Page 1

LETNIK 16 - ŠT ŠT.. 187 - FEBRUAR 2009 - 4,50 €

POZOR! BRANJE TE REVIJE LAHKO VPLIVA NA VASE ZIVLJENJE ISSN 1318-1777 v

v

Za zmago um ukazuje telesu Pomik v ~as po smrti Od kod rak dojke? Presne alge Leto Bivola Mir v vrve`u `ivljenja Pogovor z Marjanom Ogorevcem, avtorjem knjige Alternativna medicina v {portu

Z regresijami pojasnimo nerazlo‘ljive strahove in pridemo v stik s svojo du{o

Mamografija in toksini iz okolja so krivi za ve~jo pogostost raka dojke

Jemo presno

Lastnosti leta Bivola so zvestoba, tradicionalne vrednote, delavnost …

Meditacija daje ve~ energije, koncentracijo, ustvarjalnost, notranji mir … Menjava magnetnih polov - Kako pre‘iveti leto 2012 (1) • @ivljenje v Polju - Intervju z Lynne McTaggart, avtorico uspe{nice Polje • Iskali bomo ljubezen Rina iz ciganskih kart razbira preteklost in sedanjost, a le bli‘njo prihodnost • Po vesoljnem potopu - Razvoj zemeljske civilizacije glede na sumerske zapise • Dojemanje sanj - Razumevanje in razlaganje sanj (7) • @elezo (3) - Vloga kemijskih elementov v ~love{kem organizmu (25) • ^ude`ni magneti - Od pomi{ljanja na samomor do spet normalno gibljivega {portnika • Meditacija o {kodljivcih - Biolo{ko dinami~na metoda pridelovanja hrane (14) • Razbiranja revije Misteriji • Horoskop za februar 2009 • Nenavadna do`ivetja • Nova knjiga • Poti do zdravja • Prodaja po po{ti • Oglasi • Nagradna kri`anka 168


ARA ZALO@BA

N

O

V

O

MAGIC LIFE ZA PRVO POMO^ Simbol Magic life, ki je natisnjen na prvi strani revije, koncentrira energijo iz okolja, zato je je v njegovem neposrednem okolju ve~. Polo‘en pod kozarec s pija~o lahko spremeni njen okus, polo‘en pod vazo lahko podalj{a ‘ivljenje ro‘, pod cvetli~njakom deluje na bujnej{o rast, prilepljen na obolelo mesto lahko zmanj{a bole~ino ...

ZAKON PRIVLA^NOSTI

SRE^ANJA Z DU[AMI

OSUPLJIVA MO^ ^USTEV

PROSITE, DANO VAM JE

Vse stvari, za`elene in neza`elene, v na{e `ivljenje privla~i najmo~nej{i zakon v vesolju – zakon privla~nosti. Svetovna uspe{nica vsebuje tudi prakti~ne nasvete, na podlagi katerih lahko za`ivimo `ivljenje, kakor se nam zdi najbolj{e.

Avtorja sta zbrala pri~evanja o posmrtnih komunikacijah – spontanih do‘ivetjih, pri katerih z nami nave‘e stik preminuli svojec. Knjiga nas skozi pripovedi pri~evalcev prepri~a, da du{a pre‘ivi fizi~no smrt, in nam pomaga preboleti izgubo ob smrti ljubljene osebe.

Tretja knjiga iz serije Abraham nam govori, da smo vibracijska bitja in da imamo {esti ~ut. Ilustrira nam ogromno mo~ na{ih ~ustev in ponuja odgovore na ve~ino vpra{anj in te‘av, ki se porajajo slehernemu med nami.

V knjigi iz serije Abraham je nekaj najmo~nej{ih u~enj, do katerih lahko danes pridete. Njena energija vam pomaga povezati se z Izvorno Energijo, da lahko pritegnete bogastvo Vesolja ter dobite dostop do bo‘anskega vodstva.

18,90 €

24,00 €

22,90 €

Trda vezava 32,90 € bro{irano 22,90 €

N

HORMONSKO NADOMESTNO ZDRAVLJENJE Knjiga vas seznanja s spremembami v obdobju pred menopavzo in po njej ter svetuje, kako jim slediti in prilagoditi na~in ‘ivljenja, da bo tudi v zrelem obdobju mirno in zadovoljno.

ISLANDSKI ^UDE@ OMEGA-3 Posega v temelje zdravja in ‘ivljenja ter prepri~ljivo dokazuje, kako pomembno je, da vsakdo zau‘ije dovolj ma{~obne kisline omega-3, ki so jo otroci nekdaj u‘ivali kot ribje olje.

12,10 €

Trda vezava 14,60 € bro{irano 12,10 €

KAJ NAJ JEM, DA OD@ENEM RAKA NA DEBELEM ^REVESU

O

V

O

KUHARICA V CONI

Rak na debelem ~revesu je zelo povezan z na{o prehrano. Knjiga odgovarja na vsa vpra{anja o tem raku in prehrani zoper njega ter navaja obilico prakti~nih nasvetov in receptov.

S pomo~jo 150-ih receptov v tej knjigi, zasnovanih na podlagi revolucionarnega sloga prehranjevanja, lahko trajno shuj{amo brez stradanja, zmanj{amo tegobe PMS, uravnovesimo sladkor, zmanj{amo ma{~obe v krvi, zmanj{amo porabo zdravil ...

15,00 €

trda vezava 23,90 €; bro{irano 19,90 €

VODA ZA ZDRAVJE IN @IVLJENJE

TELO KLI^E PO VODI

V knjigi zdravnik razkriva, kako uravnote‘eno pitje vode in u‘ivanje soli pomaga ozdraviti in prepre~iti {tevilne bolezni ter nam pomaga, da se izognemo dragim, lahko pa tudi {kodljivim zdravilom.

Zdravnik internist F. Batmanghelidj dokazuje, da si lahko zdravje mo~no izbolj{amo s pitjem navadne vodovodne vode. Medicinsko utemeljeno.

Trda vezava 22,95 € bro{irano 20,45 €

14,90 €

Knjige, ki so tudi naprodaj: ZDRAVILNI ^AJI IN NASVETI ......................................... 12,10 € SPOMINI ....................................................................................... 12,48 € SANJE ............................................................................................ 12,10 € ^ESEN, ^UDE@NO ZDRAVILO ......................................... 7,93 € ^ESNOVE JEDI ........................................................................ 12,10 € ^UDE@ OLJ^NEGA OLJA .................................................... 7,93 € JABOL^NI KIS ............................................................................. 7,93 € KUHINJA ZLATEGA POLJA (KA[E, POLENTE) ........ 12,10 € RI@ NA 100 NA^INOV ............................................................. 7,93 € RIBE NA 150 NA^INOV ...................................................... 12,10 € ZDRAVILNA MO^ GOB .......................................................... 7,93 € PARAZITI ...................................................................................... 19,50 € NAPOVEDOVANJE USODE Z IGRALNIMI KARTAMI ....................................................... 12,10 € PREROKOVANJE IZ CIGANSKIH KART ................... 12,10 € ZDRAVA SREDOZEMSKA HRANA .............................. 12,10 €

-10 %

Ta bogato ilustrirana knjiga je priro~nik za lep{e so‘itje med ~lovekom in psom. Psa lahko namesto z ukazi umirimo in po‘ivimo s pravilno masa‘o; tako spremenimo njegovo po~utje in obna{anje, da postane bolj vodljiv in zaupljiv.

PRISLUHNI SVOJEMU TELESU

OZDRAVITE LAHKO KARKOLI

JI D@ING – KNJIGA PREMEN

Ta priro~nik vam lahko pove, ali z vsakdanjo prehrano svoje telo oskrbujete z vsem, kar potrebuje. Dodan vpra{alnik pa vam pomaga razviti u~inkovit in po va{i meri krojen jedilnik.

Vse, kar se dogaja v na{em telesu, se najprej zgodi v na{i zavesti – zato lahko v njej to tudi ozdravimo. Knjiga obravnava zdravitelje, ~akre, miselne oblike in pretekla ‘ivljenja, na~ine zdravljenja, navaja {tiri vaje …

Knjiga premen ali »kitajska biblija« je sijajna zbirka modrih misli, predvsem pa ‘iv orakelj, od katerega lahko zmeraj dobimo brezhiben nasvet. Knjigi so dodani trije kitajski nov~i~i za postavljanje vpra{anj.

39,00 €

7,93 €

18,00 €

15,90 €

MASA@A PSOV

^lani kluba Poti do zdravja, naro~niki na revijo Misteriji, imajo 10 % popusta. Vsem ~lanom je ta popust, ob gotovinskem pla~ilu, priznan tudi v trgovini Aurea, BTC hala A.

-

FEBRUAR

09 -

Misteriji 2


LETNIK 16 - [T. 187

februar 2009

13

9

Leto Bivola

Za zmago um ukazuje telesu

Lastnosti leta Bivola so zvestoba, tradicionalne vrednote, delavnost …

Pogovor z Marjanom Ogorevcem, avtorjem knjige Alternativna medicina v {portu

16

26

Pomik v ~as po smrti

Presne alge

Z regresijami pojasnimo nerazlo‘ljive strahove in pridemo v stik s svojo du{o

Jemo presno (4)

19

39

Menjava magnetnih polov

Od kod rak dojke? Mamografija in toksini iz okolja so krivi za ve~jo pogostost raka dojke

Kako pre‘iveti leto 2012 (1)

21

Mir v vrve`u `ivljenja Meditacija daje ve~ energije, koncentracijo, ustvarjalnost, notranji mir …

23

@ivljenje v Polju Intervju z Lynne McTaggart, avtorico uspe{nice Polje

Pisma bralcev ......................................................................................................... 4 Zanimivosti ................................................................................................................ 6 Iskali bomo ljubezen ................................................................................... 29 Po vesoljnem potopu ................................................................................. 31 Dojemanje sanj .................................................................................................. 35 @elezo (3) .................................................................................................................. 37 ^ude`ni magneti .............................................................................................. 41 Meditacija o {kodljivcih ........................................................................... 43 Razbiranja revije Misteriji ..................................................................... 44 Horoskop za februar 2009 .................................................................... 45 Nenavadna do`ivetja .................................................................................. 46 Nova knjiga ............................................................................................................ 47 Poti do zdravja ................................................................................................... 48 Prodaja po po{ti ............................................................................................... 49 Oglasi ............................................................................................................................ 53 Nagradna kri`anka 168 ............................................................................. 54

-

FEBRUAR

09 -

Misteriji 3


P ISMA Ilustrirana mese~na revija na robu medicine in drugih znanosti

Misteriji www.misteriji.si Naslov uredni{tva: Revija Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana Tel.: 01/434 73 10, fax: 01/230 16 27 misteriji@misteriji.si Izdaja: ARA Zalo`ba d.o.o., Cigaletova 5, Ljubljana Odgovorni urednik: Jo`e Vetrovec joze@misteriji.si Direktorica: Eva Jeseni~nik eva.jesenicnik@zalozba-ara.si Redaktor: Andrej Kikelj andrej@misteriji.si Tehni~no urejanje: Luka Zlatnar luka@misteriji.si Tajni{tvo, naro~nine in oglasno tr`enje: Tel.: 01/231 93 60; 031/662 092 ursa.stranjak@zalozba-ara.si

BRALCEV

M ISTERIJI, CIGALETOVA 5, 1000 L JUBLJANA; misteriji@misteriji.si

POGOVORI Z DUHOVI Sem reden kupec va{e revije Misteriji. Nekje dale~ nazaj ste pisali o delovanju s plan{etami, oziroma o pogovorih z duhovi. Po internetu tega ne znam po~eti. @elel bi, da bi to stvar ponovili. Na primer, kam se postavijo ~rke, etika izpra{evanja itd. Morda to zanima {e koga. Bilo bi mi ljubo, ~e bi mi ustregli. Lep pozdrav, Branko, Cerkno V eni prihodnjih {tevilk bomo napisali ve~ o plan{etah in njihovi uporabi, vabimo pa tudi bralce, ki se morda s tem ukvarjajo, da prisko~ijo Branku na pomo~.

PSIHOMETRIJA

Vsebina sestavka Psihometrija, objavljena v januarsProdaja po po{ti: kih Misterijih, me je spodTel.: 01/549 17 92; 051/307 777 budila, da {e sam povem aratrgovina@siol.com nekaj svojih izku{enj s tega Tisk: mejnega podro~ja, v zvezi Tiskarna Schwarz d.o.o., Ljubljana z mojimi likovnimi deli. Naklada: 8000 izvodov Lani sem v neki gostilni v Letu{u v jedilnici in to~ilDistribucija: nici razstavil 15 svojih slik, Delo prodaja d. d., Ljubljana velikih po en meter, nameV tej {tevilki Misterijev so sodelovali: njenih dobrodelni prodaji Jo‘e Vetrovec, Aleksej Metelko, Franc Grabrovec, Amedeja Li~en, Andreja Paljevec, Stane Pade‘nik, Aleksandar Milinkovi}, Peter Velja~i~, Taja Vetrovec, Kre{imir Mi{ak, mag. Bara Hieng, Tatjana Angerer, Matja‘ Kolo{a, Pavel [kofic, Danica Filipovi}, Sa{o Burja, dr. Sherill Selman, Meta Vrhunc, Janez Korent Naslovnica foto Luka Zlatnar

Cena izvoda v maloprodaji 4,50 €. Prodaja v kolporta`i: Delo-Prodaja, Dunajska 5, Ljubljana, tel.: 01/473 88 41. Naro~nina se pla~uje letno (45,90 €, 15 % popusta) ali dvakrat letno (24,30 €, 10 % popusta). Poslovni ra~un: 02083-0011412222

4 - FEBRUAR 09 -

NAGRADE ZA NARO^NIKE Za zvestobo reviji Misteriji je ‘reb tokrat naklonil Magic life Margiti Len~ek iz Radomelj. Vse nove naro~nike v februarju bomo nagradili z Merilcem stresa.

za Sklad la~nih otrok. Gostinca, mo‘ in ‘ena, sta bila nad likovnimi deli in postavitvijo navdu{ena, toda ko sta hodila mimo teh slik v svojem lokalu, sta ~utila ~udno utesnjenost – kot da bi iz slik na njiju delovala neznana energija in ju utesnjevala. Ko pa se je v to~ilnici zama{ila vodovodna in odvodna napeljava, tako da je to~ilnico domala poplavilo, sta s sten obeh prostorov slike odstranila, in stvar se je normalizirala. Ali pa grotesken primer iz marca 1996 v celjski likovni galeriji »[vagula«, ko je s sten na tla popadala skoraj tretjina mojih slik in se po{kodovala, vzrok pa je ostal nepojasnjen … Pa primeri na mojem domu; bioenergetik s Ptuja je na primer v bli‘ini mojih slik dejal, da mo~no ‘a-

Nov za~etni te~aj se pri~ne 24. februarja informacije in prijave:

041/681 220 30 08:01

31

1

2

3 00:12

4

5

6 09:28

7

rijo toploto pozitivne energije – ob~e ljubezni. Neka gospa, tudi s Ptuja, pa je ob mo‘evi prisotnosti med mojimi slikami v sobi stoje potonila v spanec – meditacijski trans – in govorila o lepem, pozitivnem energetskem polju. Ali pa primeri z mojih javnih likovnih razstav v zadnjih dveh letih, ko je gledalce slik naenkrat prevzelo mo~no ~ustvo (ne‘nosti, vzburjenja, razdra‘enosti …). Nekateri so dejansko jokali, med njimi podjetniki, profesorji, pa tudi »kralj ulice«. Nek obiskovalec je med gledanjem ene izmed slik za~util tako nelagodje, da je zapustil prostor, reko~, da mu preve~ iz~rpava energijo in mo~. S temi osebno do‘ivetimi primeri ‘elim povedati, da je v predmetih vsekakor vtisnjen oziroma nalo‘en, ohranjen dolo~en del neke energije, spomina itd., kar se ob dolo~eni priliki nekaterim ljudem nekako spro{~a, da to za~utijo, pa~ glede na njihovo senzibilnost. Ja, iz izku{enj lahko potrdim, kot pravi avtorica sestavka »Psihometrija«, da tudi predmet omami … Vlado Pare‘nik, Mozirje 8

9 15:49

10

11

12


P ISMA

Med novimi naro~niki na revijo Misteriji bomo tudi ta mesec iz‘rebali sre~ne‘a, ki bo dobil za nagrado miniaturno sliko, original v tempera tehniki avtorja Vlada Pare‘nika iz Mozirja. Prej{nji mesec je nagrada pripadla Amaliji Kova~ iz Radovljice.

13 02:17

14

15

16 22:38

17

To pa {e ni vse! Kot naro~nik boste brezpla~no dobili klubsko kartico z va{im imenom, da boste lahko kupovali in uporabljali vrsto storitev vsaj 10 odstotkov ceneje. Misteriji so, ~eprav vam jih prinesemo domov, za naro~nika 10 oziroma 15 odstotkov cenej{i. Letno ali polletno naro~nino (45,90 oziroma 24,30 €) pla~ate {ele ko dobite polo‘nico. Tudi kadar revijo naro~ite za darilo svojcu ali prijatelju. In {e ve~, obdarovancu po{ljemo ne le revijo, marve~ tudi ~estitko v va{em imenu.

V zalo‘bi ARA pripravljamo knjigo o posmrtnih komunikacijah, ki so se zgodile pri nas. ^e ste tudi vi imeli posmrtne stike, ki so vam pomagali na va{i ‘ivljenjski poti, lahko pomagate tudi mnogim drugim, ~e nam svojo izku{njo zaupate za objavo v knjigi. Prelijte jo na papir ali vtipkajte v ra~unalnik ter nam jo po{ljite po elektronski ali navadni po{ti. Opi{ite svoje do‘ivetje s ~im ve~ podrobnostmi. Pripi{ite {e svoje ime, naslov in telefonsko {tevilko. Tako bomo lahko z vami stopili v stik, ~e bo va{e pri~evanje izbrano za objavo v knjigi. Zaradi spo{tovanja zasebnosti bodo v knjigi spremenjena vsa imena pri~evalcev in preminulih svojcev. Pi{ite nam na: p-k@zalozba-ara.si ali ARA, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana (s pripisom »za Posmrtne komunikacije«)

Slika, ki jo bo prejel nagrajeni novi naro~nik na revijo Misteriji

Izobra‘ena sem in nikakor ne verjamem v vsak lari-fari. Dolgo let pa se ‘e ukvarjam s psiho-spiritualnimi pojavi. Pred petnajstimi leti se je pripetila huda prometna nezgoda, v kateri sta na mestu umrla visokorasli 30-letni mo{ki in svetlolaso 20-letno dekle. Dva ali tri dni pozneje sem v svoji osvetljeni kopalnici prala perilo, vrata v zatemnjeni hodnik pa so bila odprta. Kar nenadoma jasno zagledam oba umrla in ju takoj prepoznam, njo po svetlih laseh, njega pa po visoki postavi. Po~asi gresta mimo vrat in oba gledata vame. Pri pri~i telepatsko razumem njuno sporo~ilo. Namre~, da si silno ‘elita, da bi njuni najdra‘ji doje-

Kot je storilo ‘e nekaj tiso~ ljudi. Povsem enostavno: Pokli~ite 01/231 93 60 in od naslednjega meseca vam bo pismono{a ‘e dva dni pred prihodom revije na kioske prinesel Misterije na va{ dom.

SODELUJTE PRI USTVARJANJU KNJIGE O POSMRTNIH STIKIH!

^estitamo!

li in verjeli, da sta pre‘ivela smrt! Prav tako sem razumela, da je moja dol‘nost, da star{em povem o tem dogodku. To sem storila, za~uda pa niso bili prav presene~eni. Njegova mati je mirno rekla: »Jaz se z njim pogovarjam.« Ob obisku mrtvih sem bila preve~ osupla, da bi se ju ustra{ila. [e zdaj pa se mi kdove zakaj zdi va‘no, da je bila ve‘a zatemnjena. Mogo~e sta na takem ozadju lahko zbrala dovolj svoje {e neiz‘ivete ‘ivljenjske mo~i, da sta se lahko materializirala. Se zato duhovi javlja-jo pono~i? Prav tako je zame uganka, kako sem ju sploh gledala. Imela sem odprte o~i, bila sem pri polni zavesti, pa se mi vseeno zdi, da sem ju tudi z 18

19

20

21 02:00

22

23

24

25 02:34

26

27

BRALCEV

Naro~ite Misterije Misterije!

nekak{nim notranjim vidom in sli{ala z notranjimi u{esi. Z vidom in sluhom svojega lastnega duha? Smo navsezadnje res utele{eni duhovi? Dodam naj, da tega fenomena ni povzro~ila moja osebna prizadetost ob njuni smrti, ~eprav je bila nesre~a stra{na; z njima namre~ pred tem nisem imela osebnih stikov, saj sem ju poznala le od dale~. Irena, Radovljica

SLIKA ZA NARO^NIKA

POSMRTNA KOMUNIKACIJA

PISMA

BRALCEV

In ne le to! Ko naro~ite Misterije, boste prejeli darilo, Merilec stresa.

Pa tudi to {e ni vse! Kot naro~nik boste lahko uveljavljali posebne akcijske popuste, ki znesejo tudi do 20 odstotkov.

In {e kaj dobrega se vam lahko zgodi, ko pokli~ete 01/231 93 60 in postanete naro~nik revije, ki je med nami ‘e petnajst let.

28

1

2

20:15

-

FEBRUAR

3

4 08:45

09 -

Misteriji 5


Z ANIMIVOSTI

SVETLE^E GOBE

N

Foto splet

a Japonskem rastejo gobe, ki se v temi svetijo. Ja, prav ste prebrali, gobe v temi oddajajo ne‘no zelenkasto svetlobo. Znanstvene razlage nenavadnega pojava {e ni, obstaja pa teorija, ki pravi, da gre za ~isto osnovno potrebo po pre‘ivetju. V okolju, kjer veter le ste‘ka razpr{uje trose, naj bi svetloba privabljala insekte, ki nato opravijo delo namesto vetra. Svetle~e gobe so odkrili nedavno in sicer v gozdovih otoka Mesameyama, menda pa podobne gobe, ki naj bi svetile cel dan, rastejo tudi v Braziliji. D

M

ark Ciarmello se je na izletu s triletno h~erko Grace sprehajal po pe{~eni pla‘i v Corolli v Severni Karolini, kjer sta se zabavala z iskanjem razli~nih steklenic. Neka steklenica, ki sta jo na{la, je bila {e posebej zanimiva, saj je vsebovala skoraj 40 let staro zape~ateno sporo~ilo. V sporo~ilu, datiranem s 17. avgustom 1969, je po{iljatelj prosil najditelja, naj obvesti neko gasilsko postajo v New Jerseyju. In pripisal, da je sporo~ilo odposlano z Barnegat Ridgea – priljubljene ribi{ke to~ke v Jerseyju, ki je od Corolle oddaljena ve~ kot 600 kilometrov! Ciarmello je stopil v stik z omenjeno gasilsko postajo, a po{iljatelja niso uspeli identificirati. Vodja postaje meni, da je moral biti kak{en prostovoljni gasilec, ki mu je bilo med ribarjenjem dolg~as. Ciarmello je nad najdbo navdu{en in ta zdaj krasi njegovo dnevno sobo. D

AZIJSKI BERMUDSKI TRIKOTNIK

M

ed rutinskim preletom nad Tajvanskim prelivom je izginilo voja{ko letalo. Naslednjega dne so na{li razbitine in ~love{ke ostanke, a odgovorni ne znajo pojasniti, kaj se je zgodilo. Z omenjeno letalsko nesre~o so zopet postale glasne ve~ desetletij stare spekulacije o azijski razli~ici bermudskega trikotnika v predelu tajvanskih Otokov ribi~ev. Strokovnjaki v omenjenem predelu niso odkrili ni~ posebnega, kar bi lahko botrovalo {tevilnim skrivnostnim nesre~am na tem mestu. V zadnjih {tirih desetletjih je v azijskem trikotniku umrlo in izgiD nilo okoli 300 oseb.

MISTERIJI GOSTUJEJO NA SPLETU! Obi{~ite nas na portalu

misteriji.webslovenia.com kjer pripravljamo celoten arhiv ~lankov revije Misteriji.

Na www.webslovenia.com ozave{~amo in organiziramo brezpla~na predavanja ter delavnice s podro~ja uporabe vode in kakovosti ‘ivljenja. Nudimo brezpla~na testiranja kakovosti vode, strokovno razlago izmerjenih parametrov ter brezpla~en pregled aure udele‘encev in vode s pomo~jo kirilianove kamere. Naro~nikom revije Misteriji nudimo ugodnosti pri izdelkih in storitvah. Pi{ite nam za va{e ‘elje.

6 - FEBRUAR 09 -

Foto splet

R

ak na prsih lahko, kot je pokazala ena zadnjih raziskav, izgine tudi sam od sebe, brez kakr{nega koli zdravljenja ali medicinskih posegov. Raziskovalci iz Vermonta so do spoznanja, da lahko tudi agresivnej{e vrste raka povsem izginejo (po okoli {estih letih), pri{li ~isto po naklju~ju – medicinska etika namre~ ne dovoljuje, da bi pustili naravno razvijanje raka brez intervencije – ko so opazovali nek drug pojav. Študija potrjuje, da ima ~love{ko telo ob dolo~enih pogojih sposobnost samozdravljenja. D

SPORO^ILO V STEKLENICI

IME, KI SE NE PUSTI POTOPITI

N

ekatera imena naj bi po zakonih numerologije veljala za sre~na. Eno izmed takih, ~eprav ne vemo, ali bi se numerologija s tem strinjala, je Hugh Williams. Ko je 5. decembra leta 1660 v Dovrskih vratih potonila neka ladja, je bila edina pre‘ivela oseba neki Hugh Williams. Natanko 107 let kasneje, 5. decembra 1767, je v istih vodah spet potonila neka ladja, na kateri je bilo 128 ljudi, pre‘ivel pa je le eden – Hugh Williams. Leta 1820 je do‘ivela brodolom izletni{ka ladja, ki je plula po Temzi. Nesre~o je pre‘ivel samo – Hugh Williams. Leta 1940 pa je nem{ka morska mina potopila britansko ribi{ko ladjo. Tokrat sta pre‘ivela dva ~lana posadke, nek mo{ki in njegov ne~ak. Uganete, kako je bilo obema ime? Hugh Williams! D

Foto splet

RAK LAHKO IZGINE BREZ ZDRAVLJENJA


Z ANIMIVOSTI SAMOPOMO^

Med resni~nostjo in domi{ljijo

ZOBOBOL

Akupunkturno pero in knji‘ico navodil naro~ite: aratrgovina@siol.com ali 01/549 17 92.

MORIL^EVA DEDIŠ^INA

P

o ogledu angle{kih znamenitosti se ustavite v periferni gostilnici mesteca v pode‘elskem Severnem Jork{iru. Ko ~akate na popoldanski ~aj, vam oko zapne za mogo~ni ~rni stol, ki kar kli~e po tem, da ga preizkusite. Bi sedli nanj in polo‘ili roke na udobna naslona? Gotovo ne, ~e bi vam kateri izmed prijaznih doma~inov razlo‘il, da ta anti~ni kos pohi{tva ljubkovalno imenujejo mrtva{ki stol. Ve~ina nas verjame, da vsako ‘ivo sneje sta enako naredila mlada kadeta, bitje poseduje energijo, ~eprav je ne ki sta pot domov za vedno kon~ala z znamo enotno opredeliti. Obstajajo na- avtomobilskim trkom v drevo. Sledil migi, da bi se ta znala {iriti tudi okoli jima je krovec, ki je nato zadnji~ padel predmetov, ki so si delili prostor z bi- s strehe. Naslednja ‘rtev pa je bil mo{ki zarnimi osebki, kot je bil Thomas Bus- v najlep{ih letih, ki je umrl od kapi, preby, kockar in pijanec, ki je na vi{ku den je sploh vstal. svoje kariere leta 1669 ubil svojega o~iLastniku gostilne se ubijalski stol ni ma in kon~al na vislicah. V poduk po- zdel posre~ena reklama in ga je dal umaksnemovalcem je truplo tedne bingljalo niti v klet. Skladi{~nika, ki si je na njem na kri‘i{~u, kjer je kasneje zrasla gostil- odpo~il, je uro kasneje k ve~nemu pona z njegovim imenom. ~itku pospremil tovornjak, ki ga je pometel s ceste. Gostilni~ar je zaklju~il, DUH JE VSTOPIL V STOL da je za stol edino varno mesto meter Legenda pravi, da se je ukleti duh pod stropom in {e to v muzeju bli‘njezasidral v izrezljane letvice mrtva{kega ga mesteca Thirsk. Upravnik muzeja dr. Wyon lahkotstola, v katerem si je Busby pri‘gal svono zamahne z roko, ~e ga vpra{ate, ali jo zadnjo cigareto. Od tedaj ni nikogar, verjame v prekletstvo mrtva{kega stola. ki bi sedel nanj in ostal ‘iv dlje od ene»Niti slu~ajno,« odlo~no odgovori, obga dneva. V sedemdesetih letih je slaba karma enem pa prizna, da ni nikoli sedel nanj. lesenega stola kulminirala v vrsto ne- Gospod Barnes, lastnik gostilnice, pa se sre~nih koncev njegovih uporabnikov, prito‘uje nad nadle‘nimi obiski nemirnega moril~evega duha, ki pono~i lo~eprav natan~no {tevilo ni znano. Prva dokumentirana ‘rtev je bil voj- puta z vrati, hodi, vzdihuje in sploh nani pilot, ki je posmehljivo odvezal opo- ~enja no~ni mir. V slabo tola‘bo mu je, zorilno vrvico in sedel. Drugi dan je da podobne zgodbe spremljajo tudi ogunjegovo letalo strmoglavilo. Veliko ka- ljen fotelj iz Collyjevega dvorca, stol divjega Billa, pa {e bi se jih na{lo. Preden se pogreznete v mamljiv babi~in gugalnik, ki ga je podedovala od pratetine sestri~ne maminega dedka, se le dobro pozanimajte o njegovem pedigreju. Kljub ~astitljivim trem in pol stoletjem Busbyjev stol ni Amedeja pretirano obrabljen. Foto splet

S stimuliranjem akupunkturnih to~k si lahko pomagamo tudi pri zobobolu. Namesto da bi v akupunkturne to~ke (rde~e in ~rne pike na slikah) zabodli iglice, jih lahko stimuliramo s posebnim kitajskim elektri~nim peresom. Tega imamo lahko vedno s seboj.

D

-

FEBRUAR

09 -

Misteriji 7


KOZMOBIOLO[KI KOLEDAR

Z ANIMIVOSTI

ZA NARAVNO NA^RTOVANJE ROJSTEV IN DOLO^ANJE SPOLA NOVOROJEN^KA

ZA DECEMBER/JANUAR 2008/9 S tem koledarjem dolo~amo dneve velike verjetnosti zanositve in spol novorojen~ka. Uporabljamo ga s knji`ico Kozmobiolo{ki koledar, ki jo lahko naro~ite na 01/549 17 92. Navodila za uporabo koledarja so v 176. in 177. {tevilki Misterijev v ~lankih »Sami dolo~imo spol otroka« in »Dolo~anje (ne)plodnih dni«. Osnovne izra~une lahko izdelate tudi sami na http://lunarium.co.uk/jonas.php Ned 25.01.

Tor 24.02.

Pon 26.01.

Sre 25.02.

Tor 27.01. 27.12.08 26.01.09

ob ob13:22 08,55

USODEN NABOJ

Sob 28.02.

Pet 30.01. Sob 31.01. 31.12.08 30.01.09

ob ob16:16 08,02

Ned 01.03.

28.02.09

Pon 02.03. ob 20,16

Foto splet

Sre 04.03.

03.02.09 Sre 04.02. 04.01.09

ob ob 12:56 00,132

^et 05.02.

^et 05.03. Pet 06.03.

04.03.09 ob 08,462

Sob 07.03.

Pet 06.02. Sob 07.02. 07.01.09 06.02.09

ob ob 23:43 09,29

Ned 08.03.

07.03.09 Pon 09.03. ob 18,12 Tor 10.03.

Pon 09.02.

Sre 11.03.

11.01.09 09.02.09

ob04:27 15,50 Sre 11.02. ob ^et 12.02.

ob 03,38

Pet 13.03.

Ned 15.03.

13.02.09 Sob 14.02. 14.01.09 ob ob11:25 02,16 Ned 15.02.

Pon 16.03.

14.03.09 ob 18,37

Tor 17.03.

Pon 16.02.

Sre 18.03.

Tor 17.02.

^et 19.03.

16.02.09 Sre 18.02. 18.01.09

ob ob03:47 22,37

18.03.09

Pet 20.03. ob 18,47 Sob 21.03.

Pet 20.02.

Ned 22.03.

Sob 21.02.

Pon 23.03.

Ned 22.02.

22.01.09 21.02.09 ob05:27 02,01 Pon 23.02. ob Tor 24.02.

^et 12.03. 11.03.09

Sob 14.03.

Pet 13.02.

^et 19.02.

PODOBA DEVICE MARIJE NA DREVESU

25.02.09

Sre 25.02. ob 02,35 ^et 26.02. pun~ka fantek

8 - FEBRUAR 09 -

Tor 24.03. 22.03.09

ob 21,35

Sre 25.03. ^et 26.03. 26.03.09

ob 17,06

Pet 27.03.

krivil Henryja in sklenil je, da ga ustreli. Naboj je Henryja na sre~o le oplazil in se zaril v bli‘nje drevo. Po dvajsetih letih pa je zgodba na Henryjevo ‘alost in na sre~o ‘alujo~ega brata dobila svoj epilog. Henry se je namre~ namenil, da izruva omenjeno drevo na svojem dvori{~u, in to kar s pomo~jo dinamita. Sila eksplozije pa je dvajset let star naboj poslala naravnost v Henryjevo glavo in ga na mestu usmrtila. D

P

odobo device Marije videvajo verniki povsod po svetu, a na tako nenavadnem prostoru, kot je drevo, je doslej {e niso videli. Del drevesa, kjer so pred tremi leti odrezali neko ve~jo vejo, se je zarasel nazaj v podobo, ki spominja na lik device Marije. Prvi je to opazil Cristopher Moreau iz predmestja Toronta, ki verjame, da je podoba na sosedovem drevesu pomagala njegovi ta{~i, saj je ta nedavno prebolela raka. Podoba device Marije v tradicionalni pozi z odprtimi rokami je med lokalnim prebivalstvom vzbudila nemalo zanimanja. Lastnica dvori{~a, na katerem je drevo, ne verjame, da je podoba bo‘ji znak; pravi, da gre le za igro narave. A vsi niso takega mnenja. D Foto splet

Tor 03.02.

Tor 10.02.

L

eta 1893 je Henry Ziegland kon~al ljubezensko razmerje s svojo partnerko, ki si je zaradi ‘alosti nato vzela ‘ivljenje. Njen brat je za smrt

Tor 03.03.

Pon 02.02.

Ned 08.02.

ob 02,35

tiriintridesetletni Xiang Chen se je nau~il nenavadne spretnosti, zna namre~ narisati ogromne kaligrafske ~rke s svojimi o~mi. Velikanski ~opi~, na katerega je pritrjen nastavek v obliki obi~ajne o~esne le~e, si vstavi pod veko in ‘e je pripravljen na pisanje. Svoj nenavaden talent je odkril pri {estnajstih letih, ko je pri{el iz slu‘be domov in presene~eno ugotovil, da kljub pesku v o~eh ne ~uti bole~ine. A to {e ni vse, Chen si lahko pod veke vstavi tudi manj{e pali~ice in z o~mi igra klavir. Ko so zdravniki pregledali Chenove o~i, niso opazili ni~ nenavadnega; pravijo, da so povsem enake kot pri drugih ljudeh. D

Pet 27.02.

^et 29.01.

Ned 01.02.

^et 26.02. 25.02.09

Š

Foto splet

Sre 28.01.

PIŠE Z O^MI


[PORT IN ALTERNATIVA

Pogovor z Marjanom Ogorevcem, avtorjem knjige Alternativna medicina v {portu

Za zmago um ukazuje telesu

@e dolgo poznate Primo‘a? Sodelujeva od takrat, ko je za~el resno trenirati. Bil sem ‘e trener njegovega trenerja Vlada Kleva. Moja vloga je sedaj odpravljanje ovir, ki se pojavijo zaradi stresnega na~ina treninga. Kak{en ~lovek je olimpijski zmagovalec? Primo‘ Kozmus verjame, da je »vse tako, kot mora biti«, da ni dobre ali slabe situacije, ampak vsaka situacija prina{a dolo~eno izku{njo. Ne obremenjuje se s prihodnostjo, pa~ pa se osredoto~i v trenutek sedanjosti, v katerega usmeri prete‘ni del svoje pozornosti. Ni asket; ne odreka se ‘ivljenjskim radostim, ‘ivi povsem normalno ‘ivljenje, kolikor ga sploh lahko ‘ivi kot vrhunski {portnik. Poleg vsakodnevnega treninga se posve~a tudi meditativni borilni ve{~ini in meditaciji.

Primo‘ Kozmus je uspel z mantro »kolikor sem odprt v duhu, toliko lahko realiziram na Zemlji«. Trenerju in ekipi, ki mu stoji ob strani, popolnoma zaupa. Na kaj naslanjate svoje delo? Izhajam iz spoznanj tradicionalnih medicin, da je mogo~e sposobnost telesa razviti preko meja, ~e hkrati urimo tudi duha. Kaj je najve~ prispevalo k Primo‘evi zmagi? Vsekakor njegova kakovostna dolgoletna priprava, njegov talent, strokovno letno na~rtovanje forme. Tekmovalce je

preka{al v svoji trenutni formi in dobri psiholo{ki pripravi, ki je odraz energijskih vaj in duhovne priprave. Velik del njegovega treninga je usmerjen v krepitev duha in notranjih energij. Bistvo je njegova mantra: Kolikor sem odprt v duhu, toliko lahko realiziram na Zemlji. Izhodi{~e je, da se to najprej naredi v duhu, nato spremeni in oja~a na energijskih ravneh, potem pa se da to narediti v metu kladiva. Kdaj postane {portnik uspe{en? Ko je osvobojen navezanosti na rezultat in strahu, kako se bo izteklo tekmovanje. Ko svoje uspe{nosti ne ve‘e ve~ na pojma zmaga in poraz, ko se ne bremeni ve~ z vpra{anjem, ali ravna prav ali narobe. Ko se prepusti notranji sili, ki v njem vzplamti kot ogenj, svoj um osvobodi nepomembnega razmi{ljanja, telesu pa prepusti, da ga vodi samo. Kako ste nanj vplivali med nastopi? Bil sem na tribunah. Sam mu nisem mogel ni~ dodati, lahko sem samo pomagal, da je uresni~il tisto, kar ima v sebi. Ve~ino mojega dela sem opravil ‘e pred tekmovanjem, na desetdnevnih pripravah na Kitajskem. Tedaj sem mu prigovarjal nekako takole: »Ne prepu{~aj se premo~nim, evfori~nim ~ustvom, ~e zmaga{ ali pa ~e ne dose‘e{ finala. Ostati mora{ neodvisen od rezultata. Ne bodi ~ustveno ujet. Samuraji so bili mo~ni zato, ker niso bili odvisni od tega, ali bitko dobijo

Sposobnost telesa je mogo~e razviti preko meja, ~e hkrati urimo tudi duha.

-

FEBRUAR

09 -

Foto L. Z.

O

limpijsko zlato je metalec kladiva Primo‘ Kozmus dosegel tudi s pomo~jo bre‘i{kega bioterapevta Marjana Ogorevca. Ta je pripomogel, da sta bila atletovo telo in duh v optimalnem stanju, vrhunsko pripravljena na najte‘je preizku{nje. Metode, s katerimi je Marjan Ogorevc »obdeloval« olimpijca, niso skrivnost. Po olimpijskih igrah v Pekingu je iz{la njegova knjiga Alternativna medicina v {portu. V njej opisuje svoje dolgoletne izku{nje, ki jih je strnil v osnovna na~ela alternativne teorije treninga, s poudarkom na raziskovanju energijskega sistema ~loveka in nevidni anatomiji duha. Z Marjanom Ogorevcem se je pogovarjala Andreja Paljevec.

Misteriji 9


ZA

ZMAGO UM UKAZUJE TELESU

ali izgubijo, ravnali so brezpogojno. Cilj je dose~i stanje satori, v katerem lahko realiziramo vse svoje zmo‘nosti …« Neposredno pred pekin{kim nastopom in med njim sem s Primo‘em delal na daljavo. Seveda v skladu z dogovorom. To je bila pomo~ pri ohranjanju vi{jega stanja zavesti in energije. ^e sem s tem kaj prispeval, ne vem. Saj se ne da vsega izmeriti. Rezultat je znan: zlato. Sicer pa sva {e posebej veliko vadila simulacijo tekmovanja. Kako? Po {tirih miselnih korakih, natan~neje o njih pi{em v knjigi, je Primo‘ v mislih stopil na tekmovalni {tadion in miselno opravil celotno proceduro predtekmovanja. Ob tem je vadil vse mo‘ne zaplete, v njih pa sku{al ostati popolnoma neprizadet. Po tem je stopil na tekmovali{~e in izvedel najprej poskusne mete, nato tri tekmovalne. S svojim uvidom sem nadzoroval morebitne energijske blokade, ki se ka‘ejo kot neke vrste nasprotno delujo~a energija; ta bi ga lahko ovirala. ^e se v podzavesti poka‘e ovira, potem jo sproti odpraviva, dokler meta ne izvede gladko. Enako naredi tudi za zaklju~no tekmovanje. Izku{nja v njegovi podzavesti mu pove, da zmore, da ga ni~ ne more presenetiti in da se je tudi v najte‘jih pogojih sposoben stoodstotno zbrati ter uresni~iti svoje potenciale. Pri vadbi simulira tudi ponesre~ene mete ter situacijo, ko mu za uvrstitev v finale preostane le en met. Od kje vam vedenja o meditacijskih tehnikah? Najve~ znanja sem si pridobil iz izku{enj in na razli~nih usposabljanjih, te~ajih … Veliko raziskujem, nenehno se u~im; bil sem in sem povsem predan in usmerjen v razvoj, v odkrivanje novih znanj. Zadnjih deset let sem v povpre~ju vsak dan najmanj deset ur v ezoteriki. Od tega veliko ~asa porabim za u~enje, raziskovanje in za razvijanje posebnih sposobnosti. Kdo je najmo~neje vplival na Marjana Ogorevca, atletskega trenerja?

10 - FEBRUAR 09 -

Prakti~no je to … Prakti~no to storimo takole: pozornost zavestno usmerimo v noge, predvsem v podplate, ki se dotikajo tal – zato je najbolje, da stojimo – in posku{amo ~utiti pretok energije od sredi{~a Zemlje. Nato pozornost usmerimo v nebo in posku{amo zaznavati kozmi~no energijo. Stik teh dveh energij v na{em telesu povzro~i ob~utek »osredi{~enosti«, tesne povezanosti z Zemljo, in odprtost proti nebu. Ob~utek te energije nam pomaga, da se la‘je spoprijemamo z vsakdanjimi te‘avami, in povzro~i pove~anje energije v na{em telesu. To izklju~i zunanje vplive in izostri se nam orientacija; ne le v prostorskem, pa~ pa tudi v socialnem in psiholo{kem smislu. Zadnja od sedmih knjig Marjana Ogorevca

Vsekakor je bil to dr. Bondarchuk, ki je bil trener {e vedno aktualnega svetovnega rekorderja v metu kladiva Juryja Sedikha. Imel sem sre~o, da sem se u~il pri izviru znanja, saj ve~ina nima te mo‘nosti. Od njega sem prevzel tudi na~rtovanje treninga, ki je alternativno uradnemu in po katerem trenira Primo‘. V knjigi pi{ete, da mora za uspeh podzavest prevzeti nadzor … Podzavest je potrebno najprej o~istiti vseh destruktivnih vzorcev, travm, prepri~anj in blokad, ker jo potem la‘je vklju~imo v tisto, kar delamo. Bolj ko se {portnik zaveda sebe, energij, in bolj ko se prepu{~a, ve~ podzavesti se mu odpira. Kaj je axis mundi? Axis mundi je vertikalna os, ki je neke vrste sredi{~e sveta, sti~na to~ka Zemlje in nebes v prostoru absolutne resnice. Os sveta je ravnovesje energij od »zgoraj« in »spodaj«; je tista gotovost in varnost, ki jo lahko ob~utimo le, kadar se ~utimo tesno povezane s svetim, absolutnim in Zemljo. Gre za »os«, ki jo zavestno vzpostavimo skozi svoje telo.

Spolna energija je najmo~nej{a energija v ~loveku.

Drug na~in za pove~anje energije je dihanje … Metoda endogenega dihanja ruskega znanstvenika dr. Vladimirja Frolova, ki so jo na njegovem dihalnem aparatu preizkusili Primo‘ Kozmus in {e nekateri drugi atleti, je vsekakor novost v pripravi {portnikov. Poznavanje endogenega dihanja je mo~no spremenilo razumevanje fiziolo{kih procesov v telesu. V~asih so razloge za zdravstvene probleme iskali v metabolizmu. Znanstveniki so odkrili, da so te‘ave ve~inoma povezane z nezadostno proizvodnjo in izmenjavo energije. Pri navadnem dihanju, tudi ~e je dovolj globoko in ~e organizmu od zunaj dovedemo dovolj kisika, ve~ji del organizma trpi zaradi pomanjkanja energije, isto~asno pa obstajajo podro~ja preve~ koncentriranega dovajanja energije, kar po{koduje in razgrajuje tkiva. Najpogosteje se po{kodujejo drobne ‘ilice, notranja povr{ina arterij, krvne celice in plju~ne alveole. Ti procesi nastanejo zaradi mo~nej{ega dihanja ob fizi~nih ali psihi~nih obremenitvah in se nadaljujejo tudi v spanju. Kako urimo in krepimo mentalno, duhovno, astralno telo? [port je v pomo~, da ~lovek razi{~e svoje najgloblje sposobnosti. Preko {porta lahko odkrijemo »nadmo~« duha nad telesom. Da bi {portnik izkoristil ves svoj


ZA

Biomilo

ZMAGO UM UKAZUJE TELESU

potencial, se mora uriti tudi v obvladovanju svojega bitja na vseh ravneh. Zavestno se mora truditi obvladovati svoje fizi~no, astralno in mentalno telo. Da bi {portnik obvladal svoje bitje na vseh ravneh, izbolj{al kakovost svojega ‘ivljenja in dosegel ‘eleni {portni rezultat, se mora za~eti zavedati posameznih ravni, jih uriti. Najprej vsako posebej, potem pa tudi vzajemno in isto~asno.

To je ro~no izdelano, naravi prijazno 100-gramsko glicerinsko milo. Narejeno je po hladnem postopku iz rastlinskih ma{~ob in v Sloveniji nabranih zdravilnih rastlin. Biomilo {~iti in neguje ko‘o, najve~ji ~love{ki organ, saj ji omogo~a, da je primerno vla‘na, ter prepre~uje nastajanje gub in njeno staranje. Biomilo je narejeno brez konzervansov, brez kemikalij, brez ‘ivalskih ma{~ob in ne onesna‘uje podtalnice ter je biolo{ko razgradljivo.

Zapisali ste, da je na tekmovanjih

Foto L. Z.

NA VOLJO SO NASLEDNJA BIOMILA:

Najpomembneje je, da z umom ukazujemo telesu.

klju~no, da {portnik dose‘e popolno izolacijo od vseh {umov iz okolja. Je to stanje popolne koncentracije ali posebno stanje zavesti? Tehniko postavitve axis mundi {portnik med pripravami izvede ne{tetokrat, da jo lahko z odli~nostjo uporabi na tekmovanju. Os kot simbol mo~i {portnik izkoristi za pove~anje svoje mo~i in sposobnosti. »Os sveta« je za {portnika ravnovesje energij; omogo~a mu »ume{~enost« in samozavest, oboje pa mora za~utiti tako na treningu kot na tekmovanju. Vsekakor je to posebno stanje zavesti, ki mu omogo~i zavedanje sredi{~a svoje biti. Stanje zavesti v tem smislu je zavedanje sebe, njegove situacije, delovanja Vesolja, energij, duhovne razse‘nosti. Kako dose~i stanja vi{je zavesti? S pomo~jo vseh avtosugestivnih metod, z umskim osredoto~anjem na dele telesa ali organe, s tehniko vizualizacije, avtogenimi treningi, meditacijo … Vse to je samo za~etek. Ko za‘enemo proces, spremljamo, kaj se dogaja. V tem kon-

»Os sveta« {portnik izkoristi za pove~anje svoje mo~i in sposobnosti.

tekstu razumem zavest kot sposobnost {portnika, da se povsem zaveda svojega obstajanja in svojih du{evnih stanj. V tem stanju lahko z umom ukazujemo telesu, kar je najpomembneje. To spretnost je treba razviti in nato negovati, da postane vsakodnevna rutina. Sem spada tudi razvijanje duha, torej tistega dela na{e du{evnosti, ki se zunaj izra‘a kot proces mi{ljenja, navznoter pa preveva vsako vlakno na{ega telesa. Ko namre~ napredujemo na duhovnem podro~ju, to lahko veliko prispeva k na{emu splo{nemu napredku, kar se seveda ka‘e tudi pri {portnih rezultatih. Je za uspeh nujna redna meditacija? Meditacija ni nujna, je pa vsekakor zelo koristna. Zakaj {portnikom na tekmovanjih spodleti? Najve~krat zato, ker {portnik globoko v sebi ne verjame, da je prav on zmo‘en najvi{jega uspeha. Postane pa na nek na~in odvisen od uspeha; uspeh in neuspeh za~enja ena~iti z biti in ne biti, in na koncu mu spodleti. Globlji pogled na energijskih ravneh mi nudi povsem druga~no sliko, kot si jo lahko sestavi ve~ina ljudi. Kadar govorimo o tistih, ki jim na tekmovanju »spodleti«, govorimo o tekmovalcih, na katere stavi jav-

GLINENO: Deluje kot magnet za ne~isto~e, ki jih zdravilna glina potegne globoko iz ko‘e in hkrati odstranjuje odmrle ko‘ne celice. CENA: 6,9 € VRTNI^NO: Dviga razpolo‘enje in zavira negativna ~ustva, pomaga vzpostaviti naraven pH ko‘e. Osve‘uje, bla‘i gube, je odli~no ~istilo za suho in normalno ko‘o. CENA: 6,9 € OGNJI^EVO: Namenjeno je za nego vnete in suhe ko‘e, suhih ekcemov, deluje tudi proti kr~nim ‘ilam. Pove~a kro‘enje krvi in izbolj{uje tonus ko‘e. CENA: 6,9 € SIVKINO: Deluje spro{~ujo~e, pomirjevalno, bla‘i srbenje po pikih insektov. ^isti ko‘o in jo prefinjeno odi{avi. Spodbuja rast celic in krepi ‘ilje. CENA: 6,9 €

Prodaja po povzetju: 051/307 777, 01/549 17 92 Spletna trgovina (po 15. februarju): misteriji.si

-

FEBRUAR

09 -

Misteriji 11


ZA

ZMAGO UM UKAZUJE TELESU

nost; govorimo o tem, kako se »zmagovalci« lo~ijo od »pora‘encev« v svoji notranjosti. Eni in drugi dajejo vtis nepremagljivosti. A {portnik, ki igra vlogo absolutnega zmagovalca, a temu v sebi ni dozorel, mora dodatno energijo potro{iti za to, da okolje prepri~a, da je neustra{en, najbolj{i, najuspe{nej{i. Vzdr‘evanje zunanje podobe, ki ni v skladu z »notranjostjo«, je stanje neravnovesja, ki ga je treba vzdr‘evati. Vzdr‘evanje vsakega neravnovesja pa v ekonomiji energij nekaj stane in {portnika iz~rpa. V trenutku nastopa, torej velikega stresa, je raven energije visoka, pove~a pa se tudi raven neravnovesja. Sledi ve~ji ali manj{i neuspeh. Tako narava poskrbi, da se vse vrne v svoje nasprotje, ki pa je v resnici stanje naravnega ravnovesja. Kako odpravljate energijske blokade iz biopolja? Najprej je treba ugotoviti, zakaj se blokade pri {portniku sploh pojavijo. Odpravljanje energijskih blokad, ne da prej ugo-

tovimo njihov vzrok, je nesmiselno, dolgoro~no celo {kodljivo. Blokada se lahko pojavi tudi pri najbolj izku{enem {portniku. Lahko jo povzro~i slab partnerski odnos, slabo finan~no stanje, strah pred tekmovanjem, zapustitev sponzorja, prometna nesre~a, travme, neprijetne situacije ali pa nerealna pri~akovanja star{ev in njihovo vpletanje v trening. Odpravljam jih s postopkom, ki je uveljavljen v karmi~ni diagnostiki. Nujno pa je aktivno sodelovanje {portnika. Kaj svetujete {portnikom glede uporabe spolne energije; odsvetujete spolnost pred tekmovanji? Metodo uporabe spolne energije v {portu sem v knjigi omenil kot nekaj, kar {e ni splo{no uveljavljeno. Konkretnih aplikacij v praksi pri vrhunskih {portnikih ne poznam, zato lahko govorim le o svojih izku{njah in izku{njah nekaterih iz vrst terapevtov naravnega zdravljenja ter mojstrov borilnih ve{~in, ki so tudi na ta na~in razvili mo~ svojega tele-

Prihajamo vam naproti Knjige iz ARA zalo‘be, tudi zadnjo uspe{nico Osupljiva mo~ ~ustev in Kuharico v coni, pa informirane kozarce, informirane lon~ke, za{~ito pred sevanji telefonov NORAD (NO RADiation), katere u~inkovitost je znanstveno preverljiva z biolo{kimi testi, in ekolo{ki ~istilec zraka Biofresh, ki je bil leta 2008 spoznan za podnebju prijazen izdelek in je bil uvr{~en med trideset najbolj{ih slovenskih inovacij, lahko odslej kupite tudi bli‘je svojemu domu, na prodajnih stebrih ARE v trgovinah TU[:

v Planetu Celje, v Planetu Studenci Maribor, v Planetu Kranj, v BTC-ju v Ljubljani.

12 - FEBRUAR 09 -

sa do za nas nepojmljivih ravni. Vendar pa so po moji oceni tukaj ogromne rezerve za {portnike. Uporaba spolne energije, ki je najmo~nej{a energija v ~loveku, je za ve~ino ljudi na zahodu tuja, saj se spolnost celo vzpodbuja za osvobajanje odve~ne energije, ne pa za preobrazbo in koristno uporabo za razvoj vseh sposobnosti. Ker pa imajo ljudje na zahodu zaradi nepravilnega odnosa katoli{ke cerkve do spolnosti veliko predsodkov, je to podro~je preve~ kompleksno, da bi si drznil kar odsvetovati spolnost pred tekmovanji. Ta pristop zahteva sodelovanje strokovnjaka. Va{a knjiga sporo~a, da je duh mo~nej{i od telesa … Te‘ava se pojavi, ~e lo~imo duhovno in materialno realnost, saj je materialno samo ena od oblik duhovnega. @ivljenje moramo dojemati kot integralno in celostno. ^e duh in telo nista lo~ena, lahko duh vpliva na telo, saj je mo~nej{i. Kaj je naloga {portnikovega tima, da razvija zmagovalce? Vsi tisti, ki sestavljamo {portni tim, sodelujemo brezpogojno, vsak na svojem podro~ju, a vendar usklajeno. Zavedamo se svojih kompetenc, pa tudi omejitev. Ves ~as se skupaj s {portnikom razvijamo, raziskujemo, smo odprti za spremembe, samokriti~ni. Le tako mu omogo~imo vse pogoje, ki vodijo v uspeh. Sam v timu skrbim za »meditacijske tehnike«, za razvoj notranje zaznave, za razvijanje parapsiholo{kih sposobnosti, za popolno zavedanje in obvladovanje notranjih energij, sproti pomagam odpravljati energijsko neravnovesje … Nasvet za na{e bralce … V {portu poi{~ite ve~ kot zgolj tekmovanje, {port naj bo na~in ‘ivljenja. Vsako zadevo, s katero se ukvarjate, tudi {port, jemljite kot na~in, kako izpopolniti in razviti sebe na vseh ravneh. U‘ivajte v treningu, v tekmovanju, samoizpopolnjevanju in pridobivanju izku{enj. Z disciplino razvijajte telo in duha in dvigujte zavest na vi{jo raven – to je smisel ‘ivljenja.

D


NAPOVEDI

Lastnosti leta Bivola so zvestoba, tradicionalne vrednote, delavnost …

Leto Bivola M

ol~e~nost, po~asnost, a metodi~nost, nagnjenost k samotarjenju, dolgemu premi{ljevanju, preudarjanju vsake svoje poteze v ‘ivljenju – to so osnovne zna~ilnosti oseb, rojenih v letih Bivola. Letos se bodo zato mo~neje izrazile na verbalni in dru‘beni ravni ter nam bodo vsem {e kako prav pri{le v ~asu finan~ne in gospodarske krize. Ta bo tistim, ki bodo znali razviti pozitivne in koristne lastnosti ljudi, rojenih v znamenju Bivola, pomenila novo, ~e ‘e ne ‘ivljenjsko prilo‘nost! Kot najbr‘ ‘e veste, se kitajsko novo leto pri~ne s prvim mlajem v Vodnarju, oziroma z drugim mlajem po zimskem solsticiju, ko se pri~ne dan znova dalj{ati. V~asih je ta prelomnica med enim in drugim letom januarja, v~asih v za~etku februarja. Tokrat bo leto Bivola tra-

Zaradi dogmatizma bo prihajalo do trenj in odkritih spopadov. jalo od prazne lune 26. januarja 2009, ko bo hkrati tudi kolobarjasti son~ev mrk, do 14. februarja 2010. Katere so {e druge vrline in vrednote, ki jih je v kitajskem letu Bivola vredno negovati, razvijati, opu{~ati ali spreminjati? Dolgo ukvarjanje z enim poklicem ali hobijem, ki velja za preizku{eno dobrega, se bo obneslo le, ~e bo v funkciji uresni~evanja dolo~ene zamisli. V~asih utegne tak{na privr‘enost prerasti v fanatizem. Navidezna krotkost in mirnost se lahko nenadoma sprevr‘e v nasilnost in bes, ki je nevaren za okolico in okolje. Zvestoba je osnovna odlika Bivola.

Ne bo dovoljeno prevarantstvo ali zloraba zvestobe, zato bo razo~aranost pogost vzrok besa Bivola. Krepile se bodo tradicionalne vrednote, kot je dru‘ina, ki je za ljudi, rojene v letih Bivola, svetinja. Krepile se bodo uhojene steze; novotarije, ki so nas vodile stran od sebe, krepile potro{ni{tvo ter uni~evale zdravje in okolje bodo vsaj za nekaj ~asa zanemarjene, druge pa se ne bodo tako kmalu prijele.

DELAVNOST IN SOLIDARNOST Veljalo bo krepiti delavnost, odgovornost in solidarnost ter se zgledovati po Bivolih, ki so obi~ajno odli~ni delavci, ki ne delajo samo zase, ampak toliko, da njihovo delo prina{a sadove tudi njihovi okolici.

KITAJSKE PREROKBE ZA LETO 2009

K

itajci posamezno leto gledajo kot del kozmi~nega cikla. Po ve~ tiso~ let starem verovanju se zgodovina ponavlja vsakih 60 let, toda vsakokrat na vi{ji ravni. Po kitajskem ra~unanju ~asa torej ena era ne traja 100, temve~ 60 let. Tako je sedanje leto 2009 za Kitajce ‘e leto 4706. Da bi lahko zaobjeli, kaj se bo dogajalo v letu 2009, letu v astrolo{kem znamenju Bivola, moramo podrgniti kristalno kroglo in se zazreti nazaj v leto 1949. Tisto, kar se je v tej ali drugi obliki dogajalo takrat, se

utegnilo »reinkarnirati« v letu 2009. Na{tejmo nekaj klju~nih dogodkov iz leta 1949, ki bi jih lahko prebrali kot reinkarnacijske kode: 1. ^ankaj{ek, ki je bil dvaindvajset let dominantna osebnost na Kitajskem, je moral zapustiti oblast. Njegov odhod je simboli~no ozna~il eno najve~jih sprememb v turbulentni zgodovini 20. stoletja. Po »dolgem pohodu«, dolgem 10.000 kilometrov, je Mao Cetung skupaj z voja{kim poveljnikom ^u Tehom z milijonom vojakov uspel premagati odpor ^ankaj{kovega

Kuomintanga. Kitajska je s 460 milijoni prebivalcev (takrat ~etrtino svetovnega prebivalstva) vstopila v ero ortodoksnega komunizma, glede na katerega je bila celo Sovjetska zveza na poti revizionizma. 2. Za~ela se je proizvodnja polaroidne kamere, prvega fotoaparata na svetu, ki je lahko takoj po posnetku razvil in natisnil fotografijo. Najprej so izdelovali deset tiso~ aparatov na mesec, a je {tevilo prodanih primerkov po ceni 89,75 dolarja zelo hitro naraslo za ve~ kot 50-krat. 3. Tega leta se je za~ela tudi

-

era ve~ernega ‘ivljenja pred televizorjem. Ko je ameri{ka TV mre‘a NBC za~ela z rednim oddajanjem programa od osmih zve~er, je no~no ‘ivljenje v mestih nenadoma zamrlo. Ljudi po vsem svetu so hipoma postali ‘rtve ~arobnih mo~i video{katle. 4. Iz{la je knjiga Georgea Orwella 1984 – knjiga, ki je s strahom obarvala leta, v katerih ‘ivimo {e danes, z upanjem, da se Orwellove najmra~nej{e vizije vendarle ne bodo uresni~ile. 5. Le {tiri leta po eksploziji prvih dveh atomskih bomb

FEBRUAR

09 -

Misteriji 13


V jugovzhodni Aziji so prepri~ani, da je zagotovilo za blaginjo, ~e imajo v svoji sredini osebo, rojeno v letu Bivola. Seveda to {e ne pomeni, da bo v letu 2009 v izobilju vsega dobrega v materialnem pomenu, saj se zavedamo kriznih razmer, bo pa mo‘no ustvariti blaginjo duha in vrednot, ki bodo kmalu prinesle ‘elene rezultate tudi v materialnem pogledu. Tako kot Bivol najraje dela v dejavnostih, kjer je najbolj pomembno ro~no delo od rokodelstva in kmetijstva do kirurgije in gradbeni{tva, ~eprav zmore opravljati tudi druga raznovrstna dela in opravila, se bodo morali mnogi vsaj za~asno vrniti k preprostim in enostavnim delom, pa tudi k nekaterim bolj tradicionalnim poklicem, ki jih je hlastanje za vedno novimi tehnologijami in izbolj{avami precej izpodrinilo. Delo v prevelikih skupinah, ali izklju~no v storitveni dejavnosti, ne bo najbolj ugodno; ne samo za Bivole, ampak tudi za marsikoga drugega. V odnosih z ljudmi ‘e dosedaj niso bili preve~ spretni. Zdaj bodo prisiljeni opravljati tudi tak{na dela, zaradi ~esa se bodo morali hudo potruditi, da bodo dovolj se je Robert Oppenheimer, eden od projektantov atomskega veka, ‘e kesal zaradi ~love{kih ‘rtev v Hiro{imi in Nagasakiju. V izjavah za medije je pozival k takoj{nji prepovedi uporabe atomskega oro‘ja. 6. Isto~asno je Sovjetska zveza s poskusom lastne atomske bombe prekinila ameri{ki monopol na to oro‘je. 7. ZDA in Evropa ustvarita voja{ko zvezo NATO. 8. Nem~ijo razdelijo na zahodni in vzhodni del; ponovno je bila zdru‘ena {ele 40 let pozneje, leta 1989, ko so poru{ili berlinski zid.

14 - FEBRUAR 09 -

Foto splet

LETO B IVOLA

V jugovzhodni Aziji so prepri~ani, da je zagotovilo za blaginjo, ~e imajo v svoji sredini osebo, rojeno v letu Bivola.

komunikativni in znosni. Kolikor bo mogo~e, se bodo morali izogibati delu, pri katerem so potrebna pogosta potovanja, saj bo tak{no ‘ivljenje motilo notranje ravnovesje in s tem tudi zdravje. Ker se bo krepila trmoglavost, dogmatski zna~aj in prepri~anje, da okolica ni dovolj razumevajo~a, bo prihajalo do trenj in odkritih spopadov. Tisti, ki bodo {e bolj kot doslej obo‘evali dru‘ino, bodo ugotavljali, da je zanje tudi breme, saj

9. [est let po smrti Nikole Tesle (7. januarja 1943) so v Kanadi za~eli prodajati Teslovo purpurno plo{~o. Znano je, da je Tesla skoraj celo desetletje posvetil medicinskim raziskavam. Med drugim so takrat nastale njegove naprave za zdravljenje s tokom, predhodniki CT aparatov, »elektri~na« kopalnica, opravil je prva merjenja mo‘ganskih valov … Po besedah anonimnega kanadskega in‘enirja, ki je bil nekaj let Teslov sodelavec, je veliki znanstvenik ustvaril tudi plo{~asto anteno, ki je zbirala kozmi~no energijo; z njo naj bi bilo mogo~e vzpostaviti nemoten pre-

bodo od zakonca in otrok zahtevali popolno ubogljivost. ^etudi se bo krepila zvestoba, naj je ne spremlja vzdr‘nost ali pomanjkanje romantike, saj se je bati, da bo ljubezen postala navadno igra~kanje, s katerim se zgolj zapravlja dragoceni ~as. Ljubosumje sicer ni zna~ilnost Bivola, ki pa skrbno pazi na svoje pravice v dru‘ini in {ir{e, zato lahko pri~akujemo ljubosumno borbo za ohranitev pridobljenih pravic in privilegijev. Nadejamo se lahko, da bodo ‘enske pripadnice tega znamenja postale posnemanja vredne vzornice ve~ini drugih s svojim idealnim smislom za gospodinjstvo in navezanostjo na dom. Otro{tvo in mladost rojenih v znamenju Bivola bo pove~ini potekalo harmoni~no, na te‘ave pa bodo naleteli tisti, ki so v letih, ko morajo prevzemati odgovornosti za svoje mesto v dru‘bi. V~asih te osebe ne bodo razumele odnosov v dru‘bi, ki temeljijo na druga~nih zakonitostih od njihovih osebnih, zato se bodo same zaslepile in se {e bolj lo~ile od okolja, s katerim ‘e sicer niso trdno povezane. Stane Pade`nik

tok energije v ~love{kem organizmu, ker so motnje v pretoku energije in krvnega obtoka najpogostej{i vzrok ve~ine obolenj. Tesla tega projekta ni izpeljal do prakti~ne uporabe, ga je pa kanadski in‘enir. Plo{~a je zelo hitro pre{la kanadsko-ameri{ko mejo in tam do‘ivela pravi bum. Danes v ZDA, Veliki Britaniji in Nem~iji, kjer je plo{~a najbolj popularna, letno prodajo ve~ kot milijon primerkov. Pri nas se je pojavila pred dobrim desetletjem pod imenom Teslova purpurna plo{~a in se danes, po klini~nih preizkusih, uspe{no uporablja kot dopolnilno sredstvo za zdravljenje.

D

Ali se bo kaj od teh pomembnih in zanimivih dogodkov ponovilo tudi v letu 2009? Seveda Kitajska ne bo ponovno postala komunisti~na dr‘ava, saj je to {e vedno, in velike sile tudi ne bodo razdelile Nem~ije, saj je danes tudi ona velika sila. Po kitajskih prerokih naj bi se zgodilo nekaj povsem drugega; nekaj, kar bo po kvaliteti, po svojem bistvu skoraj enako, samo da se bo zgodilo nekje drugje, na nekem novem mestu in – na vi{ji ravni. Kaj pa to pomeni, bomo videli {ele ob koncu leta Bivola … Aleksandar Milinkovi} D


LETO B IVOLA

Veliki kitajski horoskop za leto Bivola Zadnja leta Bivola v zahodnem koledarju so bila 1937, 1949, 1961, 1973, 1985 in 1997. Tokrat bo leto Bivola trajalo od prazne lune 26. januarja 2009 do 14. februarja 2010. PODGANA Var~nost, skrbnost in kopi~enje zalog bodo v letu Bivola zelo za‘elene lastnosti, zato se vam ni treba bati za obstoj. ^etudi bi izgubili slu‘bo, bo to le za~asno, saj se vam ne bo te‘ko prilagoditi novim razmeram in zahtevam na tr‘i{~u. Dovolj ste iznajdljivi, da boste na lastno pest za~eli neko dejavnost in znova pri{li na zeleno vejo.

panja in iskanja novih poti za dosego cilja, boste {e samemu sebi odve~. V dru‘bi Opice in Podgane boste na{li ravnovesje, v drugi polovici leta pa miren pristanek!

MA^KA Vajeni udobja varnosti in miline ste brez dvoma pahnjeni na sprva mrzla, nato vro~a realna tla. [e vedno ste se znali ujeti, toda tokrat se morate nau~iti ceniti tisto, kar ste imeli ali kar vam pripada v slehernem trenutku, to je sebe, svoje najbli‘je zdravje itd.! Pihati na Pra{i~a ali Kozo ne bo potrebno. ZMAJ ^e se bo va{ pogum v prvi polovici leta kazal v obliki besa in pretiranega dramatiziranja, ne pa preudarnega ukre-

OPICA Vragolije, humor, smisel za potegav{~ine in kopi~enje denarja bodo – ob hkratni krepitvi lastnosti Bivola in obujanja starih vrednot – odli~na podlaga za sprotno prilagajanje in izogibanje nevarnim ~erem razburljivega leta. V prvih {estih mesecih se morate mo~no zavihteti z veje na vejo, da boste do konca leta brez nevarnosti varno pristali!

KA^A Solidarnost bo potrebna, a ne na {kodo va{e dru‘ine, razvijanja svojih talentov ter napredovanja v slu‘bi ali v kulturi. Bivol vas bo stabiliziral, Petelin pa

Foto splet

BIVOL Va{e tradicionalne vrednote, stalen poklic, redna slu‘ba, dru‘ina, upo~asnjen tempo ‘ivljenja … bodo na hudi preizku{nji. Morali se boste prilagajati in mol~ati. V navezi s Petelinom in Ka~o boste la‘je prebrodili stisko, se utirili v druge poslovne tirnice ter sprejeli spremembe v ljubezni in dru‘inskem ‘ivljenju! TIGER Zdaj ‘e drugi vam ka‘ejo zobe, zato je nesmiselno ren~ati nazaj. Ostrino svojih nevarnih udov raje uporabite za plezanje po novi poti navkreber, na kateri se boste {e nekoliko obrusili. V dru‘bi Psa in Konja boste pre‘iveli najlep{e trenutke leta. Naredite kaj za osebno zmago!

izmikati partnerskim dol‘nostim. Sre~ala vas bo harmonija z Ma~ko ali Pra{i~em, lahko tudi z Opico!

impresioniral in zabaval. Sami morate najti srednjo pot, pot modreca, s petelinjim znamenjem koraj‘e za klobukom! KONJ Nekaj lastnosti Bivola boste la‘je razvili, ~e boste galopirali naprej po tisti stezi, ki je utrjena in vodi v krogu. ^e je ‘e vsa razkopana, morate naglo sko~iti v drugo, ob kateri je ve~ so~ne trave, da se bo z vami veselila vsa ~reda, ki vam bo sledila do konca leta. Pes vas bo opozarjal na nevarnosti in branil va{e pravice, Tiger pa odganjal zveri! KOZA ^e ste ‘e privezani na dalj{i mo~ni vrvi, varno spravljeni, to {e ne pomeni, da se lahko brezskrbno razgledujete po slaj{ih pa{nikih. Su{a in to~a vas lahko prizadeneta tem huje, ~im manj boste pazili na svojo ~redico, se spozabili s preglasnim meketanjem in se pri~eli

PETELIN ^e se od Bivola ne boste ni~ nau~ili, vam tudi Bivol ne bo mogel pomagati. Zgolj od kikirikanja ali besedovanja se ne bo dalo ‘iveti. Bodite bolj mol~e~i, da boste la‘je premi{ljevali tisto, kar boste sli{ali, la‘je preudarno na~rtovali nadaljnje aktivnosti. Trenirajte vztrajnost in po~nite tisto, kar se je v preteklosti izkazalo za dobro. Zvesti Bivol ter prebrisana in humana Ka~a bi se vam z veseljem rada pridru‘ila! PES Res je, da je v~asih bolje preventivno opozarjati na nevarnost, toda na to se ljudje navadijo, zato ni ve~ u~inkovito. ^ez leto raje ve~ dramati~no mol~ite, branite sebe in svoje z mogo~no dr‘o. Kdaj pa kdaj izbrskajte nedavno zakopane zaklade, da boste vsi skupaj la‘je prebrodili pasje mesece. Galopirajte s Konjem in ob~udujte Tigrovo neustra{nost! PRA[I^ Dobrota je sirota, ~e pozabi nase, zato ohranite svoje najnujnej{e premo‘enje, izbolj{ajte darove in ostanite pri poslu, ki ga najbolj obvladate. Omejite razsipnost in kujte zvezo s sorodnimi du{ami, Kozo ali Ma~ko, lahko pa imate obe pod isto streho! Stane Pade‘nik

D

-

FEBRUAR

09 -

Misteriji 15


REINKARNACIJA

Z regresijami pojasnimo nerazlo‘ljive strahove in pridemo v stik s svojo du{o

Pomik v ~as po smrti K

Kadar gre za ‘ivljenje ali smrt, osebo spodbudim, da se raje pomakne v ~as po smrti, ko zapusti telo.

macije o svojih preteklih ‘ivljenjih. Toda pozneje, ko ima terapevt ‘e ve~ izku{enj, se lahko ukvarja tudi s travmami, te‘avami, strahovi, skrbmi in fobijami iz preteklih ‘ivljenj; lahko jih lo~i od stvari, ki se dogajajo danes, in jih zdravi.

Foto L. Z.

aj se dogaja po smrti s ~lovekom in z njegovo du{o? Zakaj smo tukaj? Kaj se bo z menoj zgodilo po smrti? Ali obstajata nebesa in pekel? Kaj ljudje ob~utijo, ko izstopijo iz svojih teles? To so obi~ajna vpra{anja, ki jih na terapevtskih regresijah obravnava magister primerjalne religiologije Stephen Poplin*, svetovno priznani klini~ni hipnoterapevt in u~enec Michaela D. Newtona, avtorja uspe{nic Potovanje du{ in Usoda du{. Stephen Poplin raziskuje pretekla ‘ivljenja ‘e od leta 1978. Dolgo je ‘ivel v Kaliforniji, zadnja {tiri leta pa biva na Dunaju in v Hamburgu ter se ob~asno vra~a v Zdru‘ene dr‘ave. @e dve leti pa predava in opravlja hipnoterapevtsko delo tudi v Sloveniji. Nedavno je imel predavanja v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici, v Slovenijo pa se spet vra~a zadnji teden aprila in prvi teden maja. Z njim se je za Misterije pogovarjala Andreja Paljevec.

Kako prepoznate, da ljudje posredujejo vtise iz preteklih ‘ivljenj, ne pa iz tega ‘ivljenja? ^e nekoga denimo mu~i strah pred izgubo ljubljene osebe, ga najprej vpra{am, ali mu je v tem ‘ivljenju umrl kdo od bli‘njih, ali pa ga je morda zapustil partner. Ali pa ~e mi stranka pove, da se boji vi{ine, jo vpra{am, ~e je v sedanjem ‘ivljenju kdaj padla ali do‘ivela kaj takega. ^e ni in mi pove, da se vi{ine boji ‘e od rojstva, potem je treba pogledati, ali gre za prej{nja ‘ivljenja. V redkih primerih strahove nasledimo tudi od star{ev in drugih mo~nih osebnosti. Ve~krat sem ‘e naletel na primere, ko strahovi matere ali o~eta preidejo na otroka. Otroci gledajo na star{e, ki so mo~ni in si mislijo: ^e je te mo~ne ljudi strah, potem bi se moral tega bati tudi jaz.

Kako lahko prikli~emo spomin na pretekla ‘ivljenja? Lahko jih dobimo prek sanj ali spon- Svetovno znani hipnoterapevt Stephen Poplin predava Kako dobivate informacije o prej{tanih spominov, prihajajo prek po- in deluje tudi v Sloveniji; k nam spet pride zadnji njih ‘ivljenjih? sebnih trenutkov, spro‘i jih lahko teden aprila in prvi teden maja. Za informacije ga Informacije so shranjene v prostoru tudi deja vu, izku{nja ‘e videnega. pokli~ite na GSM v Avstriji: 0043 676/716 3418. in ~asu, v aka{nih zapisih. Ste kdaj Spomine na pretekla ‘ivljenja lahko regresiji ter za~el uporabljati ve~ tehnik. videli po~asi vrte~e se posnetke ~loveprikli~emo tudi na {amanskih potovanjih Najprej sem regresije izvajal za pote{itev ka, ki te~e, vmes se pojavijo njegove in intenzivnih delavnicah. Pa seveda z re- radovednosti ljudi in za njihovo osebsence? To je najbli‘ja stvar, ki nam daje gresijami, v katerih lahko pridemo v stik nostno rast, da bi se pou~ili in dobili inpodobo zapisov aka{e. Lahko se vrne{ formacije od znotraj. Po {tudiju hipnos svojo du{o ali vi{jim jazom. Du{a je malce nazaj v ~asu in vidi{ na sliki, da terapije pa sem lahko {el na globlje ravnamre~ tista, ki ima vso modrost in inforje bil ~lovek tam v prostoru in ~asu. In ni in izvajal terapijo za prej{nja ‘ivljenmacije ter pozna vse odgovore. ja, kar je malce druga~no. Oboje sem ko kon~amo predvajanje posnetka, je Regresije izvajate s hipnozo … pou~eval na seminarjih in intenzivih, tukaj v ~asu in prostoru. Torej sta se ~as Deset let sem najprej delal regresije v kjer sem slu{atelje u~il, kako pomagati in prostor premaknila sem. ^e pogledaprej{nja ‘ivljenja, potem pa sem {tudiral ~loveku, da vstopi v prijetno stanje tran- mo v tretjo dimenzijo, sem bil deset hipnoterapijo in razvil svoje zamisli o sa, v katerem lahko sprejema infor- minut pred najinim sre~anjem v hotel-

16 - FEBRUAR 09 -


POMIK ski sobi na desetem nadstropju. ^e pa gremo nazaj v ~as in prostor, je bil Stephen pred desetimi minutami vselej tam gor. In to je shranjeno v aka{i. Ko se lahko naravnamo na zapise aka{e, lahko v njih odkrijemo resnico vsega. Kak{ne postopke uporabljate, da lahko sprejemate informacije iz aka{e? Meditacijo, hipnozo in druga spremenjena stanja zavesti. Nekateri do‘ivijo prebliske, ko so povezani z drugimi ljudmi in fragmenti podatkov. V~asih se lahko pove‘emo s svojimi duhovnimi vodniki ali drugimi modrimi du{ami, ki imajo tesnej{o povezavo z aka{o, ker niso obti~ali tukaj v telesu. Ljudje smo zaradi teles omejeni, po~asnej{i, vse samo vidimo in ~utimo. To je del na{ega shranjenega spomina. A znotraj tega je hologram, pri katerem informacije sprejemamo podobno kot radijski sprejemnik. ^e pravilno naravna{ gumb, ujame{ radijsko postajo. [e zlasti ko smo povezani s spomini du{, sprejemamo podobno kot radijski ali televizijski sprejemnik; morda informacije prihajajo od zgoraj od na{ih du{, duhovnih vodnikov ali od drugih du{, ki resni~no ‘elijo, da vemo in se u~imo. In re~ejo: »V redu, zdaj so odprti, po{ljite jim informacije.« Koliko ste pri{li v regresijah najdlje nazaj v preteklost? Imel sem nekaj ljudi, ki so se med regresijo vrnili na sam za~etek, 100.000 let nazaj, ko so prvi~ pri{li na Zemljo. Imel sem hibridne du{e, ki so se vrnile v ~as {e pred nastankom Zemlje, na druge planete in vibracije. Imel sem tudi ljudi, ki so se vrnili v ~as jamskega ~loveka. Nikoli ne vem, kak{na bo zgodba, kak{en kanal se bo vzpostavil in kaj se bo zgodilo. Ko oseba pride na seanso, je lahko do‘ivetje zelo globoko, z veliko solzami, zelo ~ustveno, lahko so tudi zelo modre, ali pa sme{ne situacije. Kadar pa so stvari zelo intenzivne in gre za ‘ivljenje ali smrt, tako da se ~lovek denimo znajde sredi boji{~a in ga mu~ijo ali mu presekajo telo ter hudo trpi, potem mi izku{nje govorijo, da tega v tem trenutku ne potrebujemo. Tedaj osebo

V

~AS

PO SMRTI

spodbudim, da se pomakne v ~as po smrti, ko zapusti telo, in se pogovoriva. A v~asih se je dobro spomniti trpljenja in bole~in, saj ~lovek dobi lekcijo in si za‘eli, da ne bi ve~ ubijal ali prizadejal bole~ine drugim. So pa tudi ljudje, ki se spontano uprejo regresiji zaradi strahu, da se ne bi spomnili ~esa slabega. Kaj lahko regresije pojasnijo? Z regresijami lahko pojasnimo nerazlo‘ljive travme, strahove, te‘ave, navezanosti in skrbi, s katerimi se spopadamo v sedanjem ‘ivljenju. V veliko pomo~ je, da med regresijo obi{~emo svojo skupino du{. To je skupina od treh do tridesetih du{, ki se odlo~a, da se bo vedno znova reinkarnirala. Delujejo v ciklih in se odlo~ajo za utele{anja, da si pomagajo v procesu rasti. To so na tem svetu na{i bratje ali sestre, prijatelji, ‘ivljenjski partnerji. Star{i pa so le redko iz iste skupine du{. Obi~ajno so v skupini, ki je blizu otrokove. S tem lahko pojasnimo tudi generacijsko vrzel. Ali imate na regresijah kak{no izku{njo s posmrtnimi komunikacijami? Veliko. Pogosto kliente prosim za seznam ljudi, ki so jim pomembni – njihovi star{i, zakonci, najbolj{i prijatelji, ljubezenski partnerji. ^e je kdo od njih ‘e umrl in so z njim imeli tesno vez ali pa je med njimi ostalo kaj nedokon~anega, potem ponavadi v seansi sre~ajo to osebo ali pa sam predlagam, da se sre~ajo z njo. Ko se spet sre~ajo in pove‘ejo, prihaja do zdravljenja z veliko solzami in radosti, pa tudi bole~ine in ‘alosti. V~asih pokojni tudi niso na razpolago, zlasti ~e so imeli te‘ko smrt ali so bili zelo stari. Takrat potrebujejo dolo~en ~as, da se obnovijo. Ko se prenovijo, pa so spet dosegljivi. Ta prenova poteka v »zdravilni komori« in ljudje mi povedo, da lahko traja od nekaj tednov do nekaj let. Odvisno od tega, koliko so navezani in kako so povezani z Zemljo. To morajo po~asi o~istiti in se dvigniti na vi{jo raven, da se lahko premaknejo naprej.

Uspe{nici, ki v obliki intervjujev odstirata pogled v skrivnost zasmrtja. Kdaj in kako se du{a odlo~i, da pride v ~lovekovo telo? Kaj se dogaja z du{o med dvema ‘ivljenjema? Za informacije o obeh knjigah pokli~ite 01/549 17 92 ali 051/307 777.

Kako vpliva na du{o, ~e ~lovek naredi samomor ali ne umre naravne smrti? Svobodna volja je vselej tu. V duhovnem

-

FEBRUAR

09 -

Misteriji 17


NAJNOVEJ[I IZZIV NA PODRO^JU BIOMEDICINE Biospectrum je najsodobnej{i na~in zdravljenja na podro~ju biotehnologije. Namenjen je izbolj{anju zdravja, bolj{emu po~utju in lep{emu telesnemu videzu brez stranskih u~inkov. S pomo~jo efekta bioresonance se ~love{ke celice, organi in celotno telo uglasijo s frekvenco naprave, ki proizvaja celoten frekven~ni spekter zdravega ~love{kega telesa. Ponovna uglasitev celic omogo~a presnovo celotnega ~love{kega telesa ter vzpostavitev procesa zdravljenja in samozdravljenja.

ZDRAVLJENJE Z BIO-SPECTRUM APARATI RAZISKAVE SO POKAZALE U~INKOVITO DELOVANJE NA: • sistem prekrvavitve • celoten imunski sistem • reguliranje psihosomatskega sistema BIOSPECTRUM MEDICINE NUDI TUDI: • zdravljenje ko‘e, aken, ko‘nih made‘ev • anticelulitno terapijo, pomo~ pri huj{anju • pomo~ pri pove~anih {portnih aktivnostih in hitrej{em okrevanju po {portnih po{kodbah • pove~uje spolno vitalnost, odpravlja impotenco, neplodnost, menstrualne te‘ave • odpravlja te‘ave s prostato • zdravi stresna stanja in nespe~nost, pomaga pri preutrujenosti • uravnove{a sr~no, ledvi~no in prebavno funkcijo • izbolj{uje mikro- in makrocirkulacijo • laj{a revmatske bole~ine in bole~ine v sklepih www.biospectrum.biz Za iz~rpne informacije o na{ih storitvah, cenah in celotni ponudbi nas pokli~ite ali obi{~ite v na{ih poslovalnicah: [kofljica, Ob po{ti 20, 01/366 31 31 (od ponedeljka do petka od 8. do 17. ure)

Solkan, Ulica IX. Korpusa 55, 031/371 618 (od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure)

18 - FEBRUAR 09 -

V

~AS

PO SMRTI

svetu ni kazni, ni obsodbe. Pravijo samo: »Dobro, svojega dela nisi kon~al in zelo verjetno se bo{ moral vrniti in poskusiti znova. Tokrat z ve~ potrpe‘ljivosti in vztrajnosti ter pogumom za spoprijemanje s te‘avami. Ne bo lahko, a ima{ {e eno mo‘nost, pravzaprav tiso~ mo‘nosti. Michael govori o tako imenovanih hibridnih du{ah, ki so prej pre‘ivele mnogo ‘ivljenj na drugih planetih in jim je na Zemlji zelo te‘ko. Po~utijo se neprijetno, ker so si tukaj ljudje sovra‘ni, in lahko naredijo samomor. Poskusiti morajo {e enkrat in kon~ati zemeljsko {olo. A {e vedno ima{ svobodo, da lahko re~e{, da ti to ni v{e~. Tudi zase osebno lahko re~em – ~e bi se ponesre~il in bi samo {e vegetiral s pomo~jo umetnih naprav ter bi bil v komi pet, deset ali dvajset let, hvala lepa. To ni zame, pustite me, raje sem zunaj. To je moja osebna odlo~itev in bilo bi dobro, da bi ljudje imeli to mo‘nost osebne izbire. Je mo‘no, da se du{e odlo~ijo, da se ne bodo rodile, denimo v primeru splava? Pogosto du{e nekako vnaprej vedo, da se ta otrok ne bo rodil, torej du{a ne vstopi v fetus. Lahko da je v fetusu ‘ivljenje, organi, bitje srca, a ni du{e. V to kr{~anski fundamentalisti sicer nikoli ne bi verjeli. A tudi ~e bi bila du{a v fetusu, du{e ne moremo ubiti. Lahko ji prepre~i{ vstop, a bo ‘e poiskala drugo pot, drugega ~loveka, ali pa isto mati leto ali dve pozneje. Imel sem nekaj klientk, ki so se zaradi splava res slabo po~utile, a so potem v transu odkrile, da se je du{a tega otroka rodila v sestrino dru‘ino. Obstajajo ~udovite ljube~e povezave, ki jih imajo take ‘enske z ne~akinjo, ne~akom, bratrancem, sestri~no ali s sosedovim otrokom, gre pa za isto du{o, ki je hotela priti vanjo in biti z njo prej, a je rekla: »Ne zdaj, ni pravi ~as, a ostajamo povezani.« To spoznanje je zelo zdravilno za mater, ki jo pesti ob~utek krivde. So pa tudi du{e, ki vstopijo v fetus in nenadoma pride do nepojasnjene smrti. Ali pa otroci, ki ‘ivijo tri, {est ali devet mesecev in umrejo. To je velika

Foto L. Z.

P OMIK

Stephen Poplin pravi, da je hipnoza vsakodnevna izku{nja, saj je ve~ina sveta ve~ino ~asa hipnotizirana.

tragedija za star{e, ki se spra{ujejo, zakaj se je to zgodilo. Nekatere du{e vstopijo samo zato, ker ‘elijo biti katalizatorji sprememb v dru‘inski dinamiki. ^e namre~ ljudje izgubijo otroka, jih to prebudi. Smrt je zelo te‘ka stvar, ki nekatere ljudi prebudi. Sedaj morda spoznajo, kako so otroci dragoceni in da jim niso posvetili dovolj pozornosti. Lahko da pore~ejo: »O moj bog, najin otrok je umrl, imava pa {e dva druga otroka, ki sta zelo dragocena. Tudi onadva lahko umreta, vse se lahko zgodi.« Torej ‘ivite ‘ivljenje z ob~utkom dragocenosti, vrednosti in se zavedate, da je ~as, ki ga pre‘ivite z bli‘njimi, zelo dragocen, saj morda pozneje ne boste imeli ve~ prilo‘nosti. Ko ‘enske, ki so se po~utile krive zaradi splava, vstopijo v duhovni spomin, pride do zdravljenja, ker spoznajo, da ni~ ni bilo narobe in nih~e ni bil ubit. To je samo stvar ~asa in izbire. Smo bitja svobodne volje, ki se lahko odlo~ijo za dru‘ino, otroke ali pa tudi ne. Se ljudje po va{ih seansah spremenijo? Morda izgubijo strah pred smrtjo? To se pogosto dogaja. Nekateri dose‘ejo ~udovito zavest in notranji mir ter vedenje, da smrt pravzaprav ni ni~ posebnega. To se velikokrat dogaja. So pa tudi ljudje, katerih se seansa sploh ne dotakne. Je tako, kot da bi midva pila ~aj in se pogovarjala o zanimivih zamislih. Andreja Paljevec * www.transpersonal.us

D


NAPOVEDI

Kako pre‘iveti leto 2012 (1)

Menjava magnetnih polov K

ukulkan prihaja – majice s tak{nimi napisi dandanes potomci Majev prodajajo po celotnem mehi{kem polotoku Jukatan. Napisi se nana{ajo na vrnitev Kukulkana, majevskega bo‘anstva vstajenja in ponovnega rojstva, v obliki naravnih katastrof gromozanskih razse‘nosti, kot so orkanski vetrovi, poplave in potresi. Prodajalcem gre verjetno bolj za zaslu‘ek kot da bi v to resni~no verjeli. Avtor in raziskovalec Patrick Geryl pa kataklizmi~nemu uni~enju ‘ivljenja na Zemlji, ki naj bi se zgodilo 21. decembra 2012, ne pravi ve~ teorija, ampak dejstvo. Slednje sku{a dokazati v svoji zadnji knjigi »How To Survive 2012«, v kateri tudi svetuje, kaj moramo storiti za pre‘ivetje. Patrick Geryl, neko~ {tudent kemije in laboratorijski raziskovalec pri neki francoski naftni dru‘bi, je nekega dne

izpustil vse iz rok in se pri~el pripravljati na konec sveta leta 2012. Na podlagi majevskega koledarja, virov iz ~asa starih Egip~anov, Grkov, Indijcev, Kitajcev in drugih ljudstev ter nekaterih trenutno veljavnih znanstvenih teorij v astronomiji trdi, da se bosta Zemljina magnetna polja zamenjala, tako da bo magnetni sever postal jug in obratno. To bo povzro~ilo ogromen plimni val, megapotrese, ugrezanje obstoje~ih in nastajanje novih gora, zastrupitev troposfere s strupenimi plini in prahom, izbruhe vulkanov in divjanje razse‘nih po‘arov. Stavbe ter prometna in industrijska infrastruktura bodo poru{eni, kar bo le pika na i pri uni~enju vsega ‘ivega na na{em planetu. In vse to v zelo kratkem ~asu – v nekaj dneh ali celo urah. Avtor svoje trditve dokazuje z do sedaj zbranim znanjem o magnetnem polju Sonca in Zemlje ter s teorijo o ciklu son~evih peg, katere uradna znanost {e ni izpopolnila. Je pa to storil Geryl s pomo~jo starih zapisov Majev in starih Egip~anov.

Foto P. Velja~i~

MENJAVA SON^EVIH POLOV

Majice s takimi napisi namigujejo na kataklizmi~no katastrofo leta 2012, ki naj bi jo napovedali stari Maji.

Na povr{ini Sonca lahko s primerno opazovalno opremo vidimo temne lise, ki jim pravimo Son~eve pege. To so podro~ja, ki so hladnej{a od svoje okolice in imajo mo~nej{o magnetno dejavnost, s katero vplivajo tudi na globalni magnetizem rumene lise na na{em nebu. Cikel son~evih peg traja pribli‘no 11 let in se za~ne z minimumom, ko je {te-

Foto splet

Ali bo menjava magnetnih polov na Zemlji pripeljala do kataklizme?

Tudi dinozavri so bili ‘rtev katastrofalne menjave Son~evih polov ve~ tiso~ let nazaj.

vilo Son~evih peg nizko, potem po~asi preide v maksimum ali v vrh cikla, kar pomeni najve~ Son~evih peg v enem ciklu, nakar se njihovo {tevilo ponovno zmanj{a na minimum. Trenutno poteka za~etek 24. cikla, torej je {tevilo Son~evih peg minimalno, kar so z 97-odstotno natan~nostjo napovedali vodilni znanstveniki na tem podro~ju. Na podlagi teh podatkov ter potrditev astronomov pri Nasi in drugih raziskovalnih centrih vemo, da se je predhodni maksimum cikla zgodil leta 1999. Ta maksimum je tako kot vsi drugi povzro~il menjavo Son~evih magnetnih polov: magnetni sever je postal jug in magnetni jug je postal sever. ^e bi ~lovek na Son~evi povr{ini s kompasom v roki iskal sever pred menjavo polov, bi ga kompasna igla usmerila na sever. Po menjavi polov pa bi kompas pokazal na jug. Toda ve~ina teh zamenjav polov je le delna, nepopolna in zato nimajo vpliva na Zemljo. Popolne menjave polov

-

FEBRUAR

09 -

Misteriji 19


M ENJAVA

MAGNETNIH POLOV

se zgodijo pribli‘no vsakih 12.000 let. Takrat pa so posledice po avtorjevem mnenju katastrofalne in povzro~ajo izbris celotnih ‘ivalskih in rastlinskih vrst ter smrt mno‘ice ljudi. Tudi dinozavri so bili, po mnenju Patricka Geryla, ‘rtev katastrofalne menjave polov ve~ tiso~ let nazaj. Naslednji vrh cikla Son~evih peg in menjavo magnetnih polov vsi pri~akujejo ob koncu leta 2012. Znanstveniki napovedujejo od 30 do 50 % mo~nej{o solarno aktivnost kot leta 1999, kar pomeni mo~nej{i solarni veter, mo~nej{e izbruhe energije in posledi~no mo~nej{e bombardiranje Zemlje s solarnimi delci.

TEORIJA O KATAKLIZMI

D

Dru{tvo za ozave{~anje in osebnostno rast Sonce, Beleharjeva 41, [en~ur

Od tu naprej pa se mnenja znanstvenikov in Patricka Geryla razlikujejo. Znanstveniki pravijo, da pove~ana aktivnost Sonca ne bo mo~neje vplivala na Zemljo, razen v obliki motenj v satelitski komunikaciji in ponekod v elektri~nem omre‘ju. Patrick Geryl pa je razvozlal kodirane majevske in egip~anske zapise in z njihovo pomo~jo ponudil

teorijo o kataklizmi~nem uni~enju vsega ‘ivega na na{em planetu. Ampak zakaj naj bi ravno med menjavo polov leta 2012 pri{lo do tako mo~nih vplivov na Zemljo? Son~eva magnetna pola se namre~ zamenjata ob vsakem vrhu cikla Son~evih peg, kar se je zgodilo ‘e velikokrat, tudi leta 1999. Natan~nej{i odgovor na to vpra{anje je avtor ponudil v svoji prej{nji knjigi Prerokba Oriona (The Orion Prophecy), kjer izpostavi zapise Majev in starih Egip~anov, v katerih se skrivajo izra~uni in napovedi o tem, da se na Soncu pribli‘no vsakih 12.000 let sprosti enormna koli~ina energije, ki povzro~i nepredstavljive izbruhe solarnih delcev v vesolje. Poleg tega se v na{i galaksiji 21. decembra 2012 zgodi {e nekaj. Na ta dan bo Sonce pri{lo v sti~i{~e svoje poti z galakti~no ravnino in sredi{~em na{e galaksije. Tudi ta zelo redek dogodek so Maji predvideli skoraj dva tiso~ let vnaprej. Morda bo vplival na zamenjavo polov Sonca in posledi~no Zemlje. Peter Velja~i~ Naslednji~: Glas preteklosti

20 - FEBRUAR 09 -


MEDITACIJA

Meditacija daje ve~ energije, koncentracijo, ustvarjalnost, notranji mir …

Mir v vrve`u `ivljenja U

Foto splet

mirjen um in pozitivno ~ustveUrjenje koncentracije je eden poZ meditacijo preselimo no stanje sta glavna tvorca fimembnih u~inkov meditacije, ki nam v zi~nega zdravja. Stres in negapozornost v telo in srce, vsakdanjem ‘ivljenju pomaga tudi ohranjati mo~no notranjo energijo, smo bolj tivna ~ustva pa najedajo na{o ‘ivljenjkjer najdemo prostor prepri~ljivi in samozavestni. Ko meditasko energijo. Meditacija sprosti kanale za ~rpanje vesoljne energije ter s tem cijo vnesemo v vsakdanje opravke, poglomiru, ti{ine in radosti. bimo na{ stik s trenutnim opravilom, odpre izvir navdiha, veselja, miru in ljubezni, s ~imer ustvarimo najbolj{e to umirjenost in jo prenesemo v vsak- tako da se v vsakem trenutku zavedadanje ‘ivljenjske okoli{~ine. Ob~utimo mo svojega po~etja in med tem ne mislipogoje za vitalnost in zdravje. Meditacija je najbolj{i na~in, da se od- manj strahu, manj skrbi ter ve~ ustvarjal- mo na druge stvari, da se zavedamo samega sebe, da si vzamemo ~as in ne hitipo~ijemo od tiranije na{ega uma, ki nas nosti in umirjenosti. mo, da se na stvari in ljudi ne odzivaneprestano sili in priganja, naj naredimo slepo in avtomati~no, ampak si vzaTUKAJ IN ZDAJ mo ve~. [ele ko se z meditacijo odmakmemo ~as za razmislek. nemo od begajo~ega uma, ugotovimo, Ko z meditacijo umirimo begajo~i Tako nam pri vsakdanjih opravilih kako mo~no smo pod vplivom svojih um, vedno la‘je obdr‘imo pozornost v energija ne odteka, ampak se sama od misli, ki prehajajo ena v drugo in jim ni- sedanjem trenutku. Ne begamo v pretesebe obnavlja in nas znova napolnjuje. koli ni konca ne kraja. Zavedati se za~ne- klost in prihodnost in nismo pod vplimo nenehnega notranjega klepeta in vom predsodkov in miselnih vzorcev, uvidimo, da ta na{ notranji govor neza- ki nas silijo biti nekaj, kar nismo. Smo UMETNOST DIHANJA vedno vpliva na na{e po~utje, s tem pa tukaj in zdaj. Smo v najglobljem stiku s Dihanje obi~ajno jemljemo kot nekaj tudi na na{e odzivanje na zunanje do- samim sabo. Na{a energija ni razpr{ena, samoumevnega, a je globoko povezano godke. ampak usmerjena v eno to~ko, zato smo z na{im telesnim in duhovnem po~utZ meditacijo se nau~imo opazovati lahko pri trenutni dejavnosti bolj poglo- jem. Pri meditaciji je dihanje izhodi{~na in nadzorovati svoje misli. S~asoma nas bljeni, s tem pa tudi bolj ustvarjalni in to~ka koncentracije, ki omogo~i, da misli nimajo ve~ v oblasti, ampak pri- u~inkoviti. izklju~imo zavedanje zunanjega sveta in se lahko osredoto~imo dobimo sposobnost, da na svojo notranjost. se sami odlo~imo, katere Ko smo mirni in sprosi zaslu‘ijo na{o pozor{~eni, je ritem dihanja nost. Druge zavr‘emo dalj{i in globlji in nas nooziroma jih spustimo skotranje prehranjuje. Z zazi na{ um, ne da bi se pri vestnim dalj{im in ponjih ustavljali in jim poglobljenim dihanjem posve~ali pozornost. stanemo bolj umirjeni in Ve~ino na{ega budnespro{~eni. Meditacija nas ga ‘ivljenja pre‘ivimo zau~i, da z dihanjem ne gozdeni v svojih glavah. ~rpamo vase samo zraka, Z meditacijo preselimo ampak vdihujemo tudi pozornost v telo in srce, kozmi~no energijo. Ko si kjer najdemo prostor mipredstavljamo, kako ta ru, ti{ine in radosti. energija z vsakim vdiZ redno meditacijo hom vstopa v nas in nase izurimo, da lahko ka- Z redno meditacijo se izurimo, da lahko kadarkoli v sebi poi{~emo mir in ga polni vse na{e telo, z izdarkoli v sebi poi{~emo prenesemo v vsakdanje ‘ivljenje. (Sadiq Alam: Meditant, 2006) dihom pa odplaknemo

-

FEBRUAR

09 -

Misteriji 21


MIR

V VRVE ` U

`IVLJENJA

ODPIRANJE ENERGIJSKIH SREDI[^ Meditacija za zdravljenje in ~i{~enje telesa ter spodbujanje energijskega pretoka Nato po~asi izdihnite in Udobno se namestite. izdihnite, medtem ko se osre- kako se svetloba {iri in ‘ari. Nazadnje vizualizirajte ‘a- vizualizirajte tok energije, Zaprite o~i, sprostite se in doto~ate na svetlobo. Pomaknite pozornost na re~o kroglo svetlobe okoli nog ki te~e od temena po vamirno, globoko, po~asi di{em telesu navzdol do stosredo prsnega ko{a. Spet si in petkrat zadihajte vanjo. hajte. Predstavljate si, kako vseh pal. Ko vdihavate, ~utite, Predstavljajte si, da vam zamislite zlato svetlobo, ki izteme obdaja sijo~a krogla ‘areva iz va{ega prsnega ko- {est svetlobnih krogel ‘ari in kako te~e navzgor po zadzlate svetlobe. Petkrat glo- {a. Petkrat vdihnite in izdih- sije, tako da je va{e telo kot nji strani telesa do temena. boko in po~asi vdihnite in nite in ~utite, kako se energija niz draguljev, ki iz‘arevajo Trikrat obkro‘ite telo z njo. Zdaj pa si predstavljajte, izdihnite, med tem pa se ~edalje bolj {iri. Nato pomak- energijo. Globoko vdihnite in si med da se energija zbira ob va{ih popolnoma osredoto~ite nite pozornost na son~ni plena svetlobno kroglo in ob- te‘ ali predel okoli popka, vi- izdihovanjem zamislite, da se stopalih in ji dopustite, da ~utite, kako iz‘areva iz va- zualizirajte kroglo zlate svet- energija pretaka vzdol‘ ene po~asi ste~e navzgor od stolobe okrog pasu. Petkrat po~asi strani telesa navzdol od te- pal skozi sredi{~e telesa do {ega temena. mena do stopal. Ko vdiha- temena, kjer naj ‘ari kot vrePomaknite pozornost vdihnite in izdihnite vanjo. Zdaj vizualizirajte svetlo- vate, si zamislite, kako te~e lec svetlobe, nato pa ste~e navzdol v grlo. Spet si zamislite zlato kroglo svetlo- bo, ki ‘ari v medenici in oko- navzgor vzdol‘ druge strani nazaj navzdol zunaj va{ega be, ki seva iz va{ega grla. li nje. Spet petkrat globoko telesa do temena. Trikrat ob- telesa do stopal. Ponavljajte, kolikor vam je ljubo. Petkrat po~asi vdihnite in vdihnite in izdihnite in ~utite, kro‘ite telo z njo. vse temne misli, ki nas vznemirjajo, za~utimo ~istost in preto~nost svojega telesa in celotnega bivanja.

VDIHOVANJE POZITIVNIH KVALITET Da v sebi prebudimo pozitivna ~ustvena stanja, kot so mir, veselje in notranja mo~, si po umiritvi telesa in dihanja zamislimo sliko, ki nam to predstavlja. ^e se ‘elimo napojiti z mirom, si lahko zami{ljamo mirno gladino morja ob son~nem zahodu in z vsakim vdihom vnesemo v svoje sr~no sredi{~e mir te podobe. Ko ~utimo, da je na{e sr~no sredi{~e napolnjeno, ga z vsakim vdi-

hom prelivamo v ostale dele telesa, dokler ne za~utimo, da je celo na{e telo napolnjeno z mirom. Ob vsakem izdihu pa si lahko predstavljamo, da iz sebe preganjamo njegovo nasprotje – nemir. Namesto cele slike si lahko dolo~eno kvaliteto predstavljamo tudi kot barvo. ^e redno meditiramo, bomo s ~asom lahko tudi sredi najve~jega zunanjega vrve‘a opravili hitro dihalno pomo~, da se izognemo napetosti in vznemirjenosti ter oblijemo z umirjenostjo in potrpljenjem. U~itelji meditacije priporo~ajo redno meditacijo enkrat do dvakrat dnevno. ^as prve naj bi bil zgodaj zjutraj pred

[RI ^INMOJEVI MEDITACIJSKI CENTRI

[

ri ^inmoj je duhovni u~itelj in svetovno priznan mojster meditacije, ki se ve~ kot 40 let posve~a prizadevanjem za svetovno ubranost in uresni~itev neomejenih sposobnosti ~love{kega duha. [ri ^inmojevi meditacijski centri po vsem svetu temeljijo na ‘ivljenju aktivne duhovnosti, kar pomeni, da prek meditacije v na{e vsakodnevno ‘ivljenje vnesemo mir, ljubezen in veselje. Na ‘eljo [ri ^inmoja so vsa predavanja in te~aji meditacije brezpla~ni, v prepri~anju, da je duhovnost univerzalna pravica, ki je ni mo~ kupiti ali prodati. V Ljubljani bdi nad njegovim izro~ilom Dru{tvo za razvoj duhovne kulture »[ri ^inmoj« – www.srichinmoycentre.org/si; 031/472 165.

22 - FEBRUAR 09 -

zajtrkom, ~as druge pa zgodaj zve~er, zopet pred obrokom. Dobro se je dr‘ati vsak dan iste ure. Za za~etek je primeren ~as deset do petnajst minut.

KJE IN KAKO MEDITIRATI Izberemo si miren prostor, kjer nas ne bo ni~ zmotilo do konca meditacije. ^e meditiramo vedno na istem mestu, na tem prostoru vzpostavimo mirne vibracije, s pomo~jo katerih la‘je zdrsnemo v meditativno stanje. Med meditacijo imejmo hrbtenico zravnano, telo pa spro{~eno. ^e ~utimo napetost v telesu, v mislih preletimo celo telo in sprostimo vse mi{ice. Telesu mora biti med meditacijo udobno. Prednost lotosovega polo‘aja je v tem, da pomaga hrbtenico obdr‘ati ravno in pokon~no. Toda ~e nam ta polo‘aj ni udoben, lahko prav tako dobro meditiramo, ~e sedimo vzravnano na stolu ali na tleh z iztegnjenimi nogami in na steno naslonjenim hrbtom. Ni pa priporo~ljivo meditirati le‘e, ker nas ta polo‘aj lahko zapelje v dreme‘, pa tudi la‘je pravilno dihamo sede. Taja Vetrovec

D


NOVA ZNANOST

Intervju z Lynne McTaggart, avtorico uspe{nice Polje

@ivljenje v Polju V

se se je za~elo, ko je Lynne McTaggart, avtorica svetovne uspe{nice Polje, med urejanjem revije What Doctors Don’t Tell You (Tisto, ~esar vam zdravniki ne povedo) uvidela, da se nenehno sre~uje s – ~ude‘i. Pravzaprav ~ude‘i v medicini sploh niso nekaj nenavadnega; zgodovina je polna nerazlo‘ljivih ozdravitev. Kaj pa, je razmi{ljala, ~e ti ~ude‘i v resnici niti niso ~ude‘i, temve~ predstavljajo neko drugo, urejeno stvarnost, katere se ne zavedamo? V mislih ni imela ~ude‘ev, kot je Mojzesova razdelitev morja, temve~ ~ude‘e iz alternativne medicine, podprte s trdnimi znanstvenimi dokazi. In za~elo se je iskanje. Iskanje znanstvenikov, ki so s strogimi znanstvenimi metodami dokazali delovanje »polja«. O tem se je z McTaggartovo pogovarjal na{ sodelavec Kre{imir Mi{ak.

Kako ste se za~eli ukvarjati z zamislijo o tem univerzalnem polju? Sem urednica najve~je revije o zdravju v Veliki Britaniji in moje delo med drugim vklju~uje tudi spremljanje velikega {tevila medicinskih {tudij ter raziskovanj, kaj je u~inkovito in kaj ne. Stalno so mi prihajale pod roke {tudije o akupunkturi in homeopatiji, ki so dokazovale,

da te stvari resni~no delujejo. ^e te metode dejansko delujejo, sem pomislila, potem je velik del teorije o delovanju ljudi in sveta nepopoln. Sklenila sem povpra{ati fizike z vsega sveta, ali oni vedo, zakaj te stvari delujejo, in ali imajo morda druga~en pogled na resni~nost. Oni so tisti, ki so nepojasnjene fenomene dokazali, jaz pa sem njihova dela sintetizirala v kompaktno celoto. Kateri so najpomembnej{i raziskovalci in znanstveniki na tem podro~ju? Na prvem mestu moram omeniti Hala Puthoffa. Ta ameri{ki astrofizik je med naftno krizo v ZDA v sedemdesetih letih razmi{ljal o alternativi za fosilna goriva. Spomnil se je ne~esa, kar so fiziki vedeli ‘e od utemeljitve kvantne fizike,

a tega niso upo{tevali – energije v praznem prostoru. Znanstveniki jo imenujejo energija ni~te to~ke, ker je to energija na najni‘ji mo‘ni ravni. Na tej ravni se stvari {e vedno gibljejo, celo pri temperaturah absolutne ni~le. V praznem prostoru obstaja nepredstavljiva energija. Mi, kot tudi vsi delci in atomi v vesolju, nismo stati~ni. To niso kakor ‘ogice za biljard, temve~ vibrirajo~i paketi energije, ki izmenjujejo energijo s Poljem – kot da bi sem ter tja metali ko{arka{ko ‘ogo. Ugotovili so, da je ta nenehna izmenjava energije ogromna. ^e dva ~loveka sedita en meter narazen, je energija med njima tako mo~na, da bi lahko zavrela vse oceane tega sveta. Ko je Puthoff razmi{ljal o izkori{~anju te energije, mu je pri{lo na misel, da ima to tudi metafizi~no plat. ^e vse izmenjuje energijo s Poljem – to pa je kvantno polje valov z informacijami – potem je to nekak{no »vesolje v senci«, ki vsebuje informacije o vseh stvareh, ki so kdaj koli obstajale na svetu. In to je obsegalo tudi globokoumno zamisel, da smo vsi povezani. Zelo pomembno je tudi delo Fritza Alberta Poppa, ki je odkril, da na{e telo oddaja svetlobne delce. Popp, eden najbolj znanih znanstvenikov v Nem~iji, je doumel, da ves ~as oddajamo in sprejemamo, in dokazal, da prek svetlobnih valov nenehno po{iljamo in sprejemamo informacije. Foto osebni arhiv

O kak{nem polju govorite v svoji knjigi? To polje je podobno kot energija v filmu Vojne zvezd. Gre za kvantno energijsko polje, ki kot nekak{na nevidna mre‘a vse zdru‘uje. To je energija v praznem prostoru in hkrati energija, ki je v na{em telesu in v vsem, kar obstaja na tem svetu.

Energija med dvema ~lovekoma, ki sta meter narazen, bi lahko zavrela vse oceane tega sveta.

Helmut Schmidt je opravil veliko pionirskih eksperimentov s pozitivnimi dokazi, da ljudje lahko vplivajo na generatorje naklju~nih {tevil.

-

Za~eli pa ste z raziskovanjem homeopatije … Da, in na tem podro~ju je pomembno ime Jacques Benveniste, ortodoksni francoski alergolog, ki je sodeloval z mnogimi pomembnimi dr‘avnimi

FEBRUAR

09 -

Misteriji 23


POLJE

PO SLEDI NEVIDNIH SIL V VESOLJU

Nova znanost pravi, da smo na finih ravneh povezani z vsem vesoljem; ~e se pove‘emo s poljem vsepre‘emajo~e energije, lahko po ‘elji ~rpamo iz njega in prispevamo k njemu. Knjiga nam daje globlje razumevanje avre, spomina, zdravilnih sposobnosti in mnogih drugih dosedaj {e nerazjasnjenih vidikov ~lovekovega duha. Vzpodbuja nas, da postanemo soustvarjalci na{ega sveta ter da razvijamo sposobnost zdravljenja sebe, svojih bli‘njih in celega planeta. Knjigo POLJE PO SLEDI NEVIDNIH SIL V VESOLJU lahko naro~ite po telefonu 01/549 17 92 ali e-mailu: aratrgovina@siol.com Kupiti jo je mogo~e tudi v knjigarnah, cena je 20,45 €.

24 - FEBRUAR 09 -

@ IVLJENJE

V

POLJU

ustanovami. Ko je opravljal neko raziskavo o alergijah, je njegova laborantka naredila napako v merjenju. Ko je hotela izzvati kemi~no reakcijo, je zmes imela premalo molekul in je bila tako razred~ena, da je bila na koncu kot nekak{en homeopatski preparat. V vodi je ostala le {e sled molekule. Pa vendar se je obna{ala druga~e kot navadna voda, podobno kot homeopatski pripravek. Benveniste ji je najprej rekel, da se je gotovo zmotila in naj poskus ponovi. A je zopet pri{la do enakega rezultata. Takrat je sprevidel, da bi to morali bolje raziskati. Benveniste je poleg raziskav, ki so dokazale delovanje homeopatije, tudi odkril, da imajo vse celice in molekule zna~ilno frekvenco, ki je ne sli{imo. Posnel jo je s posebno opremo in potem posnetek predvajal drugim molekulam; to pa je spro‘ilo enako kemi~no reakcijo, kot da je originalna molekula dejansko prisotna. Za te poskuse je porabil veliko ~asa in truda, kljub hudim nasprotovanjem z razli~nih strani. Njegovi eksperimenti so pokazali, da celi~na komunikacija poteka v frekvencah in ne kemi~no, kot je veljalo doslej.

Schmidt pa je {el {e dlje in se je vpra{al, ali je mogo~e vplivati celo na nekaj, kar se je ‘e zgodilo? Na avdiokaseto je posnel naklju~ne zvoke, ki jih je bilo enako {tevilo v levem in v desnem kanalu. Kaseto je predvajal in naredil kopijo, potem pa je dal eno kaseto v trezor in drugo svojemu sodelavcu, kateremu je rekel: »Prosim te, poslu{aj to kaseto, ki je {e nih~e ni poslu{al. Posku{aj napraviti ve~ zvokov v levi slu{alki kot v desni.« To je naredil z ve~ sodelavci, potem pa se je vrnil in predvajal kaseto, ki je bila v trezorju. Odkril je, da je bilo na njej ve~ zvokov v levi slu{alki kot v desni. To je tako srhljivo, da se ne moremo prenehati ~uditi. Kaj se je pravzaprav zgodilo? Njegovi sodelavci niso vplivali na sedanjost; z mislimi so se vrnili v preteklost in vplivali na originalen posnetek! To nam govori, da na{a zavest ne poteka po ~asovni liniji. Misel lahko traja ve~no in se lahko isto~asno giblje naprej in nazaj.

V va{i knjigi si je posebno poglavje zaslu‘il tudi raziskovalec Helmut Schmidt … Helmuta Schmidta je zanimalo, ali lahko um vpliva na snov. Pomislil je na generator naklju~nih {tevil. Najpreprostej{i tak stroj je kot elektri~no metanje kovanca. Vse poteka naklju~no, tako da bi 50 % izidov morale biti cifre in 50 % izidov glave. Tako se na primer na zaslonu polovico ~asa naklju~no prikazujejo slike kavbojev, polovico ~asa pa slike indijancev. Oseba pred zaslonom je imela nalogo, da si predstavlja ve~ kavbojev kot indijancev. Schmidt je ugotovil, da so preiskovanci, ~e so se osredoto~ili, lahko spremenili izhodne rezultate v prid enih ali drugih slik. Druga~e povedano, v stroj so uvedli ve~ji red. Opravljenih je bilo veliko podobnih eksperimentov s pozitivnimi dokazi, da ljudje lahko vplivajo na te stroje.

V Polju obravnavate tudi zdravljenje na daljavo … Da, o zdravljenju na daljavo je bilo opravljenih okoli 150 razli~no kvalitetnih {tudij. Elizabeth Targ, klasi~na psihiatrinja, je hotela narediti dokon~en preskus o zdravljenju na daljavo. V San Franciscu je zbrala skupino bolnikov z aidsom v terminalni fazi, pa {e skupino razli~nih zdravilcev z vseh koncev ZDA. Targova je zdravilcem dala podatke o pacientih, katerih niso poznali. Dobili so ime, sliko in {tevilo T-celic imunskega sistema pacientov. Eksperiment je bil skrbno pripravljen. Vsak zdravilec je vsak teden dobil novo skupino pacientov. Po ve~ mesecih, kolikor je trajal program, so te paciente primerjali s kontrolno skupino bolnikov z aidsom; rezultati so pokazali, da se je pacientom, za katere so zdravilci molili, stanje po~asi vsestran-

»Vesolje v senci« vsebuje informacije o vseh stvareh, ki so kdaj koli obstajale na svetu.


@IVLJENJE nje pacientov, ~eprav ti niso vedeli, da zanje kdo moli.

Foto osebni arhiv

S poljem ni~te to~ke naj bi bila povezana tudi prihodnost vesoljskih poletov? Vpra{anje je, kako lansirati raketo izven na{e galaksije, ne da bi ta raketa bila orja{ka – kakr{na bi morala biti ob uporabi fosilnega goriva. Metoda, ki obljublja najbolj{e rezultate in ki jo zagovarja Hal Puthoff, je energija ni~te to~ke. V Nasi in drugih organizacijah imajo {tevilne ~rne projekte, v katerih raziskujejo, kako ~rpati energijo iz praznega prostora. To je povezano tudi z gravitacijo, tako da bi lahko celo obvladali levitacijo. In Hal Puthoff je dolga leta uspe{no vodil projekt gledanja na daljavo, ki dokazuje, da je na{ sleherni del na nek na~in povezan prek Polja. Morda se bomo s ~asom in po veliko

Lynne McTaggart z avtorjem ~lanka

sko popravljalo. Po drugi strani pa je bilo zdravstveno stanje pacientov v kontrolni skupini vedno slab{e. Rezultati so jih tako navdu{ili, da so protokol {e poostrili in ponovili eksperiment. Odkrili so, da je molitev brez vsakega dvoma v veliki meri vplivala na zdravstveno sta-

V

POLJU

vaje lahko osredoto~ili na dolo~en del Polja in tako dobili ‘elene informacije. To nam dokazuje, da smo v vsakem trenutku povsod. Kaj bi se spremenilo, ~e bi sprejeli obstoj polja ni~te to~ke, kakor je obravnavano v va{i knjigi? Mislim, da je na{e razumevanje nas samih zelo pomanjkljivo. Razumevanje o nas, ki ga je ustvarila moderna znanost, je redukcijsko; po njem smo ljudje le genetska napaka. Jetniki svojih genov, lo~eni in osamljeni, izolirana bitja na osamljeni Zemlji v osamljeni galaksiji in osamljenem vesolju. Ampak ugotovitve {tevilnih znanstvenikov ka‘ejo, da ni~ ni dlje od resnice. V resnici smo vsi povezani. Na{a telesa se prek frekvenc pogovarjajo z nami in s svetom. Hkrati smo povezani z vsemi stvarmi na svetu. ^lovekove sposobnosti so veliko ve~je, kot nam to stalno govorijo. To je pozitivno razumevanje sveta. Mi nismo sami, temve~ smo del velike metafizi~ne celote.

D

Glina Glino vse ve~ ljudi uporablja za laj{anje notranjih in zunanjih te‘av. Za notranje te‘ave je znano, da gre glina tja, kjer je bolezen. Pri zunanji rabi pa je pomembna njena vpojna mo~, saj glina posrka vase tisto, ~esar bi se telo rado znebilo. Po povzetju je mogo~e naro~iti glino za pitje, glino za obloge in glineno mazilo na telefona 051/307 777 in 01/549 17 92 in prek spletne trgovine (po 15. februarju) www.misteriji.si. Glineno mazilo, cena: 4,90 €

Glina za pitje: cena 9,90 € Cena knjige: 14,90 €

Glina za obloge, cena: 9,90 €

V knjigi Glina zdravi (150 strani) so napotki, kako glino lahko uporabljamo vsestransko; mogo~e jo je uporabljati za zdravljenje opeklin in artritisa, cist na jaj~nikih in vnetja sinusov, vnetja srednjega u{esa in zanohtnega prisada, ~ira ali izpu{~aja, enako u~inkovita je pri zdravljenju zloma kot tudi pri krepitvi oslabele hrbtenice, lahko omili vro~inski napad in omogo~i organizmu, da se bolje brani … V knjigi boste prebrali, kako glino uporabljamo pri domala vsaki bolezni.

-

FEBRUAR

09 -

Misteriji 25


PRESNO PREHRANJEVANJE

Jemo presno (4)

Presne alge V

nekaterih de‘elah sveta so alge pomembna sestavina hrane. Tako so na primer na Japonskem, Kitajskem in v Koreji zelene, rde~e in rjave alge prisotne v vsakodnevni prehrani kot morska zelenjava. Japonci, ki ‘e stoletja nabirajo hrano v morju, jedo alge v razmeroma velikih koli~inah in tako izkori{~ajo rudnine, ki jih vsebujejo. Skoraj ~etrtina vseh ‘ivil v japonski prehrani vsebuje tak{ne ali druga~ne alge. Uporabljajo jih za izbolj{anje okusa solat in tudi drugih jedi. Trakove alg pogosto posu{ijo, zdrobijo in uporabljajo za za~injanje jedi, ki jim dajejo alge zna~ilni okus po morski vodi. Alge imajo namre~, zaradi visoke vsebnosti

KVINOJA V ZVITKIH IZ ALG NORI SESTAVINE: 3 listi alge nori, 1 skodelica nakaljene kvinoje, 1 skodelica namo~enih son~ni~nih semen, ½ limone, poljubna zelenjava, hladno stisnjeno olje, sojina omaka in nepasteriziran miso, himalajska sol, za~imbe po okusu, ingver. PRIPRAVA: Kvinojo namo~imo ~ez no~ in zjutraj odlijemo vodo. Na tanko jo razprostremo in pokrito kalimo najve~ dva dni. Namo~ena son~ni~na semena zmeljemo v gladko maso, ki ji dodamo limonin sok, svetlo sezamovo olje in za~imbe. Pome{amo z nakaljeno kvinojo. Liste alge nori razprostremo na mizo. Del alg nadevamo s pripravljeno maso in na trakce narezano poljubno zelenjavo (koren~ek, marinirani posu{eni paradi‘nikovi pelati ipd.). Zvijemo kot ruladice in ~ez 20 minut z ostrim no‘em nare‘emo na poljubno velikost. K JEDI: Alge vsebujejo poleg joda tu-

26 - FEBRUAR 09 -

Zaradi izjemne hranljivosti in biolo{ke vrednosti so morske alge dragocen nadomestek za meso in mleko. rudnin, naravno slan okus. Algo porphyra pa stiskajo in posu{ijo v tanke, upogljive, temno rjave plo{~e, ki jim pravijo nori in jih uporabljajo za pripravo su{ija. Alge so tudi pomembna sestavina makrobioti~ne prehrane; dodajajo jih predvsem za izbolj{anje okusa in tudi za dvig prehranske vrednosti {tevilnih pikantnih jedi. di veliko drugih makro- in mikromineralov, betakarotena, vitaminov skupine B (tudi B12) ter vitaminov C, D, E in K. Hranila so v taki obliki, da so telesu lahko dostopna. Alge v telesu ve‘ejo te‘ke kovine, ki jih potem izlo~imo in se s tem o~istimo. Alge nori se lahko uporabljajo tudi nadrobljene, kot za~imba v raznih jedeh. Kvinoja, perujsko proso, je odli~en vir beljakovin, ki vsebujejo vse esencialne aminokisline in tako gradijo in obnavljajo na{e telo. Bogata je tudi z vitamini skupine B in vitaminom E ter minerali, kot so kalcij, magnezij in fosfor.

NAJBOLJ ZNANE ALGE Poznamo kar nekaj vrst morskih alg, ki jih uporabljajo v prehrani. Najbolj znane med njimi so: kombu/kelp/mekabu (sladkaste), vakame (milega okusa), haloga/dulse (mehke in pikantne), nori/porphyra (zelo prijetnega okusa), hiziki/hijiki (bogate z rudninami in hranljive) in arame (prijetnega okusa). Zanimivo je, da tudi posu{ene meduze prodajajo kot alge (od tod tudi ime jellyfish seaweed). Pogosto jih imajo za posu{ene alge, ~eprav so to trakovi meduz, ki jih nasolijo in posu{ijo. Med sladkovodnimi algami, ki jih Son~ni~na semena so odli~en vir esencialnih ma{~obnih kislin, vitamina E, biolo{ko visokovrednih beljakovin in drugih za{~itnih snovi. Sojina omaka in miso pasta sta fermentirana sojina izdelka, ki ju lahko u‘ivamo tudi v presni obliki.

SOLATA Z ALGAMI DULSE SESTAVINE: 150 g sezonske zelene solate, 1 koren~ek, ¼ avokada, 1 pest gob {itake, 2 ju{ni ‘lici alg dulse, ½ limone, olj~no olje, himalajska sol. PRIPRAVA: Solatne liste operemo in jih natrgamo na ‘elene ko{~ke. Dodamo grobo naribano korenje, rezine gob {itake in nastrgan avokado. Potresemo z odcejenimi algami, ki smo jih prej vsaj deset minut namakali v vodi. Prelijemo s prelivom iz olja, limone in soli ter preme{amo. K JEDI: Solata je rudninsko bogata zelenjava (kalcij, magnezij, mangan,


PRESNE u‘ivamo, so dobro znane spirulina (Spirulina sp.), klorela (Chlorella sp.) in modrozelena divja alga AFA ali klamatska alga (Aphanizomenon FlosAquae), ki uspeva v Klamatskem jezeru, v strmih gorah ju‘nega dela ameri{ke dr‘ave Oregon. Ostali dve algi pa ‘ivita tudi v drugih jezerih ali pa ju gojijo v umetnih jezercih, kjer ju nabirajo, posu{ijo in prodajajo v obliki pra{ka ali tablet.

ALGE

Foto M. Kolo{a

rove ali pa posu{ene in zdrobljene v prah in jih uporabljamo kot za~imbo ali nadomestek za morsko sol. Lahko jih ‘ve~imo kot ‘ve~ilni gumi. Alge kombu in arame vsebujejo do 500-krat ve~ joda kakor ostrige in celo do 1000-krat ve~ kot morske ribe. V algah so {e druge rudnine – denimo spojine bakra, broma, mangana in ‘eleza, ki so potrebne za proizvodnjo krvi; magnezijeve spojine, ki omogo~ajo pravilno delovanje mi{ic in ‘ivcev; kalcij, potreben za normalen razDRAGOCEN V tradicionalni medicini uporabljajo alge za zdravljenje te`av, voj kosti; kalij, ki uravnava razPREHRANSKI kot so zaprtje, prehladi, artritis in revmatizem. voj celic in telesnih teko~in; ter NADOMESTEK predvsem morske alge so odli~en vir cink, ki omogo~a normalno delovanje Zaradi izjemne hranljivosti in biolo{- joda, ki je nujno potreben za normalno imunskega sistema. ke vrednosti, kar je posledica predvsem delovanje {~itnice. Haluge, robustne alge visoke vsebnosti beljakovin (cca. 6 %), severnih morij, ki jih nabirajo po obalah VE^ KALIJA KOT MLEKO rudnin in vitaminov, so morske alge britanskih otokov in ponekod v KanaAlge vakame in arame vsebujejo desetdragocen nadomestek za meso, mleko di, so splo{no znane po tem, da normali- krat ve~ kalija kakor mleko, alge hijiki in druge mle~ne proizvode. [tevilne, zirajo delovanje {~itnice. Jemo lahko su- pa desetkrat ve~ ‘eleza kakor govediLimona kot vir vitamina C prepre~uje, da bi se nitrati v zelenjavi ({e posebej iz intenzivne pridelave) spreminjali v ~loveku nevarne nitrozamine.

ALGE ARAME V BU^NEM OBJEMU

cink, ‘elezo …) z veliko koli~ino klorofila, ki ima o~i{~evalne u~inke. Odlikuje se tudi s {tevilnimi drugimi za{~itnimi snovmi, kot so vitamini skupine B, vitamin C in drugi antioksidanti. Alge dulse so energijsko ‘ivilo, bogato s solmi, jodom in vijoli~astimi pigmenti, ki stimulirajo {~itnico in nadledvi~no ‘lezo. Pravilno delovanje teh dveh ‘lez vpliva na dobro cirkulacijo krvi – prekrvavljenost in s tem povezano toploto predvsem v zimskem ~asu, na odpornost oziroma imunski sistem ter borbo proti stresu.

SESTAVINE: 200 g sladke - zimske (mu{katne) bu~e, 1 drobna pest alg arame, 1 pest nakaljenih semen sezama, ko{~ek sve‘ega ingverja, konopljino ali laneno olje, limonin sok, himalajska sol. PRIPRAVA: Alge namakamo eno uro, potem vodo odcedimo. Bu~o o~istimo in olupimo ter na fino naribamo. Solimo in dodamo za~imbe. K JEDI: Alge arame so zelo bogat vir joda (60 mg/100 g alg). Zaradi nevarnosti motnje {~itnice je priporo~ljivo, da ne prekora~imo povpre~nega dnevnega vnosa enega grama alg arame na dan. ^e jih u‘ivamo presne, jih ne nadome{~amo z algami hijiki, ki so pogosto obremenjene z arzenom. Bu~e z oran‘nim

mesom so izredno bogate s karotenoidi, ki zavirajo delovanje prostih radikalov, z vlakninami in {tevilnimi rudninami. Sezam je bogat vir kakovostnih beljakovin, ma{~obnih kislin, vitamina E in mineralov, kot so kalcij, kalij, fosfor in ‘elezo. V obliki kal~kov so semena {e bolj dostopen in lahko prebavljiv vir hranil. Ingver nas v hladnih dneh ogreva, je pa tudi mo~an antiseptik in deluje protivnetno. Priprava in foto: Matja` Kolo{a

-

FEBRUAR

09 -

Misteriji 27


P RESNE

ALGE

na. Poleg ‘eleza je v algah tudi veliko klorofila, ki vsebuje magnezij in pomaga pri transportu kisika po telesu. Zato priporo~ajo alge kot dodatek vsakodnevne hrane za slabokrvne ljudi. Pospe{ujejo namre~ regeneracijo krvi. Ve~ina alg vsebuje nekaj vitaminov skupine B, med njimi tudi vitamin B12, ki je posebej pomemben za vegetarijance. Ljudje, ki u‘ivajo me{ano hrano, dobe namre~ ta vitamin predvsem z mesom. V algah je tudi betakaroten, antioksidant, ki zavira razvoj degenerativnih bolezni, kot je rak. Vendar koli~ina niha; odvisna je od vrste alg. Bistvena neza‘elena lastnost alg pa je, da vsebujejo veliko natrija. Predvsem morske alge so neprimerne za ljudi, ki morajo u‘ivati manj slano hrano. V tradicionalni medicini uporabljajo alge za zdravljenje razli~nih bolezni. Pomagajo na primer pri zaprtju, prehladih, artritisu in revmatizmu. V prodajalnah z zdravimi ‘ivili prodajajo posu{ene plo{~ice ali trakove alg,

D

U^INKI ALG • • • • • • • • • •

vra~ajo telesu harmonijo; prepre~ujejo skrito podhranjenost celic, ki lahko po dalj{em ~asu poru{i ravnovesje v organizmu; prepre~ujejo motnje v delovanju posameznih organov in bolezni na razli~nih ravneh stabilizirajo organizem in ga varujejo pred stresom, ker krepijo imunski sistem oskrbujejo organizem s snovmi, potrebnimi za zdravje spro{~ajo velik del presnovne energije pospe{ujejo izlo~anje {kodljivih snovi, ki nastajajo pri presnovi in razstrupljajo telo zaradi vsebnosti barvil, antioksidantov, encimov in drugih sestavin do neke mere varujejo organizem pred sevanji, nastajanjem tumorjev, razvojem ateroskleroze … koristno u~inkujejo pri boleznih odvisnosti (alkoholizem, kajenje, mamila …) dobro vplivajo na zobe, nohte, kosti (osteoporoza …) pove~ujejo ‘ivljenjsko mo~/podalj{ujejo ‘ivljenje zagotavljajo ve~ energije, bolj{o zbranost in spomin

ve~inoma pa alge pri nas lahko kupimo predvsem kot prehranska dopolnila v obliki pra{ka. Uporabljamo jih torej lahko kot nadomestek za morsko sol ali pa jih dodamo solatam. Najbolj znano ja-

a bi vsaj vsakih pet ur pojedli uravnove{en obrok, kar je osnovno pravilo prehranjevanja v coni, so za ~as, ko smo na potovanju ali ne moremo kuhati, na voljo ‘e narejeni obroki. Majhni prigrizki, podobni energijskim plo{~icam, so narejeni iz sadnega sirupa, mle~ne ~okolade, beljakovin …, seveda s tak{nim kalori~nim razmerjem, da je 40 % kalorij iz ogljikovih hidratov, 30 % iz beljakovin in 30 % iz ma{~ob. Razen plo{~ic so tako pripravljeni tudi {ejki, instant juhe, pa pi{kotki … Osnova prehranjevanja v coni je tudi molekularno destilirano ribje olje, ki je najbolj{i in najbolj ~ist izvor ma{~obnih kislin omega-3. Pravilo cone je vsaj dva grama ~istega ribjega olja na dan. Lahko ga popijete ali pogoltnete kapsule. Vse je narejeno po navodilih dr. Barryja Searsa, avtorja knjige @ivljenje v zoni zdravja. Izdelke lahko naro~ite po povzetju na telefon 051/307 777 ali 01/549 17 92 ter v spletni trgovini (po 15. februarju) www.misteriji.si

28 - FEBRUAR 09 -

ponsko algo mekabu najve~krat pripravljajo kot solato ali pa jo dodajajo zelenjavnim solatam. Pred uporabo jo moramo namo~iti v vodi. Bara Hieng in Tatjana Angerer

D

NADOMESTKI OBROKA – PLO[^ICE Enerzona Nutrition 45 g – Rde~e jagodi~je ............... 3,70 € (1 plo{~ica) NADOMESTKI OBROKA – [EJKI Enerzona Instant Meal 50 g – Kakav ...................................... 3,40 € (1 vre~ka) Enerzona Instant Meal 50 g – Jagoda .................................... 3,40 € (1 vre~ka) NADOMESTKI OBROKA – JUHE Enerzona Farmer Soup 72 g – Juha ........................................ 22,60 € (1 vre~ka) PRIGRIZKI – PLO[^ICE Enerzona Snack 27 g – Kakav ................................... 1,90 € (1 plo{~ica) Enerzona Snack 27 g – Kokos .................................... 1,90 € (1 plo{~ica) Enerzona Snack 25 g – Pomaran~a .......................... 1,90 € (1 plo{~ica) Enerzona Snack 25 g – Jogurt ....................................... 1,90 € (1 plo{~ica) PRIGRIZKI – PI[KOTI Enerzona Biscuits 250 g – Kokos ....................................... 7,70 € (1 zavitek) RIBJE OLJE Z OMEGA-3 Enerzona Omega-3 RX Fish Oil – Ribje olje ...... 45,00 € (5 stekleni~k po 33,3 ml) Enerzona Omega-3 RX Fish Oil – Ribje olje ..... 33,00 € (240 kapsul v plo~evinki)


VEDE@EVANJE

Rina iz ciganskih kart razbira preteklost in sedanjost, a le bli‘njo prihodnost

Iskali bomo ljubezen »

V

prihodnje bodo ljudje navzlic ekonomski krizi {e bolj iskali bli‘ino in ljubezen,« napoveduje vede‘evalka Rina* z globokim, pronicljivim pogledom, po horoskopu Rakica, ki s pretanjenim ~utom za svet energij razbira ‘ivljenjske zgodbe ljudi, jim v te‘avnih okoli{~inah svetuje in napoveduje prihodnost iz ciganskih kart. Da se je za~ela ukvarjati z branjem ciganskih kart, je »kriv« njen obisk vede‘evalke, pri kateri je za~utila pretok posebne, mo~ne energije. Bila je povsem prevzeta, saj je vede‘evalka do potankosti uganila dogodke iz njenega ‘ivljenja. Pred tem ni nikoli verjela, da je mogo~e iz kart razbirati resni~nost. Rina je vedno globoko ob~utila svet in ljudi. Zapisovala si je svoje misli in spremljal jo je ob~utek, da nismo na Zemlji kar tako naklju~no, da je vsak tu z dolo~enim namenom. @e od nekdaj je imela sposobnost mo~nega v‘ivljanja v ljudi. Nikoli ji ni bil pomemben ~lovekov videz, ampak ji je najva`nej{a njegova du{a. In to s svojimi ob~utljivimi »senzorji« zelo hitro za~uti.

Rina najraje vede‘uje v ti{ini s ciganskimi kartami, ki jih zlo‘i v obliki piramide, iz katere potem razbira bli‘njo preteklost, sedanjost in bli‘njo prihodnost. S pomo~jo te postavitve najla‘je dobi celostno sliko in predstavo o osebi ter ji napove prihodnost.

Ciganske karte so preproste za uporabo in jih je najla‘je razbirati. ljudje ho~ejo prav izsiliti dolo~ene odgovore in ~e jim ne ugodi{, niso zadovoljni.« Zanimalo nas je, koliko so stare stranke, ki se obra~ajo na Rino. »Od osemnajst do {estdeset, sedemdeset let. Prevladujejo ‘enske, ~eprav se v zadnjem ~asu tudi ta trend spreminja; menim, da prihaja obdobje, ko se bo na vede‘evalce obra~alo vse ve~ mo{kih,« napoveduje Rina, ki opa‘a, da navzlic ekonomski krizi ljudi {e vedno najbolj zanima ljubezen, {ele potem sledita kariera in denar. Zdravstveno stanje zanima bolj starej{e, mlaj{im to {e ni tako zanimivo.

ODNOSI SE IZBOLJŠAJO

Poudarja, da je pri vede‘evanju zelo pomembna energija: »La‘je je ~utiti osebo in njeno energijo v ‘ivo, ko ji lahko gleda{ v o~i, kot pa prerokovati po telefonu. A tudi po telefonu lahko za~uti{ ~lovekov zna~aj. ^e za~uti{, da si z osebo na isti valovni dol‘ini, ji je vsekakor la‘je pogledati v karte. V~asih, da pogovor ste~e, tudi pomagam osebi do vpra{anja, ~e ne zna pravilno vpra{ati. ^e pa z osebo nisva na isti valovni dol‘ini in ne za~utim njene energije, karte ne poka‘ejo prav. Nekateri

Foto A. Paljevec

VA@NA JE ENERGIJA

Rina najraje vede‘uje v ti{ini s ciganskimi kartami, ki jih zlo‘i v obliki piramide, iz katere potem razbira bli‘njo preteklost, sedanjost in bli‘njo prihodnost.

»@enske me velikokrat spra{ujejo o partnerskih odnosih, kaj mo{ki ~uti do njih, ali se bosta s fantom v dolo~enem obdobju sre~ala … Neka stranka me je pred kratkim poklicala nazaj in mi povedala, da ji je mo{ki, o katerem je spra{evala, res izpovedal ljubezen in priznal, da se boji ~ustev. Marsikdaj se odnosi na ta na~in izbolj{ajo, saj ‘enska sedaj bolje razume svojega partnerja in ve, kaj se z njim dogaja.« Na vpra{anje, kaj je pri vede‘evanju najpomembnej{e, odgovarja: »Za~utiti ~loveka. Za~utiti, kaj mi sporo~a in kaj ‘eli izvedeti. Ljudje velikokrat potrebujejo predvsem tola‘bo in upanje za naprej. Zato se ne pogovarjamo samo o kartah, ampak tudi o vsakdanjih stvareh v ‘ivljenju. Vede‘evanje je velikokrat tudi terapija.« Sama sebi pa Rina ne me~e kart in ne napoveduje prihodnosti: »Bolje je, da ti vede‘uje nekdo drug; sama se vedno obrnem na svojo u~iteljico in prijateljico, vede‘evalko Darjo.« Do kart ima spo{tljiv odnos in tako kot ima svoje {karje za stri‘enje las, po poklicu je frizerka, so tudi njene karte samo njene. Vsak mesec ob polni luni Rina svoje karte o~isti: »Najbolje jih je polo‘iti neposredno na Zemljo; ~e nimamo vrta, jih lahko damo ~ez no~ tudi na okensko polico, da jih luna obsveti. Da se napolnijo s

-

FEBRUAR

09 -

Misteriji 29


BOMO LJUBEZEN

pozitivno energijo in o~istijo, pa jih postavimo {e za dvanajst ur na sonce.« Ciganske karte uporablja zato, ker so preproste za uporabo in jih je najla‘je razbirati. Vsaka slika ima sicer lahko ve~ pomenov, kateri pa je pravi, ji pove notranji glas. »Slika Smrti, na primer, lahko pomeni dobro ali slabo stvar; lahko napoveduje, da se bo v ‘ivljenju kon~alo nekaj slabega ali pa nekaj dobrega.« Pomemben je tudi vrstni red kart. »Ena karta pogojuje drugo. ^e je ena izmed kart denimo Bo‘je oko, to pomeni, da je ljubezen tako mo~na, da se ne more kar tako razbliniti,« pojasnjuje Rina. »Karte pa ne razodevajo le konkretnih dogodkov, temve~ tudi na{e notranje ob~utke, ~ustva, du{evnost … Tako denimo karta Sovra‘nik ne pomeni vselej zunanjega sovra‘nika, ampak tudi na{e notranje demone, strahove, dvome, skrbi.« Rina vselej vede‘uje za bli‘njo prihodnost, medtem ko za daljno prihod-

30 - FEBRUAR 09 -

Foto A. Paljevec

ISKALI

Rina ima tudi svoj vede‘evalski koti~ek na spletnem portalu @urnal (rubrika Magazin), kjer odgovarja na vpra{anja obiskovalcev.

nost meni, da jo lahko napovedujejo zgolj jasnovidci. Ljudem lahko napove prihodnje dogodke tudi za ~asovno obdobje enega leta, ve~ pa obi~ajno ne. V

napovedovanju dogodkov za vse ‘ivljenje ne vidi smisla, saj s tem lahko vede‘evalec osebo determinira, da bo res {la prav po tej poti. »Vsak ~lovek si mora izbrati sam svojo pot, ne pa da nekdo drug zanj dolo~a, kaj bo delal,« meni. Po na~elu »resnica osvobaja« svojim strankam pove tudi stvari, ki niso ro‘nate. Sporo~ila kart nikoli ne zanika. ^e vidi nesre~o, ~loveka opozori nanjo in mu tako pomaga, da jo lahko prepre~i ali se nanjo pripravi. Rina ima ob~utek, da bodo v prihodnje ljudje zelo iskali ljubezen. »Kriza nas bo malo pretresla, hkrati pa bo tudi katalizator pozitivnih sprememb, saj nas bo bolj zbli‘ala. Ljudje bodo za~eli bolj iskati bli‘ino, kar je dobro, glede na to, kak{na odtujenost dandanes vlada med ljudmi. Vsaka stvar je za nekaj dobra in slaba.« Andreja Paljevec * 051/22 08 44

D


NOVA ZGODOVINA

Razvoj zemeljske civilizacije glede na sumerske zapise

Po vesoljnem potopu V

prej{njem ~lanku smo videli, da je bil vesoljni potop glede na sumerske zapise posledica ustavljenega planeta Zemlje in izjemno pove~ane plime, ki je pri tem nastala. Z njim so Anunaki ‘eleli pove~ati geolo{ko dejavnost na{ega planeta in se znebiti nevarnih ledenih gora na polih, mimogrede pa {e »primitivnih« ljudi, ki so se bili nekontrolirano mno‘ili. Po potopu pa je sledil nov razcvet. Po vesoljnem potopu je bila situacija za vse pre‘ivele zelo problemati~na. Enlil je kljub besu zaradi Enkijevega izdajstva najbr‘ dojel, da bi njegov na~rt tako ali tako propadel. Pri obnovi je pri{la prav vsaka pomo~. V tej zmedi sta brata zmogla nekaj zdravega razuma in se z zdru‘enimi mo~mi lotila obnove v sodelovanju z na{o vrsto. Soba stvarjenja je bila zopet sredi{~e dogajanja. Po zapisanih virih naj bi tam z genetskim in‘eniringom ustvarili hranljiva ‘ita in doma~e ‘ivali. La~nim in prepla{enim prebivalcem na{ega planeta so bile novosti res pravi bo‘ji dar.

Z genetskim in‘eniringom so ustvarili hranljiva ‘ita in doma~e ‘ivali. Selitev v vi{je predele je bila torej edina re{itev. Zaradi majhnih razpolo‘ljivih povr{in je bilo treba pove~ati intenzivnost pridelave. Ker sta bila lov in nabiralni{tvo nemogo~a, je bilo treba jedilnik popestriti {e z intenzivno vzgojenim sadjem in ‘ivalmi. Scenarij je popolnoma enak, kot bi ga radi uporabili za prepre~itev trenutnega pomanjkanja hrane v Afriki. V tej lu~i je nelogi~en odpor dela prebivalcev na{ega planeta proti genetskemu in‘eniringu, saj je mo‘no, da smo vsi njegov rezultat in se tudi hranimo z ‘ivili, ki niso plod ~isto naravnega razvoja. Je pa

Foto splet

PREHITER RAZVOJ Marsikomu ni jasno, zakaj se je kmetijstvo najprej pojavilo na vi{je le‘e~ih predelih, ki so bili pogosto oblikovani v terase. [e tr{i oreh je vpra{anje, od kod se je v zelo kratkem ~asu pojavilo zelo hranljivo ‘ito, ki je v ugodnih razmerah dajalo dva pridelka na leto. V istem ~asu se pojavijo {tevilni kultivirani sade‘i na ~elu z grozdjem in bo‘jo pija~o – vinom. Na hitro se pojavijo ‘ivali, ki poleg mesa dajejo {e mleko ali volno ali celo oboje. Nam je sedaj najbr‘ jasno. Ni‘je predele je popolnoma opusto{ila vodna ujma in ostalo je samo blato, ki je bilo povrhu najbr‘ {e bolj ali manj slano.

Po vesoljnem potopu so naredili nov letali{ki kompleks za povezavo Zemlja–Nibiru. Slika prikazuje polo‘aj orientirjev za vzletnopristajalni koridor. Razdalje med objekti so ogromne, a opis in skica dajeta logi~no sliko.

gotovo res, da bi bile zlorabe lahko hudo {kodljive. Glavni akter obnove na podro~ju Mezopotamije je bil Enkijev sin, slavni bojevnik Ninurta, ki se je enako kot v bojnih ve{~inah v nuji izkazal tudi v in‘enirskih znanjih. Podro~je Egipta in severne Afrike je bilo pod za{~ito Enkijevega klana. Dolo~ene aktivnosti so se o~itno pokrivale, saj obstajajo sumerski in egip~anski zapisi, ki so tako reko~ identi~ni. Razlikujejo se le imena bogov. Tako je bil recimo sumerski Enki egip~anski Ptah, Marduk pa znameniti egip~anski Ra. Ptah se je vladanju v Egiptu odpovedal ‘e pred potopom, Ra pa je tudi vladal le tiso~ let do potopa, nakar je oblast razdelil med potomca Seta in Ozirisa. V ~asu obnove so delovali usklajeno, potem pa je med novope~enima velika{ema pri{lo do bolestnega boja za oblast. Zelo hitro so se pojavila tudi trenja med Enkijem in Enlilom. To je bilo tudi pri~akovano, zato sta pa~ upravljala vsak svoje podro~je. Na vmesnem teritoriju Sinajskega polotoka pa je bila »{efica« njuna polsestra Sud, stvariteljica Homo sapiensa. Re{itev je bila zami{ljena genialno – Enkiju je rodila h~er, Enlilu pa sina in kot Anujeva h~er bi morala biti zanesljivo poro{tvo za mir in sodelovanje. Vendar, kot bomo videli pozneje, tudi to ni zadostovalo za prepre~itev najve~je »bo‘je te‘ave«. Na njenem ozemlju je namre~ nastal nov letali{ki kompleks za povezavo Zemlja–Nibiru. Kot ‘e prvi~ so tudi tokrat kot osnovni orientir uporabili goro Ararat z dvema vrhovoma. Glavna pristajalna platforma je bila na gori Baalbek v Libanonu, ki so jo po potopu uporabljali tudi

-

FEBRUAR

09 -

Misteriji 31


VESOLJNEM POTOPU

Foto splet

PO

Od kod so na{i predniki naenkrat dobili napredno tehnologijo, prikazano na stropnem podporniku 3000 let starega templja v egiptovskem Abidosu (levo)? Na zgornji sliki, ki prikazuje pove~an vzorec v sredini slike na nosilcu, se ‘e lepo vidi predmete, ki jih neuki kmetje in lovci nikakor ne bi smeli poznati …

Foto splet

Ta dva para slik sta pove~ana, da lahko bralec sam pri sebi ugotovi, ali je mo‘no, da so ljudje na ravni, kakr{no jim pripisuje uradna znanost, ustvarili take podobe. Pri tem je treba vedeti, da so glede na zapise take naprave gradili in z njimi leteli ljudje. »Bogovi« so uporabljali mnogo naprednej{o tehnologijo.

32 - FEBRUAR 09 -

naki naleteli na te‘avo. V Egiptu ni bilo nobene primerne vzpetine. Ker so bili mojstri megalomanskih gradenj, so ta orientir pred pribli‘no 12.000 leti izdelali kar sami. Kot pravi izro~ilo, je tretja piramida po velikosti slu‘ila kot prototip za ve~ji dve. Ve~ji dve piramidi nista enaki, ker manj{a stoji na nekoliko vi{jem terenu in je za potreben u~inek ni bilo treba izdelati ve~je. Najve~ja, danes imenovana Keopsova, pa je sploh poglavje zase. Po izro~ilu je slu‘ila tudi kot nekak{en letali{ki stolp, v njeni notranjosti pa ni bilo nikakr{nih grobnic, pa~ pa najmodernej{e naprave tistega ~asa za komuniciranje in usmerjanje zra~nih plovil. Tu nastopi nova te‘ava. Znani zapisi izvirajo s podro~ja severne Afrike, Bli‘njega vzhoda in Indije. Kaj pa preostali svet? Vemo, da je takrat obstajala civilizacija, katere dokaz je mesto ob jezeru Titikaka. Vendar tam ni takega bogastva zapisov. Zakaj so nekje »bogovi« zapise spodbujali, drugje pa je pisna zapu{~ina tako pi~la? Ali gre za razliko v pristopu posameznih klanov, ki se med seboj niso marali, ali pa celo za pripadnike razli~nih vrst ali ras s {e kak{nega drugega planeta? Morda je {lo v drugih centrih le za podru‘nice, ki so jih vodili tako nizko rangirani Anunaki, da jih nih~e v mati~nem okolju niti ne omenja. Edina izjema je civilizacija Atlantide, ki pa jo Platon omenja {ele v obdobju po vesoljnem potopu. Glede na njegove

zapise naj bi Atlanti vpadli na podro~je Balkana in Gr~ije, kjer so zaradi zaporedja katastrof, ki so se dogajale v njihovi de‘eli nekje dale~ na severozahodu, iskali novo domovino. Pri tem niso bili uspe{ni. Grki so jih porazili in najbr‘ so se organizirali v ve~jih ali manj{ih skupnostih na podro~ju Balkana in zelo verjetno tudi po ve~jem delu Evrope.

DOKAZI ZA ATLANTIDO Da Atlantida ni ~ista izmi{ljotina, ka‘e {e en zelo lep primer. Po letu 1325 se je na podro~ju Mehike bliskovito razvila civilizacija Aztekov. Brez vidnega razvoja je v kratkem ~asu nastalo glavno mesto Tenochtitlan z okoli 300.000 pre-

Foto splet

kot glavno »civilno« letali{~e. Eno stran pristajalnega koridorja je omejevala linija med Araratom ter najvi{jim vrhom Sinajskega polotoka Sv. Katarino in malo ni‘jim dvoj~kom – Mojzesovo goro. Na drugi strani koridorja pa so Anu-

Ta par slik prikazuje objekt futuristi~ne oblike, ki mu danes le te‘ko najdemo podobnega. A z malo truda se izide tudi to. Na spodnji sliki je slika neznanega lete~ega predmeta, kakr{ne uradna znanost zavrne kot meteorolo{ki pojav, meteorolo{ki balon ali potegav{~ino. Mo~no dvomim, da so se lovci in poljedelci {li take potegav{~ine, meteorolo{kih balonov pa skoraj zanesljivo niso imeli. Ostane le {e razlaga, da so zabele‘ili meteorolo{ke pojave v obliki helikopterja, letala in {e ~esa.


PO

VESOLJNEM POTOPU

Foto splet

Odkrili so tudi dva kamnoloma. Prvi, bivalci. O~istili so dno plitkega jezera in Atlantih bomo {e malo ugibali v zaza pe{~enec, je bil 15 km oddaljen od ustvarili umetne otoke za pridelavo hra- klju~ku. mesta. V mestu so bloki tega materiala ne. Na osrednjem otoku je bil bivalni del, razdeljen po podobnem principu kot ŠKODLJIVOST RELIGIJE z maso do 65 ton, v samem kamnolomu moderni New York. Izdelali so dovr{en Azteki so eden najbolj{ih primerov, pa so dokazi o izrezanih blokih z maso vodovodni sistem za oskrbo s ~isto kaj lahko religija naredi civilizaciji. Ker do 400 ton. Prav nobenih znakov ni o vodo. Sistem prekopov je bil namenjen so neomajno verjeli v prihod svojega be- kak{nem rezilnem orodju, kaj {ele o dletransportu po vodnih poteh. lega boga, so bili ob prihodu [pancev tih. Kako so lahko tako gladko in natan~V neposredni bli‘ini so Azteki zane- popolnoma nebogljeni. Prepri~ani so bi- no odrezali ogromne kamnite bloke ter sljivo opazili {e bolj osupljiv zgodovin- li, da so se vrnili njihovi dobri bogovi, jih transportirali, je {e danes nedoumljiski spomenik. Piramida Cuicuilco je bila pa ‘al ni bilo ravno tako. Tudi njihovo va uganka. 75 km od mesta pa je {e kam‘e takrat in je {e danes oblita z lavo bli‘- bolestno ‘rtvovanje ljudi je bila le pos- nolom za zelo trd andezit, ki je nekak{en njega vulkana. Izkopavanja so pokaza- ledica religije. Verjeli so (pravilno), da nadomestek na{ega granita. Za poslastico pa {e en detajl. Bloki so la, da je ostala prvotna konstrukcija pod so bogovi uporabili svojo kri za stvaritev lavo popolnoma nepo{kodovana. V ~loveka. Ker pa se bogovi niso hoteli bili oblikovani z utori in izboklinami, da ~asu izbruha je bila namre~ ‘e na debe- vrniti, so naivno sklepali, da jim je tre- so se tridimenzionalno ujemali in tvorili lo zasuta z drobirjem in prstjo. Vse to ba kri vrniti, da bi si pridobili njihovo protipotresno izjemno stabilno gradnjo. ka‘e na izjemno starost in zelo verjetno naklonjenost. Mi pa iz tega lahko sklepa- In ~e vemo, da se je zares izrazito geolo{ko delovanje, ki je lahko meje, da je bila zgrajena celo sto dvignilo z morske gladipred vesoljnim potopom. Je ne na vi{ino ~ez 4000 m, dobila morda pri~a uni~enja gajalo le v obdobju po vesoljneke civilizacije, ki ni bila nem potopu, nam je hitro obve{~ena o Enlilovem najasno, da je bilo mesto sko~rtu? raj zanesljivo zgrajeno pred Kakorkoli ‘e, Azteki so tem. Potem je tudi logi~no, verjetno o tem vedeli ve~. kaj tam dela koledar z 291Vedeli pa so tudi, od kod imi dnevi. Mo‘no je, da je prihajajo. Trdili so, da prihabilo jezero Titikaka ‘e ob pojajo z vzhoda iz de‘ele Azttopu dokaj visoko nad morlan. ^e izpustimo ~rko z, ki sko gladino, ga je pa takrat jo je v tej kombinaciji tako zalila morska voda. Tudi taali tako te‘ko izgovoriti, ko bi lahko pojasnili ostanke dobimo ime Atlan! A ‘al je morskih bitij in naplavine. vse njihovo znanje s celotDodaten dokaz za starono civilizacijo izginilo leta daven izvor so tudi polje1519, ko so {panski osvajaldelske terase, ki so najstaci v imenu Boga in njegove rej{e na vrhu, najmlaj{e pa ljubezni uni~ili vse, kar ni bi- Son~na vrata mesta Tiahuanaco v Boliviji so izklesana iz 10-tonskega na dnu. Logika je preprosta. lo v skladu z njihovim pojmo- andezitnega bloka, ki je kasneje (verjetno ob vesoljnem potopu) po~il. Ob vesoljnem potopu so bivanjem kulture in religije. mo, da so iz Atlantide v Ameriko pri{li le le doline poplavljene in slane. Obdelovati je bilo mo‘no le vi{ja obmo~ja, ki Zgodba o Atlantidi se zdi logi~na iz ljudje, Nifilimi so od{li drugam. vsaj {e enega razloga. Vsi veliki dogodVsaj {e nekaj besed je treba zapisati o so se ob izraziti geolo{ki dejavnosti hitro ki in velike civilizacije so nastajali po mestu Tiahuanaco ob jezeru Titikaka. Urad- dvignila. Ko so zgornje terase postajale dolo~enem urniku, ki je imel vrhove ne trditve ga sku{ajo stla~iti v obdobje tik previsoke za kmetovanje, stanje ni‘jih 10.000, 7.400, 3.600 let pred na{im {tet- pred za~etkom na{ega {tetja. To vsekakor pa se je izbolj{evalo, so se poljedelci sejem. To so ~asi prihoda Nibiruja v na{e ni mogo~e. Ostanke prekrivajo do 6 m de- lili navzdol. Kako zlahka se da pojasnioson~je. S tem scenarijem pa ne sovpa- beli nanosi, ki jih je nemogo~e pojasniti z ti na videz nere{ljivo uganko, ~e le malo da pojav velikih civilizacij v Ameriki. dogodki v zadnjih tiso~letjih. V njih so pozabimo na tisto, v kar nas ho~e prepriEdina logi~na razlaga je, da so nastale sledovi morskega ‘ivljenja. Vse zna~il- ~ati uradna zgodovina! Pavel [kofic ob mentorstvu zelo napredne civiliza- nosti gradnje in drugi dokazi ka‘ejo, da cije. In Atlanti so to nedvomno bili. O je bilo v ~asu gradnje pristani{ko mesto. Prihodnji~: Dogodki v okolici piramid

D

-

FEBRUAR

09 -

Misteriji 33


34 - FEBRUAR 09 -


SANJE

Razumevanje in razlaganje sanj (7)

Dojemanje sanj

PRERO[KE SANJE Za prero{ke sanje je zna~ilno, da nam nekaj napovedujejo. Vsaka res pomembna stvar, ki jo do‘ivimo v ‘ivljenju, je ‘e prej napovedana v sanjah. Tak{ne sanje nas pripravijo na prihajajo~i dogodek oziroma nam namignejo, kako naj v zvezi z njim ukrepamo. Kadar je v sanjah napovedan dogodek neprijeten ali tragi~en, nam na{e nezavedno govori, da moramo biti mo~ni in se pripraviti na nesre~o. Zdi se, da se takrat okrepita na{ mentalni in ~ustveni vidik. Ker smo negativno izku{njo ‘e do‘iveli v sanjah, smo bolje pripravljeni, da se z njo spoprimemo v stvarnosti. Prero{ke sanje so torej svo-

Vsaka pomembna stvar v na{em ‘ivljenju je ‘e prej napovedana v sanjah. jevrsten bla‘ilec za za{~ito pred {oki, ki bi utegnili ogroziti na{e fizi~no ali umsko stanje. To pa se nana{a tudi na radostne in razburljive dogodke, ki so ~ustveno in fizi~no prav tako stresni. Najprej preverimo, ~e slabe sanje niso posledica prenajedanja pred spanjem. Ko izlo~imo ta vzrok, poi{~emo vse sanjske motive in interpretiramo njihov simbolizem. ^e v sanjskih simbolih prepoznamo neko sporo~ilo oziroma opozorilo, se po svojih mo‘nostih poskusimo za{~ititi. ^e pa to ni v na{i mo~i, se preprosto sprostimo in sprejmemo sanje tak{ne, kot so.

Nesmiselno je pretirano skrbeti zaradi slabih sanj, saj nikoli ne vemo, katere sanje so prero{ke in katere so le izraz negativne naravnanosti na{ega uma. In poleg tega prero{ke sanje le redko lahko prepre~imo. Napovedujejo namre~ nekaj, kar se bo zgodilo in nad ~emer nimamo nadzora.

KAKO SE SPOMNIMO SANJ

Znanstveno je ugotovljeno, da vsako no~ sanjamo najmanj eno uro, vendar ne vse naenkrat, temve~ v razli~no dolgih segmentih. Sanj se lahko spomnimo samo, ~e se zbudimo med fazo REM (v ~asu sanjanja) ali pa v roku desetih minut po tem, ko se predramimo; zato se ni lahko spomniti vseh sanj, ki smo jih imeli to no~. V~asih se ne moremo spomniti vsebine na{ih sanj, ~eprav vemo, da smo nekaj sanjali. In bolj ko se trudimo, da se sanj spomnimo, bolj postajajo meglene in te‘je se jih spomnimo. Kako lahko potem ujamemo izmikajo~i se spomin o na{ih sanjah? Tako, da si zve~er pred spanjem vsakokrat re~emo, da se ‘elimo zjutraj spomniti svojih sanj, in tako, da si sanje zapisujemo. Pisati sanjski dnevnik ni te‘ko. Potrebujemo le veliko bele‘nico in odlo~nost. Bele‘nico imejmo ob postelji in si zjutraj, ko se prebudimo, takoj podrobno zapi{imo vse sanje, ki se jih spomnimo. Sanje so lahko tudi prero{ke. Na sliki italijanskega umetnika iz Pomembno je, da to nareleta okoli 1460 Konstantin sanja pred bitko, po kateri je postal rimski cesar. Sanjal je o Kristusovem simbolu, katerega je sprejel, dimo, {e preden vstanemo, ker zmagal v bitki in se spreobrnil v kristjana. sanje z vsako budno mislijo Foto arhiv Misteriji

S

anje so vrata v globlje dimenzije, ki so tudi zelo pomembne v na{em ‘ivljenju. Dostop do teh svetov lahko ustvarimo, ~e smo pozorni na svoje sanje, si jih zapisujemo in posku{amo dojeti njihova sporo~ila. Lahko pa se tudi nau~imo posredovati svoje ‘elje in cilje iz budnega ‘ivljenja v svoje sanje. Nekatere na{e sanje se uresni~ijo. To se dogaja, ker na{e nezavedno obstaja in se giblje na ~asovno-prostorskem kontinuumu, v katerem se preteklost, sedanjost in prihodnost zlivajo v neskon~nost. Prero{ke sanje so del fenomena, ki ga je Jung imenoval sinhronost. Tak{ne sanje vsekakor obstajajo, vendar pa se vse na{e sanje ne uresni~ijo in le redko vemo, katere sanje so prero{ke in katere ne.

-

FEBRUAR

09 -

Misteriji 35


DOJEMANJE

SANJ

vse bolj bledijo. ^e se prebudimo sredi no~i, si sanje takoj zapi{imo in ne ~akajmo na jutro. ^e ~akamo, sanje praviloma pozabimo, saj v toku no~i nekajkrat sanjamo, tako da poznej{e sanje bri{ejo spomin na sanje, ki si jih nismo zapisali. Ob vsakih sanjah zapi{imo tudi datum in ob~utke, ki so jih vzbudile v nas. Ponavadi ob~utki, ki jih sanje pustijo v nas, razkrivajo notranje konflikte v na{em nezavednem ter sporo~ilo, ki ga ho~ejo sanje posredovati na{i budni zavesti. Zato je dobro, da te ob~utke prepoznamo in jih kot opombo zapi{emo ob sanjah.

ANALIZIRANJE SANJSKIH MOTIVOV Sanje so simboli~ne slike, ki med spanjem izvirajo iz na{e podzavesti. Toda te slike ne morejo biti vsajene v na{e nezavedno, ~e jih prej nismo dejansko do‘iveli. Tako na primer ne moremo sanjati Elizejskih poljan in vseh njihovih le-

Kaj pomenijo sanje, ki so lahko vesele ali pa tema~ne? Ponatis sanjske knjige iz leta 1902 je pravi ka‘ipot pomena razli~nih sanj. Zato pride prav vsakomur, ki verjame, da so prav njegove sanje pripomogle k njegovi usodi.

Knjigo Sanje po najbolj{ih virih zbrane lahko naro~ite po telefonu 01/549 17 92 ali e-mailu: aratrgovina@siol.com Kupiti jo je mogo~e tudi v knjigarnah, cena je 9,90 €.

36 - FEBRUAR 09 -

pot, ~e nikoli nismo bili v Parizu. Druga~e povedano, na{e nezavedno lahko uporablja le material, ki je v njem shranjen iz prej{njih izku{enj. Pri analizi sanj si prizadevajmo razbrati ~im ve~ sanjskih motivov. ^e smo na primer v sanjah tekli po stopnicah za ~lovekom, ki nam je pravkar ukradel denarnico, lahko razberemo {tiri sanjske motive: tek po stopnicah, zasledovanje, tatu in denarnico. Potem v sanjski knjigi poi{~emo tradicionalne pomene, ki se pripisujejo tem motivom. Zatem se osredoto~imo na posamezne motive in si zapi{emo prve asociacije, ki nam pridejo na misel v zvezi z njimi. To nam razkrije na{ oseben pomen sanjskih motivov, ki se razlikuje od ~loveka do ~loveka. Upo{tevati moramo tudi svoje okolje ter specifi~ne probleme ali konflikte, s katerimi se v danem ~asu spopadamo. ^e na primer sanjamo slap, ta motiv nima istega pomena, ~e ‘ivimo v bli‘ini Niagarskih slapov ali pa v Sahari. In sanje z nasiljem nimajo enakega pomena za policista ali gangsterja, kot ga imajo za duhovnika ali nuno. Sanje odra‘ajo na{e okolje ter na{ na~in ‘ivljenja in razmi{ljanja, zato moramo te elemente prav tako upo{tevati pri analizi. Dobra navada je, da si zapisujemo dogodke v na{em ‘ivljenju, ki jih pove‘emo s sanjskimi motivi. ^e sanjamo vrtnico in kmalu po tem dobimo pismo z dobrimi novicami, si to zapi{emo in upo{tevamo vsaki~, kadar sanjamo vrtnice. Tako si lahko s pomo~jo svojega sanjskega dnevnika kmalu ustvarimo lastno sanjsko knjigo, ki velja samo za nas.

RITUAL PRED SPANJEM Mnogi od nas gremo vsak ve~er spat preve~ utrujeni in zaspani, da bi pred tem opravili {e kak{en ritual. A v resnici je spanje prav tako pomembno kot budno stanje, saj med spanjem prek sanjske simbolike reguliramo in asimiliramo konflikte, s katerimi se soo~amo v budnem ‘ivljenju. Zato je zelo pomembno, da gremo vsak ve~er spat s pravilno umsko naravnanostjo.

Kratek ritual pred spanjem je najbolj{i na~in za naravnanje uma in vsakdo, ~e je {e tako utrujen ali zaposlen, lahko za to najde ~as. Ne vzame veliko ~asa, lahko pa nam korenito spremeni ‘ivljenje. Ritual pred spanjem je ~isto preprost. Ko le‘emo v posteljo, se najprej sprostimo. Le‘imo na hrbtu z rokami ob telesu in zaprtimi o~mi. Spro{~anje mi{ic za~nemo od stopal in se po~asi pomikamo navzgor do glave in skalpa. Ves ta ~as globoko in enakomerno dihamo. V tem relaksiranem stanju svojemu nezavednemu vsadimo sugestijo o tistem, kar si ‘elimo sanjati. Potem si re~emo, da se ‘elimo, ko se bomo zbudili, spomniti vseh pomembnih sanj, in da se ne bomo bali prav nobenih svojih sanj. In to je vse. Ritual je zelo preprost, lahek in kratek, a ob~utili bomo pozitivno razliko v kvaliteti svojih naslednjih sanj. Ker mnogi ljudje med spro{~anjem in dihanjem zaspijo, nekateri psihologi priporo~ajo, da sugestijo vcepimo v nezavedno {e pred spro{~anjem. ^e bi radi med spanjem z nekom stopili v stik na nezavedni ravni, lahko v ritualu pred spanjem poskrbimo tudi za to: izrazimo svoj namen, da bomo med spanjem sre~ali to osebo, ter vizualiziramo izid sre~anja v sanjah.

SANJE ZA USPE[NOST Pomnite, da sanje niso samo sporo~ila, temve~ tudi to~ni zapisi stanja na{ega nezavednega uma. Njihov glavni namen je, da nam olaj{ajo ‘ivljenje in dajo ve~ji nadzor nad lastno usodo. Z razumevanjem svojih sanj ne samo, da bolje razumemo sebe, temve~ tudi druge ljudi in na{ odnos z njimi. S pravilno analizo sanj si raz{irimo obzorja in mo~no izbolj{amo mo‘nosti za uspeh. S tem kon~ujemo serijo ~lankov o sanjah, v kateri smo posku{ali pokazati, kako lahko z nadziranjem sanj dose‘ete svoje cilje. Upamo, da boste pridobljeno znanje koristno uporabili, Misteriji pa vam ‘elijo veliko lepih sanj! Danica Filipovi}

D


PERIODNI SISTEM

Vloga kemijskih elementov v ~love{kem organizmu (25)

@elezo

po analiti~ni metodi, razviti v Sloveniji, ugotavljali pogostost mutacije na genu HFE. Raziskava je bila opravljena na 1282 naklju~no izbranih vzorcih krvi krvodajalcev iz cele Slovenije. Dale~ najpogostej{a mutacija pri nas kromosomu. Dalj{e ime zanj je hemoje H63D, ki se pojavlja pri vseh Evropejkromatoza – po bolezni, ki jo povzro~a. cih, njena pogostost pa upada proti Bli‘Na genu HFE je bilo do pred tremi njemu vzhodu. V Sloveniji je pogostost leti odkritih 20 vrst mutacij, razvoj ge- mutacije H63D okoli 13-odstotna. Pri netskih preiskav pa gre nenehno naprej tem je treba upo{tevati, da se pogostost in tako jih je danes prepoznanih ‘e pre- mutacije meri na {tevilo kromosomov in ko 40. Ne gre pozabiti, da imamo po za- da ima vsak dva. Tako je kar 20 % Sloslugi matere in o~eta kar dva {esta kro- vencev heterogenih za H63D, kar pomemosoma. ^e je mutiran le eden, to ime- ni ob zdravem na~inu ‘ivljenja le blago nujemo heterozigotnost, ~e sta mutira- povi{ano absorpcijo ‘eleza. Sestavljenih na oba z enako mutacijo, je to homozi- heterozigotov H63D/S65C je bilo v testgotnost, ~e pa se na vsakem od kromo- ni skupini pol odstotka, homozigotov pa somov poka‘e druga mutacija, temu re- okoli dva in pol odstotka. Zadnji dve ~emo sestavljena heterozigotnost. Naj- skupini sta visoko rizi~ni in se soo~ata pogostej{e mutacije v na{em prostoru so z visokim tveganjem, da v ‘ivljenju razviH63D, C282Y in S65C. Prva in zadnja jeta hemokromatozo. ~rka ozna~ujeta aminokislino nukleotidC282Y je druga najpogostej{a mutanega para, {tevilka med njima pa mesto cija pri nas in je zastopana s 3,6 odstottega para na genu HFE. ka – 36 mutacij na 1000 kromosomov. O njej se predvideva, da se je pojavila priDOMA^A RAZISKAVA bli‘no 60 generacij nazaj pri pripadniLeto in pol nazaj je v Sloveniji poteka- ku starih Keltov ali morda Vikingov. Tala ob{irna raziskava pod okriljem Zavo- ko ni ~udno, da je najpogostej{a pri severda za transfuzijsko medicino. V njej so nih narodih Evrope, pogostost pa upada proti jugu Balkana. Je tako etni~no specifi~na, da vas brez dodatnega dokazovanja va{ega porekla sprejmejo celo v tako ultralevo gibanje, kot je Arijsko bratstvo, ~e le izka‘ete, da imate na 282. gradniku va{ega gena HFE aminokislino cistein namesto tirozina. Visoko tveganje za razvoj z ‘elezom povzro~ene bolezni imajo homozigotni nosilci mutaNajbolj{a preventiva pred strupenostjo ‘eleza je krvodajalstvo, sledijo cije, ki obsegajo le 0,2 % slopa mu izogibanje alkoholu, rde~emu mesu in dodatkom ‘eleza. venske populacije. Heterozi-

ozdravljeni, dragi bralci Misterijev, v novi epizodi sprehoda po periodnem sistemu, ko gre zima po~asi v zadnjo tretjino, prav tako kot na{e poglavje o ‘elezu. Zakaj pri ‘elezu {e tretji del? Ker je v lu~i novih spoznanj o ‘elezu v telesu prav zdravje Slovencev tisto, ki mu grozi bolezen, povzro~ena s preve~ ‘eleza, imenovana hemokromatoza. Ker je hemokromatoza mnogokrat genetsko pogojena, si najprej poglejmo krivca za njen nastanek. Gre za druga~no sestavo gena HFE na {estem kromosomu; ta regulira proizvodnjo hepcidina, proteina, ki zavira delovanje feroportina, in tako zavira vstop ‘eleza v telo iz prebavil. Ta genetska posebnost je neko~ najbr‘ imela svoj evolucijski namen. Morda so bili predniki izpostavljeni pogostim po{kodbam in tako ve~jim izgubam krvi, morda je bila njihova hrana revna z ‘elezom ali snovmi, ki pripomorejo k njegovi absorpciji, ali pa so ‘enske imele tako veliko {tevilo porodov, da so bile njihove telesne zaloge ‘eleza tako iz~rpane, da bi ogrozile zdravje novorojen~ka. Gen je imel svoj namen v te‘kih ~asih, danes pa je ob obilni in raznovrstni hrani (in pija~i) razvitega sveta prej te‘ava kot prednost.

»ANTI@ELEZNI« GEN Ljudje imamo v jedrih svojih celic DNK iz 46-ih kromosomov, ki tvorijo pare. Ob svojem nastanku dobimo od vsakega star{a po 23 kromosomov. Gen, ki ga ozna~ujemo s HFE, najdemo skupaj z okoli 1200 drugimi geni na {estem

Slovencem grozi bolezen, povzro~ena s preve~ ‘eleza.

Foto splet

P

(3)

-

FEBRUAR

09 -

Misteriji 37


@ ELEZO (3) gotni nosilci, ki zavzemajo 7 % slovenske populacije, imajo nizko tveganje, da v ‘ivljenju nalo‘ijo v svoja jetra preve~ ‘eleza. Je pa to tveganje vseeno vi{je kot pri ljudeh z divjim – nemutiranim tipom gena. S65C je tretja najpogostej{a mutacija v Sloveniji in je pri nas zastopana s pogostostjo slabih dveh odstotkov. Dolgo je bila v senci pogostej{ih mutacij in obravnavana kot relativno ne{kodljiva. Zadnje raziskave ka‘ejo, da heterozigotnost za S65C privede do visoke absorpcije ‘eleza, a je zanimivo, da v kombinaciji z drugo mutacijo – sestavljeni heterozigot – ne vpliva bistveno na absorpcijo ‘eleza v primerjavi z divjim tipom. Skupina S65C heterozigotov s povi{anim tveganjem zavzema okoli pol odstotka slovenskega prebivalstva. Kar tretjina Slovencev ima na genu HFE vsaj eno od mutacij. Vsak petindvajseti Slovenec pa nosi v svojem genu eno od zgornjih neugodnih kombinacij, zaradi katere bo slej ko prej razvil simptome vi{ka ‘eleza. Mo‘no je, da je to {tevilo tudi vi{je, saj raziskava obravnava le ljudi, ki so tako ~ilega zdravja, da lahko svojo kri darujejo tudi drugim. Tudi heterozigotni nosilci, za katere danes velja, da imajo le blago povi{ano vsrkavanje ‘eleza, razvijejo hemokromatozo. Med genetsko analizo skupine bolnikov s hemokromatozo iz Slovenije je bilo tako manj kot pol bolnikov homozigotnih nosilcev mutacije, ostali so bili heterogenega tipa.

MERJENJE @ELEZA Najbr‘ vas zanima, kak{na je koli~ina ‘eleza v va{em telesu, in morda se spra{ujete, ~e sodite med tisto tretjino, na katero pre‘i ‘elezna nevarnost. Odgovor na prvo vpra{anje lahko dobite s pregledom krvi. Parametri, ki vam bodo povedali, kak{en je va{ ‘elezni status, so ‘elezo, TIBC, feritin in bilirubin. TIBC nam pove skupno vezalno koli~ino ‘eleza. Skupno koli~ino ‘eleza v krvi delimo s TIBC in tako izra~unamo, koliko odstotkov transferina je zasede-

38 - FEBRUAR 09 -

nega. Za normalne meje velja od 12 do 45 %. ^e je ta odstotek vi{ji, potem absorbirate koli~ino ‘eleza, ki ‘e ogro‘a va{e zdravje. Feritin je odli~en merilec koli~ine ‘eleza v telesu, saj njegova vsebnost v krvi kar v 97-ih odstotkih ustreza koli~ini hemosiderina v jetrih. Pri zdravem ~loveku je koli~ina feritina, ki presega 300 μg/l, ‘e znak za alarm, saj ob vrednosti nad 1000 μg/l pride do ciroze – razpadanja jeter z nepopravljivimi posledicami. Bilirubin kot zadnji slu‘i le za orientacijo, saj ne pove ni~esar o koli~ini ‘eleza v telesu, so pa raziskave pokazale, da je premo sorazmeren s koli~ino ‘eleza, ki se absorbira iz hrane. Ali sodite med »‘elezno« tretjino, vam danes lahko natanko povejo genetske raziskave, na katere vas lahko ob sumu na preve~ ‘eleza napoti va{ zdravnik. Prav te raziskave so plod slovenskih strokovnjakov s Centra za transfuzijsko medicino in biokemi~nega in{tituta Univerze v Ljubljani, ki so razvili novo metodo za analizo gena HFE. Metoda uporablja ‘e obstoje~e tehnologije in je tako hitra in zanesljiva, da omogo~a rutinski pregled gena HFE. Kljub dostopnosti genetskih analiz pa krvne vrednosti {e vedno veljajo za prave pokazatelje koli~ine ‘eleza v telesu. Simptomi, ki lahko opozarjajo na vi{ek ‘eleza, so povi{an krvni sladkor, artritis, povi{ani jetrni encimi, sr~ne aritmije in visok krvni tlak, povi{an holesterol, te‘ave s {~itnico in zmanj{anje delovanja spolnih ‘lez. Nastanek hemokromatoze lahko kljub pove~ani koli~ini ‘eleza v jetrih pravo~asno prepre~ite, ~e iz telesa odstranite vi{ek {estindvajsetega elementa. Simptomi povi{anja ‘eleza so ob pravo~asnem ukrepanju reverzibilni oziroma izginejo, ko se koli~ina elementa v telesu zni‘a. Najbolj u~inkovita metoda z najmanj stranskimi u~inki je intenzivno pu{~anje krvi, manj u~inkovita, a draga in ne brez stranskih u~inkov, pa je terapija s helatorji (iz gr{kega chelos - kle{~e), ki zve-

‘ejo in odstranijo kovino iz telesa. Za najbolj{o preventivo pred strupenostjo ‘eleza velja krvodajalstvo, sledijo pa mu izogibanje alkoholu, rde~emu mesu in seveda nenazadnje dodatkom ‘eleza.

SLOVENIJA NA KRI@I[^U Pri nas smo z eno nogo ‘e v zlati dobi, medtem ko z drugo {e vedno trdno stojimo v ‘elezni. Na eni strani slovenski zdravniki in znanstveniki odkrivajo nove mutacije na HFE in razvijajo nove genetske analize, ministrstvo za zdravstvo pa skrbi, da so zdravstveni delavci obve{~eni o novih spoznanjih o ‘elezu. Po drugi stani ostanke ‘elezne zablode pri nas {e vedno najdemo na policah lekarn, kjer nose~nicam {e zmeraj priporo~ajo »vrhunske« multivitaminske tablete, ki vsebujejo kar 60 mg Fe na tableto. Koli~ina je kar za tretjino vi{ja, kot so danes najvi{je dovoljene skupne vrednosti za ‘elezo v prehrani in dodatkih. Verjeli ali ne, koli~ino ‘eleza v tableti argumentirajo s priporo~ili SZO iz daljnega 1967 »v razvoju«. Glede na genetsko sliko Slovencev je upravi~enost obstoja tak{ne tablete glede na nevarnost, ki jo prina{a, vpra{ljiva. Ravno tako se {e vedno najde kup zdravnikov, ki »prerokujejo« status ‘eleza pacienta iz koli~ine hemoglobina, medtem ko nekateri v tujini ‘e izvajajo preventivne preiskave gena HFE pred predpisovanjem dodatkov ‘eleza. Ministrstvo res lahko po{ilja okro‘nice, ni pa kontrole, ali je zdravstveni delavec informacije prebral in usvojil. ^e boste naleteli na zlatega ali ‘eleznega zdravnika, ne vem, vem pa, da vam zagotovo ne bo {kodovalo, ~e se oboro‘eni z znanjem pozanimate o svojem ‘eleznem stanju. To vedo tudi velike zavarovalnice, ki zadnja leta pospe{eno uvajajo testiranje za mutacije HFE ob sklenitvi ‘ivljenjskega zavarovanja. V naslednjem nadaljevanju, ko bo pust ‘e pregnal zimo, si bomo ogledali nikelj, do takrat pa vsem bralcem ‘elim ‘eleznega zdravja. Sa{o Burja

D


NEXUS

Mamografija in toksini iz okolja so krivi za ve~jo pogostost raka dojke

Od kod rak dojke? O tem pi{e Samuel Epstein, dr. med, profesor medicine dela in okolja na Fakulteti javnega zdravstva Univerze v Illinoisu: »Tudi ACS ima mo~ne zveze z mamografsko industrijo. Med njegovimi predsedniki je bilo pet radiologov, in ACS z vsako svojo potezo odra‘a interese velikih proizvajalcev mamografskih naprav in filmov, kot so Siemens, DuPont, General Electric, Eastman Kodak in Piker.«

Veliko bolj{a alternativa je digitalno infrarde~e termalno slikanje dojk. lu, v kateri so trije organoklorni pesticidi, ki so jih na{li v kravjem mleku, povzro~ili pove~ano obolevnost za dvanajstimi vrstami raka pri mi{ih. Ko je izraelska vlada – po javnem revoltu – leta 1978 prepovedala pesticide benzenheksaklorid, DDT in lindan, so stopnje smrtnosti zaradi raka dojke, ki so 25 let nenehno nara{~ale, padle za skoraj 8 % v vseh starostnih skupinah, ter leta 1986 kar za dobro tretjino pri ‘enskah, starih med 25 in 34 let.

PROBLEMI MAMOGRAFIJE

NASPROTJE INTERESOV Ameri{ko zdru‘enje za boj proti raku (ACS) je bilo ustanovljeno leta 1913 s pomo~jo dru‘ine Rockefeller. Predstavniki kemi~ne in farmacevtske industrije od zmeraj zasedajo mesta v njihovem odboru.

Foto splet

P

red petdesetimi leti je bilo tveganje za raka dojke med ‘enskami v ZDA ena proti dvajset. Sedaj pa je vrtoglavo naraslo na ena proti osem. Odkar je Ameri{ko zdru‘enje za raka leta 1997 objavilo, da »ni prakti~nih na~inov za preventivo raka dojke – samo zgodnje odkrivanje«, je mamografija postala prva obrambna linija. Noben program za boj proti raku dojke pa ne govori o kancerogenih snoveh iz okolja, ki prihajajo od pesticidov, herbicidov, strupenih kemikalij in plastike. Mnogi strokovnjaki so ‘e pred {tiridesetimi leti napovedali pove~anje obolenj raka zaradi prave eksplozije uporabljanja sinteti~nih kemikalij. Od {tiridesetih do osemdesetih let prej{njega stoletja se je proizvodnja sinteti~nih kemikalij pove~ala za 350-krat. Milijarde ton snovi, ki nikoli prej niso obstajale, se spro{~ajo v okolje. Vendar pa so varnostni testi opravljeni le za 3 % od 75.000 kemikalij, ki so v uporabi. Te toksi~ne ~asovne bombe so povsod: v na{i vodi, zraku in hrani, pa tudi na delovnih mestih, v {olah ter v na{ih ~istilih, lepotilih in izdelkih za telesno nego. Po neki raziskavi je bilo med ‘enskami, ki so ‘ivele blizu odlagali{~a za toksi~ne odpadke, 6,5-krat ve~ primerov raka dojke. Neka druga {tudija je raziskovala, zakaj ‘enske z vi{jim socioekonomskim statusom v mestu Newton v Massachusettsu pogosteje obolevajo za rakom dojke od ‘ensk iz ni‘je socioekonomske skupine. Raziskovalci so to pripisali dejstvu, da so ‘enske iz prve skupine pogostej{e uporabnice profesionalnih storitev negovanja travnikov in kemijskega ~i{~enja, pri katerih se uporabljajo znane kancerogene kemikalije. Povezavo med pesticidi in rakom dojke je pokazala tudi raziskava v Izrae-

Moto meseca boja proti raku dojke je »Zgodnje odkrivanje je va{a najbolj{a za{~ita«, vendar se mamografija pri tem ni obnesla.

Ker propagandni strokovnjaki boja proti raku dojke trdijo, da je »rak dojke bolezen, katere preprosto ni mogo~e prepre~iti«, je pozornost preusmerjena na zgodnje odkrivanje. Sedaj ‘enske spodbujajo, da za~nejo hoditi na mamografijo prej kot kdajkoli doslej. V~asih so ta pregled svetovali le ‘enskam, starej{im od 50 let. Sedaj pa kampanja cilja na {tiridesetletnice in celo na ‘enske, stare le 25 let. Ampak mamografija je rentgensko sevanje. In sevanje je – po Ameri{kem zdru‘enju za boj proti raku – edini priznan vzrok raka. Pri sevanju ni varne ravni izpostavljenosti. Dr. John Gofman, znanstvenik in strokovnjak za kemijo in medicino, ‘e dobrih dvajset let objavlja raziskave o nevarnostih nizkih ravni sevanja. Gofman meni, da je v ZDA medicinsko rentgensko sevanje poglavitni vzrok raka, vklju~no z rakom dojke, kot tudi sr~nih bolezni. Lancet je leta 1995 objavil, da je od uvedbe mamografskih pregledov leta 1983 pogostost duktalnega karcinoma in situ, na katerega odpade 12 % vseh primerov raka dojke, porasla za 328 % in da 200 % porasta lahko pripi{emo uporabi mamografije. Za manj kot 40 let

-

FEBRUAR

09 -

Misteriji 39


OD

BILTEN DAVIDA ICKEA: ^as je, da se pove resnica o Izraelu – brez strahu pred cenzorjem misli POLITIKA: Propad ameri{kega cesarstva in gospodarstva MEDICINA: Rak dojke – odkrivanje ali zavajanje? ZNANOST: Supermikroskopi in uganka morfogeneze INTERVJU: Jacob Liberman – Svetloba, zdravilo prihodnosti BIBLIJSKA PREVARA: Dve nejasni zgodbi iz evangelijev MISTERIJI: Starodavni zemljevidi Antarktike odkrivajo zeleno celino Hrva{ki mese~nik Nexus lahko v Sloveniji naro~ite po telefonu: 01/231 93 60 ali 031/662 092

40 - FEBRUAR 09 -

KOD RAK DOJKE?

stare ‘enske pa je od za~etka masovnih mamografskih pregledov pogostost porasla za ve~ kot 3.000 %! Poleg tega mamografija v 5-ih do 15ih odstotkih primerov daje la‘na poro~ila o tumorjih. La‘ni pozitivni rezultati pomenijo dodatna testiranja in izpostavljanja rentgenskemu sevanju ter v~asih pripeljejo celo do nepotrebnih kirur{kih posegov. Neka dolgoletna kanadska raziskava na velikem vzorcu preiskovank, objavljena leta 2000, je pokazala, da pri ‘enskah v petdesetih letih letni pregledi z mamografijo niso ni~ bolj u~inkoviti pri prepre~evanju smrti od raka dojke od ob~asnih fizi~nih pregledov. »Odkrivali so manj{e tumorje, toda na koncu je bila stopnja smrtnosti enaka,« pravi Suzanne Fletcher, profesorica preventivne medicine na Medicinski fakulteti Harvard. [e en problem pri mamografijah so pogoste napa~ne interpretacije. V neki drugi raziskavi so prou~ili medicinske podatke o 8.779 ‘enskah v pomenopavzi, ki so bile na mamografiji; ‘enske, ki so jemale estrogen, so imele za 33 % ve~ la‘nih pozitivnih izvidov (mamogrami so pokazali neobstoje~e abnormalnosti) in za 423 % ve~ la‘nih negativnih izvidov (mamogrami so spregledali abnormalnosti, ki so se pokazale kasneje) kot ‘enske, ki niso jemale estrogena. Mamografije tudi niso diagnosti~ne in preve~krat vodijo do nepotrebne biopsije dojk – drage, invazivne kirur{ke procedure, ki ‘enskam brez raka povzro~a veliko tesnobo, precej{njo bole~ino in pogosto tudi fizi~ne po{kodbe. Zakaj Ameri{ko zdru‘enje za boj proti raku vsem tem dokazom nakljub priporo~a mamografski pregled vsako leto ali vsaki dve leti za vse ‘enske, starej{e od 40 let (ali celo {e mlaj{e)? Izra~unajte: 100 dolarjev vreden mamogram za vsako od 62 milijonov nad 40 let starih Ameri~ank ter najmanj 1000 dolarjev vredna biopsija za 1 do 2 milijona ‘ensk pomenijo industrijo, te‘ko 8 milijard dolarjev na leto! Vendar pa obstaja veliko bolj{a alter-

nativa: digitalno infrarde~e termalno slikanje dojk brez mehani~nega pritiska in ionizirajo~ega sevanja. Tudi simptome raka dojke lahko odkrije eno leto prej kot mamografija ali fizi~ni pregled. Mamografija lahko odkrije tumor {ele po tem, ko ta ve~ let raste in dose‘e dolo~eno velikost. Termografija pa lahko odkrije mo‘nost obstajanja raka dojke veliko prej, saj zazna zgodnje stadije angiogeneze. Angiogeneza je neposreden dotok krvi do rakavih celic, kar je pogoj, da lahko naraste v ve~ji tumor.

NARAVNA PREVENTIVA RAKA DOJKE @enske lahko veliko storite, da se izognete raku dojke. Epidemija tega raka v resnici ni noben misterij. Vzroki raka so znani: toksi~na hrana, toksi~ni na~ini ‘ivljenja, toksi~na ~ustva, toksi~na ‘ivljenjska okolja, toksi~ne terapije z zdravili in toksi~ne diagnosti~ne metode. Naslednje korake za prepre~evanje raka lahko vsaka ‘enska za~ne takoj izvajati: • Jejte ~im ve~ ekolo{ko proizvedene hrane, ki ne vsebuje {kodljivih kemikalij in ima tudi veliko ve~jo hranljivo vrednost. • Komercialne izdelke za osebno nego ter vsa komercialna ~istila in strupene vrtne pesticide zamenjajte z varnimi, ekolo{kimi in biolo{ko razgradljivimi izdelki. • Pijte ~isto, filtrirano vodo. • Odklonite terapije s steroidnimi hormoni, kot so hormonska nadomestna terapija in kontraceptivi, saj je znano, da spro‘ajo in spodbujajo rak dojke. • Poi{~ite naravne na~ine za ponovno vzpostavitev hormonskega ravnovesja. • Razstrupite telo in zmanj{ajte stres. • Razi{~ite varne metode pregledovanja, kot je termografija, zlasti ~e {e niste v menopavzi. dr. Sherill Sellman Celoten ~lanek si lahko preberete v novi {tevilki hrva{ke izdaje Nexusa, ki je naprodaj tudi v Sloveniji.

D


POTI DO ZDRAVJA

Od pomi{ljanja na samomor do spet normalno gibljivega {portnika

^ude`ni magneti Zdravnica ni bila prepri~ana, ali je to sploh mi{ica, saj so mi{ice po tej bolezni podobne mletemu mesu. A te‘ave so se za~ele pojavljati nenehno. Po stopnicah navzgor je {e pri{el, navzdol pa ‘e ni ve~ zmogel. »Bole~ina se je spremenila; ni bilo ve~ zakr~evanje mi{ic, ampak se je pojavila kot nekak{en oster i{ias in ob~utek, kot da se je v mi{icah nekaj razlilo. Kadar sem hotel mi{ice upogniti, me je tako grozno bolelo, da sem bil od bole~in v~asih kar moder ali zelen. Bole~ina se je selila po celih nogah, vse do stopal.« Najprej je pomo~ poiskal pri ortopedu na Jesenicah, ki mu je svetoval, naj se malo manj ukvarja s {portom. Po slikanju hrbtenice so ugotovili, da ima

morda zo‘en spinalni (hrbteni~ni) kanal, kar naj bi mu po mnenju zdravnikov v prihodnje {e povzro~alo te‘ave. Potem je {el v Kranj k nevrologinji, ki mu je tudi svetovala, naj manj pretirava s {portom. Noben zdravnik ni ni~ vedel, ko mu je opisal svoje simptome, zato na klasi~no medicino ni ve~ ra~unal. Ko je za~el s {tudijem na strojni fakulteti v Ljubljani, se stanje ni ni~ izbolj{alo. Odlo~il se je popolnoma o~istiti telo in je {el na hidrokolonik k Sa{u Goltesu v Dom‘ale. Po ~i{~enju ~revesja je za~el tudi postopno spreminjati hrano. Pil in kadil ni nikoli, saj je ‘e kot otrok bil bolj krhkega zdravja. Prenehal je u‘ivati meso, mleko in mle~ne izdelke. Pil je samo vodo in zeli{~ne ~aje. Njegova stara mama se ‘e od nekdaj ukvarja z zeli{~i in so skupaj z njo hodili v hribe nabirat plahtico, koprive za ~i{~enje krvi in druge zdravilne zeli.

Rok Vrhovnik* Spol: mo{ki Starost: 18. 7. 1983 Za~etek te‘av: leta 2001 Simptomi: zakr~enost mi{ic, i{ias, bole~ine, slaba krvna slika Diagnoza: miopatija Zdravljenje: presna hrana, ~i{~enje ~revesa, magneti Po~utje danes: Nima ve~ nobenih bole~in v nogah, krvna slika je pokazala, da ima kri vrhunskega {portnika, vsak mesec v povpre~ju prekolesari 1000 kilometrov.

Foto A. Paljevec

R

ok Vrhovnik {e pred {tirimi leti ni mogel ve~ brez bole~in hoditi po stopnicah, danes pa prekolesari povpre~no po tiso~ kilometrov na mesec. Njegove te‘ave so se za~ele pred osmimi leti, ko so mu za~ele otrdevati mi{ice v nogah in je imel ob~utek, kot bi se mu mi{ice skupaj lepile. Medicina je odkrila, da je zbolel za miopatijo, zelo redko boleznijo krvnih ‘il, ki prizadene mi{i~no steno ‘ile. Simptome mu je uspelo bla‘iti s pre~i{~enjem telesa, spremenjeno prehrano, rednim gibanjem in vadbo joge. Da pa se je pred tremi meseci znova rodil v spet normalno gibljivega {portnika, je najve~ prispeval magnodisk, ki ga je izumil Leopold Gregora~. Odlo~il se je, da bo dokler bo ‘iv nosil magnete vsak dan devet ur, pa naj ga stane, kar ho~e. Rok Vrhovnik iz [en~urja pri Kranju je bil vselej aktiven {portnik, veliko je hodil v hribe in kolesaril. V osnovni {oli je sedem let treniral namizni tenis in ker se je telo takrat {e razvijalo, se mu je zaradi asimetri~ne vadbe prsni ko{ nepravilno oblikoval, tako da je ena stran malo bolj splo{~ena kot druga. Da z nogami nekaj ni v redu, je prvi~ za~util pri sedemnajstih letih, ko ni mogel prete~i Cooperjevega testa in je zaradi zakr~enosti mi{ic lahko hodil samo {e po petah. »Zvitega od bole~ine so me morali pripeljati nazaj v avtomobilu. Bole~ina je malo popustila, a {e vedno nisem mogel upogniti okon~in. Varnostnik v {oli me je malo raztegoval in mi rekel, da imam morda zakisane mi{ice. Nekako sem pri{el do avtobusne postaje, se pripeljal domov in si mislil, da je to morda res posledica preobremenitve, saj sem bil veliko na nogah.«

* 040/521 243

-

FEBRUAR

09 -

Misteriji 41


^UDE `NI

MAGNETI

Pri mirovanju se je stanje {e poslab{alo, denimo med sedenjem v {oli, zato je skrbel, da je imel mi{ice nenehno v gibanju. S kolesom se je v {olo vozil tudi pozimi. »Zaradi bole~in sem v~asih tudi po dve uri hodil domov, na kri‘i{~u na Celov{ki cesti sem se ustavil, si masiral nogo, gledal v zrak in ~akal, ~e bo kaj bolje. V drugem letniku {tudija nisem ve~ zdr‘al in sem {el domov, ljudje so gledali, kaj zdaj tale spet {epa, razmi{ljal sem celo o samomoru.« Na preiskave krvi je hodil skoraj vsak teden. Zdravnik je v krvni sliki odkril pomanjkanje levkocitov in trombocitov. [el je tudi na pregled {~itnice, ker je krvna slika pokazala, da je {~itnica pove~ana, a se je izkazalo, da je v resnici {e manj{a, kot bi morala biti. Zdravnica in specialistka Lidija Stare na Bledu se je zavzela zanj in naredili so mu EEG ter zmerili prevodnost mi{ic. Odkrili so, da ima miopatijo, degenerativno obolenje mi{i~nega tkiva. Napotili so ga naprej k nevrologu v Ljubljano, kjer so ga pred letom in pol hospitalizirali, mu preslikali vse telo, slikali mi{ice z ultrazvokom, naredili shemati~ni test … »Domnevali so, da gre za zastoj laktata, soli mle~ne kisline, ki se po dolo~enem ~asu ne stabilizira na normalno raven. Iz svojih izku{enj sem sam ugotovil, da po dolo~enem ~asu telo za~ne kot avtoimunska bolezen delati samo proti sebi in da se med mirovanjem laktat ne zni‘uje, kot bi se moral, ampak pride do zastoja. Doma imam zvezek s stotimi listi, v katerem je opisano moje ‘ivljenje zadnjih osem let. Zapisoval sem vsak dan, kaj sem jedel, kak{na je te‘a, povpre~ni sr~ni utrip … Opazil sem, da je bilo te‘av manj, ko sem telo povsem pre~istil. V ~asu te‘av nisem mogel prevoziti s kolesom niti 500 kilometrov na mesec, zdaj pa sem jih lahko 3500.«

^UDE@NI MAGNODISK Pred dvema letoma so mu na Klini~nem centru vzeli del mi{ice po slojih in, ker pri nas ni laboratorijske opreme za

42 - FEBRUAR 09 -

Magnetizem je pri Roku povzro~il 80-odstotno izbolj{anje. analizo mi{i~nega tkiva, tkivo poslali v Anglijo, a doslej o izvidih ni prejel {e nobenega obvestila. Ko je zdravnica vlekla mi{ico ven, se spominja Rok, ni bila prepri~ana, ali je to sploh mi{ica, saj so mi{ice po tej bolezni podobne mletemu mesu. Te‘ave so se stopnjevale, dokler ni pred tremi meseci zvedel za magnete od prijatelja, ki ‘e dolgo igra namizni tenis. Ta mu je povedal, da je zaradi namiznega tenisa imel bole~ine v rami, ki jih je odpravil z magnetom. Takoj naslednji dan je Rok {el v Cegelnico k Poldetu in mu opisal svoje simptome. Zve~er pred spanjem si je na hrbtenico ‘e nalepil magnodisk s tremi magneti. »Prvih {tirinajst dni zaradi magnetne energije nisem mogel spati. Potem sem v nogah ~util neke ~udne mravljince, kot bi nekaj pokalo. Po dveh tednih so mravljinci izginili in tudi spal sem la‘je. Po enem mesecu sem za~el kolesariti bolj intenzivno. Opazil sem, da imam med hojo po stopnicah mo~nej{e noge. Zadnji del hrbtenice sem ob~util togo, kot da bi imel zadaj drog. Zato sem pri jogi delal ve~ vaj za razgibavanje spodnjega dela hrbtenice. V mesecu in pol sem prekolesaril {e 4000 kilometrov. Ko se je {tevec na kolesu obrnil na 8500 kilometrov in sem prelistal svoj dnevnik za nazaj, sem vedel, da se je zgodil pravi ~ude‘. Na kolesu nisem imel nobenih simptomov {ibkih mi{ic.« O~itno je magnetizem pri Roku povzro~il 80-odstotno izbolj{anje. Sedem let nazaj je v celi sezoni maksimalno prekolesaril 3000 kilometrov. Zdaj pa je v osmih mesecih naredil 8000 kilometrov! @e {est let se Rok ukvarja tudi z jogo, a ne meditativno, temve~ tibetansko jogo z zelo zahtevnimi polo‘aji. Ena vaja, ki jo brez te‘av izvede, je denimo tak{na, da sedi v tur{kem polo‘aju, se dvigne z

desetimi prsti v zrak, nato pa naredi stojo. Izvaja tudi razne raztegovalne vaje. Vsak dan vstane ‘e ob {estih, uro in pol izvaja jogo, potem pa se pelje s kolesom v slu‘bo. Brez tega si ne predstavlja svojega ‘ivljenja, ker se boji, da bi se stanje, ~e bi nehal, lahko poslab{alo. [e vedno pazi pri hrani, ‘elodec se je namre~ privadil na prete‘no presno hrano. Zdaj u‘iva najve~ ovsene kosmi~e, suho sadje, sadje in zelenjavo, pije samo vodo, ~aj in doma~e sokove iz korenja in jabolk, ki jih pre{a mama. Juhe u‘iva v presni obliki; surovo zelenjavo zmelje in popari z vrelo vodo, da ohrani vitamine. U‘iva kuhan ri‘, du{eno zelje, od mesa pa dvakrat na mesec lososa, ki vsebuje veliko ma{~ob omega-3. Losos pripravi brez olja, tako da polo‘i spodaj zelnat list, ribo pokrije z zelnatim listom in da v pe~ico. Ribo natre s ~esnom in peter{iljem in zadr‘i ves sok v sebi. Na vodi in kosmi~ih lahko ves dan dela karkoli, zatrjuje. Kondicijska vzdr‘ljivost se mu je izbolj{ala za 40 odstotkov. Poleti si pripelje vodo z Jezerskega, kjer je vodni izvir bogat z magnezijem, ki spodbuja prebavo. »Zdaj nikoli ve~ ne ~utim otrdevanja mi{ic in pravim, da sem se znova rodil. Najve~je darilo v ‘ivljenju mi je, da me ni ve~ strah, ko nekam grem, ali se bom zmogel vrniti nazaj. Poleti, ko sem bil na Krvavcu, sem {e pri{el na Zvoh gor, nazaj grede pa sem se moral opirati na rame prijateljice, da sem lahko pri{el dol. Zdaj lahko prakticiram tudi gorski tek, jogo pa dopolnjujem z aikidom, mehko borilno ve{~ino, ki jo treniram v [kofji loki. Pri tem se ti razvije razum, lahko bi tudi rekli duhovnost. Pomembno je tudi dihanje s trebu{no prepono. Polde mi je zdaj podaril {e 15-odstotno mo~nej{e magnete in spet nisem mogel spati. Po enem tednu se je stanje umirilo, ker se je telo navadilo. [e vedno se vsak dan tehtam in si merim sr~ni utrip. Krvna slika, ki sem jo dobil pred osmimi meseci, je pokazala kri vrhunskega {portnika,« z navdu{enjem sklene Rok. Andreja Paljevec

D


BIODINAMIKA

Biolo{ko dinami~na metoda pridelovanja hrane (14)

Meditacija o {kodljivcih

DOGOVOR S KOSI

JAZi ‘ivali pristanejo, da se zmanj{a njihovo {tevilo na povr{inah, za katere skrbimo. tke nekaj, kar Steiner imenuje etri ali sile oblikovanja ‘ivljenja. Etri dolo~ajo svoj odnos do okolja, uporabljajo snovi kot delavec material pri gradnji hi{e. Toploto in svetlobo kozmosa vkomponirajo z mrtvimi snovmi v svojo postavo: najodli~nej{e beljakovine, ma{~obe, ogljikove hidrate, vitamine, barve, arome, vonje … Rastline imajo svoje rojstvo, razvoj ~isto dolo~ene oblike tja do reprodukcije in svojo smrt. Ker je ‘iva, se rastlina lahko premakne. S semenom pa tudi z rizomi ali viticami. V rastlini je ‘ivljenje tako mo~no, da jo lahko obre‘emo, ona pa svojo postavo preprosto naredi na novo. Rastlina parazitira na mineralnem svetu. Prisvoji si ga. Snovi, ki slu‘ijo ‘ivljenju, pa tega ne do‘ivljajo kot nesre~o. Nasprotno. Tretje kraljestvo pripada ‘ivalim. Za razliko od rastlin imajo ‘ivali telesno toploto, da imajo ponotranjen prostor,

v katerem tke du{evnost ali astralnost. Ta omogo~a, da ‘ival ob~uti veselje ali ‘alost, strasti ali nagone, ima sposobnost prostega gibanja in sposobnost oblikovanja jate ali ~rede, ~ebelje dru‘ine ali mravlji{~a … @ivali ne morejo ‘iveti od kamenja. Njihova prehrana so rastline. Rastline so v snovi svoje postave vtkale toploto in svetlobo Sonca. V prebavi ‘ivali se te osvobajajo, se preobra‘ajo v toploto in zdravje ‘ivali. Ker je mineral slu‘il rastlini, je rastlina lahko bitje, v katerem tke ‘ivljenje. Ker je ‘ival jedla rastlino, se je lahko razvila vi{je, v bitje s toploto in du{evnostjo. In ‘ivalski JAZ? Na Zemlji je ~lovek edino bitje, ki ima razen telesa snovi, telesa etrov in telesa du{evnosti tudi duha. Je najvi{je razvito bitje na Zemlji in kot nosilec duha odgovoren za vse na Zemlji. Vse tisto, kar ~lovek ima, minerali, rastline in ‘ivali pa na Zemlji nimajo, obstaja v kozmosu. Tam, v kozmosu, v sferi Marsa, so JAZi ‘ivali. V tem zimskem ~asu, ko Sonce iz globin kozmosa posreduje impulze, ki so jih alkimisti imenovali PRINCIP SAL – princip soli, ko je Zemlja kristalno zelo ~ista, so JAZi ‘ivali na Marsu za Zemljo in nas na Zemlji zelo odprti in se z njimi lahko pogovarjamo. Vam dela voluhar {kodo? Meta Vrhunc

Zna biti, da bomo presene~eni nad u~inkom take »komunikacije«. Marija Poljanec poro~a, da je meditirala o kosih, ki so ji vsako leto tik preden je bil ribez zrel, vse jagode obrali, ona pa je ostala praznih rok. Ko je ribez naslednje leto zorel, je bilo kosov spet zelo veliko, ribez pa so pustili ~isto na miru. Dozorel je in Marija ga je obrala. Ko je delo kon~ala, je opazovala kose in si mislila: Sedaj pa le poberite, kar je {e ostalo. Kot da so dovoljenje razumeli, so se lotili preostalih jagod in ribez do konca obrali. Kaj razumemo pod JAZom ‘ivali? Dr. Rudolf Steiner predstavi naravo kot {tiridelno. Temelj je mrtva narava, mineralni svet. V celoti ga lahko zajamemo z zakoni fizike in kemije. Druga stopnja je rastlinski svet. Rastline so Voluhar je od 13 do 20 cm dolg glodavec, ki `ivi v zemlji. Razmno`uje se iz snovi mineralnega skoraj ~ez vse leto. Zanimivo pa je, da je njegov zakon zelo svoboden, kar sveta, toda ‘ive. V njih povzro~a dolo~ene te`ave pri njegovem zatiranju.

-

Foto splet

V

Setvenem priro~niku Marije Thun najdemo ‘e v januarju vsako leto opozorilo, naj za urejanje te‘av z ‘ivalskimi {kodljivci izkoristimo ~as med 15. januarjem in 15. februarjem. V meditacijah v tem ~asu naj bi podrobno razmi{ljali o posamezni ‘ivali, ki nam dela {kodo. Pri tem ne smemo zanemariti tudi dobrih strani, kot so lepota in prispevek te ‘ivali k harmoniji celote. Izra‘eno voljo, da se zmanj{a {tevilo teh ‘ivali na povr{inah, za katere skrbimo, JAZi ‘ivali sprejmejo.

D

Informacije: 01/754 07 43 www.ajda-vrzdenec.si

FEBRUAR

09 -

Misteriji 43


REVIJA VZAJEMNOST PREDSTAVLJA Dru`inska pokojnina po h~eri

Bralki R. D. iz Bre‘ic, ki je stara 57 let, je pred trinajstimi leti umrla h~erka. Imeli sta skupno stalno prebivali{~e, poleg tega sama ni bila zaposlena, bila je brez lastnih sredstev in premo‘enja. Zanima jo, ali ima pravico do dru‘inske pokojnine po h~erki. Star{ pridobi pravico do dru‘inske pokojnine po svojem otroku, ~e ga je ta pre‘ivljal, ~e sta imela skupno prebivali{~e, ~e njegovi povpre~ni mese~ni dohodki v zadnjem letu pred smrtjo otroka niso presegli polovico zneska osnove za odmero dodatnih pravic. Za pridobitev pravice do dru‘inske pokojnine pa je pomembna tudi starost star{ev. Ta se od leta 2000, ko je za~ela veljati nova pokojninska zakonodaja, postopno pove~uje (za mater se je pove~ala s 50 na 58 let, za o~eta pa s 55 na 58 let). Star{ pa pridobi pravico tudi v primeru, da {e ni dovolj star, a je ob smrti otroka popolnoma nezmo‘en za delo. To pomeni invalidnost 1. kategorije, kar ugotovi invalidska komisija pri ZPIZ. Poleg navedenega pa je tudi pokojni otrok moral izpolnjevati pogoje za invalidsko pokojnino, kar pomeni, da je moral imeti najmanj pet let zavarovalne dobe ali najmanj deset let pokojninske dobe. Iz povedanega sledi, da bralka iz Bre‘ic ne izpolnjuje pogojev za pridobitev dru‘inske pokojnine po svoji h~erki. (iz revije Vzajemnost, ki svojim naro~nikom brezpla~no odgovarja na konkretna vpra{anja iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja)

Vzajemnost

je revija, ki je namenjena predvsem starej{im. Izhaja ‘e 35 let in je na voljo le naro~nikom. Ti lahko vsak mesec prebirajo zanimive ~lanke o pokojninah, prehrani, zdravju, gibanju. Svojim naro~nikom pa tudi brezpla~no odgovarja na pravna vpra{anja in vpra{anja v zvezi s pravicami iz invalidsko pokojninskega podro~ja.

Naro~niki revije Vzajemnost pa imajo {e vrsto ugodnosti.

Polletna naro~nina (6 {tevilk revije) je 11,40 evra. Za ve~ informacij ali brezpla~en ogledni izvod pokli~ite na telefonsko {tevilko 01/530 78 42 ali obi{~ite spletno stran www.vzajemnost.si.

44 - FEBRUAR 09 -

za osebno rast in samozdravljenje

Razbiranja revije Misteriji Razbiranja revije Misteriji Vam pomagajo, da la‘je odkrijete svoje potenciale in talente, ozavestite svoje ‘ivljenjske lekcije ter za‘ivite v skladu s svojo pravo naravo. Vsebujejo tudi prakti~ne nasvete za tukaj in zdaj. Razbiranja revije Misteriji so tudi lepo darilo. NUMEROLO[KI PORTRET Vibracije {tevil na{ega rojstnega datuma in imena nas spremljajo vse ‘ivljenje. ^e jih poznamo, lahko izvemo ogromno o sebi. Opis {tevil v Numerolo{kem portretu Vam pomaga spoznati glavno ‘ivljenjsko lekcijo, sr~no ‘eljo du{e, obraz pred zunanjim svetom, talente in ‘ivljenjsko poslanstvo, najvi{ji ‘ivljenjski smisel in karmi~ne lekcije. Opisuje tudi Va{e `ivljenjske cikle, prelomnice in izzive. Dodana je {e dveletna numerolo{ka napoved in Va{e sre~ne {tevilke za dve leti naprej. Okoli 15 strani. Cena s po{tnino: 39 € GRAFOLO[KA ANALIZA. Cena s po{tnino: 65 € BIORITEMSKI KOLEDAR. Cena s po{tnino: 39 € PRIMERJALNI HOROSKOP Do sre~anja dveh oseb nikoli ne pride slu~ajno; ljubezenski partner je zagotovo na{ najbolj{i u~itelj. Zato je vredno spoznati, kaj lahko drug drugemu ponudimo: katere dobre lastnosti vzbujamo drug v drugem ter kak{ni izzivi nas ~akajo. Na{e predispozicije za partnerske odnose je mogo~e videti v rojstni astrolo{ki karti in to znanje lahko uporabimo za bolj kvalitetno in zrelo partnerstvo. Primerjalni horoskop je iz dveh delov: Va{ odnos do drugega in odnos druge osebe do vas, v navzkri‘nem razmerju. Okoli 10 strani. Cena s po{tnino: 65 € NARO^ILA Razbiranja naro~ite na: 01/549 17 92; 051/307 777; misteriji@misteriji.si V obrazec, ki Vam ga bomo poslali na dom, vnesite ustrezne osebne podatke. Za Grafolo{ki portret prilo‘ite papir z vzorcem Va{ega rokopisa. Izpolnjen vpra{alnik in kopijo pla~ane polo‘nice, ki jo dobite skupaj z obrazcem, po{ljite na naslov: Revija Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Naro~eno Vam bomo poslali najpozneje v roku dveh tednov od dneva, ko prejmemo va{o po{to.


Horoskop za februar 2009 – Marsovo leto in leto Bivola

Horoskop za februar 2009 OVEN – V du{i in v hi{i mora biti ‘e pred

polno luno 9. do konca zimskih po~itnic uresni~enih obilica novoletnih ‘elja, ne glede na splo{no krizo. Poleg Venere v Ovnu bodo {e trije planeti odli~no vplivali na valentinovanje in ‘enitovanje, praznovanje osebne zmage in prihajajo~ega deteta. Po 4. izkoristite poslovne, strokovne, politi~ne in dru‘abne zveze, da zagotovite svoji skupnosti nove programe, zaslu‘ek in uveljavitev prek meja. BIK – Razmere v dru‘bi, odnosi s prijatelji in nekaterimi sodelujo~imi vam onemogo~ajo do‘iveti polnost usli{ane ljubezni. Privla~nost do skrivnostne osebe bo vse ve~ja, rde~ica, ki vas bo ob~asno oblivala, bo izdajala va{e skrite ‘elje. Najpozneje ob prazni luni 25. izpovejte ~ustva, a ne samoponi‘evalno. Prisiljeni boste delovati prikrito, iz ozadja, ob pomo~i ljudi, ki z neopaznega polo‘aja lahko pomagajo va{i stvari. Izgube naj vam bodo velika vzpodbuda, da opravite veliki osebni preobrat. Mo‘en bo! DVOJ^KA – V va{em ~ustvenem ‘ivljenju je Marsovo leto ‘e zelo prisotno. ^utili ga boste pri uveljavljanju med ljudmi, ki podobno mislijo in delujejo. Med njimi boste imeli simpatizerje, tudi prek medmre‘ja in v slu‘bi, kjer bo nekdo ‘elel pridobiti seksualne izku{nje prav z vami. Podpi{ite pogodbe, ki so razvojno naravnane, sodelujte v mednarodnem projektu, odlo~ite se za sklenitev zakonske zveze ali odprtje smelo zasnovanega zasebnega podjetja. Uveljavili se boste v medijih. RAK – Ob~asna zmeda v odnosih se bo {e pojavljala. Zavedajte se svojega nenavadnega in {kodljivega obna{anja, ki lahko ogrozi obstoje~e partnerstvo. Obvladujte nepotrpe‘ljivost z razumom in zbranostjo, sicer boste {e kdaj globoko prizadeti in z vsem nezadovoljni. Nove ljubezni {e ne bo. V dneh okoli polne lune 9. lahko zavr‘ete vse, kar vam povzro~a fizi~ne in prostorske obremenitve. @e precej o~i{~eni boste ob mlaju 25., ko bo poslovno ‘ivljenje vnovi~ vzcvetelo. LEV – Du{a in srce vas bosta vlekla tja, kjer se bo dogajalo nekaj novega. Prevzela vas bo nenavadna oseba, obdana s {e bolj posebnimi ljudmi, ki bo na o~eh javnosti izvajala svoj program. Vro~a ~ustva ji izlijte vsaj po polni luni v levu 9. in se podajte na prizori{~e. Sedenje pred televizorjem ali

V solarno-karakternem horoskopu dobite bolj osebno napoved, ~e preberete najprej besedilo za va{e Son~evo, nato pa {e Ascendentno znamenje. ^e svojega Ascendentnega znamenja ne veste, si pomagajte s tabelami, ki smo jih objavili v reviji Misteriji od 136. do 139. {tevilke. ra~unalnikom vas ne bo zadovoljevalo. Nastopiti morate na veliki strokovni prireditvi, sejmu ali tekmovanju, kjer bo mo‘no pridobiti ve~ ugleda, vpliva in novih, razvojnih poslovnih prilo‘nosti. Zaslu‘ek se bo naglo pove~eval. DEVICA – Majhna pri~akovanja, skromno ‘ivljenje, ‘elja po spremembi ali zamenjavi ljudi okoli vas bo tolik{na, da jo uresni~ite le, ~e ste dobro premislili, da je va{ na~rt dober, da ste pripravljeni stati za njim in sprejeti nase ‘rtve in posledice. Nekateri se boste mo~no navezali na starej{e ljudi in na tistega, ki bo usoden za va{e ‘ivljenje. Preudarnost, dobro na~rtovanje, strokovnost, zana{anje na lastne sile, intelektualne sposobnosti v povezavi s tujci … vam bodo prinesli rezultate, ki jih ‘anjejo ljudje, rojeni v letu Bivola. Smela finan~na vlaganja in hitrej{e transakcije opravljajte nadzorovano! TEHTNICA – Fanati~no zavzemanje za re{evanje te‘av ljudi po svetu in domovini, ki nimajo dovolj za pre‘ivetje, ne primernega zato~i{~a in ljubezni, vas bo pahnilo v objem tistega, ki ste si ga na skrivaj ‘eleli. Pod svoje okrilje sprejmite tudi otroke in se z vsemi poveselite {e pred po~itnicami. [pekulant v poslih in ljubezni vam bo prinesel prilo‘nost za dodaten zaslu‘ek ter strah, da vas odkrijejo. Do sredine februarja lahko iz prilo‘nostnega, kreativnega dela razvijete svojo osnovno dejavnost. [KORPIJON – Tisti, ki je ali {e bo dele‘en va{ega ~ustvenega navezovanja v Marsovem letu, je posebne‘, previden in negotov. Meni, da morate najprej opraviti z ljubezensko navezo, v kateri ste {e, in se odtrgati od doma, {ele potem bo pripravljen na spro{~ene intimnosti z vami. Za vsako ceno boste hoteli uveljaviti novosti, ki ste jih pripravili. ^as je primeren za podpisovanje dogovorov in nalo‘be v zelo zahtevne programe, ki bodo v prihodnosti zagotovile razvoj v svetovnem merilu.

STRELEC – Idealen ~as za razvoj vro~ih

ljubezenskih in strastnih seksualnih odnosov, ki bodo vodili v zaroko ali poroko, vsaj dogovorjeno za Valentinovo, prihaja po 4. februarju. Prijateljstva se bodo krepila in vzpostavljala nova, Strelke pa lahko zavede ~isto nov Adam, ‘eljan vsaj skoka ~ez plot. Leto Bivola je prav zdaj s hitrej{im Marsom najbolj{a prilo‘nost, da poskrbite za prenovo svojega blagostanja, podjetnej{i pa odprete novo tr‘no ni{o, pospe{ite {tudij, raziskovanja ali nalo‘be v vrednostne papirje in se duhovno bogatite! KOZOROG – Do doma~ih, s katerimi niste pri{li do soglasja, se vam obotavljivost ne bo izpla~ala. Muke se utegnejo nadaljevati, zato raje na~rtujte svojo prihodnost na novih temeljih. Pri tem se naslonite na nasvete astrologa in prijatelja, ki je samostojen, moder in nedomi{ljav. Priu~iti bi se morali novemu na~inu komuniciranja v ‘ivo in prek sodobnih elektronskih sredstev. Odpirajo se vam mo‘nosti za novo smer podjetnega delovanja in zaslu‘ek po neobi~ajni poti. Brez pomisleka se vklju~ite v nove trende. VODNAR – Novih ~ustvenih povezav bo toliko, da vas bo preplavljala babilonska me{anica do‘ivetij. Med izobra‘evanjem se boste z nekaterimi kolegi toliko zbli‘ali, da bodo od vas pri~akovali seksualne storitve. ^e ste v obstoje~i zvezi ali s samskim stanom nezadovoljni, ne pomi{ljajte; ‘e do polne lune 9. se lahko mo~no pomladite! Trgovali bi lahko z ljubeznijo ali njenimi vzporednimi storitvami. ^e boste obto‘evani, se borite z vsemi silami za svoj polo‘aj in ugled, za svojo posest, pridobite lahko celo od{kodnino. Postali boste vodja, po‘eli priznanje in pridobili novo ~ast. RIBI – Glava vas bo bolela, ~e boste potiskali skrbi in hrepenenja globoko v svojo notranjost in iz njih naredili skrivnost. Zmenki v odmaknjenih prostorih, v bolni{nici ali opu{~enih pisarnah bodo sicer sladki, a prazni. Vsaj ob prazni luni 25. zahtevajte od ljubimca, da utrdi hrbtenico in vas poka‘e svetu. Zasebno in poslovno delujte vztrajno, na~rtno, a ne pretirano po~asi, kot je zna~ilno za Bivola. Pravne ali dedne zadeve boste premaknili z mrtve to~ke, ne upajte pa {e na otipljive rezultate. Pripravlja: astrolog prof. Stane Pade‘nik

D

-

FEBRUAR

09 -

Misteriji 45


Nenavadna do`ivetja

Darilo iz onstranstva

S

se po doma~ih vinogradih neverjetno veseli in spro{~eni. Bilo mi je lepo in zbudila sem se polna energije. Res pa je, da se nisem dr‘ala najinega dogovora. Svoji ta{~i sem zaupala, kaj sanjam. Mislila sem, da ji lahko povem, a mama le ni ve~ pri{la v moje sanje. @alostna sem jo {e nekaj ~asa ~akala, a zaman. @ivljenje je spet teklo naprej po svojih tirnicah in spoznala sem prijateljico. Bili sva zelo povezani, veliko ~asa sva pre‘iveli ob pogovorih. A mati smrt je spet pri{la in s sabo odpeljala {e njo. @e nekaj ~asa sem vedela, da bo od{la, ker je bila neozdravljivo bolna. V meditaciji sem jo prosila, naj mi da znak, ko se bo to zgodilo, da bom {e bolj zaupala v posmrtno ‘ivljenje. Angeli so mi povedali uro, kdaj se bo poslovila, ne pa dne.

Bilo je en dan pred Veliko no~jo. V zgodnjih jutranjih urah sem jo sanjala. Oble~ena v belo je le‘ala na postelji, ko je naenkrat za~ela drseti proti tunelu. Vedela sem, da odhaja, a sem vseeno zakri~ala: »Andreja NE! Ne odhajaj!« Ona pa je od{la. Sin se je zgodaj zjutraj vrnil domov in zvok njegovega avtomobila me je vrgel iz teh sanj. [e nikoli ni pri{el tako pozno, zato sem pogledala na uro, ki je kazala 4,57. Angeli so mi rekli 4,55! Ko se je h~i zbudila, sem ji povedala, da nas je danes Andreja zapustila, a mislim, da mi ni takoj verjela. Ker smo imeli obiske, sem pozabila na svoj mobitel. Okrog dveh popoldne pa sem se spomnila, da me je mogo~e kdo klical, in sem {la gledat. Ne boste verjeli, kak{no presene~enje me je ~akalo. Dobila sem SMS, v njem pa je pisalo: »Danes se je od nas poslovila moja h~i Andreja …« Preplavila me je ‘alost in solze so stopile na lica. Zapustila me je zaupnica, a na koncu mi je vseeno dala veliko darilo, zaradi katerega jo bom vedno hranila v srcu. Bila je zelo bolna in brez energije, kljub temu pa je zbrala toliko mo~i, da se je lahko pri{la v sanjah poslovit od mene. Vedela je, koliko mi bo to pomenilo. Hvala ti, Andreja, pa tudi vama, mama in stara mama, za ta blagoslov in zaupanje v na{e pogovore o posmrtnem ‘ivljenju. Hvala vam za dokazilo, da tam preko {e obstaja ‘ivljenje. Ada Ilustracija Milo{ Lukman

staro mamo sva se ve~krat pogovarjali o smrti. Neko~ mi je rekla, da mi bo, ~e se je mo‘no po smrti vrniti, pri{la povedat, kako naj ‘ivim. Minilo je kar nekaj let in sva ‘e pozabili na to, kaj sva si obljubili. Pri{la pa je tista ura, ko je stara mama od{la na drugo stran. Kak{en mesec po njeni smrti sem jo sanjala in rekla mi je: »Do tam, kjer sem sedaj, sem potovala zelo dolgo in ni tako, kot si mislila ti, in tudi ni tako, kot sem mislila jaz,« in je {la. Bila sem {e premlada, da bi razumela, o ~em je govorila. Po mnogih letih mi je umrla {e mama in tudi ona se mi je oglasila v sanjah: »S tabo se bom sprehajala in pogovarjala, vendar vedi, da je to najina skrivnost.« Sanjala sem jo dvakrat. Sprehajali sva

Vabilo k pisanju Mnogim med nami se je `e pripetilo kaj nenavadnega. Opi{ite va{ resni~ni nenavaden dogodek, sre~anje, va{e sanje, ob~utke, jasnovidne utrinke, strah ... in napisano po{ljite na: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana, ali misteriji@misteriji.si - najbolj{e prispevke bomo objavili. Nagrada za objavljen prispevek je polletna naro~nina na revijo Misteriji.

46 - FEBRUAR 09 -

D


Alternativna medicina v {portu Avtor: Marjan Ogorevc Samozalo‘ba Obseg: 200 strani Format: 17 × 23,5 cm Vezava: bro{irano Cena: 21,90 € Informacije o prodaji: 051/307 777

Po tem, ko je nekdanji atletski trener dosegel svoj veliki uspeh alternativnega zdravilca skozi Primo‘a Kozmusa, ki je tudi ob njegovi pomo~i posegel po olimpijskem zlatu v metu kladiva, je bre‘i{ki bioterapevt izdal knjigo Alternativna medicina v {portu. V njej razkriva, kaj in kako je mogo~e dose~i vrhunec {portu, pa tudi sicer v ‘ivljenju, ~e zna ~lovek ukrotiti svoj duh. Knjiga je namenjena tako vrhunskim kot rekreativnim {portnikom. Malokdo izmed njih se {e ni sre~al s {portno po{kodbo ali boleznijo zaradi nepazljivosti, preutrujenosti, slabe tehnike, nezadostne pripravljenosti, prevelike ‘elje za uspehom ali zgolj zaradi nesre~nega slu~aja. V knjigi so osnovni

Da ne smrdi, Biofresh poskrbi @e v mnogih domovih ne poznajo ve~ neprijetnih vonjav ne v kopalnici, ne v strani{~u, ne v kuhinji, ne v sobi z novim pohi{tvom, ne v omari s ~evlji, ne v avtomobilu, ne v gara‘i, ne ob kletki z morskimi pra{i~ki … Blazinice Biofresh potegnejo vase molekule mote~ih vonjav; le te niso prekrite z umetnimi di{avami, tako da blazinice ne povzro~ajo alergij in so povsem ne{kodljive vsem ‘ivim bitjem. Blazinice so obnovljive: delujejo dve leti. Naprodaj v trgovinah Sanolaborja po vsej Sloveniji, v trgovinah Tu{ planet v Kranju, Celju, Mariboru in v trgovini Tu{ v ljubljanskem BTCju, v hipermarketih Mercatorja v Ljubljani, Kopru in Kranju, v biooddelku Maximarketa v Ljubljani, v trgovinah Mr. Pet, v trgovinah KGZ [kofja Loka in v trgovini Aurea v ljubljanskem BTC-ju. Naro~ite pa ga lahko tudi po telefonu 051/307 777 ali e-po{ti: aratrgovina@siol.com.

napotki, kako poleg medicinskega zdravljenja {e lahko zdravijo po{kodbe ali kako lahko izbolj{ajo svoje zmogljivosti. Obenem pa knjiga ponuja tudi razmi{ljanje, kako biti uspe{nej{i s pomo~jo duhovne rasti in obratno, kako osebnostno napredovati skozi {port. Avtor v knjigi predstavlja mnoge na~ine naravnega tradicionalnega zdravljenja kot se je razvijalo skozi tiso~letja v Indiji in na Kitajskem, poleg tega pa tudi najsodobnej{e metode, ki so iz{le iz tradicionalnih. Osrednji del knjige je namenjen alternativnim diagnosti~nim metodam. Opisani so na~ini, kako vplivati na {portnikovo duhovno rast, uravnove{ajo energijska stanja telesa ter omogo~ajo nadzor nad lastnim tokom zavesti. Knjiga v prvem poglavju govori o pristopu uradne medicine, potem predstavlja holisti~ni pristop k zdravljenju {portnih po{kodb, razgrinja energijski sistem ~loveka, opisuje mo‘nosti uravnavanja energijskega sistema ~loveka, obravnava delo terapevta s {portniki in razgrinja mo‘nosti pove~anja psihofizi~nih sposobnosti {portnikov. Knjiga je hkrati tudi dokument uporabe avtorjevih metod pri vrhunskem {portniku Primo‘u Kozmusu. Spreten bralec kmalu odkrije, da je knjiga, ki je sicer namenjena {portnikom, lahko odli~en vodnik za »{port« vsakdanjem ‘ivljenju.

-

Najbolj iskane knjige v trgovini Aurea v BTC, hala A v Ljubljani

Nova knjiga

FEBRUAR

1. Prva kuharica v coni dr. Vanja Grbac Gredelj

2. @ivljenje v zoni zdravja dr. Barry Sears

3. Osupljiva mo~ ~ustev Esther in Jerry Hicks

4. Sre~anja z du{ami Bill in Judy Guggenheim

5. Prosite, dano vam je Esther in Jerry Hicks

6. Ozdravite lahko karkoli dr. Martin Brofman

7. Kako prebudimo in poslu{amo svojo intuicijo James Wanless

8. Zakon privla~nosti Esther in Jerry Hicks

9. Najve}a tajna David Icke

10. Kako odkrijete va{a prej{nja ‘ivljenja Ted Andrews

09 -

Misteriji 47


Poti do zdravja S klubsko kartico Misterijev imate 10 % popusta pri storitvah na{ih ~lanov AL TERNA TIVNO ZDRA VLJENJE LTERNA TERNATIVNO ZDRAVLJENJE SCIO je najkompleksnej{i bioresonan~ni biofeedback sistem za diagnostiko/terapijo, ki omogo~a vpogled v celotno energetsko stanje organizma (hormoni, vitamini, minerali, encimi, ~akre, emocije, virusi, bakterije …) LAH MEDIKAL CENTER d. o. o., Klanec 13, 1218 Komenda Tel. 031/616 351 »ZDRAVJE« TAMARA GALA s. p., alternativna oblika zdravljenja, ra~unalni{ka diagnostika, psihoanaliza, svetovanje. Naro~anje na tel. 031/412 340 BIOSPECTER CENTER – Pregledi in terapije z magnetno bioresonanco. Biospectrum center [kofljica, Lisjak Stanko, 031/566 977, www.biospectrum.biz ANGELI IN REIKI Marjetka Novak – [ola za angelskega terapevta, [ola kanaliziranja in dela z angelskimi kartami, razli~ni te~aji, Angelski Reiki Info: Brodarjev trg 11, Ljubljana, tel. 031/830 299, info@svetangelov.com, www.svetangelov.com, www.reiki.si ASTROLOGIJA Karmi~ni, natalni in letni horoskopi. Karmi~na analiza 33 €, brezpla~ni vzorec. Astrolog Armand – tel. 041/568 340, 05/6571 340; www.astrologarmand.co.cc BIOENERGOTEHNOLOGIJA Funkcionalna in frekven~na diagnostika notranjih organov, mikrovalovna akupunktura pri bole~inah v hrbtenici in sklepih, bicom resonanca pri alergijah in prekomerni te‘i, frekven~na terapija Dr. Rifa pri onkolo{kih obolenjih, psihoterapija. Brane Kobal, tel. 041/909 341, Ljubljana BIOTERAPIJA PRAVE ENERGIJE NA PRAVO MESTO, PRAVE ENERGIJE PRAVIM LJUDEM ! Terapije samo individualno! HUJ[ANJE PO OSEBNEM BIORITMU s svojo osebno dieto! POMO^ pri motnjah hranjenja in pomanjkanju volje do ‘ivljenja! Obi{~ite na{o spletno stran MOJAXXLLINIA.com ali pokli~ite na tel. 041/485 309 in se naro~ite za osebno obravnavo in obisk. DELA VNICE DELAVNICE U~enje kot ‘ivljenjska izku{nja – Zavod za alternativna izobra‘evanja – ZAI Izvajamo izobra‘evalne programe: NARAVNI ZDRAVILEC, uporabna psihosomatika, prednosti in pasti samopodobe. Opravljamo radiestezijsko detekcijo {kodljivih sevanj. Nudimo slikanje avre z diagnostiko. Organiziramo izredna predavanja, u~ne delavnice in izlete, povezane z naravnimi energijami in ~ude‘i. Dalmatinova 2, Ljubljana, tel. 01/230 84 71 e-mail: zavod.zai@gmail.com, spletne strani: www.zavod-zai.si HOLISTI^NI CENTRI CENTER ZA RAVNOVESJA BIOENERGIJ vam nudi pomo~, kako priti bli‘je k svojemu notranjemu ravnovesju. Holisti~ni pristop. Energetsko ~i{~enje prostora, angelske terapije, delavnice, Quantec. Tel. 031/72 34 27; www.beli-delfini.net Holisti~ni center Toma‘ [u{ter{i~ Fizioterapija, akupresura, kristaloterapija, refleksna masa‘a stopal, energijska terapija, psihoterapija, energijsko ~i{~enje prostorov in predmetov, masa‘a telesa, laj{anje bole~in in po{kodb hrbtenice in sklepov. Tel. 031/728 590, e-mail: info@kamrca.com, www.kamrca.com Vodnikova 155, Ljubljana QUANTEC – INSTRUMENT INSTRUMENTALNA ALNA BIOKOMUNIKACIJA Quantec sistem analizira, svetuje in z oddajanjem informacij tudi deluje na izbrani cilj. Zdru‘uje najnovej{a dognanja kvantnih fizikov in razli~na znanja s podro~ja klasi~ne in komplementarne medicine. Quantec nam da poglobljen vpogled v vzroke te‘av na telesni in psihi~ni ravni ter nudi optimalno podporo pri vseh oblikah zdravljenja in pri premagovanju razli~nih kriznih situacij. Uporablja se v osebnem in poslovnem svetovanju, pri {portu, {tudiju, kmetijstvu, ekologiji … Manipet d. o. o., Lamutova 48a, Podutik Tel.: 040/299 667 (ga. Manja); e-po{ta: manipet@gmail.com Za sodelovanje na strani Poti do zdravja pokli~ite prosim na telefon 01/231 93 60 ali 031/66 20 92 ali se oglasite po e-po{ti: eva.jesenicnik@zalozba-ara.si

48 - FEBRUAR 09 -

Ureja Eva Jeseni~nik, 01/231 93 60 eva.jesenicnik@zalozba-ara.si

MEDIT ACIJA MEDITACIJA Osvobodite se travmatskih izku{enj iz preteklosti. Z meditacijo do ve~je vitalnosti, telesne in du{evne sprostitve, ~i{~enja avre. Naj v vas za‘ivi energija! Meditacije: mandala, za-zen, nadabrama … Tel: 040/909 650 ZA^UTITE SVOJ PRISTNI JAZ IN ZA@IVITE V SKLADU Z NJIM! Individualno svetovanje s pomo~jo tarota, angelov in vodnikov; strokovno svetovanje, meditacija in delavnice na temo osebnostne in duhovne rasti. Info in prijave: Lea 031/442 197 Celestina, Lea O{abnik s. p., Savska cesta 11a, 1230 Dom‘ale Spletna stran: www.jasnovidnostcelestina.com NARA VNO ZDRA VLJENJE NARAVNO ZDRAVLJENJE Vikend te~aji prehranjevanja za @IVLJENJE V CONI, predava dr. Vanja Grbac Gredelj, za~etek januarja 2009, informacije na GSM 041/204 648. Odprava bole~in, gangrena, depresija, onkolo{ka obolenja, migrena … Ko uradna medicina ne more dovolj pomagati – bioterapija po metodi Zdenka Doman~i}a Info: 031/567 731; bioterapija@siol.net Energetska psihoterapija-zdravilni pogovori, u~inkovita pomo~ pri fizi~nih in psihi~nih te‘avah. Kisikove terapije na aparatih AIRNERGY – www.airnergy.com Naro~ila in informacije 031/300 209. ZARA CENTER, Dolenjska PSIHOKIBERNETIKA ESENOV Psihokibernetika Esenov spodbuja samorazvoj in meditacijo ter omogo~a osebne za{~ite, za{~ite na{ih bli‘njih, za{~ite stvari, delovanje z miselnimi frekvencami, telesno, ~ustveno in umsko zdravje, zdravljenje ‘e obstoje~ih in prepre~evanje novih motenj, pa tudi sposobnost psihokirurgije. Te~aji, terapije, regresoterapija. Vadana Gordana Kudrikova Umag, tel. 00385/(0)91 20 62 815, 00385/(0)52 752 760 RADIESTEZIJA Radiestezijski pregledi spalnic in ~loveka. ALTERA nudi radiestezijske preglede spalnic, pisarn, energetske preglede telesnih organov (slikanje avre), diagnostika. Imate te‘ave s spanjem, zdravjem, ~utite utrujenost, pa ne veste vzroka? Naro~ila na GSM: 041/716 195; www.altera.si REIKI SUN REI, svetovanja in terapije, Tadej Krnc s. p. Reiki terapije, radiestezija, bioenergija, angelske terapije, energetsko ~i{~enje prostorov, svetovanja s pomo~jo angelskih kart in tarota. Po predhodnem dogovoru mo‘en obisk na domu. Dunajska cesta 51, Ljubljana Tel. 041/750-398, e-mail: tadej.krnc@telemach.net TRGOVINE AUREA - vse za telo in du{o, maloprodaja in veleprodaja; naravna kozmetika za telo, ezoterika, knji`ni program in izdelki iz tehnologije Hydronic; AUREA Press d. o. o., BTC hala A, [martinska 152, Ljubljana. Tel. 01/541 17 60 TRGOVINA ART AURUM na Pobre{ki c. 4 v MARIBORU in TRGOVINA DIVA Kidri~eva 2b NAKUPOVALNI C. v VELENJU vam ponuja veliko izbiro ezoterike, kristalov, literature, to~enih parfumov in unikatnih izdelkov. VRHUNSKA HIPNOZA.COM Vse, kar ste do sedaj samo brali v knjigah dr. Goldberga o ~asovnih potovanjih in odkrivanju preteklih in prihodnjih ‘ivljenj (zalo‘ba Ara), je zdaj mo‘no tudi pri nas: www.vrhunskahipnoza.com ali 040/777 749. Imamo tudi nekaj lastnih novitet. Vabljeni! ZDRA VILI[^A ZDRAVILI[^A Terme Dobrna, zdravljenje ginekolo{kih, revmatskih, ortopedskih in nevrolo{kih obolenj ter stanj po po{kodbah Tel. 03/780 80 00 WU WEI BUJENJE Skupinsko in individualno odpravljanje bolezenskih blokad. Tedenska sre~anja, {tirinajst seans. Vodi Dragan Sekuli}. Informacije in prijave tel. 00385 91 254 36 98


Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo

PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777; 01/549 17 92

OSVE@ILEC ZRAKA BREZ VONJA ^AKRINA MAJICA

Blazinica Biofresh osve‘uje zrak tako, da kot magnet privla~i in kot spu‘va vpija molekule vonjav. Deluje dve leti in je obnovljiva. Zelo je priporo~ljiva za otro{ke sobe in sobe bolnikov. Zrak osve‘uje v vseh stanovanjskih in delovnih prostorih, v hladilnikih ohranja sve‘ost ‘ivil in zmanj{uje porabo elektrike, razsmrajuje obutev, osve‘uje zrak v avtomobilih … Ni~esar ne oddaja, pa~ pa odstranjuje. Tudi alergene in {kodljive nanodelce razli~nega izvora. 7,90 €

^akrine majice iz Avstralije telesu dovajajo bioenergijo s pomo~jo mo~nih nihanj nenavadno ‘ivih barv (njihove intenzivnosti se na papir ne da natisniti), ki polnijo avro in izbolj{ujejo zdravje. Velikosti S, M, L, XL, XXL. 62,18 €

KAPLJICE ALKALIFE S temi kapljicami navadno pitno vodo spremenimo v alkalni pripravek. Dve kapljici kanemo v poldrugi deciliter vode in dobimo pija~o, ki nam uravnovesi pH teko~in v telesu in tako pripomore k njegovemu normalnemu delovanju. Kaj se dogaja v telesu in kako deluje napitek, ki uredi pH teko~in v telesu, kadar smo utrujeni, omoti~ni, imamo motnje vida … ali kako drugo, tudi huj{o te‘avo, izvemo iz knji‘ice, ki jo kupcem kapljic podarjamo. 30,00 €

KAPLJICE ZA LAJ[ANJE BOLE^IN

BAKRENE ZAPESTNICE Zmanj{ujejo ali odpravljajo bole~ine, ki jih povzro~ajo revma, artritis, i{ijas, lumbago, igranje tenisa, golfa, ko{arke... Mnogi, ki nosijo zapestnico, zmanj{ajo ali pa celo opustijo jemanje protibole~inskih zdravil in tako veliko naredijo za svoje zdravje. Velikosti zapestnic: od 15 do 19 cm premera. Naprodaj so tudi posrebrene in pozla~ene. a) bakrena 15,44 € c) posrebrena 27,96 € d) pozla~ena 40,06 €

OSEBNI ANGEL^EK

Na dlan kanemo kapljico vodice Yi tong in jo polo‘imo na akupresurno to~ko ali podr‘imo nad obolelim mestom. Bole~ina, pa naj gre za glavobol, bole~ine v sklepih, hrbtenici … izgine ‘e po eni minuti. Kapljice so namenjene tudi zdravilcem, koristne so pri akupunkturi, akupresuri, kiropraktiki, reikiju, masa‘i tuina, moksibustiji … Odpravljajo energetske blokade, vzpostavljajo preto~nost meridianov in tako odpravljajo bole~ino. 34,00 €

Unikatni angel~ek iz kamene strele, velik pribli`no 3 cm, lahko programiramo tako kot je napisano v prilo`enih navodilih v skladu s svojimi `eljami in potrebami. 16 €

BLAZINICE ZA RAZSTRUPLJANJE Razstrupljevalna blazinica iz telesa potegne strupe s pomo~jo naravnih, na Vzhodu od davnine znanih snovi za razstrupljanje. Z dodanim obli‘em blazinico pono~i prilepimo na podplat. 34,60 € (dvajset blazinic)

RADIESTEZIJSKA NIHALA (a) Karnak (nova oblika), (b) Izis-6 in (c) Izis-4 (oba novej{a oblika) so med najbolj znanimi radiestezijskimi nihali. Nihali Izis sta poimenovani po egip~anski boginji Izidi, primerke tako oblikovanih nihal so na{li v izkopanih egiptovskih sarkofagih. Uporabljamo jih za preiskavo {kodljivih sevanj, iskanje vode, izbiranje primerne prehrane, doziranje, pa tudi za diagnosticiranje. Cena posameznega nihala: 18,36 €

N

O V O

RASTRSKA O^ALA

a

b

c

Z gledanjem skozi luknjice, ki so izvrtane v kartonska o~ala po posebni shemi, krepimo o~esne mi{ice in izbolj{amo vid, zmanj{amo ali odpravimo dioptrijo. Nosimo jih 15 do 20 minut na dan. Osebe z dioptrijo plus vadijo tako, da jih nosijo med branjem, osebe z dioptrijo minus pa med gledanjem televizije. Prilo‘ena so navodila in test za ugotavljanje ostrine vida. 6,00 €

-

FEBRUAR

09 -

Misteriji 49


PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777; 01/549 17 92

ENERGIJSKI INFORMIRANI BRISA^I V kompletu energijskih brisa~ sta manj{a in velika (50 x 100 cm in 70 x 140 cm). Ob stiku s ko‘o se informacije prenesejo iz brisa~e v vodo v telesu (podobno kot pri Noradu) in molekule vode v telesu spravijo v stanje »‘ive vode«. Telo neprestano popravlja vodo, ki prihaja vanj, v tak{no, ki jo lahko uporabi, torej v `ivo vodo. Brisa~i mu pri tem pomagata. Zato telo za »popravljanje« vode porabi manj energije; ob~utimo ve~ energije in se bolje po~utimo. Delovanje in prenos informacij na vodo je preverjeno z biolo{kimi testi (Protokol {t. 8). Cena kompleta: 29,95 € (v be‘, modri ali rjavi barvi)

VR^ ZA DOBRO VODO Vr~ za dobro vodo deluje enako kot modri kozarec. Z biolo{kimi testi je dokazano, da zmanj{a genotoksi~nost vode do 40 odstotkov. ^e vodo iz vr~a nato~imo v informirani kozarec, se njegova u~inkovitost pove~a {e za nekaj odstotkov. V vr~ lahko nato~imo liter vode. Tako kot informirani kozarci tudi vr~ spremeni u~inek alkohola. 54,90 €

INFORMIRANI ZAŠ^ITNI KLJU^ USB V USB-vti~nico vtaknjen informirani Za{~itni klju~ USB in bakrena samolepilna plo{~ica zmanj{ujeta negativne vplive sevanja ra~unalnikov, zaslonov in usmerjevalnikov na ~loveka in njegovo zdravje. Delovanje je preverjeno z GDVelektrografijo in mikroskopiranjem ~love{kih rde~ih krvni~k. 39,90 €

HYDRONIC 1H/F ZA HI[O

INFORMIRANI OBESEK LU^KA V kerami~ni obesek so s posebno tehnologijo vtisnjene izbrane informacije, ki pripomorejo k bolj{emu po~utju. Obesek pove~a avro, {~iti pred zunanjimi negativnimi vplivi (geopatske cone, elektromagnetna sevanja, kozmi~na sevanja …), odpravlja energetske blokade, uredi nepravilno vrtenje ~aker, odpira izhodne kanale, vzpodbuja intuicijo, {iri du{evno in duhovno obzorje … 75 €

ATLANTIDSKI KRI@

Hydronic za hi{o ima dve funkciji: • izbolj{a vso vodovodno vodo v hi{i in do 70 odstotno zmanj{a njeno {kodljivo delovanje. Skozi hydronic za hi{o o‘ivljena voda izlo~a tudi do 70 odstotkov manj vodnega kamna in tako varuje in{talacije in gospodinjske stroje. O‘ivljena voda pove~a ‘ivljenjske sposobnosti, tudi rastlin in ‘ivali. Pospe{uje izlo~anje klora. Primeren je tudi za rastlinjake in farme. • filtrira do 80 mikronov velike delce (mivka, pesek, glina, kovinski ostru‘ki …) in jih izpira. Vgradimo ga takoj za vodomerom. Dopu{~a pretok do petih kubikov na uro. Hydronic za hi{o ne zmanj{uje pretoka vode. 701,05 €

JEDILNI SERVIS Ju{ni, plitvi in desertni kro‘niki zmanj{ajo genotoksi~nost do 40 %. 24,62 €

50 - FEBRUAR 09 -

aratrgovina@siol.com

Atlantidski kri‘ je skrbno narejen iz srebra, o~i{~en vseh negativnih energij in napolnjen s kodami, ki ugodno vplivajo na ~loveka. Njegovo delovanje je {e mo~nej{e kot delovanje atlantidskega prstana in plo{~ice ter ima prav tako vgravirano vija~nico, ki energijsko dodatno ugodno deluje na ‘ive organizme.

ATLANTIDSKI PRSTAN IN PLO[^ICA Sta srebrna, oblikovana tako, da posebni liki sprejemajo in oddajajo kozmi~no energijo in s tem {~itijo pred negativnimi sevanji. Ugodno delujeta na zdravje in dobro po~utje, prepre~ujeta nesre~e. Oblika prstana izhaja iz davnine, saj so u~inki likov, ki so skrbno vdelani v celjski srebrni nakit, znani ‘e iz ~asov faraonov. Velikosti prstana: od 16 do 24 mm notranjega premera. prstan 48,50 € plo{~ica 48,50 €

69,50 €


INFORMIRANI IZDELKI IZ LABORATORIJA VILIJA POZNIKA

Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo

INFORMIRANI KOZARCI Njihova posebnost je, da izbolj{ajo vsakdanjo vodo; v njih voda spremeni svoje fizikalno-kemi~ne lastnosti, informacije v kozarcu vzpodbudijo njene samoo~i{~evalne lastnosti. Voda iz informiranih kozarcev je primernej{a za vsa ‘iva bitja. Genotoksi~ni test dokazuje, da kozarec izbolj{a vodo za kakih 40 odstotkov. Kozarci imajo svoj pomen tudi v barvni terapiji. Iz knjige Aura Soma povzemamo, kako barve delujejo na ~loveka: Modra: Deluje na grlno ~akro, vzpodbuja toleranco do sebe in drugih, vero v notranje vodstvo, okrepi odpornost, fizi~no in ~ustveno, zmanj{uje trpljenje ... 20,90 €

20,90 €

20,90 €

20,90 €

Vili Poznik, priznanih ima 42 izumov in je prejel kakih 100 razli~nih medalj, v svojem laboratoriju v Celju informira izdelke s postopki, ki jih je razvil sam. U~inkovanje vseh njegovih informiranih izdelkov je preverjeno z znanstvenimi metodami. Za izdelke, ki o‘ivljajo vodo, je v ZDA prejel nagrado za najbolj{i izum na podro~ju ekologije, zlato odli~je pa je prejel tudi za izdelke, ki zmanj{ujejo negativna sevanja tehni~nih naprav.

INFORMIRANI LON^EK

Zelena: Deluje na sr~no ~akro, podpira nas pri sprejemanju odlo~itev, vzpodbuja nov pogled na stvari, prina{a mo~an stik z naravo ... Rde~a: Spodbuja delovanje hormonskega sistema, pomaga premagovati agresivna ~ustva, obnavlja energijo, uravnove{a delovanje prve ~akre, pomaga pri stresu, pri razli~nih strahovih.

KRISTALINSKA KROGLA Krogla zagotavlja, da se energija okrog nje su~e desno (preverite z nihalom). V radioni~ni delavnici so ji vsevane informacije, ki razen dobre volje vzbujajo v ljudeh tudi odpornost proti {tevilnim boleznim. Osem centimetrov velika krogla deluje v premeru treh metrov. Poznavalci jih postavijo na ra~unalnik, na delovno mizo, predvsem pa na no~no omarico. 49,90 €

NORAD

Za{~itna kodirana plo{~ica Norad do sedemdeset odstotkov zmanj{a tveganje, ki ga ustvarja sevanje mobilnih telefonov in baznih postaj. Za{~itna plo{~ica vodo v telesu, te je v povpre~ju kar 75 odstotkov te‘e, vzpodbudi, da se vrne v »zdravo« strukturo, v obliko, kakr{no ima voda v telesu, preden jo dose‘ejo sevanja mobilnega telefona. Norad je samolepilna kodirana bakrena plo{~ica (Ø 16 mm), ki jo prilepimo na hrbtno stran telefona. 14,90 €

Informirani lon~ek dopolnjuje program informiranih izdelkov. Ima enake lastnosti kot modri kozarec; fizikalno vpliva na razdru‘evanje molekul v teko~inah in jih tako omeh~a. Zato imajo v lon~ku pripravljeni ~aji bolj{i okus, o‘ivljena voda potegne iz rastlin ve~ u~inkovin. Na informiranih lon~kih so odtisnjeni posebni simboli »magic life« v ~akrinih barvah, ki ugodno delujejo na zdravje. Lon~ki imajo razli~no obarvane robove, da si lahko izberete svojega. Informirane lon~ke lahko pomivate v stroju, primerni so za vse vrste vro~ih napitkov, tudi za juhe. 20,90 €

NORAD PLUS Norad plus do sedemdeset odstotkov zmanj{a tveganje, ki ga povzro~a sevanje mobilnih telefonov in baznih postaj, hkrati pa telo oskrbi z dovolj bakra, podobno kot bakrena zapestnica, ki jo mnogi uporabljajo za zmanj{anje artriti~nih, revmati~nih in drugih bole~in. Norad plus je narejen iz povsem ~istega (elektrolitskega) bakra. Norad plus je informirana samolepilna bakrena plo{~ica, ki jo nalepimo na zadnjo stran zapestne ure (za manj{e ure je Ø 24 mm, za ve~je Ø 28 mm). 14,90 €

MAGIC LIFE Plasti~na plo{~ica posebnih oblik zaradi svoje oblike zajema energijo iz okolja in jo oddaja v neposredno bli‘ino. Plo{~ica je kodirana z orgonskimi sevalniki; pove~a nam energijo in nas {~iti pred sevanji, ~e jo nosimo na vrvici okoli vratu ali v prsnem ‘epu. 6,26 €

-

FEBRUAR

09 -

Misteriji 51


Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo

PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777; 01/549 17 92

[TIRJE LETNI ^ASI Poslu{anje na zlatem disku posnetih zvokov ansambla Vedun je namenjeno samozdravljenju vseh energijskih teles (mentalnega, emocionalnega, duhovnega) in du{e ter posredno zdravljenju fizi~nega telesa, ozave{~anju in razvoju zavesti na poti ~lovekovega samouresni~evanja. Zvok z zgo{~enke poslu{alca spreminja, umirja in zdravi. Zgo{~enko so lani na dan letnega solsticija, v ~asu, ki je energetsko pre‘et z izjemnimi vibracijami vseprisotne kozmi~ne zavesti, s posebno tehniko posneli v cerkvi sv. Ane. Ansambel Vedun vódeno uporablja pi{~ali razli~nih tradicij, tibetanske zvon~ke, ~inele, zvonce, afri{ke sanse, bobne, rogove, tolkala, oceanske {koljke, avstralske did‘eriduje, slova{ke fujare, himalajsko-tibetanske pojo~e sklede, evropske drumljice, ksilofone, metalofone … Kvantni fiziki trdijo, da zavest ustvarja materijo, torej na nas vplivajo tudi misli in ~ustva, ki nam jih vzbuja poslu{anje zlate zgo{~enke. Glasba tako postane alkimija zvoka, ki vpliva na na{e misli, ~ustva in po~utje. Cena: 25,00 €

RUNSKI ENERGIJSKI AMULETI Runski energijski amuleti so ustvarjeni iz ve~ posameznih run (rune so pismenke misti~ne starodavne skandinavske pisave, ki so jo ljudstva severne Evrope uporabljala za prerokovanje, za{~ito, zdravljenje …) v to~no dolo~enem zapisu, ki privablja kvaliteto tistih energij, ki jih potrebujemo: obilja, za{~ite, harmonije v odnosih, doseganja ciljev … Runski amulet za plodnost, Amulet za za{~ito in obilje dovr{itev, izpolnitev

ZGO[^ENKI ZA NOSE^NICE Hipnoza pomaga k umirjeni nose~nosti in la‘jemu, kraj{emu in manj bole~emu porodu. Zgo{~enki za spro{~anje in samohipnozo je pripravil ugledni porodni~ar, profesor dr. Marjan Pajntar, dr. med.

Runski amulet za pomo~ pri uresni~evanju zamisli, ciljev, podvigov

Priprava na porod in Spro{~anje v hipnozi Zgo{~enki sta namenjeni poslu{anju med nose~nostjo, saj pomirjata in pripomoreta k dobremu po~utju v teh ob~utljivih mesecih.

Runski amuleti so kovinske plo{~ice v barvi starega srebra in so energijsko napolnjeni.

Runski amulet za vzpostavljanje ravnovesja na podro~ju odnosov, komunikacije, partnerstva …

Cena: 24,50 €

Cena posameznega amuleta: 19,50 €

Kako naro~amo?

PROGRAM ZA SPROSTITEV Spro{~anje je del naravnega zdravljenja. Zgo{~enka psihoterapevta dr. Toneta Pa~nika je namenjena ob~utljivim na zunanje pritiske in onim, ki so izpostavljeni kratkotrajnim, a mo~nim du{evnim pritiskom. Za starej{e od 12 let. Pomaga nam, da se telesno in du{evno sprostimo in zajamemo energijo. Cena zgo{~enke: 12,10 € Cena kasete: 6,26 €

TEST ZAKISANOSTI Iz koluta odtrgate dva do tri centimetre dolg testni trak in ga pomo~ite v urin. Sprememba

barve testnega traku vam pove, kolik{en je pH va{ega urina, in tako ugotovite, ali ste morda zakisani. 9,90 €

52 - FEBRUAR 09 -

NE KADIM VE^ Poslu{anje tega avtosugestivnega programa vas vodi med nekadilce! Da bi se lahko odrekli tobaku, program poslu{ajte vsaj tridesetkrat zapored. Cena zgo{~enke: 15,00 €

AKUPUNKTURNO PERO Namesto z iglami z rahlimi elektri~nimi impulzi stimuliramo akupunkturne to~ke, ki so za {tevilne te‘ave natan~no opisane v prilo‘enem priro~niku. Z njim

odpravljamo sebi ali svojim bli‘njim glavobole in druge bole~ine, preganjamo utrujenost ter laj{amo zdravstvene te‘ave. 77,70 €

Izbrani izdelek naro~imo po telefonu (med 8. in 15. uro): 01/549 17 92 ali 051/307 777, faksu: 01/230 16 27; siol.com aratrgovina@siol.com e-po{ti: aratrgovina ali pisno na naslov: ARA zalo‘ba zalo‘ba, Cigaletova 55, 1000 Ljubljana Ljubljana. Vsi naro~niki na revijo Misteriji imajo 10 % popusta. Pla~ilo po povzetju. Po{tnino pla~a kupec. Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo. Po{iljatelj jam~i, da bodo kupci prejeli izdelke, tudi steklene, nepo{kodovane. ^e z izdelkom niste zadovoljni, denar vrnemo. Reklamacije upo{tevamo v osmih dneh od dneva odpo{iljanja.

VEVERICA – MASER ZA GLAVO Maser za glavo, narejen po vzoru aborid‘inskih maserjev in maserjev tradicionalne kitajske medicine, vas popolnoma sprosti ter pre‘ene stres, slabo voljo in depresivno po~utje. Z njegovo uporabo se v telesu sprostijo endomorfini (hormoni ugodja), ki nam prinesejo zelo prijetne ob~utke. 19,90 €


Izidi `rebanja za nagradno kri`anko {t. 167

Mali oglasi @ELITE POKUKATI V PRIHODNOST? Storite to z izku{enimi. Vede‘evanje in svetovanje na 090/43 85. 0,7010 €/0,5 min. Ceno iz drugih omre`ij dolo~a operater ponudnik storitev. MAKRA AS s.p., PE: Kvedrova c. 3, 1000 Ljubljana

090 4321 ... Da vpra{anje postane odgovor, da se strah spremeni v prah! POGOVORISVETOVANJA-TAROT z vami 365 dni. Mo`en osebni stik. 0,70 € / 0,5 min; mobitel omre`je 090/142 872 - 0,75 € /0,5 min

ZANA d.o.o.

TAROT preko GSM 090/14 24 10. Cena 1,04 €/min. Vsak petek ob 22,30 imam oddajo v ‘ivo na televiziji VI-TEL. Violeta Bonutti s. p., [empeter, www.violetta.si

VEDE@EVALKA DARJA vam pomaga iz stiske. Za informacije lahko pokli~ete na telefon 041/903 465. Marjetica vede‘evanje s. p.

CENTER EZOTERIKE AURORA – Jasnovidnost, vede‘evanje, magi~ni rituali, angelsko svetovanje. Te~aji vede‘evanja in magi~nih ritualov. Bralcem Misterijev priznamo 10 % popusta. 031/218 979; www.vedezevanje-aurora.si Vitalis s. p., Prva~ina

PRVA NAGRADA (letna naro~nina na revijo Misteriji) Marcel Vogelnik, Smoku~ 101, 4274 @irovnica

VABLJENI NA TE^AJA RADIESTEZIJE IN BIOENERGIJE MARCA 2009

DRUGA NAGRADA (polletna naro~nina na revijo Misteriji):

Predavatelj Igor Ziernfeld

Mitja Grum, Dobrna 14 C, 3204 Dobrna

Prijave in informacije: telefon

01/7212 581 ali GSM 031/581 871

Kata d. o. o.

TRI TRETJE NAGRADE (knjiga zalo`be ARA):

Hotel Izvir Roga{ka Slatina Program za februar

Danica Barba, Prvomajska 15, 1000 Ljubljana

SRE^ANJE Z BRACOM sreda 4. februarja in sreda 11. marca

Marija Kranjec, Knafljev trg 6, 1310 Ribnica

IVAN NOVAK – ZA^ETNI TE^AJ RADIESTEZIJE IN KRISTALOTERAPIJE

Berta Konda, Brilejeva 8, 1117 Ljubljana

6., 7. in 8. februarja

Nagrade bomo poslali po po{ti.

DAMIR IZ ROVINJA – QUICK ZAP terapija

Re{itev nagradne kri`anke {t. 167: VODORAVNO: agent, Lamarck, dim, alod, zelenjava, vrtnine, PH, Atlasov, alt, Barre, La, Be, Tihi ocean, liktor, Omota, snet, greda, nomos, Nazor, les, ona, Na, Bohuslav, Nashua, Rado, Ali, indijski Bog, KT, Vi{nu, aligator, aker, Rn, rjuha, Toscanini, no‘, IF, Agakan, ala Nagradni pojmi: ZELENJAVA, VRTNINE, PRESNA HRANA, INDIJSKI BOG VI[NU

7. in 8. februarja

Izlet V SV. FO[KO – nedelja 15. februarja TANJA JAZBIN[EK – VITKI IN ZDRAVI 15. do 22. februarja

DR. NEVEN KRULJAC, ORTOPED IZ VALDOLTRE sobota 28. februarja in sobota 14. marca IZREDNO UGODNE CENE DALJ[E BIVANJE – ZIMOVANJE PONUDBA ^AKAJO^IM NA DOMOVE STAREJ[IH dvoposteljna soba: od 20 €/dan; od 600 €/mesec Informacije, rezervacije, prijave: Izvir @alec, tel.: 03/71 33 100, 041/769 686 (Janko Ka~) hotel Izvir Roga{ka Slatina, tel.: 03/58 16 140; info@izvir.com; www.izvir.com

Mali oglasi v Misterijih CENA besede je 1,25 €, (najmanj 18,78 € za 15 besed ali manj). 10 % popust za tri, 15 % popust za ve~ kot tri zaporedna naro~ila. [tejejo vse besede in {tevilke. 20 % DDV ni v{tet v ceno. ROK za sprejem je do vklju~no 15. v mesecu za naslednji mesec. Informacije po tel.: 01/ 231-93-60.

SPREJEM oglasa le pisno po po{ti ali po elektronski po{ti misteriji@misteriji.si. Storitev razli~nih ponudnikov, objavljenih na teh straneh, ne preverjamo in zanje ne odgovarjamo. Bralke in bralce prosimo, da nam o kakovosti ponujenih storitev sporo~ijo svoje mnenje.

-

Prosimo, da re{itev po{ljete do 15. februarja 2009 v ovojnici s pripisom KRI@ANKA 168 na naslov: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Iz`rebali bomo pet nagrajencev, ki bodo prejeli: 1. nagrada: letna naro~nina na revijo Misteriji 2. nagrada: polletna naro~nina na revijo Misteriji 3.-5. nagrada: knjiga zalo`be ARA

FEBRUAR

09 -

Misteriji 53


^e ku‘eli po te n oh in ra ga nit po i re v in {ljit ijo va e s ce {i ku lo m p ,o i p aj d od z n re‘ at ag ite ki r s . ad am ni o m n i p ag oj ra m dn i i

i 8 n Nagradna 6 d 1 ra {t. g Ime in priimek: a N on p Stalno bivali{~e: ku Po{tna {tevilka in kraj:

54 - FEBRUAR 09 -

kri`anka (168)


ARA ZALO@BA

ODKRIVANJE PRETEKLIH IN PRIHODNJIH @IVLJENJ

POTOVANJE DO EKSTAZE

ZDRAVJE IZ STOPAL Priro~nik za refleksoterapijo vas nau~i skozi stopala pregledati celotno telo in zaznati morebitne ~ustvene te‘ave in slabo po~utje. Prek masa‘e stopal, se telo ves ~as ~isti in obnavlja. Prilo‘ena sta plakata z oznakami con na stopalih in rokah.

PRIRO^NIK ZA ZDRAVILCE

OSNOVE RADIESTEZIJE IN BIOENERGIJE

POLJE - PO SLEDI NEVIDNIH SIL V VESOLJU

Knjiga razkriva, kako s pomo~jo hipnoze spoznamo svojo preteklost in prihodnost. Vsebuje osupljive primere regresij v pretekla in progresij v prihodnja ‘ivljenja, dodana pa so {e podrobna navodila za samohipnozo.

V knjigi avtorica nagovarja plesalca, ki ‘ivi v vsakem izmed nas, in nas ne‘no spomni, da smo rojeni za ples v ekstazi. To je trenutek celosti, ko smo popolnoma ugla{eni sami s seboj, in ko so na{e telo, srce, um in du{a povezani.

Knjiga je izvrsten priro~nik za vse, ki ‘elijo prebuditi in razviti zdravilske sposobnosti ter k bolj{emu zdravju pomagati sebi in drugim. Opisane tehnike so zelo u~inkovite in vklju~ujejo barve, zvoke in di{ave.

Priro~nik je namenjen vsem, ki se `elijo nau~iti uporabljati nihalo in druge radiestezijske instrumente ter sebi in svojim pomagati z bioenergijo. Knjiga je dobrodo{la tako izku{enim radiestezistom, kot tudi novincem.

Ves svet vibrira v skrivnostnem kvantnem polju neizmerne energije, ki je klju~ za pojasnitev telepatije, telekineze in bioenergije, obeta pa tudi mo`nost ~rpanja neskon~nega vira energije in vesoljska potovanja na velike razdalje.

16,27 €

16,27 €

16,27 €

16,27 €

16,27 €

20,45 €

PRIKRITA ZGODOVINA ^LOVE[KE RASE

POTOVANJE DU[

USODA DU[

Knjiga opisuje izkopanine, ki jih v muzejih skrivajo v depojih; strokovnjaki ne znajo razlo‘iti njihovega porekla; seznanja tudi s predmeti, katerih starost ocenjujejo na milijone let, ~eprav je ~love{ka rasa uradno stara {ele 100.000 let.

V knjigi najdemo odgovore na ve~na vpra{anja, kaj se dogaja z du{o, ko ~lovek umre, bodisi naravne bodisi nasilne smrti. Kdaj in kako se du{a odlo~i, da pride v ~lovekovo telo? Kaj se dogaja z du{o med dvema ‘ivljenjema?

Ameri{ki mojster hipnoterapije Michael D. Newton je na podlagi {tevilnih seans pri{el do novih odkritij o usodi du{ in to popisal v ve~ kot 500 strani debeli knjigi, ki v obliki intervjujev odstira pogled v skrivnost zasmrtja. Knjiga je ameri{ka uspe{nica.

16,27 €

15,00 €

24,00 €

KAKO VIDIMO, BEREMO IN IZBOLJ[AMO AVRO

KAKO ODKRIJETE VA[A PREJ[NJA @IVLJENJA

KAKO SE NAU^IMO AVTOMATSKEGA PISANJA

Priro~nik za spoznavanje avre in razlage, kako se jo nau~imo gledati in spoznavati njen pomen; kako nam avra ka‘e na podlagi bioenergijskih zevov du{evno in telesno stanje.

Priro~nik korak za korakom vodi do znanja, kako se sami, brez terapevta, spustimo v prej{nja ‘ivljenja in odkrijemo vzroke morebitnih bolezni, preganjavic, stisk, ki izvirajo iz davnine.

Priro~nik, ki vas pou~i, kako prek avtomatskega pisanja vzpostavite stik z Vi{jim jazom, ki vas vodi in vam svetuje, komunicirate z drugimi bitji, ki vam posredujejo razli~ne informacije, dobite odgovore ...

7,93 €

12,90 €

12,90 €

KAKO PREBUDIMO IN POSLU[AMO SVOJO INTUICIJO

KAKO ZDRAVIMO Z BARVAMI

KAKO ZDRAVIMO Z ZVOKOM

Nau~imo se slediti svojim notranjim ob~utkom, kot so misel, glas ali slutnja. Tako smo resni~no oseba, ki vodi sámo sebe. Branje knjige nam odpira vrata v svet, v katerem smo, a {e nismo.

Barvna terapija ni ~arobno zdravilo za vsa obolenja, vendar barve na nas vplivajo bolj kot si mislimo. Barvna terapija je preventivna nega, s katero odgovorneje in aktivneje sodelujemo pri vzdr‘evanju lastnega zdravja.

Vsak ~lovek je glasbeni in{trument, ki niha v razponu kozmi~nih vibracij. V knjigi je opisano, kako lahko z zvoki, glasbo in lastnim glasom uravnove{amo in zdravimo sebe in druge.

15,90 €

12,10 €

13,77 €

KAKO POVE^AMO SAMOZDRAVILNE SPOSOBNOSTI

KAKO VPLIVAJO OSEBNA [TEVILA

KAKO BEREMO USODO Z DLANI

Sami lahko veliko storimo za svoje zdravje. Napotki za klistiranje, post, telesno vadbo in savnanje. Kako, koliko in kdaj naj bi jedli, da bi spremenili svoj svet zdravja.

S pomo~jo {tevil, vsako ima svoj pomen, lahko bolje spoznamo sebe in ljudi, ki nas obkro‘ajo. [tevila nam lahko pomagajo ustvariti lep{e ‘ivljenje, z njimi lahko pokukamo v preteklost, razumemo sedanjost in na~rtujemo prihodost.

Priro~nik iz~rpno opisuje, kako iz ~rt na dlani izra~unamo razne datume in `ivljenjska obdobja. Dlan razkriva ~lovekov zna~aj, zdravje, temperament in celo usodo.

9,90 €

12,10 €

12,10 €

Kako naro~imo knjige, kozarce, vr~e ... Izbrano naro~imo po telefonu (med 8. in 15. uro): 01/549 17 92 ali 051/307 777, faksu: 01/230 16 27; e-po{ti: aratrgovina@siol.com ali pisno na naslov: ARA zalo‘ba, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Pla~ilo po povzetju. Po{tnino pla~a kupec.

-

FEBRUAR

09 -

Misteriji 55


POLEG

USPE{NIC POTOVANJE DU{ IN USODA DU{ SMO IZDALI KI GOVORI O OSUPLJIVEM FENOMENU ZASMRTJA …

{E

ENO KNJIGO,

Najnovej{a knjiga iz zbirke DU[E! SRE^ANJA Z DU[AMI Skoraj polovica vpra{anih ljudi pravi, da so vsaj enkrat v ‘ivljenju imeli nek stik z umrlim. Bill in Judy Guggenheim sta ta fenomen raziskovala sedem let in se pogovarjala z ve~ tiso~ ljudmi, ki so do‘iveli posmrtno komunikacijo – duhovno do‘ivetje, pri katerem z nami nave‘e stik preminuli dru‘inski ~lan ali prijatelj. Avtorja nizata primer za primerom stikov z umrlimi, pa naj gre le za ob~utke, za sli{anje glasu, dotik, zaznavanje vonja, delno ali popolno vizijo, stike v snu ali alfa stanju, simbolno javljanje prek mavric in ‘ivali ter celo telefonska javljanja ljubljenih oseb z onega sveta …

Cena: 24,00 € *

17% popusta

* Za vse, ki boste Sre~anja z du{ami naro~ili v februarju, je cena le 19,90 €

Knjiga ni samo izredno zanimivo branje, temve~ nam lahko tudi pomaga, da se otresemo strahu pred smrtjo. Ali pa, ~e smo izgubili ljubljeno osebo, da la‘je prebolimo bole~o izgubo in za~nemo druga~e gledati na ‘ivljenje.

Prodaja in informacije - 051/307 777; 01/549 17 92 in

56 - FEBRUAR 09 -

po 15. februarju

www.misteriji.si

ARA zalo`ba d. o. o. Cigaletova 5, 1000 Ljubljana

Revija Misteriji 187 - februar 2009  

Mir v vrve`u `ivljenja POZOR! BRANJE TE REVIJE LAHKO VPLIVA NA VASE ZIVLJENJE ISSN 1318-1777 Jemo presno Pogovor z Marjanom Ogorevcem, avtor...