Page 1

GODINA 1 - Broj 6 - KOLOVOZ 2006 - 25 kn; 3,7 EUR POZOR! ^ITANJE OVOG ^ASOPISA MO@E UTJECATI NA VA[ @IVOT

ISSN 1845-8416

Otrovi s neba Globalni zlo~in s kemijom u atmosferi i u na{im krajevima

Mobitel kuha jaje Elektromagnetsko one~i{}enje vi{e nije mogu}e izbje}i

Lije~i i

rastjeruje

crnu magiju

Najve}a prepreka je nesposobnost opra{tanja

An|ele vidim, ~ujem, miri{em

Bi}a s naj~i{}om energijom odazivaju se kad god ih zamolimo

@ITNI KRUGOVI U ME\IMURJU -

08 KOLOVOZ 06

-

Misteriji 1


✁ za teme na Mjese~nik rubu znanosti MAGIC LIFE Simbol Magic life, otisnut na naslovnoj stranici ~asopisa, koncentrira energiju iz okoli{a i stoga se u njegovoj neposrednoj blizini nalazi vi{e energije. Polo‘en ispod ~a{e s pi}em mijenja njezin okus, polo‘en pod vazu produljuje ‘ivot cvije}a, ispod lon~anica djeluje na bujniji rast, priljubljen na oboljelo mjesto mo‘e smanjiti bolove ...

Misteriji ~asopis ~ije vrijeme tek dolazi

Kad dosegnemo odre|eni stupanj znanja i svijesti, po~nu nam se sama od sebe nametati pitanja: Jesam li ve} kada ‘ivjela/‘ivio? •Izabire li du{a sama nove roditelje? • Mogu li zaista stanice me|u sobom razgovarati? • na Zemlji nastali ili smo ovamo do{li od drugdje? •Jesmo liJesu sve informacije pohranjene u Polju? • Je li limogu}e ozdravljenje pomo}u duha? • Poma‘e li molitva? • Je li mogu}e misao izmjeriti? •Jesu biofotoni nositelji ‘ivota? •[to tolivodi omogu}uje pam}enje? • Za{to djeluje homeopatija? • Jesu li vanzemaljci me|u nama? • •Je li zaista ‘ivot na Zemlji tekao druk~ije od onoga {to pi{e u ud‘benicima?

Na mno{tvo takvih pitanja mogu}e je odgovoriti na vi{e na~ina. MISTERIJI se trude pratiti i predstavljati nove spoznaje do kojih su stigli ljudi slobodnoga duha. Takvi ljudi novim dokazima i novim znanstvenim metodama razotkrivaju veo tajni i ne haju {to je njihovo znanje ~esto opre~no »znanosti«. Tako nastaje nova znanost i novi, slobodniji ‘ivot.

099/33 60 510 Misteriji, PP 10, 52475 Savudrija misteriji@pu.t-com.hr -

08 KOLOVOZ 06

-

Misteriji 2


GODINA 1 - Broj 6

KOLOVOZ 2006

12

9

Projekt SAD-a truje na{e nebo

@itni krugovi u Me|imurju

Globalni zlo~in s kemijom u atmosferi i u na{im krajevima

Fotografije snimljene iz zraka omogu}ile pogled na obje tvorevine

15

37

Psihi~ka {pijuna‘a

Astralno putovanje

Parapsiholo{ka sposobnost gledanja na daljinu kvantni je fenomen

Parapsiholo{ke sposobnosti u teoriji i praksi (6)

17 Smrtonosni valovi

42

Elektromagnetsko one~i{}enje vi{e nije mogu}e izbje}i

Za vrijeme lije~enja sam levitirao

21 Lije~i i rastjeruje crnu magiju Najve}a prepreka u lije~enju je nesposobnost opra{tanja

28 An|ele vidim, ~ujem, miri{em Bi}a s naj~i{}om energijom odazivaju se kad god ih zamolimo

Putovi do zdravlja Pisma .............................................................................................................................. Zanimljivosti ............................................................................................................. Pretplatite se, isplati se .................................................................................. Prodaja po{tom .................................................................................................. Nadi}i }emo vrijeme i novac .................................................................. Od kuda su (smo) Arijci? ........................................................................... Marokanski {amani ......................................................................................... Nove knjige ............................................................................................................. Horoskop za kolovoz 2006. ...................................................................... Astrolo{ki savjeti .............................................................................................. Putovi do zdravlja ............................................................................................. Neobi~na iskustva ........................................................................................... Oglasi ........................................................................................................................... Nagradna kri`aljka 06 ....................................................................................

-

08 KOLOVOZ 06

-

4 6 7 25 30 33 39 44 45 46 47 48 49 50

Misteriji 3


P ISMA Ilustrirani mjese~nik

Misteriji Adresa uredni{tva: ^asopis Misteriji PP 10, 52475 Savudrija Tel./fax: 052 721 912 misteriji@pu.t-com.hr Odgovorni urednik: Jo`e Vetrovec Urednik izdanja: Andrej Kikelj Grafi~ko ure|ivanje: Luka Zlatnar Prodaja putem po{te: Tel. 099/33 60 510 info@foska.net Narud`be Misterija: Tel. 099/33 60 510 Prodaja oglasnog prostora: Jednorog d.o.o., Tel./fax: 01/2321 668 jasen_kujun@hotmail.com Tisak: Tiskarna Schwarz d.o.o., Ljubljana Naklada: 8000 primjeraka Distributer: Tisak Zagreb, 01/3641 211 Distripress, 01/2411 600

FRAN~ESKIJA 52, 52475 S AVUDRIJA

NEOBI^NO OTKRI]E

ijenjeni Misteriji, Na ~asopisu pi{e, POC ZOR! ^ITANJE OVOG ^ASOPISA MO@E UTJECATI NA VA[ @IVOT. Za supruga i mene doista i jest. Odlu~ili smo prihvatiti Va{ poziv na krijes u Sv. Fo{ku. Krenuli smo prvo do Vodnjana, to~nije crkve Sv. Bla‘a. Crkva je prekrasna i za 20 kn po osobi mo‘ete pogledati mumije neraspadnutih svetaca koje zra~e nevjerojatnim energijama. Na ‘alost, krijes je bio odgo|en i krenuli smo prema pla‘i. Na prvoj {umskoj stazi, nasuprot bijele ceste koja vodi do Sv. Fo{ke, nai{li smo na zanimljiv krug. Krug je napravljen od kamenja i izgleda kao neka iskopina, na njega se mo‘e popeti kamenim stepenicama. Sjeli smo gore i do~ekali sumrak. Na povratku smo odlu~ili napraviti fotku. Slikanjem za no}, slika nije uspjela, pa smo aparat namjestili na dan i nadali se da }e fotografija dobro ispasti.

rojici novih pretplatnika ~asopisa Misteriji svaki mjesec T }emo pokloniti informacijsku plo~icu Magic Life, pomo}u koje mogu pobolj{ati pi}e, hranu i ponekad olak{ati bolove … Izme|u novih pretplatnika Misterija iz mjeseca srpnja ‘drijebom su izvu~eni: 1. Nikola [venda, Vlatka Ma~eka 9, 40000 ^akovec 2. Zvjezdana Maravi}, Emilija Randi}a 6, 51000 Rijeka 3. Maja Peri}, Ivana Faroltija 38, 21480 Vis U kolovozu }e troje izvu~enih pretplatnika, tako|er kao nagradu, dobiti informacijsku plo~icu Magic Life. Prebacivanjem slike na ra~unalo primijetili smo neobi~nih 7 krugova. Ovim putem Vam {aljem sliku i molim ljude od struke da ju prou~e. Pove}anjem slike, dobivate dojam da se radi o ~akrama. Toliko za sada, pozdrav i lijepe ‘elje svima od, jo{ putem o{amu}enih, Irene i Marija. Irena Antolak

Direktorica: Aurelija Vetrovec U ovom broju Misterija sudjelovali su: Jo‘e Vetrovec, Uro{ Kra{ovec, Andrej Kikelj, Marta Pirnar, Petar Vasiljevi}, Andreja Paljevec, Nives Frani}, Aleksej Metelko, Stane Pade‘nik, Budimir ]osovi} Naslovnica foto Luka Zlatnar

4 - 08 KOLOVOZ 06 -

Na dodatno osvjetljenoj fotografiji vidljivo je sedam svjetlosnih krugova - »~akri«.

29 07:07

30

1

2 09:44

3

misteriji@pu.t-com.hr

NAGRADE ZA PRETPLATNIKE

Izdaje: AURELIA d.o.o. PP 10, Fran~eskija 52 52475 Savudrija

Maloprodajna cijena je 25 kn ili 3,3 €. Distributer: Tisak Zagreb. Pretplatnici imaju 10% popusta. Polugodi{nja pretplata iznosi 135 kn; godi{nja pretplata od 270 kn mo`e se uplatiti odjedanput ili u dvije rate. Poslovni ra~un: Raiffeisen Bank 2484008-1103476002.

ILI

4

5

6 03:45

7

8

USITNJENI VODENI KAMEN

rije nekoliko tjedana sam ugradio ku}ni hydronic. P Od tada mi se na mre‘icama slavina skuplja vi{e ~estica vodenog kamenca nego ranije, odnosno prije ga skoro uop}e nisam imao. Nije to neki veliki problem jer mre‘icu jednostavno odvijem i isperem ali mi je ~udno. Da li to ima ikakve veze s hydronicom? Marijan, Ljubljana Da, ima. U hydronicu se, osim informiranog kremenog pijeska, nalazi i posebna nautilusova uzvojnica koja vrtlo‘i vodu, a tako|er i dva magneta koji dodatno djeluju na vodu tako da se kalcijev karbonat iz tvr|eg oblika promijeni u mek{i, kredasti oblik. Zato je voda koja te~e kroz hydronic mek{a, a na stjenkama cijevi i na strojevima u doma}instvu se skuplja manje vodenog kamenca ili se pak uop}e ne skuplja. Tako 9 11:53

10

11

12 17:11

13


P ISMA na primjer, u parnoj pe}i za pe~enje kruha kalcijev karbonat neprestano za~epljuje parovodne cijevi i ventile kroz koje se upuhuje para te ih treba mehani~ki o~istiti svaki mjesec. Ako voda u pe} dolazi kroz hydronic, mjese~no ~i{}enje nije vi{e potrebno. Poznato je da se u onim doma}instvima koja imaju ugra|en hydronic ne koriste omek{iva~i vode jer vodu omek{ava ve} sam hydronic bez kemijskih dodataka, po principima fizike. Nakon ugradnje ku}nog hydronica informirana voda po~inje djelovati i na naslage vodenog kamenca u vodovodnim cijevima. One se polako lju{te i voda ih otplavljuje. Vrlo sitne ~estice prolaze kroz mre‘icu, a ve}e ostaju na mre‘ici slavine. Mre‘icu treba odviti i isplahnuti usitnjeni vodeni kamenac. Koliko dugo }e se nakon ugradnje hydronica pojavljivati ostaci vodenog kamenca te{ko je re}i jer to ovisi od debljine naslaga na cijevima i koli~ine kalcijevog karbonata koji se nalazi u vodi.

zati s prestankom pu{enja? Pu{io sam petnaest godina i prije mjesec dana sam odlu~io da vi{e ne}u. Od tada ne pu{im i nisam imao nikakve apstinencijske krize. Razmi{ljam da li je mogu}e da je te{ko}e koje nastaju prestankom pu{enja na sebe preuzeo prsten. Da li je valjana ta teorija? Tomi, [kofja Loka Je. Prsten je poznat po tome {to se nosi za prevladavanje te{ko}a, a ponekad i negativne energije. Postao je poznat po tome {to je za{titio arheologa Cartera koji je jedini od svih istra‘iva~a koji su bili u egipatskoj piramidi do‘ivio prirodnu smrt, odnosno smrt od starosti, a svi ostali su pomrli u dvije godine od prili~no neutvr|enih bolesti. Carter je nosio prsten koji je prona|en u piramidi, a kojeg sada, po originalnom nacrtu i s dodanom uzvojnicom, izra|uje celjska zlatarna. Nakon izrade prsteni se ~iste od negativnih energija u celjskom orgonskom laboratoriju.

POCRNJELI PRSTEN

IMAJU LI NEKU ZA[TITU?

tlantidski prsten imam ve} vi{e od jedne godine. Sve do sada se s njim nije ni{ta posebno doga|alo. Najprije sam ga nosio na palcu, a sada ga nosim na srednjem prstu jer me boli ki~ma. Ali pi{em vam zato jer mi je po~eo tamniti. Rubovi su mu ve} skoro potpuno crni, pa i ina~e je sve tamniji. To sam primijetio prije jedno dva tjedna; mo‘da je i prije tamnio, ali nisam vidio. Stalno mislim {to mo‘e biti uzrok tom tamnjenju i da li se to mo‘e pove-

po{tovanja vrijednom entuzijastu Semiru Osmanagi}u poklonili atlantidsku plo~icu za za{titu prostora. [to je s osobnom za{titom ljudi koji }e raditi u unutra{njosti piramide? Da li }ete im poslati prave atlantidske prstene? Mo‘da su i tu neke jake negativne energije ili neke druge energije koje {tite unutra{njost od vanjskih posjetilaca. Pero, Rijeka

A

14

15

16 02:51

17

18

a zanimanjem sam pro~itao ~lanak o bosanskim S piramidama. Lijepo je da ste

19 20:07

20

21

22

23 20:10

24

BRAZILSKI PSIHI^KI KIRURG JOÃO BITI ]E U RUJNU U NJEMA^KOJ U ~lanku Pomo} duhovnih kirurga u lipanjskom broju ~asopisa Misteriji napisali smo da je najpoznatiji psihi~ki kirurg na svijetu, Brazilac João Teixeira de Faria, obe}ao da }e krajem 2006. godine do}i u Sloveniju. On to ipak ne}e biti u mogu}nosti, ali zato poziva sve zainteresirane ~itatelje Misterija da do|u na rujanski iscjeliteljski vikend kojeg }e osobno voditi u njema~kom Ulmu. João Teixeira de Faria kroz sebe kanalizira bi}a iz onostranstva koja dolaze da pomognu onima koji mole za njihovu pomo}. João mo‘e iscijeliti prakti~ki svaku bolest (od o~ne mrene do tumora, ‘u~nih kamenaca, zdrobljenih kostiju, raka, virusa HIV …), osim ako bi}a to ne u~ine jer smatraju da nam bolest, zbog nekog razloga, jo{ uvijek ne smiju izlije~iti. Tada nam poma‘u osvijestiti za{to smo se razboljeli. Psihi~ke operacije protje~u vrlo brzo jer u duhovnom svijetu ne postoji vrijeme. João je u sobi za operacije pristan samo nekoliko minuta, a u duhovnom svijetu entitet koji djeluje kroz njega, za to vrijeme na na{em tijelu napravi toliko operacija koliko ih mo‘emo odjedanput podnijeti i koliko ih je potrebno. João }e raditi u Ulmu (tako|er i u Berlinu i Alsfeldu) tri dana: 15., 16. i 17. rujna. To je kra}e nego li u Brazilu ali ipak vrlo u~inkovito. Svatko tko do|e na pregled }e se s Joãom osobno susresti najmanje jedanput dnevno. Na temelju pregleda }e bi}e koje }e tada djelovati kroz iscjelitelja odrediti koja vrsta duhovnog iscjeljivanja je najprimjerenija: meditacija u blizini Joãa, duhovno ~i{}enje, kristalna kupelj, duhovna operacija, duhovni rad u dvorani za meditacije … Neke }e João mo‘da pozvati da do|u k njemu u Brazil na daljnje lije~enje.

Da bi do Joãa do{li {to jednostavnije, skupinu ~italaca Misterija }e do njega voditi Eli Horvat (00 386 31 679 775; eli.horvat@volja.net)

25

26

27

28

23:45

29

30

31

1

2

23:55

-

08 KOLOVOZ 06

-

Misteriji 5


Z ANIMLJIVOSTI

T

Foto Internet

revor Smithson, 53-godi{nji zrakoplovni in‘enjer, u ~ijem se trbuhu razvijao tumor te‘ak 25 kilograma, deset je godina slu{ao kritike i savjete britanskih lije~nika da mora smr{aviti jer se opasno udebljao. Naposljetku su mu u specijalisti~koj klinici u Londonu otkrili i odstranili maligni tumor. Sada namjerava tu‘iti lokalnu bolnicu jer tamo{nji lije~nici nisu vi{e od devet godina uspjeli otkriti tako veliki tumor. Umjesto da ga po{alju na slikanje, oglu{ili su se o njegove ‘albe da ima stra{ne bolove, osobito u le|ima i da ima velikih problema s cirkulacijom. Tumor je s vremenom tako narastao da je pomaknuo neke unutarnje organe zbog ~ega je Smithson izgubio jedan bubreg i dio debelog crijeva, a lijeva mu je strana tijela ostala paralizirana. »Imao sam sre}u«, ka‘e Trevor »{to se tumor polako razvijao.« D

SVEMIRSKI OTPAD PRIJETI SATELITIMA

^

STONEHENGE U RUSIJI

R

uski arheolozi prona{li su ostatke gra|evine stare 4 000 godina, koja jako podsje}a na znameniti Stonehenge u Engleskoj. Otkri}e pokazuje da su i stari Rusi, kao i stari Europljani, vjerovali da nebeski ciklusi utje~u na ljude i ‘ivotinje. Nalazi{te u predjelu Rjazana u blizini u{}a rijeka Oke i Pronje u drevno je doba bilo prometna raskrsnica

Foto Internet

BRITANSKI LIJE^NICI PREVIDJELI TUMOR TE@AK 25 KILOGRAMA

brojnih kultura. Voditelj arheolo{kih iskopavanja, arheolog Ilja Ahmedov, rekao je da je sa svojom istra‘iva~kom ekipom na{ao u zemlji rupe iz kojih se mo‘e razabrati da je tamo stajao spomenik u obliku kruga s promjerom od sedam metara, sastavljen od drvenih kolaca debelih pola metra i me|usobno jednako udaljenih. Unutar kruga nalazi se velika pravokutna udubina u kojoj su neko} o~ito stajala ~etiri debela kolca. Arheolozi su uvjereni da je ta gra|evina omogu}avala spektakularno promatranje neba. Ahmedov i njegova ekipa nastavljaju s iskopavanjima u Rjazanu. D

Foto Internet

ak i jako mali svemirski otpad pri brzini od 50 000 km/h mo‘e ozbiljno o{tetiti satelite u Zemljinoj orbiti, a tog je otpada sve vi{e, upozoravaju stru~njaci Europske svemirske agencije. Vi{e puta dogodilo se da su dijelovi satelitske opreme i cijele sonde zbog sudara s raznim predmetima bili o{te}eni ili pak potpuno uni{teni. Do kraja 2003. godine bilo je katalogizirano oko 10 000 predmeta u Zemljinoj orbiti; od toga 7 % operativnih letjelica, 22 % satelita i sondi koje vi{e ne djeluju te 17 % ostataka potisnih raketa koje su svemirske letjelice lansirale u orbitu. Preostalih 54 % otpada na razli~ite »predmete povezane s misijama«: dijelove alata koji su astronautima slu~ajno »ispali« i dijelove letjelica namjerno ispu{tene u svemir. Koncem pedesetih godina, kad su zapo~eli svemirski programi, nitko nije razmi{ljao o tom problemu, a danas ameri~ki i europski stru~njaci svaki dan objavljuju zajedni~ka izvje{}a o mogu}im »bliskim susretima« operativnih letjelica sa svemirskim otpadom. Procjenjuju da oko Zemlje kru‘i jo{ i 500 000 otpadaka ve}ih od jednog centimetra. Najopasniji su predmeti veli~ine od 1 do 10 cm: premali su da bi ih otkrili radarom, a imaju dovoljno kineti~ke energije za izazivanje ozbiljne {tete. Posebni {titovi na svemirskim letjelicama za sada odbijaju samo predmete manje od 1 cm. Vjetrobranska stakla na letjelicama vi{e su puta o{tetili komadi}i oguljene boje veli~ine 0,3 mm koji bi udarili u svemirski brod brzinom od 14 400 km/h. Najbr‘i otpad kre}e se brzinom od 50 000 km/h, sedamnaest puta ve}om od metka automatske pu{ke. D D

6 - 08 KOLOVOZ 06 -


M ISTERIJI

PRETPLATITE SE NA Misterije, ISPLATI SE! Puto Klup vi do s Svi pretplatnici imaju:

•10 %

POPUSTA na cijenu ~asopisa

z ka k artic dravl j a Mi ster a ija

(u{teda 30 kn), a novo izdanje sti‘e na ku}nu adresu dva dana prije izlaska broja

•100 %

POPUSTA za mjera~ stresa

(u{teda 26 kn) koji je ujedno i kartica za popuste

•10 %

POPUSTA kod izabranih

stru~njaka za komplementarnu medicinu

•10 % •10 % •50 %

POPUSTA u trgovinama

NAJMANJE

5

Najmanje toliko ~asopisa mo‘ete sa kori{tenjem popusta besplatno dobiti kao pretplatnik!

Nazovite: 099 33 60 510

POPUSTA pri kupnji u Misterijima

POPUSTA na rasterske nao~ale

za o{tar vid (u{teda 16,5 kn)

Prva tri pretplatnika na ~asopis Misteriji u mjesecu o`ujku dobiti }e na poklon Magic life. Pretplatni~ki telefon mo‘ete nazvati radnim danom od 9h do 19h: 099 33 60 510 ili se javiti na na{u elektronsku adresu. misteriji@put-com.hr -

08 KOLOVOZ 06

-

Misteriji 7


Z ANIMLJIVOSTI

JERUZALEMSKI SINDROM

MULTIPLA SKLEROZA I ASTROLOGIJA

N

Foto Internet

ajnovija istra‘ivanja pokazala su da je mjesec ro|enja jedan od klju~nih ~imbenika koji odre|uju sklonost ka multiploj sklerozi, pi{e ovogodi{nji British Medical Journal. Me|u ljudima sjeverne polutke planeta, ro|enima u svibnju, ima puno vi{e pacijenata s tom bolesti negoli me|u onima koji su ro|eni u studenome. Istra‘iva~i su tu iznena|uju}u ~injenicu potvrdili kad su pregledali podatke pacijenata s multiplom sklerozom iz Kanade, Velike Britanije, [vedske, Danske i [kotske. ^lanovi istra‘iva~kog tima sa Sveu~ili{ta Michigan ka‘u da njihova studija definitivno dokazuje povezanost ove te{ke bolesti s mjesecom ro|enja. Uzrok toj vezi tra‘e u pove}anoj aktivnosti ultraljubi~astih zraka, neo~ekivanim promjenama temperature i vremena u godinama koje je obuhvatilo istra‘ivanje. A {to ako rezultati istra‘ivanja pokazuju astrolo{ke utjecaje koje je slu‘bena znanost do sada osporavala? Napori u tom smjeru mogli bi otkriti mnogo toga zanimljivog i korisnog za ~ovje~anstvo … D

8 - 08 KOLOVOZ 06 -

PRADEVA JE BILA VELIKA KAO @IRAFA

I

skopavanjima u sredi{njoj sirijskoj stepi arheolozi sa züri{kog i baselskog sveu~ili{ta na{li su ‘ivotinjske kosti izuzetno velikih dimenzija, koje su vjerojatno pripadale divovskoj devi. Otkri}e je iznena|uju}e, a ujedno i spektakularno. Kosti su stare oko sto tisu}a godina i dvostruko ve}e od o~ekivanog. »Odmah smo ustanovili da se radi o dosad nepoznatoj ‘ivotinjskoj vrsti«, odu{evljeno je rekao Jean-Marie Le Tensorer, profesor prapovijesti u Baselu. Kao arheolog, on ve} skoro dvadeset godina vodi iskopavanja u sirijskoj stepi. Kod malog sela El Kown, pribli‘no 120 kilometara sjeveroisto~no od Palmire, Le Tensorer je sa suradnicima po~eo iskopavati jedno od najstarijih gradskih nase-

Foto Internet

od nekih posjetitelja Jeruzalema ustanovljen je neobi~an du{evni poreme}aj. Takozvani jeruzalemski sindrom godi{nje se dijagnosticira kod dvadesetero posjetitelja svetoga grada. Oni odjednom postanu uvjereni da su razli~iti likovi iz Biblije. Dr. Moshe Kalian, psihijatar u Jeruzalemu, opisuje razli~ite slu~ajeve: »Jedan je turist uznemirio cijeli hotel jer je gostima po~eo davati upute za pripremu posljednje ve~ere. Neka je ‘ena potra‘ila hitnu medicinsku pomo} tvrde}i da je pobacila dijete, a kad su je lije~nici poku{ali uvjeriti da uop}e nije bila trudna, rekla je da je u Jeruzalem do{la roditi Isusa. Mu{karca, koji je u hotelskom predvorju oduzimao gostima ~a{e da bi vidjeli ’istinsku svjetlost’, zaustavila je policija. Mislio je da je Mesija, izabran da do|e u Izrael i svijetu donese mir. Dvojica su se pje{ice otputila u pustinju, a talijanski turist je bos prevalio put od Jeruzalema do Betlehema«. Dr. Yair Bar-El, autor imena »jeruzalemski sindrom«, tvrdi da sindrom dobivaju tri kategorije turista. Prvi su bili du{evni bolesnici jo{ prije dolaska u Jeruzalem. U drugoj, najve}oj skupini, nalaze se duboko vjerni turisti, odnosno hodo~asnici, koji su ve} prije dolaska bili umno neuravnote‘eni. U tre}oj, najmanjoj skupini s jeruzalemskim sindromom nalaze se du{evno potpuno zdravi ljudi koji ne uzimaju narkotike i dolaze kao potpuno normalne osobe. Zasad jo{ nije jasan uzrok tom neobi~nom sindromu. D

Foto Internet

K

Dio no‘ne kosti pradeve (lijevo) puno je ve}i od kostiju dana{njih deva.

obina na svijetu. Na tom su prostoru milijun godina ‘ivjeli ljudi. Osim kostiju pradeve na{li su i vi{e komada kamenog oru|a. »Ta je deva bila velika skoro kao ‘irafa«, rekao je antropolog Peter Schmid iz Züricha. D


Fotografije snimljene iz zraka omogu}ile pogled na obje tvorevine

@itni krugovi u Me|imurju »Kad bih znao gdje }e se opet spustiti, oti{ao bih tamo i ~ekao ih«. vima do mjesta neobi~na doga|aja, da se na svoje o~i uvjere o stvari koja se ne zbiva svaki dan i mo‘da ima veze s ne~im {to nije ovozemaljsko. ^lan dru{tva »Nova zemlja« iz Zagreba Kre{imir Jelavi} najavio je: »Opet }e do}i i napraviti nove uzorke u ‘itu«.

I najava se obistinila. Nekoliko dana nakon {to je nastao prvi ‘itni krug, pojavio se novi, udaljen nekoliko stotina metara od prvoga. Nastajanje nove ‘itne grafike nitko nije primijetio. Ukazala su se tri kruga, povezana crtama, na kraju kojih su bili manji krugovi. Ta druga tvorevina bila je savr{enija od prve. U krugovima jednakih promjera p{enica je polegla u smjeru suprotnom od kazaljki na satu. Zanimljivo je, me|utim, da je te geometrijske ‘itne tvorbe skoro nemogu}e vidjeti sa zemlje. Tek snimci iz zraka, koje je za

Me|imurski ‘itni krugovi klasi~na su, manje zahtjevna »poruka u ‘itu«.

Foto L. Z.

U

mirnom me|imurskom selu Vrhovljani u Op}ini Sv. Martin na Muri, no} s devetoga na deseti lipnja nije ba{ bila mirna. Iz p{eni~nih polja, koja su se te no}i kupala u obilnoj mjese~ini, oko dva sata ujutro za~uli su se neobi~ni zvuci, pra}eni neuobi~ajenim lave‘om seoskih pasa. Ujutro se u p{enici moglo vidjeti ne{to dotad ovdje nepoznato: krugovi u ‘itu – kako su nazvali te neobi~ne geometrijske likove usred ‘itnih polja. Sljede}ih su dana radoznalci sa svih strana svijeta nagrnuli po kolskim pute-

- -0808KOLOVOZ KOLOVOZ06 06- -Misteriji Misteriji99


@ ITNI

KRUGOVI U

M E\IMURJU

Foto L. Z.

vrijeme snimanja krugova naru~ila televizijska ekipa, omogu}ili su jasniju sliku. Vlasniku polja u kojem su se pojavili geometrijski likovi nije bilo ni na kraj pameti da se na njegovoj njivi skuplja mno{tvo radoznalih ljudi koji mu gaze p{enicu. Poslije je urod za{titio tako {to je polje »ogradio« smradom: oko polja je dovezao gnoj i tako mnogima umanjio ‘elju za bliskim susretom s vlatima polegnutim u ~udne likove. No, nama je za Misterije ljubazno pokazao put do likova i dodao da se ne radi ni o kakvom fenomenu ili poruci vanzemaljaca, ve} o no}nom i‘ivljavanju nadobudnih susjeda. Mi{ljenja seljana o nastanku krugova razli~ita su. Mu{karac koji je autom do{ao do ruba polja tvrdio je da se jako dobro sje}a no}i u kojoj su polja bila obasjana ja~om svjetlo{}u. Po{tar, kojeg smo sreli u tra‘enju prvih krugova, uop}e ne sumnja da je to bio NLO: »Kad bih S obzirom na promjenu boje i strukture vlati, Kre{imir Jelavi} tvrdi da su me|imurski krugovi nastali ba{ kao i oni u Engleskoj te da je na tlu me|imurskih ‘itnih krugova osjetio pove}anu energiju. On zna da se u nastajanju ‘itnih krugova mo‘e ~uti zvuk sli~an onome kojim se glasaju cvr~ci te da se polegnuto ‘ito obnavlja jer vlati nisu ni slomljene niti o{te}ene.

znao gdje }e se opet spustiti, oti{ao bih tamo i ~ekao ih«, odu{evljeno je pri~ao posjetiteljima ‘itnih krugova.

POJAVA STARA STOLJE]IMA

Foto L. Z.

Pojavljivanje ‘itnih krugova poznato je iz davnina, iz vremena kad jo{ nije bilo fotografije. Najstariji dokument – opis geometrijskog uzorka na polju, urezan je u drvo. Drvorez je nastao jo{ 1678. godine i nosi naslov: ^udne novosti iz Hartfordske grofovije. Tekstom popra}en

10 - 08 KOLOVOZ 06 -

Zdravko Vnuk (na fotografiji lijevo u razgovoru s novinarom Uro{em Kra{ovcem), vlasnik p{enice u kojoj su nastali krugovi, ogradio je njivu gnojem. Smatra da su se s njegovom p{enicom poigrali raspojasani susjedi.


KRUGOVI U

M E \IMURJU

Foto Internet

@ ITNI

Foto Internet

Kimatika - znanost koja se bavi utjecajem zvu~ne vibracije na materiju. Kod tih valova nastaju uzorci sli~ni onima na p{eni~nim poljima ili uzorcima mandala. Vi{a frekvencija odra‘ava se u ve}oj kompleksnosti uzorka.

Foto Internet

Jedan od slo‘enijih uzoraka u polju.

Drvorez sa slikom i tekstom iz 1678. godine, kad su opisane prve strukture na poljima.

drvorez opisuje pohlepna seljaka koji nije htio platiti kosce. Rekao je neka polje pokosi vrag. Kad je drugo jutro na svojim poljima na{ao velike pravilne geometrijske uzorke, toliko se prestra{io da se usjevima nije usudio niti pri}i. Na drvorezu je slika polja u sredini kojega stoji neobi~no stvorenje nalik vragu i kosom oblikuje krugove. O neobi~nim krugovima potanko je pisao i ~asopis Nature prije 126 godina, dakle 1880. ^lanak govori o znanstveniku amateru Brandonu Melandu i njegovim opisima brojnih geometrijskih krugova na|enih u polju. Meland je smatrao da su krugovi posljedica ciklonskog u~inka vjetra. Likovi poput ovih u Me|imurju ali i drugdje po svijetu, u novije su se vrijeme po~eli pojavljivati najprije u Engleskoj i to krajem sedamdesetih. Neki od njih, usprkos velikom istra‘iva~kom naporu, ostali su nepoznanica, a drugi su pak djelo »veseljaka«. Primjerice, krugovi dvojice ratnih veterana Douga Browera i Davea Chorleyja koji su razotkrili svoje

poljsko umjetni~ko djelo i to podrobno opisali. Bez obzira na sve brojnije »umjetnike« koji, nakon {to uznemire javnost svojim likovima u p{enici, razotkriju svoje djelo, nastanak nekih izvanrednih likova znanstveno jo{ nije obja{njen. Iz toga onda proizlaze razli~ite teorije. Najvi{e se spominje teorija o vizualnom manifestiranju zvu~ne vibracije. Prema toj teoriji kompleksni geometrijski likovi u ‘itu bili bi dvodimenzionalna geometrijska vizualna manifestacija zvuka visoke frekvencije. Kompleksnost uzoraka rasla bi sa zvu~nom frekvencijom. Jo{ jedna zanimljiva i znanstveno mogu}a teorija je satelitski utjecaj mikrovalova. Zagrijane stabljike p{enice pod utjecajem intenzivnog ali vremenski kratkog snopa mikrovalova polije‘u na tlo i tako na poljima nastaju likovi. To su dokazali i pokusi. Laboratorijski testovi p{enice i energetskih mjerenja u Engleskoj pokazali su strukturnu promjenu na biljci te pove}ano zra~enje na mjestu formacija. Pojava na me|imurskim ‘itnim poljima ostaje nerazja{njena te i dalje poti~e brojna naga|anja i nadu da }emo je opet vidjeti, a onda jo{ bolje i uslikati. Uro{ Kra{ovec

D

-

08 KOLOVOZ 06

-

Misteriji 11


Globalni zlo~in s kemijom u atmosferi i u na{im krajevima

Projekt SAD-a truje na{e nebo Z

Fotografije Andrej Kikelj

vu~i kao nevi|eni horror. No, najnovija istra‘ivanja potvrdila su da u okviru projekta Shield ameri~ki zrakoplovi i po europskom nebu ispu{taju opasnu aluminijevu smjesu. Oblaci kemije trebali bi ohladiti atmosferu i sanirati ozonski sloj, no kao nuspojava javlja se nepredvidljiva {teta za zdravlje i okoli{ … ^itatelji Misterija upozorili su nas na pojavu koju je vidjelo ve} mnogo ljudi u Europi, kada pet do petnaest zrakoplova krstari nebom u visini od {est kilometara, nakon ~ega se iz traka kon-

12 - 08 KOLOVOZ 06 -

Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje, u predvi|enom roku trajanja projekta koji iznosi 50 godina, mogu}i broj ‘rtava projekta Shield na dvije milijarde ljudi. denzirane vlage u roku od sat vremena oblikuju gusti »oblaci«; nakon dva do pet sati stvori se izme|u promatra~a i

ranije plavog neba magla koja se rasprostre po cijelom nebu, a temperatura zraka i zra~na vlaga drasti~no se smanje, nakon ~ega slijedi hladno}a, su{a i zapara. Nebesko se plavetnilo na obzorju vi{e ne vidi. Vidi se jo{ samo bijela traka koja otkriva leta~ke akcije ubrizgavanja kemije u na{u atmosferu.

[TO SE IZA OVOGA SKRIVA? Ve} najmanje petnaest godina istra‘iva~i i stru~njaci istra‘uju strategije pro-

Prskanje na Lo{inju 6. kolovoza 2005: Glavna slika i lijeva mala slika snimljene su u isto vrijeme, a gornja mala slika pola sata kasnije. Iz vedrog, nebesko plavog neba, chemtraili su stvorili mlje~nu bljuzgu neprijatnih, umjetnih oblaka …


P ROJEKT SAD- A tiv stalno prognozirane klimatske katastrofe. U o‘ujku 1991. dvojica su ameri~kih biokemi~ara kineskog podrijetla David Chang i I-Fu Shih pod okriljem Hughes Aerospacea – velikana na podru~ju zra~nih i svemirskih letova, patentirala »stratosfersko Welsbachovo zasi}enje za smanjivanje globalnog zatopljenja« u kojem preporu~uju ubrizgavanje Welsbachovih ~estica u stratosferu. Welsbachove ~estice su metalni oksidi koji toplinu, zarobljenu zbog stakleni~kih plinova u Zemljinoj atmosferi, u blizini Zemlje pretvaraju u infracrvene valove. Te valove zatim oda{ilju u svemir i tako dolazi do ‘eljenog hla|enja. Prema opisu u patentu, gorivu zrakoplova potrebno je dodavati minimalne metalne ~estice kako bi ih pogon zrakoplova pri sagorijevanju ispuhao. To su prije svega aluminijevi oksidi u obliku praha te barijeve soli koje na nebu vidimo kao bijele mutne trake. U Dr‘avnom laboratoriju Lawrence Livermore u Kaliforniji, Chang i Shih analizama su pokazali da bi se na taj na~in zatopljenje Zemlje smanjilo za 85 %. I tro{kovi su prihvatljivi: za projekt Chemtrail (Kemijski repovi) treba investirati oko milijardu dolara, {to je relativno niska svota u usporedbi s dobiti koju bi svake godine ostvarile naftna, vojna i kemijska industrija. Zeleno svjetlo za taj izuzetno rizi~an projekt vjerojatno su dali onda kad se oko njega anga‘irao i dr. Edward Teller, utemeljitelj laboratorija Livermore i u svijetu poznat kao otac neutronske bombe. Od 1994. do 1998. godine Teller je intenzivno lobirao za livermorsku »metodu biofizikalne redukcije globalnog zagrijavanja« i predlagao opse‘ne pilot-pokuse, najprije iznad SAD-a, a onda i iznad »prijateljskih dr‘ava«.

PRODOR RATNOG ZRAKOPLOVSTVA U lipnju 1996. godine pukovnik ameri~kog zrakoplovstva Tamzy J. House u svom je sto‘eru predstavio disertaciju

TRUJE NA{ E NEBO

KAKO PREPOZNATI CHEMTRAILOV OBLAK?

P

romatramo li nebo za vrijeme prskanja kemikalijama, vidjet }emo da brojni zrakoplovi ne ostavljaju za sobom kondenzirane linije iako lete na sli~noj visini kao i zrakoplovi koji prskaju. Iza zrakoplova koji prskaju uvijek ostaju debeli kondenzirani tragovi koji se ne}e rasplinuti za nekoliko sekunda ili minuta, nego }e sami po~eti oblikovati slojeve oblaka. Za razliku od prirodnih oblaka, u ovima se jo{ nekoliko sati prepoznaje prvotni trag kretanja zrakoplova. U roku od dva do pet sati oni se ra{ire u sloj oblaka koji je najprije bijele, a onda sive boje. U suprotnosti s o~ekivanom ki{om i povi{enom vlagom u zraku, pri prskanju chemtrailova uvijek se bilje‘e izuzetno niske vrijednosti zra~ne vlage, od 30 % do 35 %, a iz takvih oblaka nikada ne pada ki{a. Oni su uvijek bez rubova i nekako umrljani. Naro~ito su vidljivi kada vise nad prirodnim kumulusima i postepeno ih progutaju. Kod prskanja chemtrailova tako|er je zna~ajno da se vi{e zrakoplova udru‘i u skupine od po dva do tri i ovi onda stalno krstare po nebu, ostavljaju}i za sobom paralelne tragove, geometrijske mre‘e ili kri‘ne uzorke koji se ponavljaju. Serije prskanja stratosfere uglavnom se izvode u tjednom ritmu. Prska se prete‘no no}u, da bi uzlazni topli zra~ni slojevi mogli odnijeti prskane magle u visinu. Prska se i u ranim jutarnjim satima. S obzirom na ~injenicu da se za lijepih dana bez oblaka ultraljubi~asto zra~enje brzo obnavlja, za vrijeme takvih dana prska se skoro uvijek. Najbolje vrijeme za promatranje te pojave je rano ujutro i to u dane za koje je prognozirano vedro sun~ano vrijeme.

»Vojno ovladavanje klimom 2025. godine«. U poglavlju »Modificiranje vremena« savjetuje prikriveno manipuliranje vremenom u svrhu uzrokovanja svjetskih klimatskih katastrofa, poput su{a i poplava. Nakon toga bi sustavno po~eli objavljivati podatke o tome kakve sve mogu}nosti utjecaja na vrijeme vojska ve} ima. Javnost bi tada ‘urno vojsku zamolila za intervenciju i pomo} protiv klimatskih katastrofa koje su »spasitelji« zapravo sami prouzro~ili. U svibnju 2003. jedan je znanstveni suradnik na projektu Chemtrail otvorio web stranicu www.holmestead.com (koju ure|uju kriti~ari Chemtraila) i odgovorio na brojna pitanja o prskanju aerosola u atmosferu. Pod imenom Deep Shield predstavio se kao kriti~an gra|anin koji je zbog brige za klimu planeta postao ljuti protivnik Chemtraila. Prema njegovom je mi{ljenju projekt Chemtrail krizno rje{enje koje bi trebalo zaustaviti brzo zagrijavanje Zemljine atmosfere i osigurati pre‘ivljavanje ba-

rem dijela ~ovje~anstva. Projekt se slu‘beno naziva »The Shield« a provodi se upotrebom Welsbach-patenta barem od 1995. godine. Svjetski projekt djeluje u okviru Organizacije UN-a i pod me|unarodnim je nadzorom. Njime upravlja, samo u tu svrhu osnovan, odjel Svjetske zdravstvene organizacije koji je njegovu provedbu povjerio NATO-u i velikim civilnim aviokompanijama koje koordinira. Zapovjedni ustroj unutar projekta Shield strogo je hijerarhijski; informacije se daju dalje samo kad je to za projekt nu‘no potrebno.

URA^UNAT RIZIK Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje mogu}i broj ‘rtava projekta Shield na dvije milijarde ljudi, u predvi|enom roku trajanja projekta koji iznosi 50 godina. To je godi{nje 40 milijuna ljudi. Predvi|a se prije svega prerana smrt starijih osoba i ljudi s di{nim bolestima. Drugi izvori, primjerice CDC (Center for Disease Control) iz Marylanda govori o

-

08 KOLOVOZ 06

-

Misteriji 13


P ROJEKT SAD- A

TRUJE NA { E NEBO

mogu}ih tri do ~etiri milijarde mrtvih, ili 60 do 80 milijuna godi{nje. Te se nuspojave Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji i Centru CDC o~ito ~ine prihvatljivima s obzirom na prijetnju klimatskog kolapsa, odnosno gospodarske recesije. Aerosol odnosno chemtrailove u zrak prskaju te{ki vojni zrakoplovi, ali i linijski avioni me|unarodnih aviokompanija. Teku}ina pod tlakom izlazi iz cisterni kroz cijevi i mlaznike uzdu‘ krila zrakoplova. Po{to je koli~ina potrebne teku}ine od nekoliko stotina litara razmjerno mala, cisterne se mogu namjestiti u zrakoplovne zahode ili zavariti na spremnike za gorivo.

OHLA\IVANJE I TVORBA OZONA Projekt Chemtrail ne bi samo smanjio toplinu Zemlje nego i ultraljubi~asto zra~enje. Toplina se smanjuje zbog raspr{ene barijeve soli koja u gornjim slojevima atmosfere oksidira u barijev oksid. On ima sposobnost vezanja ugljikova dioksida koji je glavni ~imbenik Zemljina zagrijavanja. Ultraljubi~asto zra~enje smanjuje se zbog zajedni~kog djelovanja barija i aluminijeva praha koji stvaraju difuzno elektri~no polje. Na to se polje onda ili iz zrakoplova ili sa Zemlje oda{ilju radiovalovi ekstremno niskih frekvencija (ELF), {to dovodi do jakog elektrostatskog pra‘njenja izme|u atmosfere i stratosfere te do umjetnog stvaranja ozona. Nuspojave tako obra|enih slojeva oblaka jaki su i suhi vjetrovi te oluje bez padalina. Nabijeni slojevi zraka reagiraju na tvorbu ozona pravom olujom s munjama. Takvi su suhi vjetrovi, na primjer, pretpro{log ljeta puhali u sjeverozapadnoj [vicarskoj najmanje dvadeset puta, a ranije ih tamo nikada nije bilo. Za velikih vru}ina naro~ito ~esto prskaju atmosferu upravo uzdu‘ fronta nestabilnog vremena, za vrijeme njihova stvaranja. Zrakoplovi s tankerima tada krstare uzdu‘ i poprijeko ispred tamnih olujnih oblaka.

14 - 08 KOLOVOZ 06 -

Deep Shield ka‘e da prirodno elektri~no pra‘njenje uzdu‘ olujnih fronta ve‘e pra{inu, ~a|u i druga one~i{}enja pa se zrak o~isti. Taj u~inak ba{ i nije po‘eljan za kontrolu klime jer kroz o~i{}enu atmosferu na Zemlju dolazi posebno velika koli~ina infracrvenih zraka. Da bi se to sprije~ilo, potrebno je prskati jo{ vi{e. Pozitivan u~inak toga jest da prskanje olujnih fronta izaziva oluju i tako poti~e tvorbu ozona.

BIJELO NEBO Nakon intenzivnog prskanja kemikalija u atmosferu nebo pobijeli. To je posljedica raspr{enog praha aluminija ali i kondenziranih kapljica pri~vr{}enih na polimerne lance umije{ane u teku}inu Chemtrail, sli~ne paukovoj mre‘i. U polimernoj smjesi, potrebnoj da se aluminijev prah {to dulje zadr‘i u zraku, dolazi do kristalizacije. Upravo je zato idealan sadr‘aj aluminija te{ko odrediti jer previ{e aluminija uzrokuje prebrzi pad polimerskog spoja aluminija i ledenih kristala. U SAD-u se pokazalo da sastav Chemtraila, neovisno o dr‘avnom financiranju, nije jednostavno analizirati. Nakon prskanja relativno brzo dolazi do disperzije i pada koncentracije zraka, a sakupljanje uzoraka zraka na visini od {est kilometara je i vrlo skupo. Usprkos tome, uspje{no je realizirano nekoliko mikroskopskih analiza: sintetska nosiva tvar djelomice nepoznatog sastava imala je u ponovljenim analizama tragove (navodno neradioaktivne) barijevih soli i najmanje ~estice aluminija u koncentracijama sedam puta vi{im od onih u obi~nom zraku.

POSLJEDICE ZA ZDRAVLJE Istra‘ivanja zdravstvenih posljedica jednostavnija su. U danima i tjednima nakon prskanja to~no ozna~enih podru~ja u SAD-u moglo se statisti~ki provjeriti pove}anje sljede}ih simptoma: spontana krvarenja iz nosa kod inten-

zivne izlo‘enosti, pote{ko}e u disanju, glavobolje, smetnje ravnote‘e i kroni~ni umor. ^e{}e su bile epidemije gripe, astma, upale mre‘nice i kratkoro~ni gubitci pam}enja. Kad je ameri~ko zrakoplovstvo po~etkom {ezdesetih po~elo prou~avati stratosferu, to je dovelo do nekih zanimljivih rezultata. Znanstvenici su u uzorcima stratosfere na{li mnogo bakterija, spora gljivica i virusa, nepoznatih na povr{ini Zemlje. U stratosferi ima oblika ‘ivota, manjih od bakterija. Kad je dr. Robert Folk, koji ih je otkrio, vr{io pokuse s lakim metalima kao hranidbenom otopinom za svoje nanobakterije, aluminij se pokazao kao njihova najmilija hrana! Mogu}e je, dakle, da Chemtrail dodatno hrani nanobakterije i transportira ih na Zemlju, gdje onda mogu zavr{iti u na{im plu}ima i drugim di{nim organima. Kako na to reagira ~ovjekov obrambeni sustav, mo‘emo samo naga|ati.

PRIKRIVANJE O^ITOG Za{to ‘ele zadr‘ati u tajnosti eksperimente s na{om klimom, koji se po svijetu izvode od 1999. godine? Prskanje chemtraila u atmosferu u suprotnosti je s mnogim me|unarodnim sporazumima o za{titi okoli{a, s temeljima nacionalne suverenosti i za{titom zra~nog prostora. Pu{tati u promet anonimne zrakoplove ilegalno je ~ak i za vrijeme rata. Zato avioni uzlije}u i pristaju isklju~ivo u zra~nim lukama ameri~kog zrakoplovstva koje ima u nekim podru~jima, primjerice u Njema~koj, velike ovlasti. Dodajmo jo{ pitanje od{teta kod dokazanih poreme}aja, kako u zdravlju ljudi (bolesti, psihi~ki poreme}aji), tako i u okoli{u (jamstvo u me|unarodnom pravu). [to u~initi sa za{titarskim zahtjevima za pla}anje nastale {tete? [to poduzeti na ogor~enu reakciju javnosti? S obzirom na dalekose‘ne posljedice tako nastalih problema, jasno je da je po‘eljna tajnovitost. Kad bi savezi bili javno obznanjeni, program Chemtrail vjerojatno bi se morao zaustaviti, barem u Europi. R. M.

D


Parapsiholo{ka sposobnost gledanja na daljinu kvantni je fenomen

Psihi~ka {pijuna‘a J

Foto A. Kikelj

nekoliko tjedana na mojim vratima pojaedna od naj{okantnijih spoznaja »Na{i su rezultati vila dva agenta CIA-e. Ranije sam ve} pionira kvantne fizike bila je da su radio za obavje{tajne slu‘be, no svejedpojedini doga|aji, naizgled lokalidoprinos spoznaji no sam se pitao {to }e ova dvojica ovdzirani ovdje i sada, na dubljoj razida smo dio nelokalnog je. U povjerenju su mi objasnili problem. ni razdijeljeni u vremenu i prostoru. Tu neobi~nu osobinu nazvali su »nelosvemira u kojem smo svi Rusi godi{nje tro{e milijune dolara za istra‘ivanje nadosjetilnih sposobnosti, u kalnost« ili »kvantno ispreplitanje«. me|usobno povezani.« najboljim laboratorijima i s najboljim Jedna od mogu}ih uporaba te kvantne doktorima, a u SAD-u nijedan znanstosobine je i »gledanje na daljinu« – dola‘enje pomo}u ljudskog uma do in- nost kvarka, subatomskih ~estica. Kad venik u takvo {to i ne vjeruje. Zato su formacija koje su ina~e normalnim osje- sam Inga zamolio da poku{a misaono agenti tra‘ili neki manji istra‘iva~ki latilima nedostupne zbog prostorne i vre- utjecati na ure|aj u podrumu, rekao je boratorij koji bi pristao na suradnju. menske udaljenosti. O tome je u o‘uj- da najprije mora vidjeti {to je u njemu. ku ove godine na londonskoj konferen- Odgovorio sam mu da ga ne mo‘emo »LIST« KOJI SE MI^E ciji Ikone Polja progovorio kvantni fi- otvarati, a on }e na to: »Pa nisam ga ni Zamolili su me da sa Swannom obazi~ar Hal Puthoff. U ovom broju Miste- mislio otvarati, moram ga samo iznutra vim nekoliko jednostavnih pokusa, pririja donosimo drugi dio njegova preda- pogledati«. Nakon kratke koncentracije mjerice poga|anje skrivenih predmeta vanja u kojem je opisao povijest svojih to~no je opisao unutra{njost ure|aja, a u kutiji. Budu li pokusi uspje{ni, reko{e, pri tome i ekscitirao instrument! eksperimenata gledanja na daljinu: CIA bi spremno financirala pokusni proSvoja sam opa‘anja razaslao kolega- gram. Ingo je vrlo to~no odgovarao, a Mo‘da }ete se zapitati: kako to da se s takvim stvarima bavi fizi~ar? No, sve ma znanstvenicima, nakon ~ega su se za poseban je dojam ostavio na njih kad je je zapo~elo 1972. godine na morao pogoditi da je u kutiji Stanfordskom istra‘iva~kom no}ni leptir sli~an listu. On je institutu u kalifornijskom Menrekao: »^udno, u kutiji je list lo Parku gdje sam se tada bakoji se mi~e!« vio kvantnom biologijom. U To ih je uvjerilo u njegovu okviru mog projekta, kojim sposobnost i tako smo dobili sam ‘elio pokazati da pomosredstva za osmomjese~nu pi}u kvantne fizike osim ne‘ilot-studiju u iznosu od 50 000 vih ~estica mo‘emo tako|er dolara. Tada jo{ nisam znao tuma~iti i svijest i ‘ive sustave, da je to po~etak trinaestogoslu~ajno sam naletio na poznadi{njeg programa, te{kog 20 tog medija Inga Swanna koji milijuna dolara, u kojem }e mi je predlo‘io da, ako me zasudjelovati stotinu medija! nimaju dodirne to~ke izme|u Pokusi s poga|anjem predfizike ‘ivoga i ne‘ivoga, po~meta u kutiji nastavili su se nem eksperimentirati s parasve dok mi jednog dana Ingo psiholo{kim pojavama. nije rekao: »To je glupo. Ako Inga sam pozvao u na{ in‘eli{ znati {to je u kutiji, otvori stitut, gdje smo imali poseban si kutiju. Vi trivijalizirate moje magnetometar koji je bio posposobnosti. Pa ja mogu gleznat po tome da ga ama ba{ ni{ta izvana ne mo‘e eksciti- Halu Puthoffu smo na londonskoj konferenciji Ikone Polja poklonili na{ dati bilo gdje po planetu, a vi rati; detektirao je samo aktiv- ~asopis u kojem smo ve} 1999. godine pisali o njegovu pionirskom radu. me pitate {to je u kutiji!« Nje-

-

08 KOLOVOZ 06

-

Misteriji 15


P SIHI~KA { PIJUNA‘ A

Foto arhiv Misteriji

direktora CIA-e porugova je zamisao bila da po{aljemo istra‘iva~ku ~io neka ne gubimo vriekipu nekamo u okoljeme otkrivanjem nano podru~je, a on }e na {ih mjesta i neka se radaljinu opisivati gdje dije usmjerimo na sovse ona nalazi. I zaista, jetske baze. napravili smo vi{e tisu}a takvih pokusa. Imali DIVOVSKA smo izvrstan znanstveni DIZALICA protokol, i to zaslugom Jednog su nam danekolicine psihologa u na do{li s koordinatana{em institutu koji su ma lokacije u Sovjetna{ program htjeli na skom savezu gdje je svaki na~in minirati jer, navodno bio neki »raztobo‘e, ru{i ugled ustavojno-istra‘iva~ki cennove – samo da nam tar«. Pat je tamo vidio eksperimenti ne uspiju, sro~ili su vrlo ~udan Lijevo je skica divovske dizalice koja se nalazi u sovjetskoj tajnoj istra‘iva~ko-razvojnoj pogon s ogromnom dideseterostruko dvostru- bazi Semipalatinsk, a koju je godine 1974. nacrtao Pat Price gledanjem na daljinu. Desno zalicom koja je bila taje slika iste dizalice napravljena na temelju satelitske fotografije koju je snimila CIA. ko slijepi protokol za ko velika da je visina izvo|enje i interpretiranje eksperimenata, odrediti ne samo ciljano mjesto ve} i vri- ~ovjeka bila tek polovica njezinog kotakojemu nitko nije mogao ni{ta prigovo- jeme. ~a. Meni je to zvu~alo kao znanstvena riti. Nakon nekog vremena na Swannov fantastika i predaju}i podatke bilo mi je smo prijedlog zapo~eli s novom vrstom upravo neugodno, no pokazalo se da taGLEDANJE eksperimenata kod kojih smo koristili mo zaista postoji takva dizalica! U CIAzemljopisne koordinate kao brz i nee- i su bili odu{evljeni i program se mogao U PRO[LOST nastaviti. No, usprkos rigoroznom eksperi- motivan na~in za poga|anje odre|enog Iako je ameri~ka vlada kasnije prestamentalnom protokolu, pokusi su bili vi- mjesta. Patu Priceu bio je to prvi eksperila financirati na{a istra‘ivanja gledanja ment. Dali smo mu koordinate negdje {e nego uspje{ni. Pat Price, jo{ jedan odna daljinu, na{i su podatci zna~ajan dou brdima Zapadne Virginije, do tada neli~an medij iz na{ih istra‘ivanja, sedam prinos spoznaji da smo dio nelokalnog poznate i njemu i eksperimentatorima. je od devet mjesta to~no opisao. Jednom svemira u kojem smo svi me|usobno poKoordinate je izabrao jedan slu‘benik smo istra‘iva~ku ekipu poslali u rekrevezani i ovisni jedni o drugima. Nadaacijski bazenski kompleks Rinconada u CIA-e koji je tamo imao vikendicu. mo se da }e svijest o uzajamnoj povezaPalo Altu. Pat je na daljinu opisao da Price je vidio da u tim brdima nema vidi vodeni bazen veli~ine 60 × 80 sto- ni~eg osobitog osim neke planinske nosti pripomo}i miroljubivom su‘ivotu pa (bazen je zapravo velik 75 × 100 sto- ku}ice, no mislio je kako CIA sigurno me|u ljudima. pa) i jo{ jedan okrugli bazen promjera ‘eli da on vidi jo{ ne{to pa je gledao daU okviru na{eg programa razvili smo 100 stopa (u stvarnosti 110). To~no je lje i u susjedstvu ku}ice otkrio supertaj- i {kolovanje gledanja na daljinu. Sudioopisao i betonsku zgradu uz bazene, no nu podzemnu bazu Pentagona s razbija- nike – obavje{tajce u~ili smo da ne pokuneto~no je u njegovoj skici bilo to {to je ~ima kodova, za koju nije znao niti slu‘- {avaju umjetno pobolj{ati svoje nadosjevidio nekakve vodne spremnike za ~i{- benik CIA-e koji nam je dao koordinate! tilne sposobnosti, nego da jednostavno }enje kojih tamo nije bilo. To se dogodiOdmah se cijeli obavje{tajni aparat isklju~e lijevu hemisferu mozga i interlo 1976. godine. Ali nakon devetnaest obru{io na nas pitaju}i kako smo dobili pretiraju ono {to vide. Ustanovili smo godina moj je suradnik Russell Targ slu- te povjerljive podatke!? Danima su nas da je gledanje na daljinu sli~no drugim ~ajno u nekim lokalnim novinama pro~i- provjeravali. Jo{ ih je dugo mu~ilo pita- sposobnostima: 10 posto ljudi nadareno tao da je na mjestu sada{njih bazena pri- nje nisu li te informacije odnekud procu- je za to, 10 posto ih je nenadarenih, a osje pedeset godina stajao ure|aj za pro~i{- rile. Umirilo ih je tek kad je Price na vla- tali su u sredini zvonolike krivulje. In}avanje vode! stitu inicijativu pregledao na daljinu i formacije o {kolovanju, tako|er i dopisTa za~u|uju}a pojava otkriva nam drugu stranu Zemlje i na{ao u komu- nom, mogu se na}i na internetskoj strazna~ajan koncept koji moramo uzeti u nisti~kom bloku ekvivalentnu podzem- nici www.rviewer.com. Andrej Kikelj obzir kod gledanja na daljinu: moramo nu bazu na Uralu. Tada nam je zamjenik

D

16 - 08 KOLOVOZ 06 -


Elektromagnetsko one~i{}enje vi{e nije mogu}e izbje}i

Smrtonosni valovi G

ospo|a Harlem Brundtland, generalna direktorica Svjetske zdravstvene organizacije od 1998. do 2003. godine, te biv{a premijerka Norve{ke, izjavila je da su be‘i~ni telefoni u njezinom uredu u @enevi zabranjeni isklju~ivo iz zdravstvenih razloga. Smatrala je – a po obrazovanju je lije~nik op}e prakse – da zbog be‘i~nih telefona ima ozbiljne zdravstvene te{ko}e. Njezinu izjavu je objavio tre}i najve}i norve{ki ~asopis Dagbladet, dok se drugim ~asopisima, ta nesvakida{nja izjava za zdravlje odgovorne stru~njakinje, nije ~inila toliko va‘na da bi je objavili. Naravno da gospo|a Harlem Brundtland nije jedina koja javno upozorava na sve vi{e zdravstvenih te{ko}a zbog, ve} potpuno svakida{nje, mobilne telefonije. Istra‘ivanja tako|er podr‘avaju njezinu izjavu; u SAD-u i [vedskoj poru~uju da je djelovanje be‘i~nih naprava ne samo {tetno za zdravlje ve} da mo‘e biti i smrtonosno. Pred nama je problem novog tisu}lje}a: elektromagnetsko one~i{}enje. Princip mobilnog telefona, kao i ve}ine be‘i~nih ure|aja temelji na oda{iljanju mikrovalova iste frekvencije; na isti na~in radi i mikrovalna pe}nica. Neprestanom izlo‘eno{}u elektromagnetskom zra~enju, ~ak i kada ne razgovaramo, na ‘ivim bi}ima se stvaraju o{te}enja koja slabe obrambeni sistem organizma i vode u razne bolesti. Spektar elektromagnetskih valova se dijeli na dva dijela: ionizirane odnosno usmjerene valove (rendgenske zrake i atomsko zra~enje) i neionizirane odnosno raspr{ene valove (mikrovalove). Znanost promatra ionizirane valove kao ‘ivotno opasne jer uzrokuju rak, a neionizirane valove sma-

U SAD-i i u [vedskoj izvje{tavaju da djelovanje be‘i~nih naprava, osim {to {teti zdravlju, mo‘e tako|er biti i smrtonosno. tra sigurnim. Brojni laboratorijski testovi na ‘ivim organizmima pokazali su da je takvo gledi{te pogre{no. Valovi mobilnog telefona imaju na mozak isti u~inak kao i valovi mikrovalne pe}nice na hranu: unutar

ozra~enog predmeta pove}avaju temperaturu koja se iznutra {iri prema van, a ne izvana prema unutra kao kod infra pe}i. U strukturno zamr{enom ljudskom mozgu kao i na povr{ini mozga uzrokuju takozvane vru}e to~ke u kojima pove}ana temperatura ima ubojite u~inke. Sigurnosni standard mobilne telefonije odre|uje vrijednost SAR (stupanj specifi~ne apsorpcije) – vrijednost pri kojoj se energija apsorbira u tijelo. No, i te su vrijednosti upitne iz dva razloga. Kao prvo, zato jer ih odre|uje nekakav proizvoljan pravilnik koji se temelji na pretpostavci da mozak mo‘e uspje{no podnijeti temperaturno pove}anje od jednog Celzijevog stupnja na sat. I kao drugo, zato {to su te standarde odredili elektroin‘enjeri, a ne medicinski stru~njaci. Tako je, na primjer, u SAD-u standard za SAR postavila Savezna komisija za komunikacije (Federal Communications Commission) i iznosi 1,6 W/kg, dok je u Europskoj uniji ta vrijednost 2 W/kg. Da li postavljene vrijednosti imaju tako|er i nuspojave i {to o tome misli medicinska struka?

[VEDSKA ISTRA@IVANJA Od 1988. g. {vedski su istra‘iva~i pod vodstvom neurokirurga Leifa Salforda napravili brojna istra‘ivanja na ‘ivotinjama. Izlagali su ih mikrovalovima razli~ite ja~ine; od one koju stvara mikrovalna pe}nica do ja~ine valova mobitela. Utvrdili su da se u tkivu mozga, bez obzira et n r te In to na ja~inu valova, skuplja bjelan~evina Fo Nezamjenjivo svakodnev- albumin. Ta bjelan~evina je ina~e normalno pomagalo suvremenog ~ovjeka koje mo‘e ni sastojak u krvi, no njezina prisutnost {tetno utjecati na na{e zdravlje. u tkivu mozga upu}uje na o{te}enja

-

08 KOLOVOZ 06

-

Misteriji 17


VALOVI

krvnih ‘ila i gubljenje odre|enog dijela za{tite. Dokazali su da se albumin zapo~inje gomilati u mozgu ve} nakon dvije minute izlo‘enosti mikrovalovima mobilnog telefona. Obdukcija testiranih ‘ivotinja je pokazala da takvo dvosatno zra~enje uni{ti do dva posto stanica mozga i stvara trajne ozljede na dijelu mozga gdje se odvijaju funkcije u~enja, pam}enja i kretanja. Jo{ vi{e zabrinjavaju}i bili su rezultati testova koji su pokazali da smanjeni stupanj izlo‘enosti mikrovalovima ne smanjuje o{te}enje mozga. Dr. Salford javno upozorava da su mobilni telefoni »do sada najve}i biolo{ki eksperiment na ~ovjeku« i da bi cijela generacija mladih,

koji se njima masovno koriste, ve} do srednjih godina mogla razviti psihi~ke smetnje ili Alzheimerovu bolest.

UTJECAJ NA KRVNO-MO@DANU BARIJERU

18 - 08 KOLOVOZ 06 -

valna duljina

frekvencija (Hz)

ELEKTROMAGNETSKI SPEKTAR

Upravo je nevjerojatno da se spomenuta istra‘ivanja odvijaju tek sada, u vrijeme sveop}e upotrebe mobitela, kad je ameri~ki neuroznanstvenik, Allan H. Frey, ve} sedamdesetih godina demonstrirao uni{tavaju}i u~inak kojeg mala koli~ina mikrovalnog zra~enja ima na krvno-mo‘danu barijeru kao i na placentnu barijeru koja {titi plod. Laboratorijski dokazi, pritisak javnosti i sve ve}i broj oboljelih koji su zahtijevali obja{njenje prisililo je sve odgovorne institucije na zajedni~ku raspravu o toj temi. U studenom 2003. gama zrake g. Europska unija je sponzorirala svjetsku konferenciju pod nazivom »Da li inx-zrake terakcije u polju radijskih frekvencija mogu utjecati na krvno-mo‘danu barijeultravioletne ru?« vidljive [to je to uop}e krvnomo‘dana barijera? To je za{titna ovojnica koja nadzire infracrvene prijelaz tvari iz krvi u centralni ‘iv~ani sustav. Ta fizi~ka pregrada izme|u lokalnih krvnih ‘ila i ve}eg dijela centralnog ‘iv~anog mikrovalovi sustava sprje~ava prijelaz mnogih tvari, ali ne i alkohola i te{kih metala. Ve} malena koli~ina mikrovalova o{te}uje ovojnicu i ona postaje porozna i propu{ta brojne {tetne tvari koje zatim mogu do}i do centralnog ‘iv~anog sustava. Pored tih, dugi valovi izvanredno osjetljivih dijelova ljudske unutra{njosti, Spektar elektromagnetskih valova, uklju~uju}i i mikrovalove, u opasnosti je jo{ cijeli niz za koje su brojni laboratorijski pokusi na ‘ivim organizmima organa kao {to su plu}a, srce, testisi i {titnja~a. pokazali da nisu sigurni kao {to to tvrdi znanost

Foto Internet

SMRTONOSNI

Doktorica medicine Harlem Brundtland, biv{a direktorica Svjetske zdravstvene organizacije, u svojem je uredu u @enevi zabranila kori{tenje be‘i~nih telefona – zbog isklju~ivo zdravstvenih razloga

Neki lije~nici upozoravaju da je narastaju}i broj raznih oboljenja zadnjih dvadeset godina jako povezan sa stalnim zra~enjem iz okoli{a. Potpuno je jasno da je sukrivac mnogih oboljenja kao {to su astma, poreme}aji spavanja, razli~iti oblici psihi~kih smetnji, epilepsija … izravno bombardiranje na{eg tijela razli~itim elektromagnetnim valovima. Ve} su dugo poznati primjeri oboljelih radnika u industriji mikrovalnih pe}nica i onih koji su pedesetih i {ezdesetih godina gradili radarske stupove. Tehnolo{ki razvijeni Sovjeti, koji su se susretali s istim te{ko}ama, tu su vrstu oboljenja nazvali bolestima valova i u svezi toga napravili opse‘ne studije. Uzrok bolesti tih radnika ve} je prije ~etrdeset godina bio jasan: izlo‘enost elektromagnetnom zra~enju. Danas su toj opasnosti stalno izlo‘eni svi ljudi, iako proizvo|a~i i prodava~i be‘i~ne tehnologije, naravno, i dalje ustrajno zagovaraju njezinu sigurnost.

UZROK ZA VI[E UMIRUJU]IH SREDSTAVA? Dr. Olle Johanson, neuroznanstvenik na institutu Karolinsk u Stockholmu, je


napravio zanimljivu studiju u kojoj je dokumentirao slabljenje zdravstvenog stanja ljudi u [vedskoj. Slabljenje se pojavilo uvo|enjem druge generacije (s 1800 megaherca) mobilnih telefona 1997. g. i u sljede}ih 5 godina se vi{e nego udvostru~io broj bolovanja. U isto vrijeme se udvostru~ila i prodaja antidepresiva, a broj prometnih nesre}a je opet po~eo rasti. Tako|er je primije}eno pove}anje umrlih od Alzheimerove bolesti ~iji je vrhunac bio izme|u 1999. i 2001. godine. Potresan je primjer ~etrdesetpetogodi{njeg Marka Hearta, koji je 1998. g. postao direktor prodaje u Neopointu, najve}em proizvo|a~u »pametnih telefona«. Kao predstavnik i demonstrator mobilnih naprava, ~esto prototipova, ve}i je dio svojeg radnog vremena proveo u razgovorima preko mobilnog telefona. Ve} je nakon pet mjeseci zbog te{kih glavobolja i nesanice posjetio lije~nika koji je u desnom predjelu mozga otkrio brzo rastu}i tumor. U srpnju 1999. godine je za vrijeme operacije mozga do‘ivio sr~ani infarkt koji mu je paralizirao lijevu stranu tijela …

TAMNA BUDU]NOST Ako je zra~enje mobilnih telefona i velikih oda{ilja~a stvarno smrtonosno, kakav utjecaj na ljudsko zdravlje onda imaju radijske i televizijske stanice? U

dr‘avama gdje su vr{ena istra‘ivanja, kao {to su SAD i [vedska, utvr|eno je da je porast lokalnog oda{iljanja radijskih i televizijskih valova neminovno povezan s porastom razli~itih oblika raka na istoj lokaciji. Statistika dokazuje da je faktor rizika za rak plu}a kod izlo‘enosti radijskim valovima jednak kao i kod pu{enja. Uslijed naglog porasta radijskih tornjeva i osobnih oda{ilja~a barem jedna tre}ina svjetske populacije je stalno izlo‘ena zra~enju elektromagnetnih valova razli~ite du‘ine i ja~ine. Koliko opasna mo‘e biti masovna izlo‘enost zra~enju potvr|uje rezultat istra‘ivanja Odjela za zdravstvenu slu‘bu u Kaliforniji iz 1998. godine. Pokazalo se da 120 000 ljudi u Kaliforniji, odnosno jedan milijun ljudi u ~itavim Sjedinjenim Dr‘avama, nije moglo raditi zbog elektromagnetskog one~i{}enja. Bolesnici, kod kojih se bolest pojavila, na ‘alost nemaju mogu}nosti za normalan oporavak jer su posvuda i stalno izlo‘eni zra~enju. Od 1973. g. stupanj oboljelih od tumora na mozgu samo u SAD-u je narastao za 25 posto. Ameri~ke zdravstvene slu‘be predskazuju tamnu budu}nost korisnicima mobilne telefonije – 185 tisu}a novooboljelih godi{nje samo u SAD-u. Na ‘alost, istu sudbinu }e dijeliti i stanovnici Europske unije. Dokle god mobilna

VALOVI

Foto Internet

S MRTONOSNI

MOBITEL ZA KUHANJE Nedavno istra‘ivanje je pokazalo da je zra~enje mobilnih telefona tako sna‘no da njime mo‘emo skuhati jaje. Prilikom pokusa istra‘iva~i su stavili jaje u posudu od porculana (koji je dobar provodnik topline) i s obje strane jajeta postavili po jedan mobilni telefon. Nakon toga su s prvog mobilnog telefona pozvali mobitel s druge strane jaja i ostavili ih na vezi. U prvih petnaest minuta se nije ni{ta promijenilo, ali je nakon dvadeset i pet minuta ljuska jajeta postala vru}a. Nakon ~etrdeset minuta se stvrdnuo bjelanjak, a nakon {ezdeset i pet minuta je cijelo jaje bilo potpuno kuhano. Pokus nam govori da je, usprkos uvjeravanjima o sigurnosti mobitela, va‘no oprezno rukovanje jer dugoro~nih istra‘ivanja o mo‘ebitnim {tetnim u~incima njihovog zra~enja jo{ nema.

1,7 MILIJARDE MOBILNIH TELEFONA o pro{logodi{njim predvi|anjima istra‘iva~kog poduze}a Telecom Trends International broj mobitela na svjetskom tr‘i{tu trebao bi se u sedam godina podvostru~iti. To zna~i porast s pro{logodi{njih 815,2 milijuna aparata na 1,7 milijarde aparata do 2012. godine. Istra‘ivanja GfK, poduze}a za istra‘ivanje tr‘i{ta, pak govore o 10 postotnom rastu europskog mobilnog tr‘i{ta. Mobilna telefonija je po~ela 1946. godine u St. Louisu s prvim javnim mobilnim telefonom. Tada su takvi telefoni bili izuzetno skupi i nedostupni. Izme|u 1960. i 1970. godine su u SAD-u obnovili program AMPS (Advanced Mobile Telephone Service) i time zapo~eli sada{nje doba mobilne telefonije. Danas je samo u SAD-u vi{e od 100 milijuna mobilnih telefona i preko 30 milijuna d‘epnih dojavljiva~a (pagera). To je bez sumnje jedan od najuspje{nijih i brzo rastu}ih poslova u povijesti ~ovje~anstva. Sve ve}em broju mobilnih telefona dru{tvo pravi i porast upotrebe be‘i~nog interneta.

Foto Internet

P

telefonija bude me|u najunosnijim djelatnostima dotle }e prvu rije~ imati kapital, a tek onda zdravstvo. U. K.

D

-

08 KOLOVOZ 06

-

Misteriji 19


ZRA^ENJE NOVIJIH MOBILNIH TELEFONA JE MANJE [TETNO

Z

U toj knji‘ici autor opisuje na koji na~in se mo‘e utvrditi, a tako|er i koliko, zra~enje mobilnog telefona {teti ‘ivim stanicama, to jest i organima i cijelom organizmu. U istra‘ivanjima koja je napravio da bi utvrdio koliko Norad, informacijska za{tita od utjecaja zra~enja, nagra|ena zlatnom medaljom na svjetskom sajmu inovacija u Pittsburghu, stvarno {titi stanice od razaraju}eg utjecaja zra~enja, dokazao je tri va‘ne stvari: 1. zra~enje mobilnog telefona ne o{te}uje kromosome uslijed topline ve} zbog informacijskog dijela zra~enja kojeg slu‘bena istra‘ivanja o {tetnom utjecaju zra~enja uop}e ne spominju; 2. zra~enje mobilnog telefona o{te}uje kromosome u velikom broju stanica; 3. za{tita Norad do 70 posto smanjuje broj stanica s o{te}enim kromosomima {to nam govori da je ameri~ka nagrada zaslu‘ena. Mjerenja, koja su opisana u knji‘ici Kako zdrava je voda izdanoj 2004. godine, dokazuju da su telefoni starije generacije o{tetili skoro trideset posto stanica u organizmima izlo‘enim zra~enju mobilnog telefona, dok je nedavno mjerenje u~inka zra~enja suvremenih Mobilni telefon, kojeg ra~unalo u tri dana poziva svakih dvadeset i dvije minute i onda telefona pokazalo pribli‘no tri puta maradi jednu minutu, {to je jednako jednom satu razgovora dnevno, postavljen je ispred nizova nje o{te}enih stanica. To pokazuje da s po 5 lukovica, koji se od telefona nalaze na razli~itim udaljenostima. Lukovice pu{taju je industrija mobilne telefonije, koja se nove korijeni}e u vodu u okoli{u koji je pod utjecajem zra~enja iz mobilnog telefona. Broj silovito razvija, a koja ina~e ne sudjenovoizraslih stanica s o{te}enim kromosomima govori o tome kako zra~enje utje~e na ‘ivot. luje u javnim raspravama o {tetnosti Broj o{te}enih stanica najve}i je u prvom nizu lukovica koje su od telefona udaljene dva svojih proizvoda, uspjela napraviti centimetra. Kod telefona starije generacije u tom je nizu bilo o{te}eno skoro 35 posto stanica. telefone koji su puno manje {tetni od U druga tri niza, koji su od telefona bili udaljeni 10, 20 i 30 centimetara, postotak o{te}enih onih koje smo kupovali prije nekoliko stanica je bio 28,68, 28,76 i 28,26, {to dokazuje da o{te}enja ne uzrokuje energetski dio godina. Pa ipak, jo{ uvijek se isplati zra~enja, ~ija snaga opada s udaljeno{}u, ve} informacijski. Prilikom skora{njeg mjerenja utjecaja suvremenih telefona istra‘ivanje je pokazalo manje od 10 posto stanica s o{te}enim koristiti za{titu od ne‘eljenog u~inka kromosomima u sve ~etiri vrste {to dokazuje da su noviji mobilni telefoni manje {tetni od zra~enja mobilnih telefona. onih koje smo koristili prije nekoliko godina. J. V. D Foto J. Vetrovec

ra~enje suvremenih mobitela je pribli‘no tri puta manje {tetno nego kod onih koji su se prodavali prije 5 godina. To govore istra‘ivanja koja je nedavno napravio slovenski biolog i citogenetik Peter Firbas, autor knji‘ice Kako zdrava je voda (Koliko je voda zdrava).

20 - 08 KOLOVOZ 06 -


Najve}a prepreka u lije~enju je nesposobnost opra{tanja

Lije~i i rastjeruje crnu magiju »

U

kontaktu sam s vanzemaljcem; kad mi zatreba, pozovem ga«, ka‘e Marinka Mikelj* iz Milja kod Kranja, iscjeliteljica koja rastjeruje i crnu magiju te otjeruje pripijene du{e. U mladosti se svojim unutarnjim uvidom uhvatila u ko{tac s rakom dojke. Uspjeh na vlastitom primjeru uvjerio ju je u poslanstvo iscjeliteljice. Nadarenost dopunjava znanjem koje upija posvuda: bila je kod Sai Babe, a ‘u~ne kamence odstranili su joj entiteti kroz brazilskog psihi~kog kirurga Joãa. Uvijek ne{to novo doznaje kod iscjelitelja koje svake godine susre}e u Brazilu. Ruke su njezino glavno oru|e za iscjeljivanje. Njima prepoznaje bolest, a za svaku tegobu ima drugi osje}aj. Pod njezinim se rukama svijaju opsjednuti: »Da, ju~er sam imala jednu takvu. Poslao mi ju je ‘upnik. Sve}enik egzorcist nije joj mogao pomo}i … Odmah sam vidjela da je zaista za~arana. Onaj tamni pogled … pa drhtanje, svijanje dok je le‘ala na stolu. Pa krikovi. Kakvi

krikovi! Htjela je rastrgati odje}u sa sebe. A kad smo zavr{ile, bila je sasvim druk~ija. U drugom tretmanu bit }e ve} lak{e. Nakon dvije, tri terapije bit }e sasvim izlije~ena. Laknulo joj je ve} nakon prvog tretmana. Odmah joj je pogled zasjao …« Marinka iscjeljuje na sve mogu}e na~ine. Uklanja tjelesne i du{evne boli, poma‘e i kad nekome ne ide posao. A po~inje uvijek jednako: Marinka pri iscjeljivanju koristi brojna znanja, no ruke su joj glavno oru|e za lije~enje, a i za »Najprije s ~ovjekom porazgovaram, otklanjanje zalutalih du{a i crne magije. Nikad nije umorna. Prema njezinim rije~ima, ona nema iscjeliteljsku energiju ve} je samo prenosi. * 00386 41 774 312

-

08 KOLOVOZ 06

-

Misteriji 21

Foto J. Vetrovec

Marinkino glavno oru|e za iscjeljivanje njezine su ruke


LIJE~I

I RASTJERUJE CRNU MAGIJU

ditacija poziva entitete iscjelitelja i »svemirca« s kojim je uspostavila kontakt u Brazilu: »S Vidom Vidmar, koja ima duhovni centar u Bahiji u Brazilu, i{la sam u posjetu psihi~kom kirurgu poznatom {irom svijeta. Tisu}u petsto kilometara dugi put od Vidinoga centra do Joãa vodi i kroz nenaseljenu visoravan. Tamo se pod zemljom nalaze vanzemaljci s kojima sam se srela. Unaprijed sam znala {to se tu doga|a. Vida je sjedila do voza~a, a ja na stra‘njem sjedalu. Ve} na po~etku 200 km duga~kog puta preko visoravni, gdje nema ni~eg, ni benzinske crpke, ni ku}e, mentalno sam se na{la pod zemljom. Primijetila sam plave, plavosive maglene sjenke. Tada su mi svemirci rekli da je mjesto kamo idem moje odredi{te, da

Foto J. Vetrovec

22 - 08 KOLOVOZ 06 -

Foto J. Vetrovec

Foto J. Vetrovec

da ga upoznam. Onda napravim numerolo{ku analizu koja me usmjeri. A kad ~ovjeka polegnem na stol i na njega polo‘im ruke, one mi ka‘u gdje su problemi. Koji put je problem drugdje od onoga {to misle lije~nici. Bolesniku kojem su, primjerice, injekcijom namjeravali otkloniti velike bolove u kralje‘nici, ja sam pomogla tako da sam polaganjem ruku otklonila bubre‘ne kamence …« No, uvjerena je da u lije~enju mora svatko i sam sudjelovati. To je druk~ije od medicine gdje se prepisuju recepti: »Ja sa svima porazgovaram. Jako bolesni ljudi, a takvi ve}inom k meni dolaze, ~esto ozdrave onda kad im ka‘u da za njih nema ozdravljenja jer onda po~nu opra{tati. Najve}a zaKromoanalizom to~aka na kralje‘nici odre|uje dominantnu preka u lije~enju je upravo boju i glavne probleme pacijenta koji se samo mora potpisati nesposobnost opra{tanja. na pole|ini tiskovine; sve ostalo radi Marinka dok joj prsti Kad ljudi spoznaju da neprelaze po crte‘u kralje‘nice. Na temelju toga ljudima maju pravo suditi, o~ekivasavjetuje {to napraviti da im bude bolje. Naro~ito oboljelima ti i tra‘iti krivca, otvara im se od raka govori da moraju sasvim promijeniti svoj ‘ivot jer je put do ozdravljenja. Kljurak odraz pogre{nog na~ina ‘ivljenja. ~evi zdravlja su ljubav, smijeh, mir, po~inak, dubinsko opu{tanje … Nismo sretni jer smo zdravi; zdravi smo jer smo sretni. ^esto ograni~enja poput ’ja to ne mogu’ moramo promijeniti u ’ja to mogu’. Moramo se prestati osje}ati ‘rtvama jer to nismo … Ono {to je za operaciju, treba operirati. Ne mo‘e{ sve sam … No puno toga mo‘e{ sam za sebe napraviti.« Marinka nije ni svjesna svega svoga umije}a. Kad pred sobom ima nekoga tko pati, poma‘e mu na na~in koji joj se u tom trenutku ~ini najboljim. Kao vrlo uspje{nu metodu kojom je mogu}e iscjeljivati, spominje psihokibernetiku Esena, koju je Marinkin ma~ak Ma~ek ~esto ska~e na radni nau~ila od Gordane Kudrikove. stol i skuplja negativne energije pacijenta koji U vo|enju grupnih iscjeliteljskih meje prije toga tu le‘ao.

Na vratima podrumske prostorije u kojoj Marinka iscjeljuje, kod upaljene svije}e pojavljuje se kri‘. U toj sobi ~esto izri~e savjet: »Ne optu‘uj, nego opra{taj.« Optu‘imo li nekoga, mo‘da smo pogrije{ili, ako pak oprostimo, ne mo‘emo pogrije{iti.

tamo moram i}i jer }u to raditi. Tamo }e biti skupine ljudi koji dolaze radi ozdravljenja. I da }u, od nas troje koji smo krenuli k Joãu, samo ja biti operirana, a dvoje ostalih }e Joãu pomagati … Svemirci su mi rekli da sura|uju s ameri~kom vladom, da i brazilska vlada zna za njihovo postojanje i da dolazi posve nova energija koja }e Brazil spasiti od gospodarske krize. Da to imaju sve pripremljeno, samo jo{ ne mogu dati


L IJE ~I

I RASTJERUJE CRNU MAGIJU

gdje ih entiteti lije~e, ljudi osje}aju toplinu, trnce, blagi pritisak … svatko lije~enje do‘ivljava na druga~iji na~in. To je individualno. Osjeti traju du‘e na mjestima gdje je tijelo bolesnije. Nakon sat vremena meditacije lije~enje jo{ Ozdravi{ nije gotovo. Ponavlja se kad po~ne{ opra{tati nakon tjedan dana i to se sastoji od tri slova … no ne smijem tamo gdje se tada bolessve re}i. Obi~no ga pozovem na grup- nik nalazi. To~no u isto vrijeme bolesnik obunu meditaciju iscjeljivanja …« ~en u bijelo mora le}i, Na grupnom iscjeljivanju kod Marin- ne smije prekri‘iti ni ruke ke u Miljama u Gorenjskoj s vremena na ni noge i mora za‘miriti vrijeme skupe se ljudi koji su ve} bili u onako kako je to radio »podrumskom lje~ili{tu«. Tu su, osim kod mene na grupnom stola za iscjeljivanje, jo{ razna pomaga- lije~enju. Entiteti ga pola: visak, kristali, napitci, ulja za masa‘u, novno iscjeljuju oko sat kapsule … Na staklenim vratima isija- vremena, ovisno o zdravva lik kri‘a … lju pojedinca i njegovoj Kad ju je brazilski iscjelitelj João pozvao k sebi na zajedni~ko Grupno iscjeljivanje odvija se pomo- reakciji na grupno lije- fotografiranje ispred slike Krista, na fotografiji koju su snimili }u duhovnih bi}a – entiteta koji ‘ive u dru- ~enje. U ovom drugom njezini prijatelji, pojavio se svijetao lik goluba gom vremenskom svijetu i preko medija tretmanu entiteti ~esto odstranjuju {a- osje}a, odnosno nekako zna {to se dogadolaze ljudima pomo}i u ozdravljenju: vove duhovnih operacija, izvr{enih za |a s pojedincima u grupnom iscjeljiva»Sva{ta se tu doga|a. Na mjestima vrijeme grupnog tretmana. Kod indivi- nju. Osim iscjelitelja iz drugih dimenzidualnog tretmana po- ja poziva i svoga svemirca: kraj kreveta treba sta»Vidim ga kad dolazi, pojavi se neka viti ~a{u obi~ne vode sivomodra maglica. Osje}am ga kao toda bi entiteti u nju sta- plinu … Naravno da me toga nije strah vili sve potrebne lije- jer on dolazi na moj poziv. Bilo me je kove, vitamine, mine- strah samo prvog susreta sa svemircirale, ukratko sve ono ma u Sloveniji i doga|aja na fazendi kod {to je potrebno za zdra- Vide, prvih dana moga boravka tamo.« vlje. Tu ljekovitu voPrvi susret sa »svemircima« iscjelitedu treba popiti drugo ljica iz Milja do‘ivjela je prije dvadeset i jutro. osam godina u automobilu dok se voziKod oba tretmana, la iz Tr‘i~a u Naklo. Svjetla nekakvog grupnog i individualbroda pratila su auto u kojem je bila s munog, preporu~uje se ‘em i djetetom. Sve se sretno zavr{ilo, a suzdr‘avanje od te{brod je zamaknuo iza [marjetne gore: kog fizi~kog rada, od »Nave~er rado gledam u smjeru Krvaspolnog op}enja, alveca i s vremena na vrijeme vidim ih kakohola, pu{enja i jako ko lete. Ne vidim oblik broda, samo svjetza~injene hrane, da bi lo. Pro{li sam put pohitala u ku}u poU Indiji u posjetu samostanu gdje se Sai Baba prvi put inkarnirao, tijelo moglo {to vi{e zvati sina da ih i on vidi. No, on nije sve}enici su ‘licom skupljali tvar koja joj je tekla iz ruke. Ljudima energije potro{iti za ni{ta vidio, samo ja …« koji su u to vrijeme bili s njom, na tom mjestu, to se nije dogodilo. iscjeljivanje.« Marinka ka‘e da Marinka je tvar pojela i tako dobila novu mo} iscjeljivanja. Prve se no}i na fazendi kod Vide Foto osobni arhiv

-

08 KOLOVOZ 06

-

Misteriji 23

Foto osobni arhiv

u javnost. Da }e biti jako puno katastrofa, kao {to ih je ve} i bilo … A svemirac mi je rekao i svoje ime, da ga mogu pozvati kad ga budem trebala … Vida je odmah opazila da sam nestala. Nisam bila pri svijesti. No ona se nije upla{ila jer je znala {to se doga|a. Odonda svemirca ponekad pozovem. Ime mu


LIJE~I

I RASTJERUJE CRNU MAGIJU

lile su me suze i iza{la sam van. Dobrih sat vremena lila sam suze. Onda su me entiteti operirali. Nisam imala nikakve posebne probleme. Boljelo me je tako da sam znala da su mi odstranili Marinka prisje}a: ‘u~ni kamenac. »^im sam na predavanju u RadovKad smo ve} htjeli oti}i, ljici upoznala Vidu, osjetila sam da monetko dotr~i za nama i javi ram oti}i toj ‘eni. Posudila sam novac i da je João dobio poruku da oti{la. U ono vrijeme gostima tamo ba{ mene mora slikati. Odvedu nije bilo udobno … me opet unutra, postave kraj Prvu no} legnem u krevet, a nad me- Kristove slike i fotografirane se nadviju neke energije, skoro sam ju. A meni onda sine da i ja se onesvijestila. Upla{ila sam se. Osjeti- slikam, svojim aparatom. la sam da se s neba ne{to spu{ta na me- Kad sam to dala razviti, znane. I onda prestaje. Ujutro nisam znala te li {to je bilo? S Kristove {to je to bilo, {to se dogodilo. slike kao da izlazi golub koji Drugu ve~er spusti se na mene te‘ina se‘e do mog vrata. Odostraod otprilike dvjesto kilograma. Na rame. ga. Da ~ovjek ne povjeruje. Ponekad za nastavak lije~enja upotrebljava i izabrane Drugo jutro imala sam znak ribe na Vrlo zanimljiva slika …« vratu. Ne znam tko me je to obilje‘io. Marinka je uspje{na i on- kristale koji ve}inom potje~u iz Brazila. Mo‘da svemirci …?« da kad se ne radi o bolesti, ve} o utjeca- zagrljaja crne magije izvode}i pritom poseban ritual koji u na{im prostorima Neobi~na je i poruka s fotografije dok ju crne magije ili prilijepljenih du{a: je bila u posjeti Joãu: »Tjerati du{e nau~ila sam u Brazilu. mo‘da poznaje samo ona. Ka‘e da crne »Kad sam u{la u njegov centar, ob- Tamo me je sreo bioenergeti~ar iz São magije ovdje ima jako mnogo: »Mnogi i ne znaju da su pod utjecaPaula i rekao Vidi: »Vida, ovu moramo nau~iti tjerati jem crne magije. Posje}uju lije~nike koji ni{ta ne mogu na}i. A zapravo se radi o du{e jer je mo}na.« Tjeranje du{a, kao i ot- crnoj magiji. Ima jako puno toga. Crna klanjanje crne magije uglav- magija mo‘e te potpuno uni{titi. I ponom su me nau~ili u Brazi- slovno, tako|er … No, pomo} je mogu}a. lu gdje sam za prvih posje- Kristalima, programiranom vodom …« ta uvijek sretala nekoga tko Od crne magije mo‘emo se i za{tititi: bi me ne~emu nau~io.« »Kad uklonim crnu magiju, ljudima Prvo iskustvo s magijom savjetujem kako da se za{tite. Prili~no Marinki se zauvijek utisnu- je jednostavno. Obi~nim kamenom iz lo u sje}anje: potoka. Poma‘e. I to jako …« »Bilo je to u piramidi kod Priljubljene du{e ljudi osje}aju uglavVide. Bio je tamo jedan munom u pleksusu ili u ramenu, gdje ih pri{karac. Kad sam rukama ti{}e i umara, no ne znaju {to je to: po{la prema njemu, odbaci»Du{e privla~e ljudi koji predugo ‘alo ga je na beton, tri metra luju; kad im netko umre, uop}e ga ne daleko. Odmah znam kad je pu{taju gore, tako jako ‘aluju … a postonetko pod utjecajem crne je i ljudi koji takve du{e prizivaju. Pripimagije ~im krenem rukama jenoj du{i po{aljem svjetlost. Prere‘em Zdravlje i u~inke iscjeljivanja Marinka provjerava viskom, a prema njemu. Ako mi je na veze. I du{a odmah ode. A ja osjetim djelo svojih ruku po potrebi dopunjava pripravcima po sta- stolu, tijelo mu se izvija pohladno}u …« rim provjerenim receptima, kao i suvremenim spoznajama, pri- put zmije …« mjerice uputama ameri~ke lije~nice dr. Hulde Regehr Clark. Jo‘e Vetrovec Marinka ~ovjeka trga iz Foto J. Vetrovec

D

24 - 08 KOLOVOZ 06 -

Foto J. Vetrovec

Na grupne meditacije za iscjeljivanje poziva entitete iscjelitelje i »svemirca«


PRODAJA PO[TOM - 099/33 60 510

VR^ ZA DOBRU VODU

INFORMIRANE ^A[E Njihova je posebnost u tome {to pobolj{avaju osobine obi~ne vode. U njima voda promijeni svoja fizikalno-kemijska svojstva, a informacije u ~a{i potaknu njezine sposobnosti samoo~i{}enja. Voda iz informiranih ~a{a bolja je za sva ‘iva bi}a. Test genotoksi~nosti dokazuje da ~a{a pobolj{ava vodu za otprilike 40%. ^a{e imaju svoje zna~enje i u terapiji bojama. Ukratko }emo prikazati kako boje djeluju na ~ovjeka tuma~enjima preuzetim iz knjige Aura Soma:

150 kn

120 kn 150 kn

150 kn

Plava: djeluje na grlenu ~akru, poti~e tolerantnost prema sebi i drugima te vjeru u unutarnje vodstvo, ja~a fizi~ku i emocionalnu otpornost, smanjuje patnju… Zelena: djeluje na sr~anu ~akru, podr‘ava nas pri dono{enju odluka, pobu|uje nov pogled na stvari, intenzivira odnos s prirodom… Crvena: poti~e djelovanje hormona, poma‘e u nadvladavanju agresivnih osje}aja, obnavlja energiju, uravnote‘uje djelovanje prve ~akre, poma‘e kod stresa i razli~itih strahova. Papa ~a{a: djeluje najja~e od svih ~a{a, prema rezultatima biolo{kog genotoksi~nog testa najvi{e pobolj{ava kakvo}u vode.

MINIHYDRONIC Minihydronic za slavinu (s unutarnjim ili vanjskim navojem) montira se na slavinu. Pobolj{ava kakvo}u vode do 70%. Minihydronic za tu{ pobolj{ava vodu do 70%. Montira se na ru~ku za tu{. 1500 kn

INFORMIRANI LON^I] Informirani lon~i} dopunjuje program informiranih proizvoda. Ima ista svojstva kao i plava ~a{a. Fizikalno utje~e na razdvajanje molekula u teku}inama i tako ih omek{ava; zbog toga ~ajevi pripremljeni u informiranom lon~i}u imaju bolji okus. O‘ivljena voda izvla~i vi{e aktivnih tvari iz biljaka. Na lon~i}ima su otisnuti posebni simboli »magic life« u bojama ~akri, koji pozitivno djeluju na zdravlje. Lon~i}i imaju razli~ito obojene rubove pa si mo‘ete izabrati omiljenu boju. Mo‘ete ih strojno prati, a pogodni su za sve vrste vru}ih napitaka, ~ak i za juhe. Cijena: 120 kn

Vr~ za dobru vodu, volumena 1 l, djeluje isto kao plava ~a{a. Biolo{kim testovima dokazano je da smanjuje genotoksi~nost vode do 40%. Kad vodu iz vr~a nato~imo u informiranu ~a{u, njegova se u~inkovitost pove}a jo{ za nekoliko postotaka. Kao i informirane ~a{e, i vr~ mijenja u~inak alkohola. 375 kn

KRISTALNA KUGLA Kugla osigurava da se energija oko nje vrti udesno (provjerite viskom). U nju su ugra|ene informacije koje, osim dobre volje, poti~u kod ljudi i otpornost prema brojnim bolestima. Kugla od osam centimetara djeluje u promjeru tri metra. Poznavatelji je stavljaju na ra~unalo, radni stol, a naro~ito na no}ni ormari}. 255 kn

MAGIC LIFE Posebno oblikovana plasti~na plo~ica zahvaljuju}i svome obliku skuplja energiju iz okoli{a i emitira je u neposrednu blizinu. Plo~ica je kodirana pomo}u orgonskog oda{ilja~a, pove}ava nam energiju i {titi od {tetnih zra~enja ako je nosimo na lan~i}u oko vrata ili u d‘epu na prsima. 57 kn

TESLINA PURPURNA PLO^A Sa svojim indukcijskim magnetnim poljem biostimulativno djeluje na stani~ne procese, pove}ava izmjenu plinova, ja~a procese obnavljanja i mikrocirkulaciju u oboljelom tkivu. Koristimo je ujutro i nave~er po dvadeset minuta tako da je postavimo na oboljela mjesta i pri~vrstimo flasterom. Mo‘emo koristiti i dvije plo~e, postavljene jedna nasuprot drugoj. Poma‘e i kod nesanice i drugih tegoba. Detaljne upute su prilo‘ene. 155 kn

-

08 KOLOVOZ 06

-

Misteriji 25


PRODAJA PO[TOM - 099/33 60 510; info@foska.net

HYDRONIC 1H/F ZA KU]U OSOBNI AN\ELI] Hydronic za ku}u ima dvije funkcije: • pobolj{ava svu vodovodnu vodu u ku}i i do 70% smanjuje njezino {tetno djelovanje. Voda o‘ivljena hydronicom stvara i do 70% manje kamenca i tako produ‘uje ‘ivotni vijek instalacijama i ku}anskim aparatima. O‘ivljena voda pove}ava ‘ivotne sposobnosti ne samo ljudima, nego i ‘ivotinjama i biljkama. Ubrzava isparavanje klora. Pogodan je za rasadnike i farme. • filtrira ~estice veli~ine do 80 μm (mulj, pijesak, glina, metalne strugotine…) i ispire ih iz vode. Hydronic za ku}u ugra|uje se odmah iza sata za vodu. Dozvoljava protok do 5 m³/sat. Ne smanjuje protok vode. 5300 kn

ZA[TITNA PIRAMIDA KERROCK Pomo}u za{titne piramide, tetraedrom sa stranicom 12 cm, koja na donjoj stranici ima utisnutih dvanaest jednakostrani~nih trokuta, mogu}e je dobro za{tititi sve prostore od pet vrsta zemljinog zra~enja, od tehni~kog zra~enja te od zra~enja svemirskog i zemaljskog porijekla. Piramida blagotvorno djeluje na cjelokupno psihofizi~ko stanje. Stavljamo je u sredi{te stana ili ku}e, a neki je stavljaju i u blizinu kreveta. 255 kn

RASTERSKE NAO^ALE Gledanjem kroz rupice izbu{ene po posebnoj shemi u kartonskim nao~alama, ja~amo o~ne mi{i}e i pobolj{avamo vid te smanjujemo ili ~ak otklanjamo dioptriju. Nosimo ih 15 do 20 minuta dnevno. Dalekovidne osobe vje‘baju tako da nao~ale nose dok ~itaju, a kratkovidne dok gledaju televiziju. Prilo‘ene su upute i test za kontrolu o{trine vida. 33 kn

26 - 08 KOLOVOZ 06 -

Od brazilske kamene strijele ru~no izra|en an|eli}, visok pribli‘no tri centimetra tako da ga mo‘emo stalno nositi u d‘epu, u prsnom d‘epu ko{ulje, pa i drugdje. Kao i svaki kristal i an|eli}a mo‘emo programirati da vibrira u frekvencijama koje su nam potrebne. Uz an|eli}a je prilo‘ena i vre}ica, a tako|er i upute kako da ga o~istimo od tu|ih energija i kako da ga nakon toga programiramo prema svojim ‘eljama i potrebama. An|eli} od kvarca mo‘e biti i lijep dar. Svaki an|eli} je unikat. 190 kn

NORAD Za{titna kodirana plo~ica Norad do 70% smanjuje rizik zra~enja mobilne telefonije. Za{titna plo~ica poti~e vodu u tijelu, koje u prosjeku ima 75% od ukupne mase, na vra}anje u »zdravu« strukturu, u oblik koji je postojao prije zra~enja mobilnog telefona. Norad je samoljepljiva kodirana bakrena plo~ica (Ø 16 mm) koja se lijepi na le|nu stranu telefona. 120 kn

Prodaja po{tom - 099/33 60 510 Za pretplatnike 10% popusta. Po{tarinu pla}a kupac.

MJERA^ STRESA Mjera~ stresa je kartica s ugra|enim teku}im kristalima koji mijenjaju boju ovisno o promjenama temperature na{e ko‘e. Kad na karticu pritisnemo prst i dr‘imo ga neko vrijeme, dobivena boja pokazuje razinu stresa. Crna boja otkriva stres, crvena napetost, zelena mirno stanje, a plava opu{tenost. 26 kn

ZA[TITA OD ENTITETA Od lutaju}ih energetskih elementala, koji se pojavljuju u energetskom sustavu ~ovjeka neovisno od njegove volje, {titimo se univerzalnom za{titom od {tetnih energetskih entiteta. Za{tita djeluje protiv svih triju lutaju}ih elementala, i to protiv jednostavnih lutaju}ih elementala, du{a i implantanta, tako da ih se onemogu}i u isisavanju energije. 115 kn


PRODAJA PO[TOM - 099/33 60 510; info@foska.net

ZVJEZDICA OD KVARCA Zvjezdica je, u obliku svemirskog broda, bri‘ljivo ru~no bru{en gorski kristal iz Brazila. U svojem posebnom obliku ima dvanaest piramida te je snaga zvjezdice od kvarca od 300 000 do 1 200 000 jedinica po Bovisu. Preko svojih vrhova zvjezdica dobiva zemaljsku energiju, a preko sredi{njeg dijela kozmi~ku. Obje energije harmonizirano prenosi na na{e tijelo. Kvarcna zvjezdica je posebno u~inkovita kod smanjivanja manjih zdravstvenih problema, pa i kod ve}ih zdravstvenih te{ko}a, prije svega depresije, kod ostvarivanja na{ih ideja i planova, pri slanju energije bolesnima na daljinu te za pripremu kristalne vode. Zvjezdicu mo‘emo nositi u vre}ici, a mo‘emo je kupiti i kao privjesak tako da stalno djeluje na nas. Prilo‘ene su detaljne upute z a upotrebu. 190 kn

CD ^I[^ENJE ^AKRI S ARKAN\ELIMA Vo|ena kanalizirana meditacija Meditacija ^I[]ENJE ^AKRI S ARKAN\ELIMA snimljena je u meditativnom stanju i u cijelosti je kanalizirana od strane arkan|ela. Prilo‘eni CD }e vam pomo}i da se i sami lak{e pove‘ete s energijama razli~itih arkan|ela. Pri ~i{}enju i reguliranju ~akri pomo}i }e vam arkan|eli GABRIJEL, URIEL, CHAMUEL, MIHAEL, RAFAEL i JOFIEL. Ova meditacija vam poma‘e da napustite stara sje}anja, promijenite misaone uzorke i ostalu zadr‘anu psiholo{ku kramu u svojim ~akrama. Meditacija }e vam pomo}i u lije~enju i razumijevanju ‘ivota. Uz pomo} redovitog provo|enja prilo‘ene meditacije u opu{tenom stanju mo‘ete posti}i trajne i pozitivne promjene u va{em ‘ivotu. Preporu~ujemo vam {to ~e{}e slu{anje meditacije. 105 kn

BAKRENA NARUKVICA Smanjuje otklanja bolove prouzrokovane reumom, ili artritisom, i{ijasom, lumbagom, igranjem tenisa, golfa, ko{arke… Mnogi od onih koji je nose, smanjuju ili ~ak potpuno ostavljaju kori{tenje lijekova protiv bolova. Nabaviti se mo‘e u dvije veli~ine: »‘enska narukvica« za zape{}a s promjerom do 16 centimetra i »mu{ka narukvica« za zape{}a ve}a od 16 centimetra. Sve narukvice su izra|ene u Zlatarni Celje i sadr‘e iscjeljuju}e informacije, koje su u njih ugra|ene pomo}u orgonskih oda{ilja~a. 125 kn

BIOGUARD Samoljepljiva kodirana feritna magnetna plo~ica lijepi se na staklo, pa cijela staklena povr{ina svojom vibracijom omogu}uje da kroz nju do|e vi{e vitalne energije, i one koja je dio sun~eve svjetlosti, i kozmi~ke prane. Korisno za stanove, radne prostore i automobile. 120 kn

ATLANTIDSKI KRI@ Atlantidski kri‘ pa‘ljivo je izra|en od srebra, o~i{}en od svih negativnih energija i napunjen kodovima koji pozitivno utje~u na ~ovjeka. Njegovo je djelovanje jo{ ja~e od atlantidskog prstena i plo~ice, a ima i ugraviranu uzvojnicu koja dodatno pozitivno energetski djeluje na ‘ive organizme. 450 kn

CD SA ZVUKOVIMA GONGOVA Zvukovi gongova pro‘imaju ~itavo tijelo. Pjesma gonga dublje nas povezuje s onim dijelom sebe koji ljubi, koji je mudar i istinoljubiv. Budi svijest o na{im sposobnostima i poti~e nas da ih ostvarimo. Dok slu{aju gong, ljudi sebe do‘ivljavaju izvan tijela, vremena i prostora, rje{avaju se straha od smrti i duboko su svjesni povezanosti sa svime, kao i ~injenice da nas mo‘e uzburkati svaki val koji se razbio o obalu s druge strane Zemlje. 105 kn

320 kn

ATLANTIDSKI PRSTEN I PLO^ICA

Srebrni su, oblikovani tako da posebni likovi primaju i otpu{taju kozmi~ku energiju i time {tite od negativnih zra~enja. Pozitivno djeluju na zdravlje i sprje~avaju nesre}e. Oblik prstena potje~e iz davnina, jer su u~inci likova koji se pa‘ljivo ugra|uju u celjski srebrni nakit, bili poznati jo{ u doba faraona. Veli~ine prstena: od 16 mm do 24 mm unutarnjeg promjera. 320 kn

-

08 KOLOVOZ 06

-

Misteriji 27


Bi}a s naj~i{}om energijom odazivaju se kad god ih zamolimo

An|ele vidim, ~ujem, miri{em @

elite li dozvati svog an|ela? Nazovite Marjetku Novak koja organizira an|eoske radionice. Ka‘e da uz njezinu pomo} ljudi sami uspostave kontakt s tim krilatim bi}ima i tako se otvaraju pozitivnim ‘ivotnim promjenama. An|eli su po Marjetki Novak ~ista duhovna bi}a, stalno svjesna jedinstva. To zna~i da za njih ne postoje ni vrijeme ni prostor, da ‘ive u drugoj dimenziji i imaju puno vi{e vibracije od ~ovjeka. Mi ljudi imamo slobodnu volju, an|eli je nemaju i zato se moraju odazvati kad ih za ne{to zamolimo. Ako ih ne pozo-

Ako ih ne pozovemo, an|eli nemaju prava posezati u na{e ‘ivote vemo, nemaju pravo mije{anja u na{ ‘ivot. Smiju nam pomo}i tek onda kad im se sami svjesno obratimo. A za na~in njihova pozivanja zna Marjetka Novak koja vodi razli~ite tematske radionice za komunikaciju s an|elima. Kad ste odlu~ili pozvati an|ele u svoj ‘ivot? Prvi put pozvala sam ih nakon posjeta Me|ugorju. Do tada sam bila prili~no skepti~na prema ~udesima koja su se tamo navodno dogodila. No, za boravka tamo i sama sam zamolila Gospu da mi dâ znak. Stajala sam pred crkvom i pogledala u nebo, a kri‘ na crkvi u trenutku je po~eo mijenjati oblik. Nevjerni~ki sam odmahnula rukom misle}i da ne vidim dobro. No ne{to me je jo{ uvijek kopkalo. Kasnije sam opet pogledala u nebo i zamolila znak. Na moje veliko zaprepa{tenje oblaci su se rasporedili u obliku Gospina lika. Kasnije su se u vrlo kratkom vremenu zbile stvari za koje sam tamo molila. Po~ela sam vjerovati da postoji ne{to vi{e i odonda sam u svojim terapijama reikija posve spontano po~ela redovito moliti an|ele za pomo}. Opazila sam da je u suradnji s njima iscjeljivanje bilo uspje{nije. Foto arhiv Misteriji

28 - 08 KOLOVOZ 06 -

Jeste li u Me|ugorju spoznali da je Va{ ‘ivot povezan s njima? Zapravo ne. Put me je dodu{e ~esto dovodio do an|ela, no ja sam s tog puta uvijek nanovo skretala. ^ak sam kupila i an|eoske kartice, no kasnije sam na njih zaboravila, a onda ih poklonila prijatelju. Onda sam jednog dana naletjela na knjigu Diane Cooper i u jednoj no}i je s u‘itkom pro~itala. Kako je knjiga utjecala na Vas? Ispunila me ‘eljom da posjetim njezinu an|eosku {kolu. Uspjelo mi je. A to je pretskazalo moje poslanstvo. Dva mjeseca nakon zavr{ene {kole ‘ivot mi se preokrenuo. Kako? An|eli su mi promijenili ‘ivot u svim sferama. Poma‘u mi u mom osobnom i duhovnom rastu, s njihovom pomo}i radim ~istke u ‘ivotu; ono {to je moralo otpasti, otpalo je. Doga|aju mi se nove, bolje stvari. Jeste li ih vidjeli, jesu li Vam se prikazali? Da. Kad sam se vratila iz Engleske. Jeste li ih molili? Da. Po‘eljela sam ih vidjeti, htjela sam da me posjete. I? Usred no}i probudila sam se i na nogama osjetila neku te‘inu. Pomaknula sam se i za~ula lepet krila. Jeste li odmah znali da su Vas posjetili an|eli? Ne. Najprije sam pomislila da je u sobu u{la ptica, ~ula sam kako se zaletjela u prozor. Upalila sam svjetlo. ^im sam shvatila da lepe}u krila an|ela, on je nestao. A kako je bilo drugi put? Jedne sam no}i uznemireno le‘ala u kre-


AN\ELE vetu. Trebala sam njihovu pomo}. Negativno emotivno stanje probudilo mi je sumnju u njihovo postojanje. No onda sam za~ula grebanje an|eoskih krila. Na uzglavlju. Oko srca mi se pojavila vru}ina. I osjetila sam mir. Umirila sam se i zaspala. Za{to ljudi ho}e fizi~ki dokaz da an|eli postoje? Jer je u ljudskoj prirodi da sumnjamo. Vjera u njihovo postojanje ovisi o emotivnom raspolo‘enju. U emotivnom potresu mo‘e se dogoditi da vjera nestane. Kad se an|eli ukazuju kao tvarna bi}a? Oni nam se materijaliziraju u kriti~nim trenutcima. Kad se ukazuju u ljudskom liku? Onda kad se na|emo na rubu ‘ivota, no nije jo{ vrijeme umiranja. Tada preuzmu ljudske likove i ~ovjeka ~udesno spa{avaju od opasnosti. An|ele vidimo, ~ujemo … [to smo manje ljuti i prestra{eni, to smo prijem~iviji i lak{e ih vidimo, ~ujemo, osje}amo, miri{emo. Za{to su susreti s njima tako rijetki? An|eli su bi}a koja ‘ive u drugim dimenzijama i imaju vi{e frekvencije od nas. Zato nam se fizi~ki ukazuju samo u krajnjem ~asu, da osvijestimo njihovu nazo~nost i da nas uvjere u svoje postojanje. Ima li razlika izme|u an|ela i duhovnih vodi~a? Da. Koje? Ezoteri~ni spisi navode da an|eli nikada nisu do‘ivjeli inkarnaciju u obliku tvarnog tijela jer se njihov evolucijski stupanj razlikuje od na{ega. Mogu se materijalizirati samo na odre|eno vrijeme. Oni imaju naj~i{}e vibracije. Duhovni su vodi~i bi}a koja proizlaze iz ljudi. Onih koji su do‘ivjeli nekoliko inkarnacija na na{em planetu, a nakon smrti njihova je du{a odlu~ila da se Marjetka Novak: www.svetangelov.com 00 386 31 830 299

vi{e ne}e inkarnirati u fizi~ku osobu i da }e nakon posebnoga {kolovanja postati duhovni vodi~. To zna~i da na duhovnoj razini poma‘u ljudima u razli~itim razdobljima njihova ‘ivota. Nisu li to an|eli ~uvari? Ne, an|eo ~uvar je an|eo dodijeljen samo jednom ~ovjeku i s njime je do kraja inkarnacije. Imamo li i samo jednog duhovnog vodi~a? Ne. Mo‘emo ih imati vi{e, a i oni mogu pomagati ve}em broju ljudi. Tu su jo{ i takozvani pomo}nici. A tko su to? To su umrli koji znaju da moraju neko-

Usred no}i za~ula sam lepet an|eoskih krila

VIDIM ,

~ UJEM ,

NJU { IM

^i{}enje ~akri s ARKAN\ELIMA Vo|ena kanalizirana meditacija Meditacija ^I[]ENJE ^AKRI S ARKAN\ELIMA snimljena je u meditativnom stanju i u cijelosti je kanalizirana od strane arkan|ela. Prilo‘eni CD }e vam pomo}i da se i sami lak{e pove‘ete s energijama razli~itih arkan|ela. Pri ~i{}enju i reguliranju ~akri pomo}i }e vam arkan|eli GABRIJEL, URIEL, CHAMUEL, MIHAEL, RAFAEL i JOFIEL. Ova meditacija vam poma‘e da napustite stara

me od rodbine ili nekoj drugoj voljenoj osobi pomo}i. Kad se njihova pomo} zavr{i, ponovno se inkarniraju kao fizi~ke osobe. Pojmom uza{li majstori opisujemo ljude koji su zaista uza{li u nebo. I o tome podu~avam u an|eoskoj {koli. Kako s an|elima mo‘emo uspostaviti kontakt? Mo‘emo ih jednostavno zamoliti tako da se pove‘emo sa srcem i zaista ih od srca pozovemo u svoj ‘ivot. Zamolimo li ih za pomo}, oni }e se odazvati. Uvijek? Da. No, obi~no ih ne vidimo. Kako }emo znati da su se odazvali? Bez obzira na to {to ih ne vidimo, ne osje}amo i ne ~ujemo, nekako }emo dobiti potvrdu da su se odazvali. [to ih sve mo‘emo moliti? Mo‘emo ih moliti za bilo {to. An|ele spavanja, na primjer, mo‘emo moliti za dobar san i da se sutra probudimo puni vitalne energije. To ve} ve~eras mo‘ete poku{ati. Mo‘emo pozvati i an|ele snova, da nam po{alju intenzivne snove ili da se u snovima osvijestimo. An|ela ~u-

CD ^i{}enje ~akri s arkan|elima poma‘e ljudima da se oslobode starih uspomena, zastarjelih misaonih uzoraka i psiholo{ke krame koja se nagomilala u ~akrama.

sje}anja, promijenite misaone uzorke i ostalu zadr‘anu psiholo{ku kramu u svojim ~akrama. Meditacija }e vam pomo}i u lije~enju i razumijevanju ‘ivota. Uz pomo} redovitog provo|enja prilo‘ene meditacije u opu{tenom stanju mo‘ete posti}i trajne i pozitivne promjene u va{em ‘ivotu. Preporu~ujemo vam {to ~e{}e slu{anje meditacije. Prodaja po{tom - 099/33 60 510 ili info@foska.net ^lanovi kluba Putovi do zdravlja (pretplatnici ~asopisa Misteriji) imaju 10% popusta. Po{tarinu pla}a kupac.

Nastavlja se na stranici 32.

-

08 KOLOVOZ 06

-

Misteriji 29


Po predvi|anju Maya 2012. godine u}i }emo u ~etvrtu dimenziju

Nadi}i }emo vrijeme i novac

30 - 08 KOLOVOZ 06 -

koji su prou~avali kalendar ili bolje re~eno kalendare – jer ih ima dvadeset i dva – naroda Maya, starosjedioca Srednje Amerike, uop}e nisu iznena|eni stanjem u kojem se danas nalazimo. Ti istra‘iva~i tvrde da se posljednji, peti svijet prema Mayama (ili vibracijska frekvencija) zavr{io 1987. godine po gregorijanskom kalendaru. [esti svijet }e zapo~eti kod skoka vibracijskih frekvencija 2012. godine, {to zna~i da se sada nalazimo u prijelaznom razdoblju izme|u dva svijeta. To je vrijeme apokalipse ili otkrivenja o kojem govori Biblija. Otkrivenje zna~i da }e nam se razotkriti prava istina. U svojem kalendaru Maye predvi|aju da }emo, po~ev{i od 2012. godine, nadma{iti do sada poznate tehnologije. Uzdi}i }emo se iznad vremena i novca. Iste godine }e do}i do sinkronizacije Zemlje, sun~evog sistema, na{e cjelokupne galaksije (mlije~nog puta) i jo{ dvije druge galaksije. Kozmi~ki ciklus koji je zavr{io 1987. godine je trajao 26.000 godina.

UBRZAVANJE VREMENA

Foto J. Vetrovec

[

esti svijet }e po kalendaru Maya U svojem kalendaru zapo~eti 2012. godine. To zna~i da smo sada u prijelaznom razMaye predvi|aju doblju izme|u dva svijeta. To je vrijeda }emo, po~ev{i me apokalipse ili otkrivenja o kojem od 2012. godine, govori Biblija. Svaki dan ve} mnogi osje}aju temeljne promjene novog vrenadma{iti do sada mena koje se pokazuju u te{kim glavopoznate tehnologije boljama i migrenama, umoru, osje}ajima u tijelu koji podsje}aju na djelova- ni~iti }emo se samo na malen segment: nje elektriciteta, gr~eve u mi{i}ima. Po- kalendarski aspekt. javljuju se simptomi koji podsje}aju Na{ pravolinijski gregorijanski kalenna gripu, a sve vi{e ljudi dublje i ~e{}e dar kojeg koristi velika ve}ina ljudi na sanja. svijetu nam ni{ta ne govori o ‘ivotno O tim promjenama i predvi|anjima va‘nim pitanjima. S druge strane ljudi nam je pri~ao pulski psihijatar dr. Petar Vasiljevi}, autor brojnih knjiga i poznavalac djela Davida Ickea. Rezimiramo njegovu pri~u o zapravo skora{njim promjenama koje predvi|a vi{e autora. Pojavljuje se sve vi{e ljudi sa sposobno{}u iscjeljivanja i s ja~om intuicijom, ra|aju se puno nadarenija ili indigo djeca. Neka novoro|en~ad je telepatski obdarena ve} prilikom ro|enja. Nestati }e mnogo bolesti koje danas uznemiruju ljude. Onome tko je ~itao knjige i druge spise Davida Ickea poznato je da je sve to vrlo duga i nevjerojatna pri~a. @ivot je ~esto nevjerojatniji od znanstvene fantastike. Zbog op{irnosti teme ograDr. Petar Vasiljevi}

Vrijeme se ubrzava tako da sada{njih 24 sata stvarno traje samo 16 sati. Puls Zemlje ili Schumannova rezonanca je prije bila 7,83 ciklusa u sekundi, a sada je 12 ciklusa u sekundi. Kad govorimo o ubrzavanju vremena zapra-


NADI } I } EMO

VRIJEME I NOVAC

vo govorimo o ubrzanom stvaranju {to je druga rije~ za promjenu svijesti. Dana{nje vrijeme je vrijeme brze promjene svijesti, ubrzanog pove}avanja vibracijske frekvencije svijesti. U prijelaznom stanju izme|u dva »svijeta« mnogi od nas }e pro‘ivljavati osobne promjene i do}i u polo‘aj kad }e morati birati izme|u dva rje{enja, izme|u ljubavi i straha. Va‘no je da izaberemo ljubav, da se ravnamo po svojoj intuiciji, a ne po logici; drugim rije~ima da poslu{amo srce, a ne glavu. Na{a dezoksiribonukleinska kiselina ili DNK, nosioc nasljednih svojstava, }e biti ponovno programirana i vratiti }e se sa sada{nje dvije zavojnice na prvobitnih dvanaest {to }e zna~iti ogromno pove}anje mo}i svakog ~ovjeka.

U svijetu se pojavio pokret koji zahtijeva povratak prvobitnog kalendara u kojem je godina imala trinaest mjeseci (trinaesti zodija~ki znak je bio pauk) po dvadeset i osam dana, a ljudi su bili puno povezaniji s prirodom. Dvadeset i osam dana je povezano sa ‘enskim menstruacijskim ciklusom. Zahtjev za promjenu kalendara ima revolucionaran karakter jer zna~i promjenu svijesti. Revolucija u odre|ivanju vremena je majka svih drugih revolucija (sjetimo se francuske revolucije). Predstoje}a revolucija }e biti neusporedivo temeljitija od svih da sada nam znanih. To }e biti duhovna revolucija koja }e okon~ati povijest kakvu znamo.

»Najdublja je istina da postoji Bo‘ji plan. Budu}nost pripada onima koji vjeruju u taj proces i ‘ele se u njega uklju~iti. Glavno sredstvo za razumijevanje tog plana je kalendar Maya.«

Foto Internet

TRINAEST MJESECI U GODINI

Grafi~ki prikaz kalendara Maya

MAGNETNO POLJE ]E NESTATI Astrofizikalna promjena koja je u osnovi ove revolucije je usporavanje kretanja planete Zemlje sve do zaustavljanja koje bi se trebalo dogoditi negdje u prosincu 2012. godine. Po predvi|anjima tada bi Zemljino magnetno polje za tri i pol dana potpuno nestalo. To bi zna~ilo potpuni kaos. Zemljina os bi promijenila smjer, a time bi do{lo i do ogromnog pomaka svijesti iz tre}e u ~etvrtu dimenziju. Taj pomak bi trajao od pet do {est sati. Drunvalo Melchizedek u jednom svojem predavanju opisuje fenomene koji bi se u to vrijeme pojavili. U na{em trodimenzionalnom svijetu bi se mogli po-

javiti predmeti iz ~etvrte dimenzije. On savjetuje da te predmete ne dodirujemo jer bi ve} samim pogledom na njih mogli ~ovjeka tako hipnotizirati da bi ga brzo usisali u ~etvrtu dimenziju. Najva‘nije je da se sve odvija polako i spontano. Ka‘e da bi tih pet do {est sati bilo najbolje prespavati. Ubrzo nakon {to bi nestalo Zemljino magnetno polje za tri i pol dana bi zatajio i ~ovjekov vid, a ljudi bi se na{li u crnoj praznini. Tada bi se doga|alo nekakvo prepora|anje u ~etvrtu dimenziju. Kod svega toga bi bilo najva‘nije rije{iti se straha i sa~uvati unutarnji mir. Cijeli proces bi trebao biti dotjeran i prirodan – ako se ne bude umije{ao strah. Va‘no je savladati strah njegovim najboljim protusredstvom – bezuvjetnom ljubavlju.

-

08 KOLOVOZ 06

-

Misteriji 31


N ADI } I } EMO

Nastavak sa stranice 29.

VRIJEME I NOVAC

SAKRIVENO POSTAJE O^ITO Prijelazom u ~etvrtu dimenziju stvari bi se razjasnile. Ono {to je bilo skriveno, postalo bi o~ito. Reptilijanci koji vladaju svijetom i na mnoge perfidne i skrivene na~ine diktiraju ljudsku povijest (potra‘ite ~lanke i knjige Davida Ickea na internetu) }e se na}i pod svjetlom reflektora svijesti ~itavog ~ovje~anstva. I to }e biti njihov kraj. Zato poku{avaju sve da taj proces uspore tako da nadziru ljudske umove i ubrizgavaju velike koli~ine straha u kolektivno nesvjesno.

»^ovjek se nema pravo razumno razvijati. Ta vrsta liberalnog usmjerenja je vrlo privla~na. Mozak trebamo nadzirati elektri~nim putem. Jednog dana }emo i vojske i generale nadzirati pomo}u elektri~ne stimulacije mozga.« Postoji ogroman pritisak na svijest ~ovje~anstva preko dva glavna programa. Prvi je program »Chemtrail«, pri kojem reaktivni avioni ispu{taju aerosol i namjerno stvaraju umjetne oblake s kojima mijenjaju klimu, omogu}avaju vojnu komunikaciju i nadziranje uma. Drugi program je HAARP ili »visokofrekventni aktivni projekt istra‘ivanja polarne svjetlosti«. Upu}eni tvrde da taj projekt mo‘e prouzro~iti puno lo{eg, od promjene klime do nadzora svijesti. Cijeli projekt je koordiniran tako da uklju~uje mre‘u mobilnih telefona TETRA i druge sisteme elektromagnetne komunikacije koji djeluju kao cjelina. Tako bi stvorili elektromagnetnu mini matricu koja bi uni{tila normalan rad mozga i DNK, a istodobno bi mogla diktirati umne i osje}ajne reakcije. Mogao bi se i jako smanjiti broj stanovni{tva {to je isto tako dio pro-

32 - 08 KOLOVOZ 06 -

grama bolesnih prosvjetiteljskih umova. Da sve to nije samo plod negativno usmjerenih i strahom vo|enih pisaca znanstvene fantastike mo‘e nam pokazati jedan sitan detalj: najagresivnija reklama i najpovoljnija ponuda mobilnih telefona! Dr. Jose Delgado, veliki manipulator ljudskom inteligencijom koji je ranije radio u fa{isti~kom re‘imu [panjolske, a u {ezdesetim i sedamdesetim godinama je bio direktor neuropsihijatrijskog odjela na univerzitetu Yale, je kazao: »^ovjek se nema pravo razumno razvijati. Ta vrsta liberalnog usmjerenja je vrlo privla~na. Mozak trebamo nadzirati elektri~nim putem. Jednog dana }emo i vojske i generale nadzirati pomo}u elektri~ne stimulacije mozga.« Istra‘iva~i uvjeravaju da nas elita mo‘e, pomo}u tehnologije koja je ve}ini ljudi nepoznata, nadzirati jo{ i nakon fizi~ke smrti. Zato je pove}avanje vibracijske frekvencije svijesti jo{ va‘nije jer se samo na taj na~in mo‘e pobje}i iz sfere mra~nih sila koje danas presudno utje~u na ‘ivot na Zemlji. Pri tome je od klju~ne va‘nosti svjesnost da su te mra~ne sile zapravo na{a kolektivna sjena, to jest na{ vlastiti proizvod, ono {to je svaki pojedinac potisnuo iz svojeg polja svijesti. Odgovor na svu tu strahotu je samo jedan: bezuvjetna ljubav. Svaka osoba koja dosegne takvo stanje svijesti neizmjerno puno zna~i za ~ovje~anstvo. Tu ~injenicu je poznati ufolog George C. Andrews na ovaj na~in obrazlo‘io: »Zato {to je svemir holograf mogu}e je da samo jedna osoba koja dostigne najvi{u svjesnost tu svjesnost telepatski prenese i ra{iri na sve ostale ljudske umove, mimo sredstava javnog izvje{tavanja i prikrivene cenzure.« Stoga smo svi mi va‘ni i osobno odgovorni za sve {to nam se doga|a. Svaka na{a misao, osje}aj i aktivnost ote‘ava ili olak{ava cjelokupni polo‘aj svijeta i planeta na kojem ‘ivimo. Najva‘nije: svega toga moramo biti potpuno svjesni. R. M.

D

vara mo‘emo moliti da nas pove‘e s an|elom ~uvarom osobe s kojom smo u sporu, da bismo pobolj{ali me|usobne odnose. [to se vi{e bavimo an|elima, to u nas ulazi sve vi{e an|eoske svjetlosti. Na taj na~in i sami postajemo sve vi{e an|eoski. No nipo{to ne mo‘emo postati an|eli. Mi smo samo ljudi. Jesu li an|eli lepetali krilima i za izdavanje Va{eg CD-a s meditacijskim vje‘bama? Sro~ila sam ga po uputama an|ela, da ljudima pomognem u meditaciji i povezivanju s an|elima i tako im ‘ivot u~inim boljim. CD ^i{}enje ~akri s arhan|elima poma‘e ljudima da se oslobode starih uspomena, zastarjelih misaonih uzoraka i psiholo{ke krame koja se nagomilala u ~akrama. Utje~ete li na ljude samo preko CD-a ili jo{ nekako? I osobno, naravno. Organiziram radionice razli~itih sadr‘aja. Primjerice? Povezivanje s an|elima nekakva je kombinacija jer se upoznajemo sa sva~im pomalo. Onda slijedi ^i{}enje emotivnih trauma s an|elima. Radionice mogu biti posve konkretne, po ‘elji, na bilo kojem podru~ju. To su jednodnevne radionice? Da. Za op}e znanje. Za one koji ‘ele produbiti znanje vodim dvomjese~ne te~ajeve na kojima sudionici postupno upoznaju razli~ite tehnike povezivanja s an|elima, produbljuju}i kontakt s njima. A kome je namijenjena Va{a {kola za an|eoskog terapeuta Diane Cooper? Onima koji ‘ele spoznati sebe, koji ‘ele upoznati svijet an|ela i, naravno, onima koji }e jednom htjeti o tome podu~avati i druge. Tijekom {kolovanja ljudi spoznaju koja je njihova misija. Kako? Svi dolaze s namjerom da }e se baviti an|elima. Mnogi spoznaju da je upravo bavljenje an|elima ono za {to su ro|eni. No, ima i onih koji shvate da su ovdje radi ne~eg drugog.

Marta Pirnar D


Najnovija otkri}a pokazuju da Arijci nisu do{li s druge strane Kavkaza

Od kuda su (smo) Arijci? D

Foto Internet

padnike istog naroda u sociolo{ko-linganas je o~ito da su prve slu‘bene teorije iz devetnaestog Izmi{ljena teza o arijskom visti~kom, no ne i u etni~kom smislu. Najvjerojatnije su se spekulacije ove vrsstolje}a o podrijetlu Arijaca upadu danas je jasna; te rodile iz prekrajane povijesti u slu‘bi povijesna izmi{ljotina engleskih indopotje~e iz vremena dru{tvenih interesa, kao i iz pogre{nih loga koji su zapadnu kulturu ‘eljeli predstaviti kao civilizacijsku kolijevengleskog kolonijalizma. prijevoda originalnih tekstova iz kojih proizlazi termin arya. ku ~ovje~anstva. Bri‘ljivo isplaniraNajuvjerljivija i najizvornija teorija o nim prijevodima originalnih tekstova rijama o nadmo}i bijele rase nad ostalikoji sadr‘e sva obja{njenja o podrijet- ma. Posljedice takve interpretacije naci- podrijetlu Arijaca govori o heterogenoj lu i kulturi Arijaca stvorili su povijes- sti~kih ideologa ~ovje~anstvo je iskusi- skupini razli~itih, civilizacijski naprednu paradigmu koja je dugo predstav- lo u Drugome svjetskom ratu. Njihov nih naroda sa sli~nom religijskom tradiljala slu‘benu teoriju o podrijetlu Ari- ideal predstavljao je Germane kao naj~i- cijom. Njihov geografski polo‘aj sezao jaca. Novi vjerodostojni prijevodi, ar- stije predstavnike arijske rase. Nacisti~ki je od Indije do dana{njeg Irana. heolo{ka otkri}a i jezikoslovne studije, ideolozi smatrali su Germane jedinom pak, otkrivaju da je povijest tajnovite superiornom rasom sposobnom za kul- MIT O ARIJSKOJ INVAZIJI arijske civilizacije druga~ija … turni razvoj i sveop}i civilizacijski naOd svih obja{njenja o podrijetlu arijMnogi zapadni tuma~i ograni~ili su predak dok su ostale prikazivali kao sla- skog naroda najve}e zanimanje pobu|uzna~enje rije~i aryan na prvotne Indoev- be, nerazvijene, jedva sposobne za sa- je teorija o arijskoj invaziji. Prema toj teropljane – drevni narod koji je govorio moo~uvanje. oriji, koja je nastala u devetnaestom stoizvoran jezik indoeuropske skupine. Ta Bila je to jedna od ideolo{kih strana lje}u, nomadski je narod s Kavkaskog skupina obuhva}a jezike istoga izvora antisemitizma. Me|u popularnije inter- gorja upao izme|u 1 800. i 1 500. godikoji su se do novog vijeka govorili od pretacije jo{ se uvijek ubraja ona po ko- ne prije Krista u podru~je sjeverne IndiIndije do zapadne Europe. Na temelju joj se izraz arya odnosi na prvobitne pri- je i Irana. Vjerojatno su vojevali i protiv tog saznanja rodila se zaoslabljenog naroda harapmisao da su ti ljudi predske civilizacije na podru~ju stavljali odre|enu etni~ku dana{njega Pakistana i sjeskupinu. verne Indije. Zbog tamo{Prema tvrdnjama njenjih naprednijih naroda osma~kog indologa iz devettavili su nomadski na~in naestoga stolje}a Friedri‘ivota i tamo ostali. Prema cha Maxa Müllera, profetoj teoriji istisnuli su u ju‘ni sora u Oxfordu u tada{njoj dio potkontinenta Dravide, kolonijalisti~koj Engleskoj, prvobitne primitivne sta»arijac« je sinonim za prnovnike indijskog potkonvobitne Indoevropljane kotinenta koji su govorili izji se temelji isklju~ivo na vorni jezik. lingvisti~kom jedinstvu. Po{to ne postoji nikakav Drugo zna~enje rije~i obumaterijalni i lingvisti~ki dohva}a jo{ i rasnu skupinu i kaz koji bi podr‘ao spomepredstavlja takozvanu arijnutu teoriju, sve to podsjesku rasu, odnosno nepo}a na nakanu zapadnog ~osredne potomke arijske etni~ke skupine. To zna~enje Mohend‘o Daro u dolini rijeke Ind pet je tisu}a godina stari grad koji je vjeka da si osigura status jo{ je uvijek prisutno u teo- imao 40 000 stanovnika. svojevrsnog nad~ovjeka.

-

08 KOLOVOZ 06

-

Misteriji 33


OD

KUDA SU

( SMO ) A RIJCI ? ma. Vi{e od 190 godina indijski je potkontinent sa svojim neiscrpnim prirodnim zalihama osiguravao bogatu budu}nost Engleske. No, engleski su se kolonijalisti toliko razlikovali od doma}eg stanovni{tva da su planski napadali cjelokupnu indijsku civilizacijsku ste~evinu. Starosjedioce su ‘eljeli preobratiti u Engleze s mjerilima i vrijednostima zapadnog kr{}anskog ~ovjeka. Mijenjanjem povijesti, pogre{nim prijevodima filozofsko-religioznih tekstova, poni‘avanjem tamo{nje kulture i uzvisivanjem zapadnog ~ovjeka stvorili su nepopravljivu {tetu i isto~nom i zapadnom svijetu. Me|u najpoznatije engleske indo-

loge, lingviste i povjesni~are, zaposlene u »novoj« dr‘avnoj slu‘bi, ubrajaju se Friedrich Max Müller (1823.-1900.) i Sir William Jones (1746.-1794.). Ovaj posljednji, predsjednik Orijentalnog bengalskog dru{tva i glavni zagovornik europske superiornosti, bio je odu{evljen sanskrtom i zahvaljuju}i njemu Zapad je postao prijem~iv za bogatstvo i va‘nost indijske kulture, no u svojim je djelima i simpozijima predstavio nekakav nepoznati jezik kojim je osporavao sanskrt kao prvobitni indoeuropski jezik. To je kasnije poslu‘ilo kao podloga za izmi{ljenu teoriju o prodoru Arijaca. Jones je pa‘ljivo i{~itavao napola izgubljene povijesne tekstove i u njima

Foto Internet

Zanimljivo je da se povjesni~ari nisu usudili poistovjetiti vedsku kulturu s kavkaskim nomadima. Vedska je kultura bogata znano{}u o arhitekturi, astronomiji, matematici i drugim disciplinama koje nomadi nikada nisu razvili. Dokaz o postojanju vedske civilizacije na podru~ju Indije prije vi{e od pet tisu}a godina danas potvr|uju i brojna arheolo{ka nalazi{ta, kao {to je primjerice vedski grad Dvaraka. Vedski tekstovi, poput Rgvede, opisuju dodu{e velike ratove za zaposjedanje razli~itih podru~ja, no nikad nije bilo jasno jesu li ba{ seobe prouzro~ile te ratove. Ideja o arijskom upadu danas je jasna; izvire iz doba engleskog kolonijaliz-

U iranskom gradu Naqsh-e-Rostam perzijski je kralj Darije 500 g. pr. Kr. dao uklesati natpis: »Ja, veliki kralj Darije, sin sam Perzijca, Arijac s arijskim pretcima.«

34 - 08 KOLOVOZ 06 -


OD tra‘io nejasno}e pomo}u kojih bi preina~io povijest centralne Azije. Sanskrtski jezik je ‘elio prikazati kao ne{to {to ne izvire iz Indije. Kona~na verzija teorije o prodoru Arijaca kakvu danas poznajemo nastala je godine 1 800., kad su Jonesovi nasljednici iskoristili vi{e prvotnih teorija i njima preina~ili povijest do kona~nog oblika.

JE LI TEORIJA O NASILNOM UPADU MOGU]A?

Izvorna teorija o podrijetlu Arijaca govori o heterogenoj skupini razli~itih, civilizacijski naprednih naroda sa sli~nom religijskom tradicijom. Njihov se zemljopisni polo‘aj vjerojatno rasprostirao od Indije do dana{njeg Irana.

Prve su se sumnje pojavile zbog nedostatka arheolo{kih dokaza koji bi potvrdili bilo kakav oblik invazije. Nema niti jednog materijalnog dokaza koji bi podr‘ao masovno prodiranje kavkaskih nomada na to podru~je. Osim toga, indijski poluotok ima jaku zemljopisnu za{titu zbog koje bi napada~i morali

najprije otkriti te{ko prohodne prijelaze preko opasnog gorskog lanca Hinduku{, gdje je zbog snijega i leda put prohodan samo tri mjeseca u godini. Nomadi toga doba bili su malobrojniji od populacije porje~ja Inda, koje se rasprostiralo na 1,8 milijuna km2, i bilo je, prema

KUDA SU

( SMO ) A RIJCI ?

ocjeni stru~njaka, ve}e od svih tada{njih svjetovnih civilizacija zajedno, s iznimkom drevne Kine. ^ak da su kavkaski nomadi i do{li kao osvaja~i, morali bi u izuzetno kratkom vremenu istisnuti kulturu tamo{njih starosjedilaca koji su na velikom geografskom prostoru ‘ivjeli u dobro za{ti}enim i utvr|enim gradovima. Osim toga, morali bi im nametnuti novu kulturu, jezik, kozmologiju i religiju, a o tome nema nikakvog fizi~kog traga. O ne~em takvom nema ni usmene predaje niti zapisanih legendi. Iako jo{ uvijek postoje stru~njaci koji tvrdoglavo zagovaraju staru tezu, jasno je da je prodor Arijaca na indijski poluotok tek propala povijesna izmi{ljotina.

MIGRACIJA UMJESTO INVAZIJE Zbog pomanjkanja dokaza povjesni~ari su teoriju o invaziji s vremenom

ZANIMLJIVOSTI O INDIJSKOJ KULTURNOJ BA[TINI • Sustav brojeva koji da- ra, trigonometrija te razli~iti meljitelj ^araka ‘ivio je prije • Kvadratne je jednad‘be

nas koristimo, nastao je u Indiji. Rabili su ga i Arapi koji su ga kasnije prenijeli u Europu. • Aryabhata je bio prvi znanstvenik koji je koristio nulu kao broj. • Staroindijski sanskrt najstariji je jezik i majka svih jezika. Posebnost sanskrta je u njegovoj nepromjenljivosti. Prema ~asopisu Forbes magazine najprecizniji je i najpogodniji jezik za uporabu u ra~unarskom programiranju. • [ah (Pachuranga) nastao je u Indiji i u svom izvornom obliku bio je namijenjen samo kraljevima koji su simuliraju}i vojne sukobe u {ahu vje‘bali vojnu strategiju. • Iz Indije potje~e i algeb-

na~ini ra~unanja. Decimalni sustav nastao je u Indiji 100. g. pr. Kr. • Prvi granitni hram na svijetu (Brhade{vara) izgra|en je u gradu Tand‘or u indijskoj dr‘avi Tamilnadu za nevjerojatnih pet godina, izme|u 1004. i 1009. godine na{e ere. Kupola je izgra|ena od 80-tonskog granitnog monolita. • Prvo sveu~ili{te na svijetu osnovano je u Taksili 700. g. pr. Kr. Tamo je vi{e od 10 500 studenata iz cijelog svijeta studiralo 60 predmeta. Sveu~ili{te u Nalandi iz 4. st. n. e. bilo je najve}i doseg drevne Indije na podru~ju obrazovanja. • Medicinska znanost Ayurveda najstarija je {kola medicine na svijetu. Njezin ute-

2 500 godina. • Do dolaska azijskih osvaja~a Indija je bila najbogatija dr‘ava na svijetu. Pri~e o njezinom sjaju toliko su privukle Kristofa Kolumba da je odlu~io do nje otputovati kra}im putem i tako je zabunom otkrio Ameriku. • Umjetnost navigacije rodila se na rijeci Sind prije vi{e od 6 000 godina. Od sanskrtske rije~i navgati, koja izra‘ava sposobnost manevriranja, nastala je rije~ »navigacija«. • Indijski astronom Ba{kara~arya prvi je izra~unao vrijeme potrebno da Zemlja obi|e Sunce. Njegov izra~un iz 5. st. glasi 365,258756484 dana. • Broj Pi prvi je izra~unao indijski matemati~ar Buddhayana koji je ve} u 6. st. objasnio pojam Pitagorina teorema.

-

[ridara~arya rabio ve} u 11. st. • [u{ruta slovi za oca kirurgije. Prije vi{e od 2 600 godina sa svojom je ekipom uspje{no obavljao zamr{ene medicinske zahvate poput operacija o~ne mrene, ugra|ivanja umjetnih udova, carskog reza, lomova, odstranjivanja kamenaca iz mokra}nog mjehura, operacija mozga i plasti~ne kirurgije. • Anestezija je u drevnoj Indiji bila dobro poznata. U mnogim starim pisanim izvorima nalazimo vrlo potanko opisano znanje iz anatomije, embriologije, probavnih procesa, metabolizma, psihologije, etiologije, genetike i imunolo{kih procesa.

08 KOLOVOZ 06

-

Misteriji 35


OD

KUDA SU

( SMO ) ARIJCI ?

preimenovali u teoriju o migraciji Arija- titskog (anatolijskog) i mitanskog carst- i rasule po Europi i Aziji. ca. Nadasve je vjerojatno da je dolazilo va. Glavna bo‘anstva zvala su se: Indra, STARI TEKSTOVI do brojnih stalnih seoba razli~itih naro- Varuna, Agni i Soma. Stru~njaci pretpoU vedskom tekstu Manusmrti (2:21da u oba smjera, {to je dovelo do obostra- stavljaju da su se razdvajanjem kultura nog ispreplitanja kulturnih uzoraka i i njihovim razvojem mijenjala imena i 22) nalazi se opis zemljopisnog polo‘aja jezika. Tako je vjerojatno do{lo do prije- status bo‘anstava. Tako se vedski Mi- Aryavarte (arya=arijevac, varta=dr‘ava) nosa arijskog jezika i kulture u ostale in- tra u perzijskoj religiji pojavio kao Mith- ili dr‘ave u kojoj su obitavali Arijci. doeuropske narode, naro~ito u drevnu ra, a kasnije izme|u prvog i petog stolje- Njezin polo‘aj rasprostirao se izme|u Perziju. Kosturi prona|eni na mjestima }a prije Krista u rimskoj religiji kao glav- ju‘ne strane himalajskog gorja i sjeverne strane gorja Vindhya. Iako se njezini neko} bogate civilizacije u dolini Inda ni izbavitelj. stanovnici tradicionalno nazivapotvr|uju mije{an etni~ki sasju Arijcima, spomenuti se naziv tav. Zbog toga su teoriju o inne rabi pre~esto. Sli~no se i navaziji arijskih barbara zamijeziv Bharatavar{a, prvotno ime za nili teorijom o migraciji i prijeIndiju, u usporedbi s nazivom nosu kultura razli~itih naroda. Indija, jo{ samo rijetko upotrebNajnovija stajali{ta povjesni~aljava. ra, lingvista, etnologa i arheologa isklju~uju mogu}nost invaIndija, odnosno Bharatavar{a zije i migracije, {to je prava revoili Aryavarta, u doba velikog lucija u povijesnoj znanosti. Ta rata Mahabharate (3139. godine stajali{ta dodatno je potkrijepiprije Krista) sezala je do Irana. lo i nedavno nalazi{te isu{enog Zato su se tada{nji stanovnici korita rijeke Sarasvati koje je Irana isto tako nazivali Arijcima. otkrio indijsko-francuski arheStanovnici starog Irana su izraz olo{ki tim pomo}u satelitskih aryan koristili za svoje pretke i multispektralnih i pankromatnjihov jezik. skih snimaka. Nakon {to je paU Naqsh-e-Rostamu, gradu kistanski arheolog Rafiq Mugsmje{tenom kraj Shiraza u Iranu, hal godine 1993. otkrio grad uklesane su rije~i velikog perzijvelik gotovo kao Mohend‘o skog kralja Darija (521.-486. g. pr. Daro, uz rije~no su korito u inKr.): »Ja sam veliki kralj Darije dijskoj pustinji Thar otkrili vi{e U Manusmrti opisan je zemljopisni polo‘aj Aryavarte ili dr‘ave … Perzijac, sin Perzijca, Arijac s od 2 600 arheolo{kih nalazi{ta u kojoj su prebivali Arijci; rasprostirala se izme|u ju‘nog dijela arijskim pretcima …« Himalaja i sjeverne strane gorja Vindhya. i 1 500 naseoba, od kojih neke Zanimljivo je da ime dr‘ave datiraju iz 3 000. godine prije Krista. OtUpravo zbog ~injenice da su arijski Iran ima isti izvor kao rije~ aryan i zna~i kri}a potvr|uju postojanje vrlo drevne tekstovi najstariji sa~uvani dokazi o na- »domovina Arijaca«. Etimolo{ki je aryoi napredne civilizacije koja je izrasla iz rodima koji su govorili rani indoeurop- (indoiranski arya-) pridjev korijena ar-, jo{ starije indijsko-vedske arijske civili- ski jezik, u devetnaestom se stolje}u {to zna~i »sakupiti, sazvati«, najvjerojatzacije. rodila teorija o sa~uvanim aspektima nije s pozitivnim prizvukom kao »vje{to izvr{iti, umje{no obaviti«. Prema ~asopisu Aryo se kao ime naroda uglavnom JE LI VEDSKA INDIJA BILA upotrebljava samo u Indiji i Perziji. BrojDOMOVINA ARIJACA? Forbes magazine ne teorije o Arijcima, njihovim seobama, Mnogo dana{njih povjesni~ara dr‘i sanskrt je najprecizniji kulturi, jeziku i religiji dio su vrlo stare da su indijsko-vedski Arijci bili pretci i zamr{ene povijesti ~ovje~anstva. Nova i najpogodniji jezik svih kasnijih kultura, me|u kojima je i otkri}a razli~itih struka utje~u na nepreperzijska. Prema njihovim tvrdnjama, za uporabu u ra~unarskom stane preinake postoje}ih teorija. Po{to prije razdvajanja u zasebne kulture, sve danas u javnosti nema slu‘benog obja{programiranju ih je udru‘ivala ista arijska mitolo{ka njenja koje bi vrijedilo kao aksiom, povitradicija. takozvane proto-indoeuropske kulture. jest o Arijcima mo‘emo predstaviti saImena arijskih bo‘anstava na|ena su Ti aspekti vjerojatno su se sa~uvali u mo kao kombinaciju postoje}ih teorija. u sa~uvanim spisima zaboravljenog he- kulturama koje su se kasnije razdvojile Uro{ Kra{ovec

D

36 - 08 KOLOVOZ 06 -


Parapsiholo{ke sposobnosti u teoriji i praksi (6)

Astralno putovanje Za astralnu projekciju trebamo nekoliko opu{taju}ih vje‘bi, odsutnost straha, dovoljno vremena, miran um te tiho i privatno mjesto za vje‘bu bamo nekoliko opu{taju}ih vje‘bi, odsutnost straha, dovoljno vremena, miran um te tiho i privatno mjesto za vje‘bu. Kod svih parapsiholo{kih sposobnosti um je jako va‘an jer sve interpretiramo preko uma odnosno svijesti, a stanje na{e svijesti utje~e na vrstu iskustava koje do‘ivljavamo izvan tijela. Ne bi smjeli dozvoliti da na na{ um utje~u sugestije nasilja na televiziji, pornografske slike ili misli na seksualne orgije. Ako je prilikom napu{tanja tijela

na{ um pode{en na »nisku« frekvenciju onda }emo do}i u kontakt s niskim ili sivim podru~jem. Tamo nas mogu ~ekati upravo zastra{uju}a iskustva. Ako njegujemo uzvi{ene i ~iste misli onda }emo vrlo vjerojatno do}i u uzvi{ena i ~ista podru~ja jer »sli~no privla~i sli~no«. Uzalud je pretvaranje da smo ono {to nismo; velike sile privla~nosti nas povezuju upravo s onim {to je na istom nivou kao na{a unutra{nja svijest.

IZLAZAK IZ TIJELA Izlazak iz tijela mo‘e biti vrlo uzbudljiv do‘ivljaj. Prije toga se moramo pobrinuti da fizi~ko tijelo bude {to vi{e rastere}eno. To zna~i da bi nekoliko dana ranije trebali manje jesti, a prije astralne projekcije uzeti samo nekoliko zalogaja. Najprije trebamo isprazniti crijeva i mjehur te osloboditi plinove iz ‘eluca tako da mo‘emo udobno le}i na ravnu povr{inu. Le‘imo na le|ima, glava je lagano nagnuta nazad, vrat podupremo s niskim jastu~i}em. Di{emo ravnomjerno. Opu{tamo svaki pojedini dio tijela dok nam se ne u~ini da uranjamo u povr{inu na kojoj le‘imo. Dobro je pokriti tijelo s laganim pokriva~em da nam ne bude hladno jer se kod vantjelesnih iskustava tjelesna temperatura ~esto snizi. Slijede}e je da se »isklju~imo«. Le‘imo u potpunoj ti{ini, polagano Foto arhiv Misteriji

A

stralno putovanje zna~i da se du{a ili eteri~no tijelo odvaja od fizi~kog tijela i do‘ivljava iskustva u drugoj dimenziji; ta iskustva se prenose nazad u fizi~ki mozak kao neposredna iskustva ili pak sje}anja na duhovni svijet, a za to vrijeme fizi~ko tijelo stupa u neku vrstu transa. ^esto puta se psihi~ki senzibilne osobe prestra{e kad osjete da lebde iznad tijela; pomisle da mo‘da umiru. To se obi~no doga|a prije nego {to zaspu ili dok se nalaze u opu{tenom polo‘aju za odmaranje. Mnogo je ljudi dokazalo istinitost vantjelesnih iskustava u trenucima kad je njihov ‘iv~ani sistem bio u {oku zbog bolesti ili nesre}e, ili im je, pod utjecajem narkoze, fizi~ko tijelo bilo umrtvljeno. Tada bi se du{a oslobodila i gledali bi doga|aje u operacijskoj dvorani; ~uli bi razgovore me|u kirurzima i sestrama te kasnije to~no ponovili njihove rije~i za vrijeme operacije koju su oni do‘ivjeli izvan tijela i pri punoj svjesnosti. Takva iskustva se u potpunosti razlikuju od sanjanja. Snovi su slike iz ma{te koje brzo izblijede iz sje}anja i potonu u zaborav, a vantjelesna iskustva su vrlo ‘ivi doga|aji. Mo‘emo ih bez problema i vrlo dugo pamtiti, imaju va‘an sadr‘aj, a prilikom napu{tanja tijela i kod vra}anja daju osje}aj putovanja. Za svjesno izazvano vantjelesno iskustvo tre-

-

08 KOLOVOZ 06

-

Misteriji 37


A STRALNO

PUTOVANJE

di{emo i usredoto~imo se na to~ku na stropu – ili na vrh uokvirene slike na zidu – tako da pa‘nju ne usmjeravamo na tijelo nego negdje izvan njega. Svaki put kad zbog nestrpljivosti osjetimo napetost opet se opustimo, i opet, i ako je potrebno jo{ jednom. U odre|enom trenutku }emo osjetiti kao da nas ne{to di‘e ili nosi dalje od tijela. Tada je va‘no ne prepustiti se ushi}enju. Ostanimo potpuno mirni i upotrijebimo snagu volje da otplivamo jo{ malo naprijed. Neke osobe se od straha prebrzo vrate u tijelo i stoga ne mogu odmah normalno pomicati ruke i noge iako su pri punoj svijesti. Kod astralne projekcije va‘no je ovladati napu{tanje tijela i vra}anje u njega. Zato prije svakog pokusa trebamo rutinski napraviti vje‘be disanja i opu{tanja. Dok lebdimo iznad tijela poku{ajmo nevezano gledati i opa‘ati sve na {to nai|emo izvan tijela. Mnogi vide svoje fizi~ko tijelo kako le‘i na kau~u; neki vide uzicu ili srebrnu nit koja ih povezuje s tijelom. Neki pripovijedaju da gledaju iznad vrhova drve}a ili ku}a iz njihove okolice, drugi pak vide unutra{njost nepoznate ku}e. Neki ne vide ni{ta, ali u‘ivaju u osje}aju oslobo|enosti od tjelesnih ograni~enja. Iskustva su iznimno raznolika, obojana razli~itim motivima i stanjima svijesti eksperimentatora.

PUTOVANJE U DRUGU DIMENZIJU Kad se priviknemo na osje}aj oslobo|enosti od fizi~kog tijela obi~no slijedi »putovanje«; tada nam se ~ini da se kre}emo u drugoj dimenziji. Neki su putovali u udaljene krajeve svijeta gdje su mogli vidjeti svoje prijatelje ili suradnike te to~no opisali tamo{nje krajeve i doga|aje. Takva putovanja obi~no motivira ljubav, zanimanje ili briga za dobrobit udaljene osobe. Neki u astralnom putovanju posjete daleka mjesta gdje vide nepoznate ljude

38 - 08 KOLOVOZ 06 -

i ‘ivotinje. To u pravilu zna~i da su imali ‘elju za putovanjem i razgledavanjem stranih krajeva; njihovo iskustvo je motivirano njihovom podsvjesnom ‘eljom. Drugi opisuju bajkovite prizore iz duhovnih ili rajskih svjetova koje su posjetili. To se obi~no doga|a ljudima koji se ‘ele uvjeriti u postojanje ‘ivota nakon smrti u kojem mo‘da jo{ ‘ive njihovi voljeni.

ASTRALNO ISCJELJIVANJE Onaj tko ima ‘elju za lije~enje bolesnih te pomaganju siroma{nim i potla~enim mo‘e na astralnom putovanju dobiti mogu}nost za tje{enje i iscjeljivanje ljudi u udaljenim mjestima. U vantjelesnom stanju ga ponekad koriste duhovi – pomo}nici da dostignu du{e koje su izgubljene, ‘alosne ili zarobljene u zagrobnoj sebi~nosti. Ako nas vodi~i koriste na takav na~in onda nam nakon povratka u tijelo ponekad ostaju vrlo ‘ive slike ljudi i okru‘enja koje mogu djelovati prili~no deprimiraju}e i zastra{uju}e. Nakon {to se vratimo u normalno stanje svijesti trebamo ljudima koje smo posjetili u mislima poslati zdravlje, svjetlost i utjehu. Pomolimo se za njih na nama blizak na~in. Iscjeljivanje u vantjelesnom stanju je prili~no ~esta pojava jer svatko bude ponekad zabrinut zbog bolesti prijatelja ili srodnika. Ako se prije astralnog putovanja usredoto~imo na iscjeljivanje postoji velika mogu}nost da }emo prilikom napu{tanja tijela slijediti psihi~ku nit koja se zbog na{ih misli rastegla do osobe na koju smo usmjerili pozornost. Ponekad imamo osje}aj da iscjeljujemo dio tijela bolesne osobe i poma‘emo da opet pravilno djeluje. Ta osoba nam kasnije mo‘e kazati da smo se pojavili kod njenog kreveta i da smo joj olak{ali bolove {to dokazuje da smo uistinu bili na astralnom putovanju i da nismo ni{ta umi{ljali. Dobro je da najprije razmislite o sebi

i svojim unutra{njim osje}ajima, a zatim se u umu odlu~ite kamo bi i{li i {to bi ‘eljeli tamo u~initi. Mo‘da vam ne}e odmah uspjeti, ali bolje je imati cilj nego besciljno lutati naokolo i poslije se pitati za{to nigdje ne sti‘emo. Poku{ajte upoznati va{eg duhovnog vodi~a jer }e vas ~uvati i odvesti na vrlo zanimljiva mjesta. Jedna mogu}a opasnost je {ok zbog prenaglog povratka u tijelo. Zato je nu‘no vje‘bati na tihom mjestu gdje je isklju~ena mogu}nost dolaska nepozvanih gostiju koji bi nas mogli prebrzo probuditi. U tijelo se uvijek vra}amo postepeno, a zatim si priu{timo okrepljuju}i san.

PSIHI^KO UPLITANJE Za vrijeme astralne projekcije mo‘e do}i i do psihi~kog uplitanja, pogotovo na mjestima s ne~istim vibracijama. Takve su na primjer hotelske sobe te mjesta tragi~nih smrti. Ti doga|aji ostavljaju u zraku sna‘ne utiske koje psihi~ki senzibilna osoba odmah osjeti. Ponekad oko mjesta smrti lebdi suptilni duh preminule osobe vezane za materiju. Ako ga zamijetimo, a nismo spremni na takve susrete mo‘emo se istinski prestra{iti. To je jo{ jedan razlog zbog kojeg se ne smijemo bojati. Ako se bojimo takvih duhova to im daje osje}aj snage nad nama. Stoga {to su duhovno nerazvijeni u‘ivaju u tome da nas stra{e. S astralnom projekcijom i vantjelesnim putovanjima se ne bi smjeli baviti ako imamo bolesno srce, astmu ili bronhitis. Psihi~ka veza ili nit je naime povezana sa srcem; ako se zbog neo~ekivanog uznemirenja prebrzo vratimo u tijelo te‘e ponovno preuzimamo nadzor nad funkcijama fizi~kog tijela. Odvajanje du{e od tijela mijenja tjelesni metabolizam i zato treba biti postepeno. Nje‘no i polako se tako|er vra}amo i budimo, a nakon toga jo{ neko vrijeme ostajemo u ti{ini. Tada u sje}anju obnovimo sve detalje doga|anja da nam se temeljito utisnu u mozak. A. K.

D


[amanske tradicije svijeta: gnawa – marokanski glazbenici iscjelitelji

Marokanski {amani Z

Fotografije arhiv Misteriji

a vrijeme posjeta Maroku sigurZa vrijeme obreda neki no }ete nai}i na grupe gnawa, akrobate i glazbenike odjevene u~esnici padaju u trans; u odje}u prekrivenu ku}icama kauri tada u njih ulaze jnun pu‘i}a, koji za vrijeme plesa, uz zvuke duhovi i kroz njihova metalnih kastanjeta i bubnjeva savijaju duge resaste ~uperke na svojim kapausta izra‘avaju kakve ma. Izgleda kao da su ti javni nastupi melodije ‘ele namijenjeni samo zabavi, premda njihova poruka ima duboke i drevne {aman- roka Muhameda. Njihov za{titnik, sveske korijene. U~esnici se u obredima trantac Bilal, je bio oslobo|eni etiopski rob sa koji traju cijelu no} okre}u svetome. koji je postao prvi prorokov mujezin Povezuju se s duhovima jnun i mole ih (onaj tko poziva na molitvu). da im pomognu izlije~iti bolesti. Ime Gnawa se prvenstveno odnosi na ISCJELITELJSKE sjevernoafri~ku etni~ku manjinu koja TRADICIJE LILA potje~e od zapadnoafri~kih robova i Drugo zna~enje izraza gnawa se odvojnika koji su u Maroko po~eli dolaziti negdje od 16. stolje}a. Grupe Gnawa do- nosi na ljude koji sudjeluju u glazbenim laze iz Sudana (sudan je arapska rije~ ko- i obrednim tradicijama lila (arapski: no}) ja zna~i crni Afrikanac). Isto kao {to po- ili derdebe (arapski: pad u drugi svijet). jam »Afroamerikanac« obuhva}a razli~i- Ti obredi se odvijaju uz razli~ite pleso- obred Gnawa-lila te Afrikance, tako i grupe Gnawa dolaze ve koji su posve}eni sedmim skupina- mirisi, osje}aji, aktivnosti i zvuci. Ukratiz razli~itih predjela Afrike, a u izgnanst- ma svetaca i duhova jnun. Za svaku sku- ko jedan drugi svijet u kojem svi osje}aji pinu su karakteristi~ne odre|ene boje, do‘ivljavaju preobrazbu. vu su preuzele zajedni~ki identitet. Njihovo afri~ko poriLila obi~no traje od jeklo se odra‘ava u vjerozore do mraka, a ponevanju koje crpe iz islakad se produ‘i i preko ma te iz tradicionalne vi{e no}i. Du‘ina obrepodsaharske duhovnoda djelomi~no ovisi o sti. Brojni duhovi (jnun) raspolo‘enju u~esnika, u kozmologiji gnawa broju prisutnih jnun duimaju puno zajedni~hova, ozbiljnosti stanja kog sa zapadnoafri~lije~enih pojedinaca te kim duhovima. Pripado sredstvima sponzora nici tradicije, usprkos koji ugo{}avaju obred. suradnji s jnun duhoviNekim dijelovima obrema, sebe smatraju za da se posve}uje malo dobre muslimane i u vi{e vremena, a sve skuskladu s time se i ponapine jnun duhova mo{aju. U svojim pjesmaraju biti po~a{}ene glazma stalno pjevaju o Alabom. Lila obredi se izhu, a obrede po~inju Iako izgleda kao da su javni nastupi gnawa glazbenika namijenjeni samo zabavi, vode zato da se izlije~e himnama koje slave pro- njihova tradicija ima drevne {amanske korijene. jako bolesni ljudi. Nji-

-

08 KOLOVOZ 06

-

Misteriji 39


M AROKANSKI { AMANI najva‘nije je da puno najuva‘enijih uloga u obredu izvode ‘ene.

SEDAM BOJA

hova svrha je osloboditi osobu od utjecaja jnun duha koji je na osobu dozvao bolest, neplodnost, nesre}u ili ne{to sli~no, ili pak da oja~aju vezu osobe s duhom jnun koji mu je donio blagostanje, sre}u ili neki drugi blagoslov. Prije po~etka lila obreda glazbenici se sastanu sa sve}enicom mokadmo, koja izvodi zanosan ples, te s muzi~kim vo|om ma’allemom. Najprije se ‘rtvuje ‘ivotinja da se udovolji jnun duhovima, zatim po~inje uvodni dio obreda i posveta svetog prostora koji se naziva aada. Glazbenici i {tovaoci se zagrijavaju glazbom za zabavu. Kad su spremni za po~etak onda se svi u~esnici skupe ispred ku}e u kojoj }e se odvijati obred. Bubnjevima poru~uju susjedima i jnun duhovima da }e obred zapo~eti, a skup se u povorci sa svije}ama vra}a u ku}u. Ma’allem po~ne plesati, a grupa zapjeva niz pjesama za posvetu odje}e koja }e se nositi za vrijeme obreda, a drugi u~esnici se poslu‘e datuljama i mlijekom. Grupe gnawa su ~esto poznate kao bratstva; ‘ene na obredima rijetko ili nikad ne sviraju na glazbalima. S druge strane, puno je ‘ena me|u {tovaocima (mo‘da ~ak i ve}ina), a i u kozmologiji je glavni duh jnun u ‘enskom obliku. Ali

40 - 08 KOLOVOZ 06 -

Postoji sedam skupina jnun duhova nazvanih melk (u mno‘ini mluk) koji se dozivaju pomo}u sedam razli~itih glazbenih uzoraka. Oni ~ine sedam svita koje predstavljaju repertoar obrednog plesa i glazbe. Za vrijeme izvo|enja tih svita pali se sedam razli~itih vrsta tamjana, a plesa~i se obavijaju u koprene razli~itih boja. Svaka od sedam skupina uklju~uje brojne jnun duhove, koje je mogu}e prepoznati po muzici koja se izvodi te po plesnim koracima plesa~a. Svaki jnun ima svoje osobne karakteristike i povezuje se s odre|enom bojom. Kad ga grupa gnawa dozove svira glazbu koja je namijenjena njemu, pjevaju se odgovaraju}e pjesme, izvo|a~i transa obuku se u odre|ene boje i zapali se odgovaraju}i miris. Duhovi jnun se dozivaju u odre|enom rasporedu te se stoga kod lila obreda pridr‘avaju propisanih uzoraka osjetilne percepcije: zvuka (glazba i pjesme), izgleda (boje), mirisa (tamjan) i pokreta (ples). Postoji sedam boja obreda lila: bijela koja je posve}ena plemenitoj • skupini proroka Muhameda, • tamno plava koja je posve}ena Sidiu Mousi, gospodaru mora, • svijetlo plava koja je posve}ena Sidiu Smau, gospodaru neba, • crvena koja je posve}ena Sidiu Hamo-

Du‘ina obreda ovisi o raspolo‘enju u~esnika, broju prisutnih jnun duhova, ozbiljnosti stanja lije~enih pojedinaca te o sredstvima sponzora obreda

uu i duhovima ‘rtvovanja, • zelena koja je posve}ena Shorfi, plemenitoj skupini Proroka, • crna koja je posve}ena Sidiu Mimounu, Lalli Mimounu i preda~kim {umskim duhovima, kako mu{kim tako i ‘enskim, • ‘uta koja je posve}ena svim ‘enskim jnun duhovima me|u kojima su kako koketne tako i jezive predstavnice. Za vrijeme obreda neki u~esnici padaju u trans ili jadbu. Tada u njih ulaze jnun duhovi i kroz njihova usta izra‘avaju kakve melodije ‘ele. Plesa~i su u jo{ ve}em zanosu zbog utjecaja za~ina i mirisnog dima koji se pali za pojedina~nog jnuna kao i boje odje}e koja odgovara odre|enom jnunu. Kad se obred transa zavr{i glazbenici zasviraju laganiju glazbu za opu{tanje gledalaca.

GLAZBALA GNAWA Bubnjevi se koriste prilikom javnih nastupa i tako|er prilikom lila obreda pri ~emu imaju razmjerno malu obrednu ulogu. Kastanjete (karakeb), koje su po obliku sli~ne dvostranim ‘licama, su nezaobilazne kako kod plesa u transu tako i kod muzike za zabavu.


M AROKANSKI {AMANI

Glavno glazbalo na kojem svira ma’allem je bas lutnja koja ima brojna imena (gimbri, sintir, hajhouj). Trup je izra|en od ko‘e, na kraju vrata ~esto se nalaze zvon~i}i ili neke druge zve~ke. Na~in sviranja pomalo nalikuje ameri~kom bend‘u koji je tako|er porijeklom iz Afrike. Izme|u muzike gnawa i afroameri~ke glazbe ima tako|er i drugih sli~nosti. Najprije, na primjer, zapjeva vode}i pjeva~, a drugi za njim ponavljaju, pjeva~i prilikom pjevanja plje{}u (isti na~in se kao pomo} koristi i kod pjevanja gospela i muzike gnawa). Neprestano ponavljanje motiva i ritmi~an zvuk pri sviranju gimbrija brojne slu{aoce podsje}a na bas podlogu u rockerskim grupama. Tu glazbu ponekad nazivaju sahara blues odnosno pustinjski blues.

ULOGA ISLAMA Islam se ~esto smatra kao monoteisti~ka vjerska i kulturna cjelina. No, u mnogim slu~ajevima Islam nije isklju~ivao kulture koje su cvjetale prije njegova nastajanja, dapa~e, on je usisao njihove elemente. U Maroku islam sadr‘i {irok spektar svetih tradicija koje odra‘avaju kulturnu raznolikost zemlje. ^ak i dan danas pribli‘no 1200 godina nakon

dolaska Arapa kultura domoroda~kih animisti~kih Berbera jo{ uvijek ‘ivi u marokanskom jeziku, odje}i i pjesmama. Izme|u tradicije gnawa i drugih islamskih grupa kao {to su sufiji ima nekih sli~nosti. Postoji, dodu{e, i jedna zna~ajna razlika. Ve}ina islamskih duhovnih grupa temelji se na duhovnom autoritetu svetaca koji su te grupe osnovali. Svoje obrede po~inju s recitiranjem rije~i svetaca napisanih na arapskom. Tako potvr|uju da su duhovni nasljednici svojih osniva~a od kojih su dobili punomo} za izvo|enje obreda. Grupe gnawa pak su imale nepismene pretke koji nisu govorili arapski. Zato {to nemaju takvih tekstova, lila obrede zapo~inju s pjesmom i plesom. Tako se sje}aju prija{njih grupa gnawa, iz svojih izvornih zemalja, iskustava svojih predaka robova, njihovih pri~a o otmici, prodaji, odvajanju, osamljenosti i na kraju oslobo|enju.

DANA[NJE GRUPE GNAWA U zadnjih trideset godina se polo‘aj grupa gnawa u Maroku promijenio na bolje. Vi{e ih ne smatraju za primitivnu subkulturu ve} prije kao kulturnu dragocjenost. Sada se grupe gnawa predstavljaju na mjesnim, dr‘avnim pa ~ak i me|unarodnim glazbenim festivalima. Kako se za njihovu glazbu zanimaju tako|er i rock muzi~ari kao {to su Jimmy Page i Robert Plant (Led Zeppelin), tako se i {ire zapadno slu{ateljstvo upoznalo s njihovom glazbom.

Kako se za njihovu glazbu zanimaju tako|er i rock muzi~ari kao {to su Jimmy Page i Robert Plant (Led Zeppelin), tako se i {ire zapadno slu{ateljstvo upoznalo s njihovom glazbom

U zadnjih pedeset godina se, isto kao blues u SAD-u, glazba gnawa u Zapadnoj Africi ra{irila i privukla glazbenike iz drugih etni~kih grupa, u ovom primjeru Berbere i Arape. Me|utim glazba gnawa jo{ uvijek najvi{e prevladava tamo gdje ‘ivi puno crnoputih ljudi koji sastavljaju posebne zajednice kao {to je zajednica u Marake{u. Glazba se razvila tako|er u stil pop glazbe za zabavu, kod koje se zapadna glazbala i zvuci ponekad mije{aju s vi{e tradicionalnim. Glazba gnawa se, isto kao jazz u SADu, usprkos pove}anoj popularnosti ne ubraja u pravu narodnu glazbu. To mjesto pripada andaluzijskom stilu koji se razvio u muslimanskoj [panjolskoj, a 1502. godine su ga u Maroko donijeli prognani Mauri. U svojoj biti glazba gnawa je duboko duhovna, a grupe gnawa su u marokanskom dru{tvu stvorile poseban polo‘aj. Imaju va‘nu dru{tvenu i duhovnu ulogu, bilo onda kada zabavljaju turiste ili kada u|u u duboki trans i komuniciraju s jnun duhovima, bi}ima koja ‘ive u nevidljivom svijetu prirode. Vi{e pro~itajte na web stranici www.gnawa.net Da. Fi.

D

-

08 KOLOVOZ 06

-

Misteriji 41


Putovi do zdravlja

Za vrijeme lije~enja sam levitirao B

ilo je jako te{ko, morao sam paziti na svaki i najmanji pokret, tako me jako boljelo,« sje}a se Marjan Bo‘eglav iz Povirja. Kroni~ne bolove u le|ima je morao trpjeti vi{e od dvadeset godina, sve dok nije ~uo za duhovnog iscjelitelja Stephena Turroffa, koji redovno dolazi na Bled*. ^udo se dogodilo; ve} nakon prve terapije bolovi su popustili. Ne samo to, tako|er se i ‘eni popravio vid, a oboje su promijenili odnos prema ‘ivotu i po~eli punije ‘ivjeti. Te{ko}e s ki~mom su Marjana po~ele mu~iti ve} u mladosti. Kroni~nim bolovima u ki~mi, koji su se tijekom godina pove}avali, pridru‘ile su se i jake glavobolje tako da je sve te‘e radio svoj zidarski posao. Kad vi{e nije mogao raditi fizi~ki posao premje{ten je u ured, a 2000. godine je dobio invalidsku mirovinu. Posjetio je vi{e bioenergeti~ara, nakon terapija bi se zdravlje malo popravilo, ali bi se bolovi uskoro vratili. ^im mu je u ruke do{la knjiga o Stephenu Turoffu Psihi~ni kirurg (Psihi~ki kirurg), osjetio je da mora posjetiti tog ~ovjeka. Bio je spreman otputovati ~ak i u Englesku, ali nije bilo potrebno. Naime, u reviji Misteriji je pro~itao da Stephen Turoff dolazi tako|er i na Bled. Odmah isti dan se prijavio na lije~enje. »Kad sam gol do pojasa ~ekao na operaciju ki~me g. Stephen je ve} znao za sve moje te{ko}e. Zarezao je {karama u bubre‘ni dio le|a, izravnao ki~mu, te pro{ao s rukama od vrata prema dolje do trtice. Imao sam osje}aj da je skupljao izrasline iz cijele kralje‘nice i onda * http://www.bredazbleda.com 00386 4 578 04 08 od 10 do 13 00386 41 208 655 poslije 15

42 - 08 KOLOVOZ 06 -

Zarezao je {karama u bubre‘ni dio le|a, izravnao ki~mu te s rukama i{ao od vrata nani‘e do trtice ih kroz taj zarezani otvor povla~io i bacao u stranu. Osje}ao sam da se ne{to doga|a. Ta ~udesna operacija je bila kratka, trajala je mo‘da dvije minute. Sa stola sam ustao kao preporo|en, nov, bez bolova na koje sam bio naviknut. Dogodilo se ~udo.«

NO]NO LEBDENJE Kad se nakon terapije vratio ku}i bio je malo umoran te je rano i{ao na spavanje. »Uvijek zaspem na le|ima. Sve je po~elo negdje oko dva po no}i. Na le|iMarjan Bo‘eglav spol: mu{ki starost: ro|en 1950. po~etak zdravstvenih te{ko}a: ve} u mladosti, a zatim se pove}avaju do 2000. godine simptomi: kroni~ni bolovi u le|ima, bolovi u bubre‘nom i vratnom dijelu ki~me, glavobolje, bolovi u nogama, hemoroidi dijagnoza: jaka prsna kifoza, kroni~ni miofascialni bolovi koji se prote‘u preko cijele kralje‘nice lije~enje: bioenergija i terapije Stephena Turoffa danas: bez bolova, tjelesno opet aktivan, ali pri tome oprezan, osje}a sna‘an protok energije tako da mo‘e ~ak pomagati i drugim ljudima kod olak{avanja bolova

ma sam osjetio ~udesne ruke g. Stephena kako nastavlja s iscjeljivanjem i kako me masira. Po ~itavim le|ima me oblila vru}ina koja je dolazila u valovima kao topli propuh. Ne znam koliko je vremena trajalo to iscjeljivanje znam samo da sam tom prilikom levitirao u zraku izme|u kreveta i stropa. Bio sam vrlo lagan, zapravo istovremeno kao da me nije bilo i kao da sam bio. Kad se iscjeljivanje zavr{ilo pao sam na krevet najprije s trupom, pa zatim nogama i rukama.« To ~udo se Marjan ne bi usudio nikome ispri~ati da pokraj njega nije bila njegova ‘ena koja se probudila i od ~u|enja zanijemila. @ena ka‘e da nije znala da li bi zavri{tala kad ga je vidjela kao lebdi u zraku. Lebdenje je trajalo neko vrijeme, iako ne mo‘e to~no procijeniti koliko dugo. Kad je pao nazad u krevet po~eli su razgovarati o tome. Jedan

Foto osobni arhiv

»


ZA

VRIJEME LIJE~ ENJA SAM LEVITIRAO

Foto arhiv Misteriji

drugome nisu mogli vjeMarjan i Verica. »Odmah, rovati. Na ~uda su se na~im se g. Turoff po~eo spukon susreta s Turoffom {tati po kamenim stepenaviknuli. Potom je i{ao nicama u jamu, u sebi na jo{ dvije terapije jer je sam osjetio promjene. Osve} bio upisan, iako je jetio sam se lak{i i skoro imao osje}aj da je prva poletio nani‘e do prve terapija bila sasvim dostepenice oltara s lijeve voljna. Kad je slijede}i strane. Na oltaru je, izdan imao drugu terapime|u ostalog, bila i monju Stephen Turoff mu je stranca u kojoj mi se prikazao: »A, ti si onaj kokazivao i nestajao lik Isujeg sam no}as posjetio.« sa koji je isijavao posebnu bo‘ansku svjetlost. Druga i tre}a terapiVrijeme i prostor su neja su protekle na isti nastali. Bio sam u potpuno ~in kao prva. Prije je modrugoj dimenziji. Taj obrao paziti na svaki polik – lik Isusa je bio kao kret, no}u je slabo spa‘iv. Bio je spokojan, privao, a ‘ivot mu se provla~an, miran, pa‘ljiv, mijenio nakon susreta s prijazan, zadovoljan i naTuroffom. Ne samo da su te{ki bolovi, koji su Duhovni iscjelitelj Englez Stephen Turoff tre}eg svibnja je posvetio Svetu jamu smijan. Mijenjao se. Na kod zamka Socerb iznad Kopra i Trsta, u kojem je, kako tvrdi, ‘ivio godinu i devet trenutke je nalikovao g. mu oduzimali volju za mjeseci nakon {to je kao ~etrnaestogodi{nji dje~ak u nju u{ao prije 1722 godine. ‘ivotom, popustili ve} je Turoffu. Prije kona~nog opet postao aktivan i vlastitim rukama trbuh, solarni pleksus. Uzrok bolesti se posve}enja se ~ak i nasmijao, namignuo, izgradio zid u dvori{tu svoje ku}e. »Od nalazi, naime, negdje drugdje, a ne nepo- doslovno se ‘ario. Sve {to g. Turoff natog doga|aja ~esto mi se doga|a ne{to sredno u o~ima. Ve} drugi dan, kad sam pravi, radi u ime ‘ivog Boga. Bilo mi je ~udesno. Uvijek kad g. Turoff posjeti do{la na terapiju na Bled, primijetila sam razotkriveno – i Bog zna jo{ kome – da Sloveniju uzimam u~e{}e u njegovim da za ~itanje programa seminara ne tre- je Stephen Turoff ‘iva istina.« seminarima iscjeljuju}eg kruga, ali ne bam vi{e nao~ale.« Sada vi{e nema te{Marjan ka‘e da je sretan {to se razbozbog fizi~kog zdravlja ve} zbog iscjelji- ko}a, a slijede}a kontrola za o~i joj je tek lio jer mu se ina~e ‘ivot ne bi promijevanja na duhovnom nivou. Uvijek sam za tri godine. Bolest, koja mo‘e zavr{iti nio. Nakon terapija kod Stephena Tur‘eljan njegove blizine i iskrenog zagr- sljepo}om, se zaustavila. Ka‘e i da se offa je osjetio kako ga boli i pe~e srce koje izvrsno osje}a, da je vitalna, ima dovolj- kao da se otvaralo. Strah je potpuno ljaja«, ka‘e Marjan. no snage za rad, promijenila je razmi{- nestao iz njegovog ‘ivota, sada se vi{e ljanje, puno ~ita knjige s podru~ja du- ni~eg ne boji i vjeruje da se sve doga|a POBOLJ[ANJE VIDA onako kako treba. Vjeruje da svatko hovnosti … I ‘ena Verica je imala te{ke zdravstdobije ono {to zaslu‘i, a ne ono {to ‘eli. vene probleme s o~ima zbog kojih je Ima vi{e energije a to osje}aju i drugi ljuU SVETOJ JAMI dvije godine bila na bolovanju. Njezine di koji ga dolaze posjetiti. ^ak su mu i Ne{to posebno je bio i obred koji je bradavice njegovog unuka pod rukama pote{ko}e s o~ima zapo~ele su 1996. godine, a dvije godine kasnije vratila se na vodio Stephen Turoff u jami na Socer- nestale. posao iako s o{te}enim vidom. Lije~nici bu, gdje su se za vrijeme drugog svjetOn i ‘ena, oboje gledaju druga~ije na su otkrili da postoji opasnost odvajanja skog rata doga|ali zlo~ini, sje}aju se ‘ivot, govore da im je sve lak{e i da te{mre‘nice. I{la je na redovite preglede, ko}e s kojima se susre}u primaju drugaVe} drugi dan kad sam ali se stanje, usprkos uzimanju lijekova, ~ije. ^ak su i prijatelji, koje su uputili na nije smirivalo. Onda se odlu~ila i zajeddo{la na terapiju na Bled, Stephena Turoffa, zadovoljni. Vide da no sa suprugom oti{la Turoffu na lije~esu se promijenili. Dogodilo se jo{ ne{to: primijetila sam da za nje. Nakon njegovih terapija vid joj se primijetili su da su se odvojili dobri i lo{i osjetno popravio, a isto su potvrdili i na ~itanje programa seminara prijatelji. Oni koji se nisu promijenili jedlije~ni~kom pregledu. »Dlanove mi nije nostavno vi{e ne dolaze u posjet. vi{e ne trebam nao~ale samo polagao na o~i ve} je iscjeljivao i Andreja Paljevec

D

-

08 KOLOVOZ 06

-

Misteriji 43


Nove knjige Zvonki cedar ruski –

Anastazija

Autor: Vladimir Megre Prijevod: Andreja Varo{~i} -Austin Izdava~: Udruga Amrita Opseg: 5 knjiga po 192 stranica Format: 20 cm Meki uvez Cijena: 100 kn jedna knjiga Od davnina ljudi su pri~ali o ruskoj du{i. Tu istinitu predod‘bu prekrila je nepojmljiva surovost bolj{evizma, tako da je taj pojam ostao samo blijeda uspomena. I sada – pojavljuje se Megre sa svojom Anastazijom, »fantasti~nom knjigom koja govori srcu«, kako ju je nazvao jedan zapadni autor. I zaista je tako. Megre je ruski biznismen. Po~etkom devedesetih godina pro{log stolje}a i{ao je poslom u Sibir i stjecajem okolnosti susreo se s vrlo, vrlo neobi~nom ‘enom – Anastazijom. S njom je, tijekom godina, do‘ivio cijeli niz vrlo neobi~nih iskustava koja je kasnije iznio u seriji od osam knjiga (jedna je u dva dijela), a planira, kao zaklju~nu, objaviti jo{ i devetu. Na hrvatskom je jeziku do sada iza{lo pet knjiga koje se mogu naru~iti preko ~asopisa Misteriji. Ne bi imalo smisla prepri~avati ovako ogromnu pripovijest, niti za to ima prostora na ovome mjestu. Ve} i sami naslovi knjiga mogu ~itatelju ne{to re}i. Prva se knjiga zove Anastazija, druga Zvonki cedar ruski, tre}a

44 - 08 KOLOVOZ 06 -

Prostranstvo ljubavi, ~etvrta Stvaranje, peta Tko smo mi?, {esta knjiga je o rodu (lozi), sedma Energija ‘ivota, osma (I. tom) Nova civilizacija i osma (II. tom) Nova civilizacija – rituali ljubavi. Deveta knjiga jo{ nije iza{la u originalu, niti joj se, za sada, zna naslov. Sve knjige izlaze u seriji pod zajedni~kim naslovom Zvonki cedar ruski. Prva je knjiga uvod u kome autor pi{e o svom susretu s Anastazijom i opisuje svoje prve do‘ivljaje i dojmove. U drugoj govori, izme|u ostalog, o dolmenima – kamenim spomenicima jo{ iz starokeltskog doba, kao i o poku{aju mra~nih sila da preuzmu nadzor nad Anastazijom. U tre}oj se mo‘e na}i opis poku{aja razbojnika da otmu Anastaziju i njezinog sina te kako se to sve okon~alo. ^etvrta je knjiga iznimno poeti~na i vrlo zanimljiva a govori o pro{losti i budu}nosti na{eg

planeta, kao i o posjetu Anastazije i Vladimira drugom planetu (ono {to bismo nazvali astralnim putovanjem). Peta je knjiga posve}ena budu}nosti Rusije i cijelog ~ovje~anstva, te mogu}nosti spasenja svijeta. Prema toj teoriji, spasioci ~ovje~anstva bit }e izuzetna djeca koja se danas ra|aju (indigo i kristalna djeca) i izuzetne ‘ene koje }e utjecati na svoje mu‘eve u vrlo povoljnom smislu. [esta knjiga govori o svjesnom ‘ivljenju i svjesnom umiranju, kao i o potrebi pisanja vlastite knjige o svojoj obitelji i genealogiji svojih predaka. Sedma je posve}ena energiji ‘ivota, ispravnom mi{ljenju i ispravnom ‘eljenju, brzini misli, plavim svjetlosnim kuglama koje {tite Anastaziju i njezinoj borbi s mra~nim silama itd. Osma knjiga iznosi konture nove civilizacije utemeljene na ljubavi, na neposrednom ~ovjekovom kontaktu s prirodom preko obiteljskih farmi, a tu je i dubinski opis suvremene svjetske situacije. Drugi dio osme knjige uspore|uje dana{nje stavove o seksu, obitelji, ra|anju djece i obrazovanju sa stavovima na{ih davnih predaka kad se sve navedeno odvijalo u atmosferi ljubavi i nenasilja i pokazuje prakti~nost ovakvog pristupa i u dana{nje vrijeme. Kroz pri~u o jednoj obitelji autor skicira portret svijeta starodrevne ruske vedske civilizacije koja se ponovno ra|a u na{em sada{njem vremenu.

Megreove knjige prevedene su na 20-ak jezika; njihovi pristalice i poklonici ve} se organiziraju u grupe, {iri se pokret u Rusiji i svijetu za povratak prirodi itd. Ukratko, ovo je dugo o~ekivani doga|aj izazvan izuzetno te{kom svjetskom situacijom. Megreova pri~a o Anastaziji ulijeva nadu i optimizam da se sve {to se doga|a u svijetu ne mora okon~ati katastrofom planetarnih razmjera. Takve su se katastrofe ve} dva puta dogodile u na{em Sun~evom sustavu – kad je eksplodirao planet Maldek i pretvorio se u sada{nje Saturnove prstenove i planet Mars u kome je nestao njegov stari ‘ivot (danas se govori o postojanju kolonija na ovom planetu koje je, navodno, osnovala dana{nja civilizacija s na{eg planeta). Zanimljivo je napomenuti da je ameri~ki »spavaju}i prorok«, Edgar Cayce, jo{ dok je Rusija stenjala pod bolj{evizmom, predvidio kako }e se Rusija probuditi iz svog dubokog sna i postati svjetlost svijeta. Vjerujem kako je pojava ovih knjiga i veliki mirovni pokret povratka prirodi koji ih prati znak da ni ovoga puta Cayce nije pogrije{io. Megreove knjige o Anastaziji govore srcu, emocijama, osje}ajima, koji su gotovo sasvim potisnuti u dana{njem mehaniziranom svijetu. ^itatelja u ovim knjigama ~eka puno poezije, mno{tvo dirljivih pri~a i detalja. Petar Vasiljevi}


Solarno-karakterni horoskop za kolovoz 2006. – godina Mjeseca i Psa

Horoskop za kolovoz 2006. OVAN – Puno biste napravili za svoje

zdravlje kad biste hodali bosi po {ljunku i sitnim kamen~i}ima. Ne nosite sa sobom o{tre predmete zbog groma. Elektri~ne aparate i strojeve prvih dana kolovoza ostavite u alatnici. Do punog mjeseca bit }ete jako poduzetni, aktivni, ‘eljni putovanja i krstarenja po tamnim vodama. Od 10. do 28. odli~no je vrijeme za dopust uz knjigu, sport i rad u ku}i. Jasno i glasno izjavite ljubav svome odabraniku (svojoj odabranici). BIK – Ako vas ne{to blokira i optere}uje, ako vas mu~e vru}ine i druge vremenske nepogode, znajte da }e vam ljeto uljep{ati veseli i otvoreni ljudi, djeca, glazbene priredbe, igre na sre}u ili rekreacija. Dru‘it }ete se sa sebi sli~nim, aktivnim poduzetnim osobama, s katkada nedosti‘nim idealima. [to vi{e plivajte i mislite pozitivno. Na kraju kolovoza za vas je povoljan ovladan fanatizam. Na pomolu je vru}a ljubav! BLIZANCI – Morat }ete u sebi prona}i puno ljubavi da biste uspjeli srediti obiteljske odnose, zato se poku{ajte u‘ivjeti u situaciju svoga bli‘njega. Do 10. se oprezno kre}ite po vodi, na zabavama sudjelujte umjereno, a ako ve} zara|ujete, novac dobro prebrojite da vas ne sna|e nevolja. Primajte komplimente, poklone, poljupce, no i sami dijelite darove i veselite se svemu oko sebe. Promijenit }ete boju garderobe i povoljno kupovati do posljednjeg tjedna. RAK – Dru‘enje s prijateljima, a mo‘da i djecom te rodbinom ispunit }e vas rado{}u, ‘arom i ljubavlju prema svim ljudima, prirodi i pro{losti. Do punog mjeseca, 9. kolovoza, sudjelujte na nekom doga|anju, ljetnom seminaru, mo‘da u inozemstvu, dopisivanju preko interneta. Ste}i }ete mno{tvo prijatelja, a zbog emotivnog nemira bit }ete prijem~ivi za ljubav i erotiku. Rado }ete se dru‘iti s dvjema osobama suprotnog spola, a s jednom od njih radit }ete ili se skupa rekreirati. Nastupit }e i seksualna privla~nost. Kad bude najja~a, dajte si odu{ka! LAV – @elite li biti puni sebe, s vi{e samopouzdanja, ljep{i sebi i drugima, voljeni? Sve }e to do}i na red, samo na|ite vremena za sebe, a nakon toga i za druge. Od 10. putujte, u~ite, razgovarajte, ali ne previ{e dramati~no, da se kasnije, kad do|e

U solarno-karakternom horoskopu mo‘ete dobiti osobniju prognozu ako najprije pro~itate poruku za va{ sun~ev i onda jo{ za va{ ascendentni znak. do komunikacijskih blokada, netko ne bi povukao. Budete li te‘e podnosili ljeto, sunce ili posao, ~ak i uz klimu, priu{tite si masa‘u ili jednostavno sjednite uz dobru knjigu. Budete li dovoljno ljubazni, nasmijani i spremni za vragolije, ne}e vam nedostajati obo‘avatelja, me|u kojima }e biti i va{ partner. DJEVICA – Prijatelji vam puno zna~e, zato ne napinjite previ{e luk emotivnih veza da biste ustanovili kolika je tu|a izdr‘ljivost. Nama~ite se u bazenu ili moru u eroti~nom zagrljaju slasnih pogleda, dodira i poljubaca s nje‘nom osobom. Mo‘da }ete neko vrijeme biti izgubljeni, no uskoro }ete do}i k sebi. Ne jurite ni za ~ime. Promatrajte vrijeme i pravovremeno se za{titite od nepogoda. Smirite odnose u ku}i ili potra‘ite novu osobu. VAGA – Vrhunac ljeta za vas bi mogao biti pun uznemiruju}ih bogatih do‘ivljaja s veselim, mladim, za pjesmu raspolo‘enim ljudima. Zato barem do punog mjeseca, 9. kolovoza, do‘ivite u dru{tvu {to vi{e lijepih stvari. Kasnije }ete biti primije}eni, voljeni, preplanuli – na priredbama, u glazbenom i galerijskom svijetu. Izra‘avajte jasno i nedvosmisleno odu{evljenje prema ljudima koji su vam prirasli srcu. Neka vas ne boli glava zbog neke cjepidlake. Kupujte kvalitetnu robu! [KORPION – More, inozemstvo, stranci, mu{karci, poslovi, putovanja nepoznatim tajnovitim krajevima odu{evljavat }e vas kao i prije dvanaest godina. Na po~etku mjeseca uredite slu‘bene, pravne i ugovorne obveze. Tada radije putujte po zemlji. Mo‘ete napredovati u svim podru~jima. Saturn i Neptun neke }e od vas ko~iti, osobito u podru~jima gdje su mogu}e vremenske i druge nepogode. Neke vam se {ale ba{ ne}e svidjeti. Privucite partnera na suradnju ili na krstarenje pa }ete tako zajedni~ki otkriti tajnovitosti raznih zemalja i naroda. STRIJELAC – Produljite udaljenosti koje ‘elite dosegnuti na vrhuncu ljeta. A one neka ne budu samo prostorne, nego i

duhovne. S organiziranom skupinom po|ite na putovanje u inozemstvo, mo‘e i s prijateljima. Tamo }e sre}a biti na va{oj strani. Upoznajte {eikove u pje{~anim zemljama. Ve} nakon punog mjeseca odli~no }ete se slagati s otvorenim, veselim i komunikativnim ljudima. Priu{tite si, zajedno s partnerom, osim sladoleda i {lag. Mo‘da }ete se ponovno zaljubiti i do‘ivjeti uzbu|enja na suncu, crvenom tepihu ili u draguljarnici. JARAC – Utjecaj Marsa i Jupitera osje}at }ete kao nezaustavljivu silu koja }e vas tjerati naprijed. Mo‘da i prema gore do planinskih koliba i pa{njaka, u poslovnom svijetu do dobrih i unosnih ugovora, mo‘da do novog posla, kao i do drugih radnih i ostalih pobjeda. Nakon 10. }ete sresti nekoga, koga ne}ete mo}i izbje}i. Donijet }e vam smijeh, opu{tenost, novu kulturu, vru}u garderobu, nakit ili zgoditke o kojima niste ni sanjali. Ne budete li preozbiljni i krajnje suzdr‘ani, mo‘e vam se dogoditi ljubav na sasvim drugi na~in od onoga na koji ste navikli, mo‘da na krovu jahte ili hotela! VODENJAK – Naglasite sve svoje ~ari i prednosti jer vam mogu odli~no poslu‘iti u dru{tvenom ‘ivotu, na dopustu ili pak na radnom mjestu. Sastat }ete se s va‘nim ljudima i osobom koja vam puno zna~i. Budite prilagodljiviji, odbacite pretjerano dostojanstvo, ne budite ekscentri~ni da sve ne pokvarite. Nakon punog mjeseca volite i vi aktivno, ina~e bi netko mogao izgubiti interes za vas. Le{karite na suncu, jahti, ru~niku ili pla‘i. Ple{ite s partnerom i zabavljajte se do jutarnjih sati. RIBE – Nepotrebnim kopanjem u dubini mulja, podzemlja, morskog dna – fizi~ki i psihi~ki – mogli biste samo pove}ati smutnju kod sebe i drugih. Na divljoj najlon pla‘i ili u {umama, na livadi ili u toplicama na}i }ete privla~nu osobu koja bi za neko vrijeme mogla biti va{ idealni partner. Sa sada{njim se nemojte upu{tati u pretjerane potankosti da ne zagor~ite zajedni~ki ‘ivot. Do sredine mjeseca mogli biste rije{iti goru}e pravne i poslovne probleme. Najprije se klonite ljetnih i elektri~nih opasnosti, a kasnije ne budite nestrpljivi i ne idite glavom kroz zid! Priprema: astrolog prof. Stane Pade‘nik D

-

08 KOLOVOZ 06

-

Misteriji 45


Astrolo{ki savjeti Odgovara: astrolog, terapeut i pedagog, prof. Stane Pade‘nik, tel 00386 51 339 532 [ifra: STELA, ro|ena 1955. godine u Rijeci. Diplomirani sam ekonomist i radim ve} 33 godine u knjigovodstvu, u dr‘avnom poduze}u. Ve} sam pomalo umorna i zasi}ena od tog posla, ali u mirovinu jo{ ne mogu jer mi nedostaju godine ‘ivota. Sve vi{e i vi{e razmi{ljam da li da napustim tu »financijsku sigurnost« i pokrenem sama svoj posao, mo‘da knjigovodstveni, ali nekako se sve vi{e vidim u pomaganju ljudima preko bioenergetskih tretmana, homeopatije, savjetovanja, joge … Zanima me {to zvijezde ka‘u, da li je trenutak za tako drasti~ne promjene ili da ipak sa~ekam jo{ 5 godina i prijevremenu mirovinu. Uz to imam sina koji je bolestan od djetinjstva i financijski je ovisan o meni jer ne mo‘e prona}i stalni posao, a ima nov~ane potrebe kao i svi mladi ljudi tako da mi to dodatno ote‘ava dono{enje odluke. Kada }e on rije{iti svoj financijski status i kakva mu je budu}nost u vezi zdravlja? Moj savjet je da zadr‘ite stabilan i siguran posao. Privatan posao je danas tako nesiguran, posebno alternativno podru~je koje spominjete. Sada vam se mo‘e ~initi da bi dovoljno zaradili za svakodnevni ‘ivot ali previ{e bi tu bilo oscilacija. Nadareni ste za radiesteziju, jogu i ostalo {to spominjete. Time biste mogli i zaraditi iako je za sada bolje da vam to bude hobi s kojim mo‘ete pored posla uljep{ati ‘ivot i ujedno se pripremati na aktivni ‘ivot za vrijeme mirovine. Tada }e vam ta va{a aktivnost donijeti i dodatni izvor zarade. Mogu}e je da }ete raditi s organiziranim ljudima ve} 2007. g., a godinu poslije jo{ i vi{e. Na va{eg sina zlo}udan, bolje re~eno neugodan kozmi~ki utjecaj imati }e Saturn, dijelom i Neptun koji }e ga blokirati do kraja ove godine, u studenom kra}e vrijeme jo{ i Mars, no usprkos tome imati }e od jeseni naprijed mogu}nosti za rad i zaradu. To }e ovisiti od njegove osposobljenosti i pripremljenosti da se osamostali. Ako ste ga dobro pripremili za ‘ivot i ako ima radne navike i}i }e, a ako ne, onda ste ga previ{e razmazili i nau~ili na to da se skriva iza svoje bolesti i na neki na~in iznu|uje novac. Ve}u mogu}nost za zaradu

}e imati krajem studenog, od jeseni 2007. godine pa dalje, i 2008. godine bi ve} trebao biti potpuno samostalan, naravno uz gornje uvjete! [ifra: ZALJUBLJENA, ro|ena u Zagrebu 1974. godine. Zanima me daljnji odnos s osobom ro|enom negdje u Africi, u znaku Blizanca 1963. godine. Bili smo u kratkoj vezi i prekinuli. Tako|er me zanima kada }u se udati i da li }u imati djecu. Va{a astrolo{ka karta ro|enja pokazuje da ‘elite imati ~vrste partnerske odnose, stabilnu vezu, brak, me|utim va{ temperament vas mo‘e dovesti u kratkotrajne veze koje su ve} unaprijed osu|ene na kra}i rok trajanja. Ali ni{ta za to! Vi se mo‘ete brzo i strastveno zaljubiti. Su|eno vam je do‘ivjeti strastvenu ljubav s osobom koja dolazi izdaleka, iz vru}ih krajeva. To se jo{ mo‘e dogoditi ili obnoviti ove godine u kolovozu ili u ljeto 2007. g.. Bik i Blizanac nisu ba{ primjereni jedan za drugoga. O~ito ste morali biti zajedno jer imate ne{to privla~nih silnica, ali premalo za zajedni~ki ‘ivot. Kada }ete se o‘eniti? Mo‘da vrlo skoro s nekim tko je aktivan i poduzetan, o kome }ete ~ak i sanjati ili sanjariti. Mogu}e je da bude iz va{e mladosti, iz pro{losti, osje}ajan, obiteljski, iz primorskih krajeva ili ljubitelj mora i prirode. Va{ karmi~ki put je povezan s djecom, udaljenim krajevima u srednjim godinama, i s nekim tko je nalik gore opisanoj osobi. Mo‘e biti Ovan, uvjetno Rak ili [korpion, mo‘da poseban Vodenjak, {to nije nu‘no dobro. Va‘no razdoblje u ljubavi }e biti u kolovozu ove godine te 2007. godina za sve {to ste pitali. [ifra: VAGA, ro|ena 1978. u Splitu. Zanima me ho}emo li ja i suprug uskoro rije{iti stambeno pitanje? U braku smo dvije i pol godine. Ho}emo li ubrzo postati roditelji? Neki va‘ni ‘ivotni ciljevi i ambicije }e vam se obistiniti do listopada, a neki do kraja godine. Kako ste se rodili za vrijeme rastu}eg mjeseca i ujutro tik prije sun~evog izlaska vrlo ste samosvjesni, poduzetni te financijski i materijalno sve vi{e sposobni i pouzdani. Osoba ste koja zna graditi, gomilati materijalna dobra, a tako|er zna i sebi priu{titi. Do 23.

Pitanja za astrologa Stanu Pade‘nika po{aljite na adresu Misteriji, PP 10, 52475 Savudrija, ili na e-mail misteriji@pu.t-com.hr Kratko i jasno objasnite svoj problem te postavite jedno do dva pitanja. Pismo mo‘ete potpisati imenom ili {ifrom. Navedite mjesto ro|enja te datum, sat i minutu ro|enja iz rodnog lista.

46 - 08 KOLOVOZ 06 -

studenog ove godine imate iznimne mogu}nosti pove}ati svoj kapital, imovinu ili pla}u, zato su realnije mogu}nosti da tako ili druga~ije steknete stan odnosno odgovaraju}e rije{ite to pitanje. Ne brinite previ{e i nepotrebno. Ako ne budete stresno reagirali, zbog ~ega mo‘ete imati hormonalne smetnje i ginekolo{ke probleme, onda }e jo{ ove godine u kolovozu i sve do va{eg ro|endana biti idealna – povijesna prilika da zanesete! Ve}i ili velik uspjeh vas ~eka ve} prije nove godine, a poslije jo{ vi{e! [ifra: LAVICA. Ro|ena sam u Rijeci. Udana sam u skladnom braku, uglavnom bez ve}ih problema. Ipak, ima ne{to {to nas jako ti{ti. Ve} ~etiri godine poku{avamo imati djecu. Zato me zanima da li i kada }emo imati djecu? Zanima me i {to mi mo‘ete re}i o poslu i financijama za ovu godinu? Va{e te{ko}e, draga ~itateljice, zbog kojih ne mo‘ete zanijeti, nisu samo ginekolo{ke prirode, ve} i psihi~ke. Iz djetinjstva ili jo{ iz prenatalnog vremena nosite u sebi neke frustracije koje bi morali osvijestiti – iz podsvijesti ih donijeti u svijest. To bi mogli napraviti uz pomo} nekog psihoterapeuta. ^ega vas je bilo strah? Za{to ste se relativno rano odvojili od majke, distancirali se? Kako ste do‘ivljavali o~evu energi~nost i op}enito glasnu i odlu~nu komunikaciju? Pred svim mrskim vanjskim utjecajima ste se zatvorili. I ina~e ste bili blokirani u djelovanju i komuniciranju. Kako je s va{om {titnja~om, bubrezima, u{}em maternice? U sebi imate neke strahove, zabune, predrasude. Neki od njih su ~ak i preuzeti. Morate promijeniti misaone i uzorke pona{anja, a potom }e biti mogu}no u ugodnijoj okolini i pomo}u odre|enih prirodnih pripravaka pripremiti vas tako da budete plodniji. Nisu sve ‘ene jednako plodne. Vi ste me|u onima koje su manje. Da li ste stvarno uvjereni da je izme|u vas i mu‘a tako sjajna veza? Ba{ ne vjerujem. Astrolo{ke karte ne la‘u. Jo{ poku{ajte na}i unutra{nje osje}ajne rezerve. Neugodan utjecaj Saturna preko ljeta ve} popu{ta zato }e biti mogu}e popraviti stanje na poslu. Prema kraju kolovoza i u rujnu biti }e bolje s financijama, ipak trebate neki ~e{}i i stalan deficit ograni~iti na minimum. Ne rasipavajte novac. Krajem studenog i u prosincu }e na vi{e podru~ja biti druga~ije i bolje. Biti }e mogu}nosti za napredovanje. Upoznati }ete nove ljude itd. D


Putovi do zdravlja

Ure|uje Jasenka Kujund`i} 01/232 16 68 jasen_kujun@hotmail.com

Klupska kartica Misterija donosi 10% popusta AKUPUNKTURA

TRGOVINA

Sa{a Trampu‘, dr. med. spec. ginekologije s diplomom Akademije za tradicionalnu

AUREA – sve za tijelo i du{u, maloprodaja i veleprodaja; prirodna kozmetika za tijelo,

kinesku medicinu radi akupunkturu, mjerenje nuhalne translucencije i ginekolo{ke

ezoterika, knji‘evni program i proizvodi iz tehnologije Hydronic; AUREA Press d.o.o.,

preglede. Naru~ivanje na tel. 00 386 (0)41/806 614, Zdravstveni dom Grosuplje

BTC hala A, [martinska 152, Ljubljana. tel. 00 386 (0)1/541 17 60, www.btc-city.com/aurea

BIOTERAPIJA Iscjeljivanje po metodi bioergonomije, terapija po Doman~i}evoj metodi, pregled aure i ~akri, kidanje ograni~avaju}ih veza, savjeti u svezi prehrane, shiatsu masa‘a. Narud‘be: Nika Pirc, Ljubljana, 00 386 (0)41/766 766 Bioterapija, akupresura, refleksna masa‘a. Utorkom u Ljubljani: Dom umirovljenika

ZDRAVI BILI - Trgovina s prirodnom prehranom i ezoteri~nim proizvodima, Radunica 5, Split, tel. 021/482 761 Trgovina DE-LEO, Vetrinjska ul. 5, Maribor – najve}i izbor ezoterike na jednom mjestu. Atlantidski prsteni, kristalne zvjezdice, magnetski nakit, njihala, stru~na literatura ... tel. 00 386 (0)590 15 447

CENTER, srijedom u Mariboru: Hotel GARNI, Tabor. Bioterapeut STJEPAN [EPAT, informacije na tel. 00 386 (0)41/726 084.

TUINA MASA@A Tradicionalna kineska masa‘a sprije~ava i lije~i bolesti, krijepi imunolo{ki sistem,

DOTIK – masa‘e, Breg 6a, 2322 Maj{perk (zdravstveni dom)

pobolj{ava prokrvljenost, odr‘ava ili vra}a tijelu elasti~nost i gipkost te poma‘e uskla|enje

Za va{e zdravlje, tijelo i duh, poti~em proto~nost va{e prirodne bioenergije, radim masa‘e

tijela i okoli{a. Primjerena djeci i starijima. Masiram i u va{oj ku}i.

za zdravlje i opu{tanje.

Larisa Ugov{ek, tel. 00 386 (0)40/209 464

Informacije i narud‘be na tel. 00 386 (0)31/558 705

TUINA masa‘a kao preventiva ili pomo} kod nastalih te{ko}a, za ja~anje imunskog

Duhovno iscjeljivanje, bioenergija, masa‘e.

sistema, pobolj{avanje cirkulacije, otklanjanje uko~enosti, pobolj{ava op}i osje}aj

tel. 00 386 (0)41/ 583 688, Roga{ka Slatina

zdravlja. Vr{im tako|er i refleksnu masa‘u stopala. Irena Njegovec s. p., Ul. bratov

Reguliranje energetskih to~aka putem telefona 00 386 (0)31/492 594

@idan 34, 1000 Ljubljana,

HOMEOP ATIJA HOMEOPA

GSM: 00 386 (0)40/329 781, tel. 00 386 (0)1/436 13 43

Boris Wakounig, izu~eni homeopat iz Ljubljane, preporu~a se za lije~enje svih bolesti

WU WEI BU\ENJE

pomo}u homeopatije. Narud‘be primamo na tel. 00 386 (0)41/894 025 ili na

Grupno i individualno otklanjanje blokada uslijed bolesti. Tjedni susreti, 14 seansi,

www.zdravilec.com

Terme Dobrna. Vodi Dragan Sekuli}. MASA@E

Informacije i prijave tel. 00 386 (0)3/780 80 00 ISCJELJUJU]I ZVUK

SHIATSU – pravi put do zdravlja Neurolingvisti~ko programiranje – poma‘e iskori{tavanje va{ih potencijala i dostizanje

Holisti~ki zvuk planetarnih gongova, tibetanskih i kristalnih posuda i glasa:

ciljeva u poslovnom i osobnom ‘ivotu. Protu stresno opu{tanje – nau~ite se opustiti

radionice, podu~avanje, zvu~ne masa‘e, gong kupelji, glazbeni CD-i, nastupi ...

pomo}u jednostavne tehnike autogenog treninga.

Mojca Morya Malek, tel. 00 386 (0)31/826 345, mojca.morya@volja.net,

Panacea, Jani Golobi~ s.p., Andrea{eva 8, Ljubljana,

www.zdravduh.org

tel. 00 386 (0)41/473 161, e-mail golobicj@volja.net POLINEZIJSKA MASA@A Polinezijska masa‘a. Prepustite se maserki koja vam polinezijskom masa‘om

LJE^ILI[T A LJE^ILI[TA Terme Dobrna, lije~enje ginekolo{kih, reumatskih, ortopedskih i neurolo{kih oboljenja te stanja nakon ozljeda, tel. 00 386 (0)3/780 80 00

omogu}uje potpuno opu{tanje tijela i du{e. Masa‘a se vr{i u Ljubljani i Videm Dobrepolju. Maja Novak, tel. 00 386 (0)41/313 747, www.polinezijskamasaza.com PSIHOKIBERNETIKA ESENA Psihokibernetika Esena poti~e samorazvoj i meditaciju te omogu}uje osobnu za{titu, za{titu na{ih bli‘njih, za{titu stvari, djelovanje s misaonim frekvencijama, tjelesno, osje}ajno i psihi~ko zdravlje, lije~enje postoje}ih i sprje~avanje novih smetnji, pa i sposobnost psihokirurgije. Te~ajevi, terapije, regresoterapija. Vadana Gordana Kudrikova, Umag, tel. 091/20 62 815, 052/752 760 REIKI SUN REI, savjetovanje i terapije Tadej Krnc s.p. nudi vam reiki terapije, lije~enje akupresurom, lije~enje magnetskom terapijom, razgovore, savjetovanja, pomo} kod detoksikacije organizma. Prevazi|ite umor, depresiju i otklonite stres. Dunajska cesta 51, Ljubljana, tel. 00 386(0)41/750 398, e-mail tadej.krnc@telemach.net

Za{to ~asopis kupujete, ako ga mo`ete dobiti u pretincu 10% jeftinije? Narud`be: 099/33 60 510 -

08 KOLOVOZ 06

-

Misteriji 47


Neobi~na iskustva Vatrena elipsa

48 - 08 KOLOVOZ 06 -

bila nikakav trik s konopcem jer ta gornja soba nije bila ni na koji na~in povezana s prizemljem. Taj doga|aj me i danas jako pla{i i kad na njega pomislim jo{ uvijek mi se vidljivo ko‘a naje‘i. Nakon tog doga|aja slijedili su jo{ vi{e zastra{uju}i. Kad sam se, nekoliko dana nakon tog doga|aja, igrala u vrtu pred ku}om odjednom sam vidjela crnu sjenu, koja je kao ptica letjela direktno na mene. Ne sje}am se da li je sletjela u mene, ili me samo preletjela, znam samo da sam od tog trenutka pa naprijed, sa {est godina po~ela proklinjati i izgovarati rije~i koje uop}e nisam poznavala ili ikada prije ~ula. Po~ela sam jako ru‘no govoriti o Bogu, Mariji, Svetom Duhu, zapravo o svim svetim osobama. Tako|er vi{e nisam htjela i}i na misu, iako sam prije toga s velikim veseljem dva puta tjedno i{la u crkvu skupa s mamom. Jo{ jedan doga|aj nakon ta dva se dogodio kad sam se u {umi, blizu ku}e koju su gradili moji roditelji, bila izgubila. Ne znam kako sam se mogla izgubiti u toj {umi, kad sam uistinu

upravo sve puteve u njoj poznavala do potankosti, jer sam ih mnogo puta pro{la s roditeljima, prijateljima, a najvi{e potpuno sama. Uistinu je ~udno da sam se izgubila, ali jesam. Najednom sam se zaustavila ispred neke stvari u obliku vodoravno odrezane elipse koja se ispred mene pojavila. Pri dnu je bila ‘ivo naran~asta, skoro crvena, a kod svojeg zarubljenog luka sve vi{e u‘areno ‘uta, nalik na plamenove vatre. Ne znam koliko dugo sam zurila u nju, sje}am se samo da sam najednom tr~ala po {umi i iz nje dotr~ala ravno pred na{u parcelu. Roditelji su me grdili gdje sam se skitala jer se u me|uvremenu spustio mrak i ve} su me tra‘ili skupa sa svim susjedima. Upravo su htjeli zvati policiju da im pomogne u tra‘enju. Ne znam, ali jo{ uvijek tra‘im neku povezanost izme|u tih ~udnih doga|aja i na~in kako da si ih objasnim. Mo‘da su zaista na neki na~in povezani jer su se svi dogodili u roku od jednog mjeseca. Moram jo{ dodati da sam duboko vjerna osoba i to sve od tog trenutka u {umi pa naprijed. Mo‘da ti do‘ivljaji izgledaju kao snovi djeteta koji malo previ{e fantazira (tako je to obja{njavala moja majka kad sam joj o tome govorila), iako ja tvrdim da su i te kako istiniti. TiCa Ilustracija Milo{ Lukman

K

ad sam imala oko {est godina ‘ivjeli smo u ku}i koju su godinama ranije izgradili djed i baka. Njih dvoje su bili u prizemlju, a mi smo ‘ivjeli na prvom katu. Jo{ sada se vrlo ‘ivo sje}am tog neobi~nog dana … Bila sam kod djeda i bake koji su me ~uvali i rekla im da idem gore po svoje dvije najdra‘e igra~ke. Baka je mislila da je varam i da }u opet pobje}i igrati se na ulicu. Rekla je: »Djeci koja ne slu{aju doga|aju se ru‘ne stvari!« Kod toga je bila hladna i ozbiljna tako da me ne{to streslo no ipak sam i usprkos tome htjela dokazati da sam »dobra djevoj~ica«. I tako sam oti{la na prvi kat u sobu po svoje igra~ke. S desne strane sobe zid je bio u potpunosti prekriven ormarima, a na lijevoj strani je bio veliki prozor sa zavjesama, a na sredini veliki bra~ni krevet mojih roditelja. Kad sam u{la u sobu kroz prozor je iznenada i sna‘no zapuhao vjetar tako da su zavjese zaplesale u zraku. Postalo me strah pa sam uzela svoje igra~ke i ve} sam stajala kod vratiju kad su se odjednom istovremeno otvorila sva vrata i sve ladice koje su ormari imali, a nakon nekoliko sekunda su se glasno i silovito zatvorili, opet istovremeno i s velikom snagom. Znam da ih vjetar nije ni otvorio ni zatvorio jer su bili na »na magnete«. Pobjegla sam prestra{ena i vratila se baki. Rekla sam joj {to se dogodilo, a ona se nasmijala i rekla: »Vidi{, jesam li ti rekla!« Znam da baka nije upotrije-

Poziv na pisanje Mnogima od nas se ve} dogodilo ne{to neobi~no. Opi{ite va{ istiniti, neobi~ni doga|aj, susret, va{e snove, osje}aje, vidovite trenutke, strah … Napisano po{aljite na e-po{tu info@foska.net ili na adresu Misteriji, PP 10, 52475 Savudrija. Najbolje pri~e }emo objaviti i nagraditi s jednogodi{njom pretplatom na ~asopis Misteriji.

D


Susreti WU WEI bu|enja }e biti od 23. rujna do 30. rujna Dvije seanse dnevno, skupa ~etrnaest seansi. Vodi Dragan Sekuli}, tel. 091 254 36 98

Prijave i informacije:

00386 3 780 80 00 info@terme-dobrna.si Za polaznike WU WEI bu|enja u Termama Dobrna su posebno povoljne cijene, pretplatnici ~asopisa Misteriji imaju dodatni 10-postotni popust. Rezervacija smje{taja: 00386 3 780 80 00, fax: 00386 3 780 81 11

O Mali oglasi

GLASI

Za koga su sastavljene ove stranice? one koji tragaju za istinom i istovremeno nisu • za sputani bilo kakvom dogmom one kojima rituali nisu potrebni • za za one koji ne poku{avaju da kontroliraju druge • za one koji • drugima ne poku{avaju da name}u svoje mi{ljenje • za one koji obra}aju pa‘nju na objektivnu realnost one koji tra‘e informacije a onda ih podvrgavaju • za jednoj kriti~koj analizi one koji dijele svoja saznanja sa drugima koji • za tako|e tragaju za istinom one koji poku{avaju da podignu nivo svog bi}a • za za • one koji cijene individualnost i kreativnost • za one koji nezavisno razmi{ljaju one koji se pona{aju na osnovu svog znanja a • za ne vjerovanja one koji nisu ni~iji sljedbenici • za za one koji te‘e ka individualnoj slobodi • za one koji ne trebaju niti ~ekaju na nekog ’spasitelja’ • one koji su preuzeli odgovornost za samog sebe • za na samog sebe

ASTRONUMERO – kompjutorska izrada astrolo{kih i numerolo{kih analiza. Op}enita, prognosti~ka ili reinkarnacijska astroanaliza, usporedni ljubavni horoskop, numerolo{ki portret, osobni bioritamski kalendar. [aljemo besplatan uzorak. Informacije: astronumero@volja.net Dru{tvo Radha, Rijeka

Rezultati izvla~enja

nagradne kri`aljke br. 05 PRVA NAGRADA (polugodi{nja pretplata za ~asopis Misteriji): Robert Peri{a, Pomer 143, Medulin DRUGA NAGRADA (knjiga Va{e tijelo vapi za vodom): Jovanka @ivkovi}, Ivana Zadranina 2, Zadar TRE}A NAGRADA (rasterske nao~ale): Ljiljana Belava, Put Balana 64, Trogir Nagrade }emo poslati po{tom.

Prodaja po{tom - 099/33 60 510

Rje{enje nagradne kri`aljke br. 05: VODORAVNO: TELEPATIJA, AMERIKANAC, BITER, PA^E, UNOVA^ITI, LEVATOR, NK, AMANET, SAO, R, NARAVI, C, ARICI, RTAK, PSI], JODATI, AE, AS, MAJORICA, OBLIK, LJ, ^AMAC, BNO, ASA, OBIJEST, KANTRI, ORTA, LIR, DANTE, BI, OKATA, IP, NATA[A, ATENA, PERGAR, KAR, K, ZASKO^ENOST

Artikle koji su predstavljeni na stranicama 25 do 27, mo`ete kupiti u: ZAGREBU: trgovina Orhidea - Importane centar (01/ 457 74 22) trgovina Viva-Centar Kaptol (01/ 486 06 11) RIJECI: trgovina Mediko shop, Ciottina 30b (051/ 32 09 22) trgovina Mediko shop, A. Meduli}a 6 (051/ 32 09 22) PORE~U: trgovina Biomarket Dietetica, Mlinska 1 (052/438 113) PULI: Ljekarna Stoja, Lj. Posavskog 11 (052/ 386 853) SPLITU: trgovina Zdravi bili, Radunica 5 (021/ 482 761) trgovina Sad i ovdje, RK Dobri (021/480 106) \AKOVU: DM Shop T.O. [kolski prolaz 1 (031/813 666)

NAGRADNI POJMOVI: ALBERT EINSTEIN, NATA[A PERGAR

TRA‘IMO NOVA PRODAJNA MJESTA! Da li biste ‘eljeli u va{oj trgovini prodavati proizvode predstavljene na ovim stranicama? Nazovite gospo|u Aureliju na telefon 098 33 60 51.

Mali oglasi u Misterijima CIJENA jedne rije~i je 10 kn (najmanje 150 kn za 15 rije~i ili manje). Vrijedi 10% popusta ako oglas ide u tri broja Misterija, a 15% popusta za vi{e od tri broja za redom. Broj telefona i e-mail adresa ra~una se kao jedna rije~. ROK za slanje oglasa je do 5. u mjesecu za sljede}i mjesec. Pla}anje je unaprijed, na ra~un br. 2484008-1103258111 INFORMACIJE na telefon 01/2321 668. Oglase slati na fax 01/2321 668 ili e-mail: jasen_kujun@hotmail.com (do 1 MB) Usluge objavljene na ovoj stranici i u ostalim oglasima ne provjeravamo i za njih ne odgovaramo. ^itatelje molimo da nas obavijeste o kvaliteti ponu|enih usluga.

-

Molimo da rje{enja po{aljete do 10. kolovoza 2006. u koverti s natpisom KRI@ALJKA 06 na adresu: Misteriji, PP 10, 52475 Savudrija Izvu}i }emo tri dobitnika, koji }e primiti: 1. nagrada: polugodi{nja pretplata za ~asopis Misteriji 2. nagrada: knjiga Va{e tijelo vapi za vodom 3. nagrada: rasterske nao~ale

08 KOLOVOZ 06

-

Misteriji 49


i 06 n Nagradna adroj r ag n b Ime i prezime: N o p ku

50 - 08 KOLOVOZ 06 -

kri`aljka (06) Adresa:


Prodaja po{tom: 099/33 60 510 ili info@foska.net INDIGO DJECA

Knji`ara kluba Putovi do zdravlja pretplatnici ~asopisa Misteriji Misteriji, ~lanovi kluba Putovi do zdravlja, imaju 10% popusta

Lee Carroll in Jan Tober / Priru~nik za one koji bi `eljeli razumjeti djecu s pro{irenom percepcijom te neobi~nim fizi~kim i duhovnim sposobnostima KRISTALNA koja uznemiruju roditelje, u~itelje, lije~nike … Iskustva stru~njaka koji Doreen Virtue, dr. sci. / Kristalna djeca su nova su se suo~ili s neobi~nim, do sada nepoznatim problemima. generacija koja dolazi na Zemlju nakon njihovih indigo A5 format, 240 stranica, tvrdi uvez prethodnika. Poput njih i kristalna djeca su vrlo senzibilna, Cijena 130 kn + po{tarina ali manje ratni~ki raspolo‘ena, obzirnija i bezbri‘no si utiru put u bolji svijet … A5 format, 136 stranica, tvrdi uvez Cijena 90 kn + po{tarina HOLOGRAFSKI SVEMIR

DJECA

Michael Talbot / Holografski model svemira, ~iji su glavni arhitekti najeminentniji svjetski mislioci, poput kvantnog fizi~ara Davida Bohma i neuropsihologa Karla Pribrama, dao je smisao {irokom spektru pojava koje se do sada u pravilu svrstavalo izvan ZNANSTVENIK, LU\AK, podru~ja znanstvenog razumijevanja: telepatiji, vidovitosti, misti~nim LOPOV I NJIHOVA @ARULJA osje}ajima jedinstva sa svemirom, psihokinezi … Keith Tutt / Ova knjiga govori o izumiteljima, strojevima i tehnologijama koji B5 format, 328 stranica, tvrdi uvez najavljuju novu energetsku revoluciju: revoluciju koja }e ponuditi rje{enja Cijena 150 kn + po{tarina za najve}e klimatske promjene s kojima se ovaj planet suo~io od posljednjeg ledenog doba. ^iste i jeftine tehnologije proizvodnje energije, one koje ne zaga|uju okoli{, su jedini mogu}i na~in da zaustavimo stradavanje Zemlje od ekstremnih vremenskih kolebanja. B5 format, 328 stranica, tvrdi uvez STEPENI[TE DO NEBA Cijena 140 kn + po{tarina Zadivljuju}a potraga ljudi za besmrtno{}u bogova Zecharia Sitchin / Ljudski rod od pamtivijeka tra‘i odgovore na nedoku~ive zagonetke svemira, ‘ivota i zagrobnog ‘ivota. Je li negdje na Zemlji postojalo mjesto gdje su se, nakon Lynne McTaggart / Ova va‘na knjiga je smrti, ljudi mogli pridru‘iti besmrtnim bogovima? Nakon vi{e godina pregled znanosti tre}eg tisu}lje}a i na~ina na koje }e temeljitog istra‘ivanja ugledni znanstvenik Zecharia Sitchin utjecati na ‘ivote svih ljudi na Zemlji. Osloba|a svijest i ponovno identificirao je legendarnu Zemlju bogova i iznio zapanjuju}a ju postavlja na njezin veli~anstveni i zaslu‘eni polo‘aj uzro~ne sile u nova otkri}a o velikim piramidama, Sfingi i drugim svemiru. Uz to Polje je vrlo ~itka knjiga, a poti~e na{u ma{tu jer daje zagonetnim spomenicima ~ije su pravo zna~enje i ~vrste argumente da smo na rubu jo{ jedne revolucije u na{em svrha tisu}lje}ima bili izgubljeni. razumijevanju svemira – mo‘da ~ak i ve}e od one koja je najavila atomsko doba. A5 format, 400 stranica, tvrdi uvez B5 format, 278 stranica, meki uvez Cijena 150 kn + po{tarina Cijena 140 kn + po{tarina

VA[E TIJELO VAPI ZA VODOM Niste bolesni, `edni ste!

POLJE

IZGUBLJENA KRALJEVSTVA Fereydoon Batmanghelidj, dr. med. / Ova knjiga obja{njava novo otkri}e da je nedostatak vode u tijelu – kroni~na dehidracija – glavni uzrok mnogih Zecharia Sitchin / Misterije i enigme Maja, Asteka, Inka i njihovih prethodnika koji su zbunili bolnih degenerativnih stanja, kao {to su astma, alergije, visok konkvistadore jo{ uvijek ne mogu rije{iti znanstvenici krvni tlak, prekomjerna tjelesna te‘ina i neki emocionalni problemi, ni laici, podjednako kao {to je to bilo nemogu}e i uklju~uju}i i depresiju. Nau~it }ete kako pomo}u vode mo‘ete: prije pet stolje}a. • Sprije~iti prerano starenje A5 format, 344 stranice, tvrdi uvez • Otkloniti bolove, uklju~uju}i ‘garavicu, lumbago, Cijena 150 kn + po{tarina artrozu, kolitis, anginozne bolove i migrenu • Izlije~iti astmu za nekoliko dana, prirodno i trajno DVANAESTI PLANET • Smanjiti krvni tlak bez diuretika ili drugih lijekova • Smr{aviti prirodno i lako, bez posebne dijete Zecharia Sitchin / Jesu li Sumerani imali kontakte s vanzemaljskim A5 format, 232 stranica, meki uvez civilizacijama? Tamo gdje je stao Erich von Däniken Cijena 99 kn + po{tarina nastavlja Zecharia Sitchin. Pri~a zapo~eta tisu}ama godina u pro{losti, do`ivljava svoj rasplet u vremenu koje danas ANASTAZIJA - ZVONKI CEDAR RUSKI `ivimo, u vremenu otkri}a Dvanaestog planeta. U ciklusu knjiga »Zvonki cedar ruski« Anastazija se opisuje A5 format, 376 stranica, tvrdi uvez kao predstavnica drevne civilizacije koja se do danas Cijena 150 kn + po{tarina odr‘ala u Sibiru. U jednostavnoj pri~i o ljekovitome cedru iz sibirske tajge, oko koje je strukturirana pri~a POZDRAVI S NEBA o pustinjakinji Anastaziji, autor knjige nosi Bill Guggenheim & Judy Guggenheim / Postoji li ‘ivot poruku ~ovje~anstvu o nu‘nosti promjene poslije smrti? Ho}emo li nakon smrti iznova sresti svoje svjetonazora i stvaranju druk~ijeg svijeta. voljene pokojnike? Mogu li oni sada komunicirati s nama? Prvih pet u ciklusu od devet knjiga: Ova knjiga je prvo potpuno istra‘ivanje iskustava komunikacije Anastazija Anastazija, Zvonki cedar ruski ruski, Prostranstvo poslije smrti. Sna‘ne poruke ljubavi nude utjehu, nadu ljubavi ljubavi, Stvaranje Stvaranje, Tko smo mi mi? i duhovno nadahnu}e svim ~itateljima knjige. A5 format, 192 stranica (svaka knjiga), meki uvez B5 format, 352 stranice, tvrdi uvez Cijena 100 kn + po{tarina Cijena 150 kn + po{tarina


Za sve ~itatelje ~asopisa Misteriji*

zu o v o l o kn k u 9

ja o 8 i c Ak sam

NORAD Uz pomo} za{titne kodirane plo~ice Norad, rizik, izazvan zra~enjem mobilnih telefona, smanjuje se i do 70%. Za{titna plo~ica djeluje tako da vodu u ljudskom tijelu poti~e da se vrati u »zdravu« strukturu koju je imala prije nego {to je bila izlo‘ena zra~enju mobilnog telefona. Dokaz da plo~ica Norad stvarno djeluje o~ituje se u pove}anju ljudskog biopolja kod osoba koje koriste za{titnu plo~icu. Ta vrsta istra‘ivanja napravljena je u laboratoriju za kognitivno modeliranje na Fakultetu za ra~unarstvo u Ljubljani, dok je u laboratoriju za citogenetiku u Ljubljani dokazano smanjenje genotoksi~nosti vode uz uporabu za{tite Norad.

Za{titna plo~ica Norad je ve} 2001. godine dobila nagradu kao najbolja ekolo{ka inovacija na sajmu IMPEX u Pittsburghu (SAD), a iste godine je bila nagra|ena i na me|unarodnom salonu inovacija u @enevi.

Cijena: 120 kn + po{tarina 099/33 60 510 Misteriji, PP 10, 52475 Savudrija info@foska.net

izra|uje: Zlatarna Celje informira: MOP Celje

*Za ~itatelje ~asopisa Misteriji cijena za{tite Norad do kraja kolovoza je

89 kn + po{tarina!

Misteriji 06 - Kolovoz 2006  
Misteriji 06 - Kolovoz 2006  

Mobitel kuha jaje Mobitel kuha jaje An|ele vidim, ~ujem, miri{em An|ele vidim, ~ujem, miri{em ISSN 1845-8416 - 08 KOLOVOZ 06 - Misteriji 1 P...