Page 1

LETNIK 17 - ŠT ŠT.. 198 - JANUAR 2010 - 4,50 €

POZOR! BRANJE TE REVIJE LAHKO VPLIVA NA VASE ZIVLJENJE ISSN 1318-1777 v

v

Planeti so nam naklonjeni

Napoved vedskega astrologa za leto 2010

Nihalo in nad~utne sposobnosti Radiesteziranje je vrsta jasnovidnosti, saj odkrivamo neznane stvari

Ljubezenski horoskop 2010 Glina v kozarcu vode

Son~evo leto je zelo ugodno za navezovanje pomembnih poznanstev med spoloma

Napitek pre‘ene bakterije, viruse, te‘ke kovine, odpravi gnoj in odve~no teko~ino

Prostore ~isti s kvadrom Za vedno odpravi slabe energije, nakopi~ene v zidovih

Telesni ritmi - ^lovekovi biolo{ki ritmi so tesno povezani z meridiani v telesu • Pandemija ali genocid? - Je izbruh mutirane gripe v Ukrajini na~rt ali naklju~je? • Razumevanje smrti - Aka{ni zapis je skladi{~e vseh informacij o posamezniku–du{i iz vseh ‘ivljenj • Son~ni obeti za 2010 - V Son~evem letu bo ljubezenskega zadovoljstva ve~ kot obi~ajno • Komasonerija - Prostozidarstvo kot pot, ki vodi k samospoznanju • Vid kot prispodoba - Jasen vid se povrne, ko prepoznamo in sprostimo notranji vzrok motnje vida • Nancy in nezemeljski vodniki - Klepetanja z Zetani • ^rka je bila neko~ vrednota - Pogovor z Ivanom Brankom Premkom, ki odkriva zamol~ano preteklost prednikov • Rudolf Steiner - Posebne‘i, ki so zaznamovali zgodovino • Arzen - Vloga kemijskih elementov v ~love{kem organizmu • Obrnjena k soncu - S son~no terapijo do sre~e in zdravja • Kaj je zru{ilo - JANUAR 10 dvoj~ka? - 11. september je {e vedno nerazjasnjena skrivnost, ki buri duhove • Razbiranja revije Misteriji • Horoskop za januar 2010 • Nenavadna do`ivetja • Novi knjigi • Poti do zdravja • Nagradna kri`anka 179

Misteriji 1


ARA ZALO@BA – Spletna knjigarna www.misteriji.si

✁ MAGIC LIFE ZA PRVO POMO^ Simbol Magic life koncentrira energijo iz okolja, zato je je v njegovem neposrednem okolju ve~. Polo‘en pod kozarec s pija~o lahko spremeni njen okus, polo‘en pod vazo lahko podalj{a ‘ivljenje ro‘, pod cvetli~njakom deluje na bujnej{o rast, prilepljen na obolelo mesto lahko zmanj{a bole~ino ...

ZAKON PRIVLA^NOSTI

DENAR IN ZAKON PRIVLA^NOSTI

Vse stvari, za`elene in neza`elene, v na{e `ivljenje privla~i najmo~nej{i zakon v vesolju – zakon privla~nosti. Svetovna uspe{nica vsebuje tudi prakti~ne nasvete, na podlagi katerih lahko za`ivimo `ivljenje, kakor se nam zdi najbolj{e.

Avtorja sta pripravila to knjigo zato, da bi se nau~ili v svoje ‘ivljenje privla~iti bogastvo, zdravje in sre~o. Med branjem se bo va{e razmi{ljanje spremenilo in dobili boste mo~, da naredite spremembo.

18,90 €

22,90 €

N

POTOVANJE DU[

SRE^ANJA Z DU[AMI

USODA DU[

V knjigi najdemo odgovore na ve~na vpra{anja, kaj se dogaja z du{o, ko ~lovek umre, bodisi naravne bodisi nasilne smrti. Kdaj in kako se du{a odlo~i, da pride v ~lovekovo telo? Kaj se dogaja z du{o med dvema ‘ivljenjema?

Avtorja sta zbrala pri~evanja o posmrtnih komunikacijah – spontanih do‘ivetjih, pri katerih z nami nave‘e stik preminuli svojec. Knjiga nas skozi pripovedi pri~evalcev prepri~a, da du{a pre‘ivi fizi~no smrt, in nam pomaga preboleti izgubo ob smrti ljubljene osebe.

Ameri{ki mojster hipnoterapije Michael D. Newton je na podlagi {tevilnih seans pri{el do novih odkritij o usodi du{ in to popisal v ve~ kot 500 strani debeli knjigi, ki v obliki intervjujev odstira pogled v skrivnost zasmrtja. Knjiga je ameri{ka uspe{nica.

22,90 €

24,00 €

24,90 €

O

V

OSUPLJIVA MO^ ^USTEV

PROSITE, DANO VAM JE

Tretja knjiga iz serije Abraham nam govori, da smo vibracijska bitja in da imamo {esti ~ut. Ilustrira nam ogromno mo~ na{ih ~ustev in ponuja odgovore na ve~ino vpra{anj in te‘av, ki se porajajo slehernemu med nami.

V knjigi iz serije Abraham je nekaj najmo~nej{ih u~enj, do katerih lahko danes pridete. Njena energija vam pomaga povezati se z Izvorno Energijo, da lahko pritegnete bogastvo Vesolja ter dobite dostop do bo‘anskega vodstva.

22,90 €

Trda vezava 32,90 € bro{irano 22,90 €

O N

O

V

O N

PRESNI GURMAN

OBRO^I

Knjiga vam bo pokazala, kako dose~i zdravje in vitalnost z u‘ivanjem sve‘ih, nekuhanih ‘ivil – sadja, zelenjave, ore{~kov, semen in ‘it – ne da bi morali pri tem ‘rtvovati u‘itek pri jedi! Bogato opremljena z barvnimi fotografijami receptov. trda vezava 39,90 € bro{irano 34,90 €

Odli~na romansirana pripoved iz na{ega okolja nas spomni, kaj je v ‘ivljenju pomembno. Zavemo se, da smo vsi na svetu eno ter da imamo pravico re{iti se vseh obro~ev, ki nas omejujejo …

O

V

O

ZAMENJAM RAZSVETLJENJE ZA HITER VIBRATOR Knjiga je odli~na simbioza zanimive in do‘ivete zgodbe ter spoznanj vseh mogo~ih avtoritet duhovnosti, prepletenih z velikim {tevilom prakti~nih nasvetov za nenehno obnavljanje telesa, uma in duha.

29,70 €

24,90 €

Knjige, ki so tudi naprodaj: ZDRAVILNI ^AJI IN NASVETI ......................................... 12,10 € SPOMINI ....................................................................................... 12,48 € SANJE ............................................................................................... 9,90 € ^ESEN, ^UDE@NO ZDRAVILO ......................................... 7,93 € ^ESNOVE JEDI ........................................................................ 12,10 € ^UDE@ OLJ^NEGA OLJA .................................................... 7,93 € JABOL^NI KIS ............................................................................. 7,93 € KAJ NAJ JEM, DA OD@ENEM RAKA NA DEBELEM ^REVESU .... 15,00 € RI@ NA 100 NA^INOV ............................................................. 7,93 € RIBE NA 150 NA^INOV ...................................................... 12,10 € ZDRAVILNA MO^ GOB .......................................................... 7,93 € PARAZITI ...................................................................................... 19,50 € NAPOVEDOVANJE USODE Z IGRALNIMI KARTAMI ....................................................... 12,10 € HORMONSKO NADOMESTNO ZDRAVLJENJE . 12,10 € ZDRAVA SREDOZEMSKA HRANA .............................. 12,10 €

-10 % -30 %

VODA ZA ZDRAVJE IN @IVLJENJE

TELO KLI^E PO VODI

V knjigi zdravnik razkriva, kako uravnote‘eno pitje vode in u‘ivanje soli pomaga ozdraviti in prepre~iti {tevilne bolezni ter nam pomaga, da se izognemo dragim, lahko pa tudi {kodljivim zdravilom.

Zdravnik internist F. Batmanghelidj dokazuje, da si lahko zdravje mo~no izbolj{amo s pitjem navadne vodovodne vode. Medicinsko utemeljeno.

Trda vezava 22,95 € bro{irano 20,45 €

KUHARICA V CONI

14,90 €

S pomo~jo 150-ih receptov v tej knjigi, zasnovanih na podlagi revolucionarnega sloga prehranjevanja, lahko trajno shuj{amo brez stradanja, zmanj{amo tegobe PMS, uravnovesimo sladkor, zmanj{amo ma{~obe v krvi, zmanj{amo porabo zdravil ... trda vezava 23,90 €; bro{irano 19,90 €

JI D@ING – KNJIGA PREMEN Knjiga premen ali »kitajska biblija« je sijajna zbirka modrih misli, predvsem pa ‘iv orakelj, od katerega lahko zmeraj dobimo brezhiben nasvet. Knjigi so dodani trije kitajski nov~i~i za postavljanje vpra{anj. 15,90 €

^lani kluba Poti do zdravja, naro~niki na revijo Misteriji, imajo 10 % popusta. Knjige z manj{o napako lahko naro~ite s 30-odstotnim popustom.

-

JANUAR

10 -

Misteriji 2


LETNIK 17 - [T. 198

januar 2010

15

Pandemija ali genocid? Je izbruh mutirane gripe v Ukrajini na~rt ali naklju~je?

9

Planeti so nam naklonjeni Napoved Zorana Kamenickega, vedskega astrologa iz Ljubljane, za leto 2010

31

19

Nihalo in nad~utne sposobnosti

^rka je bila neko~ vrednota

Vse radiesteziranje je vrsta jasnovidnosti, saj odkrivamo neznane stvari

Pogovor z Ivanom Brankom Premkom, ki odkriva zamol~ano preteklost prednikov

20

35

Prostore ~isti s kvadrom

Glina v kozarcu vode Napitek pre‘ene bakterije, viruse, te‘ke kovine, odpravi gnoj in odve~no teko~ino

Za vedno odpravi slabe energije, nakopi~ene v zidovih

22

Son~ni obeti za 2010 V Son~evem letu bo ljubezenskega zadovoljstva ve~ kot obi~ajno

24

Ljubezenski horoskop 2010 Son~evo leto je zelo ugodno za navezovanje pomembnih poznanstev med spoloma

Pisma bralcev ......................................................................................................... 4 Zanimivosti ................................................................................................................ 6 Telesni ritmi (2) ................................................................................................. 13 Razumevanje smrti (3) .............................................................................. 17 Komasonerija ...................................................................................................... 25 Vid kot prispodoba ....................................................................................... 27 Nancy in nezemeljski vodniki .......................................................... 29 Rudolf Steiner ..................................................................................................... 33 Arzen ............................................................................................................................. 37 Obrnjena k soncu ........................................................................................... 39 Kaj je zru{ilo dvoj~ka? ............................................................................. 41 Razbiranja revije Misteriji ..................................................................... 44 Horoskop za januar 2010 ....................................................................... 45 Nenavadna do`ivetja .................................................................................. 46 Novi knjigi ................................................................................................................ 47 Poti do zdravja ................................................................................................... 48 Oglasi ............................................................................................................................ 53 Nagradna kri`anka 179 ............................................................................. 54

-

JANUAR

10 -

Misteriji 3


P ISMA Ilustrirana mese~na revija na robu medicine in drugih znanosti

Misteriji

BRALCEV

ZA[^ITNA PIRAMIDA KERROCK

Zanima me, s ~im jam~ite, da bo za{~itna piramida res www.misteriji.si izbolj{ala moje po~utje, in ali lahko z njo ubla‘imo seNaslov uredni{tva: Revija Misteriji, vanje bazne postaje mobilCigaletova 5, 1000 Ljubljana Tel.: 01/434 73 10, fax: 01/230 16 27 ne telefonije, ki je od moje hi{e oddaljena 45 metrov in misteriji@misteriji.si katere sevalni snop je usIzdaja: ARA Zalo`ba d.o.o., merjen v bivalne prostore Cigaletova 5, Ljubljana moje hi{e. Brigita, e-po{ta Odgovorni urednik: Jo`e Vetrovec Za{~itno piramido Kerrock upojoze@misteriji.si rabljam za za{~ito pred zemeljDirektorica: Taja Vetrovec skimi in tehni~nimi sevanji ‘e taja@misteriji.si 13 let. To, da se stalno napaja z blagodejnimi kozmi~nimi seRedaktor: Andrej Kikelj vanji, ji daje potencial, ki transandrej@misteriji.si formira vsa zemeljska in tehTehni~no urejanje: Luka Zlatnar ni~na {kodljiva sevanja v ne{kodljiva. ^e ste doslej spali luka@misteriji.si ali se dalj ~asa zadr‘evali na Tajni{tvo, naro~nine in oglasno tr`enje: {kodljivih podro~jih, se bo po Tel.: 01/231 93 60; 031/662 092 dosedanjih izku{njah va{e poursa.stranjak@zalozba-ara.si ~utje izbolj{alo. Vendar na ~loveka delujejo {e druge {kodljiProdaja po po{ti: Tel.: 01/549 17 92; 051/307 777 vosti, kar je mo‘no tudi pri vas. ^e se stanje ne bo izbolj{alo, aratrgovina@siol.com svetujem radiestezijski preTisk: gled na domu. Tiskarna Schwarz d.o.o., Ljubljana Delovanje piramide zmanjNaklada: 8000 izvodov {a {kodljivosti sevanja baznih postaj mobilne telefonije na vseDistribucija: ga 3 % ({kodljivosti do 7 % ne Delo prodaja d. d., Ljubljana povzro~ijo nobenih posledic). V tej {tevilki Misterijev so sodelovali: Igor Ziernfeld, radiestezist Jo‘e Vetrovec, Andreja Paljevec, Valerija Hozjan, Sa{ko Djura{evi~, Stane Pade‘nik, Fran~ek Dobovi{ek, Taira Ali~, Amedeja Li~en, Peter Amalietti, Aleksej Metelko, Nata{a [piranec Maurer, Sa{o Burja

RASTRSKA O^ALA

Sem kratkovidna, o~al pa ne nosim. Papirnata rastrska o~ala imam ‘e nekaj ~asa doma, a neki dan sem na razdaljo {est metrov slabo videla podnapise na teNaslovnica foto Luka Zlatnar leviziji. Zato sem nataknila rastrska o~ala in preseneCena izvoda v maloprodaji 4,50 €. Prodaja ~ena ugotovila, da podnav kolporta`i: Delo-Prodaja, Dunajska 5, Ljubljana, tel.: 01/473 88 41. Naro~nina se pla~uje letno (45,90 €, 15 % popusta) ali dvakrat letno (24,30 €, 10 % popusta). Poslovni ra~un: 02083-0011412222

4 - JANUAR 10 -

30

31 20:12

1

2

NAGRADE ZA NARO^NIKE Za zvestobo reviji Misteriji je ‘reb tokrat naklonil Magic life Marku Udvancu iz Ivan~ne Gorice.

Vse nove naro~nike v januarju bomo nagradili z lepo knjigo Kuhinja zlatega polja.

pise jasno vidim. To je res pohvale vredno, zato ‘elim kupiti ta o~ala. Kje je to mogo~e? Veronika, e-po{ta ^e ‘elite, da vam po{ljemo o~ala, nam to sporo~ite; po{tnina je za vas brezpla~na.

PRODAM STARE MISTERIJE Ugodno prodam stare {tevilke revije Misteriji od 2004 naprej. Zinka Kne‘evi~, 01/50 54 212

MARIHUANA KOT ZDRAVILO V 197. {tevilki Misterijev se vam je v ~lanek Z vro~ino nad boreliozo prikradel tiskarski {krat. Borelioza je namre~ bakterijska in ne virusna bolezen. Pa to pravzaprav ni moj namen pisanja. @e nekaj ~asa berem Misterije, vendar {e nisem zasledil nobenega ~lanka o marihuani kot zdravilu. Tako kot marsikatero zapostavljeno zeli{~e je tudi marihuana u~inkovito zdravi3

4 01:29

5

6

7 11:40

lo za vrsto bolezni – astmo, rak, multiplo sklerozo, alzheimerjevo bolezen, depresije … ^e menite, da bi bilo prav, bi lahko objavili serijo ~lankov o zdravilnosti marihuane in izku{njah pacientov, ki to zdravilo uporabljajo na recept ‘e vrsto let, samo v Kanadi ve~ kot milijon pacientov. Marihuana je kot zdravilo priznana ‘e v ve~ini dr‘av EU, marsikje tudi dekriminalizirana, prav tako tudi v trinajstih dr‘avah ZDA, in z vsakim mesecem se ta seznam dalj{a. Bo‘idar iz Maribora O marihuani kot zdravilu smo ‘e pisali v 141. {tevilki Misterijev, v ~lanku Zdravilo iz mamila, in bomo {e kaj napisali.

SVETLOBNE KROGLE Pismo po{iljam, ker me je iritiral ~lanek o svetlobnih kroglah, ki so popolnoma normalen pojav, ko fotografiramo z bliskavico v dovolj temnem prostoru (lahko je tudi v naravi, le svetlobe ne sme biti preve~) in je fokus 8

9

10

11 06:29

12


PISMA

M ISTERIJI, CIGALETOVA 5, 1000 LJUBLJANA; misteriji@misteriji.si

SLIKA ZA NARO^NIKA

MISTERIOZNA URA

Med novimi naro~niki na revijo Misteriji bomo tudi ta mesec iz‘rebali sre~ne‘a, ki bo dobil za nagrado miniaturno sliko, original v tempera tehniki avtorja Vlada Pare‘nika iz Mozirja. Prej{nji mesec je nagrada pripadla Bojani Piculin iz Nove Gorice.

NARO^ANJE NEXUSA IZ SLOVENIJE Hrva{kega mese~nika Nexus ni ve~ mogo~e naro~iti prek revije Misteriji; lahko ga naro~ite neposredno pri zalo‘bi TELEdisk v Zagrebu. Polletna naro~nina za 6 {tevilk je 35 €, letna naro~nina za 12 {tevilk pa 65 € (cena vklju~uje po{tne in ban~ne stro{ke). Znesek naro~nine po{ljite na ban~ni ra~un: TELEdisk d.o.o; Poto~njakova 4, 10020 Zagreb; {t. ra~una: 24840081100682473; IBAN: HR4124840081100682473 Podatki banke (pri pla~ilu prek spletnega ban~ni{tva): Raiffeisen bank Austria d.d., Petrinjska 59, 10000 Zagreb; SWIFT: RZBHHR2X Obvestilo o vpla~ilu skupaj z naslovom, na katerega ‘elite prejemati revijo, po{ljite na: teledisk@zg.t-com.hr ali TELEdisk d.o.o, Poto~njakova 4, 10020 Zagreb, Hrvatska.

Slika, ki jo bo prejel nagrajeni novi naro~nik na revijo Misteriji fotoaparata nastavljen vsaj na nekaj metrov oz. ~im bolj proti neskon~nosti. V tem primeru se pra{ni delci ali predmeti, ki se znajdejo preblizu fotoaparata, na posnetku prika‘ejo kot nekak{ne svetle lise ali krogi ipd., ker jih bliskavica osvetli oz. presvetli, niso pa izostreni zaradi nastavitve fokusa fotoaparata. To, kar pi{ete vi o svetlob-

nih kroglah, je popoln nesmisel in neresnica. Vsak fotograf, ki se je vsaj pet minut ukvarjal s fotografijo, vam razlo‘i ta efekt. Morda bi bila primerna tudi objava v pismih bralcev, saj je verjetno tudi v va{em interesu, da bralci spoznajo resnico in ne nekak{nih blodenj nekaterih va{ih avtorjev. Matja‘ Pucher, Ljubljana

www.misteriji.si Novo na na{i spletni strani:

• Brezpla~ni e-Misteriji – Naro~niki na Misterije nam

lahko pi{ete na info@misteriji.si za brezpla~en dostop do e-Misterijev. • ^italnica Misterijev – Na voljo so ‘e {tirje celi letniki, od 2006 do 2009. • Horoskop Misterijev – Preberite si veliki horoskop za Son~evo leto 2010. • Astrolo{ka sanjska knjiga – Edinstvena sanjska knjiga, ki simbole tolma~i tudi glede na va{e astrolo{ko znamenje. • Svetlobne krogle – Galerija svetlobnih krogel, ki so jih fotografirali na{i bralci. 14

nici [entrupert–Logarska dolina mukoma z umetnim dihanjem o‘ivljam ob cesti le‘e~ega ~loveka, medtem ko tam mimo hrupoma drvijo vozila … Med spanjem sem stokal in ‘ena me je prebudila, misle~, da me mu~i no~na mora. Povedal sem ji svoje sanje, ki pa so se naslednji dan dobesedno uresni~ile. Namre~, na sprejeto sporo~ilo o pro-

Z mo‘em sva naro~ena na Misterije ‘e nekaj let. Moj vnuk obiskuje zadnji letnik srednje {ole in ker je prepri~an, da je misteriozno, kar se mu dogaja, sem se odlo~ila, da vam to napi{em. Kadar koli pogleda na uro svojega mobitela, ka‘e vedno toliko minut ~ez uro, kolikor ka‘e ur, na primer 10:10, 12:12,

^estitamo!

13

BRALCEV

15 08:11

16

17

18

19 12:08

20

21

22

14:14, 20:20 itd. Postal je pani~en in prepri~an, da se bo zgodilo nekaj slabega. To se mu dogaja ‘e nekaj mesecev in vsakokrat, ko pogleda na uro, ker pa~ mora, je isto. ^e je pri vas kdo, ki bi o tem kaj vedel, bi bila zelo hvale‘na za odgovor! Majda iz Ljubljane Prosimo bralce, naj Majdi pomagajo z nasvetom.

metni nesre~i sem na samem kraju le-te ugotovil, da se je voznik zaletel v obcestno drevo, potem pa v du{evni zmedenosti hotel narediti samomor z obe{enjem z vrvjo na drevesu, kamor se je prej zaletel. Ker je ob mojem prihodu {e kazal znake ‘ivljenja, ‘e vise~, sem ga snel in z umetnim dihanjem o‘ivljal, da je o‘ivel. In resni~no, kot prej v sanjah, so tudi dejansko medtem tam mimo hrupno drvela cestnoprometna vozila. Naro~nik in zvesti bralec Vlado iz Mozirja.

DROBEC IZ SANJ Pred {tiridesetimi leti, ko sem bil komandir policijske postaje Sol~ava, sem neko no~ doma sanjal, da ob cestni promet23 11:51

24

25

26

27

28

29

01:42

30

31

1

07:17

-

JANUAR

10 -

Misteriji 5


Z ANIMIVOSTI

H1N1 MANJ NEVAREN KOT OBI^AJNA GRIPA

DUHOVNO ZDRAVLJENJE

N

Foto L. Z.

e glede na vse drzne napovedi glede smrtnih ‘rtev virusa pra{i~je gripe (H1N1) je ena zadnjih raziskav pokazala, da gre za relativno ne{kodljiv virus. @e obi~ajna gripa naj bi pomenila ve~jo nevarnost za na{e zdravje, so ugotovili na UK Medical Research Council in na Harvard School of Public Health, kjer so rezultati nove raziskave pokazali, da le vsak {eststoti oboleli potrebuje bolni{ko nego in le majhen odstotek teh zaradi posledic virusa tudi umre. [tudija pravi, da je smrtnost pri pra{i~ji gripi ni‘ja kot pri obi~ajni sezonski gripi, ki na primer v ZDA obi~ajno letno terja okoli 36.000 ‘ivljenj. D

G

orenjska zdravilka Marinka Mikelj (041/774 312) bo vodila duhovne meditacije, skupinska zdravljenja v kamni{ki knji‘nici ob zadnjih petkih v mesecu: 29. januarja, 26. februarja, 26. marca, 30. aprila, 28. maja in 25. junija. Sre~anja se vedno za~enjajo ob sedemnajsti uri, obiskovalci prihajajo v knji‘nico ~etrt ure pred za~etkom, praviloma oble~eni v svetla obla~ila. S seboj prina{ajo tudi predmete, ki naj bi se napolnili z zdravilnimi energijami. Najve~krat je to voda ali angel~ek iz kamene strele ali kak drug kristal. Pri~akovan prispevek za dvorano in ostalo je 10 evrov. Sre~anje traja dobro uro. D

PREVERI SVOJE ZDRAVJE

E

na zanimivej{ih tem glede vesolja, ki je zadnja leta {e posebej ‘iva, je zamisel o obstoju ve~ vesolj. Gre za to, da naj bi ob velikem poku ne nastalo samo eno vesolje, na{e, temve~ tudi ve~ drugih. ^e poleg nam poznanega vesolja obdaja {e kak{no drugo vesolje, nas seveda zanima, koliko pa jih je »tam zunaj«? Z odgovorom sta se poigrala profesor Andrei Linde in Vitaly Vanchurin z Univerze Stanford v Kaliforniji. Pri{la sta do ugotovitve, da jih mora biti vsaj 10^10^10^7 potenco, z eno besedo, kolosalno. Si predstavljate, kako malo sploh vemo o vesolju, oprostite, o vesoljih? D

6 - JANUAR 10 -

NAJMO^NEJ[I PRSTI NA SVETU

B

ruce Lee je dobil konkurenco. Fu Bingli, 39-letni mojster kung fuja iz kitajskega mesta Lianyungang, se lahko pohvali z najmo~nej{imi prsti na svetu. Borilne ve{~ine prou~uje in se z njimi poglobljeno ukvarja ‘e od sedmega leta naprej. Svojo nenavadno mo~ prstov je demonstriral tako, da je za Guinnessovo knjigo rekordov naredil kar dvanajst sklec na enem samem prstu. Pravi, da ima v svojem kazalcu toliko mo~i kot ve~ina ljudi v celem telesu. D

Foto splet

IZRA^UNALI [TEVILO VESOLJ

Foto splet

Foto splet

S

te starej{i od {tirideset let in vas zanima, kak{ne so mo‘nosti, da vas doleti nenaden sr~ni napad? Naredite naslednji preprost test in za~nite boj proti sr~nemu infarktu ‘e danes. Sedite na tla, hrbet imejte naslonjen na zid in kolikor le morete sklonite zgornji del telesa proti prstom na nogah. Test vam razkrije togost va{ih arterij in je dober pokazatelj bodo~ih sr~no‘ilnih bolezni. ^e test te‘ko izvedete, naj vas potola‘ijo izsledki raziskovalcev, da lahko sami znatno zmanj{ate mo‘nost bolezni, ~e za~nete izvajati vaje raztezanja ali pa jogo ali pilates aerobiko. Omenjene aktivnosti namre~ po rezultatih raziskav zelo izbolj{ajo fleksibilnost in stanje arterij. D


Z ANIMIVOSTI SAMOPOMO^

Med resni~nostjo in domi{ljijo

ZAMA[EN NOS

Akupunkturno pero in knji‘ico z navodili naro~ite na: www.misteriji.si ali 01/549 17 92.

SANJSKI OBISKOVALEC

J

anuarja 2006 je v New Yorku bolnica svojemu psihiatru narisala obraz ~loveka, ki ga {e nikoli ni videla, a se ji v spanju redno prikazuje. Skica, ki se je valjala po ambulanti, je pri{la v roke drugemu bolniku, ki je imel enako sanjsko izku{njo. Nadaljnja raziskava je hitro razkrila, da se je Tisti mo‘ prikazoval {e {tirim pacientom, ~eprav ga v resni~nem svetu {e nih~e ni videl. Do danes je na svoj na~in obiskal ALI GRE ZA SANJSKEGA preko dva tiso~ ljudi, vse od Los AngeSURFERJA? lesa, Berlina, Sao Paola, Teherana, PePo mnenju Jungovih privr‘encev je kinga in Rima, pa do Barcelone, Stockholma, Pariza in New Delhija. Poveza- mo‘ arhetipska slika kolektivnega nezanost ali skupna lastnost ljudi, ki so ime- vednega, ki priplava na povr{je pri zelo li opraviti z njim, {e ni ugotovljena, ob~utljivih osebah v ~asu ~ustvenega razvoja, stresa in drugih dramati~nih pri~evanja pa so razli~na. »Zaljubila sem se vanj prvi~, ko se je sprememb. Religijska teorija pa meni, pojavil v mojih sanjah. ^eprav je resni- da gre za manifestacijo Stvarnika, ki ci na ljubo grd, me vedno omami s slad- skozi sanje deli opozorila. Razlaga, ki kimi besedami in romanti~nimi gesta- ima najmanj podpore med znanstvenimi,« pravi ena izmed pri~, neki mo{ki ki, govori o sanjskem surferju, obstoje~em ~loveku, ki ima psiholo{ko spopa je povedal: sobnost vstopanja v na{e sanje. »On je lep latino tip. Je u~itelj in ima Del ob~estva je mnenja, da je v res{est prstov na desni roki. Opozoril me nici natanko tak, del pa je prepri~an, da je, da moramo v primeru jedrske nesreje povsem druga~en. Nekateri so jo nad~e v ZDA potovati na sever.« gradili v teorijo zarote velikih korporaZanimivo izku{njo je imel mo{ki, ki cij, ki se v borbi za mo~ in oblast posluje sre~al no~nega obiskovalca v treh ‘ujejo psiholo{kih sredstev, da si prilarazli~nih sanjah: godijo ljudi po svojih ‘eljah. »Bil je nekoliko druga~en kot na slikah, a prepoznaven. Imel je ve~ las in manj ZNANSTVENA TEORIJA kosmate obrvi. Njegovo sporo~ilo je bilo O IMITIRANJU vedno enako: „Vsega je konec.” Vsaki~ Znanstvena teorija pravi, da gre za je to misel trikrat ponovil in izginil.« imitiranje: ljudje, navdu{eni nad izku{njo drugih, si ga prikli~ejo v svoje sanje. Mo‘no je tudi, da gre za dnevno prepoznavo obraza, ki si ga v spanju slabo zapomnimo, torej je Tisti mo‘ le instrument, ki nam v budnosti olaj{a prepoznavo meglenih sanjskih podob. Po brskanju za viri, kje vse in kdo ga je videl, so sledi vodile vse do Ljubljane. V komentarju je zapisano: »Sanjam ga ~ez dan. Jonas @«. Na teorijo o dnevnih videnjih {e ~akamo. Portret Tistega mo‘a Amedeja Foto splet

S stimuliranjem akupunkturnih to~k si lahko pomagamo tudi pri zama{enem nosu. Namesto da bi v akupunkturne to~ke (rde~e in ~rne pike na slikah) zabadali iglice, jih lahko stimuliramo s posebnim kitajskim elektri~nim peresom. Tega imamo lahko vedno s seboj.

D

-

JANUAR

10 -

Misteriji 7


Z ANIMIVOSTI

KROG V LEDU

Foto splet

rebivalci province Hälsingland na [vedskem so opazili nenavaden pojav, ki si ga niso znali razlo‘iti. Ve~ ljudi je na bli‘njem jezeru opazilo skrivnosten krog na zaledeneli povr{ini. Krajani so s kopnega opazovali pojav okoli {tirinajst dni, bli‘je pa jim tanek led ni dopustil. Pravijo, da je bilo od dale~ videti, kot da je krog lo~en od ostalega ledu, njegov rob pa rahlo privzdignjen. Maria Akerblom, ki je zaposlena v bli‘nji banki, je posnela tudi fotografijo skrivnostnega kroga, ki ga nekateri poznavalci povezujejo z energijskimi ‘itnimi krogi. D

krogle: DU[A V GIBANJU NENAVADNA SPIRALA NAD NORVEŠKO Svetlobne S kolegico sva {li pogledat Mitreja v Ro‘ancu (Bela Krajina).

N

a Norve{kem nebu so 9. decembra v zgodnjih jutranjih urah mnogi o~ividci poro~ali o zelo nenavadnem svetlobnem fenomenu. Na nebu se je pojavil ‘arek svetlobe z vrte~o se spiralo na koncu. Spirala je postajala vse ve~ja in se naposled izoblikovala v ogromen obro~ z zelenkastim ‘arkom. Pojav je bil viden po celotnem severnem delu Norve{ke. Po enih je pojav povzro~ila raketa, ki jo je neuspe{no izstrelila ruska mornarica, drugi stavijo na neke vrste severni sij, britanski ezoterik Benjamin Creme pa trdi, da so za pojav odgovorni nezemljani. Creme je pred letom dni napovedal, da se bo na nebu za~elo pojavljati nenavadno svetlobno telo, ki ga bodo lahko videli ljudje po vsem svetu. »Vesoljski bratje« naj bi s {tirimi velikimi svetlobnimi plovili vzbujali zanimanje ljudi in nakazali, da se bo v kratkem zgodilo nekaj, kar bo v prihodnosti veljalo za najve~jo prelomnico v razvoju ~love{tva … D

Pa sva {li skozi lep, tihoten gozd in sploh ne vem, zakaj sem fotografirala, saj ni bilo nikakr{nega »motiva«, le zelenje … Bojana Radani~ Ugotovitve radiestezista: Na sliki je du{a v gibanju, inteligentna, ve~krat inkarnirana; v zadnju inkarnaciji je bil sorodnik fotografinje. D

NOSTRADAMUS O LETU 2010

Foto splet

P

8 - JANUAR 10 -

oznavalci Nostradamusa pravijo, da je sloviti prerok napovedal za~etek tretje svetovne vojne v novembru 2011, ko naj bi bilo uporabljeno tudi bakteriolo{ko in kemi~no oro‘je. [lo naj bi za konflikt med Zahodno Evropo in ZDA ter med Veliko Britanijo in Francijo. Po Nostradamusu se bo tudi v letu 2010 nadaljevala svetovna finan~na kriza, v Evropi pa se bo {e poglobila. Govoril pa naj bi tudi o katastrofi na podro~ju ^rnega morja, v katero bo vpleten ‘veplov vodik. D

V rubriki Svetlobne krogle objavljamo fotografije bralcev, na katerih se pojavljajo »svetlobne krogle« – du{e pokojnikov, ki sku{ajo navezati stik s fizi~nim svetom. Eno tako sliko bo vsak mesec pregledal in komentiral radiestezist Igor Ziernfeld. Fotografije po{ljite na naslov: andrej@misteriji.si. Ob sliki napi{ite ~im ve~ podatkov o njenem nastanku in prilo‘ite svojo telefonsko {tevilko. Nagrada avtorju objavljene fotografije: polletna naro~nina na Misterije.

Ker smo prejeli zelo veliko fotografij s svetlobnimi kroglami, bomo nekatere slike z radiestezistovim komentarjem objavili tudi na www.misteriji.si/kat/Svetlobne_krogle – avtorje bomo nagradili z enomese~no naro~nino na e-Misterije.

Foto splet

P


ASTROLOGIJA

Napoved Zorana Kamenickega, vedskega astrologa iz Ljubljane, za leto 2010

Planeti so nam naklonjeni V vodstvu bodo pravi ljudje, ki imajo veliko podporo iz vesolja in bodo lahko spremenili stvari na bolje.

dr‘ave, a se bo to ‘e v za~etku leta za~elo umirjati. Prav tako je nakazana harmoni~na razre{itev obmejnega spora s Hrva{ko; nakazano je, da bo pomirila obe vpleteni strani. V maju lahko pri~akujemo za~etek pomembnih poslovnih odnosov s tujino in obisk pomembnih politi~nih voditeljev, kar bo ugodno vpliva-

ki jo ponazarja Sonce, pri Sloveniji prihaja od partnerskih politi~nih in poslovnih stikov s tujino. To {e posebej velja za leto 2010, saj vlada Sloveniji v prvi polovici leta ravno Sonce, kar ponazarja odnose s tujino. Po karti sode~ Sloveniji prina{ajo korist zlasti sosednje de‘ele (EU). Slovenija sicer premore dosti modrosti in znanja, kar ponazarja mo~an Jupiter, vendar ta modrost pride te‘ko do pravega izraza in je bolj introvertirana, kar je sicer zna~ilnost slovenskega naroda. Iz progresivne karte je razvidna sovra‘na nastrojenost ljudstva proti vodstvu

Foto L. Z.

V

letu 2010 pri~akujemo obrat na bolje za celotno Slovenijo. Napeti odnosi s sosednjimi dr‘avami se bodo umirili, pri~akovati je tudi po~asen, vendar konsistenten napredek v gospodarstvu. Planeti so v letu 2010 Sloveniji naklonjeni, prihajala bo tudi podpora iz tujine. Evropa pritiska, da se napredek pospe{i in to leto bo Slovenija dele‘na velike podpore vplivnih ljudi. Ekonomski napredek bo manj o~iten zaradi svetovne gospodarske krize; na splo{no v tem letu za Slovenijo ka‘e dobro. Prihodki se bodo pove~ali, ljudje bodo bolj dru‘abni in na splo{no bo vladala ugodna dru‘abna klima,« napoveduje usodo Slovenije v letu 2010 Zoran Kamenicki*, vedski astrolog iz Ljubljane in dodaja, da so poleti mo‘ne spremembe v vodstvu dr‘ave: »Kot ka‘e astrolo{ka karta, bodo v vodstvu pravi ljudje, ki imajo veliko podporo iz vesolja in bodo lahko spremenili stvari na bolje. Prvo polovico leta bo aktiviran pozitiven Jupitrov aspekt, ki bo umiril napete odnose; druga polovica leta bo lahko potekala v lahkotnej{em ozra~ju preto~nosti informacij, strpnosti dialoga in ve~ji povezovalnosti. Prepoznavnost Slovenije v svetu bo narasla, zato lahko tudi talentirani Slovenci v prihajajo~em letu do‘ivijo velik ugled in podporo. Napeti odnosi med ljudstvom in dr‘avo se bodo po~asi umirili, ~eprav bo do dolo~ene mere ~utiti nekaj nezadovoljstva, ljudje pa bodo izbirali vodstvo bolj modro in bodo predvsem podprli nesebi~ne, ~lovekoljubne in iskrene voditelje. Mo‘ne so tudi naravne nesre~e, vendar tukaj slika ni dovolj jasna. Iz osnovne rojstne karte Slovenije je razvidno, da ji primanjkuje politi~ne in gospodarske mo~i in da bi bila politika zapiranja prav gotovo {kodljiva, saj mo~,

Zoran Kamenicki, u~itelj joge, glasbenik in astrolog d‘joti{a iz Ljubljane, se je vrsto let ukvarjal z zahodno astrologijo, a {ele d‘joti{ mu je prinesel odgovore na najbolj zapletena vpra{anja o skrivnostih bivanja in zakonih kozmi~nega reda. Dokon~al je sedemstopenjsko ve~letno izobra‘evanje pri Ignacu Perasu iz Hrva{ke, za katerega pravi, da je izjemen u~itelj s svojevrstnim slogom, ki ima blagoslov starodavnih ri{ijev (vidcev). Astrologija d‘joti{ je kompleksen znanstveni in intuitivni sistem, ki razkriva vsa podro~ja ~lovekovega ‘ivljenja, hkrati pa ponuja tudi prakti~ne napotke za harmoniziranje neugodnih planetarnih vplivov in obdobij.

-

JANUAR

10 -

Misteriji 9


P LANETI

SO NAM NAKLONJENI

PROGRESIVNA ASTROLO[KA KARTA SLOVENIJE

Na splo{no bo leto 2010 za Slovenijo uspe{no in s po~asnim obratom na bolje. Na psihi~nosubtilni ravni pa je razvidno, da bo politi~no in gospodarsko vodstvo obremenjeno in pod psihi~nim pritiskom. Razvidna je dolo~ena sovra‘nost ljudstva, ki se bo polegla v drugi polovici leta. Vojska in policija bosta podprla dr‘avno vodstvo, tako da se bo red ohranil. Zaradi vsesplo{nega nezadovoljstva in psihi~nih napetosti bo umetnost ohraniti notranji mir, a se bo vse dobro izteklo, na vodstvenih polo‘ajih pa bodo ostali predvsem ljudje z notranjo mo~jo. V tem letu bo cvetelo gradbeni{tvo. Veliko pozornosti bo usmerjeno v urejanje domov in delo, ljudje bodo bolj konzervativni in nezadovoljni. Sre~o bodo iskali v delu in domu, vse ve~ se jih bo zanimalo za meditacijo …

lo na razcvet gospodarstva. Stanje v gospodarstvu se bo za~elo izbolj{evati v drugi polovici leta; ugoden tranzit Jupitra bo prinesel bolj harmoni~ne odnose med ljudstvom in vodstvom dr‘ave in tudi v politi~nem vrhu se bodo dogajale pozitivne spremembe. Pri{lo bo do bolj usklajenega delovanja dr‘ave kot celote, zlonamerne‘i pa bodo zgubili svojo mo~. Pove~al se bo tudi vpliv cerkve. Zaradi konfliktne povezave med prvo in sedmo hi{o odnosi med mo{kimi in ‘enskami v Sloveniji niso najbolj harmoni~ni. @enske bodo v prvih dveh mesecih 2010 {e posebej psihi~no ob~utljive in bodo imele zelo velik vpliv na zunanje dogodke v prvi polovici leta. Glede na rojstno karto Slovenije prina{a planet Venera dobi~ke, zato bi bilo treba bolj podpreti umetnost in glasbo, ker smo prav v obdobju tega planeta, in to bi prispevalo tudi k promociji Slovenije v svetu. V prihajajo~em letu se bo v

10 - JANUAR 10 -

iskanju sre~e in uspeha {e ve~ umetnikov odlo~alo za odhod v tujino, nekateri bodo tudi uspeli. Tudi slovenski {portniki bodo s trdim delom dosegli nekaj dobrih rezultatov. [e kar nekaj let bo posel vse bolj cvetel v »podzemni« in alternativni sceni, kar vklju~uje razne zdravilce, {amane, vede‘evalke, astrologe in okultne terapevte. Zato se tujci, ki se ukvarjajo s tovrstnimi dejavnostmi, prav radi zadr‘ijo pri nas malo dlje, saj je Slovenija glede na okultni polo‘aj Venere zlata jama za tovrstne posle. Mnogi se spra{ujejo, kaj se bo dogajalo v zvezi z mno‘i~no napovedano epidemijo gripe. V resnici gre predvsem za medijsko manipulacijo, ki po karti sode~ prihaja tudi iz tujine. Najbolj{a za{~ita je pozitivno stanje uma in zdrav na~in ‘ivljenja. Vzrok za veliko {tevilo prometnih nesre~ na slovenskih cestah je povezava med Venero in Marsom v osmi hi{i in to leto bo ‘al zaznamovalo {e ve~ nesre~.

Glede na tranzite sen~nih planetov, ki bodo prehajali v tem letu skozi izjemno pomembne to~ke v horoskopu Slovenije, sklepam, da bo to leto klju~no glede obrata v samopodobi Slovenije ter partnerskih in poslovnih odnosov. Kar koli se mora zgoditi tako na osebnostni kot na kolektivni ravni, se bo zgodilo! Vendar so Slovenci kot narod po ve~ini miroljubni, zato ni pri~akovati kaj huj{ega, bo pa veliko neizogibnih sprememb. Po vedski astrologiji so sen~ni planeti nosilci karme (kar seje{, to ‘anje{) in kar je Slovenija sejala v preteklosti, bo zelo o~itno ‘ela, tako da bo to leto prav pestro. Ljudje se {e ne zavedajo izjemne mo~i in potenciala znanja, ki ga predstavlja d‘joti{ (vedska ali indijska astrologija), in v prihodnosti bodo ljudje s tovrstnim znanjem zelo iskani in cenjeni. Smo namre~ pri~a kolektivni preobrazbi zavesti iz materialisti~ne zasu‘njene sebi~nosti v duhovno enost univerzalne ljubezni. V preteklosti je bil zastavljen popolnoma zgre{en koncept ljubezni, ki predvsem zasu‘njuje, zasu‘njenega in prestra{enega ~loveka pa je zelo enostavno nadzorovati. V prihodnosti bodo ljudje ‘iveli bolj resni~no ljubezen, ki vse povezuje, ni posesivna in osvobaja!« Kaj napovedujete za ~as, ko se kon~a majevski koledar? Leto 2012 naj bi bilo uraden za~etek nove dobe. Astrolo{ka karta za 23. 12. 2012 na prvi pogled ni ni~ posebnega, ~e pa se malo poglobimo, lahko vidimo, da se na ta dan aktivirajo izredno transformativne energije. V prihodnje je vsekakor zelo dobro, da se ljudje ~im ve~ duhovno o~i{~ujejo in meditirajo; tako bodo v tem obdobju nedvomno izkusili veliko sre~o. Zaradi vse mo~nej{ih kozmi~nih vplivov, ki pospe{ujejo duhovni napredek, bi lahko rekli, da se v celoti spreminja celi~na struktura ~love{tva. Naravni zakoni ne poznajo sentimentalnosti, zato bodo pre‘iveli predvsem tisti, ki bodo podpirali nadaljnjo evolucijo Zemlje. To pomeni, da bo v prihajajo~ih letih dosti la‘je tistim, ki se bodo prilagodili vi{jim


nihajem. Ker so spremembe v zavesti hitre, lahko ljudje do‘ivljajo tesnobna stanja, ne da bi vedeli, zakaj. Po drugi strani pa bodo vse bolj intenzivna tudi ekstati~na stanja kozmi~ne enosti. Vsekakor bo iz obdobja sprememb zrasla bolj pravi~na, ~love{ka, duhovna in razvita dru‘ba. ^love{ke vrednote bodo za‘ivele in ljudje se bodo trudili za splo{no dobro in harmonijo. Smo na pragu neke nove dobe? ^eprav smo po vedskem pojmovanju ~asa trenutno v kali-jugi, velikem obdobju teme, ko vladata nevednost in trpljenje, saj ljudje zadovoljujejo samo lastne sebi~ne potrebe, se nam v bli‘nji prihodnosti obeta tudi ‘arek svetlobe. Smo na pragu zlate dobe, ko bodo v ospredje stopile ~love{ke vrednote, univerzalna ljubezen in duhovnost in naj bi, kot je napovedal modrec Kri{na, trajala deset tiso~ let. V ~em se razlikujeta zahodna astrologija in d‘joti{? Razlikujeta se predvsem po na~inu interpretacije znamenj, hi{ in planetov, postavljanja prioritet … Indijska astrologija d‘joti{ je bolj kompleksna. Pri zahodni astrologiji je ve~ji poudarek na zodiakalnih znamenjih kot planetih, pri indijski je ravno nasprotno. Indijska astrologija je sideralna; to pomeni, da se ravna po fiksnih ozvezdjih, kakr{ni so v resnici, zahodna pa je tropska in izhaja iz polo‘aja Sonca glede na letne ~ase. Indijska astrologija uporablja kompleksen sistem izra~una mo~i in ugodnosti oziroma neugodnosti planetov, jasno nam ponazori kombinacijo planetov, ki so aktivirani v dolo~enem obdobju ‘ivljenja in nam da tudi izredno dodelane metode, kako popraviti vplive dolo~enih planetov. Zelo jasno nam lahko ponazori, kaj smo do‘iveli, kaj nas {e ~aka in kje smo v tem trenutku. Ima na voljo razli~ne tehnike izra~unavanja, kdaj je najbolj primeren ~as za razli~ne dejavnosti, kot so poroka, selitev, izobra‘evanje, potovanje, duhovna iniciacija … Zahodna astrologija nima vseh teh metod in je usmerjena bolj na analizo in razlago osebnosti.

SO NAM NAKLONJENI

Kaj pomeni d‘joti{? V sanskrtu pomeni znanje, svetlobo. Je zelo starodavna znanost in predstavlja o~i Ved. Vede so kompleksen sistem indijske filozofije, duhovnosti in znanosti, ki zajemajo vse ravni bivanja; od najbolj snovnih, kot so ajurveda (sistem medicine), gandharvaveda (sistem umetnosti in glasbe), dhanurveda (sistem vojskovanja) in vastuveda (sistem gradbeni{tva), pa do najbolj subtilnih in kot tak{nih nepojmljivih za na{ razum. D‘joti{ je nekje na sredini in je inteligentnemu ~loveku {e razumljiv. Povsem subtilne vede, kot je denimo Rigveda (indijska sveta zbirka hvalnic v sanskrtu, posve~ena bogovom), pa so razumljive samo v najvi{jem stanju zavesti. Zoran Kamenicki pravi, da z duhovno prakso lahko prese`emo V kak{nem obdobju ve~ino danosti natalne karte. smo zdaj po vedskem pojmovanju ~asa? So tak{na obdobja pogosta? Smo v tako imenovani kali-jugi, kjer je So bolj redkost. Pojavljajo se le na nekaj vse obrnjeno na glavo. Ljudje se zanima- milijonov let. jo za neinteligentne dejavnosti, ki so Koliko ~asa traja tak{na doba? predvsem ~utno naravnane, sebi~ne in Nekaj tiso~ let. Sledilo ji bo dolgo obdobkoristoljubne: to je zadovoljevanje poje zatemnjenosti. Seveda bo ta nenaden treb v okviru dru‘ine, bogastvo in osebdvig zavesti povzro~il nemalo trpljenja ni u‘itek. Glavne teme so boj za mo~, tistim, ki niso pripravljeni na prebudiu‘ivanje, pre‘ivetje ter posedovati in biti tev. Nikdar ni bilo na voljo toliko znanja posedovan. Vladajo~i sloji so velikokrat in informacij, duhovnih u~iteljev, zato duhovno nerazviti in dajo le malo na je to izredno dragoceno obdobje in bi bi~love{ke vrednote. la velika {koda to prilo‘nost zapraviti! Pa vendar pri~akujemo druga~no zaKak{en je vpliv planetov na ~loveka na vest … astralni ravni? Znotraj kali-juge se napoveduje zlata Za razumevanje, kako planeti vplivajo doba in sedaj smo na pragu te zlate ozina ~loveka na astralni ravni, je nujen ceroma nove dobe, ki naj bi nastopila leta loten {tudij, kot za vsako od tem ved2012. To je o~itno, saj se zavest tako hitro ske astrologije. Lahko re~em, da je to {e ni spreminjala. Duhovni vidci ta poznanje bistveno za vzpostavitev ravnojav razlagajo kot fotonski pas, ki prihaja vesja na vseh ravneh ~love{ke izku{nje. od ozvezdja Plejad in naj bi dvignil zaIz rojstne karte posameznika je jasno vest Zemlje na vi{jo raven. ^e smo porazvidno, kje je najve~je neravnovesje. zorni na velik porast duhovnih gibanj, Prav tako je pomemben {tudij sistema ki si prizadevajo dvigniti zavest ~love{tjoge. Zato potrebuje vedski astrolog vsaj va, poudarjajo ~love{ke vrednote nad osnovno znanje o jogi. Klju~ do popolnenevednostjo, se bojujejo za ekolo{ko ozaga ravnovesja je, kako notranje sonce ali ve{~anje, potem bi vse to lahko dr‘alo. du{o, ki predstavlja ‘ivljenjsko silo in

-

JANUAR

10 -

Misteriji 11

Foto L. Z.

P LANETI


PLANETI

SO NAM NAKLONJENI

inteligenco, spraviti v mirujo~e stanje. [est glavnih energetskih centrov subtilnega oziroma astralnega telesa zrcali sedem planetov. V sebi imamo lasten solarni sistem, ki usmerja du{evnost; pravzaprav je zunanji solarni sistem odraz notranjega. Sonce in Luna sta dobro znana v jogi kot levo in desno oko in sta povezana z ad‘na-~akro, sredi{~em med obrvmi. Predstavljata na{o temeljno zavest kot mo{ko in ‘ensko na~elo, voljo in ob~utke, razum in ~ustva. Merkur, ki vpliva na grlni center, je dobro znani vladar govora in intelekta. Venera, ki deluje skozi sr~ni center, predstavlja ljubezen in na{e u‘itke – koga ali kaj ljubimo. Mars predstavlja center v popku ali ognjeni center, na{o energijo, pogon, strasti. Jupiter vlada reproduktivnemu sistemu in kreativni energiji, na{i zmo‘nosti {irjenja. Saturn vlada lo~evanju in strukturni podpori. Je najbolj grob od vseh planetarnih vplivov in ponazarja na{o zmo‘nost kr~enja. Ali lahko negativne vplive planetov, ki jih poka‘e natalna karta, spremenimo? D‘joti{ ali vedska astrologija pozna vrsto ukrepov za prepre~evanje negativnih planetarnih vplivov. Imenujejo se upaje in so izjemno inteligentno strukturirane glede na posameznikov duhovni razvoj in njegove potrebe. Za nekoga, ki je bolj aktivno oziroma fizi~no usmerjen, so bolj primerne upaje tako imenovane karma-joge, pri kateri ob primernem ~asu izvajamo dolo~eno pozitivno fizi~no dejanje za ljudi ali ‘ivali. Druge metode, ki so bolj vizualne narave, so vizualizacija ali no{nja dolo~ene barve. Izjemno priljubljena metoda je izbira in no{nja ustreznega kristala, ki ga nosimo na prstanu ali kot obesek. Ta metoda je zelo u~inkovita, ampak v njej se skriva dvorezen me~, saj kristal okrepi energije oslabljenega planeta tako v pozitivni kot tudi v negativni smeri. Zato je treba natan~no prou~iti rojstno karto, da vidimo, kateri planet je »varno« krepiti s kristaloterapijo. Prav tako je potrebno podrobno pregledati izbrani kristal, ali je brez motenj in po{kodb. Ena najbolj{ih

12 - JANUAR 10 -

Naravni zakoni ne poznajo sentimentalnosti, zato bodo pre‘iveli predvsem tisti, ki bodo podpirali nadaljnjo evolucijo Zemlje. metod uravnove{anja planetarnih vplivov pa je vsekakor redna meditacija in praksa joge. Z izjemno disciplinirano duhovno prakso in pod vodstvom razsvetljenega u~itelja lahko prese‘emo ve~ino danosti natalne karte. Za osvobajanje od karme moramo dose~i stanje samadhija – stanje onkraj diha, misli in prostora. Imenuje se tudi stanje su{umne. Kljub temu pa je dolo~ene stvari potrebno izkusiti. Ve~ja je pre~i{~enost, manj je neprijetnih izku{enj. Lahko iz natalne karte razberete, koliko let bo ~lovek do~akal? D‘joti{ ima metode za zelo natan~no dolo~itev ‘ivljenjske dobe. Za kaj tak{nega je potrebno izjemno veliko znanja, pa tudi to ni dovolj. Potrebna je tudi zelo razvita intuicija. Celo v tak{nih primerih obstaja »vi{ja sila«, ki lahko spremeni tok usode. Tukaj na zemlji vse ~aka odhod. Ene prej, druge malo pozneje. D‘joti{ nam daje znanje o izjemnih duhovnih energijah, ki se pretakajo skozi vesolje, in edina mo‘nost osvoboditve od smrti oziroma cikla rojstva in umiranja je spoznanje resni~nosti onkraj relativne eksistence. Se ukvarjate tudi z medicinsko astrologijo in odkrivanjem vzrokov bolezni? Medicinska astrologija tvori zelo pomemben del astrologije in je najbolj prakti~na, saj vsebuje metode za harmoniziranje planetarnih vplivov na um in telo. Ve~ina neravnovesij in bolezni nastane na subtilni ravni in se pozneje preseli na grobo raven – fizi~no telo. S karte lahko razberem, kateri planet oziroma planeti pri posamezniku povzro~ajo najve~ neravnovesij. ^e k temu prispe-

va samo en planet, je re{itev preprosta, ~e pa gre za kombinacijo ve~ planetov, je terapija zahtevnej{a. S pomo~jo vedske astrologije spoznamo subtilni vzrok bolezni, zato lahko diagnosticiramo in tudi zdravimo bolezni, ki niso ozdravljive z obi~ajnimi medicinskimi prijemi. Bolezni, tako kot vsa neskladja v ‘ivljenju, so tesno povezane z negativnimi planetarnimi vplivi. Obstajajo {tevilne metode za uravnove{anje in ugla{evanje planetarnih vplivov. Terapije s kristali, barvami, aromami vplivajo predvsem na telo. Potem pa imamo terapije z mantrami (besedami mo~i), jantrami (diagrami mo~i), pud‘ami in homami (posebnimi obredi) ter druge jogijske metode, kot so pre~i{~evalne krije, pranajama, asane in meditacije. Te metode delujejo bolj na ravni uma. [e posebej so u~inkovite pri du{evnih in umskih motnjah. To lahko bolj koristi, kot ~e ~loveka vtaknemo v kak{no ustanovo. Okrepijo avro in imunski sistem ter o~istijo negativne okultne vplive, ki jih opredeljuje cela vrsta dejavnikov, kot so karme iz prej{njih ‘ivljenj, vplivi negativnih misli drugih ter razna subtilna sevanja. Planeti predstavljajo osnovne energije, ki delujejo v vesolju, primarne kvalitete, ki delujejo skozi celo ‘ivljenje. Zato lahko na{e celotno ‘ivljenje prestrukturiramo tako, da transformiramo negativne planetarne vplive na{e rojstne karte. S pravilno dieto, uporabo zeli{~, bivanjem v ustreznem ‘ivljenjskem okolju, s pravilnim ‘ivljenjskim slogom in duhovnimi praksami lahko uravnavamo planetarne sile. Na primer … Denimo, Mars je vro~ planet in ~e je negativno polo‘en, lahko povzro~a vro~inske motnje, kot so vnetja, infekcije, pregrevanje organov, kot tudi razne po{kodbe. Ta vpliv lahko uravnovesimo s hladilno dieto, zeli{~i, hladnim okoljem, barvami, posebnimi mantrami in kristali. Andreja Paljevec

D

* 041/804 996 (Zoran Kamenicki)


BIOLOGIJA

^lovekovi biolo{ki ritmi so tesno povezani z meridiani v telesu

Telesni ritmi C

irkadialni ritmi, o katerih smo govorili v prej{nji {tevilki Misterijev, so povezani tudi s starodavnim kitajskim u~enjem o meridianih, energijskih poteh v na{em telesu. Dvanajst glavnih energijskih meridianov ali kanalov nosi subtilne energije skozi telo. Potekajo od vrha glave, skozi prste in navzdol do prstov na nogah. Povezani so z razli~nimi telesnimi organi in skladno s cirkadialnimi ritmi ugodno delujejo nanje v razli~nih obdobjih dneva. Vse ve~ raziskav odkriva vzporednice med meridiani in akupunkturo, v kateri se uporabljajo kot zdravilna vrata. Ortoped dr. Robert Becker je raziskoval telesno elektromagnetno polje in izdelal napravo, ki je pokazala, da je elektri~ni naboj na mestih meridianskih to~k druga~en. Kon~ni rezultati, zapisani v njegovi knjigi Body Electrical, prikazujejo, da je elektri~ni naboj vzporeden s kitajskimi meridiani in akupunkturnimi to~kami. S starokitajsko vero v meridiane so povezani tudi cirkadialni ritmi. Vsak meridian je najbolj aktiven po dve uri na dan.

Vsak meridian je najbolj aktiven po dve uri na dan. skladi{~i kot ma{~oba in lahko vodi v debelost. Jetra pono~i na novo zgradijo telo. V dnevnem cirkadialnem ritmu imajo jetra bifazi~en ritem, pri ~emer se prilagoditvena faza za~ne ob enih zjutraj in dose‘e vi{ek ob treh zjutraj. Koristno je, da v tem ~asu ne u‘ivamo nobene hrane. Vzdr‘nost daje temu organu mo‘nost, da opravi svoje delo. Kadar so jetra preobremenjena, se radi zbudimo sredi no~i, ponavadi med eno in tretjo zjutraj. @elod~ni meridian je dejaven med sedmo in deveto zjutraj. Nam to ne govori, da je najbolj{i ~as za u‘ivanje hrane zjutraj? Biolo{ka ura pripravi ‘elodec, da v tem ~asu sprejme zau‘ito hrano. @elodec se po zajtrku sprazni 50 odstot-

kov hitreje kot po ve~erji. Ker se lakota in ostali prebavni ritmi proti ve~eru upo~asnijo, zdravo telo popoldne ne potrebuje oziroma ne pri~akuje hrane in jo prebavlja po~asneje. To deluje v va{o prednost in vas zadr‘i pred napadi lakote v preostalem delu dneva. Vrani~ni meridian in meridian trebu{ne slinavke sta dejavna med deveto in enajsto zjutraj, takoj po zajtrku. Trebu{na slinavka s svojimi prebavnimi sokovi in sokovi iz ~revesja dokon~a delo ter razgradi beljakovine, ogljikove hidrate in ma{~obe. Nadzira proizvodnjo encimov za prebavo in presnovo. Izlo~a hormone, ki vplivajo na raven sladkorja v krvi. Trebu{na slinavka proizvaja kemikalije, ki nevtralizirajo ‘elod~ne kisline in ki prehajajo iz ‘elodca v tanko ~revo, tako da uporabljajo snovi iz soka trebu{ne slinavke. ^e trebu{na slinavka ne proizvaja dovolj encimov, se hrana slabo prebavlja. 1,00 – 3,00 Jetrni meridian 3,00 – 5,00 Plju~ni meridian 5,00 – 7,00 Meridian debelega ~revesa 7,00 – 9,00 @elod~ni meridian 9,00 –11,00 Vrani~ni meridian in meridian trebu{ne slinavke 11,00 –13,00 Sr~ni meridian 13,00 –15,00 Meridian tankega ~revesa 15,00 –17,00 Meridian mehurja 17,00 –19,00 Ledvi~ni meridian 19,00 –21,00 Meridian osr~nika 21,00 –23,00 Meridian trojnega grelca ({~itnica in nadledvi~ne ‘leze) 23,00 – 1,00 @ol~nikov meridian

PONO^I JETRA GRADIJO Jetrni meridian je najbolj aktiven od enih do treh zjutraj. Jetra so klju~ni organ pri izlo~anju strupov. Filtrirajo kri in so zelo dejavna pono~i, ko spimo. »Ko se ~lovek premika, se kri premika; ko je ~lovek pri miru, se kri vrne v jetra,« je zapisano v knjigi Klasik Rumenega cesarja (Yellow Emperor Classic). ^asovni okvir, v katerem so jetra najbolj aktivna, je klju~ni razlog, zakaj je nezdravo zau‘iti glavni obrok pozno pono~i. Ve~ina zve~er zau‘ite hrane se

(2)

Cirkadialna–telesna ura po kitajski medicini ka`e, kateri organi in meridiani z njim odgovarjajo~imi elementi prevladujejo v posameznih dveurnih obdobjih.

-

JANUAR

10 -

Misteriji 13


T ELESNI

RITMI

(2)

V tem ~asovnem okvirju je dobro zajtrkovati tudi zato, ker je takrat vranica pripravljena, da pretvori hrano v energijo. Zahodna znanost se strinja s kitajsko medicino, da imajo posamezniki, ki zau‘ijejo glavnino kalorij zjutraj, ve~ energije in la‘je ohranjajo optimalno te‘o, medtem ko se tisti, ki prete‘no zau‘ijejo ve~ino kalorij proti ve~eru, nagibajo k lenobi in pridobivajo na te‘i. Sr~ni meridian je najbolj aktiven med enajsto zjutraj in eno popoldne. Srce uravnava ostale organe tako, da nadzira kro‘enje krvi. Srce je mi{ica, malo ve~ja kot stisnjena pest. Deluje kot ~rpalka, ki po{ilja s kisikom obogateno kri skozi telo. Kri vsebuje kisik in hranila, ki jih potrebuje vsaka telesna celica. Kako mo~no mora delati va{e srce, je odvisno od prebave. Zato je srce v kitajski medicini v paru s tankim ~revesom, ki lo~uje stranske produkte pri prebavi in vsrkava hranila, ki se po{ljejo naprej k srcu, da nato kro‘ijo po telesu.

NAJVE^ KAPI JE ZJUTRAJ Zjutraj se zgodi ve~ kapi in sr~nih infarktov kot v katerem koli drugem delu dneva. Krvni strdki nastanejo najpogosteje okoli osmih zjutraj. Tudi krvni tlak naraste zjutraj in ostane povi{an vse do poznega popoldneva. Nato pade, najni‘jo to~ko pa dose‘e pono~i. Strokovnjaki menijo, da so za sr~no‘ilne te‘ave odgovorne jutranje spremembe v telesu. Prepri~an sem, da so vzrok zanje pozni ve~erni ali no~ni obroki. ^e ne jeste zve~er, razbremenite srce. Meridian tankega ~revesa je najbolj aktiven med eno in tretjo popoldne. Tanko ~revo je del prebavnega trakta med ‘elodcem in debelim ~revesom. Je portal za vsrkavanje skoraj vseh hranil v kri. Tanko ~revo je tudi prostor, kjer poteka ve~ina kemi~ne prebave. Ko skupki makromolekularne hrane pridejo v tanko ~revo, so tam izpostavljeni encimom trebu{ne slinavke in ‘ol~u, ki vse razbije na molekule, ki se jih nato lahko vsrka. V tankem ~revesu se beljakovine razgradijo na aminokisline, ma{~obe v ma{~obne kisline in ogljikovi hidrati v sladkor. Mar ni to najbolj{i ~as v dnevu za va{ drugi in zadnji obrok?

VE^ERJA – ^AS ZA ^IŠ^ENJE Ledvi~ni meridian je najbolj dejaven med peto in sedmo zve~er. Najdejavnej{e obdobje sovpada s tradicionalno uro ve~erje na Zahodu, zato se zastavlja logi~no vpra{anje: mar ne bi moralo sedaj potekati ~i{~enje, namesto da se ledvice, organ za izlo~anje, ukvarjajo s te‘ko hrano? Ledvice so najpomembnej{i telesni vir esencialne energije. Odve~ne odpadke in vodo spreminjajo v urin, ki se potem skladi{~i v mehurju. Vsi ‘ivljenjski procesi so tesno povezani z ledvicami. ^e so mo~ne, sta rast in dozorevanje krepka, kar vodi v zdravo telo. ^e pa so ledvice {ibke, se hitreje postarate in ste dovzetnej{i za razne bolezni.

14 - JANUAR 10 -

Prvi znak slabljenja ledvi~nega meridiana je, da se hitro utrudite. Lahko ob~utite bole~ino ali slabotnost v kolenih in spodnjem delu hrbta. Delovanje mo‘ganov pe{a, posledica je slab spomin. Drugi simptomi so temnenje polti, hipertenzija, suha usta in grlo ter zasoplost.

RAZBREMENIMO LEDVICE Koli~ina urina je manj{a pono~i. To ni zato, ker ljudje med spanjem ne jedo in ne pijejo. Zanimivo je, da koli~ina urina ostaja enaka tudi pri ljudeh, ki so prisiljeni ostati v postelji podnevi in se postijo ali dobivajo manj{e identi~ne koli~ine hrane v kratkih intervalih preko dneva in no~i. To nam pove, da je delovanje ledvic ritmi~no, kar velja tudi za vse ostale izlo~evalne organe. So trenutki v dnevu, ko ti organi odvajajo ve~ strupov in bi jih morali osvoboditi ostalih drobnih opravkov, kot je upravljanje s hrano. Pet izlo~evalnih in razstrupljevalnih organov so debelo ~revo, ledvice, jetra, plju~a in ko‘a. Prvi {tirje, ki nas v na{em primeru najbolj zanimajo, so vsi dejavni ali pono~i ali pozno popoldan. Ti izlo~evalni organi bi morali ~istiti telo in skladi{~iti energijo, namesto da se ukvarjajo s te‘ko hrano. Ko so ti organi dejavni, ne bi smeli u‘ivati hrane, da lahko dobro opravijo svoje delo. Znanost o prehrani nas u~i, da zve~er zau‘ita hrana pripelje do pove~ane ravni nezdravega holesterola nizke gostote in zni‘anja varovalnega holesterola visoke gostote. Poleg tega telo zve~er znatneje skladi{~i ogljikove hidrate v jetrih in mi{i~nih tkivih kot ~ez dan. Zjutraj telo spremeni skladi{~ene ogljikove hidrate v sladkorje, da jih uporabi kot vir energije. Zato je najbolj{i ~as za zajtrk med sedmo in deveto zjutraj, drugi obrok pa naj bi zau‘ili med eno in tretjo popoldne, ko so najbolj aktivni meridiani ‘elodca, vranice/trebu{ne slinavke, srca in tankega ~revesa. Va. Ho.

D


PANDEMIJE

Je izbruh mutirane gripe v Ukrajini na~rt ali naklju~je?

Pandemija ali genocid? kjer so hkrati prisotne velike koli~ine toksi~nih kemi~nih snovi (npr. Vietnam na podro~jih, kjer so Ameri~ani med vojno kr~ili d‘unglo s kemi~nim strupom agent orange).

Pojavijo se vpra{anja, ali je neznano {kropivo razku‘ilo, zdravilo ali mutiran virus.

BIOLOG – ZLO^INEC?

razkrojiti pti~ji kadaver. Vsi zabele‘eni primeri pti~je gripe so se zgodili na obmo~jih goste pti~je populacije (npr. baterijska reja na Kitajskem),

Foto splet

N

evarna sinergija cepiv z nenaravnimi kemikalijami lahko vodi v smrtonosne mutacije virusa, ~emur smo o~itno pri~a tudi pri sedanji pandemiji svinjske gripe. Uradni podatki ukrajinskega ministrstva za zdravje z za~etka decembra razkrivajo, da se je v tej dr‘avi v mesecu dni oku‘ilo skoraj dva milijona ljudi zaradi razvoja smrtonosne hemoragi~ne plju~nice, ki je bila zna~ilna tudi v letih {panske gripe, umrlo pa je 445 oseb. [panska gripa, ki je izbruhnila leta 1918 ter pokosila desetine milijonov ljudi po vsem svetu, je dobila ime po opori{~ih v [paniji, kjer so se po vklju~itvi Zdru‘enih dr‘av v prvo svetovno vojno urili ameri{ki vojaki. Pred odhodom v [panijo so prejeli cepivo s {irokim spektrom za gripo, slabotni in iz~rpani vojaki ‘e med potovanjem ka‘ejo mo~ne simptome gripe, mnogo jih umre na ladji. Kot del obveznega urjenja {e vedno bolnim vojakom po prihodu nalo‘ijo vaje pravilnega ravnanja s strupenimi voja{kimi plini. Povsem verjetno je, da si v takem stanju niso uspeli nadeti za{~itnih mask dovolj hitro in so zato vdihnili nevarne hlape. Izpostavljenost strupenim kemi~nim plinom je po mnenju poznavalcev povzro~ila, da je ‘iv virus gripe, ki je bil kot del cepiva prisoten v vojakih, mutiral v smrtonosno virusno obliko. V prid tezi, da lahko nevarna sinergija cepiv z nenaravnimi kemikalijami vodi v smrtonosne mutacije virusa, govori tudi dejstvo, da je virus H1N1 za ptice sicer nenevaren, a postane smrtonosen, ko se zaradi stresa ali patogenov spremeni celi~no okolje in ravnovesje v organizmu. Ko pti~ pogine, se virus razvije naprej v glivi~ni parazit, ki pomaga

Zgoraj: Po {kropljenju iz letal nad ukrajinskimi mesti se razbohoti epidemija. Spodaj: Aretacija dr. Mosheja, ki naj bi imel dokaze proti Baxterju.

12. avgust 2009. Dr. A. True Ott, voditelj radijske postaje RBN, prejme klic mo{kega, ki mu pove, da ima pomembno obvestilo v zvezi s proizvodnim obratom farmacevtskega podjetja Baxter v Ukrajini. Mo{ki, ki se je pozneje identificiral kot dr. Joseph Moshe, je trdil, da Baxter Pharmaceuticals v laboratoriju v Ukrajini pripravlja novo cepivo s kombinacijo adjuvansa, ki oslabi imunski sistem, in RNK-virusa, ki je leta 1918 povzro~il {pansko gripo. Cepivo za svinjsko gripo naj bi bilo v resnici biolo{ko oro‘je, namenjeno na~rtnemu genocidu nad ~love{tvom. Dr. Moshe, mikrobiolog in nekdanji strokovnjak za biolo{ko oro‘je v izraelskem Mossadu, je nato osuplega radijskega voditelja vpra{al, kam naj dostavi dokaze o Baxterjevi vlogi v programu uporabe gripe kot bojnega sredstva. Ker je mo{ki klical iz ju‘ne Kalifornije, mu je Otto svetoval, naj dokumentacijo predlo‘i dr‘avnemu to‘ilstvu v Los Angelesu. 13. avgust 2009. Parkiri{~e zveznega urada za preiskave v Los Angelesu preplavijo policijske sile s specialci v popolni opravi, roboti s solzivci, mikrovalovna oro‘ja, oboro‘ena vozila. Sledi pompozna aretacija Josepha Mosheja pred televizijskimi kamerami, ker naj bi domnevno grozil Beli hi{i. Po aretaciji tako Moshe kot dokazi, ki jih je imel, izginejo; po nekaterih domnevah so ga depor-

-

JANUAR

10 -

Misteriji 15


P ANDEMIJA

ALI GENOCID ?

tirali v Izrael, izpustili neznano kam ali zaprli v umobolnico.

H5N1 BIOLO[KO ORO@JE? Pred nekaj meseci je Baxter skoraj povzro~il katastrofo globalnih razse‘nosti, ko so v material za cepivo, ki so ga poslali v 18 laboratorijev, vme{ali ‘iv virus pti~je gripe, proizveden z genetskim in‘eniringom. Proti Baxterju so vlo‘ene to‘be za namerno, ve~kratno kontaminacijo cepiv z biolo{kim oro‘jem, proizvedenih za masovno morijo ~love{ke populacije. Jane Burgermeister, avstrijska novinarka, ki je med drugim pisala za Nature in The Scientist, ni edina, ki jih to‘i za na~rtovanje in izvajanje na~rtnega genocida nad ~love{tvom. Nekateri raziskovalni novinarji so povezali odkritje genoma {panske gripe (med raziskovalno odpravo leta 1998 na Aljaski je dr. Johan Hultin na{el ohranjen primerek virusa iz leta 1918) in Kissingerjevo poro~ilo, zaupno {tudijo iz leta 1974 s podnaslovom »Implikacije porasta svetovnega prebivalstva za ameri{ko varnost in prekomorske interese«. [tudija prikazuje rast prebivalstva v de‘elah v razvoju kot neposredno gro‘njo ameri{ki varnosti in navaja trinajst dr‘av, v katerih imajo ZDA poseben politi~ni in strate{ki interes: Indija, Banglade{, Pakistan, Indonezija, Tajska, Filipini, Tur~ija, Nigerija, Egipt, Etiopija, Mehika, Brazilija in Kolumbija. Rast prebivalstva v teh de‘elah je bila posebno neza‘elena, ker bi obenem narasla tudi njihova politi~na, ekonomska in voja{ka mo~. V memorandumu so predstavljeni skrivni na~rti za zmanj{anje rasti prebivalstva na teh obmo~jih: z nadzorom rojstev ter z vojno in lakotami. Kissingerjevo poro~ilo postane leta 1975 tudi uradno privzeta politika tedanjega predsednika Geralda Forda. Konec oktobra 2009. Uredniki ~asopisov v Kijevu prejmejo stotine telefonskih klicev razburjenih prebivalcev in poro-

16 - JANUAR 10 -

Cepivo za svinjsko gripo je biolo{ko oro‘je za genocid nad ~love{tvom, trdi dr. Moshe. ~ajo o nizko lete~ih letalih in helikopterjih, ki so {kropili neznano kemi~no snov nad Lvivom, Ternopilom in drugimi mesti. V Kijevu uradno zanikajo prelete in {kropljenje, a {tevilne pri~e vztrajajo, da so jim ravno lokalne oblasti svetovale, naj tisti dan ostanejo v zaprtih prostorih. Na medmre‘ju se pojavijo vpra{anja, ali je neznano {kropivo razku‘ilo, zdravilo ali mutiran virus. Prehod oktober–november: Epidemija je v polnem razmahu. Med ukrajinskim prebivalstvom zavlada panika, police z za{~itnimi maskami in zdravili za gripo se praznijo z rekordno hitrostjo, v nekaterih mestih za~ne primanjkovati celo ~ebule, ~esna in limon. Pojavijo se poro~ila o obdukcijah ‘rtev nove gripe: njihova plju~a so po~rnela, popolnoma uni~ena. Ruski in ukrajinski mediji se spra{ujejo, ali gre za plju~no kugo, za katero so avgusta umrle tri osebe na Kitajskem. Oblasti uvedejo karanteno v devetih ukrajinskih regijah, postavijo {tevilne mobilne voja{ke bolni{nice, ponekod zaprejo {ole, prepovedo zbiranja. Skupina strokovnjakov iz SZO pride po vzorce nove gripe ter jih posreduje v obdelavo londonskemu laboratoriju Mill Hill. Javnost ~aka na uradne izsledke genetskih analiz tega seva virusa dlje kot obi~ajno. Medtem oblasti ukrajinskim zdravnikom prepovedo {irjenje informacij o novih primerih gripe, policiji pa uka‘ejo zaseg zdravni{ke dokumentacije pacientov, ki so umrli za novo gripo. Ukrajinski predsednik Ju{~enko razglasi izredno stanje z besedami »Ljudje umirajo. Epidemija ubija zdravnike. To je popolnoma nepredstavljivo v 21. stoletju …« ter poudari, da so cepljenja edini na~in za prepre~evanje oku‘b. Spomnimo, da je ukrajinska vlada pred krat-

kim prepovedala uporabo cepiva za H1N1, ko je septembra v povezavi s cepljenjem pri{lo do zapletov s smrtnim izidom. V izjavi za javnost predsednik Ju{~enko navaja, da so se v Ukrajini so~asno pojavili trije vzroki resne virusne oku‘be: dva tipa sezonske gripe in kalifornijska gripa, in doda, da virologi sklepajo, da bi lahko kombinacija oku‘b proizvedla celo agresivnej{i virus. 18. november 2009. Po poro~anjih ukrajinskega ~asopisa v angle{kem jeziku Kyiv Post ministrstvo za zdravje opozarja, da bi lahko drugi val gripe A/ H1N1 Ukrajino zajel konec decembra ali zgodaj naslednje leto, tretji val pa jeseni 2010. Udele‘enci konference za boj proti epidemiji gripe in akutnih respiratornih oku‘b v Ukrajini povedo, da se je situacija z gripo in akutnimi dihalnimi oku‘bami stabilizirala in da so registrirali preko 1,4 milijona pacientov in hospitalizirali 75.000 oseb, od katerih jih je 48.000 bolni{nice ‘e zapustilo. Druga poro~ila o oku‘bah s H1N1 globoko v plju~ih prihajajo z razli~nih koncev sveta, vklju~no s Kitajsko, Brazilijo, Norve{ko in ZDA (Iowa, Utah).

POMEMBNA VPRAŠANJA Trenutna pandemija je nakazala zelo pomembna vpra{anja za ~as, v katerem ‘ivimo. Namre~: obstajajo dokazi, da nekatere svetovne vlade namenoma razvijajo in uporabljajo biolo{ka oro‘ja ter zavajajo javnost glede njihove uporabe. Obstajajo dokazi o tem, da so neozna~ena letala leta {kropila neznane kemi~ne snovi, chemtraile oziroma kemi~ne repe. Obstajajo seznami o sestavinah cepiv, ki so naravnost {okantni. In obstaja stopnja naivnosti, ki ni ve~ simpati~na … Thomas Jefferson je zapisal, da nobena de‘ela in noben narod ne more biti hkrati svoboden in neveden, nam pa postaja vse bolj jasno, da nevednost nikoli prej ni bila tako smrtonosna. Taira Ali~

D


REINKARNACIJA

Aka{ni zapis je skladi{~e vseh informacij o posamezniku–du{i iz vseh ‘ivljenj

Razumevanje smrti

(3)

V

Tekst in ilustracija Vesna Kravcar

dvajsetem stoletju so se izoblisvet nima vzrokov, samo posledice. Tu Jasnovidni ljudje kovale razli~ne ezoteri~ne idepremlevamo in naposled opustimo vse je o ravneh bivanja ali telesih zasvoje misli. ^e potrebujemo kako novo lahko vidijo vestnega bitja. Med njimi je najbolj izoznanje, se porodijo nove misli. Bogastaka{ni zapis. blikovana teozofska doktrina s Heleno Blavo misli v na{em ‘ivljenju dolo~a dol‘ivatsky, ki izhaja iz staroindijskih Ved. Ko na astralni ravni opustimo vse no »bivanja« v mentalnem svetu. ^lovekov mikrokozmos ima po teo- osebne ‘elje in se energija na{ih ‘elja v NAŠ PRAVI DOM zofih sedem manifestacij ali teles: vi{ji celoti porabi, se neuni~ljivi atom prejaz sestavljajo atma, budhi (zavedanje) in makne v mentalno polje. Zelo neugodIz mentalnega sveta se lahko vrnemo manas (manas je pravi ego, izraz vzro~- na osebna po‘elenja pa se na astralni na fizi~no raven; ~e pa smo opustili vse nega telesa), ni‘ji jaz pa mentalno, as- ravni ne izrabijo in se lahko nave‘ejo na misli, zavr‘emo tudi mentalno telo in se tralno, eteri~no in fizi~no telo. Na{a oseb- astralno telo ‘ivali. preselimo v na{ pravi dom mana, kjer nost je ni‘ji jaz – astralna du{a, ki po sta na{e zavedanje in vi{ji jaz v vzro~NOSILEC KARME vsaki inkarnaciji oziroma smrti ponikne nem telesu. v astralno raven. Mentalno, astralno in Esenca porabljenih ‘elja ostane v obOb vrnitvi v novo fizi~no ‘ivljenje se eteri~no telo vsebujejo neuni~ljive ele- liki skandhe – astralnega elementa, ki je iz trojstva atme, budhi in manas zopet mente, »stalne atome«, ki skupaj s ~love- sad prej{njih ‘ivljenj in seme naslednje- vzpostavijo tenke zlate vezi in neuni~kovo avro zapisujejo izku{nje vsakega ga. Kot nosilec karme skandha v nasled- ljivi atomi. Neuni~ljivi atomi na svoji ‘ivljenja. njem ‘ivljenju pasivno dolo~a njegove poti nazaj pobirajo zapu{~ene skandhe, @ivljenjske niti pre‘emajo vseh se- navade. ki dolo~ajo nagnjenja novega ‘ivljenja. dem ravni ter povezujejo in ohranjajo Po kon~anem obdobju kamaloke se Kak{no fizi~no telo privzamemo, dolo~a vsa telesa. Ob smrti se te ‘ivljenjske niti »zbudimo« v mentalnem svetu misli. Ta ta eteri~na matrica in elemental – neza~nejo umikati, se pove‘ejo kak{no ‘ivo bitje, ki skrbi za ~lovekovo evolucijo. okrog sr~ne ~akre v zlat in {krlatni ogenj. Nato se skuReinkarnacijo upravlja paj z neuni~ljivim atomom ~etvero ali sedmero visokih in ‘ivljenjskim ognjem skozi vesoljnih administratorjev naglavno odprtino lo~ijo od karme, ki registrirajo vse v telesa. Med tem dogajanjem aka{nem polju in dodeljujese nam odvrti film celotnejo karmi~ne dele‘e. Tvorijo ga ‘ivljenja, ki se kasneje podele elementala in eteri~nenovi na astralni ravni. ga dvojnika vsakemu fizi~nemu telesu. Tedaj je na{a ni‘ja zavest {e zmeraj vezana na fizi~no Elemental vlada telesni telo. Ko to za~ne razpadati, rasti in lebdi okrog matere. razpade tudi ni‘ja zavest, Odide najkasneje po sedmih zato pozabimo svoje prej{nje letih. Drugi vplivi so ded‘ivljenje. Preostali del ni‘nost ter misli in ob~utki majega jaza, ki ni vezan na fitere med nose~nostjo. Bolj zi~ni del, pa kon~a v kamalo- Ko se du{a prebuja, se prebujajo vsi potenciali, vsi talenti, vse spo- smo duhovno razviti, bolj ki, astralnem polju, ki ob- sobnosti. Bolj ko se dviga in pribli‘uje sama Sebi, svetlej{e postaja … a smo si podobni v naslednjih kro‘a in pre‘ema na{o Zem- nikoli ne za‘ari v vsem svojem sijaju tako mo~no kot takrat, ko se dvigne ‘ivljenjih. Mojstri so vedno iz najtemnej{ih globin spoznanja, kdo dejansko je … ljo. enakega videza. Navadni

-

JANUAR

10 -

Misteriji 17


R AZUMEVANJE

NAJNOVEJ[I IZZIV NA PODRO^JU BIOMEDICINE Biospectrum je najsodobnej{i na~in zdravljenja na podro~ju biotehnologije. Namenjen je izbolj{anju zdravja, bolj{emu po~utju in lep{emu telesnemu videzu brez stranskih u~inkov. S pomo~jo efekta bioresonance se ~love{ke celice, organi in celotno telo uglasijo s frekvenco naprave, ki proizvaja celoten frekven~ni spekter zdravega ~love{kega telesa. Ponovna uglasitev celic omogo~a presnovo celotnega ~love{kega telesa ter vzpostavitev procesa zdravljenja in samozdravljenja.

ZDRAVLJENJE Z BIO-SPECTRUM APARATI RAZISKAVE SO POKAZALE U~INKOVITO DELOVANJE NA: • sistem prekrvavitve • celoten imunski sistem • reguliranje psihosomatskega sistema BIOSPECTRUM MEDICINE NUDI TUDI: • zdravljenje ko‘e, aken, ko‘nih made‘ev • anticelulitno terapijo, pomo~ pri huj{anju • pomo~ pri pove~anih {portnih aktivnostih in hitrej{em okrevanju po {portnih po{kodbah • pove~uje spolno vitalnost, odpravlja impotenco, neplodnost, menstrualne te‘ave • odpravlja te‘ave s prostato • zdravi stresna stanja in nespe~nost, pomaga pri preutrujenosti • uravnove{a sr~no, ledvi~no in prebavno funkcijo • izbolj{uje mikro- in makrocirkulacijo • laj{a revmatske bole~ine in bole~ine v sklepih www.biospectrum.biz Za iz~rpne informacije o na{ih storitvah, cenah in celotni ponudbi nas pokli~ite ali obi{~ite v na{ih poslovalnicah: [kofljica, Ob po{ti 20, 01/366 31 31 (od ponedeljka do petka od 8. do 17. ure)

Solkan, Ulica IX. Korpusa 55, 031/371 618 (od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure)

18 - JANUAR 10 -

SMRTI

Materialno telo potrebujemo samo zaradi nabiranja osebnih izku{enj. ljudje ne izbirajo svojih star{ev, niti ~asa rojstva; zanje je to naraven proces. Talenti in nagnjenja so ve~inoma odvisni od okolice. Popolno razviti smo {ele po enaindvajsetem letu; pred tem je na{ zna~aj nadaljevanje prej{njega, a ‘e pod vplivom nove okolice. Razli~nosti so dolo~ene s prej{njimi ‘ivljenji. Trenutek smrti ni vedno vnaprej dolo~en in ga je te‘ko predvideti.

KNJIGA @IVLJENJA Vse dogajanje na tem svetu je zapisano v »spominu narave«, v knjigi ‘ivljenja. Ta spomin se nahaja v nad~utnem, vseobsegajo~em eteri~nem polju aka{e, ki je le del popolnoma urejenega kozmosa. Vsak posameznik je bil kot du{a ustvarjen, da postane sodrug temu urejenemu kozmosu (Bogu, absolutni ljubezni …). Na{e naravno stanje je nematerialno bivanje. @ivljenje se ni za~elo ob fizi~nem rojstvu; fizi~no telo je le za~asno prebivali{~e du{e. Materialno telo potrebujemo samo zaradi nabiranja osebnih izku{enj. Du{a je kreativna, i{~e svoj osebni izraz. V tem iskanju nabira izku{nje in znanje, ki vodi v modrost, modrost v so~utje in naposled v spoznanje ljubezni. U~enje ni nekak fatalisti~ni proces, temve~ poteka na podlagi vzrokov in posledic; vplivi preteklih izku{enj dajejo okvir za trenutne mo‘nosti, delovanje in predvsem svobodno voljo. Vse te mo‘nosti so shranjene v aka{nem zapisu.

CENTRALNO SKLADIŠ^E VSEH INFORMACIJ Aka{ni zapis je centralno skladi{~e vseh informacij o vsakem posamezniku–du{i, ki je kdaj ‘ivel. Je hram vseh zapisov, kjer domuje starec, obkro‘en z ne{tetimi knjigami. Vsaka je zapis ene

osebe. Uskladi{~ene informacije vsebujejo tudi vsako dejanje, besedo, ob~utke, misli in namene, ki so nastali v katerem koli ~asu v zgodovini sveta. Zapis je zaradi svoje narave (aktivne sile v ‘ivljenju posameznika) interaktiven, zato lahko vpliva na posameznikovo vsakodnevno ‘ivljenje, odnose, ~ustva, verovanja in potenciale. Zapis je v resnici vibracija (nekak{en elektromagnetni zapis, polje ni~te to~ke), ki jo ustvarijo misli, dejanja, ‘elje, dejanja. Ta vibracija se odtisne na »obod« prostora in ~asa ter se ve~no identificira s posameznikom, ki jo je ustvaril. Avra je osebni izraz njenega aka{nega zapisa. Vse, kar se dogaja posamezniku, se odra‘a v njegovi avri, ki se spreminja glede na jezo, veselje, ljubezen, bolezen nekega organa …

SMISEL AKAŠNEGA ZAPISA Spominski zapis se ne izgublja, niti ne zbledi; njegova kvaliteta je enaka za vsa ‘ivljenja. Razli~ne osebe, ki ~rpajo informacije iz tega zapisa, jih razli~no interpretirajo zaradi svojih razli~nih prepri~anj, izku{enj in motivov. Informacije iz aka{nega zapisa lahko pravilno interpretirajo samo osebe, ki so popolnoma brez sebi~nih ‘elja. Smisel aka{nega zapisa je, da posamezniku pomaga pri duhovnem razvoju in preobrazbi. Zapis ga zalaga z raznovrstnimi podatki: vzorci, talenti, izku{njami in odnosi, ki jih potrebuje v vsakdanjem ‘ivljenju, in {e nerazre{enimi zadevami, s katerimi se mora spoprijeti za svojo duhovno rast. Na{a osebna izbira, svobodna volja, dolo~a bodo~e odlo~itve. Du{a se tako lahko razvija ali pa nazaduje. S pozitivno uporabo svobodne volje lahko premosti vse te‘ave. Toda u~na ura se mora ponavljati, dokler se oseba ne nau~i. V vsakem ‘ivljenju startamo s hotenjskimi vzorci in odnosi tam, kjer smo kon~ali v prej{njem. Sa{ko Djura{evi~

D


RADIESTEZIJA

Vse radiesteziranje je vrsta jasnovidnosti, saj odkrivamo neznane stvari

Nihalo in nad~utne sposobnosti B

ajali~arstvo, ki mu danes pravimo radiestezija, je staro kot ~love{tvo. V~asih je to bila ve{~ina v domeni magov in ~arovnic, danes pa jo lahko obvlada vsak, ~e ji le posveti dovolj ~asa. Tako lahko odkrivamo vodo, izgubljene predmete, pogre{ane ljudi in {kodljiva sevanja, diagnosticiramo in laj{amo bolezni … Vse to je opisano v knjigi Kako uporabljamo nihalo in bajalico, ki je iz{la pri zalo‘bi Ara. Kako pa lahko z radiestezijo razvijamo tudi intuicijo in nad~utne sposobnosti, povzemamo iz enega od poglavij omenjene knjige. Lahko bi rekli, da je vse radiesteziranje vrsta jasnovidnosti, saj odkrivamo nam in drugim neznane stvari. [tevilni ljudje z nad~utnimi sposobnostmi pri svojem delu uporabljajo nihalo. Nihalo je {e posebej dobro orodje za razvijanje parapsiholo{kega potenciala. Navajam nekaj poskusov, ki se jih lahko lotite s partnerjem in nihalom. Pri teh poskusih lahko uporabite tudi eno L-anteno.

Nihalo je {e posebej dobro orodje za razvijanje parapsiholo{kega potenciala. ra. Va{ prijatelj naj si pri vsakem vpra{anju misli »da«, »ne« ali pa »ne ‘elim odgovoriti«. Prijatelju ne povejte, kaj vam govori nihalo, vendar zabele‘ite vsak njegov odgovor. Po {tirih ali petih vpra{anjih rezultate poka‘ite prijatelju in preverite, kako se je nihalo odrezalo.

Prijatelj naj se znova usede pred vami. Recite mu, naj pomisli na neko {tevilko od ni~ do devet. Nihalo vpra{amo: »Ali ima prijatelj/ica v mislih enko? Dvojko?« Nadaljujte, dokler ne pridete do {tevila devet. Nihalo se bo na eno izmed {tevilk odzvalo druga~e. Preverite, ali je prijatelj mislil prav na to {tevilo. Mnogi ljudje se te‘ko dolgo ~asa osredoto~ajo na eno {tevilko. ^e ima s tem te‘ave tudi va{ prijatelj, naj si zapi{e {tevilko na papir in jo gleda ves ~as poskusa.

GRAFOLOGIJA Z NIHALOM

PREBERI MI MISLI! Sedite za prijateljem, tako da ne morete nezavedno prebirati spreminjajo~ih se izrazov na njenem ali njegovem obrazu. Za~nite tako, da glasno postavljate vpra{anja, na katera ‘e poznate odgovore. Tako lahko na primer vpra{ate: »Ali si star/a dvain{tirideset let?« Prijatelj naj mol~i, vendar mora imeti v mislih odgovor »da« ali »ne«. Nihalo se bo za~elo premikati v pravo smer, da naka‘e pravilen odgovor. Ko vam nihalo pravilno odgovori na tri ali {tiri vpra{anja, za~nite postavljati vpra{anja, na katera ne veste odgovo-

BRANJE MISLI S [TEVILKAMI

Knjiga razlaga, kako uporabljamo radiestezijska orodja, kako radiesteziramo po zemljevidu, kako uporabljamo radiestezijo v kmetijstvu, zdravilstvu, svetu nad~utnosti …

Prijatelja prosite, naj zbere nekaj vzorcev pisav ljudi, ki jih ne poznate. Vzorce postavite v vrsto pred seboj. Prijatelj naj na ko{~ke papirja napi{e imena teh oseb. Recimo, da je prvo ime Chuck. Nihalo podr‘ite nad prvim vzorcem in vpra{ajte: »Ali je to Chuckova pisava?« Postopek ponovite na vseh drugih vzorcih. Nihalo se bo nad enim odzvalo pozitivno in pod ta vzorec polo‘ite ko{~ek papirja s Chuckovim imenom. Na ta na~in pojdite skozi vsa imena. ^e je drugo ime Betty, preverite z nihalom vse vzorce pisav – tudi tistega, za katerega mislite, da je Chuckov. Na koncu bi moralo biti po eno ime pod vsakim vzorcem pisave. Prijatelja prosite, naj vam pove, kako ste se odrezali. Za uspe{nost v tem poskusu je najbolje, da popolnoma prezrete pisavo in preprosto zaupate nihalu. Kakor hitro za~nete opazovati pisavo, va{ um takoj

-

JANUAR

10 -

Misteriji 19


N IHALO

RADIESTEZIJA

IN NAD ~ UTNE SPOSOBNOSTI

za~ne delati zaklju~ke, ki morda niso pravilni.

Za vedno odpravi slabe energije, nakopi~ene v zidovih

KJE V HI[I?

Prostore ~isti s kvadrom

KJE NA SVETU? Za ta poskus potrebujete dva enaka atlasa. Prijatelj naj sedi v eni sobi, izbere neko stran v atlasu in se osredoto~i nanjo. Vi pa v drugi sobi z nihalom nad vsako posamezno stranjo spra{ujete, ali je ta stran prava. Ko vam nihalo pove, da ste na pravi stran, to preverite s prijateljem. Pri debelih knjigah lahko postopek pospe{ite tako, da nihalu postavljate vpra{anja, {e preden odprete atlas. Vpra{ajte: »Ali je prava stran med prvimi petdesetimi stranmi knjige?« ^e dobite pritrdilen odgovor, spra{ujte naprej: »Ali je med prvimi {tiridesetimi stranmi?« Ko dolo~ite pravo stran, odprite knjigo na tej strani in nihalo vpra{ajte: »Ali je to prava stran?«

VAJA DELA MOJSTRA Ko delate te vaje prvi~, ne pri~akujte ~ude‘ev. Izberite partnerja, ki deli va{e zanimanje. Rezultati bodo bolj{i, ~e preizkusov ne jemljete preve~ resno, ampak bolj kot zabavo. Prevelika zagrizenost, da morate na vsak na~in uspeti, ima ravno nasproten u~inek. Ob posameznem preizkusu se ne zadr‘ujte predolgo. Ko postanete utrujeni ali zdolgo~aseni, so tudi rezultati temu primerni. Vadite raj{i dvakrat ali trikrat na teden po dvajset minut kakor le enkrat na teden po eno uro. Na za~etku bodo rezultati najbr‘ razli~ni, a ob redni vadbi boste kaj kmalu opazili napredek.

D

20 - JANUAR 10 -

R

adiestezist Peter Jernejc* pravi, da vsak prostor lahko »razku‘i«, da odpravi vso »negativo«, kot pravi. To naj bi bila negativna magnetna sevanja, ki ne prihajajo iz zemlje, marve~ iz sten stanovanj in drugih prostorov. »Razku‘evanje« je dokaj enostavno, v prostor prinese ~istilni kvader, ga dolo~en ~as pusti na izbranem mestu in prostor je opran. Ko vstopi v prostor, najprej izmeri negativna sevanja. Radiestezijsko. Z Lantenami in z elektronskim radiestezijskim in{trumentom. Ta pred za~etkom ~i{~enja z zvokom opozarja na {kodljiva sevanja. Ko mine nekaj deset minut, in{trument utihne. To naj bi bil dokaz, da je prostor o~i{~en, ljudje pa naj bi se poslej v tak{nem prostoru po~utili veliko bolje, bili naj bi manj napeti, bolje naj bi spali … Ko pride merit in polo‘it svoj »razku‘evalni« kvader, pomeri tudi ljudi. Meni, da negativna sevanja vplivajo na ljudi in da je to z radiestezijskimi in{trumenti mo~ tudi zaznati.

»Negativa« se nabira v zidovih, ker je v glini, iz katere je spe~ena opeka, preve~ svinca.

Vi menite, da se »negativa« nabira v stenah … Da. V zidovih. Eden izmed vzrokov je tudi slaba opeka. V glini, iz katere je spe~ena, je preve~ svinca. Opeka od drugod, denimo iz Italije, je kakovostnej{a kot doma~a. Sevanje prihaja vedno iz zidov? Da, sevanja, ki jih odpravljam jaz, nimajo nobene zveze s podzemnim sevanjem, s Hartmannovo in Curryjevo mre‘o. Vedno prihajajo iz zidov. Vedno pregledate tudi stanovalce prostorov, ki jih ~istite? Vedno. In to je prav zanimivo. Naletim

Foto L. Z.

Prijatelja prosite, naj odide v poljubno sobo svoje hi{e. Vi ste lahko kjer koli na svetu, a morate poznati prostore v prijateljevi hi{i. Nihalo vpra{ajte: »Ali je moj prijatelj sedaj v dnevni sobi? Ali je v spalnici? Ali je v kuhinji?« Vpra{ajte za vse prostore v hi{i in nato preverite, ali vam je nihalo dalo pravilen odgovor. Nekaterim je la‘je, ~e nihalo dr‘ijo nad na~rtom prijateljeve hi{e.

Z elektronskim in{trumentom Peter Jernejc ugotavlja {kodljiva sevanja, ki prihajajo iz opeke, betona in ometa.


P ROSTORE ~ ISTI

S KVADROM

na vse mogo~e primere in ko o~istim prostor, te‘ave, denimo glavoboli, bole~ine v kri‘u … izginejo. Kako jih pregledate? Z radiestezijskim in{trumentom. Ko pregledate prostore in ljudi, polo‘ite kvader … V prostor prinesem ~istilni kvader. Manj{ega, za manj{e prostore, imam v torbi, ve~jega pa uporabljam za ve~je objekte. O~istite vsak prostor posebej? Ne, saj kvader deluje na vse strani, tudi navzgor in navzdol, tudi skozi betonske plo{~e. Deluje tudi na vodo.

Kako? Tako, da daste nanjo stopala. Prvi teden dvakrat na dan za kakih deset minut. Potlej pa je dobro, da po prihodu domov, denimo med gledanjem televizije ali med jedjo, dr‘ite noge na plo{~i. Iz telesa potegne negativo, ki jo naberete zunaj. Kdaj naj bi »razku‘ili« stanovanje? Nujno se tega lotimo, ~e kdo v njem umre, zlasti ~e je umrl rakav bolnik. Pa ~e kupimo stanovanje, v katerem je nekdo ‘e bival. In tudi ~e kupimo novo stanovanje, ga je treba o~istiti. Stara stanovanja predvsem zaradi negative, ki jo zapu{~ajo prej{nji prebivalci, novega pa zato, ker ‘e sami novi gradbeni materiali, tako cement kot opeka, nosijo v sebi slaba sevanja. In vse to se da odpraviti v nekaj deset minutah. Kako to ob~utijo stanovalci? Bolje se po~utijo in denimo spalnica dobi povsem sve‘ duh. To je predvsem pomembno, ~e v njej spijo ali so prej spali starej{i ljudje, ki izlo~ajo ve~ negative. Pa ne le spalnica, vse stanovanje, vsa hi{a dobi nov duh po sve‘em in neprijetni vonj po zatohlem izgine …

Foto L. Z.

Kako? Voda, ki prite~e iz pipe, je spremenjena. Dobi drugo informacijo. Ima okus kot de‘evnica. To je nevtralna voda. S pitjem tak{ne vode si o~istite telo … Deluje tudi na hrano. In ~e daste noge na bakreno plo{~o, se {e bolj o~istite … ^istilni kvader je narejen iz naravnih materialov; radiestezist Peter Jernejc za razli~no velike hi{e oziroma prostore uporabi razli~no velike. Za stanovanja uporablja najmanj{ega (levo zgoraj) in ga prinese kar v usnjeni torbi, ki jo polo‘i sredi stanovanja.

Priporo~ate, da pred vselitvijo, pa naj je stanovanje ali hi{a stara ali nova, prostore vedno o~istimo? Seveda je treba o~istiti. V~asih je treba po ~i{~enju, to se mi je zgodilo v Dom‘alah v stanovanju, kjer je umrl bolnik za rakom, stanovanje {e nekaj dni dobro zra~iti, da se znebimo vsega, kar pride iz sten. Je treba ~i{~enje ponavljati? Ne. Iz ~esa je ~istilni kvader? Iz naravnih materialov, v glavnem so v njem kristali. Vse prostore ~istite na enak na~in? Ne. V Komnu so denimo ljudje precej obolevali. Sedem metrov globoko spodaj je kra{ka dvorana, v kateri je luknja s premerom {est in globino sto metrov. Izdelati sem moral posebno ~istilno kocko, da sem pri{el v globino. Kocko sem moral pustiti tam tri dni. Kamen v jami se je izsu{eval in se je za~el kru{iti in je

padal v globino. @enska, ki ima hi{o zraven, je mislila. da se ji bo hi{a podrla, ko je iz jame tako grmelo. Padalo je tri dni, potem se je pomirilo … Skale so se su{ile? Da. Su{ijo se tudi zidovi. V vla‘nih hi{ah se ljudje po~utijo slabo. Negativa je vsaka vlaga. V Kr{kem sem nevtraliziral staro hi{o, kjer je pozimi kar po steni dol teklo, tako je bilo vla‘no. Lastnik me je ~ez tri mesece poklical in rekel, da ni nobene vlage, da je hi{a suha. Koliko o~isti en obi~ajen kvader? Zajame okrog 1500 kvadratnih metrov povr{ine in 22 metrov v globino. Obi~ajno traja kake pol ure? Odvisno od objekta, v~asih pustim kvader tudi ~ez no~. So hi{e, ki so mo~no negativne in se jih v kraj{em ~asu enostavno ne da o~istiti. J. V.

D

* 031/817 400 (Peter Jernejc)

-

JANUAR

10 -

Misteriji 21


ASTROLOGIJA IN NAPOVEDI

V Son~evem letu bo ljubezenskega zadovoljstva ve~ kot obi~ajno

Son~ni obeti za 2010

22 - JANUAR 10 -

se spreminjali od znotraj in zunaj, dosegali preobrazbo, nekateri rehabilitacijo. Bolj se bomo trudili izbolj{ati svojo vitalnost, odpornost, zdravje, telesni videz, postavo in dr‘o ter okrepiti srce. V tem letu se bomo hote ali pod pritiskom ozirali bolj vase, v svojo notranjost, iskali le nam lastne potenciale in jih sku{ali osvobajati in razvijati. ^ez leto bodo prilo‘nosti za odpravljanje ovir in omejitev, ki jih povzro~a vsakovrstna slepota, bolj kot doslej pa bomo ~utili ljubezen do ‘ivljenja, do drugih in do sebe ter se veselili lastnih ustvarjalnih mo‘nosti, ki jih bomo polno za~utili. Sadov son~evega leta bomo dele‘ni domala vsi, ve~ mo~nej{i, manj {ibkej{i, a tudi slednji bodo lahko vzniknili iz ni~ v ospredje, ~e si bodo le v polni meri dovolili za~utiti svobodo duha, ki krepi voljo, ta pa delovne sposobnosti, zdravo inovativnost, pridobivanje novih znanj in izku{enj, kar bo vse skupaj prina{alo ve~jo konkuren~nost ter pozitivne rezultate, koristne za vse. Son~evo leto bo premaknilo tudi brezvoljne, zato je pri~akovati nekoliko manj samomorov. Ve~ volje do ‘ivljenja bo zaznati tudi med socialno {ibkimi, brezposelnimi in ljudmi na robu dru‘be. Ve~ bo navdu{enega praznovanja, velikodu{nosti in dobrodelnosti.

Med partnerjema bo v tem letu ve~ sodelovanja. nekako od tretje ure do svita oziroma tik do son~nega vzhoda. Mo~no son~evo energijo lahko {e okrepijo dobri aspekti mo~nih planetov ob rojstvu. Mnogi nosijo v sebi energijo enega ali ve~ zelo mo~nih planetov skupaj z izrazito Son~evo energijo ali brez nje; drugi, ki se rodijo v ~asu slabotne mo~i planetov, pa ~utijo pomanjkanje ‘ivljenjske energije. Ti so prete‘no ravnodu{ni, brezvoljni, prej utrujeni, brez posebnih idej, tudi manj fizi~no aktivni in odporni. Prvi pa prekipevajo~i od ‘ivljenjske radosti, intelektualne in fizi~ne dejavnosti, temperamentni, razburljivi, ‘eljni dosegati maksimalne cilje in so praviloma bolj uspe{ni in vitalni.

2010 NA OSEBNI RAVNI V tem letu bo v nas vse ve~ ‘ivljenja, svetlobe, fizi~ne, umske in duhovne mo~i. Prenavljali se bomo, regenerirali, se ponovno ali {e bolj vklju~evali v dru‘bo,

NEUGODNI VPLIVI

Foto splet

V

ciklusu sedmih planetarnih let je po kriznem letu Marsa spet na vrsti leto Sonca, ki ga lahko primerjamo s Son~evima letoma 2003 in 1996. Po sedmih letih lahko ponovno pri~akujemo vremenske ekstreme, vro~ino, su{o in viharje. Na osebni in poslovni ravni pa Son~evo leto prina{a ustvarjalni duh, mnogo prijetnih in za ‘ivljenje pomembnih razburjenj, usodnih partnerskih zvez, porok, poslovnih prilo‘nosti, vitalnosti … Na{tete vplive Son~evega leta bomo za~utili ‘e z za~etkom koledarskega leta 2010, izraziteje pa po prvem mlaju po zimskem solsticiju 15. januarja, ko se Sonce pri~ne ponovno pomikati nazaj proti ekvatorju. Tedaj je poleg mlaja tudi kolobarjasti son~ev mrk, zaton »ble{~e~ega« Son~evega leta pa bo 4. januarja 2011 s tedanjim mlajem in prehodom v leto Venere. Sonce je v~asih zelo mo~no in v~asih {ibko, zato imajo ljudje ve~ ali manj njegove energije, odvisno od letnega ~asa, v katerem so se rodili. Ve~ je imajo rojeni v prvi tretjini pomladi in drugi tretjini poletja, torej Ovni in Levi, manj pa rojeni po zimskem solsticiju, ko je Sonce globoko pod ekvatorjem in po{ilja na severno poloblo {ibke ‘arke. @ivljenjska energija pa ni odvisna samo od mo~i Sonca, marve~ tudi od tega, ali je ~lovek ali pa gospodarski subjekt ugledal lu~ sveta ob ugodni ali manj ugodni uri. Sonce ima ve~jo mo~ pribli‘no od sredine dopoldneva do ure, ko je na zenitu, na sredini neba, kar je v razli~nih letnih ~asih razli~no. Dosti mo~an vpliv ima na posameznike {e zve~er pribli‘no med osmo uro in polno~jo, ko so nekateri ljudje {e polni ‘ivljenjske sile in delovanja, pa tudi v jutranjih urah,

Son~evo leto bo premaknilo tudi brezvoljne.

Nekateri bodo dobili izrazito ‘eljo po mo~i, oblasti, obvladovanju ljudi in stvari, postali bodo gospodovalni. Pri vseh, ki so doslej malo investirali vase in tudi v prihodnje ne bodo pripravljeni kaj dosti spremeniti pri sebi in pri nemo~nih, pa bo ‘elja do ‘ivljenja nekoliko usihala. Volja do pridobivanja no-


SON ~NI vih znanj ter hitrej{ega prilagajanja spremenjenim razmeram se ne bo krepila, kar bomo lahko zaznali celo pri nekaterih nosilcih javnih funkcij; izrazitej{i bodo pojavi neodlo~nosti, potratnosti in arogantnega obna{anja.

2010 V POSLOVNEM SVETU Dokon~no bodo razpadla podjetja, ki imajo trhlo osnovo, nezna~ajno vodstvo brez zdrave razvojne vizije, koristne tudi za delavce. Prilo‘nost bodo dobili energi~ni, pozitivno usmerjeni sposobni posamezniki s prirojenim ~utom za vodenje, ki bodo ‘eleli ohranjati trdno in perspektivno jedro ter poslovati v korist vseh sodelujo~ih. Ve~ poguma, samozavesti, borbenosti in ‘elje po vplivanju na lastno usodo bodo dobili vsi, ki so doslej slepo zaupali in o{kodovani izpadli iz poslovnega kroga, izgubili slu‘bo, denar, prihranke ali nalo‘be v sumljive posle. Leto bo v posameznih obdobjih ugodno za razvoj podjetij, vklju~evanje v mednarodne projekte, ‘al pa tudi tokrat ne bo {lo brez uveljavljanja birokratskega ega uradnikov, ekscentri~nega vedenja nekaterih javnih osebnosti, {pekulacij in sumljivega bogatenja. Ve~ bo pravih poslovnih idej in iz njih hitreje rasto~ih podjetij, la‘je pa bo tudi regenerirati manj{a in srednje velika podjetja.

LJUBEZENSKO LETO V leto{njem Son~evem letu lahko pri~akujemo in se veselimo, da bo ljubezenskega zadovoljstva ve~ kot obi~ajno. Izku{nje in astrolo{ke analize ka‘ejo, da se prav v Son~evih letih nepri~akovano nave‘ejo pomembna poznanstva med spoloma tako pri vezanih, ki so {e v komaj zadovoljivih ali v razpadajo~ih partnerskih odnosih, kot tudi pri samskih, ki si ‘elijo ustvariti trdno partnersko zvezo in dru‘ino. Posebno veliko prilo‘nosti za usodna sre~anja bodo ‘e do konca maja ime-

OBETI ZA

2010

li rojeni v vodnih in zemeljskih znamenjih: Ribe, Raki, [korpijoni, Biki, Device in Kozorogi. Rojeni v zadnji tretjini teh znamenj bodo imeli »popravni izpit« v jeseni, ~e bodo imuni na ~are nasprotnega spola sredi dehte~e pomladi, ali pa si zaradi slabe vesti ne bodo upali niti pogledati privla~ne, pozitivne osebe v svoji bli‘ini in se odzvati vzgibom srca! Pomembna sre~anja z usodnimi osebami si lahko obetajo tudi ognjena in zra~na znamenja, posebno rojeni v prvi dekadi, predvsem od junija do septembra. Rojeni proti koncu teh znamenj pa ‘e kar na za~etku Son~evega leta v prvem tednu, {e pod vplivom son~evega mrka 15. januarja. Vsi, ki ste ‘e dalj{i ~as v ~udoviti partnerski zvezi, ‘ivite v skupnem gospodinjstvu ali pa nameravate za‘iveti skupaj, boste la‘je do~akali vzgib, da bi kon~no le sklenili zakonsko zvezo. Leto bo ugodno za sklenitve in potrditve ljubezenskih zvez, zlasti od dneva mu~encev naprej, ko bo planet Mars znova v direktnem gibanju. Ugodna obdobja za vesela rajanja, nova ljubezenska sre~anja, ‘enitovanja in poro~na potovanja bodo od 10. februarja do 3. marca, prve tri tedne v aprilu, od prvomajskih prazni~nih dni s kraj{imi presledki do sredine junija, od 7. do 15. avgusta, za obnavljanje nekdanjih zvez med sredino septembra in 25. oktobrom, zadnja ~ustveno eroti~na son~eva energija, povezana z duhovno dimenzijo, pa bo v decembru 2010 in za~etku januarja 2011. V Son~evem letu, ki sovpada s kitajskim letom Tigra, bo tako med partnerjema ve~ sodelovanja, skupne borbe skozi ‘ivljenje in manj Tigrove popadljivosti in ren~anja.

PREMIKI V ZDRAVSTVU V svetu se obeta pomemben razvojni korak pri zdravljenju sr~no‘ilnih in mo‘ganskih obolenj, terapijah po po{kodbi glave, ‘iv~nih motenj, ohranjevanju vida in ostanka vida itn. astrolog Stane Pade‘nik, prof.

D -

JANUAR

10 -

Misteriji 23


ASTROLOGIJA

Son~evo leto je zelo ugodno za navezovanje poznanstev med spoloma

Ljubezenski horoskop 2010 OVEN – Vro~a ljubezenska ~ustva od dneva ‘ena naprej vzdr‘ujte vsaj do konca poletja. ^e bo izbranka primerna, lahko sledi skok v zakon. Nekatere vezane bodo sku{njave odnesle od doma, nekaterim pa vrnile grenkosladke tedne pogrete ljubezni sredi jeseni. BIK – Tisti, ki niste skladni, lahko pri~akujete krize v partnerstvu pred pustom, po dnevu la‘nivcev ali pri nekaterih do junija ter znova med drugo polovico septembra do krompirjevih po~itnic; ~e boste v vsem pretiravali, pa {e novembra. V teh obdobjih pa so mo‘ne tudi nove ljubezenske zveze, posebno februarja in aprila, ki bodo vodile k zarokam ali na~rtovanju dru‘ine. DVOJ^KA – Prijateljske in ljubezenske vezi utrdite od 19. januarja do 10. februarja, ve~ strasti v odnose se bo vrnilo od dneva ‘ena do konca marca. Tedaj je ~as za nova zaljubljanja in poroke, podobno od konca aprila do sredine maja, sredi junija in delno po 7. avgustu. Tedaj so mo‘na tudi razo~aranja! Obnavljanje starih ljubezni po 20. novembru in delno v tednu pred Miklav‘em. RAK – Po 11. februarju se bodo mnogi odlo~ali za nara{~aj, sklepanje zakonskih zvez, se na novo zaljubljali. Podobno dogajanje se bo pojavilo v prvi polovici aprila, proti koncu maja in v oktobru, nekaterim pa {e v drugi polovici decembra. Partnerju se boste izogibali od vrhunca po~itni{ke sezone do 13. septembra. Stresnih dejavnikov bo precej, a boste v prvi tretjini jeseni ‘e zelo okrepili svojo kondicijo in odpornost v dru‘bi z najbolj{im ljubimcem! LEV – V marcu od dneva ‘ena imate velike mo‘nosti za dosego hitrih poznanstev, ki lahko vodijo v vro~e lju-

24 - JANUAR 10 -

Veliki letni horoskop za 2010, ki poleg ljubezni razginja tudi poslovnost in zdravje, si preberite na www.misteriji.si. bezensko razmerje. Enako sredi junija, ko se boste mnogi poro~ili ali kam dale~ odpotovali. Po mlaju avgusta bodo navdu{ujo~a poro~na potovanja v tujino. Krizice v {ibkih zvezah pri~akujte znova v prvi tretjini jeseni, ko vas bodo mu~ile pove~ane seksualne potrebe. DEVICA – Od dneva ‘ena do za~etka aprila in v jeseni bodo trpele partnerske vezi. Februarja, aprila, od konca maja do sredine junija in od 9. septembra do decembra pa bodo zelo ljube~i ~asi za nova zaljubljanja, zaroke, poroke in ukvarjanje z nara{~ajem! TEHTNICA – April se bo za~el te‘avno in lahko pridete v kratek stik s partnerjem. Do Dvoj~kov, pred sredino junija in od konca poletja skoraj do konca novembra bo Venera krepila ljubezenska ~ustva, zato boste sre~nej{i, pripravljeni krepiti partnersko zvezo ali za~eti novo na zakonski osnovi. Nara{~aj se v resnici obeta! [KORPIJON – Med 14. septembrom in 28. oktobrom ter po 8. decembru ne bo izostal uspeh v ljubezni in v plodovih seksualnega ‘ivljenja. Do dneva mu~encev bo trpela »trajnej{a« ljubezenska zveza. Imejte jo zmerno pod kontrolo! STRELEC – Ljubimkati boste sku{ali kmalu po zimskem son~evem

mrku, a se vam bo zataknilo. Uspe{neje bo tik pred pomladjo, v ~asu Dvoj~kov, ko bi morali vsi samski na plan in na osvajalne pohode. @enini in neveste bodo najbolj zablesteli na mar~evskem soncu, {e bolj pa na junijskem in avgustovskem, zato pohitite s pripravami na usodni dogodek! KOZOROG – Zveze in zaveze vseh vrst boste lahko sklepali domala vsak mesec, do bli‘ajo~ega se popolnega son~evega mrka 11. julija, ki bo natan~no nasproti vas in vam lahko zme{a {trene. Globoko ~ustveno in ~utno boste do‘ivljali ljubezensko zvezo, ki ste si jo ‘e dolgo ‘eleli. VODNAR – ^e boste znali sprejemati oblastnost osebe, ki vas bo spo{tovala in glasno ljubila, kljub ob~asnim ognjevitim izbruhom, boste povzdignjeni ‘e marca. Dogajanje v intimnem svetu se bo ekscentri~no odra‘alo tudi v va{em uveljavljanju zunaj doma. Lahko vam prinese medene tedne. Od krompirjevih po~itnic do miklav‘a tisti stalni pari, ki boste po vseh viharjih ostali skupaj, obudite razvedrilne aktivnosti, sicer se bodo vme{ali konkurenti! RIBI – Julij vam bo povzro~al te‘ave v odnosih, podobno novembra. Romantika, ‘enitovanja in priprave na {irjenje dru‘ine bodo najbolj cvetele od 10. februarja in skoraj do dneva ‘ena, dve tretjini aprila in v obdobju Dvoj~kov. Ljubezenske zveze, ki so bile ‘e trpe~e, se bodo prenavljale od 9. septembra do konca novembra, ko bo seksualni nagon najbolj izrazit. ^e pa {e ne boste zadovoljni s partnerjem, se boste oprijeli tistega, ki pride v veselem decembru, kmalu po miklav‘u! astrolog Stane Pade‘nik, prof. D


PROSTOZIDARSTVO

Prostozidarstvo kot pot, ki vodi k samospoznanju

Komasonerija Edini cilj masonerije je zdru‘itev osebnosti z du{o. Humain do svoje smrti leta 1933. Teozofi so v komasoneriji vedno videli kanal, skozi katerega lahko delujejo sile evolucije. Annie Besant je postavila pogoj za vstop v Le Droit Humain: kandidat je moral verjeti v obstoj Vi{jega principa. Ve~ina teozofov/komasonov je verjela (ali pa videla), da gre pri masonskem ritualu za sodelovanje z bitji iz kraljestva dev. Od leta 1994 so liberalni prostozidarji tudi Slovenci. Slovenski komasoni so ~lani Prostozidarskega reda Hermetika

s sede‘em na Dunaju. Komasonov je trenutno v Sloveniji okoli petdeset, pribli‘no polovica je ‘enskega spola.* Liberalno prostozidarstvo dovoljuje, da se dela v lo‘i udele‘ijo sestre iz me{anih komasonskih lo‘ ali izklju~no ‘enskih lo‘. Komasonerija je del liberalne masonerije. Veliko liberalnih redov je zdru‘enih v mednarodno skupino CLIPSAS.

NAMEN MASONERIJE Redke prostozidarje zanima duhovni pomen masonskega rituala. Morda je to posledica dokazovanja ve~ine masonskih zgodovinarjev, da masonerija izvira iz kamnose{kih cehov. Ve~ina prostozidarjev bere knjige prostozidarskih zgodovinarjev, ki brskajo po stoletja

Teozofa Annie Besant, znana feministka in predsednica Teozofskega dru{tva (zgoraj), in jasnovidec Charles Leadbeater (desno) sta oba postala komasona. Teozofi so v komasoneriji videli kanal za delovanje sil evolucije.

Foto splet

K

omasonerija je vrsta prostozidarstva, ki v svoje lo‘e sprejema tako ‘enske kot mo{ke. Rodilo se je v drugi polovici devetnajstega stoletja v ~asu sufra‘etk in mo~nega feministi~nega gibanja v Franciji. Ustanovljen je bil prvi mednarodni »Red me{ane masonerije Le Droit Humain«. To je bil prvi komasonski red, ki ob svojem nastanku ni imel zveze z duhovnostjo. Ustanovitelji so bili svobodomiselni ateisti. Njihov glavni namen je bil vzpostaviti politi~no, ekonomsko in dru‘beno enakopravnost med ‘ensko in mo{kim. Z Le Droit Humain so ‘enske postale enakopravne mo{kim tudi v tem, da lahko vstopijo v prostozidarsko bratov{~ino. V francoski masoneriji so dolgo iskali na~in, kako vklju~iti ‘enske v masonerijo. Poznali so rituale, prek katerih so ‘e leta 1774 sestre, ‘ene in h~ere masonov prejele dele masonskih skrivnosti. Imenovali so se rituali »posvojitve«. Prvi, ki je v svoj masonski red polnopravno sprejemal ‘enske, je bil Cagliostro, ki je v osemnajstem stoletju izvajal Egip~anski ritus. Bil je u~enec velikega adepta St. Germaina. [ele zdaj so ga s svojimi raziskavami zelo uspe{no rehabilitirali masonski zgodovinarji, na primer v knjigi Masonski mag (Masonic Magician). Prek njega je v masonerijo pri{el mo~an impulz po preoblikovanju masonerije v pot, ki vodi k samospoznanju. Komasonerija je z raz{iritvijo v anglosaksonski svet poleg svojega liberalnega zna~aja dobila {e ezoteri~no noto. V britanski imperij jo je prinesla Annie Besant, predsednica Teozofskega dru{tva. Arundale, Leadbeater in Jinarajadasa so postali komasoni. Kjer je bila takrat teozofija, tudi komasonerija ni bila dale~. Besantova je predsedovala Le Droit

-

JANUAR

10 -

Misteriji 25


KOMASONERIJA

26 - JANUAR 10 -

kanal za dotok te energije na tej strani ‘ivljenjske opne gradimo ljudje in na drugi strani visoko specializirane deve. Pravo delo masonov ni ritual sam, ampak gradnja kanala s pomo~jo dev, skozi katerega se spustijo duhovne energije evolucije. Stranski u~inek tega dela je, da se po ritualu po~utimo bolj ‘ive in z ve~ energije, podobno kot mag po svojem obredu. Foto splet

starih zapisih, ki so zanimivi, a ne dajo odgovora na vpra{anje: kaj je namen masonerije in kak{na je narava masonskega »Iskanja«? Tega, da je v tkivu masonerije skrita Skrivna tradicija in pot, ki vodi do vrat prve velike duhovne iniciacije (kot jo opredeli Alice Bailey), ne ve skoraj noben mason. A bistvo masonerije je duhovna Pot … Kaj nam pove masonski ritual? Simboli~no nam pove, da mason lahko najde nekaj zelo dragocenega. To ve~ini masonov ne odzveni. Ne sli{ijo, ~eprav poslu{ajo. Tisti redki, ki spregledajo, pa vidijo, da jih masonerija lahko pripelje na pot do templja, ki ga ni zgradila ~love{ka roka. To je tempelj v nas samih, v starih tradicijah – »skrita lu~«. V starem Egiptu je pot vodila skozi misteri~no {olo do »skrite lu~i« v ~loveku samem. Tudi velika slu‘iteljica Helena Petrovna Blavatsky pravi, da je stik s to lu~jo najpomembnej{i: »Zavedati se du{e je pomembnej{e kot ukazovati {tirim elementom!« Eden izmed namenov komasonerije je restavracija anti~nih misterijev. Zunanja oblika bo nujno modernej{a in bli‘ja dana{njemu ~loveku. Namen je enak, le oblika se spreminja iz dobe v dobo. To, da je masonerija prihodnosti nujno ezoteri~na masonerija, je samo eden izmed korakov do kon~nega cilja. Cilj je ~love{tvu odpreti vrata Misterijev povsem javno. Alice Bailey pravi, da bo Veliko belo bratstvo prihajajo~o masonerijo uporabilo kot organizem, skozi katerega se bodo podeljevale duhovne iniciacije. Vsi jasnovidci bodo lahko videli, do kak{ne transsubstanciacije ~lovekove avre pride, ko zvezda iniciatorja pri‘ge zvezdo nad posve~encem. Vendar pa na to visoko pot ne moremo samo z umovanjem. Po besedah Iamblikusa: »S prebuditvijo vi{jih du-

hovnih mo~i je mo‘no prek teurgije najti pot do Bogov.« Masonerija je sistem ceremonialne magije, v srcu katere je skrivna pot, nespremenjena od za~etkov dni, ko so jo zgradili prvi u~itelji ~love{tva. William Hurst pravi, da je »edini cilj masonerije zdru‘itev osebnosti z du{o in da so vse ostalo le sekundarni cilji.« Prav tako Israel Regardie, ki pravi, da je »… glavni cilj magije stik z vi{jim jazom.« Stik z notranjo lu~jo je za vsakega ~loveka najpomembnej{i korak v dolgi vrsti njegovih ‘ivljenj. Ve~ina komasonov meni, da skozi masonski ritual priteka v na{ gostomaterialni svet duhovna energija zelo visokih vibracij. O tem in drugih ritualih govori knjiga Sun-Men of Americas jasnovidke Grace Cook. V starem Egiptu, ki je prav tako poznal eno od oblik masonerije, so egip~anski masoni misteri~ne {ole verjeli, da bi Egipt, ~e ne bi dnevno opravljali ritualov, prekrile sile teme, sile Seta, in Egipt bi potonil. Redki masoni ~utijo, da se med ritualom nekaj dogaja tudi v energetskem svetu, v svetu dev. Poleg teh pa so bili vedno tudi taki, ki so to videli. Ti so podrobno opisali, kaj se dogaja, tako Hodgson v V znamenju kotomera in {estila kot Leadbeater v Skriti strani masonerije. Iz njihovih opisov je razvidno, da

PRIHODNOST

[ele danes, ve~ kot sto let po nastanku komasonerije, je v zahodnem kontinentalnem prostozidarstvu in komasoneriji ~utiti, da prihaja nova generacija zidarjev, ki bo vstopala v njene vrste predvsem zaradi dela. Dela na sebi in dela za Velikega arhitekta, ne pa zaradi dru‘enja, dobrodelnosti in poslov, s ~imer ni sicer ni~ narobe. Ta generacija se ob vstopu v masonerijo mentalno naravnava – ne gre za prisego – da bo ostala v masoneriji do konca te inkarnacije. Z delom na sebi bodo integrirali osebnost in potem za~eli s transpersonalno aktivnostjo. Poleg tega je zaznati otoplitev v odnosih med »klandenstinsko« komasonerijo in obi~ajnim prostozidarstvom. Neformalno obe struji prostozidarstva ‘e navezujeta stike in samo vpra{anje ~asa je, kdaj bodo postali bolj formalni. Prihodnost komasonerije je svetla. Kakor vedno je tudi danes dolo~en dele‘ mladih in starih, ‘ensk in mo{kih, revnih in bogatih, ki i{~ejo skrito lu~. Tisti, katerih karma je, da najdejo pot do vrat komasonerije, je malo. Tistih, ki vstopijo, {e manj. Tistih, ki ostanejo in vztrajajo na njeni poti, dokler ne odidejo na Veliko lo‘o na Vzhodu, je le pe{~ica. In ta pe{~ica zado{~a. Fran~ek Dobovi{ek * Ve~ o slovenski komasoneriji: www.komasonerija.tk

D


ZDRAVLJENJE VIDA

Jasen vid se povrne, ko prepoznamo in sprostimo notranji vzrok motnje vida

Vid kot prispodoba K

o odpravimo zastarele vzorce in napetosti v svoji zavesti, obnovimo tudi svoj vid. Kako je to mogo~e, opisuje priro~nik Kako se znebimo o~al, ki poleg poglavja z vajami dobr{en del knjige posve~a uporabi uma kot orodja za izbolj{anje vida. Iz knjige, ki je pravkar iz{la pri Ara zalo‘bi, povzemamo prvo poglavje. Poglejte nekomu v o~i in videli boste, kdo v resnici je. Lahko se nasmehnemo na silo in povemo tisto, kar nekdo ‘eli sli{ati, vendar o~i vedno govorijo resnico. O~i ne morejo lagati. Na{e fizi~ne o~i so organi zunanje zaznave, a so povezane tudi z na{imi notranjimi zaznavami. Tudi na{ jezik bogatijo prispodobe za vid: »Tako kratkovidno ravna,« »Ona je velika vizionarka,« »Zadeve niti pogledati no~e!« »Vidim, kaj misli{,« »[e vedno jim slepo verjame,« »Z zadevo se no~e soo~iti,« in tako dalje – vendar se nobena ne nana{a na fizi~ni vid. Za kak{en odnos gre torej med na{im vidom in na~inom ‘ivljenja?

Do motenj vida pride, kadar smo v stresu in ne vidimo jasno – tudi v prenesenem pomenu. na vrsta motnje vida predstavlja ~lovekov stresni na~in komunikacije z okoljem ali komunikacijo, ki ni »lahkotna«. Nekateri pravijo, da vse vrste ~ustvenega in telesnega neravnovesja povzro~a stres. Vsekakor je zaslu‘en za ogromno odsotnosti na delu in zdravniki poznajo njegovo vlogo pri ustvarjanju bolezni. V telesu se zadr‘uje na mnogo na~inov, med katere spada tudi nategnjenost ali napetost dolo~enih mi{ic. Dva pogosta primera tak{ne napetosti sta glavobol in napeta ramena.

VID JE ODRAZ ZNA^AJA Vid ni le fizi~ni proces ostrine zaznavanja; je ve~dimenzionalni proces pod vplivom ~ustvenega in umskega stanja ter nanj vpliva. Povezan je tudi z osebnim zna~ajem, zato je vsaka vrsta motnje vida povezana z dolo~enim osebnostnim tipom. Kratkovidni ljudje imajo vsi nekaj skupnega, daljnovidnim ljudem je skupna dolo~ena zna~ajska lastnost, vsi astigmati~ni ljudje pa se tudi sre~ujejo s podobno te‘avo. Vsaka posamez-

Lahko re~emo, da je telesna napetost pravzaprav ~ustvena ali umska napetost, ki je shranjena v mi{icah. Napetost v dolo~enih mi{icah pa je povezana z dolo~enimi ~ustvenimi in umskimi stanji. Torej vam mesto, kjer ~utite napetost, govori, zakaj jo ~utite. Pri vidu so motnje povezane s prekomerno napetostjo v dolo~enih zunajo~esnih mi{icah (mi{icah, ki obkro‘ajo zrklo) in z dolo~enimi ~ustvenimi vzorci. Vsako zrklo obkro‘a {est o~esnih mi{ic. Uporabljamo jih za premikanje zrkel v razli~ne smeri in nekaj ~asa je obstajala domneva, da je to njihova edina naloga. Kasneje so odkrili, da so skoraj stokrat mo~nej{e, kot bi morale biti, da bi zrklom omogo~ale premikanje. Ker so v ~lovekovem telesu in tam delujejo, pa je postalo o~itno, da morajo imeti {e neko drugo nalogo – in imajo jo. Poleg le~ so tudi zunajo~esne mi{ice del mehanizma za osredoto~anje vida. Zrklu pomagajo, da se razteguje ali kr~i, odvisno od tega, kaj gledamo, mislimo ali ~utimo. In prav zato na{e o~i delujejo kot fotoaparat na meh s prilagodljivim fokusom – v primerjavi s fotoaparatom v {katli, ki ima nespremenljivo fokusno dol‘ino.

TROJE MOTENJ VIDA

Knjigo lahko naro~ite na 01/549 17 92 ali www.misteriji.si

[tiri preme mi{ice zrklo potegnejo naravnost nazaj v o~esno jamico in ga pri tem skraj{ajo. Prekomerna napetost v teh mi{icah ustvari daljnovidnost, ~ustveno pa se to ka‘e tudi kot potla~en ob~utek jeze ali krivde (jeze do sebe). Oseba to stanje lahko ob~uti, kot bi stopila iz sebe in se osredoto~ila na svojo zunanjo podobo ali vlogo, namesto na tisto, kar v resnici je. Pri daljnovidni osebi se energija torej razteza navzven, stvari zadr‘uje na razdalji ali

-

JANUAR

10 -

Misteriji 27


VID

KOT PRISPODOBA

pa jih celo odriva od sebe. Lahokoljem in bo bolj v skladu s tem, ko tudi ~uti, da na neki na~in ni kar v resnici smo. Ko starega filtra tako pomembna, kot so drugi. ni ve~, nove vrednote postanejo vidne, posledice pa so lahko daljOkoli zrkla kakor pas potenose‘ne. Lahko pride do sprekata dve mi{ici, ki se imenujeta membe okusa v prehrani, obla~epo{evni mi{ici. Ko sta napeti, nju ali glasbi – skratka, za sprezrklo stisneta in ga pri tem pomembo ste do sebe iskreni – ali do dalj{ata. Prekomerna napetost v korenitih sprememb v slu‘bi in teh mi{icah povzro~a kratkoslika odnosih. Sli{ati je, da pride do res vidnost, na ~ustveni ravni pa se slika za pred temeljitih sprememb, a so vedno v to ka‘e kot skrivanje v sebi ali mre`nico mre`nico ~lovekovo dobro, ker prina{ajo umikanje navznoter. To stanje KRATKOVIDNOST DALJNOVIDNOST ve~jo sre~o in izpolnitev. oseba lahko ob~uti kot boje~(po{evne mi{ice) (preme mi{ice) nost, strah, nezaupanje, ob~utek Pristopi za izbolj{anje vida, ki ogro‘enosti ali ob~utek, da ni Napetosti v o~esnih mi{icah odsevajo na{e notranje do`ivljanje. ne upo{tevajo spremembe zna~aja, varno biti to, kar v resnici je. kotnej{i, jasnej{i in bolj naraven na~in prinesejo le delen uspeh. V primerih, ko Lahko ob~uti tudi vse to. ‘ivljenja. Naraven vid je jasen vid, vrni- se vid povrne, oseba gre skozi proces Neenakomerne napetosti v razli~nih tev k jasnosti pa pomeni vrnitev v na{e preobrazbe in pravzaprav opusti dolomi{icah zrklo stiskajo neenakomerno, naravno stanje ravnovesja in k temu, kar ~eno vlogo. Postane drugo Bitje, druga pri tem pa ga vle~ejo iz njegove okrogle resni~no smo. osebnost, je bolj iskrena in druga~e vidi oblike in ustvarjajo astigmatizem ali Jasnost in ravnovesje si lahko povr- svet. Stopnja in hitrost izbolj{anja pa sta popa~en vid. Oseba se pri tem lahko po- nemo tudi tako, da se namesto o~esnih odvisni od njene pripravljenosti spreje~uti izgubljeno, negotovo ali je zmede- mi{ic lotimo svojega na~ina ‘ivljenja. ti spremembe, novo osebnost, postati na glede svojih vrednot – glede tega, kaj Vid je namre~ prispodoba za na~in, na novo Bitje oziroma od njene pripravljesi v resnici ‘eli ali kaj v resnici ~uti. Vred- katerega vidimo svet, in je povezan z na- nosti biti in ‘iveti to, kar v resnici je. note »drugih« upo{teva kot »svoje« in {o osebnostjo. Ko elemente, ki povzro~aKombinacije motenj vida so povepri tem ne sledi temu, kar sama v resni- jo motnjo vida, prepoznamo in sprosti- zane s kombinacijami zna~ilnosti, ki smo ci ‘eli ali ~uti. V tak{ni situaciji stres vpli- mo, si jasen vid povrnemo. Ko namre~ jih omenili. Astigmatizem lahko obstava na njeno zavedanje in o~esne mi{ice. sprostimo prekomerno napetost v zave- ja v kombinaciji s kratkovidnostjo ali sti, sprostimo tudi napetost v o~esnih daljnovidnostjo. Kratkovidnost pomeni, VZROK JE STRES mi{icah in zrkli znova zavzameta narav- da oseba jasno vidi stvari, ki so blizu, daljnovidnost pa, da jasno vidi stvari, Do motenj vida pride takrat, ko ose- no obliko, ki omogo~i jasen vid. ba ‘ivi v stresnem okolju, ko ne vidi jasKer pa je vsaka vrsta motnje vida po- ki so dale~. ^eprav je v nekaterih primeno – dobesedno in v prenesenem pome- vezana z dolo~enim zna~ajem ali oseb- rih eno oko lahko kratkovidno, drugo nu. ^e stres do‘ivlja dlje ~asa, potem mi- nostnim tipom, lahko pri~akujemo, da pa daljnovidno, eno oko ne more biti {ice, v katerih se zadr‘uje napetost, za- bo poleg spremembe vida pri{lo tudi do kratkovidno in daljnovidno hkrati. Ko ~asno »zmrznejo« in zrklo dr‘ijo v neo- spremembe zna~aja. »Novi« zna~aj bo nekdo ne vidi jasno ne na blizu ne na sredoto~enem polo‘aju. Ker pa napetost v osnovi enak kot »stari«, vendar bo do dale~, je mehanizem prilagajanja tog in v teh mi{icah zrcali napetost v zavesti, svojega okolja imel druga~en pristop – zrcali togost zavesti. To pro‘nost si lahko povrne s sprostitvenimi tehnikami in to pomeni, da tudi osebo ohranja v dolo- z njim bo plesal druga~e. ~enem stanju zavesti. Dobra novica je, Tak{na sprememba je podobna od- vajami za o~i, u~inek pa je tudi bolj da se lahko o~esne mi{ice sprostijo, ja- stranitvi zaznavnega filtra, skozi katere- pro‘no razmi{ljanje ali umski proces. sen vid pa povrne s pomo~jo tehnik ga prenikajo vrednote. Ko je stari zaspro{~anja in s hatha-joga vajami za o~i znavni filter odstranjen, se – namesto da AFIRMACIJE (podobne so tistim, ki jim optometristi bi bili pod vplivom popa~enih zaznav, pravijo razgibalne vaje). Vedno prijetnej{e je biti to, kar sem, ki jim pravimo motnje – lahko odlo~amo in videti jasno. Ko se mi{i~nemu tkivu povrne nor- na podlagi tega, kar resni~no smo. Lahmalna pro‘nost, zrkli znova preideta v ko se odlo~imo, da bomo zavestno ravVem, da lahko vidim jasno brez o~al. naravno obliko in povrne se jasen vid. nali na podlagi tistih zaznav, za katere Ko urejam svoje ‘ivljenje, Napetost se sprosti tudi v ~lovekovem vemo, da resni~no veljajo za nas, kar bo se moj vid jasni. telesu in zavesti, rezultat tega pa je lah- vplivalo na uspe{nej{o komunikacijo z

D

28 - JANUAR 10 -


NEZEMLJANI

Klepetanja z Zetani (1)

Nancy in nezemeljski vodniki Planet X naj bi bil trenutno v notranjosti ohlapne ravnine na{ega son~nega sistema. pa {e te so manj od desetih zelencev, kar so verjetno realni stro{ki. Njen prvi stik z malimi sivimi je {e poldrugo desetletje starej{i, ko naj bi jo prvi~ obiskali in jo vklju~ili v hibridni program. Po doma~e, njena jaj~eca so oplodili z njihovimi semen~icami v ‘elji, da zdru‘ijo najbolj{e obeh ras. Seveda je {lo vseh ducat zarodkov z njimi, ~eprav jih je kasneje imela mo‘nost videti. Ta uvod je namenjen razumevanju, zakaj je Nancy tako navezana na vesolj~ke in zakaj naj bi bila ravno ona izbrana za komunikatorja ter postala upraviteljica mo~no razpredene mre‘e spletnih strani, prevedenih v preko dvajset jezikov, tudi sloven{~ino. Skratka, gospa z njimi redno telepatsko komunicira, {e ve~, enkrat na teden posreduje njihove odgovore na vpra{anja, ki jih lahko zastavi prav vsak na tem milem svetu, verjetno pa tudi na katerem drugem. Odgovori se zgodijo, preverjeno. Prej

je pametno preleteti nekaj tiso~ strani informacij, kjer se najde vse, kar nas ve~ino zanima. Nemogo~e je na hitro popredal~kati vsa njena poro~ila, saj je ni teme, ki je ne omenja. Znanost, verstva, zgodovina, prihodnost, struktura kozmi~nega prebivalstva in tistega na Zemlji, ki naj bi bil veliko pestrej{i, kot se zdi na prvo ‘ogo.

VESOLJSKI OBISKOVALCI Zetani naj bi bili velikooki sivi mo‘iclji z binarnega ozvezdja Zeta Reticuli, od nas oddaljenega 39 svetlobnih let. Pogoji za ‘ivljenje na njihovem planetu so ‘e davno {li po gobe in zato so razseljeni na nadomestnih planetih. So le ena izmed vesoljskih ras. Vse civilizacije so podvr‘ene medgalakti~nemu pravu (da, tudi vesolje ga ima!), ki prepoveduje vtikanje v »notranje zadeve« nekega planeta. Tujci se lahko subtilno pojavljajo s pomo~jo telepatije, lahko svetujejo, namigujejo in opozarjajo, potem ko ocenijo, ~e in kako so doma~ini sposobni sprejemati informacije od zunaj. Prognoz z datumi se elegantno izogibajo in nam podatke dozirajo v tolik{ni meri, da se jih ne da izkoristiti za solo podvige v smislu bogatenja ali ogro‘anja drugih.

Foto splet

L

ovimo se v vrtincu ugibanj in {pekulacij o nezemeljskih bitjih in negotovi prihodnosti, ki nas ~aka. V Ameriki ‘ivi prijazna gospa Nancy Leader, ki o vsem tem veliko ve in je svoja spoznanja zdru‘ila v projekt Klepet z Zetani. Lahko bi rekli, ~e{, {e ena stara teta z benignimi idejami, ki jih trosi med alternative ‘eljno ljudstvo. Je pa v njenih pisanjih ve~ trdnih dejstev, uresni~enih napovedi in kronolo{ke logike, kot jo lahko pripi{emo bistri gospodinji, kar Nancy pravzaprav je. Leta 1995 so Zetani vzpostavili stik z Nancy, da nas seznani, da smo le ena od inteligentnih vrst, ki si delijo vesolje. V tistem ~asu se je Nancy upokojila, se preselila iz mesta nazaj na rojstno kmetijo in za~ela izvle~ke medgalakti~ne komunikacije {iriti med ljudi. ^eprav ji o~itajo vse mogo~e, od du{evne bolezni do neobvladljive ‘elje po pozornosti, ji ne moremo o~itati pohlepa. Gospa tedensko porabi ogromno ~asa, da vse zapi{e in objavi in nabralo se je ve~ tiso~ strani razlag, nasvetov in napovedi. Edina pla~ljiva storitev, ki jo ponuja, so knji‘ice in zgo{~enke z napotki, kako pre‘iveti Te‘ke ~ase* (posebna spletna stran, ki nas pripravlja na prihajajo~e grozote),

Levo: manjkajo~i ~len na{ega son~nega sistema. V sredini: Planet X, kot ga je ujel observatorij SOHO, a je nemudoma izginil z uradnih strani. Zgoraj: Na Nancyjini strani je zbranih prek 1000 fotografij »drugega sonca« s celega sveta. Je res zgolj odsev?

-

JANUAR

10 -

Misteriji 29


N ANCY

IN NEZEMELJSKI VODNIKI

Res, sovra‘nik nikoli ne spi. Na Zemlji gotovo ne. Razli~ne humanoidne ter druge rase so v dru‘benopoliti~no ureditev vpete na podoben na~in kot Evropska unija. Vodi jih Zbor svetov. Popolnoma demokrati~na vlada zdru‘uje dva tipa bitij, ki jih lahko primerjamo z angel~ki in hudi~ki, le da je njihova definicija manj stroga od kr{~anske. Prvi v glavnem skrbijo le zase in za svoje ugodje (imenovali jih bomo sebi~ne‘i), drugi pa so usmerjeni v skrb za druge, so neke vrste vesoljni humanisti (recimo jim ~lovekoljubi). Vesoljska ureditev se bolj od na{ih bogov zaveda, da je dolo~ena koli~ina egoizma nujna za lastno zdravje in koristna za splo{ni blagor, zato vsi, ki namenijo ve~ kot polovico svojega ~asa mislim in skrbi za druge, {e vedno veljajo za ~lovekoljube. Po{teno.

KJE SMO MI? Tudi Zemlja je ~lanica Zbora svetov. Na{i predstavniki niti pribli‘no niso isti ljudje, ki vodijo svetovne vlade v interesu kopi~enja mo~i, temve~ duhovno zreli (hm) osebki ne glede na to, v kateri osnovni tip sodijo. Zetani vedo povedati o nastanku ~love{tva isto kot Raeljanci; bilo naj bi genski produkt, vzgojen v epruveti (kar mo~no di{i po brezmade‘nem spo~etju) bolj razvitih civilizacij. Vendar Zetani pravijo, da imajo nad sabo {e naprednej{e, vse do Boga, okoli katerega tudi zanje ostaja veliko skrivnosti. Kar nekaj inteligentnih vrst je ‘e (bilo) na na{em planetu. Starogr{ki bogovi so le ena izmed njih in ni ~udno, da so jih Grki zaradi njihove fizi~ne in intelektualne nadpovpre~nosti imeli za bogove z neba. V globinah oceanov so raziskovalci opazili ogromne hobotnice, ki so pravzaprav pri{leki. Dinozavri, vampirji, amebe, ljudje-ma~ke, zelenci, mo~virska bitja, {~urki in {e in {e, njihova imena pa pogosto ozna~ujejo, iz katerega vogala vesolja prihajajo: Plejad~ani, Sirijci, Nordijci … O~itno smo vro~a kozmi~no turisti~-

30 - JANUAR 10 -

na destinacija, saj naj bi nas v tem ~asu obiskovalo kar tiso~ razli~nih vrst. Z nami ali brez nas se pripravljajo na temeljito prevetritev, ki jo bo v kratkem dele‘en celoten zemeljski ‘ivelj. Res imamo sre~o, kajne? Prav zato so Zetani vzpostavili komunikacijo z na{im planetom. Ker spadajo med ~lovekoljube, bi nas radi pripravili na bli‘ajo~e se spremembe. S fizikalnimi pa prihajajo tudi duhovne in Zemljani naj bi iz tretje gostote napredovali v ~etrto. Gostota ozna~uje stanje, kako smo materialno vpeti v obstoje~o dimenzijo in je te‘ko natan~no opredeliti, kaj nam bo s tega vidika sprememba prinesla. Vsekakor potovanje skozi ~as ne bo ve~ problem in po~utili se bomo la‘je, bolj eteri~ne. Veliko tujih bitij, ki sobivajo z nami, ‘ivi v vi{jih gostotah in so zato za nas nevidne. ^e se tu in tam res da presko~iti v neko drugo gostoto, potem videnja vampirjev, mo‘ v ~rnem in reptilcev niso le vstopna viza za nori{nico. Kataklizme, ki nas ~akajo, bo spro‘il dogodek, ki ga je prikrito napovedoval ‘e Einstein: premik zemeljskih polov. Da bodo te‘ave {e ve~je, ne gre za tistih dobrih dvajset kotnih stopinj, kolikor je nagnjena zemeljska os, temve~ za celih 270! Kaj bi to pomenilo za na{ planet, si je te‘ko predstavljati. Potresi, zemeljske razpoke, vulkani, viharji, cunamiji, eksplozije in po‘ari si bodo podajali roke, za ~e{njo na torti pa nas bo zasul rde~ prah, v katerega je zavit povzro~itelj vsega hudega. Le kdo bi to lahko bil?

POZOR, PRIHAJA! Nibiru, Marduk, Planet X, Deseti planet, Dvanajsti planet, Temni dvoj~ek – presenetljivo veliko imen za nebesno telo, ki ga uradno ni. Med leti 1981 in 1984 se je na podlagi opazovanj astronomskih satelitov nekaj resnih ~asopisov (Astronomy, New York Times) razpisalo o ne~em, kar bi po izra~unih lahko bil pri~akovani planet na{ega son~nega sistema. Kasneje so te ugotovitve zvodenele v neke komaj

omembe vredne planetarne najdbe. Planet X naj bi bil trenutno v notranjosti ohlapne ravnine na{ega son~nega sistema. S {tiriinpolkratno zemljino maso in sedmimi lunami naj bi bil z na{ega gledi{~a tako blizu soncu, da ga s prostim o~esom ne bo mogo~e videti do zadnjih usodnih tednov. Povrhu tega je s spremstvom vred ovit v oblake rde~ega prahu in odbija le malo svetlobe. Ko bo »rde~i zmaj udaril z repom« (pri~evanja starih civilizacij), bo temeljito pometel povr{ino, prinesel nove bolezenske klice iz vesolja, zamra~il sonce in za name~ek zasukal Zemljo. Njegov ciklus 3567-ih let, kolikor traja njegova pot, se po~asi zaklju~uje. V notranjost na{ega (znanega dela) son~nega sistema je vstopil leta 2003, tu pa se bo zadr‘eval vse do 2014. Njegov vpliv se {e pove~a, ko pre~ka zemljino kro‘nico. V preteklosti smo njegov mimohod razli~no ob~utili, najsi je zmerno treslo, ali pa so se premikale celine in izumirale biolo{ke vrste. Posledice so namre~ odvisne tudi od sprotne lege drugih planetov na{ega son~nega sistema. Da je te‘ava {e ve~ja, bo ob tokratnem bli‘njem sre~anju Planet X z Zemljo, Venero in Soncem tvoril »skledo« (razlaga si zaslu‘i svoje poglavje). Ker ima maso ve~jo od na{e, je njegovo magnetno polje tisto, ki vodi ples, ~e se mu soplesalke preve~ pribli‘ajo. Dolgo obdobje ene elipse Planeta X je glede na vpliv na Zemljo razdeljeno na deset ~asovnih delov. Ta niso linearna, temve~ nara{~ajo v vedno bolj strmi krivulji. ^e je prvo trajalo ve~ kot tri tiso~letja in drugo nekaj stoletij, bo zadnje dolgo le nekaj tednov. Stopnje zaznamuje intenzivnost geolo{kih premikov in klimatskih sprememb, ki smo jim pri~a. Ta trenutek smo na pragu {este stopnje. Te‘ki ~asi, radi re~emo. Kaj niso ti ve~no nedokon~ana zgodba? Zetani opozarjajo, da res te‘ki {ele prihajajo in to hitreje kot slavni 21. december 2012 … Amedeja Li~en * www.zetatalk.com

D


SLOVENSKA ZGODOVINA

Pogovor z Ivanom Brankom Premkom, ki odkriva zamol~ano preteklost prednikov

^rka je bila neko~ vrednota

Kdaj ste se sre~ali z Etru{~ani? V sedemdesetih letih v Švici, ko je o njih izdal svojo prvo knjigo in`enir Anton Berlot. Kot biv{i de{ifrant je ugotovil, da je etru{~an{~ina od vseh jezikov najbolj podobna sloven{~ini. Sloven{~ina ima veliko arhaizmov in podobnih navezav na etru{~an{~ino, tudi s pisavo samo. ^eprav ima etru{~an{~ina 22 znakov, je domala istovetna s staro vin~ansko pisavo. Ima pa sloven{~ina tudi ve~ navezav s hebrej{~ino. Hebrejci so namre~ imeli svoj ~as enako pisavo kot mi. Ko pa so okoli leta 436 pr. n. {t. pri{li iz babilonskega su‘enjstva, sta Ezra in Nehemija izvedla jezikovno reformo in sta ktau ivri, ki je bila enaka etru{~anski in vin~anski, zamenjala s ktau a{eri, ki je pri{la iz Sirije in je kvadratna pisava. Vin~anska pa izhaja iz kroga. Kak{ne so vzporednice med etru{~an{~ino in sloven{~ino? To izhaja ‘e iz samih imen, saj so Etru{~ani sebe poimenovali Raseni. To prihaja iz besede rasa? To so pisali tako, kot je ~rka S. V

Sloven{~ina ima veliko arhaizmov in podobnih navezav na etru{~an{~ino. sloven{~ini je {tevilo ~rk, s katerimi se izra‘ajo pomeni, 25, v etru{~an{~ini pa 22, enako kot v hebrej{~ini. Te ~rke izhajajo iz mandale. Kdaj so nastale, je veliko vpra{anje. In to je ‘e vpra{anje,

kako so nastali jeziki, ~rke in pisave. Dejansko je nekdaj, v obdobju zlatega veka, obstajala ena sama sveta znanost, potem pa so se znanosti za~ele razlikovati. Torej je tudi za Etru{~ane odlo~ilen ~lovek kot model, in ~e je sistem antropomorfen, so ~rke v svojem razlikovanju kot govor temeljne enote sporo~anja, in ne besede same. ^rke so bolj prvinske kot besede, so oznake za glasove, ki nosijo dolo~en pomen. To pa nastaja iz mandale in prazvoka. Pri Tibetancih je to kagang, pri Hebrejcih je AOM ali AMEN. ^e vzamemo Etru{~ane, kako so ti merili ~as? Merili so ga po najstarej{em ~loveku, ki se je imenoval Eon. In to je bil vek. Torej so imeli prilagojeno ~loveku in so spo{tovali izku{nje, ki jih ~lovek lahko pridobi le s starostjo. ^e Eon preberemo nazaj, dobimo Noe. Tako je, in ~e nazaj preberemo Ras ali Raseni, pa je to sar ali odposlanec. Sloven{~ina je nastala v ~asu, ko ~lovek {e ni poznal pisave … Da, to se odra‘a tudi v etru{~an{~ini. A da bi lahko zares vse to dojel, mora ~lovek najprej stopiti v svet pravljic. Vse to se je namre~ dogajalo v nekem sanjskem ~asu, kar lahko vidimo iz abecede. Zame ni naklju~je, da ima sloven{~ina se{tevek treh oktav – s tremi se za~ne tudi prva Leibnizova monada. Obstajajo tudi ~rke, ki v vseh jezikih izra‘ajo Foto L. Z.

I

van Branko Premk, pravnik, pa tudi uveljavljeni slovenski pesnik, poliglot in humanist, se predano posve~a besedi, jeziku, poeziji, zgodovini in glasbi. Ob tem ‘e dolga desetletja odkriva zamol~ano preteklost na{ih prednikov in o njej pi{e tudi v svojih pesmih. Znan je po raziskovanju etru{~an{~ine in sloven{~ine, pa tudi po prou~evanju simetri~nih anagramov.

-

JANUAR

10 -

Misteriji 31


^RKA

JE BILA NEKO ~ VREDNOTA

isti pomen. In od tega pomena ~rka ne izgubi ni~esar ali pa ga samo delno spremeni, dokler ne zaklju~i svoje celote v ~asu in se ne vrne k svojemu prapomenu, torej v mandalo. Naj navedem primerjavo: rune so na na{em prostoru temeljne in najbolj univerzalne. Prvih dvanajst ~rk izhaja iz run. Imajo jih tako Slovenci kot glagolja{i, Etru{~ani in drugi, poznajo jih tudi v Vin~ah. To je hkrati povezano tudi z ideogramom in z vrednoto. Primer za to je runa LAF. V kak{nem jeziku se ta runa imenuje LAF? V nordijskih runah iz Islandije. V drugi runi se bere kot FAL in ima {tevilo 14. Od tod pride najbr‘ tudi falus? Da, v orientalski simboliki mo‘ le‘i na tleh. Pravijo: nebo in Zemlja bosta propadla, moja beseda pa ne bo propadla. Pri nas je obratno. Pri nas je Zemlja ‘enskega spola. Se da ugotoviti starost pesmi, ~e ne besed? ^eprav to sicer ni popularno, se Vlado Nartnik na Akademiji ukvarja s tem, da vsakemu motivu slovenskih pesmi dolo~i starost – po legi planetov. In ta metoda je zelo avtenti~na, saj lahko glede na ozvezdje do letnice natan~no ugotovi, kdaj se je pojavil motiv Lovca in Zlatoroga. Ti motivi pa se prena{ajo s selitvijo narodov in se dejansko transformira sama beseda. So vedno vezani na naravo. Ljudje so bili takrat {e pristni in so {e iskali stik z njo. Recimo tamara je neka vrsta palme. Gruzijci pa so jo nato prenesli. Danes je mogo~e natan~no dolo~iti, kje leta 2830 pr. n. {t. ni ve~ tamar in se za~enja pinus romanum ali pa ~rni bor, ki raste zraven rde~ega bora. Borov je enajst vrst. Glede na to beseda tamara pomeni bor. V Sloveniji so recimo zelo malo znane laufarske procesije na gore, ki {e obstajajo na Tr{ki gori. Za to procesijo in obnovo so {li spontano vsi tamkaj{nji prebivalci, predvsem Poto~arji, to je bilo zanje povsem prvobitno. Na Koro{kem obstajajo {e stari keltski obi~aji, ki so tudi

32 - JANUAR 10 -

V vasi Bardo pod Matajurjem vedo, da bodo, ko bo izginilo izvirno ve~glasno petje, izginili tudi Slovenci. v Afriki. Ti laufarji imajo ~udovito ve~glasno petje, ki ga prepevajo vse do vrha. Petje je dejansko sestavni del ~lovekove kulture, kot je melodija sestavni del poezije in samega govora. To, da obstajajo pri nas, tudi v Trenti, v belo oble~eni mo‘je, ki opravljajo nekaj tiso~ let stare obrede, je nekaj fascinantnega in malo znano. Cerkev teh starih obi~ajev ni mogla zatreti; so ljudske pesmi tako kot pravljice necenzurirani del izro~ila? Na{i pevci so bili nosilci na{ega izro~ila. Podobno kot so bili v Gr~iji aojdi in rapsodi, drugod pa guslarji in bardi. Še danes obstaja v Terski dolini pod Matajurjem vas Bardo, kjer je ohranjeno {e izvirno ve~glasno petje. Tam vedo, da bodo, ko bo izginilo petje, izginili tudi Slovenci. Zdaj imajo Nemci ‘e veliko slovenskih ljudskih pesmi z nem{kim besedilom. Avseniki so imeli velik uspeh v Nem~iji. Da, na{e melodije se bodo na tak na~in sicer ohranile. Za na{o glasbeno izro~ilo je zelo pomembna Rezija, od koder se je prena{alo ve~glasje drugam. Na Kitajskem cesarskem dvoru sta bila v dolgih stoletjih samo dva Evropejca, oba jezuita in eden je bil Slovenec Ferdinand Avgu{tin Hallerstein, matematik in cesarjev astronom v 18. stoletju. Nismo bili Slovenci samo kmetje. Ne, seveda ne. Po vojni je nek biv{i ~lan Pohorskega bataljona napisal knjigo, ki je {e danes v bunkerju. V njej je opisal tri tiso~ Slovencev, ki so bistveno pripomogli k razvoju drugih narodov. To je ogromno {tevilo. Ukvarjate se tudi z anagrami, ki nosijo v sebi sporo~ila … Da, ‘e od leta 1970. Mnogi mislijo, da

so simetri~ni anagrami navadna besedna igra; ne vedo, da imajo v sebi posebno sporo~ilo. Predstavite nam tak anagram … Mednje sodi, denimo, anagram PERICA RE@E RACI REP. @ je pisan enako kot v egip~anski hieratski pisavi Zain. Od tod pride {tevilo 7 in se tako {e danes pi{e. Kot v Gilgame{u. To je most med dvema rekama in sveto {tevilo Tore ali Stare zaveze, kot je sveto {tevilo Korana 19. Ampak to pomeni nekaj dvosmernega, da nenehno poteka komunikacija med svetom mrtvih in ‘ivih, med Utnapi{timom in Gilgame{em. To je izro~ilo starih narodov, ki je povsod zelo podobno izra‘eno. Ustrezni znak v hebrejski abecedi je NUN, kar pomeni ribo in je oznaka za angela. Isto~asno je to dejansko znak za Atlantido, ki je Ultima Thule. Izvira iz rune TIR, ki ima {tevilo 12, iz rune BAR, ki ima {tevilo 13, in iz rune FAL in to pomeni Thule. Ker pa je BAR ustvarjalna runa, so tako rekli barbarom, torej tistim, ki so ‘iveli na obrobju. Imeli pa so neprimerno vi{jo realizacijo kot tisti, ki so to zamenjevali za su‘enjstvo. Zakaj »re‘e« v reku PERICA RE@E RACI REP? Je ta @, ki ne izra‘a samo eno, temve~ dvoje. Dvoje mora postati eno. Šele ko dvoje postane eno, je ~lovek popoln. ^e tega ne naredi, nastopi rezanje. To je navidezna simetrija, ki ni mo‘na brez odmika. Po petindvajsetih letih, ko sem to nekako notranje dojel, se mi je naenkrat razkrilo, da RACA v hieratski pisavi ne pomeni samo bo‘jega sina in prvorojenca, ampak tudi bo‘jo h~erko, ki je tudi prvorojenka. RACA je na{a stara mati boginja Kar. V tej besedi je KAR in tudi RAK; to pa pomeni, da gre ~lovek, ki vidi samo eno, rakovo pot. Palindrom PERICA RE@E RACI REP je tako ve~razse‘en, tako zakodiran in {ifriran, da dejansko ni uporaben za nekoga, ki bi ga lahko zlorabljal. In lahko povzro~i ve~ {kode kot koristi tistim, ki se s z njim in podobnim ukvarjajo, v resnici pa to znanje zlorabljajo. Peter Amalietti in Andreja Paljevec

D


ANTROPOZOFIJA, BIODINAMIKA

Posebne‘i, ki so zaznamovali zgodovino (11)

Rudolf Steiner S

teiner je bil tako znanstvenik kot filozof, vpliven mislec in hkrati udejanjevalec idej; bil je oseba, ki je znala zdru‘iti na videz nezdru‘ljivo – znanost in duhovnost. Postavil je temelje antropozofiji, evritmiji, biodinami~nem poljedelstvu in waldorfski {oli ter pisal celo o zgodovini Atlantide in Lemurije. Rudolf Steiner se je rodil v Kraljevici, na bli‘njem Hrva{kem, ki je v ~asu njegovega rojstva, to je leta 1861, spadala pod Avstro-Ogrsko. Ko je bil otrok, je Rudolfova dru‘ina zelo veliko potovala, o~e je bil namre~ zaposlen pri ‘eleznici, tako da so se pogosto selili, vse dokler se niso ustalili v bli‘ini Dunaja. Steiner se je tako lahko vpisal na Tehni~no visoko {olo in kmalu zatem spoznal vplivnega teozofa Friedricha Ecksteina, ki ga je vpeljal v krog dunajskih idealistov. Eckstein in njegovi prijatelji so Steinerja spoznali z misticizmom in ga zasuli s teozofskimi u~beniki. V tem ~asu so ga prevzela tudi Goethejeva dela, ki jih je podrobneje prou~eval tudi kasneje.

leta 1912 sledila v njegovo novo Antropozofsko dru{tvo. V letu 1913 pa je v {vicarskem Dornachu ustanovil {e Goetheanum, {olo duhovne znanosti. V tem obdobju je tudi vstopil v zloglasni red OTO (Ordo Templi Orientis), Red vzhodnega templja, v katerem je svoj ~as deloval tudi Crowley, s ~imer je pridobil pooblastilo za ustanovitev lo‘e Mysteria Mystica Aeterna. Steiner je kasneje dejal, da nikakor ni imel namena dejansko delovati v duhu tak{nega dru{tva, kot je OTO; spomnimo, da so med drugim prakticirali tudi spolno magijo. Kot pravijo poznavalci, Steiner najbr‘ res ni imel tak{nih namenov, je pa po vsej verjetnosti gojil ambicijo po ustvarjenju velike okultne federacije. V letu 1925 je za~el postavljati drugi Goetheanum, prvotni je bil namre~ po‘gan, ki je kasneje postal kulturni center za znanstvene in matemati~ne (numerolo{ke) raziskave, biodinami~no kmetovanje in medicino ter nasploh {ola raznih umetnosti.

Antropozofi so lahko le ljudje, ki jim vpra{anja o ~loveku in svetu vzbudijo podobno ‘ivljenjsko potrebo, kot sta lakota in ‘eja. stvari, ki jih je u~ila teozofija, predvsem s tistim, kar so prodajali kot okultno. Pravil je, da se je teozofom pridru‘il zato, ker je bilo teozofsko dru{tvo takrat edina skupina, »v kateri so imeli pravo duhovno ‘ivljenje.« Steiner je pridobival tako nasprotnike kot zveste privr`ence in med leti 1902 in 1913 se je v njegovi misli zgodilo veliko. Uveljavil se je z nizom predavanj v Parizu in ve~ina nem{kih teozofov mu je

ANTROPOZOFIJA

V ~asu, ko je bil poro~en, se je zopet za~el poglabljati v misti~ne re~i, ki so bile nekdaj del njegovih dunajskih let. Zanimanje za okultno ga je pribli‘alo teozofskemu dru{tvu, kjer so ga kasneje prosili, da prevzame funkcijo generalnega sekretarja nem{ke sekcije. Steiner je ponudbo sprejel, a si je uspel izboriti popolno svobodo glede dolo~enih svojstvenih smernic in se ni pridru‘eval takratni obi~ajni praksi. Na podlagi spiritualnih izku{enj in visoke uradne izobra‘enosti je svojo pot na{el in gradil v duhovni znanosti. Steiner se v bistvu ni strinjal z ve~ino

Foto splet

TEOZOFIJA IN OTO

Rudolf Steiner, o~e biodinami~nega kmetovanja, waldorfske {ole in antropozofije.

Bistvena razlika med teozofijo in vodilom Steinerjeve antropozofije je bila namesto bo‘je modrosti ~love{ka modrost, s katero je imel mo~ re{evati umetni{ka, politi~na in dru‘bena vpra{anja. Sposobnost duhovnih zaznav in jasnovidnosti naj bi Steiner razvil ‘e v zgodnjem dunajskem obdobju in jih kasneje spojil z Goethejevo metodo poglobitve v bistvo stvari. Gre za to, da ~lovek, ko razvije »duhovne o~i«, lahko spoznava bitja vi{jih svetov in tako napreduje v vednosti. Sam Steiner pravi, da je antropozofija pot spoznanja, ki ‘eli duhovnost ~loveka pripeljati do duhovnosti kozmosa.

-

JANUAR

10 -

Misteriji 33


R UDOLF S TEINER posebno vpra{anje, bo‘ansko uganko, ki jo mora vzgojitelj z ljubeznijo in s pridobljenim znanjem re{iti tako, da mladi ~lovek najde samega sebe. Steiner pravi: »Pravi vzgojitelj deluje tako, da resnico, dobroto in lepoto otroku ne samo prika‘e, temve~ jih ‘ivi. Na otroka se ne prenese tisto, kar ga u~imo, temve~ tisto, kar smo. Najbolj pomembno je, da vsak pouk otroku predstavi-

WALDORFSKA [OLA Glede na to, da je Steiner verjel, da vsa Goetheanum je kmalu postal pravo sredi{~e duhovne znanosti. velika vpra{anja o ‘ivljenju ~love{tva vodijo nazaj do otro{ke mo z lastnim zgledom. Pou~evanje sámo sobe in u~ilnice, je razumljiva njegova ni zgolj teoreti~na snov, temve~ umet‘elja po ustanovitvi {ole, ki bo ljudem nost.« ‘e v zgodnjem otro{tvu kazala pravo Kakor koli se to lepo sli{i, pa nekatepot. Tako se je leta 1919 v Stuttgartu ri strokovnjaki opozarjajo na dolo~ene rodila prva waldorfska {ola, danes pa pomanjkljivosti. Dr. Robi Krofli~, projih v Evropi in ZDA obstaja ‘e preko sto. fesor pedagogike na Filozofski fakulteTako se je za~ela vse bolj udejanjati tudi ti v Ljubljani, ocenjuje vzgojni koncept Steinerjeva antropozofska misel. waldorfske pedagogike kot nevaren, saj Waldorfska {ola, ki je prisotna tudi lahko zaradi mo~i, ki jo pripisujejo razna na{ih tleh, seveda temelji na vzgoji redniku, in zaprtosti v krog somi{ljeniotroka z vidika duhovne znanosti. Spod- kov omogo~a nevarne zlorabe. buja individualno nadarjenost in nalaga u~iteljem, da v vsakem otroku vidijo

Waldorfska {ola nalaga u~iteljem, da v vsakem otroku vidijo bo‘ansko uganko, ki jo morajo re{iti tako, da mladi ~lovek najde samega sebe. 34 - JANUAR 10 -

BIODINAMI^NO POLJEDELJSTVO

Leta 1921 je Steiner v Nem~iji organiziral Poljedelski te~aj za velike kmetovalce, na katerem je bil – poleg opozarjanja na resne posledice uporabe kemi~nih sredstev, umetnih gnojil in {kropiv ter nespo{tovanja naravnih ciklov vse bolj industrializiranega kmetijstva – go-

Tudi Zemlja, planeti in atomi so do neke mere ‘ivi in zavestni in imajo svoje eteri~no telo. vor tudi o eteri~nih formirajo~ih silah. Gre za mi{ljenje, da je sama snov, iz katere so ‘ivi organizmi, ne‘iva, dokler je ne o‘ivijo eteri~ne sile. Tudi Zemlja, planeti in atomi so do neke mere ‘ivi in zavestni in imajo svoje eteri~no telo. Steiner pravi, da »nadson~ni« planeti (Mars, Jupiter, Saturn) sevajo svoje sile, energijo globoko v zemljo, od koder jih kremen~aste kamnine sevajo nazaj v prst, v kateri raste rastlina. »Podson~ni« planeti (Luna, Merkur, Venera) pa sevajo drugo vrsto energije, ki jo privla~i apnenec; tako rastline pridobijo sposobnost tvorbe semen, ki dobro kalijo. Steiner pravi, da je pomembno, da so tla in tako tudi hrana pre‘eti z duhovnimi silami, kot je to pri biodinami~nem gospodarjenju. Taka hrana lahko ~loveka prehranjuje tako, da se duh v fizi~nem lahko spet izra‘a in uveljavlja. Te~aj je zaklju~il z zelo pomenljivim in za dana{nje ~ase {e kako pomembnim stavkom, s katerim se je zopet potrdil v svoji jasnovidnosti: »Konec tega stoletja bodo na{a ‘ivila tako prazna, da za ~lovekovo prehrano ne bodo ve~ uporabna, polnila bodo le njegov ‘elodec, a resni~no prehranjevati ~loveka ne bodo ve~ mogla.« V Sloveniji se tovrstno kmetovanje lepo razvija, prvo dru{tvo za biodinamiko smo dobili v letu 1991, sedaj pa jih imamo ‘e deset, kar nas glede na {tevilo prebivalcev uvr{~a v sam evropski vrh. Aleksej Metelko Foto splet

Pri ~loveku se ka‘e kot potreba srca in ~ustev. Antropozofi so lahko le ljudje, ki jim vpra{anja o ~loveku in svetu vzbudijo podobno ‘ivljenjsko potrebo, kot sta lakota in ‘eja. Steiner {e pravi, da je duhovni svet dosegljiv za ustrezno razvitega ~love{kega duha. ^lovekove duhovne zmo‘nosti naj bi bile zaradi prevelikega posve~anja materializmu zastrte, lahko pa jih ponovno prebudimo z meditacijo in koncentracijo. Svoje nadnaravne ~ute je uporabil tudi za pregled preteklosti in se osredoto~il na zgodovino Atlantide in Lemurije. Steiner je videl, da se ~lovek razvija nazaj proti izgubljenemu bo‘anskemu stanju.

D


ZDRAVILNA GLINA

Napitek pre‘ene bakterije, viruse, te‘ke kovine, odpravi gnoj in odve~no teko~ino

Glina v kozarcu vode V

kozarec vode vme{amo leseno ‘li~ko gline v prahu. Po {estih do sedmih urah, ko si glina in voda izmenjata energijo in informacije, napitek preme{amo in popijemo, da bi se razstrupili, obnovili in si okrepili odpornost … Naj nas enostavnost recepture ne zavede: glineni napitek je s svojimi blagodejnimi u~inki pomagal ‘e mnogim ljudem, ki so se h glini zatekli takrat, ko so iz~rpali ve~ino drugih mo‘nosti. Sodobno vra~anje k njej pa je le odsev bogatega znanja tradicionalnih medicinskih sistemov z za~etki v pradavnini; ~lovek je glini ‘e od nekdaj izkazoval posebno mesto ter jo uporabljal za zdravljenje, o~i{~evanje in revitalizacijo. Glina je medij, ki ob po{kodbah, boleznih in pomanjkanju hrane nudi olaj{anje tudi marsikateri ‘ivali, ki glino nagonsko najde in »uporabi«. Z valjanjem po njej se znebi umazanije in parazitov, podobno ~istko pa z u‘ivanjem gline ali pitjem glinene vode privo{~i tudi notranjosti organizma.

HUNZE IN GLINA Veliko ljudstev, ki ‘ive v tesni povezavi z naravo, pozna nahajali{~a natan~no dolo~enih vrst gline; poleg tega, da jo u‘ivajo v ~asu pomanjkanja ali bolezni, z njo izdatno pomagajo tudi ‘ivini. Krepki in dolgo‘ivi pakistanski Hunze se lahko za zdravilnost svoje himalajske ‘ive vode zahvalijo glini, na kateri ta voda po~iva; glina namre~ poraja ~ude‘ne silicijeve delce, ki leb-

Glina je, podobno kot voda, prina{alka ‘ivljenja in energije. dijo v zdravilnem koloidu. V vseh primerih pa je glina naju~inkovitej{a brez primesi, v ~im bolj neokrnjeni obliki, taka, kot so jo izoblikovala Zemljina nedra … V ~em je ~ar te preprostosti? Glina je v resnici izjemno kompleksna mre‘a najrazli~nej{ih naravnih mineralov, ki so na poseben na~in povezani z vodo. Stara je pet do osem milijonov let, njeni sestavni delci pa so manj{i od bakterij in virusov, razporejeni v listi~asto strukturo in dajejo glini osnovne last-

nosti: velikansko mo~ nabrekanja, sposobnost vsrkavanja najrazli~nej{ih snovi, sposobnost vplivanja na kemi~no aktivnost molekul in zmo‘nost prehajanja skozi celi~ne membrane ‘ivih organizmov. Sinergija opisanih lastnosti je tako mogo~na, da je glina kljub mnogim raziskavam precej skrivnostna celo za znanstvenike; glineni delci se zaradi svoje majhnosti obna{ajo nepredvidljivo in v tesni povezavi z okoljem, kjer pogosto spro‘ijo kemi~ne reakcije, ki sicer ne bi bile mo‘ne. Glina je, podobno kot voda, prina{alka ‘ivljenja in energije, kar dokazuje tudi mno‘ica znanstvenih teorij o samem nastanku ‘ivljenja. Prvi organizmi naj bi se razvili ravno v varnosti, vlagi in hranljivosti glinenega blata na morskem dnu …

GLINENI NAPITEK RAZSTRUPLJA Glineni napitek razstruplja, obnavlja in krepi odpornost. Delci gline, ki se razpustijo v vodi, vsrkavajo bakterije, viruse, te‘ke kovine in druge strupe, odve~no radioaktivnost, proste radikale, gnoj in odve~no teko~ino. Ob tem se zaradi svoje majhnosti z lahkoto premikajo skozi kri, limfo in celice, na koncu pa se skupaj z vso nesnago, ki so jo pobrali, izlo~ijo iz telesa. Ker ve‘e prosti kisik, glina izbolj{uje krvno sliko in oksigeniranost tkiv, kar zmanj{uje utrujenost. Na svoji poti skozi ~revesje nevtralizira mnoge strupe, s katerimi bi morali sicer opraviti drugi organi in tako razbremeni celoten organizem.

-

JANUAR

10 -

Misteriji 35


G LINA

V KOZARCU VODE

Najbolj klasi~no razli~ico glinene kure je zasnoval Raymond Dextreit, francoski naturopat, ki je peloterapiji (zdravljenju z zemljo) posvetil vse ‘ivljenje. Njegova glinena kura vklju~uje {e prilagojeno dieto, fitoterapijo in uporabo jabol~nega kisa, v osnovi pa poteka tako: Za~nemo s 3-tedenskim u‘ivanjem glinenega napitka, med katerim se telo prilagodi. Sledi teden dni premora in {e trije tedni u‘ivanja. To ponavljamo, dokler se nam zdi potrebno. Pri dolgotrajnej{em jemanju gline jo lahko u‘ivamo tudi vsak drugi teden. Kaj pa koli~ina? Dextreit priporo~a ‘li~ko na dan, kajti pove~evanje vnosa pri glini ne intenzivira delovanja. Slednje je bolj vezano na energijo delcev in prisotnost kot na koli~ino. ^as jemanja dolo~imo sami: nekaterim najbolj odgovarja na te{~e, drugi prisegajo na u‘ivanje gline pred spanjem. Pri izbiri ~asa se oprimo na lastne ob~utke in odzive. Glina nemalokrat poka‘e na prikrito bolezen, ki jo v zgodnej{i fazi veliko la‘je pozdravimo. Tipi~en primer so pokvarjeni zobje, ledvi~ni kamni, diabetes, ~revesne gliste in druge bolezni, ki se razkrijejo skozi izvajanje glinene kure. Slednja lahko pomaga razli~no hitro – materi naravi se ne mudi, ~eprav se zna tudi zasukati … Zavedajmo se, da je lahko na{ odziv na glino buren in nepredvidljiv, zato je samoopazovanje izjemnega pomena. ^e so znaki prilagoditve neprijetni (zaprtje, spremenjena barva urina in ko‘ne reakcije so le nekateri izmed njih), nekaj ~asa po po‘irkih pijemo glineno vodo brez usedline, ob vsaki zaskrbljenosti pa obi{~imo zdravnika. Reakcija obi~ajno izzveni v nekaj dneh. Vsekakor naj ne bo razlog za prekinitev kure, kajti govori, da je glina pri~ela z delom.

GLINO PIJEMO: • pri bakterijskih oku‘bah, da vsrkava

in onemogo~a tako bakterije kot toksine, ki jih mikroorganizmi izlo~ajo; pomaga

36 - JANUAR 10 -

Glina nemalokrat poka‘e na prikrito bolezen, ki jo v zgodnej{i fazi veliko la‘je pozdravimo. prebroditi zastrupitve s hrano, angine, zunanje in notranje ognojke … • dvakrat na leto je priporo~ljivo, da izvedemo nekajtedensko razstrupljanje z u‘ivanjem glinenega napitka, ki se izvrstno vklju~uje tudi v poste, shuj{evalne diete in ostale o~i{~evalne terapije. • v vpra{ljivih higienskih razmerah, saj glina v prahu deluje mo~no antisepti~no in odli~no pre~isti vodo. Prepre~uje drisko in pomaga, ~e do nje vseeno pride; vsrka strupe, pospe{i rehidracijo in telo dodatno oskrbi z izgubljenimi minerali. • tako pri akutnih kot kroni~nih prebavnih te‘avah, da z glineno kuro naredimo red ter s tem mo~no razbremenimo jetra in ledvice. Pri zgagi, razdra‘eni sluznici ter ranah na ‘elodcu in dvanajsterniku glina deluje kot bla‘ilni obkladek – pospe{uje obnovo tkiva in hkrati izvaja drena‘o odpadnih presnovkov, ki se ob tem nabirajo. • po kemoterapijah, obsevanjih in zdravljenju z antibiotiki. Organizmu pomaga, da pride k sebi, laj{a pa tudi okrevanje po nesre~ah, operacijah in dolgotrajnih bolni{ni~nih zdravljenjih. • Kot koristno prehransko dopolnilo pri rahitisu, osteoporozi, slabokrvnosti, neplodnosti, pove~anih naporih in stresih … Pove~uje izkoristek hrane, odpravlja iz~rpanost in pomaga prebuditi spe~e potenciale samozdravljenja in uravnove{anja.

KAKO DO GLINE? Ker jo najdemo na najrazli~nej{ih koncih planeta, je vsaka glina nekaj posebnega in tako tudi deluje. To velja upo{tevati tudi pri izbiri gline za u‘ivanje, predvsem pa paziti na njen neopore~en izvor. Pridobljena naj bi bila z ekolo{ko ~istih obmo~ij, obdelana z lesenim orodjem ter primerno pre~i{~ena in shranjena.

Prve informacije o posebnostih in delovanju gline pogosto dobimo kar pri ljudeh, ki jo kopljejo in predelujejo; glina praviloma izbolj{uje po~utje tudi njim … Eden takih je v Sloveniji prav gotovo g. Ferjuc iz Gmajnic pri Komendi. V strokovno ravnanje z glino ga je usmerila ‘e dru‘inska tradicija, znanje pa je nadgrajeval s pomo~jo patra A{i~a in {tevilnih povratnih informacij uporabnikov njegove gline, ki je {e posebej bogata s silicijem, izjemnim prevodnikom energije. Glino za u‘ivanje odbira, koplje in obdeluje posebej, ro~no in s primernim orodjem. Glino iz Ferju~evega glinokopa je mogo~e naro~iti na www.misteriji.si. ^eprav gre za neobdelan dar narave, moramo ob uporabi gline spo{tovati nekaj osnovnih pravil: • Glina nikoli ne sme priti v stik s kovinami, ker z njimi reagira. Me{amo jo z leseno ali plasti~no ‘li~ko, hranimo in pripravljamo pa v steklenem kozarcu. • Glino jemljemo ~im bolj samostojno; zau‘ijemo jo lo~eno od ostalih zdravil, ~ajev in drugih pripravkov. Ne me{amo je z ni~emer, razen z neopore~no vodo. Ne u‘ivamo je neposredno po obrokih, ker jo hrana preve~ spremeni. • Glinena kura zahteva doslednost in vztrajnost; ko se enkrat odlo~imo zanjo, je raje ne prekinjajmo. Vseskozi pijmo veliko vode in pazimo na prehrano. • Ker med prilagajanjem na glino lahko pride do rahlih, a nenadnih skokov krvnega tlaka, morajo biti hipertoniki {e posebej previdni in pozorni na svoje po~utje. • Pri kroni~nih boleznih in u‘ivanju mo~nih zdravil je nujno, da z uporabo gline seznanimo svojega zdravnika in se z njim posvetujemo. Pomnimo, da glina pri resnih te‘avah ne more nadomestiti zdravnika ali zdravil! • Ljudje s klini~no dokazano netoleranco na kovine morajo pred za~etkom u‘ivanja gline preveriti njeno sestavo in se izogniti glini z vsebnostjo kovin, ki jim {kodujejo. Nata{a [piranec Maurer

D


PERIODNI SISTEM

Vloga kemijskih elementov v ~love{kem organizmu (34)

Arzen Medi~ejcem. Zadnja je bila zaradi arzena v vinu, ki so ga stregli ob hrani. Ta taktika se nam danes morda zdi malce prozorna, a so v tistem ~asu Medi~ejci z njo postali najbogatej{a dru‘ina v srednjeve{ki Italiji. Arzen ostane strup {tevilka ena dolga stoletja, sej je u~inkovit, brez okusa in lahko dostopen. Zlati dobi Prahu dedi{~ine naredi konec Britanec James Marsh, ki leta 1836 objavi metodo za odkrivanje majhnih koli~in arzena.

Arzen ima {e vedno svoje mesto v medicini v zdravilu za levkemijo. sredstvo. Obenem je rasla njegova strupena slava in je kmalu postal znan kot Kralj strupov in tudi Strup kraljev. V gospodarskem izkori{~anju arzena neslavno prvo mesto v zgodovini pripada razvpiti italijanski dru‘ini Medi~ejcev. Eden od njih je bil pape‘ in je sprejel zakon, da ob prezgodnji smrti cerkvenih dostojanstvenikov njihovo premo‘enje preide na dru‘ino Medici. Te iste dostojanstvenike je spodbujal k bogatenju in ko so bili dovolj bogati, so bili povabljeni, seveda nevede, na svojo zadnjo ve~erjo k

NAJDE POT V MEDICINO

Foto splet

[

e eden od metaloidov, kozmeti~ni pripravek in dodatek zdravi prehrani za nekatere, za ve~ino pa razvpiti strup, ki je zaradi svoje u~inkovitosti na{el pot v Hollywood, pa {e o tem, zakaj ni vedno prijatelj tisti, ki ti pomaga … Arzen spada v skupino polkovin. V periodnem sistemu je ozna~en z As in ga boste na{li na pravlji~nem 33-em mestu, tik pod fosforjem, s katerim ima skupno lastnost pojavljanja v razli~nih alotropnih oblikah. Njegove najbolj znane tri oblike so grafitu podoben sivi arzen, voskasti rumeni alotrop in rde~emu fosforju podobna ~rna oblika. ^eprav danes za arzen ne sli{ite pogosto, to {e ne pomeni, da je redek, saj je dvajseti najpogostej{i element v zemeljski skorji s povpre~no vsebnostjo 1,5 ppm. Veliko pogostej{i je v z ‘veplom bogatih podro~jih; njegova vsebnost v zlatorumenem piritu dose‘e celo do pet odstotkov. Poleg ‘vepla se rad spaja tudi s kisikom in vodikom, s prehodnimi kovinami in celo s silicijem. Omeniti velja {e dolgo vrsto organskih spojin, a ta strupeni element {e vedno najdemo tudi ~istega v naravi. Pona{a se s {iroko paleto oksidacijskih stanj, in sicer 5, 3, 2 in 1 ter kislo –3. Ime je element dobil ‘e dolgo nazaj iz perzijskega zarnik, s katerim so poimenovali arzenov mineral orpiment. Njegovo ime pa se sli{i tudi podobno kot gr{ko arsenikon – mo{ki ali mo~an. A ne glede na izvor imena je arzen ‘e zelo zgodaj na{el uporabno vrednost med ljudmi. Tako so ga ‘e v bronasti dobi dodajali litinam in jim s tem pove~evali trdnost, njegove barvaste spojine pa uporabljali kot pigmente. V stari kitajski medicini je u‘ival visok sloves, dame pa so ga ‘e davno uporabljale kot depilacijsko

Arzen alg Cyanidioschyzon ne ubija, temve~ jim celo pomaga pri fotosintezi.

Kljub razvpiti strupenosti pa po zaslugi sifilis povzro~ajo~e blede spirohete arzen najde pot v medicino in postane tolik{en hit, da nek zdravnik osemnajstega stoletja izjavi, da bi izbral, ~e bi moral zdraviti le z dvema u~inkovinama, opij in arzen. Arzen se bok ob boku z ‘ivim srebrom bori proti sifilisu, kot mazilo pa slovi kot neprekosljivo zunanje sredstvo proti rakavim tvorbam in bradavicam. Burno vstopi v svet kozmetike, ko si dame v pehanju za gosposko belo poltjo vtirajo beli arzenov oksid v ko‘o, kar pospremijo {e s po‘irkom raztopine kalijevega arzenata, ki dodatno zakr~i drobne kapilare in da ko‘i v tistih ~asih tako ~islan bledo mrtva{ki pridih. [e na prelomu 20. stoletja najdemo arzen v Merckovi Materii Medici kot zdravilo ob ko‘nih te‘avah, malariji, diabetesu, ‘enskih te‘avah, ‘iv~nih obolenjih in bronhitisu. Tudi danes ima arzen, v svoji najbolj strupeni oksidni obliki, {e vedno svoje mesto v uradni medicini v zdravilu za levkemijo Trisenox. V dvajsetem stoletju se uporaba strupenega elementa raz{iri na kmetijstvo, predvsem pesticide. Tu ima {e danes pomembno vlogo, saj velike koli~ine arze-

-

JANUAR

10 -

Misteriji 37


A RZEN na porabijo ne le v boju proti poljskim {kodljivcem, pa~ pa tudi v pi{~an~jereji. Pi{~anci izredno dobro prena{ajo arzenik nekje do 45 ppm in ga nepredelanega izlo~ajo, njegova prisotnost v ~revesju pa zavira razvoj parazitov ter omogo~a bolj zdravo perutnino in ve~ji donos mesa. Sli{i se krasno, sploh ~e omenimo, da tako krmljena perutnina nima povi{anih ravni arzenika v mesu in jajcih. Tako pa o~itno ne misli skupina posameznikov iz Arkansasa, ki je zadnjih nekaj let v sodnem sporu s proizvajalcem krmila Roxarsone. Zatrjujejo, da zaradi tristo tiso~ ton iztrebkov pi{~ancev, krmljenih z obilnim dodatkom triintridesetega elementa, njihovi otroci umirajo za levkemijo, ko ob suhem vremenu veter dviga z arzenom bogat prah z njiv. Arzenove spojine so namre~ uvr{~ene v prvi razred kancerogenov. Podporo trditvam me{~anom daje tudi veliko {tevilo redkih rakavih obolenj v njihovem mestecu. Izpostavljenost majhnim koli~inam arzena v dalj{em obdobju dokazano pogosto pripelje do levkemije ali raka na ko‘i, plju~ih in se~ilih. Za zvi{ano tveganje teh pojavov velja ‘e nizkih 10 ppm v vodi. Kraj{e izpostavljanje majhnim koli~inam strupenega elementa pa lahko pripelje do te‘av s ko‘o in nohti, pigmentnih znamenj, te‘av z srcem in o‘iljem ter odmiranja obrobnega ‘iv~evja.

ARZENIK IN NAPOLEON Pri arzenu so anorganske oblike, podobno kot pri njegovem manj{em sorodniku germaniju, veliko bolj strupene od tistih, ki imajo v sebi ogljikov atom. Spojina, v na{ih krajih dolga leta znana kot arzenik ali kemijsko arzenov trioksid As2O3, je spojen s kisikom kar petstokrat strupenej{i od ~istega elementarnega arzena. Za smrt odraslega ~loveka zado{~a ‘e med 70 in 130 mg belega oksida. Smrt nastopi zaradi arzenove lastnosti, da zavira delovanje prek dvesto razli~nih encimov, tudi ‘ivljenjsko pomembnih za celi~no dihanje. ^eprav en sam gram te substance lahko vzame ‘ivljenje kar osmih ljudi, se

38 - JANUAR 10 -

svetovna proizvodnja {e vedno vrti okoli pet tiso~ ton, pri ~emer ima le Kitajska arzenove rudnike, vse ostale dr‘ave proizvajalke ga pridobivajo kot stranski produkt v proizvodnji barvnih kovin. Ve~ina proizvedenega arzena kon~a v lesni industriji. Tak les ni najbolj blagodejen za zdravje, a so {ele nedavnega 2004 v EU in ZDA prepovedali za{~ite lesa na osnovi arzena. ^e torej ‘ivite v »ekolo{ki« leseni hi{i, ki je starej{a od petih let, se morda velja pozanimati, kaj neki dr‘i lesne ~rve in plesni pro~ od va{ih vrat. S ~im je okra{en njegov dom, pa zagotovo ni vedel Napoleon, ki je v izgnanstvu na Sveti Heleni bival v sobi z zelenimi tapetami, katerih barva je izhajala iz arzenovega barvila. Skupaj z Napoleonom je v sobi ‘ivela kolonija plesni Scopulariopsis brevicaulis. Ta sicer ne{kodljiva zidna plesen, ki ob~asno napade kak{en noht, prebavlja organske arzenove spojine in izdihava izredno strupen plin trimetilarzin. Kombinacija vdihanega arzena in na tem elementu temelje~ih zdravil za ‘elod~ne te‘ave je najverjetneje glavni razlog za smrt velikega francoskega vojskovodje. Ko so pred nekaj leti analizirali njegov las, je ta vseboval kar 600-krat vi{je koli~ine arzena kot pri zdravem ~loveku. Naslednja stvar utegne malce spominjati na zgodbo o zmrznjenem vrab~ku, konju in ma~ki. V precej{njem delu Indije in Azije imajo problem ~iste pitne vode. Zaradi zajemanja vode iz potokov, vodnjakov in jezerc so prebivalci tega podro~ja pogosto izpostavljeni mikroorganizmom, ki povzro~ajo vrsto bolezni – od nedol‘nih drisk pa vse do smrtonosnih, kot je kolera. ^lovekoljubne organizacije so se odzvale na te tegobe in pri~ele z izdelavo vrtin za podzemno pitno vodo, za katero pa se dolgo ni vedelo, da vsebuje velike koli~ine smrtonosnega elementa. Zato je danes samo v Banglade{u kar petinosemdeset milijonov ljudi izpostavljenih visokim koli~inam arzena v pitni vodi in posledi~no pravi epidemiji rakavih obolenj, kar Svetovna zdravstvena organizacija imenuje najve~ja mno‘i~na zastrupitev v zgodovini ~love{tva.

KORISTEN ZA ^LOVEKA? ^e se vam zdi obremenjenost okolja z arzenom groze~e visoka, je morda pomirjujo~e dejstvo, da utegnejo neko~ dokazati arzen kot ‘ivljenjsko pomemben element za ~loveka, podobno kot se je zgodilo s strupenim selenom. Da ta trditev ni ~isto iz trte zvita, nas u~i zgodovina, ko nam razkriva ~udne prehranjevalne navade, ki so dvesto let nazaj zajele [tajersko. Kmetje so za bolj{e zdravje in ve~ energije jemali precej{nje koli~ine arzenika; pri~eli so z majhnimi odmerki in po~asi nadaljevali do nekajkratnega smrtnega odmerka – brez posebne {kode. Trdili so, da lahko tako z arzenom podprti lahkotno priplezajo na najvi{je gore, ne da bi se zadihali, in so ga za dobro formo dajali tudi konjem. Ko je tako arzenika vajen ~lovek nenadno prekinil njegovo jemanje, je ob~util precej{en padec ‘ivljenjske energije, ki pa se je kmalu povrnila, ko je zau‘il {~epec belega strupa. V angle{kih medicinskih krogih so zgodbo o arzena la~nih [tajercih sprejeli s skepso in poslali zdravnika, da se o vsem skupaj prepri~a. Dvomi so se razblinili, ko so na{li kmeta, ki je pred komisijo zau‘il 370 miligramov arzenovega trioksida, ki je dostikrat smrtonosen ‘e pri 60ih miligramih. S testom so potrdili velike koli~ine strupenega elementa v urinu, a kmetu po pri~evanjih ni povzro~il nobene {kode. O podobnem obi~aju so poro~ali tudi iz [vice, kjer so si hribovci z arzenikom potresali z maslom namazan kruh. A dokler se arzen ne izka‘e za ‘ivljenjsko pomemben element, je morda najbolje po~akati in na maslu {e vedno u‘ivati med. Da pa se vam ne bi pripetila zgodba s starimi ~ipkami, se velja ogniti sumljivim »naravnim« indijskim in kitajskim pripravkom, ki radi vsebujejo velike koli~ine arzena, v vzhodni medicini {e vedno ~islanega kot tonik. Obilo zdravja in sre~e, pa seveda ~iste pitne vode in arzena prosto okolje do prihodnji~ Vam ‘elim. Sa{o Burja

D


POTI DO ZDRAVJA

S son~no terapijo do sre~e in zdravja

Obrnjena k soncu Klju~ do zdravja je aktiviranje mo‘ganov, to pa dose‘emo z zrenjem v Sonce. oknu na son~no svetlobo in naslednji dan niso ve~ imeli zlatenice. Po seminarju za soleopatijo je najprej doma snela zavese z okna, da son~na svetloba lahko prodira neposredno v dnevno sobo. »U~inek sijanja sonca je skozi steklo sicer manj{i, zato je seveda treba iti neposredno ven in se izpostaviti soncu. Samo zunaj se v ko‘i ustvarja vitamin D. Dobro je, da smo ~im bolj goli in da hodimo poleti ~im ve~ bosi. Indijec Hira Ratan Manek pravi, da zemlja povle~e vso negativno energijo iz telesa, ~e hodimo bosi,« pojasnjuje Dragica, ki je lani takoj po njegovem predavanju o son~ni terapiji v Ljubljani za~ela z zrenjem v sonce. Na predavanju je izvedela, da je solarna joga izvorna naravna medicina za ~love{ko telo, ki je sestavljeno iz svetlobe. Klju~ do zdravja je aktiviranje mo‘ganov, to pa dose‘emo z

zrenjem v Sonce. Na{i mo‘gani prejmejo energijo in mo~ iz svetlobe prek o~i. ^e so mo‘gani dobro energizirani in imajo dovolj mo~i, to dobro vpliva na vse organe. ^love{tvo bi se z zrenjem v sonce in pridobivanjem son~ne energije lahko re{ilo lakote, bolezni, vojn, skratka vsega zla.

ZRENJE V SONCE Postopek zrenja v sonce, kot ga po Manekovih navodilih izvaja Dragica, je tak: v sonce gleda brez te‘av samo prvo uro po son~nem vzhodu in eno uro pred son~nim zahodom. Takrat ultravijoli~ni ‘arki padajo pod tak{nim kotom, da niso {kodljivi. Prvi dan gledamo v sonce 10 sekund, drugi dan 20, tretji dan 30 … Vsak dan dodamo po 10 sekund, dokler ne pridemo do 45 minut, kar je skrajna meja zrenja v Sonce. Ko jo dose‘emo, vsak dan gledamo v sonce eno minuto manj, dokler ne dose‘emo 15 minut. Pri teh potem tudi ostanemo. »Ko neha{ gledati v sonce, se obrne{ vstran in ima{ {e vedno zaprte o~i, dokler notranje sonce ne izgine. V za~etku je to notranje sonce pri meni trajalo kar

Dragica Friedl Spol: ‘enski Starost: 74 let Te‘ave: slaba prebava, pe{anje vida in sluha, {ibke ledvice Zdravljenje: zrenje v sonce Po~utje danes: Nima ve~ te‘av s prebavo, izbolj{ala sta se ji vid in sluh, predvsem pa je du{evno v odli~ni formi.

Foto A. Paljevec

D

ragica Friedl iz Kamnika je v svojem ‘ivljenju preskusila kar nekaj metod za ohranjanje zdravja, a lani je odkrila izjemno preprosto in nadvse u~inkovito metodo, ki je povrh tudi brezpla~na: to je zrenje v sonce zjutraj prvo uro po son~nem vzhodu in popoldan eno uro pred son~nim zahodom, ko so ‘arki sonca najbolj zdravilni in ne{kodljivi. Odkar Dragica zre v sonce in pije oson~eno vodo, je opazila, da nima ve~ nobenih te‘av s prebavo, izbolj{ala sta se ji vid in sluh, je polna energije, spet je na{la mir v sebi in spet se ji je prebudilo veselje do ‘ivljenja. Dragice ni nikoli pretresla kak{na te‘ka bolezen, saj si ‘e vse ‘ivljenje prizadeva za zdrav ‘ivljenjski slog. A kljub temu ima svoje {ibke to~ke. @e od nekdaj je ob~utljiva na mraz, saj ima {e iz mladosti prizadete ledvice in ob~utljiva u{esa. Spominja se, da je v otro{tvu hodila veliko bosa, saj ni bilo obutve. Vse ‘ivljenje je pila tudi premalo teko~in, zato meni, da je imela slab{o prebavo. Nekako si jo je urejala s prehrano in pitjem sve‘ih sokov, veliko je u‘ivala tudi presno hrano, a odkar gleda v sonce in pije oson~eno vodo, ima odli~no prebavo. Ker jo je Sonce ‘e od nekdaj privla~ilo in se je vedno obra~ala k njemu, se je pred dvema letoma udele‘ila seminarja o soleopatiji, ki ga je vodil Karl Lu~i} iz Avstrije. Tam je zvedela veliko zanimivosti, denimo, kako bi morali otroke ‘e prvi dan po rojstvu izpostaviti soncu, vsaj za minuto, da ne bi obolevali za zlatenico. Telo namre~ mora priti v stik z naravno son~no energijo, ultravijoli~nimi ‘arki, da se vzpostavijo naravni procesi v telesu. To so odkrili povsem po naklju~ju, ko je neka medicinska sestra v porodni{nici polo‘ila otroke k

-

JANUAR

10 -

Misteriji 39


OBRNJENA

K SONCU

precej ~asa, potem pa se je ~as videnja slike za~el kraj{ati. Zdaj sem pri 18-ih minutah zrenja v sonce. V za~etku sem malo gledala na uro, potem pa sem si za~ela raje kar {teti. Pri petih minutah gledanja sem za~utila veselje do ‘ivljenja. Ko sem {la v mesto, bi najraje kar pela. Vid se mi je za~el izbolj{evati pri enajstih minutah, ko pa sem dosegla 13 minut, se mi je tako zbistril in izostril, da sem povsem jasno videla liste dreves. @e dvajset let nosim o~ala zaradi starostne daljnovidnosti. Zdaj bolje vidim na blizu in lahko na son~ni svetlobi berem tudi brez o~al. Opazila sem, da se mi je izostril tudi sluh, saj lahko poslu{am televizijo na manj{i jakosti.«

PREBAVA SE JE UREDILA Prebava se ji je kmalu uredila, k ~emur je veliko prispevalo pitje oson~ene vode. ^im se sonce poka‘e, nalije vodo v steklenice piva in jih postavi na verando. Vodo pije ~ez dan samo, ko je ‘ejna. Kar je Hira Ratan Manek napovedal, da za~ne{ po petnajstih minutah ~utiti umirjenost, je do‘ivela tudi sama. »Zadnje ~ase sem veliko bolj umirjena. [e h~erka mi je rekla, ko sem delala ikebane za na grob za vse svete, da sem letos veliko bolj mirna. V~asih mi kaj ni {lo od rok, pa sem se takoj razburila. Sem veliko bolj mirna in to je zelo veliko vredno. Zelo pomembno se mi zdi, da se ~lovek znebi strahu. Po pol ure gledanja se za~nejo zdraviti tudi fizi~ne bolezni, tudi te‘ke: alzheimerjeva in parkinsonova bolezen, sr~ne bolezni, diabetes, aids, rak …« No, tega Dragica {e ni preizkusila, ker ji na sre~o ni potrebno, je pa med drugim opazila, da spi {e bolj{e kot prej in nima hudih sanj. Ko gleda{ sonce pol ure, se zmanj{a ali celo povsem izgine tudi potreba po hrani. Dragica je zaenkrat ne u‘iva manj, vendar pa bolje ~uti, kak{no hrano telo potrebuje. Prej je po Helmutu Wandmakerju u‘ivala predvsem sadje, zdaj pa ji bolj ustreza denimo regratova korenina, cel peter{ilj, surova zelena …

40 - JANUAR 10 -

»Nekje sem brala, da opice pojedo zelo veliko listja raznih rastlin. Menim, da bi tudi ljudje morali u‘ivati ve~ surovih rastlin, ne samo sadja. Z njihovim ‘ve~enjem utrjujemo tudi dlesni in zobe. Sama imam {e vse svoje zobe, seveda popravljene in s plombami,« se na {iroko in samozavestno zasmeje.

MERILO JE OKO Pozimi, ko je sonce {ibkej{e, gleda vanj tudi ~ez dan. In kako ugotovi, ali je sonce primerno za gledanje? »Najbolj{e merilo je oko. ^e ne zmore{ gledati v svetlobo, ker preve~ slepi o~i, potem ne sme{ gledati. ^e pa lahko gleda{ v sonce, je v redu. ^e ‘ivi{ med hribi, lahko nalije{ vodo v posodo in gleda{ odsev sonca v njej. S tem sem poskusila, pa se ni tako dobro obneslo; bolje je neposredno gledati v sonce.« Vsako jutro se Dragica povzpne na bli‘nji hrib pri Kamniku, od koder se ~udovito vidi vzhajajo~e sonce. Zahajanje sonca pa lahko gleda kar doma z balkona, od koder ima prekrasen pogled na Kamni{ke Alpe. Poleti se na hribu tudi sezuje. Opozarja, da je najbolje stati na pesku, ker je topel in oddaja energijo. ^e stojimo bosi na travi ali v vodi, ta jemlje energijo, ker je hladna. Dragica je postala nekak{en ambasador solarne joge. Kamor koli gre, seznanja ljudi s to ~udovito starodavno metodo. Priredila je tudi ~ajanko za ljudi iz svoje ulice in jim jo predstavila. V Kamniku je tako ~edalje ve~ ljudi, ki gledajo v sonce prav po njeni zaslugi. Pravi, da je to odli~na terapija tudi za bolne otroke in za {tudente, da dobijo energijo. Po petem letu lahko za~nejo otroci z desetimi sekundami in podalj{ujejo vse do petih minut do petnajstega leta. Potem pa lahko zrejo v sonce kot odrasli, do 45 minut. Petletni vnuk Maks se je ‘e ve~krat pridru‘il babici pri zrenju v sonce. Vnukinja pa jo rada vpra{a: »Babi, a bo{ gledala v sonce? Glej sonce!« Zrenje v sonce spreminja tudi zavest in pospe{i duhovno prebuditev. ^lovek

se dvigne nad pritlehna, negativna ~ustva, kot so pohlep, sebi~nost, jeza, ljubosumje … »^im vi{je si, tem manj si vezan na materialno. Tudi odnosi z ljudmi postanejo bolj skladni. ^e v sebi ~uti{ mir, to umirjenost tudi oddaja{ drugim,« pove. Kadar ni sonca, njeno po~utje ni tako dobro in komaj ~aka, da spet posije. V~asih ga mora kar malo loviti. ^e vidi oblake, gleda v sonce malo prej. ^e pa ~uti, da je sonce premo~no, vzame navadno tenko stkano krpo ali gazo in gleda sonce skozi njo. To zmanj{a sevanje ultravijoli~nih ‘arkov. Pozimi zelo rada hodi v Kamni{ke Alpe in u‘iva v pogledu navzdol na valovanje meglenega morja, medtem ko zgoraj sije sonce. Ob ~udovitih son~nih vzhodih in zahodih ob~uti zado{~enje in kar vsrkava blagodejno svetlobo, zraven pa si misli: Mo‘gani, ~im ve~ sprejmite! Najbolj ~udovito pa je gledanje sonca ob morju, ko sonce neposredno vstane ali se potopi vanj.

Z ZRENJEM SONCA OHRANJAMO ZDRAVJE Odkar gleda v sonce, je ‘ivljenje lep{e, bolj mirna in sre~na je. »Ni me ve~ strah prihodnosti. Zdaj si re~em: Energijo bom dobila od sonca, hrane ne bom veliko potrebovala. Mislim, da je za ljudi zelo pomembno, da se znebijo strahu, tudi pred gledanjem v sonce. Nekateri se bojijo, da bodo oslepeli ipd. Ve~ina ljudi te‘ko dojame nekaj tako preprostega: od sonca je vse odvisno, sonce nam da vso energijo. Ko u‘ivamo hrano, dobimo posredno son~no energijo prek fotosinteze. Najbolje pa je, da jo dobimo neposredno. To je povsem varen postopek. Ljudje morajo za to izvedeti, saj je to nekaj najbolj{ega. Vrh tega to lahko po~nemo do konca ‘ivljenja, tudi ‘e ko te‘ko hodimo, a lahko {e pridemo vsaj do okna ali balkona. Z zrenjem sonca ohranjamo zdravje, je brezpla~no in ni nam treba hoditi na {tevilne terapije,« sklene. Andreja Paljevec

D


TEORIJE ZAROTE

11. september je {e vedno nerazjasnjena skrivnost, ki buri duhove (1)

Kaj je zru{ilo dvoj~ka? ostankih WTC-ja organi preiskave na{li potni list nekega vodilnega terorista, preprosto posiljen? Se vam zdi nenavadno, da se je izredno usposobljena ameri{ka vohunska slu‘ba tako mo~no motila glede nevarnega Afganistana in Iraka, saj vemo, da niso na{li tega, kar so iskali? Vas morda moti nenaden konec zgodbe o antraksu, kmalu zatem, ko je v javnost pricurljala informacija, da imajo do njega dostop le izbrani ljudje, ki jih je prav hitro mogo~e identificirati? Se vam zdi nenavadno, da ni bilo prav nobenih ostankov letala ob njegovem tr~enju v Pentagon? Niste edini, zgodba o 11. septembru je veliko bolj kompleksna kot se morda zdi na prvi pogled. Pojdimo lepo po vrsti.

Veliko {tevilo gasilcev in re{evalcev je sli{alo ve~ eksplozij, drugo za drugo. pisma, v katerih so na{li smrtonosni antraks. Teroristi~nim organizacijam in sovra‘nikom Amerike je potrebno enkrat za vselej stopiti na prste, tako so se kasneje ZDA lotile {e Iraka.« Vas je morda ob tej uradni zgodbi kaj zmotilo? Se vam morda zdi nenavadno, da so lahko »bosonogi prebivalci jam« ukanili in premagali najmogo~nej{o in najelitnej{o voja{ko velesilo? Se vam zdi ~udno, da so lahko napadalci po kratkem te~aju letenja uspeli izvesti tako zahtevne letalske manevre? Vas je morda zbodlo v o~i, da se je na povsem enak na~in kot dvoj~ka, katerih zru{itev je v ve~ini zna~ilnosti na las podobna kontroliranemu ru{enju, kot hi{a iz kart sesula tudi stavba 7, v katero sploh ni tr~ilo letalo? Ste morda tudi vi iz svetovno priznanih medijev, kot sta BBC in The Guardian, kasneje izvedeli, da je nekaj domnevnih samomorilskih ugrabiteljev {e vedno ‘ivih in ‘ivijo povsem obi~ajno ‘ivljenje? Se vam zdi podatek, da so v

WTC STAVBA 7

Foto splet

M

inilo je ‘e dobrih osem let od najbolj zloglasnega teroristi~nega napada v zgodovini. Pri~akovali bi, da se bo kmalu po dogodkih vznikla teorija o zaroti z leti ustalila znotraj nekih pri~akovanih okvirjev, kot se to ponavadi zgodi. A kot ka‘e imajo zagovorniki teorije o zaroti tokrat ob~utek, da imajo v rokah nekaj res vro~ega, in kaj drugega naredi kova~ z vro~im ‘elezom, kot da ga kuje … »11. septembra 2001 je teroristi~na mre‘a Al Kaida izvedla teroristi~ni napad na ZDA. Posebno izurjeni islamski samomorilski skrajne‘i so prevzeli kontrolo na {tirih ameri{kih letalih, z dvema so se zaleteli v WTC, tretjega pa usmerili na Pentagon. Na ~etrtem letalu, ki je bilo namenjeno proti Washingtonu, najverjetneje proti Beli hi{i, so se hrabri potniki uprli in letalo je strmoglavilo v Shanksvilleu v Pensilvaniji. Napad je bil tako tajno in skrbno na~rtovan, da ni nih~e niti v sanjah pomislil na kaj tako grozovitega. Zaradi oslabljene strukture WTCja sta se dvoj~ka nekaj ur kasneje zru{ila, prav tako se je kot posledica napada zru{ila bli‘nja WTC stavba {tevilka 7. Po napadu, v katerem je umrlo 2843 nedol‘nih ljudi, so ZDA napovedale vojno proti terorizmu, vsem dr‘avam »osi zla« so zagrozile, da se jim bli‘a konec, ostalemu svetu pa sporo~ile, da kdor ni z njimi, je avtomati~no proti njim. Identificirali so vseh 19 ugrabiteljev, v razbitinah WTC-ja na{li potni list enega izmed vodilnih samomorilnih napadalcev, Osama bin Laden pa je v nekem video posnetku priznal odgovornost za napad na ZDA. Slednje so nato napadle zelo nevarno dr‘avo Afganistan, kjer so tudi razvijali jedrsko oro‘je in imeli tovarne, v katerih so izdelovali kemi~no in biolo{ko oro‘je. V ZDA so se celo pojavila

Kontrolirana zru{itev Stavbe 7 je le {e prilila olja na ogenj.

Popoldan po ameri{kem ~asu se je zru{ila {e 47-nadstropna stavba v neposredni bli‘ini dvoj~kov. Stolpnica, ki ni bila tar~a napada in o kateri v 571 strani dolgem poro~ilu komisije za prou~evanje dogodkov 11. septembra ne najdemo niti besede, se je zru{ila na identi~en na~in kot njena vi{ja brata. To pomeni z vertikalnim in simetri~nim padcem ter hitrostjo skorajda prostega pada, s povzro~itvijo minimalne {kode bli‘nji okolici, z gostim oblakom zdrobljenega prahu ter z zvoki in bliski eksplozije. Marsikateri strokovnjak za ru{enje dotrajanih zgradb bi te zna~ilnosti ozna~il kot lastnosti kontrolirane zru{itve, kar se je kasneje izkazalo kot resni~no. Larry Silverstein, zakupnik doti~ne zgradbe, je namre~ leta 2002 dejal, da je gasilcem predlagal, da zru{ijo stavbo. S tem je nekoliko zamazal o~i javnosti, a {e vedno bega vpra{anje, ali so bili gasilci usposobljeni za tako profesionalno zru{itev. Kontrolirano ru{enje tak{nega

-

JANUAR

10 -

Misteriji 41


JE ZRU { ILO DVOJ ~ KA ?

li~ici NIST-a (National Institute of Standards and Technology), ki je prou~eval omenjeni problem, je bilo zru{enje posledica trka letal v kombinaciji s kasnej{im izredno mo~nim ognjem, ki je omajal nosilnost zgradb. Toda Kevin Ryan, vodja podjetja Underwriter Labs, ki je opravljalo teste za NIST, pravi, da so bile temperature tako nizke, da konstrukcijskega jekla niso niti omeh~ale. NIST-u o~ita, da so v svojih simulacijah nekatere parametre podvojili, nekatere pa prepolovili, da je na koncu zadeva lepo ustrezala uradni teoriji. Le nekaj tednov po tem, ko je Ryan izzval uradno razli~ico sesutja dvoj~kov oziroma teorijo pala~inke, po kateri so se nadstropja sesula druga na drugo vse do tal, je bil odpu{~en. Nobelovec Dario Fo daje za primerjavo stolpnico Windsor v Madridu, ki je leta 2005 zelo mo~no gorela kar dvajset ur. Stolpnica ni bila {e niti popolnoma dokon~ana, pa vendar {e danes stoji v svoji trdnosti. Znani so tudi nekateri drugi podobni primeri z zelo raz{irjenim in mo~nim ognjem, pa stolpnice {e vedno stojijo. Profesor Steven Jones pravi, da temno siv, skoraj ~rn dim, ki je zajel WTC, pomeni, da je ogenj slabel, saj mu je primanjkovalo kisika.

Nekdo je moral ob jeklenih stebrih nastaviti termat, katerega je nato aktiviral daljinsko, da je dosegel tak{no zru{itev. obsega namre~ terja resni~no izurjene in izku{ene ljudi ter ve~ tednov priprav, oni pa so vse to izpeljali v vsega nekaj urah. Zakaj se je zru{ila ta zgradba oziroma zakaj so jo zru{ili? Je bila resni~no nevarna za nadaljnje bivanje ali je morda skrivala ne‘elene dokaze? Morda pa je bilo v na~rtu, da eno izmed letal, morda tisto, ki je strmoglavilo v Pensilvaniji, zadene stavbo 7 in je bilo v njej ‘e vse pripravljeno za ru{enje, ker pa letalo ni opravilo naloge, so morali zabrisati dokaze.

PALA^INKASTA ZRU[ITEV Vodja gradnje Svetovnega trgovinskega centra Frank De Martini trdi, da sta bila dvoj~ka zgrajena tako, da lahko preneseta celo ve~ tr~enj letal, ne samo enega. Kako je torej mogo~e, da sta se sesula in to {e tako hitro? Po uradni raz-

Foto splet

NEPOJASNJENE EKSPLOZIJE

Uradna »pala~inkasta zru{itev« ne zdr‘i pod te‘o bremenilnih dokazov, kot so nizke temperature, {tevilne eksplozije in zru{itev s hitrostjo skoraj prostega pada.

42 - JANUAR 10 -

Paola Marinija, strokovnjaka za metalurgijo na Italijanskem centru za razvoj materialov, je poleg vro~ine zmotila tudi nenavadno velika hitrost samega sesutja. Zgradba se je sesula vase, kot da spodaj ne bi bilo ni~esar, skoraj s hitrostjo prostega pada, ~eprav je bila spodaj popolnoma nepo{kodovana zelo masivna in mogo~na struktura. Kaj je torej oslabilo spodnjo konstrukcijo? Tudi pri~evanje Briana Clarka, pre‘ivelega iz Ju‘nega stolpa, ki se je sesul drugi, jasno ka‘e, da vro~ina ni bila mo~na. Clarkova pisarna je bila nad mestom trka in ko se je spu{~al mimo nadstropij, kjer se je zgodil trk, je opazil majhen ogenj, ki se je dvigoval ob ste-

Foto splet

KAJ

Uradna teorija te‘ko razlo‘i eksplozivno mo~an tlak tudi do 30 nadstropij pod mestom ru{enja. Gre morda za eksplozije kontrolirane zru{itve?

nah. Kot pravi sam, se je zdelo, kot da ga zmanjkuje, v spodnjih nadstropjih pa je bila situacija popolnoma obi~ajna, kot vsak drug dan – sve‘ zrak, elektrika, ~isto normalni pogoji. Se pa Clark kot {e nekateri pre‘iveli spominja {e ne~esa, kar nam uradna teorija tudi ne zna prav dobro pojasniti, sli{al je namre~ {tevilne eksplozije, ki so prihajale od spodaj. William Rodriguez je bil zaposlen v WTC-ju kot vzdr‘evalec. Ameri{ka vlada ga je razglasila za narodnega heroja, saj je v spodnjih prostorih odklenil vrsto vrat in re{il veliko ‘ivljenj. Tudi Rodriguez je sli{al ve~ eksplozij. Ena zelo mo~na je stresla njihove noge in jasno

Na podro~ju obeh stolpov so tik pred njunim zru{enjem zaznali sunke, ki so jih zabele‘ile bli‘nje seizmolo{ke postaje.


K AJ

JE ZRU{ ILO DVOJ ~ KA ?

Staljeno jeklo so na{li {e tedne po zru{itvi. Uradna teorija tudi tu ne zdr‘i.

so ugotovili, da se je morala zgoditi v podzemnih prostorih. Po njegovem mnenju se je pripetila mo~na eksplozija tudi visoko zgoraj.

KONTROLIRANA ZRU[ITEV Ve~ tednov po tako imenovanem teroristi~nem napadu so v ru{evinah na{li ve~je koli~ine staljenega jekla, ki je {e vedno imelo ve~ kot 1500 stopinj Celzija, pri tej temperaturi se namre~ jeklo tali. Stopljeno jeklo so na{li tudi v ru{evinah Stavbe 7. Problem je v tem, da v WTC-ju ni bilo ni~ takega, kar bi lahko povzro~ilo tako visoke temperature gorenja, in tudi gore~e gorivo letal dose‘e najve~ 825 stopinj, a temperature {e zdale~ niso dosegale niti teh stopinj. Dovolj zgovorna je tudi znana slika ‘enske, ki stoji neposredno na mestu trka. Kako je torej mogo~e, da je pri{lo do tako visokih temperatur? Odgovor, ki ga je po skrbnih raziskavah podal profesor dr. Steven E. Jones, morda lahko odgovori {e na kak{no drugo vpra{anje. Jones pravi, da zdaj kon~no vemo, od kod so se vzeli vsi ti »bazeni« staljenega jekla; povzro~itelj je bil termat. Gre za eksplozivno sestavino, ki jo uporablja vojska. Sledi termata je namre~ na{el na ostankih WTC-ja. ^e upo{tevamo, da je zru{itvi botroval termat, slika zelo hitro postane kristalno jasna. Termat v trenutku razvije izjemno visoko temperaturo, ki je lahko usmerjena na dolo~eno povr{ino, kar pomeni, da lahko dobesedno »zare‘e« skozi sicer zelo ~vrsto jeklo. V prid Jone-

Foto splet

Foto splet

Profesor David Ray Griffin opozarja na veliko {tevilo gasilcev in re{evalcev, ki so po njihovih pri~evanjih sli{ali ve~ eksplozij, drugo za drugo. Tudi nekateri zaposleni v WTC-ju se spomnijo zaporednih eksplozij. Nekateri o~ividci so celo videli bliske. Na nekaterih posnetkih je mo~ videti eksplozije neposredno pod mestom ru{enja, zaradi katerih je metalo delce skozi okna. Uradna razlaga tega nenavadnega pojava pravi, da je bil kriv visok nadtlak, ki ga je povzro~ilo padanje, toda omenjena teorija te‘ko razlo‘i tako eksplozivno mo~an tlak kar 20 in 30 nadstropij ni‘je, kot je to vidno iz nekaterih posnetkov.

Kaj drugega bi lahko tako zlahka zarezalo skozi mo~ne jeklene stebre WTC-ja kot termat?

sovi teoriji ne govorijo samo izjemne koli~ine staljenega jekla, temve~ tudi {tevilne zaporedne eksplozije, nekatere ujete tudi na filmski trak, in bliski, ki so jih videli o~ividci, {e najbolj zgovorne pa so slike ru{evin, kjer se vidi, da so bili nosilni stebri »odsekani« pod kotom, natanko tako kot pri kontrolirani zru{itvi in z vsemi njenimi zna~ilnostmi. Po Jonesu to pomeni, da je moral nekdo ob jeklenih stebrih predhodno in zelo strokovno nastaviti termat, katerega je nato aktiviral daljinsko, da je dosegel tako popolno zru{itev. Nikakor ne smemo pozabiti omeniti {e enega zelo zanimivega dejavnika: na podro~ju obeh stolpov WTC-ja so ravno v trenutku pred njunim zru{enjem zaznali sunke, ki jih je zabele‘ilo ve~ bli‘njih seizmolo{kih postaj. Po seizmolo{kih ugotovitvah je {lo za mo~ne, a kratke sunke, najverjetneje pod nivojem WTC-ja, torej v podzemnih prostorih (WTC je imel tudi {est kletnih nadstropij). Oslabitev podzemnih in spodnjih prostorov lahko razlo‘i tudi hitrost zru{enja. dr. Agon

D

-

JANUAR

10 -

Misteriji 43


za osebno rast in samozdravljenje

Razbiranja revije Misteriji NUMEROLO[KI PORTRET Vibracije {tevil na{ega rojstnega datuma in imena nas spremljajo vse ‘ivljenje. ^e jih poznamo, lahko izvemo ogromno o sebi. Opis {tevil v Numerolo{kem portretu Vam pomaga spoznati glavno ‘ivljenjsko lekcijo, sr~no ‘eljo du{e, obraz pred zunanjim svetom, talente in ‘ivljenjsko poslanstvo, najvi{ji ‘ivljenjski smisel in karmi~ne lekcije. Opisuje tudi Va{e `ivljenjske cikle, prelomnice in izzive. Dodana je {e dveletna numerolo{ka napoved in Va{e sre~ne {tevilke za dve leti naprej. Okoli 15 strani. Cena s po{tnino: 39 € BIORITEMSKI KOLEDAR Vsak ~lovek ima svoje bioritme, ki od rojstva uravnavajo njegove energije. Fizi~ni bioritemski cikel nam odkriva ugodne dneve za fizi~ne napore in operacije, emocionalni dneve za medosebne komunikacije, ljubezenske sestanke … Na podlagi intelektualnega bioritma na~rtujemo u~enje, izpite in pomembne sestanke, na podlagi intuicijskega pa opravila, ki terjajo ustvarjalnost in »{esti ~ut«. Bioritemski koledar za eno leto prikazuje stanje osebnih bioritmov po mesecih in dnevih. 14 strani. Cena s po{tnino: 39 € GRAFOLO[KA ANALIZA Osebnostna grafolo{ka analiza, ki Vam jo na podlagi rokopisa izdela na{a grafologinja, podrobno analizira Va{ miselni proces, odnos do sebe, medosebne odnose, produktivnost, sposobnosti, gonilno mo~ in ~ustveno odzivnost. Dodana so osebna navodila za grafoterapijo, da lahko z ustreznimi afirmacijami izbolj{ate svoje »{ibke to~ke«. Grafologinji lahko tudi postavite konkretna vpra{anja glede izbire poklica ali {tudija, odkrivanja osebnih talentov, partnerskega ujemanja in poslovnih partnerjev. Okoli 10 strani. Cena s po{tnino: 65 €

NARO^ILA Razbiranja naro~ite na: 01/549 17 92; 051/307 777; misteriji@misteriji.si V obrazec, ki Vam ga bomo poslali na dom, vnesite ustrezne osebne podatke. Za Grafolo{ki portret prilo‘ite papir z vzorcem Va{ega rokopisa. Izpolnjen vpra{alnik in kopijo pla~ane polo‘nice, ki jo dobite skupaj z obrazcem, po{ljite na naslov: Revija Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Naro~eno Vam bomo poslali najpozneje v roku dveh tednov od dneva, ko prejmemo va{o po{to.

44 - JANUAR 10 -


Solarno-karakterni horoskop za Son~evo leto in leto Bivola

Horoskop za januar 2010 OVEN – Veselje do ‘ivljenja vam bo slabelo tudi zaradi stresnih razmer ob son~evem mrku sredi januarja, a svoj do‘ivljajski svet lahko po‘ivite z obnavljanjem sedanje ali opu{~ene ljubezenske zveze. Zimske dogodiv{~ine jo bodo popestrile posebno po prvem krajcu! Ve~ ~asa si vzemite za ukvarjanje z otroki, iskanjem izraznih sredstev, novih tr‘nih ni{ in za varno rekreacijo. Son~evo leto vas bo po 19. dvignilo iz anonimnosti! BIK – Domala tri tedne boste v prijateljskem razmerju z osebo, ki je skoraj toliko zadr‘ana kot vi. Oba potrebujeta medsebojno spoznavanje v razli~nih situacijah, zato pojdita ve~krat do odprtih planinskih domov ali na smu~anje z dru‘bo. S~asoma se bosta zbli‘ala! Ve~ planetov bo delovalo na va{em poslovnem podro~ju, zato do son~evega mrka 15. opravite analize in inventuro, ki jo raz{irite tudi v zasebno obmo~je, zatem pa sprejmite nove mo‘nosti za poslovni razvoj. Zdravje bo {e trpelo. DVOJ^KA – Ob prehodu v Son~evo leto je ~as, da se {e vneto ukvarjate z dru‘inskimi odnosi, samci pa se bolj posvetite spoznavanju tistega, ki ste ga doslej imeli samo za kolega. Ko vam bo znova prekri‘al pot nekdanji partner, prej dvakrat premislite, ~e boste spregovorili z njim! Do sredine meseca se obeta {e nekaj zapletov v vsakdanjem ‘ivljenju in poslih, do konca meseca pa je ~as, da se znova stabilizirate, {e ~esa nau~ite in postanete bolj prakti~ni. Pripravite se na vsakovrstno delo in dobro se obla~ite! RAK – V dru‘bi partnerja se ve~krat odpravljajta na pode‘elje, k sorodnikom, ki niso tako mobilni kot vi in potrebujejo dru‘bo v kratkih zimskih dnevih. Pogovorili se boste o gospodarjenju in obnovi. Nevezani u‘ijte radosti, ki jih ponuja zimski letni ~as. Pojavila se bo simpatija! Ob~utljiva bodo va{a dihala, okon~ine in ‘iv~ni sistem, zato se ne izpostavljajte po nepotrebnem ostrim vetrovom, pri delu na prostem pa se dobro ogrejte in ohranite trezno glavo. Morebiten skromen zaslu‘ek naj vas ne potre; po 18. bo veliko bolje! LEV – Z razgretimi ~ustvi in razburljivimi reakcijami na pobude in zahteve doma~ih, partnerja in drugih sodelujo~ih boste vzdr‘evali visoko temperaturo v odnosih, ki bo v~asih krepila sodelovanje in ljubezen, ob~asno pa netila negativne strasti. V krhkih povezavah bo sledil razhod, pri novej{ih poznanstvih pa bo ve~ erotike! Za ohlajevanje uporab-

V solarno-karakternem horoskopu dobite bolj osebno napoved, ~e preberete najprej besedilo za va{e Son~evo, nato pa {e Ascendentno znamenje. ^e svojega Ascendentnega znamenja ne veste, si pomagajte s tabelami, ki smo jih objavili v reviji Misteriji od 136. do 139. {tevilke. ljajte metodo krepitve duha in telesa z dinami~nim gibanjem na prostem, zavarovani pred virusi. Ponovno prou~ite mo‘nosti sodelovanja z nekdanjim delodajalcem. Posvetite se {e star{em! DEVICA – Delovali in razmi{ljali boste povsem prakti~no, nesentimentalno, kar boste pri~akovali tudi od partnerja in nara{~aja. ^e i{~ete primernega ‘ivljenjskega sopotnika, ga boste spoznali pri delu, rekreaciji na prostem ali drugih svojih kreativnih hobijih. Druga polovica meseca bo odlo~ilna! Tedaj se bo pri~elo Son~evo leto, ki vam prina{a mo‘nosti za dodatno delo, ~e se boste pripravljeni poklicno preusmeriti. Prijatelji vas bodo podpirali, partner razumel. Duhovno stabilnost pa boste ohranjali z branjem ustrezne literature in ob~asnim obiskom hrama spokojnosti. TEHTNICA – Potrebovali boste pozornosti partnerja, star{ev in prijateljev. Va{e po~utje bo nekoliko nelagodno, delovali boste nespro{~eno. Ne vdajajte se ‘alosti, marve~ popeljite svoje najbli‘je na potepanja po ~isti naravi. Nekdo se bo znova zanimal za vas, kar vam bo dalo precej misliti. Ob koncu meseca ne tvegajte zakonoloma! Posebno po son~evem mrku 15. lahko po~asi pri~nete zasebno poslovno delovati. Lahko izhajate kar iz tistega, kar ‘e znate, za kar imate osnovo ‘e doma, morda pri star{ih. Zimskega spanja si ne privo{~ite, marve~ organizirajte skupine, posebno po 19. Zaslu‘ek ne bo izostal! [KORPIJON – Samopomilovanje zaradi pretirano ~ustvenih reakcij v slu‘bi in odnosih z mamo zaradi va{ega neuspeha bi vas lahko pahnilo v dolgotrajno malodu{je. Poslu{ajte trezno razmi{ljanje va{ega partnerja, prijateljice ali ob~udovalca, ki vam sku{ajo s stvarnim pogledom na stvari samo pomagati. Prijateljstvo bo po 18. rojevalo ljubezen! Son~ev mrk 15. bo vzpodbudno vplival na va{e izobra‘evanje in tr‘enje. Psihofizi~no po~utje se utegne zaradi va{ih pretiravanj v zadnjem tednu poslab{ati! STRELEC – Va{a zaslepljenost bo po-

lagoma padla, s tem pa tudi platoni~na ljubezen. Po 18. boste za~eli iskati nova poznanstva, v~asih pa se {e sre~ali z nekdanjim intimnim prijateljem–ljubimcem, s katerim pri~akujte spor pred koncem meseca! Pred za~etkom Son~evega leta imate {e zadnjo prilo‘nost za napredovanje v obstoje~i slu‘bi ali za novo zaposlitev. Zaklju~ite eno stopnjo usposabljanja in razre{ite pravni spor. Prav bi bilo, da se tudi formalno branite! Ko boste osvobojeni spon, si privo{~ite veliko gibanja. KOZOROG – Osebe v ~ustveni ali gmotni stiski bodo potrebovale va{o podporo in vsaj moralno podporo, podlo‘eno s ~ustvi, ki pa jih prav veliko ne boste mogli ponuditi. Previdni boste, prera~unljivi in zadr‘ani. [e do prijateljev in partnerja, ~e ste {e ostali v zvezi. Po 18. se boste la‘je spro{~eno navezovali! ^ut za tr‘enje svojih lastnosti in sposobnosti naj pride vse bolj do izraza. Vpliv mrka na psiho boste najla‘je nevtralizirali s trdim, zahtevnim delom, hitrim gibanjem na zimskih prizori{~ih, lahko tudi na smu~anju z dru‘ino ali prijatelji. Denar v zadnjem obdobju bo! VODNAR – »Temperatura« se bo hudo pove~ala ob koncu januarja, ko bo med nekaterimi neskladnimi pari nastopil nepopravljiv razkol. Obe strani se u~ita potrpe‘ljivosti in humanosti. Po 19. bodo v va{e ‘ivljenje vstopili novi obrazi! Dotlej se morate fizi~no okrepiti vsaj na ‘ivahnih vsakodnevnih pohodih skozi zimsko pokrajino. Razpolo‘enje se vam bo dvignilo, prejemali boste vesela sporo~ila, ~estitke, darila in denar. Po zadnjem krajcu boste v nevarnosti, da se oku‘ite, udarite, spore~ete in {e kaj! RIBI – Prehod v Son~evo leto vam bo ‘e z mrazom in sne‘inkami pri~aral pravljico, ki se bo pri~ela udejanjati v stvarnem ‘ivljenju, ~e boste le spustili do sebe zadr‘ano osebo, ki bo ‘elela z vami popiti kaj po‘ivljajo~ega in se vam poto‘iti. Iz dosedanje ujetosti boste zdrsnili po 18., ko se boste zlahka dogovorili kaj pomembnega, nato {e odpotovali v romanti~nem vzdu{ju! ^e ste pripravljeni delati, boste dele‘ni dolo~enih prejemkov. Utrujajo~i znanec ali sodelavec, lahko tudi partner, bo potreboval va{o ramo, da se »izjo~e«, ker je v ve~ji stiski kot vi. Posli in uradne zadeve bodo la‘je stekli po son~evem mrku.

Pripravlja: astrolog prof. Stane Pade‘nik

-

JANUAR

10 -

D

Misteriji 45


Nenavadna do`ivetja Vabilo k pisanju

M

oja zgodba se za~enja poleti pred tremi leti. Takrat sem imela to~no {estdeset let. Na kopanju me je mo~no zabolelo v spodnjem delu trebuha. To se mi je ‘e prej ve~krat zgodilo, zato sem si mislila, da bo ‘e minilo. Bole~ine so se ob~asno {e oglasile, vendar mi je bila misel na obisk zdravnika nadvse nadle‘na. Kmalu za tem sem nekega ve~era sama sedela pred televizijo, pa sem izkoristila prilo‘nost in si pretipala dojki, ~e ni kje kak{na zatrdlina. In zatipala sem jo, veliko kot oreh, na zunanjem delu desne dojke. Kar streslo me je. Kaj pa zdaj? Sklep: takoj jutri se dogovorim za mamografijo in ginekolo{ki pregled. [e enkrat sem pretipala dojko. Ni~. Nikjer nobene zatrdline! Takoj mi je postalo jasno, da sem dobila opozorilo, nisem pa vedela, kaj pomeni. Tako sem {la na oba pregleda. Mamograf je pokazal, da je z dojkama vse v najlep{em redu. Ginekolog mi je naredil ultrazvok. »Gospa, na operacijo bo treba, va{a maternica je mo~no pove~ana, izgleda, da so miomi.« [ok je bil kratkotrajen. Naro~ili so me na dodatne preiskave in operacijo. Te sem se nekoliko bala, ker {e nikoli nisem dobila narkoze. Teden dni pred operacijo sem morala ponovno na ultrazvok, tokrat v bolni{nico. In novo presene~enje. Po dalj{em in precej bole~em pregledu zdravnica izjavi: »To niso miomi, va{ desni jaj~nik je spremenjen v tumor,

velik 15 krat 18 cm.« »To pa pomeni, da je lahko tudi rak«, mi uspe izdaviti. »Ja, ne morem {e ni~ re~i, naj vas potola‘im, da ni videti preto~no, vendar bo to jasno {ele po operaciji.« Domov sem hodila kot robot in v nekem trenutku zasli{im za seboj stopinje in rahel dotik na ramenu. ^akam, kdo od znancev se bo oglasil, pa ni~. Ozrem se. Nikjer nikogar. Pre{inilo me je: Spet opozorilo. Le kaj pomeni? Ker sem optimistka in verjamem v vi{jo silo, sem vedela, da bo vse v redu. Operacija je minila brez zapletov, okrevala sem lepo. Pred odhodom domov me je zdravnica povabila na razgovor. Tam sta sedela, ona in moj mo‘, in gledala v tla. Ni~ jima ni bilo treba re~i. Ugotovila sem sama: »RAK je.« Samo pokimala sta. Ne vem, kako drugi reagirajo v takih trenutkih, jaz sem ostala popolnoma prisebna. Samo vpra{ala sem: »Kaj moram pa se-

daj narediti?« Ni~ drugega me ni zanimalo. [ele kasneje sem v izvidih videla, da je bil tumor visoko kancerozen, in da sem imela metastazi v slepi~u ter levem jajcevodu. Odstranili so vse. Takoj sem za~ela hoditi na kemoterapije na Onkolo{ki in{titut v Ljubljano. Po prvi, ko sem zaradi reakcij le‘ala doma v spalnici, je na okno priletel popolnoma bel golob, stal tam na polici in gledal noter. Tako je prihajal vsak dan, en teden. Ne prej ne potem se noben golob ni zadr‘eval tam. Spet sem ~utila, da me kljub hudim preizku{njam nekaj ves ~as varuje. In res sem z manj{imi zapleti vse prebrodila. Zgodilo se mi je {e nekaj zanimivega. Po prvi kemoterapiji sem dobila pet receptov za zdravila, ko pa se je mo‘ odpravil ponje v lekarno, sem v torbici na{la le {tiri. Vse sem preobrnila, enega nisem na{la. Tako pa~ tega zdravila nisem vzela. Kasneje se je izkazalo, da bi mi {kodovalo, recept pa sem na{la v torbici. Zdaj, eno leto po kon~anih kemoterapijah, potrkam po lesu in si re~em: »Do zdaj je bilo ‘ivljenje samoumevno, od zdaj je vsak dan podarjen.« Bolezen mi je odprla nove poglede na vse. Pa {e nekaj: v stikih z zdravstvenimi delavci sem do‘ivljala same pozitivne izku{nje, {e posebej na Onkolo{kem in{titutu in {e posebno v »stari, dotrajani stavbi C«, ki so jo tako pogosto kazali po TV … Olga Ilustracija Milo{ Lukman

Opozorilo

Mnogim med nami se je `e pripetilo kaj nenavadnega. Opi{ite va{ resni~ni nenavaden dogodek, sre~anje, va{e sanje, ob~utke, jasnovidne utrinke, strah ... in napisano po{ljite na: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana, ali misteriji@misteriji.si - najbolj{e prispevke bomo objavili. Nagrada za objavljen prispevek je polletna naro~nina na revijo Misteriji.

obi{~ite nas na spletni strani

www.misteriji.si 46 - JANUAR 10 -

D


Kako se znebimo o~al Avtor: Martin Brofman Prevedla: Nata{a Martin~i~ Zalo‘ila: Ara zalo‘ba d.o.o. Obseg: 200 strani Format: 19,5 × 12,5 cm Vezava: bro{irano Cena: 21,90 € Informacije o prodaji: 01/549 17 92 Avtor je prepri~an, da vsem motnjam vida botruje dolo~ena umska naravnanost. ^lovekov vid je v resnici prispodoba za njegovo stanje zavesti; va{ na~in ‘ivljenja je neposredno povezan s tem, kako vidite svet. Znano je, da napetost v o~esnih mi{icah povzro~a umska napetost, torej motnje vida izvirajo iz ravni zavesti. Uspeh popravljanja vida pride, ko v svoji zavesti in na~inu ‘ivljenja naredimo spremembe, ki so potrebne, da za‘ivimo sre~no. In zato velike uspehe izbolj{evanja vida pogosto spremljajo dramati~ne spremembe ‘ivljenjskega sloga. Knjiga temelji na notranjem procesu, ki se dogaja v zavesti, na globoki osebni preobrazbi, in nudi motivacijo, navdih in orodja za to preobrazbo; ponuja prilo‘nost, da spremenimo na~in ‘ivljenja in videnja. Zato v knjigi ni le poglavje z vajami, temve~ je dobr{en del knjige namenjen uporabi uma kot orodja za izbolj{anje vida. Nau~i nas, kako

ustvarimo novo resni~nost, kako razmi{ljamo pozitivno, nau~i nas afirmacij, vizualizacij, metaprogramiranja, pa tudi, kako se pogovarjamo sami s seboj. Knjiga je pravzaprav vodnik do ‘ivljenja, ki si ga vedno ‘elimo, ‘ivljenja, v katerem smo sre~ni, spro{~eni in vidimo jasno. Ko smo sre~ni in spro{~eni, smo pod manj{im stresom in manj napeti. Ko stres in napetost zapustita zavest, zapustita tudi telo skupaj s kakr{nimi koli simptomi slabega vida in povrnemo si ravnovesje na vseh ravneh. Vredno je poskusiti, saj ‘e najmanj{i rezultat prinese ne le ostrej{i vid, marve~ tudi sre~o.

Kako uporabljamo nihalo in bajalico Avtor: Richard Webster Prevedla: Valerija Hozjan Zalo‘ila: Ara zalo‘ba Obseg: 226 strani Format: 19,5 × 12,5 cm Vezava: bro{irano Cena: 19,90 € Informacije o prodaji: 01/549 17 92 Vsakdo lahko tudi z navadno {ibo najde vodo. To dokazuje ta knjiga, ki nadrobno razlaga, kako z rogovilami, nihali, L-antenami in drugimi radiestezijskimi orodji odkrijemo tudi kovine, skrite predmete, nafto … Da bi nekdo postal uspe{en radiestezist, sta potrebna ~as in vaja. Kako naj vadimo in kako naj se izurimo v ve{~ini, ki je ve~no zanikana, hkrati pa jo nenehno uporabljajo velike gospodarske dru‘be in tudi vojska, nas pou~uje novozelandski avtor, ki je knjigo napisal na podlagi svojih dolgoletnih izku{enj ter poglobljenega pogleda v zanimivo, z mnogimi raziskavami prepleteno zgodovino radiestezije. Bajali~arstvo je staro kot ~love{tvo. Med znanimi osebnostmi so bili uspe{ni bajali~arji Leonardo da Vinci, Robert Boyle, sir Isaac

Newton, Thomas A. Edison, pa Albert Einstein … V Unescovi {tudiji o radiesteziji iz leta 1953 so ugledni znanstveniki zapisali, da »ni nobenega dvoma, da je radiestezija dejstvo.« Francoska akademija znanosti pa je razglasila, da »ni mogo~e zanikati obstoja te energije, ~eprav njene narave ni mogo~e dolo~iti.« Obstajajo {tevilne teorije, ki pojasnjujejo, zakaj radiestezija deluje; o~itno v vsako ~love{ko telo na nek na~in vstopajo informacije. A znanstveno tega za sedaj {e ni mogo~e dokazati in razlo‘iti. V knjigi so natanko opisani radiestezijski instrumenti. Opisano je tudi radiesteziranje z rokami in telesom. Natan~no je razlo‘eno, kako in zakaj uporabljamo posamezne instrumente in kako radiesteziramo po zemljevidu. A ne le za najpogostej{e iskanje vode in drugih snovi predvsem v zemlji, marve~ tudi, kako lahko odli~no uporabljamo poznavanje radiestezije v kmetijstvu, pa v medicini, kako lahko vplivamo na splo{no zdravje in tudi zdravimo na daljavo. Ne nazadnje se je s pomo~jo knjige mogo~e nau~iti uporabljati radiestezijo tudi v svetu nad~utnosti, pri branju misli, za izbolj{anje svojega parapsiholo{kega potenciala … S pomo~jo knjige oziroma vaj, ki so v njej, to starodavno ve{~ino osvojimo kar hitro …

-

Najbolj prodajane knjige v ARA zalo`bi

Novi knjigi 1. Voda za zdravje in ‘ivljenje dr. F. Batmanghelidj

2. Presni gurman Nomi Shannon

3. Denar in Zakon privla~nosti Esther in Jerry Hicks

4. Potovanje do ekstaze Gabrielle Roth

5. Prosite, dano vam je Esther in Jerry Hicks

6. Zakon privla~nosti Esther in Jerry Hicks

7. Omega-3 – islandski ~ude‘ dr. Garry Gordon in Herb Joiner-Bey

8. Sre~anja z du{ami Bill in Judy Guggenheim

9. Usoda du{ Michael Newton

10. Kako zdravimo z zvokom Ted Andrews

JANUAR

10 -

Misteriji 47


Poti do zdravja S klubsko kartico Misterijev imate 10 % popusta pri storitvah na{ih ~lanov AL TERNA TIVNO ZDRA VLJENJE LTERNA TERNATIVNO ZDRAVLJENJE Center komplementarne medicine. Diagnostika in tretmaji bakterijskih, alergijskih in drugih obolenj z Bicom-bioresonan~nim aparatom. Program za odvajanje od kajenja. Razli~ne vrste masa‘, tudi masa‘e za nose~nice. Vodi zdravnica Erika @agar. Pod~etrtek 03/582 94 05 in ^ernelavci pri Murski Soboti 02/538 16 05. SCIO je najkompleksnej{i bioresonan~ni biofeedback sistem za diagnostiko/terapijo, ki omogo~a vpogled v celotno energetsko stanje organizma (hormoni, vitamini, minerali, encimi, ~akre, emocije, virusi, bakterije …) LAH MEDIKAL CENTER d. o. o., Klanec 13, 1218 Komenda, tel. 031/616 351 »ZDRAVJE« TAMARA GALA s. p., alternativna oblika zdravljenja, ra~unalni{ka diagnostika, psihoanaliza, svetovanje. Naro~anje na tel. 031/412 340 BIOSPECTER CENTER – Pregledi in terapije z magnetno bioresonanco. Biospectrum center [kofljica, Lisjak Stanko, 031/566 977, www.biospectrum.biz ANGELI IN REIKI Marjetka Novak – [ola za angelskega terapevta, [ola kanaliziranja in dela z angelskimi kartami, razli~ni te~aji, Angelski Reiki Info: Brodarjev trg 11, Ljubljana, tel. 031/830 299, info@svetangelov.com, www.svetangelov.com, www.reiki.si ASTROLOGIJA Karmi~ni, natalni in letni horoskopi. Karmi~na analiza 33 €, brezpla~ni vzorec. Astrolog Armand – tel. 041/568 340, 05/6571 340; www.astrologarmand.co.cc BIOEKOLOGIJA BIV ANJA BIVANJA T.i. »‘ivi prostor« podpira ‘ivljenje in delo ljudi v njem. Omogo~a nemoten po~itek in regeneracijo, zbranost in u~inkovitost ali stabilno psihofizi~no vzdr‘ljivost posameznika brez dodatnega naprezanja in, kar je najpomembnej{e – brez ogro‘anja zdravja. Storitve zdravilstva: REFLEKSOTERAPIJA in BIOTERAPIJA EKODOMUS Miran [trakl s. p., Ob ribniku 69a, Maribor; tel: 040/799 992; www.ekodomus.si BIOENERGOTEHNOLOGIJA Funkcionalna in frekven~na diagnostika notranjih organov, mikrovalovna akupunktura pri bole~inah v hrbtenici in sklepih, bicom resonanca pri alergijah in prekomerni te‘i, frekven~na terapija Dr. Rifa pri onkolo{kih obolenjih, psihoterapija. Brane Kobal, tel. 041/909 341, Ljubljana BIOTERAPIJA PRAVE ENERGIJE NA PRAVO MESTO, PRAVE ENERGIJE PRAVIM LJUDEM ! Terapije samo individualno! HUJ[ANJE PO OSEBNEM BIORITMU s svojo osebno dieto! POMO^ pri motnjah hranjenja in pomanjkanju volje do ‘ivljenja! Obi{~ite na{o spletno stran MOJAXXLLINIA.com ali pokli~ite na tel. 041/485 309 in se naro~ite za osebno obravnavo in obisk. DELA VNICE DELAVNICE U~enje kot ‘ivljenjska izku{nja – Zavod za alternativna izobra‘evanja – ZAI Izvajamo izobra‘evalne programe: NARAVNI ZDRAVILEC, uporabna psihosomatika, prednosti in pasti samopodobe. Opravljamo radiestezijsko detekcijo {kodljivih sevanj. Nudimo slikanje avre z diagnostiko. Organiziramo izredna predavanja, u~ne delavnice in izlete, povezane z naravnimi energijami in ~ude‘i. Dalmatinova 2, Ljubljana, tel. 01/230 84 71 e-mail: zavod.zai@gmail.com, spletne strani: www.zavod-zai.si HOLISTI^NI CENTRI CENTER ZA RAVNOVESJA BIOENERGIJ vam nudi pomo~, kako priti bli‘je k svojemu notranjemu ravnovesju. Holisti~ni pristop. Energetsko ~i{~enje prostora, angelske terapije, delavnice, Quantec. Tel. 031/72 34 27; www.beli-delfini.net Holisti~ni center Toma‘ [u{ter{i~ Fizioterapija, akupresura, kristaloterapija, refleksna masa‘a stopal, energijska terapija, psihoterapija, energijsko ~i{~enje prostorov in predmetov, masa‘a telesa, laj{anje bole~in in po{kodb hrbtenice in sklepov. Tel. 031/728 590, e-mail: info@kamrca.com, www.kamrca.com Vodnikova 155, Ljubljana MEDIT ACIJA MEDITACIJA Osvobodite se travmatskih izku{enj iz preteklosti. Z meditacijo do ve~je vitalnosti, telesne in du{evne sprostitve, ~i{~enja avre. Naj v vas za‘ivi energija! Meditacije: mandala, za-zen, nadabrama … Tel: 040/909 650

48 - JANUAR 10 -

QUANTEC – INSTRUMENT INSTRUMENTALNA ALNA BIOKOMUNIKACIJA Quantec sistem analizira, svetuje in z oddajanjem informacij tudi deluje na izbrani cilj. Zdru‘uje najnovej{a dognanja kvantnih fizikov in razli~na znanja s podro~ja klasi~ne in komplementarne medicine. Quantec nam da poglobljen vpogled v vzroke te‘av na telesni in psihi~ni ravni ter nudi optimalno podporo pri vseh oblikah zdravljenja in pri premagovanju razli~nih kriznih situacij. Uporablja se v osebnem in poslovnem svetovanju, pri {portu, {tudiju, kmetijstvu, ekologiji … Manipet d. o. o., Lamutova 48a, Podutik Tel.: 040/299 667 (ga. Manja); e-po{ta: manipet@gmail.com ZA^UTITE SVOJ PRISTNI JAZ IN ZA@IVITE V SKLADU Z NJIM! Individualno svetovanje s pomo~jo tarota, angelov in vodnikov; strokovno svetovanje, meditacija in delavnice na temo osebnostne in duhovne rasti. Info in prijave: Lea 031/442 197 Celestina, Lea O{abnik s. p., Savska cesta 11a, 1230 Dom‘ale Spletna stran: www.jasnovidnostcelestina.com NARA VNO ZDRA VLJENJE NARAVNO ZDRAVLJENJE Sedemdnevno ~i{~enje in razstrupljanje telesa ob sokovih in spro{~anju, tudi vikend te~aji prehranjevanja v Zoni v prelepi okolici Bohinjskega jezera. Info: Telefon 041/204 648 ali na e-mail albina.solomun@gmail.com Odprava bole~in, gangrena, depresija, onkolo{ka obolenja, migrena … Ko uradna medicina ne more dovolj pomagati – bioterapija po metodi Zdenka Doman~i}a Info: 031/567 731; bioterapija@siol.net Energetska psihoterapija-zdravilni pogovori, u~inkovita pomo~ pri fizi~nih in psihi~nih te‘avah. Kisikove terapije na aparatih AIRNERGY – www.airnergy.com Naro~ila in informacije 031/300 209. ZARA CENTER, Dolenjska PSIHOKIBERNETIKA ESENOV Psihokibernetika Esenov spodbuja samorazvoj in meditacijo ter omogo~a osebne za{~ite, za{~ite na{ih bli‘njih, za{~ite stvari, delovanje z miselnimi frekvencami, telesno, ~ustveno in umsko zdravje, zdravljenje ‘e obstoje~ih in prepre~evanje novih motenj, pa tudi sposobnost psihokirurgije. Te~aji, terapije, regresoterapija. Vadana Gordana Kudrikova Umag, tel. 00385/(0)91 20 62 815, 00385/(0)52 752 760 RADIESTEZIJA Radiestezijski pregledi spalnic in ~loveka. ALTERA nudi radiestezijske preglede spalnic, pisarn, energetske preglede telesnih organov (slikanje avre), diagnostika. Imate te‘ave s spanjem, zdravjem, ~utite utrujenost, pa ne veste vzroka? Naro~ila na GSM: 041/716 195; www.altera.si REIKI SUN REI, svetovanja in terapije, Tadej Krnc s. p. Reiki terapije, radiestezija, bioenergija, angelske terapije, energetsko ~i{~enje prostorov, svetovanja s pomo~jo angelskih kart in tarota. Po predhodnem dogovoru mo‘en obisk na domu. Dunajska cesta 51, Ljubljana Tel. 041/750-398, e-mail: tadej.krnc@telemach.net TRGOVINE AUREA - vse za telo in du{o, maloprodaja in veleprodaja; naravna kozmetika za telo, ezoterika, knji`ni program in izdelki iz tehnologije Hydronic; AUREA Press d. o. o., BTC hala A, [martinska 152, Ljubljana. Tel. 01/541 17 60 PRODAJALNA z bio pridelanimi ‘iti, izdelki brez glutena, jajc in mleka. Slikamo tudi avro, brezpla~no pa vam izmerimo kostno, mi{i~no in ma{~obno maso ter zakisanost telesa. Prodajalna je odprta od ponedeljka do petka od 9. do 12. in od 15. do 18. ure. Smo na Ljubljanski cesti 87 v Dom‘alah, 080/14 77. VRHUNSKA HIPNOZA.COM Vse, kar ste do sedaj samo brali v knjigah dr. Goldberga o ~asovnih potovanjih in odkrivanju preteklih in prihodnjih ‘ivljenj (zalo‘ba Ara), je zdaj mo‘no tudi pri nas: www.vrhunskahipnoza.com ali 040/777 749. Imamo tudi nekaj lastnih novitet. Vabljeni! ZDRA VILI[^A ZDRAVILI[^A Terme Dobrna, zdravljenje ginekolo{kih, revmatskih, ortopedskih in nevrolo{kih obolenj ter stanj po po{kodbah Tel. 03/780 80 00 WU WEI BUJENJE Skupinsko in individualno odpravljanje bolezenskih blokad. Tedenska sre~anja, {tirinajst seans. Vodi Dragan Sekuli}. Informacije in prijave tel. 00385 91 254 36 98


Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo

PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777, 01/549 17 92; NA SPLETU - www.misteriji.si

FROLOVOV DIHALNIK

MAGNETI PROTI BOLE^INAM

Dihanje z dihalnikom pospe{uje presnovo, spodbuja telesno in du{evno u~inkovitost ter pove~uje telesne energijske rezerve odraslih in otrok 49,90 € od petega leta dalje. Kot zdravilni pripomo~ek ga v Znanstvenem centru za klini~no in eksperimentalno medicino v Novosibirsku priporo~ajo pri indikacijah za kroni~ni bronhitis, bronhialno astmo, nevrovegetativno distonijo, visok krvni tlak, angino pektoris; kot dopolnilno terapijo pri bronhitisu, plju~nici, plju~ni tuberkulozi, plju~nem emfizemu, psihosomatskih motnjah, po sr~nem infarktu, mo‘ganski kapi in operacijah.

ZA[^ITNA PIRAMIDA KERROCK Z za{~itno piramido, tetraedrom s stranico 12 cm, ki ima na spodnji stranici natisnjenih dvanajst enakostrani~nih trikotnikov, je mogo~e pred petimi vrstami zemeljskih sevanj, pred tehni~nimi sevanji in sevanji kozmi~nega ter zemeljskega izvora dobro za{~ititi vse prostore. Piramida deluje blagodejno na splo{no po~utje. Postavimo jo na sredo stanovanja ali hi{e, nekateri jo postavijo v bli‘ino postelje. 37,90 €

Deluje s svojim indukcijskim magnetnim poljem biostimulativno na celi~ne procese, pove~uje izmenjavo plinov, krepi regenerativne procese in mikro cirkulacijo v obolelem tkivu. Uporabljamo jo zjutraj in zve~er po dvajset minut, tako da jo postavimo na obolela mesta in pritrdimo z obli‘em. Uporabljamo lahko tudi dve plo{~i, postavljeni drugo proti drugi. Pomaga tudi proti nespe~nosti in drugim te`avam; prilo‘ena so natan~na navodila. 24,90 €

Z univerzalno za{~ito pred {kodljivimi energijskimi entitetami se za{~itimo pred blode~imi elementali, ki se pojavijo v ~love{kem energetskem sistemu neodvisno od njegove volje. Za{~ita deluje pred enostavnimi blode~imi elementali, du{ami in implantati, da ne morejo ve~ ~rpati ~lovekove energije. 11.90 €

Poseben ~rni magnet pa je namenjen odpravljanju bole~in v kolenu. 24,90 € Pas za pritrditev kolenskega magneta 9,90 € Pas za pritrditev magnodiska 19,90 €

MAGNODISK Magnodisk zmanj{uje bole~ine v hrbtenici, ker mo~no stati~no magnetno polje pospe{uje obnavljanje vezivnega tkiva med medvreten~nimi plo{~icami. Magnodisk z obli‘em nalepimo na tisti del hrbtenice, za katerega je zdravnik ugotovil, da je vzrok bole~in v dolo~enem delu telesa. 44,90 €

PRALNI MAGNETI

OSEBNI ANGEL^EK

RADIESTEZIJSKA NIHALA

ZA[^ITA PRED ENTITETAMI

19,90 €

Neodim magnet omili, lahko pa tudi povsem odpravi fizi~no bole~ino. Polo‘imo ga na bole~e mesto in pritrdimo z obli‘em. Nosimo ga nekaj ur dnevno, dokler se bole~ina ne zmanj{a ali ne izgine. Ovalni so namenjeni za bole~e sklepe.

Kodirane magnete damo v pralni ali pomivalni stroj, da zmanj{amo porabo pralnih pra{kov in elektrike, odstranjujemo vodni kamen, podalj{ujemo ‘ivljenjsko dobo pralnega ali pomivalnega stroja, zmanj{ujemo onesna‘enost okolja in energiziramo perilo. 19,90 €

TESLOVA PURPURNA PLO[^A

Za uspe{no radiestezijsko delo so na a voljo: nevtralni nihali Kaplja (a) in Leseno nihalo (b), kovinska egiptovska nihala c Karnak (c), Izis-4 (d) in Izis-6 (e) ter Biotenzor (f). Uporaba je razlo‘ena v knjigi Osnove radiestezije in bioenergije. e Cene: a in b 13,90 €, c, d in e 18,90 € in d biotenzor 16,90 €. f

19,90 €

b

V Braziliji ro~no narejen osebni angel~ek iz kamene strele si lahko programiramo sami (napotki prilo‘eni), da nas varuje in nam pomaga pri razre{evanju te‘av. Sicer pa nam prina{a dolgo‘ivost, pomaga proti bole~inam pri srcu, v trebuhu in ‘elodcu. Lahko si izberete tudi angel~ka iz ametista in ga programirate za pritegnitev partnerja. Prav tako lahko programirate angel~ka iz ro‘natega kremena, kristala, ki odpravlja vrsto te‘av. Ve~ na www.misteriji.si. + Darilo: mo{nji~ek 19,90 €

BIOGUARD Bioguard za{~iti biopolje ‘ivih organizmov pred posledicami elektromagnetnega smoga, ki ga ustvarjajo vse naprave, napajane z elektri~nim tokom. Samolepilno plo{~ico Bioguard, ima premer 15 mm in je debela 3 mm, nalepimo na izvor sevanja: na ra~unalnik, mobitel, brezvrvi~ni telefon, polnilec mobitela … in tako v prostoru ustvarimo ugodno biopolje; smo manj utrujeni, manj napeti, bolje zbrani, se na splo{no bolje po~utimo. Za‘eleno je, da Bioguard nalepimo tudi na okensko steklo, da pride v prostor vitalna energija. Bioguard zelo dobro deluje v avtomobilu; prilepimo ga na vetrobransko steklo za vzvratnim ogledalom. 14,90 € Ve~: www.misteriji.si

-

JANUAR

10 -

Misteriji 49


PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777, 01/549 17 92; NA SPLETU - www.misteriji.si

OSVE@ILEC ZRAKA BREZ VONJA Blazinica Biofresh osve‘uje zrak tako, da kot magnet privla~i in kot spu‘va vpija molekule vonjav. Deluje dve leti in je obnovljiva. Zelo je priporo~ljiva za otro{ke sobe in sobe bolnikov. Zrak osve‘uje v vseh stanovanjskih in delovnih prostorih, v hladilnikih ohranja sve‘ost ‘ivil in zmanj{uje porabo elektrike, razsmrajuje obutev, osve‘uje zrak v avtomobilih … Ni~esar ne oddaja, pa~ pa odstranjuje. Tudi alergene in {kodljive nanodelce razli~nega izvora. 7,90 €

INFORMIRANI ZAŠ^ITNI KLJU^ USB

V USB-vti~nico vtaknjen informirani Za{~itni klju~ USB in bakrena samolepilna plo{~ica zmanj{ujeta negativne vplive sevanja ra~unalnikov, zaslonov in usmerjevalnikov na ~loveka in njegovo zdravje. Delovanje je preverjeno z GDVelektrografijo in mikroskopiranjem ~love{kih rde~ih krvni~k. 39,90 €

HYDRONIC 1H/F ZA HI[O Hydronic za hi{o ima dve funkciji: • izbolj{a vso vodovodno vodo v hi{i in do 70 odstotno zmanj{a njeno {kodljivo delovanje. Skozi hydronic za hi{o o‘ivljena voda izlo~a tudi do 70 odstotkov manj vodnega kamna in tako varuje in{talacije in gospodinjske stroje. O‘ivljena voda pove~a ‘ivljenjske sposobnosti, tudi rastlin in ‘ivali. Pospe{uje izlo~anje klora. Primeren je tudi za rastlinjake in farme. • filtrira do 80 mikronov velike delce (mivka, pesek, glina, kovinski ostru‘ki …) in jih izpira. Vgradimo ga takoj za vodomerom. Dopu{~a pretok do petih kubikov na uro. Hydronic za hi{o ne zmanj{uje pretoka vode. 699,90 €

INFORMIRANI LON^EK Informirani lon~ek dopolnjuje program informiranih izdelkov. Ima enake lastnosti kot modri kozarec; fizikalno vpliva na razdru‘evanje molekul v teko~inah in jih tako omeh~a. Zato imajo v lon~ku pripravljeni ~aji bolj{i okus, o‘ivljena voda potegne iz rastlin ve~ u~inkovin. Na informiranih lon~kih so odtisnjeni posebni simboli »magic life« v ~akrinih barvah, ki ugodno delujejo na zdravje. Lon~ki imajo razli~no obarvane robove, da si lahko izberete svojega. Informirane lon~ke lahko pomivate v stroju, primerni so za vse vrste vro~ih napitkov, tudi za juhe. 20,90 €

50 - JANUAR 10 -

aratrgovina@siol.com

VR^ ZA DOBRO VODO Vr~ za dobro vodo deluje enako kot modri kozarec. Z biolo{kimi testi je dokazano, da zmanj{a genotoksi~nost vode do 40 odstotkov. ^e vodo iz vr~a nato~imo v informirani kozarec, se njegova u~inkovitost pove~a {e za nekaj odstotkov. V vr~ lahko nato~imo liter vode. Tako kot informirani kozarci tudi vr~ spremeni u~inek alkohola. 54,90 €

INFORMIRANI OBESEK LU^KA V kerami~ni obesek so s posebno tehnologijo vtisnjene izbrane informacije, ki pripomorejo k bolj{emu po~utju. Obesek pove~a avro, {~iti pred zunanjimi negativnimi vplivi (geopatske cone, elektromagnetna sevanja, kozmi~na sevanja …), odpravlja energetske blokade, uredi nepravilno vrtenje ~aker, odpira izhodne kanale, vzpodbuja intuicijo, {iri du{evno in duhovno obzorje … 69,90 €

ATLANTIDSKI KRI@

Atlantidski kri‘ je skrbno narejen iz srebra, o~i{~en vseh negativnih energij in napolnjen s kodami, ki ugodno vplivajo na ~loveka. Njegovo delovanje je {e mo~nej{e kot delovanje atlantidskega prstana in plo{~ice ter ima prav tako vgravirano vija~nico, ki energijsko dodatno ugodno deluje na ‘ive organizme.

ATLANTIDSKI PRSTAN IN PLO[^ICA Sta srebrna, oblikovana tako, da posebni liki sprejemajo in oddajajo kozmi~no energijo in s tem {~itijo pred negativnimi sevanji. Ugodno delujeta na zdravje in dobro po~utje, prepre~ujeta nesre~e. Oblika prstana izhaja iz davnine, saj so u~inki likov, ki so skrbno vdelani v celjski srebrni nakit, znani ‘e iz ~asov faraonov. Velikosti prstana: od 16 do 24 mm notranjega premera. prstan 49,90 € plo{~ica 49,90 €

69,90 €


Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo

PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777, 01/549 17 92; NA SPLETU - www.misteriji.si

INFORMIRANI KOZARCI

GLINENI INFORMIRANI VR^

Njihova posebnost je, da izbolj{ajo vsakdanjo vodo; v njih voda spremeni svoje fizikalno-kemi~ne lastnosti, informacije v kozarcu vzpodbudijo njene samoo~i{~evalne lastnosti. Voda iz informiranih kozarcev je primernej{a za vsa ‘iva bitja. Genotoksi~ni test dokazuje, da kozarec izbolj{a vodo za kakih 40 odstotkov. Kozarci imajo svoj pomen tudi v barvni terapiji. Iz knjige Aura Soma povzemamo, kako barve delujejo na ~loveka: Modra: Deluje na grlno ~akro, vzpodbuja toleranco do sebe in drugih, vero v notranje vodstvo, okrepi odpornost, fizi~no in ~ustveno, zmanj{uje trpljenje ... 20,90 €

20,90 €

20,90 €

Voda v njem o‘ivi; informacije, ki so vtisnjene v glino, spremenijo vodi molekularno strukturo tako, da je v skupkih manj molekul. Tak{na voda je bolj pitka in telesu olaj{a samozdravljenje. V vr~u se spremenijo tudi vse druge pija~e, pa tudi mleko, ki se v vr~u kisa dlje ~asa in ima bolj{i okus. 39,90 €

20,90 €

BIOMODULATOR ZA KMETIJSTVO Zelena: Deluje na sr~no ~akro, podpira nas pri sprejemanju odlo~itev, vzpodbuja nov pogled na stvari, prina{a mo~an stik z naravo ... Rde~a: Spodbuja delovanje hormonskega sistema, pomaga premagovati agresivna ~ustva, obnavlja energijo, uravnove{a delovanje prve ~akre, pomaga pri stresu, pri razli~nih strahovih.

KRISTALINSKA KROGLA Krogla zagotavlja, da se energija okrog nje su~e desno (preverite z nihalom). V radioni~ni delavnici so ji vsevane informacije, ki razen dobre volje vzbujajo v ljudeh tudi odpornost proti {tevilnim boleznim. Osem centimetrov velika krogla deluje v premeru treh metrov. Poznavalci jih postavijo na ra~unalnik, na delovno mizo, predvsem pa na no~no omarico. 49,90 €

NORAD

Za{~itna kodirana plo{~ica Norad do sedemdeset odstotkov zmanj{a tveganje, ki ga ustvarja sevanje mobilnih telefonov in baznih postaj. Za{~itna plo{~ica vodo v telesu, te je v povpre~ju kar 75 odstotkov te‘e, vzpodbudi, da se vrne v »zdravo« strukturo, v obliko, kakr{no ima voda v telesu, preden jo dose‘ejo sevanja mobilnega telefona. Norad je samolepilna kodirana bakrena plo{~ica (Ø 16 mm), ki jo prilepimo na hrbtno stran telefona. 14,90 €

Voda, ki jo biomodulator spremeni tako, da jo rastline la‘je vsrkajo, zagotovi pove~anje pridelka za kakih 20 do 40 odstotkov ob zmanj{ani porabi gnojil, plodovi pa so bolj polnega okusa in trajajo dalj ~asa. Biomodulator je mogo~e uporabiti tudi v ‘ivinoreji in pri ~i{~enju onesna‘enih voda. Enostaven priklop na cevi, enostavna uporaba, ni vzdr‘evalnih stro{kov. Pred naro~ilom je mo‘en posvet: 051/307 777. Osnovni model zmore 4 kubi~ne metre pretoka na uro, najve~ji pa 70 kubi~nih metrov. Ve~ na www.misteriji.si. Cena (4 m3): 599,90 €

NORAD PLUS

Norad plus do sedemdeset odstotkov zmanj{a tveganje, ki ga povzro~a sevanje mobilnih telefonov in baznih postaj, hkrati pa telo oskrbi z dovolj bakra, podobno kot bakrena zapestnica, ki jo mnogi uporabljajo za zmanj{anje artriti~nih, revmati~nih in drugih bole~in. Norad plus je narejen iz povsem ~istega (elektrolitskega) bakra. Norad plus je informirana samolepilna bakrena plo{~ica, ki jo nalepimo na zadnjo stran zapestne ure (za manj{e ure je Ø 24 mm, za ve~je Ø 28 mm). 14,90 €

MAGIC LIFE Plasti~na plo{~ica posebnih oblik zaradi svoje oblike zajema energijo iz okolja in jo oddaja v neposredno bli‘ino. Plo{~ica je kodirana z orgonskimi sevalniki; pove~a nam energijo in nas {~iti pred sevanji, ~e jo nosimo na vrvici okoli vratu ali v prsnem ‘epu. 5,90 €

-

JANUAR

10 -

Misteriji 51


PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777, 01/549 17 92; NA SPLETU - www.misteriji.si

Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo

RASTRSKA O^ALA

PRIPRAVA NA POROD IN SPRO[^ANJE V HIPNOZI

Z gledanjem skozi luknjice, ki so izvrtane v kartonska o~ala po posebni shemi, krepimo o~esne mi{ice in izbolj{amo vid, zmanj{amo ali odpravimo dioptrijo. Nosimo jih 15 do 20 minut na dan. Osebe z dioptrijo plus vadijo tako, da jih nosijo med branjem, osebe z dioptrijo minus pa med gledanjem televizije. Prilo‘ena so navodila in test za ugotavljanje ostrine vida.

Hipnoza pomaga k umirjeni nose~nosti in la‘jemu, kraj{emu in manj bole~emu porodu. Zgo{~enki za spro{~anje in samohipnozo je pripravil ugledni porodni~ar, profesor dr. Marjan Pajntar, dr. med. Zgo{~enki sta namenjeni poslu{anju med nose~nostjo, saj pomirjata in pripomoreta k dobremu po~utju v teh ob~utljivih mesecih.

5,90 €

[TIRJE LETNI ^ASI Poslu{anje na zlatem disku posnetih zvokov ansambla Vedun je namenjeno samozdravljenju vseh energijskih teles (mentalnega, emocionalnega, duhovnega) in du{e ter posredno zdravljenju fizi~nega telesa, ozave{~anju in razvoju zavesti na poti ~lovekovega samouresni~evanja. Zvok z zgo{~enke poslu{alca spreminja, umirja in zdravi. Zgo{~enko so lani na dan letnega solsticija, v ~asu, ki je energetsko pre‘et z izjemnimi vibracijami vseprisotne kozmi~ne zavesti, s posebno tehniko posneli v cerkvi sv. Ane. Ansambel Vedun vódeno uporablja pi{~ali razli~nih tradicij, tibetanske zvon~ke, ~inele, zvonce, afri{ke sanse, bobne, rogove, tolkala, oceanske {koljke, avstralske did‘eriduje, slova{ke fujare, himalajskotibetanske pojo~e sklede, evropske drumljice, ksilofone, metalofone … Kvantni fiziki trdijo, da zavest ustvarja materijo, torej na nas vplivajo tudi misli in ~ustva, ki nam jih vzbuja poslu{anje zlate zgo{~enke. Glasba tako postane alkimija zvoka, ki vpliva na na{e misli, ~ustva in po~utje.

24,90 €

RUNSKI ENERGIJSKI AMULETI

23,90 €

KAPLJICE ALKALIFE S temi kapljicami navadno pitno vodo spremenimo v alkalni pripravek. Dve kapljici kanemo v poldrugi deciliter vode in dobimo pija~o, ki nam uravnovesi pH teko~in v telesu in tako pripomore k njegovemu normalnemu delovanju. Kaj se dogaja v telesu in kako deluje napitek, ki uredi pH teko~in v telesu, kadar smo utrujeni, omoti~ni, imamo motnje vida … ali kako drugo, tudi huj{o te‘avo, izvemo iz knji‘ice, ki jo kupcem kapljic podarjamo.

Runski energijski amuleti so ustvarjeni iz ve~ posameznih run (rune so pismenke misti~ne starodavne skandinavske pisave, ki so jo ljudstva severne Evrope uporabljala za prerokovanje, za{~ito, zdravljenje …) v to~no dolo~enem zapisu, ki privablja kvaliteto tistih energij, ki jih potrebujemo. Izberete lahko: Amulet za za{~ito in obilje Runski amulet za vzpostavljanje ravnovesja na podro~ju odnosov, komunikacije, partnerstva … Runski amulet za plodnost, dovr{itev, izpolnitev Runski amulet za pomo~ pri uresni~evanju zamisli, ciljev, podvigov Runski amuleti so kovinske plo{~ice v barvi starega srebra in so energijsko napolnjeni. Cena posameznega amuleta:

19,90 €

PROGRAM ZA SPROSTITEV Spro{~anje je del naravnega zdravljenja. Zgo{~enka psihoterapevta dr. Toneta Pa~nika je namenjena ob~utljivim na zunanje pritiske in onim, ki so izpostavljeni kratkotrajnim, a mo~nim du{evnim pritiskom. Za starej{e od 12 let. Pomaga nam, da se telesno in du{evno sprostimo in zajamemo energijo.

11,90 €

29,90 €

BIOPOLYM rjave morske alge Kapsule rjavih morskih alg Biopolym vra~ajo energijo in pomagajo pri bla‘enju in odpravljanju cele vrste telesnih in psihi~nih te‘av. Kapsule polnijo v laboratoriju v Lekarni Ljubljana. Rjave morske alge, ki niso gojene, marve~ po‘ete v hladnem nordijskem morju, imajo odprta celi~na jedra ter so idealno uravnove{en vir hranilnih snovi, aminokislin, vitaminov in mineralov.

POSITIVE INSPIRATIONS – pozitivni navdihi Zgo{~enka zdravilnih zvokov Petra J. Gouwa, glasbenega terapevta iz Nizozemske, prina{a dobro uro glasbe s tradicionalnimi in{trumenti razli~nih duhovnih tradicij. Priporo~ljiva je za uporabo ob meditaciji, regresivnih terapijah in za sprostitev. Ugla{ena je na frekvenco sr~ne ~akre, ki je frekvenca planeta Venere, Ljubezni in transformacije.

23,90 €

KAPLJICE ZA LAJ[ANJE BOLE^IN

19,90 €

TEST ZAKISANOSTI Specialni pH listi~i za meritev pHja v urinu ali slini. Sprememba barve na testnem listi~u vam pove,

kolik{en je pH va{ega urina ali sline, in tako ugotovite, ali ste morda zakisani. 9,90 €

52 - JANUAR 10 -

Na dlan kanemo kapljico vodice Yi tong in jo polo‘imo na akupresurno to~ko ali podr‘imo nad obolelim mestom. Bole~ina, pa naj gre za glavobol, bole~ine Kako naro~amo? Izbrani izdelek naro~imo po telefonu (med 8. v sklepih, hrbtenici … izgine ‘e po eni minuti. Kapljice so namenjene tudi zdravilcem, koristne so in 15. uro): 01/549 17 92 ali 051/307 777, pri akupunkturi, akupresuri, kiropraktiki, reikiju, faksu: 01/230 16 27; masa‘i tuina, moksibustiji … Odpravljajo energetsiol.com aratrgovina@siol.com siol.com; e-po{ti: aratrgovina ske blokade, vzpostavljajo preto~nost meridianov www.misteriji.si www.misteriji.si; ali pisno na naslov: ARA zalo‘ba in tako odpravljajo bole~ino. zalo‘ba, Cigaletova 55, 1000 Ljubljana Ljubljana. 33,90 €

Vsi naro~niki na revijo Misteriji imajo 10 % popusta. Pla~ilo po povzetju. Po{tnino pla~a kupec. Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo. Po{iljatelj jam~i, da bodo kupci prejeli izdelke, tudi steklene, nepo{kodovane. ^e z izdelkom niste zadovoljni, denar vrnemo. Reklamacije upo{tevamo v osmih dneh od dneva odpo{iljanja.

BLAZINICE ZA RAZSTRUPLJANJE Razstrupljevalna blazinica iz telesa potegne strupe s pomo~jo naravnih, na Vzhodu od davnine znanih snovi za razstrupljanje. Z dodanim obli‘em blazinico pono~i prilepimo na podplat. 34,60 € (dvajset blazinic)


Mali oglasi @ELITE POKUKATI V PRIHODNOST? Storite to z izku{enimi. Vede‘evanje in svetovanje na 090/43 85. 0,7010 €/0,5 min. Ceno iz drugih omre`ij dolo~a operater ponudnik storitev. MAKRA AS s.p., PE: Kvedrova c. 3, 1000 Ljubljana

090 4321 ... Da vpra{anje postane odgovor, da se strah spremeni v prah! POGOVORISVETOVANJA-TAROT z vami 365 dni. 0,70 € / 0,5 min; mobitel omre`je 090/62 49 - 0,75 € /0,5 min POKLI^ITE 090/62 48 za pogled v prihodnost in vse, kar vas zanima. Lea je tu za vas. 0,99 €/0,5 min ZANA d. o. o.

TAROT preko GSM 090/14 24 10. Cena 1,04 €/min. Vsak ~etrtek ob 21,15 imam oddajo v ‘ivo na televiziji VI-TEL. Violeta Bonutti s. p., [empeter, www.violetta.si

VEDE@EVALKA DARJA vam pomaga iz stiske. Za informacije lahko pokli~ete na telefon 041/903 465. Marjetica vede‘evanje s. p.

NAJ VAM SVETUJEJO NADANGELI, BOGINJE IN DELFINI. Dopustite in prepustite se ~istim angelskim energijam, ne‘nemu vodstvu in iskrenim nasvetom na va{i poti. Naro~anje po telefonu 051/385 903.

Izidi `rebanja za nagradno kri`anko {t. 178

Da ne smrdi, Biofresh poskrbi @e v mnogih domovih ne poznajo ve~ neprijetnih vonjav ne v kopalnici, ne v strani{~u, ne v kuhinji, ne v sobi z novim pohi{tvom, ne v omari s ~evlji, ne v avtomobilu, ne v gara‘i, ne ob kletki z morskimi pra{i~ki …

PRVA NAGRADA (letna naro~nina na revijo Misteriji) Matja‘ Dr~ar, Zikova 1, 1241 Kamnik

Blazinice Biofresh potegnejo vase molekule mote~ih vonjav; le te niso prekrite z umetnimi di{avami, tako da blazinice ne povzro~ajo alergij in so povsem ne{kodljive vsem ‘ivim bitjem. Blazinice so obnovljive: delujejo dve leti.

DRUGA NAGRADA (polletna naro~nina na revijo Misteriji): Lea Manfreda-Jeram, Markova 7, 5222 Kobarid TRI TRETJE NAGRADE (knjiga zalo`be ARA): Marjeta Bergles, Stara ulica 20, 9000 Murska Sobota

Naprodaj v trgovinah Sanolaborja po vsej Sloveniji, v trgovinah Tu{ planet v Kranju, Celju, Mariboru in v trgovini Tu{ v ljubljanskem BTC-ju, v hipermarketih Mercatorja v Ljubljani, Kopru in Kranju, v biooddelku Maximarketa v Ljubljani, v trgovinah Mr. Pet, v trgovinah KGZ [kofja Loka in v trgovini Aurea v ljubljanskem BTC-ju. Naro~ite pa ga lahko tudi po telefonu 051/307 777, e-po{ti: aratrgovina@siol.com ali spletu www.misteriji.si

BoAnDelfina, svetovanje iz angelskih kart, Patricija Kolari~ s. p.

Narejena iz trde lepenke, plastificirana, z `i~nim patentom za vpenjanje dvanajstih revij. Na prodaj po povzetju (01/549 17 92).

Mali oglasi v Misterijih CENA besede je 1,25 €, (najmanj 18,78 € za 15 besed ali manj). 10 % popusta za tri, 15 % popusta za ve~ kot tri zaporedna naro~ila. [tejejo vse besede in {tevilke. DDV ni v{tet v ceno.

Nagrade bomo poslali po po{ti.

Prosimo, da re{itev po{ljete do 15. januarja 2010 v ovojnici s pripisom KRI@ANKA 179 na naslov: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Iz`rebali bomo pet nagrajencev, ki bodo prejeli: 1. nagrada: letna naro~nina na revijo Misteriji 2. nagrada: polletna naro~nina na revijo Misteriji 3.-5. nagrada: knjiga ARA zalo`be

ROK za sprejem je do vklju~no 15. v mesecu za naslednji mesec. Informacije po tel.: 01/ 231-93-60. SPREJEM oglasa le

[tefan Sever, Staneta Rozmana 8, 9000 Murska Sobota

Re{itev nagradne kri`anke {t. 178: VODORAVNO: makadam, anatema, stra‘ar, kit, Enlil, as, ona, nova, Erb, Rifnik, Timaj, ko~ar, Kriton, arena, PA, Atika, MK, Skelton, tatari, BT, Kuralt, ton, Cerera, oratar, svetovalec, PA, Onek, Eco, Onega, Utant, Rac, malik, hip, Irka, stav, top, Verdi, rolo, Emona, Alja‘, Edam, rarog Nagradni pojmi: TIMAJ, KRITON, PLATON, ATLANTIDA, INFORMIRANI LON^EK

Mapa za shranjevanje revij Misteriji

Cena: 3,60 €

Mitja [ketako, [panskih borcev 12, 1420 Trbovlje

pisno po

po{ti ali po elektronski po{ti misteriji@misteriji.si. Storitev razli~nih ponudnikov, objavljenih na teh straneh, ne preverjamo in zanje ne odgovarjamo. Bralke in bralce prosimo, da nam o kakovosti ponujenih storitev sporo~ijo svoje mnenje.

-

JANUAR

10 -

Misteriji 53


^e ku‘eli po te n oh in ra ga nit po i re v in {ljit ijo va e s ce {i ku lo m p ,o i p aj d od z n re‘ at ag ite ki r s . ad am ni o m n i p ag oj ra m dn i i

i 9 n Nagradna 7 d 1 ra {t. g Ime in priimek: a N on p Naslov: ku Po{tna {tevilka in kraj:

54 - JANUAR 10 -

kri`anka (179) e-naslov:


ARA ZALO@BA – Spletna knjigarna www.misteriji.si

ZDRAVILNA ENERGIJA DREVES Vonjajte in oku{ajte popke in drevesni sok, prislanjajte u{esa in poslu{ajte notranji {epet debel. Spoznajte na~ine in vaje za zajemanje zdravilne energije dreves v gozdu, go{~avi ali na vrtu, ne glede na to, kje ‘ivite. Trda vezava 22,90 € bro{irano 19,90 €

N

O

V

OZDRAVITE LAHKO KARKOLI

PRIRO^NIK ZA ZDRAVILCE

OSNOVE RADIESTEZIJE IN BIOENERGIJE

POLJE - PO SLEDI NEVIDNIH SIL V VESOLJU

Vse, kar se dogaja v na{em telesu, se najprej zgodi v na{i zavesti – zato lahko v njej to tudi ozdravimo. Knjiga obravnava zdravitelje, ~akre, miselne oblike in pretekla ‘ivljenja, na~ine zdravljenja, navaja {tiri vaje …

Priro~nik za refleksoterapijo vas nau~i skozi stopala pregledati celotno telo in zaznati morebitne ~ustvene te‘ave in slabo po~utje. Prek masa‘e stopal, se telo ves ~as ~isti in obnavlja. Prilo‘ena sta plakata z oznakami con na stopalih in rokah.

Knjiga je izvrsten priro~nik za vse, ki ‘elijo prebuditi in razviti zdravilske sposobnosti ter k bolj{emu zdravju pomagati sebi in drugim. Opisane tehnike so zelo u~inkovite in vklju~ujejo barve, zvoke in di{ave.

Priro~nik je namenjen vsem, ki se `elijo nau~iti uporabljati nihalo in druge radiestezijske instrumente ter sebi in svojim pomagati z bioenergijo. Knjiga je dobrodo{la tako izku{enim radiestezistom, kot tudi novincem.

Ves svet vibrira v skrivnostnem kvantnem polju neizmerne energije, ki je klju~ za pojasnitev telepatije, telekineze in bioenergije, obeta pa tudi mo`nost ~rpanja neskon~nega vira energije in vesoljska potovanja na velike razdalje.

18,00 €

21,90 €

16,27 €

16,27 €

20,45 €

O N

O

V

ZDRAVJE IZ STOPAL

O

KAKO SE ZNEBIMO O^AL

KAKO UPORABLJAMO NIHALO IN BAJALICO

KAKO VEDE@UJEMO IZ CIGANSKIH KART

Ko odpravimo zastarele vzorce in napetosti v svoji zavesti, obnovimo tudi svoj vid. Zato je poleg poglavja z vajami dobr{en del knjige namenjen uporabi uma kot orodja za izbolj{anje vida.

Po preprostih napotkih v knjigi lahko odkrivate vodo, izgubljene predmete, pogre{ane ljudi in {kodljiva sevanja. Z radiestezijo lahko tudi diagnosticirate in laj{ate bolezni, razvijate intuicijo …

Knjiga s podobami ciganskih kart nam bo v pomo~ kot oseben vodnik, pa tudi za poslovno vede‘evanje. V priro~niku nas slovenska avtorica u~i o umetnosti vede‘evanja ter razlaga pomen vsake od {estintridesetih kart.

21,90 €

19,90 €

Bro{irana vezava: 19,90 € (+ {op kart) Trda vezava: 23,90 € (+ {op kart)

KAKO VIDIMO, BEREMO IN IZBOLJ[AMO AVRO

KAKO ODKRIJETE VA[A PREJ[NJA @IVLJENJA

KAKO SE NAU^IMO AVTOMATSKEGA PISANJA

Priro~nik za spoznavanje avre in razlage, kako se jo nau~imo gledati in spoznavati njen pomen; kako nam avra ka‘e na podlagi bioenergijskih zevov du{evno in telesno stanje.

Priro~nik korak za korakom vodi do znanja, kako se sami, brez terapevta, spustimo v prej{nja ‘ivljenja in odkrijemo vzroke morebitnih bolezni, preganjavic, stisk, ki izvirajo iz davnine.

Priro~nik, ki vas pou~i, kako prek avtomatskega pisanja vzpostavite stik z Vi{jim jazom, ki vas vodi in vam svetuje, komunicirate z drugimi bitji, ki vam posredujejo razli~ne informacije, dobite odgovore ...

7,93 €

12,90 €

12,90 €

KAKO PREBUDIMO IN POSLU[AMO SVOJO INTUICIJO

KAKO ZDRAVIMO Z BARVAMI

KAKO ZDRAVIMO Z ZVOKOM

Nau~imo se slediti svojim notranjim ob~utkom, kot so misel, glas ali slutnja. Tako smo resni~no oseba, ki vodi sámo sebe. Branje knjige nam odpira vrata v svet, v katerem smo, a {e nismo.

Barvna terapija ni ~arobno zdravilo za vsa obolenja, vendar barve na nas vplivajo bolj kot si mislimo. Barvna terapija je preventivna nega, s katero odgovorneje in aktivneje sodelujemo pri vzdr‘evanju lastnega zdravja.

Vsak ~lovek je glasbeni in{trument, ki niha v razponu kozmi~nih vibracij. V knjigi je opisano, kako lahko z zvoki, glasbo in lastnim glasom uravnove{amo in zdravimo sebe in druge.

15,90 €

13,90 €

13,77 €

KAKO POVE^AMO SAMOZDRAVILNE SPOSOBNOSTI

KAKO VPLIVAJO OSEBNA [TEVILA

KAKO BEREMO USODO Z DLANI

Sami lahko veliko storimo za svoje zdravje. Napotki za klistiranje, post, telesno vadbo in savnanje. Kako, koliko in kdaj naj bi jedli, da bi spremenili svoj svet zdravja.

S pomo~jo {tevil, vsako ima svoj pomen, lahko bolje spoznamo sebe in ljudi, ki nas obkro‘ajo. [tevila nam lahko pomagajo ustvariti lep{e ‘ivljenje, z njimi lahko pokukamo v preteklost, razumemo sedanjost in na~rtujemo prihodost.

Priro~nik iz~rpno opisuje, kako iz ~rt na dlani izra~unamo razne datume in `ivljenjska obdobja. Dlan razkriva ~lovekov zna~aj, zdravje, temperament in celo usodo.

9,90 €

12,10 €

12,10 €

Kako naro~imo knjige, kozarce, vr~e ... Izbrano naro~imo po telefonu (med 8. in 15. uro): 01/549 17 92 ali 051/307 777, faksu: 01/230 16 27; siol.com ali na spletni strani www.misteriji.si e-po{ti: aratrgovina aratrgovina@siol.com www.misteriji.si.

Pla~ilo po povzetju. Po{tnino pla~a kupec.


Var~ujte in varujte

PRALNI MAGNETI

^e daste v pralni ali pomivalni stroj kodirane magnete, zmanj{ate porabo pra{kov za eno tretjino. Tako var~ujete in hkrati varujete, manj onesna‘ujete okolje. Kodirani pralni magneti so trajni!

V mesecu januarju v prodaji po po{ti stanejo 20 % manj. Namesto 19,90 le 15,90 â‚Ź. Naro~ila: 051/307 777, 01/549 17 92; www.misteriji.si ARA zalo`ba d. o. o. Cigaletova 5, 1000 Ljubljana

Revija Misteriji 198  

Revija Misteriji 198

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you