Page 1

LETNIK 15 - ŠT ŠT.. 173 - DECEMBER 2007 - 4,50 €

POZOR! BRANJE TE REVIJE LAHKO VPLIVA NA VASE ZIVLJENJE ISSN 1318-1777 v

v

P R IL O G A

Biodinami~no gospodarjenje Pogovor z Meto Vrhunc

Kako varna so zdravila?

Pri uvajanju novih zdravil je najpomembnej{a gonilna sila uspeh in ne varnost

Osem korakov do zdravja in dolgega ‘ivljenja

Piramide kot skladi{~a ^utenje energije Piramide v Gizi izhajajo iz predpotopnih ~asov

Vaje za ~utenje energije pri samozdravljenju

OBRNIMO @IVLJENJE K ZDRAVJU -

DECEMBER

07 -

Misteriji 1


ARA ZALO@BA

MAGIC LIFE ZA PRVO POMO^ Simbol Magic life, ki je natisnjen na prvi strani revije, koncentrira energijo iz okolja, zato je je v njegovem neposrednem okolju ve~. Polo‘en pod kozarec s pija~o lahko spremeni njen okus, polo‘en pod vazo lahko podalj{a ‘ivljenje ro‘, pod cvetli~njakom deluje na bujnej{o rast, prilepljen na obolelo mesto lahko zmanj{a bole~ino ...

N ISLANDSKI ^UDE@ OMEGA-3 Posega v temelje zdravja in ‘ivljenja ter prepri~ljivo dokazuje, kako pomembno je, da vsakdo zau‘ije dovolj ma{~obne kisline omega-3, ki so jo otroci nekdaj u‘ivali kot ribje olje. Trda vezava 14,60 € bro{irano 12,10 €

N

O

V

O

V

O

KAJ NAJ JEM, DA OD@ENEM RAKA NA DEBELEM ^REVESU Rak na debelem ~revesu je zelo povezan z na{o prehrano. Knjiga odgovarja na vsa vpra{anja o tem raku in prehrani zoper njega ter navaja obilico prakti~nih nasvetov in receptov.

VODA ZA ZDRAVJE IN @IVLJENJE

TELO KLI^E PO VODI

V knjigi zdravnik razkriva, kako uravnote‘eno pitje vode in u‘ivanje soli pomaga ozdraviti in prepre~iti {tevilne bolezni ter nam pomaga, da se izognemo dragim, lahko pa tudi {kodljivim zdravilom.

Zdravnik internist F. Batmanghelidj dokazuje, da si lahko zdravje mo~no izbolj{amo s pitjem navadne vodovodne vode. Medicinsko utemeljeno.

Trda vezava 22,95 € bro{irano 20,45 €

15,00 €

12,10 €

O

N

O

V

O

JI D@ING – KNJIGA PREMEN

PARAZITI, SKRITI VZROK MNOGIH BOLEZNI

PRISLUHNI SVOJEMU TELESU

BESKRAJNA LJUBAV JEDINA JE ISTINA

Knjiga vas seznanja s spremembami v obdobju pred menopavzo in po njej ter svetuje, kako jim slediti in prilagoditi na~in ‘ivljenja, da bo tudi v zrelem obdobju mirno in zadovoljno.

Ta svetovna uspe{nica odkriva, da so se nekdaj na Zemlji spopadali nezemeljski gospodarji in uni~ili tedanjo civilizacijo. Opisuje vesoljni potop, trojansko vojno … in dokazuje, da so se vojne na Zemlji za~ele kot vojne bogov.

Knjiga premen ali »kitajska biblija« je sijajna zbirka modrih misli, predvsem pa ‘iv orakelj, od katerega lahko zmeraj dobimo brezhiben nasvet. Knjigi so dodani trije kitajski nov~i~i za postavljanje vpra{anj.

Da zajedavci povzro~ajo vse bolezni in kako se jih lahko znebimo, sami ali s pomo~jo zdravilca, ter si tako povrnemo zdravje, nam na razumljiv na~in opisuje nem{ki naturopat.

Ta priro~nik vam lahko pove, ali z vsakdanjo prehrano svoje telo oskrbujete z vsem, kar potrebuje. Dodan vpra{alnik pa vam pomaga razviti u~inkovit in po va{i meri krojen jedilnik.

Avtor je v knjigi obra~unal z licemerstvom vlad, religijami in kompjuterizacijo ~loveka ter zaklju~il – Neskon~na ljubezen je edina resnica. Zato se moramo odu~iti od tistega, kar nam je sistem z manipuliranjem vsilil.

12,10 €

20,45 €

15,90 €

19,50 €

7,93 €

20,45 €

HORMONSKO NADOMESTNO ZDRAVLJENJE

RATOVI BOGOVA I LJUDI

Knjige, ki so tudi naprodaj: TEMELJI @IVLJENJA .................................................................... 28 € POST - POT DO ZDRAVJA .................................................. 9,90 € @IVETI BREZ BOLEZNI ....................................................... 16,27 € KAKO @IVETI 100 LET ............................................................ 9,60 € ZDRAVILNI ^AJI IN NASVETI ......................................... 12,10 € KOJI K.... UOP]E ZNAMO ................................................ 33,59 € ZNANSTVENI PRISTOP K PRIDOBIVANJU BOGASTVA ...................................... 14,61 € MODROSTI ZBRANE IZ VERZOV STKANE ............. 25,04 € SRCA ZRCALO ......................................................................... 11,32 € @IVETI V SRCU ........................................................................ 19,02 € SVOBODA IZBIRE .................................................................. 10,43 € SIBIRSKA CEDRA .................................................................. 34,22 € KDO SEM IN KAJ LAHKO POSTANEM ..................... 25,87 € KOZMOBIOLOŠKI KOLEDAR ............................................. 7,93 € SPOMINI ....................................................................................... 12,48 € SANJE ............................................................................................ 12,10 € ALKALIZIRAJTE ALI UMRITE .......................................... 16,61 €

-10 %

PRERANO STARI, PREKASNO MUDRI

LJUBAV I PRE@IVLJAVANJE

TRA@I, I BIT ]E TI DANO

DONNA VIDA

Kanalizirana besedila v tej knjigi vsebujejo nauke kako izra‘ati in uresni~evati svoje ‘elje, v srcu teh naukov pa je najmo~nej{i zakon Vesolja, zakon privla~nosti. Glasovi Duha nam razprostirajo na~rt za razumevanje in spreminjanje lastne usode.

V knjigi so predstavljene zgodbe ljudi z vsega sveta, tudi veliko Slovencev, ki k zdravilki Vidi Vidmar v Brazilijo prihajajo iskat zdravje in duhovno mo~. Zajeta so tudi ezoteri~na sporo~ila in opisane zna~ilne tehnike meditiranja.

To je knjiga za vse, ki imajo ob~utek, da jim ~as uhaja iz rok, a {e niso postali taki kot bi ‘eleli. Avtor psihiater je v knjigo vtkal globoka spoznanja o tistem, s ~imer se bojuje vsak od nas, ko posku{amo ~im bolje izkoristiti ~as, ki ga imamo na razpolago.

Dr. Dean Ornish je prvi dokazal, da je mogo~e te‘ave s srcem zdraviti z manj zdravili in da se je mogo~e odre~i tudi operaciji, ~e spremenimo na~in ‘ivljenja. V osmih korakih nas pou~i, kaj naj storimo, mislimo, delamo…

20,45 €

20,82 €

14,60 €

25,45 €

^lani kluba Poti do zdravja, naro~niki na revijo Misteriji, imajo 10 % popusta. Vsem ~lanom je ta popust, ob gotovinskem pla~ilu, priznan tudi v trgovini Aurea, BTC hala A.

-

DECEMBER

07 -

Misteriji 2


LETNIK 15 - [T. 173

december 2007

13

Biodinami~no gospodarjenje Pogovor z Meto Vrhunc, ustanoviteljico dru{tva Ajda

9

Obrnimo ‘ivljenje k zdravju Pogovor s Petrom Amaliettijem, avtorjem knjige Na zdravje!

29

15

PRILOGA

Osem korakov do zdravja in dolgega ‘ivljenja

Spomin vode Najve~je skrivnosti tega sveta: homeopatija

Povzetek iz knjige Na zdravje! Petra Amaliettija

19

40

Kako varna so zdravila?

Piramide kot skladi{~a

Pri uvajanju novih zdravil je najpomembnej{a gonilna sila uspeh in ne varnost

25

^utenje energije Vaje za ~utenje energije pri samozdravljenju in usmerjanje energije pri zdravilstvu

27

Ko tr~ita dve o~esi Opti~ne iluzije – raziskovalci celih tiso~ let niso prepoznali globinskega vida

Velike piramide v Gizi po zgodovinskih virih izhajajo {e iz predpotopnih ~asov Pisma bralcev .............................................................................................................. 4 Zanimivosti .................................................................................................................... 6 Krvavi de‘ .................................................................................................................... 21 Notranja alkimija .................................................................................................... 23 Prodaja po po{ti ..................................................................................................... 33 Knjiga premen ......................................................................................................... 37 Fosfor .............................................................................................................................. 43 McHrana za ljubljen~ke ................................................................................... 45 Pomagala je le ma‘a .......................................................................................... 47 Skrivnost usmerjanja ‘ivljenja ................................................................. 49 Numerolo{ka prognoza ................................................................................... 51 Razbiranja revije Misteriji .............................................................................. 52 Horoskop za december 2007 ...................................................................... 53 Nenavadna do`ivetja ......................................................................................... 54 Novi knjigi .................................................................................................................... 55 Poti do zdravja ......................................................................................................... 56 Oglasi ............................................................................................................................... 57 Nagradna kri`anka 154 .................................................................................... 58

-

DECEMBER

07 -

Misteriji 3


P ISMA Ilustrirana mese~na revija na robu medicine in drugih znanosti

Misteriji www.misteriji.si izhaja v slovenskem in hrva{kem jeziku Naslov uredni{tva: Revija Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana Tel.: 01/434 73 10, fax: 01/230 16 27 ara@zalozba-ara.si Izdaja: ARA Zalo`ba d.o.o., Cigaletova 5, Ljubljana Odgovorni urednik: Jo`e Vetrovec joze.vetrovec@zalozba-ara.si

CIGALETOVA 5, 1000 L JUBLJANA

4 - DECEMBER 07 -

ara@zalozba-ara.si

BIOVAL

NAGRADE ZA NARO^NIKE

Zanimam se za bioresonan~no napravo Bioval – ali ima kdo izku{nje z njo pri delu z ‘ivalmi? Imam namre~ ma~ko s trakuljo, pa bi rad vedel, ali lahko Bioval pomaga tudi pri tem? Renato, Ljubljana

Za zvestobo reviji Misteriji je ‘reb naklonil Magic life Antonu [tuklju iz Kopra. Vse nove decembrske naro~nike bomo nagradili z Merilcem stresa.

KAR 15-ODSTOTNI POPUST ZA NARO^NIKE! Z letom 2008 uvajamo nov, ve~ji popust za naro~nike revije Misteriji: pri pla~ilu letne naro~nine imajo naro~niki 15 % popusta in tako za dvanajst {tevilk pla~ajo le 45,90 €. Tako prihranite 8,1 €. Pri pla~ilu polletne naro~nine pa {e vedno velja 10 % popusta, {est {tevilk revije stane z 10 % popusta 24,30 €.

IZKU[NJE Z INFORMIRANIMI IZDELKI

Vodo iz kozarca z modro oznako sem pila odkar so bili ti kozarci dani v uporaDirektorica: Eva Jeseni~nik bo in prodajo. Uporabljala eva.jesenicnik@zalozba-ara.si sem jo za zalivanje ro‘ in zeRedaktor: Andrej Kikelj lenjave v vrtu ter pri priandrej.kikelj@zalozba-ara.si pravi hrane. Tehni~no urejanje: Luka Zlatnar Izku{nje pitja vode iz luka.zlatnar@zalozba-ara.si kozarca z zeleno oznako si Tajni{tvo, naro~nine in oglasno tr`enje: lahko vsak prebere v reviji Tel.: 01/231 93 60; 031/662 092 Misteriji, letnik 14 {t. 159 na strani 49. ara@zalozba-ara.si Sedaj pijem vodo iz beProdaja po po{ti: lega kozarca, ozna~enega s Tel.: 01/549 17 92; 051/307 777 pape‘evo glavo. Vse v meara@zalozba-ara.si ni se spreminja v du{evTisk: nem in telesnem po~utju. Tiskarna Schwarz d.o.o., Ljubljana Ro‘e v stanovanju se z menoj vred po~utijo dobro. Z Naklada: 12000 izvodov ro‘marina, posajenega v Distribucija: lon~ek, je odpadla iglica in Delo prodaja d. d., Ljubljana, Tisak d. d., iz nje sta pognala dva lista. Zagreb, Distri Press d. d., Zagreb Enako kot sem prej uporaV tej {tevilki Misterijev so sodelovali: bljala vodo iz modrega koJo‘e Vetrovec, Irena Shyama zarca, jo sedaj uporabljam Hleb{, Andreja Paljevec, Andreja iz belega. Bricelj, Anka Tav~ar Prelog, Lansko leto sem se iz Peter Amalietti, Petar Vasiljevi}, Maribora preselila v SloSa{o Burja, Alenka Jurkovi~, venj Gradec. V tem ~asu se dr. Tom Lonsdale, Rado Vouk, mi je ‘ivljenje spremenilo dr. doc. Tadeja Jere Lazanski, na bolje za 100 %. Vrnilo se Branka Zateja, Stane Pade‘nik mi je zdravje, ne uporabljam nobenih zdravil oziroNaslovnica foto Luka Zlatnar ma pomirjeval, ki so mi jih Cena izvoda v maloprodaji 4,50 €. Prodaja predpisovali zdravniki v v kolporta`i: Delo-Prodaja, Dunajska 5, Ljubljana, tel.: 01/473 88 41. Naro~nina se pla~uje letno (45,90 €, 15 % popusta) ali dvakrat letno (24,30 €, 10 % popusta). Poslovni ra~un: 02083-0011412222

ALI

29

30

1 13:45

2

Mariboru. Vsak dan u‘ivam v naravi in ‘ivim med ljudmi v najlep{em slovenskem mestu, Slovenj Gradcu, ki je mesto glasnik miru! Dodala bi {e nasvet glede blazinic Biofresh in Detox – uporabljajte jih! Marica, Slovenj Gradec

SVETLOBNO LETO IN ^RNE LUKNJE Rad bi odgovoril bralki Brigiti, ki v 168. {tevilki Misterijev spra{uje o Zemlji, zunajzemeljskem ‘ivljenju, ~rnih luknjah in potovanju svetlobe. Svetloba potuje mnogokrat hitreje v odprtem delu Vesolja. ^e bi potovali z Zemlje v drugo galaksijo in se po desetih letih vrnili domov, bi bili starej{i samo za tisti ~as, kolikor smo ga porabili za potovanje – ne glede na prepotovano razdaljo. Vse galaksije imajo ~rno luknjo, tudi na{a. V njeno sredico ne more ni~esar, 3

4

5 15:35

6

7

ker je njena centrifugalna sila premo~na. Z njeno pomo~jo deluje tudi centripetalna sila, ki vle~e navzven, da se lahko rodijo nova sonca in planeti za nove in nove pogoje ‘ivljenja. Tako se galaksije {irijo ter dajejo mo‘nost za ~asovno in fizi~no ‘ivljenje v zunanjem delu njihovih sonc in planetov. Torej se nimamo ~esa bati – razen ostankov odpadnega materiala, kot so meteoriti od planeta Faetona ali Nibirusa, ki je neko~ obstajal med Jupitrom in Marsom. Njega ni ve~, ~eprav je bil mnogokrat ve~ji od Zemlje. Na nebu ga je ostalo samo za tri Lunine mase, kar je izredno malo. O tem se je ‘e pisalo v Misterijih pred mnogimi leti. Na{e meritve o ~asu in hitrosti svetlobe ne veljajo zunaj planeta Zemlja in na{ega oson~ja. V na{i Rimski cesti obstaja mnogo civilizacij na izredno visoki stopnji razvoja, ki nam odkriva8

9 18:40

10

11

12


PISMA

SLIKA ZA NARO^NIKA Med novimi naro~niki na revijo Misteriji bomo tudi ta mesec iz‘rebali sre~ne‘a, ki bo dobil za nagrado miniaturno sliko, original v tempera tehniki avtorja Vlada Pare‘nika iz Mozirja, ki je sliko poklonil ob svoji sedemdesetletnici. Prej{nji mesec je nagrada pripadla Sonji Kostevc iz Trebnja. ^estitamo!

Slika, ki jo bo prejel nagrajeni novi naro~nik na revijo Misteriji

jo ob{irnej{o razlago o ~asu in svetlobi. Pri Ginih je svetloba in njena toplota simbol vseh elementov ‘ivljenja. Z nepravilnimi posegi v naravo smo na Zemlji prekinili njen kro‘ni tok obnove in s tem izzvali nepregledne katastrofe za vse kar raste in ‘ivi, posebno pa za ~loveka. Da ne bi pri{lo do popolnega kaosa in uni~enja, sta v neskon~nost vgrajena moralni zakon in ~as – kot paralelna komponenta Vesolja. ^as v Vesolju ne te~e, temve~ miruje v ve~nosti in se z ni~emer ne da ujeti. Je neskon~en in nima za~etka. Einstein ni imel prav, saj ~as ni zakrivljen in ni materialno dokazljiv. Z nobeno hitrostjo se ga ne da spreminjati, ker sedanjost v Vesolju neprenehoma traja. ^as je od vekomaj prisoten in ne bo nikdar prenehal. Ni materija in nima materialnih lastnosti, zato je 13 18:00

14

15

16

17 11:16

neviden, ~eprav obstaja. ^as nam daje mo‘nost, da za‘ivimo, se u~imo in ponovno rodimo, vse dokler ne dose‘emo visoke stopnje duhovnosti. Vsako duhovno inteligentno bitje ima mo‘nost, da prek Univerzuma in energije Vesolja ali du{e pravilno vodi svoje telo v ~asovno omejenih ‘ivljenjih ter popravlja svoje napake iz ni‘jih razvitih civilizacij ali planetov. Tako nastaja raj na planetih, ki ga visoko razvita bitja {e oblikujejo in negujejo, da ustvarjajo nove pogoje za selitev ‘ivljenja – po Vesolju. Alojz Kapun, Maribor

SLU[NE HALUCINACIJE Ogla{am se na va{ ~lanek o slu{nih halucinacijah (Misteriji, avgust 2007), ki je v celoti zgre{en in napa~no pojasnjen pojav, ki ga lahko do‘ivi samo in le telepat, ~igar zazna18

19

20 20:44

21

22

ve oziroma ~utila so druga~na od obi~ajnih. Telepati se pogovarjamo na daljavo brez aparatov in zaznamo oziroma sli{imo sogovornika tako natan~no kot ga vi sli{ite preko telefona. Vsiljeni glasovi z gro‘njami in ‘alitvami so huda zloraba telepatskega sveta, pri ~emer je vsako zdravilo zaman. Takega trpljenja se re{ujemo sami telepati med seboj, povzro~ajo pa ga telepatski psihopati. Obi~ajno se ~lovek vsemu mote~emu izogne tako, da se umakne. Mi se tem glasovom nismo mogli izogniti, ker smo jih nosili s seboj v glavi kamor koli smo {li, vse dokler se nismo sami re{ili. Prenos slike na daljavo je za nas kot TV prenos za vas in lahko gledamo na velike daljave – naravno brez daljnogleda in tako natan~no kot bi bil predmet pred nami, ne glede na njegovo velikost. Vse to so na{i naravni darovi, ki z zlorabo povzro~ajo trpljenje nam, {kodujejo pa, milo re~eno, vsem. Re{ujemo pa drug drugega in vse vas. Mi svoje darove – naravne danosti in sposobnosti uporabljamo v korist ~love{tva. Taki ~lanki kot je zgoraj omenjeni pa ljudi oddaljujejo od resnice in so zato {kodljivi. Vrhu tega pri nas v Sloveniji ni nikogar ve~ s halucinacijami, ker smo se tovrstnega trpljenja re{ili, vsega pa {e ne. Potrebno pa je sodelovanje ljudi, saj gre za vse. V imenu slovenskih telepatov, Napoleonka, Kranj 23

24 02:16

25

26

27

28

P ISMA

Naro~ite Misterije Misterije!

Kot je storilo ‘e nekaj tiso~ ljudi. Povsem enostavno: Pokli~ite 01/231 93 60 in od naslednjega meseca vam bo pismono{a ‘e dva dni pred prihodom revije na kioske prinesel Misterije na va{ dom.

To pa {e ni vse! Kot naro~nik boste brezpla~no dobili klubsko kartico z va{im imenom, da boste lahko kupovali in uporabljali vrsto storitev vsaj 10 odstotkov ceneje. Misteriji so, ~eprav vam jih prinesemo domov, za naro~nika 10 oziroma 15 odstotkov cenej{i. Letno ali polletno naro~nino (45,90 oziroma 24,30 €) pla~ate {ele ko dobite polo‘nico. Tudi kadar revijo naro~ite za darilo svojcu ali prijatelju. In {e ve~, obdarovancu po{ljemo ne le revijo, marve~ tudi ~estitko v va{em imenu.

In ne le to! Ko naro~ite Misterije, boste prejeli darilo, Merilec stresa.

Pa tudi to {e ni vse! Kot naro~nik boste lahko uveljavljali posebne akcijske popuste, ki znesejo tudi do 20 odstotkov.

In {e kaj dobrega se vam lahko zgodi, ko pokli~ete 01/231 93 60 in postanete naro~nik revije, ki je med nami ‘e petnajst let.

29

30

12:14

-

31

1

2

08:51

DECEMBER

07 -

Misteriji 5


Z ANIMIVOSTI

Foto splet

NOVA TEHNIKA O@IVLJANJA

N

ova metoda o‘ivljanja, pri kateri je klju~na koncentracija na trebu{ni predel, je menda veliko u~inkovitej{a od tehnike, ki je trenutno v praksi, torej ko pri o‘ivljanju pritiskamo na prsi. Metoda temelji na dognanju neke {tudentke, ki je opazila, da je bil pretok krvi kar podvojen, ~e se je pritisk izvajal na trebu{ni predel. Leslie Geddes, profesorica biomedicine na Univerzi Purdue, je zamisel razvijala naprej in predlagala novo obliko o‘ivljanja s pritiskanjem na oba omenjena predela. Nova tehnika po‘ene kar 25 odstotkov ve~ krvi skozi srce, hkrati pa tudi zmanj{a tveganje po{kodb. D

PO UDARCU SPREGOVORIL POPOLNO ANGLE[^INO

K

Foto splet

o je osemnajstletni ~e{ki speedwayist Matej Kus pri{el k zavesti po nesre~i na nekem tekmovanju, dobil je udarec v glavo, je za~el govoriti v teko~i angle{~ini, ~eprav sicer komajda sestavi skupaj kak{en stavek. Promotor Kusovega tima Peter Waite je dejal, da ni mogel verjeti svojim u{esom. »Bila je prava ~ista angle{~ina, brez kan~ka tujega naglasa. Kar koli se je dogodilo v nesre~i, je moralo nekako prestaviti stvari v njegovi glavi«, je dodal. Zanimivo je, da Matej, ko je pri{el k sebi, sploh ni vedel kdo je, kje se nahaja in da je ^eh. Sam je povedal, da se nesre~e in {e dveh dni po nesre~i sploh ne spominja. @al je njegov novi dar govora izginil enako hitro kot se je pojavil, toda Kus, ki je imel ‘e pred nesre~o veliko ‘eljo, da se nau~i angle{~ine, je odlo~en: »V moji podzavesti je o~itno veliko angle{~ine, zato upam, da se je bom do za~etka naslednje sezone mednarodnih dirk nau~il dovolj, da za njeno govorjenje ne bo potreboval {e enega udarca po glavi,« pravi. D

6 - DECEMBER 07 -

V

teksa{kem nacionalnem parku Lake Tawokoni State Park je gozdne ~uvaje povsem o~arala nenormalno velika paj~evina, ki se razteza kakih 200 metrov v dol‘ino in »pokriva« grmi~evje, tla in ve~ dreves. Sprva je bila paj~evina povsem bela in je bila videti kot pravlji~na de‘ela, zdaj pa se je vanjo ujelo ‘e toliko komarjev in ostalega mr~esa, da je ‘e kar rjava. »V~asih lahko prav sli{imo cviljenje milijonov komarjev, ujetih v teh mre‘ah,« je dejala Donna Garde, upravnica parka. Strokovnjaki menijo, da je mre‘o naredila ve~ja skupina pajkov, ki so delovali skupaj. John Jackman, profesor na Univerzi Texas A&M, pa pravi, da je za take velikanske mre‘e ‘e sli{al. Zdaj ~akajo na vzorce mre‘e, da bodo lahko ugotovili, za katero vrsto pajka gre. D

Foto splet

B

odo dolgoletne govorice o mestu, ki naj bi obstajalo na podro~ju dana{nje Aleksandrije, postale resni~nost? Arheologi so po naklju~ju na{li dokaze v prid tem govoricam, saj so med iskanjem gr{kih in rimskih artefaktov naleteli na ostanke, ki so kar 700 let starej{i od same Aleksandrije, mesta, ki ga je ustanovil Aleksander Veliki. Novo odkritje je tako prvi materialni dokaz o mestu Rhakotis, omenjenem v ve~ zgodovinskih virih, katerega obstoj doslej ni bil nikoli dokazan, je dejal geoarheolog Jean-Daniel Stanley iz Narodnega naravoslovnega muzeja v Washingtonu. Material, iz katerega so ostanki mesta, izvira iz srednjega in ju‘nega Egipta. D

200 METROV VELIKA PAJ^EVINA

NA[LI GLAVO CHUPACABRE?

V

Mehiki naj bi neka ‘enska na{la glavo chupacabre, zloglasne fantomske zveri iz ljudskih pripovedk, ki ‘rtve ubija tako, da jim spije kri. Zgodbe o grozljivem krvoloku z velikimi u{esi, ostrimi prednjimi zobmi in sivomodro ko‘o skoraj brez dlak ‘ive ‘e dolgo, o tem smo pisali tudi v 165. {tevilki Misterijev, a brez oprijemljivih dokazov. Toda Phylis Canion, lastnica ran~a v Teksasu, je prepri~ana, da ima trdne dokaze o njenem obstoju. Na svojem ran~u je namre~ na{la glavo chupacabre (v prevodu: »izsesalka kozje krvi«), ki jo hrani v zamrzovalniku in jo namerava poslati na analizo DNK. Lokalni ran~arji ne dvomijo, da gre za ostanke zveri, ki je v zadnjih letih pobila 26 koko{i. Najditeljica je posumila, da gre za chupacabro, ko je na{la mrtve koko{i, ki jim je bila izsesana kri. Vsi pa se ne strinjajo, da je najdena glava chupacabrina. Lokalni veterinar Travis Schaar meni, da gre najbr‘ za nenavadno vrsto psa, nekateri skeptiki pa trdijo, da tudi zobje na sliki chupacabre niso tak{ni, da bi omogo~ali sesanje krvi. D

Foto splet

OSTANKI STARODAVNEGA MESTA POD ALEKSANDRIJO


Z ANIMIVOSTI

K

itajski kirurgi so bili nemalo osupli, ko so med operacijo desetmese~ne deklice v njenih plju~ih odkrili rasto~o travo, prav tak{no kot zraste na travniku. Deklica naj bi imela vnetje plju~, ker pa se ji stanje nikakor ni hotelo izbolj{ati, so jo poslali na nadaljnje preiskave. Kon~no so zdravniki ugotovili, da ima redko bolezen zaradi komplikacij med vnetjem plju~. A kljub ustreznemu zdravljenju se simptomi niso umaknili. Vendarle so se zdravniki odlo~ili za operacijo. »Presene~eni smo bili, ko smo odkrili tri centimetre velik kos trave, ki ji raste na desnem plju~nem krilu,« je dejal vodja kirurgije. Travo so odstranili, zdravniki pa pravijo, da je deklica najbr‘ vdihnila seme, ki je skozi dihalni sistem pri{lo prav do plju~ in tam na{lo primerno mesto za razvoj. D

UMETNO SPODBUJENO ZUNAJTELESNO DO@IVETJE

A

ngle{ki in {vicarski strokovnjaki so ugotovili, kako umetno spodbuditi ob~utek zunajtelesnega do‘ivetja. Po doslej zbranih podatkih pojav zunajtelesnega do‘ivetja spontano do‘ivi okoli 10 % ljudi, pri ve~ini pa je pojav povezan z nevarnimi dogodki, bli‘ino smrti, opitostjo z alkoholom ali drogami in sanjarjenjem. Rezultati nedavnega eksperimenta so pokazali, da je mo‘no z virtualno resni~nostjo in to~no dolo~enimi dotiki telesa pri ljudeh vzbuditi ob~utek, da so zunaj svojega telesa oziroma da je njihovo telo lo~eno od uma. Med mo‘nostmi prakti~ne uporabe raziskovalci omenjajo, da se bodo lahko igralci video igric {e bolj stvarno v‘iveli vanje, v medicini pa bo v prihodnosti kirurg lahko operiral paciente na tiso~e kilometrov stran z upravljanjem robotskega virtualnega jaza. D

Shyama ekskluzivno iz Brazilije »SVETE MATERE« V BRAZILIJI

D

a ~rna magija oziroma mo~ misli dobesedno deluje, ni ni~ novega. To verovanje obstaja ‘e dolga stoletja, iz ~asa Ivane Orleanske, inkvizicije in drugih zgodovinskih dogodkov, povezanih s ~arovni{tvom … Pravijo, da ima ~rna magija mo~ne korenine na Filipinih in v New Orleansu, a je zelo mo~na tudi po ju‘ni Ameriki – v Braziliji jo poznajo tudi pod imenom mukumba. Shyama V prvih mesecih mojega bivanja v Ta zgodba v Braziliji niti ne bi bila Braziliji pred nekaj leti sem se odlo~ila, ni~ posebnega, saj so tovrstni primeri da napi{em prispevek o candombleju, zelo pogosti … ampak Mati Tereso je afrobrazilski religiji, ki so jo temnopol- presenetila pro{nja, s katero je dekle ti su‘nji pred stoletji prinesli iz Afrike pri{lo k njej. @elelo je namre~, da njein je izredno raz{irjena. Tako sem spo- nemu biv{emu mo‘u z urokom za vedznala »Mae de Santo« z imenom Tere- no odvzame potentnost. Mati Teresa sa – »Sveto mati«, ki »poveljuje« na bi to ‘eljo sicer lahko izpolnila, kar bi terreiru, kraju, kjer se izvaja candom- tudi storili na ve~ini krajev, kjer izvable. Ob prvem sre~anju mi je poveda- jajo mukumbo. A terreiro Matere Tela zelo zanimivo zgodbo. rese ne izvaja magije, ~e pa ‘e jo, gre zgolj za belo. Tako je Kak mesec pred nadekle z njeno ‘eljo lepo jinim sre~anjem je k njej po pomo~ pri{lo enainodslovila, saj bi mladedvajsetletno dekle. Ker mu mo{kemu z odvzeMae de Santo oziroma mom potence po njeni Teresa opravlja tudi »defilozofiji tako reko~ unila« s pomo~jo spiritual~ila ‘ivljenje. nih bitij in ori{ (polboPa ne mislite, da je gov narave), je navajezgodba izmi{ljena. Kdor na, da ljudje hodijo k je vsaj enkrat ‘e obisnjej po pomo~ bodisi zakal Brazilijo, predvsem radi lastnega zdravja ali njen severni del, ve, da pa zaradi ‘elja, povezaje magija tako reko~ senih z drugimi ljudmi. A stavni del ‘ivljenja mnotokrat jo je zgodba in gih Brazilcev. Tudi po‘elja dekleta presenetilitikov, za katerimi stola. Le-ta se je namre~ pred jijo »Mae de Santo« in dobrim tednom razvezadrugi mo~ni pripadniki la od petindvajsetletnega afrobrazilskih religij, predmladeni~a, s katerim je vsem mediji, ki pomabila poro~ena dobri dve gajo najti pravo sredino leti. Za razvezo se je odtudi drugim znanim oseblo~ila po neprijetnem nostim. Le kdo bi si midogodku, ko je mo‘a zaslil? A ve~ o tem kdaj sa~ila med varanjem s Brazilska »Mae de Santo« drugi~. svojo prijateljico. Foto splet

TRAVA V PLJU^IH DEKLETCA

-

DECEMBER

D

07 -

Misteriji 7


ZANIMIVOSTI

PRE@IVELA PADEC S SEDMEGA NADSTROPJA

Foto splet

D

1000 $ NAGRADE ZA »TELEPATSKEGA« PSA

veletna deklica je ob padcu s sedmega nadstropja stanovanjskega bloka utrpela le manj{e po{kodbe. Alisha Mbala iz Londona je padla pribli‘no 30 metrov in pravi ~ude‘ je, da jo je odnesla le z zlomljeno nogo. Ko je mati opazila, kaj se je zgodilo, je kri~e odhitela ven. Deklico so takoj po padcu odnesli v bli‘nje stanovanje, kjer so ji oskrbeli rane, dokler ni pri{el re{ilni avto. Zdravniki menijo, da je deklica najbr‘ pre‘ivela, ker je padla ravno na mre‘o ‘ic, pripetih na zunanje dvigalo, ki so ga za~asno namestili delavci. Ni dvoma, da je {tevilo sedem njeno najsre~nej{e {tevilo. D

ZAVEDANJE V VEGETATIVNEM STANJU

I

zsledki nedavne {tudije ~love{kih mo‘ganov so pokazali, da se je neka ‘enska v vegetativnem stanju zavedala sama sebe. Skupina britanskih in belgijskih nevroznanstvenikov je pri klini~no nezavestni ‘rtvi nesre~e ugotovila, da se ta vseeno zaveda svojega stanja in okolice. [e ve~, bila je pripravljena slediti vsem navodilom, ki jih je dobivala od raziskovalcev. @enska, ki naj bi po diagnozi bila v vegetativnem stanju, si je na primer lahko predstavljala, da igra tenis in hodi okoli svoje hi{e. To provokativno medicinsko odkritje odpira nova vpra{anja, na primer, ali se je taka pacientka zmo‘na odlo~ati sama? D

SRE^A V NESRE^I

N

aslednja novica o ~ude‘u prihaja iz Zdru‘enih Dr‘av Amerike, kjer je Shafique el-Fahkri ~ude‘no pre‘ivel agresiven napad, ki mu je zadal hude po{kodbe glave. V jutranjih urah se je pred nekim no~nim klubom za~el prepir, v katerem je v Fahkrija

I

Foto splet

mate psa, ki to~no ve, kdaj pridete domov? ^e je odgovor pritrdilen, se lahko potegujete za tiso~ dolarjev nagrade. Raziskovalci na OpenSourceScience.net so namre~ ponudili omenjeno vsoto vsakomur, ki bo uspe{no demonstriral sposobnosti svojega hi{nega ljubljen~ka. Mnogo lastnikov psov pravi, da njihovi psi zaznajo, kdaj bodo pri{li domov in jih pri~akajo pred vrati, na oknu, na poti pred hi{o in podobno. Nekateri trdijo, da psi vedo, kdaj lastnik pride domov, ~etudi je to ob povsem neobi~ajni in/ali nepri~akovani uri. Vodja eksperimenta Alex Tsakiris pravi, da ne dvomi, da imajo psi tak{ne sposobnosti, ‘elijo pa to {e strokovno podpreti in dokazati. Ve~ informacij na www.dogsthatknow.com. D

priletel kovinski stol, katerega noga se mu je zapi~ila v o~esno jamico in naprej v vrat. Fahkrija je operirala skupina petih kirurgov in po kompleksni, triurni operaciji so mu uspeli re{iti ‘ivljenje. [e ve~, tudi njegovo oko. Danes, pribli‘no pol leta kasneje, se mu je povrnilo kar 95 odstotkov vida. Nasilne‘u je oprostil in ga tudi ne bo to‘il. D

DVE URI PRE@IVEL NA LETALSKEM KRILU

Foto splet

P 8 - DECEMBER 07 -

etnajstletni ruski de~ek Andrei je pre‘ivel dve uri, oziroma 1300 kilometrov dolgo vo‘njo iz Perma do Moskve, na krilu letala Boeing-737. Ko je letalo pristalo, se je de~ek onesvestil. Utrpel pa je tako resne ozebline, da mu re{evalci sprva sploh niso mogli sle~i pla{~a in sezuti ~evljev. Andrei je namre~ visel na letalskem krilu pri minus 50 stopinjah Celzija in hitrosti 900 kilometrov na uro. Ne ve se {e natanko, kako je de~ku uspel neopazen podvig mimo varnostne slu‘be. Znano je le, da je be‘al od doma. Trenutno se Andrei zdravi v Moskovski bolni{nici. D


Pogovor s Petrom Amaliettijem, avtorjem knjige Na zdravje!

Obrnimo ‘ivljenje k zdravju

Doslej se kot avtor niste lotevali zdravstvenih priro~nikov … Knjiga Na zdravje je nastala spontano, zunaj mojega rednega pisateljskega programa. Stiska je mati iznajdbe. Ko sem bil pred osmimi leti zdravstveno res »na psu«, sem uvidel, da moram nekaj spremeniti. Za~rtal sem si metodo samozdravljenja v osmih korakih. Ko sem po petih letih povsem ozdravel, sem sklenil, da svojo »iznajdbo« ponudim rojakom in rojakinjam. Knjigo sem napisal iz so~utja do ljudi, ki jih sre~ujem. In ker v naslednjih letih na~rtujem izdati osemnajst knjig, moram za svoje zveste bralce poskrbeti, da bodo zdravi in dolgo‘ivi,

Zdravje se nam za~ne vra~ati, ko romamo sami k sebi. da bodo lahko prebrali vse moje knjige. Junijsko enakono~je leta 2000 je va{ novi rojstni dan … Ta datum je simboli~en. Ozna~uje ~as, ko sem sklenil, da bom v skladu z osmimi koraki, ki jih opisujem v knjigi, ‘ivljenje obrnil na glavo. Ljudje smo razli~ni, eni se spreminjajo po~asi, jaz pa sem tiste vrste, ki se moram spremeniti ~ez no~. Zakaj osem korakov do zdravja? Na{ ‘ivljenjski slog tvorijo na{e navade, v ‘ivljenje jih dobimo naklju~no, brez zavestne odlo~itve. Osem korakov k zdravju naj bi uredilo zmedo, v kateri se znajde bolnik. Postavljam osem opornih to~k, na temelju katerih se lahko za~nemo bojevati za zdravje, so navodilo, kako svojo ‘eljo po zdravju in dolgem ‘ivljenju prevedemo v konkretne naloge in zdravilne postopke, ki nam lahko pomagajo, da si povrnemo zdravje.

prilagodljiv, prej ali slej zboli. Kdor se povsem prilagodi bolni dru‘bi, mora biti ‘e bolan, da se lahko prilagodi. Opirate se na budizem, taoizem, borilne ve{~ine … ^emu? Vse vzhodnja{ke definicije zdravja pri{tevajo k zdravju poleg odsotnosti bolezni tudi ‘ivljenjsko radost. Zdrav ~lovek je tisti, ki se zjutraj zbudi dobre volje. V osmih korakih so zajeta tudi ta podro~ja. Gre za radost in spo{tovanje telesa, za zavedanje, da telo ni na{e in da ga imamo na posodo. Spodobi se, da znamo skrbeti zanj. Vendar pa so dru‘bene navade, ki so danes raz{irjene, ~e za~neva pri prvem koraku, ki govori o pomenu krep~ilnega spanja, take, da jih je te‘ko spremeniti v prid zdravja.

Dru‘ba – zdravje …? Sodobna zahodna civilizacija se je ‘e zelo oddaljila od narave in naravnega ‘ivljenja. Odkril sem, da ~lovek, ki je dru‘beno Vse vzhodnja{ke definicije zdravja pri{tevajo k zdravju poleg odsotnosti bolezni tudi ‘ivljenjsko radost.

Foto L. Z.

^

lovek, ki pe{a, lahko svoje ‘ivljenje obrne in se za~ne krepiti. O tem in kako to naredimo, kako brez kemije odpravimo bolezen in zaustavimo staranje, v svoji novi knjigi Na zdravje! (izvle~ek objavljamo kot prilogo tej {tevilki Misterijev) razlaga Peter Amalietti. Na podlagi lastnih izku{enj in z zavedanjem, da ~lovek lahko naposled umre tudi zdrav, je napisal nenavaden priro~nik pomlajanja. Avtor se je dvakrat v ‘ivljenju spoprijel s hudo boleznijo. Pri triindvajsetih je v Afganistanu staknil zlatenico. Pri {estin{tiridesetih je imel te‘ave s trebu{no slinavko, debelostjo, zakisanostjo in stresom. Ni iskal pomo~i pri zdravnikih. Spremenil je ‘ivljenjski slog in se prepustil naravni mo~i samozdravljenja. Pomagal si je z budisti~nimi in taoisti~nimi vajami. Da se je bolezen poslovila brez zdravnikov, si je moral vzeti ~as zase, za svojo du{o, duha in telo. V pogovoru nam razgrinja, kako je njegova izku{nja pisala knjigo, ki postaja slovenska uspe{nica.

-

DECEMBER

07 -

Misteriji 9


OBRNIMO ‘IVLJENJE

K ZDRAVJU

Zakaj je spanje osnova zdravja? Med spanjem se polnijo na{e energetske baterije. Prikraj{evanje spanja s~asoma privede do po{kodb in okvar. Dru‘beno prilagodljiv ~lovek se te‘ko odpove ve~ernim dejavnostim; ve~eri in del no~i so prakti~no edini prosti ~as ve~ine, ki dela ves dan. A ceno tega po~etja pla~amo z zdravjem.

Adijo jutranje delo? ^lovek bi moral vstajati tako, da pozdravi sonce, ko vzide. Jutro je pomembno, ker so jutranje energije naj~istej{e in najmo~nej{e. Vsak dan se zjutraj znova rodimo. Kot vemo, smo vsi mo~no dolo~eni z rojstvom in prvimi leti ‘ivljenja, enako pa nas zelo dolo~i tudi jutro. Opazil sem, da je najslab{e, ~e ~lovek za~ne zjutraj takoj delati in zanemari vse svoje potrebe. Ker je ~lovekova energija zjutraj najbolj{a, je najbolje, da te energije ne namenimo poslu, delu ali u~enju, temve~ samemu sebi, da se energetsko obnovimo in pripravimo na nov dan. ^e imamo zjutraj mo‘nost, se umaknimo v naravo. Šele tam se ~love{ka du{a po~uti spro{~eno. In tudi zrak je bolj{i kot v stanovanjih in mestih. Seveda ne zado{~a, da zjutraj samo hodimo, ta ~as je treba posvetiti dihalnim in drugim vajam za umiritev in razgibavanje telesa. Predvsem raztapljanju. Kaj je raztapljanje? To je ena najstarej{ih kitajskih samozdravilnih tehnik, ki jo priporo~am predvsem bolnim. Imenuje se Lao Cejeva po prvemu legendarnemu taoistu, ki je domnevno ‘ivel v petem stoletju pred na{im

10 - DECEMBER 07 -

Foto L. Z.

Adijo ve~erne in no~ne zabave? Odpovejmo se ve~ernim zabavam, ki so ve~inoma dvomljive narave. In no~ namenimo spanju. Sedaj mora biti ~lovek ‘e zelo bolan, da si to privo{~i. Toda … Sam sem bil leta 2000 tako bolan, da sem videl, da moram vse spremeniti. Spanje sem desetletja zanemarjal, bil sem celo ponosen, da v povpre~ju po treh urah spanja lahko normalno delujem. A v nekaj desetletjih sem se na tak na~in hudo iztro{il in izrabil. Ker je ~lovekova energija zjutraj najbolj{a, je najbolje, da te energije ne namenimo poslu, delu ali u~enju, temve~ samemu sebi, da se energetsko obnovimo in pripravimo na nov dan.

{tetjem. A je ta tehnika raztapljanja najbr‘ {e starej{a. Verjamem, da so jo uporabljale nekdanje vi{je razvite civilizacije, tudi ljudstvo Atlantide in Lemurije. Kaj je bistvo raztapljanja? Ta tehnika temelji na naravnem dejstvu, da je vsak ~lovek energetski pretvornik, ki energijo z neba neprestano preko telesa po{ilja v zemljo. Tehnika raztapljanja to pretakanje okrepi, ko to po~enjamo zavestno. ^lovek se s svojo voljo, namenom in pozornostjo osredoto~i na razpo{iljanje energije po razli~nih energetskih to~kah telesa in si tako zdravi bolezni. Vaja je zelo preprosta. Kaj raztapljamo? @ivljenjska energija (~i v kitaj{~ini), ki te~e po telesu navzdol, zastaja pri to~kah, kjer je ~lovek bolan. Tam se ~i, ki ne more naprej, spremeni v led. In ta led s svojo pozornostjo oziroma usmerjanjem ~ija raztapljamo. Taoisti pravijo, da tja, kamor usmerimo pozornost, ste~e energija. In kamor ste~e energija, tja pride kri. Ko led s pozornostjo stopimo, nastopi faza izparevanja, ko izlo~imo iz telesa {kodljive snovi. Tako prekrvimo celo telo.

Koliko ~asa namenjamo raztapljanju? Raztapljanje v stoje~em, mirujo~em polo‘aju obi~ajno traja 45 minut. Nato pa sledijo stare kitajske taoisti~ne vaje nei gonga. Na{e telo je ustvarjeno za gibanje, zato se mora gibati na razli~ne na~ine. Na koncu pa naredim {e taj~i {ole vu, to je mirovanje v gibanju in gibanje v miru. V knjigi poudarjate trebu{no dihanje. Je zdravilno? Moje prvo notranje osebno intuitivno odkritje pri devetnajstih je bilo prav velika pomembnost dihanja v ~love{kem ‘ivljenju. O dihanju ponavadi ne razmi{ljamo, dokler nam ne zmanjka sape ali se nam ne zama{i nos. V resnici pa je dihanje klju~ k razsvetljenju, zdravju in harmoniji. Seveda to ne velja za vsako dihanje. Da sem to odkril, ima zasluge tudi joga, s katero sem se ukvarjal. Vendar vsako negovanje dihanja {e ni zdravilno. Lahko je tudi nevarno in {kodljivo. Še zlasti to velja za zadr‘evanje sape, ki je bistveni del indijske jogijske pranajame. Zadr‘evanje sape je s psiholo{kega vidika inhibicija, potla~itev lastne volje. ^e pa pogledamo z logi~nega vidika, telo med zadr‘evanjem sape ne pre-


OBRNIMO ‘ IVLJENJE jema kisika, zadr‘evanje sape je kot strade‘, lakota. Trebu{no dihanje je edino naravno dihanje. @e zarodek je zvit tako, da lahko diha samo s trebuhom. Prsi imamo za dihati, ampak zrak vdihnemo s trebuhom. Trebuh ima dvojno vlogo, prebavo in dihanje. V zahodni civilizaciji je to znanje izgubljeno, skrito. Do enega leta je otroka sam trebuh. Nekdo bi mislil, da zato, ker toliko je, da raste. To je res, a v resnici otrok takrat diha s trebuhom, ne pa s prsmi. S prsmi za~nemo dihati, ko se nam, lahko tudi zaradi du{evnih vzrokov in dru‘be, za~nejo kr~iti mi{i~ne skupine. ^e ne prej, se to zgodi v {oli, ko nas silijo k sedenju na nenaravne na~ine. Taoisti~no trebu{no dihanje je od vseh vrst dihanja, ki sem jih doslej preu~il, edino, ki stoji na istih postavkah: da je edino pravo naravno dihanje dihanje s spodnjim delom trebuha, kar pomeni, da ta kot meh potiska zrak v plju~a. Takrat tudi notranjim organom neposredno privo{~imo prho kisika. Poudarjam tudi, da ~e slu~ajno {e ne dihamo skozi nos, to ~im prej storimo. Usta so samo rezerva, pomo‘en sistem, ki je mnogim postal glaven. Telo je narejeno tako, da dihamo skozi nos. Samo takrat pride del vdiha v mo‘gane in se ti prekrvijo. S trebu{nim pravilnim dihanjem je povezana tudi dr‘a. Kdor nima vzravnane hrbtenice, ne more trebu{no dihati, ker rebra preve~ pritiskajo navzdol na trebuh in ovirajo svobodno gibanje trebu{nih mi{ic. Zato se moramo nau~iti pravilno stati in raztapljati.

vostne snovi, kar jih imamo v telesu. Ko ~lovek ‘eli otroka, mora trositi seme. Za prosto~asne dejavnosti in u‘itek je to na dolgi rok samomorilska dejavnost. Za tiste, ki so {e mladi in jim ‘leze delujejo neumorno, obstajajo {tevilne tehnike ljubljenja brez ejakulacije. A v to se v knjigi ne spu{~am, zgolj opozarjam … Kak{no meditacijo svetujete ljudem? V knjigi eksplicitno navajam stali{~e budistov in taoistov, ki pravijo, da ~lovek, ki ni povsem zdrav, sploh ne more meditirati. Za meditacijo vemo, da je oblika nedela. Nekdo bi si mislil, da za nedelo

K ZDRAVJU

ni treba biti zdrav. Ampak nedelo je v nekem smislu najte‘je delo. Spominjam se, da sem pri enaindvajsetih letih tri~etrt ure sedel v zazenu in je pot lil z mene; celo telo se je hotelo gibati. ^e je ~lovek bolan, mu priporo~am zdravilno meditacijo raztapljanja, ne pa meditacijo. Treba se je najprej pozdraviti, {ele potlej meditirati. Tisti ki ‘e meditirajo, pa so bolni, naj seveda kar naprej meditirajo. Zagotovo niso zboleli zato, ker meditirajo. Sama meditacija lahko pomaga zdravilno samo meditantu na visoki stopnji meditacije, ampak taki niti ne zbolijo. V tem smislu je to za~aran krog. Na~elno mislim, da bi moral ~lovek vsak dan do-

Mo{kim po {tiridesetem svetujete, naj ne bi ve~ razdajali semena … Vsa vzhodnja{ka izro~ila, a tudi na{a zahodna civilizacija, se zavedajo vrednosti in pomena semena. Seme je ~lovekov energetski potencial in z njegovim tro{enjem ~lovek na~enja svoj lasten kapital. Kot vemo, seme sestavljajo najbolj kako-

Foto L. Z.

Seme je ~lovekov energetski potencial in z njegovim tro{enjem ~lovek na~enja svoj lasten kapital.

-

DECEMBER

07 -

Misteriji 11


K ZDRAVJU

lo~en ~as meditirati, o tem podrobneje pi{em v svoji knjigi Boben nesmrtnosti – kratka zgodovina zena. Kak{na je vloga uma? ^e vemo, da je ~lovek mikrokozmos in vesolje makrokozmos ter da je mikrokozmos odsev makrokozmosa in obratno, tudi vemo, da sta um in telo eno in isto. Kitajci ‘e od nekdaj sploh nimajo besede za um, temve~ hsin, kar pomeni um in srce. Ker misli ne moremo razlikovati od ~ustev, niti ne moremo re~i, ali je bila prej misel ali ~ustvo. Vsako misel spremlja neko ~ustvo in vsako ~ustvo spro‘i neko misel. ^e govorim o mo~i uma, govorim tudi o mo~i ~ustev, o mo~i uma in nadjaza. ^ustva so povezana z zdravjem ‘e samo zaradi dihanja. Razli~na ~ustvena stanja spremljajo razli~no dihanje. Malodu{en ~lovek ni vzravnan, glavo in ramena skru{eno pove{a, diha povr{no, kratko in hitro, manjka mu kisika in ne bo mogel zlesti iz tega stanja, dokler ne bo zadihal, kot pravimo, s polnimi plju~i, v resnici pa s polnim trebuhom. Kako ohranimo notranjo vedrino in mir? Najhuj{a te‘ava ~loveka je po eni strani njegova odprtost do ob~il in njihovih sporo~il. Gledanje in poslu{anje slabih novic in gledanje nasilnih filmov spu{~a v telo nemir, ki se za~ne razmno‘evati. @e pred desetletji sem za~util, da me veseli samo {e komedija. Komedije ljudem priporo~am. @e Grki so vedeli, da opazovanje dobre dramske igre pri ob~instvu spro‘i katarzo. ^lovek se namre~ ob dobri predstavi v kinu, na televiziji, za~ne istovetiti z nastopajo~imi liki in podo‘ivlja tisto kar oni do‘ivljajo. V tragedijah so to ponavadi same grozote. Ko gleda ~lovek grozne stvari, vse njegove celice vzamejo te stvari za resni~ne. Tako kot ~e se ~lovek iskreno zasmeji – takrat se v njem smejijo vse celice. Zato bi morali paziti, s ~im polnimo sebe in svoje otroke. ^lovek je kakor ra~unalnik; ~e daje{ noter neumnosti, bodo pri{le ven neumnosti. To je en vidik, zakaj je te‘ko najti notranji mir. Drugi vidik je svet la‘nih ‘e-

12 - DECEMBER 07 -

lja. Tretji vidik pa je na{a splo{na navada pri sporazumevanju. @ivljenje so odnosi. Tako kot smo po naklju~ju dobili navade, smo dobili tudi nezavedne odzive pri sporazumevanju, ki so ponavadi napa~ni. Moramo se na novo nau~iti sporazumevanja z ljudmi, kar pomeni, da se znamo postaviti v njihovo ko‘o, da govorimo o njih, jim postavljamo vpra{anja, da se v sporazumevanju izogibamo vsem mo‘nim strupom. V med~love{kih odnosih razlikujem dve fazi: ob~evanje in sporazumevanje. Ob~evanje je povr{en stik, sporazumevanje pa je tisto, kar vsi pri~akujemo. Tako kot otrok in ‘ival zahtevajo pozornost, je prvi korak sporazumevanja, da smo Ob~evanje je povr{en stik, sporazumevanje pa je tisto, kar vsi na drugega pozorni, ga pri~akujemo. pogledamo in se mu posvetimo. Obenem je nujna tudi zra~na kopel, da smo kdaj tudi goli, ne le oble~eni. Skrb @iveti zna samo tisti ~lovek, ki si zna za ko‘o je pomembna, ker dihamo skozi vzeti ~as za prave stvari, ste napisali v ko‘o. uvodu. Je to glavna skrivnost ‘ivljenja? Vodne terapije so bile vselej del naDru‘beno prilagodljiv ~lovek in vsak, ki ravnega samozdravljenja. Sam sem jih hodi v redno slu‘bo in skupaj diha z uporabljal in jih {e danes uporabljam ter ljudmi, se nehote naleze naglice. Kakor jih vsakomur toplo priporo~am. ^e ne hitro pa je ~lovek v naglici, ga je strah, uporabljamo zdravil, uporabljajmo zdrada bo zamudil in tako ‘e v sebi neguje vilne zeli, ki jih dodamo kot zavretek v negativno ~ustvo, ki je vir vsega zla v kopel. Priporo~ljivo je dodajati tudi sol … ~loveku. Jasno je, da je vse odvisno od posameznikovih vrednot. V knjigi je vse polno malenkosti … Med osmimi koraki ste enega namenili Ni malenkosti, vse je pomembno na poti do zdravja oziroma med romanjem k sako‘i … Skrb za ko‘o sem posebej izpostavil, ker memu sebi. Mislim, da vsak ~lovek zboli je to najla‘ja to~ka od vseh osmih. Naj- zato, ker se oddaljuje od sebe. Ko za~ne la‘je se je okopati, precej la‘je kot od- romati k sebi, pa se mu za~ne vra~ati straniti vzorce negativnih misli. Obe- zdravje. Proces naravnega zdravljenja je nem pa je to zelo pomembno za po~utje. samozdravljenje. ^love{tvo je ‘ivelo ^e se ~lovek ne zdravi z zdravili, mora milijone let brez zdravnikov, pa je pre‘iza zdravje uporabiti vse mo‘ne na~ine. velo. Imeli so svoje na~ine zdravljenja, tako kot ma~ka, ko zboli, se nekam Son~na kopel je nekaj, brez ~esar ne zale‘e in pozdravi. bi smeli ‘iveti. Sonce je edino, ki zares Andreja Paljevec krepi kosti in kite, kar je temelj telesa.

D

Foto L. Z.

OBRNIMO ‘IVLJENJE


Pogovor z Meto Vrhunc, ustanoviteljico dru{tva Ajda

Biodinami~no gospodarjenje S

Foto L. Z.

edem tiso~ ljudi si v Sloveniji po stenah obe{a Setveni koledar 2008 avtorjev Marie in Matthiasa Thuna. Da bodo vrt ali njivo obdelovali po biolo{ko dinami~ni metodi. V na{e kraje jo je ‘e davnega leta 1985 prenesla Meta Vrhunc*, ustanoviteljica prve, »mati~ne« Ajde, dru{tva za biolo{ko-dinami~no gospodarjenje, ki je po Sloveniji pognalo ‘e desetero novih dru{tev Ajda. Meta Vrhunc poskrbi, da vsako leto izide Setveni koledar. In Setveni priro~nik, v katerem bralce razen koledarskega dela tudi kratki ~lanki usmerjajo k obdelovanju zemlje, ~ebelarjenju, sadjarjenju … po pravilih biolo{ko-dinami~nega gospodarjenja. Vse ve~ je ljudi, ki pridelujejo zdravo hrano. A biolo{ko dinami~no gospodarjenje ni le pridelava zdrave hrane: »Kaj je biolo{ko, nekako razumemo,« razlaga pojem biolo{ko-dinami~no gospodarjenje ustanoviteljica Ajde na Vrzdencu pri Horjulu Meta Vrhunc, »dinami~no pa pomeni delo v skladu s kozmi~nimi ritmi in uporabo naravnih pripravkov. Gospodarjenje z naravo z naj{ir{ega vidika pa pomeni, da ne gre le za vrti~karstvo in kmetovanje, ampak za celoto, torej tudi za ‘ivinorejo, ~ebelarstvo, sadjarstvo, nego zemlje, odgovornost do kulturne zapu{~ine v obliki plodne zemlje, ki ni nastala sama po sebi. Meta Vrhunc, ustanoviteljica prve, »mati~ne« Ajde, dru{tva za biolo{ko-dinami~no gospodarjenje

Predvsem pa pomeni odgovornost do semen, ki so najdragocenej{e kar so nam zapustili predniki. In to nedopustno zanemarjamo; smo v nevarnosti, da semena izgubimo za vedno …« Biolo{ka dinami~na metoda je otrok Rudolfa Steinerja, ena od vej antropozofije, ki je sinonim za modrost o ~loveku: »Metoda je duhovna znanost in Steiner je rekel, da materialnosti brez duhovnosti ni. V dana{njemu ~asu,« razlaga Meta Vrhunc, »ko i{~emo duhovnost, kar je prav in to tudi moramo, nismo ve~ zadovoljni s tem kar nam nekdo ponudi, no~emo se vklju~evati v ~redo, imamo potrebo po iskanju individualnih izku{enj duhovnosti. V delu z naravo, na zemlji, z rastlino, ‘ivaljo, pri soljudeh se nau~imo, po Steinerju, videti in spoznavati tudi duhovnost. In potem na nek na~in razumemo tudi samega sebe. In na{o nalogo na tem svetu. Razumemo, da je v resnici rastlina tista, ki omogo~a na{e `ivljenje, ona zna preobraziti kamnine v organske snovi, ki so v obilici pre`ete z vitalnostjo in idejami kozmosa. Zato jo moramo paziti, da bi sami lahko imeli zdravje, sposobnost, mo~ … za premagovanje vseh izzivov.« Kdo se lahko vklju~i v dru{tvo Ajda? »Vsak ki ima vsaj malo ‘elje, da gre na to pot. Metoda biolo{ko dinami~nega gospodarjenja je preprosta sama po sebi, ~e se je dr‘imo, tudi brez razumevanja, je najodli~nej{a za nego zemlje, ohranjanje potencialov pre‘ivetja, ohranjanje

-

DECEMBER

07 -

Misteriji 13


GOSPODARJENJE

vornosti, ~as, da raven du{e razuma prese‘emo v du{o odgovornosti, kar pomeni, da ~lovek prera{~a egoizme, da ne dela ve~ tistega kar se mu izpla~a, ampak tisto kar je za prihodnost potrebno. Ljudi ki so ‘e na tej poti {e ni zelo veliko. A so, na poti biodinamike je kar nekaj ljudi dozorelo v to. Najlep{e je, ko se sre~ujemo zreli ljudje z odgovornostjo do Zemlje in do samega sebe … Biodinamika, torej biolo{ko-dinami~no gospodarjenje, ne govori samo o duhovnosti pri obdelavi zemlje; to je delo z energijami kozmosa, z energijami planetov, je povezovanje z duhovnostjo planetov, z duhovnostjo kozmosa in tako pridemo do meje, kjer se za~ne geneza, pridemo do vpra{anja, zakaj so bogovi skrenili in naredili ~loveka. Pri Steinerju najdemo odgovor, da je skozi ~loveka na~rtovano pomlajevanje kozmosa. To se mora za~eti dogajati sedaj, saj je ~lovek bitje narejeno na kredit in mora darove vseh duhovnih sfer, ki jih je dobil od nevidnih bitij, sedaj, ko je dozorel do du{e odgovornosti, za~eti vra~ati. ^e se ~lovek tega zaveda, ni dale~ od tega, da je pripravljen to tudi storiti. In vse ve~ tak{nih ljudi se sre~uje v dru{tvih Ajda. Vse pa se za~ne preprosto tako, da za~ne{ pridelovati zdravo hrano … Kdor ~uti, da se zemlji in ~loveku dela krivica, ima v na{em dru{tvu mo‘nost nau~iti se pridelovati najbolj zdravo hrano brez uporabe kakr{ne koli kemije. Odprta je pot do spoznavanj resnic, skozi biodinamiko se nau~imo videti Foto arhiv Ajda

B IODINAMI~ NO

zdrave zemlje, ekolo{kega ravnote‘ja, ohranjanje kaljivosti semen, zdravje …« V Sloveniji so ljudje pridni in radi delajo z zemljo. »Imajo {e prvobitno moralno distanco in se odzivajo temu duhu. ^e jim nekaj pribli‘a{, znajo in zmorejo to tudi udejanjiti. Biolo{ko dinami~no gospodarjenje se utegne v Sloveniji {e bolj razviti kot kje drugje, saj v Sloveniji kakih sedem tiso~ ljudi kupi setveni koledar in kar nekaj tiso~ jih dela v skladu s kozmi~nimi ritmi, s pripravki …«

POT DUHOVNOSTI Pridelovanje zdrave hrane na na~in kot ga ljudje spoznavajo v dru{tvih Ajda po vsej Sloveniji, je le za~etek stopanja po novi poti: »Prek biolo{ko dinami~ne metode stopamo na pot duhovnosti, antropozofije, osebnega spoznanja,« meni ustanoviteljica mati~nega dru{tva; pravi, da je »v zgodovini ~love{tva pri{el ~as odgo-

14 - DECEMBER 07 -

duhovnost v materialnem. Spoznamo, da ima tudi kamen svojo duhovno komponento. Brez mineralnega sveta nas ne bi bilo, zato skrbimo za rastlino, ki opravlja delo za nas, spreminja minerale v obliko, primerno za ~loveka. Smo odgovorni za rastline, pa tudi z ‘ivalmi moramo ‘iveti kot z brati … V biodinamiki se nau~imo razumeti te dragocene stvari, biodinamika je duhovna znanost, utemeljena na prakti~nem ‘ivljenju …«

PREDAVANJA ANTROPOZOFOV Te resnice Meta Vrhunc {iri v Sloveniji ‘e skoraj tri desetletja. Odkar se je vrnila iz Nem~ije, kjer je prehodila svojo duhovno pot. V tujino je od{la zaradi denarja, ko pa je ob nesre~i spoznala antropozofijo in nauk Rudolfa Steinerja, je ugotovila, da denar sre~e ne prina{a in da kljub pla~ilu delati nekaj kar ni po notranji meri nima smisla. Spoznala je, da je njeno poslanstvo {irjenje antropozofije v Sloveniji. Vodi vikend seminarje, organizira tridnevne te~aje, predava, izdaja publikacije in si prizadeva, da bi ~im ve~ svojega znanja prenesli k nam tudi ljudje z vsega sveta, ki jim je delo po antropozofiji vsakdanjik: »Organizirala sem ‘e kakih {tiristo predavanj antropozofov, ki delajo v praksi. Vabim vrhunske strokovnjake in ~e je le mogo~e vsaj nekatera njihova predavanja tudi povzamem in izdam v pisni obliki. Tako je iz{la knji‘ica Antropozofska medicina kot povzetek predavanja dr. Johannesa Zwiauerja, po predavanjih doktorja medicine Maria Mayrhofferja je nastala knji‘ica o raku. Na podlagi predavanj Michaela Kassnerja je nastala knji‘ica Celostna prehrana/sedem ‘it v prehrani, na podlagi predavanj Matthiasa Thuna je iz{lo Bio~ebelarjenje, na podlagi predavanj Dr. Wolfganga Helda pa Spiritualna astronomija … Vrsta predavanj pa bo v obliki knji‘ic {e iz{la.« Jo‘e Vetrovec * e-po{ta: meta.vrhunc@siol.net

D


Najve~je skrivnosti tega sveta: homeopatija

Spomin vode zenskih te‘av, od alergij do kroni~ne bole~ine. Kljub temu ostaja uradna znanost glede vseh dokazov globoko skepti~na, dokler ne prejme verodostojne razlage za to, kako je mo‘no vse to dose~i z vodo. Vse ka‘e, da ustrezne razlage {e vedno ni, vsi poskusi pa so skregani z osnovnimi zakoni kemije. Med homeopatskimi zdravili najdemo namre~ veliko do skrajnosti razred~enih pripravkov, ki ne vsebujejo niti enega samega atoma prvotne zdravilne u~inkovine. Brez atomov pa ni kemije in posledi~nega u~inka na ‘ive celice. Razen seveda ~e voda, ki jo uporabljajo za red~enje, nekako ne zadr‘i spomina o biolo{ko aktivni snóvi, ki je bila prvotno raztopljena v njej. ^eprav so zamisel o spominu vode ‘e pred ~asom ozna~ili za ~isti nesmisel, za~enja spet buriti duhove in vzbujati zanimanje – predvsem med tistimi, ki jih ni zastra{ila usoda francoskega znanstvenika Jacquesa Benvenista. V zgodnjih 1980-ih je bil Benveniste zelo ugleden imunolog na slavnem francoskem raziskovalnem in{titutu INSERM. Leta 1983 pa je dobil nenavadno ponudbo. Homeopat Bernard Poitevin mu je predlagal, naj prou~i u~inek red~enja biokemi~nih snovi. Benveniste je sicer ‘e sli{al o homeopatiji, vendar je bil glede nje skepti~en. Kljub temu je sodelavce prosil, naj pripravijo nekaj poskuti ne skladajo z sov, ki bi pomagali razFoto arhiv Misteriji

A

li lahko voda zares hrani zapis Mnogi homeopatski molekul, s katerimi ‘e dolgo ni ve~ v stiku? Homeopati v to pripravki ne vsebujejo globoko verjamejo, za ve~ino znanstvenikov pa je spomin vode popoln ne- niti enega samega atoma smisel. prvotne zdravilne Vse ka‘e, da gre za eno najbolj naporu~inkovine. nih bitk v zgodovini znanosti: nobena od obeh strani celo po 150 let trajajo~ih homeopatije, zdravstvene zavarovalnice sovra‘nostih ne ka‘e niti najmanj{ih pa so pozvali, naj prenehajo pokrivati znakov predaje. Na eni strani ugledni stro{ke zdravljenja s homeopatskimi zdravniki in znanstvena srenja. Na dru- sredstvi. gi milijoni navadnih ljudi, ki zatrjujejo, da niso ne norci ne prevaranti. In razlog OGOR^ENJE za spopad? Razhajajo~a se mnenja o lastALTERNATIVCEV nostih brezbarvne teko~ine brez vonja in okusa, ki jo imenujemo voda. Ta poteza znanstvenikov je izzvala Milijoni ljudi, ki verjamejo v ho- pri~akovan protest prista{ev alternameopatijo, pa se za to ne zmenijo. Zanje tivne medicine, ki vztrajajo pri tem, da je pomembno le, da homeopatska zdra- obstaja vedno ve~ dokazov, da je mogovila u~inkujejo in komu mar, ~e znanst- ~e s homeopatijo ozdraviti vrsto boleveniki ne verjamejo, da je mogo~e vodo »informirati« in v njej shraniti lastnosti snovi, s katerimi ‘e dolgo ni ve~ v stiku. In prav v tem ti~i jedro problema, zatrjujejo mnogi znanstveniki, med njimi tudi skupina vodilnih strokovnjakov, ki so maja lani z vsemi topovi napadli homeopatijo. Pod vodstvom profesorja Michaela Bauma z londonskega University Collegea so vsem britanskim zdravstvenim skladom poslali dopis, v katerem so opozarjali na pomanjkanje do- Znanost mora posku{ati najti razlago za vse pojave, tudi ~e se kazov o u~inkovitosti uveljavljenimi teorijami, kot je to v primeru homeopatije.

-

DECEMBER

07 -

Misteriji 15


SPOMIN

VODE

jasniti pojav, pri katerem zdravilo z vsakim nadaljnjim red~enjem postaja mo~nej{e. To je bila odlo~itev, ki je Benvenista drago stala. V naslednjih letih so njegovi sodelavci izvedli vrsto raziskav. Ob upo{tevanju vseh zakonov kemije in zdrave pameti bi ~lovek pri~akoval, da bo zdravilo z vsakim red~enjem postalo manj u~inkovito, slednji~, ko v njem ne bo ve~ nobenega protitelesa, pa ne bo imelo nobenega u~inka ve~. Vendar Benvenistova ekipa ni potrdila tak{ne predpostavke. Nasprotno: potence raztopin so z vsakim nadaljnjim red~enjem rasle. Ena

od o~itnih razlag je bila, da je raziskovalna skupina rezultate namerno ali kako druga~e potvorila. Vendar se je enak u~inek pokazal tudi v slepih poskusih, v katerih izvajalci niso vedeli, ali preizku{ajo homeopatsko sredstvo ali placebo. Benveniste je presodil, da so rezultati preve~ nenavadni in pomembni, da bi jih lahko kar prezrl, zato jih je ponudil v objavo najuglednej{i znanstveni reviji na svetu, Nature. Odziv revije ni bil ni~ manj nenavaden. Urednik se je odlo~il, da bo ~lanek objavil, vendar pod pogojem, da raziskovalna skupina dovoli posebni komisiji, da v Benvenistovem labo-

JACQUES BENVENISTE

D

Foto arhiv Misteriji

o objave ~lanka o spominu vode je Jacques Benveniste u‘ival sloves prvorazrednega znanstvenika. Rodil se je leta 1935, v ugledni pari{ki dru‘ini. Sprva je hotel postati {portni voznik, vendar se je zaradi po{kodbe odlo~il za {tudij medicine. Izkazal se je za nadarjenega raziskovalca in ‘e pri dvaintridesetih letih postal klini~ni direktor pari{ke Medicinske fakultete. Leta 1970 je med svojim raziskovalnim delom v ZDA pri{el do pomembnih odkritij na podro~ju delovanja imunskega sistema: odkril je aktivacijski faktor za trombocite ali PAF, ki regulira delovanje o‘ilja in prepre~uje vnetje ‘il. Ko se je vrnil v Francijo, je postal predstojnik raziskovalnega in{tituta INSERM. Leta 1984 je celo veljal za mo‘nega dobitnika Nobelove nagrade. Toda ‘e ~ez pi~lih pet let se je njegova slava sesula v prah. Osramo~en in javno zaznamovan zaradi svojih dognanj o spominu vode se je moral posloviti od svoje znanstvene kariere in INSERM-a. Leta 1997 je ustanovil lastno podjetje Dibigo, kjer je nadaljeval s svojim delom. Med drugim je prou~eval tudi mo‘nost elektronskega prenosa biolo{kih u~inkov vode. Benveniste je umrl leta 2004 po operaciji na srcu. V Jacques Benveniste – priznani raziskovalec, ki o~eh znanstvene javnosti je ostal no- je izgubil ugled zaradi kontroverznosti spomina vode vodobni krivoverec.

16 - DECEMBER 07 -

NENAVADNA SNOV – KLJU^ @IVLJENJA Voda se zelo nerada segreva in ohlaja. Zato oceani z bla‘enjem temperaturnih nihanj u~inkovito zglajujejo nenadne klimatske spremembe. Led ima manj{o gostoto od vode in zato plava na njej. Zaradi te lastnosti oceani ne zamrznejo do dna in ‘ivljenje v morju ni prizadeto. Vodikove vezi med vodnimi molekulami so izjemno fleksibilne. Molekulam omogo~ijo, da z veliko hitrostjo potujejo v celice in iz njih po kanal~kih, imenovanih akvaporini. Za spreminjanje vode v paro je potrebno veliko toplote, kar v vro~ini ‘ive organizme varuje pred izsu{itvijo in je temelj sistema hlajenja z izhlapevanjem, bolj znanega kot znojenje. Zaradi elektrostati~nega naboja igrajo vodne molekule klju~no vlogo pri nastajanju beljakovin iz aminokislin – gradnikov vseh ‘ivih organizmov. Voda je na svetlobi skoraj popolnoma prozorna, vendar dobro absorbira infrarde~e sevanje, zaradi ~esar je Zemlja za ve~ kot 30 stopinj toplej{a kot medplanetni prostor, ki nas obdaja. ratoriju prisostvuje ponoviti preizkusa.

LOV NA ^AROVNICE Benvenistov ~lanek je bil objavljen junija 1988, skupaj z osupljivo opombo revije Nature, da za teorijo spomina vode ni znanstvene razlage. To, kar je sledilo objavi ~lanka, opisujejo nekateri kot trezen skepticizem, drugi pa kot podel lov na ~arovnice. Teden dni po izidu ~lanka se je v pari{kem laboratoriju pojavil urednik revije v spremstvu kemika, strokovnjaka za znanstvene prevare ter slavnega ameri{kega ~arodeja Jamesa Randija. Trojica je v laboratoriju ostala teden dni. Pregledali so dnevnike,


S POMIN zapiske in celo sami izvedli preizkus. Rezultati so bili me{ani, njihovo kon~no poro~ilo pa jasno: trditve, da homeopatija deluje na ravni kemije, so ovrgli. Benveniste je bil ogor~en, »in{pekcijo« je ozna~il za posmeh znanstvenim raziskavam. To je bil za~etek konca njegove ble{~e~e kariere na podro~ju konvencionalne znanosti; kmalu zatem so ga izklju~ili iz dr‘avnega in{tituta, kjer je bil zaposlen. Pozneje je ustanovil lastno podjetje in se osredoto~il na raziskovanje razli~nih ezoteri~nih biolo{kih ugank. Vse do svoje smrti leta 2004 je zatrjeval, da je voda informacijski medij. Dogodki, ki so sledili objavi ~lanka

Laboratorijska odkritja potrjujejo, da voda lahko ohrani informacijo o ne~em, kar je bilo neko~ v njej, ima torej spomin. v reviji Nature, so bili v svarilo vsem, ki bi si drznili posnemati podobne poskuse. »Z Benvenistom so se kruto poigrali,« pravi dr. Lionel Milgrom, kemik– raziskovalec z londonskega Imperial Collegea, ki je obenem tudi homeopat. »Odlo~ili so se, da ga ozna~ijo za goljufa in za‘gejo na akademski grmadi.«

VODE

Kar nekaj privr‘encev Benvenistove teorije je posku{alo bolj ali manj uspe{no ponoviti pari{ke raziskave. [e najuspe{nej{a je bila skupina raziskovalcev iz ve~ evropskih dr‘av, ki je svoje rezultate objavila leta 1999 in po seriji nadaljnjih uspe{nih poskusov ponovno leta 2004. Kljub vsemu ostaja uradna znanost do najnovej{ih laboratorijskih odkritij zadr‘ana – potrjujejo namre~ nekaj, kar se zdi znanstvenikom skrajno absurdno: voda lahko ohrani informacijo o ne~em, kar je bilo neko~ v njej, ima torej spomin. Voda je brez dvoma nenavadna snov z vrsto neobi~ajnih lastnosti. In za razumevanje celotnega mre‘ja kombinacij

PREVERJANJE DELOVANJA O@IVLJENE VODE

K

Foto J. Vetrovec

ako o‘ivljena voda deluje na ‘ive organizme, je novembra dokazal agronom Janko Zupanek iz @alca. Vodo iz potoka je nato~il v informirani modri vr~ in z njo zalival sto ‘itnih bilk, drugih sto bilk, oziroma najprej semen p{enice, pa je zalival z neinformirano vodo iz potoka. To~no po treh tednih odkar je dal v vsak kvadratek sterilizirane zemlje po eno seme p{enice smo rastlinje fotografirali: o~itno je, da je masa p{enice, ki jo je zalival z informirano vodo iz modrega vr~a, za pribli‘no deset odstotkov ve~ja od kontrolne skupine. No, p{enica pa raste {e naprej in bo morda razlika {e ve~ja. Tak{ne rezultate bi dobili, ~e bi za zalivanje uporabili vodo, ki bi jo o‘ivili z informiranim kozarcem. Delovanje informacij, ki jih sprejme voda iz okolja ali posebnih posod, je seveda mogo~e dokazovati {e na ve~ drugih, prav tako povsem naravnih in preprostih na~inov. Torej dokazi so, neomajne teorije o delovanju informacij pa kot vemo ni in je verjetno tudi {e dolgo ne bo.

-

DECEMBER

07 -

Misteriji 17


SPOMIN

VODE

vodikovih in kisikovih atomov, ki jih imenujemo voda, so morali kemiki in fiziki vlo‘iti veliko truda.

Osnovni zakoni kemije ne dovoljujejo priznanja homeopatije.

PREPRI^LJIVOST ALI ZAVAJANJE?

Chaplin, profesor z londonske univerze South Bank. »Nobenega dvoma ni, da vodikove vezi nastajajo in razpadajo zelo hitro. Vendar to {e ne pomeni, da ne morejo imeti dolgoro~nih u~inkov,« pravi Chaplin, ki ples vodnih molekul primerja z ljudskim plesom na veselici: »Vsi neprestano menjajo partnerje, vendar vzorec ostaja enak.« Tak{ne analogije so sicer prepri~ljive, vendar {e vedno ne pojasnijo, kako naj bi spomin vode zares deloval. Iz laboratorijev po~asi curljajo osamljene teori-

Po mnenju raziskovalca vode dr. Jareda Smitha s kalifornijskega dr‘avnega laboratorija Lawrence Berkeley je nekaj povsem jasno: voda preprosto ne more hraniti informacij. »To bi bilo v nasprotju s skoraj vsem, kar je znanega o zelo dinami~ni strukturi teko~in,« je prepri~an Smith. »Dejstvo je, da struktura vode nastaja hitreje kot ve~ina drugih znanih teko~in.« Preprost, a prepri~ljiv argument – vendar povsem zavajajo~, meni Martin

@IVLJENJSKI ELIKSIR

Z

Foto arhiv Misteriji

a navidezno preprostostjo vode, ki se odra‘a v najbr‘ najbolj znani kemijski formuli vseh ~asov, H2O, se skrivajo molekule osupljive nenavad-

Zdravje lahko ogrozi tudi nesmotrno pitje vode.

nosti. Kakr{na koli ‘e je resnica o spominu vode, nove raziskave razkrivajo vse pomembnej{o vlogo vode v

18 - DECEMBER 07 -

‘ivljenjskih procesih. Mnogi ‘ivljenjski procesi so odvisni od vodikovih vezi, ki povezujejo molekule vode. ^eprav so mo~nej{e od ve~ine molekulskih vezi, so {e vedno dovolj {ibke, da vodnim molekulam omogo~ajo izjemno fleksibilnost. Ta lastnost je za ‘ive celice klju~nega pomena, saj vodne molekule sodelujejo pri nastajanju beljakovin in poskrbijo, da te dobijo pravo obliko, pomembno za njihovo pravilno delovanje. Omogo~a jim tudi, da v celice in iz njih potujejo po vodnih kanal~kih, imenovanih akvaporini, katerih u~inke na zdravje {e raziskujejo. Glede na to, da je voda tako pomembna za ‘ivljenje, se zdi samoumevno, da jo pijemo v ~im ve~jih koli~inah. Vendar je pretiravanje lahko usodno. V telesu lahko pride do hiponatremije, stanja, za katerega je zna~ilna zelo nizka koncentracija natrija v krvi. Raziskava bostonskega maratona je pokazala, da se hiponatremija pojavi pri 13 odstotkih teka~ev, ki med tekmo popijejo ve~ litrov vode. Zdravniki opozarjajo, da ima telo svoj lasten sistem, ki opozarja na pomanjkanje vode: ‘ejo.

je. @e dolgo je znano, da lahko v dolo~enih pogojih razporeditev atomov slu‘i kot model za enako razporeditev atomov v drugi kemi~ni snovi. Ta fenomen, imenujemo ga epitaksa, ‘e dolgo uporabljajo pri proizvodnji mikro~ipov iz polprevodnih materialov. Po zatrjevanju profesorja Rustuma Roya z dr‘avne univerze Pennsylvania, ki raziskuje materiale, bi to lahko pojasnilo u~inek spomina vode. V ~lanku, ki ga je objavil v publikaciji Materials Research Innovations, Roy poudarja, da epitakso opazimo tudi pri vodi, zlasti v procesu nastajanja ledenih kristalov. ^e oblake »posipamo« s srebrovim jodidom, da bi iz njih izvabili de‘ne kaplje, opazimo, da vodne kapljice tvorijo ledene kristale enake oblike kot jo imajo molekule srebrovega jodida. »Nekaj podobnega, le bolj dinami~nega, se morda dogaja tudi s teko~o vodo,« meni Milgrom. »To si je te‘ko predstavljati, saj je voda teko~ina, posamezne vodne molekule pa so po zaslugi vodikovih vezi med molekulami zdru‘ene v klastre. To najverjetneje ustvari dinami~en u~inek zdru‘evanja v klastre trilijonov vodnih molekul, ki se na koherenten na~in odzivajo druga drugi. Olje na ogenj so prilili tudi rezultati ju‘nokorejskih in {vedskih raziskovalcev. Prvi so leta 2001 odkrili, da so se nekatere sestavine vode kljub njenemu vztrajnemu red~enju zdru‘evale v vse ve~je klastre, drugi pa so s termoluminiscenco analizirali svetlobo, ki jo je oddajala mo~no razred~ena vodna raztopina dolo~ene snovi. Nekateri vzorci so bili tako razred~eni, da niso vsebovali niti enega samega atoma prvotne snovi. Kljub temu je bil njihov termoluminiscen~ni »odtis« enak kot ~e bi bila ta snov {e vedno prisotna. Milgrom vidi re{itev v obse‘nej{ih raziskavah. Vendar ni~ ne ka‘e, da bi se znanstvenikom pretirano mudilo v laboratorije. ^e ne drugega, lahko poskus dokazovanja Benvenistovega odkritja resno ogrozi njihovo poklicno kariero. An. Br.

D


Pri uvajanju novih zdravil je najpomembnej{a gonilna sila uspeh in ne varnost

Kako varna so zdravila?

KLJU^EN JE ODMEREK Klju~ni element varnosti nekega zdravila je njegov odmerek. @enske, ki so jim v {estdesetih letih prej{njega stoletja predpisovali kontracepcijske tabletke, so prejemale od tri- do osemkrat ve~je odmerke estrogena kot bi bilo potrebno za prepre~evanje zanositve; tak{ni odmerki veljajo danes za

Le redki proizvajalci in raziskovalci se ukvarjajo z vpra{anjem, ali bi zdravilo delovalo tudi pri ni‘jih odmerkih. tvegane, saj naj bi mo~no pove~ali verjetnost, da bo ‘enska zbolela za rakom na dojki. Preden lahko za~ne proizvajalec prodajati zdravilo na tr‘i{~u, ~aka raziskovalce veliko dela. Najprej morajo opraviti kemi~ne in laboratorijske analize ter ugotoviti, pri katerem odmerku zdravilo u~inkuje in ima kar najmanj mo‘nih

ne‘elenih stranskih u~inkov. Le redki pa se vpra{ajo, ali bi zdravilo delovalo tudi pri ni‘jih odmerkih. Ko v neklini~nih laboratorijskih raziskavah na ‘ivalih dobijo podatke, da je preiskovano zdravilo u~inkovito, se za~ne prva faza testiranja na manj{i skupini zdravih prostovoljcev, v kateri posku{ajo opredeliti odmerek u~inkovine, primeren za ~loveka.

PREVE^ OHLAPNE SMERNICE

Najpomembnej{e in najobse‘nej{e testiranje je tretje in zadnje – klini~no testiranje, ki v~asih obsega tudi vzporedno testiranje s placebom (sladkorno tabletko brez u~inkovine). Vendar pri izvajanju preizkusov za farmacevtsko podjetje tako reko~ ni omejitev: podjetje sámo odlo~i, koliko ljudi bo sodelovalo v preizkusih, ali bodo uporabili placebo, ali naj bo preiskava dvojno slepa (polovica testirancev prejema placebo in polovica resni~no zdravilo, vendar ne udele‘enci ne raziskovalci ne vedo, kdo kaj prejema) in podobno. Ob tako ohlapnih smernicah ni ni~ ~udnega, ~e je Sir William Asscher, nekdanji predsednik Komiteja za varnost zdravil, na nekem zasebnem sre~anju izjavil: »Do trenutka ko je Preden lahko za~ne proizvajalec prodajati zdravilo na tr‘i{~u, morajo zdravilo registrirano deraziskovalci opraviti kemi~ne in laboratorijske analize ter ugotoviti, pri katerem jansko vemo zelo malo o odmerku zdravilo u~inkuje in ima kar najmanj mo‘nih ne‘elenih stranskih tveganjih, ki jih prina{a u~inkov. nova u~inkovina.« Foto splet

T

r‘ni konflikti mo~no in uni~ujo~e zaznamujejo dana{njo medicino, saj so farmacevtske dru‘be pri uvajanju novih zdravil izpostavljene silnim pritiskom tako od zunaj kot od znotraj. Marcia Angell, nekdanja glavna urednica ugledne medicinske publikacije New England Journal of Medicine, je neko~ zapisala: »Zana{ati se na to, da bo farmacevtsko podjetje nepristransko ocenilo svoje izdelke, je podobno kot ~e bi poslu{ali proizvajalce piva, kako nas u~ijo o alkoholizmu.« @al se pri ocenjevanju varnosti novih zdravil v praksi dogaja prav to. Ko farmacevtska dru‘ba posku{a na tr‘i{~e pripeljati novo zdravilo, se nanjo zgrnejo silni pritiski: od zunaj pritiski delni~arjev in borznih analitikov, od znotraj pa pritiski po nadomestitvi ogromnih stro{kov, povezanih z razvojem novega zdravila. Uspeh in ne varnost ali u~inkovitost je pri tem najpomembnej{a gonilna sila.

-

DECEMBER

07 -

Misteriji 19


VARNA SO ZDRAVILA ?

^e so odzivi testiranj videti {e posebej ugodni, se lahko testiranja pred~asno prekine. To se je zgodilo na primer z zdravilom AZT za zdravljenje aidsa na zgodnji stopnji. Prav AZT pa je pozneje postal jabolko spora med britanskimi in ameri{kimi raziskovalci aidsa: me{ana britansko-irsko-francoska raziskava Concorde ni ugotovila pri asimptomatskih bolnikih z aidsom prav nikakr{ne prednosti zgodnjega u‘ivanja AZT, kar je bilo v popolnem nasprotju z ugotovitvami treh drugih obse‘nih raziskav.

SMRTNO NEVARNE RAZISKAVE Tudi raziskave niso vedno tak{ne kot se zdijo na prvi pogled. Ena izmed njih, ki je preizku{ala zdravilo proti raku, se je kon~ala s smrtjo ve~ uporabnikov. Farmacevtsko podjetje je raziskovalce pla~alo po {tevilu bolnikov, udele‘enih v raziskavi. Udele‘encem teh usodnih testiranj po vsej verjetnosti nih~e ni razlo‘il, kak{nemu tveganju se izpostavljajo. V neki drugi raziskavi je za posledicami preizku{anja eksperimentalnega zdravila umrlo zdravo, osemnajstletno dekle. Njeni dru‘ini ni nih~e povedal, da bo imel glavni raziskovalec veliko denarno korist, ~e bo zdravilo delovalo. Neka raziskava na za~etni stopnji, ki je za sodelovanje najela skupino {tudentov, je prou~evala zdravilo, pome{ano z industrijskim onesna‘evalcem. Nesre~nim {tudentom ‘al nih~e ni omenil smrtonosnega koktajla v zdravilu, prav tako jim nih~e ni povedal, da so istega proizvajalca pred tem ‘e to‘ili zavoljo varnosti istega zdravila. V neki drugi raziskavi je Ameri{ki in{titut za raziskave raka zbral skupino prostovoljcev, ki naj bi preizku{ali novo zdravilo. Sodelujo~i zdravniki so udele-

Testirancem ponavadi nih~e ne razlo`i, kak{nemu tveganju se izpostavljajo. 20 - DECEMBER 07 -

Foto splet

K AKO

@enske, ki so jim pred petdesetimi leti predpisovali kontracepcijske tabletke, so prejemale od tri- do osemkrat ve~je odmerke estrogena kot bi bilo potrebno za prepre~evanje zanositve; tak{ni odmerki veljajo danes za tvegane.

‘ence »pozabili« opozoriti, da so predhodni prostovoljci testiranje tega zdravila pla~ali s svojim ‘ivljenjem, oni sami (zdravniki) pa bodo imeli, ~e bo zdravilo uspe{no, veliko denarno korist (Lancet, 2002; 359:1167).

TR@NO PRIREJANJE REZULTATOV Da bi postopek pridobitve dovoljenja za promet z zdravilom nekoliko »pospe{ili«, farmacevtska podjetja v~asih priredijo rezultate raziskav, tako da je zdravilo videti bolj u~inkovito in manj toksi~no. Po podatkih {tudije iz leta 1994, objavljene v Archives of Internal Medicine, je 54 odstotkov raziskav nekega zdravila za zdravljenje artritisa ugotovilo, da je bil odmerek v zdravilu bistveno vi{ji kot v izdelku konkuren~nega podjetja. Ti podatki naj bi testirani izdelek prikazali kot bolj u~inkovit. V neki drugi raziskavi, to pot pri zdravilu za zdravljenje sladkorne bolezni, je proizvajalec prikril podatke, da lahko zdravilo povzro~i odpoved jeter. Zdravilo je bilo sicer uspe{no registrirano, vendar so ga morali pozneje umakniti iz prodaje zaradi suma, da je povzro~ilo smrt 391 bolnikov. Uvodnik v reviji Lancet (2002; 359; 1167) je glede tega vpra{anja lepo povzel dana{nje stanje v medicini: »Do kolik{ne mere tr‘ni konflikti zaznamujejo medicino? Mo~no in uni~ujo~e!« An. Br.

D


Kaj je vzrok krvavorde~ih padavin v Indiji

Krvavi de‘ P

rebivalce mesta Changanassery v indijski dr‘avi Kerala je 25. julija 2001 ob pol {estih zjutraj prebudila mo~na detonacija, v temi so nekateri opazili svetlobo. Ob pol devetih pa je z neba za~ela de‘evati … kri! Tako so vsaj mislili prebivalci, ko so opazili, da so se strehe hi{ in tla obarvali krvavo rde~e. Rde~e padavine, ki so se pojavile tudi v {tevilnih drugih mestih, so trajale skoraj dva meseca. Nenavadni pojav je spro‘il najrazli~nej{a ugibanja. Mnogi, vklju~no z lokalnim tiskom, so v njem videli znamenje bli‘ajo~ega potresa. Prebivalce, ki se vsakodnevno oskrbujejo s kapnico, pa je najbolj skrbelo, da ta utegne ogroziti njihovo zdravje. Iz poro~ila uradne raziskave, ki jo je zaradi vse ve~je zaskrbljenosti prebivalstva pri CESS (Centre for Earth Science Studies) naro~ila tamkaj{nja vlada, je razvidno, da rde~e padavine niso posledica kemi~nega onesna‘enja, prav tako ni {lo za pu{~avski ali vulkanski prah. Raziskovalci so sprva mislili, da bi silovita detonacija utegnila biti grom, vendar so po iz~rpnih pogovorih z o~ividci to tezo hitro ovrgli.

So rde~i de` povzro~ile spore alge, kometni prah Kuiperjevega pasu ali celo posu{ena kravja kri? kot posledica lete~ega predmeta z nadzvo~no hitrostjo, vendar so pok kot posledico preboja zvo~nega zidu povsem izklju~ili in tudi radarske postaje v tistem trenutku niso zaznale ni~esar sumljivega. Zato so raziskovalci vklju~ili mo‘nost, da je silovit hrup utegnil povzro~iti … meteor! Tej predpostavki v prid je govorilo dejstvo, da so rde~e padavine zaznali nad podro~jem v obliki elipse. V podobni obliki se namre~ razpr{i kometni

PO EKSPLOZIJI NEVIHTA

TEORIJA PANSPERMIJE

Foto arhiv Misteriji

Zidovi so se tresli in stekla so tako ‘venketala, da so ljudje mislili, da se jim bo sesula streha nad glavo. Tak{nih ob~utkov pa ~lovek tudi ob najbolj silovitem grmenju ne do‘ivi. [e bolj nenavadna pa je bila silovita in povsem nezna~ilna nevihta, ki je trajala le nekaj trenutkov. Kerala je tedaj namre~ sredi monsuna, ki je vro~ in vla‘en, piha z Indijskega oceana proti celini in s seboj prina{a veliko padavin. Uganka o izvoru strahovitega hrupa {e vedno ni razvozlana. Lahko bi nastal

prah, kadar komet v atmosferi razpade. In kot pravijo strokovnjaki za molekularno biofiziko, tak{ni pojavi sploh niso redki, saj na Zemljo vsako leto pade kar 40.000 ton kometnega prahu, ki pa ga velikokrat sploh ne zaznamo, saj pogosto pade nad oceane. Spust tovrstnega prahu pa ~lovek dejansko lahko zazna v obliki hrupa, kot so ‘vi‘gi, piski … ali eksplozija. Tudi siloviti hrup, o kakr{nem pripovedujejo prebivalci Changanasseryja, so v preteklosti ‘e zaznali in ga strokovno poimenovali »soni~ni preboj«. Ta je zna~ilen za najve~je meteorje. Pred nedavnim pa so tudi odkrili, da je prah nekaterih najve~jih asteroidov, ki so poglavitni vir meteorjev, rde~e barve. Rde~a barva prahu je po vsej verjetnosti posledica kemi~nih reakcij ultravijoli~nih in kozmi~nih ‘arkov na povr{ini asteroidov. Po mnenju strokovnjakov je skrivnostni pojav v Kerali povzro~il prav meteor, ki je vstopil v atmosfero in ob svojem razpadu povzro~il veliko koli~ino rde~ega prahu, ta pa je dosegel oblake in se pome{al z vodo. Vendar pa razlaga o~itno ni povsem pravilna. Analize namre~ ka‘ejo, da je rde~a snov, ki je obarvala padavine, organske narave in torej ne more biti kometni prah. Ker zadeva mo~no spominja na spore, torej ‘ive celice, so izvedenci opravili mikroskopske raziskave vzorcev.

Vzorec rde~ih padavin

Nekatere celice so se dejansko razvile, tako da je pri{la v ospredje hipoteza o ‘ivih celicah in tisti, ki namigujejo na sledi zunajzemeljskega ‘ivljenja, so imeli v rokah nepri~akovan dokaz v prid teorije panspermije, ki zagovarja prihod spor na Zemljo iz vesolja. Stro-

-

DECEMBER

07 -

Misteriji 21


DE ‘

kovnjaki so sicer {e vedno dopu{~ali mo‘nost, da bi za skrivnostno dogajanje utegnil biti odgovoren meteor, a so zdaj vklju~ili {e neraziskano mo‘nost, da silovit hrup in rde~e padavine med seboj nista bila povezana in sta se zgolj po naklju~ju zgodila skoraj so~asno. Ker je opazovanje kulture pod mikroskopom pokazalo, da v sporah ni ni~ zunajzemeljskega, je prevladalo mnenje, da gre za oran‘no algo vrste Trentepohlia, ki je na podro~ju Changanasseryja zelo pogosta. Na vpra{anje, kako so spore pri{le v de‘evnico, so nekateri strokovnjaki odgovarjali, da se je v su{nem in za ‘ivljenje precej neugodnem obdobju alga prenehala razvijati in je za~ela proizvajati spore, ki jih je potem veter razpihal do oblakov. Omenjeni scenarij pa je sam po sebi nasprotujo~, saj so strokovnjaki trdili, da je alga za~ela proizvajati spore v »neugodnih klimatskih pogojih«, po podatkih ministrstva za kmetijstvo pa so bile padavine nad pokrajino Kerala julija 2001 {e posebej obilne in alge torej niso trpele pomanjkanja vlage!

NEZEMELJSKI ORGANIZMI V DE@JU? Strokovnjaki CESS so novembra 2001 kljub vsemu zapisali, da so bile obarvane padavine posledica prisotnosti velikih koli~in spor alge Trentepohlia. V izsledke uradne raziskave pa si je drznil podvomiti fizik Godfrey Louis z univerze Mahatma Gandhi v Kottayamu (Kerala), ki je ponovno opravil raziskave delcev pod elektronskim mikroskopom. Le-te so pokazale, da delci, ki so de‘ obarvali rde~e, po svoji zgradbi mo~no spominjajo na enoceli~ne organizme, vendar v njih ni na{el DNK. Tako se zdi, da je hipoteza o sporah alg (ki nikakor ne bi bile brez DNK) kon~no ovr‘ena in je preostala teorija o meteoritu. Za dr. Godfreya Louisa je edina logi~na razlaga naslednja: ~e meteorju ob njegovem razpadu sledijo rde~e padavine, katerih celice nimajo DNK, potem je meteor delec kometa, ki je med svojim

22 - DECEMBER 07 -

ALI @IVLJENJE PRIHAJA IZ VESOLJA?

P

rivr‘enci teorije panspermije so prepri~ani, da ‘ivljenje ni nastalo na Zemlji, temve~ izvira iz vesolja. Izraz namre~ v dobesednem prevodu pomeni »mikrobi povsod«. Po tej teoriji so klice raztresene vsepovsod med planeti. Sodobni panspermisti pa menijo, da kometi, ki padajo na Zemljo, prina{ajo s seboj tudi mikrobe, ki so krivi za {tevilne bolezni po svetu. Hkrati opozarjajo, da je ‘ivljenje na Zemlji nastalo pred 3,8 milijardami let, torej potem ko je na na{ planet padlo najve~ kometov. razpadom v zemeljski atmosferi sprostil zunajzemeljske organizme. Dr. Louis svoje teorije zaradi mnogih nasprotovanj ni mogel objaviti, vendar je z raziskavami nadaljeval in je lansko leto objavil novo {tudijo, ki je prvo potrdila. Mar je to dokaz, ki so ga ‘e dolgo pri~akovali privr‘enci panspermije? Profesor Chandra Wickramasinghe iz uglednega britanskega Cardiff Centre for Astrobiology, vodilni zastopnik teorije panspermije, je prepri~an, da bodo DNK v celicah zagotovo na{li.

JE Z NEBA DE@EVALA KRI? Celi~ne DNK kljub najsodobnej{im raziskovalnim tehnikam zaenkrat {e niso na{li. Dr. Louis meni, da bo njeno morebitno odkritje potrdilo hipotezo o zunajzemeljskem, v nasprotnem primeru pa gre za celice zemeljskega izvora. Fizik pa dopu{~a {e eno mo‘nost: da je z neba nad Keralo de‘evala … kri! Ve~ znanstvenikov je namre~ opazilo, da imajo celice obliko rde~ih krvnih telesc, ki so brez jedra in brez DNK. In kako naj bi kri za{la v atmosfero? Med tistimi, ki segajo ‘e na podro~je znanstvene fantastike, ena pravi, da je meteor med padanjem tr~il v veliko jato netopirjev in povzro~il pravi pokol, ki je razpr{il njihovo kri kilometre naokrog. Toda kje so potem pristala njihova trupla?

Mikrobi naj bi na Zemljo pri{li s kometi.

Foto splet

KRVAVI

Obstaja pa tudi bolj preprosta in predvsem bolj verjetna razlaga. V nekaterih dr‘avah uporabljajo kot gnojilo dehidrirano kri, ki vsebuje veliko du{ika. In to bi se dejansko lahko zgodilo v Indiji. Zanimivo je, da sta Kerala in Zahodna Bengalija edini indijski dr‘avi, ki dovoljujeta klanje krav, tako da vsako leto tja pripeljejo v zakol na milijone teh ‘ivali z vseh koncev Indije. Ker je Kerala veliko kmetijsko podro~je, je potro{nja gnojil zelo velika. K uporabi gnojila iz krvi pa vzpodbuja tudi tamkaj{nja kmetijska univerza. Dr. Nyubi s te univerze pravi, da v obdobju jugozahodnega monsuna okrog dreves potresejo po ve~ deset litrov krvi v prahu in jo pome{ajo z zemljo. In kako bi kri pri{la v atmosfero? Po mnenju zagovornikov te hipoteze naj bi med dvema nalivoma posu{eno kri na povr{ini tja odpihnil veter. In tako na koncu {e vedno ne vemo, kaj je zares povzro~ilo rde~e padavine nad Changanasseryjem. Je bila to posu{ena kravja kri? So bile to morda spore alge Trentepohlia? Ali pa kometni prah iz Edgeworthovega–Kuiperjevega pasu ali Oortovega oblaka? V Indiji in na [kotskem so {e vedno v teku {tevilne raziskave, ki bodo, tako vsaj upamo, podale dokon~en odgovor, kaj natanko se je 25. julija 2001 dogajalo na nebu jugozahodne Indije. An. T. P.

D


Veliki daoisti~ni mojster na obisku v Sloveniji

Notranja alkimija V izvajanju borilnih ve{~in pri wudangu je najbolj pomemben osebni odnos in sprejemanje daoisti~nih naukov. vrlinah) modreca Lao Zija – zakladnici znanja o naravi ~loveka in vesolja – je spregovoril tudi na predavanju v ljubljanskem hotelu Domina ter ob~instvu pokazal nekaj zdravilnih gibov ter polo‘ajev rok in telesa, ki ugodno vplivajo na pretok ~ija v telesu. Z njim smo se pogovarjali pred spektaklom, ki ga je organiziralo mariborsko dru{tvo Tao In. Znano je, da so daoisti~ne menihe v ~asu komunizma preganjali. Kak{en je polo‘aj daoistov na Kitajskem danes? Vlada zdaj spo{tuje stanje in polo‘aj taoizma ter samih taoistov. Toda kar se ti~e dogajanja v preteklosti, danes {e vedno ni tako kot bi moralo biti. Daoisti~ne kanone premalo prou~ujejo in primanjkuje ljudi, ki bi se s tem ukvarjali. Veliko je templjev, ki jih ne obnavljajo in v marsikaterem ‘ivi le malo daoisti~nih menihov. Ponekod tudi ne priznavajo vi{jih bo‘anstev, ki naj bi jih ~astili.

Kak{na je posebnost sloga wudang v primerjavi z ostalimi borilnimi ve{~inami? Med borilnimi ve{~inami ni velikih razlik, razlike so le v podrobnostih. V resnici vse borilne ve{~ine izhajajo iz istega vira. Daoisti~ni nauki so tako zakoreninjeni, da jih sprejemajo tudi ostale borilne ve{~ine. V izvajanju borilnih ve{~in pri wudangu je najbolj pomemben odnos v samem izvajanju, vadbi in sprejemanju daoisti~nih naukov. Katere so vrline, ki naj bi jih negovali daoisti? Razlikujemo dve vrsti daoizma: filozofskega in verskega. Filozofski daoizem je bil pred verskim. Da pride{ na visoko duhovno raven, je potrebno veliko samodiscipline, u~enja in prou~evanja. Nau~iti se je treba medicine, filozofije, kaligrafije, borilnih ve{~in in samokultivacije. Zelo pomembna je meditacija in izvajanje nei gonga – notranjih ve{~in, kot so meditacija, sprostitev, notranja alkimija … To se najve~krat izvaja v pe~inah. Z negovanjem energije ~i in izvajanjem notranjih borilnih ve{~in, z umirjenostjo, modrostjo, strpnostjo lahko ~lovek dose‘e dolgo ‘ivljenje in zdravje. Zelo pomembna je povezanost in ubranost jina in janga. ^e iz narave in okolja stalno prejemamo dobro energijo, je telo zdravo in polno dobre energije ter lahko dose‘emo nesmrtnost.

You Xuande – ambasador daoisti~ne filozofije in veliki mojster wudanga

Foto A. Paljevec

Z

animanje za vadbo kitajskih ve{~in gibanja, kot sta taj ~i in ~i gong, ter drugih borilnih ve{~in, ki pomagajo tudi pri doseganju zdravja in dolgo‘ivosti, nara{~a po svetu in v Sloveniji. V oktobru je Slovenijo prvi~ obiskal eden najve~jih poznavalcev daoizma, veliki mojster wudanga You Xuande, ki je nastopil v Hali Tivoli na spektaklu s 50 u~enci iz Italije in z dvema menihoma z gore Wudang. Ob~instvo so navdu{ili z izjemno pro‘nostjo, dinamizmom, hitrostjo, mo~jo ter mehkim, harmoni~nim in teko~im gibanjem kakor voda. Wudang kung fu je na zahodu populariziral film Pre‘e~i tiger, skriti zmaj, ki je prejel {tiri oskarje in igralce tega filma je u~il prav veliki mojster You Xuande. Ta daoisti~ni menih je eden izmed desetih najve~jih mojstrov notranjih slogov borilnih ve{~in na Kitajskem (bagua, xin yi, wudang taj ~i, fuchen taj ~i). Njegovo ime v prevodu pomeni »misti~na vrlina«, nekateri mu pravijo tudi »resni~ni ~lovek«. Veliki mojster wudanga je za~el z vadbo ‘e pri petih letih pri svojem o~etu, leta 1958 ga je ta odpeljal na znamenito sveto goro Wudang, kjer ga je za u~enca sprejel veliki mojster Wang Tongsheng. Dan za dnem in to nekaj desetletij je nadaljeval z vadbo in discipliniranim ‘ivljenjem in rezultat tega je izjemna vitalnost in notranja mo~, ki jo je prikazal tudi v Hali Tivoli. Danes je predstojnik templja Taihe in najvi{ja duhovna avtoriteta Wudanga. Ustanovil je center za raziskovanje daoisti~ne filozofije, ki jo ‘eli pribli‘ati tudi drugim narodom in s tem prispevati k svetovnemu miru. V njegovo {olo prihajajo u~enci z vsega sveta. O daoisti~nem kanonu Dao De Jing (Knjigi o dau in

-

DECEMBER

07 -

Misteriji 23


ALKIMIJA

Foto A. Paljevec

N OTRANJA

Z vadbo borilnih ve{~in wudanga in negovanjem uma si lahko izbolj{amo na~in ‘ivljenja.

Je mo‘no daoisti~ni slog ‘ivljenja prenesti tudi na zahod? V zahodnih dr‘avah, denimo v Nem~iji, Italiji, Franciji in tudi Sloveniji obstaja mo~an pritisk dru‘be in dela, ki je pogosto nevzdr‘en. Z vadbo borilnih ve{~in wudanga in negovanjem uma si lahko izbolj{amo na~in ‘ivljenja. Ljudje ~edalje bolj stremijo k spremembam za bolj{e po~utje, za modrost in i{~ejo sami sebe, ker je pritisk tako velik. Veliko zahodnih in drugih dr‘av potrebuje tri glavne smernice: harmoni~nost dru‘be, notranje zdravje in dobre medsebojne odnose ter svetovni mir. Daoisti~na kultura je neke vrste znanost. Knjiga premen in vsa ra~unalni{ka tehnologija izhajajo prvotno iz Ji d‘inga. Treba je spo{tovati superiornost neba, vsega kar se dogaja okrog tebe, pomembni so odnosi z ljudmi in daoisti~ni nauki lahko k temu veliko prispevajo. Kako negujemo energijo ~i? ^i je izvor vsega bivajo~ega in tudi v telesu je primarni izvor energije. Energija ~i ima zelo velik pomen tako za posameznika kot za dru‘bo. V Kitaj{~ini je ~i prisoten v mnogih besedah: denimo kon~i, kar pomeni zrak, jen ~i je predrojstni ~i, ki se zbira v telesu, nej~i je notranji ~i, jang ~i je energija janga, jin ~i pa energija jina. Vse to se zbira v telesu in zdru‘enost ~ija iz okolja in ~ija v telesu mora biti harmoni~na, da dose‘emo dolgo ‘ivljenje in nesmrtnost.

24 - DECEMBER 07 -

Kak{no vlogo ima dihanje pri negovanju ~ija in umirjanju uma? Pri dihanju izvajamo nej gong, notranje borilne ve{~ine. Pri daoisti~nem dihanju je najbolj pomembno, da sta telo in um umirjena. Dihati je treba s trebu{no prepono, po~asi, umirjeno in brez stresa. Glede na to da sem videl, da Slovenci z veseljem sprejemate daoisti~ne nauke in borilne ve{~ine, mojster priporo~a pol ure meditacije na dan. To pripomore k zmanj{anju stresa v vsakdanjem ‘ivljenju. Za vadbo ~i gonga meni, da je polurna meditacija z osredoto~anjem na tantien najbolj{a za spro{~anje. @ivijo daoisti~ni menihi v celibatu, kak{en imajo odnos do negovanje spolne energije? Ne zavra~amo spolne energije in sprejemamo, da vse poteka po naravnih tokovih. To ni tabu. Obstaja veliko taoisti~nih knjig o spolni energiji. ^e sprejema{ spolno energijo pravilno, je to za telo dobro. ^e pa jo sprejema{ nepravilno, to telesu {koduje. Pri umetnosti ljubljenja in spolnosti je pomembno, da je telo spro{~eno, da po njem kro‘i pozitivna energija in da je duh umirjen. @e iz starodavnih ~asov klasi~ne Kitajske je znanih veliko metod taoisti~nega ljubljenja, ampak so se razvijale vsaka v svojo smer in vsak posameznik to sprejema druga~e. Se daoizem {iri tudi v druge de‘ele po svetu? Daoizem in daoisti~ni nauki se ~edalje

bolj {irijo na zahodu in v ZDA. Na mnogih univerzah ‘e pou~ujejo daoizem in nara{~a {tevilo ljudi, ki ga sprejema in prou~uje. V Zdru‘enih dr‘avah Amerike deluje In{titut za prou~evanje daoisti~nih kanonov, dva daoisti~na in{tituta sta tudi v Koreji in Italiji. Upam, da bo tudi v Sloveniji ustanovljen in{titut oziroma {ola, ki bo prou~evala daoizem in ga {irila med ljudmi. Spodbujal bom k temu, da se bo to zgodilo ~im hitreje. To je dober prispevek za ~love{tvo. Kako vam je v{e~ v Sloveniji? Podobnosti med Kitajsko in Slovenijo so velike. Oboji imamo veliko neokrnjenih gozdov, narava je misti~na kot na Kitajskem in ljudje imajo v sebi zakoreninjeno tradicionalno mi{ljenje. Zelo mi je v{e~ slovenska pokrajina, ljudje, ki jih sre~ujem na svoji poti, pa so zelo odprti in prijazni. @e njihovi izrazi na obrazu mi povedo, da so sr~ni in da z veseljem sprejemajo druge ljudi. Pozitivna stvar Slovencev je odprtost za nove, {e neznane stvari. Slovenija je tako lepa, da se bom, ko mi bo ~as dopu{~al, {e vrnil in se upam tu za dolo~en ~as ustalil. Potoval sem ‘e veliko, bil sem v Singapurju, Maleziji, Nem~iji, Koreji, Rusiji … vendar se mi zdi, da je tu najlep{e. Bilo pa bi simpati~no, ~e bi mi na{li kak{no pe~ino, da bi tu meditiral in vadil ~i gong. To me zelo spro{~a. Odziv slovenske vlade je bil dober, ljudje so me lepo sprejeli in tudi vlada ka‘e zanimanje, da bi Slovencem predstavili daoisti~no kulturo. Zaradi borilnih ve{~in so me zelo lepo sprejeli tudi otroci. ^e bi ta projekt uspe{no izvedli, bi to Slovence {e bolj obogatilo. Imate kak{no posebno sporo~ilo za bralce? Kitajski daoizem in daoisti~na kultura je modrost in izvor vsega. Pomembna za dru‘bo sta harmonija in odnosi med ljudmi. Sloveniji in slovenskemu prebivalstvu ‘elim veselje pri prou~evanju daoisti~nih naukov, dolgo ‘ivljenje, zdravje in radost. Andreja Paljevec

D


Vaje za ~utenje energije pri samozdravljenju in usmerjanje energije pri zdravilstvu

^utenje energije E

nergijo ~utimo. In tega, da jo ~utimo, se lahko tudi nau~imo s pomo~jo osnovne energetske vaje, ki jo povzemamo iz nove knjige zalo‘be Ara Pozdravite lahko karkoli*. Knjigo je napisal dr. Martin Brofman. Ko je hudo zbolel, se je sam pozdravil in na podlagi lastnih izku{enj napisal ameri{ko uspe{nico, v kateri poudarja, da smo vsi zdravitelji in da nekje globoko v sebi vemo, da lahko pozdravimo karkoli. V osnovni energetski vaji »^utenje energije« se boste seznanili z na~eli, ki se uporabljajo pri zdravljenju ter vzbujanju sposobnosti ~utiti energijo, jo usmerjati ter tako delovati kot zdravitelj. ^eprav lahko to vajo naredite sami, je lahko veliko bolj zanimivo, ~e jo naredite skupaj z nekom drugim. Navodila preberita naglas, jim natanko sledita ter si izmenjajta izku{nje. Revijo najprej polo‘ite na mizo ali na neko stojalo, od koder jo boste lahko brali brez dr‘anja. Tako boste vajo lahko izvedli prostih rok.

Polo‘ite roki na mizo ali v naro~je, tako da so dlani obrnjene navzgor. Po-

Besede, ki jih uporabljate za opis svojih izkustev, ustvarjajo va{o realnost.

to, kar ~utite, ‘arenje va{ih dlani. Ob~utite energijo, ki ‘ari iz njih.

zornost usmerite na dlani in na povr{je ko‘e na dlaneh. Poskusite ob~utiti zrak, ki se tam stika s ko‘o. Morda boste ob~utili toploto zraka, gibanje zraka ali njegov pritisk. Nadaljujte {e nekaj trenutkov in to posku{ajte vedno bolj ob~utiti.

KROGLA ENERGIJE [e vedno z istim ob~utkom v rokah dlani postavite pred sabo, kak{nega pol metra narazen in ju po~asi pribli‘ujte in oddaljujte, sem in tja. Opazite, kako druga~en je ob~utek, ko se dlani ena drugi pribli‘ujeta in ko se oddaljujeta. Lahko si predstavljate, da imate med rokami kroglo energije, ki jo z vsakim pribli‘evanjem rok stiskate in v njej zgo{~ate energijo. Podobno je delanju kepe snega, le da je to energetska kepa. Kmalu boste lahko ~utili obris in povr{ino energetske krogle ter se navadili na senzitivnost v dlaneh.

Pozorni na to podro~je se vedno bolj zavedajte ko‘e, ki se je dotika zrak. Kmalu boste za~utili drug ob~utek, ki je podoben {~emenju ali vibriranju, ne~emu, ~esar obi~ajno ne opazite. Bolj ko ste na ta ob~utek pozorni, bolj izrazit postaja. Imenujmo ta ob~utek energija. Predstavljajte si, da skozi va{e dlani te~e energija, ki ob svojem izstopu povr{je va{e ko‘e rahlo zavibrira. Predstavljajte si, da je to, kar ~utite, tok energije skozi va{e dlani. Predstavljajte si, da je

^e to po~nete {e z nekom, se obrnita drug proti drugemu in dr‘ita vsak svojo energetsko kroglo. Dlani pomikajte

-

DECEMBER

07 -

Misteriji 25


^UTENJE

ENERGIJE

tako, da boste lahko ~utili partnerjevo energijo. Svoji dlani lahko npr. pomaknete tako, da bo ena med partnerjevima rokama in se bo pomikala po njegovem energetskem polju gor in dol. Pri tem bodite pozorni na to, kar v dlaneh ob~utite. Va{ partner lahko seveda isto~asno po~ne isto stvar. To po~nite nekaj minut.

Kasneje roke sprostita in si izmenjajta izku{nje. Nekateri ljudje jih opi{ejo z besedami: »toplota« ali »mraz«, »elektrika« ali »magnetizem«, »tok« ali »gostota«. Vsi opisujejo razli~ne aspekte energije, podobne tisti, ki sije iz ‘arnice, in jo nekateri opisujejo kot »svetlobo«, drugi kot »toploto«, spet drugi kot »magnetno polje«. Vidimo lahko, da imajo vsi prav. Vsi opisujejo razli~ne aspekte energije. Nekateri ljudje energijo drugega ~loveka ob~utijo druga~e kot pri sebi, toda {e vedno kot energijo. Med samo vajo se je zgodilo kar nekaj stvari. Za~eli ste z golo izku{njo brez imena. Nato smo jo poimenovali energija. Besede, ki smo jih pri tem uporabili, pa so ustvarile resni~nost. ^e bi uporabili druga~ne besede, bi do‘ivljali nekaj drugega. ^e bi izkustvo opisali kot pretok krvi pod povr{ino ko‘e, bi to do‘iveli kot to. ^e bi jo opisali kot da so va{e roke zaspale, bi bilo to za vas prav to. Mi pa smo jo opisali kot energijo in

26 - DECEMBER 07 -

zato ste jo tudi ob~utili. Na{e besede ustvarjajo. Besede, ki jih uporabljate za opis svojih izkustev, ustvarjajo va{o realnost. Med vajo ste se pomaknili iz ene realnosti v drugo. Iz realnosti, kjer energije niste ~utili, v realnost, kjer ste jo ~utili. V tej novi realnosti ste bili svoje izkustvo sposobni opisati kot energijo. Ta prehod smo naredili v treh korakih: 1. Odlo~ite se, kaj bo res v novi realnosti. Odlo~ili ste se, da boste v svojih dlaneh nekaj za~utili. 2. Spodbudite zaznavo, da se to dogaja zdaj. Medtem ko vam je pri prvem koraku pomagalo to besedilo, ste si pri drugem koraku pomagali sami. Sami ste si izbrali besede, ki so za vas imele nek smisel. Morda ste si rekli: »Mislim, da zdaj nekaj ~utim. Da, zdaj to ~utim vedno bolj.« Spodbudili ste zaznavo, da se to dogaja zdaj in si dajali razloge, da bi v ta proces verjeli. 3. Odlo~ite se, da je zdaj to resni~no. Kon~no ste se lahko odlo~ili: »Zdaj ~utim energijo. Zdaj je res. Zdaj ~utim energijo mojega partnerja. Zdaj sem v novi resni~nosti.« ^e ste vajo izvajali {e z nekom, ste morda spoznali, da je za~etno subjektivno izkustvo do‘ivelo tudi drugo bitje v zunanjem fizi~nem svetu. Postalo je skupno izkustvo, objektivno in resni~no. Tudi zdravljenje poteka tako. Zaznavo zdravljenja, ki se kot subjektivno izkustvo za~ne v zdraviteljevi zavesti, lahko v zunanjem fizi~nem svetu kasneje do‘ivi druga oseba. Ko se pripravimo na zdravljenje, svoje dlani vedno postavimo v polo‘aj, v katerem si vanje prikli~emo ali ponovno ustvarimo ob~utek energije. Tako kot ljudje uporabljajo manometri~ne naprave s povratno zvezo (»biofeedback«), svojim dlanem damo povratno informacijo, da so zdaj v dolo~enem stanju zavesti. »Biofeedback« naprave delujejo po

ideji, da se v razli~nih stanjih zavesti spremenijo biolo{ke funkcije. Pojavijo se spremembe v hitrosti dihanja, potenja, krvnem pritisku, bitju srca itd. Ko naprava izmeri biolo{ke funkcije, ki ka‘ejo stanje zavesti, ki nas zanima, nam naprava da povratne informacije tako, da zazvoni zvonec, se premakne igla ali posveti lu~ka. Naprava nam sporo~a, da smo v stanju zavesti, ki nas zanima. S tem stanjem zavesti se spoznavamo toliko ~asa, dokler naprave, ki bi nam vsaki~ povedala, da smo tam, ne potrebujemo ve~. Z »biofeedbackom« lahko i{~emo alfa ali theta stanje zavesti, pri na{em na~inu pa i{~emo tisto stanje zavesti, v katerem ~utimo energijo. Ker zdravimo z energijo, do zdravljenja pride v stanju zavesti. Dokler imate v dlaneh ta ob~utek, ste v popolnem stanju zavesti za izvedbo zdravljenja. ^e med zdravljenjem ob~utek izgine, se morate ustaviti in ob~utek pred nadaljevanjem ponovno vzpostaviti. Ob~utek lahko prikli~ete, kadarkoli ‘elite. V~asih se lahko ob~utek energije v dlaneh pojavi kar sam od sebe, toda to {e vedno pomeni isto stvar. To pomeni, da ste v stanju zavesti, v katerem lahko delujete kot zdravitelj. ^isto mo‘no je, da vam bo nekdo prav v kratkem povedal, da se ne po~uti dobro. Takrat boste vedeli, zakaj se je ob~utek pojavil. Pojavil se je za njegovo zdravljenje – ~e je zanj odprt. Kot zdravitelj mu ponudite pomo~. Od njega pa je odvisno, ali se bo odlo~il sodelovati ali ne. ^e se, le pogumno. ^e se ne, ne silite. Ker zdravljenje vedno za~nemo s tem polo‘ajem, zanj obstaja posebno ime. Imenujemo ga Osnovni »A« polo‘aj zdravljenja. Osnovni »B« polo‘aj zdravljenja ne obstaja. VEDNO POMNITE, DA LAHKO OZDRAVITE KARKOLI.

R. M. * Knjigo lahko naro~ite na telefon 01/549 17 92 ali 051/307 777.

D


Opti~ne iluzije – raziskovalci celih tiso~ let niso prepoznali globinskega vida

Ko tr~ita dve o~esi ^

lovek gleda na svet z dveh razli~nih izhodi{~nih to~k, ki ustrezata polo‘aju dveh o~es. Ker sta ti postavljeni narazen, se v posameznem o~esu iz vsake izhodi{~ne to~ke ustvarja nekoliko druga~na podoba, ki je sorazmerna relativni globini predmetov v vidnem polju. Mo‘gani to razliko izmerijo, zdru‘ijo obe podobi v eno samo in tako ustvarijo stereopsijo ali globinski vid. Iz dveh ploskovnih slik dobimo eno globinsko. Za la‘jo predstavo tega u~inka lahko naredite poskus: iztegnite eno roko in s prstom poka‘ite na oddaljeni predmet, nato pa izmeni~no odpirajte in zapirajte levo in desno oko. Ali opazite, kako se vsaki~ spreminja razdalja predmeta glede na prst? To ponazarja horizontalno dispariteto med o~esoma. Naprave, ki so s pridom izkori{~ale stereopsijo in ustvarjale iluzijo globine na slikah pokrajin, arhitekturnih spomenikov in celo v pornografiji, so postale zelo priljubljene predvsem v viktorijanskih salonih. Njihov naslednik so dana{nji stereogrami – dvodimenzionalne slike, ki nam, ~e se zagledamo vanje, poka‘ejo tridimenzionalne podobe.

DVE SLIKI, ZLITI V ENO Manj znano dejstvo globinskega vida je, da je kljub temu, da z vsakim o~esom vidimo nekoliko druga~no sliko predmeta, kon~ni rezultat vedno podoba enega samega predmeta. Nekako tako kot ~e bi se z vsako roko dotaknili po ene banane, ob~utili pa bi eno samo. O~itno je torej, da se podobi obeh o~es nekje v mo‘ganih zlijeta v en sam zaznavni predmet. Kaj pa, ~e o~esi gledata dve popolnoma razli~ni stvari? Se tudi v tem primeru njuni sliki zlijeta?

Z vsakim o~esom vidimo druga~no sliko, toda kon~ni rezultat je podoba enega samega predmeta. Oglejmo si {e en poskus. Vzemite o~ala za branje z majhno dioptrijo. Na sprednjo stran le~e namestite dva barvna filtra – ‘ivorde~ega in ‘ivozelenega. Nataknite si o~ala in poglejte bel predmet ali povr{ino. Kaj vidite? ^e zaprete levo ali desno oko, po pri~akovanju vidite zelen ali rde~ predmet oziroma povr{ino. Kaj pa ~e gledate z obema o~esoma? Ali se obe barvi harmonizirata in v mo‘ganih zdru‘ita ter ustvarita rumeno, kot bi jo dobili, ~e bi barvi zme{ali opti~no? (Vsak {olar ve, da dobimo z me{anjem zelene in rde~e barve na paleti rjavo. ^e pa ju pome{amo s projiciranjem na platno, zelena in rde~a ustvarita rumeno.) Presenetljiv odgovor je, da vsaki~ vidite le eno barvo. Predmet je videti izmeni~no zelen in nato rde~. Zdi se, kot da se o~esi ‘elita izogniti konfliktu in se vljudno izmenjujeta. Ta fenomen imenujemo binokularna rivaliteta. U~inek je podoben, kot ga vidimo na sliki Neckerjeve kocke (a) – lahko jo vidimo, da se vdira v list ali izstopa iz njega. Opazovalcu se v~asih zdi, da so ti dinami~ni

a zaznavni ob~utki posledica spreminjanja opazovanega predmeta. V resnici pa se spreminja le vzorec mo‘ganske dejavnosti med gledanjem, ki ustvarja spremenjene zaznave oziroma iluzijo spreminjajo~ega se predmeta. Rivaliteto lahko s pridom uporabimo kot mo~no orodje pri raziskovanju bolj splo{nih vpra{anj, na primer kako mo‘gani re{ujejo konflikte v zaznavanju. Oglejmo si {e en poskus. Namesto z dvema razli~nima barvama poskusite z dvema razli~nima vzorcema ~rt, ki potekajo pravokotno druga na drugo. Bosta o~esi videli mre‘o, ali bodo ~rte pri{le v navzkri‘je? Odgovor: Videli boste dve vrsti ~rt, ki se izmenjujeta, ali pa mozaik, sestavljen iz delov obeh vzorcev (b). Vsekakor pa nobene mre‘e.

b -

DECEMBER

07 -

Misteriji 27


KO

TR ~ ITA DVE O ~ ESI

Teoreti~no bi lahko ta poskus izvedli tako, da bi v stereoskopu pred desno oko postavili navpi~ne ~rte, pred levo oko pa vodoravne. Ker pa te naprave verjetno nimate, lahko poskusite s preprostej{o doma~o razli~ico (c). To~no na meji med dvema slikama, ki ustrezata levemu in desnemu o~esu, postavite navpi~no pregrado (list papirja, karton ali mapo). Prislonite nos na pregrado, tako da levo oko vidi samo levo sliko, desno oko pa samo sliko na desni. Videli boste bodisi izmenjujo~e se ~rte ali pa valujo~i mozaik, nikoli pa mre‘e. Z nekoliko vaje boste lahko tudi brez pregrade »prosto spajali« obe sliki, zgolj s pribli‘evanjem in oddaljevanjem o~i. Pomaga tudi, ~e na za~etku gledate konico svin~nika na pol razdalje med slikama in va{im obrazom. Ko obvladate to spretnost, lahko poskusite {e z vrsto drugih. Znano je na primer, da pri procesu prepoznavanja barv in oblik vidnih podob sodelujejo razli~ni predeli mo‘ganov. Ponovno se zastavlja vpra{anje: se rivaliteta za ta dva procesa dogaja lo~eno, ali procesa vedno potekata hkrati? Kaj bi se zgodilo, ~e bi gledali levo polovico ~rt skozi rde~ filter, desno polovico pa skozi zelen filter? Zdaj bomo imeli dvojno rivaliteto – za barvo in za obliko. Se zgodita neodvisno druga od druge ali sinhrono? Odgovor se glasi: dogajata se sinhrono. Rivaliteta pravzaprav ne poteka med prepoznavanjem barv in oblik, temve~ med samima o~esoma.

DRUGO OKO NI SAMO REZERVA Vrnimo se k stereopsiji, kompleksnemu prera~unavanju relativne globinske razdalje podob predmetov v obeh o~esih, ki se malenkostno razlikujeta, saj sta o~esi na glavi razmaknjeni. Namesto rivalitete v tem primeru pride do zlitja obeh podob in ustvari se stereo globina. Prav nenavadno

28 - DECEMBER 07 -

c je, da ljudje celih tiso~ let niso prepoznali globinskega vida – najbr‘ so predpostavljali, da imamo dve o~esi zato, da imamo ob izgubi enega {e vedno drugega za rezervo. Leonardo da Vinci je zapisal, da je ta informacija obstajala ‘e 500 let pred njim; o dejstvu, da mo‘gani globinski vid dejansko uporabljajo, pa je odkril viktorijanski fizik Charles Wheatstone. Njegovo odkritje lahko podo‘ivite tako, da gledate tloris risbe v obliki vedra. Ko zdru‘ite sliki levega in desnega o~esa (bodisi s prostim zlivanjem ali s pomo~jo lista papirja, ki slu‘i kot pregrada), se pred vami od nikoder v zraku pojavi siv obro~. Vendar – ali za stereopsijo res potrebujemo fuzijo ali zdru‘itev slik? Na to vpra{anje bi nagonsko odgovorili pritrdilno. Vendar ni tako. Pred tremi desetletji so trije ameri{ki raziskovalci v neodvisnih raziskavah dokazali, da lahko rivaliteta koeksistira s stereopsijo. Ta fenomen la‘je razumemo, ~e si ogledamo stereogram na sliki d. Prikazuje dva notranja kroga s ~rtami, ki po-

d

tekajo vzporedno, vendar v nasprotni smeri glede na zunanja kroga. Ko mo‘gani ta dva kroga zdru‘ijo, se zgodi nekaj nenavadnega. Videli boste, da celoten krog lebdi v ospredju – vendar le en ~rtani krog naenkrat, saj so ~rte ortogonalne. Z drugimi besedami: mo‘gani izvle~ejo stereo signal iz ~rtanih krogov kot celoto in posamezne dele nato interpretirajo kot nejasen obris – in vidimo tekmovati te obrise. Mo‘gani izlu{~ijo informacijo o polo‘aju teh krogov na mre‘nici in nato ustvarijo stereopsijo, ~eprav o~i naenkrat vidijo le eno samo sliko. Zdi se, kot da informacija o nevidni podobi kljub temu ustvarja stereopsijo.

KAKO »VIDI« SLEPI BOLNIK Tak{na »rivaliteta oblik« poteka v razli~nih predelih mo‘ganov, zato lahko oba procesa potekata hkrati. Pri normalnem binokularnem vidu je povezava med njima naklju~na in ne nujna. Odkritje, da se lahko dolo~eni vidni dra‘ljaji obdelajo naklju~no v vzporednih mo‘ganskih poteh, spominja na nevrolo{ki sindrom slepega vida. Bolnik s po{kodbo vidne skorje v mo‘ganih je popolnoma slep. Ne more zavestno zaznavati svetlobne to~ke, vendar pa lahko z roko se‘e proti njej in se je dotakne. To stori s pomo~jo vzporedne mo‘ganske poti, ki zaobide vidno skorjo (ta je potrebna za prepoznavanje vidnih dra‘ljajev) in po{lje dra‘ljaje v obdelavo drugim delom mo‘ganov, ki kot avtopilot vodijo roko. Podoben poskus bi lahko teoreti~no naredili za binokularno rivaliteto. Ali se lahko kljub temu da slika enega o~esa popolnoma izrine sliko drugega, z roko dotaknete to~ke, ki je zaradi izpodrinjenosti o~esu nevidna? Fenomen rivalitete je o~iten primer, kako lahko s preprostimi poskusi dobimo globlji vpogled v obdelavo vidnih informacij. An. Br.

D


P R IL Povzetek iz knjige Na zdravje! Petra Amaliettija O G Osem korakov do zdravja A

in dolgega ‘ivljenja Koraki naravnega zdravljenja brez zdravil – pre~i{~evanje telesa in du{e

Z

znanjem, odlo~nostjo in disciplino izgubljeno zdravje tudi povrnemo. Marsikateri postopek sodobne medicine je lahko nevaren, drag, zahteven in ima {kodljive stranske posledice. Doma~a zdravila pa so preprosta, varna, poceni in u~inkovita. Zdravljenje z naravo, imenovano tudi naturopatija, nima tekmeca; mati narava namre~ deluje kot prijazen in sposoben zdravnik. Za naravno zdravljenje tudi pravijo, da je bo‘ansko zdravljenje. Za prakti~no uporabo teh 8 korakov je treba prebrati celo knjigo.

1. Krep~ilni spanec Spanec nas obnovi in nam vlije mo~i. Spanje je namre~ ~as, med katerim se telo in um obnovita, sprostita in spo~ijeta. Spo~it je samo naspan ~lovek, spanec je namre~ najbolj temeljna oblika po~itka. Ve~ina bolnikov se nikakor ne more naspati, mnogi pa se kljub dolgemu spancu zbujajo utrujeni. Pomanjkanje spanja je poglavitni razlog utrujenosti, te‘ave s spanjem spremljajo ve~ino kroni~nih bolezni. Lahko bi rekli, da zaradi hudega pomanjkanja spanja trpi vsa na{a sodobna dru‘ba. Najpogosteje imajo posameznikove te‘ave z nespe~nostjo svoj vir v du{evni napetosti, ki je posledica napa~nega ‘ivljenjskega ritma in dnevnega urnika. @iveti z naravo pomeni tudi vstajati s soncem in z njim odhajati v posteljo. Vsi drugi dnevni in no~ni ritmi so dolgoro~no zdravju {kodljivi. Vsako dolgotrajno pomanjkanje naravne svetlobe, ki je oblika prane ali ‘ivljenjske sile, {koduje ~lovekovi du{evnosti in telesu. Njeno pomanjkanje spro‘i {tevilne biokemi~ne spremembe v telesu, v ~lovekovih mislih pa se pojavijo negativna in neprijetna ~ustva ter misli, to pa mu pokvari tudi du{evno razpolo‘enje. Son~na svetloba je glavni vir prane (‘ivljenjske energije) in je za ~loveka zdravilna, njeno pomanjkanje pa mu {koduje. Iz son~ne svetlobe ~love{ko telo sprejema vitamin D, obenem pa pojav son~ne svetlobe na retini spro‘i izlo~anje serotonina. Priporo~am vam, da si ‘ivljenje preuredite in da ste od zdaj naprej redno v postelji najpozneje

ob pol deseti uri in to najmanj tri ure po zadnjem obroku. Tudi ~e ne morete zaspati takoj po tem ko ste legli, to {e ne pomeni, da vam tak{no zgodnej{e odhajanje k po~itku ne bo koristilo. Dokler niste dovolj zaspani, si lahko {e kaj preberete, malo razmi{ljate o minulem in o prihajajo~em dnevu, obenem pa vadite trebu{no dihanje. ^e spite osem ur med deseto zve~er in {esto zjutraj, se boste prebudili ob~utno bolj spo~iti in prenovljeni kot ~e bi spali osem ur med polno~jo in osmo uro zjutraj.

2. Skrb za ko‘o in naravna zdravila, masa‘a in samomasa‘a Ko‘a je zrcalo na{ega celotnega organizma. Njene spremembe so posledice bolezenskih sprememb v telesu, njen zdrav videz pa odra‘a urav-

Ni navada, da bi dele kake uspe{ne knjige kraj{ali, da bi lahko ~im ve~ besedila objavili v reviji. Ob branju knjige Na zdravje! Petra Amaliettija pa smo se odlo~ili, da bralcem ponudimo del skraj{anih besedil iz knjige kot prilogo; z namenom, da se morda odlo~ijo in stopijo po avtorjevih stopinjah. Veli~astno je, da si ohranjamo zdravje na naraven na~in. Zaradi te veli~astnosti vam ponujamo prilogo in vas seveda vabimo tudi k branju knjige. Napisane na podlagi izku{enj avtorja.

Avtor knjige Peter Amalietti nove{eno delovanje vseh organov. Ko‘a kot zelo pomemben organ dihanja tudi nenehno izlo~a ogljikov dioksid, ki je za telo zelo {kodljiv. Tkanina na{ih obla~il zadr‘uje na ko‘i njene izlo~ke, ki bi sicer izhlapeli. To ma{i znojnice in ote‘i ko‘no dihanje. Zaradi oslabljenega dihanja ko‘e tudi mo‘gani dobivajo manj kisika, vsi notranji organi pa se polenijo. Za zdravo ko‘o so pomembne zadostne koli~ine beljakovin, ma{~ob, ogljikovih hidratov in rudninskih snovi ter vitaminov: {e posebno vitamina A, ki pospe{uje obnavljanje celic in ohranja vla‘nost ter pro‘nost ko‘e. Pojav mozoljev je po navadi posledica pomanjkanja tega vitamina. Za ko‘o skrbimo tudi z razli~nimi kopelmi. ZRA~NA KOPEL – Ne nosite tesno oprijetega perila. Pono~i spite v postelji goli in v dobro prezra~enem prostoru. Kakor voda se pokvari tudi postan zrak. Zato poskrbite, da v va{ih bivalnih prostorih nenehno kro‘i sve‘ zrak. SON~NA KOPEL – Bolnega dru‘inskega ~lana prestavimo v najbolj son~no sobo v stanovanju. Med son~nimi ‘arki najbolj potrebujemo ultravijoli~ne, ki pa jih steklo ne prepu{~a. Zato se moramo soncu izpostaviti neposredno. Zaradi vse mo~nej{ih son~nih ‘arkov pa je zdravo son~enje samo zjutraj in pozno popoldan, ko sonce ‘e izgublja svojo mo~. Sonce je tisto, ki krepi kosti, temelj ~lovekovega telesa. VODNA KOPEL – Kopel v vro~i vodi nas sprosti, ker se sprostijo vse mi{ice in se po‘ivi krvni obtok. ^e imate visok pritisk, se kopajte v mla~ni vodi. Ko se v vodi sprostijo mi{ice, se sprostijo tudi ‘ile. Ko se sprostijo ‘ile, se pritisk zni‘a. Mrzla kopel osve‘i. Vro~a kopel je dobra za zdravje, kislo kri namre~ spremeni v alkalno. Vsakodnevno prhanje nikakor nima blagodejnih u~inkov, ki bi se lahko kosali s kopeljo.

-

DECEMBER

07 -

Misteriji 29


OSEM

KORAKOV DO ZDRAVJA IN DOLGEGA

Preve~ vode izsu{i ko‘o, ~e pa uporabljate tudi milo, vam poru{i ravnovesje pH v ko‘i. Zdrava ko‘a je kisla in ji pretirana raba alkalnega mila {koduje. Za kopel si je res treba vzeti dovolj ~asa, vendar pa ga va{e telo nedvomno zaslu‘i. Po kopeli se oprhamo, najbolje kar s hladno vodo. MORSKA KOPEL – Od vseh kopeli je menda {e najbolj zdravilna morska, ni pa vsem in zmeraj dosegljiva. Prav zato si sam v kad zmeraj natrosim prgi{~e surove morske soli. ZELI{~NA KOPEL – Pri naravnem zdravljenju izredno koristi zeli{~na kopel. Uporabljamo zeli ali njihova naravna eteri~na olja. ^e smo utrujeni, vodi prime{ano zavretek iz ro‘marina, ki odli~no po‘ivlja krvni obtok. ^e imamo te‘ave s ko‘o, v kopel vlijemo zavretek iz timijana, ki razku‘uje, ~e ne moremo zaspati, pa vodi dodamo sivko, ki pomirja. Izberemo pa~ tisto zel ali zeli, ki zdravijo na{o bolezen. DRGNJENJE KO`E – Drgnjenje telesa po‘ivi krvni obtok, izbolj{a pretok energije po vsem telesu, odpira pore, ki lahko izlo~ijo odve~ne ma{~obe in strupe, pospe{uje pa tudi ~i{~enje ko‘e. Drgnite s suho brisa~o v nasprotni smeri od tiste, v katero rastejo dlake. MASA`A – Za ko‘o je zna~ilno, da se vse, kar se dogaja na enem mestu, prestavi na vso njeno povr{ino. Zato lahko ‘e preprosta masa‘a stopal blagodejno vpliva na vse telo in naredi ~ude‘e. Priporo~am vam, da si pustite kdaj pa kdaj zmasirati podplate in se tudi sami nau~ite masirati svoje podplate. Poleg masa‘e stopal toplo priporo~am tudi kitajsko tuina masa‘o ter tudi vse druge. Masa‘a je torej zelo pomembna za zdravega ~loveka, toliko bolj pa za bolnika in starca. SAMOMASA`A – Stopala si lahko in bi si jih morali redno in temeljito masirati. Manj okretni si lahko pomagajo vsaj s samomasa‘o dlani in prstov. Pritiskajte s palcem, kazalcem ali sredincem po podplatih ali po dlani druge roke. Zadr‘ujte se dlje na tistih to~kah, kjer ~utite bole~ino. Kro‘no masiranje v smeri urinega kazalca energijo dovaja, kro‘enje v nasprotni smeri pa umirja stanje. Tudi drgnjenje ko‘e z mokro brisa~o je oblika samomasa‘e. Za telo ne zadostuje, da ga oblivamo z vodo, potrebuje tudi masa‘o. Priskrbite mu jo!

3. O~i{~evalna in varovalna dieta Prehrana mora biti skladna, ~e naj bo u~inkovita. Najve~ son~ne energije je v zelenih listnih rastlinah, ki veljajo za ‘ivo hrano. ^e ho~e, lahko ~lovek je – enako kot ‘ivali – samo ‘ivo hrano. @iva hrana pomeni, da ni bila toplotno ali druga~e obdelana: semena, surovo sadje in zelenjava, morske alge, majhne ribice – sardele. Jejte ~im ve~ ‘ive in neobdelane hrane. @ivo hrano so u‘ivali modreci in pu{~avniki. Sam sicer nikomur ne priporo~am, da postane presnojedec,

30 - DECEMBER 07 -

‘ IVLJENJA

vendar je tudi res, da nekaterim te‘kim, dobesedno odpisanim bolnikom prav prehranjevanje s presno hrano vrne izgubljeno zdravje. Ve~ini bolnikov pa priporo~am, naj se vsaj med o~i{~evalno dieto povsem odpovejo u‘ivanju mesa. Za povrnitev zdravja in dolgo ‘ivljenje vsem toplo priporo~am, da za~nete dosledno nadzirati svoje prehranjevalne navade in zmanj{ate koli~ine dnevno zau‘itih jedi. Za vsakogar, ki si ‘eli zdravja, {e bolj pa zdravega in dolgega ‘ivljenja, je dandanes skorajda ‘e nujno, da se pri pri~i ({e danes) odpove vsej umetni ali industrijsko predelani hrani, {e zlasti pa belemu sladkorju, beli moki in belemu ri‘u ter dosledno prav vsem drugim hranilom, ki so jim proizvajalci dodali kemi~ne emulgatorje. Ti se skrivajo za veliko ~rko E in pripisanimi {tevilkami. Skoraj vsa ‘ivila, ki imajo dodane emulgatorje, so {kodljiva. Prav tako je pomembno, da za~nemo namesto tablet kot zdravilo uporabljati jedila in za~imbe. Peter{ilj, zelena, lu{trek, koren~ek, ki jih dajemo v juho, da izbolj{amo okus, so pravzaprav zdravilne rastline. Najpomembnej{a antioksidantna vitamina sta vitamina E in C ter betakaroten. Kivi in surova paprika, recimo, vsebujeta veliko vitamina C. Ljudje se starajo predvsem zaradi ma{~obe, ki je povezana z u‘ivanjem mesa. Povsem bi se morali odpovedati vsem {kodljivim ma{~obam, ki spro‘ijo pospe{eno staranje organizma in kraj{ajo ‘ivljenje. Najbolj {kodljive so strupene polinenasi~ene ma{~obe in holesterol. Omejite u‘ivanje mesa, zmanj{ajte koli~ino zau‘itega alkohola in sladic. Odpovejte se {kodljivim ma{~obam iz mesa in mle~nih izdelkov, {e posebno pa ‘ivalskim ma{~obam in oljem z visoko vsebnostjo polinenasi~enih ma{~obnih kislin omega6. Bodite previdni in var~ni pri uporabi soli. Raje u‘ivajte zdrave ma{~obe, ki ‘ivljenje podalj{ujejo, to pa so mononenasi~ene ma{~obe v olivnem, mandljevem, ribjem olju in olju iz lanenega semena. Priporo~ljive so ribe, ki vsebujejo ma{~obne kisline omega-3, ki so mo~ni antioksidanti, torej zaviralci oksidacije ma{~ob, ki pospe{uje staranje celic v vsem telesu. Najve~ antioksidantov je v pomaran~ah, avokadu, brokoliju, ~ebuli, grozdju, jagodah, korenju, paradi‘niku, {pina~i in zelju. Vsak dan pojejte nekaj strokov ~esna. ^esen zavira in izkoreninja raka, zni‘uje holesterol in ga razstruplja, red~i kri in prepre~uje krvne strdke, zmanj{uje nevarnost bolezni srca in o‘ilja ter sr~nega napada, pomlajuje mo‘gane in imunski sistem, podalj{uje ‘ivljenje in upo~asnjuje staranje. Vsebuje najmanj ducat antioksidantov. Prepre~uje tudi nastajanje stra{nih nitrozaminov po u‘ivanju mesnin. Pri obedu popijte kozarec rde~ega vina.

Zmerno pitje nasploh prepre~uje kapi in ohranja du{evne sposobnosti, rde~e vino pa {e posebno zavira staranje. Vsebuje {tevilne antioksidante, ki prepre~ujejo ma{enje ‘il, u~inkuje kot antikoagulant in {iri arterije ter ‘ile. Dvakrat ali trikrat na teden jejte modre ribe (sardele, sku{e, losos in tunino), ki vsebujejo veliko ma{~obnih kislin omega-3, ki zavirajo oksidacijo in u~inkujejo antikoagulatno. Zelo priporo~ljive so tudi jedi iz fermentirane soje, ki vsebujejo veliko antioksidantov in drugih snovi, ki {e posebno u~inkovito zavirajo nekatere vrste raka. Zeleni ~aj je prastari napitek, ki zaradi antioksidantnih sestavin podalj{uje ‘ivljenje. Tak ~aj je juha iz {tevilnih antioksidantnih polifenolov, ki jih najdemo tudi v ~ebuli, jagodah in v grozdju ter v rde~em vinu. Zeleni ~aj prepre~uje nastanek usodnih obolenj srca, zavira razvoj raka in ohranja zdrave dlesni. A vseh teh na{tetih dragocenih in ‘ivljenjsko pomembnih vitaminov, kovin in mineralnih snovi vam vsekakor ne svetujem u‘ivati v koncentrirani, sinteti~ni obliki. Tisti, ki so hudo bolni, naj jih u‘ivajo {e nekaj tednov (ali mesecev) tudi po tem, ko so svojo dieto spremenili tako, da zado{~a vsem telesnim potrebam po vitaminih na naraven na~in. Vsi drugi pa se umetnim vitaminom in vsem (industrijskim) tako imenovanim prehranskim dodatkom raje preprosto in pri pri~i odpovejte. Ti vitaminski izvle~ki in kompleksi so namre~ farmacevtskega porekla in torej umetni ter zato strupeni. Sprva ~loveku morda res malce pomagajo in se mu stanje na videz izbolj{a, vendar pa zaradi njihovega vsakdanjega vnosa telo izgublja svojo naravno sposobnost presnavljanja teh snovi iz naravnih ‘ivil. Zdrav ~lovek jé ko je la~en; reve‘ ko more, bolnik pa ko sme! A ni pomembno samo kaj jemo, ampak tudi kdaj, zakaj, kako, kje in koliko. Zadnji obrok naj bo najmanj tri ure pred spanjem. Predvsem morate torej za~eti jesti manj, jejte pa samo {e izbrano kakovostno hrano. Skrivnost trajnega zdravja in sre~e je nenehen ob~utek blage lakote in dosledno omejevanje vnosa kalorij. Iz glavnega obeda si naredite sve~an obred. Jejte v umirjenem ozra~ju in se hrani povsem posvetite. Zato vam odsvetujem, da pri kosilu berete, se pogovarjate, gledate televizijo ali poslu{ate glasbo. Ni pa pomembno samo kaj in kdaj jeste, ampak tudi kako: jejte manj in ve~ in dlje ‘ve~ite. @elodca nikoli povsem ne zapolnite s hrano, jogijsko vodilo je: tretjino ‘elodca napolnimo s hrano, tretjino s teko~ino, tretjino pa pustimo prazno; ~e vam je to preve~ strogo, pa si ‘elodec lahko napolnite najve~ do treh ~etrtin. Med posameznimi obroki ne jejte prav ni~e-


O SEM sar. Pri posameznem obroku u‘ijte najve~ tri ali {tiri razli~ne jedi. Vedno bodite pozorni na to, kako je va{e telo dolo~eno hrano sprejelo in prebavilo. Razi{~ite tudi, katere jedi ali pa njihove kombinacije vam ne denejo dobro in se jih v prihodnje izogibajte. Za vsako ceno se moramo nenehno bojevati tudi proti nevarnosti zaprtja, ki je eden glavnih vzrokov modernih bolezni in tare ve~ kot polovico vseh zahodnjakinj.

4. Razgibavanje in telesne vaje v naravi Ko se odpravimo na romarsko pot k zdravju, si moramo v skladu z na novo pridobljenimi pogledi na telo in zdravje preurediti svojo dnevno rutino tako, da imamo zjutraj dovolj ~asa zase. Zato moramo vstajati bolj zgodaj, kar pa ni te‘ko, ~e gremo zgodaj spat. Ko zjutraj vstanete, najprej odidite na strani{~e. Nato se posvetite osebni higieni. Pri tem je pomembna tudi va{a izbira zobne paste. Kupite si tak{no, ki je narejena samo iz naravnih sestavin in nima dodanega fluora, ki je hud strup. Jogi si po o~i{~enju zob usta opere z izpiranjem, pri katerem trikrat ali {tirikrat vodo popije in jo grgra. Temu sledi o~i{~enje jezika. Zadnji del jezika je namre~ zelo pogosto na debelo oblo‘en z gnijo~o odpadlo povrhnjico; ta lahko prekriva tudi ves jezik. Jogiji si ga o~istijo kar s prsti, vam pa priporo~am, da si v ta namen kupite posebno kovinsko strgalo za jezik. Okostje je temelj telesa, ki se krepi samo z razgibavanjem na sve‘em zraku in soncu. Tanko ~revo namre~ vsrka iz hrane kalcij samo, ~e ima dovolj vitamina D, ki ga dobimo s son~nimi ‘arki, in ~e smo telesno dejavni. Najbolje je torej, da se zjutraj razgibavate na prostem v naravi. ^e vaj ne morete opravljati na prostem, si na ste‘aj odprite vsaj okno v prostoru, v katerem telovadite. Za pravilno izpolnjevanje mojega programa naravnega zdravljenja pa naj si vsi tisti, ki zjutraj telovadijo v zaprtih prostorih, ~ez dan vsak dan privo{~ijo kraj{i ali dalj{i sprehod po naravi; ~e te ni v va{i bli‘ini, pa po velikem parku.

5. Ukrotitev uma Na{e ‘ivljenje je predvsem odvisno od na{ih misli, te pa je mogo~e zavestno nadzirati, (izurjen) ~lovek lahko namre~ izbira svoje misli. Vsaka ~lovekova misel in ~ustvo odzvanja v vsaki celici. Misli in ~ustva namre~ vplivajo na mo‘ganska nadzorna sredi{~a za izlo~anje hormonov, ki nato prenesejo svoje sporo~ilo telesnim organom. Pozitivne misli spro‘ijo biokemi~ne spremembe v mo‘ganih, ki blagodejno vplivajo na delovanje telesa, negativne misli pa dose‘ejo vsako celico v na{em telesu in slabijo njegovo odpornost pred bolezni-

KORAKOV DO ZDRAVJA IN DOLGEGA

jo. Vsakdo ima zato mo‘nost in prilo‘nost, da se popravi, pozdravi in nato duhovno razcveti. Nadzirati moramo za~eti svoj zna~aj in besede. Namesto da re~ete »imam jih petdeset«, recite raje »komaj petdeset jih {ele imam«. Smeh je univerzalno zdravilo za vse morebitne telesne nadloge in bolezni. Zmeraj bodite dobre volje, negujte kreposti, u‘ivajte v skrbi za druge in ‘ivite z naravo. ^lovek, ki se prepu{~a negativnim ~ustvom, zboli. Tisti torej, ki ‘eli ozdraveti ali pa ostati zdrav, mora raz~istiti pri sebi. Prvi korak pri tem je, da pri sebi oprostimo vsem, ki so se nam tako ali druga~e v ‘ivljenju zamerili. Drugi korak je, da oprostimo sebi vse neumnosti, ki smo jih kdaj storili. Tretji korak je, da pozabimo na vse zlo, ki nas je doletelo, zapomnimo pa si njegove nauke, ki smo jih tako drago pla~ali. Skrb za telesno higieno ni dovolj, skrbeti moramo namre~ tudi za ~istost na{ega uma, misli in ~ustev. Odkrivajmo dobro v vsem, kar nas doleti in kar sre~amo na svoji ‘ivljenjski poti. Prav to je tudi ~etrti korak: da se nau~imo v vsem, kar nas doleti in kar sre~amo na svoji ‘ivljenjski poti, najti dobro. Razmi{ljanje, ki temelji na strahu, zamenjajmo z rasto~im optimizmom, upanjem in samozavestjo. Vedno razmi{ljajmo v dveh smereh: ko se nam jaz okrepi, moramo razmi{ljati o tem, da jih je {e veliko, ki so bolj{i od nas. ^e pa smo oto‘ni in malodu{ni, si moramo priklicati v zavest dejstvo, da je mnogim {e dosti huje kakor nam. ^e se razjezite, priporo~am kozarec mrzle vode. To pomirja. Nenehno prislu{kujte znamenjem svojega telesa. Zavedanje telesa je zdrava protiute‘ preve~ zaposlenemu umu. Pri mnogih boleznih lahko bolnikova pri~akovanja odlo~ajo o njegovem zdravju in bolezni, ‘ivljenju in smrti. Ve~ina bolnikov se mora posvetiti svojemu ~ustvovanju in zdravljenju ~ustev. Da bi razumeli svoja ~ustva, s premi{ljevanjem razi{~emo vse, kar bo prispevalo k notranji rasti. Temeljito prei{~imo vsa svoja negativna prepri~anja. Vizualizirajmo zdravje, ne bolezni. Tudi pozorno in skrbno izpolnjevanje vsakdanjih opravil lahko pomaga najti stik z lastnim telesom. Doma~a opravila namre~ ~loveka zasidrajo v tukaj in zdaj in ga prisilijo, da na smeti{~u najde dragulj. Prav vsak bi moral pre‘ivljati veliko ~asa v naravi, bolnik pa {e toliko ve~. ^lovek pa si {e najbolj pomaga, ~e se posveti pomo~i drugim ljudem. Za~eti se moramo tudi zavedati, da na{ih besed ne poslu{ajo samo drugi, ampak tudi in predvsem na{e nezavedno. @e zaradi njega moramo svoje besede izbirati zelo pazljivo. Da pa je stvar {e huj{a, na{e nezavedno poslu{a tudi na{e misli. Prav zato mora ~lovek paziti tudi kaj misli.

‘ IVLJENJA

To pa mu omogo~i samo redno urjenje in spro{~anje v meditaciji. ^ist in spro{~en ~lovek je lahko strpen z nestrpnim, miren z razburjenim, ko pa je sredi pohlepne‘ev, sam pohlepa ne pozna. Govori zgolj resnico in to na zelo blag na~in. [esti korak na poti naravnega zdravljenja je skrbna raba in izbira besed. Pozitivno mi{ljenje poglobi va{e odnose z ljudmi, saj omogo~i, da se lahko v vsakdanjih stikih z ljudmi sporazumevamo. Povr{no ob~evanje z ljudmi dolgoro~no vodi v prepir in neslogo, temeljito sporazumevanje pa prinese ubranost in slogo. Pravo sporazumevanje je ob~evanje z razumevanjem in so~utjem, torej pot prijateljstva in blaginje, ki postane izhodi{~e za posameznikov celovit osebnostni in duhovni razvoj.

6. Dihanje V primerjavi z ‘ivalmi diha ~lovek zelo plitko. ^loveka vedno kaj skrbi in jezi, tak{na ~ustva pa zaviralno in mote~e vplivajo na dihanje. Tako nepopolno dihanje telesu ne preskrbi dovolj kisika, v njem se za~ne kopi~iti ogljikov dioksid, ~lovek pa ‘ivi v trajnem pomanjkanju kisika. Zato bi se morali vsi ljudje skrbno posvetiti pridobivanju dobrih dihalnih navad in to pri pri~i. Za zahodne poglede je to ~ista izguba ~asa, ~lovek namre~ tako ali tako diha. Pa vendar mi ‘ivljenje vse bolj dokazuje, da je ~lovek, ki svojega dihanja ne neguje, su‘enj svojih ~ustev in notranjega miselnega samogovora. Tak{en ~lovek je poligon za negativne misli in ~ustva, ta pa na ste‘aj odprejo vrata boleznim. Ljudje, ki imajo navado, da mo~no vdihnejo in {ibko izdihnejo, hitreje zbolijo za rakom. ^e nas nekaj skrbi, je na{e dihanje plitko. Ko se jezimo, postane grobo. Ko smo presene~eni, gre mo~ v vdih, ko pa smo spro{~eni, se na{ izdih podalj{a. Kadar se prepiramo, vdihujemo na kratko, kadar pa se razumemo, je dihanje urejeno in dolgo. ^ustva in dihanje so torej eno. ^e se na primer jezimo ali bojimo, a nadziramo dihanje in ga ohranimo mirnega, globokega in dolgega, kakor da se ni prav ni~ zgodilo, bo uplahnilo tudi neprijetno ~ustvo. Zato se moramo vnaprej pripraviti in se uriti v globokem dihanju. Z rednim urjenjem si bomo pridobili telesno navado, da se v primeru du{evne stiske takoj zate~emo k dihalni vaji. Prvo pravilo dobrega in zdravilnega dihanja: konec jezika polo‘imo na nebo, na tisto to~ko, ki se je jezik samodejno dotakne takrat, ko izgovorimo glas »L«. Drugo pravilo: ko se boste znali zavedati svojega dihanja, boste lahko dihanje vedno preusmerili iz ust v nos in po~asi bo dihanje skozi nos postala va{a nova navada. V vmesnem obdobju lahko izdihujete skozi usta, a vdihavati morate

-

DECEMBER

07 -

Misteriji 31


OSEM

KORAKOV DO ZDRAVJA IN DOLGEGA

samo skozi nos. Za du{evno in telesno zdravje je torej zelo pomembno, da ~lovek diha pravilno, skozi nos, in da so njegove nosnice prehodne za zrak. Ljudje, ki imajo zama{en nos, hitro postanejo malodu{ni, saj telo ne prejema toliko prane kot je potrebuje. ^lovek mora vedno te‘iti k po~asnemu, globokemu in dolgemu enakomernemu dihanju. ^lovek z globokim dihanjem poskrbi, da vse telo dobi dovolj kisika, kri se o~isti in prav vsaka od petdesetih trilijonov celic v telesu se po~uti osve‘eno, kakor da bi pravkar pri{la iz kopeli. Predlog: kadar se spomnite, se najmanj dvajset minut na dan ali pa {estkrat po {tiri minute urite v dolgem ritmi~nem dihanju, pa bo izginila velika ve~ina vseh va{ih zdravstvenih tegob, va{a polt bo lep{a kot ~e bi uporabili najdra‘jo kozmetiko: sijala bo z naravnim leskom. Dihanje lahko vadite dobesedno kjerkoli in kadarkoli, razen seveda na mestih, kjer je zrak onesna‘en in brez prane. Dihanje ljudi, ki niso zdravi ali pa so iz~rpani, prenapeti, prestra{eni, zaskrbljeni, jezni ali nepotrpe‘ljivi, ima predolg vdih ali prekratek izdih oziroma vdih. Zato jim pe{a zdravje. Taki ljudje bi morali za~eti zavestno nadzirati dihanje in si prizadevati obnoviti naravno dihanje. Priporo~amo jim zdravljenje z dihanjem. Za za~etek se navadite z jezikom dotikati se neba ne samo med dihalnimi vajami, ampak tudi sicer ~ez dan. Odrasel zdrav ~lovek vdihne povpre~no 18krat na minuto. Z vadbo pa lahko dihanje upo~asni na pet ali celo tri ali dva vdiha na minuto. [tevilo vdihov na minuto lahko zmanj{amo na dva na~ina. Pri prvem poskrbimo, da dihanje postane pretanjeno in ne‘no, pri drugem pa globoko. Da dihanje poglobimo, zadostuje, ~e skrbno in temeljito izdihnemo. Potem vdih ‘e poskrbi zase. Pri pretanjenem (torej nesli{nem) in globokem dihanju sta sleherni vdih in izdih dalj{a. K dihanju moramo pristopiti zelo pazljivo, predvsem pa se v ni~ ne smemo siliti. Vse moramo izvajati postopno. Zdravljenje z dihanjem je u~inkovitej{e, ~e ga izvajamo v ~asu med polno~jo in poldnevom, ki ga Japonci imenujejo seiki. Zdravljenje z dihanjem je najbolje izvajati stoje; to je najla‘ja, najbolj zdravilna in najbolj ustvarjalna dr‘a. Obenem pa tudi najbolj primerna za dihalne vaje, za katere je bolje, da jih izvajamo v naravi. Tam je namre~ ve~ prane v zraku kot v zaprtem prostoru ali mestu. Na za~etku tega zdravljenja z dihanjem imamo veliko te‘av z nemirnim in begajo~im umom. Prvi korak k umiritvi uma je {tetje vdihov ali izdihov. Zdravljenje z dihanjem lahko izvajamo tudi le‘e. Povsem se morate potopiti v zavedanje procesa dihanja. ^e lahko v takem stanju ostanete dlje ~asa, vas bodo zapustili vse skrbi in strahovi

32 - DECEMBER 07 -

‘ IVLJENJA

ter boste do‘iveli neomejeno ubranost. Takrat sta namre~ um in ki povsem ubrana. To stanje izredno koristi zdravju in splo{nemu du{evnemu po~utju. ^e ste bolni, se bo va{e okrevanje pospe{ilo. ^lovekovo ‘ivljenje je polno napetih trenutkov. Ko je um napet, so zmeraj napete tudi mi{ice. Ko je um spro{~en, izgine tudi zategnjenost mi{ic. Zato ne smemo nikoli pozabiti na koristi dolgega izdiha. Idealna oblika izdiha je smeh. Ta ne sprosti samo obraznih mi{ic, ampak kar celo telo, {e posebno pri smehu, ki prihaja iz trebuha.

7. Spro{~anje (meditacija) Meditacija je vrhunsko spro{~anje in prvi pogoj za to, da ostanemo zdravi in mladi. Obenem je tudi edina pot do vi{je modrosti, ki nam pomaga skrbeti zase in za telo ter nam krepi mo~ samodiscipline. Ko v nas spregovori notranji glas intuicije, nam je spregovorila modrost sama. Tega glasu ~lovek ne more sli{ati, ker ga s stalnim notranjim miselnim samogovorom nenehno prekriva njegov opi~ji razum. Ta mote~i notranji samogovor lahko ~lovek izklopi in odstrani prav z meditacijo. Beseda meditacija prihaja iz sanskrtske besede medha in ima skupen koren s slovensko besedo med. V tem smislu je meditacija medenje in zorenje zavesti meditirajo~ega. Zato se zdrav ~lovek brez redne in pravilne meditacije ne more razcveteti ne duhovno ne du{evno. Meditacija edina omogo~i globok telesni in du{evni po~itek. Zato je tudi pomemben del naravnega zdravljenja, pomladitve in dalj{ega ‘ivljenja. Pomaga nam osvoboditi se starih vzorcev in se prenoviti. Podobno so tudi potovanja in po~itnice prav zato tako priljubljeni: sprememba okolja nam prepre~i vdajati se stari in po navadi {kodljivi rutini, to pa na nas deluje spro{~ujo~e in zdravilno. ^as, vlo‘en v meditacijo, se nam torej vedno bogato obrestuje; ob~utno nam namre~ izbolj{a splo{no u~inkovitost v ‘ivljenju. Kakovostno delo zahteva dober po~itek in skupaj s spancem je meditacija najbolj{i in pravzaprav edini pravi po~itek, ki si ga lahko ~lovek privo{~i. Z meditacijo se ne smemo nikoli siliti, lotiti se je moramo brez posebnih ciljev, namenov ali pri~akovanj. Zato ‘elja po izgubljenem zdravju ne more biti primerna spodbuda za meditacijo. Budisti pravijo, da meditirajo, ko nimajo ni~esar pametnej{ega za po~eti. Torej: poskrbite za prosti ~as vsak dan in takrat meditirajte. Meditacij je ne{teto in med njimi si poi{~ite tisto, ki se bo najbolje prilegala va{im potrebam in nagnjenjem, sam uporabljam in priporo~an zenovsko meditacijo, zazen. ^e ste bolni, pa namesto meditacije raje raztapljajte. Ta tehnika

zdravilne meditacije, raztapljanja, je opisana v moji knjigi.*

8. Odpoved izlivu semena Vsem bolnim mo{kim in prav vsem, tudi zdravim, ki imajo ve~ kot {tirideset let, priporo~am, da se odpovedo izlivu semena. Vsi veliki zdravitelji in modreci v preteklosti so opozarjali na veliko vlogo in pomen semenske teko~ine v telesu: Pitagora, Hipokrat, Demokrat, Aristotel, Celzij in Galen. V zgodovini ~love{tva so najpomembnej{o vlogo v razvoju misli in mi{ljenja imeli ljudje, ki so ‘iveli nadvse vzdr‘no ali pa v celibatu: Apolon Tijanski, Buda [akjamuni, Plotin, Da Vinci, Michelangelo, Pascal, Spinoza, Newton, Leibniz, Händel, Kant, Beethoven, Schopenhauer, Thoreau, Spencer, Nietzsche, Nikola Tesla, Mahatma Gandhi in Dalaj Lama, ~e omenimo nekatere najpomembnej{e med njimi. Ohranjanje semenske teko~ine namre~ pomeni ohranjanje spolnega hormona in ve~jo mo~ ter energijo, izguba semena pa izgubo hormona in padec ravni ‘ivljenjske sile ali vitalnosti; kroni~no pomanjkanje teh spolnih hormonov pripelje do simptoma senilnosti. Kemi~na sestava semena, mo‘ganov in osrednjega ‘iv~nega sistema je zelo podobna: vse tri snovi vsebujejo veliko lecitina, holesterina (hormona, ki vpliva na spolni organ) in fosforja. Izlo~anje semena torej iz telesa izlo~i snovi, ki so sicer nujne za prehranjevanje ‘iv~nega in mo‘ganskega tkiva. Semenska teko~ina vsebuje snovi, ki so za telo nadvse dragocene: lecitin, holesterin, vitamin E, spolne hormone in kalcij. Zdravniki so odkrili, da je prva in glavna naloga spolnih ‘lez prehranjevati mo‘gane in hrbteni~ni mozeg, druga pa razmno‘evanje ~love{ke vrste. Civilizirani ~lovek, ki v nasprotju z ‘ivalmi spolno ob~uje skoraj vsak dan, spolnost zlorablja za u‘itke. Zato pride do podhranjenosti ‘iv~nih celic, ki jim primanjkuje lecitina. Enako tudi izgubo semena iz telesa spremlja zmanj{anje vsebnosti fosforja v krvi. Izgubi semena taoisti pravijo »odtekanje energije« in se ji izogibajo kot hudi~ kri‘a. V ve~ini verskih skupnosti po svetu svojim sve~enikom, menihom in nunam predpi{ejo spolno vzdr‘nost ali celibat. Odpoved spolnosti je preizkus tudi na vi{jih ravneh marsikatere iniciacije. Za telesno ozdravitev ali pomladitev spolna vzdr‘nost ni pogoj, jo pa toplo priporo~am. Tisti mo{ki pa, ki se spolnosti ne ‘elijo odpovedati, naj vsaj ob~utno zmanj{ajo {tevilo izlivov semena.

D * Metodo raztapljanja v Sloveniji pou~uje Du{an Kuhar. Za informacije o te~ajih in delavnicah ga pokli~ite na 040/792 187.


Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo

PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777; 01/549 17 92

INFORMIRANI KOZARCI

VR^ ZA DOBRO VODO

Njihova posebnost je, da izbolj{ajo vsakdanjo vodo; v njih voda spremeni svoje fizikalno-kemi~ne lastnosti, informacije v kozarcu vzpodbudijo njene samoo~i{~evalne lastnosti. Voda iz informiranih kozarcev je primernej{a za vsa ‘iva bitja. Genotoksi~ni test dokazuje, da kozarec izbolj{a vodo za kakih 40 odstotkov. Kozarci imajo svoj pomen tudi v barvni terapiji. Iz knjige Aura Soma povzemamo, kako barve delujejo na ~loveka: Modra: Deluje na grlno ~akro, vzpodbuja toleranco do sebe in drugih, vero v notranje vodstvo, okrepi odpornost, fizi~no in ~ustveno, zmanj{uje trpljenje ...

19,70 €

Vr~ za dobro vodo deluje enako kot modri kozarec. Z biolo{kimi testi je dokazano, da zmanj{a genotoksi~nost vode do 40 odstotkov. ^e vodo iz vr~a nato~imo v informirani kozarec, se njegova u~inkovitost pove~a {e za nekaj odstotkov. V vr~ lahko nato~imo liter vode. Tako kot informirani kozarci tudi vr~ spremeni u~inek alkohola. 52,80 €

17,90 €

KRISTALINSKA KROGLA

17,94 € 19,70 €

Zelena: Deluje na sr~no ~akro, podpira nas pri sprejemanju odlo~itev, vzpodbuja nov pogled na stvari, prina{a mo~an stik z naravo ... Rde~a: Spodbuja delovanje hormonskega sistema, pomaga premagovati agresivna ~ustva, obnavlja energijo, uravnove{a delovanje prve ~akre, pomaga pri stresu, pri razli~nih strahovih. Pape`: Deluje najmo~neje od vseh kozarcev, najmo~neje izbolj{uje kakovost vode (merjeno z biolo{kim genotoksi~nim testom).

MINIHYDRONIC Minihydronic za pipo (z notranjim ali zunanjim navojem) montiramo na pipo; izbolj{a vodo do 70 odstotkov. Minihydronic za tu{ izbolj{a vodo do 70 odstotkov. Privijemo ga na ro~ico za tu{.

Krogla zagotavlja, da se energija okrog nje su~e desno (preverite z nihalom). V radioni~ni delavnici so ji vsevane informacije, ki razen dobre volje vzbujajo v ljudeh tudi odpornost proti {tevilnim boleznim. Osem centimetrov velika krogla deluje v premeru treh metrov. Poznavalci jih postavijo na ra~unalnik, na delovno mizo, predvsem pa na no~no omarico. 36,30 €

MAGIC LIFE

Plasti~na plo{~ica posebnih oblik zaradi svoje oblike zajema energijo iz okolja in jo oddaja v neposredno bli‘ino. Plo{~ica je kodirana z orgonskimi sevalniki; pove~a nam energijo in nas {~iti pred sevanji, ~e jo nosimo na vrvici okoli vratu ali v prsnem ‘epu. 6,26 €

TESLOVA PURPURNA PLO[^A Deluje s svojim indukcijskim magnetnim poljem biostimulativno na celi~ne procese, pove~uje izmenjavo plinov, krepi regenerativne procese in mikro cirkulacijo v obolelem tkivu. Uporabljamo jo zjutraj in zve~er po dvajset minut, tako da jo postavimo na obolela mesta in pritrdimo z obli‘em. Uporabljamo lahko tudi dve plo{~i, postavljeni drugo proti drugi. Pomaga tudi proti nespe~nosti in drugim te`avam; prilo‘ena so natan~na navodila. 20,45 €

204,47 €

ZA[^ITNA PIRAMIDA KERROCK JEDILNI SERVIS Ju{ni, plitvi in desertni kro‘niki zmanj{ajo genotoksi~nost do 40 %. 24,62 €

Z za{~itno piramido, tetraedrom s stranico 12 cm, ki ima na spodnji stranici natisnjenih dvanajst enakostrani~nih trikotnikov, je mogo~e pred petimi vrstami zemeljskih sevanj, pred tehni~nimi sevanji in sevanji kozmi~nega ter zemeljskega izvora dobro za{~ititi vse prostore. Piramida deluje blagodejno na splo{no po~utje. Postavimo jo na sredo stanovanja ali hi{e, nekateri jo postavijo v bli‘ino postelje. 38,50 €

-

DECEMBER

07 -

Misteriji 33


Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo

PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777; 01/549 17 92

AKUPUNKTURNO PERO

INFORMIRANI OBESEK LU^KA

O Namesto z iglami z V rahlimi elektri~O nimi impulzi stiN muliramo akupunkturne to~ke, ki so za {tevilne te‘ave natan~no opisane v prilo‘enem priro~niku. Z njim odpravljamo sebi ali svojim bli‘njim glavobole in druge bole~ine, preganjamo utrujenost ter laj{amo zdravstvene te‘ave.

V kerami~ni obesek so s posebno tehnologijo vtisnjene izbrane informacije, ki pripomorejo k bolj{emu po~utju. Obesek pove~a avro, {~iti pred zunanjimi negativnimi vplivi (geopatske cone, elektromagnetna sevanja, kozmi~na sevanja …), odpravlja energetske blokade, uredi nepravilno vrtenje ~aker, odpira izhodne kanale, vzpodbuja intuicijo, {iri du{evno in duhovno obzorje … Cena: 75 €

77,70 €

HYDRONIC 1H/F ZA HI[O Hydronic za hi{o ima dve funkciji: • izbolj{a vso vodovodno vodo v hi{i in do 70-odstotno zmanj{a njeno {kodljivo delovanje. Skozi hydronic za hi{o o‘ivljena voda izlo~a tudi do 70 odstotkov manj vodnega kamna in tako varuje in{talacije in gospodinjske stroje. O‘ivljena voda pove~a ‘ivljenjske sposobnosti, tudi rastlin in ‘ivali. Pospe{uje izlo~anje klora. Primeren je tudi za rastlinjake in farme. • filtrira do 80 mikronov velike delce (mivka, pesek, glina, kovinski ostru‘ki …) in jih izpira. Vgradimo ga takoj za vodomerom. Dopu{~a pretok do petih kubikov na uro. Hydronic za hi{o ne zmanj{uje pretoka vode. 701,05 €

BIOFRESH Blazinice Biofresh v treh izvedbah - Frigo za hladilnike, Domestic za domove in zaprte prostore ter Shoe za obutev in {portno opremo - odstranjujejo neprijetne vonjave in vlago ter zavirajo rast bakterij in gliv. Zdravju so povsem ne{kodljive in so obnovljive v {tedilniku ali na soncu. Uporabljeni inteligentni materiali in nanotehnologija. Prilo‘ena natan~na navodila. 15,70 € (komplet dveh blazinic)

N

O V O

KAPLJICE ALKALIFE S temi kapljicami navadno pitno vodo spremenimo v alkalni pripravek. Dve kapljici kanemo v poldrugi deciliter vode in dobimo pija~o, ki nam uravnovesi pH teko~in v telesu in tako pripomore k njegovemu normalnemu delovanju. Kaj se dogaja v telesu in kako deluje napitek, ki uredi pH teko~in v telesu, kadar smo utrujeni, omoti~ni, imamo motnje vida … ali kako drugo, tudi huj{o te‘avo, izvemo iz knji‘ice, ki jo kupcem kapljic podarjamo.

BLAZINICE ZA RAZSTRUPLJANJE N

O V O

Razstrupljevalna blazinica iz telesa potegne strupe s pomo~jo naravnih, na Vzhodu od davnine znanih snovi za razstrupljanje. Z dodanim obli‘em blazinico pono~i prilepimo na podplat. 34,60 € (dvajset blazinic)

30,00 €

KAPLJICE ZA LAJ[ANJE BOLE^IN Na dlan kanemo kapljico vodice Yi tong in jo polo‘imo na akupresurno to~ko ali podr‘imo nad obolelim mestom. Bole~ina, pa naj gre za glavobol, bole~ine v sklepih, hrbtenici … izgine ‘e po eni minuti. Kapljice so namenjene tudi zdravilcem, koristne so pri akupunkturi, akupresuri, kiropraktiki, reikiju, masa‘i tuina, moksibustiji … Odpravljajo energetske blokade, vzpostavljajo preto~nost meridianov in tako odpravljajo bole~ino. 34,00 €

34 - DECEMBER 07 -

RADIESTEZIJSKA NIHALA (a) Karnak (nova oblika), (b) Izis-6 in (c) Izis-4 (oba novej{a oblika) so med najbolj znanimi radiestezijskimi nihali. Nihali Izis sta poimenovani po egip~anski boginji Izidi, primerke tako oblikovanih nihal so na{li v izkopanih egiptovskih sarkofagih. Uporabljamo jih za preiskavo {kodljivih sevanj, iskanje vode, izbiranje primerne prehrane, doziranje, pa tudi za diagnosticiranje. Cena posameznega nihala: 18,36 €

a

b

c


Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo

PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777; 01/549 17 92

INFORMIRANI LON^EK BAKRENE ZAPESTNICE Informirani lon~ek dopolnjuje program informiranih izdelkov. Ima enake lastnosti kot modri kozarec; fizikalno vpliva na razdru‘evanje molekul v teko~inah in jih tako omeh~a. Zato imajo v lon~ku pripravljeni ~aji bolj{i okus, o‘ivljena voda potegne iz rastlin ve~ u~inkovin. Na informiranih lon~kih so odtisnjeni posebni simboli »magic life« v ~akrinih barvah, ki ugodno delujejo na zdravje. Lon~ki imajo razli~no obarvane robove, da si lahko izberete svojega. Informirane lon~ke lahko pomivate v stroju, primerni so za vse vrste vro~ih napitkov, tudi za juhe.

NORAD

15,02 €

Za{~itna kodirana plo{~ica Norad do sedemdeset odstotkov zmanj{a tveganje, ki ga ustvarja sevanje mobilnih telefonov in baznih postaj. Za{~itna plo{~ica vodo v telesu, te je v povpre~ju kar 75 odstotkov te‘e, vzpodbudi, da se vrne v »zdravo« strukturo, v obliko, kakr{no ima voda v telesu, preden jo dose‘ejo sevanja mobilnega telefona. Norad je samolepilna kodirana bakrena plo{~ica (Ø 16 mm), ki jo prilepimo na hrbtno stran telefona. 14,60 €

NORAD PLUS Norad plus do sedemdeset odstotkov zmanj{a tveganje, ki ga povzro~a sevanje mobilnih telefonov in baznih postaj, hkrati pa telo oskrbi z dovolj bakra, podobno kot bakrena zapestnica, ki jo mnogi uporabljajo za zmanj{anje artriti~nih, revmati~nih in drugih bole~in. Norad plus je narejen iz povsem ~istega (elektrolitskega) bakra. Norad plus je informirana samolepilna bakrena plo{~ica, ki jo nalepimo na zadnjo stran zapestne ure (za manj{e ure je Ø 24 mm, za ve~je Ø 28 mm). 14,60 €

RASTRSKA O^ALA Z gledanjem skozi luknjice, ki so izvrtane v kartonska o~ala po posebni shemi, krepimo o~esne mi{ice in izbolj{amo vid, zmanj{amo ali odpravimo dioptrijo. Nosimo jih 15 do 20 minut na dan. Osebe z dioptrijo plus vadijo tako, da jih nosijo med branjem, osebe z dioptrijo minus pa med gledanjem televizije. Prilo‘ena so navodila in test za ugotavljanje ostrine vida. 4,13 €

Zmanj{ujejo ali odpravljajo bole~ine, ki jih povzro~ajo revma, artritis, i{ijas, lumbago, igranje tenisa, golfa, ko{arke... Mnogi, ki nosijo zapestnico, zmanj{ajo ali pa celo opustijo jemanje protibole~inskih zdravil in tako veliko naredijo za svoje zdravje. Velikosti zapestnic: od 15 do 19 cm premera. Naprodaj so tudi posrebrene in pozla~ene. a) bakrena 15,44 € c) posrebrena 27,96 € d) pozla~ena 40,06 €

^AKRINA MAJICA ^akrine majice iz Avstralije telesu dovajajo bioenergijo s pomo~jo mo~nih nihanj nenavadno ‘ivih barv (njihove intenzivnosti se na papir ne da natisniti), ki polnijo avro in izbolj{ujejo zdravje. Velikosti S, M, L, XL, XXL. 62,18 €

ATLANTIDSKI KRI@ Atlantidski kri‘ je skrbno narejen iz srebra, o~i{~en vseh negativnih energij in napolnjen s kodami, ki ugodno vplivajo na ~loveka. Njegovo delovanje je {e mo~nej{e kot delovanje atlantidskega prstana in plo{~ice ter ima prav tako vgravirano vija~nico, ki energijsko dodatno ugodno deluje na ‘ive organizme. 62,18 €

ATLANTIDSKI PRSTAN IN PLO[^ICA Sta srebrna, oblikovana tako, da posebni liki sprejemajo in oddajajo kozmi~no energijo in s tem {~itijo pred negativnimi sevanji. Ugodno delujeta na zdravje in dobro po~utje, prepre~ujeta nesre~e. Oblika prstana izhaja iz davnine, saj so u~inki likov, ki so skrbno vdelani v celjski srebrni nakit, znani ‘e iz ~asov faraonov. Velikosti prstana: od 16 do 24 mm notranjega premera. prstan 40,48 € plo{~ica 40,48 €

-

DECEMBER

07 -

Misteriji 35


Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo

PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777; 01/549 17 92

PLANETARNI GONGI

v

I

a Gpove‘e Pesem gonga nas globlje esntistim LO moder, vlj resnicodelom sebe, kiZjeAljube~, o A zavedanje ren na{ih ljuben. N ovzmo‘noI Prebuja a p kotemu, ng da jih uresstiN in nas vzpodbuja n e j g O l N ni~imo.vKer ljudje ihdo‘ivijo sebe zunaj teUT pra tainrn EN u prilesa,n~asa e prostora, zgubijo strah pred R T la in se globlje zavedajo enosti z vsem br psmrtjo em ~ica ter tega, da nas vzvalovi tudi vsak val, ki c se razbije na obali na drugi strani Zemlje. de zli ra

Cena: 13,78 €

ANGELSKE KARTE

ZGO[^ENKI ZA NOSE^NICE

Angeli vas vabijo, da se s kartami poglobite v svojo notranjost. Pomagale vam bodo, da znova odkrijete svoje psihi~ne in intuitivne sposobnosti. Z angelskimi kartami boste dobili odgovore na vsa vpra{anja o sebi in drugih. Ve~ ko se boste dru‘ili z angeli, ve~ji ~ude‘i se vam bodo dogajali v ‘ivljenju. Cena: 20 €

^I[^ENJE ^AKER Z ARHANGELI

Spro{~anje v hipnozi Zgo{~enka je namenjena poslu{anju med nose~nostjo, saj pomirja in pripomore k dobremu po~utju v teh ob~utljivih mesecih. Cena posamezne zgo{~enke 19,61 €

Cena: 16,27 €

REZANJE VEZI Z ARHANGELOM MIHAELOM Cena: 16,27 €

POVEZOVANJE Z ANGELOM VARUHOM Cena: 16,27 €

TEMPELJ ZDRAVJA Cena: 16,27 €

MANIFESTIRANJE OBILJA Z ANGELI ... Cena: 16,27 €

KANALIZIRANJE IN UPORABA ANGELSKIH KART S to knjigo lahko izbolj{ate komunikacijo z angeli, prebudite svoje tretje oko in si okrepite intuicijo. V knjigi je opisano, kako izberemo, hranimo, ~istimo in uporabljamo angelske karte ter kako jih lahko izdelamo sami, razlo‘ena pa sta tudi angelsko branje za drugo osebo in angelsko branje na daljavo. Cena: 20,45 €

NADANGEL CHAMUEL

ANGELI IN DEVE – Energetsko ~i{~enje prostora ^udovita meditacija vam bo pomagala o~istiti in ozdraviti va{ dom ali poslovni prostor. Po uporabi zgo{~enke se boste v svojem domu ali delovnem prostoru po~utili kot prerojeni. Va{ dom ali delovni prostor bosta kolektorja pozitivne energije. Z lahkoto se boste napolnili z vitalno ‘ivljenjsko energijo in va{e ‘ivljenje bo z lahkoto steklo na vseh ‘ivljenjskih podro~jih.

Cena: 16,27 € ZGO[^ENKA VSEBUJE: • Energetsko ~i{~enje s platinasto mre‘o Melkizedeka, Metatrona in Mahatma energije • Priziv zlatobelega plamena • Energetsko ~i{~enje z vijoli~nim plamenom in angeli vijoli~nega plamena • Povezovanje z angelom doma in devo prostora • Komunikacija z angelom doma in devo prostora

PROGRAM ZA SPROSTITEV

Spro{~anje je del naravnega zdravljenja. Zgo{~enka psihoterapevta dr. Toneta Pa~nika je namenjena ob~utljivim na zunanje pritiske in onim, ki so izpostavljeni kratkotrajnim, a mo~nim du{evnim pritiskom. Za starej{e od 12 let. Pomaga nam, da se telesno in du{evno sprostimo in zajamemo energijo. Cena zgo{~enke: 12,10 € Cena kasete: 6,26 €

OSEBNI ANGEL^EK

Cena: 16,27 €

NADANGELI – Prebujanje tretjega o~esa ^udovita kanalizirana meditacija vam bo pomagala pri prebujanju in uravnote‘anju va{ega tretjega o~esa. Pomagala vam bo preobraziti vse stare programe, ki vam prepre~ujejo jasno videnje in vedenje. Kon~no boste zopet lahko sli{ali svojo intuicijo in ji sledili.

Cena: 16,27 €

ZGO[^ENKA VSEBUJE: • ^i{~enje in uravnote‘anje tretjega o~esa s pomo~jo nadangela Rafaela • ^i{~enje starih genskih zapisov s pomo~jo nadangela Metatrona • Aktivacija elektronov tretjega o~esa • Pomembnost prizemljenosti pri delu s tretjim o~esom • Glasbena podlaga je delo Frantza Amathyja, ki kanalizira angelske energije skozi glasbo.

Kako naro~amo? Izbrani izdelek naro~imo po telefonu (med 8. in 15. uro): 01/549 17 92 ali 051/307 777, faksu: 01/230 16 27; e-po{ti: ara@zalozba-ara.si ali pisno na naslov: Ara zalo‘ba, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Vsi naro~niki na revijo Misteriji imajo 10 % popusta. Pla~ilo po povzetju. Po{tnino pla~a kupec. Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo. Po{iljatelj jam~i, da bodo kupci prejeli izdelke, tudi steklene, nepo{kodovane. ^e z izdelkom niste zadovoljni, denar vrnemo. Reklamacije upo{tevamo v osmih dneh od dneva odpo{iljanja.

36 - DECEMBER 07 -

Hipnoza pomaga k umirjeni nose~nosti in la‘jemu, kraj{emu in manj bole~emu porodu. Zgo{~enki za spro{~anje in samohipnozo je pripravil ugledni porodni~ar, profesor dr. Marjan Pajntar, dr. med.

Iz brazilske kamene strele ro~no oblikovan angel~ek, visok pribli‘no tri centimetre, da ga lahko vedno nosimo v ‘epu, tudi v prsnem ‘epu srajce in {e kje. Tako kot vsak kremenov kristal si tudi angel~ka lahko programiramo, da vibrira v frekvencah, ki jih potrebujemo. K angel~ku je prilo‘en mo{nji~ek, pa tudi navodila, kako je mogo~e angel~ka najprej o~istiti tujih energij in ga potem programirati glede na svoje ‘elje in potrebe. Angel~ek iz kremena je tudi odli~no darilo. Vsak angel~ek je unikat. Cena: 16 €


Starokitajska knjiga, ki je odli~en pripomo~ek za napovedovanje in meditacijo

Knjiga premen Ji d‘ing nas vodi skozi vse nevarnosti tega sveta preobrazb. se je razvila v svojevrsten priro~nik za vede‘evalce. Pozneje je ta kratek spis »prevzela« filozofska {ola, katere utemeljitelj je bil Konfucij. Stoletja so njegovi u~enci pisali komentarje Knjige premen, na te komentarje so drugi pisali spet nadaljnje komentarje in ti so se s~asoma izoblikovali v deset kril ali Dodatkov, to pa je Knjiga premen kakr{no poznamo danes. Za kitajski narod je bila in ostala, kar je Biblija za nas v kr{~anskem svetu. Knjigo o Ji d‘ingu skupaj z darilom na{e revije – Prve vesti o Ji d‘ingu so na Zatremi kitajskimi kovanci za postavljanje vpra{anj – lahko po telefonu naro~ite na 01/549 17 92. hod prinesli jezuiti v 19. stoletju, Cena je 15,90 € + po{tnina. prvi to~en prevod celotnega Ji d‘inga v angle{~ino pa je izdelal James Legge prebijati skozi debele sloje komentarjev na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Pravi konfucijanske {ole. Vsak prevod je namprodor Knjige premen na Zahod se je zgo- re~ svojevrsten komentar – ~e upo{tevadil leta 1924, ko je protestantski pastor mo naravo kitajskega jezika in {e zlasti Richard Wilhelm objavil svoj nem{ki originalnega besedila Ji d‘inga, ki je piprevod s predgovorom Carla Gustava san v ideogramih in ne pozna slovni~nih Junga. V novej{em ~asu je na tem pod- povezav, katere dolo~ajo pomen besed ro~ju pri{lo do resnej{ih lingvisti~nih v stavkih zahodnih jezikov. Ko pa imaraziskav, ki so pripeljala tudi do novih mo komentar na komentar, to onemospoznanj. Rezultat vsega tega so novi in go~i tok intuicije in iskanje osebnega pomena glede na bral~evo lastno posebno to~nej{i prevodi. Slovenska izdaja Knjige premen je na- situacijo. Knjiga premen bralca spodbuja, da depisana tako, da je branje kar najbolj preprosto in razumljivo ter da v bralcu vzpod- luje kot »ozave{~en ~lovek« – ideal osebudi intuitivni proces, ne da bi se moral be, ki si prizadeva po Ji d‘ingovih nasve-

-

DECEMBER

07 -

Misteriji 37

Foto L. Z.

P

o vsem svetu ljudje me~ejo kovance, da bi dobili odgovore na svoja vpra{anja; nekateri ‘elijo od Ji d‘inga, starodavne kitajske knjige modrosti, poseben nasvet za ravnanje v trenutni situaciji, drugi vsako jutro vr‘ejo kovance za en heksagram, katerega modrost je njihovo vodilo za ta dan, spet tretji uporabljajo Ji d‘ing ali »Knjigo premen« le ob pomembnih ‘ivljenjskih prelomnicah. Vsi pa prisegajo, da je Ji d‘ing ‘iv orakelj, od katerega lahko, ~e smo iskreni, zmeraj dobimo brezhiben nasvet. V sloven{~ini je pri zalo‘bi ARA iz{la odli~na nova izdaja te knjige, namenjena predvsem prakti~ni uporabi. Dana{nji ~as je ~as tesnobe. Kot izhod iz te tesnobe, ki je posledica ~lovekove globoke razdvojenosti, se ponujata dve glavni poti: pot do celostnosti na ni‘ji, nezavedni ravni (u‘ivanje mamil) in pot do celostnosti na vi{ji ravni, to pa je pot meditacije in duhovnega razvoja z velikim {tevilom starih in novih na~inov in metod. Eden najstarej{ih na~inov za premagovanje na{e globoke razdvojenosti je tudi Ji d‘ing ali Knjiga premen, sad ve~stoletnih prizadevanj ne{tevilnih generacij modrih ljudi Kitajske. Stari Kitajci so ob soo~anju z nepredvidljivo, kaoti~no in nevarno naravo posku{ali odkriti sredstvo, ki bi v ta groze~i kaos lahko vneslo dolo~en red. Opazovali so naravne pojave ter ugotavljali pravilnosti v naravnih spremembah in obna{anju ljudi. Iz tega se je razvil poseben poklic napovedovalcev, ki je igral pomembno vlogo tudi pri odlo~anju cesarjev in kraljev. Ugotovljene pravilnosti so skozi generacije postopoma za~eli zapisovati in tako je nastala nekak{na antologije poezije, ljudskih pregovorov in opa‘anj, ki


KNJIGA

PREMEN

Foto L. Z.

Odsotnost hrepenenja po tistem tih urediti ‘ivljenje v skladu z kar bo pri{lo. Prostovoljno spreDaom in ne z nakanami svojega jemanje tistega kar pride.« ^e ega. Vsak od nas lahko postoponismo v pravem stanju zavesti, ma postane ozave{~eni ~lovek, lahko dobimo odgovor, ki nam ~e se odlo~i ravnati tako kot mu v~asih bolj {kodi kot koristi. prek Ji d‘inga svetuje njegov Vsakodnevna meditacija lahko Pravi Jaz. S~asoma se lahko s popri tem veliko pripomore. mo~jo Ji d‘ingovih nasvetov in meditacije poisti s Pravim Jazom Sam postopek napovedovain takrat Knjige premen ne bo ve~ nja ima dve razli~ici: s kovanci potreboval. in s pali~icami (stari Kitajci so uporabljali rmanova stebelca). Ji d‘ing nas vodi skozi vse nePostopek s kovanci, ki je prevarnosti tega sveta, ki je v resniprostej{i in bolj prakti~en, je poci le svet ~utnih zaznav, svet kadrobno opisan v knjigi Ji d‘ing kr{nega vidijo na{e telesne o~i – vodi~ ob ‘ivljenjskih prelomnicah. Tri enake kovance dr‘imo nekaj ~asa v svojih rokah, da se in ki ne ka‘e prave stvarnosti, pre‘mejo z na{o energijo. Postavimo vpra{anje, ga v sebi Ko zastavimo vpra{anje in se saj ~lovekovo videnje pa~i njegov ego. To je svet premen, spre- ponavljamo in se osredoto~imo nanj. Ko za~utimo, da smo se skoncentriramo, z ve~kratnim »zlili« z vpra{anjem, vr‘emo kovance … metanjem treh kovancev dobimemb, preobrazb. Toda ta svet, kateremu smo mi sami pripisali stvar- Knjige premen, saj s povezovanjem po mo dva heksagrama. Prvi orisuje na{o nost in je zato za nas stvaren, temelji na dveh trigramov dobimo 64 heksagramov trenutno situacijo in njegovo besedilo nespremenljivi Stvarnosti ali Dau. Dao – ~rtovnih simbolov iz {estih ~rt. Ta pove‘imo z zastavljenim vpra{anjem. je podlaga in temelj premen, tisto kar je sistem urejenosti pa zajema vse osnovne Pustimo intuiciji, da se razigra in uststanovitno in zares stvarno, medtem ko premene v na{em svetu. vari svoj lasten odgovor, katerega beso premene nestvarne, zgolj zunanjost, Pri vede‘evanju oziroma napovedo- sede Knjige premen samo spodbudijo. ki zrcali protislovno in spremenljivo vanju dobljeni heksagram je simbol, ki Nato pogledamo {e drugi heksagram, ki stanje na{ega uma. prikazuje na{o trenutno situacijo. Nje- nam pove, v kateri smeri se bo gibala govo osnovno besedilo nam daje splo- na{a situacija. Tako dobimo osnovno NASTANEK {en vpogled v to situacijo, besedila ob orientacijo glede razvoja notranjih ali njegovih {estih ~rtah pa orisujejo posa- zunanjih dogajanj ter priporo~ila, kako HEKSAGRAMOV naj se v dani situaciji postavimo. Na ^lovek je v naravi videl dve naspro- mezne faze razvoja situacije. Heksagram koncu – odlo~amo sami. To je velika tujo~i si sili: svetlobo in temo. Kitajski prou~ujemo od najni‘je do najvi{je ~rte. prednost Knjige premen: v situacijah, ko modreci so ju ozna~ili z neprekinjeno in je zelo te‘ko ali skoraj nemogo~e oceniRAZBIRANJE prekinjeno ~rto, pri ~emer je cela ~rta ozti, kam gredo stvari, nam Ji d‘ing daje na~evala svetlobo ali jang, prekinjena pa IN MEDITACIJA navodila in podatke, na podlagi katerih temo ali jin. S kombiniranjem teh dveh Prakti~no delo s Knjigo premen lahko se lahko pravilno odlo~imo. ~rt so dobili {tiri duograme. S {e eno doJi d‘ing je most do na{ega nezaveddano ~rto se je mo‘nost kombiniranja razdelimo na dva dela: napovedovanje in meditacijo. Knjiga premen je u~benik nega, do na{e sre~e ali nesre~e v ‘ivljepove~ala na osem razli~ic in tako so za razvijanje intuicije in jasnovidnosti, nju, do na{e usode, ki ni zapisana v zvezpri{li do osmih trigramov, ki so osnova je pa tudi knjiga mogo~ne poezije, ki dah, temve~ v na{em nezavednem. Ko nam ve~ pove med vrsticami kot z njeni- z ozave{~anjem to nezavedno spremimi besedami. Zato je Ji d‘ing tudi knjiga njamo, spreminjamo tudi svojo usodo. za meditacijo. A vendarle ga najve~ lju- V tej klju~ni nalogi je Knjiga premen na{ di uporablja kot metodo za napovedo- neprecenljiv pripomo~ek, saj se prek nje vanje. To je tudi bil njegov prvotni na- lahko izrazi nepoznana plat na{e osebmen, dokler se ni s~asoma razvil tudi v nosti, ki ji damo mikrofon ali telefon, da knjigo modrosti. pove kaj misli. Heksagrami so sporo~ila, Pogoj za dobivanje pravega odgovo- ki jih na{e nezavedno po{ilja prek mehaInfo: 031/723 427 ra od Knjige premen je John Blofeld takole nizma – Ji d‘inga … www.beli-delfini.net Petar Vasiljevi} opisal: »Ti{ina. Praznina. Senzibilnost. Center za ravnovesja bioenergij nudi posamezniku pomo~, priti bli`je k svojemu notranjemu ravnovesju.

D

38 - DECEMBER 07 -


SAM SVOJ »KITAJSKI ZDRAVNIK«

SKUPINSKO ZDRAVLJENJE Skupinsko zdravljenje je zdravljenje s pomo~jo spiritualnih bitij-entitet, ki se prek medijev pojavljajo med nami in nam pomagajo na poti do ozdravitve. Skupinsko zdravljenje, ki ga organizira revija Misteriji, vodi znana zdravilka Marinka Mikelj (041/774 312). Naslednje skupinsko zdravljenje bo v petek, 14. decembra ob 17. uri v hotelu Manzato v Roga{ki Slatini. Za Marinkino vodenje skupinskega zdravljenja in individualnih razgovorov vsakdo prispeva kolikor ‘eli. Prispevek za dvorano in skupno ve~erjo po zdravljenju je 10 €, dvorana in ve~erja pa sta brezpla~na za tiste, ki bodo pre‘iveli vikend v hotelu. Bivanje v hotelu od petka zve~er do nedelje opoldne stane 60 €. ^lani kluba Misteriji imajo 10 % popusta na ceno bivanja. Prijave do zasedbe mest na telefon 03/581 6140. Opombe: Na skupinskem zdravljenju so priporo~ljiva svetla obla~ila. V hotelu pripravljajo vegetarijansko hrano.

Zakladnica kitajske modrosti Izbrane kitajske modrosti iz klasi~nega kitajskega u~enja: Knjige premen (Ji d`ing), del Lao Ceja, ^uang Ceja in drugih taoisti~nih modrecev, Konfucija in njegovih u~encev, Mencija ter ponarodelih ljudskih pregovorov. Globina njihove modrosti menda ob~utno preka{a dose‘ke vseh drugih posameznikov in narodov. Bro{irano, 146 strani. Cena: 17,95 €

Umetnost vojne II Pre‘e~i tiger Antolo{ki izbor iz kitajskih klasi~nih del o strategiji: poleg Sun Cujevih Trinajstih poglavij (Umetnost vojne) {e Umetnost vojne Vu Kija, Umetnost vojne Vei Liaoja (Wei Liao) in Zapiski zvestega gospodarja voj{~akov ^uge Lianga (Chuge Liang). Dodan pregled razvoja vojskovanja na Kitajskem od za~etkov pa do 2. stoletja na{ega {tetja. Bro{irano, 202 strani. Cena: 18,95 €

Z akupunkturnim peresom si sami lahko omilite ali odpravite: • visok krvni tlak • nizek krvni tlak • nespe~nost • stres • astmo • te‘ave s ko‘o • slabost • menstrualne bole~ine • zobobol • bole~ine v vratu • bole~ine v kri‘u • bole~ine v rokah, komolcih • bole~ine v nogah Lahko si tudi: • okrepite spolno mo~ • odma{ite nos • odpravite debelost • pomagate pri odvajanju od kajenja

Po natan~nih prilo‘enih navodilih najdete akupunkturne to~ke in jih stimulirate s konico akupunkturnega peresa. Cena kompleta: 77,7 € Prodaja: trgovina Aurea v BTC v Ljubljani ali po telefonu 051/307 777 in 01/549 17 92

IZ ZALO@BE AMALIETTI Umetnost vojne I Sun Cujev priro~nik je najcelovitej{a {tudija o teoriji in praksi spora, ki temelji na taoisti~nem prepri~anju, da je prava umetnost vojne v resnici umetnost ohranjanja miru. Vse bolj ga berejo zahodni poslovne‘i. Nauk o strategiji pripomore k skladnej{emu so‘itju brez sporov. Raz{irjena tretja izdaja. Bro{irano, 220 strani. Cena: 19,95 €

Boben nesmrtnosti Kratka zgodovina zena I Knjiga o meditaciji in razsvetljenju, Budovem ‘ivljenju in u~enju ter za~etku dolge zgodbe o zenovski predaji sr~ike Budove postave. Posebno dragoceni so prevodi izvornih Budovih suter. Poslastica za vse, ki jih zanimata duhovnost in zlasti zen. Bro{irano, 222 strani. Cena: 22,95 €

Na zdravje Kaj lahko za svoje zdravje storite sami Peter Amalietti opisuje svojo holisti~no metodo povsem izvirne poti re{itve, ki je na voljo vsem in ki vas lahko iz slepe ulice bolezni in prehitrega staranja vrne nazaj v zdravilni objem matere narave. Celovita pot naravnega zdravljenja brez tablet in zdravnika, zdravstveni nasveti iz Indije, Tibeta, Kitajske in Japonske, samozdravilna tehnika raztapljanja, zdravljenje z dihanjem ter osem korakov do zdravja in dolgega ‘ivljenja. Bro{irano, 266 strani. Cena: 22,95 € Knjige lahko naro~ite po povzetju, tel.: 051/307 777, 01/549 1792 ali na elektronski naslov ara@zalozba-ara.si in v trgovini AUREA, BTC hala A v Ljubljani.

Za naro~nike revije Misteriji velja 10-odstotni popust

-

DECEMBER

07 -

Misteriji 39


Velike piramide v Gizi po zgodovinskih virih izhajajo {e iz predpotopnih ~asov

Piramide kot skladi{~a P

o arabskem zavzetju Egipta so mnogi njihovi u~enjaki ‘e od sedmega stoletja zbirali in zapisovali izro~ila prebivalstva ob Nilu. Skupni imenovalec vseh teh zapisov je, da velike tri piramide izhajajo iz preddinasti~nih oziroma predpotopnih ~asov. Njihov namen naj bi bil predvsem obvarovanje in uskladi{~enje vseh dose‘kov in dedi{~ine Egip~anov, ki so se pripravljali na veliko katastrofo. O malokaterem ko{~ku na{ega planeta je bilo prelito toliko ~rnila kot o Egiptu; vedno nove najdbe in teorije burijo duhove tako zgodovinarjev kot laikov. Seveda je tudi materialna zapu{~ina te de‘ele tako bogata, da opravi~uje tak{no veliko zanimanje. Vendar je za zahodno kulturo egiptologija postala res zanimiva {ele po Napoleonovem zavzetju Egipta in ko je francoski orientalist JeanFrancois Champollion uspel razbrati hieroglife. Sledilo je neizmerno ropanje egiptovske zgodovinske dedi{~ine, pa tudi resno in poglobljeno raziskovanje zgodovine, ki poteka {e danes.

[e vedno je odprto vpra{anje nastanka velikih piramid v Gizi. piramid v Gizi. Za velike tri – Keopsovo, Kefrenovo in Mikerinovo – je najve~ teorij in ‘al najmanj podatkov o tem kdo, kdaj in v kak{en namen jih je zgradil. Ve~ina novej{ih zgodovinarjev je prepri~anih, da te piramide niso bile zgrajene za grobnice in da jih niso postavili faraoni, po katerih so poimenovane. Predvsem glede njihove starosti ni enotnega mnenja. Pri vsem bogastvu pisnih virov prav o nastanku treh velikih pira-

mid ni kaj prida podatkov. Zato so zanimive vse kolikor toliko verjetne teorije in vedno bolj tudi teorija o preddinasti~nem oziroma predpotopnem izvoru piramid. Te‘ko razumljivo se zdi, da so egiptologi tako malo upo{tevali arabske vire in {ele v zadnjem ~asu nekateri ugotavljajo, kako zanimivi so. Ko so leta 642 arabske horde zavzele Egipt, so bili prav u~enjaki te razvijajo~e se kulture prvi, ki so zbirali in zapisovali {tevilna izro~ila prebivalstva ob Nilu. [tevilni zapisi so iz devetega in desetega stoletja, najob{irnej{i pa je Hitat – neke vrste zbornik iz petnajstega stoletja. Skupni imenovalec vseh zapisov, ki so v glavnem koptskega porekla, je ta, da velike tri piramide izhajajo iz preddinasti~nih, predpotopnih ~asov. Osrednja zgodba je precej enotna, kar je dokaj ~udno, ~e upo{tevamo nezanesljivost ustnih izro~il in slikovitost izra‘anja arabskih zapisovalcev.

SANJE O KATASTROFI

Glede na bogate pisne vire ni bilo tako te‘ko sistematizirati zgodovino faraonskih dinastij skozi tiso~letja, {e vedno pa je odprto vpra{anje nastanka velikih

40 - DECEMBER 07 -

Foto arhiv Misteriji

PI^LI VIRI O VELIKIH PIRAMIDAH

Velike piramide naj bi bile po prvotnih pisanih virih popisane s prastarimi zapisi o vseh mogo~ih znanostih in preteklih dogodkih.

Po arabskih zapisih je veliki dve piramidi na planoti Giza zgradil egiptovski kralj Surid Ibn Salhouk, ki je ‘ivel 300 let pred vesoljnim potopom. V sanjah je videl, kako se je Zemlja obrnila na glavo in zvezde so padale z neba z velikim tru{~em. V strahu se je


P IRAMIDE prebudil in poklical velike duhovnike iz vseh delov de‘ele. Bilo jih je 130 in jih je vodil neki Aklimon. Kralj je ‘elel od njih tolma~enje svojih grozljivih sanj. Duhovniki – astrologi so prou~ili zvezde in njihova gibanja ter potrdili, da se Zemlji bli‘a katastrofa, ki bo zadela tudi Egipt. To pa se ne bo zgodilo takoj in kralj se je odlo~il ~as izkoristiti, ~e ‘e ne bo mogel v celoti obvarovati ljudi, za zavarovanje znanja in bogastva svoje dobe. Zgraditi je dal dve piramidi (po nekaterih virih tri): zahodno, ki jo poznamo pod imenom Keopsova, vzhodno ali Kefrenovo in barvasto, znano kot Mikerinova. Kralj Surid je napolnil piramide z vsem, kar se mu je zdelo pomembno kot dose‘ek njegove dobe in tudi dedi{~ine predhodnikov – z dragocenostmi in ‘ivljenjskimi potreb{~inami, dragimi kamni, nerjave~imi ‘eleznimi predmeti, neupogljivim in nelomljivim steklom, raznimi uroki, strupi, talismani itd. Eno od piramid je namenil truplom prednikov ter duhovnikom – znanstvenikom in zapisom vseh njihovih dose‘kov s podro~ja magije, aritmetike, geometrije, astrologije itd., kar naj bi slu‘ilo rodovom, ki bodo nasledili pre‘ivele po veliki katastrofi. Piramide naj bi bile znotraj in zunaj popisane z zapisi vseh mogo~ih znanosti, dogodkov iz preteklosti in podobno. Kdo je bil miti~ni kralj Surid, ni prav jasno. Nekateri menijo, da je bil to Hermes Trismegist (trikrat najve~ji), kar je bilo gr{ko poimenovanje staroegip~anskega boga Tota, za~etnika okultnih ved, za{~itnika znanosti. Pojavlja se tudi ime Agathos Daimon, pa celo Enoh, biblijski o~ak. V raznih ina~icah te zgodbe je rde~a nit dejstvo, da so piramide starej{e kot priznavata uradna arheologija in zgodovina. Grajene so bile kot varno skladi{~e za razne predmete in znanja pred uni~enjem v pri~akovani naravni katastrofi. Katastrofo imenujejo vesoljni potop, vendar je iz tekstov razvidno, da je {lo

za »ogenj z neba iz ozvezdja Leva«, torej trk z nekim nebesnim telesom. Povodenj svetovnih razse‘nosti je bila ena od posledic.

PRASTARI ZAPISI NA PIRAMIDAH Arabski viri iz devetega in desetega stoletja, pa tudi {e kasneje, ki opisujejo piramide, omenjajo zapise po vsej njihovi povr{ini v neznanem jeziku oziroma pisavi. Tudi to ka‘e na zelo veliko starost. O~itno niso govorili o hieroglifih, saj so se s temi sre~evali povsod po Egip-

Mnogi novej{i zgodovinarji trdijo, da velike piramide niso bile zgrajene za grobnice in da jih niso postavili faraoni, po katerih so poimenovane. tu. Tudi ~e jih niso znali razvozlati, so vedeli, da gre za staroegiptovsko pisavo. Eden od arabskih znanstvenikov alMasudi, ki je prepotoval ve~ino takrat znanega sveta ter prou~eval jezike in pisave razli~nih ljudstev, je zapisal: »Piramide so ogromne zgradbe, nenavadne in ~udovite. Njihova povr{ina je pokrita z napisi v pisavi starih ljudstev in kraljestev, ki ne obstajajo ve~. Kak{na je to pisava in kaj pomenijo napisi, nam ni dano vedeti.« Nek drug arabski zapisovalec je ob piramidah napa~no ugibal: »Povr{ina piramid je pokrita od vrha do tal s ~udnimi, nerazumljivimi napisi, morda gr{ko-sirijskega porekla.« Kot potrditev starih arabskih piscev je zanimivo navesti {e enega zahodnoevropskega. Francoz Guillame de Baldensel, ki je v za~etku {tirinajstega stoletja po dolgem in po~ez prepotoval Sveto de‘elo in Egipt, opisuje dve veliki piramidi v celoti prekriti z napisi v pisavi, ki je ni {e nikoli videl.

KOT SKLADI {~ A

Seveda bi bilo zanimivo vedeti, kako in kdaj so ti napisi izginili – ko pa so prej pre‘iveli tiso~letja. Vsaj za zunanjost piramid obstaja sprejemljiva razlaga. V dvanajstem stoletju se je za~ela pospe{ena gradnja dana{njega Kaira. Povr{inski kamni na piramidah so bili vabljivi, priro~ni in skorajda neiz~rpni. [e leta 1536 zgrajena mo{eja sultana Hasana je v celoti iz gradbenega materiala, vzetega s povr{ine Keopsove piramide. Tak je bil konec njene zunanje lepote, pa tudi njenih povr{inskih napisov. Morda jih je najti {e na kak{ni stari kairski hi{i.

VELIKO PREPOZNI PLENILCI Piramide naj bi bile ‘e od nekdaj cilj plenilcev – vsaj tiste, ki so bile dejansko grajene za grobnice in so po pri~akovanju vsebovale faraonovo bogastvo. Po nekaterih zgodbah so bili plenilci dogovorjeni ‘e z graditelji v ~asu gradnje. Ali se je kaj podobnega dogajalo tudi s tremi prastarimi piramidami in kdaj? Tega ne bomo nikoli izvedeli. Lotili pa so se jih Arabci kmalu po zavzetju Egipta. Leta 820 je takratni kalif Al-Mamun zbral mno‘ico in‘enirjev, zidarjev in drugih delavcev za »napad« na Veliko piramido. Tudi ~e bi bila piramida res grobnica, ni bilo verskih zadr‘kov, saj je {lo za »nevernike«. Vabljive pa so bile zgodbe o zakladih. Al-Mamunovi napadalci so se dela resno lotili, vendar ni {lo prav gladko. Kopati so morali 30 metrov v masivno kamnito steno. Kon~no so le prodrli v notranjost. Ko so pri{li do tako imenovane Kraljeve sobe, je prvi vstopil sam kalif. Razo~aranje je bilo veliko. Namesto pri~akovanih zakladov jih je pri~akal prazen prostor golih zidov. Le v sredini je stal velik »kontejner«, ki bi bil lahko karkoli, tudi sarkofag – a je bil prazen. Kasneje so kro‘ile razli~ne zgodbe o najdbah v piramidi, a verjetno je {lo le za obli‘ na kalifovo razo~aranje. Morda so ga prehiteli plenilci ‘e pred tiso~letji. Al. Ju.

D

-

DECEMBER

07 -

Misteriji 41


42 - DECEMBER 07 -


Vloga kemijskih elementov v ~love{kem organizmu (13)

Fosfor Fosfatni ion v telesu je temelj skrivnosti ‘ivljenja. ravi nikoli ne najdemo ~istega, a vendarle ni redek, saj po pogostnosti zaseda enajsto mesto in tvori pribli‘no 0,1 odstotka zemeljske skorje. Odlikuje ga velik spekter alotropov – oblik, v katerih se pojavlja v ~isti obliki. Tako poznamo beli, rde~i, vijoli~ni, ~rni in brezbarvni fosfor. Po svojih lastnostih so si razli~ni {e bolj kot v barvah, saj se recimo beli fosfor v‘ge ‘e pri 30, rde~i pa {ele pri 240 °C, njihove oblike pa segajo od voskaste do trde snovi. Fosfor ima status najodvratnej{ega odkritja kakega elementa. Leta 1669 ga odkrije nem{ki alkimist Brand z destilacijo tridesetih veder urina! Novoizolirani element je bila bela voskasta snov, ki je burno gorela in se svetlikala v temi.

Foto splet

SVETLIKANJE ^ELJUSTI

Ble{~e~e odkritje alkimista Branda – fosfor

Prave uporabe v industriji fosfor ni na{el do 19. stoletja, ko se je pri~ela industrija v‘igalic. Takrat so se prvi~ pokazali {kodljivi u~inki izpostavljanja fosforju – fosforna ~eljust. Pri dolgotrajni izpostavljenosti ve~jim koli~inam fosforja se ta pri~ne nabirati v ~eljustni kosti, ki za~ne odmirati, se gnojiti in vrh vsega {e mo~no smrdeti z vonjem po ~esnu. Da gre za u~inke fosforja, dokazuje zelenkasto svetlikanje razpadajo~e ~eljusti v temi. ^e ubogim v‘igali~arjem niso kirur{ko odstranili razpadajo~e ~eljusti, so slej ko prej umrli zaradi zastrupitve krvi. Te te‘ave so bile odpravljene do leta 1910, ko so po vsem svetu uporabo belega fosforja v v‘igalicah prepovedali, nadomestil pa ga je veliko varnej{i rde~i fosfor. Doba belih v‘igalic, trajala

je od 1840 pa do 1910, je bila znana tudi po ‘enah, ki so z belim fosforjem spravljale odve~ne mo‘e na oni svet, pa tudi polna ‘alostnih zgodb o samomorilcih in ‘rtvah otro{kega dela, ki so zaradi bele voskaste snovi odhajali v prezgodnji grob. Fosfor je tako kot mnogi drugi elementi dobil pravo vrednost {ele v svetovni vojni. Svetle~i naboji, naboji za sestreljevanje cepelinov in dimne zavese so bile smrtonosne »pogruntav{~ine«, ki jih brez fosforja ne bi bilo. @iv~ne bojne pline kemi~no uvr{~amo med organofosfate – organske spojine s fosforjem. Zadnja velika fosforjeva voja{ka zmaga pa je bila v ira{ki ofenzivi leta 2006, ko so Ameri~ani vkopane sovra‘nike porazili s strelivom s fosfornim ovojem. Fosfor se je razletel po jarkih in Ira~ani, kar jih ni zgorelo, so se takoj predali. Bojevanje s fosforjem ima mo~an psiholo{ki u~inek, ker reagira s podko‘nim ma{~evjem in ne potrebuje drugega vira kisika, tako da se ga ne da pogasiti. Opekline od belega fosforja so ‘e pregovorno tako bole~e, da si prizadeti mnogokrat sami skraj{ajo muke. Ni pa vse o fosforju le slábo; z njim so povezane tudi lepe in dobre stvari. Recimo ro‘ice, hrana, ~isti otro~ki – ker jim dodatki fosfatov v pralnih pra{kih dodobra odstranijo umazanijo – in pa tiste porcelanaste kroglice, ki ste jih zad-

Foto splet

E

den najbolj ble{~e~ih elementov, prijatelj mo~nih kosti in zob, ‘ivljenjsko pomemben element in strup obenem in nenazadnje no~na mora ira{kih vojakov… Fosfor, petnajsti element v periodnem sistemu, je ozna~en s P, ime pa je dobil po gr{kem imenu phos (svetloba) in phoros (nosilec). Stari Grki fosforja {e niso poznali, so pa s tem imenom poimenovali Venero – zvezdo danico. Izvor imena gre iskati v lastnosti fosforja, da se v stiku z zrakom svetlika. Vsi poznamo izraz fosforescenca, ki pomeni svetlikanje v temi in je dobila ime po fosforju. Toda ta pojav, pri katerem snov ponovno oddaja prejete fotone, nima nobene zveze s fosforjem, ki se svetlika zaradi reakcije s kisikom. Fosfor uvr{~amo med nekovine. Ker je ~isti fosfor izredno reaktiven, ga v na-

Rde~i fosfor – odre{itelj delavcev z v‘igalicami

-

DECEMBER

07 -

Misteriji 43


FOSFOR

VLOGA V ORGANIZMU Ko smo ‘e pri kostni moki in kosteh, si poglejmo vlogo fosforja v organizmu. Zaenkrat velja, da ni nam poznane oblike ‘ivljenja, ki bi lahko obstala brez fosforja. Mineralne zaloge fosforja v telesu so velike in jih presega le kalcij. Fosfor predstavlja slab odstotek va{e telesne te‘e. Kar {tiri petine ga je zvezanega s kalcijem in magnezijem, s katerima v obliki trifosfatov tvori okostje in zobe. Prav fosfatna skupina je izredno pomemben ion, ki je nepogre{ljiv pri domala vseh celi~nih procesih, povezanih s proizvodnjo energije. ^eprav je fosfatni ion anorganski, bi ga lahko poimenovali temelj skrivnosti ‘ivljenja, saj skupaj s sladkorji tvori spiralasto hrbtenico celotnega zapisa DNK. Ta ion je tudi eden od mnogih, s katerimi telo uravnava pravilno razmerje med kislino in bazo v krvi. Fosfatni ion se v telesu pojavlja tudi v mnogih organskih spojinah. Zvezan z ma{~obami tvori fosfolipide, snovi, ki so v telesu zadol‘ene za {iroko vrsto funkcij – od zagotavljanja topnosti ma{~ob v krvi preko tvorbe celi~nih membran in nevronov nasploh do regulacije celi~nega metabolizma in tvorbe nevrotransmitorjev za medceli~no komunikacijo. Omeniti velja {e fosfor kot nosilca energije v celici, kjer organska fosforjeva spojina ATP ali adenozinotrifosfat sodeluje v prenosu energije znotraj celice. Po doma~e se ji re~e kreatin in je ‘e vrsto let visoko na lestvici dodatkov prehrani {portnikov. ATP ni samo ‘ivljenjsko pomembno gorivo, udele‘en je denimo pri fosforilaciji proteinov, regulaciji encimov, izgradnji DNK in je tudi signalna molekula v procesih znotraj posami~ne celice. Poglejmo si zdaj {e potrebe po petnajstem elementu, u~inkih preve~ in premalo fosforja ter o smislu njegovega dodajanja prehrani.

44 - DECEMBER 07 -

FOSFOR V PREHRANI Dnevno potrebuje odrasel ~lovek 700 mg fosforja, nose~nice in mladostniki pa skoraj dvakrat toliko. Danes je povpre~ni dnevni vnos fosforja s hrano okoli grama in pol, zato pomanjkanje fosforja v prehrani ni korenina nobene od zlove{~ih bolezni, ki danes pestijo ~love{tvo. Je izredno redko, se pa dogaja pri dolgotrajni podhranjenosti, motnjah hranjenja, pri prevelikih ljubiteljih alkohola in pa pri diabetikih po stanju ketoacetoze. Do ni‘je koli~ine fosfatnega iona v krvi lahko pripelje pogosto u‘ivanje fruktoze, velik vnos aluminija in pa pretirano u‘ivanje

Foto splet

nji~ kupili za novoletno jelko. Najbolj{i porcelan je namre~ tretjino narejen iz kostne moke, ki je kemijsko kalcijev trifosfat. Danes je najve~ji porabnik fosforjevih spojin ali fosfatov kmetijstvo.

Stranski u~inek zolodornata – bifosfonatnega zdravila za osteoporozo – je klasi~en primer fosfatne ~eljusti skoraj sto let po prepovedi belih v‘igalic.

vitamina D s kalcijem. Simptomi pomanjkanja fosforja se pri~nejo z izgubo apetita, anemijo, mi{i~no oslabelostjo, bole~inami v kosteh in oslabljenem imunskem sistemu, v huj{ih oblikah se razvijejo v otrplost in mravljin~enje v udih, v najslab{em primeru pa se kon~ajo s smrtjo. Danes je ve~ja skrb nutricionistov preve~ fosfatov v prehrani, kar lahko pripelje do neprijetnosti zaradi preve~ fosforja. Poleg preobilnega vnosa fosfatov lahko ta problem povzro~ijo tudi slabo delujo~e ledvice ali denimo jemanje bifosfonatnih zdravil za prepre~evanje osteoporoze. Povi{an fosfat je tihi ubijalec in ponavadi poteka brez simptomov. Preve~ fosforja pripelje do zni‘anja kalcija v krvi, saj se pri~neta spajati v kalcijev di- in trifosfat, ki se za~ne nalagati v

mehkih tkivih. Proces se poka‘e kot poapnenje mehkih tkiv, o‘ilja in srca. Obenem se zni‘a kostna gostota, pod ko‘o pa se naredijo drobni kristali, ki neprijetno srbijo. Lahko se pojavijo ledvi~ni kamni. Danes nekatere raziskave ‘e nakazujejo na povezavo med fosfati v prehrani in pere~im problemom motnje pozornosti in hiperaktivnosti pri otrocih. Smiselno je omejiti pretiran vnos fosfatov, tako da se izognemo u‘ivanju sladkih pija~ s fosforno kislino, pa tudi pretiranemu u‘ivanju s fosfati obdelanega suhega mesa ter pekovskih izdelkov s fosfatnimi spojinami kot sredstvom za vzhajanje. Pravilno dodajanje fosforja ima lahko blagodejne u~inke na zdravje. Lecitin, dodatek prehrani, ki ga lahko kupite v skoraj vsakem marketu, je sestavljen iz ‘e omenjenih fosfolipidov. Dnevno dodajanje lecitina prehrani ugodno vpliva na presnovo in porabo ma{~ob, krepi spomin in telesu dodaja za izgradnjo nevrotransmitorjev potrebne snovi. Ker je sestavni del mo‘ganskih celic, je priljubljen pri starostnikih, katerim ob redni uporabi pomaga ohranjati spomin. Ena od mnogih raziskav lecitina je pokazala, da so po osmih letih otroci mater, ki so v zadnjem trimese~ju nose~nosti jedle lecitin, {e vedno imeli bolj{i spomin od otrok mater, ki lecitinskega dodatka niso jemale. Lecitin lahko u‘ivajo tudi doje~e matere in s tem prenesejo nekaj dobrih u~inkov tega graditelja mo‘ganov na otroka, same pa izkusijo dobrodelne u~inke lecitina, ki prepre~uje blokado mle~nih izvodil. Lecitin danes ve~inoma pridobivajo iz soje, njegov bogat vir pa je tudi jaj~ni rumenjak. Lecitin je varno prehransko dopolnilo, ~e seveda nanj niste alergi~ni. Ker alkohol ni‘a koli~ino fosforja v telesu in je december najbolj veseli ~as leta, vam ‘elim, da bi vam do 2008 zaloge fosforja zdr‘ale, v novem letu pa seveda sre~e, zdravja, ljubezni in tudi dobro teko~e biokemije. Sa{o Burja

D


Industrijska hrana za hi{ne ljubljen~ke povzro~a epidemijo njihovih bolezni

McHrana za ljubljen~ke

ZASTRUPLJANJE NA PET NA^INOV Prvih petnajst let svoje delovne dobe sem se kot veterinar z diplomo Kraljevskega veterinarskega kolid‘a Univerze v Londonu strinjal z ustaljenimi veterinarskimi mi{ljenji. Svojim klientom sem svetoval, da ljubljen~kov ne hranijo z obroki, ki jih sami pripravljajo, ker je malo verjetno, da bodo zadeli »ravnote‘je« hranljivih snovi. Surovo meso je predstavljalo nevarnost zaradi bakterij in nezadostnega kalcija, sem pojasnjeval. Kar zadeva kosti, so vsi vedeli, da so nevarne, ker si

»Pocasta« industrijska hrana se hi{nim ljubljen~kom lepi na zobe in hrani bakterije zobne gnilobe.

Foto splet

P

toda reka bolnih ljubljen~kov se je raztezala v nedogled. O, kako se kesam! V kak{ni stra{ni zablodi sem bil! Kakor so bili moji pacienti raznovrstni po velikosti, starosti, spolu in pasmi, je bila njihova edina skupna zna~ilnost hranjenje z nezdravo hrano. Vsi so bili hranjeni z McKonzervami ‘ivali lahko polomijo zobe in dobijo in McBriketi in v vseh primerih brez izzaprtje. In kdo je ‘e kdaj sli{al, da se jeme je bil to razlog, zaradi katerega so ma~kam daje kosti? Proizvajalci so nare- ‘ivali rabile mojo pomo~. Da, vzrok je dili konec ugibanju, sem prepri~eval kli- tako preprost in dramati~en in to iz naente. »Velike dru‘be so usmerjene v slednjih razlogov: znanost in lahko izdelajo najbolj{o mo‘1. Mehka konzervirana hrana in brino hrano za va{ega ljubljen~ka. Poleg te- keti na osnovi ‘it ne ~istijo zob. Ve~ina ga je tudi prakti~na!« lastnikov hi{nih ljubljen~kov pa sploh Ko sem s tak{nim olep{evanjem od- ne ve, da jim morajo ob tak{ni prehrani govarjal na vpra{anja prehrane, sem se ~istiti zobe. »Pocasta« hrana se lepi na lahko posvetil nujnim problemom v zobe in hrani bakterije zobne gnilobe. zvezi z diagnosticiranjem in zdravlje- Druga linija obrambe telesa, imunski njem. Za to sem se navsezadnje {olal in sistem, gre v akcijo proti bakterijskim to so moji klienti pri~akovali od mene – napadalcem. Posledica so vnete dlesni, zadah iz gobca in prodiranje bakterij in bakterijskih strupov v obto~ila, kar povzro~a {kodo na drugih delih telesa. Kako smo zanemarili dejstvo, da je narava mesojede ‘ivali opremila z mo~nim orodjem za grizenje in trganje ‘ilave ko‘e, mi{ic, kit in kosti, pri ~emer si zobe in dlesni ne le brusijo, temve~ tudi ~istijo in polirajo. 2. Psi in ma~ke nimajo dovolj kakovostnih prebavnih encimov, da bi lahko prebavili hranljive snovi iz ‘it in drugih rastlinskih snovi, surovih ali kuhanih. Ko se ‘ita Za pse, ma~ke in bele dihurje veljajo povsem enaka na~ela kot za njihove kuhajo pri visokih temperadivje sorodnike. Hranljive snovi naj bodo surove in lahko prebavljive; turah v tovarnah hrane za hi{ne ljubljen~ke, postanejo fizi~no bi hrana morala biti ~vrsta in `ilava.

si, ma~ke in mnoge druge mesojede ‘ivali, ki jih kot hi{ne ljubljen~ke hranimo s predelano hrano iz konzerv ali v obliki briketov, bolehajo za {tevilnimi hudimi boleznimi, ki jih ugonabljajo. Lastniki lahko njihovo zdravje izbolj{ajo tako, da jih prehranjujejo z naravno hrano, ki zahteva ‘ve~enje in je sestavljena predvsem iz surovega mesa ali vsaj surovih kosti z nekaj mesa. Tako za~enja svoj ~lanek, ki ga povzemamo v skraj{ani obliki, britanski veterinar dr. Tom Lonsdale. V osemdesetih letih se je kot praktik poglobil v epidemijo s prehrano povezanih bolezni {tirino‘nih hi{nih ljubljen~kov. Od leta 1991 ob velikih nasprotovanjih in celo to‘bah vodi kampanjo informiranja javnosti o teh problemih, ki jih obravnava tudi v ve~ svojih knjigah in na spletni strani www.rawmeatybones.com.

-

DECEMBER

07 -

Misteriji 45


M CH RANA

Resnice in la‘i wiki sveta Neverjetna zgodba o zdravilcu Alfonsu Venu Hrana za hi{ne ljubljen~ke in njena {kodljivost Vitamin B12 in Alzheimerjeva bolezen ^love{ka antena in miselna energija Izvor kr{~anstva in iskanje zgodovinskega Jezusa Spektakularni simboli – ‘itni krogi v letu 2007 Hrva{ki dvomese~nik Nexus lahko v Sloveniji naro~ite po telefonu: 01/231 93 60 ali 031/662 092

46 - DECEMBER 07 -

ZA LJUBLJEN ~ KE

{krob, beljakovine in ma{~obe v razli~nih stopnjah denaturirani ali toksi~ni. Nezdrava industrijska hrana je prepolna barvil, konzervansov, sredstev za zadr‘evanje vlage in {e vrste drugih ~udnih aditivov, ki so brez vsake prehrambne vrednosti in bolj ali manj toksi~ni. Ko v debelo ~revo mesojedca pridejo toksi~ne hranljive snovi, se absorbirajo v kri in delujejo na razne telesne sestave. 3. Slabo prebavljena, nezdrava hrana na osnovi ‘it v zadnjem delu debelega ~revesa hrani veliko populacijo bakterij, ki izlo~ajo toksine. Notranja ~revesna stena utegne v stalnem stiku s strupi utrpeti resne po{kodbe. Nekateri strupi preidejo skozi steno ~revesa v kri, ki jih potem razna{a do drugih organov, v katerih povzro~ajo dodatne probleme. 4. Nekateri hi{ni ljubljen~ki ka‘ejo znake slabega zdravja po kratkotrajnem u‘ivanju nezdrave hrane. [~eneta, na primer, pogosto zbolevajo za ko‘nimi boleznimi in driskami. Dolgotrajno izpostavljanje toksinom iz industrijsko pripravljene hrane pripelje do bolezni telesnih organov. Bolni organi ustvarjajo nove toksine, ki prehajajo v krvni obtok in pripomorejo k spirali poslab{anja bolezni. 5. Hi{ni ljubljen~ki v glavnem trpijo tiho, saj ne morejo komunicirati z besedami. Kadar pa ‘ivali prizadenejo ‘e omenjene kategorije strupov, govorica njihovega telesa pozornim lastnikom pove, naj poi{~ejo pomo~ veterinarja. Posamezni veterinarji pore~ejo: »Stojte! Nehajte ga hraniti z nezdravo hrano.« @al ve~ina veterinarjev ignorira omenjene oblike zastrupljanja organizma in zgolj diagnosticira obolenje organov, ki je kon~na posledica nezdrave hrane. Zdravljenje po navadi vklju~uje mo~na zdravila, ki dodajo {e eno stopnjo zastrupitve. Lahko bi se vpra{ali, kaj je z genetskimi, nalezljivimi in parazitskimi boleznimi, zlomljenimi nogami, drugimi travmatskimi po{kodbami in boleznimi v starosti? Seveda so vse to pomembni

dejavniki, ki vplivajo na zdravje na{ih ljubljen~kov mesojedcev. Toda o~itno je nesporno, da so ljubljen~ki, oslabljeni zaradi toksi~nega delovanja nezdrave hrane, toliko bolj dovzetni za druge bolezni in se tudi te‘je pozdravijo.

DOVOLJ! »Nehajte svojega ljubljen~ka hraniti z nezdravo industrijsko hrano« je prvi in najbolj{i nasvet, ki vam ga lahko dam – za dobro va{ega ljubljen~ka, ~love{ke ekonomije in naravnega okolja. Nehajmo delati {kodo in tako bomo naredili prvi korak na poti k dobremu. Infiltracija industrijske hrane za hi{ne ljubljen~ke v na{a ‘ivljenja je ‘al eden najve~jih uspehov poslovnih krogov. [tevilke o bruto dobi~kih pri posameznih tipih izdelkov po vsem svetu verjetno presegajo samo {e dobi~ki naftne industrije. Velike dru‘be so z vsemi sredstvi promocije in la‘ne propagande prepri~ale tudi ve~ino mlaj{ih veterinarjev, da priporo~ajo komercialno hrano za hi{ne ljubljen~ke kot bolj dostopno obliko hranjenja ‘ivali, ker pa~ nikoli niso sli{ali za kak{no druga~no prehranjevanje mesojedcev. Kultura nezdrave hrane za hi{ne ljubljen~ke se {iri vse do Ameri{ke akademije znanosti, prek organizacij za dobrobit ‘ivali, dru{tev za vzgojo psov in ma~k, ~asopisov in knjig. Tiskani in elektronski mediji, namenjeni lastnikom hi{nih ljubljen~kov, ple{ejo tako kot jim godejo proizvajalci hrane za hi{ne ljubljence. Toda kot aktivni veterinarji, ki zdravimo sedanjo reko bolnih ljubljen~kov, smo odkrili, da nam na{ razum in na{e vsakdanje izku{nje govore, da so tako imenovani veterinarski dokazi napa~ni. Za~eli smo kopati globlje, i{~o~ po u~benikih in raziskavah. In povsod smo se spotikali, se opotekali in padali ~ez nove dokaze o {kodljivem delovanju industrijske hrane. dr. Tom Lonsdale Celoten ~lanek si lahko preberete v novi izdaje hrva{ke izdaje revije Nexus, ki je naprodaj tudi v Sloveniji.

D


Poti do zdravja

Pomagala je le ma‘a

Jelka Rihtar* Spol: ‘enski Starost: dvain{estdeset let Za~etek te‘av: leta 1990 Bolezenski znaki: negibljivost, oteklina, ovirano gibanje Diagnoza: ote~en in bole~ gle‘enj, kr~ne ‘ile Zdravljenje: mavec, kopeli, mazilo iz Mad‘arske, fizioterapija Po~utje danes: gle‘enj ni ve~ otekel in je normalno gibljiv, lahko hodi brez te‘av tudi v hrib, zaradi ponesre~ene operacije kr~nih ‘il pa ji je ostal v nogi ~uden ob~utek trdote * 031/322 252

V »~ude‘nem« mazilu so poleg eteri~nih olj, kafre in soli tudi nekatere sestavine plazilcev. la z njim mazati, je bilo vsak dan bolje: »Ko mi je moj brat Frank prinesel mazilo, sem sedela na vrtu svojega vikenda na Dolenjskem, takrat je bila na obisku tudi moja zdaj ‘e pokojna mama. Takoj sem se namazala, nekaj ~asa, morda pol ure ali uro, sem dr‘ala nogo nepremi~no, potem pa je nanjo priletela muha. In ko sem jo hotela z roko odgnati, sem opazila, da je noga ~isto mokra, kot da sem jo potegnila ven iz vode. Svetila se je kot da bi se na njej nabrali kristali. Potem sem nogo obrisala in oteklina je za~ela po~asi plahneti,« se spominja Jelka, ki sestavin mazila ‘al ne pozna. Pravi, da je bilo mazilo na otip bolj vodeno in

Foto A. Paljevec

J

elka si je pred pribli‘no sedemnajstimi leti zvila gle‘enj in iz navidezno nedol‘ne po{kodbe se je razvila velika nadloga, saj je bila noga tako otekla, da je te‘ko hodila. Tri tedne je nosila mav~no oblogo, nato longeto, kopala je nogo v jodovi soli, a kljub temu je gle‘enj ~edalje bolj zatekal. Blokade, po katere je hodila na ortopedsko kliniko, niso kaj dosti pomagale. [ele ko ji je brat prinesel posebno mazilo iz Mad‘arske, je gle‘enj vse bolj plahnel, dokler ni postal po nekaj mesecih spet normalen. »Gle‘enj sem imela ote~en kot hleb~ek. Poleti je {e nekako {lo, ker sem lahko za slu‘bo obula natika~e. Pozimi pa je bilo bolj nerodno, saj sem lahko hodila okrog samo v „skibuckah”. Nogo so mi slikali, dobivala sem blokade, gle‘enj pa je bil {e kar naprej otekel,« razlaga Jelka. Potem ji je brat ~ez pribli‘no sedem mesecev prinesel mazilo in ko se je za~e-

ni imelo kak{nega zna~ilnega vonja po travah, zeli{~ih ali vodi. Brat je dobil mazilo iz Mad‘arske in ker so sestavine kreme poslovna skrivnost, jih pozna samo nekaj. Povedal nam je, da so v mazilu poleg eteri~nih olj, kafre in soli tudi nekatere sestavine plazilcev. Ker teh u~inkovin primanjkuje, je zdaj tega mazila na voljo silno malo. Mazilo je Jelka pridno nana{ala na nogo zjutraj in zve~er in po treh, {tirih mesecih je bila noga dobra. Njena sodelavka v slu‘bi na RTV je govorila »~ude‘no mazilo deluje«, se smeji Jelka. Gle‘enj leve noge je postal spet normalno gibljiv, tako da je lahko spet normalno hodila, in tak je ostal tudi do danes.

PETELINJA HOJA Ima pa Jelkina leva noga nasploh pestro zgodovino. Ni ji bilo prizaneseno z dedno boleznijo, saj je tako kot njena mama dobila kr~ne ‘ile. Pogosto so jo grabili kr~i, noga ni bila preto~na in zdravniki so ji rekli, da bi lahko ~ez nekaj let dobila trombozo, zato se je odlo~ila za operacijo kr~nih ‘il. V Ljubljani so ji povedali, da tega ne operirajo in so jo napotili bodisi v Novo mesto, Trbovlje ali Maribor. Odlo~ila se je za Novo mesto in si mislila, tam bo potekalo vse krasno. A po operaciji, ki so jo opravili 12. novembra leta 1997, ni ve~ dobro ~utila noge, po{kodovali so ji namre~ ‘ivec. »@enske, ki so jih operirali, so po treh dneh zapustile bolni{nico in ‘e hodile, jaz pa sem ostala v bolni{nici sedem dni ter dobivala osem do deset infuzij in antibiotike. Po operaciji, ko je sestra prinesla elasti~ne nogavice in mi jih nataknila, nisem ni~esar ob~utila. Od kolena do stopala je bila noga mrtva. Nekatere ‘en-

-

DECEMBER

07 -

Misteriji 47


P OMAGALA

JE LE MA‘ A

hodila, na bolni{ki na splo{no nisem bila, ~e ne {tejem operacije kr~nih ‘il, z nikomer se nisem prepirala,« pove Jelka, ki je bila na RTV zaposlena kar {estindvajset let in je tam spoznala tudi svojega mo‘a.

»Ostal je nek ~uden notranji ob~utek, kot da imam znotraj zavito nogo.« nje popravilo, to {e zdaj ni povsem dobro. Od decembra do konca marca je hodila vsak dan v Klini~ni center na fizioterapijo. »Najprej sem morala namakati nogo v hladni vodi, potem sem {la na stimuliranje z elektrodami, sledila je telovadba, da sem se u~ila znova hoditi, ker sem imela ob~utek, da imam dva podplata. Zadnja faza pa je bila vo‘nja kolesa. Ob 8. uri zjutraj sem za~ela, ob 12. uri sem kon~ala, in tako vsak dan nekaj mesecev.« Po tem je bila noga bolj{a, da je lahko spet hodila. »Noga se je popravila, glede na to kako je bilo grozno, a ostal je nek ~uden notranji ob~utek, kot da imam znotraj zavito nogo. Po kon~ani fizioterapiji sem za~ela s skraj{anim, {tiriurnim delavnikom, po mesecu in pol pa sem spet za~ela z normalnim osemurnim delavnikom. Rekla sem si, da je vseeno, ~e se ‘e tja privle~em, ali sem tam {tiri ali osem ur. V slu‘bo sem rada

Dru{tvo za ozave{~anje in osebnostno rast Sonce, Beleharjeva 41, [en~ur

ske so tarnale, da jih bolijo {ivi, mene pa ni ni~ bolelo. Ko je pri{el zdravnik po operaciji in mi rekel, naj gibljem z nogo ter vpra{al, ali kaj ~utim, sem povedala, da ne. Potem je pri{el {e nevrolog in ne vem kdo {e vse, zdravnik pa mi je zatrdil, da se bo v mesecu dni stanje popravilo. A se ni. ^e se mi ‘ile vle~ejo po vsej Dolenjski za menoj, nikoli ve~ ne grem na operacijo!« se pridu{a Jelka. Sestra iz RTV-ja, ki ji je nato pobrala ven {ive, ji je povedala, da imajo ljudje po operaciji kr~nih ‘il ponavadi manj {ivov. Jelka jih je imela okrog deset. Sedem mesecev po operaciji je {la na pregled v Klini~ni center. »Sprejela me je mlaj{a zdravnica, namazali so me z gelom in zapikovali igle ter gledali na ra~unalni{ki zaslon. Zdravnik me je vpra{al: „Ja, kaj pa so delali z vami?” In povedala sem mu, da ne vem, da sem prej normalno hodila.« Jelka se je potem morala u~iti znova hoditi. Na Klini~nem centru so zaradi tega, ker ji je stopalo padalo, rekli, da ima petelinjo hojo. Po operaciji je bila pol leta v bolni{ki, hodila je na razgibavanje in ~eprav je zdravnik obljubil, da se bo sta-

48 - DECEMBER 07 -

OSTAL OB^UTEK TRDOTE Zdaj lahko spet normalno hodi, gre tudi v hrib po jur~ke, a ji je ostal ~uden ob~utek trdote. Zaradi kr~nih ‘il je Jelki prijala bolj mrzla kot topla voda. Ni se predala po~itku, saj je vedela, da je za kr~ne ‘ile dobro ~im ve~ hoditi. Tudi v bolni{nici po operaciji so morale ‘enske ‘e drugi dan takoj vstati iz postelje, brez milosti, se spominja. Prehrane ni ni~ spreminjala, ~eprav sama pravi, da je pri kr~nih ‘ilah priporo~ljivo shuj{ati. Tudi sicer ni iskala pomo~i zunaj klasi~ne medicine, ~e odmislimo mazilo, ki pa ji v primeru prerezanega ‘ivca seveda ni moglo pomagati. V alternativno medicino in zdravilstvo ne verjame. Pravi, da se v enaindvajsetem stoletju ne gre kak{nega vra‘everja in da ni govora, da bi poiskala pomo~ pri kak{nem zdravilcu. Najraje gre k svoji zdravnici, s katero se dobro razumeta, in ta ji predpi{e, kar potrebuje, denimo tablete zoper visok pritisk. Mo‘ pa menda no~e iti k nikomer, tudi k zdravnikom ne, in je na sre~o klenega zdravja. S soprogom ‘ivita na vikendu v ^e{njicah pri Zagradcu. Ob~asno prihajata v Ljubljano, vendar mo‘ ne zdr‘i dolgo v stanovanju. Tudi toplice Jelki praviloma ne godijo preve~. Poleti pravi, da ji ne pade na pamet, da bi {la v gne~o na morje. Na terasi vikenda, ki ima son~no lego, ima le‘alnike in prho, pa ima doma~o pla‘o. Z mo‘em se rada sprehajata, `ivljenje si znata polep{ati z majhnimi radostmi. Zaradi veliko ~asa, ki ga Jelka pre‘ivi na zraku v naravi pravi, da se na splo{no po~uti dobro. Pozimi pa se z mo‘em najve~ kratko~asita z gledanjem televizije. Andreja Paljevec

D


Misel, ki jo ob~utimo z razli~nimi ob~utki, se spremeni v dejanje

Skrivnost usmerjanja ‘ivljenja @elja se uresni~i takrat, ko je ~lovek na isti valovni dol‘ini kot manifestacija ‘elje. Skrivnost govori o tem, kako si ~lovek zamisli ‘eljo, jo ob~uti s pozitivnimi ~ustvi in prepusti, da se ‘elja uresni~i. Kako hitro se ‘elja uresni~i, je odvisno od osebnega razvoja vsakega posameznika. Uresni~i se takrat, ko je ~lovek pripravljen na to, ko je na isti valovni dol‘ini kot manifestacija ‘elje. Pomembno vlogo pri vsem igrajo ~ustva. Knjiga jih deli le na nekaj pozitivnih in veliko negativnih ~ustev, skratka poenostavlja

~lovekov ~ustveni svet. A bistvo zadene, ko navede veliko primerov iz znanstvene prakse, pa tudi primere iz popolnoma vsakdanjega ‘ivljenja, ko govori o povrnjenem zdravju, urejenih medosebnih odnosih in novih spoznanjih. Kar bo za zahtevnej{ega slovenskega bralca mote~e, je najbr‘ dejstvo, da se na prvi pogled veliko dogodkov in primerov vrti okoli denarja in premo‘enja, ki so si ga po receptu »Skrivnost« prislu‘ili avtorji knjige. Recept je sila preprost in govori o procesu ustvarjanja v treh korakih.

TRIJE KORAKI Prvi korak govori o tem, da mora ~lovek jasno izre~i ‘eljo, zaprositi za njeno uresni~itev. ^lovek mora biti popolnoma jasen glede svoje ‘elje. ^e ni jasen v svojih mislih, bo oddajal razli~ne frekvence in pritegnil me{ane rezultate. Pri prvem koraku pa mora biti prosilec pozoren tudi na to, da ne ponavlja svoje ‘elje v nedogled, temve~ da se nanjo osredoto~i enkrat in ne dvomi o njeni izpolnitvi. Drugi korak govori o nedvoumnosti uresni~itve zastavljene ‘elje in ob~utenju energije, v kateri bo prosilec, ko se mu bo ‘elja izpolnila. Tu pisateljica ponudi lep rek Roberta Collierja »Na stvari, ki si jih ‘elite, glejte, kot da so ‘e va{e. Vedite, da bodo pri{le k vam takrat, ko bo to potrebno. In nato jim dovolite, da pridejo. Ne razburjajte se in ne skrbite zaradi njih. In ne premi{ljujte o tem, da jih nimate. O njih premi{ljujte kot da so va{e, kot da vam pripadajo, kot da so ‘e v va{i lasti.« Foto L. Z.

K

njiga Skrivnost, lanska svetovna uspe{nica, nastala po predlogi istoimenskega filma, je iz{la v sloven{~ini (Zalo‘ba Vale Novak). Te‘ko pri~akovana knjiga je primerna za vsakogar, ki razmi{lja, zakaj se vrti v rutinskem, za~aranem krogu ‘ivljenja, zakaj so med~love{ki odnosi na stopnji pogojevanja, za vse tiste, ki polnijo zdravni{ke ~akalnice, v resnici pa jim le primanjkuje pravega notranjega dialoga. Knjigo je napisala avstralska avtorica Rhonda Byrne, ki se je tako kot mnogi zna{la na ni~elni to~ki svojega ‘ivljenja. Imela je sre~o, da ji je h~erka podarila knjigo starih egip~anskih zapisov in ko se je avtorica zakopala vanjo, je ugotovila, da ‘e skozi tiso~letja obstaja skrivnost obvladovanja in usmerjanja lastnega ‘ivljenja, ki pa je bila skozi zgodovino ~love{tva skrbno skrita. ^e bi bila dostopna vsem in vsakomur, ne bi bilo evolucije ~loveka in njegove zavesti kot jo poznamo. Skrivnost je pravzaprav preprosta. Misel, ki jo ob~utimo z razli~nimi ob~utki, je tista, ki se spremeni v dejanje oziroma se materializira. Misel je tista, ki nam povzro~a te‘ave v zavestnem ‘ivljenju, ~e jo dojemamo kot negativno. In obratno: ~e razmi{ljamo pozitivno, nas spremljajo pozitivni dogodki. Sinhronosti dogodkov avtorica pravi zakon privla~nosti ali skrivnost. Tako kot je skrivnost preprosta, je preprosta tudi knjiga. Morda se bo zdela zahtevnemu bralcu preve~ enostavna. A bistvo vedno ostane skrito. Rde~o nit knjige mora poiskati vsak bralec sam.

-

DECEMBER

07 -

Misteriji 49


SKRIVNOST

USMERJANJA

‘IVLJENJA

Pisateljica nadaljuje z vesoljem, za katerega pravi, da je kot ogledalo, ki zrcali nazaj v na{a ‘ivljenja tiste misli, ki v nas prevladujejo. S svojimi ob~utki mora ~lovek oddajati frekvenco, ki ka‘e, da je ‘eleno ‘e prejel, {ele nato se bodo slike tega pojavile v njegovem ‘ivljenju. Ko ~lovek oddaja frekvenco za realizacijo svoje ‘elje, zakon privla~nosti premika vse okoli{~ine, ljudi in dogodke, dokler se ‘elja ne uresni~i. Tretji korak govori o prejemanju ‘elje. ^lovek mora biti pripravljen na prejetje. Pripravljen je takrat, ko se po~uti dobro, ko je sre~en in v svojem stanju naravnan na frekvenco tistega, kar si ‘eli. Avtorica pri tem uporablja modrosti sodobnih u~iteljev, med njimi modrost govornika Boba Proctorja: »Kadar svoje sanjarjenje spremenite v dejstvo, lahko za~nete sanjariti o {e ve~jih in ve~jih stvareh. In to, dragi prijatelj, je proces ustvarjanja.«

mentarju o uresni~evanju ‘elja je avtorica pozabila na duhovno zrelost prosilca ‘elje. Napisala je ~udovit priro~nik, ki dejansko deluje, a ob njem moramo biti pozorni na vsebino ‘elje. Preprost primer uresni~enja duhovno in osebnostno nezrele ‘elje je denimo maturant, ki si za‘eli, da bi mu mati in o~e posodila avtomobil, da bi se odpeljal k prijatelju na zabavo in bi ga vsi ob~udovali. @elja se mu uresni~i, a medtem ko zabava poteka, mu nekdo ukrade avto. Drug primer nezrele ‘elje v medosebnih odnosih: neporo~ena mati (A) se zaljubi v poro~enega o~eta, ki postane njen ljubimec (B). Za‘eli si, da bi se njen ljubimec lo~il in za‘ivel z njo. To se zgodi. A ~ez nekaj let se zgodba ponovi njej. Njen poro~eni ljubimec, sedaj mo‘ (B) spozna novo neporo~eno prijateljico (C) in se zaradi nje razide s svojo ‘eno (A). Pomembno je, da bralec knjige za~uti,

DUHOVNA ZRELOST?

Ko ~lovek oddaja frekvenco za realizacijo svoje ‘elje, zakon privla~nosti premika vse okoli{~ine, ljudi in dogodke, dokler se ‘elja ne uresni~i.

Proces ustvarjanja v treh korakih pisateljica podkrepi s primerom huj{anja in ohranjanja telesne te‘e, kar je danes velik problem zahodne civilizacije, predvsem ZDA. Tudi vzdr‘evanje telesne te‘e je miselni proces, ravno tako kot vzdr‘evanje zdravja, finan~ne stabilnosti in med~love{kih odnosov. Skozi celotno knjigo avtorica pogosto ponavlja misli, za katere ima bralec ob~utek, da so ‘e bile velikokrat napisane, kot na primer misel duhovnika Michaela Bernarda Beckwitha, ki pravi: »To Vesolje je ~ute~e. ^e nekaj verjamete samo na razumski ravni in v sebi nimate ustreznih ob~utkov, ni nujno, da imate dovolj mo~i, da bi v svoje ‘ivljenje pritegnili tisto, kar si ‘elite. @eleno morate namre~ za~utiti.« Ponavlja pomembnost ob~utenja in razmi{ljanja kot dveh harmoni~nih entitet, ki se prelivata iz ene v drugo. Knjigi morda primanjkuje tretje entitete, ki jo je v svojih delih opredelil Krishnamurti, to je duha. Harmonija med ~ustvi, mislimi in razvitim duhom prina{a uresni~itev ‘elje, ne da bi se bali, da smo si za‘eleli napa~no ‘eljo. Pri ko-

50 - DECEMBER 07 -

kaj si lahko za‘eli in predvsem, da to ni v nasprotju z naravno etiko. @elja nikoli ne more biti nezrela ali slaba, ~e prosilec upo{teva vse dejavnike in akterje, ki jo sestavljajo in na koncu ugotovi, da bo od njene izpolnitve imela korist tudi {ir{a skupnost, nih~e pa zaradi nje ne bo prikraj{an. Sicer je Skrivnost, kot jo podaja Rhonda Byrne, odli~na {e v neki trditvi.

NOV SIGNAL Ko pisateljica razpravlja o argumentih upiranja, ko gledamo svet okoli sebe, vojne, demonstracije, ter o delovanju »proti« in »za«, s filozofijo zakona privla~nosti pojasni, da je upiranje jalovo – kot da bi ‘eleli spremeniti slike okrog

sebe, potem ko smo jih zagledali. ^lovek mora iti vase in s svojimi mislimi in ob~utki oddati nov signal, ki bo ustvaril nove slike. Avtorica podaja misel Jacka Canfielda, ki je citiral mati Terezo: »Nikoli se ne bom udele‘ila shoda proti vojni. ^e pa boste pripravili shod za mir, me povabite.« U~itelj Hale Dwoskin nadaljuje: »^e ste torej proti vojni, bodite raje za mir. ^e ste proti lakoti, se raje zavzemajte za to, da bi ljudje imeli dovolj hrane. ^e nasprotujete nekemu politiku, raje podpirajte njegove nasprotnike. Pogosto na volitvah zmaga ~lovek, ki mu ljudje zelo nasprotujejo – to pa zato, ker so mu namenili ogromno energije in so se zelo osredoto~ali nanj.« Ko ljudje premi{ljujemo o ne~em, temu pripisujemo velik in ~edalje ve~ji pomen. Temu dodajamo svojo energijo. In ~e je to o ~emer premi{ljujemo lépo, se energija lepote ve~a in preplavlja tudi na{o okolico. Vsebina misli je odvisna od misle~e osebe in od situacije, v kateri se nahaja. ^e je v napeti situaciji, obdana z razli~nimi medijskimi informacijami, slabimi novicami in {kandali, potem zelo te‘ko obdr‘i energijo lepih misli. ^e bi ~lovek zavestno preusmeril misli na ljubezen, bi s tem ohranjal energijo lepote in privabljal lepe dogodke. To lahko stori, ko se umiri. Umiri pa se lahko le takrat, ko se osredoto~i na sedanji trenutek, ko pozabi na preteklost in prihodnost ter je prisoten v tem trenutku in sedaj. V tem miru njegove misli naravno potujejo k tistemu, kar je lépo in kar mu ne povzro~a negativnega ~ustvovanja. Knjiga nosi plemenito sporo~ilo za vse, ki ‘elijo svoje misli usmerjati v lepoto in etiko na{ega sveta. Naj zaklju~im z mislijo duhovnika Beckwitha: »Zelo lepo sporo~ilo nauka Skrivnosti je, da je za vsakogar ve~ kot dovolj vsega. Ustvarjalnih idej je ve~ kot dovolj. Tudi mo~i je ve~ kot dovolj. Ljubezni je ve~ kot dovolj. Prav tako je ve~ kot dovolj veselja. Vse to priteka skozi um, ki se zaveda svoje brezmejnosti.« Tadeja Jere Lazanski

D


Numerolo{ka prognoza Osebna {tevila analizira numerologinja Branka Zateja OSEBNI MESEC 5 Ta mesec bo v znamenju gibanja in dinamike. Lahko se spu{~ate v nova do‘ivetja in neumorno spoznavate najrazli~nej{e strani ‘ivljenja ter navdu{eno odkrivate nove poti. Sami v sebi boste bíli boj med te‘njo po popolni svobodi in ~ustveni navezanosti, ki vas lahko zavede v pretirano sentimentalnost. Med pomembnimi odlo~itvami v teh dneh se boste te‘ko zna{li, saj boste ve~krat v dvomih kot obi~ajno, zato lahko zapadete v lenobo in preveliko odla{anje, kar vam lahko celo zelo {kodi. Pretekle izku{nje bi vam lahko prav pri{le. Vse dni boste veliko bolj nemirni, hlepeli boste po spremembah. Svoje znanje boste ‘eleli ~im bolje izkoristiti. Ta mesec je idealen za spremembe in potovanja. Primerne so nove iniciative za izbolj{anje ‘ivljenja. Ves ~as je primeren za podjetni{tvo in pridobivanje energije ter za nova sre~anja in sentimentalne pustolov{~ine. Vendar je treba obvladovati nagnjenost k impulzivnosti. Bolj kot obi~ajno bodite previdni tudi v prometu.

KAKO IZRA^UNAMO »OSEBNE MESECE« Pri na~rtovanju prihodnosti je pomembno, da izberemo pravi ~as za svoje poteze. [tevilo osebnega meseca nam pove, kdaj smo lahko bolj smeli in na katerem podro~ju lahko ra~unamo na pomo~ usode. Prav tako nas posvari, kdaj je bolje, da naredimo korak nazaj in po~akamo na ugodnej{i trenutek. V zadnjih {tirih {tevilkah Misterijev smo spoznali prve {tiri osebne mesece, v tej {tevilki pa vam predstavljamo {e pomen preostalih petih mesecev, od {tevila 5 do {tevila 9. Najprej {e enkrat ponovimo, kako lahko sami izra~unamo {tevila osebnih mesecev. inteligence in bodisi dobrih ali slabih izku{enj. Spremembam v teh dneh se ne upirajte, ker bi vam lahko povzro~ile samo {e dodatne te‘ave

NAPOVED ZA LETO 2008 To bo leto ve~jih sprememb in novih za~etkov na vseh ‘ivljenjskih podro~jih. Sre~a bo na strani pogumnih in aktivnih ljudi. ^as bo ugoden za re{evanje starih te‘av. Aktivnost bo prinesla uspeh na vseh podro~jih. V svetu bodo ve~je politi~ne spremembe, novi pogledi, nova finan~na vlaganja. Novi projekti, ki zahtevajo dolgoro~na finan~na vlaganja in pozitivno vplivajo na ‘ivljenje ve~ine narodov in ljudi. Na prvem mestu bo tudi osebni napredek. Za~uti se mo~ za nove za~etke in temeljite spremembe. Nastopil je ~as za uresni~enje dolgoro~nih ciljev, ki bodo prinesli te‘ko pri~akovano priznanje in najbr‘ tudi finan~ne nagrade. Prevladuje energija, ki bolj predstavlja dogodke in dejanja kot na{e misli in ob~utke. Nehote nas bo potegnilo v tok dogajanja, namesto da bi mislili in ~ustveno do‘ivljali ljudi, okolje in dogodke okrog sebe. Vitalnost in ustvarjalnost se bosta mo~no pove~ala, nastopijo lahko silovite spremembe sredi kaosa in negotovosti, toda kon~ni namen teh preobratov je, da premagamo ovire in se osvobodimo pritiskov, ki nam onemogo~ajo dosego ciljev. OSEBNI MESEC 6 Ta mesec bosta na prvem mestu va{e dru‘insko ‘ivljenje in ~ustvena uravnote‘enost. ^ustveno boste bolj ob~utljivi. Na vseh podro~jih boste te‘ili k popolnosti, ravnote‘je med skladnostjo in lepoto bo te dni zelo pomembno. Namesto da bi u‘ivali v vsakdanjem ‘ivljenju, se boste izgubljali v sanjah o idealnem svetu. Dnevi bodo idealni za ljubezen in prijateljstvo. Izogibajte se diskusijam ali sporom in povsod poka‘ite pomirljivost. V tem ~asu bo olaj{ano iskanje stanovanja ali kupovanje hi{e. Izogibajte se velikim premikom. OSEBNI MESEC 7 V tem mesecu boste do‘ivljali ‘ivljenje okrog sebe kot nekaj ~arobnega. Ob duhovni preobrazbi lahko pride do izraza kombinacija va{e

in trpljenje. Te dni boste ve~krat ~emerni in vzkipljivi, spet drugi~ skromni in poni‘ni. Velikokrat boste tudi zatopljeni v svoj svet duhovnosti. Pove~ala se bo va{a ‘elja po samodokazovanju, ki vas bo gnala v pravo obsedenost z delom. Dnevi bodo idealni za razmi{ljanje, analiziranje in {tudij. V tem ~asu lahko poka‘ete kaj ‘elite in mislite na prihodnost. Izogibajte se materialnim ali finan~nim aktivnostim. Prihaja do odloga ali zamud, zato vam priporo~am potrpe‘ljivost. Lahko pa pride do nepri~akovanega in sre~nega presene~enja. OSEBNI MESEC 8 Ta mesec bosta delo in kariera na prvem mestu. Pri delu boste pravi strateg in organizator z neznansko zalogo neumorne energije, ki jo bosta spodbujala va{a samodisciplina in tek-

1. Najprej izra~unamo osebno leto. To dobimo tako, da se{tejemo dan in mesec rojstnega dne ter teko~e leto, nato pa v dobljenem {tevilu se{tejemo posamezne {tevke. Vzemimo za primer osebo, rojeno 18. februarja: DAN ................. 18 MESEC ................ 2 LETO ............ 2007 OSEBNO LETO 2027 = 11 = 2 2. Osebni mesec dobimo tako, da k osebnemu letu pri{tejemo {e teko~i mesec: 2 (osebno leto) + 12 (december) = 14 = 5. Osebni mesec za osebo iz na{ega primera ima torej (v decembru 2007) vibracije {tevila 5. movalnost. Na omejitve in zastoje v teh dneh glejte kot na prilo‘nosti, da krizne situacije spremenite v uspe{ne, predvsem tam, kjer je to povezano z denarjem, organizacijo in podjetnostjo. Dnevi bodo primerni za posel in denar ter ukvarjanje z materialnimi zadevami. ^as bo ugoden za sprejemanje odlo~itev in njihovo uresni~enje ter za ve~ji napredek. Denarni prihodki bodo, pa tudi nevarnost pred nepremi{ljenimi ali nepredvidenimi stro{ki. Bolj pazite na zdravje in bodite previdni, ker je pove~ana nevarnost nesre~. OSEBNI MESEC 9 Ta mesec bo va{a duhovnost mo~no narasla. Soljudem lahko s samoodpovedovanjem in nenavezanostjo posredujete svojo modrost. ^e je ne boste porabljali zgolj za pridobivanje razumskega znanja, boste tako dosegli popolno samozavedanje. Te dni bodo stvari dozorele, hkrati pa se bodo rojevale nove. ^e boste ~rpali modrost iz bogatih izku{enj, ste lahko v tem ~asu odli~en svetovalec. Obdobje je idealno za dokon~anje teko~ih zadev ali dela, ki traja ‘e dalj ~asa. Primerni dnevi za uspeh pri publiki ali v odnosih s tujino. Pazite na ~ustva in na du{evno ravnote‘je. Ta ~as je za nekatere lahko tudi konec ~ustvene zveze, torej strpno.

D

Bralce obve{~amo, da na{a numerologinja ne bo ve~ odgovarjala na vpra{anja bralcev. Svoj numerolo{ki portret lahko odslej naro~ite v na{i novi rubriki »Razbiranja revije Misteriji« na strani 47, za konkretnej{a vpra{anja pa se osebno obrnite na numerologinjo Branko Zateja: 031/22 06 32; branka.zateja@gmail.com

-

DECEMBER

07 -

Misteriji 51


Razbiranja revije Misteriji za osebno rast in samozdravljenje

Razbiranja revije Misteriji Vam pomagajo, da la‘je odkrijete svoje potenciale in talente, ozavestite svoje ‘ivljenjske lekcije ter za‘ivite v skladu s svojo pravo naravo. Vsebujejo tudi prakti~ne nasvete za tukaj in zdaj. Razbiranja revije Misteriji so tudi lepo novoletno darilo. BARVNO RAZBIRANJE Barvno razbiranje je ne‘en na~in brskanja po zastalih energijah in miselnih vzorcih. Prvi del razbiranja daje globlji uvid v Va{e ‘ivljenje – preteklost, sedanjost in prihodnost. Drugi del pomaga prepoznati Va{e ‘ivljenjske potenciale in izzive ter sporo~ilo Va{ega vi{jega jaza. Na podlagi Va{ih intuitivnih izborov barv Vam Barvno razbiranje ponuja mo‘nost, da si izberete za Vas blagodejne stekleni~ke z barvnimi eteri~nimi olji in esencami. Uporabljate jih v kopelih, kot mazila, pri fizi~nih te‘avah in ~ustvenih neravnovesjih, za priklic ‘elenih stvari v ‘ivljenje, za meditiranje in o~i{~enje prostora. Okoli 11 strani. Cena s po{tnino: 75 €

NUMEROLO[KI PORTRET Vibracije {tevil na{ega rojstnega datuma in imena nas spremljajo vse ‘ivljenje. ^e jih poznamo, lahko izvemo ogromno o sebi. To nam omogo~a numerologija, starodavna veda o vplivanju {tevil na ~loveka. Opis {tevil v Numerolo{kem portretu Vam pomaga spoznati Va{o glavno ‘ivljenjsko lekcijo, sr~no ‘eljo Va{e du{e, Va{ obraz pred zunanjim svetom, Va{e talente in ‘ivljenjsko poslanstvo, Va{ najvi{ji ‘ivljenjski smisel in Va{e karmi~ne lekcije. Opisuje tudi Va{e @ivljenjske cikle, @ivljenjske prelomnice in @ivljenjske izzive. Dodana je {e dveletna numerolo{ka napoved in Va{e sre~ne {tevilke za dve leti naprej. Okoli 14 strani. Cena s po{tnino: 39 €

PRIMERJALNI HOROSKOP Do sre~anja dveh oseb nikoli ne pride slu~ajno; ljubezenski partner je zagotovo na{ najbolj{i u~itelj. Zato je vredno spoznati, kaj lahko drug drugemu ponudimo: katere dobre lastnosti vzbujamo drug v drugem ter kak{ni izzivi nas ~akajo v ljubezenski ali zakonski zvezi. Na{e predispozicije za partnerske odnose je mogo~e videti v rojstni astrolo{ki karti in to znanje lahko uporabimo za bolj kvalitetno in zrelo partnerstvo. Primerjalni horoskop sestavljata dva dela: Va{ odnos do druge osebe in odnos druge osebe do vas, v navzkri‘nem razmerju. Okoli 10 strani. Cena s po{tnino: 50 €

BIORITEMSKI KOLEDAR Kakor vse v naravi imamo tudi ljudje svoje lastne bioritme, ki od rojstva uravnavajo na{e energije. ^e poznamo njihove cikle, jih lahko uporabimo v svoj prid. Fizi~ni bioritem odkriva ugodne dneve za fizi~ne napore in medicinske operacije, emocionalni opredeljuje dneve za osebne komunikacije in ljubezenske sestanke. Na podlagi intelektualnega bioritma na~rtujemo u~enje in izpite ter pomembne odlo~itve in sestanke, na podlagi intuicijskega pa opravila, ki terjajo veliko ustvarjalnosti in »{estega ~uta«. Bioritemski koledar, izdelan v obliki stenskega koledarja, za eno leto prikazuje stanje osebnih bioritmov po mesecih in dnevih. 14 strani. Cena s po{tnino: 39 €

GRAFOLO[KA ANALIZA Osebnostna grafolo{ka analiza, ki Vam jo na podlagi rokopisa izdela na{a grafologinja, podrobno analizira Va{ miselni proces, Va{ odnos do sebe, Va{e medosebne odnose, Va{o produktivnost, Va{e sposobnosti, Va{o gonilno mo~ in Va{o ~ustveno odzivnost. Na koncu so dodana osebna navodila za izvajanje grafoterapije, da lahko s pomo~jo ustreznih afirmacij izbolj{ate svoje »{ibke to~ke«. Grafologinji lahko tudi postavite konkretna vpra{anja glede izbire poklica ali {tudija, odkrivanja osebnih talentov, partnerskega ujemanja in poslovnih partnerjev. Okoli 10 strani. Cena s po{tnino: 65 €

NARO^ILA Razbiranja naro~ite na: 01/549 17 92; 051/307 777; ara@zalozba-ara.si V obrazec, ki Vam ga bomo poslali na dom, vnesite ustrezne osebne podatke. Pri Barvnem razbiranju izpolnite tudi prilo‘en vpra{alnik z Va{imi barvnimi izbirami, za Grafolo{ki portret pa prilo‘ite papir z vzorcem Va{ega rokopisa. Izpolnjen vpra{alnik in kopijo pla~ane polo‘nice, ki jo dobite skupaj z obrazcem, po{ljite na naslov: Revija Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Naro~eno Vam bomo poslali najpozneje v roku dveh tednov od dneva, ko prejmemo va{ izpolnjen vpra{alnik.

52 - DECEMBER 07 -

D


Solarno-karakterni horoskop za december 2007 – Saturnovo leto in leto Pra{i~a

Horoskop za december 2007 OVEN – Najbolj »nori« mesec v letu bo vsaj V solarno-karakternem horoskopu dov prvi polovici poln optimizma, navdu{enega bite bolj osebno napoved, ~e preberete vklju~evanja v dru‘beno, duhovno in polinajprej besedilo za va{e Son~evo, nato pa ti~no delovanje. Okoli mlaja 8. dokon~ujte {e Ascendentno znamenje. ^e svojega vse, kar vas bo poneslo v novo okolje, poAscendentnega znamenja ne veste, si poslovni razvoj, povezave z Evropo, ne ustra{ite magajte s tabelami, ki smo jih objavili v pa se pravnih in uradnih zadev. Pretresi v reviji Misteriji od 136. do 139. {tevilke. bo‘i~nem ~asu so lahko ~ustvene narave, zato brzdajte svoj temperament. Ne izpostavljajte se nesre~am. Na silvestrovo boste nad- ~evali dela in procese ter si na{li ~as za vse zaljubljeni! prisr~ne stike s tistimi s katerimi ‘ivite in BIK – Strastno boste ljubili svoje bli‘nje, sodelujete. Rojeni v zadnji dekadi lahko {e partnerja/ico in nekatere, ki jih ‘e dalj ~asa napredujete, vsi pa tudi odpotujete v daljne niste videli. Sorodnikom namenjajte toliko de‘ele na bo‘i~no-novoletni dopust. Pazite pozornosti, kolikor menite, da je v prazni~- le na cunamije okoli Bo‘i~a, na oku‘be s nem mesecu primerno, ne pa toliko, da bi hrano ali kraje z izbruhi nasilja. Na silvestrobila prikraj{ana va{a dru‘ina. Otresite se ilu- vo menjavajte le dva soplesalca! zornih pri~akovanj in pogrevanja ‘alostnih DEVICA – Potovali boste vsaj v duhu, ~e spominov do Bo‘i~a. Tedaj pomagajte sku- ‘e ne boste mogli z javnim transportom, na pini ljudi v stiski, samski pa se odprite svoje- zelo dolge razdalje in preko ve~ de‘el. Misel mu bli‘njemu, v katerem lahko odkrijete so- in jezik vam bosta tekla kot namazana, ‘eljo rodno du{o. Na silvestrovo boste na novo po ritmi~nem gibanju pa pote{ite na plesi{za‘iveli! ~ih, drsali{~ih, smu~i{~ih ali vo‘njah v toplih DVOJ^KA – Hitite ~im bolj po~asi, umir- krajih po vijugastih poteh. Sestali se boste z jeno, uglajeno, zbrano in na~rtovano, sicer bi ljudmi drugih kultur, ob~udovali otroke in lahko vsaj v treh valovih po nekaj dni do‘iv- dav~ne olaj{ave, duhovno kulturo in obi~aje ljali hude strese in po nepotrebnem tro{ili ener- povezane z ezoteriko. Obnovite partnersko gijo. Veliko pojavljanja v javnosti, na priredit- zvezo pred iztekom leta! vah, uradih, pri zakonodajalcu, v hramih kul- TEHTNICA – Za vas bo december pikanture in na verskih shodih bi vam jemalo ~as ten in skrivnosten mesec, povezan s spomiza intimen doma~ krog. Cenite partnersko ni na trpke, razburljive in eroti~ne izku{nje. skupnost, zato svojo bolj{o polovico jemljite Naj se ne razbohotita sumni~avost in ljubos seboj. ^e jo {e i{~ete, jo boste na{li pred sumje! U‘ivajte v miklav‘evanju, razveselite koncem adventnega ~asa, morda na poti! otroke in svojega dragega/drago ter sprejRAK – V prvih desetih dneh, posebno pa mite priznanja va{e skupnosti, od katere prejeob mlaju 8. urejajte svoj bivalni in poslovni mate podporo. V zahvalo se zaobljubite razprostor, da bo prijetno in prazni~no zato~i{~e voju, {irjenju lastnih obzorij in horizontov vam, va{im prijateljem in poslovnim partner- drugih ter se pribli‘ujte naslednjim izobrazbejem. Urejajte odnose s podrejenimi, najemni- nim ciljem. Na silvestrovo bo noro veselo, zaki in ‘ivalmi. Ne zapirajte se vase, saj bi ~ust- to odvrzite skrbi in naj vas prevzame otro{ka vena bole~ina lahko pove~ala fizi~no trplje- razposajenost! nje. Privo{~ite si zimsko rekreacijo ob skrbi [KORPIJON – Ne mu~ite se z ljubezenskiza dosledno izvajanje prazni~nih obi~ajev. mi sumni~enji in sarkazmi, ampak u‘ivajte Polna luna v Raku 24. bo pretresala razmer- ~utnost v vseh mo‘nih situacijah in dimenzija in vplivala na ‘elodec in plju~a. Pospravi- jah, vklju~no z dobrotami prazni~nega ~asa te zamere do silvestrskega poljuba! in skrivnostmi seksualnih in oralnih u‘itkov. LEV – Ne nalo‘ite si preve~ dela. Pred vami ^e nimate osebe s katero bi delili radosti sveje vendar prazni~ni mesec, ko naj bi zaklju- tega ve~era, se zavedajte, da je nekdo kljub Bralce obve{~amo, da na{ astrolog ne bo ve~ odgovarjal na vpra{anja bralcev. Primerjalni horoskop v pisni obliki lahko odslej naro~ite v na{i novi rubriki »Razbiranja revije Misteriji« na strani 48, za konkretnej{a vpra{anja pa se osebno obrnite na astrologa Staneta Pade‘nika: 041/44 17 44; stane.padeznik@guest.arnes.si

temu z vami. Ozrite se naokoli in spoznajte to osebo, spustite jo k sebi, ~ute~a je in ‘eljna dru‘enja! STRELEC – Igranje vlog radodarnih svetih mo‘ in drugih pravlji~nih bitij vam bo dvigovalo priljubljenost, duhovno zadovoljstvo in denar. Na javnih nastopih vas bo oblegala mno‘ica, bliskavice in kamere. Ponudb za skupinsko praznovanje boste imeli na pretek, kot tudi ‘enitnih mo‘nosti. Celo poro~enim se lahko zgodi, da boste gre{ili ne le v mislih, zato pazite, da vas ne dobijo. Spro‘ili boste najmanj dve pravni zadevi, {e kaj prepisali in prodali, sklenili dober mednarodni sporazum, a vse do 19. decembra. Na silvestrovo pojte z drugimi! KOZOROG – Ob~utka ogro‘enosti se ne boste mogli povsem otresti. Morebitni agresorji, ~ustveni ali »‘ejni«, ter pritiski skupnosti zaradi pogrevanja ob~utljivih tem, bodo izgubljali na mo~i tudi zato, ker se boste imeli kam umikati. Izjemno mo~no ~ustveno vez, ki bo pre{la v ljubezensko bole~ino, spoznavajte na sebi in si priznajte, da ste zaljubljeni. Usli{ani bi morali biti najkasneje do bo‘i~nega ve~era. Ne zagre{ite kak{ne nerodnosti z arogantnim vedenjem. Pomagajte pri doma~ih in verskih opravilih, ki so ‘e del na{e kulture. VODNAR – Med {tevilnimi obiski prijateljev, organiziranih skupin, poslovnih prijateljev, predstavnikov oblasti iz domovine in tujine ter kulturnih in medijskih ustvarjalcev boste pridobili nekaj pravih prijateljev za du{o, sodelovanje in intimne odnose. Naj vam visoka dru‘ba ne stopi v glavo. Zanesljivega prijateljstva s tistim s katerim ste ‘e pognali korenine ne smete zanemariti, saj bi pozneje v samotnih ve~erih ~utili neznosno praznino. Tro{ite po malem in veliko podpisujte! RIBI – [e naprej se boste morali spopadati s seboj in z dru‘inskimi tegobami. Stare prijateljske in ljubezenske vezi ne bodo zamrle, ~e jih boste negovali in se predajali partnerju/ici brez pomislekov. Romanti~ni ve~eri in obdarovanje najbli‘jih bi vam lahko pregnali skrbi in spomine na hude preizku{nje. S tistim, ki vam vra~a globoko vdanost, se odpravite na pot v vro~e kraje, ali vsaj v terme, kjer boste obnovili poro~no no~. Samskim ne bo samotno le ~e se ne boste smilili sami sebi in se boste potrudili za druge! Pripravlja: astrolog prof. Stane Pade‘nik

D

-

DECEMBER

07 -

Misteriji 53


Nenavadna do`ivetja

Z

jutraj le‘im v postelji. Po~ivam po dihalnih vajah. Naenkrat nad menoj meglica. V meglici se prika‘e obraz Jezusa Kristusa! Premikajo se ustnice. Razumem, kaj mi govori: »Sporo~i pape‘u, da ukine celibat!« Nato vse izgine. Trajalo je samo trenutek. Sko~im pokonci. Prva moja misel je bila: »Kako naj to sporo~im pape‘u?« Ves dan in {e naprej se ukvarjam s tem vpra{anjem. Kristus, te‘ko nalogo si mi dal. Do pape‘a priti, ~etudi le pismeno, ne bo lahko, saj ima mo~ne barikade v svojih predpostavljenih. Ampak jaz sem dobila to nalogo in moram jo izpolniti! Odpravila sem se domov. To se mi je namre~ zgodilo 21. 12. 2004 v hotelu, kjer sem bila na oddihu. ^as je tekel. Razmi{ljala sem: »Ali naj poi{~em Vido @abot? Mi bo lahko pomagala, svetovala? V Jani najdem ~lanek o njej. V Italiji je. Kako naj pridem do njenega naslova?« Nato sli{im, da je pape‘ zbolel. Dokler je bolan, je seveda nesmisel, da mu kaj po{iljam. ^akam. Zdravstveno stanje se slab{a in – konec. Pape‘ Janez Pavel II. Wojtyla je od{el v nebesa. Potem so volili novega pape‘a. @e nekaj let hodim k Sandiju. To je ~udovit ~lovek. Ima sposobnost, da vzpostavlja stik z nadzemskimi bitji in z njihovo pomo~jo zdravi ljudi. Njega so prosili tudi za Nado. Imela je raka, bila je na koncu in ‘e ~etrti~ v komi. Hoteli so odklopiti aparature, Sandi pa jih je prosil, naj {e po~akajo, naj odlo‘ijo vsaj {e za pol ure. Prosil je angele za pomo~. Nadangel Mihael je pri{el na pomo~ in jo re{il. Od takrat je Nada v stiku z njim. Nada je sedaj San-

54 - DECEMBER 07 -

dijeva ‘ena in je prisotna na njegovih meditacijah. Ob koncu meditacij lahko ljudje postavljajo vpra{anja, Nada dobi odgovor od nadangela Mihaela in nato odgovarja. Na meditaciji 8. 6. 2005 je Sandi povedal: »Du{i umrlega pape‘a Wojtyle sem pomagal, da se je dvignila, ker ga je mnogo ljudi klicalo nazaj, vleklo nazaj. Danes je pape‘ z nami in nas bo zdravil.« Meni ves ~as meditacije vztrajno brni po glavi Jezusovo naro~ilo. Ko so bila na vrsti vpra{anja, sem na kratko povedala, kaj se mi je pripetilo in prosila za pomo~. Nada je nekaj trenutkov mol~ala, nakar mi je odgovorila: »Je ‘e urejeno.« »Bo pape‘ Wojtyla vplival na sedanjega pape‘a Benedikta XVI., da bo ukinil celibat?« »Da,« mi je odgovorila. »Ali moram jaz {e kaj napraviti?« »Ne.« Kak{no olaj{anje! Konec skrbi! Po najbolj{i poti, brez zaprek, direktno, bo to posredovano. Brez mojega posebnega truda. To bo najbolj{i vpliv. Najraje bi zavriskala od veselja. Posredovala sem Kristusovo sporo~ilo po najbolj{i poti. Zopet sem dobila »naro~ilo«, da moram pape‘u Benediktu tudi jaz poslati sporo~ilo.

Odlo~ila sem se, da po{ljem telegram. To sem storila 21. 12. 2005. Vsebina je bila: »Sprejmite sporo~ilo Jezusa Kristusa, da ukinete celibat.« Opazovala sem po{tno uslu‘benko, ko sem ji izro~ila telegram. Zajela je sapo, malo spremenila barvo, premi{ljevala, nato se je obrnila k meni in rekla: »Ja, ampak to vas bo drago stalo.« »Bom pa~ pla~ala,« sem vztrajala. Nato {e: »Ulice ni napisane.« »Ga bodo ‘e na{li,« sem rekla. Nakar je popustila, odposlala telegram in mi ga {e fotokopirala. Prestala sem! Oddrvela sem s po{te. Kar po zraku me je nosilo. Presre~na, da sem dodatno izpolnila nalogo. 24. 1. 2006 sem preko Nade nadangelu Mihaelu postavila vpra{anje: »Ali je pape‘ Benedikt XVI. sprejel moje sporo~ilo po po{ti?« Odgovor je bil, da je. Na vpra{anje, kak{na je bila reakcija, sem dobila odgovor: »Bil je vesel.« Jaz pa sem bila {e bolj. Uspelo mi je! Od Jezusovega prikaza dalje sem se spra{evala, zakaj se je to zgodilo meni. Ko smo poleti 2006 pri Marjanu Ogorevcu »{li« nazaj do spo~etja, se je meni prikazala cerkev, prepolna vencev, ro‘. Na sredini je bila krsta umrlega duhovnika. Posvetilo se mi je: »Reinkarnirana du{a umrlega duhovnika sem!« Gotovo sem kot duhovnik zelo trpela zaradi celibata in prosila Kristusa za pomo~. Dobila sem nalogo, da pomagam odre{iti duhovnike trpljenja, povezanega s celibatom. Potrudila sem se kolikor je bilo v moji mo~i in upam, da bo pape‘ izvr{il ukaz Jezusa Kristusa. Lu~ka Ilustracija Milo{ Lukman

Meglica nad menoj

Vabilo k pisanju Mnogim med nami se je `e pripetilo kaj nenavadnega. Opi{ite va{ resni~ni nenavaden dogodek, sre~anje, va{e sanje, ob~utke, jasnovidne utrinke, strah ... in napisano po{ljite na: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana, ali ara@zalozba-ara.si - najbolj{e prispevke bomo objavili. Nagrada za objavljen prispevek je polletna naro~nina na revijo Misteriji.

D


Ratovi bogova i ljudi Avtor: Zecharia Sitchin Prevod v hrva{~ino: Kre{imir Juki} Zalo‘ba: Teledisk Zagreb Obseg: 420 strani Format: 17 × 24 cm Bro{irano Cena: 20,45 € Informacije o prodaji: 01/549 17 92 Zemlja je bila davno, pred mnogimi eoni, boji{~e. Spopadale so se mogo~ne vojske. In prav ti spopadi naj bi oblikovali usodo ~love{kega rodu. Avtor je v Rusiji rojen in v Izraelu iz{olan ‘id, nekdanji novinar Zecharia Sitchin, zelo dober poznavalec zgodovine in jezikov bli‘njevzhodnih narodov. Knjige pi{e v New Yorku. Tu je nastala tudi knjiga Vojne bogov in ljudi, ki je takoj, tako kot tudi druge njegove knjige (Dvanajsti planet, Stopni{~e do neba, Izgubljena kraljestva …), postala svetovna uspe{nica. V njej nam v {tirinajstih poglavjih dokumentirano razgrinja, kako so se na tleh Zemlje spopadali nezemeljski gospodarji in pri tem uni~ili starodavno civilizacijo. Avtor razgrinja, da so se ‘e zdavnaj preden se je ~lovek spopadel s ~lovekom med seboj borili bogovi in da so se vojne na Zemlji za~ele pravzaprav kot vojne bogov. Knjiga opisuje veliki potop, trojansko vojno, uni~evanje Sodome in Gomore ter odgovarja na vpra{anja, ali so res

nezemeljski velikani odgovorni za ve~ino kataklizmi~nih dogodkov v zgodovini ~love{tva. Pojasnjuje cilje nezemljanov, pripoveduje nam odkod so pri{li in odgovarja tudi na ve~no vpra{anje: Ali so nezemljani med nami? Vojne za kontrolo nad Zemljo so se za~ele na drugem planetu, na planetu, od koder so nezemljani pri{li. In tako se je zgodilo, da je prva civilizacija ~love{kega rodu podlegla nuklearni kataklizmi … Vse te in {e mnoge druge trditve avtor zajema iz ljudskih izro~il, pripovedi, legend in arheolo{kih dokazov. In prav po tem, da so vse trditve podprte z znanstvenimi dokazi, ~eprav jih uradna zgodovina {e vedno odriva v skladi{~a muzejev, dajejo tudi tej knjigi, tako kot vsem drugim njegovim knjigam, veliko vrednost. Branje pestrijo in vsebino dopolnjujejo {tevilni zemljevidi, risbe in fotografije.

Ji d‘ing – knjiga premen Avtor: Brian Browne Walker Prevedel: Andrej Kikelj Izdala: Zalo‘ba ARA Obseg: 156 strani Format: 12,5 × 19,5 cm Bro{irano Cena: 15,90 € Informacije o prodaji: 01/549 17 92 V~asih bi se radi pred kako odlo~itvijo posvetovali. Toda s kom? S knjigo? Da. Knjiga premen je vodi~, na katerega se lahko obrnemo ob vsaki ‘ivljenjski prelomnici, potrpe‘ljiv in vseveden u~itelj, od katerega lahko zmeraj dobimo brezhiben nasvet. Je tiso~letja stara zelo modra knjiga, temeljno besedilo kitajske modrosti in filozofije. ^e smo do Ji d‘inga iskreni, se z njim lahko redno posvetujemo in u‘ivamo najve~ja ‘ivljenjska bogastva: blagostanje, védenje in notranji mir. Knjiga premen ne govori v abstraktnem jeziku, temve~ nam naravnost svetuje, kaj storiti zdaj, v sedanji situaciji, da bi dosegli uspeh in dobro sre~o. Prav zato je knjiga tako ‘iva {e danes, tiso~e let in tiso~e kilometrov od kraja

njenega nastanka. Knjigi so dodani trije kitajski nov~i~i, ki jih potrebujemo za ustvarjanje heksagramov, njihovo besedilo pa nam slu‘i, da izberemo pravilno odlo~itev. Ji d‘ing ima izrazito realisti~en pogled na svet. Ne zavaja nas v mi{ljenje, da lahko enkrat za vselej izkoreninimo zlo v nas, v drugih in v svetu. Izhaja iz resnice, da ima vsak ~lovek v zna~aju tako pozitivne kot negativne strani; u~i nas, da se ravnamo po svojih vi{jih lastnostih, tako da ni‘ji vzgibi ne vplivajo na na{e misli in dejanja. U~i nas tudi, kako naj se pravilno odzovemo na negativne vplive od zunaj, da nam ne {kodijo. Knjiga premen nas spodbuja, da v ‘ivljenju gojimo skromnost, zavestnost, sprejemanje, prilagodljivost, so~utje, vzdr‘nost, nedol‘nost, vztrajnost, strpnost, zadr‘anost, zvestobo notranji resnici, potrpe‘ljivost, odprtost, nenavezanost, vestnost, uravnove{enost in notranjo neodvisnost. Odvr‘emo pa naj strah, jezljivost, po‘elenje, objestnost, napadalnost, stremljivost, grobost, zvija~nost, zasledovanje sebi~nih ciljev in razbrzdanost. Da dobimo nasvet od Knjige premen, moramo biti odprti, opustiti sumni~avost in nezaupanje v Neznano ter biti pripravljeni izpra{ati svoj zna~aj in ga popraviti, kadar nam je tako svetovano. Tedaj lahko tudi v najbolj te‘ki ali brezizhodni situaciji pri~akujemo dobro sre~o.

-

Najbolj iskane knjige v trgovini Aurea v BTC, hala A v Ljubljani

Novi knjigi

DECEMBER

1. Glina zdravi - Mo~ ‘ive zemlje Raymond Dextreit

2. Voda za zdravje in ‘ivljenje dr. F. Batmanghelidj

3. Polje – po sledi nevidnih sil v vesolju Lynne McTaggart

4. Osnove radiestezije in bioenergije Igor Ziernfeld

5. Alkalizirajte ali umrite dr. Theodore A. Baroody

6. ^lovek – navodila za uporabo Nara Petrovi~

7. Kako vidimo, beremo in izbolj{amo avro dr. Thomas Chalko

8. Paraziti – skriti vzrok mnogih bolezni Alan E. Baklayan

9. Prisluhni svojemu telesu dr. David W. Rowland

10. Odkrivanje preteklih in prihodnjih ‘ivljenj Bruce Goldberg

07 -

Misteriji 55


Poti do zdravja S klubsko kartico Misterijev velja 10 % popust pri storitvah na{ih ~lanov AL TERNA TIVNO ZDRA VLJENJE LTERNA TERNATIVNO ZDRAVLJENJE SCIO je najkompleksnej{i bioresonan~ni biofeedback sistem za diagnostiko/terapijo, ki omogo~a vpogled v celotno energetsko stanje organizma (hormoni, vitamini, minerali, encimi, ~akre, emocije, virusi, bakterije …) LAH MEDIKAL CENTER d. o. o., Klanec 13, 1218 Komenda Tel. 031/616 351 ANGELI IN REIKI Marjetka Novak – [ola za angelskega terapevta, [ola kanaliziranja in dela z angelskimi kartami, razli~ni te~aji, Angelski Reiki Info: Brodarjev trg 11, Ljubljana, tel. 031/830 299, info@svetangelov.com, www.svetangelov.com, www.reiki.si BIOENERGOTEHNOLOGIJA Funkcionalna in frekven~na diagnostika notranjih organov, mikrovalovna akupunktura pri bole~inah v hrbtenici in sklepih, bicom resonanca pri alergijah in prekomerni te‘i, frekven~na terapija Dr. Rifa pri onkolo{kih obolenjih, psihoterapija. Brane Kobal, tel. 041/909 341, Ljubljana BIOTERAPIJA Huj{ajmo s pomo~jo energije, znebite se odve~nih energij in kilogramov, za‘ivite novo ‘ivljenje! Izdelam vam za vas prirejeno tabelo hrane, ki vas redi ali vam pomaga huj{ati! Nudim tudi pomo~, ko ste brez idej, brez volje do ‘ivljenja in energije za vsakdanja opravila, pa {e zdravje vam pe{a. Naro~anje na tel: 041/485 309 gospa Meta, www.mojaxxllinia.com DELAVNICE U~enje kot ‘ivljenjska izku{nja – Zavod za alternativna izobra‘evanja – ZAI Izvajamo izobra‘evalne programe: NARAVNI ZDRAVILEC, uporabna psihosomatika, prednosti in pasti samopodobe. Opravljamo radiestezijsko detekcijo {kodljivih sevanj. Nudimo slikanje avre z diagnostiko. Organiziramo izredna predavanja, u~ne delavnice in izlete, povezane z naravnimi energijami in ~ude‘i. Dalmatinova 2, Ljubljana, tel. 01/230 84 71 e-mail: zavod.zai@gmail.com, spletne strani: www.zavod-zai.si HOLISTI^NI CENTRI CENTER ZA RAVNOVESJA BIOENERGIJ vam nudi pomo~, kako priti bli‘je k svojemu notranjemu ravnovesju. Holisti~ni pristop. Energetsko ~i{~enje prostora, angelske terapije, delavnice, Quantec. Tel. 031/72 34 27; www.beli-delfini.net

Novak

PSIHOKIBERNETIKA ESENOV Psihokibernetika Esenov spodbuja samorazvoj in meditacijo ter omogo~a osebne za{~ite, za{~ite na{ih bli‘njih, za{~ite stvari, delovanje z miselnimi frekvencami, telesno, ~ustveno in umsko zdravje, zdravljenje ‘e obstoje~ih in prepre~evanje novih motenj, pa tudi sposobnost psihokirurgije. Te~aji, terapije, regresoterapija. Vadana Gordana Kudrikova, Umag, tel. 00385/(0)91 20 62 815, 00385/(0)52 752 760 RADIESTEZIJA Radiestezijski pregledi spalnic in ~loveka. ALTERA nudi radiestezijske preglede spalnic, pisarn, energetske preglede telesnih organov (slikanje avre), diagnostika. Imate te‘ave s spanjem, zdravjem, ~utite utrujenost, pa ne veste vzroka? Naro~ila na GSM: 041/716 195; www.altera.si REIKI SUN REI, svetovanja in terapije, Tadej Krnc s. p. Reiki terapije, radiestezija, bioenergija, angelske terapije, energetsko ~i{~enje prostorov, svetovanja s pomo~jo angelskih kart in tarota. Po predhodnem dogovoru mo‘en obisk na domu. Dunajska cesta 51, Ljubljana, tel. 041/750-398, e-mail: tadej.krnc@telemach.net TRGOVINA AUREA - vse za telo in du{o, maloprodaja in veleprodaja; naravna kozmetika za telo, ezoterika, knji`ni program in izdelki iz tehnologije Hydronic; AUREA Press d. o. o., BTC hala A, [martinska 152, Ljubljana. tel. 01/541 17 60 TRGOVINA ART AURUM na Pobre{ki c. 4 v MARIBORU in TRGOVINA DIVA Kidri~eva 2b NAKUPOVALNI C. v VELENJU vam ponuja veliko izbiro ezoterike, kristalov, literature, to~enih parfumov in unikatnih izdelkov. ZDRA VILI[^A ZDRAVILI[^A Terme Dobrna, zdravljenje ginekolo{kih, revmatskih, ortopedskih in nevrolo{kih obolenj ter stanj po po{kodbah, tel. 03/780 80 00

Holisti~ni center Toma‘ [u{ter{i~ Fizioterapija, akupresura, kristaloterapija, refleksna masa‘a stopal, energijska terapija, psihoterapija, energijsko ~i{~enje prostorov in predmetov, masa‘a telesa, laj{anje bole~in in po{kodb hrbtenice in sklepov. tel. 031/728 590, e-mail: info@kamrca.com, www.kamrca.com Vodnikova 155, Ljubljana

Terme Roga{ka – Nudimo vam ugoden vikend paket s slikanjem avre in klasi~no delno masa‘o. Informacije in rezervacije: 03/811 2000 in marketing@terme-rogaska.si

NARAVNO ZDRAVLJENJE Odprava bole~in, gangrena, depresija, onkolo{ka obolenja, migrena … Ko uradna medicina ne more dovolj pomagati – bioterapija po metodi Zdenka Doman~i}a Info: 031/567 731; bioterapija@siol.net

WU WEI BUJENJE Skupinsko in individualno odpravljanje bolezenskih blokad. Tedenska sre~anja, {tirinajst seans, so v Termah Dobrna. Vodi Dragan Sekuli}. Informacije in prijave tel. 03/780 80 00

Zakaj revijo kupujete, ~e jo lahko dobite v nabiralniku 10 % ceneje? Naro~nine: 01/ 231 93 60, 031/662 092

56 - DECEMBER 07 -

Ureja Eva Jeseni~nik, 01/231 93 60 eva.jesenicnik@zalozba-ara.si

Za sodelovanje na strani Poti do zdravja pokli~ite prosim na telefon 01/231 93 60 ali 031/66 20 92 ali se oglasite po e-po{ti: eva.jesenicnik@zalozba-ara.si


Mali oglasi

Izidi `rebanja za nagradno kri`anko {t. 153

HOROSKOPI – NATALNI, KARMI^NI, DHARMI^NI, LETNI - pisno izdelam. Brezpla~en vzorec! Astrolog Armand Armand, GSM 041/568 340, www.astrologarmand.fr.st Astro s. p., Koper

@ELITE POKUKATI V PRIHODNOST? Storite to z izku{enimi. Vede‘evanje in svetovanje na 090/43 85. 0,5 min/0,5259 €. Ceno iz drugih omre`ij dolo~a operater ponudnik storitev.

PRVA NAGRADA (letna naro~nina na revijo Misteriji) Franc @epi~, Golni{ka c. 36, 4000 Kranj

MAKRA AS s.p., PE: Kvedrova c. 3, 1000 Ljubljana

090 4321 ... Da vpra{anje postane odgovor, da se strah spremeni v prah! POGOVORISVETOVANJA-TAROT z vami 365 dni. Mo`en osebni stik. 0,70 € / 0.5 min; mobitel omre`je 090/142 872 - 0,75 € /0.5 min

ZANA d.o.o.

TAROT preko GSM 090/14 24 10. Cena 1,04 €/min. Vsak petek ob 22,30 imam oddajo v ‘ivo na televiziji VI-TEL. Violeta Bonutti s. p., [empeter

ASTROLO[KO SVETOVANJE Ognjenka – 090/14 24 45; 1,04 € na minuto. Za mobitel, debitel in izimobil. Roki s. p., Velenje DIVINATOR NIKO nudi resni~ne (pisne) odgovore in nasvete na podlagi 3000-letnega izku{enega Ji Jinga (Konfucij in drugi kitajski mojstri) ter Totovih tarot kart Aleisterja Crowleya. Imam 25 let izku{enj. Za‘eleni samo resni komitenti. Tel.: 040/172 924

DRUGA NAGRADA (polletna naro~nina na revijo Misteriji):

WU WEI BUJENJE

V Termah Dobrna Dragan Sekuli} (00385 91 254 36 98) vodi wu wei bujenje, med katerim lahko ~lovek sam stre svoj notranji psihoenergijski vzrok bolezni. Med seanso wu wei bujenja se v ljudeh prebudi prastaro, vsem dano nenau~eno znanje zdravljenja. Wu wei bujenje je namenjeno za spopad z vsemi boleznimi in za preventivo. Kontraindikacij ni. Decembra bo {tirinajst zaporednih seans, prva zjutraj in druga popoldne, v tednu med 15. in 22. decembrom. Termini v naslednjem letu: 2. do 9. februarja, 29. marca do 5. aprila, 24. do 31. maja, 21. do 28. junija. Cena {tirinajstih seans je 410 €. Informacije in prijave: Tel. 03/780 80 00, faks 03/780 81 11; e-po{ta: info@terme-dobrna.si Cene polpenzionov za sedem dni so za udele‘ence wu wei bujenja od 219 do 292 €.

ASTROLO[KO SVETOVANJE – Kaj storiti v brezizhodni situaciji? Premagajte negotovost in ugotovite svoje najve~je potenciale in prilo‘nosti! Florjana 090/142 661. Cena klicev z Mobitela, Debitela in Izimobila je 1,25 €/min.

Rojc Andrej s. p.

ASTROLOG, terapevt in pedagog prof. Stane Pade‘nik analizira, svetuje, napoveduje, izobra‘uje. Naro~ila na 041/44 17 44. Stane Pade‘nik s. p.

DUHOVNA PREOBRAZBA CENA besede je 1,25 €, (najmanj 18,78 € za 15 besed ali manj). 10 % popust za tri, 15 % popust za ve~ kot tri zaporedna naro~ila. [tejejo vse besede in {tevilke. 20 % DDV ni v{tet v ceno. ROK za sprejem je do vklju~no 15. v mesecu za naslednji mesec. Informacije po tel.: 01/ 231-93-60. SPREJEM oglasa le

pisno po

po{ti ali po elektronski po{ti ara@zalozba-ara.si. Storitev razli~nih ponudnikov, objavljenih na teh straneh, ne preverjamo in zanje ne odgovarjamo. Bralke in bralce prosimo, da nam o kakovosti ponujenih storitev sporo~ijo svoje mnenje.

TRI TRETJE NAGRADE (knjiga zalo`be ARA): Ada Obrol, Ra{i{ka 3, 1000 Ljubljana Ineo Vauhnik, Gledali{ka ul. 8, 2000 Maribor Ljubo Kozic, Urbnje 65, 4240 Radovljica Nagrade bomo poslali po po{ti.

Studio Kosmos, Zavod za harmoni~no ureditev ‘ivljenja

Mali oglasi v Misterijih

Stana Mandeljc, Pav{i~eva 4, 1000 Ljubljana

DUHOVNA PREOBRAZBA je spoznavna in zdravilska delavnica, ki jo vodi priznana regresoterapevtka Vadana Gordana Kudrikova (00385 91 206 2815). Delavnica omogo~a izku{njo osebne preobrazbe, da ozdravimo telesne tegobe in te‘ave psihi~nega izvora. Odstranjevanje ~ustvenih in mentalnih blokad. Kadar sedanji problem izhaja iz pretekle eksistence, so mo‘ne tudi izku{nje prej{njih ‘ivljenj. [tiri seanse, individualni tretmaji po ‘elji. Decembra bo delavnica od petka 7. popoldne do nedelje 9. opoldne. Naslednji termin: 18. do 20. januarja. Cena delavnice je 120 €. Naro~niki na revijo Misteriji imajo 10 %, ponovni udele‘enci delavnice pa 15 % popusta. Popusta se izklju~ujeta. Cene polpenzionov za dve no~itvi so za udele‘ence delavnice so od 65 do 105 €. Informacije in prijave Terme Dobrna: tel. 03/78 08 000; faks 03/78 08 111; info@terme-dobrna.si

-

Re{itev nagradne kri`anke {t. 153: VODORAVNO: Abadon, tvist, lokostrelstvo, Fromm, Est, oer, A[, Aelita, RK, integrativna conska terapija, IK, Kara, nos, Slak, Nastja, boter, klorom, ulomek, Aare, kip, NR, Eero, Agassi, Bill, Ub, rolo, Grki, ksi, ekonomat, adamsit, [L, anali, tor, osip, tajnopisje, oblika, azot, Anais, Slokar Nagradni pojmi: INTEGRATIVNA CONSKA TERAPIJA, STOPALO, BILL GATES

Prosimo, da re{itev po{ljete do 15. decembra 2007 v ovojnici s pripisom KRI@ANKA 154 na naslov: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana Iz`rebali bomo pet nagrajencev, ki bodo prejeli: 1. nagrada: 80 € 2. nagrada: {estmese~na naro~nina na revijo Misteriji 3.-5. nagrada: knjiga zalo`be ARA

DECEMBER

07 -

Misteriji 57


i 4 Nagradna kri`anka (154) n d 15 a r {t. g Ime in priimek: Stalno bivali{~e: a N on p Po{tna {t.: Dav~na {t.: Dav~na izpostava: ku [t. transakcijskega ra~una:

58 - DECEMBER 07 -

Pri banki:

Operativna {t. banke:


ARA ZALO@BA

N

O

V

O

NA ZDRAVJE! – KAJ LAHKO ZA SVOJE ZDRAVJE STORITE SAMI

PREDAH V GIBANJU

ZDRAVJE IZ STOPAL Priro~nik za refleksoterapijo vas nau~i skozi stopala pregledati celotno telo in zaznati morebitne ~ustvene te‘ave in slabo po~utje. Prek masa‘e stopal, se telo ves ~as ~isti in obnavlja. Prilo‘ena sta plakata z oznakami con na stopalih in rokah.

PRIRO^NIK ZA ZDRAVILCE

OSNOVE RADIESTEZIJE IN BIOENERGIJE

POLJE - PO SLEDI NEVIDNIH SIL V VESOLJU

Slovenski avtor predstavlja v osmih korakih povsem izvirno pot re{itve, ki je na voljo vsem in ki vas lahko iz slepe ulice bolezni in prehitrega staranja vrne v objem matere narave.

^e menite, da ne ‘ivite prvi~ in bi radi izvedeli, kako to do‘ivljajo drugi, sezite po tej pou~ni knjigi. Slovenski avtorici dokazujeta, da te‘avne odnose lahko odpravimo, ~e poznamo njihov vzrok, tega pa je mogo~e spoznati med nehipnoti~no regresijo.

Knjiga je izvrsten priro~nik za vse, ki ‘elijo prebuditi in razviti zdravilske sposobnosti ter k bolj{emu zdravju pomagati sebi in drugim. Opisane tehnike so zelo u~inkovite in vklju~ujejo barve, zvoke in di{ave.

Priro~nik je namenjen vsem, ki se `elijo nau~iti uporabljati nihalo in druge radiestezijske instrumente ter sebi in svojim pomagati z bioenergijo. Knjiga je dobrodo{la tako izku{enim radiestezistom, kot tudi novincem.

Ves svet vibrira v skrivnostnem kvantnem polju neizmerne energije, ki je klju~ za pojasnitev telepatije, telekineze in bioenergije, obeta pa tudi mo`nost ~rpanja neskon~nega vira energije in vesoljska potovanja na velike razdalje.

22,95 €

14,00 €

16,27 €

16,27 €

16,27 €

20,45 €

ODKRIVANJE PRETEKLIH IN PRIHODNJIH @IVLJENJ

PRIKRITA ZGODOVINA ^LOVE[KE RASE

POTOVANJE DU[

USODA DU[ Ameri{ki mojster hipnoterapije Michael D. Newton je na podlagi {tevilnih seans pri{el do novih odkritij o usodi du{ in to popisal v ve~ kot 500 strani debeli knjigi, ki v obliki intervjujev odstira pogled v skrivnost zasmrtja. Knjiga je ameri{ka uspe{nica.

KAKO ZDRAVIMO Z BARVAMI

KAKO ZDRAVIMO Z ZVOKOM

Knjiga opisuje izkopanine, ki jih v muzejih skrivajo v depojih; strokovnjaki ne znajo razlo‘iti njihovega porekla; seznanja tudi s predmeti, katerih starost ocenjujejo na milijone let, ~eprav je ~love{ka rasa uradno stara {ele 100.000 let.

V knjigi najdemo odgovore na ve~na vpra{anja, kaj se dogaja z du{o, ko ~lovek umre, bodisi naravne bodisi nasilne smrti. Kdaj in kako se du{a odlo~i, da pride v ~lovekovo telo? Kaj se dogaja z du{o med dvema ‘ivljenjema?

Knjiga razkriva, kako s pomo~jo hipnoze spoznamo svojo preteklost in prihodnost. Vsebuje osupljive primere regresij v pretekla in progresij v prihodnja ‘ivljenja, dodana pa so {e podrobna navodila za samohipnozo.

Barvna terapija ni ~arobno zdravilo za vsa obolenja, vendar barve na nas vplivajo bolj kot si mislimo. Barvna terapija je preventivna nega, s katero odgovorneje in aktivneje sodelujemo pri vzdr‘evanju lastnega zdravja.

Vsak ~lovek je glasbeni in{trument, ki niha v razponu kozmi~nih vibracij. V knjigi je opisano, kako lahko z zvoki, glasbo in lastnim glasom uravnove{amo in zdravimo sebe in druge.

16,27 €

16,27 €

15,00 €

24,00 €

12,10 €

13,77 €

KAKO VIDIMO, BEREMO IN IZBOLJ[AMO AVRO

KAKO ODKRIJETE VA[A PREJ[NJA @IVLJENJA

KAKO SE NAU^IMO AVTOMATSKEGA PISANJA

Priro~nik za spoznavanje avre in razlage, kako se jo nau~imo gledati in spoznavati njen pomen; kako nam avra ka‘e na podlagi bioenergijskih zevov du{evno in telesno stanje.

Priro~nik korak za korakom vodi do znanja, kako se sami, brez terapevta, spustimo v prej{nja ‘ivljenja in odkrijemo vzroke morebitnih bolezni, preganjavic, stisk, ki izvirajo iz davnine.

Priro~nik, ki vas pou~i, kako prek avtomatskega pisanja vzpostavite stik z Vi{jim jazom, ki vas vodi in vam svetuje, komunicirate z drugimi bitji, ki vam posredujejo razli~ne informacije, dobite odgovore ...

7,93 €

12,90 €

12,10 €

KAKO POVE^AMO SAMOZDRAVILNE SPOSOBNOSTI

KAKO VPLIVAJO OSEBNA [TEVILA

KAKO BEREMO USODO Z DLANI

Sami lahko veliko storimo za svoje zdravje. Napotki za klistiranje, post, telesno vadbo in savnanje. Kako, koliko in kdaj naj bi jedli, da bi spremenili svoj svet zdravja.

S pomo~jo {tevil, vsako ima svoj pomen, lahko bolje spoznamo sebe in ljudi, ki nas obkro‘ajo. [tevila nam lahko pomagajo ustvariti lep{e ‘ivljenje, z njimi lahko pokukamo v preteklost, razumemo sedanjost in na~rtujemo prihodost.

Priro~nik iz~rpno opisuje, kako iz ~rt na dlani izra~unamo razne datume in `ivljenjska obdobje. Dlan razkriva ~lovekov zna~aj, zdravje, temperament in celo usodo.

7,93 €

12,10 €

12,10 €

Kako naro~imo knjige, kozarce, vr~e ... Izbrano naro~imo po telefonu (med 8. in 15. uro): 01/549 17 92 ali 051/307 777, faksu: 01/230 16 27; e-po{ti: ara@zalozba-ara.si ali pisno na naslov: ARA zalo‘ba, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana.

Pla~ilo po povzetju. Po{tnino pla~a kupec.

-

DECEMBER

07 -

Misteriji 59


IZBOLJ[AJTE SI VSAKDANJO HRANO

informirani jedilni servis

Redna cena* 24,62 € + po{tnina

Informirani kro`niki* o`ivijo hrano. V kompletu informiranega jedilnega servisa so ju{ni, plitvi in desertni kro‘nik. Odli~no darilo za ljubitelje `ivljenja!

Informirani jedilni servis lahko kupite v trgovini Aurea* BTC, hala A, (01/541 17 60) in po povzetju preko revije Misteriji (01/549 17 92, ara@zalozba-ara.si).

* 60 -

Za naro~nike Misterijev je cena ob gotovinskem pla~ilu do konca decembra le

DECEMBER

07 -

15 € + po{tnina!

Revija Misteriji 173 - december 2007  

Osem korakov do zdravja in dolgega ‘ivljenja Biodinami~no gospodarjenje POZOR! BRANJE TE REVIJE LAHKO VPLIVA NA VASE ZIVLJENJE - DECEMBER 07...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you