Page 1

LETNIK 14 - ŠT ŠT.. 162 -JANUAR 2007 - 960 SIT SIT,, 4,01 € POZOR! BRANJE TE REVIJE LAHKO VPLIVA NA VASE ZIVLJENJE ISSN 1318-1777 v

v

Misteriozne rde~e celice Rde~i delci v de‘ju nad Indijo naj bi bili ‘ivljenje iz vesolja

Pravi vzrok raka

Esencialne ma{~obne kisline, oskrba s kisikom in za{~ita pred rakom

Ustvarili so nas Gini Voda za zdravje Gini so zunajzemeljska bitja, razvojno nekaj tiso~ let pred nami

Dr. Batmanghelidj meni, da je pomanjkanje vode lahko vzrok bolezenskih te‘av

Vino zoper staranje

Zdravljenje z vinom pri vro~icah, nefritisu, edemih, krvnem tlaku …

ORE[^EK, KI JE POPOLNA HRANA -

JANUAR

07 -

Misteriji 1


ARA ZALO@BA

N

O

V

O

MAGIC LIFE ZA PRVO POMO^ Simbol Magic life, ki je natisnjen na prvi strani revije, koncentrira energijo iz okolja, zato je je v njegovem neposrednem okolju ve~. Polo‘en pod kozarec s pija~o lahko spremeni njen okus, polo‘en pod vazo lahko podalj{a ‘ivljenje ro‘, pod cvetli~njakom deluje na bujnej{o rast, prilepljen na obolelo mesto lahko zmanj{a bole~ino ...

ISLANDSKI ^UDE@ OMEGA-3

PRISLUHNI SVOJEMU TELESU

VODA ZA ZDRAVJE IN @IVLJENJE

TELO KLI^E PO VODI

Posega v temelje zdravja in ‘ivljenja ter prepri~ljivo dokazuje, kako pomembno je, da vsakdo zau‘ije dovolj ma{~obne kisline omega-3, ki so jo otroci nekdaj u‘ivali kot ribje olje.

Ta priro~nik vam lahko pove, ali z vsakdanjo prehrano svoje telo oskrbujete z vsem, kar potrebuje. Dodan vpra{alnik pa vam pomaga razviti u~inkovit in po va{i meri krojen jedilnik.

V knjigi zdravnik razkriva, kako uravnote‘eno pitje vode in u‘ivanje soli pomaga ozdraviti in prepre~iti {tevilne bolezni ter nam pomaga, da se izognemo dragim, lahko pa tudi {kodljivim zdravilom.

Zdravnik internist F. Batmanghelidj dokazuje, da si lahko zdravje mo~no izbolj{amo s pitjem navadne vodovodne vode. Medicinsko utemeljeno.

Trda vezava 14,60 € (3.500 SIT) bro{irano 12,10 € (2.900 SIT)

7,93 € (1.900 SIT)

Trda vezava 22,95 € (5.500 SIT) bro{irano 20,45 € (4.900 SIT)

N HORMONSKO NADOMESTNO ZDRAVLJENJE

V

O N

O

V

N

O

V

O

DONNA VIDA

MESE^EVO DETE

Knjiga vas seznanja s spremembami v obdobju pred menopavzo in po njej ter svetuje, kako jim slediti in prilagoditi na~in ‘ivljenja, da bo tudi v zrelem obdobju mirno in zadovoljno.

^ajne me{anice za vse vrste tegob in {e nasvete, s katerimi se jih da olaj{ati, je zbral v svoji knjigi starosta slovenskih zeli{~arjev Jo`e Toma`in~i~. V knjigi je ve~ kot 100 izbranih receptov in na stotine nasvetov.

V knjigi so predstavljene zgodbe ljudi z vsega sveta, tudi veliko Slovencev, ki k zdravilki Vidi Vidmar v Brazilijo prihajajo iskat zdravje in duhovno mo~. Zajeta so tudi ezoteri~na sporo~ila in opisane zna~ilne tehnike meditiranja.

Napet roman o ljubezni, magiji in ~love{ki usodi v ~asu pred prvo svetovno vojno opisuje vojno bele in ~rne okultne lo‘e. Aleister Crowley v avtobiografskem delu razgrinja, da se za po~etjem ~rne in bele magije marsikdaj skriva politika.

S pomo~jo nasvetov v knjigi boste lahko ugotovili, kak{no je kislinskobazi~no stanje va{ega organizma in se odlo~ili za ustrezen na~in ponovnega vzpostavljanja ravnovesja, da bo zakisano telo lahko za‘ivelo z novimi ‘ivljenjskimi mo~mi.

V knjigi avtorica nagovarja plesalca, ki ‘ivi v vsakem izmed nas, in nas ne‘no spomni, da smo rojeni za ples v ekstazi. To je trenutek celosti, ko smo popolnoma ugla{eni sami s seboj, in ko so na{e telo, srce, um in du{a povezani.

12,10 € (2.900 SIT)

12,10 € (2.900 SIT)

20,82 € (4.990 SIT)

22,95 € (5.500 SIT)

16,61 € (3.980 SIT)

16,27 € (3.900 SIT)

VODNIK PRAKTI^NE AROMOTERAPIJE

ZDRAVILNI ^AJI IN NASVETI

O

O

12,10 € (2.900 SIT)

HRANA ZA @IVLJENJE

POTOVANJE DO EKSTAZE

SANJE

SPOMINI

Dve knjigi - ugankarska gesla na ve~ kot 700 straneh - Za vse strastne ugankarje, ki jim je re{evanje kri‘ank v veselje in kratek ~as.

Kaj pomenijo sanje, ki so lahko vesele ali pa tema~ne? Knjiga je pravi ka‘ipot pomena razli~nih sanj. Zato pride prav vsakomur, ki verjame, da so prav njegove sanje pripomogle k njegovi usodi.

Barvna spominska knjiga za otroke – od rojstva do za~etka {olanja ali {e dlje. Lahko je tudi primerno darilo za va{ega mal~ka. Morda vam bo neko~, ko bo starej{i, zelo hvale‘en, ker ste opisali njegove prve korake.

Cena posamezne knjige: 14,56 € (3.490 SIT)

12,10 € (2.900 SIT)

12,48 € (2.990 SIT)

^ESEN, ^UDE@NO HRANILO

UGANKARSKI SLOVAR I. IN II. DEL

Davno izro~ilo in najnovej{e informacije o eteri~nih oljih, ki jih lahko kupimo v trgovini z naravno kozmetiko. Enostavni napotki za odpravljanje stresa, zdravljenje bolezni, obogatitev ~utov, masa‘o in kopeli.

S spremenjenim na~inom prehranjevanja lahko vplivate na svoje zdravstveno stanje. Knjiga vsebuje poleg receptov tudi razumljivo razlago, zakaj in kako naj bi hranili svoje telo, da bi se lahko uprlo bolezni in jo premagalo.

Najsodobnej{a znanstvena spoznanja iz 2000 raziskav o neverjetni zdravilni mo~i te ‘e tiso~letja znane rastline in njenem vplivu na resnej{e bolezni sodobnega ~asa ...

12,10 € (2.900 SIT)

16,27 € (3.900 SIT)

7,93 € (1.900 SIT)

-10 %

ALKALIZIRAJTE ALI UMRITE

^lani kluba Poti do zdravja, naro~niki na revijo Misteriji, imajo 10 % popusta. Vsem ~lanom je ta popust, ob gotovinskem pla~ilu, priznan tudi v trgovini Aurea, BTC hala A.

-

JANUAR

07 -

Misteriji 2


LETNIK 14 - [T. 162

januar 2007

13

9

Misteriozne rde~e celice

Ore{~ek, ki je popolna hrana

Rde~i delci v de‘ju nad Indijo naj bi bili ‘ivljenje iz vesolja

Cedrino olje je kozmi~na energija, izvor informacije absolutne inteligence

15

36

Zdravje se za~ne v ‘elodcu

Vino zoper staranje Zdravljenje z vinom pri vro~icah, nefritisu, edemih, krvnem tlaku …

Temperature telesa nakazujejo zdravje ali bolezen

18

43

Ustvarili so nas Gini

Pravi vzrok raka

Gini so zunajzemeljska bitja, razvojno nekaj tiso~ let pred nami

Esencialne ma{~obne kisline, oskrba s kisikom in za{~ita pred rakom

25 Bolezni so energije Radiestezisti in bioenergetiki imajo po{kodbe na odprtem mentalnem kanalu

31 Voda za zdravje Dr. Batmanghelidj meni, da je pomanjkanje vode lahko vzrok bolezenskih te‘av

Pisma bralcev .............................................................................................................. 4 Zanimivosti .................................................................................................................... 6 Strahote in zlata doba ....................................................................................... 21 Serenade zaljubljenih mi{i ........................................................................... 23 Prodaja po po{ti ..................................................................................................... 27 Kopeli, kisik, ~aji, dieta .................................................................................... 33 Bor ...................................................................................................................................... 39 Ki kou za ‘ivce in psiho .................................................................................. 41 Na koncu pa {e frekvence ............................................................................ 45 Kaj razkriva pisava? ........................................................................................... 47 Astrolo{ko svetovanje ..................................................................................... 48 Horoskop za januar 2007 ............................................................................... 49 Nenavadna do`ivetja ......................................................................................... 50 Novi knjigi .................................................................................................................... 51 Poti do zdravja ......................................................................................................... 52 Oglasi ............................................................................................................................... 53 Nagradna kri`anka 143 .................................................................................... 54

-

JANUAR

07 -

Misteriji 3


P ISMA

Misteriji www.misteriji.si izhaja v slovenskem in hrva{kem jeziku Naslov uredni{tva: Revija Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana Tel.: 01/434 73 10, fax: 01/230 16 27 ara@zalozba-ara.si Izdaja: ARA Zalo`ba d. o. o., Cigaletova 5, Ljubljana Odgovorni urednik: Jo`e Vetrovec joze.vetrovec@zalozba-ara.si Direktorica: Eva Jeseni~nik eva.jesenicnik@zalozba-ara.si Redaktor: Andrej Kikelj andrej.kikelj@zalozba-ara.si Tehni~no urejanje: Luka Zlatnar luka.zlatnar@zalozba-ara.si Tajni{tvo, naro~nine in oglasno tr`enje: Tel.: 01/231 93 60; 031/662 092 ara@zalozba-ara.si Prodaja po po{ti: Tel.: 01/549 17 92; 051/307 777 ara@zalozba-ara.si Tisk: Tiskarna Schwarz d. o. o., Ljubljana Naklada: 11000 izvodov Distribucija: Delo prodaja d. d., Ljubljana, Tisak d. d., Zagreb, Distri Press d. d., Zagreb V tej {tevilki Misterijev so sodelovali:

DU[A NE NAJDE MIRU

o kar se dogaja {tudentkama Ireni in Simoni, T kot sta opisali v decembrski {tevilki Misterijev, povzro~a du{a ~loveka, ki je umrl v tej hi{i, a njegova du{a ni od{la tako kot bi morala. Svetujem, da {tudentki v prostor, kjer se jima opisano dogaja, postavita kozarec vode, ni nujno da je poln do vrha, in kos kruha. Oboje pustita {tirideset dni. Potem vodo odlijeta pro~ in kruh odstranita. [e prej pa naj gresta v cerkev po ‘egnano vodo ter vsak kot in vsako okno v stanovanju, {e bolje pa v vsej hi{i, narahlo po{kropita v obliki kri‘a. Tamar, Ljubljana

MARIJA VARUJE @ENO

ede‘evalka iz na{ega kraja, pri njej sva bila V prvi~, mi je razlo‘ila, da je »

na fotografiji v krogu nad glavo moje ‘ene Marija,« pravi Bo{tjan Poga~ar, delavec iz Save Kranj, ki je ‘eno, perico v domu starej{ih ob~anov, z digitalnim fotoaparatom slikal doma v dnevni sobi. Ko je slikal, ni opaJo‘e Vetrovec, Rado Vouk, zil ni~ nenavadnega. [ele Aleksej Metelko, Bara Hieng, ~ez nekaj dni je opazil krog Andreja Paljevec, Anka Tav~ar in ko sta z ‘eno pogledala Prelog, Sa{o Burja, Andreja bolj natan~no, sta v krogu Bricelj, Klavdija Pikon, Stane opazila ‘enski lik. Pade‘nik »To pa je nekaj nenaNaslovnica foto Luka Zlatnar vadnega,« sem si mislil in Naklada: 11000 izvodov dal sliko pove~ati. Videl sem ‘ensko v krogu, {ele Cena izvoda v maloprodaji 4,01 €, 960 SIT. jasnovidka pa mi je rekla, Prodaja v kolporta`i: Delo-Prodaja, Dunajda je v krogu lik Marije. Saj ska 5, Ljubljana, tel.: 01/473 88 41. V naro~nini, ki se pla~uje letno 43,26 € (10.368 SIT) ali dvakrat letno 21,63 € (5.184 SIT), je 10 % popusta. Poslovni ra~un: 02083-0011412222

4 - JANUAR 07 -

31 02:22

1

2

3 14:57

se vidijo njene roke, polo‘ene na prsi, pa o~i, ustnice, sulica … Vede‘evalka je rekla, da je to znak, da Marija varuje mojo ‘eno.« Bo{tjanova ‘ena pravi, da je verna, v cerkvi pa ni pogosto, nima kakih posebnih te‘av, da bi za pomo~ prosila Marijo. Odkar je nastala slika, se v njenem ‘ivljenju ni prav ni~ spremenilo. »Nisem opazila, da bi bilo karkoli druga~e,« pravi mati treh otrok. Bo{tjan je fotografa, ki je izdelal sliko, povpra{al, ~e je napaka v aparatu. Povedal mu je da ne, ampak vzrok za krogec bi lahko bila drobcena kapljica vode. Bo{tjan je slikal tisto sobotno jutro v isti sobi tudi otroke, a na nobeni drugi fotografiji ni nobenega krogca. Fotografi pripisujejo tak{ne pojave napakam, ko aparat zaradi slabe svetlobe ne more izostriti oddaljenega

ALI

ara@zalozba-ara.si

motiva in izostri v ospredju … Tu, kot ka‘e fotografija, ne gre za napako po tak{ni razlagi; slika je zanimiva in zato jo tudi objavljamo. J. V.

PAPAGAJ LJUBI INFORMIRANO VODO

R

oko, patagonski papagaj, je tako pogre{al vodo iz informiranega zelenega kozarca, da je moral njegov skrbnik Stane iz La{kega zaradi papagaja po nov kozarec. Roko se je izvalil {estega junija lani in ‘e po prvih poletih iz kletke odkril u{esa in vratove ter lase svojih skrbnikov, pa tudi imenitno vodo. V kletki je pil iz posodice za vodo, toda ko je odkril vodo v informiranem zelenem kozarcu, se je {ele za~elo njegovo veliko vodno veselje. V kozarcu je pil, ~ofotal in se prhal, vse dokler se kozarec ni razbil. »Ko ni bilo ve~ zelenega informiranega kozarca,

Foto Bo{tjan Poga~ar

Ilustrirana mese~na revija na robu medicine in drugih znanosti

CIGALETOVA 5, 1000 L JUBLJANA

4

5

6

7 10:38

8

9

10

11 13:44

12

13


P ISMA smo mu nastavljali druge kozarce, pa se zanje ni zmenil,« pravi skrbnikova ‘ena Zora. Z mo‘em sta se odlo~ila, da zaradi papagaja spet kupita zeleni kozarec.

CHEMTRAILI

in kako se pred njimi za{~itimo z orgonsko energijo Predava

Meta Kumer v petek 19. januarja ob 18h v [kofijah pri Kopru (Zveza Son~ek, Elerji 29)

»^im ga je zagledal, se je lotil vode in spet je tako veselo kot je bilo nekdaj,« pravi Zora, ki ji patagonska papiga, tako kot njenemu mo‘u, pomeni veliko veselje.

TEMPLARJI

Predavanje je namenjeno vsem, ki ‘elijo izvedeti ve~ o chemtrailih in orgonski energiji, pa tudi kako si lahko doma s preprostimi sredstvi sami izdelamo svoj orgonitni izdelek za za{~ito pred zastrupljenjem z neba. Zaradi tematike, ki je v mnogih prebudila zanimanje in {tevilna vpra{anja, na katera imamo pri nas {e zelo malo ali ni~ informacij, sem se odlo~ila povabiti gospo Meto Kumer na Obalo, da bi nam v ‘ivo in iz lastnih izku{enj posredovala svoje znanje in vedenje. O chemtrailih je bilo ve~ napisanega v 138., 146., 147. in 149. {tevilki Misterijev, o Meti Kumer in orgonski za{~iti pa v {tevilkah 157, 158 in 159. O chemtrailih se pogovarjamo tudi v forumu dr‘avljanskega novinarstva na spletnem naslovu http://dn.mojforum.si pod rubriko »Znanost in okolje« v podrubriki »Chemtraili nad Slovenijo – ~emu so namenjeni?«. Rezervirala sem manj{o predavalnico s 30 sede‘i, zato napro{am vse, ki se boste odlo~ili priti na predavanje, da me pokli~ete in si s tem zagotovite svoj sede‘. Ker gre za predavanje v osve{~evalne namene, si bomo skupaj podelili stro{ke. Za ve~ informacij sem vam na razpolago po gsm 031/563 761. Marina Butala

N

ajprej vas moram pohvaliti, ker ste dobra ekipa in koncept revije je odli~en. Namre~ ‘e nekaj let spremljam in berem va{o revijo in jo nameravam brati {e v prihodnje. Ob tej prilo‘nosti bi izrazil ‘eljo: rad bi prebral kaj o templarjih, ker sem na spletni strani www. templarji.org zasledil, da so organizirani tudi v Sloveniji. Prebral sem dosti knjig, ampak ob~utek imam, da so bile knjige {e bolj skrivnostne kot so templarji sploh. Vesel bi bil, ~e bi naredili kak{en inter-

w w w. d u h o v n i - s v e t . s i Portal za vse, ki vam je {e do ~esa drugega kot le do pehanja za denar! vju ali ~lanek o slovenskih templarjih. Vnaprej se vam zahvaljujem ter vam ‘elim uspe{no novo leto. Dashmir, e-po{ta Slovenske templjarje bomo predstavili v eni od naslednjih {tevilk revije.

NAGRADE ZA NARO^NIKE Prvim trem naro~nikom na revijo Misteriji v mesecu decembru smo poklonili Magic life. To so: Andrej Gori~anec iz Portoro‘a, Danilo Kolar s Ptuja in [pela Samastur iz Ljubljane. Za zvestobo reviji Misteriji je ‘reb naklonil Magic life Igorju Zevniku iz [kofje Loke.

BRUNO GRÖNING Krog prijateljev Bruna Gröninga organizira redna brezpla~na informativna predavanja o duhovnem zdravljenju po nauku Bruna Gröninga – medicinsko dokazljivo. Sre~anja potekajo v odraslih skupnostih po razli~nih krajih Slovenije (Ljubljana, Kranj, Idrija, Maribor, Celje, Nova gorica, Novo mesto, Ptuj, Gere~ja vas in Grad v Prekmurju), ponekod so tudi mladinske in otro{ke skupnosti. Za termine mese~nih sre~anj pokli~ite kontaktno osebo: Dragica ^ervek, 041/630 235. Spletna stran: www.bruno-groening.org

14

15 14:06

16

17

18

19 05:00

20

21

Prve tri nove januarske naro~nike bomo nagradili z Magic lifom. 22

14:22

23

24

25

26 00:01

27

28

29

30

31

12:51

-

JANUAR

1

2 06:45

07 -

Misteriji 5


Z ANIMIVOSTI

KMALU NEVIDNI?

P

Foto arhiv Misteriji

red nekaj meseci so znanstveniki obelodanili, da ‘e imajo na~rt, po katerem bi lahko naredili, da nek ~lovek ali predmet postane neviden. Znanstveni prispevek o tem je bil objavljen v presti‘ni reviji Science Magazine in pravi, da je stvar na prvi pogled videti bolj preprosta kot je v resnici. Znanstveniki bi lahko naredili magi~no prekrivalo za nevidnost, ~e bi lahko ustvarili poseben »meta material«, ki bi vseboval mikroskopsko majhne pali~ice in prstane ustrezne oblike in velikosti. Tako bi namre~ lahko preslepili radar in svetlobo, da bi predmet zgre{ila. In ker se svetloba v tem primeru ne bi lomila, kot tudi ne odbila od magi~nega pokrivala, temve~ bi stalno tekla okoli predmeta, bi lahko pokrite stvari dejansko postale nevidne za ~love{ko oko. Nedavno je v javnosti odjeknila novica, da so ameri{ki znanstveniki z univerze Duke v Severni Karolini izdelali prototip tak{nega pokrivala, ki skrije predmete pred mikrovalovi, kar dopu{~a mo‘nost, da tovrstna tehnologija lahko skrije predmete pred ~love{kim pogledom. Najbr‘ bodo minila leta, preden bo tehnologija dovolj izpopolnjena za uporabo, a ~love{tvo je vendarle naredilo velik korak naprej proti nevidnosti. D

POZABLJENI ZRAKOPLOV ZOPET LETI

R

omanti~na gradova Neuschwanstein in Herrenchiemsee na Bavarskem nista edini nenavadni stvaritvi, ki sta nastali po pravlji~ni zamisli sanja{kega kralja Ludvika II. (1845–1886). Njegove sanje o pravlji~ni Bavarski so bile {e veliko bolj ambiciozne. Ra~unalni{ki specialisti Metamatixa iz Münchna so ob ve~ kot sto dvajset let starih na~rtih in risbah ve~ let marljivo ustvarjali tako imenovani »Kosmos Ludwig« – spektakularen tridimenzionalni shov, ki vizualizira kraljev sanjski svet. Pred nedavnim so se z njim prvi~ predstavili javnosti in vzbudili veliko zanimanje ob~instva. Med drugim so prikazali fantasti~ne »‘ive posnetke« prve vodljive zra~ne ladje (na sliki), ki jo je za kralja razvijal Avstrijec Gustav Koch. Leta 1884 si je kralj ogledal enega prvih modelov z otrokom za krmilom. Ludvikova smrt dve leti kasneje je pomenila nenaden konec projekta. D

PODZAVESTNI PODPIS SLIKARJA

P

roces ugotavljanja pristnosti neke umetni{ke slike je dolgotrajen in zahteva ve{~e oko strokovnjaka. No, vsaj do pred kratkim je bilo tako, namre~ Igor Berezhnoy z Maastrichtske univerze na Nizozemskem je s pomo~jo kolegov razvil ra~unalni{ki program Authentic, ki natan~no analizira umetnino in poi{~e vzorce unikatnega stila nekega avtorja. S pomo~jo Authentica je olaj{ano tudi datiranje umetnin. Program je analiziral uporabo barv, poteze s ~opi~em in tip platna ve~ kot 180 Van Goghovih slik. Berezhnoy pravi, da rezultati njihovega ra~unalni{kega programa dokazujejo podzavestni podpis pri slikarjih. D

6 - JANUAR 07 -

^

e je Goljat kdajkoli ‘ivel, je danes gotovo ne le premagan, kar je Davidova zasluga, ampak tudi prese‘en po velikosti, kar se nam zdi povsem verjetno ob tejle sliki orja{kega Kitajca, ki meri v vi{ino 242 centimetrov. Na svet je prijokal leta 1966 kot sin normalno ra{~enih kme~kih star{ev iz Dingxianga (provinca Shanxi). [tiridesetletni velikan Zhang Juncaj je velika znamenitost Kitajske, vendar bi verjetno le malokdo menjal z njim. D

Foto Internet

Foto Internet

VELIKANI RESNI^NO @IVIJO


Z ANIMIVOSTI

KISIK ZA NASTANEK @IVLJENJA

K

Foto Internet

o i{~emo znake ‘ivljenja v vesolju, moramo biti pozorni na koncentracijo kisika v atmosferi nekega planeta, vsaj ~e i{~emo bitja, ki so kolikor toliko podobna zemeljskim. Kisik je bil namre~ eden izmed klju~nih dejavnikov za nastanek ‘ivljenja na Zemlji. Zemljina atmosfera je bila davno nazaj, tam pred pribli‘no 2,7 milijarde let zelo revna s kisikom. Pred pribli‘no 2,4 milijarde leti pa je koncentracija kisika hitro posko~ila, kar za tiso~krat. Colin Goldblatt in kolegi z Univerze East Anglia iz Zdru‘enega Kraljestva so na podlagi raziskovanj ugotovili, ~emu je bilo tako. Nenadna povi{ana koncentracija kisika je nastopila, kakor hitro je kisik dosegel dovolj visoko koncentracijo (kriti~no raven) za tvorjenje ozona, ta pa je nato blokiral ultravijoli~ne son~ne ‘arke in posledi~no prepre~il uni~evanje kisika. D

S »PORNOGRAFIJO« DO ZDRU@ITVE

Foto Internet

V

nekem zoolo{kem vrtu v Bangkoku na Tajskem so potem, ko so videli, da njihovi pandi niti najmanj ne zanimajo spolne igrice, s katerimi bi spo~ela nara{~aj, pri{li na nenavadno zamisel, namre~ da ju bodo tega nau~ili s pomo~jo »pornografskega« filma. Prasertsak Buntrakoonpoontawee, vodja omenjenega projekta, meni, da se samec in samica tudi po treh letih, kolikor sta skupaj v zoolo{kem vrtu, {e nista parila zato, ker tega enostavno ne znata in bodo zato morali samca o tem pou~iti prek video posnetkov. Chuang Chuang, {estletni samec, si bo posnetek ogledal po ve~erji, pravi Prasertsak in dodaja, da upa, da bo osvojeno tehniko preizkusil na Lin Hui, petletni samici. D

@IVALSKI SPOMIN

R

Foto Internet

aziskovalci so nedavno pri{li do izredno zanimivih ugotovitev glede spomina dveh vrst ‘ivali, golobov in pavijanov. Francoski in ameri{ki raziskovalci so z obema ‘ivalskima vrstama naredili slikovni test in tako preizkusili njihov dolgoro~ni spomin. @ivali so postavili pred ra~unalnik in jim kazali razli~ne slike. Da so ‘ivali pokazale, da so neko podobo videle ‘e prej, so jih navadili kljuniti oziroma pritisniti na igralno palico na kri‘ec ali na krogec. Obe ‘ivalski vrsti sta raziskovalce navdu{ili s svojim spominom: po petih letih sta si goloba zapomnila med 800 in 1200 razli~nih slik, pavijana pa od 3500 do 5005 slik in po besedah raziskovalcev {e nista dosegla skrajne meje. Dolgoro~ni spomin obeh vrst se razlikuje le v zmo‘nosti pomnjenja, pokazali pa sta podobno izgubo spomina in reakcijske ~ase. D

S KAMERAMI PROTI NEVLJUDNE@EM

O

rganizatorje olimpijskih iger v Pekingu leta 2008 skrbi neprimerno obna{anje prebivalstva, ki uporablja lokalni promet, opazili so namre~ veliko pljuvanja, vrivanja, smetenja in podobno. Ker se ‘elijo svetu pokazati v bolj{i lu~i, so se v okviru priprav na olimpijske igre poslu‘ili nenavadnega ukrepa. Na pribli‘no {tiri tiso~ avtobusov so namestili kamere, s pomo~jo katerih spremljajo dogajanje na avtobusih. Do novega leta nameravajo to {tevilo podvojiti. Cilj je zvi{ati uslu‘nost, prijaznost in pozornost me{~anov. Potniki, ki se bodo obna{ali v skladu z bontonom, bodo ozna~eni kot vzorniki in nagrajeni z zvezdami, kaj pa bo doletelo tiste, ki se bodo {e naprej neprimerno vedli, kitajska vlada {e ni oznanila. D

-

JANUAR

07 -

Misteriji 7


Z ANIMIVOSTI

Foto arhiv An|ela Tabakovi}

ZNANOST POTRJUJE BOSANSKE PIRAMIDE

D

ecembra so na Zeni{ki univerzi predstavili lanska raziskovanja v Dolini bosanskih piramid, ki jih vodi neodvisni raziskovalec Semir Osmanagi}. [ef katedre za nekovine zeni{ke Fakultete za metalurgijo prof. dr. Muhamed Pa{i} je poro~al, da analiza pe{~encev dokazuje, da je pe{~enec v velikih kamnitih blokih iz Piramide Sonca povsem druga~en od pe{~enca iz nahajali{~a v okolici Zenice; o~itno je, da je izdelan oziroma ro~no obdelan in da ni delo narave. Navedbe Muhameda Pa{i}a potrjujejo tudi analize geologov Tuzlanske fakultete. Pozimi bodo z deli nadaljevali v predorih, z obodom visokim

od tri do tri in pol metra, v treh krakih. V predorih, ki jih bodo rudarji podprli, so odkrili megalite. Kot je ‘e znano, so na ogromnih kamnitih blokih odkrili doslej neznano pisavo, za katero Semir Osmanagi} meni, da bi morala biti najstarej{a evropska pisava. Semir Osmanagi} je napovedal, da bo ‘e aprila Bosanska dolina piramid pravo mravlji{~e. Sodelovanje pri raziskovanju so napovedali {tevilni znanstveniki in ljubitelji arheologije z vseh koncev sveta. An|ela Tabakovi} D

@IVALSKE OLIMPIJSKE IGRE

Foto Internet

eveda smo vsi sli{ali za olimpijado, toda ali veste, da imajo svoje olimpijske igre tudi ‘ivali? Zadnje so bile septembra letos v parku Wildlife v [anghaju na Kitajskem, kjer je navkljub aktivistom, ki se borijo za pravice ‘ivali po vsem svetu, nastopilo tristo ‘ivalskih udele‘encev. Londonski Daily Mail je poro~al, da so obiskovalci med drugim lahko videli {impanze, ki so igrali ko{arko in dvigovali ute‘i, medveda, ki je vijugal mimo razli~nih ovir, morske leve, ki so skakali visoko v zrak in slone, ki so se pomerili v vle~enju vrvi ter kenguruja, ki je pokazal svoje boksarske sposobnosti. D

8 - JANUAR 07 -

Foto Internet

S


Cedrino olje je kozmi~na energija, izvor informacije absolutne inteligence

Ore{~ek, ki je popolna hrana I

zku{nje ljudstev onkraj Urala, pa tudi {tudije medicinskih in{titutov potrjujejo, da je hladno stiskano olje iz ore{~kov sibirske cedre ~ista kozmi~na energija, nekak{en izvor informacije absolutne inteligence. Sibirska cedra je ~udo narave in po verovanju avtohtonih ljudstev vezni ~len med zemljo in nebom. Skoznjo te~ejo energije zemlje in vesolja, zato v tajgi do‘ivimo to plemenito drevo kot absolutno harmonijo, mir in brez~asje, ki si jih lahko kjer koli in kadar koli po sre~anju z njim vedno prikli~emo in ta dogodek ponovno podo‘ivimo, ~eprav v resnici od takrat naprej to na nek na~in tudi ‘ivimo. Da bi se v Sibiriji ohranilo ‘ivljenje kljub ekstremnim ‘ivljenjskim pogojem, je narava njenim prebivalcem poklonila izjemen zaklad. Sibirsko cedro. Z lovom in ribolovom pri temperaturi 50 stopinj pod ni~lo bi brez nje ne pre‘iveli. Narava je s sibirsko cedro nadomestila tisto, za kar je ljudi in ‘ivali prikraj{ala v dolgih zimah, ko mrzla bela neskon~nost zemljo uspava v brezplodnost. Sibirsko cedro zato avtohtoni prebivalci ~astijo kot bo‘anstvo.

Pet obrokov ore{~kov na teden zmanj{a tveganje za sr~no bolezen na polovico.

ga ~astijo kot bo‘anstvo. Sibirska cedra jim je simbol miru, zdravja in sre~e. Avtohtona ljudstva Sibirije vedo, da je obstoj njihovega ‘ivljenja odvisen od narave, zato jo spo{tujejo in ~a{~enje njenih sadov ni mistificiranje, ampak odraz spo{tovanja in zahvale.

RASTLINSKA VESOLJSKA LADJA

DO^AKA TUDI 800 LET

Dragoceni so vsi njeni organi, iglice, plodovi in sokovi, smola, eteri~no olje. Najbolj dragoceno pa je njeno seme, ki je nekak{na »rastlinska vesoljska ladja«, saj vsebuje vse, kar na poti med vzletom in pristankom mlada cedra potrebuje za pre‘ivetje. V vsakem njenem semenu je embrio in vsa hranila, ki jo ohranjajo pri ‘ivljenju, preden pri~ne rasti. Ta njena hranila so najbolj{a mo‘na kombinacija, ki jo je narava sposobna pridelati. V tem majcenem ore{~ku so vse snovi, ki jih potrebuje za zdravo ‘ivljenje tudi ~lovek. Sibirska cedra je tipi~en iglavec tajge, ki sodi v dru‘ino borovk. Ljudem v ni‘avju ob sibirskih veletokih Ob in Jenisej ter v gorovju preko 2000 metrov nad morjem je neprecenljiv dar in

Drevo raste izredno po~asi in ‘ivi povpre~no 300 do 500 let. Nekatera drevesa v strnjenih skupinah do~akajo celo do 800 let, a vsako leto ve~ kot sedem mesecev, vse od oktobra do vklju~no aprila, mirujejo. In prav to »po~ivanje« je verjetno eden od razlogov, da je v njenih ore{~kih tako popolna koncentracija hranil. In hkrati vzrok, da raste izredno po~asi. Saj poleti raste le 40 do 45 dni. Kljub temu da vsa sibirska pokrajina poleti podivja, jagode dozorijo velike kot marelice in kamilice imajo velikost ivanj{~ice, je ~asa le premalo, da bi drevo raslo hitreje. Povsem je prilagojeno kratkemu vegetacijskemu ~asu in izredno nizkim temperaturam, tako da daje najbolj{e plodove v starosti od 400 do 500 let. Tudi ke~iga, po rusko »sterlet«, potrebuje 50 let, da odraste. Celoten

Foto L. Z.

Samo sto gramov ore{~kov zadosti mnogoterim potrebam ~love{kega telesa.

-

JANUAR

07 -

Misteriji 9


ORE {~EK ,

KI JE POPOLNA HRANA

biotop je prilagojen izredno nizkim temperaturam, tako da lahko ekosistem v celoti funkcionira: narava sama poskrbi, da se lahko ohrani ‘ivljenje. Da lahko v teh ekstremnih pogojih rastlina sploh pre‘ivi, potrebuje izjemno koli~ino energije, ki jo skladi{~i v svojem semenu, v ore{~kih, ki so v Sibiriji poleg rib in divja~ine od nekdaj pomembno ‘ivilo ljudem, ki tod ‘ivijo preko sto let in ve~inoma ne poznajo bolezni. V majhnem sibirskem mestecu Narim, kjer ljudje ‘ivijo v lesenih ko~ah in izredno te‘kih ‘ivljenjskih pogojih, pa so ‘e pred leti bolni{nico kar zaprli, saj niso imeli nobenih bolnikov.

ZAKLADNICA VSEGA DOBREGA Skrivnost izjemnega zdravja Sibircev je vsekakor v na~inu ‘ivljenja in absolutni harmoniji z naravo. »PodivjaSestavine ore{~ka sibirske cedre (neolu{~en) Sestavina Vsebnost min - max v % Voda ................................... 27,9 - 49,1 Ogljikovi hidrati ................... 50,9 - 72,1 Ma{~obe ............................. 25,4 - 28,3 Beljakovine ............................. 8,1 - 8,5 Vitamini .............................. 38,7 - 40,0 Minerali ................................... 2,0 - 2,4

na« civilizirana dru‘ba pa zdravega na~ina ‘ivljenja skorajda ne pozna. Oznanja razne ekstremne diete polne odrekanj, ki se jih ljudje dr‘ijo v prepri~anju, da »dolgo~asno odrekanje« prina{a velike zdravstvene koristi. Pa jih ne, saj je pravo zdravje posledica tega, ~emur budisti in priznani ruski zdravilci pravijo srednja pot, torej zmernost na vseh podro~jih ‘ivljenja. V ore{~kih sibirske cedre

10 - JANUAR 07 -

bolezen na polovico, saj vse ma{~obe niso {kodljive. Prehrana z dovolj ma{~obami je bolj zdrava kot prehrana s premalo ma{~ob. Res pa je, da prehrana z nasi~enimi ma{~obami {koduje in da se je treba takim ma{~obam izogibati.

IDEALNO RAZMERJE MA[^OBNIH KISLIN Knjiga »Sibirska cedra« je kar priro~nik za zdravo ‘ivljenje.

je veliko olja, so slastni in imajo izredno visoko hranilno vrednost. S samo 100 grami ore{~kov vnesemo v telo dnevno potrebne aminokisline in nujno potrebne mikroelemente: baker, kobalt, mangan in cink. Temeljna hranila v ore{~kih so ma{~obe, beljakovine, vitamini, minerali in ogljikovi hidrati. Ve~ina ma{~obe v ore{~kih je nenasi~ene. Vsebujejo polinenasi~ene ma{~obne kisline, s 70 do 78,7 odstotka prevladuje linolenska kislina, ki je poleg linolne kisline tudi esencialna ma{~obna kislina. Poleg tega vsebujejo tudi mononenasi~ene ma{~obne kisline, od katerih je 16 do 23 odstotkov oleinske kisline ter le 6 do 7 odstotkov nasi~enih ma{~ob. Lipidna frakcija vsebuje 1,3 do 1,7 odstotka fosfolipidov. Strokovnjaki za prehrano so nam dolga leta govorili, naj se izogibamo ore{~kov, saj so vendar polni ma{~ob, le-te pa {kodijo. Danes obse‘ne raziskave ugotavljajo, da pet obrokov ore{~kov na teden zmanj{a tveganje za sr~no

Ore{~ki sibirske cedre imajo idealno razmerje ma{~obnih kislin. In kar je {e pomembno, vsebujejo zelo malo nasi~enih ma{~ob. V njih so tudi enostavne beljakovine (proteini): albumini, globulini, glutelini in prolamini, torej tako imenovani proteini glutena. Beljakovine sestavlja kar 18 aminokislin, med njimi je vseh osem esencialnih aminokislin, ki jih mora ~love{ko telo pridobiti s hrano. Predvsem je dovolj aminokislin: lizin, metionin in triptofan, ki sodijo med esencialne aminokisline oziroma nujno potrebne za normalno delovanje ~love{kega orgaSestava jedrca ore{~ka sibirske cedre (olu{~en ore{~ek) Sestavina Vsebnost min - max v % Ma{~obe ............................. 51,1 - 68,2 Beljakovine ......................... 16,9 - 21,1 Vitamini .................................. 2,1 - 2,3 Minerali ................................... 1,8 - 2,2 Glukoza .................................. 3,6 - 3,8 Fruktoza ................................. 0,4 - 0,5 Saharoza ................................ 0,9 - 1,0 [krob ................................... 14,2 -19,1

nizma. V ore{~ku sibirske cedre je tudi veliko arginina, pogojne esencialne aminokisline, pa tudi vodotopnih vitaminov skupine B (B1, B2, B3, pantotenska kislina in B 6). Poleg tega vsebuje betakaroten, oziroma predstopnjo v

ma{~obah topnega vitamina A, vodotopni vitamin C in v ma{~obah topni vitamin E. Ore{~ek je kar dobro oskrbljeno skladi{~e mineralov, saj vsebuje baker, magnezij, mangan, silicij, vanadij, fosfor, jod, cink, kobalt, nikelj, molibden, kalij, kalcij, svinec, bor, ‘elezo, barij, titan, srebro, aluminij, natrij, kositer in fluor. Pomembno je, da je v ore{~ku precej magnezija in Sestava aminokislin v jedrcu ore{~ka sibirske cedre Aminokislina Vsebnost min - max v % Lizin ...................................... 8,9 - 12,2 Valin ....................................... 6,0 - 6,9 Izolevcin ............................... 9,1 - 10,0 Levcin ..................................... 1,3 - 1,4 Metionin .................................. 4,8 - 5,2 Treonin ................................... 1,2 - 4,5 Triptofan ................................. 2,8 - 3,0 Fenilalanin .............................. 0,9 - 1,0 Alanin ..................................... 0,8 - 1,6 Arginin ................................ 16,5 - 20,3 Asparaginska kislina .............. 1,7 - 2,0 Histidin ................................... 8,8 - 9,6 Glicin ...................................... 2,0 - 2,3 Glutaminska kislina ................ 4,3 - 4,5 Prolin ...................................... 0,9 - 1,1 Serin ................................... 10,1 - 12,4 Tirozin .................................... 3,0 - 3,3 Cistin ...................................... 4,8 - 6,0

fosforja. Pomembni so tudi ogljikovi hidrati: glukoza, fruktoza, saharoza, {krob, na{i glavni viri energije. Vse temeljne sestavine semena sibirske cedre oziroma ore{~ka so prikazane v preglednicah. Najnovej{e odkritje, da ore{~ki sibirske cedre verjetno vsebujejo tudi vitamin B12, je pomembno za vegetarijance, saj jim tega vitamina, ki je prete‘no vsebovan v mesu, pogosto primanjkuje.

ZA DVIG IMUNOSTI Ore{~ki sibirske cedre ne povzro~ajo nobenih te‘av niti kot hrana niti kot zdravilnoprofilakti~ni dar narave in posebno ugodno pomagajo oslabljenemu imunskemu si-


Foto B. Hieng

Cedra je drevo, ki dobro rodi tudi pri petsto letih.

stemu, pri alergijskih obolenjih, kot je na primer preob~utljivost na cvetni prah ali kako ‘ivilo, pri aterosklerozi in sr~ni ishemiji. Pomagajo Vitamini v jedrcu ore{~ka sibirske cedre Vitamin Vsebnost v mg/100 g Betakaroten ...................... 0,008 - 0,03 Vitamin C ................................ 1,0 - 1,6 Vitamin B1 .......................... 0,45 - 0,69 Vitamin B2 .......................... 0,35 - 0,54 Vitamin B3 .............................. 0,6 - 0,7 Vitamin B5 oziroma PP .......... 3,9 - 4,6 Vitamin B6 .......................... 0,46 - 0,59

pri obolenjih ‘elod~no-prebavnega trakta, med drugim pri ~iru na ‘elodcu in ‘ol~nih kamnih. Zanimivo je, da ore{~ki sibirske cedre niso alergeni, kot so na primer nekateri drugi ore{~ki oziroma lupinasto sadje (ara{idi, mandlji, le{niki, orehi, indijski ore{~ek, ameri{ki ore{~ek, brazilski ore{~ek, pistacija, orehi Queensland in makadamija), kar lah-

ko pripi{emo tudi veliki vsebnosti vitamina E. Ore{~ki so nenadomestljiv vir olja. V tajgi ga {e vedno pridobivajo tako, da ga hladno stiskajo, sámo se o~isti z usedanjem. Sibirci ga uporabljajo za hrano in zdravilo. Hladno stiskano olje iz ore{~kov sibirske cedre odlikuje predvsem visoka vsebnost linolenske kisline. Med nasi~enimi ma{~obnimi kislinami je najve~ palmitinske in stearinske kisline, vsebuje pa tudi gadoleinsko kislino. Te tri ma{~obne kisline imajo v ~love{kem organizmu tak{no aktivnost kot linolenska kislina. Poleg tega so prisotne {e naslednje nasi~ene ma{~obne kisline: lavrinska, miristinska in ara{idova kislina. Od nenasi~enih ma{~obnih kislin vse-

buje palmitoleinsko, oleinsko, linolno in linolensko kislino. V hladno stiskanem cedrovem olju so enaki vitamini kot v ore{~kih in sicer vitamini B-kompleksa, predvsem vsebuje veliko vitaminov B1 in B6, ter antioksidanti: vitamina C in E ter betakaroten. Ima visoko vsebnost vitamiMinerali v jedrcu ore{~ka sibirske cedre Mineral Vsebnost v % Aluminij ..................................... 0,0003 Bor ...................................... v sledovih @elezo ........................................ 0,003 Jod ............................................... 0,05 Kalij ................................................ 0,5 Kalcij ............................................. 0,06 Kobalt ......................................... 0,009 Krom ......................................... 0,0005 Magnezij ....................................... 0,44 Mangan .................................... 0,0006 Baker ........................................ 0,0003 Molibden ....................................... 0,01 Natrij ............................................... 0,1 Nikelj .......................................... 0,005 Svinec ........................................ 0,007 Fosfor ........................................... 0,58 Cink ............................................ 0,002

-

na E (α-, β-, γ- in δ-tokoferol, od katerih je α-tokoferol najbolj aktivna oblika vitamina E) ter vse zgoraj navedene minerale, ki so v ore{~kih. Vsebnost posameznih hranil v olju in primerjava z nekaterimi ‘ivili po vsebnosti vitamina E je prikazana v preglednicah. Farmakolo{ki u~inki cedrinega olja so naslednji: stimulira biosintezo elementov v metabolizmu ma{~ob in v uravnavanju krvnega tlaka; stimulira jetrno krvno cirkulacijo in zmanj{uje zna~ilnosti koagulacije krvi; udele‘eno je v oksidacijskih in rehabilitacijskih procesih in popravlja metabolizem ogljikovih hidratov (na primer pri diabetikih); vra~a vitalnost, laj{a simptome kroni~ne utrujenosti in JANUAR

07 -

Misteriji 11


ORE {~EK ,

KI JE POPOLNA HRANA

nih obdobjih lunarnih gibanj maksimalno akumulira univerzalno energijo. Takrat je vsebnost hranil najve~ja, zato ore{~ke nabirajo od prve polne Lune v septembru do ek-

pove~uje umske in telesne sposobnosti.

CEDROVO MLEKO V Sibiriji ostanke ore{~kov, ki nastanejo ob hladnem stiskanju olja, zmeljejo v moko, ki je polna beljakovin. Pravijo ji »‘myh«. Presenetljivo je, da vsebuje vseh osem esencialnih aminokislin. V Sibiriji je ‘myh izredno pomemben za matere, ki zalivajo svoje otroke. V ljudski fitoterapiji pa ga {e dodatno priporo~ajo doje~im materam in dojen~kom, saj iz njega naredijo »cedrovo mleko«, zelo dobro hrano za dojen~ke. Le kaj bi naredila mamica brez mleka v Sibiriji sredi gozda in po mo‘nosti {e ob ekstremnih vremenskih razmerah, ~e ne bi imela cedrovega mleka? Cedrovo moko uporabljajo tudi kot po‘ivljajo~ dodatek raznim pecivom in mnogim drugim ‘ivilom.

SINHRONIZACIJA FREKVENC Zanimivo je, da eno od podro~ij uradne ruske medicine, tako imenovana informacijska medicina, uporablja Frakcije tokoferolov v olju iz ore{~kov sibirske cedre Frakcije tokoferolov Vsebnost v % α- tokoferol ......................... 52,0 - 67,4 β- tokoferol ............................. 8,5 - 9,1 γ-tokoferol ............................... 5,0 - 6,4 δ- tokoferol ......................... 28,4 - 32,3

za zdravljenje razli~nih bolezni prav cedrino olje. Informacijska medicina se opira na spoznanje, da vsaka na{a celica deluje na dolo~eni frekvenci. ^e se ta frekvenca sinhronizira s kozmi~no, je delovanje na{ega organizma harmoni~no in smo zdravi. ^e smo bolni, je potrebno to sinhronizacijo ponovno dose~i. Eden od

12 - JANUAR 07 -

Vsebnost vitamina E v nekaterih ‘ivilih Vsebnost v mg/100 g Olje iz p{eni~nih kal~kov ........................ 137,0 - 215,0 Olje iz ore{~kov sibirske cedre ............... 93,5 - 115,2 Olje semen bodljike ...................... 75,0 Son~ni~no olje .............................. 75,0 Sojino olje ..................................... 68,2 Ogr{~i~no olje .............................. 55,0 Sezamovo olje .............................. 50,0 Orehovo olje ................................. 50,0 Bu~no olje .................................... 50,0 Le{nikovo olje .............................. 43,0 Laneno olje .................................. 36,0 Ara{idovo olje ............................... 35,0 Ore{~ki sibirske cedre .................. 33,0 Koruzno olje ................................. 30,0 Mandlji .......................................... 29,2 Le{niki .......................................... 26,0 Margarina ..................................... 22,6 Orehi ............................................ 20,8 Olje iz grozdnih pe~k .................... 19,4 Ara{idi .......................................... 16,0 Olj~no olje .................................... 15,0 Maslo .............................................. 1,6 Polnovredna ‘ita ............................ 1,6 Jajca ............................................... 1,2 Mleko .............................................. 0,1 Foto B. Hieng

@ivilo

Sibirsko cedro ruska informacijska medicina povezuje z informacijami absolutne inteligence.

na~inov je notranja in zunanja uporaba cedrinega olja. Izku{nje ljudstev onkraj Urala, pa tudi {tudije medicinskih in{titutov potrjujejo, da je hladno stiskano olje iz ore{~kov sibirske cedre ~ista kozmi~na energija oziroma nekak{en izvor informacije absolutne inteligence. Sibirska cedra je ~udo narave in po verovanju avtohtonih ljudstev predstavlja vezni ~len med zemljo in nebom. Skoznjo te~ejo energije zemlje in vesolja, zato v tajgi do‘ivimo to plemenito drevo kot absolutno harmonijo, mir in brez~asje, ki si jih lahko kjer koli in kadar koli po sre~anju z njim vedno prikli~emo in ta dogodek

ponovno podo‘ivimo, ~eprav v resnici od takrat naprej to na nek na~in tudi ‘ivimo. Sibirci nabiranju ore{~kov in pridobivanju hladno stiskanega olja posve~ajo posebSestava ma{~obnih kislin v olju iz ore{~kov sibirske cedre Ma{~obna kislina Vsebnost v % NASI^ENE MA[^OBNE KISLINE Lavrinska kislina ................. Miristinska kislina ............... Palmitinska kislina .............. Stearinska kislina ............... Ara{idova (eikozanojska) kislina ..............................

0,10 - 0,12 0,15 - 0,20 2,61 - 3,17 2,67 - 3,74 0,11 - 0,20

NENASI^ENE MA[^OBNE KISLINE Palmitoleinska kislina ......... 0,18 - 0,25 Oleinska kislina .............. 19,41 - 39,30 Linolna kislina ..................... 39,7 - 67,9 Linolenska kislina ............. 5,67 - 24,91

no pozornost. Ker je sibirska cedra najmo~nej{i prevodnik kozmi~ne energije, v dolo~e-

vinokcija oziroma jesenskega enakono~ja, 23. 9. Po starodavni metodi hladnega stiskanja se olje iz ore{~kov sibirske cedre stiska ob vsaki polni Luni. Sibirci namre~ vedo, da je poleg osnovnih substanc pomembna tudi energija, ki je prisotna v procesu pridobivanja olja iz ore{~kov sibirske cedre. Ljudje nismo le skupek materije, temve~ tudi energijska bitja. Tako nas ljudje, ki ‘ive v »primitivni skupnosti« sredi tajge opozarjajo, da smo se z odtujitvijo od narave odtujili od samega sebe, od svojega bistva, sre~e, miru in zdravja. Poka‘ejo nam celo, da sodoben ~lovek funkcionira na ravni bivanja, ki je dale~ pod »primitivno«, nad ~imer se velja globoko zamisliti. Bara Hieng

D


Rde~i delci v de‘ju nad Indijo naj bi bili ‘ivljenje iz vesolja

Misteriozne rde~e celice N

ove analize nenavadnega »rde~ega de‘ja«, ki je leta 2001 {kropil po Indiji, so pokazale, da so bile v kapljah biolo{ke celice kakr{nih znanost doslej {e ni poznala. Ti ministvori so za znanstvenike uganka; domnevajo namre~, da so prileteli iz vesolja. Kot je povedal dr. Godfrey Louis, pa doslej niso odkrili nobene DNK. Kar sledi, bi utegnilo povzro~iti pravo revolucijo v dana{njem razumevanju biologije. Za kaj pravzaprav gre? Vse se je za~elo 25. julija 2001, ko se je v Indiji na obmo~ju v jugozahodni Kerali, ki meri ve~ kot sto kvadratnih kilometrov, vlil z neba rde~ de‘. Ve~ kot dva meseca so od tam prihajala identi~na poro~ila o tem dogodku.

NI BIL PU[^AVSKI PESEK Znanstvenik dr. Godfrey Louis z Univerze Mahatma Gandhi v Kottayamu (Kerala) je bil vznemirjen. Kot so pokazale njegove analize, rde~a snov, ki je prasnila izpod neba, nima prav ni~ opraviti s svetovno znanim rde~im prahom iz pu{~ave, ki ga zra~ni vrtinec dvigne tudi tiso~e metrov visoko in potem pade na zemljo z de‘jem nekje na sosednji celini. Ko je fizik vzorec nenavadne snovi za~el raziskovati pod elektronskim mikroskopom, je

Zelo zanimiva je tudi sestava in koli~inska vsebnost kemi~nih elementov (v posu{enih delcih), kot so jo objavile indijske oblasti leta 2001: aluminij (1 %), kalij (0,26 %), magnezij (1,48 %), kalcij (2,52 %), natrij (0,49 %), ‘elezo (0,61 %), silicij (7,5 %), ogljik (51 %) in tudi fosfor (0,08 %). Za~udenje vzbuja v tej sestavi aluminij, ki se v obi~ajnih ‘ivih celicah sploh ne pojavlja, pa tudi zelo nizka strmel od za~udenja: rjasto rde~i delci vsebnost fosforja, ki ga mora biti v »norso po svojih oblikah spominjali na bio- malnih« celicah pribli‘no {tirikrat ve~. lo{ke celice! Poleg tega so bili {e nekoliKar je dr. Louis videl pod elektronko ve~ji kot rde~a krvna telesca v ~love{skim mikroskopom, je nasprotovalo pokem telesu. V enem kubi~nem milimetdatkom iz vseh strokovnih u~benikov: ru de‘evnice je bilo povpre~no devet po prvih preiskavah vzorcev ni bilo momilijonov teh rde~ih delcev. go~e odkriti nobene sledi celi~nih jeder ali DNK! To je bilo enako nerazumljivo kot ugotovitev, da so se misteriozne rde~e celice za~ele ‘ivahno razmno‘evati {ele v mo~no segreti vodi (300 stopinj Celzija). Po dosedanjem znanstvenem prepri~anju pa lahko ‘ivljenjske oblike prenesejo najve~ 130 stopinj Celzija. @ivljenjskih oblik brez DNK znanost pravzaprav ne pozna. Ali druga~e re~eno: ‘ivljenje kot ga danes razumemo vedno temelji na DNK. ^e se bodo opazovanja dr. Louisa potrdila, bo to do riji iste iv M temeljev pretreslo na{e celoth r a ija ac str Ilu no razumevanje biologije. Marca letos je prispeval svoj dele‘ V skrivnostnih rde~ih celicah ni bilo mogo~e odkriti nobene sledi celi~nih jeder ali DNK. k raziskavi teh nenavadnih rde~ih mi-

Misteriozne rde~e celice so se za~ele ‘ivahno razmno‘evati {ele v vodi, segreti na 300 stopinj Celzija.

-

JANUAR

07 -

Misteriji 13


M ISTERIOZNE

RDE ~ E CELICE

krobov tudi znanstvenik renomirane angle{ke ustanove Cardiff Centre for Astrobiology, poklicni kolega dr. Louisa, profesor Chandra Wickramasinghe, ki v svetu velja za vodilnega zastopnika tako imenovane teorije pansperme. Panspermisti so prepri~ani, da vrsto bolezni, ki izbruhnejo po vsem svetu, vklju~no z epidemijami gripe, povzro~ajo organizmi, ki izvirajo iz vesolja. Ti povzro~itelji naj bi ‘e od vekomaj vijugali po vesolju, ko pa kateri izmed njih zaidejo v zemeljsko stratosfero, se tam okrepijo in nato z de‘jem razlijejo po zemeljski povr{ini.

Znanstveniki s Cardiff Centra torej ugotavljajo, da gre pri obravnavanem rde~em de‘ju za povsem nenavadne biolo{ke celice: »Visoko lo~ljivi posnetki elektronskega mikroskopa razkrivajo notranje strukture in potek reprodukcijskega ciklusa, ki se v bakterijah in gobjih organizmih ponavadi ne pojavljajo.« Kot dokaz so strokovnjaki na spletni strani in{tituta predstavili dva mikroskopska posnetka, ki jih tudi mi priob~ujemo, in pojasnilo: »Na prvem so tri celice s premerom okoli tri milimikrone,

Foto arhiv Misteriji

NENAVADNA DELITEV

Dr. Godfrey Louis v laboratoriju raziskuje »rde~e celice«

debelo zunanjo ovojnico in mnogovrstnimi nanostrukturami v notranjosti membrane, toda brez razpoznavnega celi~nega jedra. Vidne luknjice v celi~ni steni so resni~ne. Celica na desni ima ve~je luknjice in je verjetno izgubila citoplazmo. Na drugem posnetku je celica z zgr-

Panspermisti so prepri~ani, da vrsto bolezni, ki izbruhnejo po vsem svetu, povzro~ajo organizmi, ki izvirajo iz vesolja. ban~eno membrano, ki obdaja „sestri”, medtem ko bi tretja struktura znotraj membrane mogla biti nadaljnja sestrska celica, ki se pravkar razvija.«

Foto arhiv Misteriji

DNK – DA ALI NE?

Mikroskopska posnetka biolo{kih celic iz »rde~ega de`ja«: na prvem so tri celice s premerom okoli tri milimikrone, debelo zunanjo ovojnico in mnogovrstnimi nanostrukturami v notranjosti membrane, toda brez razpoznavnega celi~nega jedra. Na drugem posnetku pa je celica z zgrban~eno membrano, ki obdaja »sestri«, medtem ko bi tretja struktura znotraj membrane mogla biti nadaljnja sestrska celica, ki se pravkar razvija.

14 - JANUAR 07 -

Znanstveniki so prepri~ani, da bodo v rde~ih celicah kmalu identificirali tudi DNK in jih genetsko analizirali, vendar za to potrebujejo {e nekaj ~asa. Ali, kot je profesor Wickramasinghe strnil misli v nekaj besedah: »V celicah so jasno razpoznavni proteini. Proteine pa je treba na vse na~ine kodirati.« Tukaj na Zemlji pa poznamo en samcat mehanizem, ki kodira proteine. In to je za sedaj DNK. »Osebno sem trdno prepri~an, da DNK mora obstajati.« Rado Vouk

D


Temperature telesa nakazujejo zdravje ali bolezen

Zdravje se za~ne v ‘elodcu T

elesna temperatura odra‘a zdravje in bolezen, saj je zdravje odvisno od pregrevanja in ohlajanja v telesu. Na kaj nas opozarja ve~ ali manj kot sedemintrideset stopinj telesne temperature, izmerjene na razli~nih delih telesa? V u~benikih ne najdemo odgovorov, medicinska sestra Irma Ogorevc pa se pri zdravilskem delu opira prav na razlike v telesni temperaturi. Prosili smo jo za razlago, kako je od uravnavanja telesne temperature odvisno delovanje notranjih organov in ‘lez v telesu, posledi~no pa tudi psihe. Kdaj naj bi si merili temperaturo? Vselej ob istem ~asu, bodisi zjutraj bodisi zve~er.

Vemo, da vsem rakavim bolnikom primanjkuje cinka. ^e temperaturo merimo vsak dan sedem dni in namerimo druga~no temperaturo kot jo ima zdrav ~lovek, smo zagotovo bolni. Telo se pregreva ali ohlaja, o~itno sámo ne more pravilno uravnati temperature, od katere je odvisno delovanje prav vseh notranjih organov in ‘lez v telesu.

Kaj ka‘e temperatura na razli~nih mestih? Pod pazduhama in v dimljah govori o temperaturi krvi, temperatura v laktih in pod koleni pa o temperaturi limfnega sistema. Kri se hitro ohladi, limfa pa mora nenehno imeti dolo~eno temperaturo. To je na{ obrambni mehanizem. Kaj ka‘ejo razlike med levo in desno stranjo telesa? Dovoljena razlika med levo in desno stranjo telesa v temperaturi krvi naj bi bila 0,1 do 0,2 stopinje, vse kar je ve~ pomeni, da je s telesom nekaj hudo narobe in da ne more ve~ sámo uravnati telesne temperature.

Kje naj merimo? Pod obema pazduhama, v obeh dimljah, v gubah obeh laktov ter pod koleni. Mora biti temperatura enaka? Sploh ne.

Kaj nam povedo te temperature?

Foto osebni arhiv

Kolik{na je pri zdravem ~loveku? Pod desno pazduho je od jutranje 36,2 do ve~erne 36,7 stopinj. Pod levo pazduho od jutranje 36,3 do ve~erne 36,8 stopinj. Temperatura v desnih dimljah od jutranje 36,0 do ve~erne 36,3 stopinj, v levih dimljah pa od 36,1 do 36,4. V obeh laktih je temperatura 36, pod obema kolenoma 35 stopinj. Irma Ogorevc pravi, da temperatura, izmerjena na razli~nih delih telesa, pripoveduje o zdravju oziroma bolezni.

-

Zakaj je leva stran telesa toplej{a kot desna? Zato ker je tam srce. Najbolj klju~na temperatura je v tistem organu, ki je najbolj ob~utljiv na temperaturo. Glavni organ je zelo odvisen od temperature o‘ilja. Srce se hrani po o‘ilju. In ~e imamo zo‘eno ‘ilje, sr~na mi{ica ne more delovati pravilno. ^e imamo raz{irjene vene, je pretok v telesu slab in zato ne more delovati pravilno. To velja za sleherni organ. Pri srcu to hitro opazimo, ker je to vitalen organ in vsako motnjo takoj zaznamo v po~utju in delovanju drugih organov. Srce je namre~ ~rpalka na{ega telesa, distributer krvi. Ampak to velja tudi za glavo, plju~a, jetra. Kaj pomenijo temperaturne razlike med posameznimi deli telesa?

JANUAR

07 -

Misteriji 15


Z DRAVJE

SE ZA ~ NE V

‘ ELODCU

^e je denimo temperatura pod pazduhami 36,5, v dimljah pa 37,3, je to hudo narobe. Ena stopinja v kemiji veliko pomeni, ker so od tega odvisni kemi~ni procesi. Vsak kemik ve, da je ~isto druga kemi~na formula in razgradnja ‘e pri razliki ene desetinke stopinje. In to velja tudi za ~love{ko telo. Ena stopinja pomeni sto odstotkov. Kje mora biti temperatura najvi{ja? V glavi, ker glava potrebuje najve~ energije, toplote. In ni‘ja? Spodaj. Temperatura se po fizi~ni zakonitosti navzgor dviguje in navzdol pada. To zagotavlja normalne pretoke v telesu. ^e imamo noge pretople, je ravno tako kot ~e je pri zemlji v dolini pretoplo in v hribih hladno. Velja temeljno pravilo, da moramo glavo in noge greti, plju~a in trebuh pa hladiti. So motnje v delovanju organov vselej bole~e? Niti hipofunkcija niti hiperfunkcija organov ne boli. Bolijo samo zastoji limfe. In zastoj vselej pomeni ustavitev ali nepravilno preto~nost limfe. ^e organ ne dobi dolo~ene koli~ine krvi v dolo~enem

16 - JANUAR 07 -

~asu, da bi opravil svojo funkcijo, se okvari. Velja pravilo, da organi delujejo bolje ~e je hladno, ‘leze pa ~e je toplo. Najbolj pravilno pa telo deluje, ~e ima ustrezno telesno temperaturo in zadostno koli~ino vseh mineralov. Sleherna bolezen v telesu ka‘e na pomanjkanje enega od mnogih mineralov. To je veda, ki {e ni razkrita. Vemo pa, na primer, da vsem rakavim bolnikom primanjkuje cinka. ^e bi imeli dovolj cinka, ne bi zboleli za rakom, imeli bi dovolj energije v ~revesju in dovolj prekrvljeno ko‘o. Cink je odgovoren za temperaturo ko‘e. ^e se nam ko‘a kot glavni organ podhladi, to pomeni tudi smrt notranjih organov. Od ko‘e so odvisni organi celega telesa. Zato je termoregulacija v resnici preto~nost ko‘e. Kak{en termometer priporo~ate? Digitalni termometri so zelo neto~ni, ob~utljivi in niso vredni zaupanja. Sama najraje uporabljam elektronski termometer, ki je natan~en, zanesljiv, hiter in ob~utljiv. Sicer pa, ~e ‘elimo to~no izmeriti temperaturo, so primerni tudi klasi~ni ‘ivosrebrni termometri. Kaj naj storimo, ko izmerimo nepravilno temperaturo?

^e temperatura ni pravilna, vemo, da smo bolni. In to je tisti pravi trenutek, tudi ~e nimamo diagnoze, da nam nekdo strokovno svetuje kako uravnati temperaturo. To nam zagotavlja tudi pravilno delovanje telesa in je najbolj{a preventiva, da ne zbolimo. Ker pa teh in{titucij pri nas nimamo, na{a preventiva ne deluje. Se vi ukvarjate s preventivo? Da. Preventivno merimo ljudem temperaturo, da lahko sami ugotavljajo motnje v telesnih funkcijah in tudi v motnje du{evnosti, ki so posledica napa~nega delovanja organov in ‘lez. Kak{ne so posledice pregrevanja ali ohlajevanja telesa? Kadar nas zebe, pomeni, da se pregrevamo, kadar nam je vro~e, smo podhlajeni. ^e smo podhlajeni, imamo prenizko telesno temperaturo in se nam o‘ilje o‘i. Najbolj toplo je ponavadi v trebuhu. ^e je v trebuhu zastoj, to izzove bole~ino. Vsak zastoj in bole~ina govori o slabem delovanju limfnega sistema. ^e se nekje mo~no pregrevamo, energija ledvic mo~no po‘ene cirkulacijo. Prehitra cirkulacija v enem delu telesa pa mo~no okvari celoten sistem, ker lahko ohladi trebuh, periferijo pa podhladi in tam zo‘i o‘ilje. ^e se nam ponavljajo pregrevanja na enem delu telesa, se ta izguba energije oziroma podhladitev dogaja na drugih mestih telesa. Pri nesinhroniziranem delovanju telesa vselej prihaja do limfnega zastoja in s tem tudi do zastojev v odvajanju strupov iz telesa. Pri dolgotrajnem zastoju v trebuhu slab{e delujejo ‘leze, denimo trebu{na slinavka. Zaradi zastoja se organ ali ‘leza pregreje in izgubi svojo funkcijo; to se ka‘e v pe{anju delovanja jeter, nastanku ‘ol~nih kamnov, pretiranem izlo~anju ‘ol~a. ^e jetra slab{e delujejo kot organ, preidejo v hiperfunkcijo kot ‘leza, kar povzro~i prekomerno izlo~anje ‘ol~a. A vemo, da preve~ ‘ol~a izzove hude te‘ave v prebavnem sistemu. In ~e odpove {e ‘ol~ in {e jetra kot ‘leza, potem je nemogo~e, da se ne bi razvil rak. Vsaka hiperfunkcija torej terja tudi


Foto L. Z.

Z DRAVJE nepravilnost v prebavi je odgovorna trebu{na slinavka in niti ene bolezni ni, pri kateri bi bila prebava normalna. To se pravi, da je zelo pomembno, koliko imamo ‘elod~nega soka, kolik{na je proizvodnja ‘elod~ne kisline, pankreati~nih sokov in ‘ol~a. Vsi morajo biti v pravilnem sorazmerju. ^im prevlada eden, se pojavijo motnje. Prebava mora biti alkalna; ~e je preve~ ‘elod~ne kisline, je kisla, ~e je premalo pankreati~nih sokov, je absolutno kisla in nas ‘ge ‘ol~na kislina, ~e pa ne dela ‘ol~, lahko pride do vnetja ~revesja. Lugi v pankreati~nih sokovih namre~ tudi lahko najedajo na{o sluznico, ~e se izlivajo zaradi nevroze ali stresa. Vse to vpliva na delovanje na{ega tankega ~revesa, ki je ~lovekov motor.

Je rak posledica ogrevanja ali podhlajevanja? Rak je posledica predhodnega Natan~en, hiter in zanesljiv je elektronski termometer. pregrevanja in sekundarne podzastoj, hipofunkcijo. In vedno po‘ene hladitve. Tkivo odmira v mestu pregretenergija ledvic ali trebu{ne slinavke telo ja, kar sta ponavadi glava in trebuh – to so topli deli telesa – in pri podhladitvi. v pretirano delovanje. Ali dr‘i stara kitajska modrost, da vse bolezni izvirajo iz trebuha? ^e se pregreje trebuh, se pojavi hiperfunkcija zgoraj le‘e~ih ‘lez, {~itnice, hipofize, ker se zgoraj zo‘i o‘ilje. ^e je slab pretok krvi v glavo, glava kot organ ve~ ne deluje, za~ne delovati samo kot ‘leza. @leza pa potrebuje energijsko toploto, torej hiperpretok, ki je mogo~ dokler je v telesu dovolj mineralov. Ko ni ve~ mineralov, tudi ‘leze ve~ ne delajo. Osnova za ustvarjanje hormonov so namre~ prav minerali. Osnova za ustvarjanje, denimo hormonov {~itnice, je radioaktivni cezij, osnova za ustvarjanje hormonov hipofize je fosfor, osnova za ustvarjanje hormonov nadledvi~ne ‘leze je kalij. Te minerale dobimo iz hrane, a samo ~e je organsko naravno pridelana, brez kemikalij, da jo na{e telo lahko sprejme. In ~e je na{ prebavni sistem sposoben pravilne prebave. Za vsako

Kaj se dogaja med podhladitvijo? Podhladitev pomeni, da je zo‘itev o‘ilja tako huda, da se zaradi trenja pregrevajo stene o‘ilja in takrat odmrejo celice, ki ne prejmejo dovolj hrane. Tam se blokira tudi limfa. Limfni sistem namre~ deluje le ~e je dovolj toplo, ker je povezan z venoznim sistemom. ^im temperatura pade, se zmanj{ajo pretoki in tudi tlak. Padec tlaka v telesu je lahko usoden, prav tako kot njegovo zvi{anje. Zvi{an tlak je povezan z visoko temperaturo, nizek tlak pa z nizko. Kako si lahko sami uravnamo temperaturo? Veliko lahko naredimo sami s tem, da uravnamo delovanje ‘elodca kot sredi{~a telesa. Kako? Priporo~ljivo je, da pijemo limonin sok z malo soli tudi ve~krat na dan in to v

SE ZA ~ NE V

‘ELODCU

neomejenih koli~inah. To izbolj{a delovanje ‘elodca in tudi prebave. V ~asu ko telo ne deluje pravilno, pa naj gre za hiper- ali hipofunkcijo, ne u‘ivajmo beljakovin, ki so najte‘je prebavljiva hrana. Telo potrebuje najmanj sedem ur do tri dni, da jih prebavi, da bi iz njih dobilo teh nekaj mineralov. In telesu, ki ne deluje pravilno, ne moremo dati najte‘je prebavljive hrane, ki zahteva najve~jo koli~ino ‘elod~ne kisline. To kislino morajo pridelati na{a jetra, ki slabo delajo. Z napa~no hrano zastrupljamo celo na{e telo. ^im zau‘ijemo beljakovino, ta ostane v ‘elodcu, ker se mora okisati. Ob~utek sitosti nam daje samo poln ‘elodec in takrat se za~ne greti celo telo. In ~e se pregrevamo, je to kolaps. Kak{no hrano in pija~o torej priporo~ate za utrjevanja zdravja? Lahko prebavljive ogljikove hidrate, nobenih sladkorjev – razen fruktoze, ki je nujno potrebna za delovanje jeter in izgorevanje v ko‘i ter spro‘i alkalno reakcijo. Kuhano zelenjavo, nikoli okisano s kisom, ampak z limoninim sokom. Za pitje priporo~amo zelenjavne sokove in ne sadnih sokov, ki lahko dra‘ijo vnete sluznice ‘elodca in tankega ~revesja. Iz sve‘ega sadja kuhamo kompote, ki so blagodejni za prebavo. Ko smo bolni, raje u‘ivajmo presne sokove iz zelenjave, predvsem iz zelene, paprike in kumar. Zelena paprika daje energijo jetrom, kumare pa dobro vplivajo na delovanje obrambnega mehanizma. Pretirane kisline in predvsem beljakovinska hrana po{kodujejo obrambni mehanizem tankega ~revesa, bezgavke kjer se tvorijo levkociti, torej na{ obrambni sistem. ^e okvarimo ta obrambni mehanizem, je okvarjeno celo telo in se nedvomno razvije rak. Ko se to zgodi, se telo odzove na beljakovino z alergijo. Ko pojemo beljakovino, nas takoj segreje in napihuje. To je znak alergije na tujo beljakovino. Ko se telo obna{a do svojih lastnih bolnih beljakovin enako kot do tujih, pa nastane avtoimunska bolezen, ki si jo pravzaprav ustvarimo sami. Andreja Paljevec

D

-

JANUAR

07 -

Misteriji 17


Gini so zunajzemeljska bitja, razvojno nekaj tiso~ let pred nami

Ustvarili so nas Gini V

isoko razvita inteligentna bitja v vesolju so ‘e obstajala, ko {e ni bilo na{ega planeta Zemlja, Sonca in na{e galaksije. V preteklosti so bila ta bitja ve~ navzo~a med ljudmi, ker niso bila tako ogro‘ena kot danes. Danes o njihovi navzo~nosti pri~ajo samo {e miti in legende. Nekdanje astronavte so ljudje razglasili za bogove in o~eta nebe{kega, njihova dela in simboli pa so postali predmeti verskega ~a{~enja. Na{e domovanje na Zemlji je le odraz obstoja Vesoljskega uma, ki je neskon~en,« je prepri~an Alojz Kapun iz Maribora, ki se ‘e dvajset let posve~a raziskovanju civilizacij v vesolju. Njegove poglede na ‘ivljenje je korenito spremenilo sre~anje s prof. Franjom Friedlom iz Bjelovarja, na{im stalnim sodelavcem, ki je oktobra lani umrl in mu posve~amo ta ~lanek. Trdil je, da je telepatsko povezan z zunajzemeljskimi bitji in je o tem napisal in izdal tudi ve~ knjig. Prof. Friedl je pisal o vesoljskih bitjih, imenovanih Gini. Kdo so pravzaprav Gini in kdaj naj bi pri{li na Zemljo? Gini so zunajzemeljska bitja, ki so razvojno nekaj tiso~ let pred nami, nekateri celo za nekaj milijonov let. Leta 1939 so za~eli prihajati na Zemljo z razli~nih planetov v razli~nih skupinah in postopno. Ve~ina je pri{la z dnevnega neba; njegove zvezde so nam bli‘je kot tiste z no~nega neba. Najve~krat so prihajali njihovi znanstveniki. Njihovi planeti se imenujejo Jupiter, Mars, Saturn, Uran, Neptun. Imena, ki jih uporabljamo ljudje za na{e planete, so torej imena njihovih planetov. Ti planeti so ‘e imeli imena, ko je bila Zemlja {e ‘are~a krogla. Kako Gini imenujejo Zemljo? Gini Haldik. To pomeni modri planet.

18 - JANUAR 07 -

V modro-zelenih odtenkih ga namre~ vidijo iz vesolja, a tudi to zaradi onesna‘enja vse manj.

Ustvarili so nas Gini, a smo se ‘e ~isto izrodili, zlasti duhovno.

Prof. Franjo Friedl

Ste tudi sami ‘e kdaj videli kak{en NLP ali imeli stik z vesoljci? Hvala bogu da nismo sami v vesolju. Kak{na potrata vesolja bi to bila! Vesoljska plovila sem videl ‘e ve~krat, {e zlasti veliko so se pojavljala pred petnajstimi leti. Enkrat so bila nad hi{o. Poklical sem h~erko, da jih je tudi ona videla. Drugi~ sem jih videl po zaslugi divjih rac, ki jih gojim. Samica, ki je imela mladi~e, je imela navado leteti velik krog ali dva po nebu. To sem rad opazoval in sem natanko vedel, kje je njen koridor. Neke no~i pa je ni bilo. Ura je bila ‘e enajst, sijale so zvezde in takrat sem od dale~ na nebu zagledal NLP. Zdelo se je, kot da stoji pri miru in da sije skupaj deset zvezd. Pojavila se je mo~na svetloba, ki pa je po~asi izginila. Spominjam se tudi NLP-ja, ki je bil zelo lepo viden nad Pohorjem. Ko sem se vozil z mopedom, sem najprej mislil, da pilot letala vozi napa~no. Ustavil sem moped in gledal. Za seboj je pu{~al dolg rep, dolg najmanj pet kilometrov, a ni bil iz dima, temve~ iz krogov v ~udovitih barvah. Zadaj, kjer je odprtina plovila, pogonska sila pu{~a za seboj rep. Sonce je sijalo, ker je lete~i predmet letel proti zahodu, zato sem tako reko~ videl njegove silnice, atome. NLP je bil videti kot velikanski oval in je sijal kot sonce.

Foto arhiv Misteriji

»

Ste morda dognali, kako delujejo vesoljska plovila? V notranjosti imajo vgrajene silnice. Vesoljci v plovilu premikanja ne ob~utijo. Zanje gravitacija ne obstaja, ker so premagali vesoljski TAP, substanco, s katero je izpolnjeno vesolje. Ta substanca ima snovne zna~ilnosti, vendar pa ni


U STVARILI

SO NAS

G INI

Kako je po va{em mnenju vesolje sestavljeno, ali je kon~no ali ni? Kot ‘e re~eno, ozvezdja, sonce, galaksije in medzvezdni prostor napolnjuje snov, ki je za na{e o~i nevidna in ji Gini pravijo TAP. Iz nje nastajajo nove galaksije in zvezde. Ko ta proces dose‘e dolo~eno mejo, se zaustavi. Zakaj, tega ne vem, tega {e Gini ne vedo. Osnova vesolja je tema. @e pri 25, 30 kilometrih vi{ine, ko astronavt zapusti Zemljo, ni ve~ modrega neba. Dlje ko gre{ od Sonca, bolj je temno. Na{e Sonce je tudi zvezda. Ko se iz~rpa, ugasne, postane temno in globoko zmrzne. Ko pono~i zrete v zvezdnato nebo, so vse te zvezde v eni veliki krogli, ki jo Gini imenujejo Abemakh; to ima svojo sredico, okoli katere kro‘ijo atomi. Ta vesoljski Abemagh ima spodaj sesalec, ki vse umrle planete ter neuspele civilizacije posesa in ponovno zdrobi na najmanj{e atomske del~ke ter na vrhu spet bruha ponovni prah, iz katerega spet nastajajo nove zvezde in galaksije. In teh Abemaghov je ne{teto, in {e ve~jih Abemaghov je spet ne{teto, in to gre v neskon~nost. Menite, da je vesolje res nastalo z velikim pokom? Vesolje je tako reko~ neskon~no. To, kar znanstveniki govorijo o velikem poku, ne dr‘i. Kaj je potem veliki pok povzro~ilo, kak{na materija? ^etudi nevidna, je morala biti v nekem prostoru. Na to

Foto arhiv Misteriji

snov kot jo poznamo na Zemlji. V vesolju slu‘i za graditev vseh nebe{kih teles, deluje in uravnava njihova gibanja z enakomernim pritiskom z vseh smeri, kar si Zemljani napa~no razlagamo kot privla~nost ali padanje predmetov na Zemljo. Ta snov hkrati omogo~a tem visoko razvitim bitjem sre~anja z drugimi oblikami ‘ivljenja in neskon~na potovanja na {e nenaseljene planete. Zunajzemeljska bitja so pri{la na Zemljo, da bi nas prepri~ala, da zakon gravitacije ne velja. [ele ko bomo za~eli razmi{ljati od kod torej te‘nost, ~e ne zaradi gravitacije, potem bomo lahko napravili vozila, ki jih bo poganjal plin TAP.

Franjo Friedl je naslikal po spominu lete~i kro`nik, v knjigi pa je razlo`il njegovo delovanje.

ne more nih~e dati odgovora, niti oni, ki so bili tu pred nami. [e oni niso videli boga. Bog, o katerem govorimo Zemljani, ne obstaja. Gini pravijo, da je celo vesolje neskon~no in nima zunanjega dela. To naj bi bil bog. Mi smo znotraj tega in ne moremo ven. Vse v vesolju je ve~no. Je smrt konec ali za~etek novega bivanja na drugi ravni? Ljudje jemljemo smrt kot konec ne~esa, a resnica je druga~na. ^lovek sprejema energijo iz vesolja in ta energija, ki nas naredi ‘ive, je ve~na. Tudi ko telo umre, ta energija ostane, je ve~na in neuni~ljiva. Materija res ni ve~na, a njena duhovna-energetska oblika se nikoli ne kon~a. Kdo so bili po va{em mnenju prvotni ljudje na Zemlji? Prvi ljudje na Zemlji nista bila, kakor u~i Biblija, Adam in Eva. ^e je Kajn ubil Abela, potem so ostali samo {e en sin ter o~e in mati, Adam in Eva. Kako smo potem nastali mi? Potemtakem bi moral sin ob~evati z lastno materjo, da se je rod na Zemlji razmno‘il. O tem Biblija ne govori resnice, ali pa ne ve. Ustvarili so nas Gini, a smo se ‘e ~isto izrodili,

zlasti duhovno. Prvi ljudje na Zemlji so bili Aborgini. To je bila za~etna skupina na zemlji. Njihove krvne skupine danes ni ve~. Kateri del Zemlje je pradomovina? Prvo ‘ivljenje, domovina ~loveka, je bilo na Arktiki, ne v Afriki. Ti ljudje, ki jim danes pravimo Aborid‘ini, niso ve~ Aborgini, so navadni ljudje. Smo ‘e dva milijona in pol let na Zemlji, a nismo {e nikamor pri{li. Zdaj smo peta civilizacija. Gini so nas opozorili, da bi se morali ‘e voziti z njimi na druga ozvezdja in planete ter se tam naseliti. Pa smo {e vedno na Zemlji in imamo ‘e tiso~e let vojne. Zakaj {e nismo dosegli tako visoke stopnje razvoja kot Gini? Preve~ smo oholi in neradi sprejemamo nasvete inteligentnej{ih od sebe. Najbolj to velja za verske voditelje, ki no~ejo spremeniti svojega na~ina ‘ivljenja in mi{ljenja. Oni bi radi pridobili {e ve~ ljudi, da bi lahko dolgo ‘iveli na ra~un vernikov. Obstajajo civilizacije v vesolju, ki so mlaj{e od na{e, a so bolj napredne in ‘e lahko potujejo na druge planete in sonca. To pa zato, ker nimajo vojn. Niso si izmi-

-

JANUAR

07 -

Misteriji 19


USTVARILI

SO NAS

GINI

slili ver tako kot mi. Na Zemlji imamo okrog dvajset tiso~ ver in okoli dvajset tiso~ jezikov. Kako je bilo na za~etku? Na za~etku je bil na Zemlji samo en jezik, imenoval se je Gogas. Gog pomeni govori. Kdor predava, mu {e danes pravimo pedagog. V vseh jezikih, tudi v sloven{~ini, je skrit Gogas jezik. Samo ljudje tega ne vedo. Denimo, muslimani imajo za boga ime Alah. Al pomeni spremljati, lah pa zakon vesolja. Alah torej pomeni ‘iveti po zakonu ‘ivljenja. Kako so videti Gini, so podobni ljudem? So lep{i kot ljudje. Mi smo malo deformirani. Oni ne poznajo lepotnih tekmovanj kot Zemljani, ker jih ne potrebujejo, so namre~ vsi lepi. To pa zato, ker se dr‘ijo moralnih zakonov. Na Zemlji je veliko spolnega ob~evanja med sorodniki, incesta. To se najve~ dogaja v arabskih dr‘avah, kjer ima en mo{ki ve~ ‘ena in po dvajset, trideset, {tirideset otrok. ^e ti gredo po svetu, se zgodi, da se bratje in sestre spet sre~ajo, zaljubijo, vendar ne vedo, da so v sorodstvu. Gini na to zelo pazijo in gledajo, da ne pride do spolnih odnosov do sedmega kolena. Mi teh kodeksov ne vodimo. Kako dolgo ‘ivijo Gini? Tisti, ki so nam najbli‘e, ‘ivijo dva tiso~ let in so videti kot na{ petdesetletnik. Mladi gin, ki je star sto let, pa je videti kot na{ petnajstletnik. Se ~as Zemljanov razlikuje od ~asa Ginov? Da. ^as, ki ga merimo na Zemlji, za vesolje ne velja. To ni pravi merilni ~as, z njim si ne moremo pomagati. ^as v resnici miruje, je stati~en in ve~en. Lahko bi rekli, da je brez~asen. A zaustaviti ga tudi ne moremo. V tem vesolju se vedno nekaj pretvarja in ustvarja. Tako je ‘e od vekomaj. V vesolju gre vse naprej, ni~ ne gre nazaj. Tisto, kar ne deluje, pa gre v uni~enje. Lahko poveste kaj o na~inu ‘ivljenja Ginov? Gini uporabljajo 75 odstotkov mo‘ganov, ~love{tvo pa samo 3 odstotke, le genija, kot sta Einstein in Tesla, sta uporabljala 10 odstotkov. Predstavljajte si,

20 - JANUAR 07 -

na kak{ni ravni so. Standard imajo za nekaj tiso~krat vi{ji od na{ega. Ne poznajo vlade, ob~in ipd. Vse delajo kot eden in prostovoljno. Nimajo dolo~eno, kdaj mora{ v slu‘bo. Poznajo denar, a ne papirnatega, temve~ v dragi kovini. Ta denar nimajo za bogatenje, marve~ jim slu‘i kot merilna enota, kot pri nas meter, liter. Nimajo velikih mest, radi ‘ivijo v skupnosti v manj{ih mestih, samo ne v blokih. Imajo stavbe s praznimi prostori, samo pritisnejo na gumb in se pojavijo omare, stoli. Televizije nimajo, imajo pa neko napravo, ki lahko projicira sliko kjer koli, tudi z Zemlje. Smo Zemljani pri{li ‘e kdaj navzkri‘ z Gini? Gini pravijo, da nas nadzirajo, kar ponazarja tudi simbol bo‘jega o~esa v trikotniku. Ameri~ani so ‘e hoteli preizku{ati atomsko oro‘je na Luni – kar ni pri{lo v javnost – pa so jim Gini z visoko tehnologijo to prepre~ili. Opozorili so, da Ameri~ani niso gospodarji vesolja in da Luna ni na{a lastnina, ampak pripada vsem bitjem. Tudi Zemlja ni na{a lastnina. Je samo {esti planet v sestavi njihovih planetov. Zaradi tega so napravili {esterokrako zvezdo, ki je ozna~ena tudi na vesoljskih plovilih. Zemljani temu napa~no pravimo ‘idovska zvezda. Gini so u~ili o zakonih vesolja ‘e Davida. Za ~asa hladne vojne med Rusijo in Ameriko so Ameri~ani v stratosferi razsuli male plo{~ice iz aluminijaste folije, da jih Rusi ne bi mogli opazovati in da bi imeli motnje v signalih. Potem pa je te delce odneslo tudi v ozra~je Amerike in ne Rusi ne Ameri~ani jih niso mogli odstraniti. Nazadnje so te aluminijaste plo{~ice po~istili Gini, ker so motile tudi njih. Kolikokrat so Gini ‘e obiskali Zemljo? Vesoljni potop je bil pred dvajset tiso~ leti. Od takrat do danes so bili Gini na Zemlji sedemkrat. In vsakokrat so nas u~ili o moralnih zakonih in zakonih vesolja. Pome{ali so se med ljudmi, oble~eni v civilne obleke. Ker tehni~no v preteklosti {e nismo bili na taki ravni, zanje nismo bili nevarni. Danes pa imamo razne tehni~ne pripomo~ke, ki lahko uni~ijo

njihova vozila. Ponudili so nam {e eno re{itev in dali ~love{tvu zadnje opozorilo. Na Zemlji so naredili nekaj tiso~ kri‘ancev med njimi in na{im ~lovekom, ampak vsakega ~loveka, s katerim so napravili klona, so najprej testirali. Oni lahko klonirajo, za vsa ~love{ka kloniranja pa pravijo, da se bodo izrodila. Tudi ~e naredimo najbolj{ega klona, se naj bi to izrodilo ~ez pribli‘no dva tiso~ let ali pa bi nam to zadalo ogromno gorja. Je propad ~love{tva neogiben? Ali ga lahko prepre~imo? Treba je samo upo{tevati moralne zakone. To je deset bo‘jih zapovedi. ^e bi jih vsi poslu{ali, bi zado{~alo. Deset bo‘jih zapovedi so dali Gini Mojzesu pred pet tiso~ leti na gori Hore, danes ji pravijo Sinaj. Takrat je bil pri njih v NLP-ju zaprt {tirideset dni in so ga tudi u~ili. Zdaj so prvotnih deset zapovedi raz{irili na {estnajst zakonov in jih posredovali profesorju Friedlu. Kaj nalagajo ti zakoni? Zakon »ne ubijaj«, denimo, se ne nana{a ve~ samo na ljudi, ampak tudi na ‘ivali, ki naj jih ne bi ubijali zaradi zabave in {porta. Gini ne jedo mesa? Gini ‘ivali jemljejo iz narave in ne poznajo farm, kjer hranimo ‘ivali s hormoni. Naravo imajo ~isto. Na planetih lahko celo uravnavajo vreme in vplivajo na padavine. Da bi se ~love{tvo ognilo propadu, bi moralo nujno zmanj{ati {tevilo prebivalstva. Dana{nja tehnika in znanje sta nepopolna, zaradi onesna‘enja neba in Zemlje nam uni~ujeta naravo in zdravje. Razviti moramo tak{no tehnologijo in tehni~ne pripomo~ke, ki ne bodo {kodovali naravi. Kdaj lahko spet pri~akujemo obisk Ginov? Gini so zdaj zapustili Zemljo. Ponovno pridejo {ele ~ez 2600 let. Pri{li bodo z istimi plovili. Do takrat pa bo njihovim kri‘ancem telepatsko poslano marsikatero sporo~ilo, tako kot je bilo profesorju Friedlu. Andreja Paljevec

D


Dogodke do leta 2100 napoveduje Indijec Swami Dattavadhut

Strahote in zlata doba S

e ~love{tvu v enaindvajsetem stoletju obeta tretja svetovna vojna? Katere de‘ele bodo prizadele naravne katastrofe? Kak{na bo tehnologija in znanost v prihodnosti? Odgovore na tovrstna vpra{anja je v bo‘anski viziji prejel Indijec Swami Dattavadhut. Nekatere njegove prerokbe, izdane leta 1997 v Bombaju, se ‘e uresni~ujejo. Njegovi ~astilci so mu zgradili a{ram, a je raje izbral asketsko ‘ivljenje na bregovih reke in v gozdovih ju‘ne Indije. Prihodnost sveta, ki jo opisuje med leti 1998 in 2100, je temna, a je prepri~an, da se ji ~love{tvo s prebuditvijo zavesti lahko tudi izogne.

SVETOVNI DOGODKI Od leta 1998 Swami Dattavadhut napoveduje v svetu preobrat na slab{e in opozarja: ~e terorizem ne bo zaustavljen, bodo islamski militantni skrajne‘i povzro~ili kaos v Evropi in Ameriki. Od leta 2005 se bo zaostroval odnos med ZDA in de‘elami Srednjega vzhoda, kar se bo nadaljevalo vse do leta 2040. Indija in Evropa bosta pri tem podpirali Ameriko, Kitajska pa Srednji vzhod. Amerika se bo sprva bojevala proti muslimanskim skrajne‘em in nato tudi proti Kitajski, ki jih bo podpirala. Kljub ponavljajo~im se poskusom ZDA ne bo uspelo zavladati v Iraku. V za~etku leta 2013 bodo dr‘ave Iran, Pakistan, Sudan, Oman, Kuvajt, Sirija, Jordanija in Savdska Arabija sklenile politi~ni sporazum. Vse muslimanske dr‘ave se bodo zdru‘ile v boju proti Izraelu in Ameriki. Kitajska bo povezovanje muslimanskih dr‘av podprla in jih na skrivaj oskrbovala z medcelinskimi balisti~nimi izstrelki. Vsi ti dogodki naj bi

Po letu 2050 bo znanost raziskala jasnovidnost, jasnosli{nost in astralna potovanja. vodili v tretjo svetovno vojno, v kateri bosta najve~ji nasprotnici Kitajska in ZDA. ^e bo do vojne pri{lo, bo v njej umrlo na milijone ljudi. Ves arabski svet se bo kopal v krvi. Na koncu bodo muslimanske voja{ke sile oslabljene, zato bodo iskale pomo~ pri drugih de‘elah. Swami Dattavadhut pravi, da tretja svetovna vojna ni neizogibna in da jo sile nevidnega sveta ‘e posku{ajo prepre~iti. ^love{tvo se ji lahko ogne z dvigom zavesti, s kolektivno vdanostjo Bogu in velikim du{am, ki bivajo v drugih razse‘nostih. ^e pa bi do vojne vendarle pri{lo, bi bile na eni strani zaveznice Amerika, Indija, Rusija, Evropa, Avstralija in Japonska, na drugi strani pa Kitajska in muslimanske de‘ele. Leta 2040 se bosta spopadli Amerika in Kitajska in na koncu tega spopada bo

med leti 2047 in 2050 osvobojen Tibet, njegovega praznovanja pa sedanji Dalajlama ne bo do‘ivel. Izraelu se obetajo {iritve mej, Izraelci pa bodo postali zelo mo~an in bogat narod. Zaradi bojevanja se bo svetovna populacija do leta 2050 ob~utno zmanj{ala. Leta 2050 naj bi se za~ela nova doba. Do takrat pa naj bi bila iz de‘el sveta povsem izkoreninjena kriminal in korupcija.

NARAVNE KATASTROFE Od avgusta 1998 se bo za~ela prehodna doba, ki jo bodo zaznamovali {tevilni potresi. Evropo bodo do leta 2010 pretresale naravne nesre~e, po‘ari, poplave in potresi. Okrog leta 2012 bodo San Francisco, Los Angeles, Kalifornijo, Filipine in Gr~ijo prizadele uni~ujo~e poplave in potresi. Okrog leta 2020–2021 je velika mo‘nost za ru{ilne potrese na Japonskem, v [paniji, Franciji, Italiji in Portugalski. V letih 2025 in 2026 bo mo~an potres v morju. Marca ali aprila 2028 bo katastrofalen potres prizadel Ju‘no Azijo, tresenje bo ob~util ves svet, dosegel bo celo Evropo, {e zlasti ga bodo ~utili v [paniji, Gr~iji, Italiji in Portugalski. V nekaterih podro~jih, zlasti v notranjosti ju‘ne Azije bo za veliko let zavladala lakota. Tudi v afri{kih dr‘avah, Somaliji, Etiopiji, Sudanu, Zairu, Angoli, Namibiji, Bocvani, Tanzaniji, Nigeriji, ^adu, Al‘iriji in Zambiji bodo pusto{ile epidemije, anarhija in lakota. Po letu 2030 se bo za te de‘ele za~el razcvet in do‘ivel poln razmah leta 2050.

NOVO GORIVO IN VOZILA Foto L. Z.

Do leta 2030 bo ~love{tvo doseglo velik napredek v znanosti in tehnologiji.

-

JANUAR

07 -

Misteriji 21


STRAHOTE

IN ZLATA DOBA

Razvilo bo ra~unalnike, ki se bodo odzivali na ~love{ki govor. Ti ra~unalniki bodo tako napredni, da bodo takoj priskrbeli znanja iz najrazli~nej{ih podro~ij in omogo~ili ~loveku, da pride v stik z vi{je razvitimi du{ami ali inteligencami, ki bodo posredovale znanje iz razli~nih ravni nevidnega sveta. Okrog 2030–2035 bo ~love{tvo izna{lo novo gorivo za avtomobile in letala, najverjetneje iz ‘ivega srebra. Med leti 2030 in 2040 bodo razvili novo vrsto vozila za transport po zemlji, vodi in zraku. Vozilo bo enostavno za parkiranje in za vo‘njo ne bo ve~ potrebovalo cest. V nebo bo lahko vzletelo takoj, ne da bi potrebovalo vrte~i propeler. Letala, ki jih uporabljamo danes, bodo do leta 2030 ‘e zastarela. V prihodnosti bo pri{lo do velikih premikov tudi na podro~ju kmetijstva. Razvili bodo tak{na semena, ki jih bodo zjutraj posadili in zalili, v desetih minutah bodo ‘e pognala v rastlino, ‘e popoldne istega dne pa bo pridelek pripravljen za ‘etev in ga bo kmet zve~er lahko pripeljal domov. In kaj obeta podro~je znanosti? V Evropi bodo raziskovali vibracije oziroma informacije, znanje pa bodo s pridom uporabljali v medicini. Po letu 2050 bodo za~eli tudi z obse‘nimi raziskavami ~ude‘nih pojavov. Znanstveniki bodo dognali, da ~ude‘i niso posledica spiritualizma, temve~ vi{jih ravni znanosti. Znanost bo dokazala, da je mogo~e z uporabo dolo~ene kombinacije razpr{enih son~nih ‘arkov, ki prodrejo skozi fino bru{en kristal, ustvariti poljuben objekt. To bo domena tako imenovane solarne znanosti. Razvijali bodo tudi jedrsko znanost. S spreminjanjem atomske vibracije bodo en predmet lahko spremenili v drugega. V prihodnosti bodo znanstveniki odkrili, da lahko premog z zvi{anjem atomske vibracije spremenijo v zlato, saj je atomska vibracija premoga 98, zlata pa 99. Znanost bo prav tako odkrila, kako z uporabo zlitine ‘ivega srebra in dolo~enih rastlin narediti zlato.

22 - JANUAR 07 -

DUHOVNA REVOLUCIJA PO LETU 2010 Ljudje bodo vse bolj za~eli spoznavati tudi pomen duhovnosti. Kjer se meje znanosti kon~ajo, se za~ne duhovnost. Po letu 2010 bo veter duhovnosti zavel po vsem svetu in predramil zavest vse ve~ ljudi. ^lovek bo spoznal, da mir, ravnovesje v umu in bla‘enost lahko do‘ivlja le z duhovno rastjo. Za~etek duhovnosti ozna~uje rojstvo ljubezni, dobrote in kontemplacije o Bogu v ~love{kem srcu. Do leta 2020 bo po svetu ‘e veliko privr‘encev duhovnosti, ki bodo spoznali, da prav ni~ ne more nadomestiti mirnega uma, ki je temelj globalnega miru in nenasilja v svetu. Po letu 2050 bodo raziskali {tevilne nadnaravne pojave, kot so jasnovidnost, jasnosli{nost, astralna potovanja in znanost o mantrah. Plod teh raziskav bodo {tevilna odkritja, ki jih bodo za~eli uporabljati v korist ~love{tva. ^lovek bo zlahka vstopil v ~etrto dimenzijo ter na primer v njej vodil raziskavo o tem, kako uskladi{~iti hrano za tri mesece ne da bi izgubila kakovost. Po letu 2080 bodo astralna potovanja postala obi~ajna. ^lovek bo lahko obiskal razli~ne planete in zbiral informacije o njih. Ustanovljena bodo {tevilna astralna potovalna sredi{~a. Astralni potniki bodo obiskali Luno, Mars, Jupiter in druge planete.

BLI@A SE ZLATA DOBA Po letu 2053 se bodo zbrali intelektualci vsega sveta in sku{ali ustanoviti novo globalno religijo, katere temeljna na~ela bodo univerzalna prijaznost, ~love~nost, ljubezen, dobrota in vdanost Bogu. Ko se bo to zgodilo, se bo za~ela na Zemlji zlata doba. Da bo planetarni polo‘aj Zemlje v naslednjih 50 ali 60 letih ustrezal zlati dobi, potrjujejo tudi {tevilni indijski d‘joti{ astrologi. Okrog leta 2127 bo na Zemljo padel komet ali meteor oziroma neke vrste planetarni satelit, zato se bo spremenila

orientacija Zemlje v vesolju. Da se bo to pripetilo okrog leta 2120–2130, napovedujejo tudi astronomi. Takrat naj bi se spremenil vpliv planetov na Zemljo, s tem pa tudi polo‘aj zodiaka, kot ga vidijo astronomi danes. Swami Dattavadhut pravi, da na ~love{ko ‘ivljenje na Zemlji nedvomno vplivajo planetarni polo‘aji, toda izza planetov in zvezd obstaja neskon~na mo~ bo‘anske resni~nosti. ^loveku v zlati dobi ne bo ve~ treba prebujati energije kundalini in ~aker, saj mu bo to polo‘eno ‘e v zibelko. S pomo~jo kemije bo lahko letel in hodil, ne da bi se dotikal tal. Pridobil bo znanje, kako ‘iveti s pomo~jo nektarja mese~ine in energije son~nih ‘arkov. V ~love{kem srcu bosta vzcvetela dobrota in ljubezen. Predramila se bo tudi ljubezen do rastlinskega in ‘ivalskega kraljestva ter razumevanje njune govorice. ^loveku ne bo dostopna le ~etrta dimenzija, vstopal bo lahko tudi v peto in {esto, kjer bo sre~al angele glasbe, angele plesa in razli~na bo‘anstva. S~asoma bo dosegel sedmo, osmo, deveto in deseto razse‘nost, kjer bivajo bo‘anstva najvi{je ravni. Prihodnost, ki jo napoveduje Swami Dattavadhut, je torej ro‘nata, a zanjo bo ~love{tvo moralo razviti kolektivno ~a{~enje bo‘anskega, vsak dan kontemplirati o Bogu in se posve~ati dobrodelnosti. Swami ~love{tvu sporo~a, da nam je bilo telo dano za dobrohotnost, um za meditacijo, razum za razlikovanje med dobrim in zlim ter ~love{ko ‘ivljenje za samouresni~enje. V dana{nji dobi kali ljudje pozabljajo na dobra dejanja in ‘ivijo sebi~no le zase, zato za~nejo dru‘bo voditi pravila kolektivne usode. Po teh zakonitostih prizadenejo ~love{tvo razli~ne nesre~e, ki smo jim pri~a dandanes. Za~etek zlate dobe bo, ko se bo za~elo rojevati vse ve~ ljudi, ki bodo nesebi~no skrbeli tudi za druge. Rodilo oziroma utelesilo naj bi se na tiso~e plemenitih du{ in v njihovih rokah bo tudi prihodnost sveta. Andreja Paljevec

D


Opice, psi in ma~ke se lahko smejejo sami od sebe

Serenade zaljubljenih mi{i L

^ustva ‘ivali opazujemo z dogajanjem v njihovih mo‘ganih. tistih, ki ne verjamejo, da bi si bili ‘ivali in ljudje v ~emer koli podobni in so prepri~ani, da gre zgolj za neko »imenitno« zna~ilnost ~loveka.

SMEJEJO SE OPICE, PSI, MA^KE … Zanimivo je, kaj vse so {e odkrili znanstveniki, ki so vzeli pod drobnogled nekatere vrste ‘ivali. Njihova opazovanja so pokazala, da se poleg razli~nih vrst glodavcev same pri sebi lahko smejijo tudi {tevilne vrste sesalcev. Med slednjimi velja omeniti opice, pse in ma~ke. Mark Beloff, raziskovalec z Univerze v Koloradu je prepri~an, da je ob~utek

dobrega razpolo‘enja nekaterim ‘ivalim (in zlasti ~loveku!) podelila ‘e narava. S tem naj bi njihovo ‘ivljenje, ki ga pogosto pesti bitka za pre‘ivetje, postalo znosnej{e in posameznih vrst ne bi vodilo v pesimizem in samouni~enje. Iz izku{enj vemo, da duhovita domislica ali ljubkovanje, ki izzoveta nasme{ek ali ugodje, v najte‘jih trenutkih ‘ivljenja vlivata pogum.

POJO^E MI[I Znanstveniki pa so odkrili {e mnoge druge zanimivosti o glodavcih. Z Washington University v Missouriju prihaja presenetljiva novica, da mi{i lahko tudi pojejo. No, ~e ‘e ne pojejo v pravem pomenu besede, lahko z uporabo ultrazvokov in visokih frekvenc, ki jih zaznavajo samo pripadniki iste vrste, improvizirajo melodije. Sposobnost, ki je {e zlasti opazna v ~asu parjenja, se odra‘a v obliki

Foto splet

ani je z Bowling Green State University pri{la novica, da se mnogi sesalci, tako kot ljudje, smejejo. In jo~ejo. A zakaj izraz na njihovem obrazu ne ka‘e ~ustev veselja in ‘alosti? Znanstveniki pojasnjujejo, da zunanji odraz ~ustev ni mogo~ zaradi razli~nih morfolo{kih zna~ilnosti med ~lovekom in drugimi sesalci. ^ustva je mogo~e opaziti na drugem skritem »obrazu«. V mo‘ganih, kjer ~ustva nastajajo. S sodobnimi napravami lahko ugotovimo, kaj se dogaja z mo‘gani. In tako se, denimo, kadar se nasmehne mi{, spro‘i enak pretok nevronov kot pri smejo~em ~loveku. ^e so laboratorijske mi{i bo‘ali in ljubkovali, je bilo na zaslonu na dolo~enih mestih (tistih za dobro razpolo‘enje) videti elektronsko svetlikanje, kar je po mnenju znanstvenikov ponazarjalo njihov smeh. S tem se je razblinilo prepri~anje vseh

Znanstvena opazovanja so pokazala, da se same pri sebi lahko smejijo {tevilne vrste sesalcev, kot so opice, psi in ma~ke.

-

JANUAR

07 -

Misteriji 23


SERENADE

ZALJUBLJENIH MI { I

Foto splet

no ga namre~ vr‘ejo s tak{ne nekak{nih »serenad«, ki jih mi{vi{ine, da se razbije ‘e ob prvem ki Mikiji namenjajo svojim izpadcu. voljenkam (to je odkril ‘e Walt Disney). [e bolj presenetljivo pa Visoko inteligentna bitja so je dejstvo, da se »serenade« od tudi {impanzi, ki se po delova‘ivali do ‘ivali razlikujejo, kot nju svojih mo‘ganov uvr{~ajo bi bil vsak mi{ek Miki »skladatakoj za ~lovekom. Tudi o teh ‘itelj« zase. valih prihajajo na dan vedno nove ugotovitve. Raziskava UniverNajve~ji strokovnjaki za »glasze Saint Andrew na [kotskem beno kompozicijo« pa so neje pokazala, da so se {impanzi dvomno ptice. Str‘ki na primer med seboj sposobni glasovno lahko v duetu pojejo zajeten sporazumevati. glasbeni repertoar. To po~nejo s pomo~jo zaplePosebne pevske sposobnosti tenega sistema cviljenja in kruv obliki obse‘ne lestvice ultraljenja z nizkimi in visokimi toni, zvokov (po‘vi‘gavanje, ki ga pri ~emer uporabljajo celo neke ~love{ko uho ne zaznava) imajo tudi delfini in kiti. Kot je zna- Alex, afri{ka siva papiga, ki jo na Univerzi Arizona prou~uje vrste besednjak. Znotraj skupino, pa s svojimi nogami, ki jim psihologinja Irene Pepperberg, zna s pladnja pravilno izbrati ne ali dru‘ine so »besede« spr»moder« predmet, kar izpri~uje njeno sposobnost za dojemanje va bolj ali manj instinktivne in slu‘ijo kot lok, in krili – strunaabstraktnih konceptov, ~esar naj bi bili po mnenju nevrolo{ke improvizirane, potem pa se ustami prepevajo tudi ~ri~ki, kobi- znanosti zmo`ni le ~love{ki mo‘gani. lijo in uporabljajo kot nekak{en lice, {kr‘ati … Le da njihovo muziciranje sli{imo tudi ljudje. podro~ja nevrologije in mo‘ganov, so uraden jezik. V reviji Current Biology je Raziskovalci, zlasti strokovnjaki s bili izjemno presene~eni nad visoko in- bila leta 2005 na to temo objavljena {tudija Katie Slocombe. Raziskovalka je po teligenco nekaterih bitij. dolgotrajnem opazovanju primatov v STO PAPAGAJEVIH BESED ‘ivalskem vrtu v Edinburghu odkrila, da {impanz ob odkritju, da so v njegovo kletIrene Pepperberg, raziskovalka psihoko vrgli kruh, odda vedno enak zvok, loginja z Brandeis University v Massachuna podlagi katerega ostali {impanzi vedo, settsu, je kar petindvajset let pou~evala kak{na hrana je pri{la v kletko in na kateAlexa in na koncu pri{la do presenetljivih ro mesto. ^e se namesto kruha v kletki ugotovitev glede njegove inteligence. znajdejo jabolka, je kruljenje druga~no Vendar Alex ni bil {tudent, temve~ papain ‘ivali se odpravijo na tisto mesto, kagaj, ki je razumel pomen kar stotih besed, mor uslu‘benci ponavadi dajo jabolka. znal poimenovati {tirideset predmetov, prepoznati pet barv in {teti do deset. Da [IMPANZJI MEGAFONI je bil Alex zares izjemno inteligenten, dokazuje dejstvo, da je dojel koncept ni~le, Po mnenju neke druge skupine razipa tudi ni~ in nekaj. Po mnenju nevrolo{ke skovalcev pa so orangutani {e bolj inteznanosti lahko te abstraktne koncepte do- ligentni od {impanzov. Tudi oni imajo jamejo samo ~love{ki mo‘gani in {e to ne za sporazumevanje svoj besednjak. Ko pri zelo zgodnji starosti. se pogovarjajo znotraj skupine, uporabNa podro~ju razmi{ljanja pa ptice, ljajo celo megafone, ki jih izdelajo tako, da kot so ~rne in sive vrane, ne zaostajajo zvijejo debelej{e liste. Na ta na~in okrepijo veliko za svojimi sorodniki papigami, ki {ibkej{e zvoke. Antropolog Carol van Shai so na vrhu lestvice. Naj o vranah pove- pa je odkril, da si orangutani, preden se mo samo to, da orehe, ki jih obo‘ujejo, odpravijo k po~itku, za‘elijo »lahko no~«. trejo tako, da jih z vi{ine vr‘ejo na tla. To storijo tako, da za{epetajo slaboten Pri tem z izjemno natan~nostjo presodi- »Pfft!« Na ta na~in so praljudje za~eli upojo razmerje med velikostjo oreha in tere- rabljati svoj glasovni sistem. nom, na katerega bo plod priletel. VedAn. T. P.

D

24 - JANUAR 07 -


Radiestezisti in bioenergetiki imajo po{kodbe na odprtem mentalnem kanalu

Bolezni so energije R

adiestezisti in bioenergetiki izgubljajo svojo mo~ in so vse bolj blokirani, ob~utljivi in tudi bolni,« zatrjuje Lojze Radovan, ki zase pravi, da je predvsem raziskovalec, u~itelj, povezovalec in {ele nekje na koncu zdravilec. Pi{e angelske pisave in v njih dobiva sporo~ila. Radiestezija in bioenergija, pa tudi ostala s frekvencami povezana zdravljenja po njegovem prepri~anju pojenjujejo ‘e od leta 1979 in se z leto{njim letom zaklju~ujejo. Za tiste, ki ne bodo dobili povezave na vi{je ravni; Zemlja zaradi dogajanj na njej spreminja svojo frekvenco na vi{je ravni. »Frekvenca planeta, ki je bila pred pol leta 0,320 geritov (1 mm je 0,78 gerita), se spreminja navzgor, sedaj je trenutno 0,505 gerita in se {e dviguje. Vibracijska frekvenca nihanja Zemlje gre na vi{jo raven, njena frekvenca raste, radiestezisti in bioenergetiki pa ostajajo na svojih frekvencah. Tako nastaja vse ve~ji prazen prostor, ki onemogo~a povezave z zdravilnimi energijami, ki ne bi {kodovale,« je prepri~an poznavalec angelskih jezikov in razlaga: »Zdravljenja radiestezistov in bioenergetikov ne delujejo, delajo le {kodo sebi in drugim, ker tako zdraviteljem kot zdravljencem ostajajo odprti mentalni in astralni kanali, v~asih pa se zgodi, da manjka tudi kak{na ~akra. Po angelskih sporo~ilih, ki jih dobivam med pisanjem njihovih besedil, je mentalni kanal namenjen samo zdravljenju lastnega telesa in ne zdravljenju drugih. Za zdravljenje drugih je potrebno imeti povezavo na vi{je ravni, da ljudem zdravljenje ve~ ne {koduje na nobeni ravni.« Lojze Radovan pravi, da v glavnem raziskuje. »Za ljudi, ki so po poreklu Korkiji, Orkiji in Okiji, sem naredil nekaj

Radiestezisti in bioenergetiki izgubljajo svojo mo~ in so vse bolj blokirani, ob~utljivi in tudi bolni. povezav na magnetnem polju. Ti trije narodi imajo posebne sposobnosti za zdravljenje drugih ljudi, so dedi~i medicine kai~i. Znanja medicine kai~i so vgrajena v ljudi. Ta znanja ima okoli osemsto tiso~ ljudi v Sloveniji. Vgrajeno znanje je treba le aktivirati.« Kaj je medicina kai~i? Na kratko; to je medicina an-ge-lov (to niso tisti angeli s perutni~kami); to so duhovni voditelji ‘ivljenja.

Njena posebnost pa je … … da ni bolezni, ki se je ne bi dalo pozdraviti. Bolezni v ljudeh so pravzaprav povzro~ile {kodljive energije in uroki. Radiestezija jih ozna~uje kot demone T1, T2, implantante, du{ice in energetska bitja razli~nih jakosti. To je zelo lepo razlo‘il Igor Ziernfeld v svoji knjigi Osnove radiestezije in bioenergije in u~benikih. Torej je ve~ vrst {kodljivih energij? »Teh energij je veliko. Delijo se na ve~ skupin in podskupin. Tako imajo na primer jeklinove energije 45 podvrst, energije iglu pa 35 do sedaj raziskanih podvrst. Energij iglu radiestezija in bioenergija nikoli nista dosegli, ker so za to potrebne povezave magnetnega polja.« Lojze Radovan meni, da vsako nihalo, ki ga prime{ v roko, po{koduje podzavest:

Foto L. Z.

»

Lojze Radovan, ki zase pravi, da je predvsem raziskovalec, u~itelj in {ele na koncu zdravilec.

-

JANUAR

07 -

Misteriji 25


B OLEZNI

SO ENERGIJE

»To dobro vedo vsi radiestezisti, saj si morajo podzavest kar naprej ~istiti. Ravno zaradi teh te‘av sem tudi sam za~el intenzivno raziskovati to podro~je. Najprej je bilo na vrsti raziskovanje podro~ja nihal, potem sem lahko ‘e izdelal univerzalno za{~ito, ki je tudi prenosnik energij, podzavesti pa ne po{koduje ve~. Nato je nastala {e mentalna za{~ita …« pravi ~lovek, ki dobiva sporo~ila od angelov in poudarja: »Prepad med frekvencami Zemlje in tistimi, ki jih uporabljajo zdravilci – radiestezisti in bioenergetiki, je vse ve~ji. ^e bodo dobili povezave na vi{je ravni, bo v redu, sicer ne bodo delali uspe{no. ^e bodo {e delali po starem na~inu, bodo {kodovali predvsem samim sebi. Koliko je tak{nih ljudi v Sloveniji? Ve~ kot {tiristo jih je, ki se ukvarjajo z energijami in imajo odprte mentalne in astralne kanale.« Kako se to opazi? Kot prevelika ob~utljivost na svetlobo, slabosti v trebuhu, ob~asno tresenje celega telesa, zavra~anje hrane, pojavljanje vrtoglavice, ~ustvena preob~utljivost, peko~a bole~ina v ~elu, ki se po~asi stopnjuje … Se zaradi tega tudi umira? Da. Zakaj se frekvenca Zemlje spreminja? Zaradi strahovitega tehnolo{kega napredka, telefonije, prenosa vseh energij, vse to vpliva na dvig Zemljine frekvence. Frekvenca se {e kar dviguje. In potem? Ko bo pri{la na pribli‘no 0,600 geritov, bo tu verjetno ostala nekaj ~asa. Vzporedno z napredkom tehnologije se bo spreminjala tudi frekvenca. Kaj lahko naredijo ljudje s po{kodovanim mentalnim kanalom? Sami si ne morejo ne vem kako dobro pomagati. Tisti, ki imajo mo‘nost in sposobnost, naj si o~istijo in zaprejo kanale sami. Tisti, ki te mo‘nosti nimajo, pa naj poi{~ejo tistega, ki te povezave ‘e ima, da lahko to uredi. ^e jim bo dovoljeno; lahko gre tudi za prepoved ali karmo.

26 - JANUAR 07 -

Kako ste pri{li v stik z an-ge-li? Ob rojstvu. Zavedati pa sem se tega za~el ‘e pred leti. [ele s pisanjem angelske pisave sem spoznal, zakaj so se z mano dogajale nekatere stvari, tudi znak na roki … Uporabljate nihalo? Sedaj ga ne potrebujem ve~. Pi{em. In v napisanem od angelov dobim vse potrebne podatke. Kadar koli? Da. Potrebujem svin~nik modre barve in papir. Vpra{am, pa odgovor pride. V mislih dobim vse, kar je treba. Koliko ljudi v Sloveniji dobiva tak{na sporo~ila? Kar nekaj deset nas je. Povezavo pa ima ve~ kot osemsto ljudi, vendar povezave zaenkrat {e niso aktivirane. Ste najvi{ji? Ne vem, jaz samo raziskujem. S tem se niti ne ukvarjam. Me ne zanima. Imam dovoljenje. Kak{no? Da delam za{~ite. Tudi mentalne. Pomembno pa je, da te energetske za{~ite delujejo brez napake. Kje ste dobili na~rt za{~ite? Od an-ge-lov. Znak za mentalno za{~ito se mi je pa pred {tiriindvajsetimi leti pojavil na roki. Kak{en je bil videti? Kot da je tetoviran. Mo~no je srbelo in se ni hotelo zaceliti. Zdravniki pojava na moji roki niso znali pojasniti. Imate znak {e vedno na roki? Da, samo ni viden Kako pa veste, da ga imate? Ob~asno ga ~utim. Je veliko ljudi uro~enih? Da. Kdo jih ureka? Ljudje Hatiri in drugi. Kdo pa so ljudje Hatiri? O tem ne bi, nima smisla, se ‘e sámo ureja zaradi frekvenc. Jo`e Vvetrovec

D


PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777; 01/549 17 92

INFORMIRANI KOZARCI

VR^ ZA DOBRO VODO

Njihova posebnost je, da izbolj{ajo vsakdanjo vodo; v njih voda spremeni svoje fizikalno-kemi~ne lastnosti, informacije v kozarcu vzpodbudijo njene samoo~i{~evalne lastnosti. Voda iz informiranih kozarcev je primernej{a za vsa ‘iva bitja. Genotoksi~ni test dokazuje, da kozarec izbolj{a vodo za kakih 40 odstotkov. Kozarci imajo svoj pomen tudi v barvni terapiji. Iz knjige Aura Soma povzemamo, kako barve delujejo na ~loveka: Modra: Deluje na grlno ~akro, vzpodbuja toleranco do sebe in drugih, vero v notranje vodstvo, okrepi odpornost, fizi~no in ~ustveno, zmanj{uje trpljenje ... 17,94 € 4.300 SIT 17,94 € 4.300 SIT

17,94 € 4.300 SIT

Vr~ za dobro vodo deluje enako kot modri kozarec. Z biolo{kimi testi je dokazano, da zmanj{a genotoksi~nost vode do 40 odstotkov. ^e vodo iz vr~a nato~imo v informirani kozarec, se njegova u~inkovitost pove~a {e za nekaj odstotkov. V vr~ lahko nato~imo liter vode. Tako kot informirani kozarci tudi vr~ spremeni u~inek alkohola. 47.99 € 11.500 SIT

16,27 € 3.900 SIT

Zelena: Deluje na sr~no ~akro, podpira nas pri sprejemanju odlo~itev, vzpodbuja nov pogled na stvari, prina{a mo~an stik z naravo ... Rde~a: Spodbuja delovanje hormonskega sistema, pomaga premagovati agresivna ~ustva, obnavlja energijo, uravnove{a delovanje prve ~akre, pomaga pri stresu, pri razli~nih strahovih. Pape`: Deluje najmo~neje od vseh kozarcev, najmo~neje izbolj{uje kakovost vode (merjeno z biolo{kim genotoksi~nim testom).

MINIHYDRONIC Minihydronic za pipo (z notranjim ali zunanjim navojem) montiramo na pipo; izbolj{a vodo do 70 odstotkov. Minihydronic za tu{ izbolj{a vodo do 70 odstotkov. Privijemo ga na ro~ico za tu{. 204,47 € 49.000 SIT

JEDILNI SERVIS Ju{ni, plitvi in desertni kro‘niki zmanj{ajo genotoksi~nost do 40 %. 24,62 € 5.900 SIT

KRISTALINSKA KROGLA Krogla zagotavlja, da se energija okrog nje su~e desno (preverite z nihalom). V radioni~ni delavnici so ji vsevane informacije, ki razen dobre volje vzbujajo v ljudeh tudi odpornost proti {tevilnim boleznim. Osem centimetrov velika krogla deluje v premeru treh metrov. Poznavalci jih postavijo na ra~unalnik, na delovno mizo, predvsem pa na no~no omarico. 32,97 € 7.900 SIT

MAGIC LIFE

Plasti~na plo{~ica posebnih oblik zaradi svoje oblike zajema energijo iz okolja in jo oddaja v neposredno bli‘ino. Plo{~ica je kodirana z orgonskimi sevalniki; pove~a nam energijo in nas {~iti pred sevanji, ~e jo nosimo na vrvici okoli vratu ali v prsnem ‘epu. 6,26 € 1.500 SIT

TESLOVA PURPURNA PLO[^A Deluje s svojim indukcijskim magnetnim poljem biostimulativno na celi~ne procese, pove~uje izmenjavo plinov, krepi regenerativne procese in mikro cirkulacijo v obolelem tkivu. Uporabljamo jo zjutraj in zve~er po dvajset minut, tako da jo postavimo na obolela mesta in pritrdimo z obli‘em. Uporabljamo lahko tudi dve plo{~i, postavljeni drugo proti drugi. Pomaga tudi proti nespe~nosti in drugim te`avam; prilo‘ena so natan~na navodila. 20,45 € 4.900 SIT

SOLNA LU^ Solna lu~ izredno ugodno deluje na po~utje in zdravje, saj seva negativne ione in oddaja v prostor ‘ivljenjsko pomembno desnosu~no bioenergijo, s katero se, ~e je potrebno, napolni vsako telo. Njeno blagodejno delovanje je priporo~ljivo predvsem ob televizorjih, ra~unalni{kih ekranih, mobilnih telefonih, patogenih sevanjih ... V prodaji po po{ti so naprodaj te`ke: a) 3 - 4 kg 41,31 € (9.900 SIT) b) 4 - 5 kg 50,48 € (12.100 SIT)

-

JANUAR

07 -

Misteriji 27


PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777; 01/549 17 92

HYDRONIC 1H/F ZA HI[O

MAPA ZA SHRANJEVANJE REVIJ MISTERIJI Narejena iz trde lepenke, plastificirana z `i~nim patentom za vpenjanje posameznih revij. Na belo polje sami vpi{ete letnik. Na prodaj po povzetju (01/549 17 92) in v trgovini Aurea v BTC hala A v Ljubljani. cena : 3,60 € 850 SIT

Hydronic za hi{o ima dve funkciji: • izbolj{a vso vodovodno vodo v hi{i in do 70-odstotno zmanj{a njeno {kodljivo delovanje. Skozi hydronic za hi{o o‘ivljena voda izlo~a tudi do 70 odstotkov manj vodnega kamna in tako varuje in{talacije in gospodinjske stroje. O‘ivljena voda pove~a ‘ivljenjske sposobnosti, tudi rastlin in ‘ivali. Pospe{uje izlo~anje klora. Primeren je tudi za rastlinjake in farme. • filtrira do 80 mikronov velike delce (mivka, pesek, glina, kovinski ostru‘ki …) in jih izpira. Hydronic za hi{o vgradimo takoj za vodomerom. Dopu{~a pretok do petih kubikov na uro. Cena: Hydronic za hi{o ne zmanj{uje pretoka vode. 701,05 € 168.000 SIT

ROZETE ZA ENERGETSKO DIAGNOSTIKO Rozete za energetsko diagnostiko so nevezana 10,5 x 14,5 cm velika knjiga. Posami~ni plastificirani listi nam omogo~ajo energetsko diagnostiko (ugotavljanje blokad in nepravilnosti energetskega sistema ~loveka), zdravstveno diagnostiko (ugotavljanje te‘av in bolezni) in drugo (ugotavljanje bioenergetskega potenciala, te‘ave pri radiesteziranju, preiskave alfa stanja…). Rozete so zaradi preglednosti tiskane v {tirih razli~nih barvah. Ob nihalu so rozete osnovni pripomo~ek za dobro radiestezijsko delo na {tevilnih podro~jih. 20,03 € 4.800 SIT

BIOTENZOR

BIOGUARD A

B

Ve~namensko kodirano feritno magnetno plo{~ico prilepimo na steklo - celotna steklena povr{ina s svojo vibracijo omogo~a, da prihaja v prostor ve~ vitalne energije: tako vitalne energije, ki je del son~ne svetlobe, kot tudi kozmi~ne prane. Hkrati pa bioguard varuje pred sevanji, zato ga lahko prav tako uporabimo za za{~ito pred sevanji ra~unalnikov in mobilnih telefonov. Na voljo je v dveh oblikah. cena : 14,60 € 3.500 SIT

RASTRSKA O^ALA Z gledanjem skozi luknjice, ki so izvrtane v kartonska o~ala po posebni shemi, krepimo o~esne mi{ice in izbolj{amo vid, zmanj{amo ali odpravimo dioptrijo. Nosimo jih 15 do 20 minut na dan. Osebe z dioptrijo plus vadijo tako, da jih nosijo med branjem, osebe z dioptrijo minus pa med gledanjem televizije. Prilo‘ena so navodila in test za ugotavljanje ostrine vida. 4,13 €

28 - JANUAR 07 -

990 SIT

Biotenzor je radiestezijski instrument, ki ga uporabljamo predvsem v energetski in zdravstveni diagnostiki ter pri izbiri ‘ivil, ~ajev, zdravil. Sestavljen je iz ro~aja, antene in obro~a. Biotenzor lahko uporabimo na najrazli~nej{e na~ine, z njim i{~ejo tudi pogre{ane pod plazovi. 20,03 € 4.800 SIT

RADIESTEZIJSKA NIHALA (a) Karnak (nova oblika), (b) Izis-6 in (c) Izis-4 (oba novej{a oblika) so med najbolj znanimi radiestezijskimi nihali. Nihali Izis sta poimenovani po egip~anski boginji Izidi, primerke tako oblikovanih nihal so na{li v izkopanih egiptovskih sarkofagih. Uporabljamo jih za preiskavo {kodljivih sevanj, iskanje vode, izbiranje primerne prehrane, doziranje, pa tudi za diagnosticiranje. Cena 18,36 € posameznega nihala: 4.400 SIT

a

b

c


PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777; 01/549 17 92

INFORMIRANI LON^EK BAKRENE ZAPESTNICE Informirani lon~ek dopolnjuje program informiranih izdelkov. Ima enake lastnosti kot modri kozarec; fizikalno vpliva na razdru‘evanje molekul v teko~inah in jih tako omeh~a. Zato imajo v lon~ku pripravljeni ~aji bolj{i okus, o‘ivljena voda potegne iz rastlin ve~ u~inkovin. Na informiranih lon~kih so odtisnjeni posebni simboli »magic life« v ~akrinih barvah, ki ugodno delujejo na zdravje. Lon~ki imajo razli~no obarvane robove, da si lahko izberete svojega. Informirane lon~ke lahko pomivate v stroju, primerni so za vse vrste vro~ih napitkov, tudi za juhe.

NORAD

15,02 € 3.600 SIT

Za{~itna kodirana plo{~ica Norad do sedemdeset odstotkov zmanj{a tveganje, ki ga ustvarja sevanje mobilnih telefonov in baznih postaj. Za{~itna plo{~ica vodo v telesu, te je v povpre~ju kar 75 odstotkov te‘e, vzpodbudi, da se vrne v »zdravo« strukturo, v obliko, kakr{no ima voda v telesu, preden jo dose‘ejo sevanja mobilnega telefona. Norad je samolepilna kodirana bakrena plo{~ica (Ø 16 mm), ki jo prilepimo na hrbtno stran telefona. 14,60 € 3.500 SIT

NORAD PLUS Norad plus do sedemdeset odstotkov zmanj{a tveganje, ki ga povzro~a sevanje mobilnih telefonov in baznih postaj, hkrati pa telo oskrbi z dovolj bakra, podobno kot bakrena zapestnica, ki jo mnogi uporabljajo za zmanj{anje artriti~nih, revmati~nih in drugih bole~in. Norad plus je narejen iz povsem ~istega (elektrolitskega) bakra. Norad plus je informirana samolepilna bakrena plo{~ica, ki jo nalepimo na zadnjo stran zapestne ure (za manj{e ure je Ø 24 mm, za ve~je Ø 28 mm). 14,60 € 3.500 SIT

ZA[^ITA PRED ENTITETAMI Z univerzalno za{~ito pred {kodljivimi energijskimi entitetami se za{~itimo pred blode~imi energetskimi elementali, ki se pojavijo v ~love{kem energetskem sistemu neodvisno od njegove volje. Za{~ita deluje pred vsemi tremi blode~imi elementali, pred enostavnimi blode~imi elementali, pred du{ami in pred implantati tako, da ti ne morejo ve~ ~rpati ~lovekove energije. 12,10 € (2.900 SIT)

Zmanj{ujejo ali odpravljajo bole~ine, ki jih povzro~ajo revma, artritis, i{ijas, lumbago, igranje tenisa, golfa, ko{arke... Mnogi, ki nosijo zapestnico, zmanj{ajo ali pa celo opustijo jemanje protibole~inskih zdravil in tako veliko naredijo za svoje zdravje. Velikosti zapestnic: od 15 do 19 cm premera. Naprodaj so tudi posrebrene in pozla~ene. a) bakrena 15,44 € (3.700 SIT) c) posrebrena 27,96 € (6.700 SIT) d) pozla~ena 40,06 € (9.600 SIT)

^AKRINA MAJICA ^akrine majice iz Avstralije telesu dovajajo bioenergijo s pomo~jo mo~nih nihanj nenavadno ‘ivih barv (njihove intenzivnosti se na papir ne da natisniti), ki polnijo avro in izbolj{ujejo zdravje. Velikosti S, M, L, XL, XXL. 62,18 € 14.900 SIT

ATLANTIDSKI KRI@ Atlantidski kri‘ je skrbno narejen iz srebra, o~i{~en vseh negativnih energij in napolnjen s kodami, ki ugodno vplivajo na ~loveka. Njegovo delovanje je {e mo~nej{e kot delovanje atlantidskega prstana in plo{~ice ter ima prav tako vgravirano vija~nico, ki energijsko dodatno ugodno deluje na ‘ive organizme. 62,18 € 14.900 SIT

ATLANTIDSKI PRSTAN IN PLO[^ICA Sta srebrna, oblikovana tako, da posebni liki sprejemajo in oddajajo kozmi~no energijo in s tem {~itijo pred negativnimi sevanji. Ugodno delujeta na zdravje in dobro po~utje, prepre~ujeta nesre~e. Oblika prstana izhaja iz davnine, saj so u~inki likov, ki so skrbno vdelani v celjski srebrni nakit, znani ‘e iz ~asov faraonov. Velikosti prstana: od 16 do 24 mm notranjega premera. prstan 40,48 € (9.700 SIT) plo{~ica 40,48 € (9.700 SIT)

-

JANUAR

07 -

Misteriji 29


PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777; 01/549 17 92

PLANETARNI GONGI Pesem gonga nas globlje pove‘e s tistim delom sebe, ki je ljube~, moder, resnicoljuben. Prebuja zavedanje na{ih zmo‘nosti in nas vzpodbuja k temu, da jih uresni~imo. Ker ljudje do‘ivijo sebe zunaj telesa, ~asa in prostora, zgubijo strah pred smrtjo in se globlje zavedajo enosti z vsem ter tega, da nas vzvalovi tudi vsak val, ki se razbije na obali na drugi strani Zemlje. Cena: 13,78 € (3.300 SIT)

^I[^ENJE ^AKER Z ARHANGELI Zgo{~enka je posneta v meditativnem stanju in je v celoti kanalizirana od Arhangelov. Povezali se boste z energijami Gabrijela, Uriela, Kamaela, Rafaela in Jofiela. Opustili boste stare spomine, spremenili miselne vzorce. Pomaga pri zdravljenju in razumevanju `ivljenja, dosegli boste trajne in pozitivne spremembe v va{em `ivljenju. Cena: 16,27 € (3.900 SIT)

REZANJE VEZI Z ARHANGELOM MIHAELOM

Zgo{~enka, posneta v meditativnem stanju, vodita jo arhangela Mihael in Rafael, izbolj{a odnose, pomaga, da se odve‘ete od oseb, dogodkov ali krajev. Osebe, ki so vam jemale energijo, se bodo spremenile ali pa se bodo va{i odnosi izbolj{ali, za~eli boste privla~iti druge, vam ustreznej{e osebe in situacije. Cena: 16,27 € (3.900 SIT)

PROGRAM ZA SPROSTITEV Spro{~anje je del naravnega zdravljenja. Zgo{~enka psihoterapevta dr. Toneta Pa~nika je namenjena ob~utljivim na zunanje pritiske in onim, ki so izpostavljeni kratkotrajnim, a mo~nim du{evnim pritiskom. Za starej{e od 12 let. Pomaga nam, da se telesno in du{evno sprostimo in zajamemo energijo.

Cena zgo{~enke: 12,10 € (2.900 SIT) Cena kasete: 6,26 € (1.500 SIT)

KRISTALNA NIHALA Nihala iz prozornega, ro‘natega in dimljenega kremena. Iz originalnega brazilskega kremena (`ad, ro`evec, tigrovo oko). 20,45 € 4.900 SIT

ZGO[^ENKI ZA NOSE^NICE Hipnoza pomaga k umirjeni nose~nosti in la‘jemu, kraj{emu in manj bole~emu porodu. Zgo{~enki za spro{~anje in samohipnozo je pripravil ugledni porodni~ar, profesor dr. Marjan Pajntar, dr. med.

Spro{~anje v hipnozi

OSEBNI ANGEL^EK Iz brazilske kamene strele ro~no oblikovan angel~ek, visok pribli‘no tri centimetre, da ga lahko vedno nosimo v ‘epu, tudi v prsnem

Zgo{~enka je namenjena poslu{anju med nose~nostjo, saj pomirja in pripomore k dobremu po~utju v teh ob~utljivih mesecih.

Priprava na porod Zgo{~enka vsebuje navodila za samohipnozo med porodom. Poslu{ajte jo v zadnjih tednih nose~nosti, da bo porod bolj miren. Cena posamezne zgo{~enke 19,61 € (4.700 SIT)

POVEZOVANJE Z ANGELOM Manifestiranje obilja z angeli ... Zgo{~enka je namenjena za poveVARUHOM Posneto v meditativnem stanju, pomaga, da se pove‘ete s svojim angelom varuhom, zavedanje njegove prisotnosti spremeni ‘ivljenje. Zavedli se boste, kdo je angel varuh, ki bedi nad vami od va{ega rojstva, in kako vam lahko pomaga. Svojega angela varuha boste za~utili in zasli{ali ter z njegovo pomo~jo la‘je re{ili svoje probleme.

zovanje z angeli tudi za za~etnike, ki {e nimajo izku{enj s povezovanji. Je mo~no energetsko orodje, ki mo~no vpliva na posameznikovo zdravje in `ivljenje, vendar ni nadomestilo za medicinsko pomo~. ^e imate kake psihi~ne ali mentalne te`ave ali pa te`ave z alkoholom ali drogo, vam uporabo te zgo{~enke odsvetujemo

Cena: 16,27 € (3.900 SIT)

Cena: 16,27 € (3.900 SIT)

NADANGEL CHAMUEL

TEMPELJ ZDRAVJA Zdravilne energije, ki jih v meditaciji na tej zgo{~enki vodi nadangel Rafael, vam pomagajo o~istiti in uravnote‘iti avro. S preobrazbo negativne energije pride do zdravljenja na fizi~nem telesu, kot je za posameznika v danem trenutku najbolje. Po meditaciji boste ponovno lahko ob~utili spro{~enost, notranji mir in harmonijo. Cena: 16,27 € (3.900 SIT)

Zdravilne energije, ki jih v meditaciji na tej zgo{~enki vodi nadangel Chamuel, vam pomagajo o~istiti in uravnote‘iti sr~no ~akro, da la‘je opustite negativna ~ustva ter ponovno za~nete ljubiti sebe in druge. Va{i odnosi z okolico se bodo popravili in la‘je boste naredili potrebne spremembe v va{em ‘ivljenju. Cena: 16,27 € (3.900 SIT)

Kako naro~amo? Izbrani izdelek naro~imo po telefonu (med 8. in 15. uro): 01/549 17 92 ali 051/307 777, faksu: 01/230 16 27; e-po{ti: ara@zalozba-ara.si ali pisno na naslov: Ara zalo‘ba, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Vsi naro~niki na revijo Misteriji imajo 10 % popusta. Pla~ilo po povzetju. Po{tnino pla~a kupec. Po{iljatelj jam~i, da bodo kupci prejeli izdelke, tudi steklene, nepo{kodovane. ^e z izdelkom niste zadovoljni, denar vrnemo. Reklamacije upo{tevamo v osmih dneh od dneva odpo{iljanja. Cene v evrih so prera~unane po centralnem paritetnem te~aju 1 € = 239,640 SIT.

30 - JANUAR 07 -

‘epu srajce in {e kje. Tako kot vsak kremenov kristal si tudi angel~ka lahko programiramo, da vibrira v frekvencah, ki jih potrebujemo. K angel~ku je prilo‘en mo{nji~ek, pa tudi navodila, kako je mogo~e angel~ka najprej o~istiti tujih energij in ga potem programirati glede na svoje ‘elje in potrebe. Angel~ek iz kremena je tudi odli~no darilo. Vsak angel~ek je unikat. Cena: 15,86 € (3.800 SIT)

MERILEC STRESA Merilec stresa je kartica z vdelanimi teko~imi kristali, ki menjajo barvo ob spremembah temperature na{e ko‘e. Ko na kartico pritisnemo prst in ga nekaj ~asa dr‘imo, dobljena barva poka‘e raven stresa. ^rna barva razodeva stres, rde~a napetost, zelena umirjenost in modra spro{~enost. 2,88 € 690 SIT


Dr. Batmanghelidj meni, da je pomanjkanje vode lahko vzrok bolezenskih te‘av

Voda za zdravje

STRES IN DEPRESIJA Strokovnjaki ocenjujejo, da dvajset odstotkov Evropejcev kdaj v ‘ivljenju do‘ivlja simptome depresije, ki presegajo zgolj hudo potrtost. Za ve~ino ljudi so ti simptomi le prehodna nev{e~nost, ki jo zlahka premagajo. Nekaterim pa se vendarle ne uspe spopasti s svojimi bojaznimi, tesnobo in jezo, zato morajo poiskati zdravni{ko pomo~. Zdravnik obi~ajno predpi{e zdravila, ki pa imajo lahko neprijetne stranske u~inke. V~asih prizadeto osebo tako otopijo, da ne znajo prisluhniti ne sebi ne drugim. Po mnenju dr. Batmanghelidja so zunanji znaki stresa, kot so tesnoba, ob~utek negotovosti, bojazen in druge

Z zdravljenjem, pri katerem je treba popiti {est do osem kozarcev vode na dan, je ameri{ki zdravnik uspe{no ozdravil ve~ tiso~ bolnikov. trajne ~ustvene te‘ave, posledica pomanjkanja vode, kar dramati~no vpliva na dogajanja v mo‘ganih. Mo‘gani za svoje delovanje uporabljajo elektri~no energijo. Ta temelji na energiji vode, ki jo ustvarja osmotski tok vode skozi celi~ne membrane, podobno

kot se ustvarja energija na zajezeni reki. ^e je telo izsu{eno in je dotok vode v celice omejen, se v mo‘ganih ustvarja manj energije, zaradi ~esar so prizadete vse tiste mo‘ganske dejavnosti, ki so od te energije odvisne. Pojavijo se zunanji znaki, ki jih opisujemo kot depresijo. Ta lahko vodi v sindrom kroni~ne utrujenosti, stanje ekstremnega stresa, za katerega je zna~ilna dolgotrajna utrujenost, {ibkost in apatija, prizadeta oseba pa ni sposobna ‘iveti normalnega ‘ivljenja. Po zau‘itju zadostne koli~ine vode se bo stanje kroni~ne utrujenosti bistveno izbolj{alo.

VISOK KRVNI TLAK Kadar je telo izsu{eno, se mora spopadati z enakimi izzivi kot v primeru stresa, ko organizem prepozna nevarnost in spro‘i alarm: izlo~ati za~ne stresne hormone. Dva izmed njih, vazopresin in renin-angiotenzin, sta odgovorna za odziv telesa na pomanjkanje teko~ine. Vazopresin pomaga ohranjati ravnovesje vode v telesu, skrbi predvsem za zadostno koli~ino vode v krvi. Kadar ta pade pod normalno vrednost, vazopresin poskrbi, da se nekatere kapilare skr~ijo in tako potisnejo vodo v tiste celice, ki jo potrebujejo. Tudi sistem reninangiotenzin se aktivira, kadar je volumen teko~in v telesu premajhen. Spodbuja absorpcijo soli, na katero se ve‘e voda, kar omogo~i, da voda zastaja v telesu. Dokler koncentracija vode in soli Foto J. Vetrovec

K

o je dr. Fereydoon Batmanghelidj pred dvajsetimi leti enemu od svojih bolnikov z razjedo na ‘elodcu svetoval, naj pije ve~ vode, je bolnik nasvet upo{teval in ozdravel. Po tem za~etnem uspehu je Batmanghelidj s svojo kontroverzno metodo zdravljenja z vodo, pri kateri je treba popiti najmanj {est do osem kozarcev vode na dan, uspe{no ozdravil {e ve~ tiso~ bolnikov. Po mnenju dr. Batmanghelidja je pomanjkanje vode v telesu lahko vzrok za {tevilne bolezenske te‘ave. Iz njegove knjige Voda za zdravje in ‘ivljenje povzemamo opis zdravljenja nekaterih bolezni.

-

JANUAR

07 -

Misteriji 31


V ODA

ZA ZDRAVJE

ni spet uravnove{ena, ostajajo ‘ile v telesu zo‘ene, zaradi ~esar pride do povi{anega krvnega tlaka – hipertenzije. Visok krvni tlak je torej obrambni mehanizem, s katerim se telo prilagaja na pomanjkanje vode. Krvni obtok deluje tako, da ve~ kri usmeri v podro~je, kjer je v dolo~enem trenutku najbolj potrebna. Kadar jemo, na primer, prite~e ve~ krvi v prebavila, kapilare v drugih delih telesa pa se zo‘ijo. ^e ne pijemo dovolj teko~in, da bi zadostili vsem potrebam telesa, se nekatere celice izsu{ijo, nekatere kapilare in krvne ‘ile pa zaprejo, da bi omogo~ile u~inkovito delovanje krvnega obtoka drugod po telesu. V primeru izsu{itve si vzame telo kar 66 odstotkov vode iz notranjosti celic, 26 odstotkov iz okolice celic, 8 odstotkov pa iz krvi. Ne glede na to kako so z vodo preskrbljene posamezne celice ostaja sestava krvi normalna, tako da ‘ivljenjsko pomembni deli telesa prejmejo vsa pomembna hranila. Visok krvni tlak danes pogosto zdravijo z diuretiki, zdravili, ki spremenijo naravno ravnovesje teko~in in soli ter red~ijo urin. Povzro~ijo namre~, da se skozi ledvice izlo~a ve~ vode in elektrolitov, zlasti soli. Tak na~in zdravljenja zvi{anega krvnega tlaka pa je povsem zgre{en, saj izsu{itev (dehidracijo) le {e pove~a. Najbolj{i naravni diuretik je voda. ^e bi osebe z visokim krvnim tlakom postopoma pove~ale vnos vode in tako proizvedle ve~ urina, jim ne bi bilo treba ve~ jemati diuretikov, izginila bi tudi zabuhlost ali oteklost, klasi~ni simptom hipertenzije, teko~ina, ki se zadr‘uje v telesu in je polna toksinov, pa bi se s pomo~jo ve~jih koli~in vode izlo~ila.

HOLESTEROL Povi{ane vrednosti holesterola v krvi so znak, da so telesne celice razvile obrambni mehanizem proti osmotskemu pritisku krvi, ki povzro~a, da iz celi~nih membran uhaja voda. Povi{an holesterol je tudi znak, da koncentrirana kri ne

32 - JANUAR 07 -

more sprostiti dovolj vode, ki bi vstopila skozi celi~no membrano in omogo~ila normalno delovanje celice. Holesterol je kot nekak{na naravna »glina«, ki po tem, ko zalije prazne prostore celi~ne membrane, naredi celico neprepustno za prehajanje vode. V ‘ivih celicah z jedrom je holesterol tisti dejavnik, ki uravnava prepustnost celi~ne membrane za vodo. V celicah brez jedra pa so ma{~obne kisline, gradniki celi~ne membrane, tiste, ki celici omogo~ajo pre‘ivetje, kadar jim primanjkuje teko~ine. Prekomerno nastajanje in kopi~enje holesterola je le del naravne obrambe, s katero telo ‘eli zavarovati svoje celice pred izsu{itvijo.

sko veliko energije. Za njeno obnavljanje potrebuje krvni sladkor, ki nastaja med presnovo hrane. Kadar mo‘gani ocenijo, da jim primanjkuje energije za nemoteno delovanje, spro‘ijo ob~utke lakote in ‘eje. Vendar pa veliko ljudi signalov ‘eje ne prepozna vse do takrat, ko imajo ‘e popolnoma izsu{ena usta, oziroma znamenja pogosto zamenjajo z znamenji lakote. Mnogi ljudje s prekomerno telesno te‘o shuj{ajo, ~e pred obrokom pijejo vodo. Na ta na~in namre~ lo~ijo ob~utek ‘eje od ob~utka lakote in se ne prenajedo, da bi pote{ili potrebo po teko~ini. Le pribli‘no 20 odstotkov zau‘itih kalorij prispe v mo‘gane, preostanek – ~e ga ne porabijo mi{ice – se shrani.

DEBELOST

ASTMA IN ALERGIJE

Voda ima zelo pomembno vlogo tudi v procesu presnove. Prav pomanjkanje vode v telesu je pogost razlog za stanja, kot so zgaga, pepti~ni ulkus in kolitis. Mo‘gani so edini organ v telesu, ki se ne ustavi niti za trenutek in je neprenehoma v pogonu. Za to porabi neznan-

Kadar je telo izsu{eno, za~nejo mo‘gani proizvajati ve~ histamina, ki poskrbi za ohranjanje ravnovesja teko~in in soli v telesu. Dokazano je, da imajo astmatiki v plju~ih pove~ane vrednosti histamina in da je prav ta tisti, ki uravnava kr~enje bronhialnih mi{ic. Plju~a so del telesa, kjer telo z izhlapevanjem izgublja veliko vode. Zo‘enje dihalnih poti pod vplivom histamina poskrbi, da med dihanjem iz plju~ izhlapi manj vode – gre torej za preprost mehanizem ohranjanja telesnih vodnih rezerv. Histamin igra pomembno vlogo tudi v imunskem sistemu, ki nas varuje pred virusi, bakterijami in drugimi mikrobi. Kadar smo izsu{eni, se proizvodnja histamina pove~a, to pa ima za posledico aktivacijo drugih podrejenih sistemov za uravnavanje vode v telesu, prostaglandina in kinina, ki pa imata tudi vnetni u~inek na dihalne poti in o‘ilje. Dr. Batmanghelidj s svojimi nasveti nima namena odvrniti bolnikov od zdravljenja, ki jim ga je predpisal njihov zdravnik. Njegovo sporo~ilo je preprosto – poizkusite, ni~esar ne morete izgubiti. Foto L. Z. R. M.

D


Iz zapiskov Antona Zba{nika, ki je ugnal raka prostate

Kopeli, kisik, ~aji, dieta

^AJ IZ KRVAVEGA MLE^NIKA ^aj iz krvavega mle~nika kuhamo skoraj eno uro, da deciliter do dva decilitra povreta. Zavremo vodo in v to posodo polo‘imo {e drugo manj{o posodo z vodo. V zgornji posodi kuhamo ~aj. Za deciliter vode potrebujemo kavno ‘li~ko zeli{~a in ga kuhamo tako dolgo, da voda ne izpari na pol decilitra. Od tega spijemo trikrat na dan po dve ju{ni ‘lici. Krvavi

Antonu je svetovala Belorusinja Tamara, ki je znanje pridobila od babice, zeli{~arke. mle~nik sicer velja za strup in ga ne smemo u‘ivati v velikih koli~inah. Kura traja 21 dni. Ponovimo jo enkrat na leto.

RECEPT ZA MAKOVO OLJE Priprava makovega olja: skuhamo 250 mililitrov, ~etrt litra zrelega maka (sestavina proti raku) in 250 mililitrov lanenega olja. To po~asi kuhamo, ohladimo in precedimo. Nato 250 mililitrov korenin gozdnih jagod kuhamo v posodi s pol litra belega vina tako dolgo, da ostane 125 mililitrov teko~ine. Precedimo in ohladimo. Drobno naribamo koren~ek v taki koli~ini, da dobimo 375 mililitra koren~kovega soka in sok v posodi kuhamo tako dolgo, da se zgosti. V 125 mililitra vrele vode dodamo dve veliki ‘lici cvetov {ipka in pustimo stati sedem do deset minut. In potem pride poglavitno. Vse sestavine, ki smo jih pripravili, zdru‘imo skupaj in pome{amo. Trideset minut pred u‘ivanjem tega pripravka mora bolnik popiti kozarec mleka. Zdravilo jemljemo v ~asovnem intervalu ene ure po eno jedilno ‘lico. Pri naslednjih obrokih postopno pove~ujemo interval do dveh ur in pol. Pred vsakim obrokom spijemo manj{o koli~ino mleka, pred uporabo pa sestavino zdravila vedno preme{amo.

^AJI PROTI RAKU Zeli{~a zoper raka so baldrijan, preslica, koruzni laski, ognji~, drobnocvet-

Foto J. Vetrovec

V

decembrski {tevilki Misterijev je Anton Zba{nik* iz Ko~evja povedal, da je raka na prostati ugnal, ~eprav mu zdravniki niso, glede na metastaze na kosteh, dajali kakega upanja. Povedal je, da je poskusil vse, za kar je zvedel da mu utegne pomagati. Telo je razstrupljal s kopanjem stopal s pomo~jo naprave, ki je pri nas znana kot Situla A detox 3500 Medical. Nad pomo~jo s kisikom se je tako navdu{il, da si je kisikovo komoro postavil kar doma in jo sedaj oddaja tudi drugim bolnikom. Ob vsem tem pa je pil ~ajne me{anice in se dr‘al diete. Ker je njegova pripoved, mo{kih z bolno prostato je pa~ veliko, vzbudila veliko zanimanje, smo ga {e enkrat natan~neje povpra{evali o ~ajih. Pitje ~ajev in spremembo v prehrani mu je svetovala Tamara Gala iz Belorusije, ki v Ljubljani, oziroma sedaj na Brezovici, vodi terapije v kisikovi komori. »Tamara je dobila znanje od babice, ki je bila zeli{~arka,« ve Anton, ki je po Tamarinih nasvetih {tirinajst dni kuhal eno me{anico ~ajev, pripravljeno iz {tirih razli~nih vrst zeli{~, nato pa jih je zamenjal z drugimi. Vse svoje po~etje je vestno zapisoval in recepte ljubeznivo odstopil za objavo.

Anton Zba{nik se je iz bolnika prelevil v zdravilca.

ni vrbovec, pti~ja dresen, kopriva, zlata rozga, bela omela, glog, trpotec, {entjan‘evka, limonina meta, ‘ajbelj, pelin s korenino in krvavi mle~nik. Po najve~ {tiri vrste zeli{~ zme{amo skupaj, skuhamo ~aj in ga u‘ivamo teden do {tirinajst dni. Nato pripravimo novo me{anico ~ajev. ^aje pripravimo kot poparek, ki naj stoji deset minut. Nalijemo ga v dvolitrsko termovko in ga po po‘irkih pijemo ~ez dan. Na dan popijemo pribli‘no liter in sedem do osem decilitrov ~aja. (Anton preventivno {e vedno pije ~aje, zdaj mu za dva dni zadostuje dvolitrska termovka.)

PELINOV ^AJ Pelinov ~aj je pri boju zoper raka nepogre{ljiv. Pelin s korenino vred posu{imo in zre‘emo na majhne ko{~ke. V dva decilitra hladne vode damo {~epec pelina in pustimo vreti toliko ~asa, da iz * 041/440 656

-

JANUAR

07 -

Misteriji 33


KISIK ,

~ AJI ,

DIETA

Foto J. Vetrovec

KOPELI ,

Na policah v kuhinji imajo posebno mesto steklenke z zeli{~i za ~aje.

dveh decilitrov dobimo deciliter. Zjutraj na te{~e spijemo dva po‘irka. Pelinov ~aj lahko skuhamo za dva dni skupaj. Kura s pelinovim ~ajem traja 21 dni.

ZELENJAVNI SOKOVI Pijmo vsak dan sok iz rde~e pese in koren~ka. Zme{amo in precedimo sok prek gostega cedila, da ne vsebuje vlaken, ki hranijo raka.

Priporo~ljivo je redno piti tudi sok iz rde~e pese, vsak dan deciliter in pol.

rabljamo naslednja zeli{~a: krvavi mle~nik, kamilico ali ognji~.

ALOJA VERA

STROGA DIETA

Pri raku na prostati je priporo~ljivo deset do dvanajst dni zau‘iti zjutraj na te{~e 30 minut pred obrokom dva centimetra lista aloje vere. List utrgamo – star naj bo ve~ kot dve leti – in ga pet dni hranimo v hladilniku. Namesto lista lahko uporabljamo tudi sok aloje. Potem mesec dni pijemo ~aj iz krvavega mle~nika, nato pa {tirinajst dni u‘ivamo aloja vero. Vse skupaj traja dva meseca in 24 dni.

Brez stroge diete pri zdravljenju raka na prostati ne gre. Anton je z jedilnika ~rtal vsa ‘ivila, ki vsebujejo cink. Rak na prostati se namre~ {iri, ~e je v ‘ivilih navzo~ cink, ki spodbuja obnavljanje mo{kih spolnih hormonov. Mo{ki spolni hormoni pa hranijo raka. Anton je u‘ival predvsem zelenjavo – brokole, koren~ek, rumeno kolerabo, bu~ke, kumare, listnati ohrovt, mehko zeleno solato, stro~ji fi‘ol, cveta~o, ~ebulo, brsti~ni ohrovt, rde~o peso, koprc, brinje, rabarbaro. Od ‘it je u‘ival samo oves. Na seznamu prepovedanih ‘ivil je bil tudi paradi‘nik. Vse jedi naj bodo kuhane ali du{ene, pripravljene s ~im manj ma{~obe. Od za~imb so dovoljeni mu{kat, timijan, peter{ilj, zelena, prepovedane pa vse peko~e za~imbe. Za bolj{e delovanje prostate u‘ivamo bu~na semena in cvetni prah. Vsak dan zau‘ijemo kavno ‘li~ko medu Endovital.

KLISTIR Trikrat na teden naredimo klistir za razstrupljanje telesa. Za klistir potrebujemo 100 mililitrov kipe~e vode, ki naj povre na 50 mililitrov in jo ohladimo vsaj na 38 stopinj Celzija, da jo lahko uporabljamo za ~revo. Za poparek upo-

Foto J. Vetrovec

SLADKA PRIBOLJ[KA

Kisikova komora je Antonova velika zaveznica.

34 - JANUAR 07 -

Za krepitev telesa u‘ivamo sladke krep~ilne kroglice. Potrebujemo pol kilograma olupljenih in nepra‘enih bu~nih semen, ki jih zmeljemo in zme{amo s teko~im medom. Na hitro naredimo kroglice in jih damo v stekleno posodo v hladilnik. Vsak dan v ustih raztopimo po eno kroglico in sicer na te{~e trideset minut pred jedjo. Tako ponavljamo vsak dan pribli‘no 20 dni, dokler kroglic ne zmanjka. Za drug pribolj{ek potrebujemo 300 gramov le{nikov, 300 gramov suhih sliv, 600 g orehovih jedrc, sok limone, 500 gramov rozin (kdor lahko, Anton jih ni smel dodati zaradi obolenja trebu{ne slinavke) in dve veliki ‘lici naravnega medu. To zmeljemo v me{alniku ali z roko zme{amo z medom in napravimo kroglice. Ali pa preprosto potla~imo maso in jo shranimo v posodo v hladilnik. Pojemo eno ‘li~ko na dan za ve~jo ~ilost telesa. Andreja Paljevec

D


-

JANUAR

07 -

Misteriji 35


Zdravljenje z vinom pri vro~icah, nefritisu, edemih, krvnem tlaku …

Vino zoper staranje R

de~e vino premaguje biolo{ke mehanizme staranja, pomaga ohranjati mladost. Poleg tega vsebuje snovi, ki lahko prepre~ujejo nastanek tumorjev, zlasti na ~revesu in prostati. To pa {e ni vse: skupina raziskovalcev z Univerze v Milanu je dokazala, gre za nesporno svetovno novost, da lupina rde~ega grozdja za petdeset odstotkov zmanj{uje vnetja na plju~ih, ki jih povzro~a kajenje. Profesor Stefano Centanni in profesor Pierachille Santus, oba docenta za pnevmologijo na Univerzi v Milanu, pravita, da je ‘e dolgo znano, da rde~e vino vsebuje antioksidantske snovi. Prav zato so se odlo~ili omenjene u~inke preizkusiti na primerih kroni~nega vnetja plju~, tako imenovane bronhopnevmopatije, ki prizadene predvsem kadilce. Kot vemo, kajenje zaradi prisotnosti {tevilnih snovi, med katere sodijo tudi prosti radikali kisika, povzro~a na plju~ih oksidacijski stres. Raziskovalci so poizkusno izdelali pastile iz lupine rde~ega grozdja, za katero je znano, da vsebuje antioksidantske snovi. Bolnikom, ki so se zdravili s klasi~nimi bronhodilatatorji in antiinflamatoriki, so predpisali po tri pastile na dan. Rezultati so bili ve~ kot zanimivi: klini~ni preizkus je pokazal, da so se plju~na vnetja, ki jih je povzro~ilo kajenje, zmanj{ala za petdeset odstotkov. Raziskovalci iz Milana so podatke preizkusa posredovali eni najbolj presti‘nih mednarodnih revij s tega podro~ja, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, ki jih je takoj predstavila {ir{i mednarodni znanstveni skupnosti.

AMPELOTERAPIJA Medtem pa je ‘e nastala nova oblika zdravljenja, ki ji pravijo ampeloterapija. Izraz ampelos prihaja iz stare

36 - JANUAR 07 -

gr{~ine, kjer je pomenil trto. Terapija pomaga pri premagovanju vro~i~nih stanj, nefritisu (vnetju ledvic), edemih, motnjah v zvezi z visokim krvnim tlakom in ko‘nih obolenjih. Zdi se da ima metoda blagodejne u~inke tudi na ko‘o, saj pomaga pri celulitu. Novice bodo razveselile predvsem predstavnice ne‘nej{ega spola, ki se spopadajo s to ve~no nadlogo. Ampeloterapija, ki se je rodila v Franciji, si je ‘e utrla pot v svet. Metoda, ki poteka pod zdravni{kim nadzorom, temelji na uporabi grozdja. Tako kot se pri

Ampeloterapija je nova oblika zdravljenja, ki temelji na vinu; med drugim pomaga pri vnetju ledvic, edemih, visokem krvnem tlaku, ko‘nih obolenjih. raznih drugih metodah zdravljenja uporabljata zdravilna voda ali blato (fango obloge), je pri ampeloterapiji zdravilna u~inkovina grozdje.

STARANJE UPO^ASNJUJE RESVERATROL Ameri{ka {tudija, ki jo je na bostonski univerzi Harvard opravil profesor David Sinclair, je ugotovila, da ima za u~inke proti staranju najve~je »zasluge« tako imenovani resveratrol. Profesor Silvio Garattini, priznani italijanski farmakolog in strokovnjak svetovnega slovesa, dodaja, da gre za molekulo iz skupine flavonoidov, ki so v lupini rde~ega grozdja. Ker ima resveratrol {tevilne pozitivne u~inke na celice, ‘e razmi{ljajo, ~e bi iz njega lahko izdelali pravo zdravilo. Vedo na primer, da zmanj{uje sprijemanje krvnih plo{~ic, tako kot aspirin, u~inkoval pa naj bi tudi proti tumorjem. Resveratrol prav tako zavira delovanje molekule azoksinetan, ki je odgovorna za nastanek tumorjev na ~revesju. Farmakologi ‘e prou~ujeFoto Ian Britton


VINO

smelo presegati pol litra na dan. Nadzor nad u‘ivanjem alkohola {e posebej velja za mlade.

RECEPT ZOPER CELULIT Z rde~im vinom je mogo~e omiliti celulit. Recept je naslednji: Vzamemo steklenico kakovostnega rde~ega vina (po mo‘nosti naj bo staro najmanj pet let in obvezno v temni steklenici) in vanjo nakapljamo po 50 kapljic tinkture divjega kostanja in rjavih morskih alg ter 20 kapljic br{ljanove tinkture. Pustimo namo~eno 8 dni, precedimo in shranimo na hladnem. Nekaj slojev gaze namo~imo v pripravljeno teko~ino in polo‘imo na prizadeta mesta. Pustimo u~inkovati najmanj 30 minut.

[^ITI PROSTATO Glede terapevtskih lastnosti flavonoidov velja omeniti tudi {tudijo ekipe ra-

Knjiga za vso dru`ino

POMAGAJTE SI SAMI

KAKO PREPOZNAMO NAJBOLJ[E Strokovnjaki so sestavili nekaj zlatih pravil za prepoznavanje dobrega vina. Prva faza prepoznavanja dobrega rde~ega vina obsega tri podro~ja: ~vrstost, ravnovesje, celovitost. ^vrstost – Lahko je nizka, srednja ali visoka – glede na videz, vonj in okus vina. ^e je vino na pogled rubinaste barve, je ~vrstost nizka. Pri srednji je vino bolj intenzivno rde~e, visoka ~vrstost pa pomeni, da je vino motno rde~e. Zelo malo vonja razodeva nizko, diskreten vonj srednjo in mo~an vonj visoko ~vrstost. Malo okusa pomeni nizko, precej okusa srednjo, mo~an okus pa visoko ~vrstost. Ravnovesje – ^e je vino na pogled ognjenega odtenka, je njegovo ravnovesje nizko, odtenki vi{nje in bordo pomenijo srednje, odtenki jaj~evca ali ~rnkasti pa visoko ravnovesje. Celovitost – Nizka je, ~e ima vino ope~nat ali oran‘en odtenek; srednja, ~e je odtenek ne‘no oran‘en, visoka pa, ~e so odtenki mo~no vijoli~ni. Ne~ist, karamelen ali ‘veplen okus pomeni nizko celovitost, sve‘ okus srednjo, visoko celovitost pa imajo vina izjemno ~istega in sve‘ega okusa. Foto Zereshk

jo, kako bi resveratrol uporabili kot kemoterapevtik, ~eprav zaenkrat {e ne morejo z gotovostjo potrditi, ali bo zares u~inkoval kot pravo zdravilo. Vendar profesor izrecno opozarja, da se moramo kljub vsem opravljenim {tudijam in poizkusom zavedati, da gre za rde~e vino, torej ‘ivilo, ki vsebuje alkohol. U‘ivanje slednjega pa nikakor ne bi

»Mei«, perzijsko vino, je imelo ve~ kot tiso~ let osrednje mesto v perzijski poeziji, ~eprav islam alkohol sicer strogo prepoveduje. (Perzijska `enska nataka vino, 17. stol., stenska slika v pala~i Chehel Sotoun v Isfahanu, Iran)

ZOPER STARANJE

ziskovalcev iz Bethesde v Marylandu v ZDA, ki je bila objavljena v International Journal of Cancer in pravi takole: »U‘ivanje ‘e zelo majhnih koli~in rde~ega vina lahko {~iti pred tumorji na prostati.« Klini~ne raziskave so {e vedno v teku in z zanimanjem pri~akujemo njihove rezultate. An. T. P.

D

V knjigi so opisane preproste tehnike, za katere ne potrebujemo nobenega posebnega daru, saj jih nosimo v sebi. Z njimi se zdravimo in si laj{amo bole~ine ter dopolnjujemo zdravljenje, ki nam ga predpi{e zdravnik. Ob uporabi teh zdravilskih tehnik sprevidimo, kaj lahko pri sebi obvladujemo, ~esa se moramo o sebi {e nau~iti in kaj naj spremenimo, da bi postali bolj zdravi na vseh ravneh: ~ustveni, duhovni in fizi~ni. Ameri{ki avtor je zasnoval priro~nik na podmeni, da ve~ino fizi~nih obolenj povzro~ajo blokirana ~ustva in ~ustva, ki nas iz~rpavajo in tako ustvarjajo pogoje, da smo za bolezni dovzetnej{i. Priro~nik za zdravilce je natisnjen v formatu 14 x 21 cm, ima 256 strani in ga je mogo~e kupiti v vseh knjigarnah po 16,27 € (3.900 SIT). ARA zalo`ba d.o.o., Cigaletova 5, 1000 Ljubljana; tel.: 01/431 20 25; 051/307 777

-

JANUAR

07 -

Misteriji 37


38 - JANUAR 07 -


Vloga kemijskih elementov v ~love{kem organizmu (4)

Bor ^e boste to formulo videli {e z dodanimi O in H, potem najbr‘ prebirate formulo hidrata ali po doma~e mokre soli. Zgodovina uporabe bora in njegovih spojin je enako raznolika kot njegova porazdelitev. Prebivalci tur{kega podro~ja so boraks ‘e v davnih ~asih prodajali Egip~anom, ki so ga v kombinaciji z drugimi solmi uporabljali za balzamiranje mumij. Kitajci so ga vozili s Tibeta, da so glazirali svojo znamenito keramiko, Rimljani pa so z njim izbolj{evali lastnosti izdelkov iz stekla. Hvalili so ga arabski alkimisti in do poznega srednjega veka je bil boraks znan kot izredno gnojilo.

Da bor ni za ~loveka `ivljenjsko pomemben element – je to zabloda znanosti, slaba {ala ali kaj tretjega? vzhoda, kjer se mu po perzijsko re~e burah, kar pomeni bel, arabsko buraq in tur{ko – bor. Kaj ima skupnega tur{~ina in bor? Ko je stvarnik razdeljeval bor po tem planetu, je spet pokazal izredno dober smisel za humor. Dve tretjini svetovnih zalog bora je namre~ dodelil Turkom. Drugo najve~je nahajali{~e je pripadlo Ameri~anom, ve~ino preostanka bora pa so dobili ^ilenci in Tibetanci. Nekaj malega je pripadlo tudi na{im sosedom Italijanom.

HIT V SVETU PRALNIH PRAŠKOV

EGIP^ANI SO GA UPORABLJALI ZA MUMIJE

Foto splet

Ve~ina za uporabo primernega bora je v naravi v obliki belega prahu, imenovanega boraks. Kemijsko je to spojina bora, natrija in kisika, ali kraj{e Na2B4O7.

Zanimivo je, da so v tabeli periodnega sistema vse kovine razvr{~ene na levi strani diagonale, ki jo tvorijo metaloidi, na desni strani od nje pa so nekovine.

Bor je bil spoznan za kemijski element leta 1824, vendar je bila znanost {e premalo razvita in je preteklo {e kar nekaj vode preden so ga leta 1909 izolirali v ~isti obliki. Od tu je {lo boru le {e navzgor. Ker je odli~en emulgator oziroma omogo~a, da se ma{~oba zve‘e z vodo, je bil hit v svetu pralnih pra{kov. Ljudje, ki so se slikali z borom, so o~itno po fotografiji dale~ prilezli. Ja, prav do vrha … Danes najdemo bor v vsakem jedrskem reaktorju, kjer s svojo zmo‘nostjo absorbiranja nevtronov kroti jedrsko reakcijo. Uporablja se v najfinej{ih jeklenih litinah, iz njega izdelujejo opti~na vlakna in le katera gospodinja nima doma steklene posode iz borosilikatnega stekla za pripravo prazni~ne pe~enke.

-

JANUAR

07 -

Misteriji 39

Foto splet

M

esec je naokrog in spet smo pri na{i lestvici naj-elementov periodnega sistema. Na ~etrtem mestu je {e vedno strupeni sladki berilij, katerega pa bomo zaradi njegove strupenosti in nepotrebnosti v organizmu izpustili iz ~asopisa o zdravju. Sicer najnovej{e raziskave nakazujejo, da bi lahko v majhnih koli~inah prepre~eval osteoporozo, vendar so raziskave skope in tako zainteresirani posamezniki odvisni od svoje iznajdljivosti. Danes si bomo ogledali bor, ki zaseda peto mesto med najpopularnej{ih 117. Bor {tejemo med metaloide. Ime metaloid prihaja iz gr{~ine; metalos pomeni »kovina«, eidos pa »podoben«. Metaloidov je sedem in ~e pogledate na periodni sistem, so ozna~eni takole: B, Si, Ge, As, Sb, Te, Po. ^e pogledate {e natan~neje, boste videli, da so vse kovine na levi strani diagonale, ki jo v tabeli tvorijo metaloidi, na desni strani pa boste na{li nekovine. Metaloid ima, ko govorimo o spajanju kemijskih vezi, lastnosti tako kovine kot nekovine. Ime bor prihaja iz de‘el Bli‘njega


B OR

Naj najprej poudarim, da bor ne sodi med za ~loveka pomembne elemente. Po doma~e povedano – uradno ga ne potrebujete. Morda se bo ~ez kako desetletje to spremenilo in bomo vsi potrebovali na{o dnevno koli~ino bora, saj je minilo ‘e kar nekaj let od pobude z ministrstva za kmetijstvo ZDA, da se bor prepozna kot nujen za ~loveka in njegovo pomanjkanje v prehrani kot ~loveku {kodljivo. Raziskave, na katerih temelji ta predlog, so meritve mo‘ganske aktivnosti. Ljudje, ki so jim v raziskavi iz hrane izlo~ili bor, so imeli v mo‘ganih veliko ve~ja podro~ja z nizkimi frekvencami. Sorazmerno s pomanjkanjem bora je upadala dejavnost mo‘ganskih valov alfa. Mnogi bralci izvajate razli~ne oblike meditacije in ve~ina vas pozna njen namen – sinhroniziranje mo‘ganskih polovic in doseganje ~im ve~jega podro~ja aktivnosti valov alfa. Ti so klju~ kreativnosti, sposobnosti u~enja in vpogleda v skrivnosti vesolja. Glede na slike elektroencefalografa se lahko od vsega tega kar poslovite, ~e so va{i mo‘gani la~ni bora. Na zunaj se taka borovo neurejena mo‘ganska slika ka‘e kot slab{a motori~na koordinacija, slab{e kratkoro~no in dolgoro~no pomnjenje ter zmanj{ana pozornost, zaznava in prepoznava. Simptomi so izredno podobni zastrupitvi s te‘kimi kovinami ali dolgotrajni splo{ni podhranjenosti.

BOREC PROTI OSTEOPOROZI Dognane pa so bile {e druge va‘ne lastnosti bora. Je izredno pomemben regulator metabolizma kalcija in magnezija. Ljudje, ki so jemali borov prehranski dodatek, so imeli veliko manj{e izlo~anje kalcija in magnezija v urinu. ^eprav bor zmanj{a koli~ino izlo~enega kalcija, pa obenem ~ude‘no zmanj{a tudi koli~ino kalcija v plazmi, kar zlasti blagodejno ob~utijo tisti, ki trpijo za previsokim sr~nim utripom. Bor tako pomaga telesu zadr‘ati magnezij in pospraviti kalcij tja

40 - JANUAR 07 -

kjer je najbolj potreben – v kosti. V svetu ‘e dobiva sloves stra{nega borca proti osteoporozi. Mehanizem delovanja na kalcij gre najbr‘ iskati v borovi sposobnosti emulgiranja. To je pomembno glede na to, da je kri sestavljena predvsem

Foto splet

BOR V NA[EM TELESU

Ve~ina za uporabo primernega bora je v naravi v obliki boraksa.

iz vode, D vitamin, ki pogojuje sprejem kalcija v kosti, pa je topen le v olju. Kri z zadostno koli~ino bora lahko nosi ve~je {tevilo v ma{~obi topnih substanc. V ma{~obi pa so topni tudi spolni in {e nekateri drugi hormoni. Zato tudi ne presene~a dejstvo, da se je ‘enskam, katerim se je ‘e prenehalo dogajati po ‘enski navadi, dvignila raven dobrega za{~itnega estradiola, ko so prehrani dodale nekaj miligramov bora. Tudi mo{ki lahko u‘ivamo blagodejne u~inke petega elementa, saj naj bi bil ravno ta odlo~ilen pri metilizaciji sicer neaktivnega hidroksitestosterona v aktivno 2-metoksi obliko, ki dela razliko med de~kom in mo{kim. Raziskave ka‘ejo tudi, da je bor nujen za smrtonosni strel aktivnega kisika, ki ga sprostijo bele krvni~ke ob stiku s tujimi mikroorganizmi. Ljudje, ki ‘ivijo v z borom bogatih krajih, imajo po svetovnih raziskavah do sedemdesetkrat manj{o mo‘nost obolenja sklepov, imenovanega artritis. Bor v uradni medicini najdemo v obliki borove kisline. Blaga raztopina se uporablja za spiranje o~i, ust in opeklin. Deluje kot blago razku‘ilno sredstvo,

predvsem pa jo zelo slabo prena{ajo glivice. Zato se borovo kislino nana{a med prste in na vztrajne glivice, ki ‘ivijo v nohtu. V raztopini kot obkladek zmanj{uje otekanje in bole~ino. Izotop bora B10 se zadnje ~ase uporablja za precizno uni~evanje rakavih tumorjev, saj ‘e majhna ne{kodljiva doza termi~nih nevtronov izzove spro{~anje ozko lokalno omejenega alfa sevanja v tumor.

VSEBNOST V PREHRANI ^e se boste podali na lov za vsakdanjim borom, vam izdam skrivnost. V svetu ro‘ je bor ‘ivljenjskega pomena in ro‘e brez bora ne dose‘ejo stopnje cvetenja, njihova stebla pa so izredno krhka. Le ena je rastlin, ki bora nima fiksiranega v svojem tkivu. To je sliva. Slive so nabito polne bora, ne glede na to ali so sve‘e, suhe, s pe{ko ali brez. ^e{pljev kompot je ~udovita re~, saj je borova kislina zelo dobro topna v vodi. Zato najbolj zagrizeni v trgovino po tur{ke ~e{plje, ostali pa se bodo morali zadovoljiti z ara{idi in drugimi ore{~ki, jabolki, rozinami in sadjem nasploh. ^eprav z borom dokaj revna, pa sta dva izmed glavnih virov – kava in mleko. Vegetarijancem pa v veselje – meso skorajda ne vsebuje bora. Bor boste dobro absorbirali skozi ko‘o tudi v morski vodi, kjer ga je obilo. Strupenost bora in ve~ine njegovih spojin je nizka. Primerljiva s kuhinjsko soljo. Strupenej{a je sladkorju podobna borova kislina, ki bi pri dveh ~ajnih ‘li~kah izzvala resne ‘elod~ne te‘ave, lahko celo huj{e po{kodbe prebavil in okvare ‘iv~evja. Podgano ubije dobrih pet gramov borove kisline na kilogram telesne te‘e. Naj dam za konec {e izto~nico za tiste, ki radi meditirajo na temo kemijskih elementov. Borovi kislini se je v osemnajstem in devetnajstem stoletju reklo Sal sedativum Hombergi … Pa naj vam do prihodnji~ slive v vrtu led ne polomi. Sa{o Burja

D


Kako oddihamo bolezni (12)

Ki kou za ‘ivce in psiho V

co (ali de‘nik) za hrbtom. Zapremo o~i, sprostimo telo in umirimo misli. 2. Nagnemo se nazaj. Te‘a telesa naj po~iva na palici, najprej na levi strani hrbtne mi{ice, nato na desni (slika 2). Ponovimo 6- do 24-krat. 3. Pokleknemo na tla in iztegnemo hrbet. Ob globokem dihanju primemo palico z obema rokama in zamahujemo z njo levo in desno po tleh (slika 3). Ponovimo 18-krat. 4. Ohladimo se z vajo {u kon.

dvanajstem nadaljevanju o »oddihavanju bolezni« s pomo~jo starodavnih vaj ki kou bomo tokrat predstavili nekaj vaj za prepre~evanje in zdravljenje bolezni ‘iv~evja in du{evnih obolenj. Vsako terapijo za~nemo z ogrevalno vajo ~i {i in zaklju~imo z ohlajevalno vajo {u kon, ki smo ju opisali v 152. {tevilki Misterijev.

VAJA ZOPER GLAVOBOL PRI NEVRALGIJI [ao no fon uau 1. V sede~em polo‘aju s prekri‘animi nogami se ogrejemo s ~i {i. 2. Konice prstov polo‘imo na zadnji del vratu tik pod glavo (slika 1). 3. Masiramo vrat, kot bi ‘eleli iz njega

slika 1

slika 2 slika 3

iztisniti vse bole~ine iz glave. Pri tem vdihujemo skozi nos in izdihujemo skozi usta. 4. Ponovimo 6- do 12-krat. 5. Ohladimo se z vajo {u kon.

VAJA ZOPER I[IAS Kao govae tvuo tei 1. V stoje~em polo‘aju se ogrejemo s ~i {i. Stojimo z nekoliko razmaknjenimi nogami in se pri tem opiramo na pali-

VAJA ZOPER NESPE^NOST Ko ~i Izvedemo korak ko ~i iz ohlajevalne vaje {u kon, pri ~emer z usti delamo kro‘ne gibe ‘ve~enja 12- do 24-krat.

VAJA ZOPER UTRUJENOST PRI NESPE^NOSTI Pei ta ~uen {en 1. V stoje~em polo‘aju z nekoliko razmaknjenimi nogami se ogrejemo s ~i {i.

-

JANUAR

07 -

Misteriji 41


KI

KOU ZA

‘ IVCE

IN PSIHO

VAJA ZOPER OMOTI^NOST IN OMEDLEVICO Rjam {ao bao din 1. V sede~em polo‘aju se ogrejemo s ~i {i. 2. Polo‘imo dlani na glavo, vendar ne uporabimo palcev. Kazalca postavimo na hja kai, akupunkturno to~ko na vrhu glave na sredi poti med uhljema (slika 6). 3. Vdihnemo skozi nos in si predstavljamo, da skozi glavo v telo vle~emo ~i. Med izdihom skozi nos si predstavljamo, da vodimo ~i po telesu navzdol do {imotanden, akupunkturne to~ke 7 ali 8 cm pod popkom. Ponovimo 10- do 20-krat.

VAJA ZOPER HUDO EPILEPSIJO [en zu an ~i

slika 5 slika 4

2. Postavimo roke v polo‘aj, kot prikazuje slika 4. Z dlanjo desne roke se udarimo po levi strani prsnega ko{a in levi rami. Nato nadaljujemo po levi roki navzdol – udarimo po podlahti in zapestju – ter v obratnem vrstnem redu spet navzgor. 3. Zamenjamo strani in ponovimo korak 2: z dlanjo leve roke udarimo po desni strani prsnega ko{a, desni rami in desni roki. 4. Zdaj se z obema rokama udarjamo po celem telesu od zgoraj navzdol, najprej po prsnem ko{u, nato po trebuhu, notranji strani stegen in po gle‘njih – ter v obratnem vrstnem redu spet navzgor po zunanji strani nog (slika 5). 5. Korake 2 do 4 dvakrat ponovimo. 6. Ohladimo se z vajo {u kon.

42 - JANUAR 07 -

slika 6

1. V sede~em polo‘aju s prekri‘animi nogami se ogrejemo s ~i {i. 2. Iztegnemo noge predse. 3. Masiramo noge z obema rokama. Med globokim vdihom izvajamo masa‘ne gibe od kolen navzdol proti prstom na nogah, med globokim izdihom pa v obratni smeri – od no‘nih prstov navzgor proti kolenom (slika 7). Ponovimo 12- do 24-krat. Ohladimo se z vajo {u kon.

slika 7

D


Esencialne ma{~obne kisline, oskrba s kisikom in za{~ita pred rakom

Pravi vzrok raka PRVOBITNI VZROK ZA RAKA NI V GENETIKI Rak je bil neko~ nenavadna bolezen, ki je prizadela majhen odstotek ljudi: leta 1900 je na primer v ZDA samo 3 odstotke preminulih umrlo za rakom. Danes pa je rak tako pogost, da vsak pozna koga, ki ga je prizadela ta huda bolezen. Pri{li smo tako dale~, da raka sprejemamo kot nezaustavljiv in neozdravljiv, celo naraven del ‘ivljenja. Tak{no sprejemanje je prava tragedija, saj rak za ~loveka ni naravna bolezen in ga je mogo~e prepre~iti. Za ve~ino ljudi je {okantna znanstvena ugotovitev, da je rak genetsko recesiven, ne pa dominanten. ^love{ko telo je v resnici zelo odporno na raka. Zmotnost predhodnih teorij je leta 1969 dokazal Profesor Henry Harris z Univerze Oxford, ko je vzel celice normalnega tkiva in z njimi spojil tri tipe celic raka. Pri~akoval je, da bodo rakave celice zagotovo zavladale normalnim celicam in jih »preobrazile« v rakave. Na njegovo presene~enje pa so te nadaljevale normalno rast. Rak, v nasprotju z raz{irjenim mi{ljenjem, potrebuje nekaj desetletij, da se razvije pri ljudeh. Zaradi dolge dobe inkubacije nam znanost lahko poka‘e, kako lahko uni~imo vsako za~etno prekancerozno celico in prepre~imo nastanek tistih kanceroznih, ki bi naredile veliko {kodo. Dr. Robert A. Weinberg z Massachu-

ni genetske narave, kar potrjuje objava iz leta 1998. Ste sli{ali zanjo? Verjetno niste. Tak{no ugotovitev so leta 2006 obelodanili tudi vodilni mo‘je najve~jega raziskovalnega sredi{~a za raka na svetu v Houstonu, v Teksasu.

Dr. Otto Warburg je odkril, da je primarni vzrok raka nezadosten vstop kisika v celico. settskega in{tituta za tehnologijo (MIT), eden vodilnih raziskovalcev raka na svetu (on je odkril onkogen – gen, ki povzro~a raka), je spremenil svoje zgodnej{e ugotovitve, potem ko je odkril, da »je narobe kopiranih baz DNK manj kot ena na milijon.« To pa ni dovolj velika defektnost, zato je zapisal: »Nekaj je bilo zelo narobe. Prepri~anje, da se rak razvije prek sukcesivne aktivacije niza onkogenov, je izgubilo povezavo z resni~nostjo.« Prvotni vzrok za nastanek raka torej

KAJ DEJANSKO POVZRO^A RAKA Tako smo se ‘e navadili poslu{ati, kako bomo »nekega dne« odkrili povzro~itelja raka in da je rak najve~ja medicinska uganka modernega ~asa, da utegne biti te‘ko verjeti temu, kar sledi. Dr. Otto Warburg je odkril in pojasnil, da je primarni vzrok raka nezadosten vstop kisika v celico. »S poizkusi smo dokazali, da ‘e 35-odstotna inhibicija respiracije kisika izzove tak{no transformacijo med rastjo celic,« je zatrdil leta 1966 na konferenci dobitnikov Nobelove nagrade v Lindauu v Nem~iji. Odkritja dr. Warburga ‘al vse do danes nih~e ni bil sposoben nadgraditi z re{itvami problema. Morda zato, ker niso vedeli, kje za~eti.

RAZGLA[ENE »RE[ITVE« ZA RAKA

Foto splet

R

aka in bolezni srca je mogo~e prepre~iti z u‘ivanjem nespremenjenih prekurzorskih esencialnih omega-6 in omega-3 ma{~obnih kislin, v razmerju 1 : 1 do 2,5 : 1, ob dolo~enih vitaminih in mineralih.

Dr. Robert A. Weinberg, eden vodilnih raziskovalcev raka na svetu, je odkril, da se rak ne razvije prek sukcesivne aktivacije niza onkogenov.

Ve~ina ljudi marljivo sledi priporo~ilom strokovnjakov v upanju, da bodo zmagali v boju proti raku. @al ni~esar od tistega, kar nam govorijo, ne temelji na znanstvenih dejstvih. Samuel S. Epstein, dr. med. (predsednik Koalicije za prepre~evanje raka), Rosalie Bertell in Barbara Seaman so objavili ~lanek, v katerem so razkrili resnico o mamografiji, ki je ve~ini ‘ensk nikoli nih~e ni povedal: »V nasprotju z zakoreninjenim mnenjem in prepri~evanji

-

JANUAR

07 -

Misteriji 43


P RAVI

Odpovedana apokalipsa – razprava o globalnem segrevanju Prevare okoli 11. septembra in spreminjanje toka zgodovine Manipulirana resni~nost Privatizacija brez obraza @alostna resnica o kozmeti~nih in higienskih izdelkih EMK, oskrba s kisikom in prepre~evanje raka Je bioresonanca nova medicina 21. stoletja? ^lovek spet potuje na Luno Vlada v senci – tajni na~rt o NLP-jih Hrva{ki dvomese~nik Nexus lahko v Sloveniji naro~ite po telefonu: 01/231 93 60 ali 031/662 092

44 - JANUAR 07 -

VZROK RAKA

medijev … mamografija ni tehnika za zgodnjo diagnozo. Dejansko je rak dojke obi~ajno prisoten okoli osem let, preden ga je kon~no mogo~e odkriti …« Rak dojke je po vsem svetu najbolj raz{irjena vrsta raka pri ‘enskah. Rasto~o pogostnost tega raka je mogo~e pojasniti v lu~i odkritja dr. Warburga o nezadostni oskrbi celic s kisikom. V dojkah je izredno visok odstotek ma{~obnega tkiva. Zna~ilna celi~na membrana v mi{i~nem tkivu je napol iz ma{~obe in vsebuje pribli‘no eno tretjino esencialnih ma{~obnih kislin, prena{alk kisika. Toda ma{~obna tkiva, kakr{na so v dojki, vsebujejo podro~ja s koncentracijo ma{~obe od 80 do 95 %. Te ma{~obne komponente tkiva dojke morajo dobivati visoke koncentracije esencialnih ma{~obnih kislin, ki pa jih ne dobijo zaradi sodobnega obdelovanja hrane. Ker pa~ imajo pomembni organi, kot so mo‘gani, srce, plju~a in ledvice, prioriteto pri oskrbi z esencialnimi ma{~obnimi kislinami, se utegne zgoditi, da jih ne ostane dovolj za potrebe tkiva dojke. Zatorej je tkivo dojke izpostavljeno najve~jemu tveganju za razvoj raka pri ‘enskah. V raziskavi o vnosu prekurzorske omega-6, ki je zajela 80.000 medicinskih sester, se je pokazalo, da je skupina z najni‘jim vnosom linolenske kisline (prekurzorske omega-6) imela najve~jo pogostnost raka dojke.

RIBJE OLJE NE PREPRE^UJE RAKA IN BOLEZNI SRCA Ve~ina prehranskih dodatkov na osnovi ribjega olja je kot sredstvo za prepre~evanje raka nekoristnih in utegnejo biti {kodljivi za zdravje. ^etrti kongres Mednarodnega dru{tva za prou~evanje ma{~obnih kislin in lipidov (ISSFAL), ki je bil od 4. do 9. junija v Tsukubi na Japonskem, je sporo~il naslednje: »… [tudije ka‘ejo, da ribje olje (sestavljeno iz derivatov omega-3) v prevelikih koli~inah zmanj{uje {irok razpon reakcij imunskih celic (naravne celice ubijalke, aktivnosti

Arterij ne ma{ijo nasi~ene ma{~obe, temve~ pri predelavi hrane modificirane prekurzorske kisline omega-6. citotoksi~nih T-limfocitov, rast {tevila limfocitov in proizvajanje IL-2 in IFN-y) …« Snov, ki slabi sposobnost ubijanja celic tumorja, je kancerogena – nasprotno od tega, kar ‘elimo. Ker tako veliko {tevilo ljudi u‘iva ribje olje, bi to utegnil biti {e en razlog za vedno ve~jo pogostnost obolevanja za rakom, namesto da bi se ta zmanj{evala. Ribje olje je nekoristno tudi pri prepre~evanju bolezni srca, na kar nas je pred nekaj leti opomnila Medicinska fakulteta Univerze Harvard. U‘ivanje celih rib namesto ribjega olja je prav tako neu~inkovito. Japonci pogosteje obolevajo za rakom in imajo ve~ sr~nih bolnikov kot Ameri~ani. Rak je bil najpogostej{i vzrok smrti na Japonskem v letu 1981. Priljubljeni mediji le redko razkrivajo ta presenetljiva dejstva. Ljudje danes samodejno pomislijo na ribje ali laneno olje kot na obrambo pred rakom. Tak{no prepri~anje pa je dejavnik v vrtoglavem nara{~anju rakavih obolenj v ZDA kljub temu, da milijoni ljudi u‘ivajo omenjena olja. Ribje olje s preveliko dozo derivatov serije omega-3 dejansko lahko izzove raka, laneno olje pa vsebuje veliko preve~ prekurzorske kisline omega-3, zato tudi z njim ne gre pretiravati. Znanstveno ugotovljeno potrebujete organsko prehransko dopolnilo v razmerju omega-6 in omega-3 od 1 : 1 do 2,5 : 1. S tem mo~no dejavnim razmerjem potrebujete zgolj minimalno koli~ino, to je 3 do 4 grame dnevno. Prof. Brian Scott Peskin www.BrianPeskin.com Celoten ~lanek si lahko preberete v novi {tevilki hrva{ke izdaje Nexusa, ki je naprodaj tudi v Sloveniji.

D


Poti do zdravja

Na koncu pa {e frekvence »Uporaba generatorja je preprosta; v rokah dr‘i{ elektrodi, med tem lahko bere{, gleda{ televizijo …« Pravi, da je to »blagodat«, ki ga imajo glasbeniki. In {e nekaj, kar ni za prezreti: ob strani ji je ves ~as stal tudi prijatelj in jo bodril, kar ji je vlivalo mo~i. ^isto sama bi br‘kone bila te‘je kos bolezni.

UNI^UJE LE BOLNE CELICE Za dr. Braneta Kobala je slu~ajno zvedela od sosede, ki ga je gledala v oddaji

na TV Pika. Prvi~ ga je obiskala 30. januarja, to je bilo {e pred operacijo. »Iskala sem dodatno pomo~ poleg uradne medicine. Umetniki smo po naravi bolj subtilni in ‘e takoj na za~etku sem za~utila, da ima dr. Brane Kobal resen pristop; zahteval je vso dokumentacijo o bolezni in mi povedal, da je pri meni bolezen {e na za~etku in da ni metastaz, a da je re{il ‘e te‘je primere od mojega. Priporo~il mi je frekven~ni generator, s katerim sem ves ~as pridno delala: pet dni vsak dan, ~emur sledita dva dneva odmora. Uporaba generatorja je preprosta; v rokah dr‘i{ elektrodi, med tem lahko bere{, gleda{ televizijo ipd. Menda so bili generatorji v~asih {e bolj nerodni in

Mija Spol: ‘enski Starost: roj. leta 1936 Za~etek bolezni: februar 2006 Diagnoza: karcinom v levem zgornjem plju~nem re‘nju Simptomi: poka{ljevanje Terapija: operacija, obsevanja, frekven~na terapija Dr. Rifa Po~utje danes: je dejavna, brez bole~in, edinole se zadiha pri hoji navkreber, preventivno {e vedno uporablja frekven~ni generator

Foto Andreja Paljevec

J

eseni leta 2005 je Mijinemu poka{ljevanju bliskovito sledila diagnoza rak na plju~ih. Ni~ ni pomi{ljala, odlo~ila se je za operacijo, a je pomo~ poiskala tudi pri alternativni medicini. Od{la je k biofiziku dr. Branetu Kobalu, ki ji je predlagal zdravljenje s frekven~no terapijo. Rezultat sodelovanja uradne in komplementarne medicine je spodbuden: pregled pri kirurgu je pokazal, da so plju~a ~ista kot da jih ne bi ni~ prizadelo. Mija je lani pozimi zaradi poka{ljevanja obiskala svojega pulmologa, ki je odkril zastarano obolenje na plju~ih in ji predlagal ambulantno zdravljenje. Po tem so jo kmalu poklicali s Klini~nega centra in ji sporo~ili, da imajo zanjo prosto posteljo. Na preiskavah so ugotovili za~etek raka. Na oddelku za torakalno kirurgijo so jo ~ez teden dni operirali in ji odrezali kos plju~. Tega si ‘e na za~etku ni pretirano vzela k srcu, saj meni, da je najpomembnej{e kako ~lovek psihi~no prenese polo‘aj. »Vdala sem se v usodo. Preprosto sem odrivala ~rne misli, drugega mi ni preostalo. To je najbolj{a pot. Kar bo pa bo, sem si mislila. Po {estih dneh sem bila spet doma.« Zakaj prav rak na plju~ih? Mija je bila strastna kadilka kar petin{tirideset let. Pred nekaj leti ji je umrl mo‘, ki je bil tri leta hudo bolan. Morala je skrbeti zanj, zaradi stresa ji je padla imunska odpornost, kar je verjetno botrovalo tudi pri razvoju raka. Po operaciji se je po~utila dobro in ni ~utila nobenih posledic, razen da se hitro zadiha pri hoji navkreber. Veliko ji je pri prebroditvi te‘av pomagala glasba; kakor hitro je za~utila, da se bli‘a kriza, naj je bilo to podnevi ali pono~i, je sedla za klavir, za~ela igrati in pozabila na vse.

-

JANUAR

07 -

Misteriji 45


NA

KONCU PA

{E

FREKVENCE

je bilo treba izvajati terapijo dvakrat na dan. Zdaj so posodobljeni in zadostuje terapija enkrat dnevno. Frekven~na terapija uni~uje bolne celice, zdrave pa pusti pri miru. To je velika prednost v primerjavi s kemoterapijo in obsevanji, ki uni~ujejo tudi zdrave celice,« pojasnjuje Mija. Po operaciji, v ~asu zdravljenja s frekven~no terapijo, je imela {e 25 obsevanj, ki jih je dobro prenesla. »Ni~ ni bilo hudega. Notri gre{ s strahom, kaj bo, a potem se izka‘e, da je bolj neprijetno pri zobozdravniku. Le‘e{, za zelo kratek ~as, morda minuto te osvetlijo in to je vse. Kobal mi je povedal, da obsevanja ne motijo frekven~ne terapije in naj z njimi kar nadaljujem.« Po treh mesecih, ko je imela Mija glavno kontrolo pri kirurgu, so bila plju~a ~ista, kot da nikoli ni bilo ni~esar. »Imam ob~utek, da se imam za to petdeset odstotkov zahvaliti kirurgu, petdeset pa frekven~ni terapiji dr. Kobala. Nikoli si ne bi polagala na glavo kak{nih ma~jih tac in se zatekala k {arlatanom. Teh je v Sloveniji ‘al veliko, bolje je, ~e vzamejo stvari v roke strokovnjaki. Dr. Kobalu zaupam, ker ima resen odnos do bolnikov in dela z navdu{enjem. Veseli se vsakega napredka pri bolniku, takih ljudi, tudi zdravnikov, pa je malo. Enkrat na mesec {e hodim k njemu na kontrolo, da preveri delovanje notranjih organov in imunsko odpornost. Sicer pa preventivno vsak dan uro in pol {e vedno uporabljam frekven~ni generator.« Svojega kirurga je Mija obvestila, da se zdravi tudi pri dr. Branetu Kobalu. Za njo je zdaj ‘e tretji uspe{en pregled in verjame, da bo pri tem tudi ostalo.

»Dr. Kobalu zaupam, ker ima resen odnos do bolnikov in dela z navdu{enjem.« a jo zelo moti. Dr. Brane Kobal ji je zato svetoval tudi frekven~ni protibole~inski program. Zato zdaj poleg svoje redne terapije vsak dan {e {est minut uporablja poseben program za bla‘itev bole~in, ki se dobro obnese. Mija je videti zelo mladostno. Verjame, da je to povezano s tem, kak{en si kot osebnost in kako do‘ivlja{ ‘ivljenje. Nekaj pa imajo pri tem zagotovo tudi geni. Njena star{a sta do‘ivela visoko starost, o~e je bil {e pri sedemdesetih poln energije in se je lotil vozni{kega izpita, oba z mamo sta do~akala ve~ kot osemdeset let. V veliko veselje so ji {e vedno tudi koncerti. Pravi, da ~lovek mora imeti nekaj za du{o. Ob~asno {e vedno pomaga

svojim biv{im u~enkam, ki so obremenjene s poklicnim in dru‘inskim ‘ivljenjem ter so urice igranja na klavirju zanje u~inkovit antistresni program. Zdaj ima od skladateljev najraje Brahmsa, v mladih letih je bil njen najljub{i skladatelj Chopin, od sodobnikov pa je na prvem mestu [ostakovi~, ki ima v sebi veliko humorja. Njen ‘ivljenjski moto je, ~e se enkrat na dan ne nasmeji{, je dan zgubljen, pa ~etudi sam sebi. Smeh mora biti, zatrjuje. Trenutno se po~uti dobro, nima nobenih bole~in, je {e polna energije in dejavna. Pravi, da se ves ~as v njenem ‘ivljenju nekaj dogaja in se res nima ~asa uspavati. Skoraj vsak dan ali vsak drugi dan {e vedno vadi klavir. Zase trdi, da je po naravi borka. Ne samo za zdravje, tudi za druge stvari v ‘ivljenju se je morala boriti. Vrh tega je vdova, kar pomeni, da je pri hi{i tako reko~ sama za vse in ji ne preostane drugega kot da ostane v dobri formi. Andreja Paljevec

D

Enkrat ali dvakrat na leto Mijo zaradi starostne obrabe tudi hudo pestijo bole~ine v rokah. Te kot glasbenica te‘ko prena{a, saj potem, kot pravi, ne more dobro iztegniti prstov, niti prijeti oktave. To stanje ponavadi traja samo nekaj ur,

46 - JANUAR 07 -

Foto J. Vetrovec

PROTIBOLE^INSKI PROGRAM

Doktor Kobal pri delu s frekven~nim generatorjem.


Kaj razkriva pisava? Va{e pisave analizira grafologinja – svetovalka Klavdija Pikon, tel. 041/785 088 [ifra: KRISTAL Rokopis odkriva zdravo, srednje izra‘eno samozavest. V sebi nosite zdravo mero samospo{tovanja in dobre notranje vire. Pogumni kot ste, znate prenesti tudi najte‘je situacije. ^etudi se vam kdaj pojavljajo dvomi o sebi, se premikate na-

prej proti zastavljenemu cilju. Od zastavljenega cilja ne odstopite hitro, dobro predvidevate in pripravljate dogodke, saj ste izrazito ustvarjalna osebnost, s {irokim razgledom in veliko koli~ino idej, ki poskrbijo, da se vedno nekako znajdete in postavite stvari na svoje mesto. Mentalna in fizi~na predstava sta videti usklajeni, zato je jasno, da v vsaki situaciji vedno najdete pot, ki vas vodi naprej. Poudarjena je va{a notranja toplina ter prijaznost, ki ljudi privla~ita. Prav zato drugi radi i{~ejo va{o dru‘bo, saj va{a prijaznost prihaja iz srca. V osebnih odnosih sledite ute~enim moralnim na~elom. Poudarjena je va{a po{tenost, pravi~nost in iskrenost. Vrednote in odgovornost namre~ zelo cenite, saj je videti, da ste si zgradili svoj eti~ni kodeks, ki se ga strogo tudi dr‘ite. Lojalnost drugih vra~ate za lojalnost, pri tem zavra~ate vse nepravi~ne taktike in neeti~no obna{anje. Spo{tovana gospa Kristal,

vse najlep{e vam ‘elim tudi vnaprej. [ifra: KALIMERO Samozavest je izra‘ena dokaj nizko; opa‘eni so pogosti slabi in negativni ob~utki glede samega sebe, ve~inoma je prisotna nedolo~ena prestra{enost in negotovost. Ta vas tudi omejuje pri samoizra‘anju. Razvidna so notranja trenja, ki se navzven ka‘ejo v mo~ni ob~utljivosti na kritiko, posledica tega pa so te‘ave v komunikaciji z bli‘njimi. Podzavestna u‘aljenost zaradi resni~nega ali nami{ljenega kritiziranja drugih ljudi je namre~ v pisavi zelo poudarjena. Med va{imi obrambami je zaslediti tudi visoko stopnjo v vas prisotne trme, ki pripomore k temu, da se trdno dr‘ite dogovorov in da zagovarjate svoja stali{~a. Videti je, da imate dosti raj{i tradicionalne metode kot pa da bi spoznavali nove. Najbolje se tako lahko izka‘ete pri opra-

vilih, kjer ni potrebno neodvisno razmi{ljati, saj se izredno radi dr‘ite dobro preizku{enih in varnih metod. Prav zato va{a kreativnost ne prihaja do izraza kot bi sicer lahko. Opaziti pa je izreden ob~utek za ritem in za glasbo. Tudi v {portu bi se lahko mo~no izkazali povsod tam, kjer bi se od vas zahteval napad ali pa bi bil spopad neobhoden del ekipne igre. Spo{tovani Kalimero, pozitivna na-

Va{o pisavo in {ifro za grafologinjo Klavdijo Pikon po{ljite na naslov Misteriji, Cigaletova 5, Ljubljana, ali na e-po{to grafoanaliza@gmail.com Popi{ite cel brez~rtni A4 papir in se spodaj podpi{ite. Uporabite katero koli temo in poljubno pisalo, samo ne svin~nik. Pi{ite spontano, poskrbite le, da bo v besedilu nekaj besed s ~rkama f in t. ^e vas med pisanjem kaj zmoti, to omenite v opombah.

ravnanost v mislih je tista, ki vas bo osvobodila in vam prinesla olaj{anje, s tem pa tudi bolj kvaliteten vsakdan. [ifra: MODROST Va{e obna{anje in delovanje je urejeno in u~inkovito. Ljudi okoli sebe vidite vredne in neprecenljive, pri tem pa znate biti tudi sami nase ponosni, saj ste zre-

li in naravnani k osebnostni rasti in napredku. Va{e najve~je zadovoljstvo je, kadar je na vseh podro~jih va{ega ‘ivljenja vse postavljeno na svojem mestu. Tudi kadar imate kaj prostega ~asa, ga posku{ate vedno koristno uporabiti. Pri svojem delu zmeraj posku{ate biti kar se da natan~ni, saj ste le tako potem tudi zadovoljni s kon~nim izidom. Va{ spomin je vizualen, presoja pa objektivna. Kritika v vas ni kaj posebej razvita, odnos s sogovornikom pa je videti vedno primeren. V rokopisu je zelo o~itno poudarjena dolo~ena zamera, ki jo nosite iz svoje preteklosti v sedanjost. Ta zamera vas {e vedno obremenjuje, saj v sebi ne morete odpustiti neke krivice, ki se vam je zgodila. Zaradi tega na vse, kar se bo {e zgodilo v va{i prihodnosti, gledate nekoliko skepti~no in zaskrbljeno. ^e iz nas veje vera, spo{tovani gospod Modrost, potem nas lahko ujame samo tisto, v kar sami v sebi verjamemo, da je prav da se nam zgodi. Za~nite v sebi verjeti, da vas bo doseglo vse kar vam pripada. S pozitivnim pristopom in pozitivnim pri~akovanjem bo va{ vsakdan vsekakor bolj izpolnjen in umirjen.

D

-

JANUAR

07 -

Misteriji 47


Astrolo{ko svetovanje Na vpra{anja odgovarja prof. Stane Pade‘nik, astrolog terapevt in pedagog, 041/44 17 44 [ifra: MISEL. S partnerjem Vodnarjem ‘ivim ‘e skoraj 25 let. Na zelo grd na~in sem ostala brez slu‘be in od takrat je ne dobim ve~, ~e pa ‘e, se ne obnese. V zadnjih dveh letih se je moje razmi{ljanje zelo spremenilo – vsaj glede smisla bivanja. Partnerja ljubim in cenim, vendar ‘eli, da prodava dom in se razideva. Sem prakti~no brez strehe nad glavo, brez slu‘be, s samsko h~erko z otrokom. Poleg tega pa {e skrbi za dva sinova. Zanima me, kako se bo obrnilo moje ‘ivljenje! Spo{tovana bralka, po va{em pismu se vidi, da ste v hudih {kripcih, zaradi tega pa tudi zelo raztreseni. Pozabili ste navesti svoje in partnerjeve rojstne podatke, da bi lahko natan~neje pregledal vajino usodo in vam podrobno pojasnil, kdaj vas ~akajo ugodne prilo‘nosti za pozitiven ‘ivljenjski preobrat. Ta se seveda ne more zgoditi sam po sebi, morali boste sodelovati oziroma ~im prej prevzeti vajeti svojega ‘ivljenja v svoje roke. Iz va{ega pisanja tudi ni jasno za koliko mladoletnih svojih otrok skrbite vi, ~eprav to ni samo va{a naloga, marve~ dol‘nost obeh star{ev. ^e skrbite {e za koga drugega, za katerega vam to ni potrebno, je to va{a prostovoljna odlo~itev, ki je v tej va{i situaciji lahko tudi breme in slepilo za to da ste zaposleni. Sode~ po partnerjevem letu rojstva se mi dozdeva, da ste stari okoli 40 let ali malo ~ez. V te‘ko situacijo pa ste nedvomno za{li tudi po zaslugi svojega la‘nega ob~utka varnosti, zaradi ~esar ste premalo investirali vase, v svoje znanje, da bi bili konkuren~ni na trgu delovne sile. ^e ste rojeni v ognjenem ali zra~nem znamenju, potem je ~as za va{e usposabljanje za ve~ del in nalog v poslu preko Zavoda za zaposlovanje in zasebno ‘e od decembra lani, pa vse do

konca 2007. ^e ste rojeni v vodnem ali zemeljskem znamenju, pa od sredine januarja naprej v enoinpolmese~nih intervalih, bolj{e mo‘nosti za zaslu‘ek pa bi imeli v letu 2008. Tudi ni res, da bi po razhodu z mo‘em ostali kar na suhem. Pravico imate do polovice skupnega premo‘enja, ki sta ga ustvarila v skupnem ‘ivljenju. Draga gospa! Vedite, da je nekaterim ljudem po svetu {e huje kot vam, zato kar glavo pokonci. Usposabljajte se za druga~no delo kot ga znate sedaj, zavedajte se, da ne bo ni~ ve~ stabilnih delovnih mest za nikogar, za~nite ~istiti po hi{ah ali si poi{~ite druga~no prilo‘nostno delo. Za vse za katere ste skrbeli doslej pa skrbite le, ~e so bolni ali invalidni. Skrb zase morajo vsi zdravi sprejeti sami na svoja ramena. Pomagajte si zdaj takoj! [ifra: ALENKA, rojena 1958 v Mariboru. Na podro~ju financ sem v krizi, ki se kar ponavlja, kljub mojemu trudu – kako mi ka‘e v tej smeri? Zanima me tudi zdravje. Spo{tovana bralka, vidim, da ste imeli izredno neugodno obdobje, ki se bo delno v manj{i obliki {e dr‘alo do pomladi, aprila pa le izkoristite vse mo‘nosti in prilo‘nosti, ki se vam bodo ponudile, da se {e dodatno izobrazite, pridobite {e kak{no spri~evalo in se zaposlite. Ni pomembno za kako dolgo, bolje je, da imate zadovoljivo delo, predvsem pa zaslu‘ek. Boste ‘e {e naprej krpali doma~i prora~un. Tak{ni so ~asi. V letu 2007, predvsem pa v jeseni, boste imeli dodatne mo‘nosti za delo, bolj{i zaslu‘ek, vse to pa lahko dobite tudi onstran meje. Nekaterim ljudem ne bo mogo~e dolgo zaupati, zato se tega ~im prej zavedajte. Va{e zdravje bo odvisno od stresnih situacij, ki jih boste {e do‘ivljali.

Vpra{anja za astrologa Staneta Pade‘nika po{ljite na naslov: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana ali na e-mail ara@zalozba-ara.si Kratko in jasno opredelite svoj problem in postavite eno do dve vpra{anji. Pismo lahko podpi{ete z imenom ali {ifro. Navedite rojstni kraj in datum ter uro in minuto rojstva iz rojstnega lista.

48 - JANUAR 07 -

Sku{ajte se odzivati ~im bolj mirno in sprejemajte vse kar pride, da boste sposobni tudi kaj spremeniti na bolje. Rojeni ste v letu Psa, kar vam daje karakter borca za pravi~nost, to pa ni vedno najbolje, saj ste lahko nenehno na pre‘i in pripravljeni odreagirati tudi na nepotrebne dra‘ljaje. Svojo energijo tro{ite bolj racionalno! [ifra: 3. ANGELI, rojena 1981 v Kranju. Imam dve vpra{anji: 1) Ali bom blagoslovljena s tremi otro{kimi nasmehi in kdaj? 2) Za~rtani cilji agencije, namen je dose~i {tevil~no skupino ljudi z rednimi dohodki. Vnaprej najlep{a hvala! @e to, da ste se rodili na Venerin dan (v petek) in ob Venerini uri, vam daje veliko mo‘nosti za uresni~itev zelo smelih ‘ivljenjskih in poslovnih ciljev. Rodili ste se ob rasto~i Luni {e v ~asu mlaja, kar pa vam daje veliko mo~i in zagona na obeh podro~jih. Ka‘e, da boste v ljubezni – materinstvu in poslovno veliko dosegli, posebno z ljubeznivostjo, prijaznostjo, vero vase in v druge, s svojim ponosom, na katerega se ne sme lepiti oholost, s {irino, va{o ljubeznivostjo ter fizi~no in duhovno lepoto. Prodrli boste prek medijev, tudi v tujino, prek znancev in prijateljev, mre‘e sodelujo~ih, s pomo~jo analize tr‘i{~a in dobrih poslovnih na~rtov, ki morajo biti zelo realni, a drzni. Kdaj boste dosegli prve uspehe, po katerih ste vpra{ali? Delno jih dosegate ‘e od decembra, sicer pa jih boste {e do januarja 2008., delno v letu 2008 in ponovno velik razvoj in razcvet leta 2009. Pa otro{ki nasmehi? Svojo veliko ljubezen oziroma njen vrhunec bi morali do‘ivljati ob koncu minulega leta. Zdaj ste bili tudi zelo plodni. Veliko vam bo pomenila kariera, za tem materinstvo. Na obeh podro~jih pa bi lahko dosegli nek vrhunec tudi pred poletjem 2008. Vse tri nasmehe, seveda ~e imate primernega kandidata za njihovega o~eta, pa pozneje, morda v za~etku va{ega drugega Saturnovega ciklusa, po 29. ali 30. letu.

D


Solarno-karakterni horoskop za januar 2007 – Lunino leto in leto Psa

Horoskop za januar 2007 OVEN – Do sredine januarja vam bo

nadvse pomembna kariera, {port in rekreacija, duhovne plati ‘ivljenja pa tudi ne zanemarite. Iz vseh dogodkov preko mlaja 19. do polne lune zadnje dni pa se iz izku{enj ~im ve~ nau~ite. Intenzivno boste delovali v naravi, gospodarstvu, socialni in civilno dru‘beni sferi. Ne izsiljujte dogodkov. Razvijajte prijateljske in diplomatske odnose. Na novo za~nite poslovne, ljubezenske in kulturne stike. Ve~ boste lahko zaslu‘ili, se uveljavili v medijih, spletu in tujini neposredno! BIK – Lunino leto se bo izteklo 2. februarja, zato je ‘e skrajni ~as, da si uredite dom, partnersko ‘ivljenje in ustvarite stabilen krog prijateljev, ki vam bodo stali ob strani ob te‘jih ‘ivljenjskih preizku{njah. Do mlaja 19. se morate bolj odpreti navzven, ve~ govoriti o svojih stiskah, porazdeliti breme ki vas te‘i in la‘je vam bo. V drugi polovici januarja bo nekdo ‘elel sodelovati pri vsem tistem kar vi po~nete. To bo oprezen osvajalec, lahko ljubimec. DVOJ^KA – Najprej boste morali biti hudo prakti~ni, preudarni in ekonomi~ni, potem pa bo va{ intelekt pri~el ustvarjati vse tisto kar {e ni. Oblikujte z elektronskimi pripomo~ki, ogla{ujte, povezujte preko medijev interesente za va{e storitve. Nekdo vam bo na za~etku leta presedal in vas privla~il. Vdajte se tistemu, ki bo bolj zabaven, prijetno topel, razgledan, izobra‘en in tistemu, ki zna biti sre~en in skromen. Ovni, Strelci, Vodnarji bodo va{a vzpodbudna in gonilna sila! RAK – Leto Psa se zaklju~uje, z njim pa {e poslednji trzljaji izbruhov pravi~nosti, ob~utljivosti in mno‘i~ne histerije. Mo~neje boste vse to ~utili v dneh okoli polne lune v Raku 3. ter prazne lune 19. Nekateri si lahko nakopljete sovra‘nike ali nasprotnike {e pozneje, vsi pa pazite nase pri delu, smu~anju ali drugih zimskih aktivnostih ter v odnosih s partnerjem. Umirjajte tempo ‘ivljenja in raje kaj dobrega skuhajte, da pomirite razdra‘ene ‘elodce! Privla~ila vas bo odlo~na oseba! LEV – Skrbite za svojo odpornost z zadostnim gibanjem po naravi, fizi~nim delom, surovim sadjem in zelenjavo, dodatnim jemanjem kalcija in {e ~esa, sicer boste

V solarno-karakternem horoskopu dobite bolj osebno napoved, ~e preberete najprej besedilo za va{e Son~evo, nato pa {e Ascendentno znamenje. ^e svojega Ascendentnega znamenja ne veste, si pomagajte s tabelami, ki smo jih objavili v reviji Misteriji od 136. do 139. {tevilke. potrebovali bolni{ki stale‘. V drugi polovici januarja se vam bodo nasmihali tisti, ki vas ‘elijo zbezati iz zimskega spanja. Zato bodo uporabili vsa, tudi eroti~na sredstva. Udele‘ite se zabave, kulturne prireditve ali podelitve priznanj. Vplivajte na javno mnenje z nepristranskim stali{~em. Zamenjajte zastarele nazore z ultra modernimi. DEVICA – Do mlaja boste zmogli dokon~ati tisto, kar se vam je nakopi~ilo do silvestra in se je lahko preneslo v novo leto. ^e boste zmogli posodobiti svoje nazore in sprejeti druga~na dru‘bena merila, se vam bo vse smejalo, ko bodo posli stekli nad vsemi pri~akovanji. Sodelujte z ljudmi, ki ne bodo samo govorili, ampak znali delati in ‘e imajo kaj pokazati. Privla~ni sili pokon~nega, prodornega in odlo~nega ~loveka se ne bo mogo~e kar tako upreti. Morda boste na tem, da menjate partnerja! TEHTNICA – Novoletna utrujenost bo po polni luni izpuhtela, za tem pa za~nite povsem novo ‘ivljenje. Privo{~ite si vse tisto, ~esar si prej{nje leto niste upali ali mogli. Kar {tirje ugodni vplivi do sredine meseca, nato pa trije sijajni aspekti dobrih planetov vas bodo vzpodbujali pri vsakovrstnih drznih podvigih. Sprejmite bolj{o poslovno ponudbo z ve~ kreativnosti in bolj{im zaslu‘kom, pojavljajte se v medijih ali druga~e v javnosti in se prepustite novim ljubezenskim vplivom. Poro~ite se, ~e {e niste v zakonu! [KORPIJON – Delujte bolj na~rtno do 15., sicer boste brez potrebe razsipali dobrote in finance. Delajte ve~ na razvoju svoje duhovnosti, ob koncu Luninega leta pa se poprimite prenavljanja dru‘inskih vrednosti, zidov, premo‘enja ali pa opravite meritve v naravi. Odli~no bi se morali ujeti z delavci, kak{nim »komandirjem«, piscem, oblikovalcem. ^e ste samski, bi lahko bila med

vama usodna seksualna in {e kak{na privla~nost, zato ne spreglejte prilo‘nosti! STRELEC – Razprite svoja duhovna, poslovna, fizi~na in osebnostna jadra. Jupiter je sedaj najmo~nej{i planet in je v va{em znamenju. Ima samo dobre oziroma odli~ne vplive. Novosti, ‘elene spremembe opravite januarja, posebno v drugi polovici. Manj{a in ve~ja sre~a vas bosta obdarili v zvrhani meri z dru‘abnimi stiki, prenovljeno ali novo ljubeznijo, okusnimi izdelki, kulturnimi in medijskimi dogodki, lahko tudi z nara{~ajem! KOZOROG – Pod trdimi vremenskimi vplivi se boste prekalili kot {portnik ali vojak. Z obremenitvami ne pretiravajte, da se ne bi po{kodovali ali zboleli. Priljubljeni bi morali biti {e naprej, ~e le ne boste prevzetni od pozornosti osebe, ki bi vas rada »posvojila«! V dneh okoli mlaja v Kozorogu 19. predstavite svoje delovne pripomo~ke, inovacije, oblikovalske storitve. Nasprotnemu spolu nikakor ne nasprotujte do konca meseca, ~e ho~ete leto ‘iveti v miru! VODNAR – Zdaj ste na konju! Valovi ‘ivljenja vas nosijo in ‘enejo tja, kamor ste si ‘e dolgo ‘eleli. Zastoje lahko ~utijo samo rojeni v zadnji dekadi. Dru‘abna sre~anja, izobra‘evanja, ‘enitovanjska sre~anja, modne prireditve, spoznavanje preko spleta, sodelovanje v radijski ali TV oddaji in {e kje bo v va{e ‘ivljenje prineslo obilo prijetnih ljudi. ^e se tokrat ne boste obupno zaljubili, kdaj se potem boste? Napredujte v slu‘bi in se odpeljite v svet! ^e boste obdarili druge s svojo iskrenostjo, boste dobili nazaj ogromno dobrih, pozitivnih darov! RIBI – U‘ivajte na lovorikah preteklega dela in minulega ‘ivljenja. Morda se vam nikamor ve~ ne bo mudilo! Obi{~ite duhovna sredi{~a, znanstvene posvete, socialne ali zdravstvene ustanove in pri~nite na novo skrbeti za svoj blagor, da boste la‘je solidarno pomagali skupnosti, ki vas potrebuje. Po 15. vas bo trda zemlja v naravi in podoben zna~aj pri ~loveku, ki vam lahko postane nepogre{ljiv, zadovoljila na nesluten na~in. Za~nite z novim poslanstvom po mlaju! Pripravlja: astrolog prof. Stane Pade‘nik

D

-

JANUAR

07 -

Misteriji 49


Nenavadna do`ivetja

Moj brat!

50 - JANUAR 07 -

je bila tako mo~na, da sem razmi{ljala samo {e o tem, da ga moram ~im prej videti. Razmi{ljala sem kaj naj storim in nenadoma mi je pri{lo na misel, da bi ga poklicala v svojih mislih – s telepatijo! Ve~krat se mi je ‘e zgodilo, da me je dolo~ena oseba, ~e sem si jo za‘elela videti, v kratkem poklicala po telefonu ali pa sem jo kmalu po tem sre~ala, zato sem nekoliko verjela v mo~ prenosa misli. [la sem do okna in se zazrla v drevesa v parku in si vizualizirala mojega brata, kako vstopi skozi vrata prodajalne z nasmehom na obrazu. Obenem sem ga v mislih klicala, naj pride k meni – da ga potrebujem. Tako globoko sem se zatopila v to sliko v svojih mislih, da nisem

Vabilo k pisanju Mnogim med nami se je `e pripetilo kaj nenavadnega. Opi{ite va{ resni~ni nenavaden dogodek, sre~anje, va{e sanje, ob~utke, jasnovidne utrinke, strah ... in napisano po{ljite na: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana, ali ara@zalozba-ara.si - najbolj{e prispevke bomo objavili. Honorar za objavljen prispevek je 41,73 €.

sli{ala kupca, kako me spra{uje po ceni neke knjige. Ko me je ‘e kar nekajkrat ogovoril, sem se zdrznila, se mu opravi~ila in mu povedala ceno. Kupec mi je rekel, da sem morda zaljubljena, ko sem bila tako zatopljena v svoje misli. Tedaj sem se sama sebi zazdela malo ~ez les, kako morem po~eti kaj tako otro~jega in klicati brata v mislih. Sedla sem za pult in se posku{ala sprijazniti, da mi ta dan pa~ ni namenjeno, da bi videla svojega dragega brata. Minilo je kake pol ure, ko so se odprla vrata in nekdo je vstopil. Ker sem ravno zavijala neko knjigo, nisem takoj pozdravila obiskovalca. Pri{el je k pultu z nasmehom na obrazu – in bil je moj brat! Bila sem tako presene~ena, da nekaj trenutkov nisem mogla spregovoriti besede. Brat pa mi je ‘e razlagal, da je imel sicer ~isto druge namene in da je bil ~isto na drugem koncu mesta, vendar si je naenkrat premislil in se odlo~il, da me pride malo pozdravit, ker se ‘e dolgo nisva videla. Po tem dogodku sem spoznala, da so misli zelo ‘iva sila in da lahko vodijo na{a ‘ivljenja. Zato je tako zelo pomembno, da negujemo samo pozitivne misli in jih po{iljamo na{im dragim, pa vsem tistim, ki so potrebni so~utja in tola‘be, pa tudi ‘ivalim in na{i materi Zemlji. Darja Ilustracija Milo{ Lukman

Z

mlaj{im bratom, s katerim naju je vezala posebno topla vez, se ‘e nekaj mesecev nisva videla. V njegovem najemni{kem stanovanju ni imel telefona, tako da tudi telefonskih stikov nisva imela, pred petnajstimi leti pa mobilnih telefonov {e nismo poznali. Najina vez so bili njegovi obiski, ali pa me je poklical s sosedovega telefona. Nekega ponedeljkovega popoldneva sem v prodajalni opravljala slu‘bene dol‘nosti in sem si zelo za‘elela, da bi ga po dolgem ~asu spet videla, kajti kadar ga dolgo nisem videla, sem ga za~ela zelo pogre{ati. Pogre{ala sem najine pogovore, ki so me vedno napolnili s pozitivno energijo in veseljem do ‘ivljenja. Moj brat mi je vedno dajal veliko pozitivne energije, pogovori in dru‘enja z njim so me osre~evali. Ko je od{el na slu‘enje voja{kega roka, sem bolj trpela zaradi njegove odsotnosti kot pa ko me je zapustil fant, ki sem ga ljubila. Tako sem bila navezana na svojega mlaj{ega brata. Tistega ponedeljka pred petnajstimi leti sem ga {e posebej pogre{ala, mu~ili so me problemi in za‘elela sem si njegove bli‘ine, pogovora z njim in njegovih dobronamernih nasvetov glede neke moje pomembne odlo~itve v ‘ivljenju. Prva moja misel je bila, da telefoniram njegovemu sosedu in ga prosim, naj pogleda ali je moj brat doma, da bi rada govorila z njim. Ko pa sem soseda poklicala, mi je rekel, da mojega brata ni doma in da tudi ne ve kje je. Poklicala sem {e nekaj njegovih znancev, pa tudi oni mi niso mogli pomagati. Moja ‘elja da ga vidim pa

D


Kdo sem in kaj lahko postanem Avtor: Piero Ferrucci Prevedle: Ro‘ana Grdina, Barbara Novak [karja in Suzana Rebolj Zalo‘ba: CDK, Zavod za izobra‘evanje, vzgojo, razvoj in kulturo Obseg: 268 strani Format: 17 × 24 cm Trda vezava Cena: 25,87 € (6.200 SIT) Bi bili radi druga~ni? Bi radi spremenili negativna ~ustva? Bi radi kaj storili za svojo osebno rast? In ne nazadnje, bi morda radi pri{li v stik z izvorom svojih ustvarjalnih potencialov in tako uspeli v ‘ivljenju veliko bolj kot se vam to morda dogaja sedaj? Za vse to je treba seveda nekaj storiti. Prvi korak je, da pokukate v knjigo Kdo sem in kaj lahko postanem; spoznate se s teorijo in prakso psihosinteze za osebno rast. Knjiga je zbirka preprostih psiholo{kih vaj, ki jih lahko uporabi vsakdo. Razdeljena je na dvajset poglavij, v katerih so vaje, metode in tehnike, raziskovanja, u~enja … Nau~imo se ve~je pozornosti in

finej{ih vizualnih, ~utnih in drugih predstav, spoznamo metode in tehnike za raziskovanje nezavednega in raztapljanje psihi~nih blokad, spoznamo kdo smo in kako delujemo, nau~imo se razvijati osebno avtonomijo ne glede na zunanje in notranje pritiske, spoznamo metode za usmerjanje in transformacijo energije agresivnosti, nau~imo se ustvarjalno spoprijeti s te‘avami ‘ivljenja, spoznamo tehniko notranjega dialoga – komunikacijo z vi{jimi ravnmi svoje psihe … ^lovekova rast, ki je uravnote‘ena in zdrava, napreduje v vseh smereh; psihosinteza si prizadeva upo{tevati vse razse‘nosti ~lovekovega ‘ivljenja in nam pomaga pri odkrivanju volje in samoodlo~nosti, izostritvi uma, u‘ivanju lepote, sprostitvi domi{ljije, prebujanju intuicije, uresni~evanju ljubezni in odkrivanju jaza ter njegovega smisla.

Sibirska cedra – med mitom in resni~nostjo Avtorici: Mojca Ter{ek in Bara Hieng Zalo‘ba: Samozalo‘ba Obseg: 126 strani Format: 16,5 × 23,5 cm Bro{irano Cena: 34,22 € (8.200 SIT) Ve~ina ljudi je sli{ala za sibirsko cedro v pripovedih, v katerih nastopa Anastazija. Ima tudi ta knjiga kaj skupnega s to pripovedjo? Da in ne. V prvem delu avtorici opisujeta spe~o de‘elo Sibirijo, {amane, njihove bobne, obla~ila … tako kot sta jih dojeli med potovanjem po delu sveta, kjer se prostor in ~as zlivata v neskon~nost. Opisi se skladajo z romantiko Anastazije.

Ko pa beseda ste~e prav o sibirski cedri, skrivnostnem dragulju, ki do‘ivi tudi 800 let, vre na dan veliko znanje in poznavanje mo~i, ki jo daje to drevo Selkupom, Hantom, Ketom in drugim avtohtonim prebivalcem izza Urala, ob rekah Ob, Irti{ in Jenisej. Vse kar cedra porodi, les, iglice, smolo, predvsem pa ore{~ke, sta avtorici obdelali zelo temeljito. Knjiga se v drugem delu spremeni v pravi u~benik zdravega ‘ivljenja in jo polnijo znanstvena spoznanja o velikem daru narave, ki prav s cedro dokazuje, da je tudi v najbolj surovih razmerah mogo~e pre‘iveti in pri~akovati stoletje dolgo ‘ivljenje, kot je to pogosto pri sibirskih staroselcih, le v sozvo~ju z naravo. Vrsta nevsiljivih napotkov, razmi{ljanj, predvsem pa znanstvenih dejstev odstira pot, ki naj bi nas pripeljala v sto let dolgo zdravo ‘ivljenje. ^e bi radi do~akali sto let brez prevelike podpore medicine, je ta knjiga za vas. Enkratno branje ne bo dovolj. In ~e se vam bo ob branju porodila misel, da se je treba nau~iti ‘iveti v Sibiriji, tudi prav. Ne boste edini.

-

Najbolj iskane knjige v trgovini Aurea v BTC, hala A v Ljubljani

Novi knjigi 1. Voda za zdravje in ‘ivljenje dr. F. Batmanghelidj

2. Anastazija – Energija ‘ivljenja Vladimir Megre

3. Preuzmite kontrolu nad svojim zdravljem Elaine Hollingsworth

4. Osnove radiestezije in bioenergije Igor Ziernfeld

5. Potovanje du{ Michael Newton

6. Prisluhni svojemu telesu dr. David W. Rowland

7. Omega-3 – islandski ~ude‘ dr. Garry Gordon in Herb Joiner-Bey

8. Telo kli~e po vodi dr. F. Batmanghelidj

9. Polje – po sledi nevidnih sil v vesolju Lynne McTaggart

10. Kako vidimo, beremo in izbolj{amo avro dr. Thomas Chalko

JANUAR

07 -

Misteriji 51


Poti do zdravja S klubsko kartico Misterijev velja 10 % popust pri storitvah na{ih ~lanov

Ureja Eva Jeseni~nik, 01/231 93 60 eva.jesenicnik@zalozba-ara.si

AKUPUNKTURA Sa{a Trampu‘, dr. med. spec. ginekologije z diplomo Akademije za tradicionalno kitajsko medicino, opravljam akupunkturo, meritve nuhalne svetline in ginekolo{ke preglede. Naro~anje na tel. 041/806 614, Zdravstveni dom Grosuplje ANGELI IN REIKI Marjetka Novak – Reiki te~aji vseh stopenj, te~aji povezovanja z angeli, {ola za angelskega terapevta. Info: Brodarjev trg 11, Ljubljana, info@svetangelov.com, tel. 031/830 299, www.svetangelov.com BIOENERGOTEHNOLOGIJA Funkcionalna in frekven~na diagnostika notranjih organov, mikrovalovna akupunktura pri bole~inah v hrbtenici in sklepih, bicom resonanca pri alergijah in prekomerni te‘i, frekven~na terapija Dr. Rifa pri onkolo{kih obolenjih, psihoterapija. Brane Kobal, tel. 041/909 341, Ljubljana BIOTERAPIJA Radiestezijske meritve prostorov ~i{~enje energij, urejanje in ~i{~enje ~akr, bioterapije za izbolj{anje va{ega psihi~nega po~utja, medsebojnih odnosov in po~utja, odprava energetskih blokad vseh vrst ... Info in naro~anje: META 041/485 309 Zdravljenje po metodi bioergonomije, terapije po Doman~i}u, pregled avre in ~aker, odstranjevanje vezi, ki omejujejo, svetovanje v zvezi s prehrano, shiatsu masa‘a. Naro~anje: Nika Pirc, Ljubljana, 041/766 766 Naredite nekaj zase, omilite vsakdanji stres. Masa‘e za telo, duhovna energija za du{o in duha. Brezpla~na pomo~ za otroke. Pomaga vam Jo‘ica, tel: 041/583 688, Roga{ka Slatina DELA VNICE DELAVNICE POSTAVLJANJE DRU@INSKIH KONSTELACIJ po na~elih Berta Hellingerja; mo‘nost ‘ive postavitve konstelacije svoje dru‘ine za vse, ki ‘elijo osvetliti odnose v dru‘ini oziroma rodbini ali najti pot do zdravja! Termini: 22. 2. ob 19. uri v O[ Mirana Jarca, Ljubljana. Kontakt: 041/894 025 in www.zdravilec.com PSIHOLOGIJA Profesionalna pomo~ ameri{ke dipl. psihologinje. Resno lotevanje osebnih te‘av; hitro in u~inkovito re{evanje. Tudi v angle{~ini in hrva{~ini. Cena: (41,73 €) 10.000 SIT Barbara [irovnik, tel. 051/306 381; e-mail: bsirovnik@gmail.com; Tr‘a{ka 135, Ljubljana PSIHOKIBERNETIKA ESENOV Psihokibernetika Esenov spodbuja samorazvoj in meditacijo ter omogo~a osebne za{~ite, za{~ite na{ih bli‘njih, za{~ite stvari, delovanje z miselnimi frekvencami, telesno, ~ustveno in umsko zdravje, zdravljenje ‘e obstoje~ih in prepre~evanje novih motenj, pa tudi sposobnost psihokirurgije. Te~aji, terapije, regresoterapija. Vadana Gordana Kudrikova, Umag, tel. 00385/(0)91 20 62 815, 00385/(0)52 752 760

RADIESTEZIJA ALTERA s.p. - opravljamo radiestezijske meritve {kodljivih sevanj, diagnostika, svetovanje. Naro~ila na gsm: 041/716 195 ali po e-mailu: altera.rs@volja.net REIKI SUN REI, svetovanja in terapije Tadej Krnc s.p., vam nudi pomo~ in zdravljenje z bioenergijo, reikijem, angelskimi terapijami, radiestezijske meritve, energetska ~i{~enja prostorov, hipnoza, sugestija, avtogeni trening, orakeljske karte. Dunajska cesta 51, Ljubljana, tel. 041/750 398, e-mail: tadej.krnc@telemach.net TRGOVINA AUREA - vse za telo in du{o, maloprodaja in veleprodaja; naravna kozmetika za telo, ezoterika, knji`ni program in izdelki iz tehnologije Hydronic; AUREA Press d. o. o., BTC hala A, [martinska 152, Ljubljana. tel. 01/541 17 60 Trgovina DE-LEO se je preselila na novo lokacijo na Pobre{ko ul. 4, kjer lahko najdete najve~jo izbiro ezoterike na enem mestu. Atlantidski prstani, kvar~ne zvezdice, magnetni nakit, nihala, strokovna literatura … Pobre{ka ul. 4, Maribor SHIA TSU PRAKSA SHIATSU SHIATSU PRAKSA: Pot do celovitega zdravja, dobrega po~utja in obnovitve lastnih virov. V na{em Shiatsu sredi{~u vam nudimo {e: DRU@INSKI SHIATSU: S partnerjem se nau~ita Shiatsu in s tem poglobita vajin odnos, si pomagata in nudita enkratne trenutke. PROTISTRESNO SPRO[^ANJE: nau~ite se sprostitve s pomo~jo preproste tehnike avtogenega treninga. NEVROLINGVISTI^NO PROGRAMIRANJE: pomaga izkoristiti va{e potenciale in dose~i cilje v poslovnem in zasebnem ‘ivljenju. Panacea, Jani Golobi~ s. p., Verov{kova 56, tel. 041/473 161, e- mail: panacea@volja.net ZDRA VILNI ZVOK ZDRAVILNI Holisti~ni zvok planetarnih gongov, tibetanskih in kristalnih skled ter glasu: delavnice, izobra‘evanja, zvo~ne masa‘e, gong kopeli, glasbene zgo{~enke, nastopi ... Mojca Morya Malek, tel. 031/826 345, mojca.morya@volja.net, www.zdravduh.org ZDRA VILI[^A ZDRAVILI[^A Terme Dobrna, zdravljenje ginekolo{kih, revmatskih, ortopedskih in nevrolo{kih obolenj ter stanj po po{kodbah, tel. 03/780 80 00

Zakaj revijo kupujete, ~e jo lahko dobite v nabiralniku 10 % ceneje? Naro~nine: 01/ 231 93 60, 031/662 092

52 - JANUAR 07 -

WU WEI BUJENJE Skupinsko in individualno odpravljanje bolezenskih blokad. Tedenska sre~anja, {tirinajst seans, so v Termah Dobrna. Vodi Dragan Sekuli}. Informacije in prijave tel. 03/780 80 00 Za sodelovanje na strani Poti do zdravja pokli~ite prosim na telefon 01/231 93 60 ali 031/66 20 92 ali se oglasite po e-po{ti: eva.jesenicnik@zalozba-ara.si


Mali oglasi

Izidi `rebanja za nagradno kri`anko {t. 142

HOROSKOPI – NATALNI, KARMI^NI, DHARMI^NI, LETNI - pisno izdelam. Brezpla~en vzorec! Astrolog Armand Armand, GSM 041/568 340, www.astrologarmand.fr.st Astro s. p., Koper

PRVA NAGRADA (80 €):

@ELITE POKUKATI V PRIHODNOST? Storite to z izku{enimi. Vede‘evanje in svetovanje na 090/43 85. 0,5 min/0,52 € (125 SIT) iz stacionarnega in 0,81 €/0,5 min (195 SIT) iz mobilnega omre`ja. MAKRA AS s.p., PE: Kvedrova c. 3, 1000 Ljubljana

SVETOVANJE S TAROTOM preko GSM 090/14 24 10. Cena 1,04 €/min (250 SIT). Informacije za osebni stik na 041/964 786. Odgovarjam tudi pisno. Violeta [pacapan s. p., [empeter

Jolanda Grce, Bevkova 3, 4240 Radovljica DRUGA NAGRADA ({estmese~na naro~nina na revijo Misteriji):

WU WEI BUJENJE

Marjeta Sor~an, Globoko 18, 3272 Rimske Toplice

V Termah Dobrna Dragan Sekuli}* vodi wu wei bujenje, med katerim lahko ~lovek sam stre svoj notranji psihoenergijski vzrok bolezni. Med seanso wu wei bujenja se v ljudeh prebudi prastaro, vsem dano nenau~eno znanje zdravljenja. Wu wei bujenje je namenjeno za spopad z vsemi boleznimi in za preventivo. Kontraindikacij ni.

TRI TRETJE NAGRADE (knjiga zalo`be ARA): Bo‘idar Draksler, Podre~a 66, 4211 Mav~i~e Albinca Li~en, Kidri~eva 4, 1330 Ko~evje Mlakar Slavko, DSO, Ro{ka 22, 1330 Ko~evje Nagrade bomo poslali po po{ti. Re{itev nagradne kri`anke {t. 142: VODORAVNO: spa~ek, lovorovec, ara, vrana, energijske, to~ke, Akan, bas, Adamo, West Point, Dob, Ga, allegro, tvar, trn, Gian, Epikur, izrek, Ra, mladina, sloga, Adana, Ronet, tovor, melos, klorat, mera, zet, rum, sin, dreser, Kro{l, kremenova, otava, zvezdica, Bru~an, ila, dan, Perast

Januarja bo {tirinajst zaporednih seans, prva zjutraj in druga popoldne, v tednu med 20. in 27. januarjem. Cena {tirinajstih seans je 410 € (98.252,40 SIT). Mapa za shranjevanje revij Misteriji

Informacije in prijave: Tel. 03/780 80 00, faks 03/780 81 11 e-po{ta: info@terme-dobrna.si

NAGRADNI

Cene polpenzionov za sedem dni so za udele‘ence wu wei bujenja od 219 do 292 €.

ENERGIJSKE TO^KE, BIOPARK, KREMENOVA ZVEZDICA

*00385 91 254 36 98 Narejena iz trde lepenke, plastificirana z `i~nim patentom za vpenjanje posameznih revij. Na belo polje sami vpi{ete letnik. Na prodaj po povzetju (01/ 549 17 92) in v trgovini Aurea v BTC hala A v Ljubljani. Cena: 3,60 € (850 SIT)

POJMI:

Mali oglasi v Misterijih CENA besede je 1,25 €, 300 SIT (najmanj 18,78 €, 4500 SIT za 20 besed ali manj). 15 % popust za ve~ kot tri zaporedna naro~ila. [tejejo vse besede in {tevilke. 20 % DDV ni v{tet v ceno. ROK za sprejem je do vklju~no 15. v mesecu za naslednji mesec. Informacije po tel.: 01/ 231-93-60.

SPREJEM oglasa le pisno po po{ti ali po elektronski po{ti ara@zalozba-ara.si. Storitev razli~nih ponudnikov, objavljenih na teh straneh, ne preverjamo in zanje ne odgovarjamo. Bralke in bralce prosimo, da nam o kakovosti ponujenih storitev sporo~ijo svoje mnenje.

-

Prosimo, da re{itev po{ljete do 15. januarja 2007 v ovojnici s pripisom KRI@ANKA 143 na naslov: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana Iz`rebali bomo pet nagrajencev, ki bodo prejeli: 1. nagrada: 80 € 2. nagrada: {estmese~na naro~nina na revijo Misteriji 3.-5. nagrada: knjiga zalo`be ARA

JANUAR

07 -

Misteriji 53


i 3 Nagradna kri`anka (143) n d 14 a r {t. g Ime in priimek: Stalno bivali{~e: a N on p Po{tna {t.: Dav~na {t.: Dav~na izpostava: ku [t. transakcijskega ra~una:

54 - JANUAR 07 -

Pri banki:

Operativna {t. banke:


ARA ZALO@BA

JABOL^NI KIS

^UDE@ OLJ^NEGA OLJA

ZDRAVJE IZ STOPAL

Knjiga, kako uspe{no naredite kis kar doma in na sebi preizkusite njegove blagodejne u~inke. Presene~eni boste, kako lahko ta preprosta in enostavno narejena teko~ina deluje na zdravje.

Priro~nik z razlagami, kako olj~no olje varuje pred artritisom, sr~no‘ilnimi boleznimi in rakom na dojki. Ameri{ka uspe{nica na podlagi rezultatov {tevilnih raziskav vodi v svet zdrave in okusne prehrane, ki varuje zdravje.

Priro~nik za refleksoterapijo vas nau~i skozi stopala pregledati celotno telo in zaznati morebitne ~ustvene te‘ave in slabo po~utje. Prek masa‘e stopal, se telo ves ~as ~isti in obnavlja. Prilo‘ena sta plakata z oznakami con na stopalih in rokah.

PRIRO^NIK ZA ZDRAVILCE

OSNOVE RADIESTEZIJE IN BIOENERGIJE

POLJE - PO SLEDI NEVIDNIH SIL V VESOLJU

Knjiga je izvrsten priro~nik za vse, ki ‘elijo prebuditi in razviti zdravilske sposobnosti ter k bolj{emu zdravju pomagati sebi in drugim. Opisane tehnike so zelo u~inkovite in vklju~ujejo barve, zvoke in di{ave.

Priro~nik je namenjen vsem, ki se `elijo nau~iti uporabljati nihalo in druge radiestezijske instrumente ter sebi in svojim pomagati z bioenergijo. Knjiga je dobrodo{la tako izku{enim radiestezistom, kot tudi novincem.

Ves svet vibrira v skrivnostnem kvantnem polju neizmerne energije, ki je klju~ za pojasnitev telepatije, telekineze in bioenergije, obeta pa tudi mo`nost ~rpanja neskon~nega vira energije in vesoljska potovanja na velike razdalje.

7,93 € (1.900 SIT)

7,93 € (1.900 SIT)

16,27 € (3.900 SIT)

16,27 € (3.900 SIT)

16,27 € (3.900 SIT)

20,45 € (4.900 SIT)

ODKRIVANJE PRETEKLIH IN PRIHODNJIH @IVLJENJ

PRIKRITA ZGODOVINA ^LOVE[KE RASE

POTOVANJE DU[

USODA DU[ Ameri{ki mojster hipnoterapije Michael D. Newton je na podlagi {tevilnih seans pri{el do novih odkritij o usodi du{ in to popisal v ve~ kot 500 strani debeli knjigi, ki v obliki intervjujev odstira pogled v skrivnost zasmrtja. Knjiga je ameri{ka uspe{nica.

KAKO ZDRAVIMO Z BARVAMI

KAKO ZDRAVIMO Z ZVOKOM

Knjiga opisuje izkopanine, ki jih v muzejih skrivajo v depojih; strokovnjaki ne znajo razlo‘iti njihovega porekla; seznanja tudi s predmeti, katerih starost ocenjujejo na milijone let, ~eprav je ~love{ka rasa uradno stara {ele 100.000 let.

V knjigi najdemo odgovore na ve~na vpra{anja, kaj se dogaja z du{o, ko ~lovek umre, bodisi naravne bodisi nasilne smrti. Kdaj in kako se du{a odlo~i, da pride v ~lovekovo telo? Kaj se dogaja z du{o med dvema ‘ivljenjema?

Knjiga razkriva, kako s pomo~jo hipnoze spoznamo svojo preteklost in prihodnost. Vsebuje osupljive primere regresij v pretekla in progresij v prihodnja ‘ivljenja, dodana pa so {e podrobna navodila za samohipnozo.

Barvna terapija ni ~arobno zdravilo za vsa obolenja, vendar barve na nas vplivajo bolj kot si mislimo. Barvna terapija je preventivna nega, s katero odgovorneje in aktivneje sodelujemo pri vzdr‘evanju lastnega zdravja.

Vsak ~lovek je glasbeni in{trument, ki niha v razponu kozmi~nih vibracij. V knjigi je opisano, kako lahko z zvoki, glasbo in lastnim glasom uravnove{amo in zdravimo sebe in druge.

16,27 € (3.900 SIT)

16,27 € (3.900 SIT)

13,77 € (3.300 SIT)

22,95 € (5.500 SIT)

12,10 € (2.900 SIT)

13,77 € (3.300 SIT)

KAKO VIDIMO, BEREMO IN IZBOLJ[AMO AVRO

KAKO ODKRIJETE VA[A PREJ[NJA @IVLJENJA

KAKO SE NAU^IMO AVTOMATSKEGA PISANJA

Priro~nik za spoznavanje avre in razlage, kako se jo nau~imo gledati in spoznavati njen pomen; kako nam avra ka‘e na podlagi bioenergijskih zevov du{evno in telesno stanje.

Priro~nik korak za korakom vodi do znanja, kako se sami, brez terapevta, spustimo v prej{nja ‘ivljenja in odkrijemo vzroke morebitnih bolezni, preganjavic, stisk, ki izvirajo iz davnine.

Priro~nik, ki vas pou~i, kako prek avtomatskega pisanja vzpostavite stik z Vi{jim jazom, ki vas vodi in vam svetuje, komunicirate z drugimi bitji, ki vam posredujejo razli~ne informacije, dobite odgovore ...

7,93 € (1.900 SIT)

12,10 € (2.900 SIT)

12,10 € (2.900 SIT)

KAKO POVE^AMO SAMOZDRAVILNE SPOSOBNOSTI

KAKO VPLIVAJO OSEBNA [TEVILA

KAKO BEREMO USODO Z DLANI

Sami lahko veliko storimo za svoje zdravje. Napotki za klistiranje, post, telesno vadbo in savnanje. Kako, koliko in kdaj naj bi jedli, da bi spremenili svoj svet zdravja.

S pomo~jo {tevil, vsako ima svoj pomen, lahko bolje spoznamo sebe in ljudi, ki nas obkro‘ajo. [tevila nam lahko pomagajo ustvariti lep{e ‘ivljenje, z njimi lahko pokukamo v preteklost, razumemo sedanjost in na~rtujemo prihodost.

Priro~nik iz~rpno opisuje, kako iz ~rt na dlani izra~unamo razne datume in `ivljenjska obdobje. Dlan razkriva ~lovekov zna~aj, zdravje, temperament in celo usodo.

7,93 € (1.900 SIT)

12,10 € (2.900 SIT)

12,10 € (2.900 SIT)

Kako naro~imo knjige, kozarce, vr~e ... Izbrano naro~imo po telefonu (med 8. in 15. uro): 01/549 17 92 ali 051/307 777, faksu: 01/230 16 27; e-po{ti: ara@zalozba-ara.si ali pisno na naslov: ARA zalo‘ba, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana.

Pla~ilo po povzetju. Po{tnino pla~a kupec.


Voda za zdravje in `ivljenje Voda nam lahko olaj{a veliko {tevilo zdravstvenih te‘av. Tako trdi in v knjigi utemeljuje ameri{ki zdravnik iranskega porekla Fereydoon Batmanghelidj, ki je po dvajsetih letih klini~nih in znanstvenih raziskav ugotovil, da je kroni~no pomanjkanje vode v na{em telesu, ki se ga niti ne zavedamo, pomemben vzrok {tevilnih telesnih te‘av in obolenj. Med drugim astme in alergij, visokega krvnega tlaka, artritisa, razli~nih bole~in ter celo avtoimunskih bolezni in raka. Knjiga vsebuje prakti~ne napotke, kako z uravnote‘enim pitjem vode in u‘ivanjem soli prepre~imo ali celo pozdravimo mnoge bolezni ter se izognemo dragim in morda tudi {kodljivim zdravilom. Cena: 20,45 € (4.900 SIT) TO BI LAHKO BILA NAJPOMEMBNEJ[A KNJIGA, KAR STE JIH KDAJ PREBRALI! Knjigo lahko kupite v trgovini Aurea BTC, hala A, (01/541 17 60) in po povzetju preko revije Misteriji (01/549 17 92, ara@zalozba-ara.si). ARA zalo`ba d.o.o., Cigaletova 5, 1000 Ljubljana

162-jan2KPL  

Misteriozne rde~e celice Rde~i delci v de‘ju nad Indijo POZOR! BRANJE TE REVIJE LAHKO VPLIVA NA VASE ZIVLJENJE - JANUAR 07 - Misteriji 1 Ese...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you