Page 1

LETNIK 15 - ŠT ŠT.. 174 - JANUAR 2008 - 4,50 €

POZOR! BRANJE TE REVIJE LAHKO VPLIVA NA VASE ZIVLJENJE ISSN 1318-1777 v

v

Su{e in poplave v 2008 Utrip odmerja ‘ivljenje Napovedi parapsihologa za naslednje leto

Ritem delovanja srca je tesno povezan z dol‘ino na{ega ‘ivljenja

Zdravljenje z mislimi Spirala je elektrarna Telo si lahko uravnote‘imo miselno s pro{njo in z zahvalo

Spiralna energetska polja so vsepovsod okoli nas in v nas

Vrnitev v kameno dobo Ali bi pre‘iveli v pogojih iz kamene dobe?

FITNES ZA MO@GANE -

JANUAR

08 -

Misteriji 1


ARA ZALO@BA

MAGIC LIFE ZA PRVO POMO^ Simbol Magic life, ki je natisnjen na prvi strani revije, koncentrira energijo iz okolja, zato je je v njegovem neposrednem okolju ve~. Polo‘en pod kozarec s pija~o lahko spremeni njen okus, polo‘en pod vazo lahko podalj{a ‘ivljenje ro‘, pod cvetli~njakom deluje na bujnej{o rast, prilepljen na obolelo mesto lahko zmanj{a bole~ino ...

HORMONSKO NADOMESTNO ZDRAVLJENJE Knjiga vas seznanja s spremembami v obdobju pred menopavzo in po njej ter svetuje, kako jim slediti in prilagoditi na~in ‘ivljenja, da bo tudi v zrelem obdobju mirno in zadovoljno.

ISLANDSKI ^UDE@ OMEGA-3 Posega v temelje zdravja in ‘ivljenja ter prepri~ljivo dokazuje, kako pomembno je, da vsakdo zau‘ije dovolj ma{~obne kisline omega-3, ki so jo otroci nekdaj u‘ivali kot ribje olje.

12,10 €

Trda vezava 14,60 € bro{irano 12,10 €

Knjige, ki so tudi naprodaj: NAJVE]A TAJNA .................................................................... 25,90 € TEMELJI @IVLJENJA .................................................................... 28 € POST - POT DO ZDRAVJA .................................................. 9,90 € @IVETI BREZ BOLEZNI ....................................................... 16,27 € KAKO @IVETI 100 LET ............................................................ 9,60 € ZDRAVILNI ^AJI IN NASVETI ......................................... 12,10 € KOJI K.... UOP]E ZNAMO ................................................ 33,59 € ZNANSTVENI PRISTOP K PRIDOBIVANJU BOGASTVA ...................................... 14,61 € MODROSTI ZBRANE IZ VERZOV STKANE ............. 25,04 € SRCA ZRCALO ......................................................................... 11,32 € @IVETI V SRCU ........................................................................ 19,02 € SVOBODA IZBIRE .................................................................. 10,43 € KDO SEM IN KAJ LAHKO POSTANEM ..................... 25,87 € KOZMOBIOLOŠKI KOLEDAR ............................................. 7,93 € SPOMINI ....................................................................................... 12,48 € SANJE ............................................................................................ 12,10 € ALKALIZIRAJTE ALI UMRITE .......................................... 16,61 €

-10 %

N

O

V

O N

O

V

O

OZDRAVITE LAHKO KARKOLI

JI D@ING – KNJIGA PREMEN

VODA ZA ZDRAVJE IN @IVLJENJE

TELO KLI^E PO VODI

Vse, kar se dogaja v na{em telesu, se najprej zgodi v na{i zavesti – zato lahko v njej to tudi ozdravimo. Knjiga obravnava zdravitelje, ~akre, miselne oblike in pretekla ‘ivljenja, na~ine zdravljenja, navaja {tiri vaje …

Knjiga premen ali »kitajska biblija« je sijajna zbirka modrih misli, predvsem pa ‘iv orakelj, od katerega lahko zmeraj dobimo brezhiben nasvet. Knjigi so dodani trije kitajski nov~i~i za postavljanje vpra{anj.

V knjigi zdravnik razkriva, kako uravnote‘eno pitje vode in u‘ivanje soli pomaga ozdraviti in prepre~iti {tevilne bolezni ter nam pomaga, da se izognemo dragim, lahko pa tudi {kodljivim zdravilom.

Zdravnik internist F. Batmanghelidj dokazuje, da si lahko zdravje mo~no izbolj{amo s pitjem navadne vodovodne vode. Medicinsko utemeljeno.

18,00 €

15,90 €

KAJ NAJ JEM, DA OD@ENEM RAKA NA DEBELEM ^REVESU Rak na debelem ~revesu je zelo povezan z na{o prehrano. Knjiga odgovarja na vsa vpra{anja o tem raku in prehrani zoper njega ter navaja obilico prakti~nih nasvetov in receptov. 15,00 €

TRA@I, I BIT ]E TI DANO Kanalizirana besedila v tej knjigi vsebujejo nauke kako izra‘ati in uresni~evati svoje ‘elje, v srcu teh naukov pa je najmo~nej{i zakon Vesolja, zakon privla~nosti. Glasovi Duha nam razprostirajo na~rt za razumevanje in spreminjanje lastne usode. 20,45 €

PARAZITI, SKRITI VZROK MNOGIH BOLEZNI Da zajedavci povzro~ajo vse bolezni in kako se jih lahko znebimo, sami ali s pomo~jo zdravilca, ter si tako povrnemo zdravje, nam na razumljiv na~in opisuje nem{ki naturopat.

Trda vezava 22,95 € bro{irano 20,45 €

NA ZDRAVJE! – KAJ LAHKO ZA SVOJE ZDRAVJE STORITE SAMI

PRISLUHNI SVOJEMU TELESU

Slovenski avtor predstavlja v osmih korakih povsem izvirno pot re{itve, ki je na voljo vsem in ki vas lahko iz slepe ulice bolezni in prehitrega staranja vrne v objem matere narave.

Ta priro~nik vam lahko pove, ali z vsakdanjo prehrano svoje telo oskrbujete z vsem, kar potrebuje. Dodan vpra{alnik pa vam pomaga razviti u~inkovit in po va{i meri krojen jedilnik. 7,93 €

22,95 €

19,50 €

BESKRAJNA LJUBAV JEDINA JE ISTINA

12,10 €

LJUBAV I PRE@IVLJAVANJE

RATOVI BOGOVA I LJUDI

Avtor je v knjigi obra~unal z licemerstvom vlad, religijami in kompjuterizacijo ~loveka ter zaklju~il – Neskon~na ljubezen je edina resnica. Zato se moramo odu~iti od tistega, kar nam je sistem z manipuliranjem vsilil.

Ta svetovna uspe{nica odkriva, da so se nekdaj na Zemlji spopadali nezemeljski gospodarji in uni~ili tedanjo civilizacijo. Opisuje vesoljni potop, trojansko vojno … in dokazuje, da so se vojne na Zemlji za~ele kot vojne bogov.

Dr. Dean Ornish je prvi dokazal, da je mogo~e te‘ave s srcem zdraviti z manj zdravili in da se je mogo~e odre~i tudi operaciji, ~e spremenimo na~in ‘ivljenja. V osmih korakih nas pou~i, kaj naj storimo, mislimo, delamo…

20,45 €

20,45 €

25,45 €

^lani kluba Poti do zdravja, naro~niki na revijo Misteriji, imajo 10 % popusta. Vsem ~lanom je ta popust, ob gotovinskem pla~ilu, priznan tudi v trgovini Aurea, BTC hala A.

-

JANUAR

08 -

Misteriji 2


LETNIK 15 - [T. 174

januar 2008

13

Su{e in poplave v 2008 Napovedi priznanega parapsihologa za naslednje leto

9

Fitnes za mo‘gane Elektronske naprave za vplivanje na delovanje mo‘ganov

16

37

Vrnitev v kameno dobo

Nezemljani ali slu~ajnost?

Ali je dana{nji ~lovek sposoben pre‘iveti v pogojih iz kamene dobe?

Pomanjkanje fizi~nih dokazov in nesmiselne razlage o NLP-jih

19

39

Utrip odmerja ‘ivljenje

Zdravljenje z mislimi

Ritem delovanja srca je tesno povezan z dol‘ino na{ega ‘ivljenja

21

Spirala – naravna elektrarna Spiralna energetska polja so vsepovsod okoli nas in v nas

34

Stari Egip~ani v Avstraliji V Avstraliji najdeni artefakti ka‘ejo na pri{leke iz Egipta

Telo si lahko uravnote‘imo miselno s pro{njo in z zahvalo Pisma bralcev .............................................................................................................. 4 Zanimivosti .................................................................................................................... 6 Skrivnosti {koljk .................................................................................................... 23 Osnova je v antropozofiji .............................................................................. 24 Kako je nastalo `ivljenje ................................................................................. 25 Prodaja po po{ti ..................................................................................................... 33 Beatlesi, ki to niso ............................................................................................... 31 Zdravljenje na daljavo ...................................................................................... 35 @veplo .............................................................................................................................. 41 Skrivnostni Olmeki .............................................................................................. 43 Odstranitev tuje energije ............................................................................... 45 Razbiranja revije Misteriji .............................................................................. 48 Horoskop za januar 2008 ............................................................................... 49 Nenavadna do`ivetja ......................................................................................... 50 Novi knjigi .................................................................................................................... 51 Poti do zdravja ......................................................................................................... 52 Oglasi ............................................................................................................................... 53 Nagradna kri`anka 155 .................................................................................... 54

-

JANUAR

08 -

Misteriji 3


P ISMA Ilustrirana mese~na revija na robu medicine in drugih znanosti

Misteriji

M ISTERIJI, CIGALETOVA 5, 1000 L JUBLJANA; ara@zalozba-ara.si

DELOVANJE INFORMIRANE VODE

Tajni{tvo, naro~nine in oglasno tr`enje: Tel.: 01/231 93 60; 031/662 092 ara@zalozba-ara.si

Zanima me, ali ostane voda, ~e jo nalije{ iz informiranega kozarca v plastenko, enako spremenjena, ali se zgodi kak{na sprememba? @elela bi tudi, ~e bi v eni od {tevilk revije lahko {e kaj ve~ napisali kako ta voda deluje na ~love{ko telo? Jana, Novo Mesto ^e nalijemo informirano vodo v plastenko, informacije ostanejo v vodi. Dovolj je, da vlijete v plastenko le pol kozarca informirane vode ter jo napolnite z neinformirano vodo, pa bo ta povzela informacije in bo informirana vsa voda. Zadostuje tudi le en kozarec informirane vode za vso vodo v kadi. Pri tem ni pomembno ali uporabite moder, rde~ ali zelen kozarec, informirano skodelico ali pa informirani vr~.

Prodaja po po{ti: Tel.: 01/549 17 92; 051/307 777 ara@zalozba-ara.si

ZAKAJ PRI HOJI ^EZ @ERJAVICO NI OPEKLIN?

www.misteriji.si izhaja v slovenskem in hrva{kem jeziku Naslov uredni{tva: Revija Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana Tel.: 01/434 73 10, fax: 01/230 16 27 ara@zalozba-ara.si Izdaja: ARA Zalo`ba d.o.o., Cigaletova 5, Ljubljana Odgovorni urednik: Jo`e Vetrovec joze.vetrovec@zalozba-ara.si Direktorica: Eva Jeseni~nik eva.jesenicnik@zalozba-ara.si Redaktor: Andrej Kikelj andrej.kikelj@zalozba-ara.si Tehni~no urejanje: Luka Zlatnar luka.zlatnar@zalozba-ara.si

Pred leti sem se udele‘il rituala hoje ~ez ‘erjavico. Tako kot ostali udele‘enci sem Naklada: 12000 izvodov bil tudi jaz evfori~en, ker Distribucija: me pri hoji ni opeklo po Delo prodaja d. d., Ljubljana, Tisak d. d., podplatih. Evforija je po~aZagreb, Distri Press d. d., Zagreb si minila, ostalo pa je vpraV tej {tevilki Misterijev so sodelovali: {anje, zakaj nas ni opeklo? [ele ko sem prebral knjigo Jo‘e Vetrovec, Irena Shyama Nevarnosti, ki izhajajo od Hleb{, Andreja Paljevec, Anka vzhodnih »mojstrov«, mi je Tav~ar Prelog, Dora Debeljak, postalo jasno, kaj se dogaja Meta Vrhunc, Aleksej Metelko, pri tem ritualu. V knjigi je Alenka Jurkovi~, Peter Velja~i}, opisano, da je ~lovek, ki izSa{o Burja, Judita Tkavc, vaja duhovne tehnike vzhodStane Pade‘nik nega izvora, vezan na mojNaslovnica foto Ju{ Medi~ stra. Pri vseh teh tehnikah deluje zakon sprejemanja Cena izvoda v maloprodaji 4,50 €. Prodaja in oddajanja. U~enec se s Tisk: Tiskarna Schwarz d.o.o., Ljubljana

v kolporta`i: Delo-Prodaja, Dunajska 5, Ljubljana, tel.: 01/473 88 41. Naro~nina se pla~uje letno (45,90 €, 15 % popusta) ali dvakrat letno (24,30 €, 10 % popusta). Poslovni ra~un: 02083-0011412222

4 - JANUAR 08 -

30

31 08:51

1

2

NAGRADE ZA NARO^NIKE Za zvestobo reviji Misteriji je ‘reb naklonil Magic life Sre~ku Mitrovskemu z Jesenic. Vse nove januarske naro~nike bomo nagradili z Merilcem stresa.

ponavljanjem mantre, meditacijo ali ustreznimi telesnimi vajami, tehnikami usmeri na dolo~en oddajnik, od katerega potem tudi sprejema. Ko je tako »priklopljen« na mojstra, ta za~ne dovajati po telepatski poti energijo v tega ~loveka in mu tako vzpodbudi duhovni obtok. Na ta na~in pridejo za kratek ~as vsi duhov-

nevarne igrice. Potrebno se je zavedati, da tudi v astralnem svetu (to je svet du{, ki {e niso pri{la v Bo‘je kraljestvo in ‘elijo vplivati na du{e ljudi na Zemlji ter od njih krasti energijo) ni ni~ zastonj. ^e se ve‘e{ na mojstre iz astralnega sveta, vedno pla~a{ obrestno mero za energijo, ki si jo dobil od njih. Z usmeritvijo na mojst-

KAR 15-ODSTOTNI POPUST ZA NARO^NIKE! Z letom 2008 uvajamo nov, ve~ji popust za naro~nike revije Misteriji: pri pla~ilu letne naro~nine imajo naro~niki 15 % popusta in tako za dvanajst {tevilk pla~ajo le 45,90 €. Tako prihranite 8,1 €. Pri pla~ilu polletne naro~nine pa {e vedno velja 10 % popusta, {est {tevilk revije stane z 10 % popusta 24,30 €.

ni centri zavesti – tudi fizi~no telo – v povi{ano nihanje. To je protizakonit poseg v duhovni obtok in skriva v sebi mnoge nevarnosti. ^lovek sme duhovni obtok vzpodbuditi samo po zakoniti poti, to je z izpolnjevanjem Bo‘jih zakonov. Pred in med hojo je cela skupina intenzivno izgovarjala dolo~eno mantro, s katero smo se priklopili na mojstra v astralnih svetovih, ki nam je z dovajanjem energije dvignil fizi~no telo v vi{je nihanje. Zato smo brez opeklin lahko {li ~ez ‘erjavico. Toda to so zelo 3

4 12:06

5

6

7

ra postane u~enec odvisen od njega in je sedaj dobavitelj energije za svojega guruja kot tudi za interesne skupine du{ in za podobna energijska polja, ki stojijo za gurujem. Tega se {tevilni ljudje, ki izvajajo vzhodne duhovne prakse, ne zavedajo. Samo ena energija je tista, za katero lahko re~emo, da jo dobimo – ~e ‘ivimo po zakonih ‘ivljenja in narave, npr. po desetih bo‘jih zapovedih – kot »nepovratna sredstva«. To je energija od na{ega Stvarnika Boga. Nekateri mojstri hoje po ‘erjavici obljubljajo, da se 8 12:36

9

10

11

12 07:21


PISMA lo~imo, da teh dejanj ne bomo ve~ delali. Tako korak za korak o~i{~ujemo svojo du{o in dose‘emo postopno obnovo od znotraj. Bolj ko imamo o~i{~eno du{o, ve~ duhovne energije iz Bo‘jega vira lahko te~e tudi v na{e telo. In tako postajamo tudi bolj fizi~no zdravi. To je vsakodnevno trdo delo na sebi, vendar je to edina pot do celostnega zdravja. Tako sta u~ila tudi Jezus iz Nazareta in njegov O~e. Damjan Likar, [kofja Loka

SLIKA ZA NARO^NIKA Med novimi naro~niki na revijo Misteriji bomo tudi ta mesec iz‘rebali sre~ne‘a, ki bo dobil za nagrado miniaturno sliko, original v tempera tehniki avtorja Vlada Pare‘nika iz Mozirja, ki je sliko poklonil ob petnajstletnici revije Misteriji. Prej{nji mesec je nagrada pripadla Jo`ici Stopar iz Ajdov{~ine. ^estitamo!

razburili, nam to ka‘e, da smo se tudi mi neko~ do nekoga grdo obna{ali. V du{i so zanihali na{i negativni vnosi, lahko so to misli, besede ali dejanja. Kako lahko ta dogodek izkoristimo za zdravljenje svoje du{e? Prav gotovo ne tako kot u~ijo mnoge knjige »o uspehu«, da je potrebno takrat biti pozitiven in z raznimi tehnikami pozabiti na napetost. Po mojih izku{njah je prava pot, da tem slikam iz preteklosti pustimo, da se dvignejo iz du{e v na{o zavest, potem pa s pomo~jo Kristusa ob‘alujemo, se pokesamo, prosimo za odpu{~anje, odpustimo, popravimo kar se da popraviti ter se od-

NAPOLEONKA Avtorico pisma »Slu{ne halucinacije«, ki smo ga objavili v prej{nji {tevilki Misterijev, prosimo, da pokli~e v uredni{tvo. Zanjo hranimo naslov zainteresirane bralke, ki `eli z njo priti v stik zaradi podobnih izku{enj.

13

14

15 20:45

16

17

Kot je storilo ‘e nekaj tiso~ ljudi. Povsem enostavno: Pokli~ite 01/231 93 60 in od naslednjega meseca vam bo pismono{a ‘e dva dni pred prihodom revije na kioske prinesel Misterije na va{ dom.

To pa {e ni vse! Kot naro~nik boste brezpla~no dobili klubsko kartico z va{im imenom, da boste lahko kupovali in uporabljali vrsto storitev vsaj 10 odstotkov ceneje. Misteriji so, ~eprav vam jih prinesemo domov, za naro~nika 10 oziroma 15 odstotkov cenej{i. Letno ali polletno naro~nino (45,90 oziroma 24,30 €) pla~ate {ele ko dobite polo‘nico. Tudi kadar revijo naro~ite za darilo svojcu ali prijatelju. In {e ve~, obdarovancu po{ljemo ne le revijo, marve~ tudi ~estitko v va{em imenu.

DUHOVNE DELAVNICE IN KNJIGE

Slika, ki jo bo prejel nagrajeni novi naro~nik na revijo Misteriji

bomo s hojo po ‘are~i preprogi znebili strahov, bolezni, zamer, slabih navad, da bomo bolj poslovno uspe{ni in tako naprej. Danes vem, da je to zavajanje ljudi in {e ena od instant re{itev za na{e te‘ave, ki jo ponujajo razni podjetniki in trgovci. Namen vseh teh zavajajo~ih tehnik je, da re{ujejo zgolj posledice, toda odvrnejo nas od iskanja pravega vzroka za na{e te‘ave, ki so vedno v du{i. Tam se skrivajo vsi vzroki za na{e bolezni, strahove, napetosti. Zunanji dogodki nam slu‘ijo zgolj kot ogledalo. Naj navedem preprost primer: ~e se je nekdo grdo obna{al do nas in smo se zato

P ISMA

Naro~ite Misterije Misterije!

18

19 05:46

20

21

22 14:35

Ko sli{im kako ljudje obiskujejo duhovne delavnice, te~aje joge, sre~anja z razsvetljenimi osebami iz vzhodnih de‘el in za to porabijo veliko denarja, se vpra{am, ~e so res vsi tako naivni, da jim bo to prineslo duhovno rast? Ne mislim, da je to slabo, vendar, duhovne rasti se ne da kupiti! Po tej poti mora vsak sam! So pa tukaj zato na{e knji‘nice! Meni osebno so v veliko pomo~ knjige, kot so O smrti in ‘ivljenju po njej Elisabeth Kübler-Ross, @ivljenje po ‘ivljenju dr. Raymonda Moodyja, Prebujanje v svetlobo (Egip~anska knjiga mrtvih) Vilija Ravnjaka, Tibetanska knjiga mrtvih, [tiri plemenite resnice – pozornost, pot v nesmrtnost ~astitega Ajahna Sumedha. Ne propagiram teh knjig, ampak ‘elim povedati, da lahko vsak pride do znanja, razumevanja (duhovne rasti) tudi na druga~en na~in. ^e pride do zastojev, so pa tukaj delavnice, te~aji … Damijan, [entjernej 23

24

25

26

27

In ne le to! Ko naro~ite Misterije, boste prejeli darilo, Merilec stresa.

Pa tudi to {e ni vse! Kot naro~nik boste lahko uveljavljali posebne akcijske popuste, ki znesejo tudi do 20 odstotkov.

In {e kaj dobrega se vam lahko zgodi, ko pokli~ete 01/231 93 60 in postanete naro~nik revije, ki je med nami ‘e petnajst let.

28

29

05:42

30

31

1

2

06:02

-

JANUAR

08 -

Misteriji 5


Z ANIMIVOSTI

TRMASTI LASJE

RDE^ELASI NEANDERTALCI

P

[

hung Thi Mau iz vasice Chua v Vietnamu mora ‘iveti po pravilih, ki jih dolo~ajo njeni lasje. Ti so te‘ki kar pet kilogramov in dolgi ve~ kot poldrugi meter, ampak to {e ni najbolj nenavadno. Mau si jih je ‘e ve~krat hotela odrezati, a jo je pri tem vsaki~ za~ela mo~no boleti glava. Za~elo se je pred sedemnajstimi leti, ko se je Mau nekega jutra zbudila z zelo zmr{enimi lasmi. Ti so se do naslednjega dne ‘e povsem sprijeli in jih nikakor ni mogla ve~ raz~esati. Podobno je do‘ivela tudi njena babica, ki je kmalu po dogodku postala malce nora. Da tudi nje ne bi doletela enaka usoda, se je Mau odlo~ila lase odrezati, a je {e isto no~ zbolela in ostala ve~ tednov prikovana na posteljo. To se je {e enkrat ponovilo, potem pa jih je pustila pri miru in od takrat nima ve~ te‘av z zdravjem. Zanimivo je, da so Maujini babici pri triinosemdesetih lasje nenadoma izpadli in je kmalu zatem umrla. Ali bo kak{en znanstvenik razvozlal to skrivnost? D

e pred kratkim so znanstveniki na podlagi najdenih fosilov lahko le ugibali o videzu neandertalca. Zdaj pa ‘e lahko prou~ujejo DNK iz njihovih fosilov in nova raziskava je pokazala zanimive rezultate. Dr. Carles Lalueza Fox z Univerze v Barceloni je dejal, da bi v ~asu neandertalcev lahko opazili razli~ne barve las, tako kot pri moderni evropski populaciji: od temnih do blond in celo rde~ih las. Raziskovalci pravijo, da so prve {tudije le vrh ledene gore in vsi nestrpno ~akajo na nadaljnja raziskovanja, ki nam bodo odkrila ve~ o neandertalcu. D

GIBANJE @ENSKIH BOKOV IN PLODNOST

Z

Foto splet

Foto splet

apeljivo zibanje ‘enskih bokov med hojo privla~i mo{ke poglede in jih spravlja ob pamet. Zanimivo pa je, da se taka hoja pri ‘enskah nezavedno pojavi v ~asu pred ovulacijo ali po njej, oziroma kadar niso plodne. V raziskavi, ki so jo opravili na Queen’s University v Ontariu, je voditeljica {tudije Meghan Provost {tiridesetim mo{kim predvajala hojo ve~ ‘enskih prostovoljk, nakar so morali razvrstiti hoje od najbolj do najmanj privla~ne. Ko je potem ocene primerjala s stanjem plodnosti pri prostovoljkah, se je izkazalo, da so v ~asu najve~je plodnosti kazale najmanj znakov zapeljevanja z miganjem bokov med hojo in so imele kolena mo~no skupaj. Izsledki pritrjujejo tezi drugih znanstvenikov, da ‘enske na ta na~in prikrivajo svojo plodnost, da bi odvrnile druge mo{ke razen izbranega partnerja. D

PILULA MLADOSTI

D

6 - JANUAR 08 -

DESETLETNI GENIJ

D

Foto splet

ru‘ba Sirtris Pharmaceuticals iz Massachusettsa testira novo pilulo SRT501, ki naj bi upo~asnila staranje in podalj{ala ‘ivljenje. S testiranjem na prostovoljcih so za~eli prej{njo pomlad in rezultati so zelo obetajo~i. Seveda bodo potrebna leta tak{nih in druga~nih preizkusov, da bomo z gotovostjo vedeli ali resni~no deluje in ali nima morda kak{nih ne‘elenih stranskih u~inkov. ^e se znanstvenikom kaj takega resni~no posre~i, bodo posledice nepredstavljive, tako pozitivne kot negativne. Ponavadi se govori o pozitivnih posledicah, kaj pa bi lahko bilo negativnega? Prebivalstvo bi {e hitreje nara{~alo, s tem pa tudi pomanjkanje hrane in nenazadnje prostora, za~el bi se ru{iti pokojninski program itd. Seveda, ~e bi vsi nenadoma za~eli goltati ~ude‘ne tablete … D

esetletni de~ek iz Zdru‘enega Kraljestva je osupnil u~itelje, ko se je nau~il govoriti deset razli~nih jezikov. Arpan Sharma se je sam, preko zgo{~enk za u~enje jezikov, nau~il franco{~ine, {pan{~ine, nem{~ine, italijan{~ine, polj{~ine, pa svahilskega jezika, kitaj{~ine, taj{~ine in zelo te‘avnega jezika lugandan, ki ga govorijo v Ugandi. O~e in mati sta ga nau~ila tudi hindija. Italijan{~ino je govoril teko~e pri sedmih letih, nem{~ino pri osmih in {pan{~ino pri devetih. Dejal je, da je bil zanj najve~ji izziv svahilski jezik in pa da je bila tudi kitaj{~ina kar trd oreh. Arpan si ‘eli postati kirurg in delati v bolni{nicah v tujini ter govoriti jezike vseh dr‘av sveta. Pustimo se presenetiti. D


Z ANIMIVOSTI

BODO^I PREDSEDNIK VIDEL NLP

Shyama ekskluzivno iz Brazilije

V

ameri{kih medijih je odjeknila novica, da je Dennis Kucinich, kandidat za predsednika ZDA leta 2008, na lastne o~i videl NLP. Shirley MacLaine je namre~ v svoji novi knjigi napisala, da je Kucinich nad njenim domom v Washingtonu opazil NLP. Sre~anje s plovilom trikotne oblike, ki je tiho lebdelo, naj bi v njem pustilo mo~ne ob~utke in kot da je v mislih sli{al nekak{na navodila. Kucinich je potrdil, da naj bi se to zgodilo pred petindvajsetimi leti, ve~ detajlov pa ni hotel izdati. Gre za kupovanje glasov ali je Kucinich resni~no videl NLP in se utegne zgoditi, da bodo ZDA dobile predsednika, ki je imel bli‘nje sre~anje in je o tem javno spregovoril? Zanimivo je, da je tudi nekdanji guverner Arizone Fife Symington pozval zvezno vlado, da ponovno odpre preiskavo o NLP-jih, ki jo je zaprla leta 1969. Symington je videl NLP leta 1997.

MORSKA DEKLICA ALI BOGINJA?

Dennis Kucinich, kandidat za predsednika ZDA leta 2008, je priznal novinarjem, da je videl NLP.

Foto splet

Foto splet

V

e~ina Brazilcev ob novoletnem rajanju sledi tradicionalnemu ~a{~enju Yemanje, ene izmed najbolj znanih in priljubljenih Ori{, polboginja oceanov in ostalih voda, ki jo ~astijo predvsem v Candombleju. Yemanja je za{~itnica dru‘ine, pripro{njica za harmonijo v zakonu in izobrazbo otrok. Ob najdalj{i no~i v Braziliji, {e posebej v Salvadorju, prestolnici Bahie, se Shyama ljudje po stari afrobrazilski tradiciji, tudi nepripadniki te nekaj modremu obla~ilu podobnega vere, oble~ejo v belo, ki je (poleg modre) barva omenjene Ori{e. Tako ob na vodi … Z barko je pri{el bli‘e in v praznovanju novega leta na pe{~enih globini kakega metra opazil dekle. Ta pla‘ah atlantskega oceana lahko vidi- se je povzpela in obstala v vodi v vi{ite mno‘ico v belo oble~enih ljudi in ni kolen. Po vseh fizikalnih zakonih je morje, polno cvetlic in nakita. Legen- to nemogo~e in mnogi bi videnje prida namre~ pravi, da je Yemanja zbe- pisali prividu, a Otavio je po legendi ‘ala z desetimi otroki od svojega tirans- vedel, da gre za prelepo Yemanjo. Izgokega mo‘a, na begu pa jo je njen o~e, voril je njeno molitev, z vratu snel prebog oceanov, za{~itil tako, da je ustva- prosto veri‘ico in jo vrgel v vodo. Deril reko, ki je popeljala Yemanjo narav- kle se mu je pribli‘alo in mu okoli vratu nazaj zapelo veri‘ico, izgovorilo nenost v ocean. Mnogi pripovedujejo zgodbe o Ye- kaj besed v iorubá, enem izmed afri{kih manji – morski deklici, ki zapeljuje jezikov, in izginilo v vodi. Otavio je {ele doma opazil, da je ribi~e in mornarje, drugi pa trdijo, da ne zapeljuje niti ne vodi v nevarnost. njegova veri‘ica spremenila barvo in je 67-letni gospod Otavio, ribi~, mi je za- danes zanj neprecenljiv predmet, od upal svojo lastno izku{njo z Yemanjo. katerega se ne lo~i nikoli. Ne zato ker Ko se je po novoletnem rajanju pred je po dogodku veri‘ica postala zlata – dvema letoma zgodaj zjutraj odpravil sam pravi da je to ista veri‘ica, katero je na ribarjenje, je kak kilometer od oba- daroval Yemanji, le da mu je ona vrnile nekaj metrov pred seboj zagledal la zlato – zaradi milosti, ki mu jo je izkazala. Opisal jo je kot boginjo nezemeljske lepote, ki ga vedno spremlja na ribolovu. Ve~ina njegovemu pri~anju verjame, pa tudi jaz, saj je preprost gospod, ki se ne baha po nepotrebnem … Novoletno ~a{~enje sem videla na lastne o~i: morje polno nakita – od zapestnic, veri‘ic, celo krta~ za ~esanje las, zapestnih ur in mnogo cvetlic, ki jih na silvestrsko no~ ljudje darujejo Ye^astilki Yemanje Polboginja Yemanja manji.

D

-

JANUAR

08 -

Misteriji 7


ZANIMIVOSTI

ZAVRNILA 150 SNUBCEV

SLOVENSKI LETE^I KRO@NIK

M

ilunka Dabovi} iz vasi Maskova v osrednji Srbiji je v 38 letih ‘ivljenja zavrnila ve~ kot 150 snubcev, ker, kot pravi sama, {e vedno ni na{la svojega Richarda Gera. Milunka tako {e vedno ‘ivi s svojo materjo. Prvi~ so jo zasnubili pri {tirinajstih. »Imela sem mnogo snubcev in nekateri nikakor niso hoteli sprejeti moje zavrnitve. Posku{ali so celo prepri~ati mojo mater, da bi me nagovorila, da pristanem na poroko. Ampak mo{ki s katerim se bom omo‘ila mora biti lep in visok, mora sprejeti ‘ivljenje tukaj v na{i vasi ter mora biti deloven in imeti dobro srce,« pravi od mo{kih izredno za‘elena Milunka. D

IMATE IZVENTELESNO IZKU[NJO?

V

okviru podiplomskega {tudija psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani bo Mirko Golobi~ posku{al ugotoviti resni~nost izventelesnih izku{enj, pojava, ki je znan tudi kot astralna projekcija, projekcija zavesti,

V

Ljubljani so pred letom 1970 preizku{ali delovanje modela v Sloveniji skonstruiranega lete~ega kro‘nika. V uredni{tvo smo dobili fotografijo, posneto na dvori{~u nekdanjega Libisa (Letalskega in{tituta Branko Ivanu{), okrog katerega so se zbirali tedanji poznavalci letalske tehnike, ki so pripomogli k proizvodnji jadralnih in malih motornih letal, pa tudi eksperimentalnih plovil, med njimi povsem funkcionalnega ‘irokopterja. Napravili pa so tudi model nekakega lete~ega kro‘nika, ga preizku{ali in … Potlej je vse skupaj zgorelo. In ni bilo ve~ ne jadralnih in ne motornih letal, pa tudi o lete~i platformi se ni ve~ sli{alo. Napro{amo bralce, da nam pomagajo razvozlati podrobnosti o slovenskem poskusu izdelave »lete~ega kro‘nika«: morda kdo ve, kdo je bil njegov konstruktor in do kod so pri{li poskusi? Je vzletel? Zakaj je zgorel? Zakaj niso obnovili niti proizvodnje znamenitih jadralnih letal? J. V. D

lo~itev zavesti od telesa … K sodelovanju v raziskavi vabi ljudi, ki so po lastnem mnenju sposobni na kakr{en koli na~in, a v kontroliranih okoli{~inah, izvesti lo~itev zavesti od telesa. Kdor bi sodeloval v znanstvenem poskusu, naj se javi na izventelesne.izkusnje@gmail.com ali pokli~e na telefon 031/597 860.

8 - JANUAR 08 -

M

Foto splet

Foto splet

POROKA S PSICO o{ki z juga Indije se je poro~il s psico, potem ko mu je tako svetoval astrolog. Triintridesetletni Selva Kumar se je poro~il s psico Selvi, ker se ‘eli znebiti uroka. Uro~en naj bi bil ‘e petnajst let, vse odkar je okrutno ubil dva psa med parjenjem. [tiri dni po tem je dobil paralizo obeh rok in nog in izgubil sluh na eno uho. Zdravljenje je potekalo zelo po~asi, zato se je po nasvet zatekel k lokalnemu astrologu. Ta mu je dejal, da je ‘rtev pasjega uroka in da lahko dobi odvezo za storjeni greh, ~e se poro~i s pasjo samico. Selva ga je poslu{al, si poiskal desetletno potepu{ko nevesto in jo v oran‘ni poro~ni obleki odpeljal k mati~arju. Okoli vratu ji je obesil sveti venec in ji zaprisegel, da bo skrbel zanjo do konca ‘ivljenja. D


Elektronske naprave za vplivanje na delovanje mo‘ganov

Fitnes za mo‘gane Mo‘gane lahko vzpodbudimo v stanja, ki si jih ‘elimo. po nekaj minutah, programi trajajo od deset do {estdeset minut, nas objame ob~utek spro{~enosti, dihanje se upo~asni, mi{ice se sprostijo … Po kon~anem programu ob~utimo, da smo bolj dojemljivi, bistrej{i. Hitrost s katero mo‘ganske celice med seboj prena{ajo sporo~ila se pove~a. Prou~evanje pod mikroskopom bi pokazalo, da je na mo‘ganskih celicah med vplivom na mo‘gane nastalo ve~ dendritov, razvejanih niti, ki prena{ajo sporo~ila od ene celice do druge, in ve~ sinaps, sti~i{~ med mo‘ganskimi celicami, po katerih se prena{ajo dra‘ljaji. Zato naj bi bili bolj inteligentni kot prej. U~inkovito vplivanje na mo‘gane omogo~ajo nova znanja o

mo‘ganih. Med zanimivimi in pomembnimi razkritji o ~love{kih mo‘ganih, ki so vplivala na ustvarjanje naprav za stimuliranje mo‘ganov, so: RAST MO@GANOV: Znanstveniki so dolgo predpostavljali, da je fizi~na velikost mo‘ganov – te‘a, {tevilo mo‘ganskih celic in debelina mo‘ganov –

Modernej{e naprave za delovanje na mo‘gane imajo po nekaj deset programov: za spro{~anje, proti stresu, za spanje, u~enje, meditacijo, ustvarjalnost …

-

JANUAR

08 -

Misteriji 9

Foto Ju{ Medi~

B

liskanje skozi zaprte veke ob spremljavi posebnih zvokov in glasbe vpliva na elektri~no valovanje mo‘ganov in nam omogo~a, da se globoko sprostimo, zmanj{amo vplive stresa, pove~amo ‘ivljenjsko energijo in ustvarjalnost ter se tudi hitreje u~imo. Seveda pa je utripanje svetlobe ob spremljavi zvokov skrbno programirano; vse je odvisno od izbranih frekvenc, njihovega zaporedja, trajanja in delovanja bodisi na eno ali na obe o~esi. Modernej{e naprave za delovanje na mo‘gane imajo po nekaj deset programov: za spro{~anje, proti stresu, za spanje, u~enje, meditacijo, ustvarjalnost … Elektronske naprave za vplivanje na delovanje mo‘ganov niso novost. Na za~etku, pred desetletji, je bilo elektronike za cel kov~ek, v ~asu mikroprocesorske tehnike pa je tak{na naprava za osebno rabo velika le {e kot prenosni predvajalnik za zgo{~enke. Nekateri jo nosijo kar s seboj in jo uporabljajo med delovnimi odmori, z njo je mogo~e premagovati ve~je napore ob dolgotrajnih potovanjih … Uporaba je preprosta: usedemo se na udoben stol, {e bolje je ~e se ule‘emo v mirnem okolju, si nadenemo o~ala in slu{alke, zapremo o~i, po‘enemo program in se predamo izbranemu programu svetlobnih utripov, zvokov in glasbi. @e


ZA MO‘ GANE

viti. Sedaj pa vemo, da se v dolo~enih izrednih du{evnih stanjih, kot je recimo globoka meditacija ali izredna ustvarjalnost, obe polovici zdru‘ita v en sam usklajen ritem in delujeta enotno. Znanstveniki temu stanju razmi{ljanja znotraj celotnih mo‘ganov pravijo sinhronija in z napravo za stimuliranje mo‘ganov je to mogo~e dose~i. ELEKTROKEMI^NI MO@GANI: Znanstveniki zatrjujejo, da so vsa du{evna stanja, ki si jih lahko predstavljamo, posledica dolo~enega vzorca elektri~nega in kemi~nega delovanja v mo‘ganih. Odkrili so, da lahko tak{no delovanje mo‘ganov spreminjajo in oblikujejo zunanji dra‘ljaji, vklju~no z zvoki, svetlobo, elektromagnetnimi polji in fizi~ni gibi. Z napravo za stimuliranje je danes mo‘no spraviti mo‘gane v stanja, kot so evforija, zasanjanost, spomin na izku{nje iz daljne preteklosti, spodbujanje spominov, spolna vzburjenost, globoka koncentracija in pove~ana ustvarjalnost. SAMOREGULACIJA MO@GANOV: Znanstveniki so dolgo ~asa predpostavljali, da ve~ina vidikov mo‘ganskega delovanja, vklju~no z ritmom elektri~nega mo‘ganskega delovanja in izlo~anjem mo‘ganskih kemikalij, tako kot ve~ji del ~love{kega ‘iv~nega sistema ni pod zavestnim nadzorom. V {estdesetih letih dvajsetega stoletja pa so odkritja na podro~ju biolo{ke povratne zanke dokazala, da se lahko ljudje nau~imo zavest-

Svetlobni utripi prihajajo iz diod v o~alih.

dolo~ena z dednostjo. A je vrsta {tudij dokazala, da dolo~ene zunanje stimulacije mo‘ganov oziroma »obogatena okolja« dejansko povzro~ijo, da se mo‘gani pove~ajo, vklju~no z velikostjo nevronov in {tevilom mo‘ganskih celic. MO@GANI IN STARANJE: Predpostavljali so, da ko dozorimo, mo‘gani ne samo prenehajo rasti, ampak da za~nemo neustavljivo izgubljati mo‘ganske celice, ~emur se ne moremo izogniti. Nove {tudije pa so pokazale, da z ustrezno stimulacijo mo‘gani ob staranju celic ne izgubljajo; deli mo‘ganov pravzaprav {e naprej rastejo, kar pove~uje inteligenco. OBNOVA MO@GANOV: Desetletja je veljalo, da se celice v telesu lahko razmno‘ujejo in obnavljajo, da pa se mo‘ganske celice niso sposobne obnavljati. To pomeni, da mo‘ganske celice, ki so se razvile do drugega leta starosti, ostanejo z nami celo ‘ivljenje. Ker vemo, da stalno izgubljamo nevrone, je to pomenilo, da smo ljudje obsojeni na po~asno, a neizogibno zmanj{evanje {tevila nevronov. V zadnjih letih pa so {tudije pokazale, da se lahko nevroni v pravih pogojih obnavljajo, kar nakazuje, da so lahko mo‘gani s pravo vrsto spodbude stalno zdravi in da obnavljajo izgubljene celice na zelo podoben na~in kot drugi organi. SINHRONIZACIJA MO@GANOV: Desna in leva mo‘ganska polovica delujeta na druga~en na~in in v razli~nem ritmu, odvisno od naloge, ki jo moramo opra-

10 - JANUAR 08 -

NI IGRA^A Naprave za vplivanje na delovanje mo‘ganov niso igra~a in tudi ne nadome{~ajo zdravljenja. Namenjene so spro{~anju, u~enju in zabavi za zdrave ljudi, povsem neprimerne pa so pri epilepsiji, po{kodbah mo‘ganov, po operaciji mo‘ganov, pri nagnjenosti k mo‘ganski kapi, pri preob~utljivosti na svetlobo, po u‘ivanju alkohola in drog.

Foto L. Z.

Foto Ju{ Medi~

FITNES

Prva knjiga, ki je bila posve~ena napravam za vzpodbujanje delovanja mo`ganov, je pred dvajsetimi leti iz{la v New Yorku.

no prevzeti nadzor nad katerim koli fizi~nim sistemom, ki se ga lahko zavemo. S pomo~jo biolo{ke povratne zanke se lahko hitro nau~imo spreminjati »neprostovoljne« sisteme, kot so krvni tlak, sr~ni utrip in izlo~anje hormonov. A zadnji tehnolo{ki napredek je omogo~il nastanek izredno ob~utljivih naprav, ki lahko nadzorujejo in nam sporo~ajo nekaj, pri ~emer gre dejansko za du{evna stanja. S tem ko zaznavajo elektri~no delovanje mo‘ganov in nam hkrati »posredujejo« to delovanje v podobah, ki jih zlahka razumemo, te naprave uporabnikom omogo~ajo opazovati stanje njihovih mo‘ganov in ga spreminjati. Dejansko se lahko nau~ite z voljo spreminjati in nadzorovati svoje lastne misli, ~ustva, razpolo‘enja in du{evno stanje. MO@GANI IN SUPERU^ENJE: ^love{ki mo‘gani so sposobni sprejeti ve~ u~enja, pomnjenja in ustvarjanja kot smo si predstavljali neko~. Pod ustreznimi pogoji lahko obi~ajni ljudje vsrkamo, shranimo, predelamo in se spomnimo ogromne koli~ine podatkov.

VALOVANJE MO@GANOV Na{i mo‘gani podnevi v glavnem delujejo v hitrem beta ritmu, kar pome-


F ITNES

VE~ INFORMACIJ O NAPRAVAH ZA VPLIVANJE NA MO`GANE: 01/434 20 50, 040/308 828

PROGRAM ZA SPROSTITEV

PROGRAM ZA URJENJE UMA

Ilustracija arhiv Misteriji

ni v obmo~ju med 13 in 30 herci. Tak{no valovanje izmerimo med telesno in umsko aktivnostjo, med stresom pa je prevladujo~e. In ~e bi bili radi mirnej{i, da bi lahko spro‘ili lastne mo~i iz globoke sprostitve, morajo mo‘gani delovati po~asneje. V alfa ali theta obmo~ju. Med alfa valovanjem mo‘ganov se pojavi spro{~enost, tedaj smo sposobni meditirati, pove~ata se nam ustvarjalnost in intuicija. Med valovanjem theta lahko ozavestimo slike in ~ustva, ki se jih v obi~ajnem budnem stanju manj zavedamo. Prehode iz vi{jega v ni‘ja valovanja lahko dose‘emo z veliko vaje z meditacijo, seveda pa tudi z napravo za stimulacijo mo‘ganov. Podrobnej{e raziskovanje mo‘ganov nam pove, da so beta valovi (13 do 30 Hz) zna~ilni za usmerjeno koncentracijo. Budnost, napetost, ~uje~nost, logi~noanaliti~no mi{ljenje in tudi nemir, nervozo, stres. Jeza in strah sta mo‘na le v beta stanju. Alfa valovi (8 do 12 Hz) so osnova za du{evno in telesno sprostitev. V tem stanju dojemamo, pomnimo, ustvarjamo, delujeta nam domi{ljija in intuicija, mo‘na je dokaj velika usklajenost telesa in duha. Valovi alfa podpirajo delovanje vegetativnega ‘iv~evja ter usklajenost leve in desne mo‘ganske poloble. Med tak{nim valovanjem mo‘ganov je pove~ano samozdravljenje. Kadar mo‘gani valovijo v obmo~ju alfa, je la‘je predelovati informacije in se u~iti po metodi »superu~enja«, ki se je uveljavila predvsem za temeljito in hitro u~enje tujih jezikov. Theta valovi (4 do 7 Hz) se pojavijo predvsem pred spanjem, oziroma kadar smo povsem zatopljeni vase in misli zapustijo obi~ajne poti. To so stanja pove~ane ustvarjalnosti, meditacije, globoke sprostitve … Frekvenca 7,8 Hz, znana kot Schumannova resonanca, je pomembna frekvenca zemeljskega magnetnega

ZA MO ‘ GANE

Grafi~na prikaza frekvenc in njihovo trajanje za program za sprostitev in za program za urjenje uma.

polja in zato dobro vpliva na obnavljanje na{ega telesa. Delta valovi (0,5 do 3 Hz) se pojavijo ve~inoma v globokem spanju in jih v budnem stanju do‘ivimo le redko. So pogoj za osve‘ujo~, obnavljajo~ spanec; za globok spanec brez sanj, zamaknjenost in globoko hipnozo ter tudi za zdravljenje in samoobnavljanje v posebnih stanjih budnosti.

GLAVNI NA^INI UPORABE Vsak program za delovanje na mo‘gane je sestavljen iz {estih razli~nih elementov; njihove kombinacije so pravzaprav program. Kot smo ‘e omenili, imajo sodobne prenosne naprave 50 programov, ki jih je mogo~e razvrstiti za naslednje namene: ZA SPROSTITEV IN MEDITACIJO – Namenjeni so za spro{~anje, za doseganje umirjenosti in samozaupanja, za ve~jo odpornost proti stresu, za pozitivnej{i pogled na svet in ‘ivljenje, za avtogeni trening, antistresni program, globoko meditacijo, domi{ljijska potovanja in hipnoti~no zamaknjenost.

ZA TRENING UMA – Ta program je namenjen predvsem vrhunskim delavcem in {portnikom, z njim je mogo~e pove~ati samomotivacijo, energijo in vitalnost. ZA U~ENJE TUJIH JEZIKOV – Mo‘no je strukturirano u~enje jezikov, tak{no u~enje je preprosto in lahkotno in zato obstajajo posebni programi. Sestavljeno je iz treh faz. Prva je spro{~anje, v drugi poslu{amo u~enje samo s slu{alkami, v tretji pa znanje ponotranjimo in pri tem uporabimo slu{alke in o~ala. ZA ZABAVO – Sistem za stimulacijo mo‘ganov omogo~a, da glasbo ne le sli{ite, marve~ jo tudi vidite v obliki barv in vzorcev ter lahko med seboj primerjate slike naravnih zvokov, klasi~ne glasbe, va{e najljub{e glasbe … ZA TRENING MOTIVACIJE IN OSEBNOSTNI RAZVOJ – S programi osebnostnega razvoja lahko razvijamo svoje potenciale in talente, uporabljamo trening zavedanja in intuicije, pove~anja sposobnosti koncentracije, pove~anja ustvarjalnosti, soo~anja s konflikti, trening komunikacije, ve~anja osebnostne rasti, pozitivnega re{evanja problemov … J. V.

D

-

JANUAR

08 -

Misteriji 11


@IVA VODA IZ VR^A: 21 ODSTOTKOV VE^JA P[ENICA

D

vira, ki prej ni bila nato~ena v informirani modri vr~. Poskus se je za~el sedmega oktobra in, kot smo poro~ali v prej{nji {tevilki Misterijev, je bila razlika v rasti po to~no treh tednih 10-odstotna. P{enica pa je rasla naprej, vseh dvesto bilk. Sto zalivanih z informirano in sto z neinformirano vodo iz potoka. P{enica je rasla vse do 25.

Foto J. Vetrovec

okon~an poskus vpliva ‘ive vode iz modrega informiranega vr~a je dokazal, da je p{enica, ki jo je agronom Janko Zupanek zalival z ‘ivo vodo, rasla v povpre~ju 21 odstotkov bolj bujno kot p{enica, zalivana z vodo iz istega

12 - JANUAR 08 -

novembra; tista zalivana z informirano vodo je dosegla povpre~no vi{ino 25,25 centimetra, v kontrolni skupini pa je bila povpre~na vi{ina 22,50 centimetra. Razlika v rasti je 21 odstotkov. V modrem informiranem vr~u so prav tak{ne informacije kot v modrem kozarcu. Poskus znova dokazuje ugoden vpliv z informacijami o‘ivljene vode na ‘ivljenje. Jo`e Vetrovec

D


Napovedi priznanega parapsihologa za naslednje leto

Su{e in poplave v 2008 P

arapsiholog Leo Presnig*, ki je razvijal svoje psihi~ne sposobnosti na parapsiholo{kem in{titutu v Srbiji in v Moskvi, pri napovedih pa se opira tudi na de{ifriranje starih svetih zapisov, kot so indijske Vede, kr{~anska Biblija in druge prerokbe, zlasti Kremanske, je za Misterije povedal, kaj po njegovem ~aka Slovenijo in ves svet v letu 2008 in v naslednjih letih. »Do usodnega leta 2011, ko naj bi bilo veliko ~i{~enje Zemlje, nas lo~ujejo samo {e {tiri leta. Preden bo ~love{tvo uzrlo zoro nove prihajajo~e dobe, nas v bli‘nji prihodnosti ~akajo epidemije, poplave, potresi in razne katastrofe. Zaradi novih neznanih bolezni naj bi pre‘ivela samo tretjina prebivalstva vsega sveta,« govori parapsiholog Leo Presnig, ki je kon~al Vojno akademijo v Beogradu, ko pa je slekel uniformo, se je za~el ukvarjati z okultnimi in magi~nimi vedami, kar mu je {e kot ~astniku JLA to~no napovedal tudi nek vra~ v Angoli. Znanje si je med drugim nabiral pri dervi{ih v Prizrenu, {amanih v Krasnojarsku in Irkutsku v nekdanji Sovjetski zvezi ter na parapsiholo{kem in{titutu v Torinu pri ‘e pokojnem prof. Zanatti.

Konec poletja bodo pri{li na dan resni~ni podatki o meritvah pitne vode. gi ne bodo mogli napovedati. Med bolj ogro‘enimi obmo~ji bosta Zgornje Poso~je in Zgornja Savinjska dolina. Od ve~jih mest bo poplavno ogro‘eno Celje, pa tudi Ljubljana, zlasti na Barju, kjer se podtalnica pri dolgotrajnem de‘evju dvigne tudi za meter in pol. A ne bo ni~ huj{ega. Zna~ilni bodo izjemno hitri preskoki med su{ami in ujmami, tako da meteorologom ne bo uspelo pravo~asno opozarjati prebivalstva. Kako bi se lahko najbolje za{~itili pred naravnimi ujmami? Z regulacijo vodotokov. Za to bi mora-

la dr‘ava nameniti vsaj desetino sredstev, ki jih sicer namenja vojski, kar je popolnoma nepotrebno, ~e smo v Natu. Cena za eno bojno oklepno vozilo valuk iz Finske bi zado{~ala za ureditev vodotokov celotne kranjskogorske doline od Rate~ do Jesenic. Kupili pa so 128 takih oklepnih vozil! Naravne nesre~e bi lahko v veliki meri ubla‘ili z ureditvijo vodotokov, a za to ni sredstev. Davkopla~evalskega denarja je sicer dovolj, le prerazporediti ga no~ejo. Glede na to da je pitna voda ~edalje bolj onesna‘ena, kaj priporo~ate? Za pitje vode priporo~am uporabo informiranih kozarcev. Vendar naj bi vodo v njih pustili stati najmanj {est ur, {e bolj{e pa je, ~e stoji dvanajst ur. To preverjeno o~isti vodo. Celoten barvni spekter

* 01/56 44 547; evekarun@siol.net

Foto A. Paljevec

Kak{ne podnebne spremembe napovedujete v prihodnjem letu v Sloveniji? S su{o bo najbolj prizadeto Prekmurje, predvsem konec pomladi oziroma v za~etku poletja. Tam imajo tudi najbolj nezdravo pitno vodo. Prvi ve~ji sneg bo zapadel okrog 20. decembra in se bo obdr‘al do za~etka aprila. Zima bo hladna in polna padavin. Vodne ujme in nevihte bodo vse pogostej{e, a nenadejane in jih meteoroloParapsiholog Leo Presnig pravi, da bo leta 2011 pri{lo do velikega ~i{~enja Zemlje.

-

JANUAR

08 -

Misteriji 13


SU{E

IN POPLAVE V

2008

kozarcev razli~no vpliva na telo. ^e, denimo, z zlatim kozarcem zalivate rastline, se to zelo pozna pri rasti ‘e v enem luninem mesecu. V Sloveniji je tudi veliko ~istih izvirov vode, najbolj zdrava voda je v Zgornjem Poso~ju, v Koritnici in dolini pod Mangartom ter na izviru Save Bohinjke. Konec poletja bodo pri{li na dan resni~ni podatki o meritvah pitne vode za Ljubljano in njeno okolico, ki jih skrivata Ministrstvo za zdravje in institut Jo‘efa Stefana. To afero vseh afer bo razkril neki heker, ki bo vdrl v centralni ra~unalnik Jo‘eta Stefana in podatke objavil na medmre‘ju, da bodo ljudje resni~no zvedeli, kaj pijejo. Nekatere mejne vrednosti, povezane s pesticidi, so prese‘ene tudi za 90 odstotkov. Bo Slovenijo v bli‘nji prihodnosti prizadel kak{en huj{i potres? Ne. Spomladi bo huj{i potres prizadel del ^rne gore, Albanije in zahodno Gr~ijo. Zajel bo pribli‘no iste predele kot ‘e leta 1979, ko je bila razdejana ^rna gora. Ju‘ni del Balkana pa bo hud potres prizadel v za~etku februarja leta 2009. V Sloveniji bodo bolj {ibki potresi, epicenter pa bo med Ko~evjem, ^rnomljem, v smeri proti Novemu mestu. [koda bo zanemarljiva. Kaj napovedujete za Slovenijo na gospodarskem in socialnem podro~ju? Statistika ka‘e, da v Sloveniji vsak dan propade vsaj eno podjetje. Sredstva, ki jih prejemajo centri za socialno delo, so vsako leto enaka, odstotek socialno ogro‘enih ljudi pa nara{~a. Letos je ljudi, ki potrebujejo socialno pomo~, ‘e 60 odstotkov ve~. Kulminacija posledic divje privatizacije in zgre{enih potez Jan{eve vlade bo sredi leta 2009. Gospodarske obmo~ne dru‘be, ki so {e delno v dr‘avni lasti, ne zaposlujejo sposobnih ljudi, pa~ pa strankarski »kader«. Ve~ kot 80 odstotkov bank in vodilnih proizvodnih podjetij je v lasti tujcev. Ostali so sicer {e stara imena podjetij, a lastniki so prete‘no tujci. Ko se bodo ljudje tega zavedli, bo prepozno. Sredstva iz podjetij, ki jih je dr‘ava tajno ali javno prodala za

14 - JANUAR 08 -

bagatelo, so ‘e porabljena. 80 odstotkov Slovenije ni ve~ v lasti Slovencev. Tujci kupujejo vse od kmetijsko zazidljivih do nezazidljivih zemlji{~. @alostno je, da ta denar ni ve~ v Sloveniji in je izgubljen za nadaljnja vlaganja, pridobivanja novih delovnih mest, pove~anje proizvodnje ipd. Bruto gospodarski dohodek na prebivalca v Sloveniji v resnici pada ‘e tri leta. Je res, da svetu vlada le pe{~ica ljudi, ki po dr‘avah nastavlja umetne vlade? Pravi vladarji sveta niso vlade na oblasti. Prava vlada je kodno ime Bilderberg. To je ime kraja, kjer so se zbrali vplivne‘i v 16. stoletju, ko se je za~ela industrializacija. Gre za dvesto najbogatej{ih dru‘in na svetu z vseh koncev sveta. Med njimi so angle{ka kraljevska dru‘ina, bankirji Rothschildi, Kennedyji, Bushevi

Vodne ujme in nevihte bodo pri nas vse pogostej{e. … Poznamo jih tudi kot masone, prostozidarje, njihov utemeljitelj pa je Adam Weishaupt v 17. stoletju. Njihov za{~itni znak je piramida in oko, ki je na bankovcu za en dolar. To je v Ameriko prinesel Benjamin Franklin, ki je bil utemeljitelj lo‘e Ro‘nih kri‘arjev v ZDA. Tej skupini pripada dvesto najbogatej{ih dru‘in na svetu, ki dejansko vladajo. Eden od njih, ki je nominalno izpostavljen kot predsednik, je George Bush mlaj{i. Njegov o~e je vodja ameri{ke lo‘e. Njihov interes je iz~rpavanje prebivalstva katere koli dr‘ave s povzro~anjem vojn. Vojna prina{a dobi~ke, s tem pa se krepi njihova oboro‘itvena industrija in ve~a kapital. Posojajo denar obema stranema. Vojno v Jugoslaviji, denimo, je z umetnim razpihovanjem nesoglasij med narodi, s podkupovanjem politikov biv{ih republik, pozneje pa s prodajo oro‘ja vsem stranem spro‘il Opus Dei, ki ima najmo~nej{i vpliv v kr{~anskih de‘elah. Ali ~love{tvu grozi tretja svetovna vojna? Tretje svetovne vojne kot klasi~ne vojne

v globalnem smislu ne bo. Spopad med kr{~anstvom in islamom pa ni od v~eraj, saj traja ‘e dva tiso~ let. Spopadi bodo bolj lokalnega zna~aja, na primer v Izraelu, Siriji, Iranu. Izrael pa bo pora‘en kljub podpori Ameri~anov. Izraelci s povzro~anjem vojn ustvarjajo dobi~ek sebi in tistim v ozadju, torej skupini Bilderberg. Ta obvladuje vse, ima roko nad nafto, jeklarsko in vojno industrijo. Oni so pravi vladarji sveta. Pravi vladar je namre~ tisti, ki ima denar, ne pa umetne vlade, ki jih postavljajo. Kak{ni pa so obeti na podro~ju energetskih virov? Ocenjujejo, da je odkritih zalog nafte {e za 20 do 50 let. Umetna praznina v notranjosti Zemlje zaradi ~rpanja nafte je ‘e poru{ila njeno rotacijsko gibanje. Ta prostor se iz dneva v dan pove~uje. Samo v ZDA dnevno porabijo okrog 8 milijonov ton nafte. Kitajska pa po porabi nafte ‘e trikrat presega Ameriko. Ne bo sicer pri{lo do menjave polov, ampak dovolj je ‘e triodstotna sprememba gibanja osi. To se odra‘a v spremenjenem podnebju v 2800 do 3000 kilometrov {irokem celinskem delu Zemlje. Sahara se letno pove~uje za pribli‘no 300 kilometrov, v ju‘ni Gr~iji je ‘e ve~ kot 30 odstotkov izvirov presahnilo, reke pa imajo polovico manj vode kot pred 20 leti. Reka Pad, ki je bila {e leta 1998 plovna skoraj 800 kilometrov v notranjost, zdaj ni ve~ plovna niti 150 kilometrov. Pas toplote se pomika proti severu in klimatske razmere v Skandinaviji so zadnja leta tak{ne kot so bile v Sloveniji pred 20–25 leti. Pri nas so zime vedno bolj suhe in tople. Slovenija do obronkov Alp bo imela v dveh ali treh letih tak{no podnebje kot je zna~ilno za ju‘no Primorsko. To bo vplivalo na floro, favno, pridobivanje hrane, prehranjevanje, ‘ivljenjske navade … Ves cikel se bo spremenil. Verjetno so tak{ni cikli v naravi bili tudi ‘e v preteklosti? Ni~ ni novega. Celoten cikel je mogo~e prebrati v aka{ni kroniki. Vse je ‘e bilo, kar je in kar bo.


SU{E Imate vpogled v aka{no kroniko? Imam. V Evropi zna brati aka{o {e en ~lovek, v Nem~iji. ^e naro~ite isto stvar pri njem in pri meni, boste dobili enak rezultat. Imam tudi na papirusu ohranjene izvirne spise – spise iz Ved v sanskrtu in spise v {e bolj starodavnem jeziku Lemurije, ki je bila predhodnica Atlantide. Za vsako njihovo besedno kodo obstaja v sedanjih pisavah nadomestna ~rka ali glas. To lahko de{ifriram v ru{~ino, srb{~ino ali sloven{~ino. Od kod izvira visoko znanje starodavnih civilizacij, kakr{ni sta bili Lemurija in Atlantida? Sredi{~e Lemurije je bilo na dana{njem Tibetu, segala pa je od jugozahodne Azije do Avstralije. To ni civilizacija, ki bi se razvila na Zemlji po Darwinovi teoriji, temve~ je to znanje pri{lo iz vesolja, iz ozvezdja Sirij. Nedavno je francoska odprava tri leta vodila raziskovanja na podro~ju ^ada, Malija, Nigerije. Prou~evali so pleme Donga, ki {e vedno zna natan~no prikazati stanje ozvezdja pred trideset tiso~ leti. In njihov bog je Sirij, od koder je pri{lo to znanje na Zemljo. Kako bo znal preprost, nepismen vra~ v vasi v Maliju natan~no narisati ozvezdje, ki tudi danes ni vidno z najbolj sodobnimi teleskopi? Se opirate tudi na prerokbe jasnovidcev dana{nje civilizacije? Najbolj{a sta bila Tarabi}a, stric in ne~ak, ki sta ‘ivela na prehodu 19. in 20. stoletja. Telefon, ki ga nista znala poimenovati, sta denimo opisala kot {katlo, s katero bo{ lahko govoril z ljudmi na razdalji tiso~ kilometrov. V starinskem srbskem jeziku sta napovedala tudi televizor, ki so ga izna{li {estdeset let po smrti mlaj{ega Tarabi}a, na nekatere v Kremanskih prerokbah napovedane izume pa {e ~akamo. Kaj napovedujete na podro~ju tehnologije? Kdo skriva tehnologijo brezpla~ne energije, ki je ~love{tvu menda ‘e na voljo? Nikolo Tesla, ki je pri{el do velikih odkritij, je leta 1943 v newyor{kem hotelu ubila CIA. Njegovi izumi in zapisi so izginili. On je prvi naredil trenutno tele-

portacijo celotne ladje in posadke. Dva podoficirja in devet mornarjev so se pojavili na oto~ku na Bahamih med Jamajko in Kubo in so bili dezorientirani v ~asu in prostoru. Niso na{li vse na enem mestu, ampak v radiju prek 3500 kilometrov in v razli~nih obdobjih. Prve tri so na{li leta 1948, pet let po poskusu, zadnjega pa leta 1963. Zakaj Rusi in Ameri~ani skrivajo stike, ki jih imajo z zunajzemeljsko civilizacijo? Prav zaradi teh novih tehnologij, ki so ‘e preverjene in delujo~e, a jih kapitalski lobi ne dopu{~a, ker bi se z njimi

Zaradi novih neznanih bolezni naj bi pre‘ivela samo tretjina prebivalstva vsega sveta. kon~ali njihovi dobi~ki. Tesla je s svojim denarjem in znanjem ustvaril stroj, ki brezpla~no ustvarja energijo iz zraka, a ga Ameri~ani skrivajo ‘e ve~ kot 60 let. Uporabljajo ga samo za svoje namene. V Skalnem gorovju 12 kilometrov pod zemljo imajo opori{~a z zunajzemeljsko tehnologijo. Tudi Rusi so ‘e pri{li do velikih izumov. Pomagal jim je neki {aman, njegov vnuk {e ‘ivi blizu Irkutska in ga osebno poznam. V sibirski tundri so odkrili bunker iz materiala nezemeljskega izvora, v katerem je bilo zapisanih veliko teh znanj. Marsikaj so leta 1968 med kulturno revolucijo uni~ili tudi Kitajci. Ohranilo se je nekaj primerkov v metropolitanskem muzeju v New Yorku, nekaj v Oxfordu, nekaj pa imajo Japonci v Osaki. Shranjene imajo na primer kamnite plo{~e, za katere so z radioaktivnimi izotopi dokazali, da so stare 10.800 let, torej {e iz obdobja Atlantide. Ko jih predvaja{ na gramofonu pod drugimi obrati, oddajajo neznan zvok in govorico, ki je nih~e ne zna de{ifrirati. Na{li so jih v nekem samostanu v Tibetu. Zanimivo je, da so med drugo svetovno vojno ruske in nem{ke ekspedicije sodelovale pri raziskovanju starodavnih znanj v Tibetu.

IN POPLAVE V

2008

Poznamo prerokbe, da bo Tibet spet svoboden. Kaj menite o tem? Tibet bo svoboden. Nekatere stvari ‘e obnavljajo, vse se dogaja na skrivaj pod zemljo, mimo o~i in u{es kitajske vlade. Obstajajo naprave, ki lahko to~no dolo~eno ozemlje varujejo z elektromagnetnimi ‘arki oziroma psihi~no energijo, da nima{ vstopa. To tehnologijo so ‘e uporabili Ameri~ani v primeru republike Srbske krajine. Bilo je prakti~no nemogo~e, da bi jo porazili, saj je bilo zbranih na tiso~e tankov, raketnih sistemov, ampak 6. avgusta 1995 ob petih zjutraj je zavladala mno‘i~na histerija, ki je trajala 16 ur. Vsi so se pognali v beg, otroci, starci, ‘enske, vojaki. Pa niso vedeli, zakaj be‘ijo. Nekateri napovedujejo veliko prelomnico za ~love{tvo prvega januarja 2012, ko se kon~a tudi majevski koledar … Usodno leto bo 2011, ko bo pri{lo do velikega ~i{~enja Zemlje. Zaradi novih neznanih bolezni bo pre‘ivela samo tretjina ~love{tva. To ni moja napoved, to so napovedi jasnovidcev in prerokov tiso~letja nazaj. Virus bo pri{el iz laboratorija CIE, protivirusa pa ne bo, ker bo rezerviran samo za elito. To bodo naredili, da se zmanj{a prebivalstvo na Zemlji na raven za~etne stopnje industrializacije, to je pribli‘no dve milijardi in sto milijonov ljudi. To {tevilo namre~ {e omogo~a so‘itje z naravo brez umetnega pridelovanja hrane in genskih sprememb. Leta 2012 bo popolnoma druga~no za tiste, ki bodo pre‘iveli. To bo za~etek novih obzorij, novega duha, navad, pristopa in uporabe energije, tehnologij, ki so sicer ‘e zdaj na voljo za vladajo~o kliko. Sámo ~i{~enje zemeljske atmosfere bo trajalo 90 do 96 dni. Nuna Klementina Sa{ka iz Nem~ije je napovedala, da bo v tem ~asu tri mesece vladala tema, da ne bo varno oditi iz hi{e, da bo vsa hrana zastrupljena in da si bo treba pripraviti zaloge. Nostradamus je napovedal dalj{e, petletno obdobje ~i{~enja Zemlje od 2007 do 2012. Ni naklju~no, da jasnovidci v razli~nih ~asovnih obdobjih in kulturah vidijo isto. Andreja Paljevec

D

-

JANUAR

08 -

Misteriji 15


Ali je dana{nji ~lovek sposoben pre‘iveti v pogojih iz kamene dobe?

Vrnitev v kameno dobo S

kupina trinajstih udele‘encev je dva meseca pre‘ivela v pogojih, kakr{ni so vladali v kameni dobi. Njihovo ‘ivljenje je ves ~as spremljala ekipa zdravnikov, dietetikov in snemalcev. Izsledki ka‘ejo, da bi bil ~lovek ne samo sposoben pre‘iveti, temve~ da spremenjeni pogoji tudi ugodno vplivajo na njegovo telesno in du{evno po~utje. Si v ~asu (pre)obilja sploh lahko predstavljamo, kaj bi se zgodilo, ~e bi dana{njo dru‘ino ~asovni stroj nenadoma prestavil v kameno dobo? Da bi dobila odgovor, je skupina nem{kih raziskovalcev v bli‘ini mesteca Konstanz ob Bodenskem jezeru ustvarila naselbino, podobno tistim iz neolitika. Trinajst prostovoljcev, sedem odraslih in {est otrok, je v poletju leta 2006 dva meseca pre‘ivelo v pogojih, v kakr{nih je pred pribli‘no 5.300 leti ‘ivel Ötzi – najstarej{i ~lovek-mumija na svetu, ki so ga na{li na alpskem ledeniku Similaun v Ötztalskih Alpah na avstrijsko-italijanski meji. Izsledki eksperimenta, ki je stal kar dva milijona evrov in ga je prena{ala tudi nem{ka televizija, so z znanstvenega vidika zelo pomenljivi. Skupino prostovoljcev je namre~ ves ~as spremljala skupina zdravnikov in strokovnjakov za prehrano.

SKRBNE PRIPRAVE Pred pri~etkom eksperimenta so bile potrebne zelo natan~ne priprave, ki so vklju~evale gradnjo pravega malega naselja: postaviti so morali hlev in vanj pripeljati koze, krave in pra{i~e; zasejati polja s piro, p{enico in drugimi ‘iti; postaviti ka{~o, v kateri so bile zaloge ‘ita, graha, masti in posu{enega mesa; izdelati ~oln (pirogo) in izpeljati {tevilne druge podrobnosti.

16 - JANUAR 08 -

7 odraslih in 6 otrok je dva meseca pre‘ivelo v pogojih, v kakr{nih je pred 5300 leti ‘ivel ledenodobni mo` Ötzi. Informacije o ~asu, ko ~lovek sicer {e ni znal pisati, a je obvladal {tevilne druge, presenetljive stvari so znanstveniki dobili iz izkopanin kosti, kamnov, ostankov iz lesa in usnja. Potem ko je ~lovek tiso~letja ‘ivel izklju~no kot lovec, ki se seli za svojim plenom, se je njegovo ‘ivljenje po~asi ustalilo, saj je postal pastir in graditelj. Omenjene spremembe so se najprej, pribli‘no enajst tiso~ let pred na{im {tetjem, zgodile v Mezopotamiji, kakih pet tiso~ let pozneje pa tudi v Srednji Evropi. Pri gradnji naselja iz neolitika se je ekipa spopadala s precej{njimi te‘avami. Resda je bilo iz obdobja, v katerem je ‘ivel slavni Ötzi, na voljo kar precej informacij, {tevilne podrobnosti pa ‘al ne. Tako na primer niso imeli na voljo podrobnosti o tem, kako je potekalo vsakdanje ‘ivljenje – kako so v kameni dobi pripravljali hrano, kak{na to~no so bila obla~ila, koliko so dejansko {~itila pred mrazom in mokroto, kak{na je bila obutev?

PRIVAJANJE NA @IVLJENJE V PRADAVNINI Odrasli udele‘enci skupine, ki je sodelovala pri eksperimentu, so opravili enotedenski te~aj. Nau~iti so se morali na primer izdelave orodja iz materialov, ki so na voljo v naravi, netenja ognja s kresilno gobo, izdelave vrvi, pletenja ribi{kih mre‘, mletja ‘ita … Eksperiment, ki naj bi podal odgovor na vpra{anje, ~e

je skupina v danih pogojih sposobna pre‘iveti, je zahteval izjemno skrbne in natan~ne priprave. Iz izkopanega posodja in ostankov hrane, ki so jih na{li ob Bodenskem jezeru, so znanstveniki razbrali, da sta bili v starodavni kuhinji zelo raz{irjeni juha iz moke in gozdnih sade‘ev ter neke vrste enolon~nica v obliki ‘itne ka{e s ko{~ki mesa. Peka kruha iz otrobov, ki se je ‘enskam na za~etku zdela skoraj nemogo~e opravilo, je po urah in urah mukotrpnega dela ob nenehnem otro{kem javkanju le uspela. Udele‘encem se je zgodilo mnogo zanimivih peripetij, ki se nam zdijo zabavne, udele‘encem podviga pa se najbr‘ niso zdele; od tiste, ko nek mo{ki udele‘enec ni hotel jesti (malce nenavadne) ~orbe iz graha in lovorja in si je potem (zaman) poizku{al ujeti ribo, do prebavnih motenj nekega drugega ~lana skupine, ki pono~i nikakor ni uspel prebaviti neolitske ve~erje in je edini na glas povedal tisto, kar so mislili vsi: »Le zakaj {e vztrajamo in se ne vrnemo domov?«

POHOD ^EZ ALPE Ena najte‘jih preizku{enj pa je nedvomno bil tristo kilometrov dolg pohod ~ez Alpe (do Bregenza), ki sta se ga na {estnajsti dan lotila dva udele‘enca. Pohod je ve~ ali manj potekal po poteh, ki jih je pred pribli‘no 5300 leti in s pribli‘no enako opremo prehodil Ötzi. O tem pri~ajo ostanki kresilnih kamnov, ki so jih arheologi na{li ob poteh, ki potekajo od Bodenskega jezera in vodijo v severno Italijo in Slovenijo, od tam pa se obrnejo nazaj in nekatere vodijo do jezer v zahodnem delu [vice ter v druge smeri. Po teh visokogorskih poteh so v ~asu kamene dobe redno potovali lovci, trgov-


VRNITEV

ROBINZONSKO @IVLJENJE Pobli‘e je bilo njuno potovanje videti takole. Prebujala sta se ob svitu, ves dan pe{a~ila, pred son~nim zatonom pa je sledilo mukotrpno pri‘iganje ognja s kresilnim kamnom. Tisti, ki tega nismo nikoli poizkusili, si zadeve sploh ne moremo prestavljati! Nato pa je bilo treba poiskati {e zasilno naravno zato~i{~e ali iz trave in vejevja zgraditi zasilno streho nad glavo in si vsaj malo spo~iti in nabrati mo~i za naslednji dan. Za~etno navdu{enje je sedmi dan hoje povsem splahnelo. Zamenjali so ga utru-

jenost, ‘iv~nost in ne{teti ‘ulji na nogah. Inga in Henninga je zdaj ~akala najte‘ja preizku{nja: hoja po skalnati »pu{~avi« brez vsakr{nega drevesa ali zavetja. Med Vorarlbergom in Kleinwalsertalom se je pred njima odprlo prostrano podro~je polno razpok, ostro za{iljenih skal in ve~ deset metrov globokih prepadov. Krzneni ~evlji so se v teh pogojih izkazali ne samo za neuporabne, temve~ celo silno nevarne, zato sta si bila pohodnika prisiljena izdelati neke vrste mokasine iz jelenje ko‘e. Za name~ek vsega pa niti sledu o vodi, »~utarica« iz svinjskega mehurja in usnja pa je po Ingovih besedah »povsem prazna smrdela kot mrhovina«.

Foto arhiv Misteriji

ci in cele dru‘ine, vklju~no z ‘ivino in vso opravo, raziskovalci pa so s to nalogo ‘eleli dobiti odgovor na vpra{anje, ali bosta 52-letni Ingo Schuster in 35-letni Henning Fenner na za~etku tretjega tiso~letja sposobna izpeljati zahtevno nalogo. Pri tem je treba re~i, da sta ta udele‘enca izmed vse »predzgodovinske« tekstilne opreme, izdelane pod nadzorom strokovnjakov iz Mednarodnega centra za tekstilne raziskave kamene dobe, resni~no pohvalila le tople in trpe‘ne zimske ~evlje iz krzna, medtem ko sta se v obla~ilih enkrat znojila, drugi~, ko ju je namo~il de‘, pa se je obleka na njunih telesih ure in ure su{ila.

V KAMENO DOBO

Ingo Schuster in Henning Fenner, udele‘enca eksperimentalnega, tristo kilometrov dolgega pohoda ~ez Alpe, sta izmed »predzgodovinske« tekstilne opreme pohvalila tople in trpe‘ne zimske ~evlje iz krzna, medtem ko sta se v obla~ilih enkrat znojila, drugi~, ko ju je namo~il de‘, pa se je obleka na njunih telesih ure in ure su{ila.

-

JANUAR

08 -

Misteriji 17


V RNITEV

V KAMENO DOBO

SPANJE DOBRO, ZOBJE GNILI

P

oglejmo si pobli‘e, kako je 60-dnevno ‘ivljenje vplivalo na posamezne organe in psiho udele‘encev ekspserimenta: PLJU^A – Kljub temu da vremenske razmere niso bile ves ~as ugodne, nobeden od udele‘encev ni zbolel za plju~nico, niti za prehladom. Ingu, ki je skupaj s Henningom prehodil Alpe in je pred tem dolga leta bolehal za kroni~nim bronhitisom, se je stanje po eksperimentu (in po tem ko je nehal kaditi) ob~utno izbolj{alo. SPANJE – Najbr‘ ni treba posebej poudarjati, da spanje na postelji iz suhih vej ni preprosto, a so tako odrasli udele‘enci kot otroci za pribli‘no eno uro podalj{ali predvideni ~as za spanje. In prav vsi so se dan za dnem uskladili in odhajali spat ob isti uri ter ve~ ali manj ob isti uri tudi zaspali. GLAVOBOL – Ene od udele‘enk, ki so jo prej pogosto mu~ili glavoboli, v dveh mesecih ‘ivljenja v neolitskem naselju ni niti enkrat bolela glava. Seveda ni mogo~e re~i, da je njena te‘ava dokon~no re{ena, zagotovo pa je primitiven na~in ‘ivljenja glavobole vsaj omilil. ZOBJE – Zobje so najbolj kriti~na to~ka. Pri nekaterih od-

raslih udele‘encih eksperimenta in pri otrocih se je nepri~akovano razvila zobna gniloba. In to kljub temu, da so si zobe vsak dan ~istili s pali~ico iz brezovega lesa. Sladkorji, ki so jih vsebovale jedi iz ‘ita (eno najbolj pogostih ‘ivil), so o~itno na~eli zobno sklenino. GLIVICE – Pri nekaterih udele‘encih so se zaradi vlage na nogah pojavile glivice. Vseh trinajst udele‘encev je namre~ ves ~as, tudi po razmo~enem terenu, hodilo bosih nog. Vendar pa so omenjene te‘ave z lahkoto odpravili. PSIHA – Skupinsko ‘ivljenje, razen nekaj za~etnih te‘av, se je za vse udele‘ence izkazalo kot pozitivno. [e ve~, za nekatere ~lane skupine je bil povratek v vsakdanje ‘ivljenje dobesedno bole~. Dejstvo, da niso imeli televizije, radia, telefona, ra~unalnika in interneta, za nikogar ni predstavljalo najmanj{e te‘ave. Namesto tega se je med vsemi udele‘enci razvil zelo poglobljen dialog, ob dolgih ve~erih so si pripovedovali zgodbe, kar je medsebojne odnose {e dodatno okrepilo. Podroben psiholo{ki pregled, ki so ga na koncu eksperimenta opravili z vsakim posameznim udele‘encem, je pokazal, da izku{nja na nobenem od njih ni pustila prav nikakr{nega negativnega vpliva. Nasprotno …

Tedaj pa je Henning na vrhu kakih sto metrov visoke neprehodne skale zagledal poto~ek. Ob misli, da bi se moral povzpeti tja gor, se je Ingu dobesedno zameglilo pred o~mi in od silne ‘eje in utrujenosti je sko~il proti snemalcu in mu izpulil plastenko vode iz rok. S tem je seveda prekr{il stroga pravila, ki bi ga lahko stala izklju~itve, a se to vendarle ni zgodilo. Junaka sta po petindvajsetih dneh pasje vro~ine ~ez dan in prav toliko hladnih no~eh, po vsem prestanem strahu in utrujenosti, le prispela v Hauslabjoch, kraj, kjer so na vi{ini 3.200 metrov na{li Ötzija.

Ko sta se 32 dni po za~etku eksperimenta s helikopterjem, ki je poletel iz Bolzana, vrnila v bazo, ju je tam ~akalo precej{nje presene~enje. Njuni prijatelji so mleli ‘ito, mo{ki in otroci so redno prina{ali domov velike ribe, ena od

18 - JANUAR 08 -

Pred son~nim zatonom je sledilo mukotrpno pri‘iganje ognja s kresilnim kamnom …

Foto arhiv Misteriji

VRNITEV V NASELJE IN PRESENE^ENJE

udele‘enk se je nau~ila delati odli~en kozji sir, ki je zorel – obe{en v lanenih krpah … In kako so neustra{ni junaki prestali dvomese~ni preizkus ‘ivljenja v kameni dobi? Po besedah dr. Dirka Manuela Bültermana, specialista za medicino dela in {porta iz univerzitetne klinike v Freiburgu, zelo dobro. Vendar Bülterman dodaja, da je treba priznati, da so vsi udele‘enci, odrasli in otroci, od vsega za~etka dobivali pomo~, ki je njihovo ‘ivljenje v primerjavi s pra~lovekovim precej poenostavila. Ves ~as so imeli na voljo sve‘o pitno vodo, ki so jim jo sproti dostavljali v ko~e. Po potrebi so jim bila na voljo tudi dezinfekcijska sredstva (da bi prepre~ili morebitne oku‘be), ‘enske pa so imele na voljo higienske vlo‘ke. Te podrobnosti pa v ni~emer ne zmanj{ujejo znanstvene vrednosti eksperimenta, v katerem so udele‘enci ‘iveli na na~in – tako druga~en od dana{njega. An. T. P.

D


Ritem delovanja srca je tesno povezan z dol‘ino na{ega ‘ivljenja

Utrip odmerja ‘ivljenje P

ovsem normalno je, da se sr~ni utrip pove~a med telesno aktivnostjo, pod vplivom strahu, jeze in drugih ~ustev, pa tudi kadar smo sve‘e zaljubljeni. Nekaj povsem drugega pa je, ~e je hiter sr~ni utrip na{ stalni spremljevalec. In prav s tem problemom se trenutno ubadajo ekipe uglednih svetovnih znanstvenikov. Rezultati najnovej{ih raziskav namre~ ka‘ejo, da hitrej{i utrip pove~uje nevarnost, da zbolimo. In kak{en naj bi bil sr~ni utrip? V povpre~ju naj bi se srce skr~ilo 50–70 krat na minuto. ^e utrip med mirovanjem zna{a od 70 do 80 udarcev, potem je rahlo pove~an. Kadar pa pulz v mirujo~em stanju presega 80 udarcev na minuto, je to znamenje za alarm in razlog za obisk kardiologa. Zni‘anje pulza zmanj{uje tveganje za smrt zaradi bolezni srca in o‘ilja. Neka {tudija je pokazala, da se pri starej{ih osebah nevarnost za sr~no-‘ilne bolezni, kot je infarkt, z vsakimi petimi udarci na minuto pove~a za 14 odstotkov. Neka druga analiza, pri kateri so od 5 do 36 let spremljali preko 116.000 navidezno zdravih posameznikov, starih od 18 do 80 let, je pokazala, da je pri osebah s pulzom med 90 in 99 mo‘nost sr~-

Hiter oziroma po~asen sr~ni utrip je pomembna prognoza za dol‘ino ‘ivljenja. no-‘ilnih zapletov trikrat ve~ja kot pri osebah s pulzom 60. @ivalski svet ponuja zgovoren primer. Kolibri, najmanj{i pti~ na svetu, ‘ivi samo pet mesecev, njegov sr~ni utrip pa je neverjetnih 60 udarcev na minuto. [e en zelo zgovoren primer je ‘elva. Njena sr~na ~rpalka se »vklju~i« samo {estkrat na minuto, ‘ival pa v povpre~ju ‘ivi 150 let. Nekje vmes med obema skrajnostma je krava, ki s 65 udarci na minuto u~aka pribli‘no dvajset let.

^lovek bi moral potemtakem ‘iveti kaki dve desetletji, a zanj sorazmerje med {tevilom udarcev srca in dol‘ino ‘ivljenja o~itno ne velja, saj u~aka kar osemdeset let. Izjema torej? Znanstveniki so prepri~ani, da je ~love{ka vrsta zasnovana za ‘ivljenje pribli‘no dvajsetih let, a je skozi stoletja toliko izbolj{ala ‘ivljenjske pogoje – prehrano, higieno in zdravje na sploh – da se je njena ‘ivljenjska doba drasti~no podalj{ala. Strokovnjaki zato {e enkrat poudarjajo, da je hiter sr~ni utrip pomembna prognoza za dol‘ino ‘ivljenja. Delovanje srca bi lahko primerjali z avtomobilskim motorjem, ki tudi med mirovanjem porablja velike koli~ine bencina. Tak{no stanje ne more trajati dolgo.

Ker je visok pulz eden od dejavnikov tveganja, ga je treba nadzorovati. Najpogostej{a na~ina sta (1) pritisk z blazinicama dveh prstov na ‘ilo v zapestju pod palcem in (2) preizkus na vratni ‘ili v neposredni bli‘ini Adamovega jabolka.

Fotograije arhiv Misteriji

PREPROST NA^IN ZA NADZOR DELOVANJA SRCA

Krava s 65 udarci na minuto u~aka pribli‘no 20 let. ^lovek s 60 udarci bi moral ‘iveti podobno dolgo. Znanstveniki menijo, da je ~love{ka vrsta skozi ~as toliko izbolj{ala ‘ivljenjske pogoje, da se je njena ‘ivljenjska doba drasti~no podalj{ala.

-

JANUAR

08 -

Misteriji 19


U TRIP

ODMERJA

‘ IVLJENJE

Za la‘jo predstavo naj povemo, da se srce v povpre~ju skr~i 97.000-krat na dan. Kr~enje omogo~ajo mitohondriji (celi~ni organeli, v katerih poteka pridobivanje energije in so hkrati sede‘ presnove in celi~nega dihanja), ki pa za to porabijo velike koli~ine energije v obliki tako imenovanih molekul ATP. Zni‘anje sr~nega utripa za deset udarcev na minuto v enem dnevu za sr~no mi{ico pomeni prihranek 16 odstotkov molekul ATP-ja. In poleg tega preve~ ‘ivahen sr~ni utrip negativno vpliva tudi na krvni obtok v koronarnih arterijah, ‘ilah, ki prehranjujejo sr~no mi{ico. Kako sploh pride do sr~nega utripa? Sr~ni impulz nastane v to~no dolo~enem delu desnega prekata, spro‘i pa ga skupina specifi~nih mi{i~nih vlaken. Ritmi~ni elektri~ni impulz se od mesta nastanka raz{iri na celotno sr~no mi{ico. Tako imenovani sinusni ritem vklju~uje dve nenehno

20 - JANUAR 08 -

Povpre~na dol‘ina ‘ivljenja je povezana s {tevilom udarcev srca. @ivljenje kolibrija (600 udarcev na minuto) in ‘ivljenje hr~ka (450 udarcev) je v primerjavi z ‘ivljenjem slona ali ‘elve, katerih srce bije mnogo po~asneje, veliko kraj{e. Vendar pa to pravilo vedno ne dr‘i. Vzemimo na primer koko{ (275), katere srce utripa hitreje kot srce zajca (205), pa vendar koko{ v povpre~ju ‘ivi {est let dlje. Tudi ma~ka, katere utrip je skoraj dvakrat hitrej{i od utripa psa, ‘ivi petnajst let, kar je enako dolgo kot njen pregovorni sovra‘nik pes. ^eprav je {tevilo udarcev srca na minuto o~itno povezano z dol‘ino ‘ivljenja, na slednjo pomembno vplivajo tudi metabolizem (ta je pri toplokrvnih ‘ivalih, kot so konji, krave in kiti, druga~en kot pri hladnokrvnih plazilcih), velikost plju~ (od nje je odvisna izmenjava kisika) in nenazadnje tudi povr{ina prebavil.

ponavljajo~i se fazi: ko se srce skr~i, nastopi sistoli~na, ko se sprosti, pa diastoli~na faza. Najve~ krvi koronarne arterije dobijo v diastoli~ni fazi oziroma v fazi po~itka. Od tod naprej posledic visokega pul-

za ni te‘ko ugotoviti. Hiter pulz skraj{a fazo v kateri srce po~iva, kar posledi~no zmanj{a pretok krvi po koronarnih arterijah. Huda tahikardija lahko resno ogrozi dotok kisika, {e

ZAKAJ SE OB POVI[ANI TELESNI TEMPERATURI POVI[A TUDI PULZ Zakaj srce pospe{eno utripa, ~e imamo gripo? Kadar se organizem, na primer pri gripi, s svojim obrambnim sistemom bori proti bolezenskim klicam in virusom, bela krvna telesca proizvajajo citokine, posebne snovi, ki uravnavajo telesni termostat – hipotalamus. Ta spro‘i dvig telesne temperature nad obi~ajnih 36,5 stopinj Celzija. Hkrati s povi{ano temperaturo nas pogosto obliva zona, pove~a pa se tudi sr~ni utrip. Srce hitreje ~rpa in usmerja kri v periferno tkivo, kar povzro~a vro~inske valove. Vro~ina ima torej ~isto dolo~en namen: ustvarja neugodne pogoje za viruse in bakterije, ki pri pove~ani temperaturi te‘je pre‘ivijo. Zato je, kot pravijo zdravniki, prav, da temperature ne za~nemo takoj zni‘evati, temve~ organizmu pustimo, da se nekaj ~asa sam bori z infekcijo. Razen seveda v primerih, ko bi to utegnilo pacienta ogroziti in je potrebno takoj ukrepati.

posebej pri osebah z visokim krvnim tlakom in starej{ih ljudeh. Visok sr~ni utrip lahko privede celo do po{kodbe endotelija, tkiva ki prekriva notranjo steno krvnih ‘il. To pa, kot je znano, lahko vodi v nastanek (ali napredovanje) zloglasne ateroskleroze. To je torej razlog, zakaj je sr~no tahikardijo treba zajeziti. V ta namen obstaja kar nekaj vrst zdravil, vendar pa nekatera lahko izzovejo resne stranske u~inke. Glede na dobro znani pregovor, da je bolj{a preventiva kot kurativa, lahko v tej smeri ~lovek veliko naredi tudi sam. Najprimernej{a je seveda redna telesna dejavnost. Ker ima {port dokazano zelo ugodne u~inke na zdravje srca in o‘ilja, se je z njim najbolje za~eti ukvarjati ~imbolj zgodaj. Znano je, da imajo ljudje ki veliko trenirajo v fazi mirovanja zelo nizek pulz, ki v~asih zna{a samo 40 udarcev na minuto. An T. P.

D


Spiralna energetska polja so vsepovsod okoli nas in v nas

Spirala – naravna elektrarna S

piralo, simbol dinami~ne rasti in preobrazbe, najdemo v kulturah po vsem svetu. Pojavlja se v {amanizmu, geomantiji, misticizmu, obredni umetnosti, plesu. Vrtin~asta spirala, kakr{no na primer najdemo v vodnih vrtincih in v dvojni vija~nici molekule DNK, je oblika, ki jo narava najraje uporablja za prenos svoje energije, saj pomeni hkratno {irjenje in vsrkavanje, neskon~no in ve~no. Vzpenjanje spirale – revolucija ali »re-evolucija« – simbolizira pot do vi{je ravni zavesti, ki si jo prizadevajo dose~i vsi ezoteri~ni sistemi. Na spiralni poti se po stopnjah vzpenjamo, da dose‘emo Boga; v ta namen so razli~ne tradicije, kot sta na primer kabala in magija, uporabljale dvo- in tridimenzionalne iniciacijske labirinte.

Oblika vija~nice je klju~nega pomena za mo~ in rast; morda vse krivulje rasti temeljijo na njej. Labirint so povezovali s skrivnostjo ‘ivljenja in smrti. Njegove stranpoti in slepe ulice so simbolizirale sku{njave, ki se jim je treba upreti na poti do nebes. Spiralni motiv najdemo tudi v druidski filozofiji in njenih treh krogih ali ravneh duhovnega razvoja. Ustvarjalna praznina (raven Annwn) ustvarja materialni ali ~love{ki svet (raven Abreda), ki vodi do popolnoma razvitega duha (ravni Gwynvyda). Na prvi ravni se ust-

varja materija, na drugi ta privzame fizi~no obliko in na tretji postane popolna. Ta keltski mit je imel vpliv na legendo o svetem gralu. Grad z gralom bi lahko bila pala~a Caer Sidi ali »spiralni grad« v Annwnu. Obstajajo tudi povezave med to legendo in klasi~nim gr{kim mitom o rogu izobilja – ki ima obliko vija~nice.

KA^ASTA KUNDALINI Tantri~ni jogiji skozi sedem ~aker dvigujejo po telesu kundalini (kar v sanskrtu pomeni vija~nica), da aktivirajo duhovno in psihi~no energijo. Kundalini pogosto upodabljajo kot ka~o spiralne oblike.

Take labirinte oziroma poti svetih procesij so imeli v Angliji v Godshillu na otoku Wight in na gri~u Glastonbury Tor – postavili so jih ‘e pred 5000 leti. Romarji so vstopili v labirint, po njem najprej hodili v smeri urinega kazalca, nato v nasprotni smeri od urinega kazalca, po sedmih kro‘nih poteh so dosegli sveti vrh, med potjo pa so vpijali energijo naravne »elektrarne«. Zadnji zgrajeni del 4500 let stare gomile Silbury Hill v Wiltshiru je sestavljalo {est teras iz krede, sedmi nivo je bil vrh. Pri velikem babilonskem ziguratu, izvornem Babilonskem stolpu, imenovanem Etemenanki ali »Tempelj zemeljskih in nebe{kih temeljev«, si njegov sveti vrh dosegel po spiralni poti, ki se je vzpenjala prek sedmih nivojev. Sedemnivojska spirala simbolizira sede‘ modrosti in znanja.

Foto splet

SPIRALNI LABIRINTI

Vrtin~asta spirala je oblika, ki jo narava najraje uporablja za prenos svoje energije.

-

JANUAR

08 -

Misteriji 21


NARAVNA ELEKTRARNA

Carl Gustav Jung je dejal, da je ka~asta kundalini, ki se dviga v obliki spirale, simbol za »mo~no ‘eljo po uresni~itvi, ki ~loveka naravno sili k sebstvu.« Jung je videl proces individuacije kot spiralno napredovanje. Spiralna energetska polja so vsepovsod okoli nas in v nas, krojijo na{ obstoj od mikro- do makrokozmosa, dolo~ajo strukture, vse od drobnih vrtincev v podatomskih delcih in molekuli DNK do kolosalnih galaksij, kjer se rojevajo

V ~love{ki anatomiji vlakna v sr~nih prekatih te~ejo v linijah spiralne oblike.

izraz neb, kar pomeni »spiralna sila vesolja«.

SPIRALNE OBLIKE V @IVI NARAVI V ‘ivalskem kraljestvu krivuljo v obliki vija~nice opa‘amo pri oklih slonov in svinj bradavi~ark, pri zobeh bobrov in glodavcev, ma~jih krempljih, pti~jih kljunih, ov~jih rogovih in pti~jih letalnih peresih. Najdemo jo v zavojnicah valov, vrtincih vremenskih sistemov in rastlinskih poganjkih. V ~love{ki anatomiji vlakna v sr~nih

Foto splet

zvezde in ustvarjajo pogoji za ‘ivljenje. Oblika vija~nice je klju~nega pomena za mo~ in rast; morda vse krivulje rasti temeljijo na njej. Ena najlep{ih spiralnih oblik v naravi je navtilus (brodnik), morski mehku‘ec, sorodnik lignja. Zraste pribli‘no do proporca zlatega reza (1 : 1,618), ki so ga uporabljali pri gradnji svetih stavb, kot so piramide v Gizi in gr{ki Partenon. Stari Egip~ani so za zlati rez uporabljali

Ena najlep{ih spiralnih oblik v naravi je navtilus (brodnik), ki zraste pribli‘no do proporca zlatega reza (1 : 1,618), ki so ga uporabljali pri gradnji svetih stavb, kot so piramide v Gizi in gr{ki Partenon. Foto splet

SPIRALA –

Veli~astna galaksija M51 je kakor spiralno stopni{~e, ki se razprostira skozi prostor.

22 - JANUAR 08 -

prekatih te~ejo v linijah spiralne oblike, tako da so stisnjene mi{ice, ki silijo kri da se pretaka, podobne obratu na vijaku. V labirintu notranjega u{esa, zvitem v obliki pol‘je hi{ice, je pol‘ za analiziranje frekvenc, ki je sestavljen iz spiralnega kanala, v tem je manj{i membranasti sluhovod v obliki vija~nice. Spiralni vzorec se od starodavnih ~asov ka‘e v umetnosti, religiji in filozofiji, v ~arovni{kih sistemih, pri ~a{~enju Zemlje in pri obredju – vse od kamenodobnih dru‘b v Evropi in na Bli‘njem Vzhodu prek preddinastijskega Egipta, Kitajske in Peruja do polinezijskih in maorskih skupnosti v Pacifiku. Beseda spirala – latinsko spiralis ali spira in gr{ko speira pomeni zavoj ali spirala, sto‘~asta oziroma piramidasta struktura, latinska beseda spirare pa pomeni vdihniti, izdihniti in navdihniti – ima starodavne korenine v predstavah o ustvarjanju, rojevanju in te‘enju. Beseda spirala je vsebovana tudi v besedi »spiritualno«. Spirala je vtkana v samo bit vesolja, je povezava med mikro- in makrokozmosom, znanostjo in duhovnostjo. Je znak ve~nega, ustvarjalnega na~ela v vesolju, vzorec na{ega duhovnega razvoja, klju~ do samega obstoja in na{e notranje biti. Do. De.

D


Školjke v mnogih kulturah uporabljajo za navdih, za{~ito in zdravljenje

Skrivnosti {koljk [koljke pomagajo tudi pri ugla{evanju ~aker. pa v zahvalo darujejo cvetje in hrano. V Novi Zelandiji je morsko uho talisman za plodnost, pozitivno energijo in ustvarjalnost.

linije se vijejo iz sredine navzven, so u~inkovite pri odpiranju blokad in za spro{~anje. »Zavijajo~e« {koljke s spiralno energijo (morski pol‘,

[KOLJKE V ZDRAVILSTVU Poslu{anje {umenja {koljk in zdravljenje z

Foto arhiv Misteriji

[

koljke, ki nam jih podarja morje, v sebi nosijo mogo~no skrivnost; ~loveku ‘e zelo dolgo slu‘ijo kot pla~ilno sredstvo, ob~udujemo jih v nakitu in umetnosti, uporabljajo se kot talisman, pa tudi za zdravljenje. [koljke od nekdaj nastopajo v {tevilnih mitih, verstvih in filozofijah. Odprtina morskega pol‘a je podobna velikanski ustnici in budisti verjamejo, da je trobljenje na to {koljko (z odrezanim vrhom) Budov glas. Spet drugi verjamejo, da njen zvok predstavlja bo‘ji dih, ki vstopa v na{o du{o. Tudi odprtina {koljke porcelanke je podobna ustom. Stari prebivalci Maldivov in Karibskih otokov so verjeli, da kot govore~i orakelj poslu{alcu {epeta skrivnosti. Havajski {amani kahune uporabljajo velike navtiluse, ki jih imajo za svete. Te {koljke so starej{e od 550 milijonov let in so ena najstarej{ih vrst na Zemlji. V navtilus vsujejo malo peska in zlijejo malo morske vode ter {koljko pretresejo. Ko jo nagnejo nazaj, pesek, ki ostane v notranjosti {koljke, oblikuje vzorce in ustvari prepoznavne podobe, podobno kot listi ~ajevca v skodelici za ~aj. V {tevilnih de‘elah {koljke nosijo kot nakit za sre~o in osebno za{~ito, podobno kot ljudje nosijo kristale, morju

njimi je naravna, neinvazivna oblika zdravljenja. Lahko jo uporabljamo kot komplementarno terapijo ob medicinskem zdravljenju, saj je ne‘nej{a od homeopatije, akupunkture in kristaloterapije. Zdravilci pri svojem delu uporabljajo dve vrsti {koljk. »Sevajo~e« {koljke (pokrova~e, sr~anke, latvice), katerih

porcelanka, navtilus, morsko uho) pa so dobre za odpravljanje bole~in. [koljke s svojo nenehno vrtin~asto zdravilno energijo prav tako pomagajo pri ugla{evanju ~lovekovih energijskih vrtincev – ~aker. [koljke morsko uho, biserovina in navtilus u~inkovito vzposta-

-

vljajo ravnote‘je v sistemu ~aker, njihove mavri~ne barve pa spodbujajo delovanje tistega dela mo‘ganov, ki spro{~a serotonin. Zdravitelji {koljke tudi polagajo na telo. Gibanje vode, ki so se ga {koljke navzele v morju, se shrani in tako lahko prejemnik energije ob~uti to stalno gibanje, kar spominja na sedenje v zibajo~em se ~olnu. Tok energije je odvisen od tega, ali so {koljke usmerjene navznoter proti telesu ali navzven pro~ od telesa. Kahune verjamejo, da je ~lovek iz treh duhov: podzavesti, zavesti in nadzavesti. V {koljkah vsebovana ‘ivljenjska energija ima sposobnost naravnega zdravljenja. Kadar se na razli~ne ravni zavesti ali na fizi~no telo ~loveka prilepijo »sence«, nevidne energijske tvorbe, mu jih zdravilec pomaga odstraniti v vodeni meditaciji. Ko je oseba v meditativnem stanju, zdravitelj lahko pove‘e in uglasi vse dele njenega jaza. [koljka je pri tem pripomo~ek, ki, podobno kot kristal, prek fizi~ne stimulacije po{ilja ‘elene miselne slike na najvi{jo raven. [koljke v zdravilskem procesu pomagajo, da si v duhu predstavljamo sebe v popolnem zdravju; ta slika na{e dejanske ‘elje se prenese vi{jemu jazu, ki potem to sliko za nas materializira. Do. De.

D

JANUAR

08 -

Misteriji 23


Biolo{ko dinami~na metoda pridelovanja hrane (1)

Osnova je v antropozofiji V

nasprotju z modernim kmetijstvom, ki je zemljo zastrupilo in vse kar je ‘ivega, tako rastline kot ‘ivali in ~loveka, privedlo na pot degeneracije in bolezni, zmore biodinamika, najstarej{a ekolo{ka metoda, pri visokih pridelkih ohranjati pogoje za ~lovekov zdrav nadaljnji razvoj na Zemlji. Utemeljil jo je ‘e davnega leta 1924 filozof in znanstvenik dr. Rudolf Steiner, rojen leta 1861. na soto~ju Mure in Drave. Metoda zagotavlja ohranjanje trajne plodnosti tal, ekolo{ko ravnote‘je in zdrave, reprodukcije sposobne rastline, ki predstavljajo vir zdravja v prehranski verigi tudi ‘ivalim in ~loveku.

Biolo{ko-dinami~no pridelana hrana, ki jo na trgu sre~ujemo pod blagovno znamko Demeter, je pojem najodli~nej{e hrane.

Foto L. Z.

Biodinamika je del Steinerjeve zapu{~ine, duhovne znanosti po imenu antropozofija, kar pomeni modrost o ~loveku. Sem sodi tudi waldorfska pedagogika, antropozofska medicina in tako imenovane lepe umetnosti z evritmijo, organsko arhitekturo, oblikovanjem govora. Antropozofija, ki je po definiciji Rudolfa Steinerja »pot spoznanja, ki ‘eli duhovnost ~loveka povezati z duhovnostjo kozmosa« ali tudi »modrost, ki se nana{a na ~loveka, sistem duhovno-znanstvenih resnic, ki opisujejo ~loveka, njegov odnos do sveta in sebe«, vse obravnava celostno, torej za nas zaznavno materialno stran pa tudi za obi~ajnega ~loveka nezaznavno duhovno stran. Tudi pri rastlini prepoznavamo njeno snovno raven in raven njenih energij ‘ivljenja. Rastlina je ‘ivo bitje in je – kot preobra‘evalec merljivega snovnega in nemerljivega kozmi~nega v snovno organsko s komponentami nemerljivega – temelj za razvoj vsega vi{jega ‘ivljenja, kot hrana pa dolo~a tudi zdravje ‘ivali in ~loveka. Kulturne rastline so plod sodelovanja ~loveka z V biodinamiki gnojiti pomeni zemljo o‘ivljati. Vendar je bitji na drugi strani, neizmepovsem napa~en stereotip, po katerem je biodinami~no ren, neponovljiv zaklad prepridelovanje hrane zgolj mukotrpno ro~no delo vrti~karjev; teklosti, ki ga dana{nja znaza obdelovanje ve~jih pridelovalnih povr{in je nujna in nost pri vsem svojem znadobrodo{la tudi strojna oprema. nju ne zmore ponoviti in

24 - JANUAR 08 -

brez katerega prihodnosti ne more biti. Podobno je pri ‘ivalih, ki so po antropozofiji z du{o obdarjena bitja z zelo izra‘enimi specialnostmi na eni in omejitvami na drugi strani, doma~e ‘ivali pa so tudi sopotniki in pomo~niki na poti na{ega nastajanja. Mineralni svet je temelj vsega kar je, plodna zemlja ima posebno vlogo v posredovanju tega kar nenehno tke iz kozmosa, v snovno in nesnovno v rastlini, v ‘ivali, v nas … ^lovek pripada dvema svetovoma: s svojim fizi~nim telesom pripada materialnemu, z nemerljivimi razse‘nostmi ‘ivljenja, du{e in duha pa duhovnemu svetu. Razvoj ni kon~an in se nadaljuje proti vse ve~ji popolnosti du{e in duha. To je mogo~e le, ~e so dani pogoji za tak razvoj. V kmetijstvu je Rudolf Steiner postavil nova merila s hipotezo »gnojiti pomeni zemljo o‘ivljati«. Ne potreba po snoveh, hranilih, temve~ potreba po energijah ‘ivljenja – energijah, ki jih uveljavljena znanost ne zna niti zajeti. Steiner nas jih u~i razumeti s poglobljeno genezo in astronomijo. U~i nas dela v skladu s spremenljivimi vrednostmi energij ‘ivljenja ki pritekajo na Zemljo ter izdelovanja preparatov, koncentratov to~no dolo~enih kvalitet teh sil. V tej lu~i je za tistega, ki ga je zemlja poklicala, biodinamika pravo odkritje svetosti narave ki nas obdaja, lastnega smisla in nevzdr‘nosti ob krivici, ki jo delamo naravi. Meta Vrhunc

D


Skrivnosti nastanka in razvijanja ‘ivljenja na planetu Zemlja

Kako je nastalo ‘ivljenje Kako da se je tuatara ohranil do danes, medtem ko so mnoge druge vrste, med drugim dinozavri, ‘e davno izumrle? ganizmov za~eli proizvajati kisik, je bil to za zgodovino planeta klju~en dogodek. Atmosfera je bila na za~etku skorajda brez kisika, omenjeni organizmi pa so s~asoma privedli do atmosfere, kakr{na je {e dandanes, ko je v njej mogo~e ‘ivljenje vseh vrst. Pred {tirimi milijardami let ‘ivljenja {e ni bilo, 500 milijonov let pozneje pa je ‘ivljenje bilo. Kaj se je v tistem obdobju pravzaprav zgodilo? Tega ‘al ne vemo. Tudi evolucijska

teorija nam pri tem ni v veliko pomo~, saj principov in mehanizmov ‘ivljenja ni mogo~e uporabiti, ~e ‘ivljenja ni. Mo‘ne so le spekulacije s pomo~jo fizike, kemije in znanj o stanju Zemlje v tistem obdobju. Pa poizkusimo. Da bi imeli ‘ivo celico, so potrebni nekateri elementi: ovojnica, ki jo obdaja; dolo~eno {tevilo beljakovin, ki opravljajo osnovne funkcije, ter nekaj molekul nukleinske kisline (DNK ali RNK), ki nosi genetski zapis.

Vse to je treba dolo~en ~as ohranjati stabilno in nato ponoviti. Vendar pa je to la‘je re~i kot storiti. O tem so si sledile {tevilne hipoteze, a nobena ni pri{la do zadovoljivega zaklju~ka. Po ve~ini predpostavk so osnovne molekule, ki sestavljajo beljakovine in nukleinske kisline, nastale po zaslugi plinov, ki so se ustvarili pred {tirimi milijardami let zaradi atmosferskega razelektrenja in raznih silovitih meteorolo{kih fenomenov v tistem obdobju. Nekateri se danes nagibajo k predpostavki, da so osnovne molekule pri{le na Zemljo iz vesolja z meteoriti. To je sicer mo‘no, ven-

Dinozaver? Ne, ku{~ar tuatara, ‘ivi fosil, ki prebiva samo na enem ko{~ku na{ega planeta, na enem izmed oto~kov North Brother blizu Nove Zelandije.

Foto arhiv Misteriji

Z

emlja je bila pred {tirimi milijardami let mogo~e ‘e pripravljena, da sprejme ‘iva bitja, vendar ‘ivljenja tedaj {e ni bilo; 500 milijonov let pozneje pa je ‘ivljenje bilo. Kaj se je v tistem obdobju pravzaprav zgodilo? Tuatara, vrsta ku{~arja, ki je ostala nespremenjena 240 milijonov let, je ‘iva pri~a starodavnega sveta, ki ostaja ovito v {tevilne skrivnosti. Kako da se je tuatara ohranil vse do danes, medtem ko so mnoge druge vrste, med drugim dinozavri, ‘e davno izumrle? Na to vpra{anje ni mogo~e podati dokon~nega odgovora. [tevilna vpra{anja se postavljajo tudi glede obstoja ~love{ke vrste. ^lovek v vsaki celici nosi kodo DNK, ki v prete‘ni meri izhaja iz DNK ‘ivali, ki so ‘ivele pred njim, pa vendar ima ~lovek celo vrsto posebnih sposobnosti. DNK mo~no pogojuje tudi na{o du{evnost, inteligenco, sposobnost u~enja in do‘ivljanja ~ustev, med katera sodi tudi za~udenje nad ~ude‘em, imenovanim tuatara. Biologija in genetika nam govorita, da je ‘ivljenje na Zemlji prisotno okoli tri milijarde in 800 milijonov let. Da je {lo na za~etku po vsej verjetnosti le za preproste enoceli~ne mikroorganizme, o katerih pa ni veliko znanega. In ko so po mnogih milijonih let nekateri izmed teh mikroor-

-

JANUAR

08 -

Misteriji 25


JE NASTALO

‘IVLJENJE

Foto arhiv Misteriji

KAKO

Ta kraljevska rakovica (Limulus polyphemus), vrsta ostvarja, ki i{~e pot proti morju na pla`i v New Jerseyju, je {e en primer ‘ivega fosila. Njena DNK ji je omogo~ila uspe{no prilagoditev spremenjenim klimatskim razmeram, to pa daje upanje za dolgo pre‘ivetje tudi Homo sapiensu!

dar se je vse skupaj lahko zgodilo tudi na samem planetu ob nizu fizikalno-kemi~nih reakcij. Pustimo zdaj nastanek elementarnih molekul ob strani in se raje vpra{ajmo, kako je pri{lo do tvorbe beljakovin in nukleinskih kislin. Tu se vse pogosteje omenja preprosta RNK. Pa si oglejmo, zakaj. V celicah obstaja zelo natan~na delitev dela. Beljakovine opravljajo poglavitne funkcije in sestavljajo ve~ji del biolo{kih struktur ter upravljajo ustrezne biokemi~ne reakcije. @ivljenje gre torej naprej po zaslugi beljakovin, ki opravljajo »te‘ka dela«. Kdo pa ustvarja beljakovine? DNK je tista, ki prina{a informacije o tem, kako pravilno ustvarjati

26 - JANUAR 08 -

vse potrebne beljakovine. Danes je to povsem obi~ajno, saj celica beljakovine ali DNK prevzame od predhodne celice, kako pa je bilo to na za~etku? Je bila prva DNK, ki je narekovala strukturo beljakovin, ali so bile beljakovine tiste, ki so omogo~ile obstoj in aktivnost DNK? Re{itev tega vpra{anja lahko ponudi RNK, nukleinska kislina, ki v ~love{kih celicah opravlja razne »manj{e« vloge, med katere sodi tudi ta, da fizi~no prena{a informacije od DNK do beljakovin. RNK je bolj ob~utljiva, a tudi bolj vsestranska kot DNK, saj lahko prena{a genetske informacije, kot to po~ne pri razli~nih vrstah virusov, ki se imenujejo prav virusi RNK. Med-

nje sodi tudi virus obi~ajne gripe. Odkrili so, da RNK lahko opravlja tudi druge funkcije, ki jih danes najve~krat opravljajo beljakovine. Primitivna celica je torej morda uporabljala razli~ne vrste RNK, nekatere v vlogi genetske kodifikacije, druge v vlogi izvr{ilne funkcije. S~asoma pa to ni bilo ve~ potrebno, tako da so beljakovine po malem prevzele mesto RNK pri izvr{evanju njim najbolj lastnih funkcij, bolj stabilna DNK pa je v mnogih celicah prevzela mesto RNK. Hipoteza, da je najprej obstajala RNK, je seveda zelo smela in na temo izvora ‘ivljenja bo v prihodnosti nedvomno potrebnih {e veliko raziskav! An. T. P.

D

SAM SVOJ »KITAJSKI ZDRAVNIK« Z akupunkturnim peresom si sami lahko omilite ali odpravite: • visok krvni tlak • nizek krvni tlak • nespe~nost • stres • astmo • te‘ave s ko‘o • slabost • menstrualne bole~ine • zobobol • bole~ine v vratu • bole~ine v kri‘u • bole~ine v rokah, komolcih • bole~ine v nogah Lahko si tudi: • okrepite spolno mo~ • odma{ite nos • odpravite debelost • pomagate pri odvajanju od kajenja

Po natan~nih prilo‘enih navodilih najdete akupunkturne to~ke in jih stimulirate s konico akupunkturnega peresa. Cena kompleta: 77,7 € Prodaja: trgovina Aurea v BTC v Ljubljani ali po telefonu 051/307 777 in 01/549 17 92


Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo

PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777; 01/549 17 92

INFORMIRANI KOZARCI

VR^ ZA DOBRO VODO

Njihova posebnost je, da izbolj{ajo vsakdanjo vodo; v njih voda spremeni svoje fizikalno-kemi~ne lastnosti, informacije v kozarcu vzpodbudijo njene samoo~i{~evalne lastnosti. Voda iz informiranih kozarcev je primernej{a za vsa ‘iva bitja. Genotoksi~ni test dokazuje, da kozarec izbolj{a vodo za kakih 40 odstotkov. Kozarci imajo svoj pomen tudi v barvni terapiji. Iz knjige Aura Soma povzemamo, kako barve delujejo na ~loveka: Modra: Deluje na grlno ~akro, vzpodbuja toleranco do sebe in drugih, vero v notranje vodstvo, okrepi odpornost, fizi~no in ~ustveno, zmanj{uje trpljenje ...

19,70 €

Vr~ za dobro vodo deluje enako kot modri kozarec. Z biolo{kimi testi je dokazano, da zmanj{a genotoksi~nost vode do 40 odstotkov. ^e vodo iz vr~a nato~imo v informirani kozarec, se njegova u~inkovitost pove~a {e za nekaj odstotkov. V vr~ lahko nato~imo liter vode. Tako kot informirani kozarci tudi vr~ spremeni u~inek alkohola. 52,80 €

17,90 €

KRISTALINSKA KROGLA

17,94 € 19,70 €

Zelena: Deluje na sr~no ~akro, podpira nas pri sprejemanju odlo~itev, vzpodbuja nov pogled na stvari, prina{a mo~an stik z naravo ... Rde~a: Spodbuja delovanje hormonskega sistema, pomaga premagovati agresivna ~ustva, obnavlja energijo, uravnove{a delovanje prve ~akre, pomaga pri stresu, pri razli~nih strahovih. Pape`: Deluje najmo~neje od vseh kozarcev, najmo~neje izbolj{uje kakovost vode (merjeno z biolo{kim genotoksi~nim testom).

MINIHYDRONIC Minihydronic za pipo (z notranjim ali zunanjim navojem) montiramo na pipo; izbolj{a vodo do 70 odstotkov. Minihydronic za tu{ izbolj{a vodo do 70 odstotkov. Privijemo ga na ro~ico za tu{.

Krogla zagotavlja, da se energija okrog nje su~e desno (preverite z nihalom). V radioni~ni delavnici so ji vsevane informacije, ki razen dobre volje vzbujajo v ljudeh tudi odpornost proti {tevilnim boleznim. Osem centimetrov velika krogla deluje v premeru treh metrov. Poznavalci jih postavijo na ra~unalnik, na delovno mizo, predvsem pa na no~no omarico. 36,30 €

MAGIC LIFE

Plasti~na plo{~ica posebnih oblik zaradi svoje oblike zajema energijo iz okolja in jo oddaja v neposredno bli‘ino. Plo{~ica je kodirana z orgonskimi sevalniki; pove~a nam energijo in nas {~iti pred sevanji, ~e jo nosimo na vrvici okoli vratu ali v prsnem ‘epu. 6,26 €

TESLOVA PURPURNA PLO[^A Deluje s svojim indukcijskim magnetnim poljem biostimulativno na celi~ne procese, pove~uje izmenjavo plinov, krepi regenerativne procese in mikro cirkulacijo v obolelem tkivu. Uporabljamo jo zjutraj in zve~er po dvajset minut, tako da jo postavimo na obolela mesta in pritrdimo z obli‘em. Uporabljamo lahko tudi dve plo{~i, postavljeni drugo proti drugi. Pomaga tudi proti nespe~nosti in drugim te`avam; prilo‘ena so natan~na navodila. 20,45 €

204,47 €

ZA[^ITNA PIRAMIDA KERROCK JEDILNI SERVIS Ju{ni, plitvi in desertni kro‘niki zmanj{ajo genotoksi~nost do 40 %. 24,62 €

Z za{~itno piramido, tetraedrom s stranico 12 cm, ki ima na spodnji stranici natisnjenih dvanajst enakostrani~nih trikotnikov, je mogo~e pred petimi vrstami zemeljskih sevanj, pred tehni~nimi sevanji in sevanji kozmi~nega ter zemeljskega izvora dobro za{~ititi vse prostore. Piramida deluje blagodejno na splo{no po~utje. Postavimo jo na sredo stanovanja ali hi{e, nekateri jo postavijo v bli‘ino postelje. 38,50 €

-

JANUAR

08 -

Misteriji 27


Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo

PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777; 01/549 17 92

AKUPUNKTURNO PERO

INFORMIRANI OBESEK LU^KA

O Namesto z iglami z V rahlimi elektri~O nimi impulzi stiN muliramo akupunkturne to~ke, ki so za {tevilne te‘ave natan~no opisane v prilo‘enem priro~niku. Z njim odpravljamo sebi ali svojim bli‘njim glavobole in druge bole~ine, preganjamo utrujenost ter laj{amo zdravstvene te‘ave.

V kerami~ni obesek so s posebno tehnologijo vtisnjene izbrane informacije, ki pripomorejo k bolj{emu po~utju. Obesek pove~a avro, {~iti pred zunanjimi negativnimi vplivi (geopatske cone, elektromagnetna sevanja, kozmi~na sevanja …), odpravlja energetske blokade, uredi nepravilno vrtenje ~aker, odpira izhodne kanale, vzpodbuja intuicijo, {iri du{evno in duhovno obzorje … Cena: 75 €

77,70 €

HYDRONIC 1H/F ZA HI[O Hydronic za hi{o ima dve funkciji: • izbolj{a vso vodovodno vodo v hi{i in do 70-odstotno zmanj{a njeno {kodljivo delovanje. Skozi hydronic za hi{o o‘ivljena voda izlo~a tudi do 70 odstotkov manj vodnega kamna in tako varuje in{talacije in gospodinjske stroje. O‘ivljena voda pove~a ‘ivljenjske sposobnosti, tudi rastlin in ‘ivali. Pospe{uje izlo~anje klora. Primeren je tudi za rastlinjake in farme. • filtrira do 80 mikronov velike delce (mivka, pesek, glina, kovinski ostru‘ki …) in jih izpira. Vgradimo ga takoj za vodomerom. Dopu{~a pretok do petih kubikov na uro. Hydronic za hi{o ne zmanj{uje pretoka vode. 701,05 €

BIOFRESH Blazinice Biofresh v treh izvedbah - Frigo za hladilnike, Domestic za domove in zaprte prostore ter Shoe za obutev in {portno opremo - odstranjujejo neprijetne vonjave in vlago ter zavirajo rast bakterij in gliv. Zdravju so povsem ne{kodljive in so obnovljive v {tedilniku ali na soncu. Uporabljeni inteligentni materiali in nanotehnologija. Prilo‘ena natan~na navodila. 15,70 € (komplet dveh blazinic)

N

O V O

KAPLJICE ALKALIFE S temi kapljicami navadno pitno vodo spremenimo v alkalni pripravek. Dve kapljici kanemo v poldrugi deciliter vode in dobimo pija~o, ki nam uravnovesi pH teko~in v telesu in tako pripomore k njegovemu normalnemu delovanju. Kaj se dogaja v telesu in kako deluje napitek, ki uredi pH teko~in v telesu, kadar smo utrujeni, omoti~ni, imamo motnje vida … ali kako drugo, tudi huj{o te‘avo, izvemo iz knji‘ice, ki jo kupcem kapljic podarjamo.

BLAZINICE ZA RAZSTRUPLJANJE N

O V O

Razstrupljevalna blazinica iz telesa potegne strupe s pomo~jo naravnih, na Vzhodu od davnine znanih snovi za razstrupljanje. Z dodanim obli‘em blazinico pono~i prilepimo na podplat. 34,60 € (dvajset blazinic)

30,00 €

KAPLJICE ZA LAJ[ANJE BOLE^IN Na dlan kanemo kapljico vodice Yi tong in jo polo‘imo na akupresurno to~ko ali podr‘imo nad obolelim mestom. Bole~ina, pa naj gre za glavobol, bole~ine v sklepih, hrbtenici … izgine ‘e po eni minuti. Kapljice so namenjene tudi zdravilcem, koristne so pri akupunkturi, akupresuri, kiropraktiki, reikiju, masa‘i tuina, moksibustiji … Odpravljajo energetske blokade, vzpostavljajo preto~nost meridianov in tako odpravljajo bole~ino. 34,00 €

28 - JANUAR 08 -

RADIESTEZIJSKA NIHALA (a) Karnak (nova oblika), (b) Izis-6 in (c) Izis-4 (oba novej{a oblika) so med najbolj znanimi radiestezijskimi nihali. Nihali Izis sta poimenovani po egip~anski boginji Izidi, primerke tako oblikovanih nihal so na{li v izkopanih egiptovskih sarkofagih. Uporabljamo jih za preiskavo {kodljivih sevanj, iskanje vode, izbiranje primerne prehrane, doziranje, pa tudi za diagnosticiranje. Cena posameznega nihala: 18,36 €

a

b

c


Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo

PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777; 01/549 17 92

INFORMIRANI LON^EK BAKRENE ZAPESTNICE Informirani lon~ek dopolnjuje program informiranih izdelkov. Ima enake lastnosti kot modri kozarec; fizikalno vpliva na razdru‘evanje molekul v teko~inah in jih tako omeh~a. Zato imajo v lon~ku pripravljeni ~aji bolj{i okus, o‘ivljena voda potegne iz rastlin ve~ u~inkovin. Na informiranih lon~kih so odtisnjeni posebni simboli »magic life« v ~akrinih barvah, ki ugodno delujejo na zdravje. Lon~ki imajo razli~no obarvane robove, da si lahko izberete svojega. Informirane lon~ke lahko pomivate v stroju, primerni so za vse vrste vro~ih napitkov, tudi za juhe.

NORAD

15,02 €

Za{~itna kodirana plo{~ica Norad do sedemdeset odstotkov zmanj{a tveganje, ki ga ustvarja sevanje mobilnih telefonov in baznih postaj. Za{~itna plo{~ica vodo v telesu, te je v povpre~ju kar 75 odstotkov te‘e, vzpodbudi, da se vrne v »zdravo« strukturo, v obliko, kakr{no ima voda v telesu, preden jo dose‘ejo sevanja mobilnega telefona. Norad je samolepilna kodirana bakrena plo{~ica (Ø 16 mm), ki jo prilepimo na hrbtno stran telefona. 14,60 €

NORAD PLUS Norad plus do sedemdeset odstotkov zmanj{a tveganje, ki ga povzro~a sevanje mobilnih telefonov in baznih postaj, hkrati pa telo oskrbi z dovolj bakra, podobno kot bakrena zapestnica, ki jo mnogi uporabljajo za zmanj{anje artriti~nih, revmati~nih in drugih bole~in. Norad plus je narejen iz povsem ~istega (elektrolitskega) bakra. Norad plus je informirana samolepilna bakrena plo{~ica, ki jo nalepimo na zadnjo stran zapestne ure (za manj{e ure je Ø 24 mm, za ve~je Ø 28 mm). 14,60 €

RASTRSKA O^ALA Z gledanjem skozi luknjice, ki so izvrtane v kartonska o~ala po posebni shemi, krepimo o~esne mi{ice in izbolj{amo vid, zmanj{amo ali odpravimo dioptrijo. Nosimo jih 15 do 20 minut na dan. Osebe z dioptrijo plus vadijo tako, da jih nosijo med branjem, osebe z dioptrijo minus pa med gledanjem televizije. Prilo‘ena so navodila in test za ugotavljanje ostrine vida. 4,13 €

Zmanj{ujejo ali odpravljajo bole~ine, ki jih povzro~ajo revma, artritis, i{ijas, lumbago, igranje tenisa, golfa, ko{arke... Mnogi, ki nosijo zapestnico, zmanj{ajo ali pa celo opustijo jemanje protibole~inskih zdravil in tako veliko naredijo za svoje zdravje. Velikosti zapestnic: od 15 do 19 cm premera. Naprodaj so tudi posrebrene in pozla~ene. a) bakrena 15,44 € c) posrebrena 27,96 € d) pozla~ena 40,06 €

^AKRINA MAJICA ^akrine majice iz Avstralije telesu dovajajo bioenergijo s pomo~jo mo~nih nihanj nenavadno ‘ivih barv (njihove intenzivnosti se na papir ne da natisniti), ki polnijo avro in izbolj{ujejo zdravje. Velikosti S, M, L, XL, XXL. 62,18 €

ATLANTIDSKI KRI@ Atlantidski kri‘ je skrbno narejen iz srebra, o~i{~en vseh negativnih energij in napolnjen s kodami, ki ugodno vplivajo na ~loveka. Njegovo delovanje je {e mo~nej{e kot delovanje atlantidskega prstana in plo{~ice ter ima prav tako vgravirano vija~nico, ki energijsko dodatno ugodno deluje na ‘ive organizme. 62,18 €

ATLANTIDSKI PRSTAN IN PLO[^ICA Sta srebrna, oblikovana tako, da posebni liki sprejemajo in oddajajo kozmi~no energijo in s tem {~itijo pred negativnimi sevanji. Ugodno delujeta na zdravje in dobro po~utje, prepre~ujeta nesre~e. Oblika prstana izhaja iz davnine, saj so u~inki likov, ki so skrbno vdelani v celjski srebrni nakit, znani ‘e iz ~asov faraonov. Velikosti prstana: od 16 do 24 mm notranjega premera. prstan 40,48 € plo{~ica 40,48 €

-

JANUAR

08 -

Misteriji 29


Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo

PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777; 01/549 17 92

PLANETARNI GONGI

v

I

a Gpove‘e Pesem gonga nas globlje esntistim LO moder, vlj resnicodelom sebe, kiZjeAljube~, o A zavedanje ren na{ih ljuben. N ovzmo‘noI Prebuja a p kotemu, ng da jih uresstiN in nas vzpodbuja n e j g O l N ni~imo.vKer ljudje ihdo‘ivijo sebe zunaj teUT pra tainrn EN u prilesa,n~asa e prostora, zgubijo strah pred R T la in se globlje zavedajo enosti z vsem br psmrtjo em ~ica ter tega, da nas vzvalovi tudi vsak val, ki c se razbije na obali na drugi strani Zemlje. de zli ra

Cena: 13,78 €

ANGELSKE KARTE

ZGO[^ENKI ZA NOSE^NICE

Angeli vas vabijo, da se s kartami poglobite v svojo notranjost. Pomagale vam bodo, da znova odkrijete svoje psihi~ne in intuitivne sposobnosti. Z angelskimi kartami boste dobili odgovore na vsa vpra{anja o sebi in drugih. Ve~ ko se boste dru‘ili z angeli, ve~ji ~ude‘i se vam bodo dogajali v ‘ivljenju. Cena: 20 €

^I[^ENJE ^AKER Z ARHANGELI

Spro{~anje v hipnozi Zgo{~enka je namenjena poslu{anju med nose~nostjo, saj pomirja in pripomore k dobremu po~utju v teh ob~utljivih mesecih. Cena posamezne zgo{~enke 19,61 €

Cena: 16,27 €

REZANJE VEZI Z ARHANGELOM MIHAELOM Cena: 16,27 €

POVEZOVANJE Z ANGELOM VARUHOM Cena: 16,27 €

TEMPELJ ZDRAVJA Cena: 16,27 €

MANIFESTIRANJE OBILJA Z ANGELI ... Cena: 16,27 €

KANALIZIRANJE IN UPORABA ANGELSKIH KART S to knjigo lahko izbolj{ate komunikacijo z angeli, prebudite svoje tretje oko in si okrepite intuicijo. V knjigi je opisano, kako izberemo, hranimo, ~istimo in uporabljamo angelske karte ter kako jih lahko izdelamo sami, razlo‘ena pa sta tudi angelsko branje za drugo osebo in angelsko branje na daljavo. Cena: 20,45 €

NADANGEL CHAMUEL

ANGELI IN DEVE – Energetsko ~i{~enje prostora ^udovita meditacija vam bo pomagala o~istiti in ozdraviti va{ dom ali poslovni prostor. Po uporabi zgo{~enke se boste v svojem domu ali delovnem prostoru po~utili kot prerojeni. Va{ dom ali delovni prostor bosta kolektorja pozitivne energije. Z lahkoto se boste napolnili z vitalno ‘ivljenjsko energijo in va{e ‘ivljenje bo z lahkoto steklo na vseh ‘ivljenjskih podro~jih.

Cena: 16,27 € ZGO[^ENKA VSEBUJE: • Energetsko ~i{~enje s platinasto mre‘o Melkizedeka, Metatrona in Mahatma energije • Priziv zlatobelega plamena • Energetsko ~i{~enje z vijoli~nim plamenom in angeli vijoli~nega plamena • Povezovanje z angelom doma in devo prostora • Komunikacija z angelom doma in devo prostora

PROGRAM ZA SPROSTITEV

Spro{~anje je del naravnega zdravljenja. Zgo{~enka psihoterapevta dr. Toneta Pa~nika je namenjena ob~utljivim na zunanje pritiske in onim, ki so izpostavljeni kratkotrajnim, a mo~nim du{evnim pritiskom. Za starej{e od 12 let. Pomaga nam, da se telesno in du{evno sprostimo in zajamemo energijo. Cena zgo{~enke: 12,10 € Cena kasete: 6,26 €

OSEBNI ANGEL^EK

Cena: 16,27 €

NADANGELI – Prebujanje tretjega o~esa ^udovita kanalizirana meditacija vam bo pomagala pri prebujanju in uravnote‘anju va{ega tretjega o~esa. Pomagala vam bo preobraziti vse stare programe, ki vam prepre~ujejo jasno videnje in vedenje. Kon~no boste zopet lahko sli{ali svojo intuicijo in ji sledili.

Cena: 16,27 €

ZGO[^ENKA VSEBUJE: • ^i{~enje in uravnote‘anje tretjega o~esa s pomo~jo nadangela Rafaela • ^i{~enje starih genskih zapisov s pomo~jo nadangela Metatrona • Aktivacija elektronov tretjega o~esa • Pomembnost prizemljenosti pri delu s tretjim o~esom • Glasbena podlaga je delo Frantza Amathyja, ki kanalizira angelske energije skozi glasbo.

Kako naro~amo? Izbrani izdelek naro~imo po telefonu (med 8. in 15. uro): 01/549 17 92 ali 051/307 777, faksu: 01/230 16 27; e-po{ti: ara@zalozba-ara.si ali pisno na naslov: Ara zalo‘ba, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Vsi naro~niki na revijo Misteriji imajo 10 % popusta. Pla~ilo po povzetju. Po{tnino pla~a kupec. Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo. Po{iljatelj jam~i, da bodo kupci prejeli izdelke, tudi steklene, nepo{kodovane. ^e z izdelkom niste zadovoljni, denar vrnemo. Reklamacije upo{tevamo v osmih dneh od dneva odpo{iljanja.

30 - JANUAR 08 -

Hipnoza pomaga k umirjeni nose~nosti in la‘jemu, kraj{emu in manj bole~emu porodu. Zgo{~enki za spro{~anje in samohipnozo je pripravil ugledni porodni~ar, profesor dr. Marjan Pajntar, dr. med.

Iz brazilske kamene strele ro~no oblikovan angel~ek, visok pribli‘no tri centimetre, da ga lahko vedno nosimo v ‘epu, tudi v prsnem ‘epu srajce in {e kje. Tako kot vsak kremenov kristal si tudi angel~ka lahko programiramo, da vibrira v frekvencah, ki jih potrebujemo. K angel~ku je prilo‘en mo{nji~ek, pa tudi navodila, kako je mogo~e angel~ka najprej o~istiti tujih energij in ga potem programirati glede na svoje ‘elje in potrebe. Angel~ek iz kremena je tudi odli~no darilo. Vsak angel~ek je unikat. Cena: 16 €


Teorije zarote o najve~ji moderni glasbeni skupini vseh ~asov

Beatlesi, ki to niso J

Foto obdelava Aleksej Metelko

resni~na zmedenost, namre~, ko so mee Paul McCartney resni~no ‘e zdavOkoli Beatlesov se je diji ‘eleli potrditi oziroma ovre~i govonaj umrl in so ga zamenjali z dvojrice, na noben na~in niso mogli priti do nikom? Ali so Beatlesi res prepeskozi ~as spletla gosta Paula. Kot bi se vdrl v zemljo. To je le {e vali o drogah? Se Beatlesi sploh nimre‘a skrivnosti. prililo olja na ogenj. Naposled se je venso zgodili? Nekateri na zgornja vpra{adarle pojavil v javnosti in izkazalo se je, nja odgovarjajo pritrdilno. Poglejmo ponujajo {e veliko ve~ kot zabavno glas- da so bila vsa namigovanja o njegovi kako utemeljujejo svoja mnenja. bo in suhoparne statisti~ne podatke. smrti brez trdne podlage. Beatlesi so bili brez dvoma ena najOkoli Beatlesov se je namre~ skozi ~as Vendar vsi ne mislijo tako; {e danes bolj popularnih in vplivnih glasbenih spletla gosta mre‘a skrivnosti, ki jo bonekateri menijo, da je Paul v resnici ‘e skupin vseh ~asov. Lahko bi rekli, da so mo sku{ali vsaj malce odgrniti. ve~ kot {tirideset let mrtev. Toda kdo je sinonim za rock’n’roll. Nastali so leta potem Paul McCartney kot ga poznamo 1960 in v kratkem ~asu osvojili svetovne PAUL JE MRTEV danes? Bojda so ga zamenjali z dvojnimno‘ice. Vztrajali so vse do 10. aprila 1970, ko so dokon~no prenehali nastoV javnosti so se pojavile govorice, da kom, ki je bil McCartneyu zelo podoben pati skupaj. V tem kratkem desetletnem je Paul McCartney konec leta 1966 umrl in je neko~ celo zmagal na tekmovanju, obdobju so za vekomaj zaznamovali ta- v prometni nesre~i. Nekaj ~asa je vladala kjer so izbirali osebo, ki je najbolj podobna McCartneyu. Imenoval ko glasbeni prostor kot tudi se je William Shears Campsamo svetovno kulturo. bell. Toda kje so dokazi? Beatlese spremljajo {teTeorije zarot la~ni raziskovilni prodajni in drugi revalci so menda na{li malo kordi, morda omenimo le morje tovrstnih dokazov v single Can’t Buy Me Love, ki obliki slik, besedil, zvo~nih je bil prvi dan prodan kar v posnetkov in drugih pove940.225 izvodih. Do oktobra zav. 1972 so skupaj prodali 545 milijonov enot vseh albumov in singlov. Glede na poORKESTER datke iz United World Chart OSAMLJENIH SRC imajo Beatlesi kar 16 pesmi Prava zakladnica namimed 100 najbolj{imi pesmigov na Paulovo smrt se skrimi vseh ~asov in med 100 va na ovitku plo{~e Sgt. Pepnajuspe{nej{imi albumi vseh per’s Lonely Hearts Club Band ~asov jih lahko na{tejemo iz leta 1967. Kak{no zgodbo kar 7, ki so jih obelodanili nam govori? Najbolj osupBeatlesi. ljiv je napis, ki se pojavi, ~e Uspeh in vpliv Beatlesov z ogledalom horizontalno je {ir{i mno‘ici zelo dobro razpolovimo boben oziroma znan, nekaterim iz raznih napis LONELY HEARTS (ang. medijev, drugim morda celo osamljena srca – kako priiz tak{nih in druga~nih osebkladna besedna zveza) na nih izku{enj. Vendar pa Beat- Na ovitku albuma Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band najdemo njem. Pred nami se kar nalesi nadobudnemu razisko- najve~ namigov na Paulovo zamol~ano smrt. Desno zgoraj je zrcaljen enkrat prika‘e besedilo IOvalcu, ki pokuka izza kulise napis na bobnu, ki ga lahko razumemo kot 11. 9. ON UMRETI. Kdo? NEIX HE DIE. Napis si lahjavno uveljavljenega imid‘a, Pu{~ica ka‘e na McCartneya!

-

JANUAR

08 -

Misteriji 31


B EATLESI ,

KI TO NISO

ko razlagamo na dva na~ina. ^e upo{tevamo britanski sistem zapisovanja datuma, pridemo do 11.9. ON UMRETI, ~e se ravnamo po ameri{kem sistemu, pa bi bil datum 9. november. Ali nam trik z ogledalom razkriva datum McCartneyeve smrti? ^e ~rke spremenimo po naslednjem klju~u: I=1, ONE=1, I=1 in X=X, pravijo nekateri, dobimo namig, da vsaka enica predstavlja enega Beatla, medtem ko X namiguje, da enega ni ve~. Med besedo HE in DIE lahko opazimo dvosmerno pu{~ico, ki ka‘e gor in dol. ^e gremo s pogledom gor, vidimo, da ka‘e naravnost na McCartneya, ~e pogled usmerimo navzdol, opazimo nekak{en grob. Mimogrede, ~e se {e malo poigramo z ogledalom in ga postavimo horizontalno na napis Beatles, sestavljen iz ro‘, se prika‘e sporo~ilo BENICE3, ki bi si ga lahko razlagali kot BODITE DOBRO 3 (preostali trije).

ravnost proti gledalcu), barvi (edini je oble~en v hladno barvo – modro, ostali so oble~eni v tople barve) in in{trumentu (edini ima v rokah in{trument, ki se ne uporablja v korakajo~i godbi in je edini lesen, kar lahko asociira na leseno krsto). In{trument, ki bi ga moral imeti v rokah, je tuba, ki neuporabljena same-

mobilom. Pod napisom BEATLES je mogo~e opaziti rumene ro‘e, zasejane v obliki bas kitare, in{trumenta, ki ga je McCartney pogosto igral. Polo‘aj kitare namiguje na levoro~nega glasbenika in McCartney je bil edini levoro~ni glasbenik v skupini. Kitara ima tudi samo tri strune, kar spet predstavlja izgubo enega ~lana skupine. McCartney naj bi bil pokopan na italijanskem otoku Leso, na kar naj bi namigoval tudi napis Beatles na grobu, sestavljen iz rde~ih ro‘, ki mu je dodana ~rka o – torej BE AT LESO. Nepri‘gan televizor na grobu ka‘e, da je bila McCartneyeva smrt javnosti zamol~ana. Na zadnji strani ovitka je slika vseh {tirih Beatlov in v o~i spet bode dejstvo, da je edini ki gledalcu ka‘e hrbet prav McCartney.

BACKMASKING

32 - JANUAR 08 -

Foto obdelava Aleksej Metelko

Beatlesi so bili pravi mojstri vklju~evanja prikritih sporo~il v svoje pesmi, vsaj tako trdijo nekateri viri. ^e jim prisluhMCCARTNEYEV nemo, ugotovimo, da se ne moPOGREB tijo. V nekaterih pogledih teoreNa naslovnici albuma Abbey Road iz leta 1969 je Paul bos in tiki zarot pretiravajo, a dolo~eKo naslovnico pogledamo ni v koraku z drugimi Beatlesi, cigareto pa dr‘i v desni roki, malce podrobneje, ugotovimo, ~eprav je bil levi~ar. Naslovnica naj bi prikazovala pogrebni nim trditvam vsekakor moramo da bi dejansko lahko prikazova- sprevod: John je v belem kot duhovnik, Ringo v ~rnem kot pritrditi. Beatlesi naj bi v svoja besedila skrili namige o drogah, la ‘alujo~e na pogrebu. Med nji- pogrebnik in George v d‘insu kot grobar. namige o McCartneyevi smrti in mi najdemo mnoge slavne osebostala skrita sporo~ila. To so po~eli s ponosti, ki so se pri{le {e zadnji~ poslovit va pred vo{~enimi lutkami Beatlesov. od McCartneya. Prva stran ovitka nam McCartney je tudi edini, ki nima no- mo~jo tehnike tako imenovanega backrazkriva mnoge namige, ki nam dajo ve- benega pokrivala oziroma drugega do- maskinga. Gre za to, da poslu{alec sli{i datka na glavi (dva imata klobuk, eden sporo~ilo {ele, ko posnetek poslu{a v Še danes nekateri menijo, pa o~ala). Ima pa McCartney nad glavo obratno smer. To tehniko so uporabljale tudi mnoda je Paul v resnici ‘e ve~ nekaj drugega in sicer roko, kar v Indiji ge druge skupine, obveljalo pa je mnepomeni znak smrti. Samo McCartney kot {tirideset let mrtev. nje, da so jo popularizirali ravno Beatima roko preko srca, kar je religijski simlesi. Stvar se je za~ela javno razpletati deti, da nekaj ni v redu. Kot bi Beatlesi bol za blagoslov mrtvecu. Na grobu lah- ali bolje re~eno zapletati, ko je Russell na ta prikrit na~in vendarle dali javnosti ko opazimo tudi McCartneyevo ragbi mo‘nost, da izve, kaj se je v resnici zgo- trofejo. Beatlesi so bili pravi dilo. Kot bi v plo{~o namenoma vgradili Avtomobil~ek na desni strani pun~ke mojstri vklju~evanja ve~ namigov, ki nakazujejo prezgodnje v ~rtastem obla~ilu in krvava leva rokaPaulovo slovo. prikritih sporo~il vica na njeni levi strani naj bi nakazovaMcCartney je edini od Beatlov, ki na la, da je McCartney resni~no tragi~no v svoje pesmi. sliki izstopa tako po dr‘i (edini stoji na- kon~al svoje ‘ivljenje v nesre~i z avto-


B EATLESI ,

KI TO NISO

help from my friends. V pesmi Strawberry Fields Forever prepevajo v smislu, naj te povedem s seboj v Strawberry Fields, kjer ni ni~ resni~nega. V kasnej{i pesmi Glass Onion se nave‘ejo na Strawberry Fields in dodajo, da obstaja {e neko mesto, kjer ni ni~ resni~no in vse valovi. Del

Foto obdelava Aleksej Metelko

Namige o drogi najdemo tudi v Day Tripper, Yellow Submarine, Help, Cold Turkey, I Am the Walrus, Penny Lane in morda {e kje. V Lennonovih kasnej{ih pesmih je mo~ zaznati {e ve~ neposrednosti in njegovih resni~nih misli o ostalih pogledih na ‘ivljenje, ki jih je zlil na papir, a to je ‘e druga zgodba. Za konec se dotaknimo {e teorije zarote dr. Johna Colemana, ki v knjigi Committee of 300 ugotavlja, da se Beatlesi kot taki sploh niso zgodili. Teorija je znana kot The Aquarian Conspiracy. Coleman bralca prepri~uje, da so bili Beatlesi pripeljani v ZDA kot del dru‘benega eksperimenta, katerega namen je bil mno‘i~no pranje mo‘ganov in prodaja drog. Beatlesi taPESMI O DROGAH ko naj ne bi povzro~ili spontanega Beatlesom se pripisuje, da so v upora proti dru‘benemu sistemu, mnoge pesmi skrili namige o droampak je bilo vse skrbno na~rtogah in njihovih u~inkih. V nekatevano. Morda lahko na to nave‘erih pesmih je to bolj o~itno, v nekamo Lennonovo izjavo iz leta 1979, terih malo manj. Morda nekdo ki ko je dejal, da so Beatlesi vedno se prvi~ sre~a z besedili Beatlesov vedeli kaj so, ker so vedeli kaj deladobi ob~utek, da teoretiki zarot jo in da je bilo zelo malo stvari, ki vendarle pretiravajo. Vendar pa jih ne bi bili skrbno na~rtovali. slika postane bolj jasna, ko se poAmeri{ka mladina je bila podglobi v besedilo in ob tem upo{tevr‘ena radikalni revoluciji, ki se je va, da so Beatlesi celo javno pri- Razlika med McCartneyevo obliko nosu iz mladosti in sploh ni zavedala. Milijone mladih znali u‘ivanje drog in posledi~no kasnej{ih let je o~itna. Na nekaterih slikah lahko opazimo Ameri~anov je prevzelo nov na~in tudi razliko v obliki in polo‘aju u{esa. tudi dobro poznali njene u~inke. razmi{ljanja in navad. Droga se je McCartney je na primer leta 2004 za besedila pesmi A Day in the Life govori v~asih delila celo brezpla~no. Coleman revijo Uncut izjavil, da so v tistih ~asih o tem, kako je na{el pot navzgor po stoprazlaga, da je bilo dejstvo, da je za skuvsi na tak ali druga~en na~in u‘ivali nicah in za~el kaditi, nakar je sli{al nepino Beatles pisal glasbo in besedila drogo in Beatlesi pri tem niso bili izje- koga govoriti in od{el v sanje. To pesem Theodor Adorno, javnosti prikrito. V ma. Dejal je, da je kak{no leto u‘ival ko- je radijska postaja BBC prav zaradi vse{estdesetih letih je angle{ka kraljica Elikain, poskusil tudi heroin, ve~krat pa jih bovanih implikacij o drogah prenehala zabeta II. Beatlese zaradi njihovega doje v vi{ave ponesla marihuana. Dodal je, predvajati na svoji frekvenci. brega dela povzdignila v viteze. Coleda je droga vplivala na njihovo glasbo, man se spra{uje, kako da je Beatlese, po kar se ka‘e tudi v pesmih kot je na priLennonovih besedah tako uporni{ke in Beatlesi naj bi bili mer Lucy in the Sky with Diamonds, za proti sistemu, kraljica sploh lahko sprekatero naj bi dobili navdih v drogi LSD pripeljani v ZDA jela. (mimogrede, velike za~etnice nam spokot del dru‘benega McCartney je bil pred leti ponovno ro~ajo ime omenjene droge, kar pa je bilo imenovan za viteza. In to isti McCartpo Lennonovih besedah ~ista slu~ajeksperimenta ney, ki se sicer ne zakaja ve~, a je povanost). McCartney je neko~ na Japonskem za mno‘i~no pranje bilo skupine najstnikov iz Los Angelezaradi posedovanja marihuane v zaposa, da z njimi pokadi marihuano, po~a{ru odsedel deset dni. mo‘ganov ~eno sprejel kot kompliment … V pesmi A Little Help From My Friends in prodajo drog. Aleksej Metelko Beatlesi prepevajo: I get high with a litlle Gibb, radijski DJ, prejel klic nekega {tudenta po imenu Tom, ki ga je povpra{al o govoricah o McCartneyevi smrti in nato trdil, da pesem Revolution 9 vsebuje vzvratno sporo~ilo, ki govorice potrjuje. Ko je Gibb stvar preveril, je ugotovil, da je resni~no mo~ sli{ati besedno zvezo Turn me on dead man … Turn me on dead man … Lov na skrita sporo~ila se je za~el in kmalu so na{li {e druge namige, tako na primer v pesmi I’m So Tired lahko sli{imo: Paul is a dead man, miss him, miss him, miss him. Na koncu pesmi Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band pa je mogo~e sli{ati We’ll fuck you like Superman.

D

-

JANUAR

08 -

Misteriji 33


V Avstraliji najdeni artefakti in ostanki piramid ka‘ejo na pri{leke iz Egipta

Stari Egip~ani v Avstraliji

V avstralskem Novem Ju`nem Walesu so na{li egiptovske hieroglife, stare okoli 5000 let. Vrezbarjeni so v kamnito razpoko– jamo v gozdu nacionalnega parka Hunter Valley 100 km severno od Sydneya. Hieroglifov je najmanj 250. Pripovedujejo sago starodavnih raziskovalcev, ki so do`iveli brodolom v tuji de`eli, in opisujejo smrt njihovega voditelja. Omenjajo tudi tedanjega faraona Ra Djedefa, Khufujevega sina. To datira ekspedicijo v ~as takoj po vladavini kralja Khufuja ali po gr{ko Keopsa, domnevnega graditelja Velike piramide. Na sliki je ena izmed podob na najdi{~u – rezbarija starodavnega egip~anskega boga smrti Anubisa.

34 - JANUAR 08 -

Ustna izro~ila, ki gredo ‘al v pozabo, govore o obiskih tujcev na velikih vodnih pticah (staroegiptovske ladje z izrazitim kljunom so res spominjale na ptice), ki so odva‘ali kamenje (verjetno rudo), kuhali listje (eteri~na olja) ter odva‘ali rastline in ‘ivali.

Ko so Britanci leta 1840 v Avstralijo pripeljali kamele, so doma~ini to ‘ival ‘e poznali in imeli celo ime zanjo.

OSTANKI KENGURUJEV V EGIPTU

pa je tudi znano, da avstralski staroselci na splo{no niso gradili stavb.

ZLATI SKARABEJ Na{li so tudi manj{e predmete nedvomno egiptovskega izvora: zlatega skarabeja, vr~, kovanec z napisom, ostanek sekire, ki je slu‘ila graditeljem ladij, obesek iz jantarja, napis na kosu marmorja. Najdbe so bile slu~ajne in slabo dokumentirane, tako da ne izpolnjujejo pogojev arheologov, da bi z njimi karkoli dokazovali.

Da bi bila mo‘na izmenjava ‘ivalskih vrst med tako oddaljenima celinama ka‘e tudi do sedaj nepojasnjena najdba ostankov kengurujev in drugih vre~arjev pri izkopavanjih v egiptovski oazi Siwa. Prav tako pa tudi ~udna zgodba o kamelah, ki so jih Britanci pripeljali v Avstralijo leta 1840; nekateri doma~ini so namre~ ‘ival ‘e poznali in imeli celo ime zanjo, ~eprav na celini ni ‘ivela. Nasprotniki tak{nih »fantazij« pravijo, da o tem ni nobenih sledi v zapisani zgodovini starega sveta. Pa to ni ~isto res. Zgodovinarji in geografi si {e danes niso enotni, kaj naj bi bil »Otok na vzhodu« ali Taprobane, ki ga opisujeta Eratosten in Hiparh in ga najdemo tudi v Ptolomejevem atlasu. Ve~ina misli, da gre za Cejlon, prav lahko pa bi bila tudi Avstralija. Stra{ljive morske razdalje naj ne bi bile nepremagljive. Na pribli‘no sedemdeset metrov dolge in dvajset metrov {iroke egip~anske ladje se je vkrcalo do sto petdeset krepkih mornarjev, ki so v brezvetrju poprijeli za vesla, ve~inoma pa so se prepu{~ali morskim tokovom, ki bi jih lahko pripeljali tudi do Avstralije. Al. Ju. Ve~ o temi: www.crystalinks.com/egyptaustralia.html

D

Foto splet

^

eprav je zgodovina starega Egipta dobro raziskana, {e vedno hrani nepojasnjena dejstva, ki burijo domi{ljijo. Znano je, da so faraonski podlo‘niki odli~no obvladali plovbo, na kar ka‘ejo sledi ‘ivahne trgovine z bli‘njimi in daljnimi sosedi. Po nekaterih teorijah naj bi obiskali celo Ameriko. Manj znana pa je hipoteza, da so obiskovali celo Avstralijo. V prvih desetletjih prej{njega stoletja je antropolog Peter Elkin z univerze v Sidneyu pre‘ivel dalj ~asa med razli~nimi avstralskimi plemeni. Presenetile so ga nekatere navade in obredi, ki so ga spominjali na egip~anske, kot je na primer mumificiranje umrlih. Zgodbe o svojem izvoru so ta plemena pletla okrog pri{lekov iz prekomorja. Najdeno je bilo tudi kar nekaj artefaktov, ki jih je te‘ko razlo‘iti z znanjem o avstralskih staroselcih pred prihodom belcev. Na dveh razli~nih koncih celine so na{li ostanke kamnitih piramid, pa tudi nekaj kipov (opice, krokodila), ki jih umetnik ne bi mogel ustvariti, ~e teh ‘ivalskih vrst ni poznal. Glede piramid


Mo‘no je kadar koli pomagati komur koli kjer koli na svetu

Zdravljenje na daljavo Z

dravljenje na daljavo je mo`no, ker zavest nima ~asovnih in prostorskih omejitev. Razdalja ni pomembna in je lahko od nekaj milimetrov do ve~ tiso~ kilometrov. O tem med drugim govori nova knjiga Ozdravite lahko karkoli v izdaji Ara zalo‘be*, iz katere povzemamo poglavje o zdravljenju na daljavo. Tisto, kar vidite in zdravite, je vedno zavest, ne glede na to, ali delate z Belo Svetlobo, s ~akrami ali miselnimi oblikami. Delate s tem, kar subjekt v svoji zavesti do‘ivlja, va{ cilj pa je vrnitev subjektove zavesti v izkustvo celovitosti oziroma dobrega po~utja. Ko se to zgodi, se fizi~no telo uravnovesi z novo konfiguracijo energije, ki je bila ustvarjena pri zdravljenju. ^e obstajajo dolo~eni razlogi, zaradi katerih naj se subjekta ne bi dotikali, na primer filozofski ali religiozni, lahko kljub temu delujete enako kot bi pri zdravljenju z dotikom. Z dlanmi se osebe ne dotikate, temve~ delate na razdalji nekaj milimetrov ali centimetrov. Medtem ko veste, da imate s fizi~nim stikom dostop do dodatnih ravni komuniciranja (katerega rezultat je lahko pomiritev osebe), morate vedeti, da se drugim fizi~ni dotik v~asih zdi vsiljiv, * Knjigo lahko naro~ite na 01/549 17 92 ali 051/307 777.

Z vplivanjem na biolo{ko strukturo s pomo~jo va{ih misli lahko s svojo zavestjo spremenite karkoli v fizi~nem svetu. nekak{no kr{enje osebnih meja. Takrat se morate odlo~iti, da bo tudi zdravljenje na druga~en na~in imelo maksimalni u~inek in da imate na voljo vsa orodja in dimenzije, ki jih potrebujete, da bi lahko izvedli popolno zdravljenje. In tako tudi bo. Tudi ko v prisotnosti subjekta, sede~ega na stolu pred

Pri zdravljenju na daljavo si lahko predstavljate, da subjekt sedi na fizi~no praznem stolu pred vami.

vami, zdravite na razdalji nekaj milimetrov ali centimetrov, vidite vse natan~no tako kot bi se ga dotikali, le da je ob~utek stika malce druga~en. Ker zdravite zavest bolj kot samo telo, lahko enako po~nete tudi takrat, ko subjekt na stolu ni fizi~no prisoten. Lahko delate s fizi~no praznim stolom, vendar si predstavljate, da na njem ta ~lovek sedi in vidite ter ~utite vse ravno tako, kot bi bil tam z vami, medtem ko ga vi zdravite na razdalji nekaj centimetrov in se ga dejansko ne dotikate. Za~nete z osnovnim za~etnim polo‘ajem, v dlaneh ob~utite energijo, se odlo~ite, da je to, kar ~utite, Bela Svetloba, dlani polo‘ite nad subjektova ramena in si predstavljate, kako ga polnite z Belo Svetlobo. (Glejte sliko) V subjektovi zavesti boste {e vedno videli iste slike, ker je to {e vedno ista zavest, s katero delate. Da bi bila interakcija optimalna, lahko subjektu sporo~ite, kdaj boste z zdravljenjem za~eli, da se mu lahko ob istem ~asu zavestno odpre. ^e subjekt tega ne stori, do zdravljenja vseeno pri-

-

Knjiga pravi, da se vse v na{em telesu najprej zgodi v na{i zavesti, zato lahko v njej to ozdravimo.

de na ravni etra, dokler se sprejemanju koristnih u~inkov ne odpre. To se ponavadi zgodi med spanjem, pa tudi u~inki zdravljenja se lahko manifestirajo med spanjem. Da se subjekt po novi zavesti, v kateri do‘ivlja celovitost, la‘je orientira, seveda vedno koristi in je v pomo~, ~e subjektu damo povratne informacije glede tega, kar smo videli, po~eli in kaj nam to predstavlja. Tako, kakor zdravite z Belo Svetlobo na daljavo, lahko delate tudi z miselnimi oblikami in ~akrami, pri tem pa si predstavljate, da subjekt sedi na fizi~no praznem stolu pred vami. Sprva se vam bo morda zdelo ~udno zdraviti na tak na~in, toda takoj, ko za~utite gibanje energije, zagledate ~lovekov energetski sistem in potrdite povratne JANUAR

08 -

Misteriji 35


Z DRAVLJENJE

NA DALJAVO

informacije, ki ste jih videli, boste vedeli, da va{a u~inkovitost ne upade z nobeno razdaljo. Vedeli boste, da lahko enako pozdravite kogarkoli na tem svetu, kjerkoli ‘e je in kadarkoli. Nekaterim zdraviteljem je na oddaljeni zavesti la‘je delati s pomo~jo nadomestne osebe na stolu. To pomeni, da se nekdo ponudi, da bo sedel na stolu namesto dejanske osebe, ki jo bomo zdravili. Energetski sistem, ki ga v tem primeru vidimo, je sistem dejanskega subjekta in ne osebe, ki ga nadome{~a. Takrat lahko nadomestni subjekt – kljub neinformiranosti glede tega, kaj se je pravzaprav zdravilo – poro~a o tem, kar je med zdravljenjem ob~util. Morda je v telesu ~util stvari, ki so bile povezane s simptomi, ki ste jih zdravili, ali pa videl podobe, ki so vam v zvezi s tem zdravljenjem nekaj povedale. ^eprav ste zdravili pri polni zavesti, se lahko v~asih {ele spontano in brez lastnega znanja zaveste, da energetski sistem, ki ste ga videli in na katerem ste delali, sploh ni bil energetski sistem nadomestne osebe. Vse, kar ste videli, je bilo to~no, ~eprav nadomestnemu subjektu povratne informacije niso povedale ni~. To je tako, kot bi subjekt na stolu »v duhu« privolil, da bo pomagal pri zdravljenju in bil njegovih koristi dele‘en {e sam. Lahko gre celo za zavest nekoga drugega v ‘ivljenju tega nadomestnega subjekta, na primer star{a ali nekega drugega sorodnika, ki je potreboval zdravljenje in na katerega je bil subjekt jezen. V takem primeru je lahko eden izmed u~inkov zdravljenja na daljavo, ki se je zgodilo skozi njega, bila tudi opustitev njegove jeze glede te osebe. Zdravljenje ima veliko oblik. Ker je v vseh na~inih zdravljenja prisoten ob~utek povezanosti med zdraviteljem in subjektom, lahko re~emo, da so z enakim ob~utkom povezanosti mo‘ni tudi drugi na~ini zdravljenja. Tako lahko pri povezavi s subjektovo zavestjo preko njegovega glasu po telefonu pride do ozdravitve tudi med samim pogovorom. [e vedno si lahko predstav-

36 - JANUAR 08 -

ljate, da zdravite z Belo Svetlobo, ~akrami in miselnimi oblikami. Isto~asno ~utite subjektovo zavest in sprejemate neposredne povratne informacije o u~inkovitosti tega, kar po~nete.

ZDRAVLJENJE PREK FOTOGRAFIJE Zdravljenje nekoga s pomo~jo njegove fotografije lahko vzpostavi ob~utek povezanosti, ~e je to nekdo, ki ga poznate ali ste ga sre~ali pred kratkim, zatorej lahko zdravite tudi na tak na~in. ^e na daljavo zdravite nekoga, s katerim {e nikoli niste imeli stika, lahko s pomo~jo fotografije »najdete« subjektovo zavest in pri~nete z zdravljenjem. Tudi ~e imate le njegovo ime in nekaj drugih informacij, je to dovolj, da njegovo zavest najdete in ga ozdravite. Informacije se lahko nana{ajo na simptom, subjektovo starost, ali kak{ne fizi~ne lastnosti. V takem primeru je tako, kot bi Univerzalno zavest prosili, naj najde bitje s tem imenom in informacijami, ta pa vam v odgovor poi{~e subjektov »naslov«.

Pri povezavi s subjektovo zavestjo preko njegovega glasu po telefonu lahko pride do ozdravitve med samim pogovorom. Da se prepri~ate, da ste na{li pravo osebo, lahko tisto osebo, ki vam je dala njegovo ime, prosite za ve~ informacij. Na primer: »Ima ta oseba rde~e lase? Da? V redu, zdaj lahko pri~nem.« Zdravitelji, ki so ‘e dosegli dolo~eno stopnjo evolucije in jim je potemtakem dokaj jasno, kdo so, uporabljajo {e en na~in zdravljenja na daljavo. To je zdravljenje z empatijo, katerega obvezni predpogoj je zavedanje tega, kdo ste, in tega, kar je resni~no za vas. Pri takem zdravljenju vas s subjektom pove‘e empatija. Njegovo izkustvo ob~utite kot lastno. Tako je kot bi se

nahajali v njegovem telesu in zavesti ter do‘ivljali natan~no to, kar do‘ivlja on. Da bi njegovo zavest seveda lo~ili od svoje, morate svojo zavest poznati dovolj dobro, da veste, da tisto, kar do‘ivljate kot napetost, nima nobenega opravka z va{o lastno zavestjo. ^e veste, da ob~utenje izkustva ni va{e, lahko vpra{ate, ~igava je in jo prepoznate. Morda ugotovite, da hodite ali stojite enako kot subjekt, ali pa na svojem obrazu prepoznate subjektov obraz. Ko ste tako povezani s subjektom, veste, da se boste ob sprostitvi njegovega simptoma dobro po~utili tudi vi. In enako velja, da se bo isto~asno, ko boste vi sprostili simptom v va{i zavesti, dobro po~util tudi subjekt.

ZDRAVLJENJE S POGLEDOM O~itno obstajajo vrata tudi v druge na~ine zdravljenja na daljavo, kot je na primer zdravljenje s pogledom, ko se zdravitelj s pogledom na neko osebo odlo~i, da jo bo videl celovito ter pri tej podobi vztraja. Enako lahko ozdravi tudi misel. Bolj ko boste delali v sferi zdravljenja, bolj bo razvidno, da imate pri tem na razpolago neomejene na~ine vra~anja drugih bitij v izkustvo celovitosti. Spoznali boste, da s sposobnostjo vplivanja na biolo{ko strukturo s pomo~jo va{ih misli lahko s svojo zavestjo spremenite karkoli v fizi~nem svetu. Odprle se bodo nove dimenzije zdravljenja. Lahko boste videli situacije, ki bodo zdravljenja potrebne, prepoznali na~ine zdravljenja, ki bodo zanje potrebni in jih uporabili. In to boste lahko po~eli ne glede na to, kje na svetu se boste nahajali. Z dovolj prakse, ki bo vzpostavila zaupanje v va{e lastne zaznave (z orodji, ki jih pri zdravljenju uporabljate), boste na daljavo zdravili enako samozavestno kakor z najpreprostej{im zdravljenjem na dotik. Vse se lahko ozdravi. Ozdravite lahko karkoli. R. M.

D


Pomanjkanje fizi~nih dokazov ter nesmiselne razlage znanstvenikov o NLP-jih

Nezemljani ali slu~ajnost? V

erjetnost, da smo Zemljani edini inteligentni prebivalci v celotnem vesolju, je glede na njegova prostranstva zelo majhna. ^e upo{tevamo ocene iz Nasine izvengalakti~ne baze podatkov (NASA Extragalactic Database), ki vsebuje kake {tiri milijone imen galaksij, in ~e vemo, da je v na{i galaksiji pribli‘no dvesto milijard zvezd, potem se zdi misel, da smo v vesolju sami, kar malce prepotentna. Frank Drake, ameri{ki astrofizik in ustanovitelj SETI-ja, je leta 1960 poizku{al oceniti {tevilo razvitih zunajzemeljskih civilizacij na{e galaksije po tako imenovani Drakeovi ena~bi, ki ima tri modele: zmernega, optimisti~nega in entuziasti~nega. ^e slednja izpustimo in pogledamo le zmerni model, ki upo{teva vse znane galaksije in dejstvo, da je v na{i galaksiji ena razvita civilizacija, je verjetnost za obstoj zunajzemeljskih civilizacij kar znatna. Z lai~nega vidika te podatke podkrepi tudi izjemno veliko {tevilo slik, po-

Od vseh ne{tevilnih do sedaj zabele‘enih slik in pri~evanj o nezemljanih mora biti pristen le eden – in se vse obrne na glavo. snetkov, pri~evanj, poslikav na jamskih stenah ter zgodovinsko pomembnih zapisov in izro~il, kot sta denimo pesnitvi Mahabharata in Ramajana, iz katerih je mogo~e med drugim razumeti tudi to, da so na{e prednike obiskovala inteligentna bitja z drugih planetov. Ali je tak{no razmi{ljanje pravilno, bo pokazal ~as. Ta bo, ali pa tudi ne, prinesel neizpodbitne fizi~ne dokaze, da nas redno obiskujejo majhni, sivi in prijazni mo‘ici ali pa ogromni sluzasti stvori s smrtonosno smrdljivim zadahom. A ne glede na prihodnost si lahko ‘e sedaj ogledamo znake, ki morebiti ka‘ejo, da se okoli Zemlje in na njej vendarle nekaj dogaja.

SPORNI VIDEOPOSNETKI David Sereda, priznani kalifornijski fizik in ufolog, nekdanji direktor ustanove Tesla v Los Angelesu, je z logiko fizika in radovednostjo ufologa razlo‘il videoposnetke, ki so jih posredovale nekatere misije ameri{ke vesoljske agencije NASA. Za mnoge najbolj zanimiv posnetek prihaja z misije STS75, s katero je NASA ‘elela opraviti poizkus pridobivanja energije iz vesolja. Z raketoplana Columbia so 25. februarja 1996 raztegnili dvanajst milj dolg elektrodinami~ni trak, na katerega naj bi se vezala energija. Sredi poizkusa trak, preobremenjen z energijo, po~i in odplava okoli 140 kilometrov stran od Columbie. Sporni posnetek prikazuje omenjeni trak in veliko {tevilo re~i, ki letajo mimo traku v vseh smereh, za katere Sereda meni, da so vesoljska plovila nezemljanov premera treh do petih kilometrov (kraj{i posnetek si lahko ogledate na

Zgoraj: Slika enega izmed neznanih lete~ih predmetov, ki so {vigali okoli traku. Desno: Eden od 716 kamnov Dropa, najdenih v gorovju Baian Kara Ula. Foto splet

Skrajno desno: Skiciran kamen Dropa. Na levi je viden zob nepravilne pravokotne oblike.

-

JANUAR

08 -

Misteriji 37


N EZEMLJANI

ALI SLU ~ AJNOST ?

www.youtube.com/watch?v=As-wYmFYb3I). Uslu‘benci Nase te predmete tolma~ijo kot odpadke, ki so med poizkusom odplavali v vesolje iz satelitovega skladi{~a. Vendar jih Sereda demantira s tezo, da neznani predmeti zelo o~itno letijo za trakom in ne pred njim, kar pomeni, da so zelo veliki. Majhni pra{ni delci z razdalje 140 kilometrov nikakor ne bi bili tako dobro vidni.

[e bolj zanimiva je oblika teh predmetov. So okrogli, v sredini imajo luknjo, na zunanji strani pa vrezan pravokotni zob. Ko to obliko primerjamo s ~isto lo~enim primerom iz kitajskega gorovja Baian Kara Ula, se pojavijo nova vpra{anja … To je zgodba o odro~nem kraju na meji med Kitajsko in Indijo. Arheolog Chi Pu Tei se je leta 1938 s skupino {tudentov odpravil na raziskovanje ve~ jam v Himalajskem gorovju, kjer so naleteli na 716 plitkih grobov. Izkopavanja so pokazala, da so v njih ostanki okostnjakov, ki se najditeljem niso zdeli niti ~love{kega niti ‘ivalskega izvora. Bili so najve~ 138 centimetrov visoki, z disproporcionalno velikimi lobanjami in krhkimi kostmi. V vsakem grobu je odprava na{la po eno okroglo kamnito plo{~o. Te plo{~e, ki so jih kasneje poimenovali kamni

38 - JANUAR 08 -

Foto splet

OSUPLJIVA PRIMERJAVA

Pripadniki tibetanskega plemena Dzopa naj bi bili po njihovih legendah neposredni potomci strmoglavljenih nezemljanov s skrivnostnimi diski. Na sliki, ki jo je leta 1947 posnel raziskovalec dr. Karyl Robin-Evans, je kraljevski par Hueypah-La in Veez-La; visoka sta samo 120 in 107 centimetrov.

Dropa, so imele vgravirane spiralaste kanale z vrezanimi zapisi neznane pisave, kar je vzbudilo veliko zanimanje Chi Pu Teija. Kasneje so kamni Dropa izginili in z njimi tudi trdni dokazi za njihov resni~ni obstoj. Zgodba je sicer ~asovno in geografsko odmaknjena od prve – Nasinega

posnetka nenavadnega dogajanja s trakom – vendar obstaja neverjetna podobnost med neznanimi lete~imi predmeti na tem posnetku in kamni Dropa. Slednji so namre~ prav tako okrogle oblike, imajo vrezano luknjo v sredini in izrezan, nekateri pa vgraviran pravokoten zob na zunanji strani (na kamnih Dropa je to videti kot da bi bili malo okru{eni). Zanimivo je, da je zob pri vseh kamnih enake oblike in velikosti. Nekateri ufologi primerjajo zgodbo kamnov Dropa s strmoglavljenjem NLPja v Roswellu v ameri{ki Novi Mehiki, za katerega lani umrli poro~nik Walter Haut trdi, da se je resni~no zgodil. Haut, leta 1947 zadol‘en za stike z javnostjo v voja{ki bazi v Roswellu, je namre~ o dogodku napisal pismo in v oporoki izrazil ‘eljo, da ga odprejo eno leto po njegovi smrti. V njem pi{e, da je NLP resni~no pristal ter da je plovilo in trupli nezemljanov videl v hangarju ameri{ke voja{ke baze. Kakor koli ‘e, pri vseh tovrstnih dogodkih vlada nekak{na epidemija kroni~nega pomanjkanja trdnih fizi~nih dokazov na eni strani ter nesmiselnih razlag znanstvenikov iz organizacij, kot je NASA, na drugi. Velja pa poudariti nekaj. Od vseh ne{tevilnih do sedaj zabele‘enih slik, posnetkov in pri~evanj o nezemljanih mora biti pristen le eden – in se vse obrne na glavo. Peter Velja~i}

D


Telo si lahko uravnote‘imo miselno s pro{njo in z zahvalo

Zdravljenje z mislimi V

Sloveniji ‘e kar nekaj ljudi ureja svoje zdravstvene te‘ave in te‘ave dru‘inskih ~lanov z mislijo. Za to pa je potrebna predhodna ustrezna povezava na vi{je ravni, univerzalna ali mentalna za{~ita ter u~enje. »In stvar ste~e,« kot pravi Lojze Radovan, o katerem smo pred letom ‘e pisali v ~lanku Bolezni so energije. Tedaj nam je razlagal o pojemajo~i mo~i bioenergetikov in radiestezistov zaradi spreminjanja frekvence celega planeta. Frekvenca planeta je bila junija 2006 0,320 gerita (1 mm = 0,78 gerita), trenutna frekvenca pa je po njegovih besedah 0,883 gerita. Lojze Radovan zase pravi, da je predvsem raziskovalec, povezovalec in u~itelj. Kot povezovalec uredi povezave, kot u~itelj pa druge nau~i pravilno uporabljati ta znanja, da si potem svoje zdravje lahko ureja vsak sam. Predstavil nam je Iryno, Dino, Nata{o, Niko, Marjo, Tamaro …, ki so navdu{ene nad spremembami, dose‘eno po tem ko so za~ele uporabljati znanje, ki jim ga je predstavil. O spremembah,

Ureditev telesa na vseh ravneh z energijami iz okolja, prostora in ~asa. ki so jih dosegle, bomo {e pisali, tokrat pa dajemo besedo spet ~loveku, ki pravi, da vse zve od angelov.

»To niso tisti s perutni~kami, kot si jih mi predstavljamo,« se smeje in razlo‘i, da gre za vi{je energije in znanja, ki so njemu dostopna, z njimi pa komunicira s pisanjem angelskih pisav. Ko zapi{e besedo »angeli«, je to videti takole: an-ge-li, kar pomeni duhovni voditelji ‘ivljenja. Od njih dobiva informacije oziroma znanja, med katerimi je, po pri~evanju uporabnikov, najbolj popularno in tudi najbolj uporabno prav znanje o aktiviranju medicine »kai~i«. Kai~i na kratko pomeni ureditev telesa na vseh ravneh z energijami iz okolja, prostora in ~asa.

POVEZAVA Z MAGNETNIM POLJEM Kaj je pravzaprav treba storiti? »Urediti povezavo z magnetnim poljem, kot pravim poenostavljeno, gre pa za vzpostavitev stikov z energijami na vi{jih ravneh. To lahko uredim le jaz, zaradi takega porekla, znanja in dovoljenja ange-lov. @al ne morem tega

Foto L. Z.

Raziskovalec Lojze Radovan. Pokli~ete ga lahko na 031/642 142.

-

JANUAR

08 -

Misteriji 39


Z DRAVLJENJE

Z MISLIMI

urediti vsakomur, ki to ‘eli, temve~ le potomcem starodavnih narodov po imenu Korki, Orki, Oki ter drugim, ki imajo v telesu pu{~eno spominsko kodo, ki jo jaz le aktiviram, s ~emer oseba dobi znanje, ki ga je v preteklosti ‘e imela. Tudi pri prej omenjenih potomcih starodavnih narodov lahko pride do karmi~nih prepovedi zaradi ukvarjanja z energijami, ki {kodujejo drugim ljudem oziroma ‘ivim bitjem. V teh primerih pa povezava ni vedno dovoljena. V Sloveniji je veliko ve~ ljudi ki jim je povezava dovoljena kot drugje. Po angelskih sporo~ilih je Slovenija pravzaprav prava sveta de‘ela. Vsi ki sodijo med ta ljudstva si lahko po povezavi sami pomagajo pri celi vrsti te‘av.« Vzpostavljanje magnetnega polja je vizualno pravzaprav enostavno. Lojze Radovan ve, kdo je lahko tega dele‘en in to stori tako, da ~loveku ki stoji pred njim daje navodila: kaj naj v mislih zaprosi in kam naj polo‘i roki. Povezava traja dve do {tiri ure in ljudje se po~utijo kaj razli~no. V~asih jih obide rahla slabost, nekateri se mo~no potijo, nekateri smejijo, jokajo, se zvijajo ali ka{ljajo. Vse neprijetnosti pre‘ene ‘e po‘irek vode ali nekaj korakov sprehoda, a po tem kar do‘ivijo se vsi dobro po~utijo in so pripravljeni, da svoje zdravje urejajo sami. »Ko je vzpostavljeno magnetno polje in ostalo, si vsak sam ureja svoje telo tako da z rokama v ustreznem polo‘aju v mislih zaprosi za vse kar potrebuje. Med usklajevanjem magnetnega polja telo sprejme to polje kot svoje, jaz naredim le povezavo. Naprej pa mora vsak sam, lahko me kaj vpra{ajo, pojasnim, povem. Vse ostalo je osebna zadeva, uspeh je odvisen od tega, koliko ~asa kdo nameni duhovnemu urejanju svojega telesa na vseh ravneh. Da povezave lahko ste~ejo, je potrebna za dru‘ine univerzalna, za samske pa mentalna za{~ita. Ti za{~iti omogo~ata telesno za{~ito na vseh ravneh za la‘je ~i{~enje in uravnote‘enje. Preko teh za{~it ljudje dobivajo potrebne energije in za{~ito proti vsem elementalom ali

40 - JANUAR 08 -

energetskim bitjem pri svojem zdravljenju.« Ko povezava ste~e, se za~ne telo urejati po spominu lastne prave energije, ki jo praviloma dobimo ob rojstvu. Pridobljeno znanje pri povezavi lahko uporabljamo le v dobre in nikakor ne v slabe namene, sicer se nam vse vrne nazaj. ^lovek, ki ima urejeno povezavo z magnetnim poljem, lahko zaprosi tudi za druge stvari, razen za igre na sre~o in podobno.

KAKO SE UBRANIMO UROKOV »Posebnost medicine kai~i je, da ni bolezni, ki se je ne bi dalo pozdraviti, saj bolezni povzro~ajo {kodljive energije in uroki. Urokov se lahko ubrani vsak sam, tudi ~e nima povezave, ~e jih je dobil neupravi~eno in po krivici. Roki dvigne – prsti so blago pokr~eni v pest – in jih polo‘i malo vi{je na prsi. Roki naj se ne dotikata. V mislih naj zaprosi: »Prosim, naj se vsi uroki, ~e jih imam, vrnejo od koder so pri{li in naj tam ostanejo. Ko bo kon~ano, naj se roki spustita po~asi navzdol ob nogi. Prisr~na hvala.« Ko se roki spustita navzdol, je vse urejeno. To se zaprosi samo enkrat!« V~asih se pri urejanju lahko pojavi slabost, premikanje telesa, znojenje in podobno, vendar to ni tako hudo, da se ne bi dalo potrpeti. Ko je vse kon~ano, lahko s hladno vodo speremo obraz in roki od komolca navzdol ter se sprehodimo. To je vse. A Lojze Radovan poudari: »Pri vseh, ki se ukvarjajo s kakr{nimi koli energijami, to ne bo delovalo zaradi karmi~nih blokad. To smo ‘e preizkusili.« Tokrat nam je Lojze Radovan povedal {e pomembno sporo~ilo an-ge-lov, ki ga je dobil lani 16. maja: »Vodo nosi vedno s seboj« – ker telesa pri zdaj{njih visokih frekvencah ne zaznavajo ve~ potrebe po pitju vode. Enako velja tudi za ‘ivali. Vodo pijte vsak dan, tudi ~e niste ‘ejni!« Jo`e Vetrovec

D


Vloga kemijskih elementov v ~love{kem organizmu (14)

@veplo

Foto splet

@veplo je sestavina ‘ivljenjsko pomembnih aminokislin.

^ebula – doma~a ‘veplena bomba, strah in trepet bakterij in gliv.

lom S, ki razkriva njegovo latinsko poimenovanje – sulfur. To ime ima {e starej{e korenine v starem sanskrtskem jeziku, kjer so ‘veplo imenovali sulvar. ^isto ‘veplo je nekovina limonasto rumene barve, ki malce smrdi in je pribli‘no dvakrat te‘ja od vode. Sicer trdna snov se uteko~ini pri 115 in zavre pri 444 °C. @veplo je cela barvna lestvica v enem elementu: trden je rumen, stopljen

postane krvavo rde~, gori pa z modrim plamenom. Med elementi je posebne‘ po velikem {tevilu alotropnih oblik, ki jih sestavlja. Do sedaj je znanih ‘e ve~ kot trideset, po ~emer je absolutni rekorder v celotni tabeli. Je deveti najpogostej{i element v vesolju in zavzema pribli‘no 0,3 odstotka zemeljske skorje. V naravi najdemo ob~asno ~istega, ko pa govorimo o pojavljanju elementov v razli~nih mineralih, je takoj za kisikom in silicijem. Zlati pirit, eden najlep{ih mineralov, je kemijsko ‘elezov disulfid – FeS2. @veplo je ljudem znano ‘e od davnih dni, tako ga omenja ‘e Biblija v zvezi z uni~enjem mest Sodome in Gomore. Slavni Paracelsus ga je tako kot ve~ina alkimistov koval v zvezde in ga poimenoval Vseprisotni duh ‘ivljenja. 1777 je nam ‘e poznanemu francoskemu kemiku Lavoisierju uspelo prepri~ati vodilne znanstvenike tistega ~asa, da so prepoznali ‘veplo kot kemijsko prvino in ne spojino. @veplo pa ni bilo ~islano samo med srednjeve{kimi alkimisti, pa~ pa tudi med takratnimi voj{~aki, ki so od Kitajcev pridobili vedenje o smodniku. Za izdelavo ~rnega pra{ka, ki je vojnam dal nove dimenzije, je namre~ nujno potrebna sestavina ‘veplo. ^rni smodnik se je po stoletjih vladavine umaknil brezdimnemu, ki ne vsebuje ‘vepla, zato pa je limonasto rumeni element osvojil avtomobilsko industrijo. Guma je bila namre~ dokaj neuporabna neobstojna zmes, dokler ni Charles Goodyear leta 1839 odkril po-

stopka vulkanizacije, ki naredi gumo elasti~no in obstojno. Skrivnost je v dodajanju ‘vepla, ki med polimerskimi molekulami ustvari atomske mostove, spremenjena molekularna struktura pa se ka‘e v izbolj{anih lastnostih gume. Ko smo ‘e pri avtu in pri ‘veplu, velja omeniti tudi akumulator, ki je obi~ajno napolnjen z razred~eno ‘vepleno kislino. @veplena kislina je tudi glavni vzrok ekolo{ko katastrofalnih kislih padavin. Nastane ob reakciji ‘veplovega dioksida v atmosferi z vodo. Kisel de‘ po{koduje rastlinje in vodne organizme, pa tu-

Foto splet

Z

aseda nehvale‘no {estnajsto mesto, pa vendar – S kot superman, za rekorderja v spreminjanju oblike in kako gresta lepota in dolgo‘ivost skupaj s hudi~evo najljub{o aromo, ‘veplom. Pozdravljeni tudi v novem letu v mali {oli periodnega sistema revije Misteriji. Tokratni ~lanek je numerolo{ko dobro usklajen, saj zmno‘ek novega leta da {tevilo {estnajst, kar je tudi mesto v periodnem sistemu, ki si ga bomo to pot ogledali. Ta element je ozna~en s simbo-

Umetnik barv ‘veplo – iz rumene v rde~o in iz rumene v modro.

di kulturno in zgodovinsko dedi{~ino, ker raztaplja tudi kamen. Prav problem kislega de‘ja je pripeljal do tega, da imamo danes rumenega elementa ve~ kot preve~, saj ve~ino goriv danes pred prodajo raz‘veplajo. Vzrok za to morda ni ~isto okoljevarstvene narave, temve~ je tudi v lastnosti ‘vepla, da ‘e v minimalnih koncentracijah nevtralizira delovanje

-

JANUAR

08 -

Misteriji 41


@ VEPLO

@VEPLENI OBKLADKI ZA TELEBANE V mo~virjih srednjeve{ke Francije je bila kostna tuberkuloza pogost vzrok smrti, dokler niso doma~ini odkrili zdravila, ki je omogo~alo stoodstotno pre‘ivetje. Obolelega so zavili v obkladke iz sesekljane ~ebule in ga tako pustili ~ez no~. @veplene spojine so iz ~ebule prodrle skozi ko‘o prav v kost in tam je ‘veplo pokazalo svoje prave antibioti~ne sposobnosti. Gospa Romana je uporabila isti recept po 26-letni agoniji, potem ko se je po prometni nesre~i v letu 1978 v bolni{nici oku‘ila s streptokokom, ki se je naselil v njeni goleni~ni kosti. Po desetletjih zdravljenja so bacili postali odporni na vse antibiotike kar jih pozna medicina in gospa je leta 2004 ostala z nere{ljivim problemom oku‘be in odprto kostno rano, iz katere se je izcejal gnoj. Po stari francoski recepturi se je od gle‘njev do pasu zavila v rjuhe, v katerih je bilo dva in pol kilograma sesekljane ~ebule. Pono~i jo je tresla huda mrzlica in oblivala vro~ina, vendar se je rana v prihodnjem tednu zaprla in sedaj ‘e tretje leto nima te‘av s hojo. Opazila pa je tudi kozmeti~ni u~inek, saj so njene noge zaradi drena‘nega u~inka ‘vepla postale tanj{e in bolj napete. Na ‘veplene obkladke se velja spomniti tudi kadar ‘elimo prepre~iti otekanje, pospe{iti celjenje ali omiliti bole~ino. Pazite le, da ne zame{ate ~ebule s ~esnom, saj tvegate nastanek hudih opeklin. katalizatorja. ^e bi v va{e vozilo nalili gorivo z ‘veplom, bi namre~ tisti ko{~ek platine v katalizatorju v izpu{nem loncu kaj kmalu prenehal predihavati ogljikov monoksid, saj bi ga zadu{ila tanka plast ‘vepla. Da pa se ne bi zadu{ili {e mi ob vseh 64 milijonih ton ‘vepla, kolikor zna{a letna svetovna proizvodnja (velika ve~ina tega je ravno iz raz‘veplanja goriv), pa skrbi kemi~na industrija, ki proizvaja iz njega vse od kmetijskih gnojil preko belil za celulozo in konzervansov za sadje pa vse do celofana, iz katerega ste prej{nji teden odvili darila.

@VEPLO V TELESU Odrasel ~lovek je med drugim sestavljen tudi iz 150 do 200 gramov ‘vepla, ki je razporejeno zunaj in znotraj celic. @veplo je sestavina ‘ivljenjsko pomembnih aminokislin, pa tudi za zdravje vitalnih hormonov, kot je npr. inzulin. Je nujno potrebno za tvorbo veznih tkiv, kolagena in elastina ter obilno prisotno v keratinu, ki tvori nohte, dlake in lase. Ljudje s skodranimi lasmi imajo druga~en metabolizem ‘vepla kot tisti z ravnimi. ^e si greste namre~ gospe lase poravnat ali trajno skodrat, bo frizer uporabil snov,

42 - JANUAR 08 -

ki deluje na obliko ‘veplenih mostov med molekulami keratina v va{ih laseh. Precej podoben proces kot Goodyearova vulkanizacija, ~e pogledamo s ~isto neestetskega kemi~nega vidika. Pomanjkanje ‘vepla pri ~loveku ni znano oziroma do sedaj ni prepoznano. Zato pa so dobro poznani blagodejni u~inki dodajanja ‘vepla vsakdanji prehrani. Najbolj ~islan dodatek ‘vepla je zadnje desetletje zagotovo MSM. Njegova slava se je za~ela na Japonskem, saj so kmalu po tistem ko so tam ga uvrstili med ‘ivila namesto med zdravila opazili, da se je mo~no zmanj{al obisk pri zdravnikih, ki se ukvarjajo s sicer na Japonskem zelo pogosto obrabo sklepov. MSM ali metil sulfonil metan je kemi~no 2(CH3)SO2 ali bolj po doma~e dvakrat metiliziran ‘veplov dioksid. Ta spojina je vseprisotna v rastlinskem svetu, pa tudi v atmosferi in velja za popolnoma nestrupeno. Dodajanju MSM dnevni prehrani pripisujejo izbolj{anje gibljivosti in mazanja sklepov, dvig imunskega sistema ali njegovo umirjenje pri artritisu in drugih avtoimunskih boleznih, izbolj{ano raven krvnega sladkorja pri diabetikih, zmanj{anje otekanja in hitrej{e celjenje ran. MSM ima tudi lepot-

ni u~inek, saj zgosti lase, okrepi nohte in zgladi gubice ter tako poskrbi, da na podmazanih sklepih ne boste samo hitri, pa~ pa tudi lepi. Pri nas v lekarnah ga boste najverjetneje na{li le kot sestavino formul za zdravje sklepov, seveda pa je mo‘en nakup prek interneta. Prehrambno vrednost MSM dviga {e dejstvo, da je odli~en antioksidant in da svoje metilne skupine lahko prenese na kromosom ter tako ugasne nepotrebne genetske zapise, ki bi lahko privedli do napa~nega razvoja celice. Poglejmo si {e eno sitnobo, ki jo ‘veplo lahko re{i. Kdor pozna plantarne bradavice, ima najbr‘ to smolo, da jih tudi ima. Te bradavice se delajo po podplatu in poganjajo globoke ~rne korenine, rade pa se tudi razna{ajo. Za odpravo potrebujete {irok lepilni trak, najbolje debelej{i industrijski, ki je obi~ajno srebrne barve. Potem rabite {e ‘vepleno milo (milo bolj staromodne sorte, poznano tudi kot medicinsko milo), ki ga dobite v lekarni, in pa seveda nekaj obi~ajnega rumenega ‘vepla. ^e ga ne boste dobili, povpra{ajte kak{nega vinogradnika, s ~im ‘vepla svoje sode. Bradavico nato najprej umijete z ‘veplenim milom, posu{ite (pazite, da tega ne po~nete z brisa~o in ne prena{ate virusa naprej), potresete z rumenim ‘veplovim prahom in prelepite z lepilnim trakom. Vsakih 8 do 12 ur postopek ponovite, tudi preko no~i. V dveh do treh tednih bo zoprna bradavica le {e slab spomin, postopek pa je brez slabih spremljajo~ih u~inkov in bole~in. Omeniti velja {e ‘veplo v prehrani. Za najbolj{i vir veljajo jaj~ni rumenjaki in pa sadje in zelenjava – {e posebej tiste bolj aromati~ne sorte. Pod aromati~ne se razume smrdljive, saj ‘veplo s svojimi spojinami daje zna~ilen vonj ~ebuli, ~esnu, ohrovtu, kolerabi … Za nasprotnike umetnih dodatkov je torej ~ebulna juha s kolerabico prava ‘veplena terna. V letu 2008 vam ‘elim obilo {estnajstega elementa v prehrani in pa ~im manj ‘veplenokislega de‘ja, ~e ste lastnik kak{nega dragocenega marmornega kipa. Sa{o Burja

D


Olme{ka kultura razkriva starodavne stike med Amerikama ter Evropo, Afriko, in Azijo

Skrivnostni Olmeki

NISO PREDNIKI MAJEV Marshall H. Saville, direktor Muzeja Indijancev v New Yorku, je najdena umetni{ka dela leta 1929 pripisal popolnoma novi kulturi, ki

Odkritje ljudstva Olmekov, ki vklju~uje vse svetovne rase, je vrglo senco dvoma na mnoge trditve o prazgodovini Amerike. ni del majevske dedi{~ine. Poimenoval jo je »olme{ka«, njene pripadnike pa Olmeki, kar naj bi v jeziku Aztekov pomenilo »ljudje iz gume«. Pripisuje se jim namre~ izum gumijastih ‘og in iger z ‘ogo, ki naj bi imele pomembno vlogo v srednjeameri{kih civilizacijah. Splo{no sprejeto je, da naj bi klasi~na

olme{ka doba trajala od 1200 do pribli‘no 400 let pr. n. {t. Formativni olme{ki artefakti pa naj bi datirali iz ~asa okoli leta 1500 pr. n. {t. ali pa {e prej. Odkritje Olmekov je vrglo senco dvoma na mnoge trditve o prazgodovini Amerike. Gre namre~ za ljudstvo druga~nega videza kot je zna~ilen za tamkaj{nje do zdaj znane prebivalce, ki je neverjetno umetelno gradilo ogromne skulpture, »izumilo« {tevilski sistem, pismenke, igro z ‘ogo; poznali pa naj bi tudi kolo, o ~emer pri~ajo njihove igra~ke s kolesi.

^EZOCEANSKI OSVAJALCI?

Izvor Olmekov ostaja velika skrivnost. Ali gre za samoniklo lokalno ljudstvo s podro~ja Severne Amerike, katerega zgodnja genetska skupina je za{la v olme{ko bazo? Ali pa so bili neameri{ki priseljenci, ki so se na to podro~je naselili po dolgih ~ezoceanskih potovanjih? O neposrednih predolme{kih kulturah ni nobenih otipljivih dokazov. ^e so bili Olmeki res zgolj izolirana skupina celo znotraj lastnega podro~ja, z malo stiki s sosednjimi plemeni, zagotovo niso navezovali stikov z ljudstvi preko oceana. Po tej teoriji naj bi naenkrat za~eli izdelovati ogromne kipe iz bazalta in velike strukture s prefinjenim sistemom za odvajanje vode, olme{ki artefakti pa naj bi se po podro~ju raz{irili {ele kasneje, ko so olme{ki »stil« privzeli pripadniki drugih raz{irjenih kultur. To teorijo je pretreslo nedavno odkritje 2500 let starega mesta z Skoraj tri metre visoka olme{ka glava, muzej La Venta vidnim olme{kim vplivom v bli‘ini Chalcatzinga, stotine kilometrov v mehi{ki dr`avi Tabasco Foto Hajor

P

redniki Majev, Olmeki, so za sabo pustili artefakte s slikami Afri~anov, Vzhodnjakov in Evropejcev, kar ka‘e na starodavne ~ezoceanske stike med {tevilnimi kulturami. Olmeki so prav gotovo najstarej{a in najve~ja uganka starodavne Mehike in Srednje Amerike. Arheologi jih danes {tejejo za prednike Majev. Ko gledamo skrivnostne jamske slikarije in ogromne, dovr{eno izklesane glave z razpoznavnim namr{~enim obrazom in militaristi~nim pogledom, se nam gotovo porodi vpra{anje, za kak{no ~uda{ko ljudstvo gre. Zanimivo je, kako so se Olmeki upodabljali v svoji umetnosti. Pogosto npr. nosijo usnjene ~elade, so upodobljeni s {irokim obrazom in nosom, debelih ustnic in nevarnega pogleda, tako da bi jih lahko primerjali s kak{nimi nigerijskimi igralci ragbija. Poleg kipcev z o~itnimi ~rnskimi lastnostmi je ohranjenih mnogo umetni{kih izdelkov, ki prikazujejo posameznike z vzhodnja{kimi ali evropejskimi lastnostmi. In gre za ~udovito umetnost v najbolj{i izvedbi. Ali lahko izraz obrazov s slik in kipcev, predmeti s katerimi so najdeni ali upodobljeni ter njihova simbolika ka‘ejo na visoko prefinjenost in skupno ikonografijo? Kdo so bili ti ljudje? So bili zgolj izolirani prebivalci vasi ali morda tujci z zelo oddaljenih ozemelj?

-

JANUAR

08 -

Misteriji 43


S KRIVNOSTNI O LMEKI

DAVID ICKE: Kalkulirani kaos PROJEKT CENZURIRANO 2008: 25 utajenih zgodb MEDICINA: Pomembnost joda za zdravje Neverjetna zgodba o zdravilcu Alfonsu Venu – 2. del ZNANOST: Dokazi o preobra‘anju sveta ARHEOLOGIJA: Zagonetka olme{ke civilizacije MISTERIJI: Ali so ameri{ki astronavti videli NLP-je? Hrva{ki dvomese~nik Nexus lahko v Sloveniji naro~ite po telefonu: 01/231 93 60 ali 031/662 092

44 - JANUAR 08 -

od olme{kega teritorija na zalivski obali. So torej imeli Olmeki {ir{i vpliv v severni Mehiki? Ali so sodelovali pri gradnji skrivnostnih piramid pri Teotihuancanu? Arheologi zdaj menijo, da so Olmeki naseljevali veliko ve~je podro~je ju‘ne Mehike. Veliko je dokazov, da so se Olmeki povsem zavedali bli‘njih vasi, tudi oddaljenih mest in ljudstev. So se zavedali tudi civilizacij preko oceana? So opisi raznih kraljev, popotnikov in magov v olme{ki umetnosti, ki dajejo videz Afri~anov, Kitajcev, bradatih Evropejcev in drugih tujcev dovolj trden dokaz o obstoju predkolumbovskih raziskovalcev? Olmeki imajo z Maji in drugimi ~ezoceanskimi kulturami skupnih mnogo nenavadnih podobnosti: ~a{~enje ‘ada in eksoti~nega perja, uporaba halucinogenih gob in drugih drog, raba hieroglifov … V prid tem idejam govorijo nenavadni portreti {amanskih magov na mnogih olme{kih kipih, ki uporabljajo halucinogene gobe in podobne droge. Gre za ~arovnike iz Afrike, Kitajske ali celo Atlantide? Alternativna zgodovina ponuja veliko teorij o prihodu Olmekov na ozemlje Srednje Amerike: lahko bi pre~kali sibirski kopenski most; mogo~e gre za ~rncem podobne voja{ke begunce iz Atlantide; lahko da so bili voja{ka sila iz Egipta ali zahodne Afrike, ki je okrog 1500 let pr. n. {t. vzpostavila kolonijo v Srednji Ameriki; morda so pri{li iz nekega {e neznanega afri{kega kraljestva; ali so to bili kitajski pla~anci iz obdobja dinastije Shang iz vzhodne Afrike ali Melanezije, usposobljeni za upravljanje pacifi{kih in atlantskih pristani{~; lahko bi bili tudi psihedeli~ni nezemljani, ki so z laserji rezali velikanske bazaltne glave … Mo‘nosti je veliko.

PROSTRANO OZEMLJE Sredi{~e olme{kega ozemlja naj bi bilo na podro~ju Mehi{kega zaliva, na obalni ni‘ini ju‘nih dr‘av Veracruz in Tabasco, kjer je odkritih najve~ olme{kih najdi{~. Tu so Olmeki na nekaj lokaci-

jah postavili komplekse s templji San Lorenzo, Laguna de los Cerros, Tres Zapotes, La Mojarra in La Venta. Olmeki so imeli mo~en vpliv tudi izven svojega ozemlja, kar dokazujejo najdeni predmeti na podro~ju od Chalcatzinga v zahodnih, gorskih predelih Mehike do Izape na pacifi{ki obali, blizu dana{nje Gvatemale. Pravzaprav so najdeni {irom Srednje Amerike, na samem jugu, vzdol‘ pacifi{ke obale Gvatemale in Salvadorja, kot tudi na oddaljeni Costa Rici in celo v Panami. Glavna sredi{~a so z razmiki razporejena od vzhoda proti zahodu, tako da je v posameznih predelih bilo mogo~e izkori{~ati tamkaj{nje naravne vire: ponekod kakav, gumo in sol, drugje trgovske poti vzdol‘ re~ne obale, spet drugje pomembne kamnolome in nahajali{~a bazalta, ki so ga uporabljali za izdelavo mlinskih kamnov za koruzo, megalitskih kipov, prizmati~nih panjev in spomenikov. Vzpostavitev medoceanske trgovske poti pa bi bila v tistem ~asu sploh izredno pomembna – zaradi ~ezoceanskih stikov med obema Amerikama ter Evropo, Afriko, Azijo in pacifi{kimi otoki.

SKRIVNOST OSTAJA Ve~ ko vemo o Olmekih, ve~ja skrivnostnost jih obdaja. Raziskovalci odkrivajo, da to ljudstvo zagotovo vklju~uje vse svetovne rase. Olmekom pripisujejo zasluge za izum kolesa, iger z ‘ogo, hieroglifov … Obvladovali naj bi ozemlje ve~ine ju‘ne Mehike, od ene do druge obale. Mogo~e je bil Olman celo sámo »sredi{~e sveta«, kjer je obstajala tudi ~ezoceanska trgovina preko Atlantika in Pacifika. V tem primeru je bilo morda ozemlje Olmekov kozmopolitsko sredi{~e, v katerem so se me{ale razne svetovne kulture. Upamo, da nam bodo prihodnja odkritja pojasnila {e kaj ve~ o Olmekih in njihovem izvoru. David Hatcher Childress

D

Celoten ~lanek si lahko preberete v novi {tevilki hrva{ke izdaje Nexusa, ki je naprodaj tudi v Sloveniji.


Poti do zdravja

Odstranitev tuje energije »Dihala sem tako zelo mo~no, da so mislili, da bom posrkala vase ves zrak v sobi.« na dan, v~asih tudi dve. Imela je strdek v plju~ih. Ni mogla normalno zaspati, do petih zjutraj se je premetavala v postelji. Tri dni pred sre~anjem Lojzeta Radovana je prvi~ pomislila, da je v njej tuja energija, ki jo uni~uje in jo je treba odstraniti. Podzavestno je ~utila, da se bo zgodilo nekaj pomembnega in je za~ela pred sre~anjem piti veliko vode za ~i{~enje. »Lojze je ugotovil, da sem istega porekla kot on, da pripadam narodu Korkov. To so menda zelo stare energije (du{ice) in ljudi s takimi energijami je v Sloveniji najve~. Slovenija je pravzaprav

»prava sveta de‘ela« in ima za{~ito, ki prepre~uje vstop {kodljivim energijam,« pojasnjuje Iryna, ki dolgo ni vedela, kaj jo dr‘i v Sloveniji, zdaj pa to dobro razume. »Ko sem pri{la k Lojzetu, mi je razlo‘il, kaj moram narediti. Nekaj besed sem morala za njim ponoviti v mislih in z roko narediti preprost gib. Zaprosila sem za svoje zdravljenje na vseh ravneh. Trajalo je pribli‘no 45 minut. Bila sem v posebnem stanju in se nisem zavedala, kaj se je dogajalo. Ljudje, ki so bili zraven, so mi potem povedali. Med procesom sem dihala tako zelo mo~no, da so mislili, da bom posrkala vase ves zrak v sobi. Premikalo me je. Ko zaprosi{ za zdravljenje na vseh ravneh, se za~ne ~istiti tudi podzavest in travme iz otro{tva. Med ~i{~enjem preteklosti sem tudi jokala. Bilo je menda hudo za videti,

Iryna Osypenko* Spol: ‘enski Starost: sedemindvajset let Te‘ave: slabokrvnost, nespe~nost, strdek v plju~ih, ciste na jaj~nikih, nereden menstruacijski cikel in drugo Zdravljenje: kai~i – medicina an-ge-lov, medicina vi{jih ravni Po~utje danes: takoj po povezavi na vi{jo raven jo je nehala mu~iti nespe~nost in je opustila kajenje. Spet je pridobila normalno te‘o, kri se je izbolj{ala za 80 odstotkov, strdka v plju~ih nima ve~, uredil se ji je tudi menstruacijski cikel, spremenila se je fiziognomija obraza in preoblikovala postava. Tudi stvari v poklicnem in osebnem ‘ivljenju so se postavile na pravo mesto. * iraosy@email.si

Foto L. Z.

B

ila sem zelo nemirna, ‘iv~na in nisem vedela, kaj bi sama s seboj. Menstruacija je bila neredna, vse je bilo obrnjeno na glavo. Zamenjala sem kar tri fakultete in nisem se na{la, ker nisem imela svojih energij,« na{teva svoje te‘ave Iryna Osypenko, ki ‘ivi v Sloveniji ‘e dobro desetletje. Raziskovalca Lojzeta Radovana, ki pomaga ljudem s povezovanjem na vi{je ravni, je spoznala lani 30. novembra preko prijateljic in od takrat se ji je ‘ivljenje ob~utno spremenilo na bolje. Irynine te‘ave so se za~ele kopi~iti pred nekaj leti. Visoka je 180 centimetrov in od 60 kilogramov naprej se za~ne normalna te‘a, ona pa je imela samo 57 kilogramov. Bleda je bila tako, da so jo poslali na onkolo{ko kliniko na pregled krvi. Pokadila je najmanj {katlo cigaret

Foto arhiv Iryna

»

-

JANUAR

08 -

Misteriji 45


O DSTRANITEV

TUJE ENERGIJE

»Na magnetnem polju lahko hodim ves dan s katero koli hitrostjo in nisem niti malo utrujena.« tega ne morem opisati, saj se sama nisem videla. Potem sem se malo sprehodila, ker se mi je vrtelo – urejala se je polarnost telesa. Popila sem malo sladkane vode, da sem pri{la k sebi. Ko mi je Lojze uredil povezavo, sem za~utila olaj{anje in telesno sprostitev, pritiski so popustili. Ko sem pri{la domov, sem po dolgem ~asu normalno spala in naslednji dan ‘e prenehala kaditi. Od takrat naprej tudi pomislim ne na cigarete, {e ve~, smrdijo mi. Spim spet normalno, zredila sem se za 6 kilogramov in imam normalno te‘o okrog 63 ali 64 kilogramov. Hrbtenica je bolj pokon~na. Imela sem te‘avno zvezo z nekim mo{kim. Naslednji dan po povezavi sem ga ‘e poklicala in zvezo kon~ala. Stvari,

Zakaj revijo kupujete, ~e jo lahko dobite v nabiralniku 10 ali 15 % ceneje? Naro~nine:

01/ 231 93 60, 031/662 092

46 - JANUAR 08 -

ki so mi {kodovale, sem zaznala in jih za~ela urejati. Ko sem hodila na zabave, sem tam tudi popila alkohol, ki ga zdaj tudi ne povoham ve~,« pravi Iryna.

NAPA^NE ENERGIJE V IRYNINEM TELESU Iryna je povedala, da je imela zaradi napa~nih energij v telesu med zgornjima zobema – sekalcema velik razmak, stanj{ano zgornjo ustnico in krivo hrbtenico. Po povezavi se je pri~elo urejati zdravljenje celega telesa. »Ko sem za~utila pritiske na ustnici in ~eljusti, je v pribli‘no enem tednu razmak med zobmi izginil in tudi hrbtenica se mi je zravnala,« je povedala Iryna.

MAGNETNO POLJE Po povezavi lahko ureja{ nekatere stvari s pomo~jo magnetnega polja in sicer: telovadbo, fizioterapijo, kiropraktiko, tudi hodi{ lahko na magnetnem polju. Vsi ljudje ne morejo dobiti vseh na{tetih povezav, lahko pa dobijo tiste, ki jim, glede na poreklo, pripadajo. »Vsak ve~er zaprosim za tako vajo telovadbe ki jo najbolj potrebujem in eno urico me vodniki vodijo in telovadim. Krasno se razgibam, izvajam take gibe da ne morem verjeti, tako se raztegnem, postava se mi je v tem ~asu neverjetno izoblikovala, a se pri tem ne naprezam dosti. Vaje so vsak dan razli~ne – take kot jih potrebujem. V sebi sem imela veliko mo{kih energij, zato imam o‘je kolke in medenico. Med tem ko hodim, zaprosim za hojo na magnetnem polju, ker se mi tako urejajo kolki in medenica, pas pa o‘i. Na magnetnem polju lahko hodim ves dan s katero koli hitrostjo in nisem niti malo utrujena. S prijateljico sva {li na [marno goro na magnetnem polju in v hrib sva hodili s tako lahkoto, da so mimoido~i kar strmeli,« pove Iryna.

PREHRANA Prej je bila vegetarijanka in pravi, da je s tem njeno krhko zdravje samo {e bolj

pe{alo. Lojze ji je svetoval, da za~ne jesti meso, {e posebej vlaknasto: teletino, govedino, svinjino, od perutnine pa belo meso. Mesa ne u‘iva skupaj s krompirjem, testeninami in stro~nicami, razen graha. Tropskega sadja ne u‘iva, ampak samo sezonsko sadje, ki raste v na{em okolju. Na prepovedanem seznamu ‘ivil so tudi sicer ~islane limone. Limona namre~ stara in izsu{uje celice, pri prehladu pa povzro~a vnetno stanje. Tudi vanilja je zelo {kodljiva. Alkohola ne pije. Vsak dan pije navadno vodo iz pipe in se odli~no po~uti. Ljudje zaradi zvi{ane frekvence zemlje ne ~utijo ‘eje in pijejo premalo. Letos namre~ te~e prvo leto nove dobe in se bo v prihodnosti dogajalo marsikaj nerazumljivega.

ZAKLJU^EK Irynino zdravljenje {e vedno traja; ~e zdravljenje poteka prehitro, je to lahko prehud {ok za telo. Zdravljenje si ureja sama, po~uti se odli~no, je polna energije in poleta, samo kri se ji mora {e dokon~no urediti. »Prve tri, {tiri mesece sem imela nekaj te‘av, ni bilo enostavno. Na za~etku sem se dvakrat selila, potem pa je vse {lo samo na bolj{e. Imeti mora{ dovolj mo~no voljo, ker se dogajajo stvari, ki jih ne razume{. Sedaj sem povsem mirna, ker vem, da bo vse v redu. S predmetnim {tudijem filozofije na Filozofski fakulteti sem zadovoljna. Ljudje, ki so mi prej {kodovali, so samodejno od{li iz mojega ‘ivljenja. Spoznala sem nove ljudi, s katerimi se dobro razumem. S kariero sem zadovoljna. Zdaj kot manekenka delam {e ve~ kot prej. Odkar sem spoznala Lojzeta, se je vse spremenilo. To je podobno kot ~e ‘elimo s~istiti ra~unalnik: moramo vse izbrisati in ga na novo nalo‘iti. Navajena sem bila, da sem bila brez svojih energij, zmedena, vse je bilo zapacano, potem pa se je vse to zbrisalo in nalo‘en je nov program. @ivljenje se za~ne spet od ni~le.« Andreja Paljevec

D


-

JANUAR

08 -

Misteriji 47


Razbiranja revije Misteriji za osebno rast in samozdravljenje

Razbiranja revije Misteriji Vam pomagajo, da la‘je odkrijete svoje potenciale in talente, ozavestite svoje ‘ivljenjske lekcije ter za‘ivite v skladu s svojo pravo naravo. Vsebujejo tudi prakti~ne nasvete za tukaj in zdaj. Razbiranja revije Misteriji so tudi lepo darilo. BARVNO RAZBIRANJE Barvno razbiranje je ne‘en na~in brskanja po zastalih energijah in miselnih vzorcih. Prvi del razbiranja daje globlji uvid v Va{e ‘ivljenje – preteklost, sedanjost in prihodnost. Drugi del pomaga prepoznati Va{e ‘ivljenjske potenciale in izzive ter sporo~ilo Va{ega vi{jega jaza. Na podlagi Va{ih intuitivnih izborov barv Vam Barvno razbiranje ponuja mo‘nost, da si izberete za Vas blagodejne stekleni~ke z barvnimi eteri~nimi olji in esencami. Uporabljate jih v kopelih, kot mazila, pri fizi~nih te‘avah in ~ustvenih neravnovesjih, za priklic ‘elenih stvari v ‘ivljenje, za meditiranje in o~i{~enje prostora. Okoli 11 strani. Cena s po{tnino: 75 €

NUMEROLO[KI PORTRET Vibracije {tevil na{ega rojstnega datuma in imena nas spremljajo vse ‘ivljenje. ^e jih poznamo, lahko izvemo ogromno o sebi. To nam omogo~a numerologija, starodavna veda o vplivanju {tevil na ~loveka. Opis {tevil v Numerolo{kem portretu Vam pomaga spoznati Va{o glavno ‘ivljenjsko lekcijo, sr~no ‘eljo Va{e du{e, Va{ obraz pred zunanjim svetom, Va{e talente in ‘ivljenjsko poslanstvo, Va{ najvi{ji ‘ivljenjski smisel in Va{e karmi~ne lekcije. Opisuje tudi Va{e @ivljenjske cikle, @ivljenjske prelomnice in @ivljenjske izzive. Dodana je {e dveletna numerolo{ka napoved in Va{e sre~ne {tevilke za dve leti naprej. Okoli 14 strani. Cena s po{tnino: 39 €

PRIMERJALNI HOROSKOP Do sre~anja dveh oseb nikoli ne pride slu~ajno; ljubezenski partner je zagotovo na{ najbolj{i u~itelj. Zato je vredno spoznati, kaj lahko drug drugemu ponudimo: katere dobre lastnosti vzbujamo drug v drugem ter kak{ni izzivi nas ~akajo v ljubezenski ali zakonski zvezi. Na{e predispozicije za partnerske odnose je mogo~e videti v rojstni astrolo{ki karti in to znanje lahko uporabimo za bolj kvalitetno in zrelo partnerstvo. Primerjalni horoskop sestavljata dva dela: Va{ odnos do druge osebe in odnos druge osebe do vas, v navzkri‘nem razmerju. Okoli 10 strani. Cena s po{tnino: 50 €

BIORITEMSKI KOLEDAR Kakor vse v naravi imamo tudi ljudje svoje lastne bioritme, ki od rojstva uravnavajo na{e energije. ^e poznamo njihove cikle, jih lahko uporabimo v svoj prid. Fizi~ni bioritem odkriva ugodne dneve za fizi~ne napore in medicinske operacije, emocionalni opredeljuje dneve za osebne komunikacije in ljubezenske sestanke. Na podlagi intelektualnega bioritma na~rtujemo u~enje in izpite ter pomembne odlo~itve in sestanke, na podlagi intuicijskega pa opravila, ki terjajo veliko ustvarjalnosti in »{estega ~uta«. Bioritemski koledar, izdelan v obliki stenskega koledarja, za eno leto prikazuje stanje osebnih bioritmov po mesecih in dnevih. 14 strani. Cena s po{tnino: 39 €

GRAFOLO[KA ANALIZA Osebnostna grafolo{ka analiza, ki Vam jo na podlagi rokopisa izdela na{a grafologinja, podrobno analizira Va{ miselni proces, Va{ odnos do sebe, Va{e medosebne odnose, Va{o produktivnost, Va{e sposobnosti, Va{o gonilno mo~ in Va{o ~ustveno odzivnost. Na koncu so dodana osebna navodila za izvajanje grafoterapije, da lahko s pomo~jo ustreznih afirmacij izbolj{ate svoje »{ibke to~ke«. Grafologinji lahko tudi postavite konkretna vpra{anja glede izbire poklica ali {tudija, odkrivanja osebnih talentov, partnerskega ujemanja in poslovnih partnerjev. Okoli 10 strani. Cena s po{tnino: 65 €

NARO^ILA Razbiranja naro~ite na: 01/549 17 92; 051/307 777; ara@zalozba-ara.si V obrazec, ki Vam ga bomo poslali na dom, vnesite ustrezne osebne podatke. Pri Barvnem razbiranju izpolnite tudi prilo‘en vpra{alnik z Va{imi barvnimi izbirami, za Grafolo{ki portret pa prilo‘ite papir z vzorcem Va{ega rokopisa. Izpolnjen vpra{alnik in kopijo pla~ane polo‘nice, ki jo dobite skupaj z obrazcem, po{ljite na naslov: Revija Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Naro~eno Vam bomo poslali najpozneje v roku dveh tednov od dneva, ko prejmemo va{ izpolnjen vpra{alnik.

48 - JANUAR 08 -

D


Solarno-karakterni horoskop za januar 2008 – Saturnovo leto in leto Pra{i~a

Horoskop za januar 2008 OVEN – V za~etku novega leta se morate vrniti k zadevam, vrednotam in stikom, katere ste neko~ le povr{no obdelali. Prilo‘nosti za nove izzive, napetosti in spore bo ve~, zato brzdajte svoje ekstreme, analizirajte besede in dejanja ter vklju~ite v projekte so{olca ali o‘jega sorodnika. V ljubezni bo veliko sve‘ine, optimizma, lahko pa se zapletete tudi v ljubezenski trikotnik. Finan~ne na~rte prilagodite sodobnim tokovom. BIK – Pri~nite ‘iveti in delovati z novo pogonsko energijo. Pri tem vam bo pomagal mlaj 8. januarja ter fantasti~en vpliv Jupitra. Izkoristite prilo‘nosti na poslovnem podro~ju, sklenite dobre dogovore, urejajte pravna vpra{anja, ~e je potrebno zamenjajte slu‘bo, le v ljubezenskem odnosu sku{ajte obdr‘ati ravnovesje, sicer bosta oba nezadovoljna, vi pa se lahko nave‘ete na vezano osebo, zaradi katere se utegnejo vsa razmerja zaplesti v ~asu polne lune 22. januarja. DVOJ^KA – Ne dovolite, da bi se za~etek leta pri~el z zmedo. Stabilizirajte sebe in odnose z ljudmi, s katerimi morate sodelovati. Tiste ki vam poberejo preve~ energije nevtralizirajte in poi{~ite izvirne re{itve. Pazite povsod pri gibanju, tudi na zimsko {portnih prizori{~ih. Za{~itite plju~a, u{esa in ~revesje pred prehladom ali vnetjem. Obo‘evalcev se ne otepajte, ~e ste samski, sicer pa jih dr‘ite na razdalji, da ne bi imeli cirku{ke predstave doma in na delovnem mestu! RAK – Prej ko se boste privadili zimskim razmeram in novotarijam v va{em okolju, prej boste zadihali s polnimi plju~i. S partnerjem bi lahko dosegla poslovni razvoj in javno priznanje, zlasti okoli prazne lune 8. januarja. Iztekajo~e se Saturnovo leto zaklju~ite s prenovo v domu, pisarni ali s pripravami na nov {tudijski za~etek. Odprite se novim komunikacijskim mo‘nostim, ki vam jih prina{a tehnologija domov in prek njih ponudite svojo kreativnost. LEV – Skupaj z drugimi, morda sodelavci, podrejenimi ali najemniki boste sklenili dober dogovor takoj po novem letu. Po mlaju 8. januarja poskrbite {e za dobro po~utje svojih doma~ih, vklju~no z ‘ivalmi. Privo{~ite si utrjevanje v ostrih podnebnih razmerah in ne izgubljajte samozavesti! Do 22. janu-

V solarno-karakternem horoskopu dobite bolj osebno napoved, ~e preberete najprej besedilo za va{e Son~evo, nato pa {e Ascendentno znamenje. ^e svojega Ascendentnega znamenja ne veste, si pomagajte s tabelami, ki smo jih objavili v reviji Misteriji od 136. do 139. {tevilke. arja, ko bo polna luna v Levu, se boste zelo uveljavljali v javnosti, se potrudili za druge in partnerja, zato bo va{e zadovoljstvo z dose‘enim osre~evalo vse naokoli. DEVICA – Z novim letom se posve~ajte negovanju dose‘enega, izbolj{ajte prehrano in uredite odnose v delovnem okolju. ^e imate zdravstvene te‘ave, obi{~ite vsaj dva specialista, da se prepri~ate v pravilnost postavljene diagnoze. Ne zavajajte se z nepopolnimi ali la‘nimi podatki v drugi polovici meseca; raje napnite domi{ljijo in ustvarite kaj novega in norega {e sami. Simpatija, porojena po mlaju 8. januarja bi lahko obrodila sadove, ~e jo boste zalivali. TEHTNICA – Okoli vas se bodo vrteli optimisti, zaljubljenci in ‘eljni pre{u{tva. @eleli vas bodo osvojiti ali vplesti v ljubezenske {tirikotnike po medmre‘ju, na seminarjih ali v be‘nih kontaktih, morda na izletu. ^e ste nezadovoljni z obstoje~o zvezo, ki se okoli mlaja 8. januarja lahko pretrga, boste imeli takoj novega ljubimca. Samski lahko sprejmete avanturo, ki pa se ne bo mogla enostavno razviti v trajnej{o zvezo. ^ustvene izgube, pretirana tveganja v poslu in pri investiranju vas lahko za~asno uni~ijo, toda po polni luni 27. bo sledila rast donosov! [KORPIJON – Z novim letom boste vstopili za 30 dni le v novo fazo analiziranja preteklosti, skozi katero boste naostrili svoje pero, intelekt in zaostrili odnos do sebe in drugih. Va{a ost naj ne bo preostra, da ne boste ranili tudi doma~ih in zboleli vsi skupaj. Malodu{je vas utegne hudo iz~rpati. Pozitiven vpliv Jupitra in Plutona ‘e ~utite, {e bolj pa ga boste do‘ivljali bolj optimisti~ni. Odpotovali boste v nova prostranstva duha ter v de‘ele s ~rnim zlatom in bogatimi izku{njami s ~rpanjem alternativnih virov energije. STRELEC – Pomanjkanje stika z nara-

vo bi vam lahko poslab{alo krvno sliko, zato se le odtegnite od napornega dela in se zapodite na pomrznjene poljane. Razbremenili boste mo‘gane, da bi kasneje {tudirali bolj intenzivno. Pomagajte vsem, ki jim bo kakorkoli zdrsnilo, ki bodo ‘alostni ali razo~arani. Simpati~na oseba vam bo posve~ala veliko pozornosti. Sprejmite jo, ~e s tem ne boste nikogar prizadeli. Pred polno luno 22. bo pri{la streznitev, do izraza pa prakti~en vidik ljubezni. KOZOROG – Popolna preobrazba va{e osebnosti, ‘ivljenja, dela, prebivanja in fizi~nega telesa se je delno pri~ela pred novim letom, zdaj se bo intenzivno nadaljevala! Do 8. januarja, ko bo mlaj v Kozorogu, zaklju~ite {e z zadnjim poglavjem od prej, nato spremenite skoraj vse, tudi odnos do sebe, ~aka vas zadovoljstvo, ki ga {e niste poznali. Pojdite na daljno popotovanje in raziskovanje s skupino npr. tistih, ki razvijajo neko duhovno dimenzijo ali pa jih zanima antropologija. Med njimi boste na{li sre~o tudi v podobi o~arljive osebe, s katero se lahko razvname ljubezen. VODNAR – Do polne lune 22. januarja se boste imeli prilo‘nost sre~evati s {tevilnimi ljubitelji nasprotnega spola, ki jih boste lahko spoznali na medmre‘ju, prek medijev ali na zabavi. Z zaljubljenci, med katere bi se morali uvr{~ati tudi sami, se podajte na zimsko {portno avanturo ali dalj{i izlet. Ob razo~aranju boste znova bolj cenili tistega ali tisto, kar ste imeli neko~. ^e ste ‘e ali {e godni za star{evstvo, ustvarite novega potomca. Materialno ste ‘e, od zadnjega tedna dalje pa boste {e bolje situirani. RIBI – Zaklju~evanje Saturnovega in prihod Jupitrovega leta v februarju vi najbolj drasti~no ob~utite. Zaklju~ujejo se vam nekateri odnosi, ~i{~enje, ru{enje in prenove nepremi~nin in zdravja, zaklju~evanje ene faze slu‘bovanja in kariere, da bi se lahko pri~ela nova. Zmedo na ve~ podro~jih sku{ajte obvladovati ob pomo~i prazne lune 8., sprejmite napornej{e delo ki vas lahko osre~uje ter si ob koncu meseca privo{~ite razvedrilo v prijetni dru‘bi, ko bi lahko hkrati opravili odli~en posel. Pripravlja: astrolog prof. Stane Pade‘nik

D

-

JANUAR

08 -

Misteriji 49


Nenavadna do`ivetja

O

tro{tvo je bilo zame prava tragedija: lo~ena star{a, ki ob obilici opravkov sama s sabo mene {e opazila nista, bolezen, zaradi katere sem bila veliko ~asa v bolni{nici, pogoste selitve, ki so mi prepre~evale, da bi dobila prave prijatelje in {e kup stvari, ki so mi dajale ob~utek, da me prav nih~e na tem svetu nima rad. Bila sem neskon~no sama in vedno ‘alostna. Pravijo, da vse enkrat mine in minila je tudi moja oto‘na mladost, zaljubila sem se, sre~no poro~ila in po nekaj letih rodila sina. In tu se je moji neizmerni sre~i navkljub za~el nov problem. Najbr‘ zaradi pomanjkanja ljubezni v mladosti sem se tega drobnega bitja oklenila tako silno, da so zame mo‘ in vsi ostali prenehali obstajati. V mojem ‘ivljenju razen sina ni obstajal nih~e ve~. Groza! Moj sin je odra{~al in jaz mu nisem dala dihati. Kamor koli je {el, me je bila ena sama skrb. V pretirani vnemi za njegovo zdravje sem ga nenehno nadzirala in opominjala, ‘e odraslega sem obravnavala kot nebogljenega otro~i~a. Vedela sem, da ne delam prav, pomagati pa si nisem znala. Tudi z mo‘em sva se dosti prepirala zaradi tega. O~itala sem mu, da je preve~ ravnodu{en in da sina nima dovolj rad … Potem pa kot bi vame tre{~ila strela. Sin je bil v Ljubljani, kjer je {tudiral. Kot ponavadi sem ga tisti teden ‘e najmanj peti~ poklicala, da ga sli{im, izvem kaj po~ne, kako se po~uti … Kako sem bila prepadena, ko sem namesto prijaznega glasu na oni strani zasli{ala vpitje: »Pusti me ‘e enkrat na miru, ne prenesem ve~, ~e ne bo{ odnehala, ne pridem ve~ domov, ti

50 - JANUAR 08 -

nisi normalna!« In ~ez nekaj ~asa, kot da mu je ‘al: »Ve{ da te imam rad, a tako res ne zdr‘im ve~, prosim mami, poi{~i si strokovno pomo~ …« Ve~ nisem sli{ala. Debele, te‘ke solze so mi stekle po licih, spregovoriti nisem mogla. Nisem bila u‘aljena, le prvi~ v ‘ivljenju sem se zavedla, kaj v resnici delam svojemu otroku. Morda bi moral biti tako grob do mene ‘e dosti prej, ali pa sem »dozorela« da spregledam {ele sedaj – ni pomembno. Vedela sem samo eno, moram se spremeniti, korenito, hitro, u~inkovito – a kako? V knji‘nici sem poiskala literaturo s tovrstno tematiko in v neki knjigi prebrala, da se pretirane navezanosti na ne-

ko osebo osvobodi{, ~e vizualizira{ zlato nit, ki te z njo ve‘e, ter v mislih to nit prere‘e{ z zlatimi {karjami. To po~ne{ pred spanjem, dokler se bolestne navezanosti ne osvobodi{. Ideja se mi je zdela kar primerna, le {karje mi niso {le v ra~un, saj mi predstavljajo nekaj grobega, nasilnega … Tisti hip mi je v glavo {inila misel – metulj – moj sin je zlat metulj~ek na moji dlani in jaz mu z ljubeznijo dovolim odleteti na svobodo. To sliko bom vizualizirala vsak ve~er in upala, da deluje! @e to no~ pred spanjem sem to storila. Ko sem sinu–metulj~ku iskreno dovolila odleteti in mu za‘elela sre~o, sem v srcu ~utila ~isto, brezpogojno ljubezen in jo poslala za metuljem, ki je izginjal izpred mojih duhovnih o~i. Po~utila sem se ~udovito! Naslednjega dne greva s prijateljico na kavo. Sediva na terasi v prvem nadstropju nakupovalnega sredi{~a, ko se nenadoma nad mizo prika‘e rumen metulj in sede na moje koleno. Otrpnila sem od za~udenja. Spomnila sem se v~eraj{nje no~i in mojih misli. Metulj~ek je kar nekaj ~asa sedel na mojem kolenu, kot da mi ‘eli nekaj povedati … Ko pridem domov, me ~aka na mobilniku sporo~ilo: »Ljuba mati, ne samo da je pomlad pred vrati; pomlad je tu, mi govori citron~ek zlat, na okenski polici – znanilec son~nih dni!« Ne raz~lenjujem zakaj in kako, sre~na sem, da sem se osvobodila iz prime‘a lastnih pogubnih dejanj in miselnih vzorcev, zaradi katerih sem trpela jaz, moj mo‘, {e najbolj pa najin sin! Ana Ilustracija Milo{ Lukman

Rumeni metulj

Vabilo k pisanju Mnogim med nami se je `e pripetilo kaj nenavadnega. Opi{ite va{ resni~ni nenavaden dogodek, sre~anje, va{e sanje, ob~utke, jasnovidne utrinke, strah ... in napisano po{ljite na: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana, ali ara@zalozba-ara.si - najbolj{e prispevke bomo objavili. Nagrada za objavljen prispevek je polletna naro~nina na revijo Misteriji.

D


Ozdravite lahko karkoli Avtor: dr. Martin Brofman Prevedla: Nata{a Martin~i~ Zalo‘ila: Ara Zalo‘ba Obseg: 258 strani Format: 12,5 × 19,5 cm Bro{irano Cena: 18,00 € Informacije o prodaji: 01/549 17 92 Preden se sami ali kdo v va{i bli‘ini spopade z zdravstveno te‘avo, si velja prebrati knjigo Ozdravite lahko karkoli. Avtor je imel tumor na hrbtenici in napoved, da bo ‘ivel {e dva meseca, on pa je hotel ozdraveti. Delal je na sebi, za~el se je spro{~ati, vizualizirati, pozitivno razmi{ljati, meditirati in uporabljati afirmacije. Ko je po dveh mesecih ozdravel, so ga klicali na pomo~ od vsepovsod. Da bi njegove izku{nje dosegle ~im ve~ ljudi, je napisal to knjigo, polno zamisli, na~el in filozofije, ki sestavljajo zdravljenje in samospoznavanje po sistemu telesa kot ogledala. »Kar lahko stori ena oseba, lahko stori kdor koli,« je zapisal in naslovil knjigo Ozdravite lahko karkoli. Knjiga je dokaj enostavno napisan priro~nik, ki ga razumemo {e veliko bolj, ker je ima mnoge slikovne ponazoritve. Knjiga ima sedem delov: Usmeritev, v katerem obravnava zdravitelje, energetski sistem ~lovek in jezik telesa,

v drugem delu Sistem telesa kot ogledala nam razlo‘i vse o ~akrah, v tretjem delu Orodja in koncepti je beseda o beli svetlobi, miselnih oblikah, potovanju skozi ~as in pretekla ‘ivljenja, v ~etrtem delu Kako zdraviti so opisani na~ini zdravljenja, v petem delu Druge dimenzije beremo o zdravljenju kot meditaciji, ljubezni kot zdravilu, karmi. [esti del Vaje je namenjen {tirim vajam zdravljenja, na koncu pa je nekaj dodatkov, v katerem {e ve~ zvemo o barvah. Knjiga sloni na dejstvu, da se prav vse, kar se dogaja v na{em telesu, najprej zgodi v na{i zavesti. Dokler se na okoli{~ine odzivamo optimalno, smo v ravnovesju, ko pa se sre~amo s prevelikimi napetostmi ali fizi~nimi te‘avami, se nam ravnovesje, naravno stanje zavesti, poru{i. In treba ga je vzpostaviti na novo. Kako, prav to pa nam sporo~a knjiga Ozdravimo lahko karkoli. Kar sama od sebe se ponuja za imenitno darilo, saj sodi v vsak dom.

Knjiga za sjajno pam}enje Avtorja: Karen Markowitz in Eric Jensen Prevod v hrva{~ino: Dario Borkovi} Zalo‘ba: VBZ Zagreb Obseg: 240 strani Format: 24 cm Bro{irano Cena: 19,50 € Informacije o prodaji: 01/549 17 92 Spomin je velika stvar in Knjiga za sjajno pam}enje je res sijajna. Ne le da avtorja natan~no razlagata delovanje spomina; vrednost knjige je predvsem v tem, da je polna napotkov, ki nam omogo~ajo spomin razvijati, ohranjati in tudi s pridom uporabljati. Bralec knjige spozna, kaj lahko stori za okrepitev samozaupanja, v knjigi so navodila, kaj naj storimo za bolj{e ocene v {oli, navedena pa so tudi {tevilna prakti~na in lahko uporabljiva pomagala za pomnjenje. Prav prakti~ni nasveti dajejo knjigi njeno vrednost; razlo‘eno je, zakaj so ribe, jajca, obrano mleko, perutnina

dobra hrana, brez katere ni optimalnega spomina in kaj imajo pri tem opraviti kofein, sladkor in vitamini … Posebno poglavje je namenjeno star{em, da otrokom pomagajo razviti spomin, saj naj bi se otroci morali nau~iti, kako si stvari najla‘je zapomnijo. V knjigi so opisani tudi vzroki za slab{e pomnjenje. In nasveti: ne ‘ivite pod daljnovodi in komunikacijskimi stolpi ali v njihovi bli‘ini, bodite osve{~eni pri rabi elektri~ne energije v ‘ivljenjskem okolju, zmanj{ajte uporabo fluorescentnih svetilk, pijte dovolj vode, sprehajajte se ali tecite … Avtorja sta se posvetila ne le razvoju, marve~ tudi pe{anju spomina. Opozarjata na vzroke tega dogajanja, ki nikakor ni naravno in leta nimajo s tem ni~ skupnega. Med napotki, ki se vrstijo iz poglavja v poglavje, je zelo zanimivih petintrideset strategij pomnjenja vseh ~asov. In ko to preberete, doumete, da gre pravzaprav za napotke za zdravo ‘ivljenje; ~e ‘ivite zdravo, kar pomeni pravo prehrano, gibanje, po~itek, spanje … to omogo~a, da ohranjate spomin ali ga celo razvijate ne glede na morebitno tretjo ‘ivljenjsko dobo. Imate tremo pred javnimi nastopi? V knjigi je devet nasvetov, kako se je znebite. Bi radi izbolj{ali spomin pri u~enju? Na{li boste trinajst preizku{enih nasvetov.

-

Najbolj iskane knjige v trgovini Aurea v BTC, hala A v Ljubljani

Novi knjigi 1. Ji d‘ing – knjiga premen Brian Browne Walker

2. Zdravje iz stopal Ana Koro{ec

3. Kako vidimo, beremo in izbolj{amo avro dr. Thomas Chalko

4. Alkalizirajte ali umrite dr. Theodore A. Baroody

5. Osnove radiestezije in bioenergije Igor Ziernfeld

6. Polje – po sledi nevidnih sil v vesolju Lynne McTaggart

7. Na zdravje! Peter Amalietti

8. Omega-3 – islandski ~ude‘ dr. Garry Gordon in Herb Joiner-Bey

9. Tra‘i, i bit }e ti dano Esther in Jerry Hicks

10. Ratovi bogova i ljudi Zecharia Sitchin

JANUAR

08 -

Misteriji 51


Poti do zdravja S klubsko kartico Misterijev velja 10 % popust pri storitvah na{ih ~lanov AL TERNA TIVNO ZDRA VLJENJE LTERNA TERNATIVNO ZDRAVLJENJE SCIO je najkompleksnej{i bioresonan~ni biofeedback sistem za diagnostiko/terapijo, ki omogo~a vpogled v celotno energetsko stanje organizma (hormoni, vitamini, minerali, encimi, ~akre, emocije, virusi, bakterije …) LAH MEDIKAL CENTER d. o. o., Klanec 13, 1218 Komenda Tel. 031/616 351 ANGELI IN REIKI Marjetka Novak – [ola za angelskega terapevta, [ola kanaliziranja in dela z angelskimi kartami, razli~ni te~aji, Angelski Reiki Info: Brodarjev trg 11, Ljubljana, tel. 031/830 299, info@svetangelov.com, www.svetangelov.com, www.reiki.si BIOENERGOTEHNOLOGIJA Funkcionalna in frekven~na diagnostika notranjih organov, mikrovalovna akupunktura pri bole~inah v hrbtenici in sklepih, bicom resonanca pri alergijah in prekomerni te‘i, frekven~na terapija Dr. Rifa pri onkolo{kih obolenjih, psihoterapija. Brane Kobal, tel. 041/909 341, Ljubljana BIOTERAPIJA Huj{ajmo s pomo~jo energije, znebite se odve~nih energij in kilogramov, za‘ivite novo ‘ivljenje! Izdelam vam za vas prirejeno tabelo hrane, ki vas redi ali vam pomaga huj{ati! Nudim tudi pomo~, ko ste brez idej, brez volje do ‘ivljenja in energije za vsakdanja opravila, pa {e zdravje vam pe{a. Naro~anje na tel: 041/485 309 gospa Meta, www.mojaxxllinia.com DELAVNICE U~enje kot ‘ivljenjska izku{nja – Zavod za alternativna izobra‘evanja – ZAI Izvajamo izobra‘evalne programe: NARAVNI ZDRAVILEC, uporabna psihosomatika, prednosti in pasti samopodobe. Opravljamo radiestezijsko detekcijo {kodljivih sevanj. Nudimo slikanje avre z diagnostiko. Organiziramo izredna predavanja, u~ne delavnice in izlete, povezane z naravnimi energijami in ~ude‘i. Dalmatinova 2, Ljubljana, tel. 01/230 84 71 e-mail: zavod.zai@gmail.com, spletne strani: www.zavod-zai.si HOLISTI^NI CENTRI CENTER ZA RAVNOVESJA BIOENERGIJ vam nudi pomo~, kako priti bli‘je k svojemu notranjemu ravnovesju. Holisti~ni pristop. Energetsko ~i{~enje prostora, angelske terapije, delavnice, Quantec. Tel. 031/72 34 27; www.beli-delfini.net

Novak

PSIHOKIBERNETIKA ESENOV Psihokibernetika Esenov spodbuja samorazvoj in meditacijo ter omogo~a osebne za{~ite, za{~ite na{ih bli‘njih, za{~ite stvari, delovanje z miselnimi frekvencami, telesno, ~ustveno in umsko zdravje, zdravljenje ‘e obstoje~ih in prepre~evanje novih motenj, pa tudi sposobnost psihokirurgije. Te~aji, terapije, regresoterapija. Vadana Gordana Kudrikova, Umag, tel. 00385/(0)91 20 62 815, 00385/(0)52 752 760 RADIESTEZIJA Radiestezijski pregledi spalnic in ~loveka. ALTERA nudi radiestezijske preglede spalnic, pisarn, energetske preglede telesnih organov (slikanje avre), diagnostika. Imate te‘ave s spanjem, zdravjem, ~utite utrujenost, pa ne veste vzroka? Naro~ila na GSM: 041/716 195; www.altera.si REIKI SUN REI, svetovanja in terapije, Tadej Krnc s. p. Reiki terapije, radiestezija, bioenergija, angelske terapije, energetsko ~i{~enje prostorov, svetovanja s pomo~jo angelskih kart in tarota. Po predhodnem dogovoru mo‘en obisk na domu. Dunajska cesta 51, Ljubljana, tel. 041/750-398, e-mail: tadej.krnc@telemach.net TRGOVINE AUREA - vse za telo in du{o, maloprodaja in veleprodaja; naravna kozmetika za telo, ezoterika, knji`ni program in izdelki iz tehnologije Hydronic; AUREA Press d. o. o., BTC hala A, [martinska 152, Ljubljana. tel. 01/541 17 60 TRGOVINA ART AURUM na Pobre{ki c. 4 v MARIBORU in TRGOVINA DIVA Kidri~eva 2b NAKUPOVALNI C. v VELENJU vam ponuja veliko izbiro ezoterike, kristalov, literature, to~enih parfumov in unikatnih izdelkov. ZDRA VILI[^A ZDRAVILI[^A Terme Dobrna, zdravljenje ginekolo{kih, revmatskih, ortopedskih in nevrolo{kih obolenj ter stanj po po{kodbah, tel. 03/780 80 00

Holisti~ni center Toma‘ [u{ter{i~ Fizioterapija, akupresura, kristaloterapija, refleksna masa‘a stopal, energijska terapija, psihoterapija, energijsko ~i{~enje prostorov in predmetov, masa‘a telesa, laj{anje bole~in in po{kodb hrbtenice in sklepov. tel. 031/728 590, e-mail: info@kamrca.com, www.kamrca.com Vodnikova 155, Ljubljana

Terme Roga{ka – Nudimo vam ugoden vikend paket s slikanjem avre in klasi~no delno masa‘o. Informacije in rezervacije: 03/811 2000 in marketing@terme-rogaska.si

NARAVNO ZDRAVLJENJE Odprava bole~in, gangrena, depresija, onkolo{ka obolenja, migrena … Ko uradna medicina ne more dovolj pomagati – bioterapija po metodi Zdenka Doman~i}a Info: 031/567 731; bioterapija@siol.net

WU WEI BUJENJE Skupinsko in individualno odpravljanje bolezenskih blokad. Tedenska sre~anja, {tirinajst seans, so v Termah Dobrna. Vodi Dragan Sekuli}. Informacije in prijave tel. 03/780 80 00

Zakaj revijo kupujete, ~e jo lahko dobite v nabiralniku 10 % ceneje? Naro~nine: 01/ 231 93 60, 031/662 092

52 - JANUAR 08 -

Ureja Eva Jeseni~nik, 01/231 93 60 eva.jesenicnik@zalozba-ara.si

Za sodelovanje na strani Poti do zdravja pokli~ite prosim na telefon 01/231 93 60 ali 031/66 20 92 ali se oglasite po e-po{ti: eva.jesenicnik@zalozba-ara.si


Izidi `rebanja za nagradno kri`anko {t. 154

Mali oglasi HOROSKOPI – NATALNI, KARMI^NI, DHARMI^NI, LETNI - pisno izdelam. Brezpla~en vzorec! Astrolog Armand Armand, GSM 041/568 340, www.astrologarmand.fr.st

PRVA NAGRADA (letna naro~nina na revijo Misteriji)

Astro s. p., Koper

Marjeta Igli~, Podlipovica 8, 1411 Izlake

@ELITE POKUKATI V PRIHODNOST? Storite to z izku{enimi. Vede‘evanje in svetovanje na 090/43 85. 0,5 min/0,5259 €. Ceno iz drugih omre`ij dolo~a operater ponudnik storitev.

DRUGA NAGRADA (polletna naro~nina na revijo Misteriji):

MAKRA AS s.p., PE: Kvedrova c. 3, 1000 Ljubljana

090 4321 ... Da vpra{anje postane odgovor, da se strah spremeni v prah! POGOVORISVETOVANJA-TAROT z vami 365 dni. Mo`en osebni stik. 0,70 € / 0.5 min; mobitel omre`je 090/142 872 - 0,75 € /0.5 min ZANA d.o.o.

TAROT preko GSM 090/14 24 10. Cena 1,04 €/min. Vsak petek ob 22,30 imam oddajo v ‘ivo na televiziji VI-TEL. Violeta Bonutti s. p., [empeter

ASTROLO[KO SVETOVANJE – Kaj storiti v brezizhodni situaciji? Premagajte negotovost in ugotovite svoje najve~je potenciale in prilo‘nosti! Florjana 090/142 661. Cena klicev z Mobitela, Debitela in Izimobila je 1,25 €/min. Rojc Andrej s. p.

ASTROLOG, terapevt in pedagog prof. Stane Pade‘nik analizira, svetuje, napoveduje, izobra‘uje. Naro~ila na 041/44 17 44.

Berta Konda, Brilejeva 8, 1117 Ljubljana

WU WEI BUJENJE

V Termah Dobrna Dragan Sekuli} (00385 91 254 36 98) vodi wu wei bujenje, med katerim lahko ~lovek sam stre svoj notranji psihoenergijski vzrok bolezni. Med seanso wu wei bujenja se v ljudeh prebudi prastaro, vsem dano nenau~eno znanje zdravljenja. Wu wei bujenje je namenjeno za spopad z vsemi boleznimi in za preventivo. Kontraindikacij ni. Prvo wu wei bujenje v novem letu bo Wu wei vikend od 25. do 27. januarja (v program je vklju~en tudi bazenski wu wei). Cena wu wei vikenda je 120 €. Udele‘enci wu wei vikenda lahko 53izkoristijo dva polpenziona po ceni od 88 do 102 €. Naslednji termini (enotedenska wu wei bujenja): 2. do 9. februarja, 29. marca do 5. aprila, 24. do 31. maja, 21. do 28. junija

TRI TRETJE NAGRADE (knjiga zalo`be ARA): Zorka Klemen, Lokavec 11/B, 5270 Ajdov{~ina Jelena Stankovi}, Celov{ka 287, 1117 Ljubljana Vida Dobrin, Kovorska c. 49, 4290 Tr‘i~ Nagrade bomo poslali po po{ti.

Cena enotedenskega wu wei bujenja je 410 € Informacije in prijave: Tel. 03/780 80 00, faks 03/780 81 11; e-po{ta: info@terme-dobrna.si Cene polpenzionov za sedem dni so za udele‘ence wu wei bujenja od 219 do 292 €.

NOV’CEH d. o. o., Ljubljana

PRODAM FREKVEN^NI GENERATOR Satellite F/Scan 2/SE, kupljen pri prof. dr. Kobalu, malo rabljen. Pokli~ite 031/718 491 (Ernest)

Mali oglasi v Misterijih CENA besede je 1,25 €, (najmanj 18,78 € za 15 besed ali manj). 10 % popust za tri, 15 % popust za ve~ kot tri zaporedna naro~ila. [tejejo vse besede in {tevilke. 20 % DDV ni v{tet v ceno. ROK za sprejem je do vklju~no 15. v mesecu za naslednji mesec. Informacije po tel.: 01/ 231-93-60. SPREJEM oglasa le

pisno po

po{ti ali po elektronski po{ti ara@zalozba-ara.si. Storitev razli~nih ponudnikov, objavljenih na teh straneh, ne preverjamo in zanje ne odgovarjamo. Bralke in bralce prosimo, da nam o kakovosti ponujenih storitev sporo~ijo svoje mnenje.

DUHOVNA PREOBRAZBA DUHOVNA PREOBRAZBA je spoznavna in zdravilska delavnica, ki jo vodi priznana regresoterapevtka Vadana Gordana Kudrikova (00385 91 206 2815). Delavnica omogo~a izku{njo osebne preobrazbe, da ozdravimo telesne tegobe in te‘ave psihi~nega izvora. Odstranjevanje ~ustvenih in mentalnih blokad. Kadar sedanji problem izhaja iz pretekle eksistence, so mo‘ne tudi izku{nje prej{njih ‘ivljenj. [tiri seanse, individualni tretmaji po ‘elji. Januarja bo delavnica od petka 18. popoldne do nedelje 20. opoldne. Cena delavnice je 120 €. Naro~niki na revijo Misteriji imajo 10 %, ponovni udele‘enci delavnice pa 15 % popusta. Popusta se izklju~ujeta. Cene polpenzionov za dve no~itvi so za udele‘ence delavnice so od 65 do 105 €. Informacije in prijave Terme Dobrna: tel. 03/78 08 000; faks 03/78 08 111; info@terme-dobrna.si

-

Re{itev nagradne kri`anke {t. 154: VODORAVNO: tragedija, romanizem, aval, ro‘a, peron, lan, terapija, arzen, cucek, Zapoteki, TT, Haiti, Dr~ar Murko, Lonjer, RK, Semper, zel, alk, ata, neudobnost, KU, Hum, NN, Nea, orjak, aroma, klovn, Noe, kimotoskop, sneg, kopun, slatina, erar, akter, sol, letnica, bareta, NT, azil, Stojan Nagradni pojmi: AKUPUNKTURNA TERAPIJA, KIMOTOSKOP (KIMASKOP)

Prosimo, da re{itev po{ljete do 15. januarja 2008 v ovojnici s pripisom KRI@ANKA 155 na naslov: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Iz`rebali bomo pet nagrajencev, ki bodo prejeli: 1. nagrada: letna naro~nina na revijo Misteriji 2. nagrada: polletna naro~nina na revijo Misteriji 3.-5. nagrada: knjiga zalo`be ARA

JANUAR

08 -

Misteriji 53


i 5 Nagradna n d 15 a r {t. g Ime in priimek: a N on p Stalno bivali{~e: ku Po{tna {tevilka in kraj:

54 - JANUAR 08 -

kri`anka (155)


ARA ZALO@BA

HRANA ZA @IVLJENJE

POTOVANJE DO EKSTAZE

ZDRAVJE IZ STOPAL

S spremenjenim na~inom prehranjevanja lahko vplivate na svoje zdravstveno stanje. Knjiga vsebuje poleg receptov tudi razumljivo razlago, zakaj in kako naj bi hranili svoje telo, da bi se lahko uprlo bolezni in jo premagalo.

V knjigi avtorica nagovarja plesalca, ki ‘ivi v vsakem izmed nas, in nas ne‘no spomni, da smo rojeni za ples v ekstazi. To je trenutek celosti, ko smo popolnoma ugla{eni sami s seboj, in ko so na{e telo, srce, um in du{a povezani.

Priro~nik za refleksoterapijo vas nau~i skozi stopala pregledati celotno telo in zaznati morebitne ~ustvene te‘ave in slabo po~utje. Prek masa‘e stopal, se telo ves ~as ~isti in obnavlja. Prilo‘ena sta plakata z oznakami con na stopalih in rokah.

PRIRO^NIK ZA ZDRAVILCE

OSNOVE RADIESTEZIJE IN BIOENERGIJE

POLJE - PO SLEDI NEVIDNIH SIL V VESOLJU

Knjiga je izvrsten priro~nik za vse, ki ‘elijo prebuditi in razviti zdravilske sposobnosti ter k bolj{emu zdravju pomagati sebi in drugim. Opisane tehnike so zelo u~inkovite in vklju~ujejo barve, zvoke in di{ave.

16,27 € (3.900 SIT)

Priro~nik je namenjen vsem, ki se `elijo nau~iti uporabljati nihalo in druge radiestezijske instrumente ter sebi in svojim pomagati z bioenergijo. Knjiga je dobrodo{la tako izku{enim radiestezistom, kot tudi novincem.

Ves svet vibrira v skrivnostnem kvantnem polju neizmerne energije, ki je klju~ za pojasnitev telepatije, telekineze in bioenergije, obeta pa tudi mo`nost ~rpanja neskon~nega vira energije in vesoljska potovanja na velike razdalje.

16,27 €

16,27 €

16,27 €

16,27 €

20,45 €

ODKRIVANJE PRETEKLIH IN PRIHODNJIH @IVLJENJ

PRIKRITA ZGODOVINA ^LOVE[KE RASE

POTOVANJE DU[

USODA DU[ Ameri{ki mojster hipnoterapije Michael D. Newton je na podlagi {tevilnih seans pri{el do novih odkritij o usodi du{ in to popisal v ve~ kot 500 strani debeli knjigi, ki v obliki intervjujev odstira pogled v skrivnost zasmrtja. Knjiga je ameri{ka uspe{nica.

KAKO ZDRAVIMO Z BARVAMI

KAKO ZDRAVIMO Z ZVOKOM

Knjiga opisuje izkopanine, ki jih v muzejih skrivajo v depojih; strokovnjaki ne znajo razlo‘iti njihovega porekla; seznanja tudi s predmeti, katerih starost ocenjujejo na milijone let, ~eprav je ~love{ka rasa uradno stara {ele 100.000 let.

V knjigi najdemo odgovore na ve~na vpra{anja, kaj se dogaja z du{o, ko ~lovek umre, bodisi naravne bodisi nasilne smrti. Kdaj in kako se du{a odlo~i, da pride v ~lovekovo telo? Kaj se dogaja z du{o med dvema ‘ivljenjema?

Knjiga razkriva, kako s pomo~jo hipnoze spoznamo svojo preteklost in prihodnost. Vsebuje osupljive primere regresij v pretekla in progresij v prihodnja ‘ivljenja, dodana pa so {e podrobna navodila za samohipnozo.

Barvna terapija ni ~arobno zdravilo za vsa obolenja, vendar barve na nas vplivajo bolj kot si mislimo. Barvna terapija je preventivna nega, s katero odgovorneje in aktivneje sodelujemo pri vzdr‘evanju lastnega zdravja.

Vsak ~lovek je glasbeni in{trument, ki niha v razponu kozmi~nih vibracij. V knjigi je opisano, kako lahko z zvoki, glasbo in lastnim glasom uravnove{amo in zdravimo sebe in druge.

16,27 €

16,27 €

15,00 €

24,00 €

12,10 €

13,77 €

KAKO VIDIMO, BEREMO IN IZBOLJ[AMO AVRO

KAKO ODKRIJETE VA[A PREJ[NJA @IVLJENJA

KAKO SE NAU^IMO AVTOMATSKEGA PISANJA

Priro~nik za spoznavanje avre in razlage, kako se jo nau~imo gledati in spoznavati njen pomen; kako nam avra ka‘e na podlagi bioenergijskih zevov du{evno in telesno stanje.

Priro~nik korak za korakom vodi do znanja, kako se sami, brez terapevta, spustimo v prej{nja ‘ivljenja in odkrijemo vzroke morebitnih bolezni, preganjavic, stisk, ki izvirajo iz davnine.

Priro~nik, ki vas pou~i, kako prek avtomatskega pisanja vzpostavite stik z Vi{jim jazom, ki vas vodi in vam svetuje, komunicirate z drugimi bitji, ki vam posredujejo razli~ne informacije, dobite odgovore ...

7,93 €

12,90 €

12,10 €

KAKO POVE^AMO SAMOZDRAVILNE SPOSOBNOSTI

KAKO VPLIVAJO OSEBNA [TEVILA

KAKO BEREMO USODO Z DLANI

Sami lahko veliko storimo za svoje zdravje. Napotki za klistiranje, post, telesno vadbo in savnanje. Kako, koliko in kdaj naj bi jedli, da bi spremenili svoj svet zdravja.

S pomo~jo {tevil, vsako ima svoj pomen, lahko bolje spoznamo sebe in ljudi, ki nas obkro‘ajo. [tevila nam lahko pomagajo ustvariti lep{e ‘ivljenje, z njimi lahko pokukamo v preteklost, razumemo sedanjost in na~rtujemo prihodost.

Priro~nik iz~rpno opisuje, kako iz ~rt na dlani izra~unamo razne datume in `ivljenjska obdobje. Dlan razkriva ~lovekov zna~aj, zdravje, temperament in celo usodo.

7,93 €

12,10 €

12,10 €

Kako naro~imo knjige, kozarce, vr~e ... Izbrano naro~imo po telefonu (med 8. in 15. uro): 01/549 17 92 ali 051/307 777, faksu: 01/230 16 27; e-po{ti: ara@zalozba-ara.si ali pisno na naslov: ARA zalo‘ba, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana.

Pla~ilo po povzetju. Po{tnino pla~a kupec.

-

JANUAR

08 -

Misteriji 55


ZA NARO~NIKE REVIJE MISTERIJI DO KONCA JANUARJA

KNJIGA,

KI JE VE~ KOT SAMO KNJIGA

...

Ji d`ing – knjiga premen Ji d‘ing je tiso~letja stara zelo modra knjiga, temeljno besedilo kitajske modrosti in filozofije. Je pa tudi potrpe‘ljiv in vseveden u~itelj, svojevrsten knji‘ni orakelj, od katerega lahko zmeraj dobimo brezhiben nasvet. Knjiga premen je nezmotljiv vodi~ ob ‘ivljenjskih prelomnicah, kot tudi v vsakdanjih situacijah. Brez ovinkov nam svetuje, kaj storiti za uspeh in dobro sre~o; prav zato je knjiga tako dinami~no ‘iva {e danes, tiso~e let in kilometrov od kraja njenega nastanka. Knjigi smo prilo‘ili tri kitajske kovance za postavljanje vpra{anj.

Cena: 15,90 €

Cena knjige za naro~nike Misterijev do konca januarja 56 - JANUAR 08 -

13,50 €

Prodaja in informacije - 051/307 777; 01/541 17 60

ARA zalo`ba d.o.o. Cigaletova 5, 1000 Ljubljana

Revija Misteriji 174 - januar 2008  

Vrnitev v kameno dobo Ali bi pre‘iveli v pogojih POZOR! BRANJE TE REVIJE LAHKO VPLIVA NA VASE ZIVLJENJE ISSN 1318-1777 - JANUAR 08 - Misteri...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you