Revija Misteriji 183 - oktober 2008

Page 1

LETNIK 16 - ŠT ŠT.. 183 - OKTOBER 2008 - 4,50 €

POZOR! BRANJE TE REVIJE LAHKO VPLIVA NA VASE ZIVLJENJE ISSN 1318-1777 v

v

Enosmerno

zdravljenje Du{ko Pra{talo trdi, da je vsako bolezen mo~ ozdraviti

Aspirin tudi ubija?

Aspirin je lahko veliki tihi ubijalec, ne da bi se tega sploh zavedali

Osvobajanje du{ Telo se zdravi sámo Kaj so sanje? Ozon ubija spermije @ivljenje ni samoniklo Zdravo ‘alovanje

Pre‘ivetje vrste je dokaz o obstoju sposobnosti samozdravljenja

Razumevanje in razlaganje sanj

Ozon mo{ke zbode tam, kjer jih najbolj boli

Izvor ‘ivljenja na Zemlji po sumerskih zapisih

• Prvak po te‘i in okusu - Vrtnarjenje po na~elih permakulture, biodinamike in sveta energij • ^love{kost ~love{tva - Socialnopsiholo{ki eksperimenti, ki nam dr‘ijo ogledalo • Chembuster tudi proti to~i? • Ustvarili bodo veliki pok - Najve~ji znanstveni poskus v zgodovini ~love{tva • Krom - Vloga kemijskih elementov v ~love{kem organizmu • Solarno jadranje - S solarnim jadrom v prihodnost vesoljskih poletov • Bioresonanca vrnila mo~ - Poti do zdravja • Gnoj iz roga - Biolo{ko dinami~na metoda pridelovanja • So‘itje z1‘ivalmi - OKTOBER 08 hrane - Misteriji • Razbiranja revije Misteriji • Horoskop za oktober 2008 • Nenavadna do`ivetja - Meditacija • Novi knjigi • Prodaja po po{ti • Nagradna kri`anka


ARA ZALO@BA

N

O

V

O

MAGIC LIFE ZA PRVO POMO^ Simbol Magic life, ki je natisnjen na prvi strani revije, koncentrira energijo iz okolja, zato je je v njegovem neposrednem okolju ve~. Polo‘en pod kozarec s pija~o lahko spremeni njen okus, polo‘en pod vazo lahko podalj{a ‘ivljenje ro‘, pod cvetli~njakom deluje na bujnej{o rast, prilepljen na obolelo mesto lahko zmanj{a bole~ino ...

SRE^ANJA Z DU[AMI

ZAKON PRIVLA^NOSTI

PROSITE, DANO VAM JE

Vse, kar se dogaja v na{em telesu, se najprej zgodi v na{i zavesti – zato lahko v njej to tudi ozdravimo. Knjiga obravnava zdravitelje, ~akre, miselne oblike in pretekla ‘ivljenja, na~ine zdravljenja, navaja {tiri vaje …

Avtorja sta zbrala pri~evanja o posmrtnih komunikacijah – spontanih do‘ivetjih, pri katerih z nami nave‘e stik preminuli svojec. Knjiga nas skozi pripovedi pri~evalcev prepri~a, da du{a pre‘ivi fizi~no smrt, in nam pomaga preboleti izgubo ob smrti ljubljene osebe.

Vse stvari, za`elene in neza`elene, v na{e `ivljenje privla~i najmo~nej{i zakon v vesolju – zakon privla~nosti. Svetovna uspe{nica vsebuje tudi prakti~ne nasvete, na podlagi katerih lahko za`ivimo `ivljenje, kakor se nam zdi najbolj{e.

V knjigi iz serije Abraham je nekaj najmo~nej{ih u~enj, do katerih lahko danes pridete. Njena energija vam pomaga povezati se z Izvorno Energijo, da lahko pritegnete bogastvo Vesolja ter dobite dostop do bo‘anskega vodstva.

18,00 €

24,00 €

18,90 €

OZDRAVITE LAHKO KARKOLI

N HORMONSKO NADOMESTNO ZDRAVLJENJE Knjiga vas seznanja s spremembami v obdobju pred menopavzo in po njej ter svetuje, kako jim slediti in prilagoditi na~in ‘ivljenja, da bo tudi v zrelem obdobju mirno in zadovoljno.

ISLANDSKI ^UDE@ OMEGA-3 Posega v temelje zdravja in ‘ivljenja ter prepri~ljivo dokazuje, kako pomembno je, da vsakdo zau‘ije dovolj ma{~obne kisline omega-3, ki so jo otroci nekdaj u‘ivali kot ribje olje.

12,10 €

Trda vezava 14,60 € bro{irano 12,10 €

Knjige, ki so tudi naprodaj: NAJVE]A TAJNA .................................................................... 25,90 € TEMELJI @IVLJENJA .................................................................... 28 € POST - POT DO ZDRAVJA .................................................. 9,90 € @IVETI BREZ BOLEZNI ....................................................... 16,27 € KAKO @IVETI 100 LET ............................................................ 9,60 € ZDRAVILNI ^AJI IN NASVETI ......................................... 12,10 € KOJI K.... UOP]E ZNAMO ................................................ 33,59 € ZNANSTVENI PRISTOP K PRIDOBIVANJU BOGASTVA ...................................... 14,61 € MODROSTI ZBRANE IZ VERZOV STKANE ............. 25,04 € SRCA ZRCALO ......................................................................... 11,32 € @IVETI V SRCU ........................................................................ 19,02 € SVOBODA IZBIRE .................................................................. 10,43 € KDO SEM IN KAJ LAHKO POSTANEM ..................... 25,87 € KOZMOBIOLOŠKI KOLEDAR ............................................. 7,93 € SPOMINI ....................................................................................... 12,48 € SANJE ............................................................................................ 12,10 € ALKALIZIRAJTE ALI UMRITE .......................................... 16,90 €

-10 %

KAJ NAJ JEM, DA OD@ENEM RAKA NA DEBELEM ^REVESU

O

V

Trda vezava 32,90 € bro{irano 22,90 €

O

MASA@A PSOV

Rak na debelem ~revesu je zelo povezan z na{o prehrano. Knjiga odgovarja na vsa vpra{anja o tem raku in prehrani zoper njega ter navaja obilico prakti~nih nasvetov in receptov.

Ta bogato ilustrirana knjiga je priro~nik za lep{e so‘itje med ~lovekom in psom. Psa lahko namesto z ukazi umirimo in po‘ivimo s pravilno masa‘o; tako spremenimo njegovo po~utje in obna{anje, da postane bolj vodljiv in zaupljiv.

15,00 €

39,00 €

PARAZITI, SKRITI VZROK MNOGIH BOLEZNI

PRISLUHNI SVOJEMU TELESU

Da zajedavci povzro~ajo vse bolezni in kako se jih lahko znebimo, sami ali s pomo~jo zdravilca, ter si tako povrnemo zdravje, nam na razumljiv na~in opisuje nem{ki naturopat. 19,50 €

VODA ZA ZDRAVJE IN @IVLJENJE

TELO KLI^E PO VODI

V knjigi zdravnik razkriva, kako uravnote‘eno pitje vode in u‘ivanje soli pomaga ozdraviti in prepre~iti {tevilne bolezni ter nam pomaga, da se izognemo dragim, lahko pa tudi {kodljivim zdravilom.

Zdravnik internist F. Batmanghelidj dokazuje, da si lahko zdravje mo~no izbolj{amo s pitjem navadne vodovodne vode. Medicinsko utemeljeno.

Trda vezava 22,95 € bro{irano 20,45 €

14,90 €

JI D@ING – KNJIGA PREMEN

HRANA ZA @IVLJENJE

Ta priro~nik vam lahko pove, ali z vsakdanjo prehrano svoje telo oskrbujete z vsem, kar potrebuje. Dodan vpra{alnik pa vam pomaga razviti u~inkovit in po va{i meri krojen jedilnik.

S spremenjenim na~inom prehranjevanja lahko vplivate na svoje zdravstveno stanje. Knjiga vsebuje poleg receptov tudi razumljivo razlago, zakaj in kako naj bi hranili svoje telo, da bi se lahko uprlo bolezni in jo premagalo.

Knjiga premen ali »kitajska biblija« je sijajna zbirka modrih misli, predvsem pa ‘iv orakelj, od katerega lahko zmeraj dobimo brezhiben nasvet. Knjigi so dodani trije kitajski nov~i~i za postavljanje vpra{anj.

7,93 €

16,27 €

15,90 €

^lani kluba Poti do zdravja, naro~niki na revijo Misteriji, imajo 10 % popusta. Vsem ~lanom je ta popust, ob gotovinskem pla~ilu, priznan tudi v trgovini Aurea, BTC hala A.

-

OKTOBER

08 -

Misteriji 2


LETNIK 16 - [T. 183

oktober 2008

13

9

Smrt zaradi aspirina (1)

»Enosmerno« zdravljenje

Aspirin je lahko veliki tihi ubijalec, ne da bi se tega sploh zavedali

Du{ko Pra{talo trdi, da je vsako bolezen mo~ ozdraviti z metodo Zdenka Doman~i}a

15

29

Prvak po te‘i in okusu

@ivljenje ni samoniklo

Vrtnarjenje po na~elih permakulture, biodinamike in sveta energij

Izvor ‘ivljenja na Zemlji po sumerskih zapisih

21

33

^love{kost ~love{tva

Kaj so sanje?

Socialnopsiholo{ki eksperimenti, ki nam dr‘ijo ogledalo

Razumevanje in razlaganje sanj (3)

23

Osvobajanje du{ umrlih Zdravo ‘alovanje

26

Telo se zdravi sámo (1) Pre‘ivetje vrste je dokaz o obstoju sposobnosti samozdravljenja

Pisma bralcev ......................................................................................................... 4 Zanimivosti ................................................................................................................ 6 Chembuster tudi proti to~i? ............................................................... 18 Ustvarili bodo veliki pok ......................................................................... 20 Spermiji in smog ............................................................................................. 25 Krom .............................................................................................................................. 35 Solarno jadranje ............................................................................................... 37 Bioresonanca vrnila mo~ ...................................................................... 39 Gnoj iz roga ........................................................................................................... 41 So‘itje z ‘ivalmi ................................................................................................ 43 Razbiranja revije Misteriji ..................................................................... 44 Horoskop za oktober 2008 ................................................................... 45 Nenavadna do`ivetja .................................................................................. 46 Novi knjigi ................................................................................................................ 47 Poti do zdravja ................................................................................................... 48 Prodaja po po{ti ............................................................................................... 49 Oglasi ............................................................................................................................ 53 Nagradna kri`anka 164 ............................................................................. 54

-

OKTOBER

08 -

Misteriji 3


P ISMA Ilustrirana mese~na revija na robu medicine in drugih znanosti

Misteriji www.misteriji.si Naslov uredni{tva: Revija Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana Tel.: 01/434 73 10, fax: 01/230 16 27 misteriji@misteriji.si Izdaja: ARA Zalo`ba d.o.o., Cigaletova 5, Ljubljana Odgovorni urednik: Jo`e Vetrovec joze@misteriji.si Direktorica: Eva Jeseni~nik eva.jesenicnik@zalozba-ara.si Redaktor: Andrej Kikelj andrej@misteriji.si Tehni~no urejanje: Luka Zlatnar luka@misteriji.si

BRALCEV

M ISTERIJI, CIGALETOVA 5, 1000 L JUBLJANA; misteriji@misteriji.si

WU WEI BUJENJE Kje in kdaj se je mogo~e v Sloveniji udele‘iti wu wei bujenja, o katerem sem ‘e ve~krat bral v va{i reviji? Nekajkrat sem se odpravljal v Dobrno, pa je vedno pri{lo kaj vmes. Sedaj pa menda tam ne bo ve~ te terapije. Kje bi lahko kaj ve~ izvedel o vsem tem? Matija, Zagorje Wu wei bujenja v termah Dobrna res ne bo ve~, dogajanje se je preselilo na Jezersko. Septembra je ‘e bilo, kdaj bo spet, je objavljeno na internetu: www.wuwei-budjenje.org.

VEDE@EVALKA DARJA

Spo{tovano uredni{tvo, ogla{am se vam s pro{njo, za kaTajni{tvo, naro~nine in oglasno tr`enje: tero upam, da mi jo boste Tel.: 01/231 93 60; 031/662 092 lahko izpolnili. V oktobrski misteriji@misteriji.si {tevilki Misterijev leta 2002 ste objavili intervju z vedeProdaja po po{ti: Tel.: 01/549 17 92; 051/307 777 ‘evalko in astrologinjo Darjo iz Ljubljane. Do leta 2005 aratrgovina@siol.com sem jo lahko ve~krat vpraTisk: {ala za nasvet v zvezi z doTiskarna Schwarz d.o.o., Ljubljana lo~enimi odlo~itvami v mojem ‘ivljenju. Vedno je zelo Naklada: 8000 izvodov to~no predvidela potek doDistribucija: godkov, njene napovedi so Delo prodaja d. d., Ljubljana se vsakokrat uresni~ile. V tej {tevilki Misterijev so sodelovali: Priznam, da sem Darjo prvi~ ‘elela preizkusiti, in Jo‘e Vetrovec, Franc Grabrovec, sem jo vpra{ala, kako je z moAndreja Paljevec, Andreja Bricelj, jim zakonom. Imela sem Aleksej Metelko, Amedeja Li~en, idealen zakon, mo‘ me je ljuAnita [kof, Neda Fanuko, mag. bil, z njim imam tudi krasBara Hieng, Pavel [kofic, Danica nega sina, tedaj sva za~ela Filipovi}, Sa{o Burja, Andrej Kikelj, graditi hi{o. Najbolj od vseMeta Vrhunc, Stane Pade‘nik ga sem bila ponosna na to, da mi je mo‘ zvest in da me Naslovnica foto Luka Zlatnar tako zelo ljubi. Darja mi je Cena izvoda v maloprodaji 4,50 €. Prodaja takoj povedala, da ima moj v kolporta`i: Delo-Prodaja, Dunajska 5, Ljubljana, tel.: 01/473 88 41. Naro~nina se pla~uje letno (45,90 €, 15 % popusta) ali dvakrat letno (24,30 €, 10 % popusta). Poslovni ra~un: 02083-0011412222

4 - OKTOBER 08 -

30

1

2

3 08:05

NAGRADE ZA NARO^NIKE Za zvestobo reviji Misteriji je ‘reb tokrat naklonil Magic life Izidori Gro{elj iz Idrije. Vse nove naro~nike v oktobru bomo nagradili z Merilcem stresa.

mo‘ veliko skrivnost, da vidi zelo mlado ‘ensko, s katero da ima ‘e nekaj ~asa razmerje in da vidi med njima globoko in strastno ljubezen. Seveda ji nisem verjela, to je bilo popolnoma nemogo~e. Mirno in sre~no sem ‘ivela {e nekaj mesecev, ko se je razkrila za mene najbolj stra{na resnica. Mo‘ je imel razmerje z dvajset let mlaj{o ‘ensko, meni pa se je podrl svet. Ne bom opisovala, kaj vse se je dogajalo v naslednjih nekaj letih. Z mo‘em sva spet skupaj, Darja pa mi je v tem ~asu veliko pomagala. Z gospo Darjo bi zdaj rada spet stopila v stik, vendar ni ve~ dosegljiva na {tevilki, ki ste jo objavili tudi

v va{i reviji. Prosila bi vas, ~e bi lahko objavili {tevilko, na kateri je Darja trenutno dosegljiva. ^e je to mo‘no, se vam ‘e vnaprej lepo zahvaljujem. Jelka, Ljubljana Vede‘evalka in astrologinja Darja je dosegljiva na telefonu 041/903 465

PRAH S CESTE Stanujem ob prometni cesti in mi skozi zaprta okna in vrata prihaja v stanovanje droban prah, ki o~itno {koduje mojemu zdravju.

PREROKOVALCI Vabimo vse, ki se ukvarjajo s prerokovanjem, napovedovanjem usode, da nam sporo~ijo svoj naslov. Prosimo tudi bralce, ki vedo za dobrega prerokovalca oziroma prerokovalko, da nam sporo~ijo njegov oziroma njen naslov. Podatke zbiramo zaradi morebitnega sodelovanja in pri~akujemo naslove iz vseh krajev Slovenije. Uredni{tvo 4

5

6

7 11:03

8

9

10

11 09:42

12

13


PISMA

SLIKA ZA NARO^NIKA Med novimi naro~niki na revijo Misteriji bomo tudi ta mesec iz‘rebali sre~ne‘a, ki bo dobil za nagrado miniaturno sliko, original v tempera tehniki avtorja Vlada Pare‘nika iz Mozirja. Prej{nji mesec je nagrada pripadla Alii Batisti~ iz [empetra pri Gorici. ^estitamo! Slika, ki jo bo prejel nagrajeni novi naro~nik na revijo Misteriji

Imam astmo in sem prepri~an, da je med vzroki tudi droban prah gum, asfalta, zavornih oblog in drugega, kar s ceste prihaja v stanovanje. V va{i reviji sem bral, da biofresh ~istilec zraka posrka te drobne delce in tako pripomore k manj boleznim. Vpra{ujem: ali naj dam v stanovanje vre~ke in kam naj jih polo‘im, da bodo najbolje o~istile zrak? Koliko ~asa zdr‘i ena vre~ka? Ali jih lahko res obnovim sam in mi tako trajajo dalj ~asa? Hvala za odgovor. Mislim, da to zanima veliko ljudi, ki imajo podoben problem ne le ob prometnih cestah, marve~ tudi v krajih, kjer te‘ave povzro~ajo delci iz industrijskih obratov. Igor, Celje ^istilne vre~ke biofresh vsrkavajo tudi izredno drobne (nano) pra{ne delce. Narejene so tako, da srkajo te delce vase in jih skladi{~ijo. Koliko vre~k je potrebno dati v prostor, je seveda odvisno od tega, koliko teh drobnih delcev bi radi ulovili. Za povpre~no veliko sobo, ~e v njej 14 22:01

15

16

17

18 04:53

ni vlage (vre~ke namre~ posrkajo tudi molekule vlage), bi bilo dovolj uporabiti dve vre~ki. Najbolje bosta delovali, ~e jih boste obesili tako, da bo okrog vsake prost pretok zraka, torej na kak radiator ali na kako kljuko. Vre~ki bi morali delovati pribli‘no en mesec, potlej pa ju lahko obnovite tako, da jih za kako uro segrevate v pe~ici pri petdesetih stopinjah ali pa v mikrovalovni pe~ici pri mo~i 400 vatov. Lahko pa jo obnovite tudi tako, da jo pustite kakih pet ur na soncu.

NEXUS V SLOVEN[^INI [e preden je za~ela revija Nexus izhajati v hrva{kem jeziku, sem bral angle{ko verzijo. To je revija, ki me zanima, in iz nje sem se marsikaj nau~il. Izhaja kar v nekaj jezikih in hrva{ko izdajo sem sedaj, ko je za~ela namesto na dva meseca izhajati vsak mesec, tudi naro~il. Pri vas, oziroma pri va{i zalo‘bi. Na kioskih jo je te‘ko dobiti, {e te‘je kot Misterije, saj je ni na vsakem. Zanima me, ali imate namen kdaj revijo izdajati v slovenskem 19

20

21 13:55

22

23

PISMA

jeziku, jaz bi bil pripravljen prevzeti del prevajanja iz originala, iz angle{~ine. Miha, Maribor Za hrva{ko revijo Nexus v Sloveniji skrbi na{a zalo‘ba ARA, vendar Nexusa ne nameravamo prevajati v sloven{~ino. Razlog je seveda preprost: kljub kakovosti revije v Sloveniji ni dovolj bralcev, da bi se spla~alo revijo prevajati in tiskati v sloven{~ini. ^lanek, za katerega menimo, da bi utegnil zanimati najve~ji krog bralcev Misterijev, vedno v skraj{ani obliki objavimo v na{i reviji in tudi napovemo teme, ki jih obravnava Nexus; tistim, ki ‘elijo, celo po{ljemo posami~ni izvod revije. Res bolj izjemoma, saj je pravilo, da tisti, ki jih Nexus zanima, revijo naro~ijo.

NLP-JI? Redno prebiram revijo Misteriji, sem nanjo tudi naro~en. Je zanimiva in tudi koristna, v moji dru‘ini jo beremo vsi in vsakdo kaj najde, kaj koristnega. Jaz pa bi rad, da bi nekaj ve~ prostora posvetili NLP-jem. Saj se neprestano kaj dogaja in mislim, da kar dosti ljudi zanima stik z bitji iz drugih svetov. Zanima me tudi, ali se s tem kdo poglobljeno ukvarja v Sloveniji, je kaka skupina ljudi, ki jih to zanima in med seboj sodelujejo? Ali pa ~e veste za kakega posameznika, ki se ukvarja s tem. Posreduje mi, prosim, njegov naslov. Uro{, Kranj Pri~akujemo, da se nam bo javil kak bralec, ki ga zanimajo iste stvari kot vas, in vam bomo posredovali njegov naslov. 24

25 04:47

26

27

28

29

Kot je storilo ‘e nekaj tiso~ ljudi. Povsem enostavno: Pokli~ite 01/231 93 60 in od naslednjega meseca vam bo pismono{a ‘e dva dni pred prihodom revije na kioske prinesel Misterije na va{ dom.

To pa {e ni vse! Kot naro~nik boste brezpla~no dobili klubsko kartico z va{im imenom, da boste lahko kupovali in uporabljali vrsto storitev vsaj 10 odstotkov ceneje. Misteriji so, ~eprav vam jih prinesemo domov, za naro~nika 10 oziroma 15 odstotkov cenej{i. Letno ali polletno naro~nino (45,90 oziroma 24,30 €) pla~ate {ele ko dobite polo‘nico. Tudi kadar revijo naro~ite za darilo svojcu ali prijatelju. In {e ve~, obdarovancu po{ljemo ne le revijo, marve~ tudi ~estitko v va{em imenu.

In ne le to! Ko naro~ite Misterije, boste prejeli darilo, Merilec stresa.

Pa tudi to {e ni vse! Kot naro~nik boste lahko uveljavljali posebne akcijske popuste, ki znesejo tudi do 20 odstotkov.

In {e kaj dobrega se vam lahko zgodi, ko pokli~ete 01/231 93 60 in postanete naro~nik revije, ki je med nami ‘e petnajst let.

30

31

OKTOBER

1

2 02:01

00:14

-

BRALCEV

Naro~ite Misterije Misterije!

08 -

Misteriji 5


Z ANIMIVOSTI

Foto splet

PORCELANASTA GROBNICA

I

Foto splet

z Kitajske prihaja vest o pozornost vzbujajo~em arheolo{kem odkritju, na{li so namre~ grobnico iz ~asa dinastije ^ing. To samo po sebi ne bi bilo ni~ nenavadnega, ~e grobnica ne bi bila sestavljena iz ve~ kot dva tiso~ modrih in belih porcelanastih posod. Tak{ne grobnice so zelo redke in strokovnjaki ne vedo to~no, kdo jih je zapustil za seboj. Predvidevajo, da so jih zgradili migranti. Do odkritja je pri{lo ~isto po naklju~ju, ko je skupina cestnih delavcev naletela na ve~ posod in so poklicali pristojne, ki so nato le 60 centimetrov pod cesto odkrili nenavadno grobnico. D

MISTERIJI GOSTUJEJO NA SPLETU! Obi{~ite nas na portalu

misteriji.webslovenia.com kjer pripravljamo celoten arhiv ~lankov revije Misteriji.

Na www.webslovenia.com ozave{~amo in organiziramo brezpla~na predavanja ter delavnice s podro~ja uporabe vode in kakovosti ‘ivljenja. Nudimo brezpla~na testiranja kakovosti vode, strokovno razlago izmerjenih parametrov ter brezpla~en pregled aure udele‘encev in vode s pomo~jo kirilianove kamere. Naro~nikom revije Misteriji nudimo ugodnosti pri izdelkih in storitvah. Pi{ite nam za va{e ‘elje.

6 - OKTOBER 08 -

DRU@INSKA POSTAVITEV Postavljanje dru‘inSobota 11. oktobra ske konstelacije je od 10h do 19h terapija za odkrivanje in preseganje Hotel @alec, Mestni trg 3 omejitvenih vzorcev (03/713 17 00) v dru‘ini oziroma rodbini; notranja sliDelavnico bosta vodila ka dru‘inskega ‘ivMilica in Janusz Kubiak. ljenja postane vidna in ljubezen dobi mo‘nost, da V ceno 30 € je vra~unano tudi kosilo. Prispevek za znova ste~e. Na delavnico lahko lastno postavitev je 20 €. pridete sami ali v dru‘bi in se sami odlo~ite, ali boste v njej aktivno Prijave in informacije: 02/80 sodelovali ali pa si boste dogajan- 25 264; mija.kubiak@gmx.de je le ogledovali.

RIBJE OLJE DOBRO ZA SRCE

R

aziskovalci so odkrili pozitiven u~inek dodatkov iz ribjega olja v boju proti kroni~nim boleznim srca. [tudija je pokazala, da se je skupina testirancev, ki je dobivala dodatek ribjega olja, po~utila bolje kot skupina, ki je prejemala obi~ajno zdravilo za zni‘evanje ravni holesterola. Ugotovili so {e, da je ribje olje u~inkovito tudi pri prepre~evanju nenormalnega ritma srca. D

Foto splet

P

otem ko je Madeleine Robb opazila nenavadno obarvano oko na sliki prijatelji~ine h~erke, so deklico peljali k zdravniku, ki ji je diagnosticiral raka na o~esu. Sre~no naklju~je je botrovalo, da so bolezen opazili dovolj hitro. Deklica bo izgubila oko, a smrtni nevarnosti se ji je uspelo izogniti. Fotografija je bila posneta z bliskavico, ki je omogo~ila razkritje obolelega o~esa. Na ostalih slikah, pa tudi sicer, je bilo oko ~isto normalno. Megan Santos in Madeleine Robb sta se spoznali prek internetne klepetalnice za nose~nice. Obe sta pri~akovali nara{~aj in sta si redno dopisovali tudi po rojstvu. Madeleine je na sliki opazila nekaj nenavadnega na o~esu male Rowan, zadevo malce raziskala na internetu in hitro poslala elektronsko po{to prijateljici Megan v skoraj 7000 kilometrov odaljeno Tampo. D

SREBRNA KO@A

K

o‘a Rosemary Jacobs se je v {tirih letih povsem obarvala in postala popolnoma srebrna. Gre za argirijo, zelo redko obliko reakcije na koloidno srebro, ki ga vsebujejo nekateri zdravstveni izdelki. Rosemary se ni niti sanjalo, kak{ne posledice bodo imele nosne kapljice, ki jih ji je predpisal zdravnik, ko je bila stara enajst let. Po {tirih letih je bila ‘e ~isto srebrna in, kar je {e huje, izvedela je, da ko‘a ne bo ve~ spremenila barve nazaj. Kot pravi, spremembe ko‘e ni opazila, dokler ni bilo ‘e prepozno. Danes upokojena u~iteljica je odlo~na, da pove svojo zgodbo in opozori na dejstvo, da tudi danes po ve~ kot petdesetih letih nekateri prehranski in zdravstveni dodatki {e vedno vsebujejo srebro. Rosemary ne ‘eli, da bi {e kdo tako trpel v ‘ivljenju kot ona. D

Foto splet

BLISKAVICA RAZKRILA RAKA V O^ESU


Z ANIMIVOSTI

Med resni~nostjo in domi{ljijo OREGONSKI VRTINEC

Foto splet

V

ZEN MEDITACIJA ^ISTI MISLI

G

iuseppe Pagnoni, raziskovalec in nevroznanstvenik z Emory University v ameri{ki Atlanti, je med triletno raziskavo pri{el do zanimivih zaklju~kov o zen meditaciji in njenem u~inku na nekatere zdravstvene te‘ave. [tudija je pokazala, da je zenovska meditacija, katere bistvo je popolna koncentracija na razmi{ljanje o ni~emer, lahko zelo koristna za osebe s hiperaktivnimi motnjami, depresijo in obsesivno kompulzivno motnjo. D

@ICE JI RASTEJO IZ TREBUHA

N

oorsyaidah, 40-letna indonezijska vzgojiteljica v otro{kem vrtcu, je ‘e sedemnajst let podvr‘ena do danes {e nepojasnjenemu fenomenu, iz trebuha ji namre~ rastejo kovinske ‘ice. @ice so dolge od 10 do 20 centimetrov in zdravni-

osr~ju oregonskega gozda blizu majhnega rudarskega kraja Gold Hill le‘i Oregonski vrtinec, ena izmed nerazumljivih iger narave in magnet za radovedne privr‘ence dosjejev X, ki so si v sezoni 1999 lahko ogledali epizodo, posve~eno temu fenomenu. Dobrih 50 m2 zemlje se uspe{no upi- {tevilnih poskusih si lahko bele‘ke, fora ob~e znanim zakonom fizike. Zako- tografije in analize ogledate na mestu satalite ‘ogico in zvalila se bo v breg; od- mem, a zaklju~ka ne boste na{li. Aneklo‘ite metlo, pa bo stala pokonci. Rast- dota pravi, da je na koncu svoje poti linje ne sledi soncu, ampak rase v po- Litster rekel: »Svet na to {e ni pripravljubne smeri. @ivali tu ne boste opazili, ljen.« In rezultate svojega raziskovanja saj se vrtincu izognejo v velikem loku, zabrisal v ogenj. »Opti~na prevara,« odmahne z roko kot tudi starej{i ljudje iz okoli{kih krajev. Digitalni pripomo~ki vam tu po- Russ Donnelly, profesor fizike z najbli‘blaznijo, ~e pa se postavite v sredi{~e je univerze, ~e ga povpra{ate za mnekroga, vas neznana sila povle~e v na- nje, »sem znanstvenik in ne morem posprotno smer. Obi~ajno zmaga, kar vas ‘reti vsake divje fantazije.« zna stati padca. Dejstvo je, da so tudi povsem znanstNa svojeglavi krpi zemlje stoji tudi vene meritve vznemirjajo~e. Kemik M. ko~a, ki jo je stoletje nazaj postavila ru- A. Grizzel, ki leta raziskuje nerazlo‘ljidarska dru‘ba, da v njej hrani orodje. ve fenomene, pristavlja: »Na na{em plaKasneje je dobila drugo namembnost, a netu je kar nekaj podobnih to~k z maghi{ka je hitro in vztrajno lezla sama va- netnimi in gravitacijskimi anomalijami. se in ker pametnej{i odneha, so jo leta Ni nujno, da gre za ~ude‘e, pu{~a pa 1930 raje odprli za turiste. Pogled na odprta vrata za neke vrste bona fide zveri‘ene tramove in pogreznjene te- uganko.« Tudi doma~i skrivnostni koti~ki imamelje je podoben pogledu v drugo dijo nepremagljiv ~ar, le spomnimo se menzijo, ki je obti~al nekje na sredi. Tunjic. Na Zaplani lahko sko~ite v Hu»To je unikaten ko{~ek zemlje in di~ev bor{t, kjer bukov gozd, razprt v nih~e ne ve, kaj se tu dogaja. Vemo le, pravilen pravokotnik sredi olupljenega da so nenavadne sile mo~nej{e ob polpobo~ja, baje v sebi skriva floro in favni luni,« pravi lastnica, Maria Cooper. no pragozda. Po~akajmo na slovensko In kaj pravijo znanstveniki? gospo Cooper, ki bo znala iz skrivnostGeolog, fizik in rudarski in‘enir John ne go{~e iztisniti kak{en evro … Litster je vrtincu posvetil desetletja. O Amedeja

ki so ovrgli govorice, da si je ‘ice vstavila sama. V trebuhu naj bi jih imela {e ve~, okoli 40, a ven so zrasle le nekatere. @ice se tudi skrivnostno premikajo, izginejo in se pojavijo na drugem koncu trebuha. Trenutno nobeden izmed strokovnjakov, ki so pregledali Noorsyaidah, ne zna pojasniti pojava. Menda pa je sli{ati govorice, da je edina razlaga okultna magija. D

Foto splet

Foto splet

D

Ko osebi v jedru vrtinca zamenjata polo‘aja, navidezno spremenita tudi velikost.

-

OKTOBER

08 -

Misteriji 7


ZA NARAVNO NA^RTOVANJE ROJSTEV IN DOLO^ANJE SPOLA NOVOROJEN^KA

ZA OKTOBER/NOVEMBER 2008 S tem koledarjem dolo~amo dneve velike verjetnosti zanositve in spol novorojen~ka. Uporabljamo ga s knji`ico Kozmobiolo{ki koledar, ki jo lahko naro~ite na 01/549 17 92. Navodila za uporabo koledarja so v 176. in 177. {tevilki Misterijev v ~lankih »Sami dolo~imo spol otroka« in »Dolo~anje (ne)plodnih dni«. Osnovne izra~une lahko izdelate tudi sami na http://lunarium.co.uk/jonas.php Tor 28.10.

Tor 30.09. Sre 01.10.

Sre 29.10.

29.09.08 ob 10:12

^et 30.10. Pet 31.10.

^et 02.10.

Sob 01.11.

Pet 03.10.

Ned 02.11.

Sob 04.10. Ned 05.10.

03.10.08 ob 08:05

Pon 06.10.

^et 09.10.

Pon 10.11.

11.10.08 ob 09:43

14.10.08 ob 22:02

Pet 14.11.

13.11.08 ob 07:17

18.10.08 ob 04:53

Pon 17.11. Tor 18.11.

16.11.08 ob 12:10

Sre 19.11.

Tor 21.10.

^et 20.11.

21.10.08 ob 13:55

Pet 21.11.

19.11.08 ob 22:31

Sob 22.11. Pet 24.10. Ned 23.11. Sob 25.10.

Pon 27.10. Tor 28.10. Sre 29.10. pun~ka

eprav ni splo{no sprejeto, da obstajajo v vesolju {e kak{na druga ‘iva bitja, ljudje vseeno ‘e lep ~as po{iljamo v vesolje razne signale, da bi vzpostavili kontakt. Spomnimo se na primer plakete, ki sta jo v vesolje ponesla Pioneer 10 in 11, ali na SETI, kjer ‘e leta po{iljajo signale v vesolje in analizirajo prispele signale. Zdaj sta zdru‘ili mo~i dve medijski hi{i, britanski RDF in Bebo.com iz Kalifornije, ki bosta poslali 500 sporo~il na ve~ kot 20 svetlobnih let oddaljen planet Gliese C. Znanstvenik dr. Chris Davis iz STFC Appleton Rutherford Laboratory pravi, da sicer ni lahko, a je popolnoma mogo~e prestre~i tudi navadne televizijske in radijske signale z drugih planetov. ^e razvijamo zgodbo naprej, je torej mogo~e, da neka druga inteligentna bitja v vesolju gledajo na{e televizijske kanale in poslu{ajo na{o glasbo. D

MESTO PRIHODNOSTI

Ned 16.11.

Pon 20.10.

Ned 26.10.

^

Sob 15.11.

Sob 18.10.

^et 23.10.

09.11.08 ob 23:30

^et 13.11.

Pet 17.10.

Sre 22.10.

Tor 11.11. Sre 12.11.

Sre 15.10.

Ned 19.10.

06.11.08 ob 05:03

Ned 09.11.

Tor 14.10.

^et 16.10.

Pet 07.11. Sob 08.11.

Sob 11.10.

Pon 13.10.

Tor 04.11.

02.11.08 ob 02:01

^et 06.11.

07.10.08 ob 11:04

Pet 10.10.

Ned 12.10.

Pon 03.11.

ojav ‘itnih krogov je svetovni javnosti ‘e dobro znan, zdaj pa postaja vse bolj popularen tudi nek drug nenavaden pojav, namre~ ledeni krogi. Pojav je zna~ilen za skandinavske ter nekatere severnoevropske in ameri{ke dr‘ave. Ena izmed zadnjih ledenih formacij se je pojavila v Rusiji. Nekateri so podali naravne razlage fenomena; pravijo, da pojavu botruje kombinacija podvodnih vrtincev in razlike v vodni temperaturi. Vendar pa teorija pri nekaterih formacijah ne zdr‘i (glej sliko), tako da pojav {e vedno ostaja nepojasnjen. D

NEZEMLJANI GLEDAJO NA[O TELEVIZIJO?

Sre 05.11.

Tor 07.10. Sre 08.10.

29.10.08 ob 00:14

P

Pon 24.11.

25.10.08 ob 04:47

Tor 25.11.

23.11.08 ob 17:13

Sre 26.11.

29.10.08 ob 00:14

^et 27.11. Pet 28.11.

fantek

8 - OKTOBER 08 -

27.11.08 ob 17:55

M

ilijon bogate{ev bo dobilo nov dom, ‘iveli bodo v ogromni »stekleni« piramidi. Dubajska arhitekturna hi{a Timelinks je na nepremi~ninski konvenciji Cityspace Dubai oznanila svoje na~rte za mesto prihodnosti z imenom Zigurat. Mesto-piramida bo postavljeno na 2,3 km2 veliki povr{ini in bo, kot pravijo snovalci, zelo funkcionalno ter energijsko skoraj popolnoma samozadostno. Za varnost in udobnost v mestu prihodnosti bodo skrbele razli~ne tehnolo{ko napredne naprave. Piramida bo imela integriran transportni sistem, ki bo potekal v horizontalni in vertikalni smeri, tako da potrebe po avtomobilih in drugih prevoznih sredstvih ne bo. Vsa stanovanja bodo imela vgrajen sistem za prepoznavanje obraza, vetrne turbine pa bodo skrbele za ~isto energijo. D

Foto splet

Pon 29.09.

KROGI V LEDU

Foto splet

Ned 28.09.

Z ANIMIVOSTI

Foto splet

KOZMOBIOLO[KI KOLEDAR


Du{ko Pra{talo trdi, da je vsako bolezen mo~ ozdraviti z metodo Zdenka Doman~i}a

»Enosmerno« zdravljenje P

o{iljanje bioenergije, prane, svetega duha, kija ali ~ija je da janje ‘ivljenja. Bolj uspe{ne so bioenergijske terapije, ki potekajo brez vpletenosti mo‘ganov in seveda s ~isto namero. Pri terapiji moramo mo‘gane izklopiti in se priklopiti na tisto, kar nas je ustvarilo, na stvarnika, izvor, brezmejno univerzalno zavest. To je bog ali narava. Vsi smo del tega sistema, gre samo za zgo{~eno svetlobo, ki deluje na razli~nih frekvencah,« pojasnjuje bioenergetik Du{ko Pra{talo*, eden prvih u~encev in diplomantov Zdenka Doman~i}a, ki po uspe{nosti terapij sledi svojemu velikemu u~itelju. Da ‘eli pomagati ljudem, je Du{ko ob~util ‘e kot otrok. V Bosni je imel starej{e sosede in ~e jih je kaj bolelo, jim je polagal roke in jih masiral, da jim je odleglo. Leta 1973 in 1974 se je za~el ukvarjati z rad‘a jogo in pozneje z bhakti in kundalini jogo. Vse ‘ivljenje je bil samouk, opazoval je druge, kako kaj po~nejo in potem preskusil zadeve tudi sam. Leta 1984 je v nekem ~asopisu zasledil ~lanek o bioenergetiku Zdenku Doman~i}u, ki »~ude‘no« ozdravlja ljudi. Takrat je za~util, da bo to njegov u~itelj in da se bosta nekega dne sre~ala. Leta 1995 je izvedel, da ima terapije v Kranjski gori in je {el k njemu zaradi {portnih po{kodb. Terapija mu je takoj pomagala. »Ko sva se z Zdenkom zagledala, sva takoj vedela, da bova sodelovala in da si bova blizu. In tako je tudi bilo. Takrat sem {e vodil zvezo borilnih ve{~in Nanbudo. Zanimala nas je energijska plat in *041/734 939

V terapijo ne smemo vpletati ni~esar, kar je obarvano z na{o informacijo, razen ‘elje, da pomagamo. zato smo z u~enci hodili v Kranjsko goro. Zdenko je povedal, da se bodo kmalu za~eli seminarji: „Ti bo{ sedel tukaj,“ je rekel in pokazal na nek stol. Zgodilo se je, da sem pozneje res sedel prav na tem mestu. Bil sem med prvimi, ki sem zaklju~il seminar in prejel diplomo {tevilka 37. To je bilo leta 1998,« se spominja Du{ko Pra{talo, ki je ~ez leto in pol za~el s

povezani s samim nastankom ‘ivljenja, po{iljanjem energije ali informacij razli~nim snovem, kot so voda, silicij, srebro, ‘ivo srebro … in pri tem dosegata izjemne rezultate. Zakaj ste se odlo~ili prav za Doman~i}evo metodo? Rad se prepri~am stoodstotno, ~e stvar deluje. @e prvi dan, ko sem {el na terapijo zaradi {portne po{kodbe rame, ki

profesionalnim zdravilskim delom po metodi Zdenka Doman~i}a. Od takrat je dosegel velike uspehe; prepri~an je, da domala ni bolezni, ki je ne bi bilo mogo~e pozdraviti z bioenergetsko metodo Zdenka Doman~i}a. Zdravi tudi ‘ivali, na svet je pomagal kar nekaj otro~i~kom, nanj se je obrnilo ‘e veliko znanih Slovencev in z Doman~i}em sta ostala tesna sodelavca. Sodelujeta pri znanstvenih raziskovalnih poskusih, ki so

Bioenergetik Du{ko Pra{talo Foto L. Z.

»

-

OKTOBER

08 -

Misteriji 9


»ENOSMERNO«

ZDRAVLJENJE

je nisem ve~ mogel dvigniti, sem ramo lahko spet dvignil. Takrat sem se odlo~il, da ho~em to po~eti tudi jaz in pika. Še pred {olanjem in v ~asu {olanja sem opazoval in spremljal tudi druge metode bioenergijskega zdravljenja in jih {e vedno spremljam. Kot {portnik borilnih ve{~in sem potoval na {tevilna mednarodna prvenstva. Spoznal sem veliko ljudi, ki se ukvarjajo z bioterapevtskimi metodami, med drugim nekdanjega ministra za zdravje v Franciji. Po dveh letih, ko sem za~el delati po Doman~i}evi terapiji, sem temu Francozu predstavil metodo na po{kodovanih {portnikih in je ostal brez besed. Kajti tisto, kar sem jaz naredil z Doman~i}evo metodo, on niti v sanjah ne bi zmogel. Z njo sem usposobil {tevilne {portnike, da so se lahko {e naprej ukvarjali s {portom. Ne zdravite samo s polaganjem rok, ampak delujete tudi na avro? Uravnove{amo energijsko polje ali avro. Avra je glavni del obrambnega sistema. V avri so tudi informacije. Terapevt je medij, ki zna tisto, kar bolniku manjka, vzeti od drugod. To je edina metoda, ki je »enosmerna«. V terapijo ne smemo vpletati ni~esar, kar je obarvano z na{o

Vse je mogo~e pozdraviti, vpra{anje je samo ~as, ki je potreben za ozdravitev. informacijo, razen ‘elje, da pomagamo. Zato moramo mo‘gane izklopiti in se priklopiti na tisto, kar nas je ustvarilo, na{ega stvarnika, univerzum, brezmejno zavest. Sodelujem tudi pri poskusih na in{titutu Jo‘efa Stefana. V filmu Think about it je dr. Jegli~ kazal diagram, na katerem demonstriram, kako znam nadzirati energijo: kadar ‘elim, jo oddajam, kadar ho~em, jo prekinem, pa spet nadaljujem z njenim oddajanjem. Zdravite tudi na daljavo; kako pojasnjujete prenos informacij na daljavo? Po mojem prepri~anju ~as in prostor ne obstajata. Preteklost, sedanjost in prihodnost so zdaj ‘e tukaj. V fiziki smo se u~ili, da je energija neuni~ljiva in da jo je mogo~e preobraziti v druga~no obliko. Mi nismo telo, mi smo energetsko bitje. In ker ~as in prostor ne obstajata, je za mene vseeno, kje je pacient; dovolj je ‘e stik po telefonu ali fotografija pacienta in se vse zgodi, kot da je pacient oseb-

no prisoten na terapiji. Imamo le eno ‘ivljenje, ki ga ‘ivimo. Do‘iveti moramo vse izku{nje, zaradi katerih rastemo in napredujemo, postajamo modrej{i. ^e nekdo ne do‘ivi ni~esar, tudi ni~esar ne more vedeti. Skozi milijarde let evolucije smo pri{li samo do tega, da znamo uporabljati bore 8 ali 9 odstotkov mo‘ganov. Pred nami pa so {e neslutene, brezmejne mo‘nosti. Pri katerih obolenjih imate najve~ uspeha? Pri vseh. Nimam »reklamacij«. Samo da nekatere bolezni potrebujejo za ozdravitev ve~ ~asa, druge manj. Ena in ista bolezen je pri dveh ljudeh razli~na. ^e denimo pride na terapijo depresivna ‘enska, to depresivno stanje s terapijo popravimo in hitro saniramo, a ~e jo doma ~aka mo‘, ki pije in jo pretepa, se bo vedno znova vra~ala na terapije. Pametna ‘enska, ki se nau~i, da mora druga~e ‘iveti, pa bo pustila takega mo‘a in od{la drugam ter ostala zdrava. Bolezen sama je hitro premagljiva, ampak ~e vas je bolezni strah, je prav ta najbolj{a hrana za bolezen. @e Paracelzus je rekel, da je bolezen ~lovekov najve~ji prijatelj. In to iz dveh razlogov. Opozori ga namre~,

S

edemdesetletna gospa M. J. iz Ljubljane: Pred tremi leti zgodaj spomladi po operaciji ‘ol~nih kamnov so mi za~eli otekati ~lenki na roki, izgledalo je kot nekak{na revma, artritis. Hodila sem okrog vseh mogo~ih zdravnikov. Bole~ine so bile neznosne. Imam sicer zelo visok prag bole~ine, a takrat sem jokala in vpila. Vzeli so mi kri, izvidi niso pokazali ni~esar. Eno leto sem hodila k revmatologu v bolni{nico Petra Der‘aja, vendar ni bilo ni~ bolj{e. Bolelo me je vse bolj, ~lenki so vedno bolj zatekali. Predpisali so mi naklofen, ki je ubla‘il bole~ine, ampak kadar je bilo hudo, sem morala vzeti kak dan tudi po dva ali tri tablete. To je trajalo do novega leta, decembra sem {e nekako funkcionirala, teden dni pred novim letom pa tudi hoditi nisem mogla ve~, tako sem bila slabotna. Potem pa mi je nek ve~er telefonirala znanka in mi svetovala, naj grem k bioenergetiku Du{ku. Rekla sem ji, da ne bom zmogla priti do tja. Ona pa je rekla, da bom zmogla, saj stanujem blizu. Poklicala sem ga in naslednji dan zjutraj pri{la k njemu. Imela sem ob~utek, da bom umrla, tako je bilo hudo. Komaj sem pri{la do Du{ka,

10 - OKTOBER 08 -

naslonila sem se na steber in mu povedala, da sem ~isto pre~. »Saj vidim,« je odvrnil. Nakar je nekaj mahal okrog mene in okrog rok. Ni~esar nisem ~utila, samo nehalo me je boleti. Ko sem se vrnila domov, me je mo‘ vpra{al, kaj je po~el z menoj. Ni mu bilo prav, da sem {la, ker sam bolj verjame zdravnikom. Rekla sem: »Ne vem, kaj je delal, mahal je okrog mene, ni se me dotaknil, ne vem, ali sem nora jaz ali on, dejstvo pa je, da me ne boli ve~.« Naslednji dan, ko sem se zbudila, so hlebci na rokah, ki so bili prej nabrekli in temni, splahneli. Na terapijo sem hodila {tiri dni zapovrstjo in moram re- »Ni~esar nisem ~utila, samo ne~i, da sem se po~utila vsaj za halo me je boleti.«

Foto A. Paljevec

PRI^EVANJE OZDRAVLJENKE


»ENOSMERNO«

ZDRAVLJENJE

Zdravite tudi neplodnost? Imam velike uspehe pri zdravljenju neplodnosti. Doslej mi ni uspelo samo pri enem paru, ker mo‘ ni bil ve~ pripravljen sodelovati in prihajati na terapije. Neka ‘enska je imela veliko poskusov umetne oploditve in ni {lo, a ‘e po eni terapiji je zanosila po naravni poti. Pri ve~ini neplodnih parov gre za te‘ave v glavi. Tega z zdravili ni mogo~e re{iti. Najnovej{e medicinske raziskave so pokazale, da je neplodnost ponavadi posledica psihi~nih te‘av partnerjev. Se da z bioenergijo pomagati tudi pri zdravljenju du{evnih bolezni? Du{evne bolezni niso bolezni, ampak

Foto L. Z.

da ‘ivi napa~no in da je treba spremeniti na~in ‘ivljenja. Drugi pa je, da se‘ge umazanijo, ki se je nakopi~ila med ‘ivljenjem. Zato je strah pred boleznijo odve~en. Nekateri so za to, da so premagali navadne bolezni, hodili na terapije pet ali {est let, dokler niso dojeli, da se morajo spremeniti. Drugi pa so to hitro sprevideli in ‘e po eni sami terapiji naredili spremembo v na~inu ‘ivljenja. Moja naloga je, da paciente spodbudim, da se spremenijo; to je klju~ do zdravja.

Du{ko Pra{talo uravnove{a energijsko polje ali avro.

stanja. Depresija je hitro ozdravljiva. @e veliko primerov sem uspe{no ozdravil. Kako pa je z regeneracijo trdnej{ih snovi, denimo po{kodovanih kosti ali obrabljenega hrustanca v sklepih? Je mogo~e, a to je dalj{i proces in je

50 odstotkov bolj{e; bole~ine so izginile, otekline pa splahnele, da sem si spet lahko zapela gumb, umila zobe, si odrezala kruh, odprla kljuko na vratih, ~esar prej nisem ve~ mogla. Du{ko je ugotovil, da ni {lo za revmo na rokah, ampak so bila vzrok te‘av vratna vretenca. Imela sem bunko (zatrdlino) na vratu, ampak s hrbtenico sem imela vse ‘ivljenje te‘ave in bunke sploh nisem ve~ resno jemala, saj me ni ni~ bolelo. Zato sem imela blokiran krvni obtok v roke in to mi je odblokiral. Potem sem {la k njemu na terapijo {e naslednji teden. Povedal mi je, da to ni najhuj{e, to te‘avo sva uredila, a so ostale {e druge stvari. Vmes sem {la delat jetrne teste. Ko sem bila stara 16 let, sem imela zlatenico, ven so mi vzeli tudi ‘ol~ne kamne, kar pomeni, da se je ‘e nekaj pripravljalo. Ko sem pri{la v {estdeseta leta, pa so se za~ele te‘ave. Jetrni izvidi so bili zelo slabi. Ko pa sem ~ez tri tedne pri{la na vrsto na gastrolo{ki oddelek, sem {la dan prej v laboratorij in izvidi so bili po Du{kovih terapijah kar za dve tretjini bolj{i. Takrat sem hodila na terapije k njemu vsak teden po {tirikrat, vmes naredila kak{en teden premora. Nekaj mesecev sem hodila redno, potem sva razred~ila na {tirinajst dni ali tri tedne, lani pa sem

treba dlje ~asa hoditi na terapije. Imel sem gospoda z okru{eno kostjo na neugodnem mestu v medenici. Morali bi ga operirati in mu vstaviti umeten kolk. A se je odlo~il, da bo prej poskusil {e z bioterapijo. Na terapijo je hodil leto in pol.

hodila celo leto enkrat mese~no na eno kuro. Letos pozimi mi je oslabel imunski sistem in spet se je za~elo nekaj ogla{ati, tako da zdaj spet hodim na terapijo na {tirinajst dni. Zdaj se po~utim dobro, jetra so se umirila, lahko se sklonim, ne ti{~ijo me ve~. Tudi hodim lahko, v soboto sem {la na 15-kilometrski pohod z nordijskimi palicami. Mesa nisem marala ‘e od otro{tva, jedla sem ga na silo zaradi B12, sicer pa sem u‘ivala ve~ zelenjave in sadja, veliko sem hodila v hribe. Trdim, da so hribi zaslu‘ni, da sem {e ‘iva. Ko sem bila mlada, sem imela hude te‘ave s hrbtenico. A s hojo, plavanjem in telovadbo sem vse uredila. Pri osemin{estdesetih, ko sem bila pred operacijo, nisem imela ne holesterola, ne sladkorja, nobenih ma{~ob, ne te‘av s pritiskom. Zdravnica v Slovenj Gradcu se je glede na moja leta in ~ezmerno te‘o ~udila izvidom. Zredila sem se po menopavzi pri 41-ih letih za 20 kilogramov. Vmes sem {la, pri 55 letih, ko sem bila {e v slu‘bi, k zdravilcu Gorazdu Gavezu in imam tudi z njim zelo dobre izku{nje. Šla sem na post, 72 dni pila ~aj~ke in shuj{ala za 20 kilogramov, a sem jih po~asi dobila nazaj. Alternativa mi je dala ves pogum. Bilo je res hudo. Verjamem, da me je Du{ko potegnil iz groba.

-

OKTOBER

08 -

Misteriji 11


»ENOSMERNO«

ZDRAVLJENJE

Raka se tudi ne ustra{ite? Rak je ‘ivo bitje, ki je nastalo predvsem zaradi stresa. Je bitje, ki ima svojo zavest, sicer ne na tak{ni ravni kot ~lovek, in se prehranjuje z na{im telesom. Zakaj je na{a terapija pri zdravljenju raka u~inkovitej{a od klasi~ne medicine? Predstavljajte si, da vas v lastni hi{i nekdo napade. Branili se boste z vsem, kar vam bo pri{lo pod roke, naredili boste vse, da pre‘ivite. Enako je s tumorjem, ki ga napadejo z invazivnimi terapijami. Zaradi punkcij se benigni rak velikokrat spremeni v malignega. Mi ne izklju~ujemo drugih terapij, torej sevanja in kemoterapije, to prepu{~amo odlo~itvi samega pacienta. A ~e se pacient odlo~i samo za bioenergijo, pospe{imo proces zdravljenja. Ko pacienti prihajajo k meni na terapije, samo ka‘ejo s prsti, da se je rak zmanj{al. Zasluga za tak uspeh terapije je, da je prijazna do tu-

Mi najdemo lep na~in, kako priti v obrambno polje raka, in mu tega »ukrademo«. morja. Mi najdemo lep na~in, kako priti v obrambno polje raka in mu tega »ukrademo«. Da bi ‘ivel naprej, bo rak iz svoje mase naredil novo obrambno polje, kar pomeni, da bo postal manj{i in {ibkej{i. In tako ga postopoma oslabimo. Seveda pa bo rak, ~e bolnik {e naprej ‘ivi v stresnih okoli{~inah, rak rasel dalje. ^e pa se bo malo popazil, izogibal stresnim okoli{~inam in hodil na terapije, je zmaga stoodstotna. Kak{en je pomen mentalne higiene za zdravje? Kaj bolnikom svetujete, da obvladajo {kodljiva ~ustva?

12 - OKTOBER 08 -

Foto L. Z.

Zdaj prihaja enkrat na mesec. Ne {epa ve~, noga ni ve~ hladna in mravljin~asta, skratka giblje se veliko la‘je. Enkrat na leto hodi na slikanje in shranjuje dokumentacijo. Pravi, da bo po kon~anem zdravljenju dal izjavo in predlo‘il slike od prvega do zadnjega dneva spremljanja bolezni.

Tudi malim pacientom obisk pri Du{ku Pra{talu lahko nadomesti jemanje zdravil.

Brez tega ne gre. ^ustva moramo izkusiti, prepoznati in nadzirati. Svojim pacientom pravim, da jim ‘elim, da v ‘ivljenju naredijo ~im ve~ napak, ker se bodo iz njih ~esa nau~ili. Nato pa nadaljujem in povem, da napak ne smejo ponavljati. ^e jih ponavljamo, delamo grehe, ki jih pla~ujemo z zdravjem. ^e pa se iz napak u~imo, bomo postali bolj{i, bolj modri, zdravi. Cilj samega ‘ivljenja je znanje, ne zdravje. Prek izku{enj, znanja, postane{ bolj zdrav, bogat, pameten. Zdravite tudi ‘ivali? Imel sem kar nekaj zanimivih primerov bolnih ‘ivali, ki sem jim pomagal. Pri{la je neka gospa s psom, ki je takoj pritekel k meni in mi za~el lizati roke. Zavpila je: »Kaj, meni pa nikoli ne li‘e rok!« Rekel sem: »Za~util je, kje je pomo~ in se je zahvalil.« Imel sem ameri{kega buldoga, ki se je priplazil k meni, se zvalil na hrbet in dvignil tace v zrak, se predajal. Pri neki psi~ki zdravljenje ni uspelo, imela je sarkom. To je zelo bole~a smrt tudi za ‘ival. S terapijo sem pomagal, da je psi~ka la‘je poginila. Na{li so jo na postelji mrtvo, z nasmehom na gob-

cu. Zdravil sem tudi pti~e in konje. Nekega nem{kega dirkalnega konja sem zdravil na daljavo. Veliko denarja so potro{ili za njegove terapije, kupili neko bioresonan~no napravo, a vse zaman. Dobil sem fotografijo in takoj sem vedel, v ~em je te‘ava. Konj je do‘ivel prometno nesre~o in zato za~el ka{ljati. Pozdravil sem ga ‘e po dveh opravljenih terapijah. So kak{ne bolezni, kjer se z bioenergijo te‘je pomaga ali ni mogo~e pomagati? Vse je mogo~e pozdraviti, vpra{anje je samo ~as, ki je potreben za ozdravitev. ^e kdo ‘eli sodelovati in se pozdraviti, bo spremenil na~in ‘ivljenja in bo zdravljenje potekalo hitro. ^e pa tega ne ‘eli in ‘ivi {e naprej v starem slogu, je potreben dalj{i ~as. Vsakomur povem, kaj bi bilo najbolj{e za njegovo zdravljenje. Pomagam tudi z raznimi nasveti glede prehrane, zeli{~nih napitkov … Ljudem povem: »To imate za gratis.« Malo za {alo, saj smeha manjka. Smeh je zdravje. Kot sem napisal v svoji zlo‘enki: »Moje trojstvo je zdravje, ljubezen in smeh.« Andreja Paljevec

D


Aspirin je lahko veliki tihi ubijalec, ne da bi se tega sploh zavedali

Smrt zaradi aspirina (1)

NI »ZA VSAK SLU^AJ« Od sto milijard tablet aspirina, kolikor jih ljudje po vsem svetu pogoltnejo na leto, se pribli‘no 37 odstotkov zau‘ije »za vsak primer«, torej kot preventivni ukrep zoper koronarne bolezni srca in kapi. 23 odstotkov uporabnikov z aspirinom zdravi vnetne te‘ave, povezane z artritisom, le 14

Ironija je, da je aspirin lahko pomemben spro‘itelj mo‘ganske kapi med starostniki.

Foto L. Z.

A

odstotkov zmanj{a tveganje za koronarno bolezen srca (Archives of Internal Medicine 2000; 160: 3123–7), tveganje za sr~ni infarkt pa celo za 32 odstotkov (Heart, 2001; 85: 265–71). Aspirin se zdi sorazmerno nedol‘no zdravilo. Po podatkih Ameri{ke zveze odstotkov pa si z njim laj{a glavobole. centrov za zastrupitve se z aspirinom v Osnovna vloga aspirina kot proti- Zdru‘enih dr‘avah letno zastrupi le 59 vnetnega zdravila in sredstva za zni‘e- posameznikov, stopnja smrtnosti zaravanje vro~ine se je za~ela spreminjati, ko di zastrupitve z vsemi analgetiki, kot so je kalifornijski zdravnik L. L. Craven leta aspirin, ibuprofen in naproksen, pa je 1953 odkril, da je zdravilo pomagalo ne- 7600 primerov na leto. Zdravniki menikaterim bolnikom s sr~nim te‘avami. jo, da te {tevilke predstavljajo povsem Novej{e raziskave so potrdile njegovo sprejemljivo tveganje v primerjavi z ve~ preventivno vlogo, zlasti pri sr~nih bol- tiso~ smrtmi, ki bi jih sicer povzro~ile nikih. Leta 1998 je Ameri{ka agencija za koronarne sr~ne bolezni. Navkljub obetavnim in visokoletezdravila in prehrano FDA raz{irila seznam zdravilnih lastnosti aspirina tudi ~im poro~ilom o u~inkovitosti aspirina na prepre~evanje zapletov v zvezi s sr~- pa {tevilni strokovnjaki zdravilo kot nim infarktom, mo‘gansko kap, angino preventivni ukrep predpisujejo z velipektoris, vsajanje sr~nih obvodov in an- ko mero previdnosti. Ameri{ka organigioplastiko. Dve metaanalizi pa sta po- zacija za preventivno medicino je kljub tem ugotovili, da lahko aspirin za 13 rezultatom metaanaliz prepri~ana, da ti podatki {e zdale~ niso dovolj, da bi lahko aspirin kategori~no razglasili kot nedol‘no zdravilo (Annals of Internal Medicine, 2002; 136: 157–60). In po priporo~ilih Evropskega zdru‘enja kardiologov naj bi osebe z velikim tveganjem za koronarno bolezen srca jemale aspirin v nizkih dnevnih odmerkih, ki naj ne bi presegali 75 gramov. V javnost po~asi curljajo vesti, da so zvene~a zagotovila medicinske stroke dejansko zavajajo~a in da imajo lahko katastrofalne posledice. Navajajo predvsem Aspirin ni nedol`en; zanimivo je, da ga je za~el tr`iti Bayer leta 1899 dobro znane stranske u~inke skupaj s heroinom.

spirin je najbr‘ najbolj znano zdravilo na svetu, ki si je pot do slave utrlo z izvrstno sposobnostjo laj{anja bole~in. V~asih smo ga najbolj povezovali z glavobolom in bole~inami, danes pa je tudi na{ pomemben zaveznik v boju proti boleznim srca. A aspirin {e zdale~ ni nedol‘no zdravilo; lahko se spremeni v krvnika na{e dru‘be, na katerega nih~e niti ne posumi – raziskovalci ocenjujejo, da zaradi aspirina in podobnih zdravil vsako leto po svetu umre sto tiso~ ljudi, petsto tiso~ pa jih mora zaradi hudih reakcij na zdravilo v bolni{nico. Ta lahko dostopna in cenovno ugodna magi~na tabletka nas lahko obvaruje pred na{im najve~jim sovra‘nikom – koronarno boleznijo srca. Skromni aspirin lahko po prepri~anju svojih zagovornikov zni‘a krvni tlak in red~i kri, kar bistveno zmanj{a tveganje za pojav mo‘ganske kapi in sr~nega infarkta. Ti dve lastnosti sta skoraj zasen~ili prvotno vlogo aspirina kot sredstva za laj{anje bole~in, protivnetnega sredstva in antipiretika, sredstva za zni‘evanje vro~ine.

-

OKTOBER

08 -

Misteriji 13


SMRT

ZARADI ASPIRINA

(1)

v prebavilih, ki lahko povzro~ijo hude, v~asih celo usodne krvavitve. V neodvisnih raziskavah pa so znanstveniki dokazali {e en nov in zaskrbljujo~ stranski u~inek: aspirin je lahko pomemben spro‘itelj mo‘ganske kapi med starostniki. Zaradi njegove raz{irjene uporabe se utegne zgoditi, da bodo te male tabletke kmalu pogostej{i vzrok mo‘ganske kapi od hipertenzije.

ZAPLETI V PREBAVILIH V prvi od novih raziskav so raziskovalci ugotovili, da aspirin vsako leto »ubije« dvajset tiso~ Ameri~anov, dodatnih sto tiso~ pa jih po{lje v bolni{nico. Vzrok? Zapleti v prebavilih. Zanimivo je, da se vsi ti smrtni primeri in reakcije na zdravilo izmuznejo »radarski kontroli« in jih nikoli ne pove‘ejo z aspirinom. Raziskovalci z medicinske fakultete v Vzhodni Virginiji so v pogovorih z bolniki, ki so se zdravili na kliniki za bolezni prebavil, pri{li do osupljivega odkritja. Ugotovili so, da je kar eden od petih bolnikov jemal aspirin ali katero drugo nesteroidno protivnetno zdravilo, vendar o tem niso obvestili zdravni{kega osebja, saj se jim to ni zdelo pomembno. »To ka‘e na splo{no zmotno prepri~anje, da so ta zdravila nepomembna ali nedol‘na, ~eprav je njihova redna upo-

STRANSKI U^INKI ASPIRINA Tako kot druga zdravila ima seveda tudi aspirin svoje stranske u~inke. Med najpogostej{imi so krvavitve v ‘elodcu in druge te‘ave v prebavilih, na seznam pa lahko dodamo {e mo‘gansko kap, anemijo, razjede, okvare jeter, izpu{~aj, piskajo~e dihanje, tinitus, kroni~ni katar, glavobol, zmedenost in nizek krvni tlak, ki ima lahko za posledico kolaps. Obstajajo tudi poro~ila o smrti astmatikov, ki so po zau‘itju aspirina umrli zaradi hudega napada astme.

14 - OKTOBER 08 -

raba, zlasti pri starej{ih osebah in bolnikih z artritisom, povezana z resnimi, lahko tudi usodnimi po{kodbami prebavil in krvavenjem,« je dejal dr. David Johnson, eden od raziskovalcev iz Virginije. ^e so podatki raziskovalcev o stopnji smrtnosti in po{kodb v Zdru‘enih dr‘avah pravilni, potem v svetovnem merilu zaradi aspirina in drugih nesteroidnih protivnetnih zdravil vsako leto umre sto tiso~ ljudi, petsto tiso~ ljudi pa mora v bolni{nico zaradi hudih reakcij na to zdravilo (Ocena z lanskega letnega znanstvenega sre~anja ameri{kih gastroenterologov).

Z DE@JA POD (MO@GANSKO) KAP Enako zaskrbljujo~ je u~inek zdravila na osebe, starej{e od 75 let. Aspirin naj bi bil dale~ od tega, da bi jih varoval pred mo‘gansko kapjo. Nasprotno. Zdi se, da lahko povzro~i tak{no obliko kapi, ki je bodisi usodna ali pa se kon~a z invalidnostjo. Oxfordski raziskovalci so odkrili, da je pri starostnikih, ki so sodelovali v njihovih raziskavah, aspirin odgovoren za sedemkratno pove~anje primerov intracerebralne hemoragi~ne kapi – krvavitve v mo‘ganih – v zadnjih petindvajsetih letih. Profesor Peter Rothwell, vodja raziskovalne skupine, meni, da bo aspirin kmalu izpodrinil visok krvni tlak s polo‘aja glavnega povzro~itelja intracerebralne hemoragi~ne kapi, zlasti pri osebah, starej{ih od 75 let. »Veliko je starostnikov, ki jemljejo aspirin prostovoljno in preventivno. Raziskave so pokazale, da v teh primerih ne prina{a nobenih koristi. Pri starostnikih je tveganje nevarnih posledic celo ve~je od koristi,« pojasnjuje Rothwell. Rothwellova raziskovalna skupina je analizirala zdravni{ke izvide bolnikov, ki so umrli za mo‘gansko kapjo v obdobjih 1981–1985 in 2002–2006 (Lancet Neurology, 2007; 6: 487–93). Povpre~na stopnja obolevnosti za kapjo kot posle-

dico previsokega krvnega tlaka se je v obeh petletnih obdobjih zmanj{ala za 65 odstotkov, a je ostala enaka pri osebah, starej{ih od 75 let. V tej skupini je bilo najve~ oseb, ki so jemale sredstva za prepre~evanje krvnih strdkov, kot je aspirin. Raziskovalci so ugotovili, da je uporaba teh zdravil drasti~no porasla, predvsem med zdravim prebivalstvom, ki je zdravila jemalo preventivno. Med leti 1981–1985 so jemali sredstva za prepre~evanje krvnih strdkov le {tirje odstotki bolnikov, v obdobju 2002–2006 pa je bilo takih ‘e 40 odstotkov. Da je previdnost v zvezi z domnevnim prepre~evanjem mo‘ganske kapi na mestu, kljub navidezno impresivnim rezultatom raziskav, ilustrira tudi naslednji primer. Skupina ATC (Antiplatelet Trialists’ Collaboration) je pred petnajstimi leti izvedla vrsto poskusov, v katerih se je aspirin izkazal kot pomemben dejavnik pri prepre~evanju kapi. Toda ko so v In{titutu za raziskavo tromboze analizirali tretji krak raziskave ATC, ki je obravnaval u~inkovitost aspirina pri omejevanju venske tromboze in plju~nega embolizma po operaciji, so ugotovili, da so bili nekateri zaklju~ki v ATC neupravi~eni in da {tevilne raziskave, vklju~ene v metaanalizo, niso dosegale predpisanih standardov (BMJ, 1994; 308: 1213– 7). [e ve~, raziskovalci v ATC so zanemarili pomen stranskih u~inkov, kot so na primer notranje krvavitve. Brez njih pa je nemogo~e dolo~iti pravo razmerje med tveganji in koristmi zdravljenja. Zaradi teh kritik je ATC svoje gore~e zagovarjanje vloge aspirina nadomestil s trditvijo, da aspirin ne more biti popolna re{itev, temve~ le del v sklopu {tevilnih drugih ukrepov. To je dober primer, kako je mit o zdravilnih lastnostih aspirina prevladal nad dejanskimi znanstvenimi dognanji. Kljub legendi o aspirinu kot tabletki za u~inkovito prepre~evanje bolezni srca in mo‘ganske kapi obstaja le pe{~ica {tudij, ki podpirajo to teorijo. An. Br.

D


Vrtnarjenje po na~elih permakulture, biodinamike in sveta energij

Prvak po te‘i in okusu ljudi vpliva tudi polna luna, pa son~ni mrk, ki vpliva na rastline kar kaki dve leti. Elopti~na palica izravnava astralno in zemeljsko energijo, bla‘i valovanja, usklajuje vibracije razli~nih planetov in tako deluje na rastline in na mikroklimo, deluje na vodo, da jo rastline la‘je uporabijo, deluje na posamezne snovi, denimo na kalcij … Vpliva na mikroorganizme, pa tudi na de‘evnike …« Elopti~ne palice uporablja v Sloveniji ‘e kar nekaj ljudi. Navadno jih »uglasijo« na okolje, v katerem so postavljene, pa seveda na pri~akovane u~inke. Najbolj znane so elopti~ne palice s skrbno izbranimi informacijami, ki v izbranem okolju nekaterim ‘u‘elkam, pa tudi sesalcem, kot je denimo voluhar, povzro~ajo »nelagodje« in jih zato enostavno ni … Znane so elopti~ne palice za preganjanje (ne ubijanje!) mravelj, poskusi so bili narejeni s palicami zoper komarje … Vseh teh informacij v palici, ki kraljuje sredi permakulturno obdelane rade{ke njive, ni. Ne zato, ker je bilo ob ~asu njenega nastanka dosegljivih veliko manj informacij, kot jih je sedaj, marve~ zaradi na~el pridelovanja vrtnin: »Za vse je dovolj, tudi za ose in sr{ene, za ptice in za na{o dru‘ino, pa za prijatelje tudi.« Kaj je tisto, kar je odlo~ilno, da so pridelki tako nenavadni po velikosti in Fotografije L. Z.

V

Rade~ah je Vekoslavu KolenPermakultura cu zrasel ve~ kot poldrug kilogram, natan~no tiso~ osemsto je oblikovanje gramov te‘ak paradi‘nik. Bistvo pa ni kulturne krajine. v te‘i, marve~ v kakovosti, saj bolj{ega, kot pravijo moji prijatelji, ki sem jim na zemljo in na vse, kar v njej ‘ivi, je razdelil brate najve~jega, kilogramske vsako leto druga~en, saj se Zemlja gibparadi‘nike, {e niso jedli. Zelo velike lje in trenutno drvi, gremo skozi o‘ino, in dobre pa so tudi njegove bu~e in vse maja meseca je bil najo‘ji planetarni pas ostalo, kar zraste na njegovi njivi in vr- in so zato velike vibracije, ki jih rastline tu. Take uspehe ima pri vrtnarjenju bolj ~utijo kot ljudje … Pa saj veste, na mo‘, ki se je zapisal permakulturi, biodinami~nemu pridelovanju, ni pa mu tuj niti svet informacij. Vekoslav Kolenc nam je pred leti kot sejalec pire, pra‘ita, predstavil kozmobiolo{ke vzglavnike, nam ponudil v poku{ino pirin kruh, pirine kosmi~e in pirino kavo. Pira je ‘ito, poznano iz davnin, a ji na zemlji Vekoslava Kolenca, tako kot drugim rastlinam, pomaga k bolj{i in bolj usklajeni rasti elopti~na energija, ki je znana {ele nekaj desetletij. Vekoslav Kolenc je pa eden izmed prvih Slovencev, ki je v zemljo zasadil elopti~no palico: »Mislim, da sem palico zasadil v zemljo pred devetimi leti. V njej so splo{ne informacije in pred tem je ni bilo niti mogo~e preizkusiti. Sicer pa je na preizku{nji vsa ta leta in moram re~i, da stvar deluje,« pravi in doda: »Dobil sem jo od Vilija Poznika, on mi je svetoval, in vem, da deluje. Njen vpliv Razko{je paradi`nikov

-

OKTOBER

08 -

Misteriji 15


Mediteran v Posavju

kakovosti, ne ve natanko niti Vekoslav Kolenc, v katerem je neizmerna ‘elja in velika ljubezen, da je vse, kar po~enja, v skladu z naravo: »Permakultura je oblikovanje kulturne krajine, voda in sonce. V~asih so imeli boga, to je pomagalo, so spo{tovali rastline, vsako drevo je imelo svoj pomen. Tega danes ni. Smisel permakulture je, da za oblikovanje krajine uporabi{ tisto, kar je; jaz tu uporabljam kamenje, ga uporabljam v gradnji, uporabljam les in seveda sonce. In da uporabi{ vse, da ni~esar ne zavr‘e{.« Seveda pa vrtnine rastejo v humusu. Na Vekoslavovo njivo iz komunalnega podjetja zvozijo vso poko{eno travo. Iz te trave in iz drevnin, ko{~kov vej, pa slame in listja, nastajajo kupi, ki se po~asi spreminjajo v humus, iz katerega raste ves pridelek: »Visoka greda nastane tako, da dam na plast drevnin travo, za njo je na vrsti plast slame, pa spet plast trave in na

16 - OKTOBER 08 -

Elopti~na palica deluje `e 9 let.

vrhu je plast ‘ive zemlje. Vmes je tudi listje. Marca je na visoki gredi ‘e grah, da zemlji da potrebni du{ik. Aprila, no, maja, pa raste na teh kupih, visokih gredah, ‘e vsevprek, rastlina ~ez rastlino. Vse rastline, ki jih je mo~ pridelati na vrtu.« Na tiso~ petsto kvadratnih metrih ‘e dvanajst let raste vsako leto druga~e: »Vsako leto sem prepozen,« pravi navdu{eni pridelovalec vrtnin, ki uporablja biodinami~ne preparate: »Kremen je zelo dober. Pripravljam gnojilo v rogovih, a je vse te‘je najti rog krave, ki se je ‘e {tirikrat otelila in ne pre‘vekuje silirane krme.« Po~etje rade{kega navdu{enca je kombinacija permakulture in biodinamike, elopti~ne energije ali, kot sam pravi, efektivne in tahionske energije, za katero trdi, da je hitra in dobro dene tako rastlinam kot ljudem. Kam sodijo informirane glinene celice, v katerih je nosilec informacij kremen~ev pesek, ga nisem vpra{al:


P RVAK

PO TE‘ I IN OKUSU

Informacije o elopti~ni energiji: 02/703 46 61 (Drago Purgaj) Informacije o biodinamiki: 01/754 07 43 (Meta Vrhunc) »Dve informirani celici imam na njivi in dve na vrtu. Vili Poznik mi jih je pripravil glede na lastnosti zemlje in njeno potrebo po informacijah, da lahko da vse od sebe,« pojasnjuje in na{teva, kaj vse mu ob Savi raste na vrtu pred hi{o: aloja, limona, mandarina, ‘ajbelj, ro‘marin, palme, sredozemsko cvetje: »Ne morem dokazati, a vem, da vse, kar uporabljam, deluje pod vplivom notranje, efektivne in tahionske energije. Notranja energija bo pri{la prav do izraza {ele v kvantni fiziki; prihaja ~as, ko se razvija notranja energija. Hiperaktivni otroci so le en odraz te energije, ki je je vse ve~ in ve~ …« Med tehni~nimi pripomo~ki na njivi niso le informirane celice in elopti~na palica, pa~ pa tudi orgonski generator za bran pred »kemi~nimi napadi« z neba: »Kako deluje ta generator na rastline,

Orgonski generator morda deluje tudi proti to~i.

NAJNOVEJ[I IZZIV NA PODRO^JU BIOMEDICINE

Prihaja ~as, ko se razvija notranja energija.

ne vem, vem pa, da imenitno razbija kemi~ne oblake, ki jih povzro~ajo letala. In {e nekaj: po mojem deluje orgonski generator tudi proti to~i. Tu pri nas je padlo le nekaj zrn med de‘jem in domnevam, da je prav zasluga tega generatorja, ki je sestavljen iz {estih kovinskih cevi in kristalov kamene strele, da nismo do‘iveli tega, kar so drugod po Sloveniji. Generator deluje v polmeru 45-ih kilometrov. To~a je bila na Kozjanskem, bila je v Kamniku, delno v Zagorju, Litiji …« Prav veliko posnemovalcev Vekoslav Kolenc nima: »Tole pri meni je nekak eksperimentalni poligon, a ljudi niti ne zanima preve~, pa saj se {e jaz u~im. To, kar dela Vili Poznik, so ~udovite zadeve, jaz pa preko intuicije spoznavam kvantni pristop, to je notranjo energijo … Ljudje nimajo ~asa za tako pridelovanje. [koda. Tisto, kar si ~lovek pridela sam, ko vnese v pridelek tudi lastno energijo, je za ~loveka gotovo najbolje. Materialni svet pa je krut. Kdor zabrede v materialni svet, ga to ne zanima in vsega tega ne more spoznati, ~utiti. Ne more prisluhniti naravi,« ugotavlja in meni, da bi bilo zelo primerno kak hektar zemlje obdelovati na tak na~in nekje v Istri, kjer je veliko sonca … Jo‘e Vetrovec

D

Biospectrum je najsodobnej{i na~in zdravljenja na podro~ju biotehnologije. Namenjen je izbolj{anju zdravja, bolj{emu po~utju in lep{emu telesnemu videzu brez stranskih u~inkov. S pomo~jo efekta bioresonance se ~love{ke celice, organi in celotno telo uglasijo s frekvenco naprave, ki proizvaja celoten frekven~ni spekter zdravega ~love{kega telesa. Ponovna uglasitev celic omogo~a presnovo celotnega ~love{kega telesa ter vzpostavitev procesa zdravljenja in samozdravljenja.

ZDRAVLJENJE Z BIO-SPECTRUM APARATI RAZISKAVE SO POKAZALE U~INKOVITO DELOVANJE NA: • sistem prekrvavitve • celoten imunski sistem • reguliranje psihosomatskega sistema BIOSPECTRUM MEDICINE NUDI TUDI: • zdravljenje ko‘e, aken, ko‘nih made‘ev • anticelulitno terapijo, pomo~ pri huj{anju • pomo~ pri pove~anih {portnih aktivnostih in hitrej{em okrevanju po {portnih po{kodbah • pove~uje spolno vitalnost, odpravlja impotenco, neplodnost, menstrualne te‘ave • odpravlja te‘ave s prostato • zdravi stresna stanja in nespe~nost, pomaga pri preutrujenosti • uravnove{a sr~no, ledvi~no in prebavno funkcijo • izbolj{uje mikro- in makrocirkulacijo • laj{a revmatske bole~ine in bole~ine v sklepih www.biospectrum.biz Iz~rpne informacije o na{ih storitvah, cenah in celotni ponudbi dobite po telefonu 01/366 31 31 - vsak dan od ponedeljka do petka od 8. ure do 17. ure.

-

OKTOBER

08 -

Misteriji 17


CHEMBUSTER TUDI PROTI TO^I?

A

li lahko chembuster to~o prepre~i ali omili? To vpra{anje se je pojavilo ob zadnjih neurjih v Sloveniji, ko nam je lastnik chembustra, orgonskega generatorja za razbijanje oblakov, ki jih povzro~ajo iz letal izpu{~ene kemi~ne snovi, povedal, da domneva, da je njegova naprava, postavljena na doma~em vrtu, prepre~ila divjanje to~e. Vemo za kakih dvajset orgonskih generatorjev, ki so jih ljubitelji narave z namenom razbijanja umetnih oblakov postavili v raznih krajih Slovenije. Da bi se za{~itili pred kemi~nim pr{enjem z neba. Poklicali smo jih in izvedeli, da ve~ina meni, da so prav orgonski generatorji ponekod povsem prepre~ili to~o, v nekaj primerih pa so prepri~ani, da je njihova naprava bistveno omilila to~o in tako drobna to~a, no{ena z de‘jem, ponekod sadra, ni povzro~ila {kode. »Zdelo se mi je, da sem v vrtincu, v sredi{~u vrtinca. Vse naokrog je mo~no klestilo, pri meni pa je sicer padala to~a, a majhna, drobna, ni naredila nobene {kode, v okolici pa so padala „jajca”,« je povedala Karmen iz Ru{.

18 - OKTOBER 08 -

^e vse pripovedi strnemo, od Gorenjske, Notranjske, Ljubljane, [tajerske, Zasavja in Dolenjske, je o~itno, da nobeden od lastnikov chembustrov, nekateri so jih kupili, ve~ina pa si jih je naredila po v Sloveniji dostopnih navodilih ali si je znanje pridobila na te~aju, ni imel zaradi to~e nobene {kode. Tisti, ki jih imajo ‘e nekaj let, vedo povedati, da je vreme od tedaj, ko jih imajo, v njihovi okolici bolj mirno, da je manj vetra in da vsega tega sicer niso pri~akovali, a opa‘anja jim dovoljujejo domnevo, da je orgonski generator, ~eprav ne zgrajen v ta namen, za{~ita pred vremenskimi ujmami.

In seveda ‘e nastajajo nove konstrukcije, z namenom, da bi orgonski generator deloval predvsem proti to~i. Prizadevanja za izrabo informirane orgonske energije niso nova, znana so iz zapu{~ine Nikole Tesle, iz delovanja Wilhelma Reicha in ne nazadnje so s pomo~jo pravilno izbranih informacij z orgonskimi sevalniki informirani tudi znani kozarci, ki razstrupljajo vodo. Le da gre pri slednjih za znanstveno, z biofotonsko kamero in biolo{kimi testi preverljivo delovanje. J. V.

D


Meta Kumer organizira drugi vikend v oktobru delavnico za izdelavo orgonitnih izdelkov. Prijave na 031/260 872 PROGRAM: PRIPRAVA ZA IZDELAVO ORGONITNEGA STO‘CA PRIPRAVA POLIESTRSKE SMOLE IZDELAVA SPIRAL ZA VGRADNJO OPIS IZDELAVE CHEMBUSTRA VEGETARIJANSKO KOSILO ODGOVORI NA VPRA{ANJA, OGLED FOTOMATERIALA ITD.

-

OKTOBER

08 -

Misteriji 19


Najve~ji znanstveni poskus v zgodovini ~love{tva

Ustvarili bodo veliki pok P

Zemlja se lahko spremeni v kepo materije. naj bi se rodilo na{e vesolje. Poskus bo potekal ve~ kot sto metrov pod zemljo, kjer bodo po 27 km dolgi cevi, sklenjeni v krog, v obeh smereh pospe{evali protone do skoraj svetlobne hitrosti, nakar bodo ti med seboj trkali. Dr. Stephen Hawking je stavil sto dolarjev, da CERN bo‘jega delca ne bo odkril. Dr. Lyn Evans, vodja projekta LHC, je stavo sprejel.

POJAV ^RNIH LUKENJ? Nekateri znanstveniki zunaj CERNa imajo glede poskusa resne pomisleke, saj tak poskus po njihovem pomeni dolo~eno tveganje. Nekatere napovedi so grozljive. Pravijo, da bodo znanstveniki, ki se igrajo boga, ustvarili ~rno luknjo, ki bo posesala na{ planet. Dr. Walter Wagner in dr. Luis Sancho sta zaradi zaskrbljenosti celo vlo‘ila to‘bo zoper {vicarski CERN ter ameri{ke Department of Energy, Fermilab in National Science Foundation. Opozorila sta tudi na strangelets, mo‘ne

stranske produkte, ki bi lahko Zemljo spremenili v kepo materije, na kateri bi bilo seveda nemogo~e ‘iveti. Verjetnosti pojava mikro ~rnih lukenj, pa ~eprav je ta skoraj zanemarljiva, strokovnjaki iz CERN-a ne zanikajo, a pravijo, da tudi ~rne luknje ubogajo zakone kvantne mehanike in bi po teoriji Hawkingovega sevanja izginile v del~ku sekunde. Znanstveniki zavra~ajo ~rne napovedi, med njimi tudi dr. Marko Miku‘ z Instituta Jo‘ef Stefan, ki tudi aktivno sodeluje v projektu. »Zemljo ves ~as bombardirajo kozmi~ni delci – protoni, ki trkajo s protoni v atmosferi, tako kot bodo trkali med sabo protoni v trkalniku LHC,« pravi. Kaj se bo v resnici zgodilo? Morda se ~rne luknje v del~ku sekunde po nastanku res razblinijo, ali pa tudi ne. Lahko pa je ‘e tisti del~ek sekunde dovolj za nepopravljivo {kodo. V razmislek pa {e to: energijo in pogostost trkov v LHC bodo vse bolj pove~evali, tako da bo ta zadihal s polnimi plju~i {ele v ~asu dveh do treh let. Se tudi vam zdi to zelo blizu usodnemu 2012? Aleksej Metelko

D

Foto splet

oskus, s katerim ‘elijo znanstveniki ponarediti veliki pok, se je kljub opozorilom skeptikov, ki pravijo, da lahko pri tem nastanejo ~rne luknje in posrkajo Zemljo, za~el. Pristojni imajo gro‘nje za neutemeljene. 10. septembra se je v {vicarskem CERN-u (Evropski organizaciji za jedrske raziskave), ki je med drugim znan po iznajdbi svetovnega spleta, uradno za~el najve~ji znanstveni poskus v zgodovini ~love{tva. Znanstveniki upajo, da bodo kon~no spoznali, kako je nastala snov, in razkrili skrivnost Higgsovega bozona, imenovanega tudi bo‘ji delec, ki naj bi povzro~al gravitacijsko silo. Poskus je terjal kar 20 let priprav, v njem pa sodeluje 2500 znanstvenikov, med njimi tudi enajst Slovencev, ki so sodelovali pri razvoju in gradnji tega najzmogljivej{ega in najve~jega pospe{evalnika delcev, imenovanega LHC, kar je kratica za Large Hadron Collider ali po na{e veliki hadronski trkalnik. Tako so znanstveniki kon~no zgradili dovolj zmogljivo napravo za poustvaritev razmer, kakr{ne so bile po velikem poku, v katerem

Levo: veliki hadronski trkalnik naj bi poustvaril razmere po velikem poku. Zgoraj: nekateri se bojijo, da pri tem utegne nastati ~rna luknja, ki bi posesala na{ planet.

20 - OKTOBER 08 -


Socialnopsiholo{ki eksperimenti, ki nam dr‘ijo ogledalo

^love{kost ~love{tva

Ilustracija splet

^e se v doma~em naslanja~u valjate od smeha, vas bo minilo. V sobi je bila tudi mno‘ica sodelujo~ih, ki je dobila nalogo, da se pred o~mi prostovoljca odlo~i za skrajno desni, v o~i bode~ napa~en odgovor, ~esar testiranec ni vedel. Pri~akovati je bilo, da se bo uprl drhali, ki se tako o~itno moti, pa vendar je 32 % testirancev izbralo zgre{en odgovor. Ni~ zato, ~e je ta {trlel ven nekaj centimetrov; ocenili so, da je udobneje, ~e se pridru‘ijo mnenju ve~ine.

Privilegij ~loveka se v manj idealnih pogojih rad sprevr‘e v prekletstvo. Ko najdemo sti~ne to~ke z neko socialno skupino, pa najsi gre za motoriste, emote ali gospodinjski kro‘ek, (ne)zavedno prilagodimo svoj slog obla~enja in obna{anja ter se sinhrono smejimo do nebes butastim vicem, isto~asno pa od svojih otrok pri~akujemo pogum, da bodo sami svoji in da se uprejo trendom, ki jim podlegajo vrstniki. Nisem konformist in vi tudi ne. Zanimivo bi bilo testirati, kako bi se odrezali tudi vsi ostali nekonformisti …

USMILJENI SAMARIJAN Ameri{ka socialna psihologa John Darley and Daniel Batson sta leta 1973 na dveh skupinah {tudentov preizku{ala, ali ima religija pozitiven vpliv na na{e vedenje. Polovica je sli{ala svetopisemsko zgodbo o Samarijanu, ki mu v nepriliki farizeji niso pomagali. Zatem so dobili nalogo, da v sosednji stavbi pripravijo predavanje na to temo. Druga polovica, ki je prisostvovala obi~ajni uri, pa je morala (prav tako v sosednji stavbi) pripraviti seminar o zaposlitvenih mo‘nostih. Psihologa sta dolo~ila razli~ne ure, tako da se je v vsaki skupini nekaterim mudilo, drugim ne. Med stavbama sta zre‘irala hud padec mimoido~ega. Glede na rezultate mirno podvomimo, da je bil prikaz dovolj realisti~en, saj se je le 10 % {tudentov ustavilo, da ranjencu pomaga, in biblijska zgodba ni tega odstotka popravila niti za decimalko.

Nekaj let pred naslednjim poskusom, ki so ga izvedli leta 1968, so se ~asopisi razpisali o umoru ‘enske, ki so jo napadli sredi ulice; umor je videlo 38 ljudi, ukrepal pa ni nih~e.

KRIVA JE MATEMATIKA Dva psihologa sta {la korak dlje. Povabila sta prostovoljce, ki so klepetali prek interfona. Zahteva je bila, da se pogovor parov dotika zelo osebnih tem. Med pogovorom je ~lan debatnega kro‘ka odigral epilepti~ni napad, ki so ga ostali sli{ali. 85 % testirancev, ki so bili prepri~ani, da sta v intimnem pogovoru udele‘ena le on sam in »bolnik«, je zapustilo sobo in ponudilo pomo~. Presenetljivo pozitivno, a v ina~ici, ko naj bi jih bilo na zvezi pet, je to storila le slaba tretjina. »Veliko babic, slabo dete« tu dobi povsem novo dimenzijo. ^e smo z ‘rtvijo sami, se ~utimo 100 % odgovornosti, da ji pomagamo. ^e nas je z njo deset, nase vzamemo 10 % skrbi zanjo, ~e nas je sto, pa verjetno le enega. Zdaj vsaj vemo – matematika je glavni krivec, da v mno‘ici za so~loveka v nesre~i nih~e ne naredi prav ni~.

Foto splet

^

lovek, ki naj bi bil privilegij narave, v~asih dobi neprijeten udarec naravnost v ~elo lastnega ponosa. Dejstvo, da riba smrdi pri glavi, ne pomeni, da je pod njenim repom parfumerija. Sprehodimo se skozi nekaj dokazov, ki so jih priskrbeli raziskovalci s svojimi {okantnimi socialnopsiholo{kimi eksperimenti. Ameri{ki psiholog Solomon Asch je leta 1953 hotel v praksi raziskati mo~ konformizma, isto~asno pa mu je uspelo pahniti v depresijo vsakega, ki je videl rezultate. Naloga prostovoljcev ni bilo konstruiranje vesoljske postaje na Marsu, temve~ odgovor na sila preprosto slikovno vpra{anje. Katera ~rta izmed treh na desni je enaka tisti na levi?

Pred nekaj leti je cestna kamera odkrila, da so se vozniki uspe{no izmikali povo‘enemu, ne da bi kdorkoli ustavil in ukrepal.

-

OKTOBER

08 -

Misteriji 21


^LOVE {KOST ~ LOVE{ TVA Ameri{ki psiholog Philip Zimbado se je leta 1971 lotil raziskovanja odnosa med pazniki in zaporniki. Za~elo se je s kratkim ~asopisnim oglasom, kjer je bil prostovoljcem obljubljen majhen denar in dvotedenska od{tekancija. Agresivne‘i so bili takoj zavrnjeni. Na stanfordskem psiholo{kem oddelku so pripravili la‘ni zapor, prostovoljci, v ve~ini {tudentje (le mo{ki), pa so najprej opravili test du{evne uravnove{enosti. Zatem so jih razdelili na dvanajst paznikov in dvanajst jetnikov, Zimbado pa se je oklical za nadzornika. Po prvem mirnem dnevu so nastopile te‘ave. Zaporniki so priredili pravi punt, zabarikadirali so celice s posteljami in izzivali paznike. Ti so dobili dober izgovor, da bando uti{ajo z vodnim curkom in gasilnimi aparati. Konec koncev, zakaj ne? Od tega trenutka je eksperiment zbezljal v pekel. Nekateri pazniki so prisilili najbolj glasne, da so spali nagi na betonu, uporaba kopalnice pa je postala nagrada za poslu{nost. Jetniki so bili prisiljeni v nehumane naloge, celo toaletne {koljke so ~istili z golimi rokami. Pazniki so zavrnili vse pro{nje za pogojni izpust, za katerega so jetniki lahko zaprosili, nih~e pa ni preprosto rekel: »Ne grem se ve~.« Kon~no je bila vse le igra. Raje so nagi sedeli v lastnih izlo~kih z gomaze~imi {~urki na glavi. Vsaj 50 ljudi bi lahko ustavilo poskus, a nikomur se ni zdel dovolj sporen do obiska Zimbadove zaro~enke Christine, ki je bila ob pogledu na situacijo popolnoma pretresena. Po {estih dneh je bil eksperiment kon~an, zaradi ~esar je bilo nekaj paznikov na smrt razo~aranih. Na to temo je bil posnet tudi odli~en nem{ki film Das Experiment. ^e ploskate zdravi pameti pogumne Christine, pomislite na to, da se je kasneje poro~ila z organizatorjem. Ko vas policist grobo zagrabi in brez pravega razloga zabri{e v marico, se spomnite, da znanost pravi, da bi vi v

22 - OKTOBER 08 -

njegovi ko‘i naredili enako. Le strah pred povra~ilnimi ukrepi nam prepre~uje, da ni za vsako hru{ko novi Abu Ghraib.

MILGRAMOV POSKUS Na Nürnber{kem sojenju so se obsojenci branili, da so le izpolnjevali ukaze nacisti~nega vrha. Leta 1961 je socialni psiholog Stanley Milgram z univerze Yale testiral ~lovekovo pripravljenost slediti avtoritetam. Prostovoljec je sedel v isti sobi kakor oseba v laborantski obleki, ki je nadzorovala poskus in je predstavljala avtoriteto, ki prvega usmerja, da odigra vlogo »u~itelja«, ki »u~encu« (ta je bil dejansko igralec, ~esar prvi ni vedel) v sosednji sobi postavlja vpra{anja. Za vsak napa~en odgovor je prostovoljec pritisnil gumb, ki je u~enca nagradil z elektri~nim sunkom; ta je bil z vsako napako mo~nej{i. Tako je mislil prostovoljec, igralec je elektro{ok zaigral. Za~elo se je s 45 volti, igralec pa je vedno glasneje prosil za prekinitev. Prostovoljcem je bilo v za~etku neprijetno, a jih je laborant hrabril, naj nadaljujejo. Po dolo~eni to~ki je ve~ina u~iteljev u~ence ubogljivo tresla, ~etudi ti sploh {e niso nehali kri~ati zaradi prej{njega sunka. oseba v laborantski obleki

»u~itelj«

»u~enec«

Milgramov eksperiment

Ilustracija splet

EKSPERIMENT V ZAPORU

Nekaj prostovoljcev se je nervozno smejalo tudi potem, ko je bilo sli{ati, da se igralec od bole~in zaletava z glavo v zid in prosi za milost zaradi bojazni pred sr~nim napadom. Pri 450 voltih je uprizoril nezavest, oziroma smrt. Nekaj prostovoljcev se je uprlo nad 300 volti, nih~e pa se ni zaustavil pod 100, kar je v dolo~enih pogojih ‘e smrtno. Ponovljena {tudija je dala enake rezultate. Osebek je brez pomislekov zadajal bole~ino in povzro~al trpljenje nedol‘nemu tujcu, dokler ga je laborant podpiral. O~itno ni potrebno, da je uspe{en voditelj odet v voja{ko uniformo s tremi vrstami ~inov. Kasneje sta C. Sheridan in R. King nadaljevala poskus in prostovoljci so za napa~no gesto z (‘al pravimi) elektro{oki kaznovali majhnega ku‘ka. 20 od 26 testirancev je {lo do najvi{je volta‘e. Med naslednjim sprehodom imejte v glavi, da je skoraj osem od desetih prijaznih mimoido~ih pripravljeno pokon~ati ljubkega ku‘ka, ~e mu tako re~e frajer v beli halji. Ko opravi z vrhu{ko izme~kov zgodovine, se civilizirani svet z vso artilerijo zaletava v kolektivno krivdo, odgovornost in karmo. Sizifovo delo, ~e je pri desetmilijonskem narodu posameznik pripravljen priznati le desetmilijoninko storjenega zla. Nikdar ni bila obsojena tovarna no‘ev, ki je naredila izdelek, s katerim je nekdo poklal celo dru‘ino. Tudi ni prav kriviti za smrt nekoga, ki nam da v roke nabito pu{ko, kar pravzaprav po~nejo karizmati~ni o~etje narodov s svojimi gromovni{kimi fantazmami. Vsak posameznik se sam odlo~i, ali bo streljal ali ne. Ne potrebujemo zakonov, niti bo‘jih zapovedi, ~e se dr‘imo enega samega biblijskega napotka, naj prvi vr‘e kamen tisti, ki je brez greha. Svet bi postal raj in ‘ivljenje poezija. Zakoni narave so kruti, a vsaj pravi~ni, privilegij pa se v manj idealnih pogojih hitro sprevr‘e v prekletstvo. Amedeja Li~en

D


Zdravo ‘alovanje

Osvobajanje du{ umrlih V

am drag in bli‘nji je zapustil fizi~no telo. Sploh ni pomembno, ali pred mesecem ali nekaj leti – ~e vi zaradi ‘alovanja za njim ‘ivotarite, namesto da bi ‘iveli, je to va{ samomor na dolgi rok. ^as je pri{el, da sprejmete njegovo svobodno izbiro in dovolite odhod tudi njegovi du{i, ~e ste jo s pretiranim ‘alovanjem in oklepanjem nezavedno zadr‘evali v lastnem energijskem polju. ^as, da se energijsko in ~ustveno osvobodite tudi sami. Da ponovno za‘ivite. Do‘ivljate ‘alost, ob~utek praznine in osamljenosti, potrtost, depresijo, bole~ino, prizadetost, jezo … Ti ob~utki so lahko celo pripomogli, da odhajajo~a du{a ni zmogla opraviti prehoda v stanje Enosti, se vrniti Domov, k Izvoru. Z ob~utkom, da ste z va{im dragim umrli tudi vi, ste lahko povzro~ili, da se zadr‘uje v va{em energijskem polju. Tako ne postajate samo ujetnik nesre~nih energij, misli in ~ustev, ki ste jih sami izbrali, temve~ ~edalje bolj tudi ujetnik energijske blokade, ki je tako nastala. Tako trpita in sta ujeta oba.

Prisotnost du{e umrlega lahko ~utite kot ti{~anje v prsih ali ob~utek, da vam nekdo sedi na njih. in dovolite odhod tudi njegovi du{i. Saj mu vendar privo{~ite, da se po morebitni dolgotrajni in mu~ni bolezni ali pa po travmi nenadne nesre~e s smrtnim izidom du{a zopet spo~ije na energijskih in duhovnih ravneh? Da si ogleda pridobljeno izku{njo in se poda novim dogodiv{~inam naproti. V energijskem polju lahko zadr‘ujete tudi du{ico, ki je ‘e bivala v va{em telesu, pa nikoli v svojem, ker ste naredili splav. Poslovite se in ji dovolite odhod, da bo va{o maternico lahko naselila nova du{a. Ne zadr‘ujte se v ob~utkih krivde. Vse je le del izku{nje, ki sta si jo izbrali obe du{i. Zato si oprostite in ponovno za‘ivite.

SVOBODNA VOLJA OBEH Morda pa se ne boste odlo~ili za @ivljenje in boste raje ‘ivotarili v ‘alovanju. To je va{a svobodna volja, s katero si ustvarjate lastno resni~nost. Imate pravico {e naprej trpeti in ‘alovati, a to ni modra izbira. Tega si du{e, ki so zapustile fizi~na telesa, ne ‘elijo. Sporo~ajo vam, da so ‘ive, saj je du{a ve~na, je @ivljenje sámo! Zato sprejmite njihovo svobodno izbiro, da so od{le, ~eprav je ne razumete ali se ne strinjate z njo. Spo{tujte jo in jim iz resni~ne Ljubezni, ki jo ~utite do njih, pomagajte vrniti se v Enost. Smrt je samo prehod iz enega stanja zavesti v drugo. Bivanje v Enosti univerzalne zavesti je podobno ob~utku, ko se po dolgem potovanju vrnemo domov. Prijetno, toplo, mirno, blagodejno, sprejeti smo, varni ter ljubljeni. Torej jim dovolite iti Domov! Ne zadr‘ujte jih proti njihovi svobodni volji iz lastne sebi~nosti in samopomilovanja. Saj niso ‘iveli zaradi vas. Lahko ‘ivite drug z drugim, ne pa drug zaradi drugega in za drugega!

PRISOTNOST DU[E UMRLEGA

Foto splet

Prisotnost du{e umrlega lahko ~utite kot ti{~anje v prsih ali ob~utek, da vam nekdo sedi na njih. Lahko jo ob~utite kot cmok v grlu, ali pa kot te‘o na vratu in ramenih. To so u~inki, ki jih lahko ob~utite fizi~no. ^e tak{no energijsko in ~ustveno stanje traja dalj ~asa, pa lahko privede tudi do fizi~nih bolezni. Tako si nezavedno pripravljate pot, da tudi sami odidete. ^as je, da sprejmete dejstvo, da je va{ bli‘nji zapustil fizi~no telo

SAMOOB@ALOVANJE

Dopustite preminulim svojcem, da opravijo prehod, za katerega so se odlo~ili. (Björn Magnus: Metuljeva krila, 2005)

-

Nehajte jih zadr‘evati zaradi lastnega egoizma, ob~utka prevaranosti, prizadetosti ali jeze, ker so »vas zapustili«. Niso zapustili vas, saj v zemeljski izku{nji niso bili zaradi vas, temve~ zaradi sebe. Nikamor niso od{li zato, ker jih ne vidite ve~ v fizi~nem telesu. Povezujte se z njimi iz srca. Iz Ljubezni, ki je med vami. Zato jim dopustite, da opravijo prehod, za katerega so se odlo~ili. In nato na novo za‘ivite tudi sami – osvobojeno, nevezano. OKTOBER

08 -

Misteriji 23


OSVOBAJANJE

SRE^ANJA Z DU[AMI

Knjiga, ki govori o stikih s pokojnimi svojci in prijatelji Posmrtna komunikacija je spontano do‘ivetje, pri katerem z nami nave‘e stik preminuli dru‘inski ~lan ali prijatelj. Avtorja te svetovne uspe{nice sta v sedemletni raziskavi zajela ve~ kot tri tiso~ pri~evanj o posmrtnih komunikacijah, ki sta jih razvrstila v razli~ne kategorije: ob~utkovne, slu{ne, taktilne, vizualne, telefonske, simbolne, »stra{ljive« … Knjiga, ki jo sestavljajo zgovorni primeri pri~evalcev, nam pomaga, da se znebimo strahu pred smrtjo in, ~e smo izgubili ljubljeno osebo, hitreje prebolimo bole~o izgubo.

Knjigo SRE^ANJA Z DU[AMI lahko naro~ite po telefonu 01/549 17 92 ali e-mailu: aratrgovina@siol.com Kupiti jo je mogo~e tudi v knjigarnah, cena je 24 €.

24 - OKTOBER 08 -

DU { UMRLIH

Lahko pa {e naprej ‘alujete in se zaklepate v okove nesre~nih energij. Toda va{i bli‘nji vas iz duhovnih dimenzij prosijo, da tega ne po~nite. Njihov odhod zanje ni razlog za ‘alovanje, temve~ za veselje. Prihod Domov! To, kar pogosto ob‘alujete ob smrti bli‘njega, ste – vi sami in vse tisto, ~esar ne boste mogli ve~ do‘ivljati skupaj z njim. Da se v fizi~ni dimenziji z njim ne boste ve~ smejali, da ne bosta uresni~ila skupnih na~rtov, da ne boste ve~ ob~utili njegovega dotika … Nobenih skupnih izku{enj ve~, po katerih hrepenite – vi. Objokujete dejstvo, da ste ostali sami. Morda z nedokon~ano hi{o, otrokom na poti, kupom dolgov …, zaradi ~esar se morda pomilujete ali celo ~utite jezo, prevaranost. Da, ostali ste sami, toda kako se na to dejstvo odzovete, je va{a lastna izbira in naravnanost. Sami, toda ne osamljeni, saj ste lahko povezani v duhovnih dimenzijah. Zato ne umirajte s svojci, ki so opravili prehod, saj oni vendar ‘ivijo. Vi pa v fizi~nih telesih umirate pod te‘o nesre~nih energij.

POGOVOR Z UMRLIMI Va{i bli‘nji so lahko z vami, kadarkoli si za‘elite – v srcu. Pogovarjajte se z njimi, povejte jim v mislih ali glasno vse, za kar vam je morda zmanjkalo ~asa v fizi~ni dimenziji. Vse, ~esar niste zmogli, upali ali hoteli izre~i, pokazati, izraziti, dokler ste {e bivali skupaj. Ni~ ni zamujeno, ker energija ne pozna ~asa in prostora. Ni va‘no, ali je du{a od{la pred enim letom ali dvajsetimi. Opravite ta pogovor iz srca, zasmejte se, zajokajte! Objemite ga ali jo, dovolite si izraziti vse. Le zakaj bi vas karkoli stiskalo, obremenjevalo? Pogovarjajte se! Bodisi glasno, v mislih, ali pa napi{ite pismo. Morda boste pogovor opravili v ti{ini svoje sobe, na gozdni jasi, v cerkvi, na vrhu hriba ali ob potoku. Kjerkoli, kakorkoli, kadarkoli. Zavedajte se, da va{ih bli‘njih ni v grobovih, ki jih obiskujete in vzdr‘ujete, morda celo zato, ker se tako »spodobi«.

NOVO @IVLJENJE Va{i bli‘nji verjetno ‘e ‘ivijo v novih fizi~nih telesih in se veselijo metulja v letu, toplega objema nove mamice in v igri s sovrstniki. Dovolite si jih za~utiti v ‘ubore~em potoku, v dehte~em cvetu, v siju son~nega zahoda ali mese~ini. Zavedajte se, da smo vsi Eno in da ste lahko kjerkoli in kadarkoli povezani z njimi. Da lahko v vsakem izrazu Boga-Boginje uzrete njihovo obli~je. Ne bodo vam zamerili, ~e se boste po njihovem odhodu zopet smejali, na{li novega partnerja, rojevali otroke ali kakorkoli u‘ivali @ivljenje. Prosijo vas, da ‘ivite, ne ‘ivotarite! Pa ne zaradi njih, temve~ zaradi vas. Pri{li ste in tudi od{li boste po lastni svobodni volji. In tudi to, kar do‘ivljate med enim prihodom in

SODELUJTE PRI USTVARJANJU DOMA^E KNJIGE O POSMRTNIH STIKIH! V zalo‘bi ARA na~rtujemo knjigo o posmrtnih komunikacijah, ki so se zgodile pri nas. Ste tudi sami do‘iveli posmrtno komunikacijo? ^e ste, vam je va{e do‘ivetje najbr‘ pomagalo na ‘ivljenjski poti. Prav tako pa lahko pomaga tudi mnogim drugim ljudem … Podelite svojo izku{njo z drugimi! Prelijte jo na papir ali vtipkajte v ra~unalnik ter nam jo po{ljite po elektronski ali navadni po{ti. Opi{ite svoje do‘ivetje s ~im ve~ podrobnostmi. Pripi{ite {e svoje ime, naslov in telefonsko {tevilko. Tako bomo lahko z vami stopili v stik, ~e bo va{e pri~evanje izbrano za objavo v knjigi. Zaradi spo{tovanja zasebnosti bodo v knjigi spremenjena vsa imena pri~evalcev in preminulih svojcev. Pi{ite nam na: p-k@zalozba-ara.si ali ARA, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana (s pripisom »za Posmrtne komunikacije«)


DU { UMRLIH

OPU[^ANJE @ALOVANJA @alovanje je v na{i kulturi naraven proces, ki sledi slovesu od ~loveka, s katerim smo delili del poti v ‘ivljenju. A ~e traja predolgo in ~e je nezdravo – kar pomeni, da se ga oklepate zaradi lastnih omejujo~ih miselnih in ~ustvenih vzorcev ali tistih, ki ste jih privzeli od okolice – postajate ujetnik nezavednih odlo~itev, skozi katere dobesedno umirate. Ko v ‘ivljenju zaradi dolgotrajnega ‘alovanja za umrlim ni ve~ veselja vstati v nov dan, se tudi du{a nima ve~ ~esa veseliti. In tako pripravlja pogoje za odhod. Si tega res ‘elite? ^e da, si to odgovorno in zavestno priznajte. ^e pa ne, se za~nite zavedati, kam so va{e nezavedne izbire vodile. @e ozave{~anje sámo vam da notranjo mo~ za spremembo. Zato odlo‘ite ~rnino, poslovite se od pretirane potrebe in celo navezanosti na ‘alovanje, zopet pri~nite ‘iveti in se radostiti. ^e ste se odlo~ili za @ivljenje, boste ‘e na{li na~in, kako to storiti, kajti celotno stvarstvo in duh vas vedno podpirata v @ivljenju. Torej boste zmogli slovo od du{ in opu{~anje ‘alovanja opraviti sami, kakor vam bo iz zaupanja vase narekovalo va{e srce. Ali pa boste poiskali pomo~, za katero ~utite, da jo v tem procesu potrebujete. Sezite k njej, pa naj bo to strokovna pomo~, bli‘nji, prijatelji, knjige, narava, glasba, meditacija, notranja ti{ina, energijsko in prakti~no delovanje, pogovori, ozave{~anje in transformacija strahov in nesre~nih ~ustev … Karkoli, kar je blizu va{emu srcu. Iz Ljubezni do sebe in do du{, ki so od{le. Morda je ravno leto{nji bli‘ajo~i se ~as spomina na mrtve prava prilo‘nost, da se sami ponovno rodite. Anita [kof

Ozon mo{ke zbode tam, kjer jih najbolj boli

Spermiji in smog S

mog ni slab le za plju~a, temve~ tudi za spermo. Raziskava, ki je zajela mo{ke iz Los Angelesa, je pokazala upadanje {tevila njihovih spermijev pri povi{ani koncentraciji ozona v zraku. Rebecca Sokol in sodelavci z University of Southern California Keck School of Medicine v Los Angelesu so raziskovali spermo osemin{tiridesetih mo{kih, ki so v dveletnem obdobju vsaj desetkrat darovali spermo v losangele{ko banko sperme. Na podlagi meritev onesna‘enosti zraka v posameznih krajih, kjer so mo{ki ‘iveli, so raziskovalci ocenili koli~ino razli~nih onesna‘evalcev, katerim so bili mo{ki izpostavljeni pred vsako donacijo sperme. Ozon, ki nastane takrat, ko son~na svetloba v smoga polnem zraku spro‘i reakcije med du{ikovimi oksidi in ogljikovimi vodiki, se je pokazal kot edini onesna‘evalec, ki vpliva na zmanj{ano proizvodnjo sperme in pogubno deluje skozi vseh 90 dni spermatogeneze, medtem ko ogljikov monoksid, du{ikovi oksidi ter trdi delci niso pokazali nobenega

Foto splet

odhodom, je va{a svobodna volja. Prihajate, da bi se izku{ali kot najveli~astnej{a izku{nja, kot Ljubezen, svetloba in radost. Bodite neomejeni, nevezani! Svobodni, ko bivate v fizi~nih telesih ali brez njih. Zato dokon~no izjokajte ‘alost in ponovno za‘ivite @ivljenje, ki vi ste.

vpliva (Environmental Health Perspectives, 114, str. 360). Ozon ne more neposredno prizadeti testisov, vendar po mnenju Sokolove lahko povzro~i vnetje ali pa nastanek strupenih snovi v krvi, ki uni~ujejo spermo. Tak{ne spremembe ne ogro‘ajo plodnosti pri mo{kih z normalnim {tevilom spermijev, naslednja raziskava pa naj bi ugotovila, ali so ogro‘eni tisti, katerih {tevilo spermijev je ‘e tako ali tako nizko. Ne. Fa.

D

Foto splet

O SVOBAJANJE

D

-

OKTOBER

08 -

Misteriji 25


Pre‘ivetje vrste je dokaz o obstoju sposobnosti samozdravljenja

Telo se zdravi sámo (1)

PRIROJENA SPOSOBNOST Nekaj poglavitnih dejavnosti mehanizma, ki pospe{uje proces samozdravljenja, lahko razlo‘imo ‘e na makromolekulski

26 - OKTOBER 08 -

Samozdravljenje je naraven potek dogodkov, izvirajo~ iz notranje zgradbe DNK.

Foto L. Z.

N

ga nadomesti z nepo{kodovanim. Pri procesu samozdravljenja se ne nevtralizirajo le posledice huj{ih po{kodb DNK, pa~ pa potekajo tudi navadna, v vsakem hipu potrebna popravila, ki ohranjajo normalno zgradbo in delovanje DNK. Samozdravljenje je torej ravni oziroma na ravni DNK – makro- spontano. Je naraven potek dogodkov, molekule, ki dolo~a ‘ivljenje. Na tej rav- izvirajo~ iz notranje zgradbe DNK … ni ni imunskega sistema, niti ‘ivcev, ki Omenjene zna~ilnosti veljajo tudi v bi prena{ali sporo~ila iz mo‘ganov, in ve~jih vzorcih biolo{ke organizacije ~losmo dale~ pod svetom organov. ve{kega telesa. Na ravni celice lahko na Samozdravljenje je o~itno prirojena primer natan~no opazujemo sposobnost sposobnost vseh ‘ivih bitij, saj DNK v obnove posameznih struktur; sposobsebi nosi vse informacije, potrebne za nost, ki telesu dovoljuje, da v vsakem nastajanje encimov, ki jo popravljajo. hipu opravlja potrebna popravila. Ker Proces samozdravljenja tako poteka je povr{ina celic podvr‘ena {tevilnim nepretrgoma. Telo je sámo sposobno po{kodbam, je zdravljenje na ravni diagnosticiranja, zna torej prepoznati celi~ne membrane izjemno pomembno, po{kodbe. Lahko tudi sámo odstrani {e posebej zato, ker na povr{ini celic z po{kodovano nukleotidno zaporedje in medsebojnim vplivanjem receptorjev in molekul od drugod poteka sporazumevanje med njimi. Na ravni tkiva postane zdravljenje bolj zapleteno, vendar ima enake splo{ne zna~ilnosti. Temeljito prou~ena primera zdravljenja na ravni tkiva sta proces celjenja ran in popravljanje preprostega zloma. Na vseh ravneh organizacije je torej organizem sposoben obnoviti izgubljene ali po{kodovane dele. To je vsakdanji pojav v nekaterih tkiDa bi pove~ali sposobnost samozdravljenja na{ega telesa, izbirajmo ‘ivila, pridelana na vih, posebej v tistih ekolo{ki na~in. na povr{ini, izposta-

a{e telo ima vse sposobnosti, da se zdravi sámo. Sposobnost samozdravljenja je sicer nevidna z zornega kota klasi~ne medicine, a je obstoj te sposobnosti jasen z drugih vidikov. Je evolucijska nuja, saj organizmi morajo imeti mehanizme samozdravljenja, da nevtralizirajo sile, ki povzro~ajo po{kodbe in bolezni. ^love{ka vrsta skoraj ves ~as svojega obstoja ni poznala zdravnikov, ne konvencionalnih, ne alternativnih. @e na podlagi pre‘ivetja vrste lahko sklepamo o obstoju sposobnosti samozdravljenja. @al se ne da preprosto podati slike obrambnega sistema, ki pospe{uje proces samozdravljenja, saj zaradi pomanjkanja organiziranih raziskav poznamo le malo podrobnosti o sestavnih delih in mehanizmih tega sistema. ^love{ki organizem je neverjetno kompleksen in sposobnost, da se zdravi sam, je eno najzapletenej{ih delovanj. Tudi medsebojno vplivanje telesa in uma je po izku{njah »~ude‘no« ozdravelih ljudi ter raznih alternativnih zdravnikov vedno pomembno, vendar nimamo modela, ki bi um vdelal v biolo{ko resni~nost.


T ELO

Telesu lahko pove~amo sposobnost, da se zdravi sámo. vljenih nenehnim dra‘ljajem. Z na{ega telesa ves ~as odpadajo zunanje plasti ko‘e, spodnje plasti pa nenehno oblikujejo novo ko‘o. Celotna plast prebavnega trakta se odlu{~i in obnovi vsak dan, kar je presenetljiv regenerativni pojav. [e presenetljivej{a je sposobnost regeneracije jeter. Odre‘emo lahko ve~ino jeter, tudi do 80 odstotkov, vendar bo preostali del izgubljeno nadomestil ‘e v nekaj urah, ~e je le tkivo normalno. Podobna nadomestitev struktur in funkcije je mogo~a tudi po delnem uni~enju jetrnih celic zaradi virusnega hepatitisa ali kemi~nih strupov.

@ALOVANJE Zanimivo je opazovati tudi proces samozdravljenja psiholo{kih po{kodb, katerih nazoren model je ‘alovanje. @alovanje nad izgubo slej ko prej ob~utimo vsi. Naj gre za izgubo hi{nega ljubljen~ka, slu‘be, prijatelja, zakonskega partnerja ali otroka – vsaka izguba je povezana z izgubo vsega, vsaka smrt nas opomni na na{o lastno smrt. Vendar se oblike ‘alovanja od ~loveka do ~loveka zelo razlikujejo, odvisne so tudi od narave in simbolike dolo~ene izgube. @alovanje je nekak{no delo, ki ga moramo opraviti, proces sprejemanja izgube in doseganja novega ~ustvenega ravnote‘ja v spremenjenih okoli{~inah – je torej neka vrsta samozdravljenja. Spontano zdravljenje je potemtakem vsakodneven pojav, ne pa kak{en redek dogodek. ^udimo se spontani remisiji raka, vsakodnevno delovanje obrambnega sistema, kot je celjenje ran, pa komajda opazimo in se sploh ne zavedamo, kako pomembno je. Do danes so le redki zdravniki in znanstveniki iskali primere samozdravljenja, zato ni presenetljivo, da se jim fenomen spontanega zdravljenja zdi nejasen, koncept zdrav-

SE ZDRAVI SÁMO

(1)

ljenja od znotraj pa nenavaden ali celo nesprejemljiv. Kaj torej lahko storimo zase? Predvsem to, da telesu pove~amo sposobnost, da se zdravi sámo, saj je to dolgoro~na nalo‘ba v prihodnost na{ega telesa. Za zdravje je potrebna energija. Leto priskrbi presnova, proces spreminjanja energije, ki jo v obliki kalorij zau‘ijemo s hrano, v kemi~no energijo, ki jo telo lahko porabi za svoje raznovrstne funkcije. Zato so podhranjeni in stradajo~i ljudje neprimerni kandidati za spontano zdravljenje. Pogostej{i razlogi za nezadostno presnovo energije so ponavadi nepravilna prehrana, nepravilna prebava in nepravilno dihanje. Vse te dejavnike je mogo~e nadzorovati.

PRAVILNA PREHRANA Pravilna prehrana telesu ne daje le dovolj kalorij, pa~ pa tudi vse hranilne snovi, potrebne za u~inkovito presnovo, in to brez prese‘kov, pospe{evalcev bolezni. In kak{na naj bi bila »zdravilna prehrana«? Sku{ajte u‘ivati manj kalorij, zato iz prehrane izlo~ite mastna ‘ivila, svoje najljub{e jedi pa pripravljajte z manj ma{~obe. Sem in tja se odlo~ite tudi za post in tako imenovano omejevalno huj{anje. ^im bolj zmanj{ajte koli~ino nasi~enih ma{~ob: jejte manj ‘ivil ‘ivalskega izvora in se izogibajte ‘ivilom, ki vsebujejo palmovo ali kokosovo olje (obe vsebujeta veliko nasi~enih ma{~obnih kislin), margarino, rastlinsko mast, delno hidrogenirana olja in navadne vrste teko~ega rastlinskega olja. Za kuho ne uporabljajte polinenasi~enega olja, pa~ pa le kakovostno olj~no olje. Pove~ajte porabo ma{~obnih kislin omega-3: jejte ve~ pravih vrst rib (tuna, losos, sku{e, sardele, postrvi, jeseter …) ali pa ‘ivilom dodajajte konopljino ali laneno olje oziroma moko. Jejte manj beljakovin. @ivalske beljakovine poskusite nadomestiti z ribami in izdelki iz soje. Jejte ve~ vsakovrstnega sadja in zelenjave ter ve~ polnozrnatih ‘it in izdelkov iz njih. Izbiraj-

-

OKTOBER

08 -

Misteriji 27


T ELO

SE ZDRAVI SÁMO

(1)

te ‘ivila, pridelana na ekolo{ki ali integriran na~in. Ker s staranjem postajamo manj dejavni, potrebujemo manj kalorij, kar se pogosto ka‘e v slab{em teku in pomanjkanju zanimanja za hrano. Vendar se potrebe po vitaminih in mineralih in drugih hranilih s starostjo prej pove~ajo kot zmanj{ajo. V starosti je uravnote‘ena prehrana enako pomembna kot v drugih ‘ivljenjskih obdobjih. Da bi se izognili zapeki in drugim prebavnim te‘avam, ki so pogost vir nadlog v starosti, izbirajmo ‘ivila, ki zagotavljajo prehranske vlaknine, denimo polnozrnat kruh, sadje in zelenjavo.

NEPRAVILNA PREBAVA

NEPRAVILNO DIHANJE Slabo dihanje lahko omejuje presnovo in koli~ino energije, potrebne za zdravljenje. Nepravilno dihanje je lahko prisotno zaradi kroni~nih bolezni dihal, pa tudi zaradi pre‘ivetih travm, tako du{evnih kot telesnih. Delovanje mo‘ganov in ‘iv~evja je odvisno od zadostne izmenjave kisika in ogljikovega dioksida, prav tako delovanje srca, obto~il in vseh drugih telesnih organov. Dihanje je zato najpomembnej{a telesna funkcija in vpliva na vse druge. Ve~ina izmed nas se nikoli ni u~ila pravilnega dihanja in tega, kako ga lah-

Dru{tvo za ozave{~anje in osebnostno rast Sonce, Beleharjeva 41, [en~ur

Z izrazom »nepravilna prebava« ozna~ujemo razli~ne bolezni, od kislega refluksa do hemoroidov, vmes pa {e vsakovrstne kroni~ne ‘elod~ne in ~revesne bolezni … Dokler se ne doka‘e nasprotno, lahko predvidevamo, da ve~ina prebavnih motenj izvira iz stresa, kajti um se lahko neomejeno vme{ava v normalno delovanje prebavnega sistema in ru{i ravnovesje avtonomnega ‘iv-

~evja, katerega uravnava. Ve~ina ljudi se skozi ‘ivljenje ne prebija s sprejemanjem. Namesto tega so v nenehni pripravljenosti, z vsiljevanjem svoje volje sku{ajo krojiti dogodke in nadzorovati polo‘aj. Po Lao Ziju, starodavnem kitajskem filozofu, je táko vedenje prav nasprotno dau, pravemu na~inu ‘ivljenja, in tisti, ki se ga oklepajo, so pogubljeni. Sprejemanje, podrejanje, predaja, preobrat v na~inu razmi{ljanja je lahko glavni klju~, ki odklepa vrata do ozdravitve.

28 - OKTOBER 08 -

ko izkoristimo za ubranost uma in telesa. Znanosti zavestnega dihanja na medicinskih fakultetah ne u~ijo. Skozi vso zgodovino je bila nekaj ezoteri~nega, iz roda v rod so jo ve~inoma prena{ali z ustnim izro~ilom, danes pa je na voljo kar nekaj knjig o tej temi. Priporo~eno je, da se nau~imo spro{~ujo~ega dihanja, da uglasimo telo, um in duha.

PREKRVITEV Sposobnost samozdravljenja je odvisna tudi od prekrvitve, ki prena{a energijo in potrebne snovi na nepravilno delujo~e ali po{kodovano obmo~je. Svoja obto~ila lahko ohranjate v izvrstnem stanju z zdravo prehrano, s telovadbo in brez cigaret. Spontanega zdravljenja verjetno ne more biti, ~e so obrambni mehanizmi telesa slabi. Na{ imunski sistem lahko oslabijo tri vrste dejavnikov: vztrajne ali neustavljive oku‘be (npr. z virusi, bakterijami), strupene oku‘be z razli~nimi oblikami snovi ali energije iz okolja ter nezdrava du{evna stanja (npr. depresija).

STRES Pomanjkanje energije je lahko tudi posledica ~ezmerne porabe te energije zaradi prenapornega dela, prevelikega telesnega napora, pomanjkanja po~itka in spanja ter zasvojenosti s po‘ivili – se pravi posledica stresa na na{ organizem. Nau~imo se torej bla‘iti stres. Nekaj osnovnih bla‘ilcev stresa je, da si redno vzamemo dopust v slu‘bi, da se redno in zdravo prehranjujemo, da se izogibamo prevelikim koli~inam kofeina, alkohola in tobaka, da smo redno telesno aktivni, da se lotimo kake tehnike za spro{~anje, denimo joge, meditacije ali dihalnih vaj, da se spoprijemamo z delovnimi te‘avami in te‘avami v medosebnih odnosih in jih razre{ujemo, da se nau~imo prepoznati svoj prag stresa in se ne ‘enemo preko njega, da premislimo o nakupu doma~e ‘ivali, saj bo‘anje ‘ivali spro{~a, da se pogovarjamo o svojih te‘avah … Bara Hieng

D


Izvor ‘ivljenja na Zemlji po sumerskih zapisih

@ivljenje ni samoniklo V

prvih dveh ~lankih (Misteriji 175 in 176) smo pri{li do spoznanja, da pri nastanku Zemlje najbr‘ ni {lo le za naravne procese. Naslednje vpra{anje pa je nastanek ‘ivljenja. S pomo~jo zapisov in logike nikakor ni iz trte zvito, ~e re~emo, da so tudi tu morali imeti prste vmes prebivalci planeta Nibiru, ki so ustvarili tudi ‘ivljenjske pogoje na modrem planetu. Takoj po nastanku Zemlje ni bilo niti govora o kak{nih ‘ivljenjskih pogojih. Prete~i je moralo veliko ~asa, da se je situacija umirila in planet ohladil. [ele takrat je lahko vodna para iz atmosfere kondenzirala. Nastala so morja in kopno. Do tu ni najbr‘ pomagalo ni~ drugega kot veliko potrpljenja. Potem pa se je za~elo.

Danes obstaja kar nekaj zelo zanimivih teorij, kako Mars spremeniti v ‘ivljenju prijazen planet. Tudi Nefilimi, prebivalci planeta Nibiru, ki so bili precej bolj razviti kot mi danes, so zelo verjetno po svojih mo~eh pomagali, da bi na Zemlji ~im prej pri{li do ‘ivljenjskih razmer. Vsekakor je bilo treba najprej ustvariti za dihanje primerno atmosfero. To je mo‘no zagotoviti le s poselitvijo planeta s primernimi organizmi. Ko so ti organizmi opravili svojo nalogo, so poskrbeli, da so jih nadomestili organizmi, zadol‘eni za drugo fazo ustvarjanja primernih pogojev.

Je to morda razlaga za ve~kratna mno‘i~na izumrtja skozi Zemljino zgodovino? ^e je sli{ati utopi~no, si preberite kak{en projekt za o‘ivitev Marsa. Tudi tam so stvari planirane po stopnjah. Najprej bi bilo treba ustvariti u~inek tople grede, da bi se planet ogrel. Potem bi lahko dolo~ene rastline za~ele proizvajati primerno atmosfero, potem pa … Pri Marsu sem sam prepri~an, da je ‘e bil naseljen, vendar tudi Nefilimi niso znali ohraniti primernih pogojev za ‘ivljenje. Namen dana{njega potovanja na Mars je v ne~em drugem. ^e je bil res naseljen, bi znalo na njem ostati marsikaj zanimivega. Seveda obstaja tudi mo‘nost, da je naseljen {e danes. Ob primer-

ni tehnologiji je prenos son~eve svetlobe v globlje le‘e~a bivali{~a mo‘en, tam pa tudi nizka temperatura ni problem. Morda so velike popolnoma okrogle odprtine v Marsovo povr{ino namenjene ravno temu … Ko je torej pri ustvarjanju ‘ivljenja na Zemlji neka skupina organizmov opravila svoje delo, naj bi jo Nefilimi zamenjali z drugo. Toda v tej logiki hitro zaidemo. ^e so si ustvarjali ta planet zase, kje so Nefilimi sedaj? Bolj logi~ni sta dve drugi, ‘e poznani varianti. Po eni naj bi bila Zemlja neke vrste zapor, kot je bila na za~etku Avstralija za Anglijo. Dokler nimamo tehnologije za potovanje po vesolju, smo varno ujeti na na{em planetu. Ampak obstoje~i zapisi se s to teorijo zelo slabo ujemajo. Osebno se najbolj nagibam k teoriji, da je vse skupaj velik eksperiment.

PLANETARNI EKSPERIMENT

Foto splet

@IVLJENJU PRIJAZEN PLANET

Tudi znanost priznava, da je mo‘nost samoniklega razvoja ‘ivljenja na Zemlji zanemarljivo majhna.

Morda je Mars naseljen {e danes. Ob primerni tehnologiji je prenos son~eve svetlobe v globlje le‘e~a bivali{~a mo‘en; morda so velike popolnoma okrogle odprtine v Marsovo povr{ino, ki jih je odkrila NASA, namenjene ravno temu …

-

V fazi ustvarjanja primernih razmer za najpomembnej{e teste bi tudi mi naredili {e kak{en preizkus. Morda bi nas zanimalo, do katere velikosti lahko zrastejo dolo~ena bitja, ali pa morda, katera bitja so sposobna pre‘iveti jedrsko eksplozijo. V kon~ni fazi pa bi nas za dolgoro~no pre‘ivetje vrste zanimale bolj pomembne zadeve. To so sistemi dru‘benih ureditev, odnosi med rasami, verami in razli~no govore~imi, uspe{no zatiranje kriminala in podobno. Teoretiziranje se tu ponavadi izka‘e za neproduktivno, saj ima lahko vsak svoje mnenje. ^e pa znova in znova

OKTOBER

08 -

Misteriji 29


NI SAMONIKLO

v realnih razmerah ustvarja{ dolo~ene konflikte, se da dobiti tudi realne odgovore. V tem primeru je logi~na tudi popolna odsotnost Nefilimov. Poskusi z vme{avanjem izvajalca ne dajo pravih rezultatov. Izvajalec opazuje dogajanje s primerne razdalje in ob~asno vzame kak{en vzorec. Pri~evanj o videnjih neznanih lete~ih predmetov in sre~anjih z nezemeljskimi bitji je enostavno preve~ … Danes celo ‘e znanstveniki priznavajo, da je mo‘nost samoniklega razvoja ‘ivljenja na Zemlji zanemarljivo majhna. @e leta 1986 so vrhunski znanstveniki s tega podro~ja pri{li do sklepa, da je bilo ‘ivljenje na na{em planetu zasejano. V tehnologijo tega sejanja se pretirano niso spu{~ali. Najnovej{a podpora tej trditvi so izsledki primerjave genskih zapisov ~loveka z ostalimi ‘ivimi bitji na Zemlji, ki so bili objavljeni leta 2001. Sedaj pa si poglejmo – na konkretnem primeru dveh vrst, ki se po trenutno priznanih teorijah nikoli nista sre~ali – vso mizerijo na{ih predstav o razvoju ‘ivljenja na Zemlji.

LJUDJE Z DINOZAVRI Ko mi je pred{olski sin pred mnogimi leti prinesel slikanico, v kateri so bili skupaj narisani ljudje in dinozavri, sem mu posku{al dopovedati, da ti dve vrsti nikoli nista ‘iveli skupaj. Tako so nas pa~ u~ili v {oli. Napaka! Tiso~letja stare najdbe s ~love{kimi figurami na manj{ih dinozavrih ka‘ejo, da so ljudje, oziroma ljudem podobna bitja, dinozavre najbr‘ lovili za hrano ali za zabavo. Kipci dinozavrov spadajo tudi v najdbo, ki jo je leta 1944 odkril nem{ki poslovne‘ in antropolog Waldemar Jusrud v mehi{kem mestu Acámbaro. Skupaj naj bi bilo ‘e ob prvih izkopavanjih najdenih neverjetnih 34.000 figuric iz gline in mnoge od njih prikazujejo dinozavre. Vmes so bili tudi kipci razli~nih ras ljudi, orja{kih opic in drugih izumrlih ‘ivalskih vrst. Bili pa so to ~asi, ko je bilo tako najdbo la‘je prikriti. Izvedena datiranja so pokazala starost okrog 4000 let,

30 - OKTOBER 08 -

Foto splet

@ IVLJENJE

@al med slikami najdb iz Acámbara ni takih, ki bi prikazovale tudi prisotnost ~loveka. Najbolj zanimiva je spodnja desna slika, ki mo~no spominja na zmaja. Dejstvo je, da obstajajo tudi dokazi o dinozavrih z dvema glavama. Domi{ljija hitro doda {e kak{no in ‘e smo pri tri- in sedemglavih zmajih.

dokler izvajalci niso pri{li do informacije, da so v najdbi tudi dinozavri. Potem so sledile spremembe poro~il in na vsem lepem je bila ocena o starosti 30 do 100 let. O~itno je rezultat datiranja mo~no odvisen od njegove sprejemljivosti. Takrat so na{li tudi kipec igvanodona, dinozavra, ~igar okamnele ostanke so na{li {ele v sedemdesetih letih! Take manipulacije so za na{e razmi{ljanje nesmiselne in za nadaljevanje se pa~ osredoto~imo na vsaj pribli‘no realno oceno starosti kipcev okrog 4000 let. Ampak to uganko le {e bolj zaplete. Lahko bi celo pomenilo, da je izumrtje dinozavrov pred 65-imi milijoni let popoln strel v prazno. Po drugi strani pa vemo, da je datiranje to~no le, ~e objekt ni bil izpostavljen pretiranim sevanjem. Kar nekaj starodavnih zapisov omenja lokalne jedrske katastrofe in celo svetovno jedrsko kataklizmo. Po tej logiki bi bili

navedeni kipci lahko mnogo starej{i, kar bi problem vsaj delno re{ilo.

TRICERATOPS NA ANDEZITU V ta okvir sodi tudi izjemna najdba v perujski vasi Ica. Perujski zdravnik Javier Cabrera je na{el 1100 zelo starih zglajenih kamnov iz izjemno trdega andezita s podobami, ki so po trenutni zgodovinski logiki popolnoma nedoumljive. Slike, ~eprav ne izjemno kvalitetne, govorijo same zase. Take kamne je te‘ko izdelati ‘e zato, ker je andezit po trdoti primerljiv z na{im granitom. Vzemite v roke kos granita in poskusite vanj vgravirati svoje za~etnice, pa vam bo hitro jasno, da tega niso delali lovci s kamnitim orodjem. [e precej bolj se bo zapletel poskus, da vanj ovekove~ite razvojni cikel triceratopsa. Precej ~asa boste morali brskati po internetu in tudi ~e


@ IVLJENJE

Foto splet

LJUDJE IZ PREJ[NJEGA CIKLA

Foto splet

Za name~ek obstaja {e nekaj okamnelih stopinj dinozavrov, med katerimi so vidne ~love{ke stopinje. Na nesre~o nasprotnikov idej o skupnem sobivanju dinozavrov in ljudi tudi te vesti prihajajo z razli~nih koncev sveta. Sumerski in drugi starodavni zapisi omenjajo bitja, katerih opisov ne moremo primerjati z ni~emer drugim kot z dinozavri.

boste kaj na{li, ne boste prepri~ani, da se to izpla~a vgravirati v trdo kamnino. Kdor je to delal, je moral to~no vedeti, kaj dela in zakaj. ^e bi na{li le nekaj takih kamnov, bi morda lahko govorili o poskusu prevare, ob najdbi ve~ kot tiso~ primerkov je to nemogo~e. Taka potegav{~ina bi bila izjemno draga in ne bi mogla ostati skrita. Uradna znanost bi vsak najmanj{i znak takega dejanja takoj uporabila za protiargument. V tem primeru se to ne izide. Uradna datiranja kamnov iz Ice niso dala rezultata o starosti najdbe, ali pa ni bil primeren za objavo. Dodaten kamen v mozaik so bile najdbe kamnov s slikami razporeda celin na Zemlji izpred trinajstih milijonov let. Cabrera je skupaj z ostanki dinozavrov in ljudi na{el celo ostanke mezozojskega rastja. Tudi najdi{~e Ica je postreglo z mno‘ico kipcev dinozavrov in ljudi skupaj. Te najdbe so k sre~i na{le pot na internet. Tako si lahko vsak zainteresiran posameznik sam ustvari svoje mnenje o vsej zgodbi.

Slika prikazuje zavropoda z jezdecem, ki je mo~no podoben ~loveku z no‘em v roki. Toda tu je zanimivej{i detajl v spodnjem okvirju – skoraj o~itno gre za kotitev ‘ivega mladi~a. Izrastki pred zadnjimi nogami so podobni vimenom, obstajajo pa tudi slike, ki prikazujejo sesanje. O~itno je nekaj narobe. @ive mladi~e naj bi po trenutnih teorijah kotili le morski dinozavri, dojenje pa naj bi bil izum sesalcev?!

NI SAMONIKLO

Na tem kamnu iz Ice je upodobljen ~lovek, ki jezdi triceratopsa.

Obstaja {e en, na prvi pogled precej nelogi~en zapis. Po njem naj bi bili mi pripadniki petega cikla. V tej lu~i so se torej na Zemlji zvrstili ‘e {tirje poskusi razvoja civilizacij; na{ cikel naj bi se za~el pred pribli‘no 450.000 leti. Tako si morda tudi la‘je razlagamo dejstvo, da so dinozavri upodobljeni bolj realisti~no kot ljudje. Lahko sklepamo, da ne gre za ljudi iz na{ega cikla, ampak za pripadnike enega izmed predhodnih ciklov. Ti so imeli nekoliko druga~ne osnove in temu primerno tudi druga~en videz. Na ta na~in je mogo~e pojasniti tudi kipe na Velikono~nem otoku in {e marsikatero skrivnostno najdbo. Pojasniti pa je mo‘no tudi pojav dinozavrov pred trinajstimi milijoni let in recimo pred 20.000, 100.000 ali 300.000 leti. Film Jurski park je morda rahlo utopi~en, ~ez nekaj let pa bo lahko tudi gola realnost. Pri na{em na~inu razmi{ljanja ne dvomim, da bo nekdo zmogel v dolo~enem obsegu omogo~iti bogatim adrenalinskim zasvojencem lov na dinozavre. Morda jih bo celo malo gensko predelal, ker ne bo na{el celotnega genskega zapisa. V filmu to re{ijo z genskim materialom ‘abe. Na kamnih z najdi{~a Ica dinozaver povr‘e ‘ivega mladi~a, slika pa daje videz, da ima samica vimena in da mladi~i sesajo. Nekaj se ne ujema. Ali je mo‘no, da bi bile na{e predstave o tem napa~ne? Morda so starodavni genetiki manjkajo~e sekvence genoma ustvarili malo po svoje. Morda

so namesto ‘abjega materiala jemali pri kak{nem sesalcu. Svojemu namenu so te ‘ivali o~itno ~isto dobro slu‘ile.

MAJHEN TESTNI VZOREC Tako razmi{ljanje tudi pojasni, zakaj so redki ostanki, ki so mlaj{i od 65 milijonov let. [lo je za majhno {tevilo namensko ustvarjenih bitij, ki so do`ivela precej{njo publiciteto, ostankov pa zaradi majhnega {tevila jasno ni. ^e bi podoben projekt izpeljali danes, ne bi bilo ~isto ni~ druga~e. Kdor pozna sistem fosilizacije, mu je jasno, da tudi populacija nekaj tiso~ osebkov pod nadzorom v sto letih ne bi pustila nobene fosilne sledi. Za to je potrebna veliko ve~ja in nenadzorovana populacija in ve~ ~asa. Nekatera datiranja fosilov so dala tudi starost le 10.000 do dobrih 35.000 let. Poleg ponovne stvaritve dinozavrov obstaja {e ena mo‘nost. Ta rod ni izumrl pred 65-imi milijoni let. Populacija se je le drasti~no manj{ala. Kasnej{e najdbe so mnogo redkej{e in zaradi neujemanja s teorijo dobijo etiketo o napa~nem datiranju. Za marsikatero trditev, ki jo u~ijo »uradni«, je znatno manj otipljivih dokazov. Zato mi ni niti najmanj nerodno, da kot laik sprejmem kot dejstvo najdbe, ki pri~ajo o sobivanju dinozavrov in »ljudi«. Pavel [kofic Prihodnji~: Za~etek petega cikla

D

-

OKTOBER

08 -

Misteriji 31


PREDSTAVITVENA INFORMACIJA

Stimulacija naravnega samozdravljenja

Kvantna medicina

V

Sloveniji je ‘e osem ambulant, v katerih imajo najmodernej{e sisteme za biofeedback bioresonan~no protistresno diagnostiko in terapijo. Poenostavljeno: merijo in zdravijo na{e fizi~no, ~ustveno, mentalno in duhovno telo zgolj tako, da nas, zleknjene v naslanja~, z elektrodami pove‘ejo s sistemom. Vse poteka na energijski ravni ob dejstvu, da vsak na{ del telesa vibrira na dolo~eni frekvenci. Metoda, uradno je to QXCI/SCIO, ki jo upravi~eno imenujemo medicina 21. stoletja, ima vse ve~ privr‘encev in je znanstveno verificirana. Tudi v Sloveniji je v ve~ini primerov v rokah zdravnikov. Ugotavljanje bolezni in hkratno zdravljenje po tej metodi sloni na dejstvu, da je na{e telo pravzaprav energija, ki se hitro giblje na ne{tetih frekvencah. Na kvantni ravni smo dobesedno del univerzalne energije, kjer vsak na{ del, dr. Igor ^etojevi} naj je to fizi~ni, ~ustveni, mentalni ali duhovni, merjeno na nivoju elektromagnetizma, vibrira na dolo~eni frekvenci. Vsaka energija pa je merljiva. Sistem QXCI/SCIO na posreden na~in izmeri te energije ter na podlagi podatkov prika‘e energijska neravnote‘ja in hkrati stimulira naravno samozdravljenje skozi energijsko telo. Na to pa se na{e fizi~no telo odzove na biokemi~ni ravni. Celoten sistem zajemanja podatkov in oddajanja ustreznih informacij za zdravljenje je izdelan po principih kvantne biofizike in naslonjen na na~ela holisti~ne medicine, ki na prvem mestu obravnava celotnega ~loveka in se {ele potlej usmerja na simptom ali posamezno bolezen. Gre za zdravljenje brez kontraindikacij, ki je neinvazivno, nebole~e, brez kemije. In kar je {e posebno pomembno, po meri vsakega organizma. Sistem je domi{ljen tako popolno, da med zdravljenjem telo sámo izbere tiste frekvence za zdravljenje, ki mu najbolj ustrezajo. Zdravi tako, da uravnote‘i vse funkcije organizma, ki so bile motene zaradi notranjih ali zunanjih stresogenih dejavnikov. V sistemu je kakih 10.000 razli~nih frekvenc, informacij, povzetih iz najrazli~nej{ih zdravilnih snovi in pripravkov, zbranih z vsega sveta. Sistem v tiso~inki sekunde najde ustrezno frekvenco in jo dovaja telesu toliko ~asa, sekund ali minut, da vzpodbudi samozdravljenje. J. V. Delovanje sistema QXCI/SCIO si bo mogo~e v ‘ivo ogledati in se z njim podrobneje seznaniti v Ljubljani v ~etrtek 9. oktobra ob 19. uri v Hotelu M. Sistem bo predstavil zdravnik Igor ^etojevi}, dr. med. Odgovarjal bo na vsa vpra{anja, ki vas zanimajo v zvezi z zdravljenjem brez zdravil in stimulacijo naravnega samozdravljenja.

32 - OKTOBER 08 -


Razumevanje in razlaganje sanj (3)

Kaj so sanje?

FREUD – SANJE SO PLOD POTLA^ENIH @ELJA

Sanje nam pomagajo, ~etudi jih ne razumemo. naposled odkrile sporo~ilo nezavednega oziroma latentno vsebino sanj. Jung je za razliko od Freuda menil, da zunanji vplivi ne povzro~ajo sanj, kar so dejansko potrdili poznej{i eksperimenti, v katerih se je izkazalo, da obdobje REM, v katerem sanjamo, dolo~ajo biokemi~ni procesi, ki so cikli~ni in ne nastanejo zaradi zunanjih vplivov. Sanje so bile za Junga ostanki dejavnosti na{e psihe med spanjem.

JUNG – SANJE NAS UGLA[UJEJO

Nekateri ljudje menijo, da od sanj nimamo nobene koristi, ker jih ne moremo razumeti. Toda to ne dr‘i. Sanje nam pomagajo, ~etudi jih ne razumemo. To je zato, ker na{e nezavedno uporablja druga~en jezik od zavestnega uma in nam daje popolnoma druga~no perspektivo. Omogo~a psiholo{ko prilagoditev, »kompenzacijo«, ki je absolutno nujna za pravilno ravnote‘je med delovanjem zavesti in podzavesti. V budnem stanju stalno razglabljamo o raznih problemih. Ko gremo spat, so nere{eni problemi v na{em umu velikokrat {e vedno zelo prisotni. Takrat na{ nezavedni um nadaljuje z raziskovanjem problemov na globlji ravni, saj lahko razsvetli tudi tiste aspekte na{ih problemov, ki smo jih bodisi zanemarjali ali pa se jih nismo zavedali. Prek simbolike v sanjah nam nezavedno pomaga, da se spoprimemo s svojimi problemi. Iz sanj se potem prebudimo z ob~utkom, da problem lahko re{imo.

S Freudom se je Jung razhajal tudi v Svojo teorijo o sanjah je Freud ute- teoriji o sanjah kot izpolnjevanju ‘elja; meljeval na teoriji o izpolnjevanju ‘elja. le-to je po njegovem prisotno v nekateSanje naj bi bile rezultat potla~enih ‘elja, rih sanjah, toda ne v vseh. Je pa Jung ki pridejo na povr{je med spanjem. Te ‘e- prav tako kot Freud uporabljal metodo lje, ki so za zavestno osebnost nesprejem- prostih asociacij. ljive, se izpolnijo med sanjanjem, toda le v simbolni obliki. Freud je menil, da imajo sanje dvojno vsebino. Prva, latentna vsebina je prikrita in predstavlja pravo sporo~ilo sanj; tisto, kar nezavedno posku{a povedati zavestni osebnosti. Druga, manifestirana vsebina pa so dejanske sanje, ki se jih lahko spomnimo. Najbolj{i na~in za razvozlanje simbolike sanj je po Freudu tehnika »prostih asociacij«, pri kateri izhajamo iz prve ideje, ki se nam porodi, ko pomislimo na svoje sanje. Nato tej ideji sledimo, da vidimo, Klju~ v sanjah je lahko seksualni simbol, a ne vedno. kam nas pripelje oziroma kje naleti Vrata na tej sliki simbolizirajo upanje, klju~avnica na mentalno blokado. Vse asocia- usmiljenje in klju~ hrepenenje po Bogu. (Robert Camcije z raznimi detajli iz sanj naj bi pin: Oznanjenje, 1425, olje na platnu)

RAZUMEVANJE SANJ

Foto splet

^

etudi sanj ne razumemo, so za nas zelo koristne, saj omogo~ajo pravilno ravnote‘je med delovanjem na{e zavesti in podzavesti. Toda ~e se potrudimo, da jih razumemo, si lahko z njimi {e veliko bolj pomagamo in celo predvidimo prihodnje dogodke. V ~asu Freuda so sanje veljale za ~uvarja spanca. Sanjali naj bi zato, da se ne bi prebudili. Kadar se v bli‘ini sanjalca pojavi neka motnja – zvok budilke, potreba po spraznitvi mehurja ali poln ‘elodec – mo‘gani proizvedejo tak{ne sanje, ki prepre~ijo, da se ~lovek ne prebudi.

Sanj nam torej ni potrebno razumeti, da bi od njih imeli korist, vendar pa lahko z njihovim razumevanjem njihov u~inek {e mo~no okrepimo. Da bi lahko razumeli sporo~ilo nezavednega, moramo poznati njegov jezik, ki je v veliki meri simboli~en. Simboliko sanj je mogo~e interpretirati z dveh vidikov: kavzalnega in finalnega. Kavzalni vidik, ki ga je uporabljal Freud, izvira iz ‘elje – potla~ene ‘elje v sanjah. Tako se denimo potla~eni spolni nagon lahko izrazi v sanjah kot odpiranje vrat z vstavljanjem klju~a v klju~avnico, letenje po zraku ali plesanje. Za tipi~nega freudovca vsi ovalni, podolgovati

-

OKTOBER

08 -

Misteriji 33


SO SANJE ?

predmeti simbolizirajo penis, okrogli in votli predmeti pa so ‘enski simboli. Po kavzalnem vidiku imajo vsi simboli v sanjah fiksen pomen – ne glede na to, kdo jih sanja. Finalni vidik daje vsaki sliki specifi~en pomen. Ti pomeni se razlikujejo od osebe do osebe, pa tudi od sanj do sanj pri vsakem posamezniku. S tega stali{~a sanje, v katerih odklepamo vrata, pomenijo nekaj ~isto drugega kot sanje, v katerih letimo po zraku. Jung je pri interpretaciji sanj uporabljal tako kavzalni kot finalni vidik.

VRSTE SANJ Kompenzacijske sanje dodajo zavestnemu umu vse tiste elemente, ki smo jih v preteklem dnevu zanemarili – bodisi zato, ker smo jih potla~ili, ali pa zato, ker so bili pre{ibki, da bi dosegli na{o zavest. Tovrstne sanje so svojevrsten samoregu-

INTERPRETACIJA SANJ Jung je podal nekaj prakti~nih nasvetov za razlago sanj: • Vse pomenske odtenke, ki jih ima za nas vsak posamezen detajl na{ih sanj, moramo s pomo~jo asociacij dolo~iti sami. Da bi razvozlali pomen svojih sanj, poi{~imo pomen vsakega njihovega detajla, tako da zapi{emo prvo stvar, ki nam v zvezi z njim pride na misel. Ustvarimo si ~im obse‘nej{i seznam asociacij za vsak posamezen sanjski simbol. Tako bomo ugotovili pomen teh simbolov za nas osebno. • Pretehtati moramo tudi kavzalni oziroma fiksni pomen vsakega simbola; pri tem nam pridejo prav sanjske knjige, ki vsebujejo priznane tradicionalne pomene sanj. • Rekonstruirajmo, kaj se nam je v preteklosti zgodilo po pojavitvi dolo~enih simbolov v na{ih sanjah. To nam pove, kak{no dogajanje lahko pri~akujemo po sanjanju dolo~enega motiva.

34 - OKTOBER 08 -

lacijski mehanizem na{e psihe. Napovedovalne sanje predvidevajo bodo~e zavestne dose‘ke ali dogodke v na{em ‘ivljenju. Tak{nim sanjam pogosto pravijo tudi prero{ke, vendar je Jung menil, da so v veliki ve~ini primerov le pri~akovana kombinacija mo‘nosti, ki utegnejo sovpadati z dejanskim razvojem situacije. Druga~e povedano, na{e sanje vedo za nam neznane stvari, tako da la‘je napovedo izid mnogih situacij. Telepatskih sanj za razliko od prero{kih ni mogo~e pojasniti s trenutno situacijo. Jung je menil, da se ve~ina takih sanj porodi ob mo~nih ~ustvih, kot sta ljubezen in globoka ‘alost. Mnoge telepatske sanje napovedo smrt ljubljene osebe ali kak drug dogodek, ki globoko vpliva na sanjalca. No~ne more so kompenzacijske sanje, ki nas No~ne more so kompenzacijske opozarjajo, da s svojim zavestnim delovanjem sanje, ki so zelo pomembne za na{o ogro‘amo svoje dobro. (Johann Heinrich Füssli: Mora, 1802, olje na platnu) zavest, saj nas opozarjajo, da s svojim zavestnim delovanjem ogro‘amo njajo tudi v poznej{ih letih. Za sanjalca svoje dobro. No~ne more imamo, ~e se so lahko zelo vznemirjajo~e, ker vzbujaprenajemo ali kako druga~e pretirava- jo ob~utek, da morajo imeti nek posemo z ugajanjem svojim ~utom, pa tudi ben pomen. In ga vedno tudi imajo – obikadar po~nemo kaj neprimernega ali ~ajno jih povzro~a neka motnja v ~lovedru‘beno nesprejemljivega. Na ta na~in kovi psihi. Ko prepoznamo latentni ponam na{e nezavedno pove, da ogro‘a- men teh sanj, se ponavadi prenehajo pomo svoje fizi~no ali psihi~no ravnovesje. javljati. ^e z negativnim ravnanjem ne preneVe~ino sanj lahko najpreprosteje pohamo, lahko no~ne more postanejo ved- delimo v dve skupini: »obi~ajne« in »pono huj{e; na{e nezavedno bo izna{lo na- sebne«. Obi~ajne sanje so zelo pogoste ~in, da bodisi popravi na{e vedenje ali in so najve~krat kompenzacijske. Zlahpa da uni~i nas in na{o osebnost. ka jih prepoznamo po tem, da jih zlahObstaja {e nekaj vrst mote~ih sanj. ka tudi pozabimo. Posebnih sanj pa niRedukcijske sanje nas, ~e imamo previso- koli ne pozabimo. Pojavljajo se v kriti~ko mnenje o sebi, spustijo na trdna tla. nih ‘ivljenjskih fazah in pogosto vsebuJung je rad navajal primer svoje aristo- jejo simbolne slike arhetipske ali mitokratske pacientke, ki se je obna{ala zelo lo{ke narave. Za to vrsto sanj so tipi~ne prefinjeno, pono~i pa je venomer sanja- Bo‘je oblike, princi, dvorci, zmaji, ka~e, la umazane prostakinje in pijane vla~u- strele, stari modreci, Jezus … Te oblike ge. Reakcijske sanje o‘ivijo na{e izku{nje prihajajo iz kolektivnega nezavednega iz preteklosti; pogosto jih povzro~ijo in imajo ponavadi za nas pomembno travmati~ni dogodki in se ponavljajo, sporo~ilo. Naslednji~ bomo podrobneje spregodokler se travmatska spodbuda ne iz~rpa. Ponavljajo~e se sanje so zlasti prisot- vorili o simboliki sanj. ne v mladosti, ~eprav nas lahko pregaDanica Filipovi}

Foto splet

KAJ

D


Vloga kemijskih elementov v ~love{kem organizmu (21)

Krom P

ozdravljeni, dragi bralci, v novem {olskem letu na{e male {ole periodnega sistema. Poletje se je poslovilo, sonce izgubilo svojo mo~ in drevje se je ‘e pri~elo zavijati v najbolj razburljive barve, kar jih premore narava. Dana{nja lekcija bo najbarvitej{a iz cele periodne tabele, saj si bomo ogledali element, katerega ime pravzaprav pomeni barva. [tiriindvajseto mesto med elementi zaseda krom. Ime prihaja iz gr{kega chroma in opisuje {iroko barvno paleto, ki jo tvorijo ‘ivopisne kromove spojine. Barvitost spojin v svetu tranzicijskih kovin je sicer prej pravilo kot izjema, pa vendar krom ostaja sinonim za barvo. Tako lahko obarva smaragd zeleno, rubin rde~e, vmes pa je {e cela barvna lestvica manj dragocenih spojin in mineralov, v razli~nih odtenkih od rumene do oran‘ne. Krom je po pogostosti pojavljanja v zemeljski skorji s svojimi dobrimi 100 ppm uvr{~en nekje na dvajseto mesto med elementi. Po pogostosti spojin v zemeljski skorji pa je na repu prve deseterice s kromovim trioksidom Cr2O3, {e danes najpogosteje uporabljanim zelenim barvilom. Je tudi ena redkih kovin, ki jo, ~eprav v minimalnih koli~inah in le na redkih lokacijah, najdemo tudi v naravi kot kovino.

Dodajanje kroma se je izkazalo kot zelo u~inkovito pri diabetikih.

Foto splet

Stari ble{~e~i ~asi kromiranih odbija~ev

Na pogled je krom svetlo srebrna kovina, ki se odlikuje skoraj s trdnostjo korunda. Tali se pri temperaturi 1907 °C, uparja pa pri 2671 °C. Na zraku se prekrije z nekaj atomov debelo plastjo prozornega oksida, ki podobno kot pri aluminiju naredi preostanek kovine varen pred nadaljnjim napadanjem kisika. Kemikom je pravi mali kemijski ~ude‘, saj edini lahko tvori peterno vez. Najdemo ga v kar {estih razli~nih oksidacijskih stanjih: 6, 5, 4, 3, 2 in 1. Obi~ajna in stabilna stanja so 6, 3 in 2, pri ~emer velja trivalentni za najobstojnej{ega. Zgodovina kroma se za~ne dale~ pred Evropo. Tako so v ~asu dinastije Qin, to je okoli leta 300 pr. n. {t., stari Kitajci ‘e poznali postopke, s katerimi so kromirali svoja bronasta oro‘ja in jih tako za{~itili pred zobom ~asa. V Evropi krom ostane neopa‘en tja do druge polovice 18. stoletja, ko se s kromovimi minerali pri~neta ukvarjati Nemca Lehmann in Pallas, ki raziskujeta uporabo barvitih kromovih mineralov za komercialno uporabo v barvarski industriji. Krom uradno ugleda lu~ kemije leta 1798 po zaslugi Francoza Vauquelina, ki mineral krokoit pretvori najprej v kromov oksid CrO3, tega pa z ogljem pod visoko temperaturo zreducira v kovinski krom CrO3+ 3C = Cr + 3CO. V 19. stoletju najdejo kromove spojine mesto v svetovnem gospodarstvu sprva le v usnjarski in barvarski industriji, ~as svetovnih vojn pa kromu prinese tudi metalur{ko rabo. Metalurgi pri

Foto splet

TRDEN KOT KORUND

Zeleni kromov diopsid spominja na zeleno steklo, kateremu daje barvo krom.

zlitinah s kromom cenijo njihovo trdnost, odpornost na korozijo in odli~no prena{anje temperatur. Tako danes svetovna metalurgija porabi letno dobrih osem milijonov ton ferokroma – zlitine ‘eleza in kroma, ki je osnova nerjave~ega jekla. Ve~inskih 85 odstotkov svetovne proizvodnje kroma porabi metalurgija, ki krom uporablja ne samo za litine, pa~ pa tudi za zaklju~no obdelavo povr{in, ki s kromiranjem postanejo svetle~e in obstojne. Preostalih 15 odstotkov se razdeli med proizvodnjo pigmentov in pa kemi~no industrijo. Vsa smaragdno zelena steklovina, v katero polnijo sokove, vina in mineralne vode, potrebuje kar deset tiso~ ton zelenega kromovega oksida letno. V laboratorijih uporabljajo kromove spojine za ~i{~enje organskih ostankov na laboratorijski steklovini in kot katalizatorje v kemi~nih reakcijah. Tudi v ‘ivem svetu bi {lo brez kroma te‘ko. V svetu rastlin nima nobene biolo{ke vloge, zanje je celo strupen, kar pa ne velja za vi{je razvite ‘ivali. Opravljene so bile {tevilne {tudije na doma~ih ‘ivalih, predvsem v namene pove~anja

-

OKTOBER

08 -

Misteriji 35


KROM proizvodnje mesa in mleka. Rezultati so bili zelo neenakomerni in razli~ni. Tako so nekatere krave z dodatkom kroma v krmi dajale ve~ mleka, nekateri pi{~anci so bili bolj vitalni, nekatere svinje so imele ve~ mi{i~ne mase in manj masti, podoben u~inek pa je imel dodatek kroma tudi na nekatere gojene krape. Poudarek je predvsem na nekateri; pri veliki ve~ini dodatek barvitega elementa ni imel nikakr{nega vpliva. Zato danes velja, da krom za zdravje ‘ivali nima tolik{nega pomena kot za zdravje ljudi, in v ‘ivinoreji in veterini dodatkov kroma ne poznajo.

ZA DOLGO@IVOST Pri ljudeh raziskave o funkciji kroma potekajo ‘e dobrih petdeset let. Veliko ime biolo{ke funkcije kroma je dr. Walter Mertz (1923–2002). @e daljnega 1959 je v pivskem kvasu odkril skrivnostno organsko spojino niacina s kromom. Zaradi njene lastnosti, da okrepi delovanje inzulina, je novoodkrito molekulo poimenoval GTF – glukozni toleran~ni faktor. Ob njeni prisotnosti v krvi se zvi{a ob~utljivost inzulinskih receptorjev, kar povzro~i hitrej{e prehajanje

Dodatek kroma, ki ga ponuja radodarna narava, je ‘lica pivskega kvasa. sladkorja iz krvi v celice. To ima izredno ugoden vpliv na organizem, saj visok krvni sladkor reagira z drugimi ‘ivljenjsko pomembnimi molekulami. Tako je bilo ugotovljeno, da ima visok GTF v prehrani podobno blagodejne u~inke na dolgo‘ivost kot prehrana z omejenimi kalorijami. Krom sodeluje tudi kot aktivator nekaterih encimov in je nujno potreben za proces izgradnje DNK. Za krom kljub temu, da velja za ‘ivljenjsko nujen mikroelement, ni priporo~enega dnevnega odmerka. Zadostni dnevni odmerek je izra~unan iz koli~ine kroma v prehrani zdravih ljudi in zna{a

36 - OKTOBER 08 -

za ‘enske 25, za mo{ke 35 in za doje~e matere 45 mikrogramov. Dodatki kroma so ‘e desetletja med najbolj priljubljenimi in prodajanimi sredstvi, ki obljubljajo mi{i~asto in vitko telo. Proizvajalci in prodajalci tekmujejo pri napihovanju zgodb, zakaj je prav njihov dodatek kroma to~no tisti topilec ma{~obe, ki ste ga sanjali vse ‘ivljenje. Pusta statistika znanosti, ki ji pravimo biokemija, je veliko manj barvita od reklam. Ni namre~ ene same raziskave, ki bi po veljavnih parametrih ugotovila in potrdila, da lahko zdrav ~lovek s pomo~jo kroma bolj pridobiva na mi{i~ni masi ali celo izgublja na ma{~obnem tkivu. Gre {e za en mit proizvajalcev prehranskih dodatkov, ki so ga pograbili bodibilderji in ki povsem neutemeljen traja ‘e dolgo. [kode pravzaprav nobene, saj se krom zelo slabo absorbira in tudi nekajkrat ve~je koli~ine od tiste v dodatkih na dolgi rok niso izkazale strupenosti ali mutagenosti.

ZA DIABETIKE Nasprotno pa se je dodajanje kroma izkazalo kot zelo u~inkovito pri diabetikih. Kar nekaj raziskav je pokazalo, da so diabetiki, ki so prejemali dodatek kroma, zni‘ali koli~ino sladkorja v krvi, zmanj{ali vnos inzulina ter izbolj{ali razmerje med dobrim in slabim holesterolom. U~inki pri diabetikih so tako opazni, da se danes ‘e govori o pomanjkanju kroma v prehrani in o diabetesu kot posledici tega pomanjkanja. Ponudnikov kroma ne manjka, razli~nih pripravkov pa tudi ne. Najpogosteje se boste sre~ali s kromom, vezanim na pikolinsko ali pa na nikotinsko kislino. Kromov polinikotinat je bolj soroden GTF-ju, saj od leta 2005 poznamo to~no zgradbo te dolga leta skrivnostne molekule. Sestavljena je iz trivalentnega kromovega atoma, nikotinske kisline in {e treh aminokislin. Konkuren~ni pripravek kromov pikolinat je bil pred leti na ~rni listi zaradi suma o genotoksi~nosti. Ne trivalentni krom ne pikolinska kislina nimata te lastnosti, vendar v okolju,

bogatem s prostimi radikali, ob razpadu kromovega pikolinata pride do oddaje kromovega elektrona in nestrupeni trivalentni krom postane mutageni dvovalentni krom. Bilo je zabele‘enih nekaj

Dodatki kroma za mi{i~no maso in zoper ma{~obe so {e en mit proizvajalcev. odpovedi ledvic, vendar je {lo za tipi~ne primere dolgoro~ne zlorabe prehranskega dodatka v mnogokrat prese‘enih dnevnih priporo~enih odmerkih proizvajalca. Kromov pikolinat je tako spet na policah med prehranskimi dodatki, izbira pa prepu{~ena va{i iznajdljivosti in pa seveda mnenju va{ega zdravnika, farmacevta ali drogerista. Ljubitelji narave in naravnega pa bodo najbr‘ posegli po dodatku kroma, ki ga ponuja radodarna narava – ‘lici pivskega kvasa. ^e imate povi{an krvni sladkor ali ste resni~no zagnan {portnik, ki skozi znoj izgublja velike koli~ine kroma, bi morda veljalo poskusiti z dodatkom kroma k prehrani. Z leti koli~ina kroma v telesu upada in tudi starostniki, sploh tisti z vi{jim sladkorjem, bi morda lahko ob~utili blagodejne u~inke kroma. Za tiste, ki pa bi pozobali {katlico kroma za zmanj{anje ma{~obnih oblog med sedenjem pred televizorjem, pa bo dr‘ala Dantejeva – tisti, ki vstopate v kraljestvo kroma, pustite vsak up zunaj! Strupenost kroma je kratko poglavje. Vsa oksidacijska stanja razen tretjega Cr(III), so mo~ni kancerogeni in strupi, katerih ubijalsko mo~ merimo po {~epcih. Je pa vsak strah odve~, saj ~e niste zaposleni v kemi~ni ali barvarski industriji, je le malo verjetno, da boste kdaj pri{li v stik s kromom, ki ni benigno trivalenten. Dober GTF, pravo mero sladkorja v krvi in pa obilo ‘ivljenjskih sladkosti do prihodnjega meseca, kjer vas v naslednji lekciji periodnega sistema pri~akuje mangan. Sa{o Burja

D


S solarnim jadrom v prihodnost vesoljskih poletov

Solarno jadranje A

boj neko vrsto pogonskega goriva. 90 % skupne mase vesoljske ladje odpade na gorivo, ki se porabi med letom. In ko se to gorivo porabi, ga ni ve~ mogo~e izkoristiti. Pri solarnem jadranju pa lahko letite zelo dolgo in pri tem stalno pove~ujete hitrost. Za~etna hitrost je enaka hitrosti drugih vesoljskih ladij. Pospe{evastrukture. Pri tem reflektirate Son~evo nje je zelo majhno, tiso~i del gravitacije, svetlobo in modificirate orbitalno hi- kar je le nekaj milimetrov na sekundo na kvadrat. To je zelo majhen pospe{ek, trost, da bi lahko {li skozi Son~ni sistem ki pa poteka kontinuirano, vsako sekuntako, kot ‘elite. do. Tako je mo‘no razviti neverjetne hiKaj je to solarno jadro? Katere so prednosti solarnega jadranja trosti. V letu skozi oson~je lahko dose‘eSolarno jadro izkori{~a pritisk, mo~ svet- v primerjavi s plovili na standardna go- te tudi ve~ sto tiso~ kilometrov na uro. lobne energije, ne pa solarni veter. So- riva? Lahko tudi zapustite na{e oson~je. In prav larni veter tvorijo protoni in nevtroni, Prava prednost solarnega jadra je v tem, to je vznemirljivo pri solarnem jadranju. ki prihajajo od Sonca. Solarni veter je da lahko leti neomejeno dolgo brez vsa- Izmed vseh znanih tehnologij je namre~ pravzaprav mno‘ica delcev. Tudi ti kega pogonskega goriva. Trenutno vse edino, ki omogo~a prakti~ne medzvezdpoganjajo vesoljsko ladjo, toda z mo~jo, druge pogonske metode za vesoljska ne polete. Ob izstopu iz oson~ja bi seveki je za tri rede velikosti manj{a od same plovila zahtevajo, da plovilo nosi s se- da izgubili son~no svetlobo, zato prisvetlobne energije. Na svethodnost solarnega jadranja lobo lahko gledamo kot na ni solarna, temve~ laserska. paketke energije, ki jim praPredstavljajte si veliko lavimo fotoni. Ko fotoni prisersko postajo, ki se napaja dejo do jadra, se od njega iz Sonca v medplanetnem odbijejo in ta odboj pretvovesolju. Ta laserska postaja rijo v moment sile. Jadro je bi po{iljala lasersko svetlopravzaprav veliko ogledabo na ogromne razdalje do lo. Vanj zadeva svetlobna jadra, ki potuje v drug zvezdenergija, od njega dobiva ni sistem. To je edini na~in potisk, nakar pride do preza uresni~itev prakti~nih nosa momenta sile od te medzvezdnih poletov. Naenergije. Svetloba se odbija {e sedanje delo, ko testiraod jadra, jadro pa, odvisno mo solarno jadro v Zemljiod tega, na katero stran je ni orbiti, ima opraviti z Zeobrnjeno, reflektira energimljino orbito in medplanetarnimi poleti, ampak prava jo za pove~anje ali zmanjuporaba v prihodnosti bo{anje hitrosti vesoljske lado medzvezdni poleti. Tredje. Tako lahko letimo v nanutne prakti~ne koristi so{em oson~ju ali zunaj njelarnega jadranja pa so transga ali po kateri koli drugi poti. Solarno jadranje je v Umetnikova upodobitev vesoljske ladje Cosmos 1, prvega neodvisnega port velikih mas v na{em resnici vzpostavitev velike, projekta vesoljske ladje s solarnim jadrom; privatna skupina iz ZDA ga je oson~ju in lebdenje na razli~nih to~kah s pomo~jo odzelo tanke in zelo odsevne lansirala leta 2005, a ‘al ni uspel vstopiti v Zemljino orbito.

Solarno jadro edino omogo~a medzvezdne polete, ker lahko leti neomejeno dolgo brez pogonskega goriva.

Ilustracija splet JBALLENTINE

li so ~lovekova medzvezdna potovanja iz daljne prihodnosti odvisna od izuma, ki je poznan ‘e danes in je ‘e pred prvimi poskusi – solarnega jadra? Louis Friedman, direktor organizacije Planetary Society, trdi, da bo solarno jadro omogo~ilo neomejeno dolga vesoljska potovanja, ne da bi pri tem uporabljalo kak{no pogonsko gorivo. Z Louisom Friedmanom se je za Nexus pogovarjal Kre{imir Mi{ak.

-

OKTOBER

08 -

Misteriji 37


SOLARNO

JADRANJE

GLOBALNA DRU@BA: Centralizacija medijev – korak do planetarnega totalitarizma POLITIKA: Ali so se ZDA odpovedale vojni proti Iranu? MEDICINA: Rentgenski ‘arki in rak ZNANOST IN DUHOVNOST: Duhovna medicina – izziv 21. stoletja ZNANOST: Teleportacija – znanstvene raziskave FUTUROLOGIJA: S solarnim jadrom v prihodnost vesoljskih poletov NLP: Odprto pismo francoskemu predsedniku o NLP-jih Hrva{ki mese~nik Nexus lahko v Sloveniji naro~ite po telefonu: 01/231 93 60 ali 031/662 092

38 - OKTOBER 08 -

Kak{ne so omejitve hitrosti solarnega jadra? Solarno jadro nenehno pospe{ujejo svetlobni delci, ki zadevajo vanj. Njegovo hitrost pospe{uje tudi energija, ki se mu dovaja. To je mogo~e izkoristiti za neskon~no pove~evanje hitrosti. Tako lahko pobegnemo iz son~nega sistema in se podamo na medzvezdno potovanje. Lahko bi potovali tudi do desetkrat hitreje od obi~ajne vesoljske ladje. In ko bi izstopili iz na{ega oson~ja, bi lahko potovali tudi stokrat hitreje, ker zaradi konstantnega pospe{evanja vesoljska ladja stalno pove~uje hitrost. Obstaja {e ena prednost solarnega jadra, ki pa ni povezana s hitrostjo, temve~ z njegovo gibljivostjo. Solarno jadro lahko lebdi na dolo~eni to~ki in s svojim delovanjem nudi odpor gravitaciji Sonca. To pomeni, da lahko solarno jadro pripeljemo na dolo~eno to~ko, denimo med Zemljo in Sonce, in ga obrnemo tako, da njegova gibalna mo~ deluje kot protiute‘ sili gravitacije. Tako plovilo ostane na istem mestu. To je odli~en na~in za opazovanje Sonca ali Zemlje pri prou~evanju solarnega vremena. Kaj se dogaja v toku delcev, ki prihajajo s Sonca? Ti zadevajo v Zemljo, menjajo na{o ionosfero, povzro~ajo spremembe v Zemljinem elektrostati~nem okolju, lahko celo vplivajo na na{e vreme. Da bi izvedeli ve~ o teh stvareh, moramo ve~ vedeti tudi o tem, kaj se dogaja na samem Soncu. Mo‘nost, da bi solarno jadro-vesoljsko ladjo lahko postavili kot solarno vremensko postajo, je glavna prednost, zaradi katere so se sedaj vesoljske in druge agencije zainteresirale za solarno jadranje. Ali lahko jadro, ki je dlje ~asa v vesolju, uni~ijo meteorji? Veliko strukturo v vesolju bodo prav gotovo zadeli mikrometeorji. Med letom po vesolju bodo z veliko hitrostjo udarjali v jadro in ga preluknjali z majhnimi luknjicami. Ampak mikrometeor gre skozi zelo hitro, jadra pa so konstruirana kakor ripstop material; vsaka strgani-

Ilustracija NASA

pora, ki ga solarno jadro nudi gravitaciji Sonca.

Nasina {tudija solarnega jadra. Jadro bi bilo {iroko pol kilometra.

na v jadru ima zelo majhno povr{ino, vsega nekaj milimetrov. Tako izgubite malo povr{ine, a to je le majhna kvadratura v primerjavi s celotno povr{ino. Moralo bi ostati dovolj povr{ine jadra za dolgotrajne polete. Toda to moramo testirati. To je en na{ izziv: ugotoviti, koliko dni misije lahko jadro zdr‘i dovolj célo in mo~no, da bi bilo {tevilo lukenj v njem {e zanemarljivo. Imate kak{ne informacije o tem, kaj trenutno delajo na solarnem jadru v drugih vesoljskih agencijah? Evropska vesoljska agencija ESA je imela program za razvoj solarnega jadra; prvi polet so na~rtovali v letu 2004. V ZDA je obstajala privatna skupina, ki je hotela organizirati misijo solarnega jadra, in tudi NASA je dobila odobritev za razvoj programa solarnega jadra. Na{a raketa nas je izneverila in moramo posku{ati znova. [e vedno pa smo prvi, {e vedno vodimo v tekmi. Program ESE je ukinjen, kot tudi Nasin program. [e vedno pa ga imajo Japonci, ki so zelo dobri. Ampak oni ‘elijo solarno jadro samo kod podporo solarnemu elektri~nemu pogonu. [e vedno imamo odli~ne mo‘nosti, da organiziramo prvi let solarnega jadra. Upamo, da bomo poleteli leta 2010. Celoten ~lanek si lahko preberete v novi {tevilki hrva{ke izdaje Nexusa, ki je naprodaj tudi v Sloveniji.

D


Poti do zdravja

Bioresonanca vrnila mo~

SRCE DVAKRAT ZASTALO Pred tremi leti, ko so ji operativno odstranili polipe z maternice, je srce komaj prestalo operacijo. »Dobila sem narkozo in v pol ure mi je med operacijo srce dvakrat zastalo. Ampak imela sem sre~o,

Pomagala ji je bioresonan~na metoda, ki temelji na spoznanjih biofizike. da sem dobila po‘rtvovalnega anesteziologa, starej{ega mo‘akarja, ki mi je po posegu povedal, da me je dolgo budil in spravljal k sebi. Celo popoldne sem bila pod masko za dihanje.« Marija se ne spominja, da bi imela zvi{an krvni tlak, ji je pa ta dolgo skakal in se normaliziral ter postal stabilen {ele po terapiji z bioresonanco. Lansko leto je imela kar trikrat kontrolo za srce. Zdravnica ji je predpisala {e dodatne tablete, ki pa jih ni jemala. »U‘ivati sem morala ‘e po deset tablet na dan in me je samo skrbelo, koliko ~a-

sa bo ‘elodec to {e zdr‘al. Te‘av z ‘elodcem na sre~o nisem imela, ker sem pila zelo veliko jogurta, tudi {tiri do pet na dan.«

BIORESONAN^NA TERAPIJA Po~utje je bilo slabo, potem pa je lani pri{el svetel dan upanja, ko je zasledila ~lanek o terapevtki z bioresonanco iz Novega mesta in se takoj odlo~ila, da gre tja. Zvedela je, da bioresonan~na metoda temelji na spoznanjih biofizike. Terapevt z elektrodami zbere bolezenska nihanja z obolelega organa, jih usmeri v aparat ter po{lje nazaj v bolnika terapevtski frekven~ni vzorec. Telo sprejema ustrezen paket zdravilnih nihanj, izlo~a obremenilne snovi in vzpostavlja resonanco. Bolezenska nihanja tako oslabijo, zdrava nihanja pa oja~ajo.

Marija Jamnik* Spol: ‘enski Starost: 73 let Za~etek te‘av: leta 2000 Diagnoza: aritmija in pe{anje srca Simptomi: zatekanje gle‘nja, zasoplost in ote‘eno dihanje, telesna {ibkost Zdravljenje: klasi~na medicina, bioresonanca, homeopatija Po~utje danes: Pravi, da se zdaj po~uti stoodstotno bolj{e. Pred letom dni je bila {e tako slabotna in brez mo~i, da je te‘ko hodila, delala, dihala, danes pa se spet veselo suka po hi{i in skrbi za gospodinjska dela. Krvni tlak se je stabiliziral, bole~in v srcu ne ~uti ve~ in tudi noga je ob~utno manj otekla.

Foto Andreja Paljevec

M

ariji Jamnik iz Kamnika je ~edalje bolj pe{alo srce, tako da je ‘e te‘ko hodila in se gibala. Vsakodnevno je u‘ivala celo kopico tablet za srce, a stanje se ni kaj prida popravilo. Potem pa je nekega dne zasledila ~lanek o terapevtki v Novem mestu, ki pomaga ljudem z bioresonanco, in za~utila, da je to prava terapija zanjo. Ni se zmotila, danes lahko spet hodi, diha, dela na vrtu in v hi{i, je normalno gibljiva in zopet u‘iva v majhnih ‘ivljenjskih radostih. Marija se spomni, da je ‘e zgodaj stopila v meno, okrog {tiridesetega leta. Zaradi tega so ji zdravniki predpisali hormonske tablete in dobivala je injekcije. Prvi znaki, da delovanje srca ni v redu, so se pokazali ‘e pred petnajstimi leti, ko ji je tako zatekel gle‘enj, da je morala hoditi z berglami. A preiskave niso pokazale ni~ posebnega, stanje srca je bilo bp. O~itne te‘ave s srcem so se za~ele pred osmimi leti. Leta 2000 je zbolela za virusno plju~nico, v plju~ih se ji je nabirala voda in takrat so preiskave prvi~ pokazale, da ji pe{a tudi delovanje srca. Nikoli ni bila kadilka, domneva pa, da so te‘ave s plju~i morda tudi posledica tega, da je bila zaposlena v smodni{nici v Kamniku, kjer je bila stalno v stiku s prahom. Zdravniki so ji dali prvo pomo~ za srce in ji predpisali zdravila. Za elektro{ok se niso odlo~ili, ker je ultrazvok pokazal, da so bile ‘ile pri srcu preve~ raz{irjene.

* 031/390 563

-

OKTOBER

08 -

Misteriji 39


B IORESONANCA

VRNILA MO~

Prvi~ je imela devet terapij vsak teden po eno, potem je prekinila za sedem mesecev. Pri terapiji ni ob~utila nobenih bole~in, niti ni zaznala kak{nih stranskih u~inkov. Takole nam je opisala terapijo z bioresonanco: »Na prvem diagnosti~nem pregledu dr‘i{ elektrodi v rokah, potem pa terapevtka elektrodo polaga na razli~ne dele telesa. Na eni elektrodi le‘i{ in tista odvaja {kodljivo energijo in razstruplja. Terapevtka je pri meni elektrodo polagala predvsem na srce in jetra, ki sem ju imela zablokirana. Ugotovila je tudi, da sem imela blokirano {~itnico in trtico. Terapija traja eno uro. Bolj{e sem se po~utila ‘e po tretji terapiji z bioresonanco. Krvni tlak se je normaliziral, tudi noge niso bile ve~ tako zatekle. Za~ela se mi je vidno vra~ati mo~, prej nisem imela nobene mo~i ve~, tako da sem te‘ko hodila po stopnicah v hi{i. Imam tudi njivo in sem takoj videla, da se pri delu la‘je pripogibam. Prej me je vse nekam dol ti{~alo.« Oktobra, ko je bilo ‘e ve~ kot pol bioresonan~ne terapije za Marijo, je imela pregled pri kardiologinji. Ta se je razveselila, saj je izbolj{anje stanja v treh mesecih pripisala dobri kombinaciji zdravil, ki jih ji je predpisala. A Marija verjame, da si je opomogla predvsem po zaslugi bioresonance. Terapevtka v Novem mestu je na diagnosti~nem pregledu odkrila, da je imela tudi kandido, ki jo je odpravila z dvomese~no strogo dieto. »Ni~ nisem smela u‘ivati sladkorja, bele moke, mleka, svinjskega mesa. To je bilo hudo, takrat sem shuj{ala pet kilogramov, ki pa sem jih spet dobila nazaj, saj imam dober apetit.«

BLAGODEJNA HOMEOPATIJA Tri leta je podnevi in pono~i trpela tudi zaradi hudih bole~in v obeh stegnih, a vzroka medicina ni odkrila. »Pono~i nisem mogla spati v nobenem polo‘aju, tako ostre bole~ine sem imela. Bole~ina je iz‘arevala iz obeh stegen na enaki vi{ini. Zaradi njih nisem mogla

40 - OKTOBER 08 -

Imela je tudi kandido, ki jo je odpravila z dvomese~no strogo dieto. ve~ hoditi. Bole~ine so prenehale {ele po zadnji bioresonan~ni terapiji.« Terapevtka je ugotovila tudi osteoporozo, vendar ji je zatrdila, da ta ni nevarna. Svetovala ji je son~ne in zra~ne kopeli ~ez poletje, tako da zdaj tablet za osteoporozo ne jemlje. Poleg bioresonance terapevtka zdravi tudi s homeopatijo, s katero ima Marija dobre izku{nje. S homeopatskimi pripravki je uspe{no odpravila bole~ine v stegnih, hrbtenici in kosteh. Na kontrolo je {la prej kot v enem letu, ker jo je za~el boleti kri‘. Po treh terapijah in jemanju homeopatskih zdravil se ji je stanje ‘e izbolj{alo. »Ko so me pred kratkim pestile bole~ine v vratnih vretencih in v kri‘u, mi je predpisala homeopatske tablete in zdaj se spet po~utim dobro.« Med u‘ivanjem homeopatskih tablet ni smela u‘ivati kave, alkohola in mo~nih ~ajev, tako da kave zdaj ne u‘iva ve~. Tudi svinjskega mesa ni priporo~ljivo u‘ivati, ker obremenjuje limfni sistem. Med terapijo je zaradi ~i{~enja {kodljivih snovi iz organizma morala spiti do dva litra vode na dan, kar ji je sprva {lo te‘ko od rok. Potem pa se je navadila. S srcem nima ve~ te‘av, samo ugotovila je, da se ne sme zadr‘evati na soncu. Ko je namre~ spomladi bila enkrat malo dlje ~asa izpostavljena soncu, jo je srce za~elo boleti. Takrat se je stanje poslab{alo, zato je {la na dve terapiji bioresonance za srce.

OZDRAVLJEN ARTRITIS Po zaklju~eni terapiji se je za zdravljenje z bioresonanco odlo~ila tudi Marijina h~er, ki je ‘e tri leta trpela zaradi revmati~nih bole~in. »Lahko re~em, da je po devetih terapijah stoodstotno pozdravljena,« zatrjuje Marija. »Najbolj problemati~ne je imela roke in prste. Tri

mesece je bila na bolni{ki in takrat {e niso ugotovili diagnoze. Potem so odkrili artritis in ji predpisali mo~na zdravila, ki bi jih morala jemati do konca ‘ivljenja. ^e en teden ni jemala zdravil, se ji je stanje ob~utno poslab{alo. Ko se je vrnila z dopusta, kjer ni jemala zdravil, je imela ‘e vse „bunkaste“ roke in je bila vsa v bole~inah. Novembra lani pa je {la v Novo mesto k terapevtki, ki ji je z bioresonanco zdravila samo jetra in ~revesje. Zdravila je takoj prenehala jemati. To je neverjetno, kak{en uspeh. Nobene druge terapije ali drugih sredstev ni uporabljala,« pove Marija, ki je za svoje in h~erkine pozitivne izku{nje z bioresonanco povedala tudi sosedom. Potem je poskusil s terapijo {e sin, ki ga ‘e dvajset let pestijo te‘ave s srcem in sklepi. Terapija mu sicer ni tako zelo pomagala kot materi in sestri, ga je pa bioresonanca re{ila, ko je lani decembra zbolel zaradi neke bakterijske oku‘be. Zdravnik je rekel, da je viroza, in predpisali so mu lekadole, ki niso kaj dosti zalegli. Potem je za~el tako mo~no ka{ljati, da je imel prizadete glasilke. Marija se je ustra{ila, da ima oslovski ka{elj. U‘ival je razne sirupe, pripravek iz ameri{kega slamnika … a ni bilo ni~ bolje. Potem pa je trikrat ali {tirikrat {el v Novo mesto na bioresonanco in {ele to mu je pomagalo. Marija se spra{uje, kaj bi bilo, ~e sin ne bi hodil na bioresonanco in doda, da z bioresonanco zdravijo tudi ‘e raka. @al je njen mo‘ ‘e pokojni, pred pribli‘no dvajsetimi leti je umrl zaradi raka na jetrih, ko tovrstnih terapij pri nas {e ni bilo na voljo. Mo{ki nasploh te‘ko priznajo, da so bolni, in tudi manjka jim vztrajnosti pri zdravljenju, meni Marija, ki ima kljub vsem kri‘em in te‘avam ‘ivljenje {e vedno rada: »V~asih se pogovarjam s kak{nimi ‘enskami, pa venomer jamrajo. Doma {e vedno veliko delam. @ivimo skupaj s snaho in sinom, ki imata lokal in sta po ves dan v slu‘bi. Vse skuham in se ni~ ne prito‘ujem. Nekaj je treba po~eti. V veliko veselje mi je tudi vrt in {ele ko enkrat ne bom ve~ mogla delati na vrtu, bom res ~isto zani~.« Andreja Paljevec

D


Biolo{ko dinami~na metoda pridelovanja hrane (10)

Gnoj iz roga

MED SVETLOBO IN TEMO Mihelovo je ~as ravnote‘ja med svetlobo in temo. Bi morali razumeti tehtnico v roki bitja z imenom Mihael, me~ v drugi roki, zvezdne utrinke, ki jih je na nebu v tem ~asu najve~, tudi druga~e? Kaj pa je v tem ~asu z Zemljo? Na svoji poti okoli Sonca v ~asu od Bo‘i~a do Janezovega svojo du{o izdihne v kozmos. Na Janezovo 24. junija se spet za~ne vdih, ki se kon~a na Bo‘i~, ko je Zemlja ~isto pri sebi. V ~asu, ko so dnevi kraj{i od no~i, zakopljemo 60 cm globoko v o‘ivljeno zemljo kravje rogove, ki jih napolnimo z lepo oblikovanim kravjekom. Rog ima svoj pomen. Njegova naloga je, da govedu iz prebave srka od krme lo~ene, neurejene etre, jih v svoji spiralni vedno o‘ji obliki vodi do konice, jih tako vse spravi v red in urejene seva nazaj v telo. Odraz v rogovih urejenih substanc najdemo v urejeni, dobro organizirani strukturi energij v vsem, kar nam krava daje.

ka. S tako oskrbo spodbujene rastline naredijo velike in globoke korenine in se dobro pove‘ejo s silami Zemlje. Bolje najdejo primerna hranila, bolj so odporne v primeru su{e. Toda ne le to. Steiner je svet energij jasno videl in pove, da lebdijo energije podson~nih planetov v dolo~enih nivojih nad povr{jem Zemlje, energije nadson~nih planetov pa v dolo~enih globinah Zemlje. Prve usvaja rastlina preko svojih listov in stebel – ~e se‘e v to vi{ino, druge s svojimi koreninami, ~e se‘ejo v to globino. V zemlji najde rastlina tik pod povr{jem Zemlje energije Sonca, malo globlje energije Marsa, {e globlje energije Jupitra, nato energije Saturna. Tik nad zemljo najdejo listi in stebla energije Lune, vi{je energije Merkurja, nato energije Venere, {e vi{je ponovno energije Sonca.

V o‘ivljeno zemljo zakopljemo kravje rogove, ki jih napolnimo z lepo oblikovanim kravjekom. V ZEMLJO ZAKOPAN ROG Svojo funkcijo opravljajo rogovi tudi, ko so napolnjeni s kravjekom v zemlji. Srkajo energije ‘ivljenja iz okolja, jih urejajo in sevajo spet v okolje. Pribli‘no do pomladanskega enakono~ja so rogovi v zemlji zakopani. Ko jih izkopljemo, je kravjek, preobra‘en v humus, nabito poln energij ‘ivljenja. Ko ga zme{amo v vodi in z njim {kropimo zemljo, deluje na rastline kot koncentrirana gnojilna energija. Za en hektar zado{~a ‘e 12 dag priprav-

FATALNO ZNI@ANJE VIŠINE STEBEL

Foto L. Z.

R

astline rastejo iz energij Zemlje in energij kozmosa. S Steinerjevimi pripravki rastlinam omogo~imo, da se pove‘ejo z energijami Zemlje in kozmosa. Sedaj, v ~asu okoli Mihelovega, je ~as za izdelovanje pripravka gnoj iz roga. Mihelovo (29. septembra) je praznik svetlobe. Podobno kot Bo‘i~, Velika no~ in Janezovo vabi k razmi{ljanju, kaj se v kozmosu dogaja, in odkrivanju povezanosti z makrokozmi~nim dogajanjem. »Brez upo{tevanja kozmosa duhovni napredek ~loveka ni mogo~,« pravi Rudolf Steiner. Po stoletju odtujenosti je ~as, da dogajanja v kozmosu spet ozavestimo, se s postopnim doumevanjem govorice kozmosa z njim povezujemo.

Bogat »pridelek« izkopanih rogov

^e ozavestimo na{e moderno kmetijstvo, ki si {teje v dose‘ek, da je zni‘alo vi{ino stebel pri ‘itih in pri sadju vi{ino dreves, se zavemo fatalnih posledic teh »dose‘kov«. Mineralno gnojene rastline naredijo plitke korenine, ki do energij zdravja ne se‘ejo, nizka rast nad zemljo ne omogo~a doseganja za dobro kaljivost potrebnih reproduktivnih energij. ^e zemljo {kropimo s pripravkom gnoj iz roga, je druga~e: sfere energij zdravja zlahka dose‘ejo rastline. Te ostanejo zdrave in oznako zdrava hrana tudi res zaslu‘ijo. Ve~ v bro{uri Preparati, ki jo je izdala Zalo‘ba Ajda. Meta Vrhunc 01/754 07 43, www.ajda-vrzdenec.si

D

-

OKTOBER

08 -

Misteriji 41


PREDSTAVITVENA INFORMACIJA

Odpravljanje bole~in brez kemije

Turmalinske kroglice U

gasniti bole~ino je ve~ni sen ~love{tva. In to lahko storimo, ~etudi ni~esar ne pogoltnemo in si ne nakopljemo nobene {kode. Na bole~e mesto si nalepimo drobno, poldrugi milimeter veliko kristalno kroglico turmalina in bole~ina v ve~ini primerov izzveni. Obli‘ki s premerom devetih milimetrov, na katerih je na sredini drobna kroglica, prihajajo iz Japonske. Kroglice so naprodaj pod imenom Turmalin keramik granule. O njihovi uporabi smo se pogovarjali z zdravnikom Silvom Prencem, dr. med., ki je znan po tem, da pri zdravljenju uporablja ~im manj zdravil.

Proti bole~ini brez kemije … Da. S temi kroglicami zagotovo delujemo brez kemije. Zato jih lahko priporo~am vsem od otro{kih let naprej, saj nimajo nobene kontraindikacije. Tudi sama uporaba je dokaj preprosta in nemote~a.

Kam prilepimo kroglice? Ugotovimo to~ko, kjer nas boli. ^e je podro~je ve~je in je teh to~k ve~, jih polepimo po vseh to~kah. Kot vsak obli‘ tudi tega lepimo na suho ko‘o. In naj dodam, da je u~inek ve~ji, ~e kroglico turmalina prilepimo na akupunkturni meridian ali to~ko. To lahko dolo~imo tudi sami s posebnim ne dragim in{trumentom.

Za koliko ~asa jih prilepimo? ^e bole~ina ne popusti ‘e prej, lahko ostanejo na ko‘i dva dni. ^e {e vedno malce boli, prilepimo druge.

Turmalin ne deluje kemi~no, marve~ s frekvencami … Da. Po raziskavah prof. dr. Y. Sakimura, dr. sc., in prof. N. Ochija z Ryodo in{tituta v Tokiu ter glede na druge raziskave kroglice turmalina blagodejno delujejo na telo. Vplivajo namre~ na krmiljenje avtonomnega ‘iv~nega sistema, ki dra‘i vse notranje organe, saj kroglice vzpodbujajo negativne ione s frekvenco 760 do 780 nanometrov in imajo energijo 0,7 milivata.

Zmanj{ujejo akutne in kroni~ne bole~ine? Oboje. Ne glede na vzrok bole~ine, ki je lahko po{kodba, bolezen, zdravijo tudi bole~ine, ki jih povzro~ajo ~ustva in druge te‘ave. Denimo finan~ne. Ko kroglice nalepimo, najprej za~utimo toplino, potlej pa za~ne bole~ina popu{~ati.

^ez koliko ~asa bole~ina popusti? Odvisno je od same bole~ine; v~asih popusti v nekaj minutah, v~asih v uri, v ve~ urah, v~asih {ele naslednji dan. O smotrni uporabi se je vsekakor potrebno posvetovati z zdravnikom, ki se spozna na naravne metode zdravljenja. J. V. Ve~ informacij: www.drsilvanoprenc.hr e-mail: silvano.prenc@optinet.hr

O protibole~inski uporabi turmalinskih kroglic bo zdravnik Silvano Prenc, dr. med., predaval v ~etrtek 9. oktobra ob 17. uri v Hotelu M v Ljubljani.

42 - OKTOBER 08 -


Sofija razi{~e razloge in poi{~e re{itev v zvezi z obna{anjem va{e ‘ivali

So‘itje z ‘ivalmi S

ofija, telepatka in komunikatorka z ‘ivalmi, ‘al ne bo ve~ odgovarjala na telefonske klice v na{em uredni{tvu. Tokrat {e zadnji~ povzemamo nekatera vpra{anja in odgovore iz Sofijinega arhiva.

ZABAVA ZA ROJSTNI DAN

Foto splet

Imam rasno psi~ko, ki bo jeseni dopolnila svoje prvo leto. Ker je bila pol leta hudo bolna, sem imela v tem ~asu zelo veliko stikov z njenimi rejci, ki so mi pomagali prebroditi stiske z nasveti. Zdaj je psi~ka zdrava in rejcem bi se rada oddol‘ila s povabilom na rojstnodnevno zabavo moje psi~ke. Povabilo so radi sprejeli, povabila pa sem {e druge ku‘ke, sestrice in bratce iz istega legla, in njihove lastnike, saj bi nas rejci radi vse videli, a ‘al ne ‘elijo pripeljati s seboj tudi kak{nega svojega psa. Zanima me – ~e lahko vidite tudi kaj v psiho ljudi – zakaj rejci no~ejo pripeljati vsaj ene-

ga od svojih psov na to zabavo? Zanima me tudi, kaj naj psom pripravim v pasji torti, da bodo rejci zadovoljni? Marjetka Rojstni dnevi psov se slavijo tudi pri nas, problem pa je, da jim vzor dajejo spletne strani ameri{kih pasjih zabav. Tam se na veliko fotografira, psi pa nosijo pisane kapice in jedo pasje tortice. Toda kinolo{ka okolja so med seboj razli~na in obi~aji druga~ni, prilagodite torej zabavo slovenskemu prostoru. Glede pasje torte: poga~o z mesno vsebino, kakr{no ste najbr‘ imeli v mislih, vam odsvetujem iz ve~ razlogov. Danes je veliko psov zelo alergi~nih na celo vrsto hranil. Vsa ‘ivila so na nek na~in balzamirana, da jim omogo~ijo dolg obstoj; na{a telesa so na te kemikalije nekako prilagojena, pasja prebava pa je manj prilagodljiva od na{e in pes se prej alergi~no odzove na vse te snovi. Veliko psov torej pomeni veliko ve~ mo‘nosti, da

Psom na zabavi omogo~ite veselje z igra~ami za pse in skupinskimi igrami s psi in lastniki; hrana naj bo na zadnjem mestu.

je kateri od njih alergi~en na eno ali ve~ sestavin v taki skupinski prehrani. Ljudje, ki imajo pse ‘e mnogo let, jih hranijo nekoliko enoli~no z razlogom: pes te‘ko prena{a ‘ivopisno prehrano in se nanjo pogosto odziva z diarejo. ^e boste ponujali pasjo torto, bodo lastniki psov skepti~ni in vsi vas bodo najprej vpra{ali, kaj vsebuje. Na to, da bi z njo hranili pse, bodo pristali bolj iz vljudnosti, nekateri pa bodo odklonili va{o ‘eljo, da bi pse hranili, ~e{ da se njihov pes ne hrani ob tej uri, da je ‘e jedel in podobno. Poleg tega se skupina psov za hrano lahko hitro stepe, ~eprav so sicer med seboj slo‘ni. Pasji pretep pa je zadnje, kar si na taki zabavi ‘elite. Psom namesto tega omogo~ite veselje s ponudbo v obliki igra~ za pse in skupinskih iger s psi in lastniki, ki jih lahko najdete na internetu. Rejce psov na pasje zabave ‘ene radovednost, ukvarjajo se namre~ z genetskim oblikovanjem in jih zanima, kako kakovostni so potomci njihovih psov. Svoje pse pa {~itijo pred mladi~i in nepotrebnimi stresi. Ne ‘elijo si, da bi njihovo krdelo psov podrhalilo skupaj z mladi~i v nekem vrtu. Zelo radi pa pogledajo, kako se razvija va{ pes, kak{ne na~rte imate z njim ter kako ga oskrbujete. Zdaj, ko razumete njihov pristop, boste razumeli tudi njihov motiv prihoda na zabavo. Zabavajte se kar se da lepo in spro{~eno, kar

-

SOFIJE NE BO VE^ Sofija, ki je sprejemala klice na{ih bralcev in jim svetovala v zvezi s te‘avami z njihovimi ‘ivalmi, ne bo ve~ odgovarjala na telefon v na{em uredni{tvu. Bralcem se opravi~ujemo, da zaklju~ujemo sodelovanje s Sofijo. [e vedno pa je dosegljiva na e-naslovu sofija.misteriji@email.si. boste dosegli z dobro na~rtovanim programom za pse in njihove skrbnike, hrana pa naj bo na zadnjem mestu po pomembnosti. Tako boste rejcem in lastnikom psov najbolj ustregli in zabava bo vsem {e dolgo ostala v lepem spominu.

PSICA Z LOJNO BULO Imamo tibetansko terierko, staro trinajst let, ki ima lojno bulo na boku blizu seska. Zanima me, ali to lahko vpliva na mle~ne ‘leze? Zaskrbljena lastnica Ne, vsakr{en poseg za psi~ko je zaenkrat nepotreben, pazite pa na obseg bule. Obri{ite jo s tankim papirjem, ki ga polo‘ite prek bule; nari{ite krog ob njenem robu in vsak dan opazujte, ali bula nara{~a. ^e opazite spremembe v obliki, morate takoj k veterinarju. Ta psica se zelo koncentrira med kakanjem. Bodite pozorni na to, ~eprav trdite, da ni na tem podro~ju ni~ neobi~ajnega.

OKTOBER

D

08 -

Misteriji 43


Razbiranja revije Misteriji za osebno rast in samozdravljenje

Razbiranja revije Misteriji Vam pomagajo, da la‘je odkrijete svoje potenciale in talente, ozavestite svoje ‘ivljenjske lekcije ter za‘ivite v skladu s svojo pravo naravo. Vsebujejo tudi prakti~ne nasvete za tukaj in zdaj. Razbiranja revije Misteriji so tudi lepo darilo. BARVNO RAZBIRANJE Barvno razbiranje je ne‘en na~in brskanja po zastalih energijah. Prvi del daje globlji uvid v Va{o preteklost, sedanjost in prihodnost. Drugi del pomaga prepoznati Va{e ‘ivljenjske potenciale in izzive ter sporo~ilo Va{ega vi{jega jaza. Na podlagi Va{ih intuitivnih izborov barv lahko dobite za Vas blagodejne stekleni~ke z barvnimi eteri~nimi olji. Uporabljate jih v kopelih, kot mazila, pri fizi~nih in ~ustvenih te‘avah, za priklic ‘elenih stvari v ‘ivljenje, meditiranje, o~i{~enje prostora … Okoli 11 strani. Cena s po{tnino: 75 € PRIMERJALNI HOROSKOP Do sre~anja dveh oseb nikoli ne pride slu~ajno; ljubezenski partner je zagotovo na{ najbolj{i u~itelj. Zato je vredno spoznati, kaj lahko drug drugemu ponudimo: katere dobre lastnosti vzbujamo drug v drugem ter kak{ni izzivi nas ~akajo. Na{e predispozicije za partnerske odnose je mogo~e videti v rojstni astrolo{ki karti in to znanje lahko uporabimo za bolj kvalitetno in zrelo partnerstvo. Primerjalni horoskop je iz dveh delov: Va{ odnos do drugega in odnos druge osebe do vas, v navzkri‘nem razmerju. Okoli 10 strani. Cena s po{tnino: 65 € GRAFOLO[KA ANALIZA Osebnostna grafolo{ka analiza, ki Vam jo na podlagi rokopisa izdela na{a grafologinja, podrobno analizira Va{ miselni proces, odnos do sebe, medosebne odnose, produktivnost, sposobnosti, gonilno mo~ in ~ustveno odzivnost. Dodana so osebna navodila za grafoterapijo, da lahko z ustreznimi afirmacijami izbolj{ate svoje »{ibke to~ke«. Grafologinji lahko tudi postavite konkretna vpra{anja glede izbire poklica ali {tudija, odkrivanja osebnih talentov, partnerskega ujemanja in poslovnih partnerjev. Okoli 10 strani. Cena s po{tnino: 65 €

44 - OKTOBER 08 -

NUMEROLO[KI PORTRET Vibracije {tevil na{ega rojstnega datuma in imena nas spremljajo vse ‘ivljenje. ^e jih poznamo, lahko izvemo ogromno o sebi. Opis {tevil v Numerolo{kem portretu Vam pomaga spoznati glavno ‘ivljenjsko lekcijo, sr~no ‘eljo du{e, obraz pred zunanjim svetom, talente in ‘ivljenjsko poslanstvo, najvi{ji ‘ivljenjski smisel in karmi~ne lekcije. Opisuje tudi Va{e `ivljenjske cikle, prelomnice in izzive. Dodana je {e dveletna numerolo{ka napoved in Va{e sre~ne {tevilke za dve leti naprej. Okoli 15 strani. Cena s po{tnino: 39 € BIORITEMSKI KOLEDAR Vsak ~lovek ima svoje bioritme, ki od rojstva uravnavajo njegove energije. Fizi~ni bioritemski cikel nam odkriva ugodne dneve za fizi~ne napore in operacije, emocionalni dneve za medosebne komunikacije, ljubezenske sestanke … Na podlagi intelektualnega bioritma na~rtujemo u~enje, izpite in pomembne sestanke, na podlagi intuicijskega pa opravila, ki terjajo ustvarjalnost in »{esti ~ut«. Bioritemski koledar za eno leto prikazuje stanje osebnih bioritmov po mesecih in dnevih. 14 strani. Cena s po{tnino: 39 € NARO^ILA Razbiranja naro~ite na: 01/549 17 92; 051/307 777; misteriji@misteriji.si V obrazec, ki Vam ga bomo poslali na dom, vnesite ustrezne osebne podatke. Pri Barvnem razbiranju izpolnite tudi prilo‘en vpra{alnik z Va{imi barvnimi izbirami, za Grafolo{ki portret pa prilo‘ite papir z vzorcem Va{ega rokopisa. Izpolnjen vpra{alnik in kopijo pla~ane polo‘nice, ki jo dobite skupaj z obrazcem, po{ljite na naslov: Revija Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Naro~eno Vam bomo poslali najpozneje v roku dveh tednov od dneva, ko prejmemo va{o po{to.


Solarno-karakterni horoskop za oktober 2008 – Jupitrovo leto in leto Podgane

Horoskop za oktober 2008 OVEN – Pri~akujte veliko besedi, oporekanj, zapletanja zaradi izre~enih in pisanih besed, zaradi ~esar bo va{e ljubezensko in dru‘insko ‘ivljenje bolj pestro, na trenutke tudi strastno. Kdor bo gnal brezplodna prerekanja do iz~rpanosti, bo vsem prizadel veliko {kode. Varujte se zavisti in ljubosumja! Finan~ne transakcije boste morali na novo zastaviti, ~e boste ‘eleli imeti ve~je donose. Uredite dedi{~ino, za to‘be in mednarodne projekte bo ugodno. BIK – @eljni boste veliko pozornosti, ljubezni in denarja. Brez va{e potrpe‘ljivosti, predanosti in dajanja sebe pa ne bo {lo. ^e boste samo jadikovali, boste povsem na dnu. Drugi vas bodo kritizirali, da se boste najraje umaknili v bolni{ki stale‘ ali pobegnili na dopust. Mo~nim se obeta navdu{enje nad uspehom v ljubezni, politiki in poslovnem ‘ivljenju. Denarja naj bi bilo ve~, ~e boste spretni pri finan~nih transakcijah in pri postavljanju temeljnega projekta, pri katerem se zgledujte po primerih dobre prakse iz tujine. DVOJ^KA – Pred polno luno 14. oktobra se naklepetajte z vsemi stranmi, s katerimi ste v prijateljskih, ~ustvenih in sorodstvenih vezeh. Na duhovno ali kulturno vsebino ne boste pozabili, saj bo ta {e kako krepila in plemenitila va{o privla~nost in vas do dneva reformacije vpeljala v dru‘abne kroge, kamor ste si dolgo ‘eleli. Ne imejte preve~ iluzij pri povezovanju navidezno zdru‘ljivih strani. Nekaj jih bo obremenjevalo, zato jim prizanesite ali pomagajte. RAK – Prvih nekaj dni boste ~utili neugodno napetost, morda {e s kom v odnosih, proti sredini meseca do mlaja boste izjemno dejavni pri uveljavljanju svojih seksualnih potreb, ki bodo povezane z delovnim erosom in ustvarjanjem premo‘enja s partnerjem. Konec meseca napetost kanalizirajte v skupno {portno aktivnost v zdravem okolju. Sodelujte pri izgrajevanju pomembnega objekta, duhovnega centra ali prenavljanju nepremi~nine. LEV – V prvem tednu oktobra poi{~ite nekdanje sodelavce, sorodnike v prepri~anju ali simpatizerje, da boste pravo~asno

V solarno-karakternem horoskopu dobite bolj osebno napoved, ~e preberete najprej besedilo za va{e Son~evo, nato pa {e Ascendentno znamenje. ^e svojega Ascendentnega znamenja ne veste, si pomagajte s tabelami, ki smo jih objavili v reviji Misteriji od 136. do 139. {tevilke. u{li na varno nevihtnim oblakom, ki se bi radi zgrnili nad va{o glavo. Izbruhi ljubosumja v obliki preiskovanja va{ih zasebnih koti~kov bodo prizadetemu ljubimcu ali drugemu, ki si je kaj obetal od vas, prinesli stvarne in nami{ljene dokaze, da vam {kodi. Va{e zdravje in imetje bo ogro‘eno, zato se pravo~asno cepite ali zavarujte. Po~ivanje na lovorikah se ne bo obneslo! DEVICA – Stro{kov si privo{~ite le toliko, kolikor jih prenesejo va{e neobhodne potrebe. Da bi pridobili {e dodatno delo in zaslu‘ek, se udele‘ite te~aja. Iz ~ustvene stiske, v kateri ste se zna{le premnoge bralke in bralci, vam bo pomagal nekdo, ki je blizu va{ih idealnih predstav o pravem partnerju. Nehajte pestovati zaskrbljenost na ve~ podro~jih, sicer zaradi tega ne boste pri{li z nikomer dovolj blizu. Podajte se v naravo ob prostem ~asu, ali na delovi{~e, kjer vam bo pomagal tisti, ki vam je usojen! TEHTNICA – Vklju~itvi v dru‘bo, lahko tudi poslovno, se ne odrecite. Stiki z novimi ljudmi, ki jih lahko spoznate pri izobra‘evanju ali prek spleta, vam bodo polep{ali jesen, prinesli nove pogled na va{e partnerstvo in z njim povezane te‘ave, samskim pa omogo~ili spoznati novega, bolj{ega, kvalitetnej{ega ‘ivljenjskega sopotnika, kot je bil zadnji. Prevrednotiti boste morali svoje materialne in duhovne vrednote, ker boste ~utili, da ste na dnu. Stiska ne bo trajala neskon~no dolgo! [KORPIJON – Poslovni, sodni, dedni, finan~ni in duhovni u~inek bo toliko ve~ji, kolikor bolj trdne dokaze ali osnove boste imeli. Vse, kar tla~ite v sebi, mora kmalu privreti na dan. Pojdite v akcijo in uredite odnose tako, kakor menite, da bi morali biti. Pri tem se zavedajte, da lahko z brezkompromisnim delovanjem ranite tudi se-

be. Ljubimec, kakr{nega si ‘elite odkar ~utite spolno slo, bo za{el v va{o posteljo; ~e ni ‘e tam, pa ga boste {e preobrazili. Ob sumni~enjih naj ne te~e kri! STRELEC – Sprejmite sodelovanje v veri‘nem projektu, ki bo omogo~il uresni~itev va{ih dolgoro~nih na~rtov. Udele‘ite se potovanja. Ohranite tiste dobre povezave z ljudmi razli~nih strani, s katerimi ste bili v preteklem obdobju na hudi preizku{nji in so se obnesli kot zanesljivi zavezniki. S kom od njih boste poglabljali ~ustveni odnos, ki ga utegne spremljati delovni, nato {e seksualni eros, potrjen z no~nim strastnim ‘ivljenjem. KOZOROG – Napredovanja v slu‘bi, v politiki, duhovni sferi in pri izobra‘evanju ne smete zanemariti, saj bo zdaj edinstvena prilo‘nost! Leto{nja jesen je silno pomembna za va{e ~ustveno ‘ivljenje, saj bo dobro, ~e sprejmete roko sodelovanja, nekateri tudi sprave, da bi sklenili ljubezenski krog, uredili svoje gnezdece, se morda poro~ili in poskrbeli za nara{~aj. @e pred prazniki si privo{~ite poro~no potovanje ali potovanje kar tako. VODNAR – Od navezovanja stikov z ljudmi razli~nih narodnosti v mondenem sredi{~u boste sprva navdu{eni, saj se bodo lahko uresni~evale va{e sanje, pozneje pa vas bo bolela hrbtenica, skrbelo ranjeno srce in obremenjevala skrb, kako boste ‘iveli z ljubljeno osebo na daljavo. Brez za{~ite ne peljite spolnega akta do konca! Nekdo, ki ve, kaj ho~e, bo potreboval to~no tak{no osebo, kot ste vi, zato sprejmite sodelovanje ali premestitev na drugo delovno podro~je. RIBI – Pri starej{i osebi bi vas prijetno vznemirjala njena samodisciplina, uglajenost ter slutnja strasti v globini glasu in smeha. Po 5. oktobru se bo mo‘no zaplesti z njo ali drugim neznosno privla~nim ~lovekom v odnos, ki bo nabit s ~utnostjo, zanosom in aktivnostmi, ki vaju bodo pripeljale v oddaljeno prihodnost! Va{a prava mera zadr‘anosti ne bo zavrla poslovnega in politi~nega sodelovanja v odlo~ilni zadevi; lahko ste tudi pri~a ali prejemnik premo‘enja. Pripravlja: astrolog prof. Stane Pade‘nik

D

-

OKTOBER

08 -

Misteriji 45


Nenavadna do`ivetja

Meditacija

46 - OKTOBER 08 -

V naro~je sede E‘ra, moj angel varuh. Vidim ga kot vso nasmejano svetlovijoli~no meglico skoraj roza barve (kdo ve kateri ~ut zaznava nasmejanost?). Vem, da njegov obrazek izra‘a veselje, vem, da je to zato, ker ga »vidim«. Poprosim ga, naj se pove‘e z angelom varuhom moje uboge mame in ga vpra{a, ~e ji lahko olaj{am bole~ine s pomo~jo vseh nadangelov in angelov in Device Marije, ki pravkar sedi v mojem naro~ju, skratka, ~e ji lahko kakor koli pomagam – po bo‘ji volji za njeno najvi{je dobro. V pri~akovanju odgovora mirno sedim … nobenega odziva … pomislim, da je verjetno najbolje tako, kot je: Moji mami ni pomo~i. Svojo usodo mora do‘iveti do konca … Ni mi dano najti na~ina, da ji pomagam. Srce se mi

para … v srcu objokujem njeno usodo … Ne vem koliko ~asa se tako predajam ob‘alovanju … Roki {vigneta visoko v zrak. Obmirujeta. Nato pri~neta ne‘no drseti ob njenem nevidnem telesu, jo bo‘ata, hladita, kjer je potrebno, jo pomirjata. V svoji glavi opazujem mamine ~akre … osredoto~im se na eno izmed njih, ki je bele do svetlo modre barve. Vrti se hitro, hitreje, {e bolj hitro … sprva se mi zdi kot bela vetrnica, obrobljena z modro barvo in modro piko ali luknjo na sredini, potem kot modro obrobljen bel krog z luknjo v sredi … Oblijejo me solze. Jokam kot ‘e dolgo ne. ^utim, da te solze o~i{~ujejo mamino avro … da odna{ajo njene bole~ine … du{evne in telesne … Roki se ustavita. Levica pobo‘a mamino mrtvo levo roko, pa njen obraz. [e vedno jokam, vendar od radosti. Mamino srce ve, da jo imam rada. Zahvalim se vsem nadangelom, angelom, Devici Mariji, poprosim nadangela Mihaela, naj me ponovno za{~iti, naj s svojim pla{~em za{~iti tudi mamino avro. Sedim in opazujem, kako se nad naju obe spu{~a iskre~i se temno modri pla{~. Poprosim ga {e, naj prere‘e negativne vezi med nama. To ob~utim kot nekak{en {vist, moje telo se zdrzne, pa ponovno zavzame predhodni polo‘aj. Poprosim {e nadangela Sandelfona, naj mi pomaga pri prizemljevanju. V trenutku se mi telo »zgrbi«, skoraj padem na glavo … ponovno sedem in po~asi odprem o~i, {e vedno mokre od solz. Zasli{im korake … Odklenem vhodna vrata in objamem h~erko, ki stoji pred njimi. Solz sploh ne opazi! Ana Ilustracija Milo{ Lukman

S

on~na nedelja. Spala sem dlje kot ponavadi, jutro pa so prespali tudi vsi drugi. Tako sem si meditacijo lahko privo{~ila sredi belega dne. Preden sem za~ela, sem poprosila angele, naj pripomorejo, da me nih~e ne bo motil. Pomagali so! Komaj sem kon~ala s prizemljevanjem po meditaciji, ko zasli{im avto, ki se je ustavil … korake pred vhodnimi vrati, nato pa zvonec … Ampak naj opi{em svojo meditacijo. Pove‘em se z nadangelom Mihaelom, ga prosim za za{~ito svoje avre, vdihujem zlato svetlobo … vse po navodilih. Popolna ti{ina. V svoje naro~je prikli~em nadangele Rafaela, Gabriela, Kamuela, Uriela, Ariela … Pokli~em prav vse angele zdravilce, prevajalce, angele vijoli~nega plamena, pa devico Marijo … in nazadnje {e mojega angela varuha – E‘ro ali E‘raela po imenu (v sanjah se mi je bil tako predstavil). Vse po vrsti za~utim, vsakega na svoj na~in, vsakega v svoji barvi … Nadangela Mihaela za~utim precej mo~no, kar premakne me. Ko njegov pla{~ temno modre barve z vtkanimi zlatimi zvezdicami (Mihael mi je, seveda ‘e pred ~asom, pri{epnil, da je res tak{en) prekrije mojo avro, se le-ta iskri kot velemesto pono~i. Rafael in njegovi angeli so zeleni … zelo zeleni; ne kot smaragd, pa~ pa kot pomladanska trava po kratkotrajnem de‘ju, ko nanjo skozi nevihtne oblake posije en sam samcat son~ni ‘arek … Gabriel je kot ne‘en dotik bledo modre in ro‘nate barve … Devico Marijo tokrat pokli~em drugi~. Kot zlato srce sede v moje dlani. Zastane mi dih … Angele zaznavam kot barvne meglice, v~asih po vonju, Marija pa je eno samo neskon~no zlato srce … Ne najdem besed … Od sre~e mi solze zameglijo o~i. »Ana, v Marijinem srcu je prostor tudi zate!« mi {ine v glavo (kot da tega ne bi vedela ‘e od vekomaj).

Vabilo k pisanju Mnogim med nami se je `e pripetilo kaj nenavadnega. Opi{ite va{ resni~ni nenavaden dogodek, sre~anje, va{e sanje, ob~utke, jasnovidne utrinke, strah ... in napisano po{ljite na: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana, ali misteriji@misteriji.si - najbolj{e prispevke bomo objavili. Nagrada za objavljen prispevek je polletna naro~nina na revijo Misteriji.

D


kaj vse se je morala nau~iti, da je pri{la do Kozmi~ne zavesti, ki nima ni~ opraviti z nenadnim do‘ivetjem presvetlitve. Nasprotno, to je pot spoznanja, pot samospoznanja, ki je na voljo vsakemu ~loveku, ki bi jo rad s trdim korakom in z budnim srcem prehodil v vsakdanjiku. Seveda pa to zahteva po{teno delo na sebi. V drugem delu knji‘ice pa so »napotki«, kako v vsakdanjiku dose~i sre~o, svobodo in mir.

22 zakonov zdravja in vitalnosti Pot v Kozmi~no zavest Avtorica: Gabriele Zalo‘ba: Univerzalno ‘ivljenje Obseg: 56 strani Format: 12,5 × 18,5 cm Vezava: speto kot zvezek Cena: 6,80 € Informacije o prodaji: 01/568 41 48 Mogo~ni Duh je Gabrielo iz{olal za svojo prerokinjo, za Bo‘jo poslanko. Prehodila je pot v Kozmi~no zavest, pot do svobode. V knji‘ici Pot v kozmi~no zavest, sre~a, svoboda, mir nam ka‘e, kako se lahko nau~imo ne le hitreje in zavestneje opraviti delo, ampak tudi, kako skleniti mir ter nato ‘iveti v miru s soljudmi, naravo in ‘ivalmi, da postanemo sre~ni in svobodni. Knji‘ica nam pomaga, da se ozavestimo, da smo bitja iz ~iste biti, bitja Kozmi~ne zavesti. Oble~eni smo v ~love{ka telesa, toda v globini du{e trka Kozmi~na zavest, na{e resni~no bitje. Torej je vsak od nas poklican, da najde mir, sre~o in svobodo, ki konec koncev izhaja iz Bo‘je vsemo~i. Pot v Kozmi~no zavest prina{a okrepitev za premagovanje vsakodnevnih ‘ivljenjskih problemov. V knji‘ici Gabriela v prvem delu opisuje, kako se je iz{olala za prerokinjo po svojem {tiridesetem letu, opisuje klic, ki ga je prejela, in

Avtor: Greg Anderson Prevedla: Jana Cedilnik Zalo‘nik: Zalo‘ba Gane{ Obseg: 186 strani Format: 16 × 23 cm Vezava: bro{irano Cena: 19,35 € Informacije o prodaji: 01/549 17 92 Ta knjiga na~enja farmacevtsko industrijo. In pripira vrata v marsikatero ordinacijo. Napisana je tako preprosto, da o medicini ni treba vedeti prav ni~esar. [e kake zvene~e tujke v njej ne najdete. Pa saj sploh ne govori o bolezni, le o zdravju in o tem, kako ga ohranjamo na povsem preprost na~in. Zato niso potrebne zvene~e besede, marve~ malo zdravega razuma. In ~e je vse naslonjeno na izku{nje, je stvar prava. Avtorju Gregu Andersonu so odrezali plju~no krilo. Rak se je {iril in napoved, glede na metastaze, da bo ‘ivel le {e en mesec, ga je predramila. To je bilo leta 1984: »Tradicionalna medicina mi ni mogla ve~ pomagati. Zakoni, ki jih posredujem v knjigi, so me s praga smrti vrnili v ‘ivljenje,« je zapisal mo‘, ki se je v desetletju, ki je sledilo, povsem posvetil raziskovanju in u~enju. Svetuje: »Odprite se z vsem bitjem za te zakone, spoznajte jih, nato pa jih uresni~ujte. So resni~ni vodniki za

‘ivljenje, ki podpirajo va{e zdravilne mo~i. @elim vam, da vam bodo moje lastne izku{nje in izku{nje tiso~ev ljudi, s katerimi sem se pogovarjal in se od njih u~il, pomagale k izbolj{anju zdravja in vitalnosti.« Knjiga ima sedem delov, v katerih je zelo preprosto in razumljivo razlo‘eno, kaj moramo storiti, da zadovoljimo telo, um in duha. V prvem delu so razlo‘eni univerzalni zakoni, v drugem zakoni telesa, tem sledijo zakoni ~ustev, pa zakoni medosebnih odnosov, zakoni uma, zakoni poklicanosti in nazadnje duhovni zakoni. Knjiga nas nau~i, kako lahko sami poskrbimo zase in pri tem ne odkriva ni~esar novega. Vse, kar pi{e v njej, smo ‘e kje prebrali, toda pred nami je vse strnjeno, logi~no in dopadljivo, predvsem pa podkrepljeno s primeri, ki so nam za vzgled in potrjujejo, da smo zdravi in vitalni {ele tedaj, ko skrb za to odvzamemo farmacevtom in zdravnikom in jo sprejmemo na svoja ple~a. Ta se tedaj zravnajo, zato knjigo priporo~amo v vsako dru‘insko knji‘nico. ^e se imate radi, si podarite to knjigo; prvo knji‘no darilo ljudem, do katerih niste ravnodu{ni, mora biti 22 zakonov zdravja in vitalnosti.

-

Najbolj iskane knjige v trgovini Aurea v BTC, hala A v Ljubljani

Novi knjigi

OKTOBER

1. Sre~anja z du{ami Bill in Judy Guggenheim

2. Zakon privla~nosti Esther in Jerry Hicks

3. Prosite, dano vam je Esther in Jerry Hicks

4. Najve}a tajna David Icke

5. Zdravje iz stopal Ana Koro{ec

6. Masa‘a psov Breda Kralj

7. Eksperiment namjere Lynne McTaggart

8. Polje – po sledi nevidnih sil v vesolju Lynne McTaggart

9. Osnove radiestezije in bioenergije Igor Ziernfeld

10. Potovanje du{ Michael Newton

08 -

Misteriji 47


Novak

Poti do zdravja S klubsko kartico Misterijev velja 10 % popust pri storitvah na{ih ~lanov

AL TERNA TIVNO ZDRA VLJENJE LTERNA TERNATIVNO ZDRAVLJENJE SCIO je najkompleksnej{i bioresonan~ni biofeedback sistem za diagnostiko/terapijo, ki omogo~a vpogled v celotno energetsko stanje organizma (hormoni, vitamini, minerali, encimi, ~akre, emocije, virusi, bakterije …) LAH MEDIKAL CENTER d. o. o., Klanec 13, 1218 Komenda Tel. 031/616 351 »ZDRAVJE« TAMARA GALA s. p., alternativna oblika zdravljenja, ra~unalni{ka diagnostika, psihoanaliza, svetovanje. Naro~anje na tel. 031/412 340 BIOSPECTER CENTER – Pregledi in terapije z magnetno bioresonanco. Biospectrum center [kofljica, Lisjak Stanko, 031/566 977, www.biospectrum.biz ANGELI IN REIKI Marjetka Novak – [ola za angelskega terapevta, [ola kanaliziranja in dela z angelskimi kartami, razli~ni te~aji, Angelski Reiki Info: Brodarjev trg 11, Ljubljana, tel. 031/830 299, info@svetangelov.com, www.svetangelov.com, www.reiki.si ASTROLOGIJA Karmi~ni, natalni in letni horoskopi. Karmi~na analiza 33 €, brezpla~ni vzorec. Astrolog Armand – tel. 041/568 340, 05/6571 340; www.astrologarmand.co.cc BIOENERGOTEHNOLOGIJA Funkcionalna in frekven~na diagnostika notranjih organov, mikrovalovna akupunktura pri bole~inah v hrbtenici in sklepih, bicom resonanca pri alergijah in prekomerni te‘i, frekven~na terapija Dr. Rifa pri onkolo{kih obolenjih, psihoterapija. Brane Kobal, tel. 041/909 341, Ljubljana BIOTERAPIJA PRAVE ENERGIJE NA PRAVO MESTO, PRAVE ENERGIJE PRAVIM LJUDEM! Samo tako bo na{e ‘ivljenje teklo z najmanj problemi, najmanj boleznimi, imeli bomo dovolj mo~i in energije za vse, kar po~nemo, pa {e shuj{ali bomo la‘je! @elite ~utiti svoje prave energije, spoznati in ob~utiti svoj bioritem? Imeti za vas osebno narejeno dieto za huj{anje ali bolj{e po~utje? Huj{ajte po svojem bioritmu s svojo osebno dieto! Uspe{na pomo~ pri anoreksijah in vseh motnjah hranjenja. Obi{~ite na{o spletno stran www.mojaxxllinia.com ali pokli~ite na tel. 041/485 309 in se naro~ite za osebno obravnavo in obisk. DELA VNICE DELAVNICE U~enje kot ‘ivljenjska izku{nja – Zavod za alternativna izobra‘evanja – ZAI Izvajamo izobra‘evalne programe: NARAVNI ZDRAVILEC, uporabna psihosomatika, prednosti in pasti samopodobe. Opravljamo radiestezijsko detekcijo {kodljivih sevanj. Nudimo slikanje avre z diagnostiko. Organiziramo izredna predavanja, u~ne delavnice in izlete, povezane z naravnimi energijami in ~ude‘i. Dalmatinova 2, Ljubljana, tel. 01/230 84 71 e-mail: zavod.zai@gmail.com, spletne strani: www.zavod-zai.si HOLISTI^NI CENTRI CENTER ZA RAVNOVESJA BIOENERGIJ vam nudi pomo~, kako priti bli‘je k svojemu notranjemu ravnovesju. Holisti~ni pristop. Energetsko ~i{~enje prostora, angelske terapije, delavnice, Quantec. Tel. 031/72 34 27; www.beli-delfini.net

Ureja Eva Jeseni~nik, 01/231 93 60 eva.jesenicnik@zalozba-ara.si

MEDIT ACIJA MEDITACIJA Osvobodite se travmatskih izku{enj iz preteklosti. Z meditacijo do ve~je vitalnosti, telesne in du{evne sprostitve, ~i{~enja avre. Naj v vas za‘ivi energija! Meditacije: mandala, za-zen, nadabrama … Tel: 040/909 650 NARA VNO ZDRA VLJENJE NARAVNO ZDRAVLJENJE Vabljeni v prelepo okolje Debelega rti~a na tedenski program vaj pomlajevanja, ki vklju~uje tudi razstrupljanje telesa na podlagi zdrave prehrane; u~ili se bomo tudi razumevanja, kaj pomeni imeti sebe rad, biti zdrav in mlad. Informacije pri ge. Albini, tel. 041/204 648 Odprava bole~in, gangrena, depresija, onkolo{ka obolenja, migrena … Ko uradna medicina ne more dovolj pomagati – bioterapija po metodi Zdenka Doman~i}a Info: 031/567 731; bioterapija@siol.net Energetska psihoterapija-zdravilni pogovori, u~inkovita pomo~ pri fizi~nih in psihi~nih te‘avah. Kisikove terapije na aparatih AIRNERGY – www.airnergy.com Naro~ila in informacije 031/300 209. ZARA CENTER, Dolenjska PSIHOKIBERNETIKA ESENOV Psihokibernetika Esenov spodbuja samorazvoj in meditacijo ter omogo~a osebne za{~ite, za{~ite na{ih bli‘njih, za{~ite stvari, delovanje z miselnimi frekvencami, telesno, ~ustveno in umsko zdravje, zdravljenje ‘e obstoje~ih in prepre~evanje novih motenj, pa tudi sposobnost psihokirurgije. Te~aji, terapije, regresoterapija. Vadana Gordana Kudrikova Umag, tel. 00385/(0)91 20 62 815, 00385/(0)52 752 760 RADIESTEZIJA Radiestezijski pregledi spalnic in ~loveka. ALTERA nudi radiestezijske preglede spalnic, pisarn, energetske preglede telesnih organov (slikanje avre), diagnostika. Imate te‘ave s spanjem, zdravjem, ~utite utrujenost, pa ne veste vzroka? Naro~ila na GSM: 041/716 195; www.altera.si REIKI SUN REI, svetovanja in terapije, Tadej Krnc s. p. Reiki terapije, radiestezija, bioenergija, angelske terapije, energetsko ~i{~enje prostorov, svetovanja s pomo~jo angelskih kart in tarota. Po predhodnem dogovoru mo‘en obisk na domu. Dunajska cesta 51, Ljubljana Tel. 041/750-398, e-mail: tadej.krnc@telemach.net TRGOVINE AUREA - vse za telo in du{o, maloprodaja in veleprodaja; naravna kozmetika za telo, ezoterika, knji`ni program in izdelki iz tehnologije Hydronic; AUREA Press d. o. o., BTC hala A, [martinska 152, Ljubljana. Tel. 01/541 17 60 TRGOVINA ART AURUM na Pobre{ki c. 4 v MARIBORU in TRGOVINA DIVA Kidri~eva 2b NAKUPOVALNI C. v VELENJU vam ponuja veliko izbiro ezoterike, kristalov, literature, to~enih parfumov in unikatnih izdelkov.

Holisti~ni center Toma‘ [u{ter{i~ Fizioterapija, akupresura, kristaloterapija, refleksna masa‘a stopal, energijska terapija, psihoterapija, energijsko ~i{~enje prostorov in predmetov, masa‘a telesa, laj{anje bole~in in po{kodb hrbtenice in sklepov. Tel. 031/728 590, e-mail: info@kamrca.com, www.kamrca.com Vodnikova 155, Ljubljana

ZDRA VILI[^A ZDRAVILI[^A Terme Dobrna, zdravljenje ginekolo{kih, revmatskih, ortopedskih in nevrolo{kih obolenj ter stanj po po{kodbah Tel. 03/780 80 00

QUANTEC – INSTRUMENT INSTRUMENTALNA ALNA BIOKOMUNIKACIJA Quantec sistem analizira, svetuje in z oddajanjem informacij tudi deluje na izbrani cilj. Zdru‘uje najnovej{a dognanja kvantnih fizikov in razli~na znanja s podro~ja klasi~ne in komplementarne medicine. Quantec nam da poglobljen vpogled v vzroke te‘av na telesni in psihi~ni ravni ter nudi optimalno podporo pri vseh oblikah zdravljenja in pri premagovanju razli~nih kriznih situacij. Uporablja se v osebnem in poslovnem svetovanju, pri {portu, {tudiju, kmetijstvu, ekologiji … Manipet d. o. o., Lamutova 48a, Podutik Tel.: 040/299 667 (ga. Manja); e-po{ta: manipet@gmail.com

WU WEI BUJENJE Skupinsko in individualno odpravljanje bolezenskih blokad. Tedenska sre~anja, {tirinajst seans. Vodi Dragan Sekuli}. Informacije in prijave Tel. 00385 91 254 36 98

48 - OKTOBER 08 -

Za sodelovanje na strani Poti do zdravja pokli~ite prosim na telefon 01/231 93 60 ali 031/66 20 92 ali se oglasite po e-po{ti: eva.jesenicnik@zalozba-ara.si


Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo

PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777; 01/549 17 92

INFORMIRANI KOZARCI

VR^ ZA DOBRO VODO

Njihova posebnost je, da izbolj{ajo vsakdanjo vodo; v njih voda spremeni svoje fizikalno-kemi~ne lastnosti, informacije v kozarcu vzpodbudijo njene samoo~i{~evalne lastnosti. Voda iz informiranih kozarcev je primernej{a za vsa ‘iva bitja. Genotoksi~ni test dokazuje, da kozarec izbolj{a vodo za kakih 40 odstotkov. Kozarci imajo svoj pomen tudi v barvni terapiji. Iz knjige Aura Soma povzemamo, kako barve delujejo na ~loveka: Modra: Deluje na grlno ~akro, vzpodbuja toleranco do sebe in drugih, vero v notranje vodstvo, okrepi odpornost, fizi~no in ~ustveno, zmanj{uje trpljenje ... 19,70 €

19,70 €

Vr~ za dobro vodo deluje enako kot modri kozarec. Z biolo{kimi testi je dokazano, da zmanj{a genotoksi~nost vode do 40 odstotkov. ^e vodo iz vr~a nato~imo v informirani kozarec, se njegova u~inkovitost pove~a {e za nekaj odstotkov. V vr~ lahko nato~imo liter vode. Tako kot informirani kozarci tudi vr~ spremeni u~inek alkohola. 52,80 €

17,90 €

19,70 €

KRISTALINSKA KROGLA Krogla zagotavlja, da se energija okrog nje su~e desno (preverite z nihalom). V radioni~ni delavnici so ji vsevane informacije, ki razen dobre volje vzbujajo v ljudeh tudi odpornost proti {tevilnim boleznim. Osem centimetrov velika krogla deluje v premeru treh metrov. Poznavalci jih postavijo na ra~unalnik, na delovno mizo, predvsem pa na no~no omarico. 36,30 €

MAGIC LIFE

Zelena: Deluje na sr~no ~akro, podpira nas pri sprejemanju odlo~itev, vzpodbuja nov pogled na stvari, prina{a mo~an stik z naravo ... Rde~a: Spodbuja delovanje hormonskega sistema, pomaga premagovati agresivna ~ustva, obnavlja energijo, uravnove{a delovanje prve ~akre, pomaga pri stresu, pri razli~nih strahovih.

MINIHYDRONIC Minihydronic za pipo (z notranjim ali zunanjim navojem) montiramo na pipo; izbolj{a vodo do 70 odstotkov. Minihydronic za tu{ izbolj{a vodo do 70 odstotkov. Privijemo ga na ro~ico za tu{.

Plasti~na plo{~ica posebnih oblik zaradi svoje oblike zajema energijo iz okolja in jo oddaja v neposredno bli‘ino. Plo{~ica je kodirana z orgonskimi sevalniki; pove~a nam energijo in nas {~iti pred sevanji, ~e jo nosimo na vrvici okoli vratu ali v prsnem ‘epu. 6,26 €

TESLOVA PURPURNA PLO[^A Deluje s svojim indukcijskim magnetnim poljem biostimulativno na celi~ne procese, pove~uje izmenjavo plinov, krepi regenerativne procese in mikro cirkulacijo v obolelem tkivu. Uporabljamo jo zjutraj in zve~er po dvajset minut, tako da jo postavimo na obolela mesta in pritrdimo z obli‘em. Uporabljamo lahko tudi dve plo{~i, postavljeni drugo proti drugi. Pomaga tudi proti nespe~nosti in drugim te`avam; prilo‘ena so natan~na navodila.

204,47 €

20,45 €

RADIESTEZIJSKA NIHALA JEDILNI SERVIS Ju{ni, plitvi in desertni kro‘niki zmanj{ajo genotoksi~nost do 40 %. 24,62 €

(a) Karnak (nova oblika), (b) Izis-6 in (c) Izis-4 (oba novej{a oblika) so med najbolj znanimi radiestezijskimi nihali. Nihali Izis sta poimenovani po egip~anski boginji Izidi, primerke tako oblikovanih nihal so na{li v izkopanih egiptovskih sarkofagih. Uporabljamo jih za preiskavo {kodljivih sevanj, iskanje vode, izbiranje primerne prehrane, doziranje, pa tudi za diagnosticiranje. Cena posameznega nihala: 18,36 €

-

OKTOBER

a

08 -

b

c

Misteriji 49


Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo

PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777; 01/549 17 92

AKUPUNKTURNO PERO

INFORMIRANI OBESEK LU^KA

Namesto z iglami z rahlimi elektri~nimi impulzi stimuliramo akupunkturne to~ke, ki so za {tevilne te‘ave natan~no opisane v prilo‘enem priro~niku. Z njim odpravljamo sebi ali svojim bli‘njim glavobole in druge bole~ine, preganjamo utrujenost ter laj{amo zdravstvene te‘ave. 77,70 €

HYDRONIC 1H/F ZA HI[O Hydronic za hi{o ima dve funkciji: • izbolj{a vso vodovodno vodo v hi{i in do 70-odstotno zmanj{a njeno {kodljivo delovanje. Skozi hydronic za hi{o o‘ivljena voda izlo~a tudi do 70 odstotkov manj vodnega kamna in tako varuje in{talacije in gospodinjske stroje. O‘ivljena voda pove~a ‘ivljenjske sposobnosti, tudi rastlin in ‘ivali. Pospe{uje izlo~anje klora. Primeren je tudi za rastlinjake in farme. • filtrira do 80 mikronov velike delce (mivka, pesek, glina, kovinski ostru‘ki …) in jih izpira. Vgradimo ga takoj za vodomerom. Dopu{~a pretok do petih kubikov na uro. Hydronic za hi{o ne zmanj{uje pretoka vode. 701,05 €

V kerami~ni obesek so s posebno tehnologijo vtisnjene izbrane informacije, ki pripomorejo k bolj{emu po~utju. Obesek pove~a avro, {~iti pred zunanjimi negativnimi vplivi (geopatske cone, elektromagnetna sevanja, kozmi~na sevanja …), odpravlja energetske blokade, uredi nepravilno vrtenje ~aker, odpira izhodne kanale, vzpodbuja intuicijo, {iri du{evno in duhovno obzorje … 75 €

OSVE@ILEC ZRAKA BREZ VONJA Blazinica Biofresh osve‘uje zrak tako, da kot magnet privla~i in kot spu‘va vpija molekule vonjav. Deluje dve leti in je obnovljiva. Zelo je priporo~ljiva za otro{ke sobe in sobe bolnikov. Zrak osve‘uje v vseh stanovanjskih in delovnih prostorih, v hladilnikih ohranja sve‘ost ‘ivil in zmanj{uje porabo elektrike, razsmrajuje obutev, osve‘uje zrak v avtomobilih … Ni~esar ne oddaja, pa~ pa odstranjuje. Tudi alergene in {kodljive nanodelce razli~nega izvora. 7,90 €

N

O V O

KAPLJICE ALKALIFE S temi kapljicami navadno pitno vodo spremenimo v alkalni pripravek. Dve kapljici kanemo v poldrugi deciliter vode in dobimo pija~o, ki nam uravnovesi pH teko~in v telesu in tako pripomore k njegovemu normalnemu delovanju. Kaj se dogaja v telesu in kako deluje napitek, ki uredi pH teko~in v telesu, kadar smo utrujeni, omoti~ni, imamo motnje vida … ali kako drugo, tudi huj{o te‘avo, izvemo iz knji‘ice, ki jo kupcem kapljic podarjamo.

BLAZINICE ZA RAZSTRUPLJANJE Razstrupljevalna blazinica iz telesa potegne strupe s pomo~jo naravnih, na Vzhodu od davnine znanih snovi za razstrupljanje. Z dodanim obli‘em blazinico pono~i prilepimo na podplat. 34,60 € (dvajset blazinic)

30,00 €

KAPLJICE ZA LAJ[ANJE BOLE^IN Na dlan kanemo kapljico vodice Yi tong in jo polo‘imo na akupresurno to~ko ali podr‘imo nad obolelim mestom. Bole~ina, pa naj gre za glavobol, bole~ine v sklepih, hrbtenici … izgine ‘e po eni minuti. Kapljice so namenjene tudi zdravilcem, koristne so pri akupunkturi, akupresuri, kiropraktiki, reikiju, masa‘i tuina, moksibustiji … Odpravljajo energetske blokade, vzpostavljajo preto~nost meridianov in tako odpravljajo bole~ino. 34,00 €

50 - OKTOBER 08 -

OSEBNI ANGEL^EK Unikatni angel~ek iz kamene strele, velik pribli`no 3 cm, lahko programiramo tako kot je napisano v prilo`enih navodilih v skladu s svojimi `eljami in potrebami. Cena: 16 €


Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo

PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777; 01/549 17 92

INFORMIRANI LON^EK BAKRENE ZAPESTNICE Informirani lon~ek dopolnjuje program informiranih izdelkov. Ima enake lastnosti kot modri kozarec; fizikalno vpliva na razdru‘evanje molekul v teko~inah in jih tako omeh~a. Zato imajo v lon~ku pripravljeni ~aji bolj{i okus, o‘ivljena voda potegne iz rastlin ve~ u~inkovin. Na informiranih lon~kih so odtisnjeni posebni simboli »magic life« v ~akrinih barvah, ki ugodno delujejo na zdravje. Lon~ki imajo razli~no obarvane robove, da si lahko izberete svojega. Informirane lon~ke lahko pomivate v stroju, primerni so za vse vrste vro~ih napitkov, tudi za juhe.

NORAD

17,90 €

Za{~itna kodirana plo{~ica Norad do sedemdeset odstotkov zmanj{a tveganje, ki ga ustvarja sevanje mobilnih telefonov in baznih postaj. Za{~itna plo{~ica vodo v telesu, te je v povpre~ju kar 75 odstotkov te‘e, vzpodbudi, da se vrne v »zdravo« strukturo, v obliko, kakr{no ima voda v telesu, preden jo dose‘ejo sevanja mobilnega telefona. Norad je samolepilna kodirana bakrena plo{~ica (Ø 16 mm), ki jo prilepimo na hrbtno stran telefona. 14,60 €

NORAD PLUS Norad plus do sedemdeset odstotkov zmanj{a tveganje, ki ga povzro~a sevanje mobilnih telefonov in baznih postaj, hkrati pa telo oskrbi z dovolj bakra, podobno kot bakrena zapestnica, ki jo mnogi uporabljajo za zmanj{anje artriti~nih, revmati~nih in drugih bole~in. Norad plus je narejen iz povsem ~istega (elektrolitskega) bakra. Norad plus je informirana samolepilna bakrena plo{~ica, ki jo nalepimo na zadnjo stran zapestne ure (za manj{e ure je Ø 24 mm, za ve~je Ø 28 mm). 14,60 €

RASTRSKA O^ALA Z gledanjem skozi luknjice, ki so izvrtane v kartonska o~ala po posebni shemi, krepimo o~esne mi{ice in izbolj{amo vid, zmanj{amo ali odpravimo dioptrijo. Nosimo jih 15 do 20 minut na dan. Osebe z dioptrijo plus vadijo tako, da jih nosijo med branjem, osebe z dioptrijo minus pa med gledanjem televizije. Prilo‘ena so navodila in test za ugotavljanje ostrine vida. 6,00 €

Zmanj{ujejo ali odpravljajo bole~ine, ki jih povzro~ajo revma, artritis, i{ijas, lumbago, igranje tenisa, golfa, ko{arke... Mnogi, ki nosijo zapestnico, zmanj{ajo ali pa celo opustijo jemanje protibole~inskih zdravil in tako veliko naredijo za svoje zdravje. Velikosti zapestnic: od 15 do 19 cm premera. Naprodaj so tudi posrebrene in pozla~ene. a) bakrena 15,44 € c) posrebrena 27,96 € d) pozla~ena 40,06 €

^AKRINA MAJICA ^akrine majice iz Avstralije telesu dovajajo bioenergijo s pomo~jo mo~nih nihanj nenavadno ‘ivih barv (njihove intenzivnosti se na papir ne da natisniti), ki polnijo avro in izbolj{ujejo zdravje. Velikosti S, M, L, XL, XXL. 62,18 €

ATLANTIDSKI KRI@ Atlantidski kri‘ je skrbno narejen iz srebra, o~i{~en vseh negativnih energij in napolnjen s kodami, ki ugodno vplivajo na ~loveka. Njegovo delovanje je {e mo~nej{e kot delovanje atlantidskega prstana in plo{~ice ter ima prav tako vgravirano vija~nico, ki energijsko dodatno ugodno deluje na ‘ive organizme. 69,50 €

ATLANTIDSKI PRSTAN IN PLO[^ICA Sta srebrna, oblikovana tako, da posebni liki sprejemajo in oddajajo kozmi~no energijo in s tem {~itijo pred negativnimi sevanji. Ugodno delujeta na zdravje in dobro po~utje, prepre~ujeta nesre~e. Oblika prstana izhaja iz davnine, saj so u~inki likov, ki so skrbno vdelani v celjski srebrni nakit, znani ‘e iz ~asov faraonov. Velikosti prstana: od 16 do 24 mm notranjega premera. prstan 48,50 € plo{~ica 48,50 €

-

OKTOBER

08 -

Misteriji 51


Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo

PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777; 01/549 17 92

[TIRJE LETNI ^ASI Poslu{anje na zlatem disku posnetih zvokov ansambla Vedun je namenjeno samozdravljenju vseh energijskih teles (mentalnega, emocionalnega, duhovnega) in du{e ter posredno zdravljenju fizi~nega telesa, ozave{~anju in razvoju zavesti na poti ~lovekovega samouresni~evanja. Zvok z zgo{~enke poslu{alca spreminja, umirja in zdravi. Zgo{~enko so lani na dan letnega solsticija, v ~asu, ki je energetsko pre‘et z izjemnimi vibracijami vseprisotne kozmi~ne zavesti, s posebno tehniko posneli v cerkvi sv. Ane. Ansambel Vedun vódeno uporablja pi{~ali razli~nih tradicij, tibetanske zvon~ke, ~inele, zvonce, afri{ke sanse, bobne, rogove, tolkala, oceanske {koljke, avstralske did‘eriduje, slova{ke fujare, himalajsko-tibetanske pojo~e sklede, evropske drumljice, ksilofone, metalofone … Kvantni fiziki trdijo, da zavest ustvarja materijo, torej na nas vplivajo tudi misli in ~ustva, ki nam jih vzbuja poslu{anje zlate zgo{~enke. Glasba tako postane alkimija zvoka, ki vpliva na na{e misli, ~ustva in po~utje. Cena: 25,00 €

RUNSKI ENERGIJSKI AMULETI Runski energijski amuleti so ustvarjeni iz ve~ posameznih run (rune so pismenke misti~ne starodavne skandinavske pisave, ki so jo ljudstva severne Evrope uporabljala za prerokovanje, za{~ito, zdravljenje …) v to~no dolo~enem zapisu, ki privablja kvaliteto tistih energij, ki jih potrebujemo: obilja, za{~ite, harmonije v odnosih, doseganja ciljev … Runski amulet za plodnost, Amulet za za{~ito in obilje dovr{itev, izpolnitev

Runski amulet za pomo~ pri uresni~evanju zamisli, ciljev, podvigov

ZGO[^ENKI ZA NOSE^NICE Hipnoza pomaga k umirjeni nose~nosti in la‘jemu, kraj{emu in manj bole~emu porodu. Zgo{~enki za spro{~anje in samohipnozo je pripravil ugledni porodni~ar, profesor dr. Marjan Pajntar, dr. med.

Priprava na porod in Spro{~anje v hipnozi Zgo{~enki sta namenjeni poslu{anju med nose~nostjo, saj pomirjata in pripomoreta k dobremu po~utju v teh ob~utljivih mesecih. Cena: 24,50 €

Runski amulet za vzpostavljanje ravnovesja na podro~ju odnosov, komunikacije, partnerstva …

Runski amuleti so kovinske plo{~ice v barvi starega srebra in so energijsko napolnjeni.

VEVERICA – MASER ZA GLAVO

Cena posameznega amuleta: 19,50 €

PROGRAM ZA SPROSTITEV

NE KADIM VE^

Spro{~anje je del naravnega zdravljenja. Zgo{~enka psihoterapevta dr. Toneta Pa~nika je namenjena ob~utljivim na zunanje pritiske in onim, ki so izpostavljeni kratkotrajnim, a mo~nim du{evnim pritiskom. Za starej{e od 12 let. Pomaga nam, da se telesno in du{evno sprostimo in zajamemo energijo.

Poslu{anje tega avtosugestivnega programa vas vodi med nekadilce! Da bi se lahko odrekli tobaku, program poslu{ajte vsaj tridesetkrat zapored.

Cena zgo{~enke: 12,10 € Cena kasete: 6,26 €

ANGELSKE KARTE Angeli vas vabijo, da se s kartami poglobite v svojo notranjost. Pomagale vam bodo, da znova odkrijete svoje psihi~ne in intuitivne sposobnosti. Z angelskimi kartami boste dobili odgovore na vsa vpra{anja o sebi in drugih. Ve~ ko se boste dru‘ili z angeli, ve~ji ~ude‘i se vam bodo dogajali v ‘ivljenju. Cena: 20 €

Cena zgo{~enke: 15,00 €

KANALIZIRANJE IN UPORABA ANGELSKIH KART S to knjigo lahko izbolj{ate komunikacijo z angeli, prebudite svoje tretje oko in si okrepite intuicijo. V knjigi je opisano, kako izberemo, hranimo, ~istimo in uporabljamo angelske karte ter kako jih lahko izdelamo sami, razlo‘ena pa sta tudi angelsko branje za drugo osebo in angelsko branje na daljavo. Cena: 20,45 €

Kako naro~amo? Izbrani izdelek naro~imo po telefonu (med 8. in 15. uro): 01/549 17 92 ali 051/307 777, faksu: 01/230 16 27; e-po{ti: aratrgovina@siol.com ali pisno na naslov: Ara zalo‘ba, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Vsi naro~niki na revijo Misteriji imajo 10 % popusta. Pla~ilo po povzetju. Po{tnino pla~a kupec. Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo. Po{iljatelj jam~i, da bodo kupci prejeli izdelke, tudi steklene, nepo{kodovane. ^e z izdelkom niste zadovoljni, denar vrnemo. Reklamacije upo{tevamo v osmih dneh od dneva odpo{iljanja.

52 - OKTOBER 08 -

Maser za glavo, narejen po vzoru aborid‘inskih maserjev in maserjev tradicionalne kitajske medicine, vas popolnoma sprosti ter pre‘ene stres, slabo voljo in depresivno po~utje. Z njegovo uporabo se v telesu sprostijo endomorfini (hormoni ugodja), ki nam prinesejo zelo prijetne ob~utke. Maser za glavo, ki je zelo enostaven za uporabo in vzdr‘evanje, ugodno vpliva na bolj{o prekrvitev lasi{~a, vzpodbuja rast las in u~inkuje zoper prhljaj. Pomaga pri laj{anju glavobolov in migren, spro{~a mi{i~no napetost in u~inkuje zelo pomirjajo~e. Ob njegovem sprostitvenem u~inku izbolj{amo tudi zmo‘nost koncentracije in razmi{ljanja. Cena: 19,90 €

TEST ZAKISANOSTI Iz koluta odtrgate dva do tri centimetre dolg testni trak in ga pomo~ite v urin. Sprememba barve testnega traku vam pove, kolik{en je pH va{ega urina, in tako ugotovite, ali ste morda zakisani. Cena: 9,90 €


Mali oglasi

Izidi `rebanja za nagradno kri`anko {t. 163

@ELITE POKUKATI V PRIHODNOST? Storite to z izku{enimi. Vede‘evanje in svetovanje na 090/43 85. 0,5 min/0,5259 €. Ceno iz drugih omre`ij dolo~a operater ponudnik storitev. MAKRA AS s.p., PE: Kvedrova c. 3, 1000 Ljubljana

090 4321 ... Da vpra{anje postane odgovor, da se strah spremeni v prah! POGOVORISVETOVANJA-TAROT z vami 365 dni. Mo`en osebni stik. 0,70 € / 0,5 min; mobitel omre`je 090/142 872 - 0,75 € /0,5 min

PRVA NAGRADA (letna naro~nina na revijo Misteriji)

ZANA d.o.o.

TAROT preko GSM 090/14 24 10. Cena 1,04 €/min. Vsak petek ob 22,30 imam oddajo v ‘ivo na televiziji VI-TEL.

Violeta Bonutti s. p., [empeter, www.violetta.si

Ugodno prodamo sistem za ra~unalni{ko diagnostiko AMSAT. Informacije na tel. {tev. 040/267 947. Salvita d. o. o., Kranj

Prejmite nasvete Nadangelov in Boginj. Angelsko svetovanje po telefonu ali na domu. (Imam AS certifikat) GSM 051/385 903

Mapa za shranjevanje revij Misteriji

Cena: 3,60 €

Narejena iz trde lepenke, plastificirana z `i~nim patentom za vpenjanje dvanajstih revij. Na prodaj po povzetju (01/549 17 92) in v trgovini Aurea v BTC hala A v Ljubljani.

@ana ^ernigoj, Steletova 25, 1241 Kamnik

SAM SVOJ »KITAJSKI ZDRAVNIK« Z akupunkturnim peresom si sami lahko omilite ali odpravite: • visok krvni tlak • nizek krvni tlak • nespe~nost • stres • astmo • te‘ave s ko‘o • slabost • menstrualne bole~ine • zobobol • bole~ine v vratu • bole~ine v kri‘u • bole~ine v rokah, komolcih • bole~ine v nogah Lahko si tudi: • okrepite spolno mo~ • odma{ite nos • odpravite debelost • pomagate pri odvajanju od kajenja Po natan~nih prilo‘enih navodilih najdete akupunkturne to~ke in jih stimulirate s konico akupunkturnega peresa. Cena kompleta: 77,7 € Prodaja: trgovina Aurea v BTC v Ljubljani ali po telefonu 051/307 777 in 01/549 17 92

Hotel Izvir Manzato Roga{ka Slatina Program za oktober 2008 SRE^ANJE Z BRACOM V ROGA[KI SLATINI – sreda 1. oktobra od 10h do 17h. Avtobusni prevoz iz Ljubljane (041/201 509) in Maribora (031/543 194).

IVAN NOVAK: NADALJEVALNI TE^AJ RADIESTEZIJE IN OSNOVE KRISTALOTERAPIJE – od petka 3. do nedelje 5. oktobra. Cena vikend paketa: 70 €; kotizacija: 90 €

SKUPINSKO ZDRAVLJENJE MARINKE MIKELJ – petek 3. oktobra ob 17h (prostovoljni prispevki)

DR. NEVEN KRULJAC: ORTOPEDSKO SVETOVANJE – sobota, 11. oktobra

POSVETITEV KAPELICE MED@UGORSKE MARIJE DELAVNICA: SKRIVNOST BLAGOSLOVA @ENSKE ENERGIJE – {kof Svobodne katoli{ke cerkve Aristid Havli~ek-Tili – nedelja 12. oktobra

ROMANJE V MED@UGORJE z Ratkom Šimetinom – od petka 24. do nedelje 26. oktobra

OBIRANJE OLIV NA I@U – od sobote 25. do petka 31. oktobra Informacije, rezervacije, prijave: Izvir @alec, tel.: 03/71 33 100, 041/769 686 (Janko Ka~) hotel Izvir Roga{ka Slatina, tel.: 03/58 16 140; info@izvir.com; www.izvir.com

-

DRUGA NAGRADA (polletna naro~nina na revijo Misteriji): Nada Kati~, Valvazorjeva 58, 3000 Celje TRI TRETJE NAGRADE (knjiga zalo`be ARA): Jo‘ica Rooss, Ul. Rudija Pape‘a 32, 4000 Kranj Milena Velepec, Slovenska 67, 1234 Menge{ Zora Kastelic, Slakova 3, 8210 Trebnje Nagrade bomo poslali po po{ti. Re{itev nagradne kri`anke {t. 163: VODORAVNO: mit, fakir, Ezop, Amado, splet, lakaj, akupresura, masa‘a psov, alt, Ate, PA, Asamati, pnevmokok, Vatanen, tir, okapi, Otokar, SU, krokar, Nilin, Hijade, raja, Asam, sarin, son~ni mrk, Rab, Aniara, Svete, ro~, Enn, okel, EV, Schell, LJ, jeza, Uranija, arak, Roha~ek Nagradni pojmi: AKUPRESURA, MASA@A PSOV, ASAM, SON^NI MRK

Prosimo, da re{itev po{ljete do 15. oktobra 2008 v ovojnici s pripisom KRI@ANKA 164 na naslov: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Iz`rebali bomo pet nagrajencev, ki bodo prejeli: 1. nagrada: letna naro~nina na revijo Misteriji 2. nagrada: polletna naro~nina na revijo Misteriji 3.-5. nagrada: knjiga zalo`be ARA

OKTOBER

08 -

Misteriji 53


^e ku‘eli po te n oh in ra ga nit po i re v in {ljit ijo va e s ce {i ku lo m p ,o i p aj d od z n re‘ at ag ite ki r s . ad am ni o m n i p ag oj ra m dn i i

i 4 n Nagradna 6 d 1 ra {t. g Ime in priimek: a N on p Stalno bivali{~e: ku Po{tna {tevilka in kraj:

54 - OKTOBER 08 -

kri`anka (164)


ARA ZALO@BA

ODKRIVANJE PRETEKLIH IN PRIHODNJIH @IVLJENJ

POTOVANJE DO EKSTAZE

ZDRAVJE IZ STOPAL Priro~nik za refleksoterapijo vas nau~i skozi stopala pregledati celotno telo in zaznati morebitne ~ustvene te‘ave in slabo po~utje. Prek masa‘e stopal, se telo ves ~as ~isti in obnavlja. Prilo‘ena sta plakata z oznakami con na stopalih in rokah.

PRIRO^NIK ZA ZDRAVILCE

OSNOVE RADIESTEZIJE IN BIOENERGIJE

POLJE - PO SLEDI NEVIDNIH SIL V VESOLJU

Knjiga razkriva, kako s pomo~jo hipnoze spoznamo svojo preteklost in prihodnost. Vsebuje osupljive primere regresij v pretekla in progresij v prihodnja ‘ivljenja, dodana pa so {e podrobna navodila za samohipnozo.

V knjigi avtorica nagovarja plesalca, ki ‘ivi v vsakem izmed nas, in nas ne‘no spomni, da smo rojeni za ples v ekstazi. To je trenutek celosti, ko smo popolnoma ugla{eni sami s seboj, in ko so na{e telo, srce, um in du{a povezani.

Knjiga je izvrsten priro~nik za vse, ki ‘elijo prebuditi in razviti zdravilske sposobnosti ter k bolj{emu zdravju pomagati sebi in drugim. Opisane tehnike so zelo u~inkovite in vklju~ujejo barve, zvoke in di{ave.

Priro~nik je namenjen vsem, ki se `elijo nau~iti uporabljati nihalo in druge radiestezijske instrumente ter sebi in svojim pomagati z bioenergijo. Knjiga je dobrodo{la tako izku{enim radiestezistom, kot tudi novincem.

Ves svet vibrira v skrivnostnem kvantnem polju neizmerne energije, ki je klju~ za pojasnitev telepatije, telekineze in bioenergije, obeta pa tudi mo`nost ~rpanja neskon~nega vira energije in vesoljska potovanja na velike razdalje.

16,27 €

16,27 €

16,27 €

16,27 €

16,27 €

20,45 €

N PRIKRITA ZGODOVINA ^LOVE[KE RASE

POTOVANJE DU[

USODA DU[

Knjiga opisuje izkopanine, ki jih v muzejih skrivajo v depojih; strokovnjaki ne znajo razlo‘iti njihovega porekla; seznanja tudi s predmeti, katerih starost ocenjujejo na milijone let, ~eprav je ~love{ka rasa uradno stara {ele 100.000 let.

V knjigi najdemo odgovore na ve~na vpra{anja, kaj se dogaja z du{o, ko ~lovek umre, bodisi naravne bodisi nasilne smrti. Kdaj in kako se du{a odlo~i, da pride v ~lovekovo telo? Kaj se dogaja z du{o med dvema ‘ivljenjema?

Ameri{ki mojster hipnoterapije Michael D. Newton je na podlagi {tevilnih seans pri{el do novih odkritij o usodi du{ in to popisal v ve~ kot 500 strani debeli knjigi, ki v obliki intervjujev odstira pogled v skrivnost zasmrtja. Knjiga je ameri{ka uspe{nica.

16,27 €

15,00 €

24,00 €

KAKO VIDIMO, BEREMO IN IZBOLJ[AMO AVRO

KAKO ODKRIJETE VA[A PREJ[NJA @IVLJENJA

KAKO SE NAU^IMO AVTOMATSKEGA PISANJA

Priro~nik za spoznavanje avre in razlage, kako se jo nau~imo gledati in spoznavati njen pomen; kako nam avra ka‘e na podlagi bioenergijskih zevov du{evno in telesno stanje.

Priro~nik korak za korakom vodi do znanja, kako se sami, brez terapevta, spustimo v prej{nja ‘ivljenja in odkrijemo vzroke morebitnih bolezni, preganjavic, stisk, ki izvirajo iz davnine.

Priro~nik, ki vas pou~i, kako prek avtomatskega pisanja vzpostavite stik z Vi{jim jazom, ki vas vodi in vam svetuje, komunicirate z drugimi bitji, ki vam posredujejo razli~ne informacije, dobite odgovore ...

7,93 €

12,90 €

12,10 €

O

V

O

KAKO PREBUDIMO IN POSLU[AMO SVOJO INTUICIJO

KAKO ZDRAVIMO Z BARVAMI

KAKO ZDRAVIMO Z ZVOKOM

Nau~imo se slediti svojim notranjim ob~utkom, kot so misel, glas ali slutnja. Tako smo resni~no oseba, ki vodi sámo sebe. Branje knjige nam odpira vrata v svet, v katerem smo, a {e nismo.

Barvna terapija ni ~arobno zdravilo za vsa obolenja, vendar barve na nas vplivajo bolj kot si mislimo. Barvna terapija je preventivna nega, s katero odgovorneje in aktivneje sodelujemo pri vzdr‘evanju lastnega zdravja.

Vsak ~lovek je glasbeni in{trument, ki niha v razponu kozmi~nih vibracij. V knjigi je opisano, kako lahko z zvoki, glasbo in lastnim glasom uravnove{amo in zdravimo sebe in druge.

15,90 €

12,10 €

13,77 €

KAKO POVE^AMO SAMOZDRAVILNE SPOSOBNOSTI

KAKO VPLIVAJO OSEBNA [TEVILA

KAKO BEREMO USODO Z DLANI

Sami lahko veliko storimo za svoje zdravje. Napotki za klistiranje, post, telesno vadbo in savnanje. Kako, koliko in kdaj naj bi jedli, da bi spremenili svoj svet zdravja.

S pomo~jo {tevil, vsako ima svoj pomen, lahko bolje spoznamo sebe in ljudi, ki nas obkro‘ajo. [tevila nam lahko pomagajo ustvariti lep{e ‘ivljenje, z njimi lahko pokukamo v preteklost, razumemo sedanjost in na~rtujemo prihodost.

Priro~nik iz~rpno opisuje, kako iz ~rt na dlani izra~unamo razne datume in `ivljenjska obdobja. Dlan razkriva ~lovekov zna~aj, zdravje, temperament in celo usodo.

7,93 €

12,10 €

12,10 €

Kako naro~imo knjige, kozarce, vr~e ... Izbrano naro~imo po telefonu (med 8. in 15. uro): 01/549 17 92 ali 051/307 777, faksu: 01/230 16 27; e-po{ti: aratrgovina@siol.com ali pisno na naslov: ARA zalo‘ba, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Pla~ilo po povzetju. Po{tnino pla~a kupec.

-

OKTOBER

08 -

Misteriji 55


Da ne smrdi, Biofresh poskrbi Blazinica Biofresh ~isti zrak tako, da kot magnet privla~i in kot goba vpija molekule neprijetnih vonjav. Deluje na podlagi fizikalnih na~el. V prostor ne oddaja ni~esar, zato je povsem ne{kodljiva za vsa ‘iva bitja. Ko po dveh mesecih delovanje blazinice ope{a, jo segrejemo in deluje kot nova. BIOFRESH U~INKOVITO ODSTRANJUJE NEPRIJETNE VONJAVE V:

•kopalnicah in strani{~ih •kuhinjah in spalnicah •sobah z otroci, bolniki ali hi{nimi ljubljen~ki •omarah za obleke •omarah s ~evlji in v ~evljih •torbah za {portno opremo •avtomobilih in avtomobilskih prikolicah •vseh zatohlih prostorih IN {E POSEBEJ:

•v hladilnikih, kjer vpija vonjave, ohranja sve‘ino in zmanj{uje porabo energije.

Cena: 7,9 €

-20%

Cena enega paketa, v katerem je 12 vre~k, je le 75,84 € (po{tnina je `e vra~unana).

Biofresh je naprodaj v hipermarketih Mercatorja v Ljubljani, Kopru in Kranju, v trgovinah Sanolaborja, v Zeleni lekarni v Maximarketu v Ljubljani, v trgovini Aurea v ljubljanskem BTC-ju, naro~ite pa ga lahko tudi po telefonu.

56 - OKTOBER 08 -

Prodaja po po{ti in informacije - 051/307 777, 01/549 17 92; aratrgovina@siol.com ARA zalo`ba d.o.o., Cigaletova 5, 1000 Ljubljana