Page 1

LETNIK 11. - [T. 121 - AVGUST 2003 - 660 SIT POZOR! BRANJE TE REVIJE LAHKO VPLIVA NA VA[E @IVLJENJE ISSN 1318-1777

Farma slane vode Uspe{na pridelava hrane v nemogo~ih pogojih.

Kolo izumili na Vrhniki Odkritja slovenskih arheologov

Bioresonan~no zdravljenje Ustrezno nihanje vrne celici manjkajo~o energijo

Kirurgija Esenov Te~aj starodavnih ve{~in

PREGANJA ZLE ENTITETE


ZALO@BA ARA

TELO KLI^E PO VODI

PRIRO^NIK ZA ZDRAVILCE

Zdravnik internist F. Batmanghelidj dokazuje, da si lahko zdravje mo~no izbolj{amo s pitjem navadne vodovodne vode. Medicinsko utemeljeno. Cena: bro{irana 2.900 SIT trda vezava 3.900 SIT

VODNIK PRAKTI^NE AROMOTERAPIJE

ZDRAVILNI ^AJI IN NASVETI

ZDRAVILNA ENERGIJA DREVES

Knjiga je izvrsten priro~nik za vse, ki ‘elijo prebuditi in razviti zdravilske sposobnosti ter k bolj{emu zdravju pomagati sebi in drugim. Opisane tehnike so zelo u~inkovite in vklju~ujejo barve, zvoke in di{ave.

Davno izro~ilo in najnovej{e terapevtske informacije o rastlinskih eteri~nih oljih, ki jih lahko kupimo v vsaki bolje zalo‘eni trgovini z naravno kozmetiko. Enostavni napotki za odpravljanje stresa, zdravljenje bolezni, obogatitev ~utov, masa‘o in kopeli.

^ajne me{anice za vse vrste tegob in {e nasvete, s katerimi se jih da olaj{ati, je zbral v svoji knjigi starosta slovenskih zeli{~arjev Jo`e Toma`in~i~. V knjigi je ve~ kot 100 izbranih receptov in na stotine nasvetov.

Spoznajte na~ine in vaje za zajemanje zdravilne energije dreves v gozdu, go{~avi ali na vrtu, ne glede na to, kje ‘ivite.

Cena: 3.900 SIT

Cena: 2.900 SIT

Cena: 2.900 SIT

ZDRAVA NOSE^NICA

JABOL^NI KIS

^UDE@ OLJ^NEGA OLJA

V ‘ivljenju vsake ‘enske je porod najve~ji dogodek in nanj se je treba pripraviti. Vsaka nose~nica si ‘eli biti zdrava in roditi zdravega otroka. Knjiga opisuje, zakaj je telovadba med nose~nostjo priporo~ljiva in zdrava.

Knjiga, kako uspe{no naredite kis kar doma in na sebi preizkusite njegove blagodejne u~inke. Presene~eni boste, kako lahko ta cenena in enostavno narejena teko~ina deluje na zdravje.

Priro~nik z razlagami, kako olj~no olje varuje pred artritisom, sr~no‘ilnimi boleznimi in rakom na dojki. Ameri{ka uspe{nica na podlagi rezultatov {tevilnih raziskav vodi v svet zdrave in okusne prehrane, ki varuje zdravje.

Cena: 1.700 SIT

Cena: 1.900 SIT

Cena: 1.900 SIT

ZDRAVA SREDOZEMSKA PREHRANA To, kar znanost spoznava za resni~no zdravo hrano, jedo ljudje ob Sredozemskem morju ‘e od nekdaj: zelenjavo, pusto meso, ribe, za~inijo z olj~nim oljem in ~esnom ter vrsto imenitnih za~imb. Ve~ kot 100 receptov. Cena: 2.900 SIT

Cena: bro{irana 4.900 SIT trda vezava 5.900 SIT

ZDRAVILNA MO^ GOB Razlaga, zakaj so gobe naravna zdravila, ki ‘e 20 stoletij zdravijo raka, sladkorno bolezen, bolezni srca in druge te‘ave, kako krepijo in s tem prepre~ujejo obolevanje.

Cena: 1.900 SIT

RIBE NA 150 NA^INOV

RI@ NA 100 NA^INOV

Riba je okusen in zdrav obrok. Kak{na je hranilna in energetska vrednost rib, kako ribe pripravljajo v razli~nih krajih po svetu. Vse to in 150 odli~nih receptov za juhe, ri‘ote, solate in druge ribje jedi.

Ri‘ je za ve~ kot milijardo ljudi to, kar je za nekatere narode kruh, za nekatere pa krompir. V knjigi preberite, kako okusne ri‘eve jedi in sladice pripravimo na ve~ kot 100 na~inov in zakaj ri‘ ni le hrana, temve~ tudi zdravilo.

Cena: 1.600 SIT

Cena: 1.900 SIT

Naro~ilnica Misteriji Naro~am izdelke:

koli~ina

cena

pla~al bom po povzetju {t. ~lanske kartice: EU KARANTA AMEX VISA s kartico {t. kartice: veljavnost do: podpis: ime in priimek: ulica in hi{na {tevilka:

UGANKARSKI SLOVAR I. IN II. DEL Dve knjigi - ugankarska gesla na ve~ kot 700 straneh - Za vse strastne ugankarje, ki jim je re{evanje kri‘ank v veselje in kratek ~as. Cena posamezne knjige: 2.490 SIT

SANJE

SPOMINI

Kaj pomenijo sanje, ki so lahko vesele ali pa tema~ne? Knjiga je pravi ka‘ipot pomena razli~nih sanj. Zato pride prav vsakomur, ki verjame, da so prav njegove sanje pripomogle k njegovi usodi.

Barvna spominska knjiga za otroke – od rojstva do za~etka {olanja ali {e dlje. Lahko je tudi primerno darilo za va{ega mal~ka. Morda vam bo neko~, ko bo starej{i, zelo hvale‘en, ker ste opisali njegove prve korake.

Cena: 1.900 SIT

Cena: 2.990 SIT

po{tna {tevilka, po{ta: kraj, datum, telefon: Naro~ilnico po{ljite na naslov: ARA, [martinska 10, 1000 Ljubljana tel.: 01/431-20-25, faks: 01/230-16-27, e-mail: ara @ zalozba-ara.si Vsi izdelki so naprodaj tudi v trgovini AUREA BTC, hala A Ljubljana, tel. 01/541-17-60.

PRIPORO^AMO: Kozmobiolo{ki koledar 1961 - 1985 (1.900 SIT) • @iveti z revmatizmom (1.900 SIT) • Varujmo srce (1.900 SIT) • Napovedovanje usode z igralnimi kartami (2.900 SIT) • Prerokovanje s ciganskimi kartami (2.900 SIT) • V kraljestvu za~imb (1.900 SIT) • Kuhinja zlatega polja (1.900 SIT) • Kuhinja zlatega polja – ka{e (trda vezava 2.900 SIT, bro{irana - 1.900 SIT) • Kuhinja zlatega polja – od polente do kuskusa (2.900 SIT)


Misteriji LETNIK 11. - [T. 121

avgust 2003

7

23

Bioresonan~no zdravljenje

Kirurgija Esenov

Ustrezno nihanje vrne celici manjkajo~o energijo

Te~aj psihokibernetike Esenov v Rimskih Toplicah vsebuje tudi psihi~no kirurgijo

12

39

Usoda Teslove zapu{~ine

NLP-ji v Koloradu

Zanimanje tajnih slu‘b dokaz za edinstven prispevek Nikole Tesle ~love{tvu (3)

14 Kolo izumili na Vrhniki? Arheologi so blizu Vrhnike na{li doslej najstarej{e kolo na svetu

17 @itni krogi in zvok Raziskovanje agriglifov bo‘anskega izvora

19 Preganja zle entitete Pogovor z avtorjem priro~nika »Osnove radiestezije in bioenergije«

Videnje NLP-ja, ki ga je spremljalo ve~je {tevilo o~ividcev

41 Nesre~ne ~rne to~ke? Velenjski radiestezist raziskuje vzroke prometnih nesre~ na ~rnih to~kah Pisma bralcev .................................................................................................. 4 Zanimivosti ......................................................................................................... 5 Bo civilizacija pre`ivela? ................................................................... 9 E~idne in goane ......................................................................................... 24 Ukrotil slano vodo .................................................................................. 29 Od kod se je to dete vzelo ............................................................. 31 Bor in cipresa ............................................................................................... 34 Slovenski mandarin .............................................................................. 36 Stare du{e ........................................................................................................ 43 Psiholo{ke dileme .................................................................................. 46 Novi knjigi ......................................................................................................... 47 Nenavadna do`ivetja ........................................................................... 48 Nagradna kri`anka ................................................................................... 50

Misteriji 3


P ISMA Ilustrirana mese~na revija

Misteriji Naslov uredni{tva: Revija Misteriji, [martinska 10, 1000 Ljubljana Tel.: 01/231-93-60 fax: 01/230-16-27 Elektronska po{ta: ara@zalozba-ara.si Izdaja: ARA Zalo`ba d.o.o., Cigaletova 5, Ljubljana Odgovorni urednik: Jo`e Vetrovec Tel.: 01/231-93-60 Redaktor: Andrej Kikelj Tehni~no urejanje: Luka Zlatnar Tel.: 01/431-43-83 Tajni{tvo in naro~nine: Lilijana Knez Tel.: 01/231-93-60; 031/662 092 Oglasno tr`enje: Tel.: 01/431-20-25 Prodaja po po{ti: Vanda Klop~i~ Tel.: 01/431-20-25; 031/662 092 Odprema po{iljk po po{ti: Franci Hemler Tel.: 01/529-42-44 Fotoliti: Grafi~ni studio K, Ljubljana Tisk: Tiskarna Ljubljana d.d., Ljubljana Naklada: 6000 izvodov Cena izvoda v maloprodaji 660 SIT. Prodaja v kolporta`i: Prodaja, Dunajska 5, Ljubljana, tel.: 01/473-88-41. V naro~nini, ki se pla~uje dvakrat letno (3.564 SIT), 10 % popusta. Poslovni ra~un: 02083-0011412222. Devizni ra~un: 50100-620-133-900-579602.

4

[MARTINSKA 10, 1000 L JUBLJANA

Kaj pomeni beseda »piramida«

o danes re~emo »piramida«, mislimo na eno K od petih osnovnih geometrijskih teles. A ni bilo vedno tako, saj je ime »piramida« izvedeno iz funkcije verskega objekta, kjer so opravljali ‘galna darovanja. Prvi ‘rtveniki, ki so jih zgradili Sumerci, so nastali v Mezopotamiji. To so

bile kro‘ne zgradbe v obliki prisekanega sto‘ca. Od osnove do platforme se je po pla{~u sto‘ca dvigala kro‘na, spiralna pot. Na sredini plo{~adi je bilo ‘rtveno ognji{~e, kjer je stalno gorel ogenj. Ogenj, ki so mu v pragovoru rekli »agni«, so vzdr‘evali uslu‘benci, ki so se imenovali agnirasi. Njihova naloga je bila, da so v gozdu sekali drva, jih do-

ALI

ara@zalozba-ara.si

va‘ali na plo{~ad in nalagali na ogenj. Drugi uslu‘benci so od vernikov prevzemali ‘rtvene darove, v glavnem drobnico, koze in ovce. Prevzeto ‘ivino so vodili na plo{~ad, kjer so jo klali in razdvajali; kri in drobovje so zlivali oziroma nalagali na ogenj, meso pa so predali sve~eniku, ki ga je z molitvijo blagoslovil, nato pa del mesa predal (Nadaljuje se na 6. strani.)

POTUJEMO IN RAZISKUJEMO Z IVANOM MOHORI^EM Na{ sodelavec, pisatelj Ivan Mohori~, ki vznemirja slovensko javnost s smelimi zamislimi o ~lovekovi naravi in zgodovini, nas bo popeljal na dve duhovno-turisti~ni potovanji.

30. avgusta (sobota) se bomo odpravili v Prekmurje, kjer bomo obiskali Razkri{ki kot. Razkri{ki kot je tisti del pomurske pokrajine, kjer se Mura pribli‘a Hrva{ki. Najprej si bomo ogledali oljarno bu~nega olja, stari poto~ni mlin, Gibinski slap, najvi{ji v Pomurju, in bakrenodobno naselbino. Nato bomo obiskali znani Ivanov izvir z zdravilno vodo in energijskimi to~kami, ki v telesu spro{~ajo blokade in uravnove{ajo energije. ^aka nas {e obisk Kova{kega muzeja, romarske cerkvice sv. Janeza Nepomuka in Slom{kovega mlina. Cena: 8.900 SIT (naro~niki Misterijev imajo 10-odstotni popust) Cena poleg prevoza vklju~uje tudi ogled Razkri‘ja z lokalnim vodnikom, razlago radiestezista in bioenergetika, oljarsko malico in ve~erjo.

13.

in 14. septembra (sobota in nedelja) bomo od{li na sever Italije v Damanhur in Val Camoniko.

O Damanhurju, eksperimentalni duhovni skupnosti v Severni Italiji smo v Misteriji ‘e veliko pisali. Ponovno bomo obiskali sredi{~e skupnosti z umetni{kimi in obrtnimi delavnicami in drugimi dejavnostmi. Posebno do‘ivetje bo obisk Templja ~loveka. Vklju~en je tudi obisk meditacijskih krogov v »Svetem gozdu« ter ogled farme konj in posestva skupnosti z biolo{ko pridelavo hrane. Narodni park v dolini Val Camonika slovi po prazgodovinskih risbah, ki so jih takratni prebivalci vrezovali na gladke povr{ine skal. Te upodobitve so izredno pomembne za razumevanje na~ina ‘ivljenja od 10.000 let pred na{im {tetjem do Kristusovega rojstva, Ivan Mohori~ pa nam bo {e raz{iril obzorja s svojimi pronicljivimi razmi{ljanji o ~lovekovi zgodovini. Cena: 44.500 SIT (naro~niki Misterijev imajo 10-odstotni popust) Cena poleg prevoza vklju~uje en polpenzion, vstopnino v narodni park Val Camonica ter vstopnino in kosilo v Damanhurju.

Za dodatne informacije in prijave se obrnite na: Quo Vadis, 01/507-18-03, 519-74-59, quo.vadis@siol.net, www.quovadis.si Pridru‘ite se nam!


ZANIMIVOSTI

NADZOROVANI KUPCI

B

enetton je pod udarom potro{nikov, ki ga obto‘ujejo, da jih ‘eli nadzorovati z majcenimi radijskimi oddajniki, skritimi v njegovih izdelkih. Razvedelo se je namre~, da ta modni velikan namerava v svoja obla~ila vgraditi identifikacijske ~ipe z radijsko frekvenco. Tako imenovani RFID ~ipi naj bi dajali koristne podatke Benettonovim trgovinam: ob zaznavi radijskega signala z bli‘njega RFID od~itovalca bi ~ipi na obla~ilih kupcev oddajali identifikacijsko kodo izdelka, njegov tip, velikost in barvo. Ko je izdelovalec ~ipov Philips pred kratkim povedal, da bo prodajal RFID ~ipe Benettonu, je mo~no protestirala ameri{ka organizacija za za{~ito potro{nikov Caspian. Po njihovem je nedopustno, da Benetton ali druge trgovine, ki uporabljajo podobno tehnologijo, spremljajo nakupovalne navade potro{nikov brez njihove vednosti. Pri Benettonu pravijo, da {e razmi{ljajo o uporabi te tehnologije, saj bi poseganje v zasebnost njihovih odjemalcev {kodilo njihovi lastni prodaji, ~e pa bodo RFID ~ipe vendarle uvedli, pri Caspianu zahtevajo, naj bodo ~ipi na izdelkih jasno ozna~eni, da jih kupci lahko izre‘ejo. D

MO@GANI SE OBNAVLJAJO

[

e pred letom smo bili prepri~ani, da se skozi na{e ‘ivljenje {tevilo mo‘ganskih celic stalno zmanj{uje. Januarja letos pa so znanstveniki objavili, da se nevroni v mo‘ganih stalno obnavljajo, ~eprav {e niso prepri~ani, ali novonastale celice prevzamejo isto funkcijo kot so jo opravljale odmrle. Podrobnej{a raziskovanja pri pti~ih so pokazala, da se rast pospe{i v obdobju parjenja. Nekatere vrste kanar~kov postanejo v tem obdobju zelo inventivne in celo komponirajo nove napeve. Torej se stari modreci niso motili, ko so trdili, da orgazem blagodejno vpliva na mo‘gane. Stvar sicer {e ni znanstveno potrjena, a za vsak slu~aj – veselo na delo! D

PREGRETA ZEMLJA

D

osedaj je znanost govorila, da smo sami krivi za segrevanje na{ega planeta, vendar to ne bo ~isto dr‘alo. Zemlja se {e vedno pobira iz zadnje ledene dobe, tako da bi bilo segrevanje ve~ ali manj isto, tudi ~e ne bi porabili niti tone nafte. Pred kratkim so znanstveniki preizkusili nov na~in, ki naj bi zaustavil tvorjenje toplogrednih plinov. Njihova osnovna predpostavka je bila, da bodo s po^LOVEK JE NAJBOLJ[I PRIJATELJ PSA ve~ano koli~ino ‘eleza v ju‘ravijo, da je pes ~love- v raziskavi ugotovili pove~ano nih morjih spodbudili rast fikov najbolj{i prijatelj, koncentracijo dopamina v krvni toplanktona, ki bo za rast zdaj pa imamo znanstven plazmi tako pri ljudeh kot pri svojih mikro lupin porabil dokaz, da velja tudi obratno. psih, lahko sklepamo, da medse- sorazmerno ve~ ogljikovega Znano je, da bo‘anje hi{nih bojno dru‘enje v obojih vzbuja dioksida, primanjkljaj tega ljubljencev spro{~a njihove ob~utja zadovoljstva,« poro~a plina pa naj bi morska voda lastnike, toda o~itno se med Odendaalova ekipa. D vsrkala iz zraka. A poskus se tem pomirijo tudi psi. Ju‘noni obnesel. Ne samo da je fitoplankton porabil neprimerafri{ki znanstvenik Johanno manj ogljikovega dioksines Odendaal je vzel vzorce krvi od psov in njihovih lastda, kot so predpostavljali izra~uni, temve~ so se v poskusnikov, ki so se skupaj relaknem delu morja za~eli sprosirali do pol ure. Koncentracije naravnih substanc, ki {~ati tudi drugi toplogredni plini, ki jih pred eksperimenjih povezujejo z ob~utji zatom ni bilo. Kot ka‘e, je teodovoljstva in spro{~enosti, kot so endorfini, oksitocin, rija eno in praksa nekaj povsem drugega. Ta spodrsljaj pa dopamin in prolaktin, so se postavlja pod vpra{aj tudi v krvi lastnikov in psov podvojile, krvni tlak pa se je zapletene razlage o na{ih »grehih« pri segrevanju. zni‘al. »Glede na to, da smo D

P

Misteriji 5


PISMA

(Nadaljevanje s 4. strani.)

IZJEMNA NAGRADA ZA NOVE NARO^NIKE V AVGUSTU

BREZPLA^NE PO^ITNICE ZA DESET BRALCEV Revijo Misteriji se vam izpla~a naro~iti, ker:

• je za naro~nike vedno cenej{a • jo dostavimo na dom v vsakem vremenu • jo boste brali vedno ‘e nekaj dni prej • boste imeli neprestano popuste na ve~ sto krajih • boste kupovali v prodaji po po{ti vedno po ni‘jih klubskih cenah • boste tudi v trgovinah kupovali s popustom in tako ‘iveli var~neje.

In darila? Ob vpisu med nove naro~nike vam bomo razen kartice Kluba za zdravo ‘ivljenje podarili {e knji‘ico Petdeset najbolj{ih dietnih nasvetov, ki vam lahko pomaga, da varno shuj{ate. Med bralce, ki bodo postali naro~niki na{e revije v mesecu avgustu, bomo iz`rebali atraktivne po~itni{ke pakete na Pohorju:

DVODNEVNO BIVANJE ZA DVE OSEBI V APARTMAJU Z ZAJTRKOM v vrednosti 32.400 SIT

TRIDNEVNO BIVANJE ZA {TIRI OSEBE V APARTMAJU Z ZAJTRKOM v vrednosti 55.200 SIT

PETDNEVNO BIVANJE V APARTMAJU ZA {TIRI OSEBE v vrednosti 68.000 SIT

Julija so Magic life dobili v dar novi naro~niki: Marija Kos iz Ljubljane, Marina @aler iz Maribora, Ognjenka Tadi} iz Velenja, Breda Koro{ec iz Cerknice in Ani Zajc iz [empetra v Savinjski dolini. Zdaj je ~as, da postanete naro~nik tudi vi, ali da z naro~ilom revije obdarite va{e prijatelje. Pokli~ite 01/231 93 60 ali 031/66 20 92, po{ljite faks 01/230 16 27, ali sedite k ra~unalniku: e-mail: ara@zalozba-ara.si Bodite naro~nik revije, katere ~as {ele prihaja.

darovalcu, del pa zadr‘al zase in za slu‘abnike. @rtvenemu mesu so rekli »hostirija«. Ljudje so najprej obo‘evali naravne sile,

6

pojave in nebesna telesa. Besedo »obo‘evanje« so takrat izgovarjali »sabhajitah«. Naravne sile in pojave so obravnavali kot ‘iva bitja, ki so jim prina{ali darove.

Daritvi so rekli »pinda«, ki je bila obvezno divjad ali vzrejena ‘ival. @rtveniku so v Mezopotamiji rekli »agnirat« in »zigurat«. Agnirat pomeni ognjeni krog, zigurat pa kozji krog, ker so najpogosteje ‘rtvovali koze. Beseda »ziga« se je iz pragovora do danes ohranila v nem{~ini, kjer pravijo »die Zige«. Ko so se nekatera plemena Sumercev preselila v Afriko, so s seboj prinesli verske obrede in gradnjo ‘rtvenikov. V Mezopotamiji so ‘rtvenike gradili iz zemlje in opeke, v Misiru (kakor se je na za~etku reklo Egiptu) pa so ‘rtvenike izdelovali iz kamna. Spremenili so tudi na~rt gradnje. Osnovna ploskev ni bil ve~ krog, temve~ kvadrat. Zaradi nagnjenih zidov proti plo{~adi so naredili prisekano piramido. Spremenili so tudi njeno ime, iz agnirat in zigurat v »piramida«. Ogenj, ki so mu prej rekli agni, se razpihava s pomo~jo vetra s pihanjem ali, v hrva{~ini, pirenjem, tako da je besedo agni zamenjala beseda »pira«. Ogenj so za~eli imenovati »pira«, besedo »rat« v agnirat pa so zamenjali z »mitha«, kar v pragovoru pomeni vera. Nastala je nova beseda za ‘rtvenik: »piramitha«, ki se je s~asoma spremenila v »piramida«, kar pomeni »verski ogenj«. Javne velike ‘rtvenike je zaukazal graditi kralj, ki so ga imenovali faraon. Beseda »far« je bilo ime za svetilko, tako da faraon pomeni »svetli«, kot titula. »Pira« je ogenj, »mida« pa je naziv za vero, ki so ga v latin{~ini spremenili v »mita«. »Mitologija« danes pomeni versko znanost. Ko je Faraon o~e dobil sina naslednika, je zgradil ‘rtvenik, na katerega so za njegovega ‘ivljenja prina{ali ‘galne daritve. Ko pa je umrl, je prisekana piramida postala njegova grobnica; nad plo{~adjo so dogradili vrh in tako je nastala koni~asta piramida, ki jo danes jemljemo kot ime za geometrijsko telo. Prevzeli smo besede iz pragovora in jim delno spremenili izgovorjavo in pomen. Lahko re~emo, da so sodobni jeziki nastali na podlagi pragovora, s popa~enjem in premikanjem glasov in vokalov. prof. Franjo Friedl


Ustrezno nihanje vrne celici manjkajo~o energijo

Bioresonan~no zdravljenje [

kodljivi okoljski vplivi lahko lastnosti vode spremenijo v tolik{ni meri, da izgubi zmo‘nost za absorbiranje, shranjevanje in prena{anje informacij. Pri tem lahko informacije {kodljivih snovi (ne le raztopljene {kodljive snovi) v vodi okvarijo zdravje. ^e za~nemo z domnevo, da je voda nosilec informacij, kar smo natan~neje razlo‘ili v prej{nji {tevilki na{e revije v ~lanku Voda nosilec informacij, potem za odstranitev ne~isto~ v njej ne zado{~ajo kloriranje, dodajanje koagulantov in filtriranje, marve~ je potrebno vodo popraviti tudi na informacijskem nivoju. Z medicinskega stali{~a ione praviloma obravnavajo kot »gole« elektri~no nabite delce. Pogosto zanemarjajo dejstvo, da je vsak ion obdan z vrstno specifi~no hidracijsko ovojnico, to je vodnim skupkom (grozdom molekul). Hidrirani ioni, in ti so sploh edina vrsta, zavzemajo veliko ve~ prostora kot goli ioni. Potrebni prostor je odvisen od premera iona.

S slikanjem kapljic je mogo~e dokazati, da v onesna‘eni vodi pride do strukturnih izgub. no odvisen od koncentracije hidriranih ionov v celici. V~asih se pri zdravilih pojavijo absorpcijski problemi, ker imajo hidrirani ioni ve~ji premer kakor neionizirane

STRUKTURNE IZGUBE

ABSORPCIJSKI PROBLEMI Znano je, da celi~ne ovojnice ne dopu{~ajo prehoda ionov skozi dvojno lipidno plast. To bi porabilo veliko preve~ energije. Za pasivni transport ionov imajo celi~ne ovojnice tako imenovane ionske kanale za natrijeve, kalijeve, magnezijeve, kalcijeve in kloridne ione. Ti ionski kanali so specifi~ne velikosti in hkrati selektivni, kar pomeni, da prepu{~ajo samo eno vrsto ionov, skupaj z njihovo hidracijsko ovojnico. Obstaja celo mo‘nost elektri~nega moduliranja ionskih kanalov, tako da se v celici vzdr‘uje dolo~en osmotski tlak. S tem je mogo~e pojasniti nastanek tako imenovanega celi~nega potenciala; ta je ved-

spojine: acetilsalicilna kislina se na primer mnogo bolje absorbira v kislih predelih kot v alkalnih. V kislih predelih, na primer v ‘elodcu, je ionizacija acetilsalicilne kisline zavrta. Neionizirani elementi prevladujejo in so tudi manj{i (nimajo hidracijske ovojnice). Zato se hitreje absorbirajo. ^e acetilsalicilna kislina pride v alkalno ~revesno okolje, iz nje zaradi nevtralizacije nastane acetilsalicilna sol. Acetilsalicilatni ion dobi veliko hidracijsko ovojnico, zaradi ~esar postane prevelik za absorpcijo. To je tudi razlog, zakaj acetilsalicilne kisline ni mogo~e uporabljati v obliki natrijeve soli, ki je mnogo manj agresivna za ‘elodec; tak{na sol se ne absorbira in je zato neu~inkovita. U~inkovitost homeopatije smo ‘e omenili v ~lanku o vodi v julijskih Misterijih. Pri njej se informacija snovi prena{a, ne da bi bila koncentracija same snovi v krvi merljiva.

Japonec Masaru Emoto je delal zanimive eksperimente s fotografiranjem kristalizirane vode. Na spodnji sliki je vodni kristal z napisom »Ne prena{am te!«, na zgornji pa kristal vode, ki si je »zapomnila« Mozartovo simfonijo.

Theodor Schwenk je s slikanjem kapljic dokazal, da v onesna‘eni vodi pride do strukturnih izgub. Tudi spremembe, ki jih je s fotografiranjem kristalov ledu ugotovil Japonec Masaru Emoto, lahko tolma~imo podobno. Strukturna izguba vedno pomeni strukturno spremembo v vodni molekuli. Domnevno se rahlo spremeni tetraedrski kot vodne molekule. To je povezano tudi s spremembo dipolnega momenta. Posledica so spremembe mo~i vodikovih vezi in s tem stabilnosti vodnega skupka, kar pomeni druga~ne lastnosti pri shranjevanju in prenosu informacij. Tako spremenjena voda se praviloma ne more ve~ sama obnoviti. Se je mogo~e znebiti informacij {kodljivih snovi?

Misteriji 7


ZDRAVLJENJE

Na tem podro~ju je u~inkovita tehnologija Hydronic, s katero je mogo~e obnoviti sposobnost vode za regeneracijo in tako izbolj{ati njeno celotno kakovost. Podobna metoda je tudi Grandnerjeva metoda, ki prav tako odpravlja oscilacijo {kodljivih snovi iz vode, vendar je mogo~e s tehnologijo Hydronic vodo ne le »popraviti«, marve~ jo lahko z ustreznimi informacijami pripravimo do stanja, da je optimalno koristna za posamezne vrste rastlin in ‘ivali. Maja smo v Misterijih poro~ali o u~inkih informacijsko o‘ivljene vode na krave, lani pa tudi na noje in {e prej na konje in pra{i~e. Pri tem je mogo~e u~inke informirane vode spremljati z opazovanjem dogajanj v celicah rastlin in ‘ivali. V Sloveniji se je med biolo{kimi testi uveljavil Allium test. Sámo fizikalno dogajanje v skupkih molekul pa lahko spremljamo z luminiscen~nimi opazovanji, pa z merjenjem magnetne resonance in z opazovanjem oddajanja biofotonov.

PRENOS INFORMACIJ

prenos informacij

B IORESONAN~NO

temperatura v °C

Prenos informacij v vodnem skupku je odvisen od temperature in je naju~inkovitej{i pri 37,5 stopinjah Celzija. Led in voda s temperaturo nad 60 stopinj ne moreta prena{ati informacij. Sivine predstavljajo posamezne heterogene faze v vodi.

svojih nalog v »celi~ni skupnosti«. ^e se V prej{njem ~lanku o vodi smo se spomnimo na primerjavo prof. Poppa, dotaknili ‘e mnogih od teh lastnosti. ^e lahko re~emo, da se usklajenost frekvoda (tukaj mislimo v prvi vrsti na celi~- venc njihovih glasbenih vilic izgubi; pono vodo) izgubi sposobnost za shranje- sledica je disharmonija. vanje, absorbiranje in prena{anje inforGeorges Lakhovsky je ‘e leta 1931 v macij, celice ne morejo ve~ izpolnjevati knjigi »Skrivnost ‘ivljenja« zapisal: »Ker je celica (na primer zaradi napada patogenih klic) prisiljena nihati pod pogoji, ki se razlikujejo od pogojev njenega obstoja, ne more ve~ ‘iveti normalno; ta natrijevi ioni celica je bolna. Za njeno ozdravitev je treba uporabiti nihanje z uskloridni trezno frekvenco in amioni plitudo, ki ji vrne manjkajo~o energijo in tako znova vzpostavi zdravje in njeno izhodi{~no, normalno stanje.« Danes uspe{na upoV kristalu kuhinjske soli so natrijevi in kloridni ioni razporejeni raba izdelkov, ki temena fiksna mesta v re{etki. Voda ione odtopi in okrog njih ustvari ljijo na tehnologiji Hyizolacijsko plast vode (hidracija). Nastane vodni skupek.

8

dronic, kot tudi uspe{no bioresonan~no zdravljenje, ki ga je uvedlo ‘e ve~ kot deset slovenskih zdravnikov, potrjuje to~nost njegove razlage. Literatura ka‘e,

Za ozdravitev bolne celice je treba uporabiti nihanje z ustrezno frekvenco in amplitudo, ki ji vrne manjkajo~o energijo in tako vzpostavi zdravje; vrne jo v njeno izhodi{~no, normalno stanje. da lahko bioresonan~no zdravljenje BICOM prek telesne vode vpliva na mikrostrukture v organizmu. Tako je mogo~e z elektromagnetnimi nihanji na telesno vodo prenesti informacije in s tem zmanj{ati ali odpraviti nihanja {kodljivih snovi, le-te pa odstraniti iz telesa. Prihodnji~: Voda in staranje D


Na znanosti temelje~a civilizacija ne sloni na naravnem redu

Bo civilizacija pre‘ivela? N

ogrozili sami sebe kot nikoli poprej v a{a civilizacija hodi po vrvi, Ve~ina ljudi misli, zgodovini. Znanost nas potiska po na{i napeti ~ez globoko brezno. V poti z vedno ve~jo hitrostjo. Pred devetnaslednjih dvajsetih letih boda je na{a, na znanosti desetimi leti je prva svetovna vojna svet mo resno soo~eni z verjetnostjo, da temelje~a civilizacija pahnila v opusto{enje, kakr{nega dotlej pademo vanj. ^e bomo pre‘iveli, nas {e nismo bili izkusili. ^etrt stoletja kasna drugi strani ~aka neznano … bolj ali manj naraven neje je druga svetovna vojna prinesla Ni prvi~ v zgodovini, da se ~love{tvo red stvari. A ni tako. grozote, v primerjavi s katerimi je bil spogleduje z napovedjo propada dru‘be, masovnega umiranja ali celo izumrt- Zdaj ne ‘ivimo ve~ od posami~nega prvi svetovni voja{ki spopad videti prav ja. Kakor ostali pripadniki ‘ivalskega obdelovanja zemlje, temve~ od speciali- nedol‘en. sveta smo tudi hominidi skozi svoj ob- ziranega dela, centralizacije, transporta Nato je pri{la hladna vojna, ki se k stoj do‘ivljali razne katastrofe. Na{e in birokratizacije v tesno prepleteni sre~i ni razvila v tretjo svetovno vojno, {tevilo je od ~asa do ~asa zelo naraslo, svetovni ekonomiji. Ta sistem je mno- je pa zasejala mno‘ico manj{ih vojn po v~asih pa mo~no upadlo. gim prinesel blagostanje in mo~, kakr{- vsem planetu. V ozadju je bila stalno Na{e velike civilizacije so do‘ivljale nih si na{i predniki niso mogli niti za- prisotna gro‘nja jedrskega holokavsta, vzpone in padce, in propadle so tudi misliti. Na{i vrsti je omogo~il, da je pre- do katerega je skoraj pri{lo ob kubanski tiste z najve~jimi dose‘ki. Svoj padec je mostila prastare ovire za nara{~anje pre- raketni krizi oktobra 1962. To je bilo le do‘ivel Egipt, propadla sta Sumerija in bivalstva, in zdaj se neovirano, ekspo- pol stoletja po prvi svetovni vojni, kar ka‘e na neverjeten tempo svetovnih Akadija, v razvaline se je spremenila sla- nentno mno‘imo. va Gr~ije in Rima. S~asoma so se sesuli Ve~ina ljudi misli, da je na{a, na sprememb in razvoja v ~lovekovem tudi majevski, mongolski in mand‘ur- znanosti temelje~a civilizacija bolj ali samouni~evanju. Pa vendar se nam to obdobje v primerjavi s sedanjim zdi skoski, guptovski, bizantinski in otomanski manj naraven red stvari. A ni tako. raj idili~no, saj razvoj s skoraj svetlobno imperij. hitrostjo drvi naprej. Konec neke civilizacije ne pomeni, da ZNANOST – Kjer je neko~ bilo nedotaknjeno okotakrat vsi ljudje umrejo in da se ‘ivljeDVOREZEN ME^ lje z raznolikim rastlinstvom in ‘ivalstnje ne more nadaljevati na nek drug Znanost je v resnici dvorezen me~. vom, se sedaj razprostirajo urbana podna~in. Pomeni pa, da ma{inerija civilizacije sama po sebi nima nekega notranje- »Premagali« smo naravo, pri tem pa ro~ja, predmestna stanovanjska naselja, blagovni centri in vseprisotni avga dejavnika, ki bi jam~il za natomobili. @ivljenje milijard ljudi je daljevanje njenega obstoja, razen odvisno od nepretrganega delonenehnega prizadevanja njenih vanja te infrastrukture. A sistem pripadnikov. Filozof Jose Orteje ranljiv iz ve~ razlogov. ga y Gasset je napisal, da je ohranjanje civilizacije, ki je v bistvu Glavni razlog je, da je ljudi prepreprosto, v dana{nji civilizaciji ve~. Vsi se seveda s tem ne striizjemno kompleksno in zahteva njajo, a se motijo. V idealnem nepredstavljive subtilne sile. Te svetu, kar pa na{ ni, bi z naravnimi viri nemara ravnali modro. A subtilne sile pa mora podpirati tega ne po~nemo in med ljudmi delujo~a infrastruktura. je preprosto preve~ takih, ki ‘iviV zadnjih 250 letih ~love{ka jo preve~ razsipno. infrastruktura sloni na znanosti Tudi ~e ne bo pri{lo do ve~je in tehnologiji. Znanost nas je odre{ila improviziranih re{itev, Nafta je zagotavljala energijo, ki je spremenila na{ svet. Toda vojne ali teroristi~nih akcij, nas trenutne razvojne smeri v nasledki so nas spremljale tiso~letja. naftne ere bo kmalu konec.

Misteriji 9


BO

CIVILIZACIJA PRE ‘ IVELA ?

se krizi izognemo, ali jo vsaj ominjih dvajsetih letih vodijo v katalimo. To je mo‘no, in poglejmo si, strofalno pomanjkanje nujno pokaj nas ~aka v tem primeru. trebnih virov. Na vrhu seznama so obdelovalna zemlja, voda in Mnogi verjamejo, da je prisotnafta. Vode in zemlje ‘e primanjnost Nezemljanov na Zemlji prokuje, nafta pa se izrablja hitreje kot dukt razvite mehani~ne inteligenjo uspevamo nadomestiti. Podatce. To ne pomeni, da so na primer ki za nafto so tako zmanipulirani, »Sivi« sami po sebi stroji, temve~ da nih~e zares ne ve, koliko je je da so umetno ustvarjeni ali izpo{e ostalo. Zagotovo pa vemo, da polnjeni organizmi, povezani z je bil vi{ek odkrivanja novih naftinteligenco, ki jih upravlja. In ta nih virov leto 1965; od tedaj {teviinteligenca bi lahko bila umetna. lo na novo odkritih nahajali{~ stalDo takega sklepa pridemo, ~e no pada. Medtem pa svetovno Hiro{ima leta 1945. Z napredkom znanosti se razvijajo tudi upo{tevamo razvoj ra~unalni{ke prebivalstvo in globalna ‘eja po na{e sposobnosti uni~evanja. tehnologije in prihodnost umetne nafti eksponentno rasteta. inteligence, ki ju razvijamo na Vlade in mediji {irijo prepri~anje, da energije, nimamo ni~esar, s ~imer bi jo Zemlji. Dober vpogled v mo‘ne smeri razvoja ~love{ke vrste v prihodnosti bomo {e pred sodnim dnem uspeli od- lahko nadomestili. nam daje knjiga »The Age of Spiritual kriti nek nadomestek za nafto. A skrajMachines: When Computers Exceed ni ~as je, da re~emo bobu bob: Nobenega KDOR VISOKO LETA, Human Intelligence« (Doba duhovnih znamenja ni, da bo v naslednjih dvajsetih NIZKO PADE strojev: Ko ra~unalniki prekosijo ~loletih na{a civilizacija pre{la v dru‘bo, ki ne ^e bomo imeli veliko sre~o in bomo ve{ko inteligenco) avtorja Raya Kurzbo odvisna od nafte. Tudi najve~ji naftni optimisti sogla{ajo, da bo ~ez dvajset let nekako re{ili problem nafte, se bomo {e weila. svetovna oskrba z nafto najbr‘ negoto- vedno morali spoprijeti z enako resniZanimivo je primerjati ufolo{ke raziva. Nekateri neodvisni analitiki celo mi problemi, kot sta pomanjkanje plod- skave z raziskavami umetne inteligence. napovedujejo, da bo hudo za{kripalo ‘e ne zemlje in vodnih virov. Ti problemi Kdor misli, da so ufolo{ke teorije za lase so skrajno resni, tudi ~e ne upo{tevamo ~ez kakih deset let. privle~ene, naj vzame v roko kak{no infrastrukturnih te‘av, ki bi nastopile v knjigo o umetni inteligenci. Avtorji teh Nekateri ufologi govorijo o »prosti primeru ve~je vojne ali teroristi~nega knjig namre~ opisujejo stvarnost, ki je energiji«, ki naj bi jo voja{ki krogi dr‘ali napada. tako dale~ od na{ega pojmovanja stvarv strogi tajnosti. Vendar je ob tako maDa bi si predstavljali, kaj bi za vsake- nosti, da jo zlahka opi{emo kot »nezelo{tevilnih trdnih dejstvih te‘ko ugibati o tem. Ali je morda re{itev v energiji ga posameznika pomenil kolaps infra- meljsko«. Pa vendar so teoretiki umetni~te to~ke? Ali ima vojska tehnologijo strukture, pomislimo, kako bi pre‘ivljali ne inteligence spo{tovani ~lani na{e za obvladovanje te‘nosti? In ali bomo brez avtomobila. In elektrike. In ~iste vo- dru‘be, ki pou~ujejo na uglednih in{titudi navadni smrtniki imeli korist od teh dovodne vode. In centralne kurjave. Po- tutih in nimajo te‘av s financiranjem odkritij? Ni izklju~eno, da je v zadnjem tem pa si poskusimo zamisliti, kak{ni bi svojih raziskav. Ufologi lahko o takih ~asu ‘e pri{lo do pomembnega odkritja bili u~inki takega pomanjkanja na ravni ugodnostih le sanjajo. na tem podro~ju, ali pa bo do njega celotne dru‘be. Kurzweil napoveduje, kak{no bo pri{lo v desetletju ali dveh. Ko bo pri{lo do razsula, smo lahko stanje tehnologije v prihodnosti. Leta O~itno nih~e ne razmi{lja o tem, da prepri~ani, da bomo padli zelo globo- 2019 bodo ra~unalniki v glavnem nevidsmo zadnje stoletje imeli skoraj zastonj ko; na raven izpred 19. in celo 18. stolet- ni, saj bodo vgrajeni vsepovsod: v stene, ve~namensko energijo. To je bila naf- ja. Ker smo kolektivno izgubili skoraj mize, stole, pisalne mize, obleko, nakit ta. Nafta daje energijo izjemno visoke vse tradicionalne ve{~ine pre‘ivetja na- in v na{e telo. Poznali bomo razli~ne kvalitete, razen za pogonsko energijo {ih prednikov in ker smo naravno oko- na~ine do‘ivljanja virtualnih okolij, ljuse uporablja {e za veliko drugih stvari lje tako oslabili, bomo lahko {e sre~ni, dje bodo komunicirali z ra~unalniki poin jo je tudi la‘je transportirati kot ~e ne bomo padli ni‘je od ravni na{ih dobno kot s ~love{kimi pomo~niki, in druge oblike energije. Glede na vse, prednikov iz kamene dobe. najbolj{i ra~unalniki za {iroko potro{njo kar nam nafta nudi, je izjemno poceNajbr‘ bo marsikdo porekel, da gre bodo pribli‘no enako zmogljivi kot ~loni. ^e ne verjamemo v nedokazane za nepotrebno ustvarjanje panike. Da bi ve{ki mo‘gani. Do takrat bo zelo napreobete o novi, druga~ni vrsti proste le bilo tako. Seveda obstaja mo‘nost, da dovala tudi nanotehnologija, v veliki

10


BO meri bo razvozlana skrivnost ~love{kega genoma, pri~akovana ‘ivljenjska doba bo presegla 100 let. Do leta 2029 bo vse skupaj ‘e prav nadrealisti~no, v mnogo~em podobno starim epizodam iz Zvezdnih stez, le bolj izpopolnjeno. Obi~ajen ra~unalnik bo lahko obdelal ve~ podatkov kot 1000 ~love{kih mo‘ganov, katerih delovanje bo do takrat ‘e skoraj v celoti »dekodirano« in reproducirano v ra~unalnikih. Izpopolnjene bodo neposredne ‘iv~ne poti za hitro povezavo s ~love{kimi mo‘gani. Povsod bodo tridimenzionalni holografski »zasloni«, mikroskopski nanoroboti pa bodo imeli mikromo‘gane s hitrostjo in zmo‘nostjo ~love{kih mo‘ganov. Invalidom bodo vsadki pomagali prese~i fizi~ne omejitve. ^love{ko ‘ivljenje se bo podalj{alo na okoli 120 let. Ra~unalniki bodo ‘e rutinsko trdili, da so zavestni, in ljudje jim bodo verjeli. To je le majhen del vsega, kar napoveduje Kurzweil, in seveda se ‘ivljenje po letu 2029 ne bo ustavilo! ^ez najve~ sto let naj bi se inteligenca ~loveka in stroja naposled zlili v eno in postali nerazlo~ljivi. V politiki in dru‘bi Kurzweil napoveduje, da bo samo {e zelo malo {tevilo zaposlenih v proizvodnji, kmetijstvu in transportu. Velika ve~ina ljudi bo imela zagotovljene ‘ivljenjske potrebe. Kako? ^e ste pomislili na replikatorje v Zvezdnih stezah, ste na pravi poti: z nanotehnologijo bo mo‘no v hipu ustvariti poljubno vrsto hrane, pa tudi vse vrste zabave in iger, ki si jim lahko zamislimo. Obstaja celo mo‘nost, da bomo z nanotehnologijo (pravzaprav ne mi; namesto nas bodo to storili superinteligentni ra~unalniki) programirali nanorobote, ki bodo lahko popravili ali celo na novo ustvarili naravno biosfero. Ali pa sintetizirali manj {kodljive na~ine prevoza in ustvarjanja energije. Seveda se bodo pojavile tudi nove nevarnosti, od nekontroliranega bioin‘eniringa in lete~ega oro‘ja v velikosti insektov do pobesnele nanotehnologije.

V prihajajo~ih generacijah bo vedno te‘je lo~iti med ~lovekom in strojem. Na sliki je »Valerija«, ki jo trenutno izpopolnjujejo v Android Worldu v Dentonu, Teksas. Ta android – hi{na pomo~nica bo predvidoma naprodaj ~ez tri leta, za 30.000 dolarjev.

Kakor sedaj po medmre‘ju razsajajo ra~unalni{ki virusi, bodo tudi v prihodnosti cveteli hekerji ali {e kaj huj{ega. V takem svetu bo le nenehna budnost zagotovila varnost. In najbr‘ bomo imeli Matrico, da nas varuje … Vsi filozofi umetne inteligence niso tako optimisti~ni kot Kurzweil, vendar njegova predvidevanja niso neverjetna. Morda bo prihodnost res pokazala, da so bila pretirana, enako mogo~e pa je, da jih bo {e presegla. Kurzweilova vizija je eden od mo‘nih scenarijev, ki nas ~akajo na drugem koncu vrvi, po kateri se opotekamo.

ALI LAHKO USPEMO? Nam bo uspelo premagati trenutne te‘ave in zakora~iti v prihodnost? Lahko kot civilizacija zdr‘imo {e dvajset ali trideset let, ~e se bo znanost razvijala s sedanjim tempom? Vpra{anje je na prvi pogled nesmiselno. Ve~ina ljudi gre skozi ‘ivljenje v dobri veri, da je dana{nji dan enak kot v~eraj{nji in da bo jutri{nji enak dana{njemu. Toda nenehno nara{~ajo~i tempo tehnolo{kih sprememb je vse obrnil

CIVILIZACIJA PRE ‘ IVELA ?

na glavo, tako da smo prisiljeni izpra{ati veljavnost na{ih starih prepri~anj. Glede na to, kako hitro se stvari spreminjajo danes, je dvajset let zelo dolga doba! Druga smer spekulacij na to temo je povezava z Nezemljani. Ta vidik ve~ina ljudi spregleda, saj je odsoten v prevladujo~i kulturi na{e dru‘be. Toda pojav NLP-jev je stvaren in ga zagotovo lahko pripi{emo nezemeljski inteligenci. Ali lahko ta pojav kako pove‘emo s te‘avnim polo‘ajem, v katerem se je zna{lo ~love{tvo? Vse ka‘e, da bomo ljudje (skupaj z na{imi umetno inteligentnimi stroji) kmalu dosegli tehnolo{ko raven, da se bomo lahko soo~ili s prisotnostjo Nezemljanov. Seveda obstaja mo‘nost, da bodo drugi – kljub na{emu napredku v nekaj naslednjih generacijah – {e vedno dale~ pred nami. Toda spremembe, ki nas ~akajo, o~itno ne bodo le koli~inske, temve~ nivojske. Smo skratka na pragu ne~esa popolnoma novega. Tuja inteligenca se tega najbr‘ zaveda. Ne glede na to, ali nas vidijo kot brate ali kot tekmece, jim je vsekakor jasno, da smo v zelo ko~ljivi situaciji in da je veliko stvari na kocki. Gotovo se zavedajo, da je na{ obstoj – celotna preteklost in prihodnost na{e vrste – odvisen prav od tega trenutka. ^e nam bo vendarle uspelo priti v »krasni novi svet«, se bomo {e vedno morali spopasti z nekaterimi osnovnimi problemi. Blaise Pascal je pred 350 leti komentiral, da lahko ‘ivljenje prena{amo le, ~e se zamotimo z raznimi razvedrili. V samoti uvidimo vso »bedo na{e {ibkosti in smrtnosti, kar je, ~e dobro razmislimo, tako ‘alostno, da nas ni~ ne more potola‘iti.« Za razvedrila smo ‘iveli takrat, za razvedrila ‘ivimo zdaj. Mar bomo tudi v prihodnosti tako povr{ni in vdani kolektivnemu iskanju ~utnih u‘itkov? Ali bodo bodo~e inteligence prav tako ‘eljne izkori{~anja teh ‘elja za lastno korist? Ali pa bomo resni~no evolvirali v nekaj vi{jega? Kaj nam bo prinesla prihodnost? Vse mo‘nosti so odprte. Ra. Pu.

D

Misteriji 11


Zanimanje tajnih slu‘b dokaz za edinstven prispevek Nikole Tesle ~love{tvu (3)

Usoda Teslove zapu{~ine V

razburljivi knjigi o Nikoli Tesli »Tesla - dosje FBI« Aleksandra Milinkovi}a, ki bo kmalu iz{la v sloven{~ini, avtor osvetljuje tudi usodo Teslovih rokopisov, ki jih tajne slu‘be in neodvisni raziskovalci {e danes vneto i{~ejo. Pravzaprav je celoten arhiv neskon~en niz dokazov, da glavne Teslove projekte {e naprej skrivajo pred javnostjo. Ti projekti namre~ prina{ajo poleg znanstvenih tudi nepredvidljive politi~ne in ekonomske posledice … V delu dosjeja FBI hranijo tudi Teslov zapisek »Novi sistem teko~inskega pogona«. Na dvajsetih tipkanih straneh Tesla opisuje, kako je dosegel pretvorbo hidravli~ne sile v rotacijsko mehansko energijo. Ta zapisek iz leta 1925 je prikaz nekak{ne hidravli~ne turbine. Teslov zapis o energiji prihodnosti je poljuden prikaz postopnega razvoja energijskih virov. Atomsko energijo ima za neprimeren vir, primerni komercialni viri energije pa so po njegovem veter, plima in atmosfersko razelektrenje. Tesla je ve~krat pisal o tej problematiki. Posebno pomemben je njegov ~lanek, objavljen v reviji Century ob koncu 19. stoletja. V njem lahko preberemo tudi nekatera zanimiva Teslova opa‘anja o dru‘benih, politi~nih in verskih vpra{anjih. Zanimanje FBI za Teslovo zapu{~ino je trajalo {e dolgo let po njegovi smrti. Nek dokument, ki ga je 30. januarja 1951 napisal L. B. Nichols in ga je sedaj mogo~e videti, vsebuje pregled zbranih informacij o Tesli. Nichols pi{e, da mu je njegov vir informacij povedal, da ne ‘eli ve~ sodelovati, ker je v ‘ivljenjski nevarnosti in mora skrbeti za svojo dru‘ino. Nadaljevanje teh strani je cenzurirano s ~rnim flomastrom.

12

Tesla je menil, da je atomska energija neprimeren vir energije, za primerne komercialne vire energije pa je imel veter, plimo in atmosfersko razelektrenje. »Upanje znanstvenikov in {e posebno voja{kih strokovnjakov, da se v Teslovih dokumentih {e skrivajo velike skrivnosti«, pravi Milinkovi}, »ni usahnilo niti po Hooverjevi smrti leta 1972.« Od leta 1981 do 1993 je Oddelek za strate{ke in vesoljske sisteme pri ameri{kem vojnem letalstvu (USAF) ve~krat zaprosil FBI za dele Teslove dokumen-

Dokument FBI ka‘e, da so se takoj po Teslovi smrti zelo zanimali za njegovo zapu{~ino.

tacije. Za sedaj iz korespondence teh dveh vladnih ustanov ni mogo~e razbrati, kaj je tako zanimalo strokovnjake v USAF. Milinkovi} pi{e: »Iz javno dostopnega arhiva FBI lahko le delno naslutimo, kdo bi lahko bili lastniki Teslove zapu{~ine. Ve~ina dokumentov, ki je vendarle pri{la do javnosti, je v strogo kontroliranem stanju. Posebej so se potrudili, da nekatera imena nikoli ne bi bila odkrita. Skoraj vsi dokumenti so po~rtani s {irokimi ~rnimi pasovi; delo dobro pou~enega cenzorja, ki je o~itno vedel o Tesli ravno toliko, da je lahko dolo~il, ~esa naj vsi ostali ne bi nikoli izvedeli.«

TESLOVA ZAPU[^INA V BEOGRADU Leta 1952 so prenesli iz ZDA v Jugoslavijo vse Teslove originalne zapiske in preostale modele njegovih izumov: oddajnik, ladjo-robot, indukcijski motor, turbino ter »Kolumbovo jajce« in druge eksponate s Svetovne razstave v ^ikagu leta 1893. @aro z njegovim pepelom so izro~ili pozneje. Artefakti so sedaj razstavljeni v Teslovem muzeju v Beogradu. Del te dokumentacije je preveden v srb{~ino. Ve~ desetletij so potekale priprave za za~etek izdajanja ve~inskega dela Teslove dokumentacije, kar se je zgodilo {ele pred kratkim, leta 1997, toda zopet le delno. V {estih velikih zvezkih imamo kon~no mo‘nost za popolnej{i vpogled in analiti~en pristop do njegovih dose‘kov. Za tola‘bo bodo~im raziskovalcem Teslovega dela Milinkovi} navaja nekaj podatkov: »Prvi~, v Muzeju v Beogradu velik del arhiva {e vedno ni znanstveno obdelan. Menda ve~ kot petdeset odstot-


USODA TESLOVE

ZAPU {~ INE

kov dokumentov {e ~aka na podrobno analizo. Lahko tudi pri~akujemo dodatne ukinitve embarga na nekatere dokumente. Obrambno ministrstvo ZDA je ‘e leta 1980 priznalo, da ima neke Teslove projekte, ki jih „{~iti“ v interesu nacionalne varnosti, tako da takrat ni hotelo niti delno objaviti vsebine teh dokumentov. Poleg vrste drugih, ameri{kih in ruskih dr‘avnih virov ter arhivov NATA je tudi mo‘no, da so nekateri pomembni Teslovi zapiski {e vedno v privatni lasti. Raziskovalci Teslove zapu{~ine upajo, da so po Swezeyevi smrti na za~etku sedemdesetih let {e vedno ostali dokumenti, ki mu jih je Tesla pogosto dajal na vpogled. Charlotte Muzar, ~lanica Teslovega memorialnega dru{tva, je posku{ala najti Swezeyevega advokata, ki bi lahko pri tem pomagal, a brez uspeha. Mnogi raziskovalci in pisci – od Johna O’Nealla leta 1943 do Margaret Cheney leta 1981 – so se zavedali, da Hooverjev FBI ve, kaj se je zgodilo z delom Teslovih rokopisov in kje so danes. Pravzaprav je celoten arhiv neskon~en niz dokazov, da glavne Teslove projekte {e naprej skrivajo pred javnostjo. Ti projekti namre~ prina{ajo poleg znanstvenih tudi nepredvidljive politi~ne in ekonomske posledice. Si lahko predstavljate, da bi katera koli vlada na svetu dovolila, da se od jutri zaprejo vse elektrarne ter da se ustavi proizvodnja vseh elektri~nih naprav, od ‘arnic in ra~unalnikov do tovarni{kih strojev in lokomotiv, in to samo zato, ker si je neki »blazne‘« izmislil izum, s katerim

TUJEC Z AMERI[KIM DR@AVLJANSTVOM

T

esla je za seboj pustil na tone papirjev, a nobene oporoke o tem, koga poobla{~a, da jih prevzame in hrani. Prvi potencialni nasledniki bi morali biti njegovi ne~aki in ne~akinje; dva od petih sta takrat tudi ‘ivela v Ameriki. Zato je zelo nenavadno, da je FBI dopustil, da njegovo zapu{~ino zape~ati in sprejme na ~uvanje OAP (Urad za lastnino tujcev v ZDA), saj je imel Tesla ameri{ko dr‘avljanstvo. Ko se je Kenneth Swezey pripravljal, da napi{e Teslov ‘ivljenjepis (v tem ga je prepre~ila smrt), je leta 1963 prejel pismo od nekdanjega sodelavca Save Kosanovi}a, Teslovega ne~aka: »Tesla je Kosanovi}u izrazil ‘eljo, da se vsa njegova dela in lastnina prenesejo v domovino. … Ko je leta 1943 umrl, je Kosanovi} v zelo kratkem ~asu dobil potrdilo od AOP, da

lahko razpolaga z vso Teslovo lastnino, ki je bila pri njih. Vse to je zapakiral in poslal v neko skladi{~e na Manhattnu, kjer je imovina tudi ostala, na njegove stro{ke, vse do odpo{iljatve v Jugoslavijo leta 1952.« Po Charlotte Muzar, ki je bila takrat tajnica Save Kosanovi}a, se je slednji pred odhodom iz ZDA, 25. julija 1945, {e enkrat hotel prepri~ati, ali je vse v redu s Teslovo imovino na Manhattnu. Ko jo je hotel videti, so mu skladi{~niki povedali, da je te no~i pri{lo ve~ ljudi iz FBI in da so naredili veliko posnetkov. Kakor koli ‘e, Kosanovi} se je vsa ta leta bal, da so nekatera Teslova dela izginila, zato je tik pred odhodom iz Washingtona leta 1950 poklical Hooverja in ga povpra{al o tem. Gospod Hoover je kategori~no odgovoril, da FBI ne ve ni~esar o Teslovi dokumentaciji …

lahko vse to dobimo ceneje, oziroma zastonj?! ^emu torej pripisovati kakr{en koli pomen vsem prizadevanjem, da bi se dokopali do novih Teslovih dokumentov? Nam osebno je lahko popolnoma vseeno, ~e od jutri izginejo Sony, Toshiba ali Kawasaki in ~e se cela Japonska spet vrne k ribolovu in samurajskim vrednotam. Toda ~e nekdo zares uresni~uje tisto, kar posredno ali neposredno omogo~ajo Teslovi projekti – ki jih v veliki meri lahko uporabi tudi vojna industrija – potem to ni ve~

{ala. ^e bi se izpolnil le del njegovih „prerokb“, kot so popoln nadzor nad klimatskimi razmerami na planetu in upravljanje z ogromnimi koli~inami proste energije v prostoru, potem bi naposled dobili „velikega brata“, Orwellova vizija pa bi se dokon~no izoblikovala.«

TESLA PRED EINSTEINOM Leta 1999 na Kitajskem ter leta 2000 v Princetonu in Firencah sta bili potrjeni dve Teslovi teoriji, kar bo verjetno ime-

lo zelo globoke posledice za prihodnost znanosti. Na Kitajskem so, po tamkaj{njih virih, proizvedli prototip avtomobila, ki ga poganja prosta energija iz vesolja; v Ameriki in Italiji pa so potrdili, da obstajajo hitrosti, ve~je od svetlobne. Toda obe izjemno pomembni odkritji sta pravzaprav le prakti~en rezultat temeljnih Teslovih razlag o energijskem potencialu vakuuma, obstoja in na~ina vodenja skalarnih valov ter kompleksnih oblik gibanja v {tiridimenzionalnem prostoru. Ko je Tesla govoril o tem, oslanjajo~ se na poskuse, ki jih je opravil v Colorado Springsu leta 1899, Einstein {e ni objavil teorije relativnosti. [ele danes, po zaslugi naknadno odkritih oziroma na novo tolma~enih Teslovih projektov ter drugih znanstvenih odkritij, kot so dokazi o pospe{enem {irjenju vesolja in dejstvo, da je obstoj materije in gravitacije prej izjema kot pravilo vesolja, lahko vidimo, da Einstein svoje klju~ne postavke morda le ni ustvaril od samih temeljev … To so glavni razlogi, zaradi katerih toliko raziskovalcev po svetu nenehno i{~e stare in nove dokumente o Teslovih projektih. Nikola Tesla je {e vedno neiz~rpen vir navdiha ter genialni vizionar in mislec. Imel je tudi nadnaravno razvite ~ute, tako da je lahko sli{al grmenje, oddaljeno ve~ sto kilometrov; kako dale~ pa je prehitel svoj ~as, bodo zapisovale {e prihajajo~e generacije. Mi smo samo pri~e, da je ‘e gladko pre{el prvih sto let. A. M.

D

Misteriji 13


Arheologi so blizu Vrhnike na{li doslej najstarej{e kolo na svetu

Kolo izumili na Vrhniki? V

Alpah je bilo hladno. Na ledeniku Otzli na dana{njem Ju‘nem Tirolskem je samotni mo‘ omagal od iz~rpanosti. Sneg in led sta ga oklenila, boter mraz ga je ovil s svojim pla{~em in ga zazibal nedotaknjenega preko petih tiso~letij do dana{njih dni. V istem ~asu je v daljni Mezopotamiji, nekje med rekama Evfrat in Tigris, drug osamljen mo‘akar sklonjen okorno vrtel leseno desko, na kateri je po~ival moker kup~ek gline. Do skrajnosti napeti mo‘gani so se trudili uskladiti gibe, da bi roke vrte~o se ilovico zmogle oblikovati v lepo okroglo posodo. Prvo kolo naj bi bilo to, tako pravijo zgodovinarji, pa ~eprav s pravim kolesom, ki naj po definiciji s svojim kotaljenjem slu‘i za la‘je premikanje bremen, ni

Kosi lesa, ki so prihajali na dan, so bili razmeroma dobro ohranjeni in tudi neukemu bi bilo kaj kmalu jasno, da je na dan pri{lo pravo pravcato kolo … imelo kaj veliko skupnega. [ele po dolgih letih naj bi se Sumercem »posvetilo«, da so lon~arsko vreteno postavili na tla in ga, kot prvi na svetu, pri~eli uporabljati kot pripomo~ek za prevoz. A kot ka‘e, tudi ta trditev zgodovinarjev po~asi odhaja na odlagali{~e zgodovine. Kot ‘e mnoge pred njo.

Jarek pri Verdu, ki je poskrbel za senzacijo. (foto: arhiv Mestnega muzeja Ljubljana)

SKRIVNOSTI MO^VIRIJ

Rekonstrukcija voza, ki ga je izdelal Janko Samsa. (foto: arhiv Mestnega muzeja Ljubljana)

14

^e je ‘e uvodoma omenjeni led izvrstno sredstvo za ohranjanje organskih materialov preko dolgih ~asovnih obdobij, mu lahko mirne du{e postavimo ob bok tudi mokro glino, ki prepre~uje dostop kisika in tako onemogo~a tiho gorenje organskih molekul. Izvrstna dekla ~asu je in prav njej se imamo zahvaliti za marsikateri drobec zgodovine, ki ga je tiso~letja dolgo pestovala v svojih nedrjih. Pisalo se je leto 2002. Pomladne dni je ekipa arheologov pod vodstvom dr. Antona Velu{~ka ~istila drena‘ne jarke na Stari gmajni v bli‘ini vasi Verd pri Vrhniki. Pazljivo, saj so se nadejali {e


K OLO

IZUMILI NA

V RHNIKI?

Ko si osovino o~i{~eno ogledujete od blizu, kar ne morete verjeti, da je bila izdelana brez stru‘nice. (foto: arhiv Mestnega muzeja Ljubljana)

kak{nemu predmetu, ki bi nekoliko bolje osvetlil davna obdobja, ko so se po vodah tega barja z drevaki preva‘ali koli{~arji. To ne bi bilo nobeno presene~enje, saj se tovrstne najdbe kar vrstijo, vse od leta 1854 pa o njih obstajajo tudi dokumentirana poro~ila. Prvo sistemati~no raziskavo koli{~arske naselbine so opravili ‘e v letih 1875 – 1877, v drugi polovici 20. stoletja pa so sistemati~ne raziskave postale {e obse‘nej{e s projektom Vzor~enje arheolo{kega lesa, ki ga izvaja In{titut za arheologijo pri Znanstveno raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Natan~no in skrbno delo arheologov se je ve~ kot obrestovalo. Kosi lesa, ki so prihajali na dan, so bili razmeroma dobro ohranjeni in tudi neukemu bi bilo kaj kmalu jasno, da je na dan pri{lo pra-

124 cm dolga os iz hrastovega lesa na najdi{~u. (foto: arhiv Mestnega muzeja Ljubljana)

vo pravcato kolo. Vse dvome je razblinila poleg kolesa le‘e~a os, resda razlomljena na tri dele, a tako dobro ohranjena, da pomislekov sploh ni bilo. Najdba je bila vznemirljiva. Pravo razburjenje v strokovni srenji pa je povzro~ila, ko so pri{li rezultati analize starosti, ki jo je z metodo radioaktivnega ogljika opravil dunajski in{titut VERA. Kolo je staro med 5350 in 5100 leti! Naredil in uporabljal ga je sodob-

nik nesre~ne‘a iz ledenika Otzli! Kot prvi na svetu! Vsaj po do zdaj znanih podatkih. Sumerci so v istem ~asu {ele vrteli lon~arsko vreteno.

ODGOVORI IN VPRA[ANJA Nestor vseh koles si torej zaslu‘i prav posebno pozornost, ki mu jo seveda znanstveniki tudi izkazujejo. @e

Obod kolesa je sicer obglodal zob ~asa, a {e vedno se lahko ~udimo natan~nosti vezave in izdelave odprtin. (foto: arhiv Mestnega muzeja Ljubljana)

Misteriji 15


K OLO

IZUMILI NA

V RHNIKI ? je izdelano iz dveh med sabo spojenih desk debeline {tirih centimetrov, ki sta med sabo spojeni s pre~nimi zagozdami trapezaste oblike. Do tu je vse v redu, ~e ne vzamemo v ra~un uradno veljavne ~asovne lestvice. Kolo je bilo izdelano v mlaj{i kameni dobi, s kremenovimi pestnjaki torej! @e obdelava hloda v

Takole naj bi bila os pritrjena na ogrodje voza. (foto: Ivan Mohori~)

samo hranjenje ~astitljivega star~ka je pravi podvig, saj ne sme priti v stik z zrakom. A kljub temu so ga na prvi poletni dan postavili na ogled, seveda v posebni raztopini, v prostorih Mestnega muzeja Ljubljana, ki ima na skrbi premi~no dedi{~ino ljubljanskega prostora. Ob njem pa so v sosednjem prostoru dali na ogled tudi rekonstrukcijo voza, katerega del naj bi bila kolo in osovina, kar je delo Janka Samse. Obiskovalcev se na ‘alost ni kar trlo, kot bi ~lovek pri~akoval ob takem unikatu, pa ~eprav je bila na koledarju sobota in je bil vstop prost. Morda bi si ga poni‘ni Slovenci trumoma ogledali, ~e bi bil »avstrijec« ali pa morda »italijan«, da o kak{nem »ameri~anu« sploh ne govorimo. Kar je na{e, tako ali tako ne more biti pomembno! Tako vsaj misli (na ‘alost!) ve~ina podalpskih zagledancev v »svetlo Evropo« in globalno vas. A vrnimo se k na{emu lepotcu. Rekonstrukcija voza je izdelana s tak{no verjetnostjo, da ~lovek nima nobenih pripomb, ko jo primerja z razstavljeno ostalino. A prav ta buri duha. Dvainsedemdeset centimetrov premera kolesa

16

Najdba je povzro~ila pravo razburjenje v strokovni srenji, ko so pri{li rezultati analize starosti, ki jo je z metodo radioaktivnega ogljika opravil dunajski in{titut VERA: kolo je staro med 5350 in 5100 leti! desko je s tem orodjem prava umetnost, da o oblikovanju v krog sploh ne govorimo. Izdelava trapezastega utora po celi {irini obeh desk iz kar precej trdega jesenovega lesa pa je podvig, ki se mu lahko samo ~udimo. @e res, da so kremenove luske lahko zelo ostre, a imajo bistveno pomanjkljivost – ne morete jih uporabljati kot dleto, saj se ob prvem

Meter zgovorno pri~a, da je debelina kolesa 4 cm, kar je sicer malo za mehke terene, pa tudi nosilnost ni bila kaj velika. A za tiste ~ase je bil to stroj in pol. (foto: Ivan Mohori~)

Pogled na rekonstrukcijo voza iz pti~je perspektive razkriva sicer enostavno, a nedvomno u~inkovito zasnovo (foto: Ivan Mohori~)

udarcu razletijo. Kako je torej davni obrtnik izdelal te utore, ki so za povrh {e koni~ni? [e ob eno »malenkost« se lahko spotaknemo. Pravokotna odprtina, ki je bila nataknjena na os, je res pravokotna! @e zarisovanje obrisa na desko bi moralo biti nere{ljiv problem, saj je Pitagora svoj znameniti izrek s pripadajo~imi postopki obelodanil {ele poltretje tiso~letje pozneje, ~e smo zelo velikodu{ni. Je {lo pri izdelavi res za neverjeten slu~aj ali pa morda {e ne vemo vsega? Morebiti je imel rokodelec na voljo kot model kocko s stranico 5 centimetrov, ob kateri je z vzdol‘nim prestavljanjem ob~rtal obris odprtine, ki meri 10 × 5 centimetrov. A od kje mu kocka? Bodi za danes dovolj. Vpra{anja se bodo {e zastavljala, le odgovor nanje bo neverjetno te‘ak, ~e ‘e ne nemogo~, vse dokler bomo vztrajali na predpostavki, da so bili na{i predniki neuki telebani, ki se jim je le tu in tam posre~il »veliki met«. A kak{na je verjetnost te trditve? Ivan Mohori~

D


Raziskovanje agriglifov bo‘anskega izvora

@itni krogi in zvok E

d Sherwood ‘e dvanajst let raziskuje ‘itne kroge na angle{kih poljih. Po njegovem je njihov nastanek mo‘no pripisati trem virom: ~loveku, nezemeljski intervenciji in Bogu. Z ‘eno Kris se posebej posve~ata raziskovanju agriglifov, ki so bo‘anskega izvora. Ti krogi vsebujejo klju~e, ki nam ob ustrezni povezavi dajo sliko elementov, potrebnih za njihovo izdelavo. Ti elementi so zavest, zvok, sonce, meteorolo{ke razmere in voda. Sherwood navaja citat iz Janezovega evangelija »Na za~etku je bila beseda«, kar pomeni, da je zvok bo‘anski, ustvarjalen in tvoren medij. Na lanski konferenci na temo NLP-jev v Los Angelesu je navedel {tevilna pri~evanja o nenavadnem elektri~nem prasketanju, ki spremlja pojavljanje ‘itnih krogov na poljih. Navedel je tudi pripoved Colina Andrewsa, ki je nekega dne hodil po polju in opazoval strukturo ‘itnega kroga. V mislih je zaprosil Boga, naj mu ga pomaga razumeti. Isti trenutek je zasli{al zvok, ki je postajal vse glasnej{i in stra{ljiv, tako da je Colin ‘e hotel ste~i stran. Tedaj pa je zvok utihnil. Celo ljudje, ki izdelujejo ‘itne kroge z goljufivimi nameni, govorijo o nenavadnih glasovih, pa tudi o svetlobnih kroglah, ki so jim bili pri~a na poljih, kjer so delali. Pojavi svetlobnih krogel so zdru‘ljivi z zvokom, saj je atmosferi~na kroglasta plazma povezana z ultrazvo~nimi frekvencami. Sherwood je fotografiral ve~ svetlobnih krogel in svetuje, naj prosimo krogle za dovoljenje, ~e jih lahko posnamemo. Ultrazvok lahko stvari tudi »skuha«. V knjigi Skrivnostno ‘ivljenje rastlin Petra Thomkinsa beremo o poskusih z rastlinami, ki so jim predvajali dolo~ene zvoke in so se povesile, kakor se v~asih

Nekaj ‘itnih krogov je imelo obliko delfinov, ki ultrazvok uporabljajo za sporazumevanje in za ohromitev sovra‘nikov. povesijo rastline v ‘itnih krogih. Ultrazvok celo povzro~i, da se povesi plamen na sve~i.

Velika ble{~e~e bela svetloba nad ‘itnim krogom po imenu »Galaksija« v West Kennettu, ki sta jo julija 1994 videli dve pri~i, tretja (fotograf) pa je ni videla.

KIMATI^NI AGRIGLIFI V~asih sami vzorci opozarjajo na dejstvo, da je zvok njihov pomemben sestavni del. Nekaj ‘itnih krogov je imelo obliko delfinov, ki ultrazvok uporabljajo za sporazumevanje in za ohromitev sovra‘nikov. Nekateri krogi so celo vizualno prikazovali diatoni~na razmerja glasbenih lestvic. Drugi so se ujemali z oblikami, ki nastanejo v kimatiki – metodi, pri kateri s pomo~jo zvo~nih valov ustvarjajo razli~ne oblike v materialih, kot so mivka, olje ali ‘elezovi opilki. Za ‘itne kroge je potrebna tudi voda, ki je je vedno dovolj v vodoprepustnih tleh angle{kih grofij Wiltshire in Hampshire, kjer se krogi pogosto pojavljajo. Nek krog z oblikami, ki so spominjale na klju~e ali {ape, je po Sherwoodovi razlagi predstavljal mednarodne meteorolo{ke simbole za vremensko sliko dvanajst ur pred pojavitvijo ‘itnega kroga in dvanajst ur po njej. Ko govorimo o {api, naj omenimo, da Sherwood pripisuje velik pomen mitologiji o zmajevi energiji, ki na Vzhodu velja za plodno. @itni krogi nastajajo ob tako imenovanih »zmajevih ~rtah«, zmaje pa so v Angliji vedno povezovali z letenjem, ognjem in vodo. Od tu svetlobne krogle, ki se prika‘ejo v meglenem vremenu v bli‘ini vodnih virov.

PSIHIKALNA POVEZAVA S TVORCI KROGOV Neidentificirani predmet v obliki diska nad hribom Roundway Hill je 26. julija 1995 fotografirala Kris Sherwood, ko je hotela narediti panoramsko sliko ‘itnega kroga v Wiltshiru.

Teorijo o bo‘anskem izvoru ‘itnih krogov potrjuje tudi naslednje poro~ilo o neposredni psihi~ni povezavi. V osemdesetih letih je pilot in raziskovalec Busty Taylor letel nad nekim poljem in si za‘elel, da bi lahko {e enkrat videli

Misteriji 17


@ ITNI

KROGI IN ZVOK

Celo ljudje, ki izdelujejo ‘itne kroge z goljufivimi nameni, govorijo o nenavadnih glasovih in svetlobnih kroglah na poljih, kjer so delali. prstane in satelitske kro‘nice, zna~ilne za zgodnje agriglife. @elja se mu je uresni~ila ‘e naslednji dan, ko se je prav na tem polju pojavil tak{en vzorec.

Levo: Nek krog v grofiji Wiltshire je vseboval oblike, ki so spominjale na klju~e ali {ape. Desno: Sherwood je odkril, da gre za mednarodne meteorolo{ke simbole, ki so kazali vremensko sliko 12 ur pred pojavitvijo ‘itnega kroga in 12 ur po njej.

ZVO^NI VALOVI GLASBENIH VILIC

Interferen~ni vzorec »Zvo~nih valov glasbenih vilic« v ‘itnem krogu, ki se je pojavil leta 1990 v grofiji Wiltshire. Tega leta je Ed Sherwood za~el prou~evati zvo~no energijo in njeno vlogo pri nastajanju ‘itnih krogov, ki niso ~love{kega izvora, in je v nekem fizikalnem u~beniku na{el prav tak diagram. To je bil prvi piktogram, ki ga je Sherwoodu uspelo identificirati.

Sherwood je sodeloval v meditacijski skupini, v kateri je bil tudi dr. Steven Greer. Ta je nekega dne v meditaciji prosil za dolo~en vzorec in ga le nekaj ur po tem na{el nedale~ pro~. Ed in Kris v~asih v krogih vidita oseben pomen, na primer takrat, ko se je dva tedna po Edovi preselitvi iz Anglije v Kalifornijo v bli‘njem Laguna Canyonu pojavilo ve~ ‘itnih krogov, ki niso bili ~love{ko delo. Neki prevarant je Sherwoodu zaupal, da je neko~ hotel na nekem polju narediti krog z zelo kompleksnim vzorcem, ki ga je dolgo snoval. Kolik{no je bilo njegovo presene~enje, ko je pri{el na to polje in ugotovil, da so medtem prav tak{en krog ‘e naredili pravi izdelovalci krogov!

@ITNI KROG, KI JE PREHITEL NASO Ed pravi, da pri ustvarjanju ‘itnih krogov sodeluje Sonce. Kris je odkrila, da so se ‘itni krogi z mozai~nim vzorcem iz leta 2000, ko je bila Son~eva aktivnost na vi{ku, ujemali s helioseizmografskimi posnetki na{ega Sonca, ki jih je posnela NASA in ki so bile objavljene {ele po nastanku teh ‘itnih krogov. Leta 1997 je bilo tudi nekaj krogov z vzorci, ki so simbolizirali Sonce, prikazovali

18

geometrijo son~nic ter upodobili son~na boga Helija in Mitro. V poznih devetdesetih letih so se za~ele na poljih prikazovati svete podobe, za~en{i s keltskim kri‘em, kasneje pa tudi z Drevesom ‘ivljenja, Cvetom ‘ivljenja in [ri Jantro. Sherwoodova priznavata, da so bili nekateri agriglifi neposredno povezani s pristanki oziroma prikazovanji NLP-jev (Mehika 1991) in da so nekateri drugi delo ~loveka. Ko je neke no~i meditiral na polju, je Ed naletel na skupino ljudi, ki so pri{li tja z namenom, da naredijo agriglif. Pravi, da se nekatere take skupine pona{ajo s tem, da so stalno na teko~em s teorijami preiskovalcev in se udele‘ujejo konferenc na to temo, kjer sedijo v prvih vrstah in si vse zapisujejo. Sherwood pravi, da najbr‘ niti en ‘itni krog, ki so jih opazili v Angliji v letu 2002, ni bil ne~love{kega izvora. Glede razvpitega obraza Nezemljana z diskom meni, da je bil najverjetneje delo skupine »Team Satan«, ki je bojda sodelovala pri snemanju filma »Znamenja« in je bila verjetno pla~ana, da izpelje potegav{~ino v reklamne namene. Ra. Pu. Naslov spletne strani Eda in Kris Sherwood je: http://www.cropcircleanswers.com/

D


Pogovor z avtorjem priro~nika »Osnove radiestezije in bioenergije«

Preganja zle entitete E

verzalnega energetskega polja infornergije so lahko tudi zelo zoprS posebno barvno macijo, ki jo zabele‘i radiestezijski inne. Sam odkrivam elementale strument v obliki simbola: ‘e pet let in ugotovil sem, da grafiko, univerzalno »Zagnano sem delal samostojno in se jih je mo‘no odpravljati. Moja prva za{~ito, odpravim u~il. @e po dveh, treh letih ~lanstva v ugotovitev je bila o zelo enostavnih eleljubljanskem dru{tvu radiestezistov sem mentalih, potem pa sem videl, da je teh zablodele elementale, na priporo~ilo tedanjega predsednika in vrst energijskih bitij ve~. Najprej sem du{e in implantate. z njegovo pomo~jo za~el voditi te~aje; imel v meditaciji videnje, da je elemenpredaval sem osnovne stvari o radietal kroglaste oblike in ima inteligen~no jedro. Potem sem to raziskal {e radie»Najbolj intenziven te~aj je bil pri steziji. Takrat ni bilo nikogar, po Milenstezijsko in ugotovil, da je res tako. In Milenku Ro{u starej{emu pred kakimi ku Ro{u v Ljubljani ni bilo ve~ kak{nih ~e sem pri ~loveku odkril tako bitje, trinajstimi, {tirinajstimi leti. Pred tem javnih te~ajev. Tako sem za~el, ~lovek sem ga odpravil,« je med drugim v sem bil na te~aju radiestezije in bioener- pa se na tem podro~ju neprestano dopogovoru za Misterije povedal Igor gije pri Stanetu Oblaku, v Ljubljano je grajuje, z delom zori, spoznava in odkriZiernfeld, ki je na podlagi svojih ve~ hodil predavat dr. Stanko Farka{ iz Za- va nove stvari. Na tem podro~ju se kot petnajstletnih izku{enj napisal greba, pa Osman Hasanpa{i}, tudi nje- venomer u~imo; kogar koli sre~am, ki priro~nik »Osnove radiestezije in bio- ga smo vabili, da je predaval o radieste- se spozna na radiestezijo, mi velikokrat energije«, ki je julija letos iz{el v zalo‘- ziji in bioenergiji v na{em dru{tvu,« se odkrije vsaj kak{no malenkost, ki mi bi Ara in je naprodaj v vseh slovenskih spominja prvih let spoznavanja paranor- pride prav za nadaljnje delo.« V te~ajih, ki so bili v za~etku orgaknjigarnah. malnih sposobnosti, da prikli~e iz uninizirani v okviru dru{tva, je Igor Ziernfeld je znan slodobilo potrdilo ‘e okrog 600 venski radiestezist, ki se rad ljudi. Na leto se prijavi na te~aj odzove in pomaga tudi tedaj, radiestezije in bioenergije kako gre za zelo nenavadne re~i, kih {estdeset ljudi. To so samo ko v hi{ah stra{i, premetava novinci, nadaljevalnih te~ajev predmete … pa v Sloveniji ni, ~eprav si »Pred petnajstimi leti sem nekateri takega te~aja ‘elijo: po naklju~ju dobil v roke neko »Te~aja nisem nadgrajeval, nihalce, malo nihalce in sem ker gre le za stvari, ki so dose za~el igrati. Hitro sem ugodane v malenkostih. Vsak tetovil, kako to sijajno deluje, ~aj prinese za malenkost nokako se nihalo odziva. To me vega, bistvo pa ostaja isto. je zasvojilo. Potlej pa sem zaKdor ‘eli obiskati te~aj radie~el delati. Na veliko. Vpisal stezije, me lahko pokli~e. @al sem se v dru{tvo radiestezissem te~aje nekako omejil na tov Ljubljana,« se spominja mesec marec, a ~e bi bilo res svojih radiestezijskih za~etveliko zanimanje in bi se zbrakov dolgoletni predsednik in lo dovolj slu{ateljev, bi lahko sedanji podpredsednik ljubpredaval tudi izven mar~nega ljanskega dru{tva radiesteziprograma. Na te~aju je lahko stov. najve~ {tiriindvajset ljudi. Ve~ Navdu{enje nad nihalcem ga je pripeljalo v {tevilne te- Radiestezist in bioenergetik Igor Ziernfeld je dosegljiv na {tevilkah jih ne vzamem, ker delam z vsakim te~ajnikom, vsakega ~aje: 01/721-25-81 in 031/581-871. »

Misteriji 19


P REGANJA

ZLE ENTITETE

Piramida za za{~ito prostorov

posameznika nadzorujem, ugotavljam, kako mu gre, mu pomagam, svetujem. Doslej so bili vsi zadovoljni.« Vodenje te~ajev je le najbolj javni del Ziernfeldovega delovanja, najpomembnej{i pa je mimo izdelave nihal in za{~it preiskovanje stanovanj ter prostorov v podjetjih, vrtcih in {olah. Veliko {ol je pregledal predvsem v Ljubljani, pa seveda tudi drugje po Sloveniji: »Obi~ajno me pokli~e ravnatelj ali ravnateljica. Odgovorna oseba, ki me pokli~e, je radiesteziji naklonjena in ve, da obstajajo {kodljivosti. Grem in opravim preiskavo, seveda pa moram imeti na~rt {ole. Glavne ugotovitve vnesem v na~rt takoj na kraju merjenja, doma pa {e enkrat radiestezijsko izvedem kontrolne meritve in potem poro~ilo oddam naro~niku. Prostore tudi ustrezno za{~itim z mojo za{~itno piramido, narejeno iz posebne plasti~ne mase, iz kerrocka. Piramida odli~no za{~iti prostore, kar potrjujejo tudi zelo {tevilne pozitivne povratne informacije. S kerrock piramido za{~itim tudi prostore v podjetjih. To popolnoma zado{~a. Na vsakih trideset metrov pride po ena piramida. V manj{ih podjetjih je dovolj ena sama, v ve~jih pa jih postavim pa~ ve~, da pokrijem cel objekt. Za{~ite so nujno potrebne in ko jih postavim, jam~im, da so vse energijske te‘ave odpravljene. Dolgo ~asa sem

20

delal kontrolne meritve, kako deluje za{~ita. Izkazalo se je, da je kar v redu.« Takoj ko postavijo za{~ito, ljudje to ob~utijo, zlasti tisti, ki so bolj ob~utljivi za tovrstna sevanja: »Situacija se popravi, tako da se bolje po~utijo, morda se bolezensko stanje celo za~ne izbolj{evati. Seveda ~e ne gre za prehudo bolezen; ~e so te‘ave huj{e, recimo rakava obolenja, to traja dlje in je, razumljivo, potrebno zdravljenje.« Bi lahko rekli, da se ukvarjate tudi z zdravljenjem? »Da, vendar manj kot z drugimi stvarmi, ~eprav se mo~no trudim, da odpravim energetske anomalije pri ljudeh. To pa je prvi pogoj, da je zdravljenje uspe{no. Manj{e te‘ave ponavadi lahko odpravim, nekaterim pa lahko zelo dobro pomagam tudi pri resnej{ih zdravstvenih te‘avah. Seveda pa je to odvisno od primera do primera. Prvenstveno se ukvarjam z odkrivanjem {kodljivih energij v prostorih, najve~ v stanovanjih in stanovanjskih hi{ah, pa tudi v podjetjih. Ponavadi energetsko pregledam tudi zaposlene ter jim odpravim anomalije, uredim energijski sistem in primerno svetujem. Pri manj{ih te‘avah lahko sam kaj naredim, ~e pa bolezen ‘e nekaj ~asa traja, priporo~im kakega terapevta. Zdravstveno diagnostiko in energetsko uravnove{anje zaposlenih naredim v sklopu pregleda firme, to je pa~ treba in sodi zraven. Pregledam posamezne prostore, pisarne, in ~e pri zaposlenih ugotovim

Egiptovska nihala

Priro~nik za radiestezijo in bioenergijo

kak{no anomalijo, jih vpra{am, ali smem pomagati. To narekuje radiestezijska etika, ki prepoveduje, da bi radiestezist kar koli delal na silo; smem opravljati le tiste storitve in meritve, za katere sem dobil dovoljenje.« Za{~itno piramido je mogo~e kupiti v trgovinah, kjer prodajajo tudi druge radiestezijske izdelke, denimo v trgovini Aurea v BTC v Ljubljani. Ali jo more postaviti na pravo mesto ~lovek, ki ni pou~en o radiestezijskih skrivnostih? »Kamor koli jo postavite, deluje, vendar je v vsakemu prostoru neko mesto, kjer zaradi dolo~enih energij piramida ne deluje optimalno in tako na daljavo, po telefonu svetujem, ali jo je potrebno premakniti in za koliko. V~asih zado{~a ‘e premik za pol metra.« Razen {kodljivih sevanj raziskuje tudi podro~ja z blagodejnimi sevanji: sodeloval je v Pomurju pri meritvah okrog Bukovni{kega jezera, raziskoval je v Razkri{kem kotu, v @i~ki kartuziji, v Podlipi pri Vrhniki, kontroliral je Tunji{ki gaj, na povabilo ob~ine Duplek


P REGANJA

ZLE ENTITETE

Biotenzor uporabljamo predvsem v energetski in zdravstveni diagnostiki ter pri izbiri ‘ivil, ~ajev, zdravil.

je pred nedavnim ugotavljal sevanja na Vurbergu. Avtor novega priro~nika meni, da je po Sloveniji kar precej krajev z blagodejno energijo: »Teh preiskav se kar malo otepam. Zato, ker ljudje potem mno‘i~no odhajajo na taka mesta in tam miselno odlagajo negativne vibracije, tako da se podro~ja z blagodejnimi informacijami s~asoma malo zapackajo. Kdor blagodejne energije odkriva, je dol‘an te energije potem tudi kontrolirati in podro~je ob~asno o~istiti.

Plastificirana rozeta s {estimi razli~nimi skalami za ugotavljanje energetske frekvence prostora, predmetov in oseb, za ugotavljanje radiestezijskega potenciala, vitalnih energij, primernosti hrane, pija~, ~ajev, zdravil, zemeljskih sevanj in vibracij ...

Kadar se kje v Sloveniji pojavi kaka zelo neprijetna stvar, ko po zraku fr~ijo predmeti, stvari se premikajo same od sebe, ljudje sli{ijo nenavadne zvoke … re{itev pa ni in ni. Zakaj? »Take dogodke obi~ajno povzro~a nepravilno vrtenje ~aker pri ~loveku, to pa dolo~eni blode~i elementali. Sam odkrivam elementale ‘e pet let in ugotovil sem, da jih je mo‘no odpravljati. Moja prva ugotovitev je bila o zelo enostavnih elementalih, potem pa sem videl, da je teh vrst energijskih bitij ve~. Najprej sem imel v meditaciji videnje, da je elemental kroglaste oblike in ima inteligen~no jedro. Potem sem to raziskal {e radiestezijsko in ugotovil, da je res tako. In ~e sem pri ~loveku odkril tako bitje, sem ga odpravil. Elementali so energijska bitja, ki jih ljudje ve~inoma sami ustvarjajo. Zelo negativne koncentrirane misli lahko ustvarijo energijsko zasnovo, ki ima – ker je bila ustvarjena na mentalni ravni – tudi neke vrste inteligenco. Inteligenco v tem smislu, da za svoj obstoj potrebuje energijo, to pa obi~ajno ~rpa pri ljudeh. Za odstranjanje teh bitij uporabljam poseben postopek. Nedavno sem odkril tudi univerzalno za{~ito, ki ne odstranjuje le blode~ih elementalov, marve~ tudi du{e in implantate. Prej sem pogosto radiestezijsko spra{eval, ali smem skonstruirati tak{no za{~ito, a sem vedno dobil negativen odgovor. Ker pa sem bil stalno v stiku z ljudmi s tovrstnimi

Misteriji 21


P REGANJA

ZLE ENTITETE

te‘avami in jim odpravljal elementale, sem pred pol leta naposled dobil tudi za{~ito za njihovo odpravljanje. Potem pa sem dobil informacijo, da lahko skonstruiram univerzalno za{~ito za odpravljanje blode~ih elementalov, du{ in implantatov. Zdaj lahko z univerzalnim pripomo~kom, posebno barvno grafiko, odpravim vse te zoprne energije. Dovolj je, da v prostor polo‘im univerzalno za{~ito in po dveh minutah ni v bli‘nji okolici ne zablodelih elementalov, ne du{ in ne implantatov. In kdaj ljudje pokli~ejo mojstra za preganjanje zoprnih energij? »Naj opi{em en primer. Neka gospa iz Posavja me je pred dvema letoma poklicala, da ima h~i velike psihi~ne probleme. @e pred tem je iskala pomo~ pri bioenergetikih, psihoanalitikih, seveda tudi zdravnikih, ki so jo hospitalizirali, a ji nikakor niso mogli pomagati. Pri njej sem na{el prisotnost du{, in resni~no se je prepirala z nekimi bitji, kot da so pri njej. Za~el sem te du{e odpravljati in po kak{nem mesecu se je h~erino stanje tako izbolj{alo, da sedaj dela povsem normalno. Kak{ne du{e so to bile? »Du{o ima vsak ~lovek in ko umre, gre du{a v neko raven, ki ji je dolo~ena. V~asih pa se du{e gibljejo tudi malo med fizi~nim svetom in ravnijo, kamor bi morale oditi, ter ljudem povzro~ajo razli~ne te‘ave: v~asih ljudje te du{e ~utijo fizi~no kot nek dotik, v~asih jih lahko vidijo … Koliko ~asa traja odpravljanje du{? »^e {e niso dolgo prisotne, se da hitro pomagati, ~e pa so v ~lovekovi avri dlje ~asa, so posledice huj{e in je postopek seveda dalj{i.« Ima to kak{no vzporednico z eksorcizmom? »Morda gre pri tem za zelo hude oblike blode~ih elementalov, ki jim sam pravim visoko inteligen~ni elementali; ti so lahko zelo nevarni in jih je te‘ko odpravljati. Zanimivi so tudi implantati kot tretja vrsta teh energij. To so vesoljska bitja, ki vdirajo v ~lovekov ener-

22

Univerzalna za{~ita pred {kodljivimi energijskimi entitetami.

gijski sistem ne glede na to, ali ima na~eto ali lepo zaprto avro. Opa‘am, da se v dolo~enih okoljih zadr‘ujejo posamezne vrste blode~ih elementalov, ponekod jih je ve~, ponekod jih ni, ponekod prihajajo in odhajajo …« Je teh bitij v Sloveniji ve~ kot nekdaj? »Ja, precej jih je. Skoraj se ve~ ne zgodi, da pri preiskavi ne bi naletel na ~loveka brez blode~ih elementalov ali implantatov ali pa du{. To smo odstranjevali z biorgonomijo, sedaj pa to delam enostavnej{e.« Z novo univerzalno za{~ito proti tem energijam? »Da. ^im jo postavim v prostor, vse te entitete izginejo. Ljudje si lahko tak{no za{~ito kupijo. Tam, kjer prodajajo moja nihala, rozete in za{~itne kerrock piramide, je na voljo tudi komplet za za{~ito pred blode~imi elementali, du{ami in implantati. Naprodaj je ve~ja kvadratna za{~ita za prostor, v kompletu pa so {e {tiri majhne za{~ite, ki jih lahko nosimo s seboj, v ‘epu, denarnici in smo stalno za{~iteni. Ve~jo pa polo‘imo v prostoru tako, da jo damo na mizo ali na tla ali pa jo prislonimo na zid. S tem se obranimo vseh dosedaj znanih entitet. Seveda pa se lahko pojavi spet kaj novega, tako kot prihajajo nove bolezni …« Jo`e Vetrovec

D


Te~aj psihokibernetike Esenov v Rimskih Toplicah vsebuje tudi psihi~no kirurgijo

Kirurgija Esenov V

aprilski {tevilki Misterijev smo pisali o psihi~ni kirurgiji, Psihokibernetika Esenov vklju~uje ezoteri~no vedenje ki jo je na Bledu izvajal Angle‘ o zavesti in njenem razvijanju, pa seveda tudi Stephen Turoff. S psihi~no kirurgijo je prakti~no uporabo tega vedenja s tehnikami posegel v telo ve~ kot sto ljudem in jim odpravljal te‘ave, ki jih medicina ne za zdravljenje, meditacijo, delovanje z miselnimi zmore. Na Bledu bo spet delal zadnje frekvencami, samoza{~ito in za{~ito drugih, pomo~ dni julija in prve dni avgusta. Septembra pa bo mogo~e ve~ izvedeti o psihi~ni v nujnih situacijah in ne nazadnje psihi~no kirurgijo. kirurgiji v Rimskih Toplicah na te~aju psihokibernetike Esenov, ki ga bo vodispomnimo, da je njen utemeljitelj MeTAJNO ZNANJE ESENOV hi~an Sergio Gonzales de La Garza, ki la Vadana Gordana Kudrikova, bralcem Misterijev prav tako ‘e dobro znana, saj O metodi psihokibernetike Esenov ga je pri tem navdihnilo tajno znanje smo njej ‘e pisali. smo v Misterijih ‘e pisali; naj samo starodavnih Esenov. Kudrikova je svoj osebPsihokibernetika Eseni razvoj za~ela pred dvajnov vklju~uje ezoteri~no setimi leti z metodami, ki vedenje o zavesti in njeso bile takrat dostopne. V nem razvijanju, pa seveda zadnjih petnajstih letih je tudi prakti~no uporabo vodila {tevilna predavanja tega vedenja s tehnikami in te~aje na temo reinkarza zdravljenje, meditacijo, nacijske terapije, reikija in delovanje z miselnimi frekpsihokibernetike Esenov. vencami, samoza{~ito in Zadnjih {est let se najve~ za{~ito drugih, pomo~ v posve~a prav psihokibernujnih situacijah in ne nanetiki Esenov, o kateri je zadnje psihi~no kirurgijo. predavala v Sloveniji, HrPsihokibernetika Eseva{ki, Bosni in Hercegovinov pomaga pri nevroni in Italiji. Njeno ‘ivljenje zah, motnjah ‘iv~nega sisin delo je posve~eno potema, strahovih in fobijah, glabljanju osebnega samomigreni, po{kodbah hrbrazvoja, zdravljenju drugih Vadana tenice, kosti in sklepov, ter izobra‘evanju ljudi, ki Gordana i{iasu, motnjah v obto~i‘elijo delati na sebi ali poKudrikova lih, hormonskih in spolstati terapevti. nih te‘avah, dihalnih motnjah, ‘elod~nih te‘avah, prebavnih motTe~aj psihokibernetike Esenov (vodila ga bo Kudrikova) bo v Forumu Ternjah, motenem imunskem sistemu, te‘ah ma*, Rimske Toplice, od 19. do 21. septembra 2003. V petek 19. 9. ob 19 bo vah z urinarnim traktom, problemih s brezpla~no informativno predavanje, v soboto in nedeljo 20. in 21. 9. pa bo od ko‘o … desetih dopoldne do sedmih zve~er te~aj. Informacije: 00 385 91 206 28 15. Te~aj psihokibernetike Esenov je inCena: 210 EUR tenziven te~aj, v katerem udele‘enci *Forum Terma ob tej prilo‘nosti nudi ugoden tridnevni polpenzion z upodobijo osnove za vsakodnevno uporarabo termalnega kopali{~a za 15.900 SIT. bo te metode. Prijave sprejema Samo Klemen, tel. 03/734-60-60 ali 041/374-198. (Nadaljuje se na 42. strani.)

Misteriji 23


Raziskovanje pogojev za pre‘ivetje ‘ivalskih vrst na Kengurujskem otoku

E~idne in goane E

~idna je v vsakem pogledu ena najbolj nenavadnih ‘ivali na Zemlji. Tako kot kljuna{ pripada kloakovcem, najstarej{i skupini sesalcev, ki je skoraj brez evolucijskih sprememb pre‘ivela 120 milijonov let obstoja na na{em planetu. Ta ‘ival, ki ni niti je‘ niti je‘evec, le‘e jajca kot plazilci in varuje mladi~e v vre~i kakor vre~arji. Ima posebno lastnost, da lahko po ‘elji drasti~no upo~asni bitje srca, dihanje in presnavljanje. Dr. Peggy Rismiller z Univerze v Adelajdi, avtorica knjige »E~idna: avstralska uganka«, s prostovoljci Earthwatcha ‘e od leta 1991 raziskuje ekologijo in ‘ivljenjski prostor teh ‘ivali na Kengurujskem otoku. Pred kratkim je Rismillerjeva v ta dolgoro~ni raziskovalni projekt vklju~ila {e prou~evanje Rosenbergove goane, velikega ku{~arja, ki si z e~idno deli {tevilne nevreten~arje kot hrano. Goane, najve~je izvorne roparice na Kengurujskem

otoku, v~asih po‘ro tudi e~idnine mladi~e, preden tem do konca izrastejo bodice. Toda to e~idne {e zdale~ ne ogro‘a tako kot divje ma~ke, ki so bile prinesene na otok. Prostovoljci Earthwatcha bodo z ugotavljanjem ‘ivljenjskih navad in medsebojnega vpliva med tem plazilskim plenilcem in najstarej{im pre‘ivelim sesalcem pomagali ugotoviti, kako bi bilo mogo~e obvarovati ko~ljivo ravnovesje tega oto{kega ekosistema. Med hojo po skoraj nedotaknjenih naravnih okoljih boste spremljali dnevne aktivnosti e~iden in goan, jih lovili, radijsko zasledovali, opazovali in kartografirali njihova naravna okolja. Bele‘ili boste, kako ti dve ‘ivalski vrsti uporabljata razli~ne ekosisteme in kako si njihovi mladi~i uredijo svoj lasten ‘ivljenjski prostor. Kengurujski otok je z valabiji, morskimi levi, kenguruji, 130-imi pti~jimi vrstami in 50imi vrstami orhidej idealno mesto za va{e raziskovanje.

V Misterijih v vsaki {tevilki predstavljamo programe, pri katerih lahko sodelujete tudi vi. Za sodelovanje ni potrebna posebna izobrazba ali poznavanje ve{~in; strokovnjaki na terenu udele‘ence nau~ijo vsega, kar je potrebno. Programi Earthwatcha zajemajo tri glavne smeri: raziskovanje, ohranjanje in izobra‘evanje. Stro{ke bivanja vsak poravna sam. Evropski naslov organizacije, ki se ji lahko pridru‘ite: Earthwatch Europe/57 Woodstock Rd./Oxford OX2 6 HJ.UK. Telefon: ++44(0)1865-311-600. http://www.earthwatch.org

24

TERENSKI POGOJI Prebivali boste v majhnih kolibah ali {otorih raziskovalnega centra Pelican Laguna, ki je opremljen s son~nimi kolektorji in ima na voljo skupno kuhinjo, strani{~a, toplo vodo in avstralsko savno. Ta raziskovalna postaja svetovnega razreda je bila predstavljena na Svetovni razstavi leta 2000 v Hanovru. Velik skupni prostor slu‘i kot laboratorij, konferen~ni prostor in obednica. TERMINI: Ekipa V: 4-17.10.2003 Ekipa I: 14-27.2.2004 Ekipa II: 22.5-4.6.2004 Ekipa III: 26.6.-9.7.2004 Ekipa IV: 25.9-8.10.2004 Ekipa V: 23.10-5.11.2004

Peggy Rismiller opazuje kratkokljunega e~idno na Kengurujskem otoku.

D Goane, najve~je izvorne roparice na Kengurujskem otoku, v~asih po‘ro tudi e~idnine mladi~e, preden tem do konca izrastejo bodice.


PRODAJA PO PO[TI

INFORMIRANI KOZARCI Njihova posebnost je, da izbolj{ajo vsakdanjo vodo; v njih voda spremeni svoje fizikalno-kemi~ne lastnosti, informacije v kozarcu vzpodbudijo njene samoo~i{~evalne lastnosti. Voda iz informiranih kozarcev je za vsa ‘iva bitja primernej{a pija~a, kar je dokazano z vrsto 3.500 SIT poskusov, ki te~ejo iz meseca v mesec. Tako na primer 2.800 genotoksi~ni test dokazuje, da kozarec izbolj{a vodo za kakih 40 odstotkov. Ker razli~ne barve razli~no delujejo na ljudi, smo glede na ezoteri~na izro~ila kozarce opremili s simboli razli~nih barv, pri ~emer je v vseh kozarcih osnovna informacija enaka, zeleni in rde~i pa imata {e dodatne informacije. Vsakemu originalnemu kozarcu je prilo‘en certifikat. Za dobro zdravje je priporo~ljivo, da na dan popijemo kakih osem kozarcev vode. Tehnologija Hydronic, po kateri so narejeni 4.100 SIT kozarci, je bila z zlatim odli~jem nagrajena na 3.200 sejmih inovacij v Nürnbergu, Pittsburghu in na mednarodnem sejmu v Celju ter je prejela v Pittsburghu posebno nagrado za uspe{en naravovarstveni izdelek, kristalni globus. 4.100 SIT Kozarci imajo svoj pomen tudi v barvni terapiji. Iz knjige 3.200 Aura Soma povzemamo, kako barve delujejo na ~loveka: Modra: Deluje na grlno ~akro, vzpodbuja toleranco do sebe in drugih, vero v notranje vodstvo, okrepi odpornost, fizi~no in ~ustveno, zmanj{uje trpljenje... Zelena: Deluje na sr~no ~akro, podpira nas pri sprejemanju odlo~itev, vzpodbuja nov pogled na stvari, prina{a mo~an stik z naravo ... Rde~a: Spodbuja delovanje hormonskega sistema, pomaga premagovati agresivna ~ustva, obnavlja energijo, uravnove{a delovanje prve ~akre, pomaga pri stresu, pri razli~nih strahovih. Opozorilo: Kozarcev ne smemo pomivati v pomivalnem stroju, uporabljati agresivnih pomivalnih sredstev ali vanje to~iti vro~o vodo.

MAGIC LIFE Plasti~na plo{~ica posebnih oblik zaradi svoje oblike zajema energijo iz okolja in jo oddaja v neposredno bli‘ino. Plo{~ica je kodirana z orgonskimi sevalniki in nam pove~a energijo in {~iti pred sevanji, ~e jo nosimo na vrvici okoli vratu ali v prsnem ‘epu. 1.500 SIT 1.200

TESLOVA PURPURNA PLO[^A Deluje s svojim indukcijskim magnetnim poljem biostimulativno na celi~ne procese, pove~uje izmenjavo plinov, krepi regenerativne procese in mikro cirkulacijo v obolelem tkivu. Uporabljamo jo zjutraj in zve~er po dvajset minut, tako da jo postavimo na obolela mesta in jo pritrdimo z obli‘em. Uporabljamo lahko tudi dve plo{~i, postavljeni drugo proti drugi. Pomaga tudi proti nespe~nosti in drugim te`avam; prilo‘ena so natan~na navodila. 4.900 SIT 4.000

VR^ ZA DOBRO VODO Vr~ za dobro vodo deluje enako kot modri kozarec. Z biolo{kimi testi je dokazano, da zmanj{a genotoksi~nost vode do 40 odstotkov. ^e vodo iz vr~a nato~imo v informirani kozarec, se njegova u~inkovitost pove~a {e za nekaj odstotkov. V vr~ lahko nato~imo liter vode. Tako kot informirani kozarci, tudi vr~ spremeni u~inek alkohola. 11.500 SIT 9.000

KRISTALINSKA KROGLA Krogla zagotavlja, da se energija okrog nje su~e desno (preverite z nihalom). V radioni~ni delavnici so ji vsevane informacije, ki razen dobre volje vzbujajo v ljudeh tudi odpornost proti {tevilnim boleznim. Osem centimetrov velika krogla deluje v premeru treh metrov. Poznavalci jih postavijo na ra~unalnik, na delovno mizo, predvsem pa na no~no omarico. 7.900 SIT 6.900

RADIESTEZIJSKI PRIBOR Plastificirana rozeta in nihalo z vre~ko sestavljata komplet za radiestezijsko delo. Na rozeti je {est razli~nih skal za ugotavljanje energetske frekvence prostora, predmetov in oseb, za ugotavljanje radiestezijskega potenciala, vitalnih energij, primernosti hrane, pija~, ~ajev, zdravil, zemeljskih sevanj in vibracij ... Na hrbtni strani rozete so natisnjena natan~na navodila. 4.900 SIT 4.000

ENERGIJSKA PLO[^ICA Bakrena samolepilna plo{~ica ima vgraviran znak magic life, ki zajema energijo iz okolja in jo dovaja v telo, dodatno pa je napolnjena s pomo~jo orgonskih sevalnikov z informacijami, kodami, ki pove~ujejo energijo v telesu. Uporabljamo jo lahko namesto obeskov, ki so namenjeni dodajanju energije. Plo{~ico nalepimo na zadnjo stran ure, radiestezijsko pa lahko takoj ugotovimo, za koliko nam pove~a energijo. ^e pa uro zavrtimo tako, da se plo{~ica nalega na ‘ile, se energija pove~a {e za nekajkrat. To naj bi bila rezerva, ki jo lahko uporabimo, kadar smo utrujeni, kadar te‘ko vozimo avtomobil, kadar moramo biti zbrani, denimo na izpitih, med pogovori za slu‘bo itd. Posebnost ~istega elektrolitskega bakra iz Zlatarne Celje je, da v stiku s ko‘o po~asi prehaja v telo, ki si ga vzame, kolikor ga potrebuje. Baker v telesu zavira vnetja, bla‘i artriti~ne bole~ine in je sploh prvi znani zaviralec vnetij. Tako je energijska plo{~ica tudi nekaka zapestnica v malem, ki je povsem neopazna. 3.300 SIT 2.800

Misteriji 25


PRODAJA PO PO[TI

BIOTENZOR

RADIESTEZIJSKI PRIBOR Plastificirana rozeta in nihalo z vre~ko sestavljata komplet za radiestezijsko delo. Na rozeti je {est razli~nih skal za ugotavljanje energetske frekvence prostora, predmetov in oseb, za ugotavljanje radiestezijskega potenciala, vitalnih energij, primernosti hrane, pija~, ~ajev, zdravil, zemeljskih sevanj in vibracij ... Na hrbtni strani rozete so natisnjena natan~na navodila. 4.900 SIT

ROZETE ZA ENERGETSKO DIAGNOSTIKO

2003

Za naro~nike revij Misteriji in Zdravje popust 20% Naro~am (napi{ite {tevilko in naslov) ({t. ~lanske izkaznice KZ) {t.

Naslov

kos.

(priimek in ime)

(tel.)

(po{tna {t. in ime kraja) datum _____________________ podpis _________________________________ Naro~eno po{ljemo po povzetju v 8 dneh. Pakiranje in po{tnina nista vra~unana v ceno. Cene veljajo do izida naslednje revije. Izpolnjeno naro~ilnico (lahko jo kopirate) po{ljite na naslov: Zalo`ba ARA, d.o.o., [martinska 10, 1000 Ljublja-

26

na

b

c

Z za{~itno piramido, tetraedrom s stranico 12 cm, ki ima na spodnji stranici natisnjenih dvanajst enakostrani~nih trikotnikov, je mogo~e pred petimi vrstami zemeljskih sevanj, pred tehni~nimi sevanji in sevanji kozmi~nega ter zemeljskega izvora dobro za{~ititi vse prostore. Piramida deluje blagodejno na splo{no po~utje. Postavimo jo na sredo stanovanja ali hi{e, nekateri jo postavijo v bli‘ino postelje. 7.900 SIT

ZA[^ITA PRED ENTITETAMI

(ulica in hi{na {t.)

a

ZA[^ITNA PIRAMIDA KERROCK

4.900 SIT

ARA zalo`ba

RADIESTEZIJSKA NIHALA Karnak (a) (nova oblika), Izis (b) - 6 in Izis (c) - 4 (oba novej{a oblika) so med najbolj znanimi radiestezijskimi nihali. Nihali Izis sta poimenovani po egip~anski boginji Izidi, primerke tako oblikovanih nihal so na{li v izkopanih egiptovskih sarkofagih. Uporabljamo jih za preiskavo {kodljivih sevanj, iskanje vode, izbiranje primerne prehrane, doziranje, pa tudi za diagnosticiranje. Cena 4.900 SIT posameznega nihala:

Rozete so nevezana 10,5 x 14,5 cm velika knjiga. Posami~ni plastificirani listi nam omogo~ajo energetsko diagnostiko (ugotavljanje blokad in nepravilnosti energetskega sistema ~loveka), zdravstveno diagnostiko (ugotavljanje te‘av in bolezni) in drugo (ugotavljanje bioenergetskega potenciala, te‘ave pri radiesteziranju, preiskave alfa stanja…). Rozete so zaradi preglednosti tiskane v {tirih razli~nih barvah. Ob nihalu so rozete osnovni pripomo~ek za dobro radiestezijsko delo na {tevilnih podro~jih.

NARO^ILNICA

Biotenzor je radiestezijski instrument, ki ga uporabljamo predvsem v energetski in zdravstveni diagnostiki ter pri izbiri ‘ivil, ~ajev, zdravil. Sestavljen je iz ro~aja, antene in obro~a. Biotenzor lahko uporabimo na najrazli~nej{e na~ine, z njim i{~ejo tudi pogre{ane pod plazovi. 4.900 SIT

Z univerzalno za{~ito pred {kodljivimi energijskimi entitetami se za{~itimo pred blode~imi energetskimi elemenatali, ki se pojavijo v ~love{kem energetskem sistemu neodvisno od njegove volje. Za{~ita deluje pred vsemi tremi blode~imi elementali, pred enostavnimi blode~imi elementali, pred du{ami in pred implantati tako, da ti ne morejo ve~ ~rpati ~lovekove energije. 4.900 SIT


Poletje na Mariborskem Pohorju za vse, ki `elite poglobiti svoje znanje o umetnosti `ivljenja

TAO IN tabor na Mariborskem Pohorju od 15. do 20. avgusta VRNITEV K NARAVI v objemu pohorskih gozdov

D

ovolimo, da nam narava pomaga pri na{em `ivljenju in tako na prijazen na~in spoznajmo mo~ narave in njenih sil – Sonca, Lune, zvezd, dreves, zemlje, ognja, vode, vetra … Z `itno kuro (zdravilno o~i{~evalno kuro z `itaricami in zeli{~nimi ~aji), u~enjem o `ivljenju in ve~ni mladosti, gibanjem ter sprostitvijo bomo o~istili in prehranili na{e telo, um in duha. Spoznali bomo skrivnosti za{~ite pred negativnostjo, kako si pridobiti prijazne energije, samozdravljenje, razvijanje intuicije, prebujanje mo`ganov, pot do osebne in duhovne rasti in nenazadnje se bomo prijetno razvedrili ob napovedovanju prihodnosti (I-Ching, tarot, astrologija, vede`evanje iz dlani …) Cena paketa po osebi 71.500 SIT po osebi v dvoposteljni sobi 60.000 SIT po osebi v troposteljni sobi 54.000 SIT po osebi v {tiriposteljni sobi

Paket vklju~uje: Vodenje in izvajanje celodnevnega TAO IN programa (5 dni) 5 x nastanitev s polnim penzionom (‘itna kura ali navadni penzionski obroki)

Cena TAO-IN programa za otroke na dan je 1.000 SIT

Predstavitev Pohorja z diaprojekcijo

Otro{ki popusti na nastanitev in penzion Otroci do 6. leta starosti s star{i GRATIS Otroci do 12. leta starosti s star{i 50% popust.

Organizacija in vodenje programa Turisti~na taksa ni vklju~ena v ceno in zna{a 154 SIT na osebo na dan.

Aktivnosti bodo vse dni potekale po naslednjem razporedu: 5. do 7. ure – Son~ev poljub »meditacija«, chi kung, tao yin 8. do 9. ure – zajtrk 9 do 12. ure – izobra‘evalne delavnice, predavanja, kozmi~no zdravljenje, nei kung 1230 do 1330 ure – kosilo

Informacije in rezervacije

1330 do 16. ure 16. do 17. ure 18. do 19. ure 19. do 2030 ure

– – – –

sprehodi, prosti ~as, ustvarjalne delavnice, igre tai chi, tao yin ve~erja ustvarjalne delavnice, pripovedovanje zgodb, igre, kviz, kres 2030 do 2130 ure – tao kung za lahko no~ od 22. ure dalje – spanje

Aparthotel Pohorje***, Ho~ko Pohorje 37, 2208 Pohorje; tel. 02/603 67 00, faks 02/603 67 41 E-mail: info@aparthotel-pohorje.com, www.aparthotel-pohorje.com AATrade, d.o.o., Glavni trg 17b, 2000 Maribor


PRODAJA PO PO[TI

INFORMIRANI LON^EK

KOZMOBIOLO[KI VZGLAVNIK

Informirani lon~ek dopolnjuje program informiranih izdelkov. Ima enake lastnosti kot modri kozarec; fizikalno vpliva na razdru‘evanje molekul v teko~inah in jih tako omeh~a. Zato imajo ~aji, ki jih pripravljamo v lon~ku bolj{i okus, o‘ivljena voda potegne iz rastlin ve~ u~inkovin. Na informiranih lon~kih so odtisnjeni posebni simboli “magic life” v ~akrinih barvah, ki ugodno delujejo na zdravje. Lon~ki imajo razli~no obarvane robove, da si lahko izberete svojega. Informirane lon~ke lahko pomivate v stroju, primerni so za vse vrste vro~ih napitkov, tudi za juhe. 3.300 SIT

TELEFONSKA ZA[^ITA NORAD Telefonska za{~ita Norad je samolepilna bakrena plo{~ica s premerom 12 milimetrov. Nalepimo jo na mobilni telefon v bli‘ini antene ali znotraj na baterijo. Z informacijami, ki jih oddaja, zmanj{uje negativni vpliv sevanja mobilnih telefonov za ve~ kot sedemdeset odstotkov. Tako ob~utno zmanj{uje tveganje okvar kromosomov, ki jih povzro~a sevanje. Doma in v tujini nagrajena za{~ita Norad je preverjena z biolo{kim testom in z merjenjem u~inkov na ~lovekovo biopolje. 2.975 SIT

ATLANTIDSKI PRSTAN IN PLO[^ICA Sta srebrna, oblikovana tako, da posebni liki sprejemajo in oddajajo kozmi~no energijo in s tem {~itijo pred negativnimi sevanji. Ugodno delujejo na zdravje in dobro po~utje, prepre~ujejo nesre~e. Oblika prstana izhaja iz davnine, saj so u~inki likov, ki so skrbno vdelani v celjski srebrni nakit, znani ‘e iz ~asov faraonov. Velikosti prstana: od 16 do 26 mm notranjega premera. prstan 8.900 SIT plo{~ica 8.900 SIT

Narejen je iz lu{~in v Sloveniji biodinami~no pridelanega pra‘ita pire. V lu{~inah pire je vskladi{~ena kozmi~na energija, ki dobrodejno deluje na vsa ‘iva bitja. Vzglavnik je velik 40 x 40 cm, je primerno napolnjen, da je mehak in zra~en ter se prilagaja vratu in glavi. Mnogi ga uporabljajo tudi v terapevtske namene, za bla‘enje bole~in v vratu, hrbtenici, zmanj{eval naj bi 4.900 SIT smr~anje itd.

BAKRENE ZAPESTNICE Zmanj{ujejo ali odpravljajo bole~ine, ki jih povzro~ajo revma, artritis, i{ijas, lumbago, igranje tenisa, golfa, ko{arke... Mnogi, ki nosijo zapestnico, zmanj{ajo ali pa celo opustijo jemanje protibole~inskih zdravil in tako veliko naredijo za svoje zdravje. Velikosti zapestnic: od 15 do 19 cm premera. Naprodaj so tudi posrebrene ali pozla~ene. a) bakrena 3.700 b) bakrena informirana 4.990 c) posrebrena 5.700 d) pozla~ena 9.600 in e) pozla~ena z gravuro 12.500 SIT

AJDOV VZGLAVNIK Ajdov vzglavnik je napolnjen s 3,3 kilograma lu{~in biolo{ko pridelane ajde, velik 70 x 50 cm. Lahko ga poljubno oblikujete in si sami dolo~ite najprimernej{o vi{ino. Se ne greje in je zelo zra~en. Primeren je za vse ljudi, predvsem pa za tiste, ki imajo bole~ine v vratu, glavi, hrbtenici ... 9.800 SIT

SOLNA LU^ Solna lu~ izredno ugodno deluje na po~utje in zdravje, saj seva negativne ione in oddaja v prostor ‘ivljenjsko pomembno desnosu~no bioenergijo, s katero se, ~e je potrebno, napolni vsako telo. Njeno blagodejno delovanje je priporo~ljivo predvsem ob televizorjih, ra~unalni{kih ekranih, mobilnih telefonih, patogenih sevanjih ... V prodaji po po{ti so naprodaj te`ke: a) 3 - 4 kg 10.900 SIT b) 4 - 5 kg 11.815 SIT c) 5 - 6 kg 13.900 SIT

RADIESTEZIJSKA NIHALA ^AKRINA MAJICA ^akrine majice iz Avstralije telesu dovajajo bioenergijo s pomo~jo mo~nih nihanj nenavadno ‘ivih barv (njihove intenzivnosti se na papir ne da natisniti) in tako polnijo avro in izbolj{anje zdravje. Velikosti S, M, L, XL, XXL. 14.900 SIT

28

Karnak (a) (nova oblika), Izis (b) - 6 in Izis (c) - 4 (oba novej{a oblika) so med najbolj znanimi radiestezijskimi nihali. Nihali Izis sta poimenovani po egip~anski boginji Izidi, primerke tako oblikovanih nihal so na{li v izkopanih egiptovskih sarkofagih. Uporabljamo jih za preiskavo {kodljivih sevanj, iskanje vode, izbiranje primerne prehrane, doziranje, pa tudi za diagnosticiranje. Cena posameznega nihala: 4.900 SIT

a

b

c


Domiselna ekonomsko-ekolo{ka re{itev za Afri~ane je lahko navdih za druge

Ukrotil slano vodo K

ar takoj je treba povedati, da v na{i zgodbi ni govora o magiji, ampak o pristopu do naravnih virov, ki nam lahko poka‘e upanje za prihodnost. Carl Hodges je ve~ kot trideset let deloval kot raziskovalec v laboratoriju

za raziskave okolja v Phoenixu v Arizoni. Njegovo podro~je je mo‘nost uporabe slane vode za namakanje priobalnih pu{~avskih predelov, gojitev alg in morskih sade‘ev za prehrano in boj proti globalnemu pregrevanju ozra~ja. Pri petin{estdesetih letih pa se je naveli~al laboratorija in se podal v »‘ivljenjsko avanturo«. Zamislil si je farmo v afri{ki pu{~avi, kjer ne bi nikoli manjkalo vode,

Na Farmi morske vode naj ne bi nikoli manjkalo vode, kmetovanje zemljo namesto siroma{enja bogati, okoli{ko prebivalstvo pa ima dovolj hrane zase in za prodajo. kmetovanje bi zemljo namesto siroma{enja bogatilo, okoli{ko prebivalstvo pa bi imelo dovolj hrane zase in za prodajo. Te sanje uresni~uje v Massawi blizu Asmare v Eritreji. Leta 1998 je Hodges pri{el v Eritrejo z ‘eno arhitektko – ekologinjo in 100.000 zarodki morskih rakcev. S seboj pa je vzel {e 20 kilogramov semen salikornije ali oso~nika, posebne halofitne (ki tolerira sol) rastline, ki ji pravijo tudi morski {pargelj. Izbira te rastline je sad dolgoletnih raziskav v Mehiki in Savdski Arabiji. Je »doma~a« rastlina eritrejskih obal in prava zakladnica proteinov.

VSESTRANSKI OSO^NIK Salikornija – oso~nik

Podvig se je za~el na podro~ju kakih 800 hektarov, ki je videti kot neke vrste

Carl Hodges

ri‘evo polje. Napaja ga morska voda, speljana po kanalu od obale. Nasadi oso~nika dajejo sve‘ videz sicer izsu{eni pu{~avski pokrajini. Mlado rastlino je mogo~e u‘ivati kot zelenjavo, zrelej{o in semenje pa uporabljajo za moko in olje – tako za prehrano kot za kozmetiko in v druge namene. Na Farmi morske vode, kot so jo poimenovali, velja pravilo, da se ni~ ne zavr‘e, vse je uporabno. Iz ostankov oso~nika izdelujejo krmilo za morske rakce, odpadno vlaknino pa me{ajo med ilovico pri izdelavi opeke. Rakci, mehi{ki in tisti iz Rde~ega morja, so drugi glavni pridelek na farmi. Gojijo jih v posebnih bazenih, hranjeni z oso~nikom pa baje rastejo ob~utno

Misteriji 29


U KROTIL

SLANO VODO

hitreje kot navadno. @e v prvih letih so jih pridelali toliko, da so tr‘no zanimivi za izvoz na evropski in ameri{ki trg. Vodo, v kateri rastejo rakci, pre~rpavajo v druge bazene, kjer gojijo ribe in vrsto malih glodalcev za meso in ko‘o. Z iztrebki vseh teh ‘ivali obogateno vodo pre~rpajo kot naravno gnojilo na polja oso~nika. Tako je krog zaklju~en in se za~enja znova. Seveda je imel projekt v za~etku tudi nasprotnike ali vsaj skeptike. Ker je Hodges uvajal rastline in ‘ivali od drugod, so se nekateri bali morebitnih novih virusov, ki bi {kodovali obstoje~emu ekosistemu. Vendar so v petih letih obstoja farme opazili le spodbudne pozitivne u~inke. V okolici spet gnezdijo ptice, od katerih so neke veljale za skoraj iztrebljene. Zanimiv je tudi u~inek na okoli{ke pa{nike. Podro~je je znano kot zelo suho, de‘uje le tri mesece v letu, ~e sploh kdaj. Revni pa{niki, ki za kratek ~as ozelenijo, se zaradi visoke temperature, ki se dvigne na 46 stopinj Celzija, hitro posu{ijo, potem pa koze in ovce ‘ivijo od trnovega grmovja in bo‘je volje. Bazeni s slano vodo, ki je te‘ja od de‘ev-

Mlade alge – hrana za rakce.

30

nice, zdaj delujejo kot neke vrste nepropustna le~a, ki de‘evnico zadr‘uje, da takoj ne ponikne v ‘ejno zemljo. Tako ostanejo okoli farme po suhih pa{nikih manj{e zelenice, ki okoli{kim kmetom podalj{ajo skromno pa{o. V zadnjih petih letih se je okolica sploh spremenila, in to ne samo na videz, saj je dobilo zaposlitev lepo {teSajenje mangrove v slano vodo. vilo doma~inov. Hodges je prepri~an, da je njegov projekt tudi finan~- prebivalstvo, vendar ima Hodges v misno uspe{en, saj kot pravi Ameri~an ve, lih {e nekaj drugega … da lahko uspe samo, ~e se bo 30 milijoKiotski sporazum iz leta 1997 je podnov dolarjev, ki jih je uspel zbrati za pisnice zavezal k zmanj{anju izpusta za~etek, investitorjem bogato povrnilo. plinov s toplogrednim u~inkom. To je Priznava tudi, da brez soglasja in podpo- mo‘no dose~i na ve~ na~inov, ne le z re eritrejske vlade ne bi {lo, saj je tam- zmanj{anjem industrijske proizvodnje. kaj{nje stanje zaradi dolgotrajne vojne z Mednje sodi tudi pove~anje gozdnih Etiopijo in nestabilnega politi~nega siste- povr{in, saj je znano, da gozdovi absorma dokaj majavo. O~itno pa so uspehi birajo ogljikov anhidrid in tako ~istijo njegovega poskusa v ‘ivo tako vidni in ozra~je. Ker govorimo o globalnem hitri, da prepri~ajo vsako politiko. ozra~ju, je prav mogo~e, da bodo industrijsko visoko razvite dr‘ave tak{en obolos v obliki gozda prispevale v kak{ni MANGROVE drugi dr‘avi. Kilometre do sedaj puste ^ISTILKE ZRAKA eritrejske obale, zasajene z mangrovo, Poleg ~isto komercialno zasnovane- bo mogo~e tr‘iti v smislu Kiotskega spoga projekta Farme slane vode pa je razuma. Hodges uvedel {e eno zanimivost, ki je Gospod Hodges je zase prepri~an, da sicer kratkoro~no neprofitna, ima pa je vizionar – realist. Na svoji farmi je daljnose‘ne pozitivne u~inke. Obalno dokazal, da je tudi v neugodnih klipodro~je Eritreje je za~el »pogozdovati« matskih razmerah mo‘no z relativno z mangrovo, tropsko rastlino, ki ima majhnimi sredstvi in preprosto tehniko neslutene u~inke na ozra~je. Te rastline pridobivati hrano, izbolj{ati razmere in imajo sposobnost po‘iranja ogljikovega prispevati k izbolj{anju {ir{ih ‘ivljenjanhidrida: en hektar takega nasada pobere letno 8 ton ogljika iz ozra~ja in da skih razmer. Farma, ki jo namerava preve~ kot 20 ton biomase stebel, vej, listov pustiti v upravljanje doma~inom, je lahin korenin. Mangrove so koristne tudi ko vzorec za podobno delovanje tudi za prehrano koz in kamel ter za les, ki drugje. Al. Ju. ga v teh krajih primanjkuje. Ugodno za

D


Skrivna sporo~ila v alegori~nem slikarstvu (3)

Od kod se je to dete vzelo N

abriti Almanach nam je ‘e do zdaj natrosil obilo namigov, ki so resda na meji verjetnosti, a imajo svojo logiko tudi v zgodovinskem kontekstu. Kar malo sovra‘imo ga zategadelj, {e posebej, ker je nekak{en pritepenec, ki je od bog si ga vedi kod preko son~ne Italije priromal v na{e kraje in nam nemudoma pri~el soliti pamet in metati v brk na{e napake. On sam pa se skrivnostno smehlja in nam ostaja neznanka. Njegovi sodobniki niso o njem vedeli tako reko~ ni~, na{i sodobniki o njem zgolj ugibajo. Nekateri se celo delajo zelo pametne. Znani slovenski umetnostni zgodovinar je pred nekaj leti zapisal teorijo, da je bil Almanach pravzaprav vzdevek flamskega slikarja Verelsta, ki je

Kazalo bi nekoliko natan~neje pobrskati po rodovnikih in morda se nam primeri, da bo veliki mo‘, za katerega v zadnjem ~asu ka‘e vse ve~ zanimanja tudi evropska stroka, poletel iz flamskih poljan in pristal v slovenski zibelki. okoli leta 1876 privandral na Kranjsko, naslikal nekaj ~udovitih portretov in dobr{no {tevilo fresk, se v Ljubljani celo o‘enil in po treh letih z dru‘ino od{el s trebuhom za kruhom na cesarski Du-

naj. Vsaj en pomislek lahko navedemo proti tej trditvi. Obse‘en opus, ki ga je zapustil Almanach, je prakti~no nemogo~e spraviti skupaj v tako kratkem ~asu, pa ~eprav bi no~ in dan samo garal. Toda ne – Verelst si je vzel ~as tudi za romantiko in ljubezen, ki je rodila sad. Za povrh je tu in tam {e metal hudi~eve podobice in si privo{~il kupico rujnega. V to nas prepri~ujejo njegova dela. Nekaj pri vsej stvari ni v redu. Tak{no ~ude‘no dete na{ slikar verjetno ni bil, ne glede na vso slavo, ki so mu jo peli sodobniki. ^e k temu dodamo {e na{o ugotovitev iz prej{njega nadaljevanja, da je slika Kvartopirci II nastala {ele leta 1704, potem je povezava s Verelstom na vse bolj majavih nogah. @e res,

Kvartopirci I.

Misteriji 31


OD

KOD SE JE TO DETE VZELO

ŠE ENA IGRA BESED

Kvartopirci II.

da bi bilo lahko to delo naslikano tudi v daljni de‘eli, a umetnik je bil vsekakor prisoten vsaj pri goljufiji leta 1702, pa tudi o poznej{em dogajanju je moral imeti dokaj natan~ne podatke.

KLJU^ JE V DETAJLIH Kdo je bil torej skrivnostni gost na{e de‘ele, ki se je v svojih delih tako navihano poigraval z nami? Morda pa mu lahko nekoliko pokukamo v mo‘gane, saj bi se znalo zgoditi, da se je na njemu lasten in dokaj svojstven na~in celo povsem predstavil. Da se ne bi preve~ sprehajali po njegovih {tevilnih delih, ostanimo kar pri Kvartopircih in si podrobneje oglejmo obe deli, ki se ukvarjata s to tematiko. @e povr{en pogled nam razkrije, da sta si sliki dokaj podobni, {e celo ve~, brez velikega pretiravanja lahko re~emo, da so na obeh platnih upodobljene iste osebe. Verjetno bi se dalo celo trditi, da so Kvartopirci I nekoliko starej{i po nastanku, saj so osebe videti mlaj{e. Seveda bi lahko kdo ugovarjal, da si to samo domi{ljamo, je pa res, da je vsak prepir okoli tega povsem odve~. Poglejmo si raje, kaj imata obe sliki skupnega in v ~em se razlikujeta, kar bi morebiti lahko dalo namig za nadaljnje raziskovanje. Razen ‘e omenjene podobnosti vsaj nekaterih oseb in pa seveda igranja kart

32

bi bilo vredno opaziti, da se na obeh pojavljajo majolike oziroma bokali, ~emur smo ‘e pripisali namig na kraj dogajanja, ki bi lahko bil grad Bokalce pri Ljubljani. Tudi pipa se pojavlja na obeh platnih, a prav ~udno je, da ima na prvi sliki na{ prijatelj~ek eno v roki, drugo pa mu iz ozadja na kro‘niku ponuja prijazna gospa. ^emu dve? Tudi bokala sta na tej sliki dva. Je to pomembno? Morebiti, saj na drugi sliki vlogo podvojitve opravita dve dvojki. In kam nas vodi ta vsiljiva dvojnost? Vprezimo nekoliko domi{ljijo, da nam nemara potegne na{ voz iz blata. Karte na prvi sliki so francoske, na drugi pa italijanske. Kako bi v teh dveh jezikih lahko poimenovali dvojnost? Po francosko bi povsem ustrezala besedica »double«, v jeziku na{ih ju‘nih sosedov pa se ponuja izraz »doppio«. Dokaj{na podobnost, ni kaj, toda kaj naj z njo po~nemo? Tam iz ozadja mo‘ganov nam sili v zavest zelo podobna beseda, ki smo jo mimogrede omenili v prej{njem nadaljevanju. Gre za grad Duplje, ki so ga njega dni po nem{ko imenovali »Dupplach«. Toda kaj za {menta ima {e ena gra{~ina opraviti v celi zgodbi, pa ~eprav smo namignili, da bi eden od udele‘encev omizja prav lahko bil Franc Josip Possarelli, do svoje smrti leta 1702 lastnik tega gradu. Stvar je na videz brezizhodna in morda bi se je bilo dobro lotiti z druge plati.

Umetnostni zgodovinarji v svojih razpredanjih o Almanachu zelo radi omenijo mo‘nost, da si je na{ prebrisanec svoj vzdevek morda izbral po slovitem mojstru, ki je nekoliko prej ‘ivel v Rimu. Gre za Wouterja Pietersza Crabetha, ki je umrl leta 1644. Torej je skorajda neverjetno, da bi ga na{ umetnik poznal, sli{al pa je o njem med svojim bivanjem v Rimu prav gotovo, zatorej mu je tudi moralo biti poznano, da si je privzel vzdevek Almanack. Kaj je hotel na{ skrivnostne‘ dose~i s tem, da je vzdevek slavnega mo‘a spremenil samo za eno ~rko in ga nadel sebi? Prva misel, ki se nam ob tem vsiljuje, je seveda mo‘nost, da bi tolik{na podobnost imen lahko zapeljala bogate naro~nike ali kupce, ki bi vpri~o te povr{nosti malo globlje segli v svoje mo{nji~ke tudi za njegova dela. Verjetnost te predpostavke je tako velika, da bi nas znala zazibati v samozadovoljnost ob tem odkritju, kar bi pomenilo konec nadaljnjega vtikanja nosu v to tematiko. A prav zgoraj omenjena dvojnost, ki po svoje ka‘e tudi na grad Duplje, nas lahko prisili v malo dalj{e tehtanje {e kak{ne mo‘nosti. Pobrskajmo malo po zgodovini te gra{~ine. Kot prvi lastniki se omenjajo v letih 1625 – 1647 Crabathi, {ele pozneje je grad pri{el v last Possarellijev. Ste tudi vi zastrigli z u{esi? Priimek Crabath je zelo podoben Crabethu, kot se je uradno pisal sloviti umetnik z vzdevkom Almanack. In na{ slikar si je izbral nadimek Almanach, ki se tudi razlikuje samo v eni ~rki! Je hotel s tem pokazati na svoj priimek? A zakaj taka skrivnostnost? Mo‘nost za skriva{tvo se ponuja kar sama od sebe. Kaj pa ~e je bil na{ ti~ek nezakonsko dete, v tistih ~asih ni~ kaj prida spo{tovan status, kar bi seveda pomenilo, da je moral svoje poreklo skrivati? Tudi ~asovno se stvari prav lepo ujemajo, saj je moral biti Almanach rojen nekje okoli leta 1640, torej v ~asu, ko so bili na Dupljah Crabathi. Nesre~na mati si je,


OD

KOD SE JE TO DETE VZELO

neporo~ena, verjetno ‘e v zgodnji nose~nosti omislila pot v Rim (saj res, ali kdo ve, od kdaj na Kranjskem poznamo frazo, da ‘enska odide v Rim, ko gre rodit?), kjer je sad nepotrjene ljubezni prvi~ zajokal v ta neprijazni svet.

KDO JE KDO ^e je na{a predpostavka pravilna, potem je morala biti tudi mati dokaj premo‘na, saj dalj{e bivanje v Rimu {e danes ni prav poceni, pot pa tudi ne. Seveda so stro{ki bistveno manj{i, ~e ima{ v Rimu sorodnike, kar bi v na{em primeru lahko pomenilo tudi, da je dojen~ek kratke hla~e prerasel kar v ve~nem mestu, kjer se je pozneje tudi iz{olal. In ko je roka mojstrsko obvladala ~opi~, se je mladi mo‘ koraj‘no odpravil v doma~e kraje. Morda je celo svojega nepriznanega o~eta na {tiri o~i nekoliko pocukal za brado in ta mu je s svojo ugledno besedo omogo~il la‘ji vstop v visoko dru‘bo tedanje kranjske gospode ter s tem seveda tudi zadostna in primerno pla~ana naro~ila. Ali je bil iz Crabathove rodbine o~e ali mati lahko samo ugibamo, bilo bi pa smiselno poiskati {e rodbino drugega roditelja, kar bi niti ne smelo biti prete‘ko, saj ~edalje bolj opa‘amo, da nam je umetnik vse podatke postregel tako reko~ na pladnju. In zadnja, ki nam {e

Pipanov dvorec v Predtrgu pri Radovljici.

Grad Duplje, od koder je morda bil doma Almanach.

manjka, je dobesedno prav tam. @e ve~krat smo omenili, da je moral biti Almanach strasten kadilec, ko se nam na obeh slikah predstavlja s pipo v roki, na tisti prvi pa prav pretirava, ko eno pipo dr‘i v roki, drugo pa mu iz ozadja ponuja prijazna gospa - in to na pladnju. Pa morda ne~edna razvada le ni bila pravi vzrok za vse to pretiravanje s pipami. V ~asu, po katerem se sprehajamo z na{imi raziskavami, so namre~ na Kranjskem ‘iveli tudi Pipani, pa {e prav gosposki so bili! V Predtrgu pri Radovljici je takrat stal Pipanov dvorec, po

svojem lastniku Adamu Pipanu pl. Brunfeldu imenovan. Prav leta 1640 ga je imenovani gospod kupil od Adama pl. Lamberga! Pa smo skupaj! Mati slikarju torej prina{a Pipanovo dedi{~ino, posredno ali neposredno, kar so, ne da bi vedeli za kaj gre, ubesedili celo nekateri umetnostni zgodovinarji, ki obema slikama, o katerih je govora, ne re~ejo Kvartopirci I in II, temve~ raje uporabljajo naziv Vesela dru‘ba I in II. »Vesela dru‘ba« pa se prav lahko imenuje tudi »Radostna dru‘ba« in naslikani udele‘enci bi bili prav zaradi tega morda »radovoljci«, kar bi lahko kazalo na Radovljico! Vse preve~ imamo namigov, da bi jih mirne du{e pospravili pod klop. Nasprotno – kazalo bi nekoliko natan~neje pobrskati po rodovnikih in morda se nam primeri, da bo veliki mo‘, za katerega v zadnjem ~asu ka‘e vse ve~ zanimanja tudi evropska stroka, poletel iz flamskih poljan in pristal v slovenski zibelki. ^e ga seveda ne bomo, zaradi »dobrih odnosov z Brusljem«, spet podarili nazaj! Komur je dana mo‘nost, da kaj postori na tem izzivu, naj jo zagrabi, pa ~etudi mu na{a sedanja politika ne bo hvale‘na. Ve~ina Slovencev mu bo. Jaz tudi! Ivan Mohori~

D

Misteriji 33


Drevesni horoskop (8)

Bor in cipresa BOR – DREVO

D

vojne, zelene igle se vrstijo na konici borove veje. Ker skoznje povsod vidimo rjavorde~o skorjo bora, je to prav posebno dekorativno drevo; v obliki in v barvi. Skupaj s ~e{njo in okrasnim javorjem bor krasi japonske vrtove, kjer vrtnar z rezanjem drevesnih korenin in vej oblikuje ~ar orientalskih vrtov. Bor je tudi priljubljeno drevo za bonsai kulturo. V posebnem japonskem gledali{~u je bor edina dekorativna rastlina. Ker velja za sede‘ bogov, so ti tako povabljeni, da si ogledajo predstave. Pinus je njegovo latinsko ime, zato bor radi imenujemo tudi pinija. Bor ni zahteven in uspeva tudi na skromnem terenu. Razprostira se pribli‘no na istih prostorih kot breza; prijateljsko se raz{irjata do arkti~ne drevesne meje. V severnih podro~jih pa se bor vedno bolj kr~i in ‘e skoraj plazi; tam je bolj grm kot pa drevo. Poleg dobrega lesa za pohi{tvo je borov les tudi dobro gorivo. @e v antiki so borovo smolo (katran) uporabljali za razne lake, oljne barve, terpentin in olja.

V zdravljenju z zeli{~i se borovi izdelki uporabljajo predvsem za dihala. Eteri~no olje bora je dobro inhalirati ali dodati vro~i kopeli.

34

Bor – tvoj ~isti, sve‘i dih mi je vzor; brez tebe begata mi um in dih. ^e cvetje si tvoje vztrajno ogledujem, vsa slaba dejanja sr~nó ob‘alujem.


B OR

IN CIPRESA

DREVESNI KOLEDAR ZA AVGUST

Bor je znak drevesnega horoskopa, v katerem zelo dobro uspevajo predvsem ‘enske.

(drevesni koledar za celo leto smo objavili v 114. {tevilki Misterijev) 26.07. - 04.08. – cipresa (zvestoba) 05.08. - 13.08. – topol (negotovost) 14.08. - 23.08. – cedra (samozavest) 24.08. - 02.09. – bor (izbir~nost) V zdravljenju z zeli{~i se borovi izdelki – podobno kot smrekini – uporabljajo predvsem za dihala. Eteri~no olje bora je dobro inhalirati ali dodati vro~i kopeli. ^e vro~i kopeli dodamo borove igle, pospe{imo prekrvitev, kar pomaga tudi pri te‘avah z revmo; dober kilogram mladih borovih poganjkov dvajset minut kuhamo v dveh litrih vode. Tako pridobljena teko~ina zadostuje za 4 do 5 kopeli.

BOR (izbir~nost) V ~asu bora rojena oseba se dobro zaveda svojih ~arov; v~asih je celo malce zaljubljena vase. Rada ima prijetno dru‘bo in je kljub navidezni {ibkosti odporna ter je kos vsaki nalogi ali te‘avi. Na njej ni ni~ pasivnega, je pogumno spro{~ena, povsod se dobro znajde in najde ter zase vedno dobro poskrbi. Je dober tovari{, kot prijatelj pa je bolj previdna. V ljubezni se hitro vname, vendar enako hitro kot se je vnel ogenj strasti tudi ugasne. Bor se rad prito‘uje in predmet svojega po‘elenja hitro zamenja – kadar misli, da ga ne bo dobil. Zato do‘ivi veliko razo~aranj, preden najde stabilno partnersko razmerje. Te‘ave na ljubezenskem podro~ju pa izravnava z delom, poslovno. Je ~udovit organizator in ljudje mu zaupajo. Prakti~na ‘ivljenjska filozofija in pogum mu zagotavljata lepe uspehe, dokler ga ne ustavi zopet kak{na ljubezenska pustolov{~ina, na katere pa bor zelo resno gleda.

CIPRESA – DREVO

@

e v antiki je imela vedno zelena cipresa magi~en pomen. Platon je v njej videl simbol nesmrtnosti, pri Rimljanih pa je bila sveto drevo, ki je pripadalo bogu smrti Plutonu. Imenujejo jo tudi drevo ‘ivljenja, in van Gogh jo je narisal kot ognjeni plamen. V na{i kulturi in tudi na Kitajskem jo radi sadijo na pokopali{~ih in okoli njih. Cipresa je 20 do 50 metrov visoko drevo, ki izhaja iz orienta. Cipresa, ki raste v zahodnih de‘elah (Thuja occidentalis), se ne razlikuje veliko od prave orientalske ciprese; pa tudi doma~i brin je njen sorodnik. Za zdravljenje z zeli{~i je njena raba dokaj mnogostranska in ‘e stari Grki so uporabljali njen osve‘ilen in prijeten vonj. Predvsem so si z njo pomagali pri zdravljenju jetike. Budisti jugovzhodne Azije in Japonske priporo~ajo molitve in meditacijo ob njenem vonju; kolerike to umiri, melanholi~nim osebam pa daje pogum za ‘ivljenje. Torej ima cipresa tudi tam simboli~en pomen ‘ivljenja in smrti. Za nekatere je smrt namre~ samo dolgo pri~akovan po~itek, za druge pa prehod v novo ‘ivljenje.

Cipresa ima simboli~en pomen ‘ivljenja in smrti. Budisti jugovzhodne Azije in Japonske priporo~ajo molitve in meditacijo ob cipresinem vonju; kolerike to umiri, melanholi~nim osebam pa daje pogum za ‘ivljenje.

Eteri~no olje ciprese pridobivamo iz njenega sade‘a, cipresnega ~epka. Najbolj intenziven vonj daje, ~e ga pobiramo v maju in juniju, ko so ~epki {e sve‘e zeleni. To olje ima zelo mo~an vonj. 5 do 10 kapljic cipresnega olja v topli kopeli sprosti in hkrati osve‘i vseh pet ~love{kih ~utov. Mlade poganjke nabiramo spomladi (ko so polni soka), jih na drobno sesekljamo, pome{amo z oljem ter pustimo stati nekaj dni na toplem. Potem to olje lahko uporabljamo za masiranje bole~ih udov. Dobro pomaga pri revmi in otrdinah.

CIPRESA (zvestoba) V ~asu ciprese rojena oseba je ~vrsta, najve~krat mo~no grajena, z dobro razvitimi telesnimi mi{icami. Njen upogljiv zna~aj ji olaj{uje ‘ivljenje. Ne potrebuje veliko, da je lahko vedno zadovoljna. Vse v ‘ivljenju sprejme tako kot do nje prihaja in se ne upira stvarem, ki jih ne more spremeniti. Zato je vselej vedra, sre~na in optimisti~na. Prav zaradi te njene lastnosti ostane zelo dolgo mladostna. Va‘ni sta ji pravzaprav samo dve stvari: lep videz in spo{tovanje. Vse drugo je zanjo bolj stranskega pomena. Cipresa se boji samote in osamljenosti. Vedno ‘eli biti v krogu dru‘ine in prijateljev. V ljubezni je vihrava in nenasitna. Te‘ko jo je zadovoljiti, vendar pa je svojim prijateljem zvesta in jim rada ustre‘e. To vsekakor ni sentimentalna oseba; v~asih je vzkipljiva in uporna. Da je po eni strani pedantna, po drugi pa povr{na, je ena njenih prav posebnih lastnosti. Je nenavadna oseba, ki ne mara, da jo drugi obravnavajo, se pa sama rada izpove. Zaradi njene budne inteligence si zna svoje ‘ivljenje udobno urediti ter dobro uravnovesiti delo, po~itek in u‘itek. Kljub temu ima vedno ob~utek, da ji nekaj manjka. Nevenka Kette Gabrov{ek

D

Misteriji 35


Znameniti Kranjec na kitajskem cesarskem dvoru

Slovenski mandarin B

rez dvoma smo Slovenci narod, ki je prispeval in {e vedno prispeva veliko pomembnih del mednarodne vrednosti na podro~ju matemati~no fizikalnih ved in naravoslovja. Samo pomislimo na svetovno znana znanstvenika, matematika Jurija Vego in fizika Jo‘efa [tefana. Seveda je {e dosti drugih znamenitih Slovencev. Ti niso delovali le v o‘ji domovini, ampak tako reko~ po vsem svetu, kamor odhajajo {tevilni na{i vrhunski znanstveniki tudi danes. Med takimi, ki so delovali dale~ od svoje rodne grude in bili nadpovpre~no uspe{ni, je bil tudi jezuit, matematik in astronom, naravoslovec in politik, predvsem pa neumoren opazovalec zvezdnega neba in pojavov na njem, Avgu{tin Haller pl. Hallerstein. Ta znameniti Slovenec, pravzaprav Kranjec, se je sicer rodil leta 1703 v Ljubljani, vendar je ve~ino svoje mladosti pre‘ivel na Ravbarjevem gradu pri Meng-

Hallerstein je opazoval zvezde, komete, gibanja planetov in satelitov, Son~eve in Lunine mrke, organiziral astronomske meritve v razli~nih krajih obse‘nega cesarstva, izdeloval zemljevide kosov Kitajskega cesarstva, sodeloval pri izdelavi zvezdne karte okoli 3000 zvezd … {u, kjer je bil njegov o~e gra{~ak. Zato imamo Hallersteina za Meng{ana. Bil je sin barona Janeza Ferdinanda pl. Hallersteina, njegova mati pa je bila baronica Marija Suzana Elizabeta Erberg iz Dola

pri Ljubljani. Avgu{tin je bil drugi od enajstih otrok. Na njegovo izobrazbo je gotovo mo~no vplivala bogata knji‘nica Erbergovih. Hallerstein se je {olal pri jezuitih v Ljubljani. Kon~al je gimnazijo in stopil v njihov red. [tudij je nadaljeval v Gradcu in na Dunaju, kjer se je med drugim odli~no izobrazil tudi v matematiki in astronomiji. Po kon~anem visoko{olskem {tudiju je najprej v jezuitskem redu pou~eval gramatiko. Kmalu pa se mu je ponudila prilika, da uresni~i svojo mladostno ‘eljo, da postane misijonar.

MISIJONAR NA KITAJSKEM In tako je kot misijonar odpotoval na Kitajsko, kjer je ostal do konca ‘ivljenja. Aprila leta 1736 je odplul z ladjo iz Lizbone proti Kitajski in septembra 1738 prispel v ju‘no kitajsko pristani{~e Macao, ki je bilo tedaj v portugalskih rokah. Med potjo se je marljivo u~il portugal{~ine in kitaj{~ine ter se {e izpopolnjeval v matematiki in astronomiji. ^ez pol leta se je odpravil na dva tiso~ kilometrov dolgo pot v notranjost Kitajske, v njeno prestolnico Peking, kjer je bil sede‘ jezuitske organizacije. Tja je pri{el sredi leta 1739. Na cesarskem dvoru je poleg drugih zadol‘itev prevzel delo v matemati~nem tribunalu (oddelku), ki mu je bila dodeljena tudi astronomija. Leta 1743 je postal ~lan, 1746 pa predsednik te znanstvene ustanove in {e dvorni astronom povrhu.

DIPLOMAT Ravbarjev grad v Meng{u, kjer je Hallerstein pre‘ivel ve~ino mladosti. To lepo stavbo, seveda nekoliko predelano, si lahko ogledate {e danes. Izdal in zalo‘il Muzej Menge{ 2003.

36

V naslednjih letih je veliko potoval po de‘elah prostranega Daljnega vzho-


SLOVENSKI

MANDARIN

da. Prepotoval je Mand‘urijo in jo kartiral. Oktobra 1752 je na ‘eljo portugalske kraljice zapustil Peking in pri{el oktobra 1753 v Macao, kjer se je sre~al s portugalskimi kraljevimi odposlanci in jih nato pripeljal v Peking. Po kon~anih pogovorih na kitajskem cesarskem dvoru je Hallerstein ponovno spremljal odposlance do Macaa in se nato spet vrnil v Peking. To potovanje ga je zelo iz~rpalo, vendar mu je v zahvalo za ta politi~ni podvig (diplomatsko delo) in druga pomembna dela na cesarskem dvoru cesar podelil naslov mandarina tretje stopnje (od devetih mo‘nih). Zaradi telesne iz~rpanosti se je pozneje odpovedal kartografskemu delu na terenu, kmalu po 1770 pa je cesarja zaprosil za odpust iz dvorne slu‘be, ker mu je zaradi starosti postala prete‘ka. Leta 1774 so Hallersteinu po{le mo~i, zadela ga je kap in njene ponovitve konec oktobra 1774 ni ve~ pre‘ivel. Pokopali so ga na jezuitskem pokopali{~u v Pekingu, kjer je na njegovem nagrobniku izpisano njegovo ime tudi v kitajskem jeziku.

Pekin{ka jezuitska zvezdarna okoli leta 1750, ko je na njej deloval in jo vodil Avgu{tin Hallerstein. Na razse‘ni plo{~adi so vidne skoraj vse zna~ilne starinske kotomerne astronomske opazovalne naprave: armilarne sfere, kvadrant, sekstant, gnomon (navpi~na palica), nebesni globus itn. Izdal in zalo‘il Muzej Menge{ 2003.

Naslovnica glavnega Hallersteinovega dela Observationes astronomicae (Astronomska opazovanja).

Avgu{tin Hallerstein je torej od{el na Kitajsko kot misijonar, toda zdi se, da so se tam bolj zanimali za njegovo matemati~no in astronomsko znanje. Oboje mu je res prav dobro slu‘ilo pri kartografiranju (risanju zemljevidov), s katerim se je za~el ukvarjati ‘e na svoji poti na Kitajsko. Tako je ‘e leta 1738 narisal na~rt mesta Macaa in okolice. Glavno in obse‘no kartografiranje pa je opravil 1749 v Mand‘uriji. Na skrajno napornih potovanjih je zbral podatke za izdelavo zemljevida te silno razse‘ne dr‘ave. To delo je bilo povezano s pripravo obse‘nega atlasa Kitajske, ki je iz{el leta 1769. [tevilna Hallersteinova pisma sorodnikom na Kranjsko ter pisma in ~lanki drugim cerkvenim in znanstvenim organizacijam doma in v tujini (londonskemu Royal Society v Londonu, peterbur{ki Akademiji nauk, dunajskemu Cesarskemu astronomskemu observatori-

KARTOGRAF

ju) pri~ajo o neverjetno bogatem opravljenem delu, posebno pa na podro~ju kraljeve znanosti – astronomije.

DVORNI ASTRONOM Opazoval je zvezde, komete, gibanja planetov in satelitov, Son~eve in Luni-

Znamka, ki je ob 300. letnici Hallersteinovega rojstva iz{la v za~etku leto{njega leta v Sloveniji.

Misteriji 37


SLOVENSKI

MANDARIN

Mesec revije

Misteriji v knjigarni Bukvica na Ptuju Princip navideznega prehoda notranjega planeta, tj. Merkurja ali Venere, ~ez Son~ev disk. Z jezuitske zvezdarne v Pekingu so opazovali {tevilne take prehode z namenom dolo~iti navidezno velikost Sonca in razdaljo Zemlja–Sonce.

ne mrke, organiziral astronomske meritve v razli~nih krajih obse‘nega cesarstva, izdeloval zemljevide kosov Kitajskega cesarstva in ob tem celo objavil oceno rodnosti in {tevila Kitajcev, sodeloval pri izdelavi zvezdne karte okoli 3000 zvezd in {e bi lahko na{tevali. O vsem tem, o vsakem opazovanju posebej, pa je zapustil zapiske, jih torej dokumentiral, saj jih je objavljal po razli~nih znanstvenih revijah {irom po v Evropi. Seveda je opazovanja opravljal skupaj z drugimi jezuiti – astronomi v

pekin{ki jezuitski zvezdarni. Najpomembnej{i dokument takega skupnega dela je iz{el prav po njegovi zaslugi leta 1768 na Dunaju in obsega astronomska opazovanja pekin{kih jezuitov v letih od 1717 do 1752.

V knjigarni lahko kupite

ETNOGRAF

Hallerstein je zapustil tudi ve~ naravoslovnih in etnografskih spisov o takratni Kitajski, o potresih, verah, no{ah, ‘ivalih, pokrajini (opisoval je neke vrste krasa) in tudi dru‘benih razmerah. Imamo ga za enega najpomembnej{ih kranjskih znanstvenikov, glede astronomskih prispevkov pa je brez dvoma najve~ji. V preteklosti morda nekoliko pozabljen ali zamol~an, ob 300. letnici rojstva pa ponovno o‘ivljen. Da, res, Slovenci pravzaprav {ele zdaj odkrivamo, kaj vse in kako veliko je vsega naredil ta do konca ‘ivljenja neverjetno delavni Kranjec. Merkur ob svojem navideznem prehodu ~ez Sonce leta Marijan Prosen – Majo 1970. Foto Marijan Prosen.

D

38

V mesecu avgustu obi{~ite Knjigarno in papirnico Bukvica na Ptuju, Zagreb{ka 4, kjer boste dobili brezpla~ni – ogledni izvod revije Misteriji.

{olske knjige, delovne zvezke, {olske potreb{~ine, ostalo literaturo, tiskovine, pisarni{ki material in spominke. Ve~ informacij na telefonu 02/783-76-51 in v na{i spletni knjigarni www.bukvica.si


Videnje NLP-ja, ki ga je spremljalo ve~je {tevilo o~ividcev

NLP-ji v Koloradu Z

aradi ponavljajo~ih se sre~anj z NLP-ji v Lakewoodu, Kolorado, so pri MUFON-u spro‘ili ob{irno raziskavo. MUFON je, kot vemo, najve~ja nevladna organizacija za raziskovanje NLP-jev v Zdru‘enih dr‘avah Amerike. George Zeiler, glavni preiskovalec in namestnik direktorja MUFON-a pravi, da gre za resen primer, dokumentiran z videoposnetki ter s fiziolo{kimi in materialnimi sledmi. Zgodaj zve~er 30. septembra 2001 je ve~ o~ividcev v kraju Lakewood, Kolorado, opazovalo velik predmet okrogle oblike, ki je letel nenavadno nizko nad Estes Street v ju‘no smer. Predmet, ki je ‘arel rde~e, rumeno in oran‘no, je navidezno sledil zelenemu kombiju. Ko se je pribli‘al kri‘i{~u z Yale Avenue, je svetla, modrikasta svetloba {inila iz predmeta proti premikajo~emu se kombiju. Ve~ nepovezanih opazovalcev je reklo, da je bilo videti, kot da je svetlobni ‘arek preiskal vozilo, osvetlil voznika, nato pa spet v celoti poniknil v okrogli predmet. V kombiju je sedel Stan Romanek, ki se sre~uje z NLP-ji ‘e od otro{tva. Ko je bil star pet let, se je njegova dru‘ina iz Denverja preselila v Northwood v Severni Dakoti. O~e je bil zaposlen pri ameri{kem letalstvu in Romanek se spominja, da je kot otrok pogosto sli{al govorice o opa‘anjih NLP-jev nad zra~nim opori{~em Grand Forks in nad mestom Northwood. Pozneje se je dru‘ina preselila v Cheyenne in nazaj v Denver, govorice o opa‘anjih pa so se {e naprej vrstile. Decembra 2000 je bil Romanek namenjen v park Daniels, kjer naj bi fotografiral svojo zaro~enko, ko je opazil, da se je ve~ avtomobilov ustavilo ob

Romanek se je nekega jutra zbudil s sve‘imi ranami na zapestjih in znaki kirur{kih rezov v kri‘nem predelu hrbtenice, ~eprav tam ni bil nikoli operiran. robu ceste. Videti je bilo, da ljudje v avtomobilih strmijo v predmet, ki je po~asi jadral po zraku nad elektri~nimi vodi, ki so tekli vzporedno s cesto. Romanek je presene~eno ugotovil, da se je pred-

met premikal vzporedno z njim in da je letel le kakih 30 metrov nad zemljo. Tedaj je premikanje predmeta postalo sunkovito. Romanek je zgrabil videokamero in za~el snemati. Isti hip se je predmet dvignil ve~ sto metrov visoko. Romanek je posnetek izro~il denverskemu studiu TV-dru‘be Fox News. Preiskovalci MUFON-a tega videa niso analizirali, saj je neznani lete~i predmet na njem zaradi sunkovitega premikanja snemal~eve roke zelo nejasen. Nobenega dvoma pa ni, da je nenavaden predmet opazovala mno‘ica o~ividcev. Devet mesecev kasneje, septembra 2001, je bil Romanek kar petkrat pri~a nenavadnemu dogajanju. Prvi~, ko se je s prijatelji vra~al s potovanja v Pensilvaniji. NLP se je ponovno pojavil v parku Daniels, kjer so ga videle tudi druge pri~e. 20. in 23. septembra je neznani predmet najprej preletel kraj, kjer je Romanek zaposlen, nato pa {e

Ko so preiskovalci MUFON-a osvetlili Romanekovi zapestji s ~rno svetlobo (del ultravijoli~nega spektra z valovno dol‘ino 320-400 Nm), so se pokazala nepojasnjena znamenja, morda dokaz o ugrabitvi.

kraj, kjer ‘ivi. In 30. septembra se je pripetil dogodek, opisan na za~etku. Romanek je povedal, da je omenjenega ve~era peljal po Estes Street v ju‘no smer in pri{el do vhoda v Old Stonehouse Park. Tam se je ustavil na dovoznem pasu in vzel kamero. Medtem se je okrogli svetle~i predmet

Misteriji 39


NLP-JI

V

K OLORADU

ustavil in lebdel nad velikim dreveupo~asnitvi pa je bila njegova hitrost enaka. Izra~unal je, da je predmet som. Romanek je ocenil, da se je predutripal 8,26-krat na sekundo. Ljudje met zadr‘eval pribli‘no 80 m visoko, lahko prepoznamo utripanje do 10 kar so potrdile tudi druge pri~e, kasutripov na sekundo,« pravi Saino, neje pa tudi izra~uni na osnovi vi{ine »zato lahko izklju~imo, da je {lo za drevesa. Romanek, ki je bil prestralu~i letala, stroboskop ali kak{no {en, a tudi jezen, je za~el snemati. Kot drugo »normalno« razlago. da bi predmet to zaznal, se je za~el dvigovati in premikati proti jugoVideo sedaj analizirajo {e drugi vzhodu. Preletel je ribnik in skupino strokovnjaki. Pristnost Romanekovih ljudi, ki so imeli ob njem piknik, ter Nekega jutra se je Romanek prebudil z neraz- posnetkov potrjujejo posnetki {tedosegel vi{ino pribli‘no 300 metrov. lo‘ljivimi ranami v predelu kri‘a. vilnih drugih o~ividcev, sam Romanek pa se je odlo~il za hipnoti~no Predmet je opazila skupina otrok in stekla k star{em, da bi jim pokazala ke o videnju neznanega lete~ega pred- regresoterapijo, da bi pri{li na plan tudi potla~eni spomini. Sledi povzetek izjav, »lete~i kro‘nik«. Tisti, ki so imeli s se- meta. boj kamere, so takoj za~eli snemati ~udRomanek je preiskovalcem dostavil ki so jih dale pri~e takoj po opisanih no kroglo. Med splo{no zmedo se je osebne podatke {tevilnih ljudi, ki so v dogodkih: predmet naglo dvigal in po besedah parku prisostvovali dogodku. Vse zgornekaterih pri~ in kasnej{ih ocen v nekaj nje navedbe so potrdile {tevilne vero- KOMENTARJI O^IVIDCEV sekundah dosegel vi{ino okoli 5000 dostojne pri~e. Odrasle in otroke so »Ko sem ga zagledala, sta me zajela metrov. Ve~erni oblaki so bili namre~ naprosili, naj pripovedujejo o celotnem strah in groza. Hitro je utripal, barve pa prav na tej vi{ini. Na vzhodu je za~ela poteku dogodkov. Vse intervjuje so po- so se prelivale kot na milnem mehur~ku, vzhajati polna luna. Veter je pihal iz sneli. ko ga obsije sonce.« severozahoda proti jugovzhodu priRomaneka so pozneje ponovno iz»Bil je velik kot gara‘a za dva avtobli‘no 11 km na uro. Utripanje predmepra{ali, saj je trdil, da ima ponavljajo~e mobila. Bil je ogromen. Nobenega zvota je bilo vidno vse dokler se je zadr‘eval se no~ne more o bitjih z »obrazi kot opo- ka ni bilo sli{ati. Samo utripajo~a svetna robu oblakov, nato pa je iznenada sum«. Povedal je, da se je nekega jutra loba. Spodnji del je bil v obliki zvezde. {inil proti zahodu. S prostim o~esom je zbudil s sve‘imi ranami na zapestjih in Videti je bilo, kot da se vzdol‘ robov bilo videti, kot da ga je v hipu zmanjkaznaki kirur{kih rezov v kri‘nem prede- zvezde hitro premikajo lu~ke.« lo. ^ez nekaj sekund so ga spet opazili lu hrbtenice, ~eprav tam ni bil nikoli »Ladja, ki je poletela nad mano, je na robu oblakov. Tam se je zadr‘al nekaj operiran. bila pre~udovita. Videti je bilo, kot da trenutkov in nato izginil v oblakih. Na Preiskovalci so Romanekove rane se po spodnjem delu vrtin~i teko~ina, ki nebu se je zabliskalo, nato pa se je predpostavili pod {ibko ~rno svetlobo, a brez je vseskozi spreminjala barvo. Nobenemet ponovno pojavil. Pri~e pravijo, da uspeha. [ele ko so ga nato pregledali s ga zvoka ni bilo sli{ati. Gotovo so jo se je tokrat premikal proti jugovzhodu. 15-vatno lu~jo, so opazili zelenorumeno morala pilotirati inteligentna bitja, saj se Ko je ponovno izginil v oblakih, se je fluorescentno svetlobo na obeh straneh je ustavila in lebdela, nato spremenila blisk ponovil. V ~asu, ko so ljudje opaobeh zapestij. Svetlobne lise, ki so bile smer in poletela proti vetru.« zovali nenavaden premet, ni bilo sli{ati velike kot ~etrtdolarski kovanec, so poprav nobenega zvoka. »Na robovih zvezde in ob straneh sneli s 35-milimetrsko kamero, nakar so ladje je bilo nekaj podobnega tra~nicam. jih poskusili odstraniti, vendar neus- Videti je bilo kot satovje. Krasne, preliPREISKAVA pe{no. Fluorescenca je {ele ~ez ~as za~ela vajo~e se barve. Predmet je zelo naglo Romaneka so MUFON-ovi preisko- bledeti in naposled izginila. odcikcakal stran.« valci povabili na svoj sede‘, kjer so si Vsi o~ividci so si bili edini v tem, da ogledali njegov video in prisluhnili njeANALIZA ~esa takega {e niso videli. Veliko jih je govi zgodbi. Prvi korak je bil, da so VIDEOPOSNETKOV predmet opisalo kot ogromno utripajo~o poklicali na meteorolo{ki urad, konVideoposnetek je analiziral specialist lu~. Vsi so se strinjali, da ni {lo za letalo, trolni stolp letali{~a v Denverju in druga letali{~a na tem podro~ju ter vse poli- MUFON-a Jeffrey Saino. Po njegovi oce- helikopter, balon ali katero koli drugo cijske postaje. Zanimalo jih je, ali so pre- ni se je hitrost NLP-ja v treh sekundah znano vrsto daljinsko upravljane naRa. Pu. jeli kak{na poro~ila ali radarske posnet- zmanj{ala za 47 odstotkov, pred in po prave ali modela.

D

40


Velenjski radiestezist raziskuje vzroke prometnih nesre~ na ~rnih to~kah

Nesre~ne ~rne to~ke? N

ne), pregloboke obcestne jarke, odsota prvi julij lanskega leta sva Na »~rnih to~kah« bila s sinom namenjena v Cenost kovinskih ograj na mestih, kjer so lje, kamor sva sicer prispela, cestni nasipi previsoki in nezavarovani. so ponavadi hude vendar z re{evalnim vozilom. V Vinzemeljske negativne skogorskem klancu pri Velenju (PireSRE^A V NESRE^I {ica), kjer je bilo v preteklosti ‘e velimagnetne motnje. ^love{ki dejavnik pri nesre~ah bi lahko nezgod, tudi smrtnih, sva namre~ ko primerna zavarovanost cesti{~ mo~do‘ivela hudo prometno nesre~o.« drugi svet oziroma drugo dimenzijo. no omilila. Ko sva na primer s sinom na V~asih so na teh to~kah du{e premi- omenjenem odseku, na popolnoma preTako pripoveduje Velenj~an Herman Mastnak, ki se ‘e dolga leta ukvarja z nulih, ki jim svojci postavljajo obele‘ja. glednem in praznem nasprotnem vozalternativnimi vedami, predvsem z ra- Ru{enje sakralnih obele‘ij zaradi grad- nemu pasu pravilno prehitevala avto, ki diestezijo. Pravi, da sta po zakonu kar- nje cest in drugih objektov je neodgovor- je vozil za tovornjakom, naju je voznik me imela s sinom oba usodno leto, kar no in tvegano. Zgovoren je primer s avtomobila spregledal in tudi skrenil v bi lahko pomenilo tudi fizi~no smrt, a Koro{ke, ko je nekdo podrl lesen kri‘, ki levo, da bi zaob{el tovorno vozilo. Tr~ejima je bilo prizaneseno; utrpela sta te‘- je oviral traso in je kmalu nato do‘ivel nje pri veliki hitrosti je bilo resda silovike po{kodbe in avtomobil je bil popol- te‘ko prometno nesre~o. Podoben u~inek to, toda ~e bi bila tam ob cesti postavljenoma uni~en, vendar sta po ~ude‘u os- imajo tudi ostanki iz druge svetovne voj- na za{~itna ograja, ki je {e do danes ni, bi ne ali {e starej{i, kot na primer zdaj v se najina nesre~a lahko kon~ala druga~e tala ‘iva. »Mislim in trdim, da bi morali psihia- Mariboru na trasi nove ceste proti Ptuju. in nama ne bi bilo treba podirati drogov Fizi~no na teh mestih najdemo ne- za spravilo sena in na koncu v nezavesti tri in filozofi raziskovati, ~emu se na dolo~enih mestih dogajajo take stvari, stroka pravilne nagibe cesti{~ (pre~ne ali vzdol‘- od udarcev pristati v globokem jarku s teko~o vodo.« pa si ob tem zamegljuje o~i,« trdi Mastnak, ki Mastnak se osebno ‘e nekaj let spremlja zavzema, da bi pristojposamezne ~rne to~ke. ne organizacije in osebe kaj ukrenili, vendar Kaj se tam v resnidosedaj nima najboljci dogaja? {ih izku{enj: »Vemo, kaj pome»Takih to~k po Sloni beseda magnetiveniji je kar veliko, odzem, saj je o tem veligovorni pa samo molko pisal ‘e Mesmer. ~ijo ali se izgovarjajo Na teh to~kah, kjer se le na preveliko hitrost vse pogosteje dogajain vo‘njo pod vplivom jo prometne nesre~e, alkohola. Ampak ko so ponavadi hude zesem na postaji PP Cemeljske negativne malje iskal podatke o {tegnetne motnje, podvilu prometnih nesre~ zemni vodotoki razna odseku Arja vas – li~nih jakosti, prelomVelenje, so mi sami rene, geopatogene cokli, da mora biti tu prine, ponekod tudi tasotno {e kaj tretjega, Radiestezijske antene Hermanu Mastnaku ka‘ejo, da so prav na mestu, kjer sta s sinom ko imenovana „vrata do‘ivela te‘ko prometno nesre~o, hude zemeljske negativne magnetne motnje. saj so podatki za leto usode“ s prehodom v »

Misteriji 41


N ESRE~NE ~RNE

TO ~ KE ?

K IRURGIJA ESENOV (Nadaljevanje s 23. strani.)

MO@NI VZROKI, KI BOTRUJEJO PRI NESRE^AH: D Fizi~no oprijemljivo: neprilagojena hitrost, alkohol, samomor, nezavarovana cesti{~a, napa~ne ali pomanjkljive cestne ozna~be, omejitve hitrosti (kjer niso potrebne in predvsem tam, kjer bi morale biti), nagibi cesti{~ (zaradi sesedanja tal ali nepravilne cestne gradnje) D karmi~ni ciklus – leto usode; vpliv planetov D oslabljeni magnetizem (polariteta plus/minus; minus/minus; plus/plus) D stresne situacije D nagnjenost k samomorom D u‘ivanje te‘kih drog D bolna du{a, popolna zasvojenost D vrste sevanj na dolo~enih mestih cesti{~: – kozmi~ni vplivi – negativne zemeljske magnetne motnje (fiksne) – podzemni vodotoki; geopatogena sevanja; geolo{ki prelomi – motnje kot posledica vojn; prikrita grobi{~a; ru{enje sakralnih obele‘ij – blode~i elementali (mesta s smrtnimi izidi ali te`kimi telesnimi po{kodbami) 2001/2002 za ta odsek prav grozljivi! Stopil sem v stik z mag. Matijem Majdi~em, svetovalcem vlade Republike Slovenije na Ministrstvu za promet in ceste. Prisluhnil mi je in se tudi odzval, tako da sva si mesto skupaj ogledala. Obljubil mi je, da bodo storili vse potrebno, da bi prepre~ili {tevilo nesre~, a se nezgode na tem cestnem odseku {e vedno vrstijo, policija pa opravlja svoje delo z radarji in s kaznovanjem voznikov pridno polni dr‘avni prora~un. ^lovek dobi ob~utek, da je odgovornim ljudem figo mar, kaj se dogaja na cestah, koliko je in bo mrtvih in te‘kih invalidov. Upam, da se bo na tem podro~ju kon~no kaj premaknilo in da bo koga od odgovornih le zapekla vest in bo kaj postoril v korist vseh dr‘avljanov.«

KAJ STORITI? »Pred kratkim sem na RTL gledal, kako nem{ki radiestezisti hodijo po avtocestah ter z nihali ali L-antenami merijo sevanja, na kriti~nih to~kah pa postavljajo oznake za nevarnost, trikotnik s klicajem. To sedaj v Nem~iji delajo po ‘e obstoje~ih cestah in tudi na novih trasah.

42

Käthe Bachler v svoji knjigi »Izku{nje z bajalico – geobiolo{ki vplivi na ljudi« navaja, da v Avstriji, Nem~iji, ZDA in [vici ‘e obstajajo {tevilni zbrani izsledki opazovanj in raziskav te problematike. Egon Sarcilly - Ernes z Dunaja je s {tevilnimi predavanji vplival na mestne oblasti, da so mu dovolili usposabljati policijske uslu‘bence z nagnjenjem za delo z bajalico. Na Kongresu avstrijskih radiestezistov leta 1977 v Puchbergu pa je nem{ki raziskovalec Robert Endrös poro~al o svojem zelo zanimivem odkritju »~elnih trkov zaradi podzemnih motenj«. Na{el je znanstvene razlage za biolo{ke vzroke pri »blokiranju« {oferja, in na vseh cestnih predelih, kjer so se pogosto »iz nepojasnjenih vzrokov« ponavljale te‘ke prometne nesre~e, so res ugotovili podzemne motnje. Zavzemam se, da bi tudi v Sloveniji vse take odseke pravilno ozna~ili, da bi bili vozniki pravo~asno opozorjeni. Vsa podro~ja, kjer se gradi, ne samo ceste, temve~ tudi stavbe, pa bi morali za ~im bolj realno oceno izmeriti vsaj trije radiestezisti.« Andrej Kikelj

D

Gordana Kudrikova pravi: »Na samo enem te~aju dobimo celovitej{e in bogatej{e znanje od vseh do sedaj poznanih metod samorazvoja in zdraviteljstva. Za razliko od drugih metod lahko takoj delujemo na fizi~ni, emotivni (eteri~ni in astralni) in mentalni ravni. Tako je zaokro‘eno delovanje na ravni avri~nega polja, do tod se‘e tako imenovani »~love{ki potencial«. Vendar praktikanti psihokibernetike Esenov

Faksimile ~lanka o Vadani Gordani Kudrikovi

uporabljajo {e vi{je energije. Iniciacija, ki jo dobijo na te~aju, ter postopki in mantre, ki se uporabljajo izklju~no v metodi psihokibernetike Esenov, jim omogo~ajo uporabo energije »vz{lih u~iteljev« iz najbolj subtilnih dimenzij. Pojem »vz{li« je mi{ljen v smislu »dvigniti se v Nebo«, kakor uporabljamo izraz »Kristusovo vnebovzetje«. Vz{li u~itelji delujejo prek praktikantov psihokibernetike Esenov, ko ti izvajajo psihi~no kirurgijo. Tu gre za prave pravcate kirur{ke posege, na psihi~ni ravni, kot je na primer operiranje organov zaradi tumorjev, ali pri deformiranih kosteh in hrbtenici. Teoreti~no lahko vsak, ki opravi te~aj psihokibernetike Esenov, postane psihi~ni kirurg, samo ~e metodo pravilno izvaja. Seveda pa je to odvisno tudi od praktikantove duhovne ~istosti ter njegovih ali njenih prirojenih sposobnosti in izku{enj.

D


Raziskovanje majhnih otrok, ki govorijo o prej{njih ‘ivljenjih

Stare du{e R

einkarnacija, ponovno utele{enje, vrnitev du{e v telo, selitev du{e je v vzhodnih, predvsem hindujskih religijah splo{no sprejet pojav. Hinduizem u~i, da se mora du{a po smrti zaradi o~i{~enja naseliti v novem telesu: rastlinskem, ‘ivalskem ali ~love{kem. S takim menjavanjem bivali{~ naj bi du{a dosegla pravo odre{itev v breztelesnosti. V zahodnih kulturah se je pojem reinkarnacije pojavil kasneje in ni nikoli dobil statusa resnega pojava, vrednega znanstvene pozornosti. Morda so bile temu vzrok prevladujo~e kr{~anske religije, slab sloves raznih spiritisti~nih salonov, predvsem pa dejstvo, da tega pojava ni mogo~e obravnavati, dokazati

Dr. Stevenson

Pri regresiji se pogosto zgodi, da se pacient vra~a ne le v mladost in otro{ka leta, temve~ prestopi celo prag rojstva in se znajde v prej{njih ‘ivljenjih. ali ovre~i s priznanimi znanstvenimi metodami. Kljub temu si je pojav du{e, ~eprav ne s takim imenom in pomenom, na{el pot v ordinacije nekaterih psihiatrov in psihoterapevtov, ki se ukvarjajo z regresijo. Pri tej metodi zdravljenja se pogosto zgodi, da se pacient vra~a ne le v mladost in otro{ka leta, temve~ prestopi celo prag rojstva in se znajde v prej{njih ‘ivljenjih. To pa je spet velika ledina neraziskanega. Pogosto sam terapevt hitro uvidi, da je med njegovimi pacienti le preve~ egiptovskih sve~enikov in inkovskih princes in da je v njihovih spominih kar preve~ hollywoodskih podrobnosti. Ni tako lahko lo~iti praspominov od telepatije, jasnovidnosti ali celo podvojene osebnosti pri shizofrenikih. Sploh pa je spomin odraslega ~loveka kot prenapolnjen ra~unalnik, zato kak{en nekontroliran output ni redkost. Vsega tega se je zavedal tudi ameri{ki psihiater Ian Stevenson, ki je {tirideset let svojih raziskovanj posvetil otrokom, ki imajo spomine na neko prej{nje ‘ivljenje. Dr. Stevenson je kot profesor psihiatrije na Medicinski fakulteti v Charlottesvillu v Virginiji deloval kot predavatelj, pa tudi zdravnik. Ukvarjal se je tudi s pojavi, ki so na meji znanosti, ven-

dar jih ni mo~ zanikati: poltergeisti, obsmrtna do‘ivetja in podobno. Pri primerih reinkarnacije ga je vedno motilo dejstvo, da je lahko pri~evalec na mnogo na~inov dobil podrobnosti o prej{njih ‘ivljenjih. Naletel pa je na primere otrok, celo zelo majhnih, ki so komaj za~eli govoriti, a so nenehno omenjali imena krajev, ljudi ali dogodkov, ki z njimi niso imeli nobene zveze. Tako se je osredoto~il na otroke in s~asoma zabele‘il ve~ tiso~ takih primerov, ki jih je intervjuval, preveril njihove podatke in jih naknadno spremljal. Poleg primerov v ZDA se je ukvarjal s pojavi,

Dr. Stevenson z asistentko in novinarjem Shroderjem

ki so dokaj pogosti v Indiji in med libanonskimi Druzi. Druzi, ki so po veroizpovedi ena od islamskih lo~in, podobno kot hindujci verjamejo v selitev du{ oziroma ponovno rojstvo. Morda je ravno to verovanje vzrok, da je na Vzhodu ve~ opa‘enih primerov otrok, ki se spominjajo prej{njih ‘ivljenj. Na »raz-

Misteriji 43


STARE

DU { E

Suzanne, ki je neprestano klicala h~erko umrle Hanan.

vitem« Zahodu bi morda ~ebljanje raznih neumnosti pripisali preveliki otro{ki domi{ljiji, pozneje pa bi take pogovore zatrli, ~e{ »Sedaj si pa ‘e velik in lagati je grdo!«

ZAKLJU^KI Dr. Stevenson je iz ve~ tiso~ primerov, ki jih je obdeloval, potegnil kar nekaj zaklju~kov: D Ti otroci so spomine na prej{nje ‘ivljenje za~eli sporo~ati zelo zgodaj, takoj ko so za~eli govoriti. D Ponavadi je oseba, za katero se ti otroci predstavljajo, umrla pred kratkim, najve~ pred nekaj leti, njegovi sorodniki ali znanci pa {e ‘ivijo. D ^eprav je pokojna oseba ‘ivela relativno blizu kraju, kjer prebiva otrok, ki se zanjo izdaja, otrokovi star{i in sorodniki te osebe obi~ajno niso poznali niti vedeli zanjo. D Ko so taki otroci pri{li v stik s sorodniki pokojne osebe, so jih prepoznali. ^e pa je med smrtjo enega in rojstvom drugega minilo ve~ let, so ljudi prepoznali po fotografijah. D Taki otroci imajo zelo pogosto

44

kak{no prirojeno znamenje ali fobije, ki jih povezujejo z na~inom smrti prej{nje osebe. D Velikokrat so ‘alostni in zagrenjeni, ~e jim okolica ne verjame; v ve~ini primerov so tudi prezreli za svojo biolo{ko starost. D ^e pridejo v stik s sorodniki umrlega, se nave‘ejo in ostanejo z njimi v skoraj sorodstvenih odnosih. D Z odra{~anjem se spomini meglijo in izginjajo, zlasti ~e se je okolica negativno odzvala. D Skoraj v vseh primerih je prej{nji »nosilec« du{e umrl nenadne, nasilne ali nesre~ne smrti in relativno mlad. Pred {tirimi leti se je takrat ‘e osemdesetletnemu dr. Stevensonu na enem njegovih zadnjih potovanj pridru‘il znani ameri{ki novinar in pisatelj Tom Shroder. Shroderja nenavadne teme sicer privla~ijo, je pa velik realist in skeptik. Morda so prav te lastnosti dodatna vrednost izredno zanimive knjige Old Souls (Stare du{e), ki jo je izdal po vrnitvi s potovanja. Poglejmo si nekaj ‘ivljenjskih zgodb reinkarniranih otrok.

DANIEL

Suzanne, vedno oto`ni otrok.

letni fantek za~el govoriti o manj{em kraju zunaj Bejruta, kjer naj bi bil doma, kasneje pa je opisoval avtomobilsko nesre~o, v kateri naj bi izgubil ‘ivljenje. Doma~e je mal~kova vztrajnost in prepri~ljivost najprej zabavala, potem jezila, kon~no pa so le poiskali stik z dru‘ino domnevnega sinovega »prednika«. Podatki so se neverjetno ujemali. Pokojni Ra{id je res preminil v avtomo-

Danes tridesetletni Daniel Jirdi je eden libanonskih Druzov, ki ga je dr. Stevenson spoznal, ko je imel devet let. Njegova zgodba se je za~ela, ko je dve-

Hanan Monsour, umrla `enska, ki naj bi se reinkarnirala v Suzanni.

Odrasla Suzanna res spominja na pokojno Hanan.


S TARE bilski nesre~i pred nekaj leti. Mali Daniel je prepoznal Ra{idovo sorodstvo, razporeditev v hi{i, drobne malenkosti, ki jih nikakor ni mogel poznati. Na enem kasnej{ih obiskov je na cesti nepri~akovano sre~al in prepoznal pokojnikovega kolega, ki je ob nesre~i vozil avto. Sorodniki pokojnega Ra{ida so v de~ku videli tola‘bo ob svoji izgubi, dru‘ini sta se zbli‘ali. Daniel ima {e danes dve dru‘ini.

Indijka Preeti se spominja prej{nje dru`ine.

SUZANNE

Dru‘ini sta imeli razli~en socialni polo‘aj, zato se stiki niso poglobili. Preeti pa se v svoji dru‘ini ni po~utila dobro.

Mala Suzanne Ghanem je pri~ela vznemirjati doma~e, ko je – potem ko je komaj shodila in za~ela pobirati prve

Morda je ravno verovanje v selitev du{ oziroma ponovno rojstvo vzrok, da je na Vzhodu ve~ opa‘enih primerov otrok, ki se spominjajo prej{njih ‘ivljenj. besede – ‘e vsa nesre~na klicala v telefon neko ime. Kasneje je zatrjevala, da je Hanan Mansour, da ima ljube~ega mo‘a in tri odrasle otroke. Umrla naj bi med operacijo srca. Dru‘ini Ghanem in Mansour nista nikoli sli{ali druga za drugo. Hanan Mansour je bila stara 36 let, ko je leta 1972 odpotovala v ZDA na tvegano sr~no operacijo, ki je ni pre‘ivela. Pred operacijo je neuspe{no posku{ala telefonirati najmlaj{i h~erki v Bejrut. Deset dni po Hananini smrti se je na drugem koncu Bejruta rodila Suzanne. Po nekaj letih je Suzannina dru‘ina poiskala Mansourjeve, kjer je mala Suzanne takoj prepoznala »svojega« mo‘a in otroke. Vendar se je dru‘ina umrle po~utila nelagodno. Verjetno je res te‘ko v petletni deklici prepoznati pokojno ‘eno in mater. [e bolj ko~ljivo je bilo

DU { E

ZNAMENJA STRELNIH RAN kasneje, ko je pun~ka izvedela, da se je vdovec poro~il. Sedaj tridesetletna Suzanne se ni poro~ila in ob~asno {e vedno pokli~e »biv{ega« mo‘a oziroma vdovca. Med libanonskimi Druzi je takih in podobnih zgodb kar precej. Zanimivo je, da Stevenson v nobenem primeru ni ugotovil ‘elje dru‘ine po publiciteti ali materialnih koristih. Ve~ina niti ni ‘elela, da objavijo njihovo pravo ime.

PREETI Preeti se je rodila v revni indijski vasi. Komaj je za~ela govoriti, je ‘elela »domov«. [tiriletna je milo prosila va{kega mlekarja, naj jo pelje k o~etu in materi, saj je ljudje, pri katerih ‘ivi, no~ejo. ^eprav je mlekar vedel, kje je deklica doma, je le poiskal oddaljeno vas, o kateri je govorila. Tam je res neka dru‘ina izgubila h~erko v avtomobilski nesre~i. Preeti je prepoznala dru‘ino umrle, ti pa so potrdili podrobnosti o ‘ivljenju in smrti njihove h~erke. Mati umrle je tudi potrdila, da so prirojena znamenja na Preetinem telesu prav tam, kjer je bila po{kodovana njena h~erka.

Pretresljiva je zgodba indijskega de~ka, ki naj bi bil v prej{njem ‘ivljenju ‘rtev umora. [e preden je mal~ek dobro govoril, je mami povzro~al te‘ave: ~e je le mogel, je u{el proti bli‘nji sosednji vasi, vedno le tja. Kasneje je kazal znamenja na glavi in zatrjeval, da je bil tam ustreljen. Iz pripovedi so razbrali, da gre za umrlega iz sosednje vasi, ‘rtev umora. Za dru‘ino je bilo {e posebej neprijetno, da je bil umrli hindujec, oni pa muslimani. De~ek je odklanjal nekatere jedi, ki jih je kuhala mama, pa tudi moliti ni hotel z dru‘ino. Dr. Stevenson je preverjal podrobnosti de~kove zgodbe, dru‘ina pa zaradi prej omenjenih dejstev ni bila preve~ pripravljena sodelovati. Pri zadnjih obiskih dr. Stevensona pri sedaj ‘e odraslih reinkarnirancih je, kot smo ‘e omenili, sodeloval novinar Tom Shroder. Ne le da je skrbno prou~il Stevensonove dosjeje, {e sam je postavljal dodatna vpra{anja in iskal objektivne pisne vire in dokaze. Kljub poprej{nji veliki skepsi je ob koncu potovanja oziroma ob izidu svoje knjige lahko ugotovil le to, da si vrsto pojavov pa~ {e ne znamo razlo‘iti, kar pa ne pomeni, da ne obstajajo. Al. Ju.

D

Misteriji 45


Psiholo{ke dileme Na vpra{anja odgovarja dipl. psihologinja Irena Rogli~ Kononenko

D

o zdaj s sinom nisva imela ve~jih te‘av. Ob koncu osnovne {ole pa je postal zelo svojeglav in najinih nasvetov v zvezi z nadaljnjim {olanjem sploh ni pripravljen poslu{ati. Odlo~a se za {olo, ki je dale~ pod njegovimi zmo‘nostmi, tako da so tudi u~itelji v osnovni {oli za~udeni. Hkrati v poklicu, ki si ga je izbral, ni veliko mo‘nosti za napredovanje. Do zdaj smo se vedno skupaj pogovorili o problemih, zdaj pa pravi »da ga sploh ne poslu{ava in da se z nama ni mogo~e pogovarjati«. To naju je prizadelo, saj mu ‘eliva samo dobro. Misliva, da pri teh letih {e ni zmo‘en realne presoje o tako daljnose‘ni odlo~itvi kot je odlo~itev za poklic, saj ga bo vendar opravljal celo ‘ivljenje. Zato mu ‘eliva pomagati z nasveti. Ali se motiva? Obenem je sin v zadnjem ~asu ob svojih odlo~itvah pokazal tolik{no trdnost, da ga z nikakr{nimi argumenti nisva uspela omajati. Bojiva se, da to tudi tokrat ne bo mogo~e. Jernej Ne bojta se, ampak se tega veselita. Vajin sin o~itno ve, kaj ho~e, in je pri tem pripravljen tudi ostati, kljub vajinemu pregovarjanju. To izpri~uje veliko odlo~nost, ki je mladi njegovih let ne ka‘ejo vedno. Precej o~itno je, da vajin sin ni premlad za odlo~itev. Da se odlo~a za celo ‘ivljenje – to je lahko res ali pa tudi ne. Le za katero odlo~itev lahko re~emo, da smo jo sprejeli za celo ‘ivljenje? Lahko da smo tako mislili takrat, ko smo se odlo~ali, toda ‘ivljenje ubira svoja pota in je nepredvidljivo. Tako je tudi z na{imi »odlo~itvami za celo ‘ivljenje«. Danes ljudje {e pogosteje kot nekdaj spreminjajo poklic in z enako izobrazbo opravljajo kar najraz-

46

li~nej{a dela, v~asih zelo malo povezana z njihovo osnovno izobrazbo. Torej »do‘ivljenjske« odlo~itve niso do‘ivljenjske in jih je mo‘no s potrebnim trudom in vztrajnostjo kadar koli spremeniti. Kaj vaju pravzaprav moti pri sinovi odlo~itvi? Da ni posegel po poklicu, ki bi mu nudil ve~ ~asti in ugleda, bolj{i polo‘aj na dru‘beni lestvici? Na{tete stvari ne zagotavljajo osebne sre~e, zadovoljstva in izpolnitve in so pogosteje kot ne v nasprotju z njimi. Tisti, ki mu je mar samo ugled in polo‘aj, morda {e s tem povezan materialni zaslu‘ek, kaj pogosto presli{i glas srca in se znajde v zanj neprimernem poklicu. Nezadovoljstvo, utrujenost in bolezni so naravna posledica tega in samo vpra{anje ~asa je, kdaj se bodo pojavile. Poklicna odlo~itev je sinova dol‘nost in pravica, ne vajina. Tudi ~e bi se odlo~il narobe, je to vendarle bolje, kot da nekdo drug namesto njega sprejme odlo~itev, ki je samo njegova, in da njemu ostane ob~utek in zavest, da pri tako pomembni odlo~itvi ni bil svoboden. U~imo se na napakah, lastnih. Z nasveti mu lahko pomagata samo, ~e vaju bo za to zaprosil. Seveda mu lahko pomagata pri tem, da bo pri{el do vseh informacij o poklicih, ki bi ga zanimali. A videti je, da to pri njem ni ve~ potrebno. Nekaj drugega kot nasveti pa je pogovor, ki je vedno dobrodo{el. @al se premalo zavedamo, da je sestavljen iz Vpra{anja po{ljite v uredni{tvo Misterijev, [martinska 10, 1000 Ljubljana, ali po elektronski po{ti ara@zalozba-ara.si Za individualno terapevtsko pomo~ in svetovanje (pogovor, obravnava rojstnega horoskopa, Bachove kapljice) lahko pokli~ete avtorico rubrike Psiholo{ke dileme na tel. 041/46 37 04.

dveh delov: govorjenja in poslu{anja. Zlasti pri poslu{anju se navadno slabo odre‘emo. To vama je o~ital tudi sin. Zanimivo je, da nista napisala niti enega sinovega razloga za njegovo odlo~itev. Verjetno je kaj rekel. Ga res nista sli{ala ali se vama ni zdelo pomembno? ^e bi vama bil pomemben sin in ne njegov poklicni ugled, potem bi se verjetno vpra{ala o vzrokih za njegovo odlo~itev in bi jih tudi poznala. Star{i dostikrat ne pomislijo, da jim imajo tudi otroci kaj povedati in da se lahko tudi oni u~ijo od otrok in ne le obratno. ^e bi jih zanimalo, kaj ‘eli povedati otrok, potem se otrok ne bi ~util prezrtega in neupo{tevanega. Otrok ni nekdo, ki naj bi ga star{i oblikovali po svoji volji in predstavah. Morda naj bi dosegel celo ugleden poklic, kakr{nega star{i iz razli~nih razlogov niso, ~eprav so si to ‘eleli. Star{evska pri~akovanja do otrok so povsem neupravi~ena. Ni~ nam niso dol‘ni v povra~ilo za na{o ljubezen in skrb. Pustiti jim moramo, da se svobodno odlo~ajo. Pogosto so otroci zelo razli~ni od nas, zato niti slu~ajno ne vemo, kaj je zanje najbolje. To lahko vedo samo sami. Pomembno je, da jih pri tem ne oviramo z na{imi mnenji, pri~akovanji, ‘eljami. Namesto nikogar drugega se ne moremo odlo~iti. Nikogar tudi ne moremo obvarovati pred napakami. Te so normalen pojav v procesu u~enja. Najve~, kar ~loveku lahko damo, je pozornost. Pozorni smo do nekoga, kadar ga poslu{amo in ga tudi zares sli{imo. Ni treba, da se z njim strinjamo. Lahko imamo svoje, druga~no mnenje, vendar ne bomo drugega posku{ali usmerjati po svojih prepri~anjih in ‘eljah. Tudi otroka ne. D


Osnove radiestezije in bioenergije Avtor: Igor Ziernfeld Zalo‘ba: Ara zalo‘ba, Ljubljana Obseg: 280 strani Format: 12,5 × 19,5 cm Bro{irano Cena: 3.900 SIT Vzame{ vrvico, nanjo prive‘e{ prstan ali kaj podobnega (moj prijatelj zjutraj ob ~aju uporablja za radiesteziranje odcejeno vre~ko ~aja) in tako narejeno nihalo ti pove odgovor na vpra{anje, ki te najbolj vznemirja. Tole je bolj za hec. ^e pa se ‘elite poglobiti v radiestezijo, paranormalno sposobnost ~loveka, da prikli~e informacijo iz univerzalnega energetskega polja, ter se nau~iti sporo~ila radiestezijskega instrumenta (nihala, bajalice, antene …) tudi pravilno razumeti, sezite po novem slovenskem priro~niku Osnove radiestezije in bioenergije, ki ga je potem, ko je {lo skozi njegove te~aje ve~ kot 600 radiestezije ‘eljnih ljudi, spisal predavatelj radiestezije in bioenergije ter doajen slovenskih radiestezistov in bioenergetikov Igor Ziernfeld. V priro~niku razgrinja svoja vedenja o uporabi nihal in bajalic ter uporabi bioenergije, prastarih znanjih, ki jih znanost {e ne zna razlo‘iti, ~eprav so o tem zagotovo nekaj vedeli ‘e zdavnaj. O tem pri~ajo sedemnajst tiso~ let stare skalne slike bajalic v jami v ju‘ni

Franciji, ve~ kot osem tiso~letij stare slikarije iz jam v severni Sahari, pa tudi primerki nihal, ki so jih na{li med predmeti za posmrtno ‘ivljenje faraonov in se lahko o uporabi po teh vzorcih narejenih nihal natan~no pou~ite prav v novi knjigi. Priro~nik je namenjen ljudem, ki se ‘elijo nau~iti uporabljati nihala, bajalice, antene … ter sebi in svojim pomagati z bioenergijo. Poljudno napisana knjiga nas po~asi, korak za korakom seznanja z izvori blagodejnih in {kodljivih sevanj ter njihovim vplivom na ‘iva bitja, s ~lovekovimi energijskimi sposobnostmi, z vrstami in na~ini uporabe radiestezijskih instrumentov, z energijskim diagnosticiranjem ter seveda z odpravljanjem energijskih motenj v prostoru in tudi v ljudeh. Knjiga je dobrodo{la tako izku{enim radiestezistom, ki bodo v njej zagotovo na{li kaj novega, kot tudi novincem, ki bi se radi podali na podro~je, ki je ~love{tvu znano ‘e zelo zelo dolgo, a ga ne more in ne more umestiti v znanost. In v tem je poseben ~ar radiesteziranja.

Zakaj mo{ki ne poslu{ajo in zakaj ‘enske ne znajo uporabljati zemljevidov Avtor: Allan in Barbara Pease Prevedel: Andrej Pozni~ Zalo‘ba: Mladinska knjiga Obseg: 256 strani Format: 16,5 × 24,5 cm Trda vezava Cena: 4.890 SIT ^e bi se radi zabavali in vsakih pet minut sami sebi rekli »Saj je res tako!« ter tako odkrivali stare in vsem znane resnice, ki pa se jih ne zavedamo, boste morda lahko temeljito popravili odnose z osebo, s katero ‘ivite ali ste z njo prisiljeni ‘iveti. Ta knjiga vam pojasnjuje vse, kar nam od nekdaj vzbuja za~udenje, jezo in navdu{enje nad nasprotnim spolom. Med branjem se vam bo za~ela odstirati tan~ica in korak za korakom, od strani do strani vam bo bolj jasno, zakaj smo si razli~ni in tudi kako lahko popravimo medsebojne odnose – pravo obvezno branje za mo{ke in ‘enske, ki se ljubijo, sovra‘ijo ali pa enostavno ‘ivijo drug mimo drugega.

V ilustracijo nekaj naslovov poglavij: Zakaj ‘enske vidijo o~i tako natan~no, Zakaj ima ‘enska {esti ~ut, Zakaj se mo{ki ‘enski te‘ko zla‘e, @enske delujejo na dotik, Zakaj mo{ki skrivajo svoja ~ustva, Zakaj mo{ki preklapljajo televizijske programe, Kako nas hormoni dr‘ijo v {ahu, Zakaj ‘enske sovra‘ijo vzvratno parkiranje, Lovske navade sodobnega mo{kega, Zakaj imajo mo{ki okrogle trebuhe in ‘enske ve~je zadnjice, Ko se ‘enska ljubi, mo{ki seksa, Kako seks vpliva na zdravje, Zakaj mo{ki otipavajo, ‘enske pa ne … In {e nekaj resnic, prepisanih iz knjige: • Koliko mo{kih je potrebno, da zamenjajo toaletni papir v strani{~u? Ni znano. Se {e nikoli ni zgodilo … • Testi ka‘ejo, da imajo ‘enske v povpre~ju za tri odstotke vi{jo splo{no stopnjo inteligence. • @enska se ne more posvetiti svojemu delu, ~e je nesre~na v odnosu. Mo{ki pa se ne more posvetiti odnosom, ~e je nesre~en pri delu. • Vse ‘enske si pri mo{kem ‘elijo majhne, ~vrste zadnjice, pa ~eprav se jih le malo zaveda, zakaj. • Kako ugotovite, ali je mo{ki pripravljen na seks? Po tem, da diha. Pri vsem tem pa gre za resno knjigo, ki lahko resni~no pomaga razumeti mnogo stvari in tako vpliva na izbolj{anje odnosov. @e veste, komu jo boste podarili? Ampak {e prej jo preberite, koristila bo tudi vam.

Najbolj iskane knjige v trgovini Aurea v BTC, hala A v Ljubljani

Novi knjigi 1. Kako zdravimo z barvami Ted Andrews

2. Usoda du{ Michael Newton

3. Knjiga svete magije AbraMelina Maga Abraham Ben Simeon

4. Priro~nik za zdravilce Ted Andrews

5. Odpiranje notranjih vrat Eileen Caddy

6. Anastazija – Zvene~e cedre tajge Vladimir Megre

7. Telo kli~e po vodi dr. F. Batmanghelidj

8. ^ude‘ olj~nega olja Jean Barilla

9. Thiaooubska prerokba Michel Desmarquet

10. Najmanj kar bi morali vedeti o stresu Aleksander Schmidt

Misteriji 47


Nenavadna do`ivetja Moj angel varuh

R

odi{ se iz ljubezni dveh, raste{, ker ho~e{ odrasti, u~i{ se, ker ho~e{ nekaj postati, in prijatelja si sam izbere{, ker ho~e{ nekomu zaupati. Spominjam se brezskrbnih osnovno{olskih dni in mojega prijatelja, ki mi ga je usoda vzela. Bil je fant, fant, ki me je razumel in jaz sem razumela njega. Imela sva veliko skupnega, veliko ‘elja in veliko ciljev. Bila sva samo dobra prijatelja. Spominjam se dne, ko me je poklical in dejal, da so zdravniki ugotovili, da je z njegovim zdravjem nekaj narobe in da bo verjetno potrebna operacija v tujini. Ob teh besedah sem postala nemirna in v prsih me je stiskalo. Dan pred odhodom se je poslovil od nas so{olcev in rekel, da se vidimo, ko se vrne iz tujine. Takrat me je ob{la huda ‘elja, ‘elja, da bi ga objela, ampak nekaj v meni je govorilo »saj ga bo{ objela, ko bo pri{el nazaj«. Nato mi je {e poslal SMS sporo~ilo »ne spreminjaj se in ostani tak{na, kot si« in da naj dr‘im pesti, da bo operacija uspela. Verjela sem vanj, verjela sem, da se bova spet videla in da ga bom takrat objela. Zjutraj navsezgodaj je zazvonil telefon. Prijatelji~in objokan glas mi je povedal, da ga ni ve~, operacija ni uspela … Takrat se je zlomil del mene, {e nikoli nisem ~utila ~esa takega! Vse, kar sem lahko naredila, je bil le jok in solze, ki so brez prestanka lile po mojem licu. Po pogrebu sem doma za-

48

spala, {e sama ne vem, kako mi je to uspelo. ^utila sem toplino – bilo je tako ~udno! Kot da bi bila budna in hkrati sanjala lepe sanje. Videla sem ga. Skupaj sva sedela sredi {irnega obzorja med travniki in polji. Pogovarjala sva se in vem, da se je poslavljal. Dr‘al me je za roke in rekel, da se nekega dne zopet vidiva. Bila sem mirna. Zbudila sem se. Vedela in ~utila sem, da je bilo to njegovo slovo. Vame se je naselil mir in vedela sem, da bo pazil name. Ko sem ta ve~er gleda-

Vabilo k pisanju Mnogim med nami se je ‘e pripetilo kaj nenavadnega. Opi{ite va{ resni~ni nenavaden dogodek, sre~anje, va{e sanje, ob~utke, jasnovidne utrinke, strah ... in napisano po{ljite na naslov: Uredni{tvo Misterijev, [martinska 10, 1000 Ljubljana. Najbolj{e prispevke bomo objavili. Honorar za objavljen prispevek je 10.000 SIT.

la zvezde in si mislila – ~e se utrne zvezda, vem, da mi je on pome‘iknil. Ko sem to izgovorila, sem videla utrinek. [e en razlog ve~ da vem, da je on moj angel varuh. Ko se sedaj uzrem v nebo, si izberem zvezdo in mu po{ljem poljub v zahvalo, da pazi name. ^eprav ga {e vedno pogre{am, me tola‘ijo njegove besede, da se bova neko~ sre~ala in {e sedaj mi je ‘al, da ga takrat nisem objela. Sabina

Sanje, ki so se uresni~ile

S

tara sem {tirinajst let, imam popolnoma normalno ‘ivljenje in rada hodim naokoli. Nekega dne, ko sem {la s prijatelji na po~itnice, sem sanjala nekega mo{kega. Bil je visoke postave, rde~elasec z zelenimi o~mi in po poklicu slikar. Ko sem se prebudila, sem se odlo~ila za jutranji sprehod. Hodila sem po glavni ulici in sre~ala ravno tega ~loveka! Ustavila sem se, da bi se prepri~ala, ~e je res on. Tako sva oba nekaj ~asa stala, potem pa me je on poklical k sebi na drugo stran ulice. Vpra{al me je, ~e sva se ‘e kje sre~ala in ~e mi je ime Zala. Rekla sem mu, da se nisva sre~ala, da pa mi je res ima Zala. V pogovoru sva ugotovila, da sva imela popolnoma iste sanje, samo da je on sanjal mene. [e zdaj imava ve~krat sanje, kaj se bo dogajalo v prihodnosti in ponavadi se vse tudi uresni~i. Pred kratkim sva oba sanjala, da se bova sre~ala pred nekim stanovanjem in sva se res. Mogo~e nama je usojeno biti skupaj. A kdo ve, morda pa je res. Zala


Kdo bo {el za nagrado v solni rudnik? Med kupci solnih lu~i, ki so izpolnili nagradni kupon, bomo z `rebom izbrali dva, ki bosta oktobra odpotovala na Poljsko v rudnik soli v kraju, kjer lomijo solne gmote, da iz njih naredijo lu~i. Trije iz`rebanci pa bodo dobili tola`ilno nagrado, izdelek iz solnih kristalov. Javno `rebanje bo v trgovini Aurea v hali A v BTC v Ljubljani, v ponedeljek, dne 18. avgusta ob 11. uri dopoldne. Ara&Aurea

Mali oglasi [EPAT STJEPAN - bioterapevt -

bioterapija, akupresura, refleksna masa`a. pon. - Bre`ice: Motel PETROL ^ate` tor. - Ljubljana: Dom upokojencev CENTER sre. - Maribor: Hotel GARNI, Tabor ~et. - @alec: Hotel @ALEC inforormacije po tel.: 041/726 084; [epat Stjepan s.p., Sevnica

Mali oglasi v Misterijih CENA besede je 300 SIT, (najmanj 4500 SIT za 15 besed ali manj). 10 % popust za tri, 15 % popust za ve~ kot tri zaporedna naro~ila. [tejejo vse besede in {tevilke. 20 % DDV ni v{tet v ceno.

ROK za sprejem je do vklju~no 15. v mesecu za naslednji mesec. Pla~ilo vnaprej na posl. ra~un {t.: 02083-11412222. Informacije po tel.: 01/ 431-20-25.

SPREJEM oglasa le pisno: s pismom (s prilo‘eno kopijo vpla~ila) ali po faksu 01/230-16-27. Storitev razli~nih ponudnikov, objavljenih na tej strani, ne preverjamo in zanje ne odgovarjamo. Bralke in bralce prosimo, da nam o kakovosti ponujenih storitev sporo~ijo svoje mnenje.

Izidi ‘rebanja za nagradno kri‘anko {t. 101 PRVA NAGRADA (20.000 SIT): Ru‘ica Simerl, Bratov U~akar 12, 1000 Ljubljana DRUGA NAGRADA ({estmese~na naro~nina na revijo Misteriji): Mitja •itnik, Fazanska 4, 6320 Portoro‘ 3 TRETJE NAGRADE (knjiga zalo`be ARA): Radovan Bofulin, Irje 32, 3250 Roga{ka Slatina Milka Zupan, Mestni trg 8, 4220 Škofja Loka Vladimira Smole, Kidri~eva 4, 1330 Ko~evje Nagrade bomo poslali po po{ti. Re{itev nagradne kri‘anke {t. 101: VODORAVNO: ~epek, avizo, zvokovna, terapija, TZ, Nal, ~er, gliva, OI, gon, Prebold, Zvonimir, Rade~ani, ra{, komi, ep, TN, ov~ar, Jonas, Kanaan, orel, sloga, ansambel, aker, obisk, lat, Svete, Tanko, Ina Seidel, RV, Aden, Idris, SP, o~e, etiketa, Kline, berilo, oval, tarok, Ira~an, karo, Aja. NAGRADNI POJMI: ZVOKOVNA TERAPIJA, TIBETANSKA ZVO^NA SKODELA, NIKOLA TESLA.

Prosimo, da re{itev po{ljete do 15. avgusta 2003 v ovojnici s pripisom KRI@ANKA 102 na naslov: Misteriji, [martinska 10, 1000 Ljubljana. Iz‘rebali bomo pet nagrajencev, ki bodo prejeli: 1. nagrada: 20.000 SIT 2. nagrada: {estmese~na naro~nina na revijo Misteriji 3.-5. nagrada: knjiga zalo`be ARA

Misteriji 49


Nagradna kri`anka (102) Ime in priimek: Po{tna {t.: [t. transakcijskega ra~una:

50

Stalno bivali{~e: Dav~na {t.:

Dav~na izpostava: Pri banki:

Operativna {t. banke:


ZALO@BA ARA

^ESNOVE JEDI S ~esnom je mogo~e prepre~iti sr~ne in ‘ilne bolezni, ~esen krepi imunost, premaguje klice... Vsakdanje u‘ivanje je najmanj, kar lahko storimo za svoje zdravje. V knjigi ^esnove jedi je ve~ kot 100 receptov. Cena: 2.900 SIT

^ESEN, ^UDE@NO HRANILO

BIOHRANA

RECEPTI ZA BIOHRANO

POTOVANJE DU[

USODA DU[

Najsodobnej{a znanstvena spoznanja iz 2000 raziskav o neverjetni zdravilni mo~i te ‘e tiso~letja znane rastline in njenem vplivu na resnej{e bolezni sodobnega ~asa...

Je temelj zdrave prehrane. Vsebina te knjige so spoznanja, izku{nje in ugotovitve o pomenu prehrane, o zdravi prehrani, ki lahko izredno dobro vpliva na vsakogar. Knjiga opisuje na~ela in svetuje izbor bio‘ivil.

Ve~ kot 100 receptov za biohrano za {tiri letne ~ase. V knjigi boste lahko prebrali tudi o smernicah za prehrano starej{ih, o zdravi prehrani mladih, o vmesnih obrokih hrane in o kakovosti bio‘ivil.

V knjigi najdemo odgovore na ve~na vpra{anja, kaj se dogaja z du{o, ko ~lovek umre, bodisi naravne bodisi nasilne smrti. Kdaj in kako se du{a odlo~i, da pride v ~lovekovo telo? Kaj se dogaja z du{o med dvema ‘ivljenjema?

Ameri{ki mojster hipnoterapije Michael D. Newton je na podlagi {tevilnih seans pri{el do novih odkritij o usodi du{ in to popisal v ve~ kot 500 strani debeli knjigi, ki v obliki intervjujev odstira pogled v skrivnost zasmrtja. Knjiga je ameri{ka uspe{nica.

Cena: 1.900 SIT

Cena: 1.600 SIT

Cena: 1.600 SIT

Cena: 3.300 SIT

Cena: 5.500 SIT

KAKO VIDIMO, BEREMO IN IZBOLJ[AMO AVRO

KAKO ODKRIJETE VA[A PREJ[NJA @IVLJENJA

Priro~nik za spoznavanje avre in razlage, kako se jo nau~imo gledati in spoznavati njen pomen; kako nam avra ka‘e na podlagi bioenergijskih zevov du{evno in telesno stanje.

Priro~nik korak za korakom vodi do znanja, kako se sami, brez terapevta, spustimo v prej{nja ‘ivljenja in odkrijemo vzroke morebitnih bolezni, preganjavic, stisk, ki izvirajo iz davnine.

Cena: 1.900 SIT

Cena: 2.900 SIT

KAKO SE NAU^IMO AVTOMATSKEGA PISANJA

KAKO POVE^AMO SAMOZDRAVILNE SPSOBNOSTI

Priro~nik, ki vas pou~i, kako prek avtomatskega pisanja vzpostavite stik z Vi{jim jazom, ki vas vodi in vam svetuje, komunicirate z drugimi bitji, ki vam posredujejo razli~ne informacije, dobite odgovore...

Sami lahko veliko storimo za svo je zdravje. Prisluhnimo naravi. Napotki za klistiranje, post, teles no vadbo in savnanje. Kako, ko liko in kdaj naj bi jedli, da bi spre menili svoj svet zdavja. Cena: 1.900 SIT

KAKO VPLIVAJO OSEBNA [TEVILA

PRIKRITA ZGODOVINA ^LOVE[KE RASE

S pomo~jo {tevil, vsako ima svoj pomen, lahko bolje spoznamo sebe in ljudi, ki nas obkro‘ajo. [tevila nam lahko pomagajo ustvariti lep{e ‘ivljenje, z njimi lahko pokukakmo v preteklost, razumemo sedanjost in na~rtujemo prihodost. Cena: 2.900 SIT

Knjiga opisuje izkopanine, ki jih v muzejih skrivajo v depojih; strokovnjaki ne znajo razlo‘iti njihovega porekla; seznanja tudi s predmeti, katerih starost ocenjujejo na milijone let, ~eprav je ~love{ka rasa uradno stara {ele 100.000 let. Cena: 3.900 SIT

Cena: 2.900 SIT

Vaje za trebuh in hrbet videokaseta z vajami za krepitev hrbtnih in trebu{nih mi{ic ter bolj{o gib~nost. (36 min.).

Vaje za noge in zadnjico videokaseta za krepitev mi{ic nog, bokov in zadnjice (38 min.).

3.380 SIT

3.380 SIT

Knjige naro~ite z naro~ilnico, natisnjeno na levi strani. Naro~ila tudi po telefonu:

01/431 20 25.

Vse knjige prodajajo tudi v trgovini AUREA - BTC, hala A, tel.: 01/541 17 60.

Vaje za raztezanje stretching. videokaseta z vajami za ohranjanje in pridobivanje gib~nosti celega telesa (47 min.). 3.380 SIT

Program za sprostitev je namenjen vsem, starej{im od 12 let.

kaseta 1.300 SIT zgo{~enka 1.900 SIT

DARILO Za knjige, ki jih boste naro~ili po povzetju DO 20. DECEMBRA 2002 2002, bo po{tnino za vas pla~ala zalo•ba ARA.

SRE^NO 2003


Nova knjiga na{e zalo`be

OSNOVE RADIESTEZIJE IN BIOENERGIJE Igor Ziernfeld

S

poznavanje pripovedovanja nihala ali bajalice pomeni dru‘enje s {e vedno nerazlo‘enimi ~lovekovimi sposobnostmi, da lahko prikli~e razli~ne informacije iz univerzalnega energetskega polja.

Igor Ziernfeld, eden slovenskih poznavalcev radiestezije in bioenergije, razgrinja svoja vedenja o uporabi nihal in bajalic ter uporabi bioenergije, prastarih znanjih, ki jih znanost {e ne zna razlo‘iti, a jih ljudje zagotovo poznajo ‘e od zdavnaj. O tem pri~ajo petnajst tiso~ let stare skalne slike bajalic v jami v ju‘ni Franciji. Priro~nik je namenjen ljudem, ki se ‘elijo nau~iti uporabljati nihalo in druge radiestezijske instrumente ter sebi in svojim pomagati z bioenergijo. Poljudno napisana knjiga nas po~asi, korak za korakom, seznanja z izvori blagodejnih in {kodljivih sevanj ter njihovim vplivom na ‘iva bitja, s ~lovekovimi energijskimi sposobnostmi, z vrstami in na~ini uporabe radiestezijskih instrumentov, z energijskim diagnosticiranjem ter seveda z odpravljanjem energijskih motenj v prostoru in tudi v ljudeh. Knjiga je dobrodo{la tako izku{enim radiestezistom, ki bodo v njej zagotovo na{li kaj novega, kot tudi novincem, ki bi se radi podali na podro~je, ki je ~love{tvu znano ‘e zelo zelo dolgo, a ga ne more in ne more umestiti v znanost. In v tem je poseben ~ar radiesteziranja. Knjiga Osnove radiestezije in bioenergije ima 288 strani je formata 125/195 mm, bro{irana in nazorno ilustrirana. Naro~ite jo lahko po telefonu 01/431 20 25 ali e-mailu: ara@zalozba-ara.si Kupiti jo je mogo~e tudi v knjigarnah, cena je 3.900 SIT. ARA zalo`ba d.o.o., [martinska 10, 1000 Ljubljana; tel.: 01/431 20 25

Revija-Misteriji-121_avgust-2003  

Farma slane vode Odkritja slovenskih arheologov Uspe{na pridelava hrane v nemogo~ih pogojih. Ustrezno nihanje vrne celici manjkajo~o energij...

Revija-Misteriji-121_avgust-2003  

Farma slane vode Odkritja slovenskih arheologov Uspe{na pridelava hrane v nemogo~ih pogojih. Ustrezno nihanje vrne celici manjkajo~o energij...