Page 1

GODINA 1 - Broj 12 - VELJA^A 2007 - Hrvatska 25 kn/ Srbija 250 Din/ BiH 65,5 KM/ Crna Gora 3,5 €/ Makedonija 150 Den; POZOR! ^ITANJE OVOG ^ASOPISA MO@E UTJECATI NA VA[ @IVOT

ISSN 1845-8416

Za{to

Meditacija mijenja bolesno stanje duha i tijela

meditiramo? Kontroliraju

vas!

Svijet informacija sve je nepregledniji i zamr{eniji

Toplomjer

i {titnja~a

Uzrok tegobama le‘i u malenoj ‘lijezdi?

Detektor za NLO-e

Neobja{njeni zra~ni fenomeni i lete}i objekti

Lje~ili{te u

postelji Le‘i{te ujedno predstavlja i stimulator pozitivnih energija

DUHOVNI KIRURG S. TUROFF


Prodaja po{tom: 099/33 60 510 ili info@foska.net INDIGO DJECA

Knji`ara kluba Putovi do zdravlja pretplatnici ~asopisa Misteriji Misteriji, ~lanovi kluba Putovi do zdravlja, imaju 10% popusta

Lee Carroll i Jan Tober / Priru~nik za one koji bi `eljeli razumjeti djecu s pro{irenom percepcijom te neobi~nim fizi~kim i duhovnim sposobnostima koja KRISTALNA uznemiruju roditelje, u~itelje, lije~nike … Iskustva stru~njaka koji Doreen Virtue, dr. sci. / Kristalna djeca su nova su se suo~ili s neobi~nim, do sada nepoznatim problemima. generacija koja dolazi na Zemlju nakon njihovih indigo 240 stranica, A5 format, tvrdi uvez prethodnika. Poput njih i kristalna djeca su vrlo senzibilna, Cijena 130 kn + po{tarina ali manje ratni~ki raspolo‘ena, obzirnija i bezbri‘no si utiru put u bolji svijet … 136 stranica, A5 format, tvrdi uvez Cijena 90 kn + po{tarina HOLOGRAFSKI SVEMIR

DJECA

Michael Talbot / Holografski model svemira, ~iji su glavni arhitekti najeminentniji svjetski mislioci, poput kvantnog fizi~ara Davida Bohma i neuropsihologa Karla Pribrama, dao je smisao {irokom spektru pojava koje se do sada u pravilu svrstavalo izvan ZNANSTVENIK, LU\AK, podru~ja znanstvenog razumijevanja: telepatiji, vidovitosti, misti~nim LOPOV I NJIHOVA @ARULJA osje}ajima jedinstva sa svemirom, psihokinezi … Keith Tutt / Ova knjiga govori o izumiteljima, strojevima i tehnologijama koji 328 stranica, B5 format, tvrdi uvez najavljuju novu energetsku revoluciju: revoluciju koja }e ponuditi rje{enja Cijena 150 kn + po{tarina za najve}e klimatske promjene s kojima se ovaj planet suo~io od posljednjeg ledenog doba. ^iste i jeftine tehnologije proizvodnje energije, one koje ne zaga|uju okoli{, su jedini mogu}i na~in da zaustavimo stradavanje Zemlje od ekstremnih vremenskih kolebanja. 328 stranica, B5 format, tvrdi uvez STEPENI[TE DO NEBA Cijena 140 kn + po{tarina Zadivljuju}a potraga ljudi za besmrtno{}u bogova Zecharia Sitchin / Ljudski rod od pamtivijeka tra‘i odgovore na nedoku~ive zagonetke svemira, ‘ivota i zagrobnog ‘ivota. Je li negdje na Zemlji postojalo mjesto gdje su se, nakon Lynne McTaggart / Ova va‘na knjiga je smrti, ljudi mogli pridru‘iti besmrtnim bogovima? Nakon vi{e godina pregled znanosti tre}eg tisu}lje}a i na~ina na koje }e temeljitog istra‘ivanja ugledni znanstvenik Zecharia Sitchin utjecati na ‘ivote svih ljudi na Zemlji. Osloba|a svijest i ponovno identificirao je legendarnu Zemlju bogova i iznio zapanjuju}a je postavlja na njezin veli~anstveni i zaslu‘eni polo‘aj uzro~ne sile u nova otkri}a o velikim piramidama, Sfingi i drugim svemiru. Uz to Polje je vrlo ~itka knjiga, a poti~e na{u ma{tu jer daje zagonetnim spomenicima ~ije su pravo zna~enje i ~vrste argumente da smo na rubu jo{ jedne revolucije u na{em svrha tisu}lje}ima bili izgubljeni. razumijevanju svemira – mo‘da ~ak i ve}e od one koja je najavila atomsko doba. 400 stranica, A5 format, tvrdi uvez 278 stranica, B5 format, meki uvez Cijena 150 kn + po{tarina Cijena 140 kn + po{tarina

VA[E TIJELO VAPI ZA VODOM Niste bolesni, `edni ste!

POLJE

IZGUBLJENA KRALJEVSTVA Fereydoon Batmanghelidj, dr. med. / Ova knjiga obja{njava novo otkri}e Zecharia Sitchin / Misterije i enigme Maja, da je nedostatak vode u tijelu – kroni~na dehidracija – glavni uzrok mnogih Asteka, Inka i njihovih prethodnika koje su bolnih degenerativnih stanja, kao {to su astma, alergije, visok zbunile konkvistadore jo{ uvijek ne mogu rije{iti krvni tlak, prekomjerna tjelesna te‘ina i neki emocionalni problemi, znanstvenici ni laici, podjednako kao {to je uklju~uju}i i depresiju. Nau~it }ete kako pomo}u vode mo‘ete: to bilo nemogu}e i prije pet stolje}a. • sprije~iti prerano starenje 344 stranice, A5 format, tvrdi uvez • otkloniti bolove, uklju~uju}i ‘garavicu, lumbago, Cijena 150 kn + po{tarina artrozu, kolitis, anginozne bolove i migrenu • izlije~iti astmu za nekoliko dana, prirodno i trajno DVANAESTI PLANET • smanjiti krvni tlak bez diuretika ili drugih lijekova • smr{aviti prirodno i lako, bez posebne dijete Zecharia Sitchin / Jesu li Sumerani imali kontakte s vanzemaljskim 232 stranice, A5 format, meki uvez civilizacijama? Tamo gdje je stao Erich von Däniken Cijena 99 kn + po{tarina nastavlja Zecharia Sitchin. Pri~a zapo~eta tisu}ama godina u pro{losti, do`ivljava svoj rasplet u vremenu koje danas ANASTAZIJA - ZVONKI CEDAR RUSKI `ivimo, u vremenu otkri}a Dvanaestog planeta. U ciklusu knjiga »Zvonki cedar ruski« Anastazija se opisuje 376 stranica, A5 format, tvrdi uvez kao predstavnica drevne civilizacije koja se do danas Cijena 150 kn + po{tarina odr‘ala u Sibiru. U jednostavnoj pri~i o ljekovitome cedru iz sibirske tajge, oko koje je strukturirana pri~a POZDRAVI S NEBA o pustinjakinji Anastaziji, autor knjige nosi Bill Guggenheim & Judy Guggenheim / Postoji li ‘ivot poruku ~ovje~anstvu o nu‘nosti promjene poslije smrti? Ho}emo li nakon smrti iznova sresti svoje svjetonazora i stvaranju druk~ijeg svijeta. voljene pokojnike? Mogu li oni sada komunicirati s nama? Prvih pet u ciklusu od devet knjiga: Ova knjiga je prvo potpuno istra‘ivanje iskustava komunikacije Anastazija Anastazija, Zvonki cedar ruski ruski, Prostranstvo poslije smrti. Sna‘ne poruke ljubavi nude utjehu, nadu ljubavi ljubavi, Stvaranje Stvaranje, Tko smo mi mi? i duhovno nadahnu}e svim ~itateljima knjige. 192 stranice (svaka knjiga), A5 format, meki uvez 352 stranice, B5 format, tvrdi uvez Cijena 100 kn + po{tarina Cijena 150 kn + po{tarina


GODINA 1 - Broj 12

VELJA^A 2007

12

9

Za{to meditiramo?

Duhovni kirurg S. Turoff

Meditacija mijenja bolesno stanje duha i tijela

Duhovni iscjelitelj djeluje u takozvanim svjetlosnim krugovima

15

31

Toplomjer izdaje {titnja~u

Tijelo kao nebeski orkestar

A {to ako uzrok va{im tegobama le‘i u malenoj ‘lijezdi? (1)

Zakon oktave omogu}ava mnoga holisti~ka lije~enja

21

41

Poguban sudar za 82 godine?

Detektor za NLO-e Neobja{njeni zra~ni fenomeni i nepoznati lete}i objekti

Jedan prema tristo je vjerojatnost da }e najopasniji asteroid uni{titi Zemlju

23 Kontroliraju vas! Svijet informacija sve je nepregledniji i zamr{eniji

28 Tajanstvena Malta Misteriji na Malti jo{ uvijek nerazja{njeni

Pisma .............................................................................................................................. Zanimljivosti ............................................................................................................. Mit o antioksidansima .................................................................................... Prodaja po{tom .................................................................................................... Mjesta mo}i .............................................................................................................. Litij .................................................................................................................................... Neposredni glasovi ........................................................................................... Lje~ili{te u postelji ............................................................................................. Na kraju jo{ i frekvencije ............................................................................. Astrolo{ki savjeti ................................................................................................ Putovi do zdravlja ............................................................................................... Neobi~na iskustva ............................................................................................. Oglasi ............................................................................................................................. Horoskop za velja~u 2007. .........................................................................

-

02 VELJA^A 07

-

4 6 18 25 33 35 37 39 44 46 47 48 49 50

Misteriji 3


P ISMA Ilustrirani mjese~nik

Misteriji Adresa uredni{tva: ^asopis Misteriji PP 10, 52475 Savudrija Tel./fax: 052 721 912 misteriji@pu.t-com.hr Odgovorni urednik: Jo`e Vetrovec Urednik izdanja: Andrej Kikelj Grafi~ko ure|ivanje: Luka Zlatnar Prodaja putem po{te: Tel. 099/33 60 510 info@foska.net Narud`be Misterija: Tel. 099/33 60 510 Prodaja oglasnog prostora: Tel.: 00386 1 231 93 60; 00386 31 662 092 ara@zalozba-ara.si Tisak: Tiskarna Schwarz d.o.o., Ljubljana Naklada: 8000 primjeraka Distributer: Tisak Zagreb, 01/3641 211 Distripress, 01/2411 600 Izdaje: AURELIA d.o.o. PP 10, Fran~eskija 52 52475 Savudrija Direktorica: Aurelija Vetrovec U ovom broju Misterija sudjelovali su: Jo‘e Vetrovec, Shyama Hleb{, Andreja Bricelj, Uro{ Kra{ovec, Rado Vouk, Aleksej Metelko, Predrag Darabo{, Aleksandar Milinkovi}, Sa{o Burja, Andreja Paljevec, Stane Pade‘nik, Nives Frani} Naslovnica foto Jo‘e Vetrovec Maloprodajna cijena je 25 kn. Distributer: Tisak Zagreb. Pretplatnici imaju 10% popusta. Polugodi{nja pretplata iznosi 135 kn; godi{nja pretplata od 270 kn mo`e se uplatiti odjedanput ili u dvije rate. Poslovni ra~un: Raiffeisen Bank 2484008-1103476002

4 - 02 VELJA^A 07 -

FRAN~ESKIJA 52, 52475 S AVUDRIJA

ZDRAVLJE JE PRAVA BLAGODAT

ILI

misteriji@pu.t-com.hr

NAGRADE ZA PRETPLATNIKE

dravlje me, hvala bogu, dobro slu‘i i u tre}em Z T ‘ivotnom dobu, te u cijelom ‘ivotnom razdoblju od petnaest godina otkako sam u mirovini nakon punog radnog sta‘a, jo{ nisam imao potrebu niti jednom uzeti neki lijek ili posjetiti lije~nika. Moj ‘ivotni standard je prosje~an i sa ‘enom, u granicama danih okolnosti, poku{avam zdravo ‘ivjeti. @elje i htijenja koja su van na{ih mogu}nosti smanjujemo na nivo mogu}ih aktivnosti. Trudimo se ‘ivjeti ~im skladnije i u harmoniji s prirodom, jednostavno i nikad ne komplicirano. Cijenimo misao da je u zdravom tijelu zdrav duh, a tako|er i da je skromnost vrlina. Svoja tijela nikad ne preoptere}ujemo hranom i pi}em. Poku{avamo oslu{kivati svoje tijelo i ~uti njegov odgovor kada, {to i koliko ‘eli, odnosno treba. Jednom tjedno postimo i taj dan samo uzimamo vodu. Posebno bri‘ljivo pazimo na unutarnje ~i{}enje organizma i na redovnu stolicu. Ako ona nije redovita nave~er prije spavanja uzmemo ‘licu svje‘eg limunovog soka, ujutro nata{te popijemo 2 decilitra mlake vode u kojoj rastopimo ‘licu kuhinjske soli. Nekoliko sati poslije toga stolica je uredna. No lagao bih kad ne bih rekao da s vremena na vrijeme, prilikom raznih praznika, lagano prekr{imo opisani red i na~in ‘ivota. 27

28

29 12:51

30

31

rojici novih pretplatnika ~asopisa Misteriji svaki mjesec }emo pokloniti informacijsku plo~icu Magic Life, pomo}u koje mogu pobolj{ati pi}e, hranu i ponekad olak{ati bolove … Izme|u novih pretplatnika Misterija u sije~nju ‘drijebom su izvu~eni: 1. Gordana Tuta, V. Gortana 2, 51211 Matulji 2. Dragutin Markovi}, Rai~evac 2a, 44317 Popova~a 3. Ana Bratovi}, Dalmatinska 19, 52440 Pore~ U velja~i }e troje izvu~enih pretplatnika, tako|er kao nagradu, dobiti informacijsku plo~icu Magic Life.

Odr‘avanju tjelesne kondicije redovito posve}ujemo oko sat vremena dnevno – od jednostavnih jutarnjih tjelesnih vje‘bi, razgibavanja, prije tu{iranja, do redovne poslijepodnevne {etnje u dvoje ili bicikliranja. Ako je vrijeme lijepo onda vani, a ako je lo{e onda na sobnom biciklu ili drugim rekvizitima. Nave~er, prije spavanja, idemo opet u kra}u {etnju jer ‘ivimo na periferiji u jo{ razmjerno zdravom i prirodnom okoli{u. Koliko god je mogu}e izbjegavamo stvari koje uzrokuju stres. Prosje~no smo dru{tveni. Doga|aje iz svoje u‘e okolice, {ireg dru{tva, dr‘ave i svijeta pratimo raspolo‘ivim suvremenim medijima javnog izvje{}ivanja. Rado ~itamo, ~ak i knjige. I pozitivno razmi{ljamo. ^itaocima ‘elim 1

2 06:45

3

4

5

isto takvo zdravlje. Sretno u novoj 2007. godini! Vlado Pare‘nik, Mozirje

GDJE LE@I ISUSOVO TIJELO?

rili~no me interesira povijesna osobnost Isusa. O P njegovom ‘ivotu je skoro sve poznato; na|eno je mnogo rukopisa, ispri~ani mnogi doga|aji iz njegovog ‘ivota usmenom predajom, pa ipak postoji jedna velika tajna – gdje le‘i Isusovo tijelo? To pitanje bi trebalo postaviti crkvi i tu po~inje problem. Nakon {to je Isus ustao od mrtvih ~esto se prikazivao svojim apostolima i tu je bit kr{}anske vjere jer su apostoli i prvi kr{}ani za to dali svoj ‘ivot i u to vjerujem jer nitko ne bi dao ‘ivot za prijevaru. Ako se Isus nakon smrti pri6 07:26

7

8

9

10 10:50


P ISMA kazao svojim tijelom gdje je onda njegovo (posmrtno) tijelo koga je napustio duh, ili da se na druga~iji na~in izrazim, kad je Isus drugi put umro. Da li postoje neki zapisi za

koje mi ne znamo ili crkva ne{to prikriva jer su kri‘ari po svoj prilici tra‘ili njegove posmrtne ostatke. Lijepi pozdrav! Emil, e-po{ta

CHEMTRAILI

Naru~ite Misterije Misterije! Kao {to je to ve} napravilo nekoliko tisu}a ljudi.

Potpuno jednostavno: nazovite 099/33 60 510 i od narednog mjeseca }e vam po{tar ve} dva dana prije pojave ~asopisa na kiosku donijeti Misterije u va{ dom. Ali to jo{ nije sve! Kao pretplatnik besplatno }ete dobiti klupsku karticu s va{im imenom te }ete s njom mo}i koristiti niz usluga najmanje 10 posto jeftinije. Misteriji su za pretplatnike, iako ih isporu~ujemo na ku}nu adresu, 10 posto jeftiniji. I ~asopis }e za vas uvijek biti jeftiniji od 25 kn.

aljem vam nekoliko fotografija »chemtraila« koji su 9. sije~nja prskani iznad Ribnice na Dolenjskem i Ko~evja. To je [ bilo do sada najo~itije prskanje u tim krajevima jer je od 11

h

Godi{nju pretplatu od 270 kn (ili polugodi{nju od 135 kn) pla}ate tek kad dobijete uplatnicu.

h

pa do 14 najmanje deset aviona vi{e puta iskri‘alo nebo, sve dok od jasnog plavog neba nije postalo bijelo i pjenasto. ^ini

^asopis mo‘ete naru~iti kao poklon ro|aku ili prijatelju. No, to nije sve! Obdareniku }emo uz ~asopis poslati i ~estitku u va{e ime. I ne samo to! Ako naru~ite Misterije mo‘da }ete biti izabrani i dobiti lijepi poklon. A ni to jo{ nije sve! Kao pretplatnik mo}i }ete koristiti posebne akcijske popuste koji iznose i do 20 posto.

mi se da se u zadnje vrijeme prska sve vi{e jer to opa‘am sve vi{e dana u tjednu. Nadam se da }e se uskoro otkriti {to se uistinu krije iza chemtraila. Lijepi pozdrav! Matej, Ribnica 11

12

13

14 06:59

15

16

17 17:14

18

19

20 23:33

21

I jo{ vam se pone{to lijepo mo‘e dogoditi ako nazovete 099/33 60 510 i postanete pretplatnik ~asopisa ~ije vrijeme tek dolazi!

22

23

24

25

26

08:56

27

28

1

2

01:12

-

02 VELJA^A 07

-

Misteriji 5


Z ANIMLJIVOSTI

KRAJ GLASNIM ZRAKOPLOVIMA?

Z

Foto arhiv Misteriji

Foto arhiv Misteriji

rakoplov koji bi pri uzlijetanju i slijetanju pravio buku iste ja~ine kao i razgovor u uredu, svakako je dobrodo{ao. Upravo to }e se i dogoditi prema o~ekivanjima ameri~kih i britanskih in‘enjera. No, treba jo{ malo pri~ekati, barem 25 godina. Profesor Zoltan Spakovsky s Tehnolo{kog instituta u Massachusettsu, koji u suradnji sa Sveu~ili{tem u Cambridgeu razvija takvu letjelicu, izjavio je da }e zrakoplov biti i na vi{oj ekolo{koj razini jer }e tro{iti ~ak ~etvrtinu goriva manje. Na prvi pogled izgledat }e futuristi~ki, a motore }e umjesto pod krilima imati na krovu, {to }e biti razlog manjoj buci. Bit }e prekriven posebnim materijalom koji upija zvukove. Da je projekt posve realan, govori i ~injenica da u njega vjeruju i nov~ano ga podupiru dvije ugledne tvrtke, Boeing i Rolls Royce. D

ZABORAVLJENA LETJELICA OPET LETI

R

omanti~ni zamci Neuschwanstein i Herrenchiemsee u Bavarskoj nisu jedina neobi~na djela, nastala prema bajkovitoj zamisli sanjarskoga kralja Ludviga II. (1845.–1886.). Njegovi su snovi o bajnoj Bavarskoj bili jo{ puno ambiciozniji. Elektroni~ari Metamatixa iz Münchena nekoliko su godina prema planovima i nacrtima starim vi{e od 120 godina marljivo stvarali takozvani Kosmos Ludwig – spektakularni trodimenzionalni show koji vizualizira kraljev sanjarski svijet. Njime su se nedavno prvi put predstavili javnosti i pobudili veliko zanimanje. Me|u ostalim prikazali su fantasti~ne »‘ive snimke« prve vo|ene letjelice (na slici) koju je za kralja razvijao Austrijanac Gustav Koch. Godine 1884. kralj je razgledao jedan od prvih takvih modela s djetetom za kormilom. Ludvigova smrt dvije D godine kasnije zna~ila je nenadani kraj projekta.

PODZEMNI LABORATORIJ

Ilustracija Internet

N

6 - 02 VELJA^A 07 -

adaju}i se uspje{nom nala‘enju i kona~nom upoznavanju osnovne no trenutno jo{ vrlo tajnovite crne tvari koja tvori 90% Mlije~ne staze i do 99% cijelog svemira, znanstvenici su zapo~eli istra‘ivanja u laboratoriju 1 100 m pod zemljom u nekada{njem rudniku kalija u Boulbyju, na sjeveru Engleske. Za{to su odlu~ili istra‘ivati crnu tvar tako duboko ispod zemlje? Zato {to se samo tako mogu skloniti od zra~enja i ostalih utjecaja s povr{ine Zemlje. U Boulbyju se nalazi i jedan od najsavr{enijih detektora za crnu tvar na svijetu. Ime mu je Zeplin I. Prvi su rezultati, prema rije~ima znanstvenika, obe}avaju}i, no dodaju da }e trebati jo{ puno strpljenja i rada. D


ZANIMLJIVOSTI

@IVOTINJSKE OLIMPIJSKE IGRE

Shyama ekskluzivno iz Brazila

N

aravno, svi smo ~uli za olimpijadu, no znate li da svoje olimpijske igre imaju i ‘ivotinje? Posljednje su se odr‘ale pro{le godine u rujnu u parku Wildlife u kineskom [angaju, gdje je usprkos aktivistima koji se bore za prava ‘ivotinja po

[ESNAEST VI\ENJA NLO-A

B

razil – latino zemlja sunca, mora, pje{~anih rajskih pla‘a i kokosovih palmi te opjevanim nogometnim ugledom skriva bezbrojne tajne. Ta magi~na zemlja suprotnosti i tisu}ostrukih lica nije privla~na samo stanovnicima Zemlje – Brazilci su se, naime, ve} vi{e puta susreli i s posjetiocima iz svemira … Zadnjih godina je za NLO-e i subjekte koji se na njima nalaze posebno privla~na Chapada Diamantina, pokrajina u saveznoj dr‘avi Bahia na sjeveroistoku Brazila. U mjesta{cu Lençóis prvi nepoznati lete}i objekti opa‘eni su 1999. godine. Od tada je, po informacijama dobivenim s lokalnog radija, na tom podru~ju bilo 16 susreta. Prvo i sva ostala vi|enja potvrdilo je vi{e stanovnika, a NLO nije ostao neopa‘en i ~etvorici turista iz São Paula koji su ga ugledali za vrijeme raftinga na jednoj od tamo{njih rijeka. Prvi posjet je trajao ne{to manje od 5 minuta. Nepoznati lete}i predmet bio je ovalnog oblika, veli~ine nogometnog igrali{ta. Te{ko je bilo procijeniti na kojoj je visini letio. Bilo je to usred dana pa je pri sun~evoj svjetlosti bio potpuno prepoznatljiv i po svojoj veli~ini {okantan.

Foto Internet

Stanovnici Lençóisa su otvorili vrata znanstvenicima koji su po~eli istra‘ivati teren i tra‘iti razloge za tako brojne posjete izvanzemaljaca tom podru~ju. Pokrajina ve} sama po sebi izgleda druga~ije … No, usprkos tome pravi uzrok za tako brojne posjete nije prona|en, nisu prona|eni niti opipljivi dokazi, a nije ni uspostavljen tako ‘eljeni dodir.

cijelom svijetu, nastupilo tristo natjecatelja. Londonski Daily Mail izvje{tavao je kako su posjetitelji mogli vidjeti ~impanze koji igraju ko{arku i di‘u utege, medvjeda koji vijuga izme|u razli~itih prepreka, morske lavove kako ska~u visoko u zrak i slonove kako se natje~u u potezanju u‘eta te klokana sa boksa~kim sposobnostima. D

Za vrijeme mojeg posjeta tamo i tijekom raspitivanja o spomenutim vi|enjima bilo je te{ko na}i nekoga koji bi o tome govorio. Jedini koji je bio spreman na pri~u, vlasnik kavane u centru mjesta, rekao je kako su se stanovnici ve} navikli na neobi~ne posjete. Usprkos toj tvrdnji kod svakog sam, kad bih ga upitala za mi{ljenje, u ozra~ju osjetila neku neobi~nu napetost koja bi mi budila sumnju. Ipak, nisam bila uporna jer sam svoje podatke ve} dobila … ~ak i vi{e nego {to sam i sama ‘eljela. Vjerujete li u NLO-e? Ako vam se na licu pojavio sumnji~av, podsmje{ljiv osmijeh preporu~ujem vam da posjetite Lençóis.

Za{to ~asopis kupujete, ako ga mo`ete dobiti u pretincu 10% jeftinije?

D

Narud`be: 099/33 60 510 -

02 VELJA^A 07

-

Misteriji 7


Z ANIMLJIVOSTI

KISIK ZA NASTANAK @IVOTA

K

Foto Internet

ada tra‘imo znakove ‘ivota u svemiru, moramo paziti na koncentraciju kisika u atmosferi nekog planeta, pogotovo ako tra‘imo bi}a koja bi sli~ila ovima na Zemlji. Kisik je, naime, bio jedan od klju~nih ~imbenika za nastanak ‘ivota na Zemlji. Zemljina atmosfera bila je u davnini, otprilike prije 2,7 milijardi godina, vrlo siroma{na kisikom. Onda je prije 2,4 milijarde godina koncentracija kisika naglo narasla za tisu}u puta. Razlog tome otkrili su – na temelju istra‘ivanja – Colin Goldblatt i suradnici sa Sveu~ili{ta East Anglia iz Ujedinjenog Kraljevstva. Iznenadna povi{ena koncentracija kisika nastupila je ~im je kisik dosegnuo dovoljno visoku koli~inu (kriti~nu razinu) za tvorbu ozona koji je onda blokirao ultraljubi~aste sun~eve zrake i tako sprije~io uni{tavanje kisika. D

PARENJE UZ POMO] »PORNOGRAFIJE«

Foto Internet

U

@IVOTINJSKO PAM]ENJE

jednom su zoolo{kom vrtu u Bangkoku na Tajlandu do{li na neuobi~ajenu ideju. Kad su vidjeli da njihove pande ni najmanje ne zanimaju spolne igre kojima bi za~eli potomstvo, odlu~ili su ih to nau~iti pomo}u »pornografskog« filma. Prasertsak Buntrakoonpoontawee, voditelj spomenutog projekta dr‘i da se mu‘jak i ‘enka ni nakon tri godine, koliko su skupa proveli u zoolo{kom vrtu, nisu parili zato {to to jednostavno ne znaju, stoga su odlu~ili videosnimkom o tome podu~iti mu‘jaka. Chuang Chuang, {estogodi{nji mu‘jak, snimke }e gledati nakon ve~ere, ka‘e Prasertsak i dodaje da se nada kako }e nau~enu tehniku onda i isku{ati na Lin Hui, petogodi{njoj ‘enki. D

edavno su istra‘iva~i do{li do osobito zanimljivih otkri}a glede pam}enja dviju vrsta ‘ivotinja, goluba i pavijana. Francuski i ameri~ki stru~njaci na objema su vrstama napravili slikovni test i tako ispitali njihovo dugoro~no pam}enje. @ivotinje su postavili pred ra~unalo i pokazivali im razli~ite slike. Da bi pokazale kako su neki lik ve} ranije vidjele, nau~ili su ih kljucnuti odnosno pritisnuti igra}u palicu na kri‘i} ili kru‘i}. Obje ‘ivotinjske vrste odu{evile su istra‘iva~e svojim pam}enjem: nakon pet godina dva su goluba zapamtila izme|u 800 i 1 200 razli~itih slika, a dva pavijana od 3 500 do 5 005 slika, no po rije~ima znanstvenika jo{ nisu dostigli krajnju granicu. Dugoro~no pam}enje obiju vrsta razlikuje se samo u kapacitetu memorije, dok su gubitak pam}enja i vrijeme reakcije sli~ni. D

KAMERAMA PROTIV NEPRISTOJNIH

O

rganizatore Olimpijskih igara u Pekingu 2008. brine neprimjereno pona{anje stanovni{tva u lokalnom prometu. Primijetili su, naime, da ljudi pretjerano pljuju, guraju se, prave sme}e i sli~no. Budu}i da se Kinezi svijetu ‘ele prikazati u najboljem svjetlu, donijeli su u okviru priprema za Igre neobi~nu odluku. U oko ~etiri tisu}e autobusa ugradili su kamere pomo}u kojih prate doga|anja u vozilu. Do nove godine taj broj namjeravaju udvostru~iti. Cilj je pobolj{ati uslu‘nost, ljubaznost i pa‘nju gra|ana. Putnici koji se budu pona{ali po bontonu bit }e ozna~eni uzornima i nagra|eni zvijezdama, a {to }e biti s onim D drugima koji }e se i dalje neprimjereno pona{ati – to kineska vlada jo{ nije obznanila.

8 - 02 VELJA^A 07 -

Foto Internet

N


Duhovni iscjelitelj djeluje u takozvanim svjetlosnim krugovima

Duhovni kirurg S. Turoff S

tephen Turoff je, kao {to pi{e u knjizi engleskog autora Granta Solomona prevedenoj i na hrvatski, suvremeni iscjelitelj, u~itelj, sve}enik, filozof, vitez, filantrop i mistik koji ve} tri desetlje}a na neobi~an na~in lije~i ljude, uglavnom u klinici Danbury Healing Clinic u Chelmsfordu u Essexu, otprilike pola sata vo‘nje vlakom iz Londona. Njegovu kliniku opsjedaju ljudi iz svih krajeva svijeta. Od 2002. godine ~esto dolazi na Bled, a ove godine namjerava posjetiti i Hrvatsku. U Sloveniju i Zagreb poziva ga Breda Vesel* kako bi ljudima dala mogu}nost osloboditi se bolesti kojih se nisu mogli ili htjeli rije{iti u bolnici: »U London sam do{la na seminar sa {takama, a nakon tri terapije kod Stephena Turoffa vi{e ih nikad nisam trebala; isti sam dan pre{la dvanaest kilometara bez njih. Imala sam toliko energije da bih

Foto J. Vetrovec

* 00 386 41 720 86 55 www.bredazbleda.com

Kroz njega djeluju oni entiteti koji su potrebni kako bi u osobi aktivirali odgovaraju}i proces promjena koji vodi k ozdravljenju. bila mogla jo{ hodati«, sje}a se Breda s Bleda, kako se sama naziva. Listopada 2001. godine po savjetu svojih engleskih kolega, zbog ozlije|ene butne kosti potra‘ila je pomo} psihi~kog kirurga. Vlasnica bledske {kole za strane jezike je nakon lije~enja bila puna energije. Velike promjene na sebi opazila je tek nakon godinu dana. Bila je odu{evljena svojim promjenama koje isklju~ivo pripisuje nekada{njem stolaru, mu{karcu promuklog glasa, ~ije je ime slavno {irom svijeta. Pozvala ga je na Bled jednom, pa jo{ jednom i jo{ … Pro{le godine je Stephen Turoff na Bledu vodio lije~enje

u svjetlosnim krugovima ~etiri puta, a ove godine }e tamo do}i tre}eg vikenda u mjesecu travnju.

PSIHI^KI KIRURG Za vrijeme prvih posjeta Sloveniji Stephen Turoff je »operirao« svakog posjetitelja posebno. Mu{karac s repom i nao~alama, visok gotovo dva metra, bos i ponekad raskop~an do pojasa, {etao se me|u stolovima na kojima su na njegovu operaciju ~ekali ljudi s najrazli~itijim te{ko}ama. Od kapi, do lomova, te{ko}a sa crijevima … Pri radu je koristio {kare, tupi no‘, a najzanimljivije su bile njegove ruke. Pritiskao je tijela tako da se ~inilo kao da su prsti ponirali u njih. Sve se odvijalo jako brzo, a za to vrijeme on se smijao, pri~ao dosjetke i operirao, operirao … ^inilo se kao satima duga zabava. »Kad sam bila u Be~u, gdje sam njegovo lije~enje promatrala s organizacijske strane, tamo{nja lije~nica mi je

Stephen Turoff u »svjetlosnom krugu« na Bledu.

-

02 VELJA^A 07

-

Misteriji 9


DUHOVNI

KIRURG

S. T UROFF boje spu{taju se s neba u tijela pacijenata u obliku svjetlosnih snopova, sveti prah se pojavljuje na predmetima i ljudima u njegovoj kirur{koj sobi, ru~nici i plahte obojaju se u ru‘i~asto, poruke naran~asto-‘ute boje napisane rukom se pojavljuju na fotografijama svetaca. Najva‘nije je {to u brojnim primjerima slijepi progledaju, gluhi pro~uju, hromi odbace {take, a bolesni i trpe}i osje}aju olak{anje.«

kazala da on radi na najvi{im energetskim nivoima, ~ime odstranjuje blokade koje onemogu}uju tijelu prirodni proces samoiscjeljivanja. Ako mu se zahvalite onda }e vam re}i da to ne ~inite jer on jo{ nije nikog izlije~io, ve} svatko samog sebe iscjeljuje. Zato nema niti smisla ispitivati ga {to }e uraditi, odnosno kakve }e biti reakcije nakon terapije. To prije svega ovisi o mo}i pojedinog tijela. Blokade pak sigurno otklanja«, obja{njavala je Breda nakon Stephenovog dolaska na Bled. Tada Stephen navodno uop}e nije djelovao kao Stephen ve} je kroz njega djelovalo osamnaest entiteta, nekada{njih iscjelitelja i lije~nika. Me|u njima je najistaknutiji bio doktor Joseph Abraham Kahn, koji je umro 1912. godine. Tijelo Stephena Turoffa je samo ljuska, to jest oru|e, kroz koje djeluju prijatelji i pomo}nici iz dimenzija koje on naziva »‘ivot nakon Zemlje«. To je paralelna realnost gdje vrijeme, prostor, materija i energija djeluju po druk~ijim zakonima.

SVJETLOST ISCJELJUJE

Stephen Turoff sada samo jo{ rijetko operira pojedina~no, uglavnom vi{e ne djeluje kao psihi~ki kirurg, ve} kao duhovni iscjelitelj i radi u takozvanim svjetlosnim krugovima. Po rije~ima Brede s Bleda, Stephen se cijelo vrijeme razvija i sada vi{e nema potrebe za operacijama ve} pomo}u vi{ih energija djeluje na ljude koji se sakupljaju oko njega. Entiteti djeluju kroz njega kao svjetlosna bi}a i to oni entiteti koji su potrebni kako bi u pojedincu potaknuli odgovaraju}i proces promjena {to vodi k iscjeljivanju. Oblik iscjeljivanja u svjetlosnim krugovima je puno vi{i, vibracije su ja~e te se zato ljudi kojima su poznata oba oblika iscjeljivanja odlu~uju za svjetlosni krug; razumiju i osje}aju te energije i jasno im je {to one donose. Rezultati lije~enja su jednako dobri kao {to su bili ranije, mo‘da jo{ bolji, nije se potrebno svla~iti i lijegati na postelju te u »strahu« o~ekivati kakve vrste }e biti obrada: rukama, {karama, tupim no-

10 - 02 VELJA^A 07 -

Foto J. Vetrovec

SVJETLOSNI KRUGOVI

Breda Vesel organizira ovogodi{nji Turoffov posjet Hrvatskoj.

‘em … Sada je dovoljno sjesti u krug, a kroz Stephena te~e vibracija, svjetlost koju je ~esto mogu}e snimiti i fotoaparatom, dok je o~ima rje|e vidljiva. To i nije ni{ta novo jer ve} desetlje}e stari izvje{taji o radu Stephena Turoffa govore o svjetlosti i bojama. U knjizi Stephen Turoff, duhovni kirurg, koju je napisao Grant Solomon, izme|u ostalog pi{e: »Dok Stephen radi, divne pastelne

Breda Vesel obja{njava njegov sada{nji rad, a tako }e raditi i u travnju na Bledu: »Od operacija do svjetlosnih krugova do{lo je spontano. Odjednom se pojavila potreba za druk~ijim na~inom djelovanja te su se po~eli stvarati krugovi u kojima svjetlost koja te~e kroz Stephena iscjeljuje. Otkako ga poznajem, od 2001. godine, iznimno se fizi~ki promijenio, a istodobno se jako promijenio i njegov na~in djelovanja. Preko njega svjetlost ulazi u tijela prisutnih i izvodi kirur{ke zahvate odnosno sve potrebne promjene u svim na{im tijelima na inteligentan na~in. Isto je tako godinama ranije to radio kao kirurg, fizi~ki. Svjetlost koja dolazi kroz njega je jednostavno inteligentna i to~no zna gdje mora u}i i {to treba obaviti. Imam jako puno povratnih informacija o uspje{nosti takvog iscjeljivanja: rak na plu}ima, multipla skleroza, iscjeljenje te{kog o{te}enja bubrega, rak na dojci … Puno je toga, a broj odba~enih {taka je sve ve}i.« U svjetlosnom krugu na Bledu, u prostoru ITAU na Ljubljanskoj cesti, ljudi sjede u krugu. Okupi se petnaest, dvadeset, ponekad trideset ljudi, a bilo bi ih i vi{e kad bi prostor bio ve}i. Stephen povu~e energiju svjetlosti u taj krug i odatle ona ide u tijela ljudi, svjetlost ulazi u tijela, u onaj dio kojem je potrebna promjena i iscjeljenje.

DODIRNUO BI ŠTO VIŠE DUŠA »U Hrvatsku, u Zagreb, duhovni ki-


D UHOVNI

S. TUROFF

BLAGOSLOV SVAKOM Naravno, svatko tko do|e u svjetlosni krug do‘ivljava susret s njim, odnosno sa svjetlosti, na svoj na~in. »Rezultati su izuzetni«, uvjerava Breda i dodaje kako su oni ipak ovisni samo do mjere koju ograni~ava karma. Lije~enje u svjetlosnom krugu nije neosobno. Ljudima u krugu objasni se da je bitak svega samo istina jer istina je Bog … Duhovni iscjelitelj svakom pojedincu posve}uje nekoliko trenutaka. Ide od osobe do osobe. S nekima progovori nekoliko rije~i, nekima se zagleda u o~i, neke zagrli i privije na svoje grudi … Tada mu ljudi mogu re}i {to ih mu~i. Svakog posebno blagoslovi, na ~elu mu svetim prahom – vibhutijem nacrta kri‘ i time dio svojih vibracija prenese na osobu … Dru‘enje u svjetlosnom krusvakom gu obi~no se odr‘ava petkom, subotom i nedjeljom. Neki do|u samo jednom, a neki sva tri dana … »Dolaze oni koji su pozvani. Ni{ta nije slu~ajno. Ljudi promjene do‘ivljavaju razli~ito jer sve to djeluje izvan vremena i prostora … Neki ih osje}aju ve} ~etrnaest dana prije nego {to uop}e do|u u krug, neki onda dok su u krugu, a neki nakon nekoliko dana. Promjene, odnosno utjecaj svjetlosti koja dolazi kroz duhovnog iscjelitelja, mogu}e je o~ekivati i nakon godinu dana«, Bredino je iskustvo: Foto J. Vetrovec

rurg Stephen Turoff najvjerojatnije }e do}i ljeti«, ka‘e Breda i smatra da bi mogao raditi u nekoj velikoj dvorani, mo‘da u Vatroslavu Lisinskom na isti na~in kao {to je u Ljubljani radio u Cankarjevom domu, gdje je jedan od polaznika javno odbacio {take: »Mo‘da }e to biti jedna vrsta ve}eg predavanja jer je oko njega tako sna‘na energija da mo‘e dodirnuti mno{tvo i dovesti ga do iscjeljenja. Njegov cilj je da dodirne {to vi{e du{a, da aktivira promjene u nama tamo gdje su one potrebne, na bilo kojem dijelu tijela ili na nekom drugom nivou, mentalnom, astralnom, emocionalnom … Samo iznimno na nekome radi fizi~ki. Takvu vrstu rada, tu razvojnu fazu napu{ta i uglavnom ve} dvije godine sve ~e{}e radi samo u svjetlosnim krugovima. Zanimljivo je da se i ljudi, koji su ve} bili njegovi pacijenti na kojima je radio kao fizi~ki kirurg, radije odlu~uju za svjetlosne krugove. Mo‘da Duhovni iscjelitelj se u svjetlosnom krugu posve}uje pojedincu. su krugovi za njih manje naporni i mo‘da u njima osje}aju vi{e vibra- ‘e dotaknuti i ljude koji se nalaze na pucije energija koje na njih bolje djeluju. no ve}em prostoru nego {to je onaj u koRazlika je i u tome {to za vrijeme fizi~ke jem se ljudi skupljaju zbog njega. operacije Stephenu treba nekoliko minuSvjesnim dubokim disanjem osobe ta za pojedinu osobu, a ponekad jo{ i okupljene u svjetlosnom krugu se opumanje, a u svjetlosnom krugu vibracije {taju i tako dozvoljavaju svjetlosti da do ljudi dolaze dobar sat vremena.« svakim udahom u|e u tijelo i da napravi ono {to treba u~initi, a kod svakog izdaha iz tijela izlazi sva tama i svo zlo … POSTAJE SVJETLOST »Mi koji s njim ve} radimo nekoliko Prije nego li {to se ljudi okupe oko duhovnog iscjelitelja, za susret se po~i- godina primje}ujemo da on uistinu sve nju pripremati oko pola sata ranije. Rije~ vi{e postaje svjetlost.« je o opu{tanju. Ljudima se objasni {to Kroz njegovu naran~astu odje}u vide }e se doga|ati u svjetlosnom krugu, {to se ljudi koji iza njega sjede na stolicamogu o~ekivati, {to im se mo‘e dogoditi ma. Nedavno se na fotografiji na njegokad do|e do transformacije energija, {to vom ramenu pojavila bijela golubica to mo‘e zna~iti ne samo za fizi~ko zdra- koja bi po njemu trebala zna~iti prisutvlje pojedinca ve} i za njegovu svjesnost. nost najvi{ega bo‘anskog principa«, Po rije~ima Brede Vesel, Turoffova svjes- ka‘e Breda i nagla{ava kako je Stephen nost je sveobuhvatna i sveprisutna; mo- Turoff jednostavno svjetlost.

KIRURG

»Kad sam do{la k njemu zbog ozlije|ene bedrene kosti, prvi i drugi dan je radio samo na mojoj {titnja~i, a tek tre}i dan na nozi. Time ‘elim naglasiti da se uvijek najprije dogodi ono {to je najpotrebnije …« Jo‘e Vetrovec

D

-

02 VELJA^A 07

-

Misteriji 11


Meditacija mijenja bolesno stanje duha i tijela

Za{to meditiramo? S

Meditacija sni‘ava krvni tlak i sprje~ava bolesti. vra}aju ku}i promijenjeni, smireni. Tako govore iskustva. A znanost? Pogledajmo …

Ljudi koji redovito meditiraju mogu se pohvaliti zavidnom smireno{}u. Neuroznanstvenici su dokazali da to umije}e sa sposobno{}u mijenjanja uzoraka mo‘danih valova otklanja negativne misli. Iskusni meditanti smireniji su, bolje od po~etnika reagiraju na svakodnevni stres

Foto J. Vetrovec

ve vi{e ljudi meditira, svatko za sebe, no ~esto i u skupinama. Stotine su ljudi ve} posjetile Fazendu »Vida« u Brazilu gdje gotovo nitko ne propu{ta jutarnje i ve~ernje meditacije u piramidi koju zovu Hramom istine. Mnogi se nakon tri tjedna

12 - 02 VELJA^A 07 -


Z A{ TO i bolje obavljaju zada}e koje zahtijevaju usmjerenu pa‘nju. Neki su istra‘iva~i uvjereni da se te promjene u mozgu odra‘avaju i na fiziolo{koj razini; izgleda da meditacija sni‘ava krvni tlak i sprje~ava bolesti.

[TO IZAZIVA MEDITACIJA? Broj klini~kih istra‘ivanja meditacije iz godine u godinu se pove}ava, djelomi~no i zato {to je za~etnik i zagovornik takvih analiza sam Dalaj lama. Richard J. Davidson, profesor psihologije i psihijatrije sa Sveu~ili{ta Wisconsin u Madisonu, i sam se bavi meditacijom, a bio je me|u prvim znanstvenicima koji su zabilje‘ili mo‘danu aktivnost tibetanskih redovnika u promijenjenom stanju svijesti. Davidson

MEDITIRAMO ?

je sa suradnicima izveo brojne zanimljive pokuse kojima je ‘elio provjeriti mo‘ebitne pozitivne u~inke meditacije na ‘iv~evlje. Trenutno prou~ava u kakvom je odnosu elektri~na aktivnost mozga s emocionalnim reakcijama na okolinu. Ustanovio je da meditacija izaziva visokofrekvencijske valove povezane s pozorno{}u i zapa‘anjem i to u ve}oj mjeri kod iskusnih meditanata nego kod po~etnika.

Prije svake meditacije Vida izgovara sljede}u molitvu:

Velika invokacija Iz to~ke svjetla u umu Boga neka svjetlo rasvijetli umove ljudi, neka svjetlost oblije Zemlju. Iz to~ke ljubavi u srcu Boga neka se ljubav prelije u srca ljudi, neka se Krist vrati na Zemlju. Iz sredi{ta gdje je poznata volja Bo‘ja, neka namjera vodi malene volje ljudi – namjera koju poznaju i slu‘e joj majstori mudrosti. Iz sredi{ta koje se zove ljudski rod, neka se ostvari plan ljubavi i svjetla i neka zape~ati vrata iza kojih boravi zlo. Neka svjetlo i ljubav i snaga obnove plan na Zemlji.

KAKO SE NOSITI S EMOCIJAMA Margaret E. Kemeny, znanstvenica i psihologinja s kalifornijskog Sveu~ili{ta u San Francisku, tako|er meditira. U svom istra‘iva~kom projektu prou~ava na~ine pomo}u kojih se zdrave odrasle osobe

Veliku invokaciju je godine 1945. svijetu posredovala Alice A. Bailey, odnosno njen majstor mudrosti. Ta invokacija ne pripada nijednoj posebnoj skupini ljudi ve} cijelom ~ovje~anstvu.

SAVLADAVANJE EMOCIJA

Foto Internet

kontrolna skupina

glave (dolje) prikazuju podru~ja mozga u kojima je aktivnost gama valova za vrijeme meditacije redovnika bila najve}a. U kontrolnoj skupini bilo je osam

menihi

dobrovoljaca koji su tek nedavno nau~ili tehniku meditiranja. Porast njihovih gama valova bio je znatno ni‘i, kao {to prikazuju graf i slika lijevo.

Savladavanjem primarnih emocija, poput primjerice srd‘be, mo‘emo u~inkovito ukrotiti negativne osje}aje. Tibetanski redovnici, vrhunski stru~njaci za meditaciju, osloba|aju se negativnih osje}aja pove}avanjem mo‘danih gama valova koje je mogu}e izmjeriti u laboratoriju. Richard Davidson sa Sveu~ili{ta Wisconsin u Madisonu testirao je osam redovnika (desni graf) za vrijeme meditiranja. U usporedbi sa stanjem za vrijeme spavanja njihovi su se gama valovi u meditaciji pove}ali za dva (crne zvjezdice) do tri puta (naran~aste zvjezdice). Slike

-

02 VELJA^A 07

-

Misteriji 13


MEDITIRAMO?

KOLIKO MEDITACIJE? Ne samo znanstvenike, ve} i iskusne meditante poput primjerice Dalaj lame zanima koliko je meditacije potrebno za pozitivne u~inke. Je li dvadeset minuta dvaput dnevno dovoljno? To bi se vrijeme moglo dodati dnevnoj polusatnoj tjelovje‘bi na sobnom biciklu te tako dose}i tjelesni i du{evni sklad. Znanstvenog odgovora nema, no iskustvo preporu~uje barem 45 minuta. mogu nositi s negativnim emocijama. U istra‘ivanje je uklju~ila skupinu u~itelja koje je podu~ila vje{tinama meditacije te kontrolnu skupinu u~itelja koji nisu bili osposobljeni za meditaciju. Kroz pet mjeseci poku{at }e ustanoviti mijenja li redovita meditacija od nekoliko minuta tijelo i duh na pozitivan na~in. Njeni }e se rezultati zasnivati na mjerenju kemijskih tvari koje u mozgu reguliraju stres, kao i na mjerenju otkucaja srca, krvnog tlaka i raspolo‘enja.

UTJECAJ VI[ESATNE MEDITACIJE Clifford Saron s kalifornijskog Sveu~ili{ta Davis odlu~io se za vrlo zanimljivo i smjelo istra‘ivanje. Namjerava prona}i 30 dobrovoljaca koji bi na godinu dana »zamrznuli« svoj ‘ivot i na pacifi~koj obali provodili dane u vi{esatnoj meditaciji. U odre|enim vremenskim intervalima autor bi pomo}u raznih znanstvenih pomagala i aparata vr{io raznovrsna mjerenja (krvne analize, slikanje mozga). Saron se nada da }e uspjeti ustanoviti uzrokuje li meditacija trajne biolo{ke promjene, na primjer mno{tvo novih ili preina~enih mo‘danih stanica koje daju osje}aj smirenosti. Uspije li dokazati u kojem je dijelu mozga sredi{te unutarnjeg mira, otvorit }e nove mogu}nosti farmaceutskoj industriji koja bi lijekovima poku{ala posti}i jednak u~inak.

14 - 02 VELJA^A 07 -

No, Saron mora najprije dokazati je li projekt uop}e izvediv. U tu svrhu priprema tromjese~nu pokusnu studiju. Na nedavnom savjetovanju niz je znanstvenika ve} izjavilo da su u znanstvene svrhe spremni ‘rtvovati nekoliko mjeseci svog ‘ivota, no nitko se jo{ nije odlu~io za cjelogodi{nji projekt.

ZNANOST – DUHOVNOST

Foto L. Z.

Z A { TO

Ideju za svoj smjeli projekt Saron je dobio Meditiranje je potanko od Adama Engla, ameopisala Vida Vidmar iz ri~kog poslovnog ~ovjeBrazila, gdje u piramidi svakodnevno vodi dvije meditacije za ka. Za vrijeme trekinga nekoliko desetaka ljudi. Njene zapise je u knjizi Donna Vida po Nepalu, sedamdeseobjavio mariborski novinar Marjan [rimpf. tih godina, Engla je potpuno preuzela toplina i suosje}anje bud- nost ometaju}ih podra‘aja. To bi moglo dhisti~kih lama koje je putem sretao. pomo}i mnogim du{evnim bolesnicima Kad je deset godina kasnije doznao za za koje su karakteristi~ne nenormalne Dalaj laminu sklonost znanosti, osnovao ~uvstvene reakcije, smatra Ekman. je institut Mind & Life sa sjedi{tem u Coloradu. U njemu je aktivno sudjelovao ZANIMA I sada ve} pokojni neurolog i buddhisti~ki AMERI^KU VLADU iscjelitelj Francisco J. Varela. Svrha instiGodine 2003. na Institutu za tehnotuta po Englovim rije~ima je ustanoviti logiju u Massachusettsu sakupilo se vi{e mo‘emo li premostiti jaz izme|u znaod tisu}u znanstvenika koji su do{li nosti i duhovnosti. slu{ati Dalaj lamu. U studenome 2005., Godine 2000. institut je sponzorirao samo nekoliko dana prije redovitog gosusret u Indiji na kojem su neuroznandi{njeg susreta Ameri~kog dru{tva neustvenici imali priliku sresti Dalaj lamu i roznanstvenika na kojem je tako|er goraspravljati o mogu}im na~inima u~enja vje{tina meditacije. Jedan od sudionika vorio Dalaj lama, znanstvenici su se s bio je i Paul Ekman, priznati stru~njak njime susreli u Ustavnoj dvorani Bijele za kategorizaciju mimike lica. Ekman, ku}e u Washingtonu i razmijenili dobiprofesor psihologije na kalifornijskom vene rezultate te raspravljali o tome kaSveu~ili{tu San Francisco, kasnije je ob- ko meditacija mo‘e promijeniti bolesno javio studiju u kojoj je opisao kako su stanje duha i tijela. Susret su sponzorilame tu|e izraze lica procijenili puno rali Institut »Johns Hopkins«, Medicinbr‘e nego {to je to uspjelo tisu}ama ispi- ski fakultet Sveu~ili{ta Georgetown te tanika koje je dosad uklju~io u istra- Institut Mind & Life, a zanimanje je poka‘ivanja, uklju~uju}i i odvjetnike, policaj- zalo jo{ mnogo sveu~ili{nih ustanova. ce i suce. Uvjeren je da meditacija osna- Za takva istra‘ivanja sredstva u prora‘uje neuronsku mre‘u u mozgu, a to utje- ~unu izdvojila je ~ak i ameri~ka vlada. J. V. ~e na pa‘nju i emocije te isklju~uje prisut-

D


A {to ako uzrok va{im tegobama le‘i u malenoj ‘lijezdi? (1)

Toplomjer izdaje {titnja~u U

TEMPERATURNI TEST Normalno djelovanje ‘lijezde mo‘e se ustanoviti obi~nim toplomjerom, ot-

2 3

Mjerenje temperature pouzdanije pokazuje djelovanje {titnja~e, negoli standardne krvne pretrage. krio je ameri~ki lije~nik dr. Brod O. Barnes koji smatra da mjerenje temperature puno pouzdanije pokazuje funkciju {titnja~e, negoli krvne pretrage. Pretrage mjere samo koncentraciju hormona T3 i TSH (hormona hipofize koji stimulira {titnja~u) u krvi, dok mjerenja tjelesne temperature bilje‘e koliko se energije zapravo stvara u tjelesnim stanicama. Dr. Brod Barnes u ameri~kom lije~ni~kom ud‘beniku savjetuje: Nave~er prije spavanja dobro protresite toplomjer i polo‘ite ga na no}ni ormari} kraj kreveta. ^im se ujutro probudite, stavite toplomjer pod pazuh i mirno le‘ite 10 minuta.

1

Izmjerenu tjelesnu temperaturu unesite u tablicu. @ene neka prvog dana menstruacije u tablici zaokru‘e izmjerenu temperaturu, a posljednjeg dana menstruacije izmjerenu vrijednost prekri‘e znakom »X«. Ako je {titnja~a preaktivna, temperatura je vi{a od prosje~ne, ako je {titnja~a premalo aktivna, temperatura je ni‘a od prosje~ne. Normalna tjelesna temperatura izmjerena pod pazuhom iznosi od 36,6 do 36,8 Celzijevih stupnjeva. Opazite li da je va{a temperatura redovito ni‘a od tih vrijednosti, preporu~ljivo je da obavite krvne pretrage za procjenu rada {titnja~e. No, morate znati da su nalazi tih pretraga ~esto normalni i onda kad {titnja~a ne funkcionira pravilno. Takve pretrage, naime, pokazuju samo koli~inu hormona {titnja~e koji kru‘e u krvi, a ne kazuju ni{ta o tome kako ti hormoni djeluju na stani~noj razini. Prije nego {to se otkriju poreme}aji u djelovanju {titnja~e, mo‘e se izgubiti ~ak 70% njezine funkcije.

NA DESETKE BOLESTI

Ilustracija Internet

zrok {e}erne bolesti, lupusa, raka, bolesti srca i krvo‘ilja, artritisa, zaraze … vjerojatno vam nikada nisu otkrili. A on mo‘da le‘i u {titnja~i, malenoj ‘lijezdi ~iji su simptomi poreme}aja toliko raznoliki da godinama ne primje}ujemo prave tegobe koje nam uzrokuje. Prekrivaju ih, primjerice, hormonski i ginekolo{ki poreme}aji, stres, depresija i umor. Doga|a se ~ak da takva osoba uzima lijekove protiv depresije, a zapravo se radi tek o nepravilnom djelovanju {titnja~e, {to mo‘ete procijeniti i sami. To~no izmjerite temperaturu, pro~itajte simptome koje uzrokuje oboljela {titnja~a i mo‘da }ete zajedno s lije~nikom prona}i pravo rje{enje. [titnja~a je mala leptirasta ‘lijezda na prednjem donjem dijelu vrata ispred du{nika, odmah ispod Adamove jabu~ice. Iako te‘i jedva trideset grama, odgovorna je za nastajanje brojnih hormona koje {alje u krvotok. Najva‘niji me|u njima su hormoni T3 i T4. Hormoni {titnja~e zna~ajno utje~u na skoro svaku tjelesnu stanicu, teku}ine, tkiva i procese u tijelu, izme|u ostalog i na djelovanje srca, rad crijeva i mi{i}a, na metabolizam masti, rast kose, raspolo‘enje. Ta je malena ‘lijezda tjelesni termostat i katalizator. Tjelesnu temperaturu kontrolira izlu~ivanjem dvaju hormona koji nadziru brzinu kojom tijelo sagorijeva kalorije i koristi energiju. Kad je {titnja~a premalo aktivna i ne proizvodi dovoljno hormona, govorimo o hipotireozi; kad djeluje prejako i osloba|a previ{e hormona, to je hipertireoza.

[titnja~a: ta malena ‘lijezda tjelesni je termostat i katalizator.

U sintezi hormona {titnja~e posredno sudjeluju hipotalamus i hipofiza. Hipotalamus izlu~uje hormon za osloba|anje tireotropina (TRH) koji poti~e hipofizu na izlu~ivanje tireotropina (TSH). Ovaj stimulira {titnja~u na proizvodnju hormona tiroksina (T4) i trijodtironina (T3). Kad je u krvi prisutna dovoljna koli~ina hormona {titnja~e, smanjuje se tvorba TRH-a i obratno, ponovno se pove}ava kad razina hormona u krvi opadne. @lijezda, dakle, djeluje po na~elu negativne povratne sprege. Hormoni T3 i T4 na svome putu po krvotoku poma-

-

02 VELJA^A 07

-

Misteriji 15


T OPLOMJER

°C

1

IZDAJE

{TITNJA ~U

2

3

4

5

6

7

8

9

10

37,3 37,2

mo‘e prouzro~iti gu{u (izrazito pove}anje {titnja~e). Kad oboljela osoba ima premalo selena a previ{e joda, dolazi do hipertireoze. Njen naj~e{}i oblik je Gravesova ili Basedowljeva bolest – au-

Simptomi poreme}aja u djelovanju {titnja~e tako su raznoliki da se pravi problemi ~esto ne primijete po nekoliko godina.

37,1 37,0 36,9 36,8 36,7 36,6 36,5 36,4

toimuna bolest u kojoj tijelo razvija protutijela koja poti~u proizvodnju pretjeranih koli~ina hormona {titnja~e.

36,3 36,2 36,1 36,0 35,9 35,8 35,7 35,6 35,5 ‘u u pretvorbi kisika i kalorija u energiju. Ako se pretvorba ne odvija pravilno, nastaju brojne zdravstvene pote{ko}e, primjerice depresija, pretjerana tjelesna te‘ina ili umor. Nepravilno djelovanje {titnja~e ogleda se u mnogim zdravstvenim problemima poput {e}erne bolesti, lupusa, raka, bolesti srca i krvo‘ilja, artritisa,

zaraza i sl. ^ak i sitne neprijatnosti, poput osjetljivosti na svjetlo, mogu biti posljedica sporog djelovanja

16 - 02 VELJA^A 07 -

{titnja~e. Navedeno je vi{e deseta-

POREME]AJI ka bolesti ~iji uzrok le‘i u nepravilnom djelovanju {titnja~e, a neki navode ~ak njih 64. Osobito va‘nu ulogu u njenom djelovanju imaju jod i selen. Previ{e ili premalo jednoga od tih dvaju minerala

Ako iz bilo kojeg razloga do|e do poreme}aja u djelovanju {titnja~e, ta }e se promjena uskoro prikazati razli~itim simptomima i poreme}ajima. Dijagnozu je ~esto te{ko postaviti. Nekada je vladalo uvjerenje da dijagnozu mo‘e potvrditi pove}ana vrijednost hormona TSH, no danas znamo da i posve normalne vrijednosti toga hormona jo{ uvijek nisu znak da je sa {titnja~om sve u redu. Procjenjuje se da vi{e


T OPLOMJER

hormonski i ginekolo{ki poreme}aji, stres, depresija, umor. Doga|a se da bolesna osoba uzima lijekove protiv depresije, a zapravo je poreme}ena funkcija njene {titnja~e. Kada tra‘ite razloge za svoja promjenljiva emocionalna stanja, budite oprezni. Nemojte se odmah pomiriti s jednostavnom dijagnozom zasnovanom na neto~nim zaklju~cima.

UZROCI Uloga je {titnja~e proizvodnja i izlu~ivanje razli~itih vrsta hormona koji reguliraju, kontroliraju i poti~u metabolizam i katabolizam. Mo‘e se dogoditi da su u svom stani~nom sadr‘aju potpuno normalni, no ipak ne djeluju onako kako bi morali. To se odra‘ava pojavom simptoma, a posljedica toga je bolest. Kad se u tijelu gomilaju otrovi i tjelesni metaboliti, {titnja~a je preoptere}ena i jedva proizvodi hormone u po-

{ TITNJA ~U

trebnim omjerima. Nepotpuno probavljena hrana pretvara se u kisele spojeve koji remete djelovanje gotovo svake funkcije u tijelu, uklju~iv i djelovanje {titnja~e. Jetra Foto L. Z.

od 90% bolesnika s nedostatnom funkcijom {titnja~e ima posve normalne vrijednosti hormona TSH. Po nekim procjenama na svakih dvadeset osoba jedna ima neotkrivene poreme}aje u djelovanju {titnja~e. Mnogi istra‘iva~i procjenjuju da ~ak svaka ~etvrta osoba ima probleme sa {titnja~om! Simptomi poreme}aja u djelovanju {titnja~e tako su raznoliki da se pravi problemi ~esto ne primijete po nekoliko godina. Prikriju ih primjerice

IZDAJE

je primarni uzrok nedovoljno aktivne {titnja~e kada zbog gladi padne tjelesna temperatura ili kada uzimanjem ugljikohidrata poraste. Preoptere}ena jetra je organ koji zahtijeva ~i{}enje kada do|e do neravnote‘e u djelovanju {titnja~e. Neke namirnice blokiraju djelovanje {titnja~e. U tu skupinu spada grah (osim mahuna), kikiriki, sirova brokula i cvjeta~a, kupus, ‘ivotinjska polinezasi}ena ulja i beta karoten. Maslac, vitamin A i jaja poti~u djelovanje {titnja~e. Te{ki metali tako|er naru{avaju pra-

BROJEVI … • Od raka na {titnja~i oboli od 8

do 100 000 osoba. • Naj~e{}i oblik raka kod ameri~ke djece i adolescenata je rak na {titnja~i (35,5%). • 75% slu~ajeva raka na {titnja~i dijagnosticira se izme|u 15. i 19. godine ‘ivota. • Hipotireoza ~e{}e poga|a ‘ene. • U stresu se osloba|a vi{e kortizola koji blokira proizvodnju hormona {titnja~e.

vilno djelovanje te ‘lijezde s unutarnjim izlu~ivanjem. Estrogen kao stresni hormon poti~e uzimanje ‘eljeza i tako omogu}uje ve}u apsorpciju metala. Vi{ak ‘eljeza u tijelu tro{i za disanje potreban kisik {to izaziva umor kao posljedicu. Kao i kod svih bolesti, i u poreme}ajima {titnja~e potrebna je pravilna prehrana. Osim toga postoji jo{ cijeli niz ~imbenika koji zna~ajno utje~u na pogor{anje stanja: •zra~enje, lije~enje zra~enjem, terapije s radijem •pretjerana konzumacija hrane poput: soje, brokule, kupusa, kelja pup~ara, rotkvice itd., koja mo‘e uzrokovati gu{avost •namirnice koje onemogu}avaju djelovanje joda, npr. soja i kikiriki •fluor i klor iz vode •‘iva, amalgamske plombe, zubni kanali, gljivi~ne infekcije ~eljusnih kostiju •trudno}a, promjena ‘enskih hormona •droge, ali i lijekovi •preoptere}enost jetre •svaki tjelesni i emocionalni stres, toksini, otpadni metaboliti koji remete proizvodnju hormona {titnja~e •opstipacija •infekcije gljivicama i kvascima An. Br. U sljede}em broju: Prespora ili prebrza {titnja~a?

D

-

02 VELJA^A 07

-

Misteriji 17


Vino, jabuka i zelje korisniji su negoli kapsule s antioksidansima

Mit o antioksidansima S

ve vi{e stru~njaka dr‘i da je na jbolje izbjegavati dodatke pre hrani i namirnice oboga}ene visokim sadr‘ajem vitamina i minerala. A za zdravlje je najbolje uzimati hranu bogatu flavonoidima, crno vino u umjerenim koli~inama te vo}e i povr}e. Kapsule s ekstraktom plodova brusnice. Koncentrat zelenog ~aja. [ume}e tablete vitamina C. Koncentrat nara. Ekstrakt gro‘|anih ko{tica. Visoke doze vitamina E. Ekstrakt borove kore. P~elinja slina. Za{to? Da bi se oduprli pogubnom starenju? No, dokazi su u epruvetama! A ono {to djeluje u epruveti, ne djeluje uvijek i u tijelu … Kad je rije~ o antioksidansima, njih }emo, bez obzira na naziv, gutati bez zadr{ke. Prema nekim procjenama pribli‘no polovica odrasle ameri~ke populacije svaki dan uzima tablete s antioksidansima, uvjerena da tako {titi svoje zdravlje i sprje~ava nastanak bolesti. Postali smo {tovatelji antioksidans. Ali – koriste li nam oni zaista? Rezultati znanstvenih istra‘ivanja u posljednjih nekoliko godina pokazuju da u najboljem slu~aju takvi dodatci prehrani koriste vrlo malo ili pak ni{ta. A u najgorem slu~aju mogu imati i suprotan u~inak te uzrokovati upravo one tegobe koje navodno otklanjaju. Zapravo i ne ~udi {to antioksidansi u‘ivaju glas ~udotvornog dodatka prehrani. Ve} pedesetih godina pro{loga stolje}a znanstvenici su otkrili da su brojne tegobe, uklju~iv koronarne bolesti srca, kap, rak, {e}ernu bolest, sivu mrenu, artritis te neurodegenerativne promjene poput Parkinsonove i Alzheimerove bolesti, povezane sa o{te}enjima stanica, uzrokovanih uni{tavaju}im kemijskim tvarima nazvanima slobodni radikali.

18 - 02 VELJA^A 07 -

Dodatci prehrani zdravlju koriste u najboljem slu~aju vrlo malo ili pak ni{ta. A u najgorem slu~aju mogu imati i suprotan u~inak te uzrokovati upravo one tegobe koje navodno otklanjaju. To su molekule s neparnim brojem elektrona koji ih ~ini nestabilnima te zato brzo reagiraju s drugim spojevima. Stabiliziraju se tako da spojevima s kojima dolaze u doticaj ili oduzimaju elektron koji im nedostaje ili im pak prepu{taju svoj. U procesu oksidacije o{te}uju napadnute molekule ~ine}i ih nestabilnima. Bjelan~evine, ugljikohidrati, lipidi i DNK nisu izuzetak od ovog pravila. Pritom stalno nastaju novi slobodni radikali koji u svom pohodu po tijelu uni{tavaju druge spojeve.

CIJENA ZA @IVOT S KISIKOM Oksidacija kao posljedica dugotrajnog djelovanja slobodnih radikala na organske sustave prati ve}inu, ako ne i sve bolesti. Za neka se oboljenja, primjerice rak plu}a, aterosklerozu i Alzheimerovu bolest, smatra da je njihov neposredni uzrok oksidacija slobodnih radikala. Slobodni su radikali cijena koju pla}amo za ‘ivot s kisikom. @ivimo u atmosferi koja je bogata kisikom, a prirodni nusprodukti disanja su i slobodni radikali, krajnje reaktivni kisikovi spojevi. »Jedan posto kisika koji koristimo pre-

tvara se u vrlo reaktivne kisikove spojeve«, ka‘e biokemi~ar Barry Halliwell iz Dr‘avnog sveu~ili{ta u Singapuru. »Mo‘da se ne ~ini puno, no mi smo ljudi velike ‘ivotinje i puno di{emo. Ljudsko tijelo za godinu dana proizvede 1,7 kg krajnje reaktivnih kisikovih spojeva.« Izlo‘enost rentgenskim zrakama, ozonu, duhanskom dimu, one~i{}enom zraku, mikrobnim infekcijama, industrijskim kemijskim spojevima te intenzivnoj tjelovje‘bi tako|er uzrokuje nastanak slobodnih radikala. Godine 1980. ipak se pojavilo potencijalno oru‘je protiv tih uni{tavaju}ih molekula. Znanstvenici su ve} od ranije znali da ljudi koji jedu puno vo}a i povr}a rje|e obolijevaju od bolesti srca, {e}erne bolesti, demencije, kapi i nekih vrsta raka – ba{ onih bolesti koje su uvjetovane uni{tavaju}im djelovanjem slobodnih radikala. Obja{njenje se nametnulo samo. Vo}e i povr}e bogat su izvor antioksidans, a slobodne radikale neutraliziraju tako da im dodaju ili oduzimaju slobodni elektron. Zelene su biljke s razlogom pune antioksidans. Po{to u fotosintezi proizvode ~isti kisik, posebno su osjetljive na oksidativni stres. Da bi se za{titile, proizvode cijelu paletu jakih oksidans. Tako se rodila hipoteza: prehrambeni antioksidansi su poput spu‘ve koja upija slobodne radikale i tako nas brani od starosti. Antioksidansi su dobri, a slobodni radikali lo{i. Taj pojednostavljeni koncept {irom je otvorio vrata proizvo|a~ima dodataka hrani. Po podatcima Ameri~kog dr‘avnog instituta za zdravlje (NIH) vi{e od polovice odraslih Amerikanaca svake godine proguta vitaminskih i mineralnih dodataka hrani za pribli‘no 23 milijarde dolara. Zbog


M IT

ANTIOKSIDANSI Najpoznatiji antioksidansi su vitamin E (s kemijskim imenom tokoferol), vitamin C i dvije slo‘ene vrste biljnih tvari: polifenoli (uklju~iv flavonoide) i karotenoidi (uklju~iv beta karoten i likopen). Ve}ina dodataka hrani koji se reklamiraju kao antioksidansi sadr‘i barem jednu od tih tvari, naj~e{}e u ~istom kemijskom obliku, a katkada i kao biljni ekstrakt. Od ranih devedesetih nadalje ti su pripravci predmet dvostruko slijepih, nasumce odabranih kontroliranih istra‘ivanja – zlatnog standarda u medicinskim studijama. No, u testovima se ~esto ne pokazuju ba{ u najboljem svjetlu. U epruvetama za testiranje antioksidansi se pona{aju druk~ije negoli u ~ovje~jem tijelu gdje izgleda da su posve neuspje{ni. Ne samo da ne mogu sprije~iti oksidativna o{te}enja nego stanje mogu i pogor{ati. Danas su brojni znanstvenici uvjereni da je uzimanje oksidans u najboljem slu~aju gubitak vremena i novca, a u najgorem {teta za zdravlje. Prvi antioksidans koji je u istra‘ivanjima pokazao porazne rezultate bio je beta karoten, nekada{nja zvijezda me|u antioksidansima. Tablete s beta karotenom preporu~ivali su pu{a~ima jer ih navodno ~uvaju od raka plu}a. Ta je hipoteza temeljena na opa‘anjima da su ljudi koji su jeli puno mrkve rje|e obolijevali od raka. Na Ameri~kom dr‘avnom institutu za istra‘ivanje raka proveli su 1992. opse‘no istra‘ivanje o u~inkovitosti beta karotena kao dodatka prehrani. U studiju je bilo uklju~eno vi{e od 18000 osoba s velikim rizikom za nastanak raka plu}a, bilo zbog pu{enja ili zbog izlo‘enosti

NAMIRNICE S NAJVE]IM ANTIOKSIDACIJSKIM SVOJSTVIMA Namirnica Antioksidacijska sposobnost na 100 g, u 5mol TE pekan orah ................ 17940 meksi~ki crveni grah ... 14920 bubre‘asti crveni grah .. 14412 orasi ........................... 13542 lje{njaci ........................ 9644 brusnice ....................... 9456 arti~oke, sr~ika ........... 9410 {umske borovnice ...... 9260 suhe {ljive ................... 8578 crni grah ...................... 8040 pistacije ........................ 7982 {ljive ............................. 7340 kupine ......................... 5348 maline .......................... 5048 bademi ......................... 4454 grah s crnim o~ima .... 4342 crvena jabuka ............. 4257

Foto Internet

impresivnog izbora tih proizvoda na policama trgovina te{ko je ocijeniti koliki dio otpada na antioksidanse, no po mi{ljenju NIH-a radi se o »velikom postotku«. Njihova omiljenost nezadr‘ivo raste. Po procjenama nekih tr‘i{nih istra‘ivanja prodaja antioksidans je samo protekle godine porasla za 18%.

O ANTIOKSIDANSIMA

datulje .......................... 3896 Ameri~ki su istra‘iva~i 2004. godine procijenili antioksidacijsko djelovanje 130 namirnica. U tabeli je navedeno 18 najdjelotvornijih. TE = ekvivalent troloksa. Troloks je derivat vitamina E koji se koristi kao standardna mjera za antioksidacijsku sposobnost. Npr. 100 g punozrnatog kruha sadr‘i 1421 5mol TE.

azbestnim vlaknima. Polovica ispitanika dobivala je dodatke beta karotena. Planirano vrijeme studije od {est godina prekinuto je zbog neo~ekivanog otkri}a: stanje osoba koje su dobivale dodatke hrani pogor{avalo se u odnosu na kontrolnu skupinu. Njihova sklonost oboljenju od raka bila je vi{a za 28%, a smrtnost se pove}ala za 17%. Daljnja istra‘ivanja potvrdila su da se ne radi o slu~aju. U svibnju pro{le godine Ameri~ki dr‘avni institut za zdravlje izdao je priop}enje u kojem se navodi da nema dokaza o koristi kapsula beta karotena kao dodatka hrani te da bi ih se pu{a~i morali kloniti.

Sli~na je pri~a i s najomiljenijim antioksidansom – vitaminom E. On se popeo do zvijezda u ranim devedesetima, nakon {to su dva opse‘na istra‘ivanja ustanovila da u~inkovito smanjuje rizik od krvo‘ilnih bolesti. Vitamin E, dodan u epruvete uzorcima krvi, potaknuo je sintezu lipida LDL lipoproteina koji stanice opskrbljuju masnim kiselinama i u~inio ih otpornijima na oksidaciju slobodnih radikala. Na biokemijskoj razini to je, dakle, savr{eno djelovalo. Nakon toga otkri}a uporaba vitamina E skokovito je narasla. Godine 1990. jo{ nitko nije koristio ovaj antioksidans, a na kraju desetlje}a dnevno ga je uzi-

-

02 VELJA^A 07

-

Misteriji 19


MIT

O ANTIOKSIDANSIMA

malo ve} oko 23 milijuna Amerikanaca. U sjeni njegove slave tekla su nova istra‘ivanja u kojima se poku{avalo ponovno valorizirati ulogu vitamina E. Rezultati su, skoro bez izuzetka, bili porazni: vitamin E nije koristio protiv krvo‘ilnih bolesti, u nekim slu~ajevima ~ak je pove}avao rizik od tih bolesti, nije sprje~avao rak niti je usporio napredovanje Alzheimerove bolesti {to mu je isprva pripisivano.

VRIJEME ZA PONOVNO RAZMI[LJANJE Kad su znanstvenici ponovno po~eli tra‘iti dokaze da vitamin E {titi LDL od oksidacije i u tijelu a ne samo u epruveti, dokaza za to jednostavno nije bilo. Jedinu iznimku predstavljali su ljudi kojima je nedostajalo vitamina E. Pretpostavka da vitamin E kao antioksidans djeluje i u tijelu danas je pod velikim znakom pitanja. »Vitamin E nije antioksidans. Upravo suprotno, moramo ga ~ak {tititi od oksidacije«, ka‘e Angelo Azzi, biokemi~ar sa Sveu~ili{ta Tufts u Bostonu. Azzi nagla{ava da vitamin E u prirodi dolazi u osam razli~itih oblika koji u epruveti zaista svi djeluju kao antioksidansi. No, ljudsko tijelo koristi samo jedan od tih oblika, alfa-tokoferol, koji se u krvotok apsorbira pomo}u posebne bjelan~evine u jetri. Svi drugi oblici izlu~uju se iz tijela. Vitamin E u tijelu nesumnjivo ima korisnu funkciju. Njegov nedostatak uzrokuje neurolo{ke smetnje, no bez obzira na njegovu ulogu, on sigurno ne djeluje kao antioksidans. Sljede}e razo~aranje je vitamin C.

Pojednostavljen koncept da su antioksidansi dobri, a slobodni radikali lo{i, {irom je otvorio vrata proizvo|a~ima dodataka hrani. 20 - 02 VELJA^A 07 -

Slobodne radikale uspje{no uni{tava samo kod osoba kojima nedostaje vitamina C, tvrdi Barry Halliwell. Kod bolesnika sa {e}ernom bolesti u nekim je slu~ajevima ~ak ubrzao pojavu ateroskleroze. Relativno neistra‘ena ostaje jo{ samo jedna skupina antioksidanata – polifenoli. Rijetki dokazi o njihovoj u~inkovitosti dolaze iz epidemiolo{kih studija. I oni su o~ito vrlo uspje{ni kao antioksidansi u epruvetama, no nije posve jasan njihov metabolizam u krvotoku. Primjer: 95% flavonoida resveratrola, koji nalazimo u crnom vinu, razgradi se prije negoli {to uop}e u|e u krvotok. Zaklju~ak je jasan: uzimanjem ~istih vitamina i minerala u ekstraktu ne mo‘emo posti}i isti u~inak koji na na{e zdravlje ima svje‘e vo}e i povr}e. No ipak, ljudi koji u svoju prehranu uklju~uju i dodatke vitamina C i E, polifenole i karotenoide smanjuju rizik obolijevanja od sr~anih i krvo‘ilnih bolesti, od raka i {e}erne bolesti. Kako to? Jedan od vjerojatnih razloga je {to ti ljudi op}enito zdravije ‘ive, vi{e se kre}u, manje pu{e. Pravi odgovor za sada jo{ nitko ne zna.

VLAKNASTO POVR]E Usprkos tome, Halliwell misli da antioksidansi barem djelomi~no zaslu‘uju svoju glasovitost. Polifenoli, karotenoidi i vitamini u vo}u i povr}u obavijeni su ~vrstom vlaknastom tvari u kojoj se zadr‘avaju u crijevima gdje neutraliziraju slobodne radikale. U probavnom traktu, osobito u ‘elucu, u njegovom izrazito kiselom mediju, neprestano se iz hrane sintetiziraju vrlo reaktivni kisikovi spojevi. A dodatci hrani probavljaju se vrlo brzo pa ne mogu imati isti u~inak. Nikako ne smijemo o~ekivati da }e antioksidansi djelovati kao lijekovi, upozorava Andrew Shao iz vo{ingtonskog Savjeta za odgovorno prehranjivanje u kojem vr{i funkciju predstavnika industrije dodataka prehrani. Dodatci ne djeluju samostalno nego uvijek u uzajamnoj vezi.

Uzimanjem ~istih vitamina i minerala u ekstraktu ne mo‘emo posti}i u~inak koji na na{e zdravlje ima svje‘e vo}e i povr}e. U korisne prehrambene antioksidanse ubrajamo i kavu i ~aj. Osobito zeleni ~aj dokazano smanjuje rizik od raka i krvo‘ilnih bolesti. Halliwell je otkrio da u kavi i ~aju sve vrvi od reaktivnih kisikovih spojeva u obliku vodikova peroksida. Svaki put kada popijemo {alicu kave, s njom }e u na{e tijelo u}i i razrije|eni vodikov peroksid. On je u kavi zbog prisutnosti antioksidans, odnosno reducenata koji mogu reagirati s kisikom u vodi, pri ~emu nastaje vodikov peroksid. »Platinasto plava« – pribli‘na je slika onoga {to ujutro tako rado pijemo. No, ako su slobodni radikali toliko {tetni, za{to onda ~aj i kava koriste zdravlju? Jedno od mogu}ih obja{njenja ka‘e da slobodni radikali pokre}u na{ vlastiti antioksidacijski sustav. U primjerenim bi koli~inama onda radikali zapravo bili korisni jer poti~u djelovanje stani~ne samoza{tite, primjerice enzima katalaze i superoksida dismutaze. Kad bi se pokazalo da su antioksidansi u hrani u~inkoviti zato {to omogu}uju djelovanje za zdravlje korisnih koli~ina slobodnih radikala, bio bi to paradoksalni obrat. To bi mo‘da objasnilo i za{to ekstrakti i dodatci ne djeluju, odnosno za{to su ~ak i {tetni: njihove su doze previsoke i proizvode previ{e slobodnih radikala. »Dokle god istra‘ivanja ne urode novim ~vrstim dokazima, najbolje je da se okanite dodataka hrani ili namirnica oboga}enih visokim dozama vitamina i minerala. A svakako i dalje jedite hranu bogatu flavonoidima, vo}e i povr}e te pijte crno vino u umjerenim koli~inama«, savjetuje Halliwell. An. Br.

D


Jedan prema tristo je vjerojatnost da }e najopasniji asteroid uni{titi Zemlju

Poguban sudar za 82 godine?

OPASNE PROGNOZE U zadnje su se vrijeme Zemlji pribli‘ila brojna ve}a tijela. Najve}i me|u nji-

Vizualnim teleskopskim promatranjem, radarima i ostalom tehnologijom matemati~kom to~no{}u }e promatrati kretanje planeta kako bi pravovremeno predvidjeli mogu}u katastrofu. ma, s promjerom od 560 metara do 1,3 kilometra je 2001 CB21. Mimo Zemlje je letio 2. listopada 2006. godine na razdaljini od dobrih sedam milijuna kilometara brzinom od 44.000 km/h. Najbli‘e Zemlji je bio 2006 SO198 veli~ine od 43 do 97 metara, koji je s brzinom od 111.132 km/h Zemlju zaobi{ao na udaljenosti od 460.800 kilometara. U NASA-inom programu za opa‘anje nebeskih tijela koja su relativno blizu Zemlje imaju izra~unate prognoze i tabele sli~ne meteorolo{kim. Prognoze su, me|utim, upitne jer su okolnosti u svemiru odve} nepredvidljive. Upravo su zato nedavno u Italiji osnovali znanstveno dru{tvo za sigurnost svemira. Pomo}u vizualnog teleskopskog opa‘anja, radara i ostale tehnologije s matemati~kom to~no{}u }e se pratiti gibanje meteora kako bi se pravovremeno predvi-

djela eventualna katastrofa. Odredit }e polo‘aj i kretanje 900 od 1000 meteora i kometa ve}ih od jednog kilometra koji su potencijalno opasni za na{e postojanje.

POVR[INA ZEMLJE UPOZORAVA Iako ljudska povijest ne poznaje katastrofalne sudare jer brojni manji meteori zbog velike brzine ve}inom izgore u zemljinoj atmosferi, slika zemaljske povr{ine upozorava da je mogu}nost velikog sudara nadasve mogu}a. Brojni krateri na svim zemljinim kontinentima, kao i oni pod morem, upozoravaju nas na doga|aje iz davne pro{losti, vremenski udaljene od nekih deset tisu}a do nekoliko milijardi godina. Nabrojano je 183 ve}ih kratera koji su posljedica meteoritskih udara na Zemlju. Najmanji krater po imenu Campo del Cielo u Argentini mjeri dobrih pedeset metara, najve}i hipoteti~ki krater Shiva u arapskom moru blizu Mumbaia ima promjer malo manji od {esto kilometara.

BARRINGEROV KRATER Me|u najpoznatije kratere bez sumnje se ubraja Barringerov krater, poznat i kao krater Canyon Diablo u Arizoni. Meteorit koji se sudario sa Zemljom prije pribli‘no 40.000 godina je zbog tamo{nje gra|e tla i klimatskih uvjeta iza sebe

Foto Internet

A

stronomi, nadzornici nebeskih tijela koja se kre}u blizu Zemlje, 24. kolovoza 2003. godine otkrili su asteroid 2003 QQ47. Svijet je odmah obi{la vijest da }e se 2014. godine mo‘da sudariti sa Zemljom. To bi prouzro~ilo globalnu katastrofu i najvjerojatnije okon~alo poglavlje ljudske civilizacije. Dodu{e, vjerojatnost iznosi samo 1 : 250.000, ali je astronomi ne podcjenjuju te su osnovali znanstveno dru{tvo za sigurnost svemira. NASA je mogu}nost sudara zanijekala, ali dozvoljava mogu}nost da }e neki drugi asteroid udariti u Zemlju 2880. godine. Asteroid 2003 QQ47 spada u kategoriju Apollo odnosno grupu asteroida koji su najbli‘e Zemlji. U promjeru ima pribli‘no 1,24 kilometra, te‘i dvije milijarde tona i kre}e se brzinom od ~etrdeset tisu}a kilometara na sat. Prilikom sudara sa Zemljom oslobodila bi se energija koja odgovara snazi od 350.000 megatona TNT-a. Atomska bomba iznad Nagasakija je oslobodila 22 kilotona energije te se prema tome mo‘e zaklju~iti da bi asteroid u sudaru sa Zemljom uzrokovao katastrofu globalnih razmjera i najvjerojatnije okon~ao poglavlje ljudske civilizacije.

-

02 VELJA^A 07

-

Misteriji 21


SUDAR ZA

82

GODINE ?

Foto Internet

P OGUBAN

Ostaci meteorita Sikhote-Alin koji je pao u Rusiji.

ostavio izvanredno lijep krater, sli~an onima na Mjese~evoj povr{ini. Njegov je promjer tisu}u devetsto metara i se‘e u dubinu od sto sedamdeset metara. Iako se po veli~ini ubraja me|u manje prilikom njegovog nastanka se oslobodila energija od 2,5 megatona TNT-a {to odgovara snazi od sto pedeset atomskih bombi ba~enih na Hiro{imu. Eksplozija je u atmosferu podignula 175 milijuna tona kamenja i rasula ih po povr{ini od 260 kvadratnih kilometara. @ivot je u promjeru ~etiri kilometara od mjesta eksplozije bio uni{ten u samo jednoj sekundi, a udarni val, koji se {irio brzinom od 2000 kilometara na sat sve je potpuno uni{tio u udaljenosti do osamnaest kilometara. Sjevernoameri~ki Indijanci Pueblo su ‘ivjeli prili~no blizu kratera i znali su za njegovo postojanje, iako je njegov nastanak znanstveno bio obja{njen tek u dvadesetom stolje}u. Danas je krater zna~ajna turisti~ka atrakcija, mjesto znanstvenih istra‘ivanja, a 1960. godine na tome mjestu su se astronauti pripremali za odlazak na Mjesec.

KUGLA SVJETLIJA OD SUNCA Zadnji ve}i sudar meteorita se dogodio 12. velja~e 1947. godine oko 10,30 prijepodne pribli‘no 440 km sjeverozapadno od Vladivostoka pokraj sela Paseka u Rusiji. O~evici tvrde kako se na nebu iznenada pojavila vatrena kugla svjetlija od

22 - 02 VELJA^A 07 -

Sunca koja se, pod kutom od 40 stupnjeva, brzo pribli‘avala Zemlji. Prije sudara su je vidjeli i ~uli na udaljenosti od 300 kilometara. Meteorit, nazvan Sikhote-Alin za sobom je ostavio 32 kilometara dug trag pra{ine i dima koji je u atmosferi ostao nekoliko sati. U atmosferu Zemlje u{ao je brzinom od 50.400 km/h i po~eose raspadati u manje komade uz strahovitu eksploziju na visini od 5,6 kilometra iznad Zemlje. Ti su komadi pali na povr{inu ne ve}u od kvadratnog kilometara. Ruski astrofizi~ar Fesenkov, tada{nji predsjednik Odbora za meteorite na Sovjetskoj akademiji znanosti, izra~unao je izvorno orbitalno gibanje palog meteorita i utvrdio da je u meteoritskom pojasu najvjerojatnije do{lo do me|usobnog sudara te je to promijenilo njegovu putanju.

KOMETI Osim klasi~nih meteora Zemlju ugro‘ava jo{ jedna vrsta brzih grumena – kometa. To su relativno malena tijela unutar Sun~evoga sistema koji kru‘e oko Sunca. Svjetle}a repatica je posljedica Sun~evog zra~enja na jezgru sastavljenu od tvrdih grumena razli~itog sastava, pra{ine i leda. Komet je kao nebeska pojava spomenut u brojnim zapisima starih naroda iz

TABELA KRATERA kontinent

broj kratera Afrika 20 Antarktik 1 Azija 18 Australija 24 Novi Zeland 1 Europa 49 SAD 31 Kanada 29 Srednja Amerika 2 Ju‘na Amerika 8

veli~ina kratera 390 m – 300 km 485 km 53 m – 600 km 80 m – 90 km 20 km 80 m – 80 km 168 m – 90 km 2,4 km – 250 km 3 km – 170 km 50 m – 40 km

vremena prije Krista. Najznamenitiji je Halleyjev komet koji se javlja svakih 75 godina i spominje se ve} u babilonskim zapisima iz 164. godine prije na{e ere. Po tvrdnjama stru~njaka kometi su, usprkos svojoj prirodnoj ljepoti, vrlo nepredvidljivi i opasni. Zbog svog porijekla izvan Sun~evog sistema i pribli‘avanja glavnim planetima u na{em Sun~evom sistemu, njihov se orbitalni put stalno mijenja. Znanstvenici su komete razvrstali u dvije glavne grupe: one s kratkom orbitom (manje od 200 godina) i one s dugom orbitom, koji izviru iz Oortovog oblaka. U drugu grupu ubrajaju se i kometi s manjom orbitom unutar asteroidnog pojasa. Neki se zbog premalene udaljenosti od Sunca uni{te, drugi udare u planet ili zauvijek odlete iz Sun~evog sustava. Na pitanje postoji li mogu}nost sudara sa Zemljom stru~njaci odgovaraju kako je vjerojatnost mogu}a ba{ zbog njihove nestalne orbite. Upravo se to 22. srpnja dogodilo Jupiteru kad je komet Shoemaker-Levy udario u njegovu ju‘nu hemisferu i znanstvenicima omogu}io prvo neposredno vizualno promatranje sudara dva tijela unutar Sun~evoga sistema. Bo~ne sile sna‘ne Jupiterove gravitacije su komet najvjerojatnije razbile na vi{e komada veli~ine do dva kilometara. Sudar kometa kod brzine od 216.000 km/h bio je tako silovit da je za sobom ostavio trag ve}i od planete Zemlje. Znanstvenici smatraju da su posljedice sudara bile vidljivije od poznate Jupiterove pjege koja u promjeru iznosi od 24.000 do 40.000 kilometara, ali i dodaju kako je strah od istovrsnog udara u Zemlju suvi{an. U zadnjih dvjesto godina Zemlji se najvi{e pribli‘io komet IRAS-Araki-Alcock. Godine 1983. se Zemlji pribli‘io na razdaljinu od pet milijuna kilometara. Sa Zemlje je bio vidljiv u obliku kru‘nog oblaka veli~ine punog Mjeseca.

NADZOR NASE Za prou~avanje meteora i kometa NASA je napravila {est uspje{nih misi-


POGUBAN

SUDAR ZA

82

GODINE ?

ja (sedma }e trajati do 2014. godine) i u svemir lansirala letjelice koje su se pribli‘avale kometima i asteroidima. Predzadnja misija Deep Impact po~ela je lansiranjem svemirske letjelice 30. prosinca 2004. godine. Plovilo se 4. srpnja 2005. pribli‘ilo kometu Tempel 1 i na njegovu povr{inu ispalilo 370-kilogramsku bakrenu grudu brzinom od 36.000 km/h koja je na povr{ini kometa napravila krater. Letjelica je pomo}u {irokog spektra najsuvremenije svemirske tehnologije pratila njegov nastanak i prou~avala podpovr{insku gra|u kometa. Prilikom kontrole kretanja asteroida i kometa sa Zemlje NASA i druge svemirske agencije i programi slu‘e se vrlo mo}nim automatskim kontrolnim sistemom Sentry, koji dvadeset i ~etiri sata dnevno prati gibanja ve}ih nebeskih tijela. Njegova je glavna svrha preventivne i istra‘iva~ke prirode jer bi o mo‘ebitnoj opasnosti pravovremeno obavijestio NEOP (»Near Earth Object Program« ili Program za pra}enje objekata blizu Zemlje). Njegovi izra~uni se‘u do sto godina u budu}nost.

Svijet informacija sve je nepregledniji i zamr{eniji

Kontroliraju vas! S

ve vi{e osobnih podataka malopomalo prepu{tamo sudbini. Uskoro }emo se valjda odre}i i posljednje za{tite svoje privatnosti. [to }e nam ured za za{titu podataka, tehnolo{ki zahtjevno tiskanje osobnih dokumenata i za{ti}ena izrada takozvanog plasti~nog novca kad u svakodnevnom ‘ivotu te osobne dragocjenosti naivno povjeravamo svima: od osiguravaju}ih dru{tava, dr‘avne uprave i robnih ku}a do benzinskih servisa i obi~nih kramara, bezgrani~no vjeruju}i u njihovo po{tenje? Suprotstavljanje preliberalnom raspolaganju osobnim podatcima obi~no se zao{trava prilikom popisa stanovni{tva, kad popisiva~i po uputama svojih poslodavaca (dr‘avne uprave) moraju iz

Sakupljanje, pohranjivanje i obrada elektronskih podataka, ~ak i onih sasvim osobnih, sve je jednostavnije i jeftinije. ~ovjeka izvu}i i one najintimnije podatke. Onda pro|u godine i ko~nice popuste. Strah od »velikog brata« nam se nakon nekoliko godina demokracije ve} ~ini malo pretjeranim. No, moramo znati da osobni podatci zanimaju i ljude o kojima ~itamo u crnim kronikama, teroristi~ke organizacije i ljude iz podzemlja.

Nasini znanstvenici smatraju sudar asteroida 1950 DA u mjesecu o‘ujku 2880. godine vrlo vjerojatnim. Zbog vremenske udaljenosti sistem Sentry nije upozorio na opasnost od njega iako je stru~njacima njegova putanja poznata ve} dulje vremena. Stru~njaci su asteroid 1950 DA koji je otkriven 23. velja~e 1950. godine promatrali sedamnaest dana, a zatim je na pola stolje}a nestao. Ponovno je otkriven 31. prosinca 2000. godine na udaljenosti 7,8 milijuna kilometara. Na osnovu radarskih istra‘ivanja utvr|eno je da ima oblik asimetri~nog sferoida promjera 1,1 kilometra. Ponovljena detaljnija radarska mjerenja su pokazala da je vjerojatnost sudara sa Zemljom jedan prema tristo zbog ~ega su ga ozna~ili za najopasniji asteroid do sada. Uro{ Kra{ovec

D

Foto Internet

SUDAR 2880. GODINE?

^ipovi RFID mogu pohraniti mno{tvo podataka i radijskim valovima ih odaslati. Nalaze se ve} na tekstilnim proizvodima i ulaznicama, a uskoro }e ih biti i u putovnicama pa ~ak i u na{oj ko‘i.

-

02 VELJA^A 07

-

Misteriji 23


KONTROLIRAJU

VAS !

Usprkos pozitivnom zakonodavstvu dana{nji svijet informacija postao je nepregledan i zamr{en. Samo mali broj ljudi svjestan je toga {to drugi o njima znaju i {to bi jo{ s lako}om mogli doznati. Dok smo nekada skoro sve poslove obavljali anonimno, danas do nas vodi sve vi{e digitalnih tragova. Nekada nam je, primjerice, nakon razvijanja fotograf vra}ao slike i celuloidni negativ pa smo time sami raspolagali. A danas? Znamo li {to se doga|a s datotekama na{ih digitalnih fotografija koje na internetu razvijamo u elektronskom kiosku? Ho}e li ih uni{titi ili }e za neko vrijeme imati na{ cijeli fotografski album? Elektronsko pla}anje karticama ima sve vi{e zagovornika. No za sobom ostavlja posve druge tragove od pla}anja gotovinom: tko je {to kupio, kada i po kakvoj cijeni? Kako }emo znati je li slu‘benik u banci nakon isplate gotovine zaista izbrisao na{e podatke?

NA CESTI NISMO SAMI Voza~i automobila koriste velik navigacijski sustav koji im detaljno javlja kako do}i na cilj bez zamornog ~itanja karte. Uglavnom su to sustavi »offline«, gdje se u automobilu tek na kratko mo‘e ustanoviti gdje se voza~ nalazi. No postoje i »online« sustavi koji voditelju voza~ke slu‘be javljaju gdje se nalaze njihova vozila. [pedicije i iznajmljiva~i automobila koriste takve sustave za nadziranje svog voznog parka. Jesu li voza~i

svjesni da ih na taj na~in u svakom trenutku, s potpuno nepoznatih to~aka, na skoro metar to~nosti virtualno prate? Videokamere namje{tene su takore}i posvuda, u kupali{tima na zidovima kabina, u javnim parkovima, na ‘eljezni~kim kolodvorima, u javnim prijevoznim sredstvima, na povr{inama namijenjenim pje{acima. Kamere su smje{tene diskretno, da ih ni ne primje}ujemo. Uop}e ne znamo kako }e koristiti te snimke i koliko dugo }e ih ~uvati. Mo‘emo se samo nadati da }emo u mno{tvu snimljenih slika ostati i dalje anonimni. No moramo znati da suvremeni program za prepoznavanje slika na videosnimkama snimljena lica prepoznaje automatski.

»VELIKI BRAT« NA NOGOMETNOM SVJETSKOM PRVENSTVU Na ovogodi{njem nogometnom svjetskom prvenstvu u Njema~koj prvi put su uvedene takozvane personalizirane ulaznice s ~ipom RFID (Radio Frequency Identification). Za takvu ulaznicu treba znati ime kupca, njegovu adresu, njegovu banku, broj osobne iskaznice i jo{ neke podatke. Ulaznica se neprimjetno o~itava radijskim valovima, bez uznemiravanja osobe koja ju posjeduje. Na taj na~in osoba se mo‘e identificirati ne samo na ulazu u stadion, nego teoretski posvuda. Njema~ki nogometni savez mo‘e vas, gdje god bili na stadionu, prepoznati. A po{to sada zna imena i adrese svojih privr‘enika, to mo‘e i prodati

onima kojima }e to mo‘da zatrebati …

NADZOR U TORBI Mobilni telefon~i} je aparat bez kojega danas mnogi ne mogu zamisliti ‘ivot. Njime se mo‘e komunicirati, sakupljati informacije, dobivati i slati fotografije … A jesmo li svjesni ~injenice da na{ uklju~eni mobitel funkcionira kao usmjereni oda{ilja~ pomo}u kojega operater u svakom trenutku mo‘e precizno utvrditi gdje se na{ telefon upravo nalazi i {to s njime radimo? Ta svojstva telefona mo‘emo korisno upotrijebiti onda kada, primjerice, ‘elimo nadzirati svoju djecu ili pak partnera. Naravno, u tu svrhu preporu~ljivo je kupiti pone{to dodatne opreme, primjerice GPS prijemnik (Global Positioning System). Internetom bezbri‘no {aljemo elektroni~ku po{tu, a koristimo ga i za kupovinu, dra‘be, bankovne poslove i tra‘enje raznih informacija. No, za nekoga tko o nama ‘eli saznati ~im vi{e, internet je otvorena baza podataka o tome kada i {to radimo, s kime komuniciramo, {to nas zanima. Prodava~i na internetu to~no znaju na{e obi~aje i ‘elje. U dana{njoj poplavi komercijalnih ponuda mnoge ponu|a~e zanima i na{e financijsko stanje, a financijskim poslovanjem na internetu izdajemo ba{ te dragocjene podatke, osobito onda kad ne koristimo primjerenu za{titu podataka. Ako za te stvari koristimo slu‘beno ra~unalo, dajemo priliku i svom poslodavcu da nas neprimjetno kontrolira.

DOBRO JE BAREM NE[TO SAKRITI Za{tita podataka u suvremenom informacijskom dru{tvu nije jednostavna. Zbog toga su u gospodarstvu sve manje zainteresirani za njihovo ~uvanje. S druge strane, sve je vi{e tehni~kih mogu}nosti za{tite vlastite baze podataka, ali i sudjelovanja u politi~kim nastojanjima da se stvari na tom podru~ju primjereno zakonski za{tite. Ra. Vo.

D

24 - 02 VELJA^A 07 -


PRODAJA PO[TOM - 099/33 60 510

INFORMIRANE ^A[E

VR^ ZA DOBRU VODU

Njihova je posebnost u tome {to pobolj{avaju osobine obi~ne vode. U njima voda mijenja svoja fizikalno-kemijska svojstva, a informacije u ~a{i poti~u njene sposobnosti samoo~i{}enja. Voda iz informiranih ~a{a bolja je za sva ‘iva bi}a. Test genotoksi~nosti dokazuje da ~a{a pobolj{ava vodu za otprilike 40%. ^a{e imaju svoje zna~enje i u terapiji bojama. Ukratko }emo prikazati kako boje djeluju na ~ovjeka prema tuma~enjima iz knjige Aura Soma:

127 kn 2.130 Din 32 KM

155 kn 2.550 Din 40 KM

155 kn 2.550 Din 40 KM

Plava: djeluje na grlenu ~akru, poti~e tolerantnost prema sebi i drugima te vjeru u unutarnje vodstvo, ja~a fizi~ku i emocionalnu otpornost, smanjuje patnju… Zelena: djeluje na sr~anu ~akru, podr‘ava nas pri dono{enju odluka, pobu|uje nov pogled na stvari, intenzivira odnos s prirodom… Crvena: poti~e djelovanje hormona, poma‘e u nadvladavanju agresivnih osje}aja, obnavlja energiju, uravnote‘uje djelovanje prve ~akre, poma‘e kod stresa i razli~itih strahova.

MINIHYDRONIC Minihydronic za slavinu (s unutarnjim ili vanjskim navojem) montira se na slavinu. Pobolj{ava kakvo}u vode do 70%. Minihydronic za tu{ pobolj{ava vodu do 70%. Montira se na ru~ku za tu{. 1500 kn

INFORMIRANI LON^I] Informirani lon~i} dopunjuje program informiranih proizvoda. Ima ista svojstva kao i plava ~a{a. Fizikalno utje~e na razdvajanje molekula u teku}inama i tako ih omek{ava; zbog toga ~ajevi pripremljeni u informiranom lon~i}u imaju bolji okus. O‘ivljena voda izvla~i vi{e aktivnih tvari iz biljaka. Na lon~i}ima su otisnuti posebni simboli »magic life« u bojama ~akri, koji pozitivno djeluju na zdravlje. Lon~i}i imaju razli~ito obojene rubove pa si mo‘ete izabrati omiljenu boju. Mo‘ete ih strojno prati, a pogodni su za sve vrste vru}ih napitaka, ~ak 120 i za juhe. Cijena: kn

Vr~ za dobru vodu, volumena 1 l, djeluje isto kao plava ~a{a. Biolo{kim testovima dokazano je da smanjuje genotoksi~nost vode do 40%. Kad vodu iz vr~a nato~imo u informiranu ~a{u, njegova se u~inkovitost pove}a jo{ za nekoliko postotaka. Kao i informirane ~a{e, i vr~ mijenja u~inak alkohola. 375 kn

KRISTALNA KUGLA Kugla osigurava da se energija oko nje vrti udesno (provjerite viskom). U nju su ugra|ene informacije koje, osim dobre volje, poti~u kod ljudi i otpornost prema brojnim bolestima. Kugla od osam centimetara djeluje u promjeru tri metra. Poznavatelji je stavljaju na ra~unalo, radni stol, a naro~ito na no}ni ormari}. 255 kn

MAGIC LIFE Posebno oblikovana plasti~na plo~ica zahvaljuju}i svome obliku skuplja energiju iz okoli{a i emitira je u neposrednu blizinu. Plo~ica je kodirana pomo}u orgonskog oda{ilja~a, pove}ava nam energiju i {titi od {tetnih zra~enja ako je nosimo na lan~i}u oko vrata ili u d‘epu na prsima. 57 kn

TESLINA PURPURNA PLO^A Sa svojim indukcijskim magnetnim poljem biostimulativno djeluje na stani~ne procese, pove}ava izmjenu plinova, ja~a procese obnavljanja i mikrocirkulaciju u oboljelom tkivu. Koristimo je ujutro i nave~er po dvadeset minuta tako da je postavimo na oboljela mjesta i pri~vrstimo flasterom. Mo‘emo koristiti i dvije plo~e, postavljene jedna nasuprot drugoj. Poma‘e i kod nesanice i drugih tegoba. Detaljne upute su prilo‘ene. 155 kn

-

02 VELJA^A 07

-

Misteriji 25


PRODAJA PO[TOM - 099/33 60 510; info@foska.net

OSOBNI AN\ELI]

HYDRONIC 1H/F ZA KU]U

Hydronic za ku}u ima dvije funkcije: • pobolj{ava svu vodovodnu vodu u ku}i i do 70% smanjuje njezino {tetno djelovanje. Voda o‘ivljena hydronicom stvara i do 70% manje kamenca i tako produ‘uje ‘ivotni vijek instalacijama i ku}anskim aparatima. O‘ivljena voda pove}ava ‘ivotne sposobnosti ne samo ljudima, nego i ‘ivotinjama i biljkama. Hydronic ubrzava isparavanje klora, a pogodan je za rasadnike i farme. • filtrira ~estice veli~ine do 80 µm (mulj, pijesak, glina, metalne strugotine…) i ispire ih iz vode. Hydronic za ku}u ugra|uje se odmah iza sata za vodu. Dozvoljava protok do 5 m³/sat. Ne smanjuje protok vode. 5300 kn

BIOGUARD Samoljepljiva kodirana feritna magnetna plo~ica lijepi se na staklo, pa cijela staklena povr{ina svojom vibracijom omogu}uje da kroz nju do|e vi{e vitalne energije, kako one koja je dio sun~eve svjetlosti, tako i kozmi~ke prane. Korisno za stanove, radne prostore i automobile. 120 kn

RASTERSKE NAO^ALE Gledanjem kroz rupice izbu{ene po posebnoj shemi u kartonskim nao~alama, ja~amo o~ne mi{i}e i pobolj{avamo vid te smanjujemo ili ~ak otklanjamo dioptriju. Nosimo ih 15 do 20 minuta dnevno. Dalekovidne osobe vje‘baju tako da nao~ale nose dok ~itaju, a kratkovidne dok gledaju televiziju. Prilo‘ene su upute i test za kontrolu o{trine vida. 33 kn

26 - 02 01 VELJA^A SIJE^ANJ 07 07 --

Od brazilske kamene strijele ru~no izra|en an|eli}, visok pribli‘no tri centimetra tako da ga mo‘emo stalno nositi u d‘epu, u prsnom d‘epu ko{ulje, pa i drugdje. Kao i svaki kristal i an|eli}a mo‘emo programirati da vibrira u frekvencijama koje su nam potrebne. Uz njega je prilo‘ena i vre}ica, a tako|er i upute kako da ga o~istimo od tu|ih energija i kako da ga nakon toga programiramo prema svojim ‘eljama i potrebama. Svaki an|eli} od kvarca je unikat, a mo‘e biti i lijep dar. 190 kn

MJERA^ STRESA Mjera~ stresa je kartica s ugra|enim teku}im kristalima koji mijenjaju boju ovisno o promjenama temperature na{e ko‘e. Kad na karticu pritisnemo prst i dr‘imo ga neko vrijeme, dobivena boja pokazuje razinu stresa. Crna boja otkriva stres, crvena napetost, zelena mirno stanje, a plava opu{tenost. 26 kn

NORAD Za{titna kodirana plo~ica Norad do 70% smanjuje rizik zra~enja mobilne telefonije. Za{titna plo~ica poti~e vodu u tijelu, koje u prosjeku ima oko 75% od ukupne mase tijela, na vra}anje u »zdravu« strukturu, u oblik koji je postojao prije zra~enja mobilnog telefona. Norad je samoljepljiva kodirana bakrena plo~ica (Ø 16 mm) koja se lijepi na le|nu stranu telefona. 120 kn / 1.900 Din

Prodaja po{tom u Hrvatskoj 099/33 60 510 Za pretplatnike 10% popusta. Po{tarinu pla}a kupac.


PRODAJA PO[TOM - 099/33 60 510; info@foska.net

AN\EOSKE KARTICE BAKRENA NARUKVICA

Prepustite se vodstvu an|ela. Iz snopa od 64 kartice svaki dan izvucite jednu te polako i pa‘ljivo pro~itajte njezinu poruku. To je poruka jo{ podrobnije obja{njena i napisana na na~in da vas mo‘e pratiti cijeli dan. Razmi{ljajte o njoj, ponavljajte je i ‘ivite s njom. Poruka an|ela donijeti }e vam mir i zadovoljstvo, utjehu i radost. An|eoske kartice ne posu|ujte, a darujte ih ljudima koje volite. 70 kn

Smanjuje otklanja bolove prouzrokovane reumom, ili artritisom, i{ijasom, lumbagom, igranjem tenisa, golfa, ko{arke… Mnogi od onih koji je nose, smanjuju ili ~ak potpuno ostavljaju kori{tenje lijekova protiv bolova. Nabaviti se mo‘e u dvije veli~ine: »‘enska narukvica« za zape{}a s promjerom do 16 centimetra i »mu{ka narukvica« za zape{}a ve}a od 16 centimetra. Sve narukvice su izra|ene u Zlatarni Celje i sadr‘e iscjeljuju}e informacije, koje su u njih ugra|ene pomo}u orgonskih oda{ilja~a. 125 kn

CD »^I[^ENJE ^AKRI S ARKAN\ELIMA« Meditacija ^I[]ENJE ^AKRI S ARKAN\ELIMA snimljena je u meditativnom stanju i u cijelosti je kanalizirana od strane arkan|ela. Prilo‘eni CD }e vam pomo}i da se i sami lak{e pove‘ete s energijama razli~itih arkan|ela. Pri ~i{}enju i reguliranju ~akri pomo}i }e vam arkan|eli GABRIJEL, URIEL, CHAMUEL, MIHAEL, RAFAEL i JOFIEL. Ova meditacija vam poma‘e da napustite stara sje}anja, promijenite misaone uzorke i ostalu zadr‘anu psiholo{ku kramu u svojim ~akrama. Meditacija }e vam pomo}i u lije~enju i razumijevanju ‘ivota. Uz pomo} redovitog provo|enja prilo‘ene meditacije u opu{tenom stanju mo‘ete posti}i trajne i pozitivne promjene u va{em ‘ivotu. Preporu~ujemo vam {to ~e{}e slu{anje meditacije. 105 kn

Prodaja po{tom u Srbiji (za proizvode kod kojih su ozna~ene cijene u Din) MEGAFONIJA d.o.o. Beograd, J. Gagarina 182/31. tel. 00381 11 2155090. Po{tarinu pla~a kupac.

ATLANTIDSKI KRI@ Atlantidski kri‘ pa‘ljivo je izra|en od srebra, o~i{}en od svih negativnih energija i napunjen kodovima koji pozitivno utje~u na ~ovjeka. Njegovo je djelovanje jo{ ja~e od atlantidskog prstena i plo~ice, a ima i ugraviranu uzvojnicu koja dodatno pozitivno energetski djeluje na ‘ive organizme. 450 kn 118 KM

ATLANTIDSKI PRSTEN I PLO^ICA

CD »PLANETARNI GONGI« Zvukovi gongova pro‘imaju ~itavo tijelo. Pjesma gonga dublje nas povezuje s onim dijelom sebe koji ljubi, koji je mudar i istinoljubiv. Budi svijest o na{im sposobnostima i poti~e nas da ih ostvarimo. Dok slu{aju gong, ljudi sebe do‘ivljavaju izvan tijela, vremena i prostora, rje{avaju se straha od smrti i duboko su svjesni povezanosti sa svime, kao i ~injenice da nas mo‘e uzburkati svaki val koji se razbio o obalu s druge strane Zemlje. 105 kn

320 kn

Srebrni su, oblikovani tako da posebni likovi primaju i otpu{taju kozmi~ku energiju i time {tite od negativnih zra~enja. Pozitivno djeluju na zdravlje i sprje~avaju nesre}e. Oblik prstena potje~e iz davnina, jer su u~inci likova koji se pa‘ljivo ugra|uju u celjski srebrni nakit, bili poznati jo{ u doba faraona. Veli~ine prstena:

od 16 mm do 24 mm unutarnjeg promjera. 320 kn / 118 KM

-

02 VELJA^A 07

-

Misteriji 27


Misteriji na Malti jo{ uvijek nerazja{njeni

Tajanstvena Malta

ZAGONETKA ZA ISTRA@IVA^E Tajanstveni malte{ki arhitekti, koji su 2500 godina prije Krista bez traga nestali, ostavili su veli~anstvene tvorevine koje nikako nisu mogle samo tako nastati, ve} je njihov arhitektonski podvig bri‘ljivo projektiran. To potvr|uju mnogi dokazi prona|eni u tim pradavnim hramovima, koji to mo‘da uop}e nisu ni bili, kao {to to, primjerice, Mohori~ tvrdi u ~lanku »Rudnici umjesto sveti{ta?« (Misteriji, slovensko izdanje, br. 116), te smatra kako bi oni mogli biti nekakve prera|iva~ke radionice uranove rude. Izvanredno zanimljive su i Mohori~eve tvrdnje u svezi s mjerama, omjerima i uglovima u hramu Ggantija na Gozu, otoku koji pripada Malti (»7000 godina star Pentagon?«, Misteriji br. 111). Geometrijskim rasporedom hrama Hagar Qim poigrao se u ~lanku »Skuplja~i ili arhitekti?« (Misteriji br. 112). Malte{ki hramovi, stariji od slavnih egipatskih pi-

28 - 02 VELJA^A 07 -

Dr. Hubert Zeitlmair je do{ao do zaklju~ka kako su hramovi istodobno i divovski kalendar i sat. ramida, bez obzira na razna otkri}a, i danas ostaju jo{ uvijek velika zagonetka za istra‘iva~e.

IGRA SUN^EVIH ZRAKA? Zanimljiva je povezanost nekih hramova s na{om svemirskom svjetiljkom, Suncem. Tako, na primjer, u Hagar Qimu prilikom svitanja na dan ljetnog solsticija sun~evi zraci ulaze kroz »proro~anski otvor« i osvjetljavaju/ulaze u apsidu (polukru‘ni zavr{etak) hrama. Isti dan,

Foto Aleksej Metelko

M

ala sredozemna dr‘avica, poznata po nazivu Malta, zacijelo je jedna od najtajanstvenijih dr‘ava na svijetu. Ne samo {to ima izvanredan strate{ki polo‘aj i iznimno kulturno i povijesno bogatstvo, ve} se di~i i nizom misterija kojima ni danas nismo dorasli. O tajnama Malte je u Misterijima ve} nekoliko puta pisano nakon {to nam je strastveni tra‘ilac istine, gospodin Ivan Mohori~ povjerio originalne zamisli. No Malta ima jo{ toliko toga za ispripovijedati da je moramo pustiti samu govoriti. Volio bih pokazati vam jo{ neke druge tajne te male dr‘ave s pribli‘no 400.000 stanovnika koji slove za »Engleze talijanskog izgleda s arapskim naglaskom«.

Oltar u Hagar Qimu s ~etiri reljefa koji bi trebali predstavljati drvo ‘ivota.

prilikom sun~evog zalaska, mo‘e se zapaziti sli~na pojava, samo na drugoj strani hrama. Istra‘iva~i su kod Hagar Qima, koji na krajevima glavne osi hrama ima dva ulaza, zapazili jo{ ne{to drugo – poravnanje glavne osi sa sjevernim i ju‘nim maksimalnim otklonom punog mjeseca. Hagar Qim je poseban i zbog jednog od najve}ih i najte‘ih kamenih blokova. Taj div te‘i pribli‘no 20 tona. Samo nekoliko metara zapadnije u istom sklopu nalazi se najvi{i stoje}i kamen u Hagar Qimu koji mjeri 5,2 metra u visinu. U tom hramu prona|ene su »debele gospo|e«, kipovi rasko{nih ‘ena s jako nagla{enim bokovima. I na ostalim mjestima su arheolozi nailazili na sli~ne kipove te je tako postala op}e prihva}ena ~injenica da su drevni Malte‘ani imali matrijarhalnu kulturu gdje je vode}u ulogu imala ‘ena, barem u svijetu religije. Slavili su plodnost i majku Zemlju. Pretpostavku o kultu plodnosti mogao bi mo‘da potvrditi malen oltar u Hagar Qimu s ~etiri reljefa koje neki smatraju uobli~enjem drva ‘ivota. A na tlocrtu zapadnog hrama u Hagar Qimu, koji dodu{e nije ba{ sa~uvan, mo‘e se s malo ma{te na}i sli~nost s tlocrtom sredi{nje megalitske strukture u Mnajdri i s obje megalitske strukture u Ggantiji. Kad se podsjetimo na oblik debelih gospo|a, vrlo brzo nalazimo iznena|uju}u sli~nost i s pravom zaklju~ujemo da su graditelji zamislili takav oblik s namjerom da jo{ vi{e istaknu svoju naklonjenost ‘enama i plodnosti. Samo na pu{komet od Hagar Qima mo‘e se razgledati hram Mnajdra. Izgleda da su i arhitekti tog hrama imali vi{e znanja jer se na dan ljetnog solsticija mo‘e vidjeti kako sun~eva zraka osvjetljava rub megalita na lijevoj strani ulazne


TAJANSTVENA M ALTA

PODZEMNI LABIRINT I TUNELI Prilikom kopanja bunara za stambenu zgradu u gradu Paola, nekoliko kilometara od Vallette, potpuno slu~ajno su otkriveni spektakularni podzemni prostori koji su kasnije postali poznati pod imenom Hipogej (rije~ je gr~kog podrijetla i zna~i »pod zemljom«). Jo{ ni danas nije jasno gdje i za{to je prije pribli‘no 4000 godina nestala kultura koja je u ‘ivoj stijeni stvorila taj splet nejednako velikih {upljina, hodnika i soba s gusto postavljenim potpornim stupovima. Kod Hipogeja, o ~emu smo ve} pisali u ~lanku »^udna groblja« u 115. broju Misterija, izvanredno je zanimljivo kako isklesane velike sobe ostavljaju dojam da su sastavljene od pojedina~nih gra|evnih elemenata. Pored zagonetke na koji na~in su drevni Malte‘ani mogli napraviti takvo majstorsko djelo koje se prote‘e na tri nivoa, kod Hipogeja je vrlo tajnovita i neobi~na akustika na koju je upozorio talijanski arheolog Luigi Ugolini. Nai-

me, ako prigu{enim glasom izgovorimo rije~i u udubinu uklesanu u stijenu proro~anske sobe, one odjekuju od stijene do stijene. Jo{ je jedna nerije{ena tajna koja se skriva u jednoj od soba koja ne ~ini zatvorenu cjelinu ve} iz nje vodi hodnik jo{ puno dalje i dublje u neistra‘ene spilje. O podzemnim hodnicima na Malti su u National Geographicu ve} 1940. godine napisali kako se moglo, prije nego {to su Englezi zatvorili nekoliko podzemnih hodnika, ispod zemlje pro{etati s jednog kraja Malte na drugi. Tako|er, kako je u tajanstvenim katakombama bez traga nestalo ve} dosta ljudi, kao i da su hodnici bili zape~a}eni upravo zbog nestanka ve}e skupine u~enika i njihovog u~itelja. Pri~a je puno dublja nego {to li je nazna~io National Geographic; prema drugim izvorima u podzemnim prostorijama Hipogeja prona|eno je blizu 30.000 ljudskih kostiju. Jeziv doga|aj koji je do‘ivjela gospo|a Lois Jessup, tada zaposlena u britanskoj ambasadi, objavila je revija Borderland Science, a pri~a je

kasnije u cijelosti objavljena u knjizi dr. Gordona Allena Enigma fantastique. Gospo|a Jessup posjetila je Hipogej dva puta; prvi puta prije tragi~nog nestanka u~enika i drugi puta uskoro nakon toga. Prilikom prvog dolaska jedva je uvjerila vodi~a da je pusti istra‘ivati jednu od takozvanih pogrebnih soba u najni‘em, tre}em nivou Hipogeja. Provukla se kroz nizak prolaz i na{la u spilji s dubokim ponorom. Odjednom je ugledala ~ovjeku sli~na bi}a s bijelom dlakom koja je potpuno pokrivala njihova visoka tijela. Bi}a su bila udaljena otprilike 15 metara i hodala su po kamenoj polici sa suprotne strane ponora. Kad su osjetili njezinu prisutnost zajedno su digli dlanove u smjeru gospo|e Jessup, na{to je u spilji po~eo puhati jak vjetar i ne{to veliko »sklisko i mokro« je proletjelo mimo nje. U strahu je pobjegla nazad gdje ju je ~ekao vodi~ i pogledao je tako kao da je znao {to joj se dogodilo. Pribli‘no tjedan dana nakon toga nestali su u~enici i u~itelj, a kad je gospo|a Jessup drugi puta posjetila Hipogej, sta-

Foto Aleksej Metelko

sobe. Sli~nu predstavu mo‘emo zapaziti i na dan zimskog solsticija, kada sun~eva zraka osvijetli dvojni megalit na desnoj strani ulazne sobe. Pravu nasladu za o~i hram Mnajdra prire|uje prilikom jesenskog i proljetnog ekvinocija. Sun~eva svjetlost u to vrijeme ulazi u hram tako da zraci kod zalaska sunca osvjetljavaju glavnu os hrama. Kad kod ekvinocija Sunce dosti‘e vrh na horizontu sun~eve zrake to~no prepolovljuju ulaz u donji hram i projiciraju svjetlost u mali oltar u najudaljenijem dijelu megalitskog kompleksa. Dr. Hubert Zeitlmair, koji je neko vrijeme posvetio tajanstvenim malte{kim hramovima, do{ao je do zaklju~ka da su hramovi istodobno divovski kalendar i sat. No, te{ko je i zamisliti da su obi~ni lovci i sakuplja~i, koji bi trebali poznavati samo primitivno oru|e, mogli izraditi takve umjetni~ki, matemati~ki i astronomski dovr{ene megalitske strukture, a jo{ je manje vjerojatno da se radi samo o igri prirode.

Glavna os u hramu u Mnajdri koju kod ekvinocija osvijetli sunce. Desno gore: plo~a koja pokazuje »igru« sunca za vrijeme ljetnog i zimskog solsticija.

-

02 VELJA^A 07

-

Misteriji 29


T AJANSTVENA M ALTA

Foto Aleksej Metelko

rom vodi~u nije bilo ni traga ni glasa. Novi je vodi~ ~ak zanijekao da je biv{i vodi~ ikada tamo radio. Ipak, Jessupovoj je neki izvor povjerio izvjesne detalje o nestanku, naime, kad je zadnje dijete u{lo, tada se ulaz kroz koji su pro{li, neo~ekivano sru{io. Spasioci su na{li samo dio u‘eta kojim su nesretnici bili povezani me|usobno i s prostorijom iz koje su stupili u neistra‘ene prostore. Jezivo je {to je u‘e prona|eno lijepo prerezano kao da ga je prerezalo ne{to vrlo o{tro, a ne dio stijene koja se sru{ila. [irila su se govorkanja kako su se jo{ tjednima nakon nestanka na razli~itim dijelovima otoka mogli ~uti dje~ji krikovi. Navodno da neki drevni izvori tvrde kako podzemne jame i hodnici ne zavr{avaju na podru~ju Malte, ve} se nastavljaju kilometrima daleko ispod morskog dna. Jedan dio labirinta bi se trebao protezati vi{e od sto kilometara prema sjeveru, to jest u smjeru Italije i kri‘ati s katakombama ispod Rima. Tako je barem, navodno, bilo u davno doba.

Te tajanstvene oznake u hramu Mnajdra trebale bi predstavljati jo{ nedovr{en kalendar. Nalazimo ih i na suprotnom megalitu.

MALTU POSJE]UJU NLO-I

Foto Aleksej Metelko

Kad ve} govorimo o neobi~nim bi}ima na Malti, ne mo‘emo ne spomenuti povezanost Malte i izvanzemaljaca. Tije-

Tajanstvene kolosijeke nalazimo na cijeloj Malti. Njihova svrha je jo{ uvijek misterij.

30 - 02 VELJA^A 07 -

kom internetskog istra‘ivanja naletio sam na web stranicu nekakvog malte{kog centra za istra‘ivanje nepoznatih lete}ih objekata, gdje skupljaju zapise o~evidaca NLO-a na podru~ju Malte. Po cijeloj Malti i Gozu su ve} opa‘eni NLO-i svih mogu}ih oblika (diskovi, cigare, cepelini, trokutasti objekti …) i boja. Vi|enja su uistinu brojna i po{tivaju}i malenost Malte s povr{inom od samo 316 km2 (kao primjer: povr{ina Hrvatske je 56.538 km2), mo‘e se zaklju~iti da ne{to doista privla~no mora biti na njoj kad je tako dobro posje}ena. Nije sve ostalo samo na vi|enjima, na|e se i poneka fotografija. Pri~a Johna Lyonsa, koji je 1978. godine vidio i fotografirao okrugli NLO {to se velikom brzinom kretao iznad zaljeva sv. Pavla, bila je objavljena i u ~asopisu The Times of Malta. Jednu drugu sliku, koja prikazuje NLO iznad radarske postaje u Dingli, snimio je 1988. godine Francis Darmanin. Dok se sa ‘enom {etao po Dingli cliffs slikao je interesantnu radarsku postaju. NLO je zapazio tek nakon {to je razvio slike: nalazio se to~no iznad radarske kupole.

Kad ve} govorimo o izvanzemaljskim posjetiocima treba spomenuti i poznatog Ericha von Dänikena koji vjeruje kako su tajanstveni kolosijeci na podru~ju cijele Malte, o kojima smo pisali u ~lanku »Metala jo{ ne bi smjelo biti« (Misteriji br. 110), drevne piste za slijetanje tih posjetilaca. Osim tih kolosijeka, za koje jo{ ni danas nije poznato ~emu su slu‘ili i kako su nastali, postoje i tajanstvene kamene kugle koje le‘e u kompleksu Tarxien. Postoji, dodu{e, teorija kako su se koristile za prijevoz kamenih blokova, ali ta je teorija klimava jer su kamene kugle izra|ene od lomljivog vapnenca koji bi se pod te‘inom vi{etonskih kamenih blokova jednostavno zdrobio. Zanimljivu teoriju dao je profesor Zammit, nekada{nji ravnatelj Arheolo{kog muzeja u Valletti, koji tvrdi da je u to vrijeme postojalo vi{e proro~i{ta u kojima bi se proricalo stavljanjem kugli razli~itih veli~ina s odre|ene razdaljine na izbu{ene kamenove. No, tko bi mogao do kraja rije{iti sve zagonetke koje nam nudi Malta? Aleksej Metelko

D


Zakon oktave omogu}ava mnoga holisti~ka lije~enja

Tijelo kao nebeski orkestar

POREME]ENA FREKVENCIJA ORGANA Zdravlje je uskla|enost vibracija tijela, uma i duha sa snagom i ritmom koji izvire iz primarnoga bi}a. Holisti~ka medicina ~ovjekovo tijelo gleda kao da je orkestar koji prima i producira simfoniju zvukova, kemikalija, elektri~nih naboja, boja i slika. Kada smo zdravi, instrumenti u na{em orkestru sviraju te~no i uskla|eno, a kada smo bolesni, jedan ili vi{e instrumenata su mukli ili {kripavi i nepode{eni s ostalima. Drev-

Holisti~ka medicina ~ovjekovo tijelo gleda kao da je orkestar koji prima i producira simfoniju zvukova, kemikalija, elektri~nih naboja, boja i slika.

Gongovi, zvona, {koljke, rogovi i udaraljke bili su naj~e{}i inventar arhajskih sve}enika i iscjelitelja. Na slici: gravirana {koljka, na|ena u Spiro Mounds, iz kulture kasnog kamenog doba u Sjevernoj Americi oko 1300 g. na{e ere.

ni iscjelitelji znali su da bolest predstavlja poreme}enu frekvenciju organa i da se ona mo‘e uskladiti zahvaljuju}i rezonantnom efektu svetoga zvuka. Gongovi, zvona, {koljke, rogovi i udaraljke naj~e{}i su inventar arhajskih sve}enika i iscjelitelja. Gong je posebno zanimljiv jer nudi naj{iri raspon zvukova, a rezonantno djeluje na sve tjelesne frekvencije. U egipatskim i tibetanskim hramovima slu‘io je kao instrument za transformaciju svijesti prilikom obrednih pojanja ili rituala ‘rtvi. Moderni majstor Puta gonga, Don Conreaux, koji je gostovao u Hrvatskoj, tvrdi da zvuk gonga djeluje stimulativno na sve tjelesne receptore uklju~uju}i i one najbitnije, ~akre. Gong je najbolji rezonantni glazbeni instrument izvanredne transformacijske snage, pravi je generator ozdravljuju}ih snaga. Zvuk gonga kombiniran sa zvukom tibetanskih zdjela svojom sposobno{}u kreiranja jakog polja nadtonova budi zvuk izvornog koda na{eg energetskog bi}a. Time se ubrzava evolucija svijesti povezana s transformacijom negativnih energetskih naboja u unutra{nju svjetlost i snagu.

SVEMIRSKE KUPKE ZVUKA

Foto Internet

T

onska akupunktura je jedna od najomiljenijih i najprakti~nijih zvu~nih aplikacija za samoiscjeljenje. U njoj se rabe prakti~ne pode{avaju}e planetarne vilju{ke. Tonska akupunktura omogu}uje blagotvornu stani~nu masa‘u na visokim frekvencijama u svrhu obnavljanja prirodne stani~ne elasti~nosti. Ona pro‘ima cijelo tijelo, uklju~uju}i i unutarnje organe {to odmah rezultira dubokom relaksacijom i dobrim raspolo‘enjem. Ove tonske vilju{ke mogu se same podesiti i koristiti bez obzira nalazili li se kod ku}e, u uredu ili na putu. Nauka potvr|uje stare spoznaje da ljudsko tijelo ~ine atomi i subatomske ~estice koje vibriraju na odre|enim frekvencijama. Harmoni~no razvijeno i zdravo tijelo vibrira ne~ujne frekvencije koje su zapravo holografske rezonancije pulsiraju}ih valova univerzuma. Zahvaljuju}i dominantnom materijalizmu koji je ~ovjeka otu|io od vlastite biti, izgubljena je povezanost unutarnjih frekvencija tijela s izvornim zvukom univerzuma. Zbog toga je danas bolest pravilo, a ne izuzetak.

Na radionici u Splitu Don Conreaux je demonstrirao kako 11 gongova sun~evoga sustava koristiti kao pomo} pri samoozdravljenju. Svaki planetarni gong ima specifi~no fizi~ko, psihi~ko i duhovno djelovanje. Mjese~ev gong djeluje na 2. i 5. ~akru ~ovjeka (kreativnost, komunikacija, seksualnost). Sun~ev gong djeluje na 3. ~akru, solarni pleksus (volja, hrabrost, odlu~nost).

-

02 VELJA^A 07

-

Misteriji 31


T IJELO

KAO NEBESKI ORKESTAR

Planetarni gongovi koriste se i u radu s djecom s posebnim potrebama. Don Conreaux radi s osobama o{te}ena sluha kojima zvuk gonga masira u{ne membrane i time pobolj{ava slu{ne sposobnosti. Uz tretmane gongovih zvu~nih kupki i joge djeca s cerebralnom paralizom, autizmom, multiplom sklerozom, Downovim sindromom i mi{i}nom distrofijom mogu se duboko opustiti i time pobolj{ati ostale terapeutske u~inke. Na~elo djelovanja zvukova planetarnih gongova danas je mogu}e razumjeti zahvaljuju}i {vicarskom matemati~aru i glazbeniku Hansu Coustou koji je otkrio za~u|uju}e relacije izme|u glazbenih tonova i boja, izme|u makrokozmosa i najsi}u{nije stanice organizma.

U svojoj sada ve} kultnoj knjizi The Cosmic Octave Cousto razotkriva drevni tajni klju~ omjera koji je bio predmet istra‘ivanja Louisa Charpentiera u njegovoj slavnoj knjizi Tajne katedrale u Chartresu u kojoj je ovaj dokazivao postojanje odnosa izme|u prostornih proporcija i osnovnih vremenskih podjela. Ta tajanstvena mjerna jedinica je ura~unata u proporcije piramida sa Gizeha i Salomonovoga hrama i ugra|ena je u temelj Coustoova zakona oktave. Zahvaljuju}i tome zakonu Cousto je uspio dokazati i demonstrirati izravne odnose astronomskih fenomena poput planetarnih orbita s planovima poznatih gra|evina, s drevnim i modernim mjernim sustavima, s ljudskim tijelom, s glazbom i naposljetku, mo‘da i najzna~ajnije – s medicinom. Danas zakon oktave omogu}ava mnoga holisti~ka lije~enja uklju~uju}i i znanstvenu primjenu planetarnih gongova.

PLANETARNE VILJU[KE Cousto je sa suradnicima izumio jednu od najomiljenijih i najprakti~nijih zvu~nih aplikacija za samoiscjeljenje – tonsku akupunkturu u kojoj se rabe prakti~ne pode{avaju}e planetarne vilju{ke. Tonska akupunktura omogu}uje blago-

32 - 02 VELJA^A 07 -

Foto Internet

ZAKON OKTAVE

Gong u budisti~kom hramu u Kathmanduu, Nepal

tvornu stani~nu masa‘u na visokim frekvencijama u svrhu obnavljanja prirodne stani~ne elasti~nosti. Ona pro‘ima cijelo tijelo, uklju~uju}i i unutarnje organe {to odmah rezultira dubokom relaksacijom i dobrim raspolo‘enjem. Ove tonske vilju{ke mogu se same podesiti i koristiti bez obzira nalazili li se kod ku}e, u uredu ili na putu. Od objavljivanja

Coustoove knjige i otkri}a velikoga zakona pro{lo je manje od tri desetlje}a za kojih se razvila doista impozantna lista zvu~nih medicinsko-terapeutskih tehnika koje sada uz {iroku primjenjivost mogu imati i potreban znanstveni dignitet.

D

Predrag Darabo{ pdarabos@bramana.org


Mjesta s neobi~nim energetskim nabojem mogu imati i pozitivan i negativan utjecaj

Mjesta mo}i Z

emlje nekada{nje Jugoslavije, ali i neke koje su joj bile susjedne, obiluju razli~itim mjestima mo}i – mjestima koja su poznata po neobi~nom energetskom naboju, odnosno energetskim to~kama {to nastaju na sjeci{tu linija planetarnih sila, poput akupunkturnih to~aka i meridijana. »Pod mjestima mo}i«, ka‘e Miroslav Markovi}, utemeljitelj racionalne i funkcionalne metafizike u Srbiji koji se ve} vi{e godina bavi njihovim prou~avanjem, »podrazumijevamo odre|ene fizi~ko-geografske prostore, podru~ja, lokalitete i objekte na kojima se pojavljuju ili za koje su vezani neobi~ni i neuobi~ajeni fenomeni i svojstva. Naravno, djelovanje tih svojstava na ljude mo‘e biti pozitivno ili negativno, a postoji i mogu}nost da pojedino mjesto mo}i na odre|ene ljude ima pozitivan, a na neke druge negativan utjecaj.

Kod gravitacijske anomalije se doga|a da se svi predmeti i teku}ine na nagibu kre}u uzbrdo. kre}u uzbrdo, bez obzira od kakvog su materijala. Geomagnetske anomalije proizvode sli~an efekt, ali djeluju samo na feromagnetske supstance (recimo ~elik), pa }e se na tim mjestima otko~en automobil kretati uzbrdo, ali }e prosuta voda te}i nizbrdo. U Srbiji, recimo, ovakva mjesta postoje na Radan planini, Zlatiboru, kao i na ju‘noj padini Maljena (put Div~ibare – Po‘ega), ali i

Razlikujemo vi{e kategorija mjesta mo}i. Osnovnom i ’obi~nom’ umu najbli`u kategoriju ~ine geofizi~ke distorzije, diskontinuiteti i anomalije, uo~ene na mnogim mjestima {irom svijeta. Oni su posljedica fizikalno razumljivih odstupanja kontinuiteta materijalnog prisustva u zemlji (podzemni vodeni tokovi, ponori, mineralne pjege, itd.), kao i geomagnetskih i gravitacijskih anomalija. Najzanimljivije su gravitacijske i geomagnetske anomalije koje se najlak{e i uo~avaju. Ako je u pitanju gravitacijska anomalija, onda pravac i smjer gravitacijske sile odstupa od uobi~ajenog. Zbog toga se doga|a da se svi predmeti i teku}ine na nagibu

MJESTA METAFIZI^KIH MO]I Znatno atraktivnije, ali i apstraktnije kategorije predstavljaju mjesta metafizi~kih mo}i gdje je zvani~na kartezijansko-materijalisti~ka nauka sama apsolutno bespomo}na, ~ak i kad postoji vo~lja za prou~avanjem takvih mjesta. Ovdje valja spomenuti i mjesta na kojima su se nekada odr‘avali religiozni skupovi i obavljali vjerski obredi, rituali i ceremonije. Porijeklo im se‘e u daleku pro{lost, a zanimljivo je da je rije~ o mjestima na kojima su, u razli~itim povijesnim razdobljima, postojali hramovi ili sveti{ta raznih vjeroispovijesti, odnosno religija i kultova. U narodu su poznati pod nazivom »crkvine« ili »crkvi{ta«. ^esto imaju oblik ispup~enja ili malog bre‘uljka sa ~ime je povezano vjerovanje kako je tu zatrpana crkva, odnosno hram. Na nekima od tih mjesta zaista su iskopani dijelovi gra|evina, novac, umjetni~ki, religiozni i drugi predmeti, ali se vjeruje, i u praksi zaista potvr|uje, da svatko tko se takvih predmeta dokopa iz koristoljublja i drugih ne~asnih namjera do‘ivljava stra{ne nevolje. Otud postoji pravilo kako na takvim mjestima ne treba namjerno ni{ta dirati, ve} se prema njima treba odnositi s po{tovanjem. U Srbiji ovakvih mjesta ima na stotine, a jedno od zanimljivijih je ono koje se nalazi nedaleko od Uba, u slivu rijeke Tamnave. Mje{tani tvrde da Foto osobni arhiv A. Milinkovi}

FIZI^KE ANOMALIJE

na mnogim drugim mjestima. Utjecaj na ljude je individualan i nedovoljno prou~en, a u narodu uglavnom vlada mi{ljenje kako se na takvim mjestima ne treba previ{e zadr‘avati.

Drvo na mjestu djelovanja spiralne energije

-

02 VELJA^A 07

-

Misteriji 33


MO } I

se i dan-danas, kada se u jutarnjim satima, za vrijeme nekog ve}eg praznika ili nedjeljom, uho nasloni na zemlju na tom mjestu mogu ~uti neobi~ni zvuci nalik crkvenom pjevanju u vrijeme bogoslu‘ja. ^ak i okorjeli ’nevjerni Tome’ mogu se uvjeriti da je to zaista – to~no! Naravno, nitko se ne usu|uje tu ne{to kopati i pretra‘ivati. Postoje indicije kako se u davno doba ba{ na tom mjestu nalazilo keltsko svetili{te posve}eno boginji Ani, tada{njoj za{titnici cijelog ovog Cedrovi u krugu mo}i kraja. Ovo sveti{te je, po svoj prilici, kozvana vilinska kola, kru‘ni prsteni pretvoreno u kr{}ansku crkvu ~ime su uga‘ene trave promjera nekoliko meovda{nji Kelti prihvatili kr{}anstvo {to tara, na kojima su, po vjerovanju, vile je bilo sasvim uobi~ajeno. Nejasno je, no}u igrale kolo. Smatra se kako }e se me|utim, kako je i za{to crkva zatrpa- onaj tko nagazi na vilinsko kolo, pogona ili utonula u zemlju, kao i kada se to tovo ako je to namjerno u~inio, razbodogodilo. Vjeruje se i u mogu}nost da ljeti. Da sve nije plod ma{te govori i ~ise to doga|alo po Bo‘jem planu, u vri- njenica da oni koji nagaze na ove mistejeme velike bezvjerice, skrnavljenja ili riozne krugove, gotovo bez izuzetka pak zloupotrebe vjere u ne~asne ovoze- zapadnu u neke zdravstvene probleme, maljske svrhe. ~ak i ako nisu znali na {to su nagazili, {to isklju~uje autosugestiju. CRKVIŠTA MO]NIJA I danas se u Srbiji mo‘e uo~iti dosta takvih krugova, naro~ito na sjenovitim OD CRKAVA Ovo donekle obja{njava i ~injenicu livadama, pa{njacima i proplancima, da su crkvi{ta, kao i zapisi u metafizi~- iako nisu svi od te »opasne« vrste, a neki kom smislu mnogo mo}nija, za{ti}enija ~ak mogu biti i blagotvorni. Postoje i i nedodirljivija mjesta od mnogih ’aktiv- svjedoci koji tvrde da su, obi~no u no}inih’ crkava i manastira. ^injenica kako ma punim mjese~ine, vidjeli i same vile, od raznih nevolja danas nisu za{ti}eni u obliku prelijepih i blistavo odjevenih ni vjerski objekti tuma~i se okolno{}u da djevojaka kako ple{u kolo. Na tim mjese oni ne mogu smatrati istinskim mjes- stima bi se drugi dan obavezno mogli tima mo}i zbog zloupotrebe religije za vidjeti vilinski krugovi, a preporuka je onima koji ugledaju vile »na djelu« da ne~asne ovozemaljske ciljeve. U zanimljiva mjesta metafizi~kih mo- produ‘e svojim putem i ni~im ne odaju }i spadaju i neke stare gra|evine, stara svoje prisustvo. groblja, kao i mjesta na kojima su se ona nalazila. Gotovo da i nema kraja gdje ne MISTERIOZNE VODENICE postoje takva mjesta, a povezana su s »Poseban kuriozitet predstavljaju pojavom privi|enja i vrlo opasnih utva- mlinovi na rijekama i potocima, tj. vodera, pogotovo kad se pohode radi oklade nice, kao i mjesta na kojima su se nalaziili sujete. Suvi{e ozbiljnih ljudi ima tak- le one koje su zapu{tene i poru{ene«, kava iskustva, a da bi se ona mogla smat- ‘e Markovi}. »Tu posjetilac u kasnim rati izmi{ljenim«, pri~a Markovi}. no}nim satima i danas sva{ta mo‘e o~eU njegovim istra‘ivanjima posebno kivati, kako negativno – tako i pozitivno. mjesto zauzimaju narodna vjerovanja o Na mjestima gdje su nekada postojali va‘nosti nekih mjesta kao {to su i ta- mlinovi i danas se u kasnim no}nim sati-

34 - 02 VELJA^A 07 -

ma mogu ~uti neobi~ni zvuci i pljuskanja iz same vode, ali i kloparanje nepostoje}ih mlinskih kola i kamenova, pa ~ak i razgovor ili pjesma nekih nevidljivih bi}a. Halucinacije? Ne bi se moglo re}i ako istu stvar ~uje vi{e ljudi koji unaprijed nisu znali {to }e ~uti. Blagotvoran utjecaj mlinova i mjesta gdje su se oni nalazili pri~a je za sebe, a mo‘da i obja{njava enormnu dugovje~nost nekada{njih srpskih mlinara i njihovih posjetitelja.« Posebnu pa‘nju pobu|uju mjesta mo}i koja obuhva}aju ~itave predjele, kao {to je, recimo, podru~je sela Kremna u Zapadnoj Srbiji, a u {irem smislu i cijelo podru~je Tare i Zlatibora. Kremna, kao mjesto u kojem su ‘ivjeli znameniti proroci Tarabi}i, zaista obiluje metafizi~kim magnetizmom, ali postoji opasnost da taj magnetizam bude uni{ten zbog populisti~kog i {arlatanskog pristupa, komercijalnih i politi~kih zloupotreba. Veliki dio Srbije obiluje raznim mjestima mo}i, naro~ito onima povezanim s vodama i izvorima koji na takvim mjestima zadobivaju posebna svojstva, ali se ona brzo izgube i pretvore u negativne utjecaje ~im im se pristupi s ne~asnim, prizemnim, strogo komercijalnim ili sebi~nim namjerama, kada ih posje}uju oni koji su ogrezli u pomodarstvu, ta{tinu, povr{nost, pohlepu i neduhovnost, kada ih netko poku{a u~initi predmetom eksploatacije, destruktivne organizacije i dogmatizma. Ostale zemlje u okru‘enju, prije svega one iz nekada{nje Jugoslavije, ali i neke od onih koje su joj bile susjedne, tako|er obiluju razli~itim mjestima mo}i. Blizu je vrijeme kada }emo biti dovoljno zreli i mjestima mo}i pristupati na odgovaraju}i na~in, a po potrebi ih i zaobilaziti. Neukima je bolje kloniti se ovakvih mjesta i ne pristupati im bez odgovaraju}eg vodi~a upu}enog u metafizi~ka znanja. U suprotnom, {teta obi~no bude ve}a od koristi. Aleksandar Milinkovi} Foto osobni arhiv A. Milinkovi}

M JESTA

D


Uloga kemijskih elemenata u ljudskom organizmu (3)

Litij Za ljude koji su se lije~ili litijem ka‘u da nikada nitko nije obolio od raka. ve}inom zbog blagodati koje takve vode donose zdravlju. U 18. je stolje}u litij bio pravi hit za lije~enje gihta. On naime mijenja na~in djelovanja bubrega koji onda izlu~uju vi{e vode, a istovremeno rastvara kristale mokra}ne kiseline koji i dovode do bolnih otvrdnulih zglobova. A po{to su nekada pove}anu koncentraciju mokra}ne kiseline povezivali s manijakalnim stanjima, litij se ve} koncem 19. stolje}a slu~ajno i neslu‘beno svrstao me|u lijekove koji se rabe u psihijatriji. ^ovjek koji je litiju uzorao ledinu za ulazak u suvremeno zdravstvo zvao se John Cade; bio je doktor medicine, a sve se zbilo 1949 godine. U razdoblje freudovske kau~-terapije u{ao je prvi lijek sa stvarnim u~inkom. Neuromedicina udru‘ila se s farmacijom. Cade je jo{ i danas slavan zbog svoga otkri}a koje je

Foto Internet

S

vi znamo da natrij i kalij kontroliraju ravnote‘u vode u tijelu, no znate li tko kontrolira ravnote‘u natrija i kalija? Odgovor je: litij! U na{oj je maloj {koli periodnog sustava do{ao trenutak da upoznamo i tre}i element u periodnom sustavu – litij. Povezan je s trijeznom glavom jer je to prvi element za koji je dokazano pozitivno djelovanje kod psihi~kih bolesti. No, vi{e o tome nakon kratkog pregleda kemije litija. Ime litij dolazi od gr~ke rije~i lithos, {to zna~i kamen. Ime je dobio kad su ga kao prvi alkalijski metal izolirali iz minerala – kamena. Kalcij, kalij i natrij bili su ve} poznati, no oni su izolirani iz biljnog tkiva. Litij su u ~istom stanju dobili elektrolizom 1818. godine, samo godinu dana nakon {to ga je otkrio [ve|anin Johann Arfvedson. Na zraku je vrlo nestabilan i brzo bude prekriven slojem crnog oksida, a u vodi bijelim filmom hidroksida. @elite li pod svaku cijenu imati komadi} metalnoga litija, sa~uvat }ete ga kao sjajnu svjetlu kovinu jedino ako ga potopite u ulje.

Litijev gorski kristal, koji opu{ta, olak{ava meditaciju te aktivira sr~anu i ~akru tre}eg oka, mo‘e se na}i samo u udaljenim krajevima Brazila.

Litij je pravi mali egzot. Jedva ne{to ve}i od vodika, on je pravi predstavnik alkalijskih metala. Ima neobi~no visok elektrokemijski potencijal, zbog ~ega su litijeve baterije dvaput ja~e od svih ostalih. Mali osobenjak pokazuje osobine i prve skupine alkalijskih metala i druge – one zemnoalkalijskih metala, a da pri~a o njemu bude jo{ zanimljivija, recimo da pliva na vodi. Ve} u antici su se ljudi voljeli namakati u termalnim vodama bogatim litijem, katkada zbog ko‘nih problema, a

Foto Internet

PLIVA NA VODI

Znanstvenici su ustanovili da litij regulira biolo{ki sat i druge naru{ene dnevne ritmove koji nastaju uslijed poreme}aja u raspolo‘enju.

milijune ljudi po{tedjelo pakla bipolarnog poreme}aja – poreme}aja u raspolo‘enju tijekom kojega se izmjenjuju faza depresije i faza manije. Mehanizam djelovanja litija kod bipolarnog poreme}aja ostao je nepoznat do 1998. godine, kad je opisan njegov neposredni u~inak na metabolizam glutamata. Da, to je onaj isti glutamat kojega se svi bojimo kao {tetnog dodatka hrani. Osim toga {to je neslavni »E«, glutamat ima i ulogu podra‘ajnog prijenosnika ‘iv~anih impulsa, ili kako se to stru~no ka‘e: on je ekscitatorni neurotransmiter. Previ{e glutamata u mozgu zna~i i ve}u aktivnost, ve}u napetost, a u najgorem slu~aju epilepti~ni napad. Kada koncentracija glutamata kod osoba s bipolarnim poreme}ajem dosegne toksi~nu razinu, nastaje razdoblje manije. Obratno, kada razina glutamata pretjerano opadne, nastupa depresija. Litij poti~e ponovni prihvat glutamata natrag u stanice i tako smanjuje prevelike koli~ine te otrovne, a ujedno i nu‘no potrebne tvari. Koli~ina koja se koristi za lije~enje bipolarnog poreme-

-

02 VELJA^A 07

-

Misteriji 35


L ITIJ }aja iznosi od 900 do 1800 mg litijevog karbonata dnevno, a to je 160 do 320 mg elementarnog litija. Danas litij u psihijatriji istiskuju skuplji lijekovi koji nisu nu‘no i u~inkovitiji. Kao i svaki jaki lijek, i litij u takvim koli~inama ima neugodne nuspojave, no danas mu najslabiju reklamu ~ini nemogu}nost patentiranja i smije{no niska cijena koja se u dnevnoj dozi izra~unava tek u centima, a ne u eurima ili dolarima. Za ljude koji su se lije~ili litijem, govori se da nitko nikada nije obolio od raka. Informaciju je te{ko provjeriti, ali ima ne~ega u povezanosti lu‘natog djelovanja litija i kiselog mehanizma raka.

sr‘i i proizvodnja bijelih krvnih zrnaca, {to dovodi do porasta imuniteta. Litij ima antivirusna svojstva, a potreban je i za pravilno djelovanje {titnja~e. Preaktivna {titnja~a obi~no se vrlo brzo umiri kada tijelo dobije dovoljnu koli~inu litija. Zbog toga se sni‘ava i krvni tlak. Litij je tako|er neophodni dio enzima koji od bjelan~evine triptofana proizvodi serotonin.

te‘ine. Dnevne koli~ine od oko jednog grama na dugi rok mogu izazvati oslabljeno djelovanje {titnja~e, smanjeni rad bubrega i sr~ane smetnje. Prisutna je i neprestana jaka ‘e| koja zbog velikog protoka vode kroz bubrege mo‘e dovesti do pomanjkanja natrija i tu po~inju sr~ani problemi. Na po~etku 20. stolje}a litijev klorid je sr~anim bolesnicima predstavljao zamjenu za sol. Zbog pretjerane uporabe te soli nekoliko je ljudi umrlo pa je zato litijev klorid do{ao na lo{ glas. A danas je do{ao na lo{ glas i natrijev klorid i to zbog upravo suprotnih razloga. Mo‘da pak nije problem u kloridima ve} u {a~ici ljudi koji se neuspje{no trude dosegnuti ono {to nazivamo zdravom granicom. Tra‘enje zdrave granice opet nas dovodi do zdrave pameti, ~ime smo i zapo~eli na{ ~lanak.

FASCINANTAN UTJECAJ NA MOZAK

36 - 02 VELJA^A 07 -

GDJE SVE IMA LITIJA

Foto Internet

Utjecaj litija na mozak upravo je fascinantan. Njegov je atom vrlo malen pa s lako}om prolazi kroz stjenke ‘ila i stani~ne membrane. A po{to je bazi~an, mo‘e regulirati i pH pa mu pripisuju antioksidacijska svojstva. Neznatan je broj antioksidacijskih tvari koje mogu prelaziti iz krvi u mo‘dane stanice. To malenome litiju daje posebnu vrijednost kao nu‘no potrebnom mikroelementu. Litij je u maloj dnevnoj dozi od 10 mg (pribli‘no 50 mg litijeva karbonata) u samo mjesec dana pove}ao masu mo‘dane kore, izvora ~ovjekove svijesti, za ~ak tri posto! Smanjena toksi~nost nekih neurotransmitera prouzro~ila je manje odumiranje neurona i tako pripomogla pozitivnom prirastu toga, za inteligenciju odgovornog, dijela mozga. Obe}avaju}e su i studije o ulozi litija u sprje~avanju i lije~enju Parkinsonove i Alzheimerove bolesti te starosne demencije. Strpljivost je Bo‘ji dar pa se njome oboru‘ajmo sljede}ih nekoliko desetlje}a, koliko }e mo‘da trajati istra‘ivanja tako jeftine i intelektualno neosvojive tvari. No, bez obzira na istra‘ivanja, litij je imao, ima i jo{ }e imati va‘nu ulogu u ljudskom organizmu. Tu jo{ ne zavr{ava njegov koristan u~inak. Kod ljudi koji uzimaju litij primje}uje se poja~ana djelatnost ko{tane

Litij se koristi i u pokusima za utvr|ivanje prisutnosti odre|enih metala u kemijskim spojevima; litijev klorid i litijev karbonat crveno oboje plamen etanola.

Slu‘beno nije poznat nedostatak litija. Jedino je u eksperimentu na kozama nedostatak litija uzrokovao pove}anu stopu smrtnosti i smetnje u razmno‘avanju. Bi li premalo litija kod ljudi uzrokovalo zdravstvene probleme, neka ~itatelji sami prosude jer znanstvenici za sada na to pitanje jo{ nemaju odgovor. Dvostruki nobelovac Linus Pauling jednom je rekao da sve ljudske bolesti potje~u od nedostatka mikroelemenata. Toliko za razmi{ljanje. Druga strana medalje njegova ja otrovnost. [takora bismo mogli ubiti sa 710 mg litijeva karbonata na kilogram

Litij je u malim koli~inama prisutan u ve}ini namirnica, a najvi{e ga ima u ‘itaricama i povr}u. Ve}inu litija dobivamo pitkom vodom. Litra Radenske, primjerice, sadr‘i dva i pol miligrama litija. No, nemojte ga kod nas tra‘iti kao mineralni dodatak prehrani. Mogli bi vas u ~udu gledati. U inozemstvu ga oni kojima je va‘no vlastito zdravlje uobi~ajeno koriste protiv preranog starenja mozga. U prodaji je u obliku papreno skupe orotatne soli s 5 mg elementarnog litija u jednoj dozi. Za kraj jo{ prijateljski savjet, ne zbog kemijskih nego financijskih razloga. Ako ba{ niste od nekog bogatog ro|aka naslijedili rudnik litija, predla‘em vam da barem kupite dionice nekog takvog rudnika. Cijena litija porasla je 2005. godine za 20%, a 2006. za 25%. Svjetska potro{nja litija ve} neko vrijeme raste za oko 5% godi{nje. Mo‘da vam nezasitno tr‘i{te litijevih baterija pokrije ‘ivotne tro{kove. Ostajte mi dobro do sljede}eg puta kad }emo govoriti o boru. Sa{o Burja

D


Parapsiholo{ke sposobnosti u teoriji i praksi (12)

Neposredni glasovi N

Foto arhiv Misteriji

Za razvijanje ove sposobnosti potrebeposredni ili »nezavisni glaIz ektoplazme duhovi na nam je malena soba koju mo‘emo sovi« su parapsiholo{ka pojapotpuno zamra~iti, grupa vrlo ustrajnih va kod koje se glasovi duhotvore eteri~ni larinks, i solidarnih ljudi, beskona~no strpljenje va javljaju izvan medija i mogu ih ~uti a kroz umjetni larinks te malen sto‘ac od aluminija ili plastike. svi prisutni, dok je kod nadosjetilnog sluha medij jedina osoba koja ~uje iznjihovi glasovi ulaze govorene rije~i. GRUPNE SEANSE u gu{}e vibracije Za poja~anje glasova duhova poneIzaberimo skupinu ljudi koji se izvrsna{eg svijeta. kad se koristi truba s ugra|enim umjetno me|usobno razumiju, jer moramo nim larinksom. Truba je zapravo malen biti potpuno uvjereni u po{tenje svih sto‘ac od aluminija ili plastike koji je ljene osobe koja nas oslovljava samo ~lanova grupe. U takvim }emo seansaobi~no ozna~en fluorescentnom bojom nama poznatim imenom i daje nam mu- ma do‘ivjeti razne spiritisti~ke pojave i kako bi se moglo vidjeti njegovo kreta- dar savjet i utjehu. ponekad ~uti {ap}u}e glasove. Tada bi nje u tami. Oni koji su to do‘ivjeli svjedo~e o mogla nastati sumnja da netko od priOvakva vrsta medijstva je fascinant- nezaboravnoj stvarnosti doga|aja koji je sutnih simulira {aptanje duhova. Ako je mogu}e nakon zavr{ene seanna te prili~no rijetka pojava jer je za nje- potvrdio njihovu vjeru u ‘ivot duhova zino usavr{avanje potrebno mnogo vre- »mrtvih« ljudi. Na‘alost, prevaranti koji se u sobi ostavimo stolice u istom polomena i obi~no se izvodi u potpunome se izdaju za medije, u zamra~enim so- ‘aju do sljede}eg susreta. Seansa u mramraku. Mnogi ljudi se boje mraka tako bama opona{aju glasove duhova i tako ku neka traje oko sat vremena. Dobro je da danas nema mnogo medijstva koje iskori{tavaju lakovjernost o‘alo{}enih. naviti budilicu ili postaviti kuhinjski sat se vje‘ba s uga{enim svjetlima. Me|u- Zbog takvih i sli~nih prijevara ta vrsta koji }e nas upozoriti da je protekao sat tim, za neposredne glasove je nu‘no medijstva s neposrednim glasovima po- vremena. Naime, u mraku je te{ko procijeniti protok vremena, a preduga seugasiti svjetlo jer obi~na bijela svjetlost stala je vrlo rijetka. ansa mo‘e postati naometa stvaranje ekporna. toplazme – fine supstancije koju emitira^lanovi grupe neju neki mediji. ka prije seanse ne uzimaju te‘ak i obilan Iz ektoplazme duobrok. Susret zapohovi tvore eteri~ni la~inje tako {to se svi rinks, a kroz umjetni prime za ruke stvaralarinks njihovi glasoju}i tako potpun krug vi ulaze u gu{}e vipsihi~ke energije. Izbracije na{eg svijeta. govara se kratka moBez takvog pomagala litva u kojoj molimo ti bi se glasovi mogli za za{titu i dodir s ~uti samo u eteri~nim duhovnim silama. vibracijama povezanim s Duhom. Slijedi glazbena me|uigra pri kojoj naAko jo{ niste ~uli zo~ni glasno ili tiho tu vrstu glasova ne mo‘ete niti zamisliti Znak medijstva je kad neki ~lan grupe utone u drijeme‘ nalik transu; takav trans je pjevaju i slu{aju prikakva je sre}a ponov- potreban kako bi se iz tijela medija izlu~ila ektoplazma koja se potom spaja s emanacijama kladnu glazbu. Neke grupe cijelo vrijeme no ~uti glas umrle vo- ostalih u krugu.

-

02 VELJA^A 07

-

Misteriji 37


NISTE BOLESNI, @EDNI STE! NE LIJE^ITE @E\ LIJEKOVIMA!

GLASOVI

imaju pozadinsku glazbu, a neke je slu{aju petnaestak minuta. Takvi susreti zahtijevaju vrlo opu{ten ambijent te je prijateljski razgovor bolji od {utnje. Ako netko od prisutnih dobije vidovitu impresiju neka podijeli iskustvo s drugima. Ako ~uje zvukove, osjeti hladan vjetar ili lagani dodir neka o tome svi razgovaraju bez bojazni da }e uznemiriti rad duhova ili medija. To je bolje nego da svi napeto o~ekuju {to }e se dogoditi. ^lanovima grupe treba odmah na po~etku kazati kako mo‘e pro}i dosta vremena prije nego {to nastupe psihi~ke pojave.

MICANJE STO[CA

Cijena 99 kn

Razne vrste bolova koji se pojavljuju uslijed ~ira na ‘elucu ili dvanaesniku, upale crijeva ili slijepog crijeva, zatim bolovi kod reumatskog artritisa, bolovi u slabinskom dijelu kralje{nice, u vratu, kod angine pectoris, glavobolje, nadalje visok krvni tlak, visoki kolesterol, pa ~ak i debljina – mogu nastati samo zato {to premalo pijemo. Tvrdi to ameri~ki internist dr. F. Batmanghelidj, autor bestselera »Tijelo vapi za vodom«. Taj lije~nik dr‘i da mnogo puta nismo uop}e bolesni, nego samo ‘edni. Knjiga je uzburkala ameri~ku javnost i, naravno, prije svega industriju lijekova. Autor u knjizi izri~ito preporu~uje pijenje obi~ne pitke vode iz slavine, a ne drugih, umjetno zasla|enih napitaka, Coca-Cole, ~ajeva … Prodaja po{tom - 099/33 60 510 ili info@foska.net ^lanovi kluba Putovi do zdravlja (pretplatnici ~asopisa Misteriji) imaju 10% popusta. Po{tarinu pla}a kupac.

38 - 02 VELJA^A 07 -

Sto‘ac (trubu) u okomitom polo‘aju postavimo u sredi{te grupe, na pod, niski stoli} ili mali stolac. Ako osjetimo lagano pomicanje sto{ca ili za~ujemo lagano kuckanje unutar ili oko njega to je znak da je komunikacija zapo~ela. Kroz neko vrijeme psihi~ke sile ga mogu podignuti u zrak. Iz njega mogu dolaziti glasovi ili {apat. U sto{cu je pohranjena psihi~ka mo} i zato ga nakon upotrebe treba odlo‘iti na sigurno mjesto. Ne treba dozvoliti radoznalcima da ga diraju ili da se njime igraju djeca.

Ako osjetimo lagano micanje sto{ca ili za~ujemo lagano kuckanje unutar ili oko njega to je znak da je komunikacija zapo~ela. Prilikom te vrste medijstva obi~no ~itav krug djeluje kao kanal iako se mo‘e dogoditi da se bilo tko od prisutnih poka‘e kao primjereniji kanal od isprobanog medija. Uobi~ajeni znak za medijstvo je kada neki ~lan grupe utone u drijeme‘ nalik transu i kada se po~nu manifestirati psihi~ke pojave. Nije nu‘no da se zanesenost razvije u vo|eni trans; potrebna je kako bi se iz tijela medija izlu~ila ektoplazma koja se potom spaja

Foto arhiv Misteriji

TIJELO VAPI ZA VODOM

NEPOSREDNI

Te{ko je zamisliti kakva je to sre}a ponovno ~uti glas umrle voljene osobe koja nas oslovljava samo nama poznatim imenom i daje nam mudar savjet i utjehu.

s emanacijama drugih ~lanova kruga. Prije nego {to }e na{e medijstvo postati doista jako i pouzdano prote}i }e, vjerojatno, vi{e godina. Neki mediji se vremenom tako razviju da mogu raditi i bez uporabe sto{ca (trube). Po~nu primati prave neposredne glasove pri kojima glas duha neposredno govori prisutnim ljudima. Medij je ili u laganom transu ili pak u dovoljno normalnom stanju da mo‘e i on ili ona sudjelovati u razgovoru. Obi~no se glasovi ~uju u blizini medija, blizu njegovog trbuha ili solarnog pleksusa. Duhovi–pomo}nici tvore eteri~ni larinks u najdostupnijem dijelu medijeve aure, crpe}i energiju iz najdostupnijeg dijela njegova ili njezina tijela. Kod neposrednih glasova duhovi ponekad govore jezikom koji su koristili u prija{njem ‘ivotu te manifestiraju nevjerojatnu memoriju za detalje koje su primaoci poruka ve} zaboravili. Njihov govor nije filtriran kroz svjesnost medija i drugih ~lanova grupe te je razgovor potpuno autenti~an. Takav je govor nadahnuo mnoge biblijske pri~e i mo‘da ba{ time mo‘emo objasniti i glas kojeg su kod Isusovog kri‘a ~uli svi prisutni: »Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!« Da. Fi.

D


Le‘i{te ujedno predstavlja i stimulator pozitivnih energija

Lje~ili{te u postelji D

a je krevet namijenjen po~inku ve} nam je poznato, no da je postelja od bukovog drveta »mini lje~ili{te«, predstavlja novost. Dvojica lije~nika koje smo za to priupitali tvrde kako taj krevet zaista koristi i zdravlju, a ne samo spavanju. Poznata radiestezistkinja je odu{evljena, a Drago Zupan*, »otac« kreveta »Ugodni snovi« iz Vranskog, zaklinje se u bukvu i njene iscjeliteljske sposobnosti. Svoj proizvod je u rujnu izlo‘io na Celjskom sajmu, a krevet je ve} stigao u domove mnogih ljudi kojima je stalo do svog zdravlja. Bukva je stamenije listopadno drvo, a njeno se uspravno stablo uzdi‘e poput stupa i dose‘e i do 45 m visine. Patrice Bouchardon, autor knjige Iscjeliteljska energija drve}a, pi{e da otpornost bukve izvire iz njene snage i samopouzdanja te da se odr‘ava bez napora; uz nju nalazimo kontakt s izvorom unutarnje mo}i koja uklanja konflikte jer bukva zra~i mirno}om i sigurno{}u. A to je u dana{nje vrijeme za na{e zdravlje vrlo bitno jer poma‘e pri uklanjanju zna~ajnog uzroka niza bolesti – straha.

razmi{ljamo, na grlo tako da bolje izrazimo svoje mi{ljenje, a srcu omogu}uje povjerenje i spremnost na ljubav … Upravo mirno}a i sigurnost bukve poznate su od davnina. Antonija Krajnc, ‘avanje na{ih drugih osobina. Bukva poznata radiestezistkinja iz Ptuja, ka‘e: primjerice na ~elo djeluje tako {to }e nam »Bri‘ljivo obra|eno drvo sa~uvalo je omogu}iti da jasnije i odlu~nije u sebi du{u s kojom mo‘emo komunicirati. Poznato je da dobro drvo povoljno utje~e na zdrav san i kod odraslih i kod djece. Korisno je i kad se pod uzglavlje stavi omiljeni komad drveta ili kad komadi}e drveta polo‘imo na tijelo i ~akre. Za nesmetano primanje ‘ivotne energije preporu~ljivo je nositi uza se komadi} drveta …«

Krevet od bukovine mo‘e se dodatcima pretvoriti u »mini lje~ili{te«.

BUKVA ZA SAMOPOUZDANJE Bukva je drvo koje nam podi‘e samopouzdanje i samopo{tovanje. Na{u svakodnevicu prate brojne bojazni i strahovi: strah od bolesti, nezaposlenosti, smrti, strah za svoje bli‘nje, za ugled, strah od krivih poteza. Stije{njeni smo u za~aran krug u kojemu nesigurnost koju osje}amo ra|a novi strah pa sve to utje~e na na{e raspolo‘enje i zdravlje. Samopouzdanje bukve, a to je njena glavna osobina, ispunjava nas vedrinom, osloba|a od straha i otvara prostor za izra-

URAVNOTE@ENJE ENERGIJA Jo{ je bolje ako se »popnemo« na komade drveta. A to }emo napraviti budemo li spavali u krevetu od bukovine. Radiestezistkinja, koju odu{evljavaju takve postelje, obja{njava: »Krevet izra|en na poseban na~in od bukova drveta namijenjen je svima onima koji ‘ele uravnote‘iti svoje energije s ritmom svemira. Nekada su ljudi spavali na bukovom li{}u. Prijatan miris li{}a i drveta nudi izvanredne uvjete za zdrav san i uskla|uje protok ‘ivotne energije u cijelom tijelu, osobito u kralje‘nici. U bukovini ima puno ‘ivotne energije i topline, a trovec Foto J. Ve

U vrhunske je krevete ugra|ena za{tita od zra~enja s osnovnim informacijama za zdravlje, a osnova za{tite je Magic life (u gornjoj dasci) povezan opti~kim kabelom s rezonatorom koji prenosi informacije na drvo i biolo{ki umetak. U donju nogu kreveta mo‘e se ugraditi informacijski sustav s informacijama koje preko kreveta djeluju na ~ovjeka koji u njemu le‘i: protiv reume, bolova, stresa …

-

02 VELJA^A 07

-

Misteriji 39


Jedna od izvedbi za{tite od zra~enja s op}im informacijama za zdravlje

VA@NE SU VISINA I [IRINA

li{}e iscjeljuje. Bukovo drvo nam uvijek iznova do~arava osje}aj trajanja, vje~nosti, povezuje nas s na{im bivstvom … Bukovina vra}a postelji njenu misti~nost koju je imala u stara vremena, a koju je danas izgubila u poplavi jeftinih i po ~ovjeka i njegovo zdravlje energetski {tetnih materijala …«

»Ovaj krevet nudi najbolje mogu}e opu{tanje jer omogu}uje optimalnu ergonomsku prilagodbu. Starijoj populaciji, koja pati od degenerativnih promjena velikih zglobova i kralje‘nice, izuzetno je va‘na visina i {irina kreveta. Krevet je konstruiran tako da smanjuje napor pri ustajanju, a u le‘anju osigurava maksimalno rastere}enje bolesnih zglobova«, smatra mariborski specijalist fizijatar primarijus dr. Jo‘e Barovi~ te nagla{ava kako krevet nepokretnim osobama i bolesnicima nakon velikih operacija omogu}ava optimalnu njegu jer po svojoj konstrukciji nudi njegovateljima lak pristup kod pospremanja kreveta, okretanja bolesnika i njihove osobne higijene …

BLAGO UZDIGNUT Jedna od posebnosti kreveta jest da je kod uzglavlja za desetak centimetara vi{i nego u svom podno‘ju. »Kao lije~nik koji je prete‘ni dio svoje profesionalne karijere posvetio zdravlju radnika, sporta{a i sudionika u prometu, iznena|en sam brojem ergonomskih i preventivnih elemenata koje uklju~uje ovaj krevet, a koje ina~e savjetujemo bolesnicima s tegobama«, ka‘e celjski lije~nik, specijalist medicine rada magistar Marjan Hru{ovar i nagla{ava: »Od svih detalja kod ovog me kreveta posebno veseli ~injenica {to olak{ava refluksnu bolest jednjaka. GERB, odnosno gastroezofagealna refluksna bolest naj~e{}a je dijagnoza bolesnicima kojima je izvr{ena gastroskopija. To je poreme}aj koji se sastoji u nedostatnom zatvaranju prolaza izme|u ‘eluca i jednjaka,

40 - 02 VELJA^A 07 -

NAJPOZITIVNIJE DRVO »Osam godina obra|ujemo isklju~ivo bukvu i niti jedno drugo drvo jer je bukovina najpozitivnije drvo«, ponosan je stolar iz Vranskog Drago Zupan, jedan od rijetkih stolara koji se odlu~io za bukovinu: »Mi smo navodno jedini koji izra|ujemo krevete isklju~ivo od bukovine. To je zahtjevno drvo jer ono ostaje uvijek aktivno, nikad ne po~iva. Zato s bukovinom nitko

ne ‘eli raditi. No, mi ne radimo velike serije, izra|ujemo proizvode za poznatog kupca, sasvim po njegovoj ‘elji. Nije va‘no koliko vremena potro{imo, va‘no je napraviti najbolju ekolo{ku postelju. Sve lijepimo ekolo{kim ljepilom, a drvo dvaput obra|ujemo samo p~elinjim voskom. Krevet dovezemo, montiramo, a ako je prema zahtjevu kupca izra|en bez ijednog metalnog dijela, u stanu ga sastavljamo lijepljenjem.« Drago Zupan, stolar iz Vranskog Sama postelja, tj. ono {to je izra|eno od bukovine, »Osnovna za{tita je skup ko{ta 500 eura, a tomu jo{ tre- informacija koje djeluju proba pridodati odgovaraju}e tiv svih tehni~kih i zemaljskih letve i ekolo{ki umetak. Na zra~enja, {to poma‘e dobrom kraju, no ne i posljednje, mo- snu, zdravlju te dobrom ras‘e se dokupiti i informacijski polo‘enju. Sve je radiestezijsustav te ga prilagoditi potre- ski provjereno …« bama svakog pojedinca. Posebnost kojom krevet postaje »mini lje~ili{te« je moINFORMACIJSKI gu}nost da tijelo prilikom spavanja dobije one informacije SUSTAV koje su mu potrebne. Poznatu Vrhunski krevet od buko~injenicu da je ljudsko tijelo vine »Ugodni snovi« ima ugrasastavljeno uglavnom od vo|en informacijski sustav koji de i da po zakonima homeona ~ovjeka djeluje »po narud‘patije upravo struktura vode bi«. Autor Vili Poznik obja{i utje~e na nas, Vili Poznik je njava kako je njegova osnova iskoristio te pripremio sustav Magic life s kodovima, a sve po kojem u krevet i tijelo doskupa utisnuto je u staklenu laze ba{ one informacije koje plo~icu koja je dio kreveta: su korisniku najpotrebnije. »Informacijski sustav pripremam za svakoga posobno, uva‘avaju}i probleme osobe. Kao {to arhitekt po ‘elji kupca predla‘e nacrt za posve modernu ili pak staromodnu bukovu postelju, ja potpuno prilago|avam informacije speU otvor koji pokriva pozla}ena cifi~nim potrebama kupca.« kugla mo‘e se ugraditi informaJ. V. cijski sustav, programiran prema potrebama naru~itelja. * 00386 41 668 981 Foto J. Vetrovec

{to dozvoljava isticanje ‘elu~ane kiseline prema gore, sve do ‘drijela. Uz lijekove i odgovaraju}u prehranu neophodno je podignuto le‘i{te barem od trbuha prema gore. Upravo to nudi ovaj krevet.«

D

Foto J. Vetrovec

U POSTELJI

Foto J. Vetrovec

L JE ~ILI{TE


Neobja{njeni zra~ni fenomeni i nepoznati lete}i objekti

Detektor za NLO-e B

rojni izvje{taji o promatranju nepoznatih lete}ih objekata ili NLO-a prate opa‘anja magnetskih i elektromagnetskih smetnji. Na osnovu takvih utjecaja nepoznatih lete}ih predmeta napravljen je detektor za NLO ~ije se djelovanje temelji upravo na magnetskim anomalijama. Iako stru~njaci takva vi|enja ~esto ubrajaju u pogre{na vizualna opa‘anja, a primije}ene nepoznate lete}e objekte obja{njavaju kao neprepoznate letjelice, satelite, planete ili zra~ne pojave, i dalje ostaje jo{ puno primjera koje nije mogu}e objasniti na taj na~in; istra‘ivanja nepoznatih lete}ih objekata sve su ozbiljnija i dublja. ^esto citirana studija Dr. Richarda F. Hainesa i Dominiquea Weinsteina, koja prou~ava ~etrdeset i {est neobi~nih vi|enja pilota i neobja{njiv utjecaj elektromagnetskih valova na letjelice, temelji se na dugogodi{njim dokumentiranim podacima nastalim na osnovu svjedo~anstva profesionalnih pilota, zra~nih kontrolora i razli~itih stru~njaka.

Piloti aviona koji su vidjeli nepoznate lete}e objekte njihov su oblik naj~e{}e opisivali kao okrugao odnosno ovalan. gije u njoj kao i na njen radar. Od svih smetnji elektri~nog sistema najizlo‘enija je bila radio veza i kompas. Izvje{taji govore da su lak{e letjelice izlo‘enije tim utjecajima od vojnih i putni~kih aviona.

Piloti aviona na kojima se doga|ao elektromagnetski misterij uspostavili su vizualni kontakt s nepoznatom zra~nom pojavom izvan aviona i njen su oblik naj~e{}e opisivali kao okrugao odnosno ovalan. Upravo je to stru~njake dr. Hainesa i Weinsteina potaklo na dublje prou~avanje tih pojava kao i na pra}enje novih sli~nih izvje{taja. Web stranica s njihovim i sli~nim istra‘ivanjima je www. narcap.org. Dr. Haines je utvrdio da utjecaj neobja{njivog fenomena na letjelicu ovisi o njegovoj udaljenosti od nje {to je u skladu sa zakonima fizike. Ako smetnje sistema nestanu istodobno sa zra~nim fenomenom, mo‘e se zaklju~iti da je on nesumnjivo njihov uzro~nik. U 37 izvje{taja primije}eni su neobja{njivi zra~ni fenomeni i elektromagnetski u~inci koji su trajali prosje~no 17 minuta, neovisno od visine i brzine letjelice. Haines je te izvje{taje ocijenio kao dragocjen izvor informacija i uvrstio ih

Dr. Haines je dugogodi{nji NASIN istra‘iva~ na podru~ju avionske i svemirske tehnologije. Od 1967. godine istra‘uje uzroke avionskih nesre}a, utjecaj ~ovjeka na svemir i nepoznate zra~ne pojave. Na osnovu opse‘ne dokumentacije napisao je iscrpnu studiju o neuobi~ajenim vi|enjima pilota pra}enim neobja{njivim elektromagnetskim utjecajima na avione i njihove sisteme. Od ukupno 1300 izvje{taja 5 posto je bilo povezano s neobja{njivim elektromagnetskim u~incima koji su utjecali na elektri~ni sistem letjelice, na izvor elektri~ne ener-

Foto splet

ELEKTROMAGNETSKI MISTERIJ

Danas su ve} na raspolaganju razli~iti detektori nepoznatih lete}ih objekata koji se temelje na magnetskim anomalijama.

-

02 VELJA^A 07

-

Misteriji 41


DETEKTOR

ZA

NLO-E

u najvi{u kategoriju vjerodostojnosti jer je za sve njihove svjedoke bila karakteristi~na velika izvje‘banost i osobna motivacija prilikom detaljnog promatranja te veliko iskustvo u svom zvanju koje zahtijeva brze odluke i sposobnost detaljne procjene u stresnim situacijama.

NLO je stvaran ili prividan neidentificirani lete}i objekt koji ostaje neidentificiran ~ak i nakon istrage promatra~a.

PRIJAVLJENI PRIMJERI MANEVARA NLO-A U NEPOSREDNOJ BLIZINI AVIONA U SAD-U Pribli‘avanje straga Frontalno pribli‘avanje 1.

14.

NLO avion

15. 2.

16. Letenje usporedo s avionom 17.

3. 4.

18.

Ti su o~evici bili pouzdani i stoga {to su odmah mogli izvijestiti kontrolu leta i provjeriti podatke pomo}u radarskog centra, a imali su mogu}nost trodimenzionalnog manevriranja i boljeg promatranja neobi~ne pojave ili objekta. Na raspolaganju su imali i osjetljive elektronske avioure|aje koji omogu}avaju istodobno promatranje vi{e aspekata fenomena. I naposljetku, riskirali su i ugled svog zvanja jer prije kona~nog izvje{taja nisu uzeli u obzir mo‘ebitne druge uzroke nastanka nepoznatih pojava i objekata.

NEOBJA[NJIVA ZRA^NA POJAVA NIJE NLO Jedno od najva‘nijih pitanja je izjedna~avanje fizikalnih pojava s »klasi~nim« nepoznatim lete}im objektima. Na osnovu neobja{njivih zra~nih pojava neki su stru~njaci poku{ali obznaniti njihovo stvarno postojanje, ali im to nije uspjelo. [to je zapravo nepoznati lete}i objekt ili NLO i {to ga razlikuje od neobja{njivih zra~nih pojava? Po definiciji NLO je istinski ili prividan neidentificiran lete}i objekt koji ostaje neidentificiran ~ak i nakon istrage promatra~a. Nepoznate lete}e objekte i neobja{njive zra~ne pojave ~esto izjed-

42 - 02 VELJA^A 07 -

5. 19.

strana aviona nije navedena

Letenje neposredno ispred aviona

6.

20.

7.

nije navedeno

8.

NLO

Kru‘enje oko aviona 21. avion

9.

10.

Blizak let ili kru‘enje oko aviona

22.

11. nije navedeno 23. 12. Pra}enje aviona s obje strane

13.

24.

Dr. Richard Haines u stru~nom ~lanku »Sigurnost letenja u Americi« (Aviation Safety in America) navodi vjerodostojne podatke o utjecaju neidentificiranih zra~nih pojava ili NLO-a na sigurnost zra~nog prometa u SAD-u. U prilogu obra|uje vi{e od stotinu bliskih susreta NLO-a s komercijalnim, privatnim i vojnim avionima. Tabela prikazuje razli~ite vrste bliskih susreta izme|u aviona i NLO-a za koje su piloti prijavili da je gotovo do{lo do sudara ili bi ih pak nepoznati objekt pratio iz velike blizine. Jednostavni dijagram iz pti~je perspektive prikazuje dvadeset i ~etiri razli~ita manevra s kojima su se NLO-i pribli‘avali avionu.


DETEKTOR

KOMPAS – NAJBOLJI DETEKTOR NLO-A Za{to ~asopis kupujete, ako ga mo`ete dobiti u pretincu 10% jeftinije? Narud`be:

099/33 60 510

Elektromagnetske smetnje u svezi s nepoznatim lete}im objektima pojavljuju se u razli~itim oblicima. Poznati su primjeri da tijekom vo‘nje otka‘e automobilski motor. Poznato je tako|er i nekontrolirano kretanje magnetske igle kompasa, a u svezi s elektromagnetskim smetnjama neki izvje{taji spominju i

NLO-E

potpuni prekid telekomunikacijskih veza. Na osnovu takvih utjecaja lete}ih objekata izra|eni su detektori za nepoznate lete}e predmete ~ije se djelovanje zasniva na bilje‘enju magnetskih anomalija. Uporaba detektora magnetskih anomalija za vojne svrhe poznata je ve} du‘e vremena; s magnetometrima je ameri~ka vojska otkrivala ruske podmornice koje su zbog velike mase feromagnetskih materijala uzrokovale smetnje magnetskih polja. Sli~ne ure|aje koriste i geolozi prilikom tra‘enja ruda. Za doma}u uporabu najprikladniji detektor nepoznatih lete}ih objekata je obi~an ru~ni kompas. Ako je dovoljno udaljen od magnetskih i elektri~nih polja te ‘eljeznih predmeta on mo‘e percipirati magnetsku anomaliju. Njegova je slaba strana to {to ga moramo neprestano promatrati. Savr{eniji su elektronski detektori oni koji mogu bilje‘iti anomalije te nas svjetlosno i zvu~no upozoravati. Djeluju na osnovi elektronskog kompasa (digitalnog kompasa 1490 kojeg izra|uje ameri~ko poduze}e Robson) pri kojem otklone utvr|uje druga elektronska naprava. Kompas je opremljen i sa senzorom za utvr|ivanje odnosno ometanje nagiba kako to ne bi utjecalo na smanjenje njegove u~inkovitosti. Mikrokontroler 16F84A prati snagu i pojavu anomalija te nakon utvr|ivanja iste aktivira zvu~ne i svjetlosne signale. Brojni digitalni kompasi mogu se naru~iti preko web stranice www.imagesco. com/ufo u razli~itim dimenzijama, oblicima i bojama. Postavljamo ih na mjesta na kojima mo‘emo o~ekivati susret s nepoznatim lete}im objektima. U Hrvatskoj je, koliko je poznato, nekoliko takvih mjesta, primjerice na otoku Pagu. Uro{ Kra{ovec Foto Internet

na~ujemo iako nemaju gotovo ni{ta zajedni~ko. Nepoznati lete}i objekt izra|en je od tvrde tvari. Zbog tehnolo{ke i oblikovne dovr{enosti te pogonskog sistema koji se zasniva na principu izgaranja, antigravitacije ili ne~eg tre}eg, NLO stvara uzgon i uspje{no svladava gravitaciju. Njegovo kretanje mo‘e biti vo|eno ili nevo|eno. Vo|enim NLOom upravlja ‘ivo bi}e koje je u njemu ili ga vodi posredno preko ure|aja za Avion s detektorom magnetskih anomalija u repu. daljinsko navo|enje. Neobja{njive zra~ne pojave ulaze u dijskih valova. Istovrsne vizualne pojagrupu prirodnih pojava kao {to je napri- ve i smetnje radijskih valova, za razliku mjer piezoelektri~ni efekt kojeg o~evici od fenomena nepoznatih lete}ih objeka~esto zamjenjuju za NLO iako s njima ta, nisu nikad trajale du‘e od dvadeset nema uop}e ni{ta zajedni~ko. Piezo- sekundi. elektri~ni efekt mo‘e biti posljedica Za ku}nu uporabu pritiska zemljinih tektonskih plo~a koje stvaraju sna‘no elektromagnetsko polje najprikladniji detektor zbog ~ega se u atmosferi pojavljuju plaznepoznatih lete}ih moidne svjetle}e kugle razli~itih boja i veli~ine. Te kugle prosje~no sjaje petnaobjekata je jednostavan est do dvadeset sekundi. ru~ni kompas. Zanimljivo je {to ve} i starogr~ki zapisi iz 373. godine prije na{e ere spomiJo{ jedna prirodna pojava, u~inak nju »velike raznobojne vatrene stupove« plazme, obi~no nastaje oko predmeta koji su nastali nakon {to je potres uni{tio koji velikom brzinom lete kroz atmosfegradove Helike i Bura. Najpoznatiji su- ru i uzrokuju zvu~ne smetnje. Piloti aviovremeni primjer te vrste je veliki ~ilean- na ga primje}uju samo kao karakteristi~ski potres 1960. godine kad je sna‘an ni zvuk na radijskim vezama, a u sveelektromagnetski val, uzrokovan potre- mirskim brodovima na kratko prekine som, uzrokovao smetnje u prijenosu ra- sve veze.

ZA

D

-

02 VELJA^A 07

-

Misteriji 43


Putovi do zdravlja

Na kraju jo{ i frekvencije

Mija Spol: ‘enski Starost: ro|. 1936. godine Po~etak bolesti: velja~a 2006. Dijagnoza: karcinom u lijevom gornjem plu}nom re‘nju Simptomi: ka{ljanje Terapija: operacija, zra~enje, frekvencijska terapija Dr. Rifea Zdravlje danas: aktivna je, bez bolova, jedino se zadi{e kod hodanja uzbrdo, preventivno jo{ uvijek koristi frekvencijski generator

44 - 02 VELJA^A 07 -

»Uporaba generatora je jednostavna; u rukama dr‘i{ elektrode pa za to vrijeme mo‘e{ ~itati, gledati televiziju …« slobodan krevet. Na pretragama je utvr|en po~etak raka. Ve} je za tjedan dana bila operirana na odjelu za torakalnu kirurgiju kojom prilikom joj je odrezan komad plu}a. To je nije odvi{e zabrinjavalo jer je smatrala kako je va‘nije na koji na~in osoba psihi~ki prihva}a svoje stanje. »Predala sam se sudbini. Jednostavno sam otklanjala crne misli, drugo mi

nije preostalo. To je najbolji put. [to bude neka bude, mislila sam. Nakon {est dana opet sam bila kod ku}e.« Za{to upravo rak plu}a? Mija je bila strastveni pu{a~ ~ak ~etrdeset i pet godina. Prije nekoliko godina umro joj je suprug koji je tri godine bio te{ko bolestan. Morala se brinuti za njega, a zbog stresa pao joj je imunitet {to je vjerojatno potaknulo i razvoj raka. Nakon operacije se dobro osje}ala i nije imala nikakvih posljedica, osim {to bi se kod hodanja uzbrdo brzo zadihala. Glazba joj je jako pomogla u prebro|ivanju te{ko}a; kad bi osjetila da joj se pribli‘ava kriza, bilo danju ili no}u, sjela bi za klavir, zasvirala i zaboravila na sve. Ka‘e kako je to »blagodat« glazbenika. I jo{ ne{to {to nije za odbaciti: uz nju je cijelo vrijeme bio prijatelj i bodrio je, {to joj je ulijevalo snagu. Potpuno samoj bilo bi joj puno te‘e suprotstaviti se bolesti.

UNI[TAVA SAMO BOLESNE STANICE

Foto Andreja Paljevec

U

jesen 2005. godine nakon u~estalih iska{ljavanja Miji je ubrzo dijagnosticiran rak na plu}ima. Odmah bez razmi{ljanja odlu~ila se na operaciju, a pomo} je potra‘ila i u alternativnoj medicini. Posjetila je biofizi~ara dr. Branu Kobala, koji joj je predlo‘io lije~enje frekvencijskom terapijom. Rezultat suradnje slu‘bene i komplementarne medicine je ohrabruju}i: pregled kod kirurga pokazao je ~ista plu}a na kojima kao da nikad nije bilo tumora. Zbog ka{ljanja je Mija zimi pro{le godine posjetila pulmologa koji je otkrio zanemareno oboljenje na plu}ima te predlo‘io bolni~ko lije~enje. Ubrzo nakon toga uslijedio je poziv s Klini~kog centra odakle su joj javili kako za nju imaju

Za dr. Branu Kobala ~ula je slu~ajno od susjede koja ga je gledala u emisiji na TV Pika. Prvi put ga je posjetila 30. sije~nja; bilo je to prije operacije. »Uz konvencionalnu medicinu tra‘ila sam i dodatnu pomo}. Umjetnici su prirodno suptilniji pa sam i ja odmah na po~etku osjetila kako dr. Brane Kobal ima ozbiljan pristup; tra‘io je svu dokumentaciju o bolesti i kazao mi kako je kod mene bolest jo{ na po~etku, kako nema metastaza i da je iscijelio i te‘e slu~ajeve od mojega. Preporu~io mi je frekvencijski generator s kojim sam cijelo vrijeme marljivo radila: pet dana uzastopno, nakon ~ega bi uslijedila dva dana odmora. Uporaba generatora je jednostavna;


NA

»Dr. Kobalu vjerujem jer ima ozbiljan odnos prema bolesniku i radi s entuzijazmom.« bilo ni{ta stra{no. Unutra ulazi{ sa strahom {to }e biti, a potom se poka‘e da je te‘e i}i zubaru. Legne{ i za vrlo kratko vrijeme, mo‘da minutu, ozra~e te i to je sve. Kobal mi je rekao da zra~enje ne ometa frekvencijsku terapiju i da nastavim s njom.« Nakon tri mjeseca, kada je Mija do{la na glavnu kontrolu kod kirurga, plu}a su joj bila ~ista kao da na njima nikad nije bilo tumora. »Imam osje}aj kako je to pedeset posto zasluga kirurga, a drugih pedeset posto frekvencijska terapija dr. Kobala. Nikad ne bih na glavu stavljala ’ma~je {ape’ i odlazila {arlatanima. Njih, na `alost, kod nas ima mnogo. Bolje je kad stvar u svoje ruke uzmu stru~njaci. Dr. Kobalu vjerujem jer ima ozbiljan odnos prema bolesnicima i radi s entuzijazmom. Veseli se svakom napretku kod bolesnika, a takvih ljudi i takvih lije~nika je doista malo. Jednom mjese~no jo{ odlazim kod njega na kontrolu kako bih provjerila rad unutarnjih organa i imunitet. Ipak, preventivno svaki dan sat i pol vremena, jo{ uvijek koristim frekvencijski generator.« Svog kirurga je obavijestila kako se lije~i i kod dr. Brana Kobala. Iza Mije je

sada ve} tre}i uspje{an pregled i vjeruje da }e na tome i ostati.

PROGRAM PROTIV BOLOVA Jednom ili dva puta godi{nje Miju zbog istro{enosti zglobova jako sti{}u i bolovi u rukama. Kao glazbenici to joj te{ko pada jer ne mo‘e dobro istegnuti prste, niti uhvatiti oktavu. To stanje obi~no traje samo nekoliko sati, ali joj jako smeta. Dr. Brane Kobal savjetovao joj je frekvencijski program protiv bolova. Zato sada, pored svoje redovite terapije, jo{ {est minuta dnevno koristi i poseban program za ubla‘avanje bolova koji se pokazao u~inkovitim. Mija izgleda vrlo mladoliko. Vjeruje da je to povezano s osobno{}u i na~inom na koji do‘ivljava{ ‘ivot. A neku ulogu pri tome zasigurno imaju i geni – njezini roditelji su do‘ivjeli visoku starost, otac je jo{ u sedamdesetim bio pun energije i polagao voza~ki ispit, a i on i majka su do‘ivjeli vi{e od osamdeset godina. Veliko veselje jo{ uvijek joj pri~inja-

vaju koncerti. Ka‘e kako osoba mora imati ne{to za svoju du{u. Povremeno poma‘e svojim biv{im u~enicama koje su optere}ene obiteljskim i poslovnim ‘ivotom te im satovi sviranja predstavljaju u~inkovit antistresni program. Od skladatelja najvi{e voli Brahmsa, dok je u mla|im godinama to mjesto zauzimao Chopin, a od suvremenika na prvom je mjestu [ostakovi~ koji u sebi ima mnogo humora. Njezin ‘ivotni moto je – ako se jednom na dan ne nasmije{, barem samome sebi, taj je dan izgubljen. Smijeha mora biti, tvrdi ona. Trenutno se dobro osje}a, nema nikakvih bolova, jo{ je puna energije i aktivna. Ka‘e kako se cijelo vrijeme u njezinom ‘ivotu ne{to doga|a i da nema vremena niti spavati. Gotovo svaki ili svaki drugi dan vje‘ba klavir. Za sebe tvrdi kako je po prirodi borac. Ne samo za zdravlje, ve} se i za druge stvari u ‘ivotu morala boriti. Povrh svega je udovica {to zna~i da u ku}i gotovo sve radi sama i ne preostaje joj drugo nego da ostane u dobroj formi. Andreja Paljevec

D

Foto J. Vetrovec

u rukama dr‘i{ elektrode a za to vrijeme mo‘e{ ~itati, gledati televiziju i sli~no. Nekada su generatori bili jo{ nespretniji te je terapiju trebalo raditi dva puta dnevno. Sada su osuvremenjeni i dovoljna je terapija jednom dnevno. Frekvencijska terapija uni{tava bolesne stanice, a zdrave ne dira. To je velika prednost u usporedbi s kemoterapijom i zra~enjem koji uni{tavaju i zdrave stanice«, obja{njava Mija. Nakon operacije, u vrijeme lije~enja frekvencijskom terapijom imala je jo{ 25 zra~enja koja je dobro podnijela. »Nije

KRAJU JO { I FREKVENCIJE

Doktor Kobal (00386 41 909 341) radi s frekvencijskim generatorom.

-

02 VELJA^A 07

-

Misteriji 45


Astrolo{ki savjeti Odgovara: astrolog, terapeut i pedagog, prof. Stane Pade‘nik, tel. 00386 51 339 532 [ifra: BIK, ro|ena 1966. u znaku Bika. U braku sam od 1987. godine. Zanima me da li me suprug vara i da li to mo‘da namjerava u budu}nosti. Unaprijed se zahvaljujem! P.S.: Zanima me da li }emo ostati zajedno do kraja ‘ivota. HVALA! Oprostite draga ~itateljice, ali nakon {to sam vidio va{u kartu sudbine to mi se pitanje vi{e ne ~ini najva‘nijim! Vjerujem da je to vama od osnovnog zna~aja, ali va‘niji od toga su uzroci va{eg dinami~kog odnosa, kao i va{e zdravlje! Va{a zajedni~ka sudbina o~ito kod vas stvara izvanredno tvrde odnose, grubu komunikaciju koja vas vi{e puta jako poga|a. S jedne strane ste dosta skladan par, a s druge strane pretjerano tvrdoglavi na {tetu vlastitog zdravlja. Ako se ubrzo ne smirite prije ili kasnije }ete osjetiti nepopravljive posljedice u du{i i na tijelu. Va{e pitanje je takvo da uz pomo} astrolo{ke analize va{ih karti ro|enja mogu opravdano kazati kako sudite po sebi. Izgleda da povremeno imate poneku simpatiju kako bi lak{e podnijeli turbulenciju ‘ivota kojoj ste ve} bili izlo‘eni te se stoga bojite da bi sli~an ventil mogao imati i va{ partner. Potpuno bi bilo opravdano da ga ima i to je u redu. Koliko daleko netko ide, da li se upu{ta u intimne – seksualne odnose ili ne, drugo je pitanje. Ako budete supruga dovoljno bombardirali s optu‘bama, sumnji~enjima i ako budete pokazali veliko nerazumijevanje prema njegovim interesima i putovima, onda }e zasigurno prona}i mladu djevojku koja }e ga voljeti onako kako on ‘eli. Nemojte moj odgovor shvatiti kao da se to ve} dogodilo ve} kao upozorenje da morate promijeniti svoj odnos prema mu‘u i razvijati pozitivne osje}aje koji }e vezu graditi, a ne ru{iti. Slijede}ih }e godina ionako biti dovoljno vanjskih neugodnih, da ne ka‘em ~ak i ru{ila~kih, utjecaja te nije potrebno da jo{ sami dolijevate ulje na vatru. Volite ga bez zadr{ke i sumnji~enja i razvijajte blag odnos prema njemu. Tako }e i on mo}i promijeniti svoj odnos prema vama. U suprotnom vam prijeti razvod. Va{e i njegovo zdravlje, uz lagane utjecaje planeta, biti }e primjerno, no ako }ete se previ{e uzbu|ivati i optere}ivati onda }ete se razboljeti! [ifra: RIBICA, ro|ena 1962. u Puli. Moja ku}a se prodaje poslije maj~ine smrti, i dijeli se na nas 5 bra}e. Suglasna sam da se proda iako u

njoj ‘ivim sa sinom. Budu}i da sa svojim bratom imam te{kih problema on bi htio da ja i dijete iza|emo iz ku}e i prije nego se proda, a globalno remeti nam mir. Ve} dvije godine je ku}a na prodaju, a nitko se do sada nije odlu~io kupiti je. Sa onom malom svotom novaca, sumnjam da }e mi {to i sti}i i da }u morati i}i neko vrijeme u podstanare i oti}i u inozemstvo, raditi sa starijim osobama, ali ni to ne}u mo}i jer mi sin ima tek 16 g. i nema nikoga tko bi nam pomogao. Prolazim kroz faze pakla i bojim se budu}nosti jer je vidim jako crnu. Kada vidite da bi se ku}a mogla prodati? Da li }u uspjeti imati na kraju jednu svoju prostoriju, kupljenu? Po{tovana pesimisti~ka Ribice! Zaista ste imali iznimno neugodno ‘ivotno razdoblje, me|utim ono se sada polako smiruje. Utjecaj Saturna }e se jo{ osjetiti u obliku vi{e sile zbog koje }e prodaja biti ote‘ana, komunikacija s bratom i jo{ s ponekim }e biti u pat poziciji, me|utim nemojte nikada izgubiti glavu i ne optere}ujte se crnim mislima. Suprotno! Zaklju~ite da se vi{e ne mo‘ete optere}ivati s te{ko}ama na koje nemate neposrednog utjecaja i koje ovise o drugim, prirodnim i dru{tvenim zakonima. Na va{em mjestu ve} bih od prosinca pro{le godine bio optimist jer od tada na vas padaju vrlo povoljni kozmi~ki utjecaji koji }e se, usprkos nekim stresnim danima koje ste ve} do‘ivjeli, {iriti tijekom cijele 2007. godine. U sebi, ipak, nosite poslovno poduzetni~ki i pravni aspekt kojeg }ete do kraja godine iskoristiti. Ku}u i dalje prodavajte, uklonite sve mogu}e smetnje i nedostatke koji bi mogli zbuniti potencijalne kupce da se predomisle; ku}u pripremite tako da bude dovoljno zanimljiva, privla~na i simpati~na za kupnju. Prilikom razgovora s kupcima koje dovode agencije, istaknite prednosti ku}e, kraja u kojem se nalazi i sli~no {to bi moglo nekoga privu}i. Prodavajte i udrugama odnosno poduze}ima. Do kraja jeseni 2007. morali bi sklopiti dobar posao, a do svibnja 2008. bi ve} mogli udobno urediti svoje gnjezda{ce za prebivanje, svoju nekretninu. Karta vam govori i da biste tijekom svog ‘ivota mogli imati i druge financijske prihode, ne samo nasljedstvo! I}i }ete u inozemstvo!? [ifra: BEZ NADE, ro|en u Tuzli 1954. [to pitati kada se sve ru{i? Od kako mi je prije 2 godine

Pitanja za astrologa Stanu Pade‘nika po{aljite na adresu Misteriji, PP 10, 52475 Savudrija, ili na e-mail misteriji@pu.t-com.hr Kratko i jasno objasnite svoj problem te postavite jedno do dva pitanja. Pismo mo‘ete potpisati imenom ili {ifrom. Navedite mjesto ro|enja te datum, sat i minutu ro|enja iz rodnog lista.

46 - 02 VELJA^A 07 -

umrla majka potpuno sam sam, srednjo{kolku, k}erku, je moja biv{a ‘ena vremenom nau~ila da sam najgori i da ne kontaktira sa mnom, promijenio sam posao i sada nakon probnog roka … slijedi otkaz, jer se prijatelj od {efice, koji je u me|uvremenu ostao bez posla, ubacuje (zapravo se ve} ubacio) na moje mjesto, zdravlje neizvjesno, kako pre‘ivjeti bez posla i nade i bez srodne du{e? Nemam nade u bolje, nego o~ekujem samo gore. Ne znam da li vi »i tje{ite ljude« ali u svakom slu~aju biti }u vam zahvalan na odgovoru. Vi, po{tovani ~itatelju, imate uro|enu osobinu da sve gledate crnje nego {to zapravo je. Te{ko se mirite s promjenama koje se stalno i bez va{e volje doga|aju. Gore po onog tko takve promjene ne}e, ne ‘eli ili ih ne prihva}a. U takve se i vi ubrajate. Ako se u najkra}e vrijeme, to je otprilike sada kada ~itate ove redove, pa do prolje}a ove godine ne budete spremni suo~iti sa ‘ivotom u kojem je potrebno ra~unati na to da je sve privremeno te da je potrebno imati uvijek pripremljen barem jedan do dva scenarija za rje{avanje nove situacije, utjecaj Saturna }e vas dotu}i. Pri tome vam taj nepovoljni kozmi~ki utjecaj koji je prisutan ve} nekoliko mjeseci donosi i mogu}nost da {togod nau~ite od ‘ivota. Nau~ite upravo ono {to ste stalno pobijali i {to sam vam napisao u gornjim redovima. Po~nite ‘ivjeti druga~ije! Zamijenite svoj oko{tali ‘ivotni stil, promijenite svoje pona{anje i svoje zastarjele misaone uzorke. Sve {to se do sada nije pokazalo dobrim, pozitivnim, zamijenite za druga~ije, novo, suvremeno i provjereno od drugih. Nau~ite ne{to od ljudi koji su ve} bili u sli~noj situaciji kao i vi i koji su je znali i mogli prebroditi. Ro|eni ste u zadnjoj mjese~evoj ~etvrti u fiksnom modusu, {to vas ~ini vi{e tradicionalnim, tvrdoglavim i nepokolebljivim. Smek{ajte se i prihvatite nove mogu}nosti za posao koje vam dolaze u susret, u prvom redu se i sami aktivirajte i tra‘ite napredak u sebi kao i izvan svog sada{njeg posla. Nemate vremena za jadikovke i malodu{nost. Svu energiju usmjerite u izgra|ivanje sebe, dopunjavanje svojih vje{tina i znanja, kako biste bili konkurentni na burzi radne snage. Nakon toga }e i me|usobni odnosi i}i polako na bolje. Ve} u velja~i }ete mo}i rije{iti neku upravnu, slu‘benu odnosno pravnu stvar, do ljeta }ete se vezati uz neke nove ljude i dobiti ‘ivotni optimizam, a mo‘da se i osje}ajno ve‘ete. Dopasti }e vam se mo‘da ~ak i ‘ena iz stranog kulturnog kruga. Dragi [korpionu, glavu gore i naprijed! Pobjede su rezervirane za odlu~ne! D


Putovi do zdravlja

Ure|uje Jasenka Kujund`i} 01/232 16 68 jasen_kujun@hotmail.com

Klupska kartica Misterija donosi 10% popusta ALTERNATIVNO LIJE^ENJE Nau~ite `ivjeti `ivot kako sami `elite i odstranite probleme koji vas u tome sprje~avaju. www.zivljenje.com tel.: 00386 41 473 308 milka.lapajne@gmail.com AN\ELI I REIKI Marjetka Novak – Reiki te~ajevi svih stupnjeva, te~ajevi povezivanja s an|elima, {kola za an|eoskog terapeuta. Info: Brodarjev trg 11, Ljubljana, info@svetangelov.com, tel. 00386 (0)31/830 299, www.svetangelov.com BIOENERGOTEHNOLOGIJA Funkcionalna i frekvencijska dijagnostika unutarnjih organa, mikrovalna akupunktura kod bolova u ki~mi i zglobovima, bicom rezonancija kod alergija i prekomjerne te‘ine, frekvencijska terapija Dr. Rifea kod onkolo{kih bolesti, psihoterapija. Brane Kobal, tel. 00386 (0)41/909 341, Ljubljana BIOTERAPIJA Smr{avite pomo}u energije, rije{ite se suvi{nih kalorija i kilograma, zapo~nite novi ‘ivot! Izra|ujem za vas prilago|enu tablicu namirnica koje vas ili debljaju ili vam poma‘u smr{aviti!

PSIHOKIBERNETIKA ESENA Psihokibernetika Esena poti~e samorazvoj i meditaciju te omogu}uje osobnu za{titu, za{titu na{ih bli‘njih, za{titu stvari, djelovanje s misaonim frekvencijama, tjelesno, osje}ajno i psihi~ko zdravlje, lije~enje postoje}ih i sprje~avanje novih smetnji, pa i sposobnost psihokirurgije. Te~ajevi, terapije, regresoterapija.

Ako ste bez ideja, bez volje za ‘ivot i bez energije za svakida{nje du‘nosti, ako vam i zdravlje popu{ta, javite se – mogu vam pomo}i.

Vadana Gordana Kudrikova, Umag, tel. 091/20 62 815, 052/752 760

Narud‘be na tel. 00386 41 485 309 gospo|a META

ALTERA s.p. - obavljamo radiestezijska mjerenja {tetnih zra~enja, diagnostiku, savjetovanje. Narud`be na gsm: 00386 (0)41/716 195 ili e-mail: altera.rs@volja.net

Bioterapija, akupresura, refleksna masa‘a. Utorkom u Ljubljani: Dom umirovljenika CENTER, srijedom u Mariboru: Hotel GARNI, Tabor. Bioterapeut STJEPAN [EPAT, informacije na tel. 00 386 (0)41/726 084. Duhovno iscjeljivanje, bioenergija, masa‘e. tel. 00 386 (0)41/ 583 688, Roga{ka Slatina MASA@E SHIATSU – pravi put do zdravlja Neurolingvisti~ko programiranje – poma‘e iskori{tavanje va{ih potencijala i dostizanje ciljeva u poslovnom i osobnom ‘ivotu. Protu stresno opu{tanje – nau~ite se opustiti pomo}u jednostavne tehnike autogenog treninga. Panacea, Jani Golobi~ s.p., Andrea{eva 8, Ljubljana, tel. 00 386 (0)41/473 161, e-mail golobicj@volja.net PSIHOLOGIJA Profesionalna pomo} ameri~ke dipl. psihologinje. Ozbiljan pristup osobnim problemima; brzo i u~inkovito rje{avanje. Tako|er i na hrvatskom jeziku. Cijena: 10.000 SIT Barbara [irovnik, tel: 00386 51 306 381, e-mail: bsirovnik@gmail.com, Tr‘a{ka 135, Ljubljana

RADIESTEZIJA

RADIONICE OTKRIVANJE RODBINSKIH KONSTELACIJA po na~elima Berta Hellingera; mogu}nost izvesti na scenu konstelaciju vlastite rodbine za sve koji ‘ele osvijetliti odnose u svojoj obitelji ili prona}i put do zdravlja! Termin: 22. velja~e u 19. sati u O[ Mirana Jarca, Ljubljana. Kontakt 00386 (0)41/894 025 i www.zdravilec.com REIKI SUN REI, savjetovanje i terapije Tadej Krnc s.p. nudi vam reiki terapije, lije~enje akupresurom, lije~enje magnetskom terapijom, razgovore, savjetovanja, pomo} kod detoksikacije organizma. Prevazi|ite umor, depresiju i otklonite stres. Dunajska cesta 51, Ljubljana, tel. 00 386(0)41/750 398, e-mail tadej.krnc@telemach.net TRGOVINA AUREA – sve za tijelo i du{u, maloprodaja i veleprodaja; prirodna kozmetika za tijelo, ezoterika, knji‘evni program i proizvodi iz tehnologije Hydronic; AUREA Press d.o.o., BTC hala A, [martinska 152, Ljubljana. tel. 00 386 (0)1/541 17 60, www.btc-city.com/aurea ZDRAVI BILI - Trgovina s prirodnom prehranom i ezoteri~nim proizvodima, Radunica 5, Split, tel. 021/482 761 Trgovina DE-LEO, Vetrinjska ul. 5, Maribor – najve}i izbor ezoterike na jednom mjestu. Atlantidski prsteni, kristalne zvjezdice, magnetski nakit, njihala, stru~na literatura ... tel. 00 386 (0)590 15 447 WU WEI BU\ENJE Grupno i individualno otklanjanje blokada uslijed bolesti. Tjedni susreti, 14 seansi, Terme Dobrna. Vodi Dragan Sekuli}.

Za{to ~asopis kupujete, ako ga mo`ete dobiti u pretincu 10% jeftinije?

Narud`be: 099/33 60 510

Informacije i prijave tel. 00 386 (0)3/780 80 00 LJE^ILI[T A LJE^ILI[TA Terme Dobrna, lije~enje ginekolo{kih, reumatskih, ortopedskih i neurolo{kih oboljenja te stanja nakon ozljeda, tel. 00 386 (0)3/780 80 00

-

02 VELJA^A 07

-

Misteriji 47


Neobi~na iskustva

S

mla|im bratom, s kojim sam bila vezana posebno toplim vezama, nisam se vidjela ve} nekoliko mjeseci. U svom iznajmljenom stanu nije imao telefon tako da nismo imali niti kontakt telefonom, a prije petnaest godina mobilni telefoni su jo{ bili nepoznati. Na{a jedina veza bili su njegovi posjeti ili pozivi sa susjedova telefona. Jednog ponedjeljka poslijepodne kada sam u prodavaonici obavljala razne slu‘bene du‘nosti, jako sam za‘eljela opet ga vidjeti jer ga ve} dugo nisam vidjela te mi je po~eo jako nedostajati. Nedostajali su mi na{i razgovori koji bi me uvijek napunili pozitivnom energijom i veseljem prema ‘ivotu. Brat mi je uvijek davao puno pozitivne energije, a razgovori i dru‘enje s njim su me ~inili sretnom. Kad je oti{ao na slu‘enje vojnog roka vi{e sam patila zbog njegove odsutnosti nego kad me je ostavio de~ko kojeg sam voljela. Tako sam bila vezana za svog mla|eg brata. Tog ponedjeljka prije petnaest godina posebno mi je nedostajao. Mu~ili su me problemi i za‘eljela sam biti u njegovoj blizini te ~uti njegove dobronamjerne savjete u pogledu jedne moje posebne odluke u ‘ivotu. Prva misao mi je bila telefoniranje njegovom susjedu kako bih ga zamolila da provjeri je li moj brat kod ku}e jer bih rado razgovarala s njim. Nazvala sam ga, no susjed mi je rekao kako mog brata nema doma i da ne zna gdje je. Nazvala sam jo{ nekoliko njegovih znanaca, ali mi ni oni nisu mogli pomo}i. @e-

48 - 02 VELJA^A 07 -

lja da ga vidim je bila tako sna‘na da sam razmi{ljala samo o tome kako ga moram {to prije vidjeti. Razmi{ljala sam {to u~initi i iznenada mi je do{la na um misao da ga pozovem telepatski! Vi{e puta mi se dogodilo da me odre|ena osoba, nakon {to bih za‘eljela vidjeti je, nazove telefonom ili bih je ubrzo nakon toga susrela, te sam nekako vjerovala u mo} prijenosa misli. Oti{la sam do prozora i zagledala se u drve}e u parku te vizualizirala svog brata kako ulazi kroz vrata prodavaonice s osmjehom na licu. Istovremeno

Poziv na pisanje Mnogima od nas se ve} dogodilo ne{to neobi~no. Opi{ite va{ istiniti, neobi~ni doga|aj, susret, va{e snove, osje}aje, vidovite trenutke, strah … Napisano po{aljite na e-po{tu info@foska.net ili na adresu Misteriji, PP 10, 52475 Savudrija. Najbolje pri~e }emo objaviti i nagraditi s jednogodi{njom pretplatom na ~asopis Misteriji.

sam ga u mislima pozivala da do|e k meni – da mi je potreban. Tako sam duboko zaronila u tu sliku svojih misli da nisam ~ula kupca kako me pita za cijenu neke knjige. Kako me ve} nekoliko puta oslovio trgla sam se, ispri~ala se i kazala mu cijenu. Kupac mi je kazao da sam mo‘da zaljubljena kad sam tako zadubljena u svoje misli. Tada sam se i sama sebi u~inila malo udarena: Kako mogu raditi ne{to tako dje~je i pozivati brata u mislima? Sjela sam za pult i poku{ala se pomiriti s tim da mi ovaj dan nije su|en za susret s dragim bratom. Pro{lo je otprilike pola sata kad su se otvorila vrata i netko je u{ao. Kako sam upravo zamotavala jednu knjigu nisam niti pozdravila posjetitelja. Pri{ao je pultu s osmjehom na licu i – bio je to moj brat! Bila sam tako iznena|ena da nekoliko trenutaka nisam mogla progovoriti niti rije~i. Brat mi je ve} obja{njavao kako je imao potpuno druge namjere i da je bio na sasvim drugom kraju grada te kako se najednom predomislio i odlu~io se do}i i pozdraviti me jer se ve} dugo nismo vidjeli. Nakon tog doga|aja shvatila sam kako su misli vrlo ‘iva sila i kako mogu upravljati na{im ‘ivotima. Zato je tako jako va‘no njegovati samo pozitivne misli i slati ih na{im voljenima, a i onima kojima je potrebna samilost i utjeha. Isto tako i ‘ivotinjama i na{oj majci Zemlji. Darja Ilustracija Milo{ Lukman

Moj brat

D


O GLASI

Susreti

WU WEI bu|enja

Za koga su sastavljene ove stranice?

• za one koji tragaju za istinom i istovremeno nisu sputani bilo kakvom dogmom • za one kojima rituali nisu potrebni • za one koji ne poku{avaju da kontroliraju druge • za one koji ne poku{avaju da name}u svoje mi{ljenje drugima • za one koji obra}aju pa‘nju na objektivnu realnost • za one koji tra‘e informacije a onda ih podvrgavaju jednoj kriti~koj analizi • za one koji dijele svoja saznanja sa drugima koji tako|e tragaju za istinom • za one koji poku{avaju da podignu nivo svog bi}a • za one koji cijene individualnost i kreativnost • za one koji nezavisno razmi{ljaju • za one koji se pona{aju na osnovu svog znanja a ne vjerovanja • za one koji nisu ni~iji sljedbenici • za one koji te‘e ka individualnoj slobodi • za one koji ne trebaju niti ~ekaju na nekog ’spasitelja’ • za one koji su preuzeli odgovornost za samog sebe - na samog sebe

U Termama Dobrna Dragan Sekuli}* vodi wu wei bu|enje za vrijeme kojeg osoba sama savladava svoj unutarnji psihoenergetski uzrok bolesti. Za vrijeme seanse wu wei-a u ljudima se budi prastaro, svima dano, nenau~eno znanje iscjeljivanja. Wu wei bu|enje je namijenjeno za borbu protiv svih bolesti kao i za preventivu. Kontraindikacija nema.

Prodaja po{tom - 099/33 60 510 Artikle koji su predstavljeni na stranicama 25 do 27, mo`ete kupiti u: ZAGREBU: trgovina Orhidea - Importane centar (01/457 74 22) trgovina Interspar, City Centar, Ljubljanska avenija - Jankomir; trgovina Viva-Centar Kaptol (01/486 06 11) RIJECI: trgovina Mediko shop, Ciottina 30b (051/32 09 22) trgovina Mediko shop, A. Meduli}a 6 (051/32 09 22) PORE~U: trgovina Biomarket Dietetica, Mlinska 1 (052/438 113) PULI: Ljekarna Stoja, Lj. Posavskog 11 (052/386 853) SPLITU: trgovina Zdravi bili, Radunica 5 (021/482 761) trgovina Sad i ovdje, RK Dobri (021/480 106) \AKOVU: DM Shop T.O. [kolski prolaz 1 (031/813 666)

U velja~i }e se odr‘ati ~etrnaest uzastopnih seansi, ujutro i poslijepodne, u tjednu izme|u 24. velja~e i 3. o`ujka. Cijena ~etrnaest seansi je 410 €. Prijave i informacije: tel.: 00386 3 780 80 00 faks: 00386 3 780 81 11 info@terme-dobrna.si

TRA‘IMO NOVA PRODAJNA MJESTA! Da li biste ‘eljeli u va{oj trgovini prodavati proizvode predstavljene na stranicama 25-27? Nazovite na telefon 099/33 60 510.

Mali oglasi u Misterijima

Cijene polupansiona za sedam dana za polaznike wu wei bu|enja iznose od 219 do 292 €.

CIJENA jedne rije~i je 10 kn (najmanje 150 kn za 15 rije~i ili manje). Vrijedi 10% popusta ako oglas ide u tri broja Misterija, a 15% popusta za vi{e od tri broja za redom. Broj telefona i e-mail adresa ra~una se kao jedna rije~. ROK za slanje oglasa je do 5. u mjesecu za sljede}i mjesec. Pla}anje je unaprijed, na ra~un br. 2484008-1103258111 INFORMACIJE na telefon 00386 1 231 93 60. Oglase slati na fax 00386 1 230 16 27 ili e-mail: ara@zalozba-ara.si Usluge objavljene na ovoj stranici i u ostalim oglasima ne provjeravamo i za njih ne odgovaramo. ^itatelje molimo da nas obavijeste o kvaliteti ponu|enih usluga.

-

* 091/254 36 98

02 VELJA^A 07

-

Misteriji 49


Solarno-karakterni horoskop za velja~u 2007. – godina Saturna i Svinje

Horoskop za velja~u 2007. OVAN – U prvim }ete danima velja~e pod

utjecajem punog mjeseca mo}i pomicati brda. Va{a neumoljivost i napredovanje bit }e uspje{ni samo ako se uspijete uskladiti sa zajedni~kim interesima dru{tva u kojem djelujete. Budite oprezni u svim zimskim sportovima da godina Saturna ne bi za vas zapo~ela prijelomom, padom ili slomom. Nestabilne poslovne, vremenske i dru{tvene okolnosti mogle bi vam donijeti financijski dobitak i punu ko{aru ljubavi, ali samo ako budete umje{no vozili slalom! BIK – Postanite prilagodljiviji i mek{i; u‘ivite se u tu|u situaciju, razmi{ljajte o duhovnim dimenzijama, po|ite katkada u crkvu, muzej, kazali{te, operu, posjetite nekoga u bolnici. Pod utjecajem punog mjeseca 2. i mla|a 17. svemu }ete se opirati pa bi zbog toga moglo stradati va{e zdravlje i odnosi s onima koji bi vas htjeli voljeti. Samci, no i oni u vezi, mogli bi na}i sre}u u zagrljaju osobe koja je realna, disciplinirana, ljubitelj prirode i umjetnosti. BLIZANCI – O~ekujte vidljiv obrat najkasnije do promjene godine 17. velja~e, kad }e za mla|a u Vodenjaku zapo~eti godina Saturna! Ve} tri dana ranije oslobodite se lo{ih navika, udubite se u svoju nutrinu i analizirajte dosada{nji ‘ivot, obrasce mi{ljenja i pona{anja. Lako }ete ih zamijeniti boljima jer }e vam utjecaj Saturna donijeti mnogo novih ‘ivotnih iskustava i spoznaja kojih se ne morate bojati, ni na poslovnom ni na emotivnom planu. Uklju~ite se u dru{tvo i uspostavite kontakt s duhovno bogatima. RAK – U mla|u 17. mo‘ete zaklju~iti prvu fazu svog ljubavnog ili nekog drugog emotivnog odnosa i zapo~eti sa stabilnim domom, zajednicom, {kolovanjem, odnosno karijerom. Razum bi morao prevladati nad va{im, ponekad pretjeranim, emotivnim reakcijama; u protivnom }ete se ozbiljno razboljeti. Svoje fizi~ke i du{evne boli lije~ite u toplicama ili ku}nom saunom i masa‘om. Usprkos onome {to vas svojim nepopustljivim stavom dovodi do ruba o~aja, te s njim planirajte dugoro~ne zajedni~ke ciljeve! LAV – Iako }e vam se katkada ~initi da se sudbina urotila protiv vas, znajte da je na pomolu prijelomni trenutak u kojem }ete morati prihvatiti odre|ene ~injenice: da starite, da na va{ ‘ivot utje~e vi{a sila, da niste

50 - 02 VELJA^A 07 -

U solarno-karakternom horoskopu mo‘ete dobiti osobniju prognozu ako najprije pro~itate poruku za va{ sun~ev i onda jo{ za va{ ascendentni znak. ni od ‘eljeza niti svemogu}i. I kamen ponekad pukne, a metal oksidira pa kako ne biste i vi kada budete morali pogaziti svoj ponos radi kojega mo‘da pate odnosi u obitelji, partnerstvu ili na radnom mjestu. Ina~e, tijekom cijelog mjeseca imat }ete povoljnu priliku za napredovanje na svim razinama. Priznanje, ~ast, novac, put u inozemstvo! DJEVICA – Nemojte se povoditi za lo{im utjecajima da se kasnije ne biste kajali. Upoznajte ~im vi{e ljudi. Nakon 14., kad Merkur promijeni smjer kretanja, budite pouzdaniji. Poma‘ite partneru i drugima koje je sna{la nevolja. No, uvijek imajte rezervni plan: na putu, u realizaciji pravnih, poslovnih i partnerskih interesa. Ne hodajte skliskim ili mokrim cestama, na skijanju se klonite sporednih staza, ali izbjegavajte i gu‘ve. U~ite sve ono za {to u pro{losti niste imali vremena. U godini Svinje budite solidarniji i imajte vi{e razumijevanja za bli‘njega! VAGA – Iznena|uje va{a prijemljivost za dru{tvena zbivanja i okupljanja. Posvuda }ete izra‘avati svoje emocije, osje}aj za lijepo, za u‘itak, no mijenjat }ete raspolo‘enja. Venera i Mars bit }e izuzetno jaki, a s njima i va{a seksualna energija koja }e se ogledati u potrebi za uzbudljivim do‘ivljajem ljubavi ili barem jake povezanosti sa suprotnim spolom. Osmislite zajedni~ki godi{nji odmor i ne uznemiravajte se zbog razli~itih pogleda na posao, zdravlje, ~isto}u i ure|enost prostora. [KORPION – Do zimskih praznika osje}at }ete izuzetnu Marsovu energiju koja }e vas poticati u poslu, rekreaciji i zadovoljavanju spolnih potreba. Ne bude li za to odgovaraju}eg partnera, {to je malo vjerojatno, usmjerite suvi{nu energiju u u~enje, sre|ivanje formalnosti i dokumenata, u odnose s bliskim srodnicima i pobolj{anje komunikacije s partnerom. Pje{a~enje ili skijanje dobro }e vam do}i jer }ete tako smisliti {to dalje u karijeri, odnosima, nekretnina-

ma, zdravlju i humanitarnoj aktivnosti! STRIJELAC – Osje}aj za pravdu i pravi~nost, a kod nekih i za {pekulacije, samo }e se jo{ pove}avati. Obje }e ga mjese~eve faze jo{ poja~ati pa je vrijeme da se postavite na ~elo skupine ili poslovnog odjela, da promijenite poslovnu djelatnost i razrije{ite barem dva pravna slu~aja. Budete li dovoljno strpljivi s ljudima koji mijenjaju karakter, gaze zadanu rije~ i otkazuju u klju~nim trenutcima, prije ili kasnije pove}at }e vam se i dohodak. Va{ }e partner biti slabija karika, zato ra~unajte na promjene u planiranju godi{njeg odmora! JARAC – Od silne snage i potrebe za radom i sportom energija Marsa dovest }e vas u krajnost. Pazite na povrede. U‘ivajte u ljepotama prirode, a suprotnom se spolu pribli‘avajte oprezno, ustrajno i osje}ajno. Priliku za uspje{no osvajanje imat }ete 20. u mjesecu! Imat }ete pote{ko}a na razli~itim razinama, u obrazovanju ili sre|ivanju poruka, a mo‘da }e biti problema i s aparatima i alatom. VODENJAK – Najpouzdaniji su stari prijatelji, zato im se ~im prije vratite po savjet i pomo}. Jasno je da u odnos s njima morate ulo‘iti i svoju energiju. Neka vas ne smeta {to su oni u me|uvremenu postali utjecajni i puni samopouzdanja. Pobjegnite od onih koji neprestano jadikuju i ne ‘ele si pomo}i. Pod utjecajem Jupitera odmah mo‘ete ste}i samopouzdanje. Cijenite svoje sposobnosti i dosege koji ne}e pro}i nezapa‘eno. Svoje nedostatke otklonite najkasnije nakon mla|a u Vodenjaku, 17. u mjesecu, kada morate po~eti u~iti iz iskustva i razviti zdravu humanost. RIBE – Gradite odnose s onima koje ve} poznajete, a istovremeno upoznajte nove ljude. Do 20. u mjesecu bit }ete nje‘ni, romanti~ni i ‘eljni erotskih do‘ivljaja, zato produbite odnos s partnerom, a ako ste opet sami, osvojite odlu~nu osobu prije 14.! Prihvatite duhovno bogatstvo koje vam je dosad bilo poznato samo izdaleka. Svoju bujnu ma{tu upotrijebite u prakti~ne svrhe. Izlijte ju na papir, u ra~unalo, u oglas, SMS poruku ili negdje drugdje. Na vidiku su problemi u svim podru~jima ‘ivota ve} nekoliko dana prije po~etka godine Svinje i godine Saturna! D


Prodaja po{tom: 099/33 60 510 ili info@foska.net ZAMOLITE SVOJE AN\ELE

Knji`ara kluba Putovi do zdravlja pretplatnici ~asopisa Misteriji Misteriji, ~lanovi kluba Putovi do zdravlja, imaju 10% popusta

Alma Daniel, Timothy Wyllie i Andrew Ramer Knjiga govori kako se uz an|eosku pomo} mo‘emo povezati s vlastitim unutarnjim ZABORAVLJENE svijetom i ostvariti na{e ciljeve, bez obzira radi li se o boljim odnosima, iscjeljivanju ili TAJNE POSLJEDNJIH odvikavanju od raznih ovisnosti. A da biste se mogli dru‘iti i razgovarati sa svojim an|elima, nau~it }ete pet koraka procesa Milost te razne vje‘be, meditacije i vizualizacije. INICIRANIH CIGANA 304 stranice, 164 × 234 mm, meki uvez Pierre Derlon Cijena 180 kn + po{tarina Autor je ovu knjigu objavio 1977. godine, nakon {to je godinama ‘ivio zajedno s francuskim Romima. Tijekom tih godina romski su ga patrijarsi – ~arobnjaci inicirali u postupke prijelaza u druge dimenzije postojanja kvalitativno veoma razli~itih i bogatijih od takozvane stvarnosti. »Zaboravljene TAROT KAO PROFESIJA tajne« su izvje{}e o toj osebujnoj predaji znanja. Vesna Burcsa 154 stranice, A5 format, tvrdi uvez Knjiga vodi ~itaoca kroz ovu staru i psiholo{ku igru na suvremen Cijena 72 kn + po{tarina i pristupa~an na~in. Predstavlja ne samo op}enitu teoriju klasi~nog tarota, nego i godinama sakupljano iskustveno znanje jednog profesionalnog kartomanta. Ova knjiga TRE]I ZAVJET – LOGIKA je priru~nik za sve koji se ‘ele baviti tarotom bilo kao profesijom ili samo za sebe. Uz knjigu mo‘ete naru~iti i originalne karte za tarot iste autorice. Martinus 415 stranica, B5 format, tvrdi uvez Knjiga je priru~nik za po~etnike u potrazi za Cijena knjige 370 kn + po{tarina duhovnom istinom. Njen osnovni cilj je pomo}i suvremenom Cijena tarot karata 370 kn + po{tarina ~ovjeku da misli logi~ki, odnosno u skladu s Prirodom, u skladu s Ljubavi, u skladu sa @ivotom. Kao {to Martinus ka‘e u uvodu ove knjige: »Nikada ljubav i intelekt ne mogu postojati a da ne pru‘aju nepobitan dokaz o ‘ivom bi}u koje se nalazi iza njih, i ‘ivo bi}e iza CENZURIRANO 2004 intelekta i ljubavi prirode mo‘e biti samo vje~ni Bog.« Peter Phillips & Projekt Cenzurirano 271 stranica, 157 × 233 mm, tvrdi uvez Knjiga sadr‘i 25 najzna~ajnijih pri~a koje su pre{utjeli zapadni Cijena 96 kn + po{tarina mediji tijekom 2002. i 2003. godine. Izme|u ostalog pro~itajte o planu neokonzervativaca za globalnom dominacijom, Rumsfeldovom planu za izazivanje terorista, zatvaranju pristupa informacijskoj SUDBINA ^OVJE^ANSTVA tehnologiji, Africi suo~enoj s prijetnjom novog kolonijalizma … Martinus 332 stranice, 151 × 228 mm, meki uvez Sudbina ~ovje~anstva se u na{e vrijeme manifestira Cijena 112 kn + po{tarina kao svjetska kriza, koja u obliku nezaposlenosti, siroma{tva, bolesti,

HRAM U

revolucija, ubijanja fetusa, ubojstava i samoubojstava, poroka, perverzija, nesretnih brakova, bezbo‘ni{tva i du{evnih bolesti, mu~i sve ve}i broj ljudi, tako da, dugoro~no gledano, nitko ne mo‘e ostati po{te|en. Zato nije samo potreba, ve} i apsolutna nu‘nost da ljudski rod uvidi {to se zapravo doga|a, prije nego {to se uop}e po~ne govoriti o rje{avanju te krize. ^OVJEKU 86 stranica, A5 format, tvrdi uvez Sveta arhitektura i savr{eni ~ovjek Cijena 52 kn + po{tarina R. A. Schwaller de Lubicz Autor je nakon petnaestogodi{njeg istra‘ivanja Hrama u Luxoru na samom nalazi{tu dokazao da je plan Hrama strogo utemeljen na proporcijama ljudskog tijela i oblikovan kako bi simboli~ki predstavljao ~ovjeka. Elementi uo~eni u Hramu dokazuju da je u faraonskom Egiptu postojalo puno ve}e znanje geodezije, astronomije i fiziologije IDEALNA od onoga {to je egiptologija dosad bila spremna prihvatiti. Martinus 130 stranica, 157 × 233 mm, tvrdi uvez Jedno od velikih pitanja je {to je idealna hrana. Cijena 72 kn + po{tarina ^ovje~anstvo se razvija od primitivnog, grubog ‘ivotinjskog

TAJNE

stanja prema savr{enom ili profinjenom obliku postojanja. [to je organizam profinjeniji, to je profinjenija hrana ili namirnice koje taj organizam treba dobiti. Dok primitivan ~ovjek mo‘e slobodno jesti iz kante za sme}e ili konzumirati trule i smrdljive proizvode, KATEDRALE U CHARTRESU profinjeni, civilizirani ~ovjek mo‘e konzumirati Louis Charpentier samo takozvane »svje‘e proizvode« Katedrala u Chartresu predstavlja neuni{tivu te‘nju ljudi da dosegnu koje po mogu}nosti »nije dotakla ljudska uzvi{enu ljudskost jer su se u njoj zajedno na{le »prave« proporcije, ruka«, ve} su proizvedeni pod »prave« dimenzije, zvu~ne i blistave harmonije. Knjiga je u isto najstro‘im higijenskim uvjetima … vrijeme nezamjenjivi vodi~ za svakog znati‘eljnog posjetitelja koji ‘eli 102 stranice, A5 format, tvrdi uvez zaviriti u kamene tajne katedrale u Chartresu. Cijena 64 kn + po{tarina 223 stranice, A5 format, tvrdi uvez Cijena 96 kn + po{tarina

HRANA


Za sve ~itatelje ~asopisa Misteriji Akcija u velja~i

Planetarni gongovi CD »Planetarni gongi« Zvukovi gongova pro‘imaju ~itavo tijelo. Pjesma gonga dublje nas povezuje s onim dijelom sebe koji ljubi, koji je mudar i istinoljubiv. Budi svijest o na{im sposobnostima i poti~e nas da ih ostvarimo. Dok slu{aju gong, ljudi sebe do‘ivljavaju izvan tijela, vremena i prostora, rje{avaju se straha od smrti i duboko su svjesni povezanosti sa svime, kao i ~injenice da nas mo‘e uzburkati svaki val koji se razbio o obalu s druge strane Zemlje... Cijena: 105 kn + po{tarina CD »Planetarni gongi« naru~ite pouze}em: 099/33 60 510 Misteriji, PP 10, 52475 Savudrija info@foska.net

*

~asopisa Misteriji cijena *Za ~itatelje s popustom u velja~i:

90 kn + po{tarina!

Misteriji 12 - Veljaca 2007  

i {titnja~a Za{to meditiramo? Kontroliraju Lje~ili{te u ISSN 1845-8416 POZOR! ^ITANJE OVOG ^ASOPISA MO@E UTJECATI NA VA[ @IVOT Svijet inform...