Page 1

GODINA 2 - Broj 16 - LIPANJ 2007 - Hrvatska 25 kn / Srbija 250 Din / BiH 6,5 KM / Crna Gora 3,5 € / Makedonija 150 Den POZOR! ^ITANJE OVOG ^ASOPISA MO@E UTJECATI NA VA[ @IVOT

ISSN 1845-8416

Psihoterapija

o~ima

Anksioznost, depresija, poreme}aji seksualnosti, {izofrenija … lije~e se pokretima o~iju

Vra}amo li se nakon smrti? Do iskustva na rubu smrti tako|er mogu dovesti i trans i droge

LSD je prije svega lijek Tvar koja u polje svijesti priziva sadr‘aje dubokih slojeva nesvjesnoga

Wu wei

djeluje na ~akre Mjerenja su pokazala najo~itije promjene na fizi~kom nivou

POST ZA ZDRAVLJE


Prodaja po{tom: 099/33 60 510 ili info@foska.net INDIGO DJECA

Knji`ara kluba Putovi do zdravlja

pretplatnici ~asopisa Misteriji Misteriji, ~lanovi kluba Putovi do zdravlja, imaju 10% popusta

Lee Carroll i Jan Tober / Priru~nik za one koji bi `eljeli razumjeti djecu s pro{irenom percepcijom te neobi~nim fizi~kim i duhovnim sposobnostima koja KRISTALNA uznemiruju roditelje, u~itelje, lije~nike … Iskustva stru~njaka koji Doreen Virtue, dr. sci. / Kristalna djeca su nova su se suo~ili s neobi~nim, do sada nepoznatim problemima. generacija koja dolazi na Zemlju nakon njihovih indigo 240 stranica, A5 format, tvrdi uvez prethodnika. Poput njih i kristalna djeca su vrlo senzibilna, Cijena 130 kn + po{tarina ali manje ratni~ki raspolo‘ena, obzirnija i bezbri‘no si utiru put u bolji svijet … 136 stranica, A5 format, tvrdi uvez Cijena 90 kn + po{tarina HOLOGRAFSKI SVEMIR

DJECA

Michael Talbot / Holografski model svemira, ~iji su glavni arhitekti najeminentniji svjetski mislioci, poput kvantnog fizi~ara Davida Bohma i neuropsihologa Karla Pribrama, dao je smisao {irokom spektru pojava koje se do sada u pravilu svrstavalo izvan ZNANSTVENIK, LU\AK, podru~ja znanstvenog razumijevanja: telepatiji, vidovitosti, misti~nim LOPOV I NJIHOVA @ARULJA osje}ajima jedinstva sa svemirom, psihokinezi … Keith Tutt / Ova knjiga govori o izumiteljima, strojevima i tehnologijama koji 328 stranica, B5 format, tvrdi uvez najavljuju novu energetsku revoluciju: revoluciju koja }e ponuditi rje{enja Cijena 150 kn + po{tarina za najve}e klimatske promjene s kojima se ovaj planet suo~io od posljednjeg ledenog doba. ^iste i jeftine tehnologije proizvodnje energije, one koje ne zaga|uju okoli{, su jedini mogu}i na~in da zaustavimo stradavanje Zemlje od ekstremnih vremenskih kolebanja. 328 stranica, B5 format, tvrdi uvez STEPENI[TE DO NEBA Cijena 140 kn + po{tarina Zadivljuju}a potraga ljudi za besmrtno{}u bogova Zecharia Sitchin / Ljudski rod od pamtivijeka tra‘i odgovore na nedoku~ive zagonetke svemira, ‘ivota i zagrobnog ‘ivota. Je li negdje na Zemlji postojalo mjesto gdje su se, nakon Lynne McTaggart / Ova va‘na knjiga je smrti, ljudi mogli pridru‘iti besmrtnim bogovima? Nakon vi{e godina pregled znanosti tre}eg tisu}lje}a i na~ina na koje }e temeljitog istra‘ivanja ugledni znanstvenik Zecharia Sitchin utjecati na ‘ivote svih ljudi na Zemlji. Osloba|a svijest i ponovno identificirao je legendarnu Zemlju bogova i iznio zapanjuju}a je postavlja na njezin veli~anstveni i zaslu‘eni polo‘aj uzro~ne sile u nova otkri}a o velikim piramidama, Sfingi i drugim svemiru. Uz to Polje je vrlo ~itka knjiga, a poti~e na{u ma{tu jer daje zagonetnim spomenicima ~ije su pravo zna~enje i ~vrste argumente da smo na rubu jo{ jedne revolucije u na{em svrha tisu}lje}ima bili izgubljeni. razumijevanju svemira – mo‘da ~ak i ve}e od one koja je najavila atomsko doba. 400 stranica, A5 format, tvrdi uvez 278 stranica, B5 format, meki uvez Cijena 150 kn + po{tarina Cijena 140 kn + po{tarina

LJUBAV I PRE@IVLJAVANJE

POLJE

IZGUBLJENA KRALJEVSTVA

dr. Dean Ornish / Autor, doktor medicine, dokazuje da ne postoji Zecharia Sitchin / Misterije i enigme Maja, ni jedan drugi medicinski ~imbenik koji na na{e pre‘ivljavanje utje~e Asteka, Inka i njihovih prethodnika koje su sna‘nije od iscjeljuju}e mo}i ljubavi i bliskosti – ni prehrana, ni pu{enje, zbunile konkvistadore jo{ uvijek ne mogu rije{iti ni tjelovje‘ba, ni stres, ni genetika, ni lijekovi ni kirur{ki zahvati. Istinska znanstvenici ni laici, podjednako kao {to je epidemija u dana{njoj kulturi nije samo tjelesna sr~ana bolest, ve} to bilo nemogu}e i prije pet stolje}a. »emocionalna i duhovna sr~ana bolest«: usamljenost, izoliranost, 344 stranice, A5 format, tvrdi uvez otu|enje i depresija. Dr. Ornish navodi osam puteva prema bliskosti Cijena 150 kn + po{tarina i iscjeljivanju koji su imali sna‘an utjecaj na njegov ‘ivot i na ‘ivote milijuna drugih, jer tugu zamjenjuju sre}om i patnju rado{}u. DVANAESTI PLANET 272 stranice, 24 cm, meki uvez Zecharia Sitchin / Jesu li Sumerani imali kontakte s vanzemaljskim Cijena 185 kn + po{tarina civilizacijama? Tamo gdje je stao Erich von Däniken nastavlja Zecharia Sitchin. Pri~a zapo~eta tisu}ama godina u pro{losti, do`ivljava svoj rasplet u vremenu koje danas ANASTAZIJA - ZVONKI CEDAR RUSKI `ivimo, u vremenu otkri}a Dvanaestog planeta. U ciklusu knjiga »Zvonki cedar ruski« Anastazija se 376 stranica, A5 format, tvrdi uvez opisuje kao predstavnica drevne civilizacije koja se do Cijena 150 kn + po{tarina danas odr‘ala u Sibiru. U jednostavnoj pri~i o ljekovitome cedru iz sibirske tajge, oko koje je strukturirana pri~a POZDRAVI S NEBA o pustinjakinji Anastaziji, autor knjige nosi Bill Guggenheim & Judy Guggenheim / Postoji li ‘ivot poruku ~ovje~anstvu o nu‘nosti promjene poslije smrti? Ho}emo li nakon smrti iznova sresti svoje svjetonazora i stvaranju druk~ijeg svijeta. voljene pokojnike? Mogu li oni sada komunicirati s nama? Prvih {est u ciklusu od devet knjiga: Ova knjiga je prvo potpuno istra‘ivanje iskustava komunikacije Anastazija Anastazija, Zvonki cedar ruski ruski, Prostranstvo poslije smrti. Sna‘ne poruke ljubavi nude utjehu, nadu ljubavi ljubavi, Stvaranje Stvaranje, Tko smo mi, Knjiga naslije|a naslije|a. i duhovno nadahnu}e svim ~itateljima knjige. 192 stranice (svaka knjiga), A5 format, meki uvez 352 stranice, B5 format, tvrdi uvez Cijena 100 kn + po{tarina Cijena 150 kn + po{tarina


GODINA 2 - Broj 16

lipanj 2007

17

9

Mi{i}ni test

Post za zdravlje

Metodom testiranja mi{i}a tijelo nam samo govori {to mu odgovara, a {to ne (1)

Kod du`eg posta tijelo se rje{ava svega {to mu nije nu`no potrebno za funkcioniranje

29

19

Vra}amo li se nakon smrti?

Prona|en mineral iz Supermana

Do iskustva na rubu smrti tako|er mogu dovesti i trans i droge

Fiktivni mineral s Kriptona uistinu »otkriven« u srpskom rudniku

31

20

Ro|eni pod nesretnom zvijezdom

Wu wei djeluje na ~akre

Datum ro|enja utje~e na nas puno vi{e nego {to to mo`emo zamisliti

Mjerenja su pokazala najo~itije promjene na fizi~kom nivou

23

Psihoterapija o~ima Anksioznost, depresija, poreme}aji seksualnosti, {izofrenija … lije~e se pokretima o~iju

28

LSD je prije svega lijek Tvar koja u polje svijesti priziva sadr`aje dubokih slojeva nesvjesnoga

Pisma .............................................................................................................................. Zanimljivosti ............................................................................................................. Dnevnik posta ...................................................................................................... Prodaja po{tom .................................................................................................. ^arobnjak Aleister Crowley .................................................................... Carski tretman za obi~ne ljude ............................................................. Kisik .............................................................................................................................. Glina je najvi{e pomogla ........................................................................... Numerolo{ko savjetovanje ...................................................................... Nove knjige ............................................................................................................. Astrolo{ki savjeti .............................................................................................. Putovi do zdravlja ............................................................................................. Neobi~na iskustva ........................................................................................... Oglasi ........................................................................................................................... Horoskop za lipanj 2007. ............................................................................

-

06 LIPANJ 07

-

4 6 12 25 34 37 40 42 44 45 46 47 48 49 50

Misteriji 3


P ISMA Ilustrirani mjese~nik

Misteriji Adresa uredni{tva: ^asopis Misteriji PP 10, 52475 Savudrija Tel./fax: 052 721 912 misteriji@pu.t-com.hr Odgovorni urednik: Jo`e Vetrovec Urednik izdanja: Andrej Kikelj Grafi~ko ure|ivanje: Luka Zlatnar Prodaja putem po{te: Tel. 099/33 60 510 info@foska.net Narud`be Misterija: Tel. 099/33 60 510 Prodaja oglasnog prostora: Tel.: 00386 1 231 93 60; 00386 31 662 092 ara@zalozba-ara.si Tisak: Tiskarna Schwarz d.o.o., Ljubljana Naklada: 8000 primjeraka Distributer: Tisak Zagreb, 01/3641 211 Distripress, 01/2411 600 Izdaje: AURELIA d.o.o. PP 10, Fran~eskija 52 52475 Savudrija Direktorica: Aurelija Vetrovec U ovom broju Misterija sudjelovali su: Jo`e Vetrovec, Aleksej Metelko, Irena Shyama Hleb{, Andreja Paljevec, Andreja Bricelj, Sa{a Levstik, Anka Tav~ar Prelog, Petar Vasiljevi}, Predrag Darabo{, Sa{o Burja, Branka Zateja, Stane Pade`nik Naslovnica foto Jo`e Vetrovec Maloprodajna cijena je 25 kn. Distributer: Tisak Zagreb. Pretplatnici imaju 10% popusta. Polugodi{nja pretplata iznosi 135 kn; godi{nja pretplata od 270 kn mo`e se uplatiti odjedanput ili u dvije rate. Poslovni ra~un: Raiffeisen Bank 2484008-1103476002

4 - 06 LIPANJ 07 -

FRAN~ESKIJA 52, 52475 S AVUDRIJA

^IŠ]ENJE LON^I]A… Posjedujem nekoliko proizvoda iz va{eg ~asopisa s kojima sam zadovoljna, a to su: informirani lon~i}, vr~ za dobru vodu, kristalna zvjezdica s privjeskom i povezano s tim `elim uputiti nekoliko pitanja, jer odgovor nisam prona{la u prilo`enim uputstvima. Redovito koristimo informirane lon~i}e (mlijeko, ~aj, sokovi) na kojima se na dnu pojavio tamni talog – mrlje koje se ne mogu ukloniti uobi~ajenim sredstvom za pranje. Isto tako se na vr~u za dobru vodu s unutra{nje strane stjenki pojavljuju tanki prstenovi od kamenca – od stajanja vode. Da li se navedeni proizvodi mogu ~istiti nekim drugim sredstvima, npr. domestos, ocat i sli~no. Odnosno, bi li takvo ~i{}enje imalo ne`eljeni u~inak na svojstva navedenih predmeta? Što se ti~e kristalne zvjezdice s privjeskom nigdje ne pi{e (ne)smije li se ona nositi na zlatnom ili srebrnom lan~i}u za razliku od atlantidskog kri`a ili plo~ice gdje to izri~ito stoji na uputstvu. Nadam se da }u za ova pitanja u nekom od narednih brojeva dobiti poja{njenje, na ~emu se zahvaljujem. ^asopis je za svaku pohvalu. Pozdrav od vjerne ~itateljice. Nada, Krk Sve informirane proizvode, lon~i}e, ~a{e, vr~eve mo`ete prati kao i svako drugo posu|e. To im ne smanjuje djelovanje. Kamenac, koji se na njima nakuplja, je mek{i od obi~nog kamenca i najlak{e ga mo`ete odstraniti octom. Mo`ete koristiti bilo koje sredstvo za ~i{}enje. Informacije mo`e smanjiti jedino jako elektromagnetsko polje koje ne postoji u stanovima. 29

30

31

1 02:03

2

ILI

misteriji@pu.t-com.hr

NAGRADE ZA PRETPLATNIKE

T

rojici novih pretplatnika ~asopisa Misteriji svaki mjesec }emo pokloniti informacijsku plo~icu Magic Life, pomo}u koje mogu pobolj{ati pi}e, hranu i ponekad olak{ati bolove … Izme|u novih pretplatnika Misterija u svibnju `drijebom su izvu~eni:

1. Nada Tr~ka, Eugena Podupskog 41, 34310 Pleternica 2. Zuhra [uput, Anticova 3, 52100 Pula 3. Nada Sever, Osredak 23/1, 10000 Zagreb U lipnju }e troje izvu~enih pretplatnika, tako|er kao nagradu, dobiti informacijsku plo~icu Magic Life.

Kristalnu zvjezdicu ne bi trebali nositi na srebrnom ili zlatnom lan~i}u. Preporu~uje se lan~i} tj. uzica od prirodnih vlakana. Ako ba{ `elite imati metalni lan~i} onda bi trebali ugraditi jedan plasti~ni dodatak. Nekim je zlatarima to ve} poznato te vam uz kop~u ugrade takav dodatak kako ne bi nosili oko vrata metalne om~e. To je jednostavno zato jer tijelo u metalnoj om~i djeluje kao generator nekorisne energije. To ne va`i samo za zvjezdicu ve} se takvo djelovanje odnosi na sve metalne lan~i}e te stoga ne bi trebali oko vrata imati nikakve spojene metalne om~e, odnosno nikakve lan~i}e bez umetnutog plasti~nog dodatka.

MAGIC LIFE Redovna sam ~itateljica va{eg ~asopisa i za nj imam samo pohvale. Vidim da su se ~itaoci aktivno uklju~ili u dijeljenje »zdravstvenih« recepata, pa bih ja samo istakla i svima preporu~ila va{u plo~icu Magic life. Naime, nema 3

4 22:09

5

6

7

tome dugo da sam jako iskrenula nogu u sko~nom zglobu i javila se lije~niku koji je malo pogledao nogu i rekao da ni{ta nije slomljeno (bez slikanja) i kako }e sve biti OK. No, to popodne noga je boljela za izludit, a ja nisam mogla ni koraka napraviti. Gorko sam `alila {to ih nisam natjerala na slikanje jer je bol bila neizdr`ljiva. Sjetila sam se plo~ice Magic life, premda nisam ba{ ne{to vjerovala u nju, i stavila je na nogu i legla. Utonula sam u san i nakon sat, dva spavanja bol je popustila. Mogla sam normalno stajati i hodati. Naravno da je jo{ boljelo, ali to je bilo skoro ni{ta u odnosu na neizdr`ljivu bol. Ne znam {to na toj plo~ici djeluje, da li crte` u obliku srca, ili one neke tajanstvene kineske rije~i, ali ja je s punim povjerenjem od sada koristim za sve {to mi pada na pamet. Sjetila sam se da sam negdje ~ula ili ~itala za neku knjigu sa snimkama kristala vode na 8 12:41

9

10

11 21:33

12


P ISMA

Misterije Naru~ite Misterije! Kao {to je to ve} napravilo nekoliko tisu}a ljudi.

koju su djelovale rije~i ili muzika. Da li vi znate ne{to vi{e o tome i je li mogu}e da i ta Magic life plo~ica djeluje na taj na~in? Unaprijed zahvaljujem, Branka, Rijeka Cijela plo~ica djeluje, njezin oblik kao i kineska slova koja zna~e ljubav, zahvalnost, beskona~na zahvalnost. Ti pojmovi imaju sna`no djelovanje, a napisani su na kineskom jer te rije~i najvi{e izgovaraju upravo Kinezi. Plo~ica Magic life mo`da mo`e djelovati onako kao {to razli~ite informacije djeluju na vodu tijekom kristaliziranja. Masaru Emoto je objavio seriju fotografija s kojima dokazuje to djelovanje. Sve informacije djeluju na vodu, a ljudsko tijelo je prete`no sastavljeno od vode. O djelovanju plo~ice Magic life imamo puno povratnih informacija, ne samo o ubla`avanju bolova. Pokus mo`ete i sami napraviti tako da pod jednu od dviju jednakih lon~anica stavite Magic life, mo`ete plasti~ni, a mo`ete i onaj izrezan s naslovne stranice na{eg ~asopisa. Opaziti }ete uo~ljive razlike u razvoju, boji, a tako|er i cvjetanju biljke.

Potpuno jednostavno: nazovite 099/33 60 510 i od narednog mjeseca }e vam po{tar ve} dva dana prije pojave ~asopisa na kiosku donijeti Misterije u va{ dom.

Ali to jo{ nije sve! Kao pretplatnik besplatno }ete dobiti klupsku karticu s va{im imenom te }ete s njom mo}i koristiti niz usluga najmanje 10 posto jeftinije. Misteriji su za pretplatnike, iako ih isporu~ujemo na ku}nu adresu, 10 posto jeftiniji. I ~asopis }e za vas uvijek biti jeftiniji od 25 kn. Godi{nju pretplatu od 270 kn (ili polugodi{nju od 135 kn) pla}ate tek kad dobijete uplatnicu. ^asopis mo`ete naru~iti kao poklon ro|aku ili prijatelju. No, to nije sve! Obdareniku }emo uz ~asopis poslati i ~estitku u va{e ime.

I ne samo to! Ako naru~ite Misterije mo`da }ete biti izabrani i dobiti lijepi poklon.

SOL NE, SOL DA Pro~itala sam knjigu Tijelo vapi za vodom, gdje je spomenuto kako je uzimanje soli potrebno zbog zdravlja. Lije~nik mi tvrdi da ako mislim biti zdravija trebam potpuno ograni~iti uzimanje soli. Sada ne znam {to da u~inim; s jedne strane pi{e kako bez soli nema `ivota, a s druge strane sam se naslu{ala savjeta o bacanju soljenke. Voljela bih da mi ne{to vi{e ka`ete o tome, da objasnite djelovanje soli, a mo`da }e i va{i ~itatelji imati kakav savjet ili opisati odre|ena iskustva. Magda, Trogir 13

14

15 04:13

16

17

A ni to jo{ nije sve! Kao pretplatnik mo}i }ete koristiti posebne akcijske popuste koji iznose i do 20 posto. I jo{ vam se pone{to lijepo mo`e dogoditi ako nazovete 099/33 60 510 i postanete pretplatnik ~asopisa ~ije vrijeme tek dolazi!

18 16:06

19

20

21

22 14:15

23

24

25

26

27

28

16:59

29

30

1

2

14:48

-

06 LIPANJ 07

-

Misteriji 5


Z ANIMLJIVOSTI

JESU LI VIKINZI KORISTILI KRISTALE?

SEMINAR O HOMEOPATIJI U Sloveniju dolazi jedan od najuglednijih predstavnika suvremene homeopatije u SAD – Dana Ullman, magistar javnog zdravstva, autor devet knjiga o homeopatiji Gospodin Ullman odr`at }e seminar

Uvod u suvremenu homeopatiju, od petka 29.6. do nedjelje 1.7., na Fakultetu za {port u Ljubljani (predavanja na engleskom prevodit }e se na slovenski) Uvodni program u petak, od 18 do 20 sati, obuhva}at }e teme »Op}i uvod za {iru javnost«, »Stanje homeopatije u SAD« i »Rezultati istra`ivanja« U subotu seminar }e trajati od 11 do 15 sati, na temu »Obiteljska homeopatska medicina«, a seminar u nedjelju, od 10 do 14 sati, posve}en je temama »Homeopatija i stres« i »Homeopatija u {portu« Cijena za trodnevni seminar je 100 €, za jedan dan 35 € Prijave i informacije: na telefon 00386 51 849 777 (od ponedjeljka do petka od 9 do 12 sati te od 18 do 20 sati) ili e-mail homeopatija@gmail.com

6 - 06 LIPANJ 07 -

N

a fotografiji koju je snimio amaterski meteorolog Bill Telzerow iz svoga dvori{ta mogu se vidjeti tragovi dima u obliku »krafne na {pagi«. Tragovi dima izazvali su seriju debata i naga|anja isku{ava li NASA, odnosno Ameri~ko vojno zrakoplovstvo, letjelicu na nov egzoti~ni pogon. Poznavatelji se pitaju radi li se o testiranju eksperimentalnog pogonskog sustava koji koristi tehnologiju pulsiraju}e detonacije motora. O sli~nim su tragovima po cijeloj Americi izvje{tavali u razdoblju od 1988. do 1992. godine, kad se govorilo o tajnovitom nasljedniku {pijunske letjelice SR-71 Blackbird. No, ne vjeruju svi u tajni test, a me|u njima je i Tim Fry iz Istra`iva~kog instituta Sveu~ili{ta u Daytonu. On ka`e da se za takve i sli~ne »tragove« katkada pobrine i sama priroda. D

DO 2012. GODINE IMAT ]EMO…

Z

anima li vas kakvom }emo tehnologijom raspolagati za pet godina? IBM je napravio istra`ivanje me|u 150 000 stanovnika iz 104 dr`ave i od svih prognoza izabrao pet najvjerojatnijih. Do 2012. godine imat }emo 3D internet, {to zna~i da }emo po internetu surfati ne samo gore i dolje te lijevo i desno kao dosad, nego i u svim ostalim prostornim smjerovima. Mobilni telefoni »~itat }e nam misli«, odnosno mo}i }e na primjer »osjetiti« da smo u{li u dvoranu za sastanke i sami se namjestiti na tihi na~in zvonjave. Kad se budemo otputili na ve~eru, predlo`it }e nam restorane i njihove specijalitete. Za pet godina imat }emo i primijenjenu nanotehnologiju koja }e na primjer jeftinije odstranjivati sol i ne~isto}u iz vode. Napredovat }e i telemedicina, {to zna~i, da }e nam preko internetskih veza biti dostupna lije~ni~ka ordinacija. Najavljuju i vrlo u~inkovite ure|aje za prevo|enje, ugra|ene u mobitele, automobile i drugdje. D

Foto Internet

Foto Internet

elika je vjerojatnost da su Vikinzi koristili kristal sun~ev kamen, pomo}u kojega su mogli ploviti po otvorenoj pu~ini u pravom smjeru ~ak i onda kad se sunce zbog magle ili oblaka nije moglo vidjeti golim okom. Studija koju su izveli ma|arski istra`iva~i pod vodstvom Gabora Horvatha sa sveu~ili{ta Eötvös u Budimpe{ti pokazala je da spomenuti kristali zaista otkrivaju polo`aj sunca i onda kad je obla~no. Teorija navigacije pomo}u sun~eva kamena, dodu{e, nije nova; ima ve} oko 40 godina. Neki su stru~njaci prema njoj bili krajnje skepti~ni. Sad su me|utim istra`iva~i znanstveno dokazali da sun~ev kamen ima sposobnost dvostrukog loma svjetlosnih zraka tako da svjetlost razdijeli na dvije komponente: obi~nu i posebnu zraku. Kristal je, dakle, dobro sredstvo za odre|ivanje polo`aja Sunca po lo{em vremenu. D

Foto Internet

V

TAJNO TESTIRANJE NOVOG REAKTIVNOG POGONA?


ZANIMLJIVOSTI

MJERENJA ENERGETSKIH (BIO)POLJA

Shyama ekskluzivno iz Brazila S 85. U POSKO^NIM RITMOVIMA I S CIGAROM U USTIMA

Foto A. Kikelj

Z

prof. dr. Konstantin Korotkov

Sredinom listopada odr`at }e se u Kamniku me|unarodna znanstvena konferencija pod nazivom »Mjerenja energetskih polja« na kojoj }e se, izme|u ostalog, znanstvenici baviti i geoaktivnim zonama u okoli{u, utjecajima kamenja i dragog kamenja na ~ovjekovo zdravlje, `ivom, aktivnom i strukturiranom vodom te mjerenjima energetskih (bio)polja ljudi. Predavanja i prezentacije vode}ih znanstvenika iz Europe, Rusije, Azije i SAD-a jedinstvena je prilika za sudjelovanje i prisustvovanje stvaranju nove znanstvene i kulturne paradigme. Bit }e zanimljiva i plenarna predavanja dr. Konstantina Korotkova i dr. Vladimira Voeikova iz Rusije, dr. Igora Kononenka i dr. Igora Jermana iz Slovenije te dr. Fahria Saatcioglua iz Norve{ke. Prije konferencije odr`at }e se radionica pod nazivom »Prakti~an na~in analize ljudske energije elektrofotonskim zahva}anjem GDV bioelektrografija«. Radionicu }e voditi dr. Konstantin Korotkov. Internetska stranica konferencije: http:// pluton.fri.uni-lj.si/mef2007/ Prijava i informacije: zdravilnigaj@gmail.com Tel.: 00386 41 785 675; faks: 00386 1 831 7085

acijelo je Brazil dr`ava s najve}om raznoliko{}u religija, spiritizma i magije. Pored katolicizma i religija afri~kog porijekla kao {to je candomble koji prevladava u Bahiji, sjeverozapadnom dijelu Brazila, vrlo je ra{iren i spiritizam. Mnogi ga povezuju s magijom, prije svega s crnom, a zapravo se radi o ne~em prili~no druga~ijem od spiritizma prema filozofiji AllaShyama na Kardeca – uspostavljanju dodira s duhovima umrlih kako bi se od njih dobila neka poruka. Mediji u Brazilu nastoje Duhovi su se utjelovili u ~e- nim izrazom u o~ima. udovoljiti duhovima od- tvorici medija, koji su bili u Nakon razgovora s njom nosno neutjelovljenim bi- pratnji drugih medija koji su i prema informacijama koje }ima, a neki s njima uspo- skrbili za njihovu sigurnost. sam kasnije skupila, saznastavljaju samo telepatski Stra{ljiv prizor budio je po- la sam da je gospo|a jedan kontakt. Postoji vi{e vrsta {tovanje. Zapo~eli su razgo- od najstarijih medija na spiritualnih bi}a, a naj~e{}i vori s posjetiteljima. tom podru~ju te kako najsu duhovi staroindijanskih Nakon skoro jednog sata manje jednom tjedno utje{amana i bojadera. Potonji pozornost je opet pobudila lovi bojadera koji je i ovaj obo`avaju zabavu i prili~- ve} spomenuta gospo|a, ali put do{ao. Osobno nije svjesno su razvratni, zato tijelo ovaj put ne samo moju. Nai- na ni~ega, trenutke je opisamedija mora biti – poseb- me, zapo~ela je vikati, mije- la kao prijatan san ili trans no ako medij u svom nor- njati izraze na licu i zahtije- nakon kojeg uvijek ima mamalnom `ivotu ne pije i ne vati cigaru. Odbacila je {take lo neprijatan okus u ustipu{i – spremno na sve. i po~ela poskakivati u ritmu ma: »Kao da sam pu{ila iako u `ivotu nisam zapaliOvaj put sam odlu~ila glazbe koju je, o~ito, samo la niti jednu cigaretu. Pri~ali pisati o toj temi zbog iz- ona ~ula. Tijelo 85-godi{nje su mi kako je taj bojadero nimno zanimljivog iskust- starice je postalo gipko kao da vrlo zahtjevan, a ja sam ~vrsva. Nedavno sam posjetila je dvadesetogodi{nja mlato uvjerena kako nije obi~an jedan od mnogih spiritu- denka. Pridru`ila su se i osta- bojadero; mislim kako se raalnih centara u Salvadoru, la ~etiri medija i zapo~ela je di o bi}u iz svemira…« i s glavnom gradu Bahije. Po- zabava. Pi}e, cigare i energi- osmjehom na usnicama posjetilaca nije bilo previ{e i ~an ples. Ukratko, nevjeroja- slala poljubac rukom prekod ulaska pozornost mi je tan skup energija i slika is- ma gore. Dodala je na krapobudila gospo|a od oko pred mojih o~iju. ju kako u njezinu teoriju o 85. godina. Oslonjena na Zabava medija trajala je bi}u iz svemira ne vjeruje {taku, usprkos slobodnim malo manje od tri sata, na{to nitko, ali da je njoj poznata stolicama, u bijeloj suknji i je jedan od prate}ih medija prava istina. isto tako bijeloj majici sta- posjeo gospo|u na stolicu. Bilo kako bilo, ono {to jala je kod oltara s brojnim Nakon nekoliko trenutaka je je njezinom tijelu pozajmiindijanskim likovima. ustala, uz pomo} jednog od lo energiju je sigurno vanZapo~eo je obred; ~etiri medija uzela svoju {taku i sta- zemaljsko; mlad ~ovjek namedija je napravilo uvod- la u prvotni polo`aj. Bez naj- kon {to potro{i toliku kolinu molitvu za blagoslove i manjeg znaka umora ili opije- ~inu energije postane isza{titu od negativnih ener- nosti – iako je petero medija crpljen, a ona u visokoj stagija ni`ih spiritualnih bi}a. zajedno popilo skoro osam rosti osje}a samo ugodan Zatim je uistinu zapo~elo. boca crvenog vina – i s nedu`- umor u nogama…

D

-

06 LIPANJ 07

-

Misteriji 7


Z ANIMLJIVOSTI

MOGU PREDVIDJETI KUPNJU!

TAJNA SVJETLA IZNAD SINGAPURA

N

edavno se ne{to ~udno dogodilo na nebu iznad Singapura. @mirkala je neka nepoznata svjetlost koju su vidjeli stanovnici Woodlandsa, Bedoka, Bukit Panjanga, Clementia i Marine. Neki o~evidci ka`u da je svjetlost bila zelene boje, drugi pak tvrde da su primijetili plavu i bijelu zraku. Pojava je sli~ila na nekakvu vatrenu kuglu »s repom«, a nakon nekoliko sekunda potpuno je nestala. Poslovni ~ovjek Abdullah Yusof svoje je iskustvo ovako opisao: »Jako brza lete}a svjetlost putovala je prema Sentosi i imala oblik rakete. Fenomen je trajao manje od jedne minute.« Programer Xu Tao vidio je tri zelena svjetla koja su se premje{tala slijeva nadesno. Prvo {to mu je palo na pamet, bili su vanzemaljci. Znanstvenici su, me|utim, dali svoje obja{njenje pojave. Radilo se, naime, o ve}em meteoru. D

a temelju promatranja odre|enih dijelova mozga, znanstvenici mogu predvidjeti ho}e li osoba, koja se odlu~uje na kupnju, zaista to i realizirati ili ne}e. Dr. Brian Knutson sa Sveu~ili{ta Stanford u Kaliforniji sa svojim je timom testirao 26 mladih mu{karaca i `ena te ustanovio da promatranjem aktivacije i deaktivacije odre|enih dijelova mozga mo`e unaprijed predvidjeti ho}e li osoba kupiti odre|enu stvar, i to prije negoli ona sama osvijesti tu odluku. Knutson je u intervjuu za ~asopis Reuters Health izjavio da to vrijedi i za druge odluke.D

OSTEOPOROZA I VITAMIN D

V

itamin D mo`e sprije~iti osteoporozu, pi{e u Lancetu. Poznato je da `ene u trudno}i imaju posebno smanjenu razinu vitamina D, {to kod djece u ranoj dobi mo`e uzrokovati smanjen sadr`aj minerala u kostima, a u kasnijoj dobi i osteoporozu. Istra`iva~ki tim sa Sveu~ili{ta u Southamptonu do{ao je do zaklju~ka da je jednostavan standardni dodatak vitamina D prije i za vrijeme trudno}e dovoljan da se dijete za{titi. Studija je obuhvatila 198 dje~aka i djevoj~ica ro|enih 1991. i 1992. godine. D

Foto Internet

Foto Internet

N

KOLIKO KO[TA IRAK?

P

uno. ^esto se govori o vanjskoj politici SAD-a prema Iraku. Ameri~ka vlada najavljuje nove mjere, a ljudi sve vi{e sumnjaju u opravdanost takve politike. Najve}i su gubitak, naravno, dragocjeni `ivoti koji su se u tom ratu ugasili u Iraku i na jednoj i na drugoj strani. The Brookings Institute nedavno je napravio procjenu tro{kova, povezanih s Irakom. Tako su Amerikanci, da nisu »ulagali« novce u ira~ki rat, za dosad »ulo`ena sredstva« mogli zaposliti ~ak 6 milijuna novih nastavnika. Svaka ameri~ka dr`ava mogla je izgraditi 700 novih osnovnih {kola, a svaki ameri~ki voza~ mogao je imati besplatno gorivo za cijelu godinu. D

MRTVE PTICE S NEBA a tisu}e mrtvih ptica doslovce je palo s neba iznad grada Esperance, 725 km jugozapadno od Pertha u Australiji. Je li za to kriva neka bolest, otrovi ili je to prirodni fenomen? Rezultati obdukcije jo{ uvijek nisu poznati. Smrt izgleda nije birala vrste ptica, a Esperance su proglasili podru~jem prirodne katastrofe. Mike Fitzgerald, koordinator organizacije za o~uvanje prirode u pogo|enom podru~ju, rekao je da je pojava trajala oko tri tjedna. Za to su vrijeme primili pozive o smrti preko 500 ptica. Nakon toga nije vi{e bilo poziva jer navodno nije vi{e bilo niti jedne `ive ptice. Fitzgerald je jo{ dodao da je po njihovoj procjeni pomrlo nekoliko tisu}a ptica. Ministarstvo poljoprivrede i prehrane obavilo je obdukciju ptica i kao uzrok isklju~ilo zarazu. Stru~njaci su kao mogu} razlog naveli otrovne tvari (otrovne alge, kemikalije, pesticide…), no u istom su dahu priznali da nemaju nikakva traga o tome koji bi od tih otrova mogao izazvati katastrofu. Smrt tisu}a ptica ostaje nerazja{njena tajna. D

8 - 06 LIPANJ 07 -

Foto Internet

N


Kod du`eg posta tijelo se rje{ava svega {to mu nije nu`no potrebno za funkcioniranje

Post za zdravlje P

no masno}e, to se novo gorivo, izme|u ostalog, koristi i za obnavljanje glikogenskih rezervi.) Kad se zalihe glikogena u jetrima isprazne, tijelo zapo~inje, kako bi premostilo nedostatak, prijelaz na ketozu – uzimanje energije iz masno}a. U tom procesu nastaju ketoni, odnosno ketonna, kojeg tijelo koristi kad mu izme|u ska tijela, koja su produkt razgradnje obroka po~ne nedostajati energija. Te masnih kiselina. Do prijelaza obi~no »{e}erne« zalihe dostatne su za 8 do 12 dolazi drugog dana posta, a tre}i dan sati energije i obi~no se potpuno iscrpe se zavr{ava. U tom prijelaznom razdobu prva 24 sata posta. (Kad tijelo po~ne lju u tijelu nema nikakve glukoze, a kao izvor goriva koristiti ketozu odnos- energija dobivena iz masno}a tijelu nije dostatna. Zato tijelo po~inje tra`iti glukozu iz dva ne{e}erna izvora. Tijelo najprije po~inje u glukozu pretvarati glicerol iz masnih zaliha, a zatim nastavlja s procesom razgradnje aminokiselina (graditelja bjelan~evina) u mi{i}nom tkivu koje koristi u jetri za glukoneogenezu odnosno sintezu glukoze. Taj proces nazivamo katabolizam. Drugog dana posta potro{i od 60 do 84 grama bjelan~evina, {to zna~i gubitak 60 do 90 grama mi{i}nog tkiva. Tre}i dan je proizvodnja ketona ve} dovoljno velika da zadovolji potrebe tijela za energijom, te tijelo po~inje svoje bjelan~evine bri`no »~uvati«. Dodu{e, za izvo|enje nekih funkcija jo{ uvijek mu je potrebna manja koli~ina glukoze te se za tu svrhu katabolizira pribli`no 18 do 24 grama bjelan~evina odnosno mi{i}nog tkiva dnevno. U 30Marjan Viden{ek (00386 41 573 778) iz [tajerske preselio se u Poso~je dnevnom postu s vodom osogdje ve} nekoliko godina vodi grupne postove ba obi~no izgubi najvi{e pola

ost je starodrevna i u~inkovita metoda ~i{}enja tijela i uma te otklanjanja brojnih zdravstvenih te{ko}a. Omogu}uje tijelu odmor, ~isti ga od otrova te ozdravljuje. Tijekom posta tijelo se nalazi u stanju nalik spavanju. Ne koristi energiju za probavu hrane ve} za ~i{}enje otrovnih tvari koje su se u njemu nakupile te za lije~enje oboljelih dijelova. U Sloveniji je mogu}e postiti deset dana u grupi, a nakon toga nastaviti post po osobnom naho|enju. Kod du`eg posta tijelo se rje{ava svega {to mu nije nu`no potrebno za njegovo djelovanje. Tu se ubrajaju bakterije, virusi, fibroidni tumori, otpadne tvari u krvi, nakupljene masno}e i tvari u blizini zglobova. Povijesni podaci nam govore kako je post prirodni pratilac ljudske evolucije. Ubraja se u najsigurnije metode lije~enja i tijelo dobro zna na koji ga na~in treba iskoristiti.

FIZIOLO[KE PROMJENE ZA VRIJEME POSTA Najdramati~nije promjene u tijelu, zna~ajne za post, doga|aju se ve} u prva tri dana posta kad organizam prelazi s jednog izvora »goriva« na drugo. U uobi~ajenim okolnostima glukoza je osnovno gorivo koje tijelo treba za svoje djelovanje. Ve}inu glukoze, koja je jedna vrsta {e}era, dobivamo iz pojedene hrane. Tijekom dana jetra skladi{te vi{ak {e}era u obliku glikoge-

Post se ubraja u najsigurnije metode lije~enja i tijelu je dobro poznato kako ga mo`e najbolje iskoristiti

-

06 LIPANJ 07

-

Misteriji 9


P OST

ZA ZDRAVLJE

do jednog kilograma mi{i}ne mase. Za takav na~in o~uvanja mi{i}ne mase pobrinula se evolucija kako bi za{titila mi{i}no tkivo i vitalne organe od o{te}enja u razdobljima pomanjkanja hrane. Razgradnja masnih kiselina iz masnog tkiva se od tre}eg dana postepeno pove}ava i deseti dan dosti`e vrhunac. To sedmodnevno razdoblje u kojem se tijelo potpuno »prebaci« u ketozu je vrijeme u kojem se razgradi najvi{e tjelesnih masno}a. Tijelo – odlu~no da za{titi svoje bjelan~evine – po~inje tra`iti

TKO NE SMIJE POSTITI Post je prikladan za ve}inu ljudi, usprkos tome postoji nekoliko iznimki. Post ne bi trebali izvoditi: • dijabeti~ari • prekomjerno mr{ave i iznemogle osobe • osobe s anoreksijom i bulimijom • trudnice • dojilje • osobe s te{kim oblikom slabokrvnosti • osobe koje se jako boje posta • osobe s porfirijom (Porfirija je nasljedni poreme}aj u metabolizmu porfirina, produkta u biosintezi hema. Mo`e uzrokovati o{te}enje jetre, ko{tane sr`i i crvenih krvnih stanica, a iskazuje se brojnim simptomima uklju~uju}i i epilepti~ne napadaje.) • osobe s rijetkim, nasljednim pomanjkanjem masnih kiselina koje aktivira ketozu (radi se o pomanjkanju povezanim s enzimom acetil-CoA u mitohondrijima, koji oksidira masne kiseline {to je klju~no za ketozu. Osobe kojima taj enzim nedostaje i koje poste mogu osjetiti te{ke popratne u~inke kao {to su hepati~na steatoza ili prekomjerno nakupljanje masti u jetri, gomilanje masno}a u miokardu i te{ka hipoglikemija.)

10 - 06 LIPANJ 07 -

sve mogu}e nebjelan~evinaste izvore energije: stani~ne mase koje nam nisu nu`no potrebne kao {to su fibroidni tumori, degenerirana tkiva, bakterije, virusi itd. To je tako|er jedan od razloga za{to post ima tako sna`an u~inak na zdravlje. U razdoblju pove}ane ketoze tijelo je u sli~nom stanju kao tijekom spavanja: odmara se i osloba|a otrova. Usredoto~uje se na uklanjanje toksina iz tijela i obnovu o{te}enih tkiva.

LIJE^ENJE S POSTOM Dokazano je kako post ima brojne pozitivne u~inke na zdravlje i kako neka bolesna stanja ~ak trajno lije~i. U vezi s tim bilo je napravljeno puno istra`ivanja. U nastavku navodimo nalaze nekih od njih: • Ameri~ki doktor kiropraktike Alan Goldhamer s kolegama je 2001. godine napravio klini~ko istra`ivanje o utjecaju posta na hipertenziju. Pacijenti u studiji, u kojoj je sudjelovalo 174 osoba, su dva do tri dana prije po~etka testiranja smjeli jesti samo vo}e i povr}e. Slijedio je deset- do jedanaestodnevni post isklju~ivo s vodom, a nakon toga post od jo{ {est do sedam dana tijekom kojih su testirane osobe jele samo nemasnu i neslanu vegetarijansku hranu. Po~etne vrijednosti krvnog tlaka u~esnika su prema{ivale 140/90 mm Hg, a na kraju istra`ivanja je 90 posto u~esnika uspjelo krvni tlak sniziti ispod te granice. [to je vi{a bila po~etna vrijednost krvnog tlaka to je ve}i bio njegov pad. Prosje~no je vrijednost krvnog tlaka pala za 37/13. Kod ispitanika s hipertenzijom 3. stupnja (vi{e od 180/110 mm Hg) vrijednosti krvnog tlaka su se prosje~no snizile za 60/17. Svi oni koji su prije po~etka istra`ivanja uzimali lijekove za reguliranje krvnog tlaka na zavr{etku istra`ivanja su mogli prestati koristiti lijekove. Post se jo{ u cijelom nizu drugih sli~nih istra`ivanja pokazao kao jedna od naju~inkovitijih metoda za sni`avanje krvnog tlaka i normalizaciju kardiovaskularne funkcije. Iskustva pokazuju da vrijednosti krvnog tlaka ostaju ni`e i nakon za-

TRUDNICE I DJECA Stru~njaci trudnicama ne savjetuju post, iako se nuspojave javljaju poglavito kod onih koje ujedno imaju i {e}ernu bolest. Ketoza za vrijeme trudno}e mo`e ozbiljno ugroziti plod majke sa {e}ernom bolesti dok kod zdravih trudnica post ne {kodi ni majci ni djetetu. Ako zdrava trudnica odlu~i postiti to svakako ne bi smjelo trajati du`e od 2 do 3 tjedna, a post mora pratiti lije~nik. Djeca tako|er, ~ak i malena, mogu postiti, naravno u primjerenim kratkim vremenskim razdobljima: za malenu djecu dovoljno je 2 do 3 dana posta, ve}a djeca mogu postiti 1 do 2 tjedna, ovisno od starosti. Post koji traje vi{e od nekoliko dana mora nadzirati lije~nik. No, djeci je post rijetko kad potreban. vr{etka posta. • Post vrlo povoljno djeluje na kroni~ne kardiovaskularne bolesti i kongestivno sr~ano popu{tanje, smanjuje koli~inu triglicerida u krvi, ateroma, skupnog kolesterola te pove}ava vrijednost dobroga HDL kolesterola u krvi. • Post se pokazao kao u~inkovita metoda za lije~enje {e}erne bolesti tipa 2. Bolest je ~esto potpuno izlije~ena. • Zbog dugoro~nih u~inaka na metabolizam, skladi{tenje masno}a u tijelu, leptin i bolesna stanja povezana s debljinom, post je jedan od naju~inkovitijih na~ina lije~enja debljine. • Brojne studije su dokazale kako post povoljno djeluje na bolesnike s epilepsijom, jer smanjuje u~estalost, trajanje i intenzitet napadaja. Posebno je uspje{an post kod lije~enja epilepti~ne djece. • U istra`ivanju 1984. godine koju su napravili istra`iva~i Navarro, Ros, Aused, Puges, Pique i Bonet sudjelovalo je 88 pacijenata s akutnim pankreatitisom (upalom gu{tera~e). Rezultati su pokazali kako je post na upalu djelovao bo-


POST lje od lije~enja cimetidinom ili nazogastri~nom sondom. Simptomi su i{~ezli bez obzira na uzrok bolesti. • Po podacima iz brojnih studija post u~inkovito lije~i osteoartritis i reumatoidni artritis. Naime, on aktivira protuupalne doga|aje u tijelu. Istra`iva~i su kod pacijenata utvrdili manju uko~enost zglobova, manje bolova i manju potrebu za lijekovima. • Na post povoljno reagiraju i autoimune bolesti kao {to su lupus, rozacea, kroni~na urtikarija i akutni glomerulonefritis. • Po podacima klini~kih istra`ivanja post je uspje{no pripomogao kod lije~enja te{kih oblika otrovanja s polikloriranim bifenilima ili PCB-ima. Pogo|enim osobama stanje se dramati~no popravilo nakon 7 do 10 dana posta. • Tijekom posta se pobolj{ava djelovanje imunolo{kog sustava. Istra`ivanja su dokazala pove}anu aktivnost makrofaga, ve}i stani~ni imunitet, ometanje faktora koji aktiviraju komplement, sprje~avanje nastajanja kompleksa antigen-protutijelo, pove}anje vrijednosti imunoglobulina, pove}anu aktivnost neutrofila, manju blastogenezu limfocita, u~inkovitije djelovanje monocita kod uni{tavanja bakterija i pobolj{ano djelovanje prirod-

LIJE^NI^KI NADZOR POSTA JE POTREBAN KOD: • osoba s te{kim oboljenjima • trudnicama • dojen~adi i malene djece • dijabeti~ara tipa I • osoba s o{te}enim bubrezima • osoba koje se posta jako boje, ali

ga usprkos tome `ele napraviti • osoba s visokim vrijednostima toksi~nog DDT-a, koji se u koncentriranom obliku skladi{ti u masnom tkivu. Za vrijeme posta se u krv izlu~uje velika koli~ina DDT-a koja mo`e ugroziti zdravlje osobe.

ZA ZDRAVLJE

Knjige »Post«, »Kako `ivjeti sto godina« i »@ivjeti bez bolesti« poticajno su {tivo za sve koji namjeravaju postiti

nih stanica ubojica. • Na post dobro reagiraju i psihosomatske bolesti, psorijaza, neurogeni mjehur, ekcem, tromboflebitis, rane na venama nogu, fibromialgija, sindrom razdra`ljivog crijeva, upalna crijevna bolest, bronhijalna astma, lumbago, depresija, neuroza, shizofrenija, ~ir na dvanaesniku, fibroidi u maternici, crijevni paraziti, giht, alergije, peludna kihavica, urtikarija, multipla skleroza i nesanica. • Starodrevna tvrdnja kako post produljuje `ivot dobiva sve vi{e podr{ke i u stru~noj literaturi. Istra`ivanja na zdravim mi{evima i mi{evima s oslabljenim imunolo{kim sustavom potvrdila su kako je ~etverodnevni post, izvo|en u redovnim vremenskim prekidima, pove}ao `ivotnu dob `ivotinja u obje skupine. • Iako je uloga posta kod lije~enja raka sporna, ipak postoje neki dokazi da post sprje~ava razvoj raka. Redovito po{}enje (dva dana tjedno) je kod laboratorijskih mi{eva zaustavilo napredovanje raka na jetri.

KAKO POSTITI Na~ini izvo|enja posta se me|usobno razlikuju prvenstveno po unosu pi}a i tjelesnom optere}enju. Na svijetu ima mnogo zagovornika posta s vodom i odmaranja, po mogu}nosti u bolnici ili sli~noj ustanovi, gdje se paralelno provodi i kontrola provjeravanjem krvne slike, tlaka… Slovenski savjetnik za prehranu Marjan Viden{ek, koji vodi organizirani post, smatra kako, s obzirom da je u pitanju potpuno prirodna metoda ob-

navljanja `ivotnih funkcija, svatko mo`e postiti sam. Ipak o tome mora ne{to i znati. Znanje mo`e dobiti na predavanjima koje organizira Zavod za prirodnu higijenu Preporod. Na izboru su tri knjige: Post, Kako `ivjeti sto godina i @ivjeti bez bolesti. Prakti~no se s postom, kao i sa sirovom ishranom, te nastavljanjem iscjeljuju}eg posta, mo`e upoznati na danima iscjeljuju}eg posta u {koli zdravog na~ina `ivota u Mostu na So~i: »U grupi se lak{e posti, a ja sam zagovornik posta sa sokovima od vo}a i povr}a te povrtnim uvarcima (juhe od povr}a bez povr}a), svakodnevnog ispiranja crijeva i {to ve}eg, naravno primjerenog tjelesnog optere}enja. Bez nekoliko sati pje{a~enja, tjelovje`be ili nekog drugog naprezanja nema `eljenih u~inaka, jer tijelo mora biti u funkciji cijelo vrijeme. Pobrinuti se treba i za du{u. A to posjeti jezerima, slapovima, visokim gorama, kanjonima i sutjeskama, muzejima i galerijama… tako|er omogu}avaju«, uvjeren je Marjan Viden{ek, koji je savjetovao na~in posta ve} stotinama i stotinama ljudi, a sakupio je i nekoliko stotina svjedo~anstava o ljekovitoj uspje{nosti posta. Uvjeren je kako post ne spada u bolnice jer nije u pitanju bolest te kako je stalno kontroliranje doga|aja u tijelu nepotrebno. Osobno je za post izabrao Poso~je i tamo se i preselio. Svaki mjesec vodi desetodnevni grupni post. Na koji na~in to radi mo`ete pro~itati u Dnevniku posta na sljede}im stranicama. A. B. i J. V.

D

-

06 LIPANJ 07

-

Misteriji 11


Kako sam tijelu pomogao da se pomladi, oslobodi otrova i ubrza samozdravljenje

Dnevnik posta Petak, 27. travnja Malo prije pet sati dovezem se u Most na So~i. Sun~an dan. Malo sam pospan nakon, u Ljubljani ina~e ukusno pripremljenog ru~ka od povr}a, nekakvog zadnjeg obroka prije devetodnevnog posta. U blagovaonici hotela Lucija se oko {est poslijepodne sakupilo 34-oro ljudi. Me|u njima su dva dje~aka. Luku i Davida je doveo otac koji s postom ima dobra iskustva.

Posljednja ve~era

Dobrodo{lica je nezasla|en ~aj koji se od sada slobodno mo`e uzimati u bilo koje doba dana. Pokraj se nalazi zdjela s medom i tanjur s narezanim limunovim kri{kama. I vr~evi s vodom. Ali ne s vodom iz slavine; za one koji poste voda se donosi iz jednog od brojnih izvora, koji su, tako barem ka`u, iscjeljuju}i. U vr~evima je voda iz izvora Pod grmom pri Modreju. To je najbli`i izvor, a ovdje ih je toliko da se tolminsko-kobaridsko podru~je smatra zemljom `ivih voda. Od nekud nam je do{ao glas: biti }e ve~era. I bila je. Banana, nekoliko bobica gro`|a, jabuka, pola jagode i ringlo {ljive. Naravno, tu je i kratak govor Marjana Viden{ka, kako je post mogu}e izdr`ati i kako je od svih putova ka zdra-

12 - 06 LIPANJ 07 -

vlju to najpotpuniji put. Kad post prihvati{ da bi ozdravio, smanjio uzimanje lijekova, prihvatio va`ne odluke ili razrije{io kakvo presudno pitanje, ne odri~e{ se samo hrane, ve} i alkohola, duhana, kave, crnog ~aja i jo{ poneke navike. Onako kao {to je znano i napisano i u Bibliji. Sva ta ograni~enja su sve popularnija. Iskustva dovode nove i nove ljude s te{ko}ama svih vrsta u Most na So~i, u hotel kod mosta gdje se dodiruju So{ka, Idrijska i Ba{ka dolina. Od tuda odlaze, tako govore, po mostu kojeg s postom izgrade, u novi `ivot. Za neke to vrijedi doslovno. Svjedo~anstva o korisnosti posta sakupljena su u brojnim knjigama. Uskoro }e iza}i i knjiga s oko stotinjak slovenskih iskustava o u~incima po{}enja. Gradivo priprema vo|a posta na osnovu trogodi{njih vodenih postova koji su za nerijetke uvod u daljnje postove. U devet dana bi osobe na grupnom postu sa {kolom zdravlja dobili pravo iskustvo posta i istodobno se nau~ili `ivjeti. Zdravo, razumije se. Na sedamnaesti grupni post su do{li ljudi s razli~itim o~ekivanjima. Moje je bilo konkretno: rije{iti se lijekova za povi{eni krvni tlak. Mjerenje nakon »zadnje« ve~ere, u o~ekivanju prvog dana posta (ujutro sam popio bijelu tableticu): 145/100. Otkucaji 97. Subota, 28. travnja Usred brda se dobro spava. Ujutro najprije u ruke uzimam tlakomjer. 145/95, otkucaji 75. Mjerenja ponavljam nekoliko puta i brojke se mijenjaju, a u prosjeku je ona prva bila prava. I naravno, pose`em za tabletom i odlazim na ~aj. U blagovaonici ljudi staju na vagu i mjere

si tlak. Zapisuju te`inu, otkucaje, tlak, osje}aj gladi, umora, a tijekom dana ili nave~er ispuniti }e jo{ i rubrike o klistiranju, popijenoj teku}ini, stolici, tjelovje`bi, hodanju… Poziv na tjelovje`bu.

Tjelovje`ba na travnjaku

Deset minuta prosje~no brzog hoda uz jezero. Travnjak i stazica. Dvadeset minuta razgibavanja: »Tek tjelovje`ba vas budi i brine se za dobro zdravlje«, bodri novu grupu Marjan Viden{ek, kojeg uspje{nost posta odu{evljava i ne mo`e shvatiti za{to ga, usprkos tako o~itim dokazima o njegovoj iscjeljuju}oj mo}i, zdravstvena struka ne uva`ava: »U Sloveniji je post popularniji nego li bilo gdje drugdje u Europi.« Nazad u hotel na doru~ak. ^aj i ~a{a vo}nog soka od naran~i i limuna. Razgovor o postu i navikama jedenja. Podsmijeh sve ve}im i sve punijim policama za kruh, koji je, prvenstvo bijeli, kao {to pou~ava vo|a posta, jedna od {tetnih namirnica. I ponovno {etnja uz jezero. Sada malo du`a, po putu Modrej: mimo crkvice svetog Mavra i svete Lucije, pa nazad u hotel. Bi li jo{ hodali? Pa jo{ na Jezerski put, tik iznad povr{ine jezera od gosti-


D NEVNIK onice [terk do polovice sutjeske i nazad. Pedometar mi je ostao u Ljubljani, moglo je biti otprilike pet do {est kilometara. Ki{em, curi mi iz nosa, golica me po nepcu. Alergija na pelud. Vidjeti }emo {to }e biti sutra. Kad me peludna hunjavica ulovi obi~no se selim u Lovi{te na Pelje{ac, gdje sve cvjeta mnogo ranije, a skok u more odagna sve te{ko}e. Zadnjih dvadeset godina, svake godine 25. svibnja. Ove godine me {kaklje i suzi u brdima ve} u travnju. Ru~ak: ~a{a soka od mrkve, cikle i jo{ ne~ega te juha od kadulje. Okus je imala po celeru. U njoj pak nije bilo nikakvog povr}a niti za uzorak. Ipak, bila je topla. I dobra. Poslijepodnevni odmor. U sobi ~itam knjige o postu i mjerim si tlak: 152/104. Otkucaji 71. Nakon odmora joga. Na podmeta~ima u vrtu hotela. Ne da mi se ba{. Izgovor: pi{em dnevnik. Ve~era kao ru~ak: sok od povr}a i tanjur juhe od povr}a. Gladi nema. Nakon ve~ere razgovor o postu i slu{anje ~itanja pisama u kojim biv{i polaznici grupnog posta opisuju svoje sjajne rezultate posta koji su sami sebi odmjerili obzirom na zdravlje; ne samo devet, ve} ~etrnaest, ~etrdeset, ~ak i devedeset dana. Nedjelja, 29. travnja Nakon dobrog sna mjerim: 131/86, otkucaji 78. Sje}am se kako me usred no}i zabolio `eludac – glad. Ali ujutro ~eka ~aj. Naravno, uzimam tabletu protiv tlaka. Tjelovje`ba u vrtu hotela. Vo|a nam pokazuje vje`be. Nogu digne spretno i visoko, na drugoj vje`bi se pribli`i tlu; ne mo`e sakriti kako je majstor borila~kih vje{tina. Nakon dvadesetak minuta doru~ak: dva decilitra soka od grejpfruta. Plan: mar{ na 1475 metara visoku Kobilju glavu. Cipele za hodanje, {tapovi, voda… odlazak automobilima. Vozi me ljubazan par iz Ribnice. Do{li su zbog alergi-

je. Tijekom vo`nje osje}am umor nakon vje`banja i – glad. U automobilu dva puta kihnem. Pripremam si maramice. Nekoliko ih ostaje dolje, na obli`njem uzleti{tu za padobrance. Neki od nas prohodaju najstrmiji dio puta i ostaju kod piramide, ve}ina ih odlazi na vrh. Ispru`im se na travu i osjetim glad. Ali nikakav svrbe`, nema suza, nikakvo {kakljanje po nepcu. Maramice mi ne trebaju, pelud me ostavila na miru. Kad ustanem za djeli} sekunde smra~i mi se pred o~ima. Zakop~am ko{ulju.

Pje{ice na Kobilju glavu, vi{e od 1000 metara visoko brdo

Idem dolje, do automobila. Tamo se na dvori{tu ogra|ene vikendice slo`im na drva i odmaram na suncu. Sunce mi ope~e nos, pelud ni{ta. Noge me bole, a i gladan sam. Ru~ak: plitki i duboki tanjuri. Zabuna? Ne. Zbog boljeg osje}aja. Ru~ak: dva decilitra soka od celera, mrkve i jo{ ne~ega, zatim dubok tanjur tople, prozirne, zeleno obojene juhe. Radost: u juhi je plivao list per{ina. Naravno, pojeo sam ga. Nakon poslijepodnevnog odmora utvrdim kako nisam gladan samo ja: »Kriza, ju~er je izgledalo kao zabava, a danas je…« kazala je djevojka i stavljala si med u ~aj. Iz zdjele u kojoj skoro vi{e nije ni bilo meda. Uskoro su

POSTA

donijeli novu, punu do vrha. Poslije je bila joga, a nakon nje ve~era. O njoj vi{e ne}u pisati. Sok od povr}a i tanjur juhe. Nakon ve~ere Jo{a Medved, arhitekt, koji sa skoro sedamdeset godina leti sa zmajem, svojom je pri~om krijepio samosvijest »mrkvara« kao {to su nas navodno zvali doma}ini. Objasnio je kako je hodao na sve ~etiri zbog bolesne kralje`nice, imao je bolest po imenu soduku, odrekao se pomo}i lije~nika, skupljao informacije i napokon se odlu~io za Moskvu. Predao se kiroprakti~aru koji je brinuo o ruskoj olimpijskoj mom~adi. Iz njegovih ruku je dobio na ruski prevedenu knjigu Paula Bragga ^udo posta. Ameri~ki autor je imao sli~an doga|aj, bio je na pola mrtav i postom si je uspje{no sam pomogao. Toliko uspje{no da je osnovao kliniku koja jo{ uvijek radi. Jo{a je postio uz destiliranu vodu. To sada vi{e nitko ne radi, smatra Marjan Viden{ek; post uz sokove i uvarke od povr}a, to jest juhe, ugodniji je i jednako u~inkovit. Jo{a nagla{ava kako je post po~etak mijenjanja `ivota; on je dvije godine bio na sirovoj ishrani, vratio si zdravlje i rije{io neke druge te{ko}e: »Bio sam direktor poduze}a u Frankfurtu i nekontrolirano sam se natrpavao i nalijevao«, rekao je i upozorio kako mnogo roditelja previ{e hrani svoju djecu; od tuda dolazi sve slabije zdravlje dolaze}ih generacija… »Smr{avio sam 26 kilograma i vratio se na te`inu koju sam imao u gimnaziji…« obrazla`e svoju vitalnost i pri tome upozorava kako je post samo po~etak promjena te kako je za izlje~enje i o~uvanje zdravlja i naravno tako|er i za pomla|ivanje potrebno promijeniti stil `ivota: »Ne otvaraju se samo limfni kanali, ve} i oni u glavi…« Jo{a se udubljivao u knjige kako bi razjasnio povezanost izme|u posta i promijenjenog na~ina `ivota te `ivota op}enito i do{ao do vlastitih zaklju~aka kako smo sastavljani od pet tijela… To obrazla`e u svojim knjigama.

-

06 LIPANJ 07

-

Misteriji 13


D NEVNIK

POSTA

Ponedjeljak, 30. travnja Jutarnje mjerenje: 128/76. Otkucaji 51. @elju za hranom niti ne osje}am, iako mi `eludac svako toliko daje do znanja kako nije zadovoljan s mojim postupcima. Usprkos niskom tlaku »priu{tim« si lijek – polovicu 50-miligramskog Cozaara. Ki{a prestaje. Sakupljamo se, pijemo svaki svoju {alicu ~aja i odlazimo u {etnju. Po putu Modrejce, uz lijevi brijeg jezera mimo sela Modrejce te mimo vojnog groblja, do kraja puta. Ali prije nego li {to krenemo nazad na redu je dvadeset minuta vje`banja. ^ini mi se da sam gipkiji, ali nemam pravu snagu. I to~no znam gdje su mi jetra, mjehur, bubrezi. Ne boli ne znam kako, ali nije ni ugodno. U hotelu nas ~eka doru~ak: dva decilitra vo}nog soka i ~aj, po `elji s medom. Na brzinu si priu{tim tri tanke kri{ke limuna. Nisam ih ocijedio u ~aj ve} pojeo.

Lojze Peterle, slovenski zastupnik u Europskom parlamentu, koji je po{}enjem izlije~io rak, me|u »mrkvarima«

U posjeti nam je Lojze Peterle. Pri~a nam svoje iskustvo s lije~enjem raka na prostati: »Postim jer sam u`ivatelj«, rekao je izme|u ostalog i obrazlo`io kako se tijekom posta osje}a odli~no, ne osje}a glad, bistrije razmi{lja, kako mu je post, s promjenom na~ina prehrane, izlije~io rak te kako su mu promjene raspolo`enja nepoznate: »Post je najuzvi{eniji put do zdravlja, njime budimo lije~nika u sebi. To nije nikakva alternativa, ve} je dio `ivota, `ivotni stil. Svatko bi se morao, barem zbog preventive, jednom godi{nje odlu~iti na post u trajanju od sedam do deset dana…« Lojze Peterle smatra kako je sada{nji

14 - 06 LIPANJ 07 -

oblik vodenog posta najprimjereniji i kako bi bilo {teta da se izrodi u neku komercijalu, klinike s mnogim svakodnevnim testiranjima i sli~nim. »Ne sje}am se kada sam zadnji put bio umoran, po Briselu ~esto tr~im u kravati po cesti. Ne zato {to kasnim ve}

Nekonzumiran Peterleov ru~ak

jer mi tako prija«, obja{njavao je mu{karac koji smatra kako je post odli~an na~in pomla|ivanja i koji i ina~e ima zdrav `ivotni stil. Kuhar, koji se svaki dan vje`ba u izmi{ljanju razli~itih okusa juha od povr}a bez povr}a, Lojzi Peterleu pripremio je povrtnu juhu koja nije bila prazna, nabujak od povr}a i salatu. Ali uzalud. Peterle svaki ponedjeljak posti i zato je popio samo sok. Nije `elio niti praznu juhu od povr}a. Nakon ru~ka, soka i juhe, pala je odluka: ide se na Bu~enco, obli`nje brdo. Ve~ernje zbrajanje kilometara pokazalo je kako smo taj dan prohodali otprilike dvanaest kilometara. Utorak, 1. svibnja Jutarnje mjerenje: 124/75 i otkucaji 64. Odlu~im ne uzeti lijekove. Vidjet }emo {to }e biti s tlakom. Jutro po~injem kao obi~no. Hladan tu{ i frotiranje. Pa na {alicu ~aja. Usprkos ju~era{njim kilometrima ni{ta me ne boli, ne osje}am niti glad. [etnja po Mostu na So~i i za vrijeme {etnje tjelovje`ba. Dva decilitra soka i mar{: jedni odlaze na Mrzli vrh, drugi u Tolminska korita. I, jer je to premalo, jo{ na Kozlov rob. Poslijepodne jo{ malo vje`be. Nave~er, nakon soka i juhe, Marjan Viden{ek »mrkvarima« obrazla`e {to

~initi nakon posta. Smatra kako bi oni koji su do{li na grupni post sa {kolom zdravlja zbog neke bolesti, mogli produ`iti post za tjedan, dva ili vi{e. Po osje}aju. Savjetuje da svatko nakon posta nekoliko mjeseci bude u potpunosti na sirovoj ishrani. Sa brojnim primjerima posta, a sakupio je ~etiristo svjedo~enja, odgovara na pitanja i nagla{ava: »Sa sirovom hranom svatko si mo`e produ`iti `ivot, ne samo produ`iti ve} i pobolj{ati. Slovenci na sirovoj ishrani, koji su ve} blizu sedamdeset, pa ~ak i osamdeset godina, penju se na pet tisu}a metara visoke planine. Post temeljito ~isti organizam od otrova. Nakon ~i{}enja tijelo se treba ponovno izgraditi. Naravno ne s plasti~nom hranom, ve} zdravom koje nam je ve} dosti`na na posebnim policama u trgovinama.« Upozorava na hranu koja je puna umjetnih aroma i boja koje su sastavljene od otrova. Puno kemikalija ima i u kruhu, kojeg, ina~e, vo|a Zavoda za prirodnu higijenu Preporod ne savjetuje i preporu~uje ~itanje knjige U stranu s kuhinjskim loncem. I obja{njava: »Namirnice mogu biti `ivotvorne, `ivoaktivne, `ivostati~ne i protu`ivotne.

Jutarnja {etnja uz jezero

@ivotvorne su namirnice u kojima se nalazi `ivot, to su one nekuhane, `ive, sirove, kao {to ih majka priroda nudi. Takva hrana nije jednoli~na, puna je energije…« Nave~er utvr|ujemo kako je grupa koja je i{la u razgled korita hodala otprilike deset kilometara, druga jo{ puno vi{e.


D NEVNIK Jo{ i mjerenje prije spavanja: 131/90, otkucaji 62. Srijeda, 2. svibnja Naravno, dan zapo~injem mjerenjem: 127/74, otkucaji 74. No}u nisam dovoljno spavao, osje}ao sam srce i neispavan se osje}am poti{teno. Ju~er su svi tvrdili kako je kriza pro{la, meni se ~ini da nije. Ulovim samog sebe kako razmi{ljam o smislu postupaka. Sjetim se rije~i ljudi koji su nas do sada posje}ivali i pri~ali nam {to su sve do`ivljavali. Ustrajali su. Pa, ne pomi{ljam na prestanak i hrana me ne mu~i, samo osje}am se nekako jadno, poti{teno, malodu{no… Na jutarnju {etnju zakasnim. Na »mar{«, naravno, idem. Sada je na redu Kobari{ko. Posje}ujemo slapove, {e}emo se kroz Kose{ka korita, zvonimo za ispunjenje `elje u crkvici iznad Dre`nice, posje}ujemo kosturnicu u Kobaridu… do podneva se penjemo i spu{tamo po nekoliko stotina stepenica. Nakon ru~ka, soka i juhe, ~ini mi se kako sam jako umoran. Ne od hoda, ne od… Upravo su se tako neki osje}ali prije dan ili dva i pri~ali o klistiranju, koji je jedna od zapovijedi svakog posta. Smatrao sam kako ja, jer imam urednu stolicu, to ne trebam ~initi. No to sam poslijepodne otvorio kov~eg, izvadio kutijicu s vre}icom, cjev~icom i nastavkom, koju sam zato {to je to pisalo u uputi za post, kupio jo{ u Ljubljani. S ne previ{e spretnosti udovoljio sam pravilu kako se treba klistirati. Jedan puta dnevno. Svaki dan. Preporu~uje se i vi{e puta, nu`no je svako jutro, pi{e na listu papira koji svatko dobije prije po~etka. Ja sam to peti dan jednostavno morao u~initi, a bilo bi dobro da sam to napravio ve} prvi dan. Laknulo mi je. Malodu{nost je nestajala i osje}ao sam ne{to vi{e snage. Nakon ve~ere razgled osnovne {kole u Mostu na So~i. Uistinu neobi~na {kola: ravnatelj osobno prodaje monopoli, poznatu igru, koja se ovdje naziva Mala mostarska mi{ka, pusti vam odli~an film o kozorozima i divokozama kojeg je sa suradnicima sam snimio i montirao, od-

vede vas u pravi muzej, koji je dio {kole, te poka`e neobi~ne u~ionice, me|u kojima je vjerojatno i po europskim standardima posve neobi~na u~ionica za biologiju. Puna `ivotinjskih lubanja, rogova, ~eljusti, zuba, ko`a, papaka… Sve to djeca ne samo da gledaju ve} me|u tim i sjede, mogu sve {to ih okru`uje uzeti u ruke te tako dobiti pravu sliku o svijetu `ivotinja koji se nalazi u njihovom kraju. No, jo{ malo o igri monopoli: napravili su je djeca i u~itelji tako da se onaj tko igra tu dru{tvenu igru upozna s poznatim, kulturnim, zemljopisnim i povi-

Na izletu u sutjesci ispod slapa

jesnim doga|ajima te posebnostima Mosta na So~i. A mi{i}, iskopina iz rimskog doba, je logotip {kole. I misli ravnatelja: »Misao ima sna`an utjecaj na na{ `ivot; stru~njaci koji se bave odgajanjem trebali bi u~iti od prirode; kod nas su svi u~enici isti, i u dobrom i u lo{em, {to je za neke ponekad okrutno. Onako kao {to je u prirodi…« ^etvrtak, 3. svibnja Najprije tlakomjer: 128/80. Lijekove ne uzimam ve} tre}i dan. Iako sve cvjeta, nemam pote{ko}a. Kihnem i to je sve. Nakon jutarnjeg ~aja brzi mar{, tjelovje`ba na travi uz jezero postaje ugodna. Pri povratku u hotel jedan dio puta

POSTA

idem sa Stanom, koji popravlja i prodaje automobile: »Ja sam tu ve} tre}i put uzastopce. Nisam bolestan, samo prikupljam energiju. Isto kao i auto, tako treba odr`avati i tijelo.« Ne hvali se kako je sa sobom doveo jo{ petoricu istomi{ljenika. Vo}ni sok za doru~ak i odlazak u Trebu{u. Razgled slapa te podru~ja gdje je imanje kupio i doselio se Marjan Viden{ek, pa razgled imanja istomi{ljenika Preporoda, Mira, koji je ovdje sru{io staru ku}u i izgradio ekolo{ku te jede samo sirovu hranu. Nastaje ekolo{ko selo, napu{tena imanja kupuju istomi{ljenici Preporoda i osnivaju svoje dru{tvo. Prodaje se jo{ nekoliko imanja i onda }e ovdje biti selo u kojem }e se `ivjeti bez bolesti, a `ivot }e trajati dugo… Prije ve~ere jo{ jednosatna {etnja. Petra je pri~ala kako je skakala s padobranom. Idemo do Postaje i nazad. Dobrih pet kilometara za manje od jednog sata. Uobi~ajena ve~era i predavanje Lucijana, Tolminca, koji posti kako bi se rije{io visokog tlaka i prevelike te`ine. Izgubio je ve} vi{e od osam kilograma. Sa zanosom pripovijeda {to sve ~ine ribi~i u korist so{ke pastrve. Petak, 4. svibnja Spavao sam dobro. Ispiranje crijeva je sada spretnije. ^etvrti dan ne uzimam lijekove, tlakomjer pokazuje 129/85, otkucaji 61. Ne ide mi se nigdje, ali bi bilo »nepristojno« ne oti}i na jutarnju {etnju uz jezero do groblja. Vje`be vodi mogu}a budu}a pomo}nica Marjana Viden{ka, ina~e turisti~ka voditeljica s fakultetom za sport. Navikli smo na o{triji program. Ne `alimo se. Brzi hod u hotel na ~a{u soka od grejpa. Moglo bi ki{iti pa se odlu~ujemo za posjet crkvici na Javorci i izvoru Tolminke, za razgledavanje bunkera… Ugodan hod po rosi. Nikakvog umora, nikakve gladi, osje}am radost i zadovoljstvo, osje}am kako mi je hodanje sve prijatnije i da tijelo osje}am sve manje i manje. Ne boli me vi{e niti jedan mi{i}, niti jedna udaljenost mi se ne ~ini duga~ka… Jutarnja kriza, »kriza sedmog dana« je iza mene.

-

06 LIPANJ 07

-

Misteriji 15


DNEVNIK

POSTA

Sok i juha. Odmor. Meditacija. Vodi je Jo{a Medved. Da bi uz tijelo o~istili i du{u… Ve~era: sok i juha. Nakon ve~ere upute za dane nakon posta. Ve}ina govori kako }e nastaviti s postom. Barem jedan glasno najavljuje 42 dana posta. Da se rije{i raka na prostati. Mo`da jo{ netko ali jo{ ne govori. A nakon posta: »Barem dva puta onoliko dugo koliko traje post treba trajati ishrana sirovom hranom«, skroman je vo|a posta Marjan Viden{ek, koji se u srcu nada da }e se ve}ina od sada odlu~iti prete`no za sirovu hranu. I jo{ posebno stavlja na du{u kako nema zdravlja bez kretanja: »Svatko treba prona}i svaki dan barem jedan sat za hodanje i dvadeset minuta za jutarnje vje`banje.« Iskustvo Marije iz Ribnice: »Sa sirovom ishranom sam tako ubla`ila migrenu da vi{e uop}e ne trebam tablete. I raspukline na suhoj ko`i ruku koje su pre{le u rane tako|er vi{e nemam…« Subota, 5. svibnja Budim se dobro odmoren, ranije nego li u Ljubljani gdje mi svako jutro treba dosta vremena da krenem na Ljubljanski grad. Najprije opet ispiranje crijeva. Sada to radim ve} usput, kao {to bi se na primjer brijao, iako ne znam to~no kako se to radi jer se ne brijem ve} otkako sam prestao biti vojnik. Tko bi pomislio da od sokova i juhe mo`e nastati toliko otpadaka. Mjerim: 130/91, otkucaji 55. Lijekove ne uzimam. Sada mi je ve} sve poredano i ve} dok idem na »napitak«, to jest na ~aj, obla~im ono u ~emu }u vje`bati. Odmah nakon ~aja brzi hod uz jezero do groblja njema~kih vojnika. Travnjak, mokar od ki{e, nije smetnja jer je poko{en. Tjelovje`ba prija i mo`da }u od sada svako jutro vje`bati. Jutro je uistinu `ivlje nakon dvadesetak minuta svih mogu}ih pokreta. Prava budnica za tijelo. U hotel sam mogao i tr~ati, pa ipak nisam, iako je pola »mrkvara« tr~alo. U o~ekivanju lo{eg vremena {etnja

16 - 06 LIPANJ 07 -

Povr}e za juhu od luka za 34 osobe

po Mostu na So~i. Na Most po mudrost, {to zna~i da nam je po ulicama kraja koji je bio naseljen ve} prije tri tisu}e godina arheolog pokazivao replike iskopina spretno smje{tenih u uli~nim vitrinama. Najljep{i eksponat je skifos, gr~ka zdjelica za pijenje vina s likom sove, pa komad `buke star tri i pol tisu}lje}a… Uobi~ajeni ru~ak i dogovor za poslijepodnevnu {etnju na to~ku za razgledavanje. Ki{a ometa polaznike. Sat prije ve~ere zasije sunce. Nije mogu}e ostati u hotelu. Jurim po desnom brijegu jezera, u`ivam u brzom hodu po cesti u selo Modrej, do crkvice svetog Mavra, a jo{ prije do crkve svete Lucije. @elim upaliti svije}u, ali je u crkvi nema. Stojim ispred oltara i na pod kaplju suze: jesam li stvarno sve u~inio da bi sa~uvao ili barem produ`io `ivot prije tri mjeseca umrloj Fo{ki, najve}oj ljubavi mog `ivota? Bi li post … Momci koji brinu o hrani donose posude. Kad ih otvorimo u njima nema juhe, samo listi} na kojem pi{e juha. Nakon ve~ere razgovor o u~incima posta. Dijeljenje papira za pra}enje posta kod ku}e. Skoro nema niti jedne osobe koja ga ne `eli imati kako bi pratila produ`eni post. Prognoze: barem jo{ jedan tjedan, dva tjedna, {est tjedana… Nitko nije umoran. Nitko gladan. Svi sjajimo kao da nas je netko napunio energijom. Peterleovo predvi|anje »poletjeti }ete« se obistinilo. Organizirani postovi ove godine: od 8. do 17. lipnja, od 27. srpnja do 5. kolovoza i od 14. do 23. rujna

»Trinaest godina imam unutra{nju psorijazu. Lijekova nema. Dvoje s istom bolesti su se ugu{ili… Uop}e ne osje}am da je ne{to lo{e … Nakon dugog vremena se osje}am potpuno druga~ije…« Mija, s njom je, zbog nje, do{ao na post i Anton, nastavlja: »Nastaviti }emo s postom.« Mu` potvr|uje: »Da, i ja. Iz solidarnosti.« Nedjelja, 6. svibnja Tlak 130/70. Otkucaji 70. Lijekove sam pospremio. Razgledavamo Ple~nikovo majstorsko djelo. Crkva u Ponikvama na [entvi{koj visoravni je tako svijetla, tako nekako se i mi osje}amo. Pa jo{ razgled brane na Idrijci i hotela Zlatna ribica. Obi~an posni ru~ak. [to je tko napravio sa svojim pote{ko}ama zapisano je na listovima papira na kojima smo opisivali doga|anja u na{im tijelima i du{ama. Zbir podataka govori nam kako se tijekom posta otopilo 150 kilograma od 250 kilograma vi{ka tjelesne te`ine, prestale su migrene, nestale alergije i bolovi u zglobovima, nestala je strast za pu{enjem, otplovila nesanica, regulirao se tlak… Ne trebam vi{e nikakve lijekove. [to se glave ti~e, sla`em se da post poga|a i nju. U Vitalu, kafi}u blizu mojeg stana, poznata slovenska knji`evnica mi je rekla: »Vi ste se stvarno pomladili.« S time se slo`io i vlasnik kafi}a. Dok ovo pi{em jo{ uvijek pijem sokove, a kroja~ica ~eka da joj odnesem hla~e kako bi ih suzila za kojih devet ili jo{ koji kilogram, naru~en sam za pregled krvi i jo{ ne znam kada }u post zamijeniti sirovom ishranom. I cipele su mi prevelike… P. S.: Ako vidite nekog da sok od naran~e iz ~a{e jede sa `licom budite sigurni da je najvjerojatnije usred ru~ka ili ve~ere za vrijeme posta. To je sedamnaesta grupa nau~ila od Pavla koji je na postu ve} bio tri puta i vodio nas na izlete u brda. On zna znanje… Jo`e Vetrovec

D


Metodom testiranja mi{i}a tijelo nam samo govori {to mu odgovara, a {to ne (1)

Mi{i}ni test L

judsko tijelo je vrlo iskoristivo oru|e koje nam posreduje najrazli~itije podatke. Povratne informacije o stanju na{ega organizma mo`emo dobiti razli~itim metodama tretiranja tijela. Jedan od jednostavnijih, a u~inkovitih na~ina dobivanja takvih povratnih informacija je tehnika testiranja mi{i}a poznatija kao primijenjena kineziologija. Klasi~na kineziologija je nauka o mi{i}ima i tjelesnim pokretima, a primijenjenu kineziologiju je 1964. godine razvio ameri~ki kiroprakti~ar George J. Goodheart. Isto~nja~ka na~ela o protoku energije u tijelu povezao je sa zapadnja~kim tehnikama testiranja mi{i}a i utvrdio kako su svi mi{i}i me|usobno povezani. Na svaki pokret mi{i}a odaziva se drugi mi{i} ili grupa mi{i}a; ako se jedan mi{i} zgr~i njegov suprotni mi{i} se rastegne. Kada bi nai{ao na bolni, prenapeti ili zategnuti mi{i} promatrao bi i lije~io suprotni mi{i} koji bi obi~no bio slab te bi poku{avao uspostaviti ravnote`u u djelovanju oba. Vremenom je do{ao do spoznaje da je ljudsko tijelo cjelina me|usobno povezanih i sura|uju}ih mi{i}a, `lijezda i organa te da je mogu}e testiranjem snage odre|enih mi{i}a ocijeniti zdravstveno stanje razli~itih `lijezda, odnosno, organa. I dr. John Diamond je 1970. godine do{ao do novih otkri}a na podru~ju primijenjene kineziologije. Utvrdio je kako na snagu, odnosno na slabost mi{i}a, utje~u i emocionalni i intelektualni podra`aji. Razvio je takozvanu be-

Testiranjem snage odre|enih mi{i}a mogu}e je ocijeniti zdravstveno stanje razli~itih `lijezda odnosno organa.

Osnovno testiranje mo`emo napraviti i sami, zajedno s pomo}nikom ili partnerom, ali je ipak u~inak najve}i kada postupak izvodi iskusan terapeut. Dr. Diamond isti~e kako kineziologija poti~e prirodnu sposobnost tijela da se samo iscjeljuje, no ipak, nije zamjena za posjet lije~niku.

havioristi~ku kineziologiju i napisao knjigu Tijelo ne la`e (Your Body Doesn’t Lie) u kojoj je opisao kako i laici mogu testirati mi{i}e.

Foto J. Vetrovec

KINEZIOLO[KO TESTIRANJE PO DR. DIAMONDU

U uputama koje su napisane za ulogu terapeuta mo`emo s na{im pomo}nikom, odnosno partnerom, po potrebi zamijeniti uloge: ako testiramo sebe stavljamo se u ulogu testiranog, ako se `eli testirati na{ partner onda preuzimamo ulogu terapeuta. 1. Testirani neka stoji uspravno, desna ruka neka opu{teno visi uz tijelo, lijevu ruku neka istegne s dlanom okrenutim prema dolje. Dlanovi trebaju biti ispru`eni. Ako je testirana osoba ve}a ili ja~a od terapeuta onda neka vodoravno ispru`enu ruku spusti za 30 do 40 stupnjeva. 2. Okrenemo se prema testiranom i polo`imo svoj lijevi dlan na njegovo desno rame kako bi lak{e odr`avao ravnote`u. Zatim polo`imo svoj desni dlan tik iznad zape{}a istegnute ruke testirane osobe. Izumitelj Vili Poznik pomo}u 3. Ka`emo mu kako }emo potisnuti mi{i}nog testa provjerava kako njegovu ruku prema dolje, a on nena vodu djeluje znak Magic Life ka se odupre pritisku i poku{a rukoji je otisnut i na naslovnoj stranici na{eg ~asopisa ku zadr`ati u osnovnom polo`aju.

-

06 LIPANJ 07

-

Misteriji 17


M I{I}NI

TEST

4. Sada brzo i jako potisnemo ruku prema dolje. Pritisak mora biti dovoljno jak da provjerimo kako se ruka opire, ali ne prejak kako se mi{i} ne bi zamorio. Svrha testiranja nije dokazivanje tko je ja~i ve} mo`e li prilikom pritiska na mi{i} zglob ramena bez problema zadr`ati stabilnost. Osnovno kineziolo{ko testiranje ponovimo sljede}im etapama: A. Ako testirani nosi nao~ale neka ih u etapama B i C skine. B. Prije nego li potisnemo ruku neka testirani polo`i dlan svoje slobodne ruke na vrh glave. Prilikom pritiska provjeravamo je li rezultat jednak odnosno druga~iji nego li kod osnovnog testiranja. C. Jo{ jednom ponovimo osnovno testiranje pri ~emu testirani treba polo`iti na vrh glave nadlanicu svoje slobodne ruke.

OBJA[NJENJE MI[I]NOG TESTA Ljudsko tijelo pro`ima i okru`uje bioelektri~na mre`a. Ako taj »bioelektri~ni sistem« do|e pod utjecaj ne~ega {to na{e zdravlje i tjelesna ravnote`a ne podupiru, na{i mi{i}i pod fizi~kim pritiskom popu{taju. To je zato {to je snaga mi{i}a neposredno povezana s ravnote`om bioelektri~nog sistema. Sistem postaje preoptere}en ili u njemu dolazi do »kratkog spoja« te zato slabi. Kad je bioelektri~ni sistem pod utjecajem ne~eg pozitivnog te kada pritisnemo, na primjer, mi{i}e ruke, bioelektri~ni krugovi ostaju sna`ni i sposobni za optimalno djelovanje cijelim tijelom. Mi{i}i ostaju krepki tako da se lako mo`emo oduprijeti pritisku i zadr`ati ruku u osnovnom polo`aju. Razlog za promjene u snazi mi{i}a su energetske emisije razli~itih stvari ili osoba koje pozitivno ili negativno utje~u na protok bioenergije po akupunkturnim meridijanima u na{em tijelu. Na tok bioenergije utje~u i na{e vlastite misli i osje}aji.

18 - 06 LIPANJ 07 -

TESTIRANJE VITAMINA I MINERALA M. Grimm i W. Fishman su za testiranje pomanjkanja vitamina i minerala razvili sljede}u metodu: jastu~i}em koji oblikuju prva tri prsta na{e slobodne ruke lagano pritisnemo odre|enu kontaktnu to~ku na tijelu dok nam partner testira drugu ruku. Snagu mi{i}a najprije testiramo tako da slobodnom rukom ne dodirujemo tijelo, zatim test ponovimo dodirivanjem kontaktne to~ke. Za vitamine i minerale su najva`nije sljede}e kontaktne to~ke: Vitamin A : desni kapak Vitamini grupe B : vrh jezika Vitamin C : tik ispod lijeve klju~ne kosti, 5 cm od sredine prsnog ko{a Vitamin D : sredi{nja to~ka lijeve slabine Vitamin F : tik ispod desne klju~ne kosti, 5 cm od sredine prsnog ko{a Kalcij : tik iznad lijeve klju~ne kosti, 5 cm od sredine prsnog ko{a Jod : tik ispod Adamove jabu~ice @eljezo : sredi{nja to~ka desne slabine Magnezij : sredina pupka Fosfor : sredina izme|u stidne kosti i lijevog kuka Kalij : udubina desnog obraza Cink : sredina izme|u stidne kosti i desnog kuka D. U B fazi mi{i}i testiranog bi trebali biti u pravilu »sna`ni«, a u fazi C pak »slabi«. Ako se rezultat podudara s ovim predvi|anjem mo`emo u}i u fazu G. Ako su pak oba rezultata jaka ili slaba to nam ukazuje na »obrnuti polaritet« u bioelektri~nom krugu testiranog. U tom primjeru najprije trebamo napraviti korake E i F, a tek zatim G. E. Kod »obrnutog polariteta« skupa s testiranim napravimo sljede}e: 1. otprilike jednu minutu lagano udaramo rubom jednog dlana na mjestu gdje zapo~inje meko tkivo (tik ispod ispup~enja gdje se mali prst spaja s dlanom) uz istu to~ku drugog dlana; 2. otprilike jednu minutu trljamo mekano tkivo izme|u prvog i drugog pr{ljena (ispod klju~ne kosti) uz prsnu kost; 3. popijemo veliku ~a{u vode. F. Ponovimo korake u etapama B, C i D kako bi provjerili je li polaritet testiranog sada u redu. Ako jest, nastavljamo testiranje u etapi G. Ako nije, jo{ jednom ponovimo korak u etapu E. G. Ponovimo mi{i}ni test. U me|uvremenu neka se testirani izlo`i nekom negativnom utjecaju tako da na primjer:

a) pojede ne{to bijelog {e}era b) gleda u fluorescentnu svjetlost c) prema glavi dr`i ukop~ano su{ilo za kosu d) misli na ne{to »negativno« odnosno uznemiruju}e e) stane ispred upaljenog televizora ili ra~unala. Najvjerojatnije je mi{i} sada znatno oslabljen, a testirani se mora puno vi{e potruditi kako bi se odupro pritisku i zadr`ao ruku na mjestu. Iako kod svakog testiranja priti{}emo istom snagom on smatra kako sada priti{}emo ja~e; zapravo osje}a smetnje protoka bioelektri~ne energije u testirani mi{i}. Za provjeru neka se sada odmakne od fluorescentnog svjetla, televizora ili ra~unala. Vidjet }emo kako }e se nakon nekog vremena mi{i} opet »normalizirati«. Ako pak testirana osoba ostane ispred ra~unala i u slobodnu ruku uzme neku za{titu od elektromagnetskog zra~enja – u tom bi primjeru mi{i} uskoro trebao dobiti na snazi. A. B. U sljede}em broju: Testiranje za svaku primjenu

D


Fiktivni mineral s Kriptona uistinu »otkriven« u srpskom rudniku

Prona|en mineral iz Supermana K

riptonit je onaj nau~no-fantasti~ni mineral iz filma »Superman – povratak«, jedino oru`je kojim zli Lex Luthor mo`e sprije~iti Supermana da i dalje ~ini dobra djela. Sre}om, kriptonit prona|en u Jadru kod Loznice i nije pravi kriptonit. Takav mineral i ne postoji u stvarnosti. Me|utim, sli~nost kemijske formule jadarita – {to je pravo ime novootkrivenog minerala – s fiktivnim kriptonitom je nevjerojatna. Kad su istra`iva~i iz me|unarodne grupe za iskapanje minerala Rio Tinto otkrili neobi~an, do sada nepoznati mineral, pozvali su u pomo} dr. Chrisa Stanleya, mineraloga iz Londonskog prirodoslovnog muzeja. Odgonetnuv{i kemijsku strukturu srpskog minerala londonski stru~njak je slu~ajno otkrio kako njegova formula ve} postoji u literaturi – samo ne u znanstvenoj ve} knji`evnoj! »Kad sam, malo prije zavr{etka svog istra`ivanja, u internetnu tra`ilicu upisao kemijsku formulu novog minerala – natrij litij bor silikat hidroksid – na moje veliko iznena|enje otkrio sam to isto nau~no ime ispisano na kutiji s kamenjem koje je sadr`avalo kriptonit, a koju je u filmu Superman – povratak ukrao Lex Luthor iz muzeja. Novi mineral, dodu-

Bijeli jadarit iz Loznice (planine) i zeleni kriptonit iz filma »Superman – povratak« (desno)

Novi mineral ne sadr`i fluor, ali je u svim ostalim pogledima identi~an s kriptonitom {e, ne sadr`i fluor, ali u svim ostalim pogledima identi~an je s kemijskim sastavom kamena s kriptonitom«, rekao je Stanley. »Jadarit nema neka magi~na svojstva kriptonita i nije radioaktivan, a mislimo kako je na kraju mo`da tako i bolje«, ka`e Nenad Grubin, direktor kompanije koja je u okolini jadarskih rudnika otkrila neobi~an mineral.

OTKRIVEN JE SLU^AJNO Kao {to to obi~no biva, do otkri}a se do{lo slu~ajno, tijekom traganja za rudom bora, na dubini od oko 300 metara. Jadarit je, za razliku od zelenog kriptonita, bijele boje i zrnasto pra{kaste strukture. Ipak, jadarit reagira na ultraljubi~asto svjetlo u preljevu od fluores-

centnog do pink-naran~astog. Odmah se vidjelo kako je u pitanju mineral s kojim se geolozi ne susre}u ~esto, ali nitko nije bio siguran o ~emu se radi. Poslat je na kemijsko i fizi~ko ispitivanje u nekoliko uglednih institucija u inozemstvu i nakon pozitivne identifikacije rudari su mogli uzviknuti »Eureka«. Od kraja travnja jadarit je, u vitrinama londonskog Muzeja za povijest prirode, stavljen na uvid javnosti. Uistinu, jadarit je po svim svojim karakteristikama jedinstven mineral, ali je njegova mogu}a primjena daleko od izvanzemaljskih sposobnosti »pravog« kriptonita. Mogao bi, na primjer, koristiti u proizvodnji stakla, emajla, glazure, keramike, gnojiva, herbicida, fungicida i drugih elemenata. Bilo kako bilo, ovo je otkri}e pravo s neba palo ina~e siroma{nom stanovni{tvu ovog kraja. Tako je, uostalom, »pao« i Superman s planeta Kripton na Zemlju. No, ho}e li jadarit, koji je za razliku od kriptonita dobar mineral, dati novu snagu Supermanu i za{titu od Luthora, zavisi od Srba – kada }e i ho}e li ga po~eti iskopavati. Aleksandar Milinkovi}

D

-

06 LIPANJ 07

-

Misteriji 19


Mjerenja su pokazala najo~itije promjene na fizi~kom nivou

Wu wei djeluje na ~akre Protok `ivotne energije postaje nesmetan i ljudi pri punoj svijesti otvaraju vrata nesvjesnog. Wu wei je jedna od mogu}ih pre~ica, sve ovisi o pojedincu.

Foto L. Z.

Najo~itije promjene polaznici su do`ivjeli na fizi~kom nivou, u donjim ~akrama. Sr~ana ~akra, koja je most izme|u fizi~kog i duhovnog, kod svih je polaznika bila izrazito nagla{ena. Upravo je sr~ana ~akra povezana s osjetilom opipa koje omogu}uje ljubav i iscjeljuju}u mo} dodira o ~emu se u grupi najvi{e govorilo. Kao {to smo ve} ranije pisali u Misterijima, za wu wei bu|enje je najva`nije {to za nj nije potrebno ni{ta u~initi. Potpuno prepu{tanje i isklju~enje ega su uvjet kako bi u sebi otkrili ne{kodljiva, pradavna, a mo`da i vje~na znanja koja su nam dana. To je Mjerenje biopotencijala put kojim se dolazi polaznice wu wei bu|enja do potpunog ozdravljenja, boljeg zdravlja ili do unutra{njeg mira i ravnote`e. Protok `ivotne energije postaje nesmetan i ljudi pri punoj svijesti otvaraju vrata nesvjesnom. Wu wei je jedna od mogu}ih pre~ica, no sve ovisi o pojedincu. Svatko ima svoj put i mogu}nost biranja.

20 - 06 LIPANJ 07 -

Foto L. Z.

W

u wei bu|enje utje~e na uravnote`eno djelovanje ~akri. Tako kazuju mjerenja koja su Sa{a Levstik i Janu{ Luznar napravili tijekom jednog susreta wu wei bu|enja u Dobrni visokofrekventnim snimanjem biopolja u~esnika pomo}u Kirlijanove GDV kamere. Kamera registrira ve} i najmanje promjene u psihi~kom i fizi~kom stanju pojedinca i temelji se na ra~unalnoj obradi podataka. Preaktivne ~akre su se usporile, spore su postale aktivnije.

Dragan Sekuli}

ZABILJE@ENE PROMJENE U lje~ili{tu Dobrna su Sa{a Levstik i Janu{ Luznar utvr|ivali djelovanje te jedinstvene terapije tako {to su Kirlijanovom kamerom slikali aure polaznika prije i poslije seanse, a tre}i put nakon desete terapije. ÂťAura, ljudsko energetsko polje, stalno upija suptilne podra`aje iz okoline u kojoj se kre}emo i radimo. Prilikom snimanja koristila se tehnika GDV, visokofrekventno snimanje koje registrira ve} i najmanje promjene u psihi~kom i fizi~kom stanju pojedinca i temelji se na ra~unalnoj obradi podataka. Snima se svih deset prstiju koji su povezani s odre|enim organima u tijelu. Informacija iz prstiju se kompjutorski obra|uje kako bi se otkrile energetske neravnote`e u


WU tijelu. Podaci se prevode u sliku aure iz koje se mogu vidjeti razli~ita stanja duha i tijela osobe koju mjerimo. ^esto su upravo rezultati mjerenja Kirlijanovom kamerom uvjerljiva podloga kod mjerenja u~inaka razli~itih terapija. Pored u~inka wu wei metode zanimalo nas je i ima li kakve razlike izme|u onih koji su na wu wei bu|enju bili vi{e puta od onih koji su u Dobrnu do{li prvi put. Svjedo~anstva ljudi koji su ~esto bili na wu wei bu|enju su sli~na. Svi govore o dobrom osje}aju i burnim reakcijama koje svatko do`ivljava na druga~iji na~in. Uvijek su ponovno iznena|eni vlastitim odazivom i te{ko mogu zamisliti kako je sve to {to tijekom bu|enja iza|e na svjetlo dana bilo skriveno u njima samima. Pri punoj svijesti neki ~ak izvode vje`be joge iako su na terapiju do{li s

Ve} su sljedbenici tao-a isticali kako cjelokupno postojanje izvire iz nepostojanja, djelovanje iz nedjelovanja. I wu wei je jedinstvena metoda lije~enja pri kojoj se upravo nedjelovanjem budi ono uspavano u osobi. istro{enim kukovima, a joga im je nepoznata. Jedni znala~ki pru`aju reiki, drugi masiraju, tre}i opet samo sjede i pla~u, upijaju, isprekidano di{u ili pak meditiraju. Ono {to je uspavano u osobi izlazi na svjetlo i tek se tada vidi tko je i kakva se sve znanja nalaze u njoj neprobu|ena. Iznena|enje je izvanredno, bitno je samo ne uklju~iti razum i sve skupa {to se doga|a ne poku{avati objasniti.« Dragan Sekuli} samo aktivira bu|enje, od ljudi u grupi ovisi kako }e se tko buditi i kako }e se tijelo i duh pojedinca odazvati na mogu}nost skidanja oklo-

WEI DJELUJE NA

~AKRE

Aura `ene koja je ve} vi{e puta bila na wu wei terapiji ukazuje na ure|enu auru. Na gornjim slikama, snimljenima prije seanse, vide se lagani prekidi prvenstveno u gornjem dijelu (nos, u{i, {titna `lijezda) kao i na podru~ju kralje`nice. Na donjim slikama, snimljenima nakon seanse, energetsko polje je jo{ ravnomjernije. S obzirom na razne zdravstvene te{ko}e (multipla skleroza, {e}erna bolest…) koje je osoba spomenula njezino je energetsko polje izvanredno bogato i bez ve}ih prekida, {to nam govori kako je wu wei bu|enje vrlo primjeren na~in lije~enja za nju jer nam ve} letimi~ni pogled aure govori o njezinom zdravlju.

pa i ozdraviti ili energetski uravnote`iti. Oni koji su u Dobrni bili prvi put su nakon dva i pol sata razli~ito opisivali svoje do`ivljaje: nekima se nije doga|alo ni{ta posebno, drugima je smetala buka koju su zatvorenim o~ima slu{ali u prostoru. Ve}ina njih je razmi{ljala o drugima, umjesto da uop}e ne razmi{ljaju. Zanimljivo je bilo svjedo~enje gospo|e koja se neobi~nih zvukova oko sebe tako upla{ila da je po~ela moliti za druge. Najmla|a polaznica je ostala bez glasa

od vikanja, nekoliko njih je osjetilo toplinu, drugi opet bol na raznim mjestima. »Bez obzira na uzrok zbog kojeg su do{li razvidno je kako su novaci jo{ uvijek poku{avali imati kontrolu«, tvrde istra`iva~i: »Odmah kad bi osjetili ugodnost nedjelovanja oglasio bi im se svjesni ego koji bi im obja{njavao {to i kako trebaju ~initi.« »Ego je iznimno ustrajan. Najvi{e se

-

06 LIPANJ 07

-

Misteriji 21


WU

WEI DJELUJE NA

~ AKRE

opire upravo promjenama«, obja{njava vo|a wu wei bu|enja: »Sve na{e te{ko}e i zadovoljstva proizlaze iz ega. Zbog te{ko}a ga se `elimo rije{iti, zbog zadovoljstva ga grlimo. Tek nakon vi{estrukih terapija na svjetlo dana izlazi sve {to je negativno, arhiva pradavnog znanja se otvara, protok `ivotne energije postaje neometan i iscjelitelj u nama je probu|en.« Dru`enje od nekoliko dana bilo je dovoljno da se kreira »laboratorij istine« ~iji je zajedni~ki nazivnik iskreno odu{evljenje i vidljivo veselje svih

»probu|enih«. »To smo `eljeli dokumentirati Kirlijanovom kamerom koja registrira vrlo male promjene u psihi~kom i fizi~kom stanju pojedinca te je vrlo korisna kod mjerenja u~inaka pojedinih terapija. Fantasti~an osje}aj gospo|e koja je u Dobrnu do{la s prili~no popunjenim zdravstvenim kartonom potvrdio se i na slici njezine aure koja je nakon terapije bila bez ve}ih napuknu}a. ^ak i osoba koja je bila promukla od vikanja je govorila o dobrom osje}aju, a i oni koji su tijekom bu|enja dobili poneki uda-

prije seanse poslije prve seanse poslije desete seanse

»Napredovanje« u~esnika wu wei bu|enja u postocima

vrijednosti

Desetorici polaznika wu wei bu|enja je mjereno energetsko polje (aura) tri puta: prije po~etka terapije, poslije prve, te nakon desete seanse. Njih ~etvoro (Jana, Majda, Mojca, Radovan) su ve} vi{e puta bili na wu wei bu|enju. Iz tablice je vidljivo kako su i prije po~etka imali u prosjeku bolje energetsko stanje od onih koji su na terapiju do{li prvi put. Kod tre}eg mjerenja su samo tri osobe imale slabije rezultate. Dvije od njih su kazale kako su bile iznena|ene zvukovima u prostoru i da su vi{e obra}ale pa`nju na doga|anja oko sebe. U svim ostalim primjerima tre}e mjerenje pokazuje bolje rezultate u odnosu na po~etno stanje. Drugi najbolji rezultat je dostigla osoba koja je u Dobrnu do{la s vrlo popunjenim zdravstvenim kartonom.

22 - 06 LIPANJ 07 -

rac u solarni pleksus ili prsni ko{ nisu se `alili. Uop}e se o tome ne da pisati i govoriti i, kao {to nas je upozorila jedna od polaznica, radije neka poku{amo sami, te }emo tako najlak{e shvatiti {to se doga|alo. Ranije smo ve} slikali aure ljudima koji su hodali kroz `eravicu, a na isti na~in smo testirali i u~inak kupelji s Larimar soli, kao i polaznike {amanske radionice itd. Rezultat je uvijek bio izmjerljiv i ovisio je od vrste terapije te pojedinca, njegovih o~ekivanja i drugih okolnosti. Na `alost, utvr|eno je kako su u~inci terapije ~esto samo povremeni i traju nekoliko dana ili nekoliko mjeseci, sve dok starim na~inima `ivota i uzorcima pona{anja ne poru{imo ste~enu ravnote`u.

O~ito je, dakle, da za potpuno ozdravljenje i istinit preokret u svom `ivotu, ne mo`emo izbje}i obra~un sa samim sobom. Tek tada dolazi do trajnih rezultata. Zato je wu wei jedna od uspje{nijih metoda lije~enja, naravno ako bu|enje uspije. To je sli~no kao kod ~udesnih iscjeljenja koja se obi~no doga|aju kad neizlje~ivog bolesnika iz bolnice po{alju ku}i i tako mu otmu svaku nadu i sva o~ekivanja. Ego se onda, kao i kod wu weia, preda i tek tada u tijelu, o~i{}enom od svih savjeta, strahova i o~ekivanja zapo~ne samoiscjeljuju}i proces. Ovisno od pojedinca, njegovog puta, izbora i suo~avanja sa samim sobom, to~no onakvim kakav jest.« J. V. Sa{a Levstik

D


Anksioznost, depresija, poreme}aji seksualnosti, {izofrenija … lije~e se pokretima o~iju

Psihoterapija o~ima T

erapeut zamoli bolesnika da kroz misli dozove traumatski doga|aj iz pro{losti te da o~ima slijedi prst kojeg terapeut mi~e lijevodesno. Seansa podsje}a na prizor iz starih hollywoodskih filmova u kojima hipnoterapeut hipnotizira bolesnika njihanjem d`epnog sata. Zagovornici EMDR-a navode cijeli niz obja{njenja za u~inkovitost lateralnih pokreta o~iju: opu{tanje, skretanje pa`nje, sinkronizacija mozgovnih polutki i simulacija brzog pomicanja o~nih jabu~ica. Nove psihoterapije rastu kao gljive poslije ki{e, no samo ih je nekoliko isprobanih u znanstvenim istra`ivanjima. Me|u novitetima s dokazanom klini~kom u~inkovito{}u posebnu pa`nju stru~ne javnosti, medija i korisnika zadnjih petnaest godina zadobila je terapeutska metoda »desenzitizacije i reprocesiranja pokretima o~iju« ili EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

Isto kao i druge brojne psihoterapije i EMDR je nastao slu~ajno. Jednog dana 1987. godine je kalifornijska psihologinja Francine Shapiro oti{la na {etnju u {umu. Nije se mogla opustiti, bila je napeta i tjeskobna. Kako je tijekom promatranja prirode o~ima kru`ila u raznim pravcima primijetila je da su napetost i tjeskoba popustili. Pojava je pobudila njezinu pa`nju te ju je po~ela prou~avati na svojim bolesnicima. Iznena|ena, utvrdila

je da se stanje kod mnogih pobolj{alo. Rodio se EMDR. Nakon objavljivanja prvog istra`ivanja 1989. godine EMDR je postao predmet brojnih znanstvenih studija i rasprava na stru~nim susretima. Shapiro je metodu u po~etku oblikovala za pra}enje posttraumatskih stresnih smetnji i fobija, iako je terapeuti danas uspje{no koriste i za lije~enje drugih psihi~kih

smetnji: depresije, poreme}aja seksualnosti, {izofrenije, smetnji hranjenja i stresa kod kancerogenih bolesti. EMDR djeluje po na~elu dvostruke pa`nje: osoba je istodobno koncentrirana na traumatski doga|aj iz pro{losti te na podra`aj koji joj omogu}uje da ostane u sada{njosti i da se ne izgubi u traumatskoj pro{losti. Terapeut bolesniku ka`e neka se u mislima prisjeti traumatskog doga|aja iz pro{losti i za to vrijeme da o~ima slijedi prst kojeg terapeut pomi~e lijevo-desno. Seansa podsje}a na prizor iz starih hollywoodskih filmova u kojima hipnoterapeut hipnotizira bolesnika njihanjem d`epnog sata. Zagovornici EMDR navode cijeli niz obja{njenja za u~inkovitost lateralnih pokreta o~iju: opu{tanje, skretanje pa`nje, sinkronizacija mozgovnih polutki i simulacija brzog pomicanja o~nih jabu~ica. Uz pomo} terapeuta bolesnik uspijeva negativne misaone uzorke zamijeniti pozitivnim, npr. »nikad ne}u dobiti taj posao« s »dobiti }u taj posao ako se potrudim«.

»^UDESNA METODA«

Ilustracija Internet

DVOSTRUKA PA@NJA

Seansa podsje}a na prizor iz filmova u kojima hipnoterapeut hipnotizira bolesnika njihanjem d`epnog sata

Terapeut ka`e bolesniku da se prisjeti traumatskog doga|aja iz pro{losti, te da istovremeno o~ima slijedi prst kojeg terapeut mi~e amo-tamo

-

Malo je novih psihoterapija koje su stekle takvu slavu kao EMDR. Neki pristalice je nazivaju i »~udesnom metodom«, a za druge je »iznimno dostignu}e« na podru~ju lije~enja anksioznosti. Prema zvani~nim podacima te~aj izobrazbe za lije~enje s EMDR-om je pro{lo vi{e od 60.000 terapeuta, a me|unarodno EMDR udru`enje se mo`e pohvaliti s 4.000 ~lanova. Pre06 LIPANJ 07

-

Misteriji 23


P SIHOTERAPIJA O ~ IMA ma njihovim procjenama tom je metodom ve} lije~eno pribli`no dva milijuna bolesnika. Je li EMDR zaista tako u~inkovit?

DOKAZI Lije~enje EMDR-om svakako je u~inkovitije od nelije~enja jer brojna kontrolna istra`ivanja ukazuju na to kako EMDR zna~ajno pobolj{ava stanje osoba u odnosu na one koje nisu bile podvrgnute nikakvom lije~enju. To se prvenstveno odnosi na posttraumatske stresne smetnje koje nisu posljedica rata, na primjer silovanje. U~inkovitost EMDR-a kod olak{avanja drugih anksioznih poreme}aja se jo{ istra`uje, ali prvi rezultati su obe}avaju}i. U~inci se opa`aju prije svega kod smanjenja stupnja anksioznosti, a manje kod fiziolo{kih promjena povezanih s anksiozno{}u kao {to su na primjer otkucaji srca. ^ini se da je EMDR u~inkovitija i od pozornog slu{anja. O tome su bila napravljena manja istra`ivanja, a podaci govore kako je pobolj{anje stanja bolesnika nakon EMDR-a ve}e nego ako tera-

RA^UNALNI PROGRAM ZA EMDR Dr. Philip Manfield, ameri~ki psihoterapeut i autor triju knjiga o metodi EMDR, razvio je jednostavan ra~unalni program za Windowse »There & Back« koji proizvodi izmjenjuju}e, dvosmjerne stimulacije za na{e o~i, u{i i kinesteti~ki osjet te tako poma`e kod prakticiranja EMDR. Softver »There & Back« je besplatan i dostupan na linku www.practicemagic.com/programs/There_&_Back.exe

peut bolesnika samo pozorno slu{a i ne utje~e neposredno na njega. Terapeutski u~inak EMDR-a najvjerojatnije ne mo`emo pripisati samo blagotvornom dodiru s toplim i empati~nim terapeutom. Nije jo{ jasno je li EMDR u~inkovitija od standardnih terapija. Ve}ina kognitivno-behavioristi~kih terapija za lije~enje anksioznosti temelji se na na~elu suo~avanja, odnosno izlaganja. Bolesnik je u mislima ili u stvarnom `ivotu vi{e puta uzastopno izlo`en podra`ajima koji

Foto Internet

Terapija EMDR naju~inkovitija je kod psihoterapije te{ko}a koje izviru iz proteklih traumatskih doga|aja

Knjiga psihologinje Francine Shapiro, osniva~ice metode EMDR

24 - 06 LIPANJ 07 -

u njemu uzrokuju anksioznost. Vrijeme trajanja izlo`enosti se postepeno produljuje dok se osje}aj anksioznosti ne raspr{i. Izme|u EMDR-a i suo~avanja bolesnika s njegovim strahovima istra`iva~i za sada nisu prona{li bitnije razlike u u~inkovitosti obiju metoda. Ve}ina istra`iva~a smatra kako uspjeh EMDR-a le`i u ponavljaju}em izlaganju bolesnika

traumatskom doga|aju. Vrlo su oskudni dokazi o tome kako bi na pobolj{anje bolesnikovog stanja imao bilo kakav utjecaj pokret o~iju kod EMDR-a. U kontrolnim studijama pri kojima su bolesnici morali o~i usredoto~iti na odre|enu to~ku rezultati su bili jednaki kao i kod onih ispitanika koji su o~i micali amotamo. S druge strane Gregor @velc, specijalist klini~ke psihologije iz ljubljanskog Instituta za integrativnu psihoterapiju i savjetovanje*, koji EMDR koristi u okviru cjelovite psihoterapeutske pomo}i, vidi prednost te metode u odnosu na ostale oblike psihoterapije u tome {to se ona temelji na prirodnom procesu samolije~enja koji se kod te metode aktivira. »Metoda EMDR koja sadr`i elemente razli~itih psihoterapeutskih {kola omogu}uje preradu tjelesnih utisaka, {to se ina~e puno te`e posti`e s uobi~ajenim verbalno usmjerenim terapijama. Naju~inkovitija je kod psihoterapije te{ko}a koje izviru iz proteklih traumatskih doga|aja. @elim naglasiti kako EMDR mogu koristiti samo osposobljeni psihoterapeuti, klini~ki psiholozi i psihijatri«, isti~e @velc. A. B. * 00386 1 511 10 29; www.institut-ipsa.si

D


PRODAJA PO[TOM - 099/33 60 510

INFORMIRANE ^A[E

VR^ ZA DOBRU VODU

Njihova je posebnost u tome {to pobolj{avaju osobine obi~ne vode. U njima voda mijenja svoja fizikalno-kemijska svojstva, a informacije u ~a{i poti~u njene sposobnosti samoo~i{}enja. Voda iz informiranih ~a{a bolja je za sva ‘iva bi}a. Test genotoksi~nosti dokazuje da ~a{a pobolj{ava vodu za otprilike 40%. ^a{e imaju svoje zna~enje i u terapiji bojama. Ukratko }emo prikazati kako boje djeluju na ~ovjeka prema tuma~enjima iz knjige Aura Soma:

127 kn 2.130 Din 32 KM

155 kn 2.550 Din 40 KM

155 kn 2.550 Din 40 KM

Plava: djeluje na grlenu ~akru, poti~e tolerantnost prema sebi i drugima te vjeru u unutarnje vodstvo, ja~a fizi~ku i emocionalnu otpornost, smanjuje patnju… Zelena: djeluje na sr~anu ~akru, podr‘ava nas pri dono{enju odluka, pobu|uje nov pogled na stvari, intenzivira odnos s prirodom… Crvena: poti~e djelovanje hormona, poma‘e u nadvladavanju agresivnih osje}aja, obnavlja energiju, uravnote‘uje djelovanje prve ~akre, poma‘e kod stresa i razli~itih strahova.

MINIHYDRONIC Minihydronic za slavinu (s unutarnjim ili vanjskim navojem) montira se na slavinu. Pobolj{ava kakvo}u vode do 70%. Minihydronic za tu{ pobolj{ava vodu do 70%. Montira se na ru~ku za tu{. 1500 kn

INFORMIRANI LON^I] Informirani lon~i} dopunjuje program informiranih proizvoda. Ima ista svojstva kao i plava ~a{a. Fizikalno utje~e na razdvajanje molekula u teku}inama i tako ih omek{ava; zbog toga ~ajevi pripremljeni u informiranom lon~i}u imaju bolji okus. O‘ivljena voda izvla~i vi{e aktivnih tvari iz biljaka. Na lon~i}ima su otisnuti posebni simboli »magic life« u bojama ~akri, koji pozitivno djeluju na zdravlje. Lon~i}i imaju razli~ito obojene rubove pa si mo‘ete izabrati omiljenu boju. Mo‘ete ih strojno prati, a pogodni su za sve vrste vru}ih napitaka, ~ak i za juhe. Cijena: 120 kn

Vr~ za dobru vodu, volumena 1 l, djeluje isto kao plava ~a{a. Biolo{kim testovima dokazano je da smanjuje genotoksi~nost vode do 40%. Kad vodu iz vr~a nato~imo u informiranu ~a{u, njegova se u~inkovitost pove}a jo{ za nekoliko postotaka. Kao i informirane ~a{e, i vr~ mijenja u~inak alkohola. 375 kn

KRISTALNA KUGLA Kugla osigurava da se energija oko nje vrti udesno (provjerite viskom). U nju su ugra|ene informacije koje, osim dobre volje, poti~u kod ljudi i otpornost prema brojnim bolestima. Kugla od osam centimetara djeluje u promjeru tri metra. Poznavatelji je stavljaju na ra~unalo, radni stol, a naro~ito na no}ni ormari}. 255 kn

MAGIC LIFE Posebno oblikovana plasti~na plo~ica zahvaljuju}i svome obliku skuplja energiju iz okoli{a i emitira je u neposrednu blizinu. Plo~ica je kodirana pomo}u orgonskog oda{ilja~a, pove}ava nam energiju i {titi od {tetnih zra~enja ako je nosimo na lan~i}u oko vrata ili u d‘epu na prsima. 57 kn

TESLINA PURPURNA PLO^A Sa svojim indukcijskim magnetnim poljem biostimulativno djeluje na stani~ne procese, pove}ava izmjenu plinova, ja~a procese obnavljanja i mikrocirkulaciju u oboljelom tkivu. Koristimo je ujutro i nave~er po dvadeset minuta tako da je postavimo na oboljela mjesta i pri~vrstimo flasterom. Mo‘emo koristiti i dvije plo~e, postavljene jedna nasuprot drugoj. Poma‘e i kod nesanice i drugih tegoba. Detaljne upute su prilo‘ene. 155 kn

-

06 LIPANJ 07

-

Misteriji 25


PRODAJA PO[TOM - 099/33 60 510; info@foska.net

OSOBNI AN\ELI]

HYDRONIC 1H/F ZA KU]U

Hydronic za ku}u ima dvije funkcije: • pobolj{ava svu vodovodnu vodu u ku}i i do 70% smanjuje njezino {tetno djelovanje. Voda o‘ivljena hydronicom stvara i do 70% manje kamenca i tako produ‘uje ‘ivotni vijek instalacijama i ku}anskim aparatima. O‘ivljena voda pove}ava ‘ivotne sposobnosti ne samo ljudima, nego i ‘ivotinjama i biljkama. Hydronic ubrzava isparavanje klora, a pogodan je za rasadnike i farme. • filtrira ~estice veli~ine do 80 µm (mulj, pijesak, glina, metalne strugotine…) i ispire ih iz vode. Hydronic za ku}u ugra|uje se odmah iza sata za vodu. Dozvoljava protok do 5 m³/sat. Ne smanjuje protok vode. 5300 kn

BIOGUARD Samoljepljiva kodirana feritna magnetna plo~ica lijepi se na staklo, pa cijela staklena povr{ina svojom vibracijom omogu}uje da kroz nju do|e vi{e vitalne energije, kako one koja je dio sun~eve svjetlosti, tako i kozmi~ke prane. Korisno za stanove, radne prostore i automobile. 120 kn

RASTERSKE NAO^ALE Gledanjem kroz rupice izbu{ene po posebnoj shemi u kartonskim nao~alama, ja~amo o~ne mi{i}e i pobolj{avamo vid te smanjujemo ili ~ak otklanjamo dioptriju. Nosimo ih 15 do 20 minuta dnevno. Dalekovidne osobe vje‘baju tako da nao~ale nose dok ~itaju, a kratkovidne dok gledaju televiziju. Prilo‘ene su upute i test za kontrolu o{trine vida. 33 kn

26 - 06 07 07 - 01 LIPANJ SIJE^ANJ

Od brazilske kamene strijele ru~no izra|en an|eli}, visok pribli‘no tri centimetra tako da ga mo‘emo stalno nositi u d‘epu, u prsnom d‘epu ko{ulje, pa i drugdje. Kao i svaki kristal i an|eli}a mo‘emo programirati da vibrira u frekvencijama koje su nam potrebne. Uz njega je prilo‘ena i vre}ica, a tako|er i upute kako da ga o~istimo od tu|ih energija i kako da ga nakon toga programiramo prema svojim ‘eljama i potrebama. Svaki an|eli} od kvarca je unikat, a mo‘e biti i lijep dar. 190 kn

MJERA^ STRESA Mjera~ stresa je kartica s ugra|enim teku}im kristalima koji mijenjaju boju ovisno o promjenama temperature na{e ko‘e. Kad na karticu pritisnemo prst i dr‘imo ga neko vrijeme, dobivena boja pokazuje razinu stresa. Crna boja otkriva stres, crvena napetost, zelena mirno stanje, a plava opu{tenost. 26 kn

NORAD Za{titna kodirana plo~ica Norad do 70% smanjuje rizik zra~enja mobilne telefonije. Za{titna plo~ica poti~e vodu u tijelu, koje u prosjeku ima oko 75% od ukupne mase tijela, na vra}anje u »zdravu« strukturu, u oblik koji je postojao prije zra~enja mobilnog telefona. Norad je samoljepljiva kodirana bakrena plo~ica (Ø 16 mm) koja se lijepi na le|nu stranu telefona. 120 kn / 1.900 Din

Prodaja po{tom u Hrvatskoj 099/33 60 510 Za pretplatnike 10% popusta. Po{tarinu pla}a kupac.


PRODAJA PO[TOM - 099/33 60 510; info@foska.net

AN\EOSKE KARTICE BAKRENA NARUKVICA

Prepustite se vodstvu an|ela. Iz snopa od 64 kartice svaki dan izvucite jednu te polako i pa‘ljivo pro~itajte njezinu poruku. To je poruka jo{ podrobnije obja{njena i napisana na na~in da vas mo‘e pratiti cijeli dan. Razmi{ljajte o njoj, ponavljajte je i ‘ivite s njom. Poruka an|ela donijeti }e vam mir i zadovoljstvo, utjehu i radost. An|eoske kartice ne posu|ujte, a darujte ih ljudima koje volite. 70 kn

Smanjuje otklanja bolove prouzrokovane reumom, ili artritisom, i{ijasom, lumbagom, igranjem tenisa, golfa, ko{arke… Mnogi od onih koji je nose, smanjuju ili ~ak potpuno ostavljaju kori{tenje lijekova protiv bolova. Nabaviti se mo‘e u dvije veli~ine: »‘enska narukvica« za zape{}a s promjerom do 16 centimetra i »mu{ka narukvica« za zape{}a ve}a od 16 centimetra. Sve narukvice su izra|ene u Zlatarni Celje i sadr‘e iscjeljuju}e informacije, koje su u njih ugra|ene pomo}u orgonskih oda{ilja~a. 125 kn

CD »^I[^ENJE ^AKRI S ARKAN\ELIMA« Meditacija ^I[]ENJE ^AKRI S ARKAN\ELIMA snimljena je u meditativnom stanju i u cijelosti je kanalizirana od strane arkan|ela. Prilo‘eni CD }e vam pomo}i da se i sami lak{e pove‘ete s energijama razli~itih arkan|ela. Pri ~i{}enju i reguliranju ~akri pomo}i }e vam arkan|eli GABRIJEL, URIEL, CHAMUEL, MIHAEL, RAFAEL i JOFIEL. Ova meditacija vam poma‘e da napustite stara sje}anja, promijenite misaone uzorke i ostalu zadr‘anu psiholo{ku kramu u svojim ~akrama. Meditacija }e vam pomo}i u lije~enju i razumijevanju ‘ivota. Uz pomo} redovitog provo|enja prilo‘ene meditacije u opu{tenom stanju mo‘ete posti}i trajne i pozitivne promjene u va{em ‘ivotu. Preporu~ujemo vam {to ~e{}e slu{anje meditacije. 105 kn

Prodaja po{tom u Srbiji (za proizvode kod kojih su ozna~ene cijene u Din) MEGAFONIJA d.o.o. Beograd, J. Gagarina 182/31. tel. 00381 11 2155090. Po{tarinu pla~a kupac.

ATLANTIDSKI KRI@ Atlantidski kri‘ pa‘ljivo je izra|en od srebra, o~i{}en od svih negativnih energija i napunjen kodovima koji pozitivno utje~u na ~ovjeka. Njegovo je djelovanje jo{ ja~e od atlantidskog prstena i plo~ice, a ima i ugraviranu uzvojnicu koja dodatno pozitivno energetski djeluje na ‘ive organizme. 450 kn 118 KM

ATLANTIDSKI PRSTEN I PLO^ICA

CD »PLANETARNI GONGI« Zvukovi gongova pro‘imaju ~itavo tijelo. Pjesma gonga dublje nas povezuje s onim dijelom sebe koji ljubi, koji je mudar i istinoljubiv. Budi svijest o na{im sposobnostima i poti~e nas da ih ostvarimo. Dok slu{aju gong, ljudi sebe do‘ivljavaju izvan tijela, vremena i prostora, rje{avaju se straha od smrti i duboko su svjesni povezanosti sa svime, kao i ~injenice da nas mo‘e uzburkati svaki val koji se razbio o obalu s druge strane Zemlje. 105 kn

320 kn

Srebrni su, oblikovani tako da posebni likovi primaju i otpu{taju kozmi~ku energiju i time {tite od negativnih zra~enja. Pozitivno djeluju na zdravlje i sprje~avaju nesre}e. Oblik prstena potje~e iz davnina, jer su u~inci likova koji se pa‘ljivo ugra|uju u celjski srebrni nakit, bili poznati jo{ u doba faraona. Veli~ine prstena:

od 16 mm do 24 mm unutarnjeg promjera. 320 kn / 118 KM

-

06 LIPANJ 07

-

Misteriji 27


Tvar koja u polje svijesti priziva sadr`aje dubokih slojeva nesvjesnoga

LSD je prije svega lijek U

SAD-u postoji grupa lije~nika koji su utemeljili Zakladu MAPS (Multidisciplinarna udruga za prou~avanje psihodelika) i pokrenuli kampanju za ukidanje zabrane LSD-a. Objavljuju knjige, ~lanke i studije. Ponovno su objavili i knjigu pra{kog psihijatra Stanislava Grofa o LSD psihoterapiji. Ve} dugo vremena na{e predod`be o jako {tetnim, uni{tavaju}im drogama povezuju heroin, kokain i sli~ne zaista razorne droge s takvim preparatima kao {to su meskalin, psilocibin, LSD, ayahuasca i drugi. Da li je to ba{ tako? Spada li ova druga grupa u tako lo{e dru{tvo kao {to je npr. heroin? Zadr`at }u se na primjeru LSD-a. LSD (dietilamid lizergi~ne kiseline) je otkrio {vicarski kemi~ar Albert Hofmann i 19. travnja 1943. prvi put ga isprobao na sebi. To je datum ulaska ovog preparata u svijet. Potom ga je {vicarska firma Sandoz stavila na raspolaganje psihijatrijskim klinikama po svijetu kako bi ga se objektivno klini~ki ispitalo. Preparat se pokazao, u pravim rukama,

»Ovu sam supstancu proizveo kao lijek. Nisam ja kriv {to su je ljudi zloupotrijebili.« (Albert Hofmann) kao izvrsno pomagalo u raznim psihoterapijskim seansama i metodama. Efekt LSD-a je ubrzanje procesa osvje{tavanja. To~nije, preparat nema svog specifi~nog efekta nego samo izbacuje u polje svijesti sadr`aje dubokih slojeva nesvjesnog.

OTKRIVA NESVJESNO Me|u lije~nicima koji su temeljito istra`ivali efekte LSD-a bio je i pra{ki psihijatar Stanislav Grof. I on je za pokusnog kuni}a uzeo sebe sama nakon {to je primio Sandozovu po{iljku s LSDom. Kasnije je nastavio prou~avanje preparata i to je trajalo punih 20 godina. LSD se pokazao vrlo korisnim u mnogim terapeutskim situacijama. U svojoj knjizi LSD psihoterapija Grof pi{e: »LSD

Ilustracija Internet

Dean Chamberlain: Portret Alberta Hofmanna, 1997., svjetlosno fotoslikanje

28 - 06 LIPANJ 07 -

ne proizvodi stanja koja su specifi~na s izvjesnim stereotipnim zna~ajkama. Najbolje ga je opisati kao katalizatora ili poja~iva~a mentalnih procesa koji slu`i kao posrednik za pristup skrivenim kutovima ljudskog uma. Kao takav, on aktivira duboke slojeve nesvjesnog materijala i dovodi ih na povr{inu i ~ini ih dostupnim izravnom iskustvu. Osoba koja uzima ovaj preparat ne}e do`ivjeti ’LSD stanje’, nego fantasti~no putovanje kroz vlastiti um.« O LSD-u je napisano puno knjiga i studija po medicinskim ~asopisima. Za njega i ostale preparate iz ove grupe prona|en je i vrlo adekvatan termin – psihodelici, tj. otvara~i du{e. Sve je to jedno vrijeme i{lo normalno i kako treba dok su lije~nici i pacijenti bili jedini koji su se bavili LSD-om. Me|utim, stvar je oti{la u krivom smjeru kad je tzv. kontrakultura preparat uzela u svoje ruke, drugim rije~ima, kad se LSD na{ao na ulicama. U ovakvim okolnostima moralo je do}i do nesretnih slu~ajeva, samoubojstava i sl. To je vjerojatno i{lo na ruku onima koji su shvatili o ~emu se zapravo radi, tj. dok je vladaju}a elita shvatila kakvu joj opasnost predstavlja sredstvo koje mo`e, pod optimalnim okolnostima uporabe (ono {to Stanislav Grof naziva »set & setting«, tj. kad pacijent zna {to mo`e o~ekivati od tretmana i kad se nalazi u optimalnim okolnostima uz sposobnog terapeuta i odgovaraju}u prostoriju) dovesti do masovnog i brzog osvje{tavanja velikog broja ljudi. A masovno osvje{tavanje, nas »malih ljudi«, posljednje je {to bi svjetska elita po`eljela. Naravno, slijedile su posljedice. Po{to ga je dovoljno iskompromitirala nekontroliranom uporabom na ulicama, elita je, preko Vlade SAD-a 1966.


JE PRIJE SVEGA LIJEK

potpuno zabranila LSD. Za njom su po{le i ostale vlade u svijetu. I sad imamo apsurdnu situaciju: kemijski spojevi koji poma`u ~ovjeku da zna~ajno pro{iri svoju svijest i promijeni je na na~in koji poma`e zaustavljanju sve pogubnijeg trenda koji vodi prema katastrofi planetarnih razmjera, trpaju se skupa u grupu razara~a ljudske psihe – heroina, kokaina i sl.

USPJE[NI LJUDI UZIMAJU LSD Me|utim, Hofmann i ljudi koji sli~no misle nisu ostali pasivni. U SAD-u postoji grupa lije~nika koji su utemeljili Zakladu MAPS (Multidisciplinarna udruga za prou~avanje psihodelika) i koji su pokrenuli kampanju za ukidanje zabrane LSD-a. Objavljuju knjige, ~lanke i studije. Na Internetu se mo`e na}i i puno njihovog materijala, kao i Hofmannova knjiga LSD – moje problemati~no dijete (LSD – My Problem Child). Zaklada Alberta Hofmanna objavila je svojedobno na svojoj internetskoj stranici i spisak nekoliko stotina ljudi koji, i pored slu`bene zabrane, uzimaju LSD. Me|u tim imenima su i Nelson Rockefeller i Bill Gates. Komentar je suvi{an. Albert Hofmann je pro{le godine u Baselu u sije~nju proslavio svoj 100. ro|endan, pri ~emu je naglasio da ve} nekoliko desetlje}a uzima svoj preparat. To njegovo »problemati~no dijete« ne samo da mu je produ`ilo `ivot, jer osvje{tavanje nesvjesnih sadr`aja ima golem efekt i na fizi~ko zdravlje, nego ga je pretvorilo od genijalnog kemi~ara u mudraca, ~ovjeka pro{irene svijesti. Na ovoj proslavi on je rekao: »Dok se LSD vrlo uspje{no koristio deset godina u psihoanalizi, preparat je 60-ih godina otela kontrakultura, a onda su je vladaju}i demonizirali.« List ka`e da je do{lo vrijeme da se preparatu da i druga prilika, kako to predla`e Hofmann. Isto stanovi{te zastupa i Stanislav Grof, kojega danas mnogi smatraju najve}im `ivim psihologom. Petar Vasiljevi}

D

Do iskustva na rubu smrti tako|er mogu dovesti i trans i droge

Vra}amo li se nakon smrti? R

a{ireno je mi{ljenje da nakon smrti duh napu{ta tijelo. Neuropsiholog Mario Beauregard sa Sveu~ili{ta u Montrealu tvrdi da uop}e ne treba gledati smrti u o~i da bi se osjetilo takvo stanje. Neke droge i stanje transa mogu do~arati svjetlost na kraju tunela, osje}aj izla`enja iz tijela i sli~no. A kako znanost poku{ava objasniti do`ivljaje na rubu smrti? Svjedo~enja, ozna~ena kao »bliski susreti sa smrti« poznatija su pod imenom NDE (engleski: near-death experience) ili do`ivljaji na rubu smrti. Takva su iskustva naj~e{}e posljedica sr~anog zastoja ili privremene kome i u razli~itim su kulturama predmet razli~itih stereotipa.

Do`ivljaj na rubu smrti imaju ljudi koji su skloni mije{ati san i zbilju SLJEPILO MOZGA? Vjernici povezuju »onostranost« s Bogom, dok znanost poku{ava odgonetnuti neuronske procese, odnosno stanja u kojima dolazi do odlaska i povratka iz smrti. Brojni rezultati potvr|uju da su do`ivljaji smrti neka vrsta sljepila mozga. Godine 2001. nizozemski je lije~nik Pim van Lommel u uglednom zdravstvenom ~asopisu The Lancet objavio stu-

Foto Internet

LSD

Do`ivljaji na rubu smrti naj~e{}e su posljedica zastoja srca ili privremene kome

-

06 LIPANJ 07

-

Misteriji 29


LI SE NAKON SMRTI ?

diju u kojoj je opisao da je 12% od ukupno 344 pacijenta, koji su u 10 nizozemskih bolnica imali zastoj srca, tvrdilo da su imali do`ivljaj na rubu smrti. No, ako su do`ivljaji na rubu smrti fiziolo{ka posljedica pomanjkanja kisika u mozgu do kojega dolazi kod zastoja srca, za{to o takvom iskustvu ne svjedo~i vi{i postotak pacijenata? Iste je godine na tu temu {vicarski neurobiolog Olaf Blanke obavio zanimljiv pokus. Kad su pacijentici s epilepsijom, pripremaju}i je za kirur{ki zahvat, slabom strujom stimulirali razli~ite dijelove mozga, bolesnica je u trenutku kad je struja zahvatila dio koji odvaja ~eoni od tjemenog re`nja, uzviknula: »Vidim se odozgo!« Podignula se u sjede}i polo`aj i promatrala svoje tijelo. Ovaj pokus jo{ uvijek ne obja{njava do`ivljaj na rubu smrti, no sada taj fenomen ipak malo bolje razumijemo. Zbog elektro{oka, jakog stresa ili nedostatka kisika mozak vi{e ne razlikuje dolaze li informacije iz unutra{njosti tijela ili izvana. Pojedinac se zato vi{e ne mo`e pravilno orijentirati u prostoru. No, kako onda objasniti fenomen tipi~an za do`ivljaj na rubu smrti – svjetlost koja se pribli`ava na kraju dugog tunela? Vjerojatno se radi o poreme}aju dijela korteksa odgovornog za vid, koji stvara sliku pomo}u informacija koje dobiva od mre`nice.

BIJELA TO^KA NA TAMNOJ POZADINI U slu~aju neurolo{kog poreme}aja ili kada mre`nica vi{e ne prenosi informacije, korteks djeluje u »praznom hodu«. Polovica neurona korteksa namijenjena je centralnom gledanju, a u do`ivljaju smrti aktivnost tih

30 - 06 LIPANJ 07 -

neurona pokazuje se kao sjajna bijela to~ka na tamnoj pozadini. Sve intenzivnija aktivnost preostalog dijela korteksa vjerojatno uzrokuje nastanak drugih sjajnih rubnih to~aka {to daje osje}aj pribli`avanju kraju tunela. Iz te du{evne i emocionalne zbrke proizlazi i op}e ra{ireno uvjerenje da nakon smrti svojevrsni duh napu{ta tijelo. Neuropsiholog Mario Beauregard sa Sveu~ili{ta u Montrealu ka`e da zapravo ne treba smrti gledati u o~i da bi se osjetili »simptomi« do`ivljaja smrti. Jednake u~inke mogu, naime, imati i odre|ene droge ili stanje transa. Po mi{ljenju ameri~kog neurologa Kevina Nelsona, 60% pacijenata koji su imali do`ivljaj na rubu smrti tijekom bu|enja ubrzano pomi~e o~i lijevo-desno. Takvi su pokreti tipi~ni i za snove. No, treba re}i da se fenomen susre}e samo kod 24% populacije. Do do`ivljaja na rubu smrti, dakle, dolazi kod ljudi koji su skloni mije{ati san i zbilju. Istra`iva~ Sam Parnia iz bolnice u britanskom Southamptonu, me|utim, ne sla`e se sa spomenutom tvrdnjom. Da bi se uvjerio jesu li do`ivljaji na rubu smrti tek utvara ili zaista postoje, u nekoliko je bolnica u sobe za reanimaciju postavio brojeve koji su se mogli vidjeti samo iz stoje}eg polo`aja. Zatim su bolesnike s do`ivljajem na rubu smrti ispitivali jesu li vidjeli brojeve. Svi ispitani pacijenti odgovorili su da su bili preuznemireni da bi gledali brojeve. Iz navedenoga, dakle, proizlazi da ni znanstvena istra`ivanja ne}e nikada posve rije{iti tajnu do`ivljaja na rubu smrti. Je li to jo{ jedan razlog vi{e da se iza njih Stereotipi o prelasku u smrt u na{im su kulturama ~vrsto ukorijenjeni. Na slici Hieronymus Bosch: Uza{a{}e blagoslovljenih, skriva natprirodna pojava? An. T. P. oko 1500., ulje na drvetu, Du`deva pala~a u Veneciji Ilustracija Internet

V RA }AMO

D


Datum ro|enja utje~e na nas puno vi{e nego {to to mo`emo zamisliti

Ro|eni pod nesretnom zvijezdom Z

vijezda pod kojom smo ro|eni odre|uje u kakvu }emo se osobu razviti. Postoje ~vrsti dokazi da mjesec ro|enja ne utje~e samo na na{u osobnost, ve} i na na{e zdravlje, a posebno na sklonost ozbiljnim du{evnim bolestima. Odgovor ne le`i u horoskopu i astrolo{kim znakovima. Zvijezda o kojoj govorimo jest ona pod kojom je ro|en svatko od nas – Sunce. Dokazano je da osoba, ro|ena u odre|enom godi{njem dobu, ima malu no statisti~ki zna~ajnu mogu}nost rizika da oboli od depresije, shizofrenije ili anoreksije. Pitanje, dakle, nije utje~e li godi{nje doba na du{evnost, nego na koji na~in utje~e. Odgovor na to pitanje mogao bi nam ponuditi va`ne smjernice o tome koje mjere treba poduzeti da bi se sprije~ile du{evne bolesti.

Izgleda da je sklonost ka samoubojstvu uvjetovana godi{njim dobom, a vrhunac dose`e u mjesecima s najdu`im danom ma. Nedavna studija, koja je prou~avala vi{e od 25 000 samoubojstava u britans-

kim pokrajinama Engleskoj i Walesu, pokazala je da je me|u njima bilo 17% vi{e onih koji su se rodili u travnju, svibnju i lipnju, nego onih, ro|enih u drugim mjesecima. Na sjevernoj je hemisferi tada kasno prolje}e, odnosno rano ljeto. Anoreksija tako|er ima svoje »mjesece« – od nje na sjevernoj polutki u~estalije obolijevaju osobe ro|ene od travnja do lipnja. No, to jo{ ne zna~i da je bolje imati ro|endan kasnijih mjeseci u godini. Jesenski ro|endani su prema rezul-

Utjecaj godi{njih doba na du{evno zdravlje opazili su jo{ davne 1929. godine, kad je {vicarski psiholog izvijestio da ljudi ro|eni u zimskom razdoblju ~e{}e obolijevaju od shizofrenije. Danas znamo da je za ljude, ro|ene na sjevernoj polutki u velja~i, o`ujku ili travnju, za 5 do 10% ve}i rizik da obole od shizofrenije, u odnosu na one koji su ro|eni u ostalim mjesecima. Taj se u~inak desetlje}ima iznova ponavlja i uop}e nije bezna~ajan. Prema rezultatima istra`ivanja, obavljenog u danskoj sveu~ili{noj bolnici u Aarhusu, vjerojatnost da }e netko ro|en u zimskim mjesecima oboljeti od shizofrenije skoro je dvostruko ve}a nego kod onih kod kojih se bolest javlja u obitelji. Izgleda da je godi{nje doba ro|enja povezano i s brojnim drugim neprilika-

Ilustracija Internet

SHIZOFRENIJA ^E[]A NA SJEVERNOJ POLUTKI

Pove}an rizik za neke du{evne bolesti povezan je kod stanovnika sjeverne hemisfere s njihovim datumom ro|enja

-

06 LIPANJ 07

-

Misteriji 31


R O \ENI

POD NESRETNOM ZVIJEZDOM

bama ro|enim u mjesecima nakon epidemija virusnih bolesti, poput gripe i ospica. No, brojne ve}e studije, osobito ona koju je 1999. godine proveo Stephen Miller sa Sveu~ili{ta u Georgiji i koja je obuhvatila do u najsitnije detalje zdravstvene kartoteke 750 000 ljudi, nisu dokazale vezu izme|u izbijanja epidemijskih bolesti i pojave shizofrenije.

deu. Salib je bio voditelj istra`ivanja o povezanosti samoubojstava i ro|enja u kasno prolje}e, objavljenog 2006. godine u stru~nom glasilu British Journal of Psychiatry. Da je samoubojstvo uvjetovano godi{njim dobom i da dosti`e vrhunac u mjesecima s najduljim danima, dokazale su i druge brojne studije. Salib smatra da je to posljedica ~injenice {to su oni ro|eni u travnju, svibnju i lipnju bili za~eti u srpnju, augustu i rujnu, kad su maj~ine vrijednosti melatonina u klju~nim mjesecima djetetova razvitka vrlo visoke pa je to mo`da uzrokovalo promjene u djetetovu mozgu. Beth Watkins u londonskoj se bolnici St. George’s bavi poreme}ajima u hranjenju i nudi jo{ suptilniji razlog za povezivanje anoreksije i mjeseca ro|enja. Uzorak je sli~an kao kod samoubojstava. Watkinsova dodu{e ne zagovara hipotezu da godi{nja doba uzrokuju promjene u razvoju ploda, ali misli da ona utje~u na plodnost majke. Za anoreksiju vrijedi da se taj poreme}aj hranjenja vrlo ~esto pojavljuje u obitelji. Watkinsova je uvjerena da je plodnost anoreksi~nih `ena vrlo ograni~ena. Ve}ina djece s poreme}ajima u hranjenju za~eta je od srpnja do rujna – dakle, u razdoblju koje na sjevernoj polutki odgovara najtoplijim mjesecima. Je li visoka temperatura razlog koji anoreksi~noj majci osigurava dovoljno energije da mo`e zatrudnjeti?

SEZONSKA PLODNOST

TEORIJA TEMPERATURE

Iako hipoteza da maj~ina infekcija u trudno}i mo`e pogoditi djetetov mozak jo{ uvijek ima svoje sljedbenike, danas se pojavljuju suvremenija obja{njenja neposrednog upliva godi{njih doba na trudnicu – na primjer, koliko je ona izlo`ena sun~evoj svjetlosti i kakav u~inak na nju ima temperatura zraka. Hormon melatonin, koji regulira ciklus spavanja i budnosti i ~ije osloba|anje inhibira sun~eva svjetlost, mogao bi zna~ajno utjecati na rani razvitak ploda, smatra psihijatar Emad Salib iz britanske bolnice Peasley Cross u Merseysi-

Watkinsova je sa suradnicima ispitala ne{to manje od 400 britanskih `ena koje boluju od anoreksije i drugih poreme}aja u hranjenju. U Velikoj se Britaniji prosje~na temperatura u srpnju i kolovozu popne iznad 15°C. Rezultati su potvrdili hipotezu istra`iva~a: upravo u tim toplim mjesecima zanijelo je najvi{e ispitanica. Nakon toga su detaljno prou~eni podatci jo{ 200 `ena iz okolice Sydneyja u Australiji, gdje se u lipnju, srpnju i kolovozu prosje~na mjese~na temperatura spu{ta ispod 15°C. Ustanovljeno je da je u tim mjesecima tamo zatrud-

tatima istra`ivanja povezani s 8%-tnim ve}im rizikom od do`ivljaja napada panike te malim, no zna~ajnim pove}anjem rizika za pojavu alkoholizma kod mu{karaca. Pitanje kako godi{nja doba utje~u na rizik za pojedine du{evne bolesti, velik je izazov za epidemiologe. Jo{ je nedavno vrijedilo uvjerenje da je ve}i rizik od shizofrenije i anoreksije kod zimske i proljetne djece povezan sa zdravstvenim stanjem majke u trudno}i. Mo`da virusna infekcija majke u klju~nom trenutku djetetova rasta mo`e utjecati na razvoj mozga ili o{tetiti mlado mo`dano tkivo. Brojna istra`ivanja iz 80-tih godina pro{log stolje}a upozorila su na izrazito pove}an broj shizofrenije me|u oso-

Oni radoznali kao i oni koji tragaju za novim naj~e{}e su ro|eni u travnju i svibnju

32 - 06 LIPANJ 07 -

njelo bitno manje anoreksi~nih `ena. Kona~no su prou~eni i podatci anoreksi~arki iz Singapura, gdje je temperatura cijele godine vi{a od 15°C. Tamo nije opa`en nikakav utjecaj godi{njih doba. Teorija o utjecaju temperature vrlo je sli~na teoriji o izlo`enosti ploda sun~evoj svjetlosti, teoriji kojom danas obja{njavaju utjecaj godi{njih doba na shizofreniju. Godine 2005. o svojim su rezul-

Ve}ina djece s poreme}ajima u hranjenju za~eta je u razdoblju koje na sjevernoj hemisferi odgovara najtoplijim mjesecima tatima izvje{tavali i John McGrath sa suradnicima iz Centra za istra`ivanje du{evnih bolesti u Queenslandu u Australiji: ~im je vi{a zemljopisna {irina, tim je ve}a vjerojatnost da }e osobe ro|ene u zimskim mjesecima oboljeti od shizofrenije. U pojasu od 30 do 60 stupnjeva zemljopisne {irine taj je rizik ve}i za 5%, a u predjelima iznad 60 stupnjeva za 10%.

SVE OVISI O SUNCU McGrath, koji nije prihvatio hipotezu o zimskim infekcijama, usredoto~io se na u~inke sezonskog nedostatka sun~eve svjetlosti. Na to ga je potaknulo jedno istra`ivanje u Brazilu, gdje je Erick de Messias ustanovio pove}ano javljanje shizofrenije kod osoba ro|enih u ki{noj sezoni te kod djece tamnoputih roditelja koji su iz ekvatorijalnih dr`ava preselili na sjever. McGrath je `elio dokazati hipotezu da je ve}a sklonost Australaca da obole od shizofrenije uvjetovana pomanjkanjem izlo`enosti trudnica sun~evoj svjetlosti. To se pojavljuje u trogodi{njim i ~etverogodi{njim ciklusima i poklapa se s klimatskim fenomenom zvanim El


RO\ENI

POD NESRETNOM ZVIJEZDOM

Foto Internet

Niño koji donosi izrazito ob[VEDSKA la~no i ki{no vrijeme. ISTRA@IVANJA Poznato je da sun~eva svjetlost pobu|uje nastajanje vi[vedski su znanstvenici tamina D koji plod treba za tako|er u istra`ivanju na 950 razvoj mozga. Na `alost, na bolesnika sa shizofrenijom, sjevernoj hemisferi u zimskim unipolarnom depresijom i bimjesecima nema puno sunca. polarnim poreme}ajem usta»U Londonu, primjerice, koji novili povezanost tih du{evle`i na 51. stupnju sjeverne nih smetnji s godi{njim dozemljopisne {irine, nemogu}e bom, odnosno mjesecom u je proizvesti vitamin D, pa makojem su te osobe bile ro|ene. kar ~ovjek cijeli dan gol le`ao na Ve}ina mu{karaca s depresiotvorenom«, ka`e McGrath. jom i bipolarnim poreme}aOn smatra da je mo`da uprajem bila je ro|ena u sije~nju, a vo nedostatak vitamina D onaj vidljive su bile promjene na ~imbenik koji povezuje datum genu za serotonin. Kod `ena ro|enja s pove}anim rizikom sa shizofrenijom ve}ina ih je za shizofreniju. bila ro|ena u listopadu, a proU suradnji s neuroznanmjene su bile opa`ene na genu stvenicima ustanovio je da za dopamin. mozak {takora kojim je u raz[ve|ani povezuju godi{nje voju nedostajalo vitamina D doba u ~asu ro|enja te njegov ima nenormalno velike bo~ne utjecaj na vrijednosti serotore`njeve, a upravo je to zna~ajnina, dopamina i noradrenalino i za osobe sa shizofrenijom. na i s karakternim osobinama, @ivotinje s pove}anim bo~nim kao {to su tra`enje novoga, pomo`danim re`njevima bile su treba za priznanjem, rano puno `ivahnije nego {to je to ustajanje ili ostajanje budnim uobi~ajeno. Bila je to posljedi- Ljudi, ro|eni na sjevernoj polutki u velja~i, o`ujku ili travnju, imaju do kasno u no}. Studije su, ca antipsihoti~nog lijeka halo- za 5 do 10% ve}i rizik da obole od shizofrenije. Vincent van Gogh, naime, pokazale da se osobe s peridola koji inhibira neuro- za kojeg se pretpostavlja da je patio od shizofrenije, ro|en je 30. niskim vrijednostima metabotransmiter dopamin, a upotre- o`ujka 1853. godine u Nizozemskoj. Na slici: Autoportret posve~en lita serotonina 5-HIAA prete`bljava se za lije~enje shizo- Paulu Gauguinu, 1888, ulje na platnu, Fogg Art Museum, Harvard no ra|aju od velja~e do travfrenije. no istra`iva~i poku{avaju dati odgovor nja, dakle u mjesecima u kojima se ra|a Tako je dokazana povezanost izme- pomo}u molekularnog mehanizma se- i ve}ina onih koji pate od neke du{evne |u nedostatka vitamina D i gre{aka u zonskih promjena. McGrath pretpostav- bolesti. Oni radoznali i traga~i za novim neurolo{kom razvoju {takora, tvrdi lja da nedostatak vitamina D, koji ina~e naj~e{}e su ro|eni u travnju i svibnju. McGrath. No, vrijedi li isto i za ~ovje- uklju~uje i isklju~uje gene u stani~noj U kojem se trenutku od za~e}a do roka? To je za sada nemogu}e ustvrditi, jezgri, kod oboljeloga uzrokuje nedo- |enja doga|a klju~na promjena – jo{ je klju~nih bjelan~evina i tako ga uvijek nepoznanica. Istra`iva~i upozoVjerojatnost da }e osoba statak izla`e ve}em riziku za du{evne bolesti. ravaju da njihov rad ni u kom slu~aju »Sumnjive« su prije svega varijacije tri- nije sredstvo za prognoziranje du{evnih ro|ena u zimskim ju uobi~ajenih gena: triptofan hidroksi- bolesti te da ne namjeravaju pla{iti bumjesecima oboljeti od laze koja inhibira nastajanje serotonina du}e majke i dovoditi ih u situaciju da i time mo`e uzrokovati unipolarnu de- bri`ljivo planiraju mjesec ro|enja svoje shizofrenije gotovo je te samoubojstvo, zatim trans- djece. Tje{imo se ~injenicom da se ipak dvostruka u odnosu na presiju portnog gena serotonina 5-HHT koji je ve}ina zimskih beba odrastanjem ne one koji su tu bolest povezan s depresijom i bipolarnim pore- pretvara u shizofreni~are, niti proljetnih me}ajem te receptorskog gena za dopa- u anoreksi~arke. naslijedili min D4 koji se povezuje sa psihozom. A. B.

D

-

06 LIPANJ 07

-

Misteriji 33


Ozlogla{en zbog odavanja narkoticima, alkoholu i seksu

^arobnjak Aleister Crowley E

nglez Aleister Crowley, poznat i kao Zvijer 666, bio je jedan od najve}ih europskih magova i okultista u prvoj polovici dvadesetog stolje}a. Njegove temeljne poruke bile su: »^ovjek je bog«, »Ljubav je zakon, ljubav pod voljom« i »Radi ono {to `eli{«. Jednako kao i mnogi drugi ~arobnjaci i mistici i on je crpio inspiraciju iz tajnih mudrosti starog Egipta. Jo{ danas su jako omiljene njegove tarot karte sa staroegipatskim simbolima koje je zdru`io s tajnim formulama novog Horusovog eona, vijeka pobjedonosnog djeteta. Njegov najbolji roman je Mjese~evo dijete, u kojem opisuje magijski rat dviju okultnih lo`a u vrijeme prije po~etka prvog svjetskog rata. Roman je prvi put iza{ao 1929. godine i predstavlja pregled Crowleyevog po~etka bavljenja magijom i doga|aja u tada{njim europskim ezoterijskim krugovima.

Aleistera Crowleya je javnost proglasila za ubojicu djece i crnog maga {ira javnost proglasila za ubojicu djece i crnog maga. Bio je ozlogla{en zbog odavanja narkoticima, alkoholu i seksu. U postviktorijanskoj Engleskoj narod bi krajem tjedna u`ivao laudanum (alkoholna otopina opijuma), a aristokracija i umjetnici pu{ili bi opijum. Pri tome Crowley nije bio iznimka; eksperimentirao je s razli~itim drogama koje je ko-

VE] JE U DJETINJSTVU BIO »ZVIJER«

34 - 06 LIPANJ 07 -

VODE]I STUDENT – PJESNIK Svoju knji`evnu nadarenost pokazao je ve} tijekom univerzitetskog studija na Oxfordu gdje je postao vode}i pjesnik me|u studentima. Sa svojim alpinisti~kim podvizima postavio je temelje toj novoj sportskoj disciplini dvadesetog stolje}a i bio jedan od prvih Europljana koji su osvojili himalajske vrhove. Ve} tijekom studija sve vi{e su ga privla~ile razli~ite vjere i vjerovanja koje je onda dugo godina prou~avao na brojnim putovanjima po egzoti~nim dr`avama. Pred kraj stolje}a je od Allana Bennetta primio prve lekcije iz zen budizma i sve vi{e i vi{e se posve}ivao obrednoj magiji pri kojoj je koristio enohijanske (an|eoske) klju~eve Jamesa Deea i Edwarda Kellya iz {esnaestog stolje}a. Pri tom su uvijek sudjelovali i mediji mu{kog ili `enskog spola.

SEKSUALNA MAGIJA

Foto Internet

Aleister Crowley se rodio 12. listopada 1875. godine u provincijskoj obitelji pobo`nih reformista u Leamingtonu, u okrugu Warwickshire. U djetinjstvu ga je majka zbog buntovni~kog pona{anja nazvala »Zvijer« i to je kasnije postalo njegovo magijsko ime (The Beast). Crowley se u svom dugom i plodnom `ivotu isticao po mnogo~emu, iako ga je naj-

ristio u magijskim obredima. Tu lo{u naviku zadr`ao je sve do smrti.

Crowley u ~arobnja~koj odje}i pokazuje Panove rogove

Crowley je bio jedan od prvih koji je javno zagovarao seksualnu magiju. Ako pro~itamo njegov dnevnik od {est stotina stranica pod nazivom Ispovjedi (Confessions) i podnaslovom Autohagiografija, mo`emo vidjeti da je Crowley cjelokupnu svoju bit izgradio oko seksualnosti i njezine snage. Pored duhovnih istra`ivanja bavio se i posebnom gra-


^ AROBNJAK A LEISTER C ROWLEY

BISEKSUALAN U autobiografskom uvodu Crowleyeve drame Tragedija svijeta uklju~io je poglavlje o sodomiji, gdje je otvoreno priznao svoju biseksualnost i hvalio seks izme|u mu{karaca. Kao pravi engleski aristokrat nikada nije radio. Novac su mu davali u~enici, obo`avatelji i obo`avateljice, a ne{to novca je dolazilo i od honorara za vi{e objavljenih literarnih radova. Od njih se u hrvatskim knji`arama mo`e nabaviti jedino Magika u dva dijela. Roman Mjese~evo dijete smatra se njegovim najboljim romanom (knjiga je nedavno izdana i u Srbiji i u Sloveniji). U njemu je Crowley opisao magijski sukob izme|u bijele i crne okultne lo`e u vrijeme prije izbijanja prvog svjetskog rata: MacGregora Mathersa, vo|u »Zlatne zore« i svog ranog mentora u zapadnoj magiji postavio je u ulogu glavnog negativca, a Allana Bennetta, koji ga je uveo u budizam, u ulogu mudrog u~itelja. Crowley se u romanu opredijelio za bijelu magiju jer su svi likovi koji se bave crnom magijom ka`njeni stra{nom smr}u. U romanu se vidi da postupke bijele i crne magije ~esto koristi i politi-

ka. Crowley je vjerovao kako je ~ovjekova svrha postati bog. Tajne te transhumane alkemije razotkriva upravo u romanu Mjese~evo dijete koji govori o ~arobnjaku i `eni izabranima za takvu misiju. Iz njegove ~arobnja~ke dokumentacije je razvidno kako je u razli~itim »skrletnim `enama« ili »visokim sve}enicama« uistinu poku{ao za~eti dijete ~arobnjaka.

RAZOTKRIO SEKSUALNU MAGIJU Godine 1898. Crowley je bio posve}en u hermeti~ni red Zlatna zora U »Knjizi zakona« Crowley izla`e vrhovni zakon »radi {to kojeg je vodio priznati `eli{« ~ime se ne misli na samovoljno djelovanje, kao {to je to u~itelj i nadareni mag mislila hipi generacija, ve} na »radi po svojoj volji u skladu sa MacGregor Mathers. Vje- cjelinom zakona« ru u njegove u~iteljske sposobnosti `ivotu bio upravo taj sve}enik. Crowley je po~eo gubiti uskoro nakon Njegova `ena nije puno znala o njerasapa Zlatne zore 1900. godine. Razo- govim magi~nim obredima i bila je zad~aran krenuo je na put u Meksiko, Cej- nja od koje bi se mogao nadati porukalon, Havaje i Indiju gdje je istra`ivao ma s astralnog nivoa. Jednom, oko pojogu, tantrizam i budizam. Bio je prvi no}i, dok su bili u hotelskoj sobi, iznenakoji je spolne tehnike tantri~ke joge pre- da je progovorila druga~ijim glasom i nio u zapadnu magiju. Kad je u Londo- kazala mu kako }e preko nje slijede}eg nu, u jednom od svojih prvih ~lanaka o dana s njim govoriti neutjelovljeno bi}e magiji, razotkrio neke tajne spolne magi- Ankh-af-an-Khonsu (odnosno Aiwass, je Zlatne zore, Mathers, vo|a lo`e, ga je u kojem je kasnije prepoznao svog an|eprokleo i isklju~io iz organizacije. la ~uvara) koji za njega ima poruku. Uistinu, narednih je dana iz `eninih usta do»RADI [TO @ELI[« lazio neobi~an govor kojeg je Aleister Crowleyevo vrijeme se nezaustavlji- bri`no zapisivao. Tako je nastala Knjiga vo pribli`avalo: 1904. godine se o`enio zakona koja se smatra zakonom novog s Rose Kelly i na medeni mjesec je od- doba. U njoj Crowley izla`e vrhovni zaveo u Egipat. Nastanili su se u Kairu. kon koji glasi: »Radi {to `eli{«. S tim se Bio je travanj i Crowley je gotovo sve ne misli na samovoljno djelovanje, kao dane provodio u kairskom muzeju. U {to je to razumjela hipi generacija, ve} njemu je pod brojem 666 bila izlo`ena na »radi po svojoj volji, u skladu sa cjelislika koja je Crowleya podsje}ala na nom zakona«. Preko `ene je dobio poruku kako }e staroegipatskog Horovog sve}enika Ankh-af-an-Khonsua. Na osnovu toga se pojaviti novo doba u povijesti ~ovjeje zaklju~io kako je u nekom prija{njem ~anstva kao i nova magija, koja zahtije-

-

06 LIPANJ 07

-

Misteriji 35

Foto Internet

nom seksualne magije koja izvo|a~u donosi zaradu. U dnevniku pi{e kako su mu novce uvijek donosili pravilno izvedeni seksualno–magijski obredi koje je izvodio kako s mu{karcima tako i sa `enama, a neki tvrde da je sve romanti~ne odnose imao samo sa `enama. Svoje brojne ljubavnice je Crowley nazivao majmunicama boga Tota. Svom je snagom, naime, `elio otkriti `enu s takvim medijskim sposobnostima koje bi mu omogu}ile stupanje u kontakt s njegovim an|elom ~uvarom. Tot, egipatski bog Mjeseca, koji je prikazivan kao ptica Ibis ili kao ~ovjek s pti~jom glavom, imao je klju~nu ulogu prilikom vaganja pokojnikovog srca, posebnom ritualu staroegipatske kulture koji je odre|ivao prijelaz du{e iz ovog u budu}i svijet. Crowley je smatrao Tota vje~nim izvorom okultnih znanja.


^AROBNJAK A LEISTER CROWLEY

Foto Internet

ORDO TEMPLI ORIENTIS

Slikarica Frieda Harris je pod Crowleyevim vodstvom naslikala karte za tarot koje su danas vrlo omiljene i ra{irene

36 - 06 LIPANJ 07 -

Nekoliko desetlje}a nakon Crowleyevog izlaska iz Zlatne zore MacGregor Mathers je zahtijevao autorska prava za neke obrede i Crowleya sudski gonio zbog izlaganja javnosti tih obreda. Dok je sudski postupak trajao Mathers i Crowley su prizivali vojske demona i an|ela da se bore u njihovo ime. Nakon isklju~enja iz Zlatne zore Crowley je osnovao vlastitu organizaciju »Red isto~nog hrama« (»Ordo Templi Orientis« ili O.T.O.) koji je po~etnike s jedanaest magi~nih operacija uvodio u seksualnu magiju. O.T.O. je brzo otvarao nove podru`nice u europskim dr`avama i u SAD-u. Podru`nica postoji i u Hrvatskoj.

Za vrijeme prvog svjetskog rata Crowley je bio nekoliko godina u SAD-u, gdje je do 1916. godine, to jest do godine kad su SAD u{le u rat s Njema~kom, otvoreno zagovarao njema~ku vojnu stranu, a tako|er se i dru`io s njema~kim uhodama, ali samo sa svrhom da se SAD {to br`e pridru`e saveznicima. U SAD-u je zbog cijelog niza magijskih obreda primio najvi{i naziv u magijskoj hijerarhiji Magus.

KOMUNA NA SICILIJI Dvadesetih godina pro{log stolje}a se uz sve svoje novitete pobrinuo za jo{ ne{to: na Siciliji je na velikom posjedu u starom arheolo{kom sredi{tu Cefaluu osnovao prvu komunu i u njoj, u imenu svoje filozofije–religije koju je nazvao Telema, u razvratu `ivio sa svojim ljubavnicama i ljubavnicima, u~enicima i prijateljima. Tu komunu detaljno opisuje u Dnevniku u`ivatelja droge. Nakon nekoliko godina je Crowley imao ~ast biti prvim tu|incem kojeg su fa{isti Benita Mussolinija prognali iz Italije sa svim njegovim sljedbenicima. Tridesetih godina se Crowley prvenstveno bavio stvaranjem alkemisti~kog sina nazvanog Mjese~evo dijete. Crowley je bio prvi koji je otkrio i objavio da su imena starih (poganskih) bogova istodobno i njihove invokacije, rije~i za njihovo prizivanje. Razvio je vi{e magijskih obreda te se pri tome djelomi~no pridr`avao tradicije, a dijelom je uvodio i novosti. Na vrhuncu drugog svjetskog rata napisao je svoju zadnju knjigu s naslovom Totova knjiga u kojoj je zdru`io staru simboliku tarota s magijskim formulama novog eona. Slikarica Frieda Harris je pod njegovim vodstvom naslikala i nove karte za tarot koje su i danas vrlo omiljene i ra{irene. Karte tarota bi trebale sadr`avati tajno znanje {ifrirano na na~in da ga neposve}eni ne mogu zlorabiti. Drvo `ivota iz kabale je Crowley ra{irio s deset na jedanaest sefirota. Umro je 1947. godine u domu za starce u Hastingsu. Andreja Paljevec Foto Internet

va potpuno duhovno razgoli}enje i odbacivanje maski. Crowley je bio uvjeren da }e sada{nje doba Ozirisa i kr{}anski nauk zamijeniti novo doba Horusa. Egipatski bog Horus je sin Ozirisa i Izide. Prema egipatskom mitu stvaranje Ozirisa, koji je Egip}ane nau~io poljodjelstvu te im dao zakon i vjeru, iz ljubomore je ubio njegov brat Set, bog oru`ja, tame i pustinjskog vjetra. Raskomadao je njegovo tijelo i raznio ga po cijelom Egiptu. Izida, egipatska za{titnica braka, medicine i poljodjelstva, skupila je te dijelove i udru`ila ih, a tijelo povezala s platnenom uzicom te mu iznova udahnula `ivot. Njezin sin Horus je nastavio boj sa Setom. Egip}ani su Horusovo oko nosili kao amulet za za{titu od zla i jo{ danas ima va`nu ulogu u okultnim obredima. Taj mit je inspirirao mnoge druge okultiste koji su u ratu izme|u Seta i Ozirisa vidjeli su- Crowley je bio rani zagovornik joge kob izme|u dobra i zla. nije umrla. Nakon toga su ljeti 1906. goRose i Aleister su u srpnju 1904. go- dine dobili jo{ jednu k}erku koju su nazdine dobili k}er koja je dvije godine kas- vali Lola Zaza. Crowley je prilikom njezinog ro|enja izmislio poseban obred zahvale. U listopadu iste godine je obred zahvale napravio i prije svog prvog uspjeha u »Abramelinskoj operaciji«, magi~koj praksi koja je opisana u knjizi Klju~ svete magije Abramelina Maga.

D


U nekim slu~ajevima kineska medicina je puno efikasnija od zapadne

Carski tretman za obi~ne ljude U

Lije~enje tradicionalnim kineskim metodama danas je trend no koliko u toj poplavi terapeuta ima onih koji su doista kvalificirani? Kao i u svim ostalim terapeuts* 098/995 99 44; galika@vz.t-com.hr

Nekima je to iskustvo bilo toliko opu{taju}e da su poslije tretmana nevoljko ustajali sa strunja~e kim podru~jima postoje oni koji smatraju da je dovoljno pro~itati nekoliko knjiga i zavr{iti jedan ili dva kursa da bi se postao kvalificirani terapeut. No za izu~avanje tradicionalnih kineskih metoda lije~enja nije dovoljna samo nadarenost ve} i sustavno obrazovanje koje ne prestaje onoga ~asa kada u ruke dobijete diplomu. Vi ste diplomu dobili na uglednom francuskom institutu za tradicionalnu kinesku medicinu? Da. Koliko je strog i selektivan sustav na

institutu govori i ~injenica da nas je od 400 upisanih, na kraju ~etvrte godine program zavr{ilo manje od 10% upisanih. Kako jedan laik mo`e prepoznati vjerodostojnog terapeuta? Ako ve} nemamo povjerenja u licence i diplome koje daju razli~iti savezi i udruge za alternativno lije~enje, onda trebamo obratiti pozornost na eti~ku i stru~nu sposobnost terapeuta. Meni je npr. neshvatljivo da ima onih koji lije~e bez uspostavljene zdravstvene slike oboljeloga {to je jako riskantno. Dobar terapeut prepoznaje se po tome {to bolesnik odmah nakon terapije osjeti pobolj{anje. Ne mo`e netko govoriti kako djeluje s bo`anskim ili duhovnim energijama, a onda tvrditi kako onaj koga tretira nije osjetljiv na njih. To je smije{no. Dobar terapeut prepoznaje se i po tome {to se priprema za pojedine tretmane npr. kroz meditaciju, pravilnu prehranu itd. Vrhunski terapeut tako|er mo`e vidjeti dublje uzroke bolesti i mo`e pomo}i tretmanom, a da ne stvara bilo mentalnu bilo emocionalnu ovisnost oboljelog o sebi.

Foto osobni arhiv

drevnoj Kini, kada bi se razbolio car, lije~iti su ga mogli samo uzvi{eni majstori qi gonga. Budu}i da je car bio nedodirljiv, jedan ili vi{e majstora sjeli bi nekoliko metara od njega i kroz meditaciju na astralnoj razini pode{avali bi poreme}aje u njegovom suptilnom energetskom polju {to bi se uskoro odrazilo i na gruboj fizi~koj razini kroz ozdravljenje. Danas i obi~ni ljudi mogu u`ivati terapijske i rekreativne blagodati qi gonga, no ovakvih majstora vi{e nema me|u nama. Ili gotovo da ih nema. Navodno, jedan od njih `ivi i djeluje u Francuskoj kao direktor Instituta za tradicionalnu kinesku medicinu BinĂŠ. Jedan od njegovih ponajboljih u~enika, gospodin Franck TĂŠtart* na{ je sugovornik. Po ocu Francuz, a po majci Hrvat monsieur TĂŠtart, majstor tradicionalne kineske medicine, pri~a dra`esnim zagorskim dijalektom s francuskim naglaskom. Ka`e da se nakon niza godina studiranja i prakticiranja u Francuskoj obreo u Vara`dinu u `elji za jednostavnijim i prirodnijim `ivotom. Brat mu se borio u Domovinskom ratu, a Franck svoj dug drugoj domovini `eli vratiti na svoj na~in, tako {to }e pomo}i sunarodnjacima da zdravije i plemenitije `ive.

Pri tajlandskoj masa`i terapeut aplicira znatan dio svoga tijela i svoje snage na tijelo masiranoga; ljudi su danas dosta uko~eni i pod stresom pa im ovakve masa`e poma`u iznova otkriti svoje tijelo i osvijestiti spoznaju da se s njim mo`e raditi polako, dugo i opu{teno

Mo`e li se iz svega ovoga zaklju~iti da je vrhunski terapeut zapravo duhovno napredna osoba? Da, premda je to te{ko verificirati jer ne postoje znanstveni pokazatelji snage ne~ije duhovnosti. Moglo bi se re}i da je idealan terapeut onaj ~ija je ~ekaonica prazna budu}i da su svi oko njega zdravi. (Smijeh) Negda{nji majstori mogli su lije~iti ~ak i bez fizi~kog kontakta. Kolika je danas mo} tehnika

-

06 LIPANJ 07

-

Misteriji 37


CARSKI

TRETMAN ZA OBI~ NE LJUDE

tradicionalne kineske medicine? Moj je u~itelj tvrdio da su takve stvari danas nemogu}e, premda smo svi znali da on mo`e lije~iti bez dodira jer smo sami to i osjetili. Qi gong je u pravom smislu rije~i kraljevska medicina. Iza njega po hijerarhiji u~inkovitosti dolazi tradicionalna kineska terapija biljem i ostalim ljekovitim supstancijama. Na`alost ve}ina bilja je danas zaga|ena pa je njihov ljekoviti u~inak pao za znatnih 30% – 40%. Uz njega po u~inkovitosti stoji tui na an-mo ~ija je osnovna svrha regulacija toka energije (qi ili prana) po cijelom tijelu. Ta tehnika uklju~uje masa`u, akupresuru, zatim tehnike poravnavanja mi{i}a i kostiju (nalik kiropraktici) kao i uporabu obloga i melema koji pobolj{avaju u~inak prethodnih metoda. Uz tui na an-mo dolazi akupresura i akupunktura koja se danas ~esto radi i uz qi gong. Na samome dnu po terapeutskoj vrijednosti su obi~ne masa`e.

38 - 06 LIPANJ 07 -

Foto osobni arhiv

Kako vi gledate na phalun gong i za{to je on toliko proganjan od re`ima u Kini? Ne mislim da je proganjan phalun gong nego su proganjani oni koji ga zagovaraju. I u carskoj Kini neke {kole su bile proganjane, ali to nikada nije bilo zbog samih tehnika. To je uvijek bio politi~ki problem i takav je slu~aj i s phalun gongom. Kada u jednoj dr`avi u kojoj postoji monopol vlasti, jedna grupa naglo raste i slu{a vo|u koji nema crvenu partijsku knji`icu, jasno je da re`im na djelovanje takve grupe gleda kao potencijalno subverzivno. Dodatni je problem taj {to praktikanti phalun gonga u Kini lak{e padaju kao `rtve dogmatskog fanatizma jer su skloni autoritarnom sustavu mi{ljenja i uno{enju vjerskih elemenata tamo gdje im nije mjesto. U svojoj su{tini phalun gong je tek modificirani qi gong: svi njegovi bazi~ni principi i elementarne tehnike su tu i meni je ve} pomalo iritantno da nam po tisu}iti puta prodaju stare tehnike poput Kako to? Navikli smo slu{ati kaQi gong ili kraljevska medicina na vrhu je po hijerarhiji trbu{noga disanja ili koncentrako su masa`e jako korisne! u~inkovitosti u tradicionalnoj kineskoj medicini cije na ~akre kao ne{to novo. PoSve na{iroko reklamirane welTu se koriste zglobovi razli~itom ja~i{tenije bi bilo re}i da je to staro i prepaness masa`e nemaju pravu terapeutsku nom i ritmom na precizno odre|ene kirano tradicionalno znanje. vrijednost, a ako i imaju onda je ona punktove u skladu s energetskim staslu~ajna jer kako bi je imale kada nema [to je to moksibustija? dijagnoze odnosno energetske bilanse. njem tijela dok se u tajlandskoj masa`i To je vrsta termopunkture pri kojoj se Kako mo`ete nekoga iscijeliti ako ne naglasak stavlja na mobilizaciju, rastezakoristi suho li{}e biljke mokse (lat. arteznate {to mu je? Netko mo`e re}i: » Ja nje, perkusiju (udaranje) i trljanje, a ne{misia vulgaris – crni pelin) iz kojeg se tomogu bez dijagnoze jer meni sam Bog to manje na gla|enje. Pri tajlandskoj maplina emitira na pojedine dijelove tijela. govori {to i kako da radim« ali u tom sa`i terapeut aplicira znatan dio svoga Od samljevene osu{ene biljke izra|uju slu~aju Bog je jako brbljav jer on tako tijela i svoje snage na tijelo masiranoga. Ova tehnika se pokazala jako dobrom se sto{ci u obliku cigara kojima se onda govori mnogima. (Smijeh) jer su ovda{nji ljudi dosta uko~eni i pod griju pojedini punktovi na tijelu ili se Koja je razlika izme|u tajlandske i ki- stresom pa im ovakve masa`e poma`u pak stavljaju na metalne igle, |umbir, neske masa`e? iznova otkriti svoje tijelo i osvijestiti im ~e{njak ili komadi} keramike. MoksibuKineska masa`a poput tui na an-mo se spoznaju da se s njim mo`e raditi pola- stija se obi~no koristi za kroni~ne boleizvodi na stolu i iziskuje preciznost ko, dugo i opu{teno. Nekima je to is- sti poput glavobolja ili reumatizma. Kod sli~nu kao pri operacijskom stolu, dok kustvo bilo toliko opu{taju}e da su po- ovoga valja spomenuti da kori{tenje se tajlandska izvodi na strunja~i i ona slije tretmana nevoljko ustajali sa stru- moksibustije odaje pravog i {kolovanovi{e slu`i odr`avanju zdravlja i relaksa- nja~e. Jedan dobronamjernik mi je ~ak ga terapeuta jer samo oni je i znaju radiciji. Uglavnom traje pola sata ili sat vre- savjetovao da uz ordinaciju otvorim i ti. Naprimjer, kineska tradicionalna mena. Kod tui na an-mo terapeut kori- hotel kako bi se odmah poslije masa`e medicina poznaje petnaestak vrsta glavobolja pa }e se u nevolji na}i svatko tko sti desetine tehnika. Ja ih podu~avam 64. mogao i dobro naspavati. (Smijeh)


C ARSKI

da bi lije~enje moglo potrajati onda oni ~esto vi{e nemaju ni snage ni strpljenja da nastave. Na`alost, ne mo`ete se rije{iti depresije u dva-tri dana.

nije dobro upu}en u primjenu moksibustije. Ili reumatizam, naprimjer. Postoje ~etiri glavne vrste reumatizma plus njihove me|usobne kombinacije. Dakle 4 puta 4 – to je 16 vrsta reuma! Izuzetno je va`no znati od koje netko boluje jer tada je mogu}e primijeniti i pravu terapiju. Moksibustija je integralni dio akupunkture, u njenoj primjeni je otprilike 50% i primjenjuju je samo {kolovani terapeuti.

Na zid va{e ordinacije je obje{en velik poster ljudskog uha. Kolika je va`nost uha u tradicionalnom tretmanu akupunkturom? U stru~nim krugovima to se naziva aurikoloterapija pri kojoj se zabadaju iglice u aurikulu, tj. u u{ne {koljke jer su akupunkturne to~ke na u{nim {koljkama smje{tene tako da se njihov polo`aj uspore|uje s polo`ajem fetusa. Aurikoloterapijom se tretiraju razli~ita stresna stanja i ovisnosti poput pu{enja, zatim pretilost kao i razli~iti funkcionalni poreme}aji. To je jako uspje{na metoda jer ima velik postotak (75%– 90%) izlije~enja, a toliko je jednostavna da je mogu svakoga nau~iti za svega ~etiri sata. Osim iglica mogu se stavljati i magneti}i, a ja najvi{e koristim sitna zrnca koja dajem ljudima da sti{}u na u{nu {koljku {est puta na dan po zadanom punktu.

Postoje li i kod psihi~kih tegoba klasifikacije? Da. Mi to gledamo kroz emocije. Za nas ne postoji podjela na psihu i tijelo. Postoji samo osoba. Kod uspostave psihi~koga stanja gleda se koja je emocija prevladavaju}a i tada se terapija usmjerava k lije~enju specifi~nog sindroma: ako je srd`ba upu}ujemo se na jetru, ako je `iv~anost i nekontroliranost misli onda se radi o slezeni, ako je strah onda je rije~ o bubrezima itd. Zanimljivo je da ako osoba dugo boluje od iste vrste depresije onda taj organ, koji je energetski zadu`en za te emocije, mo`e izazvati somatizaciju tj. bolove koji reflektiraju psihi~ke stresove i emocionalne tegobe. Foto osobni arhiv

U kojoj se mjeri koriste moderna tehni~ka pomagala u tradicionalnoj praksi? Kinezi su jako prakti~ni i izumili su svu silu aparata koji poma`u u tradicionalnoj praksi lije~enja a ponajvi{e u elektroakupunkturi koja je dubinska elektrostimulacija kroz uvedene igle i u elektropunkturi odnosno povr{inskoj elektrostimulaciji preko ko`e kod koje se posebnom sondom bez ubadanja stimuliraju akupunkturne to~ke. Ta moderna pomagala bez sumnje poma`u ali mogu biti opasna, naprimjer kod elektri~nih masa`era ako se primjenjuju kod osoba s povi{enim tlakom ili naprimjer ako se elektrostimulacija koristi kod akutne reume pri kojoj je {tetna, za razliku od neakutne pri kojoj je korisna.

TRETMAN ZA OBI ~ NE LJUDE

Moksibustija, koja se koristi za kroni~ne bolesti poput glavobolja ili reumatizma, vrsta je termopunkture pri kojoj se koristi suho li{}e biljke crnog pelina; od njega se izra|uju sto{ci u obliku cigara kojima se onda griju pojedini punktovi na tijelu

Koliko je tradicionalna kineska medicina uspje{na kod uklanjanja psihi~kih tegoba? Ah! Na tome sam u Francuskoj takore}i doktorirao! (Smijeh) Francuzi su prva nacija u Europi po potro{nji antidepresiva i sedativa. U svom {irokom spektru kineska se medicina jako dobro nosi s novovjekom epidemijom anksioznosti s time da je pristup jako personaliziran: nekome najbolje djeluje terapija qi gonga, nekome akupunktura a nekome pak preparati ~ak i kod psihoza i neuroza, a naj~e{}e su i najefikasnije kombinacije nabrojanih metoda. Me|utim, premda je uspje{nost u izlije~enju velika ja se kao terapeut ~esto sre}em s problemom da, budu}i da sam tzv. alternativac, ljudi kod mene dolaze kada su ve} dobrano isfrustrirani klasi~nim metodama psihijatrijskoga lije~enja pa kada im ka`em

Postoje li slu~ajevi koje kineska medicina lije~i, a znaju biti otpisani od oficijelne zapadne medicine? I tomu nasuprot, postoje li slu~ajevi koje ne mo`ete ili ne `elite lije~iti? ^esto su ti takozvani otpisani takvi samo zato {to su im dijagnoze bile neispravne pa su onda ~udnovata izlije~enja zapravo samo obi~na i normalna. U nekim slu~ajevima kineska medicina je puno efikasnija od zapadne. Uzet }u za primjer sindrom karpalnog kanala (bolest utrnu}a lakta i {ake) koji se mo`e uspje{no operirati, ali ne i uvijek uspje{no, pa onda tikovi kod djece, i{ijasi a posebno nagla{avam `enske ginekolo{ke probleme koji se brzo i efikasno mogu rije{iti na veliko zadovoljstvo na{ih majki i supruga. [to se ti~e bolesti koje ne lije~im to su uglavnom rane, lomovi i sve tegobe koje iziskuju kirur{ku operaciju. Isto tako ne tretiram ljude koje ne zanima zdravlje nego ih samo zanima da ih ja izlije~im. Takvi ne `ele ni{ta promijeniti u svome `ivotu (piju, pu{e, nezdravo jedu) i samo `ele kupiti svoje zdravlje novcem. Predrag Darabo{

D

-

06 LIPANJ 07

-

Misteriji 39


Uloga kemijskih elemenata u ljudskom tijelu (7)

Kisik

40 - 06 LIPANJ 07 -

Ozonu raste ugled i u svijetu komplementarne medicine pogledate u zvjezdano nebo, svjetlost koja iz zvijezda pada u va{e oko, glasnik je ro|enja novih atoma kisika. Kisik je neobi~no dru{tven element, on tvori spojeve sa svim elementima periodnog sustava, s iznimkom plemenitih plinova i ~udnovatog fluora. Kao {to smo prije napomenuli, postoje tri alotropske modifikacije kisika. Pogledajmo ih redom, od one najrje|e, pa do naj~e{}e. Ona koju nikada ne}ete vidjeti jest tetrakisik – kruta, crvena tvar ko-

je u prirodi zapravo nema, a nastaje od teku}eg kisika pri vrlo visokom tlaku. Druga alotropska modifikacija kisika je trikisik, O3 ili ozon. Ime potje~e od gr~koga ozein, {to zna~i miris. Ime mo`e zahvaliti posebnom mirisu kojega su nekada ljudi osje}ali nakon oluja, a danas ga u obilnim koli~inama po svakojakom vremenu mo`ete osjetiti u svakoj fotokopirnici ili uredu s puno fotokopirnih strojeva i laserskih pisa~a. Ozon, naime, nastaje kod visokonaponskih elektri~nih izbijanja. Pod utjecajem ultraljubi~astih zraka ili pak visokog elektri~nog napona molekule O2 po~inju se cijepati na pojedina~ne atome kisika. A osamljen atom kisika je kao lijepa `ena – ne mo`e dugo ostati sam. Ako se udru`i s postojanim O2, nastaje ozon. To je prili~no nestabilna alotropska modifikacija jer je onaj tre}i (kisik) zapravo vi{ak pa se u prisutnosti drugih nezasi}enih, reaktivnih molekula brzo raspada.

OZON I ZDRAVLJE

Arhiv S. Burja

M

egapri~a: 86% oceana, 49% Zemljine kore, 28 te`inskih postotaka atmosfere, 61% ljudskog tijela – a sve to na dvije stranice va{eg omiljenog ~asopisa. Opet vas pozdravljam u rubrici namijenjenoj ponavljanju znanja o periodnom sustavu. Danas zapo~nimo sa {aljivom zagonetkom: Bez njih dvije ne mo`e{ `ivjeti, od njih tri boli te glava, one ~etiri }e ti biti poput vjere jer ih nikad ne}e{ vidjeti. Ne, ne radi se o partnericama, ni o rakijama, a niti o automobilima… To~an odgovor je – kisik sa svoje tri alotropske modifikacije. Povijest poznavanja kisika za znanost je duga, ponekad spletkarska i mu~na, nadasve me|unarodna pri~a. Poljski alkemi~ari ve} su u 16. stolje}u kisik proizvodili zagrijavanjem salitre, krajem 18. stolje}a opisali su ga [ve|ani, a samo dvije godine nakon njih priznanje je odano Englezu koji je kisik nazvao »oxygen«, prema gr~kom korijenu oxus – kiselina i gennan – tvoriti. Pa iako danas znamo da kiselost odre|uje koncentracija vodikovih, a ne kisikovih iona, kao {to su pogre{no mislili tada{nji znanstvenici, naziv se je zadr`ao do danas i svi europski jezici prihvatili su kisik kao ne{to kiselo. U hrvatskom jeziku to je kisik, u njema~kome Sauerstoff, u ruskome kislorod. Kisik je osmi element periodnog sustava. Po masi je tre}i naj~e{}i element u svemiru, odmah iza vodika i helija. U svemiru jo{ uvijek nastaje u slu~aju kad se atomske jezgre pretvore u kisik sagorijevanjem ugljika i to pod uvjetom da je masa neke zvijezde barem ~etiri puta ve}a od mase na{ega Sunca. Ako zvijezda ima barem osam puta ve}u masu, kisik se mo`e dobiti izgaranjem neona, osloba|aju}i pritom puno svjetlosti. Kad

O3 ili ozon mo`e na{tetiti ~ovjekovu zdravlju, ali ga i {titi

Zna~enje ozona za zdravlje kompleksna je tema. S jedne strane mo`e na{koditi ~ovjekovu zdravlju, a s druge ga {titi kada u vi{im slojevima atmosfere zadr`ava poprili~nu dozu ultraljubi~astog zra~enja koje u prevelikim koli~inama uzrokuje neugodne i opasne promjene na ko`i. Vjerojatno ste ljeti na radiju slu{ali upozorenja za starije ljude, astmati~are i djecu da u obalnom podru~ju ne izlaze van jer je koncentracija ozona u zraku visoka. Takva upozorenja ne treba zanemariti jer pove}ana koncentracija ozona zaista uzrokuju ~itav niz problema: od upale grla, preko astmati~nih napada do pote{ko}a u disanju. S obzirom da ozon ima jak oksidacijski u~inak, kroni~na izlo`enost visokim koncentracijama uzrokuje upalu plu}a


KISIK

Najvi{e O2 (dolje) u atmosferu osloba|aju si}u{ni predstavnici cijanobakterija iz roda Prochlorococcus (gore); da nema tih malenih bi}a, uskoro bismo morali hvatati dah

Arhiv S. Burja

zbog o{te}enja plu}nog tkiva. Bude li vam netko htio prodati teoriju o dobrom i lo{em ozonu, imajte na umu prije svega jedno pravilo: {to je vi{e iznad glave, to je bolji. Osim negativnog utjecaja na plu}a, prizemni ozon je i va`an ~imbenik zagrijavanja Zemljine atmosfere jer djeluje kao stakleni~ki plin. No, ako se pravilno upotrebljava, ozon mo`e biti i koristan. Njime primjerice mo`ete dezinficirati vodu, a raste mu ugled i u svijetu alternativne i komplementarne medicine. Ima ve} {iroku primjenu: od lokalnog nano{enja na ko`u, preko ozoniranih parnih kupelji, sve do intravenoznih injekcija, ~ak i ure|aja za ozonaciju krvi, izra|enih po principu dijaliznih aparata. Nikada, ni u kom slu~aju se, me|utim, ozon ne smije dovoditi u tijelo udisanjem. Zagovornici ozonske terapije uvjeravaju nas u nevjerojatne pozitivne u~inke ozona kod virusnih infekcija, ko`nih problema, artritisa, raka i jo{ mnogo ~ega. Oni brane tezu da se ozon u tijelu raspada na O2 (2O3 u 3O2) i time pospje{uje oksigenaciju tkiva. Protivnici te teorije tvrde da se dovo|enjem dodatnog kisika posti`e maksimalna granica njegove zasi}enosti u krvi pa se taj vi{ak ionako ne mo`e vezati na hemoglobin. Ukratko, mijenja se ulazna putanja kisika, no ne i njegova koncentracija. Mi{ljenja se sukobljavaju i vjerojatno }e to jo{ neko vrijeme potrajati, a dotle u nekim europskim zemljama zdravstveno osiguranje ve} pokriva tro{kove ozonoterapije. Na kraju pogledajmo jo{ i prvu, naj~e{}u i najmanju alotropsku modifikaciju kisika – O2. Jezgroviti hrvatski naziv za njega je dvokis i vi{e se ne koristi iako tehni~ki vrlo precizno opisuje tu molekulu. Danas je O2 ~est plin u atmosferi i predstavlja dobru ~etvrtinu mase svih atmosferskih plinova. No nije uvijek bilo tako. U davnoj pro{losti, kad se razvijao `ivot na Zemlji, u atmosferi nije bilo kisika. Prvim organizmima za `ivot nije bio neophodan kisik. Napredniji mikroorganizmi su ga zatim po~eli fotosintetizirati, a njihov je metabolizam jo{ uvijek djelovao anaerobno. Tim je `ivim

bi}ima kisik bio otrovni nusprodukt metabolizma. Kako bi organizmi ugibali, s povr{ine Zemlje odstranjivali su dio ugljika (CO2 minus C = O 2) i vodika (2H2O minus 4H = O2) te ih odnosili sa sobom u grob (C plus 4H = CH4 tj. metan ili zemni plin), a njihov izdahnuti O2 ostajao bi u zraku. Tako su se po~ele pove}avati lokalne koncentracije kisika koje su omogu}ile novi skok u evoluciji – metabolizam na temelju kisika ili, jednostavno re~eno, izgaranje ugljikohidra-

ta u reakciji s kisikom. To je do dana dana{njega evolucijska pri~a o uspjehu i ne postoji na svijetu vi{estani~ni organizam koji za svoj opstanak ne koristi kisik. Danas u atmosferu, oboga}enu ugljikovim dioksidom, najvi{e kisika osloba|aju si}u{ni predstavnici cijanobakterija iz roda Prochlorococcus. Za~u|uje da su otkriveni tek prije dvadesetak godina iako oni u moru predstavljaju 50% klorofilne biomase. Da nema tih malenih bi}a, uskoro bismo morali hvatati dah.

PREMALO ILI PREVI[E KISIKA U na{em organizmu kisik od plu}a do tkiva prenose crvena krvna zrnca, bogata hemoglobinom. Klju~ uspje{nog prijenosa kisika le`i u `eljezu, vezanom na kompleksnu bjelan~evinu, koje brzo prima i predaje kisik. Premalo kisika u zraku, primjerice na velikim visinama, mo`e izazvati vrtoglavicu, glavobolju, umor i zadihanost, a ozbiljan nedostatak kisika dovodi do nesvjestice, gr~eva i smrti. Previ{e kisika za ~ovjeka je rijetka pojava i doga|a se samo ako udi{ete kisik pod previsokim parcijalnim tlakom. Simptomi su sli~ni kao kod nedostatka, osim {to je dodatni problem jo{ o{te}enje plu}nog tkiva te pove}ano o{te}enje stanica zbog pretjerane oksidacije. Dubokim disanjem ne}ete dobiti otrovne doze kisika, a vrtoglavica koju osjetite pri hiperventilaciji nije posljedica prevelike koli~ine kisika nego gubitka karbonata iz krvi i prevelike lu`natosti. Evo za kraj i {aljive zgode o budu}nosti kisika. Pametni ljudi u svojim motorima i pe}ima sagorijevaju sve podzemne zalihe ugljika i vodika. Nekad davno u nebo oslobo|eni O2 opet pada u ropstvo CO2 i H2O, kad ga zarobi iz zemlje oslobo|eni CH4. Razlog? Svi su razmi{ljali o tome {to }e u starosti jesti i kamo }e sve putovati, a zaboravili su razmi{ljati o tome {to }e disati. Gladan ~ovjek ima samo jednu brigu, sit ih ima na tisu}e, a onaj bez kisika nema vi{e nijednu! Do vi|enja do sljede}eg broja. Sa{o Burja

D

-

06 LIPANJ 07

-

Misteriji 41


Putovi do zdravlja

Glina je najvi{e pomogla

PREMALO KISIKA U KRVI Odveli su ga lije~niku koji je pretragama utvrdio nedostatak kisika u krvi: izmjereno je 93 posto {to je ispod grani~ne normale. Kad su ga sljede}i dan ujutro opet odveli lije~niku zasi}enje je, na sobnom zraku, palo na samo 89 posto. Dan prije prijema u bolnicu kod pedijatra je primao inhalacije i ventilacije. Pobolj{anje je bilo samo privremeno. Onda su ga odveli na pulmolo{ki odjel dje~je bolnice na Vrazovom trgu u Ljubljani. Na dan prijema utvr|ena je slaba zasi}enost kisikom. Nakon inhalacije ventolinom stanje se nije zna~ajno popravilo. Priklju~ili su ga na kisik i u bolnici je ostao skoro dva tjedna. Po ko`i je imao vidljive hiperpigmentirane predjele nakon preboljenih vodenih kozica, upaljeno grlo i pove}ane krajnike. Iznad plu}a

42 - 06 LIPANJ 07 -

Glina u sebe usi{e sve {tetne tvari i odlazi tamo gdje se nalazi bolest su bile raspr{ene brojne sitne inspiratorne i ekspiratorne pukotine. Bili su prisutni znaci pove}anog disajnog napora. Vrijeme provedeno u bolnici bilo je te{ko kako za njega tako i za njegove roditelje. Sre}om, majka je mogla biti pokraj njega skoro cijelo vrijeme. Ni{ta nije ukazivalo na pobolj{anje stanja. »^im bi isklju~ili kisik, koli~ina kisika u krvi bi opet pala ispod granice. Prsni ko{ mu se kod disanja jako spu{tao. Disao je vrlo brzo, udisao je oko 45 do 50 puta na minutu. Ba{ se mu~io«, te{kog se srca prisje}a mama. »Slikanje plu}a nije pokazalo ni{ta posebno. Astma ili alergija tako|er nije bila u pitanju«, pri~aju roditelji. Vasja Var{i~* Spol: mu{ki Starost: dvije godine Dijagnoza: bronhiolitis kojeg je izazvao respiratorni virus – RSV Te{ko}e: ote`ano disanje, temperatura, ote`ano iska{ljavanje, pove}ani sr~ani otkucaji Lije~enje: klasi~na medicina, narodna medicina, glina Zdravlje danas: U travnju je Vasja napunio dvije godine, zdrav je, `ivahan i sretan. Ako jo{ ponekad zaka{lje majku vi{e ne hvata strah jer joj je pri ruci glina. Kad se prehladi samo iska{lja sluz i sve je u redu. * 00 386 41/524 322 (otac Sre~o Var{i~)

Dva mjeseca prije nego {to je obolio, Vasja je, skupa sa sestricom koja ide u vrti}, prebolio vodene kozice. Pored kozica imao je i upalu u{iju zbog ~ega je uzimao Hiconcil. To mu je oslabilo imunitet te je respiratorni virus, koji se {irio pro{log prolje}a, imao slobodan put. Najvjerojatnije ga je dobio od sestrice Vite koja ga je »zaradila« u vrti}u, pretpostavljaju roditelji. Sestra je sa svoje tri godine imala ja~i imunitet koji je bio dorastao virusu dok mu je Vasja podlegao. I susjedova djeca su se razboljela, a jedno dijete se jo{ ni do danas nije potpuno oporavilo. Pro{log prolje}a su bolnice bile potpuno okupirane. Zbog pomanjkanja prostora Vasja je iz bolnice s Vrazovog trga preseljen na [lajmerjevu gdje je ostao jo{ nekoliko dana. Bio je jako strpljiv bolesnik, nije se opirao ili plakao pa su ga sestre voljele, hvali se ponosna majka koja je, nakon {to je vidjela da mu

Foto Andreja Paljevec

V

asja je na prolje}e pro{le godine bio primljen u dje~ju bolnicu zbog akutnog bronhiolitisa kojeg je uzrokovao respiratorni virus. Nakon klasi~nog medicinskog lije~enja stanje se nije dovoljno popravilo te su roditelji tra`ili neke druge na~ine pomo}i. Doznali su za glinene obloge, isku{ali ih i mlada obitelj je ve} nakon tri tjedna opet opu{teno disala i `ivjela. Kad je Vasji bilo jedanaest mjeseci iznad obitelji Var{i~ su se skupili prvi tamni oblaci. Majka i baka su primijetile kako Vasja tijekom spavanja hroplje te ubrzano i te{ko di{e. Po~elo je povi{enom tjelesnom temperaturom do 38,5 stupnjeva Celzija koja je spontano pala. Imao je i gnojni iscjedak iz nosa i izrazito je ka{ljao. Sluz nakupljenu u nosnicama nije znao iska{ljati i i{mrkati.


JE NAJVI { E POMOGLA

Foto Internet

G LINA

Lijevo: ote~en gle`anj s modricom tri minute nakon ozljede; na njega je bio stavljen oblog od prirodne gline bentonit. Desno: gle`anj nakon pet sati; bol je nestala, snaga gle`nja se normalizirala. U sredini: u glini se iznad modrice pojavio »odvodni« otvor.

klasi~na medicina ne mo`e pomo}i, po~ela tra`iti pomo} kod alternativne medicine. Kad se Vasja vratio iz bolnice poku{ali su s lije~enjem pomo}u obloga od kamilice po bakinom receptu. Kamilicu bi prepr`ili na ulju i polagali mu na plu}a. No nije bilo neke koristi. »Onda smo upoznali gospodina Angelia, koji se ina~e bavi vedskom astrologijom i bioenergijom. Rekao nam je kako je upravo vrijeme Saturna i kako je to doba koje najvi{e udara na di{ne organe. Kazao je da }e se vremenom sve srediti. To nas je malo smirilo, a povrh toga lije~nica je kazala da kod neke djece oboljenje traje pet dana, kod druge deset, a kod nekih i ~etrnaest dana. Smirile su nas i slike plu}a koja su bila ~ista. Problem je bila samo sluz koju nije znao iska{ljati«, govori Vasjin otac.

GLINA – BRZO POBOLJ[ANJE Vasjinom ocu je kolega s posla kazao kako njegov otac za probleme s koljenom uspje{no koristi glinene obloge. Odmah je pomislio kako bi mo`da glina mogla pomo}i i Vasji. ^im je dobio adresu gospodina Ferjuca iz Komende koji prodaje glinu nazvao ga je jo{ istoga dana. U o`ujku je Vasja jo{ bio u bolnici, a u travnju je zapo~elo lije~enje s glinom.

»Gospo|a Cvetka Ferjuc je rekla kako glina u sebe upije sve {tetne tvari i ide tamo gdje se bolest nalazi te da ustrajemo s polaganjem obloga barem tri tjedna po dva puta dnevno. Dala nam je upute kako postupati s glinom: smije se koristiti samo drvena `lica i pamu~na ili lanena krpa. Obloge je trebalo malo zagrijati kako ne bi bili prehladni. Pu{tala sam ih stajati po ~etiri sata, ponekad i pet ako bi zaspali. Ako je bilo {togod vla`no to bih skinula s njega i preobukla ga u suhu robicu. Vasja spava dva puta dnevno pa sam mu mogla dva puta dnevno stavljati obloge. Kad je i{ao spavati ve} je unaprijed znao da }e dobiti oblog«, pri~a majka. Da bi se {to br`e oporavio obitelj je oti{la na more. Kod prvog lije~ni~kog pregleda jo{ nije bilo nikakvih osjetnih promjena. Nakon ~etrnaest dana, na drugom pregledu, lije~nica je kazala kako ne mo`e vjerovati da se Vasjino stanje tako jako popravilo. Prije su mjerenja pokazivala 93, 94, a nakon tri tjedna nalaz zasi}enosti kisika je ve} porastao na 98 posto, na normalu. Nije vi{e hroptao, disao je potpuno normalno. Tada se nau~io i iska{ljavati sluz. Nakon toga su mu roditelji preventivno jo{ stavljali poneki oblog od gline. Dobro iskustvo s glinom je Vasjine roditelje potaklo da i sami po~nu piti glinenu vodu za pro~i{}enje tijela i povreme-

no, za ja~anje zdravlja, ponavljaju kuru. »Ako me boli grlo stavim oko vrata oblog od gline i opet ubrzo budem zdrav«, tvrdi Vasjin otac. »Kad se sestri Viti upalilo uho izvana smo ga namazali s glinom i gnoj je iscurio vani. Isto tako i Vasji, kojeg upaljeno uho uop}e nije ni zaboljelo jer je gnoj prije toga iscurio«, ka`e majka koja glinu koristi i kao masku za lice za ljep{u put. Glina je sada postala nezaobilazna stvar u ku}noj ljekarni. Svoja dobra iskustva Vasjini roditelji su podijelili najprije susjedima, prijateljima, znancima te im za olak{anje razli~itih problema predlo`ili glinu… Susjedu su tako glineni oblozi pomogli kod te{ko}a s pro{irenim krvnim `ilama. Prijateljicu, koja nije mogla zanijeti, za novu godinu obradovali su »glinenim« poklonom. Stavljala je obloge od gline na jajnike i ve} nakon dva mjeseca zanijela. Vasjina majka je lije~nici rekla kako je glina najvi{e pomogla Vasji, ali lije~nica, naravno, nije povjerovala. Majka jako vjeruje u ~udesnu mo} gline. Povremeno jo{ ponekad stavi na Vasjina plu}a ili trbu{~i} glineni oblog. Uop}e joj nije `ao {to je ustrajala na lije~enju glinom. Ka`e kako za samu sebe ne bi bila tako ustrajna, ali kad je dijete u pitanju nije imala problema s tim. Nagrada za trud je bila velika. Andreja Paljevec

D

-

06 LIPANJ 07

-

Misteriji 43


Numerolo{ko savjetovanje Va{e osobne brojeve analizira numerologinja Branka Zateja [ifra: MAJARE Draga ~itateljice, va{e pismo me malo ra`alostilo, naime nikad nismo prestari da bi `ivjeli `ivot koji je najljep{i dar {to nam mo`e biti poklonjen. Trebamo osvijestiti kako je sve {to nam se u `ivotu doga|a za na{e najvi{e dobro iako kod velike patnje to te{ko shva}amo. Prisjetite se kako je no} najtamnija prije jutra, kad se na nebu ugase sve zvijezde tik prije izlaska sunca. Tako }e i kod vas, draga ~itateljice, s ovom godinom zavr{iti vrlo te{ko razdoblje koje ste pro`ivjeli, posebno zadnjih godina. Stoga }u vam radije opisati {to vam donosi 2008. godina iako bih vam toplo preporu~ila da me nazovete radi promjene imena koje }u vam besplatno izra~unati jer me|u imenom, prezimenom i podacima ro|enja postoje neke nepodudarnosti {to vam uzrokuje dodatnu tjeskobu i te{ko}e. Vi ste, naime, `ena koja sanja velike snove i u `ivotu prolazi kroz mnoga razo~aranja, prevare i izdajstva, iako }e vam se u zrelim godinama, nakon mnogih gubitaka i kriza, `ivot smiriti. GODINA 2008. }e za vas biti godina ve}ih promjena i novih po~etaka na svim podru~jima `ivota. U tom razdoblju mo`ete biti smjeliji, aktivni, odva`ni i aktivno se prihva}ati rje{avanja starih te{ko}a. Aktivnost }e vam donijeti uspjeh na svim podru~jima, u toj }ete godini do`ivjeti svojih »pet minuta«. Osjetiti }ete kako vam postepeno raste va{a osobna mo} i energija. To je povoljna godina za nove ambicije i aktivnu promjenu va{eg na~ina `ivota. Mo}i }ete se otvoriti novim neo~ekivanim prilikama i poku{ati okrenuti `ivot u pozitivnijem i sretnijem smjeru. Biti }ete sposobni suo~iti se s problemima koji traju du`e vrijeme i za koje do sada niste vidjeli nikakvo rje{enje. Lo{e }e biti samo ukoliko ostanete previ{e vezani za stare {ablone. Ako se u danim situacijama pona{ate uvijek na isti na~in onda ne mo`ete

o~ekivati druga~ije rezultate. [ifra: LORENA GODINA 2007. LJUBAV I OSJE}AJI: Ove godine }ete te{ko izbje}i romanti~an susret ili vezu jer }e to biti ne{to {to }e se naprosto morati dogoditi. To jo{ ne mora zna~iti da }e ta veza biti uspje{na jer }e ovisiti i od drugih ~imbenika. Mo`ete uskrsnuti staru ljubav sa sada{njim partnerom ili osjetiti snagu da se rije{ite osje}aja koji vas ve`u za pro{lost i ograni~avaju. U potonjem slu~aju to se moralo zavr{iti, a neko vrijeme nakon razdvajanja mo`ete jo{ biti putem suda u dodiru s partnerom radi podjele imovine. Isto tako u naredne tri godine }ete te{ko pronalaziti dodir sa samom sobom i u tom razdoblju te{ko }ete prona}i novog partnera. Na podru~ju seksualnosti }e tako|er do}i do ve}e promjene; po~eti }ete u`ivati u vlastitoj ~ulnosti, ili po~eti u sebi osje}ati neke nove vidike seksualnosti koje prije jo{ niste osje}ali. POSAO I NOVAC: Dugotrajan trud kojeg ste ulagali u posao po~inje donositi plodove; iako vas ~eka jo{ puno te{kog rada za njega }ete biti bogato nagra|eni. Zato iskoristite razdoblje za osobni rast ili uspon u karijeri. U tom razdoblju }ete najvi{e energije i novca ulagati ne samo u odnose ve} i u zidove i dom kao prostor za stanovanje. Iako vam se predvi|a financijski uspjeh i povoljno razdoblje za ulaganja u nekretnine, budite svejedno oprezni i nemojte prekora~iti svoj ra~un. Na poslovnom podru~ju to je povoljno vrijeme za vas; velika vjerojatnost je da }ete birati izme|u dva doga|aja. ^eka vas profesionalni uspjeh i pove}anje odgovornosti, ako budete donijeli prave odluke. GODINA 2008. S 2008. godinom po~eti }e va{e razdoblje transformacije koje }e se zavr{iti 2010. godine i nije namijenjeno novim po~ecima

Va{e podatke za numerologinju Branku Zateja po{aljite na adresu Misteriji, PP 10, 52475 Savudrija, ili na ara@zalozba-ara.si. Za numerolo{ki izra~un navedite: to~ne podatke ro|enja, ime i prezime onako kako su vam zapisani u slu`benim dokumentima te eventualni nadimak. Detaljniju numerolo{ku analizu naru~ite na: 00 386 31 220 632 (poslije 17. sati); branka.zateja@gmail.com

44 - 06 LIPANJ 07 -

niti u ljubavi, niti prijateljstvu ili poslu. Na kraju tog razdoblja va{ `ivot }e biti potpuno druga~iji. To }e biti jedno od te`ih razdoblja u va{em `ivotu zato se poku{ajte {to vi{e opustiti i meditirati. [ifra: TARIK ZVANJE I RAD: Iako ste vjerojatno prekinuli svoje obrazovanje bez ve}eg napora u~ite i stje~ete znanje. Isto tako znate se u`ivjeti u tu|e patnje i pri tome iskreno `elite pomo}i ljudima, zato bi mogli biti vrlo uspje{ni kao socijalni radnik ili u nekim drugim humanitarnim pozivima. ^ak i me|u znancima i prijateljima djelujete kao socijalan i humanitaran ~ovjek jer skoro nikada ne odbijate pomo} onome tko vas za nju zamoli. Materijalna stabilnost vam mnogo zna~i iako ste zadovoljni i onda kada nemate puno novca. Rado ga »vrtite« i s njim rukujete te bi bili uspje{ni i u ulozi slu`benika banke pa i kao porezni i financijski savjetnik. Skoro ste idealan pomo}nik. Kako vam u presudnim trenucima manjka samosvijesti te{ko biste postigli uspjeh kao vo|a ili direktor. Potrebno vam je, naime, usmjeravanje drugih, a pri dodijeljenim zadacima pokazujete nevjerojatnu neovisnost i sposobnost da realizirate skoro nemogu}e ciljeve. Pri izvr{avanju mo`ete biti uspje{niji nego li kod upravljanja, pogotovo kad se bavite neovisnim aktivnostima ili trgovinom. Bili bi nezamjenjivi kao tajnik ili menad`er. Tamo gdje drugi odustaju, vama poma`e va{a dru{tvenost s pomo}u koje bez te{ko}a posti`ete stvari koje su mnogima nedosti`ne bez obzira na to koliko se trude. Drugim rije~ima: praznim oblicima udahnjujete du{u. Odlikuje vas prirodna gracioznost te puno razumijevanja za druge. Ne gurate se u prve redove, uspjeh dosti`ete bez pljeskanja i fanfara. Op}enito vam le`e zanimanja u kojima mo`ete pomagati drugima. To vam daje osje}aj vrijednosti i di`e va{u samosvijest. Pri radu ste odgovorni, ne gurate se naprijed i nemate velikih ambicija. I ako niste zaposleni u humanitarnom zvanju, u privatnom `ivotu djelujete kao savjetodavac ili terapeut. D


Ure|uje Nives Frani}, 091/7634 535 nives@laux.hr

Nove knjige se stiglo do usustavljanja temeljnog pojmovlja. Od 432 stranice najve}i dio otpada na pojmovne natuknice, odnosno rje~nik, ali tome su pridodani i spisak kratica, pa bibliografija terminologije ezoterizma i o ezoterizmu, ~e{}e navo|ena djela kao i kazalo ~esto navo|enih autora. Definicije pojedinih pojmova – onih koji pripadaju ezoterizmu op}enito, ne pojedinom – nisu enciklopedisti~ki razja{njene, ve} su ezoterijski usmjerene na suptilno i spiritualno, na ono »iza rije~i« povezuju}i okultno i vidljivo, iskustvo i teoriju. U rje~niku mo`ete na}i pojmove poput: astralno svjetlo, bard, eshatologija, horoskop, kletva, opoziv du{e, providnost, sinarhija, teofanija … U pravilu, pored svake natuknice navedena je etimologija rije~i (u ezoterizmu, etimologija nije povijesna nego metafizi~ka), sinonimi, navodi tekstova, poredbe, bibliografija, {to rje~nik ~ini vi{estruko korisnim i vrlo temeljitim.

Rje~nik ezoterizma Autor: Pierre A. Riffard Prijevod: Radmila Zdjelar Izdava~: V. B. Z. Opseg: 432 str. Format: 15,5 × 23,5 cm Uvez: tvrdi Cijena: 250 kn Evo nas, u redovitim predstavljanjima, i do jednog rje~nika, do knjige ~ija ideja nije da je {to prije pro~itate, ve} da je {to ~e{}e i temeljitije koristite. Ukratko, morali biste je imati u vitrini, nadohvat ruke, ukoliko vas zanima u njoj obra|eno podru~je – ezoterija. E sad, kako da ~ovjek bude siguran {to je sve ezoterija. Ni mi nismo mislili da je to ba{ tako te{ko razlu~ivo i lako smutljivo, dok nismo u uvodu pro~itali osobita upozorenja i silna obja{njenja po pitanju definiranja podru~ja ezoterije. Autor, Pierre A. Riffard, osobito upozorava na ~esto i nemu{to brkanje ezoterizma s okultizmom, mitovima ili simbolima, filozofijom ili religijom, misticizmom, parapsihologijom, sekta{tvom, spiritizmom, gnosticizmom … U uvodu je, stoga, navedena ~itava povijest otkrivanja ezoterizma, odnosno puta kojim se postupno i uz puno nepreciznosti pribli`avalo pravom sadr`aju ezoterije te na koncu stiglo i do specijalisti~kih izu~avanja arapske alkemije, mitraizma, hebrejske kabale, egipatskog hermetizma, tantri~ke umjetnosti … Ina~e, zanimanje za ezoterizam razvilo se tek u novije vrijeme (20. st.) pa je to bio i razlog za{to do sada (tada) nije bilo rje~nika ezoterizma. No, kada ~ovjek vidi koliko muke treba da se uop}e razlu~i {to je ezoterizam, nije ~udo da se ranije nije stiglo do rje~ni~kog preciziranja. Ipak, znaju}i {to rije~ zna~i ezoteristima, te za njihovo poimanje rije~i kao Doktrine o Imenu (» …stvar koja nema ime ne postoji, imati ime zna~i biti u bitku, svako bi}e ima ime, a ime je njegova bit.«), koju mo} ima (»U raznim vrstama inicijacije, prijenos spiritualnog utjecaja u~inkovit je upravo zbog svoje verbalne prirode, zbog svog usmenog izvori{ta.«), i koju brigu joj posve}uju, nu`no

Najve}a tajna Autor: David Icke Prijevod: Goran Bosni} i Kre{imir Juki} Izdava~: TELEdisk d.o.o. Opseg: 544 str. Format: 24 cm Uvez: meki Cijena: 190 kn David Icke, biv{i engleski nogometa{, vrlo je zvu~no ime. Ime koje zvu~i po kontroverzama i uznemiruju}im tvrdnjama o svijetu i `ivotu, o istini i duhovnim iskustvima. Autor koji se nakon osobnog duhovnog bu|enja usudio dovesti u pitanje sve {to su {kole i svi priznati sustavi pou~avali. Icke je pregalac ~iji je uvodni moto knjige dovoljno indikativan za njegov stvarala~ki identitet: »Lud? Mnogo ih je koji }e me nazvati ’lu|akom’ zato {to sam napisao ovu knjigu. Moj odgovor je sljede}i: I dana{nji mo}ni hrast ju~er je bio samo `ir.« Ickeovi izvodi svode se na sljede}e: dana{nji je problem centralizirani nadzor svijeta koji u krajnjoj konsekvenci vodi do centralne fa{isti~ke dr`ave. Znanje je u rukama nekolicine, a ostali se dr`e u neznanju. To je glavni model kojim se manjina slu`i pri manipuliranju. Manjina, tvrdi Icke, ispovezivana je krvnim i kooperativnim vezama kroz ~itav niz godina, tj. stolje}a, a nastala je, vjerovali ili ne, iz nes(p)retnog spajanja ljudske i izvanzemaljsko-gmazovske vrste. To je klju~ njegove najnevjerojatnije teorije zavjere. Prototipovi takvih bi}a upravo su George Bush, Henry Kissinger, obitelj Windsor, Rotchildi i Rockefelleri. Sasvim su u prednosti jer zbog svojih gmazovskih gena mogu svijet sagledavati ~etverodimenzionalno, dok se mi batrgamo u trodimenzionalnoj percepciji. Ickeove premise i zaklju~ci su takvi da je on sam na po~etku knjige naveo upozorenje za ~itatelje koji su ovisni o sada{njem sustavu uvjerenja ili emocionalno labilni. I doista, nadalje su razra|ene i razvijene ideje koje sasvim sigurno idu u red najve}ih i najosmi{ljenijih svjetskih urota: od rupa u ameri~kom ustavu koje dopu{taju ostvarenje gmazovskog plana, do cionizma

koji je politi~ki pokret, preko kraljice (zna se koje) i njezinih ljudi … Icke vrlo smjelo i vrlo usustavljeno nudi obja{njenja o tome kako je feni~ka kultura postala britanskom, za{to je Engleska (Veliko Britansko Carstvo) epicentar globalne kontrole, kako se vrsta gmazova, vrlo lo{a vrsta, pomije{ala s ljudskom vrstom i kako }e nam uskoro ti gmazo-ljudski hibridi (koji su se premjestila s Istoka u Englesku) glave do}i, kako su ovladali bankarstvom, medijima i politi~kom mo}i i kako se, shodno tome, slu`e svim vrstama emocionalne i mentalne kontrole pot~injavaju}i svojoj volji ~itav planet. Na slu~aju Ju`ne Afrike precizno obja{njava kako zapravo jedna obitelj iz krvnog saveza (Oppenheimer) kontrolira cijelu dr`avu, a ne nesretni Mandela. Naravno, mi se mo`emo praviti kao da nas se to ne ti~e, dok nam Icke zorno ne ilustrira da su neki ljudi i iz recentne i bliske povijesti upleteni u ostvarenje Programa, primjerice, lord Carrington kojega smo vrlo dobro zapamtili kao mirovnog izaslanika u Bosni tijekom stra{nog i suludog rata na kraju 20. stolje}a. Ukratko, svi oni koji nam o glavi rade ili su radili na{im precima pripadnici su gmazovske krvne loze: od Alfreda i Karla Velikog pa do svih ameri~kih predsjednika. Tim busholikim gmazovima jedina ozbiljna prijetnja je Zemljina frekvencija ~ija }e brzina za koju godinu toliko porasti da ta opaka bi}a vi{e ne}e mo}i odr`avati svoj ljudski oblik i postat }e jasno i svakom oku vidljivo da gmazovi vladaju na{im planetom. I upravo zato im je u interesu da {to prije uspostave {to mo}niju i jasniju kontrolu cijelog svijeta (mikro~ipove u ljude, NATO, svjetska vojska…) i upravo zato u osnovi globalizacije nije ni nekolicina korporacija nego tek jedna, kao {to je i jedan plan – apsolutna kontrola sustava. Prema Ickeu, postoji rje{enje i za tako zlonamjeran plan, a to je – masovni otkaz poslu{nosti sustavu koji na{om poslu{no{}u hranimo i razvijamo da bi nas on kontrolirao i eksploatirao. Treba po{tovati samo one zakone koji po{tuju ljude, zaklju~uje Icke, s velikom vjerom da ima jo{ dovoljno ljudskosti koja }e ih prepoznati.

-

06 LIPANJ 07

-

Misteriji 45


Astrolo{ki savjeti Odgovara: astrolog, terapeut i pedagog, prof. Stane Pade`nik, tel. 00386 51 339 532 [ifra: MINI, ro|ena 1977. Po prirodi sam znati`eljna, otvorena i prije svega spremna pomo}i. Sve je donekle bilo dobro do prije nekih 10 godina. Tada se dogodila smrt mojeg djeda, nakon dvije godine stradao mi je otac, a u me|uvremenu umrla mi je i baka. Nekako sam uspjela sve to prebroditi, ali su ostale posljedice koje su se odrazile na moje zdravlje. Ve} par godina imam `elu~anih problema i vrlo ~esto mi se javlja strah od smrti, panika. Vas bih zamolila da mi malo sve razjasnite u vezi zdravlja, zatim mo`da neki prijedlog u vezi posla i svakako osvrt na moj ljubavni i emocionalni `ivot. Uistinu ste imali vrlo te{ko razdoblje i to zbog zlo}udnog tranzita Plutona preko obiteljskog podru~ja, a zadnjih godina vam taj neugodni kozmi~ki pritisak uzrokuje jo{ i strahove i `elu~ane te{ko}e. Bez obzira na to vi ste ve} od 2006. godine u drugom Saturnovom ciklusu koji vam u tom prelaznom razdoblju donosi novi po~etak, velike promjene u osobnom i poslovnom `ivotu, a to }e zna~ajno utjecati i na va{e zdravlje, raspolo`enje i ljubavne osje}aje. Promjene }e ve}inom biti pozitivne, posebno ako se i vi budete tako usmjerili. Sre}om, vi ste poprili~no prilagodljivi. Uskoro }ete obnoviti jednu prijateljsku vezu, srediti pitanje stanovanja, sura|ivati s jednim gospodinom i osje}ajno se za njega jako vezati. U va{em `ivotu }e se ponovno pojaviti jako va`an mu{karac kojeg ne smijete odbiti zadnjih deset dana lipnja, a niti od druge polovice srpnja pa naprijed. U ta dva razdoblja pazite na sebe, na svoje raspolo`enje i zdravlje, izbjegavajte te`ak rad, ubode osa i onih `ivotinja koje tada ne}ete podnositi. U spomenutom razdoblju je najbolje imati odmor. Poslovno bi mogli napredovati na jesen kad }ete biti optimisti~niji, a do sredine sije~nja 2008. godine `ivite i hranite se {to zdravije kako vam se ne bi zdravstvene te{ko}e ponavljale. Osje}aji tjeskobe i brige zbog promjena na ginekolo{kom podru~ju }ete uspje{no sprije~iti ako budete razgovarali o onome {to vas ti{ti.

[ifra: SANJA, ro|ena u Rijeci. Ne radim u svojoj struci ve} kao konobarica s ~im nisam ba{ zadovoljna ali je to jedini posao koji mogu prona}i. @ivim s de~kom koji radi u inozemstvu tako da smo ve}im dijelom razdvojeni. Zanima me budu}nost, ljubav, zdravlje i posao i da li bih ne{to trebala drasti~no promijeniti u svom `ivotu ili pustiti da sve ide kako ide. Nu`no bi morali ne{to korjenito promijeniti. Va{a astrolo{ka karta ro|enja govori kako ste se rodili za pomaganje drugima i da `ivite za druge – sve dok vam tog pomalo pretjeranog humanizma ne bude dosta i dok ne po~nete misliti i na sebe. Ro|eni ste u vrijeme rastu}eg praznog mjeseca u Lavu {to vam, sre}om, daje veliku `ivotnu snagu, energiju za rad i stjecanje dru{tvenog polo`aja, za suo~avanje s javno{}u gdje do izraza dolazi va{a osobnost. Jo{ vi{e biste mogli napraviti za druge i prije svega za sebe ako budete po~eli {tediti energiju koju nepotrebno tro{ite na besplodne stvari i ako je budete usmjerili na samoizgra|ivanje. Po~nite dopunjavati svoje obrazovanje, investirati u sebe, jo{ pone{to nau~iti kako biste imali {ire mogu}nosti za zaposlenje. Steknite suvremeno znanje i vje{tine kako biste bili konkurentniji na tr`i{tu radne snage. Potom }ete biti samostalniji i manje ovisni o drugima ~emu ste skloni. Ka`ete da `ivite skupa s de~kom koji je zaposlen u inozemstvu. To ja ne bih tako nazvao. Imate de~ka s kojim ne `ivite skupa, {to je vi{e zami{ljena nego li prava partnerska veza. Takva veza vas na ni{ta ne obavezuje osim ako ve} nemate planove da u bli`oj budu}nosti uistinu po~nete `ivjeti zajedno i da to zajedno i ostvarite. S takvom ljubavnom vezom koja je samo malo bolja od nikakve samo zavaravate sebe kako imate neku vezu. Za to vrijeme vam povoljnije prilike promi~u. Upravo u prolje}e, posebno u lipnju i ponovno u rujnu ove godine, imati }ete mogu}nost upoznati ~ovjeka koji }e biti va`an za va{ `ivot. Su|eni mu{karac, ljubavnik, koji ne}e biti tako dale-

Pitanja za astrologa Stanu Pade`nika po{aljite na adresu Misteriji, PP 10, 52475 Savudrija, ili na e-mail misteriji@pu.t-com.hr Kratko i jasno objasnite svoj problem te postavite jedno do dva pitanja. Pismo mo`ete potpisati imenom ili {ifrom. Navedite mjesto ro|enja te datum, sat i minutu ro|enja iz rodnog lista.

46 - 06 LIPANJ 07 -

ko i s kojim bi mogli ozbiljno `ivjeti. Sa sada{njim mu{karcem i jo{ nekom drugom osobom mogli biste imati probleme u srpnju. Mo`da }e vam te suprotnosti pomo}i razrije{iti neperspektivnu vezu s trenutnim partnerom. I na poslu bi mogli napredovati do jeseni. Va{e zdravlje }e biti na velikom isku{enju u srpnju. [ifra: ZABRINUTA. Imam k}er za koju sam saznala da se drogira. Obe}ala mi je da }e prestati i da bi `eljela oti}i u inozemstvo. Da li bih ja trebala postupiti drasti~nije, a ne samo tra`iti pomo} u razgovoru s psiholozima i kontrolnim testovima? Preporu~ujem vam da k}erku po~nete promatrati druga~ijim o~ima nego li do sada. Ona je negdje, a mo`da i u obitelji, do`ivjela, pa ~ak i du`e vrijeme povremeno do`ivljavala stresove koji su destabilizirali njezinu osobnost i emocionalni `ivot. Vrlo je osjetljiva i krhka osoba koja sve do`ivljava vrlo duboko i sudbinski. Ono {to se vama i ~lanovima obitelji mo`da ~ini potpuno nedu`no njoj je to ne~uveno! Iznimno su joj va`ni ljubavni odnosi; mo`e biti da je razo~arana i zbog njih. Mo`e joj se dogoditi da bude nesretno zaljubljena u nekoga tko joj ne}e biti dosti`an. Mo`da je ~ak imala i stresno ljubavno – seksualno iskustvo koje nikako nije `eljela. Va`no je da vi sami sebi priznate da vam je k}erka ovisnica i da je potrebno odmah ne{to poduzeti, po mogu}nosti s njezinom dozvolom. Trebali bi potra`iti bolni~kog psihologa koje se bavi ovisnicima. On bi morao otkriti uzroke njezine ovisnosti. Dok ih ne uklonite nema nade da }e prestati s uzimanjem droge. Jednako je iluzorno o~ekivati da }e je odlazak u inozemstvo osloboditi i o~istiti od droge. Svoj problem mora rije{iti tu gdje je, osim ako je ne biste poslali na lije~enje negdje dalje od ku}e. Pripazite malo na nju od sredine lipnja do konca kolovoza ove godine jer bi tada mogla imati jo{ neke dodatne te{ko}e. U karti sudbine mo`e se vidjeti da bi se mogla oporaviti najkasnije i postepeno u 2008. godini, do kraja studenog! Ograni~avaju}a i pretjerana briga porodice joj ne daje dovoljno slobode, iako upravo sloboda mo`e biti uzrok du{evnog o~aja, ako ne zna {to bi s njom. Poduzmite mjere odmah, nesentimentalno i bez prazne nade. D


Putovi do zdravlja

Ure|uje Eva Jeseni~nik 00386 1 231 93 60 eva.jesenicnik@zalozba-ara.si

Klupska kartica Misterija donosi 10% popusta ALTERNATIVNO LIJE^ENJE Nau~ite `ivjeti `ivot kako sami `elite i odstranite probleme koji vas u tome sprje~avaju. www.zivljenje.com tel.: 00386 41 473 308 milka.lapajne@gmail.com AN\ELI I REIKI Marjetka Novak – Reiki te~ajevi svih stupnjeva, te~ajevi povezivanja s an|elima, {kola za an|eoskog terapeuta. Info: Brodarjev trg 11, Ljubljana, info@svetangelov.com, tel. 00386 (0)31/830 299, www.svetangelov.com BIOENERGOTEHNOLOGIJA Funkcionalna i frekvencijska dijagnostika unutarnjih organa, mikrovalna akupunktura kod bolova u ki~mi i zglobovima, bicom rezonancija kod alergija i prekomjerne te`ine, frekvencijska terapija Dr. Rifea kod onkolo{kih bolesti, psihoterapija. Brane Kobal, tel. 00386 (0)41/909 341, Ljubljana BIOTERAPIJA Smr{avite pomo}u energije, rije{ite se suvi{nih kalorija i kilograma, zapo~nite novi `ivot! Izra|ujem za vas prilago|enu tablicu namirnica koje vas ili debljaju ili vam poma`u smr{aviti!

PSIHOLOGIJA Profesionalna pomo} ameri~ke dipl. psihologinje. Ozbiljan pristup osobnim problemima; brzo i u~inkovito rje{avanje. Tako|er i na hrvatskom jeziku. Cijena: 10.000 SIT Barbara [irovnik, tel: 00386 51 306 381, e-mail: bsirovnik@gmail.com, Tr`a{ka 135, Ljubljana PSIHOKIBERNETIKA ESENA Psihokibernetika Esena poti~e samorazvoj i meditaciju te omogu}uje osobnu za{titu, za{titu na{ih bli`njih, za{titu stvari, djelovanje s misaonim frekvencijama, tjelesno, osje}ajno i psihi~ko zdravlje, lije~enje postoje}ih i sprje~avanje novih smetnji, pa i sposobnost psihokirurgije. Te~ajevi, terapije, regresoterapija.

Ako ste bez ideja, bez volje za `ivot i bez energije za svakida{nje du`nosti, ako vam i zdravlje popu{ta, javite se – mogu vam pomo}i.

Vadana Gordana Kudrikova, Umag, tel. 091/20 62 815, 052/752 760

Narud`be na tel. 00386 41 485 309 gospo|a META

ALTERA s.p. - obavljamo radiestezijska mjerenja {tetnih zra~enja, diagnostiku, savjetovanje. Narud`be na gsm: 00386 (0)41/716 195 ili e-mail: altera.rs@volja.net

Bioterapija, akupresura, refleksna masa`a. Utorkom u Ljubljani: Dom umirovljenika CENTER, srijedom u Mariboru: Hotel GARNI, Tabor. Bioterapeut STJEPAN [EPAT, informacije na tel. 00 386 (0)41/726 084. Duhovno iscjeljivanje, bioenergija, masa`e. tel. 00 386 (0)41/ 583 688, Roga{ka Slatina HOLISTI^KI CENTRI Holisti~ki centar Toma` [u{ter{i~ – fizioterapija, akupresura, kristaloterapija, refleksna masa`a stopala, energetska terapija, psihoterapija, energetsko ~i{}enje prostora i predmeta, masa`a tijela, uklanjanje bolova te o{te}enja kralje`nice i zglobova. Tel.: 00386 31 728 590; e-mail: info@kamrca.com; www.kamrca.com Vodnikova 155, Ljubljana

RADIESTEZIJA

RADIONICE OTKRIVANJE RODBINSKIH KONSTELACIJA po na~elima Berta Hellingera; mogu}nost izvesti na scenu konstelaciju vlastite rodbine za sve koji `ele osvijetliti odnose u svojoj obitelji ili prona}i put do zdravlja! Kontakt 00386 (0)41/894 025 Ljubljana, www.zdravilec.com REIKI SUN REI, savjetovanje i terapije Tadej Krnc s.p. nudi vam reiki terapije, lije~enje akupresurom, lije~enje magnetskom terapijom, razgovore, savjetovanja, pomo} kod detoksikacije organizma. Prevazi|ite umor, depresiju i otklonite stres. Dunajska cesta 51, Ljubljana, tel. 00 386(0)41/750 398, e-mail tadej.krnc@telemach.net

MASA@E

TRGOVINA

SHIATSU – pravi put do zdravlja Neurolingvisti~ko programiranje – poma`e iskori{tavanje va{ih potencijala i dostizanje ciljeva u poslovnom i osobnom `ivotu. Protu stresno opu{tanje – nau~ite se opustiti pomo}u jednostavne tehnike autogenog treninga. Panacea, Jani Golobi~ s.p., Andrea{eva 8, Ljubljana, tel. 00 386 (0)41/473 161, e-mail golobicj@volja.net

AUREA – sve za tijelo i du{u, maloprodaja i veleprodaja; prirodna kozmetika za tijelo, ezoterika, knji`evni program i proizvodi iz tehnologije Hydronic; AUREA Press d.o.o., BTC hala A, [martinska 152, Ljubljana. tel. 00 386 (0)1/541 17 60, www.btc-city.com/aurea ZDRAVI BILI - Trgovina s prirodnom prehranom i ezoteri~nim proizvodima, Radunica 5, Split, tel. 021/482 761 Trgovina DE-LEO, Vetrinjska ul. 5, Maribor – najve}i izbor ezoterike na jednom mjestu. Atlantidski prsteni, kristalne zvjezdice, magnetski nakit, njihala, stru~na literatura ... tel. 00 386 (0)590 15 447 WU WEI BU\ENJE Grupno i individualno otklanjanje blokada uslijed bolesti. Tjedni susreti, 14 seansi, Terme Dobrna. Vodi Dragan Sekuli}.

Za{to ~asopis kupujete, ako ga mo`ete dobiti u pretincu 10% jeftinije?

Narud`be: 099/33 60 510

Informacije i prijave tel. 00 386 (0)3/780 80 00 LJE^ILI[T A LJE^ILI[TA Terme Dobrna, lije~enje ginekolo{kih, reumatskih, ortopedskih i neurolo{kih oboljenja te stanja nakon ozljeda, tel. 00 386 (0)3/780 80 00

-

06 LIPANJ 07

-

Misteriji 47


Neobi~na iskustva

G

odine 1993. sam zajedno s pudli com Nejkom, ro|enom u drugom leglu, »posvojila« i tebe i dala ti ime Maj. Izme|u gospodara tvoje majke i neke gospo|e je bilo dogovoreno da iz legla odlazi{ njoj, ali ti si o~ito imao druga~ije `elje. Dok sam se naginjala nad velikom kutijom i promatrala tvoje suro|ence, trudio si se svim silama da te primijetim. U trenu sam se sjetila svojih hranitelja koji su mi neko} pripovijedali kako sam ih prilikom prvog susreta u Dje~jem domu sama izabrala za nadomjesne roditelje. Mo`da je upravo to osobno iskustvo kumovalo odluci da @ivot i ovaj put sam odlu~i tko s kim ide zajedno. Sa sve ~etiri si me obuhvatio, nje`no polizao po licu i cvile}i se branio od gospodarevih ruku koje su te `eljele vratiti nazad u kutiju. Iako me ozbiljni gospodin poku{ao uvjeriti kako moram po{tivati dogovor, jer si ve} obe}an drugome, ja sam po{tivala tvoj izbor. Nikad nisam zbog toga po`alila. S Nejkom si bez rivalstva dijelio moju ljubav, hranu i igra~ke. Bio si vrlo poseban psi}! Razumjevao si misli koje jo{ ne bih izgovorila i osje}ao raspolo`enja i prije nego bi ih sama osvijestila. Dobrih deset godina smo pro`ivjeli zajedno! Jedanaeste godine sam osjetila kako s tobom ne{to nije u redu. Pregled je pokazao kako }e biti nu`na operacija. Usprkos relativno visokoj starosti brzo si se oporavljao, no bolest je ponovno pokazala zube … Odluka da te predam nebu bila je neizbje`na. Na klinici je vrijeme stalo. Le`ao si u mojem naru~ju i gledao me s odobravanjem ravno u o~i. Pri~ala sam ti pri~u o psi}u Maju koji odlazi iz svijeta bolova i povjerila ti kako }emo se od sada susretati u ve~ernjim meditacijama. Posut poljupcima i zatomljenim suzama koje su mi parale grlo mirno si zaspao. Dan za danom sam ti palila svije}e i svjetlo{}u ljubavi pratila tvoju du{u. Moj literarni rad je posve zastao; nadahnu}a su se osu{ila kao

48 - 06 LIPANJ 07 -

kri{ke nekad so~nih jabuka. Tjedni su promicali, a mojoj `alosti se nije nazirao kraj. Trudila sam se pokopati te u srcu, a `ive epizode su stalno, danju i no}u sastavljale nove filmove. Samo tu i tamo bi me na kratko vrijeme smirili ljudi koji su i sami pre`ivjeli smrt svojih psi}a. Rekli su da se bol vremenom smanji, a istodobno su i sami – iako je od gubitka pro{lo ve} vi{e godina – jo{ uvijek `alili za svojim ljubimcima. Neku sam te ve~er, u tra`enju izlaza, molila za pomo}. U mislima sam te pitala {to da u~inim kako bih se umirila i ponovno usredoto~ila na rad. Tu si me no} posjetio u snovima. Spu{tenom glavom si mi tr~ao ususret. Povikala sam: »Maj, moj dragi Maj~ek, do|i!« Naglo si se zaustavio tako da je pijesak za{kripio pod

Poziv na pisanje Mnogima od nas se ve} dogodilo ne{to neobi~no. Opi{ite va{ istiniti, neobi~ni doga|aj, susret, va{e snove, osje}aje, vidovite trenutke, strah … Napisano po{aljite na e-po{tu info@foska.net ili na adresu Misteriji, PP 10, 52475 Savudrija. Najbolje pri~e }emo objaviti i nagraditi s jednogodi{njom pretplatom na ~asopis Misteriji. tvojim stopalima i propeo si se na zadnje {apice. Osjetila sam vonj tvoje dlake i ve} te htjela podignuti kad sam u nju{kici ugledala neobi~an predmet. »Maj~ek, gdje li si samo prona{ao moje dragocjeno dr`alo s perom, ta cijelo ga vrijeme ~uvam u kutiji na gornjoj polici ormara za knjige«? ~udila sam se. Ti se me zaigrano mahaju}i ~upkastim repom samo gledao i gledao. Stegnula sam ruku. Pero si nje`no spustio u moj dlan. Jo{ prije nego li sam te stigla pogladiti, tvoj `ivi lik je po~eo nestajati. Iza prividno prozirne zavjese unazad si se udaljavao u bezobli~an prostor, obasjan svjetle}om aurom. Probudio me vlastiti krik. Soba je jo{ neko vrijeme mirisala po tvojoj svje`e opranoj dlaci. I Nejka je osje}ala tvoju poznatu prisutnost. Grozni~avo je tr~ala prostorom, pritajeno cvilila i upitno me pogledavala. Ustala sam i pristavila vodu za kavu. Bez osje}aja sam, s Nejkom u naru~ju pogledavala promjenljivo, metalno sivo nebo. Na sjeverozapadu se polako, a prepoznatljivo oblikovala prekrivena bijela grudica. Misao je oblikovala asocijaciju na tvoje kovr~avo krzno. Grudica je polako stezala {apice, podigla glavu u smjeru mog prozora, {iroko zijevnula i polako se stopila sa srebrnim jutrom. U povratku sam nadolila {alicu vode i skuhala kavu. Ovim pisamcem ti se, dragi moj Maju, zahvaljujem za dragocjenu pomo} prilikom dubokoga duhovnog susreta. Uvijek sam znala da si jako poseban psi}. Tvoja jedinstvena poruka je pomaknula os moje svijesti i ponovno me inspirirala na stvaranje. @ivotu si dodao neprocjenjivo iskustvo – sjajnu svjetlost bijele aure koja mi garantira kako je Odavde do Tamo provedena nevidljiva energetska stazica bezuvjetne Ljubavi i Prijateljstva. Tvoja Z. Ilustracija Milo{ Lukman

Pismo Maju

D


Susreti

WU WEI bu|enja

U Termama Dobrna Dragan Sekuli}* vodi wu wei bu|enje za vrijeme kojeg osoba sama savladava svoj unutarnji psihoenergetski uzrok bolesti. Za vrijeme seanse wu wei-a u ljudima se budi prastaro, svima dano, nenau~eno znanje iscjeljivanja. Wu wei bu|enje je namijenjeno za borbu protiv svih bolesti kao i za preventivu. Kontraindikacija nema. U lipnju }e se odr`ati ~etrnaest uzastopnih seansi, ujutro i poslijepodne, u tjednu izme|u 23. i 30. lipnja. Cijena ~etrnaest seansi je 410 €. Terme Dobrna u svibnju i lipnju nude promocijski popust za djecu koja }e sudjelovati u wu wei bu|enju: • 50 % popusta za djecu do 12. godina starosti koja }e koristiti vlastiti ili dodatni le`aj u sobi s jednom odraslom osobom • besplatno za dijete do 12. godina u dvokrevetnoj sobi s dodatnim le`ajem ili suiti ako boravi u sobi s dvije odrasle osobe Prijave i informacije: tel.: 00386 3 780 80 00, faks: 00386 3 780 81 11 info@terme-dobrna.si Cijene polupansiona za sedam dana za polaznike wu wei bu|enja iznose od 219 do 292 €.

* 091/254 36 98

Prodaja po{tom 099/33 60 510 Artikle koji su predstavljeni na stranicama 25 do 27, mo`ete kupiti u: ZAGREBU: trgovina Orhidea - Importane centar (01/457 74 22) trgovina Interspar, City Centar, Ljubljanska avenija - Jankomir; trgovina Viva-Centar Kaptol (01/486 06 11) RIJECI: trgovina Mediko shop, Ciottina 30b (051/32 09 22) trgovina Mediko shop, A. Meduli}a 6 (051/32 09 22) PORE~U: trgovina Biomarket Dietetica, Mlinska 1 (052/438 113) PULI: Ljekarna Stoja, Lj. Posavskog 11 (052/386 853) SPLITU: trgovina Zdravi bili, Radunica 5 (021/482 761) trgovina Sad i ovdje, RK Dobri (021/480 106)

TRA`IMO NOVA PRODAJNA MJESTA! Da li biste `eljeli u va{oj trgovini prodavati proizvode predstavljene na stranicama 25-27? Nazovite na telefon 098/33 60 51.

Mali oglasi u Misterijima CIJENA jedne rije~i je 10 kn (najmanje 150 kn za 15 rije~i ili manje). Vrijedi 10% popusta ako oglas ide u tri broja Misterija, a 15% popusta za vi{e od tri broja za redom. Broj telefona i e-mail adresa ra~una se kao jedna rije~. ROK za slanje oglasa je do 5. u mjesecu za sljede}i mjesec. Pla}anje je unaprijed, na ra~un br. 2484008-1103258111 INFORMACIJE na telefon 00386 1 231 93 60. Oglase slati na fax 00386 1 230 16 27 ili e-mail: ara@zalozba-ara.si Usluge objavljene na ovoj stranici i u ostalim oglasima ne provjeravamo i za njih ne odgovaramo. ^itatelje molimo da nas obavijeste o kvaliteti ponu|enih usluga.

-

06 LIPANJ 07

-

Misteriji 49


Solarno-karakterni horoskop za lipanj 2007. – Saturnova godina i godina Svinje

Horoskop za lipanj 2007. OVAN – U prvim }ete danima lipnja svo-

jom vatreno{}u ishoditi realizaciju nekoliko visoko postavljenih ciljeva i do`ivjeti veliku medijsku pa`nju. Sve do 23. dana u mjesecu bit }ete odlu~an dobro~initelj u poslu i sportu. Stvari bi se mogle zakomplicirati sredinom lipnja, kad }ete promijeniti planove. Put u inozemstvo radije realizirajte ranije. Poslije }ete se stabilizirati, raditi na zemlji ili imanju i kupovati starine i darove. BIK – Do sredine mjeseca privla~it }e vas more, ukusna hrana, dru{tvo najbli`ih te ljubitelja prirode, narodnih obi~aja i svega tradicionalnog. Prizemljit }e vas mla| koji }e 15. u mjesecu donijeti promjenu vremena i raspolo`enja, nakon ~ega }ete postati odlu~ni, zahtjevni i posesivni. Tada zavr{ite s vje`bama, obrazovanjem ili drugim jakim radnjama te ih zamijenite pospremanjem, analizama i svime onime, za {to prije niste imali vremena. Topli osje}aji naklonjenosti preobrazit }e se u vru}e, otkriveno iskazivanje ljubavi! BLIZANCI – Optere}enost organizacijom masovne priredbe te rje{avanjem pravnih i dugoro~nih poslova ispunit }e vas odu{evljenjem i potrebom za dugim putovanjem. Osvajat }ete svijet i suprotni spol. Neka vas vodi intuicija koja }e vas dovesti do prave osobe, izabranih ljudi i sudbinskih mjesta. Usprkos nepredvi|enim okolnostima i peripetijama, do sredine mjeseca zbli`it }ete se s osobom svoga srca. Duhovno bogatstvo, na koje }ete naletjeti, bit }e nezamjenjivo. RAK – Ovaj mjesec donosi ~ak tri lunacije koje itekako utje~u na va{ `ivot: pun mjesec 1. i 30. te no} bez mjeseca 15. lipnja. Nekoliko dana oko tih datuma ljudi }e u va{oj blizini biti nemirni pa zato barem vi vladajte situacijom - u odnosima, na cesti, na poslu i u trgovini. Naro~ito kaoti~no bit }e na kraju {kolske godine. Neka vas ne iznenadi promjena planiranog dopusta. Ne pucajte u prazno pri ure|ivanju prvotnog doma. Volite se s partnerom otvorenije nego dosad, bez nepotrebnih tajnovitosti. LAV – Divljenje, vra}en ugled, pozornost javnosti i medija neobi~no }e vam goditi barem dvaput prije po~etka ljeta. Prihvatite sve poslovne, slu`bene, pravne i ljubavne izazove. Sudjelujte u me|unarodnom projektu u prvoj polovici lipnja jer }ete kasnije imati smolu. Osoba, koja se s vama `eli pohvaliti, lijepo }e vas obu}i. [armirat }ete

50 - 06 LIPANJ 07 -

U solarno-karakternom horoskopu mo`ete dobiti osobniju prognozu ako najprije pro~itate poruku za va{ sun~ev i onda jo{ za va{ ascendentni znak. preplanulom ko`om, smijehom, zabavno{}u, a u posljednjem tjednu o~ekujte kritike i sva|e. Vi koji ste ro|eni u srpnju ne izla`ite se opasnostima, da ne biste imali zdravstvenih problema! DJEVICA – Budite kreativni u obiteljskom i prijateljskom krugu, no u poslovnim stvarima o~ekujte ve}i rizik zbog nestabilnih poslovnih partnera, nepovoljnih poslovnih okolnosti, zabuna i nesklada. Nemojte si dozvoliti vrtnju u mjestu. Bit }e bolje da preure|ujete prostore, analizirate postignute rezultate i napravite novi plan za posljednji tjedan u lipnju do punog mjeseca 30. dana koji }e vam pomo}i da ostvarite ne{to izuzetno! Ne}ete se mo}i sasvim pouzdati ni u prijatelje, niti u intimnog partnera ako dosad niste bili uskla|eni. Ususret }e vam do}i stabilan, sposoban ~ovjek. VAGA – Zbog prodorne, dinami~ne snage drugih ljudi, izme|u ostalog i va{eg partnera, osjetit }ete se pritisnuti uza zid. Trebat }e vam smiren ladanjski krajolik ili pak odmor uz vodu. Ako si to ne mo`ete priu{titi, budite barem uvi|avni prema onima koji su puni planova i radnog poleta. Ne budu li grubi prema vama, jednostavno se uklju~ite u njihova nastojanja da postignu ono {to ve} neko vrijeme silno `ele. Preko njih }ete i vi ostvariti svoje zamisli. U prvoj polovici lipnja brzo napi{ite me|unarodne projekte i povezujte se s ljudima. [KORPION – Va{ sportski duh, borbenost i poslovnost obe}avaju mnogo rezultata i financijskih u~inaka ako svoju vatru podesite tako da ne izgori prebrzo ili ne izazove po`ar u odnosima me|u kolegama {to }e imati negativni utjecaj na va{ intiman `ivot. Medijski uspon mo`e se nastaviti u smjeru duljeg putovanja u tople krajeve, na me|unarodnu scenu ili tamo gdje }ete obogatiti svoje poznavanje duhovnih vrijednosti. Sudjelovanje u europskom projektu ili politici bit }e vam privla~no, no posljednji tjedan u mjesecu sve se mo`e preo-

krenuti u suprotnom smjeru. STRIJELAC – Na pomolu su simpatije, osobito prema osobi koja vatreno i otvoreno izra`ava svoje ljubavne osje}aje. Odnos se mo`e razviti u trajnu vezu. Mo`da }ete se vjen~ati uz veliku pompu ili }ete biti svjedokom medijski popra}enog doga|aja u kojem vam se isplati sudjelovati prema vlastitim sposobnostima. Do 25. u mjesecu pove}avat }e se protok ljudi kroz va{ `ivot, a to }e se pozitivno odraziti na podru~ju studija, putovanjem u udaljene krajeve, ili uspje{nim zavr{etkom va`nog posla, nasljedstva ili sudskih rasprava. JARAC – I dalje }e vam rasti ugled i mo}. No, ako ste u posljednjih godinu ili dvije bili na visokom polo`aju, o~ekujte da }e vam ponestajati snage. Blagovremeno se isklju~ite pa se u intimnom, mirnom krugu, uz vodu, s knjigom na le`aljci pripremite za veliku priredbu na kojoj }ete biti nezamjenjivi. Vi koji ste sami uskoro }ete naletjeti na neumornu osobu s ljupkim `arom i plamenom u o~ima, koja }e vas htjeti razmaziti. Neka vam ona pravi dru{tvo i onda kad budete na konju, kad budete kupovali ili lizali sladoled. VODENJAK – Znam! Do iznemoglosti biste ponavljali sve ono {to je lijepo jer ste ku{ali i jo{ ku{ate slasti uskome{anih osje}aja koji vas ushi}uju kao kad na jahti jedrite punim jedrima u nepoznato. Va`no je samo da uz vas bude osoba koja je uzrok va{e uzbu|enosti i sre}e. Barem do 22. u mjesecu isku{avajte slast uspjeha, seksualnog i duhovnog naboja, ne zaboravljaju}i pritom prijatelje koji su uz vas bili u trenutcima nevolje koja vas je ponekad duboko tla~ila. U posljednjem tjednu slijedi otrije`njenje! RIBE – Bit }e to nemiran mjesec, pun promjena i iznena|enja. Do`ivjet }ete emotivne tsunamije, od ostvarenja va{ih snova do pribli`avanja zgari{tu ideala. Uz pomo} odlu~nog, poduzetnog, stamenog ~ovjeka uspjet }ete ostvariti barem dva poslovna poteza koji mogu dugoro~no utjecati na va{e prihode. Investirajte novac u obnovu prostora (ako to jo{ ima smisla), ili pak u nove nekretnine, i to najkasnije do 25. u mjesecu. Onda po|ite na aktivni odmor – obaviti poslove koji vas vesele i oboga}uju. Priprema: astrolog prof. Stane Pade`nik D


Prodaja po{tom: 099/33 60 510 ili info@foska.net ZAMOLITE SVOJE AN\ELE

Knji`ara kluba Putovi do zdravlja pretplatnici ~asopisa Misteriji Misteriji, ~lanovi kluba Putovi do zdravlja, imaju 10% popusta

Alma Daniel, Timothy Wyllie i Andrew Ramer Knjiga govori kako se uz an|eosku pomo} mo‘emo povezati s vlastitim unutarnjim ZABORAVLJENE svijetom i ostvariti na{e ciljeve, bez obzira radi li se o boljim odnosima, iscjeljivanju ili TAJNE POSLJEDNJIH odvikavanju od raznih ovisnosti. A da biste se mogli dru‘iti i razgovarati sa svojim an|elima, nau~it }ete pet koraka procesa Milost te razne vje‘be, meditacije i vizualizacije. INICIRANIH CIGANA 304 stranice, 164 × 234 mm, meki uvez Pierre Derlon Cijena 180 kn + po{tarina Autor je ovu knjigu objavio 1977. godine, nakon {to je godinama ‘ivio zajedno s francuskim Romima. Tijekom tih godina romski su ga patrijarsi – ~arobnjaci inicirali u postupke prijelaza u druge dimenzije postojanja kvalitativno veoma razli~itih i bogatijih od takozvane stvarnosti. »Zaboravljene TAROT KAO PROFESIJA tajne« su izvje{}e o toj osebujnoj predaji znanja. Vesna Burcsa 154 stranice, A5 format, tvrdi uvez Knjiga vodi ~itaoca kroz ovu staru i psiholo{ku igru na suvremen Cijena 72 kn + po{tarina i pristupa~an na~in. Predstavlja ne samo op}enitu teoriju klasi~nog tarota, nego i godinama sakupljano iskustveno znanje jednog profesionalnog kartomanta. Ova knjiga STEPHEN TUROFF – je priru~nik za sve koji se ‘ele baviti tarotom bilo kao profesijom ili samo za sebe. DUHOVNI KIRURG Uz knjigu mo‘ete naru~iti i originalne karte za tarot iste autorice. Grant Solomon 415 stranica, B5 format, tvrdi uvez Duhovni kirurg, biv{i stolar Englez Stephen Turoff, iscijelio je Cijena knjige 370 kn + po{tarina na tisu}e ljudi i jo{ uvijek iscjeljuje. Grant Solomon razotkriva ‘ivot Cijena tarot karata 370 kn + po{tarina tog iscjelitelja i opisuje razvoj njegovih kirur{kih tehnika. Za manje od deset minuta ulazi u ~ovjekovo tijelo nakon ~ega ostaje samo o‘iljak koji ve} nakon nekoliko dana nestane. I mnogi osjete olak{anje. Autor O obrazla‘e tko su entiteti pokojnih lije~nika koji djeluju kroz najboljeg V SEDAM KORAKA DO VJE]NOSTI O iscjelitelja na sjevernoj zemaljskoj polukugli. Stephen Turoff N 208 stranica, 21 cm, meki uvez Dvije je godine Stephen Turoff, svjetski poznati »duhovni kirurg«, Cijena 110 kn + po{tarina bio u doticaju s du{om vojnika Jamesa Leggeta, poginuloga u Prvome svjetskom ratu. Tijekom tog vremena nastala je izuzetna pripovijest o smrti na boji{tu u Francuskoj i putovanju u novi ‘ivot nakon smrti. Knjiga, koju pro‘ima duhovna mudrost i veseli humor, dosti‘e KOJI K.... UOP]E ZNAMO!? O izvan iluzija i govori o tome da smo vje~ni. V W. Arntz, B. Chasse, M. Vincente 185 stranica, 21 cm, meki uvez O Ovo je knjiga o zapanjuju}oj znanosti. Uz pomo} brojnih istra‘iva~kih N Cijena 110 kn + po{tarina i teorijskih znanstvenika, ona }e vas kroz okular kvantne fizike povesti u svemir koji je bizarniji i ‘ivlji nego {to smo ikada zami{ljali. Ova znanost vodi ne samo u materijalni svijet, nego duboko u podru~je duhovnosti, do spoznaje da je zapravo sve proizvod HRAM U ^OVJEKU na{eg uma i da ‘ivimo ba{ onako kako ‘elimo. Sveta arhitektura i savr{eni ~ovjek 288 stranica, 17 × 22 cm, meki uvez Cijena 225 kn + po{tarina R. A. Schwaller de Lubicz Autor je nakon petnaestogodi{njeg istra‘ivanja Hrama u Luxoru na samom nalazi{tu dokazao da je plan Hrama strogo utemeljen na proporcijama ljudskog tijela i oblikovan kako bi simboli~ki predstavljao ~ovjeka. Elementi uo~eni u Hramu dokazuju da je u faraonskom Egiptu postojalo puno ve}e znanje geodezije, astronomije i fiziologije SMRTONOSNA PRIJEVARA od onoga {to je egiptologija dosad bila spremna prihvatiti. OKO DIJABETESA 130 stranica, 157 × 233 mm, tvrdi uvez Cijena 72 kn + po{tarina Thomas Smith Autor ove knjige postao je medicinski istra‘iva~ kad je bio prisiljen sam izlije~iti svoj dijabetes. Knjiga govori o istra‘ivanjima ONO SI [TO JEDE[ dijabetesa tipa 1 te predstavlja vodi~ za razumijevanje Gillian McKeith i borbu protiv dijabetesa tipa 2, ateroskleroze Svi ljudi imaju ne{to zajedni~ko: ono su {to jedu. i impotencije, s uputama kako trajno, brzo, prirodno Prema autorici, svjetski priznatoj nutricionistici, hrana i ekonomi~no izlije~iti ove bolesti u ve}ini slu~ajeva. koju jedemo je gorivo koje mora biti dovoljno kvalitetno za 214 stranica, 14 × 20 cm, meki uvez optimalno funkcioniranje na{eg tijela. Iz knjige mo‘emo saznati Cijena 90 kn + po{tarina koja je hrana najbolja za na{e zdravlje i koje }e nam namirnice pomo}i da izgubimo na te‘ini i ostanemo vitki. No, osim hrane jednako nas odre|uje i ono {to volimo, jer ljubav je najsna‘niji ~uvar tjelesne energetske ravnote‘e. 224 stranica, 22 cm, meki uvez Cijena: 109 kn + po{tarina


Za sve ~itatelje ~asopisa Misteriji Akcija u lipnju

Vr~ za dobru vodu Vr~ smanjuje genotoksi~nost vode. U kombinaciji s plavom, zelenom ili crvenom ~a{om pobolj{anje vode je jo{ ja~e. Vr~ za dobru vodu se nalazi u svim prodavaonicama koje prodaju i informirane ~a{e. Djelovanje vr~a je testirano s biolo{kim pokusom Allium test. Cijena: 380 kn + po{tarina

*

Vr~ za dobru vodu naru~ite pouze}em: 099/33 60 510 Misteriji, PP 10, 52475 Savudrija info@foska.net

Za ~itatelje ~asopisa Misteriji Vr~ za *dobru vodu dostupan je po cijeni od:

320 kn + po{tarina!

Misteriji 16 - Lipanj 2007  

Vra}amo li se nakon smrti? djeluje na ~akre Do iskustva na rubu smrti tako|er mogu dovesti i trans i droge Anksioznost, depresija, poreme}aj...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you