Page 1

GODINA 1 - Broj 10 - PROSINAC 2006 - Hrvatska 25 kn/ Srbija 250 Din/ BiH 65,5 KM/ Crna Gora 3,5 €/ Makedonija 150 Den; POZOR! ^ITANJE OVOG ^ASOPISA MO@E UTJECATI NA VA[ @IVOT

ISSN 1845-8416

Klonirani Isus? Francuski geneti~ar dokazuje da je Isus bio plavokosi @idov

Dijeta protiv

raka

Glavni su sastojci laneno ulje i nemasna nepre{ana skuta

S an|elima do cilja Uz pomo} an|ela mo‘emo se povezati sa svojim unutarnjim svijetom i ostvariti na{e ciljeve

Iscjeljuju}a

purpurna plo~a

Tesla je upozoravao na zna~enje bioenergije u ljudskom organizmu

POMO] ZA SRE]U I ZA NESRE]U


Prodaja po{tom: 099/33 60 510 ili info@foska.net INDIGO DJECA

Knji`ara kluba pretplatnici ~asopisa Misteriji Misteriji, ~lanovi kluba Putovi do zdravlja, imaju 10% popusta

Lee Carroll in Jan Tober / Priru~nik za one koji bi `eljeli razumjeti djecu s pro{irenom percepcijom te neobi~nim fizi~kim i duhovnim sposobnostima KRISTALNA koja uznemiruju roditelje, u~itelje, lije~nike … Iskustva stru~njaka koji Doreen Virtue, dr. sci. / Kristalna djeca su nova su se suo~ili s neobi~nim, do sada nepoznatim problemima. generacija koja dolazi na Zemlju nakon njihovih indigo A5 format, 240 stranica, tvrdi uvez prethodnika. Poput njih i kristalna djeca su vrlo senzibilna, Cijena 130 kn + po{tarina ali manje ratni~ki raspolo‘ena, obzirnija i bezbri‘no si utiru put u bolji svijet … A5 format, 136 stranica, tvrdi uvez Cijena 90 kn + po{tarina HOLOGRAFSKI SVEMIR

DJECA

Michael Talbot / Holografski model svemira, ~iji su glavni arhitekti najeminentniji svjetski mislioci, poput kvantnog fizi~ara Davida Bohma i neuropsihologa Karla Pribrama, dao je smisao {irokom spektru pojava koje se do sada u pravilu svrstavalo izvan ZNANSTVENIK, LU\AK, podru~ja znanstvenog razumijevanja: telepatiji, vidovitosti, misti~nim LOPOV I NJIHOVA @ARULJA osje}ajima jedinstva sa svemirom, psihokinezi … Keith Tutt / Ova knjiga govori o izumiteljima, strojevima i tehnologijama koji B5 format, 328 stranica, tvrdi uvez najavljuju novu energetsku revoluciju: revoluciju koja }e ponuditi rje{enja Cijena 150 kn + po{tarina za najve}e klimatske promjene s kojima se ovaj planet suo~io od posljednjeg ledenog doba. ^iste i jeftine tehnologije proizvodnje energije, one koje ne zaga|uju okoli{, su jedini mogu}i na~in da zaustavimo stradavanje Zemlje od ekstremnih vremenskih kolebanja. B5 format, 328 stranica, tvrdi uvez STEPENI[TE DO NEBA Cijena 140 kn + po{tarina Zadivljuju}a potraga ljudi za besmrtno{}u bogova Zecharia Sitchin / Ljudski rod od pamtivijeka tra‘i odgovore na nedoku~ive zagonetke svemira, ‘ivota i zagrobnog ‘ivota. Je li negdje na Zemlji postojalo mjesto gdje su se, nakon Lynne McTaggart / Ova va‘na knjiga je smrti, ljudi mogli pridru‘iti besmrtnim bogovima? Nakon vi{e godina pregled znanosti tre}eg tisu}lje}a i na~ina na koje }e temeljitog istra‘ivanja ugledni znanstvenik Zecharia Sitchin utjecati na ‘ivote svih ljudi na Zemlji. Osloba|a svijest i ponovno identificirao je legendarnu Zemlju bogova i iznio zapanjuju}a ju postavlja na njezin veli~anstveni i zaslu‘eni polo‘aj uzro~ne sile u nova otkri}a o velikim piramidama, Sfingi i drugim svemiru. Uz to Polje je vrlo ~itka knjiga, a poti~e na{u ma{tu jer daje zagonetnim spomenicima ~ije su pravo zna~enje i ~vrste argumente da smo na rubu jo{ jedne revolucije u na{em svrha tisu}lje}ima bili izgubljeni. razumijevanju svemira – mo‘da ~ak i ve}e od one koja je najavila atomsko doba. A5 format, 400 stranica, tvrdi uvez B5 format, 278 stranica, meki uvez Cijena 150 kn + po{tarina Cijena 140 kn + po{tarina

VA[E TIJELO VAPI ZA VODOM Niste bolesni, `edni ste!

POLJE

IZGUBLJENA KRALJEVSTVA Fereydoon Batmanghelidj, dr. med. / Ova knjiga obja{njava novo otkri}e da je nedostatak vode u tijelu – kroni~na dehidracija – glavni uzrok mnogih Zecharia Sitchin / Misterije i enigme Maja, Asteka, Inka i njihovih prethodnika koji su zbunili bolnih degenerativnih stanja, kao {to su astma, alergije, visok konkvistadore jo{ uvijek ne mogu rije{iti znanstvenici krvni tlak, prekomjerna tjelesna te‘ina i neki emocionalni problemi, ni laici, podjednako kao {to je to bilo nemogu}e i uklju~uju}i i depresiju. Nau~it }ete kako pomo}u vode mo‘ete: prije pet stolje}a. • Sprije~iti prerano starenje A5 format, 344 stranice, tvrdi uvez • Otkloniti bolove, uklju~uju}i ‘garavicu, lumbago, Cijena 150 kn + po{tarina artrozu, kolitis, anginozne bolove i migrenu • Izlije~iti astmu za nekoliko dana, prirodno i trajno DVANAESTI PLANET • Smanjiti krvni tlak bez diuretika ili drugih lijekova • Smr{aviti prirodno i lako, bez posebne dijete Zecharia Sitchin / Jesu li Sumerani imali kontakte s vanzemaljskim A5 format, 232 stranica, meki uvez civilizacijama? Tamo gdje je stao Erich von Däniken Cijena 99 kn + po{tarina nastavlja Zecharia Sitchin. Pri~a zapo~eta tisu}ama godina u pro{losti, do`ivljava svoj rasplet u vremenu koje danas ANASTAZIJA - ZVONKI CEDAR RUSKI `ivimo, u vremenu otkri}a Dvanaestog planeta. U ciklusu knjiga »Zvonki cedar ruski« Anastazija se opisuje A5 format, 376 stranica, tvrdi uvez kao predstavnica drevne civilizacije koja se do danas Cijena 150 kn + po{tarina odr‘ala u Sibiru. U jednostavnoj pri~i o ljekovitome cedru iz sibirske tajge, oko koje je strukturirana pri~a POZDRAVI S NEBA o pustinjakinji Anastaziji, autor knjige nosi Bill Guggenheim & Judy Guggenheim / Postoji li ‘ivot poruku ~ovje~anstvu o nu‘nosti promjene poslije smrti? Ho}emo li nakon smrti iznova sresti svoje svjetonazora i stvaranju druk~ijeg svijeta. voljene pokojnike? Mogu li oni sada komunicirati s nama? Prvih pet u ciklusu od devet knjiga: Ova knjiga je prvo potpuno istra‘ivanje iskustava komunikacije Anastazija Anastazija, Zvonki cedar ruski ruski, Prostranstvo poslije smrti. Sna‘ne poruke ljubavi nude utjehu, nadu ljubavi ljubavi, Stvaranje Stvaranje, Tko smo mi mi? i duhovno nadahnu}e svim ~itateljima knjige. A5 format, 192 stranica (svaka knjiga), meki uvez B5 format, 352 stranice, tvrdi uvez Cijena 100 kn + po{tarina Cijena 150 kn + po{tarina


GODINA 1 - Broj 10

PROSINAC 2006

12

8

Mo‘e li se Isusa klonirati?

Pomo} za sre}u i za nesre}u

Francuski geneti~ar dokazuje da je Isus bio plavokosi @idov

Pomagala za magiju kupili smo u specijaliziranoj trgovini u Brazilu

28

15

Dijeta protiv raka

Misao utje~e na materiju!

Glavni su sastojci laneno ulje i nemasna nepre{ana skuta

Znanstveno je dokazano da usmjerenim mislima mo‘emo djelovati na materiju

37 Iscjeljuju}a purpurna plo~a

17 Bolest izvire iz osje}aja Vi{e od 90-postotne uspje{nosti lije~enja raka – nova medicina dr. Hamera (3)

19 [aka koja hrani Raj i pakao makrobiotike

22 Orgonski top – chembuster Kako sami mo‘emo izraditi ure|aj za »napad« na otrovne oblake

Tesla je upozoravao na zna~enje bioenergije u ljudskom organizmu

Pisma .............................................................................................................................. Zanimljivosti ............................................................................................................. Koliko }e ‘rtava imati ^ernobil? ......................................................... Prodaja po{tom .................................................................................................. Kako se lije~ite? ................................................................................................. Jesmo li »na{timani« na Zemlju? ...................................................... Pri~a o elementima .......................................................................................... S an|elima do cilja .......................................................................................... Iscjeljivanje ............................................................................................................. Disk iz Nebre ......................................................................................................... Zdravlje je stalo slabjeti u novoj ku}i ............................................ Astrolo{ki savjeti .............................................................................................. Putovi do zdravlja ............................................................................................. Neobi~na iskustva ........................................................................................... Oglasi ........................................................................................................................... Horoskop za prosinac 2006. ...................................................................

-

12 PROSINAC 06

-

4 6 11 25 32 33 36 39 41 42 44 46 47 48 49 50

Misteriji 3


P ISMA Ilustrirani mjese~nik

Misteriji Adresa uredni{tva: ^asopis Misteriji PP 10, 52475 Savudrija Tel./fax: 052 721 912 misteriji@pu.t-com.hr Odgovorni urednik: Jo`e Vetrovec Urednik izdanja: Andrej Kikelj Grafi~ko ure|ivanje: Luka Zlatnar Prodaja putem po{te: Tel. 099/33 60 510 info@foska.net Narud`be Misterija: Tel. 099/33 60 510 Prodaja oglasnog prostora: Jednorog d.o.o., Tel./fax: 01/2321 668 jasen_kujun@hotmail.com Tisak: Tiskarna Schwarz d.o.o., Ljubljana Naklada: 8000 primjeraka Distributer: Tisak Zagreb, 01/3641 211 Distripress, 01/2411 600 Izdaje: AURELIA d.o.o. PP 10, Fran~eskija 52 52475 Savudrija Direktorica: Aurelija Vetrovec U ovom broju Misterija sudjelovali su: Jo‘e Vetrovec, Aleksej Metelko, Shyama Hleb{, Anka Tav~ar Prelog, Andrej Kikelj, Predrag Darabo{, Radojka Pucelj, Sa{o Burja, Aleksandar Milinkovi}, Alenka Jurkovi~, Andreja Paljevec, Nives Frani}, Stane Pade‘nik, Naslovnica foto Luka Zlatnar Maloprodajna cijena je 25 kn. Distributer: Tisak Zagreb. Pretplatnici imaju 10% popusta. Polugodi{nja pretplata iznosi 135 kn; godi{nja pretplata od 270 kn mo`e se uplatiti odjedanput ili u dvije rate. Poslovni ra~un: Raiffeisen Bank 2484008-1103476002

4 - 12 PROSINAC 06 -

FRAN~ESKIJA 52, 52475 S AVUDRIJA

KRISTALOTERAPIJA

^

asopis »Misteriji« ~itam od samog po~etka. Imam samo rije~i pohvale za Va{ rad. Tako|er su mi jako zanimljivi artikli koje nudite. Osobno sam kupila jedan od njih – zvjezdicu od kvarca. ^im sam zvjezdicu primila u ruke osjetila sam njezino djelovanje jer se bavim kristaloterapijom. Prije nekoliko godina sam po~ela ~itati o kristalima i njihovu djelovanju na ljudski organizam. Mislim da oni sami po sebi ne mogu puno pomo}i te sam tako do{la do zaklju~ka da kristale treba programirati i pomo}u njih slati energiju koja }e djelovati na organizam. Tako sam do sada pomogla mnogima kao npr. kod problema sa {umom u u{ima, kod nedostatka apetita, stresa, ginekolo{kih problema … Zanima me da li bi Va{ ~asopis bio zainteresiran za prodaju kristala koje ja sama programiram. Bila bih presretna ako bi Vas interesiralo to {to radim. Pozdrav od vjerne ~itateljice iz Rijeke. Snje‘ana, Rijeka ^itatelji koji ‘ele da im gospo|a Snje‘ana programira kristalnu zvjezdicu ili neki drugi kristal, ili pak trebaju neki drugi savjet u svezi kristala i kristaloterapije, mogu joj se obratiti na telefon 091/565 1324.

ILI

misteriji@pu.t-com.hr

NAGRADE ZA PRETPLATNIKE

T

rojici novih pretplatnika ~asopisa Misteriji svaki mjesec }emo pokloniti informacijsku plo~icu Magic Life, pomo}u koje mogu pobolj{ati pi}e, hranu i ponekad olak{ati bolove … Izme|u novih pretplatnika Misterija u studenome ‘drijebom su izvu~eni: 1. Papec Ana, Tina Ujevi}a 40, 42000 Vara‘din 2. Mira Malekovi}, Paladina 5, 52429 Gro‘njan 3. Pa{ko Gabi}, Plje{evi~ka 4, 10437 Bestovje U prosincu }e troje izvu~enih pretplatnika, tako|er kao nagradu, dobiti informacijsku plo~icu Magic Life.

bicama koje sam od 2001. godine po~ela zalijevati samo s vodom iz plave ~a{e (bez kemijskih dodataka). Kako su cvjetovi bili jako lijepi poslala sam vam i fotografiju koju ste objavili. Tada ste mi savjetovali da napravim pokus u kojem bih kontrolnu biljku zalijevala s obi~nom vodom. Stvar sam pojednostavila i po~ela svo cvije}e zalijevati obi~nom vodom. Ve} nakon jednog mjeseca (!) listovi su klonuli i po~eli propadati. Onda sam im po~ela dodavati kemijska sredstva za biljke (ne smijem spominjati naziv da ne radim negativnu reklamu) ali su biljke usprkos tome i dalje propadale. Brzo sam se iznova vratila na po-

novno zalijevanje samo s vodom iz plave ~a{e i ove godine afri~ke ljubice ponovno divno cvjetaju. Gospodinu Vili Pozniku i Va{em uredni{tvu zahvaljujem za sva inovativna otkri}a i informativne priloge. Lijepi pozdrav! Nu{a, Kranj

INFORMIRANE ^A[E

upila sam plavu informiranu ~a{u koja na pe~atu K ima broj 2000. Sada ‘elim kupiti novu ~a{u. Poznato mi je da je pe~at izmijenjen, ali su mi u trgovini ponudili ne{to potpuno druga~ije i rekli da je to informirana ~a{a. Sad me zanima da li je prava ~a{a ona koja je na slici u va{em ~aso-

POKUS S PLAVOM ^A[OM

rujnu 2003. godine sam Vam opisala moj pokus U s lon~anicama – afri~kim lju28 07:28

29

30

1 17:02

2

Naru~ite Misterije na 099/33 60 510

3

4

5 01:25

6

7

8 15:23

9

10

11

12 15:31


P ISMA

pisu i {to je s ~a{om koja mi je ponu|ena u trgovini? Milenka, Celje Uz svaku originalnu informiranu ~a{u prilo‘en je certifikat. On jam~i da je informirana ~a{a, bez obzira da li se radi o plavoj, crvenoj ili zelenoj, napravljena prema originalnoj Hydronic tehnologiji i da je njezino djelovanje znanstveno provjereno s me|unarodno priznatim biolo{kim testom o kojem je u ~asopisu ve} pisano. Ako se uz proizvod nalazi prilo‘en certifikat onda ne mo‘ete pogrije{iti, a ako ga nema to zna~i da ne dolazi iz celjskog laboratorija te je njegovo djelovanje upitno i vjerojatno nije znanstveno dokazano.

DUHOVI

M

oja kolegica i ja smo studentice i imamo neka pitanja u pogledu duhova. Ve} drugu godinu ‘ivimo u ku}i u kojoj se doga|aju ~udne stvari. Od pro{le godine slu{amo ~udne zvukove koji nalikuju zatvaranju i otvaranju vrata, ormara, ~uje se {kripanje poda … To se naj~e{}e doga|a kad je jedna od nas sama u sobi. Napominjemo da u ku}i ‘ivi jo{ {est studenata, ali te pojave opa‘amo i ~ujemo samo nas dvije. Pitamo se je li se mo‘da ne{to dogodilo u toj sobi koju zajedno koristimo i da li je mogu}e da neke du{e 13

14

15

16 18:46

17

ne mogu prona}i svoj mir. Pro{le godine u vi{e smo navrata ~ule razne zvukove, ali na to jednostavno nismo obra}ale pozornost. Nedavno smo se, me|utim, slikali u na{oj ku}i i naredni dan nas dvije smo gledale slike. Najprije smo na jednoj slici primijetile neobi~nu crtu … Onda smo slikale na{u sobu i rezultat nas je zaprepastio … Na slici je neobi~na »magla« u kojoj se vide mnoga lica i izme|u ostalih nalazi se jedno lice koje jako nalikuje jednoj od nas dvije! Napominjemo da je u sobi za vrijeme fotografiranja bila samo djevojka koja je slikala. Zanima nas {to

BO@JA SVJETLOST

T

ijekom zadnjeg grupnog iscjeljivanja Stephena Turoffa na Bledu se, isto onako kao i ranije, pojavljivalo puno svjetlosti. Neki su tu pojavu vidjeli prostim o~ima, no zbivanja na vi{im frekvencijama sve se ~e{}e vide i na slu~ajno snimljenim fotografijama u~esnika iscjeljivanja. Na jednoj od fotografija pojavila se golubica koja je simbol ljubavi, mira i nade. To je ujedno i najvi{i simbol Bo‘anskog. Prije dva tisu}lje}a golubica mira se spustila iznad glave Isusa Krista. Tako je Ivan Krstitelj kod rijeke Jordan prepoznao Gospodina.

18

19

20 15:00

21

22

bi to moglo zna~iti, o ~emu se uop}e radi i da li je mogu}e da je ona prikazana u toj neobi~noj »magli«? Prila‘emo sliku na kojoj se to najbolje vidi (soba je bila prazna). Kad duhovni majstor dotakne Isusovu svijest golubica mira spu{ta se od nebeskog oca onima koji ga okru‘uju …« ka‘e Stephen Turoff. Brojni posjetitelji su primijetili da je Turoffova aura svijetlila u svetoj vatri. Kad je vibracija te svjetlosti dotakla prisutne u njima je potakla proces dubokih promjena. Njegova je vibracija na sve vi{em nivou, a posljedica toga su zadnje fotografije na kojima se kroz njega mogu vidjeti ljudi koji ga okru‘uju. Doslovno postaje proziran.

23

24 04:37

25

26

27

28

Molim vas da nam ka‘ete, ako vam je poznato, je li mogu}e da su kod nas u sobi neke izgubljene du{e i za{to ba{ u toj sobi? Zanima nas da li su na{e sumnje utemeljene i na koji na~in mo‘emo to potvrditi te {to bi trebale napraviti da se to vi{e ne doga|a? Tko bi nam u tom slu~aju mogao najbolje pomo}i ili nam dati savjet. Unaprijed se zahvaljujemo na odgovoru! S po{tovanjem, Irena i Simona, e-po{ta Molimo ~itatelje koji imaju iskustva sa sli~nim problemima da odgovore studenticama Ireni i Simoni Niz slu~ajno snimljenih fotografija, koje svjedo~e o neobi~nim doga|ajima oko Turoffa, mo‘ete pogledati na web stranicama www.bredazbleda. com i www.stephenturoff.com. Turoff planira slijede}e godine do}i u Zagreb, a ve} u prosincu izlaze njegove knjige Stephen Turoff – duhovni kirurg i Sedam koraka do vje~nosti. Prva knjiga govori o njegovom ‘ivotnom putu i njegovom razvoju kao iscjelitelja, duhovnog u~itelja i majstora svjetlosti, a druga knjiga je poruka duhovnog majstora ~ovje~anstvu. D

29

30

15:47

-

31

1

02:22

12 PROSINAC 06

-

Misteriji 5


Z ANIMLJIVOSTI

MONA LISA UMRLA JE MLADA

Foto Internet

rof. Jan Dequeker s Medicinskog fakulteta u Leuvenu nakon trideset godina istra‘ivanja umjetni~kih slika u knjizi Umjetnik i lije~nik – druk~iji pogled na umjetni~ke slike postavio je vi{e od 220 iznena|uju}ih dijagnoza. Me|u ostalima je, nakon bri‘ljivog prou~avanja poznatog da Vincijevog portreta Mona Lise, do{ao do zaklju~ka da je njezinu preranu smrt najvjerojatnije uzrokovala nasljedna bolest metabolizma. Uvjeren je da je Mona Lisa imala nasljednu hiperlipidemiju koja bi mogla objasniti njezinu smrt u tridesetsedmoj godini. Za ~asopis Het Laatste Nieuws rekao je: »Promatramo li detaljno lice te lijepe mlade ‘ene, opazit }emo u lijevom kutu kod oka ‘utu mrlju. Na hiperlipidemiju ukazuje i oteklina na desnoj ruci. Tako visoke vrijednosti kolesterola ozbiljan su uzro~nik sr~anih oboljenja i rane smrti.« D

KOD BLA@IH BOLESTI ANTIBIOTICI NE POMA@U ezultat lije~enja bla‘ih i op}ih bolesti antibioticima gotovo je posve jednak onome bez njihove upotrebe, potvr|uju neka novija istra‘ivanja. Pritom lije~enje bez antibiotika nema nuspojava. Prednost je samo u tome da terapija antibioticima mo‘e sprije~iti komplikacije iako je s druge strane vjerojatnost komplikacija kod spomenutih bolesti tako mala da negativne nuspojave antibiotika (slabost, povra}anje, proljev, alergije) brzo nadvla-

daju njihove korisne u~inke. Jedno istra‘ivanje, u kojem su lije~nici pratili napredak kod 307 bolesnika s akutnom upalom o~ne spojnice, pokazala je da me|u onima koji su odmah zapo~eli lije~enje antibiotskim kapljicama i onima koji su lije~enje zapo~eli tek nakon tri dana u manjim dozama, razlike zapravo i nije bilo. To se ponavljalo u mnogo razli~itih bla‘ih oboljenja. (Izvor: British Medical Journal, 2006, 333: 321-4) D

\UMBIR LIJE^I

U

Aziji, Indiji i Arabiji |umbir ve} stolje}ima koriste u tradicionalnom lije~enju protiv mu~nine, glavobolje, zubobolje, kolere, prehlade, proljeva, bolova u ‘elucu, reumatizma i bolesti ‘iv~evlja. U Kini poznaju blagotvorni u~inak |umbira ve} vi{e od dvije tisu}e godina, a koriste ga kao lijek protiv morske bolesti i bolesti srca. Suvremena znanost ustanovila je da |umbir spada u namirnice koje smanjuju zgru{avanje krvi te se njegovim redovitim uzimanjem u vrlo malim koli~inama mogu sprije~iti kardiovaskularne bolesti. Po nekim izvorima |umbir je najstarija kulturna biljka na svijetu. Savjet: pri upotrebi |umbira pazite na koli~inu i zbog njegova okusa. D

Foto Internet

R

Foto Internet

P

EUROPLJANI SE DEBLJAJU e samo u Americi, ve} i u Europi se sve vi{e opa‘a trend debljanja. To potvr|uju i podatci da se je u Europskoj uniji od kasnih 90-ih do danas pretilost kod djece pove}ala za skoro 50%. Ne zaustavi li se taj trend, mo‘e se o~ekivati da }e do godine 2010. debele djece u Europi biti 10%, {to je dvostruki porast u odnosu na prethodne procjene. Godine 2010. ~ak 26 milijuna europske djece imat }e problema s debljinom, a to je vi{e od tre}ine djece. Razlozi za takvo stanje po mi{ljenju stru~njaka le‘e u nedostatku fizi~kih aktivnosti i prekomjernom sjedenju pred ekranima ra~unala i televizora. D

6 - 12 PROSINAC 06 -

Foto Internet

N


ZANIMLJIVOSTI

NOVI SNIMCI CRVENOG PLANETA

N

PRAPOVIJESNI MI[

METEORITI I PRORA^UNI

N

Foto Internet

T

ko se nije zapitao kakve bi bile posljedice da na Zemlju padne ve}i meteorit? Znanstvenici su izveli prora~une koji su vrlo zanimljivi, no istovremeno izazivaju blagu nelagodu. Kad bi primjerice na Zemlju pao meteorit promjera 65 metara, potpuno bi uni{tio podru~je veliko dvadeset kvadratnih kilometara. Takav meteorit pada na Zemlju svakih 22 000 godina. Meteorit koji bi uni{tio pola Europe morao bi imati promjer od 4 km, a takav ima bli‘i susret sa Zemljom jednom u dvadeset milijuna godina. A kad bi se na Zemlju survao meteorit promjera 17 km, potpuno bi uni{tio polovicu globusa. Takav meteorit pada na Zemlju svakih 4,4 milijarde godina. Neka otkri}a sugeriraju da se posljednja ve}a katastrofa dogodila prije trinaest tisu}a godina. D

HOLOGRAMSKA TELEVIZIJA

Z

Foto Internet

a Cipru je otkrivena nova vrsta sisavca, mi{ s neobi~no velikim o~ima i u{ima. To je prvo otkri}e nove vrste sisavca u Europi nakon vi{e od jednog stolje}a. Novu je vrstu otkrio arheolog Thomas Cucchi sa Sveu~ili{ta Durham u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ti mi{evi imaju ve}u glavu, ve}e u{i, izrazito velike o~i i, {to je najzanimljivije, najdrevnije zubalo od svih dosad poznatih vrsta – zubalo koje potje~e iz prapovijesnog razdoblja. Usporedba s fosilima iz kamenog doba pokazala je da se radi o jednoj te istoj vrsti, {to zna~i da je nova vrsta mi{a stara barem deset tisu}a godina i predstavlja ‘ivi fosil. D

Foto Internet

edavno je NASA objavila najnovije fotografije Marsa. Radi se o fotografijama ogromnog kratera Victoria (njegova je povr{ina poput ~etiri ili pet nogometnih stadiona), koji je snimilo vozilo Opportunity. Na Marsu ina~e prometuju dva vozila, Spirit i Opportunity, koja njegovu povr{inu istra‘uju ve} gotovo tisu}u dana ili deset puta du‘e od isprva planiranog vremena. Znanstvenici ka‘u da }e Opportunity poslati i u sam krater ~im na|u siguran ulaz i izlaz iz njega. Vozila {alju va‘ne podatke o sastavu Marsove povr{ine i atmosfere. U jednom danu mogu proputovati pribli‘no 40 metara. Nestrpljivo o~ekujemo nove snimke. D Umjetni~ka slika vozila Opportunity na rubu kratera Victoria.

animljive vijesti za sve koji rado gledaju televiziju dolaze iz Europskog istra‘iva~kog konzorcija (European Research Consortium). Naime, profesor Levent Onural, koordinator multinacionalne 3D TV mre‘e, ka‘e da ve} za deset godina mo‘emo o~ekivati hologramsku televiziju. O ~emu se radi, objasnio je na primjeru televizijskog pra}enja nogometne utakmice. Ka‘e da }emo na televizoru sli~nom stoli}u za kavu, zahvaljuju}i svjetlosnim efektima, mo}i gledati umanjene igra~e kako tr~e po stoli}u. Za one nestrpljive Onural ka‘e da }e u roku od tri godine tehnologija sa stereoskopskim 3D biti ne{to posve normalno u na{im domovima i kinodvoranama. D

-

12 PROSINAC 06

-

Misteriji 7


Pomagala za magiju kupili smo u specijaliziranoj trgovini u Brazilu

Pomo} za sre}u i za nesre}u U

U trgovinama su pomagala namijenjena prije svega onima koji su se ve} oslobodili straha od magije, a obred znaju izvesti i sami. mo‘emo zamisliti. Mr‘nja je sama po sebi urok koji uzrokuje mnoge te{ko}e. A kad za njih tra‘imo rje{enje, onda smo ~esto i mi sami i na{i lije~nici u slijepoj

ulici. Te{ko}a koju uzrokuje urok ~esto zavr{ava krizom, te{kom bole{}u, smr}u.

POTPUNE SRE]E JEDNOSTAVNO NEMA Negativne misli zasigurno su po~etak crne magije i vudua. Iskustva govore da oko nas ima svakim danom sve vi{e ljudi koji su poprili~no vje{ti i u crnoj magiji i u vuduu. Potpune sre}e u materijalnom svijetu nema. To je gorka spoznaja ve}ine stanovnika na{eg planeta, barem njih 90%.

Foto Matja` Cokan

trgovini se mo‘e kupiti sapun za boga}enje. Ili biste mo‘da htjeli da va{ nevjerni mu‘ postane impotentan? Ili da vas an|eo ~uvar za{titi od negativnih utjecaja vanjskih zlih energija? To je u Brazilu sasvim lako: u posebnoj trgovini za nekoliko reala kupite za to prikladan tamjan, sapun, mo‘da svije}u da se ve} jednom rije{ite dosadnog ljubavnika, ili miris za … Negativne misli, koje posve nesvjesno primamo, za zdravlje i psihi~ko stanje puno su {tetnije nego {to to uop}e

8 - 12 PROSINAC 06 -


P OMO }

ZA VI[E SRE]E, VI[E LJUBAVI... Sigurno ste ve} ~uli za bijelu i crnu magiju, kao i za vudu. U Ju‘noj Americi to je dio svakodnevnog ‘ivota kojim su se nekada bavili samo vra~evi, {amani. Ljudi su masovno odlazili k njima po savjete i uroke za bogatu paletu ‘elja. [amani su vr{ili obrede za razvoj osobnosti ili materijalnu mo} pojedinaca, za vi{e sre}e, vi{e novaca, vi{e ljubavi … A bacali su i uroke za nesre}u drugih. I za smrt. Upravo su negativni kultovi sve popularniji, a mo‘da ve} i prevladavaju. Neki su vra~evi izradili cijeli niz pomagala koja su onda i{la »iz ruke u ruku« i po tajnim, nepisanim preporukama do{la u posjed ljudi ‘eljnih takvih pomagala. Sve je teklo u potpunoj tajnosti zbog crkve koja je uz podr{ku

portugalskih kolonista imala jak utjecaj. U po~etku je crkva izjedna~avala {amane s vragom, bilo da se radilo o bijeloj ili crnoj magiji. Razvitkom afro-brazilskih kultova trgovanje pomagalima za sre}u i nesre}u postalo je manje tajnovito. Proizvodi vra~eva postajali su sve dostupniji sve ve}em broju zainteresiranih. Na kraju su se najprije potajno, a onda sasvim javno na{li u trgovinama. Danas se proizvodi za sre}u i nesre}u kupuju u mnogim brazilskim gradovima u specijaliziranim trgovinama. Prodava~i su uvijek i vje{ti savjetnici. Posjet takvim trgovinama za mnoge je postao uobi~ajen. Slu~ajnim kupcima zbog neznanja ti predmeti izazivaju neprijatan osje}aj pomije{an sa strahopo{tovanjem. I mnogi lokalni stanovnici zaobilaze takve trgovine i mjesta gdje {amani izvode svoje obrede. Mi smo u tim trgovinama prije svega tra‘ili pomagala za bijelu magiju, tj. pomagala za dobivanje pozitivnih stvari i osobina.

ISTJERUJU NEGATIVNE ENTITETE Dakako, klonili smo se crne magije. U Brazilu ima puno

SAPUNI, TAMJAN, SVIJE]E …

Fotografije L. Z.

Mnogi me|u njima tra‘e na~ine da tu spoznaju barem malo ubla‘e. U Brazilu, zemlji sunca i rajskih pla‘a s kokosovim palmama te ljudima u ~ijim se ‘ivotima odra‘ava mije{anje kultura afri~kih crnih doseljenika s kulturom indijanskih starosjedilaca, mogu se u posebnim trgovinama kupiti pomagala za br‘e dostizanje cilja. Za njima ljudi sve ~e{}e pose‘u da bi do{li do ina~e neostvarljivih ciljeva. Toj su tradiciji svoje obi~aje pridodali i europski doseljenici. Iz te se mje{avine u najve}oj dr‘avi ju‘noameri~kog kontinenta razvio veliki broj vrlo jakih kultova.

ZA SRE } U I ZA NESRE } U

kultova koji se njome bave. Zato treba biti na oprezu kod izbora obreda. Na terreiru, mjestu ~a{}enja, {amani primaju zahtjevnije posjetitelje i na njima vr{e razne obrede. Naj~e{}e istjeruju negativne entitete. Oni su prema mi{ljenju ve}ine posljedica uroka crne magije, a rezultat njihovog djelovanja naj~e{}e su du{evne bolesti, te{ke depresije, shizofrenija, sklonost samoubojstvu. [amani izvode i obrede za ljubav. Naj~e{}e rje{avaju probleme u odnosima. Poznati su i neki posebni uroci, a neki od njih su zaista apsurdni, poput impotencije za nevjernog mu‘a, nesre}e za biv{eg ljubavnika ili biv{u ‘enu … U trgovinama se pomagala prodaju najprije za one koji su se ve} oslobodili straha od magije, a obred za manje zahtijevan urok znaju izvesti i sami, bez posebnog znanja. Kori{tenje pomagala naj~e{}e je vrlo jednostavno.

-

S magijom su obi~no povezani i duhovi, takozvani entiteti. Njih {amani inkorporiraju ili komuniciraju s njima u alfa stanju za vrijeme obreda. Sva pomagala namijenjena uporabi bez prisutnosti {amana ve} su darovana entitetu koji je »zadu‘en« za djelovanje odre|enog predmeta. Njih ima vi{e vrsta u vi{e oblika. Korisni i jednostavni su prije svega sapuni, tamjan, parfemi i svije}e. Ponekad su jednako korisni i sapuni i tamjan. Djelovanje je jednako, a kupcu se prepu{ta izbor oblika. Sastojci sapuna i tamjana prirodni su i naj~e{}e biljnog podrijetla. Predstavljamo vam neka najpoznatija pomagala koja smo kupili u specijaliziranoj trgovini u gradu Itabuna u Bahiji, brazilskoj pokrajini u kojoj svoj kondominij ima i poznata Slovenka Vida. Ovim se pomagalima posti‘u te{ko ostvarljivi ciljevi.

CHAMA DINHEIRO Chama Dinheiro u prijevodu zna~i »Priziva novac«. Mo‘e se dobiti u obliku sapu-

12 PROSINAC 06

-

Misteriji 9


P OMO }

ZA SRE } U I ZA NESRE } U

na ili tamjana. U~inak je u oba slu~aja isti, a izbor se prepu{ta kupcu. Mi smo ga kupili u obliku biljnog sapuna kojemu su prilo‘ene upute s detaljnim jednostavnim postupkom kori{tenja. U~inak je namijenjen pove}anju nov~ane mo}i.

ANJO DA GUARDA Anjo da Guarda je onaj an|eo ~uvar kojemu ve}ina {alje molitve za za{titu. Tome je namijenjen i tamjan Anjo da Guarda. Upotreba je jednostavna. Slijede}i upute tamjan zapalimo i uz ugodan miris prirodnih biljnih sastojaka ~ekamo da do kraja izgori. An|eo, odnosno entitet za{tite, {titi nas od negativnih utjecaja vanjskih zlih energija ako je obred pravilno izveden.

NINGUEM ME SEGURA Naziv ovog sapuna zna~i »Nitko me ne}e zadr‘ati«. Namijenjen je svima koji su prejako povezani s drugima pa se zbog njih osje}aju privezanima za odre|eno mjesto i ne mogu nastaviti svoj ‘ivot-

postoji i kao tamjan. Osnovni su sastojci u oba slu~aja biljni listovi. Djelovanje je jednako, a izbor oblika prepu{ten kupcu.

CONTRA INVEJA »Protiv zavisti« – nije ni potrebno obja{njavati ~emu je ovo namijenjeno! Ako smo u ‘ivotu postigli puno vi{e negoli drugi ljudi koji ‘ive u na{oj blizini, zavist je ono {to se ovija oko nas. No, to nije jedini razlog koji u ljudima budi taj

10 - 12 PROSINAC 06 -

TIRA PESO Tira peso u prijevodu zna~i »Smanjuje te‘inu«. Dakle, mirisna tvar poma‘e gubljenju tjelesne te‘ine. Tvar je potpuno biljnog podrijetla i sadr‘i duh Ori{a – polubogova prirodnih sila koje mediji inkorporiraju. Uporaba tamjana jednostavna je, a prilo‘ene su i upute za uporabu.

LUTKE

negativan osje}aj. Pomagalo je namijenjeno svima onima koji osje}aju zavist drugih do te mjere da zbog nje ne mogu dose}i ‘eljeni cilj.

PEGA MULHER »Uhvati djevojku« ljubavni je parfem koji mu{karcu poma‘e privu}i pa‘nju djevojke koju ‘eli. Miris djeluje samo do prvog susreta dvoje ljudi, a onda se mu{karac treba sam potruditi ili kupiti neko drugo pomagalo. Djeluje na suptilnim razinama entiteta kojima je bio darovan. Kupili smo parfem za mu{karce, a postoji, naravno, i onaj za ‘ene.

ATRATIVO DO AMOR ni put. Pomagalo »Nitko me ne}e zadr‘ati« kupili smo u obliku mirisnog sapuna, a

{tenosti i ugodnim osje}ajima. Sklad koji nastaje nakon gorenja traje nekoliko sati.

Tamjan koji poma‘e u ljubavi. Sastojci su biljnog podrijetla, a prijatan miris koji se {iri gorenjem tamjana poti~e spolnu ‘elju te poma‘e opu-

Crne lutke ne zna~e uvijek crnu magiju ili vudu. U Brazilu prevladava tamnoputo stanovni{tvo, a to je razlog i boji lutaka, namijenjenih magiji. Dvije crne lutke, kao uostalom i one bijele, mogu se koristiti kako za crnu, tako i za bijelu magiju. Razli~ita je namjena pamu~nih lutaka napunjenih silikonskim vlaknima. To mo‘e biti spajanje dviju osoba, ili obratno, razdvajanje, mo‘e biti sre}a pojedinca ili para, a mnogi ih koriste u manje ugodne svrhe, kada drugima ‘ele bolest, nesre}u ili ~ak smrt. Mnogima je uporaba lutaka lak{a jer je tako vizualiza-

cija jednostavnija i ja~a, posebno kad se radi o negativnim osje}ajima. U Europi su crna magija i vudu puno razvijeniji od bijele magije. U Brazilu se, pak, takve lutke i predmeti uglavnom upotrebljavaju za bijelu, pozitivnu magiju. Lutke su namijenjene prije svega onima koji imaju jaku vizualizaciju.

SVJE]ICE Vatra jo{ od davnina predstavlja jedan od pet osnovnih ‘ivotnih elemenata. Njezina je mo} velika, a otkrili su je i stari indijanski vra~evi u amazonskim pra{umama. Isto zna~enje ima i svije}a, uobi~ajeno i neophodno pomagalo u svakoj magiji. Kupili smo namjenske svije}e od prirodnog voska. Bijela svije}a u obliku dviju osoba namijenjena je spajanju ili razdvajanju osoba, a crna svije}a u obliku mrtva~ke glave namijenjena je prije svega negativnoj vizualizaciji. Kao i lutke, i svije}e su namijenjene onima koji su sa sli~nim stvarima ve} upoznati i poznaju mo} uroka te su spremni prihvatiti sve njihove posljedice. Tu je potrebna jaka vizualizacija i koncentracija. Oblik svije}e nije nu‘no povezan s namjenom nego samo poma‘e lak{oj vizualizaciji. Shyama

D


Zbog ~ernobilske nesre}e od raka }e umrijeti 15 puta vi{e ljudi od slu‘benih procjena

Koliko }e ‘rtava imati ^ernobil? Pet tisu}a smrtnih slu~ajeva ispu{teno je iz izvje{}a zato jer bi to bilo »politi~ko i komunikacijsko sredstvo«. vje{}a ispustili brojku od dodatnih pet tisu}a smrtnih slu~ajeva zato {to je to bilo »politi~ko i komunikacijsko sredstvo« i priznaje da to i nije ba{ najsretniji znanstveni pristup. Tako|er navodi da Svjetska zdravstvena organizacija nije u izvje{}e uklju~ila predvi|ene slu~ajeve oboljenja od raka izvan Ukrajine, Bjelorusije i Rusije, ali dodaje da }e zdravstveni problemi u ostalim zemljama biti zanemarivi, {to navodno pokazuju sva epidemiolo{ka istra‘ivanja. Nagla{ava da Svjetska zdravstvena organizacija nema ama ba{ nikakva razloga bilo koga namjerno obmanjivati. Fairliejeve i Sumnerove optu‘be podupiru i drugi stru~njaci. Timothy Mous-

Foto Internet

R

adioaktivni oblak, nastao u ^ernobilu prije dvadeset godina kao posljedica dosad najgore svjetske nuklearne katastrofe mogao bi ubiti ~ak 60 000 ljudi, petnaest puta vi{e nego {to se to slu‘beno procjenjuje. Tako tvrde neki znanstvenici, optu‘uju}i pritom dvije organizacije Ujedinjenih naroda – Me|unarodnu agenciju za atomsku energiju (IAEA) i Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) za umanjivanje posljedica nesre}e. Kad je 26. travnja 1986. godine u ^ernobilu eksplodirao reaktor br. 4, gorjelo je deset dana. U atmosferu je tada ispu{tena ogromna koli~ina radioaktivnosti – do 14 eksabekerela (14 × 1018 bekerela), koju je vjetar ra{irio po cijeloj Europi i ostalim kontinentima. U rujnu pro{le godine IAEA i WHO objavili su izvje{}e koje je obi{lo svijet i u kojem su naveli »pravi opseg nesre}e«: od njezinih je posljedica navodno ukupno umrlo oko ~etiri tisu}e ljudi. Tu brojku osporavaju Ian Fairlie i David Sumner, dvojica britanskih nezavisnih znanstvenika koja se bave radioaktivnim zra~enjem. Oni su u izvje{}u za skupinu zastupnika Zelenih u Europskom parlamentu procijenili da }e krvavi danak zbog ~ernobilske nesre}e platiti trideset do ~ak {ezdeset tisu}a oboljelih od raka. Dvojica znanstvenika zamjeraju autorima izvje{}a IAEA-a i WHO-a {to nisu uzeli u obzir svoje vlastite prognoze o dodatnih pet tisu}a smrtnih slu~ajeva zbog raka u manje kontaminiranim krajevima Ukrajine, Bjelorusije i Rusije, kao ni mnogo tisu}a mrtvih u ostalim zemljama, prema kojima se raspr{ilo vi{e od polovine smrtonosnog radioaktivnog zra~enja. Zhanat Carr, stru~na savjetnica za nuklearno zra~enje Svjetske zdravstvene organizacije u @enevi tvrdi da su iz iz-

Miroslava je jedna od 15 000 ukrajinske djece koju su nakon ~ernobilske katastrofe poslali na Kubu. Svaki dan lije~e je ekstraktom placente i ultraljubi~astim svjetlom.

seau sa Sveu~ili{ta South Carolina u Columbiji ka‘e da izvje{}e IAEA-a i WHOa falsificira ~injenice, znatno podcjenjuju}i brojke ‘rtava oboljelih od raka. Mousseau i suradnici u stru~nom ~lanku, objavljenom u ~asopisu Trends in Ecology and Evolution, navode rezultate svojih istra‘ivanja po kojima je radioaktivna pra{ina iz ^ernobila ve} prouzro~ila mutacije na ‘ivotinjama i biljkama. Elizabeth Cardis, radiologinja iz Me|unarodne agencije za istra‘ivanje raka u Lyonu (agencija djeluje u okviru Svjetske zdravstvene organizacije) ka‘e da je, dodu{e, od milijunskih ‘rtava oboljelih od raka me|u 570 milijuna Europljana, te{ko izdvojiti slu~ajeve raka koji su uslijedili zbog ~ernobilske nesre}e, no ocjenjuje da bi takvih primjera moglo biti negdje izme|u trideset i {ezdeset tisu}a. U istra‘ivanju je zajedno s jo{ 35 kolega usporedila skupinu od 276 djece u Bjelorusiji, Rusiji i Ukrajini koja su bila izlo‘ena radioaktivnom zra~enju i nakon toga oboljela od raka {titnja~e te kontrolnu skupinu od 1300 djece. Ustanovljena je zna~ajna korelacija izme|u doze radioaktivnog joda I-131, koju su djeca primila za vrijeme nesre}e i rizika dobivanja raka {titnja~e. Tako je dokazano da je 90%-tno pove}anje slu~ajeva raka {titnja~e na najkontaminiranijem podru~ju zaista posljedica radioaktivnog zra~enja, {to su pobijali neki znanstvenici, tvrde}i da su primljene doze bile premale da bi toliko ljudi oboljelo od raka. U SAD-u je 40-ih godina iz nuklearne elektrane u Hanfordu isto tako iscurilo mnogo joda I-131. [est osoba, tada u dje~joj dobi a kasnije oboljelih od raka, sada ~eka presudu na okru‘nom sudu koji }e odlu~iti mo‘e li sli~ne tu‘be podnijeti i na tisu}e drugih o{te}enika. Al. Me.

D

-

12 PROSINAC 06

-

Misteriji 11


Francuski geneti~ar dokazuje da je Isus bio plavokosi @idov

Mo‘e li se Isusa klonirati? P

itanje bi li se moglo Isusa vratiti u ‘ivot pomo}u dijelova njegovog DNK-a ve} dugo golica ljudsku ma{tu. Nekima se taj podvig ~ini sasvim mogu}im, no znanstvenici u tome vide brojne tehni~ke prepreke. Povremeno se uzbude duhovi i objavljivanjem neke provokativne knjige. Jedna takva bila je i knjiga »Cloner le Christ?« ili »Klonirati Krista?«, djelo

francuskog autora Didiera van Cauwelaerta, iza{lo u studenome pro{le godine i za nekoliko mjeseci prodano u ~ak sto tisu}a primjeraka na francuskom tr‘i{tu. Van Cauwelaert, autor brojnih uspje{nica, ka‘e da je znanstvenicima

NA PUTU KLONIRANJU ISUSA STOJE BROJNE NEPREMOSTIVE PREPREKE Kloniranje Isusa pomo}u njegovog DNK-a, uzetog s relikvija poput Torinskog platna i ogrta~a iz Argenteuila, zbog brojnih prepreka nije izvedivo. Kao prvo, sporna je ve} i starost relikvija jer su izgleda nastale ~ak nekoliko stolje}a poslije Isusa Krista.

uspjelo klonirati djeli} DNK-a Isusove relikvije. Tvrdi da su u Meksiku, Italiji i Francuskoj izveli kloniranje vi{e Spasiteljevih gena. Ipak je to samo neosnovana tvrdnja jer u epruveti nikako ne mo‘e nastati novi Isus. Za to, naime, postoje brojne nepremostive tehni~ke prepreke koje ne

U epruveti nikako ne mo‘e nastati novi Isus.

gljivica

Kako izolirati samo Kristov DNK? Relikvije su se tijekom stolje}a sigurno »zarazile« drugim DNK-ima bakterija, gljivica, cvjetnog praha i osoba koje su njima rukovale.

Kako prona}i biolo{ke ostatke? Iz krvavih mrlja na spomenutim relikvijama trebalo bi izolirati Isusove stanice. No, analize relikvija do danas nisu otkrile ni najmanje tragove krvi.

bakterija

stanica ko‘e

crveno krvno zrnce bijelo krvno zrnce jezgra

relikvija

cvjetni prah

vlakno EKSTRAKCIJA DNK-A IZ RAZLI^ITIH IZVORA »trag krvi«

mo‘e rije{iti ~ak ni silan napredak genetike. Pa po|imo redom.

ISUSOVI TRAGOVI @elimo li klonirati ljudsko bi}e, najprije treba skupiti cjelokupan genetski

12 - 12 PROSINAC 06 -


M O‘ E potencijal u obliku duga~kog lanca DNKa u jezgri svake njegove stanice. A po{to u Isusovu slu~aju nisu dostupni njegovi posmrtni ostatci, jedino {to preostaje su relikvije. Prema mi{ljenju van Cauwelaerta geneti~ari imaju na raspolaganju tri posve pouzdana izvora: Torinsko platno, ogrta~ iz Argenteuila i platno iz Ovieda. Tim su relikvijama odredili starost pomo}u metode radioaktivnog izotopa ugljika i ustanovili da je Torinsko platno nastalo negdje izme|u 1260. i 1390. g. poslije Krista. Mrtva~ko platno iz Ovieda satkano je izme|u 642. i 786. godine na{e ere. Za ogrta~ iz Argenteuila pouzKako dobiti DNK u dobrom stanju? DNK iz materijala nastalog u davnoj pro{losti razgradio se na milijune djeli}a koji podsje}aju na puzzle. Nema nikakve nade da }e se puzzle ponovno pravilno sastaviti. rekonstruirani kromosomi

ganju ba{ nijednog predmeta koji mu je pripadao, nema ni pogodnog materijala za kloniranje.

ORIGINALNE STANICE »Ogrta~ iz Argenteuila nudi dovoljno materijala za analizu. Francuski je geneti~ar Gerard Lucotte osim crvenih i bijelih krvnih zrnaca na svetoj relikviji otkrio i analizirao kosu i dlake. Hipoteti~ni Spasitelj bio je prema njegovom mi{ljenju obrastao dlakama koje su poslane na analizu u laboratorij l’Oreala«, pi{e u svojoj knjizi van Cauwelaert. Ogrta~ iz Argenteuila nudio bi, daKako ponovno sastaviti sinteti~ki genom? Kad je genom ponovno sastavljen, treba od njega napraviti umjetne kromosome. Jedini takvi koje je mogu}e sastaviti sadr‘e tisu}u puta manje parova baza negoli ljudski kromosomi.

puno organskih ostataka, me|u kojima neki sigurno sadr‘e i DNK. Uzorke su poslali razli~itim laboratorijima, me|u ostalima i laboratoriju francuskoga l’Oreala koji, me|utim, zbog nepouzdanosti uzoraka nije htio obaviti analizu, a na njima nije ni bilo DNK-a. Je li trebalo, dakle, na ogrta~u potra‘iti mo‘ebitne ostatke krvi? O tome znanstvenici nemaju jedinstveno mi{ljenje. Iako je geneti~ar Gerard Lucotte dokazivao da je na ogrta~u na{ao ostatke crvenih krvnih zrnaca i da su krvne stanice bile deformirane zbog patnje Isusa na kri‘u, nitko od znanstvenika koji su nedavno podrobno prou~avali ogrta~ nije na{ao na njemu ni najmanje tragove krvnih stanica. Da bi Lucotteovi rezultati glede prisutnosti krvi na ogrta~u bili zaista vjerodostojni, Kako dobiti embrio? DNK treba ubrizgati u jaja{ce i usaditi ga u maternicu. Proces je vrlo osjetljiv i kod sisavaca iziskuje mnogo poku{aja. Do danas kloniranje ~ovjeka nije uspjelo.

zametak

SINTEZA KROMOSOMA

UBRIZGAVANJE KROMOSOMA

REKONSTRUKCIJA KRISTOVA GENOMA

LI SE I SUSA KLONIRATI ?

RAZVOJ KLONA jaja{ce

Arhiv Misteriji

dano se od 2004. zna da njegov nastanak se‘e u vrijeme od 530. do 650. godine poslije Krista. Nijedna, dakle, od navedenih relikvija ne potje~e iz vremena Isusova ‘ivota. A po{to nema na raspola-

kle, dovoljno biolo{kog materijala za kloniranje. No, znamo li {to se s ogrta~em doga|alo, brzo }emo posumnjati u njegovu vjerodostojnost. U vrijeme normanskih upada skrivali su ga u zidu samostana u Argenteuilu, gradi}u nadomak Pariza. Kad je buknula revolucija, razrezali su ga i zakopali u vrt prezbiterija, pred kraj 19. stolje}a opet su ga sastavili, nakon ~ega je bio ukraden, a 80ih godina opet vra}en na svoje mjesto. Zato ne ~udi {to se na njemu »nakupilo«

morali bi biti objavljeni u nekom od znanstvenih ~asopisa te na taj na~in dostupni provjeri od strane drugih znanstvenika. No, to se nije dogodilo. Sli~no je i s Torinskim platnom te platnom iz {panjolskog Ovieda. Suprotno od onoga {to tvrdi van Cauwelaert, ni na njima nisu otkriveni tragovi krvi. Zato sa spomenutih relikvija nisu ni mogli uzeti uzorak DNK-a, a osim toga one datiraju iz vremena od nekoliko stolje}a poslije Kristove smrti. A ako usprkos svemu zanemarimo spomenute ~injenice i prihvatimo da se na relikvijama zaista nalaze mrlje krvi, to jo{ ne zna~i

-

12 PROSINAC 06

-

Misteriji 13


MO‘E

LI SE ISUSA KLONIRATI ?

da je to bila Kristova krv. To bismo pouzdano mogli tvrditi samo u slu~aju da se odredi genetski zapis i usporedi s genetskim zapisom potomstva. A to u ovom slu~aju nije mogu}e.

IZOLIRANJE DNK-A

sljedove da bi ih mogao me|usobno uspore|ivati. Leoncio Garza-Valdes sam je priznao da je iz uzorka Torinskoga platna uspio izolirati samo tri kratka segmenta gena, a to je ni{tavno za rekonstrukciju 30 000 gena koji sastavljaju genom ~ovjeka koji je na platnu ostavio svoj genetski zapis. Tako|er, Garza-Val-

Foto arhiv Misteriji

Vratimo se Didieru van Cauwelaertu koji je zaobi{ao i tu znanstvenu ~injenicu. On u svojoj knjizi navodi da je Leoncio Garza-Valdes za vrijeme susreta s papom Ivanom Pavlom II. izjavio: »Sveti o~e, imao sam ~ast izvesti molekularno kloniranje triju S Torinskoga platna ne gena Kristove krvi.« mo‘e se uzeti Kristov ^ak da i povjerujemo DNK jer je nastao u u juna~ki ~in spomenutog godinama 1260. – 1390. meksi~kog mikrobiologa, poslije Krista. No bez ne mo‘emo zanemariti obzira na to, Leonardo ~injenicu da sve krvne Garza-Valdes tvrdi da je klonirao Kristov DNK s stanice ne sadr‘e DNK. platna. Donja slika On se nalazi samo u bijeprikazuje dekodirani gen. lim krvnim zrncima, a njih je tisu}u puta manje nego crvenih. A {to se s njima doga|a kad tkanina upije krv i kad su uzorci uzeti tek nekoliko stolje}a kasnije? Prema mi{ljenju stru~njaka krv se na tkanini mo‘e sasvim dobro sa~uvati, a toksikolo{ke analize krvavih mrlja starih nekoliko stolje}a danas nisu nikakva rijet- des uop}e nije uzeo u obzir mogu}nost kost. No u na{em slu~aju sve je malo za- da je moglo do}i i do kontaminacije pletenije jer krv uzeta s relikvija sadr‘i DNK-a. Mo‘emo, dakle, opravdano ussamo krvna zrnca, a trebali bi biti na ras- tanoviti da odre|ivanje sljedova DNKpolaganju i komadi}i odumrle ko‘e, a nije bilo znanstveno utemeljeno … bakterije, plijesni … Osim toga, ti su predmeti pro{li kroz toliko ruku da je REKONSTRUIRANJE hipoteti~an Isusov DNK skoro sigurno CIJELOG GENOMA do{ao u kontakt s nekim drugim DNK»Obi~an mu{karac s kromosomskim om. Zbog toga DNK treba sakupiti s vi{e razli~itih mrlja i tra‘enjem istih sljedo- parom XY. Plavokos. Njegova kosa nije va u njegovoj strukturi ustanoviti pripa- crvenkasta. A ni o~i nisu plave … Tipove kromosoma Y uspore|ivao sam sa svoda li istom pojedincu. Tri milijarde parova me|usobno to~- jim starim zbirkama ‘idovskog DNK-a: no povezanih nasljednih baza s vreme- on je @idov.« nom se udru‘uje u male segmente. Zato Autor gornjeg navoda je geneti~ar mora stajati na raspolaganju veliki ge- Gerard Lucotte. Za tako detaljni opis hinom, da bi se uspio na}i jednaki slijed potetskog mu~enika koji je nosio ogrta~ tih baza i da se mo‘e provjeriti njihov iz Argenteuila o~ito mu je uspjelo kloniizvor. Postavlja se pitanje je li istra‘iva~ rati neke od gena i prou~iti prili~an broj imao na raspolaganju dovoljno velike varijanti po kojima se ljudi me|usobno

14 - 12 PROSINAC 06 -

razlikuju. Geneti~ar je u svojoj knjizi namijenjenoj {irokoj javnosti podastro genetsku osobnu iskaznicu ~ovjeka u ogrta~u, ali svoje rezultate nikada nije objavio u nekom znanstvenom ~asopisu. Na osnovi tih informacija mo‘e se zaklju~iti da je spomenuti pojedinac nosio »haplotip« (genetski zapis) koji je u narodima Bliskog istoka vrlo ~est. No to je sve. Ne mo‘emo, me|utim, iz toga zaklju~iti da je osoba bila ‘idovskoga roda jer samo »haplotip« jo{ nije dostatan za odre|ivanje etni~ke, a jo{ manje vjerske pripadnosti pojedinca. Ne mo‘e se dokazati ni da je pojedinac ‘ivio u Palestini jer krv nije bila datirana. Za odre|ivanje kompletnog genoma ~ovjeka, od kojega je raspolo‘iv samo mali dio DNK-a, teoretski bi trebalo imati cijeli DNK neke druge osobe i njezine beskona~ne individualne genetske varijante usporediti s doti~nim pojedincem. Ako dvije osobe nisu u srodstvu, njihove genetske razlike pokrivaju 0,1 % genoma i odnose se na trideset milijuna razli~itih varijanti! U zadnje vrijeme postoji takozvana banka HapMap koja pohranjuje velik broj ljudskih genskih ina~ica i odre|uje koje su me|u njima povezane. No, treba re}i da su to statisti~ke veze na temelju kojih se ne mo‘e odrediti sastav genoma neke osobe. Kloniranje Isusa, dakle, jest i bit }e ~ista utopija. Nijedna od relikvija ne potje~e iz vremena po~etaka kr{}anstva i nitko ne posjeduje organske ostatke Isusa Krista, a da ih i ima, ne bi se nikakvom metodom moglo dokazati da su oni zaista pripadali Isusu. Na temelju si}u{nog dijela DNK-a nikad se ne}e mo}i slo‘iti genom osobe, umrle u davnoj pro{losti. Svi oni koji bi ‘eljeli novog Isusa, neka posegnu za prethodnom van Cauwelaertovom knjigom »Jimmyjevo evan|elje« (»L’évangile de Jimmy«) koja je, prema onome kako zami{lja posljedice kloniranja pomo}u DNK-a s Torinskoga platna, zaista prava izmi{ljotina. An. T. P.

D


Znanstveno je dokazano da usmjerenim mislima mo‘emo djelovati na materiju

Misao utje~e na materiju! D

Foto A. Kikelj

r. William Tiller, jedan od eksperimente kojima bi svoju teoriju i predava~a na ovogodi{njoj Napravama za utiskivanje znanstveno dokazao. o‘ujskoj konferenciji »Ikone Prije deset godina njegova je istra‘inamjere mijenjali su pH Polja« u Londonu vode}i je svjetski vanja financijski podr‘ao imu}ni znanac istra‘iva~ fenomena svijesti. U predavode, temperaturu vode pa se sa suprugom odselio iz Stanforda vanju pod naslovom »Neke znanstveu Arizonu gdje je osnovao laboratorij za ne avanture s pravom magijom« rasvi- i zraka te ubrzavali razvoj istra‘ivanje utjecaja ljudskog uma na jetlio nam je tajnu kako se eksperimenli~inki vinskih mu{ica. materiju. talno mo‘e »uhvatiti« ljudska misao i njome promijeniti fizikalne procese. na sebi i od tada sve do danas redovito MISLI U To je, naravno, u suprotnosti sa staja- meditira. @elio je, naime, imati i osobna »CRNOJ KUTIJI« li{tem dana{nje ustoli~ene znanosti koja iskustva o onome {to istra‘uje. IstovreOd bitne je va‘nosti pokus u kojem negira mogu}nost znanstvene mjerljivo- meno je razvio teoretski model svemira sti »subjektivnih« pojava poput svijesti, u kojemu postoje normalne, ali i paranor- je ~etvero iskusnih meditanata misaono namjere, osje}aja, uma i duha. Ipak, pre- malne pojave, a osmislio je i posebne utisnulo specifi~nu namjeru u »crnu kutiju«, jednostavnu elektri~nu napravu ma rije~ima dr. Tillera, postoji opse‘an sa standardnim strujnim krugom koji znanstveni materijal koji dokazuje da stvara manje od jednog mikrovata nabrojene pojave mogu osjetno utjeenergije. Napravu su zatim zamotali cati na fizi~ku stvarnost. A te se pojau aluminijsku foliju i brzom je po{tom ve mogu znanstveno objasniti kvantposlali u laboratorij udaljen tri tisu}e nim fenomenima. kilometara. Ondje su je postavili kraj Sedamdeset{estogodi{nji William »ciljanog eksperimentalnog objekta« i A. Tiller ~lan je Ameri~ke akademije uklju~ili je. za razvoj znanosti, a ranije je bio stru~U napravu su, primjerice, utisnuli njak za strukturu materijala i radio kao misli o porastu ili padu pH vode. Tillera savjetnik vlade i vodstva industrije za je zanimalo ho}e li, kada napravu u drumetalurgiju i fiziku ~vrstih tvari. U gom laboratoriju uklju~e pokraj vr~a s konvencionalnoj je znanosti objavio vodom, pH te vode zaista porasti, odvi{e od 250 znanstvenih ~lanaka i tri nosno pasti. U tom su pokusu mediknjige te patentirao pet izuma. No, tanti usmjerili misli na promjenu pH nakon 34 godine profesure na Odjelu za najmanje jednu cijelu jedinicu, {to je za znanost materijala Sveu~ili{ta u vi{e nego dovoljno da se isklju~i gre{ka Stanfordu, gdje je neko vrijeme bio i u mjerenju. Eksperiment je uspio! voditelj, kona~no se posvetio onome Tiller je u nekoliko laboratorija u {to ga je oduvijek najvi{e privla~ilo: razli~itim krajevima SAD-a vi{e puta psihoenergetici, odnosno prou~avanju uspje{no izveo pokus s napravama za suptilnih energija koje koriste iscjeliutiskivanje namjere. Osim promjene telji i drugi ljudi paranormalnih spopH vode za vi{e od jedne jedinice, na sobnosti. isti su na~in uspjeli do 15% ubrzati razJo{ 50-ih godina pro{log stolje}a voj li~inki vinskih mu{ica, mijenjati Tiller se skupa sa suprugom po~eo za- Dr. William Tiller tvrdi da smo duhovna bi}a koja temperaturu vode i zraka te pove}ati nimati za djelovanje svijesti na materi- u fizi~kom postojanju okru‘uje ~etveroslojno djelovanje jetrenog enzima alkalne fosfataze. ju. U 60-ima je planski zapo~eo raditi biotjelesno odijelo.

-

12 PROSINAC 06

-

Misteriji 15


M ISAO

UTJE ~ E NA MATERIJU !

FIZIKALNI ZAKONI SE MIJENJAJU

barem malo pove‘e s tom energijom, mo}i }e mijenjati materiju. Na{a je budu}nost u toj mogu}nosti crpljenja energije, skrivene u prostorima izme|u ~estica, atoma, molekula, planeta, zvijezda i galaksija fizi~kog svemira … »Moje je vi|enje«, ka‘e dr. Tiller, »da smo svi duhovna bi}a koja u fizi~kom iskustvu zajedno plovimo rijekom ‘ivota. Okru‘uje nas ~etveroslojno biotjelesno odijelo. Vanjski je sloj izra|en od elektri~ne jednopolne tvari – to je na{ fizi~ki svijet. Prvi unutarnji sloj je sloj

No, ostali dijelovi ostaju vje~ni i neuni{tivi.

Foto A. Kikelj

UNUTARNJE Tiller je nakon toga otkrio da namjera, koja se vi{e puta ponovi u istom proSAMOUPRAVLJANJE storu, tijekom vremena postane trajna. Duh unutar nas na{a je pokreta~ka Prostor se nekako »navikne« na nju pa snaga. U ‘ivotu gradimo infrastruktutako br‘e dolazi do jednakog rezultata. ru da bi ~im vi{e duha u{lo u gustu maS vremenom se isti rezultat posti‘e i onda teriju. Kad se usavr{imo u ’unutarnjem kad naprave vi{e nema u tom prostoru. samoupravljanju’ i u na{e biotijelo u|e Nije to ni{ta nepoznato. Odavno se dovoljno duhovnoga jastva, shvatit }ezna da kad se ljudi iz dana u dan susre}u mo da smo dio svih drugih te da su svi du‘e vrijeme i zajedno meditiraju moledrugi dio nas. Na razini prvog unutar}i se za neki vi{i cilj, s vremenom ostvanjeg sloja svi smo povezani i sve je isprere »sveto mjesto« – u nekom pleteno. Svime {to napravisveti{tu, katedrali ili bilo mo neumitno utje~emo na gdje drugdje. druge jer smo svi me|usobno povezani. Što to zna~i u fizikalnom smislu – {to se dogodi s »proVa‘no je razviti na{ dar storom« u ciljanom laboraintencionalnosti, stvarala~ke toriju? Tiller obja{njava da namjere. U~imo suostvariprostor nakon tri ili ~etiri vati s na{im duhovnim rodimjeseca »preska~e na vi{u teljima. Sada smo na putu razinu uskla|ene simetrije«, ku}i, idemo natrag u stanje {to uzrokuje nastanak reda potpune dosljednosti na{eu vakuumu ili polju nulte ga ‘ivota. Na tom }emo puto~ke! tu podizati stanje uskla|ene simetrije na{ega svijeta sve Vakuum nikako nije pravi{e i vi{e, te stvarati nove zan, kao {to bi mo‘da netko kulture, utemeljene na novoj mogao pomisliti. Tiller ka‘e fizici i novim tehnologijama, da vakuum sadr‘i veliki enerkoje }emo otkrivati na svagetski potencijal. Na takokoj vi{oj razini uskla|ene sizvanoj U{1}-uskla|enoj simemetrije. triji taj je potencijal kaoti~an i amorfan pa gotovo i ne djeZato je vrlo bitno odvojiluje na fizi~ki svijet. No, na ti vrijeme za redovnu medipovi{enoj SU{2}-uskla|enoj taciju. Tako }emo uti{ati {um simetriji nastaje uredna pro- O dr. Tilleru smo u slovenskom izdanju Misterija ve} pisali u brojevima u nama na vanjskoj razini, a mjena i zaista se mijenja sta- 126 (~lanak »Usmerjanje misli«) i 127 (Deltroni in bo‘anski um), koje poja~ati signale iz dublje ranje fizi~kih ~estica. A kako je smo mu poklonili na konferenciji »Ikone Polja« u Londonu. zine i tako stvoriti kontakt s dr. Tiller dokazao da je tako nastali red magnetske jednopolne tvari – to je naj- na{im dubljim jastvom.« u vakuumu posljedica ljudske namjere, grublji sloj vakuuma koji je jo{ uvijek dio Dr. William Tiller napisao je tri va‘ne to zna~i da kroz na{u svijest mo‘emo fizi~ke stvarnosti. Sljede}i unutarnji sloj knjige o suptilnim energijama i novoj iskori{tavati energiju polja nulte to~ke. je sloj podru~ja emotivne tvari, a ~etvrti znanosti: Znanost i ~ovjekova preobrazba (Science and Human Transformation), Kakav se potencijal skriva u »vakuu- unutarnji sloj je sloj podru~ja uma. mu«? Tiller tvrdi da je prema njegovim Prije Velikog praska su, prema mome Svjesni stvarala~ki ~inovi (Conscious Acts izra~unima u vakuumu jednog jedinog sudu, postojali duh, umsko i emotivno of Creation) te Neke znanstvene avanture atoma vodika »skoro bilijun puta toliko podru~je. Bo‘ja je namjera stvorila Ve- s pravom magijom (Some Science Advenenergije koliko je sadr‘e sve zvijezde i liki prasak. To je povezano s oblikovan- tures with Real Magic). Njegova interplaneti u promjeru od 20 milijardi svjet- jem vanjskih dijelova tjelesnog odijela, netska stranica je www.tiller.org losnih godina!« A ako se ljudska svijest koje preuzimamo onda kad se rodimo. Andrej Kikelj

D

16 - 12 PROSINAC 06 -


Vi{e od 90-postotne uspje{nosti lije~enja raka – nova medicina dr. Hamera (3)

Bolest izvire iz osje}aja D

r. Ryke Geerd Hamer je uvjeren da je konfliktni {ok kriv za nastanak i razvoj raka. S dana{njim, tre}im nastavkom lije~nikovih stavova kako je najva‘niji cilj kod svake vrste raka otkriti izvorni osje}ajni {ok i provjeriti je li on ve} iscijeljen ili je lije~enje u tijeku, zaklju~ujemo pisanje o toj metodi lije~enja raka za koju autor tvrdi, a neki lije~nici i potvr|uju da je uspjeh ve}i od 90 posto. ^lanak je napisan na osnovi Hamerove knjige Nova medicina. ^itatelji koji su knjigu kriti~ki pro~itali, suglasni su s mi{ljenjem da na{i osje}aji i uvjerenja imaju izvanredno va‘nu ulogu kod nastanka i lije~enja bolesti. Evidentno je da je dr. Hamer ozbiljan i detaljan istra‘iva~, a njegova su otkri}a potvrdile razne znanstvene institucije i brojni lije~nici te univerzitetski profesori. Zato je sve vi{e stru~njaka koji ne sumnjaju u valjanost njegove temeljne pretpostavke da su specifi~ne bolesti, posebno rak, povezane s vidljivim o{te}enjima na odre|enim mjestima u mozgu te sa specifi~nim psiholo{kim iskustvima. Njegova polazna to~ka da je bolest proces od dva dijela u kojem je faza ozdravljenja obrnuto stanje izvorne bolesti, temeljni je koncept prirodne terapije.

Osje}aji i uvjerenja iznimno su va‘ni kod nastanka i lije~enja bolesti. Istina je i da dr. Hamer nije spreman svoju teoriju pro{iriti ili promijeniti te uva‘iti i druge mogu}nosti. Njegovo osnovno polazi{te je jednosmjerna komunikacija izme|u psihe i organa koja te~e kroz mozak. Neki predla‘u dvosmjernu komunikaciju izme|u psihe i organa koja isto tako te~e kroz mozak ali i povratno.

Foto Internet

DRUK^IJI POGLED

Dr. Ryke Geerd Hamer

Broj smrti zbog raka dojke u Kini iznosi 1:10.000, dok u zapadnim dr‘avama umre jedna od deset bolesnica. Profesorica Jane Plant je otkrila da za razliku od ‘ena na Zapadu te onih koje su prihvatile zapadnja~ki na~in ‘ivota, Kineskinje ne konzumiraju mlijeko i mlije~ne proizvode ‘ivotinjskog izvora. Kad je to spoznala ve} je imala rak na dojci, a lije~nici su bili izgubili svaku nadu u uspjeh lije~enja. Iz o~aja je odlu~ila prestati uzimati mlijeko i mlije~ne proizvode ‘ivotinjskog porijekla. Uskoro je tumor jednostavno nestao. Od tada je pro{lo trinaest godina, a Jane je svoje iskustvo opisala u knjizi Your Life in Your Hands (Virgin, Vel. Britanija, 2000). S obzirom da je kod Kineza smrtnost kod nekih drugih vrsta raka ista kao i na Zapadu mo‘e se zaklju~iti da je razlog za nizak broj smrtnosti kod raka dojke neki poseban ~imbenik. Ako pretpostavimo da je taj ~imbenik doista mlijeko, to nas dovodi do sljede}ih zaklju~aka: mlijeko ima visok inzulinski faktor rasta (IGF-1) koji poti~e rast tkiva u doj-

kama za vrijeme puberteta i trudno}e. IGF-1 prisutan je tako|er i u mesu muznih krava te sve ukazuje na to da uzrokuje i druge vrste raka koje su povezane s hormonima, uklju~uju}i i rak na prostati. Ako prema tome zaklju~imo da je kod ‘ena koje konzumiraju mlijeko i mlije~ne proizvode ‘ivotinjskog izvora iz odre|enih razloga stalno u tijeku lagana stimulacija tkiva u dojkama i s njima povezanog dijela mozga, ostaju dvije mogu}nosti: Prva: Predio mozga koji je zbog toga osjetljiviji uzrokuje da ‘ena preemotivno reagira na konflikte povezane s partnerom ili djecom, zbog ~ega ‘ene koje piju mlijeko ~e{}e obolijevaju od raka dojke. Druga: Druga mogu}nost je postoje}a subakutna konfliktna situacija ili pro{li doga|aj koji je na nesvjesnom nivou jo{ aktivan. Stalno prisutan kombinirani poticaj kojeg aktivira subakutni konflikt udru‘en s IGF-1, mo‘e uzrokovati postupan razvoj HH (specifi~na lokaci-

DESNORUKOST, LJEVORUKOST Ljudi koji se prilikom rada uglavnom koriste lijevom rukom obolijevaju na suprotnom dijelu tijela od pravih de{njaka. Je li osoba ljevak ili de{njak mo‘emo utvrditi po tome koja se ruka nalazi gore prilikom pljeskanja; ta ruka ima vode}u ulogu. Kod de{njaka su svi mi{i}i na desnoj strani tijela povezani s partnerom ili drugim pojedincima, dok su mi{i}i na lijevoj strani povezani s djecom ili majkom. To stanje se mo‘e promijeniti kod hormonskih promjena, kori{tenja kontracepcijskih tableta te u menopauzi.

-

12 PROSINAC 06

-

Misteriji 17


B OLEST

IZVIRE IZ OSJE } AJA

TABLICA NAVODI NEKE VEZE IZME\U KONFLIKTNIH EMOCIJA I CILJNIH ORGANA: Kora nadbubre‘ne ‘lijezde – Plu}a – strah od smrti gu{enjem, pogre{an smjer, zabluda tako|er i strah za drugu osobu Mjehur – te‘ak sukob, prljavi Limfne ‘lijezde – gubitak trikovi samopo{tovanja povezan s lokacijom Kosti – nisko samopouzdanje, Melanom – osje}aj da smo prljavi, osje}aj manje vrijednosti okaljani, oskrnavljeni Mlije~na ‘lijezda u dojci – briga za Srednje uho – nesposobnost dobidruge ili nesuglasice vanja ‘ivotno va‘nih informacija Mlije~ni kanal u dojci – stanje Usta – kad ne{to ne mo‘emo nemo}i zbog razvoda pre‘vakati ili zadr‘ati Dojka, lijeva (kod de{njakinja) – Jednjak – kad ne{to ne mo‘emo stanje nemo}i zbog djece, ku}e ili imati/progutati majke Gu{tera~a – sa strahom i ljutnjom Dojka, desna (kod de{njakinja) – povezan spor s obitelji, naslje|ivanje spor s partnerom ili drugom osobom Prostata – grub sukob povezan sa Bronhiji – teritorijalni spor spolno{}u Vrat – sna‘an osje}aj nemo}i Anus – strah da nismo ni od kakve Debelo crijevo – jaki, neprobavljivi koristi konflikt Ko‘a – gubitak integriteta @u~ – spor zbog rivalstva Slezena – stres zbog tjelesne ili Srce – neprekidno stanje konflikta emocionalne povrede Crijeva – neprobavljiv zalogaj straha @eludac – neprobavljiva ljutnja, kad Bubrezi – bez volje prema ‘ivotu; previ{e progutamo konflikt povezan s vodom ili drugom Testisi i jajnici – osje}aj nemo}i teku}inom zbog gubitka Grlo – stanje nemo}i povezano sa [titnja~a – osje}aj nemo}i strahom i u‘asom Maternica – konflikt povezan sa Jetra – strah od gladovanja spolno{}u AIDS – dr. Hamer smatra da jo{ nitko nije umro od AIDS-a a da mu prije toga nije re~eno da je HIV pozitivan ili ako nije vjerovao da jest. Uni{tavaju}e djelovanje (sli~no kao kod raka) uzrokuje negativna percepcija povezana s AIDS-om Angina pektoris – u aktivnoj fazi njezin uzrok je teritorijalni sukob, u ozdravljuju}oj fazi infarkt srca Dijabetes i hipoglikemija – ‘ena, de{njakinja, mo‘e oboljeti od hipoglikemije od straha i ga|enja, a ljevakinja od inzulinskog dijabetesa. Mu{karac, de{njak, koji se zaplete u konflikt zbog protivljenja odnosno suprotstavljanja ne~emu obolijeva od inzulinskog dijabetesa, a ako je ljevak, obolijeva od hipoglikemije. Paraliza lica – strah da }emo izgubiti ugled i postati predmet podsmijeha Hemoroidi – ‘ena de{njakinja s konfliktom identiteta i mu{karac ljevak s konfliktom u pogledu teritorija u fazi ozdravljenja obolijevaju od hemoroida Sr~ani infarkt – bitka za teritorij ili njegov sadr‘aj Multipla skleroza i paraliza – osoba nema snage pobje}i, ustraje u odre|enoj situaciji i ne zna {to u~initi Psorijaza – povezana je s konfliktom odvajanja od majke, oca, obitelji, doma, prijatelja ili ku}nih ljubimaca Psihoze svih vrsta imaju jedan ili vi{e HH u svakoj polovici mozga Reumatizam – brutalno odvajanje koje uzrokuje bol i patnju Vitiligo, leukoderma – konflikt zbog neprijatnog ili grubog odvajanja

18 - 12 PROSINAC 06 -

ja – cilj bolesti u mozgu) ili, ako je prije|en odre|en prag, njegovu neo~ekivanu pojavu. Po tom uzorku bilo kakvi ~imbenici iz okoli{a, u kombinaciji s psiholo{kim konfliktima, mogu uzrokovati nastanak HH. Mnogi ljudi ‘ive vrlo nezdravo, mnogi su i naslijedili slabije gene. Istinski zdravi ljudi mo‘da nikad ne}e reagirati na neo~ekivani emocionalni {ok s HH. Vjerojatnije je da }e njihove bolesti biti lak{e naravi i da }e se izlije~iti same od sebe. Na sli~an na~in odgovaraju}a prirodna terapija usmjerena na oboljeli organ mo‘e poslati poruku povezanom dijelu mozga koji zatim poma‘e izlije~iti HH i vremenom vodi do razrje{enja emocionalnog konflikta. Dokaze o iznesenoj vezi izme|u emocija, hranjivih tvari, mozga i organa nalazimo u kineziologiji. Istra‘ivanja djelovanja mi{i}a govore o povezanosti izme|u razli~itih hranjivih tvari i emocija te specifi~nih mi{i}a i organa, a veze teku preko sistema akupunkturnih meridijana. Istra‘iva~e je potpuno iznenadila neposredna upletenost mozga. Kada su hranjivu radioaktivnu tvar stavili u zadnji dio usne {upljine, mozgu je trebalo samo nekoliko sekundi da otkrije izotop. Do razrje{enja psihi~kog konflikta mo‘e do}i i na nespecifi~ne na~ine. Kod pacijenta koji je, primjerice, pretrpio konflikt-{ok zbog dijagnoze raka, taj se konflikt, te mo‘da i izvorni konflikt-{ok, mo‘e razrije{iti ako pacijent ozbiljno vjeruje i o~ekuje da }e lije~enje biti uspje{no. O drugim mogu}nostima ve} smo pisali u ranijim brojevima. Dr. Hamer je napisao vi{e knjiga od kojih je jedna prevedena na engleski, Summary of the New Medicine. Web stranica dr. Hamera na engleskom ima naziv www.newmedicine.ca dok puno vi{e informacija mo‘ete prona}i na njema~koj web stranici www.pilhar.com.

D


Raj i pakao makrobiotike

[aka koja hrani

Malo je vrhunskih sporta{a koji po okon~anju karijere ula‘u svoj novac i energiju u projekte poput tvoga. Kako si se odlu~io ba{ za djelatnost proizvodnje zdrave hrane? Znatan dio moje sportske karijere obilje‘en je makrobiotikom kao

»Kvaliteta proizvoda ovisi i o odnosima me|u ljudima koji rade kao i o pravilnom odabiru procesa proizvodnje.« sustavom prehrane povezane s filozofijom zdravoga i uravnote‘enog ‘ivota. Ekolo{ko poljodjelstvo stoga mi se u~inilo pravim na~inom da svoja znanja i is-

kustva ljudima predstavim na jedan druk~iji na~in, a da to opet budem ja, da tu bude i pe~at moje osobnosti. Projekt Eko – Mavrovi} nije motiviran isklju~ivo profitom? Na{ cilj je kvaliteta, a ne samo produktivnost i profitabilnost. Itekako smo svjesni da kvaliteta proizvoda ovisi i o odnosima me|u ljudima koji rade kao i o pravilnom odabiru procesa proizvodnje. Pritom mislim na primjenu tradicionalnih znanja namjesto uobi~ajenih industrijskih postupaka. Mo‘emo li re}i da vi{a svijest djelatnika utje~e na vi{u kvalitetu namirnica? Trudim se koliko mogu, dajem sve od sebe! Smijeh.

Fotografije arhiv EKO-centar Mavrovi}

@

eljko Mavrovi} je ~ovjek koji je u mladosti svoj kruh zara|ivao u svjetskim boksa~kim ringovima, a danas, nakon uspje{ne sportske karijere, doslovno `ivi od kruha. Njegovo ime je postalo za{titna marka za kruh i ostale mnogobrojne prehrambene proizvode Irokez kvalitete s ekolo{kim certifikatom koji se proizvode na njegovu imanju u Slobo{tini nedaleko od Po`ege. U nedavno objavljenom velikom intervjuu, biv{i i nepora‘eni svjetski prvak u te{koj kategoriji Lennox Lewis priznao je da je jedva izvukao ‘ivu glavu protiv @eljka Mavrovi}a: »Bilo je jako neugodno. Cijelo vrijeme je plesao po ringu. @eljko je dvije godine trenirao samo za me~ sa mnom. ^ovjek je znao s kim ‘eli boksati.« I danas, osam godina nakon legendarne borbe za svjetski naslov u te{koj kategoriji, u kojoj su prethodni uspjesi Lennoxa Lewisa prevagnuli pri bodovanju borbe, @eljko se doima kao ~ovjek koji zna {to ~ini. Iz opasnoga boksa~kog ringa stupio je u jo{ nemilosrdniji svijet biznisa. Danas je ime @eljka Mavrovi}a za{titna marka za Irokez kvalitetu mnogobrojnih prehrambenih proizvoda s ekolo{kim certifikatom koji se proizvode na njegovu imanju.

@eljko Mavrovi} smatra da samo holisti~ki pristup u zemljoradnji mo‘e rezultirati zdravim i energetski ~istim plodovima.

-

Eko – centar nema samo proizvodnu, ve} ima i edukacijsku namjenu? Da, to je edukacijski centar, ali i centar za trening i obuku. Otvoren je svim sada{njim i budu}im interesentima za ekolo{ko poljodjelstvo: od djece iz vrti}a koja se dolaze igrati s bundevama, preko {kolske djece koja kod nas stje~u prve spoznaje o odr‘ivom razvoju pa do onih koji u nama vide uzor za svoje budu}e poslovanje u domeni ekolo{kog poljodjelstva. Dolaze nam i umirovljenici koji ovdje u~e kako mogu pravilnim odabirom i pripremom namirnica pobolj{ati zdravlje i produ‘iti ‘ivot. A koje uvjete mora zadovoljiti zaposlenik na va{em imanju? Jesu li i oni posebno educirani? U uvjetima u kojima smo zapo~eli ovaj poduhvat, dakle, na zgari{tu ratom poharanog podru~ja bio sam prisiljen primati ljude koji nisu imali pravih spoznaja o onome

12 PROSINAC 06

-

Misteriji 19


[AKA

KOJA HRANI

{to }e raditi. U ovih nekoliko godina, za kojih smo zaostalo zgari{te pretvorili u napredno imanje s djelatnostima koje zapo{ljavaju stotinjak radnika, ti su ljudi pro{li odre|ene te~ajeve. Osim osnovne edukacije od svojih zaposlenika tra‘im jo{ neke odlike: prije svega da vole ‘ivot i da unose ljubav u ono {to rade, zatim, da su proaktivni bez obzira na to rade li manje atraktivne poslove i, naposljetku, o~ekujem lojalnost i spremnost da unose sebe u ono {to rade. Postoje li neke specifi~nosti koje karakteriziraju va{ pristup proizvodnji zdrave hrane? Postoje jasno verificirani ekolo{ki standardi koje ispunjavamo tako {to koristimo ona sredstva i tehnologije koje nam poma‘u u dobivanju ekolo{ki ~iste i zdrave hrane. Svi zajedno nastojimo koristiti i vlastita iskustva koja mogu biti vrlo specifi~na. Kao posebnost mogu navesti i biodinamiku kao svojevrsni dodatak ekolo{koj proizvodnji. Uz biodinamiku su povezane razne pri~e koje bi se neupu}enima mogle u~initi kao bapske praznovjerice o nekakvim egzoti~nim pripravcima. No rije~ je o jednome sustavu koji je utemeljen na znanstvenoj primjeni tradicionalnih metoda u ratarstvu, uzgoju ljekovitoga bilja i sli~no. Waldorfska {kola Rudolfa Steinera svakako je utjecala na moj pristup tome jer sam bio svjestan da samo holisti~ki pristup u zemljoradnji mo‘e rezultirati zdravim

pe i finalnu borbu za svjetsku titulu, ali je istodobno sru{ila moje rezultate i u~inila me ranjivijim nego {to sam ikada bio. Taj fijasko nije rezultat nekakvih krivih na~ela makrobiotike, ve} njihove krive primjene. I najljep{a filozofija mo‘e odvesti u pakao ako se fanati~no prihvati kao dogma.

»Na{i proizvodi sadr‘e i do 40% integralnog bra{na ekolo{ki certificiranih ‘itarica. Svi proizvodi prolaze dugotrajan proces prirodnog fermentiranja bez aditiva i kemijskih sredstava.«

i energetski ~istim plodovima. Od takvih ~istih plodova lak{e je proizvesti zdravu hranu. Upravo tako. Na{i proizvodi sadr‘e i do 40% integralnog bra{na ekolo{ki certificiranih ‘itarica. Svi proizvodi prolaze dugotrajan proces prirodnog fermentiranja bez aditiva i kemijskih sredstava. Energetske i zdravstvene vrijednosti uvijek su primarne. Naprimjer, sjemenke kuhanoga ‘ita daju energiju i oboga}uju na{a peciva i kruhove, a velika koli~ina celuloznog vlakna ~isti i uravnote‘uje probavu na najprirodniji na~in. U kojoj je mjeri makrobiotika utjecala na tvoju boksa~ku karijeru? U zna~ajnoj mjeri i to na dvostruki na~in: omogu}ila mi je vrhunske rezultate poput trostrukog naslova prvaka Euro-

Eko-centar Mavrovi} u Slobo{tini kod Po`ege nema samo proizvodnu namjenu; to je i edukacijski centar za sve sada{nje i budu}e interesente za ekolo{ko poljodjelstvo: od djece iz vrti}a koja se dolaze igrati s bundevama, preko {kolske djece koja tamo stje~u prve spoznaje o odr‘ivom razvoju pa do onih koji tamo nalaze uzor za svoje poslovanje u domeni ekolo{kog poljodjelstva.

20 - 12 PROSINAC 06 -

U ~emu je nastao problem? Je li ti nedostajalo agresivnosti zbog bezmesne prehrane? U godinama kada sam bio na vrhu, kada sam vladao europskim boksa~kim tronom i spremao se za svjetski bio sam opsjednut izazovom o spajanju nespojivoga. Kako povezati zdravlje, umjerenost i ravnote‘u sa zahtjevima bavljenja tako ekstremnim sportom kao {to je profesionalni boks? Stra{no smo ‘eljeli pokazati svijetu da je mogu}e ‘ivjeti u osobnome miru, ravnote‘i i skladu, a istodobno biti vrhunski sporta{ u jednoj tako zahtjevnoj disciplini. Od samoga prisje}anja na taj izazov zasuzi mi oko i pro‘mu me ushitni trnci. Pa {to bismo mogli re}i: je li taj eksperiment bio uspje{an ili ipak nije? Neuspje{an jer nije ostvaren kona~ni cilj, a to je titula svjetskoga prvaka. Uspje{an zato jer mi je taj pad omogu}io dizanje koje, u vidu osobnoga razvoja, traje i dalje. Poraz mi je otvorio o~i i omogu}io da na stvari i fenomene ne gledam jednostrano ve} cjelovito.


[ AKA

KOJA HRANI

nosti i eksplozivnosti. Ovako, bilo je premalo vremena da se to razvije.

Zna~i, izvukao si pouku? Pouka glasi: ne postoji ne{to {to je negativno po sebi, apsolutno negativno – postoje samo doga|aji koji te uzdrmaju i poma‘u ti da vidi{ stvari ba{ onakvima kakve one jesu. Na‘alost, dana{nji ~ovjek koji ‘ivi u takozvanom blagostanju, otu|en od prirode i sebe sama, naj~e{}e u~i tek kroz bolne udarce.

U kojoj mjeri hrana djeluje na emocije i koliko su one bitne u vrhunskome sportu? Emocije u sportu, ali i op}enito u ‘ivotu proizlaze iz odnosa fizi~koga i psihi~koga tijela. Ako su oba uravnote‘ena, onda su i emocije skladne. Tek na temelju toga sklada fizi~koga, emocionalnoga i psihi~koga netko mo‘e duhovno rasti. Pravilna prehrana povoljno djeluje na taj rast. Ne bih postigao to {to jesam, i u sportu i kasnije u poslu, da nisam uvijek to pravilo dr‘ao na umu.

Sje}am se da si u jednom davnom intervjuu izjavio da Lennoxa nisi dobio zato jer si se nepotrebno uskra}ivao nekih stvari i da zbog toga nisi bio emocionalno stabilan. Bio sam na oko 70% od pu- »Osim osnovne edukacije od svojih zaposlenika tra‘im jo{ neke odlike: ne pripremljenosti. Bio je to prije svega da vole ‘ivot i da unose ljubav u ono {to rade.« me~ u kojem sam dobro boDanas si uspje{an poduksao, ali nisam uspio ba{ zbog tih eks- Sigurno su se mnogi pitali kako je uop}e zetnik. Postoje li neke sli~nosti izme|u tremnih zahtjeva koje sam si postavio i mogu}e uravnote‘enom makrobioti~- profesionalnog sporta i suvremenog biza koje se uspostavilo da su nespojivi kom prehranom posti}i tolike uspjehe u znisa? sa zadanim ciljem osvajanja titule prva- tako zahtjevnom sportu. Nije li odsutnost Postoje mnoge premda mislim da je svika svijeta. mesa iz redovitoga menija uzrokovala jet suvremenoga biznisa sto puta grublji od sporta, posebno u pogledu odnosa Nije li ti u to doba nedostajao netko po- nedostatak potrebne eksplozivnosti? Ljudi su u zabludi u pogledu nutriciome|u ljudima i prljav{tina u me|usobput u~itelja koji bi ti pomogao u balansinisti~ke vrijednosti mesa. Rafinirana nim postupcima. ranju izme|u ideala i stvarnih potreba? hrana mnogo je u~inkovitija u gradnji Imao sam vrlo poznatog mo‘da i najboPretpostavljam da ti ste~ene sportske ljeg u~itelja, ali na‘alost i za njega je to mi{i}ne mase nego {to je to meso. Kilo- navike i na njima sagra|en karakter pobio jedan eksperiment premda puno gram mesa sigurno }e dati ve}u mi{i}nu ma‘u prevladati takve te{ko}e? manje dramati~an u svojoj neuspjelosti masu od kilograma ri‘e, ali ni{ta se ne Da. Svaki vrhunski sporta{ prisiljen je nego {to je to bio za mene. Zamisli da ti mo‘e usporediti sa snagom rafinirane u~iti i sazrijevati br‘e od ostalih ljudi. netko pri|e u tvojoj 25-oj godini kada hrane poput proteina u prahu. Meso nije Ekstremne situacije su njihova svakodnepuca{ od snage i kada si u najboljoj for- bitno jer rafinirana hrana je deset puta vica. Posebno je to slu~aj u boksu u kojemi i ka‘e ti da svoj cilj mo‘e{ ostvariti ja~a. Prednost makrobioti~ke hrane je da mu opasnost vreba na svakom koraku i na puno suptilniji na~in. Zvu~i fantasti~- ona ~isti tijelo i opu{ta mi{i}e. To je do- kada i vlastiti ‘ivot mo‘e biti u opasnono, ali to je kao da lavu izvadi{ ~eljust i bro za Tai Chi Chuan ali ne i za boks. Da sti. Postoje trenuci kada se javlja osje}aj onda mu daje{ da ‘va~e meso. Njegova sam od svoje osme godine ‘ivio prema duboka straha, onoga nagonskog, istinpogre{ka je bila u tome {to me je uvje- na~elima makrobiotike onda bih mo‘da skog pri kome nestaje svaki racionalni i rio da suptilnost mo‘e nadomjestiti agre- u dvadeset i petoj postigao onaj ‘eljeni misaoni aspekt vi|enja stvarnosti. Tada sivnost. To i jest mo‘da istina za samu- sklad izme|u snage i suptilnosti, smire- se ~ovjek gradi ili se gubi. raje ili za majstore isto~nja~kih borila~kih sportova, ali nije i za profesionalca »Poraz mi je otvorio o~i i Kao onaj koji se je tako uspje{no izgradio, {to bi mogao poru~iti onima koji te{ka{a. Na{a zapadna kultura, na{e naomogu}io da na stvari i bi to isto htjeli? vike i uvjetovanosti kao i sama priroda @ivite svoju istinu! @ivite je bez srama i boksa iziskuju balansiran pristup kojefenomene ne gledam ga mi u tim presudnim godinama nisjednostrano ve} cjelovito.« bez gri‘nje savjesti! I ‘ivite je svaki dan! mo imali. Predrag Darabo{

D

-

12 PROSINAC 06

-

Misteriji 21


Kako sami mo‘emo izraditi ure|aj za »napad« na otrovne oblake

Orgonski top – chembuster M

Top upija negativnu energiju i pretvara je u orgonsku. Don Croft, za~etnik pokreta za borbu protiv chemtraila ili kemijskih oblaka koje stvaraju reaktivni zrakoplovi, izradio je top koji daje vrlo dobre rezultate. Djeluje tako da upija DOR (deadly orgon – smrtni orgon) i pretvara ga u vitalnu orgonsku energiju. DOR je negativan oblik orgonske energije koja nastaje njezinom zloporabom, odnosno njezinim izlaganjem {tetnim utjecajima. Veliku koncentraciju DOR-a nalazimo oko nuklearnih elektrana, televizijskih i ra-

Foto L. Z.

eta Kumer* se prihvatila za{tite od globalnog trovanja s neba u Sloveniji. U pro{lom broju Misterija objavili smo njezin ~lanak o borbi protiv posljedica programa Shield, vojnog nadziranja vremena, koji je izmislio pukovnik ameri~kog zrakoplovstva Tamzy J. House. Od »za{titnog« prskanja aluminijeva oksida i barijevih soli posljedice {irom svijeta snosi ve} ~etrdeset milijuna ljudi godi{nje. U Misterijima smo ve} nekoliko puta prikazali fotografije trovanja neba nad Slovenijom i Hrvatskom. Ovdje donosimo ~lanak autorice Mete Kumer o tome kako sami mo‘emo izraditi orgonski top ili chembuster za uni{tavanje otrovnih kemijskih oblaka.

Meta Kumer

dijskih oda{ilja~a, oda{ilja~a za mobilnu telefoniju i raznih industrijskih pogona.

SASTAVNI DIJELOVI ORGONSKOG TOPA: • plasti~na kanta volumena pribli‘no 8

plasti~na kanta poliesterska smola

duge (140 cm) i kratke (40 cm) bakrene cijevi sa spojkama matrice za u~vr{}ivanje cijevi

ljepljiva traka ili ljepilo za namje{tanje kristala

22 - 12 PROSINAC 06 -

gorski kristali dugi 5 do 7 cm, s dva vrha

Foto arhiv Misteriji

bakreni ~epovi za cijevi

litara (promjer 23 do 25 cm i jednake visine) koju s unutarnje strane nama‘emo uljem ili WD-40 • 6 bakrenih cijevi, dugih pribli‘no 1,4 m, s pribli‘nim promjerom 2,5 cm • 6 bakrenih cijevi, dugih pribli‘no 40 cm s jednakim promjerom kao kod du‘ih cijevi • 6 gorskih kristala s dva vrha, dugima 5 do 7 cm i takva opsega da ih mo‘emo uvu}i u cijev, pri ~emu treba ostati prostora za samoljepivu prozorsku vrpcu koju tako zalijepimo oko kristala da stoji uspravno u cijevi i dovoljno prianja da je mo‘emo namjestiti na najbolju visinu • metalne strugotine – na}i }emo ih u bilo kojoj radionici; poslu‘it }e razne kovine: bakar, ~elik (inoks), aluminij, mjed


O RGONSKI

Foto arhiv Misteriji

matrica na dnu kante

… va‘no je samo da su strugotine dimenzija 0,5 do 12 mm • iverica za matricu 1 – obi~no koristimo ivericu debljine pribli‘no 2 cm i u njoj izbu{imo rupe koje }e fiksirati cijevi na pravo mjesto, na strani cijevi s kapicama i kristalima • matrica 2 – to je tek privremena matrica koja osigurava usporedno i pravokutno postavljanje cijevi u kantu, a nakon lijevanja smole odstranit }emo je; ta matrica mora nale}i na unutarnju stranu kante i na dvije strane mora biti zarezana tako da je na dohvat prstima jer nakon {to u kantu nalijemo teku}u smolu, matricu maknemo • matrica 3 – to je okrugla matrica koju nataknemo odozgora da usporedo dr‘i cijevi i olak{a njihovo upravljanje • smola – mo‘emo koristiti poliestersku smolu za izradu i popravak ~amaca, epoxy smolu i sli~no (u prodaji su i ve}e koli~ine od 20 kg). Moramo kupiti i akcelerator te sredstvo za br‘e stvrdnjavanje ili katalizator. U smolu treba posebno

umije{ati akcelerator, a posebno katalizator jer su oba spoja vrlo reaktivna i ne smiju do}i u neposredni kontakt. I skladi{titi se moraju u odvojenim prostorima! Pripremljena masa relativno se brzo stvrdne, a pribli‘no za 15 minuta, ~ak i prije, po~inje toplotna reakcija. Odnos izme|u smole i metalnih strugotina neka pribli‘no bude 1:1, odnosno neka smole bude toliko da dobro prekrije strugotine.

TOP

CHEMBUSTER

ramo namazati strojnim ili jestivim uljem, a dobro }e poslu‘iti i WD-40. U kantu naspemo metalne strugotine debljine 2,5 cm i poravnamo ih u homogeni sloj. Prije nego se smola stvrdne, utaknemo matricu 1 i to tako da samo legne na ve} uliveni materijal. Nakon toga umetnemo u otvore kra}i kraj cijevi s kapicom koju smo ranije ljepljivom trakom zalijepili na cijev i tako sprije~ili doticanje teku}e smole u cijevi. Postavljanje se vidi na slici lijevo gore. Opaska: kratke cijevi privremeno pokrijemo ljepljivom trakom da u njih ne u|u strugotine dok punimo kantu; kad se kanta napuni i zalije, ljepljivu traku skinemo.

TRI FAZE IZRADE PRVA FAZA Pripremimo dovoljno smole i sredstva

DRUGA FAZA Dodamo strugotine i ulijemo pribli‘no 2 litre smole s katalizatorom. Onda privremeno namjestimo matricu 2, da bi cijevi dobile pravilan polo‘aj. Ostavimo da se masa stvrdne.

TRE}A FAZA

Foto arhiv Misteriji

Foto arhiv Misteriji

bakrene spojnice

za stvrdnjavanje da u kantu ulijemo prvi sloj, debeo pribli‘no 2,5 cm. Kantu mo-

Matricu 2 odstranimo i dodamo metalne strugotine, tako da njihova razina bude 2 – 3 cm ispod vrha kante. Dodamo jo{ preostalu smolu da potpuno prekrije strugotine. Ostavimo da se sve skupa stvrdne i ohladi. Stvrdnuta se masa mo‘e i raspuknuti, no to ne predstavlja nikakav problem. Da bismo sprije~ili prodiranje vode u orgonitnu masu, pukotine ispunimo manjim koli~inama smole. Kao {to se vidi na fotografijama, radi lak{eg transporta, cijevi mogu biti sastavljene iz vi{e dijelova. Spajamo ih spojnim elementima. Kristale je najbolje umetnuti u kra}i kraj cijevi bez lijepljenja jer ih tako uz malo snala‘ljivosti mo‘emo po potrebi premje{tati prema gore ili dolje. Primijetimo li da top djeluje u predugim intervalima, kristale moramo povu}i do 30 cm iznad razine orgonitnog materijala. A kako znamo da su intervali predugi? Po postojano obla~nom ali suhom vremenu ustvrdimo (1) da se nebo iznad topa nije potpuno o~istilo i (2) da s vre-

-

12 PROSINAC 06

-

Misteriji 23


ORGONSKI

TOP

CHEMBUSTER

»PO[AST« JE NASTALA PRIJE ^ETIRI GODINE

P

Foto arhiv Misteriji

o{ast« je ime za orgonski top (tako ga je nazvala autorova mama kad ga je prvi put vidjela), nastao u Sloveniji prije ~etiri godine. Autor ‘ivi u Gorenjskoj i ne ‘eli da mu se objavi ime ili adresa. Opis i fotografiju njegove »po{asti« dobili smo iz Australije, gdje ju je prije ~etiri godine poslao svojim istomi{ljenicima. Iz izvje{}a, namijenjenog njegovim australskim prijateljima, preuzimamo podatak da je »po{ast«, jedna od najmanjih takvih naprava na svijetu, djelovala sli~no kao cloudbuster, da je autor bio zadovoljan djelovanjem svoga orgonskog topa jer je, kako pi{e, o~istio nebo u minuti, a pritom ga nije ni postavio u vrt nego je djelovao kroz dvije armirane betonske plo~e i krov. Pozitivno je djelovao i mena na vrijeme obla~nost sasvim prevlada, odnosno da nema plavetnila.

POTI^E RAST BILJAKA Tako! Orgonski top je gotov. Ostaje nam jo{ samo da za njega prona|emo prikladno mjesto u vrtu, na terasi, balkonu ili bilo gdje na otvorenom. Najbolje od svega je to {to djeluje dvojako: ~isti nebo nad nama i zrak oko nas, a istovremeno poti~e rast biljaka u na{em vrtu. Orgonitni dio zakopamo u gredicu i pri~ekamo rezultate. Osim spomenutih utjecaja on stvara sklad izme|u neba i zemlje, a to zna~i i manje {anse za tu~u i svaku drugu vremensku nepogodu koja mo‘e prouzro~iti {tetu. A ako volite eksperimentirati i nije vam te{ko pokisnuti, poku{ajte u oluji usmjeriti cijev u najcrniji oblak. Oni koji to rade ka‘u da se nebo umiri najkasnije za minutu ili dvije.

VIDLJIVI NLO Recimo jo{ da u snopu energije iz orgonskog topa postaju vidljivi i NLO-i, tako je barem tvrdio jo{

24 - 12 PROSINAC 06 -

na biljke u sobi u kojoj je nastao. Autoru se soba sada ~inila svjetlijom, a rijeka koja te~e uz njegovu ku}u promijenila je boju, od zelene je postala plava. Autor je »po{ast« priklju~io na osciloskop, a na ekranu su se pokazali uzorci nekakve kombinacije ‘ivog bi}a i metala. A danas? »Ne bavim se vi{e orgonskim napravama. Kad sam izradio ve}u ’po{ast’, a to je ova ~iju fotografiju imate, s cijevima dugim 17 cm, sve se oko mene usporilo. Mislim da je usporila djelovanje mozga svima koji su bili u njenome dosegu. Shvatio sam da sam u{ao u podru~je koje ne razumijem. Zbog toga sam novu, ali i staru napravu rastavio. Orgonskim se ure|ajima vi{e ne bavim niti }u se ikada vi{e baviti i ne `elim da se moje ime pojavljuje u javnosti jer na tom podru~ju vi{e ne djelujem.« Za sebe ka‘e da je travar i da se bavi te{ko oboljelima, no ni o tome ne ‘eli javno govoriti.

Wilhelm Reich, a danas tvrdi i Don Croft koji je imao ve} niz takvih zanimljivih »susreta«. Spominjem to da ne bude nepotrebnih iznena|enja iako takva

iskustva jo{ nisam imala, a niti ih pretjerano ‘elim imati. Tako izra|eni top ne treba posebno naciljati u smjeru chemtraila ili smoga. Dovoljno je da ga postavimo okomito i on ve} djeluje u promjeru Kidanje olujnog oblaka od oko 70 km. Nije nu‘no da otvor nad Ljubljanom u suhim oblacima nastane posve 22. kolovoza ove godine vertikalno iznad chembustera; ponekad je malo ispred, ponekad odostraga ili sa strane. Sve to vjerojatno zavisi o visinskim vjetrovima. Najprije otvor u oblaku nije ba{ impresivno velik, no kasnije se energija po~ne vrtjeti i {iriti polje svog djelovanja. Pravilan okrugao otvor nastaje rijetko. I jo{ jednom: ne brinite zbog ki{nih oblaka … njih ionako ne}ete potjerati! @elite li imati top, a pritom nemate uvjeta za njegovu izradu ili se pak ne ‘elite s njime petljati, ure|aj vam mogu ja izraditi, a vi dodajte produ‘etke cijevi i »posadite« ga u vrt ili postavite na terasu, odnosno balkon. U sljede}em broju: Izrada drugih korisnih proizvoda od orgonita za lije~enje okoli{a Foto L. Z.

»

* 00386 31 260 872

D


PRODAJA PO[TOM - 099/33 60 510

VR^ ZA DOBRU VODU

INFORMIRANE ^A[E Njihova je posebnost u tome {to pobolj{avaju osobine obi~ne vode. U njima voda promijeni svoja fizikalno-kemijska svojstva, a informacije u ~a{i potaknu njezine sposobnosti samoo~i{}enja. Voda iz informiranih ~a{a bolja je za sva ‘iva bi}a. Test genotoksi~nosti dokazuje da ~a{a pobolj{ava vodu za otprilike 40%. ^a{e imaju svoje zna~enje i u terapiji bojama. Ukratko }emo prikazati kako boje djeluju na ~ovjeka tuma~enjima preuzetim iz knjige Aura Soma:

150 kn

120 kn 150 kn

150 kn

Plava: djeluje na grlenu ~akru, poti~e tolerantnost prema sebi i drugima te vjeru u unutarnje vodstvo, ja~a fizi~ku i emocionalnu otpornost, smanjuje patnju… Zelena: djeluje na sr~anu ~akru, podr‘ava nas pri dono{enju odluka, pobu|uje nov pogled na stvari, intenzivira odnos s prirodom… Crvena: poti~e djelovanje hormona, poma‘e u nadvladavanju agresivnih osje}aja, obnavlja energiju, uravnote‘uje djelovanje prve ~akre, poma‘e kod stresa i razli~itih strahova. Papa ~a{a: djeluje najja~e od svih ~a{a, prema rezultatima biolo{kog genotoksi~nog testa najvi{e pobolj{ava kakvo}u vode.

MINIHYDRONIC Minihydronic za slavinu (s unutarnjim ili vanjskim navojem) montira se na slavinu. Pobolj{ava kakvo}u vode do 70%. Minihydronic za tu{ pobolj{ava vodu do 70%. Montira se na ru~ku za tu{. 1500 kn

INFORMIRANI LON^I] Informirani lon~i} dopunjuje program informiranih proizvoda. Ima ista svojstva kao i plava ~a{a. Fizikalno utje~e na razdvajanje molekula u teku}inama i tako ih omek{ava; zbog toga ~ajevi pripremljeni u informiranom lon~i}u imaju bolji okus. O‘ivljena voda izvla~i vi{e aktivnih tvari iz biljaka. Na lon~i}ima su otisnuti posebni simboli »magic life« u bojama ~akri, koji pozitivno djeluju na zdravlje. Lon~i}i imaju razli~ito obojene rubove pa si mo‘ete izabrati omiljenu boju. Mo‘ete ih strojno prati, a pogodni su za sve vrste vru}ih napitaka, ~ak i za juhe. Cijena: 120 kn

Vr~ za dobru vodu, volumena 1 l, djeluje isto kao plava ~a{a. Biolo{kim testovima dokazano je da smanjuje genotoksi~nost vode do 40%. Kad vodu iz vr~a nato~imo u informiranu ~a{u, njegova se u~inkovitost pove}a jo{ za nekoliko postotaka. Kao i informirane ~a{e, i vr~ mijenja u~inak alkohola. 375 kn

KRISTALNA KUGLA Kugla osigurava da se energija oko nje vrti udesno (provjerite viskom). U nju su ugra|ene informacije koje, osim dobre volje, poti~u kod ljudi i otpornost prema brojnim bolestima. Kugla od osam centimetara djeluje u promjeru tri metra. Poznavatelji je stavljaju na ra~unalo, radni stol, a naro~ito na no}ni ormari}. 255 kn

MAGIC LIFE Posebno oblikovana plasti~na plo~ica zahvaljuju}i svome obliku skuplja energiju iz okoli{a i emitira je u neposrednu blizinu. Plo~ica je kodirana pomo}u orgonskog oda{ilja~a, pove}ava nam energiju i {titi od {tetnih zra~enja ako je nosimo na lan~i}u oko vrata ili u d‘epu na prsima. 57 kn

TESLINA PURPURNA PLO^A Sa svojim indukcijskim magnetnim poljem biostimulativno djeluje na stani~ne procese, pove}ava izmjenu plinova, ja~a procese obnavljanja i mikrocirkulaciju u oboljelom tkivu. Koristimo je ujutro i nave~er po dvadeset minuta tako da je postavimo na oboljela mjesta i pri~vrstimo flasterom. Mo‘emo koristiti i dvije plo~e, postavljene jedna nasuprot drugoj. Poma‘e i kod nesanice i drugih tegoba. Detaljne upute su prilo‘ene. 155 kn

-

12 PROSINAC 06

-

Misteriji 25


PRODAJA PO[TOM - 099/33 60 510; info@foska.net

HYDRONIC 1H/F ZA KU]U OSOBNI AN\ELI] Hydronic za ku}u ima dvije funkcije: • pobolj{ava svu vodovodnu vodu u ku}i i do 70% smanjuje njezino {tetno djelovanje. Voda o‘ivljena hydronicom stvara i do 70% manje kamenca i tako produ‘uje ‘ivotni vijek instalacijama i ku}anskim aparatima. O‘ivljena voda pove}ava ‘ivotne sposobnosti ne samo ljudima, nego i ‘ivotinjama i biljkama. Ubrzava isparavanje klora. Pogodan je za rasadnike i farme. • filtrira ~estice veli~ine do 80 µm (mulj, pijesak, glina, metalne strugotine…) i ispire ih iz vode. Hydronic za ku}u ugra|uje se odmah iza sata za vodu. Dozvoljava protok do 5 m³/sat. Ne smanjuje protok vode. 5300 kn

ZA[TITNA PIRAMIDA KERROCK Pomo}u za{titne piramide, tetraedrom sa stranicom 12 cm, koja na donjoj stranici ima utisnutih dvanaest jednakostrani~nih trokuta, mogu}e je dobro za{tititi sve prostore od pet vrsta zemljinog zra~enja, od tehni~kog zra~enja te od zra~enja svemirskog i zemaljskog porijekla. Piramida blagotvorno djeluje na cjelokupno psihofizi~ko stanje. Stavljamo je u sredi{te stana ili ku}e, a neki je stavljaju i u blizinu kreveta. 255 kn

RASTERSKE NAO^ALE Gledanjem kroz rupice izbu{ene po posebnoj shemi u kartonskim nao~alama, ja~amo o~ne mi{i}e i pobolj{avamo vid te smanjujemo ili ~ak otklanjamo dioptriju. Nosimo ih 15 do 20 minuta dnevno. Dalekovidne osobe vje‘baju tako da nao~ale nose dok ~itaju, a kratkovidne dok gledaju televiziju. Prilo‘ene su upute i test za kontrolu o{trine vida. 33 kn

26 - 12 11 PROSINAC STUDENI 0606- -

Od brazilske kamene strijele ru~no izra|en an|eli}, visok pribli‘no tri centimetra tako da ga mo‘emo stalno nositi u d‘epu, u prsnom d‘epu ko{ulje, pa i drugdje. Kao i svaki kristal i an|eli}a mo‘emo programirati da vibrira u frekvencijama koje su nam potrebne. Uz an|eli}a je prilo‘ena i vre}ica, a tako|er i upute kako da ga o~istimo od tu|ih energija i kako da ga nakon toga programiramo prema svojim ‘eljama i potrebama. An|eli} od kvarca mo‘e biti i lijep dar. Svaki an|eli} je unikat. 190 kn

NORAD Za{titna kodirana plo~ica Norad do 70% smanjuje rizik zra~enja mobilne telefonije. Za{titna plo~ica poti~e vodu u tijelu, koje u prosjeku ima 75% od ukupne mase, na vra}anje u »zdravu« strukturu, u oblik koji je postojao prije zra~enja mobilnog telefona. Norad je samoljepljiva kodirana bakrena plo~ica (Ø 16 mm) koja se lijepi na le|nu stranu telefona. 120 kn

Prodaja po{tom - 099/33 60 510 Za pretplatnike 10% popusta. Po{tarinu pla}a kupac.

MJERA^ STRESA Mjera~ stresa je kartica s ugra|enim teku}im kristalima koji mijenjaju boju ovisno o promjenama temperature na{e ko‘e. Kad na karticu pritisnemo prst i dr‘imo ga neko vrijeme, dobivena boja pokazuje razinu stresa. Crna boja otkriva stres, crvena napetost, zelena mirno stanje, a plava opu{tenost. 26 kn

ZA[TITA OD ENTITETA Od lutaju}ih energetskih elementala, koji se pojavljuju u energetskom sustavu ~ovjeka neovisno od njegove volje, {titimo se univerzalnom za{titom od {tetnih energetskih entiteta. Za{tita djeluje protiv svih triju lutaju}ih elementala, i to protiv jednostavnih lutaju}ih elementala, du{a i implantanta, tako da ih se onemogu}i u isisavanju energije. 115 kn


PRODAJA PO[TOM - 099/33 60 510; info@foska.net

ZVJEZDICA OD KVARCA Zvjezdica je, u obliku svemirskog broda, bri‘ljivo ru~no bru{en gorski kristal iz Brazila. U svojem posebnom obliku ima dvanaest piramida te je snaga zvjezdice od kvarca od 300 000 do 1 200 000 jedinica po Bovisu. Preko svojih vrhova zvjezdica dobiva zemaljsku energiju, a preko sredi{njeg dijela kozmi~ku. Obje energije harmonizirano prenosi na na{e tijelo. Kvarcna zvjezdica je posebno u~inkovita kod smanjivanja manjih zdravstvenih problema, pa i kod ve}ih zdravstvenih te{ko}a, prije svega depresije, kod ostvarivanja na{ih ideja i planova, pri slanju energije bolesnima na daljinu te za pripremu kristalne vode. Zvjezdicu mo‘emo nositi u vre}ici, a mo‘emo je kupiti i kao privjesak tako da stalno djeluje na nas. Prilo‘ene su detaljne upute za upotrebu. 190 kn

CD ^I[^ENJE ^AKRI S ARKAN\ELIMA Vo|ena kanalizirana meditacija Meditacija ^I[]ENJE ^AKRI S ARKAN\ELIMA snimljena je u meditativnom stanju i u cijelosti je kanalizirana od strane arkan|ela. Prilo‘eni CD }e vam pomo}i da se i sami lak{e pove‘ete s energijama razli~itih arkan|ela. Pri ~i{}enju i reguliranju ~akri pomo}i }e vam arkan|eli GABRIJEL, URIEL, CHAMUEL, MIHAEL, RAFAEL i JOFIEL. Ova meditacija vam poma‘e da napustite stara sje}anja, promijenite misaone uzorke i ostalu zadr‘anu psiholo{ku kramu u svojim ~akrama. Meditacija }e vam pomo}i u lije~enju i razumijevanju ‘ivota. Uz pomo} redovitog provo|enja prilo‘ene meditacije u opu{tenom stanju mo‘ete posti}i trajne i pozitivne promjene u va{em ‘ivotu. Preporu~ujemo vam {to ~e{}e slu{anje meditacije. 105 kn

BAKRENA NARUKVICA Smanjuje otklanja bolove prouzrokovane reumom, ili artritisom, i{ijasom, lumbagom, igranjem tenisa, golfa, ko{arke… Mnogi od onih koji je nose, smanjuju ili ~ak potpuno ostavljaju kori{tenje lijekova protiv bolova. Nabaviti se mo‘e u dvije veli~ine: »‘enska narukvica« za zape{}a s promjerom do 16 centimetra i »mu{ka narukvica« za zape{}a ve}a od 16 centimetra. Sve narukvice su izra|ene u Zlatarni Celje i sadr‘e iscjeljuju}e informacije, koje su u njih ugra|ene pomo}u orgonskih oda{ilja~a. 125 kn

BIOGUARD Samoljepljiva kodirana feritna magnetna plo~ica lijepi se na staklo, pa cijela staklena povr{ina svojom vibracijom omogu}uje da kroz nju do|e vi{e vitalne energije, i one koja je dio sun~eve svjetlosti, i kozmi~ke prane. Korisno za stanove, radne prostore i automobile. 120 kn

ATLANTIDSKI KRI@ Atlantidski kri‘ pa‘ljivo je izra|en od srebra, o~i{}en od svih negativnih energija i napunjen kodovima koji pozitivno utje~u na ~ovjeka. Njegovo je djelovanje jo{ ja~e od atlantidskog prstena i plo~ice, a ima i ugraviranu uzvojnicu koja dodatno pozitivno energetski djeluje na ‘ive organizme. 450 kn

CD SA ZVUKOVIMA GONGOVA Zvukovi gongova pro‘imaju ~itavo tijelo. Pjesma gonga dublje nas povezuje s onim dijelom sebe koji ljubi, koji je mudar i istinoljubiv. Budi svijest o na{im sposobnostima i poti~e nas da ih ostvarimo. Dok slu{aju gong, ljudi sebe do‘ivljavaju izvan tijela, vremena i prostora, rje{avaju se straha od smrti i duboko su svjesni povezanosti sa svime, kao i ~injenice da nas mo‘e uzburkati svaki val koji se razbio o obalu s druge strane Zemlje. 105 kn

320 kn

ATLANTIDSKI PRSTEN I PLO^ICA

Srebrni su, oblikovani tako da posebni likovi primaju i otpu{taju kozmi~ku energiju i time {tite od negativnih zra~enja. Pozitivno djeluju na zdravlje i sprje~avaju nesre}e. Oblik prstena potje~e iz davnina, jer su u~inci likova koji se pa‘ljivo ugra|uju u celjski srebrni nakit, bili poznati jo{ u doba faraona. Veli~ine prstena: od 16 mm do 24 mm unutarnjeg promjera. 320 kn

-

12 PROSINAC 06

-

Misteriji 27


Glavni su sastojci laneno ulje i nemasna nepre{ana skuta

Dijeta protiv raka N

akon ~lanaka o blagotvornim u~incima lanenog sjemena, njegova ulja i nemasne skute predstavljamo vam jednostavnu dijetu protiv raka, koja traje ~etiri tjedna. Autorica je dr. Johanna Budwig, nominirana ~ak sedam puta za Nobelovu nagradu. Stru~njaci su ponovno otkrili njezina iskustva u borbi protiv raka, a mi vam predstavljamo njezinu popularnu dijetu koju znanost prou~ava, a sve vi{e lije~nika preporu~uje. Objavljujemo rezime ove dijete iz knjige Kako se suprotstaviti raku i pobijediti ga (How to Fight Cancer & Win) ameri~kog autora Williama L. Fischera.

1. DAN Ujutro: Muesli: 2 velike ‘lice samljevenih lanenih sjemenki prekrijte slojem tanko narezane banane. Prelijte s malo soka od crnog ribiza (nezasla|enog) i prekrijte slojem smjese nemasne skute, lanenog ulja i meda. Ra‘eni kruh sa sirom i sirovo povr}e. U podne: Juha od povr}a sa celerom i mrkvom: juhu skuhamo i s raj~icom zamije{amo u ka{u. To umije{amo u vodu u kojoj se kuhalo povr}e i za~inimo ekstraktom kvasca i biljnom soli. Neoguljen kuhani krumpir, nemasnu skutu i maslac od lana (vidi recept u pro{lom broju Misterija na stranici 24) za~inimo kimom. Poslu‘imo s kiselim krastavcima, raj~icom i mije{anom zelenom salatom. Desert: 1 naran~a. Nave~er: Nezasla|eni puding od heljde sa sokom od borovnice, nezasla|enim ili zasla|enim prirodnim sladilom. Sendvi~i s ra‘enim kruhom: ni{ta slanoga.

2. DAN Ujutro: Dvije velike ‘lice mljevenih lanenih sjemenki i sitno nasjeckane smokve i datulje, umije{ane u jabu~ni pire. Preko toga prelijemo sloj smjese nemasne nepre{ane skute, lanenog ulja i meda. U podne: Plata povr}a: rotkvica, mrkva, per{in (sve sirovo), kiseli krastavci i pekmez od jabuka. Neoguljen kuhani krumpir i {pinat zama{}en s malo maslaca od lana.

28 - 12 PROSINAC 06 -

Desert: nemasna skuta s lanenim uljem, medom i naribanim kokosovim orahom. Nave~er: ^aj od mente s medom, mije{ano sirovo povr}e preliveno lanenim uljem. Kri{ka ra‘enog kruha ili tost.

3. DAN Ujutro: Dvije velike ‘lice mljevenog lanenog sjemena pomije{anog sa sitno narezanom naran~om ili datuljama. To prelijemo mje{avinom nemasne skute, lanenog ulja i medom te pospemo pistacijama. U podne: Zelena salata s majonezom (vidi recept u pro{lom broju Misterija na stranici 24), pripremljenom od nemasne skute, sjemenki lana i limunovog soka. Dugozrnata ri‘a s lanenim uljem i medom. Desert: pire od jabuka s gro‘|icama, prethodno namo~enim u gro‘|ani sok da omek{aju. Nave~er: Puding od dugozrnate ri‘e, zasla|en medom i preliven s malo lanenog ulja. Kru{~i}i oblo‘eni povr}em.

4. DAN Ujutro: Mljevene sjemenke od lana, jabu~ni pire, nemasna skuta s lanenim uljem, garnirana naribanim kokosom. U podne: Juha od le}e s krumpirom, zama{}ena s lanenim uljem i za~injena ekstraktom kvasca, za~inima i koprom. Desert: vo}na salata prelivena mje{avinom nemasne skute, lanenog ulja i meda Nave~er: Dvije velike ‘lice sojinih pahuljica s vru}im mlijekom i lje{njacima samljevenim u kremu. Poslu‘uje se s garniranim kru{~i}ima.

5. DAN Ujutro: Mljevene lanene sjemenke, sitno narezana naran~a, nemasna skuta s lanenim uljem i medom, nezasla|eni kakao u prahu, pistacije – sve poredano u slojeve. U podne: Zelena salata s majonezom od nemasne skute, lanenog ulja i limunovog soka, garnirana kri{kama krastavca i vlascem. Cvjeta~a, neoguljeni kuhani krumpir, za~injeni umak od raj~ice ili salsa s po{iranim jajetom. Desert: dinja.


D IJETA Nave~er: Ka{a od heljde, skuhana ujutro, ohla|ena, stvrdnuta u puding i narezana na kri{ke. Poslu‘ujemo s pireom od jabuka i gro‘|icama. Po ‘elji garnirani kru{~i}i.

6. DAN Ujutro: Mljevene lanene sjemenke, jabu~ni pire, nasjeckane smokve pomije{ane s malo soka od borovnice, nemasna skuta s lanenim uljem i medom – sve slo‘eno u slojeve. U podne: Plata povr}a: rotkvice, sirova mrkva s jabu~nim pireom, malo ukiseljenog povr}a, kuhani krumpir, jedna manja haringa, na kocke narezan krastavac i majoneza. Desert: vo}e. Nave~er: Sojine pahuljice i manji komadi}i naran~e preliveni vru}im mlijekom; po potrebi i garnirani kru{~i}i.

7. DAN Ujutro: Mljevene lanene sjemenke sa sitno narezanom jabukom, kru{kom i gro‘|em; nemasna skuta s lanenim uljem i medom. U podne: Juha od povr}a s pasiranim svje‘im povr}em, tofuom ili ekstraktom kvasca, koprom i ne{to lanenog ulja. Neoguljeni kuhani krumpiri s kri{kama celera, pr‘enim na maslacu od lana; belgijska endivija. Desert: nemasna skuta s lanenim uljem, medom, nezasla|enim kakaom u prahu, orasima ili lje{njacima. Nave~er: Dugozrnata ri‘a zasla|ena medom i prelivena nezasla|enim sokom od borovnice; po ‘elji i garnirani kru{~i}i.

8. DAN Ujutro: Mljevene sjemenke od lana, nemasna skuta s lanenim uljem i medom, sloj oraha i kri{aka naran~e. U podne: Povr}e: rotkvica, zelena salata, raj~ica, kuhani krumpir, pirjano povr}e (krastavci i raj~ica) na maslacu od lana. Desert: skuta s lanenim uljem, medom i bananom. Nave~er: Juha od povr}a za~injena po ‘elji. ^istoj juhi dodamo pasirano kuhano povr}e i malo maslaca od lana. U juhu polako zakuhamo 2 velike ‘lice je~ma. Po ‘elji jo{ i garnirani kru{~i}i.

9. DAN Ujutro: Mljevene lanene sjemenke, gro‘|ice namo~ene u sok od ribiza i pomije{ane s jabu~nim pireom, nemasna skuta s lanenim uljem, medom i naribanim kokosom – sve slo‘eno u slojeve. U podne: ^ista juha u kojoj smo kuhali dugozrnatu ri‘u. Za~inimo karijem i lanenim uljem. Poslu‘imo u zdjelicama.

PROTIV RAKA

Dugozrnata ri‘a s maslacem od lana, oblo‘ena gljivama i raj~icom. Desert: kri{ka ra‘enog kruha sa slatkim maslacem, oblo‘ena sirom i popr‘ena. Ukrasimo kri{kom raj~ice. Nave~er: Sojine pahuljice namo~ene u vru}i razrije|eni sok; kru{~i}i garnirani povr}em.

10. DAN Ujutro: Mljevene lanene sjemenke s jabu~nim pireom, skuta s lanenim uljem i medom te bademova krema (1 ~ajna ‘li~ica) – sve slo‘imo u slojeve. U podne: Plata povr}a: rotkvica, mrkva s jabu~nim pireom, per{in i garnirano povr}e. Kuhani krumpir s nemasnom skutom i lanenim uljem, pomije{an s narezanom sirovom paprikom i kimom. Desert: jedna {alica mla}enice. Nave~er: ^aj od metvice s medom; manji sendvi~i sa sirom i kiselim krastavcem.

11. DAN Ujutro: Mljevene sjemenke od lana, nemasna skuta s lanenim uljem i medom, ulje od sjemenki maka (jedna velika ‘lica). Garniramo slojem jabu~nog pirea i obilno pospemo makovim sjemenkama. U podne: Juha od cvjeta~e s pireom od svje‘e raj~ice i mlijeka. Kuhanu cvjeta~u zgnje~imo, a juhu za~inimo paprikom i maslacem od lana. Nave~er: Puding od heljde s prirodnim, nezasla|enim sokom; garnirani kru{~i}i.

12. DAN Ujutro: Mljevene lanene sjemenke sa sitno narezanom naran~om, sloj skute s lanenim uljem i medom te sloj nezasla|enog kakaa u prahu pomije{anog s mljevenim orasima. U podne: Tanjur povr}a (bez majoneze ili preljeva). Salata od raj~ice s kuhanim jajetom, pripremljena s posebnom majonezom. Desert: sloj nemasne skute s lanenim uljem i medom, oblo‘ene manjim komadi}ima jabuke ili ananasa i posute karijem. Nave~er: Dugozrnata punovrijedna ri‘a, kuhana i zama{}ena maslacem od lana. Poslu‘uje se s jabu~nim pireom pomije{anim s nezasla|enim jabu~nim sokom i gro‘|icama.

13. DAN Ujutro: Mljevene lanene sjemenke, sloj tanko narezane kru{ke i malo gro‘|ica, skuta s lanenim uljem i medom, bademi. U podne: ^ista juha od povr}a pripremljena od pirjanog graha (grah ocijedimo iz ekspres-lonca, a pre-

-

12 PROSINAC 06

-

Misteriji 29


DIJETA

PROTIV RAKA

ostalu teku}inu za~inimo maslacem od lana i jedemo kao juhu). Kuhani krumpir s korom; pirjani grah sa za~inima, zama{}en maslacem od lana. Desert: vo}na salata poslu‘ena uz sloj nemasne skute s lanenim uljem i medom. Nave~er: ^aj od {ipka s medom; garnirani kru{~i}i s namazom od sirovog povr}a (krastavac, raj~ica, garnirano povr}e).

14. DAN Ujutro: Mljevene lanene sjemenke, sloj sitno narezanih smokava, jabu~nog pirea, skute s lanenim uljem i medom, limunom i sokom od naran~e. U podne: Zelena salata zama{}ena limunom i lanenim uljem. Kuhani krumpir, skuta s lanenim uljem i narezanim kiselim krastavcima. Poslu‘imo s malo garniranog povr}a. Desert: dinja ili neko drugo vo}e. Nave~er: Zobene pahuljice namo~ene u vru}e bademovo mlijeko (bademovo mlijeko: nekoliko velikih ‘lica bademove kreme postupno mije{amo s onoliko vode koliko treba da dobijemo mlije~nu teku}inu koju zasladimo medom).

15. DAN Ujutro: Mljevene lanene sjemenke s gro‘|icama, namo~ene u sok od bijelog gro‘|a, sloj skute s lanenim uljem i medom. Poslu‘imo uz sendvi~ sa sirom. U podne: Tanjur povr}a: naribana mrkva, jabu~ni pire garniran ‘licom bademove kreme. Po{kropimo sokom od naran~e. Naribana korabica s malo bademove kreme. Pala~inka od krumpira pe~ena u lanenom ulju (priprema: pireu od krumpiru dodamo sojino bra{no da postane gu{}i, zatim dodamo narezani luk i za~inimo biljnom soli). Ponudimo s jabu~nim pireom. Jaje po ‘elji. Nave~er: Manji sendvi~i s garniranim povr}em, sirnim namazom i mrkvom.

16. DAN Ujutro: Mljevene lanene sjemenke, sloj skute s lanenim uljem i medom, mljeveni bademi namo~eni u gro‘|ani sok. Garnirani kru{~i}i s kamamberom. U podne: ^ista juha od povr}a u kojoj smo kuhali kelj pup~ar, za~injena maslacem od lana, biljnom soli i paprikom. Poslu‘imo s pireom od svje‘e raj~ice, mrkve i celera.

30 - 12 PROSINAC 06 -

Krumpiri u kori, kelj pup~ar zama{}en maslacem od lana. Desert: kri{ke mandarine oblo‘ene skutom s lanenim uljem i medom. Nave~er: Manji sendvi~i s raj~icom, rotkvicom, sirnim namazom i garniranim povr}em.

17. DAN Ujutro: Mljevene lanene sjemenke, sloj oraha samljevenih u kremu i sloj skute s lanenim uljem i medom. U podne: Plata povr}a: sitno naribana repa zama{}ena orahovim uljem i s preljevom od naribanih jabuka. Tako pripremljena repa neka odstoji barem dva sata da omek{a. Ka{a od prosa za~injena biljnom soli i maslacem od lana, poslu‘ena s umakom od paprike (priprema: zgnje~imo 1 luk, 2 raj~ice i dodamo 2 velike ‘lice maslaca od lana, potom zagrijemo, dodamo biljnu sol i prelijemo proso). Narezana dunja, meko skuhana, zasla|ena medom. Dodamo laneno ulje i malo soka od dunje. Nave~er: Juha u kojoj se kuhala dugozrnata ri‘a, za~injena karijem i maslacem od lana. Poslu‘imo s manjim sendvi~ima sa sirnim namazom i raj~icom.

18. DAN Ujutro: Mljevene lanene sjemenka, sloj skute s lanenim uljem i medom, ulje od sjemenki maka. Pospemo sa sjemenkama maka i prelijemo s malo soka. Manji sendvi~i sa sirom. U podne: Juha od le}e i poriluka s maslacem od lana. Ponudimo sa zgnje~enim porilukom, paprikom, tofuom i biljnom soli. Desert: ~a{a soka od bijelog gro‘|a. Nave~er: Dugozrnata ri‘a s malo slatkog maslaca, zasla|ena medom. Poslu‘imo s jabu~nim pireom i gro‘|icama namo~enim u sok od ribiza.

19. DAN Ujutro: Mljevene sjemenke lana, sloj skute s lanenim uljem i medom, kojoj je dodano puno svje‘eg ananasa, sitno narezanog. Poslu‘imo odmah. U podne: Juha u kojoj smo kuhali lima grah i bubre‘asti grah. Okus pobolj{amo biljnom soli, ekstraktom kvasca i slatkim maslacem. Poslu‘imo s kuhanim grahom, sirovom raj~icom i mrkvom. Neoguljeni kuhani krumpir sa zelenim grahom, zama{}en slatkim maslacem. Desert: nemasna skuta s lanenim uljem, medom i ananasom. Nave~er: Nezasla|eni vru}i kakao; garnirani kru{~i}i s kremastim sirom, kimom, per{inom i kri{kama krastavca.


D IJETA

20. DAN Ujutro: Mljevene lanene sjemenke, sloj kru{aka narezanih na kocke, sloj skute s lanenim uljem i medom, posut nasjeckanim pistacijama. U podne: Juha u kojoj smo skuhali li{}e celera, mrkvu i poriluk. Kuhano povr}e zgnje~imo i vratimo u juhu, dodamo tofu i maslac od lana. Kuhani krumpir s korom, skuta s lanenim uljem i per{inom ili mljevenim anisom. Desert: nadjevene datulje. Datuljama oprezno izvadimo ko{tice i punimo ih orasima, brazilskim ora{~i}ima ili pistacijama. Nave~er: Puding od heljde s nezasla|enim sokom od borovnice; garnirani kru{~i}i s maslacem od lana i kremastim sirom.

21. DAN Ujutro: Mljevene sjemenke lana, sloj jabu~nog pirea s gro‘|icama namo~enim u sok, sloj skute s lanenim uljem i medom. U podne: Belgijska endivija s posebnom majonezom za~injenom limunom i kiselim krastavcima. Dugozrnata ri‘a s dodatkom maslaca od lana, zgnje~ena raj~ica i pirjana paprika. Nave~er: Sojine pahuljice namo~ene u vru}e mlijeko s dodatkom kreme od lje{njaka; manji sendvi~i s ra‘enim kruhom i raj~icom, rotkvicom i kri{kom krastavca.

22. DAN Ujutro: Mljevene sjemenke lana, sloj skute s lanenim uljem i medom te velika ‘lica ulja od sjemenki maka, sve posuto makovim sjemenkama. U podne: Plata povr}a: korabica s kremom od badema, per{in, manji krastavac, repa, preljev od orahovog ulja. Desert: skuta s lanenim uljem i medom s dodatkom pirea od {ipka. Nave~er: Puding od heljde s jabu~nim pireom; za~injeno anisom.

23. DAN Ujutro: Mljevene lanene sjemenke pomije{ane s puno soka od borovnice; preko tog sloja stavimo smjesu skute, lanenog ulja i meda. U podne: Slo‘enac od kelja pup~ara s maslacem od lana; serviramo s pr‘enom kri{kom celera. Desert: nemasna skuta s lanenim uljem i medom, posuta orasima. Nave~er: Juha od ri‘e na mlijeku, zasla|ena medom; kru{~i}i garnirani maslacem od lana, kremastim sirom, kimom i per{inom.

PROTIV RAKA

24. DAN Ujutro: Mljevene lanene sjemenke, sloj kri{aka mandarine, sloj smjese od skute, lanenog ulja i meda, kojoj smo dodali malo zgnje~ene mandarine. U podne: Topla ~ista juha od povr}a sa svje‘im pireom od raj~ice i mrkvom. Kuhani krumpir s korom, nemasna skuta s lanenim uljem i per{inom ili kimom. Desert: vo}na salata prelivena uljem od oraha (bez skute). Nave~er: Kru{~i}i garnirani sirom, rotkvicom i krastavcem.

25. DAN Ujutro: Mljevene sjemenke od lana, skuta s lanenim uljem i medom, ribani kokos i kokosovo mlijeko. U podne: Juha od le}e sa sirovim kiselim kupusom, zama{}ena maslacem od lana. Desert: ~a{a nezasla|enog vo}nog soka. Nave~er: Kru{~i}i garnirani kremastim sirom i kimom ili kamamberom i paprikom.

26. DAN Ujutro: Mljevene sjemenke lana, skuta s lanenim uljem i medom te svje‘i ananas narezan na kocke; kruh s edamerom. U podne: Plata povr}a: korabica, mrkva, povr}e u octu; cvjeta~a s maslacem od lana. Krumpir kuhan s korom. Desert: skuta s lanenim uljem, medom i bananom. Nave~er: [alica juhe od vode u kojoj se kuhala cvjeta~a (ostatke od ru~ka zgnje~imo ru~nim mikserom). Poslu‘imo toplo sa sendvi~ima od kremastog sira i raj~ice.

27. DAN Ujutro: Mljevene lanene sjemenke, sloj kru{ke narezane na kocke, sloj posebne majoneze. U podne: Kelj pup~ar zama{}en maslacem od lana. Krumpir kuhan s korom. Banana. Nave~er: Sojine pahuljice namo~ene u vru}e mlijeko. Poslu‘imo s kremom od badema. Kru{~i}i garnirani sirom ili namazom od gljiva.

28. DAN Ujutro: Mljevene lanene sjemenke, sloj jabu~nog pirea i gro‘|ica namo~enih u soku, sloj skute s lanenim uljem i medom, sve to po{kropimo vo}nim sokom. U podne: Endivija s posebnom majonezom i povr}e u octu. Ka{a od heljde s gljivama. Kru{~i}i garnirani sirom. Nave~er: Ostatci od ru~ka, zgnje~eni i pripremljeni kao juha; kru{~i}i garnirani kremastim sirom i rotkvicom.

D

-

12 PROSINAC 06

-

Misteriji 31


♣♦♥

Test va{eg odnosa prema zdravlju (3)

Kako se lije~ite? D

obro je znati kakve su nam potrebe i o~ekivanja u pogledu osobnog zdravlja. Postoje brojni ~imbenici zbog kojih se one razlikuju od jedne do druge osobe: obzirom na starost, spol, naobrazbu, dru{tveno okru‘enje … Sljede}i test od trinaest pitanja pomo}i }e vam utvrditi u koji profil se vi ubrajate.

1 2 3 4 5

Jeste li ve} napravili bilancu svog zdravstvenog stanja? a) da, na zahtjev svog lije~nika ♣ b) da, na vlastitu pobudu ♦ c) nikad ♥ ^injenica da nemate prekomjernu tjelesnu te‘inu vam … a) puno zna~i ♦ b) prili~no je va‘na ♣ c) uop}e nije va‘na ♥ Da li se bavite nekom tjelesnom aktivno{}u za o~uvanje tjelesne kondicije? a) da, iako ne redovito ♣ b) da, vrlo redovito ♦ c) ni{ta posebno ♥ Je li u va{oj okolici neki lije~nik? a) me|u ro|acima i prijateljima ♦ b) me|u va{im znancima ♣ c) ne ♥ Ako ste bolesni idete: a) uvijek svojem lije~niku ♣ b) prvom lije~niku koji je slobodan ♦ c) nikome ako zaista nije nu‘no ♥

32 - 12 PROSINAC 06 -

6 7 8 9

U va{em adresaru imate podatke … a) osobnog lije~nika ♣ b) vi{e op}ih lije~nika i specijalista ♦ c) nemate podatke niti jednog lije~nika ♥ Migrena, bolovi u trbuhu i le|ima … a) te{ko shva}ate {to se doga|a s vama ♣ b) takve te{ko}e lije~ite sami ♦ c) uop}e ne uva‘avate ♥ Kad ste u ordinaciji … a) lije~nika se ne usu|ujete upitati o pojedinostima ♣ b) lije~niku postavljate pitanja ♦ c) {to br‘e do|e kraj to bolje ♥ Da li ponekad tra‘ite drugo mi{ljenje? a) nekog bli‘njeg ♥ b) nekog drugog lije~nika ♦ c) nikad ♣

10

Da li ponekad ne uzmete prepisani lijek? a) nikad ♣ b) ponekad, iz straha od negativnih nuspojava ♦ c) ~esto jer mi nisu potrebni ♥

11

Bolovi u grlu, ka{alj, prehlada, ta zima – opet vas je napala … a) nakon dva dana od svog lije~nika tra‘ite antibiotike ♣ b) paracetamol, kapljice za nos; koristite sve {to na|ete u svom ormari}u ♦ c) inhalacije, grog, pastile s medom; te{ko}e strpljivo podnosite ♥

Da li ste za gore navedene pote{ko}e nekad uzeli neki lijek bez da se prije posavjetujete s lije~nikom? a) nikad ♣ b) ponekad ♦ c) ~esto ♥

12 13

Da li ponekad uzmete lijek koji vam je preporu~io znanac? a) rijetko ♣ b) ponekad ♦ Da. Fi. c) ~esto ♥

D

Najvi{e ♣: Medicinski svijet nije vam previ{e blizak pa stoga na vas ostavlja veliki utisak. Potpuno vjerujete medicini i lije~nicima. Ponekad ~ak i previ{e … Bolje se informirajte, a ponekad i malo vi{e kriti~nosti ne bi {kodilo. Najvi{e ♦: Svoje zdravlje uzimate u svoje ruke, a od svojeg lije~nika o~ekujete da bude u~inkovit. Za vas je stru~njak kao i svaki drugi i isto tako mo‘e pogrije{iti. Pazite samo da ne precijenite svoje znanje i da si sami ne propisujete lijekove. Najvi{e ♥: Glede napretka medicine prili~no ste skepti~ni. Odbijate prekomjernu uporabu lijekova jer ponekad vi{e {tete nego koriste. Radije koristite druge alternative. Zdravstvena upozorenja vam se ~ine pretjerana, a time mo‘da naginjete ka zanemarivanju svojeg zdravlja.


Elektromagnetska i geomagnetska polja utje~u na zdravlje i nadosjetilne sposobnosti

Jesmo li »na{timani« na Zemlju? Geomagnetska stimulacija epifize uzrokuje tvorbu spojeva vrlo sli~nih biljnim halucinogenima koji se koriste za promijenjena stanja svijesti i »ulazak u Polje«. u neuronskim sinapsama i izazivanje reakcije sli~ne halucinacijama kod uzimanja droge. Trenutno prevladava mi{ljenje da neuromodulatori za svoje djelovanje trebaju 5-metoksidimetiltriptamin te da epifiza blokiranjem monoaminoksidaze

kontrolira i pove}ava koncentraciju serotonina. Ta regulacijska funkcija blokiranja jedne i poticanje sinteze druge tvari prema nekima katalizira, tj. poti~e snove. Na temelju brojnih ~injenica mo‘emo zaklju~iti da je tvorba serotonina i melatonina povezana s nadosjetilnim sposobnostima. Mnogo halucinogenih tvari kemijski je srodno tvarima koje proizvodi epifiza. Jage ili ajahuaska, obredni napitak kojim neka amazonska plemena izazivaju nadosjetilne reakcije u svrhu iscjeljivanja, vidovitosti i predskazivanja, pripravlja se od lokalnih biljaka puzavica (Banisteropsis caapi), a po kemijskom je sastavu ta tvar gotovo istovjetna 5-metoksidimetiltriptaminu u ~ovjeka.

ZEMLJA STIMULIRA EPIFIZU NA PROMJENU STANJA SVIJESTI

Foto Internet

U

sedmom broju Misterija u ~lanku »Unutarnji kompas« mogli ste pro~itati da je Zemlja gigantski magnet koji utje~e na na{e zdravlje i intuiciju, a antena kojom se »u{timavamo« na svijet jest ‘lijezda epifiza. Znanstvenica Serena Roney-Dougal sakupila je nekoliko vrlo uvjerljivih istra‘ivanja o mogu}im biolo{kim mehanizmima preko kojih magnetizam Zemlje poti~e epifizu da se uskladi sa Zemljinim frekvencijama. Znamo da epifiza proizvodi hormone od serotonina i njegova prekursora triptamina te da je u njoj sadr‘ana najve}a koncentracija serotonina u odnosu na druge dijelove mozga. Nedavno istra‘ivanje na podru~ju neurokemije pokazalo je da epifiza proizvodi i tvari sa svojstvom neuromodulatora, takozvane betakarboline koji utje~u na mozak. Betakarbolini djeluju kao inhibitori monoaminoksidaze i ponovnog preuzimanja serotonina. To zna~i da inhibiranjem ponovnog preuzimanja serotonina u neuronske sinapse sprje~avaju poreme}aje u njegovu djelovanju. Sli~no djeluju i selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina, me|u koje spada i Prozac. Neki rezultati ~ak pokazuju da je epifiza sposobna od melatonina proizvesti halucinogenu tvar 5-metoksidimetiltriptamin. Posljedica tog procesa mo‘e biti udru‘ivanje amina

-

Roney-Dougalova tvrdi da geomagnetska stimulacija epifize uzrokuje tvorbu tvari sli~nih biljnim halucinogenima. Te tvari uzrokuju promijenjena stanja svijesti i »ulazak u Polje«. Sve se to sla‘e s tezama o melatoninu i serotoninu, koje nalazimo u literaturi gdje se spominje povezanost tih dviju tvari s psihozom i psihodeli~nim drogama. Ako su spomenuti spojevi zaista »krivi« za sanjanje, ne mo‘emo zanemariti ~injenicu da se nadosjetilnim do‘iv-

12 PROSINAC 06

-

Misteriji 33


LI

»NA{ TIMANI«

NA

Z EMLJU ?

ljaji najlak{e pojavljuju ba{ u stanjima sli~nim snovima. Kako Zemljino magnetsko polje i njezine energije utje~u na kemijske spojeve u mozgu? Znanstvenici su otkrili da elektromagnetska i geomagnetska polja intenzivno utje~u na proizvodnju i aktivnost enzima hidroksindol-O-metiltransferaza (HIOMT). Upravo on ima klju~nu ulogu u sintezi melatonina, a mo‘da ~ak i 5-metoksitriptamina. Nekoliko je istra‘ivanja pokazalo da promjena magnetskog polja mo‘e uzrokovati promjene u djelovanju spomenutog enzima. Studije na ‘ivotinjama isto su tako otkrile da svaka ve}a promjena u magnetskom polju okoli{a, bilo da se radi o njegovu pove}anju ili smanjenju, inhibira tvorbu HIOMT-a. Druga istra‘ivanja pokazuju da magnetska polja sna‘no utje~u na enzim serotonin-N-acetiltransferazu koji sudjeluje u sintezi melatonina. Ako je to istina, ka‘e Roney-Dougalova, svaka zna~ajnija promjena u Zemljinom magnetskom polju mo‘e u na{em tijelu prouzro~iti osloba|anje prirodnih halucinogena i time pove}ati na{u nadosjetilnu receptivnost.

GEOMAGNETSKA AKTIVNOST I SNOVI ^itav niz nadasve zanimljivih studija ukazuje na odre|enu vezu izme|u geomagnetske aktivnosti i pove}anja koli~ine snova, odnosno nadosjetilnih do‘ivljaja. Poznati parapsiholog Stanley Krippner u jednom je istra‘ivanju opisao pokus iz laboratorija snova u kojem je polovica ispitanika spavala u jednom prostoru, a druga im je polovica u budnom stanju »slala« odre|ene likove, ‘ele}i pritom da se ti likovi na|u u snovima koje su sanjali testirani spava~i. Probudiv{i se, morali su potanko opisati svoje snove nakon ~ega su analizirali povezanost izme|u snova i odaslanih likova. Tijekom pokusa, koji je trajao dvadeset no}i, mjerena je i Zemljina geomagnetska aktivnost. Pokazalo se da su spava~i u no}ima sa slabijom geomagnets-

34 - 12 PROSINAC 06 -

Ajahuaska, obredni napitak kojim neka amazonska plemena izazivaju nadosjetilne reakcije u svrhu iscjeljivanja, vidovitosti i predskazivanja, pripravlja se od lokalnih biljaka puzavica (Banisteropsis caapi), a po kemijskom je sastavu gotovo istovjetan 5-metoksidimetiltriptaminu, produktu epifize.

kom aktivnosti puno bolje »lovili« odaslane likove. U drugom istra‘ivanju Krippner se sa suradnicima, u razdoblju od osam dana, dvadeset puta susreo s jednim brazilskim medijem u namjeri da provjeri jesu li njegove nadosjetilne sposobnosti u bilo kakvoj vezi s magnetskom aktivnosti Zemlje. Krippnerova je ekipa bilje‘ila medijev puls, krvni tlak, pH sline te mjerila valove magnetskog polja na podru~ju Brazila gdje se pokus odvijao. Nakon obrade sakupljenih podataka istra‘iva~i su zaklju~ili da su sposobnosti medija izra‘enije prije nego {to mu se pove}a dijastoli~ki krvni tlak (kad se sr~ani mi{i} opusti da bi primio krv) te uo~i pove}anja aktivnosti magnetskog polja Zemlje. Tako|er su otkrili pouzdanu vezu izme|u dnevne u~inkovitosti

Istra‘ivanje je pokazalo da su sposobnosti brazilskog medija bile izrazitije uo~i pove}ane aktivnosti Zemljinog magnetskog polja.

nadosjetilnih sposobnosti mjerenu po satima i dnevnog geomagnetskog indeksa za cijelu ju‘nu Zemljinu polutku. Ima li Zemlja, osim geomagnetskog signala, i sr~ani otkucaj kojime i mi sami pulsiramo?

ZEMLJIN OTKUCAJ SRCA Poznata je ~injenica da je na{ planet okru‘en slojem elektri~no nabijenih ~estica nazvanih ionosferom. Prostor ili »rupa« izme|u Zemlje i ionosfere elektri~no rezonira, a u njemu elektromagnetski valovi kru‘e na vrlo niskim frekvencijama. Ta elektromagnetska polja nisu koncentrirana na jednom mjestu, {to zna~i da mogu u trenu komunicirati i s drugim valovima. Godine 1954. njema~ki je fizi~ar W. O. Schumann prvi otkrio frekvenciju Zemljine ionosferske rupe. Frekvencija pokazuje koliko se puta u sekundi val ponavlja (di‘e i pada). Ta pulsirana frekvencija izra~unava se u ciklusima na sekundu, pri ~emu svaki ciklus ozna~ava koliko puta elektromagnetski val, koji putuje brzinom svjetlosti od 115 300 kilometara u sekundi, okru‘i promjer Zemlje, a taj iznosi oko 12 750 kilometa-

Foto Internet

JESMO


J ESMO ra. Te rezonance se s obzirom na frekvenciju prili~no razlikuju, od 6 do 50 ciklusa u sekundi, odnosno 7, 8, 14, 20, 33, 39 te 49 Hz. Dnevne varijacije iznose ±0,5 Hz. Naj~e{}i modus djelovanja je 7,5 ciklusa u sekundi, a po njegovom pronalaza~u nazivamo ga Schumannovom rezonancom i upravo tu brzinu ciklusa ~esto poetski nazivaju Zemljinim »otkucajem srca«. Jedan ciklus u sekundi odgovara jednom Hz, tako da je 7,5 ciklusa u sekundi 7,5 Hz. Podatci pokazuju da se Schumannova rezonanca pove}ava: trenutna brzina iznosi 11 ciklusa u sekundi te i dalje raste. Schumannove rezonance ne stvara samo Zemlja, ve} i elektri~na aktivnost atmosfere. Svakog trena oko Zemljine kugle javlja se ~etiristotinjak oluja s gromovima i upravo ta vrsta nevremena emitira elektri~nu struju koja stvara Schumannovu rezonancu. Pokojni australski fizi~ar L. B. Hainsworth sakupio je podatke o tome da su ti elektri~ni udari na neki na~in povezani s frekvencijama na{eg tijela. Hainswortha je na prou~avanje potaknula ~injenica da se istra‘iva~i nisu mogli slo‘iti oko pitanja djeluje li geomagnetska privla~nost Zemlje na zdravlje ljudi. Mnogo je studija, dodu{e, ukazivalo na pozitivnu korelaciju tih dviju pojava, no puno je bilo i takvih koje to nisu mogle dokazati. Hainsworth je posumnjao da na ljude utje~e jo{ neki ~imbenik koji do tada nitko nije uzimao u obzir. Mo‘dane frekvencije mogu se izmjeriti elektroencefalografom koji bilje‘i brzinu neuronskih impulsa u ciklusima na sekundu. Za budno, svjesno stanje zna~ajni su beta valovi koji imaju oko 14 ciklusa u sekundi ili 13 do 40 Hz. Kada sanjamo ili meditiramo, mo‘dane se reakcije uspore i nastupaju alfa valovi sa 7 do 13 ciklusa u sekundi. Mozak ima jo{ sporije na~ine djelovanja: valove theta, karakteristi~ne za spavanje i za vrlo duboka meditativna stanja, brzine od 4 do 7 ciklusa u sekundi te valove delta koji se javljaju u vrlo dubokom spava-

nju i imaju frekvenciju od 0 do 4 Hz. Hainsworth i neki drugi autori uo~ili su da je za ~etiri najni‘a na~ina djelovanja elektromagnetskog signaliziranja Schumannove rezonance zna~ajna oscilacija u rasponu od 6 do 30 Hz. Nadalje, prosje~na frekvencija prvog na~ina djelovanja Schumannove rezonance (7,8 Hz) odgovara stanju alfa valova, a prosje~na frekvencija drugog na~ina (14,1) stanju beta valova.

PROMJENE U IONOSFERI POVEZANE SU S DU[EVNIM POREME]AJIMA Hainsworth je znao da oluje mogu izazvati velike promjene u ionosferi, da su geomagnetske oluje povezane s olujama u ionosferi te da su promjene elektromagnetskog polja ionosfere povezane s du{evnim smetnjama. Ako zasljepljuju}a svjetlost i slu{ni signali u rasponu od 3 do 30 Hz mogu imati biolo{ki u~inak, zaklju~io je, onda nema razloga da

Na{i alfa ritmovi povezani su s ekstremno niskim frekvencijama elektromagnetskih signala koji kru‘e oko zemaljske kugle. isti u~inak ne izazovu i signali elektromagnetskog polja isto tako niskih frekvencija. Hainsworth se pitao je li to puki slu~aj ili pak mo‘dane alfa valove na neki na~in ipak izaziva Schumannova rezonanca. Do{ao je do zaklju~ka da se ne radi o slu~aju. Schumannova rezonanca zaista poma‘e pri nastajanju na{ih mo‘danih valova. Na{i alfa ritmovi nesumnjivo su povezani s ekstremno niskim frekvencijama elektromagnetskih signala koji kru‘e oko Zemlje i na ~ije se frekvencije na{ sredi{nji ‘iv~ani sustav o~ito »na{timava« i slu{a ih. Kad su se tijekom evolucije ~ovjeka

LI

» NA { TIMANI«

NA

Z EMLJU ?

kao reakcija na vanjske ~imbenike razvijale osnovne frekvencije na{ih biolo{kih ritmova, najvjerojatnije smo »slu~ajno otkrili prevladavaju}u, alfa frekvenciju oscilacija to~no na mjestu gdje je najmanja interferencija zbog prirodno prisutnih vanjskih signala.« Ako je to sve to~no i ako zaista primamo neki vi{i signal, na to vjerojatno reagiramo simptomima stresa, poput du{evnih smetnji i sr~anih napada. Prenizak signal mo‘da uzrokuje pove}anu razdra‘ljivost, rastresenost i, kao posljedicu svega toga, nesre}e.

U STANJU ALFA UJEDINJENI SMO SA ZEMLJOM Hainsworthova teorija dobro je argumentirana, no ostaje samo na razini teorije. Drugi istra‘iva~i nastavili su njegovo djelo i ukazali na druge uvjerljive veze izme|u mo‘danih impulsa i sredi{njeg otkucaja Zemlje. U knjizi Energy Medicine (Redwing Books, 2000.) James Oschman opisuje vi{egodi{nji rad fizi~ara Roberta Becka koji je prou~avao u~inke na mozak psihi~ki senzibilnih ljudi razli~itih tradicija i kultura iz cijelog svijeta, od {amana i havajskih kahuna do keltskih maga, vidovnjaka i medija. Mjerenjem njihovih mo‘danih valova pomo}u EEG-a Beck je do{ao do zaklju~ka da su svi, u stanju promijenjene svijesti, za vrijeme iscjeljivanja emitirali sli~ne mo‘dane valove. Bez obzira na razli~itost njihovih struka i uvjerenja, mozak im se u stanju promijenjene svijesti na jednu ili vi{e sekundi prekop~ao na nisku frekvenciju. U tim su se trenutcima mo‘dani valovi u fazi (istodobnom postizanju najvi{e i najni‘e to~ke), kao i u frekvenciji (brzini), vremenski uskla|ivali sa Schumannovom rezonancom. Ako je to to~no, onda smo svaki put kad se nalazimo u alfa stanju i kad je snaga prirodnih elektromagnetskih valova koji kru‘e oko nas najmanja, zaista u rezonanci ujedinjeni sa Zemljom. Ra. Pu.

D

-

12 PROSINAC 06

-

Misteriji 35


Uloga kemijskih elemenata u ljudskom organizmu (1)

Pri~a o elementima

36 - 12 PROSINAC 06 -

Obradit }emo djelovanje pojedinih elemenata u ljudskom tijelu, njihove osnovne prehrambene izvore, posljedice njihova pomanjkanja ili prevelikih koli~ina te koji se od njih dopunjuju, a koji isklju~uju … Pri~a o kemijskim elementima po~inje prije 13,7 milijardi godina kad se u velikom prasku rodio na{ svemir. Iz ni~ega, punog energije, nastalo je ne{to {to danas poznajemo kao materiju. ^udo stvaranja, fizikalni fenomen ili kemijska anomalija, kako je kome drago, vjerojatno }e zauvijek golicati ljudsku ma{tu i zahtijevati osobno prihvatljivu interpretaciju. Prva materija bila je sastavljena od prvih pet elemenata periodnog sustava: lagan i uvijek spreman na dru{tvo – vodik; najmanji ali najstariji iz plemstva i uvijek od drugih odvojen – plemeniti helij; pravi pravcati metal no lak{i od vode, prvi u svom rodu metala – litij; sladak po okusu no strahovito otrovan i po svojoj otpornosti poznat – berilij; i najve}i od prve petorke, po rodu prvi me|u metaloidima – bor. Najstarijih pet se je onda fuzijom ili stapanjem atomskih jezgri spajalo u sve ve}e i ve}e elemente, sve do raznovrsnosti kemijskih elemenata koju poznajemo danas. ^ovjek, ta ~udesna tvorevina, kompleksni proteinski stroj s jo{ kompleksnijom i nerazumljivijom du{evnosti! Najvjerojatnije }e nam du{evnost zauvijek

Foto L. Z.

P

osjetio me jedan dan urednik ~asopisa koji upravo ~itate i rekao mi da rado upoznaje ljude koji se bave tajnama razdvajanja zdravlja od bolesti. Malo smo popri~ali … i rodila se nova kolumna u ~asopisu Misteriji. Ova koju upravo ~itate. U njoj }ete na}i odgovore na pitanja poput ovoga: »Za{to imam previsoki krvni tlak ako mi nedostaje magnezija?«, ili »[to bi mi se dogodilo kad bih progutao olovnog vojnika?«, ili pak: »Za{to je zbog ‘ive Ludi Klobu~ar iz Alice u zemlji ~udesa bio tako brbljav?«. Mo‘da vas je oduvijek zanimalo za{to se zbog pomanjkanja cinka pove}ava prostata ili pak za{to premalo kroma dovodi do {e}erne bolesti. Ako ste sada barem malo radoznali, imate dobar razlog za ulazak u ovu malu {kolu periodnog sustava u ~ovje~jem tijelu. Poput Arijadnine niti kroz ~lanke }e nas pratiti periodni sustav elemenata koji je godine 1869. sastavio ruski kemi~ar Mendeljejev. Od tada je u njega upisano 116 elemenata od kojih se njih samo 94 pojavljuje u prirodi. No, to nikako ne zna~i 94 nastavka kolumne jer me|u njima ima puno elemenata koji u na{em organizmu nemaju nikakvu ulogu, odnosno biolo{ki su posve neaktivni. Osvje‘imo svoje osnovno znanje iz kemije prije nego se otputimo na putovanje od vodika do olova koje kotira tamo negdje oko tridesetog mjesta s kraja ljestvice. Kemijski element, nazvan jo{ i kemijsko po~elo, po definiciji je tvar koju niti jednim kemijskim postupkom nije mogu}e rastaviti na jednostavnije dijelove. Kemijski se elementi dijele na metale, polumetale ili metaloide i nemetale. Najmanje ~estice kemijskog elementa nazivaju se atomi.

Sa{o Burja

ostati skrivena velom tajne dok je ve} puno toga poznato o djelovanju na{e materijalne komponente – tijela. Kolumna je koncipirana tako da u njoj obradimo djelovanje pojedinih elemenata u ljudskom tijelu, njihove osnovne prehrambene izvore, posljedice njihova pomanjkanja ili prevelikih koli~ina te koji se od njih dopunjuju, a koji isklju~uju. Za poslasticu – mo‘da jo{ kakva zanimljivost iz kemije ‘ivotinjskog i biljnog svijeta. Toliko u uvodu i dovi|enja do vodika! Sa{o Burja

D


Tesla je upozoravao na zna~enje bioenergije u ljudskom organizmu

Iscjeljuju}a purpurna plo~a OBNOVA TOKOVA Na prostore biv{e Jugoslavije je stigla po~etkom devedesetih godina opet zahvaljuju}i Lindi Goodman i tada{njem beogradskom ~asopisu »Zodijak«. Prije prvih kupaca plo~u su ispitale klinike i specijalizirani instituti. Sve {to je pisalo u uputama za upotrebu plo~e, pisalo je i u izvje{tajima stru~nja-

o

L.

Z.

Zadnjih deset godina u svijetu se prodalo vi{e od 100 milijuna purpurnih plo~ica.

Fo t

T

eslina purpurna plo~a, koju se mo‘e naru~iti i preko na{eg ~asopisa, u ovoj Teslinoj godini je opet pobudila veliki interes zbog svoje velike energetske snage. Naravno da se ne mo‘e uspore|ivati s magnetskom rezonancom, ~iji je praotac tako|er Tesla, no ipak, u pogledu svog djelovanja postaje sve po‘eljnije pomagalo u svakom domu. O Teslinoj purpurnoj plo~i prva je progovorila pokojna Linda Goodman, astrologinja svjetskog glasa. Nakon izdanja njezine knjige »Zvjezdani znaci«, nije bilo holivudske zvijezde koja, javno ili tajno, nije nosila ovaj komadi} aluminija ljubi~aste boje. Nekima nije smetalo priznati kako im je plo~ica pomogla br‘em koncentriranju, lak{em svladavanju uloga i raznih fizi~kih i mentalnih prepreka tijekom snimanja. Kao ljubi~asti zrak, koji je njezino osnovno svojstvo, plo~a je, prije dvadesetak godina, munjevito proletjela svijetom muzi~ara, menad‘era, producenata, re‘isera, ~itavog jet seta zvjezdanog grada, a potom i kroz ~itavu Ameriku. Odatle kre}e u Europu, prvo u Englesku, zatim Njema~ku, [panjolsku, Gr~ku, a potom i daleku Australiju. Ako postoji bilo kakva tajna oko Tesline purpurne plo~e onda je ona sadr‘ana u pitanju: kako to da je samo u posljednjem desetlje}u, za to razdoblje su naime poznati podaci, nekolicina proizvo|a~a iz najrazli~itijih zemalja do sada prodala preko 100 milijuna ovih plo~ica!?

ka! Posebno se podvla~io njezin energetski potencijal. Tesla je bio gotovo potpuno posve}en lije~enju energijama i strujama tijekom ~itavog zadnjeg desetlje}a 19. stolje}a. Tada je nedvosmisleno ukazivao na zna~aj koji bioenergija ljudskog organizma ima za cjelokupno zdravlje organizma. Poznati su mu bili principi djelovanja akupunkture i smatrao je da su poreme}aji

-

12 PROSINAC 06

-

Misteriji 37


ISCJELJUJU}A

PURPURNA PLO ~ A

u funkcijama tijela naj~e{}e posljedica prekida tijeka energije ili »kratkih strujnih spojeva«. Obzirom na to, nije ~udno da je izumio i jednostavan ure|aj – plo~u koja svojim energetskim potencijalom obnavlja i stimulira prekinute tokove.

HARMONIJA SVEMIRA Linda Goodman, koja je purpurnu plo~u koristila do kraja ‘ivota, ovako je o njoj govorila: »Postoji niz na~ina da se i obi~an smrtnik pridru‘i harmoniji svemira. Jedan od njih je otkri}e inspirirano Teslinim radovima – ’purpurna plo~a’. Nastala je na osnovu ’kozmi~kih iskustava i saznanja’ ~ovjeka koji je dobro poznavao i temeljno prou~io Teslin rad – Teslu je i osobno poznavao – ali je ‘elio ostati anoniman. Izra|uju se mala i velika plo~a. Ve} je i mala u stanju napraviti gomilu ~uda, ali ja koristim obje i za razli~itu namjenu. Purpurne plo~e emitiraju energiju koja je u stanju prodrijeti u bilo koje ‘ivo bi}e – biljku, ‘ivotinju ili osobu. @ivotna energija ili prana mo‘e se mjeriti na nekoliko na~ina. Ako se za to koriste standardni radiestezijski elektri~ni instrumenti prosje~an mu{karac ili ‘ena dobiti }e vrijednost od 20 jedinica. S purpurnom plo~om u rukama vrijednost }e odmah sko~iti na ~itavih 90 do 95 jedinica. Stalnim kori{tenjem plo~e energetski nivo trajno dosti‘e 100 jedinica. Energija je mo‘da i ve}a, ali ne posto-

je instrumenti koji bi je mogli izmjeriti. Pove}anjem energije posti‘u se najmanje dvije stvari: ubrzava se duhovni razvoj i o‘ivljava proces regeneracije stanica. Prvo i najva‘nije je {to }e plo~a polako, ali sasvim sigurno podi}i vibracijsku frekvenciju onoga koji je koristi, a to je veoma bitno. Poznato je da svaki ~ovjek vibrira na individualnoj frekvenciji svjetlosnih valova, {to je metafizi~ka ~injenica koja je temelj ogromnom broju neo~ekivanih ’~uda’. Stanovnici civiliziranih dijelova d`ungle ~esto ne dozvoljavaju istra`iva-

STVARA POZITIVNO POLJE Teslina purpurna plo~a djeluje kao prijemnik kozmi~ke energije iz okoline i nije joj potrebno »punjenje«. Energiju emitira automatski i tako oko sebe stvara pozitivno polje koje djeluje ozdravljuju}e, sprje~ava razvoj bolesti, otklanja napetost i pobolj{ava op}e raspolo‘enje, podi‘e nivo osobne energije, regulira dotok energije u oboljele organe, »rashla|uje« i olak{ava glavobolje, poma‘e kod uganu}a, nagnje~enja mekih tkiva, kod upala normalizira vibracije oboljelog mjesta, ispod posude sa cvije}em pobolj{ava rast biljaka, otklanja umor i depresiju. Tamo gdje poma‘e akupunktura, poma‘e i plo~a. Povremeno se ~isti ispiranjem hladnom vodom. Nikada i nikako ne mo‘e nanijeti {tetu.

38 - 12 PROSINAC 06 -

~ima ili drugim posjetiocima fotografiranje jer im tako ’odnose djeli} du{e’. To nije to~no. Me|utim, fotografi zaista ’potkradaju’ osobni frekventni nivo. Na neki na~in, fotografiranjem se frekvencija svake osobe utiskuje na negativ i pozitiv fotografije. Ba{ zbog toga purpurna plo~a djeluje samo ako negativ snimke nije uni{ten ili se sigurno negdje nalazi. Recimo, na primjer, da se dijete, voljena osoba ili prijatelj pona{a neugodno kao {to to svi ponekad radimo s vremena na vrijeme. Njihovo se pona{anje uz pomo} plo~e mo‘e pretvoriti u pozitivno – ne trajno, ali bar do naredne prilike. (Osobi s kojom vr{ite provjeru djelovanja plo~e nikako nemojte re}i o ~emu se radi). Fotografiju osobe, ako ste sigurni da negativ postoji, postavite na malu purpurnu plo~u, licem okrenutim prema dolje. Ostavite je najvi{e jedan sat (neki ljudi su preosjetljivi na energetske emisije, pa bi prekomjerna doza mogla izazvati nervozu ili napetost). Obi~no, ve} posle 15 do 20 minuta, ~ovjek koji je do maloprije izgledao sebi~an, tvrdoglav, ljutit i odbojan, postaje veseo, {armantan, dru‘eljubiv. Kada vam se to dogodi u prvih nekoliko poku{aja biti }ete skamenjeni od ~uda. A do tada sam uvjerena kako mi ne}ete vjerovati niti jednu jedinu rije~. Ovu tehniku nikada ne bi trebalo koristiti za neke trivijalne razloge ili kao ’crnu magiju’ s namjerom utjecanja na slobodnu volju osobe jer plo~a nema takav u~inak. Kada bi se tako ne{to i poku{alo, zakoni svemira koji ’nadziru’ `ivotnu energiju automatski bi zaustavili proces, a vi{ak stvorene energije bi se kao bumerang vratio ka crnomagijskom umu.« Bilo bi neozbiljno re}i da je Linda Goodman u ovoj pri~i bila do kraja u pravu. Njezina fasciniranost plo~om mo‘da je bila pretjerana, ali je sasvim jasno da milijuni kupaca plo~e u svijetu te{ko mogu toliko puta napraviti istu gre{ku. Mo‘da je to pomalo »uvrnuto«, ali svima poma‘e. Aleksandar Milinkovi}

D


Uz pomo} an|ela mo‘emo se povezati s unutarnjim svijetom i ostvariti na{e ciljeve

S an|elima do cilja A

n|eli su uvijek uz nas, pozvali ih mi ili ne. Spremni su, dobronamjerni i radosni kad nam poma‘u. Mo‘emo meditirati, kupovati, voziti ili roniti – njima ni jedan zadatak nije premalen, niti jedan na{ cilj prezahtjevan da ne bi zaslu‘io njihovu pa‘nju. Iz knjige Zamolite svoje an|ele s vama }emo podijeliti primjere kako na{i nebeski prijatelji ‘ive s nama i prate sve na{e svakodnevne aktivnosti i kako ih mo‘ete zamoliti za pomo} u postizanju svojih ciljeva. Neke knjige o an|elima usredoto~uju se na njihova ~udesna pomaganja, na slu~ajeve u kojima su spa{avani ‘ivoti ili sprije~ene velike nesre}e. Iako su takvi slu~ajevi, bez sumnje, vrlo upe~atljivi i dirljivi, doga|aju se obi~no tek jednom u ‘ivotu. Pri~e i vje‘be u knjizi pokazat }e vam prisutnost an|ela u na{em svakodnevnom ‘ivotu i njihovu spremnost da pomognu svakome od nas svakoga dana, a ne samo u posebnim prilikama. Ne radi se o blje{tavoj zabavi i poigravanju. Ovdje je rije~ o obi~nom ‘ivotu, o pla}anju ra~una i rje{avanju poreskih obveza. Ali i o pomo}i an|ela u ostvarivanju na{ih snova.

^AROBNOG [TAPI]A NEMA Iako uvijek spremni za pomo}, an|eli nisu dobre vile koje }e mahnuti ~arobnim {tapi}em i ispuniti svaku na{u ‘elju. Oni nam mogu pomo}i ispuniti ne{to {to od srca ‘elimo, ali ne mogu kreirati na{u sudbinu. To mo‘ete samo vi i Bog. An|eli su ovdje da bi kroz svakoga od nas slu‘ili Stvoritelju. U mnogim nam je prilikama

Jednom kad nau~ite razgovarati sa svojim an|elima, stvorit }ete s njima pravi partnerski odnos. i od mnogih na{ih nevidljivih pomaga~a ukazano da su ljudi ruke an|ela i glasovi njihovih nadahnutih poruka.

SURADNJA S AN\ELIMA Jednom kad nau~ite razgovarati sa svojim an|elima, stvorit }ete s njima pravi partnerski odnos. Partner je netko s kime ple{ete, netko tko se raduje s

vama, tko je spreman boriti se za vas i biti s vama kad sve la|e potonu. Da biste razvili ovakvo prijateljstvo, trebate samo zamoliti svojeg an|ela za pomo}. Vidjet }ete da }e se ~esto, u trenucima kad ih uistinu trebate, pojaviti i ako ih zaboravite pozvati. Zamolite svojeg an|ela da bude uz vas u svakom trenutku va{eg ‘ivota. Zamolite ga da umiri ili vodi va{u ruku kad radite ne{to {to zahtjeva vje{tinu ili mirnu i sigurnu ruku. Zamolite ga da vas vodi do ugodnog i prikladnog smje{taja ili restorana kad ste u nepoznatom gradu. Zamolite ga da vama ili osobama koje volite omogu}i sigurno putovanje i olak{a sve veze dok putujete. Kad god ‘elite pro{iriti ili pokazati svoje znanje, sposobnost ili vje{tinu, ne zaboravite zamoliti za pomo} svoje an|ele.

NAGLASITE POZITIVNO Jedna od dobrobiti u utjecanju an|ela je ~injenica da ~in pozivanja an|ela podi‘e na~in va{eg pristupa. Nadgradnjom svojeg pona{anja, otvaranjem afirmacijama i pozitivnim pogledima, pove}avate svoje mogu}nosti uspjeha u svemu {to radite ili ‘elite ostvariti. Dr‘e}i se vizije najboljeg mogu}eg ishoda, ohrabrujete i privla~ite pozitivnu energiju. Od najdavnijih vremena ljudi su se koristili pozitivnom energijom da bi na fizi~koj razini stvorili ono {to ‘ele. Zahvaljuju}i tome, stvorene su ~itave kulture i civilizacije. Tisu}ama godina odre|eni se na~ini energetskog rada pokazuju korisnima. Razli~iti sustavi i {kole nazivaju ih razli~itim imenima, a ponegdje su unesene neke promjene.

-

12 PROSINAC 06

-

Misteriji 39


S

AN \ ELIMA DO CILJA

No osnove ili koraci ostali su isti. Vrlo su jednostavni, a uz pomo} an|ela mo‘ete se poslu‘iti njima da biste postigli svoje ciljeve.

za manifestaciju kao da se ve} dogodila. Ona se i dogodila u jednoj drugoj dimenziji, u dimenziji na{ih krilatih prijatelja. Budite velikodu{ni u svojim zahvalama i u slavljenju Izvora svega {to postoji. PETI KORAK JE NAJTE‘I – OTPU{TANJE – kad trebate otpustiti svoj cilj Univerzumu, da bi ga preuzeo i isporu~io vam ono {to ste naru~ili. Pet rije~i lako je upamtiti: »Otpusti i predaj svemogu}em Bogu«.

PET KORAKA DO USPJE[NE MANIFESTACIJE Iako mo‘emo nabrojiti niz varijacija i dodataka procesu manifestacije, samo je pet univerzalno primjenjivih principa. Uz an|eosku pomo} mo‘ete prili~no oja~ati snagu ovih zakona jer an|eoska priroda sa sobom nosi i sastojak koji je od izuzetnog zna~aja za o~itovanje: prihva}anje ispunjeno ljubavlju. An|eli postoje na razini vi{ih misli, bli‘e podru~ju Stvarala~kog Izvora, stoga mogu sjeme va{eg cilja zasaditi u dimenziji u kojoj misao jest kreacija. PRVI KORAK U MANIFESTACIJI JE NAKANA – da stvorite svjestan izbor da dobijete {to ‘elite. Ako niste sigurni ‘elite li to uistinu, nekoliko trenutaka provedite u zami{ljanju da ste ono {to ‘elite i dobili. Ako ne mo‘ete zamisliti ili osjetiti kako je to, mo‘da to niti ne ‘elite. Ili mo‘da mislite da ‘eljeno ne mo‘ete dobiti. Ponekad kad mislimo da ne{to ne mo‘emo imati, tada prestanemo i ‘eljeti. Ipak, to nije stvaran prestanak ‘elje, ve} njeno nijekanje. Strah od razo~aranja ~esto oslabi nakanu. Bojimo se da ne}emo dobiti ono {to ‘elimo. Ovaj strah stvara osje}aj manje vrijednosti. DRUGI KORAK U POSTIZANJU CILJA JE SIGURNOST DA TO ‘ELIMO – i da smo spremni prihvatiti sve {to sobom donosi. Morate biti sigurni. Nema »ako« ili tu‘nih »kad bi« i »mo‘da«. Nema oklijevanja. Ovaj korak zahtijeva da se usredoto~ite na svoju nakanu i na uvjerenost da to mo‘ete dobiti. Jeste li ikada dobili ne{to {to ste o~ajni~ki ‘eljeli, samo da biste potom otkrili da to ne ‘elite? Ili niste znali {to biste s tim? Nesigurnost predstavlja klju~ni problem. TRE}I KORAK ZAHTIJEVA AFIRMACIJU – zahtijevanje onog {to ‘elite koriste}i se vizualizacijom, glasnim potvr|ivanjem, zapisivanjem ili crtanjem. Mo‘ete u~initi

40 - 12 PROSINAC 06 -

ODRE\IVANJE CILJEVA

bilo {to od navedenog, no {to vi{e toga u~inite tim bolje, jer svaki ovaj ~in poti~e va{u nakanu i ukorjenjuje se na fizi~kom podru~ju. Vizualizirajte postizanje svojeg cilja, do‘ivite ga u potpunosti svim osjetilima kojima mo‘ete – vidite ga i osjetite, ~ujte i dodirnite, ~ak ga i okusite ako je mogu}e. Potvrdite ono {to ‘elite izgovaraju}i glasno – »An|ele, odabrao sam dobiti _____.« Sjetite se rije~i iz Biblije: »U po~etku bija{e rije~«. Zvuk va{eg glasa stvara val, a mo} va{e nakane i jasno}a va{e vizualizacije tom valu daje snagu i trajnost. Neki ljudi osmi{ljaju svoju »kartu s blagom« na kojoj je ono {to ‘ele, izrezuju ilustracije koje ilustriraju njihove ciljeve i lijepe ih na svoju kartu. Svaki od tih postupaka usmjeruje va{u unutarnju uvjerenost i poti~e ostvarenje onoga {to ‘elite. Vi ste u su-stvarala{tvu s na{im Stvoriteljem – uz pomo} svojih voljenih an|ela. Na vama je samo da zamislite cijelu sliku i kako ‘elite da bude. ^ETVRTI KORAK JE ZAHVALNOST – zahvala

Iako uvijek spremni za pomo}, an|eli nisu dobre vile koje }e mahnuti ~arobnim {tapi}em i ispuniti svaku na{u ‘elju.

Prije nego krenete preko ovih pet kamena temeljaca do uspjeha, trebate odrediti {to ‘elite. Razgovor s va{im an|elom mo‘e vam pomo}i da se usredoto~ite na svoje ciljeve. @elite li zaista Alfa Romea ili ‘elite osje}aje koje izaziva pomisao da ga imate? Drugim rije~ima, ‘elite li ono {to ‘elite zbog sebe – ili da biste zadivili druge? Ako je va{ cilj biti bogat, na {to ‘elite tro{iti novac? Za dobrobit na fizi~koj, mentalnoj ili emocionalnoj razini ili da biste dokazali sebi i drugima da vrijedite? Kako je s drugim ‘eljama i potrebama? Razumijevanje {to uistinu ‘elite olak{at }e put do cilja. S an|elom mo‘ete razmotriti svoju motivaciju i i{~eprkati svako oklijevanje ili nesigurnost koja bi mogla omesti primanje onoga {to ‘elite. Ponekad je u podsvijesti skriveno ne{to poput osje}aja manje vrijednosti, straha ili zavisti, {to mo‘e stajati na putu ostvarenja na{eg cilja.

SASTAVITE SVOJU LISTU @ELJA Da biste odredili svoje ciljeve, dobro je zapo~eti s »listom ‘elja«. Zapi{ite sve {to ‘elite, bez obzira koliko te{ko ostvarivo izgledalo. Pro~itajte listu i uo~ite sva ponavljanja. Zatim ‘eljama pridodajte pojedinosti. Mo‘da }ete primijetiti da ih mo‘ete svrstati u kategorije, na primjer novac, zdravlje i osobni dojam, odnosi i sli~no. Koja vam je kategorija najva‘nija? Poredajte ih od najva‘nijih do najmanje va‘nih. To }e biti od velike pomo}i kad }ete odre|ivati prioritete i usmjeravati pa‘nju.

D


Parapsiholo{ke sposobnosti u teoriji i praksi (10)

Iscjeljivanje D

uhovno lije~enje ili iscjeljivanje je prijenos energije od jedne osobe na drugu, a odvija se na razli~ite na~ine. Neke iscjeljuju}e metode su polaganje ruku, masiranje, sugestija rije~ima, gledanje u o~i, misaona koncentracija, gla|enje aure. Ponekad ve} i sama prisutnost iscjelitelja omogu}uje da se njegova ili njena iscjeljuju}a energija neposredno prenese u bolesnikovu auru. Svaki ~ovjek s nadosjetilnim sposobnostima je vi{e ili manje iscjelitelj jer po potrebi kanalizira iscjeljuju}e energije. Ipak, mnogo osoba nije svjesno svojih sposobnosti iscjeljivanja. O‘ivljuju}om energijom koju {ire, pobolj{avaju ozra~je oko sebe. U njihovom se dru{tvu osoba »bolje osje}a«, a njihove iscjeljuju}e energije osje}aju i ‘ivotinje koje vole biti u dru{tvu iscjelitelja i dozvoljavaju im milovanje.

Iscjelitelj treba paziti da ga ne ve‘e samilost prema bolesniku jer u tom slu~aju pretjerano daje svoju vlastitu energiju umjesto da duhovna energija slobodno te~e bolesniku. Va‘no je uskladiti se s vi{im duhovnim silama, a to se razvija i ja~a svakodnevnim uskla|ivanjem. To zna~i voditi ~ist ‘ivot s njegovanjem tjelesne higijene, ~istog uma i plemenitih misli koje nas

Iscjeliteljem se najbr‘e postaje u dru{tvu drugog iscjelitelja ili grupe ljudi koji se bave iscjeljivanjem. Iscjeljuju}e sposobnosti se najlak{e razvijaju redovitom praksom sli~no kao {to i sviranje glazbenog instrumenta usavr{avamo samo ustrajnim vje‘banjem. Iscjelitelj treba paziti da ga ne ve‘e samilost prema bolesniku jer u tom slu~aju pretjerano daje svoju vlastitu energiju umjesto da duhovna energija slobodno te~e bolesniku. To mo‘e dovesti do iscrpljenosti koja mo‘e aktivirati prikrivene slabosti u tijelu i kod iscjelitelja uzrokovati povratak kakve bolesti. U skupini iscjelitelja aura br‘e oja~a tako da mo‘emo »osjetiti« bolest drugih ljudi te ujedno izbje}i utiskivanje impresija bolesti, depresija i tragedija u na{u auru.

Ilustracija arhiv Misteriji

VJE@BA STVARA MAJSTORA

dovo|enje energije odvo|enje energije smjer toka energije

Tok energije kod iscjelitelja: Energija je primarno usmjerena u dlanove. Iscjelitelji s jako otvorenom sr~anom ~akrom mogu energije dovoditi u sr~anu ~akru i odvoditi ih iz nje.

obuzimaju kad redovitom molitvom i meditacijom {irimo svijest. Korisno je pro}i te~aj o osnovnoj gra|i ljudskog tijela. Ako nam je poznata gra|a tijela i ako znamo gdje se nalaze ‘ivotno va‘ni organi, onda mo‘emo stru~no razgovarati s ljudima koji nam poku{avaju opisati svoje pote{ko}e. To ne zna~i da }emo glumiti lije~nika, dijagnosticirati bolesti i propisivati lije~enje ve} zna~i da bolesnika mo‘emo bolje razumjeti i lak{e kanalizirati iscjeljuju}e energije u pogo|ene dijelove tijela.

VO\ENO ISCJELJIVANJE Neke iscjelitelje u trans uvode duhovi koji su u prija{njem ‘ivotu tako|er bili iscjelitelji ili lije~nici, ali iscjelitelji te vrste su vrlo rijetki. Ve}ina iscjelitelja ima potpunu kontrolu nad svojim sposobnostima te su potpuno svjesni energija koje preko njih kanaliziraju duhovi-pomo}nici (poznati i kao an|eli). Ponekad te energije osje}aju kao {tipkanje, a tako|er i kao toplinu ili hladno}u u rukama, dlanovima ili prstima. ^isto}a je za iscjelitelja jako va‘na jer su bolesnici osjetljivi na mirise. Vrlo je neprijatno ako ko‘a iscjelitelja zaudara po znoju ili mu se iz usta {iri zadah po pivu, ribama ili ~e{njaku. Dobro je ako iscjelitelj preko obi~ne odje}e navu~e ~isti ogrta~ ili bijeli mantil jer to ostavlja dojam ~isto}e. ^ista je voda tako|er va‘na za iscjelitelja. Iscjeljuju}e energije se prenose dodirom ruka i zato ih trebamo ~esto prati. Ponekad, dodirom primimo i psihometri~ku impresiju o pacijentovoj bolesti. Isplahnimo ruke ~istom vodom tako da impresiju ne prenesemo na sljede}eg bolesnika jer }emo u tom slu~aju dobiti samo zamagljenu sliku o njegovim ili njenim potrebama.

-

12 PROSINAC 06

-

Misteriji 41


ISCJELJIVANJE

MORA LI ISCJELITELJ BITI POTPUNO ZDRAV? Moramo li sve vrijeme biti savr{eno zdravi? Naravno da bi bilo idealno kad bi svi iscjelitelji bili potpuno zdravi, iako osoba koja nije nikad osjetila bolove niti bolesni~ke nevolje u pravilu ne mo‘e razumjeti patnju drugih. Zato su, u mnogo slu~ajeva, dobri iscjelitelji ljudi koji su preboljeli te{ku bolest ili imaju neku smanjenu tjelesnu sposobnost zbog operacije, nesre}e ili deformiranosti. Najzna~ajnija je koli~ina energije koju iscjelitelj mo‘e koristiti za druge. Ako se zbog nekog tjelesnog nedostatka jako umara onda bi bilo bolje da odustane od iscjeljivanja. No, ako je iscjeliteljev nedostatak samo u no{enju nao~ala, umjetnih ekstremiteta ili ako ima povremene ‘elu~ane te{ko}e on je svejedno sposoban kanalizirati neprekinuti tok duhovne energije. To je mogu}e zbog toga {to se kod iscjeljivanja koristi samo manji dio emanacije energije iz aure iscjelitelja; iscjeljuju}a energija uglavnom dolazi od duhova-pomo}nika. U pravilu iscjelitelj jasno osje}a toplinu odnosno hladno}u u dlanovima ili rukama ili pak strujanje kroz vrhove prstiju. Ponekad osje}a {tipanje ili probadanje. Neki iscjelitelji ni{ta ne osje}aju, ipak, njihovi pacijenti osje}aju vru}inu ili hladno strujanje na mjestu na koje iscjelitelj rukama usmjerava energiju. Iscjeljivanje zahtijeva odre|en stupanj vjere kojom iscjelitelj, s vremenom, razvija nepokolebljivo uvjerenje da Duh mo‘e sve u~initi. Da. Fi. U sljede}em broju: Lije~enje na daljinu

D

42 - 12 PROSINAC 06 -

Neobi~an nalaz u Njema~koj govori o naprednom poznavanju astronomije u bron~anom dobu

Disk iz Nebre K

ad je blizu njema~kog mjesta Nebra prona|ena najmanje 3600 godina stara bron~ana plo~a s ucrtanim simbolima nebeskih tijela, arheolozi su po‘urili s obja{njenjem da je predmet slu‘io nekom, prema svemiru usmjerenom bogoslu‘ju. No, Talijan Diego Baratono je uvjeren da je nalaz zapravo jednostavan Mjese~ev kalendar. U Europi nema bogatih arheolo{kih zlatnim intarzijama. Na disku su bile nalazi{ta gdje bi se moglo kopati godi- urezane zlatne {are u obliku kruga, pone i godine i stalno jo{ ne{to pronalaziti. lumjeseca, luka i trideset kru‘i}a veli~iNalazi iz starije povijesti se pojavljuju ne i oblika le}e. Razli~ite analize, izme|u kod ve}ih infrastrukturnih radova – ce- ostalog mikrofotografije kristala kao sta, tunela, brana i sli~no. Tada arheolozi posljedice prirodne naravne oksidacije ‘ure i pred nestrpljivim gra|evinarima koju nije mogu}e krivotvoriti, potvrdile poku{avaju spasiti {to se spasiti dâ. Do- su autenti~nost nalaza i vremenski ga godi se ponekad i neki potpuno slu~ajan smjestile u vrijeme od najmanje 1600 gonalaz. Ne{to nalik tome se dogodilo na dina prije na{e ere, u rano bron~ano doba. Prema mi{ljenju ve}ine stru~njaka u brdu Mittelberg blizu Nebre, 180 kilometara jugozapadno od Berlina, kad se prilikom ilegalnog iskopavanja nai{lo na zanimljivu bron~anu plo~u.

PROVJERAVANJE »DIVLJEG« NALAZA Nalaz datira iz 1997. ili 1998. godine, a stru~njacima je u ruke do{ao tek 2003. godine. Arheolozi su kod takvih »divljih« nalaza posebno skepti~ni odnosno detaljni prilikom pregleda. O~ito su se uvjerili da je plo~a uistinu bila prona|ena na spomenutom bre‘uljku gdje je ve} bilo i ne{to drugih iskopina te je uzvi{enje moglo u pro{losti imati sakralno zna~enje. Slijedile su detaljne analize bron~anog diska sa

Foto Internet

Ako bez razloga postanemo depresivni; ako stalno osje}amo neprijatan miris koji nije u ozra~ju; ako nas mu~i bol za koju znamo da je povezana s nekim iscjeljivanjem – mo‘emo zaklju~iti da smo se »zarazili«. Pijenjem ~iste vode ne samo da odr‘avamo organizam ~istim ve} ~istimo psihometri~ke impresije koje neoprezno navla~imo na sebe.

Stru~njaci raspravljaju {to predstavljaju dva najve}a simbola na disku: Sunce i Mjesec ili pun mjesec i mjese~evu ~etvrt? Astronomi se priklanjaju zadnjoj teoriji, jer umjetnik iz bron~anog doba ne bi mogao zamisliti Sunce na nebu punom zvijezda. Diego Baratono je uvjeren da krugovi nisu zvijezde ve} trideset dana u mjesecu; dva puta prekinut rub diska po Baratonu predstavlja Sun~evu putanju na podru~ju Nebre i okolice.


D ISK

D@EPNA VERZIJA KALENDARA Znanstvenik Baratono razmi{lja jo{ i dalje. S obzirom da je mnogo zapadnoeuropskih megalita povezano s putanjom Sunca, a jo{ vi{e Mjeseca (Mjesec omogu}uje lak{e promatranje jer su promjene redovito svaki mjesec) i to za odre|eni teritorij, na primjer Stonehenge i neka druga mjesta, oni predstavljaju jednu vrstu ogromnog stati~kog mjese~evog kalendara. Za disk iz Nebre moglo

Razdoblje prve ~etvrti – od mla|a

Foto Internet

Kao {to je re~eno, arheolozi i drugi znanstvenici su posvetili du‘nu profesionalnu pa‘nju zanimljivom predmetu, no o njegovoj namjeni, odnosno kori{tenju nisu puno raspravljali. Zadovoljili su se s mi{ljenjem da je u pitanju prikaz svemira. Talijan Diego Baratono ima druk~ije mi{ljenje koje se ne sla‘e s idejom da bi takav predmet slu‘io nekom, u svemir usmjerenom bogoslu‘ju. Uvjeren je da je disk slu‘io vi{e zemaljskim potrebama, premda u rukama izabranih, mo‘da ~ak i sve}enika. U zlatnim ukrasima na plo~i on prepoznaje Mjese~eve faze te trideset dana umjesto zvijezda. Obrub diska, koji je dva puta prekinut predstavlja putanju Sunca na podru~ju Nebre i okolice, to jest lokacije nalaska. Baratono je uvjeren da je nalaz zapravo jednostavan Mjese~ev kalendar. Jednostavan, ali usprkos tome prili~no dosjetljiv i pouzdan. Ako zamislimo virtualne kazaljke koje ozna~avaju pojedine Mjese~eve faze, onda nam naizgled slobodno razbacani kru‘i}i–dani daju ‘eljene informacije, naime, du‘inu pojedine faze kod pojedinih mjeseci odnosno dijelova godine. Na taj se na~in mo‘e utvrditi da je broj dana pojedine mjese~eve faze razli~it od sije~nja do prosinca i kre}e se od minimalno 6 do maksimalno 9 dana. Taj podatak sam po sebi ne govori puno, no ako se prisjetimo da jo{ i danas u poljodjelstvu postoje povoljni i manje povoljni dani za sjetvu i ubiranje plodova, oplo|avanje ‘ivotinja i sli~no,

N EBRE

jednostavno skinut kao potro{ni materijal? Danas to vi{e nije va‘no; neko} je »aparat« slu‘io svojoj svrsi.

pitanju je prikaz svemira, naime Sunca, Mjeseca i zvijezda. S obzirom da je u Europi prijelaz iz lova~ko-sakuplja~ke i najjednostavnije poljoprivredno-sto~arske ekonomije u organizirana, samodostatna naselja po~eo i tekao dosta kasnije nego recimo u Aziji i Bliskom Istoku ovaj pronalazak je doista iznena|uju}i. Bilo kako bilo, disk je zanimljiv i estetski privla~an predkeltski nalaz.

JE LI DISK IZ NEBRE SAMO PRIKAZ SVEMIRA?

IZ

Razdoblje zadnje ~etvrti – od punoga mjeseca

Razdoblje punoga mjeseca – od prve ~etvrti Ako zamislimo virtualne kazaljke koje ozna~avaju pojedine Mjese~eve faze, onda nam naizgled slobodno razbacani kru‘i}i–dani daju ‘eljene informacije, naime, du‘inu pojedine faze kod pojedinih mjeseci odnosno dijelova godine.

mo‘emo zamisliti korisnost predmeta koji daje takve podatke. Na njema~kom bron~anom mjese~evom kalendaru nalaze se tragovi intenzivne ru~ne uporabe kao i popravaka te Baratono smatra da predmetu nedostaje jo{ jedan sastavni dio koji je on nadomjestio virtualnim crtama. Je li taj dio bio od bronce, drva, je li izgubljen ili je

S obzirom da je u Europi prijelaz iz lova~kosakuplja~ke i najjednostavnije poljoprivredno-sto~arske ekonomije u organizirana, samodostatna naselja po~eo i tekao dosta kasnije nego recimo u Aziji i Bliskom Istoku ovaj pronalazak je doista iznena|uju}i. bi se re}i da je »d‘epna verzija«, glede njegove uporabljivosti pa ~ak i da je programska oprema megalitskih konstrukcija kao {to je Stonehenge. Vjerojatno postoji jo{ poprili~an broj povijesnih nalaza kojima su znanstvenici to~no odredili starost i izvor, no o namjeni i na~inu kori{tenja nisu previ{e optere}ivali glavu. Mo‘da bi neki radoznalac s bogatom ma{tom trebao pregledati ~itave gomile nalaza koji su dobili naziv »sakralni ili ukrasni predmeti«. Al. Ju.

D

-

12 PROSINAC 06

-

Misteriji 43


Putovi do zdravlja

Zdravlje je stalo slabjeti u novoj ku}i

44 - 12 PROSINAC 06 -

»Prije nego bih nave~er legao u postelju, rukom koju sam vrtio u smjeru kazaljke na satu ~istio sam podru~je oko o~iju.« no. Stanice tijela usisavaju ne~isto}u i zato unutra{nji organi po~inju otkazivati. Kada ne bi bilo amonijaka mogli bi ‘ivjeti jako dugo, vi{e od stotinu godina. Hranimo se industrijskom hranom, a evolucijski gledano – si{li smo s drveta. @ivotno doba se skra}uje jer industrijska hrana u tijelu stvara puno negativne energije. Zato je najve}a tegoba suvremenog ~ovjeka ~i{}enje tijela«, uvjeren je na{ sugovornik koji je zbog vlastite Peter Jernejc* Spol: mu{ki Ro|en: 22. 6. 1946. Dijagnoza: rak, meningitis Po~etak te{ko}a: rak 1989. godine, meningitis 2000. godine Simptomi: maligna tvorba ispod oka, nesanica, bolovi u le|ima, problemi s u{ima i glavom Lije~enje: operacija, bioenergija, neutralizator, bakrena plo~a, aparat za ~i{}enje aqua detox Dana{nje stanje: sam sebe preventivno ~isti s bakrenom plo~om i aqua detoxom. Posljedica meningitisa je gubitak sluha na desnom uhu, ina~e se dobro osje}a i nema ve}ih zdravstvenih problema. * 00386 31 817 400

bolesti dan i no} poku{avao otkriti kako uni{titi {tetnu negativnu energiju koju donose bacili, bakterije, virusi, hrana … Nakon intenzivnog istra‘ivanja 1989. godine je izumio neutralizator u obliku kvadra koji je sastavljen od {est prirodnih materijala. Njegovu je u~inkovitost potvrdio mjera~ zra~enja, a jo{ vi{e Petrovo zdravstveno stanje koje se iz dana u dan osjetno pobolj{avalo; opet je dobro spavao i nije vi{e osje}ao nikakve bolove. »Neutralizator u obliku malene kocke djeluje na ku}u kao antibiotik; mo‘e o~istiti sve zidove, zemlji{te, dvori{te i vrt. Ku}e stare do dvanaest godina zbog gra|evnih materijala kao {to su cement i ‘eljezo {tetne su za ~ovjeka. Prilikom neutralizacije ku}a mora biti prazna, jer

Foto Andreja Paljevec

R

adiestezist Peter Jernejc iz Ljubljane je po na~elu »sam svoj lije~nik« uspje{no pobijedio dvije te{ke bolesti: rak i meningitis. U tra‘enju mogu}nosti da pomogne sam sebi izumio je dvije naprave za u~vr{}ivanje zdravlja: neutralizator za otklanjanje {tetnih zra~enja i bakrenu plo~u za ~i{}enje tijela; zamisao za plo~u je dobio po uzoru naprave aqua detox. Prilikom samoiscjeljivanja koristio se vlastitom bioenergijom, no svjestan je da bez pomo}i slu‘bene medicine ne bi pre‘ivio. Petra Jernejca je prije petnaest godina rak nagnao u intenzivnu potragu za rje{enjem zdravstvenih problema. Kad je s obitelji preselio u novu ku}u, zdravlje mu je po~elo vidljivo slabjeti. Operacija ispod o~iju, koju su kirurzi izveli kroz nosnu {upljinu nije bila dovoljna; rak se vratio. Osje}ao se i dalje lo{e, morila ga je i nesanica. Shvatio je da sâm mora ne{to u~initi za svoje zdravlje. Upisao se na te~aj bioenergije i po~eo se lije~iti. »Prije nego bih nave~er legao u postelju, rukom koju sam vrtio u smjeru kazaljke na satu ~istio sam podru~je oko o~iju. U ruci je, naime, glavna akupunkturna to~ka i s njom mo‘emo ~istiti tijelo. Kad je u tijelu rak onda nema energetskog protoka. Zra~enjem energije otvarao se protok i osje}ao sam toplinu i vibraciju. To sam intenzivno radio deset do petnaest minuta, pola godine svaki dan nave~er i ujutro«, obja{njava Peter Jernejc, koji je uvjeren da je glavni ~imbenik kod razvoja svih bolesti, pa i raka, hrana. »Ne mo‘emo sprije~iti da se hrana u tijelu ne pretvara u izmet. Hrana vrije i kada se raspada, u tijelu se stvara amonijak. Izmet u tijelu djeluje jako negativ-


ZDRAVLJE prevladava sna‘na pozitivna energija koja uni{tava svu negativnu energiju. Ako se nakon deset minuta negativna energija ne vrati onda je vi{e nema, zidovi su ~isti. I tako ostaje trajno«, uvjerava Peter Jernejc, koji smatra da ~ovjeku najvi{e odgovara prebivanje u neutralnom prostoru. Kada je, naime, prostor neutralan, neutraliziraju se negativna mjesta, a tehni~ki aparati, televizija, ra~unalo kao i mobiteli nisu vi{e {tetni. Isto va‘i i za hranu i vodu u neutralnom prostoru. Voda mijenja okus i postaje meka kao ki{nica. »Ipak, za ozdravljenje nije dovoljno samo neutralizirati prostor, a ne u~initi ni{ta drugo za sebe i svoje zdravlje«, upozorava Peter.

BIOENERGIJA NIJE BILA DOVOLJNA Prije {est godina se za Petra Jernejca zaka~io krpelj. »Osjetio sam ubod ispod pazuha i oti{ao kroz dva, tri dana do lije~nika da mi ga odstrani. Iako nije bilo crvenila, pretrage krvi su pokazale da ne{to nije u redu. Osje}ao sam vrtoglavicu. Ubrzo nakon uboda po~elo me boljeti desno uho. Zagnojilo se kod bubnji}a i iz uha mi je po~eo te}i gnoj. Gubio sam osje}aj za ravnote‘u. Tjedan dana me boljela glava i onda sam oti{ao lije~niku. Prepisao mi je tablete. Stanje se popravilo, nije trebalo i}i u bolnicu. Bioenergijom sam si ~istio i glavu. Mislio sam da }u se mo}i izlije~iti bioenergijom, ali je otrov u meni o~ito bio ja~i.«

U TUNELU Prije tri godine posljedice uboda krpelja eruptirale su svom snagom. Po~elo mu se magliti, obuzimala ga je slabost i tresla groznica. Lije~nici su najprije mislili da je pogo|en mo‘danim udarom. Na infekcijskoj klinici dijagnosticirali su mu gnojni meningitis. Tijekom jednog mjeseca u klini~kom centru su mu ~etiri puta operirali glavu. Najprije su operirali desno uho, ali se teku}ina koja je dolazila iz uha razlila u mozak. Napravljena je drena‘a mozga i odstranjen bubnji} tako da danas ne ~uje na desno uho.

»Dok su roditelji bili ‘ivi nisam ih vidio tako lijepe. Nisu govorili, samo su stajali blizu mene i gledali me.« U bolnici je odle‘ao tri mjeseca i cijelo vrijeme dobivao antibiotike, a od ta tri mjeseca pribli‘no mjesec dana nije bio pri svijesti. Dva puta je, u to doba, bio prakti~ki klini~ki mrtav. Tada je do‘ivio i dva iskustva tik do smrti: »Vidio sam tunel, za~uo sam divnu glazbu koju jo{ nikad ranije nisam ~uo, nekakav ’lagani {lager’. Po tunelu su k meni dolazili visoki ljudi s krilima, obu~eni u bijelo. Na sredini tunela su se zaustavili, a ja sam ih gledao. Glazba je stala, probudio sam se i vidio da sam u bolnici. Drugi put sam opet za~uo glazbu, ali vi{e nije bilo tunela ve} se pojavila jedna tamna prostorija. U njoj su pokraj okruglog stola stajali moji pokojni roditelji odjeveni u tamnu odje}u. Dok su bili `ivi nisam ih vidio tako lijepe. Nisu govorili, samo su stajali blizu mene i gledali me. Otac je iznad mene dr`ao ruku. Onda sam se probudio.« Nakon pola godine je taj svoj do‘ivljaj, za kojeg nije znao jesu li bili snovi ili je do{ao u kontakt s drugim svijetom, povjerio svojoj ‘eni. Rekla je da mu je u bolnici dva puta otkazalo srce i da su ga o‘ivljavali. Toga se nije sje}ao, ali je svjestan da bez zvani~ne medicine ne bi vi{e bio me|u ‘ivima i zato je lije~nicima vrlo zahvalan.

VODENA AKUPUNKTURA Nakon tri mjeseca Peter se vratio iz bolnice u dosta slabom stanju, ali s voljom za ‘ivot. Tada je nai{ao na aparat aqua detox za ~i{}enje tijela i po~eo ga koristiti. Svaki dan mu je bilo sve bolje. »Aparat je vrlo kvalitetan i cijenim ga. Ima ugra|enu elektrodu od dva ampera i kad stavi{ stopala u kadicu, elektroda probije akupunkturne to~ke na

JE STALO SLABJETI U NOVOJ KU } I

stopalima i izvla~i ne~isto}u iz tijela. Kod pete i {este terapije iz akupunkturnih to~aka sam osjetio bockanje po stopalima. To je vodena akupunktura. ^i{}enje pomo}u aparata preporu~uje se jednom u ~etrnaest dana jer postupak energetski iscrpljuje osobu. Ipak, amonijak se stalno stvara u tijelu pa sam stao razmi{ljati kako da tijelo ~istim svaki dan.«

LJEKOVITOST BAKRA Aparat aqua detox ga je inspirirao za ideju da bi na sli~an na~in mogla djelovati i bakrena plo~a. Radiestezijskim aparatom je testirao djelovanje bakrene plo~e i utvrdio da neutralizacija prostora, zajedno s bakrom u~inkovito ~iste tijelo. »Bakar je za ljude vrlo ljekovit jer ~isti organizam i iz njega odstranjuje negativnu energiju. Meni je dragocjeniji od zlata. Tamo gdje je ku}a neutralizirana bakar iz tijela izvla~i negativnu energiju i uni{tava amonijak. Ako pak prostor nije neutraliziran, onda je u~inak suprotan i skuplja se negativna energija. Prednost bakrene plo~e je da se preko nje mo‘emo ~istiti vi{e puta dnevno bez iscrpljenosti i nekih drugih nepo‘eljnih u~inaka. Najbolje je ~istiti se ujutro i nave~er prije spavanja. U krevetu se, naime, zbog vlage koju izlu~ujemo preko no}i, skuplja najvi{e negativne energije.« Peter Jernejc danas nema vi{e nikakvih zdravstvenih pote{ko}a. Vjeruje da je to prije svega zato jer nekoliko puta dnevno pola‘e stopala na bakrenu plo~u, a jednom na mjesec se jo{ uvijek ~isti s aqua detoxom. Kraj ku}e ima velik vrt koji s veseljem obra|uje. Nagla{ava kako je va‘an kontakt izme|u osobe i zemlje: »Na zemlji se ~istimo i preko stopala izlu~ujemo ne~isto}u. Kad se prestanemo tako ~istiti, unutra{nji organi otkazuju, po~inje se nagomilavati ne~isto}a. Ako ~ovjek nema dodir sa zemljom ‘ivi kra}e jer ga zemlja ne ~isti«, poja{njava sugovornik, kojem je dar za opa‘anje energetskih i prirodnih zakonitosti pomogao razviti jednostavne, a u~inkovite metode za utvr|ivanje stanja zdravlja Andreja Paljevec

D

-

12 PROSINAC 06

-

Misteriji 45


Astrolo{ki savjeti Odgovara: astrolog, terapeut i pedagog, prof. Stane Pade‘nik, tel. 00386 51 339 532

[ifra: BIT, ro|en u Rijeci 1969. O‘enjen sam i imam dvoje djece. Zanima me budu}nost mog braka (nije nam ba{ bajno) i htio bi znati ne{to o osobi ‘enskog roda ro|enoj 1970 u Rijeci, jer imam osje}aj da nam se sudbine isprepli}u. Zahvaljujem na odgovoru. [teta {to ste zaboravili napisati va{ i partneri~in sat i minutu ro|enja. Bez tih podataka nemamo uvid u partnerske odnose, ve} samo u partnerski potencijal kojeg sa sobom nosite vi i va{a druga dama. O va{em braku i njegovoj budu}nosti tako|er se ne mo‘e objektivno govoriti bez podataka o va{oj ‘eni jer je brak veza dviju osoba. Vi sami nemate odlu~uju}i utjecaj na bra~ne odnose osim ako ga ‘elite raskinuti pod svaku cijenu! Usprkos svemu mogu}e je utvrditi da niste jako postojan Bik, u dru{tvu }e vas ‘ene ~esto uznemirivati, i prepustiti }ete se osje}ajnoj razdvojenosti. Mo‘ete se vrlo brzo zaljubiti, i odljubiti. Bez obzira na to koju ‘enu sada imate za suprugu i ljubavnicu va{e osje}ajne veze }e se do 2008. ili 2009. godine polako raskinuti. Na ‘alost! Morali bi se ve} sada jako potruditi da bi onda, kad nastupi kriza, uop}e odr‘ali jednu ili drugu vezu na ‘ivotu. Na va{em mjestu dva puta bih promislio da li je vrijedno staviti na kocku brak zbog druge ‘ene ili ne! S Lavicom vas ina~e ve‘e velika seksualna privla~nost, ali bi se u zajedni~kom ‘ivotu vrlo brzo, ~im poli‘ete med, me|u vama pokazale bitne razlike.

[ifra: RUHI –– DU[O MOJA, ro|ena 1974. Mo‘ete li mi re}i kako mi je aspektiran emocionalni ‘ivot odnosno nova veza i odakle je potencijalni partner – iz Hrvatske ili? Kako mi je aspektiran boravak i posao u budu}nosti – vezan za Hrvatsku ili definitivan odlazak – precizirajte koja je dr‘ava u pitanju ako se to mo‘e vidjeti? Va{ ljubavni ‘ivot je tako aspektiran da }ete tijekom prve tre}ine ‘ivota dobiti nekoliko gorkih iskustava u odnosima, zbog kojih }ete mo‘da biti jo{ vi{e energi~ni, napeti i ‘eljni promjena. Rodili ste se za vrijeme punog mjeseca i zato vam odgovara ‘ivot razonode sa {armantnim mu{karcem koji zna zadobiti priznanje u dru{tvu. Volite sunce, more, ljude i putovanja te }e vam stoga najbolje odgovarati ‘ivot tamo gdje imate slobodu kretanja, putovanja, »jedrenja«. Va{ dragi mo‘e biti i stranac tamnije, crvenkasto-~okoladne puti iz egzoti~nih krajeva, negdje na kraju ili rubu neke zemlje ili cjeline. Ponekad }e vas tamo biti strah vjetrova ili drugih silovitih utjecaja. U va{em se ‘ivotu ve} nalazi va‘na osoba zbog kojeg }ete, barem na po~etku, biti spremni pomicati planine, zato se mo‘e o~ekivati da }ete se htjeti definitivno preseliti i tamo dobiti i posao. Gdje }e to biti nije mogu}e to~no re}i. Ne ‘elim naga|ati! To mo‘e biti dr‘ava koja grani~i sa Sredozemnim morem i jo{ nekim drugim morem ili oceanom, a mo‘e biti i puno dalje, skoro na kraju svijeta! @elim vam puno

Pitanja za astrologa Stanu Pade‘nika po{aljite na adresu Misteriji, PP 10, 52475 Savudrija, ili na e-mail misteriji@pu.t-com.hr Kratko i jasno objasnite svoj problem te postavite jedno do dva pitanja. Pismo mo‘ete potpisati imenom ili {ifrom. Navedite mjesto ro|enja te datum, sat i minutu ro|enja iz rodnog lista.

46 - 12 PROSINAC 06 -

sre}e bez obzira gdje }ete biti. [ifra: MIMI, ro|ena 1957. u Splitu. Moj problem je {to se odnos mene i moje k}eri jedinice nakon njezine udaje jako poremetio, a interesira me da li }e se popraviti i kada, te koja je uloga njenog supruga u svemu tome. Po{tovana gospo|o, to {to navodite je normalna situacija koju do‘ivljavate u odnosima s jedinicom. Dosada ste bile jako vezane jedna za drugu, a sada je tu vezanost prekinuo netko tre}i, to jest njezin mu‘, i odveo je u svoj svijet. Vi vi{e ne}ete biti prva violina u njezinom ‘ivotu i tako treba i biti. Djeca se prije ili kasnije moraju osamostaliti, prekinuti osje}ajnu i psihi~ku pup~anu vezu sa svojim roditeljima, naravno i materijalnu, no to ne zna~i da ne mo‘ete u budu}nosti imati prijateljske i tople odnose, samo ono {to je ranije bilo me|u vama ne mo‘ete vi{e o~ekivati i zahtijevati. Ako budete to tra‘ili onda }ete se potpuno otu|iti. Na va{e pitanje koliki utjecaj kod svega toga ima va{ zet, odgovor je da i on ‘eli da se prije svega njegova ‘ena bavi s njim pa tek onda sa svojom mamom. S brakom su sada nastupile nove objektivne okolnosti koje morate po{tivati i urediti si ‘ivot iznova. Va{ prioritet ne smije vi{e biti va{a k}erka ve} vi sami i va{i novi interesi. Otu|enost izme|u vas se mo‘e privremeno jo{ i produbiti sve do rujna 2007. g. Osu|ivati ne smijete nikoga, ve} samo prihvatiti nove ~injenice. U okviru novih okolnosti budite i dalje ljubazni, no sa svojom pretjeranom pozorno{}u i dobronamjernim savjetima kako da si urede svoj ‘ivot ne budite nametljivi. Jo{ vi{e bi ih okrenuli od sebe. D


Putovi do zdravlja

Ure|uje Jasenka Kujund`i} 01/232 16 68 jasen_kujun@hotmail.com

Klupska kartica Misterija donosi 10% popusta AN\ELI I REIKI Marjetka Novak – Reiki te~ajevi svih stupnjeva, te~ajevi povezivanja s an|elima, {kola za an|eoskog terapeuta. Info: Brodarjev trg 11, Ljubljana, info@svetangelov.com, tel. 00386 (0)31/830 299, www.svetangelov.com AKUPUNKTURA Sa{a Trampu‘, dr. med. spec. ginekologije s diplomom Akademije za tradicionalnu kinesku medicinu radi akupunkturu, mjerenje nuhalne translucencije i ginekolo{ke preglede. Naru~ivanje na tel. 00 386 (0)41/806 614, Zdravstveni dom Grosuplje BIOENERGOTEHNOLOGIJA

PSIHOKIBERNETIKA ESENA

Funkcionalna i frekvencijska dijagnostika unutarnjih organa, mikrovalna akupunktura kod bolova u ki~mi i zglobovima, bicom rezonancija kod alergija i prekomjerne te‘ine, frekvencijska terapija Dr. Rifea kod onkolo{kih bolesti, psihoterapija.

Psihokibernetika Esena poti~e samorazvoj i meditaciju te omogu}uje osobnu za{titu, za{titu na{ih bli‘njih, za{titu stvari, djelovanje s misaonim frekvencijama, tjelesno, osje}ajno i psihi~ko zdravlje, lije~enje postoje}ih i sprje~avanje novih smetnji, pa i sposobnost psihokirurgije. Te~ajevi, terapije, regresoterapija.

Brane Kobal, tel. 00386 (0)41/909 341, Ljubljana BIOTERAPIJA Putove do zdravlja, zdravog obitavali{ta, unutarnjeg mira i radosti ‘ivljenja mo‘ete pre}i sami. Ako pak trebate pomo}, zajedno }emo mo‘da na}i bolji, lak{i put! Info na tel. 00386 (0)41/485 309 Meta Iscjeljivanje po metodi bioergonomije, terapija po Doman~i}evoj metodi, pregled aure i ~akri, kidanje ograni~avaju}ih veza, savjeti u svezi prehrane, shiatsu masa‘a. Narud‘be: Nika Pirc, Ljubljana, 00 386 (0)41/766 766 Bioterapija, akupresura, refleksna masa‘a. Utorkom u Ljubljani: Dom umirovljenika CENTER, srijedom u Mariboru: Hotel GARNI, Tabor. Bioterapeut STJEPAN [EPAT, informacije na tel. 00 386 (0)41/726 084. Duhovno iscjeljivanje, bioenergija, masa‘e. tel. 00 386 (0)41/ 583 688, Roga{ka Slatina MASA@E SHIATSU – pravi put do zdravlja Neurolingvisti~ko programiranje – poma‘e iskori{tavanje va{ih potencijala i dostizanje ciljeva u poslovnom i osobnom ‘ivotu. Protu stresno opu{tanje – nau~ite se opustiti pomo}u jednostavne tehnike autogenog treninga. Panacea, Jani Golobi~ s.p., Andrea{eva 8, Ljubljana, tel. 00 386 (0)41/473 161, e-mail golobicj@volja.net PSIHOLOGIJA Profesionalna pomo} ameri~ke dipl. psihologinje. Ozbiljan pristup osobnim problemima; brzo i u~inkovito rje{avanje. Tako|er i na hrvatskom jeziku. Cijena: 10.000 SIT Barbara [irovnik, tel: 00386 51 306 381, e-mail: bsirovnik@gmail.com, Tr‘a{ka 135, Ljubljana

Vadana Gordana Kudrikova, Umag, tel. 091/20 62 815, 052/752 760 RADIESTEZIJA ALTERA s.p. - obavljamo radiestezijska mjerenja {tetnih zra~enja, diagnostiku, savjetovanje. Narud`be na gsm: 00386 (0)41/716 195 ili e-mail: altera.rs@volja.net RADIONICE OTKRIVANJE RODBINSKIH KONSTELACIJA po na~elima Berta Hellingera; mogu}nost izvesti na scenu konstelaciju vlastite rodbine za sve koji ‘ele osvijetliti odnose u svojoj obitelji ili prona}i put do zdravlja! Termin: 14. prosinca u 19. sati u O[ Mirana Jarca, Ljubljana. Kontakt 00386 (0)41/894 025 i www.zdravilec.com REIKI SUN REI, savjetovanje i terapije Tadej Krnc s.p. nudi vam reiki terapije, lije~enje akupresurom, lije~enje magnetskom terapijom, razgovore, savjetovanja, pomo} kod detoksikacije organizma. Prevazi|ite umor, depresiju i otklonite stres. Dunajska cesta 51, Ljubljana, tel. 00 386(0)41/750 398, e-mail tadej.krnc@telemach.net TRGOVINA AUREA – sve za tijelo i du{u, maloprodaja i veleprodaja; prirodna kozmetika za tijelo, ezoterika, knji‘evni program i proizvodi iz tehnologije Hydronic; AUREA Press d.o.o., BTC hala A, [martinska 152, Ljubljana. tel. 00 386 (0)1/541 17 60, www.btc-city.com/aurea ZDRAVI BILI - Trgovina s prirodnom prehranom i ezoteri~nim proizvodima, Radunica 5, Split, tel. 021/482 761 Trgovina DE-LEO, Vetrinjska ul. 5, Maribor – najve}i izbor ezoterike na jednom mjestu. Atlantidski prsteni, kristalne zvjezdice, magnetski nakit, njihala, stru~na literatura ... tel. 00 386 (0)590 15 447 WU WEI BU\ENJE Grupno i individualno otklanjanje blokada uslijed bolesti. Tjedni susreti, 14 seansi, Terme Dobrna. Vodi Dragan Sekuli}. Informacije i prijave tel. 00 386 (0)3/780 80 00 ISCJELJUJU]I ZVUK

Za{to ~asopis kupujete, ako ga mo`ete dobiti u pretincu 10% jeftinije?

Narud`be: 099/33 60 510

Holisti~ki zvuk planetarnih gongova, tibetanskih i kristalnih posuda i glasa: radionice, podu~avanje, zvu~ne masa‘e, gong kupelji, glazbeni CD-i, nastupi ... Mojca Morya Malek, tel. 00 386 (0)31/826 345, mojca.morya@volja.net, www.zdravduh.org LJE^ILI[T A LJE^ILI[TA Terme Dobrna, lije~enje ginekolo{kih, reumatskih, ortopedskih i neurolo{kih oboljenja te stanja nakon ozljeda, tel. 00 386 (0)3/780 80 00

-

12 PROSINAC 06

-

Misteriji 47


Neobi~na iskustva

P

roteklih godina dogodilo mi se mnogo toga {to ne znam objasniti. Jednoga se doga|aja jo{ uvijek sje}am s vrlo neugodnim osje}ajem straha. Dogodilo se 1978. godine, krajem srpnja. Bio je petak, odnosno ve} subota, nekoliko minuta iza pono}i. ^itala sam, a prozor garsonijere u kojoj sam stanovala skupa s k}erkom, bio je otvoren. No} je bila mirna i tiha. Najednom, ispod prozora se prodornim glasom zaderala ma~ka. Bilo mi je to jako ~udno jer to se ne doga|a ~esto u tom kraju. Tri puta je to napravila. Pogledala sam na sat. Bilo je nekoliko minuta iza pono}i. Nakon tih ma~jih krikova, kao i zbog tog sata kada se u starim pri~ama uvijek doga|a ne{to jezovito, osje}ala sam tjeskobu. Odlu~ila sam da je vrijeme za spavanje. U tom su se trenutku vrata u predsoblju po~ela tako sna‘no tresti da sam se bojala da }e se otvoriti. Ne{to je udarilo po vratima kao s metalnim kand‘ama. Sa strahom sam se stisnula le|ima uz ormar i po~ela moliti. Kroz vrata, koja su se tresla, ~ulo se jako zavijanje vjetra kao da smo negdje na sjeveru. Pozvala sam k}er koja je spavala u toj istoj sobi, ali se nije odazvala, spavala je i dalje. U taj tren je ne{to palo u kuhinjskoj ni{i, kao da je pala vre}a od 100 kilograma. Od straha sam skroz obamrla. Neshvatljiv doga|aj trajao je

48 - 12 PROSINAC 06 -

do dvadeset i pet minuta iza pono}i, a onda je opet sve najednom bilo mirno. No} sam probdjela. No, {to mi se doga|alo sljede}ih dana? Naredne sam no}i, sa subote na nedjelju, i{la spavati prije pono}i jer sam se pla{ila. No, oko pola no}i sam opet za~ula jak udarac u kuhinjskoj ni{i, kao da je opet na pod pala vre}a od sto kilograma. Tako me bilo strah

Poziv na pisanje Mnogima od nas se ve} dogodilo ne{to neobi~no. Opi{ite va{ istiniti, neobi~ni doga|aj, susret, va{e snove, osje}aje, vidovite trenutke, strah … Napisano po{aljite na e-po{tu info@foska.net ili na adresu Misteriji, PP 10, 52475 Savudrija. Najbolje pri~e }emo objaviti i nagraditi s jednogodi{njom pretplatom na ~asopis Misteriji.

da sam sljede}i dan oti{la moliti oca, koji je stanovao u susjednim bloku, da slijede}u no} spava kod mene. Tada je u pono} bilo sve mirno. Niti ove no}i k}erka nije ni{ta ~ula. U ponedjeljak sam se s dogovorila s ocem da njegovim autom odemo u posjet tetki koja je ‘ivjela u drugom podru~ju, a bila je ~asna sestra. Posjet je bio ugodan. Kada smo se vra}ali vozili smo normalnom, dozvoljenom brzinom. Odjednom se na potpuno praznoj cesti ispred nas na{la starija ‘ena na biciklu. Otac ju je ugledao u zadnji trenutak i tako naglo zako~io da smo se okrenuli za stoosamdeset stupnjeva na lijevu voznu traku i gledali u suprotni smjer. Tada je iza nas, na istom voznom traku na kojem smo i mi bili, dojurio veliki crni osobni automobil s tamnim staklima i projurio, ni danas ne znam je li kroz nas, jer drugdje nije mogao. Potpuno prestra{eni okrenuli smo se na desnu stranu i bez bilo kakvih o{te}enja vratili ku}i. Razmi{ljam o tome je li mogu}e da su doga|aji iz prethodnih no}i bili neko upozorenje na nerazja{njeni doga|aj na cesti. Dok ovo pi{em i prisje}am se tih doga|aja prolaze me srsi jer si sve to ne znam obrazlo‘iti. Nu{a Ilustracija Milo{ Lukman

Neobi~no upozorenje

D


Susreti WU WEI bu|enja }e biti od 18. studenog do 25. studenog Dvije seanse dnevno, ukupno ~etrnaest seansi. Vodi Dragan Sekuli}, tel. 091 254 36 98

Prijave i informacije:

00386 3 780 80 00 info@terme-dobrna.si Za polaznike WU WEI bu|enja u Termama Dobrna su posebno povoljne cijene, pretplatnici ~asopisa Misteriji imaju dodatni 10-postotni popust. Rezervacija smje{taja: 00386 3 780 80 00, fax: 00386 3 780 81 11

O GLASI

Za koga su sastavljene ove stranice? one koji tragaju za istinom i istovremeno nisu • za sputani bilo kakvom dogmom one kojima rituali nisu potrebni • za za one koji ne poku{avaju da kontroliraju druge • za one koji • drugima ne poku{avaju da name}u svoje mi{ljenje • za one koji obra}aju pa‘nju na objektivnu realnost one koji tra‘e informacije a onda ih podvrgavaju • za jednoj kriti~koj analizi one koji dijele svoja saznanja sa drugima koji • za tako|e tragaju za istinom one koji poku{avaju da podignu nivo svog bi}a • za za • one koji cijene individualnost i kreativnost • za one koji nezavisno razmi{ljaju one koji se pona{aju na osnovu svog znanja a • za ne vjerovanja one koji nisu ni~iji sljedbenici • za za one koji te‘e ka individualnoj slobodi • za one koji ne trebaju niti ~ekaju na nekog ’spasitelja’ • one koji su preuzeli odgovornost za samog sebe • za na samog sebe

Bezkontaktni

WU WEI u Termama Dobrna

Bezkontaktno wu wei bu|enje; svatko se sam iscjeljuje bez kontakta s ostalim sudionicima seanse. Primjereno za po~etnike i sve koji bi ‘eljeli upoznati wu wei. Vodi Dragan Sekuli}. Od petka 17. studenog do nedjelje 19. studenog u Zdravili{kom domu u Termama Dobrna. ^etiri seanse: u petak popodne, u subotu prijepodne i poslijepodne te u nedjelju prijepodne. Cijena: 40.000 SIT.

Prodaja po{tom - 099/33 60 510 Artikle koji su predstavljeni na stranicama 25 do 27, mo`ete kupiti u: ZAGREBU: trgovina Orhidea - Importane centar (01/457 74 22) trgovina Interspar, City Centar, Ljubljanska avenija - Jankomir (otvaranje 12. listopada); trgovina Viva-Centar Kaptol (01/486 06 11) RIJECI: trgovina Mediko shop, Ciottina 30b (051/32 09 22) trgovina Mediko shop, A. Meduli}a 6 (051/32 09 22) PORE~U: trgovina Biomarket Dietetica, Mlinska 1 (052/438 113) PULI: Ljekarna Stoja, Lj. Posavskog 11 (052/386 853) SPLITU: trgovina Zdravi bili, Radunica 5 (021/482 761) trgovina Sad i ovdje, RK Dobri (021/480 106) \AKOVU: DM Shop T.O. [kolski prolaz 1 (031/813 666)

Dvodnevni polupansion u Termama Dobrna: u hotelu Vita 19.900 SIT, u vili Higiea 15.800 SIT i u hotelu Park 14.000 SIT.

TRA‘IMO NOVA PRODAJNA MJESTA!

Informacije i prijave:

Da li biste ‘eljeli u va{oj trgovini prodavati proizvode predstavljene na ovim stranicama? Nazovite gospo|u Aureliju na telefon 098 33 60 51.

TERME DOBRNA d. d., Dobrna 50, 3204 Dobrna

Mali oglasi u Misterijima CIJENA jedne rije~i je 10 kn (najmanje 150 kn za 15 rije~i ili manje). Vrijedi 10% popusta ako oglas ide u tri broja Misterija, a 15% popusta za vi{e od tri broja za redom. Broj telefona i e-mail adresa ra~una se kao jedna rije~. ROK za slanje oglasa je do 5. u mjesecu za sljede}i mjesec. Pla}anje je unaprijed, na ra~un br. 2484008-1103258111 INFORMACIJE na telefon 01/2321 668. Oglase slati na fax 01/2321 668 ili e-mail: jasen_kujun@hotmail.com (do 1 MB)

Tel.: 00386 3 7808 000, fax: 00386 3 7808 111 info@terme-dobrna.si www.terme-dobrna.si

Usluge objavljene na ovoj stranici i u ostalim oglasima ne provjeravamo i za njih ne odgovaramo. ^itatelje molimo da nas obavijeste o kvaliteti ponu|enih usluga.

-

12 PROSINAC 06

-

Misteriji 49


Solarno-karakterni horoskop za prosinac 2006. – Godina Mjeseca i godina Psa

Horoskop za prosinac 2006. OVAN – Pred vaVeseli prosinac za vas }e biti vra{ki ‘ivahan, osobito nakon Sv. Nikole. Brojne obveze i poslovi samo }e se nizati, zato se maksimalno disciplinirajte, dobro organizirajte i razdijelite radne obveze i svojim suradnicima. Me|unarodne veze, putovanje u inozemstvo, aktivnosti u podru~ju informiranja odnosno medija, izrada publikacije, pomo} djeci, pa i ona humanitarna, tra‘enje pravde i istinske ljubavi bit }e glavna podru~ja va{e radosti! BIK – Mo‘da }e vas pro‘eti ‘ivahnost ljudi koji vas okru‘uju pa }ete se i sami odu{eviti za duhovne, vjerske i kulturno-etnografske vrijednosti. Bit }ete stalno u pokretu, {to je za vas neuobi~ajeno, a sve mo‘ete osmisliti humano{}u, radom za druge i osvje{}ivanjem javnosti, a vlastitim primjerom samo ako niste razdvojeni. Zarada je na pomolu nakon 11. dana u mjesecu, kad postupno nastupaju i bolja vremena za sre|ivanje ljubavnog ‘ivota. Ostavit }ete se mistike i ~vrsto stati na tlo. Blagdane provedite s nekim tko je ro|en u znaku Jarca. BLIZANCI – Tamo negdje do Sv. Nikole pod utjecajem punog mjeseca nabrbljajte se, upoznajte ~im vi{e novih ljudi, uspostavite va‘ne osobne, intimne i poslovne kontakte jer }ete do kraja godine trebati saveznike. U poslovnom svijetu otvorit }e vam se mnogo mogu}nosti za {irenje mre‘e suradnika, za ugled u javnosti, na pozornici, u medijima, galerijama i u partnerskim odnosima. Zavr{it }ete u zagrljaju najmanje dviju osoba koje }e vas nadasve uznemiriti. Osobe u vezi ne}e biti pogodne u zadovoljenju va{e ‘elje za trajnijim odnosom, osim ako ne budete iz sveg srca ‘eljeli avanture. A njih }e biti na pretek sve do poljupca u novogodi{njoj no}i. RAK – U va{oj kuhinji, blagovaonici, spava}oj sobi i u radnim prostorima sve }e vrvjeti od rje~itih, veselih ljudi koji }e se koristiti va{om dobrotom, no bit }e i onih koji }e se ‘aliti na ‘ivotne neda}e. Usmjerite ih na rad, tra‘enje novih vrijednosti, duhovnog bogatstva i brige za vlastito zdravlje. U danima prije mla|a 20. u mjesecu nemojte se prepustiti panici i izbjegavajte masu i opasnosti koje ona nosi. A onda se uputite na zimsko putovanje i proslavite novogodi{nju no} na otvorenom. S partnerom }ete u javnosti djelovati kao skladan par koji se voli! LAV – Godina Psa zavr{ava zajedno s Mjese~evom godinom. Zato je prosinac posljednja prilika da korjenito promijenite sve ono u

50 - 12 PROSINAC 06 -

U solarno-karakternom horoskopu mo‘ete dobiti osobniju prognozu ako najprije pro~itate poruku za va{ sun~ev i onda jo{ za va{ ascendentni znak. svom ‘ivotu {to vam ve} du‘e vrijeme mrsi ra~une. Pet do {est kozmi~kih utjecaja dat }e vam izuzetnu snagu, zanos i samopouzdanje s kojima biste mogli valjati brda. Napredujte na poslu, dodatno zaradite na stvarima koje su vam hobi, otputujte s dru{tvom na krstarenje i sa sobom povedite voljenu osobu i djecu ako ih imate. Zaklju~ite dobru kupovinu ili odr‘ite mnogo nastupa na priredbama. Zabavljajte se kao nikad dosada, ali samo na svoj ra~un! DJEVICA – Doga|aji u ku}i, rodbini, poduze}u samo se ni‘u jedan za drugim. Zato nao{trite svoj um, jezi~ne i ru~ne sposobnosti, kako bi bili dorasli situaciji. Nije potrebno povrijediti nekoga ili da vas pogodi ne~ija prenagljena rije~ ili reakcija. Na skijanju ili klizanju, u vo‘nji javnim ili osobnim prijevoznim sredstvom budite krajnje oprezni. Cijelo vrijeme vje‘bajte koncentraciju koja }e vam dobro do}i najkasnije do mla|a 20. u mjesecu i oko Bo‘i}a. Zanimanje za misticizam otvorit }e vam o~i za novu godinu. To do‘ivite zajedno s jo{ najmanje dva iskrena prijatelja! VAGA – Po~nite ~im prije slati blagdanske ~estitke, ina~e }e vas obveze, razna putovanja, kupovina i druge komunikacijske du‘nosti toliko zasuti da }ete zaboraviti pokoju va‘nu poslovnu i prijateljsku ~estitku. Svojom galantno{}u, ugla|eno{}u i sposobno{}u povezivanja ljudi jo{ }ete vi{e o~arati svoje suradnike i rodbinu budete li br‘i negoli do sada, optimisti~ni i spremni za rad na projektima tako dugo dok ne budu zavr{eni. U vrijeme blagdana bit }e dovoljno vremena za po~inak. Prepustite se osvajanjima nekoga tko je ro|en u znaku Strijelca ili Ovna, najkasnije prije sve~anog vatrometa! [KORPION – Prvi tjedan, usprkos punom mjesecu, mo‘e biti zati{je pred buru, a u drugome ra~unajte na uznemiruju}u situaciju, u kojoj }ete morati djelovati pravilno, promi{ljeno i odlu~no. Bit }e otvorena sva ‘ivotna pitanja, najvi{e ona financijska, poslovna, imovinska, pravna te ona povezana s potomcima ili drugom djecom. Planirate li zimsku rekreaciju, dobro se osigurajte i pazite na ljude oko sebe ka-

ko ne bi do{li u nelagodnu situaciju od koje }ete imati {tete. Oprezno udvaranje va{eg srame‘ljivog obo‘avatelja prihvatite do Bo‘i}a. Odgovorite strastveno! STRIJELAC – Godina Psa i Mjeseca za vas }e biti najintenzivnija upravo u prosincu jer sada u Strijelcu imate ~ak pet ili {est planeta. Vatre }ete imati napretek, zato nemojte djelovati kao slobodni strijelac. Poku{ajte se prilagoditi timu, ku}nom, prijateljskom ili slu‘benom, pa unutar njega na diplomatski na~in povedite skupinu do uspjeha. Me|unarodna suradnja, putovanja i ritmi~no kretanje odrazit }e se ~ak i na va{u vanj{tinu. ^uvajte se zamki i ne prepu{tajte se nekontroliranom odu{evljenju. Mo‘ete napredovati na svim podru~jima pa tako i u ljubavi. JARAC – Ne budete li se pravovremeno pobrinuli za opu{tanje, dovoljno spavanja i dru{tveni ‘ivot, ve~ernji i no}ni rad }e vas iscrpiti. Umjesto internetskih stranica posjetite prijatelje, kulturne priredbe i nove poznanike. Me|u njima }e biti i velikih simpatija koje }e udovoljiti va{im intelektualnim i duhovnim potrebama. Najkasnije od 11. u mjesecu bit }ete sve omiljeniji, voljeni i nasmijani. Otvorite se sre}i, opu{teno u‘ivajte u intimnostima i u dru‘enju s mladima. Ako nemate svoju djecu, pobrinite se da ih dobijete! VODENJAK – Va{ ekstremni ego, kojeg mo‘da niste niti svjesni, morali biste kona~no pobijediti do Sv. Nikole. U ~emu se on ogleda? U tome {to vam drugi dosa|uju svojim ‘ivotnim pri~ama. U va{ intimni ‘ivot dolazi vatrena i optimisti~ki nastrojena osoba koja bi vas morala probuditi i potaknuti da se promijenite i po~nete u‘ivljavati u uloge drugih ljudi. Bit }e to iznimno ugodno iskustvo i duhovna dimenzija koja }e oplemeniti svr{etak godine Psa i Mjeseca i va{ do‘ivljaj blagdana. RIBE – Poku{ajte strpljivim razgovorom ukloniti nesuglasice u vezi, obitelji ili kolektivu. Blagdani su prilika za iskazivanje naklonosti usprkos napetostima. Budu li se nesuglasice nastavile najkasnije do mla|a 20. u mjesecu, znajte da trebate nove prilike i druge ljude. Bez gri‘nje savjesti stupite u akciju! Pritom }e vam pomo}i divna, prakti~na, vesela i originalna osoba koja }e donijeti svjetlo u va{ poslovni i ljubavni ‘ivot. Pazite na zdravlje! Pripremio: astrolog prof. Stane Pade‘nik D


Prodaja po{tom: 099/33 60 510 ili info@foska.net ZAMOLITE SVOJE AN\ELE

Knji`ara kluba pretplatnici ~asopisa Misteriji Misteriji, ~lanovi kluba Putovi do zdravlja, imaju 10% popusta

Alma Daniel, Timothy Wyllie i Andrew Ramer Knjiga govori kako se uz an|eosku pomo} mo‘emo povezati s vlastitim unutarnjim ZABORAVLJENE svijetom i ostvariti na{e ciljeve, bez obzira radi li se o boljim odnosima, iscjeljivanju ili TAJNE POSLJEDNJIH odvikavanju od raznih ovisnosti. A da biste se mogli dru‘iti i razgovarati sa svojim an|elima, nau~it }ete pet koraka procesa Milost te razne vje‘be, meditacije i vizualizacije. INICIRANIH CIGANA 304 stranice, 164 × 234 mm, meki uvez Pierre Derlon Cijena 180 kn + po{tarina Autor je ovu knjigu objavio 1977. godine, nakon {to je godinama ‘ivio zajedno s francuskim Romima. Tijekom tih godina romski su ga patrijarsi – ~arobnjaci inicirali u postupke prijelaza u druge dimenzije postojanja kvalitativno veoma razli~itih i bogatijih od takozvane stvarnosti. »Zaboravljene TAROT KAO PROFESIJA tajne« su izvje{}e o toj osebujnoj predaji znanja. Vesna Burcsa 154 stranice, A5 format, tvrdi uvez Knjiga vodi ~itaoca kroz ovu staru i psiholo{ku igru na suvremen Cijena 72 kn + po{tarina i pristupa~an na~in. Predstavlja ne samo op}enitu teoriju klasi~nog tarota, nego i godinama sakupljano iskustveno znanje jednog profesionalnog kartomanta. Ova knjiga TRE]I ZAVJET – LOGIKA je priru~nik za sve koji se ‘ele baviti tarotom bilo kao profesijom ili samo za sebe. Uz knjigu mo‘ete naru~iti i originalne karte za tarot iste autorice. Martinus 415 stranica, B5 format, tvrdi uvez Knjiga je priru~nik za po~etnike u potrazi za Cijena knjige 370 kn + po{tarina duhovnom istinom. Njen osnovni cilj je pomo}i suvremenom Cijena tarot karata 370 kn + po{tarina ~ovjeku da misli logi~ki, odnosno u skladu s Prirodom, u skladu s Ljubavi, u skladu sa @ivotom. Kao {to Martinus ka‘e u uvodu ove knjige: »Nikada ljubav i intelekt ne mogu postojati a da ne pru‘aju nepobitan dokaz o ‘ivom bi}u koje se nalazi iza njih, i ‘ivo bi}e iza CENZURIRANO 2004 intelekta i ljubavi prirode mo‘e biti samo vje~ni Bog.« Peter Phillips & Projekt Cenzurirano 271 stranica, 157 × 233 mm, tvrdi uvez Knjiga sadr‘i 25 najzna~ajnijih pri~a koje su pre{utjeli zapadni Cijena 96 kn + po{tarina mediji tijekom 2002. i 2003. godine. Izme|u ostalog pro~itajte o planu neokonzervativaca za globalnom dominacijom, Rumsfeldovom planu za izazivanje terorista, zatvaranju pristupa informacijskoj SUDBINA ^OVJE^ANSTVA tehnologiji, Africi suo~enoj s prijetnjom novog kolonijalizma … Martinus 332 stranice, 151 × 228 mm, meki uvez Sudbina ~ovje~anstva se u na{e vrijeme manifestira Cijena 112 kn + po{tarina kao svjetska kriza, koja u obliku nezaposlenosti, siroma{tva, bolesti,

HRAM U

revolucija, ubijanja fetusa, ubojstava i samoubojstava, poroka, perverzija, nesretnih brakova, bezbo‘ni{tva i du{evnih bolesti, mu~i sve ve}i broj ljudi, tako da, dugoro~no gledano, nitko ne mo‘e ostati po{te|en. Zato nije samo potreba, ve} i apsolutna nu‘nost da ljudski rod uvidi {to se zapravo doga|a, prije nego {to se uop}e po~ne govoriti o rje{avanju te krize. ^OVJEKU 86 stranica, A5 format, tvrdi uvez Sveta arhitektura i savr{eni ~ovjek Cijena 52 kn + po{tarina R. A. Schwaller de Lubicz Autor je nakon petnaestogodi{njeg istra‘ivanja Hrama u Luxoru na samom nalazi{tu dokazao da je plan Hrama strogo utemeljen na proporcijama ljudskog tijela i oblikovan kako bi simboli~ki predstavljao ~ovjeka. Elementi uo~eni u Hramu dokazuju da je u faraonskom Egiptu postojalo puno ve}e znanje geodezije, astronomije i fiziologije IDEALNA od onoga {to je egiptologija dosad bila spremna prihvatiti. Martinus 130 stranica, 157 × 233 mm, tvrdi uvez Jedno od velikih pitanja je {to je idealna hrana. Cijena 72 kn + po{tarina ^ovje~anstvo se razvija od primitivnog, grubog ‘ivotinjskog

TAJNE

stanja prema savr{enom ili profinjenom obliku postojanja. [to je organizam profinjeniji, to je profinjenija hrana ili namirnice koje taj organizam treba dobiti. Dok primitivan ~ovjek mo‘e slobodno jesti iz kante za sme}e ili konzumirati trule i smrdljive proizvode, KATEDRALE U CHARTRESU profinjeni, civilizirani ~ovjek mo‘e konzumirati Louis Charpentier samo takozvane »svje‘e proizvode« Katedrala u Chartresu predstavlja neuni{tivu te‘nju ljudi da dosegnu koje po mogu}nosti »nije dotakla ljudska uzvi{enu ljudskost jer su se u njoj zajedno na{le »prave« proporcije, ruka«, ve} su proizvedeni pod »prave« dimenzije, zvu~ne i blistave harmonije. Knjiga je u isto najstro‘im higijenskim uvjetima … vrijeme nezamjenjivi vodi~ za svakog znati‘eljnog posjetitelja koji ‘eli 102 stranice, A5 format, tvrdi uvez zaviriti u kamene tajne katedrale u Chartresu. Cijena 64 kn + po{tarina 223 stranice, A5 format, tvrdi uvez Cijena 96 kn + po{tarina

HRANA


Za sve ~itatelje ~asopisa Misteriji Akcija u prosincu

Osobni an|eli} Dragocjen osobni poklon za Bo`i}ne i Novogodi{nje praznike

Od brazilskog gorskog kristala ru~no izra|en an|eli}, velik pribli‘no tri centimetra tako da ga mo‘emo stalno nositi u d‘epu, pa i drugdje. Kao i svaki kristal i an|eli}a mo‘emo programirati da vibrira u frekvencijama koje su nam potrebne. Uz njega je prilo‘ena vre}ica, a tako|er i upute kako da ga o~istimo od tu|ih energija i nakon toga programiramo prema vlastitim ‘eljama i potrebama. Svaki an|eli} je unikat. Cijena: 190 kn + po{tarina

*

Za ~itatelje ~asopisa Misteriji * cijena s blagdanskim popustom An|eli}a naru~ite pouze}em: 099/33 60 510 Misteriji, PP 10, 52475 Savudrija info@foska.net

u prosincu:

155 kn + po{tarina!

Misteriji 10 - Prosinac 2006  

plo~a Iscjeljuju}a Dijeta protiv ISSN 1845-8416 POZOR! ^ITANJE OVOG ^ASOPISA MO@E UTJECATI NA VA[ @IVOT GODINA 1 - Broj 10 - PROSINAC 2006 -...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you