Page 1

LETNIK 17 - ŠT ŠT.. 194 - SEPTEMBER 2009 - 4,50 €

POZOR! BRANJE TE REVIJE LAHKO VPLIVA NA VASE ZIVLJENJE ISSN 1318-1777 v

v

Zdravje si mora{ narediti Borelioza Refleksoterapevt s svojim orodjem, to je s palcem, ugotovi dogajanje v ~love{kem telesu

napada ves svet Spiroheta Bb naj bi povzro~ala kroni~no bolezen pri polovici vseh bolnikov

Hitlerjeva magija Sloven{~ina Zakaj je bil Hitler ob jasnovidnost?

bli‘nja sanskrtu

Sanskrt in sloven{~ina imata iste in podobne besede, skoraj enake spregatve in tudi dvojino

Elektromagnetni stres Elektromagnetni smog »informira« vodo, vpliva na njeno mikrostrukturo in tako na vse `ivljenje

Skrivnost megalitov

Megalitske strukture naj bi bile namenjene pridobivanju velikih koli~in energije

Re{itev je v permakulturi - Sistemsko na~rtovanje dolgoro~nega izbolj{evanja materialnega blagostanja ljudi • Panteon in beton - Razvoj zemeljske civilizacije glede na sumerske zapise • Za te‘ke bolnike - Dieta z lanenim oljem po dr. Johanni Budwig • Preiskava dóma - Preiskave ‘ivljenjskih prostorov • Magus Aleister Crowley - Posebne‘i, ki so zaznamovali zgodovino • Cink - Vloga kemijskih elementov v ~love{kem organizmu • Lokalni sistemi izmenjave - Valute lokalnih skupnosti stimulirajo trgovino in ustvarjajo nova delovna mesta • Odtapkanje odve~nih kil - S tehniko ~ustvene svobode je odpravila travme in odve~ne kilograme • Kmet bodo~nosti - Prevzemanje skrbi za lastno preskrbo s hrano in semeni - SEPTEMBER 09 - Misteriji 1 je postalo neodlo`ljivo • Razbiranja revije Misteriji • Horoskop za september 2009 • Nenavadna do`ivetja • Novi knjigi • Poti do zdravja • Prodaja po po{ti • Oglasi • Nagradna kri`anka 174


ARA ZALO@BA – Spletna knjigarna www.misteriji.si

PO

MAGIC LIFE ZA PRVO POMO^ Simbol Magic life, ki je natisnjen na prvi strani revije, koncentrira energijo iz okolja, zato je je v njegovem neposrednem okolju ve~. Polo‘en pod kozarec s pija~o lahko spremeni njen okus, polo‘en pod vazo lahko podalj{a ‘ivljenje ro‘, pod cvetli~njakom deluje na bujnej{o rast, prilepljen na obolelo mesto lahko zmanj{a bole~ino ...

T NA

IS N

ZAKON PRIVLA^NOSTI

O

V

O

DENAR IN ZAKON PRIVLA^NOSTI

Vse stvari, za`elene in neza`elene, v na{e `ivljenje privla~i najmo~nej{i zakon v vesolju – zakon privla~nosti. Svetovna uspe{nica vsebuje tudi prakti~ne nasvete, na podlagi katerih lahko za`ivimo `ivljenje, kakor se nam zdi najbolj{e.

Avtorja sta pripravila to knjigo zato, da bi se nau~ili v svoje ‘ivljenje privla~iti bogastvo, zdravje in sre~o. Med branjem se bo va{e razmi{ljanje spremenilo in dobili boste mo~, da naredite spremembo.

18,90 €

22,90 €

OSUPLJIVA MO^ ^USTEV

PROSITE, DANO VAM JE

Tretja knjiga iz serije Abraham nam govori, da smo vibracijska bitja in da imamo {esti ~ut. Ilustrira nam ogromno mo~ na{ih ~ustev in ponuja odgovore na ve~ino vpra{anj in te‘av, ki se porajajo slehernemu med nami.

V knjigi iz serije Abraham je nekaj najmo~nej{ih u~enj, do katerih lahko danes pridete. Njena energija vam pomaga povezati se z Izvorno Energijo, da lahko pritegnete bogastvo Vesolja ter dobite dostop do bo‘anskega vodstva.

22,90 €

Trda vezava 32,90 € bro{irano 22,90 €

POTOVANJE DU[

SRE^ANJA Z DU[AMI

USODA DU[

V knjigi najdemo odgovore na ve~na vpra{anja, kaj se dogaja z du{o, ko ~lovek umre, bodisi naravne bodisi nasilne smrti. Kdaj in kako se du{a odlo~i, da pride v ~lovekovo telo? Kaj se dogaja z du{o med dvema ‘ivljenjema?

Avtorja sta zbrala pri~evanja o posmrtnih komunikacijah – spontanih do‘ivetjih, pri katerih z nami nave‘e stik preminuli svojec. Knjiga nas skozi pripovedi pri~evalcev prepri~a, da du{a pre‘ivi fizi~no smrt, in nam pomaga preboleti izgubo ob smrti ljubljene osebe.

Ameri{ki mojster hipnoterapije Michael D. Newton je na podlagi {tevilnih seans pri{el do novih odkritij o usodi du{ in to popisal v ve~ kot 500 strani debeli knjigi, ki v obliki intervjujev odstira pogled v skrivnost zasmrtja. Knjiga je ameri{ka uspe{nica.

OZDRAVITE LAHKO KARKOLI

VODA ZA ZDRAVJE IN @IVLJENJE

TELO KLI^E PO VODI

Vse, kar se dogaja v na{em telesu, se najprej zgodi v na{i zavesti – zato lahko v njej to tudi ozdravimo. Knjiga obravnava zdravitelje, ~akre, miselne oblike in pretekla ‘ivljenja, na~ine zdravljenja, navaja {tiri vaje …

V knjigi zdravnik razkriva, kako uravnote‘eno pitje vode in u‘ivanje soli pomaga ozdraviti in prepre~iti {tevilne bolezni ter nam pomaga, da se izognemo dragim, lahko pa tudi {kodljivim zdravilom.

Zdravnik internist F. Batmanghelidj dokazuje, da si lahko zdravje mo~no izbolj{amo s pitjem navadne vodovodne vode. Medicinsko utemeljeno.

22,90 €

24,00 €

24,90 €

18,00 €

Trda vezava 22,95 € bro{irano 20,45 €

14,90 €

Knjige, ki so tudi naprodaj: ZDRAVILNI ^AJI IN NASVETI ......................................... 12,10 € SPOMINI ....................................................................................... 12,48 € SANJE ............................................................................................... 9,90 € ^ESEN, ^UDE@NO ZDRAVILO ......................................... 7,93 € ^ESNOVE JEDI ........................................................................ 12,10 € ^UDE@ OLJ^NEGA OLJA .................................................... 7,93 € JABOL^NI KIS ............................................................................. 7,93 € KAJ NAJ JEM, DA OD@ENEM RAKA NA DEBELEM ^REVESU .... 15,00 € RI@ NA 100 NA^INOV ............................................................. 7,93 € RIBE NA 150 NA^INOV ...................................................... 12,10 € ZDRAVILNA MO^ GOB .......................................................... 7,93 € PARAZITI ...................................................................................... 19,50 € NAPOVEDOVANJE USODE Z IGRALNIMI KARTAMI ....................................................... 12,10 € HORMONSKO NADOMESTNO ZDRAVLJENJE . 12,10 € ZDRAVA SREDOZEMSKA HRANA .............................. 12,10 €

-10 %

PRISLUHNI SVOJEMU TELESU

ZAPOSLENI V CONI

KUHARICA V CONI

Ta priro~nik vam lahko pove, ali z vsakdanjo prehrano svoje telo oskrbujete z vsem, kar potrebuje. Dodan vpra{alnik pa vam pomaga razviti u~inkovit in po va{i meri krojen jedilnik.

Kako imeti ve~jo delovno sposobnost, manj zdravstvenih te‘av in bolj{e med~love{ke odnose? Skrivnost je v na{i vsakodnevni prehrani. Knjiga pove, kako lahko ‘ivimo v »coni« in se zdravo prehranjujemo na delu, v hotelu, na potovanju …

S pomo~jo 150-ih receptov v tej knjigi, zasnovanih na podlagi revolucionarnega sloga prehranjevanja, lahko trajno shuj{amo brez stradanja, zmanj{amo tegobe PMS, uravnovesimo sladkor, zmanj{amo ma{~obe v krvi, zmanj{amo porabo zdravil ...

7,93 €

19,90 €

trda vezava 23,90 €; bro{irano 19,90 €

JI D@ING – KNJIGA PREMEN Knjiga premen ali »kitajska biblija« je sijajna zbirka modrih misli, predvsem pa ‘iv orakelj, od katerega lahko zmeraj dobimo brezhiben nasvet. Knjigi so dodani trije kitajski nov~i~i za postavljanje vpra{anj. 15,90 €

^lani kluba Poti do zdravja, naro~niki na revijo Misteriji, imajo 10 % popusta.

-

SEPTEMBER

09 -

Misteriji 2


LETNIK 17 - [T. 194

september 2009

13

9

Borelioza napada ves svet

Zdravje si mora{ narediti

Spiroheta Bb naj bi povzro~ala kroni~no bolezen pri polovici bolnikov

Refleksoterapevt s svojim orodjem, to je s palcem, ugotovi dogajanje v ~love{kem telesu

17

35

Elektromagnetni stres

Magus Aleister Crowley

Elektromagnetni smog »informira« vodo, vpliva na njeno mikrostrukturo in tako na vse ‘ivljenje

Posebne‘i, ki so zaznamovali zgodovino (7)

39

19

Lokalni sistemi izmenjave

Sloven{~ina bli‘nja sanskrtu Sanskrt in sloven{~ina imata iste in podobne besede, skoraj enake spregatve in tudi dvojino

21

Skrivnost megalitov Megalitske strukture naj bi bile namenjene pridobivanju velikih koli~in energije

31

Hitlerjeva magija Zakaj so Hitlerja jasnovidne sposobnosti po letu 1939 zapustile?

Valute lokalnih skupnosti stimulirajo trgovino in ustvarjajo nova delovna mesta Pisma bralcev ......................................................................................................... 4 Zanimivosti ................................................................................................................ 6 Re{itev je v permakulturi ...................................................................... 23 Panteon in beton ............................................................................................. 26 Za te‘ke bolnike ............................................................................................... 29 Preiskava dóma (1) ....................................................................................... 33 Cink (2) ........................................................................................................................ 37 Odtapkanje odve~nih kil ......................................................................... 41 Kmet bodo~nosti ............................................................................................. 43 Razbiranja revije Misteriji ..................................................................... 44 Horoskop za september 2009 .......................................................... 45 Nenavadna do`ivetja .................................................................................. 46 Novi knjigi ................................................................................................................ 47 Poti do zdravja ................................................................................................... 48 Prodaja po po{ti ............................................................................................... 49 Oglasi ............................................................................................................................ 53 Nagradna kri`anka 175 ............................................................................. 54

-

SEPTEMBER

09 -

Misteriji 3


P ISMA Ilustrirana mese~na revija na robu medicine in drugih znanosti

Misteriji www.misteriji.si Naslov uredni{tva: Revija Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana Tel.: 01/434 73 10, fax: 01/230 16 27

misteriji@misteriji.si Izdaja: ARA Zalo`ba d.o.o., Cigaletova 5, Ljubljana Odgovorni urednik: Jo`e Vetrovec

joze@misteriji.si Direktorica: Eva Jeseni~nik eva.jesenicnik@zalozba-ara.si Redaktor: Andrej Kikelj

andrej@misteriji.si Tehni~no urejanje: Luka Zlatnar

luka@misteriji.si Tajni{tvo, naro~nine in oglasno tr`enje: Tel.: 01/231 93 60; 031/662 092 ursa.stranjak@zalozba-ara.si Prodaja po po{ti: Tel.: 01/549 17 92; 051/307 777 aratrgovina@siol.com Tisk: Tiskarna Schwarz d.o.o., Ljubljana Naklada: 8000 izvodov Distribucija: Delo prodaja d. d., Ljubljana

BRALCEV

M ISTERIJI, CIGALETOVA 5, 1000 L JUBLJANA; misteriji@misteriji.si

ZDRAVILNI ATOM KISIKA

NAGRADE ZA NARO^NIKE

V avgustovski izdaji va{e revije Misteriji smo zasledili ~lanek z naslovom »Zdravilni atom kisika«, v katerem avtor SD navaja {tevilne mo‘nosti uporabe vodikovega peroksida. V ~lanku je omenjeno tudi, da v Sloveniji, za potrebe, kot jih navaja avtor, vodikov peroksid izdeluje Belinka. V zvezi s tem vas obve{~amo, da Belinka Perkemija proizvaja vodikov peroksid, ki se uporablja za razli~ne kemijske procese v papirni, tekstilni, kovinski, farmacevtski in kozmeti~ni industriji ter za ~i{~enje odpadnih voda. V medicini se vodikov peroksid, ki ga proizvajamo, uporablja za dezinfekcijo, nikakor pa ne za namene zdravljenja. @iva [vagelj Direktorica strate{kega marketinga in odnosov z javnostmi Belinka Perkemija

4 - SEPTEMBER 09 -

Vse nove naro~nike v septembru bomo nagradili z lepo knjigo Kuhinja zlatega polja.

gurtovi lon~ki … pred polnjenjem. Prosila bi za naslov pisca tega ~lanka, saj me resni~no zanima, kje je on kupil to raztopino. Hvala za povratno informacijo. Viktorija, e-po{ta Peroksid, katerega uporabo smo opisali v Misterijih v ~lanku Zdravilni atom kisika, Belinka izdeluje, a je te‘ko dosegljiv. 35-odstotni peroksid za tak{no uporabo, kot je opisana v ~lanku, prodajajo v Angliji. Ve~ podatkov najdete na www. bobbys-healthy-shop.co.uk in www.trifilon.si.

VODIKOV PEROKSID

Glede na zelo zanimiv ~lanek o vodikovem peroksidu V tej {tevilki Misterijev so sodelovali: sem se napotila v ve~ trgovin Mavrica in Merkur, venJo‘e Vetrovec, Amedeja Li~en, dar te 35 %-ne raztopine niAndreja Bricelj, Peter Amalietti, sem dobila nikjer. Andreja Paljevec, Kre{imir Mi{ak, Obrnila sem se direktno Romana Ana Dolenc, Pavel [kofic, na Belinko, kjer mi je njihov Igor Ziernfeld, Aleksej Metelko, svetovalec dal negativen odSa{o Burja, dr. Ellen Hodgson govor, da te raztopine ne Brown, Meta Vrhunc, morem dobiti, ker ni nameStane Pade‘nik njena za prehrambne namene na na~in, ki je opisan Naslovnica foto Luka Zlatnar v Misterijih, ampak slu‘i Cena izvoda v maloprodaji 4,50 €. Prodaja kot razku‘ilo kot npr. jov kolporta`i: Delo-Prodaja, Dunajska 5, Ljubljana, tel.: 01/473 88 41. Naro~nina se pla~uje letno (45,90 €, 15 % popusta) ali dvakrat letno (24,30 €, 10 % popusta). Poslovni ra~un: 02083-0011412222

Za zvestobo reviji Misteriji je ‘reb tokrat naklonil Magic life Jo`ici [ajn iz Ljubljane.

30

31 16:06

1

2

35 %-ni vodikov peroksid v angle{ki embala‘i

3

4 18:02

5

6

7

VODIKOV PEROKSID V avgustovski izdaji va{e revije Misteriji je zaslediti ~lanek z naslovom »Zdravilni atom kisika«, v katerem avtor S. D. navaja {tevilne mo‘nosti uporabe vodikovega peroksida, kar je dobrodo{la in pozitivna informacija za vse, ki so takega zdravljenja potrebni. V ~lanku avtor omenja, da 35odstotno raztopino v Sloveniji po naro~ilu prodaja tudi podjetje Mavrica. Sicer dobrodo{la reklama, ki pa ‘al vsebuje nepravo informacijo. Omenjena informacija je v na{ih trgovinah povzro~ila povpra{evanja po omenjenem vodikovem peroksidu in hkrati mnogo slabe volje, ker izdelka ne prodajamo. V trgovinah Mavrice sicer prodajamo 30% vodikov peroksid, embaliran po 1 liter, vendar ni namenjen prehrani! Ta vodikov peroksid se, ob pravilnem upo{tevanju navodil, uporablja za razli~ne kemijske procese v papirni, tekstilni, kovinski, farmacevtski in kozmeti~ni industriji ter za ~i{~enje odpadnih voda. Lep pozdrav, Toma‘ Zalo‘nik dipl. oec., direktor 8 14:04

9

10

11

12 04:15


PPISMA ISMA BRALCEV BRALCEV

SLIKA ZA NARO^NIKA

Sprehodite WWW.MISTERIJI.SI se po na{ih spletnih oddelkih: • Informirani izdelki • Osebna za{~ita • Energetski nakit • Prijeten dom • Osebna nega • Radiestezijski pripomo~ki Zdravstveni pripomo~ki • • Knjige in CD-ji …

Med novimi naro~niki na revijo Misteriji bomo tudi ta mesec iz‘rebali sre~ne‘a, ki bo dobil za nagrado miniaturno sliko, original v tempera tehniki avtorja Vlada Pare‘nika iz Mozirja. Prej{nji mesec je nagrada pripadla Silvani Klari~ iz Tolmina. ^estitamo! Slika, ki jo bo prejel nagrajeni novi naro~nik na revijo Misteriji

SINHRONOSTI IN MISTERIJI Pozdravljeni! Zadnje ~ase se mi velikokrat zgodi, da pride do sinhronosti, kot jih na{tevam spodaj (vse v povezavi z revijo Misteriji), kar je zame dokaz, da sem ob pravem ~asu na pravem mestu. V za~etku julija sem se lotil igranja z elektroniko, tam se za jedkanje plo{~ic uporablja vodikov peroksid. Takrat sem na internetu po naklju~ju na{el to zadevo tudi v povezavi z zdravjem (nizka raztopina kot pr{i-

POZOR!

Prosim, ne spreglejte! Miroljubnost: Kako re{iti Slovenijo pred neza‘elenimi dogodki, kot so podnebne spremembe, nesre~e – naravne ali povzro~ene iz malomarnosti?! Kako re{iti na{o ljubljeno de‘elo Slovenijo? GSM: 040/730 727 (od 13h do 14h) Swami Narayanapremananda Saraswati

13

14

15 13:27

16

17

Jure Podbor{ek

Prosim, poglejte na spletno stran:

www.omkarananda.si

lo za ljudi). In glej, vidim v~eraj zadevo v Misterijih. Va{o trgovino sem spra{eval glede zlatih orgonskih sto‘cev (hotel sem se lotiti izdelave) in so mi dali telefon Mete Kumer, zdaj pa vidim Meto v Misterijih. Na Orgon.si sem nekaj dni nazaj bral o vitaminu D v povezavi s »pra{i~jo gripo« in glej – vitamin D v Misterijih. Na nekem forumu je nekaj dni tega nekdo spra{eval glede radiestezije, takoj mi je pri{el na pamet Igor Ziernfeld, in evo ga v Misterijih. »Per aspera ad astra« ni fraza, ki jo ~lovek zasledi vsak dan. Par dni nazaj sem jo prebral na eni od spletnih strani o venetski teoriji. In evo, tako Veneti kot latinorum so v tokratnih Misterijih. :) No, trenutno sem v fazi izdelave elektronskega Zapperja (proti zajedavcem), namesto poti~k pa bomo naredili 18

20:44

19

20

21

22 08:43

kar en cel cloudbuster (smo se tako odlo~ili, ker je bil ravno ~lanek o tem). Sedaj pa {e nekaj konkretnih vpra{anj: Vitamin D. Ste mogo~e kaj bolj konkretno seznanjeni s ponudbo na na{em trgu? V reviji pi{e 22 dolarjev za lepo zalogo za odraslega, ampak pri nas sem zapazil samo dra‘je produkte. Mogo~e kak{en konkreten proizvod od kak{ne konkretne firme? Ki se ga mogo~e da kupiti pri kak{nem konkretnem podjetju pri nas? Ali pa po eBayu?

Orgonski generatorji/busterji. Zasledil sem frazo »gifting«, kar naj bi pomenilo, da si ljudje izdelajo cel kup teh poti~k in se potem vozijo naokoli ter jih postavljajo na »kriti~ne« to~ke. (npr. bazne postaje od telefonije) To se mi zdi zelo zanimiva ideja, boste mogo~e pisali kaj o tem? Valter Bi{~ak, e-po{ta Vitamin D se ‘e dobi v na{ih lekarnah; kvalitetno pr{ilo z vitaminom D na spletu ponuja dr. Mercola. O orgonskih generatorjih pa bomo najbr‘ {e kaj pisali.

Misterije Misterije!

Naro~ite

Kot je storilo ‘e nekaj tiso~ ljudi. Povsem enostavno: Pokli~ite 01/231 93 60 in od naslednjega meseca vam bo pismono{a ‘e dva dni pred prihodom revije na kioske prinesel Misterije na va{ dom.

To pa {e ni vse! Kot naro~nik boste brezpla~no dobili klubsko kartico z va{im imenom, da boste lahko kupovali in uporabljali vrsto storitev vsaj 10 odstotkov ceneje. Misteriji so, ~eprav vam jih prinesemo domov, za naro~nika 10 oziroma 15 odstotkov cenej{i. Letno ali polletno naro~nino (45,90 oziroma 24,30 €) pla~ate {ele ko dobite polo‘nico. Tudi kadar revijo naro~ite za darilo svojcu ali prijatelju. In {e ve~, obdarovancu po{ljemo ne le revijo, marve~ tudi ~estitko v va{em imenu.

In ne le to! Ko naro~ite Misterije, boste prejeli darilo, Merilec stresa.

Pa tudi to {e ni vse! Kot naro~nik boste lahko uveljavljali posebne akcijske popuste, ki znesejo tudi do 20 odstotkov. In {e kaj dobrega se vam lahko zgodi, ko pokli~ete 01/231 93 60 ali obi{~ete www.misteriji.si in postanete naro~nik revije, ki je med nami ‘e {estnajst let.

23

24

25

26

27

28

29

06:49

30

1

2

10:07

-

SEPTEMBER

09 -

Misteriji 5


Z ANIMIVOSTI

RUSI NA LUNO PRED AMERI^ANI

Foto splet

TUDI ZNANSTVENIKI PONAREJAJO

S

te se kdaj vpra{ali, koliko znanstvenikov ponaredi rezultate in izsledke svojih raziskav? Daniele Fanelli z univerze v Edinburgu se je in je v prvi javno znani metaanalizi pri{el do zanimivih ugotovitev o ne~ednih dejanjih znanstvenikov. Prikrajanje in izmi{ljevanje podatkov sploh ni tako redek pojav v znanstveni srenji, {e posebno pa izstopa medicinska znanost. Sleparske raziskave naj tudi ne bi bilo tako te‘ko objaviti, tudi v najpresti‘nej{ih publikacijah ne. Okoli 2 % znanstvenikov je priznalo, da so vsaj enkrat ponaredili ali prekrojili podatke, da bi izbolj{ali rezultat raziskav, 34 % pa jih je priznalo, da so aktivno sodelovali pri vpra{ljivih raziskavah. Gre za primere nezmo‘nosti predo~enja dokazov in delo po ob~utku, torej brez znanstvene podlage. 14 % jih ima kolega, ki je falzificiral raziskave, kar 72 % pa jih pozna nekoga, ki je sodeloval v vpra{ljivih raziskavah. D

FI@OL PROTI INFARKTU

^

Foto splet

e dodamo vsaj strok ali dva fi‘ola na svoj dnevni jedilnik, je ‘e lahko dovolj, da zmanj{amo krvni tlak in posledi~no prepre~imo resne te‘ave s srcem. Znanstveniki so namre~ odkrili, da je dovolj le 4-odstotno pove~anje glutamina (med drugim ga najdemo v fi‘olu, testeninah in tofuju) in ‘e smo lahko zunaj nevarne cone. Ta majhna sprememba v jedilniku bi lahko samo v Zdru‘enih dr‘avah ohranila 26.400 ‘ivljenj na leto. D

6 - SEPTEMBER 09 -

N

ajnovej{a raziskava na Ohio State University je pokazala, da sta lahko olji barvilnega rumenika in konjugirane linolejske kisline izredno u~inkoviti pri ‘enskem huj{anju. Dodatki omenjenih olj naj bi na preobilno telo u~inkovali, ~e je ‘enska na dieti ali ne in ne glede na njeno pove~ano telesno aktivnost. Martha Belury, vodilna raziskovalka omenjenega projekta, je dejala, da sploh ni pri~akovala tak{nih rezultatov in da gre za prvo raziskavo, ki ka‘e tovrstne pozitivne u~inke omenjenih olj. D

Foto splet

avnosti so bili predstavljeni prej nikoli sli{ani posnetki o poti na Luno in ponesre~enem pristanku ruskega vesoljske ladje Luna 15, ki je v upanju, da bo prehitelo Nasin Apollo 11, strmoglavilo na Luno nekje v ~asu, ko so tam sre~no pristali Ameri~ani. Radijski teleskop observatorija Jodrell Bank v angle{kem Cheshiru je v ~asu poleta Apolla 11 prestregel signale vesoljskega plovila, ki so ga na Luno poslali Rusi. Posnetke je predstavila Univerza Manchester ob {tiridesetletnici pristanka na Luni. D

123456789

S

edmega avgusta smo bili pri~a zelo zanimivi {tevilski formaciji, ki se {e lep ~as ne bo ve~ ponovila, natan~neje ~ez natanko tiso~ let ji bomo oziroma bodo zopet pri~a. Do zaporedja je pri{lo v to~no dolo~enem trenutku tega dneva in sicer ob 12.34 in 56 sekund (12,34:56 7. 8. 09 – 123456789). D

NAJSTAREJ[I ^LOVE[KI ZEMLJEVID

A

rheologi so na{li, kot pravijo, najstarej{i zemljevid na svetu. Starost »reliefa«, ki so ga odkrili v jamah mesta Abauntz v ju‘ni [paniji, so ocenili na okoli 14.000 let, kot ka‘e, pa naj bi prikazoval bli‘njo pokrajino. Skupina raziskovalcev z Univerze v Zaragozi je kar 15 let prou~evala kamnito tablico, ki so jo na{li leta 1993. »Z gotovostjo lahko re~emo, da gre za skico, zemljevid okolice,« pravi Pilar Utrilla, vodja raziskovalnega tima. Kaj naj bi bil namen zemljevida, je te‘ko re~i, najverjetneje je takratnim prebivalcem jam slu‘il kot pripomo~ek za na~rtovanje in izvedbo lova ter kot vodnik po podro~jih, bogatih z gobami, pti~jimi jajci in podobno. D

Foto splet

J

HUJ[ATI Z OLJEM


Z ANIMIVOSTI SAMOPOMO^

P

red kratkim so kitolovci na Aljaski v bli‘ini Wainwrighta ob obrobju ledenega Arkti~nega oceana opazili ogromne made‘e, ki so se raztezali v dol‘ini skoraj dvajsetih kilometrov. Ko so se ti naslednji dan pribli‘ali obali, so vzeli vzorce nenavadne snovi, ki so jo prvi~ videli. Kot smola ~rna ‘lobudra je ob plavajo~ih kosih ledu {e bolj izstopala. Nih~e ni vedel, kaj to je, je pa pod- temperatur v notranjosti zemlje? ~astnik Obalne stra‘e T. Hasenauer poPokukajmo {e v toplej{i del Severne vedal, kaj ni: »Ne gre za nikakr{en naft- Amerike, v okolico Hudsona, kjer si beni produkt ali drugo nevarno snov. Gle- lijo glavo s popolnoma druga~nim prode na mo~an vonj imamo gotovo opra- blemom, z dvojno povi{ano dozo meviti z morskimi organizmi.« tana v atmosferi. Pa ne le v njej; ob~asLjudje so zaradi kosmatega videza no bruhne iz tal ali zagori, ko ni~ hudeugibali o morski po{asti, meduzah, ki ga slute~a gospodinja pri‘ge v‘igalico naj bi se zapletle v mre‘e, o ostankih ob kuhinjskem odtoku. mrtvih gosi, pa o algah, ki jih v ledeStrokovnjaki, ki so ‘e izlo~ili vzroke nem morju ni. ^e so jih tu in tam opa- zaradi pove~anja ‘ivinoreje, deponij in zili, so bile zelene ali rde~e. Ko je iz laboratorija v Palmerju pri{lo poro~ilo, se je potrdilo, da se vse enkrat zgodi prvi~. V severno morje so dejansko priplule nitaste alge, zna~ilne za morske plitvine ob skalnatih obalah, in zacvetele v vsem svojem ~rnem sijaPlamen iz odtoka ju. Le kako se je to zgodilo v popolnoma druga~nem okolju; so pri{le iz reke odplak ter ostale znane vire, imajo te‘ko delo. Preiskujejo naftne vrelce, pliin o‘ivele po taljenju ledu? novode in druge geolo{ke mo‘nosti. SEGREVANJE [ele ko bodo na{li vzrok, ga bodo lahko odpravili. Edini so si le v tem, da OD SPODAJ? Profesor Whitledge z bli‘nje univer- drasti~no pove~anje metana ni povzroze pa je rekel: »To ledeno morje je ob ~il ~love{ki faktor in je verjetno posledica kratko obstojnih ogljikovih izotopov, od kje pa ti, {e ni jasno. Vemo, da je to obmo~je na prelomu dveh tektonskih plo{~, ki se razmikata in se morda posledi~no odpirajo manj{e razpoke, skozi katere uhaja plin. Morda pa gre za isti razlog, ki je omogo~il cvetenje nitastih alg v mrzlem morju – za povi{ane podzemne temperature! ^rne alge Odgovor na vpra{anje, zakaj bi te bile povi{ane, bi nam bil gotovo {e manj tem ~asu letos v primerjavi z drugimi v{e~ kot de‘urni krivec za vse na{e klileti {e posebej mrzlo.« matske tegobe – staro dobro globalno Nenavadno, res. Kaj pa ~e se morje segrevanje. Amedeja segreva (tudi) od spodaj, zaradi vi{jih Foto splet

S stimuliranjem akupunkturnih to~k si lahko pomagamo tudi pri menstrualnih bole~inah. Namesto da bi v akupunkturne to~ke (rde~e in ~rne pike na slikah) zabadali iglice, jih lahko stimuliramo s posebnim kitajskim elektri~nim peresom. Tega imamo lahko vedno s seboj.

^RNI MORSKI MADE@I

Foto splet

MENSTRUALNE BOLE^INE

Med resni~nostjo in domi{ljijo

Akupunkturno pero in knji‘ico z navodili naro~ite na: www.misteriji.si ali 01/549 17 92.

D

-

SEPTEMBER

09 -

Misteriji 7


ZANIMIVOSTI

NARAVNEGA NA^RTOVANJA ROJSTEV IN DOLO^ANJA SPOLA NOVOROJEN^KA

PO OPERACIJI MO@GANOV POSTAL UMETNIK

ZA SEPTEMBER 2009 S tem koledarjem dolo~amo dneve velike verjetnosti zanositve in spol novorojen~ka. Uporabljamo ga s knji`ico Kozmobiolo{ki koledar, ki jo lahko naro~ite na 01/549 17 92. Navodila za uporabo koledarja so v 176. in 177. {tevilki Misterijev v ~lankih »Sami dolo~imo spol otroka« in »Dolo~anje (ne)plodnih dni«. Osnovne izra~une lahko izdelate tudi sami na http://lunarium.co.uk/jonas.php Sre 19.08.

^et 17.09.

^et 20.08.

Pet 18.09. Sob 19.09.

Pet 21.08. 20.08.09

ob 12,02

Sob 22.08.

18.09.09

Ned 20.09. ob 20,45 Pon 21.09.

Ned 23.08.

Tor 22.09.

Pon 24.08.

Sre 23.09.

23.08.09 Tor 25.08. ob 20,04

^et 24.09. ob 08,43

Sre 26.08.

Pet 25.09.

^et 27.08.

Sob 26.09.

26.09.09

Pon 28.09. ob 06,49

Ned 30.08.

Tor 29.09.

Pon 31.08.

Sre 30.09.

Tor 01.09.

31.08.09

Sre 02.09. ob 16,05 ^et 03.09. Pet 04.09.

^et 01.10.

30.09.09

Pet 02.10. ob 10,08 Sob 03.10. Ned 04.10.

Sob 05.09.

04.09.09

Ned 06.09. ob 18,02 Pon 07.09.

Pon 05.10. 04.10.09 Tor 06.10.

ob 08,10

Sre 07.10.

Tor 08.09.

^et 08.10.

Sre 09.09.

08.09.09 ^et 10.09. ob 14,05

07.10.09

Pet 09.10. ob 23,19 Sob 10.10.

Pet 11.09.

Ned 11.10.

Sob 12.09. Ned 13.09. 12.09.09

ob 04,16

Pon 14.09.

Pon 12.10. Tor 13.10.

11.10.09 ob 10,56

Sre 14.10.

Tor 15.09.

^et 15.10.

Sre 16.09.

15.09.09 ^et 17.09. ob 13,28 Pet 18.09. 18.09.09 Sob 19.09.

A

Ned 27.09.

27.08.09

Sob 29.08. ob 13,41

pun~ka

D

ngle‘ Alan Brown skoraj ni znal narisati niti najenostavnej{ih podob, ko pa se je prebudil po 16-urni operaciji mo‘ganov, je ugotovil, da ima sposobnosti izredno talentiranega umetnika. V ~asu okrevanja je iz dolg~asa poprijel za svin~nik in opazil prej nikoli spoznan talent. Navdu{en nad novo sposobnostjo se je odlo~il za {tudij in bo v kratkem tudi diplomiral ter celo odprl svojo umetni{ko galerijo. Pri ve~ini primerov podobne mo‘ganske te‘ave in operacije pripeljejo do izgub dolo~enih funkcij, v redkih primerih, kot je Brownov, pa je ravno obratno. ^emu je tako, znanost {e nima odgovora. D

ob 20,45

fantek

8 - SEPTEMBER 09 -

Foto splet

Pet 28.08.

22.09.09

ZARADI CEPLJENJA 47 MRTVIH

14.10.09

Pet 16.10. ob 20,49 Sob 17.10.

18.10.09

Ned 18.10. ob 07,33 Pon 19.10.

NLP RE[IL SVET – SIBIRSKA EKSPLOZIJA

R

uski znanstvenik dr. Jurij Labvin trdi, da naj bi leta 1908 Nezemljani ‘rtvovali vesoljsko plovilo, da bi prepre~ili katastrofalno uni~enje zaradi gigantskega meteorita. Gre za slovito Sibirsko eksplozijo, kjer naj bi po Labvinovi teoriji nezemeljsko plovilo prestreglo meteorit tik pred njegovim trkom v Sibiriji. Ve~ina znanstvenikov verjame, da je meteorit eksplodiral sam od sebe, toda dr. Labvin verjame, da temu ni tako. Na{el je namre~ kremenovo plo{~o z nenavadnimi ostanki risb, za katero verjame, da je nekdanja komandna plo{~a ‘rtvovanega NLP-ja. Pravi, da ne poznamo tehnologij, ki bi bile sposobne tak{nih vrisov v kristale, poleg tega pa naj bi na{li tudi kristal na bazi silicijevih soli, ki je bil lahko ustvarjen samo v vesolju. D

o tega poletja, odkar so leta 2006 s cepivom Gardasil za~eli cepiti dekleta proti virusu HPV (v Sloveniji ga je podprlo Ministrstvo za zdravje, cepljenje je prostovoljno in brezpla~no), je imelo samo v ZDA ve~ kot 13.700 deklet hude stranske u~inke, kot so paraliza, koma, migrene, sr~ni napadi in neplodnost, 47 deklet pa je umrlo. In vir teh podatkov je uradna FDA! Koliko smrtnih primerov in neplodnih deklet bo potrebno, preden bodo pristojni organi dojeli, da je to cepljenje nevarno, nepotrebno in najdra‘je v zgodovini vseh cepljenj. Kdo ima tu dobi~ek in korist? Koliko denarja je od farmacevtske dru‘be prejelo dru{tvo ZARES za izvedbo vseslovenskega zbiranja podpisov za brezpla~no cepljenje slovenskih deklic, ki se bo za~elo jeseni? V ZDA je proizvajalec Merck poslal na domove dva in pol milijona zlo‘enk in v propagandno prodajni akciji anga‘iral preko 6500 zdravnikov. Koliko slovenskih zdravnikov in politikov je Merck pridobil na svojo pla~ilno listo? Qien sabe. ^e ste {e zmeraj za cepljenje, si na Youtubeu poglejte video »Dangers of Gardasil«. O stranskih u~inkih cepljenja pa si preberite v spletnem ~lanku »Cervical Cancer Vaccine: Should It Be Mandatory For Young Girls?« D

Foto splet

KOZMOBIOLO[KI KOLEDAR


REFLEKSOTERAPIJA

Refleksoterapevt s svojim orodjem, to je s palcem, ugotovi dogajanje v ~love{kem telesu

Zdravje si mora{ narediti

Globina udrtine pod pritiskom refleksoterapevtovega prsta poka‘e stanje organa.

Ve~ina ljudi, ki poi{~e Lojzeta v Kladah pri Igu, je presene~ena, ko jim petdesetletni zdravilec natan~no ugotovi te‘ave: »Vi imate pa mo~ne hemoroide,« je ugotovil ~loveku, ki je bil pred njim s svojimi golimi stopali le nekaj minut. In dodal: »To bomo uredili …« In mu potem na{tel {e vrsto ugotovitev. Vsako podkrepi z natan~nim opisom otipa, z natan~nim opisom mesta na podplatu in globino udrtine pod njegovim palcem. »S prstom pritiskam na posamezne predele podplata. Po tem, koliko se mi pod prstom udre, ugotovim stanje organa,

ki je povezan z natan~no dolo~enim delom podplata. Globina udrtine pod pritiskom mojega prsta poka‘e natan~no stanje organa. ^e udrtine ni, pomeni, da organ deluje brezhibno. ^e je udrtina zelo plitka, je organ le malo iz ravnote‘ja; to ocenim z

In ko dodobra otipa desno, na enak na~in otipa, opi{e in v cone, ki jih nari{e na risbo obrisa podplata, vpi{e svoje ugotovitve {e za levo nogo. Po pregledu, ki je ‘e sam po sebi prijetna masa‘a, se loti prve refleksne masa‘e podplatov. Brezpla~no. Da ~lovek, ki poi{~e pomo~ pri njem, spozna, kaj je refleksna masa‘a stopal in se odlo~i, ali je pripravljen in dojemljiv za tak{no »popravljanje« telesa in duha. Skoraj nikoli se ne zgodi, da ~lovek, ki je enkrat ob~util blagodejnost njegovih prstov, ~ez teden dni spet ne bi sedel na udobni stol in mu predal svojih podplatov. Refleksoterapevt Lojze [kerjanec k masa‘i stopal vedno doda {e masa‘o telesa, shiatsu masa‘o. Oboje skupaj traja ve~ kot 100 minut; telefon 041/863 029.

-

SEPTEMBER

09 -

Misteriji 9

Foto L. Z.

P

reden Lojze [kerjanec, refleksoterapevt, ki ima certifikat usposobljenega zdravilca z nacionalno poklicno kvalifikacijo, objame nart in s prsti, predvsem pa s palcem bo‘a predel za predelom stopala, na papir nari{e obris desnega in levega podplata. [ele potlej pritiska, bo‘a, gladi, pa spet pritiska in ve~krat zapovrstjo otipa posamezne dele stopala in glasno komentira: {~itnica minus dve, jetra minus ena, vranica ni~, ~revo …, ‘elodec …, plju~a …, srce … Pripoveduje, katero cono tipa, in oceno njenega stanja oziroma organa, ki ga ta cona odseva. Vse kar re~e tudi zabele‘i na risbi.


Z DRAVJE

SI MORA { NAREDITI

Foto L. Z.

minus nula pet, najbolj globoko udrtino pa z minus pet. Zgodi se tudi, da ni udrtine, ampak izboklina. To pomeni pretirano delovanje organa. To ocenim s plus nula pet, ~e je malo, pa tja do plus pet. To, da organ dela premo~no, se dogaja bolj poredko. A se … In vse to zapi{em na risbo podplata, ki tako postane nekak zapisnik zdravstvenega stanja ~loveka, ki ga pregledujem. Vsakomur naredim tak „zdravstveni karton“, ki mi je vodilo za delo in tudi pregled uspe{nosti masa‘e, saj nova stanja po masa‘ah tudi vpisujem na ta list in tako spremljam spremembe, ki jih vzpodbudi masiranje …« Ko Lojze tipa, pritiska in gladi, navadno mi‘i. Kot bi se poglabljal, razmi{ljal: »Ne gre samo za otip in pogled na nogo, gre za ob~utek. Ko imam v svojih rokah nogo, mi seveda najprej pripovedujeta otip in pogled, pravo stanje pa nekako ob~utim. Sploh ne razmi{ljam, kaj delam. Manj ko razmi{ljam, bolje je. Nekateri pravijo, da je to ‘e stanje transa. Ne vem. Tako tudi masiram, saj me kar sámo vodi, ne da bi razmi{ljal, kako naj delam, da bo prav, da bo najbolj koristno … Ne. Ni~ ne mislim. To kar prihaja iz mene, gibi so samodejni in bolj ko se prepustim nekemu notranjemu vodstvu, ob~utku, bolj{a je masa‘a. V~asih za~utim, kako grem z roko v

Z refleksno masa‘o stopal in dlani si lahko pomagamo tudi sami. @e pred leti je Ana Koro{ec izdala priro~nik za refleksoterapijo z naslovom Zdravje iz stopal. Knjiga je opremljena z nazornimi slikami, dodana pa ima tudi dva plakata, ki natan~no prikazujeta cone posameznih organov na stopalih in dlaneh. Knjiga je dosegljiva tudi na www.misteriji.si.

Foto L. Z.

telo. Ne pri vsaki masa‘i; to se mi zgodi morda enkrat na mesec. To je popolno … In ljudje to ~utijo. „Jetra mi kar rotirajo,“ mi je dejal ~lovek, ki sem mu obdeloval cono jeter in tudi sam ob~util, da imam v rokah njegova jetra. Ob~util sem grudice, kalcite … Prvi~ se mi je kaj takega na moje veliko presene~enje zgodilo pri nekem dekletu, ko sem ob~util v rokah njeno srce. Ob~util sem, kako srce bije, otipal sem ‘ile, v rokah so mi utripale njene zaklopke … Neverjeten ob~utek. In tudi ona je ~utila, da ima srce v mojih rokah …« Poka‘e papirje enega izmed klientov, za~rtana obrisa obeh podplatov in narisane cone s {tevilkami: »Poglejte, {~itnica je nula, ‘elodec je bil minus tri, pa je le {e minus ena. Glejte male mo‘gane, levo roko je imel mrtvo, prst na desni nogi mi je pokazal kap na desni strani v malih mo‘ganih, sedaj je

Lojze vedno zmasira celo stopalo, ne le to~ke, ki odra‘ajo slab{e delovanje posameznih organov.

10 - SEPTEMBER 09 -

Refleksoterapija je le spodbujanje telesa, da se pozdravi sámo.

roka ‘iva. Vranica je padla na nulo, ‘ol~ je nula, ‘elodec … ~revo ….. Ko je prvi~ pri{el k meni, je imel triinosemdeset utripov v mirovanju, preve~ za mladeni~a, sedaj ima pulz dvain{tirideset. Vsak dan leti na [marno goro, postal je pravi bojni stroj,« je navdu{eno opisoval spremembe pri dvaintridesetletnem mo{kem, ki je tudi mo~no shuj{al, saj je z dvaindevetdesetih pri{el na devetinsedemdeset kilogramov. »In {e bo shuj{al, je tak kot Rambo!« Lojze pravi, da se najbolj spremenijo tisti, ki se tudi reprogramirajo, ki spremenijo na~in ‘ivljenja in zavestno storijo kaj zase. Sicer ob njegovi masa‘i, a vendar morajo kaj postoriti tudi sami. Za ve~ino je velika sprememba ‘e izguba kakega kilograma. Da bi se telo in duh spremenila, pridejo ljudje k Lojzetu pet- do sedemkrat. Ve~ina sprememb se poka‘e v treh, {tirih tednih. ^e po treh, {tirih terapijah ni pravega izbolj{anja, terapija in terapevt nista prava izbira. Nekateri hodijo k Lojzetu tudi po dvajset- in ve~krat zapored. Da jih »pocrklja«, jim vzpodbudi


Z DRAVJE

SI MORA { NAREDITI

no povleklo in meni, da mu je to neke vrste poslanstvo – da ljudem pomaga ne glede na to, kdo so, od kje so, koliko imajo … »Denar ni pogoj za pot do zdravja, ve~ je vredna vera. ^e kdo pride in vpra{a, ali mu lahko pomagam in koliko to stane, sam pa ni pripravljen storiti za sebe ni~ ve~ kot to, da pla~a, uspeha ni

Ilustracija L. [kerjanec

Bolijo tisti deli na podplatih, ki so povezani z obolelimi deli telesa.

»Zdravstveni kartoni« ka‘ejo napredek po treh terapijah: palec se na conah po terapijah manj vdre v podplat, kar pomeni, da organi delujejo bolje. Oris obeh stopal na eni sliki ka‘e, da stopali nista identi~ni, kar bi bilo idealno. A takih stopal nima skoraj nih~e.

telo in med shiatsujem ne‘no raztegne in razgiba; si pa~ privo{~ijo tisto, kar jim najbolj prija. »Ugotavljam, da je veliko ljudi brez mandljev. Tam po {tiridesetem jim to povzro~a kar nekaj te‘av,« je prepri~an in doda, da dokaj natan~no ugotovi tudi stanje zobovja: »Pod prsti natan~no za~utim te‘ave, ki jih ima ~lovek, ~igar noge imam v svojih rokah. Tudi tiste, ki jih morda {e niti ne zazna, ga {e ne boli in {e ne opa‘a bolezni. ^e ugotovim, da je kaj narobe, ~esar {e ne ve, ga usmerim na pregled, da zdravniki ugotovijo, za kaj gre. V~asih odkrijemo kar nenavadne re~i …« Denimo … »Podplat mi poka‘e te‘ave z zobmi. Nek ~lovek ima urejeno zobovje. In ko ga le nagovorim, naj napravijo sliko, ugotovijo, da ima v zobu del igle, odkrili so kosme vate … Podplat ne la‘e in poka‘e te‘ave, {e preden se te poka‘ejo navzven, oziroma {e preden se jih ljudje zavedo kot bolezen. Tako denimo zati-

pam polipe in ljudem svetujem, naj gredo na pregled, da jih tam od{~ipnejo, zatipam mononukleozo, dobro se otipa vsako vretence hrbtenice, otipam stanje v ramenih; skratka, ni dela telesa, ki ne bi odseval svojega stanja na podplatu … Nikoli ne masiram samo to~ke oziroma cone obolelega organa. Vedno masiram cel podplat, celo nogo, vse to~ke, kar je mo‘no, tudi ~e je v redu, saj ho~em, da je noga „v nulo“, v homeostazi.« Bi refleksoterapija ne zmogla odpraviti polipov? »Refleksoterapija ni zdravljenje, je le spodbujanje telesa, da se pozdravi sámo. Bolje je polipe hitro odstraniti. ^e pa bi se ~lovek ob spoznanju, da ima polipe, odlo~il za dolgotrajnej{i post in kot dodatno vzpodbudo {e masa‘o, pa ~e bi spremenil {e mi{ljenje, veliko je odvisno tudi od psihe, bi se znalo zgoditi, da bi odpadli. Post je naravna pot do samoozdravljenja in z njim je mogo~e odpraviti celo vrsto te‘av,« je prepri~an terapevt, ki ga je v refleksoterapijo enostav-

mogo~e pri~akovati. Sodelovati morava oba; zaupanje in hotenje je velik korak do zmage. Zdravja se kupiti ne da, ne da se ga izsiliti. Mora{ si ga narediti. In prislu‘iti. Z refleksoterapijo, tako kot z drugimi terapijami, se ne da ni~ odpraviti, ni~ pozdraviti. Pa~ pa z masa‘o mo~no vplivam na organe, mi{ice, kite, psiho …, da se vse to „prebudi“, dobi vzpodbudo, „nalog“ za obnavljanje, za delovanje, da se povrne ~im bolj optimalno stanje delovanja … Toda kadar gre za po{kodbe, nesre~e in mnoga zagatna stanja, brez medicine ne gre, res so mojstri in tu alternativa nima kaj iskati. Refleksoterapija je samo majhna potka k ozdravitvi.« Lojze otipa tudi ledvi~ne kamne (pravi, da na milimeter natan~no), otipa pesek, natan~no otipa dogajanje v ‘ol~niku, pa stanje malih mo‘ganov, se~nih poti, mehurja; skratka, na podplatih pretipa vse notranje telo ~loveka. Pritiskanje palca na cone na podplatih boli? »Bolijo tisti deli, ki so povezani z obolelimi deli telesa. ^e pritiskam na podplate zdravih otrok, ti ob takem dotiku u‘ivajo. „To mi delaj, to mi delaj,“ kri~ijo … a ‘e veliko otrok ima precej te‘av zaradi nepravilne hrane, zelo veliko jih ima te‘ave predvsem s slinavko, ‘elodcem, ‘ol~em. Sladkor hitro naredi svoje … Nimam toliko mo~i, da bi pri zdravem {portniku pritisnil tako

-

SEPTEMBER

09 -

Misteriji 11


Z DRAVJE

SI MORA { NAREDITI

R

efleksoterapija je namenjena ljudem, ki si ho~ejo izbolj{ati kakovost ‘ivljenja in spoznati te‘ave, ki nastanejo zaradi nepravilne prehrane ali napa~nega ‘ivljenjskega sloga,« pravi gospa Jeanette Korenc Lafer, ki ji je pred dvanajstimi leti uspelo, da se je v Sloveniji mogo~e iz{olati in si pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo refleksoterapevt. Po njenem mnenju je refleksoterapija priporo~ljiva po operativnih posegih, priporo~a jo ljudem z razli~nimi te‘avami, ki {e niso bolezen. »Refleksoterapevt ni~esar ne zdravi, ne postavlja nobenih diagnoz in ne daje nobenih zagotovil, pa~ pa s svojim orodjem, to Prva dama slovenske refleksoterapije medicinska sestra Jeanette Korenc je s palcem, lahko ugotovi dogajanje v teleLafer ima zasluge, da je masiranje su, ne le v fizi~nem telesu, marve~ tudi na nog postal poklic. Svoje bogate izku{- duhovnem podro~ju. Z masiranjem ru{i nje z refleksoterapijo je zbrala v dveh blokade. Vemo, da poteka energija po knjigah, ki jih bo izdala {e letos. meridianih. ^e je kjer koli na poti meridiana blokada, lahko potencialno vsi organi, ki vise na tem meridianu, zdrsnejo v neko bolezensko stanje, se jim zmanj{a delovanje. ^e z masa‘o odpravimo te blokade, ~loveku pomagamo …,« pravi Jeanette in razlo‘i, da je refleksoterapija priporo~ljiva ‘e pri otrocih, posebno tistih, ki imajo kako motnjo, denimo hiperaktivnost. Otroci se ‘e med masa‘o povsem pomirijo. Nekateri starej{i pa med masa‘o tudi zaspijo. Ali pa se druga~e umirijo. Starost za refleksoterapijo ni nikakr{na omejitev; masiramo lahko ‘e bodo~o mamico in s tem dobrodejno vplivamo na zarodek. Po rojstvu je odli~no, da otroka masira mamica, ker so energetske vezi med njima najmo~nej{e. Sicer pa, gledano profesionalno, ni priporo~ljivo, da bi masirali svojega partnerja ali drugo osebo, ki nam je zelo blizu. ^ustvene vezi, ki so med ljudmi, so lahko pri refleksoterapiji mote~e. Masiranje boli? »Zdrava refleksna cona ne boli. Ker pa delamo tako imenovani atest, terapevt malce pove~a svoj pritisk, da dobi odgovor telesa z bole~ino. Bole~ina je odgovor telesa, da se nekaj dogaja,« pojasnjuje in pravi, da je naloga terapevta, da med masiranjem aktivira ali umirja cono, spro‘i refleks, ki je povezan z organom ali organskim sistemom. Vsi organi in organski sistemi odsevajo svoje stanje na podplatih, pa tudi na dlaneh in {e na drugih delih telesa, na u{esih, nosu, ~elu … Kitajci so ugotovili, da so stopala na{e korenine in v ~loveka pridemo najhitreje skozi stopala, saj skoznje te~ejo vsi meridiani. Skozi stopala pridemo neposredno v telo. Po pravilih stroke masa‘a traja praviloma petin{tirideset minut. Ko pa delamo atest, lahko traja tudi uro ali ve~, saj mora terapevt dojeti stanje telesa in se zato vra~a na posamezne cone. Mora sprovocirati pravilen odziv telesa … [tudije potrjujejo delovanje refleksne masa‘e. Tako je denimo dokazano, da se z refleksno masa‘o pove~a prekrvljenost ledvic in drugih organov. Na Nizozemskem pa so v vrtcih ugotavljali in dokazali, da refleksoterapija izredno pomirja otroke. Zato so v vse vrste vrtcev uvedli refleksoterapijo. Foto L. Z.

»

12 - SEPTEMBER 09 -

mo~no, da bi ga bolelo. Zdravje ne boli … Sicer pa je ve~ na~inov dela. Mislim, da je teorija, ki pravi, da je treba masirati do praga bole~in in pa malce ~ez, prava. Takrat se res dogaja …« In komu najraje pomaga? »Najraje pomagam starej{im, denimo ljudem po mo‘ganski kapi. Pomagam jim, da shodijo, da opustijo plenice, da spregovorijo. Pri tak{nih po{kodbah so spremembe najbolj vidne in tak{ni ljudje so tudi pomo~i najbolj potrebni. Sedaj imam tu enega po kapi, ki spet hodi …To je uspeh …« Refleksoterapevtov je v Sloveniji veliko. Lojze, ki mu je refleksno in shiatsu masiranje, slednje je bolj namenjeno du{i in je pri njem redni del refleksoterapevtske seanse, postranska dejavnost, saj ima drugo redno delo (~eprav ima nacionalno poklicno kvalifikacijo »refleksoterapevt«, ki mu omogo~a opravljanje poklicnega masiranja v vsej Evropski skupnosti), sodi prav gotovo med tiste, ki so ne le iz{olani, marve~ zaradi talenta in predanosti poslanstvu, da pomagajo ljudem, tudi izstopajo. To potrjuje dejstvo, da mu svoje noge in s tem poseg v telo nekajkrat na mesec zaupa tudi prva dama slovenske refleksoterapije Jeanette Korenc-Lafer, ki je zaslu‘na, da je refleksoterapevtom v Sloveniji mogo~e pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo, edino tak{no kvalifikacijo na podro~ju zdravilstva: »^e ne bi bil tako dober, ne bi prihajala k njemu,« nam je rekla mimogrede, ko smo jo sre~ali pri njemu. In kdo {e prihaja v i‘anski konec po zdravje? »Ne znam povedati, ne zapomnim si imen; mislim, da sem se tako sprogramiral, da o mojih obiskovalcih ne vem ni~. Zame so samo primeri, brez imen, priimkov, naslovov … Na splo{no pa bi rekel, da imajo tisti, ki navzven ka‘ejo, da imajo najmanj te‘av, ki so lepi, uspe{ni, privla~ni … v sebi ve~ te‘av kot oni, ki so komaj opazni.« Jo‘e Vetrovec

D


BOLEZNI

Spiroheta Bb naj bi povzro~ala kroni~no bolezen pri polovici bolnikov

Borelioza napada ves svet L

Število obolelih je mnogo ve~je, kot je razvidno iz uradnih podatkov. na skleroza, parkinsonova bolezen, bellova paraliza, refleksna simpati~na distrofija, nevritis, shizofrenija in druge psihiatri~ne bolezni, kroni~na utrujenost, sr~no popu{~anje, angina pektoris, motnje sr~nega ritma, fibromialgija, dermatitis, avtoimunske bolezni, kot sta skleroderma in lupus, vnetne o~esne bolezni, nenadna izguba sluha, nenadna smrt dojen~ka, sindrom motene pozornosti s hiperaktivnostjo, kroni~na bole~ina ter {tevilna druga stanja. Foto splet

ymska bolezen oziroma lymska borelioza velja za neobi~ajno bolezen. Povzro~a jo spiroheta Borrelia Burgdorferi ali Bb. Bolezen naj bi se po mnenju strokovnjakov prena{ala izklju~no z ugrizom oku‘enega klopa, a ni povsem tako. Zdaj je ‘e dokazano, da se lymska bolezen prena{a s piki ali ugrizi bolh, pr{ic, komarjev in klopov. Obstajajo pa tudi trdni dokazi, da se lahko prena{a s spolnimi stiki ter z matere na otroka, prena{a se celo s solzami. Lymska borelioza trenutno velja za infekcijsko bolezen, ki se {iri z neverjetno naglico po vsem svetu in je dosegla epidemi~ne razse‘nosti. V Sloveniji gre za endemi~no bolezen. Podatke o {tevilu obolelih objavlja In{titut za varovanje zdravja, vendar je dejansko {tevilo obolelih mnogo ve~je kot je razvidno iz uradnih podatkov. Veliko primerov bolezni ni prijavljenih. Tako je po vsem svetu, pa tudi v Zdru‘enih dr‘avah Amerike, kjer vsako leto zabele‘ijo 200.000 novih primerov, a je po mnenju nekaterih strokovnjakov oku‘en kar eden na vsakih petnajst Ameri~anov. Oku‘ena naj bi bila kar ena milijarda svetovnega prebivalstva. Spiralasto zavita bakterija Borrelia Burgdorferi lahko vdre v kite, mi{i~ne celice, vezi in neposredno v telesne orga-

Klop {e zdale~ ni edini krivec za lymsko boreliozo.

ne. In se v njih naseli. V zgodnji fazi bolezni se na ko‘i obi~ajno pojavi zna~ilen obro~ast izpu{~aj, ki s~asoma izgine. Pozneje, lahko tudi po ve~ mesecih, pa se lahko pojavijo okvare srca, ‘iv~evja, sklepov in drugih organov. Znano je, da lahko bolezen v nekaterih primerih mo~no spominja na druge bolezni in stanja (in zdravniki obolele tako zdravijo), kot so amiotrofna lateral-

TIPI^NI ZNAK JE UTRUJENOST Mikoplazme so identificirali pri bolnikih z ALS z visokoresolucijsko krvno morfologijo leta 2001 (Science, dr. Daniel Mauch, 9. 11. 2001). Glialne celice, ki obdajajo motori~ne nevrone, oskrbujejo po{kodovane ali ostarele sinapse z dodatnim holesterolom. ^e se to ne dogaja, motori~ni nevroni odmirajo in mi{ice zmeraj bolj slabijo. Pri tem se po{koduje celi~no jedro, ta ne proizvaja ve~ dovolj energije in rezultat je mo~na utrujenost, tipi~na za bolnike z ALS. Motori~ni nevroni namre~ ve~ ne oddajajo sporo~il mi{icam, kar vodi v atropijo mi{i~nega tkiva.

ANTIBIOTIKI NEMO^NI Profesorici biologije in bakteriologinji Lidi Mattman, avtorici knjige Prikriti patogeni (Cell Wall Deficient Forms: Stealth Pathogens), je bakterijo Bb uspelo izolirati. Dokazala je, da je ta bakterija zelo nevarna zato, ker ji uspe pre‘iveti in se razmno‘evati tudi ob odsotnosti celi~ne stene. [tevilni antibiotiki pa delujejo le tako, da zavirajo nastanek celi~ne stene mikroorganizma. V primeru Bb so torej povsem neu~inkoviti. Lida Mattman je leta 1995 izolirala Bb iz vzorcev kultur pri 43-ih od 47-ih oseb z razli~nimi kroni~nimi boleznimi. Med 23-imi bolniki iz kontrolne skupine je imel pozitiven vzorec kulture Bb le en sam. Mattmanova je v svojem raziskovalnem delu pozneje dokazala {e prisotnost spirohet Bb pri osmih (od osmih) bolnikov s parkinsonovo boleznijo, 41ih bolnikih z multiplo sklerozo, 21-ih bolnikih z amiotrofno lateralno sklerozo in pri vseh testiranih bolnikih z alzheimerjevo boleznijo.

-

SEPTEMBER

09 -

Misteriji 13


B ORELIOZA

NAPADA VES SVET

Popolna ozdravitev ve~ bolnikov z diagnozo neozdravljive amiotrofne lateralne skleroze po prejemu ustrezne terapije ka‘e, kako pomembna je pravilna diagnoza lymske borelioze. Najnovej{i znanstveni dokazi ka‘ejo, da je stopnja prizadetosti bolnika z lymsko boreliozo odvisna od obremenjenosti s spirohetami. Manj{e {tevilo spirohet v organizmu povzro~a bla‘jo ali asimptomatsko oku‘bo. V neki {vicarski raziskavi leta 1998 so se simptomi pokazali le pri 12,5 odstotka Bb pozitivnih bolnikov. Mikoplazemske oku‘be (mikoplazme so najmanj{e prosto‘ive~e bakterije, nimajo celi~ne stene in so odporne na

penicilin) pogosto potekajo neopazno, brez izra‘enih simptomov, vse dokler oku‘ena oseba ne do‘ivi travmatskega dogodka, kot je na primer stres, po{kodba ali nezgoda. Ti stresni dogodki povzro~ijo, da za~nejo mikoplazme v mielinskih ovojnicah sintetizirati holesterol. Z odmiranjem ‘iv~nih celic izbruhnejo tudi simptomi. Mehanizem propadanja teh celic pripisujejo oslabitvi imunskega sistema zaradi stresa. Najverjetneje velja podobno za lymsko bolezen. Znano je namre~, da se znaki bolezni pogosto pojavijo po stresnih dogodkih. Dr. Jo Anne Whitaker, ki je bila tudi

TINKTURA IZ [^ETICE Za~elo se je ‘e leta, desetletja nazaj. Najprej bole~ine v sklepih, ki nikakor niso pojenjale, selile so se od kolkov preko kolen do gle‘njev, pa zapestja … Vrstili so se prehladi, vnetja ledvic, ki so se kar ponavljala. Te‘ave s srcem. Vse to je spremljala utrujenost, ki nikakor ni bila v skladu z leti. Antibiotiki ‘e niso ve~ u~inkovali. Da sem utrujena, le kdo pa ni v dana{njem ~asu, se je glasil odgovor zdravnikov, vsi bi bili kar doma. Narava mojega dela ni dopu{~ala veliko odsotnosti in je seveda zahtevala popolno zbranost. Tu pa se je za~ela najhuj{a mora. Spomin je bil vse bolj negotov, ne le podatkov; tudi matrice ljudi, znancev so bledele, te‘ko sem se zna{la tudi na cesti. Nisem ve~ vozila, nisem ve~ spala. Komu zaupati, zdravniki niso verjeli. Ko so po dolgih letih postavili diagnozo borelioza, so me takoj poslali na bolni{ni~no zdravljenje. Antibiotiki intravenozno tri tedne, nato {tiri tedne. [tirikrat. Najprej je bilo dobro, ni bilo ve~ bole~in. Veselje pa ni trajalo dolgo. Nekaj mesecev, pol leta brez bole~in, vmes pa vse mogo~e viroze. Imunski sistem je popolnoma odpovedal. Ko si v kotu, za~ne delovati samoohranitveni nagon. Najprej homeopati v Avstriji. Homeopatska zdravila so mi umirila bole~ine in povrnila spanec, tudi spomin se je nekoliko izbolj{al. Sledilo je zdravljenje v Nem~iji. Bilo je veliko bolje, vendar so bile borelije {e vedno na pre‘i in ob vsakem ve~jem naporu so se bole~ine vrnile. Vedno sem imela pri roki homeopatska zdravila. Moj angel varuh pa me je vodil {e naprej. Nekega dne mi je prijatelj poslal knjigo dr. Storla o boreliozi. Takoj sem se na{la v njej. Tudi avtor je {el po tej poti preizku{nje, kot {e mnogi drugi. Zelo natan~no opisuje svoje izku{nje in zdravljenje. [la sem po njegovih sledeh in s pomo~jo prijateljev na{la rastlino, {~etico (Dipsacus sylvestris), s katero se je zdravil. Preizkusila sem doma pripravljeno tinkturo in po~utim se veliko bolje. Moj spomin spet deluje in bole~in ni. Raj na zemlji! Seveda je treba ob jemanju zdravila precej spremeniti tudi ‘ivljenje, prehrano, piti ~aje za ~i{~enje organizma, posebno jeter, kar pa nam svetuje vsak resen zdravilec. Fran~i{ka D

14 - SEPTEMBER 09 -

STIMULIRA JIH STRESNI DOGODEK Mikoplazme so najmanj{e prosto‘ive~e bakterije, nimajo celi~ne stene in so odporne na penicilin. Odkrili so jih leta 1898. So deli bakterijskega jedra, brez celi~nega zidu. Mikoplazme se ve~inoma hranijo s steroli, predvsem s holesterolom, ki ga pridobijo iz celic gostitelja. V teh celicah ‘ivijo brez {kodljivih vplivov, dokler jih ne stimulira kak stresni dogodek. Takrat za~nejo rasti in porabljajo holesterol iz celice, ki zaradi tega odmre. sama v otro{tvu ‘rtev lymske borelioze, opozarja, da je skoraj vsak bolnik s parkinsonovo boleznijo Bb pozitiven. Dr. Louis Romero poro~a, da so pri bolnikih s parkinsonovo boleznijo opazili 99-odstotno izbolj{anje po zdravljenju s pripravkom iz ma~jega kremplja (Uncaria tomentosa), ki ni vseboval tetracikli~nih oksindol alkaloidov (TOA). Dr. Mattmanova je pri pripravi kulture 25-ih bolnikov s fibromialgijo ugotovila, da so bili vsi vzorci pozitivni na Bb, povzro~itelja bolezni kroni~nega hiranja in lymske bolezni. Opozorila je tudi, da se Bb lahko nahaja celo v solzah, zato se oku‘ba lahko prena{a tudi z dotikom. Poro~ajo o {tevilnih dru‘inah, v katerih je z Bb oku‘en skoraj vsak dru‘inski ~lan. Kako bolan je posamezen pacient, je odvisno od njegovega imunskega sistema, za~etne izpostavljenosti spiroheti, sposobnosti detoksifikacije in ravni stresa.

NE LE KLOP, TUDI POLJUB Dokazano je, da se lymska bolezen prena{a s piki ali ugrizi bolh, pr{ic, komarjev in klopov. Obstajajo pa tudi trdni dokazi, da se lahko prena{a s spolnimi stiki ter z matere na otroka. Neki zdravnik je zdravil 5000 otrok, obolelih za lymsko boreliozo, 240 izmed njih se je z boleznijo ‘e rodilo. Dr. Char-


B ORELIOZA

NAPADA VES SVET

Foto L. Z.

SAMENTO ZOPER KAKIH 300 BOLEZNI? Do sedaj najbolj{a metoda zdravljenja te bolezni se je pokazala z rastlino samento. Samento ali Uncaria tomentosa je indijansko ime za zdravilno rastlino iz amazonskega pragozda, ki je podobna ma~ji travi, le da ne vsebuje alkaloida TOA (tetracikli~ni oksindol alkaloid). Alkaloid TOA naj bi motil dolo~ene funkcije osrednjega ‘iv~nega sistema in zmanj{eval u~inke alkaloida POA (pentacikli~ni oksindol alkaloid), ki je glavna zdravilna u~inkovina v tej rastlini. In zaradi tega naj bi bil samento tudi do tiso~krat bolj u~inkovit. Dokazano zni‘uje vnetja tudi do 83,8 %. Pozitivni u~inki jemanja te oblike ma~je trave so se pokazali pri parkinsonovi bolezni, alzheimerjevi bolezni, multipli sklerozi, ALS, fibromialgiji, kroni~ni utrujenosti, revmatoidnem artritisu, pri razli~nih oblikah raka, alergijah, ko‘nih boleznih itd. Glavna razlika je v tem, da samento imunski sistem modulira, ma~ja trava pa ga stimulira. Zato samento pomaga pri avtoimunskih nepravilnostih, ma~ja trava pa ne. Samento ima tri koristne u~inke na bolnike z boreliozo: • popravlja imunske disfunkcije, • ima antimikrobni u~inek na spirohete, • blokira nevrotoksi~no delovanje na celice, encime in hormone. Za konec – ker Borrelia burgdorferi povzro~a preko 300 bolezenskih stanj, lahko v primeru, da vam zdravniki do sedaj s svojimi zdravili niso kaj prida pomagali, poskusite s pripravkom Samento. Do sedaj je ta pripravek pomagal skoraj vsem bolnikom z lymsko boleznijo. Kapljice Samento so najbolj znano in dodobra preizku{eno naravno zdravilo. Do njega je mogo~e priti po ve~ poteh. Podrobneje na www.misteriji.si.

TEST ZA LYMSKO BOLEZEN Zanesljivih testov za dokazovanje oku‘enosti krvi z B spiroheto Borrelia Burgdorferi (Bb) trenutno ni. Prve teste takoj po ugrizu klopa izvajajo v infekcijskih klinikah, kjer testirajo na protitelesa (ELISA/EIA testi). Bolj zahtevne teste

opravljajo samo v dolo~enih laboratorijih po svetu; v laboratoriju vam vzamejo kri, vzorec po{ljejo v Avstrijo ali Nem~ijo in ~ez nekako en teden dobite rezultat, cena okrog 42 evrov. Problem pri testiranju je ta, da ve~ kot 87 odstotkov obolelih za lymsko boleznijo ne ka‘e nobenih simptomov. Dr. Jo Anne Whitaker je razvila dokaj

TEST Z BIORESONANCO

Foto L. Z.

les Ray Jones, eden vodilnih strokovnjakov za lymsko boreliozo pri pediatri~nih bolnikih, je odkril oku‘bo pri dvanajstih dojenih otrocih. Poro~ajo tudi o primerih splava, prezgodnjega rojstva, mrtvorojenosti, porodnih okvarah in oku‘bah preko posteljice. Avstrijski raziskovalci so na{li Bb v urinu in mleku oku‘enih mater. Z Univerze v Wisconsinu prihajajo vesti o kravah molznicah, oku‘enih z Bb, iz ~esar lahko sklepamo, da je oku‘eno tudi njihovo mleko. Z Bb se lahko z u‘ivanjem hrane oku‘ijo tudi laboratorijske ‘ivali. V krvni banki v kalifornijskem Sacramentu so prepri~ani, da se lymska borelioza lahko prena{a s krvno transfuzijo. Tudi center za nadzor bolezni iz Atlante v Georgii opozarja, da Bb ostane v predelani krvi oziroma pripravkih, ki se uporabljajo za transfuzijo krvi. Prisotnost spirohete Bb naj bi bila dejavnik tveganja za pojav razli~nih kroni~nih bolezni pri polovici bolnikov.

Prisotnost bakterije lahko ugotovimo tudi z bioresonanco. Bicom naprav, s katerimi je to mogo~e storiti, je v Sloveniji kakih petdeset. Test je takoj{en in preprost. Terapevt vzame informacijo o bakteriji in ugotavlja, ~e ste v resonanci z njo. ^e ste, imate bakterijo. S frekvencami jo je mogo~e, vsaj do neke mere, uni~iti. Potrebnih je ve~ terapij. Najbolj{a je kombinacija z drugimi na~ini zdravljenja. Naslove terapevtov, ki uporabljajo Bicom, najdete na www.misteriji.si

-

SEPTEMBER

09 -

Misteriji 15


B ORELIOZA

NAPADA VES SVET

POMAGA TUDI HOMEOPATIJA

Foto L. Z.

Bilo je pred pribli‘no petnajstimi leti. Klopov je v okolju, kjer ‘ivim, veliko in imeti klopa ni bilo ni~ nenavadnega. Pri tistem klopu pa je bilo nekaj posebnega ‘e to, da sem ga sploh odkrila. Bil je ~isto ~isto majhen in sivkast. Zagrizel se je malo pod levo ramo spredaj. Kljub majhnosti sem ga uspe{no odstranila in stvar ‘e skoraj pozabila, ko sem postala pozorna na mesto ugriza zaradi nenehne srbe~ice. Nekega ve~era sem okoli ugriza opazila belo rde~e lise, ne v obliki koncentri~nih krogov, temve~ kot kapljico. Torej je borelija kriva, da imam zadnja dva tedna nenehne glavobole, da sem vedno utrujena in tako te‘ko prena{am svetlobo … sem razmi{ljala. Zdravnica mi je naslednjega dne predpisala antibiotik in me poslala na biopsijo. Izvid je bil pozitiven. Na{li so bakterijo borelije. Po antibiotikih nekaj pregledov v klini~nem centru. Te‘ave so se najprej za nekaj ~asa umirile, potem pa so se za~ele pojavljati ritmi~no. Pribli‘no enkrat v mesecu teden dni nisem mogla napisati ve~ kot nekaj besed in po stopnicah v nadstropje sem si morala pomagati z rokami. Ponavljajo~i gibi so povzro~ali bole~ine in nemo~ mi{ic. Veliko prijateljev imam. Eden od njih, zeli{~ar, me je spodbudil, naj poizkusim z Ti dve stekleni~ki staneta v lekarni zdravljenjem pri avstrijskem homeopatu dr. Klausu Bielauju. Homeopatijo sem v Celovcu – zakaj homeopatskih poznala ‘e mnoga leta in vem, da lahko pozdravi vse bolezni, ki v svojem razvoju zdravil ni naprodaj v slovenskih lekarnah, je ~udna zgodba – 12,70 €. niso pri{le do konca. Meje postavlja homeopatiji le sam homeopat s svojim znanjem Toda preden se odlo~ite za homeopa- oziroma poznavanjem rastlinskega in ‘ivalskega sveta in seveda ~lovekovih bolezni. tijo, se le posvetujte s homeopatom, Pomembno je torej najti dobrega homeopata. In dr. Klaus Bielau to je. Pogovor pri ki jih je v Sloveniji kar nekaj. In obi- njem je morda trajal petnajst minut. Zdravila, dve majhni stekleni~ki, sem dobila kar ~ajno homeopatska zdravila dobite ‘e s seboj. Borelia nosode D 30 in Ledum palustre D 30. S stekleni~kami to~na navodila kar na koncu posveta pri homeopatu koliko kapljic, kdaj in v kak{nem zaporedju. in vam ni treba v lekarne na tujem. Stekleni~ki z zdravili {e vedno imam. ^e jih pogledam, sta skoraj polni. Za zdravljenje moje borelije je bilo potrebno le nekaj kapljic najprej prvega, nato drugega pripravka. Te‘ave, ki so mi kot posledica oku‘be z borelijo ostale, se do danes niso ponovile. Dr. Klaus Bielau ordinira kot homeopat v Gradcu in ima tudi svojo spletno stran. zanesljiv test za odkrivanje lymske bolezni. Test ugotavlja prisotnost organizmov Bb in ne protiteles ter prepoznava tako spirohete, ki povzro~ajo bolezen kroni~nega hiranja, kot tudi dejanske Bb organizme. Dolo~itev vrste borelije je neposredno vezana na analizo borelijskega genoma. Test se imenuje Q-RIBb (kvantitativna hitra prepoznava Bb), vzorci krvi ali tkiva se pregledajo s posebnim mikroskopom, ki razpoznava fluorescentne vzorce. Dr. Mattmanova ga je ozna-

~ila kot dovolj ob~utljivega in natan~nega. Pozitivni krvni vzorci iz njenega laboratorija so se stoodstotno ujemali s pozitivnimi rezultati iz laboratorija dr. Whitakerjeve. Ta test naj bi {e zmeraj bil v razvojni fazi. Obstajata tudi test IgG (pri tem testu testirajo prva protitelesa, ki jih proizvaja telo pri novi infekciji) in test IgM Western Blot (ve~ja protitelesa v velikem {tevilu predstavljajo novo infekcijo ali obstoje~o, ki se je reaktivirala), ki bolj natan~no dolo~ata oku‘bo z Bb, vseka-

TEST KRVI V LJUBLJANI ^e sumite, da imate borelijo, vam opravijo test krvi v laboratoriju Adria lab v Ljubljani. Vzorec krvi po{ljejo na testiranje v Nem~ijo. Test stane 40 €. Oku‘eni morate biti vsaj dva meseca, da se v telesu razvijejo protitelesa. Tel.: 01/436 00 23.

16 - SEPTEMBER 09 -

kor bolj kot test ELISA/EIA. Ker 87,5 odstotka obolelih za lymsko boleznijo ne ka‘e simptomov, obstaja izjemno velika skupina potencialnih krvodajalcev, ki predstavljajo resno nevarnost za vsakega prejemnika krvi.

PROSIMO BRALCE, DA NAM PORO~AJO O SVOJIH IZKU{NJAH PRI ODPRAVLJANJU TE`AV, KI JIH OPISUJE TA ~LANEK.

Zanesljivih testov za dokazovanje oku‘enosti krvi z Bb trenutno ni. Zato se morajo vsi, za katere je med operativnim posegom na~rtovana transfuzija krvi, zavedati, da je z operacijo povezana tudi dolo~ena stopnja tveganja oku‘be z Borrelio Burgdorferi. An. Br.

D


BIOGUARD

Elektromagnetni smog »informira« vodo, vpliva na njeno mikrostrukturo in tako na vse ‘ivljenje

Elektromagnetni stres E

lektromagnetni stres so na sebi najbolj ob~utili ~lani ameri{ke ga veleposlani{tva v Moskvi. Rusi so v ~asu hladne vojne, leta 1953, stavbo in s tem ljudi v njej »obsevali«: vanjo so po{iljali valove 2,5 do 4 GHz. Posledice so bile hude: ~lani ambasade in njihovi otroci so zbolevali: imeli so te‘ave z o~mi, dobili so psoriazo in druge ko‘ne bolezni, depresijo, postali so razdra‘ljivi, izgubili so tek, te‘ko so se zbrali, pri njih so opa‘ali anemijo, bolezni srca … Dva od treh ambasadorjev sta med leti 1953 in 1977 podlegla raku, tretji je umrl zaradi levkemije. Mo~ obsevanja je bila pet mikrovatov na kvadratni centimeter. Seveda v na{ih stanovanjih in delovnih prostorih ni tolik{nega sevalnega nasilja, a elektromagnetni stres je vsak dan ve~ji. Gospodinjske opreme in tehni~nih pomagal za delo in zabavo, pa tudi druge civilne in voja{ke opreme, ki oddaja elektromagnetna valovanja, je vsak dan ve~. Raziskave se mno‘ijo in ve~ ali manj nakazujejo posledice elektromagnetnega onesna‘evanja, njihov vpliv na zmanj{anje imunosti in na pojavljanje vrste bolezni. Elektromagnetni smog s svojimi vibracijami in ritmi »informira« vodo, vpliva na njeno mikrostrukturo in tako na vse ‘ivljenje. Res pa je tudi, da nekatere vibracije ‘ivljenje podpirajo.

Danes pride do na{ih teles dvesto milijonkrat ve~ elektromagnetnih informacij kot pred dobrimi sto leti. Da bi elektromagnetni smog omejili, ni verjetno, saj hiter razvoj informacijske tehnologije in pove~ana uporaba elektri~ne energije njegovo koli~ino le pove~ujeta. Po nekaterih podatkih naj bi pri{lo v sedanjem ~asu do na{ih teles kar dvesto milijonkrat ve~ elektromagnetnih informacij kot pred dobrimi sto leti. Se je elektrosmogu mogo~e izogniti

ali lahko vsaj omilimo njegov vpliv na ~loveka in njegovo zdravje? Svetovna banka v Washingtonu je zgrajena po na~elu »modrega izmikanja«. Glavno elektri~no opremo so namestili v peto klet, da bi bila ~im dlje od zaposlenih. In tudi sicer je na poseben na~in za{~itila ve~ino ve~jih ‘ic, da ne bi ustvarjale elektromagnetnih polj. In uvedla {e celo vrsto ukrepov, da bi kolikor je le mogo~e za{~itila svoje delavce. Toda tak{na skrb za delavce je velika redkost. Ne le zaradi denarja, tudi zaradi premajhnega zavedanja in poznavanja te‘av, ki jih povzro~a elektromagnetni smog.

KAKO SE ZAŠ^ITIMO Mnogo ljudi po svetu si prizadeva, da bi ustvarili za{~ito pred posledicami elektromagnetno vse bolj onesna‘enega okolja. Pri nas je na tem podro~ju, kot ka‘e vrsta potrditev znanstvenih in{titucij, pri{el najdlje in‘enir Milan Mla|enovi}.

Feritna plo{~ica Bioguard ugodno deluje na ~lovekovo biopolje, ki ga na~enja elektromagnetni smog. Dosegljiva je na www.misteriji.si.

-

SEPTEMBER

09 -

Misteriji 17


ELEKTROMAGNETNI

STRES

O Bioguardu smo pisali `e pred {tirimi leti, ko so njegovo delovanje potrdili v Moskvi.

Razvil in patentiral je Bioguard, plo{~ico, ki v prostoru, kjer je name{~ena, {~iti biopolje ljudi. Pa tudi ‘ivali in rastlin. Zelo ugodno delovanje Bioguarda na biopolje ljudi so potrdili v ljubljanskem laboratoriju za kognitivno modeliranje na Fakulteti za ra~unalni{tvo in informatiko, kjer so delovanje Bioguarda preizku{ali z GDV-kamero in zapisali, da priporo~ajo uporabo Bioguarda v vseh njegovih oblikah, ki jih je razvil Milan Mla|enovi}. Bioguard je plo{~ica, okrogla ali kvadratasta, v~asih ima tudi obliko sr~ka,

ki jo je mogo~e nalepiti kjerkoli v prostoru in ki s svojo prisotnostjo zmanj{uje negativne vplive elektrosmoga in razli~nih sevanj na biopolje ljudi, ‘ivali in rastlin. »To je samolepilna feritna magnetna plo{~ica, v katero vnesem informacije. Informacija se uskladi{~i v barijevih kristalih (ti si informacijo „zapomnijo“), ki so v plo{~ici. Informacije delujejo tako, da prepre~ijo ali vsaj znatno zmanj{ajo vpliv elektrosmoga na vse ‘ive organizme,« predstavi svoj izdelek ~lovek, ki se ‘e vsaj dve desetletji ukvarja z za{~ito pred {kodljivimi vplivi vseh vrst, ki jih povzro~ajo ~love{ke naprave in jih napaja elektri~na energija.

OCENE STROKOVNJAKOV Delovanje Bioguarda so ugodno ocenili v ustreznih in{titucijah v Moskvi in Beogradu, v Sloveniji pa so njegovo dobro delovanje potrdili na In{titutu Bion in izdali certifikat, da Bioguard uspe{no deluje kot naravni ionizator in da ustreza predpisanim normativom za pridobitev certifikata za{~ite pred ne‘elenimi u~inki neioniziranih okoljskih sevanj. »Delovanje je ve~krat preizku{eno in zanesljivo zmanj{uje negativne posledice

OB^UTLJIVA ELEKTROMAGNETNA BITJA Ljudje smo zelo ob~utljiva elektromagnetna bitja. Na za~etku dvajsetega stoletja, {e preden je bil na{ planet prepreden z radijskimi valovi, mikrovalovnimi pe~icami, radarji, televizijskimi oddajniki, ra~unalni{kimi sistemi, mobiteli, sateliti, kabelsko televizijo … je ameri{ki fizik Albert Abrams s posebno napravo, osciloklastom, v ordinaciji meril odzivnost trebu{nih mi{ic pacientov. Ugotovil je, da se mi{ice odzovejo tudi na tako slaboten elektri~ni dra‘ljaj, kot je tisti, ki ga povzro~i vklju~itev kakega stroja v hi{i. Dokazal je, da je ~love{ko telo tako ob~utljivo, da zazna elektromagnetno polje na dokaj{nji oddaljenosti. Dandanes bi tako meritev lahko izvedli le v izjemnih pogojih, v posebno za{~itenem prostoru. Z meritvami v dana{njih obi~ajnih pogojih zaradi vsesplo{ne preplavljenosti z elektromagnetnim smogom sploh ne moremo ve~ ugotoviti, kaj je »normalno«. Znani so tudi primeri, da ljudje »sli{ijo« radarske signale, ali pa poslu{ajo radijsko oddajo preko kovinskih plomb v svojih zobeh.

18 - SEPTEMBER 09 -

elektromagnetnega smoga in tako prepre~uje ali vsaj omili posledice elektromagnetnega stresa, kamor sodi vrsta bolezni …« Name{~anje Bioguarda je nezahtevno: »Najbolje je, da plo{~ico prilepimo tja, od koder elektrosmog prihaja. Torej na ohi{je ra~unalnika ali kake druge naprave, vselej pa je dobro, da jo prilepimo na okensko steklo. Tako deluje po vsem prostoru, razen tega pa prilepljena na steklo omogo~a pravilno vibracijo stekla.« Izumitelj, ki se je {olal v Ljubljani, namre~ meni, da razen tega, da ‘ivimo v okolju s »preve~« elektrosmoga, ‘ivimo tudi v okolju, kjer je premalo prave svetlobe in prane:

SKOZI OKNO SPUSTI PRANO »Vse pogosteje so v na{ih oknih stekla, ki so antirefleksno obdelana in ne prepu{~ajo ve~ prave son~ne svetlobe; narejena so tako, da svetlobo odbijajo. V prostorih s tak{nimi okni je ‘ivljenje osiroma{eno, na okensko steklo prilepljen Bioguard pa omogo~a, da v prostor prihaja ve~ vitalne energije, tako vitalne energije, ki je del son~ne svetlobe, kot tudi kozmi~ne prane. @ivljenje potrebuje oboje. Saj vemo, koliko bolj{e se po~utimo na odprtem kot pa v zaprtih, zlasti sodobnih prostorih …« Bioguard naj bi torej nalepili na vsa okenska stekla, na mo~ne izvore elektromagnetnega smoga, pa tudi na brezvrvi~ne in mobilne telefone. Priporo~ljivo je, da ga nalepimo na vsak aparat, ki ima v sebi transformator, saj je vsak transformator, tudi mali polnilec mobilnih telefonov, mo~an izvor elektrosmoga. »Naj priporo~im, da je zelo dobro, da si nalepimo Bioguard na avtomobilsko steklo, nekam v kot prednjega stekla, kjer ni mote~e. Avto je ‘e sam po sebi Faradayeva kletka, vse ve~ elektronskih naprav v njem ustvarja veliko pozitivnih ionov ter utruja voznika in potnike. Bioguard pripomore, da je biopolje znotraj avtomobila vsaj pribli‘no tak{no kot zunaj, v naravi. In temu primerno je po~utje v njem … Jo‘e Vetrovec

D


SLOVENSKA ZGODOVINA

Sanskrt in sloven{~ina imata iste in podobne besede, skoraj enake spregatve in tudi dvojino

Sloven{~ina bli‘nja sanskrtu

Kako ste raziskovali? Ko Slovenec raziskuje sanskrtski slovar, mu najprej v o~i padejo enake besede, ki imajo isti pomen, recimo brat, mati in vede. Veda pomeni znanstveno disciplino. Potem pridejo druge besede, ki ti

Slovenci zelo zagreto ohranjamo jezik. pomagajo prepoznati klju~e teh podobnosti, korenska jedra. Najprej ugotovi{, da se je spremenil samoglasnik. Tako kot imamo v sloven{~ini roka, v hrva{~ini pa ruka. Druga~en je ‘e v nare~jih. Samoglasnik je tako zelo spremenljiv glas, da je treba nanj skoraj pozabiti. Vendar pa se lahko in se spreminjajo tudi soglasniki. Na primer glas G se spremeni v glas K, P v B, B v V, T v D, sanskrtski DH je v sloven{~ini Z, slovenski F je sanskrtski V, zamenljiva sta tudi [ in @ in celo @ in R. To imamo recimo v

~e{~ini in celo pri kitaj{~ini. Delitev na R in @ je zelo stara. Sanskrt in sloven{~ina pa nimata samo istih in podobnih besed, temve~ tudi skoraj enake spregatve in seveda tudi dvojino. Dvojino so imeli sicer tudi drugi jeziki, a so jo izgubili. Dvojina je pomembna, ker so imeli na{i predniki bo‘anski par star{ev, vladarski par in dru‘inski par, torej o~e in mati. To je bilo {e v ~asu plemen. Zanimivo je, da Slovenci zelo zagreto ohranjamo jezik, kar je podobno izro~ilu sanskrtskih duhovnikov, brahmanov.« Podobno kot sloven{~ina sta po mnenju Bodija Me{ka dokaj podobna sanskrtu tudi latvijski in litvanski jezik, ki med indoevropskimi sicer veljata za tista, na

Foto L. Z.

B

odi Me{ko, slikar, je izdal slovensko-sanskrtski besednjak in pri poglabljanju v primerjalno jezikoslovje in mitologijo odkril {tevilne podobnosti med razli~nimi starimi in novimi jeziki ter sloven{~ino. Po njegovem mnenju je povsem nesporno, da sta si sanskrt in sloven{~ina najbli‘ja od vseh ‘ivih in mrtvih jezikov, saj nimata samo istih in podobnih besed, temve~ tudi skoraj enake spregatve in seveda tudi dvojino.

-

SEPTEMBER

09 -

Misteriji 19


SLOVEN {~INA

BLI ‘ NJA SANSKRTU

niki. Zato je ~isto mo‘no, da so bili tisti iz de‘ele Kuru na{i predniki, da je bil to tisti pretok Arijcev v Indijo.

katera so najbolj vplivali ugrofinski jeziki. Skot je slovenska beseda (skotiti se), ki ima slab{alni pomen, mar ne? Mogo~e ga neko~ ni imela. To se lahko spremeni. Zanimivo se mi zdi, da je vladarski naslov Vali‘anov (Wales) vladika, kar zveni kot ruski naslov ali poljski, pa~ slovanski. Te zveze med Britanskim oto~jem in Slovani obstajajo in jih je mogo~e najti v jeziku. Za izraz Sakson (Sax, Sas) se mi zdi, da je morda povezan s Slovaki. Slovaki so bili namre~ tudi ena oblika Vendov, ki so takrat ‘iveli v Nem~iji pri Berlinu. Potem so se k Slovakom priselili Germani iz Skandinavije in so se zme{ali in so se prvotno mogo~e imenovali Slovaksoni, sinovi Slovakov. Kako ste se spoznali s sanskrtom? Na filozofski fakulteti sem odkril knjigo z naslovom Vendski slovar. Sanskrt sem za~el {tudirati na münchenski univerzi, a predavanj nisem obiskoval, saj sem v Ljubljani takrat {tudiral slikarstvo. Imel pa sem doma u~benik z manj{im besednjakom. V tistem ~asu so pri nas postali aktualni venetologi (nekaj let prej je bila aktualna tematika slovanskega porekla Etru{~anov), in ko sem si ogledal njihovo knjigo, sem videl, da omenjajo nekaj sanskrtskih besed, da na tem pravzaprav temeljijo. Vendar je bilo navedenih le malo sanskrtskih besed, samo {tiri ali pet. To me je spodbudilo, da sem v tisti mali besednjak malo bolj natan~no pogledal. In pri pri~i sem odkril opazno veliko {tevilo sanskrtskih besed, ki so bile povezane s sloven{~ino, nekako praslovanske. Recimo JIVA (izg. ‘iva), ki pomeni ‘ivljenje. No, potem sem dobil bolj{i sanskrtsko nem{ki slovar. Tam sem potem odkril {e toliko podobnih sanskrtskih besed slovenskim, da sem od{el do profesorja Ore{nika, primerjalnega jezikoslovca; pokazal sem mu seznam dvestotih besed in rekel, da je zanimivo, da lahko ‘e laik najde toliko podobnosti med sanskrtom in sloven{~ino, torej v jeziku, ki je prostorsko in ~asovno tako oddaljen od sanskrta. Kako se je razvijal sanskrtski jezik? Pri sanskrtu je najlep{e dejstvo, da je mo-

20 - SEPTEMBER 09 -

Foto L. Z.

Kaj pa Arijci, so po va{em mnenju povezani s Slovenci? Seveda so, saj imamo Arjo vas. Mogo~e obstaja zveza z rjavo barvo, preko rjavolasosti, morda tudi z rjo. Rja je nekaj plemenitega, tako kot plesen.

Bodi Me{ko, slikar, avtor slovensko-sanskrtskega slovrja.

go~e zasledovati in spoznati vse faze v razvoju tega jezika. Vendar pa sem sam bolj preu~eval starej{i starovedski jezik. Sanskrt, ko se je za~el tako imenovati, je bil ‘e zelo druga~en. Imel je precej dalj{e besede, dolgih besed pa nisem preu~eval, ker me ~asovno niso zanimale. Sanskrt pravzaprav ni toliko soroden sloven{~ini, kot je sloven{~ini soroden {e starej{i starovedski jezik, torej jezik, v katerem so bile zapisane prve Vede. V uradni teoriji velja, da so Indoarijci okrog 1500 pr. n. {t. pri{li v Indijo iz okolice ^rnega morja. In da so s seboj prinesli Vede in ~a{~enje ognja. Vse to podpira pojav ‘arnih grobi{~, ~eprav ~asovno vse skupaj ni povsem jasno. Genetska analiza ka‘e, da so brahmani in k{atrije, torej vi{ji kasti sve~enikov in vitezov, z nami, Slovenci, bolj povezani kot ni‘je kaste v Indiji. ^e smo mi zdaj konglomerat Vendov in Slovencev, ki so bili bli‘nji sorodniki – Vendi so bili raz{irjeni po vsej Evropi do Baltika, Slovenci pa bolj pri ^rnem morju – so v na{ih prednikih torej zme{ani eni in drugi, ki pa so bili tako ali tako sorodSlovensko-sanskrtski besednjak je objavljen na medmre‘ju: www.radiostudent.si/ article.php?sid=19668

Kdaj ste prvi~ podvomili v uradno zgodovino? Ta dvom mi je bil polo‘en v zibko. @e moj prednik po materini strani, ~astnik Franjo Malgaj, ki je po prvi svetovni vojni s svojimi {tiridesetimi konjeniki iz [entjurja pri Celju za~asno osvojil Koro{ko, je bil navdu{en zgodovinar, ~eprav je zelo mlad umrl. Vsaj od njega naprej je bilo v dru‘ini znano, da je zgodovina nekaj izmi{ljenega; spominjam se debat, ki jih je imela moja mama s svojim bratom, ki je Avstrijec, njen o~e je imel namre~ kasneje drugo ‘eno. Mati mu je dokazovala, kako smo Slovenci ‘iveli na Koro{kem pred Avstrijci. Podobno je tudi moj o~e, ki izhaja s kra{ke strani, vedel, da smo Slovenci bili ‘e prej na Primorskem kot Italijani. Zato sem za uradno zgodovino ‘e iz zibke vedel, da je napa~na. Razumel sem ‘e zgodaj tudi, da pa~ ‘ivimo v tak{nem dr‘avnem sistemu, takrat jugoslovanskem, kjer je bilo mogo~e resnico prebirati samo med vrsticami. @e v ~asopisih je bilo tako. In ko sem za~el pisati tisti radijski ~lanek o koncu sveta, sem ‘elel poglobiti svoje poznavanje mitologij in zgodovine, pri ~emer me je anti~na knji‘evnost povsem pritegnila. Obenem sem pisal {e sanskrtski slovar. Vse skupaj pa je bila nekak{na nad~asovna telepatija. Kot zaslu‘nega za moje ugotovitve naj navedem tudi svojega o~eta, ki me je poleg marsi~esa drugega nau~il, da razmi{ljanje ni vezano zgolj na jezik in besede, temve~ obstaja tudi glasbeno razmi{ljanje, oblikovno in barvno razmi{ljanje itn. Mislim, da je name zelo vplivalo tudi njegovo prepri~anje, da je bistvo na{ega bivanja ravno razmi{ljanje. Peter Amalietti, Andreja Paljevec

D


ARHEOLOGIJA

Megalitske strukture naj bi bile namenjene pridobivanju velikih koli~in energije

Skrivnost megalitov

NAMEN MEGALITOV

Mnogi megaliti stojijo na energijskih vozlih, ki stimulirajo procese revitalizacije narave. ZMAJEVE ^RTE Da stare cerkve, predzgodovinske zemeljske gomile in nekateri starodavni spomeniki le‘ijo vzdol‘ povsem ravne nevidne ~rte, je leta 1921 zapazil angle{ki pivovar Alfred Watkins, ko je nekega poletnega dne jahal po gri~ih Herefordshira in opazoval pokrajino. Domneval je, da je v nekem predzgodovinskem ~asu moral obstajati obse‘en sistem takih ravnih ~rt vzdol‘ povr{ine zemlje, ki je povezoval vse starodavne gradnje. Poimenoval jih je »prelo‘ne linije« (leylines). Nemec Wilhelm Teudt je nekaj let pozneje, neodvisno od Watkinsa, odkril podobne skrivnostne ravno~rtne sledi,

ki jih je poimenoval »svete ~rte« (heilige Linien). Zgodbo je raz{iril Francoz Xavier Guichard, ki je odkril skrivnostni sistem ravnih ~rt, ki ‘e od predzgodovinske dobe ustvarja mre‘o v velikem delu Evrope in povezuje stotine krajev in mest. Vzdol‘ vsake od teh ~rt le‘ijo starodavne gradnje, gomile in stari vodnjaki. Kitajci tak{nim ~rtam ‘e od davnih ~asov re~ejo »zmajevi tokovi«. Radiestezisti so ugotovili, da »zmajeve« ali »ley« linije resni~no obstajajo; gre za mo~ne, a nemerljive in neopazne energijske tokove terestri~nih naravnih sil pod povr{ino zemlje, ki so povezani z geomagnetnim poljem. Ti vzdol‘ svojih tokov ustvarjajo energijske vozle, ki lahko stimulirajo naravne procese revitalizacije narave. Mnogi megaliti in predzgodovinske strukture so postavljeni ravno na teh linijah oziroma njihovih prese~i{~ih.

Danes prevladujejo nedolo~ne razlage, da so megalitske strukture nekako povezane s predzgodovinskimi verskimi kulti oziroma z astronomijo. Ampak te razlage ne dajejo prepri~ljivih odgovorov na tri temeljna vpra{anja: (1) kak{en je bil namen gigantskih megalitskih spomenikov; (2) kako so izdelovali, transportirali in dvigovali oziroma postavljali {tevilne megalite ter izjemno te‘ke masivne kamnite bloke, ki so tehtali od nekaj deset pa vse do ve~ sto ton; in (3) kak{ne neposredne koristi so od njih imeli njihovi graditelji? Nekateri vidijo Zemljo kot gigantski organizem, ki vpija, predeluje in emanira razli~ne energijske tokove. Pri tem na dolo~enih mestih ustvarja mo~ne energijske vrelce, iz katerih se vzdol‘ zemeljske povr{i- Avtor ~lanka v Aveburyju, kraju z ve~ megalitskimi kamnitimi krogi ne {irijo mo~ni energijski tokovi. v angle{ki grofiji Wiltshire.

-

ZBIRALNIKI ENERGIJE

Foto arhiv K. Mi{ak

M

egalitska kultura je najdlje trajajo~a in najbolj razprostranjena graditeljska kultura v zgodovini. Nastala je okoli leta 3800 pred na{im {tetjem in je trajala tri tiso~letja. Nastala je nenadno, na samem za~etku ~love{ke zgodovine. Megaliti so se hitro raz{irili po svetu, vendar ni znano, kaj je spodbudilo ta razvoj. [irjenje megalitske kulture v Evropi se pripisuje, z velikim »morda«, starodavnim pomor{~akom. Ampak nastanek mnogih avtohtonih megalitskih kultur v ostalih med seboj zelo oddaljenih delih sveta (Afriki, Indiji, Oceaniji, Srednji Ameriki) je {e naprej uganka in spro‘a pomisleke o taki razlagi.

Pravilne oblike v dolo~enih okoli{~inah sprejemajo, pretvarjajo in oddajajo subtilno energijo ter ustvarjajo polja, ki delujejo znotraj ali zunaj njih. Ta polja subtilno delujejo na ‘ivo in ne‘ivo materijo okoli njih, stabilizirajo fiziolo{ke procese in psiho pri ljudeh, ugodno vplivajo na ‘ivljenje, klitje in rast rastlin ter zavirajo razvijanje mikroorganizmov in virusov. Vplivi morfolo{kih polj so zelo {ibki, a jih je mogo~e oja~iti z ve~jim oddajnikom. Mor-

SEPTEMBER

09 -

Misteriji 21


SKRIVNOST

MEGALITOV

da so predzgodovinski graditelji prav zato postavljali velikanske kamnite strukture ~im ve~jega obsega in povr{ine (kamniti krogi) ter ~im ve~je prostornine (piramide). John Burke je v knjigi Seme znanja, kamen obilja (Seed of Knowledge, Stone of Plenty) objavil teorijo o mo‘nih razlogih, zakaj so starodavni in‘e-

nirji gradili skrivnostne kamnite piramide, kamnite kroge in kamnite sobane. Predstavil je dokaze, da so bile te masivne strukture postavljene na lokalnih geolo{kih anomalijah, ki so oja~evale naravne elektromagnetne fluktuacije v zemeljski skorji. Avtohtone rastline, katerih seme so dali v te spomenike, so hitreje ras-

Zapu{~ino megalitskih graditeljev danes delimo na tri osnovne vrste: menhirje, dolmene in kromlehe. Najstarej{e megalite – mnoge od njih te‘ke po nekaj deset, v~asih pa tudi ve~ sto ton – so postavljali v obdobju od okoli 3800 do 3000 pr. n. {t. na velikih ledinah in pobo~jih hribov, obdelovali pa so jih s kamnitim orodjem. Okoli leta 2600 pr. n. {t. se za~ne nova faza, ker so prebivalci zahodne Evrope takrat za~eli izdelovati kovinsko orodje. V tej fazi je bila postavljena glavnina skladnih kamnitih krogov, od katerih so se mnogi ohranili do danes. Okoli leta 900 pr. n. {t. pa zanimanje za postavljanje megalitskih struktur pojenja.

Foto arhiv Misteriji

FAZE GRADNJE IN VRSTE MEGALITOV

Nekateri raziskovalci trdijo, da je tudi Slovenija polna megalitov. V Misterijih smo `e pisali o »Slovenski sfingi« (Misteriji, november 2000) in »Kamniti mizi iz davnine« (Misteriji, junij 2002 – na sliki), ki sta obe obrnjeni v smeri vzhod–zahod.

le, bolje rodile in bile bolj odporne na zajedavce.

MERITVE MEGALITOV ^e{ki raziskovalec Miroslav Provod je za~el svoja merjenja s kondenzatorjem kapacitete 5000 mikrofaradov, ki ga je priklju~il na napetost enega volta. S pomo~jo kovinske radiestezijske bajalice je ugotovil, da kondenzator okoli sebe oddaja energetski prostor v premeru 12-ih centimetrov. Ko pa je isti kondenzator postavil na kamnite bloke, se je premer polja v stiku s kamni petkratno pove~al. In ko je kondenzatorju izklju~il napetost, je kamen {e nekaj ur vzdr‘eval za~etno energijo kondenzatorja, na-

22 - SEPTEMBER 09 -

kar je polje za~elo slabeti. Na podlagi tega je Provod sklepal, da kamniti bloki lahko akumulirajo energijo. Dejstvo, da ve~ja koli~ina materije lahko akumulira ve~jo koli~ino energije, so po Provodu uporabljali pri mnogih gradnjah, kot so zigurati, egip~anske in mehi{ke piramide, ter pri vseh umetnih zemeljskih gomilah. Meni, da so velike megalitske strukture, kot so Teotihuacan, San Lorenzo Tenochtitlán, Velikono~ni otoki, piramide in menhirska polja v Franciji, postavili za pridobivanje velikih koli~in energije ter da so to vedenje v poznej{ih ~asih uporabljali pri mnogih sakralnih zgradbah. Kre{imir Mi{ak

D


PERMAKULTURA

Sistemsko na~rtovanje dolgoro~nega izbolj{evanja materialnega blagostanja ljudi

Re{itev je v permakulturi Permakultura je predvsem ohranjanje rodovitne prsti, biolo{ke pestrosti, pitne vode in ~istega zraka. Vse ve~ je opustelih podro~ij, ki so bila nekdaj polna rastlinja in ‘ivih bitij. Na domala vseh poljih je erozija odnesla vrhnji, rodovitni sloj prsti. Zaradi namakanja so neko~ rodovitna polja pokrita z belo skorjo soli, gozdovi so se zaradi izsekavanja spremenili v pu{~ave. Narava je zlorabljena. Vsega tega ne bi bilo, ~e bi imeli lokalno samooskrbo, ekolo{ko kmetijstvo, ~e bi omejili potro{ni{tvo in omejili izrabo naravnih virov.

OPUSTO[ENJE Ko se sprehajamo med bogato oblo‘enimi policami vse ve~jih in ve~jih trgovin, nakupov ne povezujemo z opusto{enjem okolja, izkori{~anjem ‘ensk, otrok in prebivalcev nerazvitih dr‘av, z ekolo{kimi katastrofami, izumiranjem ribjih vrst, kr~enjem tropskih gozdov … Pa vendar ima vsak izdelek na polici svojo zgodbo, zgodovino in kot odpadek tudi prihodnost. Zmogljivosti planeta Zemlje za podporo sedanjega na~ina ‘ivljenja in zadovoljevanja na{ih umetnih potreb so ‘e ve~krat prese‘ene. S takim na~inom potro{ni{tva vsak dan sproti uni~ujemo temelje pre‘ivetja in zmanj{ujemo mo‘nosti za zdravo prihodnost bodo~ih generacij; pri{li smo do to~ke, ko je ogro‘eno

Foto L. Z.

P

ermakultura povezuje ljudi, ki ‘elijo prevzeti odgovornost in nadzor nad lastnim ‘ivljenjem v svoje roke. Nudi holisti~en okvir za reorganizacijo ‘ivljenj in vrednot ljudi, ki so pripravljeni na korenite spremembe. Omogo~a na~rtovanje var~nih, trajnostnih in samooskrbnih sistemov, nizko energijskih ~love{kih bivali{~ in naselij, ki optimalno izkori{~ajo naravne obnovljive vire. Deluje v skladu z eti~nimi na~eli in naravnimi zakoni in danostmi ter pri tem ustvarja manj onesna‘enja. Prizadeva si za oblikovanje samozadostnih skupnosti z veliko stopnjo samooskrbe. Ne daje univerzalnih odgovorov in enozna~nih re{itev, temve~ je zbirka pozitivnih dejanj, ki jih kot posamezniki, skupnost ali dru‘ba lahko naredimo za bolj trajnostno prihodnost.

-

SEPTEMBER

09 -

Misteriji 23

V Sloveniji sem pa tja ‘e zraste kaka hi{a, ki je grajena po na~elih permakulture.


KNJIGE O DIANETIKI NA SPLETU www.misteriji.si/kat/Dianetika

Knjige o dianetiki so celostne ugotovitve o ~love{kem umu in predstavljajo pot do popolne duhovne svobode.

RE{ITEV

JE V PERMAKULTURI

pre‘ivetje ~love{ke vrste. Zato je preobrazba moderne globalne industrijske dru‘be nujna. Prihaja neizogibna energetska kriza. V nekaj generacijah bomo morali preiti iz dru‘be, ki ima skoraj neomejeno koli~ino energije fosilnih goriv, v nizko energijsko dru‘bo, ki bo temeljila na obnovljivih virih energije in omejenih naravnih virih. Nujno je, da energijo fosilnih goriv in finan~na sredstva, ki so {e na razpolago, uporabimo za obnovo naravnega kapitala in prehod na obnovljive vire energije, ki bodo omogo~ili pre‘ivetje ~love{tva v nizkoenergijski prihodnosti.

EVOLUCIJA ZAVESTI Ni~ ne more bolje predstaviti L. Rona Hubbarda kot njegova preprosta izjava: »Rad pomagam drugim in si {tejem v svoje najve~je `ivljenjsko zadovoljstvo videti osebo, kako se osvobaja senc, ki so mra~ile njene dneve.« Z ve~ kot dvesto milijoni izvodov njegovih del v obtoku in desetinami mednarodnih uspe{nic je navdihnil gibanje, ki se razprostira po vseh dr‘avah sveta. V celoti ta dela zajemajo okoli pet tiso~ rokopisov in tri tiso~ posnetih predavanj. Izstopajo kot celostne ugotovitve o ~love{kem umu in duhu nasploh ter predstavljajo pot do popolne duhovne svobode.

DIANETIKA - IZVORNA TEZA ...............

275 strani, 24,90 €

DIANETIKA - RAZVOJ ZNANOSTI ...............

197 strani, 24,90 €

DIANETIKA - SODOBNA ZNANOST O UMSKEM ZDRAVJU ...............

681 strani, 34,90 €

^ISTO TELO - JASNE MISLI ...............

SAMOANALIZA ...............

266 strani, 28,90 € 383 strani, 28,90 €

PRIRO~NIK ZA PRECLEARJE ...............

425 strani, 24,90 €

SCIENTOLOGIJA - OSNOVE MI{LJENJA ...............

231 strani, 24,90 €

PROBLEMI DELA ...............

291 strani, 24,90 €

SCIENTOLOGIJA - NOV POGLED NA ‘IVLJENJE ...............

POT DO SRE~E ...............

347 strani, 24,90 € 234 strani, 24,90 €

24 - SEPTEMBER 09 -

Do tega, do trajnostnega razvoja, bomo pri{li z evolucijo zavesti. Dokler sami nismo zaceljeni, zdravi, uravnove{eni in ~ustveno zreli, ne moremo ustvarjati harmonije z ljudmi, naravo in drugimi ‘ivimi bitji. Svoje notranje konflikte in strahove projiciramo navzven in ustvarjamo svet strahov, tekmovalnosti in ekolo{kih katastrof. Ko bomo pozdravili sebe, svoje medsebojne odnose, bomo sposobni re{evati lokalne in globalne ekolo{ke in ostale probleme. Trajnostno kulturo bo omogo~ila perspektivna zavest (vsako na{e dejanje vpliva na sedem generacij), planetarna zavest (vsa ‘iva bitja smo medsebojno povezana in na{ obstoj je odvisen od obstoja drugih ‘ivih bitij), medkulturno zavedanje (da za na{e pre‘ivetje in blagostanje ni potrebna le biolo{ka pestrost, ampak tudi kulturna raznolikost, ki nas bogati v pravem smislu besede), zavedanje, da ima Zemlja omejene vire, in zavedanje, da imajo tudi prihodnje generacije pravico do temeljev pre‘ivetja, kot sta pitna voda in rodovitna prst. Razo~aranje nad moderno potro{ni{ko dru‘bo, zavestno dojemanje nekaterih negativnih posledic na{e potro{nje, ponotranjeno eti~no na~elo nenasilja, so~utje do ‘ivali v masovni reji, uporabnikov vode na podro~jih intenzivne kmetijske pridelave, spro‘i v nas motivacijo za spremembo potro{ni{kih vzor-

Knjiga, ki razlaga permakulturo, je iz{la pred leti v sloven{~ini, trenutno je razprodana in bo na voljo na pomlad.

cev in na~ina ‘ivljenja. In nas vodi v permakulturo, v povezovanje ljudi, ki ‘elijo prevzeti odgovornost in nadzor nad lastnim ‘ivljenjem v svoje roke. Nudi holisti~en okvir za reorganizacijo ‘ivljenj in vrednot manj{ine, ki je pripravljena na bolj korenite spremembe.

KONCEPT PERMAKULTURE Koncept permakulture je nastal kot posledica kratkotrajnega sodelovanja Billa Mollisona in Davida Holmgrena sredi sedemdesetih let. Je odgovor na ekolo{ko krizo, s katero se soo~a moderna dru‘ba, tako v eti~nem in filozofskem kot v pragmati~nem in tehnolo{kem smislu. Posledica prve izdane knjige Permakultura 1 leta 1987 je za~etek razvoja sistema znanj permakulture in globalnega gibanja, ki je spremenil ‘ivljenje tiso~ih in vplival na milijone ljudi po svetu. Tako hitro {irjenje ideje, ki ni imela finan~ne podpore dr‘avnih institucij, vlad ali podjetij, nekateri pripisujejo neutrudni energiji, modrosti in karizmi Billa Mollisona. Permakulturo lahko definiramo kot uporabno znanost integriranega sistemskega na~rtovanja, ki se prvenstveno


PERMAKULTURA JE OHRANJANJE Lokalna menjava dobrin in storitev, alternativni denarni sistemi, eti~no investiranje, naro~ni{ko kmetijstvo, ve{~ine pridelave hrane in lastnih semen, samogradnja preprostih bivali{~ iz naravnih materialov so znanja, uporabna v ~asih finan~ne in ekolo{ke krize. Nekateri posamezniki napovedujejo, da bo finan~ni

Foto L. Z.

ukvarja z dolgoro~nim izbolj{evanjem materialnega blagostanja ljudi. Omogo~a nam na~rtovanje var~nih, trajnostnih in samooskrbnih sistemov, nizko energijskih ~love{kih bivali{~ in naselij, ki optimalno izkori{~ajo naravne obnovljive vire, delujejo v skladu z eti~nimi na~eli ter naravnimi zakoni in danostmi in pri tem ustvarijo manj onesna‘enja. Prizadeva si za oblikovanje samozadostnih skupnosti z veliko stopnjo samooskrbe. Ne daje univerzalnih odgovorov in enozna~nih re{itev, temve~ je zbirka pozitivnih dejanj, ki jih kot posamezniki, skupnost ali dru‘ba lahko naredimo za bolj trajnostno prihodnost. Poudarek je na lokalnosti, trajnosti in samooskrbi ter oblikovanju rodovitnih predelov v vaseh, na mestnih povr{inah, na vrtovih in v parkih. Permakultura je danes svetovna mre‘a in gibanje posameznikov in skupin, ki v revnih in bogatih dr‘avah na vseh celinah predstavljajo in {irijo principe permakulturnega na~rtovanja in re{evanja problemov, s katerimi se soo~a moderna civilizacija. Z reorganizacijo lastnega na~ina ‘ivljenja in dela prispevajo k lokalnim skupnostim in vplivajo na globalne spremembe v smeri bolj trajnostne dru‘be. Vsak posameznik predstavlja permakulturo na svoj na~in. Eni jo razumejo izklju~no kot pridelavo lastne hrane, drugi se bolj osredoto~ajo na njene duhovne ravni. Njeni principi in na~ela so uporabni takoj, v vsakdanjem ‘ivljenju, ne glede na to, ~e ste lastnik zemlje ali ne.

Permakulturno vrtnarjenje po~asi prodira tudi v Slovenijo; na{li bi ‘e nekaj deset vrtov, kjer bogato raste zelenjava izven gredic in v medsebojnem so‘itju.

krizi sledila globalna gospodarska, energetska in prehranska kriza, kar je danes ‘e realnost v mnogih dr‘avah revnega Juga. Nezaposlenim, revnim, beguncem, ljudem v tretjem in ~etrtem svetu lahko permakulturna na~ela in metode omogo~ijo pre‘ivetje ter jim ponovno vrnejo individualno mo~ in avtonomnost. Nekateri uspe{ni permakulturni projekti potekajo v ruralnih in urbanih predelih po vsem svetu (v Indiji, Jordaniji, Zimbabveju, Vietnamu, v revnih urbanih predmestjih ju‘ne Amerike, na smeti{~ih, degradiranih obmo~jih … ) in so pogosto iz{li iz skoraj vojnega stanja (pu{~ava, stepe, begunska tabori{~a …). Permakultura prvenstveno vklju~uje ohranjanje rodovitne prsti, biolo{ke pestrosti, pitne vode in ~istega zraka. Stanje in koli~ina rodovitnih povr{in je merilo za ovrednotenje zdravja in blagostanja dru‘be v prihodnosti. Pomeni tudi skrb za vse razli~ne oblike ‘ivljenja, ki naseljujejo planet, neodvisno od na{ega dojemanja njihove vloge in koristnosti. Vse oblike ‘ivljenja so dragocene, tudi tiste, ki jih dojemamo kot nadlogo. ^lovek ni lo~en od narave. Je del mre‘e ‘ivljenja in ne tujek na planetu Zemlja, pre‘ivetje ~love{tva je usodno povezano s pre‘ivetjem ostalih ‘ivih bitij in ohranjanjem ekolo{kega ravnovesja. Za~ne se pri skrbi zase in vklju~uje skrb za dru‘ino, sosede, lokalno in {ir{o

skupnost. Upo{teva pravice staroselcev, pravice revnih in otrok ter pravice prihodnjih generacij. Skrb za ljudi na globalni ravni temelji na zavedanju, da na{e trenutno blagostanje v potro{ni{ki dru‘bi temelji na uni~evanju in ropanju naravnih sistemov in virov pre‘ivetja drugih narodov in prihodnjih generacij. Potrebna bo vzpostavitev bolj pravi~nega trgovinskega sistema, ve~ja samozadostnost in na lastnih virih temelje~a blaginja. Zavedanje o materialnih omejitvah planeta Zemlje je del zrelega dojemanja na~ina delovanja sveta, saj ima vse v naravi omejitve: omejeno ‘ivljenjsko dobo, omejen prostor, hrano, energijo itd. Postaviti meje potro{nji od nas zahteva premislek o tem, kaj potrebujemo, kdaj je ne~esa dovolj, in to v~asih ni lahka odlo~itev. Na{e potrebe in ‘elje je potrebno oceniti s stali{~a Zemljine sposobnosti in zmo‘nosti ljudi, da nam te ‘elje zadovoljijo. Ekolo{ka stopinja je relativno enostavna metoda za ocenitev in reorganizacijo osebne porabe naravnih virov. Omejiti moramo svojo potro{njo, porabo naravnih virov, uravnavati rast populacije in si prizadevati, da bi imel vsak ~lovek dostop do ~iste vode, ~istega zraka, zdrave hrane, zavetja, dostojnega dela in socialnih stikov. Za dosego teh ciljev lahko namenimo del na{ih vi{kov ~asa, energije in denarja. Romana Ana Dolenc

D

-

SEPTEMBER

09 -

Misteriji 25


NOVA ZGODOVINA

Razvoj zemeljske civilizacije glede na sumerske zapise

Panteon in beton R

Foto splet

imski Panteon, eden najve~jih stebre prelo‘ili na morske ladje in odS prou~evanjem arhitekturno-gradbeni{kih dopluli ~ez Sredozemsko morje. Za prevoz se‘kov ~love{tva, je {e en pripo Tiberi so prelagali {e enkrat. O~itno starorimskega betona mer gradnje, za katero te‘ko verjameje na{e mnenje o ~love{kem znanju pred smo pri{li do napredka v 2000 leti hudo popa~eno. mo, da bi jo ustvarili neuki poljedelci in ‘ivinorejci. Polkro‘na kupola Pantesodobnem gradbeni{tvu. ona je vlita iz betona, o katerem nenehKDO JE ZGRADIL no poslu{amo, da se je pojavil pred ko- (rimska dol‘inska mera, pribli‘no 296 PANTEON IN ZAKAJ? maj dvesto leti. Stari Rimljani tako u~in- mm). Pojavi se zopet cel kup vpra{anj. Kdo kovite tehnologije niso mogli razviti saPri Stonehengeu smo se spra{evali, mi, ampak le s pomo~jo znanja starej{e kako so tovorili 40 ton te‘ke bloke 30 je bil gonilna sila rimskega cesarstva? civilizacije. kilometrov dale~. Za Panteon so dova- Ali je nastalo po principu razvoja civiliNekajkrat sem ‘e zapisal, da so v na{i ‘ali monolitne stebre iz sivega granita zacij na bli‘njem vzhodu ob pomo~i zgodovini primeri, ko se je raven znanja iz Egipta. Najte‘ji so bili visoki 50 ~ev- Nefilimov? Nih~e od rimskih piscev nezni‘evala namesto zvi{evala. Na tem ljev (14,8 m) in so tehtali okrog 100 ton. posredno ne omenja kaj takega. Ali so mestu ne bom izgubljal besed o mra~- Iz kamnoloma Mons Claudianus v vzhod- mentorji delovali iz ozadja in le posredonem srednjem veku in na~rtnem uni~e- nem egiptovskem gorovju so jih morali vali znanje? Morda pa so Rimljani le vanju znanja. O ideologijah imamo lju- 100 kilometrov transportirati po suhem, imeli sre~o in so na{li zapiske, ki so jim dje razli~na mnenja in marsikdo {e da- preden so pri{li do Nila. Ob visoki vodi omogo~ili vpogled v zapiske »bogov«? Tako so Rimljani nedvomno poznali nes verjame, da je bilo utrjevanje mo~i so po Nilu nadaljevali do morja, kjer so beton, o katerem sicer nenehCerkve z vsemi sredstvi nujno in koristno za nadaljnji no poslu{amo, da se je pojarazvoj civilizacije. vil pred komaj 200 leti. A preden se posvetimo rimskeMnogo ljub{i mi je popolmu betonu, moramo odgonoma tehnolo{ki primer. Zovoriti vsaj {e na eno vpra{apet si ga bomo pogledali na nje: zakaj bi nekdo gradil taprimeru stare in veli~astne ko veli~astno stavbo na tak zgradbe. Rimski Panteon je {e veli~asten na~in – stotonske en primer gradnje, za katero monolitne stebre iz Egipta bi kar te‘ko verjamemo, da bi jo lahko nadomestili s ~im drugradili neuki poljedelci in ‘igim? vinorejci. Gre za stavbo z noV tem primeru odgovor tranjo vi{ino dobrih 43,3 m in na sre~o vemo. Panteon je bil najbr‘ ne po naklju~ju tudi zgrajen v slavo vseh rimskih enakim notranjim premerom. bogov in je {ele v sedmem Posledica take zasnove je, da stoletju postal kr{~anska cerje v notranjosti prostora za kev. Po logi~nem razmisleku kroglo s premerom 43,3 m. Za je malo verjetno, da bi Nefila‘jo predstavo: to pomeni, limi sami sebi gradili neko da bi v notranjosti lahko po stavbo brez uporabne vredvseh oseh obra~ali Airbusovo potni{ko letalo A 320 s 180 Mogo~na stavba je mo~no burila duhove mnogih arhitektov in nosti. Zopet torej kon~amo sede‘i. To pa je tudi skoraj gradbenikov skozi 2000-letno zgodovino. [e danes lahko ob~udujemo pri ugotovitvi, da je bil tudi Panteon najbr‘ zgrajen z venatanko 150 rimskih ~evljev njene na~rtovalce in graditelje.

26 - SEPTEMBER 09 -


P ANTEON

IN BETON

likanskimi napori izjemno sposobnih ljudi, ki so poznali vse dobrobiti prisotnosti Nefilimov. Znano je, da je bil investitor gradnje rimski cesar, ne vemo pa to~no, kdo je bil arhitekt. In tudi ~e bi vedeli njegovo ime, bi nam prav dosti ne pomagalo. Bistveno bolj pomembno je, da je zaslu‘en za eno najve~jih arhitekturno-gradbeni{kih dose‘kov ~love{tva. Polkro‘na kupola Panteona je namre~ vlita iz betona, ki bi moral biti izum na{e civilizacije (patent je bil vlo‘en leta 1824), pa ni!

NAJNOVEJ[I IZZIV NA PODRO^JU BIOMEDICINE Biospectrum je najsodobnej{i na~in zdravljenja na podro~ju biotehnologije. Namenjen je izbolj{anju zdravja, bolj{emu po~utju in lep{emu telesnemu videzu brez stranskih u~inkov. S pomo~jo efekta bioresonance se ~love{ke celice, organi in celotno telo uglasijo s frekvenco naprave, ki proizvaja celoten frekven~ni spekter zdravega ~love{kega telesa. Ponovna uglasitev celic omogo~a presnovo celotnega ~love{kega telesa ter vzpostavitev procesa zdravljenja in samozdravljenja.

Panteon je bil zgrajen z velikanskimi napori ljudi, ki so poznali vse dobrobiti prisotnosti Nefilimov.

Foto splet

^UDE@NA KUPOLA Spretno se izmikamo podatkom, da so beton uporabljali stari Egip~ani za vlivanje nekaterih blokov v piramidah. Vliti nekaj tonsko kocko ali kvader pravzaprav niti ni kak{en stra{en podvig (~e zanemarimo notranje napetosti, skr~ke in zra~ne mehur~ke, ki jih egip~anski beton nima). ^isto druga zgodba pa je 4600-tonska kupola s premerom blizu 50 metrov. Kupola nima nobenih notranjih oja~itev iz jekla! Na najdebelej{em mestu dose‘e debelino 6 metrov, celo ob sredinski odprtini pa je debela 1,2 metra. Kdor pozna probleme skr~kov in notranjih napetosti betona pri tako velikih koli~inah, se resno zamisli, kako so pred dva tiso~ leti vlili kupolo, ki kljubuje zobu ~asa {e danes. Kdor {e vedno ne dojame veli~ine tega podviga, naj vpra{a kak{nega strokovnjaka za gradnjo ve~jih mostov in jezov hidroelektrarn, za kako zahtevno gradnjo gre, ~eprav danes v te konstrukcije vgradijo tone ‘elezja za oja~itve. Kljub vsem naporom in oja~itvam so ‘ivljenjske dobe teh izdelkov manj kot sto let. Kaj so torej po~eli z betonom pred dva tiso~ leti, da dr‘i {e danes? Resne analize vzorcev betona iz Pan-

Tloris Panteona ka‘e popolno simetrijo. ^e odmislimo vhod, je jasna delitev na 8 enakih enot. Na vhodu je 8 glavnih stebrov in 8 notranjih. Po sumerskih zapisih pa je bilo vrhovnih »bogov« 12. So bili {tirje pozabljeni po jedrski katastrofi?

teona razumljivo ni bilo mogo~e izdelati. Raziskovalci so si pomagali tako, da so vzorce vzeli v rimskih ru{evinah v Libiji. Rezultat teh meritev je ugotovitev, da dva tiso~ let star vzorec dosega polovico mehanskih lastnosti sodobnega betona povpre~ne kvalitete. To nam seveda zelo malo pove o tem, kak{ne lastnosti je imel ob vgradnji. Nerodno je, da bomo to tudi zelo te‘ko izvedeli. Po sami osnovni sestavi rimskega betona, ki jo poznamo iz zapiskov, ni mogo~e sklepati na kak{no posebno znanost. Zanimiva je razlaga odkritja rimskega betona, do katerega naj bi pri{lo po naklju~ju. Ko so v kraju Pozzuoli blizu delujo~ega vulkana gradili s tradicionalno malto, so se zaradi vpliva vulkanskega pepela za~ele na malti dogajati zanimive spremembe. Pepel naj bi spro‘il kemi~ne reakcije, ki so znatno izbolj{ale mehanske lastnosti malte, obenem pa zagotovile njeno odpornost na vlago. Tako naklju~no odkritje naj bi potem

ZDRAVLJENJE Z BIO-SPECTRUM APARATI RAZISKAVE SO POKAZALE U~INKOVITO DELOVANJE NA: • sistem prekrvavitve • celoten imunski sistem • reguliranje psihosomatskega sistema BIOSPECTRUM MEDICINE NUDI TUDI: • zdravljenje ko‘e, aken, ko‘nih made‘ev • anticelulitno terapijo, pomo~ pri huj{anju • pomo~ pri pove~anih {portnih aktivnostih in hitrej{em okrevanju po {portnih po{kodbah • pove~uje spolno vitalnost, odpravlja impotenco, neplodnost, menstrualne te‘ave • odpravlja te‘ave s prostato • zdravi stresna stanja in nespe~nost, pomaga pri preutrujenosti • uravnove{a sr~no, ledvi~no in prebavno funkcijo • izbolj{uje mikro- in makrocirkulacijo • laj{a revmatske bole~ine in bole~ine v sklepih www.biospectrum.biz Za iz~rpne informacije o na{ih storitvah, cenah in celotni ponudbi nas pokli~ite ali obi{~ite v na{ih poslovalnicah: [kofljica, Ob po{ti 20, 01/366 31 31 (od ponedeljka do petka od 8. do 17. ure)

Solkan, Ulica IX. Korpusa 55, 031/371 618 (od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure)

-

SEPTEMBER

09 -

Misteriji 27


IN BETON

brez modernih laboratorijskih postopkov in testnih meritev razvili do stopnje, ki je omogo~ala gradnjo Panteona in drugih zahtevnih objektov. V nekaj desetletjih so stari Rimljani razvili me{anico in tehnologijo vgradnje, ki ju na{i moderni civilizaciji ni uspelo razviti v 185 letih! Mo‘ni sta le dve razlagi. Po eni so bili Rimljani razvojno bistveno bolj u~inkoviti od nas, a mislim, da bi ta razlaga na{la le zelo redke podpornike v strokovnih krogih. Druga mo‘nost je, da so recepture in tehnologije redki izbranci prena{ali iz roda v rod. Na pogled vidne zna~ilnosti so sicer zapisali, ostalo je bilo poslovna skrivnost. Zapisi govorijo, da je bil njihov beton sestavljen iz pastoznega hidriranega apna, pozolanskega pepela iz bli‘njega vulkana, minimalne koli~ine vode in vgrajenih kamnov po izbiri. Dodaten zapisan namig je tudi natan~no nabijanje vgrajene me{anice za ~im bolj kompaktno me{anico.

Na primeru velikega zanimanja velesil za podro~je bli‘njega vzhoda, Tibeta, po novem pa tudi Marsa sem ‘e omenil ‘eljo po informacijah o znanju starodavnih civilizacij, v ‘elji po hitrej{em razvoju na{ega znanja. Na primerih obvladovanja gravitacije ali nevidnosti se to sli{i dokaj utopi~no, lepo pa si koristnost takih zapisov pogledamo na primeru rimskega betona. Ker je z vidika obstojnosti nedosegljiv ideal, se je moderna znanost sistemati~no lotila raziskav kemijskih posebnosti in tehnologije vgradnje.

DANAŠNJE POSNEMANJE RIMSKEGA BETONA Konkreten zaklju~ek take {tu- Notranjost kupole je okra{ena z oglatimi izpraznitdije je jez Upper Stillwater v ame- vami. Res je, da se tako zmanj{a masa kupole, res ri{ki dr‘avi Utah. Kemi~ni del pa je tudi, da se pove~a zarezne u~inke in s tem noproblema so re{ili s 40 % portland- tranje napetosti kupole. Zanimivo je tudi, da so v skega cementa in 60 % lete~ega zgornjih delih kupole uporabljali la‘je kamnine kot pepela iz termoelektrarne. Ce- v spodnjih. Kdorkoli je to na~rtoval, je o~itno zelo ment vsebuje potrebne kalcijeve dobro vedel, kaj dela. (Giovanni Paolo Panini: komponente, pepel pa silicijeve, ki Notranjost Panteona, olje, 1747) so primerljive s tistimi iz vulkanov. Po- nje starej{e civilizacije. Glede na to, da slu‘ili so se tudi vgradnje kamnov po nam je mehanizem nastanka velikih cirimskem receptu, da bi se ~im bolj pribli- vilizacij v tistih ~asih dokaj jasen, je seve‘ali zapisani recepturi. V kolik{ni meri da mo‘na tudi razlaga, da so »padli anso uspeli, mi ne bomo izvedeli. Izvedeli geli«, »polbogovi« ali drugi ljudje z ve~ bomo le, ~e so ga hudo polomili in bo znanja pa~ osnovali {e eno civilizacijo. @ivljenje v civilizirani skupnosti je bilo jez zelo hitro propadel. Po 185-ih letih poznavanja cementa tudi zanje la‘je in varnej{e. Iz takega in betona se gradbeniki vra~ajo k ve~ kot razmi{ljanja bi la‘je sklepali, kdo je bil dva tiso~ let starim receptom. ^e bi mi- arhitekt Panteona. ^e torej razmi{ljamo na tak na~in, slili, da jih poznajo v celoti, bi jih tudi v celoti kopirali. Ker jih ne poznajo, po- nam hitro postane jasno, da imata arheosku{ajo uporabiti zapisane namige in jih logija in razvoj bistveno ve~ skupnega kombinirati z obstoje~im znanjem. Te kot se zdi na prvi pogled. Kdor podpira raziskave so dale rezultate, s katerimi arheolo{ke raziskave na pravih mestih, so si upali zgraditi velik re~ni jez. O~itno ima lahko od tega tudi velike razvojne so torej s prou~evanjem starorimskega prednosti. Tako z razmi{ljanjem o rimsbetona pri{li do napredka v sodobnem kem betonu pridemo nazaj do vzrokov za veliko zanimanje za Irak, Iran, Tibet, gradbeni{tvu. Osebno sem prepri~an, da stari Rim- Mars in {e kaj drugega. Ne gre le za na{o ljani tako u~inkovite tehnologije niso radovednost. razvili sami, ampak so le uporabili znaPavel [kofic

D

28 - SEPTEMBER 09 -

Foto splet

P ANTEON


PONATIS NA @ELJO BRALCEV

Dieta z lanenim oljem po dr. Johanni Budwig

Za te‘ke bolnike M

o~ lanenega olja, ki jo zagovarja sedemkratna nominiranka za Nobelovo nagrado, nem{ka biokemi~arka dr. Johanna Budwig, smo opisali ‘e v nekaj ~lankih. Na ‘eljo bralcev pa tokrat natan~neje poro~amo o njegovi zdravilni mo~i. Bralce napro{amo, da besedila, povzetega iz knjige nem{kega Ameri~ana How to Fight Cancer & Win (Kako se upremo raku in ga premagamo), ne razumejo kot napotek za zdravljenje, marve~ le kot spremljevalno terapijo, o kateri se velja pogovoriti z zdravnikom. Pri terapiji s hrano je dr. Budwigova zelo stroga in dosledna. Za ilustracijo navajamo primer Jane D., ki jo je konvencionalna medicina ozna~ila kot »neozdravljivo bolnico«. Pri tem bralce opozarjamo, da namen tega ~lanka ni odvra~anje bolnikov od klasi~nega zdravljenja. Jane, ki ni mogla v ‘elodcu zadr‘ati prav nobene hrane, je svoje zdravljenje za~ela s klistirjem iz lanenega olja (120 do 250 ml). Po nekajdnevni kuri s klistirjem je za~ela u‘ivati po 250 g sve‘e mletih lanenih semen na dan, zme{anih s surovim medom* – to je bila prva hrana, ki jo je bolnica po dolgem ~asu zau‘ila peroralno (skozi usta). Me{anico je prenesla presenetljivo dobro. Po mnenju dr. Budwigove me{anica zmletih lanenih semen in medu koristi vsaki hudo, pa tudi zmerno bolni osebi. Jane je prejemala me{anico nekaj dni,

Laneno olje ima dramati~en vpliv na zdravje. dokler se ni njena prebava uredila in se je po~utila bolje. Smela je piti tudi nesladkane sve‘e iztisnjene sokove iz razli~nih vrst sadja in zelenjave. Dr. Budwigova priporo~a predvsem kombinacijo sve‘ega soka iz korenja ali zelene in jabolk. Sok je najbolje pripraviti doma, v lastnem sokovniku, ker tako natan~no vemo, kaj je v njem. ^e je kupljen, pa naj ne vsebuje konzervansov in aditivov. Pomemben del Janeine diete so bili topli napitki – te je morala piti trikrat na dan. Najprimernej{i so zeli{~ni ~aji (metin ali {ipkov), ki jih lahko po ‘elji osladimo z medom. Sladkor je najstro‘je prepovedan. Grozdni sok, ki je po naravi zelo sladek, lahko pijemo samostojno, ali pa ga po potrebi uporabimo za slajenje drugih sokov. Manj{i odmerek pravega ~aja lahko popijemo le zjutraj.

ALTERNATIVA – OVSENA KA[A Kadar se je Jane po~utila zelo slabotno, so ji doma pripravili ovseno ka{o po receptu dr. Budwigove: 3 jedilne ‘lice surovih ovsenih kosmi~ev damo v 120 do 180 ml mrzle vode in zavremo. Dobljeni ka{i dodamo 3 jedilne ‘lice sve‘e zmletih lanenih semen in pustimo, da pri nizki temperaturi zelo po~asi vre 10 minut. Nato odstranimo s {tedilnika in precedimo. Po ‘elji lahko dodamo malo mleka, kar koristi prebavi. Tako dobimo me{anico z zelo visoko hranilno vrednostjo. Okus lahko izbolj{amo z dodatki, kot so sve‘ koren~kov, pomaran~ni ali grozdni sok (po 1/4 skodelice), ali z dvema ‘licama drobno nastrganega jabolka. ^e uporabimo koren~kov sok, moramo ka{o zau‘iti takoj.

KLASI^NA DIETA Z LANENIM OLJEM: Po nekajdnevni o~i{~evalni in krep~ilni dieti, opisani zgoraj, je Jane za~ela s klasi~no dieto z lanenim oljem. Zaradi

Foto arhiv Misteriji

* Sve‘e zmleta lanena semena z medom so pomemben del priporo~ene diete. Me{anico pripravimo sami: kupimo cela semena, jih zmeljemo v mlin~ku za kavo in nato zme{amo z medom. Sladkorni bolniki smejo med u‘ivati le, ~e zdravnik presodi, da to ne ogro‘a njihovega zdravja!

-

SEPTEMBER

09 -

Misteriji 29


TE ‘ KE BOLNIKE

dolgotrajne bolezni in hude iz~rpanosti organizma je bil njen urnik prehranjevanja zelo natan~en: 7.00 – 60 do 120 ml soka kislega zelja na prazen ‘elodec. Sok kislega zelja vsebuje veliko mle~ne kisline, ki izbolj{a absorpcijo ma{~ob, spodbuja ~revesno peristaltiko in pospe{i presnovo ma{~ob. Na ta na~in deluje o~i{~evalno, odpravi blokade v telesu in pospe{uje prebavo. Mle~na kislina zeljnega soka blagodejno vpliva tudi na osebe z ob~utljivim ‘elodcem, ki po njegovem u‘ivanju pogosto ugotovijo, da dobro prena{ajo celo presno zelenjavo. 8.00 – 120 do 180 ml toplega zeli{~nega (ali pravega) ~aja pred zajtrkom. Muesli, pripravljen po naslednjem receptu: V globoko posodo nalo‘imo sestavine v plasteh po naslednjem vrstnem redu: 3 do 4 jedilne ‘lice sve‘e zmletih lanenih semen, sve‘e sezonsko sadje (narezano na kocke ali rezine) in/ali sve‘ sadni sok (brez sladkorja in kemi~nih aditivov) ter po ‘elji plast poljubnih zmletih ore{~kov (razen ara{idov). Z elektri~nim (pali~nim) me{alnikom dobro zme{amo 90 do 125 g nemastne skute, 1 ~ajno ‘li~ko medu (ni primeren za sladkorne bolnike), 1 do 2 jedilni ‘lici lanenega olja in 3 jedilne ‘lice surovega mleka, da dobimo homogeno zmes. ^e je pregosta, dodamo mleko. Dobljeno zmes polo‘imo na vrh ostalih sestavin v posodi. Skuti lahko po ‘elji dodamo tudi banane, limonin sok, pomaran~ni sok (v razmerju 2 : 1), ro‘i~evo moko, kokos, vanilijo ali cimet. Med 10. in 11. uro – dopoldanska malica: 120 do 180 ml sve‘ega koren~kovega soka, ~ez pol ure {e katerega od naslednjih sokov: sok iz kopriv (z limono), redkve, zelene ali rde~e pese (z dodatkom jabol~nega soka). 12.00 – 1 jedilna ‘lica sve‘e zmletih lanenih semen, zme{anih z medom in 120 do 180 ml grozdnega soka. 12.15 – prvi del opoldanskega obroka: solata iz regrata, vodne kre{e, listov zelene, redkvic, kislega zelja, sve‘e nastrganega hrena (brez kisa) in zelene papri-

30 - SEPTEMBER 09 -

ke. To okusno solato prelijemo s solatnim prelivom, pripravljenim iz skute, lanenega olja, mleka, sve‘e limone, malo soli, gor~ice, kislih kumaric, ~esna in sve‘ih (ali posu{enih) zeli{~. Vse sestavine za preliv v me{alniku zme{amo v homogeno maso. 12.30 – drugi del opoldanskega obroka: sve‘o zelenjavo (po ‘elji) du{imo v malo vode z zeli{~i, karijem in malo lanenega olja. Po ‘elji izbolj{amo okus s kvasnim ekstraktom ali bujonom. Kot prilogo ponudimo ajdovo ka{o (pripravljeno kot ri‘), rjavi ri‘, neolupljen kuhan krompir ali sve‘ pire krompir, pripravljen z malo mleka in lanenega olja. ^e bolnikovo stanje to dopu{~a, mu lahko ponudimo tudi sladico, na primer zlo‘enko iz skute, lanenega olja in sadja, opisano zgoraj. Obogatimo jo z nekoliko ve~ medu in naravno vanilijo. 15.00 – popoldanska malica: 1 jedilna ‘lica sve‘e zmletih lanenih semen z medom in 120 do 180 ml nesladkanega grozdnega soka ali sve‘ega ananasovega soka. 15.30 – dodatne 1 do 3 jedilne ‘lice sve‘e zmletih lanenih semen z medom in 3 kozarce (skupno 180 do 540 ml) sve‘ega soka iz ~rnega ribeza ali ~e{enj. 18.00 – lahka ve~erja: 1 skodelica (180 ml) juhe, pripravljene iz ajdove ka{e, kuhane v zelenjavni juhi. Okus izbolj{amo z dodatkom lanenega olja in kvasnega ekstrakta.

18.30 – pred spanjem 120 do 180 ml grozdnega soka, oslajenega z 1 jedilno ‘lico medu. @e po dveh tednih u‘ivanja te diete si je Jane tako opomogla, da je bila sposobna zapustiti posteljo in postoriti osnovne opravke v hi{i. ^ez sedem mesecev je ‘e prevzela skrb za gospodinjstvo, mo‘a in tri otroke. Kdor je ni poznal, je te‘ko verjel, da je to ista oseba, ki je bila {e pred pol leta, pred za~etkom diete z lanenim oljem, tako krhka in nemo~na. Lahko ste prepri~ani, da je dru‘ini vsak dan postregla s porcijo skute, obogatene z lanenim oljem. Morda se komu zdi, da je dieta s tako dovr{enim urnikom prehranjevanja pretirana, vendar morajo oslabljeni bolniki jesti pogosteje, da okrepijo svoj organizem in telo.

NAMIG

Foto arhiv Misteriji

ZA

Te‘ko je verjeti, da ima vnos ene same jedilne ‘lice surovega, hladno stiskanega, nepre~i{~enega devi{kega lanenega olja, zme{anega s kakovostnimi beljakovinami, ki jih vsebuje pol skodelice nemastne skute, tako dramati~en vpliv na zdravje posameznika. Vendar so pozitivne u~inke te preproste jedi potrdile {tevilne znanstvene raziskave. Znanstveniki po vsem svetu pojejo hvalnice Linum usitatissimum ali navadnemu lanu: to starodavno, a na novo odkrito olje vsebuje pravo zakladnico esencialnih ma{~obnih kislin (linolne, linolenske), ki jih telo potrebuje za normalno delovanje in u~inkovito presnovo lipidov (ma{~ob). Zakaj ne bi torej na va{ vsakodnevni jedilnik uvrstili tudi skute, obogatene z zeli{~i in lanenim oljem? Glede na rezultate opravljenih raziskav lahko mirno zatrdimo, da je laneno olje izredno u~inkovito naravno preventivno sredstvo in zdravilo brez primere. Pri nakupu lanenega olja bodite pazljivi. Zdravju koristne u~inkovine vsebuje le surovo, nepre~i{~eno, hladno stiskano, devi{ko laneno olje.

D


OKULTIZEM

Zakaj so Hitlerja jasnovidne sposobnosti po letu 1939 zapustile?

Hitlerjeva magija @

ivljenje Adolfa Hitlerja so prou~ili z vseh strani, a okultno ozadje njegovega delovanja {e dandanes zastirajo tan~ice skrivnosti. Njegov horoskop ka‘e, da je imel jasnovidne sposobnosti. Element prekognicije je prisoten v vseh pomembnih Hitlerjevih politi~nih potezah od osvojitve oblasti do za~etka druge svetovne vojne leta 1939. Od leta 1933, ko se je povzpel na oblast, pa vse do 1939, ko so nem{ke enote napadle Poljsko, Hitler v zunanji politiki ni delal napak. Zakaj so ga jasnovidne sposobnosti po letu 1939 zapustile? Hitler se je rodil 20. aprila 1889 v obmejnem avstrijskem mestu Braunau, ki slovi po medijih. Tam sta bila rojena tudi brata Vili in Rudi Schneider, znana po parapsiholo{kih sposobnostih. Zanimivo je, da je bila dojilja Hitlerja in Vilija Schneiderja ista ‘enska. V ~em je bila Hitlerjeva skrivna mo~, da je pri{el na oblast in imel tak{no mo~ nad ljudmi? Ko se je leta 1934 pojavil na balkonu v Nürnbergu, so ga ljudje in {e zlasti ‘enske zamaknjeno gledali, kot bi bil Mesija. A glavni u~inek na ljudi Hitler ni proizvedel s histerijo, ki bi zajela mno‘ico. Njegova ~arovnija je bila enako uspe{na tudi na osebni ravni.

ler pa pri ljudeh ni mogel izzvati spro{~enosti, temve~ bolj ob~utke vznemirjenosti, napetosti in histerije, bi te‘ko trdili, da je uporabljal hipnozo. Tisti, ki so prisostvovali Hitlerjevim nenadzorovanim izlivom besa, so pozneje pri~ali, da so izmeni~no ob~utili vro~ino in hlad, kot bi jim kri zledenela v ‘ilah, nato pa zavrela. To bi lahko razlo‘ili tudi z magnetizmom ali univerzalnim fluidom, bioplazemsko energijo, nad katero imajo nekateri posamezniki nadzor. Praznitev bioelektri~ne energije izzove vsaka intenzifikacija ~ustev, kot so denimo spolni vrhunec, slepa jeza … Vrhunec ~ustvene ekstaze je mogo~e dose~i tudi z verbalno komunikacijo. Od pradavnih ~asov so pou~eni u~ili, da je treba izzvati silovit izliv ~ustev. Zdi se, da je Hitler zavestno ali nezavestno vedel, da lahko tak{no stanje dose‘e z besedami in zastrupljanjem s silovitimi ~ustvi. Med govorom je spro‘il mo~ne izlive jeze in po izjavah opazovalcev je bila prav v teh trenutkih njegova nenavadna mo~ najbolj vidna.

»Vsako zadr‘evanje v njegovi bli‘ini je izzvalo ob~utek utrujenosti, iz~rpanosti in praznine.« Do zadnjega dneva svojega ‘ivljenja je Hitler imel karizmati~nost, ki se upira racionalni analizi. Njegova sposobnost, da spravi mno‘ice v trans, je bila podobna okultnim mo~em afri{kih vra~ev in azijskih {amanov; drugi so jo primerjali s senzibilnostjo medijev in magnetizmom hipnotizerjev. Hitlerjev magnetizem je bil povezan z njegovimi o~mi, ki so iz‘arevale ~udno mo~. Imel je hipnotizerske o~i, ki so odvzele lastno voljo vsakomur, ko bi se prepustil njihovemu pogledu. Najve~je {tevilo njegovih ‘ivljenjepiscev posredno ali neposredno namiguje, da je bil Hitler hipnotizer. Znano je, da je v mladosti bral knjige o hipnozi. A glede na to, da je za doseganje hipnoti~nega transa nujen pogoj sprostitev, Hit-

PO@IRALEC PREPROG

Malo je bilo tak{nih, ki so lahko v njegovi navzo~nosti ohranili sposobnost samoanalize. Ena takih izjem je bil Albrecht Speer, minister rajha za vojno proizvodnjo. »Vse jih je za~aral,« je izjavil o ljudeh, ki so obkro‘ali Hitlerja, »bili so mu slepo vdani, lastne volje niso imeli. Ko sem delal kot arhitekt, sem opazil, da je vsako zadr‘evanje v njegovi bli‘ini pri meni izzvalo ob~utek utrujenosti, iz~rpanosti in praznine.«

Foto splet

»VSE JIH JE ZA^ARAL«

Hitler je med govorom spro‘il mo~ne izlive jeze in prav v teh trenutkih je bila njegova nenavadna mo~ najbolj vidna.

Sodobna znanost je prou~ila biokemi~ne procese v takih okoli{~inah. Ko se ‘leze z notranjim izlo~anjem za~nejo odzivati na mo~na ~ustva, krvni obtok preplavi adrenalin. ^e dlje ~asa kri~imo, je v na{i krvi ve~ ogljikovega dioksida – in znano je, da so bili Hitlerjevi govori dolgotrajni in bu~ni. Pri tak{nih biokemi~nih procesih mo‘gani v~asih »zamenjajo brzino« oziroma spremenijo frekvenco in se dvignejo na novo raven zavesti, katero lahko spremljajo tudi kratke vizije daljne prihodnosti. Hitler se je pod vplivom opojnih sredstev v~asih tudi vrgel ob tla in

-

SEPTEMBER

09 -

Misteriji 31


HITLERJEVA

MAGIJA

grizel robove preproge. Podobno vedenje najdemo pri Havajcih, obsedenih z zlimi duhovi med vuduisti~nim obredom. Za hrbtom so Hitlerja imenovali tudi po‘iralec preprog.

RASA, KI PRIHAJA Znano je, da se je Hitler zanimal za magijo in astrologijo, veliko pa je dal tudi na to, kar so mu sporo~ale sanje. Manj znano pa je, da so nanj zelo vplivale ideje prof. Karla Haushofferja, s katerimi ga je v dvajsetih letih spoznal Rudolf Hess. Haushoffer, profesor geopolitike na univerzi v Münchnu, je bil hkrati tudi posve~eni mag, ~lan dru{tva Vril in skupine Tula. Otok Tula pri Grenlandiji je bil magi~no sredi{~e davno izginule civilizacije, ki naj bi jo ponovno dvignil tretji rajh. Nacisti so verjeli, da so predstavniki in potomci te superiorne rase gospodarjev. Koncept vrila pa je zasnoval v 19. stoletju angle{ki plemi~ Edward Bulwer Lytton. Vril je videl kot ogromen rezervoar univerzalne sile, nekak{no elektri~no energijo, katere uporabo lahko slutimo le na dale~. Nekateri deli te sile so lahko koncentrirani tudi v ~love{kem telesu. V domi{ljijskem romanu Rasa, ki prihaja opisuje nadljudi, ki prebivajo pod Zemljo in so se nau~ili, da obvladajo vril in z njegovo pomo~jo delajo ~ude‘e. Mogo~e je Haushoffer nau~il Hitlerja tehnike za kontrolo vrila. Ali pa je {lo za mesmerizem ogromnih razse‘nosti z manipuliranjem velikih etrskih tokov nem{kega naroda, ki je bil pre‘et s poganskim na~inom razmi{ljanja, osredinjenim okrog starodavnih germanskih bogov. Medijsko-misti~ni Hitler pa je bil s svojo neuravnove{eno naravo odli~en kanal za sprostitev uni~ujo~ih sil njegovega naroda.

TRI OKULTNE SKRIVNOSTI Lo‘e zahodne ezoteri~ne tradicije u~ijo svoje ~lane tri osnovne okultne skrivnosti. Prva je nadzor nad subtilno

32 - SEPTEMBER 09 -

Hitler je o~itno poznal tri okultne skrivnosti in se osredoto~al na njihove negativne vidike. energijo, podobno vrilu ali Mesmerjevemu animalnemu magnetizmu. Kdor lahko to energijo zavestno nadzoruje, jo lahko uporabi za misti~no razsvetljenje, za zdravljenje ali pa tudi za upravljanje drugih, odvisno od zna~aja posve~enca. Druga okultna skrivnost je nadziranje dogodkov in ustvarjanje ‘elenih situacij na fizi~ni ravni. To posve~enec dose‘e tako, da uri mo~ koncentracije, dokler ni sposoben svoje volje osredoto~iti kot laserski ‘arek. Nadnaravno pove~ano mo~ volje mag usmerja z ‘ivo vizualizacijo situacije, ki jo ‘eli ustvariti. Gibalna mo~ celotne operacije pa so okrepljena ~ustva. Tretja okultna skrivnost pa je povezana z nad~love{kimi entitetami, ki naj bi delovale na nesnovni ravni. Ni dvoma, da je Hitler poznal vse te tri okultne skrivnosti in se osredoto~al na njihove negativne vidike. Ves ~as je izvajal zna~ilen magijski postopek: svojo okolico je prilagajal, da mu je pomagala ~im jasneje vizualizirati situacijo, ki jo je ‘elel ustvariti. ^e se je kdo z opisovanjem resni~nosti vme{al v njegovo vizualizacijo, je podivjal od besa. Ko je ‘e prakti~no izgubil vojno in pre{el v protinapad na Rusijo, so se premiki voja{kih enot dogajali samo {e v njegovem umu. Pozabil je, da se okultne sile po‘enejo in dajo ‘elene rezultate le, ~e je zagotovljen snovni kanal za njihovo delovanje. Njegova magija je delovala, dokler je kot snovni kanal obstajala nem{ka vojska. Ko je ta razpadla, je stara dobra magija postala prazno fantaziranje. Noben jasnovidec obi~ajno ne vidi celotne slike prihodnosti; do njega le tu in tam pridejo razli~ni delci celote. Zdi se, da je Hitler imel jasnovidne sposobnosti in je v tridesetih letih znal natanko

predvideti, kako se bodo odzivale sovra‘ne sile. Imel je vizije, da Velika Britanija in Francija ne bosta storili ni~esar, ~e napade Poljsko. In te vizije so se izkazale za to~ne. Hitler je podobno kot drugi jasnovidci imel sposobnost, da vsaj ob~asno za~rta smer skozi mre‘o, ki mu je nudila napovedi in namige za oddaljeno prihodnost. Podobno kot primitivni {amani se je moral spraviti v stanje zamaknjenosti, preden je lahko videl v daljno prihodnost. Po verovanjih vra~ev iz zahodne Afrike ima usoda obliko pahlja~e. V ‘ivljenju prihajamo do to~k izbire, od katerih se na{a usoda {iri kot pahlja~a. Pot, ki jo izberemo, dolo~a ne samo stezo, po kateri bomo {li, temve~ tudi to~ko, na kateri se bomo zna{li pred novo pahlja~o in novim izborom.

NEIZOGIBEN KONEC Hitler je svoje poslu{alce neko~ presenetil s to~no napovedjo, da bo vojna trajala pet let. S prero{ko natan~nostjo je dolo~al svojo pot od to~ke do to~ke odlo~itve. Naredil je le eno napako, a ta se je izkazala za usodno: vojno je za~el na dveh frontah hkrati. Do to~ke odlo~itve, ki ga je odpeljala po napa~ni poti, je pri{el ‘e prej in od nje ni odstopil. V nekem trenutku je prezrl ~as, ko je bilo {e mogo~e, da bi se z zavezniki povezal proti Stalinovi Rusiji. Zdi se, da tudi ~as njegove smrti ni naklju~en. 30. aprila, ko ‘e od pradavnine slavijo praznik Beltane, tik pred Valpurgino no~jo (enim najpomembnej{ih datumov v satanisti~nem koledarju), si je vzel ‘ivljenje s strelom v usta. Nekaj trenutkov pozneje se mu je prostovoljno z zau‘itjem strupa pridru‘ila tudi Eva Braun, s katero se je poro~il dva dni prej. Zanimivo je, da tudi v eni izmed Nostradamusovih prerokb najdemo nekaj, kar zelo spominja na Hitlerjev konec: »Poro~il se bo z ‘ensko tik preden se bo bo‘anska jeza zru{ila na velikega kneza.« Andreja Paljevec

D


RADIESTEZIJA

Preiskave ‘ivljenjskih prostorov (2)

Preiskava dóma

{kodbe podzavesti in energetskih centrov v mo‘ganih. Potem opi{em {e vse druge mo‘ne {kodljivosti. Na kratko razlo‘im pet vrst zemeljskih sevanj, tehni~na sevanja in {kodljive vibracije predmetov. Medtem je univerzalna za{~ita iz polja s 30-metrskim premerom in iz avr prisotnih ‘e odstranila vsa zgoraj omenjena bitja. Nato ugotovim {e ob~utljivost oziroma senzibilnost posameznih oseb. ^e kdo od doma~ih ni prisoten, prosim, naj nekdo misli nanj, nakar tudi njemu teleradiestezijsko odstranim blode~e elementale, du{e in implantante ter potem zanj ugotovim ob~utljivost. Pri tem ugotavljam lastno radiestezijsko barvo posameznikov. Vi{ja barva po barvni lestvici pomeni ve~jo bioenergetsko sposobnost oziroma potencial. Obi~ajno imajo ljudje v zadnjem ~asu ve~inoma vijoli~no barvo ali vi{jo, otroci do desetega leta starosti pa skoraj praviloma belo, najvi{jo mo‘no barvo. To pomeni, da so rojeni zdravilci in bodo to sposobnost uporabili, ko bodo odrasli in si bodo pridobili teoreti~no znanje. Lastna radiestezijska barva se je pri ljudeh po letu 2000 pri~ela dvigati, kar pomeni, vsaj v Sloveniji, kjer opravljam te preiskave, velik dvig energetsko duhovnega potenciala ljudi. Zatem v rubriko »Izpostavljenost« vpi{em, kako dolgo ‘e spijo na istem mestu, kar je pomemben podatek za zdravje, ~e bom na{el {kodljivost v podro~ju postelje, kjer prebijejo ljudje kar nekaj ur. V rubriko »Te‘ave« vpi{em posameznikove bolezni in te‘ave z zdravjem. Ilustracija I. Ziernfeld

V

prej{njem sestavku smo opisali, kako energije, ki jih povzro- Gre za impulzne energije, ~i nepravilen odnos do ‘ivljeki jih lahko ugotavljamo nja, pripeljejo do poslab{anja zdravja, le z radiestezijskimi zaradi ~esar smo tudi veliko bolj ranljivi za zunanje negativne vplive v na{em instrumenti. domu, kot so zemeljska in tehni~na sevanja ter blode~i elementali. Zdaj si sobe bom pregledoval, ter jih seznanim bomo ogledali same preiskave stano- z vsemi mo‘nimi {kodljivostmi. vanja ali hi{e oziroma poslovnih proPREGLED storov. POSAMEZNIKOV Pri tovrstnih raziskavah je treba veObi~ajno jih najprej opozorim na deti, da ne gre za elektromagnetna valovanja, pa~ pa za impulzne energije, ki mo‘no prisotnost blode~ih elementalov, jih lahko ugotavljamo le z radiestezijski- du{ in implantantov v avrah in morda mi instrumenti, kot so egiptovska niha- v hi{i. Pri vseh prisotnih ugotovim la, antene in biotenzorji. Te vibracije je prisotnost teh dinami~nih energij, kar sicer mogo~e zaznavati tudi z roko, ven- vpi{em v formular pod »Vrsta {kodljidar to zmorejo le zelo senzibilni radie- vosti«. Na mizo postavim univerzalno za{~ito pred {kodljivimi dinami~nimi stezisti. Priporo~am eno od egiptovskih ni- energetskimi bitji, opi{em njeno delovahal, izis ali karnak, ker le z njimi lahko nje ter po~akam pribli‘no dve minuti, ugotovimo zelo hitro intenziteto seva- dokler za{~ita dinami~nih energij ne odstrani, kar kontroliram z nihalom. nja, impulzno dol‘ino in frekvenco. Pri vseh ugotovim tudi mo‘ne poPri vseh preiskavah uporabim poseben formular na dveh listih. Na prvega napi{em vse osnovne podatke, na drugem pa skiciram vsak prostor, ki ga preiskujem, in sproti vri{em vse ugotovljene {kodljivosti. S seboj prinesem za{~itne piramide Kerrock in univerzalne za{~ite pred dinami~nimi energijami, ki jih imam v polo‘aju, da ne delujejo za{~itno. Za za~etno preiskavo uporabim nihalo Izis-6. Prav je, da so pri preiskavi prisotni vsi ~lani dru‘ine, ker po pregledu energetsko uravnovesim vse prisotne. V formular vpi{em podatke vseh, katerih Vodni tok v kuhinji

(1)

-

SEPTEMBER

09 -

Misteriji 33


DÓMA

(1)

Sledi pregled posameznih prostorov. Najprej pregledam prostor, kjer smo sedeli za mizo Sevanje rudnin pri razlagi {kodljivosti. Vsak prostor skiciram in vri{em vsa vitalna mesta; v kuhinji mizo in stole okoli nje ter delovne pulte, v dnevni sobi vri{em sede‘ne garniture in fotelje oziroma stole in mizo ter mesto, kjer je televizor. Curryjevo prese~i{~e Nato sledi ugotavljanje {kodljivosti. Za to preiskavo uporabim nihalo karnak, ker je izredno natan~no in da 100-odstotno to~ne rezultate. Najprej ugotavljam zemeljska {kodljiva sevanja, potem Primer sevanja v dnevni sobi tehni~na sevanja, nato {kodljive vibracije predmetov, na koncu pa {e mo‘- decimetra {irokih pasovih »potujem« no {kodljivo delovanje elementala pro- okrog mize oziroma prek sede‘nih garnistora ter prisotnost elementala negativ- tur v dnevni sobi, ali pa preko kuhinjsnega razmi{ljanja na posamezne osebe. kih pultov in predela pred njimi v kuhinji. Na skici s pomo~jo kompasa dolo~im HARTMANNOVA smer sever. Nato izgovorim v mislih: »Izlo~am delovanje vseh za{~it! I{~em IN CURRYJEVA MRE@A zemeljska sevanja!« S tem mentalno Ugotavljanje v ozkih pasovih je ponevtraliziram vse mo‘ne za{~ite pred trebno, da ne bi zgre{il prese~i{~a Hartsevanji, ki bi prepre~evale ugotavljanje mannove mre‘e, ki ima pribli‘no 20 cendejanskega stanja. timetrov {iroke pasove. Obi~ajno z enega mesta stoje pregleMoj dogovor z nihalom je: vrtenje v dam polovico prostora. Ker sem levi~ar, desno pomeni da, vrtenje v levo pomeni dr‘im nihalo v levi roki, desno roko in po- ne, ‘arek gor in dol pa nevtralno. Nihalo gled pa usmerim bodisi v za~etek pro- se mi torej vrti v levo, dokler ne pridem stora ali pa v prvi sede‘ za mizo, potem do {kodljivega mesta, kjer se mi zavrti pa z roko in pogledom v pribli‘no dva v nasprotno stran. ^e je to majhna povr-

PREISKAVE POSLOVNIH PROSTOROV Pri preiskavah poslovnih prostorov, {ol, vrtcev … predhodno zaprosim za na~rt objekta, po mo‘nosti v razmerju ena proti sto. Sam pregled je podoben pregledu stanovanj ali hi{. Predstavniku objekta opi{em vse mo‘ne {kodljivosti, postavim univerzalno za{~ito na mizo, potem pa sledi radiestezijska preiskava. Sproti vrisujem vse {kodljivosti v na~rt, prostore za{~itim s potrebnim {tevilom piramid in univerzalnih za{~it. Ena piramida oziroma univerzalna za{~ita zado{~ata za premer 30 m. Pri delovnih mestih v podjetjih tudi opozorim prisotne, ~e sedijo na {kodljivih mestih. Ustrezno poro~ilo napi{em doma, kot tudi kontrolne ugotovitve na na~rtih, kar po{ljem po po{ti.

34 - SEPTEMBER 09 -

{ina, gre verjetno za {kodljivost Hartmannovega ali Curryjevega prese~i{~a, sicer pa je to lahko {kodljivost sevanja rudnin in mineralov. ^im ugotovim {kodljivost, takoj postavim miselno vpra{anje: »Je to Hartmannovo prese~i{~e?« Za Hartmannovo prese~i{~e ‘e dolgo ugotavljam enako intenziteto (31 %) in impulzno dol‘ino (6,2 cm), zato ti dve vpra{anji presko~im. ^e je odgovor pritrdilen, takoj postavim naslednje vpra{anje: »Kak{na je frekvenca sevanja?« Po {tev~ni metodi, ki je opisana v knjigi Osnove radiestezije in bioenergije, ugotovim frekvenco, ki se za Hartmannovo in Curryjevo mre‘o stalno spreminja. ^e pa je odgovor negativen, postavim novo vpra{anje: »Je to prese~i{~e Curryjeve mre‘e?« Vpra{am tudi za veliko Hartmannovo mre‘o. Sledijo vpra{anja za zemeljska sevanja, ki jih postavljam, dokler ne dobim pozitivnega odgovora. Ilustracija I. Ziernfeld

P REISKAVA

VODNI TOKOVI ^e ugotovim sevanje vodnega toka, po {tev~ni metodi ugotovim intenziteto sevanja, impulzno dol‘ino in frekvenco sevanja. Ker ‘elim izvedeti {e smer vodnega toka, se vrnem korak nazaj, nato po~asi nadaljujem ugotavljanje. Ko naletim na vodni tok, mi nihalo zaniha v smeri toka, torej v ‘arku, ~e pa ugotavljam naprej v isti smeri, se mi nihalo vrti v desno in zaniha v ‘arku, ko sevanja podzemeljskega vodnega toka ni ve~. S tem sem tudi ugotovil {irino toka. Ugotovim {e impulzno dol‘ino in frekvenco. Oznake {kodljivosti vpi{em v skico. [tevil~no so prikazani dobljeni rezultati. Igor Ziernfeld

D


OKULTIZEM

Posebne‘i, ki so zaznamovali zgodovino (7)

Magus Aleister Crowley [

ir{a javnost ga je razglasila za ~rnega maga, razvratne‘a in morilca otrok, v okultnih krogih pa je bil spo{tovana osebnost. Verjel je, da je ~loveku namenjeno postati bog in zaradi svojih sposobnosti prejel najvi{ji naziv v magijski hierarhiji, Magus. Aleister Crowley se je rodil 12. oktobra 1875 kot Edward Alexander Crowley. Kot je sam kasneje opisal, si je ime spremenil zato, ker se je od nekod pou~il o posebni sestavi imena, ki ti prinese slavo. Leta in leta je trpel, ker so ga klicali Alick, delno zaradi neprijetnega zvoka in videza besede, delno pa tudi zato, ker ga je tako klicala njegova mati. Edward mu tudi nekako ni ustrezalo, Alexander pa je bilo predolgo ime. Ime osebe mora biti tvorjeno iz daktila (s prvim poudarjenim in drugima dvema nepoudarjenima zlogoma), priimek pa iz spondeja (z dvema dolgima ali poudarjenima zlogoma). To naj bi bila formula za uspeh, ~eprav je Crowley dejal, da bi gotovo uspel, tudi ~e bi izbral katero drugo ime.

hu. Bil je na zelo dobri poti in premagal nekaj zvene~ih imen, nato pa je igranje zavestno opustil, saj je bil, kot je dejal sam, popolnoma razo~aran nad {ahovskimi mojstri, ki jih je sre~al na berlinski {ahovski konferenci.

Crowley je prejel naziv Magus, najvi{ji v magi~ni hierarhiji. zver, antikrist) in ta vzdevek je Crowley obdr‘al tudi kasneje. Aleister Crowley je bil med drugim tudi pesnik, pisatelj, novinar, gornik, zabavlja~, ljubimec ‘ensk in mo{kih, jogi, filozof in umetnik. Bil je tudi odli~en {ahist, ki se je igre nau~il iz knjig pri komaj {estih letih. Kmalu je premagal lokalnega prvaka in kasneje tudi urednikoval {ahovski kolumni v lokalnem ~asopisu. V ~asu {tudija je v enem letu tako napredoval, da je premagal predsednika {ahovskega kluba na Cambridgeu in se odlo~il, da postane svetovni prvak v {a-

KNJIGA ZAKONA

Crowley je bil rojen v premo‘ni, pobo‘ni dru‘ini reformistov. O~e Edward je imel lastni{ki dele‘ v zelo donosni dru‘inski pivovarni, tako da se je lahko upokojil, {e preden je Crowley privekal na svet. Njegova mati, Emily Bertha Bishop, pa je izhajala iz dru‘ine iz Devona in Somerseta. Oba star{a sta bila ~lana puritanske kr{~anske sekte Plymouth Brethren in v njenem duhu je odra{~al tudi mladi Aleister, vse do o~etove smrti 1887, ko se je sekti uprl. Zaradi njegovega tudi sicer uporni{kega obna{anja ga je lastna mati klicala Beast (be{tija,

Foto splet

»ZVER«

Crowleyjeva ‘ivljenjska filozofija je bila: »Delaj po svoji Volji – to naj ti bo ves Zakon.« in »Ljubezen je Zakon, ljubezen v skladu z Voljo.«

Crowley je med {tudijem na Trinity Collegeu v Cambridgeu objavil svoje prvo delo – zbirko pesmi. Nedolgo zatem se je pridru‘il Hermeti~nemu redu Zlate zore, nakar sta njegova osebnost kot tudi njegova dela in vpliv v hermeti~nih krogih za~ela hitro nara{~ati. Kasneje v ‘ivljenju je objavil ve~ zelo pomembnih del, izmed katerih je morda najva‘nej{a Knjiga zakona (The Book of the Law). Na njeni podlagi je nastala filozofija oziroma religija Telema, ki temelji na reku: »Delaj po svoji Volji – to naj ti bo ves Zakon.« Drugi zakon, tudi citat iz Knjige zakona, pa je: »Ljubezen je Zakon, ljubezen v skladu z Voljo.« Knjigo zakona je, kot je dejal, spisal po nareku neutele{enega bitja po imenu Aiwass. Crowley je z ‘eno Rose Kelly od{el na medene tedne v Egipt, kjer je ve~ino ~asa pre‘ivel v kairskem muzeju. Nekega ve~era okoli polno~i je Rose spregovorila s popolnoma druga~nim glasom in mu povedala, da bo prek nje s Crowleyjem spregovorilo omenjeno bitje, ki ima zanj posebno sporo~ilo. To naj bi se tudi resni~no dogodilo in Crowley je vse skrbno zapisal. Knjiga vsebuje ideje iz okultizma, joge in tako vzhodnega kot tudi zahodnega misticizma, predvsem kabale. Med prvo svetovno vojno, ko je bil Crowley v ZDA, je zaradi vrste magijskih poskusov prejel laskavi naziv Magus, ki je najvi{ji v magi~ni hierarhiji.

-

SEPTEMBER

09 -

Misteriji 35


Foto splet

M AGUS ALEISTER CROWLEY

Crowleyjeve karte tarota so danes ene izmed najbolj raz{irjenih in priljubljenih med ljubitelji tarota. V njih najdemo tako okultisti~no, magijsko, kabalisti~no, mitolo{ko in astrolo{ko kot tudi numerolo{ko simboliko.

ORDO TEMPLI ORIENTIS @e med {tudijem so ga za~ele privla~iti razli~ne religije in verovanja. Leta

1898 je bil posve~en v Hermeti~ni red Zlate zore, ki ga je vodil priznani u~itelj in mag MacGregor Mathers. Vendar ni minilo dolgo, ko je Crowley izgubil zaupanje v Mathersove sposobnosti. Razo~aran se je podal na potovanje po Mehiki, Cejlonu, Havajih in Indiji, kjer je {tudiral jogo, tantrizem in budizem. Ko je v enem svojih prvih ~lankov razkril nekatere skrivnosti spolne magije Hermeti~nega reda Zlate zore, ga je Mathers izklju~il iz organizacije in preklel. Crowley se je kasneje pridru‘il Redu Vzhodnega templja (Ordo Templi Orientis ali O.T.O.). Zelo hitro je napredoval in kmalu postal vodja te skrivne lo‘e na podro~ju Velike Britanije ter v obredje vnesel popolno novost, spolno magijo. Njegova britanska sekcija je bila znana kot Mysteria Mystica Maxima ali M.M.M.. Red Vzhodnega templja naj bi ‘e skoraj {tiri desetletja deloval tudi v Sloveniji; nekaj ~asa je imel tudi svojo spletno stran, na katero pa trenutno ni mo~ dostopati.

SEKSUALNA MAGIJA Bil je eden prvih, ki je javno zagovarjal seksualno magijo in v njegovem svetu se je vse vrtelo okoli spolnosti. Menil je, da je seks osrednjega pomena kot vir magijskih mo~i, klju~ do teh pa naj bi bil ravno vrhunec seksa, torej orgazem. Crowley je prakticiral tudi posebno

36 - SEPTEMBER 09 -

vrsto seksualne magije, ki njenemu izvajalcu prina{a denar. V svoj dnevnik z naslovom Izpovedi (Confessions) je zapisal, da so mu denarna sredstva vedno priskrbeli pravilno izvedeni spolno-magijski obredi. Ob~eval je tako z ‘enskami kot tudi z mo{kimi. Imel je {tevilne ljubice, ki jih je poimenoval opice boga Tota. Tot je v Crowleyjevih o~eh predstavljal ve~ni vir okultnih znanj. Razvil je ve~ magijskih obredov, delno se je zgledoval po tradiciji, delno pa tudi uvedel kar nekaj novosti. Redno in vse do smrti je eksperimentiral in se predajal tudi inspiracijskim u~inkom drog (te je uporabljal tudi pri razli~nih obredih).

TAROT Zadnje Crowleyjevo delo je bilo posve~eno kartam tarota in je nosilo naslov Totova knjiga (The Book of Thoth). Kot vemo, je tarot simbolni zemljevid zavesti in hkrati starodavna knjiga modrosti. Je kot ogledalo, ki i{~o~emu poka‘e njegovo trenutno stanje, preteklost, pa tudi prihodnost. Deluje prek simboli~nih vidikov zavesti in njegov izvor je {e dandanes neznanka. Prevladuje mnenje, da izhaja iz starodavne egip~anske in hermeti~ne magijske {ole, a tudi to je le predpostavka. Crowley je v svojem tarotu zdru‘il staro simboliko tarota z magijskimi formulami nove dobe. Omenjena knjiga je bila namenjena razlagi in uporabi kart tarota – skupaj s kompletom kart, ki jih je zasnoval sam, pod njegovim vodstvom pa jih je naslikala slikarka Frieda Harris. Kar je sprva na~rtoval kot {estmese~ni projekt, se je razvleklo na kar pet let, na koncu pa niti Crowley niti Harrisova nista do‘ivela natisa kart. Karte so zelo bogate s simboli z razli~nih podro~ij – okultizma, magije, kabale, mitologije, numerologije, astrologije … Vsebovale naj bi tajno znanje, ki je tako {ifrirano, da ga neposve~eni v nobenem primeru ne morejo zlorabiti. Aleksej Metelko

D


PERIODNI SISTEM

Vloga kemijskih elementov v ~love{kem organizmu (31)

Cink (2) P

Foto L. Z.

bikarbonat in ga v plju~ih ponovno razozdravljeni, dragi bralci MisteriImunski sistem ve‘e, da ga lahko izdahnemo. Tako jev, v tem oto‘nem ~asu, ko se ohranjamo alkalni pH krvi, obenem pa poletje poslavlja od nas. Prav tastarostnika se lahko z »dihamo« zadosti hitro, saj bi brez deloko pa se od nas v tem nadaljevanju pododajanjem cinka vrne vanja KA reakcija potekala kar milijonslavlja trideseti element cink, o katerekrat po~asneje, potrebovali pa bi pH ga vlogi v hormonskem sistemu smo na raven mladostnika. krvi kar 10. govorili v prej{njem nadaljevanju. mo{kega spola – te‘av z erekcijo. A ni Ker smo Slovenci pregovorno ljubiVelja omeniti {e eno vlogo cinka pri vitalnega pomena le za spolno ‘ivljenje telji alkohola, gre omeniti, da je eden od tvorbi hormonov, katere odkritje sega mo{kih; pri ‘enskah z nizko ravnjo tri- dveh encimov, potrebnih za njegovo dobro desetletje nazaj – na italijanskem desetega elementa rada zamuja men- razgradnjo, zgrajen okoli cinka, tako da raziskovalnem centru za imunologijo. struacija in ko le ta pride, jo obi~ajno alkohol pospe{uje izgubo cinka iz orgaDo tedaj je veljalo, da pri‘eljc, ‘leza, ki spremljajo bole~ine, zmanj{a pa se tudi nizma. le‘i za grodnico in je pomemben del mo‘nost zanositve. imunskega sistema, pri~ne z leti pe{ati. [e en encim, znan kot eden najmo~nej{ih antioksidantov, potrebuje poleg Ta ‘leza izlo~a hormon cink-timulin, ki CINK V ENCIMIH bakra tudi cink: superoksid dismutaza. je pomemben signal za tvorbo limfociEncimi so {e en del na{ega telesa, kjer ^e ta lovilec reaktivnih kisikovih atotov. Italijani so ugotovili, da pri‘eljc tudi po devetdesetem letu starosti {e vedno je cink zastopan v okoli sto primerih in mov izgubi atom cinka, postane eden proizvaja enako koli~ino proteina timu- to v vseh vrstah encimov. Eden teh najmo~nej{ih ‘iv~nih strupov in ga polina, ki pa zaradi zmanj{ane zaloge cin- encimov po imenu karbonska anhidraza vezujejo s hudimi okvarami ‘iv~evja, ka ni funkcionalen. Torej slabljenje imun- (KA) je pravzaprav botroval odkritju poznanimi kot Lou-Gehrigova bolezen. skega sistema ne gre pripisati starostni cinka kot ‘ivljenjsko potrebnega ele- Antioksidacijska vrednost cinka pa se ne deformaciji pri‘eljca, pa~ pa zgolj okolj- menta. ^eprav izredno pomemben za neha pri tem encimu. Dokazano je bilo skim dejavnikom oziroma zmanj{anju ve~ kot petsto procesov v ~love{kem te- namre~, da cink s svojo vezavo na protekoli~ine cinka skozi ‘ivljenjsko dobo. V lesu, je dolgo ostal skrit prou~evalcem ine prepre~uje njihovo oksidacijo, ki jo drugi raziskavi na to temo se je izkazalo, biokemije prav zaradi svoje barvne pus- v nasprotnem primeru povzro~ata cinda lahko dodajanje cinka starostnikom tosti. Karbonsko anhidrazo uporablja- kova tekmeca – baker in ‘elezo. spet vrne delovanje imunskega sistema mo vsi vi{je razviti organizmi, njena naCink ima v organizmu pomembno loga pa je, da kisli CO2 zve‘e v bazi~ni strukturno vlogo, saj nam daje obliko od na raven mladostnika. vija~nice na{ega DNK pa vse do Od zdravja pa k cinku in reprooblike na{ega telesa. V ovojnici duktivni funkciji. Cink kot izrazito DNK so proteini po imenu transmo{ki element je kakopak ena od kripcijski faktor, ki prepoznavajo sestavin testosterona, hormona, ki in prepisujejo aminokislinski zaskrbi za to, da mo{ki izgledamo in pis preko cink-proteinskih komrazmi{ljamo druga~e kot ‘enske. pleksov, imenovanih zaradi vsebJe nujno potreben za proizvodnjo nosti desetih cinkovih atomov sperme, obenem pa ohranja sekar cinkov prst. Brez cinka torej men~ice ‘ive in gibljive. Opazili so ni pravilne delitve celice in tako namre~, da se pri mo{kih, ki jemniti ni nenavadno, da za~ne telo ljejo dodatke cinka, zvi{a gibljikopi~iti cink na mestu po{kodbe, vost spermijev, ki rada povzro~a njegova koli~ina v telesu pa odte‘ave pri poskusu zanositve. Dodatek cinka se je dobro odrezal Dodajanje cinka se priporo~a psihofizi~no aktivnim, nose~- lo~a, kako hitro se po{kodbe celijo. tudi pri izbolj{anju {ibke to~ke nicam, vegetarijancem …

-

SEPTEMBER

09 -

Misteriji 37


CINK (2)

POMANJKANJE CINKA Pomanjkanje cinka je resen problem, zaradi katerega trpi v de‘elah v razvoju okoli dve milijardi ljudi, je pa tudi neposreden vzrok za slabo imunsko odpornost in drisko ter tako odgovorno za smrt okoli 800.000 otrok letno. Pa se nikar ne potola‘ite z mislijo, da ‘ivite v razvitem svetu in da je pomanjkanje tridesetega elementa nekaj, kar se vam ne more zgoditi. Tudi v razvitem svetu se to dogaja, predvsem zaradi rafiniranja hrane ter obilja pitatov in bakra v njej, pomanjkanja cinka v tleh kmetijskih zemlji{~, uporabe alkohola, pa tudi povsem vsakdanjih stvari, kot so telesne obremenitve ali nose~nost. ^e ste odrasli, vam blago pomanjkanje cinka povzro~a le »manj{e« neprijetnosti, kot so pogoste infekcije, izguba mi{i~ne mase, pogosta utrujenost, te‘ave s ko‘o, nohti (bele pike in gubanje) in lasmi in {e kak{na bi se na{la. Resnej{e pomanjkanje cinka pri odraslih pa povzro~a te‘ave s tvorbo veznega tkiva kolagena, kar lahko pripelje do te‘av s sklepi in njihovimi vezmi in do izgube pro‘nosti o‘ilja, ki se ka‘e v najbla‘ji obliki kot pokanje ‘ilic. Tudi kozmeti~ni vidik hudega pomanjkanja cinka ni zanemarljiv, saj ga pogosto spremlja ple{avost in pa zaradi slabega veznega tkiva zgubana ko‘a. Strije so recimo eden tipi~nih znakov pomanjkanja cinka, ki se pogosto pojavijo v nose~nosti, ko je zaradi otrokovih velikih potreb tega dragocenega elementa materi manj na voljo in se tkivo posledi~no slab{e obnavlja. Precej slab{e jo odnesejo otroci, ~e jim primanjkuje za telo dragocenega cinka. Poleg za odrasle zna~ilnih tegob se pojavi zaostanek v telesnem in umskem razvoju, slabo se razvijejo spolni organi pri de~kih in prsi pri deklicah, puberteta pa nastopi kasneje. V puberteti pride do {e enega pojava, povezanega s pomanjkanjem tridesetega elementa. Potrebe po njem se zaradi zvi{anja spolnih hormonov sorazmerno

38 - SEPTEMBER 09 -

povi{ajo in lahko se pojavi deformacija prsnega ko{a. Rebra namre~ vsebujejo najvi{jo koli~ino cinka med vsemi kostmi in pomanjkanje se najbolj o~itno poka‘e prav na njih. Zaradi prepo~asne rasti rebrnih kosti se grodnica izbo~i in pride do pojava, kateremu kleno slovensko re~emo pi{~an~ja prsa. [e en pojav, povezan z okostjem, pa je ukrivljenost hrbtenice ali skolioza. Pomanjkanje cinka se, kako paradoksalno, lahko poka‘e, ~etudi je v prehrani otrok in mladostnikov dovolj cinka, da pokrije dnevne potrebe. Fenomen, ki bi ga lahko poimenovali kar podedovano pomanjkanja cinka, je bil prvi~ opa‘en pri mi{ih, ki so jim iz prehrane odstranili cink. Njihovi potomci so imeli prvih {est mesecev ‘ivljenja (pri ~emer je treba upo{tevati, da je tri leta stara mi{ ‘e skoraj kot ~love{ki stoletnik) ob~utno {ibkej{i imunski sistem in so izkazovale pomanjkanje tega elementa, ~eprav ga je bilo v njihovi prehrani zadosti. Tudi njihovi »vnuki« so izkazovali enake pomanjkljivosti. Kasneje je bil ta svojevrsten pojav v svetu elementov opa‘en tudi pri primatih, na ljudeh pa tovrstnih raziskav iz razumljivih eti~nih razlogov ni opravljal nih~e, ~eprav obstajajo indici, da se v tem pogledu ne razlikujemo kaj dosti od drugih sesalcev. Vzrok za to gre najverjetneje iskati v vlogi cinka pri izra‘anju genetskih faktorjev in le ta pripomore, da gre motnja iz roda v rod.

IMATE ZADOSTI CINKA? Zaradi razporejenosti po telesu in predvsem znotraj celice je laboratorijsko dolo~anje koli~ine telesnega cinka te‘ka in nehvale‘na naloga. Morda tu lahko pomaga nekaj samodiagnostike. ^e imate te‘ave s sklepnimi vezmi in se vam v nohtih ka‘ejo bele pikice, potem ‘e imate dober razlog, da posumite na pomanjkanje. Dokaj zanesljiv je oku{alni test, saj je cink udele‘en v oku{alnih brbon~icah. V kozarcu vode raztopite cinkovo sol, bodisi sulfat ali klorid, v majhni koli~ini okrog 10 miligramov na deciliter. ^e

imate cinka zadosti, bo tak{na raztopina grenka ‘e ob prvem po‘irku, ~e pa vam ga primanjkuje, se okus raztopine ne bo razlikoval od okusa vode. V drugem primeru poskusite raztopino po‘vrkljati v ustih in ko bodo brbon~ice vsrkale cink, boste kaj kmalu za~utili njegovo grenkobo. Tudi ~e nimate mo‘nosti opraviti oku{alnega testa, morda velja razmisliti o dnevnem dodatku cinka prehrani. [e posebej to velja, ~e ste psihofizi~no aktivni, nose~i, imate {ibak imunski sistem ali povi{an krvni sladkor, ste vegetarijanec ali ljubitelj ‘lahtne kapljice ali pa ste preprosto radi trdnega zdravja, napete ko‘e in bujnih las. Dodatki te puste barvne kovine so obi~ajno odmerjeni na 15 miligramov, kar zado{~a dnevnim potrebam zdravega ~loveka.

STRUPENOST Zgornja dnevna koli~ina {e brez {kodljivih stranskih u~inkov je bila ugotovljena pri 40-ih miligramih. Pri odmerkih nad 100 miligramov tvegate, da se soo~ite s strupenostjo cinka. Tako visoki odmerki na dolgi rok pove~ajo mo‘nost nastanka raka na prostati, lahko pa se pri~ne kazati tudi najpogostej{i znak strupenosti cinka – pomanjkanje bakra. Zastrupitev s cinkom v enkratnem odmerku je komajda verjetna, saj velike koli~ine njegovih soli spodbujajo refleks bruhanja in prav za tovrstno prisilno praznjenje ‘elodca so cinkov sulfat dolgo in uspe{no uporabljali tudi v uradni medicini. Zadnji dnevi poletja se poslavljajo od nas, prav tako pa tudi zadnji predstavnik barvnih kovin iz prve vrste. V jeseni, ko se znova beremo, nas pri~akuje polkovina galij, do takrat in nasploh v ‘ivljenju pa vam ‘elim zadostno mero cinka, da boste umsko, telesno, estetsko in reproduktivno uspe{ni in da boste z gripami in prehladi opravili kar se da hitro in nebole~e. Sa{o Burja

D


NEXUS

Valute lokalnih skupnosti stimulirajo trgovino in ustvarjajo nova delovna mesta

Lokalni sistemi izmenjave V

Foto splet

pirajo, druge jim dajejo neuradno podalute lokalnih skupnosti sponPrivatne valute zbli‘ujejo poro. Izku{nje ka‘ejo, da tak{ne dopoltano nastajajo po vsem svetu nitve zalogam denarja ne ogro‘ajo nacikot odgovor na ekonomsko kriskupnost, podpirajo onalne finan~ne stabilnosti, temve~ jo zo, pa tudi kot potreba ljudi, da sami nadzirajo svoj proizvodni proces in pridelovalce in vzdr‘ujejo krepijo. izmenjavo dobrin, neodvisno od skoLokalni sistemi izmenjave so poleg oskrbo s hrano. rumpiranih dr‘avnih slu‘b. Lokalne njihove monetarne funkcije slu‘ili tudi valute se od ve~ine nacionalnih valut nad {tiri tiso~ programov lokalne izme- bolj{emu povezovanju skupnosti s finanrazlikujejo po tem, da niso ustvarjene njave. Lokalni ali privatni sistemi iz- ciranjem zadrug, v katerih ~lani lahko kot dolg do privatnih bank in se iz skupmenjave se javljajo v razli~nih oblikah. prodajajo dobrine, se u~ijo novih ve{~in nosti ne odlivajo v oddaljene banke v Poleg privatne izmenjave zlata in srebra in organizirajo sejme. obliki obresti. Ostanejo v mestu in vklju~ujejo {e lokalni papirnati denar, spodbujajo lokalno produktivnost. kompjuterizirane sisteme kreditiranja in ARGENTINSKI PRIMER Skozi zgodovino so spontano nasta- dolgovanja, sisteme izmenjave dela in Leta 1995 je Argentina bankrotirala. jale valute lokalnih skupnosti, kadar je sisteme za trgovanje z lokalnimi kmetijsVlada je sprejela vse ukrepe, ki jih ji je nabilo nacionalne valute premalo ali je bila kimi izdelki. lo‘il Mednarodni denarni sklad, vklju~nedostopna. Ko je med weimarsko hiOd ve~ine nacionalnih valut se razli- no s »privatizacijo« (prodajo javnega preperinflacijo v dvajsetih letih prej{njega kujejo po tem, da niso ustvarjeni kot dolg mo‘enja privatnim korporacijam) in vestoletja nem{ka marka izgubila vso do privatnih bank in da se iz skupnosti zavo argentinskega pesa na ameri{ki dovrednost, so mnogi Nemci za~eli izdajati ne odlivajo v oddaljene banke v obliki lar. Rezultat je bil precenjen peso, ogromlastne valute. Enako je ravnalo tudi sto- obresti. Ostanejo v mestu in stimulirajo no ekonomsko zategovanje pasu in zlom tine skupnosti v Zdru‘enih dr‘avah, Ka- lokalno produktivnost. finan~nega sistema. nadi in Evropi med veliko gospodarsko Lokalne valute lahko za~nejo dejavLjudje so pohiteli v banke, da bi depresijo, ko je bila nezaposlenost tako nosti z novim denarjem, ko financirajo dvignili ‘ivljenjske prihranke, tam pa so visoka, da je bilo ljudem te‘ko priti do lokalne projekte brez pove~evanja dolga jim rekli, da so njihove banke za trajno denarja. skupnosti. Mnoge vlade jih aktivno pod- zaprte. Ljudem je primanjkovalo denarja, Travniki so se kmalu spremenili v a so imeli ve{~ine, bilo pa je veliko dezelenjavne vrtove in za~eli so pogala, ki ga je bilo treba opraviti. Komplenjati lokalni sistemi za izmenjavo mentarne lokalne valute so tiho sobidobrin. vale skupaj z uradnim vladinim deNeka ekolo{ka skupina je organinarjem ter pove~evale likvidnost in zirala ogromno prodajo, v kateri so olaj{evale trgovino. ljudje prinesli, kar so imeli za prodati, Kakor srednjeve{ki »rova{« (palica v zameno pa so dobili kupone, ki so z vrezi za obra~unavanje) so bile te predstavljali denar. Kupone so potem valute dejansko krediti, ki so potrjeuporabili za nakup drugega blaga. Ta vali sprejem blaga ali uslug ter prinasistem papirnatih potrdil za dobrine {alcu omogo~ali, da kredit zamenja za in usluge se je razvil v Globalno mreodgovarjajo~o vrednost v blagu ali ‘o za izmenjavo (RGT), iz katere je uslugah na lokalnem trgu. nastala najve~ja nacionalna mre‘a loValute skupnosti so trenutno lekalne valute na svetu. galno v obtoku v ve~ kot petintridese- Valute lokalnih skupnosti so trenutno legalno v Model se je raz{iril po Srednji in tih dr‘avah, po vsem svetu pa obstaja obtoku v ve~ kot petintridesetih dr‘avah. Ju‘ni Ameriki in je zajel sedem mili-

-

SEPTEMBER

09 -

Misteriji 39


L OKALNI

BILTEN DAVIDA ICKEA: Nevarnost ni gripa, temve~ cepivo GOSPODARSTVO: Gibanje za valuto lokalne skupnosti MEDICINA: Kratka kronika novih epidemij INTERVJU: Lidija Gajski – Javno zdravje v krempljih farmacevtske industrije ZNANOST: Meditacija in medicina DUHOVNOST: Resni~ne Da Vincijeve prerokbe

40 - SEPTEMBER 09 -

SISTEMI IZMENJAVE

jonov ~lanov z letnim obtokom v vrednosti ve~ milijonov ameri{kih dolarjev. V Argentini so se domislili {e drugih finan~nih inovacij na ravni lokalnih pokrajinskih oblasti. Tiste pokrajine, ki jim je primanjkovalo nacionalne valute, so za~ele izdajati svoje lastne. Svoje zaposlene so pla~evale s papirnatimi potrdili z naslovom »Obveznice za odpis dolga«, ki so jih izdajali v valutnih enotah, ekvivalentnih argentinskemu pesu. Lahko bi rekli, da so to bile unov~ljive obveznice (ki so pravno prenosljive in zamenljive kot denar), le da se zanje niso pla~evale obresti. Obveznice so odpisovale dolgove pokrajin njihovim zaposlenim in jih je bilo mogo~e porabljati v skupnosti. Argentinske pokrajine so tako »monetizirale« svoje dolgove, ko so pretvorile svoje obveznice ali zadol‘itve v zakonito pla~ilno sredstvo. Raziskave so pokazale, da v tistih pokrajinah, v katerih so nacionalni denar dopolnjevale lokalne valute, cene ne samo da niso rasle, temve~ so v primerjavi z drugimi argentinskimi pokrajinami dejansko padale. Lokalni sistemi izmenjave so omogo~ili izmenjavo blaga in uslug, ki sicer ne bi bili na tr‘i{~u, zaradi ~esar je pri{lo do hkratne rasti ponudbe in povpra{evanja. Sistem je imel nekatere pomanjkljivosti, med drugim odsotnost ustreznega nadzora nad poneverbami, zaradi ~esar je bil velik del premo‘enja lahko pokraden z la‘nimi boni. Do poletja 2002 se je RGT zmanj{al na 70.000 ~lanov, a {e vedno ostaja izjemen dokaz, kaj je mogo~e storiti na ravni lokalne skupnosti, ~e se sosedi zdru‘ijo, da bi trgovali z lastno lokalno valuto.

ALTERNATIVNE VALUTE V ZDA Trenutno je v Severni Ameriki v obtoku ve~ kot trideset lokalnih papirnatih valut. Ena posebno uspe{na se imenuje Ithaca HOUR (ita{ka URA), katere za~etnik je Paul Glover iz mesta Ithaca v dr‘avi New York. HOUR je papirnati

bon, na katerega hrbtu pi{e: »To je denar. Ta bankovec imetniku omogo~a, da dobi eno uro dela ali njegovo dogovorjeno protivrednost v dobrinah in uslugah. Prosim vas, sprejmite ga in ga potem porabite. Ita{ke URE stimulirajo lokalno trgovino z lokalnim recikliranjem na{ega bogastva in pomagajo ustvarjati nova delovna mesta. Ita{ke URE so podprte s stvarnim kapitalom: na{imi ve{~inami, na{imi mi{icami, na{im orodjem, na{imi gozdovi, polji in rekami.« Ena ita{ka URA je enakovredna desetim dolarjem, povpre~ni pla~i na uro na tem obmo~ju. Usluge, ki zahtevajo ve~je ve{~ine, so vredne ve~ UR. Vsakih nekaj mesecev objavijo seznam dobrin in uslug, s katerimi so ljudje v skupnosti pripravljeni trgovati za URE, obstaja pa tudi banka UR. Ljudje lahko uporabljajo URE za pla~evanje najemnine, nakupovanje na tr‘nici in nakup pohi{tva. Lokalne bolni{nice jih sprejemajo za medicinsko nego. Od leta 1991 so bile opravljene transakcije v vrednosti nekaj milijonov ita{kih UR. Lokalni boni se uporabljajo tudi za kreditiranje poljedelcev do ‘etve. Nek kmet je natisnil »Bankovce za ohranitev kmetij v Berkshiru«, ko mu banka v ruralnem Massachusettsu ni odobrila denarnega posojila, ki ga je potreboval, da zdr‘i do konca zime. Kupci so ~ez zimo kupovali te bankovce za devet dolarjev in so jih lahko poleti zamenjali za zelenjavo v vrednosti desetih dolarjev. Ob hitrem izganjanju majhnih dru‘inskih kmetij so tovrstne lokalne valute na~in, da skupnosti pomagajo dru‘inam kmetovalcev, ki jih je centralizirani monetarni sistem pustil na cedilu. Privatne valute so sredstvo za zbli‘evanje skupnosti, dajejo podporo lokalnim pridelovalcem hrane in vzdr‘ujejo oskrbo s hrano. Ellen Hodgson Brown, dr. prava

D

Celoten ~lanek si lahko preberete v novi {tevilki hrva{ke izdaje Nexusa.


POTI DO ZDRAVJA

S tehniko ~ustvene svobode je odpravila travme in odve~ne kilograme

Odtapkanje odve~nih kil K

o sem pri{la v menopavzo, sem se v pol leta zredila za 18 kilogramov. Hrana je postala alfa in omega vsega, prebudil se mi je ‘ivalski tek, ko gleda{ samo {e, kaj bi ugriznil,« se spominja ra~unovodkinja Bo‘idara iz Ljubljane. Pred dvema letoma se je udele‘ila programa huj{anja v zdravstvenem domu, ki ji je po~asi pomagal zmanj{evati te‘o, novembra lani pa je odkrila »tapkanje«, tehniko za doseganje ~ustvene svobode, s katero je »odtapkala« vzrok svoje te‘ave, ki izvira {e iz otro{tva, in kilogrami so za~eli kopneti brez ve~jega truda. Zdravstvenih te‘av Bo‘idari vse ‘ivljenje ni manjkalo. Bitko z odve~nimi kilogrami je imela ‘e v otro{tvu. Pri petnajstih letih je imela 115 kilogramov. Takrat ji je uspelo medicinsko shuj{ati s pomo~jo mame, ki je tri leta zanjo pripravljala poseben jedilnik. Pri sedemnajstih je bila eno leto v mavcu zaradi hrbtenice. Te‘ave s hrbtenico so jo potem spremljale vse ‘ivljenje, tudi prete‘no sede~e delo je prispevalo k njeni deformaciji. Zaradi zastarane in dotrajane diskus hernije v ledvenem delu je imela en kolk precej ni‘ji od drugega in ljudje so jo spra{evali, ~e se je pohabljena ‘e rodila. Danes je njena hrbtenica v normalnem stanju po zaslugi bioenergetika Zdenka Doman~i}a, ki ga je za~ela obiskovati leta 2000. »Ko sem prvi~ pri{la k Doman~i}u, mi je rekel: „Povsem vas bom zravnal, trajalo pa bo eno leto.” Zgubiti nisem imela kaj in hodila sem enkrat na mesec po {tiri dni. V tem ~asu mi je umrla mama, to je bil prvi {ok, izgubila sem slu‘bo, to je bil drugi {ok, tako da je zdravljenje trajalo malo dlje. Doman~i}eva bioenergija me je spet poravnala. ^e ne bi

Pretreslo jo je spoznanje, da vse ‘ivljenje samo sebe blokira z mo~no energijo, ki bi jo lahko uporabila v svojo korist. hodila k njemu, bi bila ‘e na @alah ali pa v Polju. Za ohranjanje in vzdr‘evanje hrbtenice {e vedno hodim preventivno h Branki Kon~an, ki dela po Doman~i}evi metodi,« pove Bo‘idara, ki je tudi sama opravila te~aj za bioenergetike in zdaj pomaga svojim bli‘njim ter znancem.

TE@AVNA MENOPAVZA Doman~i}eve metode pa ne more uporabiti sama zase, zato je iskala {e kak{no drugo metodo in tako odkrila tapkanje po meridijanskih to~kah, tako imenovano metodo EFT, tehniko doseganja ~ustvene svobode. To u~inkovito obliko samopomo~i je zasnoval znanstvenik in in‘enir Gary Craig, ki je izvirno povezal akupresuro, kognitivno in ve-

denjsko psihologijo ter nevrolingvisti~no programiranje, njena priljubljenost pa ~edalje bolj nara{~a tudi v Sloveniji. Novembra lani je za~ela tapkati zaradi ~ezmerne te‘e. Ko je pri{la v menopavzo, se ji je poru{ilo hormonsko ravnovesje, prebudil se ji je, kot sama pravi, ‘ivalski tek in je v {estih mesecih pridobila kar 18 kilogramov. Vse ‘ivljenje je imela okrog 64 kilogramov, ki so se pove~ali na 78. Domneva, da so to spro‘ila tudi hormonska zdravila, ki jih je takrat u‘ivala. Imela je te‘avno menopavzo. Pono~i se je mo~no potila in ji je bilo tako, kot da se prebuja v jezeru. ^utila je brezvoljnost, pomanjkanje energije, padla je v depresijo … Hrana je postala alfa in omega njenega ‘ivljenja, zaradi ~esar je bila v nenehnem sporu s seboj, saj si je nenehno ‘elela jesti, a se je zavedala, da tega ne sme in da se mora znebiti odve~nih kilogramov tudi zaradi hrbtenice, saj je ves ~as nositi dodatnih 18 kilogramov prehudo breme. Naenkrat tudi ni imela ve~ kaj za oble~i.

Bo‘idara Neumann Spol: ‘enski Starost: rojena leta 1952 Za~etek te‘av: menopavza, okrog leta 2000 Diagnoza: ~ezmerna te‘a, diskus hernija (zdrs diska) Zdravljenje: bioenergija po Doman~i}u, tehnika EFT Po~utje danes: Po~uti se spro{~eno, mladostno in vitalno. Poleg odve~nih kilogramov se je s tapkanjem znebila tudi veliko nakopi~enih negativnih ~ustev.

Foto A. Paljevec

»

-

SEPTEMBER

09 -

Misteriji 41


ODTAPKANJE

ODVE ~ NIH KIL

Zdravnik ji je leta 2007 predpisal program za huj{anje v zdravstvenem domu. »Tam so me nau~ili, kaj, zakaj, kako in kdaj jesti. Dvakrat na teden sem hodila na telovadbo. A ker je bila zgodaj zjutraj in imam te‘ave s prebujanjem, sem jo opustila. Program {e vedno obiskujem, ker sem si postavila za cilj za‘eleno te‘o 68 kilogramov. V sklopu tega programa hodim tudi enkrat na teden na nordijsko hojo s palicami.« V programu za huj{anje ji je z velikim trudom uspelo izgubiti pet do {est kilogramov, a hormoni so u~inkovali po svoje in {e vedno je imela tak ‘ivalski tek, »da bi grizla radiator, mizo, karkoli, samo da bi nekaj grizla.«

TAPKANJE OTRO[KE TRAVME Ko je ‘e eno leto sodelovala v programu za huj{anje, se je vklju~ila {e v skupino za tapkanje. Pika Rajnar, ki vodi delavnice tapkanja, vodi tudi posebne delavnice za huj{anje. S tapkanjem pa je Bo‘idara najprej za~ela ~istiti in odpravljati travme iz otro{tva: »Tapkala sem na nek ~ustveni stres, blokado, te‘avo iz svojega otro{tva. Posledica tega kroga, ki sem ga odtapkala, je bila, da se je tek zmanj{al. Ko tapkamo, ponavadi predelujemo neko sliko, spomin, vendar sama nimam nobenih slik, niti spominov. Imam zgolj neke mentalne predstave o ne~em, kar se mi zdi, da je to tako bilo. Tapkala sem na neko predstavo iz svojega otro{tva, ko sem bila doma ~isto sama, in tek se je ob~utno zmanj{al. Hrana je vedno kompenzacija, po tapkanju se je nekaj umaknilo, februarja nisem ve~ ~utila teka. Kak{na dva tedna sem se pani~no bala, kdaj se bo vrnil, a do tega {e zdaj ni pri{lo,« veselo ugotavlja Bo‘idara, ki {e vedno nekajkrat na teden tapka, sicer malo manj vneto kot na za~etku, ko je tapkala vsak dan. Odkar se je tek zmanj{al, je izgubila {e pet kilogramov, ne da bi posebej huj{ala. Zdaj ne ~uti ve~ potrebe, da bi

42 - SEPTEMBER 09 -

Tapkala sem na neko predstavo iz svojega otro{tva, ko sem bila doma ~isto sama, in tek se je ob~utno zmanj{al. kar naprej u‘ivala hrano. Sicer pa zau‘ije pet manj{ih obrokov na dan, kot so jo nau~ili v zdravstvenem domu. ^e namre~ telo ~ez dan dobi pet obrokov, ne dobi ob~utka, da mu grozi pomanjkanje. Ko je za~ela na~rtno huj{ati, je s svojega jedilnika ~rtala tudi veliko ‘ivil. »Majonezo sem prej u‘ivala z ‘lico, zdaj je nimam ve~, kot tudi ne masla … Uvedla sem bolj zdrav na~in prehranjevanja. To je tako nebe{ko, ko nima{ ve~ tistega groznega teka. Ni me ve~ strah in si ni~ ve~ stalno nekaj ne prepovedujem, zapovedujem, vse je spro{~eno, le‘erno in kile po~asi kopnijo. Pravilno huj{anje je namre~, ko izgubimo kilogram na mesec. Zdaj sem ‘e zadovoljna; imam 69 kilogramov, zjutraj na te{~e pa {e manj, okrog 67,5. To je zame velik uspeh. Fenomenalno je, da niti nisem tapkala neposredno na hrano, a sem re{ila ta problem.«

^USTVENO OSVOBAJANJE Bo‘idari zelo pomagajo torkova sre~anja, na katerih kombinirajo tapkanje z gibom. Vsaki~ skupina obdeluje eno temo, ~ustvo, nekaj prebudijo in skozi gib ter dogajanje bolj jasno vidijo svojo te‘avo. [e vedno kdaj preseneti samo sebe. Spoznala, je, da je bila kot otrok upornik in da ima {e danes v sebi ogromno uporni{ke energije. Pretreslo jo je spoznanje, da vse ‘ivljenje samo sebe blokira z mo~no energijo, ki bi jo sicer lahko uporabila v svojo korist. Veliko nakopi~enih negativnih ~ustev se ji je uspelo s tapkanjem ‘e znebiti, tudi jeze. Stvari, ki so jo prej vrgle iz tira, je zdaj ne ve~, opa‘a. S Piko sta delali tudi individualno, tako da sta skupaj pripravili nekaj stavkov, afirmacij. Dostikrat pa se afir-

macije spontano porodijo tudi v trenutni situaciji. »Pri tapkanju je pomembno tudi, da si iskren do sebe. Da si to prizna{ in odtapka{, tudi ~e ima{ ob~utek krivde ali ob~utek, da si komu naredil krivico. Lahko pa tapka{ samo na dih, in se bodo tudi dogajale spremembe. Zelo mi je v{e~, ker se pri tapkanju u~inki se{tevajo. Ob vsakem krogu, ki ga opravi{ in traja samo pribli‘no dve minuti, si nekaj dodal. Kadar me popade strupen bes, naredim toliko krogov, da ga umaknem in sem potem mirna.« Bo‘idara je preizkusila veliko stvari, novodobnih tehnik in delavnic, saj se s tem ukvarja ‘e od dvajsetega leta, a celo ‘ivljenje sploh ni imela ob~utka, da je res kaj naredila na sebi. Iz vsega, kar je poskusila, je tapkanje zanjo krona vsega. Med tapkanjem ~uti elektriko, ki te~e. Ljudje na njej opazijo veliko spremembo in tudi sama jo ~uti. Zase pravi, da je bila v~asih nemogo~a, danes pa je soliden ~lovek.« Po~uti se neprimerno bolj{e kot prej, preden je za~ela s tapkanjem. Ni pa {e prispela na cilj. »La‘je je, bolj sem spro{~ena. Ljudi, ki ‘ivijo sami, lahko prazniki vr‘ejo iz tira. To novo leto sem pre‘ivela sama in sem se po~utila izvrstno. Veliko bolje se po~utim, ~utim, da ni ve~ jeze, malo sem {okirana, koliko je {e v meni upora, po drugi strani pa mi je to izziv za nadaljnje delo na sebi. Zmeraj je {e nekaj, kar me ‘ene, da bi bilo bolj{e, druga~e, lep{e … Svoje ‘ivljenje si uravnavam sama in ~e imam tako orodje, kot je tapkanje, je to krasno. ^e sem ‘alostna, odtapkam, ~e sem besna, odtapkam in potem sem v redu. Ko spreminjamo sebe, se svet okrog nas spreminja in do‘ivljamo tudi druga~ne odzive ljudi. Tapkanje je dostopno vsakomur, priro~nik je na internetu (http://eft-slovenija.tk). Samo sedemo, preberemo in za~nemo. In ~e imamo res ‘eljo, ne potrebujemo za osvojitev tehnike niti evra. Potrebujemo samo ~as, voljo, ‘eljo in smo ‘e zmagali.« Andreja Paljevec

D


BIODINAMIKA

Biolo{ko dinami~na metoda pridelovanja hrane (21)

Kmet bodo~nosti ^

e se slovenski strokovnjaki s podro~ja medicine in kmetijstva udele`ujejo mednarodnih kongresov in jemljejo zares, kar objavljajo znanstvene revije, so o~itno slepi za dejstvo, da niti strokovni kongresi niti znanstvene revije niso prilo`nost za seznanjanje z dognanji znanosti, temve~ s tem, kar bi industrija rada tr`ila. Znanstvenik Terje Traavik v filmu o nevarnostih genske tehnike ugotavlja, da 95 odstotkov znanstvenikov dela za industrijo. Znanstveniki v slu‘bi industrije prodajajo svoje ime in ugled in slu‘ijo zavajanju stroke; ta, kot podalj{ana roka, slu‘i uresni~evanju zamisli korporacij v okolju, kjer deluje. Vse ka‘e, da ideje o zaroti korporacij in njihovih lastnikov proti ~love{tvu ne smemo odrivati na stran.

nujno potrebno in ne trpi nobenega odloga ve~.

V Sloveniji smo iz popolne samopreskrbe padli v skoraj popolno odvisnost od hrane iz tujine.

NEODVISNI KMETJE Biti kmet pa {e ni varnost. Za bodo~nost potrebujemo kmeta, ki bo od trgovine neodvisen, ki ima sam vso pestrost semen in svoje ‘ivali. Kmeta, ki zna rastlinam, s tem pa tudi ‘ivalim in sebi, pomagati {e bolje, kot so znali na{i na trajnostno kmetijstvo naravnani predniki. V ~lankih o biodinamiki ste spoznali metodo, ki omogo~a kmetovanje v bodo~nosti brez kemije. Poznati to metodo in obvladati prakti~no znanje za njeno izvajanje utegne biti danes zelo pomembno. Naj prispevke o biodinamiki kon~am s spodbudo, da sku{ate na globalen razvoj odgovoriti z dejanjem zagotavljanja lastne varnosti tako, da ~im prej pridobite toliko zemlje, da oskrba z zelenjavo in kruhom iz trgovine ne bo ve~ potrebna – in da se pridelovanja takoj lotite.

uni~uje zdravje rastlin, ‘ivali in ~loveka. Zavedena medicina, slepa za resni~ne razloge bolezni, z nesmiselnimi in {kodljivimi obveznimi cepljenji in zdravili, ki odpravljajo le simptome, sistemati~no uni~uje imunski sistem in zdravje ljudi ter ustvarja pogoje za pojav novih bolezni, kot so imunske bolezni, rak, bolezni presnove, sterilnost, alergije … [e ve~, postavlja se v slu‘bo tr‘enja zdravil proti namenoma konstruiranim virusom. Prevzemanje skrbi za lastno preskrbo s hrano in semeni, s tem pa prevzemanje odgovornosti za svoje zdravje, je postalo

KMETIJSTVO V SLEPI ULICI

SEBI^NOST IN ODGOVORNOST

Foto L. Z.

Brez korupcije in zavajanja stroke bi vse zamisli uni~enja ostale neuresni~ljive. Ker medicinska in kmetijska stroka nista prepoznali ali nista hoteli prepoznati, kaj je resno znanstveno delo in kaj reklama proizvajalcev, in slepo nadaljujeta pot zablode ne oziraje se na alarmantno slab{anje stanja v medicini in kmetijstvu, je gro‘nja korporacij z njihovo pomo~jo danes uresni~ljiva. Kmetijstvo planeta je speljano v slepo ulico. V Sloveniji smo iz popolne samopreskrbe padli v skoraj popolno odvisnost od hrane iz tujine. Lastnih semen, ki bi jih lahko tako kot v~asih vedno znova sejali od pridelka, tako reko~ nimamo. Kmet, najve~ji zastrupljevalec planeta, po nasvetu zapeljane stroke ne zastruplja le zemlje, temve~ sistemati~no

Avtorica ~lankov o biodinamiki med enim svojih {tevilnih prakti~nih predavanj, na katerih nas u~i, kako do samooskrbe, da nakupi zelenjave in kruha v trgovinah ne bodo ve~ potrebni. Tega pridelovanja se lahko lotimo takoj.

Vidimo, da je uni~enju v zadnjih desetletjih botrovala nenasitna sebi~nost. Tudi pri odlo~itvi za preskrbo s svoje kmetije je sebi~nost slaba popotnica. ^e ho~emo, da bo delo plodno, se ga moramo lotiti zaradi odgovornosti do Zemlje, do rastlin, do ‘ivali in do na{ih otrok. Rastline rastejo in uspevajo iz sil kozmosa in sil Zemlje. In Rudolf Steiner pravi, da je tkalka, torej povezovalec med temi silami ~lovekova aktivna ljubezen. Jo bomo kljub vsej temí le zmogli? Meta Vrhunc Informacije: 01/754 07 43 www.ajda-vrzdenec.si

D

-

SEPTEMBER

09 -

Misteriji 43


za osebno rast in samozdravljenje

Razbiranja revije Misteriji NUMEROLO[KI PORTRET Vibracije {tevil na{ega rojstnega datuma in imena nas spremljajo vse ‘ivljenje. ^e jih poznamo, lahko izvemo ogromno o sebi. Opis {tevil v Numerolo{kem portretu Vam pomaga spoznati glavno ‘ivljenjsko lekcijo, sr~no ‘eljo du{e, obraz pred zunanjim svetom, talente in ‘ivljenjsko poslanstvo, najvi{ji ‘ivljenjski smisel in karmi~ne lekcije. Opisuje tudi Va{e `ivljenjske cikle, prelomnice in izzive. Dodana je {e dveletna numerolo{ka napoved in Va{e sre~ne {tevilke za dve leti naprej. Okoli 15 strani. Cena s po{tnino: 39 € BIORITEMSKI KOLEDAR Vsak ~lovek ima svoje bioritme, ki od rojstva uravnavajo njegove energije. Fizi~ni bioritemski cikel nam odkriva ugodne dneve za fizi~ne napore in operacije, emocionalni dneve za medosebne komunikacije, ljubezenske sestanke … Na podlagi intelektualnega bioritma na~rtujemo u~enje, izpite in pomembne sestanke, na podlagi intuicijskega pa opravila, ki terjajo ustvarjalnost in »{esti ~ut«. Bioritemski koledar za eno leto prikazuje stanje osebnih bioritmov po mesecih in dnevih. 14 strani. Cena s po{tnino: 39 € GRAFOLO[KA ANALIZA Osebnostna grafolo{ka analiza, ki Vam jo na podlagi rokopisa izdela na{a grafologinja, podrobno analizira Va{ miselni proces, odnos do sebe, medosebne odnose, produktivnost, sposobnosti, gonilno mo~ in ~ustveno odzivnost. Dodana so osebna navodila za grafoterapijo, da lahko z ustreznimi afirmacijami izbolj{ate svoje »{ibke to~ke«. Grafologinji lahko tudi postavite konkretna vpra{anja glede izbire poklica ali {tudija, odkrivanja osebnih talentov, partnerskega ujemanja in poslovnih partnerjev. Okoli 10 strani. Cena s po{tnino: 65 €

NARO^ILA Razbiranja naro~ite na: 01/549 17 92; 051/307 777; misteriji@misteriji.si V obrazec, ki Vam ga bomo poslali na dom, vnesite ustrezne osebne podatke. Za Grafolo{ki portret prilo‘ite papir z vzorcem Va{ega rokopisa. Izpolnjen vpra{alnik in kopijo pla~ane polo‘nice, ki jo dobite skupaj z obrazcem, po{ljite na naslov: Revija Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Naro~eno Vam bomo poslali najpozneje v roku dveh tednov od dneva, ko prejmemo va{o po{to.

44 - SEPTEMBER 09 -


Solarno-karakterni horoskop za Marsovo leto in leto Bivola

Horoskop za september 2009 OVEN – Ko ne boste sami obra~unavali z

drugimi, bodo pa drugi z vami! Naelektreno bo v vsakem primeru. Gne~a v trgovinah s {olskimi potreb{~inami in opremo za dom vas mora utrditi v potrpe‘ljivosti tudi do partnerja in drugih, ki so z vami v ~ustvenem odnosu. Nevarnost za prekinitev zveze je velika. Dinami~ni kozmi~ni vplivi ob~utljivih sodelavcev in tistega, na katerega se ‘e nekaj ~asa navezujete, bodo prinesli hitro ukrepanje v poslih, politi~nih spopadih in obrtnih delih. Izogibajte se jesenskim virusom. BIK – Milina ogretega srca v poletju se bo raz{irila {e na jesen, ko boste s svojim izbrancem vnovi~ za{li v tople kraje, do‘ivljali romantiko uga{ajo~ega enega letnega ~asa in u‘ivali dobrote prehoda v drug ~as. Va{a ~ustvena in rodna plodnost bosta obilni! V za~etku meseca boste nemo~ni, morda malodu{ni, toda od mlaja 18. dalje bo pri{la do izraza va{a prakti~nost, smisel za organizacijo in na novo pridobljena intelektualna mo~. DVOJ^KA – Hoteli se boste povrniti v kraje, kjer ste pre‘iveli dopust, se vrniti v objem poletnega ljubimca, a kruta vsakdanjost vas bo hotela prikovati k tlom in stabilizirati. Sredi meseca boste naredili miselni preobrat, pustili skrivnost globoko zakopano v du{i in ponovno posku{ali skladno za‘iveti s partnerjem, ki vam je pri roki. Po treh tednih ~i{~enja, razvr{~anja, analiziranja in ponovnega sestavljanja boste zadovoljni z dose‘enim, ponosni na blesk in svoje organizacijske sposobnosti, katerim tudi sodelujo~i ne bodo mogli ugovarjati. RAK – Prekipevajo~a obsedenost z mo{kim ali ‘ensko z ve~ testosterona vas bo gnala v objem skrivnostnih sil narave, da se boste hoteli ljubiti v viharni no~i na samotni obali ali na skednju. Pisali bi lahko romane in skladali pesmice. Ne pozabite, da vas obdajajo ljudje, s katerimi morate ‘iveti! ^ustveno in fizi~no agresivno odzivanje usmerite v koristna dela in sezonsko rekreacijo. Samopromocijo boste zmogli pove~ati, uredili boste dokumentacijo, lahko bi tudi spletno stran in zaklju~ili obnovo nepremi~nine. LEV – Zlahka boste strastno izra‘ali svojo ljubezen do najbli‘jih, nara{~aja, prejemali in dajali pohvale, le sredi septembra bo nekaj dni omajana va{a samozavest, ko bo povrtal ~rvi~ek dvoma v partnerjeva ~ustva do

V solarno-karakternem horoskopu dobite bolj osebno napoved, ~e preberete najprej besedilo za va{e Son~evo, nato pa {e Ascendentno znamenje. ^e svojega Ascendentnega znamenja ne veste, si pomagajte s tabelami, ki smo jih objavili v reviji Misteriji od 136. do 139. {tevilke. vas. Prazni~no razpolo‘enje pa le ve~ji del meseca {irite na druge, na praznovanju ali prireditvi. Nekaj ~asa boste imeli izrazite finan~ne apetite, ki vam bodo kmalu vlili strah pred velikim minusom. Obnovite honorarno zaposlitev po mlaju in se vpi{ite na kak{en te~aj, da obogatite prakti~na znanja! DEVICA – ^e ne boste naredili reda v dru‘inskih odnosih in v svoji glavi, se boste vrteli v za~aranem krogu. Veliko boste govorili o sebi in svojih problemih. Pravi sogovornik bo tisti, ki bo znal poslu{ati in vam pomagal analizirati stanje. To je lahko ljubimec ali strokovnjak. Ob prihajajo~em mlaju 18. pri~akujte veliki preobrat v svojem zasebnem in poslovnem ‘ivljenju. Za~el se bo nov ciklus, na katerega se morate pripraviti ‘e prej. Prinesel bo pozitivne re{itve zapletenih stanj, poslovno rast in ureditev materialnega stanja. TEHTNICA – Prikupili se boste pomembnemu prijatelju, prijateljici v dru‘bi, v kateri si boste nekaj izmenjali. Vi boste iskreni, druga stran pa bo kolebala. To vas bo zmedlo, vas spravilo v dvome, zaradi katerih boste potrebovali posvet z astrologom. Kljub vsemu ohranite dostojanstvo! Brezplodno vrtanje po sebi in zapiranje v samoto vam ne bo koristilo. Raje pomagajte organizirati za~etek izobra‘evanja ter nov ciklus poslovnih in s kulturo in denarjem povezanih projektov, kar vas bo za nekaj ~asa stabiliziralo. [KORPIJON – Emotivno in eroti~no nabito dru‘enje, sodelovanje, potovanje, ritmi~no pozibavanje in nenehno dotikanje vas bo privedlo na rob vrtinca naslade, ki bo pogoltnil slehernega, ki ne bo zmogel vsaj nekoliko ohraniti trezne glave. ^e bosta obo‘evalca dva ali eden, bo obstajala mo‘nost, da si ga pozneje »delite«! Preko enega boste spoznali {e druge potencialne poslovne partnerje, dobili boste stik s civilno dru‘bo in politi~no opredeljenimi osebami, pre-

ko vseh pa boste dobili delo, v katerega boste vpeljali {e prijatelja. STRELEC – [e v za~etku koledarske jeseni se potrudite ohraniti ravnovesje v va{i zvezi in odnosih s sorodniki, ~eprav boste sami {li naprej po duhovni poti, partner pa se bo posve~al prakti~nim in vsakodnevnim zadevam. Kratek stik utegne nastopiti ob mlaju, po njem pa bo mo‘en povsem nov za~etek sodelovanja. Ponudili vam bodo dve alternativni mo‘nosti za izobra‘evanje ali nadaljevanja raziskav. Izbrati boste morali vsaj eno, ki pa bo morda razdeljena na ve~ delov in prakti~no uporabna. Obenem ne izgubite stika z naravo! KOZOROG – Zazdelo se vam bo, da oseba, ki ji marsikaj zaupate, prena{a informacije naprej va{emu nasprotniku ali konkurenci, pa ne bo ~isto tako. Ohranite trezno glavo in se {e naprej predajajte izrazom ljubezni, ne glede na ljubosumna sumni~enja osebe, ki vas ‘eli obdr‘ati v svoji mre‘i. S poslovnim partnerjem, prijateljem ali sposobnim otrokom, ki je ‘e doslej sodeloval pri nastajanju va{ih umotvorov, boste privedli nekatere ideje do uspe{ne izvedbe. Lahko bi jih patentirali. Udele‘ite se {e ezoteri~nega seminarja v tujini ob morju ali na gri~u. VODNAR – prikupen Adam zaradi poletnih barv in ble{~e~ega nasmeha, ki bo ~ez ~as nekoliko zagrenjen, nato pa ponikalen, bo zapustil v vas globo sled in zbeganost. ^e si ga boste hoteli znova nagledati in ga pridobiti za ljubimca, se spremenite v detektiva in razkrijte svoje ~are ter nabrusite um. Samo brezpogojno predajanje bo obrodilo sadove! Za ob~asno ali nestalno poslovno sodelovanje razpo{ljite zgledno napisane in oblikovane ponudbe. Obeta se vam razgovor in zadetek. Naredite lahko {e ve~, da z vsakodnevno {portno vadbo izte{ete svojo postavo in izbolj{ate zdravje. RIBI – Prve dneve septembra ob polni luni in sredi meseca ob prazni boste vi in va{i doma~i ~utili padanje iz realnosti v sanjski svet. ^e se bo to dogajalo ob prisotnosti prizanesljivih ljudi {e na dopustu, na pla‘i ali pa{niku, ne bo {kode, sum, da imate skrivnostnega ljubimca, pa bo nekoga za~asno obsedel. Izbrusite odnose in se odlo~ite za pravega! Pripravlja: astrolog prof. Stane Pade‘nik

D

-

SEPTEMBER

09 -

Misteriji 45


Nenavadna do`ivetja Vabilo k pisanju Mnogim med nami se je `e pripetilo kaj nenavadnega. Opi{ite va{ resni~ni nenavaden dogodek, sre~anje, va{e sanje, ob~utke, jasnovidne utrinke, strah ... in napisano po{ljite na: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana, ali misteriji@misteriji.si - najbolj{e prispevke bomo objavili. Nagrada za objavljen prispevek je polletna naro~nina na revijo Misteriji.

B

ili smo dru‘ina s {tirimi otroki. Takrat, leta 1961, smo ‘iveli v odmaknjenem kraju pod Pohorjem, v gozdni hi{i za logarje. Mi smo prebivali v zgornjem nadstropju, v pritli~ju pa je ‘ivela gospa Marija s {tirimi otroki. Bila je zlatega srca. Ve~krat, kadar smo bili sami doma, je popazila na nas in nam dala kaj za pojesti. Ker nismo imeli igra~, smo za igro poskrbeli kar sami. Bratje so si iz skorje borovca izdelovali ‘ivali in druge zanimive like, s katerimi so se potem igrali v bli‘njem gozdu. Kot deklici mi te igre niso bile vedno zanimive, zato sem velikokrat samo ob~udovala kipec Marije in sliko angela z razprtimi krili, ki pazi na otroka, ki po razdrtem mosti~ku pre~kata dero~o reko. Skoraj vsak dan sem bo‘ala kipec Marije in sliko ter se s temi liki pogovarjala. Stara sem bila okoli pet let. [e danes se zelo dobro spomnim tistega dne. O~e je na hodniku v pritli~ju popravljal kolo, edino prevozno sredstvo do trgovine, ki je bila oddaljena dobro uro hitre hoje. V trgovini smo kupovali osnovne stvari, kot so sladkor, sol, moka, milo … Vso zelenjavo smo sami pridelali doma. Imeli smo tudi kravico, ki nam je dajala mleko, nekaj koko{i in pra{i~ka. La~ni res nismo bili. O~etu je za popravilo kolesa manjkal klju~, zato je rekel mami, naj si ga gre izposodit pri najbli‘jem sosedu, do katerega pa je tudi bilo preko pol ure hoje. Jaz sem hotela z mamo, ona pa je o~etu rekla, naj popazi name. Jokala sem in na vsak na~in hotela z ma-

mo, zato me je o~e vzel v naro~je in me odnesel v sobo z balkonom. Rekel je, da naj tam po~akam, dokler se ne vrne mama, ker ima on veliko dela pri popravilu kolesa. Bratje so se zunaj igrali, sestra je bila v {oli, jaz pa sem objokana ostala sama v sobi z vrati, ki so vodila na balkon, na katerem je mama navadno su{ila perilo. Ne vem, kaj mi

je bilo takrat, da sem odprla vrata na balkon, splezala na pru~ko, z nje pa na leseno ograjo. Mislila sem, da bom, ~e sko~im z balkona, potem lahko tekla za mamo, ne da bi me o~e videl. Ni~ kaj dosti nisem razmi{ljala, kar pognala sem se v globino – pod balkonom pa je bila stara topla greda s polomljenimi {ipami. V trenutku, ko sem sko~ila, sem zagledala zelo mo~no belo-modro svetlobo, v sredini pa je stal pre~udovit angel z razprtimi krili. Videla sem se, kako je eno od kril razprl proti meni, jaz pa sem padla na njegovo mehko dlan. Bil je enak kot angel na sliki, katero sem vsak dan ob~udovala. Ne‘no me je polo‘il na majhen ko{~ek zemlje brez polomljenega stekla. Takrat je skozi okno pogledala soseda Marija, ker se ji je zdelo, da je videla nekaj pasti od zgoraj. Na tleh je zagledala mene in vsa prestra{ena pritekla iz hi{e na vrt. Jaz pa sem takrat {e vsa omoti~na, kot bi bila pijana, ‘e pristopicljala k njej. Vzela me je v naro~je in me odnesla v svojo sobo. Kmalu nato se je vrnila mama, ki kar ni mogla verjeti, da je res, kar se je zgodilo, kot ji je povedala soseda. Vsi sorodniki in sosedi so se ~udili, kako sem lahko pre‘ivela padec z balkona, jaz pa sem se trudila in jim govorila, da me je re{il angel. Vsi so me za~udeno gledali in ne vem, ~e so mi to sploh verjeli. Toda otroci nikoli ne la‘ejo, zato tudi jaz prav dobro vem, da me je re{il tisti angel iz slike. Vse ‘ivljenje verjamem, da obstajajo angeli, saj sem to tudi sama ob~utila. In vedno so tu, kadar jih resni~no potrebujemo, le verjeti moramo vanje. TiCa Ilustracija Milo{ Lukman

Angeli

D

obi{~ite nas na spletni strani

www.misteriji.si 46 - SEPTEMBER 09 -

D


Peat in polarizacija prvinskih polarnosti Avtor: @ivorad Mihajlovi} Slavinski Poslovenil: Andrej Grabnar Zalo‘ba: Primus Obseg: 164 strani Format: 14 × 22 cm Vezava: bro{irano Cena: 23,50 € Informacije o prodaji: 01/549 17 92 S spiritualno tehnologijo je mogo~e odstraniti te‘ke probleme v nekaj minutah in do‘iveti razsvetljenje v enem dnevu; danes je mogo~e hitro in varno do‘iveti globoke spremembe osebnosti, vi{ja stanja zavesti in razsvetljenje. Avtor knjige Peat in polarizacija prvinskih polarnosti, izredno ploden pisec @ivorad Mihajlovi} Slavinski, pravi, da se je zgodila ~ude‘na sprememba, velikanski skok v kolektivni zavesti ~love{tva, o kateri prej{nje generacije {e niso mogle slutiti. Po njegovem smo se zna{li na pragu Nove dobe, dobe dramati~nih sprememb in duhovne transformacije. Te spremembe so vidne pri posameznikih, pri skupinah in na planetarni ravni. To so spremembe v informatiki, zdravljenju, alternativnih znanostih in v spiritualni tehnologiji. Prav o slednji pa govori knjiga Peat in polarizacija prvinskih polarnosti. Do razsvetljenja vodijo mnoge poti. Sistemi spiritualne tehnologije, ki jih je avtor razvil v zadnjih letih, so med vodilnimi v svetu. So hitri, varni in zelo u~inkoviti. Z njimi je mogo~e odstraniti

dolgoletne te‘ke probleme zelo hitro, hitreje kot bi pri~akovali, mera so minute. V skupinskem delu je mogo~e do‘iveti razsvetljenje v enem dnevu. Avtor vas vabi v svet sprememb s svojo knjigo, o tem pa spregovori tudi na svojih seminarjih, ki jih ima dvakrat na leto tudi v Sloveniji. Pot, po kateri nas skozi knjigo pelje avtor, nam spremeni na{e zaznave sveta, razumevanje samega sebe, do‘ivljanje vesolja, sveta in nas samih. Spoznamo, da smo mi tisti, v rokah katerih je mo~ tako za spremembe lastnega ‘ivljenja kot za odpravljanje raznih te‘av in s tem seveda bolj sre~no ‘ivljenje. Bioterapevtom bo knjiga lahko v oporo pri razumevanju procesov, ki vplivajo na nastanek, razvoj in zdravljenje bolezni. Pomagala jim bo do spoznanja, da se morajo bolni aktivno vklju~iti v svoje zdravljenje. Bralcem, ki jo bodo vzeli v roke kot zanimivo branje, pa bo prinesla soo~enje z vsem tistim, kar se nana{a na razvoj na{ih potencialov, kakovost na{ega ‘ivljenja in mo~ izbire pri kreiranju lastne usode.

Mitolo{ki tarot Avtorici: Juliet Sharman-Burke in Liz Greene Ilustracije: Giovanni Caselli Prevedla: Metka Lebar Zalo‘ba: Synergie Obseg: 256 strani + 78 kart Vezava: bro{irano Format: 15,5 × 24 cm Cena: 34,90 € Informacije o prodaji: 01/549 17 92 Tarot ne more napovedati usode ali vnaprej dolo~ene prihodnosti. Sestavljen je iz niza podob, ki opisujejo kakovost trenutka, v katerem postavljamo vpra{anje in imamo v mislih dolo~en ‘ivljenjski polo‘aj ali te‘avo. Knjiga Mitolo{ki tarot nas popelje v svet nasvetov in odgovorov, ki jih razbiramo iz lepo in moderno ilustriranih kart italijanskega umetnika Giovannija Casellija. ^e ho~emo razumeti, kaj se dogaja pri tarotu, moramo opustiti svoje tipi~no zahodnja{ko razumevanje ~asa. @ivljenje na vseh ravneh obstoja v vsakem trenutku zrcali iste kvalitete. Tako tarot, njegov za~etek sega v petnajsto stoletje, kot tudi drugi starodavni na~ini napovedovanja

prihodnosti, kot sta astrologija in ji d‘ing, ne posku{ajo napovedovati ‘e dolo~ene prihodnosti, temve~ namesto tega razkrivajo resni~ne notranje kvalitete in pomen trenutka, ki se zrcali v simbolnih oblikah, kot so karte, planeti in novci, in jih zato iz njih lahko tudi razbiramo. Vsak trenutek ima svojo dolo~eno lastnost, pa tudi svojo preteklost in prihodnost, ki skupaj s sedanjostjo kot de‘nik pokrivata celoten pomen tega trenutka. Smiselno je raziskati, kaj nas je pripeljalo do tega trenutka, kajti to razumevanje bo vplivalo na na{e odzive, s tem pa tudi na to, kaj nam bo prinesel naslednji trenutek. Preteklost, sedanjost in prihodnost, nakazane pri polaganju kart, ponavadi pokrijejo obdobje {estih mesecev. Karte ne napovedujejo konkretnih dogodkov, ki bi nam bili usojeni; opisujejo vplive, prilo‘nosti in skrite motive, od katerih se nekateri lahko oblikujejo v dogodke in ljudi, ki jih potem lahko poskusimo razumeti na kar najbolj ustvarjalen na~in. Da bi vse to razumeli in s pridom uporabili, nam pomaga knjiga, ki ne le opisuje pomen posameznih lepo narisanih podob, marve~ nas v posebnih poglavjih Vzpostavljanje stika s kartami, Polaganje kart, Razbiranje pomena kart in s primeri tega po~etja uvede v skrivnosti tarota, tako da lahko postanete uspe{en razlagalec tarota. Sebi in drugim. S podobami bogatih psiholo{kih vpogledov mitolo{ke zgodbe prina{ajo modrost in vodilo iskalcem osebne rasti.

-

Najbolj prodajane knjige v ARA zalo`bi

Novi knjigi

SEPTEMBER

1. Denar in Zakon privla~nosti Esther in Jerry Hicks

2. Zakon privla~nosti Esther in Jerry Hicks

3. Prosite, dano vam je Esther in Jerry Hicks

4. Osupljiva mo~ ~ustev Esther in Jerry Hicks

5. Kako vede‘ujemo iz ciganskih kart Tea Pelicon

6. Usoda du{ Michael Newton

7. Telo kli~e po vodi dr. F. Batmanghelidj

8. Potovanje du{ Michael Newton

9. Ozdravite lahko karkoli dr. Martin Brofman

10. Polje – po sledi nevidnih sil v vesolju Lynne McTaggart

09 -

Misteriji 47


Poti do zdravja S klubsko kartico Misterijev imate 10 % popusta pri storitvah na{ih ~lanov

Ureja Eva Jeseni~nik, 01/231 93 60 eva.jesenicnik@zalozba-ara.si

AL TERNA TIVNO ZDRA VLJENJE LTERNA TERNATIVNO ZDRAVLJENJE SCIO je najkompleksnej{i bioresonan~ni biofeedback sistem za diagnostiko/terapijo, ki omogo~a vpogled v celotno energetsko stanje organizma (hormoni, vitamini, minerali, encimi, ~akre, emocije, virusi, bakterije …) LAH MEDIKAL CENTER d. o. o., Klanec 13, 1218 Komenda, tel. 031/616 351

MEDIT ACIJA MEDITACIJA Osvobodite se travmatskih izku{enj iz preteklosti. Z meditacijo do ve~je vitalnosti, telesne in du{evne sprostitve, ~i{~enja avre. Naj v vas za‘ivi energija! Meditacije: mandala, za-zen, nadabrama … Tel: 040/909 650

»ZDRAVJE« TAMARA GALA s. p., alternativna oblika zdravljenja, ra~unalni{ka diagnostika, psihoanaliza, svetovanje. Naro~anje na tel. 031/412 340

ZA^UTITE SVOJ PRISTNI JAZ IN ZA@IVITE V SKLADU Z NJIM! Individualno svetovanje s pomo~jo tarota, angelov in vodnikov; strokovno svetovanje, meditacija in delavnice na temo osebnostne in duhovne rasti. Info in prijave: Lea 031/442 197 Celestina, Lea O{abnik s. p., Savska cesta 11a, 1230 Dom‘ale Spletna stran: www.jasnovidnostcelestina.com

BIOSPECTER CENTER – Pregledi in terapije z magnetno bioresonanco. Biospectrum center [kofljica, Lisjak Stanko, 031/566 977, www.biospectrum.biz ANGELI IN REIKI Marjetka Novak – [ola za angelskega terapevta, [ola kanaliziranja in dela z angelskimi kartami, razli~ni te~aji, Angelski Reiki Info: Brodarjev trg 11, Ljubljana, tel. 031/830 299, info@svetangelov.com, www.svetangelov.com, www.reiki.si ASTROLOGIJA Karmi~ni, natalni in letni horoskopi. Karmi~na analiza 33 €, brezpla~ni vzorec. Astrolog Armand – tel. 041/568 340, 05/6571 340; www.astrologarmand.co.cc BIOEKOLOGIJA BIV ANJA BIVANJA T.i. »‘ivi prostor« podpira ‘ivljenje in delo ljudi v njem. Omogo~a nemoten po~itek in regeneracijo, zbranost in u~inkovitost ali stabilno psihofizi~no vzdr‘ljivost posameznika brez dodatnega naprezanja in, kar je najpomembnej{e – brez ogro‘anja zdravja. Storitve zdravilstva: REFLEKSOTERAPIJA in BIOTERAPIJA EKODOMUS Miran [trakl s. p., Ob ribniku 69a, Maribor; tel: 040/799 992; www.ekodomus.si BIOENERGOTEHNOLOGIJA Funkcionalna in frekven~na diagnostika notranjih organov, mikrovalovna akupunktura pri bole~inah v hrbtenici in sklepih, bicom resonanca pri alergijah in prekomerni te‘i, frekven~na terapija Dr. Rifa pri onkolo{kih obolenjih, psihoterapija. Brane Kobal, tel. 041/909 341, Ljubljana BIOTERAPIJA PRAVE ENERGIJE NA PRAVO MESTO, PRAVE ENERGIJE PRAVIM LJUDEM ! Terapije samo individualno! HUJ[ANJE PO OSEBNEM BIORITMU s svojo osebno dieto! POMO^ pri motnjah hranjenja in pomanjkanju volje do ‘ivljenja! Obi{~ite na{o spletno stran MOJAXXLLINIA.com ali pokli~ite na tel. 041/485 309 in se naro~ite za osebno obravnavo in obisk. DELA VNICE DELAVNICE U~enje kot ‘ivljenjska izku{nja – Zavod za alternativna izobra‘evanja – ZAI Izvajamo izobra‘evalne programe: NARAVNI ZDRAVILEC, uporabna psihosomatika, prednosti in pasti samopodobe. Opravljamo radiestezijsko detekcijo {kodljivih sevanj. Nudimo slikanje avre z diagnostiko. Organiziramo izredna predavanja, u~ne delavnice in izlete, povezane z naravnimi energijami in ~ude‘i. Dalmatinova 2, Ljubljana, tel. 01/230 84 71 e-mail: zavod.zai@gmail.com, spletne strani: www.zavod-zai.si HOLISTI^NI CENTRI CENTER ZA RAVNOVESJA BIOENERGIJ vam nudi pomo~, kako priti bli‘je k svojemu notranjemu ravnovesju. Holisti~ni pristop. Energetsko ~i{~enje prostora, angelske terapije, delavnice, Quantec. Tel. 031/72 34 27; www.beli-delfini.net Holisti~ni center Toma‘ [u{ter{i~ Fizioterapija, akupresura, kristaloterapija, refleksna masa‘a stopal, energijska terapija, psihoterapija, energijsko ~i{~enje prostorov in predmetov, masa‘a telesa, laj{anje bole~in in po{kodb hrbtenice in sklepov. Tel. 031/728 590, e-mail: info@kamrca.com, www.kamrca.com Vodnikova 155, Ljubljana QUANTEC – INSTRUMENT ALNA BIOKOMUNIKACIJA INSTRUMENTALNA Quantec sistem analizira, svetuje in z oddajanjem informacij tudi deluje na izbrani cilj. Zdru‘uje najnovej{a dognanja kvantnih fizikov in razli~na znanja s podro~ja klasi~ne in komplementarne medicine. Quantec nam da poglobljen vpogled v vzroke te‘av na telesni in psihi~ni ravni ter nudi optimalno podporo pri vseh oblikah zdravljenja in pri premagovanju razli~nih kriznih situacij. Uporablja se v osebnem in poslovnem svetovanju, pri {portu, {tudiju, kmetijstvu, ekologiji … Manipet d. o. o., Lamutova 48a, Podutik Tel.: 040/299 667 (ga. Manja); e-po{ta: manipet@gmail.com

48 - SEPTEMBER 09 -

NARA VNO ZDRA VLJENJE NARAVNO ZDRAVLJENJE Sedemdnevno ~i{~enje in razstrupljanje telesa ob sokovih in spro{~anju, tudi vikend te~aji prehranjevanja v Zoni v prelepi okolici Bohinjskega jezera. Info: Telefon 041/204 648 ali na e-mail albina.solomun@gmail.com Odprava bole~in, gangrena, depresija, onkolo{ka obolenja, migrena … Ko uradna medicina ne more dovolj pomagati – bioterapija po metodi Zdenka Doman~i}a Info: 031/567 731; bioterapija@siol.net Energetska psihoterapija-zdravilni pogovori, u~inkovita pomo~ pri fizi~nih in psihi~nih te‘avah. Kisikove terapije na aparatih AIRNERGY – www.airnergy.com Naro~ila in informacije 031/300 209. ZARA CENTER, Dolenjska PSIHOKIBERNETIKA ESENOV Psihokibernetika Esenov spodbuja samorazvoj in meditacijo ter omogo~a osebne za{~ite, za{~ite na{ih bli‘njih, za{~ite stvari, delovanje z miselnimi frekvencami, telesno, ~ustveno in umsko zdravje, zdravljenje ‘e obstoje~ih in prepre~evanje novih motenj, pa tudi sposobnost psihokirurgije. Te~aji, terapije, regresoterapija. Vadana Gordana Kudrikova Umag, tel. 00385/(0)91 20 62 815, 00385/(0)52 752 760 RADIESTEZIJA Radiestezijski pregledi spalnic in ~loveka. ALTERA nudi radiestezijske preglede spalnic, pisarn, energetske preglede telesnih organov (slikanje avre), diagnostika. Imate te‘ave s spanjem, zdravjem, ~utite utrujenost, pa ne veste vzroka? Naro~ila na GSM: 041/716 195; www.altera.si REIKI SUN REI, svetovanja in terapije, Tadej Krnc s. p. Reiki terapije, radiestezija, bioenergija, angelske terapije, energetsko ~i{~enje prostorov, svetovanja s pomo~jo angelskih kart in tarota. Po predhodnem dogovoru mo‘en obisk na domu. Dunajska cesta 51, Ljubljana Tel. 041/750-398, e-mail: tadej.krnc@telemach.net TRGOVINE AUREA - vse za telo in du{o, maloprodaja in veleprodaja; naravna kozmetika za telo, ezoterika, knji`ni program in izdelki iz tehnologije Hydronic; AUREA Press d. o. o., BTC hala A, [martinska 152, Ljubljana. Tel. 01/541 17 60 TRGOVINA ART AURUM na Pobre{ki c. 4 v MARIBORU in TRGOVINA DIVA Kidri~eva 2b NAKUPOVALNI C. v VELENJU vam ponuja veliko izbiro ezoterike, kristalov, literature, to~enih parfumov in unikatnih izdelkov. VRHUNSKA HIPNOZA.COM Vse, kar ste do sedaj samo brali v knjigah dr. Goldberga o ~asovnih potovanjih in odkrivanju preteklih in prihodnjih ‘ivljenj (zalo‘ba Ara), je zdaj mo‘no tudi pri nas: www.vrhunskahipnoza.com ali 040/777 749. Imamo tudi nekaj lastnih novitet. Vabljeni! ZDRA VILI[^A ZDRAVILI[^A Terme Dobrna, zdravljenje ginekolo{kih, revmatskih, ortopedskih in nevrolo{kih obolenj ter stanj po po{kodbah Tel. 03/780 80 00 WU WEI BUJENJE Skupinsko in individualno odpravljanje bolezenskih blokad. Tedenska sre~anja, {tirinajst seans. Vodi Dragan Sekuli}. Informacije in prijave tel. 00385 91 254 36 98


Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo

PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777, 01/549 17 92; NA SPLETU - www.misteriji.si

FROLOVOV DIHALNIK

MAGNETI PROTI BOLE^INAM

Dihanje z dihalnikom pospe{uje presnovo, spodbuja telesno in du{evno u~inkovitost ter pove~uje telesne energijske rezerve odraslih in otrok 49,90 € od petega leta dalje. Kot zdravilni pripomo~ek ga v Znanstvenem centru za klini~no in eksperimentalno medicino v Novosibirsku priporo~ajo pri indikacijah za kroni~ni bronhitis, bronhialno astmo, nevrovegetativno distonijo, visok krvni tlak, angino pektoris; kot dopolnilno terapijo pri bronhitisu, plju~nici, plju~ni tuberkulozi, plju~nem emfizemu, psihosomatskih motnjah, po sr~nem infarktu, mo‘ganski kapi in operacijah.

ZA[^ITNA PIRAMIDA KERROCK Z za{~itno piramido, tetraedrom s stranico 12 cm, ki ima na spodnji stranici natisnjenih dvanajst enakostrani~nih trikotnikov, je mogo~e pred petimi vrstami zemeljskih sevanj, pred tehni~nimi sevanji in sevanji kozmi~nega ter zemeljskega izvora dobro za{~ititi vse prostore. Piramida deluje blagodejno na splo{no po~utje. Postavimo jo na sredo stanovanja ali hi{e, nekateri jo postavijo v bli‘ino postelje. 37,90 €

Deluje s svojim indukcijskim magnetnim poljem biostimulativno na celi~ne procese, pove~uje izmenjavo plinov, krepi regenerativne procese in mikro cirkulacijo v obolelem tkivu. Uporabljamo jo zjutraj in zve~er po dvajset minut, tako da jo postavimo na obolela mesta in pritrdimo z obli‘em. Uporabljamo lahko tudi dve plo{~i, postavljeni drugo proti drugi. Pomaga tudi proti nespe~nosti in drugim te`avam; prilo‘ena so natan~na navodila. 24,90 €

Z univerzalno za{~ito pred {kodljivimi energijskimi entitetami se za{~itimo pred blode~imi elementali, ki se pojavijo v ~love{kem energetskem sistemu neodvisno od njegove volje. Za{~ita deluje pred enostavnimi blode~imi elementali, du{ami in implantati, da ne morejo ve~ ~rpati ~lovekove energije. 11.90 €

Poseben ~rni magnet pa je namenjen odpravljanju bole~in v kolenu. 24,90 € Pas za pritrditev kolenskega magneta 9,90 € Pas za pritrditev magnodiska 19,90 €

MAGNODISK Magnodisk zmanj{uje bole~ine v hrbtenici, ker mo~no stati~no magnetno polje pospe{uje obnavljanje vezivnega tkiva med medvreten~nimi plo{~icami. Magnodisk z obli‘em nalepimo na tisti del hrbtenice, za katerega je zdravnik ugotovil, da je vzrok bole~in v dolo~enem delu telesa. 44,90 €

PRALNI MAGNETI

OSEBNI ANGEL^EK

RADIESTEZIJSKA NIHALA

ZA[^ITA PRED ENTITETAMI

19,90 €

Neodim magnet omili, lahko pa tudi povsem odpravi fizi~no bole~ino. Polo‘imo ga na bole~e mesto in pritrdimo z obli‘em. Nosimo ga nekaj ur dnevno, dokler se bole~ina ne zmanj{a ali ne izgine. Ovalni so namenjeni za bole~e sklepe.

Kodirane magnete damo v pralni ali pomivalni stroj, da zmanj{amo porabo pralnih pra{kov in elektrike, odstranjujemo vodni kamen, podalj{ujemo ‘ivljenjsko dobo pralnega ali pomivalnega stroja, zmanj{ujemo onesna‘enost okolja in energiziramo perilo. 19,90 €

TESLOVA PURPURNA PLO[^A

Za uspe{no radiestezijsko delo so na a voljo: nevtralni nihali Kaplja (a) in Leseno nihalo (b), kovinska egiptovska nihala c Karnak (c), Izis-4 (d) in Izis-6 (e) ter Biotenzor (f). Uporaba je razlo‘ena v knjigi Osnove radiestezije in bioenergije. e Cene: a in b 13,90 €, c, d in e 18,90 € in d biotenzor 16,90 €. f

19,90 €

b

V Braziliji ro~no narejen osebni angel~ek iz kamene strele si lahko programiramo sami (napotki prilo‘eni), da nas varuje in nam pomaga pri razre{evanju te‘av. Sicer pa nam prina{a dolgo‘ivost, pomaga proti bole~inam pri srcu, v trebuhu in ‘elodcu. Lahko si izberete tudi angel~ka iz ametista in ga programirate za pritegnitev partnerja. Prav tako lahko programirate angel~ka iz ro‘natega kremena, kristala, ki odpravlja vrsto te‘av. Ve~ na www.misteriji.si. Darilo: mo{nji~ek 15,90 €

BIOGUARD Bioguard za{~iti biopolje ‘ivih organizmov pred posledicami elektromagnetnega smoga, ki ga ustvarjajo vse naprave, napajane z elektri~nim tokom. Samolepilno plo{~ico Bioguard, ima premer 15 mm in je debela 3 mm, nalepimo na izvor sevanja: na ra~unalnik, mobitel, brezvrvi~ni telefon, polnilec mobitela … in tako v prostoru ustvarimo ugodno biopolje; smo manj utrujeni, manj napeti, bolje zbrani, se na splo{no bolje po~utimo. Za‘eleno je, da Bioguard nalepimo tudi na okensko steklo, da pride v prostor vitalna energija. Bioguard zelo dobro deluje v avtomobilu; prilepimo ga na vetrobransko steklo za vzvratnim ogledalom. 14,90 € Ve~: www.misteriji.si

-

SEPTEMBER

09 -

Misteriji 49


PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777, 01/549 17 92; NA SPLETU - www.misteriji.si

OSVE@ILEC ZRAKA BREZ VONJA Blazinica Biofresh osve‘uje zrak tako, da kot magnet privla~i in kot spu‘va vpija molekule vonjav. Deluje dve leti in je obnovljiva. Zelo je priporo~ljiva za otro{ke sobe in sobe bolnikov. Zrak osve‘uje v vseh stanovanjskih in delovnih prostorih, v hladilnikih ohranja sve‘ost ‘ivil in zmanj{uje porabo elektrike, razsmrajuje obutev, osve‘uje zrak v avtomobilih … Ni~esar ne oddaja, pa~ pa odstranjuje. Tudi alergene in {kodljive nanodelce razli~nega izvora. 7,90 €

INFORMIRANI ZAŠ^ITNI KLJU^ USB

V USB-vti~nico vtaknjen informirani Za{~itni klju~ USB in bakrena samolepilna plo{~ica zmanj{ujeta negativne vplive sevanja ra~unalnikov, zaslonov in usmerjevalnikov na ~loveka in njegovo zdravje. Delovanje je preverjeno z GDVelektrografijo in mikroskopiranjem ~love{kih rde~ih krvni~k. 39,90 €

HYDRONIC 1H/F ZA HI[O Hydronic za hi{o ima dve funkciji: • izbolj{a vso vodovodno vodo v hi{i in do 70 odstotno zmanj{a njeno {kodljivo delovanje. Skozi hydronic za hi{o o‘ivljena voda izlo~a tudi do 70 odstotkov manj vodnega kamna in tako varuje in{talacije in gospodinjske stroje. O‘ivljena voda pove~a ‘ivljenjske sposobnosti, tudi rastlin in ‘ivali. Pospe{uje izlo~anje klora. Primeren je tudi za rastlinjake in farme. • filtrira do 80 mikronov velike delce (mivka, pesek, glina, kovinski ostru‘ki …) in jih izpira. Vgradimo ga takoj za vodomerom. Dopu{~a pretok do petih kubikov na uro. Hydronic za hi{o ne zmanj{uje pretoka vode. 699,90 €

INFORMIRANI LON^EK Informirani lon~ek dopolnjuje program informiranih izdelkov. Ima enake lastnosti kot modri kozarec; fizikalno vpliva na razdru‘evanje molekul v teko~inah in jih tako omeh~a. Zato imajo v lon~ku pripravljeni ~aji bolj{i okus, o‘ivljena voda potegne iz rastlin ve~ u~inkovin. Na informiranih lon~kih so odtisnjeni posebni simboli »magic life« v ~akrinih barvah, ki ugodno delujejo na zdravje. Lon~ki imajo razli~no obarvane robove, da si lahko izberete svojega. Informirane lon~ke lahko pomivate v stroju, primerni so za vse vrste vro~ih napitkov, tudi za juhe. 20,90 €

50 - SEPTEMBER 09 -

aratrgovina@siol.com

VR^ ZA DOBRO VODO Vr~ za dobro vodo deluje enako kot modri kozarec. Z biolo{kimi testi je dokazano, da zmanj{a genotoksi~nost vode do 40 odstotkov. ^e vodo iz vr~a nato~imo v informirani kozarec, se njegova u~inkovitost pove~a {e za nekaj odstotkov. V vr~ lahko nato~imo liter vode. Tako kot informirani kozarci tudi vr~ spremeni u~inek alkohola. 54,90 €

INFORMIRANI OBESEK LU^KA V kerami~ni obesek so s posebno tehnologijo vtisnjene izbrane informacije, ki pripomorejo k bolj{emu po~utju. Obesek pove~a avro, {~iti pred zunanjimi negativnimi vplivi (geopatske cone, elektromagnetna sevanja, kozmi~na sevanja …), odpravlja energetske blokade, uredi nepravilno vrtenje ~aker, odpira izhodne kanale, vzpodbuja intuicijo, {iri du{evno in duhovno obzorje … 69,90 €

ATLANTIDSKI KRI@

Atlantidski kri‘ je skrbno narejen iz srebra, o~i{~en vseh negativnih energij in napolnjen s kodami, ki ugodno vplivajo na ~loveka. Njegovo delovanje je {e mo~nej{e kot delovanje atlantidskega prstana in plo{~ice ter ima prav tako vgravirano vija~nico, ki energijsko dodatno ugodno deluje na ‘ive organizme.

ATLANTIDSKI PRSTAN IN PLO[^ICA Sta srebrna, oblikovana tako, da posebni liki sprejemajo in oddajajo kozmi~no energijo in s tem {~itijo pred negativnimi sevanji. Ugodno delujeta na zdravje in dobro po~utje, prepre~ujeta nesre~e. Oblika prstana izhaja iz davnine, saj so u~inki likov, ki so skrbno vdelani v celjski srebrni nakit, znani ‘e iz ~asov faraonov. Velikosti prstana: od 16 do 24 mm notranjega premera. prstan 49,90 € plo{~ica 49,90 €

69,90 €


Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo

PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777, 01/549 17 92; NA SPLETU - www.misteriji.si

INFORMIRANI KOZARCI

GLINENI INFORMIRANI VR^

Njihova posebnost je, da izbolj{ajo vsakdanjo vodo; v njih voda spremeni svoje fizikalno-kemi~ne lastnosti, informacije v kozarcu vzpodbudijo njene samoo~i{~evalne lastnosti. Voda iz informiranih kozarcev je primernej{a za vsa ‘iva bitja. Genotoksi~ni test dokazuje, da kozarec izbolj{a vodo za kakih 40 odstotkov. Kozarci imajo svoj pomen tudi v barvni terapiji. Iz knjige Aura Soma povzemamo, kako barve delujejo na ~loveka: Modra: Deluje na grlno ~akro, vzpodbuja toleranco do sebe in drugih, vero v notranje vodstvo, okrepi odpornost, fizi~no in ~ustveno, zmanj{uje trpljenje ... 20,90 €

20,90 €

20,90 €

Voda v njem o‘ivi; informacije, ki so vtisnjene v glino, spremenijo vodi molekularno strukturo tako, da je v skupkih manj molekul. Tak{na voda je bolj pitka in telesu olaj{a samozdravljenje. V vr~u se spremenijo tudi vse druge pija~e, pa tudi mleko, ki se v vr~u kisa dlje ~asa in ima bolj{i okus. 39,90 €

20,90 €

BIOMODULATOR ZA KMETIJSTVO Zelena: Deluje na sr~no ~akro, podpira nas pri sprejemanju odlo~itev, vzpodbuja nov pogled na stvari, prina{a mo~an stik z naravo ... Rde~a: Spodbuja delovanje hormonskega sistema, pomaga premagovati agresivna ~ustva, obnavlja energijo, uravnove{a delovanje prve ~akre, pomaga pri stresu, pri razli~nih strahovih.

KRISTALINSKA KROGLA Krogla zagotavlja, da se energija okrog nje su~e desno (preverite z nihalom). V radioni~ni delavnici so ji vsevane informacije, ki razen dobre volje vzbujajo v ljudeh tudi odpornost proti {tevilnim boleznim. Osem centimetrov velika krogla deluje v premeru treh metrov. Poznavalci jih postavijo na ra~unalnik, na delovno mizo, predvsem pa na no~no omarico. 49,90 €

NORAD

Za{~itna kodirana plo{~ica Norad do sedemdeset odstotkov zmanj{a tveganje, ki ga ustvarja sevanje mobilnih telefonov in baznih postaj. Za{~itna plo{~ica vodo v telesu, te je v povpre~ju kar 75 odstotkov te‘e, vzpodbudi, da se vrne v »zdravo« strukturo, v obliko, kakr{no ima voda v telesu, preden jo dose‘ejo sevanja mobilnega telefona. Norad je samolepilna kodirana bakrena plo{~ica (Ø 16 mm), ki jo prilepimo na hrbtno stran telefona. 14,90 €

Voda, ki jo biomodulator spremeni tako, da jo rastline la‘je vsrkajo, zagotovi pove~anje pridelka za kakih 20 do 40 odstotkov ob zmanj{ani porabi gnojil, plodovi pa so bolj polnega okusa in trajajo dalj ~asa. Biomodulator je mogo~e uporabiti tudi v ‘ivinoreji in pri ~i{~enju onesna‘enih voda. Enostaven priklop na cevi, enostavna uporaba, ni vzdr‘evalnih stro{kov. Pred naro~ilom je mo‘en posvet: 051/307 777. Osnovni model zmore 4 kubi~ne metre pretoka na uro, najve~ji pa 70 kubi~nih metrov. Ve~ na www.misteriji.si. Cena (4 m3): 599,90 €

NORAD PLUS

Norad plus do sedemdeset odstotkov zmanj{a tveganje, ki ga povzro~a sevanje mobilnih telefonov in baznih postaj, hkrati pa telo oskrbi z dovolj bakra, podobno kot bakrena zapestnica, ki jo mnogi uporabljajo za zmanj{anje artriti~nih, revmati~nih in drugih bole~in. Norad plus je narejen iz povsem ~istega (elektrolitskega) bakra. Norad plus je informirana samolepilna bakrena plo{~ica, ki jo nalepimo na zadnjo stran zapestne ure (za manj{e ure je Ø 24 mm, za ve~je Ø 28 mm). 14,90 €

MAGIC LIFE Plasti~na plo{~ica posebnih oblik zaradi svoje oblike zajema energijo iz okolja in jo oddaja v neposredno bli‘ino. Plo{~ica je kodirana z orgonskimi sevalniki; pove~a nam energijo in nas {~iti pred sevanji, ~e jo nosimo na vrvici okoli vratu ali v prsnem ‘epu. 5,90 €

-

SEPTEMBER

09 -

Misteriji 51


PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777, 01/549 17 92; NA SPLETU - www.misteriji.si

Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo

RASTRSKA O^ALA

PRIPRAVA NA POROD IN SPRO[^ANJE V HIPNOZI

Z gledanjem skozi luknjice, ki so izvrtane v kartonska o~ala po posebni shemi, krepimo o~esne mi{ice in izbolj{amo vid, zmanj{amo ali odpravimo dioptrijo. Nosimo jih 15 do 20 minut na dan. Osebe z dioptrijo plus vadijo tako, da jih nosijo med branjem, osebe z dioptrijo minus pa med gledanjem televizije. Prilo‘ena so navodila in test za ugotavljanje ostrine vida.

Hipnoza pomaga k umirjeni nose~nosti in la‘jemu, kraj{emu in manj bole~emu porodu. Zgo{~enki za spro{~anje in samohipnozo je pripravil ugledni porodni~ar, profesor dr. Marjan Pajntar, dr. med. Zgo{~enki sta namenjeni poslu{anju med nose~nostjo, saj pomirjata in pripomoreta k dobremu po~utju v teh ob~utljivih mesecih.

5,90 €

[TIRJE LETNI ^ASI Poslu{anje na zlatem disku posnetih zvokov ansambla Vedun je namenjeno samozdravljenju vseh energijskih teles (mentalnega, emocionalnega, duhovnega) in du{e ter posredno zdravljenju fizi~nega telesa, ozave{~anju in razvoju zavesti na poti ~lovekovega samouresni~evanja. Zvok z zgo{~enke poslu{alca spreminja, umirja in zdravi. Zgo{~enko so lani na dan letnega solsticija, v ~asu, ki je energetsko pre‘et z izjemnimi vibracijami vseprisotne kozmi~ne zavesti, s posebno tehniko posneli v cerkvi sv. Ane. Ansambel Vedun vódeno uporablja pi{~ali razli~nih tradicij, tibetanske zvon~ke, ~inele, zvonce, afri{ke sanse, bobne, rogove, tolkala, oceanske {koljke, avstralske did‘eriduje, slova{ke fujare, himalajskotibetanske pojo~e sklede, evropske drumljice, ksilofone, metalofone … Kvantni fiziki trdijo, da zavest ustvarja materijo, torej na nas vplivajo tudi misli in ~ustva, ki nam jih vzbuja poslu{anje zlate zgo{~enke. Glasba tako postane alkimija zvoka, ki vpliva na na{e misli, ~ustva in po~utje.

24,90 €

RUNSKI ENERGIJSKI AMULETI

23,90 €

KAPLJICE ALKALIFE S temi kapljicami navadno pitno vodo spremenimo v alkalni pripravek. Dve kapljici kanemo v poldrugi deciliter vode in dobimo pija~o, ki nam uravnovesi pH teko~in v telesu in tako pripomore k njegovemu normalnemu delovanju. Kaj se dogaja v telesu in kako deluje napitek, ki uredi pH teko~in v telesu, kadar smo utrujeni, omoti~ni, imamo motnje vida … ali kako drugo, tudi huj{o te‘avo, izvemo iz knji‘ice, ki jo kupcem kapljic podarjamo.

Runski energijski amuleti so ustvarjeni iz ve~ posameznih run (rune so pismenke misti~ne starodavne skandinavske pisave, ki so jo ljudstva severne Evrope uporabljala za prerokovanje, za{~ito, zdravljenje …) v to~no dolo~enem zapisu, ki privablja kvaliteto tistih energij, ki jih potrebujemo. Izberete lahko: Amulet za za{~ito in obilje Runski amulet za vzpostavljanje ravnovesja na podro~ju odnosov, komunikacije, partnerstva … Runski amulet za plodnost, dovr{itev, izpolnitev Runski amulet za pomo~ pri uresni~evanju zamisli, ciljev, podvigov Runski amuleti so kovinske plo{~ice v barvi starega srebra in so energijsko napolnjeni. Cena posameznega amuleta:

19,90 €

PROGRAM ZA SPROSTITEV Spro{~anje je del naravnega zdravljenja. Zgo{~enka psihoterapevta dr. Toneta Pa~nika je namenjena ob~utljivim na zunanje pritiske in onim, ki so izpostavljeni kratkotrajnim, a mo~nim du{evnim pritiskom. Za starej{e od 12 let. Pomaga nam, da se telesno in du{evno sprostimo in zajamemo energijo.

11,90 €

29,90 €

BLAZINICE ZA RAZSTRUPLJANJE Razstrupljevalna blazinica iz telesa potegne strupe s pomo~jo naravnih, na Vzhodu od davnine znanih snovi za razstrupljanje. Z dodanim obli‘em blazinico pono~i prilepimo na podplat. 34,60 € (dvajset blazinic)

KAPLJICE ZA LAJ[ANJE BOLE^IN

Na dlan kanemo kapljico vodice Yi tong in jo polo‘imo na akupresurno to~ko ali podr‘imo nad obolelim Zgo{~enka zdravilnih zvokov Petra J. Gouwa, glasbenega terapevta iz Nizomestom. Bole~ina, pa naj gre za glavobol, bole~ine zemske, prina{a dobro uro glasbe s tradicionalnimi in{trumenti razli~nih duhovnih v sklepih, hrbtenici … izgine ‘e po eni minuti. tradicij. Priporo~ljiva je za uporabo ob meditaciji, regresivnih terapijah in za sprostitev. Ugla{ena je na frekvenco sr~ne ~akre, ki je frekvenca planeta Venere, Kapljice so namenjene tudi zdravilcem, koristne so Ljubezni in transformacije. 19,90 € pri akupunkturi, akupresuri, kiropraktiki, reikiju, masa‘i tuina, moksibustiji … Odpravljajo energetske blokade, vzpostavljajo preto~nost meridianov Kako naro~amo? Izbrani izdelek naro~imo po telefonu (med 8. in tako odpravljajo bole~ino. Specialni pH listi~i za meritev pH33,90 € in 15. uro): 01/549 17 92 ali 051/307 777, ja v urinu ali slini. Sprememba faksu: 01/230 16 27; barve na testnem listi~u vam pove, e-po{ti: aratrgovina siol.com aratrgovina@siol.com siol.com;

POSITIVE INSPIRATIONS – pozitivni navdihi

TEST ZAKISANOSTI

BAKRENE ZAPESTNICE

kolik{en je pH va{ega urina ali sline, in tako ugotovite, ali ste morda zakisani. 9,90 €

52 - SEPTEMBER 09 -

www.misteriji.si www.misteriji.si; ali pisno na naslov: ARA zalo‘ba zalo‘ba, Cigaletova 55, 1000 Ljubljana Ljubljana. Vsi naro~niki na revijo Misteriji imajo 10 % popusta. Pla~ilo po povzetju. Po{tnino pla~a kupec. Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo. Po{iljatelj jam~i, da bodo kupci prejeli izdelke, tudi steklene, nepo{kodovane. ^e z izdelkom niste zadovoljni, denar vrnemo. Reklamacije upo{tevamo v osmih dneh od dneva odpo{iljanja.

Zmanj{ujejo ali odpravljajo bole~ine, ki jih povzro~ajo revma, artritis, i{ijas, lumbago, igranje tenisa, golfa, ko{arke... Mnogi, ki nosijo zapestnico, zmanj{ajo ali pa celo opustijo jemanje protibole~inskih zdravil in tako veliko naredijo za svoje zdravje. Velikosti zapestnic: od 15 do 19 cm premera. Naprodaj so tudi posrebrene in pozla~ene. a) bakrena 15,44 € b) posrebrena 27,96 € c) pozla~ena 40,06 €


Mali oglasi

Izidi `rebanja za nagradno kri`anko {t. 174

@ELITE POKUKATI V PRIHODNOST? Storite to z izku{enimi. Vede‘evanje in svetovanje na 090/43 85. 0,7010 €/0,5 min. Ceno iz drugih omre`ij dolo~a operater ponudnik storitev. MAKRA AS s.p., PE: Kvedrova c. 3, 1000 Ljubljana

090 4321 ... Da vpra{anje postane odgovor, da se strah spremeni v prah! POGOVORISVETOVANJA-TAROT z vami 365 dni. Mo`en osebni stik. 0,70 € / 0,5 min; mobitel omre`je 090/142 872 - 0,75 € /0,5 min

PRVA NAGRADA (letna naro~nina na revijo Misteriji) Mitja Topolovec, Mokrice 10, 1360 Vrhnika

ZANA d.o.o.

TAROT preko GSM 090/14 24 10. Cena 1,04 €/min. Vsak petek ob 22,30 imam oddajo v ‘ivo na televiziji VI-TEL. Violeta Bonutti s. p., [empeter, www.violetta.si

VEDE@EVALKA DARJA vam pomaga iz stiske. Za informacije lahko pokli~ete na telefon 041/903 465. Marjetica vede‘evanje s. p.

VEDE@EVALKA MARTA – Veseli me, da vam lahko pomagam. Telekom 090/44 61 – 1,05 €/min (251 SIT) Mobitel 090/142 488 – 1,04 €/min (249 SIT) GSM 040/305 298 – 0,50 €/min (119 SIT)

Pomagajmo s. p., Zre~e

IZDELUJEM OSEBNE ENERGETSKE SLIKE za zdravljenje psihi~nih ter ~ustvenih te‘av. Toma‘, GSM 041/534 674 MED POKOJNIKOM IN VAMI posredujemo za vas pomembne informacije. E-naslov: kontakt.pokojni@gmail.com Excellentia viva d. o. o.

NAJ VAM SVETUJEJO NADANGELI, BOGINJE IN DELFINI. Dopustite in prepustite se ~istim angelskim energijam, ne‘nemu vodstvu in iskrenim nasvetom na va{i poti. Naro~anje po telefonu 051/385 903. BoAnDelfina, svetovanje iz angelskih kart, Patricija Kolari~ s. p.

SVETOVANJE Z ANGELSKIMI KARTAMI pri re{evanju va{ih problemov. Tel. 090/62 46 46, cena 1,50 €/min. ENEIA, Sonja Brvar s. p.

Mapa za shranjevanje revij Misteriji

Da ne smrdi, Biofresh poskrbi @e v mnogih domovih ne poznajo ve~ neprijetnih vonjav ne v kopalnici, ne v strani{~u, ne v kuhinji, ne v sobi z novim pohi{tvom, ne v omari s ~evlji, ne v avtomobilu, ne v gara‘i, ne ob kletki z morskimi pra{i~ki … Blazinice Biofresh potegnejo vase molekule mote~ih vonjav; le te niso prekrite z umetnimi di{avami, tako da blazinice ne povzro~ajo alergij in so povsem ne{kodljive vsem ‘ivim bitjem. Blazinice so obnovljive: delujejo dve leti.

Viktorija [arh, Toledova 6, 2342 Ru{e TRI TRETJE NAGRADE (knjiga zalo`be ARA): Bo{tjan Metli~ar, Slovenja vas 51, 2288 Hajdina

Naprodaj v trgovinah Sanolaborja po vsej Sloveniji, v trgovinah Tu{ planet v Kranju, Celju, Mariboru in v trgovini Tu{ v ljubljanskem BTC-ju, v hipermarketih Mercatorja v Ljubljani, Kopru in Kranju, v biooddelku Maximarketa v Ljubljani, v trgovinah Mr. Pet, v trgovinah KGZ [kofja Loka in v trgovini Aurea v ljubljanskem BTC-ju. Naro~ite pa ga lahko tudi po telefonu 051/307 777, e-po{ti: aratrgovina@siol.com ali spletu www.misteriji.si

SRE^ANJE Z BRACOM v sredo 2. septembra

PROGRAM ZA SAMSKE v soboto 12. septembra

ROMANJE V MED@UGORJE (postanek tudi v Vepricu) od petka do nedelje 25.–27. septembra (cena: 160 €) vodijo: dr. Ratko [imetin, prof. Jadranka Podnar in Neli Ka~

– koncert v petek 25. septembra

SHIRLIE RODEN – delavnica v soboto in nedeljo 26. in 27. septembra SEPTEMBRA UGODNE CENE BIVANJA V HOTELU IZVIR Informacije, rezervacije, prijave: Izvir @alec, tel.: 03/71 33 100, 041/769 686 (Janko Ka~) hotel Izvir Roga{ka Slatina, tel.: 03/58 16 140; info@izvir.com; www.izvir.com

-

Vladka Berlo~nik, Lipa 7, 3320 Velenje Toma‘ Menart, Luize Pesjakove 22, 1000 Ljubljana Nagrade bomo poslali po po{ti. Re{itev nagradne kri`anke {t. 174: VODORAVNO: spada, Smolar, Timok, Toledo, Real, Akadem, Carl Gustav, NB, Jung, sev, Seattle, KZ, maj, Odoaker, {ejk, polvodnik, AR, Steele, Levkip, aksel, Inti, Ibiza, TT, Marti, teran, psi, Ravi, kipar, NT, ravnina, Avignon, Eanes, lo{~ilo, pok, glavarina, Cardano, le, Anatol, aran‘er Nagradni pojmi: CARL GUSTAV JUNG, KOLEKTIVNA ZAVEST, PITAGORA

Hotel Izvir Roga{ka Slatina Program za september 2009

SHIRLIE RODEN

Narejena iz trde lepenke, plastificirana, z `i~nim patentom za vpenjanje dvanajstih revij. Na prodaj po povzetju (01/549 17 92) in v trgovini Aurea v Cena: 3,60 € BTC hala A v Ljubljani.

DRUGA NAGRADA (polletna naro~nina na revijo Misteriji):

Prosimo, da re{itev po{ljete do 15. septembra 2009 v ovojnici s pripisom KRI@ANKA 175 na naslov: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Iz`rebali bomo pet nagrajencev, ki bodo prejeli: 1. nagrada: letna naro~nina na revijo Misteriji 2. nagrada: polletna naro~nina na revijo Misteriji 3.-5. nagrada: knjiga zalo`be ARA

SEPTEMBER

09 -

Misteriji 53


^e ku‘eli po te n oh in ra ga nit po i re v in {ljit ijo va e s ce {i ku lo m p ,o i p aj d od z n re‘ at ag ite ki r s . ad am ni o m n i p ag oj ra m dn i i

i 5 n Nagradna 7 d 1 ra {t. g Ime in priimek: a N on p Naslov: ku Po{tna {tevilka in kraj:

54 - SEPTEMBER 09 -

kri`anka (175) e-naslov:


ARA ZALO@BA – Spletna knjigarna www.misteriji.si

PRIKRITA ZGODOVINA ^LOVE[KE RASE

POTOVANJE DO EKSTAZE

ZDRAVJE IZ STOPAL Priro~nik za refleksoterapijo vas nau~i skozi stopala pregledati celotno telo in zaznati morebitne ~ustvene te‘ave in slabo po~utje. Prek masa‘e stopal, se telo ves ~as ~isti in obnavlja. Prilo‘ena sta plakata z oznakami con na stopalih in rokah.

PRIRO^NIK ZA ZDRAVILCE

OSNOVE RADIESTEZIJE IN BIOENERGIJE

POLJE - PO SLEDI NEVIDNIH SIL V VESOLJU

Knjiga opisuje izkopanine, ki jih v muzejih skrivajo v depojih; strokovnjaki ne znajo razlo‘iti njihovega porekla; seznanja tudi s predmeti, katerih starost ocenjujejo na milijone let, ~eprav je ~love{ka rasa uradno stara {ele 100.000 let.

V knjigi avtorica nagovarja plesalca, ki ‘ivi v vsakem izmed nas, in nas ne‘no spomni, da smo rojeni za ples v ekstazi. To je trenutek celosti, ko smo popolnoma ugla{eni sami s seboj, in ko so na{e telo, srce, um in du{a povezani.

Knjiga je izvrsten priro~nik za vse, ki ‘elijo prebuditi in razviti zdravilske sposobnosti ter k bolj{emu zdravju pomagati sebi in drugim. Opisane tehnike so zelo u~inkovite in vklju~ujejo barve, zvoke in di{ave.

Priro~nik je namenjen vsem, ki se `elijo nau~iti uporabljati nihalo in druge radiestezijske instrumente ter sebi in svojim pomagati z bioenergijo. Knjiga je dobrodo{la tako izku{enim radiestezistom, kot tudi novincem.

Ves svet vibrira v skrivnostnem kvantnem polju neizmerne energije, ki je klju~ za pojasnitev telepatije, telekineze in bioenergije, obeta pa tudi mo`nost ~rpanja neskon~nega vira energije in vesoljska potovanja na velike razdalje.

16,27 €

16,27 €

21,90 €

16,27 €

16,27 €

20,45 €

HRANA ZA @IVLJENJE

ZDRAVILNA ENERGIJA DREVES

S spremenjenim na~inom prehranjevanja lahko vplivate na svoje zdravstveno stanje. Knjiga vsebuje poleg receptov tudi razumljivo razlago, zakaj in kako naj bi hranili svoje telo, da bi se lahko uprlo bolezni in jo premagalo.

Vonjajte in oku{ajte popke in drevesni sok, prislanjajte u{esa in poslu{ajte notranji {epet debel. Spoznajte na~ine in vaje za zajemanje zdravilne energije dreves v gozdu, go{~avi ali na vrtu, ne glede na to, kje ‘ivite.

KAKO VEDE@UJEMO IZ CIGANSKIH KART

KAKO PREBUDIMO IN POSLU[AMO SVOJO INTUICIJO

KAKO ZDRAVIMO Z BARVAMI

KAKO ZDRAVIMO Z ZVOKOM

Knjiga z barvnimi podobami ciganskih kart nam bo v pomo~ kot oseben vodnik, pa tudi za poslovno vede‘evanje. V priro~niku nas slovenska avtorica u~i o umetnosti vede‘evanja ter razlaga pomen vsake od {estintridesetih kart.

Nau~imo se slediti svojim notranjim ob~utkom, kot so misel, glas ali slutnja. Tako smo resni~no oseba, ki vodi sámo sebe. Branje knjige nam odpira vrata v svet, v katerem smo, a {e nismo.

Barvna terapija ni ~arobno zdravilo za vsa obolenja, vendar barve na nas vplivajo bolj kot si mislimo. Barvna terapija je preventivna nega, s katero odgovorneje in aktivneje sodelujemo pri vzdr‘evanju lastnega zdravja.

Vsak ~lovek je glasbeni in{trument, ki niha v razponu kozmi~nih vibracij. V knjigi je opisano, kako lahko z zvoki, glasbo in lastnim glasom uravnove{amo in zdravimo sebe in druge.

19,90 € (+ {op kart)

15,90 €

13,90 €

13,77 €

19,90 €

Trda vezava 22,90 € bro{irano 19,90 €

KAKO VIDIMO, BEREMO IN IZBOLJ[AMO AVRO

KAKO ODKRIJETE VA[A PREJ[NJA @IVLJENJA

KAKO SE NAU^IMO AVTOMATSKEGA PISANJA

Priro~nik za spoznavanje avre in razlage, kako se jo nau~imo gledati in spoznavati njen pomen; kako nam avra ka‘e na podlagi bioenergijskih zevov du{evno in telesno stanje.

Priro~nik korak za korakom vodi do znanja, kako se sami, brez terapevta, spustimo v prej{nja ‘ivljenja in odkrijemo vzroke morebitnih bolezni, preganjavic, stisk, ki izvirajo iz davnine.

Priro~nik, ki vas pou~i, kako prek avtomatskega pisanja vzpostavite stik z Vi{jim jazom, ki vas vodi in vam svetuje, komunicirate z drugimi bitji, ki vam posredujejo razli~ne informacije, dobite odgovore ...

7,93 €

12,90 €

12,90 €

KAKO POVE^AMO SAMOZDRAVILNE SPOSOBNOSTI

KAKO VPLIVAJO OSEBNA [TEVILA

KAKO BEREMO USODO Z DLANI

Sami lahko veliko storimo za svoje zdravje. Napotki za klistiranje, post, telesno vadbo in savnanje. Kako, koliko in kdaj naj bi jedli, da bi spremenili svoj svet zdravja.

S pomo~jo {tevil, vsako ima svoj pomen, lahko bolje spoznamo sebe in ljudi, ki nas obkro‘ajo. [tevila nam lahko pomagajo ustvariti lep{e ‘ivljenje, z njimi lahko pokukamo v preteklost, razumemo sedanjost in na~rtujemo prihodost.

Priro~nik iz~rpno opisuje, kako iz ~rt na dlani izra~unamo razne datume in `ivljenjska obdobja. Dlan razkriva ~lovekov zna~aj, zdravje, temperament in celo usodo.

9,90 €

12,10 €

12,10 €

Kako naro~imo knjige, kozarce, vr~e ... Izbrano naro~imo po telefonu (med 8. in 15. uro): 01/549 17 92 ali 051/307 777, faksu: 01/230 16 27; siol.com ali na spletni strani www.misteriji.si e-po{ti: aratrgovina aratrgovina@siol.com www.misteriji.si.

Pla~ilo po povzetju. Po{tnino pla~a kupec.


BIOGUARD

Cena: 14,90 â‚Ź Za naro~nike na revijo Misteriji 10 % ceneje. Ve~: www.misteriji.si Za{~itna plo{~ica Bioguard* {~iti ~lovekovo biopolje, ki mu vse ve~ elektromagnetnih onesna‘evalcev povzro~a elektromagnetni stres. Prilepimo jo na ra~unalnike, mobitele, hladilnike, na naprave, ki povzro~ajo elektromagnetni stres, predvsem na vse tiste, ki imajo v sebi transformator. Tudi na polnilce za mobitel in na steklo avtomobila, da omilimo ali se izognemo utrujenosti zaradi elektrosmoga. * Delovanje za{~itne plo{~ice Bioguard je preverjeno v Moskvi, Beogradu in Ljubljani. Prodaja in informacije - 051/307 777; 01/549 17 92 in www.misteriji.si ARA zalo`ba d. o. o. Cigaletova 5, 1000 Ljubljana

Revija Misteriji 194  
Revija Misteriji 194  

Revija Misteriji 194