Page 1

LETNIK 16 - ŠT ŠT.. 184 - NOVEMBER 2008 - 4,50 €

POZOR! BRANJE TE REVIJE LAHKO VPLIVA NA VASE ZIVLJENJE ISSN 1318-1777 v

v

Prikli~e duha,

da zdravi Zdravko Malnari~ kli~e duhove, i{~e pogre{ane, nahaja podzemne vode ...

Piramide so! Mednarodna znanstvena konferenca potrdila obstoj bosanskih piramid

Zdravila spro`ijo samozdravljenje Zdravljenje od zunaj je le pomo~ samozdravljenju

Zakaj sanjamo v simbolih?

Sanjski motivi imajo fiksen pomen

Dvom v »magi~no« tabletko Aspirin je lahko veliki tihi ubijalec, ne da bi se tega sploh zavedali

• Osupljiva mo~ ~ustev - ^ustva so absolutni pokazatelji na{ih `elja • Peti cikel zgodovine - Razvoj zemeljske civilizacije glede na sumerske zapise • Zelenjava - Jemo presno (1) • Atlantidske karte - Predstavitvena informacija • Post - Zdravljenje po Hipokratovo • Mangan - Vloga kemijskih elementov v ~love{kem organizmu (22) • ^udodelni mineral - Magnezijev klorid za zdravje in pomlajevanje • Breuss umiril bezgavke S pomo~jo posta po Breussu zaustavila raka • Kompost je na{ zaklad - Biolo{ko dinami~na metoda pridelovanja • Razbiranja - NOVEMBERhrane 08 - (11) Misteriji 1 revije Misteriji • Horoskop za november 2008 • Nenavadna do`ivetja • Novi knjigi • Poti do zdravja • Prodaja po po{ti • Oglasi • Nagradna kri`anka 165


ARA ZALO@BA

N

O

V

O

MAGIC LIFE ZA PRVO POMO^ Simbol Magic life, ki je natisnjen na prvi strani revije, koncentrira energijo iz okolja, zato je je v njegovem neposrednem okolju ve~. Polo‘en pod kozarec s pija~o lahko spremeni njen okus, polo‘en pod vazo lahko podalj{a ‘ivljenje ro‘, pod cvetli~njakom deluje na bujnej{o rast, prilepljen na obolelo mesto lahko zmanj{a bole~ino ...

HORMONSKO NADOMESTNO ZDRAVLJENJE Knjiga vas seznanja s spremembami v obdobju pred menopavzo in po njej ter svetuje, kako jim slediti in prilagoditi na~in ‘ivljenja, da bo tudi v zrelem obdobju mirno in zadovoljno.

ISLANDSKI ^UDE@ OMEGA-3 Posega v temelje zdravja in ‘ivljenja ter prepri~ljivo dokazuje, kako pomembno je, da vsakdo zau‘ije dovolj ma{~obne kisline omega-3, ki so jo otroci nekdaj u‘ivali kot ribje olje.

12,10 €

Trda vezava 14,60 € bro{irano 12,10 €

Knjige, ki so tudi naprodaj: NAJVE]A TAJNA .................................................................... 25,90 € TEMELJI @IVLJENJA .................................................................... 28 € POST - POT DO ZDRAVJA .................................................. 9,90 € @IVETI BREZ BOLEZNI ....................................................... 16,27 € KAKO @IVETI 100 LET ............................................................ 9,60 € ZDRAVILNI ^AJI IN NASVETI ......................................... 12,10 € KOJI K.... UOP]E ZNAMO ................................................ 33,59 € ZNANSTVENI PRISTOP K PRIDOBIVANJU BOGASTVA ...................................... 14,61 € MODROSTI ZBRANE IZ VERZOV STKANE ............. 25,04 € SRCA ZRCALO ......................................................................... 11,32 € @IVETI V SRCU ........................................................................ 19,02 € SVOBODA IZBIRE .................................................................. 10,43 € KDO SEM IN KAJ LAHKO POSTANEM ..................... 25,87 € KOZMOBIOLOŠKI KOLEDAR ............................................. 7,93 € SPOMINI ....................................................................................... 12,48 € SANJE ............................................................................................ 12,10 € ALKALIZIRAJTE ALI UMRITE .......................................... 16,90 €

-10 %

SRE^ANJA Z DU[AMI

ZAKON PRIVLA^NOSTI

PROSITE, DANO VAM JE

Vse, kar se dogaja v na{em telesu, se najprej zgodi v na{i zavesti – zato lahko v njej to tudi ozdravimo. Knjiga obravnava zdravitelje, ~akre, miselne oblike in pretekla ‘ivljenja, na~ine zdravljenja, navaja {tiri vaje …

Avtorja sta zbrala pri~evanja o posmrtnih komunikacijah – spontanih do‘ivetjih, pri katerih z nami nave‘e stik preminuli svojec. Knjiga nas skozi pripovedi pri~evalcev prepri~a, da du{a pre‘ivi fizi~no smrt, in nam pomaga preboleti izgubo ob smrti ljubljene osebe.

Vse stvari, za`elene in neza`elene, v na{e `ivljenje privla~i najmo~nej{i zakon v vesolju – zakon privla~nosti. Svetovna uspe{nica vsebuje tudi prakti~ne nasvete, na podlagi katerih lahko za`ivimo `ivljenje, kakor se nam zdi najbolj{e.

V knjigi iz serije Abraham je nekaj najmo~nej{ih u~enj, do katerih lahko danes pridete. Njena energija vam pomaga povezati se z Izvorno Energijo, da lahko pritegnete bogastvo Vesolja ter dobite dostop do bo‘anskega vodstva.

18,00 €

24,00 €

18,90 €

OZDRAVITE LAHKO KARKOLI

KAJ NAJ JEM, DA OD@ENEM RAKA NA DEBELEM ^REVESU

MASA@A PSOV

Rak na debelem ~revesu je zelo povezan z na{o prehrano. Knjiga odgovarja na vsa vpra{anja o tem raku in prehrani zoper njega ter navaja obilico prakti~nih nasvetov in receptov.

Ta bogato ilustrirana knjiga je priro~nik za lep{e so‘itje med ~lovekom in psom. Psa lahko namesto z ukazi umirimo in po‘ivimo s pravilno masa‘o; tako spremenimo njegovo po~utje in obna{anje, da postane bolj vodljiv in zaupljiv.

15,00 €

39,00 €

PARAZITI, SKRITI VZROK MNOGIH BOLEZNI

PRISLUHNI SVOJEMU TELESU

Da zajedavci povzro~ajo vse bolezni in kako se jih lahko znebimo, sami ali s pomo~jo zdravilca, ter si tako povrnemo zdravje, nam na razumljiv na~in opisuje nem{ki naturopat. 19,50 €

Trda vezava 32,90 € bro{irano 22,90 €

VODA ZA ZDRAVJE IN @IVLJENJE

TELO KLI^E PO VODI

V knjigi zdravnik razkriva, kako uravnote‘eno pitje vode in u‘ivanje soli pomaga ozdraviti in prepre~iti {tevilne bolezni ter nam pomaga, da se izognemo dragim, lahko pa tudi {kodljivim zdravilom.

Zdravnik internist F. Batmanghelidj dokazuje, da si lahko zdravje mo~no izbolj{amo s pitjem navadne vodovodne vode. Medicinsko utemeljeno.

Trda vezava 22,95 € bro{irano 20,45 €

14,90 €

JI D@ING – KNJIGA PREMEN

HRANA ZA @IVLJENJE

Ta priro~nik vam lahko pove, ali z vsakdanjo prehrano svoje telo oskrbujete z vsem, kar potrebuje. Dodan vpra{alnik pa vam pomaga razviti u~inkovit in po va{i meri krojen jedilnik.

S spremenjenim na~inom prehranjevanja lahko vplivate na svoje zdravstveno stanje. Knjiga vsebuje poleg receptov tudi razumljivo razlago, zakaj in kako naj bi hranili svoje telo, da bi se lahko uprlo bolezni in jo premagalo.

Knjiga premen ali »kitajska biblija« je sijajna zbirka modrih misli, predvsem pa ‘iv orakelj, od katerega lahko zmeraj dobimo brezhiben nasvet. Knjigi so dodani trije kitajski nov~i~i za postavljanje vpra{anj.

7,93 €

16,27 €

15,90 €

^lani kluba Poti do zdravja, naro~niki na revijo Misteriji, imajo 10 % popusta. Vsem ~lanom je ta popust, ob gotovinskem pla~ilu, priznan tudi v trgovini Aurea, BTC hala A.

-

NOVEMBER

08 -

Misteriji 2


LETNIK 16 - [T. 184

november 2008

9

15

Prikli~e duha, da zdravi

Zdravila spro`ijo samozdravljenje

Zdravko Malnari~ kli~e duhove, i{~e pogre{ane, nahaja podzemne vode in pripravlja kapljice

Telo se zdravi samo (2)

17

33

Piramide so!

Post

Mednarodna znanstvena konferenca potrdila obstoj bosanskih piramid

Zdravljenje po Hipokratovo

19

39

Dvomi v Âťmagi~noÂŤ tabletko

^udodelni mineral Magnezijev klorid za zdravje in pomlajevanje

Smrt zaradi aspirina (2)

21

Zakaj sanjamo v simbolih Razumevanje in razlaganje sanj (4)

27

Zelenjava Jemo presno (1)

Pisma bralcev ......................................................................................................... 4 Zanimivosti ................................................................................................................ 6 Osupljiva mo~ ~ustev ................................................................................ 14 Peti cikel zgodovine .................................................................................... 24 Atlantidske karte ............................................................................................. 31 Mangan ....................................................................................................................... 37 Breuss umiril bezgavke ........................................................................... 41 Kompost je na{ zaklad ............................................................................. 43 Razbiranja revije Misteriji ..................................................................... 44 Horoskop za november 2008 ............................................................ 45 Nenavadna do`ivetja .................................................................................. 46 Novi knjigi ................................................................................................................ 47 Poti do zdravja ................................................................................................... 48 Prodaja po po{ti ............................................................................................... 49 Oglasi ............................................................................................................................ 53 Nagradna kri`anka 165 ............................................................................. 54

-

NOVEMBER

08 -

Misteriji 3


P ISMA Ilustrirana mese~na revija na robu medicine in drugih znanosti

BRALCEV

M ISTERIJI, CIGALETOVA 5, 1000 L JUBLJANA; misteriji@misteriji.si

PREDLOGI

Na{a dru‘ina je ‘e ve~ let naro~ena na Misterije in ste zelo kvalitetna alternativna www.misteriji.si revija. Verjamem, da je tem veliko, prostora pa vedno Naslov uredni{tva: Revija Misteriji, premalo, da bi o vsem pisali Cigaletova 5, 1000 Ljubljana Tel.: 01/434 73 10, fax: 01/230 16 27 oz. se razpisali, vendar pa vam po{iljam nekatere temisteriji@misteriji.si me, ki bi lahko zanimale {irIzdaja: ARA Zalo`ba d.o.o., {i krog bralcev. Cigaletova 5, Ljubljana Lahko bi kak{en ~lanek posvetili Boriski, ruskem de~Odgovorni urednik: Jo`e Vetrovec ku z »nadnaravnim« znajoze@misteriji.si njem o vesolju in prihodnoDirektorica: Eva Jeseni~nik sti, ali pa o bolgarski jasnoeva.jesenicnik@zalozba-ara.si vidki Babi Vangi, ki z dolo~enimi pravilnimi napoRedaktor: Andrej Kikelj vedmi v preteklosti buri andrej@misteriji.si duhove na{e sedanjosti, saj Tehni~no urejanje: Luka Zlatnar je povezana z njenimi preluka@misteriji.si rokbami, poleg tega je ta Tajni{tvo, naro~nine in oglasno tr`enje: gospa imela tudi zelo zaniTel.: 01/231 93 60; 031/662 092 mivo osebno ‘ivljenje. Lahko bi naredili intermisteriji@misteriji.si vju z gospo Fani Oki~, ki je Prodaja po po{ti: velik del svojega ‘ivljenja Tel.: 01/549 17 92; 051/307 777 posvetila raziskovanju mearatrgovina@siol.com galitov po svetu in SloveniTisk: ji, starih civilizacij in HiperTiskarna Schwarz d.o.o., Ljubljana boreji, o kateri je sestavila tudi zanimivo in zelo verNaklada: 8000 izvodov jetno hipotezo. Distribucija: Zadnje obdobje se veliDelo prodaja d. d., Ljubljana ko govori tudi o prehransV tej {tevilki Misterijev so sodelovali: kih dodatkih, najve~ prahu pa so dvignila odkritja o Jo‘e Vetrovec, Aleksej Metelko, aspartamu in karagenanu, Franc Grabrovec, Amedeja Li~en, ki sta zelo {kodljiva na dolmag. Bara Hieng, Andrej Kikelj, gi rok, kljub vsemu pa se Andreja Bricelj, Danica Filipovi}, jih {e naprej na veliko doPavel [kofic, Tatjana Angerer, daja hrani in pija~i. Marjan Viden{ek, Sa{o Burja, Poleg tega bi lahko {e Andreja Paljevec, Meta Vrhunc, napisali oziroma nadaljeStane Pade‘nik, Sa{a Levstik, vali zgodbe o Iluminatih, inJanez Korent digo otrocih, NostradamuNaslovnica foto Luka Zlatnar su, podzemnih bazah, {e kaj napisali o Leonardu da Cena izvoda v maloprodaji 4,50 €. Prodaja Vinciju ipd.

NAGRADE ZA NARO^NIKE

Misteriji

v kolporta`i: Delo-Prodaja, Dunajska 5, Ljubljana, tel.: 01/473 88 41. Naro~nina se pla~uje letno (45,90 €, 15 % popusta) ali dvakrat letno (24,30 €, 10 % popusta). Poslovni ra~un: 02083-0011412222

4 - NOVEMBER 08 -

30

31

1

2 02:01

Za zvestobo reviji Misteriji je ‘reb tokrat naklonil Magic life Levku Salesinu iz Maribora. Vse nove naro~nike v novembru bomo nagradili z Merilcem stresa.

Upam, da boste moje predloge karseda najbolj{e upo{tevali in veliko uspehov tudi v prihodnje. Robert, e-po{ta Hvala za zanimive predloge. Gospo Oki~ in njeno teorijo smo predstavili marca 2003 v ~lanku Smo res najvi{ja kultura?, o Boriski pa smo se razpisali julija letos v ~lanku De~ek z Marsa. Va{e ostale predloge pa bomo posku{ali ~im prej uvrstiti v vsebino Misterijev.

USODA ZEMLJE Va{o revijo v dru‘ini ~itamo ‘e od leta 1995. Vsak mesec jo komaj ~akamo. Ve~krat sem ‘e mislila, da

bi vas prosila, da nam napi{ete, kaj mislijo na{i vede‘evalci o usodi zemlje in ljudi na na{em planetu. Veliko sem ‘e ~itala, da se bodo do leta 2012 zgodili veliki preobrati. @e Nostradamus je napovedal konec leta 2012. Vem in sama ~utim, da nekaj mora priti. Zelo bi bilo zanimivo ~itati, kaj pravijo na{i jasnovidci. Mislim, da bi s tem dobila revija {e ve~ji ugled in naklada bi se pove~ala. [e veliko uspeha pri delu in vsem lep pozdrav! dru‘ina iz ^rnomlja Tudi o letu 2012 in razli~nih napovedih bomo v Misterijih zagotovo {e pisali. Hvala za idejo in spodbudo!

VPRA[ANJE BRALKE

HEPATITIS C V reviji sem v rubrikah Pisma bralcev in Poti do zdravja ve~krat zasledila koristne napotke o zdravilcih in naravnih zdravilih, ki so posameznikom pomagali vrniti zdravje. Ali mogo~e vi ali kdo izmed bralcev pozna zdravilca, ki je ‘e zdravil hepatitis C? Ali morda kdo ve, kak{no zdravilo oz. metoda zdravljenja bi pri tovrstni bolezni lahko bila uspe{na? Zdravljenje z zdravili uradne medicine je dolgotrajno z velikimi stranskimi u~inki in vedno ne pripelje do ozdravitve. Za posredovane informacije se vam vnaprej najlep{e zahvaljujem. To prilo‘nost bi tudi izkoristila, da pohvalim kvaliteto revije, predvsem pa vsem ustvarjalcem revije ‘elim {e veliko uspehov in osebne sre~e. Jana, Ljubljana 3

4

5

6 05:03

7

8

9 23:27

10

11

12


PISMA

SLIKA ZA NARO^NIKA Med novimi naro~niki na revijo Misteriji bomo tudi ta mesec iz‘rebali sre~ne‘a, ki bo dobil za nagrado miniaturno sliko, original v tempera tehniki avtorja Vlada Pare‘nika iz Mozirja. Prej{nji mesec je nagrada pripadla Nata{i Puppis iz Maribora. ^estitamo! Slika, ki jo bo prejel nagrajeni novi naro~nik na revijo Misteriji

NLP-JI?

PREJELI SMO

V Misterijih sem prebral, da Uro{a iz Kranja zanima, kdo se ukvarja z NLP-ji. Osebno imam ogromno literature s tega podro~ja in sem ~lan dr. Greerove organizacije CSETI. Moj telefon je 031/379 907. Matija, [kofja Loka

Po spletu kro‘i sestavek o numerologiji in teroristi~nem napadu na newyor{ka dvoj~ka, ki je pri{el tudi do nas.

MAJICE MISTERIJI Pred leti sem kupil majico z napisom Misteriji, ki se je v temi svetila. Zdaj bi spet imel tak{no majico. Kje jo je mogo~e dobiti, kupiti? Ale{, Novo mesto @al majic Misteriji sedaj nimamo, morda pa jih bomo dali spet natisniti.

BIOFRESH Kje bi lahko dobil natan~nej{e podatke, kako je mogo~e z blazinicami biofresh zmanj{ati porabo elektrike v hladilnikih? Gordan, Ljubljana Tudi mi ~akamo natan~nej{e podatke. Ko jih dobimo, bomo objavili, kako uporaba teh blazinic zmanj{uje porabo energije. 13 07:17

14

15

16 12:11

17

SKRIVNOST [TEVILA 11

Ne verjamete v slu~ajnosti? Potem si preberite tole: • New York City ima 11 ~rk. • Afghanistan ima 11 ~rk. • Ramsin Yuseb (terorist, ki je leta 1993 grozil ZDA, da bo uni~il newyor{ka dvoj~ka) ima 11 ~rk. • George W. Bush ima 11 ~rk. Morda pore~ete, da gre za ~isto slu~ajnost, ampak stvar postaja vedno bolj zanimiva: • New York je 11. dr‘ava ZDA. • Prvo letalo, ki se je zabilo v dvoj~ka, je imelo {tevilo leta 11. • V tem letalu je bilo 92 potnikov: 9 + 2 = 11. • Drugo letalo s {tevilom leta 77 je imelo 65 potnikov: 6 + 5 = 11. • Tragedija se je zgodila v septembru, 9/11, kot se povsod omenja; 9+1+1=11. 18

19 22:31

20

21

22

^e {e vedno mislite, da gre za golo slu~ajnost, berite naprej: • {tevilo ‘rtev v ugrabljenih letalih je 254. • 11. september je 254. dan v letu: 2+5+4=11. • Napadi v Madridu so se zgodili 911 dni po napadu na newyor{ka dvoj~ka na dan 11. 3. 2004: 1+1+3+2+4=11. Sedaj pa prihaja najzanimivej{i del: Zelo pogost simbol ob zvezdah in progah na ameri{ki zastavi je orel. Naslednji citat je iz Korana: »Ko sin Arabcev prebudi stra{nega Orla, se Orlov srd raz{iri po vsej Alahovi de‘eli, dokler nekaterih ne prevzame obup, nakar vse ve~ in ve~ ljudi postane sre~nej{ih. Orlov srd o~isti Alahovo de‘elo in potem zavlada mir.« Ta citat ima {tevilko 9.11. [e dvomite? Potem poskusite naslednje: Z mi{ko ozna~i simbol Q33 NY – to je oznaka prvega leta, ki je kon~al na dvoj~kih – pove~aj pisavo na 48 in spremeni pisavo v WINDINGS. ( ) Kaj pravite sedaj? Povezave s {tevilom 11 so vsekakor zelo zanimive, vendar smo v uredni{tvu po prou~itvi verodostojnih virov ugotovili, da vse ne dr‘ijo. Drugo letalo ni imelo 65, ampak 64 potnikov; v Koranu pod {tevilko 9.11 ne pi{e ni~ o kakem orlu; in nobeno letalo, udele‘eno v teroristi~nem napadu, ni nosilo oznake Q33 NY. Zdi se, da gre za internetno potegav{~ino, bralcem pa prepu{~amo, da si sami ustvarijo svoje mnenje. 23

17:13

24

25

26

27

28

PISMA

Kot je storilo ‘e nekaj tiso~ ljudi. Povsem enostavno: Pokli~ite 01/231 93 60 in od naslednjega meseca vam bo pismono{a ‘e dva dni pred prihodom revije na kioske prinesel Misterije na va{ dom.

To pa {e ni vse! Kot naro~nik boste brezpla~no dobili klubsko kartico z va{im imenom, da boste lahko kupovali in uporabljali vrsto storitev vsaj 10 odstotkov ceneje. Misteriji so, ~eprav vam jih prinesemo domov, za naro~nika 10 oziroma 15 odstotkov cenej{i. Letno ali polletno naro~nino (45,90 oziroma 24,30 €) pla~ate {ele ko dobite polo‘nico. Tudi kadar revijo naro~ite za darilo svojcu ali prijatelju. In {e ve~, obdarovancu po{ljemo ne le revijo, marve~ tudi ~estitko v va{em imenu.

In ne le to! Ko naro~ite Misterije, boste prejeli darilo, Merilec stresa.

Pa tudi to {e ni vse! Kot naro~nik boste lahko uveljavljali posebne akcijske popuste, ki znesejo tudi do 20 odstotkov.

In {e kaj dobrega se vam lahko zgodi, ko pokli~ete 01/231 93 60 in postanete naro~nik revije, ki je med nami ‘e petnajst let.

29

30

1

2

21:41

17:54

-

BRALCEV

Naro~ite Misterije Misterije!

NOVEMBER

08 -

Misteriji 5


Z ANIMIVOSTI

Foto splet

NAJSTAREJ[E AMERI[KO OKOSTJE

V

globinah podvodnih jam v Mehiki so arheologi na{li dosedaj najstarej{e v ZDA najdeno ~love{ko okostje. Starost so ocenili na okoli 13.600 let in najdba bo po vsej verjetnosti odprla nova spoznanja o prvotnih prebivalcih ameri{ke celine. Ob tem odkritju se je zanimivo vpra{ati, ~e morda okostje ni pripadalo prebivalcu davno potopljene Atlantide? V jamah so na{li {e tri druga okostja, katerih starost so ocenili med 11.000 in 14.000 leti. Nestrpno ~akamo rezultate nadaljnjih raziskav.

NEVARNI RENTGENSKI @ARKI

R

SLEPA TRI DNI NA TEDEN

Foto splet

MISTERIJI GOSTUJEJO NA SPLETU! Obi{~ite nas na portalu

misteriji.webslovenia.com kjer pripravljamo celoten arhiv ~lankov revije Misteriji.

Na www.webslovenia.com ozave{~amo in organiziramo brezpla~na predavanja ter delavnice s podro~ja uporabe vode in kakovosti ‘ivljenja. Nudimo brezpla~na testiranja kakovosti vode, strokovno razlago izmerjenih parametrov ter brezpla~en pregled aure udele‘encev in vode s pomo~jo kirilianove kamere. Naro~nikom revije Misteriji nudimo ugodnosti pri izdelkih in storitvah. Pi{ite nam za va{e ‘elje.

6 - NOVEMBER 08 -

Foto splet

N

atalie Adler ima nenavadno bolezen, zaradi katere tri dni na teden ne more odpreti svojih o~i in je tako popolnoma zavita v temo. Zdravniki so nad njenim stanjem osupli in menijo, da je edini primer na svetu s tovrstno te‘avo. Kot pravi Natalie, so se ji o~i sprva za~ele zapirati v nedolo~ljivih intervalih, po nekaj tednih pa so se za~ele zapirati za tri dni skupaj. Skoraj dve leti so jo zdravniki zdravili z botoksom, ki so ji ga vbrizgavali okoli o~i in ji tako omogo~ili, da je videla po pet dni skupaj. A zdravljenje ni ve~ u~inkovito, zato zdaj testirajo elektri~no stimulacijo. Adlerjeva tako prilagaja svoje ‘ivljenje svojim o~em in upa, da bo neko~ dokon~no opravila z neprijetno situacijo.

Foto splet

N

a Japonskem si lahko po novem vsi tisti, ki imajo te‘ave z mobilnostjo, izposodijo najnovej{i robotski pripomo~ek, ki jim pomaga hoditi. Robotsko obla~ilo se imenuje HAL (hybrid assistive limb), stro{ek mese~nega najema pa ni majhen, 2.200 dolarjev. Potencialni uporabniki so starej{i in vsi tisti, ki jim je normalna hoja iz dolo~enega razloga ote‘ena oziroma delno onemogo~ena. Naprava deluje s pomo~jo senzorjev, ki skozi ko‘o berejo mo‘ganske signale, ki upravljajo ~love{ke ude. Yoshiyuki Sankai z University of Tsukuba, ki je pripomo~ek dizajniral in na njem dela ‘e od leta 1992, je na predstavitvi dejal, da je dizajniral tudi pripomo~ek, ki bo pokrival delovanje celotnega telesa.

entgenski ‘arki morda igrajo veliko pomembnej{o vlogo pri {irjenju raka, kot so v zdravstvu mislili do sedaj. Nova raziskava je pokazala, da rentgenski ‘arki povzro~ajo raka v celicah, ki niso neposredno izpostavljene. Za resnej{e ugotovitve je sicer {e malo zgodaj, poudarjajo strokovnjaki, a na mi{ih opravljena raziskava je vseeno odmevna. Bomo videli, kaj bodo pokazale nadaljnje {tudije.

ASTMA IN PLAVALNI BAZENI

B

elgijski raziskovalni tim je odkril zanimivo povezavo med plavalnimi bazeni in astmo. Na podlagi {tudije, ki je zajela 847 otrok povpre~ne starosti 15 let, so ugotovili, da obstaja kar petkrat ve~ja verjetnost pojava astme pri tistih otrocih, ki radi plavajo. Najve~ji povzro~itelj je klor, ki ga dodajajo vodi. Raziskovalci so ugotovili, da so potencialno nevarni tako notranji kot tudi zunanji bazeni.

Foto splet

KO BODO INVALIDI SPET HODILI


Z ANIMIVOSTI

NEOBI^AJNA NATAKARJA Med resni~nostjo in domi{ljijo

I

z Japonske prihaja zanimiva vest o nevsakdanjih pomo~nikih v neki restavraciji. »Zaposleni« imajo namre~ kar dve opici vrste makak, ki pomagata pri stre‘bi. Opici Yatchan in Fukuchan sta bili sprva le dru‘inski ljubljenki, nato pa

KRASNI NOVI SVET

so ugotovili, da bi glede na njune sposobnosti lahko pomagale v doma~i restavraciji in tako danes za napitnino (sojo) stre‘ejo pija~o.

LEVITACIJA – PREVARA

M

Foto splet

alokdo {e ni sli{al za nadnaravne sposobnosti indijskih jogijev. Ena izmed tak{nih je tudi levitacija, ki so jo prvi~ dokumentirali leta 1884. Prve slike pa so se v javnosti pojavile leta 1936, ko je svojo sposobnost pokazal jogi Subbayah Pullavar, indijski guru. Od{el je v majhen {otor in po nekaj minutah, ko so le-tega umaknili, so bili pri~a lebdenju nad zemljo. Subbayah je bil v transu, roka pa mu je po~ivala na vrhu v blago zavite palice. Seveda je {lo za trik. Kratek

film~ek, ki se je nedavno pojavil na internetu, jasno prikazuje enega izmed na~inov, kako lahko vsak postane mojster levitacije.

ako je naslov antiutopije Aldousa Huxleyja, v kateri opisuje svet ~ez pol tiso~letja, ki bo po njegovem vse prej kot krasen. Z njim pa se ukvarjajo tudi politiki, ki jih vodi kapital. Zelo drzen na~rt je uvedba novega svetovnega reda, za katerega navija skupina, ki se je prvi~ sestala po drugi svetovni vojni v hotelu Bilderberg na Nizozemskem in je elita dvestotih najbogatej{ih dru‘in na svetu, v kateri se gnetejo tudi aristokrati in prostozidarji. Še danes naj bi tkala mre‘o svetovne politike, vodila najve~je ban~ne kartele, trgovino z nafto in oro‘jem, krojila zakonodajo, ~lovekove pravice in socialo, usmerjala kriminalne posle in terorizem, skratka, tako ali druga~e vplivala na vsakega zemljana. Ali novi svetovni red obstaja ali ne, aids ne bodo zmogli, bo pomagal reve~ina njegovih ‘elja je ‘e usli{ana. zervni na~rt. Monopolna podjetja so neustavljiva in Odrezana piramida z »bo‘jim« o~eves denar je skoncentriran v nekaj fi- som je prisotna povsod. Gorje tistim, ki nan~nih institucijah. Najve~je multimebi mu z dobro odmerjenim kro{ejem dijske dru‘be so v znanih rokah, zdruzadali modrico, te bojda ~akajo velika ‘eni narodi, ki slu‘ijo za krinko, pa potabori{~a po vsem planetu, ob katerih {iljajo vojske in diktirajo pogoje, ki so svetlobna leta dale~ od interesov vseh bi Hitler pozelenel od zavisti. Gro‘nje {trle~ih glav se je novi svenarodov sveta. tovni red lotil pravo~asno in s slogom: Ustvarjata se svetovna vojska in enotcivilizacijo ru{i v mati~nih celicah-druni monetarni sistem – evro je tu, amero ‘inah in tako odpira rane, ki jih je najpa ‘e trka na vrata. Globalizacija pogojuje, da lahko veliki brat zapi~i svoj te‘je zaceliti. Pri~e smo bili (in smo {e) izbuljeni pogled v slehernika, ki lazi po seksualni revoluciji z variacijami, dezelenem planetu. Da bo tak tudi ostal, ljen delovni ~as pa je filigransko izdebo potrebno z njega pomesti nekaj mili- lan ‘ebelj v krsto dru‘inskih odnosov. jard odve~nih ljudi. ^e potresi, ujme in Otroci so prepu{~eni sugestijam od zunaj, vera, katera koli pa~ ‘e, pa je le poleno na poti do nami{ljene svobode, ki je obzidana s hamburgerji, pod katerimi te~e kokakola. En svet, ena vojska, ena valuta, ena vlada. Ein Volk, ein Reich, ein Führer! Botri novega svetovnega reda so se v drugi svetovni vojni odli~no zna{li in o~itno se tudi tretje ne branijo, torej nagradno vpra{anje niti ni te‘ko: je podobnost res slu~ajna? Ob predpostavki seveda, da ni slu~aj vse drugo. Amedeja Simbol iluminatov, o~etov novega svetovnega reda, krasi dolarski bankovec. Foto splet

Foto splet

T

-

NOVEMBER

08 -

Misteriji 7


KOZMOBIOLO[KI KOLEDAR

Z ANIMIVOSTI

ZA NARAVNO NA^RTOVANJE ROJSTEV IN DOLO^ANJE SPOLA NOVOROJEN^KA

OBTO@ENA SUBLIMINALNEGA OGLA[EVANJA

A

ZA NOVEMBER/DECEMBER 2008 S tem koledarjem dolo~amo dneve velike verjetnosti zanositve in spol novorojen~ka. Uporabljamo ga s knji`ico Kozmobiolo{ki koledar, ki jo lahko naro~ite na 01/549 17 92. Navodila za uporabo koledarja so v 176. in 177. {tevilki Misterijev v ~lankih »Sami dolo~imo spol otroka« in »Dolo~anje (ne)plodnih dni«. Osnovne izra~une lahko izdelate tudi sami na http://lunarium.co.uk/jonas.php Sre 26.11. ^et 27.11.

Sre 29.10.

Pet 28.11.

29.10.08 ob 00:14

Sob 29.11.

Pet 31.10.

Ned 30.11.

Sob 01.11.

Pon 01.12.

Ned 02.11. Pon 03.11. Tor 04.11.

Sre 03.12.

01.12.08 ob 21:42

Pet 05.12.

^et 06.11.

Sob 06.12.

06.11.08 ob 05:03

Sob 08.11.

Ned 07.12.

05.12.08 ob 22:26

Pon 08.12.

Ned 09.11.

Tor 09.12.

Pon 10.11. Tor 11.11.

V BOSNI NA[LI MODEL PIRAMIDE

^et 04.12.

Sre 05.11.

Pet 07.11.

27.11.08 ob 17:55

Tor 02.12.

02.11.08 ob 02:01

09.11.08 ob 23:30

Sre 12.11.

Sre 10.12. ^et 11.12.

09.12.08 ob 12:29

Pet 12.12.

^et 13.11. Sob 13.12. Pet 14.11.

13.11.08 ob 07:17

Ned 14.12.

Foto splet

^et 30.10.

12.12.08 ob 17:37

V

bosanskem Donjem Mo{tru so med arheolo{kim izkopavanjem, v katerem aktivno sodeluje kustosinja Zilka Kujund‘i} iz Zemaljskog Muzeja v Sarajevu, odkrili zelo zanimiv kerami~ni izdelek v obliki piramide. Trenutne ocene strokovnjakov glede starosti se gibljejo med 5000 in 8000 leti. Ekipi Fondacije bosanske piramide Sonca, ki se ukvarja z izkopavanjem t. i. Bosanskih piramid v Visokem, pregled artefakta ni bil dovoljen. Fondacija je nato izjavila, do kak{ne ironije je pri{lo v bosanski arheolo{ki sredini. Ga. Kujund‘i} je namre~ velika nasprotnica raziskovanja Bosanske doline piramid in ravno timu, s katerim je delala sama, se je posre~ilo to neverjetno odkritje miniaturne piramide, ki po besedah Fondacije dokazuje, da je kompleks bosanskih piramid med najstarej{imi na svetu.

Sob 15.11.

STOJNICA MISTERIJEV

Pon 15.12. Ned 16.11. Tor 16.12. Pon 17.11. Tor 18.11.

16.11.08 ob 12:10

Sre 17.12.

15.12.08 ob 22:36

V

^et 18.12. Sre 19.11. Pet 19.12. ^et 20.11.

19.11.08 ob 22:31

Sob 22.11.

19.12.08 ob 11:29

Tor 23.12.

Pon 24.11.

23.11.08 ob 17:13

Sre 26.11. ^et 27.11.

Ned 21.12. Pon 22.12.

Ned 23.11.

Tor 25.11.

Sob 20.12.

Sre 24.12. ^et 25.12.

23.12.08 ob 10:00

Pet 26.12.

27.11.08 ob 17:55

Pet 28.11. pun~ka fantek

8 - NOVEMBER 08 -

Sob 27.12. Ned 28.12.

Foto I. Škerjanec

Pet 21.11.

27.12.08 ob 13:22

TERMINI: 8. novembra: Marko Be{ter – ji d‘ing 15. novembra: Valter Aleks – tarot in egiptovske karte 22. novembra: vede‘evalka Darja – ciganske karte 29. novembra: Lea O{abnik – tarot in angelske karte

Tu{ovem supermarketu v ljubljanskem BTC-ju Misteriji vsak petek popoldne, v soboto in nedeljo na stojnici prodajajo knjige in informirane izdelke. Vsako soboto med 11. in 13. uro pa je v posebnem prostoru ob stojnici mo‘en brezpla~en posvet z vede‘evalko oziroma vede‘evalcem.

Foto splet

Tor 28.10.

vstralska televizijska mre‘a Network Ten, ena izmed treh najpomembnej{ih v tej dr‘avi, je bila obto‘ena uporabe subliminalnih sporo~il med prireditvijo 2007 ARIA Music Awards. V predstavitev nominirancev so dodali logotipe sponzorjev (Chupa Chups, Big W, Olay, Telstra Bigpond, KFC in Toyota). Ti so se na ekranu pojavili le za del~ek sekunde, kar je sicer zna~ilno za tovrstno prikrito ogla{evanje. Pri tem se gledalec oglasa ne zaveda, vseeno pa prodre v njegovo podzavest, ker je predvajan pod gledal~evim pragom zaznave. Zaenkrat televizijski mre‘i ni bila izre~ena nobena kazen.


SPIRITIZEM

Zdravko Malnari~* kli~e duhove, i{~e pogre{ane, nahaja podzemne vode in pripravlja kapljice

Prikli~e duha, da zdravi Duha pokli~em na pomo~ le v primerih, ko zdravniki ne morejo ve~ pomagati. jemo v pri~akovanju in upanju, da se bo kaj zgodilo. Preteklo je kdo ve koliko minut. Postajam nestrpen. Dvom: se lahko leseni krog, ki drsa po obodu soda, res zavrti sam od sebe? Ne da bi plo{~o gnalo kaj znanega? Sredi premi{ljevanja se spomnim, da sem sam ‘e bil v skupini, ki je »vrtela mizo«. V vasi Lipe pri Vrhniki. Pred leti, ko se nas je zbralo … Nekaj zaje~i. Okrogla iverna plo{~a s premerom kakih osemdeset centimetrov se premakne. Vrti se. Sli{i se, kako

les drgne ob les. Vrti se v desno. Pospe{im korak, da se mi ne izmuzne izpod dlani. [e dvojica hitro hodi ob mizi. Da bi se vrtelo, jih mora biti ob mizi vsaj troje. Ali petero. Liho {tevilo. Za ve~ kot pet ni prostora. Da bi dlani zadr‘al na vrte~i plo{~i, prilagajam hojo hitrosti vrtenja. Ta narekuje ritem. Z dvojico, s katero ‘elimo priklicati duha nekega pokojnika, hodimo usklajeno. Krog za krogom, krog za krogom, ko se zasli{i glas Zdravka Malnari~a, ki me je povabil na vrtenje in stopa ob mizi v skupnem ritmu: »Obrni!« Roke obrnem. Sedaj se plo{~e dotikam s hrbtom dlani. V trenutku ko obra~amo dlani, miza obstane. Stoji. Minuto. Manj? Ve~? Ne vem. Spet se vrti. V desno. Pospe{ujem korak. En krog, dva, tri … Ukaz:

Fotografije L. Z.

D

an tone v no~. Stojim sredi sobe v leseni hi{i, postavljeni davnega leta 1875, v vasi Kal pri Semi~u. Soba je polna: kme~ka pe~, postelja, v kateri ‘e desetletja ni nih~e spal, zavr‘en pralni stroj, neraben {tedilnik, pozabljen {ivalni stroj, miza, prekrita z mapami zapiskov in izrezkov iz ~asopisov, stekleni~kami … In tisto, zaradi ~esar sem v sobi: miza brez ‘ebljev, ki se, ko pride duh, vrti. Je nenavadna: podstavek, na njem obod soda kot »le‘aj« za vrte~o plo{~o. Nad mizo ‘arnica. Trije obstopimo mizo in nanjo rahlo polo‘imo dlani. Zato, da bi se plo{~a zavrtela. In da bi pri{el duh … ^akamo. Dlani po~ivajo na plo{~i. Z rahlo razprtimi prsti. ^as te~e. Pretekla je minuta, stojimo. Druga minuta, stojimo. Tretja, stojimo. In ~etrta, peta … Stojimo, se spogledu-

Soba v stari zapu{~eni hi{i, v katero pride duh.

-

NOVEMBER

08 -

Misteriji 9


P RIKLI ~ E

DUHA , DA ZDRAVI

SRE^ANJA Z DU[AMI Hi{a iz leta 1875, v kateri je miza, s katero je mo~ priklicati duha, da bi zdravil.

Knjiga, ki govori o stikih s pokojnimi svojci in prijatelji Posmrtna komunikacija je spontano do‘ivetje, pri katerem z nami nave‘e stik preminuli dru‘inski ~lan ali prijatelj. Avtorja te svetovne uspe{nice sta v sedemletni raziskavi zajela ve~ kot tri tiso~ pri~evanj o posmrtnih komunikacijah, ki sta jih razvrstila v razli~ne kategorije: ob~utkovne, slu{ne, taktilne, vizualne, telefonske, simbolne, »stra{ljive« … Knjiga, ki jo sestavljajo zgovorni primeri pri~evalcev, nam pomaga, da se znebimo strahu pred smrtjo in, ~e smo izgubili ljubljeno osebo, hitreje prebolimo bole~o izgubo.

Knjigo SRE^ANJA Z DU[AMI lahko naro~ite po telefonu 01/549 17 92 ali e-mailu: aratrgovina@siol.com Kupiti jo je mogo~e tudi v knjigarnah, cena je 24 €.

10 - NOVEMBER 08 -

»Obrni!« Spet dlani na stoje~i plo{~i. Pol minute … In spet hodim skupaj s plo{~o … »Ne pritiskajte, dlani naj bodo rahlo na mizi, da se vrti z lahkoto«. Nasvet Zdravka Malnari~a. In spet: »Obrni!« Tako se ponavlja obra~anje dlani in zaustavljanje vrte~e plo{~e deset in ve~krat. Prekinitve so vse kraj{e. Vedno se

Pod plo{~o mize je le sod.

vrti v desno. Hodim in hodim okrog nje … Naposled sprememba. Ko so dlani na mizi s hrbtoma, se naposled zavrti v levo. Potlej se z dlanmi na plo{~i vrti v desno, s hrbtom dlani pa v levo. Vrti se v desno, se ob obra~anju dlani za hip ustavi, pa v levo, v desno, pa v levo, v desno, pa v levo, pa desno, levo … Odvisno pa~ od strani dlani. »Miza je pripravljena,« naposled re~e Zdravko. Gre v kot sobe pri‘gat dodatno manj{o lu~ko in re~e: »Sedaj bomo dlani polo‘ili na mizo tako, da se bodo na{i prsti dotikali in bodo dlani tvorile krog. Poklicali bomo duha. Postavljali mu bomo vpra{anja. Ko se miza premakne v desno, to pomeni „da”. ^e se ne premakne, to pomeni „ne”.« Dlani polo‘imo na mizo. Na {iroko razpremo prste, palca se mi stikata, mezinca se dotikata mezincev levega in desnega soseda. Krog je sklenjen. Zdravko: »Dobri duh pridi.« Ni~. »Dobri duh pridi, prosim.« Ni~. Minute minevajo, Zdravko vabi z dobrodu{nim glasom. Presene~enje, da se je miza vrtela sama od sebe, je mini-


P RIKLI ~ E lo, napetost v pri~akovanju prihoda duha raste. »Duh, dobri duh, pridi. Prosim.« »Duh, dobri duh, pridi. Prosim.« »Duh, dobri duh, pridi. Prosim.« »Duh, dobri duh, pridi. Prosim.« »Duh, dobri duh, pridi. Prosim.« …… Miza zaje~i. Premakne se. V desno. »Dobri duh, si pri{el …?« Plo{~a se malce premakne v desno. »Dobri duh, si v sorodu z menoj?« Miza se ne premakne. »Dobri duh, si v sorodu s Petrom?« Miza se ne premakne. »Kako vam je ‘e ime?« me Zdravko vpra{a na hitro. »Jo‘e.« »Dobri duh, si v sorodu z Jo‘etom?« Napetost, vsaj v meni, je na vrhuncu. Miza zaje~i, plo{~a se premakne v desno. Zdravko me vpra{ujo~e pogleda. »@ena,« re~em potihem. »Dobri duh, si Jo‘etova ‘ena? Plo{~a se ne premakne. Nov vpra{ujo~ pogled.

»Mama,« re~em. »Dobri duh, si Jo‘etova mama?« Plo{~a se ne premakne. In spet vpra{ujo~ pogled. »Stara mama,« re~em negotovo v ~udnem pri~akovanju. »Dobri duh, si Jo‘etova stara mama?« Napetost. Sekunda, dve … Zaje~i. Plo{~a se premakne v desno. »Dobri duh, si Jo‘etova stara mama?« Plo{~a se takoj zavrti v desno. In potem je Zdravko spra{eval to in ono. Plo{~a se je na kako vpra{anje zavrtela v desno, v~asih se ni premaknila. Postavljanje vpra{anj pa ‘e dolgo ni ve~ osnovni namen, zaradi katerega bi klicali duha: »Duha pokli~em zato, da bi koga pozdravil. In to se mi ve~krat posre~i,« pravi dobrodu{ni Zdravko in razlaga, da tedaj, ko pokli~e duha, da bi zdravil, postavi na sredo mize fotografijo ~loveka, katerega naj bi duh ozdravil: »Primerov hitrih ozdravitev imam

V sredino kroga iz rok Zdravko polo`i sliko bolnika.

DUHA , DA ZDRAVI

Nihalo je Zdravkovo orodje pri iskanju pogre{anih ljudi.

ve~. Najbolj mi je pri srcu ozdravitev triletnega otroka, ki je imel raka na o~esu. Operirali so ga na [vedskem. Ko se mu je bolezen ponovila in so star{i ~akali na pregled, na katerem naj bi odlo~ili, ali bodo otroku odvzeli oko ali ga ponovno poslali na operacijo, sem poklical duha. Duh je pri{el, zavrtel mizo, ko smo imeli v krogu dlani otrokovo sliko. Trajalo je tako kot obi~ajno, manj kot uro. Ko so ~ez nekaj dni otroka pregledovali v Ljubljani, da bi se odlo~ili, kako naprej, ker bolezen ni popustila, raka niso na{li ve~ … No, pa takih primerov je {e nekaj. Vedno seveda ne uspe, saj pokli~em na pomo~ duha le v primerih, ko zdravniki ne morejo ve~ pomagati in ko gre za rak. Ostalo, no, ostalo se da re{iti na druge na~ine, z zdravili … saj je medicina ‘e tako mo~no napredovala,« pravi Zdravko, ki ima za vsakdanje bolezni kapljice: »Enkrat na leto pripravim kapljice. Zme{am alkohol in olj~no olje. Steklenico te me{anice vzamem v dnevih med Bo‘i~em in Silvestrom v dlani za nekaj

-

NOVEMBER

08 -

Misteriji 11


P RIKLI ~E

DUHA , DA ZDRAVI

PREPRI^AJTE SE SAMI

Pridite vrtet mizo M

Vrte~a miza v gostilni Jurca

Kaj je tisto, kar prihaja iz ljudi in vrti plo{~o, ne ve nih~e: »O, saj je ‘e mnogo ljudi posku{alo razvozlati delovanje, najrazli~nej{i bioenergetiki pa tudi policaji so bili tu s posebnimi in{trumenti, pa do danes {e ni odgovora. Jasno je le to, da se vrti v obe smeri, ~e je ob njej dovolj ljudi.« Kako se bo vrtela v ~etrtek, 13. novembra, ta dan je tudi polna luna, ki pa bojda na vrtenje ne vpliva, bomo poro~ali v decembrskih Misterijih. J. V.

12 - NOVEMBER 08 -

Foto L. Z.

iza, katere plo{~a se vrti, ~e nanjo nekaj ljudi polo‘i dlani, je v vasi Podlipa v bli‘ini Vrhnike v gostilni Jurca. Vabimo bralce, da pridejo vrtet mizo drugi ~etrtek v novembru, to je trinajstega novembra, ob {tirih popoldne. Mizo, v kateri ni nobenega ‘eblja, narejena pa je tako, da se plo{~a vrti na obodu soda, je izdelal doma~in v vasi Podlipa. »Tu mize vrtimo ‘e od nekdaj. ^udno, da jih drugod po Sloveniji ne,« pravi Janez Jurca, gostilni~ar in lastnik mize. Pravi, da se miza vrti kjerkoli, saj so jo ‘e tudi odpeljali iz gostilne na fantovsko zabavo. In se je vrtela prav tako kot v gostilni. »Pride tudi duh?« »To pa ne,« pravi Janez . »Spiritizma se pri nas ne gremo. Mi mizo vrtimo le za zabavo. Velikokrat. Ko se zbere nekaj ljudi, ki si ‘elijo tak{ne zabave. Miza, katere zgornja plo{~a, ki tehta vsaj nekaj kilogramov in je polo‘ena na obod soda, se vrti, ~e nekaj ljudi polo‘i nanjo dlani. Ve~ ko jih je okoli mize, hitreje se vrti.

minut in jim tako dam zdravilno mo~ …« Zdravko Malnari~, ki je upokojenec in se s svetom neznanega, kot sam pravi, ukvarja ‘e ~etrt stoletja, pravi, da kapljice pomagajo pri najrazli~nej{ih boleznih. Za vse bolezni iste kapljice, le {tevilo kapljic je od bolezni do bolezni razli~no. »Se jih pije z vodo?« vpra{am. »Niso za u‘ivanje. Kapljamo jih po laktu. Koliko jih nakapljamo, je odvisno od bolezni. In paziti moramo, da se s stekleni~ko, ko kapljamo, ne dotaknemo ko‘e. Dotik u~inkovanje uni~i …« Koliko kapljic naj ~lovek nakapa na laket, da se znebi bolezni? To Zdravku pove nihalo. Predse polo‘i sliko ~loveka, postavi vpra{anje in nihalo pove. Vsakemu druga~e. Kapljice je treba kapati na laket mesec dni. »Vedno pomaga?« »To pa ne. Odvisno od bolezni in v kateri fazi je bolezen.« »Koliko jih je treba nakapljati za visok tlak?« »Ne delujejo, za to so zdravila.« »In duh, vedno ozdravi rakavega?« »Ne. Pri raku so uspehi, a ne tak{ni kot s kapljicami. Saj pokli~em duha, da pomaga zdraviti, le tedaj, ko medicina bolniku ne more pomagati. Ko ni medicinske mo‘nosti. Priklic duha je zadnje, prej je treba izrabiti vse medicinsko znanje,« je prepri~ljiv ~lovek, ki ni le zdravilec. Raje kot z zdravljenjem se ukvarja z iskanjem vode in pogre{anih. »Voda, predvsem topla, iz globin, je lahko velik prijatelj ~loveku. In jaz jo znam najti. Najti vodo sploh ni te‘ko, malo dalj pa traja, da ugotovim, ali je topla …« Stopa po dvori{~u in med prsti dr‘i nekake le‘aje, v katere je vpeta ‘ica, podobna jekleni struni. Ko stopa, se ‘ica vrti proti njemu, podzemeljska voda obrne vrtenje v drugo smer. Pro~ od telesa. In nekajkrat preide mejo. Nad tokom se ‘i~na zanka vedno obrne pro~ od njega, ko tok preide, se `i~na zanka spet vrti proti njemu.


P RIKLI ~ E

Zadnje ~ase je Zdravko najbolj zaposlen z iskanjem vode in si pri tem pomaga z bajalico, ki jo je naredil sam.

Bi se meni tudi? »Lahko poskusim?« vpra{am. Vzamem ole‘ajeno ‘ico v roke. Ponavljam njegovo pot. In tudi meni se ‘ica po~asi obra~a tako kot njemu. Njeno vrtenje se obrne na kraju, kjer je pod zemljo voda, in se obrne spet v drugo

Zdravilne kapljice ustvari tako, da v me{anico alkohola in olj~nega olja med dlanmi vnese zdravilne informacije.

smer, ko sem na tleh, pod katerimi ni ve~ vode. In kako ugotovi, da je voda topla? »To pa je malo te‘e,« pravi in poudari, da ga {e nobeno podjetje ni zaprosilo za pomo~ pri iskanju vode, pa~ pa vse ve~krat pomaga posameznikom: »Vse ve~ se jih zanima za toplo vodo, da se bodo lahko z njo ogrevali. In te vode je tu pri nas veliko. Med Dolenjskimi Toplicami in hrva{kimi Le{~ami je osem metrov {iroka vodna ‘ila, ki ima temperaturo devetintrideset stopinj. Gre mimo Srednje vasi, Dragatu{a in Vinice … Pri Dragatu{u so zavrtali sedemkrat, pa je niso na{li. No, niso vrtali tam, kjer sem jim rekel, da je voda,« se posmeje, ker se strokovnjaki zana{ajo na svoje znanje, on pa meni, da je vrtljiva ‘ica nezmotljiva. Skoraj toliko veselja kot z iskanjem vode ima z iskanjem pogre{anih ljudi: »Tu sem nezmotljiv. Z iskanjem ljudi sem pravzaprav za~el spoznavati ta svet nenavadnega …« Ko je pred davnimi leti, tedaj je bil zaposlen v Gotenici in je med slu‘bo lahko tudi kaj prebral, v neki reviji bral o nihalu in njegovi uporabi, je hotel to, kot vedno, tudi preizkusiti. Pisalo je, da se da z nihalom najti ~loveka. In prav tedaj jo je eden izmed jetnikov pobrisal

DUHA , DA ZDRAVI

iz zaporov v Dobu. V ~asopisih je to pisalo in Zdravko se je odlo~il, da ga bo na{el z nihalom: »Ugotovil sem, da je pobegnil v Novi Sad. Tako mi je napovedalo nihalo. Po mojem ni mogel tako enostavno v tako kratkem ~asu priti tako dale~. Nihalo me pa~ ni prepri~alo. A ko sem v ~asopisu prebral, da so pobeglega prijeli v Novem Sadu, sem dobil potrditev, da jaz zmorem to, kar sem prebral, da zmorejo drugi. Potem sem vadil in vadil in vadil in sedaj je moj rezultat iskanja vedno to~en. Le ~e je izginotje povezano z vodo, se lahko zmotim za kak kilometer, ve~ pa prav gotovo ne …« »Tisto deklico, Angle‘injo, ki je lani izginila v [paniji in je ves svet pisal …« »@ivi. V [paniji. Pod drugim imenom. Madeleine McCann so na Portugalskem ugrabili. Star{a pri tem nimata ni~. Ukradli so jo po naro~ilu. Maddy, kot so jo klicali ljubkovalno, ‘ivi pod drugim imenom in priimkom v [paniji, v mestu Burgos. Dvesto petdeset metrov ju‘no od sredi{~a mesta, od tod veliko potuje, najve~krat v Francijo. Star{ev {e ne pogre{a …« O svojih ugotovitvah je obvestil policijo. Kaj je ta storila, ne ve. Uradno za Maddy ni sledu. Pri iskanju uporablja nihalo. V za~etku je nihal nad zemljevidi, sedaj si kraje izpisuje in povsem zaupa nihalu, ki mu ga je, do grama natan~no, izdelal bratranec. Nihalo mu daje odgovore na vsa vpra{anja, a za nekatere stvari ga no~e uporabiti: »Poskusil sem ‘e vse mogo~e. Tudi napovedati izpitna vpra{anja …« »In?« »Izbral sem prava. [tudentka je na izpitu potegnila vpra{anja prav iz tistih poglavij, ki jih je napovedalo nihalo. To se je hitro razvedelo in {tudentje bi zelo radi prihajali k meni. Vendar to ne gre. Naj se kar u~ijo, saj zato hodijo v {olo. In jim ne pomagam ve~.« J. V. * Zdravko Malnari~: 041/508 333

-

NOVEMBER

08 -

Misteriji 13


NOVA KNJIGA

^ustva so absolutni pokazatelji na{ih ‘elja

Osupljiva mo~ ~ustev N

Kadar koli ‘ivljenje povzro~i, da proad petimi fizi~nimi ~uti obstaKo ~utite katero koli site za ve~ kot trenutno imate, {ir{i, Neja {e en ~ut, ki se ga manj zafizi~ni, Izvorni, Notranji del vas postane vedamo – ~ustveni ~ut. ^ustpozitivno ~ustvo, vibracijsko enak temu, za kar prosite. va v na{em ‘ivljenju igrajo veliko vlogo, dobesedno ste raz{irjena Zakon Privla~nosti se odziva na vibracia se le malokdo zaveda njihove osupljijo tega, kar je ve~ji del vas ‘e postal. Med ve mo~i in vrednosti. Kako priti do polverzija, ki jo je iz vas odzivanjem na vibracijo raz{irjenega vas nej{ega zavedanja in razumevanja nanaredilo ‘ivljenje. Tok te~e, saj je ta Tok @ivljenja dobesed{ih ~ustev, da ustvarimo ve~ vsega, kar si ‘elimo, ali koristimo drugim, opisu- odgovor na to specifi~no vpra{anje. ^e no zagon, ki ga Zakon Privla~nosti poje Osupljiva mo~ ~ustev, tretja v seriji je moj namen najti na~ine, na katere bom vzro~a z odzivanjem na vibracijo va{ega Abrahamovih uspe{nic, ki bo konec svoje po~utje izbolj{al, in ~e se moje misli raz{irjenega Bitja. meseca iz{la pri zalo‘bi Ara. Iz knjige ujemajo z mojimi prepri~anji, z mojimi Glavno vpra{anje – in vpra{anje, na kapovzemamo nekaj odlomkov. ~ustvi in potemtakem z mojimi izkustvi … terega ta knjiga ‘eli odgovoriti – je: Kaj vi, Kaj ~e bi vam nekdo povedal, da v in ~e lahko s pomo~jo Zakona Privla~nosti v svoji fizi~ni obliki, v odnosu do vibracije tem ‘ivljenju resni~no imate namen, in svoja izkustva spremenim s spremembo raz{irjenega vas po~nete? Ali si dovolite vida je va{ namen ta, da si dovolite ‘iveti svojih misli … kako naj vem, katere izmed bracijsko dohajati to, kar ste postali, ali ne? v ve~ji radosti? Kaj ~e bi vam nekdo po- mojih misli/prepri~anj bodo pritegnile tisto, Ker je ‘ivljenje povzro~ilo, da ste se vedal, da je resni~no merilo uspeha v kar me bo kon~no zadovoljilo? raz{irili, in ker se Zakon Privla~nosti zdaj ‘ivljenju va{a radost? Ta knjiga je bila napisana v odgovor odziva na vibracijo raz{irjenega vas, lahna to vpra{anje. In kratek odgovor se ko zavestno ~utite svoj odziv na to gibaKaj ~e bi vas nekdo obvestil, da so nje Energije. va{a navidezno trdna prepri~anja le str- glasi: Pustite, da vas vodijo ob~utki. njena vrsta posameznih misli, ki ste jih mislili neko~ in jih mislite {e danes? Kaj POZITIVNA IN ~e bi vam nekdo povedal, da na va{e NEGATIVNA ^USTVA misli, in potemtakem na oblikovanje To je natanko to, kar va{a ~ustva so. va{ih prepri~anj, od trenutka va{ega ^e so misli, ki jih v tem trenutku mislite, rojstva (in celo pred njim) v glavnem usklajene z vibracijo [ir{ega Vas, harvplivajo va{i predhodniki? monijo te usklajenosti ~utite kot pozitivTo, ~emur pravite va{a vest, je prena ~ustva. In ~e misli, ki jih v tem trepri~anje, ki so vam ga privzgojili tisti, nutku mislite, z vibracijo [ir{ega Vas ki so sem pri{li pred vami. Prepojeno niso usklajene, neusklajenost ali neubraje s tem, kar je za vas prav ali narobe, nost ~utite v obliki negativnih ~ustev. da ste, po~nete in imate, kar si ‘elite. Ko ~utite ljubezen ali radost – ali In ker so vam ta sistem prepri~anj vsikatero koli pozitivno ~ustvo – dobesedlili od zunaj, ga lahko po lastni meri no ste raz{irjena verzija, ki jo je iz vas prikroji tudi kdorkoli, ki na va{e misli naredilo ‘ivljenje. Ko ~utite strah, jezo trenutno vpliva. ali obup – ali katero koli negativno Ali se ne bi bilo potem primerno ~ustvo – si v tistem trenutku, glede na vpra{ati slede~e: ^igave misli, preprito, ~emur posve~ate pozornost, ta ~anja, ali ukoreninjena vest, naj me vodinova raz{irjena verzija ne dopu{~ate jo glede tega, kar je zame prav ali naro- Knjiga razlaga mo~ in vrednost na{ih ~ustev ter biti … si ne dovolite dohajati tega, kar be? S podnaslovom Naj vas vodijo ob- kako jih razumeti in uporabljati kot vodstvo, ki ga ste postali. ~utki je bila ta knjiga dana prav v predstavljajo.

14 - NOVEMBER 08 -


SAMOZDRAVLJENJE

Telo se zdravi samo (2)

Zdravila spro`ijo samozdravljenje

TONIKI Beseda tonik v pomenu krep~ilnega ali po‘ivljajo~ega zdravila izhaja iz gr{~ine in pomeni raztezati. Toniki raztezajo ali oblikujejo na{e sisteme, tako kot telesna dejavnost oblikuje na{e mi{ice. Telovadba – izpostavljanje telesa vedno ve~ji obremenitvi, za katero pride sprostitev – krepi naravno pro‘nost, poglavitno sestavino zdravja. Pro‘nej{i ko smo, prej si bomo opomogli po stresu ali po{kodbi. Toniki so npr. ~esen, ingver, zeleni ~aj, sibirska cedra (Pinus sibirica), pegasti badelj (Silybum marianum), grahovec/huang~i (Astragalus mem-

porus umbellatus), glavatec (Cordyceps sinensis), reishi (Ganoderma lucidum), ~aga (Inonotus obliquus) … Vse te rastline in gobe nam pomagajo prepre~iti {kodljive vplive strupenih snovi, stresa in staranja na telo. Namesto da obupujete ob misli, koliko {kodljibranaceus), sibirski ‘en{en/elevterokok vim vplivom smo izpostavljeni, vedite, (Eleutherococcus senticosus), ‘en{en (Pa- da se lahko zavarujete in pove~ate svonax ginseng, Panax quinquefolium), kitajs- jo sposobnost samozdravljenja z uporaka {isandra (Schisandra chinensis), kitajs- bo varnih in u~inkovitih izdelkov. Torej, ka angelika (Angelica sinensis), mnogo- jejte ve~ ~esna in ingverja; sta okusna in cvetna dresen/He Shon Wo (Polygonum seznam njunih blagodejnih u~inkov se multiflorum), pa medicinske gobe, kot so nenehno dalj{a. maitake (Grifola frondosa), ‘uling (Poly^e ste navajeni na kofein, se kdaj pa kdaj za nekaj ~asa preusmerite na zeleni ~aj, saj je najbolj zdrava kofeinska pija~a. ^e vas skrbi izpostavljenost strupenim snovem ali pa mislite, da ste preobremenjeni z njimi, u‘ivajte pegasti badelj in va{emu telesu bo zagotovo pomagal, da si opomore. ^e ste na splo{no slabotni ali vam manjka vitalnosti, preizkusite sibirski ‘en{en ali glavatec. ^e je va{a odpornost oslabljena in mislite, da vas napade prav vsaka bolezen, naredite terapijo z grahovcem ali gobo maitake ali gobo ~aga ali gobo reishi. ^e sta vas oslabili starost in pomanjkanje spolne energije, preizkusite ‘en{en, kitajsko {isandro in ho{ouvu. @en{en in kitajska {isandra sta izvrsten spolni tonik za mo{ke, tung kvaj pa je primernej{i za ‘enske. ^e ste zelo obremenjeni in je za va{e delovne obveznosti dan skorajda prekratek, preizkusite hladno Obrambno sposobnost telesa pove~amo tudi z dnevnim dodajanjem antioksidantov. stiskano olje iz ore{~kov siNajpreprostej{i na~in za to je u‘ivanje sadja in zelenjave. birske cedre, ki vam bo po-

Kadar so zdravila u~inkovita, so zato, ker spro‘ijo mehanizme samozdravljenja.

Foto J. Vetrovec

P

omembno je, da delujemo preventivno oziroma da pove~amo naravno obrambno sposobnost telesa, saj je imunski sistem sam po sebi del telesnega mehanizma za samozdravljenje. Strokovnjaki za samozdravljenje trdijo, da je kon~ni skupni vzrok ozdravitve vseh bolezni samozdravljenje, ob pomo~i metod zdravljenja klasi~ne medicine ali brez njih. Ena najhuj{ih nevarnosti za telo je preobremenjenost s strupenimi snovmi ali toksini zaradi mno‘ice {kodljivih substanc v okolju. Vse, kar pove~a obrambno sposobnost telesa, in vse, kar pomaga nevtralizirati {kodljive vplive, bo pove~alo verjetnost spontanega zdravljenja. Toniki so naravni izdelki, ki po~nejo prav to.

-

NOVEMBER

08 -

Misteriji 15


Z DRAVILA

SPRO ` IJO SAMOZDRAVLJENJE

magalo pri krepitvi in obnovi mo~i organizma, pri premagovanju kroni~ne utrujenosti in iz~rpanosti, zvi{alo bo va{e sposobnosti za delo ter laj{alo posledice stresa ter va{ organizem bolj prilagodilo te‘kim okoli{~inam in vsakodnevnim naporom. Stari ljudje potrebujejo ve~ ~asa za samozdravljenje, vendar pa lahko telo tudi varujemo pred vplivi staranja in hkrati okrepimo splo{no odpornost in vitalnost pri starej{ih. Tradicionalna kitajska medicina in tradicionalna sibirska medicina sta odkrili {tevilne naravne snovi, ki delujejo kot tovrstna krep~ila. Sprememb ~asa ne moremo ustaviti, lahko pa staranju prilagodimo na~in ‘ivljenja in dejavnosti. Prav je, ~e veste, da telesu lahko pomagate, da se brani …

ANTIOKSIDANTI Obrambno sposobnost telesa pove~amo tudi tako, da si dnevno dodajamo antioksidante. Najpreprostej{i na~in je u‘ivanje sadja in zelenjave, lahko pa jih {e dodatno priskrbimo v obliki prehranskih dopolnil. Antioksidanti varujejo na{e tkivo tako, da blokirajo kemi~ne reakcije, prek katerih {tevilni toksini {kodujejo na{emu telesu. Torej lahko pomagajo nevtralizirati strupene snovi, ki jih pridobimo zaradi onesna‘enega okolja v na{e telo. Naju~inkovitej{i in najvarnej{i so vitamin C, vitamin E, selen in betakaroten. Zavedati se je potrebno, da antioksidanti v obliki prehranskih dopolnil niso nadomestek za zdravo prehrano in na~in ‘ivljenja. Danes ‘ivimo v dru‘bi, katere glavna cilja sta udobje in u‘itek. Imamo daljinske upravljalnike za razne naprave in tablete za skoraj vsako bolezen. Zdi se nam, da imamo vse. Te‘ava pa je, da so ti preprosti odgovori obli‘ za {e globljo te‘avo. V na{i dru‘bi ni dovolj predanosti zdravemu na~inu ‘ivljenja. Na{e ‘elje nas ‘enejo, da se vdajamo nezdravim navadam. Antioksidanti v obliki prehranskih dopolnil imajo omejeno vrednost, ~e jih u‘ivamo ob nezdravem na~inu ‘ivljenja.

16 - NOVEMBER 08 -

SPANJE Svojemu telesu moramo privo{~iti jutranji sprehod in trden no~ni spanec in pripravljeno bo na vse izzive, ki ga ~akajo. Pogosto pravijo, da bi morali pono~i spati najmanj osem ur, vendar ne potrebujemo vsi enake koli~ine spanja. Potrebe vsakega ~loveka se vse ‘ivljenje in tudi vsak dan spreminjajo. Starej{i ljudje potrebujejo manj spanja, dlje traja, da zaspijo, in pono~i se ve~krat prebujajo. ^e ste po osmih urah spanja {e utrujeni, poskusite deset dni hoditi v posteljo prej in opazujte, kako sve‘e se boste po~utili ~ez dan in kako se boste spoprijemali s te‘kimi nalogami. Morda potrebujete samo malo ve~ spanja, da se boste po~utili sve‘e in spo~ite. Tudi um zelo vpliva na zdravljenje, pozitivno ali negativno. Spontano zdravljenje lahko spro‘ijo miselne spodbude, lahko pa ga tudi ovira uveljavljeni na~in razmi{ljanja. Um lahko zatre imunski sistem in povzro~i neravnovesje avtonomnega ‘iv~evja, to pa vodi v motnje prebave, krvnega obtoka in vseh drugih notranjih funkcij. Vedeti moramo, kako lahko svoj um uporabljamo v prid zdravljenja. Vera v zdravilce, sveti{~a in zdravila je brez dvoma temelj u~inka placebo, u~inka, ki je klasi~ni primer spontanega zdravljenja. Prepri~anje tudi izrazito vpliva na zaznavanje in dolo~a, kaj na na{i poti po svetu vidimo in ~esa ne. Kadar je na{a pozornost usmerjena k premi{ljevanju, ne moremo izkusiti stvarnosti. Razmi{ljanje nas iz tukaj in zdaj popelje v preteklost, prihodnost in domi{ljijo – v nestvarne svetove. Na prakti~ni ravni so misli poglavitni vir zaskrbljenosti, krivde, strahu in ‘alosti; ~ustev, ki verjetno ovirajo zdravljenje in nam zagotovo povzro~ijo precej trpljenja. Odganjajmo slabe misli in posku{ajmo vedno razmi{ljati pozitivno …

VIZUALIZACIJA Vpliv miselnih podob na na{e telo lahko vadimo tako, da sanjarimo bolj zavestno in namerno ter da smo pozorni

na ~ustvene odzive, ki jih dolo~ene predstave izzovejo. Z vizualizacijo sku{ajmo pospe{iti celjenje ran, zdravljenje vnetega grla in drugih raz{irjenih bolezni. ^e bomo kdaj morali izkoristiti vse svoje vire, da obvladamo hudo bolezen, bomo tako imeli dober temelj. Rabin Nachman iz Bratislave, veliki ‘idovski mistik poznega 18. in zgodnjega 19. stoletja, ki je na samotnih tavanjih v gozdovih redno do‘ivljal ekstazo, je svojim privr‘encem priporo~il: »Vedno bodite veseli, ne glede na to, kako se po~utite. S sre~o lahko nekomu podarite ‘ivljenje.« Poudaril je {e, da moramo v sebi vsak dan poiskati veder, ‘ivahen odnos do ‘ivljenja; tako bomo postopno postali dovzetni za fine skrivnosti, ki nas obkro‘ajo. »Tudi ~e ne do‘ivimo nobenih navdihujo~ih hipov, se moramo vesti, kot da jih,« je {e svetoval. »^e v vas ni zanosa, si nadenite masko. Vedite se, kot da ste ga polni in ob~utek bo postal pristen.«

PREVENTIVA Predvsem je pomembno, da delujemo preventivno oziroma da pove~amo naravno obrambno sposobnost telesa, saj je imunski sistem sam po sebi del telesnega mehanizma za samozdravljenje. S tem bomo ohranili svoje zdravje in ga celo izbolj{ali. ^e vseeno zbolimo, pa bo ve~ja verjetnost, da bomo do‘iveli spontano ozdravitev … Strokovnjaki s podro~ja zdravljenja iz sebe/samozdravljenja so namre~ prepri~ani, da je kon~ni skupni vzrok ozdravitve vseh bolezni samozdravljenje, ob pomo~i metod zdravljenja klasi~ne medicine ali brez njih. Kadar so zdravila u~inkovita, so zato, ker spro‘ijo notranje mehanizme samozdravljenja. Zdravljenje hkrati z zdravili in operacijami lahko pospe{i ozdravljenje in odstrani ovire na poti do njega, vendar ga nikakor ne moremo ena~iti s samozdravljenjem. Zdravljenje prihaja v telo od zunaj, ozdravljenje pa pride iz notranjosti. Kljub temu ni pametno zavra~ati zdravljenja klasi~ne medicine, medtem ko ~akamo na ozdravitev. Bara Hieng


NOVA ARHEOLOGIJA

Mednarodna znanstvena konferenca potrdila obstoj bosanskih piramid

Piramide so! D

olina piramid v Bosni, ki so jo mnogi do sedaj jemali z rezervo, je dobila prvo ve~jo znanstveno potrditev. Konec avgusta je namre~ v Sarajevu potekala konferenca, na kateri so ugledni strokovnjaki iz enajstih dr‘av sogla{ali, da so piramide v Visokem neizpodbitno dejstvo in da se morajo multidisciplinarne raziskave nadaljevati. [e zlasti jih je prepri~alo odkritje organskega materiala, kosa lesa, katerega starost naj bi bila ve~ kot 30.000 let in ki so ga na{li v bli‘ini megalita z vklesanimi simboli – delom ~love{kih rok. Na prvi mednarodni znanstveni konferenci o Bosanski dolini piramid, ki je bila konec avgusta v Sarajevu, je sodelovalo blizu 50 arheologov, geologov, fizikov, egiptologov, geofizikov, kemikov, arhitektov in geodetov iz enajstih dr‘av. Konferenca je bila pomembna, ker se je prvi~ zbralo toliko strokovnjakov z vsega sveta in utemeljilo verodostojnost projekta.

Raziskave ka‘ejo na generalni na~rt pred oblikovanjem kompleksa piramid v Visokem. ne. V mre‘i predorov Ravne so ravno pred za~etkom konference uspeli podzidati predore do megalita K-2, ki je odkril nekaj zelo pomembnega – ta ve~tonski megalitski blok je postavljen na enako debele plo{~e pe{~enca, ki slu‘ijo kot podstavek. To pa je izlo~ilo mo‘nost, da so bloki zgolj rezultat delovanja hudournikov ali pa udiranja skozi povr{inske sloje. In poleg tega so bloke na{li na posebej izbranih mestih v predoru, kjer so najverjetneje potekali obredi. Megalitski bloki, vanje vklesani simboli, zidovi iz prodnikov in {tevilni bo~ni prehodi so neizpodbiten dokaz na~rtnih dejavnosti v daljni evropski

NEIZPODBITNO DEJSTVO

DOKAZ STARODAVNE CIVILIZACIJE

Foto splet

»Piramide v Visokem obstajajo; tega dejstva ni mogo~e izpodbiti. Kdor pravi, da to niso piramide, ne pozna osnovnih dejstev o piramidalnih strukturah,« je povedal prof. dr. Nabil Swelim, ugledni egiptolog in arheolog, ki je konferenci predsedoval. Udele‘enci so si prva dva dneva ogledali arheolo{ke lokacije v Visokem: piramido Sonca in podzemna kompleksa predorov KTK in Rav-

preteklosti, a mnogi {e vedno ne verjamejo v evropske piramide. Toda Semir Osmanagi}, glavni arheolog projekta, pravi, da je vpra{anje, ali v Viso{ke piramide verjamete ali ne, postavljeno napa~no: »Pravo vpra{anje je, kak{no je razmerje med naravnimi silami in ~love{kim posegom, oziroma kolik{na je ~lovekova zasluga pri oblikovanju teh piramid.« Glede na laboratorijske analize in geolo{ka opa‘anja obstajajo trije mo‘ni scenariji za nastanek bosanskih piramid. Po prvem so klju~no vlogo odigrali geolo{ki procesi in je vzpetine oblikoval ~lovek le v zadnji fazi; po drugem je bil ~lovekov poseg zelo velik z obse‘nimi gradbenimi deli pri oblikovanju, orientiranju in oblaganju blokov; po tretjem pa naj bi bile piramide na~rtno zgrajene od temeljev. Udele‘enci konference so v svojih referatih predstavili topografske, astronomske, seizmi~ne in druge raziskave, ki nedvomno ka‘ejo na obstoj generalnega na~rta pred oblikovanjem kompleksa piramid v Visokem.

Semir Osmanagi} pred piramido Sonca

-

Najpomembnej{e znanstveno dejstvo na konferenci pa je vsekakor bil podatek o prvi radiokarbonski analizi organskega materiala iz doline piramid. Ahmed Bosni}, izvr{ni direktor Fondacije »Arheolo{ki park: Bosanska piramida Sonca«, je o tem povedal:

NOVEMBER

08 -

Misteriji 17


P IRAMIDE

SO !

SENZACIONALNO ODKRITJE

O

dkritje prvega kosa organskega materiala v predzgodovinskem kompleksu podzemeljskih predorov Ravne novembra 2007 je bilo za raziskovalce izjemnega pomena. Organski material, 35 × 18 × 12 cm velik kos lesa, so namre~ na{li v neposredni bli‘ini megalita K-1, pol metra v konglomeratnem materialu, ki je povsem prekrival megalitski blok v njegovi bli‘ini in v katerem je bil les ukle{-

Foto splet

~en brez pristopa zraka. Zdaj so se lahko nadejali, da bodo z odkritjem starosti konglomerata izvedeli, koliko so stari bloki in vanje vklesani simboli. Stalni arheolog Fondacije Andrew Lawler je po obi~ajni arheolo{ki praksi vzel po dva vzorca za dva laboratorija, Kiel v Nem~iji in Oxford v Veliki Britaniji, druga ekipa Fondacije pa je vzela vzorce za tretji laboratorij, poljske Gliwice. Da bi zagotovili verodostojnost podatkov, sta ekipi delali neodvisno druga od druge, trije evropski laboratoriji pa niso vedeli, da so bili vzorci poslani na tri naslove, ~eprav so vedeli, od kod je vzorec in kateremu projektu pripada. Rezultati so bili senzacionalni! Z radiokarbonsko analizo so v Kielu ocenili starost lesa na okoli 31.000 in v Gliwicah na okoli 34.000 let, medtem ko v Oxfordu analize niso opravili. Poljska ekipa je bila nad rezultati zelo presene~ena in ko sta fizika dr. Anna Pazdur in dr. Andrzej Rakowski s tehnolo{kega in{tituta Silesian obiskala Ravne, sta izjavila, da gre po njunem za »najstarej{e podzemeljsko mesto v evropski zgodovini«. Za primerjavo: po dosedanjih antropolo{kih raziskavah je najstarej{a kulturna oaza v Evropi v severni [paniji in ju‘ni Franciji, kjer jamska umetnost na Pirenejih sega do 32.000 let nazaj v zgodovino. Starost podzemnega labirinta Ravne v Bosni pa je najverjetneje na isti ~asovni ravni. Raziskovalci upajo, da bodo nadaljnje raziskave to senzacionalno tezo potrdile, z njo pa se o~itno ne strinjajo znanstveniki v Oxfordu, ki so najprej rekli, da imajo in{trumente v okvari, potem so se prito‘evali nad vzorci, na koncu pa so rekli, da analize ne moreNad 30.000 let star organski material (zgo- jo opraviti, ker ne gre za organski maraj) so na{li v konglomeratu, ki prekriva me- terial, temve~ za zmes zemlje in neorgalitni blok K-1 (v sredini) z vgraviranimi ganskega materiala, vzorec pa da so simboli, delom ~love{kih rok (spodaj). tako ali tako ‘e porabili …

18 - NOVEMBER 08 -

»Laboratorijske analize vzorcev, ki smo jih odkrili v kompleksu predorov Ravne, ka‘ejo, da je starost te organske snovi, najverjetneje lesa, 30.000 do 35.000 let. Zgodovina pravi, da je bila Evropa takrat v mraku in da na na{em kontinentu ni bilo nobenih kulturnih sledi. To jesen in zimo se bomo povsem osredoto~ili na raziskovanje predora Ravne. Do sedaj smo dosegli globino 200 metrov, ampak kompleks je dolg 10 kilometrov.« Ahmed Bosni} je {e dodal, da je glavni cilj priti do artefaktov, ki bodo po njegovih besedah dana{njo znanost prepri~ali, da gre za gradbeni kompleks, ki ga je v pradavnih ~asih ustvaril civiliziran ~lovek.

HUD UDAREC OPOZICIJI Nasprotniki raziskovanja bosanskih piramid se konference kljub povabilu niso udele‘ili, po njej pa so do‘iveli hud udarec. Soglasen zaklju~ek udele‘encev, da je Bosanska dolina piramid »pomembna arheolo{ka in epigrafska raziskava«, namre~ prihaja od vodilnih profesorjev arheologije s treh najve~jih univerz v Egiptu, pa kitajskih arheologov, predstavnikov Aleksandrijske knji‘nice in Aleksandrijskega zdru‘enja arheologov, geofizikov z Ruske akademije tehni~nih znanosti ter geologov, geodetov in zgodovinarjev z vsega sveta. Zdi se, da je konferenca razbila blokado, ki jo ‘e tri leta posku{ajo vzpostaviti bosanski arheologi s pomo~jo Evropskega zdru‘enja arheologov pod vodstvom dr. Anthonyja Hardinga iz Londona. Ker izsledki raziskav majajo mnoge temelje trenutnih znanstvenih postavk, ni ni~ ~udnega, lahko pri~akujejo {e ve~ zagrizenih nasprotnikov. »Smo na za~etku dolge poti, na kateri se bomo sre~evali s te‘avami in nasprotovanji, vendar bomo vztrajali. Z novimi odkritji bo {e ve~ senzacij in turistov,« pravi Semir Osmanagi}, ki ‘e najavlja drugo znanstveno konferenco o bosanskih piramidah ~ez dve leti. An. Ki.


NEVARNOSTI FARMACIJE

Smrt zaradi aspirina (2)

Dvomi v »magi~no« tabletko L

judje po vsem svetu zau‘ijejo kakih sto milijard tablet ali 35.000 ton aspirina na leto. Ker v o~eh svetovne javnosti {e vedno velja za nedol‘no sredstvo za laj{anje bole~in, poraba aspirina tudi v dana{njem ~asu, ko so se na zato‘ni klopi zna{la nekatera druga podobna zdravila, {e vedno nara{~a za petnajst odstotkov letno. Toda v prvem delu ~lanka smo videli, da aspirin {e zdale~ ni nedol‘no zdravilo, saj lahko njegovi stranski u~inki povzro~ijo hude krvavitve v prebavilih ter mo‘gansko kap med starostniki. Ocenjujejo, da je aspirin vsako leto predmet pribli‘no 3500 raziskav in znanstveniki vedno znova »odkrivajo« zdravstvene te‘ave, ki naj bi jih aspirin lahko pozdravil. Tako naj bi bil ~udovito sredstvo za zdravljenje katarakte, raka prostate, kolona, trebu{ne slinavke, zgornjih prebavil in plju~. Vseh teh trditev pa v novih znanstvenih poskusih obi~ajno nih~e ne more ponoviti, zato po~asi utonejo v pozabo. Toda med {irokimi ljudskimi mno‘icami se ohranja vtis o aspirinu kot ~ude‘nem zdravilu.

Zdrave osebe ne bi smele jemati aspirina zgolj preventivno. Ugotovili so, da je 13 odstotkov od 1121 pregledanih bolnikov redno jemalo aspirin – najmanj en mesec vsaj petkrat na teden. Ko so te bolnike primerjali z ostalimi, ki niso jemali aspirina, je postalo o~itno, da je u‘ivanje zdravila v nizkem odmerku 75 mg pove~alo tveganje hospitalizacije zaradi krvavitve pepti~ne razjede za 2,3-krat, pri ve~jem, standardnem odmerku 300 mg pa skoraj za {tirikrat (BMJ, 1995; 310: 827–30). 300-miligramski odmerek je priporo~eni odmerek za »vsak primer«, namenjen preventivni uporabi oziroma prepre~evanju koronarne bolezni srca. Po odkritju vzroka hospitalizacije so raziskovalci sprem-

Prava resnica o aspirinu je znana ‘e nekaj ~asa, a se nih~e ni pripravljen izpostaviti. Znanstveniki iz Birminghama so bili med prvimi, ki so spro‘ili alarm ‘e pred dvanajstimi leti, ko so se odlo~ili raziskati, zakaj se veliko bolnikov v bolni{nici zdravi zaradi pepti~nih razjed.

Foto L. Z.

RESNICA O ASPIRINU

ljali zdravstveno stanje teh bolnikov. Odkritje je bilo srhljivo. Izmed tistih, ki so se zdravili zaradi hude krvavitve ali perforacije v zgornjih prebavilih, jih je deset odstotkov umrlo. Ta vznemirjujo~i scenarij je temeljil na analizi dvanajstih raziskav, objavljenih v letih med 1980 in 2000. Med najbolj ogro‘enimi so bili starej{i bolniki in v bolni{nici je pristalo dvakrat ve~ mo{kih kot ‘ensk (Journal of Clinical Epidemiology, 2002; 55: 1057–63).

NEVAREN KOKTAJL Razen starosti in spola pove~uje tveganje hude krvavitve v prebavilih tudi kombinacija razli~nih NSAID (nesteroidnih protivnetnih zdravil, kot je aspirin). Neka druga raziskava, ki je prou~evala zdravni{ka poro~ila bolnikov iz Velike Britanije in [panije, je pokazala, da je bilo 60 odstotkov oseb s te‘avami prebavil zaradi u‘ivanja NSAID starej{ih od 60 let, 13 odstotkov jih je uporabljalo ve~ razli~nih NSAID, 6 odstotkov pa jih je pred kratkim imelo pepti~ni ulkus, ~eprav bolniki s temi te‘avami praviloma ne smejo u‘ivati zdravil iz skupine NSAID (BMC Medicine, 2006; 4:22). Najbr‘ najbolj usodna je kombinacija zdravil NSAID in SSRI (selektivni zaviralci ponovnega privzema serotonina), vrste antidepresivov, kot so Prozac, Zoloft in Paxil. Pravzaprav gre za pogost in obi~ajen »koktajl«, priljubljen predvsem pri bolnikih z artritisom, ki jim

-

NOVEMBER

08 -

Misteriji 19


DVOMI

V

»MAGI~ NO «

TABLETKO

zdravnik pogosto predpi{e NSAID za bla‘enje bole~in v sklepih in SSRI za laj{anje blage depresije. Ob hkratnem jemanju teh dveh zdravil se tveganje za pojav krvavitve v zgornjih prebavilih pove~a za 6,3-krat. Huda reakcija v prebavilih se zgodi prej kot v treh mesecih po za~etku terapije, ~e bolnik zdravilno kombinacijo jemlje vsak dan. Raziskovalci z univerze East Anglia so lani pri{li do tega odkritja v metaanalizi {tirih {tudij; ta je zajela 153.000 bolnikov, ki so jemali bodisi SSRI, NSAID ali kombinacijo obeh vrst zdravil. Pri bolnikih, ki so u‘ivali samo SSRI, se je tveganje krvavitev pove~alo za 2,4-krat, pri tistih, ki so prejemali samo NSAID, pa za 3,2-krat.

VSE VE^ OPOZORIL @elod~no-~revesni zapleti, ki jih povzro~a aspirin, so znani ‘e dolgo in proizvajalci si ‘e nekaj ~asa prizadevajo, da bi tveganje zmanj{ali bodisi z izdelavo razli~ice z enteri~no oblogo, ki omogo~a prehod tablete skozi ‘elodec v tanko ~revo, ne da bi se prej sprostila njena u~inkovina, ali z bla‘ilno razli~ico, ki je prevle~ena s snovjo za nevtralizacijo ‘elod~ne kisline. @al tudi te prevleke niso niti najmanj zmanj{ale nevarnosti ‘elod~no-~revesnih zapletov. Raziskovalci iz bostonske medicinske fakultete so intervjuvali 550 bolnikov, ki so se v bolni{nici zdravili zaradi obse‘ne krvavitve v zgornjih prebavilih po u‘ivanju aspirina. Na veliko presene~enje se je izkazalo, da so imeli tisti bolniki, ki so jemali bla‘ilno razli~ico, {e nekoliko ve~je tveganje za zaplete v prebavilih kot tisti, ki so prejemali obi~ajne tablete. (Lancet, 1996; 348: 1413–6). Pomenljivo je, da celo Charles H. Hennekens, nekdanji vodja oddelka za preventivno medicino v bolni{nici Brigham in bolni{nice za ‘enske v Bostonu, ki je eden glavnih zagovornikov aspirina, meni, da zdrave osebe ne bi smele jemati aspirina zgolj preventivno, saj naj bi bilo to povezano s prevelikim tveganjem:

20 - NOVEMBER 08 -

ZGODBA O ASPIRINU

A

spirin je za~el tr‘iti Bayer leta 1899, hkrati s {e enim pomembnim odkritjem te farmacevtske dru‘be – heroinom. Osnovna sestavina aspirina je salicilna kislina, pridobljena iz vrbovega lubja in soka medvejke. Zdravilne u~inke salicilne kisline je poznal ‘e Hipokrat v petem stoletju pred na{im {tetjem; uporabljal jo je za laj{anje bole~in in zbijanje vro~ine. Kemikom v Bayerju je uspelo sintetizirati salicilno kislino z anhidridom, po ~emer je Aspirin pozneje tudi dobil svoje generi~no ime. Tako je nastalo zdravilo s sinteti~no acetilsalicilno kislino in stabilnej{o obliko, ki jo organizem bolje prena{a. Kljub veliki priljubljenosti in raz{irjeni uporabi Aspirina pa vse do leta 1971 nih~e ni razumel, kako zdravilo v organizmu pravzaprav deluje. To je prvi pojasnil britanski farmakolog John Vane. Ugotovil je, da zavira nastajanje prostaglandinov in tromboksanov, hormonov, ki uravnavajo {tevilna fiziolo{ka dogajanja v telesu. »Tveganje, da dobi tridesetletna ‘enska sr~ni infarkt, je ponavadi zelo majhno in tak{no ostane tudi v naslednjih tridesetih letih. Aspirin ji ne bi koristil prav v nobenem pogledu, povzro~il bi lahko le nevarno krvavitev v prebavilih,« pojasnjuje Hennekens v poro~ilu ameri{ke FDA. Tudi otroci, mlaj{i od dvanajst let, naj ne bi jemali aspirina, saj obstaja resno tveganje, da zbolijo za Reyevim sindromom, redko, pogosto usodno motnjo, ki obi~ajno prizadene otroke po prestani virusni bolezni in zdravljenjem z aspirinom (BMJ, 2002; 325: 988). ^e torej jemanje aspirina za zdrave posameznike ni priporo~ljivo, to pomeni, da je skoraj 40 odstotkov dnevne porabe aspirina povsem nepotrebne in morda celo ogro‘a na tiso~e ‘ivljenj. [e naprej pa ostaja aspirin vsako-

dnevni del terapije za vsakogar, ki ima te‘ave s srcem, opozarja Ameri{ka fundacija za srce, ki ocenjuje, da bi samo v Zdru‘enih dr‘avah vsako leto lahko re{ili med 5.000 in 10.000 ‘ivljenj od 900.000 izgubljenih zaradi bolezni srca, ~e bi bolniki redno jemali aspirin. Fundacija opozarja na raziskavo, ki dokazuje, da lahko aspirin podalj{a ‘ivljenje ljudi, ki so pre‘iveli sr~ni infarkt ali mo‘gansko kap, oziroma prepre~i ponovno zama{itev obvodnih ‘il po operaciji ali angioplastiki. Vendar pa morajo te spodbudne trditve dokazati svojo realno podlago v lu~i najnovej{ih odkritij, po katerih je aspirin kriv, da samo zaradi zapletov v prebavilih vsako leto izgubi ‘ivljenje 20.000 Ameri~anov. Ta {tevilka bi bila {e precej vi{ja, ~e bi upo{tevali tudi vse ‘rtve mo‘ganske kapi.

ASPIRIN V CELOSTNEM KONTEKSTU Nobeno zdravilo ne more nadomestiti zdravega in razumnega na~ina ‘ivljenja. Zdrava prehrana z veliko sadja in zelenjave, veliko gibanja ter izogibanje stresu, alkoholu in cigaretam koristijo tako zdravemu posamezniku kot okrevajo~emu bolniku, veliko bolj kot katero koli zdravilo. Ali kot pravi predstavnica FDA, Debra Bowen: »Zdravniki bi morali obravnavati aspirin v kontekstu celostnega zdravljenja ljudi, ki jim grozi nevarnost sr~nega infarkta ali mo‘ganske kapi.« Njeno mnenje deli tudi dr. Peter Coleman, namestnik direktorja britanske Zveze za mo‘gansko kap. Takole pravi: »^e ste zdravi in imate majhno tveganje za koronarno bolezen srca ali kap, potem bodo stranski u~inki jemanja aspirina najverjetneje ve~ji kot pozitivni u~inki za srce, ki jih pri~akujete.« [e nobeno zdravilo v zgodovini medicine ni bilo tako blizu »magi~ne tabletke« kot aspirin. Sode~ po vseh opisanih dognanjih pa je to zgolj ideal, ki {e nikoli ni bil tako oddaljen kot prav zdaj. An. Br.


SANJE

Razumevanje in razlaganje sanj (4)

Zakaj sanjamo v simbolih V

Foto splet

nje uma vseh ljudi. Sanjski motivi so obprej{njem nadaljevanju smo spoSanjski motivi so del ravnavani v sanjskih knjigah. znali, da so pomeni v vsakih sanjah dvovrstni: latentni in masimbolike globokega nifestirani. Latentni pomen je dejanBARVE V SANJAH nezavednega in imajo sko sporo~ilo, ki ga podzavest posku{a ^eprav je na{e budno ‘ivljenje polno prenesti zavestni osebnosti. Ko to spofiksen pomen. bogatih barv, se te ne pojavljajo v vseh ro~ilo pride iz globin nezavednega, se sanjah. Le redki vedno sanjajo v barvah; prevede v simbole, ki vstopijo v na{o som ali avtomobilom. Pogosti so tudi raziskave so pokazale, da ima ve~ina ljuzavest v obliki sanj. Te simbolne slike motivi smrti ali umrlih, poroke, zob, di ~rno-bele oziroma sivorjave sanje. sestavljajo manifestirani pomen sanj. ladij ter sanj o tem, da smo nagi, da plaCalvin Hall, eden najve~jih sodobnih Zakaj sanjamo v simbolih? Freud je vamo ali se utapljamo. strokovnjakov za sanje, je v svojih raziVsi smo ‘e kdaj imeli take sanje in mislil, da simbolna preobleka pravega skavah ugotovil, da je le 29 odstotkov sporo~ila onemogo~a, da bi se ~lovek skoraj v vseh primerih je njihov pomen sanj bilo v barvah. Poleg sivo rjavih toprebudil. Toda mnogi psihologi in stro- enak za vse ljudi v sodobni dru‘bi. Ti nov so najpogostej{e barve v sanjah {e kovnjaki za sanje danes menijo, da je simboli izvirajo iz kolektivnega nezazelena in rde~a, rumena in modra pa sta vednega, ki je skupna osnova za delovapravi razlog v tem, da so simboli jev sanjah redkej{i. Raziskovalka sanj zik nezavednega. dr. Patricia Garfield pa je odkrila, da Druga~e povedano, mi mislimo in so barve v sanjah veliko pogostej{e po tudi ~utimo v simbolih, ker nas v budnekaj urah po~itka. nem stanju nenehno bombardirajo Edgar Cayce, slavni »spe~i previzualne slike. Na{a zavest mnogih rok«, je menil, da barve v sanjah v~atakih slik ne registrira, registrirajo pa sih izpostavijo dolo~ene okoli{~ine iz jih na{e o~i in na{e nezavedno. Zavestna{ega ‘ivljenja, da bi lahko raz{irili ni um jih hitro pozabi, a se posnamejo svoje zavedanje. Svetle, jasne barve in shranijo v na{em nezavednem. naj bi predstavljale pozitivne trende, Te slike velikokrat prodrejo na pomotne in sivo rjave barve pa naj bi vr{je v sanjah, ki so povezane s te‘avo imele negativen predznak. Zelena ali ali mislijo, ki smo jo imeli v ~asu, ko modra barva v mirnem okolju lahko smo videli to sliko. V na{em nezavedka‘e na zdravljenje uma ali telesa, nem je ta slika postala simbol za medtem ko temno siva ali temno rjadoti~no te‘avo ali misel. Mnogi simva odra‘a pesimizem. boli v na{ih sanjah so torej neposredPo Cayceu na pomen barv v sanjah no povezani s slikami, ki smo jih ‘e vpliva tudi na{ oseben okus za barve. videli, najve~krat prej{nji dan. ^e imamo radi zeleno, potem so saObstaja pa {e ena vrsta simbolov nje s prevladujo~o zeleno barvo optiv na{ih sanjah, ki niso odvisni od slik, misti~en namig v zvezi s situacijo, o ki jih vidimo ~ez dan. Ti simboli, ki kateri sanjamo. ^e pa zelena ni na{a jih je Jung poimenoval sanjski motivi, najljub{a barva, lahko ka‘e na globoso del simbolike globokega nezavedke negativne ob~utke v zvezi s tem, o nega in imajo fiksen pomen. ~emer sanjamo. Pri razlagi sanj pa je poleg barv Tipi~ni sanjski motivi so padanje, Ve~ina ljudi ima ~rno-bele oziroma sivorjave sanje. letenje, vzpenjanje po stopnicah ali Eden tipi~nih sanjskih motivov je letenje, izrazit enako pomemben tudi sam predmet, ki se pojavlja v tej barvi. gorah ter vo‘nja z vlakom, avtobu- seksualni simbol.

-

NOVEMBER

08 -

Misteriji 21


Z AKAJ

SANJAMO V SIMBOLIH

SIMBOLIKA [TEVIL Tudi {tevila so zelo pomembna pri razlaganju sanj. Po Jungu ima vsako {tevilo poseben pomen za na{e nezavedno, ki je za vse ljudi enak. Na tem principu temeljijo tudi nekateri stari jeziki, na primer hebrej{~ina, ki uporablja iste znake za ~rke in {tevilke. Vsaka hebrejska ~rka oziroma {tevilka ozna~uje neko kozmi~no stanje in ima specifi~en pomen. Tudi v sodobnem ~asu imajo vsa {tevila od 0 do 9 dolo~en pomen, pri ve~jih {tevilih pa se{tejemo njihove {tevke, dokler jih ne zreduciramo na enomestno {tevilo. Kadar pa se nam zdi, da je neko sestavljeno {tevilo v na{ih sanjah pomembno, je bolje, da razi{~emo pomene njegovih posameznih {tevk ter vsako posebej upo{tevamo pri razvozlavanju problema, predstavljenega v sanjah.

Ve~jih {tevil ne reduciramo tudi pri »posebnih« sanjah, v katerih imajo {tevila ~isto svoj pomen, ki ga lahko odkrijemo intuitivno, v meditaciji ali z metodo gematrije, kabalisti~ne metode pretvarjanja ~rk oziroma glasov v {tevil~ne vrednosti.

IGRE NA SRE^O Iz raznih tradicij prihaja {e ena vrsta {tevil, povezanih s sanjami: {tevila za stave in igranje na sre~o. Vsakemu sanjskemu motivu je dodano eno- ali dvomestno {tevilo. Izvor teh {tevil je neznan, vendar mnogi poklicni igralci na sre~o zelo pozorno spremljajo svoje sanje, da bi prepoznali dobitna {tevila.

^AS IN PROSTOR Pogosto ne vemo, ali se sanjski simboli nana{ajo na pretekle, sedanje ali prihodnje dogodke. ^lovekovo neza-

vedno se namre~ giblje v prostoru in ~asu, kjer preteklost, sedanjost in prihodnost obstajajo isto~asno. ^love{ki um ne dela razlike med ~asovnimi obdobji, tako da si sploh ne prizadeva, da bi razlikoval preteklost, sedanjost in prihodnost. Ker pa se ~as giblje v prostoru, lahko z opazovanjem polo‘aja predmeta v sanjah ugotovimo, o katerem ~asu govorijo. Tako na primer pribli‘evanje ponavadi ozna~uje prihodnost, oddaljevanje preteklost, nepremi~en objekt pa sedanjost. Nekateri psihologi menijo, da se objekti na desni strani sanjske »slike« nana{ajo na prihodnost, tisti na levi pa na preteklost.

ALI SANJE NAPOVEDUJEJO PRIHODNOST? [tevilne raziskave na to vpra{anje odgovarjajo pritrdilno. Jung »napove-

POMEN [TEVIL 1 – Ego, osebnost, nezavedni klic po neodvisnosti in izvirnosti; potreba po samoizra‘anju; zdaj lahko krenemo v akcijo, ustvarjanje, {pekuliranje; simbol Sonca. 2 – Neodlo~nost, skrb zaradi prihajajo~ih sprememb; potreba za umirjenostjo in diplomati~nostjo; zdaj ni ~as za nenadne spremembe in impulzivno delovanje; simbol Lune in intuicije. 3 – Simbol raz{irjanja in dobrega razpolo`enja; obeta dobro sre~o; lahko postanemo zbegani in ho~emo vse narediti naenkrat; lahko nave‘emo nove prijetne stike; simbol Trojice in lahko pomeni dru‘insko skupnost; {tevilo Jupitra. 4 – Simbol kvadrata in pravice; to‘be in preizku{nje, ki zahtevajo trdo delo in samokontrolo. [tiri je tudi simbol usode in trdnosti; vse, kar je povezano s {tevilom {tiri, ostane za dolgo v na{em ‘ivljenju in lahko zato prinese velike spremembe. [tirica je povezana z Uranom in {tirimi elementi. 5 – [tevilo spolnosti in romantike, sprememb, potovanj in raznolikosti; simbol komuniciranja in svobode; zdaj naj bi stopili v akcijo ter poiskali nove na~ine stikov z drugimi. Število Merkurja, planeta komuniciranja in sporo~il; predstavlja pet prstov na roki in je simbol ‘ivljenja. 6 – Spremembe doma ali v bli‘nji okolici; pred resnimi odlo~itvami bi morali dobro prou~iti dru‘inske in denarne pogoje; bodimo velikodu{ni, prizanesljivi in so~utni do

22 - NOVEMBER 08 -

napak na{ih dragih; {tevilo Venere, planeta ljubezni, velikodu{nosti in diplomati~nosti. 7 – Morda slepimo sami sebe z napa~nim razumevanjem neke osebe ali situacije; nagnjenost k osami, ponosu in neodvisnosti; neugoden ~as za podpisovanje va‘nih dokumentov; do ljudi in situacij bodimo pozorni in analiti~ni. To je {tevilo Neptuna in iluzije. 8 – ^as pove~anih pritiskov in odgovornosti, a ob trdem delu nas na koncu ~aka materialna korist; mo~no {tevilo, povezano s seksom in smrtjo oziroma preobrazbo; poslovna vlaganja so ugodna ob pove~ani aktivnosti; obeta veliko denarja, ~e smo pripravljeni trdo delati. To je {tevilo Saturna in simbol velike aktivnosti, mo~i in ambicije. 9 – Simbol dovr{itve, popolnosti in duhovnih dose‘kov; zdaj moramo iti po svoje, brez »priveskov«, za uspe{nost se moramo odpovedati ustaljenim na~inom; ~as za potovanje in spremembo okolja; ozrimo se v prihodnost, ki obljublja velike stvari; {tevilo Marsa in agresivnosti. 0 – Obdobje inkubacije, ~as za introspekcijo in ~akanje; prihaja nov ciklus; regeneracija in v~asih smrt. Ni~le, dodane drugim {tevilkam, pomenijo vi{je stanje zavedanja glede na originalno {tevilo: ~e na primer {tevilo 1 predstavlja ego, potem 10 pomeni um, 100 pa du{o. Vi{ja {tevila predstavljajo kozmi~na stanja, ki presegajo ~lovekov intelekt.


Z AKAJ dovalne sanje« pojasnjuje s sposobnostjo nezavednega, da na povr{ino privle~e dogodke iz prihodnosti. Zdi se, da nezavedni um ve, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, in to vedenje se razteza neskon~no dale~ v prihodnost. Prihodnji dogodki se nam lahko razodenejo prek sanj, pa tudi prek telepatije, jasnovidnosti in jasnosli{nosti. Jung tej izjemni sposobnosti nezavestnega uma pravi na~elo sinhronosti. Po tem na~elu so mnoge okoli{~ine, ki se pojavijo v na{em ‘ivljenju in jih imamo za »slu~ajnosti«, v resnici pomembne, ker so sporo~ila od nezavednega. Primeri so telefonski klic ali pismo od osebe, na katero smo ravnokar mislili, slutnja, ki se izka‘e za to~no, in sanje, ki se ~ez nekaj dni uresni~ijo. Po Jungu to niso slu~ajnosti, temve~ sinhronosti oziroma ubrano delovanje vseh ~love{kih umov znotraj kolektivnega nezavednega.

SEKS V SANJAH Seks je v na{ih sanjah v~asih ekspliciten in v~asih impliciten, kar pomeni, da se nekatere na{e sanje odkrito ukvarja-

jo s seksom, druge pa uporabljajo simbole, ki ka‘ejo na spolnost. Izraziti seksualni simboli v sanjah so zelo fizi~ne aktivnosti, kot so ples, letenje in jahanje konja. Oseba, s katero ple{ete v sanjah, je velikokrat va{ za‘elen seksualni partner. Pomembno je tudi, kako se soplesalec obna{a do vas. ^e je nezainteresiran ali nevoljen, z njim najverjetneje izgubljate ~as. ^e pa je v sanjah ta oseba v va{i dru‘bi zadovoljna in dobro razpolo‘ena, se bo zelo verjetno odzvala na va{e dvorjenje. Odkrita seksualnost v sanjah ponavadi razkriva potla~eno spolnost v dnevnem ‘ivljenju. To so ponavadi sanje izpolnjevanja ‘elja in jih moramo obravnavati kot take. Nekatere ljudi zelo vznemirijo sanje z abnormalno spolnostjo, kot so homoseksualnost, seks z ‘ivalmi ali ekshibicionizem. Mnogi psihologi menijo, da takih sanj ni treba jemati resno, saj ponavadi izra‘ajo le dolo~en aspekt samega sanjalca. Spolni odnos z osebo istega spola lahko zgolj predstavlja ljubezen do samega sebe, sporo~ilo nezavednega, da moramo bolj poskrbeti zase. Seks z ‘ivalmi lahko govori o na-

POMEN BARV ^rna – barva smrti, ka`e na depresivnost in negativno razpolo‘enje pri sanjalcu Modra – duhovna energija in visoki ideali; po{tenje, hladnokrven intelekt, rajsko (visoke te‘nje du{e); temno modra predstavlja intuicijo in razumevanje Rjava – barva zemlje, zato predstavlja ob~utenje in v~asih dezintegracijo Zlata – barva sonca, predstavlja zavestni um in resnico, pa tudi mo{ki princip Zelena – vitalnost, zdravljenje, rast, upanje, princip ‘ivljenja samega; motno zelena pomeni nevo{~ljivost ali slabost in neizku{enost Oran‘na – zdravje, energija, okultne mo~i, mo~ uma, sporo~ila Ro‘nata – ~ustva, ljubezen, radost, iluzija [krlatna ali vijoli~asta – vitalnost; barva lune, ki predstavlja intuicijo; morda potovanja ali novice Rde~a – ‘ivljenjska mo~, spolna strast, kri, ogenj, tudi jeza Bela ali srebrna – ~istost, mir, lu~, razsvetljenost, modrost; simbol lune in predstavlja ‘enski princip Rumena – son~na svetloba, um, intuicija, ~ista energija, prihajajo~a sre~a, dobre finan~ne mo‘nosti; motno rumena pomeni strahopetnost in v~asih smrt

SANJAMO V SIMBOLIH

Kaj pomenijo sanje, ki so lahko vesele ali pa tema~ne? Ponatis sanjske knjige iz leta 1902 je pravi ka‘ipot pomena razli~nih sanj. Zato pride prav vsakomur, ki verjame, da so prav njegove sanje pripomogle k njegovi usodi.

Knjigo Sanje po najbolj{ih virih zbrane lahko naro~ite po telefonu 01/549 17 92 ali e-mailu: ara@zalozba-ara.si Kupiti jo je mogo~e tudi v knjigarnah, cena je 9,90 €. {ih ni‘jih nagonih, ekshibicionizem pa o potrebi, da smo bolj odprti do drugih.

NAMEN SANJ Sanje nam pomagajo »prebaviti« vsakodnevne te‘ave, spremembe in izzive. Kadar so sanje prete~e, nas na{e nezavedno opozarja na neko situacijo v na{em ‘ivljenju, ki nam je u{la z vajeti in bi jo morali urediti. In praviloma najdemo re{itev svojega problema v simbolih teh istih sanj. V na{ih sanjah se v simboli~ni obliki odra‘ajo vsi na{i osebni problemi, strahovi, upi, na{e ‘elje in potrebe, zato moramo pri tolma~enju sanj vzeti v ozir vse okoli{~ine v na{em ‘ivljenju. Namen razlaganja sanj je, da prepoznamo jezik nezavestnega uma ter prisluhnemo njegovim predlogom in pojasnilom. To je klju~nega pomena, saj lahko, ~e doumemo sporo~ilo nezavednega, doumemo tudi, kaj je tisto, kar nas »dr‘i pokonci«, ter la‘je obvladujemo in usmerjamo svoje ‘ivljenje. Danica Filipovi}

-

NOVEMBER

08 -

Misteriji 23


NOVA ZGODOVINA

Razvoj zemeljske civilizacije glede na sumerske zapise

Peti cikel zgodovine

ZEMLJA – ZLATI RUDNIK Annunaki so za vzdr‘evanje svoje atmosfere, svojih letalnih naprav, elektronike in najbr‘ {e ~esa potrebovali velike koli~ine surovin, kot jih potrebuje tudi na{a civilizacija. In na{ vrli izob~enec je ugotovil, da bi se na Zemlji dalo dobiti dosti zlata, srebra, bakra in drugih kovin, urana in tudi nafte. Zapiski govorijo najve~ o zlatu, a osebno se strinjam z gospodom Mohori~em, da nekatere najdbe ka‘ejo tudi na pridobivanje uranove rumene poga~e. Rumena barva in dragocenost sta morda mar-

24 - NOVEMBER 08 -

Zapisi govorijo o »tistih, ki kro‘ijo okrog Zemlje in opazujejo«. sikoga zavedla k misli, da gre za zlato tudi v primerih, ko je pisec imel v mislih jedrsko gorivo. Za nepou~enega je namre~ uran le smrtno nevaren, koristi pa ne daje nobene. Podro~je Bli‘njega vzhoda je zanimivo zaradi milega podnebja v ledeni dobi, je pa tudi edino podro~je, kjer je nafta dobesedno silila na povr{je. Marsikdo bo najbr‘ pomislil, da je tole z nafto privle~eno za lase. Pa ni tako. Sumerski jezik pozna devet razli~nih izrazov samo za razli~ne surovine iz bitumna. @e v Babilonskih zapisih dobro tiso~letje kasneje se pojavijo le {e trije. Tudi to ka‘e, kako hitro je zamiralo znanje, ko ga niso vzdr‘evali Nefilimi. Prvotni prevodi Stare zaveze so izraz Nefilim prevedle z »velikan« zaradi o~itne povezanosti z nebom. [ele v novej{em ~asu je postalo jasno, da bi prevod moral biti »vesoljci«. Alalu je novico o svojem odkritju javil na mati~ni planet in si s tem re{il ‘iv-

ljenje. Na podlagi tega zapisa lahko sklepamo, da Nefilimi v tistem obdobju niso redno vzdr‘evali stikov z Zemljo. Morda se je to zgodilo po kak{ni ve~ji katastrofi, ko Zemlja za~asno ni bila primerna za bivanje. Obstaja tudi druga~na razlaga za za~asno pretrganje kontakta. ^e govorijo zapisi o 3600 let dolgi obhodni dobi Nibiruja, lahko sklepamo, da ta pot ne temelji na klasi~nem privlaku Sonca. Sonce je le center gravitacije, ki omogo~a spremembo smeri objektu, ki prihaja v son~ni sistem. Na drugi strani mora biti {e en center gravitacije. ^e nekdo zmore to, lahko tudi spremeni svojo pot (tako danes ‘e pospe{ujemo raziskovalne satelite na poti v oddaljeno vesolje). ^e nekje nima kaj po~eti, malenkost druga~e na~rtuje pot okrog centra gravitacije in se usmeri drugam. Tako planet postane tudi transportno sredstvo, neke vrste gigantski »avtodom«. Kmeta, ki pokosi travnik, ta nekaj ~asa ne zanima ve~. Posveti se drugemu delu. Razlaga je sicer precej nekonvencionalna, ampak mo‘na. Tudi strah kak{nega skeptika zaradi izgube planetove atmosfere na poti je odve~. Tudi Zemlja potuje, pa z atmo-

Zgoraj: Annu, vladar z Nibiruja, po katerem so »bogovi na Zemlji« dobili ime Annunaki. Desno: Annujev sin Enlil.

Foto splet

V

prej{njem ~lanku smo videli, da smo ljudje po starodavnih zapisih pripadniki petega civilizacijskega cikla; vse zgodovinske najdbe se zelo verjetno ne nana{ajo na peti cikel. Mo‘no je, da so bili katalizatorji vseh petih ciklov pripadniki iste visoko razvite nezemeljske civilizacije. Z enako verjetnostjo pa lahko re~emo, da je vsak cikel za~ela druga rasa, tako da je lahko pri{lo do situacije, ko so si »bogovi« petega cikla prisvajali dolo~ene uspehe predhodnikov … Pred 450.000 leti je bil v razviti civilizaciji, ki jo v Stari zavezi zasledimo pod imenom Nefilimi, strmoglavljen Alalu, vladar planeta Nibiru. Strmoglavil ga je njegov naslednik Annu in ‘ivljenje si je moral re{evati s pobegom, ki se je kon~al na Zemlji. Drugo ime teh »bogov na Zemlji« je bilo Annunaki in mo‘no je, da je povezano z imenom novega vladarja. Vendar tukaj ne nameravam pretiravati z detajli in imeni. Natan~nej{o sliko vsega dogajanja si lahko preberete v knjigah Zecharie Sitchina, Ivana Mohori~a, Ericha von Dänikena in Fani Oki~.


PETI sfero ni ni~ narobe. Te‘ava bi nastopila le ob ‘elji po pretirani hitrosti.

CIKEL ZGODOVINE

za~etku nekak{na vmesna skladi{~a, iz katerih je bilo pretovarjanje na Nibiru hitrej{e, kot ~e bi morali za vsako po{iljko premagovati gravitacijo. BOGOVI - DVO@IVKE Druga predpostavka je za tako razKot vemo iz zapisov, so Annunaki vito civilizacijo kar sme{na. Mnogo zasprva pristajali v Indijski ocean, saj pisov govori o po{iljanju slov. Ali je bila letali{~a na kopnem {e niso imeli. Marnjihova komunikacijska tehnologija slasikdo se bo takoj vpra{al o smiselnosti zapisov, ~e pa bi bilo la‘ba, ali pa je iz nekega razje pristajati v Perzijskem loga vsaj ob~asno niso zalivu. Odgovor je enosmeli uporabljati. V tem staven. To se je dogajalo primeru je {tevil~na pov ~asu ledene dobe, ko je sadka logi~na. Tam zgobil nivo morja mnogo ni‘raj je bilo treba analiziraji in je bilo na mestu dati podatke in po{iljati sle na{njega Perzijskega zaodgovornim. Tudi Zvezdliva mo~virje. Prav to prina vrata ponujajo dobro stajanje v vodo in prihod razlago po{iljanja slov, ~e na kopno iz morja morso to res bili. Morda je da lahko pojasni pogost bila tehnologija za preopis bogov kot dvo‘ivk. nos materije popolnoma Prihajali so iz morja in se ne{kodljiva, ali pa so bili v morje vra~ali. Bogovi z opisani sli celo le tridimenribjim repom so v legenzionalne slike. To nam dah mnogih narodov. danes ni ve~ tako utopi~no. Bolj{i telefoni ‘e omoPri{leki so na podro~go~ajo hkraten prenos ju Mezopotamije med reslike in zvoka. Samo vprakama Evfrat in Tigris pod {anje ~asa je, kdaj bomo vodstvom Annujevih siza razumno ceno lahko nov Enkija in Enlila skopali sistem prekopov in Annunaki so sprva pristajali v Indijski ocean. Prav to pristajanje v vodo in prihod poslali k nekomu svojo kanalov ter naredili ke- na kopno iz morja morda lahko pojasni pogost opis bogov z ribjim repom ali v tridimenzionalno govomijski laboratorij za pri- ribji preobleki. Na zgornji sliki levo je sumerski Enki, desno zgoraj je prikaz re~o sliko. Pred 430.000 leti je pridobivanje zlata. Natan- dogonskega boga Nomma. Spodaj levo ob mizi stojita perzijska bogova Oannesa, {la na Zemljo {e ena iz~en opis tehnologije ni na spodnji sliki desno pa je indijski Vi{nu. podan, verjetno pa ga lahko izlu{~imo reke …), ~e je teh zmanjkalo, so postavili jemno pomembna oseba – Ninhursag, iz kasnej{ih zapisov alkimistov, ki so tudi kak{no umetno tvorbo (piramide, Enlilova in Enkijeva sestra, ki je prevzela vodenje medicinskega oddelka. Kljub posku{ali pridobivati zlato iz blata. V zigurati, mesta). vsemu stvari niso potekale po na~rtu in umetnih kanalih »rudnika zlata« blata pridobljene koli~ine zlata so bile premajhgotovo ni manjkalo. Iz zapisov alkimisSKLADIŠ^A V ORBITI tov vemo, da v tem procesu niso bili Zapisi nadalje govorijo o »tistih, ki ne; potrebno je bilo krizno ukrepanje. uspe{ni, tudi njihovi vzorniki pa so se kro‘ijo okrog Zemlje in opazujejo«. V kmalu za~eli soo~ati s problemom pre- orbiti naj bi bili trije sateliti z dokaj {teKRIZNI SESTANEK majhnega donosa. O~itno so se u{teli pri vil~no posadko. Kako dolgo so posaZato je pred 416.000 leti z mati~nega oceni vsebnosti zlata v blatu. Tudi v mezniki zdr‘ali v brezte‘nosti, ni znano, planeta priletel sam vladar Annu. Annumorski vodi in morskih usedlinah je bila zapisano pa je, da so tako kot mi imeli s naki so bili rangirani po {tevilkah. Najvsebnost ‘elenih mineralov premajhna tem te‘ave in da so hodili na oddih v vi{ji Annu je imel rang 60, naslednji rang za gospodarno pridobivanje. zemeljsko bazo. Rahlo nerazumljivo je, 50 je imel Annujev sin in prestolonasledMed tem ~asom (pred 445.000 leti) so zakaj je morala biti v orbiti tako {tevil- nik na Zemlji Enlil, Enki je imel rang 40. Annunaki ‘e lepo uredili svojo naselbi- na posadka. Za samo opazovanje najbr‘ Njihove ‘ivljenjske sopotnice so imele za no Eridu (ime pomeni »hi{a, zgrajena ne. Mo‘no je, da so bili ti sateliti ‘e v 5 enot ni‘ji rang; tako je bila Annujeva Foto splet

dale~ pro~«). Mesto je bilo zgrajeno z izsu{itvijo mo~virja. Ta pristop je bil pri Annunakih uporabljen dokaj pogosto. Obenem so pripravili vse potrebno za povezavo Zemlja – Nibiru v smislu transporta pridobljenih dobrin. Pri orientirjih za pristajanje so si pomagali z naravnimi zna~ilnostmi (visoke gore,

-

NOVEMBER

08 -

Misteriji 25


P ETI

CIKEL ZGODOVINE

‘ena Antu ocenjena s 55, Enlilova Ninlil s 45 in Enkijeva Ninki s 35. Sledile so {e ni‘je ravni do zapolnitve {estih mo{kih in {estih ‘enskih ~lanov velikega svêta. Vi{ji rang naj bi pomenil vi{jo mo‘nost za nasledstvo na prestolu. Ravno teh dvanajst je sprejemalo vse najpomembnej{e odlo~itve. Ni~ ~udnega torej, da vse starodavne »legende« omenjajo dvanajst vrhovnih bogov, ki se v gr{ki in rimski mitologiji omenjajo z imenom panteon. No, krizni sestanek je bil uspe{en in sprejeli so odlo~itev o rudarjenju – pridobivanju zlata iz zemeljskih globin na podro~ju Afrike. Vodenje nove naloge je prevzel Annujev drugi sin Enki, v Mezopotamiji pa je posle {e naprej vodil Enlil. Sestanku je sledila slovesnost, ki so jo takratni zapisovalci vestno zabele‘ili. Niso manjkali detajli o obla~ilih in jedeh. Dana{nji rumeni tisk dela ne bi opravil bistveno bolje. Kot zanimivost lahko omenim {e enega prvih zelo dobro opisanih atentatov na vladarja. Eden ni‘je rangiranih »bogov« je izzval Annuja ob odhodu na mati~ni planet v tradicionalno annunaki rokoborbo, katere glavni cilj je bil nasprotnika brcniti v genitalije. Annu jih je skupil. U‘aljeni vladar je zapustil prizori{~e, ubogega napadalca pa naj bi po tolma~enju zapisov iz varne razdalje s posebnim oro‘jem prikraj{al za u‘itek, da bi tudi njega kdo lahko brcnil v omenjeni organ. Ali je bilo to po pravilih, v tekstu baje ni omenjeno.

PLOŠ^A USODE Temu incidentu je zelo kmalu sledil {e en, veliko bolj zanimiv. Nek »demon« (pripadnik drugega klana ali celo neke druge rase) je vdrl v kontrolni center in ukradel »plo{~o usode«. Zanimive so opisane posledice. Letala niso mogla ve~ vzleteti, oro‘ja niso ve~ delovala. Kar nekaj ~asa so potrebovali, da so situacijo za silo re{ili. Plo{~a usode je bila o~itno neke vrste pomnilnik s programom. Tak program nosi informacije, kako bo ra~unalnik dajal ukaze v prihodnosti, usode pa nam kljub vsemu najbr‘ ne

26 - NOVEMBER 08 -

Planet lahko postane transportno sredstvo, gigantski »avtodom«. dolo~a. En sam rahlo prilagojen prevod prevajalca, ki pa~ v ~asu prevoda {e ni poznal ra~unalnika, in ‘e je nastala hipoteza, da je vsa na{a prihodnost vnaprej dolo~ena. Ko se je proizvodnja rudnin pove~evala, so se pojavljale tudi potrebe po izbolj{evanju povezave Zemlja – Nibiru. Pred pribli‘no 400.000 leti je bilo utemeljenih sedem funkcionalnih naselij na podro~ju ju‘ne Mezopotamije poleg Eriduja. Sippar je slu‘il kot letali{~e, kontrolni center za polete je bil v Nippurju, Bad-Tibira je bil center metalurgije, Sud je nadzirala medicinski center Shuruppak, to~en namen naselij Larsa, Larak in Lagash mi ni znan. Vsa ta naselja so bila postavljena po zelo natan~nem na~rtu in so obenem slu‘ila kot orientirji za pristanek na letali{~u. Prevoz rudnin iz Afrike do tega podro~ja je bil organiziran z ladjami. Surovine so rafinirali do primerne ~istote in jih po{iljali na orbitalne postaje, kjer so v tem ~asu ‘e zanesljivo imeli vmesna skladi{~a. Pred 380.000 leti se je Alalujev vnuk ob podpori nezadovoljnih vesoljcev v na{i orbiti (imenovali so jih tudi Igigi) lotil projekta vrnitve oblasti lastnemu klanu. V »vojni starih bogov« je zmagal Enlilov klan in si tako {e okrepil polo‘aj. Ta dogodek omenjam le kot zanimivost. ^eprav na kasnej{i tok dogodkov ni imel domala nobenega vpliva, je bil vestno zabele‘en. Zato si upam trditi, da gre v celoti za dokaj objektivno zapisovanje trenutnih dogodkov. Legende starodavnih kultur, ki omenjajo pisano dru{~ino raznovrstnih bogov, so dodaten dokaz o verodostojnosti takih zapisov. Nemogo~e je, da bi si preprosti divjaki po vsem svetu izmislili tako podobne zgodbe. Pavel [kofic


PRESNO PREHRANJEVANJE

Jemo presno (1)

Zelenjava Z

Foto M. Kolo{a

pomagajo zmanj{evati in prepre~evati nanstvena poro~ila dokazujejo Ena sama vrtnina lahko nekatere vrste rakavih tumorjev. povezavo med hrano z veliko V ~esnu, ~ebuli, drobnjaku in poru zelenjave in zdravjem. Ameri{vsebuje ve~ sto snovi, so ‘veplove u~inkovine, denimo alicin, ki in{titut za raziskavo raka ocenjuje, ki prepre~ujejo razli~na ki prav tako prepre~uje raka in zni‘uje da je 40 % obolenj za rakom pri mo{kih holesterol v krvi. V ~ebuli je tudi veliko in 60 % pri ‘enskah povezanih s preobolenja. kvercetina, ki lahko zavre razvoj premahrano. Ljudem, ki u‘ivajo veliko vrtlignih celic, preden se razvije tumor. Panin in sadja, preti manj{a nevarnost, da anati in bioflavonoidi, podpirajo naravprike pa vsebujejo veliko bioflavonoibi zboleli za rakom. Za{~itnih je ve~ no sposobnost telesa, da se upira raku, dov, ki nevtralizirajo proste radikale v prehranskih sestavin, kot so biolo{ko ker spodbujajo encime v jetrih k razkrajakrvi. pomembni sekundarni metaboliti ter nju nekaterih rakotvornih snovi v ne{koV paradi‘niku, zeleni papriki in kofitohranila, ki jih pospe{eno raziskujedljive in pospe{ujejo izlo~anje drugih. renju so kumarinska kislina in njej pojo ne le zaradi zmanj{anja obolevanja dobne snovi, ki zavirajo nastajanje poza rakom, temve~ tudi zaradi zmanj{eKRI@NICE tencialno rakotvornih nitrozaminov v vanja nevarnosti za sladkorno bolezen, ~revesju. Brokoli, zelje in druge zelene te‘av z obto~ili, boleznimi srca, osteoZOPER RAKA poroze in visokega krvnega tlaka. Ena Indoli, ki jih najdemo v kri‘nicah, vrtnine vsebujejo glukozinolat, ki naj bi sama vrtnina lahko vsebuje ve~ sto sno- bla‘ijo u~inek ‘enskega spolnega hor- zaviral raka. Zelje lahko zmanj{a nevarvi, ki prepre~ujejo razli~na obolenja. mona estrogena, kar zmanj{uje nevar- nost raka na debelem ~revesu in danki. Vrtnine, zlasti stro~nice, vsebujejo Fitohranila vsebujejo vse vrtnine in nost za dolo~eno obliko raka na dojki. seveda tudi sadje. Med vrtninami jih Kri‘nice vsebujejo tudi veliko karo- zaviralce proteaz. Proteaze so encimi, ki vsebujejo najve~ kri‘nice (brsti~ni oh- tenoidov in izotiocianate – snovi, ki razgrajujejo beljakovine in uravnavajo pomembne biolo{ke rovt, zelje, kitajsko procese pri presnavzelje, cveta~a, brokoljanju beljakovin. Zali, ohrovt, kolerabica, viralci proteaz pa so koleraba, repa, {vedsnovi, ki uravnavajo ska repa, redkvice, ~rin zavirajo delovanje na redkev, hren, gordolo~enih proteaz, ki ~ica in kre{a). Med pospe{ujejo nastajafitohranila pri{tevamo nje in razra{~anje rakarotenoide, rastlinka. Veliko zaviralcev ska barvila z antioksiproteaz je v sladkem dantnimi lastnostmi, krompirju, topinamki nas {~itijo pred prosburju in jaj~evcih, netimi radikali. Med najkaj pa jih je tudi v {pibolj{imi rastlinskimi na~i, brokolijih, brsviri karotenoidov so ti~nem ohrovtu, redkvodna kre{a, brokoli, vicah, kumarah in ze{pina~a, bu~e z rumelenem paradi‘niku. nim mesom, rde~a paTudi klorofil v zeleprika, korenje in bu~ke. nih listih vrtnin zaviSekundarni metara {kodljive procese, boliti, kot so npr. inVrtnine ve~inoma pripravljamo v solatah in najbolje je, ~e zrastejo na na{em vrtu. pri katerih se zdrave doli, alicin, izotioci-

-

NOVEMBER

08 -

Misteriji 27


Z ELENJAVA celice spreminjajo v predrakave celice. Klorofil v paprikah pa varuje pred karcinogenimi snovmi iz okolja. Ljudje, ki u‘ivajo ve~ kri‘nic, so v manj{i nevarnosti, da zbolijo za rakom na debelem ~revesu. Kri‘nice varujejo tudi pred rakom plju~, po‘iralnika, grla, danke, prostate in mehurja. Za zelo u~inkovito prepre~evanje obolevanja za rakom u‘ivamo surove, sve‘e rumeno-zelene vrtnine in sadje: korenje, brokole, cveta~o, zelje, listnato solato (glavnato solato, glavnat radi~, belgijski radi~, endivijo, motovilec, rimsko solato, kodrasto endivijo, rukolo, regrat, hrastovko, vodno kre{o, batavi-

[PINA^NA SOLATA S KORENJEM SESTAVINE: 150 g mladih {pina~nih listov, 2 koren~ka, ½ avokada, 1 pest son~ni~nih semen, ½ limone, olj~no olje, himalajska sol PRIPRAVA: Mlade {pina~ne liste operemo in jih natrgamo na ‘elene ko{~ke. Dodamo grobo naribano korenje in ko{~ke avokada. Prelijemo s prelivom iz olja, limone in soli ter preme{amo. Potresemo s ~ez no~ namo~enimi

VITAMINI Vrtnine so koristen vir vitaminov in rudnin. Koli~ina vitaminov v posameznih vrtninah je odvisna od dnevnega ~asa nabiranja, temperature in ~asa od spravila do uporabe. Repa ima ve~ vitamina B, ~e jo spravljamo v jutranjih urah, son~ni ‘arki pa v njej pove~ajo koli~ino vitamina C. Zelje, ki raste pri 10–15 °C, ima ve~ vitamina B in zeleni zunanji listi imajo ve~jo hranilno vrednost kot bledi notranji. Jesti moramo ~im ve~ vrtnin z vitaminoma A in C ter kalcijem in ‘elezom.

jo, ledenko, berivko, kitajski gor~i~ni kapus, solato lollo rossa in lollo bionda, spomladansko {pina~o, vrtno kre{o, blitvo), ~esen, ~ebulo, paradi‘nik ter druge vrtnine in sadje iz skupine agrumov. Zelene vrtnine, ki naj bi jih ~im pogosteje u‘ivali, naj bodo ~im bolj temnozelene barve, kot npr. listnate solate, blitva, ohrovt, {pina~a in brokoli (ne ledenka). Hrano lahko popestrimo tudi z divje rasto~imi rastlinami, npr. s koprivami, portulakom, regratom itd.

NAJBOLJŠE Z VRTA Vrtnine ve~inoma pripravljamo v solatah in najbolje je, ~e zrastejo na

ali nakaljenimi son~ni~nimi semeni. K JEDI: [pina~a je rudninsko bogata zelenjava (kalcij, magnezij, mangan, cink, ‘elezo …) z veliko koli~ino klorofila, ki ima o~i{~evalne u~inke. Odlikuje se tudi s {tevilnimi drugimi za{~itnimi snovmi, kot so vitamini skupine B, C vitamin, betakaroten in flavonoidi. Korenje je po energijskih lastnostih bolj zimska zelenjava in se odlikuje predvsem z odli~nim antioksidantom betakarotenom, ki je provitamin vitamina A. Namo~ena son~ni~na semena so la‘je prebavljiva, z namakanjem pa se razgradi ve~ina fitinske kisline, ki minerale dr‘i v na{im organizmom manj dostopni obliki. Limona kot vir C vitamina prepre~uje, da bi se nitrati, ki so prisotni v zelenjavi ({e posebej iz intenzivne pridelave), spreminjali v ~loveku nevarne nitrozamine.

PRESNA BU^NA JUHA SESTAVINE: 200 g sladke – zimske (mu{katne) bu~e, ½

28 - NOVEMBER 08 -

stebla zelene, ko{~ek sve‘ega ingverja, 1 zrel avokado, majhen {opek peter{ilja, himalajska sol, zeli{~no-cvetli~na me{anica Energija (paprika, bazilika, timijan, ro‘marin …), topla voda PRIPRAVA: V mo~nem me{alniku (kuhinjski robot) dobro zmeljemo najprej trde sestavine, proti koncu dodamo {e meso zrelega avokada. Solimo in dodamo za~imbe. ^e ‘elimo juho {e dodatno za~initi, ji lahko dodamo malo pora ali ~ebule. Na koncu


Z ELENJAVA na{em vrtu. Sicer pa je priporo~ljivo, da so pridelane naravno, ekolo{ko, ali da so vsaj iz integrirane pridelave, da se ~im bolj izognemo kemikalijam ter da u‘ivamo sezonske doma~e vrtnine. Takrat ko posamezne vrste vrtnin dozorijo, ima na{ organizem od njih najve~ koristi. Dobro je, ~e pose‘emo tudi po »starih vrstah«. V prehrano vklju~imo npr. peter{iljeve korenine, ~rno redkev, topinambur/la{ko repo, ~rni koren in pastinak, ki so jih poznali in uporabljali na{i stari star{i. Tudi mlade arti~oke lahko jemo presprilijemo toplo, a ne prevro~o vodo in preme{amo. Jed lahko obogatimo z mletimi pinjolami ali drugimi semeni oz. ore{~ki. K JEDI: Bu~e z oran‘nim mesom so izredno bogate s karotenoidi, ki zavirajo delovanje prostih radikalov, vlakninami, ki delujejo probioti~no, in {tevilnimi rudninami. Avokado vsebuje lahko prebavljivo ma{~obo z visokim dele‘em nenasi~enih ma{~obnih kislin, vitamine E, B-kompleks in {tevilne minerale. Ingver nas v hladnih dneh ogreva, je pa tudi mo~an antiseptik in deluje protivnetno. Himalajska sol je nerafinirana in vsebuje ve~jo koli~ino makro- in mikromineralov, kar ji daje vi{jo prehransko vrednost.

JESENSKI ZELENJAVNI KRO@NIK SESTAVINE: 1 koren~ek, 1 bu~ka, 1 steblo zelene, ¼ koroma~a, 4 cvetki brokolija, 4 gobe {itake ali {ampinjoni, 1 pest nepasteriziranih oljk, 2 posu{ena paradi‘nikova pelata, 1

OGLJIKOVI HIDRATI Ogljikovi hidrati v vrtninah so najprimernej{i vir energije za na{ organizem, ker so ve~inoma kompleksni. Znanost namre~ priporo~a, da kar 60 % potrebnih dnevnih kalorij ~rpamo iz sestavljenih ogljikovih hidratov. Najve~ jih vsebujejo zimske bu~e. Vrtnine vsebujejo, podobno kot sadje, topne in netopne vlaknine, ki so za zdravje zelo pomembne. ne, presni belu{i pa so na voljo spomladi in v zgodnjem poletju (u‘ivamo le

pest mandljev in orehov, ½ zrelega avokada, 1 limona, 1 pest son~ni~nih semen, 1 {opek listov zelene, 1 strok ~esna ali ‘li~ka ~ema‘eve omake, hladno stisnjeno olje, himalajska sol, za~imbe po okusu PRIPRAVA: Koren~ek, bu~ko, zeleno, koroma~ in gobice operemo ter nare‘emo na pal~ke. Iz mesa zrelega avokada, limoninega soka, olja in soli pripravimo avokadovo omako, ki jo postre‘emo v avokadovi lupini. Iz ~ez no~ namo~enih in odcejenih son~ni~nih semen pripravimo omako, tako da dobro zmeljemo semena, liste zelene in ~esen ter dodamo limonin sok, olje, sol in za~imbe po okusu. Omako postre‘emo na listu radi~a. Posu{ene paradi‘nikove pelate na kratko namo~imo v vodi in pomo~imo v olju. Mandlje ~ez no~ namo~imo in olupimo. Pripravljeno zelenjavo, ore{~ke in omaki li~no nadevamo na velik kro‘nik ali pladenj. K JEDI: Zelena vsebuje mnogo rudnin ter vitaminov skupine B, vitamina E in betakarotena. Vsebuje mnogo eteri~-

prav mlade poganjke, ki jih grizljamo ali skupaj z drugo zelenjavo zdrobimo v me{alcu). Med vrtninami dostikrat omenjajo tudi gobe, ~eprav ne spadajo sem. V solatah lahko jemo presne {ampinjone/ kukmake in de‘nikarice, lahko pa solatni preliv za~inimo s posu{enimi, v prah zdrobljenimi gobami.

KVALITETA Pri nakupu vrtnin izbiramo take, ki niso uvele, niso zgubile barve in niso po{kodovane. Listnate vrtnine moramo izbrati posebej skrbno, sicer

nih olj, ima razku‘evalne u~inke ter spodbuja ~i{~enje in izlo~anje prehladnih sluzi. Brokoli ima ogromno ‘eleza, mangana, kalcija, magnezija in {tevilnih mikromineralov. Vsebuje glukozinolate, ki imajo mo~ne o~i{~evalne in raz-

vsebujejo zdrav vir ma{~ob, vitamine skupine B, E vitamin, betakaroten in {tevilne rudnine. Pomagajo pri ~i{~enju jeter in sodelujejo pri ~i{~enju organizma. Mandlji so kot odli~en vir esencialnih ma{~obnih kislin, vitamina E,

ku‘evalne u~inke. Ne spada zaman med najbolj »zdravo« zelenjavo. Gobe {itake so eden redkih rastlinskih virov D vitamina, ki izbolj{uje presnovo mineralov. Dvigujejo imunost, delujejo protivirusno in o~i{~evalno. Olj~ni plodovi

biolo{ko visokovrednih beljakovin in drugih za{~itnih snovi idealen dodatek v prehrani, ki skrbi za zdravje.

-

Priprava in foto Matja` Kolo{a, univ. dipl. ing. `ivilske tehnologije

NOVEMBER

08 -

Misteriji 29


Z ELENJAVA smejo biti zlo‘ene poleg sadja, ki proizvaja etilen. Pri nepravilnem skladi{~enju lahko pride do zmanj{anja kakovosti posameznih vrtnin. Na mraz neznatno ob~utljive vrtnine (redkvica, zelena, ~ebula, redkev, belu{i, rde~a pesa, solata, brokoli in {pina~a) skladi{~imo pri –10 do +10 °C. Srednje ob~utljive vrtnine (paprika, kumare, paradi‘nik in bu~ke) skladi{~imo pri 6–10 °C, na mraz zelo ob~utljive vrtnine (jaj~evci, bu~e in polzrel paradi‘nik) pa pri 10– 20 °C. Zeleni paradi‘nik skladi{~imo pri 18–20 °C. Vrtnine lahko zamrznemo (rok uporabe je do 6 mesecev) ali posu{imo (npr. peter{ilj, korenje, zeleno, paprike in feferone). Nekatere vrtnine, npr. kumare, paprike (lahko jih napolnimo tudi z zeljem), bu~ke in feferone, lahko vlagamo v ekolo{ki jabol~ni ali vinski kis. Dodamo hren, ki naravno podalj{a obstojnost vlo‘enega ‘ivila. Iz zelenih paradi‘nikov lahko pripravljamo zeleni ajvar: zmeljemo zelene paradi‘nike, dodamo hladno stiskano olje, hren ter za~inimo z morsko soljo in poprom.

Dru{tvo za ozave{~anje in osebnostno rast Sonce, Beleharjeva 41, [en~ur

se lahko zgodi, da bomo imeli na kro‘niku njihove zajedavce. Vrtnine pripravljamo kar se da preprosto in jih takoj pojemo. Olupljene in razrezane izgubljajo vitamine in tudi druga hranila; manj, ~e ostanejo na zraku, in ve~, ~e jih namakamo v vodi. Lupimo jih prav na tanko: vitamini so po navadi tik pod povrhnjico, {e bolje pa je, da jih sploh ne lupimo, ~e ni potrebno, saj prav lupine vrtnin vsebujejo pomembna hranila (npr. bu~ke, kumare itd.). Tako kot pri sadju je tudi pri vrtninah pomembno, kako dolgo in kje jih hranimo. Vedeti moramo, kako posamezne vrtnine prena{ajo mraz (kako so ob~utljive na etilen/eten) ter katere so preve~ dozorele in zato proizvajajo etilen. Le tako bomo v celoti izkoristili hranilno in biolo{ko vrednost vsake vrtnine. Med vrtnine, ki zrele proizvajajo etilen, spada paradi‘nik. Zato poleg paradi‘nika ne skladi{~imo na etilen ob~utljivih vrtnin, kot so jaj~evci, grah, brokoli, kumare, {pina~a, vodna kre{a, cveta~a, belu{i, cikorija/radi~, paprika in peter{ilj. Te vrtnine tudi ne

30 - NOVEMBER 08 -

BELJAKOVINE Beljakovin je v vrtninah povpre~no 1 %. V sladkorni koruzi, katere nezrelo zrnje u‘ivamo presno, jih je pribli‘no 4 %, celo 8 % pa v stro~nicah, ki jih navadno ne u‘ivamo surovih (razen graha za lu{~enje in brstov lucerne). Lahko pa semena stro~nic (kot tudi ‘it in kri‘nic) kalimo in nato u‘ivamo njihove kal~ke. Beljakovine v zelenjavi oziroma vrtninah so v primerjavi z ‘ivalskimi »nepopolne«, a se v telesu presnovijo in postanejo enakovredne tistim, ki jih telo ~rpa iz mesa. Prehrana, ki vklju~uje razli~ne vrtnine, lahko zagotovi vsaj devet esencialnih aminokislin. To pomeni, da je lahko tudi vegetarijanska prehrana beljakovinsko zadostna.

FERMENTIRANJE Fermentiramo lahko glavnato zelje, kumare, repo, rde~o peso, bu~e in ~ebulo. Vrtnine, ki jih bomo fermentirali, dobro operemo in drobno nare‘emo. 2 cm debelo plast narezane vrtnine nadevamo v primerno posodo in potresemo s {~epcem morske soli (5 g soli na 1 kg vrtnine). Tako nadaljujemo in vsako plast dobro potla~imo, da iz nje iztisnemo ves zrak in da se na povr{ini nabere plast vode, saj mora fermentacija potekati brez navzo~nosti kisika. Ko je posoda polna, jo dobro pokrijemo, obte‘imo in shranimo pri 10–15 °C za 2 do 3 tedne. Takrat je fermentirana zelenjava pripravljena za u‘ivanje. Koristni mikroorganizmi v fermentiranih vrtninah pospe{ujejo razmno‘evanje koristnih bakterij v ~revesju, ki izbolj{ujejo prebavo, absorpcijo hranilnih sestavin in sintetizirajo vitamin K. Da zau‘ijemo potrebnih 5–9 porcij sadja in zelenjave dnevno, se priporo~a, da iz razli~nih vrtnin pripravljamo sokove. Pripravljamo pa lahko tudi zelenjavno-sadne sokove, ki so mnogo bolj okusni. Bara Hieng in Tatjana Angerer


PREDSTAVITVENA INFORMACIJA

Uglasimo se s pozitivnimi vibracijami atlantidske dobe

Atlantidske karte M

it o ~arobnem svetu Atlantide ‘e dolga stoletja privla~i ljudi: duhovno visoko razviti prebivalci Atlantide so spo{tovali in ~astili vse vidike stvarstva, saj so bili prepri~ani, da so vsa ‘iva bitja in vse stvari del Izvora. Zaradi tega spo{tljivega odnosa so njihovo ‘ivljenje pre‘emali usmiljenje, so~utje in ljubezen drug do drugega. Pozitivne vibracije atlantidskih ~asov lahko za~utimo v atlantidskih kartah, ki nam dajejo uvide in navdihe na na{i ‘ivljenjski poti. Karte nam lahko slu‘ijo kot vodilo ali pa kot orakelj. Kadar potrebujemo zgolj napotek, kako naprej, nam pomagajo najti pravo pot v ‘ivljenju, saj osvetljujejo na{e dobre strani in nam poma-

Na tej karti je upodobljen velikanski kremenov kristal ~iste energije Vira, ki je krasil Pozejdonov tempelj v Atlantidi. Bil je medgalakti~ni portal, pa tudi osrednji elektri~ni generator. Danes je véliki kristal v sredi{~u Bermudskega trikotnika. Nasvet te karte: uporabite svojo mo~ v najvi{je dobro.

gajo pri delu na {ibkostih. Morda pa si ‘elimo izvedeti kaj ve~ o prihodnosti in svojem ‘ivljenjskem poslanstvu? Tudi v tem primeru bomo iz kart dobili dragoceno pomo~ iz zakladnice Zlate Atlantide, da se povzpnemo in najdemo pot, ki nam je bila usojena, da se ponovno

najdemo v svojem bistvu in Viru vsega, ki je v vseh nas. Karte je zasnovala Diana Cooper, svetovno znana zdravilka in avtorica {tirinajstih knjig, ki je v svojih angelskih delavnicah in drugih terapijah mnogim pomagala najti njihovo poslanstvo in za‘iveti polno ‘ivljenje. V tem kompletu kart je pri~arala in uporabila pozitivne vibracije atlantidske dobe. Zato bodo zagotovo blizu tistim, ki hrepenijo po ljubezni, blaginji in ubranosti z vsem ‘ivim. Te vrline so namre~ prevevale miti~no atlantidsko civilizacijo, v kateri so ljudje ‘iveli na vi{jih vibracijah. Mogo~na Atlantida, otok, ki so ga opevali ‘e anti~ni filozofi Platon, Aristotel in Hipokrat, je zopet pripravljena sto-

Ogromen kip sfinge je stra‘il Vzhodni vhod Pozejdonovega templja. Ta ‘ival vseh ‘ivali je predstavljala ~istost in vsebovala registre za vsa vesolja. Dana{nja sfinga v Egiptu je njena zemeljska razli~ica in lahko jo ponovno napolnimo z energijo, ~e ‘ivimo v ljubezni in ubranosti. Nasvet te karte: Zadr‘ite svoje mnenje in skrivnosti drugih zase.

V Atlantidi so iz kamene strele izdelali 13 lobanj; 12 jih je bilo vrhunskih ra~unalnikov regionalnih plemen, trinajsta pa je vsebovala vse podatke o Atlantidi in je v fizi~ni obliki ni ve~. Ko bo ~love{tvo dvignilo vibracijo, se bo spet materializirala in pomagala pri vrnitvi atlantidske energije. Nasvet te karte: Razkrila se vam bo skrivnost.

Vsaka od {tiriin{tiridesetih kart, njihovo {tevilo je v sozvo~ju z visoko frekvenco zlate Atlantide, vsebuje pomembno sporo~ilo iz Atlantide za dana{nji ~as.

-

NOVEMBER

08 -

Misteriji 31


ATLANTIDSKE

KARTE

piti v stik z nami in nam do leta 2012, ob koncu majevskega koledarja, podati roko, da se dvignemo iz tretje, materialne dimenzije in se povzpnemo na vi{jo raven. Na Zemljo naj bi se ‘e inkarnirali razsvetljeni nekdanji sve~eniki iz Atlantide, ki bodo vsem iskalcem omogo~ili pot v vi{ji jutri.

KAKO NAM KARTE POMAGAJO? Vsaka od {tiriin{tiridesetih kart, njihovo {tevilo je v sozvo~ju z visoko frekvenco zlate dobe Atlantide, vsebuje pomembno sporo~ilo iz Atlantide za dana{nje ‘ivljenje. Same karte ilustrirajo ‘ivljenje v Zlati Atlantidi. Na zadnji strani posamezne karte so informacije o dolo~enem aspektu Atlantide, sledi opis, kaj to pomeni za nas, na koncu pa je prakti~en nasvet, povzet v enem stavku. ^e karte uporabimo za duhovno vodstvo, vzamemo eno karto in preberemo njeno sporo~ilo. Kadar karte uporabimo kot orakelj, intuitivno skrbno motrimo slike na izbranih kartah. Slike so bogate z znamenji in simboli, tako da iz njih lahko razberemo vodstvo. Pustimo, da kak{en element na sliki pritegne na{o

32 - NOVEMBER 08 -

pozornost in se uglasimo z njegovim sporo~ilom.

RAZBIRANJE KART Pomembno je, da imamo do kart spo{tljiv odnos. Preden jih za~nemo prebirati, jih blagoslovimo. Lahko jih razbiramo zase ali za druge. Karte razgrnemo s slikami navzgor in se odlo~imo za tisto, ki nas nagonsko pritegne. Lahko pa karto izberemo z zaprtimi o~mi, z nedominantno roko. Karte lahko vle~emo posamezno ali pa jih polo‘imo v razli~ne postavitve, kot sta denimo razporeditvi treh kart in keltskega kri‘a. Prepustimo se svoji intuiciji, ki nam bo s pomo~jo angelov pokazala izhod iz navidez brezizhodnih te‘av in omogo~ila vi{jo kakovost bivanja.

RAZPOREDITEV TREH KART Izberemo tri karte; prva predstavlja preteklost, druga sedanjost in tretja prihodnost.

KELTSKI KRI@ Izberemo deset kart s svojo nedominantno roko in jih razporedimo v obliki keltskega kri‘a (glej sliko):


HIGIENIZEM

Zdravljenje po Hipokratovo

Post P

ostenje je odli~na pot za krepitev zdravja in vitalnosti, lahko pa je tudi prava pot do ozdravitve {tevilnih bolezni. Post, ki mu sledi korenita sprememba ‘ivljenjskega sloga, je lahko za~etek novega, bolj kakovostnega in predvsem bolj zdravega in sre~nega ‘ivljenja. Te‘ko si predstavljamo, kaj bi se zgodilo, ~e bi se ve~ina Slovencev za~ela hraniti ve~inoma z naravno, polnovredno in predvsem s surovo vegetarijansko hrano. Bolezni in obiskov pri zdravnikih bi bilo iz tedna v teden manj, ljudje bi drug za drugim ozdravljali, kot da bi jih milostno dosegel velik ~ude‘ … Ko se bodo ljudje postili ‘e ob prvem pojavu akutne bolezni, se bo zanesljivo ustavil razvoj bolezni, ki na koncu vselej pripelje do hudih kroni~nih obolenj. Nobena bolezen ne nastane naenkrat, vse se v nas razvijajo kot posledica napa~nega na~ina ‘ivljenja, predvsem pa prehranjevanja. Torej: kolikor prej boste ustavili pogubni razvoj bolezni, toliko bolje za vas. Kolikor dlje boste odla{ali in se sprenevedali, toliko te‘ja bo pot nazaj.

Ljudje se postijo, odkar obstaja ~love{tvo. hrano. [e posebno, ~e zbolijo ali se po{kodujejo. Tudi znameniti Hunze, dolgo‘ive~e ljudstvo v visokogorju Pakistana, so bili prisiljeni dolge zime pre‘iveti ob majhnih koli~inah hrane in dokler niso s cesto dobili povezave s civilizacijo, so praviloma do~akali po 120 let. Ho~em povedati, da post ni terapija, ki bi jo lahko izvajal samo izku{en strokovnjak. Tudi stalen medicinski nadzor ve~inoma ni potreben. Ljudje so se sami postili, odkar obstaja ~love{tvo. Seveda se je bolje in la‘je postiti v skupini, vendar

KAKO SE POSTIMO?

KAKO SE PRVI^ LOTIMO POSTA? Foto J. Vetrovec

Vsa bitja imajo obdobja, ko se prostovoljno ali instinktivno postijo. Tako ‘ivali, ki morajo pre‘iveti hude zime v visokogorju, ko hrane ni na razpolago, kot tudi doma~e ‘ivali, ki nagonsko ob~asno zavra~ajo

se milijoni ljudi poste samostojno, tako v preventivne kot tudi kurativne namene. Kar bojim se, da bi si kdo prisvojil to u~inkovito in naravno metodo in jo tako vzel iz rok mno‘ic. V Sloveniji se ob~asno vsako leto posti na tiso~e ljudi. Vsak, ki se je enkrat postil, sprejme post kot del svojega programa za zdravje. Telo sámo kli~e po postu. Samozavesten ~lovek, ki ve, kaj ho~e, in ki se lahko nadzoruje, se lahko posti povsem varno in z velikim zadovoljstvom in koristjo. O postu se je potrebno najprej pou~iti iz ustrezne literature, ki je je danes ‘e dovolj na razpolago. Pametno je tudi sli{ati predavanja in izku{nje ljudi, ki to zadevo poznajo. Posvetovanje s poznavalcem postenja vam omogo~i, da dobite vse odgovore in pojasnila na va{a vpra{anja o pripravi na post ter o pravilnem in varnem izvajanju, posebno pa {e o zaklju~ku posta. Seznanil sem se s tiso~i primerov uspe{nega postenja in ve~ina jih je potekala brez omembe vrednih te‘av. ^e post pravilno razumete in ga korektno izvajate, se lahko brez te‘av postite tudi vi. ^e zaradi huj{ih zdravstvenih te‘av ali celo odvisnosti od zdravil v svoje po~etje niste gotovi, pa se predhodno posvetujte s svojim zdravnikom in poznavalcem postenja.

Marjan Viden{ek

-

Varno postenje vsebuje naslednje stopnje: a) Spoznavanje postenja s {tudijem literature, poslu-

NOVEMBER

08 -

Misteriji 33


P OST {anjem predavanj, posvetovanjem s poznavalcem postenja in/ali z zdravnikom, pogovarjanjem z ljudmi, ki so se ‘e ve~krat postili. Dobiti je potrebno odgovore in pojasnila na vsa vpra{anja in razjasniti vse nejasnosti. b) Prehransko razstrupljanje organizma vsaj teden dni pred za~etkom postenja. To je zelo pomembna faza, od katere je zelo odvisen la‘ji prehod na ‘ivljenje brez trdne hrane. c) Pravilno postenje z izvajanjem {tevilnih postopkov, ki pospe{ujejo izlo~anje nakopi~enih strupov iz telesa. d) Pravilen zaklju~ek posta in prehod nazaj na u‘ivanje hrane. e) Razumno prehranjevanje in ‘ivljenje po postu. Kako dolgo? Do konca ‘ivljenja!

PRIPRAVA NA POST O postu je na voljo veliko kakovostne literature, veliko se o njem govori in pi{e v medijih, tako da boste lahko hitro zbrali vse potrebne informacije za samostojno postenje. V knjigarnah boste dobili kvalitetne knjige o postu, pri Zavodu Preporod pa nudimo vse informacije na enem mestu: literaturo, navodila, predavanja, svetovanja in predvsem dragocene izku{nje tiso~ev postivcev, s katerimi se boste lahko posvetovali in pogovorili, kar je zelo spodbudno. Ve~ boste o postu vedeli, bolj ko boste zadevo razumeli, la‘je boste post v praksi izvedli. Pomembno pa se je seznaniti z morebitnimi tako imenovanimi zdravilnimi krizami, ki lahko spremljajo postenje in bi nepou~enega lahko prestra{ile.

PREHRANA PRED POSTOM Posta se nikoli ne lotimo kar od danes na jutri. @e teden ali dva prej korenito spremenimo na~in prehranjevanja in ‘ivljenja. Opustimo slabe navade: kajenje, pitje kave ter alkoholnih in drugih industrijskih pija~. Za~nemo u‘ivati vegansko, polnovredno hrano. Sadje, zelenjavo, semena, ore{ke, suho sadje, kal~-

34 - NOVEMBER 08 -

ke in poganjke, ter pijemo ~im ve~ sadnih in zelenjavnih sokov. ^e je sprejemljivo, je najbolje pri~eti u‘ivati samo surovo prehrano, sicer pa lahko zelenjavo du{ite, brez prekuhavanja ali cvrtja. Iz prehrane odstranimo vse izdelke iz moke, mesa, sladkarije, cvrtja, sol in ostalo industrijsko predelano hrano. Vsaj tri dni pred za~etkom posta pa je priporo~ljivo u‘ivati samo surovo, presno hrano. Obenem pa za~nite redno vsako jutro telovaditi, odpravite se na sprehod, hitro hojo ali zmeren tek. Zagotovite si vsaj sedem ur spanja in to vsaj dve uri pred polno~jo.

PROGRAM POSTA Prvi dan posta je zelo priporo~ljivo temeljito o~i{~enje ~revesja s klistiranjem ali z glauberjevo soljo. To naredimo ‘e kar prvo jutro. Klistiranje je priporo~ljivo izvajati vsak dan. Mnogi postivci poro~ajo o intenzivnem izlo~anju ~rnih ~revesnih oblog tudi {e po ve~ tednih postenja. S klistiranjem pospe{imo razstrupljanje organizma, kar bistveno prispeva k bolj{emu po~utju med postom. Najbolj{e se je klistirati takoj po vstajanju. Sledi suho masiranje s krta~o, ki naj traja vsaj 10 minut. Ko‘a je najve~ji izlo~evalni organ in s tem postopkom te sposobnosti {e pove~amo. Uporabimo lahko {~etko na dalj{em ro~aju, z ostrej{imi, naravnimi vlakni. Sledi tu{iranje z izmeni~no toplo in hladno vodo ter ~i{~enje oblog z jezika s posebnim strgalom ali z ‘li~ko. Koristilo bo, ~e postopek ponovimo {e zve~er, preden le‘emo k po~itku. Vsak dan je potrebno vstati vsaj dve uri pred odhodom v slu‘bo in opraviti naslednje postopke: klistiranje, suho krta~enje telesa (10 minut), natan~no ~i{~enje ust, vsaj 3 kilometre hitre hoje ali teka, intenzivno razgibavanje vseh sklepov, telovadba, tu{iranje, ostro frotiranje z brisa~o. ^ez dan je potrebno v ustreznih presledkih popiti vsaj 3 litre teko~ine (razred~eni sadni in zelenjavni sokovi, voda, ~aji, zelenjavni prevretki). Normalno lahko opravljamo vsa dela. Ve~ina postivcev poro~a o ve~ji zbra-

nosti ter ve~jem delovnem elanu in storilnosti. Potrebno se je le izogibati stresu in prenapornemu telesnemu ali umskemu naprezanju. Med postom zelo prija vsaj eno- do dvourni pohod v naravi. Najbolje po gozdu ali la‘ji vzpon na hrib. Tako se nau‘ijemo blagodejnega sve‘ega zraka in sonca, z znojenjem pospe{imo izlo~anje strupov iz telesa skozi ko‘o. Globoko dihanje nas napolni z energijo in sve‘ino. Pohodi med postom so najlep{i del dneva. Zelo prijajo tudi razne telesne sprostilne vaje, joga, meditacija, molitev, branje spro{~ujo~e literature itd. Zve~er je treba zgodaj le~i k po~itku in spati vsaj 7 do 8 ur. Priporo~am, da svoje postenje tudi spremljate z vsakodnevnim bele‘enjem telesne te‘e, pulza, krvnega tlaka, po~utja, raznih morebitnih neprijetnih kriz, kvalitete spanja itd. Pri nas lahko za to dobite posebne preglednice. Pametno je tudi pisati postni dnevnik. ^e se pojavi problem, se posvetujte s poznavalcem postenja ali z zdravnikom, ki se spozna na to u~inkovito metodo za krepitev zdravja.

ZAKLJU^EK POSTA Pravilen zaklju~ek je morda najpomembnej{i del posta in zahteva posebno pozornost. Posebno pri dalj{ih postih bi bil lahko ponoven za~etek hranjenja z napa~no in preobilno hrano tudi usoden. Poznamo veliko primerov, ko so se ljudje spozabili in se prehitro lotili preve~ koncentrirane kuhane hrane. Klicali so me tudi sredi no~i in poro~ali o hudih bole~inah v trebuhu. Ja, je kdo tudi ‘e pomislil, da se mu bo {e kaj huj{ega zgodilo. Na sre~o ne poznamo nobenih huj{ih primerov posledic, kajti ljudje se ve~inoma obna{ajo zelo odgovorno in se ‘e med postom lepo pripravijo na ~as, ko bodo lahko zopet grizli in ‘ve~ili hrano. Post prekinemo zjutraj s kosom sadja, denimo z jabolkom, pomaran~o, srednje velikim grozdom, skodelico jagod,


Foto arhiv M. Viden{ek

POST

Med postom zelo prija eno- do dvourni pohod v naravi; najbolje po gozdu ali la‘ji vzpon na hrib.

malin, borovnic, malin ali s katerim koli drugim sezonskim sadjem, ~e se le da biolo{ko pridelanem. Za kosilo lahko pojeste majhno skodelico solate. Za ve~erjo pa zopet sadje. Vmes {e vedno pijte obroke sokov, juh in ~ajev. Drugi dan zjutraj pojejte ~ez no~ namo~ene suhe slive ali fige skupaj z vodo. Za malico zopet obrok sadja, za kosilo solata in za ve~erjo zopet sadje. Tretji dan lahko zau‘ijete tudi manj{e koli~ine semen. Son~ni~no, bu~no ali laneno seme, najbolje zmleto. ^e pa ga dobro pre‘ve~ite in zgrizete, bo {e bolje. V nadaljevanju si lahko jedilnike popestrite s {tevilnimi slastnimi recepti. Ideje boste na{li v na{ih knjigah @iveti brez bolezni Ernsta Günterja in Najbolj{i recepti za presne jedi Irene Andrini. Za pove~anje u~inkov postenja je resni~no pomembno ~im dlje u‘ivati sa-

mo surovo hrano ter piti veliko zelenjavnih in sadnih sokov. Predvsem zelenjavni pomagajo pri izgradnji novih, zdravih celic. Brez kuhanja, cvrtja, pe~enja, predvsem pa brez industrijsko predelane in pre~i{~ene hrane. [e posebej je treba paziti na lepljivo moko in izdelke iz nje, pa na sladkarije, meso, sire in druge mle~ne izdelke. Ne jejte ~ezmerno, jejte po~asi, v prijetnem vzdu{ju in hrano tako dobro pre‘ve~ite, da jo lahko popijete.

@IVLJENJE PO POSTU Organizem ste z nekajtedenskim postenjem lepo o~istili in razstrupili, re{ili ste se sluzi in kislin, zato vam resni~no ne sme ve~ biti vseeno, kako se boste po postu prehranjevali. S postom ste zagotovo okrepili svoje zdravje in se re{ili marsikaterih zdravstvenih te‘av, kar

vam mora biti v veliko spodbudo za prehod na bolj zdrav na~in prehranjevanja in ‘ivljenja nasploh ter vztrajanje v njem. Dobro po~utje ter pove~ane telesne in umske sposobnosti so vas prepri~ale, da ste stopili na pot zdravja, ve~jega zadovoljstva z ve~ veselja do aktivnega in ustvarjalnega ‘ivljenja. Tega ne smete lahkomiselno zavre~i. Morate se namre~ resno zavedati, da ste z napa~nim na~inom ‘ivljenja neko~ sami povzro~ili {tevilne te‘ave ali bolezni in da jih boste z vrnitvijo na stara pota kaj hitro zopet priklicali nazaj. Marjan Viden{ek Dodatne informacije o postu in organiziranih postenjih: Marjan Viden{ek, Zavod za naravno higieno 041/573 778, preporod@amis.net, www.zavod-preporod.si

-

NOVEMBER

08 -

Misteriji 35


KAKO PREPRE^ITI DEDOVANJE? Bralka revije Vzajemnost spra{uje, kako naj z mo‘em uredita, da sin po njuni smrti ne bo dedoval njunega premo‘enja. Sin namre~ odklanja vse stike z njima, se zanju ne zmeni, celo priimek je spremenil.

ODGOVOR: Bralka in njen mo‘ nameravata napisati oporoki in zapustiti premo‘enje drugi osebi, tako da sin iz oporoke ne bi dobil ni~esar. To lahko storita, vendar ka‘e opozoriti, da ima sin pravico do tako imenovanega nujnega dele‘a, kar pomeni, da bo sodi{~e, ~e bo sin to zahteval, zmanj{alo oporo~na razpolaganja do vi{ine nujnega dele‘a ter mu prisodilo ta nujni dele‘. Dedno nevreden je lahko le tisti, ki je storil huj{e dejanje zoper zapustnika. Zakon tako dolo~a, da ne more dedovati oseba, ki je stregla po ‘ivljenju zapustnika; oseba, ki je s silo ali zvija~o izsilila bodisi sestavo bodisi preklic oporoke; pa oseba, ki je oporoko skrila, uni~ila ali jo ponaredila; slednji~ tudi oseba, ki zapustniku ni hotela nuditi pomo~i, ki jo je bila dol‘na nuditi. Sama prekinitev stikov ne predstavlja dejanja dedne nevrednosti, pa~ pa bi {lo za tak primer {ele tedaj, ko sin ne bi hotel pomagati star{em v stiski. Pri tem sin ni dol‘an pomagati s svojim delom, pa~ pa lahko za to le nameni ustrezna sredstva ali pa najame koga drugega (denimo negovalko). ^e bi sin storil katero od na{tetih {tirih dejanj, potem ne bi mogel dedovati, lahko pa bi dedovali njegovi otroci, se pravi bralkini vnuki. (iz septembrske Vzajemnosti)

Vzajemnost je revija, namenjena predvsem starej{im. Izhaja ‘e ve~ kot 30 let in je na voljo le naro~nikom. Ti lahko vsak mesec prebirajo zanimive ~lanke o pokojninah, prehrani, zdravju, gibanju. Svojim naro~nikom pa tudi brezpla~no odgovarja na pravna vpra{anja in vpra{anja v zvezi s pravicami iz pokojninskega podro~ja. Naro~niki revije Vzajemnost pa imajo {e vrsto ugodnosti:

Polletna naro~nina (6 {tevilk revije) je le 9,90 evra. Za ve~ informacij ali brezpla~ni ogledni izvod pokli~ite na telefonsko {tevilko 01/530 78 42 ali obi{~ite spletno stran www.vzajemnost.si

36 - NOVEMBER 08 -


PERIODNI SISTEM

Vloga kemijskih elementov v ~love{kem organizmu (22)

Mangan P

ozdravljeni v novi lekciji periodnega sistema v ~love{kem telesu, v {e eni epizodi o prehodnih kovinah. Danes nas na 25. mestu pri~akuje pod oznako Mn za nas ‘ivljenjsko pomemben element zapletenega imena in {e bolj zapletenega delovanja – mangan. Ime je mangan dobil po nahajali{~u v gr{ki pokrajini Magneziji, ki je prav tako botrovala imenu elementa magnezija in rude magnetita. Zaradi ~rne barve je bil manganov dioksid neko~ imenovan magnesia negra, kasneje pa se je zlilo ime v eno besedo manganesia. Leta 1774 [ved Gahn iz te rude izolira ~isti element in kovino poimenuje mangan. Mangan je vse prej kot redek, saj sestavlja skoraj ute‘no tiso~inko zemeljske skorje in je v njej dvanajsti najpogostej{i element. ^isti mangan je krhka, ‘elezu podobna kovina, ki se na zraku prevle~e s plastjo ro‘natega oksida in se v naravi ne pojavlja. Uteko~ini se pri 1246 °C in upari pri 2061 °C. Najdemo ga v sedmih razli~nih oksidacijskih stanjih, od +1 do +7.

no ga pridobi Kitajska, ki skupaj z Ju‘no Afriko zadovolji kar polovico letne svetovne potrebe. Preostanek je razdeljen med Brazilijo, Ukrajino, Gabon in Avstralijo. 90 % svetovnega mangana kon~a v razli~nih jeklih; od najcenej{ih nerjave~ih preko gradbenih pa vse do jekel za vzmeti. Ve~ino preostalega mangana porabi industrija alkalnih baterij.

Manganovi dodatki pomagajo pri te‘avah v menopavzi in v porabi krvnega sladkorja. rabo manganovega dioksida v steklarstvu od starih Egip~anov, ki so ugotovili, da lahko z MnO2 razbarvajo steklo zelenkastega ‘elezovega odtenka. Do srede 19. stoletja je bila uporaba mangana omejena na pigmentno in steklarsko uporabo. Stvari so se za mangan in ves svet korenito spremenile, ko Francoz Leclanche daljnega 1866 sestavi prvo alkalno baterijo, ki uporablja za elektrodi cink in manganov dioksid. Danes zna{a proizvodnja mangana slabih 12 milijonov ton letno. Kar tretji-

BIOLOGIJA MANGANA

Zgodovina uporabe manganovih spojin je dolga in sega dvajset tiso~ let nazaj, ko so si na{i predniki krasili stene jam s slikami iz svojega ‘ivljenja. »Barva«, s katero so risali te slike, je ~rni manganov dioksid ali manganezija, in prav zaradi skrbne izbire pravega pigmenta si ve~ino teh slik po prete~enih desettiso~letjih {e vedno lahko ogledamo. V manganeziji le‘i skrivnost {partanske voja{ke prevlade v anti~ni Gr~iji. [partanci so namre~ ‘elezu za izdelavo oro‘ja dodajali mangan in tako izdelali jeklo, ki je z lahkoto kljubovalo dosti mehkej{emu ‘elezu nasprotnikov. Rimljani so prevzeli upo-

Foto splet

SKOZI ZGODOVINO

Jamski ~lovek je pri stenskih slikarijah za ~rno barvo uporabljal oglje ali mangan.

Biologija mangana je enako pestra kot njegov razpon oksidacijskih stanj. Nujno je potreben ‘e rastlinam, ki ob pomanjkanju Mn v tleh ostanejo nizke in porumenijo, saj brez tega mikrohranila ne morejo pravilno metabolizirati du{ika. Tudi vse ‘ivalske oblike za nemoteno delovanje potrebujejo majhne koli~ine mangana. ^love{ko telo vsebuje okoli 12 do 15 mg petindvajsetega elementa. Za nas edina uporabna oblika mangana je v oksidacijskem stanju 2+. Mangan v telesu ni samo sestavni del, pa~ pa tudi aktivator encimov. Okoli mangana sta zgrajena dva ‘ivljenjsko pomembna encima: superoksid dismutaza ali SOD in arginaza. SOD je eden najpomembnej{ih antioksidantov v telesu, saj lovi proste kisikove radikale, ki nastajajo v procesu dihanja. Arginaza pa v telesu razgrajuje aminokislino L-arginin in tako sodeluje pri proizvodnji du{ikovega oksida. Ta encim je pomemben za razvoj in obstanek na{e vrste, saj ga povezujemo s spolnim vzburjenjem. Drugi encimi, ki za svoje delovanje potrebujejo mangan, so odgovorni {e za vrsto funkcij – od tvorbe zob in kosti prek presnove beljakovin, sladkorjev in ma{~ob pa vse do celjenja ran. Mangan je vpleten tudi v nastanek ‘iv~nega transmiterja dopamina. Mo{ki presnavljajo mangan druga~e

-

NOVEMBER

08 -

Misteriji 37


M ANGAN kot ‘enske. Mo{ki absorbira precej manj{e koli~ine zau‘itega elementa, a ga dlje zadr‘i v telesu, pri ‘enskah pa je ravno obratno. ^eprav ta mehanizem {e ni docela pojasnjen, se predvideva, da igra pri tem klju~no vlogo koli~ina ‘eleza v telesu, ki z manganom tekmuje na nekaterih receptorjih. Vi{ji ko je feritin (indikator zaloge ‘eleza), slab{a je absorpcija mangana. Neznanka je tudi, zakaj v~asih ‘e samo dodajanje mangana odpravi anemijo, vendar temu najverjetneje ni bilo vedno tako, saj so v starih ~asih pri zdravljenju anemij vedno uporabljali ‘elezo skupaj z manganom.

PREMALO ALI PREVE^? Pomanjkanje mangana pri ~loveku ni znano, saj je ta element zastopan prakti~no v vseh oblikah hrane. Znani so redki primeri otrok, ki zaradi popolnoma umetne prehrane niso vna{ali mangana v telo. Pri njih je pri{lo do demineralizacije kosti in zaostanka rasti, kar pa se je normaliziralo, ko so u‘ivali dodatke mangana. Brez mangana v prehrani je ostala tudi poskusna skupina mo{kih, pri katerih je pri{lo do zni‘anja holesterola, ko‘nih izpu{~ajev ter povi{anja vrednosti krvnega kalcija in fosforja. Poskusni skupini ‘ensk, ki so jim hrano o~istili mangana, pa se je zvi{al krvni sladkor. ^eprav mangan ‘e od leta 1931 uradno velja za ‘ivljenjsko pomemben mikroelement, je zelo slabo raziskan in zanj ni priporo~enega dnevnega odmerka. Izra~unana pa je zadostna dnevna koli~ina, ki zna{a nekaj mikrogramov za novorojen~ke, 2,3 mg za mo{ke in 1,8 mg za ‘enske. 1 mg mangana denimo vsebujejo: 2 dl ananasovega soka, majhna skodelica zelenega ali velika ~rnega ~aja, 50 g mandljev, pol skodelice rjavega ri‘a, pol skodelice ovsenih ali me{anih kosmi~ev, poldruga rezina polnozrnatega kruha. Pri odraslih velja za zgornjo {e ne{kodljivo mejo 11 mg v obliki prehrane in dodatkov, vegetarijanci pa s svojimi ore{~ki in polnozrnatimi jedmi dostikrat dosegajo tudi do 20 mg mangana dnevno brez {kodljivih posledic za zdravje.

38 - NOVEMBER 08 -

Dodatke mangana k prehrani uporabljajo le redki s holisti~nim pristopom k zdravljenju. Pripisujejo jim izbolj{anje te‘av v menopavzi in izbolj{anje porabe krvnega sladkorja. Zaradi dviga SOD in njegovega protivnetnega delovanja poro~ajo tudi o izbolj{anju stanja pri revmatizmu. V doma~i lekarni je nekdaj pod obvezni inventar sodila tudi {katlica s kalijevim permanganatom KMnO4, ljudsko imenovanim hipermangan. Njegova blaga lepo ro‘nata raztopina je pripravek za grgranje, ki slovi, da deluje na mnogo tegob, od gripe in vnetega grla do slabega zadaha. Raztopina se uporablja za kopeli nog, mo~nej{a v razmerju 1 : 1000 ali 1 g/l pa za obkladke, ki ubijajo vse vrste glivic, ki rade poseljujejo ko‘o in nohte na nogah. V uradni medicini hipermangan uporabljajo kot povr{insko razku‘ilo, je pa tudi protistrup za opiate, katere v ‘elodcu oksidira v nestrupene snovi. Zau‘iti mangan se vsrkava le po potrebi, zato tudi velike koli~ine v prehrani niso {kodljive. Izjema so novorojen~ki, ki dobijo prek materinega mleka le nekaj mikrogramov mangana in zato z njim {e posebej var~no ravnajo. Te‘ava je nastala, ko so novorojen~kom, ki niso mogli u‘ivati mleka, to nadomestili s sojinim mlekom, ki ima kar tiso~krat ve~ mangana kot ~love{ko ali kravje. Vi{ek mangana je pustil nepopravljive po{kodbe mo‘ganov in ‘iv~evja: zastrupitev poznano kot manganizem. Prvi~ se o manganizmu pri~ne govoriti v za~etku 19. stoletja. Tedaj so pri delavcih v rudnikih manganove rude opazili simptome parkinsonove bolezni. Pri izpostavljenosti veliki koli~ini manganovih delcev v zraku se manganizem najprej poka‘e kot upo~asnjenost gibov, nagle spremembe razpolo‘enja, kompulzivno obna{anje in razdra‘ljivost. ^e se izpostavljenost manganu nadaljuje, se simptomi nadaljujejo v stanje, ki s tresavico najbolj spominja na parkinsonovo bolezen. Vzrok temu je, da so ciljna tar~a akumulacije mangana bazalni gangliji. Ta globoko le‘e~ motori~ni del mo‘ga-

nov je v veliki meri odvisen od nevrotransmiterja dopamina. Ko je koli~ina mangana v krvi zadosti visoka, se za~ne vsrkavati v bazalne ganglije, kjer kot mo~an oksidant katalizira avtooksidacijo dopamina. Vdihani mangan se vsrkava veliko hitreje kot zau‘it s hrano, zato je mo‘nost vstopa v mo‘gane mnogokrat ve~ja.

IZ IZPUHOV V MO@GANE? Se spomnite ~asov nekaj let nazaj, ko se je pri~el uvajati neosvin~eni bencin? Govorilo se je, da zmanj{uje inteligen~ni kvocient otrok in jih potencialno dela neplodne. Zdaj svinca ni ve~ v bencinu, so pa drugi dodatki, ki zmanj{ujejo klenkanje in omogo~ajo uporabo manj kvalitetnih goriv brez {kode za motor. Eden teh dodatkov je sporni MMT, organska spojina z eksoti~nim enovalentnim manganom, ki ima zaradi svoje narave organske spojine veliko ve~jo sposobnost vdora v telo; absorbira se ne {ele v plju~ih, pa~ pa ‘e na nosni sluznici, od koder gre naprej v mo‘gane. Dodatne skrbi vzbuja {e dejstvo, da kljub uporabi MMT-ja v gorivih v mestih ni ve~je koncentracije mangana v zraku. Sijajno, bi marsikdo rekel, nam vsaj ni treba skrbeti za onesna‘enost! Bolj previdni pa se spra{ujejo, kam neki je izginil mangan iz izpuhov in ali se ni slu~ajno s~istil v bazalne ganglije ni~ hudega slute~ih me{~anov?! Debate na to temo so trenutno vro~e, nekatere dr‘ave EU pa ‘e dodajajo MMT v gorivo. Za konec pa {e misel – otroci so na{e najve~je bogastvo. ^e slu~ajno opazite, da va{i ali sosedovi zakladi stikajo za hipermanganom ali stresajo ~rno manganezijo iz alkalnih baterij, vam glede na burno oksidativno naravo mangana priporo~am, da postanete {e posebej pozorni, saj se mladina najverjetneje pripravlja, da nekaj razstreli. Nasvidenje prihodnji mesec, ko si bomo pogledali element, ki je na{i dobi dal ime: ‘elezo. Sa{o Burja


NEXUS

Magnezijev klorid za zdravje in pomlajevanje

^udodelni mineral M

agnezij je prav ~udodelen mineral zaradi njegovega zdravilnega u~inka na mnoge bolezni in njegove sposobnosti, da pomladi ostarelo telo. Vemo, da je nujen za mnoge encimske reakcije, zlasti pri proizvodnji celi~ne energije, za zdravje mo‘ganov in ‘iv~nega sistema, pa tudi za zdrave zobe in kosti. Manj znano pa je, da je v obliki magnezijevega klorida tudi zelo u~inkovit borec proti infekcijam. Ta izjava biokemika in nutricista Walterja Lasta, v kateri je povzel veliko pomembnost magnezija za na{e zdravje, ni pretirana. Resni~na je {e toliko bolj, ker je vnos magnezija s hrano mo~no upadel zaradi uporabe anorganskih gnojil in pretiranega u‘ivanja kalcija, pa tudi zato, ker medicinska stroka preve~ poudarja potrebo po visokem vnosu kalcija na ra~un magnezija.

Magnezijev klorid spodbuja zdravje in vitalnost, zdravi bolezni, upo~asnjuje staranje in zavira infekcije.

ZDRAVE KOSTI IN ZOBJE

Foto splet

Medicinske avtoritete trdijo, da visoko pojavnost osteoporoze in kariesa v dr‘avah na zahodu lahko prepre~imo z visokim vnosom kalcija. Ampak objavljene ugotovitve odkrivajo, da je resnica ravno nasprotna. Prebivalci Azije in Afrike z zelo majhnim vnosom okomalo aktivno {~itnico. Do tega pogosto li 300 mg kalcija na dan imajo zelo nizpride pri kandidiazi, amalgamskih plom- ko pogostost osteoporoze. @enske afri{bah in polnilih koreninskih kanalov; zdi kega plemena Bantu, ki dnevno zau‘ise, da vse to zavira funkcijo {~itnice in jejo od 200 do 350 mg kalcija, imajo najpretirano stimulira ob{~itni~ne ‘leze. ni‘jo stopnjo osteoporoze na svetu. V In kaj telo naredi z odve~nim kalci- zahodnih dr‘avah, kjer ljudje u‘ivajo jem v krvi? Usmeri ga v tkivo povsod veliko mle~nih izdelkov, je povpre~en tja, kjer je kak{no kroni~no vnetje. To vnos kalcija okoli 1000 mg. Ve~ji ko je pripelje denimo do kalcifikacije sklepov vnos kalcija, zlasti s proizvodi iz kravjepri artritisu ter kalcifikacije jaj~nikov in ga mleka (razen masla), ve~ja je pogosdrugih ‘lez, posledica ~esar je zmanj- tost osteoporoze. {ana proizvodnja hormonov. KalcificiHormoni ob{~itni~nih ‘lez vzdr‘ujerane ledvice s~asoma ustvarijo potre- jo ravni kalcija, magnezija in fosforja v bo po dializi, kalcifikacijo v tkivu dojk, nihajo~em ravnote‘ju. ^e kalcij naraste, zlasti v mle~nih kanalih, pa pogosto magnezij pade, in obratno. Pri majhnem KALCIJ IN MAGNEZIJ re{ujejo z nepotrebnimi mastektomi- vnosu magnezija telo ~rpa kalcij iz kosKalcij in magnezij skupaj delujeta v jami in drugimi invazivnimi terapijami. ti, da pove~a ravni kalcija v tkivih, telesu, a imata nasproten medtem ko visok vnos mau~inek na na{ metabolizem. gnezija povzro~i, da kalcij V najve~ji meri je to rezulodide iz tkiv v kosti. Visok tat dejavnosti ob{~itni~nih vnos fosforja brez visokega ‘lez, ki vzdr‘ujejo stanovnosa kalcija ali magnezija viten kombiniran zmno‘ek povzro~i spiranje kalcija iz kalcija in magnezija v na{i kosti ter njegovo izlo~anje krvi ter njuno ravnote‘je s iz telesa z urinom. Visok fosforjem. ^e je raven magvnos fosforja ob visokih ravnezija nizka, mora porasti neh kalcija in magnezija pa raven kalcija, da bi se zopet pripelje do mineralizacije vzpostavilo ravnote‘je. In kosti. od kod pride ta dodatni kalOrtoped kirurg dr. Lewis cij? Iz kosti in zob, seveda! B. Barnett je delal v dveh To je {e ve~ji problem, razli~nih okro‘jih v ZDA, kadar so ob{~itni~ne ‘leze ki imata v zemlji in vodi kroni~no prestimulirane, po- @enske afri{kega plemena Bantu, ki dnevno zau‘ijejo od 200 do 350 mg zelo razli~ne ravni mineranavadi v kombinaciji s pre- kalcija, imajo najni‘jo stopnjo osteoporoze na svetu. lov. V okro‘ju Dallas v Tek-

-

NOVEMBER

08 -

Misteriji 39


^UDODELNI

MINERAL

sasu z visoko koncentracijo kalcija in nizko koncentracijo magnezija v vodi za pitje so bili zlomi kolkov in osteoporoza zelo pogosti, medtem ko jih v teksa{kem Herefordu z visokimi ravnmi magnezija in nizkimi ravnmi kalcija skorajda ni bilo. V neki novozelandski raziskavi so ugotovili, da imajo zobje, odporni na karies, povpre~no dvakrat ve~ magnezija od zob, ki so ob~utljivi na karies. Ko govorimo o mo~i kosti in zob, si predstavljajte kalcij kot kredo, magnezij pa kot sekundno lepilo. Magnezijevo sekundno lepilo ve‘e in pretvori kredo v mo~ne kosti in zobe.

INTERVJU: David Icke – o la‘ni resni~nosti, globalnem nadzoru in hipnozi POLITIKA: Implantirani ~ipi RFID v nadzirani dru‘bi ZDRAVJE: Magnezijev klorid za zdravje in pomlajevanje MEDICINA: Encimi kot terapijsko sredstvo v zdravljenju DUHOVNA MEDICINA: Obsmrtna do‘ivetja EKOLOGIJA: Solarne vesoljske elektrarne NLP-ji: Nekdanji astronavti trdijo, da NLP-ji obstajajo Hrva{ki mese~nik Nexus lahko v Sloveniji naro~ite po telefonu: 01/231 93 60 ali 031/662 092

40 - NOVEMBER 08 -

ABSORPCIJA MAGNEZIJA Re{itev tega problema je zni‘anje ravni kalcija v krvi z vzdr‘evanjem visokega vnosa magnezija. Ampak vsak prese‘ek magnezija se hitro izgubi z urinom. Zato moramo, da bi zadr‘ali kalcij v kosteh in zobeh namesto okoli sklepov in v mehkih tkivih, konstantno vna{ati magnezij. Magnezij v na{i prehrani tradicionalno prihaja v ionski obliki; v ‘elodcu se pretvori v magnezijev klorid ali se ve‘e na beljakovine, potem pa se razgradi in absorbira kot magnezijev klorid ali kelirani magnezij. Zato lahko pri prehranskih dodatkih neposredno uporabljamo magnezijev klorid namesto magnezijevega oksida ali hidroksida ter drugih oblik, ki zahtevajo dodatno klorovodikovo kislino. Magnezijev klorid ima {e eno prednost: ima ione magnezija in klora, ki so potrebni za stimulacijo aktivnosti prebavnih encimov in tvorjenje klorovodikove kisline v ‘elodcu. Magnezijev sulfat, znan tudi kot epsomska sol, se slabo absorbira in zato privla~i vodo v debelo ~revo in deluje kot odvajalo. ^e sadje in zelenjavo vzgajamo na zemlji, bogati z minerali, imajo rastline visoko vsebnost mineralov, vklju~no z magnezijem. Med svojo rastjo pretvarja-

jo anorganske minerale v organske in jih ve‘ejo na kisline, kot je citronska kislina. V tej obliki se lahko absorbirajo.

MAGNEZIJEVI DODATKI Odstotek absorpcije magnezija variira in je v obratnem sorazmerju s koli~ino zau‘itega magnezija. Magnezij se v telesu absorbira prvenstveno v tankem ~revesu. ^e zau‘ijemo priporo~en dnevni odmerek magnezija, med 360 in 410 mg na dan, absorbiramo okoli 50 % magnezija, pri manj{em vnosu pa lahko absorbiramo celo 75 %. Absorpcija postane veliko manj{a, ~e naenkrat vnesemo ve~ kot 200 mg, zato je pomembno, da jemljemo magnezij razdeljen na ve~ dnevnih odmerkov. Magnezijev klorid lahko dodajamo v hrano in pija~o, denimo v sok, da bi prikrili grenkoslan okus. Lahko za~nemo z nekaj kapljicami v na{i jedi ali pija~i ter po~asi pove~ujemo odmerek do polovice ~ajne ‘li~ke dvakrat na dan, kar je 600 mg magnezijevega klorida dnevno. Pri stresu, starosti, kardiovaskularnih te‘avah in znakih kalcifikacije mnogi strokovnjaki svetujejo odmerke do 1000 mg dnevno. Absorpcija magnezija v ~revesju se zmanj{uje s staranjem in gastrointestinalnimi motnjami, {e posebno pa pri disbiozi zaradi antibiotikov in drugih zdravil. Stranski u~inek u`ivanja nekaterih farmacevtskih sredstev je lahko tudi znatno izgubljanje magnezija z urinom. Raziskava iz leta 2005 je pokazala, da ve~ kot dve tretjini Ameri~anov ne u‘iva niti najni‘jega priporo~enega odmerka magnezija, 19 odstotkov pa u`iva manj kot polovico tega. Da bi popravili medceli~ni status magnezija, moramo ponavadi u`ivati dodatke z magnezijem do tri mesece ali dlje, po dr. Normu Shealyju tudi do enega leta. Barbara Bourke in Walter Last Celoten ~lanek si lahko preberete v novi {tevilki hrva{ke izdaje Nexusa, ki je naprodaj tudi v Sloveniji.


POTI DO ZDRAVJA

S pomo~jo posta po Breussu zaustavila raka

Breuss umiril bezgavke V petem mesecu nose~nosti so bezgavke podivjale in zdravniki so ji predlagali splav … RODILA ZDRAVO H^ERKO Kmalu zatem je ginekologinja odkrila velike ciste na jaj~nikih, ki povzro~ajo neplodnost. V Celjski bolni{nici so odkrili, da ima endometriozo, kar je lahko stranski u~inek kemoterapije. Svetovali so ji, da ~im hitreje zanosi, in ker si s takratnim partnerjem nista predstavljala ‘ivljenja brez otrok, nista odla{ala. Simona je leta 2003 od{la k bioenergetiku Zdenku Doman~i}u v Kranjsko goro, da bi zanosila. Na njeno sre~o in veselje se je izkazalo, da je bila takrat ‘e nose~a.

V petem mesecu nose~nosti so bezgavke hudo podivjale in zdravniki so ji zaradi ogro‘enosti ‘ivljenja predlagali splav. »Takrat sploh ne vem, od kod sem zbrala mo~. Rekla sem samo „Nobenega splava ne bo!” in sem novembra 2003 v devetem mesecu s carskim rezom rodila zdravo h~er.« Ko je bila h~erka Alja stara {est mesecev, so Simoni zdravniki predpisali {est ciklusov kemoterapije in 30 obsevanj. Kljub temu, da so pri{li dnevi, ko se je slabo po~utila in je bila iz~rpana, je poskrbela za redno gibanje. Kot navdu{ena plesalka je redno plesala v diskotekah, vsak dan je plavala, kolesarila, hodila po dve ure na fitnes in nato {e v savno. Pred kemoterapijo je imela 95 kilogramov. Med zdravljenjem je shuj{ala kar za 20 kilogramov. Najhuj{i stranski u~inek klasi~nega

Simona [ket* Spol: ‘enski Starost: 32 let Za~etek te‘av: leta 1980 Diagnoza: hodgkinov limfom (nodularna limfocitna predominanca) Simptomi: otekanje bezgavk, migrenski glavoboli, gastritis, endometrioza Zdravljenje: obsevanje, kemoterapija, bioenergija, post po Breussu Po~utje danes: pravi, da je idealno, je polna optimizma in ‘ivljenjske mo~i, ki jo deli z rakavimi bolniki

Foto Andreja Paljevec

S

imona je za~ela z bojem za zdravje ‘e kmalu po tem, ko je privekala na svet. Ko so ji pri ~etrtem letu odstranili mandlje, so se ji pove~ale bezgavke na vratu, s~asoma pod pazduhami, leta 2000 po kemoterapiji in obsevanjih pa je bil prizadet {e »mediastinum« v plju~ih. Zbolela je za zelo redko obliko hodgkinovega limfoma, raka na bezgavkah, za katerega so zna~ilni nenadni izbruhi. Poleg klasi~nega zdravljenja si je pomagala tudi z bioenergijo in postenjem po Breussu. Danes se po~uti odli~no in z nasveti pomaga rakavim bolnikom. Operativni posegi, {tevilne biopsije in histolo{ke preiskave bezgavk so se za Simono za~eli ‘e v petem letu starosti. Bolezen je po~asi napredovala in zaradi pove~anih bezgavk opozarjala nase z razli~nimi tegobami: migrenskimi glavoboli, gastritisom, vnetjem u{es, izcedkom iz dojk … Vse do leta 2000, ko je bolezen izbruhnila v agresivnej{i obliki, je niso zdravili s kemoterapijo in obsevanji. Takrat se ji je vsaki~ v ~asu menstruacije pojavila debela modra podplutba pod desno pazduho, ki je po kon~ani mese~ni ~i{~i izginila. Na kontroli ni imela kaj pokazati, zato jo je onkolog poslal domov, a ker je njena mama vztrajala, da nekaj ni v redu, so vendarle naredili preiskave. CT ni pokazal ni~esar, rezultati galijevega kontrastnega slikanja pa so bili neobetavni. Operativno so ji odstranili bezgavko pod pazduho. »Ko sem bila na zdravljenju na onkolo{kem in{titutu, sta bili z menoj {e dve mladi bolnici in obe sta umrli. To me je samo potla~ilo in odlo~ila sem se, da ne bom tam ve~ niti sekunde. Potem sem se raje vozila z re{ilcem na zdravljenje in bila doma pri star{ih v Mariboru.«

* 051/459 733

-

NOVEMBER

08 -

Misteriji 41


B REUSS

UMIRIL BEZGAVKE

zdravljenja, ki je oslabil imunski sistem, je bil herpes zoster ali pasavec. Gnojni mehurji so se pojavili med prsmi in na hrbtu. »Osebna zdravnica ni vedela, kaj je, mislila sem, da bom umrla od bole~in. Mehurji so {e popokali, tako da je nastala ‘iva rana. V protibole~inski ambulanti v Mariboru so me zdravili z raztopino ~istega alkohola in aspirina ter z elektro{oki. Stanje se je potem izbolj{alo, a ker je bolezen ‘e toliko napredovala, so za njo ostale brazgotine.« Kemoterapija je poru{ila tudi njeno hormonsko ravnovesje, menstrualne krvavitve se niso hotele ustaviti. Zaradi tega je pred dvema letoma bila tako slabokrvna, da je enkrat za volanom celo omedlela. Potem je dobila transfuzijo in za~ela u‘ivati Endovital – sirup rde~e pese z medom. Bila je tudi pri g. Fabjanu, ki zdravi z energetskimi piramidami in z bioenergijo. V ~asu zdravljenja s kemoterapijo je za~ela spreminjati svoj jedilnik. Odlo~ila se je za lo~evalno dieto, pri kateri u‘ivamo beljakovine lo~eno od {kroba in zau‘ijemo tudi vse vitamine in minerale v enem dnevu. Mesa ‘e dve leti ne u‘iva, pa~ pa so na njenem kro‘niku pogosto ekolo{ko pridelana ‘ita. Pije veliko sokov iz naravnega sadja in zelenjave ter u‘iva ~im ve~ presne hrane. Od beljakovin u‘iva polmastne sire, tofu, sejtan, stro~nice … Vso hrano si pripravlja na palmini ali kokosovi ma{~obi, ki zdr‘i do 600 stopinj Celzija, ne da bi pri{lo do tvorbe toksinov.

POST PO BREUSSU Ker se ji je leta 2004 spet obetalo klasi~no zdravljenje s kemoterapijo in obsevanji, je za~ela iskati informacije tudi o druga~nih oblikah zdravljenja. Od prijateljice je zvedela, da se je nekdo pozdravil s postom. ^ez no~ se je odlo~ila za 42-dnevni post. Sprva se je postila samo z vodo, ne da bi se klistirala. Potem pa ji je pri{la v roke knji‘ica Rudolfa Breussa Zdravljenje raka in levkemije in za~ela je s postom po Breussu. »Spila sem do pol litra zelenjavnega

42 - NOVEMBER 08 -

presnega soka iz rde~e pese, korenja, zelene, krompirja in redkve na dan. Pila sem tudi zeli{~ne ~aje: ‘ajbljev ~aj, ki ga moramo kuhati tri minute, da se izlo~ijo strupena, eteri~na olja, ~aj za ledvice in me{anico ~ajev po Breussu. To je bila prelomnica, po kateri nisem ve~ potrebovala zdravljenja in konec je bilo z vsemi vnetji in slabim po~utjem. Nikoli si nisem upala predavati pred ve~jim ob~instvom, po tistem pa s tremo nisem imela ve~ nobenih te‘av. Vsak dan sem se tudi klistirala. Izgubila sem skoraj 20 kilogramov. 15. dan posta smo bili na morju in sem prekolesarila ~ez 50 kilometrov. 41. dan posta smo bili v Nem~iji na praznovanju rojstnega dneva. Tam sem plesala do {tirih zjutraj, ko so ‘e vsi drugi omagali. V ~asu posta sem doma normalno kuhala, Alja je bila stara {est mesecev, dala sem jo v nahrbtnik in {la z njo v hribe vsak dan po dve uri.«

POMO^ BOLNIKOM Z RAKOM Dobro po~utje ohranja z u‘ivanjem funkcionalnega dopolnila Biobran iz ri‘a bran in encimov gob {itake. Deluje na celice naravne ubijalke, ki zvi{ujejo odpornost, zato je zelo priporo~ljiv za onkolo{ke bolnike v ~asu zdravljenja, saj zni‘uje stranske u~inke kemoterapije in obsevanja, ~loveku vra~a mo~, apetit … Simona je spremljala ve~ kot sto primerov v Sloveniji in zatrjuje, da so rezultati odli~ni. Zdaj vodi podjetje za pomo~ bolnikov z rakom »@ivljenje z rakom« in se ukvarja tudi s preventivo. Vodi skupinska postenja, ki potekajo prete‘no v naravi, in skupinske delavnice »Nau~imo se sre~nega ‘ivljenja«. Konec leta bo iz{la njena knjiga Preventiva pred rakom in rehabilitacija onkolo{kega bolnika. Za~ela se je ukvarjati s prodajo naravnih izdelkov, od prehranskih dodatkov do ~istil in kozmetike s certifikatom BDIH. Svetuje ljudem, na katere certifikate naj bodo pozorni pri nakupu izdelkov, in jih opozarja, denimo, na {kodljivost kan-

cerogenih snovi v konvencionalnih ~istilih, ki prehajajo skozi ko‘ne pore v telo, v limfni sistem in krvni obtok, ter slabijo imunski sistem. »Ker dobro poznam vse te stvari, me sploh ni strah, da bi ponovno zbolela. Rekla sem si, prvih 30 let je bilo kriti~nih, drugih 70 bo pa najlep{ih. Mora{ ‘iveti vsak dan posebej. Zame je vsak dan novo leto, ker znam ceniti ‘ivljenje. Vsak nosi svoj kri‘, nikomur ni lahko na tem svetu. A to je evolucija. Najbolj{i pre‘ivijo, najbolj{i zmagajo. Mora{ si vedno re~i, sem najbolj{i, bom zmagal. Dokazala sem si, da ni~ ni nemogo~e. Uspelo mi je diplomirati na strojni fakulteti v Mariboru, narediti 42-dnevni post … Prepri~ana sem, da je najbolje, da se ~lovek odlo~i za tisto zdravljenje, v katerega verjame. ^e si dovolj ‘elimo pre‘iveti, nam bo to uspelo. Bistveno je, da imamo zastavljen cilj in gremo proti njemu. Popolnosti sicer ni, preve~ od sebe ne smemo pri~akovati, sicer trpimo. Najti moramo ravnovesje v sebi, kolikor smo v resnici sposobni. Vendarle pa je treba v ‘ivljenju nekaj po~eti in ~e po~nemo tisto, kar nas izpolnjuje, je la‘je. Najbolj pomembno je, da spremenimo ustaljene vzorce ‘ivljenja in da smo sposobni ‘iveti sami s seboj, namesto da nenehno pri~akujemo od drugega, da bo nekaj storil namesto nas,« pravi Simona, ki od tega, kar se ji je zgodilo, pobira samo dobro. Najve~ se je nau~ila od slabih stvari in zdaj ve, zakaj je zbolela: da danes lahko svojo izku{njo in znanje posreduje naprej. Zna se prepustiti toku in za~ela je verjeti v dobro, v mo~ misli, zato se ji tudi dogajajo samo dobre stvari. Na zadnjih preiskavah je bila Simona na ultrazvoku v zasebni ordinaciji pri dr. med. Guna, ki je bil navdu{en nad njenimi izvidi in fenomenalnimi rezultati zdravljenja. Leta 2004 so ji zdravniki rekli, da jo konec leta ~aka ponovno zdravljenje s kemoterapijo, ker so bezgavke spet »podivjale«. Vsako leto hodi redno na kontrolo, a do danes zdravljenje ni bilo potrebno. Andreja Paljevec


BIODINAMIKA

Biolo{ko dinami~na metoda pridelovanja hrane (11)

Kompost je na{ zaklad

Jesen je tudi ~as, ko zlagamo in prepariramo na{e nove kompostne kupe (te~ajniki v Vrzdencu, 2008).

Gnojenje s komposti je za zdravje rastlin klju~nega pomena. lin in vseh bitij, ki se z rastlinami prehranjujejo, klju~nega pomena.

KAJ KOMPOSTIRAMO? Vse organske substance. Idealen je gnoj sre~nih in pravilno krmljenih ‘ivali. Goveji gnoj je idealen za vse lege, konjski, ov~ji ali kozji gnoj je dragocen za hladne lege, gnoj pra{i~ev za vro~e lege. Zaj~ji gnoj ima najpopolnej{o sestavo, gnoj perutnine je najbolj mineraliziran in ima posebno veliko fosforja. Kompostiramo lahko tudi vse, kar je ostalo na vrtovih in njivah. Posu{ene liste, korenine in stebla, v manj{ih koli~inah tudi gnile plodove in sadje, ostanke ~i{~enja zelenjave … Kompostiramo

Foto L. Z.

K

ompost, ki ga potresemo po na{ih njivah in vrtovih jeseni, bodo mikroorganizmi do pomladi preme{ali z drugo zemljo v kompleks gline in humusa, ki zagotavlja zdravo in stabilno rast na{ih rastlin. Vsebnost humusa v tleh se bo iz leta v leto pove~evala. ^e kompost potresemo po zemlji spomladi, vsebnost humusa z leti ne raste, rastline pa so zaradi hitre rasti ob~utljive. Biodinamiki posve~amo negi kompostov posebno pozornost. ^e namre~ gnojimo s kompostom, rastlinam ne ponudimo le snovi, ki jih najdemo v kompostu z analizo. Kompostiramo organske substance, gnoj, ostanke rastlin ali lesa, torej snovi, ki so pred tem smele slu‘iti izgradnji in ohranjanju ‘ivljenja, ki imajo izku{njo povi{anja iz mineralnega v sfero ‘ivega in v katerih so energije ‘ivljenja {e prisotne. Rastline so ‘iva bitja. Kalijo, rastejo, do‘ivijo ~as cvetenja in ~as smrti, ko razen semena razpadejo. Kar je ‘ivega, lahko res prehranjujemo samo z ‘ivim. Kar ni pre‘eto z ‘ivljenjem, pripada sferi mrtvega. Umetna oziroma mineralna gnojila za gnojenje niso primerna. Iz substanc grajena postava rastline se sicer ve~a, energij zdravja in reproduktivnih energij pa rastlini manjka. Z mineralnimi gnojili usmerimo rastline na pot degeneracije in smrti. Kompost iz gnoja ne pre‘emajo le energije ‘ivljenja, ki so gradile rastlino, temve~ tudi energije du{evnosti, ki je prevevala ‘ival. Substance gnoja imajo izku{njo slu‘enja {e vi{jemu principu ‘ivljenja, organizmu, ki ima sposobnost ~utenja. Zahtevne kulturne rastline se brez te kvalitete ne morejo dobro razviti. Gnojenje s komposti je za zdravje rast-

lahko polsuho travo … Posebej – zaradi dalj{ega ~asa razkroja – lahko kompostiramo mlete veje, pa tudi strnjeno zlo‘ene veje in ve~je kose lesa. Biodinamiki komposte prepariramo s tako imenovanimi kompostnimi pripravki. Izdelujemo jih po napotkih dr. Rudolfa Steinerja, predstavljajo pa koncentrate energij klasi~nih planetov, ki energije zodiaka prena{ajo na Zemljo. Ko kompostni material zlo‘imo v kupe, dodamo na pribli‘no 3 m3 zlo‘enih snovi po eno kavno ‘li~ko pripravka iz koprive, ki pride v sredino in obogati kup s koncentrirano energijo Sonca, na {tiri vogale pa dajemo pripravek iz regrata z energijami nadson~nega Jupitra, pripravek iz hrastovega lubja z energijami nadson~nega Marsa, pripravek iz kamilic z energijami podson~nega Merkurja in pripravek iz rmana z energijami podson~ne Venere. Kup nato po{kropimo z v vodi zme{anim pripravkom iz baldrijana z energijami nadson~nega Saturna, ki ves kompostni kup ovije v toplotni pla{~. Kompost od trenutka, ko dodamo pripravke, ne smrdi ve~. Pripravki vodijo razkroj brez izgub. Po vrsti, kot imajo pri razkroju svoje naloge, se v kupu najprej pojavijo glivice, nato bakterije, potem pridejo de‘evniki, skaka~i, stonoge. Vsi ostanejo, dokler ne opravijo svojega dela razkroja, in potem izginejo. ^etudi se zdi kompost ‘e spomladi zrel, naj zori eno leto, da do‘ivi vse obraze, ki jih ima Sonce v enem letu. V tem ~asu energije pripravkov temeljito prevevajo v kup zlo‘ene substance. Ko je leto naokoli, komposti dozorijo v prhek humus, ki je zaradi dodanih pripravkov kar {tirikrat u~inkovitej{i od snovi, ki smo jih v kup zlo‘ili. Meta Vrhunc Informacije: 01/754 07 43, www.ajda-vrzdenec.si

-

NOVEMBER

08 -

Misteriji 43


Razbiranja revije Misteriji za osebno rast in samozdravljenje

Razbiranja revije Misteriji Vam pomagajo, da la‘je odkrijete svoje potenciale in talente, ozavestite svoje ‘ivljenjske lekcije ter za‘ivite v skladu s svojo pravo naravo. Vsebujejo tudi prakti~ne nasvete za tukaj in zdaj. Razbiranja revije Misteriji so tudi lepo darilo. BARVNO RAZBIRANJE Barvno razbiranje je ne‘en na~in brskanja po zastalih energijah. Prvi del daje globlji uvid v Va{o preteklost, sedanjost in prihodnost. Drugi del pomaga prepoznati Va{e ‘ivljenjske potenciale in izzive ter sporo~ilo Va{ega vi{jega jaza. Na podlagi Va{ih intuitivnih izborov barv lahko dobite za Vas blagodejne stekleni~ke z barvnimi eteri~nimi olji. Uporabljate jih v kopelih, kot mazila, pri fizi~nih in ~ustvenih te‘avah, za priklic ‘elenih stvari v ‘ivljenje, meditiranje, o~i{~enje prostora … Okoli 11 strani. Cena s po{tnino: 75 € PRIMERJALNI HOROSKOP Do sre~anja dveh oseb nikoli ne pride slu~ajno; ljubezenski partner je zagotovo na{ najbolj{i u~itelj. Zato je vredno spoznati, kaj lahko drug drugemu ponudimo: katere dobre lastnosti vzbujamo drug v drugem ter kak{ni izzivi nas ~akajo. Na{e predispozicije za partnerske odnose je mogo~e videti v rojstni astrolo{ki karti in to znanje lahko uporabimo za bolj kvalitetno in zrelo partnerstvo. Primerjalni horoskop je iz dveh delov: Va{ odnos do drugega in odnos druge osebe do vas, v navzkri‘nem razmerju. Okoli 10 strani. Cena s po{tnino: 65 € GRAFOLO[KA ANALIZA Osebnostna grafolo{ka analiza, ki Vam jo na podlagi rokopisa izdela na{a grafologinja, podrobno analizira Va{ miselni proces, odnos do sebe, medosebne odnose, produktivnost, sposobnosti, gonilno mo~ in ~ustveno odzivnost. Dodana so osebna navodila za grafoterapijo, da lahko z ustreznimi afirmacijami izbolj{ate svoje »{ibke to~ke«. Grafologinji lahko tudi postavite konkretna vpra{anja glede izbire poklica ali {tudija, odkrivanja osebnih talentov, partnerskega ujemanja in poslovnih partnerjev. Okoli 10 strani. Cena s po{tnino: 65 €

44 - NOVEMBER 08 -

NUMEROLO[KI PORTRET Vibracije {tevil na{ega rojstnega datuma in imena nas spremljajo vse ‘ivljenje. ^e jih poznamo, lahko izvemo ogromno o sebi. Opis {tevil v Numerolo{kem portretu Vam pomaga spoznati glavno ‘ivljenjsko lekcijo, sr~no ‘eljo du{e, obraz pred zunanjim svetom, talente in ‘ivljenjsko poslanstvo, najvi{ji ‘ivljenjski smisel in karmi~ne lekcije. Opisuje tudi Va{e `ivljenjske cikle, prelomnice in izzive. Dodana je {e dveletna numerolo{ka napoved in Va{e sre~ne {tevilke za dve leti naprej. Okoli 15 strani. Cena s po{tnino: 39 € BIORITEMSKI KOLEDAR Vsak ~lovek ima svoje bioritme, ki od rojstva uravnavajo njegove energije. Fizi~ni bioritemski cikel nam odkriva ugodne dneve za fizi~ne napore in operacije, emocionalni dneve za medosebne komunikacije, ljubezenske sestanke … Na podlagi intelektualnega bioritma na~rtujemo u~enje, izpite in pomembne sestanke, na podlagi intuicijskega pa opravila, ki terjajo ustvarjalnost in »{esti ~ut«. Bioritemski koledar za eno leto prikazuje stanje osebnih bioritmov po mesecih in dnevih. 14 strani. Cena s po{tnino: 39 € NARO^ILA Razbiranja naro~ite na: 01/549 17 92; 051/307 777; misteriji@misteriji.si V obrazec, ki Vam ga bomo poslali na dom, vnesite ustrezne osebne podatke. Pri Barvnem razbiranju izpolnite tudi prilo‘en vpra{alnik z Va{imi barvnimi izbirami, za Grafolo{ki portret pa prilo‘ite papir z vzorcem Va{ega rokopisa. Izpolnjen vpra{alnik in kopijo pla~ane polo‘nice, ki jo dobite skupaj z obrazcem, po{ljite na naslov: Revija Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Naro~eno Vam bomo poslali najpozneje v roku dveh tednov od dneva, ko prejmemo va{o po{to.


Solarno-karakterni horoskop za november 2008 – Jupitrovo leto in leto Podgane

Horoskop za november 2008 OVEN – Na~rtovanje potovanja dale~ od

doma bo navdu{ilo veliko ljudi. Medse bi lahko povabili tudi sorodnika va{ega partnerja, so{olca ali simpatijo, ki ste jo spoznali prek svetovnega spleta. Veselje do ‘ivljenja vas bo prevevalo prvih in zadnjih dvanajst dni novembra, ko boste sprejemali in dajali ljubezen. Od Sv. Martina do polne lune 13. vzdr‘ujte svoj »hram«, pomagajte pomo~i potrebnim, obra~ajte kapital, na {tudijski poti ob prazni luni pa se varujte nepri~akovanih dogodkov in situacij! BIK – Te‘ko se boste uskladili s partnerjem ali tistim, ki vas privla~i, pa tudi z vsemi, s katerimi ‘elite sodelovati na dru‘abni prireditvi. Nekdo bo neusmiljen do vas, vi pa se boste ne~esa nau~ili od polne lune v Biku 13. dalje, ko boste v ljubezni postali vse bolj trezni in prera~unljivi. Va{e zdravje bo kazalo znake izbolj{anja v drugi polovici novembra. Tedaj obnovite prvotne poslovne in dru‘abne na~rte, lahko pa se udele‘ite tudi potovanja v tujino, kjer boste pridobili dragocene izku{nje. DVOJ^KA – Tisti, ki bo podlegel va{im ognjevitim pogledom, se vam pustil zapeljati v greh, bo po polni luni spremenil svoje barve, zaradi ~esar se boste globoko zamislili. Ponovno bosta pri{la skupaj v druga~nih, zimskih razmerah, tedaj pa boste vi zgoraj! Skrbem ne smete podle~i, marve~ jih poglejte z optimisti~ne plati. »Dra‘ilci« so v va{em ‘ivljenju zato, da vam pomagajo postati mo~nej{i in zvitej{i. V zadnjem obdobju novembra raje ne potujte, razen po sredstvih komuniciranja. RAK – Va{a du{a bo radostna, ~e se boste udele‘evali delavnic, zna~ilnih za jesenski ~as, saj boste po~eli tisto, kar ste si ‘e dolgo ‘eleli. Dru‘enje bo koristno, nekaterim rakicam bo prineslo na pot pravega ljubimca. S svojo lepoto in mikavno zadr‘anostjo v jesenskih barvah ga boste vzpodbodle k strastnim izjavam! Med martinovanjem in zadnji teden novembra se izognite nevarnim situacijam v dru‘bi, na cesti in povsod, kjer lahko izbruhnejo negativna ~ustva in povzro~ijo {kodo. LEV – ^eprav boste delili radost s prijatelji, mladim par~kom ali interesno skupino, v katero se boste vklju~ili, vas bo navidez nepomirljivo nasprotje s trdovratnim nasprot-

V solarno-karakternem horoskopu dobite bolj osebno napoved, ~e preberete najprej besedilo za va{e Son~evo, nato pa {e Ascendentno znamenje. ^e svojega Ascendentnega znamenja ne veste, si pomagajte s tabelami, ki smo jih objavili v reviji Misteriji od 136. do 139. {tevilke. nikom globoko peklilo do druge polovice meseca. Tedaj boste bolj spro{~eni in ujeli boste ritem ljubezni, prijateljstva in zabave. Pravo~asno se cepite proti gripi in se dovolj gibljite na sve‘em zraku, ustrezno za{~iteni pred vdorom skritih »sovra‘nikov«. In ne prepu{~ajte se u‘aljenosti, ~e bo kdo bolj sarkasti~en od vas! DEVICA – Med humanim delovanjem, ko boste globoko premi{ljevali in meditirali, od vseh svetih dalje, boste na{li somi{ljenika, do katerega se bodo va{a ~ustva vse bolj stopnjevala. Magnetizem bo tolik{en, da boste pripravljeni opustiti dosedanje ‘ivljenje in ga zamenjati za dolgotrajno strastno avanturo! V drugi polovici novembra se bo idila prelevila v borbo za ohranitev pridobljenega. Ostrim besedam poka‘ite hrbet in plemenita dejanja. Po potrebi ob prihajajo~em mlaju 27. zamenjajte prizori{~e ali stanovanje. TEHTNICA – Obnavljajte dru‘abne stike, saj vam bo pomo~ prijateljev in dru‘inskih ~lanov prav pri{la v trenutkih ‘alosti in zaskrbljenosti. Poglobili boste odnos s svojim dragim, samski pridobili nasmejanega ljubimca, ki ljubi ples in potovanja. ^e se zanj ne boste mogli odlo~iti kmalu, vam bo pozneje {e te‘je, ker se obetata kar dva! Za sve~ane in martinovanjsko obarvane prilo‘nosti nakupite vsaj dve ustrezni obleki, v katerih boste pozneje o~arali poslovno in medijsko javnost. Na potovanju v dneh okoli mlaja pazite na prtljago. [KORPIJON – Duhovna in ~ustvena vez vas bo priklepala na zrelega, preudarnega in skrivnosti raziskujo~ega mo{kega, ki vam je postal dober zaveznik. Najdite obliko sodelovanja z njim, da bo erotika delovala pretresljivo na oba, ljubezen pa se napajala tudi iz prakti~nega vsakdana. U‘ivajta v objemih narave! Sodelujte v smelem projektu in pojdite na potovanje. Izzivanje sre~e, usode in bolj{ega pla~ila za ustvarjal-

no delo bo obrodilo sadove po dveh tirih {e pred koncem novembra! STRELEC – Krepite naklonjenost in ljubezen nekaterih sodelavcev in prijateljev ter onih iz politike ali kulture. Na praznovanju ali konferenci se zabavajte s tistim, ki bo najbolj nasmejan in s katerim se boste odli~no ujeli na plesi{~u. ^e imate sijajno ljubezensko razmerje, se odlo~ite za nara{~aj. Od 16. dalje bo intenzivno dogajanje na ve~ prizori{~ih, zato pazite, da ne poru{ite odnosov in svojega zdravja s prehitevanjem dogodkov, sebe in drugih udele‘encev v prometu. KOZOROG – ^e se bo vam nadrejeni zanimal za va{e ~are, {e ne bo nadlegovanje. S svojo vztrajnostjo vam bo ugajal bolj kot mla~en trenutni partner. Verjetnost, da boste popustili seksualni privla~nosti, ki se bo v vas mo~no okrepila v ~asu polne lune, bo neverjetna. Udele‘ujte se poslovnih sre~anj, nabiranja in urejanja jesenskih pridelkov in naravnih snovi, ki imajo zdravilne u~inke. Odpotujte na poslovno posvetovanje, saj boste tam dobili ideje za nov zagon. VODNAR – Zaradi novih poznanstev bo veliko ~ustvenega vznemirjenja in dru‘abnega ‘ivljenja, ki se ga le udele‘ujte povsod tam, kjer bo glasba in bodo prisotni mediji. Hkrati pa vas bo ‘ulil nejasen odnos z nekom, s katerim je pri{lo pred ~asom do nesporazuma. Sestanite se z njim, saj bi vam lahko znova veliko pomenil. Ker bo pritisk v delovnem okolju zmanj{al va{o odpornost, se krepite s pitjem ~ajev iz zdravilnih rastlin, pojdite v terme, k maserju, pozneje pa tudi na telovadbo. S te~aji, ki jih organizirate sami, pri~nite v ~asu mlaja 27. novembra. RIBI – Ljubezensko zvezo z ljubimcem, ki se je izkazal za najbolj{ega doslej, je vredno negovati, ~etudi ste bili nanj kdaj jezni. Neodlo~ne Eve se boste morale do polne lune 13. odlo~iti, kdo to je, pozneje se bo pri~elo zapletati, kar bo pomagalo tistim, ki ‘elite razhod. Dru‘inska in nepremi~ninska vpra{anja boste skupaj z drugimi re{evali {e v ~asu sv. Martina do polne lune, nato bo sledilo obra~unavanje in veselje zaradi izpla~ila. Po 18. novembru bla‘ite stres in si razvr{~ajte delo po pomembnosti. Pripravlja: astrolog prof. Stane Pade‘nik

-

NOVEMBER

08 -

Misteriji 45


Nenavadna do`ivetja

Re{itev gore~ega avtomobila

Z

NAJNOVEJ[I IZZIV NA PODRO^JU BIOMEDICINE Biospectrum je najsodobnej{i na~in zdravljenja na podro~ju biotehnologije. Namenjen je izbolj{anju zdravja, bolj{emu po~utju in lep{emu telesnemu videzu brez stranskih u~inkov. S pomo~jo efekta bioresonance se ~love{ke celice, organi in celotno telo uglasijo s frekvenco naprave, ki proizvaja celoten frekven~ni spekter zdravega ~love{kega telesa. Ponovna uglasitev celic omogo~a presnovo celotnega ~love{kega telesa ter vzpostavitev procesa zdravljenja in samozdravljenja.

pravzaprav po celem telesu. Avto je zet ugasnil, tako da je ~lovek brez roke premikal ugasnjeni gore~i avto na plo~nik. Tam je {e zgorela mlada lipa in del ‘ive meje. Vnuk »gospoda« vidi v obraz, a ga ne prepozna, vidi ga tudi zet v hrbet – potem pa ta »gospod« naenkrat izgine in ni bilo nikogar ve~. Avto je v celoti pogorel na plo~niku. Pozneje, ko so vse to morali odstraniti, se je to mesto oziroma pogori{~e videlo vse do enega leta nazaj. Sedaj je malo naraslo, nam pa je ostalo v velik opomin, da je v nesre~i pomagal moj pokojni brat, on je bil namre~ invalid brez ene roke. Vnuk se tega dogodka ne spominja rad, saj je pretrpel veliko strahu in groze (sladoled je pojedel sam, kar z roko) in {e vedno vidi, ko zatisne o~i, tega gore~ega »gospoda«. ^udna so pota in dela Gospodova. Jo‘ica

ZDRAVLJENJE Z BIO-SPECTRUM APARATI RAZISKAVE SO POKAZALE U~INKOVITO DELOVANJE NA: • sistem prekrvavitve • celoten imunski sistem • reguliranje psihosomatskega sistema BIOSPECTRUM MEDICINE NUDI TUDI: • zdravljenje ko‘e, aken, ko‘nih made‘ev • anticelulitno terapijo, pomo~ pri huj{anju • pomo~ pri pove~anih {portnih aktivnostih in hitrej{em okrevanju po {portnih po{kodbah • pove~uje spolno vitalnost, odpravlja impotenco, neplodnost, menstrualne te‘ave • odpravlja te‘ave s prostato • zdravi stresna stanja in nespe~nost, pomaga pri preutrujenosti • uravnove{a sr~no, ledvi~no in prebavno funkcijo • izbolj{uje mikro- in makrocirkulacijo • laj{a revmatske bole~ine in bole~ine v sklepih www.biospectrum.biz Ilustracija Milo{ Lukman

godba se je dogajala pred pribli‘no {tirimi leti. Sorodnica je prosila zeta in vnuka, naj ji gresta po rabljeni jugo k znancu in ji ga pripeljeta domov. Avto lepo o~isti, ker je bil zelo umazan, in prosi spet zeta in vnuka, da se z njim odpeljeta na posku{njo in ga malo »ven skurita«, da bo bolj posko~en. Vzela sta avto in se lepo odpeljala do ~rpalke na Ptuj, tankala polno in {e deset litrov dodatno. Potem pa se zgodba za~ne. Pla~ata gorivo in kupita {e sladoled za domov, se odpeljeta s ~rpalke, nakar vnuk zakli~e: »Ati, avto gori!« Na sredini ceste ustavita avto, zet hitro izvle~e vnuka in gorivo iz gore~ega avta in odhiti na ~rpalko po gasilni aparat. V tistem trenutku h gore~emu avtu pristopi mo{ki brez ene roke in gore~i avto premika s ceste na plo~nik. Vnuk vidi, kako temu ~loveku gori vse pod nogami, rokami,

Vabilo k pisanju Mnogim med nami se je `e pripetilo kaj nenavadnega. Opi{ite va{ resni~ni nenavaden dogodek, sre~anje, va{e sanje, ob~utke, jasnovidne utrinke, strah ... in napisano po{ljite na: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana, ali misteriji@misteriji.si - najbolj{e prispevke bomo objavili. Nagrada za objavljen prispevek je polletna naro~nina na revijo Misteriji.

46 - NOVEMBER 08 -

Iz~rpne informacije o na{ih storitvah, cenah in celotni ponudbi dobite po telefonu 01/366 31 31 - vsak dan od ponedeljka do petka od 8. ure do 17. ure.


Še en krog na vrtiljaku Avtor: Tiziano Terzani Prevedla: Vera ^ertali~ Zalo‘ila: Zalo‘ba Eno Obseg: 680 strani Format: 14,6 × 23,6 cm Vezava: trda Cena: 39 € Informacije o prodaji: 05/300 28 02 Potem ko je leta pisal o vojnah, revolucijah in potovanjih, je znani italijanski novinar Terzani nazadnje opisal {e svoje nepredvideno potovanje, za katerega ni imel zemljevida. Vedel je, kako spodbudna utegne biti izku{nja nekoga, ki je ‘e prepotoval del poti, za onega, ki mora {ele stopiti nanjo, pa tudi zato »~e dobro premislim, ker ~ez nekaj ~asa nisem potoval le zato, da bi na{el zdravilo za svojega raka, ampak za bolezen, ki jo imamo vsi – smrtnost.« Najprej zaupa le znanosti in zahodnja{kemu razumu bolni{nice v New Yorku, v nadaljevanju pa se razpet med zdravo pametjo in upanjem, zdravniki in zdravilci, prepusti {e vzhodnja{kim na~inom zdravljenja. »^e naj bi bilo za okrevanje od bolezni, porojene, kot sem menil, iz ‘ivljenja, ki sem se mu predajal, dobro prekiniti s preteklostjo in za‘iveti na novo, sem bil na dobri poti: obiskoval sem popolnoma druga~ne ljudi, se spopadal z druga~-

nimi te‘avami in mislil druga~ne misli.« Preizkusil je vse, kar je znanost ‘e odkrila, in vse, kar je onkraj znanega, in zapisal, da ~ude‘i obstajajo, vendar mora vsak ustvariti svojega. Zanj je pot, ki naj bi jo ubral vsak od nas, jasna: »Namesto da i{~emo zdravila za bolezni, poskusimo ‘iveti tako, da se ne bodo pojavljale.« Rak je za Terzanija postal obramba pred vsakdanjimi banalnostmi in obveznostmi, poligon za prerazporeditev lastnih vrednot ter zavedanje, kako pomembni postanejo ure in dnevi, ~e so nam {teti! Na koncu svoje poti se je preimenoval v Anama, »~loveka brez imena«, in se tako simboli~no odpovedal navezanosti na ta svet, v katerem je na{el svoje odgovore, ki jih v tej ~udoviti knjigi lahko preberemo mi, ki ostajamo.

Prakti~na uporaba zdravilnih kamnov Avtor: Tadej Pretner Zalo‘ba: Samozalo‘ba Obseg: 134 strani Format: 15 × 21 cm Vezava: bro{irano Cena: 19,53 € Informacije o prodaji: 01/549 17 92 Z barvnimi fotografijami kamnov oziroma mineralov bogato opremljena knjiga je pravi priro~nik za vse, ki jih zanima, kako kak kamen deluje na na{e zdravje in po~utje. Opisanih je kar sedeminpetdeset najbolj dostopnih zdravilnih kamnov, znanih pod mnogimi imeni in v razli~nih oblikah. Na kratko tako o vsakem zdravilnem kamnu zvemo vse, kar je najbolj potrebno; ne le opis, marve~ tudi opozorila na ponarejene primerke, sinteti~no izdelane, a poglavitno je, da je natanko opisana prakti~na uporaba vseh zdravilnih kamnov, ki jih lahko s pridom uporabimo za vpliv na duhovna stanja, pa na hrbtenico, imunski sistem, na koncentracijo, kosti, srce, zobe, ledvice, ko‘o, o~i, plju~a, fizi~no

krepitev, intuicijo, sklepe, ‘iv~ni sistem … Seveda je vplivov {e veliko ve~ in vseh, ki so opisani v knjigi, niti ni mogo~e navesti na kratko. A pomembno je, da ima knjiga posebno poglavje, preglednico, o uporabi mineralov, kar ji pravzaprav daje priro~ni{ki zna~aj. Po abecednem vrstnem redu so opisana vsa stanja, na katera je mo~, pogosto z razli~nimi zdravilnimi kamni, vplivati. V uvodnem delu nam avtor pojasni energijske osnove ‘ivljenja, poda svojo razlago, zakaj zbolimo, in nas tudi pou~i, kako je treba minerale o~istiti in jih energijsko aktivirati. Knjiga ima ve~jo vrednost, ker je plod doma~ega znanja in je napisana v skladu s tem, kar nam je vsak dan dosegljivo. Spoznamo uporabnost ‘epnih in ro~nih kamnov, zvemo, kako polagamo kamne na obolelo mesto, kako uporabljamo masa‘ne zdravilne kamne, kako zdravilne kamne uporabljamo za simptomatsko zdravljenje preko ~aker, kako ~istimo in energiziramo ~akre … Knjiga nas popelje tudi v svet eliksirjev, ki si jih pripravimo s pomo~jo mineralov, nau~imo pa se tudi energiziranja krem in priprave tinktur. Kdor ho~e sebi in prijateljem pomagati v vsakdanjih te‘avah na najbolj naraven na~in, bo z veseljem segel po knjigi ter odkril neverjetno mo~ zdravilnih in magijskih lastnosti zdravilnih kamnov.

-

Najbolj iskane knjige v trgovini Aurea v BTC, hala A v Ljubljani

Novi knjigi

NOVEMBER

1. Sre~anja z du{ami Bill in Judy Guggenheim

2. Prosite, dano vam je Esther in Jerry Hicks

3. Zakon privla~nosti Esther in Jerry Hicks

4. Telo kli~e po vodi dr. F. Batmanghelidj

5. Najve}a tajna David Icke

6. Kako prebudimo in poslu{amo svojo intuicijo James Wanless

7. Zdravje iz stopal Ana Koro{ec

8. Priro~nik za zdravilce Ted Andrews

9. Ozdravite lahko karkoli dr. Martin Brofman

10. Ji d‘ing – knjiga premen Brian Browne Walker

08 -

Misteriji 47


Novak

Poti do zdravja S klubsko kartico Misterijev velja 10 % popust pri storitvah na{ih ~lanov

AL TERNA TIVNO ZDRA VLJENJE LTERNA TERNATIVNO ZDRAVLJENJE SCIO je najkompleksnej{i bioresonan~ni biofeedback sistem za diagnostiko/terapijo, ki omogo~a vpogled v celotno energetsko stanje organizma (hormoni, vitamini, minerali, encimi, ~akre, emocije, virusi, bakterije …) LAH MEDIKAL CENTER d. o. o., Klanec 13, 1218 Komenda Tel. 031/616 351 »ZDRAVJE« TAMARA GALA s. p., alternativna oblika zdravljenja, ra~unalni{ka diagnostika, psihoanaliza, svetovanje. Naro~anje na tel. 031/412 340 BIOSPECTER CENTER – Pregledi in terapije z magnetno bioresonanco. Biospectrum center [kofljica, Lisjak Stanko, 031/566 977, www.biospectrum.biz ANGELI IN REIKI Marjetka Novak – [ola za angelskega terapevta, [ola kanaliziranja in dela z angelskimi kartami, razli~ni te~aji, Angelski Reiki Info: Brodarjev trg 11, Ljubljana, tel. 031/830 299, info@svetangelov.com, www.svetangelov.com, www.reiki.si ASTROLOGIJA Karmi~ni, natalni in letni horoskopi. Karmi~na analiza 33 €, brezpla~ni vzorec. Astrolog Armand – tel. 041/568 340, 05/6571 340; www.astrologarmand.co.cc BIOENERGOTEHNOLOGIJA Funkcionalna in frekven~na diagnostika notranjih organov, mikrovalovna akupunktura pri bole~inah v hrbtenici in sklepih, bicom resonanca pri alergijah in prekomerni te‘i, frekven~na terapija Dr. Rifa pri onkolo{kih obolenjih, psihoterapija. Brane Kobal, tel. 041/909 341, Ljubljana BIOTERAPIJA PRAVE ENERGIJE NA PRAVO MESTO, PRAVE ENERGIJE PRAVIM LJUDEM! Samo tako bo na{e ‘ivljenje teklo z najmanj problemi, najmanj boleznimi, imeli bomo dovolj mo~i in energije za vse, kar po~nemo, pa {e shuj{ali bomo la‘je! @elite ~utiti svoje prave energije, spoznati in ob~utiti svoj bioritem? Imeti za vas osebno narejeno dieto za huj{anje ali bolj{e po~utje? Huj{ajte po svojem bioritmu s svojo osebno dieto! Uspe{na pomo~ pri anoreksijah in vseh motnjah hranjenja. Obi{~ite na{o spletno stran www.mojaxxllinia.com ali pokli~ite na tel. 041/485 309 in se naro~ite za osebno obravnavo in obisk. DELA VNICE DELAVNICE U~enje kot ‘ivljenjska izku{nja – Zavod za alternativna izobra‘evanja – ZAI Izvajamo izobra‘evalne programe: NARAVNI ZDRAVILEC, uporabna psihosomatika, prednosti in pasti samopodobe. Opravljamo radiestezijsko detekcijo {kodljivih sevanj. Nudimo slikanje avre z diagnostiko. Organiziramo izredna predavanja, u~ne delavnice in izlete, povezane z naravnimi energijami in ~ude‘i. Dalmatinova 2, Ljubljana, tel. 01/230 84 71 e-mail: zavod.zai@gmail.com, spletne strani: www.zavod-zai.si

Ureja Eva Jeseni~nik, 01/231 93 60 eva.jesenicnik@zalozba-ara.si

MEDIT ACIJA MEDITACIJA Osvobodite se travmatskih izku{enj iz preteklosti. Z meditacijo do ve~je vitalnosti, telesne in du{evne sprostitve, ~i{~enja avre. Naj v vas za‘ivi energija! Meditacije: mandala, za-zen, nadabrama … Tel: 040/909 650 NARA VNO ZDRA VLJENJE NARAVNO ZDRAVLJENJE [ola naravnega zdravljenja in samozdravljenja po metodi angle{ke TV serije »Posebne bolezni« v prelepem okolju Debelega rti~a. Informacije: GSM 041/204 648; albina.solomun@gmail.com Odprava bole~in, gangrena, depresija, onkolo{ka obolenja, migrena … Ko uradna medicina ne more dovolj pomagati – bioterapija po metodi Zdenka Doman~i}a Info: 031/567 731; bioterapija@siol.net Energetska psihoterapija-zdravilni pogovori, u~inkovita pomo~ pri fizi~nih in psihi~nih te‘avah. Kisikove terapije na aparatih AIRNERGY – www.airnergy.com Naro~ila in informacije 031/300 209. ZARA CENTER, Dolenjska PSIHOKIBERNETIKA ESENOV Psihokibernetika Esenov spodbuja samorazvoj in meditacijo ter omogo~a osebne za{~ite, za{~ite na{ih bli‘njih, za{~ite stvari, delovanje z miselnimi frekvencami, telesno, ~ustveno in umsko zdravje, zdravljenje ‘e obstoje~ih in prepre~evanje novih motenj, pa tudi sposobnost psihokirurgije. Te~aji, terapije, regresoterapija. Vadana Gordana Kudrikova Umag, tel. 00385/(0)91 20 62 815, 00385/(0)52 752 760 RADIESTEZIJA Radiestezijski pregledi spalnic in ~loveka. ALTERA nudi radiestezijske preglede spalnic, pisarn, energetske preglede telesnih organov (slikanje avre), diagnostika. Imate te‘ave s spanjem, zdravjem, ~utite utrujenost, pa ne veste vzroka? Naro~ila na GSM: 041/716 195; www.altera.si REIKI SUN REI, svetovanja in terapije, Tadej Krnc s. p. Reiki terapije, radiestezija, bioenergija, angelske terapije, energetsko ~i{~enje prostorov, svetovanja s pomo~jo angelskih kart in tarota. Po predhodnem dogovoru mo‘en obisk na domu. Dunajska cesta 51, Ljubljana Tel. 041/750-398, e-mail: tadej.krnc@telemach.net TRGOVINE AUREA - vse za telo in du{o, maloprodaja in veleprodaja; naravna kozmetika za telo, ezoterika, knji`ni program in izdelki iz tehnologije Hydronic; AUREA Press d. o. o., BTC hala A, [martinska 152, Ljubljana. Tel. 01/541 17 60

HOLISTI^NI CENTRI CENTER ZA RAVNOVESJA BIOENERGIJ vam nudi pomo~, kako priti bli‘je k svojemu notranjemu ravnovesju. Holisti~ni pristop. Energetsko ~i{~enje prostora, angelske terapije, delavnice, Quantec. Tel. 031/72 34 27; www.beli-delfini.net

TRGOVINA ART AURUM na Pobre{ki c. 4 v MARIBORU in TRGOVINA DIVA Kidri~eva 2b NAKUPOVALNI C. v VELENJU vam ponuja veliko izbiro ezoterike, kristalov, literature, to~enih parfumov in unikatnih izdelkov.

Holisti~ni center Toma‘ [u{ter{i~ Fizioterapija, akupresura, kristaloterapija, refleksna masa‘a stopal, energijska terapija, psihoterapija, energijsko ~i{~enje prostorov in predmetov, masa‘a telesa, laj{anje bole~in in po{kodb hrbtenice in sklepov. Tel. 031/728 590, e-mail: info@kamrca.com, www.kamrca.com Vodnikova 155, Ljubljana

ZDRA VILI[^A ZDRAVILI[^A Terme Dobrna, zdravljenje ginekolo{kih, revmatskih, ortopedskih in nevrolo{kih obolenj ter stanj po po{kodbah Tel. 03/780 80 00

QUANTEC – INSTRUMENT INSTRUMENTALNA ALNA BIOKOMUNIKACIJA Quantec sistem analizira, svetuje in z oddajanjem informacij tudi deluje na izbrani cilj. Zdru‘uje najnovej{a dognanja kvantnih fizikov in razli~na znanja s podro~ja klasi~ne in komplementarne medicine. Quantec nam da poglobljen vpogled v vzroke te‘av na telesni in psihi~ni ravni ter nudi optimalno podporo pri vseh oblikah zdravljenja in pri premagovanju razli~nih kriznih situacij. Uporablja se v osebnem in poslovnem svetovanju, pri {portu, {tudiju, kmetijstvu, ekologiji … Manipet d. o. o., Lamutova 48a, Podutik Tel.: 040/299 667 (ga. Manja); e-po{ta: manipet@gmail.com

WU WEI BUJENJE Skupinsko in individualno odpravljanje bolezenskih blokad. Tedenska sre~anja, {tirinajst seans. Vodi Dragan Sekuli}. Informacije in prijave Tel. 00385 91 254 36 98

48 - NOVEMBER 08 -

Za sodelovanje na strani Poti do zdravja pokli~ite prosim na telefon 01/231 93 60 ali 031/66 20 92 ali se oglasite po e-po{ti: eva.jesenicnik@zalozba-ara.si


Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo

PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777; 01/549 17 92

INFORMIRANI KOZARCI

VR^ ZA DOBRO VODO

Njihova posebnost je, da izbolj{ajo vsakdanjo vodo; v njih voda spremeni svoje fizikalno-kemi~ne lastnosti, informacije v kozarcu vzpodbudijo njene samoo~i{~evalne lastnosti. Voda iz informiranih kozarcev je primernej{a za vsa ‘iva bitja. Genotoksi~ni test dokazuje, da kozarec izbolj{a vodo za kakih 40 odstotkov. Kozarci imajo svoj pomen tudi v barvni terapiji. Iz knjige Aura Soma povzemamo, kako barve delujejo na ~loveka: Modra: Deluje na grlno ~akro, vzpodbuja toleranco do sebe in drugih, vero v notranje vodstvo, okrepi odpornost, fizi~no in ~ustveno, zmanj{uje trpljenje ... 19,70 €

19,70 €

Vr~ za dobro vodo deluje enako kot modri kozarec. Z biolo{kimi testi je dokazano, da zmanj{a genotoksi~nost vode do 40 odstotkov. ^e vodo iz vr~a nato~imo v informirani kozarec, se njegova u~inkovitost pove~a {e za nekaj odstotkov. V vr~ lahko nato~imo liter vode. Tako kot informirani kozarci tudi vr~ spremeni u~inek alkohola. 52,80 €

17,90 €

19,70 €

KRISTALINSKA KROGLA Krogla zagotavlja, da se energija okrog nje su~e desno (preverite z nihalom). V radioni~ni delavnici so ji vsevane informacije, ki razen dobre volje vzbujajo v ljudeh tudi odpornost proti {tevilnim boleznim. Osem centimetrov velika krogla deluje v premeru treh metrov. Poznavalci jih postavijo na ra~unalnik, na delovno mizo, predvsem pa na no~no omarico. 36,30 €

MAGIC LIFE

Zelena: Deluje na sr~no ~akro, podpira nas pri sprejemanju odlo~itev, vzpodbuja nov pogled na stvari, prina{a mo~an stik z naravo ... Rde~a: Spodbuja delovanje hormonskega sistema, pomaga premagovati agresivna ~ustva, obnavlja energijo, uravnove{a delovanje prve ~akre, pomaga pri stresu, pri razli~nih strahovih.

MINIHYDRONIC Minihydronic za pipo (z notranjim ali zunanjim navojem) montiramo na pipo; izbolj{a vodo do 70 odstotkov. Minihydronic za tu{ izbolj{a vodo do 70 odstotkov. Privijemo ga na ro~ico za tu{.

Plasti~na plo{~ica posebnih oblik zaradi svoje oblike zajema energijo iz okolja in jo oddaja v neposredno bli‘ino. Plo{~ica je kodirana z orgonskimi sevalniki; pove~a nam energijo in nas {~iti pred sevanji, ~e jo nosimo na vrvici okoli vratu ali v prsnem ‘epu. 6,26 €

TESLOVA PURPURNA PLO[^A Deluje s svojim indukcijskim magnetnim poljem biostimulativno na celi~ne procese, pove~uje izmenjavo plinov, krepi regenerativne procese in mikro cirkulacijo v obolelem tkivu. Uporabljamo jo zjutraj in zve~er po dvajset minut, tako da jo postavimo na obolela mesta in pritrdimo z obli‘em. Uporabljamo lahko tudi dve plo{~i, postavljeni drugo proti drugi. Pomaga tudi proti nespe~nosti in drugim te`avam; prilo‘ena so natan~na navodila.

204,47 €

20,45 €

RADIESTEZIJSKA NIHALA JEDILNI SERVIS Ju{ni, plitvi in desertni kro‘niki zmanj{ajo genotoksi~nost do 40 %. 24,62 €

(a) Karnak (nova oblika), (b) Izis-6 in (c) Izis-4 (oba novej{a oblika) so med najbolj znanimi radiestezijskimi nihali. Nihali Izis sta poimenovani po egip~anski boginji Izidi, primerke tako oblikovanih nihal so na{li v izkopanih egiptovskih sarkofagih. Uporabljamo jih za preiskavo {kodljivih sevanj, iskanje vode, izbiranje primerne prehrane, doziranje, pa tudi za diagnosticiranje. Cena posameznega nihala: 18,36 €

-

NOVEMBER

a

08 -

b

c

Misteriji 49


Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo

PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777; 01/549 17 92

AKUPUNKTURNO PERO

INFORMIRANI OBESEK LU^KA

Namesto z iglami z rahlimi elektri~nimi impulzi stimuliramo akupunkturne to~ke, ki so za {tevilne te‘ave natan~no opisane v prilo‘enem priro~niku. Z njim odpravljamo sebi ali svojim bli‘njim glavobole in druge bole~ine, preganjamo utrujenost ter laj{amo zdravstvene te‘ave. 77,70 €

HYDRONIC 1H/F ZA HI[O Hydronic za hi{o ima dve funkciji: • izbolj{a vso vodovodno vodo v hi{i in do 70-odstotno zmanj{a njeno {kodljivo delovanje. Skozi hydronic za hi{o o‘ivljena voda izlo~a tudi do 70 odstotkov manj vodnega kamna in tako varuje in{talacije in gospodinjske stroje. O‘ivljena voda pove~a ‘ivljenjske sposobnosti, tudi rastlin in ‘ivali. Pospe{uje izlo~anje klora. Primeren je tudi za rastlinjake in farme. • filtrira do 80 mikronov velike delce (mivka, pesek, glina, kovinski ostru‘ki …) in jih izpira. Vgradimo ga takoj za vodomerom. Dopu{~a pretok do petih kubikov na uro. Hydronic za hi{o ne zmanj{uje pretoka vode. 701,05 €

V kerami~ni obesek so s posebno tehnologijo vtisnjene izbrane informacije, ki pripomorejo k bolj{emu po~utju. Obesek pove~a avro, {~iti pred zunanjimi negativnimi vplivi (geopatske cone, elektromagnetna sevanja, kozmi~na sevanja …), odpravlja energetske blokade, uredi nepravilno vrtenje ~aker, odpira izhodne kanale, vzpodbuja intuicijo, {iri du{evno in duhovno obzorje … 75 €

OSVE@ILEC ZRAKA BREZ VONJA Blazinica Biofresh osve‘uje zrak tako, da kot magnet privla~i in kot spu‘va vpija molekule vonjav. Deluje dve leti in je obnovljiva. Zelo je priporo~ljiva za otro{ke sobe in sobe bolnikov. Zrak osve‘uje v vseh stanovanjskih in delovnih prostorih, v hladilnikih ohranja sve‘ost ‘ivil in zmanj{uje porabo elektrike, razsmrajuje obutev, osve‘uje zrak v avtomobilih … Ni~esar ne oddaja, pa~ pa odstranjuje. Tudi alergene in {kodljive nanodelce razli~nega izvora. 7,90 €

N

O V O

KAPLJICE ALKALIFE S temi kapljicami navadno pitno vodo spremenimo v alkalni pripravek. Dve kapljici kanemo v poldrugi deciliter vode in dobimo pija~o, ki nam uravnovesi pH teko~in v telesu in tako pripomore k njegovemu normalnemu delovanju. Kaj se dogaja v telesu in kako deluje napitek, ki uredi pH teko~in v telesu, kadar smo utrujeni, omoti~ni, imamo motnje vida … ali kako drugo, tudi huj{o te‘avo, izvemo iz knji‘ice, ki jo kupcem kapljic podarjamo.

BLAZINICE ZA RAZSTRUPLJANJE Razstrupljevalna blazinica iz telesa potegne strupe s pomo~jo naravnih, na Vzhodu od davnine znanih snovi za razstrupljanje. Z dodanim obli‘em blazinico pono~i prilepimo na podplat. 34,60 € (dvajset blazinic)

30,00 €

KAPLJICE ZA LAJ[ANJE BOLE^IN Na dlan kanemo kapljico vodice Yi tong in jo polo‘imo na akupresurno to~ko ali podr‘imo nad obolelim mestom. Bole~ina, pa naj gre za glavobol, bole~ine v sklepih, hrbtenici … izgine ‘e po eni minuti. Kapljice so namenjene tudi zdravilcem, koristne so pri akupunkturi, akupresuri, kiropraktiki, reikiju, masa‘i tuina, moksibustiji … Odpravljajo energetske blokade, vzpostavljajo preto~nost meridianov in tako odpravljajo bole~ino. 34,00 €

50 - NOVEMBER 08 -

OSEBNI ANGEL^EK Unikatni angel~ek iz kamene strele, velik pribli`no 3 cm, lahko programiramo tako kot je napisano v prilo`enih navodilih v skladu s svojimi `eljami in potrebami. Cena: 16 €


Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo

PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777; 01/549 17 92

INFORMIRANI LON^EK BAKRENE ZAPESTNICE Informirani lon~ek dopolnjuje program informiranih izdelkov. Ima enake lastnosti kot modri kozarec; fizikalno vpliva na razdru‘evanje molekul v teko~inah in jih tako omeh~a. Zato imajo v lon~ku pripravljeni ~aji bolj{i okus, o‘ivljena voda potegne iz rastlin ve~ u~inkovin. Na informiranih lon~kih so odtisnjeni posebni simboli »magic life« v ~akrinih barvah, ki ugodno delujejo na zdravje. Lon~ki imajo razli~no obarvane robove, da si lahko izberete svojega. Informirane lon~ke lahko pomivate v stroju, primerni so za vse vrste vro~ih napitkov, tudi za juhe.

NORAD

17,90 €

Za{~itna kodirana plo{~ica Norad do sedemdeset odstotkov zmanj{a tveganje, ki ga ustvarja sevanje mobilnih telefonov in baznih postaj. Za{~itna plo{~ica vodo v telesu, te je v povpre~ju kar 75 odstotkov te‘e, vzpodbudi, da se vrne v »zdravo« strukturo, v obliko, kakr{no ima voda v telesu, preden jo dose‘ejo sevanja mobilnega telefona. Norad je samolepilna kodirana bakrena plo{~ica (Ø 16 mm), ki jo prilepimo na hrbtno stran telefona. 14,60 €

NORAD PLUS Norad plus do sedemdeset odstotkov zmanj{a tveganje, ki ga povzro~a sevanje mobilnih telefonov in baznih postaj, hkrati pa telo oskrbi z dovolj bakra, podobno kot bakrena zapestnica, ki jo mnogi uporabljajo za zmanj{anje artriti~nih, revmati~nih in drugih bole~in. Norad plus je narejen iz povsem ~istega (elektrolitskega) bakra. Norad plus je informirana samolepilna bakrena plo{~ica, ki jo nalepimo na zadnjo stran zapestne ure (za manj{e ure je Ø 24 mm, za ve~je Ø 28 mm). 14,60 €

RASTRSKA O^ALA Z gledanjem skozi luknjice, ki so izvrtane v kartonska o~ala po posebni shemi, krepimo o~esne mi{ice in izbolj{amo vid, zmanj{amo ali odpravimo dioptrijo. Nosimo jih 15 do 20 minut na dan. Osebe z dioptrijo plus vadijo tako, da jih nosijo med branjem, osebe z dioptrijo minus pa med gledanjem televizije. Prilo‘ena so navodila in test za ugotavljanje ostrine vida. 6,00 €

Zmanj{ujejo ali odpravljajo bole~ine, ki jih povzro~ajo revma, artritis, i{ijas, lumbago, igranje tenisa, golfa, ko{arke... Mnogi, ki nosijo zapestnico, zmanj{ajo ali pa celo opustijo jemanje protibole~inskih zdravil in tako veliko naredijo za svoje zdravje. Velikosti zapestnic: od 15 do 19 cm premera. Naprodaj so tudi posrebrene in pozla~ene. a) bakrena 15,44 € c) posrebrena 27,96 € d) pozla~ena 40,06 €

^AKRINA MAJICA ^akrine majice iz Avstralije telesu dovajajo bioenergijo s pomo~jo mo~nih nihanj nenavadno ‘ivih barv (njihove intenzivnosti se na papir ne da natisniti), ki polnijo avro in izbolj{ujejo zdravje. Velikosti S, M, L, XL, XXL. 62,18 €

ATLANTIDSKI KRI@ Atlantidski kri‘ je skrbno narejen iz srebra, o~i{~en vseh negativnih energij in napolnjen s kodami, ki ugodno vplivajo na ~loveka. Njegovo delovanje je {e mo~nej{e kot delovanje atlantidskega prstana in plo{~ice ter ima prav tako vgravirano vija~nico, ki energijsko dodatno ugodno deluje na ‘ive organizme. 69,50 €

ATLANTIDSKI PRSTAN IN PLO[^ICA Sta srebrna, oblikovana tako, da posebni liki sprejemajo in oddajajo kozmi~no energijo in s tem {~itijo pred negativnimi sevanji. Ugodno delujeta na zdravje in dobro po~utje, prepre~ujeta nesre~e. Oblika prstana izhaja iz davnine, saj so u~inki likov, ki so skrbno vdelani v celjski srebrni nakit, znani ‘e iz ~asov faraonov. Velikosti prstana: od 16 do 24 mm notranjega premera. prstan 48,50 € plo{~ica 48,50 €

-

NOVEMBER

08 -

Misteriji 51


Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo

PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777; 01/549 17 92

[TIRJE LETNI ^ASI Poslu{anje na zlatem disku posnetih zvokov ansambla Vedun je namenjeno samozdravljenju vseh energijskih teles (mentalnega, emocionalnega, duhovnega) in du{e ter posredno zdravljenju fizi~nega telesa, ozave{~anju in razvoju zavesti na poti ~lovekovega samouresni~evanja. Zvok z zgo{~enke poslu{alca spreminja, umirja in zdravi. Zgo{~enko so lani na dan letnega solsticija, v ~asu, ki je energetsko pre‘et z izjemnimi vibracijami vseprisotne kozmi~ne zavesti, s posebno tehniko posneli v cerkvi sv. Ane. Ansambel Vedun vódeno uporablja pi{~ali razli~nih tradicij, tibetanske zvon~ke, ~inele, zvonce, afri{ke sanse, bobne, rogove, tolkala, oceanske {koljke, avstralske did‘eriduje, slova{ke fujare, himalajsko-tibetanske pojo~e sklede, evropske drumljice, ksilofone, metalofone … Kvantni fiziki trdijo, da zavest ustvarja materijo, torej na nas vplivajo tudi misli in ~ustva, ki nam jih vzbuja poslu{anje zlate zgo{~enke. Glasba tako postane alkimija zvoka, ki vpliva na na{e misli, ~ustva in po~utje. Cena: 25,00 €

RUNSKI ENERGIJSKI AMULETI Runski energijski amuleti so ustvarjeni iz ve~ posameznih run (rune so pismenke misti~ne starodavne skandinavske pisave, ki so jo ljudstva severne Evrope uporabljala za prerokovanje, za{~ito, zdravljenje …) v to~no dolo~enem zapisu, ki privablja kvaliteto tistih energij, ki jih potrebujemo: obilja, za{~ite, harmonije v odnosih, doseganja ciljev … Runski amulet za plodnost, Amulet za za{~ito in obilje dovr{itev, izpolnitev

ZGO[^ENKI ZA NOSE^NICE Hipnoza pomaga k umirjeni nose~nosti in la‘jemu, kraj{emu in manj bole~emu porodu. Zgo{~enki za spro{~anje in samohipnozo je pripravil ugledni porodni~ar, profesor dr. Marjan Pajntar, dr. med.

Runski amulet za pomo~ pri uresni~evanju zamisli, ciljev, podvigov

Priprava na porod in Spro{~anje v hipnozi Zgo{~enki sta namenjeni poslu{anju med nose~nostjo, saj pomirjata in pripomoreta k dobremu po~utju v teh ob~utljivih mesecih.

Runski amuleti so kovinske plo{~ice v barvi starega srebra in so energijsko napolnjeni.

Runski amulet za vzpostavljanje ravnovesja na podro~ju odnosov, komunikacije, partnerstva …

Cena: 24,50 €

Cena posameznega amuleta: 19,50 €

Kako naro~amo?

PROGRAM ZA SPROSTITEV Spro{~anje je del naravnega zdravljenja. Zgo{~enka psihoterapevta dr. Toneta Pa~nika je namenjena ob~utljivim na zunanje pritiske in onim, ki so izpostavljeni kratkotrajnim, a mo~nim du{evnim pritiskom. Za starej{e od 12 let. Pomaga nam, da se telesno in du{evno sprostimo in zajamemo energijo. Cena zgo{~enke: 12,10 € Cena kasete: 6,26 €

TEST ZAKISANOSTI Iz koluta odtrgate dva do tri centimetre dolg testni trak in ga pomo~ite v urin. Sprememba

barve testnega traku vam pove, kolik{en je pH va{ega urina, in tako ugotovite, ali ste morda zakisani. Cena: 9,90 €

52 - NOVEMBER 08 -

NE KADIM VE^ Poslu{anje tega avtosugestivnega programa vas vodi med nekadilce! Da bi se lahko odrekli tobaku, program poslu{ajte vsaj tridesetkrat zapored. Cena zgo{~enke: 15,00 €

Duhovna preobrazba Regresoterapevtka Vadana Gordana Kudrikova (00385 91 206 2815) na Zgornjem Jezerskem v hotelu Planinka vodi preobrazba, delavnico Duhovna preobrazba ki omogo~a izku{njo osebne preobrazbe, da ozdravimo telesne tegobe in te‘ave psihi~nega izvora. Odstranjevanje ~ustvenih in mentalnih blokad. Kadar problem izhaja iz pretekle eksistence, so mo‘ne tudi izku{nje prej{njih ‘ivljenj. Naslednji termin: 21.–23.

novembra

[tiri seanse, mo‘ni individualni tretmaji.

Cena delavnice: 120 €

Izbrani izdelek naro~imo po telefonu (med 8. in 15. uro): 01/549 17 92 ali 051/307 777, faksu: 01/230 16 27; siol.com e-po{ti: aratrgovina aratrgovina@siol.com ali pisno na naslov: ARA zalo‘ba zalo‘ba, Cigaletova 55, 1000 Ljubljana Ljubljana. Vsi naro~niki na revijo Misteriji imajo 10 % popusta. Pla~ilo po povzetju. Po{tnino pla~a kupec. Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo. Po{iljatelj jam~i, da bodo kupci prejeli izdelke, tudi steklene, nepo{kodovane. ^e z izdelkom niste zadovoljni, denar vrnemo. Reklamacije upo{tevamo v osmih dneh od dneva odpo{iljanja.

WU WEI BUJENJE

Na Zgornjem Jezerskem v hotelu Planinka Dragan Sekuli} (00385 91 254 3698) vodi wu wei bujenje bujenje, metodo samozdravljenja, v kateri udele‘enci sami strejo notranji psihoenergijski vzrok svojih fizi~nih te‘av. Termini delavnic do konca leta: 17.–19. oktobra (za stare te~ajnike) 14.–21. novembra 12.–19. decembra Informacije in rezervacije rezervacije: 04/231 94 52; www.hotel-planinka.si, www.wuwei-budjenje.org

Psihokibernetika Esenov Zdravilka Vadana Gordana Kudrikova (00385 91 206 2815) na Zgornjem Jezerskem v hotelu Planinka vodi te~aj Psihokibernetika Esenov Esenov, ki temelji na znanjih Esenov, Jezusovih sodobnikov - zdravilcev. Meditacija, samoza{~ita, za{~ita drugih oseb in predmetov, delovanje z blagodejnimi miselnimi frekvencami, zdravilno delovanje nase in na druge, psihokirurgija, odstranjevanje vzrokov raznih motenj in ‘ivljenjskih situacij. Naslednji termin: 5.–7. decembra Cena te~aja: 310 €


Izidi `rebanja za nagradno kri`anko {t. 164

Mali oglasi @ELITE POKUKATI V PRIHODNOST? Storite to z izku{enimi. Vede‘evanje in svetovanje na 090/43 85. 0,7010 €/0,5 min. Ceno iz drugih omre`ij dolo~a operater ponudnik storitev. MAKRA AS s.p., PE: Kvedrova c. 3, 1000 Ljubljana

PRVA NAGRADA (letna naro~nina na revijo Misteriji)

090 4321 ... Da vpra{anje postane odgovor, da se strah spremeni v prah! POGOVORISVETOVANJA-TAROT z vami 365 dni. Mo`en osebni stik. 0,70 € / 0,5 min; mobitel omre`je 090/142 872 - 0,75 € /0,5 min

Robert Debeljak, Jak~eva ul. 21, 1000 Ljubljana

ZANA d.o.o.

TAROT preko GSM 090/14 24 10. Cena 1,04 €/min. Vsak petek ob 22,30 imam oddajo v ‘ivo na televiziji VI-TEL. Violeta Bonutti s. p., [empeter, www.violetta.si

Prejmite nasvete Nadangelov in Boginj. Angelsko svetovanje po telefonu ali na domu. (Imam AS certifikat) GSM 051/385 903 VEDE@EVALKA DARJA vam pomaga iz stiske. Za informacije lahko pokli~ete na telefon 041/903 465. Marjetica vede‘evanje s. p.

SAM SVOJ »KITAJSKI ZDRAVNIK« Z akupunkturnim peresom si sami lahko omilite ali odpravite: • visok krvni tlak • nizek krvni tlak • nespe~nost • stres • astmo • te‘ave s ko‘o • slabost • menstrualne bole~ine • zobobol • bole~ine v vratu • bole~ine v kri‘u • bole~ine v rokah, komolcih • bole~ine v nogah Lahko si tudi: • okrepite spolno mo~ • odma{ite nos • odpravite debelost • pomagate pri odvajanju od kajenja Po natan~nih prilo‘enih navodilih najdete akupunkturne to~ke in jih stimulirate s konico akupunkturnega peresa. Cena kompleta: 77,7 € Prodaja: trgovina Aurea v BTC v Ljubljani ali po telefonu 051/307 777 in 01/549 17 92

Hotel Izvir Manzato Roga{ka Slatina Program za november 2008

Mapa za shranjevanje revij Misteriji

Narejena iz trde lepenke, plastificirana z `i~nim patentom za vpenjanje posameznih revij. Na belo polje sami vpi{ete letnik. Na prodaj po povzetju (01/549 17 92) in v trgovini Aurea v BTC hala A v Ljubljani. Cena: 3,60 €

SRE^ANJE Z AMMO v Münchnu 1.–2. novembra; odhodi iz MB, CE, LJ, KR SRE^ANJE Z BRACOM V ROGA[KI SLATINI sreda, 5. novembra; odhod iz Ljubljane (041/201 509) in Maribora (031/543 194) SKUPINSKO ZDRAVLJENJE MARINKE MIKELJ petek, 7. novembra ob 17h SRE^ANJE Z DU[ICO KUNAVER – 2 vikenda ORTOPEDSKO SVETOVANJE – dr. Neven Kruljac sobota, 8. novembra QUICK ZAP TERAPIJA – DAMIR iz Rovinja vikenda 7.– 9. in 21.–23. novembra TERAPIJA PO METODI ZDENKA DOMAN^I]A – Sara @i‘ak vikend 14.–16. novembra ZDRAVILNI POST z Darjo Stajnko 16.–23. novembra BRACOV ROJSTNI DAN – sre~anje v Zagrebu 23. novembra; avtobusni prevoz PROGRAM ZA DIABETIKE 23.–30. novembra (bivanje in program: 180–200 €) BIOENERGIJSKO SVETOVANJE IN ZDRAVLJENJE – IVAN NOVAK - vsak petek, soboto in nedeljo POSEBNA UGODNOST: ZIMOVANJE v Roga{ki Slatini od 700 € na mesec ZDRAVILNI ENERGIJSKI PARK IZVIR, ZDRAVILNI ENERGIJSKI KROG IVANA NOVAKA, POLJE MARIJINE MILOSTI Informacije, rezervacije, prijave: Izvir @alec, tel.: 03/71 33 100, 041/769 686 (Janko Ka~) hotel Izvir Roga{ka Slatina, tel.: 03/58 16 140; info@izvir.com; www.izvir.com

-

DRUGA NAGRADA (polletna naro~nina na revijo Misteriji): Jana Brezigar, Olj~na pot 55/ B, 6000 Koper TRI TRETJE NAGRADE (knjiga zalo`be ARA): Lea Manfreda-Jeram, Markova 7, 5222 Kobarid Darena Prelog, Radvanjska 120, 2000 Maribor Olga Š~ulac, Na Zelenici 6, 3000 Celje Nagrade bomo poslali po po{ti. Re{itev nagradne kri`anke {t. 164: VODORAVNO: skeptik, lokarda, aval, RR, Li, Main, gonganje, ZT, rman, nat, slang, veka, riba, Pazin, orada, trnek, Aho, ov~ar, Veja, TR, zor, Jan Plestenjak, Eric, Ali, Mae, kota, menih, Jim, Day, kri, Alaska, Che, dlan, koncert, Pabla Picassa, VA, maestral, ke~ap, alt, Aare, Anita Nagradni pojmi: GONGANJE, ZVO^NA TERAPIJA, DLAN PABLA PICASSA

Prosimo, da re{itev po{ljete do 15. novembra 2008 v ovojnici s pripisom KRI@ANKA 165 na naslov: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Iz`rebali bomo pet nagrajencev, ki bodo prejeli: 1. nagrada: letna naro~nina na revijo Misteriji 2. nagrada: polletna naro~nina na revijo Misteriji 3.-5. nagrada: knjiga zalo`be ARA

NOVEMBER

08 -

Misteriji 53


^e ku‘eli po te n oh in ra ga nit po i re v in {ljit ijo va e s ce {i ku lo m p ,o i p aj d od z n re‘ at ag ite ki r s . ad am ni o m n i p ag oj ra m dn i i

i 5 n Nagradna 6 d 1 ra {t. g Ime in priimek: a N on p Stalno bivali{~e: ku Po{tna {tevilka in kraj:

54 - NOVEMBER 08 -

kri`anka (165)


ARA ZALO@BA

ODKRIVANJE PRETEKLIH IN PRIHODNJIH @IVLJENJ

POTOVANJE DO EKSTAZE

ZDRAVJE IZ STOPAL Priro~nik za refleksoterapijo vas nau~i skozi stopala pregledati celotno telo in zaznati morebitne ~ustvene te‘ave in slabo po~utje. Prek masa‘e stopal, se telo ves ~as ~isti in obnavlja. Prilo‘ena sta plakata z oznakami con na stopalih in rokah.

PRIRO^NIK ZA ZDRAVILCE

OSNOVE RADIESTEZIJE IN BIOENERGIJE

POLJE - PO SLEDI NEVIDNIH SIL V VESOLJU

Knjiga razkriva, kako s pomo~jo hipnoze spoznamo svojo preteklost in prihodnost. Vsebuje osupljive primere regresij v pretekla in progresij v prihodnja ‘ivljenja, dodana pa so {e podrobna navodila za samohipnozo.

V knjigi avtorica nagovarja plesalca, ki ‘ivi v vsakem izmed nas, in nas ne‘no spomni, da smo rojeni za ples v ekstazi. To je trenutek celosti, ko smo popolnoma ugla{eni sami s seboj, in ko so na{e telo, srce, um in du{a povezani.

Knjiga je izvrsten priro~nik za vse, ki ‘elijo prebuditi in razviti zdravilske sposobnosti ter k bolj{emu zdravju pomagati sebi in drugim. Opisane tehnike so zelo u~inkovite in vklju~ujejo barve, zvoke in di{ave.

Priro~nik je namenjen vsem, ki se `elijo nau~iti uporabljati nihalo in druge radiestezijske instrumente ter sebi in svojim pomagati z bioenergijo. Knjiga je dobrodo{la tako izku{enim radiestezistom, kot tudi novincem.

Ves svet vibrira v skrivnostnem kvantnem polju neizmerne energije, ki je klju~ za pojasnitev telepatije, telekineze in bioenergije, obeta pa tudi mo`nost ~rpanja neskon~nega vira energije in vesoljska potovanja na velike razdalje.

16,27 €

16,27 €

16,27 €

16,27 €

16,27 €

20,45 €

N PRIKRITA ZGODOVINA ^LOVE[KE RASE

POTOVANJE DU[

USODA DU[

Knjiga opisuje izkopanine, ki jih v muzejih skrivajo v depojih; strokovnjaki ne znajo razlo‘iti njihovega porekla; seznanja tudi s predmeti, katerih starost ocenjujejo na milijone let, ~eprav je ~love{ka rasa uradno stara {ele 100.000 let.

V knjigi najdemo odgovore na ve~na vpra{anja, kaj se dogaja z du{o, ko ~lovek umre, bodisi naravne bodisi nasilne smrti. Kdaj in kako se du{a odlo~i, da pride v ~lovekovo telo? Kaj se dogaja z du{o med dvema ‘ivljenjema?

Ameri{ki mojster hipnoterapije Michael D. Newton je na podlagi {tevilnih seans pri{el do novih odkritij o usodi du{ in to popisal v ve~ kot 500 strani debeli knjigi, ki v obliki intervjujev odstira pogled v skrivnost zasmrtja. Knjiga je ameri{ka uspe{nica.

16,27 €

15,00 €

24,00 €

KAKO VIDIMO, BEREMO IN IZBOLJ[AMO AVRO

KAKO ODKRIJETE VA[A PREJ[NJA @IVLJENJA

KAKO SE NAU^IMO AVTOMATSKEGA PISANJA

Priro~nik za spoznavanje avre in razlage, kako se jo nau~imo gledati in spoznavati njen pomen; kako nam avra ka‘e na podlagi bioenergijskih zevov du{evno in telesno stanje.

Priro~nik korak za korakom vodi do znanja, kako se sami, brez terapevta, spustimo v prej{nja ‘ivljenja in odkrijemo vzroke morebitnih bolezni, preganjavic, stisk, ki izvirajo iz davnine.

Priro~nik, ki vas pou~i, kako prek avtomatskega pisanja vzpostavite stik z Vi{jim jazom, ki vas vodi in vam svetuje, komunicirate z drugimi bitji, ki vam posredujejo razli~ne informacije, dobite odgovore ...

7,93 €

12,90 €

12,10 €

O

V

O

KAKO PREBUDIMO IN POSLU[AMO SVOJO INTUICIJO

KAKO ZDRAVIMO Z BARVAMI

KAKO ZDRAVIMO Z ZVOKOM

Nau~imo se slediti svojim notranjim ob~utkom, kot so misel, glas ali slutnja. Tako smo resni~no oseba, ki vodi sámo sebe. Branje knjige nam odpira vrata v svet, v katerem smo, a {e nismo.

Barvna terapija ni ~arobno zdravilo za vsa obolenja, vendar barve na nas vplivajo bolj kot si mislimo. Barvna terapija je preventivna nega, s katero odgovorneje in aktivneje sodelujemo pri vzdr‘evanju lastnega zdravja.

Vsak ~lovek je glasbeni in{trument, ki niha v razponu kozmi~nih vibracij. V knjigi je opisano, kako lahko z zvoki, glasbo in lastnim glasom uravnove{amo in zdravimo sebe in druge.

15,90 €

12,10 €

13,77 €

KAKO POVE^AMO SAMOZDRAVILNE SPOSOBNOSTI

KAKO VPLIVAJO OSEBNA [TEVILA

KAKO BEREMO USODO Z DLANI

Sami lahko veliko storimo za svoje zdravje. Napotki za klistiranje, post, telesno vadbo in savnanje. Kako, koliko in kdaj naj bi jedli, da bi spremenili svoj svet zdravja.

S pomo~jo {tevil, vsako ima svoj pomen, lahko bolje spoznamo sebe in ljudi, ki nas obkro‘ajo. [tevila nam lahko pomagajo ustvariti lep{e ‘ivljenje, z njimi lahko pokukamo v preteklost, razumemo sedanjost in na~rtujemo prihodost.

Priro~nik iz~rpno opisuje, kako iz ~rt na dlani izra~unamo razne datume in `ivljenjska obdobja. Dlan razkriva ~lovekov zna~aj, zdravje, temperament in celo usodo.

7,93 €

12,10 €

12,10 €

Kako naro~imo knjige, kozarce, vr~e ... Izbrano naro~imo po telefonu (med 8. in 15. uro): 01/549 17 92 ali 051/307 777, faksu: 01/230 16 27; e-po{ti: aratrgovina@siol.com ali pisno na naslov: ARA zalo‘ba, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Pla~ilo po povzetju. Po{tnino pla~a kupec.

-

NOVEMBER

08 -

Misteriji 55


Da ne smrdi, Biofresh* poskrbi 3 . SL O V E N S K I

FORUM INOVACIJ

podnebju prijazno

Blazinica Biofresh ~isti zrak tako, da kot magnet privla~i in kot goba vpija molekule neprijetnih vonjav. Deluje na podlagi fizikalnih na~el. V prostor ne oddaja ni~esar, zato je povsem ne{kodljiva za vsa ‘iva bitja. Ko po dveh mesecih delovanje blazinice ope{a, jo segrejemo in deluje kot nova. BIOFRESH U~INKOVITO ODSTRANJUJE NEPRIJETNE VONJAVE V:

•kopalnicah in strani{~ih •kuhinjah in spalnicah •sobah z otroci, bolniki ali hi{nimi ljubljen~ki •omarah za obleke •omarah s ~evlji in v ~evljih •torbah za {portno opremo •avtomobilih in avtomobilskih prikolicah •vseh zatohlih prostorih IN

{E POSEBEJ:

•v hladilnikih, kjer vpija vonjave, ohranja sve‘ino in zmanj{uje porabo energije.

Izbran med 30 najbolj{ih inovacij na * leto{njem 3. Slovenskem forumu inovacij

Cena: 7,9 €

-20%

Cena enega paketa, v katerem je 12 vre~k, je le 75,84 € (po{tnina je `e vra~unana).

Biofresh je naprodaj v hipermarketih Mercatorja v Ljubljani, Kopru in Kranju, v trgovinah Sanolaborja, v Zeleni lekarni v Maximarketu v Ljubljani, v trgovini Aurea v ljubljanskem BTC-ju, naro~ite pa ga lahko tudi po telefonu. Prodaja po po{ti in informacije - 051/307 777, 01/549 17 92; aratrgovina@siol.com

56 - NOVEMBER 08 -

ARA zalo`ba d.o.o., Cigaletova 5, 1000 Ljubljana

Revija Misteriji 184 - november 2008  

Zakaj sanjamo v simbolih? Sanjski motivi POZOR! BRANJE TE REVIJE LAHKO VPLIVA NA VASE ZIVLJENJE - NOVEMBER 08 - Misteriji 1 ISSN 1318-1777 M...