v Mariboru ter Lateralno razmi{ljanje 19. junija v Ljubljani. Naro~niki revije Misterije lahko na delavnicah uveljavijo 20 % popusta. Za ve~ informacij pi{ite ali pokli~ite na nastja@newmoment.si ali 041/540 866. D

FESTIVAL VSEH KRALJESTEV

K

ako dvigniti zavest na vi{je ravni, ozave{~anje pomembnosti sobivanja vseh kraljestev narave na planetu Zemlja, obujanje korenin in obi~ajev na{ih prednikov in s tem obujanje prave narodove identitete … Vse to je namen dogodka leta z naslovom Festival vseh kraljestev – Dobro jutro, Slovenija, ki ga organizira Duhovni Planetarni center Ljubezni in Modrosti iz Bohinja. V Bohinju »Pod Skalco« v soboto 19. junija od desetih dopoldne do enih zjutraj se bo dogajalo marsikaj: gongi in glasbila, ki nas povezujejo z Vesoljem, petje, ples, ekologija, astrologija, kresovanje, hoja po ‘erjavici, dobra hrana, vizija 2012 … Za varstvo otrok bodo poskrbeli vilinci, vile, {kratje v pravlji~nem otro{kem kraljestvu Zlatoroga. Vstopnine ni. Dogodek odpade le v primeru de‘ja. Ve~ o Festivalu vam povesta Petra Guzelj in Kristjan Jurkas (040/ 625 804 in 041/217 467). D

8 - JUNIJ 10 -

kupina hrva{kih raziskovalcev, s fizikom Slobodanom Mizdrakom na ~elu, je z naprednimi in{trumenti v za~etku aprila opravila meritve ultrazvoka. Ve~ja odstopanja sevanja so zaznali na treh lokacijah in, kar je najbolj zanimivo, gre za kontinuirano prisotnost ultrazvoka iste frekvence (28 kHz), ki se pojavlja v sredi{~u planote na Bosanski piramidi Sonca, sredi{~u planote na vrhu Vratnice in stranskih prehodih v prazgodovinskem podzemnem kompleksu Ravne. Na vrhu piramide se ultrazvok pojavlja v radiju enega metra, nato pa njegova prisotnost naglo pada, pri radiju samo petih metrov se popolnoma izgubi. Raziskovanja sovpadajo z rezultati in{tituta Schmidt iz Moskve in angle{kega znanstvenika dr. Harryja Oldfielda. ^lovek ultrazvoka ne sli{i, saj ima frekvenco vi{jo od meje sli{nega obmo~ja (20 kHz). Pojavlja se vpra{anje, kak{na tehnologija proizvaja kontinuirani ultrazvok znotraj piramide, ki nato fokusirano »seva« skozi njen vrh, saj so si raziskovalci enotni, da ne gre za naraven pojav. D

Svetlobne krogle: ROJSTNI DAN Pregledal sem svoj arhiv in na{el vsaj dvajset slik z razli~nimi krogi. Po{iljam Vam najbolj izrazito fotografijo v polni lo~ljivosti, da so kakr{nekoli monta‘e izklju~ene. Izidor Bogataj Ugotovitve radiestezista: Na sliki je dozorela du{a, sre~na, opozarja osebo na previdno vo‘njo, ni v sorodu. Zgoraj je neznana du{ica.

Foto splet

Foto splet

S


SLOVENSKA ZGODOVINA

V genih je zapisana zgodovina posameznika, prednikov in celotnih narodov

Slovenci smo staroselci V genih je zapisana cela zgodovina ne samo posameznika, temve~ celotnih narodov. ~asopise, predvsem socialno anga‘irane in prispevke s podro~ja kulture. Od leta 2005 s pomo~jo genetskih {tudij ter spletnih podatkovnih baz DNK ljubiteljsko raziskuje podro~je populacijske ge-

netike. Na to temo so ji leta 2009 v prilogi Znanost ~asopisa Delo ter v rodoslovni reviji Drevesa tudi objavili prispevek. Darko Vre~ko je leta 1998 diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko in se zaposlil na Odseku za sisteme in vodenje Instituta Jo‘ef Stefan; nato je vpisal podiplomski {tudij in dobil status mladega raziskovalca. Doktorsko disertacijo je zagovarjal leta 2003. Leta 2005 se je pol leta strokovno izpopolnjeval na Univerzi v Lundu na [vedskem. Njegovo raziskovalno delo v glavnem zajema matemati~no modeliranje, simulacijo in vodenje biolo{kih ~istilnih naprav za ~i{~enje odpadnih voda. Zadnjih nekaj let se ljubiteljsko posve~a prou~evanju izvora in prazgodovine Evropejcev na osnovi genetskih sledi.

Kak{ni so znanstveni temelji vajinega odkrivanja izvora Slovencev? Darko Vre~ko: Velik del ~love{ke jedrne Y-DNK tvorijo razli~na ponavljajo~a se zaporedja DNK, med njimi kratke tandemske ponovitve ali STR. V lokusih STR se posamezniki med seboj najbolj razlikujemo. Prav te sva v najini raziskavi primerjala med seboj. V spletnih podatkovnih bazah DNK je javno objavljenih ‘e ve~ kot petsto tiso~ haplotipov. Preiskujeva tako jedrno Y-DNK, torej dedni zapis mo{kih potomcev, ki ga ti prejmejo le od o~eta, kot tudi mitohondrijsko mtDNK, ki se deduje samo po materini strani in prehaja tako na sinove kot h~ere. Marjeta Manfreda Vakar: Tako jedrni haplotipi Marjeta Manfreda Vakar Y-DNK kot haplotipi mtDNK so v zadnjih desetFoto L. Z.

V

boju med zagovorniki dogme uradne zgodovine o priselitvi Slovencev v {estem stoletju ter njihovimi vse glasnej{imi kritiki, ki nam prikazujejo povsem druga~ne poglede na preteklost, geni dokazujejo, da smo Slovenci na svojem mati~nem ozemlju staroselci. Nov in pomemben vir odkrivanja izvora posameznih ljudstev, njihove prazgodovine in zgodovine so v zadnjih letih tako imenovani haplotipi – dedni zapisi, po katerih lahko ljudi razvr{~amo v razli~ne genetske skupine. Pri nas haplotipe ljubiteljsko raziskujeta Marjeta Manfreda Vakar in Darko Vre~ko, ki sta iz ve~ spletnih podatkovnih baz zbrala slovenske dedne zapise, jih primerjala z vzorci DNK iz drugih dr‘av, ugotovila njihovo ve~jo ali manj{o sorodnost, izra~unala ~ase skupnih prednikov sedanjih Slovencev in ~ase njihove naselitve v Sloveniji. Njune raziskave ka‘ejo, da imajo Slovenci podobne dedne zapise kot Poljaki, Slovaki, Rusi, ^ehi, Hrvati, Nemci … Prevladujo~a mo{ka genetska skupina med Slovenci je R1a1a, ki bi lahko bila tudi venetska. Marjeta Manfreda Vakar je leta 1996 diplomirala na Vi{ji vzgojiteljski {oli in se za nekaj let zaposlila kot vzgojiteljica, leta 1998 je honorarno delala pri zalo‘bi Sanje. Leta 2009 je zalo‘ba Amalietti izdala njen pesni{ki prvenec Predajanja. Od leta 1992 ob~asno pi{e za razli~ne

-

JUNIJ

10 -

Misteriji 9


SMO STAROSELCI

letjih postali pomemben vir raziskovanja migracij ~love{tva, izvora posameznih ljudstev ter njihove prazgodovine in zgodovine. Prebivalci Slovenije smo bili vklju~eni v nekaj mednarodnih DNKraziskav. Leta 2007 smo pristopili k evropskemu konzorciju za populacijske {tudije (Eugepo), ki naj bi obdelal vzorce DNK 18.000 posameznikov iz devetnajstih dr‘av. Kak{no je vajino delo? MMV: Iz razli~nih internetnih baz sva doslej zbrala veliko {tevilo slovenskih YDNK haplotipov (320) in mtDNK-haplotipov (329), jih v istih bazah neposredno primerjala z DNK-haplotipi iz drugih dr‘av, ugotovila njihovo medsebojno ve~jo ali manj{o sorodnost ter izra~unala pribli‘ne ~ase do skupnih prednikov sedanjih Slovencev in ~ase njihove naselitve v Sloveniji. Kaj vaju je pripeljalo do teh raziskovanj? MMV: Knjiga Odiseja ~love{tva Spencerja Wellsa. V njej sem izvedela, da je mogo~e zgodovino in prazgodovino ~love{tva prou~evati tudi prek ~love{kega telesa, z genetiko. To se mi je zazdela najbolj neposredna pot. Nato sem se za~ela spra{evati, kdo sem jaz, od kod izviram, kje so ‘iveli moji predniki, kak{ne izku{nje nosim v sebi, saj so vse izku{nje na{ih prednikov v nas. Od SMGF iz ZDA sem naro~ila svoj DNK-test in kasneje za to navdu{ila {e dobrih osemdeset ljudi iz Slovenije in Bene~ije. DV: @e od nekdaj sem se spra{eval, od kod smo pri{li. Obstoje~e teorije so se mi zazdele neverodostojne in enako kot Marjeto me je navdu{ila knjiga Odiseja ~love{tva, kasneje tudi knjige Bryana Sykesa in Stephena Oppenheimerja. Genetika skriva namre~ vse dokaze, ki niso pokvarjeni in spremenjeni. Tisto, kar je, je. Ni~esar ni mogo~e prikriti. Kot recimo v zgodovini; ko se neka hi{a poru{i, nih~e ve~ ne ve, ali je kdaj bila ali ne, pri genih pa ni tako, saj vse ostane verno zapisano. V genih je zapisana cela zgodovina ne samo po-

10 - JUNIJ 10 -

Genetika skriva dokaze, ki niso pokvarjeni in spremenjeni. sameznika in njegovih prednikov, temve~ celotnih narodov. Koliko je stara populacijska genetika? MMV: V ZDA jo poznajo ‘e nekaj desetletij in je tudi mo~no popularizirana. Se razen vaju {e kdo ukvarja s tem v Sloveniji? Pri nas je nekaj strokovnjakov, ki delajo na tem podro~ju, vendar so njihova spoznanja javnosti zelo slabo predstavljena. Gotovo nas ~aka {e veliko vznemirljivih odkritij. Eno izmed njih je, da so nosilci mo{ke R1b geneti~ne skupine, ki izrazito prevladuje na zahodu Evrope, tja pri{li iz spodnjega Podonavja ali okolice ^rnega morja verjetno {ele v bronasti dobi in da so kromanjonci najbr‘ nosili

Darko Vre~ko

IJ ali I skupino, iz katere se je pred ve~ kot 15.000 leti ‘e v Evropi razvila I2, iz nje pa pred 7500 leti za Balkan zna~ilna I2a2 skupina. V geneti~nih analizah govorite o skupnem predniku …? DV: Skupni prednik velja za neko skupino ljudi. To je prvi prednik od neke skupine ali pa tudi za narod, recimo za Slovence. Ra~una se vedno najbli‘ji skupni prednik, kar pomeni, da je tudi ta imel prednika, do katerega pa pri tem izra~unu mi ne pridemo. Na primer, izra~un je pokazal, da je skupni prednik od neke podskupine ljudi v Sloveniji ‘ivel pred 3700 leti. A tudi ta je imel prednika, tisti prednik pa spet prednika, vendar v izra~unih pridemo samo do prvega skupnega prednika. Kaj je genetska skupina? Katera prevladuje pri Slovencih? MMV: Podobni dedni zapisi, haplotipi, sodijo v isto genetsko skupino. Ta genetska skupina ima tudi podskupine. Te skupine se razlikujejo glede na ~as in kraj nastanka. Recimo, mo{ke genetske skupine so R1, R2 ipd., vse pa sodijo v skupino R. Iz R1 sta se potem razvili R1b in R1a. Ena izmed R1b podskupin je nastala na Kavkazu ali ob ^rnem morju pred 5000 do 7000 leti. Ta v Evropi danes med R1b podskupinami izrazito prevladuje, {e posebej na zahodu. R1b skupine imamo Slovenci 17 do 20 %. Kar ni malo. Iz skupine R1a pa se je najverjetneje v ju‘ni Aziji ali ju‘ni Sibiriji pred 18.000–20.000 leti razvila R1a1a. Z 38 % je prevladujo~a genetska skupina med Slovenci. V Evropo je R1a1a morda prvi~ pri{la {ele v bronasti dobi po dolgem ~asovnem potovanju ~ez zahodno Indijo, Pakistan, Ka{mir, centralno Azijo in Rusijo. Vendar obstajajo tudi druga~ne hipoteze. Ruski znanstvenik Anatole Klyosov na primer trdi, da je bila najstarej{a R1a1a na Balkanu ‘e pred 12.000 leti. Od tam naj bi se med 4000–2500 pr. n. {t. Foto L. Z.

SLOVENCI


SLOVENCI

Izra~uni ka‘ejo, da naj bi se na{e prednice naselile na prostoru Slovenije pred 5900 leti! raz{irila po ostali Evropi, vendar naj bi po 2500 pr. n. {t. skoraj izginila oziroma bila prej z migranti prenesena v Rusijo in {ele kasneje spet v Evropo. Do danes so jo na{li v ve~ kot 30 % v vseh kastah severne Indije, nosi jo 68 % I{ka{imov, ve~ kot 50 % Pa{tunov, prisotna je pri Dravidih in {e mnogih Indijcih, prebivalcih centralne in zahodne Azije, pri Slovanih, predvsem vzhodnih (Rusi in Belorusi) in zahodnih, kjer najde svoj vrh pri Srbih in Poljakih ter prebivalcih ju‘ne Litve (ponekod tudi ve~ kot 60 %). Z Indijci si delimo veliko razli~nih haplotipov iz geneti~ne skupine R1a1a, haplotipov iz drugih geneti~nih skupin pa si skorajda ne delimo. Leta 2009 so odkrili podskupino R1a1a7, ki je najbolj koncentrirana na Poljskem. Bolj ko se oddaljujemo od nje, manj je je. Izven Evrope je ni. V Sloveniji jo je Underhill s sodelavci odkril v samo 2,8 %. To je »nenavadno«, ker imamo s Poljaki sicer zelo veliko enakih haplotipov. A ta podskupina je zanje zna~ilna, saj jo ima kar 70 % R1a Poljakov. V zvezi s tem me tudi bega, zakaj je v srednjem delu Dnepra ve~ kot 22 % R1a1a7, v Sloveniji pa le 2,8 %? Iz Poljske naj bi se ta namre~ raz{irila ‘e pred 2600 leti. ^e bi torej Slovenci {ele v prej{njem tiso~letju pri{li iz obmo~ja srednjega Dnepra, kamor so Rebala s sodelavci (2007) v svoji genetski {tudiji postavili skupno domovino Rusov, Belorusov, Poljakov, Slovakov, Slovencev in zahodnih Hrvatov, bi s seboj morali prinesti tudi ve~ te R1a1a7 skupine.

gi tega lahko ugotavljamo, kako dolgo je neka skupina nekje ‘ivela. Dlje ko tam ‘ivi, ve~ je teh unikatnih mutacij. MMV: Seveda to ne pomeni, da »najini« konkretni unikatni haplotipi iz raziskave ne obstajajo nikjer drugje, temve~ samo, da jih nisva na{la v spletnih bazah, ki sva jih uporabljala kot vir raziskave. Kot ljubiteljski zgodovinar sem posku{al starosti skupnih prednikov povezati s kronologijo prazgodovine in zgodovine, kakr{na danes velja kot nekak{en nepreverljivi aksiom. Videl sem na primer, da imamo Slovenci skupnega prednika naj{tevil~nej{e mo{ke genetske skupine izpred 3700 let. Tak haplotip bi lahko najbr‘ »delovno« imenovali venetski. MMV: To bi lahko veljalo za genetsko skupino R1a1a.

SMO STAROSELCI

slovenski R1a1a povedala {e to, da po ruskem genetiku Anatoleju Klyosovu spada v balti{ko-karpatsko podskupino. Prva geneti~na skupina je v Sloveniji in Evropi sploh po mo{ki liniji bila najbr‘ skupina IJ ali I. To so bili kromanjonci izpred 30.000 ali 40.000 let. Prva ‘enska skupina pa je najbr‘ bila U5. Morda je nastala pred 50.000 leti v Gr~iji. Ni {e dokon~no potrjeno. Mo{ka podskupina I2a2, ki je druga najpogostej{a med Slovenci, 21 %, naj bi nastala na jadranskem delu Balkana, nekje v Dinarskih Alpah pred 7500 leti. Danes je je najve~ na nekaterih ju‘nih otokih Hrva{ke, ve~ kot 60 %, v Srbiji, BiH, relativno veliko pa tudi na Mad‘arskem, v Romuniji, Bolgariji, Moldaviji, Gr~iji, Albaniji, Ukrajini, Belorusiji, jugovzhodni Rusiji itd. ter po nekaterih podatkih ne tako malo tudi na severovzhodu Italije. Prednica te skupine je I2a, ki je nastala pred

Ta R1a1a je res menda venetski haplotip, saj so vsem tem krajem, ki jih na{tevata, neko~ vladali Veneti oziroma Vindi. ^e pogledamo zgodovinske zemljevide, je to povsem o~itno. DV: To bi res lahko bil R1a1a, vendar je treba vedeti, da je skupni prednik te skupine lahko ‘ivel tudi dosti dlje nazaj. Katere skupine {e imamo Slovenci? MMV: Preden spregovorim o drugih skupinah Y-DNK, bi o

Govorite tudi o unikatnih haplotipih za Slovenijo … DV: ^lovek z nekim haplotipom ima potomce in ta haplotip se prena{a iz roda v rod, dokler se neko~ ne spremeni. ^e neka skupina dolgo ‘ivi na nekem prostoru, pride pri teh ljudeh do posebnih mutacij, ki jih ni nikjer drugje. Na podla-

Foto L. Z.

Marjeta Manfreda Vakar z vzor~no posodico za slino

-

JUNIJ

10 -

Misteriji 11


SLOVENCI

SMO STAROSELCI

11.000 leti na Balkanu. Iz nje se je razvila tudi podskupina I2a1, ki je navzo~a pri ve~ kot 40 % prebivalcev Sardinije, v majhnih ali zmernih odstotkih pa tudi pri Baskih in Iberijcih. DV: R1a1a je bolj na Vzhodu Evrope, I2a pa je bolj razpr{ena in navzo~a po vsej Evropi, vendar je na zahodu in severu ni veliko. MMV: Tretja najpogostej{a skupina pri Slovencih je R1b, 16 do 21 %. Njena podskupina, zahodnoevropsko prevladujo~a R1b1b2, katere bazi~ni »atlantski« haplotip si delimo in ki se je razvila pred 9000 leti, naj bi v Evropo pri{la iz spodnjega Podonavja ali okolice ^rnega morja {ele v bronasti dobi. R1b naj bi prevladala evropsko staroselsko I skupino. Sedanji nosilci skupine I1, ki se je razvila iz I, morda vsi izvirajo iz mo{kega, ki je pred 5000 do 8000 leti ‘ivel na Danskem. Nosi jo 10 % Slovencev. Precej ve~ je je na Finskem, na jugu Norve{ke, na jugozahodu [vedske, pa tudi v severni Nem~iji. Za Evropo je med podskupinami vzhodnoafri{ke E1b1b1a najbolj zna~ilna E-V13, ki naj bi se razvila na Balkanu, morda v Tesaliji, pred 10.000 leti. Svoj vrh dosega pri kosovskih Albancih, 50 %, veliko je je v Gr~iji, Makedoniji, Srbiji, Bolgariji in Romuniji. Nosi jo 5 % Slovencev. J2 skupina se je razvila na severu Mezopotamije pred 15.000 do 20.000 leti in je iz Anatolije pri{la v Gr~ijo verjetno v zgodnjem neolitiku. Veliko je je v zahodni Aziji in na jugovzhodu Evrope. V Sloveniji sva je na{la zelo malo, 3 %. ^e ste brali Venelina, je to tudi povsem razumljivo, ker je bila to neko~ vse na{a »slovenska« oziroma, ~e upo{tevamo Valvazorja, Kranjska pokrajina. V tem smislu tako Valvazorja kot Venelina potrjuje tudi genetika. MMV: Do meje z Italijo smo si s prebivalci jugovzhodne Evrope sorodni v I2a2. Na oni strani meje pa tega haplotipa ni veliko. Po nekaterih podatkih ga je malce ve~ le na severovzhodu Italije. Prav tako ni veliko skupine R1a1a, je pa treba povedati, da ima v okolici Benetk

12 - JUNIJ 10 -

to skupino kar 10 % ljudi, kar je za Italijo zelo veliko. Tam ‘ive~i Slovenci so se romanizirali in so jih zato pustili, vse druge pa so pregnali. O tem pripoveduje Boris Pahor, namre~, kako so na{o zahodno mejo dolga stoletja Italijani, {e prej pa Rimljani, na~rtno poseljevali z ju‘njaki in odganjali slovenski ‘ivelj. To je bila pa~ kolonizacija. Okrog leta ni~ je nastal prav tako neki skupni prednik. DV: To je verjetno skupni prednik slovenske Y-DNK skupine I2a2. Po vajinih ugotovitvah so nam skoraj najbli‘ji Poljaki in ^ehi, ali ne? DV: Predvsem Poljaki. Glede na rezultate primerjave haplotipov Y-DNK iz Slovenije s haplotipi iz drugih dr‘av ‘ivi v ~e{kem mestu Karlovi Vari najve~ ljudi, s katerimi si Slovenci delimo iste

Prevladujo~a mo{ka genetska skupina med Slovenci je R1a1a, ki bi lahko bila tudi venetska. haplotipe iz R1a1a, R1b in I2a2 skupin skupaj, vendar tega rezultata ne moremo posplo{iti na celotno dr‘avo, saj v veliko drugih ~e{kih mestih dele‘ ni med najvi{jimi. V glavnem mestu Slova{ke, v Bratislavi, ‘ivi skoraj 40 % ljudi, s katerimi si Slovenci delimo iste haplotipe iz skoraj vseh glavnih za Evropo zna~ilnih skupin skupaj. Glede na to, da v vzorcu ni drugih slova{kih mest, dele‘ ljudi iz vzorca vzhodne Slova{ke pa tudi ni med najvi{jimi, tega rezultata ne moremo posplo{iti na celo dr‘avo. Bratislavi sledita Hrva{ka in Rusija, vendar predvsem zaradi dele‘a ljudi, ki nosijo haplotipe iz skupin I2a2 (Hrva{ka) in R1a1a (Rusija). MMV: Tudi Poljakom dvigujejo dele‘ predvsem haplotipi iz skupine R1a1a, ~eprav je v skoraj vseh poljskih mestih majhen, a vendar imajo tudi dele‘ »slovenskih« haplotipov iz skoraj vseh ostalih glavnih evropskih geneti~nih skupin (R1b, I2a2, I1, E1b1b1a). V {tudiji slova{-

kih haplotipov Y-DNK ugotavljajo, da ni genetske razlike med Slovaki, Poljaki, Rusi in Slovenci. Manj{a razlika obstaja med Slovaki in ^ehi, Belorusi in Ukrajinci, velika pa med Slovaki in Hrvati ter Bo{njaki. Venelin za Slovake jasno pove, da so to Slovenci, ki so se malo po letu ni~ pred Rimljani umaknili na drugo stran Donave. Enako tudi pove, da sta sloven{~ina in ru{~ina {e v 17. stoletju bila isti jezik. Kaj pa lahko povesta o Slovenkah in njihovih mitohondrijskih haplotipih oziroma mitohondrijskih DNK? DV: Pri nas je najpogostej{a mtDNKskupina H, v katero sodi pribli‘no 45 % Slovenk. To bi lahko pomenilo, da je okoli polovica Slovenk potomk ‘ensk, ki so pre‘ivele zadnjo ledeno dobo na Iberijskem polotoku ali v ju‘ni Franciji. Vedeti moramo, da je ledena doba zelo spremenila gensko sliko prebivalstva. Ko se je zelo ohladilo, so se vsa ljudstva stisnila na Jugu, pre‘ivelo je samo nekaj haplotipov in ti so potem poselili vso Evropo. Dogajanju pred ledeno dobo pa skoraj ni mogo~e slediti. Ugotovili pa so, kje so ljudje pre‘iveli ledeno dobo in kam so se potem razselili iz teh zato~i{~. Glavna zato~i{~a so poleg omenjenega bila {e na Balkanu in ob ^rnem morju. Najbr‘ je spomin na potop povezan s tistim ~asom, ko se je talil led. Takrat je nastalo tudi Sredozemlje, kar pove tudi ime: morje »sred ozemlja« … MMV: Zgornjega dela Jadranskega morja med ledeno dobo ni bilo, saj je bilo kopno do [ibenika. DV: Haploskupina H je nastala ‘e pred ve~ kot 35.000 leti na Bli‘njem vzhodu ali na jugu Evrope in je dale~ najpogostej{a skupina v vsej Evropi, 40 do 50 %. Veliko je je tudi v severni Afriki in na Bli‘njem vzhodu. Po Evropi naj bi se raz{irila najprej pred 20.000 do 25.000 leti, se med ledeno dobo umaknila na jug in jo spet naselila ob otoplitvi. Druga najpogostej{a mtDNK-haploskupina v Sloveniji je haploskupina U. Vanjo sodi okoli 16 % Slovenk. Sledita ji haploskupini J in T s po 9 %, haploskupina K s


SLOVENCI

SMO STAROSELCI

Izdelava zemljevida Darko Vre~ko

• – geneti~na skupina R1a1a • – geneti~na skupina I2a2 • – geneti~na skupina R1b • – geneti~na skupina I1 Na ozna~enih to~kah sta Darko Vre~ko in Marjeta Manfreda Vakar na{la najve~ji dele‘ ljudi, ki v Evropi nosi enake haplotipe Y-DNK kot prebivalci Slovenije. Na zemljevidu so zelo lepo vidne nekatere linije.

-

JUNIJ

10 -

Misteriji 13


SLOVENCI

SMO STAROSELCI

6 %, haploskupina V s 5 % in HV s 3 %. MMV: Haploskupina H ima zelo veliko podskupin. Njeni podskupini H1 in H3 sta se skupaj s haploskupino V po koncu ledene dobe iz severne Iberije raz{irili po Evropi. Prevladujeta predvsem na zahodu, sta pa zelo pogosti tudi na severozahodu Afrike. H2, H6 in H8 so precej pogoste na vzhodu Evrope, H5 naj bi se razvila v Zahodni Aziji in podobno. Zaradi vsega tega mi podatek, da nosim mtDNK-skupino H, ne pove dovolj. Haploskupina U naj bi nastala na severovzhodu Afrike ali na jugozahodu Azije pred 60.000 leti. Njena podskupina U5 je najstarej{a mtDNK-haploskupina v Evropi, po celini naj bi se raz{irila pred zadnjo ledeno dobo skupaj s prvimi lovci in nabiralci prek Bli‘njega vzhoda in Balkana. DV: To naj bi bile ‘ene nabiralcev in lovcev, ki so pri{li v Evropo skupaj s skupino IJ ali I, s katerimi so bili partnerji. MMV: Najbr‘ res. Med najstarej{imi mtDNK-skupinami, ki so jih na{li v paleolitskih kosteh modernega ~loveka v Evropi, kot tudi v mezolitskih, je U5. Na{li so jo na arheolo{kih najdi{~ih v Angliji, Nem~iji, Litvi, Poljski, na Portugalskem in v Rusiji. Najve~ je je na severu Evrope, 30 do 50 %. V dana{njih Evropejkah je v povpre~ju prisotna z 11 % in je stara pribli‘no 25.000 let. DV: Predneolitska skupina V, ki je verjetno nastala pred 15.000 leti na Iberskem polotoku, je po ledeni dobi migrirala tudi v Skandinavijo. Naslednja geneti~na skupina pri Slovenkah, v povezavi z Otzijem, je ‘e omenjena skupina K. Je podskupina U8 in se je razvila na Bli‘njem vzhodu pred 16.000 leti. Zna~ilna je za severozahodno in centralno Evropo, Anatolijo in ju‘ni del Arabskega polotoka. Iz Anatolije in Gr~ije se je drugam po Evropi raz{irila v neolitiku. Kdaj so se prednice Slovenk naselile na na{e obmo~je? DV: Izra~uni ka‘ejo, da naj bi se na{e prednice naselile na prostoru Slovenije v povpre~ju pred 5900 leti! Nekatere

14 - JUNIJ 10 -

Kdor ‘eli prispevati k razvoju genetike na Slovenskem, naj odda svoj vzorec DNK. haploskupine naj bi se tukaj naselile pred tem, druge pa kasneje. Pri ‘enskih populacijah bi lahko predpostavili, da je naseljevanje potekalo enakomerno, saj so genetske prevlade posameznic nad drugimi mo‘ne le v zelo dolgem obdobju. V tem primeru bi veljalo, da so se prve ‘enske v Sloveniji naselile ‘e pred pribli‘no 12.000 leti in da se jih je polovica naselila pred pribli‘no 5900 leti, ostala polovica pa kasneje. Med prvimi naj bi se na prostoru Slovenije za~ele naseljevati pripadnice haploskupine U, verjetno kmalu po zadnji ledeni dobi, v povpre~ju pa pred 8000 leti. Najpogostej{a haploskupina H naj bi se naselila na tem prostoru v povpre~ju pred 4800 leti. Haploskupina J naj bi pri{la na prostor Slovenije najkasneje, v povpre~ju pred 4600 leti, haploskupina T v povpre~ju pred 6000 leti in haploskupina K v povpre~ju pred 6200 leti. No, vajine {tevilke se povsem razlikujejo od uradne zgodovinske dogme. Pri nas se razen vaju menda nih~e ne ukvarja z raziskovanjem haplotipov, ali ne?. MMV: Poklicno se s tem ukvarjajo na Centru za forenzi~ne raziskave, Medicinskem centru za molekularno biologijo, komercialno testirajo DNK na LifeGenetics in In{titutu za DNK analize, GenePlanetu, vendar svojega znanja – vsaj medicinci in forenziki – ne delijo dovolj z javnostjo. Lahko bi se bolj odprli in svoja spoznanja popularizirali. Pri nas je seveda ve~ja genetska pestrost, kot imamo tudi ve~jo biotsko raznovrstnost. Slovenci vsekakor ne moremo re~i, da smo en narod v smislu ene ~iste rase, kar potrjuje tudi genetika, imamo pa skupno istovetnost jezika. Obenem genetika na{e prednike ume{~a v na{ sedanji prostor poselitve ‘e dolga tiso~letja pred »slovansko naselitvijo«.

Kak{ne meje so med haplotipi, re~ne, gorske, morske? MMV: Tak{na izrazita meja je med Slovenijo in Italijo, ne pa med Avstrijo in Slovenijo. Kot re~eno, je ta zahodna meja posledica na~rtne dvatiso~letne kolonizacije. A na{e haplotipe najdemo tudi v Severni Afriki? MMV: Podrobno sem primerjala le haplotipe Y-DNK in sem nekaj »slovenskih« res na{la tudi tam, predvsem iz mo{ke skupine R1a1a. Glede na afri{ki izvor ~loveka pa bi vseeno raje rekla, da nosimo vsi sedanji Zemljani afri{ke haplotipe. Kje je po genetiki izvor ~loveka? DV: V Vzhodni Afriki: Keniji, Etiopiji, Tanzaniji. Skupni prednik vseh mo{kih je ‘ivel pred 80.000 leti, skupna prednica vseh ‘ensk pa pred 150.000 leti. Prvi ljudje, ki so se selili iz Afrike okoli 60.000 pr. n. {t., so kasneje postali avstralski aborid‘ini. Ognjeni{ki izbruhi so tedaj zelo zmanj{ali {tevilo prebivalstva. Vsaka naravna katastrofa zmanj{a raznovrstnost haplotipov. Njim so sledili drugi, ki so od{li v Azijo in Evropo. So pa na{e raziskave v tem smislu ob~utno omejene, ker ima zaenkrat podatke v bazah DNK samo razviti del sveta. ^e upo{tevamo, da se ljudje dandanes vse bolj zanimajo za svoje korenine in si naro~ajo izdelavo dru‘inskega debla, bodo v prihodnosti najbr‘ hoteli kaj izvedeti tudi o svojih prednikih nazaj vse do ledene dobe. Te genetske raziskave imajo zagotovo veliko prihodnost. MMV: Kdor ‘eli prispevati k razvoju genetike na Slovenskem, naj odda svoj vzorec DNK. Ve~ ko je vzorcev, la‘je bomo raziskovali in bolje bomo poznali sebe, svoj narod in ~love{tvo. Vse bralce Misterijev vabiva, da naju poi{~ejo, ~e so pripravljeni pokukati v svoj misterij in za na{e raziskave prispevati vzorec svoje DNK. Dosegljiva sva na 031/355 929 in na marvakar33@hotmail.com. Peter Amalietti

D


GENETIKA

Personalizirana genetika omogo~a, da imate ‘ivljenje in zdravje v svojih rokah

Osebna genetska analiza I

z sline v laboratoriju razberejo, kaj je zapisano v va{ih genih, in vam sporo~ijo, za katere bolezni ste najbolj dovzetni, kako na vas u~inkujejo posamezna zdravila, katere posebne lastnosti in talente imate ter kdo so va{i predniki. Iz Geneplaneta, ki zbira slino in opravi genetske analize, vam prek elektronske po{te sporo~ijo, kaj so odkrili, in napi{ejo, kako naj se na podlagi spoznanj biomedicine in genetike ravnate, spremenite ‘ivljenjski slog in se zavarujete pred zdravstvenimi tveganji zaradi genetskih nagnjenosti. Sporo~il je za kakih 250 strani in so pravi vodnik za vse, ki ho~ejo imeti ‘ivljenje in zdravje v svojih rokah. Zamisel o tako personalizirani genetiki se je porodila magistru molekularne biotehnologije Marku Bitencu, ki sedaj vodi Geneplanet, podjetje, ki se je leta 2008 v Sloveniji uvrstilo med deset najbolj{ih inovativnih podjetij.

kemu sporo~imo, kolik{en je vpliv genov pri razvoju njegove bolezni oziroma bolezni, h kateri je nagnjen, in kolik{en je vpliv okolja. Pri avtoimunskih boleznih je vpliv genov veliko ve~ji. Tako je na primer vpliv genov pri plju~nem raku dokaj nizek, saj je tu najve~ji dejavnik tveganja kajenje. Pri plju~nem raku ni toliko pomembno, ali se gibljemo ali ne, ampak je treba prenehati kaditi, ker je to najmo~nej{i od vseh dejavnikov. Devetdeset odstotkov mo{kih s plju~nim rakom kadi.

Analiza DNK nam pove, za katere bolezni smo dovzetni, da lahko ustrezno ukrepamo. pred vsemi boleznimi, je potrebno v preventivne namene, denimo pred sr~no‘ilnimi boleznimi, ravnati druga~e, kot ~e smo nagnjeni k raku. Koliko je bolezni, za katere priporo~ate »preventivni« na~in ‘ivljenja? Obdelanih imamo petindvajset najpogostej{ih bolezni. Tisti, ki imajo ve~je tveganje za razvoj dolo~ene bolezni, dobijo natan~ne napotke za personalizirano preventivo glede na njihove gene.

Kaj je vklju~eno v preventivo? Prehrana, gibanje, kajenje, kontracepcijske tablete … Napotki so prikazani na enostaven na~in in so prava vzpodbuda, da za~nemo ‘iveti bolj zdravo. Izlu{~eno je bistveno znanje, ki najbolj koristi.

Imajo geni ve~ji vpliv na razvoj bolezni kot okolje? Pri razli~nih boleznih je to razli~no. Vsa-

Je u~inkovanje zdravil razli~no? Seveda. Geni odlo~ajo tudi o hitrosti presnove zdravil. Zato isto zdravilo deluje na ljudi z razli~nimi geni razli~no. Te‘nja je, da bi vsakemu predpisali natan~no tisto, kar je zanj najbolj u~inkovito. In z analizo DNK se temu ‘e lahko pribli‘amo.

Ljudi najbolj zanima, za katere bolezni smo najbolj dovzetni … Da, test DNK nam natan~no poka‘e dovzetnost za dolo~ene bolezni. Dobimo podatke, ki nam povedo, kam se uvr{~amo v primerjavi s populacijo; izvemo, ali so na{i geni slab{i ali bolj{i od povpre~ja populacije. To {e ne pomeni, da bomo zboleli, podatki nam povedo, ali imamo morda ve~ mo‘nosti, da se nam to zgodi.

Foto osebni arhiv

Je vse odvisno samo od genov? Vsako obolenje je skupek dveh dejavnikov, genov in okolja. Pod okolje sodijo na~in ‘ivljenja, prehrana, gibanje itd. Test poka‘e, kak{en vpliv imajo geni, in ~e je nakazano pove~ano tveganje, predlagamo, kako z ustreznim na~inom ‘ivljenja tveganje zmanj{amo. Tudi ~e sicer zdravo ‘ivimo in naj bi se tako varovali

Kaj poka‘e analiza DNK glede lastnosti in talentov? Barvo o~i in ko‘e, dovzetnosti za bole~ino, inteligenco, mi{i~no eksplozivnost, fizi~no vzdr‘ljivost, nagnjenost k zasvojenosti z nikotinom, nagnjenost k debelosti, sposobnost dobrega pomnjenja …

Magister molekularne biotehnologije Marko Bitenc

Kako ugotavljate izvor prednikov? Najprej primerjamo posameznika s tremi glavnimi rasami: evropsko, azijsko in afri{ko. Nato ga primerjamo z enaintridesetimi populacijami, ki danes ‘ivijo na svetu. Naslednja stvar pa je, da sledimo prednikovi preteklosti, to pa je z Yhaplolinijami, ki se prena{ajo po o~etovi

-

JUNIJ

10 -

Misteriji 15


OSEBNA

GENETSKA ANALIZA

strani. Tu dolo~amo osnovne haplotipe, da ugotovimo, kateri skupini pripadamo. V Sloveniji je najbolj pogost haplotip R1a, potem pa {e I in J. ^e pogledamo genom Evropejcev, je ta bolj podoben azijskemu kot pa afri{kemu.

sporo~ili, kak{no je va{e tveganje glede na najnovej{a odkritja.

Kak{na je znanstvena zanesljivost va{ega dela? Tehni~na zanesljivost pravilne napovedi na tiso~e genotipov je 99,9-odstotna. Druga pomembna stvar je znanstvena, {tudijska zanesljivost. Vedno uporabljamo {tudije, ki so replicirane in narejene na velikem vzorcu, tudi ve~ kot deset tiso~ ljudi. Uporabljamo veliko meta{tudij. Kaj je meta{tudija? To je {tudija {tudij; pregleda vse {tudije, ki so nastale, da se ugotovi, ali so izsledki pravilni ali ne. ^e meta{tudija potrjuje izsledke, je analiza izredno zanesljiva. Na podlagi teh {tudij razvrstimo vse na{e teste v tri zanesljivostne razrede. V zelo zanesljive, v srednje zanesljive (v srednjem razredu so {tudije, ki so zane-

16 - JUNIJ 10 -

Upo{tevate le res preverjene ugotovitve? Tveganje za bolezni upo{tevamo takrat, kadar so {tudije potrjene z meta{tudijo. Upo{tevamo {tudije, objavljene v vodilnih znanstvenih revijah, kot so Nature, Science, Nature Genetics in New England Journal of Medicine. Dostavljate porabnikom tudi sve‘e podatke? ^e bi danes analizirali va{o slino in bi, denimo, naslednji teden odkrili novo {tudijo, v kateri je bila ugotovljena povezava sr~nega napada in genov, bi vam

^e vnesete kodo »misteriji«, pri analizi prihranite sto evrov.

Z analizo DNK lahko ljudje prevzamejo skrb za zdravje v svoje roke? Poglavitno je, da analiza ljudem pove, za katere bolezni so dovzetni, potem pa lahko nekaj ukrenejo, da ne zbolijo. Potrebno je povedati, da z dobljeno informacijo ne moremo vedeti, ali bo kdo zbolel, ampak lahko samo povemo, kak{ne mo‘nosti obstajajo. Poudarek je vsekakor na preventivi. Foto L. Z.

Kako si naro~imo analizo DNK? Na na{em spletnem portalu se registrirate in naro~ite storitev. Po pla~ilu vam po{ljemo po po{ti zbiralnik DNK, v katerega daste va{o slino; nekajkrat pljunete in privijete pokrov~ek s kemikalijami. Kurir pride na va{ dom in odnese plasti~no posodico v laboratorij. Po dveh do {tirih tednih prejmete rezultate. O tem ste obve{~eni po elektronski po{ti na osebnem spletnem portalu. ^e bi vse informacije, ki jih dobite, natisnili, bi bila knjiga obse‘na 250 strani formata A4. Gre za ogromno informacij, ki so razdeljene v logi~nem zaporedju, da lahko beremo tudi saZbiralnik DNK, kamor shranite vzorec sline. mo tisto, kar nas zanima. Do katerih bolezni smo najbolj nagnjeni? sljive, vendar {e ~akajo na potrditev), in V Sloveniji je najvi{ja prevalenca za potem preliminarne {tudije, ki jih navapovi{an krvni tlak; med vi{jimi sta rak jamo kot zanimivost, da ljudje vidijo, kaj lahko pri~akujejo v prihodnosti. na prostati in rak na dojkah.

Ali je z ustrezno preventivo mo‘no prepre~iti bolezni? Zanesljivo. Tu gre za skupek stvari, ki jih je mogo~e prepre~iti. Ne ukvarjamo pa se z boleznimi, ki se jih ne da prepre~iti. Kot je denimo ALS – to je nevrolo{ka bolezen, za katero {e ni prave preventive oziroma terapije. ^e informacija ne more vplivati na osebo, ji ne koristi, niti ni eti~na. Na mnoge bolezni pa je mogo~e vplivati s prehrano in na~inom ‘ivljenja. Pri sr~no‘ilnih boleznih sta na primer pomembna gibanje in prehrana.

Lahko iz osebne genetske analize ugotavljate tudi umske sposobnosti, IQ? To so zanimive {tudije, ki jih navajamo, da ljudje spoznajo, kaj vse je lahko v genih zapisano. Ena izmed zanimivost pri IQ je ta, da imajo ljudje, ki so bili dojeni, gen, ki jim pri inteligen~nem kvocientu zagotavlja pet to~k. To ni tako malo. Umetno mleko namre~ nima dolo~enih ma{~ob, ki koristijo mo‘ganom. Koliko stane analiza DNK? [tiristo evrov. Popust? Da. ^e sedaj odprete spletno stran www.geneplanet.si in naro~ite analizo, vpi{ite {e promocijsko kodo »misteriji«. Ra~un bo za 100 evrov manj{i. Andreja Paljevec

D


ZDRAVO DIHANJE

Dihalne vaje ‘e od nekdaj uporabljajo za zdravljenje dihal, obto~il in ‘iv~evja

Dihanje – potovanje k sebi D

ihanje je klju~no za ‘ivljenje. S polnim dihanjem Vsaka celica v na{em telesu je odvisna od dovajanja kisika in vplivamo na svoje telesno odvajanja ogljikovega dioksida. Ta tranin du{evno zdravje. sport pa omogo~a pravilno dihanje. Zato se s pravilnim dihanjem ukvarja ~eda- tem pa sodelujejo tudi notranje in zunalje ve~ ljudi. Dihalne vaje v medicini nje medrebrne mi{ice. V telesu imamo ‘e od nekdaj uporabljajo za zdravlje- dve plju~ni krili, med katerima le‘i srce. nje bolezni dihal, obto~il in ‘iv~evja. Plju~a se ob vdihu raz{irijo in tako se v Izku{nje ka‘ejo, da izbolj{ujejo tudi prsnem ko{u ustvari podtlak, ki omopresnovo, spodbujajo telesno in du{ev- go~a zraku vstop v plju~a. V plju~ih preno u~inkovitost ter pove~ajo energijske haja sve‘ zrak, bogat s kisikom, prek rezerve. K pisanju o dihanju smo pova- plju~nih me{i~kov do krvi. Tu se ve‘e bili Bla‘a Bertonclja, slovenskega u~i- na rde~e krvni~ke. Kisik nato potuje do telja joge. telesnih celic. V obratni smeri potujejo Vse stare kulture in razli~ne duhovne tudi toksini (odpadni produkti metabotradicije so poznale raznovrstne na~ine, lizma) v obliki ogljikovega dioksida, ki kako na naraven na~in izbolj{ati psiho- se ob izdihu izlo~i iz na{ih plju~. somatsko po~utje. V~asih so temu rekli prebuditev energije. Eden izmed takih POLNO DIHANJE na~inov je tudi delo z dihom (»breath Iz tradicije joge izhaja staro u~enje, work«). ki pravi, da nam ob rojstvu vi{ja sila poJoga, ~i gong in druge tradicije Indije, deli to~no {tevilo dihov, ki jih imamo na Tibeta, Kitajske in Japonske poznajo razpolago v ~asu na{ega ‘ivljenja. Iz te mnoge tehnike nadzora in usmerjanja mitolo{ke zgodbe izhaja vedenje, da je diha. Nekatere so sila enostavne, kot je potrebno za dalj{e ‘ivljenje dihati po~asi preprosto opazovanje dihanja, druge pa in bolj polno. u~ijo razli~ne ritme diha, zadr‘evanje diha ter usmerjanje vdiha in izdiha skozi posamezno nosnico. Vse dihalne tehnike pa imajo isti cilj: prebuditev na{e vitalne ‘ivljenjske energije, ki jo na zahodu poznamo pod imenom bioenergija, v jogi se ta imenuje prana, na Kitajskem in Japonskem pa ki in ~i. Za u~inkovito in dobro dihanje je dobro poznati osnove fiziologije diha. Tu ne mislim toliko na samo medicinsko vedenje kot bolj na zavestno izku{njo dogajanja znotraj telesa. Pri kr~enju in {irjenju plju~nega tkiva Zgo{~enko o polnem dihanju, ki nas pripelje v sodeluje ve~ mi{i~nih skupin. Glavna globlji stik z ritmi narave in s samim seboj, lahko dihalna mi{ica je trebu{na prepona, ob naro~ite na www.misteriji.si.

Obstaja veliko teorij, ki u~ijo »pravilno« dihanje. Moje dolgoletne izku{nje v pou~evanju joge ka‘ejo, da absolutno »pravilno« dihanje ne obstaja. Ljudje smo namre~ individuumi. Smo razli~ni in se spreminjamo, zato je prav, da se ob~asno spreminja tudi na~in dihanja. Veliko bolje se je usmeriti k »polnemu« dihu. Ker ima sodobni ~lovek bolj ali manj neuravnote‘en (prehiter) ‘ivljenjski ritem, se to izra‘a tudi pri dihanju. Kakr{na sta na{e ‘ivljenje in na{ um, tak{no bo tudi dihanje. Dihamo preve~ plitko, hitro. Pogosto je vdih dalj{i kot izdih, kar sploh povzro~a hiperaktivnost uma in simpati~nega ‘iv~evja. Polno dihanje je na~in diha, ki ga spontano izvajajo majhni otroci. Pri njem je mi{i~no tkivo trebuha, medenice in prsnega ko{a spro{~eno. Zato se lahko kot usklajen orkester premikajo medrebrne mi{ice, ki premikajo rebra, in trebu{na prepona, ki vpliva na premik spodnjega dela plju~. Polno dihanje je spontano dihanje, ki povzro~a, da se ob vdihu plju~a in del trebuha {irijo in ob izdihu blago kr~ijo. V polnem dihanju ni pomembno le, kako dihamo, ampak je predvsem va‘na kvaliteta diha. Predvsem je pomemben temeljit izdih, kateremu sledi spontan, poln vdih. Polno dihanje nas pripelje v globlji stik z ritmi narave in s samim seboj. Eden izmed bolj prikritih ritmov narave je spontano »odpiranje in zapiranje«, kr~enje in {irjenje, pulziranje, gibanje … Vse te kvalitete najdete v svojem spontanem polnem dihu. Dihanje je velika posebnost na{ega telesa. Je popolnoma avtonomna funkcija (pomeni, da je samodejna) kot tudi lahko dostopna za na{ zavestni um. Kar

-

JUNIJ

10 -

Misteriji 17


POTOVANJE K SEBI

pomeni, da jo lahko voljno usmerjate. Z medicinskega vidika lahko voljno usmerjate le to funkcijo avtonomnega ‘iv~evja. Joga ima cel kup drugih tehnik, ki omogo~ajo nadzor tudi nad drugimi funkcijami (utrip, krvni tlak, delovanje notranjih organov), vendar je to ‘e ~isto druga zgodba.

VEZ TELESA IN UMA Ko vzpostavimo nenasilno kontrolo nad dihom, vzpostavljamo vez med telesom in umom. Med izvajanjem dihalnih tehnik me vedno znova fascinira, kako dihanje pripada tako fizi~nemu telesu (celice potrebujejo kisik za ‘ivljenje) kot tudi umu. Razli~ni ritmi in kvalitete dihanja na subtilen na~in vplivajo na funkcijo uma. Hitro dihanje um (in telo) prebudi, po~asno dihanje pa delovanje telesa in uma upo~asni. Za na{e vsakodnevno ‘ivljenje je idealno, da ohranjamo tak{no dihanje, ki ima pribli‘no isto dol‘ino vdiha in izdiha. Tako je delovanje na{ega ‘iv~-

DIHALNA VAJA ZA POLNI DIH Poi{~ite udoben sede~ ali le‘e~ polo‘aj. Vzemite si pet do deset minut ~asa v prostoru, kjer vas nih~e ne bo motil. Zaprite o~i. Usmerite zavedanje k dihu. Dihajte ves ~as lahkotno skozi nos. Ob~utite, kje v telesu se premika dih. Spontano opazujte premik vdiha in izdiha. Nato polo‘ite obe dlani na trebu{ni del. Nenasilno naj se za~ne dih premikati v tem predelu. Po minuti premaknite dlani na stranski del reber in prebudite dih tu. Po pribli‘no minuti polo‘ite dlani na zgornji del prsnega ko{a (pod klju~nici). Opazujte premik diha v zgornjem delu trupa. Nato spustite roki navzdol in dopustite, da se dih spontano premika v vseh delih trupa. U‘ivajte v dihu in ti{ini znotraj sebe.

18 - JUNIJ 10 -

nega (in energetskega) sistema uravnote‘eno. To prakti~no pomeni, da smo so~asno budni in aktivni ter ob tem telesno in du{evno spro{~eni.

POT K VITALNOSTI Gibanje lahko pomaga dihanju in obratno. Zato je tako pomembno poskrbeti za redno gibanje telesa, v katerem izkoristimo potencial fizi~nega telesa. Ob tem je vedno stimulirano tudi dihanje, to pa pomaga tudi pri bolj u~inkovitem gibanju. Gib vpliva na dih in polno dihanje vpliva na bolj optimalno gibanje. Danes se zahodna medicina ne ukvarja veliko z dihanjem. Ve~inoma le takrat, ko so prisotne ve~je motnje in dihalne stiske. Z rednim polnim dihanjem, najbolje na sve‘em zraku, preventivno in kurativno vplivate na svoje telesno in du{evno zdravje. Preve~ negativnega stresa v na{em ‘ivljenju povzro~a blokado trebu{ne prepone, ki prepre~uje polno dihanje. Zato je pomembno, da smo dnevno v stiku s svojim dihom, tako da lahko bolj jasno (u)vidimo, kaj se sploh dogaja z nami. Zavestno dihanje in reden stik z dihom je pot k ve~ji vitalnosti telesa, saj telesne celice in predvsem mo‘gani dobijo ve~ hrane, kot tudi pot k notranjemu miru in jasnosti uma.

SIMBOLIKA DIHA Dihanje v sebi nosi veliko simbolike in skritih sporo~il. Vsak vdih je akt sprejemanja, izdih dajanja. Ker je na{ ego (zunanja osebnost) tako aktiven, se pogosto dogaja, da je vdih dalj{i kot izdih. Ego namre~ ‘eli le sprejemati, ne dajati. Raje se ukvarja z vpra{anjem »kaj je tu zame«, kot pa da je pozoren na druge. Izdih je simbolno in energetsko povezan s sposobnostjo prepustitve in popolne sprostitve. To je relativno te‘ko, zopet zaradi aktivnosti ega. Popolna sprostitev pomeni biti v stiku s sedanjim trenutkom. Na{ ego in povr{inske plasti uma pa ne ‘elijo biti »tukaj in sedaj«. Ego rad dela na~rte za prihodnost, pred-

Foto arhiv Misteriji

DIHANJE –

Frolovov dihalnik – napravo, ki nam pomaga polno dihati – najdete na www.misteriji.si.

vsem pa zelo rad razmi{lja o preteklosti. Ve~ bremen preteklih dogodkov nosite v sebi, te‘je je izvesti globok izdih. ^e v svojem tkivu telesa in notranjem ‘ivljenju nosimo veliko travmati~nih dogodkov, te‘ko izvedemo temeljit izdih.

POMO^ PRI SAMOURESNI^ITVI Stik s svojim notranjim dihom in razli~ne dihalne tehnike so uvodni del vsake meditativne tehnike. Meditacija in vse dihalne tehnike imajo isti cilj – priti v stik s sedanjim trenutkom. Prebuditi notranjo vitalno energijo. Umiriti um in telo. Subtilno izvedena dihalna tehnika vas pripelje v meditativno stanje uma. Predpogoj za to je lahkotnost telesa in diha. Izku{nje ka‘ejo, da po dolgoletni praksi joge in podobnih disciplin ni razlike med dihalno tehniko in meditacijo. In ne pozabite na nekaj zelo pomembnega. Tehnike so le tehnike. Same po sebi imajo omejen u~inek. Tiso~e tehnik, ki jih poznamo danes, so le v pomo~ pri prebuditvi zavesti, prebuditvi zavedanja, kdo smo. Samo to lahko prinese radikalno duhovno spremembo. Vsi guruji in tehnike so le v pomo~ pri uvidenju na{e prave notranje narave. Bla‘ Bertoncelj

D


MO^ MISLI

Eksperiment namere (1)

Ples kvantnih energij

MISEL VPLIVA NA SNOV Eksperiment namere je, kot pravi sama avtorica, nadaljevanje nedokon~anega dela iz knjige Polje. Lynne je med obse‘no raziskavo odkrila vrsto dokazov, ki so jo prepri~ali, da mora obstajati polje, ki na podatomski ravni med seboj povezuje celotno materijo vesolja. Gre za kontinuiran ples, v katerem se izmenjujejo kvantne energije. V Polju Lynne podaja razlage za alternativno medicino, zdravilstvo, kolektivno nezavedno in nad~utno zaznavanje, {esti ~ut. Ugotavlja, da ima misel nekak{en vpliv na ustvarjanje resni~nosti, torej bi dejanska namera lahko proizvedla dovolj energije, da spremeni fizi~no resni~nost. Namera ima tako mo~ spreminjati svet. To spoznanje je namesto odgovora

ki bi ‘eleli dodati nekaj svoje namere, misli, energije v okviru nadaljnjih raziskav.

Namera lahko proizvede dovolj energije, da spremeni fizi~no resni~nost.

NEWTONOVA IN KVANTNA FIZIKA

spro‘ilo vrsto novih vpra{anj. Lynne je odgovore, tako kot ‘e v Polju, posku{ala tudi znanstveno podpreti. Zakopala se je v knjige ter obnovila stara in navezala nova poznanstva in sodelovanja z vrsto znanstvenikov, zdravilcev, mojstrov ~i gonga, {amanov in budistov po vsem svetu. Odkriva vedno ve~ eksperimentov, v katerih so znanstveniki dokazali vpliv ~love{kih misli na materijo, bodisi v obliki zdravljenja, uni~evalnosti ali pa v obliki ~istega prenosa energije. Posebnost Eksperimenta namere je, da gre za aktivno delo, ki ni zaklju~eno. Bralcem namre~ daje mo‘nost, da sodelujemo in soustvarjamo pri najve~jem eksperimentu o vplivu misli na snov v zgodovini. Lynne na svoji spletni strani* poziva k sodelovanju vse obiskovalce,

Foto splet

O

d tega trenutka naprej je svet druga~en. Na{e misli imajo mo~ spreminjati fizi~no resni~nost, za kar obstajajo znanstveni dokazi. Poznate stari rek: »Pazi, kaj si ‘eli{, lahko se ti uresni~i!«? Kdor koli ga je skoval, je udaril ‘ebljico naravnost na glavico. Vabljeni na avanturo razkrivanja, odkrivanja in ustvarjanja nove znanosti, nove resni~nosti, novega sveta … Avtorica projekta o dejavni mo~i misli, imenovanega Eksperiment namere (The Intention Experiment), je Lynne McTaggart, mednarodno priznana govornica na temo znanosti in spiritualnosti, ki je morda najbolj znana po knji‘ni uspe{nici Polje. V tej knjigi, ki je prevedena tudi v sloven{~ino, avtorica razkriva skrivnost vesolja, tako imenovano Polje, ki povezuje celotno snov v vesolju.

Po znanstvenih dognanjih misel lahko vpliva na materijo, torej lahko namera spreminja fizi~no resni~nost.

Celotna klasi~na fizika izhaja iz zakonov, ki jih je postavil angle{ki fizik in alkimist sir Isaac Newton. Najbolj znan je njegov splo{ni gravitacijski zakon ter zakoni gibanja, ki so osnova newtonski mehaniki. Newton je pri{el do spoznanja, da lahko na snov vpliva le nekaj fizi~nega, kot je na primer sila. A ko je {la znanost naprej po poti kvantne fizike, torej fizike najmanj{ih delcev v vesolju, iz katerih je to tudi sestavljeno, so se zadeve za~ele postavljati na glavo. Ti delci se namre~ niso obna{ali po Newtonovih zakonih, kakor bi pri~akovali, niti po katerih drugih znanih zakonih. Niels Bohr in Werner Heisenberg sta ugotovila, da podatomski delci niso trdni in nespremenljivi, temve~ so nedolo~eni. Kvantni delci vplivajo drug na drugega in vesolje tako ni stati~na hi{a z razli~nimi lo~enimi objekti, temve~ en organizem medsebojno energetsko povezanega polja. Atomi so oblaki verjetnosti. Gre za mre‘o kvantnih informacij, katerih vse sestavine so neprekinjeno na telefonu. V trenutku, ko opazujemo elektron ali ga izmerimo, ‘e vplivamo na njegovo kon~no stanje. Opazovalec s svojimi meritvami povzro~i rezultat merjenja in tako torej vpliva na rezultat. Iz tega bi lahko sklepali, da je najbolj klju~na sestavina v ustvarjanju na{ega vesolja na{a zavest, ki opazuje. Govorimo o tako imenovanem u~inku opazovalca. Resni~nost tako ni fiksna, ampak spremenljiva, odprta za vplive. ^e torej ‘e na{e

-

JUNIJ

10 -

Misteriji 19


^love{ko telo je skupek kvantne energije in vedno v neprenehni povezavi s samim seboj in z vsem, kar ga obdaja.

opazovanje vpliva na fizi~no, se pojavi vpra{anje, kak{en vpliv bi imela na materijo {ele na{a namera? In, kot bomo videli kasneje, u~inek {e zdale~ ni zanemarljiv. Kvantna fizika pozna pojem oziroma stanje kvantne prepletenosti, o kateri je govoril tudi Einstein, vendar je ni sprejemal, saj, kot je dejal, tovrstna povezava zahteva hitrost informacije enako hitrosti svetlobe, torej 299.792.458 m/s, kar pa je {tel za nemogo~e. Mimogrede, Alain Aspect je kasneje s svojimi kolegi dokazal, da hitrost svetlobe ni absolutna hitrostna meja v podatomskem svetu.

KVANTNA PREPLETENOST Kvantna prepletenost je stanje, v katerem dva fotona, ki izhajata iz enega atoma, {e vedno vplivata drug na drugega. Merjenje in opazovanje enega nenehno vpliva na drugega. Kar se dogaja z enim, se enako, identi~no ali pa ravno nasprotno dogaja tudi z drugim. Niels Bohr je ugotovil, da podatomski delci, ko enkrat pridejo v stik, ostanejo povezani in vplivajo drug na drugega ne glede na njihovo oddaljenost,

20 - JUNIJ 10 -

kar je izjemno nenavadno in zanimivo. Vzemimo plasti~en primer dvoj~kov, ki sta lo~ena ob rojstvu, vendar ohranita enake interese in telepatsko komunikacijo skozi vse ‘ivljenje. Oba imata rada isto barvo, eden si zlomi nogo in se isto~asno enako zgodi tudi drugemu, in podobno. Tako danes tudi najbolj konzervativni fiziki sprejemajo kvantno prepletenost, razumejo jo kot nenavadno zna~ilnost, posebnost podatomske resni~nosti. Nekaj ~asa so veljale te lastnosti le za podatomski svet in ~e bi zadeve prestavili na vi{jo raven atomov in molekul, bi se vesolje zopet obna{alo po znanih Newtonovih zakonih; bilo bi predvidljivo in merljivo. Vendar pa se je z razvojem znanosti spremenil tudi ta vidik. Ameri{kemu fiziku Tomu Rosenbaumu je uspelo demonstrirati stanje kvantne prepletenosti na atomski ravni, torej tudi na materiji, ki je tako velika, da jo lahko dr‘imo v roki. Dokazi, da se nenavadne lastnosti kvantne fizike pojavljajo ne samo na kvantni ravni podatomskih delcev, temve~ tudi v svetu vidne materije, so pomenili velik preboj v znanosti. Znanstvenikom je uspelo matemati~no dokazati, da so tudi znotraj na{ega telesa atomi in molekule v nenehnem in hkratnem izmenjavanju informacij. Ugotovili so, da prav vsak elektron v na{em telesu ustvarja tovrstno kvantno prepletenost. Izraelski znanstvenik Benny Reznik trdi, da poteka tovrsten pojav celo v praznem prostoru okoli nas. Lynne McTaggart je tako pri{la do spoznanja, da bi to prav lahko bil mehanizem namere, o kateri bo ve~ govora v prihodnjih ~lankih. Britanski kvantni fizik Vlatko Vedral je glede na to, da je molekularna povezava temelj celotne kemije in kemija temelj biologije, zaklju~il, da bi bila magi~na kvantna prepletenost prav lahko klju~ do ‘ivljenja samega. Po dognanjih znanosti smo vsa ‘iva bitja v osnovi nekak{ni skupki kvantne energije, ki nenehno izmenjuje informacije s poljem ni~te to~ke. Polje ni~te to~ke

Foto splet

KVANTNIH ENERGIJ

Foto splet

P LES

Lynne McTaggart je izjemna poznavalka znanosti uma in duha ter avtorica projekta Eksperiment namere.

bi morda lahko opisali kot morje mikrovibracij v prostoru med stvarmi. Celotno vesolje je v interakciji z ni~tim poljem, vse obstaja v kvantni prepletenosti, kar pomeni, da vse v vesolju neprenehno vzpostavlja nevidne povezave. Povedano z drugimi besedami, ljudje smo zliti s svetom, ki nas obdaja. Smo v nenehni povezavi z vsem, kar nas obdaja, ne glede na razdaljo. Tudi pri absolutni ni~li, torej najni‘ji mogo~i temperaturi 273,15 °C, ko bi se morala vsa materija teoreti~no nehati premikati, so fluktuacije {e vedno zaznavne. To pomeni, da tudi na najbolj mrzlem predelu vesolja podatomska materija nikoli ne po~iva, ampak neprenehno ple{e svoj majhni energijski tango. Govorimo o resni~no majhni energiji v eni izmenjavi, ampak ~e bi se{teli vse take izmenjave v vesolju, bi bila to nepredstavljiva energija. Ameri{ki fizik Richard P. Feynman je dejal, da je na primer v enem kubi~nem metru vesolja dovolj energije, da bi lahko zavreli vse oceane na Zemlji. Naslednji~ si bomo pogledali nekaj zanimivih primerov, kako in do kak{nih neverjetnih ugotovitev so prihajali znanstveniki ter kako Lynne vse skupaj med seboj povezuje v smiselno celoto. Aleksej Metelko * www.theintentionexperiment.com

D


VIROLOGIJA

Znanstveniki odkrivajo monstruozne viruse {e nikoli videne velikosti

Po{ast med virusi Vznemirljivo je, da so pri pacientih z nevarno obliko plju~nice odkrili protitelesca proti mimivirusu. skopom ter opazil z nitkami pokrite povr{ine. Pomislil je na bakterije, kajti virusi so obi~ajno premajhni za navaden mikroskop. Ko pa je Raoult nazadnje polo‘il preparat v elektronski mikroskop, mu je zastal dih: uzrl je orja{ki virus, ki ga je bilo treba pred raziskovanjem »obriti«.

KOT 12-NADSTROPNA STOLPNICA Ameri{ki znanstveni pisec Michael Brooks je odkritje opisal takole: »Predstavljajte si, da stojite poleg mo‘a, ki je tako velik kot dvanajstnadstropna po-

slovna stolpnica. Tak{en je videti ta monstrum ob drugih virusih.« Toda velikost ni bila edina, nad ~emer so se zgrozili znanstveniki. Virusi obstajajo v nekak{nem vmesnem obmo~ju, ki pripada tako ‘ivi naravi kot mrtvi materiji. Vsak virus potrebuje za ‘ivljenje gostitelja, celico. Ko celico inficira, jo programira tako, da v nekaj urah proizvede sto tiso~ novih virusov, ki potem znova napadejo druge celice. Za ta program virusi uporabijo gene. Normalni virusi imajo deset do sto genov, nekateri tudi tristo. Na novo odkriti orja{ki virus pa ima kar 1262 genov, med njimi tudi tak{ne, ki so zadol‘eni za oskrbo s proteini. To je naloga, ki jo virusi sicer prepu{~ajo gostitelju, ta nenavaden primerek pa je bil sposoben nalogo opraviti sam. Ker se je odli~no opremljeni gigantski virus »maskiral« v bakterijo oziroma uporabljal mimikrijo za prikrivanje, se

Foto arhiv Misteriji

Z

a znanstvenike je bil doslej svet mikrobov urejen; bile so bakterije in bili so virusi. Nenadoma pa se je vse spremenilo, saj se na novo odkriti orja{ki virusi izmikajo ustaljeni shemi. Vidni so ‘e pod navadnim mikroskopom, kar pri virusih sploh ni mogo~e. Po videzu so bakterije, v resnici pa gre za orja{ke viruse. Imajo gene, ki so enaki genom ‘ivih bitij. Znanstveniki se zaskrbljeni spra{ujejo, kdaj bodo ti dinozavri med virusi postali nevarni ljudem? Armada virusov je velika. Udari takrat, ko nih~e ne ra~una z njo. Danes je znanih in klasificiranih okoli {tiri tiso~ razli~nih vrst virusov – premetenih mojstrov pre‘ivetja, ki so sposobni spremeniti svojo strukturo tako, da do tedaj u~inkovito cepivo proti njim postane neu~inkovito. Tedaj virus pobegne iz obi~ajnih vzorcev. To pomeni, da povzro~itelj, ki je doslej bival samo v ‘ivalih, lahko v trenutku presko~i na ~loveka. V minulih nekaj letih so znanstveniki odkrili celo vrsto neznanih virusov, med njimi tak{ne, s katerimi so si dolgo razbijali glave: monstruozne viruse {e nikoli videne velikosti. Na enega tak{nih velikanov je leta 1992 v Veliki Britaniji po naklju~ju naletel nek mikrobiolog med raziskovanjem vode v hladilnem stolpu bolni{nice v Bradfordu. Na{el je nenavadne mikrobe, ki jih je zaradi izjemnega obsega najprej imel za enoceli~arje. S svojimi 400 nanometri so bili pribli‘no petnajstkrat ve~ji od virusa, ki povzro~a nahod, in {tirikrat ve~ji od ve~ine drugih znanih virusov. Nenavadno najdbo, primerno konzervirano in hlajeno, je kmalu prejel specialist za viruse Didier Raoult na univerzi v Marseillu. Ta je senzacionalno po{iljko najprej opazoval pod navadnim mikro-

MIMIVIRUS - Njegov premer je 400 nanometrov, normalne mere virusov pa so 25 do 100 nm. Po kemi~ni odstranitvi nitk (desno) je gola povr{ina postala vidna (levo). V notranjosti virusa je 1,2 milijona DNK-baznih parov.

-

JUNIJ

10 -

Misteriji 21


P O {AST

MED VIRUSI

Foto arhiv Misteriji

Ali imajo znanstveniki sploh kak{no upanje na zmago v boju z organizmi, ki ‘e milijone let uspe{no izpopolnjujejo svoje pre‘ivetje? Na eni strani prefinjeni virusi, na drugi anga‘irani virologi; bodo prvi vedno korak pred drugimi? Simone Backes je optimisti~na: »Boj proti virusom ~rnih koz je ~lovek ‘e dobil.« Po zaslugi doslednega programa cepljenj so ~rne koze ‘e ve~ kot 30 let izkoreninjene, zadVIRUS GRIPE - Virusi influence se lahko vedno znova spreminjajo. nji ostanki so pod klju~em saTako nastajajo nove podvrste, pri katerih cepiva odpovedo. mo {e v raziskovalnih laboraVIRUS AIDSA - Virus HIV sodi med najnevarnej{e viruse, saj vsak torijih. SO ORJA[KI dan po svetu zahteva 5000 ~love{kih ‘ivljenj. Virologi se bodo morda DENGUE - Raz{irjen je v tropih in povzro~a nevarno VIRUSI NEVARNI? VIRUS mrzlico. Nobenega drugega virusa komarji ne prena{ajo tako pogosto. morali kmalu ukvarjati s ceKak{ne posledice utegnejo pivom proti monstruoznemu imeti orja{ki virusi, ki so doslej napadali komarji prena{ajo najpogosteje od vseh. virusu. »Ali bo ta po{ast postala nevarsamo amebe, za ~loveka? Ali nam lahko na, danes {e nih~e ne more napovedati,« postanejo nevarni? je pojasnil dr. Niedrig. Vznemirljivo je ^ASOVNA TEKMA Sama velikost ni nevarna. Virusi ~rnih Tak{ne gro‘nje motivirajo tiso~e spe- namre~ dejstvo, da so pri pacientih z nekoz, ki so ‘e v antiki zahtevali {est mi- cialistov po vsem svetu v njihovem boju varno obliko plju~nice odkrili protiteleslijonov ‘rtev in kasneje {e mnogo milijo- proti virusom. Samo v Nem~iji dela ka- ca proti mimivirusu. Prvi kontakti med nov ve~, so z okoli 300 nanometri tudi kih 500 do 600 ekspertov, med njimi 30- ~lovekom in orja{kim virusom so torej zares veliki. Tudi virusi HIV, ki vsak letna virologinja Simone Backes, ki v ‘e vzpostavljeni. dan po svetu zahtevajo pet tiso~ ~love{- univerzitetnem laboratoriju v Münchnu Didier Raoult, ki je mimivirus analizikih ‘ivljenj, so s svojimi 120 nanometri raziskuje predvsem virus hepatitisa B. ral v svojem laboratoriju, je medtem pri{el vse prej kot skromne velikosti. Eksperimentira s cepivom, ki naj bi do novega odkritja. V decembru 2009 je Poleg tega vsi virusi niso nevarni. imunski sistem kroni~no inficiranih pa- obelodanil, da je odkril ‘e drugi orja{ki Nekateri med njimi so tako ne{kodljivi, cientov tako okrepilo, »da bi zavrl raz- virus. Tako imenovani »marsejski virus« da ‘e od nekdaj dremljejo v na{i dedni mno‘evanje virusa, ali pa ga v najbolj- z 250 nanometri ni ravno tolik{en kot mizasnovi. Ti humani endogeni retrovirusi {em primeru celo odpravil,« je povedala mivirus, a je komaj kaj manj skrivnosten, (HERV) izvirajo {e izpred ve~ kot deset virologinja. Zaveda se, da bo trajalo {e saj ima gene iz razli~nih virov: iz rastlin, milijonov let, od na{ih predhodnikov ve~ let, preden bo tak{no cepivo pri{lo ‘ivali, bakterij in – mimivirusov. primatov, iz ~asa, ko {e ni bilo nobenega v promet. Ve pa tudi, da je to tekma s ~loveka. Raziskovalci ocenjujejo ta dele‘ ~asom in s konkurenco; skupaj s kolegi VIRUSI PROTI DARWINU na{e dedne zasnove na devet odstotkov. si ‘eli, da bi bili hitrej{i od primerljivih »V amebah nenehno poteka stvariNevarni postanejo virusi predvsem timov v drugih de‘elah – predvsem pa teljski proces, ki omogo~a nastajanje takrat, kadar mutirajo, ~e se spremenijo. ‘elijo biti hitrej{i od virusov. popolnoma novih virusov,« ugotavlja Takrat lahko postane nevaren tudi doNajve~ji sen raziskovalcev je zdravilo, Raoult. »To je v nasprotju z Darwinovo bro znan virus. ki bi u~inkovalo proti vsem virusom, teorijo o skupnem izvoru vseh vrst.« »Tako nam danes povzro~a skrbi kakor antibiotik {irokega spektra proti Vsi znaki ka‘ejo, da se je znanost pri mrzlica dengue,« pravi virolog dr. Mat- bakterijam. Znana protivirusna zdravila tem zna{la pred vrati v nepoznani svet. thias Niedrig z in{tituta Robert Koch v lahko viruse vsekakor motijo pri njiho- Nekaj je mogo~e ob pogledu skozi ozko Berlinu. Dengue (izg. »dengi«) je znana vem delovanju in jih dr‘ijo v {ahu; na {pranjo ‘e napovedati: orja{ki virusi za ‘e ve~ kot dvesto let in {ele od nedav- primer s tem, da zaustavljajo dolo~ene temi vrati bodo ~love{tvu pripravili {e nega velja za redko tropsko bolezen. encime, ki jih potrebujejo za pomno‘itev nekaj presene~enj. Razvila se je v virusno bolezen, ki jo genov. Ubiti pa jih ne morejo. Ra. Vo. ga je oprijela oznaka »mimivirus«. Vendar olep{evalno ime zavaja. O gigantskih virusih smo doslej vedeli zelo malo, saj so na{li svojo pot mimo evolucije. Mednarodni krog znanstvenikov prav sedaj razpravlja o tem, ali je tak{en virus sploh mogo~e uvrstiti v ‘ivi svet. Ameri{ka biologinja Siyang Sun z univerze Purdue v Indiani pravi: »Mimivirus je nekak{na vmesna stvar med ‘ivo celico in virusom.«

D

22 - JUNIJ 10 -


NOVI VIRI ENERGIJE

Jedrske reakcije pri sobni temperaturi so lahko vir cenene in okolju prijazne energije

Hladna fuzija N

ova oblika energije, neko~ tako kontroverzna, da si je pridobila naziv »odpadna znanost«, se vra~a med glavne teme znanstvenih simpozijev. To je zaklju~ek organizatorja ene najve~jih znanstvenih konferenc na temo hladne fuzije, ki je marca potekala na 239. nacionalnem sre~anju ameri{kega zdru‘enja kemikov. »Pred leti je v znanstvenih krogih vladal strah pred izrazom hladna fuzija,« je dejal nem{ki kemik dr. Jan Marwan, mednarodno priznan strokovnjak in organizator konference. Neko~ znana kot nedokazana, predvsem pa neprofitna znanost, pri kateri se porabi ve~ energije, kot se je proizvede, ima po mnenju mnogih strokovnjakov obetavno prihodnost. Pod vodstvom dr. Marwana je raziskovalno podjetje Marwan Chemie iz Berlina organiziralo znanstveni simpozij Tehnologija nove energije, na katerem so prikazali petdeset najnovej{ih raziskav o hladni fuziji. Na simpoziju so predstavili splo{en napredek na podro~ju hladne fuzije, hladno fuzijo kot naraven proces v nekaterih bakterijah ter izum novega, cenovno sprejemljivega merilnega aparata, ki bo pripomogel k njenim nadaljnjim raziskavam v {tevilnih laboratorijih.

potekala deset let in stala deset milijard evrov za dvajset let delovanja. Za razliko od jedrske fuzije, ki zahteva ekstremne fizikalne pogoje (temperatura in tlak) in ekstremno veliko denarja, pa reakcija hladne fuzije poteka pri sobni temperaturi in normalnem zra~nem tlaku ter je neprimerljivo cenej{a.

Hladna fuzija lahko postane nov energetski vir, ki je neprimerljivo cenej{i, varnej{i in okolju prijaznej{i. jedra. To je naraven proces, ki poteka v sredi{~u zvezd pod ekstremnimi temperaturami ve~ kot 15 milijonov stopinj Celzija in tlakom ve~ kot 253 milijard barov, pri ~emer se spro{~a ogromna energija. Prvo ve~jo umetno fuzijo so izvedli v fuzijskem reaktorju v Veliki Britaniji leta 1983. Trenutno Evropska unija na~rtuje najve~ji reaktor, ki ga bo v sodelovanju s petimi najmo~nej{imi dr‘avami zgradila na jugu Francije. Gradnja bo

ODKRITJE TISO^LETJA

Po besedah dr. Marwana je glavni namen simpozija predvsem prikaz njene realnosti in potencialne mo‘nosti novega energetskega vira, ki je neprimerljivo cenej{i, varnej{i in okolju prijaznej{i. Pri jedrski fuziji (zlivanju) se jedra atomov lahkih elementov zdru‘ujejo v te‘ja neradioaktivna in stabilna atomska

Foto splet

JEDRSKA FUZIJA IN HLADNA FUZIJA

Znanstvenika Martin Fleischmann in Stanley Pons, odkritelja hladne fuzije, na naslovnici revije Times.

Ta naravni pojav sta prva odkrila svetovno znana elektrokemika Martin Fleischmann in Stanley Pons pri elektrolizi te‘ke vode s paladijevo elektrodo. Raziskovalno poro~ilo navaja nenavaden pojav izjemno visoke toplotne energije, ki jo je bilo mogo~e pojasniti le kot jedrski proces. V poro~ilu je naveden tudi nastanek majhnih koli~in stranskih produktov jedrske reakcije, kot so nevtroni in tritij, radioaktivni izotop vodika. Fleischmann in Pons sta dobro vedela, da reakcija ni kemijska, ker je proizvedena energija presegala vse, kar je znanega v kemiji. Po odkritju leta 1989, na univerzi v Utahu, je Fleischmann nameraval zadevo objaviti le v lokalni znanstveni reviji, saj je skupina raziskovalcev z druge univerze opravljala podobne poizkuse, njihove rezultate pa bi kasneje zdru‘ili. Toda zaradi velikega pritiska univerze, ki je hotela biti v prednosti, je Fleischmann razkril celotno odkritje, kar po svojih besedah ob‘aluje {e danes. V znanstveni skupnosti je najprej zavihralo novo upanje, kmalu za tem pa veliko razo~aranje. Mnogim znanstvenikom poizkusa ni uspelo ponoviti, nekateri so dokazovali, da tak{na reakcija ni intervalno dokazljiva, zato je znanstveno nesprejemljiva. Hladna fuzija je bila ozna~ena kot patolo{ka znanost in sko-

-

JUNIJ

10 -

Misteriji 23


FUZIJA

Pri hladni fuziji je le mo~no alfa-sevanje, pred katerim se za{~itimo ‘e z rahlo plastjo atomov in ne potrebujemo meter debelega svinca. raj izbrisana iz znanstvenih krogov, Fleischmann in Pons pa sta se umaknila v senco znanosti.

ODPOR V ZNANSTVENI SKUPNOSTI Neodvisnim znanstvenikom, ki so potihoma vztrajno opravljali meritve in ustvarjali dolga poro~ila svojih poizkusov, je po dvajsetih letih le uspelo uvesti hladno fuzijo v razprave skepti~nih znanstvenikov. In{tituti, ki so pojav na za~etku odlo~no odklanjali, se danes ne morejo izogniti o~itnim rezultatom tega revolucionarnega odkritja. Toda kljub nara{~ajo~emu zanimanju {e vedno osta-

ja odpor v vodilnih znanstvenih krogih. Zato je hladna fuzija velikokrat predstavljena pod nazivom nizkoenergijska jedrska reakcija ali Fleischmann-Ponsov u~inek. Ena od te‘av je najverjetneje sam koncept hladne fuzije, ki je z vidika dana{nje znanosti te‘ko opredeljiv in ne ustreza obstoje~im okvirom, zato ogro‘a njene temelje in je kljub laboratorijskim rezultatom nesprejemljiv. Glavni razlog za odpor konzervativnih znanstvenikov je v revolucionarnih odkritjih, ki jih znanost ne mara, {e posebej, ~e to spodbija osnove fizike.

MIKROVULKANSKE ERUPCIJE

Foto splet

Neodvisni znanstvenik Russ George je dolgo prou~eval Fleischmannovo in Ponsovo delo, opravljal raziskave in zbral veliko koli~ino dokazov. Presti‘no Ameri{ko zdru‘enje fizikov je od njega prejelo edini dokument na to temo, ki zajema fotografski material s preizkusi, opravljenimi na Stanfordskem raziskovalnem in{titutu SRI v Kaliforniji, in na mikroskopski ravni dokazuje hladno fuzijo. Fotografije dokazujejo, da so kovinski paladij, ki je bil uporabljen pri reakciji, prekrile mikrovulkanom podobne erupcije. To je kovino v dolo~enih to~kah zelo segrelo, stopilo in izparelo. Glede na tali{~e paladija je bil narejen izra~un, ki je dokazal, da je koli~ina potrebne energije za tak{no stalitev lahko le jedrskega izvora. Znanstvena skupnost jedrske toplote ni zanikala, je pa odlo~no zavrnila mo‘nost jedrskega zlivanja, saj pri reakciji ni bilo sevanja, kakr{nega poznamo pri jedrski eksploziji. Po Russovih trditvah je pri tak{ni reakciji le mo~no alfaTako je videti reakcija hladne fuzije, pri kateri se spro{~a sevanje, pred katerim se lahko velika konstantna toplotna energija. za{~itimo ‘e z rahlo plastjo

24 - JUNIJ 10 -

Foto splet

HLADNA

Reaktor za hladno fuzijo

atomov in ne potrebujemo meter debelega svinca. Toda tak{en trmast pristop znanosti je danes povsem uveljavljen in po Russovih besedah spominja na koncept Zemlje v Kopernikovem ~asu. Danes Russ George pri svojih preizkusih uporablja plinski cilinder, napolnjen z vodikovim plinom in razli~nimi aktivnimi materiali. Pri reakciji se cilinder segreva v pribli‘nem premem sorazmerju z njegovo velikostjo. Cilinder se segreje in ohrani konstantno temperaturo 250 stopinj Celzija. Tak{no temperaturo lahko ohrani stoletja, saj fuzijska reakcija ne izrablja materialov, temve~ te‘ki vodik, ki je tako kot vodik zelo raz{irjen element. Razlog za odpor vodilnih znanstvenikov nima ni~esar opraviti z znanostjo. Ker odkritje spodbija temelje sodobne fizike, so se vodilne avtoritete zna{le v slepi ulici. Knjige, ki so jih napisali pred desetletji, in leta ustvarjalnega dela so jim omogo~ili vstop v krog znanstvenikov presti‘nih univerz. To je velika dru‘ina, ki na podlagi tak{nih novih odkritij razpada, vse skupaj pa je povezano {e z ekonomskimi in politi~nimi posledicami. Kljub vsemu je hladna fuzija dejstvo, dokazano po vseh pravilih znanstvenega raziskovanja. Njena prakti~na uporaba je popolnoma ekolo{ka in bi zagotovila neiz~rpen vir energije, cenovno pa bi bil potreben le enkraten stro{ek za mehanizem in materiale. Uro{ Kra{ovec

D


PERIODNI SISTEM

Vloga kemijskih elementov v ~love{kem organizmu (38)

Rubidij P

ozdravljeni, dragi bralci Misterijev, ki kljub gospodarskim negotovostim, politi~nim trenjem in delom na vrtu {e vedno gojite iskrico zdrave kemijske radovednosti. Dana{nja tema bo izrazito rde~e obarvana, saj alkalna kovina, ki si jo bomo tokrat ogledali, nosi globoko rde~ino ‘e v svojem imenu, latinsko rubidus namre~ pomeni globok odtenek rde~e. Na sedemintridesetem mestu nas pod oznako Rb pri~akuje predstavnik iz rodu alkalnih kovin rubidij, ki je sorodnik bolj popularnega, manj{ega kalija. V svoji ~isti obliki je srebrna kovina le pol te‘ja od vode in s tem skoraj dvakrat la‘ja od zaradi nizke te‘e popularnega aluminija. Na vro~ poletni dan bi se kaj hitro raztopil, saj se uteko~ini ‘e pri 39 °C, upari pa pri za kovine nizkih 688 °C. Kot vse kovine prvega stolpca je v alkalni +1 obliki. Ve~ kot ~etrtino vsega rubidija na svetu obsega njegov radioaktivni izotop Rb87 z izredno dolgo razpolovno dobo 50 milijard let in kon~nim produktom stabilnim stroncijem 87.

Za rubidij je bil dr. Brewer prepri~an, da zdravi raka. ba, saj vam nekaj gramov te kovine kopalno kad ne le o‘ge, pa~ pa jo razstreli na kose. Prav ta rubidijeva burnost je razlog, da ga v naravi ne najdemo v ~isti obliki, pa~ pa v obliki spojin. ^e se o rubidiju ne govori kaj dosti, {e ne pomeni, da je ta element redek; prav nasprotno, je sedemnajsti element po pogostosti v vrhnji zemeljski skorji in se s tem uvr{~a med du{ik in fluor. Kljub dobrim tristo gramom na tono skorje na{e ljube Zemljice se rde~i element najraje pome{a z drugimi in tako ne boste na{li minerala ali rude, ki bi bila vsaj prete‘no, ~e ‘e ne izrazito rubidijeva. Element je zaradi te svoje enakomerne razporejenosti in podobnosti s kali-

Kot vse alkalne kovine je v kovinski obliki izredno reaktiven, ~e pride v stik z vodo, burno pa reagira ‘e z vlago iz zraka. ^e za njegove manj{e sorodnike litij, natrij in kalij velja, da po vodi burno poskakujejo in v‘igajo spro{~eni vodik, potem je rubidij prava bom-

Foto A. Kikelj

RUBIDIJEVA BOMBA

jem dolgo ostal neznan u~enim mo‘em kemije, vse dokler ga ni leta 1860 s pomo~jo spektroskopa dolo~il legendarni nem{ki kemik Bunsen, sicer izumitelj po njem imenovanega gorilnika, brez katerega si {e danes te‘ko predstavljamo kemijski laboratorij. Ime sedemintridesetega elementa nima nobene zveze z za‘elenim dragim kamnom, pa~ pa sta mu botrovali dve ~rti v rubinasto rde~i barvi, ki ju izkazuje pod spektroskopom. Tako kot v naravi je rubidij dolga leta ostal nezaznaven tudi v znanstvenem in gospodarskem utripu ~love{tva, dokler ni v tridesetih letih prej{njega stoletja na{el obrobno vlogo v razvijajo~i se elektroniki, in sicer kot ~istilec preostalih atomov kisika v izdelavi ‘e skoraj pre‘ivelih elektronk – prednic tranzistorjev in diod. Tudi danes ostaja rubidij na obrobju gospodarstva s porabo nekaj ton letno predvsem v opti~no-elektronskih napravah. Bolj kot gospodarstvo pa ceni rubidij fizika, saj je bil ta element leta 1995 najbolj ohlajen od vse konkurence iz periodnega sistema; pri 170 nanostopinjah Kelvina je tvoril do tedaj {e nikoli videno novo agregatno stanje snovi, imenovano Bose-Einsteinov kondenzat. Rde~i element je za ta dose‘ek u~enjakom z Michiganskega tehnolo{kega in{tituta s Cambridgea leta 2001 prinesel tudi Nobelovo nagrado. Rubidij s svojimi izotopi podobno kot ogljik pri organskih snoveh lahko slu‘i za dolo~anje starosti

Dober vir robidija je regrat.

-

JUNIJ

10 -

Misteriji 25


pri kamninah, ta njegova ~asovna natan~nost pa ga dela uporabnega tudi za izdelavo natan~nih frekven~nikov v GPS-napravah in za ‘e pregovorno to~ne atomske ure. Porabnik rubidija in sicer njegovega kratko‘ivega izotopa Rb82 je danes tudi medicina, ki ga uporablja za metode diagnostike in sicer za kontrastor pri slikanju srca in o‘ilja. Rubidij v marsi~em spominja na kalij, tako po kemijskih reakcijah, v katere vstopa, kot tudi po velikosti atoma. Naravnost presenetljivo pa je ujemanje teh dveh elementov v njuni elektropozitivnosti oziroma sposobnosti atoma, da pritegne elektrone, ki je pri obeh elementih enaka in zna{a po Paulingovi skali 0,82. Zato ne za~udi dejstvo, da rubinasti element rastline in ‘ivali pogosto zamenjajo za kalij in ga brez posebne {kode vgrajujejo v svoj organizem. Rastline lahko uspevajo tudi ~e v prsti ni rubidija, vendar ima v tem primeru dodajanje majhnih koli~in tega elementa stimulativen vpliv na rast. ^e je kalija pre-

Foto splet

R UBIDIJ

Rubidijeve soli dajo vijoli~no moder plamen.

malo, rubidija pa zadosti, rastline uporabljajo slednjega kot nadomestek za kalij, njihova rast pa je slab{a, ~e ‘e ne ogro‘ena. Elementa sta torej zamenljiva le do neke mere oziroma rubidij v organizmu ve~ kot o~itno ne opravlja vseh nalog manj{ega brata. To so ‘alostno spoznale tudi laboratorijske podgane, ko so jim ves kalij v prehrani nadomestili z rubidijem. Po za~etnih te‘avah z dlako in imunskim sistemom so ‘ivali postale izrazito nemirne in zatem zaklju~ile svojo zgodbo v mo~nih kr~ih, ki so jih stali ‘ivljenja. Laboratorijske koze so prejemale ravno obratno dieto, ki je bila o~i{~ena vsega temnorde~ega elementa; pri njih je pri{lo do zaostajanja v rasti in skraj{anja ‘ivljenjske dobe, kar {tiri petine samic pa ni moglo donositi kozli~ev.

ZA DOBRO PO^UTJE @e desetletja se tako govori o rubidiju kot o pozabljenem vitalnem mineralu, ki naj bi bil, neuradno seveda, ‘ivljenjsko pomemben element v majhnih koli~inah tudi za ~lovekovo zdravje. Vloga rubidija v organizmu dandanes {e ni

26 - JUNIJ 10 -

prepoznana kot ‘ivljenjsko pomembna, ~eprav ga telo zdravega, odraslega ~loveka vsebuje okrog tretjine grama. Dnevni vnos s hrano zna{a med 2 in 5 mg, opa‘eni pa so bili blagodejni vplivi pri jemanju njegovih soli. Pove~an vnos rubidija tako zvi{uje sposobnost krvnih plo{~ic, da prena{ajo okoli gamaaminomasleno kislino, popularno imenovano GABA, ki je pomemben zaviralni prenosnik ‘iv~nih impulzov obenem pa povezan z ob~utkom spro{~enosti. Za {e ve~ dobrega po~utja poskrbi rubidij s pozitivnim dvigom dopamina in norepinefrina, kar mu je v preteklosti prineslo slavo antidepresiva s popolnoma obratnim delovanjem kot pri njegovem najmanj{em bratu – v medicini dobro poznanem litiju. ^e se ~lovek ‘e dobro po~uti, je {e posebej pomembno, da je obenem tudi zdrav. Tudi tukaj lahko temnorde~i element o~itno nekaj stori za organizem. Indijanci Hopi so namre~ znani po tem, da imajo najni‘jo stopnjo obolevnosti za rakom v Zdru‘enih dr‘avah, razlog za to pa morda ti~i v tem, da prebivajo na vulkanskih tleh in jejo zelenjavo in sadje, ki je nabito polno ne le kalija, pa~ pa tudi rubidija. Tako nevede in nehote u‘ivajo prehrano, ki jo je dr. Brewer poimenoval alkalna dieta.

DR. A. KEITH BREWER Za~etki njegovega dela segajo v trideseta leta preteklega stoletja, ko je opazil neravnovesje v kalijevih izotopih v zarodnih celicah, kasneje pa enak fenomen {e pri celicah raka. Po takrat izredno inovativnem in naprednem pristopu prou~evanja celi~ne membrane in prenosa snovi prek nje je pri{el do svojevrstnega spoznanja o nastanku raka na podlagi teorije Otta Warburga, ki je za svojo teorijo o anaerobnem delovanju rakavih celic leta 1931 prejel Nobelovo nagrado. Teorija govori o tem, da do mutacije pride, ker celica prebavlja sladkor brez prisotnosti kisika. V tem anaerobnem procesu se v celici ustvarijo veli(Nadaljevanje na strani 44)


SVETLOBNI POJAVI

Znanost, svetlobne krogle in druge dimenzije

Orbi so nefizi~na bitja Z

di se, da je nenavadnih svetlobnih pojavov okoli nas vse ve~ – mednje sodijo »orbi« ali svetlobni krogi oziroma krogle, svetlobni piktogrami na pro~eljih stavb v naseljih ter drugi nenavadni svetlobni pojavi, ki jih je mogo~e tudi fotografirati. Najbolj raz{irjeni so vsekakor svetlobni krogi, ki jih duhovno nagnjeni ljudje takoj razumejo kot svetlobna bitja ali angele, medtem ko jih ljudje bolj konvencionalnih nazorov z enako lahkoto odpi{ejo kot svetlobne anomalije, do katerih prihaja zaradi nepopolnosti fotoaparatov. Zato je pou~no videti, kaj o krogih pravijo podrobne raziskave nekaterih fizikov, ki jih je pritegnil ta fenomen. Dva tak{na raziskovalca sta dr. Klaus Heinemann – nem{ki fizik in biv{i profesor na Univerzi Stanford ter ustanovitelj podjetja, ki opravlja raziskave dinamike fluidov, razvoja materialov in nanotehnologije, med drugim tudi za Naso – in irski profesor teologije Michael Ledwith, ki sta svoje ugotovitve predstavila v knjigi Projekt Orb (The Orb Project).

ORBI ALI ANOMALIJE?

klju~no, da se to ne dogaja dosledno ali v ve~ini primerov. Z malo pozornega opazovanja in zdrave pameti lahko vidimo, katere fotografske anomalije so posledica obi~ajnih dogodkov. Te preproste razlage so veljavne pri odsevu teles neposredno pred objektivom – kar je eden glavnih razlogov, zakaj pri orbih ne gre za nobeno od zgoraj navedenih stvari. ^e glava ~loveka, ki je oddaljen poldrugi meter od objektiva, prekriva orb, je orb o~itno za tem ~lovekom in oddaljen dva metra od objektiva. Dr. Heinemann meni, da je okoli nas ve~ orbov, kot si mislimo, a se gibljejo tako hitro, da jih na{e o~i in obi~ajni fotoaparati ne morejo ujeti. ^e ho~ejo biti videni – ali ~e mi ‘elimo, da se pojavijo na na{ih fotografijah – se morajo dobesedno zaustaviti. Morajo pa tudi vpiti energijo bliskavice, ki je en pogoj pri fotografiranju orbov. Po dr. Heinemannu orbi to energijo vpijejo, jo pretvorijo v vidno energijo v dolo~enem vidnem spektru, obi~ajno na visokih frekvencah infrarde~ega spektra ali komaj vidnega spektra, in jo kakor laser reflektirajo na-

zaj proti fotoaparatu. To pomeni, da se lahko reflektirajo v samo en fotoaparat od dveh, ki v istem trenutku slikata isto mesto – kakor da sami izbirajo, na kateri fotografiji se bodo pojavili. Raziskovalec Michael Ledwith ima najbr‘ najve~jo zbirko fotografij orbov, posnetih v zadnjih sedmih letih, skupaj okoli 150.000 fotografij. Tudi on poudarja, da se delci prahu ali peloda, ki so od objektiva oddaljeni ve~ kot 60 centimetrov, ne pojavijo na fotografiji. ^e je oseba na sliki oddaljena tri metre in njena glava delno zakriva orb, potem gotovo ne gre za delce prahu ali peloda.

KROGI IN KROGLE Raziskovalec orbov John Pickering je ta pojav razdelil na dve skupini: svetlobni krogi so diskaste slike, ki se pojavljajo na fotografijah, a so najve~krat prostemu o~esu nevidne, svetlobne krogle pa so objekti, ki se gibljejo z veliko hitrostjo, so lahko majhni ali veliki ter jih je mogo~e posneti na film s funkcijo no~nega snemanja. Pickering demantira raz{irjeno zmoto, da lahko orbe posnamejo le digitalni fotoaparati, saj so bili posneti z vsemi vrstami fotoaparatov; obstajajo celo negativi, ki so jih posneli fotoaparati z eno le~o in enim zrcalom, ter fotografije, posnete pred veliko leti.

Foto osebni arhiv

Son~na svetloba, odsev bliskavice, de‘ne kapljice in majhni reflektirani delci v zraku se lahko v~asih, pod dolo~enimi pogoji, pojavijo na fotografijah kot kro‘ne ali kroglaste slike. Ampak tu je

Z malo pozornega opazovanja lahko vidimo, kdaj gre za fotografske anomalije in kdaj ne.

Impozantna svetlobna krogla in neznana lete~a predmeta. Fotografije je posnel hrva{ki raziskovalec orbov Mislav Hollós.

-

JUNIJ

10 -

Misteriji 27


SO NEFIZI ~ NA BITJA

Zgoraj: vzorci svetlobnih krogel iz knjige Projekt Orb. Desno: »La‘ni« orbi so produkt razpr{enih kapljic pred objektivom.

Krogle imajo, tako kot elektromagnetni spektri, v katerih se pojavljajo, veliko ve~ ravni kot pa jih lahko zapazimo s prostim o~esom. Ena redkih teorij o fizi~nih lastnostih orbov pravi, da so le-ti morda koncentracije plazme, podobne kroglastim strelam. Orbi naj bi bili kompleksne strukture iz plazme, ki lahko postanejo vidne, ~e so izpostavljene elektromagnetni energiji ali velikemu {tevilu fotonov, kakr{no je na primer pri bliskavicah fotoaparatov. Zamisel o plazmi pa ne pojasni zavestne namere, ki jo razodevajo krogle in o kateri poro~a veliko {tevilo ljudi. Te krogle reagirajo na posamezne osebe, se smiselno obna{ajo in pogosto pojavijo na zahtevo ter se pojavljajo na posnetkih fotoaparatov ali videokamer kot gibljiva svetlobna telesa.

KROGLE SE ODZIVAJO Kot znanstvenik z veliko izku{njami pri delu z napredno mikroskopsko tehniko, ki odkriva vse do atomskih ravni opti~nih lo~ljivosti, se je Heinemann odlo~il, da bo posku{al odkriti vzrok teh skrivnostnih krogov. Skupaj s svojo ‘eno sta za~ela ob razli~nih dogodkih snemati na stotine digitalnih fotografij, da bi videla, kaj se bo zgodilo. Zdi se, da ve~ja ostrina digitalne tehnologije lahko pove~a pojavljanje ne~esa, kar se pri ni‘jih kontrastih na starej{ih fotoapa-

28 - JUNIJ 10 -

Foto splet

ORBI

ratih ne bi videlo. Heinemann je kmalu sprevidel, da so se krogle pojavljale pogosteje, kadar je izrazil ‘eljo, da se pojavijo na njegovih fotografijah – zlasti na duhovnih sre~anjih. Opravil je veliko {tevilo poskusov v kontroliranih pogojih, z dvema fotoaparatoma na trino‘nih stojalih, ter ugotovil, da se krogle lahko gibljejo zelo hitro, do 800 km/h ali {e hitreje. Da je lahko posnel jasne fotografije, so krogle morale mirovati, kar so v~asih tudi storile. Odkril je tudi, da se je pogosto pojavila le ena krogla na samo eni od dveh fotografij, ki sta bili isto~asno posneti z dvema fotoaparatoma, kar je pri~alo o inteligenci in nameri krogel, ki so izbirale, na katerem fotoaparatu se bodo pojavile in ali se bodo sploh pojavile. Zdi se, da so krogle preostali ~as zunaj vidnega svetlobnega spektra. Dr. Heinemann je postavil hipotezo, da so orbi odsevi nefizi~nih bitij. To pomeni, da so ta bitja veliko ve~ja in kompleksnej{a od krogel, ki jih lahko vidimo in katera ta nefizi~na bitja upravljajo. Ti odsevi duhovnih bitij, oziroma duhovna bitja, od katerih krogle prihajajo, imajo zavest. Zato ne moremo preprosto re~i: »Zdaj bom vzel fotoaparat in fotografiral orb.« Od njih je odvisno, ali se ‘elijo pojaviti na fotografiji. Naj je sli{ati {e tako neznanstveno, a dr. Heinemann in drugi raziskovalci so odkrili, da lahko

krogle naprosijo, da se pojavijo na fotografijah, in da lahko miselno komunicirajo z njimi. Gre za zelo fino energijo; da se krogla pojavi na tipalu digitalnega ali navadnega fotoaparata, so potrebne zelo majhne energije. Fizi~ni del energije njihovega sveta je zelo majhen in ga je skoraj nemogo~e izmeriti, toda instrumenti, kot je merilec miligaussov, poka‘ejo pove~anje te energije, kadar se krogle pojavijo. Dr. Heinemann meni, da ta nefizi~na bitja, katerih krogle so zgolj njihovi odsevi, bivajo v druga~ni energijski obliki, katere {e ne moremo razumeti in ki ni na noben na~in povezana z na{im fizi~nim vesoljem. To pomeni, da ni povezana z na{imi atomi in njihovimi vibracijami, niti z na{imi hitrostmi in ni omejena s hitrostjo svetlobe. Pripadajo drugim resni~nostim, za katere veljajo druga~ne fizi~ne konstante; pome{ani so z nami, a bivajo v vakuumskem prostoru okoli nas, saj je resni~nost iz zelo malo snovi in veliko ogromnih praznin, praznega prostora, ki se lahko me{a s {tevilnimi drugimi vesolji, katerih ne moremo videti, a vendar imajo svoj energijski vidik.

SPODBUJAJO NA[O RAST Dolgoletni raziskovalec svetlobnih bitij, kot jih sam imenuje, je tudi zagreb{ki profesor arheologije in fotograf Mislav Hollós, ki je posnel na tiso~e fotografij najrazli~nej{ih svetlobnih pojavov. Hollós, ki je tudi glavni arheolog na bosanskih piramidah, nad katerimi je prav tako posnel velike skupine svetlobnih krogel, meni, da so svetlobni pojavi globalnega pomena za razvoj ~loveka kot vrste in da nas spodbujajo k pospe{eni rasti, saj danes o~itno nazadujemo, namesto da bi evolvirali. Lastnosti svetlobnih pojavov nam ka‘ejo, da smo v zavestnem vesolju, katerega del smo ljudje, na{li {e nekoga, s katerim lahko komuniciramo. To pa je vsekakor – dobra novica. Kre{imir Mi{ak

D


MAGNETNA TERAPIJA

Terapevtska blazina s sestavljanko blagodejnih frekvenc

Magnetna blazina

Ali va{o magnetno blazino odlikuje kak{na posebnost? Pomembno nam je bilo, da blazino ~im bolj ustvarimo za doma~o uporabo in pribli‘amo kon~nemu uporabniku. Kon~ni uporabnik pa naj bi bil od 90 let stare ‘eni~ke, ki ima te‘ave z osteoporozo, do mladega {portnika. Da bi torej blazino znali uporabljati vsi, ne samo usposobljeni ljudje, kot so fizioterapevti. @elimo jo pribli‘ati uporabnikom, zato smo blazino tako razvili, da ima enostavne nastavitve in jo lahko vsak uporablja sam doma ve~krat na dan. Je kak{na razlika v uporabi magnetne blazine pri razli~nih obolenjih? Je. Terapija pri kroni~nih obolenjih je ~isto druga~na kot denimo pri spro{~anju. V prilo‘enih navodilih za uporabo je razpredelnica, kjer lahko najdemo svoje obolenje ali te‘avo ter ustrezni program in ~as trajanja terapije. ^e imate, na primer, osteoporozo, je za vas program 8, ki traja 30 minut. ^e pa ‘elite samo sprostitev ali pospe{itev cirkulacije, sta primerna programa 0 ali 1, ki

tudi pri laj{anju bole~in pri artritisu. Po terapiji so sklepi bolj gibljivi, manj je bole~in. @e po enem tednu. Tudi otekline se zmanj{ajo. Ljudem s te‘avami v hrbtenici laj{ajo bole~ine. @enskam laj{ajo menstruacijske bole~ine; mo‘na je mo~nej{a krvavitev, ki traja kraj{i ~as. Ob pospe{eni cirkulaciji se namre~ pospe{i tudi ~i{~enje. Vsi uporabniki opazijo, da gredo po kakem tednu uporabe ve~krat na vodo in da je urin malo smrde~. Vedno poudarjamo, da je pred terapijo ali po njej dobro piti vodo, ker se izgubijo elektroliti.

Terapija se je izkazala za zelo u~inkovito tudi pri laj{anju bole~in. trajata po 15 minut. Programi se razlikujejo po frekvencah. Frekvence so med 1 in 21 Hz, v povpre~ju delujejo na 10 Hz. Ali lahko terapija tudi {koduje? Narejene so bile ‘e mnoge raziskave o elektromagnetni blazini, ki so pokazale, da zdravim celicam s terapijo ne moremo {kodovati. Zdrava celica si bo namre~ vzela le toliko kisika, hranilnih snovi in vode, kolikor jih potrebuje. Blazina deluje na vsako celico posebej, naj je ta zdrava ali bolna, saj se celi~na membrana v magnetnem polju napne in bolje prevaja hrano, kisik in vodo. Zaradi tega se izbolj{a in pospe{i cirkulacija, celica pa dobi ve~ kisika, hrane, ~e pa je bolna, jo spravimo na pot pravilnega delovanja in spodbudimo k regeneraciji.

Kak{ni pa so u~inki magnetne terapije na du{evnost? @e ~e se ~lovek prisili, da se popoldne malo odpo~ije na blazini in popije kak kozarec vode ve~, to dobro deluje na du{evnost, saj jo pomirja. Imamo veliko nespe~ne‘ev, ki se jim je to zelo dobro uredilo. Ampak to so bolj dolgoro~ne stvari. Imeli smo gospo iz ^rnu~, ki je spala najve~ po {tiri ure. Po kakem mesecu smo jo s terapijo pripeljali do tega, da spi {est ur. To je velik napredek po dolgih letih nespe~nosti. Rekla je, da si je zdaj na novo sestavila ‘ivljenje. Pri laj{anju bole~in in bole~ih sklepih hitro za~utimo u~inke terapije, medtem ko pri du{evnih te‘avah traja nekoliko dlje.

Pri katerih obolenjih so najbolj{i rezultati? Rezultati so zelo dobri pri osteoporozi. Terapija se je izkazala za zelo u~inkovito

Foto A. Paljevec

P

ulzna magnetna terapija se je na zahodu uveljavila kot ena najbolj varnih fizioterapevtskih metod zlasti za pospe{itev celjenja zlomljenih kosti. Po izsledkih klini~nih raziskav po‘ivlja krvni obtok, zmanj{uje bole~ine v sklepih, obnavlja kostno tkivo, izbolj{uje celi~no presnovo, pospe{i obnavljanje obolelih celic, tkiv in organov ter spodbuja delovanje imunskega in endokrinega sistema. Slovenci imamo doma~o blazino Magus, ki ima svojstveno sestavljanko blagodejnih frekvenc. O delovanju magnetne blazine Magus smo se pogovarjali z direktorico Centra zdravja Magus Tino Horvat.

Magnetna blazina deluje na vsako celico posebej, naj je ta zdrava ali bolna, saj se celi~na membrana v magnetnem polju napne in bolje prevaja hrano, kisik in vodo.

Tudi vi sami uporabljate blazino? Sama jo redno uporabljam, a vmes naredim tedenski presledek. Uporablja jo vsa moja dru‘ina in tudi otrok. Dojen~ki med terapijo le‘ijo na mamici, od dveh let naprej pa lahko le‘ijo neposredno na blazini. Terapije za otroke so polovi~ne; ~e gremo odrasli na terapijo dvakrat na dan, naj bi {li otroci enkrat, to zadostuje. Spanje se pri otrocih zelo izbolj{a, manj se zbujajo. Tudi pri odraslih se spanec izbolj{a. Odkar na{a dru‘ina uporablja

-

JUNIJ

10 -

Misteriji 29


M AGNETNA

BLAZINA

program za spanje in spro{~anje pred spanjem, je spanec globlji. Zbudi{ se veliko bolj spo~it. So tudi kak{ni stranski u~inki? Zaenkrat niso znani. Vendar pa nekateri ljudje absolutno ne smejo uporabljati blazine. To so nose~nice, ljudje s sr~nim spodbujevalnikom, epileptiki in shizofreniki.

Kateri so glavni u~inki blazine Magus? Pospe{evanje cirkulacije in regeneracija celic, ker deluje na vsako celico, zdravo

KAKO SE ZDRAVIMO Z MAGNETNIMI POLJI

Kak{en certifikat ima blazina? Pridobili smo certifikat 2A, kar pomeni, da je blazina uvr{~ena med medicinske pripomo~ke. Foto A. Paljevec

So morda kak{ne spremljevalne reakcije po terapiji? Na za~etku terapije, po tednu ali desetih dneh, ljudje poro~ajo o me{anih ob~utkih. Nekatere ne moti ni~, nekateri pa povejo, da jim je malo neprijetno, da ~utijo ponekod mravljince, ponekod toploto. To je zaradi pospe{itve prekrvitve in je samo pokazatelj, da blazina deluje.

Tina Horvat pravi, da so uporabniki magnetne blazine od starej{ih ljudi z osteoporozo do mladih {portnikov.

ali bolno. Za vsako celico so dobrodo{li kisik, voda in hranilne snovi. Pospe{uje celjenje kosti. Raziskave so pokazale, da se doba regeneracije po zlomu kosti ali po{kodbe mehkih tkiv kar za enkrat skraj{a. To pride v po{tev denimo pri osteoporozi, kjer so zlomi dosti pogostej{i in regeneracija dalj{a. Pri profesionalnih {portnikih je to tudi koristno. Kar nekaj poklicnih {portnikov in vojakov se je ‘e obrnilo na nas. Kak{ne bole~ine lahko laj{amo z magnetno terapijo? Tu gre za velik razpon – to so lahko glavoboli, migrene, izra{~anje zob pri otrocih, u~inkovito laj{a bole~ine pri artritisu, v hrbtenici. Blazina je zelo uspe{na tudi pri multipli sklerozi.

Namesto z zdravili je mogo~e doma z magnetnimi polji zdraviti visok krvni tlak, alergije, ‘ol~ne kamne, bolezni zob … Knjiga bo pripomogla, da bo veliko {tevilo operacij in protibole~inskih tablet preprosto nepotrebnih. Knjigo KAKO se zdravimo z magnetnimi polji

lahko naro~ite po telefonu 01/549 17 92, www.misteriji.si. Cena je 21,90 €.

30 - JUNIJ 10 -

^e si ‘elite izposoditi blazino, pokli~ite 041/676 920 ali obi{~ite www.magus.si Za naro~nike Misterijev 10 % popusta Med tistimi, ki bodo najeli blazino junija, bomo z ‘rebom izbrali enega, ki jo bo lahko uporabljal brezpla~no. Za ~im bolj{e u~inke priporo~amo, da ob terapiji pijete revitalizirano vodo iz Informiranega kozarca in u‘ivate rjave alge Divinita.

Menda je magnetno blazino mogo~e pri vas tudi najeti? Blazino je mogo~e najeti za {est tednov. Pripeljemo jo na dom, poka‘emo, kako se uporablja, in predpi{emo, po kak{nih programih se terapija izvaja. Cena za {est tednov je dvesto evrov in ~e se odlo~ijo za nakup blazine, je to v{teto v ceno. V kompletu sta velika in mala blazina. Manj{o blazino si ‘enske nesejo v pisarno in si jo dajo na stol ter na njej sedijo. Primerna je pri zlomu kosti na nogi ali bole~inah v kolkih. ^e si denimo veliko blazino namestite pod vzmetnico, lahko manj{o uporabljate, ko gledate televizijo. Cena kompleta z veliko in malo blazino, adapterjem, piska~em in navodili je 1490 evrov. Garancija velja dve leti. Kak{na naj bi bila pravilna uporaba blazine? Blazino je treba redno uporabljati, lahko dva- do trikrat na dan, sicer ni u~inka. Po vsaki terapiji naj minejo najmanj {tiri ure. Da se blazina res redno uporablja, jo namestimo pod vzmetnico. Med delovanjem se ustvari krog elektromagnetnega polja. Deluje pribli‘no meter visoko in od strani nekaj centimetrov. Blazino pod vzmetnico vklju~imo zjutraj, ko se zbudimo, ali popoldne, ali zve~er pred spanjem. Ko se minute programa izte~ejo, blazina ne da popolnoma ni~esar od sebe. Dobro je piti veliko vode po terapiji in ne kaditi, mobiteli in zgo{~enke ne smejo biti v njeni bli‘ini, ker motijo delovanje. Andreja Paljevec

D


NOVA DRU@BA

Vizija dru‘be brez izkori{~anja, nasilja, korupcije in nezdrave tekmovalnosti

Svet miru in ljubezni

STEREOTIP POMANJKANJA Da bi se u~inkovito lotili nakopi~enih problemov, je treba najprej razumeti, od kod dru‘beni problemi izvirajo. Sedanja na~elna naravnanost v re{evanju problemov planeta je tak{na kot pri medicini: odpravljamo simptome, vzrokov pa se ne lotimo. Problemi civilizacije so problemi posameznikov, torej ~loveka. Da bi razumeli nasprotja v dru‘bi, moramo najprej razumeti ~loveka, njegove notranje vzgibe, procese in stanja. Od kod strah, od kod sebi~nost, tekmovalnost, nestrpnost, sovra‘nost, nasilje; kje so

Opustiti moramo izkori{~evalski sistem, v katerem so obresti ‘e polovica cene blaga. njihovi prvobitni vzroki? Dokler jih ne prepoznamo, jih ne moremo odpraviti. Ponavljali bi ‘e videno v nekoliko spremenjeni razli~ici. Med najva‘nej{imi miselnimi temelji sedanje dru‘be je prepri~anje, da je pomanjkanje neizogibno dejstvo, s katerim moramo resno ra~unati. A to prepri~anje je zmotno. Strah pred pomanjkanjem resda temelji na zgodovinskem spominu, a treba se je zavedati, da je bila zavest doslej slabo razvita in raven znanja nizka, zdaj pa smo na prehodu k vi{ji zavesti. Prepri~anje o pomanjkanju je v resnici domi{ljena manipulacija, ki omogo~a izkori{~anje in prevlado manj{ine nad ve~ino. Nesporno je son~ne energije ve~ kot dovolj, za vse ostalo pa lahko poskrbimo z znanjem. ^love{tvo je na pragu menjave stereotipa o pomanjkanju z zavedanjem in izku{anjem obilja. Stari stereotip, ki temelji na dragi energiji (naftnih derivatih), sesuje ‘e en sam

izum, ki prosto energijo iz zraka (prano, orgon, ~i …) pretvarja v elektri~no energijo. Tak{en stroj, ki ustvarja »brezpla~no energijo«, je napravil ‘e Nikola Tesla, treba ga je le poustvariti. Znanost tak{en izum ozna~uje kot neuresni~ljiv, ~eprav je v trezorjih varno spravljenih in skritih pred javnostjo ‘e ni~ koliko tak{nih. Pomenijo namre~ smrtno gro‘njo naftnim in finan~nim lobijem, ki ~rpajo svojo mo~ iz nevednosti in lahkovernosti ljudi. Z brezpla~no energijo lahko onesna‘eno ali morsko vodo spremenimo v pitno vodo, s slednjo pa zagotovimo pridelavo hrane tudi v pu{~avi, ~e je treba. Nesporno je ugotovljeno, da je naravnih dobrin, potrebnih za povsem primerno ‘ivljenje vsega svetovnega prebivalstva, dovolj, le enakomerno jih je treba razporediti. Zdaj si pe{~ica vplivnih dru‘in lasti ve~ kot polovico svetovnih bogastev. Re{itev je ekonomija, ki ne temelji na denarju, temve~ na naravnih virih, in pravi~na delitev dobrin, v skladu z etiko, tehni~nimi mo‘nostmi in realnimi ~lovekovimi potrebami. Na{ sedanji pogled na materialne dobrine je mo~no popa~en zaradi nenehne izpostav-

Z odpravo denarja pade stereotip, da brez dela ni mogo~e pre‘iveti, ki je posledica prepri~anja o pomanjkanju.

-

JUNIJ

10 -

Misteriji 31

Foto L. Z.

K

ako zasnovati novo dru‘bo, ki bo dostojna tretjega tiso~letja? Kaj je tisto, kar nas na novi poti najbolj ovira? Kak{en bo novi ustroj dru‘be, novi dru‘beni red? Kako bo z lastnino, socialnimi razmerami, delom? Na ~em bosta temeljila gospodarstvo in ekonomija? To so vpra{anja, s katerimi bi se morali ukvarjati arhitekti nove dobe. Kozmeti~ni popravki sedanjih dru‘benih mehanizmov dana{nje vsesplo{ne krize ne morejo re{iti. Vizija dru‘be brez izkori{~anja, nasilja, terorizma, kriminala, pohlepa, korupcije, zavisti in nezdrave tekmovalnosti se marsikomu danes zdi popolna utopija. [tevilni neuspeli poskusi graditve bolj pravi~ne dru‘be in zlom komunizma ne vzbujajo optimizma. Toda ideja brezrazredne dru‘be enakih ljudi, kjer ni nasprotij med dru‘benimi sloji, je {e vedno najbli‘je idealnemu modelu, v katerem ljudje ‘ivijo v svobodi in pravi~nosti. Kaj pa, ~e bi se graditve nove dru‘be lotili z odpravo hib sedanje dru‘be in z ustoli~enjem idealov, ki ji zagotavljajo trden temelj?


MIRU IN LJUBEZNI

ljenosti informacijam in zgledom, ki pove~ujejo na{e ‘elje in pohlep. Ali je smisel na{ega ‘ivljenja res zadostitev na{ih potreb in ‘elja? Ali ni to le pogled pohlepnega ega? S skrajnimi oblikami pohlepa se sre~ujemo dandanes, ko so tovarne in podjetja postale tr‘no blago v rokah najpremo‘nej{ih. Kapitalizem se od su‘njelastni{tva razlikuje le po prefinjenosti metod izkori{~anja. Prebujeni ~lovek ve, da materialne dobrine prina{ajo le zadovoljstvo, ki prihaja vedno v paru z nezadovoljstvom, zato nas pustijo {e bolj nesre~ne. Ko ne razmi{ljamo ve~ o vrednosti dobrine, vrednotenje in kalkuliranje izgubi oporo, s tem pa pri~ne kopneti tudi pohlep. Neobremenjeni s pohlepom {ele lahko spoznamo, da je sre~a notranje ~ustveno stanje, ki ni odvisno od dobrin, pa~ pa od pretakanja ljubezni – iz nas k drugim in nazaj. Sedanji svetovni nazor, ki nas omejuje zgolj na zunanji svet in materialnost, nam prepre~uje, da bi se zavedli svoje resni~ne, duhovne narave in veli~ine ter svojih nepoznanih mo~i in darov. Ko se tega zavemo, za~nemo raziskovati v svoji notranjosti, kajti vsi odgovori so skriti v nas samih. Z bolj{im poznavanjem sebe mnogo bolje razumemo tudi svet in dogajanja v njem ter najdemo re{itve, ki so sedanjemu pogledu skrite. Dviga zavesti ni mogo~e dose~i z novim znanjem s podro~ja materialnosti, pa~ pa s podro~ja razumevanja zavestne, duhovne razse‘nosti, ki je nikakor ne smemo ena~iti z religijo ali vero. Gre za {ir{e dojemanje stvarnosti, ki vklju~uje nesnovni vidik bivanja. To znanje je nujni pogoj za kakovostnej{e ‘ivljenje vsakogar od nas.

SVET BREZ DENARJA ^eprav si sodobni ~lovek danes skoraj ne zna predstavljati ‘ivljenja brez denarja, pa je ta v resnici eden poglavitnih krivcev za ve~ino tegob, ki pestijo svet. Ukinitev denarja z enim zamahom pomete z nasiljem, podkupovanjem, izkori{~anjem, prostitucijo … Ko so dobrine dostopne brezpla~no, ni ni~esar ve~, kar

32 - JUNIJ 10 -

bi bilo vredno kopi~iti, ukrasti, pridobivati s silo ali prevaro. ^e so nam najpomembnej{e stvari – son~na energija, zrak, ‘ivljenje – dane zastonj, zakaj bi moralo biti druga~e z ostalimi stvarmi? Do vsake stvari moramo vzpostaviti pravi, naraven odnos, v skladu z njenim resni~nim pomenom. Nobena od stvari ~loveka ne sme zasu‘njevati, saj je le priro~no, prehodno sredstvo za dosego ciljev, ki niso materialne narave. Z odpravo denarja pade tudi sedanji stereotip, da brez dela ni mogo~e pre‘iveti, ki je posledica prepri~anja o pomanjkanju. Izvijemo se iz kle{~ kapitala, ki ve~ini nalaga neznosno te‘ko nevidno (obrestno) breme in ustvarja bajno bogato elito. Obrestnega bremena, ki se iz dneva v dan ve~a, ne bo mo‘no nikoli popla~ati. Ko bi se vsak od nas zavedal, da ‘e polovico cene blaga predstavlja pla~ilo obresti, bi se zamislil. Edina re{itev je, da izkori{~evalski sistem opustimo. V dru‘bi brez denarja bo prisotno zavedanje, da smo vsi enakopravni, povezani med seboj in ~lani velike ~love{ke dru‘ine, v kateri blaginja, mir in medsebojna harmonija temeljijo na medsebojnem spo{tovanju in sodelovanju. Namesto pehanja za pre‘ivetjem in uresni~evanja materialnih ‘elja se bomo naposled lotili uresni~evanja svojega ‘ivljenjskega poslanstva.

NOV DRU@BENI RED Potrebujemo novo dru‘beno ureditev, ki gradi na enakosti in svobodi posameznika ter zavedanju njegove povezanosti z naravo in dru‘bo. Kapitalizem je svoje poslanstvo izpolnil. Nau~il nas je, kako nevarna je past slepe zaverovanosti v denar in mo~ ter v kako globoke stiske nas lahko potisne pohlep. Komunisti~ni/socialisti~ni dru‘beni sistem je pogorel, ker je ohranil usoden element, ki omogo~a izkori{~anje ~loveka po ~loveku: denar. Novi dru‘beni sistem – lahko bi ga imenovali »naturalizem«, saj vra~a ~loveka k naravi in svojemu izvoru – te hibe ne sme imeti, obenem pa bo

Foto arhiv Misteriji

SVET

Intervju z avtorjem ~lanka

gradil na mnogo bolj zrelih, ozave{~enih ljudeh, ki so jim poznane skrajnosti pohlepa in njegov uni~ujo~ vpliv na ~loveka in dru‘bo. Vse ‘alostne izku{nje in preizku{nje v minulih stoletjih so odigrale zelo pomembno vlogo: v nas so dodobra utrdile prepri~anje, da ‘ivljenje, oropano ~love{kega dostojanstva, svobode, sre~e in ustvarjalnosti, ni vredno ~loveka. Proces duhovne krepitve in osebnostne rasti je postopen, a ga je spri~o naprednih programov in novih izku{enj mo‘no mo~no pospe{iti. Zdaj vemo, kje je prava pot. Zasukajmo torej krmilo! Vabim k sodelovanju v veli~astnem projektu Zgradimo svet miru in ljubezni*. To je najbolj plemenito dejanje, ki ga lahko storite v dobro vas in va{ih otrok. Kako jim boste sicer pogledali v o~i, sokrivi za bedo, ki se vse jasneje napoveduje? Prepri~an sem, da bo tretjemu tiso~letju primeren dru‘beni red preizkusila majhna dr‘ava, ki se bo odlo~ila izvesti pilotski projekt: Slovenija. Projekt je popolnoma primerljiv z osamosvojitvijo Slovenije. Takrat nam je uspelo, zakaj nam ne bi tudi tokrat? Zoran @eleznikar

D

* www.prisluhni.si


NAPOVEDI, NEZEMLJANI

Klepetanja z Zetani (3)

^udni odkloni X-‘arkov D

osegljivost informacij nam omogo~a, da v nekaj minutah izvemo, kako nevarna bo prihajajo~a vremenska fronta in kolikokrat je kihnil panda v nekem kitajskem ‘ivalskem vrtu. Zaradi neselektivnosti medijev se nam zdi, da ‘ivimo v neprestani turbulenci pre‘e~ih nevarnosti. A kdor spremlja a‘urna obvestila in razlage Zetanov, ki nam jih posredujejo prek Nancy Leader, bo mnenja, da te {ele prihajajo. Je pa na pragu sedme stopnje (od desetih) v ciklusu zasuka zemeljskih polov, v katerem naj bi se trenutno nahajali, na vseh podro~jih vsak dan kaj novega. V ZDA se vrstijo odstopi ljudi, ki zasedajo pomembne polo‘aje. Lokalni policijski na~elniki, kongresniki (6 republikancev in 4 demokrati) in drugi politi~ni veljaki ter dolgoletni vodje Nasinih oddelkov odhajajo iz zdravstvenih razlogov, ali pa se pred~asno umikajo v pokoj. Nad trideset vodilnih je v zadnjih pol leta dalo odpovedi, kakor da bi {lo za nepojasnjeno epidemijo, ki selektivno napada vodstveni kader. Razlogi naj bi ti~ali drugje. Zaradi vedenja o prihajajo~ih dogodkih so se zna{li v dilemi, kako ukrepati v izrednih razmerah. Naj se obrnejo proti lastnemu narodu in jih z oro‘jem na‘enejo v ‘e pripravljena tabori{~a? Vsi si gotovo ne belijo glav z moralnimi vpra{anji, nekateri pa~ pospe{eno pakirajo kov~ke.

ske, ki ima izvrstno protipotresno gradnjo, so potresi zasuli na tiso~e ljudi. Majalo je Tur~ijo in Gr~ijo, nekaj {ibkih sunkov je oplazilo Ljubljano in Gorenjsko. Nasin satelit GOES, iz katerega po{iljajo meritve in slike na meteorolo{ke postaje po celem svetu, je bele‘il nenavadne odklone ‘arkov X, ki jih dobivamo s Sonca in niso posledica son~evih neviht. Zaznali so jih ob ponavljajo~ih se urah, ko je GOES v temi in ne neposredno pod Soncem. [e en dokaz za potuhnjeno prisotnost Planeta X, ko Zemlja sku{a z nagibom v levo (Planet X naj bi bil na Son~evi desni) pobegniti tokovom magnetnih delcev, ki prihajajo iz vsiljiv~evega severnega magnetnega pola? Zadnje mesece Luna ni vedno tam, kjer bi jo pri~akovali. V dneh okoli velikih potresov se je isto dogajalo s Soncem, ki se je tu in tam odklonilo z za~rtane poti proti severozahodu tudi do 16 kotnih stopinj. Prihajalo je do popolnih mrkov in popa~enih informacij GPS-naprav, vse pa je povezano z zemeljskim nihanjem.

Zadnje mesece Luna ni vedno tam, kjer bi jo pri~akovali. kor tudi prepletanje letnih ~asov, ki se izgubljajo v izmenjavi toplih in hladnih front. Sneg je pokril Britanijo in Dalmacijo, hudi mete‘i so plesali po Evropi, vode so zalivale [panijo, Portugalsko in Balkan, mo~ni vetrovi so nam ‘vi‘gali okoli u{es. Rusijo je deloma prekril najprej rumen, zatem pa roza sneg. Prvi naj bi bil pome{an s pu{~avskim peskom in vulkanskim prahom, za drugega naj bi bila zaslu‘na vrsta alg, ki odli~no prena{a mraz. Po rde~i nevihti, ki je lanskega septembra zajela avstralski Sydney, je Xinyang na severozahodu Kitajske poleg sne‘nih viharjev zasul {e pe{~eni in tamkaj{njim te‘avam z dihanjem se je pridru‘ila velika {koda na kmetijskih pridelkih in v lokalnem prometu. Na Haitiju, v ^ilu, na Japonskem in Kitajskem je zlove{~e treslo. Razen Japon-

Foto splet

Leto{nja zima je po{teno ohladila celotno severno poloblo, kar potrjuje napovedani trend, da je le-ta zaradi umika severnega zemeljskega pola stran od Planeta X podvr‘ena ohladitvam, ki ne bodo popustile vse do premika polov, ka-

Foto splet

@IVAHNA ZIMA

Levo: Se Zemlja sku{a z nagibom magnetnega polja v levo izogniti magnetnim delcem s Planeta X? Zgoraj: Rumen ruski sneg.

-

JUNIJ

10 -

Misteriji 33


ODKLONI

X-‘ARKOV

Nasa je objavila, da so po zadnjem potresu 8,8. stopnje dnevi kraj{i, ~eprav se po zetanskih napovedih Zemlja upo~asnjuje. Seveda gre ({e) za minimalne razlike, a sku{ajo nas prepri~ati, da lahko mo~ni potresi vplivajo na hitrost vrtenja Zemlje. Res ali ne, navzkri‘je v javnih informacijah je vedno dobrodo{lo.

ZMEDENE @IVALI @ivali se odzivajo po svoje. Japonci verjamejo, da ribe veslavke, dolge pet metrov in ve~, ki ‘ivijo v kilometrskih globinah svetovnih morij, prihajajo na povr{je pred potresi in so neke vrste napovedovalci, ker predhodno zaznajo tektonske premike. Tokrat jih je naplavilo nekaj ducatov. V istem obdobju je BBC poro~al o nenadnem poginu ve~ kot sto {korcev v Somersetu. Popadali so na tla v premeru nekaj metrov in prizor je bil vreden samega Hitchcocka. Vzrok ni znan, za njihovo smrt pa so krive po{kodbe, ki jih gre pripisati padcu z vi{ine. Znanstveniki predvidevajo, da so be‘ali pred plenilcem in udarili ob tla, ko so bliskovito menjali smer. Malce ~udno za ve{~e letalce, {korci namre~ letijo v jatah od ve~ sto do ve~ tiso~ ~lanov in vsak opazuje sedem bli‘njih za la‘je dolo~anje smeri, zato je med njimi le malo trkov. ^e se eden ali dva pti~a odlo~ita za drugo smer, jima takoj sledi del jate. Podoben prizor smo videli v nekem fantasti~nem filmu, vzrok pa so bili mo~ni elektromagnetni sunki, ki so jim botrovale spremembe v zemeljskem jedru, a ti bi vplivali tudi na druge elektromagnetno ob~utljive ‘ivali. Spomnimo se, da so se na Kanarskih otokih rudarji v premogovnikih orientirali po jatah, ki so tu in tam popadale na tla. To je bil znak za uhajanje strupenega metana, ki je zelo lahek in se hitro dvigne v nebo, padli pti~i pa so opozarjali, da je treba rudnike nemudoma zapustiti. Uhajanje metana iz zemlje, ki morda nakazuje nastale zemeljske razpoke sredi Anglije, bi nas moralo resno zaskrbeti.

34 - JUNIJ 10 -

BLIZU, A TAKO DALE^ ^eprav naj bi bil trenutno Planet X ali Nibiru oddaljen od Zemlje toliko kot Venera, od katere je celo {tirikrat ve~ji in obkro‘en s {tevilnimi lunami, ga kljub temu ne vidimo. Razlog je v ogromnem ovoju rde~kastega prahu, ki ne odbija dovolj svetlobe, da bi zasvetil na no~nem nebu. Podnevi je tu in tam opazen kot puhasta krogla, ki je zaradi son~eve bli‘ine le njegov bled odsev.

Foto splet

^UDNI

Trikotni NLP, posnet januarja nad Moskvo

Pri ugotavljanju, ~emu vse slu‘ijo kemi~ni repi (chemtrails), naletimo tudi na razlago, da je njihova pomembna naloga intenzivno me{anje megle, v katero se lahko Planet X udobno skrije. Zadnje ~ase se je mo~no pove~alo {tevilo videnj neznanih lete~ih predmetov po vsem svetu. V enem samem tednu so obiskali Kolumbijo, Veliko Britanijo in Kitajsko. Obi~ajne kro‘nike so zamenjale trikotne piramide, o katerih je na spletu najti ogromno posnetkov in filmov. So odli~no vidne in bolj malo podobne tistemu, kar pri~akujemo iz vesolja. Skupna zna~ilnost holografskih trikotnih NLP-jev je, da so opa‘eni na lokacijah ob ve~jih celinskih rekah in ob obalah, od katerih se bodo prebivalci prisiljeni seliti na varnej{a mesta. Ko bodo gladine rasle, bodo la~ni, prestra{eni in iz~rpani ljudje iskali nove domove. Po nedavnem sklepu Zbora Svetov (tudi medgalakti~na politika spreminja svojo zakonodajo) imajo tokrat le ~lovekoljub-

no opredeljeni Nezemljani pravico obiskovanja na{e ljube Zemlje. Po{iljali nam naj bi telepatska sporo~ila podpore in solidarnosti, ki jo bomo nujno potrebovali. Dr‘imo pesti, da nad na{imi kraji nikoli ne bodo poskakovale trikotne piramide. To pot nam bo sre~anje z Anunaki z Nibiruja prihranjeno. Oni naj bi bili zaslu‘ni za gradnjo egiptovskih piramid tri obhodne cikluse nazaj, pred 11.000 leti. Ni~ ~udnega, da stara izro~ila opisujejo polbogove, saj naj bi bili sebi~ni domorodci, ki so hodili k nam po zlato in ceneno delovno silo, veliki tri metre in ve~. Da ne gre le za golo domi{ljijo, pri~ajo prastara gigantska okostja na raznih koncih sveta v ZDA, Avstraliji, Afriki, Tur~iji in Indiji, izkopana ve~inoma v prej{njem stoletju, ko so se pospe{eno gradile cestne povezave. Znanost se previdno izmotava, da gre verjetno za vmesne ~lene pri razvoju homo sapiensa, o Nezemljanih pa modro mol~ijo. Vlada vse zanika, bi rekel agent Mulder iz Dosjejev X. [e vedno velja, da so videnja na nebu rezervirana za labilne, ~ustveno razburkane osebnosti s prebujno domi{ljijo. Nekaj let nazaj je CIA obelodanila del zaupnih poro~il o raziskovanju NLP-jev od druge svetovne vojne pa vse do devetdesetih let. Lani je podobno storila Brazilija, Nova Zelandija pa ima tak{en ukrep v pripravi. Ruska mornarica je odprla arhiv z dokazi o bli‘njih sre~anjih v morju. Britansko ministrstvo za obrambo in narodni arhiv sta pred kratkim na spletu omogo~ila dostop do ve~ kot 6000 strani dokumentov iz zadnjega desetletja prej{njega tiso~letja. Poro~ila podrobno opisujejo videnja raznovrstnih objektov nad razli~nimi predeli Britanije. Zaklju~ek? Seveda NLP-jev ni, le {tevilo motenih ljudi po vsem svetu strmo nara{~a … Amedeja Li~en

D

Naslednji~: @ivljenje na novem zemljevidu


GRAFOLOGIJA

Kaj sporo~ajo pisave slovenskih velikih mo‘ in ‘ena (5)

Pisava Otona @upan~i~a E

najstega junija bo minilo enainpetdeset let od smrti pesnika Otona @upan~i~a, {e enega od predstavnikov moderne, ki ga bomo tudi podrobneje spoznali. Bodo~i umetnik se je rodil 23. januarja 1878 v belokranjski vasi Vinica v premo‘ni dru‘ini, ki se je med njegovo ni‘jo gimnazijo preselila v Ljubljano. Od tam ga je {tudij zgodovine in zemljepisa ponesel na Dunaj. Svoje literarno nagnjenje je pokazal ‘e v gimnazijskih letih z vklju~itvijo v dija{ko literarno dru{tvo Zadruga, kjer je spoznal tudi ostale predstavnike moderne. Po sicer nedokon~anem {tudiju na Dunaju se je za kratek ~as vrnil v Ljubljano, nato pa {el svoj kruh slu‘it v tujino. Po pou~evanju v Parizu, [vici in Nem~iji se je vrnil nazaj v domovino. Njegovo pismo doma~im ter pismo uredniku hranijo v Narodni in univerzitetni knji‘nici, kjer so mi dovolili vpogled v pesnikovo zapu{~ino.

in doseganju ciljev. Da ga je gnalo naprej, lahko opazimo v desno nagnjeni pisavi ter vzpenjajo~i pisalni liniji.

Ve~krat je opaziti ‘eljo po ustvarjanju in doseganju ciljev.

[IROK SPEKTER INTERESOV

kar seveda niti ne bi smelo biti presenetljivo. Vendar pa se je z ljudmi ~ustveno pravzaprav la‘je in bolje povezal prek svojega dela kot pa v dejanskih situacijah, zlasti ~e ti ljudje niso spadali v njegov o‘ji krog. Poleg tega v pisavi izmerimo 67 odstotkov zaprtih ovalnih ~rk, kar ka‘e na dokaj zaprt zna~aj in introspektivnost. To lastnost potrjujejo tudi velike za~etnice arkadnih oblik. Vendar pa je to lastnost premagovala temeljna naklonjenost ljudem in aktivnostim ter ‘elja po uresni~evanju svojih ciljev. Pri prou~evanju rokopisa je ve~krat opaziti ‘e omenjeno ‘eljo po ustvarjanju

Dolgi spodnji podalj{ki ka‘ejo tukaj na {irok spekter interesov. Skupaj z visokimi zgornjimi podalj{ki ka‘ejo ~loveka, ki se zanima za toliko stvari, da vsega niti ne zmore izpeljati, zato pogosto pride do razkola med voljo in zmo‘nostmi. Pisec s tak{no pisavo se tudi te‘ko ustali. Kot pesnik je u‘ival ugled najve~jega ‘ive~ega slovenskega pesnika. Bil pa je tudi priznan prevajalec, ki se je lotil prevajanja mnogih slove~ih svetovnih romanopiscev in dramatikov. Bil je tudi dramaturg, predsednik Dru{tva slovenskih knji‘evnikov ter predsednik slovenskega oddelka mednarodne pisateljske organizacije PEN. Ob koncu druge svetovne vojne je postal tudi poslanec Ljudske skup{~ine in bil {tiri leta pred svojo smrtjo imenovan za rednega ~lana SAZU. Vmes pa je po smrti Antona

Pri @upan~i~u domi{ljija kar sije iz teksta. Spodnji podalj{ki so dolgi in sicer tudi tam, kjer po {olski predlogi niso bili predvideni. Pogosto se podalj{ki vrinejo v naslednje vrstice, kar ima sicer za posledico tudi slab{o miselno urejenost. Presledki med besedami po eni strani prav tako ka‘ejo na zmanj{ano organizacijo in jasnost misli, po drugi pa spet potrjujejo pesnikovo bujno domi{ljijo in smisel za umetnost. Ker ni znakov stisnjenosti in arkadnih oblik ~rk ter so presledki med ~rkami primerni, lahko potrdimo, da je bilo pesnikovo izra‘anje ~ustev spro{~eno,

Foto splet

DOMI[LJIJA KAR SIJE IZ TEKSTA

Pri Otonu @upan~i~u razli~ne velikosti ~rk opozarjajo na prisotnost nihajo~ega ob~utka samopodobe, varnosti, drznosti in ponosa, pa tudi na prilagodljivost. Pisca s tak{no pisalno zna~ilnostjo lahko ozna~imo kot ~loveka trenutkov, ki ima igralske in glasbene predispozicije.

-

JUNIJ

10 -

Misteriji 35


P ISAVA O TONA @ UPAN ~ I~A Levo: V obliki navpi~nih ~rt prepoznavamo posameznikovo odzivanje, na~in komuniciranja, sprejemanja ali upiranja vplivom okolja. Razvidna je tudi sposobnost sodelovanja, pa tudi obramba pred ‘ivljenjem. Desno: Pesnikova volja se predvsem ka‘e v pritisku pisala na papir, desno nagnjeni pisavi ter prisotnosti ostrih elementov.

A{kerca deloval kot mestni arhivar v Ljubljani ter upravnik Slovenskega narodnega gledali{~a. V rokopisu se ka‘e tudi prisotnost potrebe po pozornosti in sicer v skoraj 50-odstotni pojavnosti. V pisavi jo prepoznamo po obliki pike na i ter kon~nih potezah navzgor. Ovali razkrivajo tudi to, da je znal dobro poskrbeti zase. Ne bi mu pa mogli

36 - JUNIJ 10 -

o~itati, da ni poskrbel tudi za druge, saj so tako presledki med ~rkami kot tudi desni rob primerni, k temu pa prispevajo tudi nizko postavljene ~rtice na t ter zadostna prisotnost krivo oblikovanih podalj{kov. Kadar mu je bilo v interesu, se je znal dobro prilagoditi in uporabiti svojo diplomatsko ‘ilico, pogosto pa je bil slab{e prilagodljiv, v svojih odlo~itvah pa trden in nepopustljiv. Poleg rahlo valovite pisalne linije so namre~ v njegovi pisavi mo~no prisotni ravni spodnji podalj{ki. Tudi ovali, ki so osnova za razumevanje pi{~eve osebnosti, ka‘ejo njegovo sposobnost in tudi potrebo po obrambi pred vplivom in ukazovanjem drugih ljudi. V svoja stali{~a je globoko zaupal. Znal je tudi prepoznati provokativno obna{anje in zahrbtnost. Na zunanji svet se je odzival precej hitro, v~asih celo nestrpno in napeto. Prisoten je bil ob~utek vzvi{enosti nad drugimi. Iz presledkov med ~rkami pa je vendarle razvidno, da je bil prej spravljive kot zamerljive narave. Znal je tudi opro{~ati, to lastnost pa predstavlja dobra polovica nizko postavljenih ~rtic na t. Sposobnost hitrega odlo~anja je 76odstotna. Hitro se je odlo~al {e posebej takrat, kadar so se odlo~itve nana{ale na njega samega. Rahlo nara{~ajo~ potek pisalne linije razkriva nagnjenost k optimisti~nemu pogledu na svet, ki je ob~asno upadel, a

se je s svojo mo~no voljo ponovno pobral in nadaljeval svojo pot proti cilju. Prav tako se potrdi njegova ‘elja po izbolj{evanju in spreminjanju obstoje~ega. To se je v praksi kazalo v mnogih njegovih pesmih, ki so bile socialno in domoljubno obarvane. Pri uresni~evanju svojih idej mu je pomagala iniciativnost, ki jo prepoznamo v rahlo skakajo~i osnovni liniji ter prevladujo~ih ~rkah brez za~etnih potez. Imel pa je tudi sposobnost objektivnega opazovanja in ocenjevanja ljudi okrog sebe. Poudarjeni spodnji poudarki v @upan~i~evi pisavi ka‘ejo tudi, da je bila ve~ina njegovega zanimanja usmerjena v materialnost. Bil je prakti~en in je predvsem imel sposobnost, da je znal konkretizirati tudi abstraktne vsebine.

NEODVISEN IN KRITI^EN V pisavi je zelo poudarjena ‘elja po neodvisnosti in samostojnosti, ki je razvidna iz ~rk p, katerih za~etna poteza je prete‘no vi{ja od preostalega dela ~rke, ter iz prisotnosti oglatih elementov v njegovi pisavi.

Primeren oziroma ob~asno {irok presledek med ~rkami ka‘e na pi{~evo sposobnost objektivne presoje.

Verjetno so se ljudje prito‘evali nad pesnikovo nepotrpe‘ljivostjo ter pretirano kriti~nostjo, sodelovanje z drugimi ljudmi pa prav tako ni bilo gladko. Kljub vsemu in predvsem zaradi svojega dela pa je bil imenovan za »ljudskega umetnika« ter ~astnega doktorja ljubljanske Univerze. Lana Mihele

D


DUHOVNO ZDRAVLJENJE

Duhovna zdravilka ugotovi karmi~ni dolg, ki si ga je pridelala na{a du{a

Prvi korak: odpu{~anje

Ali uporabljate kak{no ~arobno pali~ico? Vsi, ki me poznajo, bi se strinjali z vami, da imam ~arobno pali~ico. So stvari, ki se zelo preprosto razre{ijo. Ne pa ~isto vse. Energetski, duhovni svet, je pro-

za~ela spoznavati duhovni svet. Bil mi je vse ljub{i. Po ozdravitvi in u~enju sem za~ela zdraviti. Mislim, da sem edina ‘enska v zgodovini islama, ki je nasledila kakega islamskega duhovnega u~itelja. Vse njegove tehnike. Jaz sem njegova edina u~enka. Znanje, ki mi ga je predal, sem razvijala naprej.

Ko ~lovek odstrani negativne programe, je lahko na ~isti frekvenci. stran, je bo‘ansko prostranstvo in v njem je dejansko s ~arobno pali~ico vse mogo~e. Vse ~love{ke te‘ave na astralni ravni prav res razre{im s ~arobno pali~ico. Je pa to seveda proces, ki se mora kasneje na sebi lasten na~in s~asoma spustiti v resni~ni ~love{ki svet.

Kaj je potrebno, da izdelate karmi~no analizo? Datum rojstva; iz njega se vidi vse. Karmi~na analiza poka‘e, pod katero {tevilko smo rojeni. Ta {tevilka vnaprej dolo~a dolo~eno dobro in dolo~eno slabo v ‘ivljenju. Torej, zadostuje rojstni datum.

Kako ste pri{li v svet duhovnega zdravljenja? Pred dvanajstimi leti sem se spra{evala: Saj sem vendar pametna, inteligentna, zakaj se je torej vse zlo tega sveta zru{ilo name in zakaj nenehno nase pritegujem le negativno? Neka moja teta je »slu~ajno« odkrila telefonsko {tevilko nekega u~itelja, mojega duhovnega u~itelja, ki je bil takrat zdravilec. Odkril je mojo zvezdo oziroma usodo, da bom v prihodnje pomagala drugim. Sprva mu seveda nisem verjela. S svojimi tehnikami, ki mi jih je kasneje predal, me je za~el zdraviti in tudi pou~evati. Tako sem

Ali delujete tudi na daljavo? Tudi. Po{ta prihaja iz Nove Zelandije, Amerike, Avstralije. Sem tudi jasnovidna in prerokujem, to je za moje delo nujno potrebno, kajti zdravilec mora imeti znanje o energijah, poleg bo‘jega daru seveda, tako ~loveku la‘je pomaga. Vendar se z jasnovidnostjo posebej ne ukvarjam, uporabljam jo zgolj toliko, kolikor je potrebno, da ~loveku pravilno svetujem, ga usmerim, da se izmakne negativnim situacijam v prihodnosti ali da se mu uresni~ijo ‘elje. Znana sem po tem, da so se uresni~ile vse prerokbe, ki sem jih glede znanih oseb doslej podala prek medijev.

Foto osebni arhiv

F

atima Tomi~i}* iz Zagreba je duhovna zdravilka in prerokovalka, ki celostno pomaga pri psihi~nih in fizi~nih te‘avah, neplodnim zakonskim parom, pri te‘avah v poslu, pri dru‘inskih, zakonskih in ljubezenskih te‘avah ter pri odvisnostih. Njen duhovni u~itelj je bil muslimanski mistik, hod‘a. Bila je njegova edina u~enka. Predal ji je teolo{ko znanje, molitve, obrede in rituale. Duhovni zdravilec je ~lovek, ki ljudi vra~a na pot k Bogu. To je izvor bo‘anske energije, ki jo potrebujemo za tuzemsko ‘ivljenje, pa tudi zato, da ~im la‘je dose‘emo izpolnitev svojih ‘elja in upov. Zdravilka z lai~no teolo{ko izobrazbo izdela karmi~no analizo, razbere usodo in ugotovi, zakaj se nekaj dogaja, kje so vzroki in kaj je na{ karmi~ni dolg, ki si ga je pridelala na{a du{a ali du{e na{ih prednikov. Njena posebnost je duhovna analiza preteklih du{nih ‘ivljenj in dru‘inskega stanja za ve~ generacij nazaj, pa tudi posledic na potomce. Pri Fatimi, napisala je knjigo Rukopis du{e in posnela DVD s pri~evanji ljudi, ki jim je pomagala, prihajajo po pomo~ iz Evrope, Amerike, Kanade in Avstralije. @ivi in dela v Zagrebu v njenem duhovnem centru Sunce-Star. Poleg individualnih duhovnih terapij vodi tudi skupinske; rezultati se poka‘ejo takoj. Duhovni center ima odprta vrata za vse, ki si zares ‘elijo sprememb na duhovni ravni. Odpu{~anje je prvi korak, ki vam ga bo Fatima priporo~ila in vas tudi nau~ila, kako to po~eti.

Fatima Tomi~i} analizira pretekla du{na ‘ivljenja in dru‘insko stanje za ve~ generacij nazaj.

Izni~ite tudi prekletstva? Da. Prekletstvo je nekaj podedovanega, nekaj, kar nam je vnaprej dolo~eno z usodo, kar je povezano z na{imi preteklimi ‘ivljenji. Na energetski ravni smo vsi kanalizirani, povezani v en energetski sistem; informacije potujejo po kanalih kot po internetu. S tem podedujemo ~ustva oziroma energije, ki jih spro‘ajo ~ustva, ki so jih pridelali na{i predniki oziroma, ~e so {e ‘ivi, to {e vedno po~nejo. To prekletstvo lahko se‘e v neome-

-

JUNIJ

10 -

Misteriji 37


P RVI

Biospectrum je najsodobnej{i na~in zdravljenja na podro~ju biotehnologije. Namenjen je izbolj{anju zdravja, bolj{emu po~utju in lep{emu telesnemu videzu brez stranskih u~inkov. S pomo~jo efekta bioresonance se ~love{ke celice, organi in celotno telo uglasijo s frekvenco naprave, ki proizvaja celoten frekven~ni spekter zdravega ~love{kega telesa. Ponovna uglasitev celic omogo~a presnovo celotnega ~love{kega telesa ter vzpostavitev procesa zdravljenja in samozdravljenja.

ZDRAVLJENJE Z BIO-SPECTRUM APARATI RAZISKAVE SO POKAZALE U~INKOVITO DELOVANJE NA: • sistem prekrvavitve • celoten imunski sistem • reguliranje psihosomatskega sistema BIOSPECTRUM MEDICINE NUDI TUDI: • zdravljenje ko‘e, aken, ko‘nih made‘ev • anticelulitno terapijo, pomo~ pri huj{anju • pomo~ pri pove~anih {portnih aktivnostih in hitrej{em okrevanju po {portnih po{kodbah • pove~uje spolno vitalnost, odpravlja impotenco, neplodnost, menstrualne te‘ave • odpravlja te‘ave s prostato • zdravi stresna stanja in nespe~nost, pomaga pri preutrujenosti • uravnove{a sr~no, ledvi~no in prebavno funkcijo • izbolj{uje mikro- in makrocirkulacijo • laj{a revmatske bole~ine in bole~ine v sklepih www.biospectrum.biz

jeno {tevilo generacij. Najbolj nevarno je tisto, kar je v zadnjih {tirih rodovih. To v karmi~ni analizi prepoznam, vem, kak{en del tega negativnega duhovnega dru‘inskega kola~a je podedovan. Pomenim se in ~loveku dolo~im ustrezne, prilagojene terapije, s pomo~jo katerih odstranjujemo, o~istimo negativne informacije in negativne programe, da se lahko stabilizira in tuzemsko ‘ivljenje pre‘ivlja v miru, sre~i in zdravju. Kako kot muslimanka povezujete religije z duhovnostjo? Religije so stare, saj ni pomembno, koliko katera, to je skratka neka ustaljenost, v kateri ~lovek razmi{lja. Sedaj pa smo pri{li v obdobje, ko to inteligenci ne zadostuje ve~. Duhovni svet je ves ~as tu, v vsaki sekundi na{ega ‘ivljenja. In vse bolj se pojavljajo poduhovljeni ljudje ali bo‘ji pomo~niki, taki kot jaz, ki bomo ljudi popeljali na pozitivno frekvenco in jih na tej frekvenci zadr‘ali. Da bi ~lovek sploh lahko bil na ~isti frekvenci, je potrebno odstraniti negativne programe. To so te moje terapije, o katerih se pogovarjava, tehnike, s katerimi odstranjujem negativne programe. S temi tehnikami se ~isti tudi ~rna magija.

38 - JUNIJ 10 -

Najpogosteje se magijski obredi dogajajo v dru‘ini zaradi nesprejemanja bo‘je volje, da se vse, kar se dogaja oziroma kar pride v ‘ivljenje, dogaja po bo‘ji volji. ^e sku{amo spremeniti neko usodo, je to magijski obred. Magijske obrede izvajajo ljudje, ki so povezani z negativnim duhovnim svetom in ki ‘elijo prepre~iti Zemlji, da bi bila v ~im bolj{em stiku z bo‘anskimi energijami.

Foto splet

(od ponedeljka do petka od 8. do 17. ure) (od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure)

Fatima Tomi~i} je na za~etku leta 2009 napovedala nekaj, ~esar nih~e ni mogel predvideti – da bo Hrva{ko vodila ‘enska, ki je na za~etku ne bodo sprejemali.

Kaj povzro~a ~rna magija? Prek ~rne magije se uni~ujejo ~love{ke usode. Nameni so razli~ni, ljubezen ali posesivnost, ‘alost, zavist ali sovra{tvo.

Za iz~rpne informacije o na{ih storitvah, cenah in celotni ponudbi nas pokli~ite ali obi{~ite v na{ih poslovalnicah: [kofljica, Ob po{ti 20, 01/366 31 31 Solkan, Ulica IX. Korpusa 55, 031/371 618

Foto splet

NAJNOVEJ[I IZZIV NA PODRO^JU BIOMEDICINE

KORAK : ODPU {~ANJE

»Podedujemo energije, ki jih spro‘ajo ~ustva, ki so jih pridelali na{i predniki.«

Kje delate? V centru Sunce-Star, v Zagrebu, na Jarunu. Ni me te‘ko najti. Imam svojo spletno stran. Pomagam vsakomur, ljudi ne razlikujem niti po religiji niti po barvi ko‘e niti po spolni usmerjenosti, da ne omenjam {e ~esa drugega. Vsi lahko pridejo k meni, brez razlike, z izjemo mladoletnih otrok, ki jih sprejmem samo, ~e jih pripeljejo star{i oziroma ~e star{i pristanejo na to. Jana Debeljak

D

* 00385 98 627 136 - Fatima Tomi~i}


POTI DO ZDRAVJA

S tradicionalno kitajsko medicino in masa‘o tuina se je seznanila na Kitajskem

Mogo~e je biti zdrav! Bolj ko se je odpirala naravni medicini, bolj se ji je vra~alo zdravje. Tisto znanje mi je zelo pomagalo, hitro sem do{tudirala, zanosila in se poro~ila.« Alexandri je njena zdravnica kljub negativnim izvidom napovedala, da se ji bo to ponavljalo celo ‘ivljenje, in takrat se je odlo~ila, da bo zdrava. Bila je vztrajna pri iskanju naravne poti in bolj ko se je odpirala naravni medicini, bolj se ji je vra~alo zdravje. Mojstrica ji je takrat pokazala pot, da je mogo~e biti zdrav in da je v ‘ivljenju mogo~e z voljo dose~i vse. Po tej poti je potem {la naprej in se u~ila najve~ od kitajskih mojstrov in zdravnikov tradicionalne medicine. »Ko sem obiskovala seminarje in te~aje, se je dogajalo samozdravljenje in je prihajalo tudi do telesnih reakcij: bole~in v srcu in v ledvicah … Ko namre~ energetsko obnavljamo svoje telo in ko se dviguje energijska raven, je potrebno

vse stare energije in blokade o~istiti.«

VE^NE MODROSTI S tradicionalno kitajsko medicino in masa‘o tuina se je globlje seznanila kar na Kitajskem na univerzi tradicionalne kitajske medicine. Vsak mojster, doktor kitajske tradicionalne medicine, ji je pustil nek pe~at, modrost, klju~ … »Prvi mojster mi je dal modrost, da ve{, da si lahko v ‘ivljenju za vselej zdrav, sre~en in mlad. Da mora{ imeti zelo mo~no voljo in da v to mora{ verjeti. Izvedela sem, da je bole~ina samo negativna blokada energije in da so vse te‘ave samo energijskega izvora. Neka doktorica kitajske tradicionalne medicine mi je vedno znova ponavljala, da moram najprej poskrbeti zase in da moram biti vedno nasmejana in dobre volje. Takrat sem se namre~ iz~rpala, ker sem preve~ skrbela za druge. Vse znanje, ki sem si ga do takrat pridobila, sem za~ela ‘iveti. ^e ho~e{ biti res zdrav, mora{ razumeti, kaj je energija. To je proces dvigovanja zave-

Alexandra Debevec* Spol: ‘enski Starost: 42 let Te‘ave: kroni~no vnetje mehurja in pove{ena ledvica Zdravljenje: tradicionalna kitajska medicina, {en ~i Po~utje danes: »V Londonu na rednih pregledih je bilo vse v redu, prej sem imela nizek krvni tlak, {ibko srce, {ibko genetiko, premalo vitalne energije. Vse se je okrepilo …« pravi Alexandra.

Foto A. Paljevec

@

e kot otrok je imela Alexandra te‘ave z vnetji mehurja in ledvicami. Pogosto je imela bakterije in kri v urinu in pri {estih letih so jo prvi~ hospitalizirali ter ji punktirali ledvice, da bi na{li vzrok te‘av, pa niso odkrili ni~esar. Ko je bila starej{a, so jo za~ela vnetja mehurja motiti, saj so jo pestile bole~ine in morala je pogosto hoditi na vodo, tudi uhajala ji je. V ~asu {tudija se je sre~ala s terapijo v zdravilnih energetskih poljih, ki ji je prinesla zdravje, spremenila ‘ivljenje, jo odpeljala v tujino vse do daljne Kitajske in nazadnje v London. Danes je zdrava, znanje, ki ga je dobila od mojstrov kitajske tradicionalne medicine, pa z veseljem prena{a naprej ljudem v Ananta centru v Ljubljani. V ~asu {tudija na Fakulteti za kemijo je Alexandri mo~no padla imunska odpornost telesa in pospe{ila bolezen, ~emur je botrovala o~etova smrt. Dobila je hudo vnetje, ki ga je spremljala visoka vro~ina in tresenje. »Takrat sem {tiri dni ostala v Klini~nem centru. Zdravnica je odkrila, da imam pove{eno desno ledvico. Spet niso na{li posebnih vzrokov, predpisali so mi mo~ne antibiotike in mi povedali, da jih bom morala jemati vse ‘ivljenje, ker se bo to ponavljalo,« se spominja Alexandra. V tistem ~asu je sre~ala kolegico, ki ji je povedala, da obiskuje terapijo v energetskih poljih in se je odlo~ila, da jo gre pogledat tudi sama. »@e po prvem informativnem obisku sem se zelo dobro po~utila. Po dveh tednih terapij pri mojstrici, ki obsegajo posebne vaje in spro{~anje, sem {la na redni pregled in sem imela izvide bolj{e kot kdajkoli prej v ‘ivljenju. Takrat sem za~ela verjeti, da lahko svoje te‘ave odpravim in da mi ne bo treba celo ‘ivljenje bolehati in biti odvisna od tablet.

* 051/898 128

-

JUNIJ

10 -

Misteriji 39


M OGO ~E

JE BITI ZDRAV!

danja in vi{je zavedanje ko ima{, ve~ razume{ in bolj si odprt, povezan, bolj verjame{.« Ko je pridobila dovolj znanja, je za~ela iskati na~ine, kako pomagati ljudem, in to jo je {e bolj navdu{evalo in napolnjevalo. Od{la je v ve~ji zdravilni center v London, zgrajen po na~elih feng {uja in petih elementov. Tam si je v dobrem desetletju pridobila najve~ znanja, saj je delala s klienti in se sproti izobra‘evala. Pred letom dni in pol se je vrnila v Slovenijo in imela v za~etku ordinacijo doma, ko pa je spoznala Aleksandra, jo je ta spodbudil, da sta skupaj postavila na noge center Ananta, ki je odprl vrata lani decembra in nudi tako individualne kot skupinske terapije.

ANANTA CENTER Na individualni terapiji klient dobi energetsko masa‘o. Gre za klasi~no masa‘o, ki je zdru‘ena z energijskim znanjem in pomaga, da se ~lovek energijsko odpre, Alexandra pa tudi vidi, v kak{ni kondiciji je njegovo fizi~no telo, kateri del telesa je {ibak in kateri mo~an. Na skupinski terapiji Alexandra prek govora ustvarja mo~no energetsko polje, v katerem se ljudje po~utijo udobno, spro{~eno in odprto. Po njenih izku{njah je namre~ la‘je klienta sprostiti, kot pa da ta ‘e takoj na za~etku dose‘e stanje hvale‘nosti, odprtosti, povezanosti, zdravja, bla‘enosti, nasmejanosti. Klienti prek spro{~anja s~asoma pridejo v to stanje. »Nekateri do‘ivijo to stanje ‘e prvi~, drugi potrebujejo dlje ~asa. V skupini se ustvari zelo mo~no energijsko polje in energija vpliva na vsakega posameznika. To je kot tema; ko lu~ zasveti, tema izgine. Ta energija je taka mo~na svetloba, energija, ki vse uni~i.« In kako se sama energijsko polni? »@e samo delo me napaja in regenerira. Uporabljam znanje, ki sem se ga nau~ila. Vseh teh dvajset let sem {tudirala, kaj je klju~ zdravega, kvalitetnega in mirnega ‘ivljenja. In ugotovila sem, da je zelo pomembno biti naraven, stvaren in imeti visok duh. To stalno proizvaja pozitivno

40 - JUNIJ 10 -

»Za~ela sem verjeti, da mi ne bo treba celo ‘ivljenje bolehati in biti odvisna od tablet.« energijo v nas in nam omogo~a, da smo odprti za sprejemanje energije. Ko pride{ v stresen polo‘aj, postane{ ‘iv~en in nemiren; takrat mora{ razumeti, da je ta nevroza kot nek tumor v nas. In ~e nekdo to stimulira v nas, nam samo pomaga pokazati, da je to v nas. Moramo se usesti, sprazniti um in ne razmi{ljati o tej stvari, ampak fizi~no opustiti ves stres, nemir. In ko to res verjame{ in zaupa{, ni pomembno, kje si; lahko tudi stoji{, se umiri{ in si ne dovoli{, da te kaj iztiri. ^e smo energijsko preto~ni, se v nas ustvari za{~itni energijski pla{~ in nas nobena stvar ne more iztiriti, zmotiti. Ni dovolj, da si to samo mentalno re~emo, ta korak moramo narediti v svoji du{i. Nenehno se je treba bojevati za ravnovesje, ampak ta boj poteka zaradi razvoja. ^e tega ne bi bilo, bi stagnirali. @ivljenje pa od nas zahteva nenehen razvoj, saj vsako sekundo pride nekaj novega. In ~e smo vselej odprti za novosti, se prilagajamo in gremo naprej ne glede na zunanje dejavnike in osebno situacijo. ^e stalno sprejemamo najmo~nej{o, naj~istej{o izvorno energijo, potem je telo lahko nenehno ‘ivahno, mladostno, sve‘e.«

SPREMINJANJE USODE Od fizi~nih vaj ima Alexandra najraje hojo in tek. Uporablja tudi dolo~ene vaje, denimo s tresenjem celega telesa iz njega spusti{ negativno energijo. Pomembno je tudi dihanje s trebu{no prepono, kar se avtomati~no zgodi pri spro{~anju. Alexandra ugotavlja, da ‘enske ve~inoma ne dihajo s trebu{no prepono in da so v trebu{nem delu dobesedno mrtve. Zanjo je najve~ja vrlina, da lahko pomaga ~loveku odpraviti te‘avo na ravni du{e. »V~asih imam ob~utek, kot

da pobiram ljudi, ki so padli in le‘ijo na tleh. Najve~je veselje mi je, da se klientu stanje izbolj{a. Dobri rezultati so tudi pri fizi~nih boleznih, denimo tumorju na bezgavkah, visokem krvnem tlaku, zlomljeni kosti, depresiji, obolenju {~itnice … Poslovne‘i prihajajo zaradi obremenitev in stresa. Ne nudimo samo energijske opore, ampak tudi znanje, s katerim ljudje la‘je razumejo, zakaj so se zna{li v dolo~enem polo‘aju in kako najti pot iz njega ven.« Ananta center uporablja sodobno tehnologijo naravne medicine, ki temelji na znanju kitajske tradicionalne medicine o petih elementih in pretakanju energije po meridianih. Dvanajst glavnih meridianov je povezanih z notranjimi organi, ki so zadol‘eni za na{ energijski uravnove{en sistem. »Ko pridejo ljudje na terapijo, se za~nejo elementi uravnove{ati, dopolnjevati tam, kjer jih ni, in manj{ati tam, kjer jih je preve~. ^lovek ni v ravnovesju, te‘i pa k ravnovesju in ko pride k nam, ga u~imo tega ravnovesja in ravnovesje, razmerje teh elementov, se za~ne spreminjati. S tem se spreminja usoda in genetika. Narava zahteva, da dvignemo zavedanje ne glede na na{o raven. Ko pridejo ljudje v skupino in prena{am energijo, se vsakdo nekaj nau~i in prepozna. Ve~ja ko je te‘ava, ve~ ko gre negativne energije ven, ve~ lahko dobimo pozitivne energije in ve~ lahko prepoznamo. Ko ~lovek nekaj prepozna, pa se dvigne njegovo zavedanje. Ko me je pustil mo‘, sem s pomo~jo energijskih terapij spoznala, zakaj se je to zgodilo, prav videla sem sliko, kam moram iti in kaj moram narediti. Dva tedna mi je bilo ~ustveno in fizi~no te‘ko, ampak potem sem na svet za~ela gledati popolnoma druga~e. Do‘ivela sem preobrazbo. Za~ela sem spo{tovati stvari okrog sebe, vidi{, kak{en si bil prej … Kot da bi se prebudila in zdaj naprej prebujam ljudi, da bodo spoznali, da je mogo~e biti zdrav, sre~en, zadovoljen in uspe{en v ‘ivljenju.« Andreja Paljevec

D


OKULTIZEM

V novi civilizaciji ritualnega reda in magije bo ~love{tvo zavestno sodelovalo z angeli

Magija Zlate zore Magija brez razvoja srca je le urjenje intelekta in stran vr‘en ~as. odlo~i za pot magije in {ele ko stopi na pot magije, potrebuje tudi dobro orientacijo – orientacijo srca, poti mistika.

ZGODOVINA ZLATE ZORE Trije magi, ki so bili tudi masoni, ro‘ni kri‘arji in teozofi, naveli~ani teoreti~ne magije, so leta 1887 ustanovili Hermeti~ni red zlate zore. To so bili: Mathers, Westcott in Woodman. Ustanovili so magi~ni red, ki temelji na prakti~ni magiji in katerega sistem deluje; iz njega so si v zadnjih sto letih tehnike in u~enja izposojale vse omembe vredne magi~ne skupine. Eden izmed razlogov za ustanovitev Zlate zore je bil v tem, da so teozofi opustili prou~evanje in delo zahodne misteri~ne tradicije ter pre{li v vode ezoteri~nega budizma in vzhodnih skritih {efov.

Magi Zlate zore so od ro‘nih kri‘arjev prevzeli sistem stopenj napredovanja v redu po drevesu ‘ivljenja. Od teozofov so prevzeli enakovredno v~lanjevanje mo{kih in ‘ensk ter pojmovanje, da jih vodijo skriti {efi. Zgradili so tak{no organiziranost, kot jo imajo prostozidarji (Westcottovo metodi~no pregledovanje nalog u~encev). Na rituale Zlate zore je mo~no vplivalo tudi prostozidarstvo. Mathers je bil resni~ni mag reda. Imel je ogromno znanja o magiji, prevajal je grimorje, srednjeve{ke knjige o magiji, in kot neutruden samouk magije nekaj let cele dneve pre‘ivel na Egiptolo{kem oddelku Britanskega muzeja. S tem je stopil v stik z magijo Egipta prek zapisov in predmetov, ki so jih namagnetili visoki posve~enci egiptovskih misteri~nih {ol. Mathers je tri leta po ustanovitvi ustvaril nov ritual za drugi, notranji red, ki je popolnoma lo~en od zunanjega reda – Red rubinsko rde~e vrtnice in zlatega kri‘a. Zunanji red – Zlata zora – je le pripravljalnica, propedevtika, za pravo magi~no delo, ki se za~ne v notranjem

Foto splet

Foto Martin Hayes

V

Sloveniji prisoten magi~ni red Aurora Aurea temelji na ritualih in naukih zadnjega templja izvorne Zlate Zore, najbolj znane in cenjene ezoteri~ne organizacije, ki je bila ustanovljena konec 19. stoletja in katere ~lani so bili tudi Aleister Crowley, pesnik Yeats in avtor Drakule Stoker. Magija je umetnost povzro~anja sprememb v okolju in zavesti posameznika. Mo~ volje, imaginacija, namen in uporaba simbolov in korespondenc igrajo pomembno vlogo v tej umetnosti. Magija je beseda, izpeljana iz gr{ke besede mageia, ki je ozna~evala znanost in religijo duhovnikov Zoroastra. Veliki adept Regardie pravi: »… magija je dokon~na in precizna.« in spet drugje: »Magija je povsem znanstven sistem in vsakega izmed njegovih delov je mo‘no preveriti, hkrati pa tudi lahko demonstriramo dokaze, da sistem deluje. V magiji mag ne i{~e mo~i za sebe samega …« in kon~no: »… mag ima le eno hotenje – hotenje po stiku s svojim vi{jim jazom.« Magija brez razvoja srca je le urjenje intelekta in stran vr‘en ~as. Magija brez ob~utka za razmerja – ki ga prinese psihoterapevtska obravnava ali kaka druga metoda spoznavanja sebe in svojih motivov v smislu »Zakaj bi jaz stopil na pot magije?« – je le trip mo~i in napihovanje ega. Zgodovina magi~nih skupin nas u~i, da tiste skupine, ki niso razvijale bratstva in ljubezni, ki sta kvaliteti vi{jega jaza, niso ‘ivele dolgo in so kmalu propadle zaradi notranjih sporov. »Lahko govorite angelske jezike, vidite vse svetove in imate vse mo~i – brez ljubezni ste ni~,« je rekel mojster Yeshua Ben Yosef (Jezus). [ele po psihoterapiji se lahko ~lovek

Yeatsova »elementalna oro‘ja«, ki jih je izdelal kot »Adeptus Minor« v Zlati zori.

-

JUNIJ

10 -

Misteriji 41


ZORE

Veliki adept Zlate zore Israel Regardie

redu. Ritual vstopa v notranji red je potekal v sedemstrani~ni barviti grobnici, katere obliko je navdahnila grobnica Christiana Rosenkreuza (poi{~ite »Virtual Vault of the Adepti« na Youtube). Po vseh pri~evanjih je ritual izjemen, pre~udovit in mo~no ro‘nokri‘arsko obarvan. V izvorni Zlati zori je bilo veliko umetnikov. Eden najbolj znanih je bil irski pesnik in nobelovec Yeats. Velja omeniti tudi ameri{kega okultista Paula Fosterja Casea, ki je pridobil skrivna znanja Zlate zore neposredno od skritih {efov in brez ~lanstva v Zlati zori. Na neki to~ki je z njim fizi~no kontaktiral skriti {ef in ga postavil pred izbiro: »Ali bo{ duhovni u~itelj ali svetovno znan pianist?« Case je opustil pianisti~no kariero. Kasneje je Case za kratek ~as postal ~lan Zlate zore. V osemnajstih letih obstoja je njihov tempelj Isis-Urania v Londonu iniciiral le 189 ljudi. Z leti pa so ~lani odhajali in {olanje je zaradi ni‘anja pogojev za napredovanje v vi{je razrede postajalo vse bolj zvodenelo. Po dobrih petnajstih

42 - JUNIJ 10 -

letih Zora razpade in nastanejo Stella Matutina, Waitova skupina in Alpha et Omega. Le na Novi Zelandiji je {e do osemdesetih let prej{njega stoletja obstajal tempelj izvorne Zlate zore Whare Ra. Trideset let po razpadu izvorne Zlate zore Israel Regardie objavi njen celoten kurikulum, rituale in tehnike, ker bi druga~e zapadli pozabi. Regardie, zadnji iz niza velikih adeptov prvotne Zore, je bil trdno prepri~an, da je {e pred pripravljalnim delom v Zori potrebno tri leta trdo delati na sebi s psihoterapijo. Njegovo videnje magije je nujno vklju~evalo tudi delo na sebi s pomo~jo vpra{anj, kot so: »Kak{ni so moji motivi? Bom z magijo le kompenziral nekaj, kar mi ne gre?« To se je nana{alo na prastaro tradicijo Egipta, kjer so v mali misteri~ni {oli delali na integraciji osebnosti in {ele v veliki misteri~ni {oli na pogovoru osebnosti z angelom varuhom. Tu lahko omenimo, da se Zlata zora dr‘i preizku{ene poti; prve iniciacije simbolizirajo delo na razli~nih delih psihe ({tirje elementi) in {ele po integraciji osebnosti pride do iskanja pogovora z lastnim angelom varuhom: »Kdo sem? Od kod sem pri{el? Kak{en je namen mojega bivanja tukaj in zdaj?«

nam morajo biti vse bolj doma~e vibracije izgovorjenih bo‘anskih imen, s katerimi stopimo v stik z bo‘anskimi silami. K temu lahko dodamo {e prakti~ni {tudij vplivov barv. Zadnji cilj drugega reda pa je transmutacija energij materialno-~utnega ‘ivljenja v finej{e duhovne sposobnosti adeptstva.

AURORA AUREA V Sloveniji je danes prisoten Magi~ni red Aurora Aurea (MRAA) iz tradicije Zlate zore. MRAA temelji na ritualih in u~enjih zadnjega templja izvorne Zlate zore iz Nove Zelandije – templja Whare Ra. U~itelji MRAA so bili v uku pri pre‘ivelih ~lanih navedenega templja in so spojili njihova navodila z modernej{imi magi~nimi tehnikami. Rezultat je skupina, ki ima za seboj najbolj{o ezoteri~no tradicijo in hkrati korenine trdno v nedrjih Zlate zore. Red je razdeljen v tradicionalne stopnje: zunanji red in drugi red. V zunanjem redu se kandidat uri in magi~no pripravi, da postane individuum – resni~ni izraz tega, kar Vi{ji jaz rabi v tej inkarnaciji.

CILJ ZLATE ZORE IN DRUGEGA REDA Cilj zunanjega reda Zlate zore je raz{iriti domet notranje percepcije in intenziviranje zavedanja Ene sile, ki vlada celotnemu univerzumu. Cilj prvega reda in namen vseh njegovih tehnik je v tem, da nas osvobodi zavajajo~ega vpliva iluzije, da smo kakorkoli lo~eni od te Ene sile. Cilj drugega reda Rubinsko rde~e vrtnice zlatega kri‘a je bolj kompleksen. Na prvem mestu je duhovni razvoj. Sledi mu nadaljnje {irjenje mo~i percepcije, tako da z notranjim vidom vidimo bitja, dogodke in sile na energijskih ravneh. Nadalje se moramo nau~iti prerokovanja, da {e bolj razvijemo svojo intuicijo. Temu sledi urjenje, prek katerega

Foto Layla Randle

Foto splet

M AGIJA Z LATE

Ro~no stkan prapor vzhoda za doma~e sveti{~e v tradiciji Zlate zore


Tehnologija za doseganje tega cilja je tridelna. Najprej so tu iniciacije, ki uglasijo in spremenijo kandidatovo sfero senzacij tako, da lahko pridobi nadaljnja spoznanja in razvije magi~na ~utila. Na drugem mestu je u~enje, ki je tako pisno kot ustno. Na koncu je magi~no delo, katerega nadzorujejo lokalni {efi templja. Proces zunanjega reda je proces notranje alkimije, ki transmutira ~lovekovo ‘ivljenje. V Redu ugotavljajo, da se ‘ivljenja ljudi, ki uporabljajo njihove mo~ne tehnike, drasti~no spremenijo, ko vse bolj postajajo to, kar v resnici so – vi{ji jaz. V drugem redu MRAA pou~uje zahtevnej{o prakti~no magijo. Poleg teh dveh redov pa imajo za tiste, ki ne morejo prisostvovati ritualnemu delu templja, organizirano mednarodno dopisno {olo. Magi~ni red Aurora Aurea se ne dr‘i ene same vizije, kaj Zlata zora lahko je. Niti to ni skupina, ki bi ‘elela obnoviti izvorno Zlato zoro. Zlato zoro vidijo kot ‘ivo in razvijajo~o se tradicijo, ki se

prilagaja vsaki novi generaciji. Ne uporabljajo le modernih magi~nih tehnik v kombinaciji z izvornimi materiali Zlate zore, ampak tudi ra~unalni{ke u~ne sisteme in internet, da res ostanejo povezani z u~enci. Ne trdijo, da so edini pravi red Zlate zore ali da so v neposredni nasledstveni liniji iz Whare Ra ali izvorne Zlate zore. Delujejo z ramo ob rami z razli~nimi redovi Zlate zore in svojim ~lanom celo predlagajo, da se v~lanijo vanje, ~e se jim zdi, da so zanje bolj primerni. Njihovo duhovno in iniciacijsko nasledstvo, gledano povsem tradicionalno, prihaja iz treh linij. Prva linija je od Dion Fortune prek Butlerja, Dolores Nowicki in Davida Goddarda. Druga linija je iz izvorne Zlate zore prek Percyja Wilkinsona in Barbare Nairn, ki sta bila visoka adepta templja Whare Ra. Tretja linija pa gre prek Israela Regardieja in Chica Cicera. Red vodi Nick Farrell, mag in avtor ve~ knjig (www.nickfarrell.eu). Kot vidimo, je Zlata zora {e kako ‘iva magi~na tradicija, ki je tudi javno prisotna v Slovenskem prostoru prek antikumov (www.auroraaurea.com), ki jih izvajajo tam, kamor so povabljeni.*

KURIKULUM ZLATE ZORE Za napredovanje v Zlati zori morajo ~lani opravljati izpite iz zgodovine gr{kih in egip~anskih misterijev, hermetizma, principov alkimije in astrologije. Na pamet morajo znati hebrejski alefbet, da kasneje lahko {tudirajo prakti~no kabalo. U~ijo se ezoteri~nih interpretacij tarota v kombinaciji z analogijami iz kabale, astrologije, elementi itd. Tarot in geomantika (divinacija, ki uporablja naklju~no narisane to~ke) nista namenjena prerokovanju, ampak prebuditvi mo~i imaginacije, intuicije in jasnovidnosti. U~ijo se tatva-vizij, mo~ne tehnike vizualizacije, v katerih uporabljajo simbole, barve in oblike za ustvarjanje vrat, skozi katera vstopijo v svoji imaginaciji. U~ijo se besed mo~i iz svetega jezika – hebrej{~ine. Teh ne izgovarjajo, ampak jih vi-

ZORE

Foto splet

M AGIJA Z LATE

[ifrirani rokopisi ustanovne listine izvornega reda Zlate zore

brirajo. U~ijo se enohijskega jezika in magije. Namen vsega tega {tudija, dela in urjenja je, da pride{ do pogovora s svojim Vi{jim jazom.

NOVA CIVILIZACIJA Kot u~i ezoterika, prehajamo v novo civilizacijo, civilizacijo ritualnega reda in magije. V njej bo ~love{tvo tako kot v Atlantidi zavestno sodelovalo z angeli prek znanosti o sodelovanju z njimi – magiji. @e danes so na svetu skupine, ki zavestno delajo z angeli, pa ne uporabljajo besede magija. Morda je taka skupnost Findhorn? To je zametek nove civilizacije magije, ko bo ve~ina ~love{tva zopet vzporedno ‘ivela v astralnem in fizi~nem svetu in bo jasnovidnost nekaj tako obi~ajnega, kot je danes avto. Energijskemu svetu se bomo ponovno pribli‘ali prek znanosti, ki bo kmalu dokazala obstoj eteri~nega sveta in njegove zakonitosti. Do astralnega je potem le {e korak … Fran~ek Dobovi{ek Naslednji~: Intervju z magom Nickom Farrellom

D

* frafrancek@gmail.com

-

JUNIJ

10 -

Misteriji 43


Prihajamo vam naproti knjige iz ARA zalo‘be informirani kozarci informirani lon~ki za{~ita pred sevanji telefonov NORAD (NO RADiation), katere u~inkovitost je znanstveno preverljiva z biolo{kimi testi ekolo{ki ~istilec zraka Biofresh Prodajni stebri ARE so v trgovinah TU[:

v Planetu Celje, v Planetu Studenci Maribor, v Planetu Kranj, v BTC-ju v Ljubljani, v Grosuplju, Kopru in Se`ani.

44 - JUNIJ 10 -

RUBIDIJ (Nadaljevanje s 26. strani)

ke koli~ine mle~ne kisline, ki ustvarijo zadosti kislo okolje, da se destabilizira DNK-zapis in celica posledi~no mutira. Brewer je na celici na{el prenosnike kisika v celico, kot sta na primer kalcij in magnezij, pa tudi transporter za sladkor na osnovi kalija. Po njegovi teoriji lahko kancerogeni izbijejo prena{alce kisika, medtem ko kalij {e vedno opravlja svojo vlogo in vna{a sladkor, ki nato nepopolno zgori v mle~no kislino. Rubidij je bil po Brewerjevem prepri~anju zdravilo za raka, saj rakave celice vsrkavajo ve~ sladkorja in prav zaradi te potrebe tudi ve~ kalija. Ob pove~anem vnosu rubidija ta zasede mesto kalija na celi~ni membrani, sam pa nima sposobnosti prenosa glukoze v celico, ki zaradi tega strada. Obenem zaradi njegove alkalnosti nevtralizira kisle ione in dvigne pH na alkalni nivo, ki ga rakave celice ne pre‘ivijo. Da bi dokazal pravilnost svoje teorije, je z rubidijem opravil poskuse na mi{ih, ki so jim vsadili rakave tumorje. Po kon~anem poskusu so bili tumorji v mi{ih z dobrim miligramom rubidija v krmi kar enajstkrat manj{i kot pri nesre~nih sovrstnicah, ki niso prejemale rde~ega mineralnega dodatka. Dr. Brewer je v kasnej{ih poskusih zamenjal mi{i z ljudmi, rubidij pa z njegovim ve~jim in po njegovem {e u~inkovitej{im bratom – cezijem. Z njim je kasneje izdelal protokole za zdravljenje raka, do svojega konca v triindevetdesetem letu ‘ivljenja pa je hvalil alkalni cezij kot

vsakodnevni vrhunski prehranski dodatek.

RUBIDIJ V HRANI Kot prehranski dodatek se rubidij v tujini ‘e prodaja, pri nas pa zaenkrat {e vlada zati{je in morda zato velja pogledati, kaj nam ponuja narava. Najbolj{i doma~i vir dale~ pred vsemi ostalimi je korenina cikorije, v ~asih pomanjkanja neko~ prodajana kot kavni nadomestek. Izredno dober vir za ljubitelje doma~e eksotike je tudi sok breze, bolj na trgovine naravnani pa lahko izbirate med dokaj dobrima viroma pravim ~ajem in pravo kavo. ^e minerale raje jeste kot pijete, potem so dober vir rubidija brazilski ore{~ki, od kuhane zelenjave pa {pina~a, pesa in {parglji. Dober vir je tudi rde~e meso, med solatami pa ni~ ne prekosi regrata. Strupenost rubidijevih spojin je nizka in jo merimo v gramih, tako da se vam ob teh naravnih virih ni bati zastrupitve z rubinastim elementom. Dobro po~utje in obilica energije {e posebej dobro deneta v teh toplih dneh in pri njunem doseganju vam lahko pomaga bela kava na{ih prababic in pa brezpla~na skleda regratove solate z izbranega travnika. ^e pa boste ob izbolj{anju po~utja opazili {e, da vas noge nesejo kot ‘e dolgo ne, vedite, da se za to lahko zahvalite rubidiju in blagodejnim u~inkom alkalne diete. Pa dosti sre~e in lahkih nog do prihodnjega nadaljevanja, kjer vas pri~akuje strupeni kalcijev veliki brat – stroncij. Sa{o Burja

D


Solarno-karakterni horoskop za Son~evo leto in leto Tigra

Horoskop za junij 2010 OVEN – ^aka vas mesec prijetnih in {o-

kantnih razburjenj, navdu{enega izra‘anja naklonjenosti drznim osebam, povezanim v ekipo, a tudi globokemu izra‘anju razo~aranja okoli 26. Naj bo va{ »nogometa{« dele‘en enake ~ustvene in moralne podpore tudi v trenutkih stiske. Manite si roke rojeni marca, saj bodo pozitivne novosti in presenetljive prilo‘nosti v karieri in osebnem ‘ivljenju krojile poletje. Na potovanjih in pri napredovanju sodelujte in bodite voljni. Novosti bodo pri premo‘enju, zaslu‘ek, lahko tudi dedovanje! BIK – Prisotnost na veliki prireditvi, zabavi, poroki vas bo motivirala, da boste ‘eleli {e sami do‘iveti kaj bo‘anskega. Imeti kraljevsko osebno praznovanje s potovanjem v vro~e in mondene kraje. Nekateri boste samo vro~e zaljubljeni in imeli skromne na~rte. Duhovna sre~a in zadovoljstvo se bosta krepila v dru‘bi delovnih in pobo‘nih ljudi. Od mlaja do luninega mrka je ~as za gradbena dela in intenzivno rekreacijo, s katero se boste pripravili na po~itnice v kopalkah. DVOJ^KA – Iz skromnega pol‘ka se boste ‘e pred prazno luno 12. prelevili v odprtega in klepetavega laboda. S partnerjem ali drugimi navdu{enci svetovnega dogodka boste delili svoje vse bolj vrele emocije. Sredi meseca se v gne~i, morda na poti v tujini, enako intenzivno zaljubite. Barva ko‘e vas ne bo motila, saj bo ble{~e~ nasmeh in ‘ametno zamolkel glas preve~ omamen. V situacijah, ko bo potrebno hiteti, boste nekaj dni izgubljali ‘ivce, kasneje pa se ujeli in imeli velike uspehe. U~ite se od drugih, pred delnim luninim mrkom pa si oddahnite v varnem zaliv~ku, saj bodo neugodni vplivi! RAK – Strogo boste morali obvladovati nagonsko ravnanje, ki vas lahko v predpoletni sezoni pripelje v {tevilne situacije, ko boste stresno reagirali, s tem pa {kodili partnerskemu odnosu in zasejali zmedo v dru‘ini ali kolektivu. Do 14. poka‘ite vse eroti~ne prednosti, da jih boste ob luninem mrku lahko zaznali tudi pri drugih in s tem la‘je prebrodili ~ustveno stisko. Denar, ki ga boste vse la‘je slu‘ili, bo v dneh okoli praznika naglo kopnel. Tedaj ne potujte, ~e ni nujno. Visokim valovom se na dale~ izognite. Fizi~no delo opravljajte zbrano s premislekom. Nevarnim situacijam se izmikajte. LEV – Pri~akovanje ne~esa dobrega bo dobilo podlago z navdu{ujo~o vestjo sredi meseca. Z ljubljeno osebo potujte le v kraje, kjer ni pri~akovati te‘av. Samski boste kot

V solarno-karakternem horoskopu dobite bolj osebno napoved, ~e preberete najprej besedilo za va{e Son~evo, nato pa {e Ascendentno znamenje. ^e svojega Ascendentnega znamenja ne veste, si pomagajte s tabelami, ki smo jih objavili v reviji Misteriji od 136. do 139. {tevilke. na pladnju dobili usodnega partnerja. Smelo na~rtovanje skupne prihodnosti in nara{~aja bo navdu{ilo prijatelje in sorodnike. Lahek ali nepri~akovan zaslu‘ek boste znali hitro »pognati« za u‘itke, ki jih boste nekoliko delili z drugimi, a tudi za duhovne vrednosti. ^e boste maksimalno profesionalni, boste imeli dober izkupi~ek pri tistem, kar z veseljem tr‘ite. Kraj{i dopust v predsezoni obeta nova poznanstva z ljudmi iz vi{jih krogov. DEVICA – Hlepeli boste po nedosegljivi romantiki, ne‘nostih in pozornosti, po ve~jem {tevilu sr~nih prijateljstev, dobili pa boste slabo polovico navedenega. Napetosti v odnosih s partnerjem se bodo v ~asu nogometnega prvenstva stopnjevale, kar vas bo pahnilo v naro~je drugemu. S potrpe‘ljivostjo bi zmogli ubla‘iti sporazumevanje tudi z drugimi. Vse ve~ja zahtevnost do sebe vas bo potiskala v zahtevnost in natan~nost pri delu v slu‘bi in na svojem premo‘enju. Nevarnostim se ne boste mogli povsem izogniti ne v okolju, ki ga poznate, ne na poti. Po luninem mrku boste bolj uspe{ni. TEHTNICA – Ker naj bi se za vas in va{ »drugi jaz« {olsko leto uspe{no zaklju~ilo, boste morali izpolniti obljubo, sicer boste izgubili spo{tovanje do sebe in ugled. Nagrada, najsibo potovanje, ogled prireditve ali ‘lahtna kovina, bo razveseljevala vse, vam in va{emu ljubimcu pa pri~arala raj na zemlji. Nekateri se boste navdu{ili nad bo‘ansko osebo in umetni{ko stvaritvijo ter v hipu pove~ali njuno vrednost. Ljubezenske izjave bodo kar vrele iz vas tako kot hvale blagu, ki se ponuja. [KORPIJON – Navdu{enje nad interesno skupino, v katero je vklju~en va{ prijatelj, vas bo zapletlo v spor, ki ga bo te‘ko re{iti. Zamera se utegne podalj{ati do delnega luninega mrka. Potovanje z navija~i ali med dopustovanjem bo razburkano kot morje med nevihto. I{~ite ravnovesje v sebi in s sprtimi stranmi. Preddopustni{ki vikend oddih boste potrebovali v stiku z naravo, na de‘eli ali pri spro{~ujo~em fizi~nem delu, na polju

ali gorskih poteh. Na ra~un ‘alosti ali nesoglasij drugih boste s spretno roko uspe{no pristavili svoj piskr~ek in zaslu‘eno pove~ali dohodek. [KORPIJON – Bo‘ajo~a toplota predpoletnih in poletnih vetrov bo prodrla v va{o du{o in razburkala ~ustva doma in v povezavi s tistimi, ki so bolj svobodnih nazorov. V gne~i se ob prazni luni 12. ne boste po~utili varno, toda dva dni za tem pustite radosti, naj si da du{ka med prepevanjem in na plesi{~u. Pozitivna ~ustva vas bodo najstni{ko preplavila! Evfori~nim navija~em se izognite, saj bodo nepredvidljivo grobi in ostrih jezikov. Smele na~rte za dopust dopolnite s primerno opremo, fizi~no in duhovno kondicijo ter z na~rtom, ki mora upo{tevati tudi improvizacije. KOZOROG – Zavisti ne pestujte predolgo niti do partnerja, saj bi se izkazalo, da ste preve~ drobnjakarski in usmerjeni prete‘no vase. Mlaj{a turistka bo razburila va{o ~ustveno eroti~no domi{ljijo, ki jo morate takoj obvladati, sicer boste ‘alostni v ~asu luninega mrka v za~etku poletja. Navedeno vas bo prisililo, da se nau~ite {e ~esa od drugih, ne da bi jih kopirali, tople junijske sapice in skrivnostne poti po naravi pa vam bodo prinesle namiga, da morate odkrivati {e neodkrite dimenzije v sebi. VODNAR – V va{em ‘ivljenjskem prostoru je ‘e neka son~na oseba, pa ~etudi se ji morda izmikate, ker je ‘e vzbudila v vas odpor. Potrudite se jo bolje spoznati, saj je neprijetno obdobje ‘e mimo. Pogovorite se o razmerju s star{em, ki mu zaupate, ali prijateljico. @e pred koledarskim poletjem bosta lahko za poku{ino ‘e odpotovala na sanjske po~itnice. Iskrena navdu{ena dru‘ba, na katero bosta naletela, vaju bo {e bolj zbli‘ala. Rojenim januarja bo napredovanje in poslovni razcvet razveseljiva popotnica, drugi boste na to {e po~akali. RIBI – Pristna ljubezenska ~ustva najdra‘jih, obo‘evanje mlaj{e osebe in zaupanje star{ev vas bodo vzpodbudili, da boste delali ~ude‘e. Brez nasprotnikov med nacionalno evforijo pa le ne boste. Naj vas ne zmedejo toliko, da bi zagre{ili ob‘alovanja vredno reakcijo. Od prazne lune okoli 12. junija do luninega mrka po dr‘avnem prazniku ne napenjajte ‘ivcev, jezika in mi{ic prek vseh meja, da ne bi dosegli bole~e pokore. Raje na mivki igrajte odbojko in berite knjige!

Pripravlja: astrolog prof. Stane Pade‘nik

-

JUNIJ

10 -

D

Misteriji 45


Nenavadna do`ivetja Vabilo k pisanju

Dogodek iz sanj

Z

lje, ~e bi se odlo~il druga~e. Ali kaj, ko za nazaj ne more{ popraviti ni~esar. Kar si naredil, to ostane za vedno. Pred dogodkom sem lepo doma spal. Ko se mi motajo ~udne sanje, ki jih nisem razumel. Bil sem na velikem travniku, tam so bili {e drugi ljudje, ki jih nisem poznal. Poznal pa sem eno ‘ensko, ki je bila ~lanica na{ega kolektiva. Pripeljala se je z nekim ~udnim prometnim sredstvom. Ni mi bilo poznano, pa saj to niti ni va‘no. Peljala je proti meni, ko se kar naenkrat dvigne zemlja in ona pade z vozilom vred v to nastalo jamo, zemlja jo pokrije, da se ni~ ne vidi.

Ilustracija Milo{ Lukman

godilo se je, kar sem dan prej videl v sanjah! Vodil sem skupino delovnih ljudi in to zelo uspe{no. Dosegali smo ~udovite poslovne uspehe. Kolektiv je bil me{an – mo{ki in ‘enske. Zaupali so vame in jaz sem se lahko popolnoma zanesel na njih, da bo izvr{ena vsaka naloga, ki je bila pred nami. V tak{nem okolju ~as vse prehitro mineva. Je pa tudi res, da imajo ljudje v~asih nemogo~e zahteve in ‘elje. Vedno sem posku{al re{evati tudi njihove probleme, ~e je bilo le mogo~e. Tako je bilo tudi ta dan, ~eravno sem kasneje ugotavljal, da bi bilo bo-

Mnogim med nami se je `e pripetilo kaj nenavadnega. Opi{ite va{ resni~ni nenavaden dogodek, sre~anje, va{e sanje, ob~utke, jasnovidne utrinke, strah ... in napisano po{ljite na: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana, ali misteriji@misteriji.si - najbolj{e prispevke bomo objavili. Nagrada za objavljen prispevek je polletna naro~nina na revijo Misteriji.

Jaz se prestra{im, hitim proti mestu dogodka, da bi pomagal, ~e se kaj pomagati {e da. Predno pridem na kraj nesre~e, pride ‘enska izpod zemlje popolnoma zdrava in brez po{kodb. Takrat sem se prebudil, razmi{ljal o ~udnih sanjah, a ker mi ni bilo ni~ jasno, sem vse skupaj opustil, {e malo zadremal, nato pa se pripravil na odhod v slu‘bo. Komaj pridem na delovno mesto, ‘e me ~aka ta sodelavka in me prosi, da ji odobrim en dan izrednega dopusta. Ker je bila vestna delavka, nisem niti za trenutek pomislil, da ji ne bi odobril ‘elene odsotnosti od dela. [e predno sem delo kon~al, me je poklicala po telefonu: »Prosim, ~e mi lahko pomaga{, imela sem prometno nesre~o!« Takoj sem organiziral re{evalno ekipo in smo {li na pomo~. Ko pridem na kraj nesre~e, vidim njo vso prestra{eno, avta pa nikjer. Gledam okrog, kje bi lahko bil, ko ga vidim deset metrov v globeli. Zagozdil se je ob drevo. Ko smo avto izvlekli, smo ugotovili, da je bil popolnoma uni~en. @enska pa je iz{la iz te globeli zdrava in nepo{kodovana. Takrat sem se spomnil, da sem skoraj enak prizor videl pono~i v sanjah! anezJU D

obi{~ite nas na spletni strani

www.misteriji.si 46 - JUNIJ 10 -


Bog, navodila za uporabo Avtor: Nara Petrovi~ Zalo‘ba: @arek Obseg: 90 strani Format: 15 × 21 cm Vezava: bro{irano Cena: 11,90 € Informacije o prodaji: 01/549 17 92 Knjiga, ki jo je spisal Nara Petrovi~, ki si upa ‘iveti druga~e kot vsi mi, odgovarja na zelo nenavadno vpra{anje, ki po tem, ko preberemo knjigo, sploh ni ve~ nenavadno: Kako naj uporabljam boga? »Je res tako ~udno govoriti o uporabljanju boga? Kot da tega ne po~nemo ‘e od nekdaj. Da, uporabljamo Boga. Boga kot koncept, kot idejo, kot opravi~ilo in izgovor, kot koren~ek in palico.« Tako razlaga namen svojega pisanja avtor in ugotavlja: »Verjetno smo ga ve~krat zlorabljali kot uporabljali, samo zato, ker ne poznamo realnosti sveta, realnosti boga in realnosti sebe. Dejanski bog nikoli ni odsoten, ni tam zunaj, ni nedosegljiv in nedoumljiv. Bog nas nikoli ni zapustil. Ob nas je tukaj in zdaj. Si ga upamo do‘iveti? Ali pa bomo do smrti samo verjeli vanj? Nehajmo biti verniki, postanimo svetniki.« Seveda knjiga ni kak pridigarski priro~nik, ki bi vabil k dolo~eni

veri. Niti ni znanstveni traktat, ki bi naznanjal nove teorije. Je preprosto vabilo k sobivanju z ‘ivim bogom. »Religija gor ali dol,« je zapisal Nara. In kako naj veste, da ‘ivite z bogom? »Od vseh meril, ki sem jih imel prilo‘nost spoznati,« pravi avtor, »je najbolj splo{no tole: ^loveku, ki biva z bogom, je tudi v najbolj resnih okoli{~inah te‘ko zbrisati nasmeh iz o~i. Da bi nasmeh obstal tudi na va{em obrazu, vam bodo pomagale prebrisane in globoke misli na skoraj vsaki strani knjige. To so misli modrih z vseh koncev sveta, s katerimi boste la‘e prebavljali navidezna nasprotja, nelogi~nosti in nejasnosti.«

Prelomno leto 2012 – napovedi, prerokbe in spremembe na{ega planeta Avtorica: Diana Cooper Zalo‘ba: Cangura Obseg: 180 strani Format: 14 × 21,5 cm Vezava: bro{irano Cena: 25,90 € Informacije o prodaji: 01/549 17 92 »Slovenci so po naravi topli, gostoljubni in prijazni ljudje. Mnogi imajo odprta srca za ljubezen, v du{i te de‘ele najdemo tudi skrb za druge, vendar se v kolektivni zavesti skriva neverjeten strah, da niso dovolj dobri, torej ob~utek nevrednosti, ki izhaja iz starodavne karme …« To je med drugim v svoji knjigi Prelomno leto 2012 zapisala avtorica Diana Cooper, ki se razen s pisanjem ukvarja tudi s terapijami in predvsem z angeli; knjigo je napisala zato, da bi se bralci lahko spoprijeli z izzivi in prilo‘nostmi, ki bodo pred nami. Z branjem knjige naj bi, kot pravi avtorica, razumeli starodavne napovedi za leto 2012, izvedeli naj bi, kaj naj bi se po pri~akovanjih tistega leta zgodilo in

Najbolj prodajane knjige v ARA zalo`bi

Novi knjigi

kak{ne neverjetne spremembe se bodo po vsem svetu dogajale v prihajajo~ih dvajsetih letih. Diana Cooper s pomo~jo angelskih svetov in vstalih mojstrov v knjigi razgrinja napovedi za leto 2032, ko bodo, po njenih besedah, nastajala zlata mesta in bomo vsi bivali v peti dimenziji. Angelski nasveti, vaje, vizualizacija, zdravljenje in afirmacije v tej knjigi naj bi nas pripravile na leto 2012 in na ~as, ki mu bo sledil. Knjiga ima 42 poglavij, v katerih izvemo vse od starodavnih napovedi, o olimpijskih igrah leta 2012, o kristalnih lobanjah, dvanajstih ~akrah vstajenja, posebno poglavje je namenjeno svetovnemu gospodarstvu, pa virom energije, vremenskim spremembam po svetu, tehnologiji do leta 2032, ‘ivljenju na peti dimenziji … Na koncu vsakega poglavja so vaje, ki nam pomagajo, da se la‘je pripravimo na spremembe. V knjigi sta dva zemljevida; prvi prikazuje dvanajst svetovnih ~aker, iz katerega med drugim razberemo, da je korenska ~akra v pu{~avi Gobi, spolna na Honoluluju, grlna v Luksorju v Egiptu …, drugi zemljevid pa ka‘e triintrideset krajev, kjer so kozmi~ni portali, ki se bodo odprli leta 2012.

1. Vrtinec Esther in Jerry Hicks

2. Kako se zdravimo z magnetnimi polji dr. Christian Thuile

3. Presni gurman Nomi Shannon

4. Kako se znebimo o~al Martin Brofman

5. Kako uporabljamo nihalo in bajalico Richard Webster

6. Zakon privla~nosti Esther in Jerry Hicks

7. Usoda du{ Michael Newton

8. Zamenjam razsvetljenje za hiter vibrator Savina A. Ritter

9. Kako zdravimo z zvokom Ted Andrews

10. Polje – po sledi nevidnih sil v vesolju Lynne McTaggart

-

JUNIJ

10 -

Misteriji 47


Poti do zdravja S klubsko kartico Misterijev imate 10 % popusta pri storitvah na{ih ~lanov AL TERNA TIVNO ZDRA VLJENJE LTERNA TERNATIVNO ZDRAVLJENJE

MEDIT ACIJA MEDITACIJA

Center komplementarne medicine. Diagnostika in tretmaji bakterijskih, alergijskih in drugih obolenj z Bicom-bioresonan~nim aparatom. Program za odvajanje od kajenja. Razli~ne vrste masa‘, tudi masa‘e za nose~nice.

ZA^UTITE SVOJ PRISTNI JAZ IN ZA@IVITE V SKLADU Z NJIM! Individualno svetovanje s pomo~jo tarota, angelov in vodnikov; strokovno svetovanje, meditacija in delavnice na temo osebnostne in duhovne rasti. Info in prijave: Lea 031/442 197

Vodi zdravnica Erika @agar.

Celestina, Lea O{abnik s. p., Savska cesta 11a, 1230 Dom‘ale

Pod~etrtek 03/582 94 05 in ^ernelavci pri Murski Soboti 02/538 16 05.

Spletna stran: www.jasnovidnostcelestina.com

BIOSPECTER CENTER – Pregledi in terapije z magnetno bioresonanco. Biospectrum center [kofljica, Lisjak Stanko, 031/566 977, www.biospectrum.biz

Odprava bole~in, gangrena, depresija, onkolo{ka obolenja, migrena …

ANGELI IN REIKI Marjetka Novak – [ola za angelskega terapevta®. U~iteljska {ola angelov in vnebovzetih mojstrov Diane Cooper, Angelski reiki®, Angelska trgovina, knjige, CD-ji, angelske esence®, Brezpla~en vpis v Klub svet angelov. Info: 031/830 299, info@svetangelov.com, www.svetangelov.com NUR AGENCIJA ZA OSEBNO IN POSLOVNO RAST ANGELSKA TERAPIJA IN READINGI

Ko uradna medicina ne more dovolj pomagati – bioterapija po metodi Zdenka Doman~i}a Info: 031/567 731; bioterapija@siol.net

• Bioenergetski tretmaji, • Energetska psihoterapija, • Bachove cvetne esence, • Kisikove terapije, • Orgonski izdelki za energetsko za{~ito. U~inkovita pomo~ pri fizi~nih in psihi~nih te‘avah.

REIKI TERAPIJE IN DELAVNICE

ZARA CENTER, 031/300 209; info.zc@siol.net; www.alternativno-zdravljenje.info

AROMATERAPIJE IN DELAVNICE Kontakt: sonja.zuhair@siol.net ali 070/826 417 WEB: www.nur.si ASTROLOGIJA, NUMEROLOGIJA Karmi~ni, natalni in letni horoskopi. Karmi~na analiza 33 €, brezpla~ni vzorec. Astrolog Armand – tel. 041/568 340, 05/6571 340; www.astrologarmand.co.cc ENERGETSKA NUMEROLOGIJA – Vibracije {tevil ka‘ejo na blokado oziroma negativno energijo v na{ih organih, ki se posledi~no ka‘e kot bolezen, slabo partnerstvo ali kot blokada na kreativnosti in financah; z energijo lahko pozdravimo vse pozicije v na{em ‘ivljenju. Informacije na GSM 041/204 648 BIOTERAPIJA PRAVE ENERGIJE NA PRAVO MESTO – PRAVE ENERGIJE PRAVIM LJUDEM OHRANIMO VITKOST, SRE^O IN ZDRAVJE Z UPO[TEVANJEM VA[EGA BIORITMA IN NA[O POMO^JO. Tel. 041/485 309 in www.mojaxxllinia.com Terapija z bioenergijo po metodi Zdenko Doman~i} uspe{no premaguje bolezni glave, notranjih organov, okon~in, hrbtenice, psihe, MS, EPI, rakava obolenja, stres, alergije, skraj{a okrevanje po operacijah, okrepi imunski sistem … Terapije izvajata dipl. terapevta v Zdravili{~u La{ko in v Rade~ah. Informacije in naro~anje: 041/998 352, mfelser.importex@siol.net FREKVEN^NA TERAPIJA TERAPIJE S FREKVEN^NIMI GENERATORJI PRI RAZNIH OBLIKAH ONKOLO[KIH OBOLENJ. www.rife.org, e-mail: dr.brane.kobal@gmail.com ELAN VITAL, Brodarjev trg 15, LJUBLJANA; 041/909 341, 01/540 77 82 MASA@A Dobrinova masa‘a pod IR-grelci na blazini turmalina in germanija je bolj u~inkovita, ker se ob BioResonanci vodnih molekul in razstrupljanju izvaja shiatsu, refleksno masa‘o, limfno drena‘o, cupping, … Partnerji, star{i-otroci pridite v dvoje ali troje => hkrati te~aj. Cena 25 € / 60 min, 35 € / 90 min, darilni boni po dogovoru. www.kod.si/dobrin, dobrin@volja.net, 01/421 64 00, 041/772 876.

48 - JUNIJ 10 -

NARA VNO ZDRA VLJENJE NARAVNO ZDRAVLJENJE

Bownova terapija – naravno zdravljenje, ki s fizi~no in energetsko stimulacijo mehkega tkiva vzpostavlja ravnovesje v telesu in vzpodbuja samozdravljenje. Pomaga pri bole~inah v hrbtenici, sklepih, pri po{kodbah, glavobolih, bla‘i stres in napetosti. EFT terapija – u~inkovita energetska akupresurna metoda za odstranjevanje posledic travm, stresnih dogodkov, strahov, fobij, bole~in … REMEDIO Renata Radi~-Berglez s. p., Ljubljana, [martinska 196, www.remedio.si, GSM: 031/728 198, info@remedio.si PSIHOKIBERNETIKA ESENOV Psihokibernetika Esenov spodbuja samorazvoj in meditacijo ter omogo~a osebne za{~ite, za{~ite na{ih bli‘njih, za{~ite stvari, delovanje z miselnimi frekvencami, telesno, ~ustveno in umsko zdravje, zdravljenje ‘e obstoje~ih in prepre~evanje novih motenj, pa tudi sposobnost psihokirurgije. Te~aji, terapije, regresoterapija. Vadana Gordana Kudrikova, Umag, tel. 00385 91 206 2815 ali 00385 52 752 760. QUANTEC – INSTRUMENT ALNA BIOKOMUNIKACIJA INSTRUMENTALNA Quantec sistem analizira, svetuje in z oddajanjem informacij tudi deluje na izbrani cilj. Zdru‘uje najnovej{a dognanja kvantnih fizikov in razli~na znanja s podro~ja klasi~ne in komplementarne medicine. Quantec nam da poglobljen vpogled v vzroke te‘av na telesni in psihi~ni ravni ter nudi optimalno podporo pri vseh oblikah zdravljenja in pri premagovanju razli~nih kriznih situacij. Uporablja se v osebnem in poslovnem svetovanju, pri {portu, {tudiju, kmetijstvu, ekologiji … Manipet d. o. o., Lamutova 48a, Podutik Tel.: 040/299 667 (ga. Manja); e-po{ta: manipet@gmail.com RADIESTEZIJA Radiestezijski pregledi spalnic in ~loveka. ALTERA nudi radiestezijske preglede spalnic, pisarn, energetske preglede telesnih organov (slikanje avre), diagnostika. Bioterapija po metodi Zdenko Doman~i}. Imate te‘ave s spanjem, zdravjem, ~utite utrujenost, pa ne veste vzroka? Naro~ila na GSM: 041/716 195; www.altera.si TRGOVINE AUREA - vse za telo in du{o, maloprodaja in veleprodaja; naravna kozmetika za telo, ezoterika, knji‘ni program in izdelki iz tehnologije Hydronic; AUREA Press d. o. o., BTC hala A, [martinska 152, Ljubljana. Tel. 01/541 17 60


Pri naro~ilu nad 69 € po{tnino podarimo

PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777, 01/549 17 92; NA SPLETU - www.misteriji.si

FROLOVOV DIHALNIK

MAGNETI PROTI BOLE^INAM

Dihanje z dihalnikom pospe{uje presnovo, spodbuja telesno in du{evno u~inkovitost ter pove~uje telesne energijske rezerve odraslih in otrok 49,90 € od petega leta dalje. Kot zdravilni pripomo~ek ga v Znanstvenem centru za klini~no in eksperimentalno medicino v Novosibirsku priporo~ajo pri indikacijah za kroni~ni bronhitis, bronhialno astmo, nevrovegetativno distonijo, visok krvni tlak, angino pektoris; kot dopolnilno terapijo pri bronhitisu, plju~nici, plju~ni tuberkulozi, plju~nem emfizemu, psihosomatskih motnjah, po sr~nem infarktu, mo‘ganski kapi in operacijah.

ZA[^ITNA PIRAMIDA KERROCK Z za{~itno piramido, tetraedrom s stranico 12 cm, ki ima na spodnji stranici natisnjenih dvanajst enakostrani~nih trikotnikov, je mogo~e pred petimi vrstami zemeljskih sevanj, pred tehni~nimi sevanji in sevanji kozmi~nega ter zemeljskega izvora dobro za{~ititi vse prostore. Piramida deluje blagodejno na splo{no po~utje. Postavimo jo na sredo stanovanja ali hi{e, nekateri jo postavijo v bli‘ino postelje. 37,90 €

Deluje s svojim indukcijskim magnetnim poljem biostimulativno na celi~ne procese, pove~uje izmenjavo plinov, krepi regenerativne procese in mikro cirkulacijo v obolelem tkivu. Uporabljamo jo zjutraj in zve~er po dvajset minut, tako da jo postavimo na obolela mesta in pritrdimo z obli‘em. Uporabljamo lahko tudi dve plo{~i, postavljeni drugo proti drugi. Pomaga tudi proti nespe~nosti in drugim te`avam; prilo‘ena so natan~na navodila. 24,90 €

Z univerzalno za{~ito pred {kodljivimi energijskimi entitetami se za{~itimo pred blode~imi elementali, ki se pojavijo v ~love{kem energetskem sistemu neodvisno od njegove volje. Za{~ita deluje pred enostavnimi blode~imi elementali, du{ami in implantati, da ne morejo ve~ ~rpati ~lovekove energije. 11.90 €

Poseben ~rni magnet pa je namenjen odpravljanju bole~in v kolenu. 24,90 € Pas za pritrditev kolenskega magneta 9,90 € Pas za pritrditev magnodiska 19,90 €

MAGNODISK Magnodisk zmanj{uje bole~ine v hrbtenici, ker mo~no stati~no magnetno polje pospe{uje obnavljanje vezivnega tkiva med medvreten~nimi plo{~icami. Magnodisk z obli‘em nalepimo na tisti del hrbtenice, za katerega je zdravnik ugotovil, da je vzrok bole~in v dolo~enem delu telesa. 44,90 €

PRALNI MAGNETI

OSEBNI ANGEL^EK

RADIESTEZIJSKA NIHALA

ZA[^ITA PRED ENTITETAMI

19,90 €

Neodim magnet omili, lahko pa tudi povsem odpravi fizi~no bole~ino. Polo‘imo ga na bole~e mesto in pritrdimo z obli‘em. Nosimo ga nekaj ur dnevno, dokler se bole~ina ne zmanj{a ali ne izgine. Ovalni so namenjeni za bole~e sklepe.

Kodirane magnete damo v pralni ali pomivalni stroj, da zmanj{amo porabo pralnih pra{kov in elektrike, odstranjujemo vodni kamen, podalj{ujemo ‘ivljenjsko dobo pralnega ali pomivalnega stroja, zmanj{ujemo onesna‘enost okolja in energiziramo perilo. 19,90 €

TESLOVA PURPURNA PLO[^A

Za uspe{no radiestezijsko delo so na a voljo: nevtralni nihali Kaplja (a) in Leseno nihalo (b), kovinska egiptovska nihala c Karnak (c), Izis-4 (d) in Izis-6 (e) ter Biotenzor (f). Uporaba je razlo‘ena v knjigi Osnove radiestezije in bioenergije. e Cene: a in b 13,90 €, c, d in e 18,90 € in d biotenzor 16,90 €. f

19,90 €

b

V Braziliji ro~no narejen osebni angel~ek iz kamene strele si lahko programiramo sami (napotki prilo‘eni), da nas varuje in nam pomaga pri razre{evanju te‘av. Sicer pa nam prina{a dolgo‘ivost, pomaga proti bole~inam pri srcu, v trebuhu in ‘elodcu. Lahko si izberete tudi angel~ka iz ametista in ga programirate za pritegnitev partnerja. Prav tako lahko programirate angel~ka iz ro‘natega kremena, kristala, ki odpravlja vrsto te‘av. Ve~ na www.misteriji.si. + Darilo: mo{nji~ek 19,90 €

BIOGUARD Bioguard za{~iti biopolje ‘ivih organizmov pred posledicami elektromagnetnega smoga, ki ga ustvarjajo vse naprave, napajane z elektri~nim tokom. Samolepilno plo{~ico Bioguard, ima premer 15 mm in je debela 3 mm, nalepimo na izvor sevanja: na ra~unalnik, mobitel, brezvrvi~ni telefon, polnilec mobitela … in tako v prostoru ustvarimo ugodno biopolje; smo manj utrujeni, manj napeti, bolje zbrani, se na splo{no bolje po~utimo. Za‘eleno je, da Bioguard nalepimo tudi na okensko steklo, da pride v prostor vitalna energija. Bioguard zelo dobro deluje v avtomobilu; prilepimo ga na vetrobransko steklo za vzvratnim ogledalom. 14,90 € Ve~: www.misteriji.si

-

JUNIJ

10 -

Misteriji 49


PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777, 01/549 17 92; NA SPLETU - www.misteriji.si

OSVE@ILEC ZRAKA BREZ VONJA Blazinica Biofresh osve‘uje zrak tako, da kot magnet privla~i in kot spu‘va vpija molekule vonjav. Deluje dve leti in je obnovljiva. Zelo je priporo~ljiva za otro{ke sobe in sobe bolnikov. Zrak osve‘uje v vseh stanovanjskih in delovnih prostorih, v hladilnikih ohranja sve‘ost ‘ivil in zmanj{uje porabo elektrike, razsmrajuje obutev, osve‘uje zrak v avtomobilih … Ni~esar ne oddaja, pa~ pa odstranjuje. Tudi alergene in {kodljive nanodelce razli~nega izvora. 7,90 €

INFORMIRANI ZAŠ^ITNI KLJU^ USB

V USB-vti~nico vtaknjen informirani Za{~itni klju~ USB in bakrena samolepilna plo{~ica zmanj{ujeta negativne vplive sevanja ra~unalnikov, zaslonov in usmerjevalnikov na ~loveka in njegovo zdravje. Delovanje je preverjeno z GDVelektrografijo in mikroskopiranjem ~love{kih rde~ih krvni~k. 39,90 €

HYDRONIC 1H/F ZA HI[O Hydronic za hi{o ima dve funkciji: • izbolj{a vso vodovodno vodo v hi{i in do 70 odstotno zmanj{a njeno {kodljivo delovanje. Skozi hydronic za hi{o o‘ivljena voda izlo~a tudi do 70 odstotkov manj vodnega kamna in tako varuje in{talacije in gospodinjske stroje. O‘ivljena voda pove~a ‘ivljenjske sposobnosti, tudi rastlin in ‘ivali. Pospe{uje izlo~anje klora. Primeren je tudi za rastlinjake in farme. • filtrira do 80 mikronov velike delce (mivka, pesek, glina, kovinski ostru‘ki …) in jih izpira. Vgradimo ga takoj za vodomerom. Dopu{~a pretok do petih kubikov na uro. Hydronic za hi{o ne zmanj{uje pretoka vode. 699,90 €

INFORMIRANI LON^EK Informirani lon~ek dopolnjuje program informiranih izdelkov. Ima enake lastnosti kot modri kozarec; fizikalno vpliva na razdru‘evanje molekul v teko~inah in jih tako omeh~a. Zato imajo v lon~ku pripravljeni ~aji bolj{i okus, o‘ivljena voda potegne iz rastlin ve~ u~inkovin. Na informiranih lon~kih so odtisnjeni posebni simboli »magic life« v ~akrinih barvah, ki ugodno delujejo na zdravje. Lon~ki imajo razli~no obarvane robove, da si lahko izberete svojega. Informirane lon~ke lahko pomivate v stroju, primerni so za vse vrste vro~ih napitkov, tudi za juhe. 20,90 €

50 - JUNIJ 10 -

aratrgovina@siol.com

VR^ ZA DOBRO VODO Vr~ za dobro vodo deluje enako kot modri kozarec. Z biolo{kimi testi je dokazano, da zmanj{a genotoksi~nost vode do 40 odstotkov. ^e vodo iz vr~a nato~imo v informirani kozarec, se njegova u~inkovitost pove~a {e za nekaj odstotkov. V vr~ lahko nato~imo liter vode. Tako kot informirani kozarci tudi vr~ spremeni u~inek alkohola. 54,90 €

INFORMIRANI OBESEK LU^KA V kerami~ni obesek so s posebno tehnologijo vtisnjene izbrane informacije, ki pripomorejo k bolj{emu po~utju. Obesek pove~a avro, {~iti pred zunanjimi negativnimi vplivi (geopatske cone, elektromagnetna sevanja, kozmi~na sevanja …), odpravlja energetske blokade, uredi nepravilno vrtenje ~aker, odpira izhodne kanale, vzpodbuja intuicijo, {iri du{evno in duhovno obzorje … 69,90 €

ATLANTIDSKI KRI@ Atlantidski kri‘ je skrbno narejen iz srebra, o~i{~en vseh negativnih energij in napolnjen s kodami, ki ugodno vplivajo na ~loveka. Njegovo delovanje je {e mo~nej{e kot delovanje atlantidskega prstana in plo{~ice ter ima prav tako vgravirano vija~nico, ki energijsko dodatno ugodno deluje na ‘ive organizme. 89,90 €

ATLANTIDSKI PRSTAN IN PLO[^ICA Sta srebrna, oblikovana tako, da posebni liki sprejemajo in oddajajo kozmi~no energijo in s tem {~itijo pred negativnimi sevanji. Ugodno delujeta na zdravje in dobro po~utje, prepre~ujeta nesre~e. Oblika prstana izhaja iz davnine, saj so u~inki likov, ki so skrbno vdelani v celjski srebrni nakit, znani ‘e iz ~asov faraonov. Velikosti prstana: od 16 do 24 mm notranjega premera. prstan 59,90 € plo{~ica 59,90 €


Pri naro~ilu nad 69 € po{tnino podarimo

PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777, 01/549 17 92; NA SPLETU - www.misteriji.si

INFORMIRANI KOZARCI

GLINENI INFORMIRANI VR^

Njihova posebnost je, da izbolj{ajo vsakdanjo vodo; v njih voda spremeni svoje fizikalno-kemi~ne lastnosti, informacije v kozarcu vzpodbudijo njene samoo~i{~evalne lastnosti. Voda iz informiranih kozarcev je primernej{a za vsa ‘iva bitja. Genotoksi~ni test dokazuje, da kozarec izbolj{a vodo za kakih 40 odstotkov. Kozarci imajo svoj pomen tudi v barvni terapiji. Iz knjige Aura Soma povzemamo, kako barve delujejo na ~loveka: Modra: Deluje na grlno ~akro, vzpodbuja toleranco do sebe in drugih, vero v notranje vodstvo, okrepi odpornost, fizi~no in ~ustveno, zmanj{uje trpljenje ...

Voda v njem o‘ivi; informacije, ki so vtisnjene v glino, spremenijo vodi molekularno strukturo tako, da je v skupkih manj molekul. Tak{na voda je bolj pitka in telesu olaj{a samozdravljenje. V vr~u se spremenijo tudi vse druge pija~e, pa tudi mleko, ki se v vr~u kisa dlje ~asa in ima bolj{i okus. 39,90 €

20,90 € 20,90 € 20,90 € 20,90 €

NORAD

Zelena: Deluje na sr~no ~akro, podpira nas pri sprejemanju odlo~itev, vzpodbuja nov pogled na stvari, prina{a mo~an stik z naravo ... Rde~a: Spodbuja delovanje hormonskega sistema, pomaga premagovati agresivna ~ustva, obnavlja energijo, uravnove{a delovanje prve ~akre, pomaga pri stresu, pri razli~nih strahovih.

KRISTALINSKA KROGLA Krogla zagotavlja, da se energija okrog nje su~e desno (preverite z nihalom). V radioni~ni delavnici so ji vsevane informacije, ki razen dobre volje vzbujajo v ljudeh tudi odpornost proti {tevilnim boleznim. Osem centimetrov velika krogla deluje v premeru treh metrov. Poznavalci jih postavijo na ra~unalnik, na delovno mizo, predvsem pa na no~no omarico. 49,90 €

MAGIC LIFE Plasti~na plo{~ica posebnih oblik zaradi svoje oblike zajema energijo iz okolja in jo oddaja v neposredno bli‘ino. Plo{~ica je kodirana z orgonskimi sevalniki; pove~a nam energijo in nas {~iti pred sevanji, ~e jo nosimo na vrvici okoli vratu ali v prsnem ‘epu. 5,90 €

Za{~itna kodirana plo{~ica Norad do sedemdeset odstotkov zmanj{a tveganje, ki ga ustvarja sevanje mobilnih telefonov in baznih postaj. Za{~itna plo{~ica vodo v telesu, te je v povpre~ju kar 75 odstotkov te‘e, vzpodbudi, da se vrne v »zdravo« strukturo, v obliko, kakr{no ima voda v telesu, preden jo dose‘ejo sevanja mobilnega telefona. Norad je samolepilna kodirana bakrena plo{~ica (Ø 16 mm), ki jo prilepimo na hrbtno stran telefona. 14,90 €

MASER ZA GLAVO IN TELO Maser za glavo in maser za telo pomikamo po glavi ali telesu, da zaobljeni ‘i~ni kon~i~i v trenutku vzbudijo prijetne in dra‘ljive ob~utke, ki blagodejno vplivajo na celotni organizem. S pomikanjem maserja dose‘emo tiste to~ke, ki so ob~utljive in prek katerih se vzpodbudi in prena{a prijetno mravljin~enje. Tako masiranje nas spro{~a, osvobaja stresa, vra~a v stanje dobre volje in veselega razpolo‘enja. [e posebno primerno tudi za dijake in {tudente pred izpiti. Cena: maser za glavo 9,90 €; maser za telo 12,90 €

-

JUNIJ

10 -

Misteriji 51


PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777, 01/549 17 92; NA SPLETU - www.misteriji.si

Pri naro~ilu nad 69 € po{tnino podarimo

RASTRSKA O^ALA

PRIPRAVA NA POROD IN SPRO[^ANJE V HIPNOZI

Z gledanjem skozi luknjice, ki so izvrtane v kartonska o~ala po posebni shemi, krepimo o~esne mi{ice in izbolj{amo vid, zmanj{amo ali odpravimo dioptrijo. Nosimo jih 15 do 20 minut na dan. Osebe z dioptrijo plus vadijo tako, da jih nosijo med branjem, osebe z dioptrijo minus pa med gledanjem televizije. Prilo‘ena so navodila in test za ugotavljanje ostrine vida.

Hipnoza pomaga k umirjeni nose~nosti in la‘jemu, kraj{emu in manj bole~emu porodu. Zgo{~enki za spro{~anje in samohipnozo je pripravil ugledni porodni~ar, profesor dr. Marjan Pajntar, dr. med. Zgo{~enki sta namenjeni poslu{anju med nose~nostjo, saj pomirjata in pripomoreta k dobremu po~utju v teh ob~utljivih mesecih.

5,90 €

[TIRJE LETNI ^ASI Poslu{anje na zlatem disku posnetih zvokov ansambla Vedun je namenjeno samozdravljenju vseh energijskih teles (mentalnega, emocionalnega, duhovnega) in du{e ter posredno zdravljenju fizi~nega telesa, ozave{~anju in razvoju zavesti na poti ~lovekovega samouresni~evanja. Zvok z zgo{~enke poslu{alca spreminja, umirja in zdravi. Zgo{~enko so lani na dan letnega solsticija, v ~asu, ki je energetsko pre‘et z izjemnimi vibracijami vseprisotne kozmi~ne zavesti, s posebno tehniko posneli v cerkvi sv. Ane. Ansambel Vedun vódeno uporablja pi{~ali razli~nih tradicij, tibetanske zvon~ke, ~inele, zvonce, afri{ke sanse, bobne, rogove, tolkala, oceanske {koljke, avstralske did‘eriduje, slova{ke fujare, himalajskotibetanske pojo~e sklede, evropske drumljice, ksilofone, metalofone … Kvantni fiziki trdijo, da zavest ustvarja materijo, torej na nas vplivajo tudi misli in ~ustva, ki nam jih vzbuja poslu{anje zlate zgo{~enke. Glasba tako postane alkimija zvoka, ki vpliva na na{e misli, ~ustva in po~utje.

24,90 €

RUNSKI ENERGIJSKI AMULETI

23,90 €

KAPLJICE ALKALIFE S temi kapljicami navadno pitno vodo spremenimo v alkalni pripravek. Dve kapljici kanemo v poldrugi deciliter vode in dobimo pija~o, ki nam uravnovesi pH teko~in v telesu in tako pripomore k njegovemu normalnemu delovanju. Kaj se dogaja v telesu in kako deluje napitek, ki uredi pH teko~in v telesu, kadar smo utrujeni, omoti~ni, imamo motnje vida … ali kako drugo, tudi huj{o te‘avo, izvemo iz knji‘ice, ki jo kupcem kapljic podarjamo.

Runski energijski amuleti so ustvarjeni iz ve~ posameznih run (rune so pismenke misti~ne starodavne skandinavske pisave, ki so jo ljudstva severne Evrope uporabljala za prerokovanje, za{~ito, zdravljenje …) v to~no dolo~enem zapisu, ki privablja kvaliteto tistih energij, ki jih potrebujemo. Izberete lahko: Amulet za za{~ito in obilje Runski amulet za vzpostavljanje ravnovesja na podro~ju odnosov, komunikacije, partnerstva … Runski amulet za plodnost, dovr{itev, izpolnitev Runski amulet za pomo~ pri uresni~evanju zamisli, ciljev, podvigov Runski amuleti so kovinske plo{~ice v barvi starega srebra in so energijsko napolnjeni. Cena posameznega amuleta:

19,90 €

PROGRAM ZA SPROSTITEV Spro{~anje je del naravnega zdravljenja. Zgo{~enka psihoterapevta dr. Toneta Pa~nika je namenjena ob~utljivim na zunanje pritiske in onim, ki so izpostavljeni kratkotrajnim, a mo~nim du{evnim pritiskom. Za starej{e od 12 let. Pomaga nam, da se telesno in du{evno sprostimo in zajamemo energijo.

11,90 €

29,90 €

BIOPOLYM rjave morske alge Kapsule rjavih morskih alg Biopolym vra~ajo energijo in pomagajo pri bla‘enju in odpravljanju cele vrste telesnih in psihi~nih te‘av. Kapsule polnijo v laboratoriju v Lekarni Ljubljana. Rjave morske alge, ki niso gojene, marve~ po‘ete v hladnem nordijskem morju, imajo odprta celi~na jedra ter so idealno uravnove{en vir hranilnih snovi, aminokislin, vitaminov in mineralov.

POSITIVE INSPIRATIONS – pozitivni navdihi Zgo{~enka zdravilnih zvokov Petra J. Gouwa, glasbenega terapevta iz Nizozemske, prina{a dobro uro glasbe s tradicionalnimi in{trumenti razli~nih duhovnih tradicij. Priporo~ljiva je za uporabo ob meditaciji, regresivnih terapijah in za sprostitev. Ugla{ena je na frekvenco sr~ne ~akre, ki je frekvenca planeta Venere, Ljubezni in transformacije.

23,90 €

KAPLJICE ZA LAJ[ANJE BOLE^IN

19,90 €

TEST ZAKISANOSTI Specialni pH listi~i za meritev pHja v urinu ali slini. Sprememba barve na testnem listi~u vam pove,

kolik{en je pH va{ega urina ali sline, in tako ugotovite, ali ste morda zakisani. 9,90 €

52 - JUNIJ 10 -

Na dlan kanemo kapljico vodice Yi tong in jo polo‘imo na akupresurno to~ko ali podr‘imo nad obolelim mestom. Bole~ina, pa naj gre za glavobol, bole~ine Kako naro~amo? Izbrani izdelek naro~imo po telefonu (med 8. v sklepih, hrbtenici … izgine ‘e po eni minuti. Kapljice so namenjene tudi zdravilcem, koristne so in 15. uro): 01/549 17 92 ali 051/307 777, pri akupunkturi, akupresuri, kiropraktiki, reikiju, faksu: 01/230 16 27; masa‘i tuina, moksibustiji … Odpravljajo energetsiol.com aratrgovina@siol.com siol.com; e-po{ti: aratrgovina ske blokade, vzpostavljajo preto~nost meridianov www.misteriji.si www.misteriji.si; ali pisno na naslov: ARA zalo‘ba in tako odpravljajo bole~ino. zalo‘ba, Cigaletova 55, 1000 Ljubljana Ljubljana. 33,90 €

Vsi naro~niki na revijo Misteriji imajo 10 % popusta. Pla~ilo po povzetju. Po{tnino pla~a kupec. Pri naro~ilu nad 869 € po{tnino podarimo. Po{iljatelj jam~i, da bodo kupci prejeli izdelke, tudi steklene, nepo{kodovane. ^e z izdelkom niste zadovoljni, denar vrnemo. Reklamacije upo{tevamo v osmih dneh od dneva odpo{iljanja.

BLAZINICE ZA RAZSTRUPLJANJE Razstrupljevalna blazinica iz telesa potegne strupe s pomo~jo naravnih, na Vzhodu od davnine znanih snovi za razstrupljanje. Z dodanim obli‘em blazinico pono~i prilepimo na podplat. 34,60 € (dvajset blazinic)


Mali oglasi @ELITE POKUKATI V PRIHODNOST? Storite to z izku{enimi. Vede‘evanje in svetovanje na 090/43 85. 0,7010 €/0,5 min. Ceno iz drugih omre`ij dolo~a operater ponudnik storitev. MAKRA AS s.p., PE: Kvedrova c. 3, 1000 Ljubljana

090 4321 ... Da vpra{anje postane odgovor, da se strah spremeni v prah! POGOVORISVETOVANJA-TAROT z vami 365 dni. 0,70 € / 0,5 min; mobitel omre`je 090/62 49 - 0,75 € /0,5 min POKLI^ITE 090/62 48 za pogled v prihodnost in vse, kar vas zanima. Lea je tu za vas. 0,99 €/0,5 min ZANA d. o. o.

TAROT preko GSM 090/14 24 10. Cena 1,04 €/min. Vsak ~etrtek ob 21,15 imam oddajo v ‘ivo na televiziji VI-TEL. Violeta Bonutti s. p., [empeter, www.violetta.si

VEDE@EVALKA DARJA vam pomaga iz stiske. Za informacije lahko pokli~ete na telefon 041/903 465.

Izidi `rebanja za nagradno kri`anko {t. 183

Da ne smrdi, Biofresh poskrbi @e v mnogih domovih ne poznajo ve~ neprijetnih vonjav ne v kopalnici, ne v strani{~u, ne v kuhinji, ne v sobi z novim pohi{tvom, ne v omari s ~evlji, ne v avtomobilu, ne v gara‘i, ne ob kletki z morskimi pra{i~ki …

PRVA NAGRADA (letna naro~nina na revijo Misteriji) Marija Vera Ostanek, Hubadova 45, 1000 Ljubljana

Blazinice Biofresh potegnejo vase molekule mote~ih vonjav; le te niso prekrite z umetnimi di{avami, tako da blazinice ne povzro~ajo alergij in so povsem ne{kodljive vsem ‘ivim bitjem. Blazinice so obnovljive: delujejo dve leti.

DRUGA NAGRADA (polletna naro~nina na revijo Misteriji): [tefka Hafner, Vrbina 5, 8270 Kr{ko

Naprodaj v trgovinah Sanolaborja po vsej Sloveniji, v trgovinah Tu{ planet v Kranju, Celju, Mariboru in v trgovini Tu{ v ljubljanskem BTC-ju, v hipermarketih Mercatorja v Ljubljani, Kopru in Kranju, v biooddelku Maximarketa v Ljubljani, v trgovinah Mr. Pet, v trgovinah KGZ [kofja Loka in v trgovini Aurea v ljubljanskem BTC-ju. Naro~ite pa ga lahko tudi po telefonu 051/307 777, e-po{ti: aratrgovina@siol.com ali spletu

TRI TRETJE NAGRADE (knjiga zalo`be ARA): Danica For{tnari~, Antoli~i~eva 16, 2000 Maribor

Marjetica vede‘evanje s. p.

VEDE@EVALKA MARTA – Veseli me, da vam lahko pomagam. Telekom 090/44 61 – 1,05 €/min (251 SIT) Mobitel 090/142 488 – 1,04 €/min (249 SIT) GSM 040/305 298 – 0,50 €/min (119 SIT) Pomagajmo s. p., Zre~e

VLADOS studio ezoterike www.esoterica-hyperborea.com esoterica_hyperborea@yahoo.com

Mihaela Juri{i~, Ul. Pohorskega bataljona 1, 2342 Ru{e

NO LIFE DIVINITA DOG AND CAT Alge za pse in ma~ke V O

Jelka Vrhunec-Topolovec, Mokrice 10, 1360 Vrhnika

Naravni dodatek iz rjavih morskih alg, pripravljen za doma~e ljubljen~ke v obliki teko~ine, po sedmih do desetih dneh:

Nagrade bomo poslali po po{ti.

• pove~a in podalj{a aktivnost ‘ivali • izbolj{a dlako, ki postane bolj gosta, debelej{a in ima

Re{itev nagradne kri`anke {t. 183: VODORAVNO: teme, Ravel, piroman, amaro, Osek, ro‘marin, Slava vojvodine Kranjske, sol, Eco, Toch, noj, vas, spa, remiza, Alain, Tuva, tracer, Kalnik, gem, skala, vrv, Ciolkovski, OM, Ana, Arne, Niki, ata, rasa, Ado, Tinos, ekocid, dur, Emile, Lara Jankovi~, emir, ouija tablica, Neel, Kraner, Alka, AV, ajd Nagradni pojmi: SLAVA VOJVODINE KRANJSKE, VALVASOR, OUIJA TABLICA

bolj{i pigment

• izbolj{a ko‘o, postane odpornej{a na rde~ice, prhljaj, srbenje …

• zmanj{a ali odpravi otekline sklepov zaradi putike • pove~a odpornost na zajedavce • na splo{no izbolj{a kakovost ‘ivljenja in ga podalj{uje Dodatek iz norve{kih rjavih morskih alg Ascophyllum nodosum, stoodstotno naraven brez kakih kemi~nih dodatkov, izbolj{uje delovanje prebavnega sistema in jeter, alkalizira organizem in pove~a koli~ino kisika v krvi, organizem oskrbi z dodatnimi proteini, minerali, encimi, organskim jodom, vitamini, balastnimi elementi … V vodo ali hrano damo: ma~kam: 1 ~ajno ‘li~ko na dan malim psom: 1 ~ajno ‘li~ko brejim psicam: 2 ~ajni ‘li~ki na dan {portnim psom: 2 ~ajni ‘li~ki na dan psom ob zdravljenju: 3 ~ajne ‘li~ke Cena plastenke (200 ml): 10,90 €. Naro~ila in informacije: www.misteriji.si

Prosimo, da re{itev po{ljete do 15. junija 2010 v ovojnici s pripisom KRI@ANKA 184 na naslov: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Iz`rebali bomo pet nagrajencev, ki bodo prejeli: 1. nagrada: letna naro~nina na revijo Misteriji 2. nagrada: polletna naro~nina na revijo Misteriji 3.-5. nagrada: knjiga ARA zalo`be

-

JUNIJ

10 -

Misteriji 53


^e ku‘eli po te n oh in ra ga nit po i re v in {ljit ijo va e s ce {i ku lo m p ,o i p aj d od z n re‘ at ag ite ki r s . ad am ni o m n i p ag oj ra m dn i i

i 4 n Nagradna 8 d 1 ra {t. g Ime in priimek: a N on p Naslov: ku Po{tna {tevilka in kraj:

54 - JUNIJ 10 -

kri`anka (184) e-naslov:


ARA ZALO@BA – Spletna knjigarna www.misteriji.si

N

ZDRAVILNA ENERGIJA DREVES Vonjajte in oku{ajte popke in drevesni sok, prislanjajte u{esa in poslu{ajte notranji {epet debel. Spoznajte na~ine in vaje za zajemanje zdravilne energije dreves v gozdu, go{~avi ali na vrtu, ne glede na to, kje ‘ivite. Trda vezava 22,90 € bro{irano 19,90 €

OZDRAVITE LAHKO KARKOLI

ZDRAVJE IZ STOPAL

O

V

O

PRIRO^NIK ZA ZDRAVILCE

OSNOVE RADIESTEZIJE IN BIOENERGIJE

KAKO SE ZDRAVIMO Z MAGNETNIMI POLJI

Vse, kar se dogaja v na{em telesu, se najprej zgodi v na{i zavesti – zato lahko v njej to tudi ozdravimo. Knjiga obravnava zdravitelje, ~akre, miselne oblike in pretekla ‘ivljenja, na~ine zdravljenja, navaja {tiri vaje …

Priro~nik za refleksoterapijo vas nau~i skozi stopala pregledati celotno telo in zaznati morebitne ~ustvene te‘ave in slabo po~utje. Prek masa‘e stopal, se telo ves ~as ~isti in obnavlja. Prilo‘ena sta plakata z oznakami con na stopalih in rokah.

Knjiga je izvrsten priro~nik za vse, ki ‘elijo prebuditi in razviti zdravilske sposobnosti ter k bolj{emu zdravju pomagati sebi in drugim. Opisane tehnike so zelo u~inkovite in vklju~ujejo barve, zvoke in di{ave.

Priro~nik je namenjen vsem, ki se `elijo nau~iti uporabljati nihalo in druge radiestezijske instrumente ter sebi in svojim pomagati z bioenergijo. Knjiga je dobrodo{la tako izku{enim radiestezistom, kot tudi novincem.

Z magnetnimi polji lahko doma zdravimo {tevilna obolenja. Knjiga bo pripomogla, da bo ve~ milijonov protibole~inskih tablet ostalo neuporabljenih ter da bo veliko {tevilo operacij in dni bolni{ni~nega zdravljenja preprosto nepotrebnih.

18,00 €

21,90 €

16,27 €

16,27 €

21,90 €

KAKO SE ZNEBIMO O^AL

KAKO UPORABLJAMO NIHALO IN BAJALICO

KAKO VEDE@UJEMO IZ CIGANSKIH KART

Ko odpravimo zastarele vzorce in napetosti v svoji zavesti, obnovimo tudi svoj vid. Zato je poleg poglavja z vajami dobr{en del knjige namenjen uporabi uma kot orodja za izbolj{anje vida.

Po preprostih napotkih v knjigi lahko odkrivate vodo, izgubljene predmete, pogre{ane ljudi in {kodljiva sevanja. Z radiestezijo lahko tudi diagnosticirate in laj{ate bolezni, razvijate intuicijo …

Knjiga s podobami ciganskih kart nam bo v pomo~ kot oseben vodnik, pa tudi za poslovno vede‘evanje. V priro~niku nas slovenska avtorica u~i o umetnosti vede‘evanja ter razlaga pomen vsake od {estintridesetih kart.

21,90 €

19,90 €

Bro{irana vezava: 19,90 € (+ {op kart) Trda vezava: 23,90 € (+ {op kart)

KAKO VIDIMO, BEREMO IN IZBOLJ[AMO AVRO

KAKO ODKRIJETE VA[A PREJ[NJA @IVLJENJA

KAKO SE NAU^IMO AVTOMATSKEGA PISANJA

Priro~nik za spoznavanje avre in razlage, kako se jo nau~imo gledati in spoznavati njen pomen; kako nam avra ka‘e na podlagi bioenergijskih zevov du{evno in telesno stanje.

Priro~nik korak za korakom vodi do znanja, kako se sami, brez terapevta, spustimo v prej{nja ‘ivljenja in odkrijemo vzroke morebitnih bolezni, preganjavic, stisk, ki izvirajo iz davnine.

Priro~nik, ki vas pou~i, kako prek avtomatskega pisanja vzpostavite stik z Vi{jim jazom, ki vas vodi in vam svetuje, komunicirate z drugimi bitji, ki vam posredujejo razli~ne informacije, dobite odgovore ...

7,93 €

12,90 €

12,90 €

KAKO PREBUDIMO IN POSLU[AMO SVOJO INTUICIJO

KAKO ZDRAVIMO Z BARVAMI

KAKO ZDRAVIMO Z ZVOKOM

Nau~imo se slediti svojim notranjim ob~utkom, kot so misel, glas ali slutnja. Tako smo resni~no oseba, ki vodi sámo sebe. Branje knjige nam odpira vrata v svet, v katerem smo, a {e nismo.

Barvna terapija ni ~arobno zdravilo za vsa obolenja, vendar barve na nas vplivajo bolj kot si mislimo. Barvna terapija je preventivna nega, s katero odgovorneje in aktivneje sodelujemo pri vzdr‘evanju lastnega zdravja.

Vsak ~lovek je glasbeni in{trument, ki niha v razponu kozmi~nih vibracij. V knjigi je opisano, kako lahko z zvoki, glasbo in lastnim glasom uravnove{amo in zdravimo sebe in druge.

15,90 €

13,90 €

13,77 €

KAKO POVE^AMO SAMOZDRAVILNE SPOSOBNOSTI

KAKO VPLIVAJO OSEBNA [TEVILA

KAKO BEREMO USODO Z DLANI

Sami lahko veliko storimo za svoje zdravje. Napotki za klistiranje, post, telesno vadbo in savnanje. Kako, koliko in kdaj naj bi jedli, da bi spremenili svoj svet zdravja.

S pomo~jo {tevil, vsako ima svoj pomen, lahko bolje spoznamo sebe in ljudi, ki nas obkro‘ajo. [tevila nam lahko pomagajo ustvariti lep{e ‘ivljenje, z njimi lahko pokukamo v preteklost, razumemo sedanjost in na~rtujemo prihodost.

Priro~nik iz~rpno opisuje, kako iz ~rt na dlani izra~unamo razne datume in `ivljenjska obdobja. Dlan razkriva ~lovekov zna~aj, zdravje, temperament in celo usodo.

9,90 €

12,10 €

12,10 €

Kako naro~imo knjige, kozarce, vr~e ... Izbrano naro~imo po telefonu (med 8. in 15. uro): 01/549 17 92 ali 051/307 777, faksu: 01/230 16 27; siol.com ali na spletni strani www.misteriji.si e-po{ti: aratrgovina aratrgovina@siol.com www.misteriji.si.

Pla~ilo po povzetju. Po{tnino pla~a kupec.


Z dihanjem do zdravja Frolovov dihalnik je pripomo~ek za dihalno vadbo in zelo prijeten inhalator eteri~nih olj. Omogo~a »celi~no dihanje«, ki prepre~uje in zdravi vrsto bolezni* pri odraslih in otrocih. V kompletu so dihalnik, priro~nik in DVD z navodili. Cena: 49,90 € * V Znanstvenem centru za klini~no in eksperimentalno medicino v Novosibirsku ga priporo~ajo pri indikacijah za kroni~ni bronhitis, bronhialno astmo, nevrovegetativno distonijo, visok krvni tlak, angino pektoris; kot dopolnilno terapijo pri bronhitisu, plju~nici, plju~ni tuberkulozi, plju~nem emfizemu, psihosomatskih motnjah, po sr~nem infarktu, mo‘ganski kapi in operacijah.

Junijska cena z 10 % popusta: 44,90 € Prodaja po po{ti in informacije – www.misteriji.si; 051/307 777, 01/549 17 92; aratrgovina@siol.com ARA zalo`ba d.o.o., Cigaletova 5, 1000 Ljubljana

Revija Misteriji 203  

Revija Misteriji 203

Revija Misteriji 203  

Revija Misteriji 203