Page 1

LETNIK 14 - ŠT ŠT.. 165 -APRIL 2007 - 4 € (958,56 SIT) POZOR! BRANJE TE REVIJE LAHKO VPLIVA NA VASE ZIVLJENJE ISSN 1318-1777 v

v

Medijska manipulacija otrok Rojeni pod nesre~no zvezdo Ljubezen je zdravilo Piramide niso iz kamna Za{~ita in nihalo Alkimija psihe Tr‘niki z ogla{evanjem »zasu‘njujejo« otroke

Datum rojstva vpliva na nas veliko bolj kot bi pri~akovali

Ljubezen in bli‘ina nam lahko pomagata in nas zavarujeta pred nalezljivimi boleznimi

Piramide niso zgrajene iz naravnega kamna, marve~ iz blokov

Iz obeska prehajajo v telo informacije za dobro po~utje

Akademija, na kateri predramijo veselje do ‘ivljenja

SKRITI VZROK BOLEZNI -

APRIL

07 -

Misteriji 1


ARA ZALO@BA

MAGIC LIFE ZA PRVO POMO^ Simbol Magic life, ki je natisnjen na prvi strani revije, koncentrira energijo iz okolja, zato je je v njegovem neposrednem okolju ve~. Polo‘en pod kozarec s pija~o lahko spremeni njen okus, polo‘en pod vazo lahko podalj{a ‘ivljenje ro‘, pod cvetli~njakom deluje na bujnej{o rast, prilepljen na obolelo mesto lahko zmanj{a bole~ino ...

ISLANDSKI ^UDE@ OMEGA-3

PRISLUHNI SVOJEMU TELESU

VODA ZA ZDRAVJE IN @IVLJENJE

TELO KLI^E PO VODI

Posega v temelje zdravja in ‘ivljenja ter prepri~ljivo dokazuje, kako pomembno je, da vsakdo zau‘ije dovolj ma{~obne kisline omega-3, ki so jo otroci nekdaj u‘ivali kot ribje olje.

Ta priro~nik vam lahko pove, ali z vsakdanjo prehrano svoje telo oskrbujete z vsem, kar potrebuje. Dodan vpra{alnik pa vam pomaga razviti u~inkovit in po va{i meri krojen jedilnik.

V knjigi zdravnik razkriva, kako uravnote‘eno pitje vode in u‘ivanje soli pomaga ozdraviti in prepre~iti {tevilne bolezni ter nam pomaga, da se izognemo dragim, lahko pa tudi {kodljivim zdravilom.

Zdravnik internist F. Batmanghelidj dokazuje, da si lahko zdravje mo~no izbolj{amo s pitjem navadne vodovodne vode. Medicinsko utemeljeno.

Trda vezava 14,60 € (3.500 SIT) bro{irano 12,10 € (2.900 SIT)

7,93 € (1.900 SIT)

Trda vezava 22,95 € (5.500 SIT) bro{irano 20,45 € (4.900 SIT)

N

O

V

O

N HORMONSKO NADOMESTNO ZDRAVLJENJE

O

V

O

LJUBAV I PRE@IVLJAVANJE

PARAZITI, SKRITI VZROK MNOGIH BOLEZNI

ALKALIZIRAJTE ALI UMRITE

Knjiga vas seznanja s spremembami v obdobju pred menopavzo in po njej ter svetuje, kako jim slediti in prilagoditi na~in ‘ivljenja, da bo tudi v zrelem obdobju mirno in zadovoljno.

V knjigi so predstavljene zgodbe ljudi z vsega sveta, tudi veliko Slovencev, ki k zdravilki Vidi Vidmar v Brazilijo prihajajo iskat zdravje in duhovno mo~. Zajeta so tudi ezoteri~na sporo~ila in opisane zna~ilne tehnike meditiranja.

Dr. Dean Ornish je prvi dokazal, da je mogo~e te‘ave s srcem zdraviti z manj zdravili in da se je mogo~e odre~i tudi operaciji, ~e spremenimo na~in ‘ivljenja. V osmih korakih nas pou~i, kaj naj storimo, mislimo, delamo…

Da zajedavci povzro~ajo vse bolezni in kako se jih lahko znebimo, sami ali s pomo~jo zdravilca, ter si tako povrnemo zdravje, nam na razumljiv na~in opisuje nem{ki naturopat.

S pomo~jo nasvetov v knjigi boste lahko ugotovili, kak{no je kislinskobazi~no stanje va{ega organizma in se odlo~ili za ustrezen na~in ponovnega vzpostavljanja ravnovesja, da bo zakisano telo lahko za‘ivelo z novimi ‘ivljenjskimi mo~mi.

V knjigi avtorica nagovarja plesalca, ki ‘ivi v vsakem izmed nas, in nas ne‘no spomni, da smo rojeni za ples v ekstazi. To je trenutek celosti, ko smo popolnoma ugla{eni sami s seboj, in ko so na{e telo, srce, um in du{a povezani.

12,10 € (2.900 SIT)

20,82 € (4.990 SIT)

25,45 € (6.099 SIT)

19,50 € (4.673 SIT)

16,61 € (3.980 SIT)

16,27 € (3.900 SIT)

VODNIK PRAKTI^NE AROMOTERAPIJE

DONNA VIDA

12,10 € (2.900 SIT)

HRANA ZA @IVLJENJE

SANJE

SPOMINI

Dve knjigi - ugankarska gesla na ve~ kot 700 straneh - Za vse strastne ugankarje, ki jim je re{evanje kri‘ank v veselje in kratek ~as.

Kaj pomenijo sanje, ki so lahko vesele ali pa tema~ne? Knjiga je pravi ka‘ipot pomena razli~nih sanj. Zato pride prav vsakomur, ki verjame, da so prav njegove sanje pripomogle k njegovi usodi.

Barvna spominska knjiga za otroke – od rojstva do za~etka {olanja ali {e dlje. Lahko je tudi primerno darilo za va{ega mal~ka. Morda vam bo neko~, ko bo starej{i, zelo hvale‘en, ker ste opisali njegove prve korake.

Cena posamezne knjige: 14,56 € (3.490 SIT)

12,10 € (2.900 SIT)

12,48 € (2.990 SIT)

^ESEN, ^UDE@NO HRANILO

UGANKARSKI SLOVAR I. IN II. DEL

Davno izro~ilo in najnovej{e informacije o eteri~nih oljih, ki jih lahko kupimo v trgovini z naravno kozmetiko. Enostavni napotki za odpravljanje stresa, zdravljenje bolezni, obogatitev ~utov, masa‘o in kopeli.

S spremenjenim na~inom prehranjevanja lahko vplivate na svoje zdravstveno stanje. Knjiga vsebuje poleg receptov tudi razumljivo razlago, zakaj in kako naj bi hranili svoje telo, da bi se lahko uprlo bolezni in jo premagalo.

Najsodobnej{a znanstvena spoznanja iz 2000 raziskav o neverjetni zdravilni mo~i te ‘e tiso~letja znane rastline in njenem vplivu na resnej{e bolezni sodobnega ~asa ...

12,10 € (2.900 SIT)

16,27 € (3.900 SIT)

7,93 € (1.900 SIT)

-10 %

POTOVANJE DO EKSTAZE

^lani kluba Poti do zdravja, naro~niki na revijo Misteriji, imajo 10 % popusta. Vsem ~lanom je ta popust, ob gotovinskem pla~ilu, priznan tudi v trgovini Aurea, BTC hala A.

-

APRIL

07 -

Misteriji 2


LETNIK 14 - [T. 165

april 2007

13

9

Rojeni pod nesre~no zvezdo

Skriti vzrok bolezni

Datum rojstva vpliva na nas veliko bolj kot bi pri~akovali

Vsi bolniki nosijo v sebi enega ali ve~ zajedavcev

16

31

Medijska manipulacija otrok Tr‘niki z ogla{evanjem »zasu‘njujejo« otroke

Za{~ita in nihalo Iz obeska prehajajo v telo informacije za dobro po~utje

19

33

Ljubezen je zdravilo

Alkimija psihe

Ljubezen in bli‘ina nam lahko pomagata in nas zavarujeta pred nalezljivimi boleznimi

Akademija, na kateri predramijo veselje do ‘ivljenja

21

Piramide niso iz kamna Piramide niso zgrajene iz naravnega kamna, marve~ iz blokov

23

Kako se obvarujemo raka Premalo esencialnih ma{~obnih kislin je veliko tveganje za raka

Pisma bralcev .............................................................................................................. 4 Zanimivosti .................................................................................................................... 6 Kako se zdravite? ................................................................................................. 26 Prodaja po po{ti ..................................................................................................... 27 ^astnik, ki je parapsiholog .......................................................................... 36 Kisik .................................................................................................................................. 39 ^udodelni elementi ormus ........................................................................... 41 Zaupam v homeopatijo .................................................................................... 43 Numerolo{ko svetovanje ............................................................................... 45 Kaj razkriva pisava? ........................................................................................... 47 Astrolo{ko svetovanje ..................................................................................... 48 Horoskop za april 2007 .................................................................................... 49 Nenavadna do`ivetja ......................................................................................... 50 Novi knjigi .................................................................................................................... 51 Poti do zdravja ......................................................................................................... 52 Oglasi ............................................................................................................................... 53 Nagradna kri`anka 146 .................................................................................... 54

-

APRIL

07 -

Misteriji 3


P ISMA Ilustrirana mese~na revija na robu medicine in drugih znanosti

Misteriji www.misteriji.si izhaja v slovenskem in hrva{kem jeziku Naslov uredni{tva: Revija Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana Tel.: 01/434 73 10, fax: 01/230 16 27 ara@zalozba-ara.si Izdaja: ARA Zalo`ba d. o. o., Cigaletova 5, Ljubljana Odgovorni urednik: Jo`e Vetrovec joze.vetrovec@zalozba-ara.si Direktorica: Eva Jeseni~nik eva.jesenicnik@zalozba-ara.si Redaktor: Andrej Kikelj andrej.kikelj@zalozba-ara.si Tehni~no urejanje: Luka Zlatnar luka.zlatnar@zalozba-ara.si Tajni{tvo, naro~nine in oglasno tr`enje: Tel.: 01/231 93 60; 031/662 092 ara@zalozba-ara.si Prodaja po po{ti: Tel.: 01/549 17 92; 051/307 777 ara@zalozba-ara.si Tisk: Tiskarna Schwarz d. o. o., Ljubljana Distribucija: Delo prodaja d. d., Ljubljana, Tisak d. d., Zagreb, Distri Press d. d., Zagreb V tej {tevilki Misterijev so sodelovali: Jo‘e Vetrovec, Aleksej Metelko, Irena Shyama Hleb{, Andreja Bricelj, Rado Vouk, Bara Hieng, Anka Tav~ar Prelog, Andreja Paljevec, Sa{o Burja, dr. Roger Taylor, Zateja Branka, Klavdija Pikon, Stane Pade‘nik Naslovnica foto Luka Zlatnar Naklada: 11000 izvodov Cena izvoda v maloprodaji 4 €. Prodaja v kolporta`i: Delo-Prodaja, Dunajska 5, Ljubljana, tel.: 01/473 88 41. V naro~nini, ki se pla~uje letno 43,20 € ali dvakrat letno 21,60 €, je 10 % popusta. Poslovni ra~un: 02083-0011412222

4 - APRIL 07 -

CIGALETOVA 5, 1000 L JUBLJANA

SO@ITJE MED BRALCI MISTERIJEV Naj Vam povem, da sem ve~letno zbirko revije Misteriji, moj oglas o tem ste objavili v februarski {tevilki, ‘e oddal. V olaj{anje po~utja nekaterih spo{tovanih posameznikov, ki so izmed {tevilnih (nekaj deset zainteresiranih) klicali po GSM in podvomili v resni~nost objavljene vsebine, {e povem poimensko, kdo jih je dobil: gospa Vesna iz Ptuja, ki se ni mogla na~uditi, kot je rekla, pozitivnemu ob~utku, ki jo je preveval v mojem domu, tako da je kar sredi dnevne sobe, stoje, v nekak{nem transu, meditirala mi‘e. Gospod iz Ptuja, sicer z licenco za slikanje avre, terapije in svetovanje, je bil navdu{eno presunjen, kot je izjavljal, nad ~utenjem pozitivne energije v mojem domu, ko je osebno, ro~no izmerjal to delovanje. Gospodi~na iz Dravograda, absolventka agronomije, je dejala: »V va{em domu je nabito dobre, pozitivne energije. Mar ste vi od tu? Vi ste z drugega planeta. Ta, tukaj{nji, je preve~ onesna‘en, zdesetkan …« Gospa Branka iz Ko~evja pa je {e naslednje dni po obisku vzpostavljala z nami GSM zvezo ter izra‘ala navdu{enje in hvale‘nost. Vsem, ki so pri{li in sem jim izro~il, porazdelil zbirko revij Misterijev, sem v poklon ponudil, da so si izbrali eno od mojih ljubiteljskih likovno in literarno29 15:39

30

31

1

pesni{kih stvaritev. In delil sem z njimi zado{~enje ter zaklju~no misel, da je to o~iten znak ~utenja so‘itja med bralci Misterijev. Hvala Vam! Z najlep{imi ‘eljami, Va{ naro~nik in bralec, Vlado iz Mozirja

KAJ JE DOBRO IN KAJ NI Kupila sem ‘e kar nekaj stvari, ki jih ponujate v reviji. Najprej za sebe. Ko sem ugotovila, da mi koristijo, sem jih za~ela kot posebna darila poklanjati v dru‘inskem krogu in prijateljem. No, predlagala sem, da bi tudi v slu‘bi obdarovali kolege ob rojstnih dnevih z informiranimi kozarci. Pa so se mi le nasmehnili, ~e{, kako naj steklo vpliva na vodo, da je ta dobra za ~loveka? Povedala sem jim o biolo{kih testih, pa o~itno niso spremenili mnenja. Je {e kak na~in, da jim dopovem, da imam prav? [tefica, Vara‘din Ob vrsti znanstvenih testov, ki dokazujejo, da je mogo~e z informacijami, ki so vtisnjene v steklo, spremeniti molekularno strukturo vode in posledi~no tudi delovanje vode na ‘ive organizme – kot so biolo{ki in biofotonski test, pa merjenje valovnih dol‘in svetlobe v vodi – se vse bolj uveljavlja kineziolo{ki test, ki ga vsakdo lahko izvede doma. V roko primete izdelek, hrano … pa~ tisto, kar ‘elite preveriti, kako deluje na vas. Dobro ali slabo. 2 18:14

3

4

5

6 21:12

ALI

ara@zalozba-ara.si

Mo~ mi{ic poka‘e, kako tisto kar preizku{ate deluje na vas. V eni prihodnjih {tevilk revije bomo test predstavili tako natan~no, da ga bo lahko vsakdo izvedel sam.

TEMPLJARJI V zvezi s ~lankom Slovenski templjarji bi rad povedal nekaj o zgodovini Templjarjev. Izmed treh najbolj znanih vite{kih redov, ki so delovali v Sveti de‘eli – Ivanovcev, Templjarjev in Nem{kega vite{kega reda – so bili Ivanovci najstarej{i. Ustanovljeni so bili nekje leta 1114, ampak kot meni{ki red. Tudi letnica 1118 za Templjarje ni ~isto prava. Res je, da se je takrat zbralo devet vitezov, vendar so bili »le« vojaki–vitezi. [ele deset let kasneje so bili od pape‘a ustanovljeni kot meni{ko-voja{ki red. Kot ste omenili v ~lanku, so bili Templjarji aretirani na petek, 13. oktobra 1307. Slika tega dogodka je ve~plastna. Res je, imeli so bogastvo. Ampak po{teno, no, bolj ali manj, so ga prislu‘ili. Razvili so ban~ni{tvo, vendar obresti na posojila niso smeli jemati. So pa lahko sprejeli denar v znak zahvale. Tudi potovalne ~eke so izumili Templjarji. Drugo znanje, npr. o gradbeni{tvu, so pridobili v Sveti de‘eli ali pa v de‘elah na poti tja. Ni~ ni tukaj misti~nega. Ker pa so bili mo~an red z veliko denarja, so ga posojali tudi pape‘u ter drugim vladarjem. Med dru7

8

9

10 19:03

11


P ISMA

NAGRADE ZA NARO^NIKE Prvim trem naro~nikom na revijo Misteriji v mesecu marcu smo poklonili Magic life. To so: Rok Mihel~i~ Poto~nik iz Cerkelj na Gorenjskem, Janez Dobravec iz [martnega pri Litiji in Bernarda Madon iz Ljubljane.

Za zvestobo reviji Misteriji je ‘reb naklonil Magic life Vidi Robi~ iz Bresternice. Prve tri nove aprilske naro~nike bomo nagradili z Magic lifom. gim tudi kralju Francije Filipu IV. Ker je bil Filip preve~ zadol‘en, je edino re{itev na{el v tem, da odstrani tistega, kateremu je bil dol‘an. Templjarje. V nos mu je {lo tudi dejstvo, da so bili Templjarji odgovorni le Pape‘u. Pape‘ je tako ali tako bil pod vplivom kralja in aretacije so bile neizbe‘ne. Seveda tako mo~an red, kot so bili Templjarji, ni bil brez simpatizerjev. Tik pred aretacijami so bili obve{~eni o kraljevi nameri. Ve~ina Templjarjev je pobegnila na [kotsko. Aretacije so ve~ ali manj potekale brez ‘rtev, ker zadnja prisega Templjarjev govori, da se proti bratu Kristjanu ne bodo borili z me~em. Ujete Templjarje so mu~ili, da bi priznali herezijo v svojih vrstah. Obdol‘evali so jih verovanja v glavo z brado. Seveda v tem ni bilo herezije. Enostavno niso hoteli priznati ali pa povedati, da je glava, ki jo ~astijo, v resnici slika Jezusove glave na posmrtnem prtu, katerega so Templjarji prinesli v

Ali kdo od bralcev lahko odstopi prve letnike Misterijev? Prosimo, javite v uredni{tvo

12

13

14 07:33

15

16

17 12:35

18

Evropo. Prt je bil namre~ zlo‘en tako, da se je videl le odtis glave. Nekaj let za aretacijami so Velikega mojstra se‘gali na grmadi. Ni~ ni misti~nega v tem, da sta pape‘ in kralj kmalu zatem umrla. Res pa je tudi, da so privr‘enci Templjarjev ostali in zarota z zastrupitvijo obeh glavnih iniciatorjev aretacij ni izklju~ena. Krivda o hereziji Templjarjem nikoli ni bila dokazana in tudi obsojeni nikoli niso bili. Kakor koli, Templjarji pre‘ivijo kot red, ~eprav jih je pape‘ razpustil, njihovo imetje pa so prevzeli Ivanovci, kasneje imenovani Malte{ki vitezi. In Templjarji danes? Ideja templjarstva je ostala. In sicer od leta 1995 v dveh vejah. Ena veja je veja De Fontesa in druga OSMTH. Kot je videti po va{em ~lanku, sta obe veji prisotni v Sloveniji. Ena veja je Neodvisni red vitezov Templarjev. Druga veja pa smo Vitezi Jeruzalemskega templja – Vitezi Templjarji O.S.M.T.H. Moram pa poudariti, da je O.S.M.T.H. edina templjarska organizacija, ki jo priznava ZN in je registrirana v [vici. Oboji delujemo v duhu templjarstva, vendar pod razli~nimi krovnimi organizacijami. Ni pa prisotnost Templjarjev nekaj novega na Slovenskem. Pri nas so bili ‘e konec 12. stoletja in seveda prikrito tudi v bli‘nji zgodovini. Templjarji dandanes nismo tajna zdru‘ba. Osebno se javno izkazujem kot Templjar. ^emu mi bo vite{tvo, ~e nih~e ne ve zame? ^e pa ljudje vedo, da sem tukaj, se lahko obrnejo name po pomo~, nasvete itd. Dipl. oec. Charles Benedej~i~, 040 606 543 Vitez templjar O.S.M.T.H.

Naro~ite Misterije Misterije!

Kot je storilo ‘e nekaj tiso~ ljudi. Povsem enostavno: Pokli~ite 01/231 93 60 in od naslednjega meseca vam bo pismono{a ‘e dva dni pred prihodom revije na kioske prinesel Misterije na va{ dom.

To pa {e ni vse! Kot naro~nik boste brezpla~no dobili klubsko kartico z va{im imenom, da boste lahko kupovali in uporabljali vrsto storitev vsaj 10 odstotkov ceneje. Misteriji so, ~eprav vam jih prinesemo domov, za naro~nika 10 odstotkov cenej{i. Revija bo za vas poslej vedno cenej{a od {tirih evrov. Letno ali polletno naro~nino (43,20 oziroma 21,60 €) pla~ate {ele ko dobite polo‘nico. Tudi kadar revijo naro~ite za darilo svojcu ali prijatelju. In {e ve~, obdarovancu po{ljemo ne le revijo, marve~ tudi ~estitko v va{em imenu.

In ne le to! Ko naro~ite Misterije, boste morda izbrani in dobili lepo darilo.

Pa tudi to {e ni vse! Kot naro~nik boste lahko uveljavljali posebne akcijske popuste, ki znesejo tudi do 20 odstotkov. In {e kaj dobrega se vam lahko zgodi, ko pokli~ete 01/231 93 60 in postanete naro~nik revije, ki je med nami ‘e petnajst let.

P. S.: Bralcu, ki se spra{uje, kje le‘i Jezusovo telo, predlagam, da prebere knjigi Jezus je ‘ivel v Indiji in Zarota proti Jezusu. 19

20 17:49

21

22

23

24

25

26

27

07:36

28

29

07:46

-

APRIL

30

1

2 11:08

07 -

Misteriji 5


Z ANIMIVOSTI

KRHKE KOSTI

DO@IVETI STO LET

Z

P

rvorojenstvo in mladost matere sta odlo~ilna za dolgo ‘ivljenje. To sta ugotovila Natalia in Leonid Gavrilov z Univerze Chicago v raziskavo, ki je vklju~evala 991 stoletnikov, rojenih v ZDA med leti 1875 in 1899. Izsledki raziskave so pokazali, da na doseganje visoke starosti stotih let vplivata zlasti dva dejavnika: prvorojenstvo in starost oziroma mladost matere. Prvorojenci imajo 1,7-krat ve~jo mo‘nost da upihnejo sto sve~k na torti od njihovih kasneje rojenih bratov in sestra. Drugi in {e pomembnej{i dejavnik pa naj bi bil starost matere ob povitju prvorojenca, saj so stoletnih prvorojencev, katerih matere so bile mlaj{e od 25 let, na{teli dvakrat ve~. Raziskovalci predvidevajo, da imajo mlaj{e matere v ‘ivljenju manj skritih infekcij, ki lahko vplivajo na zarodek, ter da imajo bolj{a in kvalitetnej{a jaj~eca. D Foto splet

Foto splet

dravila zoper te‘ave z ‘elod~no kislino oslabijo kosti in znatno pove~ajo tveganje za njihov zlom, so dognali znanstveniki in dokazali, da jemanje tovrstnih zdravil, ki so dostopna tudi brez recepta, lahko zmanj{a sposobnost vsrkavanja kalcija, potrebnega za mo~ne kosti. [tudija na ve~ kot 50 let starih preiskovancih, ki so najmanj leto dni jemali zdravila PPI (zaviralce protonske ~rpalke), kot sta denimo omeprazol in lansoprazol, je pokazala, da imajo kar za 44 odstotkov ve~je tveganje za zlom kolka. Dalj{e jemanje PPI-jev pa to tveganje {e pove~a. D

SO KIRURGI LEP[I OD DRUGIH ZDRAVNIKOV?

OPTIMISTI @IVIJO DLJE

O

Foto splet

6 - APRIL 07 -

r. Christopher Gussa iz Arizone je pri pacientih opazil vrsto zdravstvenih problemov, ki so bili povezani z negativnimi ~ustvi. Pravi, da je menda leta 1933 na Kitajskem umrl zeli{~ar Li Ching Yun, ki naj bi do‘ivel najmanj 197 let in ~igar nasvet za dolgo in sre~no ‘ivljenje je bil, da ne smemo dopustiti, da nas kar koli razjezi. Da optimisti ‘ivijo dlje, je ugotovila tudi {tudija, ki je zajemala skoraj 7000 ljudi in trajala ve~ kot 40 let. Ljudje, ki so bili v mladosti optimisti, so imeli veliko ve~je mo‘nosti za dalj{e ‘ivljenje. Pesimisti pa so imeli kar za 42 odstotkov ve~jo mo‘nost smrti zaradi razli~nih vzrokov, so ugotovili raziskovalci. Optimizem naj bi vplival na manj{o depresivnost in bolj zdrav na~in ‘ivljenja. Skoraj dvakrat ve~ testirancev je bilo uvr{~enih v kategorijo pesimistov, zatorej pustimo optimizmu prosto pot! D

Foto splet

D

dgovor na zgornje vpra{anje poznajo raziskovalci in sicer na podlagi {tudije, v kateri so primerjali {tudente mo{kega spola. Vi{ji in lep{i {tudentje se bolj nagibajo k opravljanju kirur{kih posegov, ni‘ji {tudentje povpre~nega videza pa bolj u‘ivajo kot navadni zdravniki. Da bi potrdili rezultate raziskave, so na Univerzi v Barceloni naredili enostaven preizkus, ki je zajemal 24 zdravnikov (12 kirurgov in 12 navadnih zdravnikov) pribli‘no iste starosti. Izmerili so njihovo vi{ino in jih slikali, slike pa je nato ocenila skupina osmih ‘ensk. Rezultati so potrdili, da so kirurgi v povpre~ju vi{ji in lep{ega videza od navadnih zdravnikov. D


Z ANIMIVOSTI

Shyama ekskluzivno iz Brazilije

»CHUPACABRA« – KRVOSES IZ VESOLJA

P

Foto osebni arhiv

Foto osebni arhiv

ri~evanja o mrtvem govedu, kozah in koko{ih v predelih Ju‘ne in Severne Amerike niso ve~ posebna novica … a so kljub temu vedno znova pretresljiva! Omenjene ‘ivali so sicer velikokrat ‘rtve mesojedih zveri, toda premnoga trupla – na za~etku predvsem koze, potem tudi ovce, teleta in koko{i – so brez vsake sledi o rivalstvu med ‘ivalmi, brez kapljice krvi v telesu, z odstranjenimi glavnimi organi ter z nenavadnim rde~im made‘em na vratu. Ko se je pred desetimi Pojav se je raz{iril po vsem bra«, kar v portugal{~ini poleti pojavil prvi primer v Por- svetu, saj so enake znake umor- meni »koza izsesalka«. Lastni- {ena trupla ‘ivali z odrezatoriku, s stotinami pomorje- jenih ‘ivali opazili tudi v [pa- ca fazende v Ju‘nem São Ca- nimi u{esi, brez prelite kanih »posu{enih« koz, kasne- niji, na Portugalskem, v Indiji. etanu, v zvezni dr‘avi São Pa- pljice krvi na tleh. je v Severni Ameriki in potem olo, je ob prvih primerih naGovorilo se je tudi o naz najve~ prijavljenimi primepadov na koze na bitje spusti- padih na ljudi, a brez smrtri v Braziliji, nih~e ni vedel la pse, a ko je po nekaj minu- nih ‘rtev. Avgusta lani so kaj bi naj to bilo, dokler se nitah pasjega laje‘a vse potih- na pode‘elski cesti v ZDA so pojavili o~ividci z razli~nilo, je na kraju na{la le posu- na{li povo‘eno truplo nenih predelov Brazilije: z obnavadne ‘ivali, ki naj bi primo~ij zvezne dr‘ave São Papadalo »chupacabri«; prvo ulo, Minas Gerais in Paratruplo, ki je pri{lo na u{esa na. Vsa pri~anja so vsebomedijem, so na{li ‘e nekaj let vala podoben opis popolnoprej v Mehiki. Znanstveniki ma nezemeljskega bitja z ne najdejo razlage, saj niso nenavadno zunanjostjo in uspeli dobiti nobenega trupmo~no svetle~imi se o~mi; la, ljudje iz ruralnih predeod pasu navzdol kozji trup, lov menijo, da so to volkozgornji del podoben opidlaki ali vesoljci, ufologi pa som bitij iz vesolja. dokazujejo, da so mrtve ‘ivaPovo‘eno truplo ‘ivali iz ZDA li {e en primer dela nezemMisteriozen primer brez v lanskem letu, ki naj bi bila ljanov in ne izklju~ujejo mo‘logi~ne razlage je pritegnil chupacabra nosti, da je bitje morda cevse vrste medijev, ki so ugiBitje napada pono~i, brez lo njihova doma~a ‘ival. [e bali, ali gre za E.T.-ja, vam- ve~jih sledi, odstrani glavne en misterij, zavit v temo, v kapirja ali volkodlaka, vzburil notranje organe in ‘ivali pu{terega je vpletena misti~na, pa je tudi glave znanstveni- ~a brez kapljice krvi, zaradi vseprivla~na Brazilija … D kov in pa, jasno, ufologov. ~esar je dobilo ime »chupaca- Koza z znamenjem Postavljanje dru`inske konstelacije je terapija za odkrivanje in preseganje omejitvenih vzorcev v dru`ini oziroma rodbini; notranja slika dru`inskega `ivljenja postane vidna in ljubezen dobi mo`nost, da znova ste~e. Na delavnico lahko pridete sami ali v dru`bi in se sami odlo~ite, ali boste v njej aktivno sodelovali ali pa si boste vse dogajanje le ogledovali.

NOVA

DRU@INSKA POSTAVITEV Prva leto{nja delavnica bo v soboto 7. aprila v Termah Dobrna. Vodila jo bosta zakonca Milica in Janusz Kubiak od desetih do pribli`no pol sedmih popoldne v Modrem Salonu. Vmes bo kosilo, ki je vra~unano v ceno 30 €. Informacije in prijave: 03/780 80 00; faks 03/780 81 11 info@terme-dobrna.si, www.terme-dobrna.si

-

APRIL

07 -

Misteriji 7


Z ANIMIVOSTI

MEDITACIJE NA BLAGODEJNIH ZDRAVILNIH MESTIH IN PREPOZNAVANJE ZDRAVILNIH ENERGIJ Z avtobusom se odpeljemo na Kure{~ek, kjer bomo obiskali cerkvico Marija kraljica miru, ugotavljali blagodejne energije na tem podro~ju in imeli meditacijo zdravljenja. [e preje se bomo ustavili v cerkvi sv. Mihaela v ^rni vasi. Po meditaciji se bomo odpeljali do rojstne hi{e Primo`a Trubarja v Ra{ci, pot nadaljevali na Turja{ki grad in delavnico zaklju~ili pozno popoldne z ogledom Taborske jame. Vseskozi bomo pridno merili energije. S seboj prinesite nihala, rozete in steklenice za vodo. Delavnico vodi Jo`ica Petkov{ek, predsednica dru{tva radiestezistov Ljubljana. Cena za celodnevno delavnico, meditacijo, vodenje, avtobusni prevoz in kosilo je 30 €. Naro~niki na revijo Misteriji imajo 10% popusta. Obvezna predhodna prijava na tel. 031 223 624 Jo`i ali e-mail jozi@radiestezija.org

ALI SMO MARSOVCI?

@IV PRAZGODOVINSKI MORSKI PES

V

Shizuoki na jugu Tokia so ujeli ‘ivega prazgodovinskega morskega psa. »@ivi fosil« je zelo redka vrsta morskega psa, ki se je skozi evolucijo od prazgodovinskih ~asov le malo spremenila. Strokovnjaki so bili navdu{eni, da so lahko posneli {e ‘iv primerek te vrste in z njim celo plavali. Obi~ajno prebiva v globini med 600 in 1000 metri in le redkokdaj ga imajo mo‘nost videti ‘ivega. Ko so 1,6 metra dolg primerek ujeli in namestili v morski bazen, je bil v zelo slabem stanju in je po nekaj urah pogonil. Strokovnjaki predvidevajo, da je bil, ker je bil tako blizu povr{ja, najbr‘ hudo bolan ali pa zelo izmu~en. D Foto splet

21. aprila 2007 bo na Kure{~ku delavnica

STONEHENGE IMA BRATCE

N

edavna izkopavanja na Salisbury Plainu na jugu Anglije so pokazala, da je imel sloviti Stonehenge dru‘bo, saj so v njegovi bli‘ini odkrili {e dve veliki kamniti formaciji. Ena skupina megalitov iz pe{~enjaka le‘i dobre tri kilometre vzhodno

Foto splet

zsledki raziskave mednarodnega tima raziskovalcev utegnejo omajati tiste, ki so prepri~ani, da se je ‘ivljenje za~elo na Zemlji. V raziskavi so preverjali kontroverzno teorijo, po kateri naj bi se ‘ivljenje na Zemlji razvilo po tem ko so meteoriti, ki so zaradi velikega trka pri{li z Marsa, na Zemljo prinesli primitivne organizme. Ti organizmi naj bi pre‘iveli trk, potovanje po vesolju in bli‘nje sre~anje z Zemljo. Znanstveniki so ustvarili vse potrebne okoli{~ine, podobne potovanju takih mikrobov ter preverili, ali resni~no lahko pre‘ivijo tak{no pot. Na njihovo presene~enje je bil odgovor pozitiven. V reviji Icarus so zapisali, da je poskus mo~an dokaz v prid mo‘nosti prenosa ‘ivljenja z Marsa ali kakega podobnega planeta na Zemljo. D

Foto splet

I

od Stonehenga, druga skupina kamnov pa na podro~ju starodavnega lesnega kroga. Videti je, da je bilo v preteklosti zgrajenih ve~ podobnih monumentov, ki so skupaj tvorili ve~ji kompleks. Na prvem najdi{~u so na{li tudi delno upepeljene ostanke dveh oseb. Na{li so tudi kamnite no‘e, lon~ene posode in druge predmete. Najbolj zanimiv pa je redek kristal, za katerega domnevajo, da izvira iz podro~ja Alp. D

»ICE« V VSAK MOBILNIK!

Z

amislimo si, da do‘ivimo nesre~o ali sr~ni napad. Nekdo nam prisko~i na pomo~ in najde na{ mobilnik, vendar ne more vedeti, koga naj pokli~e, da bi obvestil doma~e. V imeniku mobilnika in seznamu zadnjih klicev je na stotine imen in {tevil, toda katero je pravo za klic v primeru nesre~e? V ta namen imejmo v mobilniku eno ali ve~ telefonskih {tevilk shranjenih pod {ifro ICE (In Case of Emergency ali »za nujne primere«). Zamisel je dobil nek britanski zdrav-

8 - APRIL 07 -

nik, ki je opazil, da je ob nesre~ah pogosto prisoten mobilnik ponesre~enca, a ponavadi nih~e ne ve, katero {tevilko naj pokli~e. Ko pa je »East Anglican Ambulance Service« po nesre~i v Londonu spro‘ila ICE kampanjo, so de‘urni uslu‘benci in zdravniki v kriti~nih situacijah lahko hitro stopili v stik z najbli‘jimi sorodniki. [e danes v imenik svojega mobilnika vnesite imena za nujne primere. Za ve~ kot eno kontaktno ime vpi{ite ICE1, ICE2, ICE3 itd. D


Vsi bolniki nosijo v sebi enega ali ve~ zajedavcev

Skriti vzrok bolezni D

r. Hulda Regehr Clark, ameri{ka biologinja, trdi, da sta za pojav bolezni kriva samo dva dejavnika: paraziti in onesna‘evalci okolja, ki so nakopi~eni v telesu. Njena odkritja so popolnoma spremenila razumevanje nekaterih bolezni in na{o predstavo o njih. Njene izku{nje je v Nem~iji na naturopatski kliniki na bolnikih prou~eval zdravilec Alan E. Baklayan in izku{nje strnil v knjigi Paraziti – skriti vzroki mnogih bolezni. V knjigi, ki je prevedena v sloven{~ino, natanko opisuje, kako se lahko sami ali s pomo~jo zdravilcev znebimo nadle‘nih povzro~iteljev bolezni. Iz knjige povzemamo nekaj odlomkov. Ugotovitve dr. Clarkove so pritegnile tudi mene in kmalu sem za~el sistemati~no testirati svoje bolnike. Z za~udenjem sem spoznal, da je bilo mogo~e obremenjenost s paraziti dokazati pri vseh. Metodo in pripomo~ke (frekven~ni generator) dr. Clarkove sem povzel potem ko sem ‘e vrsto let izvajal resonan~no terapijo Bicom in opravljal testiranja z elektroakupunkturo. Izkazali so se kot izjemno u~inkoviti in zanesljivi. Po mojem prepri~anju bi morali izsledki dr. Hulde Clark postati predmet sistemati~nih raziskav in sestavni del koncepta naravnega zdravljenja.

Za pojav bolezni sta kriva samo dva dejavnika: paraziti in onesna‘evalci okolja. literature jasno razvidno, da povezave {e zdale~ niso niti raziskane niti pojasnjene. Takoj mi je postalo jasno, da znanost nameni svojo pozornost parazitom le v primeru, ko se ti v obilnih koli~inah poka‘ejo v bolnikovem blatu, izbljuvkih ali pa so organi ‘e tako prizadeti, da je njihovo delovanje vidno oslabljeno. Poleg tega lahko laboratorijske preiskave doka‘ejo le ve~je oku‘be s paraziti, manj{ih

Da bi se zna{el v neskon~ni mno‘ici latinskih imen razli~nih vrst in rodov parazitov ter poglobil svoje znanje o teh patogenih organizmih, sem poiskal strokovno literaturo o parazitologiji. Hotel sem spoznati, kak{en u~inek ima njihov metabolizem na ~loveka. A ‘e na za~etku sem bil zelo razo~aran, saj je bilo iz

Foto L. Z.

MILIJARDA GLISTAVIH LJUDI

Generator frekvenc za odpravljanje zajedavcev. Ve~ informacij o tem generatorju, njegovi uporabi in drugih naravnih sredstvih za preganjanje zajedavcev najdete na www. drclark.com

pa s svojimi metodami niso sposobne odkriti. ^e pogledamo svetovno statistiko, ‘e na prvi pogled opazimo, katere vrste parazitov prevladujejo med svetovnim prebivalstvom. Svetovna zdravstvena organizacija je ocenila {tevilo s paraziti oku‘enih oseb v svetovnem merilu. PO PODATKIH SZO IZ LETA 1995 JE STANJE SLEDE~E: ~love{ke gliste (Ascaris species) ......................... 1,2 milijardi podan~ice (Enterobius vermicularis/Oxyuria) ....... 1,2 milijardi rudarska glista (Ancylostoma duodenal) ...................................... 500 milijonov Clonorchis sinensis ........................ 40 milijonov Entamoeba histolytica .............. 500 milijonov metljaj Fasciolopsis buskii ..................................................... 20 milijonov Leishmania ........................................... 40 milijonov Pneumocystis carinii ........... 400 milijonov Schistosoma haematobium ....................... 100 milijonov parazitska glista Strongyloides ........................... 100 milijonov trakulja (Taenia) ............................. 80 milijonov Toxoplasma gondii ............ oku‘enih 50 % lasnica ali trihina (Trichinella spiralis) ........... 40 milijonov Trichomonas vaginalis ........ 80 milijonov bi~eglavec (Trichuris trichuria) ........ 600 milijonov ^e se{tejemo odstotke vseh oku‘b, ki jih laboratorijske preiskave zaradi premajhnega obsega ne morejo odkriti, ni

-

APRIL

07 -

Misteriji 9


VZROK BOLEZNI

ni~ nenavadnega, da patogene organizme najdemo pri ve~ini bolnikov. Na tem mestu brez la‘ne skromnosti ponovno poudarjam, da lahko prisotnost parazitov doka‘em prav pri vsakem svojem bolniku.

STRATEGIJA PARAZITOV Klini~ni podatki nam dajo tudi pomembne informacije o »strategijah« posameznih parazitov. Z izrazom »strategija« mislim na~in, s katerim se ti zavarujejo pred presnovnimi in obrambnimi mehanizmi gostitelja. Nekatere strategije so znane in se berejo kot napeta kriminalka. 1. Paraziti sami sebe zavarujejo s pomo~jo mukopolisaharidov, makromolekul, ki se pogosto nahajajo v vezivnem tkivu in jih na{ imunski sistem ne zazna. Paraziti jih pripnejo na svojo povr{ino kot nekak{en pla{~, ki slu‘i kot magi~no ogrinjalo ali slepilo. Angle{ki izraz »surface coat« lepo opi{e njihovo vlogo. Poleg tega lahko paraziti nenehno spreminjajo lastnosti mukopolisaharidov, tako se zlahka prilagajajo telesnim obrambnim mehanizmom in ostanejo neopa‘eni. 2. Prihaja do molekularne mimikrije, kar pomeni, da paraziti prevzamejo ali ustvarijo podoben epitop kot lastni tkivni agensi gostitelja (na{e lastne snovi) in ga vgradijo v svoj povr{inski pla{~. 3. Paraziti prikrijejo svoj obstoj s protitelesi svojega gostitelja. 4. V ve~ stopnjah razvoja se naselijo v tistih organskih sistemih, ki imajo oslabljeno imunsko za{~ito, na primer v mo‘ganih. 5. V gostitelju pride do imunosupresije; paraziti se ve‘ejo na gostiteljeva protitelesa, kar spodbudi gostiteljeve limfocite-B, da za~nejo proizvajati pretirane koli~ine protiteles, to pa imunski sistem slednji~ povsem iz~rpa. ^e upo{tevamo to »premeteno« naravo parazitov, lahko vidimo, da ni ni~

10 - APRIL 07 -

4. S svojimi presnovki povzro~ajo zastrupitev (intoksikacijo), na primer Trypanosoma cruzi, klopi, paraziti, ki spremljajo malarijo. 5. So vzrok sekundarnih bakterijskih oku‘b, ki povzro~ijo {e ve~jo {kodo kot sami paraziti (na primer Entamoeba, li~inke glist v plju~ih). 6. Ujamejo in prena{ajo druge patogene organizme kot ektoparazite (na primer protozoje, gliste, tudi bakterije in viruse, ki ‘ivijo na povr{ju gostitelja).

nenavadnega, ~e ve~ine parazitov ne moremo odkriti s klini~nimi metodami. Postane nam tudi jasno, da jih ne smemo podcenjevati. Povrh vsega terapije ne za~nejo u~inkovati tako hitro kot bi si ‘eleli. Konvencionalno zatiranje parazitov z zdravili se ni izkazalo kot zelo u~inkovito in je povezano s {tevilnimi stranskimi u~inki. Farmacevtska podjetja in druge odgovorne ustanove ali posamezniki se tega vsekakor ne zavedajo. Na enem izmed antihelmintikov, ki ga je mogo~e kupiti brez recepta, sem prebral: »Kromosomske spremembe in posledi~ne genetske okvare niso bile dokazane, niso pa izklju~ene.« Kak{no »dobrodo{lico« nam izreka Talodomid? Kmalu sem spoznal, da moram obstoje~e izsledke vgraditi v terapevtski, naravni koncept in se nato vpra{al, kaj klini~na parazitologija pravzaprav sploh ve o svoji patogenosti? Paraziti ogro‘ajo svojega gostitelja na razli~ne na~ine: 1. Mehansko uni~ujejo celice in organe (na primer Plasmodium, Onchocerca, Ancylostoma). 2. Spodbujajo tkiva k razmno‘evanju in v ekstremnih primerih povzro~ajo maligen razrast celic. Mali jetrni metljaj (Dicrocoelium dendriticulum) lahko na primer povzro~a raka. SZO ga je ozna~ila kot kancerogenega. 3. Sesajo vitalne sokove, s katerimi se prehranjujejo (na primer Diphyllobothrium, pijavke).

KROG V GOSTITELJU

Foto J. Vetrovec

SKRITI

Za razli~ne bolezni je mogo~e naro~iti programe za odpravo parazitov, ki te bolezni povzro~ajo.

Na primeru treh pogostih parazitov si oglejmo, kako poteka njihov razvojni krog v gostitelju, da bomo la‘e razumeli povezanost z bolezenskimi simptomi. A SCARIS LUMBRICOIDES (navadna ~love{ka glista) Mikrobiologi ocenjujejo, da je z navadno ~love{ko glisto oku‘ena pribli‘no ena milijarda ljudi. V jugovzhodni Aziji, Afriki in Latinski Ameriki naj bi bilo oku‘enega do 97 odstotkov prebivalstva. Jaj~eca ~love{ke gliste so tako majhna, da lahko potujejo s krvjo po vsem telesu in skozi vse ‘ile. Samice ‘ivijo v ~revesju gostitelja, kjer izle‘ejo do 200.000 jaj~ec na dan. Jaj~eca pridejo na prosto z iztrebki. ^lovek se lahko oku‘i s hrano, na primer z neoprano zelenjavo. Po zau‘itju se jaj~ece v novem gostitelju razvije v tako imenovano »li~inko 2«, ki potuje po krvnem obtoku in vstopi v jetra, kjer nadaljuje svoj razvojni ciklus. Parazit se takrat imenuje »li~inka 3«; ta lahko prodre v kri in potuje skozi srce v plju~a, kjer jih najdemo v precej velikem {tevilu. Nato vstopi v plju~ne me{i~ke, kjer povzro~a ob~utek dra‘enja, zato ~lovek mo~no ka{lja. Li~inka lahko sama prileze v sapnik in jo izka{ljamo ali pa se po po‘iralniku vrne nazaj v ~revesje, kjer se razvije v odraslo, spolno zrelo glisto in za~ne le~i jaj~eca. Ta opazimo v blatu. Med prehodom skozi plju~a se lahko pojavijo vro~ina, plju~nica in nasploh


ve~ja dovzetnost za vnetja. Med bivanjem parazitov v ~revesju prizadeta oseba ~uti bole~ine v trebuhu, bruha, lahko pride tudi do vnetja potrebu{nice ali enteritisa. ^love{ka glista se lahko iz ~revesja preseli tudi v ‘ol~ne vode ali izvodilo trebu{ne slinavke. Prisotnost ~love{ke gliste vedno preverjamo v ~revesju, krvnem obtoku, jetrih, ‘ol~niku, limfi, trebu{ni slinavki in v tankem ~revesu. V praksi sem jih namre~ odkril v vseh teh telesnih organih oziroma sistemih. Njihovo prisotnost sem dokazal tudi v vezivnem tkivu in ko‘i. Morda presene~a podatek, da sem odkril jaj~eca navadne ~love{ke gliste v plju~ih skoraj vsakega astmatika in skoraj pri vseh bolnikih s trdovratnim bronhitisom. ENTEROBIUS VERMICULARIS (otro{ka podan~ica) Podan~ica ‘ivi v spodnjem delu ~revesja. Samci ‘ivijo globlje v ~revesju, samice pa obi~ajno tik ob zadnji~ni odprtini, kjer le‘ejo jaj~eca v ko‘ne gube zunaj danke (od tod parazitom tudi ime). Pono~i, ko otrok spi, zleze samica do zadnji~ne odprtine in za~ne odlagati jaj~eca, kar otroka zelo srbi, zato se praska. S praskanjem zanese jaj~eca za nohte in se ponovno oku‘i. Podan~ice so dolge do 1 cm. Povzro~ajo ~revesne motnje in drisko. Samice lahko zaidejo tudi v se~ila in trebu{no votlino, zato ni presenetljivo, ~e jih pogosto najdemo pri otrocih, ki to‘ijo za nespecifi~nimi bole~inami v predelu trebuha in slepi~a. Njihovo prisotnost sem dokazal ‘e v tolikih primerih, da sem se za~el po tihem spra{evati, koliko slepi~ev je bilo po nepotrebnem odstranjenih, ker so bile za te‘ave krive le podan~ice. Odkril sem tudi, da so pri ‘enskah, ki to‘ijo zaradi raznih bole~in, povezanih z menstruacijskim ciklusom, najpogostej{i parazit prav podan~ice. ANCYLOSTOMA (rudarska glista) Rudarska glista obi~ajno ‘ivi v jejunumu (tankem zgornjem ~revesu) in po

VZROK BOLEZNI

Foto J. Vetrovec

SKRITI

Eden izmed {tevilnih generatorjev, ki so naprodaj po vsem svetu.

telesu potuje na enak na~in kot ~love{ka glista. Na svoji poti se odlaga v drugih organih. Zna~ilnost rudarske gliste je, da se ulovi in pripne na membrane sluznic ter za~ne srkati kri, ki jo potrebuje za prehranjevanje, predvsem pa za dihanje. Skoraj vso kri izlo~i v neprebavljeni obliki, zaradi ~esar prizadeta oseba izlo~a krvavo (temno obarvano) blato. Ker potrebuje vedno nove vire krvi, svoja sidri{~a pogosto spreminja. Posledica so {tevilne razjede na sluznicah. Med prehajanjem li~inke skozi ko‘o pride do srbenja in nastajanja papul, prehod skozi plju~a lahko povzro~i bronhitis. Prisotnost rudarske gliste lahko povzro~a {e {tevilne druge zaplete, kot so otekanje bezgavk, bole~ine v ‘relu, ‘elod~no-~revesne te‘ave in celo slabokrvnost. Zelo verjetno obstaja tudi povezava med oku‘bo z rudarsko glisto in ulcera-

tivnim kolitisom. Klini~ne raziskave ka‘ejo, da se ta parazit zavrta v membrano sluznice in tam povzro~i manj{o krvavitev, z izsesano krvjo se nato prehranjuje. Zanimivo je, da sem zelo pogosto odkril prisotnost rudarske gliste v povezavi z vnetjem kolona in prav tako pogosto v povezavi z nepojasnjenimi okultnimi krvavitvami, pa tudi pri bolnikih z bronhitisom.

ZAVAROVANJE PRED PARAZITI Pri prebiranju strokovne literature s podro~ja mikrobiologije in parazitologije ne moremo mimo ugotovitve, kako nemo~na je na tem podro~ju konvencionalna medicina. Ljudem celo svetuje, naj se izogibajo podro~ij, kjer so oku‘be s paraziti pogoste. Najpogostej{i profilak-

-

APRIL

07 -

Misteriji 11


VZROK BOLEZNI

ti~ni ukrep v boju proti parazitom je skrb za osebno higieno, ~isto~o odpadnih voda in ~isto~o ‘ivil. To pomeni – operimo sadje in zelenjavo. Nasvet je prakti~en. Posebno pozornost moramo nameniti ~i{~enju solate, saj je lahko na njene liste za{el kateri koli pol‘ in tam odlo‘il jaj~eca ali li~inke. Mnogi paraziti uporabljajo namre~ pol‘e kot prehodne gostitelje. Priporo~ljivo je tudi, da hrano kuhamo. Kancerogeni parazit Fasciolopsis buskii (~revesni metljaj), ki se nahaja v govejem mesu, je dober razlog, zakaj mora biti meso vedno dobro toplotno obdelano. Oku‘ene osebe naj u‘ivajo sredstva za zatiranje parazitov. In nenazadnje se moramo zavedati, da so idealni gostitelji parazitov tudi {tevilni hi{ni ljubljen~ki, zato se moramo izogibati tesnega stika z njimi, zlasti stika s sluznicami. ^e se ‘elimo ubraniti bolezni, moramo upo{tevati vse na{tete nasvete. Pomembno je predvsem, da si pred vsakim obrokom umijemo roke, redno skrbimo za nohte in izvajamo druge normalne higienske ukrepe. Hi{ni ljubljen~ki morajo dvakrat na leto zau‘iti sredstvo za zatiranje parazitov. Kljub {e tako vestnemu izpolnjevanju vseh ukrepov je stik s paraziti, njihovimi jaj~eci ali li~inkami v hrani in vodi skorajda neizogiben. Re{evanje problema moramo zato zastaviti {ir{e. Ne smemo tudi postati obsedeni s paraziti in videti nevarnosti v vsaki ‘ivali ali ‘ivilu. Razlog, zakaj se nekateri ljudje oku‘ijo, drugi pa so za oku‘bo s paraziti imuni, je v notranjem okolju posameznika, njegovi konstituciji in ustrezni predispoziciji. Poiskati moramo dejavnik, ki slabi imunski sistem, ter ugotoviti, od kod in s ~im so paraziti za{li v na{e telo. Obremenitve iz okolja, ki slabijo organizem, moramo odpraviti in tako pomagati telesu, da se la‘e upre ponavljajo~emu se stiku s paraziti. Posebna pozornost je potrebna pri huj{ih obolenjih, zlasti avtoimunskih boleznih, hudih alergijah, raku in podobno. ^e imamo doma~e ‘ivali, ni dovolj, da dvakrat letno poskrbimo za zatira-

12 - APRIL 07 -

Foto L. Z.

SKRITI

V tej knjigi so zbrane izku{nje nem{kega zdravilca, ki zdravi tako, da preganja parazite.

nje zajedavcev. V obdobju, ko prejemamo protiparazitno terapijo, naj za na{e ljubljen~ke skrbijo sorodniki ali prijatelji, ali pa jih nastanimo v »hotelu« za ‘ivali. Ne posku{ajmo pa se jih trajno znebiti, saj ‘ivali niso krive za obremenitve okolja. Od njih se lo~imo le za kratek ~as, dokler si na{ imunski sistem ne opomore. Kadar prizadeta oseba trpi za hudo ali srednje hudo obliko bolezni, naj protiparazitno terapijo izvajajo tudi njeni dru‘inski ~lani. Na tem mestu svetujem nakup frekven~nega generatorja Zapperja; le-ta oddaja frekvence, ki uni~ijo vse bakterije, viruse in parazite. Po dvotedenski uporabi aparata zado{~a dru‘inskim ~lanom tako imenovani »vzdr‘evalni odmerek«, ki prepre~i, da bi se obolela oseba v stiku z dru‘inskimi ~lani ponovno oku‘ila. Po podatkih SZO je leta 1995 pribli‘no 50 dr‘av poro~alo o oku‘enosti svojega prebivalstva z jetrnim metljajem. Parazitologi kot mo‘nega krivca navajajo u‘ivanje vodne kre{e, oku‘ene z eno od razvojnih stopenj jetrnega metljaja (metacerkov), zato odsvetujejo u‘ivanje surove vodne kre{e. Preventivni ukrepi za prepre~evanje oku‘b s trakuljo so higiensko odstranjevanje fekalij (vsebin greznic naj ne bi odva‘ali na travnike), stroga osebna higie-

na in zatiranje prena{alcev razvojnih oblik trakulje. Jaj~eca trakulje se zadr‘ujejo v mi{icah govedi ali svinje, kjer se razvijejo v ikre ali tako imenovane cisterke. Ikre so s prostim o~esom nevidne, odkrije jih samo veterinar pri laboratorijskem pregledu mesa. Meso zaklane ‘ivali mora vedno pregledati veterinar! ^rni zakoli so prepovedani. ^lovek se oku‘i z u‘ivanjem premalo termi~no obdelanega mesa oku‘enih ‘ivali, zato je pomembno, da je temperatura mesa med pripravo tudi v notranjosti nad 80 °C. ^loveku nevarne so predvsem velike koli~ine cisterkov, manj{e koli~ine uspe{no uni~i proces globokega zamrzovanja (vsaj deset dni pri –15 °C). Surovo ali na pol surovo meso je nevarno. V svoji dolgoletni praksi sem ugotovil, da imajo osebe, ki so alergi~ne na kravje mleko, skoraj brez izjeme ~love{ke gliste. Uradna medicina to vrsto parazitov zatira z zelo u~inkovitimi sredstvi, kot so pirantol, pamoat, mebendazol in albentazol. @al imajo lahko resne stranske u~inke. Ker obi~ajni odmerek teh sredstev ne uni~uje prehodnih razvojnih oblik parazitov, je potrebno zdravljenje po dveh ali treh tednih ponoviti. Ker sem v {tevilnih testiranjih opazoval razvojni krog li~ink in njihovo trdo‘ivost, na tem mestu svetujem izogibanje jemanju teh kemi~nih sredstev, razen pri akutnih oku‘bah, ki zahtevajo nujno zdravljenje. Svetujem naravne terapije, kot je na primer bioenergetska. Opisani primeri so zgovoren dokaz, da je stik s paraziti v vsakdanjem ‘ivljenju prakti~no neizogiben. Kaj naj torej storimo? Vsekakor skrb za osebno higieno in krepitev imunskega sistema, hkrati z detoksifikacijsko terapijo. Ohranjanje vitalnosti je za ~loveka zelo pomembno, saj se le ~lovek z obilo ‘ivljenjske energije zmore brez strahu zoperstaviti bremenu parazitov. Izjema so seveda hude kroni~ne bolezni. V teh primerih mora sodelovati vsa dru‘ina in se strogo izogibati neposrednim stikom z ‘ivalmi ter u‘ivanju surovega ali pol surovega mesa, zlasti svinjine. R. M.

D


Datum rojstva vpliva na nas veliko bolj kot bi pri~akovali

Rojeni pod nesre~no zvezdo Z

vezda, pod katero smo rojeni, dolo~a, v kak{no osebo se bomo razvili. Obstajajo trdni dokazi, da mesec rojstva ne vpliva le na na{o osebnost, temve~ tudi na zdravje, {e zlasti nagnjenost k resnim du{evnim boleznim. Odgovor ni v horoskopih in astrolo{kih znamenjih. Zvezda, o kateri govorimo, je zvezda, pod katero je bil rojen vsak izmed nas – Sonce. Dokazano je, da ima oseba, rojena v dolo~enem letnem ~asu, majhno, vendar statisti~no pomembno pove~anje tveganja, da zboli za depresijo, shizofrenijo ali anoreksijo. Vpra{anje torej ni, ali letni ~as vpliva na du{evnost, temve~ kako vpliva nanjo. Odgovor na to vpra{anje bi nam lahko podal pomembne smernice, kako ukrepati, da bi tovrstne du{evne bolezni prepre~ili.

Zdi se, da je samomorilnost pogojena z letnim ~asom in dose‘e vrhunec v mesecih z najdalj{imi dnevi. Zdi se, da je letni ~as rojstva povezan {e s {tevilnimi drugimi nev{e~nostmi. Nedavna raziskava ve~ kot 25.000 samomorov v britanskih pokraji-

nah Angliji in Walesu je pokazala, da je bilo med nesre~ne‘i 17 odstotkov ve~ samomorilcev, ki so se rodili aprila, maja in junija, kot pa v drugih mesecih. Na severni zemeljski polobli je takrat pozna pomlad oziroma zgodnje poletje. Tudi anoreksija ima svoje »mesece« – zanjo na severni polobli pogosteje obolevajo rojeni med aprilom in junijem. Vendar pa to {e ne pomeni, da je bolje imeti rojstni dan pozneje v letu. Jesenski rojstni datumi so po podatkih raziskav po-

Vpliv letnih ~asov na du{evno zdravje so opazili ‘e davnega leta 1929, ko je {vicarski psiholog Moritz Tramer poro~al, da pozimi rojeni ljudje pogosteje zbolijo za shizofrenijo. Danes vemo, da imajo osebe, rojene na severni zemeljski polobli februarja, marca ali aprila, za 5 do 10 odstotkov ve~je tveganje za shizofrenijo kot tisti, rojeni v drugih mesecih. Ta u~inek se je skozi desetletja vedno znova potrjeval in {e zdale~ ni nepomemben. Po podatkih raziskave, ki so jo opravili v univerzitetni bolni{nici Aarhus na Danskem, je verjetnost, da bo v zimskih mesecih rojena oseba zbolela za shizofrenijo, skoraj dvakrat ve~ja kot pri tistih, pri katerih se bolezen pojavlja v dru‘ini.

Ilustracija splet

SHIZOFRENIJA POGOSTEJŠA NA SEVERNI POLOBLI

Pove~ano tveganje za nekatere du{evne bolezni je pri prebivalcih severne zemeljske poloble povezano z njihovim datumom rojstva.

-

APRIL

07 -

Misteriji 13


R OJENI

POD NESRE ~ NO ZVEZDO

vezani z osem odstotkov ve~jim tveganjem za do‘ivljanje napadov panike ter majhnim, vendar pomembnim pove~anjem tveganja za pojav alkoholizma pri mo{kih. Kako letni ~asi vplivajo na tveganje za posamezne du{evne bolezni, je velik izziv za epidemiologe. [e do nedavnega je veljalo prepri~anje, da je ve~je tveganje za shizofrenijo in anoreksijo pri zimskih in spomladanskih rojstvih povezano z zdravstvenim stanjem matere med nose~nostjo. Morda virusna oku‘ba matere v klju~nem trenutku otrokovega razvoja vpliva na razvoj mo‘ganov ali po{koduje mlado mo‘gansko tkivo. [tevilne raziskave iz 80-ih let prej{njega stoletja so opozorile na izrazito ve~je {tevilo primerov shizofrenije med osebami, rojenimi v mesecih, ki so sledili izbruhom virusnih bolezni, kot sta gripa in o{pice. Vendar pa {tevilne ve~je raziskave, zlasti tista, ki jo je leta 1999 opravil Stephen Miller z univerze v Georgii in je vzela pod drobnogled podrobnosti iz zdravstvenih kartotek 750.000 ljudi, niso dokazale povezave med epidemi~nimi izbruhi bolezni in pojavnostjo shizofrenije.

SEZONSKA PLODNOST ^eprav ima hipoteza, da lahko oku‘be matere med nose~nostjo prizadenejo otrokove mo‘gane, {e vedno svoje privr‘ence, pa se danes pojavljajo sodobnej{e razlage neposrednega vpliva letnih ~asov na nose~nico – na primer koliko je izpostavljena son~ni svetlobi in kak{en je u~inek temperature ozra~ja.

Radovedne‘i in iskalci novega so najpogosteje rojeni aprila in maja. Hormon melatonin, ki uravnava ciklus spanja in budnosti in katerega spro{~anje zavira son~na svetloba, bi lahko pomembno vplival na zgodnji razvoj ploda, meni psihiater Emad Salib iz britanske bolni{nice Peasley Cross v Mer-

14 - APRIL 07 -

seysideu. Salib je bil vodja raziskave o povezavi med samomorilnostjo in rojstvom v pozni pomladi, ki je bila objavljena leta 2006 v strokovnem glasilu British Journal of Psychiatry. Da je samomorilnost pogojena z letnim ~asom in dose‘e vrhunec v mesecih z najdalj{imi dnevi, so dokazale tudi {tevilne druge {tudije. Salib predvideva, da je to posledica dejstva, da so bili rojeni v aprilu, maju in juniju spo~eti julija, avgusta in septembra, ko so bile materine vrednosti melatonina v klju~nih mesecih plodovega razvoja zelo visoke in so morda spro‘ile spremembe v plodovih mo‘ganih. Beth Watkins, ki se v londonski bolni{nici St. George’s ukvarja z motnjami hranjenja, ponuja {e bolj subtilen razlog za povezavo med anoreksijo in mesecem rojstva. Vzorec je podoben kot pri samomorilnosti. Watkinsova sicer ne zagovarja hipoteze, da letni ~asi povzro~ajo spremembe v razvoju ploda, meni pa, da vpliv letnih ~asov vpliva na plodnost matere. Za anoreksijo velja, da se ta motnja hranjenja zelo pogosto pojavlja v dru‘ini. Watkinsova je prepri~ana, da je plodnost anoreksi~nih ‘ensk zelo omejena. Ve~ina otrok z motnjami hranjenja je spo~etih med julijem in septembrom – torej v obdobju, ki na severni zemeljski polobli odgovarja najtoplej{im mesecem. Ali je visoka temperatura tista, ki zagotovi anoreksi~ni materi toliko energije, da je zmo‘na zanositi?

TEORIJA TEMPERATURE Watkinsova in sodelavci so pregledali vzorce nekaj manj kot 400 britanskih ‘ensk z anoreksijo in drugimi motnjami hranjenja. V Veliki Britaniji se povpre~na temperatura v juliju in avgustu povzpne nad 15 °C. Rezultati so potrdili hipotezo raziskovalke: prav v teh toplih mesecih je zanosilo najve~ preiskovank. Nato je vzela pod drobnogled {e podatke 200 ‘ensk iz okolice Sydneyja v Avstraliji, kjer se v juniju, juliju in avgustu povpre~na mese~na temperatura spusti

pod 15 °C, in ugotovila, da je v teh mesecih zanosilo bistveno manj anoreksi~nih ‘ensk. Slednji~ je pregledala {e vzorce ‘ensk z anoreksijo iz Singapurja, kjer je temperatura skozi vse leto vi{ja od 15 °C. Vpliva letnih ~asov med njimi ni bilo opaziti. Teorija temperaturnega vpliva je mo~no podobna teoriji izpostavljenosti ploda son~ni svetlobi, s katero danes razlagajo vpliv letnih ~asov na shizofrenijo. Leta 2005 so o svojih ugotovitvah

Ve~ina otrok z motnjami hranjenja je spo~etih v obdobju, ki na severni zemeljski polobli odgovarja najtoplej{im mesecem. poro~ali tudi John McGrath in sodelavci s Centra za raziskovanje du{evnih bolezni v Queenslandu v Avstraliji: ~im ve~ja je zemljepisna {irina, tem ve~ja je verjetnost, da bodo v zimskih mesecih rojene osebe zbolele za shizofrenijo. V pasu 30 do 60 stopinj severne zemljepisne {irine je to tveganje ve~je za 5 odstotkov, v predelih vi{je od 60 stopinj pa za 10 odstotkov.

VSE JE ODVISNO OD SONCA McGrath, ki ga hipoteza o zimskih oku‘bah ni prepri~ala, se je osredoto~il na u~inke sezonskega pomanjkanja son~ne svetlobe. K temu ga je spodbudila neka raziskava v Braziliji, v kateri je Erick de Messias ugotovil pove~ano javljanje shizofrenije pri osebah, rojenih tri mesece po de‘evni dobi, ter pri otrocih temnopoltih star{ev, ki so se iz ekvatorialnih dr‘av preselili na sever. McGrath je sklenil dokazati hipotezo, da je ve~ja nagnjenost Avstralcev k shizofreniji pogojena s pomanjkanjem izpostavljenosti matere son~ni svetlobi med nose~nostjo. Ta naj bi se pojavljala


R OJENI v tri- do {tiriletnih ciklusih in sovpadala s podnebnim pojavom, imenovanim El Niño, ki lahko povzro~a izrazito obla~no in de‘evno vreme. Znano je, da son~na svetloba spodbuja nastajanje vitamina D, ki ga plod potrebuje za razvoj mo‘ganov. @al na severni zemeljski polobli v zimskih mesecih ni veliko sonca. »V Londonu, na primer, ki le‘i na 51 stopinjah severne zemljepisne {irine, je nemogo~e proizvesti vitamin D, pa ~e ~lovek ves dan le‘i gol na prostem,« pravi McGrath. Predvideva, da je morda prav pomanjkanje vitamina D tisti dejavnik, ki povezuje datum rojstva s pove~anim tveganjem za pojav shizofrenije. V sodelovanju z nevroznanstveniki je ugotovil, da imajo mo‘gani podgan, ki jim je med razvojem primanjkovalo vitamina D, nenormalno velike stranske prekate – prav to pa je zna~ilno tudi za osebe s shizofrenijo. @ivali s pove~animi stranskimi prekati so bile precej bolj ‘ivahne kot je to obi~ajno. To je bila posledica antipsihoti~nega zdravila haloperidol, ki onesposobi nevrotransmitor dopamin in se sicer uporablja za zdravljenje shizofrenije.

Povezava med pomanjkanjem vitamina D in napakami v nevrolo{kem razvoju je pri podganah torej dokazana, pravi McGrath. Toda ali velja enako tudi za ~loveka? Tega zaenkrat {e ni mogo~e trditi, vendar raziskovalci posku{ajo priti do dna molekularnim mehanizmom sezonskih nihanj. McGrath predvideva, da pomanjkanje vitamina D, ki sicer vklaplja in izklaplja gene v celi~nem jedru, pri prizadetem posamezniku povzro~i pomanjkanje klju~nih beljakovin in ga tako izpostavi ve~jemu tveganju za du{evne bolezni. »Sumljive« so predvsem variacije treh obi~ajnih genov: triptofan hidroksilaza, ki zavira nastajanje serotonina in naj bi povzro~ala unipolarno depresijo ter samomorilnost; transportni gen serotonina 5HHT, ki ga povezujejo z depresijo in bipolarno motnjo; ter receptorski gen za dopamin D4, ki ga povezujejo s psihozo.

ŠVEDSKE RAZISKAVE Tudi {vedski znanstveniki so v raziskavi na 950 bolnikih s shizofrenijo, unipolarno depresijo in bipolarno motnjo

POD NESRE ~NO ZVEZDO

ugotovili povezavo med temi du{evnimi motnjami in letnim ~asom oziroma mesecem, v katerem so bile prizadete osebe rojene. Ve~ina mo{kih z depresijo in bipolarno motnjo je bila rojena januarja, opazne so bile spremembe na genu

Verjetnost, da bo v zimskih mesecih rojena oseba zbolela za shizofrenijo, je skoraj dvakrat ve~ja kot pri tistih, ki so to bolezen podedovali. za serotonin. Pri ‘enskah s shizofrenijo, rojene so bile prete‘no oktobra, so bile opazne spremembe na genu za dopamin. [vedi povezujejo letni ~as ob rojstvu in njegov vpliv na vrednosti serotonina, dopamina in noradrenalina tudi z osebnimi zna~ilnostmi, kot so »iskanje novega«, »potreba po priznanju« in zgodnje vstajanje ali pono~evanje. [tudije so namre~ pokazale, da so osebe z nizkimi vrednostmi presnovka serotonina 5-HIAA rojene prete‘no med februarjem in aprilom, torej v mesecih, v katerih je ugledala lu~ sveta ve~ina tistih, ki trpijo za katero od du{evnih bolezni. Radovedne‘i in iskalci novega so najpogosteje rojeni aprila in maja. V katerem trenutku med spo~etjem in rojstvom se zgodi klju~na sprememba, je {e vedno neznanka. Raziskovalci opozarjajo, da njihovo delo v nobenem primeru ni sredstvo za napovedovanje pojava du{evnih bolezni ter da nikakor ne nameravajo prestra{iti bodo~ih mater in jih pripraviti do tega, da bi skrbno na~rtovale mesec rojstva svojih otrok. Tola‘imo se lahko z dejstvom, da ve~ina zimskih dojen~kov vendarle ne odraste v shizofrenike in da tudi ve~ina spomladanskih otrok ne zboli za motnjami hranjenja. A. B.

D

-

APRIL

07 -

Misteriji 15


Tr‘niki z ogla{evanjem »zasu‘njujejo« otroke

Medijska manipulacija otrok

16 - APRIL 07 -

mislil, da potrebuje sve~o, drugi bo ob~util potrebo po bateriji, tretji po »‘arnici«. Toda dejanska, osnovna potreba bo pri vseh treh potreba po svetlobi, medtem ko so sve~a, baterija in ‘arnica le na~ini za zadovoljitev te potrebe. In proizvajalci nenehno i{~ejo nove na~ine za zadovoljitev neke na{e potrebe, tr‘niki pa nove na~ine, kako nam izdelek ali storitev predstaviti tako, da bomo ob~utili potrebo (~etudi la‘no) in kupili. Zavedati se moramo, da bolj kot ‘elijo pomagati nam ‘elijo pomagati sami sebi. Stvar je podobna kot pri zaposlovanju. Ga ni delodajalca, ki zaposluje, motivira in pla~uje nekoga zato, da bi zadovoljil potrebo te osebe po delu in pla~ilu. Stvar je ravno obratna: delodajalci imajo problem, ki ga morajo re{iti, zato zaposlijo ~loveka, ki popolni njihovo vrzel in zadovolji njihove potrebe.

VPLIV MEDIJSKEGA POMPA NA OTROKE

Foto Aleksej Metelko

N

eka devetletna deklica je na vpra{anje, kak{na naj bi bila Mal~ki ne razlikujejo med njena popolna sobota, odgo- komercialnimi in drugimi vorila takole: »Zjutraj bi vstala in od{la sporo~ili. na zajtrk v McDonald’s in potem v nakupovalni center po nova poletna obla~ila in nove igra~e, potem v Valley ter idole. Oglasna sporo~ila nas na vsak Worlds of Fun (dru‘inski zabavi{~ni na~in sku{ajo prepri~ati, da moramo, da center), kjer bi se igrala ves dan, potem bi bili sre~ni, delati oziroma imeti to ali pa bi {la na pico in nazaj domov, kjer ono stvar. Vsi oglasi, pa najsi so videti bi se igrala z novimi igra~ami in pome- {e tako »potro{niku prijazni«, imajo v rila nova obla~ila in potem gledala te- resnici en sam namen – prodati. Pojavi levizijo, dokler ne bi {la v posteljo.« Ve~ se vpra{anje, ali tr‘niki ustvarjajo pokot 50 odstotkov anketiranih otrok je trebe? Okoli tega vpra{anja so se kresale popolno soboto povezalo s pojmi vi- iskre med ekonomisti, ~eprav je odgodeo/televizija/glasba. Tem je takoj sle- vor pravzaprav na dlani. Naj prika‘em dila hrana, {ele nato so pri{li na vrsto na kratkem primeru. dru‘ina/prijatelji, zunanje aktivnosti Zve~er bi radi za svojo du{o, v miru, in po~itek/sprostitev. nekaj kvalitetnega prebrali. Vzamete v Prek raznih medijev smo ljudje iz roke najnovej{o {tevilko Misterijev, a dneva v dan vse bolj bombardirani z vam na~rte prekri‘a tema. Nekdo bo poraznovrstnimi oglasi. Podatki ka‘ejo, da povpre~nega evropskega potro{nika letno dose‘e okoli trideset tiso~ ogla{evalskih sporo~il. Oglasi pa, kot vemo, {e zdale~ niso narejeni kar tako, samo da so. Izdelani so na podlagi {tevilnih raziskav, tak{nih in druga~nih analiz, vse to z namenom, da nam vzbudijo pozitivne ob~utke, se ~im bolje zasidrajo v na{ih glavah in v dolo~eni situaciji izpolnijo svoje poslanstvo. Mediji narekujejo stil ‘ivljenja, ponujajo nam recepte za uspe{nost, Veliki tr`ni akterji imajo izdelane dovr{ene strategije in zelo gradijo in ru{ijo ideale usmerjen marketing.

razvit na otroke

Oglasna sporo~ila imajo vpliv na odrasle ljudi, ki se kolikor toliko zavedajo dejanskega namena sporo~il in jih temu ustrezno kriti~no filtrirajo. Kar malce grozljivo pa je samo pomisliti, kak{en vpliv imajo oglasi {ele na otroke, katerim se dostikrat zdijo celo privla~nej{i od drugih reklam. Mal~ki tudi ne razlikujejo med komercialnimi in drugimi sporo~ili ter {ele pri pribli‘no


osmem letu starosti za~nejo dojemati, da so oglasi lahko zavajajo~i in neresni~ni. Otroci so velik biznis, saj v ZDA ogla{evanju za otroke menda namenja-

Ali tr‘niki ustvarjajo potrebe? jo ‘e 10 milijard dolarjev letno. O prihodnosti ogla{evanja evropskim otrokom je Paul Kurnit, avtoriteta za mlaj{i populaciji namenjen marketing in prvi ~lovek uspe{nega ameri{kega podjetja KidShop, ki se ukvarja s tovrstnim marketingom, zapisal: »V Evropi je {e veliko manevrskega prostora; tam je zlato,

STE VEDELI, DA … • komaj {estmese~ni dojen~ek ‘e

lahko vizualizira posamezen logotip podjetja in da se za~ne lojalnost dolo~eni blagovni znamki ‘e pri drugem letu starosti • ‘e triletni otroci lahko prepoznajo sto razli~nih logotipov podjetij • so v ZDA leta 1990 namenili ogla{evanju za otroke 100 milijonov dolarjev, do leta 2000 se je ta {tevilka zvi{ala na 2 milijardi dolarjev, zdaj pa menda namenijo ‘e kar 10 milijard dolarjev • so leta 1997 otroci do dvanajstega leta starosti porabili okoli 24 milijard svojega denarja, leta 2000 pa ‘e blizu 30 milijard dolarjev • je v EU prete‘kih ali debelih 200 milijonov odraslih in 14 milijonov otrok. [tevilo takih otrok menda nara{~a po 400.000 na leto • je ve~ kot polovica odraslih prebivalcev EU prete‘kih in ~e se bo ta trend nadaljeval, bosta do leta 2030 debela ‘e dva od treh Evropejcev • je debelost eden najpomembnej{ih evropskih morilcev, za kar je kriv nezdrav na~in ‘ivljenja • v ZDA kar 20 odstotkov otrok med prvim in drugim letom starosti vsak dan u‘iva gazirane pija~e

ki ga je potrebno izkopati.« Dodal je {e, da se veliki marketin{ki akterji tega zavedajo in ‘e imajo pripravljene ljudi ter ma{inerijo. V neki njegovi prezentaciji iz leta 2003 zasledimo podatek, da so ameri{ki otroci v enem letu za prigrizke, pija~o, zabavo in obleke porabili 200 milijard dolarjev. Poleg tega so imeli neposreden vpliv na potro{njo 300 milijard dolarjev in posredno vplivali na potro{njo kar 500 milijard dolarjev.

MANIPULACIJA OTROK

Foto splet

M EDIJSKA

Med risankami in otro{kimi programi je najve~ oglasov za sladkarije in igra~e.

MARKETIN[KE STRATEGIJE Kako je tem velikim akterjem, ki ciljajo na otroke in so po porabi denarja za ogla{evanje v ZDA ‘e leta 2002 zasedli prvih pet mest (McDonald’s, Coca Cola, Pizza Hut itn.) uspelo dobiti nadzor nad trgom in kako ga obvladujejo? V ~em je skrivnost njihove zasu‘njenja otrok? Med tr‘enjem odraslim in otrokom pravzaprav ni ve~jih razlik, le da so otroci, mlaj{i ko so, bolj dovzetni za tovrstno ogla{evanje in zaradi mladosti in neizku{enosti precej naivni. Raziskovalni psihologi pa se z razli~nimi prijemi (anketiranje, prou~evanje otro{kih risb, sanj, strahov, vizij in ‘elja itd.) sku{ajo v‘iveti v njihov svet, seveda z namenom vplivanja na njihove ‘elje in potro{njo. V ta namen imajo skrbno izdelano segmentacijo otrok po starostnih obdobjih: otroci med 3. in 8. letom imajo na primer radi igra~e, tisti med 9. in 12. letom radi tekmujejo in poslu{ajo glasbo, med 13. in 15. letom ‘e dajejo prednost tehnologiji …) Veliki akterji imajo izdelane dovr{ene strategije, sodelujejo na raznih kongresih in imajo zelo razvit na otroke usmerjen marketing. Po Kurnitu, ki je zelo iskan predavatelj na tovrstnih kongre-

sih, je skrivnost v tem, da z otroki nave‘emo stik ~im prej. Predstavnica korporacije Coca Cola Karin Tan pa pravi, da

KAJ POGOSTO IZRABLJAJO PODJETJA PRI OTROCIH? Otroci radi zbirajo stvari, zato podjetja svojim proizvodom dodajajo raznovrstne igra~e, za katere vemo, da imajo velik psiholo{ki u~inek na otroke, nato pa otroke prepri~ajo, da jih morajo imeti. (Mcdonald’sov Happy Meal …) Otroci imajo radi ob~utek pripadnosti, zato jih vabijo v razne klube, na zabave in tekmovanja, s ~imer razvijejo lojalnost njihovi blagovni znamki. (Disney, Burger King, MTV, Nickelodeon …) Dvoje ali ve~ podjetij se pove‘e in ogla{uje proizvode drug drugega, da bi dosegli ve~je ob~instvo. Burger King je na primer pred izidom filma o Ninja ‘elvah promoviral njegove glavne {tiri junake, v zameno pa je dobil svoje mesto v filmu.

-

APRIL

07 -

Misteriji 17


MANIPULACIJA OTROK

je potrebno neskon~no dolgo ponavljati isto sporo~ilo ter podjetjem svetuje, da bo njihov izdelek uspe{nej{i, ~e bodo uporabljali like iz risank. Neko podjetje, ki proizvaja {portne copate, obiskuje {ole ter v razredih poi{~e moderne in vplivne otroke. Tem nato podari zadnji model in tako se za~ne {u{ljati o blagovni znamki. S tem ustvarijo pritisk na vrstnike in kmalu si vsi ‘elijo tak{nih copat.

TELEVIZIJA IN OTROCI Otroci so bombardirani z oglasi iz razli~nih medijev, od plakatov in otro{kih revij prek radia in televizije do medmre‘ja. Lahko bi rekli, da je v ve~ini predelov razvitega sveta najbolj{e sredstvo za programiranje otro{kih mo‘ganov televizija. Statistike ka‘ejo, da otroci v ZDA presedijo pred televizorjem kar 25 ur na teden in da tej dejavnosti otroci poleg

spanja in u~enja namenjajo najve~ ~asa. Kot dober prijatelj, ki je vedno na voljo zgolj s pritiskom na gumb, se je prikradla v ve~ino otro{kih sob. ^e jo otroci gledajo pod nadzorom star{ev, je lahko pozitivna in koristna, sicer pa lahko zelo manipulativno vpliva nanje. »Med risankami in otro{kimi programi je najve~ oglasov za sladVsak Smrkec zna opravljati le svoje delo in se ne vtika v druge. karije in igra~e,« pravi v svojem predavanju Otroci in ogla{e- no razdelijo vsem v enakih porcijah. Ni vanje zaskrbljena mamica Jadranka Je- potrebe po profitu. Po videzu se le malo zer{ek Turnes in dodaja, da imajo otro- razlikujejo (enaka barva, obleka), le toci radi televizijske oglase, »ker so kratki liko, da jih lahko razlikujemo med sein se pogosto ponavljajo – otroci se jih boj. Ata Smrk, veliki {ef, pa je za razliko u~ijo na pamet, tudi ~e vsebine ne razu- od ostalih sebi enakih ovit v rde~a oblamejo; ker ve~ino oglasov spremlja glas- ~ila. Kjer koli so, pojejo svojo himno, ki ba ali celo jingle, ki se ga otroci z vese- izra‘a njihovo pripadnost, in vedno deljem u~ijo na pamet; ker so mnogi ogla- lajo za skupno dobro. Vsak Smrkec zna si ~ustveno obarvani in vedno ponujajo opravljati le svoje delo in se ne vtika v re{itev iz stiske ali pomiritev nastalega druge. Dela pa~ kar zna ali kar mu je spora med star{i in otroci, mo‘em in bilo dodeljeno. Noben Smrkec nikoli ne ‘eno … nastopajo~i so simpati~ni in odide, niti nobeden nov ne pride v njizadovoljni; ker v oglasih nastopajo ose- hov kraj. Kdo pa je najve~ji sovra‘nik be, ki bi jim bili mladi radi podobni. komunizma? Kapitalizem seveda. PredPrikazane osebe so lepe, zapeljive, us- stavlja ga v dvorcu ‘ive~i Gargamel, kape{ne, ljubljene …« teremu je edini cilj ujeti Smrkce, jih skuhati in pretvoriti v zlato. Zanima ga saPOLITI^NA mo kako obogateti in ni~ ga ne bo ustavilo, pa ~e potem takoj umre. MANIPULACIJA? Ustavimo se za hip {e pri izredno priZanimivo si je ogledati {e neko drugo ljubljeni novej{i seriji za otroke, Telebajsmanipulacijo otrok in sicer politi~no. Gre sicer bolj ali manj za ugibanja, pa kih, katere glavni namen naj bi bil narevendarle obstaja neka rde~a nit. Teoreti- diti otroke poslu{ne in jih pripraviti na ki zarot menijo, da se otroke prek risank Big brother stil ‘ivljenja. @ivijo v izolira‘e od malih nog u~i politi~no in dru‘be- nem okolju, brez ljubezni star{ev in ostano ideologijo ter navaja na ‘ivljenje po le dru‘be. Vsi so razli~ni, a ‘ivijo po enakih pravilih; ko jim na primer glas iz teh merilih. Vzemimo za primer pri nas nekdaj nekak{nega periskopa re~e, naj gredo zelo priljubljeno risanko Smrkci, ki naj ven, gredo ven itd. ^e naredijo kaj narobi pospe{evala komunisti~no/socia- be, se nanje ujezi sonce (v katerem je listi~no idejo. Med seboj si delijo vse in obraz dojen~ka) in {e bi lahko na{tevali. povsem naravno je, da hrano, ki jo pri- Morda kdaj drugi~. Aleksej Metelko dela za to usposobljen Smrkec, brezpla~-

D

18 - APRIL 07 -

Foto splet

M EDIJSKA


Ljubezen in bli‘ina nam lahko pomagata in nas zavarujeta pred nalezljivimi boleznimi

Ljubezen je zdravilo D

Foto splet

tri oblike stikov, v primerjavi s tistimi, r. Dean Ornish je odkril, da [tevilo dru‘abnih stikov ki so zabele‘ili {est ali ve~ oblik stikov. resni~na epidemija v dana{nji kulturi ni samo telesna sr~na je imelo pomembno vlogo Te razlike ni bilo mo~ popolnoma pojasbolezen, temve~ tudi »~ustvena in duniti z nihanjem {tevila protitelesc, s kajepri za{~iti oku‘enih s hovna sr~na bolezen«: osamljenost, njem, telesno aktivnostjo, koli~ino spaizoliranost, odtujenost in depresija. V nja, z alkoholom, vitaminom C in drugiprehladom. svoji knjigi Ljubezen in pre‘ivetje, iz mi dejavniki. katere prina{amo del besedila, dokazu- s katerimi se je oseba pogovarjala najje, da prav na{ obrambni zid, o kate- manj enkrat na {tirinajst dni. DRU@ABNA PODPORA Z rinovirusom so se oku‘ili skoraj vsi rem mislimo, da nas varuje pred ~ustKREPI ODPORNOST venimi bole~inami, neredko pravza- sodelujo~i prostovoljci, ki so mu bili izpostavljeni, vendar so znaki in simptomi Razli~nost odnosov (vzdr‘evanje ve~ prav pove~uje na{e trpljenje in ogro‘a prehlada pri nekaterih izostali. [tevilo oblik stikov) je bila pomembnej{a od skupna{ obstoj. Dru‘abne vezi oziroma ljubezen in dru‘abnih stikov je imelo pomembno nega {tevila ljudi, s katerimi so se probli‘ina s prijatelji, ~lani dru‘ine, sode- vlogo pri za{~iti oku‘enih pred prehla- stovoljci pogovarjali vsaj enkrat v {tirinajstih dneh. Skratka, dru‘abna podpolavci in ~lani skupnosti lahko pomagajo dom. Tveganje prehlada je bilo {tirikrat ra je okrepila njihovo odpornost pred pri za{~iti pred nalezljivimi boleznimi. Dr. Sheldon Cohen in njegovi sodelavci ve~je pri tistih, ki so zabele‘ili samo do prehladi, ~eprav so bili oku‘eni z viruna Univerzi Carnegie-Mellon in Unisom, ki jih povzro~a. verzi Pittsburgh so zbrali 276 zdraZakaj? Dr. Janice Kiecolt-Glaser vih prostovoljcev v starosti od osemin dr. Ronald Glaser sta opravila nenajstih do petdesetih let. Ti so dobili katere izmed najzanimivej{ih razikapljice za nos, ki so vsebovale rinoskav, ki potrjujejo vpliv odnosov na virus, virus, ki povzro~a prehlad. imunski sistem. Pri eni raziskavi sta (Preizku{anci so za sodelovanje v na primer odkrila oslabljen imunski tem poizkusu dobili pla~ilo.) sistem pri zakoncih, ki so bili poro~eni povpre~no dvain{tirideset let in Prostovoljci so ocenili sodelovaki so se nenehno prepirali. »Lahko nje v dvanajstih oblikah dru‘abnih bi predvidevali, da prepiri manj vplistikov. To je obsegalo odnose z zavajo na starej{e pare, ker so jih mnokoncem, s svojimi star{i, s star{i zagokrat do‘iveli in so se nau~ili ‘iveti konca, z otroki, drugimi ~lani bli‘nje z njimi,« sta zapisala, »vendar ni dru‘ine, s prijatelji, sodelavci, z tako.« drugimi u~enci, prostovoljci v dobrodelni ali dru‘beni ustanovi, s Na drugem koncu zakonskega ~lani skupin, ki niso versko utemespektra sta prou~evala dvajset mlaljene (dru‘bene, rekreacijske ali strodih zakonskih parov, ki sta jih za {tiriindvajset ur sprejela na raziskokovne) in s ~lani verskih skupin. valni oddelek bolni{nice. Pri tistih, Vsaki obliki stikov so prisodili po ki so med polurno debato o zakonseno to~ko, kadar se je oseba vsaj enkih te‘avah pokazali ve~ nestrpnosti krat v {tirinajstih dneh (osebno ali oziroma negativnega odnosa, se je po telefonu) pogovarjala z nekom iz te kategorije; tako je lahko zbrala Dru‘abne vezi oziroma ljubezen in bli‘ina s prijatelji, v ~asu {tiriindvajsetih ur ob {tirih najve~ dvanajst to~k. Poleg tega so ~lani dru‘ine, sodelavci in ~lani skupnosti lahko pregledih pokazalo ve~je slabljenje imunskih funkcij. upo{tevali tudi skupno {tevilo oseb, pomagajo pri za{~iti pred nalezljivimi boleznimi.

-

APRIL

07 -

Misteriji 19


SLABI ODNOSI ZVI[UJEJO KRVNI TLAK Z drugimi besedami, delovanje va{ega imunskega sestava slabi, kadar ste v sporu z zakoncem ali partnerjem, ~etudi ste se pravkar poro~ili in ste na splo{no sre~ni. Posebno te‘ko je, ~e je va{ partner vir sporov, namesto da bi vam bil zato~i{~e ter vir ljubezni in podpore. @enske so za negativne imunske spremembe veliko bolj dovzetne kot mo{ki. Poleg tega so pri parih z najbolj poudarjenimi negativnimi odnosi ugotovili najve~je zvi{anje krvnega tlaka, ki je dalj ~asa ostal povi{an. Dr. David McClelland in sodelavci so opravili vrsto zanimivih raziskav, s katerimi so dokazali vpliv odnosov na imunski sistem. [tudentom so predvajali dokumentarni film o Materi Terezi

20 - APRIL 07 -

Foto L.Z.

Noben medicinski dejavnik na na{e vsakdanje ‘ivljenje ne vpliva tako mo~no kot zdravilna mo~ ljubezni in bli‘ine.

in njenem slu‘enju bolnim in umirajo~im v najrevnej{ih predelih Kalkute. Drugi skupini {tudentov pa so predvajali bolj nevtralen film. Pri tistih, ki so gledali film o Materi Terezi, so zabele‘ili znatno pove~anje koli~ine protitelesc, ki pa je izostalo pri {tudentih, ki so gledali nevtralnej{i film. Toda izbolj{anja Raziskovalci so {tudentom pokazali fotografijo para na klopi ter jim imunskih funkcij ni- rekli, naj napi{ejo zgodbo o tem paru. Koli~ina protitelesc se je najbolj so ugotovili pri vseh pove~ala pri {tudentih, ki so opisali par v sre~ni zvezi, polni zaupanja {tudentih, ki so gle- in medsebojnega spo{tovanja, medtem ko se je koli~ina protitelesc dali film o Materi Te- zmanj{ala pri avtorjih zgodb o osebah, ki so druga z drugo manipurezi. Nekaterim se je lirale. stanje celo poslab{alo. Raziskovalci so Kaj so odkrili? Koli~ina protitelesc se se spra{evali, v ~em je vzrok. je najbolj pove~ala pri {tudentih, ki so v Da bi raziskovalci dobili vpogled v svojih zgodbah opisali par v sre~ni nezavedna opa‘anja in projekcije {tu- zvezi, polni zaupanja in medsebojnega dentov, so jim po ogledu dokumentar- spo{tovanja, par, ki ga povezujejo topli, nega filma o Materi Terezi pokazali {e ljube~i ob~utki. Poleg tega so ti {tudentje fotografijo para, ki sedi na klopi ob reki, v minulem letu manj zbolevali za naleter jim rekli, naj napi{ejo zgodbo o tem zljivimi boleznimi. Koli~ina protitelesc se je najbolj zmanj{ala pri avtorjih zgodb paru. o osebah, ki so druga z drugo manipulirale, se medsebojno varale in raz{le. Ti {tudenti so v preteklem letu tudi pogosteje zbolevali. Njihovo videnje para na fotografiji je bilo dober test njihovega splo{nega ‘ivljenjskega nazora. Ponavljam: ta raziskava je dokazala mo~ na{ih opa‘anj – kako vidimo sebe v odnosu do drugih. Dva ~loveka, ki gledata isti film ali isto fotografijo – ali ki skupaj delata oziroma ‘ivita v isti dru‘ini ali v istem mestu – utegneta imeti popolnoma razli~ne izku{nje, odvisno od osebne ravni nezaupanja in sumni~avosti. Na kratko, prepri~anje, da je svet nevaren, pomaga pri oblikovanju popa~enega pogleda na svet. Na{e do‘ivljanje Knjiga dr. Ornisha navaja osem poti do bli‘i- odnosov utegne vplivati na na{e zdravje in pre‘ivetje. ne in ozdravitve.

D

Foto splet

JE ZDRAVILO

Foto splet

L JUBEZEN


Piramide niso zgrajene iz naravnega kamna, marve~ iz blokov

Piramide niso iz kamna V

Foto arhiv Misteriji

elikanski kamniti bloki v egipdosedanjem mi{ljenju izhajali. Ker je si~anskih piramidah pri Gizi naj Ali so bloke pred tiso~letji licij v geologiji obi~ajen element, presene bi izhajali iz kamnolomov vlivali podobno kot bi jih ne~a, da se v blokih piramide pojavlja v v okolici, kot radi trdijo klasi~ni egipkombinaciji z drugimi elementi (magnedanes iz betona? tologi, temve~ so jih ve~ino vlili iz kazij, kalcij, aluminij itd.), torej v oblikah, v mene mase, podobne dana{njemu bekaterih ga v naravi ni najti. Ta ugotovitev tonu, ugotavljajo znanstveniki in s tem kot v vzorcih kamnov iz kamnolomov. podpira trditev o sinteti~ni naravi kamnipodpirajo 300 let staro tezo z novimi V poizkusih s kamni iz piramide so na tih blokov piramide. Podobno je pred triprimer na{li sledi hitro potekajo~e ke- desetimi leti belgijski fizik Guy Demordokazi. mi~ne reakcije namesto pri~akovanih tier ugotavljal v njih znatno vi{jo koncen@e tri stoletja se – v nasprotju s trditnaravnih procesov kristalizacije. Te‘ko tracijo magnezija, fluora in natrija. vami klasi~nih egiptologov – {irijo glarazlo‘ljiva ugotovitev namre~ ka‘e na sovi, da znamenite piramide niso zgrato, da so bloke vlivali podobno kot bi jene iz naravnega kamna iz kamnoloVE^INA KAMNOV jih danes iz betona. mov v okolici, marve~ iz »vlitih« blokov JE VLITIH Sodobna rentgenska tehnika in uporaiz apnenca in nekega veziva. Raziskave [tudija, ki sta jo ‘e omenjena raziskov minulem letu so znova odprle burne ba tako imenovanih plazemskih svetilk razprave med znanstveniki in ustano- sedaj omogo~ata zelo natan~ne analize. valca Barsoum in Hug decembra lani vami v Evropi in Ameriki. Francoski Tako se je denimo pokazalo, da vzorci iz priob~ila v ~asopisu Journal of the Ameriznanstveniki so ‘e leta 2001 pri preiz- Keopsove piramide izkazujejo znatno can Ceramic Society, naj bi prepri~ala, da ku{anju vzorcev iz razli~nih piramid na- vi{je koncentracije silicija kot pa vzorci je vsaj del blokov v piramidi iz umetno iz kamnoloma Toura, od koder naj bi po izdelanega kamna. {li presenetljive posebnosti. Sodobne znanstvene analize so potem krenile v isto smer. Pri delu sta imela ameri{ka fizika Michel Barsoum in Gilles Hug na voljo najsodobnej{o tehniko, rentgenske ‘arke, plazemske svetilke in raster-elektronski mikroskop. Njuna skupina je vzorce naravnega apnenca iz kamnolomov Toura in Maadi primerjala z vzorAnaliza s pomo~jo sodobne tehci kamnov iz Keopnike je razkrila umetnijo. Vzorec, sove piramide in pri ki sta ga analizirala Barsoum in tem ugotovila, da Hug, ni zna~ilen za naravni kaso mikrostrukture v men. Silikat magnezija ni kristablokih piramide veliziral (1) in silicij je nepravilno liko kompleksnej{e Kamniti bloki se pogosto stikajo brez vmesnih {pranj, kot tile kamni piramide v Gizi. razporejen (2).

-

APRIL

07 -

Misteriji 21


P IRAMIDE

NISO IZ KAMNA

OD SAVLA K PAVLU

TUDI V BOSNI VLIT KAMEN Piramide v Bosni so zgrajene iz blokov, za katere bosanski geologi trdijo, da so vliti in ne klesani in da so jih najverjetneje vlivali v neposredni bli‘ini piramid. Tiso~e teh blokov so doma~ini odkopavali leta in leta in si z njimi pomagali pri gradnji svojih hi{. Vsaj tu, v Bosni, je torej materiala za analize dovolj.

murju, ki je bil sprva do teh trditev zelo skepti~en, je po desetletnem vodenju laboratorijev, v katerih so opravljali tovrstne raziskave, prepri~ano izjavil, da so tri veli~astne piramide v Gizi zgrajene iz umetno ustvarjenih kamnov.

Foto arhiv Misteriji

Kljub {tevilnim znanstvenim analizam gradbenega materiala, ki so jih podpisali ugledni strokovnjaki predvsem s podro~ja kemije in fizike, so »{olski egiptologi« do najnovej{ih dognanj kriti~ni. Toda trditev o umetnem izvoru kamnov v piramidah pridobiva vse {ir{i krog zagovornikov tudi med skepti~nimi znanstveniki. Guy Demortier, na primer, medtem ‘e upokojeni profesor Univerze Notre Dame de la Paix v belgijskem Na-

Kljub nepravilnim oblikam se kamni na tej plo{~adi neverjetno lepo prilegajo. Kako je bilo mogo~e s tolik{no natan~nostjo sestaviti kamnite bloke, ki tehtajo vsak po ve~ ton? Znanstveniki ugotavljajo, da so jih stari Egip~ani vlili drugega za drugim na kraju samem.

22 - APRIL 07 -

Foto J. Vetrovec

Oba avtorja sta pri{la do ugotovitve, da je ve~ina vseh vidnih blokov piramide bila vlitih na platoju v Gizi. S tem nasprotujeta trditvi, ki jo vztrajno zagovarja francoski kemik Joseph Davidovits, da je piramida od temeljev do vrha v celoti zgrajena iz geopolimerov. Po njegovem so stari Egip~ani obvladovali pripravo »sinteti~nih« kamnov z uporabo nekak{nega apnastega veziva. Bloke so drugega za drugim vlivali v opa‘e ali modele. Gradivo je tvorilo od 93 do 97 odstotkov naravnega apnenca, ostalo pa je bilo vezivo na silikatni osnovi. Davidovits je prepri~an, da so stari Egip~ani pripravljali beton po neki izpopolnjeni metodi na kalcijevi osnovi …

Tudi izvedenci francoske ustanove LCPC (Laboratoire Central des Ponts et Chaussees), ki se je v minulih letih ukvarjala s to tematiko, je sprejela rezultate {tudije Barsouma in Huga kot »zelo prepri~ljive«. Bloki v piramidah se stikajo s presenetljivo natan~nostjo, ki jo pripisujejo natan~ni povr{inski obdelavi kamnov. Verjetno pa je tudi, da so jih »betonirali na mestu vzidave«, kar je seveda omogo~ilo stike brez {pranj. Sledove erozije predvsem na zgornjih straneh blokov pa profesor Davidovits pojasnjuje: »Po vlitju me{anice se te‘ji material sesede spodaj. Ta del tako postane trdnej{i in se bolje upira eroziji.« Fenomen, ki se ka‘e tudi pri sodobnem betonu. Za sedaj je {ibka to~ka vseh teh ugotovitev ta, da so analizirali le prgi{~e kamen~kov. Nadaljnje raziskave bodo zato {e kako potrebne. Kako bodo potekale, pa bo odvisno tudi od egiptovskih oblasti, ki doslej niso kazale posebnega razumevanja za to vrsto prou~evanja njihovih zgodovinskih znamenitosti. Ra. Vo.

D


Premalo esencialnih ma{~obnih kislin je veliko tveganje za raka

Kako se obvarujemo raka Nezadostna oskrba celic s kisikom je poglavitni oziroma primarni vzrok raka.

Foto splet

va, se ne more ve~ vrniti v normalno stanje, temve~ se mora uni~iti ali pa je obsojena na rakavo ‘ivljenje. Zato je preventiva proti raku {e kako pomembna. To pa lahko dose‘emo z ustrezno prehrano.

Da je nezadostna oskrba celic s kisikom poglavitni vzrok za rakava obolenja, je ‘e leta 1931 odkril Nobelov nagrajenec dr. Otto Warburg.

ESENCIALNE MA[^OBNE KISLINE V PREHRANI Telo potrebuje esencialne ma{~obne kisline. To je skupina ma{~obnih kislin, ki so za ‘ivljenje nujne, vendar jih telo sámo ne zna sintetizirati niti shraniti za kasnej{o uporabo: uporabi jih lahko le takrat, ko jih vnesemo s hrano. Med esencialne ma{~obne kisline sodijo omega-3 in omega-6. Vse esencialne ma{~obne kisline imajo ve~ kot eno dvojno vez (torej so polinenasi~ene), oznaki omega-3 in omega-6 pa govorita o tem, na katerem atomu ogljika s spodnje strani veriFoto arhiv Misteriji

G

lavni vzrok raka je pomanjkanje kisika v celicah (hipoksija), {tevilne prehranske diete in pomanjkljivo ali neustrezno ozna~ena ‘ivila ter njihovo zavajajo~e predstavljanje javnosti. Da je nezadostna oskrba celic s kisikom poglavitni oziroma primarni vzrok za rakava obolenja, je ‘e leta 1931 odkril najve~ji biokemik dvajsetega stoletja, Nobelov nagrajenec dr. Otto Warburg, dr. medicine. Raka povzro~i ‘e tretjinsko pomanjkanje kisika. In ko je celica raka-

Ljudje ne moremo izkoristiti esencialnih ma{~obnih kislin iz `it ter iz sadja in zelenjave.

-

APRIL

07 -

Misteriji 23


KAKO

SE OBVARUJEMO RAKA

PRIPORO^LJIVA @IVILA, VSEBUJEJO ESENCIALNE MA[^OBNE KISLINE @IVILO

PRIPORO^ILO

Mle~ni izdelki /jajca

Siri iz presnega mleka in ekolo{ka jajca so izvrsten vir esencialnih ma{~obnih kislin.

Meso

Ekolo{ko pridelani in predelani pi{~anci, govedina, ov~etina, svinjina itd. so bogat vir esencialnih ma{~obnih kislin.

Ore{~ki

Ekolo{ko pridelani oziroma iz ~istega okolja, neobdelani, kot so orehi, le{niki, mandlji, ara{idi, brazilski ore{~ki, indijski ore{~ki itd.

Morska hrana

[kampi, rakovice, ribe, {koljke itd. U‘ivanje velikih koli~in morske hrane ni re{itev za raka, ker taka hrana vsebuje preveliko koli~ino virov in derivatov esencialnih ma{~obnih kislin omega-3. Izogibati se moramo gojenih rib in iz njih pridobljenih olj, saj vsebujejo v glavnem derivate omega-3.

Semena

Ekolo{ka son~ni~na semena, sezamova semena, lanena semena itd.

ge je prva dvojna vez. Te ma{~obne kisline med drugim tudi omogo~ajo, da dovolj kisika pride do celic skozi celi~ne membrane, saj so strukturni element celi~nih membran, preko katerih se prena{a kisik. Obstajata dva tipa ma{~obnih kislin, ki kot osnovna vira na{emu telesu omogo~ata, da iz njiju proizvede, kar potrebuje, to je razne »derivate« ma{~obnih kislin. Vir ma{~obne kisline omega-6 je linolna kislina, vir omega-3 pa alfa-linolenska kislina. Znanstveno gledano moramo za preventivo proti raku dnevno u‘ivati hrano, ki vsebuje kisline omega6 in omega-3 v razmerju 1 : 1 do 2,5 : 1. Ob tak{nem razmerju potrebujemo samo minimalno koli~ino, ki skupaj zna{a le od 3 do 4 grame na dan. Polinenasi~ene ma{~obne kisline so kot nekak magnet za kisik, ki v celi~ni membrani privla~i kisik iz krvnega obtoka in ga prena{a v celico; so kot male

24 - APRIL 07 -

spu‘ve za kisik oziroma absorbirajo kisik v celico. Ta proces mora potekati v vsaki od 100 bilijonov telesnih celic. ^e v celici ni ustrezne esencialne ma{~obne kisline, celica ne absorbira zadostne koli~ine ki-

sika iz krvnega obtoka in izpostavljeni smo raku. Esencialne ma{~obne kisline so nujne za celi~no dihanje. Ob zmanj{anem dihanju pri zni‘anju kisika za 35 odstotkov se ‘e lahko pojavi rak. ^e pa je v telesu dovolj esencialnih ma{~obnih kislin, vsak organ postane lasten magnet za kisik. Tako kot si je zamislila narava.

ZAVRTJE METASTAZIRANJA Esencialne ma{~obne kisline so preventiva pred metastaziranjem raka, saj imajo pomembno vlogo pri hitrosti in viskoznosti krvi. @e dr. Warburg je menil, da majhna hitrost krvi omogo~a metastaziranje raka. Danes pa vemo, da sta hitrost in viskoznost krvi povezani s {irjenjem raka. Za njim so tudi drugi raziskovalci dokazali, da s prepre~itvijo metastaziranja lokaliziranega raka zmanj{amo tveganje smrti zaradi raka za vsaj desetkrat. Rak, ki ne metastazira, ni vzrok za smrt. Metastaze povzro~ajo krvni strdki. Njihov nastanek pa prepre~ujejo ma{~obne kisline tipa omega-6. Arahidonska kislina je klju~ni derivat kislin omega-6 in je pomembna biokemijska komponenta, ki se pojavlja v vsaki celici organizma. Je gradbeni element prostaciklina, najmo~nej{ega znanega inhibitorja agregacije trombocitov. Arahidonska kislina namre~ zavira zlepljanje trombo-

@IVILA, KI NE VSEBUJEJO ESENCIALNIH MA[^OBNIH KISLIN @IVILO

KOMENTAR

Sadje in zelenjava

@ivali z ve~delnim ‘elodcem lahko izkoristijo esencialne ma{~obne kisline iz rastlin, ki imajo veliko celuloze, kot je npr. trava, ljudje pa z enodelnim ‘elodcem tega ‘al ne zmoremo. In tudi ~e bi esencialne ma{~obne kisline lahko izkoristili, nikakor ne bi mogli pojesti potrebne koli~ine hrane z njihovo zadostno koli~ino.

@ita

Ljudje iz njih ne moremo izkoristiti esencialnih ma{~obnih kislin.


K AKO citov in je tako naravna razred~evalka krvi. Torej naj bi u‘ivali predvsem ‘ivila, ki nas {~itijo pred rakom, ki vsebujejo esencialne ma{~obne kisline. @ivila brez esencialnih ma{~obnih kislin nas pred rakom ne morejo {~ititi. @ivila morajo biti ekolo{ka in – kjer je to potrebno – nizko toplotno obdelana, saj toplota esencialne ma{~obne kisline uni~i. Jedilna olja

morajo biti hladno stiskana in ne toplotno obdelana. Pri kuhanju z njimi moramo paziti, da so v kratkem ~asu postopno segreta, da obdr‘ijo hranila oziroma da ne uni~imo esencialnih ma{~obnih kislin. Pri toplotni obdelavi hrane moramo biti pazljivi, saj s pregrevanjem uni~imo znatno koli~ino esencialnih ma{~obnih kislin in s tem tudi njihovo spo-

DELE@I MA[^OBNIH KISLIN V NEKATERIH OLJIH OLJE

VIR OMEGA-6 IN VIR OMEGA-3 V ODSTOTKIH: omega-6 (linolna kislina)

omega-3 (alfa-linolenska kislina)

Son~ni~no olje

65 %

0%

@afranikino olje

75 %

0%

Laneno olje (omega-6 : omega-3 je okrog 1 : 3 = obratno razmerje) 20 % 55 % Sezamovo olje

45 %

0%

Bu~no olje

43 %

15 %

Konopljino olje

u‘ivanje se ne priporo~a u‘ivanje se ne priporo~a

Svetlinovo olje

74 %

0%

Bora~evo olje

38 %

0%

Koruzno olje (te‘ko najdemo ekolo{kega hladno stiskanega) 59 % 0% Olj~no olje

8%

0%

Repi~no olje

u‘ivanje se ne priporo~a u‘ivanje se ne priporo~a

Sojino olje

u‘ivanje se ne priporo~a u‘ivanje se ne priporo~a

Olja iz ore{~kov: Orehovo olje

28 %

5%

Le{nikovo olje

4%

0%

Olje iz indijskih ore{~kov

8%

0%

Mandljevo olje

10 %

0%

Olje iz brazilskih ore{~kov 23 %

0%

Ara{idovo olje (te‘ko najdemo hladno stiskanega) 29 % 0%

SE OBVARUJEMO RAKA

sobnost vzdr‘evanja primerne stopnje kisika v celici, oziroma njihovo preventivno delovanje proti raku. Olj~no olje ve~inoma vsebuje kisline omega-9, ki sicer ne izziva raka, nas pa pred njim niti najmanj ne {~iti. Izogibati se moramo margarini, saj hidrogenirane ma{~obe ne ve‘ejo kisika. U‘ivanje repi~nega in sojinega olja ni priporo~ljivo, saj niti eno niti drugo v osnovi ni bilo namenjeno prehrani ljudi, temve~ kot krma za ‘ivali ali za industrijsko predelavo. Ker razni solatni prelivi vsebujejo predvsem repi~no olje, se jim je priporo~ljivo izogibati.

SADJE IN ZELENJAVA NE [^ITITA Ribje olje, ki vsebuje preve~ kislin omega-3, lahko celo povzro~i raka. Zanimivo je tudi dejstvo, da ribje olje celo zni‘uje odpornost organizma, kar je lahko {e en razlog za obolenje za rakom. Razli~ne diete nas navajajo k u‘ivanju ‘ivil, ki naj bi nas {~itila pred rakom, vendar je dokazano, da nas u‘ivanje sadja in zelenjave ne {~iti pred rakom ter da vlaknine rak debelega ~revesa {e poslab{ujejo, namesto da bi ga prepre~evale. Soja in iz nje proizvedena ‘ivila nas ne {~itijo pred rakom. Soja ima tudi svojo nevarno stran, saj ni dobra za {~itnico in tudi slabi imunski sistem organizma. Potrjeno je namre~, da sojin tripsinski inhibitor zavira transformacijo humanih levkocitov. Tripsin pa je encim, ki ga proizvaja {~itnica. Uporablja se za prebavljanje beljakovin, kar pa onemogo~a inhibitor, ki ga vsebuje soja. To je tudi razlog, da soja povzro~a raka {~itnice, ki pa ponavadi pomeni smrtno obsodbo. Pri vsem skupaj se je potrebno zavedati, da so rastlinske ma{~obne kisline v osnovi dobre. Toda ~e je le majhen del molekul ma{~obnih kislin tipa omega-6 defekten, z zmanj{ano sposobnostjo absorpcije kisika in opravljanja drugih funkcij v celici, delujejo kisline omega6 kot rakotvorne ter povzro~ajo tudi bolezni srca in o‘ilja. Bara Hieng

D

-

APRIL

07 -

Misteriji 25


Test va{ega odnosa do zdravja

Kako se zdravite? D

obro je vedeti, kak{ne so na{e potrebe in pri~akovanja glede lastnega zdravja. Obstajajo {tevilni dejavniki, zaradi katerih se zdravstvene potrebe in pri~akovanja od posameznika do posameznika razlikujejo: glede na na{o starost, spol, izobrazbo, socialno okolje … Naslednji test iz trinajstih vpra{anj vam bo pomagal ugotoviti, v kateri profil sodite.

1 2 3 4 5

Ali ste ‘e opravili bilanco svojega zdravstvenega stanja? a) da, na zahtevo svojega zdravnika ♣ b) da, na lastno pobudo ♦ c) nikoli ♥ Dejstvo, da nimate prekomerne telesne te‘e, vam … a) veliko pomeni ♦ b) je dokaj pomembno ♣ c) sploh ni pomembno ♥ Ali se ukvarjate s kak{no telesno aktivnostjo za ohranjanje telesne kondicije? a) da, vendar ne redno ♣ b) da, zelo redno ♦ c) ni~ posebnega ♥ Je v va{i okolici kak zdravnik? a) med sorodniki in prijatelji ♦ b) med va{imi znanci ♣ c) ne ♥ ^e ste bolni, se obrnete na: a) vedno na svojega zdravnika ♣ b) prvega zdravnika, ki je na voljo ♦ c) na nikogar, ~e ni zares nujno ♥

26 - APRIL 07 -

6 7 8 9

V va{em adresarju imate podatke … a) osebnega zdravnika ♣ b) ve~ splo{nih zdravnikov in specialistov ♦ c) nimate podatkov nobenega zdravnika ♥ Migrena, bole~ine v trebuhu in hrbtu … a) te‘ko dojamete, kaj se dogaja z vami ♣ b) tovrstne te‘ave zdravite sami ♦ c) sploh si ne prisluhnete ♥ Ko ste v ordinaciji … a) si zdravnika ne upate vpra{ati po podrobnostih ♣ b) zdravniku zastavljate vpra{anja ♦ c) hitreje je konec, bolje je ♥ Ali kdaj vpra{ate za drugo mnenje? a) kakega bli‘njega ♥ b) kakega drugega zdravnika ♦ c) nikoli ♣

10

Ali kdaj ne zau‘ijete predpisanega zdravila? a) nikoli ♣ b) v~asih, iz bojazni pred stranskimi u~inki ♦ c) pogosto, ker to ni potrebno ♥

11

Bole~ine v grlu, ka{elj, nahod, ta zima vas je spet napadla … a) po dveh dneh svojega zdravnika prosite za antibiotike ♣ b) paracetamol, kapljice za nos; uporabite vse, kar najdete v svoji omarici ♦ c) inhalacije, grog, pastile z medom: te‘ave potrpe‘ljivo prena{ate ♥

Ali ste za zgoraj navedene te‘ave ‘e kdaj vzeli kako zdravilo, ne da bi se poprej posvetovali z zdravnikom? a) nikoli ♣ b) v~asih ♦ c) pogosto ♥

12 13

Ali kdaj vzamete zdravilo, ki vam ga je priporo~il znanec? a) redko ♣ b) v~asih ♦ c) pogosto ♥ An. T. P.

D

REZULTATI Najve~ ♣: Medicinski svet vam ni preve~ doma~, zato na vas naredi kar prevelik vtis. Popolnoma zaupate medicini in zdravnikom. V~asih {e celo preve~ … Malce se pou~ite in v~asih tudi malo ve~ kriti~nosti ne bo {kodovalo. Najve~ ♦: Svoje zdravje jemljete v svoje roke, od svojega zdravnika pa pri~akujete, da bo u~inkovit. Za vas je strokovnjak kot vsak drug in se ravno tako lahko zmoti. Pazite le, da ne bi precenili svojega znanja in si sami predpisovali zdravil. Najve~ ♥: Glede napredka medicine ste precej skepti~ni. Zavra~ate prekomerno uporabo zdravil, saj ta v~asih lahko bolj {kodujejo kot koristijo. Raje imate druge alternative. Zdravstvena opozorila se vam zdijo pretirana, a s tem morda tvegate, da zanemarite svoje zdravje.


PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777; 01/549 17 92

INFORMIRANI KOZARCI

VR^ ZA DOBRO VODO

Njihova posebnost je, da izbolj{ajo vsakdanjo vodo; v njih voda spremeni svoje fizikalno-kemi~ne lastnosti, informacije v kozarcu vzpodbudijo njene samoo~i{~evalne lastnosti. Voda iz informiranih kozarcev je primernej{a za vsa ‘iva bitja. Genotoksi~ni test dokazuje, da kozarec izbolj{a vodo za kakih 40 odstotkov. Kozarci imajo svoj pomen tudi v barvni terapiji. Iz knjige Aura Soma povzemamo, kako barve delujejo na ~loveka: Modra: Deluje na grlno ~akro, vzpodbuja toleranco do sebe in drugih, vero v notranje vodstvo, okrepi odpornost, fizi~no in ~ustveno, zmanj{uje trpljenje ...

19,70 € 4.720,91 SIT 19,70 € 4.720,91 SIT

17,94 € 4.300 SIT

Vr~ za dobro vodo deluje enako kot modri kozarec. Z biolo{kimi testi je dokazano, da zmanj{a genotoksi~nost vode do 40 odstotkov. ^e vodo iz vr~a nato~imo v informirani kozarec, se njegova u~inkovitost pove~a {e za nekaj odstotkov. V vr~ lahko nato~imo liter vode. Tako kot informirani kozarci tudi vr~ spremeni u~inek alkohola. 52,80 € 12.652,99 SIT

17,90 € 4.289,56 SIT

Zelena: Deluje na sr~no ~akro, podpira nas pri sprejemanju odlo~itev, vzpodbuja nov pogled na stvari, prina{a mo~an stik z naravo ... Rde~a: Spodbuja delovanje hormonskega sistema, pomaga premagovati agresivna ~ustva, obnavlja energijo, uravnove{a delovanje prve ~akre, pomaga pri stresu, pri razli~nih strahovih. Pape`: Deluje najmo~neje od vseh kozarcev, najmo~neje izbolj{uje kakovost vode (merjeno z biolo{kim genotoksi~nim testom).

MINIHYDRONIC Minihydronic za pipo (z notranjim ali zunanjim navojem) montiramo na pipo; izbolj{a vodo do 70 odstotkov. Minihydronic za tu{ izbolj{a vodo do 70 odstotkov. Privijemo ga na ro~ico za tu{. 204,47 € 49.000 SIT

JEDILNI SERVIS Ju{ni, plitvi in desertni kro‘niki zmanj{ajo genotoksi~nost do 40 %. 24,62 € 5.900 SIT

KRISTALINSKA KROGLA Krogla zagotavlja, da se energija okrog nje su~e desno (preverite z nihalom). V radioni~ni delavnici so ji vsevane informacije, ki razen dobre volje vzbujajo v ljudeh tudi odpornost proti {tevilnim boleznim. Osem centimetrov velika krogla deluje v premeru treh metrov. Poznavalci jih postavijo na ra~unalnik, na delovno mizo, predvsem pa na no~no omarico. 36,30 € 8.698,93 SIT

MAGIC LIFE

Plasti~na plo{~ica posebnih oblik zaradi svoje oblike zajema energijo iz okolja in jo oddaja v neposredno bli‘ino. Plo{~ica je kodirana z orgonskimi sevalniki; pove~a nam energijo in nas {~iti pred sevanji, ~e jo nosimo na vrvici okoli vratu ali v prsnem ‘epu. 6,26 € 1.500 SIT

TESLOVA PURPURNA PLO[^A Deluje s svojim indukcijskim magnetnim poljem biostimulativno na celi~ne procese, pove~uje izmenjavo plinov, krepi regenerativne procese in mikro cirkulacijo v obolelem tkivu. Uporabljamo jo zjutraj in zve~er po dvajset minut, tako da jo postavimo na obolela mesta in pritrdimo z obli‘em. Uporabljamo lahko tudi dve plo{~i, postavljeni drugo proti drugi. Pomaga tudi proti nespe~nosti in drugim te`avam; prilo‘ena so natan~na navodila. 20,45 € 4.900 SIT

SOLNA LU^ Solna lu~ izredno ugodno deluje na po~utje in zdravje, saj seva negativne ione in oddaja v prostor ‘ivljenjsko pomembno desnosu~no bioenergijo, s katero se, ~e je potrebno, napolni vsako telo. Njeno blagodejno delovanje je priporo~ljivo predvsem ob televizorjih, ra~unalni{kih ekranih, mobilnih telefonih, patogenih sevanjih ... V prodaji po po{ti so naprodaj te`ke: a) 3 - 4 kg 41,31 € (9.900 SIT) b) 4 - 5 kg 50,48 € (12.100 SIT)

-

APRIL

07 -

Misteriji 27


HYDRONIC 1H/F ZA HI[O

MAPA ZA SHRANJEVANJE REVIJ MISTERIJI Narejena iz trde lepenke, plastificirana z `i~nim patentom za vpenjanje posameznih revij. Na belo polje sami vpi{ete letnik. 3,60 € 850 SIT

Hydronic za hi{o ima dve funkciji: • izbolj{a vso vodovodno vodo v hi{i in do 70-odstotno zmanj{a njeno {kodljivo delovanje. Skozi hydronic za hi{o o‘ivljena voda izlo~a tudi do 70 odstotkov manj vodnega kamna in tako varuje in{talacije in gospodinjske stroje. O‘ivljena voda pove~a ‘ivljenjske sposobnosti, tudi rastlin in ‘ivali. Pospe{uje izlo~anje klora. Primeren je tudi za rastlinjake in farme. • filtrira do 80 mikronov velike delce (mivka, pesek, glina, kovinski ostru‘ki …) in jih izpira. Hydronic za hi{o vgradimo takoj za vodomerom. Dopu{~a pretok do petih kubikov na uro. Hydronic za hi{o ne zmanj{uje pretoka vode. 701,05 € 168.000 SIT

ROZETE ZA ENERGETSKO DIAGNOSTIKO Rozete za energetsko diagnostiko so nevezana 10,5 x 14,5 cm velika knjiga. Posami~ni plastificirani listi nam omogo~ajo energetsko diagnostiko (ugotavljanje blokad in nepravilnosti energetskega sistema ~loveka), zdravstveno diagnostiko (ugotavljanje te‘av in bolezni) in drugo (ugotavljanje bioenergetskega potenciala, te‘ave pri radiesteziranju, preiskave alfa stanja…). Rozete so zaradi preglednosti tiskane v {tirih razli~nih barvah. Ob nihalu so rozete osnovni pripomo~ek za dobro radiestezijsko delo na {tevilnih podro~jih. 20,03 € 4.800 SIT

BIOTENZOR

BIOGUARD A

B

Ve~namensko kodirano feritno magnetno plo{~ico prilepimo na steklo - celotna steklena povr{ina s svojo vibracijo omogo~a, da prihaja v prostor ve~ vitalne energije: tako vitalne energije, ki je del son~ne svetlobe, kot tudi kozmi~ne prane. Hkrati pa bioguard varuje pred sevanji, zato ga lahko prav tako uporabimo za za{~ito pred sevanji ra~unalnikov in mobilnih telefonov. Na voljo je v dveh oblikah. 14,60 € 3.500 SIT

RASTRSKA O^ALA Z gledanjem skozi luknjice, ki so izvrtane v kartonska o~ala po posebni shemi, krepimo o~esne mi{ice in izbolj{amo vid, zmanj{amo ali odpravimo dioptrijo. Nosimo jih 15 do 20 minut na dan. Osebe z dioptrijo plus vadijo tako, da jih nosijo med branjem, osebe z dioptrijo minus pa med gledanjem televizije. Prilo‘ena so navodila in test za ugotavljanje ostrine vida. 4,13 €

28 - APRIL 07 -JUNIJ 07

990 SIT

Biotenzor je radiestezijski instrument, ki ga uporabljamo predvsem v energetski in zdravstveni diagnostiki ter pri izbiri ‘ivil, ~ajev, zdravil. Sestavljen je iz ro~aja, antene in obro~a. Biotenzor lahko uporabimo na najrazli~nej{e na~ine, z njim i{~ejo tudi pogre{ane pod plazovi. 20,03 € 4.800 SIT

RADIESTEZIJSKA NIHALA (a) Karnak (nova oblika), (b) Izis-6 in (c) Izis-4 (oba novej{a oblika) so med najbolj znanimi radiestezijskimi nihali. Nihali Izis sta poimenovani po egip~anski boginji Izidi, primerke tako oblikovanih nihal so na{li v izkopanih egiptovskih sarkofagih. Uporabljamo jih za preiskavo {kodljivih sevanj, iskanje vode, izbiranje primerne prehrane, doziranje, pa tudi za diagnosticiranje. Cena 18,36 € posameznega nihala: 4.400 SIT

a

b

c


PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777; 01/549 17 92

INFORMIRANI LON^EK BAKRENE ZAPESTNICE Informirani lon~ek dopolnjuje program informiranih izdelkov. Ima enake lastnosti kot modri kozarec; fizikalno vpliva na razdru‘evanje molekul v teko~inah in jih tako omeh~a. Zato imajo v lon~ku pripravljeni ~aji bolj{i okus, o‘ivljena voda potegne iz rastlin ve~ u~inkovin. Na informiranih lon~kih so odtisnjeni posebni simboli »magic life« v ~akrinih barvah, ki ugodno delujejo na zdravje. Lon~ki imajo razli~no obarvane robove, da si lahko izberete svojega. Informirane lon~ke lahko pomivate v stroju, primerni so za vse vrste vro~ih napitkov, tudi za juhe.

NORAD

15,02 € 3.600 SIT

Za{~itna kodirana plo{~ica Norad do sedemdeset odstotkov zmanj{a tveganje, ki ga ustvarja sevanje mobilnih telefonov in baznih postaj. Za{~itna plo{~ica vodo v telesu, te je v povpre~ju kar 75 odstotkov te‘e, vzpodbudi, da se vrne v »zdravo« strukturo, v obliko, kakr{no ima voda v telesu, preden jo dose‘ejo sevanja mobilnega telefona. Norad je samolepilna kodirana bakrena plo{~ica (Ø 16 mm), ki jo prilepimo na hrbtno stran telefona. 14,60 € 3.500 SIT

NORAD PLUS Norad plus do sedemdeset odstotkov zmanj{a tveganje, ki ga povzro~a sevanje mobilnih telefonov in baznih postaj, hkrati pa telo oskrbi z dovolj bakra, podobno kot bakrena zapestnica, ki jo mnogi uporabljajo za zmanj{anje artriti~nih, revmati~nih in drugih bole~in. Norad plus je narejen iz povsem ~istega (elektrolitskega) bakra. Norad plus je informirana samolepilna bakrena plo{~ica, ki jo nalepimo na zadnjo stran zapestne ure (za manj{e ure je Ø 24 mm, za ve~je Ø 28 mm). 14,60 € 3.500 SIT

ZA[^ITA PRED ENTITETAMI Z univerzalno za{~ito pred {kodljivimi energijskimi entitetami se za{~itimo pred blode~imi energetskimi elementali, ki se pojavijo v ~love{kem energetskem sistemu neodvisno od njegove volje. Za{~ita deluje pred vsemi tremi blode~imi elementali, pred enostavnimi blode~imi elementali, pred du{ami in pred implantati tako, da ti ne morejo ve~ ~rpati ~lovekove energije. 12,10 € (2.900 SIT)

Zmanj{ujejo ali odpravljajo bole~ine, ki jih povzro~ajo revma, artritis, i{ijas, lumbago, igranje tenisa, golfa, ko{arke... Mnogi, ki nosijo zapestnico, zmanj{ajo ali pa celo opustijo jemanje protibole~inskih zdravil in tako veliko naredijo za svoje zdravje. Velikosti zapestnic: od 15 do 19 cm premera. Naprodaj so tudi posrebrene in pozla~ene. a) bakrena 15,44 € (3.700 SIT) c) posrebrena 27,96 € (6.700 SIT) d) pozla~ena 40,06 € (9.600 SIT)

^AKRINA MAJICA ^akrine majice iz Avstralije telesu dovajajo bioenergijo s pomo~jo mo~nih nihanj nenavadno ‘ivih barv (njihove intenzivnosti se na papir ne da natisniti), ki polnijo avro in izbolj{ujejo zdravje. Velikosti S, M, L, XL, XXL. 62,18 € 14.900 SIT

ATLANTIDSKI KRI@ Atlantidski kri‘ je skrbno narejen iz srebra, o~i{~en vseh negativnih energij in napolnjen s kodami, ki ugodno vplivajo na ~loveka. Njegovo delovanje je {e mo~nej{e kot delovanje atlantidskega prstana in plo{~ice ter ima prav tako vgravirano vija~nico, ki energijsko dodatno ugodno deluje na ‘ive organizme. 62,18 € 14.900 SIT

ATLANTIDSKI PRSTAN IN PLO[^ICA Sta srebrna, oblikovana tako, da posebni liki sprejemajo in oddajajo kozmi~no energijo in s tem {~itijo pred negativnimi sevanji. Ugodno delujeta na zdravje in dobro po~utje, prepre~ujeta nesre~e. Oblika prstana izhaja iz davnine, saj so u~inki likov, ki so skrbno vdelani v celjski srebrni nakit, znani ‘e iz ~asov faraonov. Velikosti prstana: od 16 do 24 mm notranjega premera. prstan 40,48 € (9.700 SIT) plo{~ica 40,48 € (9.700 SIT)

-

APRIL

07 -

Misteriji 29


PLANETARNI GONGI Pesem gonga nas globlje pove‘e s tistim delom sebe, ki je ljube~, moder, resnicoljuben. Prebuja zavedanje na{ih zmo‘nosti in nas vzpodbuja k temu, da jih uresni~imo. Ker ljudje do‘ivijo sebe zunaj telesa, ~asa in prostora, zgubijo strah pred smrtjo in se globlje zavedajo enosti z vsem ter tega, da nas vzvalovi tudi vsak val, ki se razbije na obali na drugi strani Zemlje. Cena: 13,78 € (3.300 SIT)

^I[^ENJE ^AKER Z ARHANGELI Zgo{~enka je posneta v meditativnem stanju in je v celoti kanalizirana od Arhangelov. Povezali se boste z energijami Gabrijela, Uriela, Kamaela, Rafaela in Jofiela. Opustili boste stare spomine, spremenili miselne vzorce. Pomaga pri zdravljenju in razumevanju `ivljenja, dosegli boste trajne in pozitivne spremembe v va{em `ivljenju. Cena: 16,27 € (3.900 SIT)

REZANJE VEZI Z ARHANGELOM MIHAELOM

Zgo{~enka, posneta v meditativnem stanju, vodita jo arhangela Mihael in Rafael, izbolj{a odnose, pomaga, da se odve‘ete od oseb, dogodkov ali krajev. Osebe, ki so vam jemale energijo, se bodo spremenile ali pa se bodo va{i odnosi izbolj{ali, za~eli boste privla~iti druge, vam ustreznej{e osebe in situacije. Cena: 16,27 € (3.900 SIT)

PROGRAM ZA SPROSTITEV Spro{~anje je del naravnega zdravljenja. Zgo{~enka psihoterapevta dr. Toneta Pa~nika je namenjena ob~utljivim na zunanje pritiske in onim, ki so izpostavljeni kratkotrajnim, a mo~nim du{evnim pritiskom. Za starej{e od 12 let. Pomaga nam, da se telesno in du{evno sprostimo in zajamemo energijo.

Cena zgo{~enke: 12,10 € (2.900 SIT) Cena kasete: 6,26 € (1.500 SIT)

ZGO[^ENKI ZA NOSE^NICE Hipnoza pomaga k umirjeni nose~nosti in la‘jemu, kraj{emu in manj bole~emu porodu. Zgo{~enki za spro{~anje in samohipnozo je pripravil ugledni porodni~ar, profesor dr. Marjan Pajntar, dr. med.

Spro{~anje v hipnozi Zgo{~enka je namenjena poslu{anju med nose~nostjo, saj pomirja in pripomore k dobremu po~utju v teh ob~utljivih mesecih. Cena posamezne zgo{~enke 19,61 € (4.700 SIT)

NARO^ANJE

01/549 17 92 ali 051/307 777 med 8. in 15. uro

POVEZOVANJE Z ANGELOM Manifestiranje obilja z angeli ... Zgo{~enka je namenjena za poveVARUHOM Posneto v meditativnem stanju, pomaga, da se pove‘ete s svojim angelom varuhom, zavedanje njegove prisotnosti spremeni ‘ivljenje. Zavedli se boste, kdo je angel varuh, ki bedi nad vami od va{ega rojstva, in kako vam lahko pomaga. Svojega angela varuha boste za~utili in zasli{ali ter z njegovo pomo~jo la‘je re{ili svoje probleme.

zovanje z angeli tudi za za~etnike, ki {e nimajo izku{enj s povezovanji. Je mo~no energetsko orodje, ki mo~no vpliva na posameznikovo zdravje in `ivljenje, vendar ni nadomestilo za medicinsko pomo~. ^e imate kake psihi~ne ali mentalne te`ave ali pa te`ave z alkoholom ali drogo, vam uporabo te zgo{~enke odsvetujemo

Cena: 16,27 € (3.900 SIT)

Cena: 16,27 € (3.900 SIT)

NADANGEL CHAMUEL

TEMPELJ ZDRAVJA Zdravilne energije, ki jih v meditaciji na tej zgo{~enki vodi nadangel Rafael, vam pomagajo o~istiti in uravnote‘iti avro. S preobrazbo negativne energije pride do zdravljenja na fizi~nem telesu, kot je za posameznika v danem trenutku najbolje. Po meditaciji boste ponovno lahko ob~utili spro{~enost, notranji mir in harmonijo. Cena: 16,27 € (3.900 SIT)

Zdravilne energije, ki jih v meditaciji na tej zgo{~enki vodi nadangel Chamuel, vam pomagajo o~istiti in uravnote‘iti sr~no ~akro, da la‘je opustite negativna ~ustva ter ponovno za~nete ljubiti sebe in druge. Va{i odnosi z okolico se bodo popravili in la‘je boste naredili potrebne spremembe v va{em ‘ivljenju. Cena: 16,27 € (3.900 SIT)

Kako naro~amo? Izbrani izdelek naro~imo po telefonu (med 8. in 15. uro): 01/549 17 92 ali 051/307 777, faksu: 01/230 16 27; e-po{ti: ara@zalozba-ara.si ali pisno na naslov: Ara zalo‘ba, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Vsi naro~niki na revijo Misteriji imajo 10 % popusta. Pla~ilo po povzetju. Po{tnino pla~a kupec. Po{iljatelj jam~i, da bodo kupci prejeli izdelke, tudi steklene, nepo{kodovane. ^e z izdelkom niste zadovoljni, denar vrnemo. Reklamacije upo{tevamo v osmih dneh od dneva odpo{iljanja. Cene v evrih so prera~unane po centralnem paritetnem te~aju 1 € = 239,640 SIT.

30 - APRIL 07 -

ZLATI STO@EC Narejen iz orgonita. V okolju ustvarja polje orgonske energije. Negativno energijo pretvarja v ‘ivljenjsko. Uporabimo ga doma, na delovnem mestu, na potovanjih, na vrtu … Osve‘uje avro, podpira duhovni razvoj, {~iti pred vdorom ne‘elenih eteri~nih bitij, podpira imunski sistem, izbolj{uje energije v stanovanju in na vrtu. Cena: 72 € (17.254,08 SIT)

KREMENOVA ZVEZDICA Zvezdica je v obliko kozmi~ne ladje skrbno ro~no bru{en brazilski kremenov kristal (gorska strela). V svoji posebni obliki ima dvanajst piramid, zato je mo~ kremenove zvezdice od 300.000 do 1.200.000 enot po Bovisu. Zvezdica dobiva na konicah zemeljsko energijo in v centru kozmi~no. Obe energiji harmonizirano prena{a na na{e telo. Kremenova zvezdica je posebno u~inkovita pri zmanj{evanju manj{ih zdravstvenih te‘av, pri ve~jih zdravstvenih te‘avah, predvsem depresijah, pri uresni~evanju na{ih idej in na~rtov, pri po{iljanju energij na daljavo, ko pomagamo bolni osebi v drugem kraju ter za pripravo kristalne vode. Zvezdico lahko nosimo v mo{nji~ku, lahko pa jo kupimo tudi kot obesek, da na nas deluje neprestano. Prilo‘ena so natan~na navodila za uporabo. Cena: 25 € 5,991 SIT

OSEBNI ANGEL^EK Iz brazilske kamene strele ro~no oblikovan angel~ek, visok pribli‘no tri centimetre, da ga lahko vedno nosimo v ‘epu, tudi v prsnem ‘epu srajce in {e kje. Tako kot vsak kremenov kristal si tudi angel~ka lahko programiramo, da vibrira v frekvencah, ki jih potrebujemo. K angel~ku je prilo‘en mo{nji~ek, pa tudi navodila, kako je mogo~e angel~ka najprej o~istiti tujih energij in ga potem programirati glede na svoje ‘elje in potrebe. Angel~ek iz kremena je tudi odli~no darilo. Vsak angel~ek je unikat. Cena: 16 € (3.834,24 SIT)


Iz obeska prehajajo v telo informacije za dobro po~utje

Za{~ita in nihalo

POVE^AN OBSEG AVRE »Informirani obesek sem testiral po obi~ajnem protokolu s kirlianovo kamero in ugotovil, da se no{enje obeska na ~akri son~nega plete‘a ‘e po dveh urah zazna na avri~ni sliki; obseg avre se ve~a do {tirih ur no{enja, potem se obseg avre ustali. Avri~no polje je v celoti bolj zaokro‘eno, ekstremi se bolj izena~ijo,« pa je zapisal v svojem poro~ilu o merjenju vpliva informiranega obeska na avri~no * 03/541 76 60

~loveka razli~en, rezultat pa je pove~ana aktivnost omenjenih ~aker in njihova ve~ja energijska preto~nost ter bolj{a povezanost z naravo. Druga strukturna raven je informacijska. Obesek vsebuje {irok spekter informacij. Ko nosimo obesek, te informacije delujejo po homeopatskem na~elu. To pomeni, da se aktivirajo tiste informacije, ki jih nosilec obeska potrebuje. Aktivacija teh informacij stimulira proces samozdravljenja. Informirani obesek deluje kot za{~ita pred zunanjimi negativnimi vplivi. To velja tako za vplive naravnih negativnih virov, kot so geopatske cone, elektromagnetna sevanja, kozmi~na sevanja in podobno, kot tudi za negativne vplive, ki jih povzro~ajo ljudje z jezo, zavistjo, sovra{tvom, ljubosumjem … Ta obesek seveda ni absolutna za{~ita, marve~ predvsem zmanj{uje u~inke negativnih vplivov.«

Glede na te‘ave je mogo~e informirani obesek tudi dodatno programirati. polje Janez Pelko, ki slika avre s pomo~jo svoje kamere, tak{ne, kakr{no uporablja za merjenje avre tudi v medicinske namene prof. dr. Konstantin Korotkov z Univerze v Sankt Peterburgu. Janez Pelko je z meritvami potrdil, da se opaznej{i vpliv no{enja obeska zazna pri ~akrah. Te postanejo ve~inoma bolj odprte. Tudi pri ljudeh, ki imajo sicer ‘e primerno avro, jo no{enje obeska {e izbolj{a.

HOMEOPATSKO NA^ELO Ruski fizik dr. Yuri Yatsko, ki ‘e skoraj desetletje deluje v Sloveniji, je analiziral delovanje obeska in zapisal: »Informirani obesek vpliva na ~loveka na razli~nih strukturnih ravneh hkrati. Prva raven je energetska. Na tej ravni obesek aktivira ~akre, v glavnem drugo, tretjo, ~etrto, peto in {esto; a pri vsaki osebi na njen lasten na~in. Zato je ~as aktivacije od ~loveka do

FUNKCIJE PE^ATA ATLANTIDE

Foto L.Z.

I

nformirani obesek Lu~ka je orgonska celica, v katero so s posebno tehnologijo vtisnjene izbrane informacije. Iz obeska »vstopajo« v telo s pomo~jo energije, ki nas obdaja (prane, ~i …), saj je obesek hkrati zbir informacij in zgo{~evalnik energije. Pove~uje dobro po~utje in dobrodejno vpliva na ~loveka. Pomnilni material, ki je v obesku spravljen v na srebrnem obro~ku vise~em kerami~nem tulcu, je kremen~ev pesek, v katerega Vili Poznik po dokaj zapletenih postopkih vtisne informacije, katere zbira ‘e dolgo vrsto let in hrani bodisi v obliki {tevil~nih zapisov, bodisi v pomnilnih vodnih ali kremen~evih ampulah. »V obesek je vtisnjenih na stotine in stotine informacij. In vsaka od njih je preverjena, da deluje skladno, kompatibilno z ostalimi. Obesek je namenjen dobremu po~utju, iz njega prehajajo v telo informacije, ki jih potrebujemo za dobro po~utje. ^e pa ima kdo kako posebno te‘avo, mu lahko obesek dodatno programiram s posebno, prav za to te‘avo izbrano informacijo,« pravi Vili Poznik*, ki se ‘e dolgo ukvarja s svetom informacij in z njihovimi vplivi na ‘iva bitja.

Delovanje informiranega obeska je premeril tudi starosta slovenskih radiestezistov Igor Ziernfeld, voditelj te~ajev radiestezije in avtor uspe{nice Osnove radiestezije in bioenergije. Ugotovil je, da no{enje obeska odpravlja energetske blokade in nepravilnosti, blokade vseh ~aker, glavnih in manj{ih, uredi nepravilno vrte-

-

APRIL

07 -

Misteriji 31


Z A{~ITA

IN NIHALO

nje ~aker in odpira blokirane izhodne kanale. Ugotovil je tudi, da ima funkcijo pe~ata Atlantide; pove~uje radiestezijski in bioenergijski potencial do trideset odstotkov in samodejno zbri{e energetski kanal po vsaki energetski dejavnosti ter tako nosilca obeska o~isti negativnih vibracij. Izbolj{uje koncentracijo. Igor Ziernfeld priporo~a no{njo obeska le podnevi, Vili Poznik pa prav tako svetuje, naj ga nosimo le podnevi in ga snamemo, ~e postanemo nervozni, se potimo, nas obide slabost … Obesek lahko, predvsem ko ga za~enjamo nositi, pa tudi kasneje, glede na stanje telesa deluje premo~no. Tedaj ga za nekaj ~asa, nekaj ur, ~e tako ~utimo, pa tudi za nekaj dni, prenehamo nositi.

SPROSTITVENE FREKVENCE IN SAMOZDRAVLJENJE

Energetsko polje osebe pred slikanjem avre (levo) je bilo oslabljeno zaradi fizi~nega stresa, manj odprte grlne in sakralne ~akre, po~utila se je utrujeno. Po uporabi obeska Lu~ka se je po 90 minutah izbolj{alo energetsko polje na podro~ju glave, grlne ~akre, trebu{nega predela. Pove~ala se je tudi komunikativnost osebe.

Foto J. Vetrovec

Antonija Krajnc, svetovalka za feng {uj ugotavlja, da je obesek u~inkovit pri osebni za{~iti predvsem glede zdravja:

»Obesek najprej podarja sprostitvene frekvence in potem vzbuja telo, da se za~ne samo zdraviti. Prestreza stresne dogodke, tako da lahko sprejmemo dogodke, ki jih ne moremo spremeniti, ter vidimo in spreminjamo tiste dogodke, ki jih lahko. Pomaga nam prepoznati ugodne ‘ivljenjske prilo‘nosti in nas na ravni podzavesti opozarja na nevarne dogodke in situacije. Simboli~no nas oblika obeska – ena stran je obrnjena navzgor in druga navzdol – povezuje z zemeljskimi in kozmi~nimi energijami. Zato lahko obesek uporabljamo za doseganje stika z Zemljo, za zdravljenje z njenimi pozitivnimi energijami na mestih mo~i ali za preobra‘anje neugodnih in zdravju nevarnih energij v pozitivne in blagodejne energije za zdravje in po~utje. Po drugi strani nas obesek pove‘e s kozmi~nimi energijami, vzpodbuja prebujanje intuicije, nastajanje novih idej, {iri du{evno in duhovno obzorje. Navedene lastnosti omogo~ajo telesu, da ponovno vzpostavi nemoten pretok ‘ivljenjskih energij v telesu.

Del sistema za informiranje obeska Lu~ka

32 - APRIL 07 -

Obesek ustvarja okrog sebe mo~no elektromagnetno polje ali avro, v kateri se sami znajdemo kot njegovi lastniki. Avra je ovalne oblike in sega pribli‘no 19 metrov na vsako stran. Obesek lahko po potrebi uporabljamo tudi kot nihalo. ^eprav opozarja tudi na nevarne ali {kodljive energije, jih ne akumulira ali ~rpa iz okolja, tako da tak{nega obeska–nihala ni potrebno ~istiti od negativnih energij. Hitro lahko preverimo, ali je kak{na hrana dobra za nas, ali je okolje ustrezno in kako se giblje na{a ‘ivljenjska energija po telesu. Z obeskom kot nihalom lahko tudi zdravimo, tako da mu pustimo, da se obra~a oziroma uravnava nad energijskimi centri ali ~akrami na telesu, dokler se sam ne ustavi. Obesek lahko tudi dr‘imo nad organi, ki jih ‘elimo okrepiti ali jim zmanj{ati bole~ino. Tako lahko pomagamo sebi in, ~e smo dovolj izurjeni, tudi drugim. Na za~etku se osredoto~imo na sebe in svoje dru‘inske ~lane. Obesek je oaza sve‘e, zdravilne, kozmi~ne in zemeljske energije, v kateri lahko vedno znova obnavljamo lastno vitalnost, ustvarjalnost in dobro razpolo‘enje. Pod vplivom energij iz obeska se to dogaja na spro{~en in nevsiljiv na~in. Deluje kot zdravilna, sprostitvena kopel.« Jo`e Vetrovec

D


Akademija, na kateri predramijo veselje do ‘ivljenja

Alkimija psihe

Kaj je psihosinteza? To je terapevtska in svetovalna metoda, predvsem pa metoda za vzgojo ~loveka; preprosteje, to je veja psihologije in

duhovne ravni in mu nekateri pravijo tudi vi{ji jaz. Psihosinteza zaobjame celovitost ~loveka in, kot pove ‘e sama beseda psihosinteza, naredi sintezo ~love{ke psihe. Ta celovitost lahko prinese nek uvid, lu~ in sposobnosti, ki nam olaj{ajo delo. Zame pa je pri psihosintezi najpomembneje, da poka‘e tudi svetlobo, ne samo teme.

Zaradi ve~plastnosti in celovitosti je psihosinteza zelo dragocen pripomo~ek za tiste, ki delajo z ljudmi. filozofije, ki u~i umetnosti ‘ivljenja. Njen utemeljitelj je Roberto Assagioli, ki je bil prvi predstavnik psihoanalize v Italiji. Vrsto let je bil Jungov prijatelj in sodelavec. Nadgradil je psihoanalizo in oblikoval koncept ve~plastnega bitja. Psihoanaliza se je najbolj poglobila v podzavest, psihosinteza pa ~loveka razgrne kot ve~plastno bitje, ki ima ni‘je nezavedno ali podzavedno, srednje nezavedno, vi{je ali nadzavedno ter, kot krona vsega, transpersonalni jaz. Ta sega na

Ilustracija Graeme Wilson

Kak{no je osrednje vodilo psihosinteze? Zdrav posameznik, zdravi odnosi, zdrava dru‘ba. Poslanstvo psihosinteze je notranja prebuditev ~loveka. Prebuditi njegove spe~e potenciale in ga spodbuditi, da naredi nekaj zase, za druge, za

Foto splet

P

sihosinteza je terapevtska in svetovalna metoda samovzgoje, osebne rasti in na~ina ‘ivljenja, ki jo s pridom uporabljajo ‘e v {estdesetih dr‘avah. Tudi v Sloveniji, kjer od lani deluje Akademija za psihosintezo. Na njej med drugim ponujajo vedenje, kako ne izgorevati pri delu z ljudmi in kako ohranjati veselje do poklicnega dela. Za~etnik in utemeljitelj psihosinteze je psihiater in psihoterapevt Roberto Assagioli (1888–1974), ki je povezal in nadgradil delo svojih predhodnikov, kot so Sigmund Freud, Abraham Maslow, Erich Fromm, Viktor Frankl, Alfred Adler, Robert Desoille, Carl Gustav Jung in drugi. V Italiji so pred ve~ kot osemdesetimi leti ustanovili prvi in{titut za psihosintezo, danes deluje v tej de‘eli petnajst centrov. V Ljubljani je nastala Akademija za psihosintezo lani, nedavno pa je iz{el slovenski prevod knjige Kdo sem in kaj lahko postanem dr. Piera Feruccija, ki je bil Assagiolijev u~enec. »Trenutno ponujamo ljudem v Sloveniji s pomo~jo znanja, tehnik in metod psihosinteze delo na sebi, re{evanje lastnih te‘av in te‘av, ki se pojavljajo pri delu z ljudmi. Ponujamo znanje o vzpostavljanju avtonomnosti in integritete, kako ne izgorevati pri delu z ljudmi in ohranjati veselje do poklicnega dela …« pojasnjuje Ro‘ana Grdina iz Kopra, ki si je v Firencah pridobila znanje za svetovalko psihosinteze. S Suzano Rebolj iz Maribora in Barbaro-Novak [karja iz Ljubljane vodi programe na Akademiji za psihosintezo.

Roberto Assagioli, utemeljitelj psihosinteze, je nadgradil psihoanalizo in oblikoval koncept ve~plastnega bitja, predstavljen na ilustraciji. V modelu jajca, ki ponazarja ~lovekovo psiho, je vse ~rtkano, kar pomeni, da ni lo~enosti v nas samih, ni mogo~e lo~iti zavedno od nezavednega in ni lo~enosti med nami.

1 – podzavedno, 2 – srednje nezavedno, 3 – nadzavedno, 4 – polje zavedanja, 5 – zavestni jaz, 6 – vi{ji jaz, 7 – kolektivno nezavedno.

-

APRIL

07 -

Misteriji 33


A LKIMIJA

PSIHE

planet. Vsi, ki so se sre~ali s psihosintezo, predvsem psihoterapevti, svetovalci, voditelji seminarjev, ki ‘e tri desetletja delajo z njo, pravijo, da je psihosinteza ve~ kot psihoterapija, je veda o vzgoji ~loveka. Komu namenjate va{e delo? Ljudem, ki opravljajo poklice pomo~i: socialnim delavcem, u~iteljem, ~lanom nevladnih dru{tev; pravzaprav vsem ‘eljnim kakovosti, ki jih prina{a samorazvoj: delo na sebi, re{evanje te‘av v odnosu do sebe in do drugih. Zaradi ve~plastnosti in celovitosti je psihosinteza zelo dragocena za tiste, ki delajo z ljudmi. Posledice tak{nega dela so pogosto izgorevanje, konflikti, te‘ave. Psihosinteza je za vse, ki jih zanima oplemenitenje svojega poslanstva, ko se znajdejo v te‘avah pri svetovalnem delu in ne vedo ve~ kako naprej. Vse nas, ki delamo z ljudmi, nas je do tega pripeljala neka vizija, veselje, to delo smo videli kot na{e poslanstvo. Ko pridejo te‘ave, volja nekako pojenja in ljudje padejo v pasivno stanje, nezadovoljstvo ter verjamejo, da se ne da ni~ narediti. Psihosinteza prina{a nov veter in daje nov zagon, {e ve~, predrami veselje do ‘ivljenja.

sodelavca, {efa itd., nato identifikacije z razli~nimi ~ustvi in podosebnostmi oziroma razli~nimi deli nas samih. Ta identifikacija nas popelje v periferijo na{e osebnosti.

34 - APRIL 07 -

Kako opredeljujete sredi{~e osebnosti? To je tisti del zavesti, ki je najbolj neokrnjen in se ne identificira z ni~emer. Preprosto je. Ta jaz ima tudi najbolj{i stik s transpersonalnim jazom. Na periferiji te‘ko vzpostavimo in ohranjamo ta stik. @ivljenje od nas sicer zahteva, da gremo v periferijo. Na primer, ko stopim v vlogo u~itelja in grem v razred. To se pravi, da grem iz svojega sredi{~a v vlogo u~itelja, a je dobro, da znam iz nje potem tudi izstopiti in pogledati na to vlogo od zunaj. Razli~ni terapevti, svetovalci, u~itelji poznajo supervizijo, na~in s katerim svojo te‘avo, sebe dajo na sredino ter pogledajo nase in na problem od dale~. To omogo~a psihosinteza. Odmaknemo se od vseh momentov in pogledamo, kaj vidimo: pluse in minuse. Z modrostjo potem posku{amo to preobraziti. Kaj svetujete ljudem, da pri delu z ljudmi ne bi izgorevali? Prvi pogoj je, da smo v svojem jedru. Druga stvar pa je, da se delo, ki ga opravljamo, po~ne z nekimi pravilnimi vrlinami, kakovostmi. Ena izmed zna~ilnosti izgorevanja je, da nikoli nismo zadovoljni s tistim, kar naredimo. Pri delu z drugimi imamo velikokrat te‘njo, da je

Kako naj ohranimo osebno avtonomijo in integriteto? Osebno integriteto najbolj ru{ijo razli~ne identifikacije v ‘ivljenju. Identifikacije so na{e vloge, denimo u~itelja, mame,

Poslanstvo psihosinteze je notranja prebuditev spe~ih potencialov ~loveka, vzpodbuda, da naredi nekaj zase, za druge, za planet.

sredi{~e nas samih, od koder je seveda veliko la‘je in eti~no delovati.

Osebnost si lahko predstavljamo kot krog s to~ko v sredi{~u. V sredi{~u smo res mi, vse okrog pa je rob nas samih, periferija, kjer prihajamo v stik z zunanjimi okoli{~inami. Avtonomnost in integriteto ru{i prav pretirana identifikacija s periferijo in premalo stika s sabo, sredi{~em, s tistim, kar smo v resnici. Psihosinteza to imenuje jaz. ^lovek, ki nima stika z jazom in se ne zna ali ne zmore razistovetiti, odmakniti od teh identifikacij, je ugrabljen, njegov zorni kot gledanja je omejen. Vedno gleda na stvari iz periferije, ne pa iz sredi{~a, to pa ru{i njegovo avtonomnost in integriteto.

Napa~no je graditi na zunanjih okoli{~inah, torej na dobri slu‘bi, na dobro izpeljanem predavanju, na dobrem avtomobilu in tako naprej. To ni integriteta, to je ‘ivljenje na periferiji, ki je sicer potrebno, vendar je samo del nas samih, je na~in vstopanja v prostor, ki ima svoje prednosti in slabosti. Psihosinteza nam prav s pomo~jo spoznavanja teh to~k identifikacije pomaga, da se po~asi odmikamo od njih v

treba druge spremeniti, re{iti, jim pomagati in podobno. Stvarno gledano to ni mogo~e. Vsak posameznik sam odlo~a o svoji spremembi. ^e smo navezani na rezultat, lahko izgorimo. Veliko raziskav je bilo ‘e narejenih na temo izgorelosti in ugotavljajo, da ni ve~ navzo~a samo v socialnih poklicih, ampak se seli tudi med mened‘erje in drugam. Kapital in ekonomija pritiskata na ~loveka in zahtevata vse ve~.

Foto splet

Raziskave na temo »izgorelosti« ugotavljajo, da ni ve~ navzo~a samo v socialnih poklicih, ampak se seli tudi med mened‘erje in drugam.

Ena izmed zna~ilnosti izgorevanja je, da nikoli nismo zadovoljni s tistim, kar naredimo.


ALKIMIJA

PSIHE

Pomemben dejavnik je ~lovekova psiha. ^e je na{a samopodoba vezana na u~inkovitost pri delu, ima dober nastavek za izgorelost. To je napa~na identifikacija. Izgorelost se prepre~uje tako, da pogledamo, kateri dejavniki jo omogo~ajo in kaj lahko naredimo, da jo spremenimo. Zagotovo so spremembe nujne v nas in v okolici, kjer delamo.

Na kaj je psihosinteza oprta? V literaturi Assagiolija je veliko govora o Maslowu, Jungu, Freudu, Rogersu, Desoilleju, Adlerju, Franklu. Njegova modrost je bila v tem, da usvojenega

Foto osebni arhiv

Je delo na akademiji tudi prakti~ne narave, ali bolj teoreti~no? Psihosinteza je stvar prakse. Dobro je kaj prebrati in razumeti, vendar psihosintezo apliciramo na druge ljudi preko njihove lastne izku{nje. Vsak u~itelj psihosinteze mora najprej sam iti skozi proces, ki ga psihosinteza ponuja s pomo~jo vaj, tehnik, metod.

Ro‘ana Grdina, strokovni vodja akademije za psihosintezo, ki ponuja ljudem re{evanje lastnih te‘av in te‘av, ki se pojavljajo pri delu z ljudmi. Pri akademiji iz{la knjiga »Kdo sem in kaj lahko postanem« je poljudna predstavitev psihosinteze, ki je hkrati psihologija za doseganje samouresni~itve in filozofija umetnosti `ivljenja.

znanja in usvojenih metod ni zanikal, ampak jih je samo povezal, naredil sintezo in nadgradil v smislu, da je vanje vnesel lu~. ^e pogledamo model njegovega jajca, ki ponazarja ~lovekovo psiho, nam postane jasno. Vse je ~rtkano, to se pravi, da ni lo~enosti. Ni lo~enosti v nas samih, ni mogo~e povsem lo~iti zavedno od nezavednega in ni lo~enosti med nami. Uporabljal je tudi pojem kolektivnega nezavednega, kot ga je opredelil Jung. Kak{ne psiholo{ke vaje izvajate? Lahko navedete kak primer? Vaje temeljijo na sprostitvi, razistovetenju, meditaciji, vizualizaciji, imaginaciji, risanju, pisanju, gibanju … S pomo~jo teh vaj, vizualizacij razli~nih simbolov, okoli{~in in vodenih sanj v svojo psiho vna{amo nove elemente in jo preobra‘amo. Psihosinteza preobra‘a ~lovekovo psiho. Z njeno pomo~jo se v ~loveku dogaja alkimija psihe.

Ima psihosinteza tudi pridih duhovnosti? Transpersonalni jaz je tudi duhovni jaz. Do stika s temi energijami pridemo s pomo~jo posebnih vizualizacij in meditacij na dolo~ene simbole, ki pomagajo duhovno energijo pripeljati do na{e fizi~ne zavesti. Ali ponujate ljudem, ki so v te‘avah, tudi psihoterapevtsko delo? Trenutno ljudem nudimo svetovanje. Se ukvarjate tudi s preobrazbo negativnih ~ustev? To sodi k na{emu delu. Ponavadi ugotavljamo, da imajo negativna ~ustva najve~ ‘ivljenjske energije. To smo najbolj odrivali na stran, ~e{, tega se ne sme, to ni v redu. Potem ugotovimo, da je to primarna ‘ivljenjska energija, ki nam pomaga, da vztrajamo v ‘ivljenju, da imamo voljo do ‘ivljenja, da se v primeru jeze postavimo zase in odlo~no zagovarjamo svoje meje. Andreja Paljevec

D

-

APRIL

07 -

Misteriji 35


Pogovor s parapsihologom Janezom Leom Presnigom

^astnik, ki je parapsiholog »

^

love{tvu se bodo v prihodnje dogajale precej huj{e stvari kot jih je bilo doslej vajeno,« meni parapsiholog Janez Leo Presnig*, doma z Gorenjske. @e {tirideset let prou~uje okultne vede, v parapsihologiji pa se je za~el kaliti, ko je nosil voja{ko uniformo. Kon~al je beograjsko voja{ko akademijo, nato ga je ‘ivljenje vodilo po poteh po vsem svetu. V Afriki mu je vra~ natanko napovedal, da bo slekel uniformo in se ukvarjal z okultnimi, magi~nimi vedami. In res. Davnega 1979 leta je opravil osnovni in nadaljevalni te~aj askeze pri dervi{ih v Prizrenu in se spoznal z osnovami starodavnih ritualov, ki izvirajo {e iz Arabije. Znanje si je potlej nabiral pri {amanih v Krasnojarsku in Irkutsku v Sibiriji. Izobra‘eval se je na parapsiholo{kih in{titutih v Torinu pri prof. Zanattu, v Batajnici v Beogradu in Karpovljevu v Moskvi. @ivorad Mihajlovi} Slavinski je njegov u~itelj, s katerim se {e vedno posvetuje. Deluje v Trzinu in Beogradu: z magi~nimi obredi pomaga ljudem dose~i poklicni in osebni uspeh, materialno blaginjo, zdravje in ljubezen.

* 01/564 45 47

36 - APRIL 07 -

Imate kake nad~utne sposobnosti, kot so denimo telepatija, prekognicija, retrognicija, gledanje na daljavo …? V tovrstnih ve{~inah sem se izuril v okviru u~nega programa na parapsiholo{kih in{titutih. Se vsak lahko nau~i teh ve{~in? Telepatijo lahko preskusite sami tako, da za~nete nekajkrat na dan po dve minuti na nekoga intenzivno misliti in mu po{iljate telepatski ukaz: »pokli~i me«. Treba je izbrati osebo, za katero veste, da je za to dovzetna. Ko smo ‘e dovolj izurjeni, lahko usmerimo svoje misli na kogar koli in se bo odzval. Ljudem svetujete recepte za zdravljenje. Od kod vam? Uporabljam predvsem recepte Teofrasta Paracelzusa, ki je bil najmo~nej{i srednjeve{ki mag in alkimist. Njegovi recepti, kakih tri tiso~ jih je, so se ohranili v stari nem{~ini. Zanje sem te‘ko na{el pravega prevajalca, saj ve~ina germanistov ne zna starega jezika. Prevedenih imam pribli‘no 400 receptov.

Foto A. Paljevec

Kdaj ste se prvi~ sre~ali z okultnim? Leta 1973, ko sem bil voja{ki ~astnik neuvr{~ene Jugoslavije v Angoli. Vra~ je z votlim bambusom razpihoval droben pesek, po njem je risal simbole in mi iz tega zelo natan~no napovedal prihodnost. Bil sem nemalo presene~en, ko mi je natan~no povedal stvari, ki so se mi ‘e pripetile. Zato sem mu verjel, da se bodo uresni~ile tudi tedaj zame nenavadne napovedi. Kaj vam je napovedal? Rekel mi je, da ne bom dolgo ostal v

uniformi in da se bom ukvarjal z okultnim, s parapsiholo{kimi vedami. To so bile najbolj nenavadne napovedi, uresni~ile pa so se tudi vse tiste, ki niso bile tako nenavadne.

Z magi~nimi obredi pomaga ljudem dose~i poklicni in osebni uspeh, materialno blaginjo, zdravje in ljubezen.

Janez Leo Presnig pomaga tudi pri ponovni zdru‘itvi partnerjev. Pravi, da se ljudje le redko razidejo zaradi zna~ajskega nesoglasja in nerazumevanja; veliko ve~ se jih razide zaradi {kodljivih vplivov okolice, zavisti …

Za katere bolezni? Med njimi so recepti za pomladitev, doseganje visoke starosti, za ozdravitev mo{ke in ‘enske neplodnosti, za ozdravitev kile brez operativnih posegov, za ledvi~ne kamne, o~esne bolezni, za takoj{njo streznitev ob pijanosti … S Paracelzusovimi recepti se da zdraviti vse bolezni, razen du{evnih. Kar je organskih okvar, so ozdravljive, tudi zastarani zlomi, obrabljeni sklepi ipd. V naravi


^ ASTNIK , je tako kot pravi star pregovor: »Za vsako bolezen ena ro‘ca rase«. Kako pomagate ljudem do poslovnega uspeha? Vedno je treba odkriti vzroke, zakaj nekomu stvari ne te~ejo v ‘ivljenju. Ve~ina vzrokov za sedanje dogajanje je v prej{njih ‘ivljenjih. Pri vpogledu v prej{nja ‘ivljenja zelo redko uporabljam hipnoti~no regresijo, imam drugo metodo: uporabljam keltski in hebrejski na~in po Kabali ter ju primerjam. Potrebujem ~lovekove osebne podatke, rojstni datum, pri ‘enskah tudi dekli{ki priimek. Osnova je ime in priimek, s katerim je ~lovek pri{el na svet. Po tem vidim, kak{no karmo ima ~lovek v tem ‘ivljenju, kje je poudarek in kaj bi moral popraviti. Uspehi so lahko takoj{nji, ‘e v roku lunarnega meseca 28 dni, odvisno tudi od stvari, ki jo oseba ‘eli spremeniti. Ste se u~ili magi~nih, okultnih metod iz knjig? Kar je skrito znanje, ga ni v knjigah. Takih knjig namre~ ne tiskajo in ne prodajajo. @e beseda okultno vam pove, da je skrivno in ni vsakomur dostopno. ^e bi bili ~rnomagijski obredi ljudem dostopni, ne bi bilo dobro, ‘e tako je preve~ zla. V Slovenijo je v devetdesetih letih pri{el val magije z begunci iz biv{e Jugoslavije. V vseh teh letih, kar prihajajo ljudje k meni po pomo~, se kar vrstijo zgodbe z istim izvorom. Takoj vem, zakaj gre, {e preden ~lovek dokon~a pripoved. To mi je znano, ljudem pa ni in so potem zaprepadeni, ko me poslu{ajo. Z uporabo ~rnomagijskih ritualov vam lahko takoj uni~ijo zdravje, posel, uspe{nost v vsakem pogledu. Ljudje se ~udijo, ko zbolijo ali jim kar naenkrat v ‘ivljenju ni~ ve~ ne gre od rok. Ali lahko z belo magijo izni~ite u~inke ~rne? Da, z belo magijo lahko odpravim zle posledice ~rne magije. Zlo je sicer veliko la‘je prizadejati kot ga potem odpraviti. Ve~ina ~rnomagijskih ritualov je narejena na podlagi skromnega znanja. Gre za enostavne rituale, ki jih je lahko

Za~elo bo primanjkovati pitne vode ‘e letos, v letih 2008 in 2009 pa bo pomanjkanje vode preraslo v svetovno pere~ problem. odpraviti, ko ima{ klju~. Sem pa ‘e nekajkrat naletel na zelo trdovratne, mo~ne uroke, ki niso izginili niti v treh ali {tirih mesecih; bilo je potrebno kar osem mesecev. Ali je v Sloveniji kak uspe{en eksorcist? Eksorcist, ki deluje pod okriljem mariborske {kofije, je izreden mojster. Ne samo kot eksorcist, ampak tudi kot poznavalec bele in ~rne magije. Star je ‘e 83 let in {e dela obrede, ki mu jih dovoli nad{kof Uran. [e lani je opravil tri uspe{ne eksorcizme. Uporabljate pri delu talismane in amulete? Da, tiste, ki jih dobim s svete gore Atos iz pravoslavnega samostana. Poznam razlike med verstvi in tudi katera vera je najbolj pozitivna. Katera vera vam je torej najbli‘ja? Pravoslavna. Po{teni so in najve~ naredijo za ~loveka. V osnovi je to ljudska vera in njihovi duhovniki, slu‘abniki bo‘ji, resni~no pomagajo ljudem. Ne pa da najprej ~loveku dajo cenik, potem pa bomo videli kako in kaj, kot je to praksa rimskokatoli{kih duhovnikov. Prerokbe Vatikanu napovedujejo konec v bli‘nji prihodnosti. Zdaj{nji pape‘ je predzadnji. Zadnji pape‘ ne bo bele rase in bo vladal samo leto in pol. To sta napovedala ‘e Nostradamus in srbski nepismeni Nostradamus Mitar Tarabi} v svojih Kremanskih prerokbah. Slednji je bil nepismen kmet, ki je dobival videnja, zapisoval pa jih je njegov stric prota Zaharije Popovi}. Imate tudi vi sposobnost prekognicije? Da.

KI JE PARAPSIHOLOG

Kaj se nam obeta v prihodnosti? Kar se bo zgodilo, napoveduje ‘e dnevni tisk. Nekateri se zdaj nor~ujejo iz predsednika Drnov{ka, da kvasi neumnosti. A ne kvasi neumnosti, on je spoznal in bil v stiku z magi in ve, kaj govori. In ~e opozarja na ekologijo, ‘e to veliko pomeni, da za to da svoj glas nek predsednik. Za napoved katastrof, ki se nam bli‘ajo, pa ni potrebno biti noben jasnovidec. Kaj se bo zgodilo? Hude poplave bodo marca letos in dogajale se bodo precej huj{e stvari kot jih je ~love{tvo doslej vajeno. Najbli‘je na{im o~em bo severna Italija. Najhuj{i potres bo enkrat do junija v Albaniji, posledice bodo ~utili tudi v Makedoniji, ^rni gori in Srbiji. Se bo Slovenija ognila naravnim nesre~am? Sloveniji bo na 80 odstotkih ozemlja, razen ni‘inskemu severovzhodnemu delu, prizaneseno. Za~elo bo primanjkovati pitne vode. To se bo pokazalo ‘e letos, v letih 2008 in 2009 pa bo pomanjkanje vode preraslo v svetovno pere~ problem. Vode so zastrupljene, rezervne vode pa ni. ^e bi ljudje vedeli, kaj pijejo … Ena od storitev, ki jo nudite ljudem, je dobitek na lotu. Ste ‘e kdaj zadeli? Da. Leta 1983. ^e je to usojeno, se zgodi. Ritual dobitnega klju~a za loto sem opravil na Ptuju. V Beogradu, na centrali tedanjega jugoslovanskega lota, sem dobil izpla~ano premijo. Od{el sem z dvema vre~kama denarja. Ponudili so mi {e varstvo, a se znam sam varovati. Lahko pomagate vsakomur? Izvajam rituale za glavni dobitek na lotu v kateri koli dr‘avi. To je mogo~e izvesti za vsakogar le enkrat v ‘ivljenju. Astrolo{ki Klju~ materialnega dobitka sem dobil leta 1983. Kaj pa magi~ni obredi za ljubezen? Najve~ ljudi zanima prav podro~je ljubezenske magije. To je res neverjetno. Me-

-

APRIL

07 -

Misteriji 37


^ASTNIK ,

KI JE PARAPSIHOLOG

ni je ‘e malo sme{na ta obsedenost, zdaj imam namre~ ‘e {est »kova~ev«. [tevilne mo{ke pesti impotenca in za njeno ozdravitev imamo izvrsten recept. Star je ve~ kot {tiri tiso~ let, izvira iz starega Babilona. Zagotavlja uspe{no potenco po naravni poti tudi v pozni starosti. Sestavine so sezamova semena, cvetli~ni med, p{eni~ni kal~ki in mladi, nesoljeni kozji sir. Viagra je povsem odve~. Prav tako imamo recepturo za vzbujanje ‘enske spolne sle. Sin ali h~i, znate pomagati? Obstajajo starodavna vedenja, kako in kdaj naj pride do spo~etja. Vsaka ura v dnevu ima svojo mo~ in nekaj prina{a. Na podlagi podatkov o bodo~em o~etu in materi in glede na zadnji menstruacijski cikel izra~unam najbolj primeren trenutek za spo~etje sina ali h~ere. To je postopek, znan ‘e tiso~letje. Ali se ljudje odlo~ajo raje za sinove ali h~ere? V ^rni gori, denimo, ho~ejo sina. V Sloveniji pa se to razlikuje po podro~jih: [tajerska, Ptuj, Maribor vse do Koro{ke so bolj za h~ere, Koro{ci in Gorenjci pa za sinove. V svoji ponudbi navajate, da ponovno zdru‘ujete partnerje, ki so se raz{li. Ali ni bolje, da se ljudje razidejo, ~e niso usklajeni? Eno je, ~e se ljudje razidejo zaradi zna~ajskega nesoglasja in nerazumevanja, a teh je po mojih izku{njah malo. Veliko ve~ je takih, ki se razidejo zaradi {kodljivih vplivov okolice, raznih svetovanj ta{~e, prijateljev … Vsako delovanje, vsaka misel, ki je zla, lahko prizadene zvezo. ^e nekdo nekomu zavida zvezo, je to ‘e za~etek rituala ~rne magije. Ta energija se namre~ kopi~i v Kozmosu. Pomagate tudi brezposelnim? Da. Seveda ~loveka ne peljem v dolo~eno podjetje, ampak najprej pogledam, kaj bi lahko po~el ne glede na izobrazbo. Nato poi{~em bli‘nje primerno podjetje. In potem primerjam, ali so energije delodajalca in iskalca ubrane, da lahko vzpostavita stik in se dogovorita.

38 - APRIL 07 -

Menda odkrijete tudi skrite zaklade? Da. Lahko vam povem primer, ko sem {e delal kot vojni ata{e na jugoslovanskem konzulatu v Trstu. Tam je bila zaposlena ~istilka judovskega porekla. Sli{ala je, da se ukvarjam s takimi stvarmi in me prosila za pomo~. Ugotovil sem, da izvira iz Perpignana v jugozahodni Franciji, da je bil o~e vinski trgovec in da je pred deportacijo skril na podstre{ju nekaj ve~ kot {est kilogramov draguljev, diamantov, prstanov, veri‘ic. Njegova h~erka je bila takrat stara dve leti in so jo sorodniki re{ili v drug del Francije, kjer @idov niso tako preganjali. Odrasla je v siroti{nici, poro~ila se je z italijanskim turistom in se preselila v Trst. Mo‘ ji je zgodaj umrl in ker ni bila izobra‘ena, je bila primorana zaposliti se kot sna-

Zlo je veliko la‘je prizadejati kot ga potem odpraviti. ‘ilka. Skoraj leto dni je trajalo, da sem re{il ta primer. Uporabili smo zvija~o, da smo pri{li do prostorov na podstre{ju. Gospa se je predstavila kot slikarka, ki ‘eli najeti podstre{je, da bi ga preuredila v atelje. Pribli‘no mesec in pol je potrebovala, da je odkrila nakit. Bil je skrit v izdolbenih tramih tik pred dimnikom. Potem se je preselila v [vico in zdaj ‘ivi v vili pri jezeru Lago di Como v italijanskem delu. Se parapsiholo{kih sposobnosti lahko nau~imo, ali pa menite, da je ta dar polo‘en v zibelko in dan samo nekaterim posameznikom? To sposobnost morate prinesti s seboj {e iz prej{njih ‘ivljenj. Ni pogojena genetsko, gre za notranji jaz, du{o, ki to nosi s seboj. Zakaj se ukvarjate z vsem tem? To po~nem tudi zato, ker ho~em narediti kaj dobrega za ljudi in s tem izbolj{ati svojo karmo, da v naslednjem ‘ivljenju ne bi ponovil iste napake in moral isto pretrpeti. Andreja Paljevec

D


Vloga kemijskih elementov v ~love{kem organizmu (7)

Kisik Ozonu raste ugled tudi v svetu komplementarne medicine. neona, kar ima za spremljajo~i u~inek predvsem veliko svetlobe. Ko pogledate v zvezdno nebo, je lu~, ki z zvezd pada v va{e oko, znanilec rojstva novih atomov kisika. Kisik je izredno dru‘aben element, saj tvori spojine z vsemi elementi periodnega sistema, z izjemo ‘lahtnih plinov in ~uda ~udes – fluora. Alotropi kisika so kot ‘e re~eno trije. Poglejmo si jih od najredkej{ega do najpogostej{ega. Ta, ki ga zagotovo ne boste videli, je tetrakisik: trdna rde~a snov,

ki se v naravi ne pojavlja in nastane, ~e teko~i kisik izpostavimo izredno velikemu tlaku. Drugi kisikov alotrop je trikisik; O3 ali ozon. Ime izvira iz gr{kega ozein, kar pomeni vonj. Za ime se ima zahvaliti posebnemu vonju, ki so ga v~asih ljudje zavohali le po nevihtah, danes pa ga lahko ob vsakem vremenu zavohate v obilnih koli~inah v vsaki fotokopirnici ali pisarni z mno‘ico fotokopirnih strojev in laserskih tiskalnikov. Ozon namre~ nastaja pri visokonapetostnih elektri~nih tokovih. Pod vplivom ultravijoli~ne svetlobe ali visoke elektri~ne napetosti se pri~nejo molekule O2 razcepljati na posami~na atoma kisika. Osamljen atom kisika je kot lepa ‘enska – ne ostane dolgo sam. ^e se pripoji k stabilnemu O2, nastane ozon. Je dokaj nestabilen alotrop kisika, ker je tretji (kisik) kar malce odve~ in hitro razpade v prisotnosti drugih nenasi~enih – reaktivnih molekul.

OZON IN ZDRAVJE

Arhiv S. Burja

M

egazgodba: 86 odstotkov oceanov, 49 odstotkov zemeljske skorje, 28 ute‘nih odstotkov atmosfere, 61 odstotkov ~love{kega telesa in vse to na dveh straneh va{e priljubljene revije! Pozdravljeni spet v rubriki namenjeni osve‘evanju znanja o periodnem sistemu. Za~nimo danes, glede na aprilsko razpolo‘enje, s {aljivo uganko: Brez dveh ne more{ ‘iveti, po treh te boli glava, {tirje pa ti bodo vedno stvar vere, saj jih nikoli ne bo{ videl/a. Ne, ne gre za partnerje ali {nop~ke ali avtomobile … Pravilen odgovor je kisik s svojimi tremi pojavnimi oblikami – alotropi. Zgodovina spoznavanja kisika je za znanost dolga, ob~asno spletkarska in mu~na, predvsem pa internacionalno obarvana zgodba. Kisik so poljski alkimisti proizvajali s segrevanjem solitra ‘e v 16. stoletju, konec 18. stoletja so ga opisali [vedi, le dve leti kasneje pa je priznanje po‘el Angle‘, ki je kisik poimenoval z »oxygen« iz gr{kega korena oxus – kislina in gennan – narediti. ^eprav danes vemo, da kislost dolo~a koncentracija vodikovih ionov in ne kisikovih, kot je bila zmota takratnih znanstvenikov, se je ime prijelo in vsi evropski narodi smo ga sprejeli v svoj jezik kot nekaj kislega. Tako imamo {e danes Slovenci kisik, Nemci sauerstoff, Rusi pa kislorod. Kisik je osmi element periodnega sistema. Po masi je tretji najpogostej{i element v vesolju, takoj za vodikom in helijem. V vesolju {e dandanes nastaja in sicer se atomska jedra preoblikujejo v kisik med zgorevanjem ogljika, ~e masa zvezde vsaj za {tirikrat presega maso na{ega sonca. ^e ima vsaj osemkratno maso, lahko kisik proizvaja s se‘iganjem

O3 ali ozon lahko ~loveku {koduje, lahko pa tudi varuje na{e zdravje.

Pomen ozona za zdravje je kompleksna tema, saj tako kot lahko ozon ~loveku {koduje, lahko tudi varuje na{e zdravje, ko v vi{ji plasti atmosfere zadr‘uje dobro mero ultravijoli~nega sevanja, ki v prevelikih koli~inah povzro~a neprijetne in nevarne spremembe na ko‘i. Najbr‘ ste poleti sli{ali opozorila na radiu, naj v obalnem podro~ju starej{i, astmatiki in otroci ne hodijo na prosto, saj je koncentracija ozona visoka. Svarila niso odve~, saj lahko povi{ana koncentracija ozona povzro~i vrsto tegob: od vnetega grla preko astmati~nega napada do te‘av z dihanjem. Ker ima ozon mo~an oksidacijski u~inek, kroni~na izpostavljenost visokim koncentracijam vodi v vnetje plju~ zaradi po{kodb plju~-

-

APRIL

07 -

Misteriji 39


KISIK

40 - APRIL 07 -

Najve~ O2 (spodaj) iz atmosfere osvobode drobne predstavnice cianobakterij iz rodu Prochlorococcus (zgoraj). Brez teh drobcenih bitij bi kaj kmalu za~eli plitko dihati.

Arhiv S. Burja

nega tkiva. ^e vam bo kdo kdaj hotel prodati teorijo o dobrem in slabem ozonu, imejte v mislih predvsem eno pravilo: vi{je nad va{o glavo ko je – bolj{i je. Poleg slabega vpliva na zdravje plju~ je pritalni ozon tudi pomemben dejavnik pri segrevanju zemeljskega ozra~ja, saj deluje kot toplogredni plin. Pravilno uporabljan pa ima ozon tudi blagodejne u~inke. Z njim lahko recimo razku‘ite vodo, raste pa mu tudi ugled v svetu alternativne in komplementarne medicine. [tevilne uporabe segajo od lokalnega nana{anja na ko‘o preko ozoniranih parnih kopeli pa do intravenoznih injekcij in celo naprav za ozonacijo krvi, izdelanih na principu dializnih aparatov. Nikoli in v nobenem primeru pa se ozona ne dovaja v telo z vdihavanjem. Zagovorniki ozonske terapije prepri~ujejo v neverjetne zdravilne u~inke pri virusnih oku‘bah, ko‘nih te‘avah, artritisu, raku in {e dosti tega bi se na{lo. Zagovarjajo teorijo, da ozon v telesu razpade na O2 (2 O3 v 3 O2) in s tem izbolj{a oksigenacijo tkiv. Nasprotniki te teorije pa trdijo, da ob dovajanju kisika v veno stopnja zasi~enosti krvi s kisikom pa~ dose‘e maksimalno mejo in zato ne pride do dodatne obogatitve hemoglobina s kisikom v plju~ih. Skratka, spremeni se vstopna pot kisika, ne pa njegova koncentracija. Mnenja se kre{ejo in se bodo najbr‘ {e kar nekaj ~asa, medtem pa v nekaterih dr‘avah Evrope sistem zdravstvenega zavarovanja ‘e krije stro{ke ozonoterapije. Nazadnje si poglejmo {e prvi, najpogostej{i in najmanj{i alotrop kisika – O2. Kleno slovensko ime zanj je dvokis, ki pa ni ve~ v rabi, ~eprav tehni~no popolnoma pravilno opisuje to molekulo. O2 je dandanes pogost plin v ozra~ju, saj predstavlja ute‘no dobro ~etrtino atmosferskih plinov. Pa vedno ni bilo tako. V davni preteklosti, ko se je razvilo ‘ivljenje na zemlji, v ozra~ju ni bilo O2. Prve oblike ‘ivljenja za svoje ‘ivljenje niso potrebovale kisika. Naprednej{i mikroorganizmi so nato pri~eli s procesom fotosinteze, njihov metabolizem pa je {e

vedno deloval na anaerobni osnovi. Tem organizmom je bil kisik strupen stranski produkt metabolizma. Ko so organizmi odmrli, so s povr{ja Zemlje odstranili del ogljika (CO2 – C = O2) in vodika (2 H2O – 4 H = O2) ter ju s seboj odnesli v grob (C + H2 = CH2 = metan ali zemeljski plin), njihov izdihan O2 pa je ostal v zraku. Tako so se pri~ele pove~evati lokalne koncentracije kisika, ki so omogo~ile nov preskok v evoluciji: metabolizem na podlagi kisika ali, grobo povedano, se‘iganje ogljikovodikov v reakciji

s kisikom. To je {e dandanes evolucijska zgodba o uspehu in ni ga danes ve~celi~nega organizma na tem svetu, ki za svoj obstoj ne uporablja kisika. Najve~ O2 iz s CO2 prebogate atmosfere danes osvobode drobne predstavnice cianobakterij iz rodu Prochlorococcus. Za~uda so jih odkrili {ele dobrih dvajset let nazaj, ~eprav imajo predstavniki tega rodu kar 50 odstotkov vsega klorofila v morjih. Brez teh drobcenih bitij bi kaj kmalu za~eli plitko dihati.

PREMALO ALI PREVE^ KISIKA V na{em organizmu kisik od plju~ do tkiv prena{ajo s hemoglobinom bogati eritrociti. Klju~ uspe{nega prenosa kisika je v ‘elezu, ki zvezano na kompleksen protein hitro sprejema in oddaja kisik. Premalo kisika v zraku, na primer na velikih vi{inah, lahko povzro~i omoti~nost, glavobol, utrujenost in zadihanost, resno pomanjkanje pa pripelje do izgube zavesti, kr~ev in bridkega konca. Preve~ kisika za ~loveka je redek pojav in se dogaja le, ~e vdihavate kisik pod previsokim parcialnim pritiskom. Simptomi so podobni kot pri pomanjkanju, le da gre zraven {e po{kodba plju~nega tkiva in zvi{ana stopnja celi~ne {kode zaradi pretirane oksidacije. Z globokim dihanjem ne boste dosegli strupene mere kisika in omotica, ki jo za~utite ob hiperventiliranju, ni posledica preve~ kisika, pa~ pa izgube karbonata iz krvi in posledi~no prevelike alkalnosti. Za konec {e aprilsko {aljiva zgodbica o prihodnosti kisika. Pametni ljudje se‘gejo vse podzemne zaloge ogljika in vodika v svojih motorjih in pe~eh. Prej pod milim nebom bivajo~ osvobojen O2 zopet pade v su‘enjstvo CO2 in H2O, ko ga zajame iz zemlje osvobojeni CH4. Razlog? Vsi so razmi{ljali, kaj bodo na stara leta jedli in kam vse bodo {li, pozabili so pa razmi{ljati, kaj bodo dihali. La~en ~lovek ima eno skrb, siti jih ima tiso~, tisti brez kisika pa nobene ve~! Pa nasvidenje prihodnji~. Sa{o Burja

D


Odkrito novo stanje snovi, ki veliko obeta za poljedelstvo in zdravje

^udodelni elementi ormus

ODKRITJE ORMUSA Zgodba o odkritju se je za~ela v zgodnjih sedemdesetih letih z Davidom Hudsonom, bogatim lastnikom planta‘e bomba‘a v Arizoni. Ker imajo vulkanska tla tistega obmo~ja precej nenavadne lastnosti, kamnita podlaga tal pa vsebuje plemenite kovine, se je odlo~il odnesti vzorce v laboratorij, kjer so opravili popolno kvantitativno analizo vsebnosti elementov. Analitiki so bili nemalo presene~eni, ko so odkrili, da ena frakcija ni pokazala lastnosti kovine, ni se kemi~no odzivala in ni imela spektroskopskega podpisa. Šele ko je operater spektroskopa predlagal, da jo »mo~neje spra‘ijo«, so se pokazale spektralne lastnosti, ki so potrjevale prisotnost dolo~enih plemenitih kovin. Hudson je najel kemike za nadaljnje raziskave, hkrati pa je s predavanji in video posnetki v javnosti {iril zanimanje za presenetljivo odkritje. Skupini znanstvenikov in laikov, ki se ukvarja s tem vpra{anjem ‘e ve~ let, je uspelo, ne da bi se povezovala s Hudsonom, ponoviti nekatere njegove rezultate. Njihovo delo je skupaj s Hudsonovim predstavljeno v vrsti ~lankov Barryja Carterja na njegovi zelo obse‘ni spletni strani.

Sklepajo, da ORMUS pospe{uje razvoj mikroorganizmov v zemlji, ki presnavljajo hranilne snovi za rastline. S tem odkritjem vstopamo v novo in zelo kompleksno podro~je, a smo {ele na za~etku raziskovanja. Lahko bi rekli, da odpira novo poglavje v fiziki, kemiji in biologiji. Tako iz Hudsonovega dela kot iz dela neodvisne skupine izhaja, da nekatere plemenite in manj plemenite kovine (rodij, iridij, zlato, platina, paladij, baker in {e nekaj drugih) lahko obstajajo v popolnoma druga~nem stanju, v katerem nimajo kovinskega leska, ampak so – izolirane v trdnem stanju – v obliki sivega ali belega prahu.

BIOLO[KI U^INKI Biologija teh materialov je prav tako odprta za raziskovanje. Vendar bi lahko rekli, da se je novo poglavje v biolo-

giji ‘e za~elo – s kvantnim razumevanjem ‘ivljenja. Holisti~ne lastnosti ‘ivljenja je mogo~e pojasniti le s kvantno koherenco; to pomeni, da navidezno poljubno delovanje biolo{kih molekul v resnici koordinira kvantni princip, ki upravlja tudi delovanje laserja. To radikalno revizijo biologije je prepri~ljivo predstavila dr. Mae-Wan Ho. Nedavne raziskave ugotavljajo, da poleg manj{ega dela DNK, ki kodira beljakovine, njen ve~ji del (tako imenovani DNK »odpad«) deluje na informiranje »kvantnega polja« telesa na na~in, ki ni odvisen od kemije. To bi skupaj z ve~jim {tevilom objavljenih del, ki govorijo o prisotnosti superprevodnosti v ‘ivih organizmih, lahko pomenilo potrditev Hudsonovih domnev o tesni povezanosti ORMUSA z DNK, celo da lahko odpravlja napake v DNK. Po uspe{nem preizkusu zdravilnega delovanja ORMUSA na bolnem psu je poslal svoj preparat {tevilnim zdravnikom v preizku{anje. Od takrat so se pojavili mnogi neodvisni proizvajalci, ki ponujajo koncentrate ORMUS iz snovi

Foto Barry Carter

K

oncentrat posebnih elementov, ki jih je obilo v morski vodi, ima velike potenciale za izbolj{anje tal, pove~anje pridelka, pobolj{anje zdravja ljudi in ‘ivali ter celo v boju proti klimatskim spremembam. Gre za doslej malo znano odkritje, ki bi utegnilo imeti velik pomen za prihodnost sveta. Toda ~e bi trditve obveljale, bi morali upo{tevati skupino snovi, za katere se doslej ni niti slutilo, da obstajajo. Te snovi so poimenovali s kratico ORMUS.

Plodovi orehovega drevesa, dognojevanega s preparatom ORMUS.

-

APRIL

07 -

Misteriji 41


^UDODELNI

Manipulirana resni~nost – 2. del Gazirane pija~e – maskirani strup Tajno poreklo AIDS-a – dejstva, zmote in teorije o zaroti ^udodelni in skrivnostni elementi »ormus« Pogon po relativnostni teoriji – konec kril in koles? NLP-ji: tajni sestanek z direktorjem Cie Jezuitski film in »skrivnost Omega« Hrva{ki dvomese~nik Nexus lahko v Sloveniji naro~ite po telefonu: 01/231 93 60 ali 031/662 092

42 - APRIL 07 -

razli~nih izvorov: morske vode, vode iz globinskih izvirov, soli iz mineralnih slojev, nekaterih zdravilnih rastlin itd. Te izdelke zau‘iva ‘e ve~ tiso~ ljudi in mnogim se jim je zdravje vidno izbolj{alo. Seveda pa je vsa poro~ila o zdravilnih u~inkih preparata ORMUS treba jemati z rezervo, saj ni bil klini~no preizku{an, torej nima potrdila o medicinskih vrednostih.

USPEHI V KMETIJSTVU

Foto Barry Carter

Od dr‘ave sponzoriran terorizem v zahodnem svetu

ELEMENTI ORMUS

Orehovo drevo na desni, ve~ let dognojevano s pripravkom ORMUS, daje {estkrat ve~ pridelka kot oreh brez tega dodatka na levi sliki.

U~inki preparata ORMUS na rastline pa so nesporni, izjemni. Najpogosteje se uporablja preparat, ki je najenostavnej{i in najcenej{i: surovi koncentrat, pridobljen iz morske vode. V kmetijstvu so ‘e prej uporabljali sestavine iz morja, posebno alge. Dr. Maynard Murray navaja {tevilne podatke o zdravju ‘ivali, hranjenih z zrnjem, pridelanim na zemlji{~u, ki so ga zalivali z morsko vodo. Toda tako zalivana tla so kmalu postala preslana in se je pridelek zmanj{al. Koncentrata ORMUS pa je potrebnega le od 10 do 50 litrov na hektar, odvisno od vrste rastlin, u~inki koncentrata pa dale~ presegajo u~inke ob uporabi morske vode. Oreh, dognojevan s tem preparatom, je v nekaj letih zrasel dvakrat ve~ kot obi~ajno pognojeno drevo in daje {estkrat ve~ plodov, debelih kot mandarine! Sliva je v prvem letu tovrstnega dognojevanja dala dvakrat, v naslednjem letu pa ‘e petkrat debelej{e plodove. Koruzna stebla so z dodatkom ORMUS-a zrasla tri in pol metra v vi{ino, pomaran~e so bile kot dinje! Tako pridelani plodovi razli~nih kulturnih rastlin tudi veliko hitreje dozorevajo in so okusnej{i, rastline pa potrebujejo manj gnojila in so bolj od-

porne na bolezni. Sklepajo, da ORMUS pospe{uje razvoj mikroorganizmov v zemlji, ki presnavljajo hranilne snovi za rastline. Seveda pa {e ni znanstveno dokazano, da je za te rezultate zaslu`en ORMUS. Nekateri trdijo, da so ti uspehi posledica dodajanja navadnih mineralov. Ob preveliki uporabi umetnih gnojil in herbicidov se namre~ koli~ina potrebnih mikroorganizmov v zemlji resno zmanj{uje. Kako je pri{lo do pomanjkanja snovi, ki so v preparatu ORMUS, pri rastlinah, kopenskih ‘ivalih in ljudeh? Ker jih je obilo v morski vodi, lahko domnevamo, da jih je voda v teku ‘ivljenja na Zemlji v glavnem sprala in odplavila v morje. Tako lahko delno razlo‘imo dana{nje {irjenje pu{~av. Splo{no zmanj{evanje rasti rastlin pa prispeva k pove~anju koli~ine ogljikovega dioksida v ozra~ju in posledi~nemu globalnemu segrevanju. Zato preparat ORMUS utegne odigrati pomembno vlogo v prihodnjem ‘ivljenju na na{em planetu. dr. Roger Taylor

D

Celoten ~lanek si lahko preberete v novi {tevilki hrva{ke izdaje Nexusa, ki je naprodaj tudi v Sloveniji.


Poti do zdravja

Zaupam v homeopatijo ve~ mogla naprej. Imela sem ob~utek, da se bom zadu{ila. Poklicala sem h~erko, ki je stanovala blizu. Takoj me je odpeljala v zdravstveni dom v ^rnu~e, saj je videla, da je zadeva resna. Ve tudi, da nisem noben hipohonder. [la sem mimo vrste, takoj na posteljo in dobila injekcijo, izmerili so mi pritisk in me poslali na EKG. Temu je sledila cela epopeja v bolni{nici. Tam sem bila tri dni, a mi niso kaj dosti pomagali. Najbolj mi je pomagala injekcija, ki so mi jo dali v zdravstvenem domu, potem pa je reakcija po~asi popustila. Od takrat naprej si nisem ve~ upala vzeti naklofena.« [e ena tegoba, ki je Ivico za~ela mu~iti pred desetimi leti, so nemirne noge.

Bole~ina se je za~ela v gle‘njih, potem pa se je {irila ~edalje vi{je navzgor po nogah, skoraj do dimelj. »Bolelo me je kot bi meso od kosti trgal. Pojavilo se je pri mirovanju med sedenjem ali le‘anjem. Ko si v postelji, ni noben polo‘aj pravi, noge ti ne dajo spati. To je zelo hudo. Razlog menda ni v slabi prekrvitvi, vzroka za to bolezen {e niso odkrili.« Zaradi nemirnih nog je Ivica vrsto let obiskovala nevrologa. Zve~er je u‘ivala tablete, da je lahko v miru zaspala. Ta zdravila je jemala najmanj {est, sedem let, a bolezen ni pojenjala, samo zaspala je la‘je. Tablete so jo samo pomirjale, bolezni pa niso odpravile. »Pred leti sem bila v bolnici Petra

Ivica Poljan{ek* Spol: ‘enski Rojena: 7. marca 1932 Diagnoza: osteoporoza, nemirne noge Za~etek te‘av: po menopavzi Simptomi: bole~ine v hrbtenici, sklepih, kolenu, potrtost Zdravljenje: klasi~na medicina, homeopatija, magnetno-resonan~na terapija Po~utje danes: zadovoljna je, ker se lahko giblje, opravlja hi{na dela in obdeluje vrt, skratka skrbi sama zase. V najve~je veselje pa so ji njeni doma~i in {est vnu~kov. 01/ 53 71 733

Foto osebni arhiv

I

vica Poljan{ek, ki je pred kratkim praznovala petinsedemdeseti rojstni dan, je po spletu sre~nih okoli{~in odkrila ajurvedsko zdravnico in homeopatinjo, ki ji uspe{no pomaga pri laj{anju starostnih tegob. Po menopavzi jo je za~ela pestiti osteoporoza, kateri so se ~ez nekaj ~asa pridru‘ile nemirne noge, vrh vsega pa jo je nedavno hudo prizadela {e sinova smrt, ki bi jo br‘kone strla, ~e ne bi u‘ivala homeopatskih zdravil. »Osteoporoza se mi je pojavila kmalu po menopavzi, okrog petdesetega leta. Ko sem se {la slikat na polikliniko na Njego{evo, je rentgenska slika pokazala, da se je osteoporoza najbolj razvila na hrbtenici,« pripoveduje Ivica. Na zadnjem pregledu za osteoporozo je bila pred osmimi leti, odkar pa so pregledi samopla~ljivi, se jim je odpovedala. »To je ~ista komerciala, ne pa zdravstvo,« se pridu{a. U‘ivala je neke tablete, ne spominja se to~no imena, a ji niso kaj prida pomagale. Tako se je morala navaditi ‘iveti s svojo boleznijo. Nezaupanje v kemi~na zdravila se je ~edalje bolj krepilo, {e zlasti ko je na lastni ko‘i izkusila kontraindikacije zaradi kombiniranja razli~nih zdravil. »Neko~ sem imela gnojno angino in mi je zdravnica predpisala antibiotike. Potem me je za~elo boleti desno koleno, ki me ve~krat boli, odkar sem neko~ nerodno stopila in si o~itno po{kodovala hrustanec. Za laj{anje bole~in sem zato ~ez teden dni vzela naklofen. A sem dobila hudo alergijo. Za~elo me je du{iti, ~utila sem mo~an pritisk v glavi in prsih. Poklicala sem zdravnico, ki mi je rekla, naj pridem takoj. Vzela sem samo mobitel, klju~e od avta in torbico, od{la po stopnicah in ko sem pri{la dol, nisem

-

APRIL

07 -

Misteriji 43


Z AUPAM

V HOMEOPATIJO

Der‘aja, kjer sem opravila vse preglede. Bila sem tudi pri nevrologu, ki mi je izmeril pritisk v nogah in rekel: „Gospa, va{e noge so ~isto v redu, imate lep pritisk.” Pa sem mu odvrnila: „Gospod doktor, to vi pravite. V resnici pa mi te noge ne pustijo spati.”« Takrat je videla svojo kartoteko in odkrila ime svoje bolezni: Ekbomov sindrom. Sprijaznila se je s tem, da je imela ves ~as na zalogi tablete, ki jih je u‘ivala vsak ve~er pred spanjem, da vsaj ni bila ob no~ni po~itek.

ZAUPANJE V HOMEOPATIJO Potem pa je pri{lo tisto sre~no naklju~je. Pred tremi ali {tirimi leti so v sosednji hi{i uredili DiagCenter za alternativno medicino. V bli‘ini doma je neko~ sre~ala gospo, ki je pravkar odhajala iz njega in je imela podobne te‘ave z nogami. Ta ji je povedala, da ji je veliko bolje, odkar u‘iva homeopatska zdravila. Ivica je, ne bodi lena, takoj obiskala zdravnico Vesno [ipka in ta ji je predpisala homeopatska zdravila. »Bila sem na ra~unalni{ki diagnostiki. Preslikali so mi vse. Bila sem eno uro na aparatu. Slika je pokazala obrabljena vretenca v hrbtenici, sklepih, nekaj v glavi, vhodno debelo ~revo, sapnik, bronhije, kolena … Na prvem pregledu je bilo veliko ve~ ~rnih mest – to pomeni slabo – kot na naslednjem pregledu. Potem se je stanje ob~utno izbolj{alo. Plju~a sem imela precej zapacana zaradi cigaret. Na naslednjem slikanju so bila ‘e ~istej{a, saj sem vmes u‘ivala homeopatske globule za izka{ljevanje.

POMIRJENE NOGE Po u‘ivanju homeopatskih tablet se je Ivici zdravstveno stanje ob~utno izbolj{alo: »Nemirne noge imam samo {e v~asih, ~e pozabim zau‘iti zdravila ali pa je res zelo slabo vreme. Sicer bi morala jemati pet do {est granul trikrat na dan. Granule vedno vzamem, kadar vidim, da bi lahko bilo kriti~no. Umirja me, pomiri mi noge. Druga~e pa mi ni

44 - APRIL 07 -

ve~ treba jemati tablet vsak ve~er kakor prej.« Ivica jemlje homeopatska zdravila tudi zoper osteoporozo in pravi, da se je ta ustavila in ne gre hitro naprej, a ozdraviti se je ~isto ne da, saj so navsezadnje tu le leta. Zadovoljna je, ker se lahko {e giblje, hodi, skrbi sama zase, gre lahko na vrt in ga obdeluje. Homeopatija ji bla‘i tudi bole~ine v kolenu, ki se okrepijo ob slabem vremenu. Bole~ine v kolenu in hrbtenici si u~inkovito laj{a {e z magnetno resonan~no terapijo. Po njej ~uti, da ima ve~ energije in se na splo{no po~uti bolje. Kadar ima slab dan in se ne po~uti dobro, gre vselej na magnetno terapijo, ki jo ima tako reko~ pred doma~imi vrati, v sosednji hi{i. Ivica zatrjuje, da se homeopatija dobro obnese tudi pri vnu~kih. Ko so jih bolela u{esa ali grlo, je vselej pomagalo: »Samo pri dojen~kih je treba granulo raztopiti v vodi in jim to dati spiti, ker ne znajo lizati granul. Ko je moj vnuk imel osem mesecev in je dobil vnetje u{es, mu je homeopatija u~inkovito pomagala. V uho pa smo mu nakapali tudi sok netreska, ki ga gojim na vrtu. Rastlina je podobna kaktusu. Netresk se re~e zato, ker so v~asih imeli slamnate strehe in so ga polo‘ili na streho, da ne bi strela tre{~ila vanjo. Netresku pravijo tudi u{esnik, ker zdravi u{esa. Listek utrgate, ga operete, zbri{ete in olu{~ite ter iz njega stisnete kapljice na ‘li~ko. Nato to pogrejete na telesno temperaturo, vlijete v u{esa in to deluje. To je stara medicina. Svoje tri otroke sem vedno zdravila s tem, ~e so jih bolela u{esa. Samo ~e je bilo res hudo, smo {li k zdravniku. Ko sem {la enkrat k otro{ki zdravnici, mi je svetovala, naj pustim zdravila in poskusim z netreskom ter mi zaupala, da tudi sama tako zdravi svoje otroke.«

BOLE^A IZGUBA A nesre~a nikoli ne po~iva. Zadnji udarec, ki ji ga je zadala usoda, je bila sinova smrt. Do‘ivela je hud {ok. Zdravnica ji je dala homeopatska zdravila, ki jih u‘iva trikrat na dan.

»To mi zelo pomaga, bole~ina ni tako huda, je potisnjena nekam v podzavest. Dokler nisem u‘ivala homeopatskih tablet, sem nenehno samo jokala. Ne upam pa si jemati klasi~nih antidepresivov. To je le kemija, bojim se njenih stranskih u~inkov. Homeopatske tablete nimajo nobenih stranskih u~inkov, normalno lahko vozim avto in delujem. Jemljem jih redno, sicer u~inek popusti in za~nem spet misliti samo na to.« Odkar ima Ivica toliko pozitivnih izku{enj s homeopatijo, se zanese nanjo. »Pri homeopatskih zdravilih, ki so narejena na osnovi izvle~kov zdravilnih ro‘, mineralov in ‘ivalskih snovi, lahko jemljem zdravila za osteoporozo, za koleno, proti depresiji, pa se ni~ ne pome{a in ni kontraindikacij kot pri klasi~nih zdravilih.« Ivica ima dolgo‘ive gene, saj je njena mama do~akala skoraj 90 let. V domu za upokojence je imela mamo in tri tete, a je to zadnja stvar, ki si jo ‘eli, da bi jo doletela. »To ni ‘ivljenje. Mama je bila pozneje zelo odvisna od drugih. Ko sem ji kaj prinesla za pojesti, je to z u‘itkom in po~asi pojedla. A ~e sem ji pustila banane, mandarine, so bile, ko sem jo naslednji~ obiskala, {e vedno na istem mestu. Sama si ni mogla vzeti, sestre pa ji niso dale. In ~e sem jih vpra{ala, zakaj huj{a, so samo odgovorili, da gre za starostno hiranje. Ko ne more{ ve~ sam skrbeti zase, je najbolje, da te „pobere”. Sem zagovornica evtanazije.« V najve~je veselje so ji zdaj otroci in vnu~ki. »Vsi moji otroci imajo po dva otroka, tako da je vnukov kar {est. Zanimivo je, da so v dru‘ini kar {tirje rojeni marca, astrolo{ko same Ribice. Tudi moj ‘e pokojni mo‘ je bil riba. Ker je doma~ih preve~, da bi jih spravila v doma~o jedilnico, bomo, ko bo vreme bolj toplo in lepo, priredili „ribji piknik” pri sinu, ki ima lep ran~ in kamin z ‘arom,« se {e veseli Ivica. Andreja Paljevec

D


Numerolo{ko svetovanje Va{a osebna {tevila analizira numerologinja Zateja Branka [ifra: ZOJA KOT OTROK: Kadar si ‘alostna, i{~e{ re{itev v svojem sanjskem svetu, v knjigah ali sanjarjenju in iluzijah ter domi{ljijskih popotovanjih. Tvoj domi{ljijski svet je brezmejno bogat. Velikokrat si zelo nezadovoljna z vsem in vsemi. V sebi ima{ mo~, ki je pogosto ne obvladuje{, zato lahko v~asih preraste tudi v nasilnost. Po drugi strani te do prijateljev preveva magnetna mo~ prijaznosti, razumevanja, s ~imer lahko privabi{ v ‘ivljenje mnogo prijateljev. Pa vendar ima{ zelo malo tistih pravih prijateljev. V KASNEJŠIH LETIH: Sledila bo{ tistemu, kar bo imelo zate smisel in srce. Pogosto bo{ uspela na nepredviden na~in. Lastnosti, ki jih potrebuje{ za svoj uspeh, so vdanost in razumevanje, odprt duh, ob~utljivost in pogum. Z dobrim zaznavanjem bo{ lahko hitro presodila, kaj ti pomaga in kaj ne. Enako bo{ ljubila mirnost in dejavnost. Postavljala si bo{ neverjetno drzne cilje, probleme vsakdanjega ‘ivljenja pa najraje spregledala. Izrazito bo{ o~arljiva in takti~na. S pogledom bo{ izra‘ala toplino in so~utje. Tvoja prijaznost bo delovala kot magnet na prijatelje in znance, ki te bodo bombardirali s svojimi te‘avami. V ‘ivljenju se bo{ morala nau~iti re~i kdaj tudi »ne«. LJUBEZEN, ~USTVA: Ljubezen bo zate najvi{ja vrednota in nekaj najbolj svetega na svetu. S pomo~jo ljubezni bo{ uspela uresni~iti vse svoje zamisli, v najve~jo oporo ti bo namre~ ravno ljubljena oseba. Ob~utek, da bo{ nekomu pripadala, ti bo nujen. POKLIC IN DELO: Odgovarjali ti bodo poklici, kjer bo{ lahko pomagala drugim. To ti bo dajalo ob~utek vrednosti in dvigalo samozavest. Pri delu bo{ odgovorna in nikoli ne bo{ silila v ospredje, prav tako ne bo{ imela velikih ambicij. Tudi kadar ne bo{ zaposlena v humanitarnem poklicu, bo{ v zasebnem ‘ivljenju delovala kot svetovalka ali terapevtka do vseh ljudi, ki jih bo{ sre~ala v ‘ivljenju.

[ifra: POLETJE Neujemanja v {tevilih vam povzro~ajo velike te‘ave predvsem na ~ustvenem podro~ju: pretirano ~ustveno lakoto, nagnjenost k igranemu vedenju, pomanjkanje samospo{tovanja in sklepanje kompromisov v ljubezni. Nezadovoljujo~e partnersko ‘ivljenje, prekinjeno ter nedokon~ano izobra‘evanje, ki se lahko nadaljuje v kasnej{ih letih, nagnjenost k podredljivosti in odrekanju svoje mo~i ter igranemu vedenju in z vsem tem povezane du{evne stiske, zato bi bilo dobro, da bi razmislili o spremembi priimka. LJUBEZEN IN ~USTVA: V ljubezni ste pravzaprav pla{ni in ker niste najbolj potrpe‘ljivi, potrebujete hitre zmage. Va{a ~ustva so strastna in ognjevita. V partnerski zvezi ‘elite dominirati, ste ljubosumni in posesivni. Posebno ob~utljivi ste kadar se zaljubite, ljubezen je za vas tudi najvi{ja vrednota. Ker ste zelo ponosni, vas zavrnitve {e dodatno bolijo. Lahko ste dalj ~asa zaljubljeni v kak{nega mo{kega in ne zberete poguma, da bi mu pokazali ~ustva. Bojite se odklonitve, posmeha, tega, da bi drugi vedeli, da ste bili zavrnjeni. Vendar se vam le redko zgodi, da bi vas poni‘ali drugi, ponavadi se sami, ko vas ~ustva preve~ preplavijo. KAJ VAM OBETA LETO 2007 V LJUBEZNI: V tem obdobju boste za~utili romanti~ni nemir, ponujale se vam bodo {tevilne prilo‘nosti za osebno sre~o in romantiko, vendar ne pri~akujte, da se bo iz tega razvilo kaj ve~. V takem letu kot ga imate vi letos, se ponavadi sre~ata dve nesre~ni du{i, ki potrebujeta »ramo za jokanje«. Najpogosteje bo to oseba, ki vas bo razumela, zaradi enake ‘alostne izku{nje. Taka zveza se kon~a, ko se ena oseba re{i iz slabega obdobja in se spet najde. Lahko se tudi zgodi, da boste razpeti med dvema osebama, vendar je majhna mo‘nost trajne zveze vse leto, zato je najbolje, da delate na odnosu s sedanjim partnerjem, ~e ga imate, in se ne prepu{~ate pre-

Va{e podatke za numerologinjo Branko Zateja po{ljite na naslov Misteriji, Cigaletova 5, Ljubljana, ali na ara@zalozba-ara.si. Za numerolo{ki izra~un morate navesti: to~ne rojstne podatke, ime in priimek kot ga imate zapisanega v uradnih dokumentih ter morebitni vzdevek. Podrobno numerolo{ko analizo naro~ite na: 031/220 632 (po 17h); branka.zateja@gmail.com

ve~ nekak{nim fantazijam in sanjarjenju, saj zveza, ki bi jo sklenili v tem letu, ne bi trajala prav dolgo. [ifra: VODNAR LASTNOSTI: Skozi ‘ivljenje vas vodijo ~ustva. @ivite od trenutka do trenutka. Zaradi neujemanja {tevil v izra~unu lahko delujete kot da imate dva obraza: do tujcev ste prijazni in vljudni, do svojih doma~ih pa izrazito nestrpni in gospodovalni. Dol‘ina partnerske zveze je odvisna od strpnosti partnerice. ^eprav radi pomagate in dajete drugim, ste vedno nezadovoljni s tistim, kar dobite v zameno. Odzivate se impulzivno, hitro se razjezite in v trenutku planete, kar kasneje ob‘alujete, saj ste v osnovi dober ~lovek. Z vihravostjo in preve~ impulzivnim vedenjem z eno roko podirate kar z drugo zgradite. Nagnjeni ste k manj{im po{kodbam. POKLICI IN DELO: Sposobnost zdravljenja in tola‘enja vam je prirojena, zato lahko s tem darom dobro uspevate v vseh poklicih, v katerih pomagate drugim. Ker imate te‘ave s podredljivostjo, vas ambicioznost ‘ene v poklicni uspeh in napredovanje. Pri tem vam velikokrat pomagajo drugi. Zato so na va{i ‘ivljenjski poti vidni hitri, skoraj nepri~akovani uspehi, ravno tako tudi hitri padci. S svojim delom in idejami lahko zaslovite nekje med 32. in 41. letom. Na delovnem mestu hitro pridete do odgovornega polo‘aja, ker pa preve~ sprejemate nase krivico drugih, kmalu postanete ‘rtev spletk ter zaidete v finan~ne in poslovne te‘ave. LJUBEZEN IN ^USTVA: Ljubezen je va{a nujna, temeljna potreba. Dokler ne najdete nekoga, s komer bi lahko delili svoje ob~utke, ne morete biti zares sre~ni. Sposobni ste velike in strastne ljubezni. Potrebujete pa dosti ~asa, da se spustite v resno razmerje. Ste zabavni in romanti~ni ter privla~ni predvsem nasprotnemu spolu. Brez ljubezni se vam zdi ‘ivljenje prazno in brez vrednosti, spolnost pa je izjemno pomembna sestavina va{ega ‘ivljenja. V ~asu med 32. in 41. letom imate lahko precej pestro in razburljivo ljubezensko ‘ivljenje zunaj zakona. Na tem podro~ju ste lahko povr{ni in lahkomiselni.

D

-

APRIL

07 -

Misteriji 45


46 - APRIL 07 -


Kaj razkriva pisava? Va{e pisave analizira grafologinja – svetovalka Klavdija Pikon, tel. 041/785 088 [ifra: PEGICA Pisava odkriva va{e nekako srednje mo~no izra‘eno motivacijo. Iz tega je sklepati, da se znate za svoje cilje in njihovo uresni~evanje dovolj mo~no zavzeti le kadar

‘e v za~etku svojega delovanja lahko predvidite kon~ni uspeh. Pri tem vam zelo pomaga izhajanje iz preteklih izku{enj. Pri manj predvidljivih zadevah potrebujete ob sebi vodstvo in vzpodbudo, sicer lahko obstanete na sredini svoje poti. Vsakr{ni neuspehi vas znajo zelo potreti in celo ustaviti va{o za~etno vznesenost in energijo. Va{a samopodoba je zelo nizka, kar ka‘ete tudi navzven v vsem svojem delovanju, prav zato tudi ne silite v ospredje, kadar bi bilo to za vas celo potrebno. Popolnoma se lahko sprostite le v dru‘bi ljudi, ki so vam blizu in ob katerih se po~utite sprejeti. Ste analiti~ni in vsako stvar zelo dobro premislite, pri ~emer sta vam v veliko pomo~ va{a intuicija in so~utje do ljudi. Raj{i poslu{ate kot govorite, dobro povezujete in logi~no razmi{ljate. ^ustva imate pod stalnim nadzorom, saj ste bolj ko ne nezaupljivi in distan~ni do drugih, {e najbolj pa do sebe. Spo{tovana Pegica, sprejmite sebe v vsej svoji celovitosti in se za~nite imeti radi prav tak{no kot ste. Ljudje nas cenijo prav toliko kot mi sami cenimo sebe.

[ifra: LOGOTIP Najbolj poudarjen in o~itno pomemben del v zapisu va{e vizitke je dejavnost va{ega podjetja. Pastoznost napisa izra‘a mehkobo in dolo~eno ‘ivljenjsko neposrednost. Velikost zapisa nara{~a, zatorej lahko govorimo o aktivnosti in elanu ter odprtosti v delovanju in dolo~eni meri optimizma, ki sije v njem. Predstavitev va{ega imena na vizitki je manj{a, kar ka‘e, da se neradi postavljate v ospredje, saj s tem izra‘ate svojo skromnost, vendar pa ste v celoti izpisali samo svoj priimek, kar pravzaprav naznanja va{o grandiozno veli~ino in visoko inteligenco, ki ima potrebo, da se ne razkazuje v popolnosti. Modra barva na belem ozadju nakazuje gibanje usmerjeno navznoter, ki ustvarja gibanje, ponazarja pa zdru‘itev {irine in globine. Ker je dejavnost podjetja povezana z nepremi~ninami, vizitki priti~e rah-

lo tiskana podlaga s tem motivom, saj psiholo{ka razlaga detajla dimnika govori o dobrem po~utju v samem podjetju. Pogled ~rke, ki je obrnjena v levo, pa ka‘e va{e pretekle izku{nje, od katerih prihaja tudi va{a sposobnost, ki jo dosegate v sedanjem obdobju. Z grafolo{kega stali{~a sta torej tako logotip kot tudi poslovna

Va{o pisavo in {ifro za grafologinjo Klavdijo Pikon po{ljite na naslov Misteriji, Cigaletova 5, Ljubljana, ali na e-po{to grafoanaliza@gmail.com Popi{ite cel brez~rtni A4 papir in se spodaj podpi{ite. Uporabite katero koli temo in poljubno pisalo, samo ne svin~nik. Pi{ite spontano, poskrbite le, da bo v besedilu nekaj besed s ~rkama f in t. ^e vas med pisanjem kaj zmoti, to omenite v opombah.

vizitka, ki predstavljata va{e podjetje, izdelana kar najbolj primerno. Veliko poslovnih ter osebnih uspehov vam ‘elim tudi v prihodnje! [ifra: BYKER Va{ rokopis v prvi vrsti izra‘a nagnjenost k zasanjanosti, saj je mo~no poudarjena zgornja cona, ki ponazarja nagibanje k sanjarjenju z odprtimi o~mi. Mislite po~asi, vsako stvar sprva pretehtate, {ele nato jo tudi nadgradite, Da zberete podatke in pretehtate informacije, potrebujete ~as. Tudi v vsakodnevnih situacijah se odzivate bolj po~asi, zato pa ste toliko bolj to~ni pri opazovanju dejstev. Va{e obna{anje je predvidljivo, bojite se kritike in neodobravanja, celo v znanih situacijah ne zberete dovolj poguma. Razdra‘ljivi

postanete, ko imate opravka s hitrej{imi osebami, saj se vam um kaj hitro izprazni, kadar vas kdo priganja. Najbolj se obnesete pri rutinskih delih, saj za vse, kar naredite, zgradite dolo~en sistem, ki se ga potem tudi vztrajno dr‘ite. @ivljenje si bolj ko ne zelo poenostavljate, saj je opaziti va{o prakti~nost. Koti v rokopisu izra‘ajo nezavedno jezo, verjetno povezano z nerazre{enimi konflikti, ki vam delajo te‘ave predvsem pri vstopanju v intimne zveze. Zadev za nazaj ne moremo spreminjati, lahko se samo kaj nau~imo, ~e nanje za~nemo gledati s kriti~ne distance. Vsak dan je primeren za nov za~etek, ~e smo le sami pripravljeni nanj. Pustite torej preteklost za seboj in u‘ijte vsak nov dan.

D

-

APRIL

07 -

Misteriji 47


Astrolo{ko svetovanje Na vpra{anja odgovarja prof. Stane Pade‘nik, astrolog terapevt in pedagog, 041/44 17 44 [ifra: MAJSKO SONCE, rojena 1957. Zanima me, kaj mi prina{a leto 2007 in naprej, predvsem v slu‘bi in ljubezni. Se bo stanje v sedanji slu‘bi umirilo, ali bom mogo~e dobila {e kak{no slu‘bo? Bo sedanje prijateljstvo z mo{kim, rojenim 1952, preraslo v kaj mo~nej{ega, ali je na vidiku {e kdo resnej{i? In ali se bo finan~no stanje izbolj{alo? Oprostite, draga bralka, ampak stanje v slu‘bi se ne bo umirjalo. Pritisk vi{je sile bo znova neugoden. Organizacija v kateri delate lahko zaide v te‘ave, dobi nadzor, pregled, spremembo pri vodenju, financiranju itd. Na pomlad ter proti poletju se bodo zgodile radikalne spremembe, v katere je lahko vpleten tudi pravosodni organ. Najpozneje aprila ali maja si poi{~ite kaj bolj{ega, zadovoljivega, bodisi v okviru te slu‘be drugo, bolj varno delo, ali pa povsem novo. Julija in avgusta boste pridno delali, lahko na svoji zemlji, pazite le, da se ne znajdete v nevarnosti, po{kodujete ali zapletete v konflikte. Bolje bi bilo oditi na dopust. 2008. boste ‘e od konca januarja do‘ivljali prete‘no vesela presene~enja. Dobili bolj{e delo, lahko novo slu‘bo, ve~ denarja, a tudi izbolj{ali odnose z nekim mo{kim. Kdo bo to? Videti je, da vam je usojeno prijateljevanje z nekim Strelcem, toda ni~ perspektivnej{ega. Va{a simpatija je lahko v okviru slu‘be ali kakr{ne koli dejavnosti, ki vas zanima. Pogled v vajino globino ka‘e, da sta precej razli~na. Vi ~ustveni s prevladujo~imi tradicionalnimi vrednotami, on z zelo razvito potrebo po prijateljstvu s {tevilnimi ljudmi, z ‘eljo po razli~nih do‘ivetjih v ljubezni. Preprosto povedano, nista ravno drug za drugega, zato se ~im prej ozrite naokoli in pustite ~ustvom prosto pot, ko boste koga na novo spoznali. Prilo‘nost bo ‘e v ~asu pred in med prvomajskimi prazniki. Tedaj pojdite v naravo, v dru‘bo in se seznanjajte z ljudmi. Nekdo ali dva bosta med njimi privla~na. Dru‘enje s stvarnim in prakti~nim mo{kim, ki ni Strelec, pa bo mo‘no ~ez poletje! Va{e finan~no stanje

pa nikoli ne more biti preslabo, saj imate sre~o z denarjem. Denar vas ima rad, zato se do vseh stvari in ljudi ne obna{ajte nespo{tljivo. Posebno dosti financ boste imeli ob prihodnjem pomladnem soncu. Delajte vse kar znate, tudi ob prostem ~asu, lahko pa celo izzivate sre~o! [ifra: LORENA, rojena 1959 v Mariboru. Kak{ne so moje mo‘nosti za naslednje leto? @elela sem si slu‘bo in jo septembra dobila za eno leto, zdaj pa ugotavljam, da nisem ve~ svobodna, da drugi odlo~ajo o meni. Ali se naj osredoto~im na to slu‘bo, ali naj jo obdr‘im, ali naj svojo mo~ raje usmerim v svoboden tr‘ni marketing, kjer me veseli delo z ljudmi, ampak ni takoj dohodka. Draga bralka, res je, da nujno potrebujete delo z ljudmi vsak dan, saj ste zelo komunikativni, prilagodljivi, z velikim smislom za estetiko, finan~ne posle ali tr‘enje na prostem trgu. Nevarnost, ki vas lahko ogro‘a v neskon~ni svobodi poslovanja pa je, da bi preve~ razpr{ili svojo energijo, veliko tvegali, morda imeli nekaj ve~je vlo‘ke v za~etku ali nenehno, ka‘e pa se vam stalna nevarnost, da bi imeli primanjkljaj ali izgubo. Torej ni dobro tvegati za vsako ceno, ~eprav koraj‘a sicer velja. Rodili ste se ob zadnjem krajcu, zato ste primerni za nadaljevanje ‘e vpeljanega dela, ne pa za tvorjenje novega tr‘i{~a, mre‘e ipd. na lastno pobudo. Primanjkuje vam trdnosti, zato je bolje da dr‘ite vrabca v roki kot da imate goloba na strehi. @e novembra 2006 ste imeli dobro prilo‘nost za stalnej{o slu‘bo, morda {e v decembru, ~e pa je niste opazili ali sprejeli, se vam bo znova pojavila nova od poletja do septembra letos. Vmes boste morali pogoltniti prenekatero grenko pilulo, toda iz tega se boste ‘e kaj nau~ili, se utrdili in nau~ili postaviti zase. @e sedaj spomladi glejte razpise za ugodnej{o slu‘bo. V vsakem primeru pa boste morali sprejeti razli~ne pogoje, ki jih postavljajo delodajalci. Brez tega ne gre. Popolne svobode v poslu ni, razen na tistem podro~-

Vpra{anja za astrologa Staneta Pade‘nika po{ljite na naslov: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana ali na e-mail ara@zalozba-ara.si Kratko in jasno opredelite svoj problem in postavite eno do dve vpra{anji. Pismo lahko podpi{ete z imenom ali {ifro. Navedite rojstni kraj in datum ter uro in minuto rojstva iz rojstnega lista.

48 - APRIL 07 -

ju, kjer lahko dodatno zaslu‘ite s premo‘enjem, ki ste ga ‘e ustvarili. V letu 2008 boste imeli prilo‘nost pove~evati premo‘enje, posebno z nepremi~nino, ~e jo ‘e imate. Jeseni letos boste obkro‘eni z novimi sodelavci, v letu 2009 pa boste imeli vrhunec v osebnem ‘ivljenju in poslih! [ifra: 17. JANUAR, rojena 1976 v Ljubljani. S partnerjem sva skupaj deset let, v skupnem gospodinjstvu pa {tiri leta. Imava dva otroka in vse ka‘e, da bova {la narazen. Zanima me, ali me ~aka bolj{a prihodnost, predvsem v ljubezni? Ali resni~no ni~ ve~ ne ~uti do mene, ker nikdar niti ni znal pokazati ~ustev? No, no, draga gospa! Vedno je ~util simpatijo, naklonjenost in prijateljstvo do vas. Vajina zveza vama je bila usojena, zato sta ustvarila dru‘ino. Seveda se nista poro~ila zato, ker vama zakonska zveza ne pomeni kaj dosti. Potrebujeta svobodnej{o obliko partnerske skupnosti. Njemu veliko pomeni dru‘ba, prijateljevanje in ogledovanje oziroma ob~udovanje tudi drugih ‘ensk, ~eprav je bil lahko kar nekaj ~asa srame‘ljiv ali zavrt. Vam pa je pomembnej{a dru‘ina, intimni odnosi, ne‘nosti in intenzivnej{e izra‘anje ~ustev pripadnosti in ljubezni. Ravno pri na~inu izra‘anja ~ustev sta si diametralno nasprotna. On bo vedno bolj rezerviran, odmaknjen, zadr‘an, vi pa izjemno sentimentalni, mehki, so~utni. Vajin bioritem je razli~en, te razlike med vama pa se kljub {tevilnim skupnim to~kam ~edalje bolj poglabljajo. ^e ne morete ve~ zdr‘ati s ~lovekom, ki ste ga silno ljubili, ker ne ~utite, da vam vra~a ~ustva v enaki meri, si boste po vsej verjetnosti morali organizirati ‘ivljenje po svoje. In kako naprej v ljubezni? Prav kmalu bo konec izjemno mu~nega in trpe~ega obdobja, ki traja dalj{i ~as. V leto{njem letu, lahko najpozneje v za~etku junija, boste spoznali prijetnega gospoda, prijatelja, s katerim bi se lahko dru‘ili {e v jeseni. Vse pod pogojem, ~e boste ‘e imuni na sedanjega partnerja, ~e ste ali boste torej zares zaklju~ili z njim. ^e s prijateljem nekaj ~asa ne bosta v stikih, morda ~ez poletje kraj{e obdobje, bosta nadaljevala z dru‘enjem v jeseni. Tedaj boste za~utili, da je on morda optimalen ljubimec. Pa veliko sre~e v prihodnje v ljubezni in ve~ zaupanja ter samozaupanja vam ‘elim!

D


Solarno-karakterni horoskop za april 2007 – Saturnovo leto in leto Pra{i~a

Horoskop za april 2007 OVEN – Posku{ajte {e v ~asu polne lune dose~i zavidljiv polo‘aj v skupnosti, posebno v kulturnih krogih. Od 6. do 11. se morate sporazumeti s partnerji, posebno s svojim intimnim tovari{em, kajti pozneje bo {lo vse narobe. Denar in prijateljstvo vlo‘ite le v trdne in zanesljive posle in ljudi, sicer vam sledi izguba. Novi obrazi in simpatije bodo vznemirljivi, a za~asni, razen zgovorne in igrive osebe, s katero se boste dobro ujeli. Do mlaja 17. zaklju~ite z odprtimi projekti, novih pa se lotite takoj za tem. BIK – Veliko delajte na sebi in svojih stvareh ter se ne spra{ujte, kaj menijo drugi, saj tako ali tako ne bodo odobravali va{ih na~rtov. Tiste, ki vas bodo sumni~ili, boste preslepili s spro{~enostjo. V ljubimkanju ne pojdite predale~, vsaj ne na o~eh javnosti, ~etudi vas bo nekdo silno vznemirjal. Staro prijateljstvo se lahko obudi ob hkratni prekinitvi prej{njega razmerja. Izogibajte se nevarnostim v zaprtih prostorih. Po mlaju 17. bo va{a ustvarjalnost dobila novo preobleko. DVOJ^KA – ^ustvena zmeda do 10. aprila, ki jo bo stopnjeval vpliv polne lune 2., bo imela za posledico neprijetne reakcije intimnih in poslovnih partnerjev. Vremenski vplivi vla‘nih front vas ne smejo zmotiti, tudi pri vo‘nji ne. Pri srcu vas lahko zbada tudi zaradi ~edalje mo~nej{e simpatije vezanega ~loveka, ki se vam bo dobrikal in vas po‘eljivo stiskal. ^e ste v zvezi, pri~akujte partnerjev odklon in preusmeritev zanimanja. RAK – Energijo usmerite v razli~ne smeri, a ne preve~, da vam ne bo zmanjkalo premo~rtnosti. Cilji vas ~akajo v slu‘beni karieri, urejanju doma~ega in bolj oddaljenega vrti~ka. Na nogah bodite toliko, kolikor bo dopu{~alo spremenljivo vreme in ~as dveh mo{kih, s katerima boste sodelovali. Poslu{ajte nasvete izku{enih in raje dvakrat premislite kot da se zaletite v napa~no smer, posebno v dneh okoli mlaja 17. Samske bo spremljal Oven, Riba, [korpijon ali Kozorog, ki bo proti koncu meseca izdelal nekaj, ~esar {e ni! LEV – Obe lunaciji, 2. in 17., bi lahko izjemno ugodno vplivali na vas, ~e boste razburjenja, ki jih prina{ata, sprejemali kot izziv, ne negativno kritiko. Zaklju~ujte izobra‘evanje, spoznavajte nove ljudi, re-

V solarno-karakternem horoskopu dobite bolj osebno napoved, ~e preberete najprej besedilo za va{e Son~evo, nato pa {e Ascendentno znamenje. ^e svojega Ascendentnega znamenja ne veste, si pomagajte s tabelami, ki smo jih objavili v reviji Misteriji od 136. do 139. {tevilke.

{ujte pravne ali upravne in poslovne zadeve. Sprejmite tiste, ki se bodo ponovno obrnili na vas po nasvet in pomagajte komu pri delu na nepremi~nini. Neka poslovna odlo~itev bi lahko obstala, toda najdite novo re{itev. ^e ste ‘eljni ljubezni, ne sprejmite prve ponudbe. Za~utili boste, kdaj bo prava! DEVICA – Umirjajte napetosti, situacije in ljudi, katerim boste izpostavljeni skoraj ves mesec. V prvem tednu ne obravnavajte preteklosti negativno in jejte hrano, ki vam ne {kodi. Od 10. boste zmogli najti prave re{itve za aktivnosti, ki se jih boste lotevali vi ali va{i sodelavci, pa {e partnerju in otrokom pomagajte. Samskim lahko prisko~i na pomo~ ve~ kandidatov za partnerja, pravi pa bo le tisti, ki ni vezan in nestabilen. Zadnjih deset dni ne delajte z elektri~nimi aparati! TEHTNICA – Poznanstvo z nekom iz tujine ali prek medijev bo kmalu preraslo v nepogre{ljiv stik, ki vam bo ‘e sredi meseca prinesel prijateljstvo, sodelovanje v poslovnih projektih, prijetno pa lahko preobrne na glavo tudi va{e ljubezensko ‘ivljenje! Udele‘ite se te~aja, zaklju~ite izobra‘evanje, sklenite pogodbo ali kupite nepremi~nino. Pritegnile vas bodo nove misti~ne stvari in starine ter izdelki iz ‘lahtnih kovin. Predstavite se v javnosti! [KORPIJON – Zdr‘ite tempo dela in ‘ivljenja {e ~ez polno luno, toliko da zaklju~ite najpomembnej{a dela. Nekaj dni pred veliko no~jo pa do konca meseca se prepustite lagodnemu u‘ivanju v dru‘bi ne‘ne osebe, s katero lahko zaideta na obalo, v toplice, a tudi po brezpotjih nabirat regrat in ljubezenske sladkosti. Vezanim bo trda predla, ~e se boste preve~ nastavljali o~em javnosti skupaj z novim, mikavnej{im, ~ednej{im. Vzbudili boste veliko zavisti, ljubo-

sumja in nepotrebnih zapletov na drugih podro~jih. STRELEC – Va{e poslovno in ljubezensko ‘ivljenje bodo prijetno razburkali vplivi polne in prazne lune 2. in 17. Sodelujte pri vseh aktivnostih, ki vam veliko pomenijo, tudi doma~ih in prazni~nih, da vam ne bo kdo o~ital, da ste premalo z dru‘ino. ^e ste znova samski, dolgo ne boste; najpozneje v zadnjih dveh tednih vas ~aka naklonjenost {tevilnih prijateljev in mno‘ice, s katero bi lahko v prihodnosti osvojili ~ustvene in poslovne vrhunce. Prihaja Dvoj~ek, Tehtnica ali Oven! KOZOROG – Ne umikajte se iz na~rtovanega posla, ~etudi mu nekaj ~asa ne bo dobro kazalo. Ne prodajajte vrednostnih papirjev, ne nepremi~nine, ~e so imeli ‘e kdaj bolj{o ceno. Splet okoli{~in in neugodna mno‘i~na psihologija ovirajo uresni~evanje va{ih na~rtov. S sodelovanjem pri verskih ali drugih etnografskih obi~ajih boste razveselili svoje najbli‘je in sebe. Ponudbe za dodatno izobra‘evanje ali sklenitev kak{ne pogodbe ne zavrnite, ampak vklju~ite v svoj na~rt osebnega in duhovnega razvoja. VODNAR – Nadaljujte z vsem, kar se je izkazalo kot pozitivno za vas ali va{o dru‘ino. Izrazite svoj talent za delo z ljudmi, povezovanje na javnih prireditvah ter se prilagodite verskim in drugim obi~ajem svoje kulturne sredine, da obogatite duhovne dimenzije in si privzgojite zdravo prilagodljivost in potrpe‘ljivost. Z nekom bi lahko odpotovali dale~, za~eli pisati ali ‘e objavljati, po mlaju pa le za~nite odlo~no, a ne surovo ljubezensko razmerje s tistim, ki vas ‘e dolgo mika. RIBI – Vla‘en pomladanski mesec bo za vas toliko pozitiven, kolikor manj iluzij boste pestovali. Oseba, ki bo za vas idealna, ne bo dosegljiva. Sanjavost boste najla‘je dr‘ali na vajetih, ~e se ~im ve~ rekreirate ob potoku, morju, po dolini ali v bazenih, trgate drobne cvetice in jih spletale v kitke sre~e. Poklonite jih komu od tistih, s katerimi ste ‘e. Var~ujte z denarjem in se izogibajte spolzkemu terenu, nevihti ali elektriki. Privo{~ite si udobne ~evlje! Pripravlja: astrolog prof. Stane Pade‘nik

D

-

APRIL

07 -

Misteriji 49


Nenavadna do`ivetja

Pou~ne sanje

50 - APRIL 07 -

neznanem kraju dale~ od doma, pod mano je bila skupina ljudi. Hotela sem jih vpra{ati za pot, ampak iz mene se je vil ~uden zvok, ki ni bil podoben ~love{kemu. Ko so me ljudje zagledali, so postali sovra‘ni, hoteli so me sklatiti z neba in ubiti. Hitro sem se dvignila nazaj visoko nad oblake in se odpravila naprej. Nisem jih razumela, spra{evala sem se, zakaj? ^ez ~as sem se spet spustila ni‘je, iz oblaka se je pokazala gladka povr{ina. Ni‘je ko sem se spu{~ala, bolj jasno mi je postajalo, da me obdaja morje. Bila sem la~na, ‘ejna in utrujena, pod mano pa samo morje, ki mu ni bilo videti kon-

Vabilo k pisanju Mnogim med nami se je `e pripetilo kaj nenavadnega. Opi{ite va{ resni~ni nenavaden dogodek, sre~anje, va{e sanje, ob~utke, jasnovidne utrinke, strah ... in napisano po{ljite na: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana, ali ara@zalozba-ara.si - najbolj{e prispevke bomo objavili. Honorar za objavljen prispevek je 41 €.

ca. Le kje naj se ustavim, spo~ijem in najem? Vedela sem, da se mi bli‘a konec; ko mi bo zmanjkalo mo~i, bom padla v to mogo~no morje in se utopila. Bila sem utrujena in razo~arana, da bom umrla {e preden bom na{la odgovore, resnico–bistvo vsega. Ni me bilo strah umreti, kajti verjela sem, da se bom ponovno rodila, ampak ni~esar se ne bom spomnila, da bi to pot nadaljevala. Za~eti bom morala znova, morda pridem dlje kot sedaj, ali pa tudi ne? Zmanjkovalo mi je mo~i, nosil me je le {e veter, nad mano je svetila polna luna in mi razsvetljevala pot. Gladina morja se je ~arobno svetlikala, bilo je magi~no. Letela sem ‘e tako nizko, da sem lahko na gladini uzrla svoj odsev sence … in takrat sem prepoznala senco, bila sem sokol! Zakri~ala sem, a iz mojih ust se je vil sokolji glas … Res je bilo konec mojega potovanja in za~etek spoznanja, da sem na{la sokola, ki sem ga iskala. S tem sem na{la tudi odgovore. Zdaj vem, kje jih iskati, kje so skriti, le najti {e moram pravi na~in – kako se vpra{ati? Na{la sem to, kar najde le malokdo, sebe v sebi! Zato ne pri~akujem, da bodo drugi krojili mojo usodo! Nih~e mi ne bo mogel pomagati, ~e si sama ne bom dovolila pomo~i, vse kar rabim, je v meni in to ves ~as nosim s seboj … Silvija Ilustracija Milo{ Lukman

H

odila sem po kamniti poti, koraki so bili te‘ki in po~asni, brez energije in cilja. Vedela sem, da je lahko druga~e, ampak nisem si znala pomagati. Pred sabo zagledam »modreca«, ki je ljudem veselo delil nasvete in odgovore. Na kratko sem pozdravila in za~ela kar streljati z vpra{anji: »Kaj je moje poslanstvo, kje je prava pot …« Ustavil me je z umirjenim glasom: »Pojdi in najdi tistega sokola, ki gnezdi visoko v gorah, kamor ~love{ka noga {e ni stopila. On pozna vse skrivnosti in odgovore. Samo najti ga mora{ in pravilno vpra{ati, pa ti bodo dani vsi odgovori. Do sedaj ga je videlo le malo ljudi, ve~ina trdi, da so to le legende …« Del mene je bil prepri~an, da je naloga izvedljiva, del~ek pa je bil zelo skepti~en in porajal se je dvom, ~e se naj na pot sploh odpravim? Pokimala sem in se odpravila naprej, za hip sem se {e ozrla in v tistem trenutku videla, kako je iz njegove roke zletel sokol. Takoj sem dobila upanje in pani~no sledila sokolu. Hodila sem po znanih poteh, po znanih mestih med znanimi ljudmi in nobeden mi ni znal pomagati. Po~utila sem se samo druga~no od teh ljudi, nekako sem spoznala, da mi no~ejo in niti ne morejo pomagati. Postala sem utrujena, hotela sem prespati pod drevesom, ko me je napadel pobesneli pes. Spomnila sem se, da sanjam in da je v sanjah vse mogo~e, tudi leteti. Dvignila sem se visoko v zrak in pri tem prav u‘ivala. ^ez ~as me je zanimalo, kje sem? Spustila sem se ni‘je, da bi videla napise in table. Bila sem v

D


Domov, k Bogu – v ‘ivljenje, ki se nikoli ne kon~a Avtor: Neale Donald Walsch Prevedla: Karin Pe~nikar Zalo‘ba: Gnostica Obseg: 308 strani Format: 14,5 × 21 cm Bro{irano Cena: 21 € (5.032 SIT) Prodaja: 01/549 17 92 To je knjiga, ki vam razpre pogled v smrt, umiranje in ‘ivljenje v onstranstvu. Odkriva razloge za ‘ivljenje in njegov smisel; na~ine, kako bi ljudje lahko izkusili radost, naravo poti, ki ji vsi sledimo in neverjeten konec te poti. Avtor meni, da ta knjiga nikoli ne pride nekomu v roke brez pomena, da povezava ne{tetih okoli{~in pripelje bralca pred besedilo, v katerem bo na{el odgovore na vpra{anja: Kak{en je smisel ‘ivljenja tukaj? Kaj se bo zgodilo, ko se bo to ‘ivljenje kon~alo? Bomo ponovno sre~ali ljubljene osebe, ki so umrle pred nami? Bomo po smrti sploh vedeli, kaj se dogaja? Se

bo sploh kaj dogajalo? … Svetovno znani pisec Neale Donald Walsch, avtor uspe{nice Pogovori z Bogom, uvodoma zapi{e, da je knjiga dobesedni zapis svetega pogovora. Knjiga razkriva resnico za resnico, ~eprav se prenekatera sli{i vsaj nenavadno. Denimo: »Smrt ni nikoli tragedija. Smrt je vedno darilo.« Ampak ko ~lovek bere, spoznava, da je zapisano mogo~e razumeti in se po sporo~ilih tudi ravnati: »^e bo{ na vsak ‘ivljenjski dogodek – tudi na smrt – gledal kot na darilo, bo{ to razumel kot zaklad, ki ti bo vedno v oporo in te bo vodil v radost …« Morda ni naklju~je, da se sedaj odlo~ate, da boste prebrali to knjigo.

Paraziti, skriti vzrok mnogih bolezni Avtor: Alan E. Baklayan Prevedla: Andreja Bricelj Zalo‘ba: Ara zalo‘ba Obseg: 235 strani Format: 12,5 × 19,5 cm Bro{irano Cena: 19,50 € (4.673 SIT) Zajedavci povzro~ajo vse bolezni. To trditev, predvsem pa na~in, kako se raznih glist, metljajev … znebimo, sami ali s pomo~jo zdravilca, nam na razumljiv na~in iz svoje prakse v tej knjigi opisuje nem{ki naturopat Alan E. Baklayan. Na tiso~ih bolnikih je potrdil, da ni bolezni brez parazitov. In ko oku‘enost s paraziti odpravimo, zatrjuje, se zdravje vrne.

Najbolj iskane knjige v trgovini Aurea v BTC, hala A v Ljubljani

Novi knjigi

Oku‘enost s paraziti ne pomeni, da so notranji organi poseljeni s celo vojsko zajedavcev. Pogosto gre le za zelo majhna, skoraj neopazna legla. Pri kroni~nih oku‘bah je z razpolo‘ljivimi laboratorijskimi metodami zelo te‘ko prepoznati njihovo prisotnost, v knjigi pa so opisane izku{nje z metodami, ki to omogo~ajo. Raziskava na naturopatski kliniki je pokazala, da je s paraziti kroni~no oku‘en skoraj vsak ~lovek; mnoge bolezni, ki jih ni mo~ odpraviti, je mo‘no po mnenju avtorja knjige ozdraviti na enak na~in: z izgonom zajedavcev. In te je mogo~e odpraviti s pomo~jo bioenergetske medicine, ki je usposobljena parazite prepoznati in jih izni~iti v vseh njihovih razvojnih fazah. Avtor knjige pri svojem delu namenja posebno pozornost alergijam in glivi~nim obolenjem. Knjiga je nekak vodnik po na{em zdravju in nam lahko koristi prav vsak dan, saj odpira nova obzorja varovanja zdravja.

1. Voda za zdravje in ‘ivljenje dr. F. Batmanghelidj

2. Kako zdravimo z zvokom Ted Andrews

3. Najve}a tajna David Icke

4. Potovanje du{ Michael Newton

5. Polje – po sledi nevidnih sil v vesolju Lynne McTaggart

6. Prikrita zgodovina ~love{ke rase M. Cremo in R. Thompson

7. Omega-3 – islandski ~ude‘ dr. Garry Gordon in Herb Joiner-Bey

8. Prisluhni svojemu telesu dr. David W. Rowland

9. Smrtonosna prijevara oko dijabetesa Thomas Smith

10. Alkalizirajte ali umrite dr. Theodore A. Baroody

-

APRIL

07 -

Misteriji 51


Poti do zdravja S klubsko kartico Misterijev velja 10 % popust pri storitvah na{ih ~lanov

Ureja Eva Jeseni~nik, 01/231 93 60 eva.jesenicnik@zalozba-ara.si

AL TERNA TIVNO ZDRA VLJENJE LTERNA TERNATIVNO ZDRAVLJENJE Nau~ite se `iveti `ivljenje kot sami `elite in odstranite probleme, ki vas ovirajo. www.zivljenje.com; tel. 041/473 308 milka.lapajne@gmail.com ANGELI IN REIKI Marjetka Novak – Reiki te~aji vseh stopenj, te~aji povezovanja z angeli, {ola za angelskega terapevta. Info: Brodarjev trg 11, Ljubljana, info@svetangelov.com, tel. 031/830 299, www.svetangelov.com BIOENERGOTEHNOLOGIJA Funkcionalna in frekven~na diagnostika notranjih organov, mikrovalovna akupunktura pri bole~inah v hrbtenici in sklepih, bicom resonanca pri alergijah in prekomerni te‘i, frekven~na terapija Dr. Rifa pri onkolo{kih obolenjih, psihoterapija. Brane Kobal, tel. 041/909 341, Ljubljana BIOTERAPIJA Huj{ajmo s pomo~jo energije, znebite se odve~nih energij in kilogramov, za‘ivite novo ‘ivljenje! Izdelam vam za vas prirejeno tabelo hrane, ki vas redi ali vam pomaga huj{ati! Nudim tudi pomo~, ko ste brez idej, brez volje do ‘ivljenja in energije za vsakdanja opravila, pa {e zdravje vam pe{a. Naro~anje na tel. 041/485 309 gospa Meta Naredite nekaj zase, omilite vsakdanji stres. Masa‘e za telo, duhovna energija za du{o in duha. Brezpla~na pomo~ za otroke. Pomaga vam Jo‘ica, tel: 041/583 688, Roga{ka Slatina PARAPSIHOLOGIJA Parapsihologija, Okultizem, Ezoterika. Tedensko vodenje manj{ih skupin k ~udodelni Bo`ji zdravilki v Srbijo. tel: 01/ 564 45 47 od 10h–16h, faks: 01/ 564 45 48 e-mail: evekarun@siol.net od 0h–24h PSIHOLOGIJA Profesionalna pomo~ ameri{ke dipl. psihologinje. Resno lotevanje osebnih te‘av; hitro in u~inkovito re{evanje. Tudi v angle{~ini in hrva{~ini. Cena: 41,73 € (10.000 SIT) Barbara [irovnik, tel. 051/306 381; e-mail: bsirovnik@gmail.com; Tr‘a{ka 135, Ljubljana PSIHOKIBERNETIKA ESENOV Psihokibernetika Esenov spodbuja samorazvoj in meditacijo ter omogo~a osebne za{~ite, za{~ite na{ih bli‘njih, za{~ite stvari, delovanje z miselnimi frekvencami, telesno, ~ustveno in umsko zdravje, zdravljenje ‘e obstoje~ih in prepre~evanje novih motenj, pa tudi sposobnost psihokirurgije. Te~aji, terapije, regresoterapija. Vadana Gordana Kudrikova, Umag, tel. 00385/(0)91 20 62 815, 00385/(0)52 752 760

Novak

RADIESTEZIJA ALTERA s.p. - opravljamo radiestezijske meritve {kodljivih sevanj, diagnostika, svetovanje, slikanje avre. Naro~ila na gsm: 041/716 195 ali po e-mailu: altera.rs@volja.net REFLEKSOTERAPIJA REFLEKSOTERAPIJA, A. [krjanec s. p. Izbolj{ava va{ega zdravstvenega stanja in gibljivosti telesa. Strokovno znanje mi je priznano s certifikatom - javno veljavno listino dr‘ave Slovenije. tel. 051/ 213 413 REIKI SUN REI, svetovanja in terapije, Tadej Krnc s. p. Reiki terapije, radiestezija, bioenergija, angelske terapije, energetsko ~i{~enje prostorov, svetovanja s pomo~jo angelskih kart in tarota. Po predhodnem dogovoru mo‘en obisk na domu. Dunajska cesta 51, Ljubljana, tel. 041/750-398, e-mail: tadej.krnc@telemach.net TRGOVINA AUREA - vse za telo in du{o, maloprodaja in veleprodaja; naravna kozmetika za telo, ezoterika, knji`ni program in izdelki iz tehnologije Hydronic; AUREA Press d. o. o., BTC hala A, [martinska 152, Ljubljana. tel. 01/541 17 60 Trgovina DE-LEO se je preselila na novo lokacijo na Pobre{ko ul. 4, kjer lahko najdete najve~jo izbiro ezoterike na enem mestu. Atlantidski prstani, kvar~ne zvezdice, magnetni nakit, nihala, strokovna literatura … Pobre{ka ul. 4, Maribor ZDRA VILI[^A ZDRAVILI[^A Terme Dobrna, zdravljenje ginekolo{kih, revmatskih, ortopedskih in nevrolo{kih obolenj ter stanj po po{kodbah, tel. 03/780 80 00 WU WEI BUJENJE Skupinsko in individualno odpravljanje bolezenskih blokad. Tedenska sre~anja, {tirinajst seans, so v Termah Dobrna. Vodi Dragan Sekuli}. Informacije in prijave tel. 03/780 80 00

Zakaj revijo kupujete, ~e jo lahko dobite v nabiralniku 10 % ceneje? Naro~nine: 01/ 231 93 60, 031/662 092

52 - APRIL 07 -

Za sodelovanje na strani Poti do zdravja pokli~ite prosim na telefon 01/231 93 60 ali 031/66 20 92 ali se oglasite po e-po{ti: eva.jesenicnik@zalozba-ara.si


Mali oglasi

Izidi `rebanja za nagradno kri`anko {t. 145

HOROSKOPI – NATALNI, KARMI^NI, DHARMI^NI, LETNI - pisno izdelam. Brezpla~en vzorec! Astrolog Armand Armand, GSM 041/568 340, www.astrologarmand.fr.st Astro s. p., Koper

PRVA NAGRADA (80 €):

@ELITE POKUKATI V PRIHODNOST? Storite to z izku{enimi. Vede‘evanje in svetovanje na 090/43 85. 0,5 min/0,5259 € (126,05 SIT). Ceno iz drugih omre`ij dolo~a operater ponudnik storitev.

Vlado Ran~igaj, Vransko 52, 3305 Vransko DRUGA NAGRADA ({estmese~na naro~nina na revijo Misteriji):

MAKRA AS s.p., PE: Kvedrova c. 3, 1000 Ljubljana

SVETOVANJE S TAROTOM preko GSM 090/14 24 10. Cena 1,04 €/min (250 SIT). Informacije za osebni stik na 041/964 786. Odgovarjam tudi pisno.

WU WEI BUJENJE

Bo‘ena Stibilj, Endliherjeva 14, 1000 Ljubljana TRI TRETJE NAGRADE (knjiga zalo`be ARA):

Violeta [pacapan s. p., [empeter

ASTROLO[KO SVETOVANJE – Kaj storiti v brezizhodni situaciji? Premagajte negotovost in ugotovite va{e najve~je potenciale in prilo‘nosti! Florjana 090/142 661. Za klice z Mobitela in Debitela 1,25 €/min. Rojc Andrej s. p., Celje

090 4321 ... Da vpra{anje postane odgovor, da se strah spremeni v prah! POGOVORISVETOVANJA-TAROT z vami 365 dni. Mo`en osebni stik. 0,70 € (168 SIT) / 0.5 min ZANA d.o.o.

PRODAM BLAZINO za elektromagnetno resonanco MRS 2000, rabljena je bila samo en mesec. Blazina se uporablja za zdravljenje in okrevanje po bolezni, saj deluje na obnovo celic. Cena po dogovoru. Telefon: 031/297 067 HOJA PO @ERJAVICI, SMOLNIK 14. aprila, @IRI 21. aprila. Informacije in prijave Franjo Trojnar s. p. www.hojapozerjavici.si; GSM 041/695 171

Milena Tera‘, NHM 25/25, 8290 Sevnica

V Termah Dobrna Dragan Sekuli}* vodi wu wei bujenje, med katerim lahko ~lovek sam stre svoj notranji psihoenergijski vzrok bolezni. Med seanso wu wei bujenja se v ljudeh prebudi prastaro, vsem dano nenau~eno znanje zdravljenja. Wu wei bujenje je namenjeno za spopad z vsemi boleznimi in za preventivo. Kontraindikacij ni.

Marcel Koro{ak, Mlinska 10, 9224 Turni{~e Slavka [oper, Pader{i~eva 23, 8000 Novo mesto Nagrade bomo poslali po po{ti.

Aprila bo {tirinajst zaporednih seans, prva zjutraj in druga popoldne, v tednu med 28. aprilom in 5. majem. Cena {tirinajstih seans je 410 € (98.252,40 SIT).

Re{itev nagradne kri`anke {t. 145: VODORAVNO: sto, mrli~, pesmarica, Vostok, ^i~, Antarktika, Jakov, znak, Rossa, Ela, kajak, Estevez, maturant, parkljevka, osa, AI, Omuta, realist, mur, zen, moskit, ileks, Ileana, lakomne‘, To, Mojsov, ravnik, aspirin, Liz, Ava, rtina, emfizem, Rot, grafologija, oral, rojak, ‘ara, asana

Informacije in prijave: Tel. 03/780 80 00, faks 03/780 81 11; e-po{ta: info@terme-dobrna.si Cene polpenzionov za sedem dni so za udele‘ence wu wei bujenja od 219 do 292 €.

Franjo Trojnar s. p.

NAGRADNI

POJMI:

VOSTOK, ANTARKTIKA, JEZERO, GRAFOLOGIJA

*00385 91 254 36 98

Prosimo, da re{itev po{ljete do 15. aprila 2007 v ovojnici s pripisom KRI@ANKA 146 na naslov: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana Iz`rebali bomo pet nagrajencev, ki bodo prejeli: 1. nagrada: 80 € 2. nagrada: {estmese~na naro~nina na revijo Misteriji 3.-5. nagrada: knjiga zalo`be ARA

Mali oglasi v Misterijih CENA besede je 1,25 €, 300 SIT, (najmanj 18,78 €, 4500 SIT za 15 besed ali manj). 10 % popust za tri, 15 % popust za ve~ kot tri zaporedna naro~ila. [tejejo vse besede in {tevilke. 20 % DDV ni v{tet v ceno. ROK za sprejem je do vklju~no 15. v mesecu za naslednji mesec. Informacije po tel.: 01/ 231-93-60.

SPREJEM oglasa le pisno po po{ti ali po elektronski po{ti ara@zalozba-ara.si. Storitev razli~nih ponudnikov, objavljenih na teh straneh, ne preverjamo in zanje ne odgovarjamo. Bralke in bralce prosimo, da nam o kakovosti ponujenih storitev sporo~ijo svoje mnenje.

-

APRIL

07 -

Misteriji 53


i 6 Nagradna kri`anka (146) n d 14 a r {t. g Ime in priimek: Stalno bivali{~e: a N on p Po{tna {t.: Dav~na {t.: Dav~na izpostava: ku [t. transakcijskega ra~una:

54 - APRIL 07 -

Pri banki:

Operativna {t. banke:


ARA ZALO@BA

JABOL^NI KIS

^UDE@ OLJ^NEGA OLJA

ZDRAVJE IZ STOPAL

Knjiga, kako uspe{no naredite kis kar doma in na sebi preizkusite njegove blagodejne u~inke. Presene~eni boste, kako lahko ta preprosta in enostavno narejena teko~ina deluje na zdravje.

Priro~nik z razlagami, kako olj~no olje varuje pred artritisom, sr~no‘ilnimi boleznimi in rakom na dojki. Ameri{ka uspe{nica na podlagi rezultatov {tevilnih raziskav vodi v svet zdrave in okusne prehrane, ki varuje zdravje.

Priro~nik za refleksoterapijo vas nau~i skozi stopala pregledati celotno telo in zaznati morebitne ~ustvene te‘ave in slabo po~utje. Prek masa‘e stopal, se telo ves ~as ~isti in obnavlja. Prilo‘ena sta plakata z oznakami con na stopalih in rokah.

PRIRO^NIK ZA ZDRAVILCE

OSNOVE RADIESTEZIJE IN BIOENERGIJE

POLJE - PO SLEDI NEVIDNIH SIL V VESOLJU

Knjiga je izvrsten priro~nik za vse, ki ‘elijo prebuditi in razviti zdravilske sposobnosti ter k bolj{emu zdravju pomagati sebi in drugim. Opisane tehnike so zelo u~inkovite in vklju~ujejo barve, zvoke in di{ave.

Priro~nik je namenjen vsem, ki se `elijo nau~iti uporabljati nihalo in druge radiestezijske instrumente ter sebi in svojim pomagati z bioenergijo. Knjiga je dobrodo{la tako izku{enim radiestezistom, kot tudi novincem.

Ves svet vibrira v skrivnostnem kvantnem polju neizmerne energije, ki je klju~ za pojasnitev telepatije, telekineze in bioenergije, obeta pa tudi mo`nost ~rpanja neskon~nega vira energije in vesoljska potovanja na velike razdalje.

7,93 € (1.900 SIT)

7,93 € (1.900 SIT)

16,27 € (3.900 SIT)

16,27 € (3.900 SIT)

16,27 € (3.900 SIT)

20,45 € (4.900 SIT)

ODKRIVANJE PRETEKLIH IN PRIHODNJIH @IVLJENJ

PRIKRITA ZGODOVINA ^LOVE[KE RASE

POTOVANJE DU[

USODA DU[ Ameri{ki mojster hipnoterapije Michael D. Newton je na podlagi {tevilnih seans pri{el do novih odkritij o usodi du{ in to popisal v ve~ kot 500 strani debeli knjigi, ki v obliki intervjujev odstira pogled v skrivnost zasmrtja. Knjiga je ameri{ka uspe{nica.

KAKO ZDRAVIMO Z BARVAMI

KAKO ZDRAVIMO Z ZVOKOM

Knjiga opisuje izkopanine, ki jih v muzejih skrivajo v depojih; strokovnjaki ne znajo razlo‘iti njihovega porekla; seznanja tudi s predmeti, katerih starost ocenjujejo na milijone let, ~eprav je ~love{ka rasa uradno stara {ele 100.000 let.

V knjigi najdemo odgovore na ve~na vpra{anja, kaj se dogaja z du{o, ko ~lovek umre, bodisi naravne bodisi nasilne smrti. Kdaj in kako se du{a odlo~i, da pride v ~lovekovo telo? Kaj se dogaja z du{o med dvema ‘ivljenjema?

Knjiga razkriva, kako s pomo~jo hipnoze spoznamo svojo preteklost in prihodnost. Vsebuje osupljive primere regresij v pretekla in progresij v prihodnja ‘ivljenja, dodana pa so {e podrobna navodila za samohipnozo.

Barvna terapija ni ~arobno zdravilo za vsa obolenja, vendar barve na nas vplivajo bolj kot si mislimo. Barvna terapija je preventivna nega, s katero odgovorneje in aktivneje sodelujemo pri vzdr‘evanju lastnega zdravja.

Vsak ~lovek je glasbeni in{trument, ki niha v razponu kozmi~nih vibracij. V knjigi je opisano, kako lahko z zvoki, glasbo in lastnim glasom uravnove{amo in zdravimo sebe in druge.

16,27 € (3.900 SIT)

16,27 € (3.900 SIT)

13,77 € (3.300 SIT)

22,95 € (5.500 SIT)

12,10 € (2.900 SIT)

13,77 € (3.300 SIT)

KAKO VIDIMO, BEREMO IN IZBOLJ[AMO AVRO

KAKO ODKRIJETE VA[A PREJ[NJA @IVLJENJA

KAKO SE NAU^IMO AVTOMATSKEGA PISANJA

Priro~nik za spoznavanje avre in razlage, kako se jo nau~imo gledati in spoznavati njen pomen; kako nam avra ka‘e na podlagi bioenergijskih zevov du{evno in telesno stanje.

Priro~nik korak za korakom vodi do znanja, kako se sami, brez terapevta, spustimo v prej{nja ‘ivljenja in odkrijemo vzroke morebitnih bolezni, preganjavic, stisk, ki izvirajo iz davnine.

Priro~nik, ki vas pou~i, kako prek avtomatskega pisanja vzpostavite stik z Vi{jim jazom, ki vas vodi in vam svetuje, komunicirate z drugimi bitji, ki vam posredujejo razli~ne informacije, dobite odgovore ...

7,93 € (1.900 SIT)

12,10 € (2.900 SIT)

12,10 € (2.900 SIT)

KAKO POVE^AMO SAMOZDRAVILNE SPOSOBNOSTI

KAKO VPLIVAJO OSEBNA [TEVILA

KAKO BEREMO USODO Z DLANI

Sami lahko veliko storimo za svoje zdravje. Napotki za klistiranje, post, telesno vadbo in savnanje. Kako, koliko in kdaj naj bi jedli, da bi spremenili svoj svet zdravja.

S pomo~jo {tevil, vsako ima svoj pomen, lahko bolje spoznamo sebe in ljudi, ki nas obkro‘ajo. [tevila nam lahko pomagajo ustvariti lep{e ‘ivljenje, z njimi lahko pokukamo v preteklost, razumemo sedanjost in na~rtujemo prihodost.

Priro~nik iz~rpno opisuje, kako iz ~rt na dlani izra~unamo razne datume in `ivljenjska obdobje. Dlan razkriva ~lovekov zna~aj, zdravje, temperament in celo usodo.

7,93 € (1.900 SIT)

12,10 € (2.900 SIT)

12,10 € (2.900 SIT)

Kako naro~imo knjige, kozarce, vr~e ... Izbrano naro~imo po telefonu (med 8. in 15. uro): 01/549 17 92 ali 051/307 777, faksu: 01/230 16 27; e-po{ti: ara@zalozba-ara.si ali pisno na naslov: ARA zalo‘ba, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana.

Pla~ilo po povzetju. Po{tnino pla~a kupec.


Ne kukajte ~ez rame! Naro~ite si svoj izvod 01/231 93 60; 031/662 092

www.misteriji.si

ARA zalo`ba, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana

— Revija Misteriji `e 14 let med vami

165-apr2KPL  
165-apr2KPL  

Piramide niso iz kamna Piramide niso zgrajene Tr‘niki z ogla{evanjem »zasu‘njujejo« otroke POZOR! BRANJE TE REVIJE LAHKO VPLIVA NA VASE ZIVL...