Page 1

LETNIK 14 - ŠT ŠT.. 153 - APRIL 2006 - 900 SIT SIT,, 3,7 EUR POZOR! BRANJE TE REVIJE LAHKO VPLIVA NA VASE ZIVLJENJE v

v

ISSN 1318-1777

Ali fetus odlo~a o rojstvu?

Otrok v materinem trebuhu zaznava signale iz vesolja

Um brez

Operirati mo‘gane zdravim, da bi bili ti sre~nej{i?

negativnih misli Pravi vzrok

kariesa Zdravje zob je pokazatelj splo{nega zdravja telesa

Zdravilno petje kristalov Svetloba kot holisti~ni zvok kristalnih kremenovih posod

NA FAZENDO VABIJO ANGELI -

APRIL

06 -

Misteriji 1


ARA ZALO@BA

MAGIC LIFE ZA PRVO POMO^ Simbol Magic life, ki je natisnjen na prvi strani revije, koncentrira energijo iz okolja, zato je je v njegovem neposrednem okolju ve~. Polo‘en pod kozarec s pija~o lahko spremeni njen okus, polo‘en pod vazo lahko podalj{a ‘ivljenje ro‘, pod cvetli~njakom deluje na bujnej{o rast, prilepljen na obolelo mesto lahko zmanj{a bole~ino ...

N

O

V

O

ISLANDSKI ^UDE@ OMEGA-3 Posega v temelje zdravja in ‘ivljenja ter prepri~ljivo dokazuje, kako pomembno je, da vsakdo zau‘ije dovolj ma{~obne kisline omega-3, ki so jo otroci nekdaj u‘ivali kot ribje olje. Trda vezava 3.500 SIT (14,60 €) bro{irano 2.900 SIT (12,10 €)

HORMONSKO NADOMESTNO ZDRAVLJENJE

ZDRAVILNI ^AJI IN NASVETI

^ESEN, ^UDE@NO HRANILO

Knjiga vas seznanja s spremembami v obdobju pred menopavzo in po njej ter svetuje, kako jim slediti in prilagoditi na~in ‘ivljenja, da bo tudi v zrelem obdobju mirno in zadovoljno.

^ajne me{anice za vse vrste tegob in {e nasvete, s katerimi se jih da olaj{ati, je zbral v svoji knjigi starosta slovenskih zeli{~arjev Jo`e Toma`in~i~. V knjigi je ve~ kot 100 izbranih receptov in na stotine nasvetov.

2.900 SIT (12,10 €)

2.900 SIT (12,10 €)

VODNIK PRAKTI^NE AROMOTERAPIJE

O

O N

O

V

O

Akademsko izobra‘en avtor dokazuje, da so pradavne korenine ~love{tva drugje kot to danes domneva prazgodovina. Dokazuje, da so ljudje pravzaprav izdelek zapletenega genetskega in‘eniringa superiorne rase z drugega planeta (v hrva{~ini).

PRISLUHNI SVOJEMU TELESU

TELO KLI^E PO VODI

Ta priro~nik vam lahko pove, ali z vsakdanjo prehrano svoje telo oskrbujete z vsem, kar potrebuje. Dodan vpra{alnik pa vam pomaga razviti u~inkovit in po va{i meri krojen jedilnik.

Zdravnik internist F. Batmanghelidj dokazuje, da si lahko zdravje mo~no izbolj{amo s pitjem navadne vodovodne vode. Medicinsko utemeljeno.

4.900 SIT (20,45 €)

1.900 SIT (7,95 €)

2.900 SIT (12,10 €)

STOPNI[^E DO NEBA

POTOVANJE DO EKSTAZE

ZDRAVJE IZ STOPAL

Najsodobnej{a znanstvena spoznanja iz 2000 raziskav o neverjetni zdravilni mo~i te ‘e tiso~letja znane rastline in njenem vplivu na resnej{e bolezni sodobnega ~asa ...

V knjigi avtorica nagovarja plesalca, ki ‘ivi v vsakem izmed nas, in nas ne‘no spomni, da smo rojeni za ples v ekstazi. To je trenutek celosti, ko smo popolnoma ugla{eni sami s seboj, in ko so na{e telo, srce, um in du{a povezani.

Priro~nik za refleksoterapijo vas nau~i skozi stopala pregledati celotno telo in zaznati morebitne ~ustvene te‘ave in slabo po~utje. Prek masa‘e stopal, se telo ves ~as ~isti in obnavlja. Prilo‘ena sta plakata z oznakami con na stopalih in rokah.

Knjiga je izvrsten priro~nik za vse, ki ‘elijo prebuditi in razviti zdravilske sposobnosti ter k bolj{emu zdravju pomagati sebi in drugim. Opisane tehnike so zelo u~inkovite in vklju~ujejo barve, zvoke in di{ave.

1.900 SIT (7,95 €)

3.900 SIT (16,30 €)

3.900 SIT (16,30 €)

3.900 SIT (16,30 €)

HRANA ZA @IVLJENJE

VE^ DA[, VE^ IMA[!

Davno izro~ilo in najnovej{e informacije o eteri~nih oljih, ki jih lahko kupimo v trgovini z naravno kozmetiko. Enostavni napotki za odpravljanje stresa, zdravljenje bolezni, obogatitev ~utov, masa‘o in kopeli.

S spremenjenim na~inom prehranjevanja lahko vplivate na svoje zdravstveno stanje. Knjiga vsebuje poleg receptov tudi razumljivo razlago, zakaj in kako naj bi hranili svoje telo, da bi se lahko uprlo bolezni in jo premagalo.

Na{e ‘ivljenje usmerjajo zakoni narave, ki obstajajo ‘e tiso~letja. ^e jih razumemo in znamo vplesti v ‘ivljenje, se nam to za~ne odvijati v smer, ki si jo sami ‘elimo. Preberite si knjigo in tudi vi za‘ivite v duhu hvale‘nosti, dajanja in obilja!

2.900 SIT (12,10 €)

3.900 SIT (16,30 €)

3.990 SIT (16,65 €)

-10 %

N

V

PRIRO^NIK ZA ZDRAVILCE

SANJE

SPOMINI

Dve knjigi - ugankarska gesla na ve~ kot 700 straneh - Za vse strastne ugankarje, ki jim je re{evanje kri‘ank v veselje in kratek ~as.

Kaj pomenijo sanje, ki so lahko vesele ali pa tema~ne? Knjiga je pravi ka‘ipot pomena razli~nih sanj. Zato pride prav vsakomur, ki verjame, da so prav njegove sanje pripomogle k njegovi usodi.

Barvna spominska knjiga za otroke – od rojstva do za~etka {olanja ali {e dlje. Lahko je tudi primerno darilo za va{ega mal~ka. Morda vam bo neko~, ko bo starej{i, zelo hvale‘en, ker ste opisali njegove prve korake.

Cena posamezne knjige: 3.490 SIT (14,55 €)

2.900 SIT (12,10 €)

2.990 SIT (12,50 €)

UGANKARSKI SLOVAR I. IN II. DEL

^lani kluba Poti do zdravja, naro~niki na revijo Misteriji, imajo 10 % popusta. Vsem ~lanom je ta popust, ob gotovinskem pla~ilu, priznan tudi v trgovini Aurea, BTC hala A.

-

APRIL

06 -

Misteriji 2


LETNIK 14 - [T. 153

april 2006

17

9

Ali fetus odlo~a o rojstvu?

Na fazendo vabijo angeli

^lovek ‘e od nekdaj poizku{a razvozlati skrivnost spo~etja in rojstva

Pod kokosi na robu Atlantika te~e ‘ivljenje v peti dimenziji

21

43

Um brez negativnih misli

Vino ubija

Ali je eti~no operirati mo‘gane zdravim, da bi bili ti sre~nej{i?

V Visa~ah pri Puli so Rimljani odlo~ilno porazili juna{ke Histre

23

47

Zdravilno petje kristalov Svetloba kot holisti~ni zvok kristalnih kremenovih posod

25 Bodite religiozni Bi radi bili bolj sre~ni, ‘iveli dlje, manj zbolevali, si hitreje opomogli?

39 Ki kou in prebavne te‘ave Kako oddihamo bolezni (3)

Pravi vzrok kariesa Zdravje zob je pokazatelj splo{nega zdravja telesa

Pisma bralcev ........................................................................................................... 4 Obvestila .......................................................................................................................... 6 Zanimivosti .................................................................................................................... 8 @itni krogi in zvok 2 ............................................................................................ 14 PRILOGA - dodatek k runskim kartam .............................................. 29 @elite biti karizmati~ni? ................................................................................... 35 Blode~i elementali in du{e ........................................................................... 41 Zakon – so‘itje ali boji{~e? ......................................................................... 45 Zarastline je zlizala bioenergija ............................................................... 49 So‘itje z ‘ivalmi .................................................................................................... 51 Astrolo{ko svetovanje ..................................................................................... 52 Horoskop za april 2006 .................................................................................... 53 Nenavadna do`ivetja ......................................................................................... 54 Novi knjigi .................................................................................................................... 55 Poti do zdravja ......................................................................................................... 56 Oglasi ............................................................................................................................... 57 Nagradna kri`anka 134 .................................................................................... 58

-

APRIL

06 -

Misteriji 3


P ISMA Ilustrirana mese~na revija

Misteriji

CIGALETOVA 5, 1000 L JUBLJANA

^EMU SLU@I PSIHOKIBERNETIKA ESENOV?

ALI

ara@zalozba-ara.si

KRI@ NA NEBU

M

isteriji mi ponujajo med prvomajskimi Naslov uredni{tva: prazniki te~aj PsihokiberRevija Misteriji, netike Esenov, pa ne jaz ne Cigaletova 5, 1000 Ljubljana moji bli‘nji, ki radi prebiraTel.: 01/434 73 10, faks: 01/230 16 27 mo Misterije in se iz njih marsikaj koristnega nau~iara@zalozba-ara.si mo, ne vemo kaj Psihokiwww.misteriji.si bernetika Esenov pomeni in kaj ~lovek pridobi, ~e se tak{Izdaja: nega te~aja udele‘i. ARA Zalo`ba d.o.o., Marko, Novo mesto Cigaletova 5, Ljubljana Odgovorni urednik: Jo`e Vetrovec Direktorica: Eva Jeseni~nik Redaktor: Andrej Kikelj Tehni~no urejanje: Luka Zlatnar Tajni{tvo, naro~nine in oglasno tr`enje: Tel.: 01/231 93 60; 031/662 092 Prodaja po po{ti: Tel.: 01/549 17 92; 051/307 777 Tisk: Tiskarna Ljubljana d.d., Ljubljana Naklada: 7300 izvodov V tej {tevilki Misterijev so sodelovali: Jo‘e Vetrovec, Andrej Kikelj, Rado Vouk, Ur{a Potokar, Vida Vidmar, Andrej Ko{ir, Anka Tav~ar-Prelog, Andreja Bricelj, Mojca Malek, Andreja Paljevec, Igor Ziernfeld, Ivan Mohori~, Vanda Omejc, David Zeoli, Stane Pade‘nik Naslovnica foto Jo‘e Vetrovec Cena izvoda v maloprodaji 900 SIT, 3,7 EUR. Prodaja v kolporta`i: Delo-Prodaja, Dunajska 5, Ljubljana, tel.: 01/473 88 41. V naro~nini, ki se pla~uje letno (9.720 SIT, 40,5 €) ali dvakrat letno (4.860 SIT, 20,25 €) je vra~unan 10 % popust. Poslovni ra~un: 02083-0011412222.

Psihokibernetika Esenov je starodavno znanje, s katerim lahko pomagamo v vsakdanjem ‘ivljenju sebi in drugim; za{~itite sebe ali druge pred nesre~ami v prometu, pred konfliktnimi situacijami, s tem znanjem se je mogo~e za{~ititi pred negativnimi vibracijami iz okolice, ki prihajajo od drugih ljudi, pa tudi pred najrazli~nej{imi boleznimi. Z ve{~ino psihokibernetike Esenov si lahko pomagate pri izpitih, pove~ate ustvarjalnost, ste uspe{nej{i v poslovnih zadevah, se la‘je znajdete v stresnih situacijah … Zanimivo je, da je znana slovenska bioterapevtka Marinka Mikelj (o njej bomo pisali v eni naslednjih {tevilk Misterijev) prav z znanjem, ki ga je dobila od gospe Gordane Kudrikove, mojstrice in poobla{~ene osebe za {irjenje znanja Kibernetike Esenov, vodila bo tudi te~aj v Umagu, uspela pozdraviti h~i v svetovnem merilu najve~jega psihi~nega kirurga Brazilca Joaoa Teixeira de Faria, oziroma Joaoa de Deusa. Gospa Gordana Kudriko30

31

1 19:24

4 - APRIL 06 -

2

Na spletu sem prebral prispevke o mo‘nem {kropljenju ozra~ja za obdelavo ozona. Spomnil sem se pojava, ki sem ga videl na nebu 18. oktobra 2004 po 15. uri v Dvorjanah (Johe), ob~ina Duplek, Maribor. Nebo sem zaradi v obliki kri‘a razporejenih »oblakov« nenavadnega videza tudi fotografiral. Prilagam fotografijo. Digitalec ni bil prave kvalitete, bilo je ‘e temno, zato fotografija ni kvalitetna, je pa tak{na, kot je bila posneta – neobdelana. ^e jo osvetlite, vidite v ozadju hribe. To je Grmada (460 m) pri Vurberku (ob~ina Duplek), najvi{ji vrh Slovenskih goric. Na vrhu hriba je geostacionarna satelitska to~ka. Kri‘ je tako reko~ to~no nad to to~ko. Lep pozdrav! Marjan iz Dvorjan va je imela v Sloveniji ‘e ve~ te~ajev, ponavadi so bili v Rimskih Toplicah, tokrat pa bo osnovni in nadaljevalni te~aj, na pobudo na{e revije, v Umagu.

PRVI IN DRUGI LETNIK MISTERIJEV

V

uredni{tvo smo prejeli pro{njo na{ega zvestega bralca, ki bi rad izpopolnil zbirko vseh letnikov Misterijev. Manjkata mu prva dva letnika, 1993 in 1994. Kdor ju ima in ju je pripravljen prodati, naj mu

3

4

5 13:01

6

7

pi{e na naslov: Mohori~ Matja‘, Sela 11, 6210 Se‘ana.

PSIHOLO[KI PROFIL NA PODLAGI FOTOGRAFIJE

po{tovani, ali me lahko napotite na osebo, ki S lahko na osnovi predlo‘ene fotografije naredi psiholo{ki profil osebnosti in svetuje pri te‘avnih dru‘inskih odnosih? Vnaprej hvala za odgovor! Lana Prosimo bralce, ki vedo za takega svetovalca, da pomagajo Lani.

8

9 15:19

10

11

12


PPISMA ISMA

»SVET V KORUZNEM ZRNU« – POPRAVEK

{ola/pot za razvoj zavesti, samo-zdravljenje in samo-uresni~enje

V ~lanku »Svet v koruznem zrnu« v mar~evskih Misterijih nam jo je zagodel tiskarski {krat z dvema napakama. Na strani 35 in 36 pi{e, da so kakor sodobni fiziki tudi ‘e Maji vedeli, da se cel svet lahko skr~i na velikost koruznega zrna, vendar to niso bili Maji, pravilno je Inki. Na strani 36 pa se omenja teza fizika Stephena Hawkinga o mo‘nosti skr~enja vesolja na velikost makovega zrna – prav je grahovega zrna. Za neljubi pomoti se opravi~ujemo.

vabi na predavanja dr. Mire Omerzel - Mirit Pranojedstvo v svetovnih duhovnih tradicijah - izziv ali nevarnost?

PREDSTAVITEV QXCI

Narodni dom, Sokolska ulica, Novo Mesto

Kako je mogo~e z informacijami oziroma {ibkimi elektromagnetnimi valovanji uravnovesiti polja v ~lovekovem telesu in tako poskrbeti za zdravje telesa in uma, bosta bralcem na{e revije razlo‘ila na javni predstavitvi delovanja ra~unalni{kega programa QXCI v Ljubljani, v hotelu M, tretjega aprila ob 18. uri, zdravnika dr. Silvano Prenc iz Pule, ki tak{no napravo uporablja ‘e vrsto let (in smo o tem pisali v januarskih Misterijih) in zdravnik Igor ^atojevi} s Cipra, ki bo odgovarjal tudi na vpra{anja o fizikalnem delovanju programa na ‘iva bitja.

sreda, 29. marec ob 19h

Stik z izvorno vitalno kozmi~no energijo za samozdravljenje in samouresni~enje KS Portoro`, Obala 16, Portoro`

torek, 4. april ob 19h Vstop prost

Dru{tvo za ozave{~anje in osebnostno rast Sonce, [en~ur

BRUNO GRÖNING

Foto splet

[ola Veduna, [krilje 50c, Ig

Dru{tvo za duhovno pomo~ organizira uvodno predavanje o nauku pokojnega karizmati~nega zdravilca Bruna Gröninga, ki bo 10. aprila ob 17. uri v prostorih Mestne ob~ine Ljubljana, Tbilisijska 22 A (Vi~). Kontaktna oseba: Dragica ^ervek, 041/630 235

13 17:39

14

15

16

17 14:15

18

19

20

21 04:28

22

23

24 13:27

25

26

27

28

29

30

1

2

08:37

20:44

-

APRIL

06 -

Misteriji 5


OBVESTILA

ZAKON O ZDRAVILSTVU

P

o polletnem premoru se je Ministrstvo za zdravje spet pospe{eno lotilo oblikovanja zakona o zdravilstvu. Z delom je nadaljevalo tam, kjer je bilo lani ob poletnih dopustih prekinjeno. Delo nadaljuje nekoliko spremenjena in raz{irjena zasedba komisije. Vklju~ena se {e druga ministrstva in zdravni{ko dru{tvo Slovenije. Predseduje ji generalni direktor Direktorata za zdravstveno varstvo prim. Janez Rem{kar. Delo je {e bolj resno, poglobljeno in intenzivnej{e kot v prvi fazi. Dela se cele dneve, ~ez konec tedna in ob praznikih. ^e ne bo prevelikih razhajanj med pripravljavci zakona in zdravni{tvom, bo zakon {e pred poletjem v vladni obravnavi ter v tem letu v Dr‘avnem zboru. Zakon je izredno zahteven in temeljen. Zdravilstvo je namre~ ‘e vpeto v mnoga podro~ja na{ega ‘ivljenja in povsod tam ga zakon mora zajeti, ~e ho~e biti pravi~en in hkrati urejevalen. Zakon se pi{e za podro~je, ki do sedaj {e ni bilo na noben na~in urejeno. Delovni osnutek zakona opredeljuje prvo definicijo zdravilstva pri nas (za katero je {lo ure in ure poglobljenega dela), opredeljuje zdravilske sisteme in zdravilske metode, s tem da pu{~a odprta vrata za novosti, kandidati bodo lahko pridobili nacionalno poklicno kvalifikacijo, za{~iti naziv zdravilec, zahteva kvalitetno in odgovorno izvajanje zdravilske dejavnosti in (~e ne bo v kasnej{ih fazah priprave zakona izvr‘eno) predvideva sodelovanje med medicino in zdravilstvom. Zakon je zastavljen s temeljnim izhodi{~em – zagotoviti varnost uporabnika zdravilskih storitev. Ta pa je najbolj zagotovljena prav s sodelovanjem med obema vrstama zdravljenja: medicino in zdravilstvom. Zavarovalnice se za enkrat {e niso odzvale, ali bodo vklju~ile v svoj sistem tudi zavarovanje za zdravilske storitve. Potrebno jim bo pokazati primere iz Evrope, kjer so tovrstne usluge ‘e ve~ ali manj ustaljena praksa: ~e predpi{e zdravnik proti glavobolu meditacijo, te~aj uvajanja v meditacijo pla~a zavarovalnica. Branka Lovre~i~, univ. dipl. psih. INTA D

6 - APRIL 06 -

DRU@INSKA POSTAVITEV V DOBRNI

G

lede na velik odziv na ~lanek Setev prednikov in ‘etev potomcev v mar~ni {tevilki Misterijev smo za na{e bralce pripravili dru‘insko postavitev v modri dvorani Term Dobrna v nedeljo, 9. aprila. Namen postavitve (vodila bosta zakonca Milica Dravinac Kubiak in diplomirani psiholog terapevt Janusz Kubiak) je terapija za preseganje omejitvenih dru‘inskih vzorcev: notranja slika dru‘inskega ‘ivljenja postane vidna in ljubezen dobi mo‘nost, da znova ste~e. Korenine dru‘inske terapije segajo tiso~e let nazaj do {amanskih obredov. Priporo~amo, da si {e enkrat preberete ~lanek z naslovom Setev prednikov in ‘etev potomcev. Vabljeni vsi, ki bi to radi do‘iveli ali le opazovali. Postavitev se bo za~ela ob 10. uri in zaklju~ila ob 18. uri, vmes pa je kosilo. Kotizacija, ki zajema vodenje same postavitve, dvorano in kosilo, je 6.000 SIT (25 €). Prijave: Terme Dobrna, tel. 03/7808 000, faks 03/7808 111, e-po{ta info@terme-dobrna.si D

SEMINAR INDIJSKE HOMEOPATIJE

Z

adnje dni maja bo na pobudo revije Misteriji v Termah Dobrna seminar indijske revolucionirane homeopatije, o kateri smo ob{irneje pisali v februarski {tevilki na{e revije. Posebnost te veje homeopatije, ki jo bosta v dveh dneh predstavila indijska zdravnika, sinova zdravnika M. L. Sehgala, ustanovitelja revolucionirane homeopatije, je v tem, da sloni na ugotavljanju trenutnega, trajajo~ega in prevladujo~ega mentalnega stanja bolnika. Na seminar se lahko prijavite v Termah Dobrna: Tel.: 03/7808 000 Fax: 03/7808 111 E-po{ta: info@terme-dobrna.si D


MISTERIJI

BODITE NARO^NIK, KER SE IZPLA^A Vsi naro~niki imajo:

•10 %

na ceno revije (prihranek 950 SIT) in dobijo revijo na dom ‘e dva dni pred izidom POPUSTA

klub

- Pot

i do

zdra

vja

•100 %

POPUSTA za Merilec stresa (prihranek 690 SIT), ki je hkrati tudi kartica za uveljavljanje popustov

•10 %

pri izbranih strokovnjakih za komplementarno medicino POPUSTA

•10 % •10 %

POPUSTA

•50 %

POPUSTA

•30 %

POPUSTA

POPUSTA

NAJMANJ

6,66

Najmanj toliko revij lahko dobite kot naro~nik zastonj!

POKLI~ITE: 01/231 93 60

v trgovinah

pri vseh nakupih pri reviji Misteriji pri nakupu rastrskih o~al za ostrenje vida (prihranek 495 SIT) pri nakupu mape za shranjevanje revij (prihranek 255 SIT)

Posebno darilo: Le naro~ni{kim izvodom Misterijev bodo prilo‘ene runske karte. Komplet runskih kart stane v prodaji 2.970 SIT. (prihranek 2.970 SIT) Prvim trem naro~nikom na revijo Misteriji v mesecu decembru smo poklonili Magic life. To so: Marjan Derlink iz Podrebri, Jadranka Drobni~ iz Spodnje Idrije in Ana Zago`en iz Kranja. Morda boste prihodnji mesec na vrsti vi. Za zvestobo reviji Misteriji je `reb naklonil Magic life Ceciliji ^eba{ek iz Vodic.

Naro~ni{ka telefona, vsak delavnik od 9. do 14. ure: 01/231 93 60 in 031/662 092, ali ara@zalozba-ara.si. -

APRIL

06 -

Misteriji 7


Z ANIMIVOSTI

RDE^ SNEG PADEL NA RUSIJO

PRAKAMELA JE BILA VELIKA KOT @IRAFA

D

P

Foto splet

ele skrajnega severa Rusije je prej{nji mesec zamedel kremasto rde~kasti sneg, ki je kombinacija dveh meteorolo{kih pojavov. Oblasti so prek vseh medijev nenehno po{iljale obvestila lokalnim pre- Sever Rusije zopet v rde~em, po zaslugi barvnega snega, ki je bivalcem, da gre za narav- padel na to biv{o komunisti~no de‘elo. ni pojav, saj so bile policijske postaje in komunalne slu‘be zatrpane s pani~nimi klici. Meteorologi so pojasnili, da so nenavaden pojav povzro~ili pe{~eni viharji v Mongoliji – ciklon, ki je tam divjal, je v oblakih odnesel veliko drobnega peska, ta pa je obarval sneg, ki je padel nekaj sto kilometrov stran. Ljudje so bili pani~ni najbolj zato, ker {e ni dolgo, kar je na ruskih Sahalinskih otokih padel sneg rumene barve, njega pa naj bi povzro~ilo onesna‘enje iz tovarne plina. D

ri izkopavanjih v osrednji sirski stepi so arheologi s züri{ke baselske univerze na{li ‘ivalske kosti izjemnih velikosti, ki so po vsej verjetnosti pripadale orja{ki kameli. Najdba je presenetljiva in spektakularna obenem. Kosti so stare okoli sto tiso~ let in natanko dvakrat tolik{ne kot bi jih bilo mogo~e pri~akovati. »Takoj smo ugotovili, da gre za {e neznano ‘ivalsko vrsto,« je

P

Foto splet

stremel po odkritju kamna modrosti, klju~a za spreminjanje kovin v zlato. Newton se je alkemiji posve~al predvsem v mlaj{ih letih. Mo‘nost preobrazbe ene kovine v drugo ga je naravnost prevzela, ugotavlja Rob Iliffe, ki vodi poseben projekt o Newtonu na londonskem Kraljevem kolid‘u v Veliki Britaniji. Newton je bil prepri~an, da so kovine ‘ivo nasprotje dreves, ki rastejo pod zemljo namesto nad njo. Njegovi alkimiji posve~eni zapiski na {estnajstih straneh so veljali za izgubljene vse od leta 1936, ko so jih prodali na dra‘bi. Toda leta 2004 je knji‘ni~ar londonske Kraljeve dru‘be po naklju~ju naletel nanje med nekimi neurejenimi papirji, zdaj pa jih prou~ujejo in prepisujejo. Zapiski prina{ajo Newtonove misli in opombe o delih drugih alkimistov. Alkimisti~ne zamisli so morda navdihnile Newtonovo poznej{e pionirsko delo v fiziki, dodaja Iliffe, v obeh primerih so ga namre~ zanimala ista vpra{anja o gradnikih snovi, le da se je njegova strategija iskanja odgovorov nanje z leti spremenila. D

8 - APRIL 06 -

Foto splet

NEWTONOVA ALKIMISTI^NA STRAST ojavili so se dokazi o »temni« skrivnosti iz ‘ivljenja Isaaca Newtona. Njegovi osebni zapiski potrjujejo, da je bil o~e sodobne fizike strasten alkimist, ki je

Del no‘ne kosti prakamele (na levi) je veliko ve~ji od kosti dana{njih kamel.

z veseljem povedal Jean-Marie Le Tensorer, profesor prazgodovine v Baslu. Kot arheolog ‘e skoraj dvajset let vodi izkopavanja v sirijski stepi. Pri majhni vasi El Kown, pribli‘no 120 kilometrov severovzhodno od Palmire, je Le Tensorer s sodelavci za~el izkopavati eno najstarej{ih mestnih naselbin na svetu. Na tem prostoru so dober milijon let ‘iveli ljudje. Poleg nekaterih kosti prakamele so na{li ve~ kosov kamenega orodja. »Ta kamela je bila skoraj tako velika kot ‘irafa,« je dejal antropolog Peter Schmid iz Züricha. D Kremenove zvezdice v mo{nji~ku, kremenove zvezdice kot obesek, kremenova nihala in kristali za o‘ivitev vode (kombinacija turmalin, citrin, ametist). Originalno iz Brazilije.

Prodaja: Galerija Equrna zavod, Gregor~i~eva 3, Ljubljana tel.: 01/25 27 123


Pod kokosi na robu Atlantika te~e ‘ivljenje v peti dimenziji

Na fazendo vabijo angeli V

Foto J. Vetrovec

se pogosteje se ljudje, ki za~ufrekvencami lahko po dalj{em delovaTu smo v ~etrti, tijo, da brez usklajenosti duha, nju spremenijo osebnost. du{e in telesa sre~a ni mogo~a, odnosno peti dimenziji, ^iste kristale Vida dobi iz rudnikov. odzovejo klicu po spremembi. Poti, ki V njeni zalogi so vedno ametisti, citrini, zunaj pa je tretja. vodijo do sprememb, je neskon~no. In turmalini, ognjeni ahati … Vsakomur ena med njimi, vse bolj priljubljena, vo- jih zato ne le postavlja vsenaokrog, najprej ponudi turmaline, ~rne, rde~e, di na Fazendo Vida v Braziliji. Beseda marve~ z njimi tudi vpliva na ljudi. zelene za v vr~ z vodo, da jo oskrbijo z vida v portugal{~ini pomeni ‘ivljenje. Uporaba kristalov je znana ‘e iz ~asa negativnimi ioni. Turmalini, kot poro~aJe hacienda z imenom Vida naklju~je? Atlantide, z njihovimi frekvencami so jo Japonci, sevajo infrarde~e ‘arke, znani Ve~ina ljudi ‘e ob vstopu med koko- nadzorovali in delovali na mentalno, so po tem, da pospe{ijo cirkulacijo, sove palme na obali Atlantika za~uti, da fizi~no in duhovno telo, pravilno posta- ubla‘ijo stres, okrepijo imunski sistem. je vstopila v nov svet: vljeni kristali z natan~no dolo~enimi Vida k turmalinom doda {e citrin in »Tu so druga~ne energije,« poametist, da je voda {e bolj{a, za jasnjuje legendarna Vida Vidmar, vsakogar pa pripravi tudi kameno ki je na svoji fazendi gostila ‘e na strelo, obru{eno v obliko kozmi~tiso~e ljudi, od kraljic in filmskih ne ladjice, ki ima v svoji obliki 12 igralcev, najrazli~nej{ih zdravilcev piramid in je zato njena mo~ od z vseh koncev sveta pa do onih, 300.000 do 1.200.000 enot po Boki so komaj zbrali dovolj, da so visu. Vida zvezdice iz kvar~nih lahko pripotovali in tu na nek nakristalov ponudi tudi v obliki obes~in za~eli znova. In med njimi je ka, sicer pa je, predvsem za mo{ki bilo ‘e zelo veliko Slovencev. svet, povsem prikladna tudi zvez»Fazenda je na kilometer doldica, spravljena v mo{nji~ku: gi skali kvar~nega kristala. Svet»Deluje po celem telesu kot lalobni stebri, ki so jim podlaga v tla serski ‘arek in po vsem telesu ima zakopani kamni, dr‘ijo energijo to~no va{o frekvenco. To so zveztukaj, tako da je tukaj vedno druga dice iz kvar~nih kristalov, ki so brudimenzija energije kot izven fa{eni na roko,« pravi Vida, ki vsako zende. Tu smo v ~etrti oziroma pezvezdico {e posebej programira. ti dimenziji, zunaj pa je tretja. KaNa terasi pred leseno hi{o je z dar pridete, je kakor da bi vse padnihalom ugotavljala, katere freklo z vas. Vse skrbi. Mame pozabivence bi bile najbolj{e za mene. In jo celo skrbeti za otroke, kar se jim medtem pripovedovala: zdi najbolj ~udno. »Sem bila v brusilnici in bilo je Sem prihajajo tudi zdravilci. zelo zanimivo. ^lovek, ki to dela, Od vsepovsod. Zato, da zrastejo. je vzel v roko ko{~ek kristala, ga Tu vsi zrastejo. Brez izjeme. Vsak namazal s sivo pasto za bru{enje ima nove mo‘nosti novega odpiin ga obra~al sem pa tja ob vrte~i ranja, novih povezav z lastnim brus in z mano govoril. Potem je notranjim znanjem in lastno mo~jo. Ta mo~ tako zraste,« pravi Vi- Vida Vidmar je mojster radiestezije, zna uporabljati mo~ obru{eni kristal opral in pred meda, ki je sicer znana kot velika po- kristalov. Bolnikom pa so pri njej na voljo {e vse druge noj je bila dovr{ena zvezdica.« In znavalka kristalov. Prepri~ana je, naravne metode. Tudi frekven~ni generator, orehovec, odtlej ima Vida vedno na zalogi zvezdice. Meni namenjeno mi je da mo~no vplivajo na ‘iva bitja in ingver, koloidno srebro …

-

APRIL

06 -

Misteriji 9


Foto J. Vetrovec

Piramida, v kateri sta vsak dan jutranja in ve~erna meditacija, ki jo za~enja Vida z zvoki zvo~ne sklede in prizivom.

10 - APRIL 06 -

»Saj je ~udno. Doma, v Evropi, imam vse. Tudi hi{o ob morju … Pri vsem tem se po~utim kot nekdo, ki ljudem pomaga, da so sre~ni, tukaj, na tej Zemlji. Ni~ drugega. Nimam nobenih ob~utkov ne vodje, ne zdravilca, dale~ od tega. Enostavno vsem pomagam, da se najdejo. Zato moram tukaj biti, pravzaprav moram {e bolj odkriti, povedati kaj se godi. Ker ta Brazilija bo v bodo~nosti vodja celega sveta. Tu bo center. Vsi tisti ljudje, ki ~utijo, da morajo priti sem, ker ob~utijo, da jih tukaj nekaj dr‘i, so pravzaprav poklicani, da postanejo del te nove strukture, novega vodenja. Gre za duhovno vodenje. Pa saj pravzaprav drugo vodenje ne obstaja. V resnici je vse samo ena stvar, saj mi smo ta energijski steber v kvantnem polju. ^e preberemo knjigo va{e zalo‘be Polje, je vse povsem jasno. Med fazendo in otokom pred njo je rokav, v katerem te~e morje v obe smeri. Na obali pa prostor za valjanje v blatu.

Foto J. Vetrovec

ponudila z besedami: »Sedaj sta polarnost in metabolizem stoodstotna. Sem tako programirala. Vsak dan vzamete zvezdico v roko in informacije preidejo na vas. Lahko pa jo tudi sami programirate z orgonskim sevalnikom. Kakor ‘elite. Za sebe seveda. Pa tudi za druge. ^e jo dr‘ite v roki in drugo roko polo‘ite na osebo, se informacija prena{a. Zvezdica vam v roki utripa. Ko neha, je oseba, na kateri ste dr‘ali roko, energetsko urejena. Treba je ponavljati, kot da bi dajali tablete. Dokler te‘ave ne minejo …« Tako se Vida, za katero {amani pravijo, da bi jo morali imenovati mojstrica Vida, sama pa za sebe pravi, da je le poklicana da pomaga ljudem in da je njena naloga tudi ozave{~anje, da bi re{ili Zemljo, posveti vsakomur, ki pride na fazendo. Nekateri tako lahko povsem odprto spregovorijo o svojih zatajenih mislih, se pogovore o te‘avah, radostih, tesnobi, na~rtih, dvomih … in pri tem dobijo nasvet, zvedo ~emu so tu, kaj je njihova naloga, kako naj se obna{ajo v ‘ivljenju, v kaj naj verjamejo. Pravi balzam za tako potrebno samozavest tavajo~ih du{. »Sem so me postavili,« pravi, ko jo vpra{am, zakaj je tu, ob obali Atlantika, v Braziliji …

Vse pri~ne{ po~asi razumevati, razumevati, kaj je to enost …« K temu razumevanju pomaga vsakodnevno jutranje in ve~erno meditiranje v veliki piramidi. Vida jo je postavila pred leti po na~rtu, ki je enostavno »pri{el« vanjo. V temelje je vgradila kristale, leseno konstrukcijo je prekrila s kokosovimi vlakni. Tu vsako jutro in vsak ve~er izvabi zvok iz tibetanske sklede in vodi meditacijo, v~asih tudi posebno meditacijo, ko pokli~e na pomo~ mojstre zdravilce: »S svojo prisotnostjo dajem energijo vsemu temu prostoru. Kadar me ni, ljudje sploh no~ejo priti. Nekako ~utijo druga~e. Med meditacijami v Templju ljudje do‘ivljajo operacije in vse druge posege. Jaz vedno pokli~em tudi zdravstvene ekipe mojstrov modrosti, ki delajo medtem ko mi meditiramo, delajo na vseh. Zato se tudi tako spremenimo. Z mojo h~erjo sem bila v bli‘nji vasi Comandatubi, takoj ko je pri{la in preden je od{la nazaj v Ljubljano. Pa me je ena od prodajalk vpra{ala, ~e je to moja druga h~i. Toliko je bila spremenjena po bivanju na fazendi. Vse se popravi: lasje postanejo taki, kot bi bili zlati, svetijo se, sivih las sploh ne dobi{, ~e jih ima{, jih pa lahko zgubi{ … To je nekaj nenavadnega, jaz sem svetlolasa kot sem bila vse ‘ivljenje. Obnovi se cel na{ sistem. Na{e telo je pravzaprav velik ra~unalnik, vsaka celica je ~ip. Opna celice je kvar~ni kristal. Narejeni smo iz petdeset bilijonov kristalov …«


Foto J. Vetrovec

Na fazendi sta dve piramidi. Prva je tempelj resnice, druga tempelj ognja: »Torej nebo in zemlja. V eni so {amani, v drugi pa mojstri modrosti. Delamo z zemeljskimi in nebe{kimi entitetami. Danes popoldne bo {amansko dru‘enje, kjer {amani govorijo skozi medij … Mala piramida pa je samo za terapije. Terapije, ki so jih ljudje dele‘ni te dni, vse vodijo mojstri modrosti, kot so Jezus, Marija, Konfucij …« Po jutranji meditaciji in zajtrku, kjer vas na mizi ~aka mango, vr~ s sadnim sokom, med, ~aj, kava, na fazendi pe~en polnozrnat semenski kruh, pe~ene banane … je tiste dni ve~ ljudi dopoldne vstopalo v malo piramido, namenjeno zgolj zdravljenju: »Terapevtka, ki sedaj dela, je nekak kanal, ki ves ~as dobiva informacije o vas in vam na koncu pove vse. Vse informacije, ki jih dobi, zapi{e in vam pove sporo~ilo, ki ste ga dobili med terapijo. V tem sporo~ilu so napotki za ravnanje v ‘ivljenju, pa tudi po~utite se povsem druga~e. Prav neverjetno, kak{na je razlika, saj obenem s kristali dela {e s kromoterapijo, vse je skupaj zdru‘eno …« Na fazendi se pogosto zgodi kaj ne-

Hrana ni samo blagoslovljena, po na{e bi rekli informirana, ampak tudi zelo okusna.

napovedanega. ^e je ravno mlaj in ~e so obiskovalci za to, se zakuri ogenj in vanj zme~ejo s soljo na list papirja napisane stvari, ki naj se jim ne bi ve~ dogajale in skupaj s pestjo sladkorja na list napisane ‘elje, kaj bi radi v prihodnosti … Vsak dan pa vsi obiskovalci, tudi Brazilci, ne le Evropejci, hvalijo hrano. S hrano se je ‘ivljenje na fazendi tudi za~elo. Ljudje so kar sami za~eli prihajati na kosilo ali ve~erjo in so hkrati, pogosto nezavedno, dobili tudi duhovno hrano. In potem so hoteli tu tudi bivati … »Hrana tu je posebna zato, ker je blagoslovljena. Blagoslovim jo jaz sama in blagoslovi jo vsak, ki je pri mizi. Ko jo blagoslovimo, ji damo osebno informacijo. Ta informacija gre v hrano in hrana se prilagodi na to frekvenco. To je nekaj zelo posebnega. In mi potem to jemo. In zato se vsi tako dobro in lahkotno po~utimo. Je pa tudi kuhana z ljubeznijo. Saj sli{ite moja dekleta, kako klepetajo, se smejejo, pojejo, cel dan je veselje. Saj veste, da je mamina hrana najbolj{a, ker kuha z ljubeznijo … Nekajkrat se je zgodilo, da sem bila huda, ker je bilo kaj narobe v kuhinji. Ko so mi naredile kosilo, tudi krompirja nisem mogla pojesti. Energija jeze je bila v njih, pa je bilo tudi kosilo zani~.«

In kdo prihaja na fazendo, na meditacije, jogo, na zdravljenje k {amanom, na blagoslovljeno hrano? »Tisti, ki v dolo~enem trenutku ob~uti, da mora priti. To delajo angeli. Sama ne potrebujem nobene reklame, saj tisti, ki mora priti, enostavno pride. Kdor ob~uti, da bi rad pri{el, se mora samo

Tistim, ki jim ni do morja, se ponuja kopanje v bazenu s sladko vodo.

Foto J. Vetrovec

Foto J. Vetrovec

Med palmami so sem ter tja posejanje hi{ice, primerne za bivanje ob skoraj vse leto enaki temperaturi: 28 stopinj Celzija.

V vodni sistem fazende je vgrajen Hydronic, ki ga bralci revije Misteriji `e dobro poznajo.

-

APRIL

06 -

Misteriji 11


FAZENDO VABIJO ANGELI

Z

vezdica je v obliko kozmi~ne ladje skrbno bru{en kremenov (gorski) kristal; v svoji posebni obliki ima dvanajst piramid. Zato je mo~ kremenove zvezdice, merjena v enotah po Bovisu, od 300.000 do 1.200.000 enot. Zvezdica dobiva na konicah zemeljsko energijo in v centru kozmi~no. Obe energiji harmonizirano prena{a na na{e telo. Na{e celice lahko sprejmejo najve~ 7.300 enot po Bovisu. Kadar kvar~no zvezdico polo‘imo na vrh glave, u~inkuje kot laserski ‘arek in v dvajsetih sekundah uredi vibracije ~aker ter s tem tudi delovanje ‘lez. Kadar vse na{e celice vibrirajo z optimalno energijo 7.300 po Bovisu, so celice same sposobne izlo~iti bolezen iz telesa. V akutnih primerih polagamo kremenovo zvezdico na glavo ve~krat na dan. Uporaba kremenove zvezdice je posebno u~inkovita pri zmanj{evanju bole~in, pri uresni~evanju na{ih idej in na~rtov ter pri po{iljanju energije na daljavo, ko pomagamo bolni osebi, ki je v drugem kraju.

KAKO JO UPORABLJAMO: 1. Preventivno in pri manj{ih zdravstvenih te‘avah: Kremenovo zvezdico polo‘imo, najbolje zjutraj, na vrh glave in jo dr‘imo z dlanjo, mo{ki z desno roko, ‘enske z levo, kakih dvajset sekund ({tejemo do dvajset). Nato jo polo‘imo na

12 - APRIL 06 -

K R I S TA L N A

ZVEZDICA

bole~e mesto ali na mesto, kjer ~utimo, da je nekaj narobe, za pribli‘no dve minuti. Prisluhnimo intuiciji in ob~utili bomo, kdaj je dovolj. Na bole~e mesto jo lahko polo‘imo ve~krat na dan. Moja prijateljica, ki me je obiskala v Braziliji, je ‘e ve~ let trpela hude bole~ine v kolenu; ima popolnoma obrabljen hrusta-

nad popkom) po dve minuti. c) Na bole~e mesto jo polagamo {tirikrat na dan po ve~ minut (po ob~utku). 3. Pri uresni~evanju projektov in idej: Na list papirja v kratkih in jasnih stavkih napi{emo svojo idejo: jasno opi{emo na~rt • napi{emo, do kdaj ‘elimo, da se uresni~i

nec in od kolenske ~a{ice sta ostali le dve {pici. Zvezdico je polagala vsako jutro enkrat na glavo za dvajset sekund in nato {tirikrat na dan na koleno po pet minut (dokler bole~ina ni minila). Po dveh tednih ni ~utila ve~ nobene bole~ine ne podnevi in ne pono~i. 2. Pri ve~jih zdravstvenih problemih, posebno pri depresijah: a) Zvezdico polagamo na glavo po dvajset sekund dvakrat na dan, zjutraj in zve~er. b) Enkrat na dan jo polagamo na son~ni plete‘ ({tiri prste

• napi{emo ime kraja, kjer naj se uresni~i • napi{emo zahvalo, ker se bo na~rt uresni~il Papir zlo‘imo in nanj polo‘imo kvar~no zvezdico. Z dlanjo nad zvezdico mentaliziramo vsebino; s tem zvezdico programiramo, da nam pomaga, okrepi na{o idejo. To ponavljamo enajst dni vsak dan ob isti uri. Po enajstih dneh papir za‘gemo in zvezdico o~istimo: za {tiriindvajset ur jo polo‘imo v slano vodo, nato jo pod teko~o vodo {e umijemo. Dopoldan med sedmo

Foto J. Vetrovec

NA

in enajsto uro jo polo‘imo {e na sonce. Postopek ponovimo, ~e jo uporabi druga oseba ali ~e jo uporabljamo za zdravljenje hudih bole~in. O~istiti jo moramo vsaj enkrat na teden in vsaj enkrat na mesec, ~e jo imamo le za osebno rabo. 4. Zdravljenje in po{iljanje energije na daljavo: Kadar ‘elimo nekomu pomagati v zdravstvenih ali emocionalnih te‘avah: a) Vzamemo fotografijo osebe ali na majhen kos papirja napi{emo njeno ime in datum rojstva b) Na fotografijo ali zlo‘en papir polo‘imo zvezdico in z dlanema, obrnjenima proti zvezdici, vpra{amo: Kak{no barvo vibracije potrebuje oseba, ki ji ‘elimo pomagati? Odgovor dobimo intuitivno. Zamislimo si, kako iz vesolja sveti ‘arek v barvi, ki jo oseba potrebuje. Prek na{ih rok in kristala sevamo barvo eno minuto do minute in pol. V tem ~asu dobi oseba potrebno energijo in njene celice pri~no vibrirati z mo~jo 7.300 enot, kar spremeni po~utje in telesu omogo~i, da se za~ne zdraviti. Pri ve~jih te‘avah po{iljamo energijo ve~krat na dan. 5. Uporaba kristalne vode Zvezdico damo ~ez no~ v vr~ z vodo in to vodo pijemo na te{~e zjutraj, ~e imamo te‘ave s prebavo. Uporabimo jo kot zadnjo vodo za izpiranje las. S tako informirano vodo si pomagamo pri celjenju ran ter po potrebi izpiramo o~i in usta. Vida Vidmar fazvida@uol.com.br


FAZENDO VABIJO ANGELI

Foto J. Vetrovec

NA

Pred metanjem slabih in dobrih ‘elja v ogenj ga Vida blagoslovi.

Foto J. Vetrovec

Na fazendi je vse polno malih »sveti{~«, kombinacije kristalov, spiral …

odlo~iti. V tistem trenutku pride tudi denar. Tudi ~e nima nobenega denarja, bo v tistem trenutku dobil tudi denar in bo {el. To je nekaj res ~udovitega, kako to deluje. Ampak deluje …« Nekateri pridejo za dva tedna, marsikdo tu ostane tri ali {tiri tedne, nekaj pa se jih je odlo~ilo, da si tu postavijo drugi dom. Brazilci, Nemci, Slovenci … »Vabljivo je predvsem za tiste, ki gredo v pokoj. V nekaj mesecih imajo lahko svojo hi{o. Tu imajo tako reko~ vse, od sijajne hrane do ~udovitega vremena in vsega duhovnega, zdravstvenega, kopajo se v morju, v sladki vodi, vse kar si ~lovek ‘eli. Lep{ega kraja za pokoj ni.« In tako na Fazendi Vida nastaja kondominij. Parcela stane petnajst tiso~ evrov, hi{a od trideset do {tirideset tiso~ evrov, odvisno od na~rta. ^e je med lastnikovo odsotnostjo oddana, se pokrijejo stro{ki vzdr‘evanja in {e kaj ostane. »Vse uredim jaz, tako da novemu lastniku ni treba kaj dosti skrbeti. Novi lastniki imajo na razpolago vse kar je na fazendi. Uporaba templja ognja ali kakega drugega prostora za osebne te~aje je mogo~a pod nekaterimi razumljivimi pogoji, sicer pa so lahko na meditacijah vsak dan, lahko uporabljajo restavracijo, lahko sami kuhajo. Ne smejo pa delati nobene ograje. To je vse skupaj velik park, v katerem so hi{e. Mejniki so drevesa nim, sveta indijska drevesa, za katera pravijo, da ima vas s tem drevesom tako zdravnika kot lekarno.« Jo‘e Vetrovec

D

-

APRIL

06 -

Misteriji 13


Zvo~ne vibracije, ki ustvarjajo ‘itne kroge, ~loveka povzdignejo na vi{jo duhovno raven

@itni krogi in zvok 2 V

Izpostavljanje rastlin indijski sakralni glasbi je spro‘ilo podobne biofizikalne spremembe kot pri ‘itnih poljih. no aktivnost v rastlinah. Tri desetletja kasneje je bilo to v resnici dokazano na vzor~nih primerih rastlin, ki so jih vzeli iz ‘itnih krogov. Ve~krat ponovljeni testi, ki jih v Michiganu od leta 1989 opravlja fizik dr. W. Levengood, ka‘ejo, da energija, ki ustvarja ‘itne kroge, vpliva na rast semen in rastlin, podalj{a njihova kolenca in celo spreminja vzorce njihove kristalne strukture. Levengood je hitro in nenavadno rast rastlin, na katere je vplivala energija v ‘itnih poljih, pripisal mikrovalovom.

Vendar mikrovalovi lahko biolo{ke sisteme naredijo sterilne, prekomerna koli~ina pa jih lahko celo ubije. Rastline v ‘itnih krogih pa so vsekakor »‘ive«, torej mora obstajati nek drug odgovor. V {estdesetih letih prej{njega stoletja sta Mary Measures in Weinberger, ki sta ‘e vedela za odkritja ruskih znanstvenikov, da dolo~ene zvo~ne frekvence znatno vplivajo na rast rastlin in semen, izvajala poskuse z zvokom na univerzi v Ottawi. Uspelo jima je pospe{iti rast p{enice, zvok pa je spro‘il tudi resonan~ni u~inek v celicah rastlin, kar je vplivalo na njihov metabolizem. In frekvenca, ki sta jo uporabila, je bila enaka frekvenci vibrirajo~ega zvoka pri ‘itnih krogih: pet kilohercev. Najpomembnej{a povezava med zvokom in pojavom ‘itnih krogov pa je najbr‘ v njihovi najve~ji anomaliji: trajnem

Foto FATE

prej{nji {tevilki Misterijev smo pisali o tem, da so skrivnostni ‘itni krogi glede na matemati~ne raziskave proizvod zvoka. Pri raziskovanju povezave med nastajanjem ‘itnih krogov in zvokom je zelo zanimiva tudi interakcija med zvokom ter rastlinami in zemljo. V petdesetih letih prej{njega stoletja je ameri{ki agronom George Smith odkril, da izpostavljanje koruze zvo~nim frekvencam povzro~i vi{jo temperaturo v njeni zemlji ter rahlo o‘gan videz rastlin. To pa je tudi reden pojav pri ‘itnih krogih, kjer je prizadeto obmo~je znatno bolj suho od okolice (v nekaterih primerih je celo o‘gano), ~etudi je pono~i padel de‘, ob vzno‘ju stebel rastlin pa so vidne o‘ganine. Smith je domneval, da dolo~ene frekvence povzro~ijo pove~ano molekular-

@itni krog pri Barburyju (levo) in njegov duplikat kot harmonska frekvenca v teko~ini (desno).

14 - APRIL 06 -


Foto FATE

@ ITNI

Na mikroskopskem prikazu stebel iz ‘itnih krogov vidimo kristalizacijo in ekspulzijsko votlino, ki nastane ob ekspanziji vlage. Stebla so zato ukrivljena in ne zlomljena.

ukrivljenju stebel rastlin. Leta 1968 so v Temple Buell Collegu v Koloradu z laboratorijskimi eksperimenti merili vplive glasbe na rastline tako, da so jih izpostavljali razli~nim tonom. ^e so rastline izpostavljali heavy metal glasbi, so se nagnile v drugo smer ali ovenele, medtem ko so se ob predvajanju klasi~ne glasbe nagnile proti zvo~niku. Ob hindujski sakralni glasbi, ki jo je igral Ravi Shankar, pa so se stebla rastlin uklonila za ve~ kot 60 stopinj od vertikale, kar je najbr‘ {e najuspe{nej{i poskus posnemanja pravokotne ukrivljenosti stebel, zna~ilne za rastline v ‘itnih krogih. Zanimivo je, da je izpostavljanje rastlin indijski sakralni glasbi v tridesetih letih dvajsetega stoletja na univerzi Annamalai v Indiji prav tako spro‘ilo vrsto biofizikalnih sprememb, podobnih tistim, ki jih je pri analizi vzorcev iz ‘itnih polj opazil dr. Levengood.

ALI @ITNE KROGE USTVARJA ULTRAZVOK? Zdaj vidimo, da je res zelo verjetno, da so bili ‘itni krogi narejeni tudi s pomo~jo zvoka. Toda kak{na vrsta zvoka lahko povzro~i, da se rastline ukrivijo vse do tal? In kateri zvok lahko povzro~i mo~an in hkrati natan~en pritisk, ki ustvari zapletene vzorce v ‘itu? Do tak{ne mere lahko na fizi~ne predmete vpliva ultrazvok. Mogo~e ga je usmeriti kot laserski ‘arek, nekatere frekvence pa lahko povzro~ijo, da dolo~ene vrste molekul vibrirajo, medtem ko dru-

ge molekule poleg njih ostanejo nedotaknjene. Ve~ja ko je frekvenca ultrazvoka, ve~jo zmo‘nost usmerjanja ima. Usmerjanje ultrazvoka zahteva visoke frekvence, kakr{ne ‘e dobro desetletje opa‘amo znotraj ‘itnih krogov. Izmerjene frekvence se obi~ajno gibljejo v obmo~ju od 260 do 320 megahercev. Vendar pa frekvence v ‘itnih krogih iz leta v leto nara{~ajo, skladno z nara{~anjem zapletenosti njihovih vzorcev. To se ujema z Jennyjevimi eksperimenti, ki so pokazali, da obstaja povezava med kompleksnostjo cimati~ne geometrije in vi{ino uporabljenih frekvenc. Z drugimi besedami, vi{ja ko je frekvenca, bolj zapletena je geometrija.

VPLIV NA ^LOVEKA Znano je, da take izjemno visoke frekvence vplivajo na stanje zavedanja pri ljudeh in obiskovalci ‘itnih krogov pogosto poro~ajo o tem. Navadno se tak{ni vplivi povezujejo z raznimi sveti{~i. V Angliji so na primer zaznali ultrazvok v kamnitih krogih in stoje~ih kamnih. Usmerjeni ultrazvok v megaher~nem obmo~ju prepre~uje po{kodbe ob~utljivega tkiva, zato ga danes uporabljajo pri zdravljenju mi{i~nih te‘av. Ozdravitve prav tako niso nenavadne za razna sveti{~a, v povezavi z ‘itnimi krogi pa je na stotine ljudi poro~alo o ozdravitvah. Nek ~lovek, ki je dolgo bolehal za Parkinsonovo boleznijo, se je prenehal tresti, osebi z retinalnim o~esnim tumorjem pa se je le-ta skr~il, ko je pri{el v stik z ‘it-

KROGI IN ZVOK

2

nim krogom. Ta primer je klini~no dokumentiran v New Hampshiru in pacientov zdravnik ga {e vedno ne zna pojasniti. Pod 20 herci postane zvok infrazvo~en, tak{ne frekvence pa vplivajo na biolo{ke procese. In prav tukaj se skriva neposredna povezava z ‘itnimi krogi; eksperimenti v osemdesetih letih v laboratorijih REAR na Princetonu so pokazali, da akusti~na mo~ infrazvoka skupaj z visokim pritiskom zavre vodo v eni nanosekundi. Ko se voda segreje, se raz{iri; pri ‘itnih krogih ob pozornem pogledu opazimo luknjice v kolencih rastlin, kar ka‘e, da je segreto vodo odneslo ven. Vzno‘ja stebel tako postanejo mehka kot steklo, ki ga stopi vro~ina, to pa omogo~i, da te‘ki vrhnji del rastlin pade v horizontalen polo‘aj. Ker ob tem procesu lokalna temperatura za del~ek sekunde naraste za ve~ stotiso~ stopinj, ni te‘ko razlo‘iti, kako lahko v premeru ‘itnega kroga izgine ve~ milijonov litrov talne vode in zakaj imajo rastline rahlo o‘gan videz. ^e pri tem upo{tevamo {e Levengoodova odkritja mikroskopsko majhnih lukenj v stenah celic rastlin (kar nakazuje hitro segrevanje vode znotraj rastline), vidimo, da se stvari ujemajo. Poleg tega lahko infrazvok z atomiziranjem vodnih molekul ustvari fino meglico in kmetje v Angliji in Kanadi so na krajih novo nastalih ‘itnih krogov dejansko videli stebre megle. Ni‘ja ko je frekvenca infrazvoka, ve~ji je njegov u~inek. Osemnajst hercev je najni‘ji varen prag; pod tem pragom pritisk, ki je posledica infrazvoka, povzro~i po{kodbe kromosomov. Vsako poletje po{ljejo dr. Levengoodu raznovrstne rastline iz ‘itnih krogov, da jih testira. Nekateri vzorci zelo jasno ka‘ejo po{kodbe kromosomov. Kadar mu po{ljejo vzorce iz krogov, ki so jih naredili ljudje, pa brez te‘av ugotovi, da gre za povsem obi~ajne rastline. Kdo torej ima tehnologijo, ki je sposobna ustvarjati te natan~ne ‘itne kroge? V Angliji je Isabelle Kingston, zelo cenjena medijka, med hipnoti~no seanso ne-

-

APRIL

06 -

Misteriji 15


@ITNI

KROGI IN ZVOK

2

namerno razkrila podatke o izvoru ‘itnih krogov.

PORO^ILO SIJO^IH Informacijo, ki jo je leta 1982 razkrila Isabelle Kingston, so posredovali tako imenovani Opazovalci, vesoljna skupin-

KAKO ZDRAVIMO Z ZVOKOM

Vsak ~lovek je glasbeni in{trument, ki niha v razponu kozmi~nih vibracij. V knjigi je opisano, kako lahko z zvoki, glasbo in lastnim glasom uravnove{amo in zdravimo sebe in druge. Knjigo KAKO zdravimo z zvokom lahko naro~ite po telefonu 01/549 17 92 ali e-mailu: ara@zalozba-ara.si Kupiti jo je mogo~e tudi v knjigarnah, cena je 3.300 SIT (13,80 €).

16 - APRIL 06 -

ska zavest, ki se pojavlja skozi celotno zgodovino in pomaga ~love{tvu kot koristen vodi~ skozi obdobja burnih sprememb. Kot »Sijo~i« ali Eli se pojavljajo v staroegiptovskih tekstih. Omogo~ili so tudi gradnjo najve~je evropske gomile, Silbury Hilla (Silbury dobesedno pomeni hrib sijo~ih). V tistem ~asu je le malokdo poznal ‘itne kroge, zato ni nih~e v Isabellini skupini vedel, kaj naj pri~akuje, ko so Opazovalci rekli, da bodo v sedmih dneh na poljih pri Silbury Hillu pokazali znamenja njihovega namena. Sedem dni pozneje se je ob vzno‘ju 5000 let starega svetega kraja pojavilo pet krogov, razporejenih v obliki keltskega kri‘a. V naslednjih letih je Isabelle {e nekajkrat prejela informacije o lokaciji in fizi~nih zna~ilnostih ‘itnih krogov, {e preden so se ti pojavili. Njihov nastanek so ve~krat skrbno spremljali voja{ki helikopterji, ki o~itno lahko ujamejo na radar njihov elektromagnetni odtis. Glavni namen vzorcev v ‘itnih krogih naj bi bil vtisniti informacije v subtilno energijsko mre‘o na{ega planeta, s tem pa ljudem priskrbeti orodje, da se lahko zavedo svojih odgovornosti kot soustvarjalcev in dose‘ejo svoj vi{ji potencial. Nekaterim se bo sporo~ilo mogo~e zdelo naivno, celo utopi~no, a ni dvoma, da ‘ivimo v ~asu velikih sprememb in da z vsako na{o kolektivno odlo~itvijo vplivamo na prihodnje generacije. @e sedaj je gotovo, da je ve~ deset tiso~ ljudi, ki so pri{li v stik z ‘itnimi krogi, razvilo bolj pozitiven pogled na svet, ta sprememba v zaznavanju pa prikrito pronica v vsakdanje ‘ivljenje. Opazovalci so povedali, da obstajajo v ‘itnih krogih podatki o tehnologiji, ki pa jih bo potrebno {e de{ifrirati (sedaj razvijajo na podlagi na~rtov ‘itnih krogov vrte~e se diske in antigravitacijske naprave) in da so vzorci ‘itnih polj prek subtilne energije povezani z vsemi starodavnimi svetimi kraji. Raziskovalci so potem ugotovili, da vsi pristni ‘itni krogi resni~no le‘ijo na kri‘i{~ih nevidnih

elektromagnetnih poti, ki obkro‘ajo celoten planet in povezujejo vse svete kraje. Po besedah Opazovalcev so oblike ‘itnih krogov narejene s pomo~jo miselnih procesov, ki so poslani z drugih ravni zavedanja. Ko se frekvence teh vibracij v stiku z na{o atmosfero in zakoni fizi~nega sveta upo~asnijo, se vibracije spremenijo v zvok in svetlobo. Znamenja teh procesov bodo v rastlinah in zemlji prej ali slej na{li ljudje, s katerimi bodo navezali stik na vi{jih ravneh izmenjave.

NEBE[KE HARMONIJE ^e zvo~ne vibracije ustvarjajo ‘itne kroge, ali ni potem mogo~e, da ~loveka povzdignejo na vi{jo duhovno raven? Navsezadnje se z glasbo ~love{ke izku{nje zaznamujejo in prena{ajo iz generacije v generacijo. Zelo verjetno je, da je prav iz tega razloga ~love{ko uho oziroma njegov notranji del oblikovan v obliki spirale v skladu s harmonskimi tonskimi zakonitostmi, spirala pa je tudi osnovna oblika, iz katere je nastalo ve~ tiso~ ‘itnih krogov. Glasba je nosilec dru‘benih sprememb. Händlova glasba je postavila na glavo moralo viktorijanske Anglije, anarhisti~ni zvoki punk rocka pa so pripravili razo~arano mladino, da se upre vrhnjim slojem dru‘be, ki niso imeli nikakr{nega posluha za tiste, ki se niso podrejali njenim pravilom. Vplivi na ~love{ko zavest ob stiku z ‘itnimi krogi so podrobno dokumentirani. Leta 1990 je piktogram pri Alton Barnesu razkazoval Neptunov oziroma [ivov trizob, ki sta tradicionalno povezana s spremembo. Ker so bili izpostavljeni temu svojevrstnemu ‘itnemu krogu, so se milijoni ljudi po vsem svetu po~utili spremenjene, prav tako kot {e danes podobe ‘itnih polj razsvetljujejo zavest vseh, ki prihajajo v stik z njimi. ^e je zvok v resnici tista sila, ki ustvarja ‘itne kroge, ni presenetljivo, da pu{~a psiholo{ke posledice na ljudeh, ki imajo notranjo anteno naravnano na pravo valovno dol‘ino. Freddy Silva

D


^lovek ‘e od nekdaj poizku{a razvozlati skrivnost spo~etja in rojstva

Ali fetus odlo~a o rojstvu? G. S. Dawes z Univerze v Oxfordu je ugotovil, da fetus, potem ko se osvobodi svojega notranjega materni~nega ovoja, sam izzove za~etek rojstva. ‘i materni~ne popadke in vodi porod? Je to fetus?

SKRIVNOSTNA ZAVORA Kot ka‘e, je treba pozornost usmeriti v placento ali posteljico: organ, povezan s fetusom, ki se razvija skupaj z njim. Do tretjega meseca nose~nosti preko placente poteka izmenjava med materjo in fetusom. V naslednjih {estih mesecih pa placenta prevzame endokrino vlogo, kar pomeni, da je klju~nega pomena za ohranjanje nose~nosti. Povedano na kratko: fetalni del placente, ki iz-

haja iz iste oplojene celice kot fetus, ima enak genetski potencial. Fetalna placenta izlo~a hormona estrogen in progesteron. Slednji zavira kr~enje mi{i~nih vlaken maternice, medtem ko ga estrogen vzpodbuja. Iz povedanega lahko razberemo, da je progesteron zavora, ki prepre~uje kr~enje maternice, s ~imer dolo~a natan~en potek dogajanja in tako prepre~uje, da bi maternica plod zavrnila in da bi pri{lo do abortusa ali prezgodnjega poroda (nekako med tretjim in osmim mesecem nose~nosti). Gauquelin v svojem delu o kozmi~nih vplivih poro~a tudi o izsledkih profesorja A. Csapa z Medical School na Univerzi Saint Louis v Missouriju. Csapo meni, da potek nose~nosti uravnava progesteron, ki ga proizvaja ~love{ka placenta. Ko ta preneha delovati, to pomeni konec nose~nosti. Mehanizem se imenuje »progesteronska blokada«. Csapo je to svojo tezo in obstoj omenjenega mehanizma nazorno dokazal s {tevilnimi inteligentnimi

Foto splet

R

azkriti skrivnost rojstva pomeni razvozlati posebno govorico, s katero bodo~i otrok komunicira s »planetarnimi bo‘anstvi«. Seveda pa moramo najprej dokazati, da se dialog med nerojenim otrokom in kozmi~nimi silami dejansko vzpostavi. ^e to dr‘i, to pomeni, da otrok vsaj delno vpliva na porod. Po mnenju znanstvenika Michela Gauquelina, ki je na to temo opravil obse‘no raziskavo in napisal tudi knjigo, naj bi fetus dejansko imel odlo~ilno vlogo. Avtor mehanizme poroda primerja z delovanjem avtomobila. Kdo za‘ene motor in kdo z njim upravlja? Zakaj se nekega dne, devet mesecev po spo~etju, materin organizem lo~i od bitja, ki ga je vse dotlej varoval v svojih nedrjih? Kot v svojem delu pojasnjuje Gauquelin, so {tevilne raziskave uspele razvozlati skrivnost ure rojstva. [e posebej zanimiv je naslednji paradoks: ~love{ki organizem poizku{a vsak tujek izlo~iti iz telesa, zaradi ~esar mnoge presaditve ne uspejo, plod pa se v materinem telesu ohrani devet mesecev. Potemtakem mora obstajati neke vrste fiziolo{ka zavora, ki to omogo~a. ^e omenjeni mehanizem sku{amo ponazoriti z avtomobilom, lahko re~emo, da se tudi avto ne more spustiti po hribu, ~e je zavora dobro zategnjena. Torej se lahko upravi~eno vpra{amo, katera fiziolo{ka zavora omogo~a, da se nekega dolo~enega dne, ob dolo~eni uri, za~ne porod. Tako kot vozilo potrebuje motor, tudi otrok potrebuje »nekaj«, kar mu omogo~a, da ob dolo~enem ~asu pride iz materinega telesa. Tisti »nekaj« je nedvomno materin uterus ali maternica. Kot je znano, je maternica mo~na mi{ica, ki s svojim mo~nim kr~enjem predstavlja gibalo poroda. Toda kdo, ali bolje re~eno kaj je tisto, kar spro-

Po mnenju znanstvenika Michela Gauquelina (1928-1991) fetus odlo~ilno vpliva na porod.

-

APRIL

06 -

Misteriji 17


FETUS ODLO ~ A O ROJSTVU ?

poizkusi na mnogih vrstah ‘ivali. Znan- nek progesterona placente s pri~etkom stvenik pravi, da progesteron deluje lo- poroda ne izgine«. To pomeni, da po zakalno na maternico in namesto da bi de- slugi progesterona posteljice fetus ohraloval prek krvnega obtoka, kot je to na ni mo‘nost vplivanja na porod in ga je splo{no pri vseh hormonih, deluje nepo- v vsakem trenutku zmo‘en zaustaviti. sredno in se progresivno {iri v mi{ico. Velika ve~ina raziskovalcev potrjuje zaLahko bi rekli, da je to neke vrste psiholo{ka »ro~na zavora«. Leta 1959, ko je profesor Csapo utemeljil svojo teorijo, je naletel na presenetljiv klini~ni primer dvoj~kov, ki sta bila vsak v svoji ovojnici, med seboj lo~eni z maternico. Ta dvoj~ka pravzaprav sploh nista bila dvoj~ka, saj sta iz{la iz dveh razli~nih jaj~ec in sta se rodila v razmaku dveh mesecev. Koli~ina progesterona v materinem krvnem obtoku je bila ves ~as nose~nosti enaka. Kljub temu pa je »progesteronska zavora« pri enem od otrok popustila prej. Ker je po Csapovem mnenju vsak od novorojencev imel svojo posteljico, je progesteron iz posteljice prehajal neposredno v tisti del maternice, ki je bil bli‘ji, ne da bi {el skozi krvni obtok. Prav to pa je razlog, da je del uterusa drugega otroka »kljuboval« dlje kot prvi. ^e ne upo{tevamo, da je lokalni u~inek progesterona dalj ~asa ohranil svojo zaviralno funkcijo. Povedano na kratko, neprava dvoj~ka se nista rodila istega Leonardo da Vinci: Fetus v maternici, okoli 1510-1512 dne ob isti uri, ker nista imela enake genetske zasnove. viralno vlogo lokalnega progesterona. Ta izjemni primer hkrati razodeva To pa ne pojasnjuje, zakaj se nekega dovlogo zarodkove posteljice. Pa si poglej- lo~enega dne njegova vloga kon~a ter mo, kaj o tem pravi Csapo: »Lokalni u~i- zakaj in kako ta zavora popusti. Na to vpra{anje je bilo podanih ‘e veliko razlag, med katerimi se zdi {e najHipokrat, najve~ji verjetna naslednja: fetus je sposoben zdravnik anti~nega sveta bolj dolo~iti trenutek svojega rojstva, kar poin o~e medicine, je bil jasnjuje dialog s planetarnimi bogovi, ki smo ga omenili na za~etku. S pomo~jo prepri~an, da fetus posebnih kozmi~nih sporo~il, ki delujeneizpodbitno prispeva jo v medsebojni povezavi s fetalno materjo, fetus organizira in dolo~a, kdaj je k svojemu rojstvu. ugoden ~as in kdaj so najbolj ugodni

18 - APRIL 06 -

zvezdni pogoji za njegov prihod na svet.

HIPOKRATOVE MISLI @e Hipokrat, najve~ji zdravnik anti~nega sveta in o~e medicine, je dejal, da se, »kadar pride ugoden trenutek, otrok vznemiri, pretrga membrane, ki ga obdajajo in pride iz materinega trebuha.« Bil je prepri~an, da fetus neizpodbitno prispeva k svojemu rojstvu. Nek drug u~enjak, doktor G. C. Liggins z National Women’s Hospital na Univerzi v Aucklandu (Nova Zelandija), ki se je strinjal z omenjeno Hipokratovo trditvijo in njegove {tudije {e raz{iril, je pri{el do zaklju~ka, da vloga fetusa ni zgolj mehanska, temve~ opravlja tudi izjemno pomembno hormonsko funkcijo. Liggins je na podlagi nekaterih eksperimentov ugotovil, da se otroci, ki imajo lobanjsko dno, vendar nimajo mo‘ganov, ne rodijo takrat, kadar bi ‘eleli, temve~ precej po predvidenem terminu poroda. Vendar pa se rodijo ‘ivi. Tak{en otrok nima hipofize in posledi~no tudi ne nadledvi~nih ‘lez. Izhajajo~ iz omenjene ugotovitve je dr. Liggins na eksperimentalni ravni ugotavljal, ali so bile nadledvi~ne ‘leze fetusa zmo‘ne vplivati na za~etek rojstva. In izsledki so potrdili njegovo intuicijo. Torej so nadledvi~ne ‘leze fetusa in hormoni, ki jih te ‘leze izlo~ajo, sposobni sprostiti zavoro in s tem spro‘iti za~etek rojstva. Nadledvi~ne ‘leze fetusa porabljajo progesteron za svoje lastne potrebe. Fetus raste, njegov tek se pove~uje, nivo progesterona se zni‘uje in tako zavora za~ne popu{~ati. Nekateri strokovnjaki, med njimi tudi G. S. Dawes z Univerze v Oxfordu, so soglasno podprli Ligginsovo odkritje. Dawes je Ligginsovo odkritje pospremil z naslednjim komentarjem: »Kon~no nam neko odkritje nakazuje, da fetus, Foto splet

A LI


A LI potem ko se osvobodi svojega notranjega materni~nega ovoja, ki ga je do tistega trenutka varoval pred mrazom in svetlobo, sam izzove za~etek rojstva.«

SKRIVNOSTNI KOZMI^NI VPLIVI

Zdravniki z zdravili izzovejo umetne popadke. Ko zdravnik dolo~i, kdaj naj se otrok rodi, ob uri, ki jo dolo~i zdravnik, s tem neizogibno izgubi stik z Marsom in Venero, planeti, ki si jih je izbral …

SKRIVNOST PI[^AN^JEGA EMBRIA

FETUS ODLO ~ A O ROJSTVU ?

@al medicina vse prepogosto invazivno posega v ob~utljivi sistem in dolo~i, kdaj je ~as, da se fetus rodi, tako da ta izgubi stik s planeti, ki si jih je izbral.

Foto splet

Za otroka obstajajo razli~ne mo‘nosti oziroma na~ini prihoda na svet. K njegoKo pride pravi trenutek, pi{~an~ek vemu rojstvu pripomorejo razli~ni dejav- prebije jaj~no lupino in pride na svet, raniki: mati, posteljica, fetus, zunanji dra‘- zen ~e nekaj trenutkov pred tem nameSedaj pa s pomo~jo pi{~an~jega emljaji, zdravnik … Najpomembnej{a pa je sto njega tega ne stori kdo drug. Podob- bria poizku{ajmo prodreti v skrivnost nedvomno vzpostavitev ob~utljivih po- no je tudi pri otroku. ^e mu karkoli pre- ~udovitega mehanizma, imenovanega vezav med razli~nimi rojstvo. Kako pi{~an~ji hormoni, akcijami in embrio ve, kaj se doreakcijami, ki izzovegaja zunaj njegove lujo zaustavitev ali pa popine? Na vpra{anje {e spe{itev motorja manajla‘je odgovorimo, ternice. Z zanesljivo~e se opremo na izstjo lahko zatrdimo, sledke, do katerih je v da fetus neposredno {estdesetih letih prejali prek izlo~kov pla{njega stoletja pri{el cente lahko porod sproprofesor F. A. Brown ‘i, pospe{i ali zavre. z mi{mi. Med izvajaTo na nek na~in ponjem poizkusov, pri jasnjuje pojav silovikaterih je dal mi{ v tih kr~ev maternice in nadzorovano atmonjihovega nenadnega sfero, je ugotovil, da izginotja med porose ta ob Luninem dnedom. Na nek na~in ima vu nenavadno vede. torej otrok mo‘nost @ival, ki na noben naizbrati uro poroda. ~in ni mogla videti Lune, se je vznemirila, Toda, ali res svo{e preden se je Luna bodno odlo~a? Dejanpokazala iznad horisko nanj vseskozi dezonta, in se pomirila, lujejo skrivnostni vpliko je vz{la nad obzorvi in med porodom se jem. Izhajajo~ iz te ugovzpostavi komunikatovitve se je Brownov cija z nebesnimi znasodelavec, dr. Leland menji. Zanimivo bi biJohnson, odlo~il prolo razvozlati nasledu~iti pi{~an~ji embrio. njo uganko: ~e fetus S pomo~jo posebnih kozmi~nih sporo~il, ki delujejo v medsebojni povezavi s fetalno Na podlagi Brownoprena{a signale mamaterjo, fetus organizira in dolo~a, kdaj je ugoden ~as in kdaj so najbolj ugodni zvezdni vega opa‘anja je Johnternici, mar to pome- pogoji za njegov prihod na svet. son ugotovil, da porani, da jih od nje tudi ba kisika bodo~e ‘ivali od son~nega prejema? In prav ta, za nas nezaznavna pre~i, da bi se rodil od »svoji« uri, se izvzhoda dalje nara{~a, ostaja preko celenavodila, ki prihajajo od zgoraj, so sr~ika bri{e planetarni vpliv na njegov zna~aj. ga dne visoka, s son~nim zatonom pa celotnega mehanizma. @al pa se pogo- Kadar uro poroda dolo~i zdravnik, se se za~ne postopoma zmanj{evati. sto zgodi, da medicina vse prepogosto ob~utljivost fetusa na planetarne vplive invazivno posega v ob~utljivi sistem in ne more izraziti. In prav to je s svojimi Pri vsem tem je treba upo{tevati, da emdolo~i, kdaj je ~as, da se fetus rodi. raziskavami dokazal Michel Gauquelin. brii niso nikoli videli ne son~nega vzho-

-

APRIL

06 -

Misteriji 19


ALI

FETUS ODLO ~ A O ROJSTVU ?

da ne zahoda, oziroma nara{~anja in pojemanja son~ne svetlobe, niti niso zaznali temperaturnih sprememb, do katerih prihaja preko dneva. Kljub temu pa je bila njihova presnova povsem enaka kot pri normalnih odraslih ‘ivalih. Do ~etrtega dneva bi embrie lahko primerjali z rastlino, pozneje je vedenje embriov v njihovi lupini enako obna{anju ‘ivali na dvori{~u, ki sledijo ritmu dneva in no~i. Verjetno se spra{ujete, kako je to mogo~e. Strokovnjak za embriologijo profesor

Otrok v materinem trebuhu ‘e zaznava signale iz vesolja; njegovi mo‘gani delujejo kot nadzorni stolp, ki zmore sprejemati signale od zunaj ter s pomo~jo zapletenih mehanizmov prena{a ukaze celotnemu organizmu. V. Hamburger in njegov kolega dr. Babalan sta odkrila, da ~etrti ali peti dan ‘ivljenja (torej v obdobju, ko se je za~el Johnsonov eksperiment) bodo~i pi{~anci niso imeli ne o~i, ne mi{ic, ne ‘iv~nega sistema. Bili so torej enaki kot ‘ive rastline. Pozneje pa se vse spremeni. Tako je bil sedmega dne pi{~an~ji embrio ne glede na no~ ali dan sposoben uravnavati svoj notranji metabolizem, ~eprav ni nikoli pre‘ivel niti enega dneva ali no~i na prostem. Edina mo‘na razlaga je po Brownovem mnenju ta, da pi{~anec iz geofizikalnega okolja sprejema skrivnostne informacije, ki mu omogo~ajo natan~no prepoznavanje ~asa. Mo‘no je torej, da pi{~anec v zaklju~ni fazi svojega razvoja razbije lupino prav zaradi vpliva zunanjih sil. Prav ni~ absurdno ni niti razmi{ljanje, da ima tudi fetus v zaklju~ni fazi svojega razvoja, v tema~nem okolju plodovnice v ovojih materinega jaj~eca, enake sposobnosti kot pi{~an~ji embrio, ujet v svoji kalcijevi lupini.

20 - APRIL 06 -

BIOLO[KI METRONOM: MO@GANSKI VALOVI Obstajajo elektromagnetni valovi, tako imenovani ELF (Extremly Low Frequency), katerih energija je zelo {ibka, vendar pa jih ni~ ne more zaustaviti; ne Faradayeva kletka, ne zidovi hi{ in laboratorijev in ni izklju~eno, da prehajajo tudi skozi ~love{ko telo. Ti valovi, ki jih je leta 1960 prou~eval dr. H. L. König iz Münchna, se v velikih koli~inah {irijo od son~nega vzhoda do zahoda. Valovi vplivajo na klitje p{enice, na rast bakterij in tudi na ~loveka, in sicer tako, da zmanj{ujejo hitrost njegovih refleksov. Alfa ‘arki v mo‘ganih delujejo na povsem enaki frekvenci kot ELF v zunanjem okolju. Ob vsem tem lahko domnevamo, da elektromagnetno polje enake frekvence kot alfa ‘arki, ki jih proizvajajo ~love{ki mo‘gani, tak{ne valove lahko modificira. Glede na to, da elektromagnetno polje izhaja iz naravnega okolja Zemlje, se nehote porodi misel, da se na nek na~in »uglasi« z alfa ‘arki v mo‘ganih, tako da se v ~lovekovi glavi razvije nekak{en biolo{ki metronom. Elektromagnetno polje bi potemtakem utegnilo spreminjati ~lovekovo biolo{ko uro, oziroma ritem dneva in no~i. Raziskovalec R. Wewer z Max-Planckovega in{tituta v Erling-Andechsu na Bavarskem je to tudi laboratorijsko dokazal. Otrok, ki je med nose~nostjo v materinem trebuhu izoliran od sveta, ‘e zaznava signale iz vesolja in mogo~e njegovi mo‘gani ‘e delujejo kot nadzorni stolp, ki zmore sprejemati signale od zunaj ter s pomo~jo zapletenih mehanizmov prena{a ukaze celotnemu organizmu. Narava je hotela, da je ~love{ko bitje v trenutku rojstva ujeto v mre‘o nevidnih nitk, ki prek skrivnostnih koordinat povezujejo Zemljo in nebo.

SONCE, SREDI[^E PLANETARNIH VPLIVOV Sonce je nekak{no srce, ki uravnava krhki mehanizem planetov. Brez njega ne bi bilo ‘ivljenja. Sonce je s svojo mo~jo

nenehno aktivno. Hkrati pa med svojimi tako imenovanimi son~nimi izbruhi oddaja v prostor veliko ve~ materije in svetlobe kot obi~ajno, v to svojo aktivnost pa na nek na~in vklju~uje tudi planete, saj se vse dogajanje v Son~evem sistemu pa~ odra‘a na vsem ostalem. Son~eva aktivnost vpliva na magnetno polje na Zemlji, slednja pa na svoj na~in vpliva na ljudi. ^love{ki organizem dejansko zazna ‘e najmanj{e spremembe zemeljskega magnetizma. @ivljenje ‘e od najstarej{ih

Narava je hotela, da je ~love{ko bitje v trenutku rojstva ujeto v mre‘o nevidnih nitk, ki prek skrivnostnih koordinat povezujejo Zemljo in nebo. ~asov poteka v zemeljskem magnetnem polju. Velika mati Zemlja, kot kaka ogromna maternica, s svojim magnetizmom vpliva na ‘ivljenje ~loveka. Povezava med u~inkom planetov in magnetno delovanje v trenutku rojstva je povsem dovolj, da doka‘emo, da je u~inek planetov pod okriljem Sonca. Zato lahko zaklju~imo, da je geomagnetno vznemirjenje neke vrste termometer za son~no aktivnost. ^e srce Sonca utripa mo~neje, magnetni termometer to vznemirjenje zvesto odra‘a na Zemlji. Kadar se sr~ni utrip sonca spet normalizira, magnetni termometer to pomiritev prav tako zazna. To nam pomaga razumeti, zakaj otroci, rojeni na zelo nemiren dan, to dogajanje ob~utijo. In obratno. Rojstvo je velika avantura, ki nam pomaga doumeti, da vse stvari ubrano vibrirajo in da celotno vesolje medsebojno deluje z ‘ivimi bitji. @ivljenje je velik misterij, veliko ve~ji in veliko bolj zapleten kot smo mislili doslej. @ivljenje je odraz neskon~nega duha neskon~nega cikli~nega nastajanja. An. TP

D


Ali je eti~no operirati mo‘gane zdravim, da bi bili ti sre~nej{i?

Um brez negativnih misli S

am bom prvi pacient!« je vzkliknil budisti~ni duhovni vodja novembra 2005 v Washingtonu pred 14.000 udele‘enci sre~anja Ameri{kega zdru‘enja nevroznanstvenikov ko so razpravljali, ali naj bolni{nice omogo~ijo operativni poseg na mo‘ganih, namenjen »predruga~enju« uma, da bi na ta na~in tudi sicer zdravim ljudem pripomogle k obvladovanju jeze, sovra{tva in ljubosumnosti. »^e bi me majhen elektri~ni sunek osvobodil vseh negativnih ~ustev, mi ne bi bilo treba vsak dan meditirati po ve~

»^e bi me majhen elektri~ni sunek osvobodil vseh negativnih ~ustev, mi ne bi bilo treba vsak dan meditirati po ve~ ur, da bi dosegel stanje osvobojenega duha.« Dalajlama ur, da bi dosegel stanje osvobojenega

duha,« je {e dodal na pol v {ali. Ob teh besedah je med ob~instvom zavr{alo. Da sredstva za obvladovanje ~ustev v resnici obstajajo, je bilo seveda znano vsem. Pred o~i so jim stopile podobe iz pestre zgodovine frontalne lobotomije, toda visoki sve~enik je ‘e odgovarjal na nova, prav tako zapletena vpra{anja. Ali je pri iskanju »sre~e« eti~no u‘ivati zdravila, kot so antidepresivi? »Da,« je odvrnil, »~e pri tem ne ohromimo sposobnosti kriti~nega duha.« Ali smemo bolnika v stiski prisiliti, naj jemlje antidepresive? »Ne, siliti ne smemo Na XIII. sre~anju Mind & Life Raziskovanje uma 2005 je Dalajlama s svojim iskanjem najbolj{ega na~ina za osvobajanje uma vsega negativnega pritegnil {tevilne znanstvenike.

Foto arhiv Misteriji

»

-

APRIL

06 -

Misteriji 21


UM

BREZ NEGATIVNIH MISLI

nikogar,« je dejal in v isti sapi pojasnil, da tak{nega posameznika obi~ajno ni te‘ko prepri~ati. Kje je meja, ki je skrbnik prizadete osebe ne sme prekora~iti? »Nekateri menijo, da temelji eti~nost na verskem prepri~anju. Sam nisem tega mnenja.« Na tako neposreden na~in se je Dalajlama soo~il z najbolj klju~nim izzivom nevrobiolo{kih raziskav: kako bodo znanstveniki in dru‘ba obvladali mno‘ico izsledkov najnovej{ih znanstvenih raziskav o principu delovanja ~love{kega uma? Medtem ko se znanstveniki vneto spopadajo z lastnimi eti~nimi dilemami glede uporabe izsledkov raziskav na mo‘ganih pri zdravljenju du{evnih bolnikov, pa Dalajlama prodira {e globlje in se loteva filozofskega izziva: kako izkoristiti znanost za izbolj{anje zdravega uma.

NAD VSEMI POLEMIKAMI Znanost in dru‘ba sta se zna{li v vrtincu eti~nih dilem, ki so jih prinesli novi na~ini zdravljenja mo‘ganskih bolezni. Frontalno lobotomijo so {e ve~ desetletij po njenem odkritju ozna~evali za velik dose‘ek pri laj{anju trpljenja neozdravljivo bolnih shizofrenikov. Egas Moniz je prejel leta 1949 Nobelovo nagrado za iznajdbo psihokirurgije. ^ez ~as so metodo o‘igosali kot neeti~no, saj naj bi v zameno za manj stra{ne halucinacije ali katatonijo pohabila dele bolnikovega uma in osebnosti. Razen tega naj bi frontalno lobotomijo neredko zlorabljali in uporabljali za obvladovanje »te‘avnih« posameznikov. Podobna nihanja odobravanja je do‘ivljala tudi terapija z elektro{oki za zdravljenje depresije. Moderni ~as je zaznamovala mno‘ica psihotropnih zdravil za uravnavanje razpolo‘enja, zdravil proti anksioznosti in depresiji, in ponovno smo soo~eni z enakim vpra{anjem: Kdaj naj jih uporabimo? Po mnenju Dalajlame je najpomembnej{e vodilo ~lovekova sre~a in dobro po~utje. Poslu{alci so zahtevali, naj pojasni pojem zlorabe. Opozorili so na dru‘bo, zasvojeno z zdravili za zdravljenje

22 - APRIL 06 -

navideznih bolezni in jo primerjali z zasvojenostjo z alkoholom in drogami. Dalajlama ni ponujal preprostih odgovorov, niti dogem, niti puhlih fraz tipa »preprosto reci ne«. Na~rtovana udele‘ba svetega mo‘a na letnem sre~anju ameri{kih nevroznanstvenikov je bila izjemno sporna. @e nekaj mesecev pred sre~anjem je za-

Dogma znanstvenikov razkriva, da sta zanje znanost in vera ve~na nasprotnika. ~ela med udele‘enci kro‘iti peticija o preklicu povabila, ki jo je podpisalo 500 znanstvenikov. »Kaj me lahko Dalajlama nau~i o nevrolo{ki znanosti?« se je spra{eval eden od pobudnikov peticije. Podpisniki so izjavili, da odlo~no nasprotujejo, da bi za validacijo budisti~ne metode razsvetljenja s pomo~jo meditacije uporabili znanost ali psevdoznanost. Mnogim se je zdelo neprimerno, da bi duhovni vodja zagovarjal svoja stali{~a na znanstvenem sre~anju. Vendar pa je Dalajlamin pristop na koncu presenetil marsikoga, saj je bil nenavadno »znanstven«. V svojih stali{~ih je jasno izrazil svoj namen: zdru‘iti budisti~ne tehnike s tehnikami nevroznanosti in tako obvladovati um. Po njegovem prepri~anju je um izvor vsega zla in nesre~. Z odprtim razmi{ljanjem o tem, kako bi lahko meditacija in nevroznanost z roko v roki koristili ~love{tvu, posku{a najti najbolj smiselne prilo‘nosti za njuno skupno uporabo, kot je v njegovem predlogu: kako izbolj{ati medicinsko zdrave mo‘gane.

»TEGA NE VEM« V svojih prizadevanjih se Dalajlama sre~uje z enakimi eti~nimi izzivi kot nevroznanstveniki. Na simpozij ni pri{el z vnaprej pripravljenimi odgovori, kar je marsikaterega udele‘enca sre~anja zbegalo. Ve~ina jih je pri~akovala, da bo verski vodja na te‘ka vpra{anja odgovar-

jal s svojimi na~eli, z doktrino. Vendar ni bilo tako, v~asih je preprosto priznal: »Tega ne vem.« Tak odgovor bi morda pri~akovali od znanstvenika v beli halji, pri osebi, odeti v duhovni{ka obla~ila, pa se zdi v nasprotju s pri~akovanji. Z nasprotovanjem prisotnosti Dalajlame so bili prav znanstveniki tisti, ki so razkrili svoje lastno dogmatsko prepri~anje, da sta znanost in vera ve~na nasprotnika. Nedvomno so {tevilni udele‘enci sre~anja ob spoznanju, da so stali{~a Dalajlame pravzaprav v sozvo~ju z njihovimi lastnimi stali{~i, do‘iveli pravo razodetje. Tudi on i{~e na~ela, ki bi ga vodila, ter pri izbiri eti~ne odlo~itve za doseganje bolj{ega dobrega uporablja razum in so~utje. Prav to mora po~eti tudi nevrokirurg, saj so skoraj vsi posegi na mo‘ganih in vsako zdravljenje z zdravili povezani s pomembnimi dolgoro~nimi posledicami. Dalajlama je ob~instvo nenazadnje presenetil tudi z lastnostmi, ki so sicer zna~ilne za dobrega znanstvenika: z dovzetnostjo in odprtostjo v povezavi z objektivno kritiko. Svoje poglede na meditacijo je izpostavil javni presoji in na preprost na~in pojasnil svojo vnemo za izkori{~anje nevroznanosti pri doseganju svojega cilja: o~istiti um negativnih ~ustev. ^e bi bila budisti~na dogma v nasprotju z znanostjo, bi bil pripravljen v imenu dokazljivih dejstev celo prilagoditi verski nauk. Koliko znanstvenikov bi bilo pripravljenih ravnati v tako odprtem duhu? Iz Dalajlaminega govora lahko sklepamo, da je pogoj za najbolj odgovorno uporabo znanosti opu{~anje varnega dogmatizma in upo{tevanje eti~nih na~el v kombinaciji z razumno presojo in so~utjem v prizadevanju za bolj{e dobro. V svoji ‘elji po spoznanju, kaj lahko o ~love{kem umu odkrije znanost, je pri{el ~astitljivi menih dlje kot kateri koli drug duhovni ali verski voditelj. Ka‘e, da so tudi znanstveniki pridobili nova spoznanja, ki jim bodo pomagala pri re{evanju zapletenih eti~nih dilem, ki izvirajo iz njihovih znanstvenih odkritij. An. Br.

D


Svetloba kot holisti~ni zvok kristalnih kremenovih posod

Zdravilno petje kristalov Zvok kristalnih skled poslu{alce zdravi s ~isto svetlobo, ki jo prejmejo v obliki holisti~nega zvoka. toni. Nekdanja modrost je v ponovnem prebujanju, da bi ozdravila in dvignila zavest Univerzuma skozi ~isti zvok kristala. Najpogosteje se uveljavlja pri kroni~nih boleznih in kot preventiva, sicer pa so holisti~ni zvok in glasbo za zdravljenje in preobrazbo zavesti zavestno uporabljale ‘e stare civilizacije Orienta, Afrike, Evrope, Avstralije in Amerike.

MO^ ZVOKA IN KRISTALA Staroegip~anski sve~eniki so poznali modrost uporabe vokalizacije samoglasnikov za harmonizacijo energetskih

centrov. V daljni preteklosti bi naj z zvokom premikali te‘ke predmete. Tibetanci v svoji duhovni praksi {e zmeraj uporabljajo zvonove, pojo~e posode in vokal. Na Baliju sta gong in boben od nekdaj prenosnika sporo~il v ceremonijah. Avstralski Aborigini in {amani Indijancev prav tako uporabljajo vokalizacije in ponavljajo~e se zvoke naravnih instrumentov za harmonizacijo duha, ~ustev in telesa. Tehnike povezovanja razli~nih zvokov z razli~nimi deli telesa so starodavne, saj bi naj ‘e na Atlantidi uporabljali kombinacijo mo~i zvoka z mo~jo kristala. Ultrazvok v medicini uporabljajo ne le za diagnosticiranja, pa~ pa tudi za o~i{~evanje arterij. Deluje na podobnih principih kot zvok kristalnih posod.

POSODE IZ KREMENA

Foto osebni arhiv

V

ibracijska medicina u~i, da bolezni izhajajo iz blokad v energetskih kanalih neke ravni, bodisi v nadijih, arterijah, venah, ‘ivcih … Zaradi blokade kanal preneha vibrirati na zdravi frekvenci in to se odrazi z boleznijo. Z zvokom in s svetlobo je mogo~e blokade razbiti, raztopiti, jih odstraniti in tako povrniti zdravje. Zvok kristalnih skled poslu{alce zdravi s ~isto svetlobo, ki jo prejmejo v obliki holisti~nega zvoka. Glasba kristalnih posod je oblika vibracijske medicine, ki trdi, da vse v stvarstvu vibrira. Frekvenca, s katero neka stvar ali bitje naravno vibrira, se imenuje resonanca. Razli~ni deli na{ih teles imajo razli~ne resonan~ne frekvence. Ko del telesa vibrira zunaj svoje resonan~ne frekvence, torej »razgla{eno«, to imenujemo bolezen. Zdravje pomeni, da vsaka celica in vsak organ ustvarja resonanco, ki je v harmoniji s ~lovekovim celotnim bitjem. Zvok kristalnih posod zavibrira mo‘ganske valove in omogo~a do‘ivljanje vi{jih ravni zavesti. Povzro~i izlo~anje telesnih hormonov, ki med drugim omogo~ajo pomlajevanje, krepitev volje in ‘ivljenjske energije, bujenje ustvarjalnih potencialov, premagovanje odvisnosti, pa tudi laj{anje bole~in … Zvok kvar~nega kristala pospe{uje udejanjanje pozitivnega premika v na{i zavesti, to pa omogo~i uresni~enje na{ih vi{jih potencialov v na{em fizi~nem ‘ivljenju. Prerok Nostradamus, Edgar Cayce in drugi so napovedali preporod zdravljenja s ~istimi

Kristalne posode so oblikovane iz kremenovega peska ~istega naravnega kvarca. V~asih so prozorne, drugi~ mle~ne, premer variira od 15 do 60 cm. Mnogokrat so ustvarjene tako, da pojejo tone to~no dolo~enih frekvenc. Frekvence zvokov posod istega premera so lahko razli~ne, glede na te‘o posode ter vi{ino in debelino oboda. Kristalno posodo igramo z leseno palico, ki ima na koncu gumijasto kroglo, ali pa je oble~ena v tanko usnje. S kro‘enjem po zgornjem robu posode se rojeva zvok zelo ~iste krivulje, ki z lahkoto potuje skozi predmete. ^love{ko telo je zelo dovzetno sozvo~ju z nihaji kristalnih posod, saj je tudi sámo grajeno iz mnogih kristalnih

-

APRIL

06 -

Misteriji 23


Z DRAVILNO

PETJE KRISTALOV

KAKO IGRAMO KRISTALNO POSODO?

P

osodo polo‘imo na gumijast podstavek v obliki prstana, ki zagotavlja, da posoda med igranjem ostane na mestu. Z leseno palico, ki je oble~ena v usnje ali pa ima na koncu gumijasto kroglo, enakomerno vrtimo po zunanjem zgornjem robu kristalne posode. ^e se ob igranju sli{i vre{~e~ hrapav zvok, to pomeni, da gibljemo palico prehitro oziroma z neprimernim pritiskom. Zaradi takega nepravilnega ravnanja lahko posoda tudi po~i. Zelo redko pa kristalne sklede po~ijo med igranjem tudi ob pravilnem na~inu igranja. Zato je pomembno, da posode med igranjem ne polagamo na telo, prav

tako bi bilo nevarno sklanjati glavo v notranjost pojo~e posode. ^e igramo ve~ kristalnih posod, mora biti med posameznimi vsaj 25 cm prostora. Kako dolgo jo igramo? Mnogim ljudem je zvok kristalne posode »premo~an«, da bi ga lahko poslu{ali dlje

sod kot neprijeten, se ob ubranem petju, spremljanem z zvokom kristalne posode, sprostijo. Energetiziranje vode Zvok kristalne posode omilimo tudi, ~e v posodo do tretjine nalijemo vodo. Taka voda spremeni okus, postane

Vodo, nato~eno v kristalno posodo, lahko z igranjem programiramo, saj je kvar~ni kristal ~udovit prevodnik informacij. ~asa. Ve~inoma kristalne posode ne igramo dlje kot 20 minut. Zvok pojo~ega glasu omili ostrost delovanja kristalne posode in tudi ljudje, ki ~utijo zvok kristalnih po-

snovi. Telesne celice imajo kristalno sestavo; kremen v celicah uravnava na{e elektromagnetne energije, podobno kot naravni kvarc. Zato zvok kristalnih posod zavibrira na{e celotno telo in na{e subtilnej{e ravni; celostno harmonizira in preporaja. ^isti ton kristalne posode, ugla{ene na frekvenco dolo~ene ~akre, ustvari vi-

slaj{a in seveda energetizirana, o‘ivljena. Priprava eliksirjev … Kristalno posodo operemo in obri{emo. Vanjo nato~imo

bracijsko zvo~no polje, ki zavibrira telesni energetski center ter z njim povezane organe fizi~nega telesa, jih uglasi in harmonizira. Glasba lahko prebudi izvorne kode na{e DNK; genetske spomine kdo smo in zakaj smo tukaj. Vpliva na na{e razpolo‘enje in na izra‘anje na{e ustvarjalnosti. Znanstveniki so prevedli DNK kodo v glasbo: odmotajte dvojno DNK vija~nico, predstavljajte si njene komponente razvr{~ene kot tipke na klavirju in vsaki pripi{ite noto; zaigrajte s prsti po tipkah …

Foto splet

DELUJE NA ^AKRE

24 - APRIL 06 -

Glasbo kristalnih posod lahko programiramo; kvar~ni kristal kot holografska svetlobna {ablona je sposoben sprejemati, hraniti in prevajati miselne oblike. Vemo, da je osnovno gradivo spominskim mati~nim plo{~am vseh ra~unalnikov. ^isti kvarc vsebuje cel svetlobni spekter. Glasba kristala kvarca prevaja vibracijo bele svetlobe, ki se kon~no razpr{i

vodo (ta je lahko tudi v kozarcu, ki ga postavimo na sredino dna posode), nato igramo nekaj minut. Struktura vode se bo spremenila in nas ob pitju polnila z energijo. Tako pripravljeno vodo lahko hranimo v steklenici (ne v plastenki). Vodo, nato~eno v kristalno posodo, lahko z igranjem programiramo, saj je kvar~ni kristal ~udovit prevodnik informacij. Programiramo lahko z osredoto~enostjo med igranjem, prav tako z napisom na papir, z mandalo ali s sliko, polo‘eno v posodo. Energetiziramo lahko tudi zdravila, hrano … polo‘eno v posodo, ki jo igramo.

v mavrico in deluje neposredno na na{e ~akre. Sedem glasbenih not odgovarja sedmim barvam mavrice (vizualni spekter ima enake valovne frekvence kot slu{ni spekter), ki odgovarjajo sedmim glavnim ~akram, te pa ustrezajo razli~nim ‘lezam z notranjim izlo~anjem. Kristal iz‘areva, oja~a in prevaja ~isti ton. Kristalna posoda prevaja energijo, podobno kot mo~an radijski oddajnik (zato ~isti kremenov kristal uporabljajo v vseh naprednej{ih telekomunikacijskih sistemih). Avro in telo poslu{alcev polni z vibracijsko svetlobo. Kvar~ni kristal ima zmo‘nost ohranjevanja ravnovesja elektromagnetnih energij med severnimi in ju‘nimi poli, kar je pomembno v sistemih merjenja ~asa (ure), prav tako pa uravnava na{e lastne elektromagnetne energije. Kristalne posode u~inkovito uporabljamo tudi pri energetskem ~i{~enju prostorov. Mojca Malek

D


Bi radi bili bolj sre~ni, ‘iveli dlje, manj zbolevali, si hitreje opomogli?

Bodite religiozni N

Foto arhiv Misteriji

ta prilagoditev posamezniku pomagala ekateri zaprise‘eni ateisti verZdi se, da je religiozno pre‘iveti. Prav v zadnjih letih so nekatejamejo, da je religija pravo ri evolucijski biologi odkrili nekaj vidiobna{anje v nasprotju nasprotje znanosti in povsem kov religije, ki prina{ajo prednosti. Vsaj neprimerna tema za znanstveno prouz vsem, kar je na {tiri na~ine je religija kot del evoluci~evanje, a raziskovanje verovanj v vseh biologom ljubo. je morda pomagala pri ~lovekovem prepojavnih oblikah je vse bolj priljubljeno, saj je ‘e dokazano, da so religiozni Morda je najve~ja ovira, ob kateri so ‘ivetju. ljudje bolj sre~ni in da religija ni na- se spotaknili evolucijski biologi, da niso 1. Na svoj na~in je razlo‘ila zgradbo veklju~ni del ~love{ke evolucije. bili pripravljeni razmisliti o mo‘nosti, solja, da smo dobili nek ob~utek nadzoZakaj smo ljudje ~utili potrebo, da iz- da je religija morda ~lovekova funkcio- ra nad njim, pa ~etudi skozi posredovanajdemo religijo, se spra{uje tudi evolu- nalna prednost. In k zanimanju zanjo je nje duhovnega sveta. cijski biolog Robin Dunbar, profesor evo- v novej{em ~asu prispevalo prav spozna- 2. Omogo~ila nam je bolj{e ob~utke glelucijske psihologije na univerzi v Liver- nje, da je religija pravzaprav evolucijska de na{ega ‘ivljenja in je po besedah Karpoolu, in meni, da so religiozna verova- uganka. ^e se je razvila kot neka nova la Marxa delovala kot opij ljudstva. nja velika uganka. V vsakdanjem ‘ivlje- biolo{ka poteza, nas seveda zanima, 3. Religija je vzpostavila in uveljavila nenju si ve~ina med nami ‘eli trditve vsaj kak{en je njen pomen oziroma kako je ke vrste moralne zakone in tako ohranjado neke mere preveriti. V religioznem la dru‘beni red. pa smo, kot ka‘ejo raziskave, priprav4. Religiozna verovanja so lahko priljeni verjeti zgodbam, ki nasprotujejo pomogla k ustvarjanju ob~utka skupznanim zakonom fizike. Zgodbe o nosti, pripadnosti neki skupini. nadnaravnih bitjih, ki hodijo po vodi, o vstajenju od mrtvih, hoji skozi zidoPRINA[A SRE^O ve, napovedovanju prihodnosti in Prva zamisel, religija kot vesoljni podobnem so vsesplo{no priljubljene. nadzornik, se zdi Robinu Dunbarju Hkrati od na{ih bogov pri~akujemo precej verjetna, saj {tevilne religiozne {e, da imajo tudi ~love{ka ~ustva in prakse ‘elijo ozdraviti bolezni in naob~utke. Radi vidimo, da imajo ~udepovedovati prihodnost oziroma vpli‘i in tisti, ki jih izvajajo, ravno prav{vati nanjo. Vendar nam religiozno venjo me{anico onstranskih in vsakdarovanje samo po sebi ne da nadzora njih lastnosti. nad muhavostjo sveta, zato meni, da Zakaj je temu tako, znanosti do seje te‘ko verjetno, da bi bilo ravno to daj niti ni posebno zanimalo. Evoluevolucijska sila, na kateri temelji relicijski biologi so se vse od Darwina dagija. Bolj se mu zdi verjetno, da je ta lje izogibali razpravi o bogu. O~itno koristna vloga religije nastala kot je religiozno obna{anje v nasprotju z stranski proizvod, ko so na{i predniki vsem, kar je biologom ljubo. ^e smo iz nekega drugega razloga ‘e razvili zgolj nosilci na{ih »sebi~nih« genov, religijo in so ‘e imeli dovolj razvite od kod potem usmiljenje do tujcev, mo‘gane, da so pri{li do nekaterih podrejanje volji dru‘be, celo mu~eni{tEglon van der Neer: Alegorija religije, 1693, olje metafizi~nih predstav o svetu. vo, ki ga pozdravlja religija. Noben na platnu, muzej Amstelkring v Amsterdamu. Druga predpostavka, religije kot pavijan ali {impanz, ki da kaj nase, se Umetnik je z moralisti~no alegorijo `elel gledalca ne bi prostovoljno priklanjal dobre- spodbuditi, da izbere religiozno pot. V stekleni kro- opija, se zdi bolj obetavna. V resnici mu in slabemu na enak na~in, kot to gli vere so razli~ni prizori iz Jezusovega `ivljenja, se je namre~ izkazalo, da religija izbolj{a ~lovekovo po~utje. Sociolo{ke po katerih naj bi se ljudje zgledovali. po~nemo ljudje.

-

APRIL

06 -

Misteriji 25


B ODITE

RELIGIOZNI

raziskave so pokazale, da so aktivno religiozni ljudje v primerjavi z nereligioznimi bolj sre~ni in ‘ivijo dlje, manj pogosto zbolijo zaradi fizi~nih in du{evnih bolezni ter si hitreje opomorejo po operacijah. Naslednji dve navedeni mo‘nosti sta povezani s koristmi, ki jih posameznik pridobi kot del skupnosti, kot del povezane in podporne skupine. Moralni zakoni o~itno igrajo pomembno vlogo pri zagotavljanju, da ~lani skupine »pojejo v en glas«. Ne glede na to pa bomo iz dana{nje oblike formaliziranih moralnih predpisov, ki jih oznanjajo in uveljavljajo najve~je religije, te‘ko kaj izvedeli o za~etku religioznih verovanj. Taki predpisi so povezani z vzponom svetovnih religij z njihovimi birokratskimi strukturami ter zavezni{tvom cerkve in dr‘ave. Ve~ina religiologov verjame, da so bile prve religije bolj podobne {amanskim tradicijam, ki jih najdemo v manj{ih tradicionalnih skupnostih. Te pa so precej individualisti~ne, ~eprav nekaterim posameznikom – {amanom, zdravilcem, modrim ‘enskam in podobnim pripisujejo nadnaravne mo~i. [amanske religije so religije ~ustev in ne razuma, s poudarkom na religiozni izku{nji bolj kot na vsiljevanju pravil vedenja.

DRU@BENO LEPILO Robin Dunbar meni, da je najve~ji prispevek religije k evoluciji povezan s ~etrto hipotezo, ki smo jo navedli. Torej, da zavest o religiji deluje kot neke vrste lepilo, ki dr‘i dru‘bo skupaj. Religije povezujejo dru‘be, ker izkori{~ajo celo vrsto obi~ajev, povezanih s spro{~anjem endorfinov, naravnih opioidov v mo‘ganih. Endorfini so del sistema nadzora bole~ine. Najbolj pridejo do izraza, kadar je bole~ina zmerna, a vztrajna. Takrat preplavijo mo‘gane in povzro~ijo manj{o »omamljenost«. Morda se zato religiozni ljudje zdijo tako sre~ni. [e ve~, in v tem grmu ti~i zajec, endorfini tudi uglasijo imunski sitem, kar verjetno pojasnjuje tudi, zakaj so religiozni ljudje bolj zdravi.

26 - APRIL 06 -

Religija je kot del evolucije pomagala pri ~lovekovem pre‘ivetju. To je lahko tudi razlog, da religiozni obredi tako pogosto zajemajo fizi~no stresne dejavnosti: petje, ples, ponavljajo~e zibajo~e ali poskakujo~e gibanje, kle~anje v lotosovem polo‘aju, molitev ro‘nega venca in v~asih celo zelo bole~e bi~anje. Seveda pa religija ni edina »endorfinska injekcija«. Omami nas lahko tudi tek, plavanje ali dvigovanje ute‘i, a religija vendarle ponuja nekaj ve~. Ko za~utimo endorfinski naval znotraj skupine, se njegovi u~inki mo~no pove~ajo. [e posebno se izrazijo pozitivni ob~utki do drugih ~lanov skupine. To ustvarja ob~utek bratstva in skupnosti.

OPI^JA MORALA Medtem ko si na ta na~in lahko pojasnimo neposredno prednost religije, pa se odpira vpra{anje, zakaj jo sploh potrebujemo. Odgovor moramo, kot meni Robin Dunbar, poiskati dale~ nazaj, v sami naravi dru‘benosti primatov. Opice ‘ivijo v povezani dru‘bi, v kateri sodelujejo za doseganje skupnega dobrega. Zato dru‘bene skupine primatov, druga~e kot pri ve~ini drugih bitij, temeljijo na vgrajenih dru‘benih pogodbah: posamezniki so zavezani sprejeti, da se morajo odre~i nekaterim neposrednim osebnim potrebam v korist ohranjanja skupine. ^e te lastne potrebe zanesejo predale~, od‘ene{ druge stran, s tem pa izgubi{ skupinske prednosti, kot je za{~ita pred plenilci, za{~ita lastnih ‘ivljenjskih virov itd. Te‘ava je v tem, da se vsi tovrstni na dru‘beni pogodbi slone~i sistemi slej ko prej soo~ijo s »slepimi potniki«, ki izkoristijo prednosti dru‘be, ne da bi prispevali svoj dele‘. Primati potrebujejo mo~an mehanizem upiranja naravnemu nagnjenju posameznikov, da izkoristijo to sebi~no mo‘nost, kadar le morejo. Opice to naredijo skozi dru‘beno nego, dejavnostjo medsebojne skrbi za higieno (is-

kanja in odstranjevanja zajedavcev ipd.), ki ustvarja zaupanje in je osnova za nastajanje zvez. Kako natan~no to deluje, {e ni povsem znano, vemo pa, da so pri tem pomembna sestavina tudi endorfini. Nega drugih in njeno prejemanje vodi k spro{~anju endorfinov. Endorfini povzro~ajo dobro po~utje, kar zagotavlja neposredno motivacijo za za~etek dejavnosti, ki povezuje skupino. Te‘ava z nego pri na{i lastni vrsti je, da je to dejavnost po na~elu eden na enega in zahteva veliko ~asa. Na dolo~eni stopnji ~love{ke evolucije so na{i predniki za~eli ‘iveti v prevelikih skupinah, da bi taka dru‘bena nega lahko pomenila u~inkovito lepilo. Tako velike skupine bi bile tudi zelo ranljive za izkori{~evalsko delovanje posameznikov. Morali smo si izmisliti novo obliko skupinskega povezovanja in morda je bila to ravno religija. Vendar je pomembno poudariti, da je religija nastala kot precej skromen pojav. Morda so zgodnje oblike religioznih praks vklju~evale nekaj podobnega plesom v transu, ki jih danes najdemo v {amanskih tradicijah. Nekateri uporabljajo glasbo in ponavljajo~e gibe za dosego stanja zamaknjenosti. Ni si te‘ko zamisliti, kako bi lahko taka dejavnost koristila na{im prednikom, zdru‘evala skupino, odvra~ala sebi~ne posameznike in tako pove~ala mo‘nost vseh, da pre‘ivijo in se razmno‘ujejo. Vendar je tu {e en pomislek. Religija ni povezana zgolj z obredi, ima tudi pomembno kognitivno sestavino – svojo teologijo. Na endorfinih slone~i skupino povezujo~i u~inki obredov delujejo le, ~e jih delajo vsi skupaj. Tu nastopi teologija, ki zagotovi nagrado in kazen (koren~ek in palico) ter nas prisili, da se vsi redno zdru‘ujemo. A da so ustvarili teologijo, so morali na{i predniki razviti umske zmogljivosti, ki so mo~no presegle druge ‘ivalske vrste. Vendar prav te psiholo{ke mehanizme ‘e od nekdaj izkori{~ajo politi~ne elite, da bi si podvrgle mno‘ice. Marx je imel, kot ka‘e, vendarle prav. Ur. Po.

D


PRODAJA PO PO[TI - 051/ 307 777; 01/ 549 17 92

INFORMIRANI KOZARCI

VR^ ZA DOBRO VODO

Njihova posebnost je, da izbolj{ajo vsakdanjo vodo; v njih voda spremeni svoje fizikalno-kemi~ne lastnosti, informacije v kozarcu vzpodbudijo njene samoo~i{~evalne lastnosti. Voda iz informiranih kozarcev je primernej{a za vsa ‘iva bitja. Genotoksi~ni test dokazuje, da kozarec izbolj{a vodo za kakih 40 odstotkov. Kozarci imajo svoj pomen tudi v barvni terapiji. Iz knjige Aura Soma povzemamo, kako barve delujejo na ~loveka: Modra: Deluje na grlno ~akro, vzpodbuja toleranco do sebe in drugih, vero v notranje vodstvo, okrepi odpornost, fizi~no in ~ustveno, zmanj{uje trpljenje...

Vr~ za dobro vodo deluje enako kot modri kozarec. Z biolo{kimi testi je dokazano, da zmanj{a genotoksi~nost vode do 40 odstotkov. ^e vodo iz vr~a nato~imo v informirani kozarec, se njegova u~inkovitost pove~a {e za nekaj odstotkov. V vr~ lahko nato~imo liter vode. Tako kot informirani kozarci tudi vr~ spremeni u~inek alkohola. 11.500 SIT

4.300 SIT

KRISTALINSKA KROGLA

3.900 SIT 4.300 SIT

4.300 SIT

Zelena: Deluje na sr~no ~akro, podpira nas pri sprejemanju odlo~itev, vzpodbuja nov pogled na stvari, prina{a mo~an stik z naravo ... Rde~a: Spodbuja delovanje hormonskega sistema, pomaga premagovati agresivna ~ustva, obnavlja energijo, uravnove{a delovanje prve ~akre, pomaga pri stresu, pri razli~nih strahovih. Pape`: Deluje najmo~neje od vseh kozarcev, najmo~neje izbolj{uje kakovost vode (merjeno z biolo{kim genotoksi~nim testom).

MINIHYDRONIC Minihydronic za pipo (z notranjim ali zunanjim navojem) montiramo na pipo; izbolj{a vodo do 70 odstotkov. Minihydronic za tu{ izbolj{a vodo do 70 odstotkov. Privijemo ga na ro~ico za tu{. 49.000 SIT

JEDILNI SERVIS Ju{ni, plitvi in desertni kro‘niki zmanj{ajo genotoksi~nost do 40%. 5.900 SIT

Krogla zagotavlja, da se energija okrog nje su~e desno (preverite z nihalom). V radioni~ni delavnici so ji vsevane informacije, ki razen dobre volje vzbujajo v ljudeh tudi odpornost proti {tevilnim boleznim. Osem centimetrov velika krogla deluje v premeru treh metrov. Poznavalci jih postavijo na ra~unalnik, na delovno mizo, predvsem pa na no~no omarico. 7.900 SIT

MAGIC LIFE

Plasti~na plo{~ica posebnih oblik zaradi svoje oblike zajema energijo iz okolja in jo oddaja v neposredno bli‘ino. Plo{~ica je kodirana z orgonskimi sevalniki in nam pove~a energijo in {~iti pred sevanji, ~e jo nosimo na vrvici okoli vratu ali v prsnem ‘epu. 1.500 SIT

TESLOVA PURPURNA PLO[^A Deluje s svojim indukcijskim magnetnim poljem biostimulativno na celi~ne procese, pove~uje izmenjavo plinov, krepi regenerativne procese in mikro cirkulacijo v obolelem tkivu. Uporabljamo jo zjutraj in zve~er po dvajset minut, tako da jo postavimo na obolela mesta in jo pritrdimo z obli‘em. Uporabljamo lahko tudi dve plo{~i, postavljeni drugo proti drugi. Pomaga tudi proti nespe~nosti in drugim te`avam; prilo‘ena so natan~na navodila. 4.900 SIT

SOLNA LU^ Solna lu~ izredno ugodno deluje na po~utje in zdravje, saj seva negativne ione in oddaja v prostor ‘ivljenjsko pomembno desnosu~no bioenergijo, s katero se, ~e je potrebno, napolni vsako telo. Njeno blagodejno delovanje je priporo~ljivo predvsem ob televizorjih, ra~unalni{kih ekranih, mobilnih telefonih, patogenih sevanjih ... V prodaji po po{ti so naprodaj te`ke: a) 3 - 4 kg 9.900 SIT b) 4 - 5 kg 12.100 SIT

-

APRIL

06 -

Misteriji 27


PRODAJA PO PO[TI - 051/ 307 777; 01/ 549 17 92

HYDRONIC 1H/F ZA HI[O

RADIESTEZIJSKI PRIBOR

Minihydronic za hi{o ima dve funkciji: • izbolj{a vso vodovodno vodo v hi{i in do 70-odstotno zmanj{a njeno {kodljivo delovanje. Skozi hydronic za hi{o o‘ivljena voda izlo~a tudi do 70 odstotkov manj vodnega kamna in tako varuje in{talacije in gospodinjske stroje. O‘ivljena voda pove~a ‘ivljenjske sposobnosti, tudi rastlin in ‘ivali. Pospe{uje izlo~anje klora. Primeren je tudi za rastlinjake in farme. • filtrira do 80 mikronov velike delce (mivka, pesek, glina, kovinski ostru‘ki …) in jih izpira. Hydronic za hi{o vgradimo takoj za vodomerom. Cena: Dopu{~a pretok do petih kubikov na uro. 168.000 SIT Hydronic za hi{o ne zmanj{uje pretoka vode.

ZA[^ITA PRED ENTITETAMI Z univerzalno za{~ito pred {kodljivimi energijskimi entitetami se za{~itimo pred blode~imi energetskimi elementali, ki se pojavijo v ~love{kem energetskem sistemu neodvisno od njegove volje. Za{~ita deluje pred vsemi tremi blode~imi elementali, pred enostavnimi blode~imi elementali, pred du{ami in pred implantati tako, da ti ne morejo ve~ ~rpati ~lovekove energije. 2.900 SIT

Plastificirana rozeta in nihalo z vre~ko sestavljata komplet za radiestezijsko delo. Na rozeti je {est razli~nih skal za ugotavljanje energetske frekvence prostora, predmetov in oseb, za ugotavljanje radiestezijskega potenciala, vitalnih energij, primernosti hrane, pija~, ~ajev, zdravil, zemeljskih sevanj in vibracij ... Na hrbtni strani rozete so natisnjena natan~na navodila. 4.900 SIT

ROZETE ZA ENERGETSKO DIAGNOSTIKO Rozete za energetsko diagnostiko so nevezana 10,5 x 14,5 cm velika knjiga. Posami~ni plastificirani listi nam omogo~ajo energetsko diagnostiko (ugotavljanje blokad in nepravilnosti energetskega sistema ~loveka), zdravstveno diagnostiko (ugotavljanje te‘av in bolezni) in drugo (ugotavljanje bioenergetskega potenciala, te‘ave pri radiesteziranju, preiskave alfa stanja…). Rozete so zaradi preglednosti tiskane v {tirih razli~nih barvah. Ob nihalu so rozete osnovni pripomo~ek za dobro radiestezijsko delo na {tevilnih podro~jih. 4.800 SIT

TALISMAN KING

BIOTENZOR Uravnovesi avro, odpravi blode~e energije in izbolj{a zdravje. Lahko ga nosimo na veri‘ici ali postavimo v prostor. Po potrebi ga polo‘imo med dlani. Pozla~en ali posrebren 4.800 SIT

RASTRSKA O^ALA Z gledanjem skozi luknjice, ki so izvrtane v kartonska o~ala po posebni shemi, krepimo o~esne mi{ice in izbolj{amo vid, zmanj{amo ali odpravimo dioptrijo. Nosimo jih 15 do 20 minut na dan. Osebe z dioptrijo plus vadijo tako, da jih nosijo med branjem, osebe z dioptrijo minus pa med gledanjem televizije. Prilo‘ena so navodila in test za ugotavljanje ostrine vida. 990 SIT

28 - APRIL 06 -

Biotenzor je radiestezijski instrument, ki ga uporabljamo predvsem v energetski in zdravstveni diagnostiki ter pri izbiri ‘ivil, ~ajev, zdravil. Sestavljen je iz ro~aja, antene in obro~a. Biotenzor lahko uporabimo na najrazli~nej{e na~ine, z njim i{~ejo tudi pogre{ane pod plazovi. 4.800 SIT

RADIESTEZIJSKA NIHALA Karnak (a) (nova oblika), Izis (b) - 6 in Izis (c) - 4 (oba novej{a oblika) so med najbolj znanimi radiestezijskimi nihali. Nihali Izis sta poimenovani po egip~anski boginji Izidi, primerke tako oblikovanih nihal so na{li v izkopanih egiptovskih sarkofagih. Uporabljamo jih za preiskavo {kodljivih sevanj, iskanje vode, izbiranje primerne prehrane, doziranje, pa tudi za diagnosticiranje. Cena 4.400 SIT posameznega nihala:

a

b

c


prvi aett - Freya

drugi aett - Hemidal

tretji aett - Tyr

KAKO UPORABLJAMO RUNSKE KARTE*

V

zadnjih {tirih {tevilkah ste naro~niki na revijo Misteriji dobili vseh {tiriindvajset runskih kart. In sedaj so pred vami navodila, kako lahko runske karte uporabite za sebe in seveda tudi tedaj, ko boste sku{ali svetovati sorodnikom, prijateljem in znancem. Tudi v najte‘jih trenutkih. V teh navodilih so opisani posamezni simboli. Opisi so le osnovno vodilo in jih ne gre jemati kot stroge in natan~ne opise. Vsak simbol ima svoje osnovne lastnosti, a se te seveda v kombinaciji z drugimi runami mo~no raz{irijo ali celo spremenijo. Prav zato so runski simboli izdelani v obliki kart. Saj tako la‘je dobimo asociacijo na dolo~en narisani motiv kot pa na sam simbol. Simboli na kartah nam omogo~ajo, da si la‘je zapomnimo osnovne lastnosti in da la‘je za~utimo njihovo energijo.

OSNOVNE POVEZAVE MED RUNSKIMI SIMBOLI Pri germanskih in nordijskih plemenih so se ljudje lo~evali na tri kaste. Prva skupina, ki je zastopana s poljedelci, trgovci in obrtniki, je povezana s Freyinim aettom – skupino. Druga skupina, ki sodi v Hemidalov aett, so voj{~aki in vojska, ki so bili pod okriljem boga Hemidala. Tretja kasta, sve~eniki in kraljeva rodbina, pa se je zgledovala po aettu boga Tyra. FREYIN AETT Freya je boginja spolnosti in lepote. Njen aett se pri~ne z runama feoh in ur, ki predstavljata doma~e in divje govedo. Feoh simbo* Naro~niki Misterijev so dobili runske karte brezpla~no skupaj z revijo, ostali jih lahko naro~ite na telefon 01/549 17 92

lizira blaginjo, tako materialno kot duhovno, ur pa divjo, neukro~eno energijo. Seveda to ne pomeni, da je prvi dober in drugi slab, temve~ to, da samo prek spoznanja svoje divje in nagonske narave pridemo do zadovoljive blaginje in trdnega zdravja. FEOH: doma~e govedo, blaginja Blaginja, ki ni pasivna, temve~ vedno kro‘i; trgovci, kupci, investitorji in dav~ni organi. Predstavlja tudi kro‘enje (sprejemanje – dajanje) duhovno obilje. UR: divje govedo, trdno zdravje, mo~ ^lovek mora zgrabiti ‘ivljenjske spremembe za roge in jezditi na valovih njenih novosti. Le tako ukrotimo energijo in postanemo mo~nej{i. Predstavlja tudi nagonsko, mo{ko spolno energijo in trdno zdravje. Drugi par sta thor in ansur. Prvi predstavlja uni~ujo~o mo~, drugi pa razumevanje te mo~i. Ansur je tudi simbol komunikacije, u~enosti, inteligence in intuicije. Thor uni~uje sovra‘nike in {~iti svoje pred zlimi nameni. [ele ko razumemo in ~utimo oba pola mo~i, ustvarjanje – uni~evanje, smo pripravljeni na naslednji runi. THOR: bog neba in groma Ra~unalni{ki sistemi se podirajo, letala padajo z neba. Naravne katastrofe se dogajajo po zakonu narave in nimajo vedno zlih namenov. Le ko pride neko stanje do dna, se potem lahko dvigne. Tako na primer narava sama uni~i nekaj, kar jo prizadeva, da lahko potem ozdravi in znova bujno ‘ivi. ANSUR: govor, komunikacija, prero{tvo in jasnovidnost Ustvarjanje sveta je nastalo ob hrupu nasprotujo~ih si energij in izre~ena je bila bo‘ja beseda. Komunikacija in stremljenje k duhovnosti omogo~ata varnost v ~asu

velikih sprememb. Pomeni zavedanje vi{jih duhovnih ravni in sámo besedno komunikacijo. Tretji par sta rad in ken, ki predstavljata onstranstvo; po eni strani dogajanje v sferi smrti, po drugi pa svetlobo bakle. V fizi~nem smislu se to nana{a na osebo v jami ali temi (rad), ki lahko potuje med omejitvami in se prebija skozi temo z lu~jo gore~e bakle (ken), dokler ne stopi iz jame na plan. Duhovno lahko to pot primerjamo s {amanskim potovanjem (rad) v druge svetove na ‘ivalskem vodniku. [amani jezdijo z magi~no energijo (ken), ki jih varno popelje v drugi svet in nazaj. RAD: potovanje, raziskovanje Ko smo doma na varnem, se zdi vse enostavno. Govoriti je la‘je kot udejanjati ali potovati skozi temo (neznano). Na tak{ni poti je lahko veliko ovir ali nobene, v vsakem primeru nam je pot nepoznana, dokler ne stopimo nanjo. KEN: bakla, prava pot Notranja lu~, ki nikoli ne neha svetiti, tudi v najte‘jih trenutkih ne. ^e ji sledimo, nikoli ne zaidemo – prava pot. Ve~ja in mo~nej{a ko je lu~, la‘je ji sledimo. Lahko jo primerjamo tudi z angelom varuhom. Je vir oziroma vrata z virom, iz katerega ~rpamo pravo ~isto energijo. V zadnjem paru Freyinega aetta sta gyfu in wyn. Gyfu predstavlja darilo in/ ali daritev, wyn pa radost in veli~ino. @rtvovanje za dolo~eno stvar ter darovanje vse (gyfu) energije in ~asa se u~encu na tej poti povrne kot zmagoslavje, veli~ina in radost (wyn), izku{nje in duhovna rast. S tem ~lovek prestopi Freyino stopnjo vzgajanja in je pripravljen na preizku{nje boga bojevnika Hemidala.

-

APRIL

06 -

Misteriji 29


KAKO

UPORABLJAMO RUNSKE KARTE

GYFU: darilo Darovalec in obdarjenec – oblika odnosa, v katerem vedno kro‘i dolo~ena obveza. Nekdo lahko da preve~, v zameno pa dobi, ~esar no~e. To tveganje vedno obstaja, vendar bi brez obdarovanja, tako v duhovnem kot materialnem smislu, ostali sami s svojim bogastvom, kar bi bilo brez pomena. WYN: sre~a, radost, svoboda Predstavlja do‘ivetje radosti in veselja (brez trpljenja, brez ob‘alovanja), veli~ino osebne sre~e. Le ~e smo resni~no zadovoljni in sre~ni, lahko pomagamo drugim. Tudi v te‘kih trenutkih lahko nekdo, ki je resni~no svoboden, najde radost. Wyn je tudi harmonija in ob~utek miru. HEMIDALOV AETT Hemidal je bojevnik in stra‘ar Asgarda, domovanja bogov. Prva runa v tem aettu je hagal. Predstavlja nevihto, sneg, to~o, zastoj, oviro. Pomeni korenito spremembo smeri v ‘ivljenju. Predstavlja tudi zimo, ~as, ko so ljudje dolgo ~asa pre‘iveli zaprti v hi{i in niso mogli na dalj{a potovanja. Zato je smisel te rune omejevanje. Ta simbol svetuje potrpe‘ljivost; ~e na silo usmerjamo energijo v dolo~eno situacijo, lahko pride do po{kodbe ali bolezni. HAGAL: to~a, uni~enje Tudi pozitivno ‘ivljenje ima svoje slabe dni, ker je to del kozmi~nega zakona. Naslednja runa, nyd, predstavlja potrebo, nujo. ^e smo dolgo nekje zaprti, se dolo~eni psihi~ni mehanizmi zru{ijo in nas prisilijo v poglobljeno raziskovanje samega sebe (svojega jaza). To je opisljivo v smislu boja ali boja za svojega duha, notranji boj med dobrim in zlim. Nyd predstavlja re{itev iz krizne situacije z zana{anjem na lastne mo~i in spoznanje le-teh. NYD: nuja, potreba Nujna, potrebna je uresni~itev lastnih ‘elja, kar je lahko omejujo~e, po drugi strani pa je to klju~ do svobode. Omejujo~e je, kadar ‘elje ne dose‘emo in se zaradi tega zlomimo.

30 - APRIL 06 -

Naslednji par run v Hemidalovem aettu sta is (zmrzal ali led, tudi zima) in ger (izobilje in pobiranje sadov, ki jih daje mati Zemlja). Lahko potegnemo vzporednici is (zamrznitev) – hagal in ger (pre‘ivetje z nabrano zalogo hrane) – nyd. Is je te‘ak zimski ~as, ger pa obilje ob pobiranju sadov. ^e to primerjamo z bojevnikom, je is njegova naj{ibkej{a to~ka mo~i, ki jo mora dose~i, da lahko dose‘e izobilje osebne mo~i (ger). Po zakonu narave se to tudi mora zgoditi. IS: led Led zamrzne stvari in jih ohranja ali uni~i. Kakor je zamrznjeno jezero lépo in o~arljivo, tako je njegova povr{ina nevarna – spolzka. V odnosih najve~krat predstavlja ohladitev ~ustev; ~e je poleg na primer nyd, pa is ka‘e na stalnost v skupni sre~i. GER: leto, ciklus letnih ~asov Predstavlja leto, posebno ~as ‘etve in obiranja sadov, ko nas Freya in Frey obdarita z veli~ino hrane. Pomni: »Kar seje{, to ‘anje{!« Rune prehajajo iz dolgo~asja v iskanje smisla oziroma volje po pre‘ivetju, preko nebogljenosti do kipenja mo~i. Pri~akovali bi, da podobno prehajajo tudi preostali simboli, vendar se pri naslednjem paru ta vzorec spremeni. Runi eoh in peorth obe prina{ata omejitve. Eoh je naravna omejitev ‘ivljenja v smislu rojstvo – smrt. Peorth predstavlja pogreb in prehod v smrt, toda ne smrt kot runa rad (potovanje po onostranstvu), temve~ bojevnikovo smrt, ko v zadnjem izzivu naleti na nepremagljivo oviro. Ti dve runi sta si podobni v smeri, toda na razli~nih ravneh. Omejitev eoh je v paru z za{~ito eolh, smrt peorth pa z odre{itvijo sigel. EOH: tisa, smrt Simbol yggdrsila, drevesa, ki povezuje kozmos. Predstavlja rojstvo – smrt in ponovno rojstvo (reinkarnacija). Predstavlja tudi omejitev duha v telesu. PEORTH: usoda Opozarja, da prihaja na{a skrajna meja ter svetuje zmernost in srednjo pot. Peorth je

kot kocka usode. Ne smemo pa verjeti, da nam je pot za~rtana do potankosti. Veliko je odvisno od na{ih sposobnosti in iznajdljivosti. EOLH: iztegnjena dlan, stremljenje k vi{jemu cilju Z za{~ito boga – vi{jih kozmi~nih inteligenc, vero in na{im trudom bomo uspeli v na{ih namerah. SIGEL: sonce, zmaga Sonce je simbol upanja, ki nas vodi in nam daje energijo za ‘ivljenjsko delo. Zagotavlja nam kon~ni dose‘ek – zmago. TYROV AETT Tyr je vrh germanskega panteona. Njegovo ime izhaja iz istega vira kot Jupiter ali Zevs. Je bog neba, ~igar ~a{~enje sega v bronasto dobo. Njegov aett se pri~ne z runo tyr, ki poleg samega boga Tyra predstavlja zmago in za{~ito, je simbol vesoljnega reda. V dana{nji dru‘bi pozabljamo, da so bile bitke med plemeni test bogov, ki so zmago namenili najbolj zaslu‘nim. Runa tyr je obljubljala zmago, pomenila pa je tudi kraljevo ali sve~enikovo deljenje (razumevanja) pravice. Kralj oziroma sve~enik mora jasno vedeti kaj je prav in kdaj gredo stvari v napa~no smer, kar nas vodi k naslednji runi. TYR: zvezda, pot Tyr je pot, ki nas z disciplino in pravi~nostjo vodi do uspeha. Le ~e smo pripravljeni kljub dvomom narediti odlo~ilen korak, bo zrasla na{a samozavest in bomo uspeli. Moralne vrednote v vojni in miru predstavlja runa beorc. Po zmagi v vojni je bilo pomembno, da se voj{~aki niso ~utili moralno one~i{~eni. Pri tem so imeli veliko vlogo sve~eniki, ki so skrbeli za visoko moralo v vojski. V miru pa je sve~enik prevzel vlogo zdravilca in duhovnega vodnika v dru‘bi. Pomagal je tudi pri rojstvih v kraljevi oziroma poglavarjevi dru‘ini. Kadar je kdo zbolel ali je {lo kaj narobe, je bila vzrok neuravnote‘enost ali ne~istost ali premajhna posve~enost bogovom, darovanje bogovom in s tem popla~ilo grehov pa je povrnilo zdravje in ravnovesje.


K AKO BEORC: sve~enik, svetost spo~etja ‘ivljenja Morala in moralne vrednote so vir povezane dru‘be. Le z uravnavanjem le-teh bosta na{a dru‘ina ali dru‘ba mo~ni. Predstavlja tudi rojstvo otroka. Otrok okrepi dru‘inske vezi in prinese nove moralne vrednote. Tretja runa ehwaz predstavlja uravnavanje odnosov med ljudmi in kraljevo dru‘ino ter bogovi. Zagotavlja, da se vsak posameznik ravna po dru‘benih in duhovnih normah. V nasprotnem primeru se zadosti energiji tega simbola, najve~krat s kaznijo. Njen osnovni pomen je mo~ in povezanost dru‘be. EHWAZ: konj, odnos, povezava Le s povezanostjo in predanostjo lahko dva ali ve~ ljudi potuje po ‘ivljenjski poti. Naslednja runa man pomeni bistvo ~loveka kot posameznika in kot rase. Pri Tyrovem aettu potujemo od vesoljnega zakona zmage prek duhovne in dru‘bene discipline do samega sebe ali svoje rase – od najbolj oddaljene do najbli‘je to~ke svojega zavedanja. MAN: ^lovek, bistvo ‘ivljenja Bodi sre~en in zadovoljen s seboj ter to deli s svojimi bli‘njimi, saj nikoli ne ve{, kdaj pride smrt. Enostavne povezave Freyinega aetta tu ne zasledimo, kajti v Tyrovem aettu delujejo zakoni v astralnem in zemeljskem smislu. Pri naslednjih {tirih runah se odnos spet spremeni. ^e izhajamo iz ~loveka (runa man), vidimo, da se ~lovek rodi iz vode ali maternice (runa lagu – morje), nato ‘ivi v zavetju dru‘be oziroma dru‘ine (runa ing), v kateri pride do lastnega in dru‘inskega premo‘enja (runa odel). Pri teh odnosih ne gre zanemariti duhovnosti (sve~enika, u~itelja), kajti le s pravo in osvetljeno potjo pridemo do zadnje iniciacije razsvetljenja rune daeg (dan). LAGU: morje, podzavest, intuicija Morje je nevarno, spremenljivo in kaoti~no, je pa tudi vir, iz katerega izhaja ‘ivljenje. Lagu je ‘enski princip (intuicija, ~ustveno dojemanje sveta).

ING: bog Ing, toplina, dom Zavetje in toplina v dru‘ini in vera nam dajejo mo~ in energijo. ODEL: lastnina, dedi{~ina Lastnino in dru‘insko dedi{~ino nam omogo~a mati Zemlja, do katere moramo biti spo{tljivi in hvale‘ni. DAEG: dan, bo‘ja lu~ Dan je energija, ki nas ve~ino ljudi vodi in nam omogo~a ~as ustvarjanja. Zavedati se moramo mo~i in prilo‘nosti, ki nam jo podarja sleherni dan. Splo{en pregled vseh treh aettov nam poka‘e zanimive ugotovitve. Vsi trije aetti se kon~ajo pozitivno in posledi~no z vi{jim ciljem – wyn (veli~ina, radost), sigel (sonce, zmaga svetlobe nad temo) in daeg (dan, bo‘ja lu~, razsvetljenje) – ter nakazujejo, da je u~enec po opravljeni poti polni te‘kih preizku{enj pripravljen na naslednjo stopnjo u~enja. Vsak aett ima tudi rune s podobnimi, a nara{~ajo~imi pomeni. Na primer rune za svetlobo ken (gore~a bakla), sigel (toplota in svetloba sonca) in daeg (~ist, topel in sijo~ dan). Pri tem svetlobo razumimo v {ir{em smislu. Vsi aetti imajo tudi omejitve, opozorila in te‘ave. Freyin vsebuje kar {tiri take rune (ur, thor, rad in gyfu), Hemidal ima prav tako {tiri (hagal, is, eoh in peorth) tyr pa vsaj eno (lagu ali morje je nevarno, ~e ga ne pozna{).

OSNOVNE SMERNICE Pri samem delu oziroma prerokovanju z runami in runskimi kartami velja: • Rune nam nikoli ne la‘ejo • Runske karte vam lahko postanejo osebni svetovalec v najte‘jih trenutkih • Kadar interpretiramo njihov pomen, posku{ajmo biti kar se da objektivni in ne i{~imo pozitivnih pomenov kadar jih ni, kajti takrat nam ‘elijo povedati, da smer ni prava oziroma naj po~akamo na bolj{e ~ase. • Nikoli se ne smemo lotiti u~enja run »na lahko«, kot da je to igra, saj rune zahtevajo spo{tovanje.

UPORABLJAMO RUNSKE KARTE

• Ne obupajte, ~e jih takoj ne razumete, • •

kajti odgovor lahko pride z zamikom. Zavedajte se, da so runske karte mo~an magijski pripomo~ek, s katerim gre rokovati skrbno. Za bolj{e in la‘je delo z runskimi kartami moramo prostor in karte energetsko pre~istiti.

PRIPRAVA NA DELO S KARTAMI Prostor energetsko pre~istimo s kadilom, karte pa eno po eno postavimo nad dim. Pri tem opravilu naj bodo okna in vrata prostora zaprta, dokler ogenj sam ne ugasne (obrednega ognja nikoli ne gasimo). Ko ogenj ugasne, odpremo okno in z rokami usmerimo dim na prosto, med tem pa z normalno jakostjo glasu izgovorimo: »Naj gre vsa negativna energija in nesnaga v vesolje, kjer naj se pre~isti v pozitivno. Hvala, amen.« Ko so karte »~iste«, pa jih ponovno napolnimo z »mo~jo«. Kup kart primemo med dlani in izgovorimo: »V imenu univerzalne modrosti, z iskreno pozitivno ‘eljo in s ~isto vestjo prosim vse vi{je inteligence, da napolnite karte s feoh, ur, thor, ansur … (navedemo po vrsti imena kart od feoh do daeg). Hvala, hvala, hvala.« Tako pripravljene karte hranimo v leseni {katlici ali v vre~ki iz blaga, usnja ali kak{nega drugega naravnega materiala. Kart se lahko dotikate samo vi, ki ste jih pripravili. Priporo~eno je, da je tudi na{e telo pre~i{~eno in um ugla{en z vi{jimi inteligencami. Telo pre~istimo s postom in ‘ivo vodo. Um pa uglasimo tako, da vsakokrat pred za~etkom seanse prosimo boga, da nam omogo~i razumevanje run, pro{nja oziroma molitev naj bo spontana, vendar vedno dokon~ana z zahvalo – »Hvala, hvala, hvala« ali »Hvala, amen«. Lahko imamo urejeno mizo pogrnjeno s prtom (oltar) – s sve~o, kristali, predmeti, ki nas povezujejo z vi{jimi ravnmi – ki jo vedno uporabljamo za prerokovanje in delo z runami.

-

APRIL

06 -

Misteriji 31


KAKO

UPORABLJAMO RUNSKE KARTE

NEKAJ OSNOVNIH POSTAVITEV RUN

SISTEM TREH RUN: Postavitev v treh runah nam ori{e situacijo na splo{no. Uporabljamo jo za odgovore na prepro1 sta vpra{anja, na primer – Ali bova s partnerjem ostala skupaj? – Ali bom zamenjal/a slu‘bo? – in podobno. 1 – preteklost 2 – sedanjost 3 – prihodnost

SISTEM [ESTIH RUN: ^e ‘elimo natan~neje prou~iti situacijo, uporabimo postavitev {estih run. Lahko zastavimo enaka vpra{anja kot pri sistemu treh run. 1, 2 – preteklost 3, 4 – sedanjost 5, 6 – prihodnost

1 2

2

KELTSKI KRI@: Ta znani vzorec iz tarota lahko uporabimo za kompleksnej{a vpra{anja: 1, 2 – sedanjost in vpliv nanjo 3 – preteklost 4 – prihodnost 5 – pomo~, olaj{evalni dejavnik 6 – ovira, omejitveni dejavnik 7 – spra{eval~ev vpliv na okolje 8 – vpliv okolja na spra{evalca 9 – strah, notranje zavore 10 – izid

34

3

56

1

SISTEM PO SIMBOLU: Za specifi~na vpra{anja uporabimo postavitev v obliki simbola dolo~ene rune, ki predstavlja 2 tisto, kar nas zanima. Tako bi postavitev v obliki rune sigel uporabili za vpra{anje, ki se nana{a na zmago (sodni procesi, {portna in druga tekmovanja), na primer – Ali bom zmagal v sodnem postopku? 4 1, 2, 3 – preteklost in klju~na povezava v sedanjost (3) 5 4 – sedanjost 5, 6, 7 – prihodnost in klju~na povezava v prihodnost (5)

3

10 5

9

3

1

2

4

6

8

6 7

32 - APRIL 06 -

Navodila sta pripravila jasnovidka Sa{a in Dimitrij D., ve~ informacij na spletni strani www.telepatija.com

7


PRODAJA PO PO[TI - 051/ 307 777; 01/ 549 17 92

INFORMIRANI LON^EK BAKRENE ZAPESTNICE Informirani lon~ek dopolnjuje program informiranih izdelkov. Ima enake lastnosti kot modri kozarec; fizikalno vpliva na razdru‘evanje molekul v teko~inah in jih tako omeh~a. Zato imajo ~aji, ki jih pripravljamo v lon~ku bolj{i okus, o‘ivljena voda potegne iz rastlin ve~ u~inkovin. Na informiranih lon~kih so odtisnjeni posebni simboli “magic life” v ~akrinih barvah, ki ugodno delujejo na zdravje. Lon~ki imajo razli~no obarvane robove, da si lahko izberete svojega. Informirane lon~ke lahko pomivate v stroju, primerni so za vse vrste vro~ih napitkov, tudi za juhe.

NORAD

3.600 SIT

Za{~itna kodirana plo{~ica Norad do sedemdeset odstotkov zmanj{a tveganje, ki ga ustvarja sevanje mobilnih telefonov in baznih postaj. Za{~itna plo{~ica vodo v telesu, te je v povpre~ju kar 75 odstotkov te‘e, vzpodbudi, da se vrne v »zdravo« strukturo, v obliko, kakr{no ima voda v telesu, preden jo dose‘ejo sevanja mobilnega telefona. Norad je samolepilna kodirana bakrena plo{~ica (Ø 16 mm), ki jo prilepimo na hrbtno stran telefona. 3.500 SIT

NORAD PLUS Norad plus do sedemdeset odstotkov zmanj{a tveganje, ki ga povzro~a sevanje mobilnih telefonov in baznih postaj, hkrati pa telo oskrbi z dovolj bakra, podobno kot bakrena zapestnica, ki jo mnogi uporabljajo za zmanj{anje artriti~nih, revmati~nih in drugih bole~in. Norad plus je narejen iz povsem ~istega (elektrolitskega) bakra. Norad plus je informirana samolepilna bakrena plo{~ica, ki jo nalepimo na zadnjo stran zapestne ure (za manj{e ure je Ø 24 mm, za ve~je Ø 28 mm). 3.500 SIT

MERILEC STRESA Merilec stresa je kartica z vdelanimi teko~imi kristali, ki menjajo barvo ob spremembah temperature na{e ko‘e. Ko na kartico pritisnemo prst in ga nekaj ~asa dr‘imo, dobljena barva poka‘e raven stresa. ^rna barva razodeva stres, rde~a napetost, zelena umirjenost in modra spro{~enost. 690 SIT

Zmanj{ujejo ali odpravljajo bole~ine, ki jih povzro~ajo revma, artritis, i{ijas, lumbago, igranje tenisa, golfa, ko{arke... Mnogi, ki nosijo zapestnico, zmanj{ajo ali pa celo opustijo jemanje protibole~inskih zdravil in tako veliko naredijo za svoje zdravje. Velikosti zapestnic: od 15 do 19 cm premera. Naprodaj so tudi posrebrene in pozla~ene. a) bakrena 3.700 SIT c) posrebrena 6.700 SIT d) pozla~ene 9.600 SIT

BIOGUARD Samolepilno kodirano feritno magnetno plo{~ico prilepimo na steklo, da celotna steklena povr{ina s svojo vibracijo omogo~a, da skoznjo prihaja ve~ vitalne energije: tako vitalne energije, ki je del son~ne svetlobe, kot tudi kozmi~ne prane. Primerno za stanovanja, delovne prostore in avtomobile. Naprodaj v okrogli (srebrna) in pravokotni (~rna) obliki. 3.500 SIT

ATLANTIDSKI KRI@ Atlantidski kri‘ je skrbno narejen iz srebra, o~i{~en vseh negativnih energij in napolnjen s kodami, ki ugodno vplivajo na ~loveka. Njegovo delovanje je {e mo~nej{e kot delovanje atlantidskega prstana in plo{~ice ter ima prav tako vgravirano vija~nico, ki energijsko dodatno ugodno deluje na ‘ive organizme. 14.900 SIT

ATLANTIDSKI PRSTAN IN PLO[^ICA Sta srebrna, oblikovana tako, da posebni liki sprejemajo in oddajajo kozmi~no energijo in s tem {~itijo pred negativnimi sevanji. Ugodno delujejo na zdravje in dobro po~utje, prepre~ujejo nesre~e. Oblika prstana izhaja iz davnine, saj so u~inki likov, ki so skrbno vdelani v celjski srebrni nakit, znani ‘e iz ~asov faraonov. Velikosti prstana: od 16 do 24 mm notranjega premera. prstan 8.900 SIT plo{~ica 8.900 SIT

-

APRIL

06 -

Misteriji 33


PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777; 01/549 17 92

JOGA ZA VSAK DAN Poslu{anje te zgo{~enke vodi v redno in pravilno vadbo jogijskih polo‘ajev, dihalnih vaj, spro{~anja in meditacije, kar prinese mnoge pozitivne u~inke. Vadimo doma, ko nam to najbolj ustreza. Vaje so primerne tako za za~etnike kot tudi za bolj izku{ene. Ko bo joga postala del va{ega ‘ivljenja, boste to ob~utili v obliki prave zdru‘itve telesa, uma in duha.

GONG

Cena: 4.400 SIT (18,35 €)

Pesem gonga nas globlje pove‘e s tistim delom sebe, ki je ljube~, moder, resnicoljuben. Prebuja zavedanje na{ih zmo‘nosti in nas vzpodbuja k temu, da jih uresni~imo. Ker ljudje do‘ivijo sebe zunaj telesa, ~asa in prostora, zgubijo strah pred smrtjo in se globlje zavedajo enosti z vsem ter tega, da nas vzvalovi tudi vsak val, ki se razbije na obali na drugi strani Zemlje. Cena: 3.000 SIT (12,50 €)

^I[^ENJE ^AKER Z ARHANGELI Zgo{~enka je posneta v meditativnem stanju in je v celoti kanalizirana od Arhangelov. Povezali se boste z energijami Gabrijela, Uriela, Kamaela, Rafaela in Jofiela. Opustili boste stare spomine, spremenili miselne vzorce. Pomaga pri zdravljenju in razumevanju `ivljenja, dosegli boste trajne in pozitivne spremembe v va{em `ivljenju.

BIOGUARD

PROGRAM ZA SPROSTITEV Spro{~anje je del naravnega zdravljenja. Zgo{~enka psihoterapevta dr. Toneta Pa~nika je namenjena ob~utljivim na zunanje pritiske in onim, ki so izpostavljeni kratkotrajnim, a mo~nim du{evnim pritiskom. Za starej{e od 12 let. Pomaga nam, da se telesno in du{evno sprostimo in zajamemo energijo.

A

Cena zgo{~enke: 2.900 SIT (12,10 €) Cena kasete: 1.500 SIT (6,25 €)

ZGO[^ENKI ZA NOSE^NICE Hipnoza pomaga k umirjeni nose~nosti in la‘jemu, kraj{emu in manj bole~emu porodu. Zgo{~enki za spro{~anje in samohipnozo je pripravil ugledni porodni~ar, profesor dr. Marjan Pajntar, dr. med.

Spro{~anje v hipnozi

C

Zgo{~enka je namenjena poslu{anju med nose~nostjo, saj pomirja in pripomore k dobremu po~utju v teh ob~utljivih mesecih.

Priprava na porod Zgo{~enka vsebuje navodila za samohipnozo med porodom. Poslu{ajte jo v zadnjih tednih nose~nosti, da bo porod bolj miren.

D

Ve~namensko kodirano feritno magnetno plo{~ico prilepimo na steklo - celotna steklena povr{ina s svojo vibracijo omogo~a, da prihaja v prostor ve~ vitalne energije: tako vitalne energije, ki je del son~ne svetlobe, kot tudi kozmi~ne prane. Hkrati pa bioguard tudi varuje pred sevanji, zato ga lahko prav tako B uporabimo za za{~ito pred sevanji ra~unalnikov in mobilnih telefonov. Na voljo je v petih oblikah, predvsem mladim je namenjen bioguard v obliki sr~ka. Lahko izberete med petimi oblikami.: A, B, C, D, E. cena za A in B: 3.500 SIT (14,60 €) cena za C, D in E: 2.500 SIT E (10,43 €)

KRISTALNA NIHALA

Cena posamezne zgo{~enke 4.700 SIT (19,60 €)

Nihala iz prozornega, ro‘natega in dimljenega kremena. Iz originalnega brazilskega kremena. 4.900 SIT (20,45 €)

ORGONSKI SEVALNIK

Cena: 3.900 SIT (16,30 €)

REZANJE VEZI Z ARHANGELOM MIHAELOM Zgo{~enka, posneta v meditativnem stanju, vodita jo arhangela Mihael in Rafael, izbolj{a odnose, pomaga, da se odve‘ete od oseb, dogodkov ali krajev. Osebe, ki so vam jemale energijo, se bodo spremenile ali pa se bodo va{i odnosi izbolj{ali, za~eli boste privla~iti druge, vam ustreznej{e osebe in situacije.

KREMENOVA ZVEZDICA

Cena: 3.900 SIT (16,30 €)

POVEZOVANJE Z ANGELOM VARUHOM Posneto v meditativnem stanju, pomaga, da se pove‘ete s svojim angelom varuhom, zavedanje njegove prisotnosti spremeni ‘ivljenje. Zavedli se boste, kdo je angel varuh, ki bedi nad vami od va{ega rojstva, in kako vam lahko pomaga. Svojega angela varuha boste za~utili in zasli{ali ter z njegovo pomo~jo la‘je re{ili svoje probleme. Cena: 3.900 SIT (16,30 €)

Naprava za zajemanje, zgo{~evanje in informiranje energije iz okolja. V kompletu so sevalnik, informacijska skodelica, podloga za skodelico, polmetrski opti~ni kabel, komplet informiranih informacijskih celic od 1 do 7: celice za informiranje biolo{kih procesov, antibakterijsko delovanje, antivirusno delovanje, za{~ito pred radioaktivnostjo, za{~ito pred negativno orgonsko energijo in za{~ito pred toksi~nimi snovmi iz okolice ter celica z zgo{~eno orgonsko energijo. Cena: 85.000 SIT (354,70 €)

Posebno ro~no oblikovan kremen v obliko zvezdice, ki vsebuje dvanajst piramid. Za dobro po~utje, uresni~evanje idej, delovanje na daljavo … Zvezdico nosimo v mo{nji~ku ali kot obesek. V dveh velikostih. Cena male: 4.730 SIT (19,75 €) Cena velike: 5.950 SIT (24,83 €)

KRISTALI ZA VODO

Kako naro~amo? Izbrani izdelek naro~imo po telefonu (med 8. in 15. uro): 01/549 17 92 ali 051/307 777, faksu: 01/230 16 27; e-po{ti: ara@zalozba-ara.si ali pisno na naslov: Ara zalo‘ba, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Vsi naro~niki na revijo Misteriji imajo 10 % popusta. Pla~ilo po povzetju. Po{tnino pla~a kupec. Po{iljatelj jam~i, da bodo kupci prejeli izdelke, tudi steklene, nepo{kodovane. ^e z izdelkom niste zadovoljni, denar vrnemo. Reklamacije upo{tevamo v osmih dneh od dneva odpo{iljanja. Cene v evrih so prera~unane po centralnem paritetnem te~aju 1 € = 239,640 SIT.

34 - APRIL 06 -

Zbirka brazilskih kristalov: citrin, ametist in turmalini, v kombinaciji oplemenitijo vodo. 4.550 SIT (19,00 €)


John Christian ljudem na delavnicah pomaga sprostiti naravno karizmo

@elite biti karizmati~ni? P

otovanje k srcu je naslov seminarja, ki ga bo julija ob {umenju morja na Pa{manu vodil John Christian*, pevec in igralec. Za svoje prepevanje je prejel ‘e ve~ presti‘nih evropskih nagrad. Zaradi karizmati~nosti in zabavnega sloga je postal tudi priljubljen voditelj seminarjev in delavnic na temo ‘ivljenja: u~i kako ‘iveti, prese~i dvome in strahove ter postati bolj karizmati~na osebnost. Na gostovanjih po Angliji, Evropi, ZDA, Avstraliji, Keniji, Hrva{ki in Sloveniji svoj dar za petje in igranje zdru‘uje s poglobljenim razumevanjem in izku{njo misterija ‘ivljenja. Je tudi u~itelj joge in vodi te~aje za obvladovanje stresa ter meditacijske trekinge v Nepal in Mali Tibet. Namen poletnega seminarja Potovanje k srcu je usklajevanje uma, telesa in duha. »Le kadar smo ubrani s samim seboj, imamo ve~ karizmati~nosti, energije in radosti, s tem pa obogatimo tudi na{e vsakdanje ‘ivljenje,« je prepri~an na{ sogovornik, ki je tudi sam na za~etku svoje poti do‘ivljal tremo na odru, a jo je uspe{no premagal.

Karizma je na{e naravno stanje in jo lahko izkusi vsak, ki neguje notranji mir in samozavest uma, telesa in duha. cije izgubila ve~ina njihovega znanja o svetem izro~ilu, kar je za vse velika {koda. Svoje programe vselej prilagodim osebnim in kulturnim potrebam udele‘encev de‘ele, v kateri gostujem. Izku{nje so me nau~ile, da je dobro vsako de‘elo ve~krat obiskati. Da razume{ kulturo, ki se razlikuje od lastne, je potrebno kar nekaj ~asa.

* Informacije na telefon 042 519 565 (Nata{a, Vitacenter Naklo)

Foto osebni arhiv

Katera de‘ela, ki ste jo obiskali doslej, vam je najbolj pri srcu? Ali delavnice in seminarje prilagajate narodnosti udele‘encev? Od vseh de‘el imam najraje Avstralijo. Mivka, morje, sonce in ‘ivljenjski slog zunaj na prostem se res prilegajo moji levji naravi. Najbolj pa imam rad duha, vizije in srce aborid‘inov. @al se je tako kot pri mnogih drugih prvobitnih skupnostih zaradi vpliva sodobne civiliza-

V seminarje in delavnice vselej vklju~ujete petje in plesanje. Kak{no vrsto glasbo in plesov uporabljate? Pesmi in napeve prilagodim temi delavnice in zanimanju udele‘encev. Izbiram med nekaterimi mojimi avtorskimi pesmimi, pesmimi mojih prijateljev ter znanimi priljubljenimi pesmimi in napevi raznih duhovnih izro~il. Vse pesmi, ki jih uporabljam, navdihujejo in dvigujejo duha. Plesa ne vodim sam, a ga ponavadi vklju~im v program in pri tem sodelujem s plesno u~iteljico Suvio Aurentz iz Nizozemske, ki je zelo nadarjena dama. U~i {tevilne razli~ne plesne oblike, od svetih plesov do svobodnega inspiracijskega toka. Skupaj bova med 25. majem in 4. junijem vodila seminar na ~udovitem gr{kem otoku Kreti z naslovom Sveta umetnost odnosov.

John Christian, www.johnchristianseminars.com

Na seminarjih pomagate ljudem prebuditi lastno karizmo. Zakaj mislite, da so eni ljudje bolj karizmati~ni kot drugi? Ali karizmati~nost podedujemo in ali se je lahko nau~imo? Resni~no karizmati~ni ljudje so se bodisi rodili s prirojeno samozavestjo in notranjim ugodjem ali pa so to sposobnost razvijali, dokler ni postala njihova naravna oblika izra‘anja. Nekarizmati~ni so na splo{no ljudje, ki imajo slabo samopodobo. Njihove misli in samozavest se nagibajo k negativnosti in strahovom. Po mojih izku{njah to ni naravno, ampak je tak{no vedenje ve~inoma priu~eno. Ljudem na delavnicah pomagam sprostiti naravno karizmo, tako da prepoznajo svoje priu~eno negativno vedenje in ga prese-

-

APRIL

06 -

Misteriji 35


@ ELITE

BITI KARIZMATI ~ NI ?

‘ejo. Na{a karizma zasije, ko najdemo pravi stik in odnos s seboj, ‘ivljenjem in drugimi ljudmi.

nekaj, kar imajo drugi ljudje, na primer pop zvezdniki, filmski igralci, vrhunski nogometa{i, skratka ljudje s sposobnostmi, ki bi jih bilo lepo imeti …« Edini vzrok, zaradi katerega ~utimo, da bi bilo dobro imeti te lastnosti, je ta, da jih ‘e imamo. Ne bi jih namre~ mogli prepoznati v drugem, ~e jih ne bi ‘e imeli v sebi. Spomnite se samo svoje zmo‘nosti o~aranja, ki ste jo imeli kot otrok. Na izobra‘evalnih seminarjih pomagam ljudem predramiti njihovo naravno karizmo. Sam sem ‘ivel v bole~ini zaradi ponavljanja istih napak; vem, kaj pomeni biti negativno magneti~en in tudi vem, kako je, ~e to spremenimo. Delavnice navdihujejo moja lastna izku{nja in lekcije u~iteljev na moji poti.

Uporabljate tudi posebne metode, kot je denimo hoja po ~repinjah, za preseganje strahov in doseganje samozavesti. Je nujno, da naredimo nekaj, ~esar se bojimo, da si povrnemo samozaupanje ali dobimo mo~ za delovanje in spreminjanje ustaljenih navad? Ni nujno. Toda to je dobra vaja za ljudi, ki sem jih ‘e pripravil, da razumejo mo~ uma nad telesom in {e zlasti mo~ strahu. Strah je najbolj uni~ujo~a sila za ~love{ko inteligenco, telo in okolje. Pribli‘amo se mu z urjenjem pri posebnih vajah, kakr{na je tudi hoja po ~repinjah. Kadar med meditacijo opazujemo strah, kmalu postane o~itno, da je strah izjemna sposobnost uma za ustvarjalno domi{ljijo. Lahko bi rekel, da strah ustvarja na{a sposobnost kratko~asenja s stra{ljivimi fantazijami, ki se dogajajo edinole v na{i domi{ljiji. Stra{ljive domi{ljijske predstave so pogosto pome{ane z odzivom »napadi ali pobegni«. Ta odziv je naraven intuitivni pre‘ivetveni nagon, ki le‘i globoko v nas, a ga navadno do‘ivljamo zgolj takrat, kadar smo resni~no ‘ivljenjsko ogro‘eni. Ljudje smo magneti~na bitja. ^e do-

Foto osebni arhiv

Je torej vsak ~lovek samodejno karizmati~en, ~e verjame vase in najde stik s seboj? Vsak od nas iz‘areva naravni magnetizem; prav vsi lahko razvijemo magneti~no in karizmati~no osebnost. Kot otroci smo lahko o~arali druge z mo~jo svojega naravnega smehljaja. Lahko pa smo tudi negativno magneti~ni; to pomeni, da smo magneti~ni na odbijajo~ na~in ter da ljudi in stvari odganjamo od sebe. Um je graditelj: na~in razmi{ljanja je temelj, na katerem gradimo svoj zna~aj, karizmo in magnetizem. Mnogi od nas smo odrasli s priu~enimi vzorci negativnega razmi{ljanja o sebi, ‘ivljenju in drugih. To lahko pokoplje radostno karizmo majhnega otroka v nas. Z leti to postane navada. Smo bitja navade! Na{e misli proizvajajo biokemi~en odziv, ki se prena{a prek centralnega ‘iv~nega sistema na vsako celico telesa. Telo se odziva na sporo~ila in poslu{no oblikuje niz vedenjskih vzorcev. Zato ponavljamo iste vzorce. Povpre~en ~lovek verjame: »Sre~a je zunaj mene, ne pa v meni. Karizma je

Nekarizmati~ni so na splo{no ljudje, ki imajo slabo samopodobo; njihove misli in samozavest se nagibajo k negativnosti in strahovom.

»^e vas obidejo stra{ljive domi{ljijske predstave, se spomnite: Ljubezen je energija, ki je vselej mo~nej{a in prijetnej{a od strahu,« pravi John Christian.

36 - APRIL 06 -


@ ELITE volj dolgo vzdr‘ujemo negativne ali pozitivne fantazije, jih tudi pritegnemo k sebi. To je zakon vzroka in u~inka. Ko se v ‘ivljenju pojavijo nove prilo‘nosti, nam pogosto stare navade dvoma vase in strahu prepre~ijo, da bi se pomaknili naprej. Tako nikoli ne vemo, kaj bi lahko dosegli, ~e bi naredili en sam preprost korak in stopili naprej. In mnogi ljudje tako omejujejo svoje ‘ivljenje. Pa vendar hoja po ~repinjah br‘kone ni nedol‘no po~etje? Namen hoje po steklu je, da se udele‘enci zavedajo, kako se pri soo~enju z resni~nostjo v umu pojavijo vse mogo~e fantazijske predstave o po{kodbi in tako ustvarijo strah in dvome. To vpliva na notranji sistem, delovanje srca, dihanje, na vsako celico telesa. Domi{ljija strahu lahko tako povsem iz~rpa energijo. Da smo kos strahovom, moramo usmeriti pozornost na notranjo spro{~enost uma in telesa. To lahko u~inkovito dose‘emo z zavedanjem dihanja. Ko se nas loti strah, z osredoto~enjem uma vstopimo v spro{~eno-meditativno stanje. Nov dihalni vzorec nam omogo~a, da umirimo um in ~ustva. Telo se sprosti, saj ga dihanje utrdi in okrepi. Sama povr{ina ko‘e ima to mo~, da vam resni~no dovoli hoditi po ~repinjah, ne da bi se porezali. Vzrok uporabe te tehnike je preprosto ta, da udele‘enci neposredno izkusijo mo~ uma nad telesom. Kaj svetujete ljudem, da postanejo bolj ljube~i in da negativna ~ustva preobrazijo v pozitivna? ^e vas obidejo stra{ljive domi{ljijske predstave, se spomnite: Ljubezen je energija, ki je vselej mo~nej{a in prijetnej{a od strahu. Ni~esar se nam ni treba bati razen samega strahu. To je stvar na{e izbire. Vadite zavestno razmi{ljanje in se vpra{ajte: ~e imam zdaj res mo‘nost izbire, kaj si resni~no ‘elim do‘ivljati: mo~ ljubezni ali strahu? Preusmerite um z negativnih misli na dihanje. Da prekinemo negativne vzorce, moramo odvrniti um od fantaziranja, tako da preusmerimo pozornost na dih. Najprej je misel, potem sprostitev in nato {tetje. Ko vdi-

Resni~no karizmati~ni ljudje so se bodisi rodili s prirojeno samozavestjo in notranjim ugodjem ali pa so to sposobnost razvijali, dokler ni postala njihova naravna oblika izra‘anja. hujete, {tejte ena, dva, tri. In ko izdihujete, prav tako {tejte do tri. To je zelo preprosta, a nadvse u~inkovita metoda za ~i{~enje energij strahu iz uma, telesa in duha. Tako kot vse metode tudi ta deluje samo, ~e jo redno ponavljamo. Okrepite voljo, da naredite vse, da pre‘enete in prese‘ete dvom, strah in samoobto‘evanje. Odpovejte se vsemu, kar je {kodljivo za zdravje in vitalnost. Potrudite se, da si ‘ivljenje napolnite z dejavnostmi, ki vas in va{e bli‘nje navdihujejo ter dvigajo. Urite se v tem, dokler ne bo postalo va{a ‘ivljenjska navada. In ne pozabite: vsak od nas je osebno odgovoren za svoje misli, ob~utke in dejanja. Ste uspe{en pevec in igralec, nastopali ste se v najbolj znanih televizijskih in radijskih {ovih v Evropi in Veliki Britaniji, uveljavili ste se tudi kot voditelj seminarjev po vsem svetu. Kak{na je va{a formula za uspeh in karizmo v ‘ivljenju? Umetnost karizme je ena in ista kot umetnost uspe{nega ‘ivljenja. Je poglaviten klju~ do ‘ivljenja. Omogo~a

BITI KARIZMATI ~ NI ?

nam, da razvijemo zavest in sposobnosti. Zve~uje na{e komunikacijske ve{~ine, smisel za odgovornost, samospo{tovanje in integriteto. Kultiviranje na{e naravne karizme nam omogo~i, da pritegnemo k sebi dobre stvari, kot so uspeh, finan~no obilje, prijateljstvo, dobro partnerstvo, ustvarjalnost … Karizma je na{e naravno stanje in jo lahko izkusi vsak, ki neguje notranji mir in samozavest uma, telesa in duha. Um, ki je v naravnem stanju reda, je v sozvo~ju z naravnimi zakoni vesolja. Za tak{en um ni prav ni~ nemogo~e. Kak{en je va{ vtis o na{i de‘eli in Slovencih? Kot poklicnega pevca so me globoko ganili {tevilni blagozvo~ni glasovi, ki sem jih sli{al pri vas. Ugotovil sem, da imajo Slovenci naravno sposobnost, da pojejo ubrano drug z drugim, kar je enkratno. Sre~en sem, ~e lahko samo sedim in prisluhnem va{emu petju. ^eprav ne govorim slovenskega jezika, sem dobil mo~an ob~utek za va{o kulturo, kot se mi je razodela prek srca pevca in pesmi. Ugotovil sem tudi, da je va{a pokrajina ena najlep{ih v Evropi. Prosim, varujte jo in ohranite za prihodnje rodove! Imate {e kak{no posebno sporo~ilo za na{e bralce? Vselej bodite iskreni do sebe. Pridite in izkusite moje in druge delavnice. Toda najdite nekoga, ki govori resnico tako, da resonira z va{im srcem in du{o. Ne po~enjajte zgolj prijetnih in zabavnih stvari za pre‘ivljanje ~asa, temve~ izberite nekaj, kar se vas bo resni~no dotaknilo in vas premaknilo. Stojte za tem in to preu~ujte, dokler ne za~utite, kako je, ~e ste iskreni do sebe. »@ivljenja ne pre‘ivljajte, ‘ivljenje ‘ivite.«

Namen hoje po steklu je, da se udele‘enci zavedajo, kako se v umu pojavijo fantazijske predstave o po{kodbi in tako ustvarijo strah in dvome.

to Fo

hiv ar ni eb s o

Andreja Paljevec

-

APRIL

06 -

D

Misteriji 37


38 - APRIL 06 -


Kako oddihamo bolezni (3)

Ki kou in prebavne te‘ave V

tretjem nadaljevanju o »oddihavanju bolezni« s pomo~jo starodavnih vaj ki kou prehajamo z uvodnih vaj na vaje za specifi~ne telesne motnje; tokrat bomo predstavili nekaj preprostih, a zelo u~inkovitih vaj za laj{anje in odpravljanje te‘av s prebavili in jetri. Vsako seanso za~nemo z ogrevalno vajo ~i {i in zaklju~imo z ohlajevalno vajo {u kon, ki smo ju opisali v prej{nji {tevilki Misterijev.

sl. 2

2. Med vdihom skozi nos visoko iztegnemo desno roko, kot bi hoteli utrgati jabolko z drevesa. Levo dlan polo‘imo pod desni del prsi, dlan naj bo obrnjena navzgor. (sl. 3) 3. Med izdihom skozi usta polo‘aj zamenjajmo. Levo roko dvignimo visoko nad glavo, desno dlan pa polo‘imo pod levi del prsi. 4. Koraka 2 in 3 ponovimo 30- do 50-krat. 5. Ohladimo se s {u kon.

GASTRITIS: [IN ^EN ^I D@U 1. Sedemo na stol ali s prekri‘animi nogami na tla ter se ogrejemo z vajo ~i {i. 2. Desno roko polo‘imo na jetra, levo na vranico. Med vdihom pomikajmo roki s spodnjega dela trebuha proti ledvenemu delu hrbtenice (sl. 1). Dlani naj bodo obrnjene navzgor.

^IR NA @ELODCU IN DVANAJSTNIKU: GU JU ZO GUON 1. Sedemo na tla s prekri‘animi nogami in se ogrejemo s ~i {i.

sl. 1

sl. 3 sl. 4

3. Med izdihom z zgornjim delom dlani drsimo od ledvenega dela hrbtenice proti spodnjemu delu trebuha (sl. 2). Vajo ponavljamo pet do deset minut. 4. Zaklju~imo z vajo {u kon.

IZGUBA APETITA: TIA ^I FA 1. V sede~em polo‘aju se ogrejemo s ~i {i. 2. Obe roki polo‘imo na desno koleno. Med izdihom z dlanmi drsimo po goleni navzdol. Ponovimo 20-krat. (sl. 4)

-

APRIL

06 -

Misteriji 39


KI

KOU IN PREBAVNE TE ‘ AVE

KAKO SI POTEGNEMO ^I SKOZI TELO

sl. 5

Po~asi vdihnemo skozi nos in si predstavljamo, da v nas prihaja sve‘a ~i iz zraka. Zami{ljamo si, kako potuje po telesu po poti, ki je zarisana na sliki, do izdiha skozi usta. Z nekaj vaje bomo lahko potegnili ~i skozi celo telo v enem samem dihu.

3. Z rokama dvignemo desno stopalo ter z dvema prstoma pritisnemo na akupunkturno to~ko ju sen (sl. 6) malo nad sredino podplata. (^e upognemo prste na stopalu, se okoli te to~ke ustvari vdolbinica). ^e desno koleno nekoliko iztegnemo, lahko nanjo pritisnemo {e mo~neje. Med tem ko pomisl. 6 kamo desno nogo navzgor in navzdol, globoko dihamo. Ponovimo dvakrat. 4. Enako storimo z levo nogo. 5. Ohladimo se s {un jo, {estim korakom ohlajevalne vaje {u kon, pri katerem popolnoma iztegnemo telo.

40 - APRIL 06 -

sl. 7

ZAPRTJE: FANG D@ANG D@AO HI 1. Lezimo na hrbet in se ogrejmo s ~i {i. 2. Med globokim izdihom pomaknemo dlani s prsnega ko{a na ‘elodec. Med globokim vdihom pomaknemo dlani z ‘elodca na prsni ko{. Ponovimo {estkrat. (sl. 7) 3. Ohladimo se s {u kon.

3. Med vdihom z rokama potisnimo koleni navzdol in navzven. (sl. 8) 4. Med izdihom dvignimo koleni navzgor in navznoter. Ta dva giba ponovimo 12- do 24-krat. (sl. 9) 5. Primimo koleni z rokama (stopali se

sl. 9 sl. 8

HEMOROIDI (zunanji in notranji): [EI [I EN ^IN RA 1. Namestimo se v tur{ki sed in se ogrejmo s ~i {i. 2. Pribli‘ajmo obe stopali, da se prsti dotikajo.

{e vedno stikata) in tri- do devetkrat zanihajmo telo od leve proti desni, kot ka‘e slika. ^e je le mogo~e, naj ostanejo pete in zadnjik dvignjeni. (sl. 10) 6. Zdaj z rokama objemimo stopala ter tri- do devetkrat zazibajmo telo naprej in nazaj. (sl. 11)

sl. 11

sl. 10

7. Ohladimo se s {u kon.

D


Preiskovanje ‘ivljenjskih prostorov (3)

Blode~i elementali in du{e V

na{i seriji o najnovej{ih dognanjih in prakti~nih nasvetih iz radiestezije, ki jo pi{e Igor Ziernfeld, avtor knjige Osnove radiestezije in bioenergije, smo v prej{nji {tevilki Misterijev na~eli tematiko {kodljivih elementalov. Avtor je v dolgoletni praksi ugotovil posebno kategorijo {kodljivosti, namre~ dinami~ne {kodljive energije, v katero uvr{~a blode~e elementale, du{e in implantante. Tokrat bo spregovoril o blode~ih elementalih in du{ah. Blode~e elementale raziskujem ‘e nekaj let in vedno odkrivam kaj novega. Prvi blode~i elementali, na katere sem naletel pri delu z ljudmi, so bili sestavljeni iz bele in vijoli~ne barve. Ko danes ponovno ugotavljam njihovo sestavo, najdem, da so sestavljeni iz 80 odstotkov vijoli~ne in 20 odstotkov bele barve. Kaj to pomeni, {e danes ne vem natan~no, tudi naknadna ugotovitev, da imajo poleg dolo~ene barvne frekvence v svoji zgradbi {e neko vibracijo, ne pove dosti. Izraz »blode~i elementali« sem uporabil, ker sem ugotovil, da so to sestavljene energije, ki blodijo po okolju zemeljske atmosfere in imajo dolo~eno inteligenco. To so torej nekaka energetska bitja v zemeljski atmosferi, ki so jih ustvarili ljudje. Blode~i elementali, ki sem jih prej omenil, so ljudem {kodljivi, nekateri bolj, drugi manj, odvisno od tega, kdo jih je ustvaril. Ljudje vse mogo~e premi{ljamo in vse misli so energije, nekatere dobre, druge slabe, toda to {e ne pomeni, da vsaka misel ustvari blode~ elemental. Vendar smo ljudje stvarniki mnogih energetskih bitij, saj nam je dovoljeno in dopu{~eno razmi{ljati in delati slabo ali dobro. Na tak na~in je pri{lo tudi do ustvarjanja dobrih bitij, dobrih blode~ih elementalov, toda tukaj ‘elim osvetliti nekatere ugotovitve, do katerih

Blode~i elementali so ljudem {kodljivi, nekateri bolj, drugi manj, odvisno od tega, kdo jih je ustvaril. sem pri{el pri odkrivanju {kodljivih blode~ih elementalov. Blode~i elementali, ki jih sestavljata vijoli~na in bela barve, povzro~ajo posebno nevarne motnje. Zna~ilnost teh energetskih bitij je, da nas zavajajo. Motijo ljudi, da se napa~no odlo~ajo tudi o pomembnih stvareh, kot so med~love{ki odnosi, kot na primer, da ne ocenimo pravilno svojega sogovornika in ustvarimo do njega negativen odnos. Te vrste elementali tudi povzro~e, da si ljudje ustvarijo napa~no mnenje o drugih.

ZAVAJAJO^I ELEMENTALI Posebno pa so zavajajo~i v radiesteziji. Radiestezist, ki ima v svoji avri tak blode~ elemental, ne dobi pravilnih odgovorov nihala. Prav tako napa~en odgo-

Za{~ita pred blode~imi elementali

vor dobi o osebi, ki ima tak blode~ elemental v avri, kar je zlasti slabo pri diagnosticiranju. Naj navedem dva primera. Nek radiestezist preiskuje {kodljiva zemeljska sevanja v nekem prostoru in ugotovi, da v njem ni {kodljivosti, drug radiestezist pa v istem prostoru najde {kodljivo zemeljsko sevanje. Tretji pa pozna blode~e elementale, zato najprej pri sebi preveri eventualno prisotnost blode~ega elementala, potem pa {e pri obeh omenjenih radiestezistih. Pri prvem ugotovi, da ima v avri blode~ elemental, ki mu ga odpravi. Ko prvi radiestezist ponovi preiskavo, ugotovi zemeljsko {kodljivost, kajti ni ve~ mote~e energije, ki jo je povzro~il elemental. Prvi radiestezist je ‘e prej ugotovil pri nekom, da ima raka in mu sicer pravilno priporo~il takoj{en zdravni{ki pregled, ~e{ da je nekaj hudo narobe z njegovim zdravjem. Ugotovil pa je napa~no radiestezijsko diagnozo. Ker poznam veliko napa~nih radiestezijskih ugotovitev, opozarjam vse, ki se ukvarjajo z radiesteziranjem, da pred vsakim radiesteziranjem obvezno ugotovijo mo‘no prisotnost blode~ega elementala te vrste, tako v svoji avri kot pri zdravljencu, ter odstranijo vse blode~e elementale. Na~in odpravljanja blode~ih elementalov bom opisal v naslednjem nadaljevanju. Poznam tri vrste blode~ih elementalov in sicer enostavne blode~e elementale, elementale vi{je inteligence in elementale najvi{je inteligence. Prvi so sestavljeni iz dveh do petindvajsetih energij razli~nih kombinacij. Enostavni blode~i elementali povzro~ajo poleg ‘e prej opisanih motenj {e razli~ne popolne ali delne blokade v energetskem sistemu ~loveka, nepravilnosti v pretokih energije, vsak od njih pa ima specifi~no delovanje glede na ~as in del telesa, na katerega se je

-

APRIL

06 -

Misteriji 41


B LODE ~I

ELEMENTALI IN DU { E

prisesal. V to skupino sodi zelo nenavaden blode~ elemental iz dvanajstih energij, ki povzro~a nepravilno vrtenje ~aker. Iz primerov, ki sem jih raziskoval, sem ugotovil, da nepravilno vrtenje najmanj dveh ~aker povzro~i, da ~lovekova podzavest dobi oblast nad nekimi nepoznanimi nadnaravnimi silami. Naj navedem nekaj primerov. Ko se ~lovek, ki ima v avri tak elemental in mu je povzro~il nepravilno vrtenje ~aker, pribli‘a stikalu za lu~, se ta sama pri‘ge. Ali pa ko se ~lovek s takim elementalom v avri pribli‘a televizijskemu sprejemniku ali ra~unalniku in povzro~i kratek stik ali hudo okvaro aparata. Poznam primer, ko se je pri‘igal plinski {tedilnik sam od sebe. Ko je bila oseba s takim elementalom v prostoru, je ve~krat zazvonil hi{ni zvonec, ~eprav ni bilo nikogar pred vrati. Pri neki gospe, ki so se ji nekatere glavne ~akre vrtele v napa~no smer, so pogosto pregorevale glavne elektri~ne varovalke … ^e osebi, pri kateri ugotovim napa~no vrtenje ~aker, vrtenje uredim, take te‘ave postopoma izginejo. Vendar je seveda potrebno najprej odpraviti blode~ elemental, ki je to povzro~il. Blode~ elemental iz treh energij povzro~i motnje v energetskem pretoku, elemental iz {tirih energij pa blokade ~aker. Blode~ elemental iz sedemnajstih energij poru{i polarizacijo v dolo~enem delu telesa. Ve~ina blode~ih elementalov je {e neraziskanih, vendar morejo vse enostavne blode~e elementale odpravljati ‘e radiestezisti za~etniki, ~e le poznajo na~in odpravljanja, kar se nau~ijo na mojem te~aju. Elementali vi{je inteligence povzro~ajo pokanje v omarah, vratih, podih … To sli{ijo le tisti, ki imajo tak elemental v avri, v~asih pa tudi drugi prisotni. Nekateri tovrstni elementali povzro~ijo pri ljudeh prisluhe ali celo privide, ~esar drugi ponavadi ne zaznajo. Neka gospa je ve~ let sli{ala nerazlo~ne ~love{ke pogovore v kuhinjskem pohi{tvu, ko pa sem ji odpravil blode~e elementale, kar

42 - APRIL 06 -

je trajalo dva tedna, je motnja prenehala. Elementale vi{je inteligence je te‘je odpravljati in je potrebno imeti ‘e kar precej izku{enj na tem podro~ju. Nekateri tovrstni elementali povzro~ajo tudi zdravstvene motnje in ~e jih kdo ima v avri dalj ~asa, lahko pride do hude bolezni na fizi~ni, pa tudi na mentalni ravni. Blode~i elementali najvi{je inteligence pa povzro~ajo hude du{evne bolezni, huj{e depresivne motnje in celo trajne okvare na ‘iv~nem sistemu. Ti elementali so najmanj raziskani in jih morejo odpravljati le redki energetiki. Blode~i elementali se lahko zadr‘ujejo v avri le kraj{i ~as, kar ne povzro~i huj{ih te‘av, ~e pa se zadr‘ujejo dlje, se posledice stopnjujejo. Zakaj imajo ljudje v avri blode~e elementale? Ve~ina ti vdrejo v ~lovekov energetski sistem, kadar je na~eta avra. Do tega pride, ~e spimo ali delamo na mo~nej{em, vsaj 17-odstotnem {kodljivem sevanju, oziroma ~e se na takem mestu zadr‘imo ve~ kot ~etrt ure. Blode~i elementali niso enakomerno porazdeljeni v prostoru, temve~ jih ponekod v dolo~enem ~asu sploh ni, na kak{nih mestih pa jih je zelo veliko, za kar ni pravila. Na mestih, kjer je veliko blode~ih elementalov, pride do vdorov v energetski sistem ~loveka in prisesanje na nek del telesa. Proti vdorom blode~ih elementalov

Za{~ita pred du{ami

je mogo~e narediti mentalno energetsko za{~ito, ki je v izjemnih primerih lahko trajna, ali pa traja le dolo~en ~as; ponavadi se elementali vrnejo. Ve~inoma je taka za{~ita uspe{na le do pet mesecev, trajno za{~ito lahko naredi samo izredno sposoben energetik. Dolgo ~asa sem zaman vpra{eval, ~e lahko naredim za{~ito pred blode~imi elementali, pa je bil odgovor vedno negativen. Po ve~letnih poskusih sem kon~no uspel napraviti tak{no za{~ito.

DU[E Du{e naj bi po smrti ljudi od{le v raven, ki jim je dolo~ena. Vendar se to ne zgodi vedno po najkraj{i poti in tako du{e pogosto najdejo pot nazaj v fizi~ni svet ljudi. Dogaja se, da ~lovek za~uti fizi~ni dotik nekoga v postelji, kot bi se nekdo ulegel poleg. Drug primer je, da se ljudje iz spanja zbude in ~utijo, da nekdo le‘i na njih. Od groze bi zavpili, pa ne spravijo glasu iz sebe. Takih pri~evanj poznam kar nekaj. Pred leti se je mlaj{a intelektualka pri~ela pogovarjati z nekimi nevidnimi bitji, se razburjala nad njimi, vendar ji nih~e ni mogel pomagati, ne medicinska znanost, ne bioenergetiki. Ko sem pri njej odkril prisotnost du{, sem jih pri~el odpravljati, kar mi je dokon~no uspelo {ele po dalj{em ~asu. Gospa je sedaj uspe{na prevajalka iz ve~ jezikov. Pri raznih preiskavah sem na{el mesta, kjer so se zadr‘evale du{e pokojnih iz razli~nih razlogov. Morda so to bile zanje nekak{ne vice, resnica pa nam je neznana. ^lovek, ki je umrl nasilne nagle smrti, a je ‘elel na Zemlji za ~asa svojega ‘ivljenja {e marsikaj postoriti, se fizi~no ni mogel ve~ vrniti, pa je du{a na{la neko pot nazaj. Mesta, kjer je pri{lo do ve~ nasilnih smrti, so postala zbirali{~a du{. Za taka dejanja seveda nimam stvarnega dokaza, za posamezne du{e pa so rezultati izpri~ani. Seveda se mi je porodila misel, da bi napravil za{~ito tudi za odstranjevanje du{, kar mi je ~ez nekaj ~asa uspelo. Igor Ziernfeld

D


V Visa~ah pri Puli so Rimljani odlo~ilno porazili juna{ke Histre

Vino ubija M

alce nenavaden naslov, mar ne? ^e seveda odmislimo vse novodobne zagrizene abstinente, ki bi najraje kar ~isto ta pravo prohibicijo uvedli. A pustimo zaenkrat akademsko debato na to temo ob strani, saj bi med kolikor toliko zdravim kme~kim prebivalstvom te‘ko na{li kaj prida sogovornikov, ki bi se strinjali z naslovom … Konec koncev je vinsko trto bojda od samega boga dobil v dar nesre~ni Noe, ko je po vesoljni povodnji nasedel na blatno in opusto{eno zemljo. In te‘ko bi verjeli, da mu je ob naro~ilu »Plodite in mno‘ite se in napolnite mi to zemljo!« ‘elel tudi skoraj{njo smrt. S tem argumentom bi se nedvomno strinjali vsi vinogradniki in vinarji tega planeta, kjerkoli ‘e pa~ gojijo ‘lahtno rastlino. Tudi na{i sosedje Istrani bi mu pritrdili, saj so prepri~ani, da jim rujna kapljica ‘e od pamtiveka daje mo~ in zdravje, da o tola‘bi v ‘alostnih dneh sploh ne govorimo.

Po legendi je Istra dobila ime po reki Donavi, njega dni Hister imenovani, po kateri so juna{ki Argonavti pluli z zlatim runom. nji Vrhniki zadegati na ramena ter jo v potu svojega obraza prenesti ~ez vetrovni Kras. Dodobra so se morali namu~iti slavni junaki, saj legenda ve povedati, da so si obilnej{i po~itek privo{~ili na skrajnem rtu polotoka, kjer so se bojda zadr‘ali toliko ~asa, da so postavili celo mesto ali po gr{ko »polis«. Prav to ime je naselbina ohranila vse do dana{njih dni, le malo so ga poznej{i prebivalci »oklestili«, tako da je ostala Pola, oziroma Pula. Tako legenda. Zgodovinarji imajo seveda svojo razli~ico. Obmo~je naj bi nekje v bronasti

dobi naselilo pleme Histrov, ki bi lahko bilo tudi del ilirskega ljudstva, prihajajo~ega od vzhoda. Dana{nje najve~je mesto pa bi lahko poimenovali {ele Kelti, ki so si pred dvema tiso~letjema in pol izborili ko{~ek zemlje, na katerem so bili bogati izviri sladke vode. Izvir pa se po keltsko re~e »pola«. Morda je v vseh teh ugibanjih nekaj resnice, saj u~ene glave svoje predpostavke gradijo na precej trdnih osnovah, ki so rezultat marljivega brskanja za ostalinami preteklih rodov. Prav te so v Istri pokazale naselitev ‘e v starej{i kameni dobi, antika je le {e dodala piko na i, saj so tu ‘ive~i ljudje ‘e pol tiso~letja pred Kristusom trgovali s svojimi sosedi preko Jadranskega morja. In ti niso bili kdorsibodi. Tam v delti reke Pad je cvetelo etru{~ansko mesto Spina, eno najve~jih trgovskih sredi{~ tistega ~asa.

JUNAK, KI BI SE GA LAHKO SRAMOVALI

Nekoliko bolje pou~en prebivalec polotoka ob Kvarnerskem zalivu vam bo s ponosom razlo‘il, da je Istra dobila ime po reki Donavi, njega dni Hister imenovani, po kateri so juna{ki Argonavti pluli z zlatim runom. @e res, da valovi anti~nega Histra njihove ladje niso ponesli vse do valov morja adrijanskega in so jo morali tam nekje pri dana{-

Foto A. Kikelj

SLAVNI PREDNIKI

Visa~e, neko~ prestolnica Histrov, nato rimljanska naselbina Nesactium, so pri~akale tudi vzpon kr{~anstva, o katerega veli~ini {e danes pri~ajo ostanki dveh cerkva.

-

APRIL

Juna{ko so Istrani branili svojo de‘elo, bogato z ‘itom, oljem, ‘ivino in {e ~em, po kateri so se cedile sline vsakomur, ki jo je videl. Morda ne Etru{~anom, zadovoljnim z bogatim izkupi~kom trgovine, saj so bili bolj zadovoljni, da so te‘a{ko delo opravili drugi, oni pa so bolj lahkotno zrli na ‘ivljenje. Morda jih je prav ta lagodnost spravila pod jarem starega Rima, v katerega ljudstvo so se po~asi utopili. A Rim-

06 -

Misteriji 43


UBIJA

ljani so bili druge ba‘e. Nikakor in nikoli za me~, one, katerih spanec je bil preve~ niso bili zadovoljni z velikostjo svoje dr- trden, pa kot su‘nje odpeljali proti za‘ave, nenehno so hoteli ve~. Prav hinav- hodu. Pe{~ica z Epulom na ~elu je u{la sko so svoje sosede prepri~evali, da ho- pokolu, ki ga je zakrivilo vino, vsaj v tem ~ejo le svojo varnost, zaradi katere so na primeru ubijalec brez primere, da vsaj mejah svoje dr‘ave sporazumno ustano- malo opravi~imo bombasti~ni naslov. vili »nevtralno ozemlje«, na katerem so Morda so sre~ne‘i, ki so spet videli prebivale »obrambne enote«. A ko so se doma~a ognji{~a, dolgovali svojo re{itev »brambovci« namno‘ili in postali ve~in- dejstvu, da »so ga ve~ nesli«. Ni tako za sko prebivalstvo, so teritorij vklju~ili v svojo dr‘avo in »nikogar{nje ozemlje« se je premaknilo za dobrih dvajset kilometrov naprej, za toliko torej, kolikor je rimska legija v polni bojni opremi prehodila v enem dnevu. Zdi se po~asi, a ‘e v drugem stoletju pred na{im {tetjem so rimske legije pri~ele graditi obrambno naselbino na mestu dana{njega Ogleja. Histri so zastrigli z u{esi. Nemara so jim trgovci iz drugih de‘el pri{epnili na uho, kak{na je »miroljubna« politika ve~nega mesta. Odlo~itev je padla. Davnega leta 181 pred na{im Visa~e so {e danes kraj pozitivnih energij. {tetjem so Histri z voja{kim napadom lase privle~eno to razmi{ljanje, saj so poskusili prepre~iti gradnjo, a so bili po- bojevitemu kralju dali ime gr{ki trgovra‘eni, ne glede na to, da so se jih Rim- ci, presene~eni nad ogromnimi koli~iljani po{teno bali, saj so bili s preko 160 nami opojne pija~e, ki jo je bil sposoben centimetrov telesne vi{ine (v povpre~ju, spraviti vase. Epulos namre~ po gr{ko seveda) za bolj »pal~kaste« potomce pomeni »pijanec«. ^lovek bi mislil, da slavnih dvoj~kov pravi velikani. se ga bodo njegovi nasledniki sramovaOglej je zrasel, se utrdil in ‘e {tiri leta li in bo utonil v temini pozabe. Pa ne. pozneje za~el koraj‘no razkazovati svo- Njegovo ime {e dandana{nji svetlo ‘ari jo mo~. Pa so se prvi~ dodobra opekli. na panteonu istrskih velikanov. Histri so imeli tedaj ~isto novega vladarja Epula, boja‘eljnega in brezkomproJUNAK BREZ PRIMERE misnega kralja, ki ni okleval. V ranem Rimljani so prvo lekcijo vzeli zares, jutru je rimska vojska padla v zasedo in jutranji napad jih je prepri~al v mo~ dozmaga doma~inov je bila lahka. Tako morodcev. Sli so odpotovali v Rim s pou~inkoviti so bili, da so latinsko ‘loburo~ili in pro{njo za okrepitve. Re~eno – drajo~i vojaki na vrat na nos pobegnili in na boji{~u pustili ves svoj prate‘. Zma- storjeno. Oglejska posadka se je v enem govalci pa urno na delo! Bolje re~eno na letu pomno‘ila. Samozavest Rimljanov gostijo. In ker je hrana dokaj gosta zade- je zrasla in konec leta 178 pred Kristuva, so jo pridno zalivali z vinom. [e celo som je bila dovolj velika za ponovno odve~, kot je bilo nujno potrebno. Popol- pravo v de‘elo izobilja. To pot so jo udadan istega dne so ~astilci Jupitra imeli rili naravnost na prestolnico Visa~e, ki lahko delo. Precej{nje {tevilo junakov so so ji v svojem blago zvene~em jeziku repobili, tiste seveda, ki so {e lahko dr‘ali kli Nesactium.

44 - APRIL 06 -

Epul ni dr‘al kri‘em rok. Z mogo~nimi okopi je zavaroval svoje vladarsko mesto, ki ga je s treh strani oblivala reka. Obleganje je bilo dolgo, juna{ke prsi Histrov so kljubovale vsakemu naletu legij. Vse je kazalo, da bodo napadalci od{li z dolgimi nosovi. Potem pa se je na{la brihtna bu~a, ki je stvar obrnila na glavo. Neumorno so se Rimljani zunaj vidnega polja branilcev vrgli na delo in izkopali drugo pot vodam reke. Zaprepadeno so se nekega dne leta 177 Epulovi vojaki zazrli v suho strugo. Tiha groza jim je naje‘ila ko‘o. Bogovi so jih zapustili! Malodu{je je zavladalo mestu. A tudi v tej revi so kljubovali osvajalcem. Ponosno srce ni klonilo in misel na su‘enjstvo je bila preve~ stra{na. Odlo~itev pa kruta. Lastnoro~no so najprej poklali svoje ‘ene in otroke ter jih zmetali ~ez okope, zaprepa{~enim oblegovalcem pred noge. Nato so se pobili med sabo. Epul, zadnji pre‘iveli, se je vrgel na svoj me~. Zvezda njegove slave je vz{la. Visa~e, neko~ prestolnica Histrov, nato rimljanska naselbina Nesactium, so ‘ivele {e dolgo ~asa, pri~akale so vzpon kr{~anstva, o katerega veli~ini {e danes pri~ajo ostanki dveh cerkva, potem pa po~asi prepustile svetlobo svojega sijaja bolj obetajo~im obmorskim mestom, ki so s svojimi pristani{~i privabljala vse ve~je {tevilo prebivalcev iz notranjosti polotoka. Nekdaj {tevilne naselbine na holmih celinske Istre so opustele in dandana{nji le {e kupi z grmovjem preraslega kamenja pri~ajo o davni naselitvi. Preko petsto so jih do sedaj na{teli arheologi, ki prav v zadnjem ~asu ugotavljajo, da »barbari« niso po juhici priplavali, temve~ so jih imeli za u{esi precej ve~ kot so jim priznavali sodobniki, pa tudi dana{nja znanost. Nekatere so zgrajene tako, da so pravi pravcati astronomski observatoriji, ki jim najbolj zagnani znanstveniki pravijo kar »Istrski Stonehenge«! O tem pa ve~ kdaj drugi~. Ivan Mohori~ Foto D. Valenti}

V INO

D


S prilagajanjem, usklajevanjem lahko uspemo na skupni poti

Zakon – so‘itje ali boji{~e?

OB^UTEK UJEMANJA

Partnerski odnos je ljubezen dveh sorodnih du{, ki skozi ‘ivljenje hodita kot eno. Ne samo na{ partner, tudi mi poka‘emo svojo pravo naravo oziroma tiste dele svoje osebnosti, ki smo jih uspe{no prikrili, zakrili. ^e navkljub takim spoznanjem ~utimo do partnerja ljubezen, mo~no prijateljstvo, lahko tak{ne te‘ave premostimo. S prilagajanjem, usklajevanjem lahko uspemo na skupni poti. Lahko se pa zgodi, da postane vse skupaj prehudo in borba med dvema tako huda, da ponavadi obupamo ter se raje umaknemo. Ljubezen, razumevanje, podpora, vsa prijazna ~ustva se spremenijo v sovra{tvo, odpor, odtujenost.

Ljudi najve~krat pritegne skupaj ob~utek ujemanja, dopolnjevanja in projekcija lastnosti, ki jih povezujemo s svojimi ideali. V partnerju najprej vidimo samo lepe lastnosti, njegovo dobroto, ne motijo nas lastnosti in vrline, katerih nima v taki meri kot mi mislimo, da jih bi moral imeti, ali jih sploh nima. Na za~etku razmerja je na{a meja tolerance izredno visoka, ni~ nas ne moti, sprejemamo celo slabe navade in razvade. Partnerja gledamo skozi ro‘nata o~ala ideala oziroma na{e ustvarjene iluzije. Z dalj{im skupnim ‘ivljenjem in tesnej{im znanstvom po~asi prihaja do tega, da bolj opazimo oziroma pridejo na dan tudi lastnosti, ki niso tako prijetne. Stopnja na{e tolerance se zni‘a. Edward Burne-Jones: Poroka Tristana in Izolde

OMEJENA LJUBEZEN Vse preve~krat ljubezen in s tem partnerski odnos pogojujemo. Dokler nam partner popolnoma pripada, ugaja, se obna{a, govori, obla~i kot mi ho~emo, ga ljubimo, v nasprotnem primeru nas ne zanima ve~. Ljubezni v partnerstvu ni, kadar od partnerja pri~akujemo, da izpolnjuje na{e ‘elje. Velikokrat re~emo, da ljubimo mo‘a, ‘eno, toda pod na{imi pogoji. ^e bo{ delala, delal tako kot jaz ‘elim, dokler mi pripada{, te ljubim, toda takoj, ko ni ve~ tako, te ne ljubim in te zgolj sovra‘im. Vse dokler si zanesljiv, zanesljiva in se lahko zanesem nate, da bodo izpolnjene moje potrebe, te ljubim, ko tega ne bo ve~, si mi odve~. V ljubezen med dvema naj ne bi bilo vklju~eno zadovoljstvo, ker imamo skuhano, pospravljeno, spolno zadovoljstvo, materialno blagostanje … Tak odnos izra‘a odvisnost. Odvisnost od drugega ni ljubezen, niti pot pravega partnerstva. Ko se taka pogojena in odvisna ljubezen odvrne od nas, nas preplavi ljubosumje, kajti na{e ~ustveno ravnote‘je je bilo poru{eno. Na dan pride bole~ina, sovra{tvo, nasilje, nemir, zloba … J. Krishnamurti spra{uje: »Ali ne veste, kaj v resnici pomeni nekoga ljubiti – ljubiti brez sovra{tva, brez ljubosumja, brez jeze, brez tega, da bi hoteli posegati v to, kar ljubljena oseba po~ne ali misli, brez obsojanja, brez primerjanja – ali veste, kaj to pomeni? Ali takrat, kadar obstaja ljubezen, obstaja primerjanje? Ko nekoga ljubite z vsem Foto arhiv Misteriji

L

e kaj je tisto, kar nas pripelje v partnerski odnos in do sklenitve zveze dveh oseb? Morda upanje, da bomo ves ~as skupnega ‘ivljenja oku{ali radost prvih dni, tednov, mesecev? Ali ‘elja po otrocih, strah pred osamljenostjo, obsojanji, pred izlo~itvijo iz dru‘be … ? Hrepenenje po ljubezni, tovari{tvu, podpori, sre~i, sodelovanju, pomo~i, skupnosti, zlitju dveh … ? Zgolj strast ali navada, ki nas je pripeljala v zakonski stan? Vsak ima svojo zgodbo, svoje razloge, upe, strahove, razo~aranja in bole~ine. Ne glede na to, kaj nas je pripeljalo do tovrstne odlo~itve, smo s takim korakom sprejeli odgovornost, ki ne zadeva samo nas, temve~ tudi partnerja in otroke.

-

APRIL

06 -

Misteriji 45


Z AKON –

SO‘ ITJE ALI BOJI {~ E ?

svojim srcem, s celim umom, s celim telesom, z vsem svojim bitjem, ali obstaja primerjanje? Ko se v ljubezni povsem sprostite, drugega ni.«

RAST SKOZI ODNOS Izku{nje v partnerskem odnosu so lahko bole~e, dostikrat terjajo izredne napore. Po drugi strani nas dru‘inski odnosi najve~ nau~ijo. Kajti dokler ne opravimo »izpita«, nam sledijo, kamor koli gremo. Zato je bolje, da se z njimi spoprimemo, kot da pred njimi be‘imo. V dru‘ini sami ustvarjamo in pomagamo vzdr‘evati harmonijo, odvisna je tudi od na{ih misli in ‘elja. Poizkusimo v svojem partnerju videti samo dobro, ne glede na to, koliko navlake to dobro prekriva. Poi{~imo male iskrice dobrega, lepega, navdihujo~ega. ^e te male iskrice gojimo, gledamo nanje kot na nekaj dragocenega, jih bomo po~asi razplamteli v velik ogenj. Slabim lastnostim

Vse preve~krat ljubezen in s tem partnerski odnos pogojujemo. ne dajajmo prevelikega pomena. Predstavljamo si jih vedno manj{e. Obsujmo jih z na{o lastno dobroto, ljubeznijo, razumevanjem, tovari{tvom, po~asi se bodo raztopile kot sladoled na soncu. Spoznali bomo, da se vse tisto kar vidimo v partnerju, nekje globoko, ~eprav ~isto v malih odmerkih, skriva tudi v nas. Na{a naloga skozi ‘ivljenje je tudi, da spremenimo svojo lastno ~love{ko naravo, jo kontroliramo, se postopno spremenimo v popolnega ~loveka ter se dvignemo v bla‘enost.

VLOGA @ENSKE IN MO[KEGA Tradicionalne vloge mo{kega in ‘enske so v sodobni dru‘bi skoraj izumrle in se preme{ale. Mo{ki naj bi skrbel za materialni blagor, ‘enska za duhovni blagor dru‘ine. Moderni na~in ‘ivljenja

46 - APRIL 06 -

Kar koli ‘e je sre~a na svetu, iz{la je iz ‘elje po blagru drugih. Kar koli ‘e je beda, iz{la je iz vdajanja sebi~nosti. budisti~ni pregovor Ljubita drug drugega in sre~na bosta. Tako preprosto in tako te‘ko je. Michael Leunig Njegov zgled je najprej ganil njegovo ‘eno, nato je dosegel njegove brate. Tako je zavladal hi{i in dr‘avi. iz svete knjige Shih je popeljal ‘enske v slu‘be, navidezno jim nudi neodvisnost, v resnici postajajo vedno ve~je su‘nje sistema. S slu‘bo ni ni~ narobe, ~e so tudi ostale obveznosti razdeljene. Vendar so ‘enske preve~krat prisiljene igrati obe vlogi, ‘ensko in mo{ko. Mo{ki ve~inoma {e vedno pri~akujejo, da bodo ‘enske poleg slu‘be prevzele skrb za otroke, gospodinjstvo in zanj. Obstajajo dvojna merila, ena za mo{ke, druga za ‘enske. @enske navkljub vsej navidezni svobodi niso za{~itene. V ve~ini primerov so prepu{~ene same sebi in svoji iznajdljivosti. Po drugi strani trpijo tudi mo{ki. @enske niso ve~ samo ‘enske, za~ele so prevzemati tudi mo{ko vlogo. Izkori{~ajo svoje ~are, da bi pridobile oblast in mo~ nad mo{kimi. Svoje ~are uporabljajo za pridobitev mo~i in izkori{~anje ter potrditev ega, da so najlep{e, najbolj{e, sposobnej{e … pozabljajo~ na posledice, ki jih bodo prej ali slej doletele. Mo{ki imajo radi ‘enske, ki jim dajejo ob~utek, da so mo~ni in da jih potrebujejo. Upajo, da bodo preko ‘enske na{li mo~ in posledi~no tudi potrditev le-te. Na dolo~eni stopnji razvoja mo{ki potrebuje ‘ensko, kot potrebuje ‘enska mo{kega. Odnos med dvema naj ne postane boj za premo~; tak odnos naj bi temeljil in izhajal iz razumevanja, priznavanja in ljubezni. Dol‘nost mo‘a je, da skrbi za svojo ‘eno. Dol‘nost ‘ene, da stoji ob svojem

mo‘u. Kot par sta dol‘na skrbeti drug za drugega in za otroke. [ele ko to zmoreta in ko z ljubeznijo opravljata to, kar morata opravljati, sta svobodna. Ve~ina ljudi pozablja, kaj je njihova dol‘nost ter skrbijo samo zase. Mo{ki in ‘enske se razlikujemo samo fizi~no, po videzu. V resnici smo du{e, ki se izra‘ajo oziroma rojevajo skozi razli~ne oblike. Enkrat kot mo{ki, drugi~ kot ‘enska. Partnerji nam niso namenjeni samo za eno ‘ivljenje. Skupaj smo pre‘iveli ‘e ve~ razli~nih ‘ivljenj, prehodili dolgo pot. Odnosi niso za posku{anje. V odnos stopimo {ele takrat, ko si popolnoma razjasnimo, kaj pri~akujemo od partnerja in od sebe, kaj nam lahko nudi partner, mi njemu in kaj ne. Odnos, ki se razvije med dvema, velikokrat temelji na odvisnosti od mo~nej{ih strani, ki jih ima drugi. [ele ko smo sposobni ‘iveti

Poizkusimo v svojem partnerju videti samo dobro, ne glede na to, koliko navlake to dobro prekriva. sami, neodvisni od kogar koli, odvisni od lastne sre~e, ljubezni, miru, smo zreli za zdrav odnos z drugo osebo. Partnerski odnos je sodelovanje, ne iz~rpavanje. [irjenje in utrjevanje razumevanja, miru, sre~e, prijateljstva … ter prena{anje znanja in modrosti na otroke. Partnerski odnos je ljubezen dveh sorodnih du{, ki skozi ‘ivljenje hodita kot eno. Ali kot je zapisal [ri Aurobindo: »Ko bi lahko du{a gospodovala in vladala drugim prvinam ~love{ke ljubezni – umskim, ‘ivljenjskim, telesnim – ter jih ~arobno preobrazila, bi bila ljubezen res lahko neki odsev ali priprava prave stvari na zemlji, vseobsegajo~a zdru‘itev du{e in njenih orodij v ‘ivljenju dveh.« Vanda Omejc

D


Zdravje zob je pokazatelj splo{nega zdravja telesa

Pravi vzrok kariesa Z

obni karies, izguba zob, bolezni desni in podobne te‘ave oralnega zdravja so raz{irjene in vseprisotne po svetu. To ni nov problem, saj nas spremlja, odkar obstaja industrializacija. Epidemija zobnih bolezni v industrializiranem svetu je posledica slabe prehranjenosti zaradi u‘ivanja ‘ivil, pridelanih na iz~rpanih tleh in denaturiranih s komercialno predelavo. Ameri{ko stomatolo{ko zdru‘enje (American Dental Association, ADA) in druge podobne organizacije obravnavajo karies kot »lokalni« problem. Ob tak{ni propagandi so odrasle cele generacije. Njihova osrednja dogma je, da karies nastaja zaradi razmno‘evanja bakterij v ustih. Bakterije se hranijo s sla{~icami, sladkorjem in s {krobom bogato hrano. Ti organizmi, pravijo, ustvarjajo kisline, ki razjedajo zobno sklenino in pripeljejo do nastanka kariesa. Razvoj bakterij v ustih povzro~a {e druge te‘ave, kot je ustvarjanje zobnih oblog, naslage zobnega kamna in bolezni desni. Zato za re{itev teh problemov priporo~ajo umivanje zob s {~etko nekajkrat na dan, ~i{~enje zob z nitko, izpiranje ust z vodico in druge ukrepe, ki zmanj{ujejo {tevilo bakterij in krepijo sklenino.

ljudje, kar ne more biti zgolj povr{inski problem zaradi bakterij v ustih, ki na~enjajo tanek za{~itni sloj na{ih zob. Danes se veliko razpravlja o posledicah plomb iz ‘ivega srebra in fluoriranja vode, prezrli pa smo izvorni, klju~ni problem: zobni karies zaradi u‘ivanja predelane in osiroma{ene hrane. Pozabili smo, da so na{i predniki, pred industrializacijo, célo ‘ivljenje imeli zdrave vse zobe brez zobozdravnikov, zobnih past in {~etk, ‘ivosrebrnih plomb in fluorida v vodi! Arheologi so ugotovili, da so bili zobje v lobanjah starodavnih ljudi dovr{eno zdravi. Generacijo za generacijo, na tiso~e let, ni bilo nobenih te‘av. Karies je postal tako velik problem {ele v na{i moderni dobi.

Danes se veliko razpravlja o {kodljivosti plomb iz ‘ivega srebra in fluoriranja vode, prezrli pa smo izvorni, klju~ni problem: zobni karies zaradi u‘ivanja predelane in osiroma{ene hrane. po tem umijemo zobe in jih o~istimo z nitko. Tiste, ki zob ne ~istijo dovolj, zdravijo tako, da jim luknje napolnijo z ‘ivim srebrom, ljudi na splo{no pa v ta namen izpostavljajo fluoriranju vode, toda ti postopki imajo sami po sebi {tevilne daljnose‘ne stranske u~inke. V industrializiranih de‘elah imajo karies skoraj vsi

ZAKAJ SO NAŠI PREDNIKI IMELI ZDRAVE ZOBE?

Menijo, da u‘ivanje sla{~ic in hrane z veliko sladkorja hrani bakterije in ote‘uje problem. Po njihovem fluorid krepi zobno sklenino in izbolj{uje odpornost na bakterije, ki ustvarjajo kislino. Na podlagi tega bi lahko zaklju~ili, da lahko u‘ivamo sladkor po mili volji in bodo na{i zobje ostali zdravi, samo ~e si

Foto splet

UMIVANJE IN ^IŠ^ENJE ZOB NI DOVOLJ

Ko so staroselci za~eli jesti visoko predelano »hrano belega ~loveka«, so za~eli izgubljati zobe zaradi kariesa.

Za razliko od industrializiranih dru‘b so staroselci dobro vedeli, kako pomembno je za{~ititi bogastvo povr{inskega sloja prsti, da bi dajal zdravo hrano njim in ljudem v prihodnosti. S preizku{enimi metodami, ki so se tiso~e let prena{ale z generacije na generacijo, so ti ljudje sebe in svoje otroke ohranjali zdrave. »Primitivne« kulture sveta so re{ile svoj problem proizvodnje hrane tako, da na vsak na~in poizku{ajo prepre~iti erozijo in izgubo prsti ter ob tem gnojijo zemljo z naravnimi gnojili. Prst ohranjajo rodovitno s kolobarjenjem in raznovrstnostjo posevkov, po~ivanjem zemlje in obilnim dodajanjem organskih gnojil. Ta in mnoga druga opa‘anja je zabele‘il pionir nutricionizma dr. Weston A. Price, stomatolog, ki so ga zanimali temeljni vzroki kariesa in ki je pred se-

-

APRIL

06 -

Misteriji 47


Nadzor uma – krasni novi svet Nevarna cepiva in prikriti interesi Uporaba vesoljskega oro‘ja proti nezemljanom Zobne bolezni – epidemija sodobne dru‘be Podzavestni um in odgovorno star{evstvo Kimatika: znanost prihodnosti Wu wei bujenje Hrva{ki dvomese~nik Nexus lahko v Sloveniji naro~ite po telefonu: 01/231 93 60 ali 031/662 092

48 - APRIL 06 -

VZROK KARIESA

demdesetimi leti za~el sistemati~no raziskovati nara{~ajo~i problem zobnega kariesa v na{i dobi. Dr. Price je obiskal staroselce po vsem svetu ter analiziral povezave med njihovo prehrano in njihovimi zobmi. Na splo{no je odkril, da so staroselci, dokler so u‘ivali hrano, ki so jo jedli tudi njihovi predniki skozi mnoge generacije, zlahka ohranjali odli~no, skoraj popolno zdravje zob. Kakor hitro pa so za~eli jesti zahodnja{ko predelano hrano, ki jim je postala dostopna prek stika z belci, so mnogi za~eli dobivati karies. Zanimiva je ugotovitev, da ~etudi domorodci niso pogosto ~istili svojih zob, kljub temu niso nikoli imeli kariesa. Dokler so jedli svojo tradicionalno hrano, so skozi celo ‘ivljenje ohranjali skoraj povsem zdrave zobe. Ko pa so za~eli jesti

Dr. Price je `e pred 70-imi leti odkril povezavo med prehranjevanjem s predelanimi ‘ivili in prirojenimi defekti ust. visoko predelano »hrano belega ~loveka«, so za~eli izgubljati svoje zobe zaradi kariesa. In tudi tisti, ki so imeli zobe bolj ~iste, ker so si jih umivali, so kljub temu dobivali karies!

»PRAZNA« HRANA UNI^UJE ZOBE Price je ugotovil, da so slabo zdravje zob povzro~ila naslednja ‘ivila: bela moka, sladkor, glaziran ri‘, hrana iz konzerv, rafinirana rastlinska olja in vsi ‘ivilski izdelki s temi sestavinami. In prav ta hrana je tako reko~ vse, kar je mogo~e najti v tipi~nem zahodnja{kem supermarketu. Ko ‘ita predelujejo in meljejo v moko, zlasti belo moko, izgubijo velik del svoje hranilne vrednosti. To velja tudi za bel ri‘, bel sladkor in druga predelana ‘ivila. Kon~ni izid predelane hrane je ponavadi snov, »bogata« s »praznimi kalorijami« ter oropana vitaminov, mineralov,

Foto splet

P RAVI

V industrializiranih de‘elah imajo karies skoraj vsi ljudje.

beljakovin, ‘ivih encimov in ma{~ob. @ivila, ki od telesa zahtevajo ve~ energije kot mu jo dajejo, so v resnici »antinutrienti«. Ko se tak{na hrana prebavlja, v telesu porabi ve~ hranljivih snovi kot jih sama daje. Dr. Price je poleg tega ugotovil, da je zdravje zob pokazatelj splo{nega zdravja telesa. Odkril je osupljivo povezavo med prehranjevanjem s predelanimi ‘ivili in prirojenimi defekti ust in vilic. Pri ‘enah, ki so jedle predelano hrano, je bila verjetnost, da bodo rodile otroke z deformiranimi zobnimi loki, veliko ve~ja. V na{i sodobni dru‘bi je ta vrsta prirojenih defektov zelo raz{irjena. Ni naklju~je, da se je na{a prehrana v zadnjih sedemdesetih letih, odkar je dr. Price pri{el do svojih ugotovitev, {e veliko poslab{ala. Na{ pristop k proizvodnji hrane je {kodljiv za na{e zobe, za splo{no stanje na{ega zdravja in za zdravje okolja. Zobni karies je samo manj{i stranski u~inek na{ih dejanj, ki pa ga ne moremo ve~ zanikati. Ko bomo spoznali prave vzroke zobnega kariesa, bomo lahko za~eli sprejemati stvarnost na{ega te‘avnega polo‘aja in ga bomo, z malo sre~e, lahko za~eli spreminjati. David Zeoli Celoten ~lanek si lahko preberete v novi {tevilki hrva{ke izdaje Nexusa, ki je naprodaj tudi v Sloveniji.

D


Poti do zdravja

Zarastline je zlizala bioenergija KAKO SE JE ODREZALA KOMPLEMENTARNA MEDICINA Bole~ine je laj{ala tudi pri alternativnih zdravilcih. Na te~aju reikija je prvi~ ob~utila delovanje energij in se tudi bolje po~utila. Oba z mo‘em sta postala mojstra reikija, a samo z reikijem ni bila kos bole~inam hrbtenice. »Ko je bilo zelo hudo, me je mo‘ vsak dan vozil k maserju in kiropraktiku Matja‘u Jereletu v Vi‘marje. V avtu sem le‘ala na zadnjem sede‘u, skorajda nepokretna. Lahko re~em, da me je on takrat re{eval. Vmes sem hodila tudi k ameri{kemu kiropraktiku, ki je imel ordinacijo v na{i sose{~ini. Vsak dan sem prihajala na nekajminutno terapijo. Ko sem ga obiskala ‘e {estindvajseti~, sem mu povedala, da ne ~utim nobenega izbolj{anja, pa tudi stro{ki

teh terapij niso bili zanemarljivi. Rekla sem stop, zdaj pa konec.« Tri leta po drugi operaciji so se bole~ine spet za~ele krepiti. Ponovili so postopek slikanja z magnetno resonanco, ki je spet pokazal globoke zarastline. Zdravnik je povedal, da to lasersko operirajo samo v ZDA. Bila je tudi v Valdoltri, a vse zaman. Tudi akupunktura ji ni pomagala. Preostalo ji je samo {e jemanje analgetikov, po katerih jo je bolel ‘elodec. Kaplja ~ez rob je bilo sre~anje z zdravnikom, ki je {e enkrat preu~il vse mo‘nosti in ji odkrito povedal, da ji uradna medicina ‘al ne more pomagati.

REŠITEV – TERAPIJA ZDENKA DOMAN^I]A Februarja 2002 ji je prijateljica povedala, da je bila pri bioenergetiku Zdenku Doman~i}u, ki ji je uspe{no poma-

Jo‘ica Volk* spol: ‘enski starost: rojena 1952 diagnoza: hernija diska (zmaknjeni disk ali izpad medvreten~ne plo{~ice) za~etek te‘av: pri dvaindvajsetih letih zdravljenje: klasi~na medicina, kirur{ki poseg, prva operacija leta 1989, druga operacija leta 1996, kiropraktika, akupunktura, bioenergija po~utje danes: dobro, te‘av s hrbtenico ima veliko manj, ‘e eno leto ne u‘iva analgetikov

Foto J. Vetrovec

P

ripoved Jo‘ice Volk je zgodba o pogumu, vztrajnosti in ljubezni, ki potrjuje, da v boju z boleznijo ~lovek ne sme nikoli obupati. Te‘ave s hrbtenico so jo za~ele pestiti med prvo nose~nostjo, ko je imela dvaindvajset let. Klasi~na medicina ji je dvakrat sku{ala pomagati s kirur{kim posegom, vendar ne povsem uspe{no. Posledica so bile bole~e zarastline, katerim je bil kos {ele njen soprog, ki se je izu~il v {oli za terapevte bioenergetika g. Zdenka Doman~i}a. Bole~o lumboishialgijo je Jo‘ica v za~etni stopnji bolezni laj{ala z jemanjem analgetikov in blokad. Njen zdravnik ortoped ji je odsvetoval drugo nose~nost, saj bi ta lahko povzro~ila celo invalidnost, a se je kljub temu odlo~ila {e za enega otroka. Te‘ave s hrbtenico so se vse bolj stopnjevale tudi zaradi poklica frizerke, tako da je dobila hernijo na ~etrtem in petem ledvenem vretencu. Ko ji je hernija po~ila, skoraj ni mogla ve~ hoditi. Re{itev, ki jo je videla takrat, je bila samo operacija. »@e pokojni zdravnik na ortopedski kliniki ni dobro opravil svojega dela, saj je odstranil samo polovico hernije. Polovico medvreten~ne plo{~ice je pustil kar v telesu. ^ez pol leta sem {la k njemu in mu povedala, da me boli skoraj tako kot pred operacijo. On pa mi ni verjel in je rekel, da si to samo domi{ljam. Še na slikanje me ni poslal. Sedem let sem trpela in hodila na bolni{ke. Pomagala mi ni nobena terapija.« Sedem let pozneje so na nevrologiji z magnetno resonanco odkrili polovico hernije, ki ni bila dokon~no odstranjena in ji je povzro~ala te‘ave. Zdravnik se je ~udil, kako je lahko sploh ‘ivela z njimi. Operativno so ji na nevrokirurgiji hernijo dokon~no odstranili, a njenih muk s tem {e ni bilo konec.

* 041/742 974

-

APRIL

06 -

Misteriji 49


Z ARASTLINE

JE ZLIZALA BIOENERGIJA

gal. Jo‘ica je takoj poklicala v Kranjsko Goro, naro~ili so jo {ele ~ez tri mesece. A je do Zdenka Doman~i}a pri{la ‘e v marcu. Mo‘ Rudi se je namre~ udele‘il te~aja za terapevte v Doman~i}evi {oli in jo vzel s seboj kot pacientko. Ko je bila tam in so na njej izvajali terapije, se je izvrstno po~utila, a ~im je od{la iz hotela na sprehod, se je takoj vrnilo staro stanje. Maja je potem res {la {e enkrat na terapijo v Kranjsko Goro in tretji dan se ji je pridru‘il tudi mo‘. Zdenko Doman~i} in njegov sin Stipe sta obema pojasnila, da je treba samo delati in bioenergija bo razkrojila vse zarastline. Rudi je nato vsak dan izvajal terapijo {tiri do pet dni zapored, nato pa dva ali tri dni terapijo prekinil. Ko se je po~utila bolje, sta v~asih prekinila terapijo tudi za teden ali {tirinajst dni. Vmes je Rudi opravil {e drugo stopnjo te~aja za terapevte pri Doman~i}u in za~el pomagati tudi drugim. Pri mnogih je ‘e po eni ali dveh terapijah dosegel odli~ne rezultate, a je njegova ‘ena bila zanj nedvomno najtr{i oreh. Po enem letu je bil trud popla~an. Bole~ine so nenadoma izginile. Zdaj Jo‘ica ‘e ve~ kot eno leto ne u‘iva ve~ analgetikov. Veliko naredi zase tudi sama, saj redno telovadi in hodi.

Zavod Artisa, Ljubljana

BIOENERGIJA BO ZARASTLINE ZLIZALA

50 - APRIL 06 -

Mo‘ Rudi Volk nam je zgodbo osvetlil s svoje plati. Zanj je bil prelomni trenutek, ko sta z ‘eno iz ust iskrenega in dobronamernega zdravnika sli{ala: »Mi vam ne moremo pomagati.« Ko je sli{al za Zdenka Doman~i}a, se ga je oprijel kot re{ilne bilke. Doman~i}eve besede, da bo bioenergija zarastline dobesedno zlizala, si je dobro zapomnil in jim tudi verjel od prvega dne. In tako se je tudi zgodilo, seveda po zaslugi njegovega in ‘eninega truda. Oba sta si vzela ~as za zdravljenje. Vsak dan petindvajset minut do pol ure. Po njegovem mnenju je bioenergija edini na~in zdravljenja, pri katerem so rezultati vidni takoj in ki ~loveku lahko zmanj{a, ~e ‘e ne v celoti odstrani bole~ino. »Na~eloma lahko vsak

~lovek postane bioenergetik. Pomembno je, da je terapevt preto~en. Bioenergija vstopa skozi kronsko ~akro na vrhu glave, gre skozi telo in se najbolj ~uti na dlaneh in prstih. Tehnike gibov rok se lahko vsak nau~i. A najbolj pomemben je namen, koliko in kako si ~lovek ‘eli nekomu pomagati,« pravi Rudi Volk. Zdravljenju bi se posvetil {e bolj, ~e ne bi imel preve~ dela s samostojnim poslom.

ZDRAVLJENJE NA DALJAVO V ~asu zdravljenja se je dogajalo, da je ‘eno na kak{nem sprehodu ponovno zagrabila bole~ina v kri‘u. Poiskala sta primeren prostor, kjer je potem Rudi bole~ino »odmetal«. Ko sta {la neko~ na sprehod okrog Blejskega jezera, je Jo‘ico na polovici poti zgrabila bole~ina. Bila je nedelja in veliko sprehajalcev, pa se je Jo‘ici porodila zamisel, da terapijo opravita kar na daljavo, brez dotika. »Obrnila sva se proti jezeru in mo‘ mi je za~el delati terapijo, se pravi, da je opravil terapijo v mislih. Po nekaj minutah je bole~ina je popustila, kot da bi mi ogrinjalo potegnil dol. Zdravljenje na daljavo je v~asih {e mo~nej{e,« pravi Jo‘ica. »Po tem dogodku sem ‘eni v podobnih okoli{~inah vselej pomagal na enak na~in. Zgodilo se je tudi, da se je zna{la sama z bole~ino. Takrat me je poklicala po telefonu in stvar je bila urejena. Oba na~ina zdravljenja po Doman~i}evi metodi sta u~inkovita in pomagata ~loveku celostno. Da pa ni to samo trenutna zadeva, je dokaz moja ‘ena. S hrbtenico skoraj nima ve~ takih te‘av, naj na primer navedem, da je lansko leto brez problemov opravila peturni planinski pohod na Pohorje,« pove Rudi Volk, njegova bolj{a polovica pa sklene: »Najlep{e se zahvaljujem g. Zdenku Doman~i}u in njegovemu sinu Stipetu za terapije, spodbudne besede in upanje, ki sta mi ga dala na ozdravitev. Hvale‘na sem tudi mo‘u Rudiju, saj tudi on ni izgubil upanja. Skupaj sva vztrajala eno leto, da sva pri{la do takega rezultata.« Andreja Paljevec

D


@ivalska komunikatorka Sofija svetuje prek telepatske povezave z va{o ‘ivaljo

So‘itje z ‘ivalmi S

ofija svetuje, kaj storiti, ~e je va{a ‘ival vedenjsko ali zdravstveno druga~na, kot naj bi bila. Nasveti so le dopolnilo h kakovostnej{emu so‘itju z ‘ivalmi, pri resnih zdravstvenih te‘avah naj ‘ival najprej pregleda veterinar. ZAJKLJA IMA TE@AVE S PREBAVO Lastnica ima v stanovanju zajkljo in ji nudi dobre ‘ivljenjske razmere, vendar opa‘a, da ima zajklja pogoste driske. Spra{uje, ali je to zaradi tega, ker jo ~esto zaloti, da poje lastne iztrebke. Nekateri zajci, ki ‘ivijo v zamejenih prostorih, v~asih pojedo lastne iztrebke. Zajklji se pri lastnici dobro godi, vendar je center njenega dogajanja osredoto~en na gob~ek. Zaradi tega tudi poli‘e lastne iztrebke, ki jih razume kot svoj prehrambni izdelek. Vzrok za drisko je slaba fermentacija in s proteini prebogata prehrana za ta letni ~as. Svetujem jogurt v majhnih koli~inah za izbolj{anje ‘elod~ne mikroklime. Ker zajklja ni zaprta v kletko, potrebuje v zamejenem

prostoru ve~ skledic z vodo in bolj vla‘en zrak. Svetujem tudi, naj jo lastnica ~im manj dviguje, saj ima zajklja delikatno hrbtenico. PASJI TANDEM IN BOLEZEN Dvema tesno povezanima sedemletnima psi~kama, ki si delita ‘ivljenske naloge (ena opazuje, druga pristopi, ena naka‘e, druga zalaja …), se bo ‘ivljenje povsem spremenilo. Ena od psic ima tumor na kosti v gobcu, lastnik pa se je odlo~il, da je ne bo zdravil. Zanima ga, kako bolezen vpliva na pasji par in kako pripraviti zdravo psi~ko na izgubo. Svetujem posebno dieto zaradi bolne psice: kuhana hrana, ~im manj kupljenih pribolj{kov, destilirana voda, A, C, E in B kompleks vitamine v naravni obliki (peter{ilj, korenje, ribje olje), ~im manj TV sevanj in nekadilsko okolje. Obe psici naj dobivata enako dietno hrano, da ne bi tekmovali zaradi kakovosti, vonjav ali koli~ine. Psici naj odslej dobivata hrano hkrati in ne ve~ druga za drugo. Posodo za hrano naj imata vsaka svojo, saj ju dosedanje prehranjevanje iz iste sklede zaradi prenosa sline ~ustveno preve~ ve‘e. Svetujem tudi, da lastnik vsaj ob~asno sprehaja psici lo~eno. Psici se morata navaditi na samostojno opravljanje nalog v celoti in na samostojen ‘ivljenski stil. Tudi tesnoba ob neizogibni smrti bolne psice bo manj{a, ~e bo lastnik nau~il vsako od njih ‘iveti samostojno. Dobro ju je lo~iti tudi za dalj ~asa (ena je

Svetujem vsem lastnikom ma~k, naj svoje ma~ke prevzgojijo in jih ne spu{~ajo ve~ na prosto. ^e se bo pti~ja gripa raz{irila, se ma~ke ne bodo ve~ smele prosto gibati v naravi, saj bodo s svojimi izhodi smrtno ogro‘ale lastnika in okolico. lahko pri ‘eni doma, druga pri mo‘u na vikendu), da bosta tako posamezno pridobivali izku{nje in re{evali pasje probleme v celoti. Pasji tandem je treba strate{ko razdru‘evati. Zdravi psici bi bilo dobro omogo~iti dru‘bo nove, mlade psice, ko bo ostala sama. Tako bo pre‘ivela najbolj krizni ~as z u~enjem mlade psice vsega, kar je potrebno za ‘ivljenje. PREHRANJEVANJE KLATE[KIH MA^K IN PTI^JA GRIPA Gospo, ki redno nosi hrano klate{kim ma~kam v bli‘nji park, zanima, kje je ~etrta ma~ka. Tri {e prihajajo, ~etrte pa ni na spregled. Vidim, da se je ~etrta ma~ka zatekla v temen prostor, ker je breja. Gospe svetujem, naj si ~imprej nabavi svojo pasemsko ma~ko, ki jo bo lahko imela doma in je ne bo spu{~ala na prosto. Pti~ja gripa je namre~ v Evropi ‘e presko~ila na ma~ko. Tudi pri nas ji bodo najbolj izpostavljene prav potepu{ke ma~ke. Sofija

D

OBVESTILO: Zaradi velikega zanimanja in urgentnih primerov je ‘ivalska komunikatorka Sofija za vas dostopna vsak delavnik po 15. uri na telefon 090 140 602 (200 SIT/min 0,83 €/min za uporabnike mobilnih telefonov iz omre‘ja Mobitela in Debitela). Ponedeljkovega termina na telefonu uredni{tva revije Misteriji odslej ni ve~.

-

APRIL

06 -

Misteriji 51


Astrolo{ko svetovanje Na vpra{anja odgovarja prof. Stane Pade‘nik, astrolog terapevt in pedagog [ifra: MAESTRAL, rojena 1953 v Celju. @elela bi vedeti, kako bo s slu‘bo in kaj se bo dogajalo na ~ustvenem podro~ju? Rodili ste se ob silno zanimivem ~asu, draga bralka! Ne le, da je bila tedaj polna luna, ki vam daje trdnost, vzdr‘ljivost, uporno silo in {e in {e, marve~ ste tudi dovolj delavni in podjetni ter vesele nravi. S svojim karakterjem znate pritegniti druge, sodelavce in sodelujo~e, ~eprav ste za koga morda po~asni in pretrmasti. Vse to lahko v kriti~nih trenutkih na poslovnem podro~ju pomaga obraniti delovno mesto ali pa ga izgubiti, odvisno od nadrejenih, kaj pri vas cenijo. Od poletja 2005 dalje je va{ poslovni subjekt v te‘avah, pripravljajo se o~itno ve~je spremembe, ro{ade in redukcije – racionalizacija in {e kaj, kar deluje kot vi{ja sila ali objektivne okoli{~ine. Do junija letos boste ~utili prelomno obdobje, zato se pripravite na vse mo‘ne spremembe. Po 15. aprilu boste morda le dobili oporo v nekom, novo poslovno prilo‘nost pa izkoristite med 28. aprilom in 28. majem. Junija pri~akujte kriti~no fazo, sredi julija prav tako. Tedaj je bolje biti na dopustu. Po dnevu ‘ena vas bo ~ustveno nekdo zelo vznemirjal. Lahko se ponovno pojavi nekdo, ki ga {e niste pozabili ali pa on vas. Aprila bo noro obdobje privla~nosti, erotike, ljubezni, morda tudi seksa ter zaslu‘kov! [ifra: TATJANA, rojena 1971 v Kranju. Zanima me odnos z mo{ko osebo, rojeno 1972. In kaj bo na podro~ju zaposlitve, mogo~e kaj novega? Odnos s partnerjem, rojenim v istem znamenju kot ste sami, je na~elno ugoden. Imata zelo mo~ne ~ustvene in prijateljske kozmi~ne povezave. Venera je bila ob va{em rojstvu v znamenju Dvoj~kov, zelo

blizu Sonca v ~asu njegovega rojstva, zato vam mora biti zelo pri srcu. Ljubili bi ga neizmerno. Tudi polo‘aj Marsa je tak{en, da bi vam ustrezal nenavaden mo{ki, rojen v zra~nem znamenju. Na~in izra‘anja ~ustev pri vaju je zelo soroden, ~eprav je razlika v tem, da ste vi lahko zelo ~ustveno stabilni in to ka‘ete na prakti~ni ravni, morda dosti trdo, ~e je to sploh prava beseda, in ste tradicionalni, on pa je lahko ve~krat zbegan in izmikajo~. On potrebuje toplo, ~ustveno, udoma~eno in eroti~no ljubico, ljubimko in pozneje {e resno ‘ensko. ^e ste vi vse to, ste mu lahko dovolj blizu, da bo zadovoljen z vami, druga~e se bi kasneje lahko pokazala razhajanja. Vajin ~ut za estetiko, na~in eroti~nega izra‘anja in zadovoljevanje seksualnih potreb je razli~en. V vajinem odnosu ne bi bila dovolj ljubezen, temve~ tudi zavestno prilagajanje in usklajevanje ter razumevanje medsebojne razli~nosti. Kaj pa poslovno podro~je? V leto{njem letu se bo dogajal velik preobrat v va{em ‘ivljenju na vseh podro~jih. Sprejmite ga in upo{tevajte signale usode, ki jih lahko ‘e zaznate. Kriti~no v odnosih v slu‘bi bo najpozneje v prvi polovici aprila, zato {e kaj investirajte vase in se pripravite na spremembo slu‘be. V drugi polovici aprila se pove‘ite s kom in i{~ite novo delo. Od junija do sredine julija pa sprejmite novo prilo‘nost. Najpozneje v novembru boste ‘e imeli nove trdnej{e temelje v poslu in drugje. ^e bi navedli {e uro rojstva obeh, bi lahko ugotovil {e kaj! [ifra: NEDELJA, rojena 1950 v Sevnici. Zanima me, ali se bo moje ‘ivljenje kaj spremenilo na bolje? @e dalj ~asa imam namre~ ob~utek, da stojim v za~aranem krogu. Zanima me tudi, katera je moja poslanstvena pot? Kaj je moja karmi~na naloga v tem

Vpra{anja za astrologa Staneta Pade‘nika po{ljite na naslov: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana ali na e-mail ara@zalozba-ara.si Kratko in jasno opredelite svoj problem in postavite eno do dve vpra{anji. Pismo lahko podpi{ete z imenom ali {ifro. Navedite rojstni kraj in datum ter uro in minuto rojstva iz rojstnega lista.

52 - APRIL 06 -

‘ivljenju? Kje in kaj sem bila v prej{njem ‘ivljenju? Verjamem, gospa Kozoroginja, da ste zadnja leta ~utili izjemno te‘ak vpliv Plutonove energije, ki vas je silila k spreminjanju vsega, kar vam je dotlej nekaj pomenilo. Spremeniti ste morali na~in ‘ivljenja, odnose z ljudmi, morali ste duhovno rasti, zoreti, marsikaj opustiti, z ve~ ljudmi ste raz{li. Zadnje mesece pa hudo do‘ivljate tudi vpliv Saturna, prej {e Marsa. Vsi navedeni planeti imajo zelo te‘ko energijo, ki ne vpliva blagodejno. ^e jo sprejemamo bolj z naklonjenostjo kot s strahom, nam omogo~a premakniti marsikaj z mrtve to~ke. Posledice razdiranja, fizi~nih in duhovnih bole~in pa razumljivo, da so. ^e pri spreminjanju sodelujemo, so te posledice manj katastrofalne kot ~e se upiramo. Vakuum ali za~aran krog v katerem ste, izkoristite za to, da uredite vse, kar prej niste mogli. Naredite nov na~rt ‘ivljenja, analizirajte svoje ‘ivljenje in ‘e delujte v okviru danih mo‘nosti. Pasivno stanje ni zaman, je znak, da moramo storiti preobrat v ‘ivljenju. Pri vas bo to stanje trajalo vsaj {e do poletja, ~eprav ne ves ~as enako intenzivno. Pri~akujte blokade v komunikaciji, pri miselnih procesih, gibanju, odnosih. Morda bi bilo dobro, da zamenjate prostor, kjer koli vam je neudobno, lahko se preselite ali vsaj premaknete notranjo opremo in osve‘ite zunanjost. Na vas izjemno hudo ali te‘ko vplivajo neurejeni odnosi, zato se vklju~ite v dve ali ve~ skupin organiziranih ljudi, ki imajo nek interes, neko dejavnost, morda izobra‘evanje, potovanje in {e kaj. To je va{e poslanstvo, v tak{nem krogu pa boste ~edalje bolj prevzemali pobudo in bili vezni ~len. V tem ‘ivljenju naj bi v dru‘bi {irili humanizem, solidarnost in organizirali pomo~ nemo~nim. Pazite le, da ne boste sami nemo~ni. Najprej morate poskrbeti zase, nato boste la‘je nudili oporo drugim. V prej{njem ‘ivljenju ste se veliko odrekali, bili na voljo vsem, va{i skupnosti, bili trpe~a in usmiljena oseba, podrejena, izkori{~ana. Ve~ lahko izveste med osebnim sre~anjem.

D


Solarno-karakterni horoskop za april 2006 – Lunino leto in leto Psa

Horoskop za april 2006 OVEN – Pod vtisom prvoaprilskih {al boste vse do polne lune in {e ~ez. Va{a komunikativnost ne bo poznala meja. Izpeljite vse intelektualne na~rte, ki so vas dolgo bremenili. Objavljajte, sklepajte pogodbe, urejajte okolico in ljubite tiste, ki so vam storili veliko dobrega. ^ustveno se boste bolj ustalili v drugi polovici cveto~ega meseca, bili bolj uspe{ni pri skrbi za dom in dru‘ino, ve~krat pa pri{li tudi v sku{njavo, da bi pokritizirali avtoritete, o~eta ali partnerja. BIK – Nekaterih velikih na~rtov {e ne boste mogli uresni~iti, druge, bolj prakti~ne in vsakdanje narave pa la‘je po polni luni. Veliko se boste gibali v krogih organiziranih ljudi, delovali na socialnem podro~ju in bili bolj komunikativni, ~e pa ste {e v fazi iskanja prave ljubezni, boste nenadoma tako zaljubljeni, da boste sli{ali rasti travo. Ugoden ~as za umetni{ko ustvarjanje, nastope, ukvarjanje z mladino in slu‘enje denarja bo okoli zadnjega krajca. DVOJ^KA – Mars v va{em znamenju vam bo do 15. pomagal pri adrenalinskih aktivnostih pri {portu, delu na prostem in intelektualnih spopadih. Sebe ne kritizirajte preve~, sicer boste morali k zdravniku. V ljubezni boste razdvojeni, imeli najmanj dva obo‘evalca, ali vsaj enega ‘e vezanega. Nemirni odnosi tudi z doma~imi se bodo nadaljevali, zato za pomiritev duhov veliko berite, oblikujte tisto, kar bo {ele nastalo – v glavi ali v naravi. Obi{~ite vro~e kraje. RAK – Do polne lune boste imeli mo‘nost vplivati na ljudi, zbrane na posvetu ali drugi prireditvi. V domu ali rodbini zberite najbolj{e sile, jih pritegnite k sodelovanju in re{evanju trajnih, bivanjskih, dru‘inskih in poslovnih zadev, ki vas ~akajo po 15. Pri~akujte tesno sodelovanje z nasprotnim spolom. Nekdo vas bo obo‘eval in si ‘elel va{e topline. Skrbite za zdravje in dobro po~utje. V naravi in v vodi brzdajte gibe in jezik. LEV – Va{e poslanstvo po dnevu {aljivcev bo na podro~ju uveljavljanja v karieri in pri vsem drugem, kar vam veliko pomeni za prihodnje ‘ivljenje. Okoli sebe boste imeli ljudi, ki vam ‘e dolgo stojijo ob strani, ~e pa boste bolehni, bolj rojeni v

V solarno-karakternem horoskopu dobite bolj osebno napoved, ~e preberete najprej besedilo za va{e Son~evo, nato pa {e Ascendentno znamenje. ^e svojega Ascendentnega znamenja ne veste, si pomagajte s tabelami, ki smo jih objavili v reviji Misteriji od 136. do 139. {tevilke. prvi in drugi dekadi, si ‘ivljenje organizirajte tako, da boste vsrkavali tople son~ne ‘arke po naravni poti ali v solariju. ^as je za nove ‘ivljenjske za~etke, za u~enje, huj{anje in obrate za 180 stopinj. Ljubite bli‘nje in oni bodo vas! DEVICA – Vremensko muhasti mesec vam bo prinesel vsaj dve obdobji. Do polne lune 13. boste spoznavali {tevilne nove ljudi in se ukvarjali s partnerjem, z njim razdirali ideje o tem, kako bi nastopili pred drugimi, strankami, v javnosti in {e kje, v drugem delu pa boste morali preiti v napad. To se naj ne zgodi dobesedno, da ne boste ranili nedol‘ne in posledi~no sami sebe. Veliko dela pod milim nebom, pri urejanju »doma~ije« in drugega preko ban~nih ra~unov. ^as je za izpeljavo poslovnih na~rtov. TEHTNICA – Ne zamerite ljudem, ki se bodo po{alili z vami. Po 6. boste ~edalje bolj ‘eljni pozornosti, ljubezni in drugih u‘itkov, celo v delovnem okolju. »Nevarno« bo, da se iznenada vro~e zaljubite. Stiki z nenavadno in ustvarjalno osebo bodo vznemirljivi, naelektreni in se bodo stopnjevali do polne lune in ~ez. Usoden ~as bo za va{o dotedanjo zvezo. »Sadite ro‘ice« in pojdite na zaroko. [KORPIJON – Hitenja, u~enja, potovanja in polnjenja blagajne drugih bo polagoma konec po 15. @e od 6. boste pod zastavili novo ljube~e prijateljstvo in sodelovanje v ljubezni, poslih in ustvarjanju kreacij, kot jih {e ni! Imeli boste neizmeren smisel za barve, glas, socialno podro~je, slikanje in vse, kar posledi~no prina{a tudi denar. Svoje na~rte boste la‘je uresni~evali na nenavaden, izviren in presenetljiv na~in do mlaja 27. STRELEC – Morda se vam bo zdelo, da ste ujeti, da se le s te‘avo uveljavljate.

Ne krivite drugih, {e najmanj partnerja, ki bo precej kriti~en, marve~ se ozrite vase in za~nite spreminjati svojo notranjost, nato zunanjost, bli‘nje okolje in odnos do ljudi. Bolj se odprite in se u~ite od tistih, ki dajo ve~ od sebe besedno in nebesedno. S pomo~jo ‘ivahnih in domiselnih ljudi, lahko partnerja ali kandidata za to vlogo, dose‘ete ve~ kot si mislite. Po~istite svoje ljubezensko gnezdece in vrnila se bo sve‘ina! KOZOROG – Obrnilo se vam bo na bolj{e, ~e boste obnovili odnose z vplivnimi ljudmi in se ubranili sku{njavam po zapravljanju. Od 6. izkazujte svoje talente, ki vam bodo prinesli obilo mo‘nosti za tr‘enje, nadaljnje {irjenje, izbolj{evanje materialne in dru‘bene pozicije ter nove simpatije. Ribica, Bik, morda Tehtnica ali druga nenavadna oseba vas bo mo~no vznemirjala. Predajte se sku{njavam in neskon~ni ljubezni. Po 15. se ne po~utite ogro‘ene, ~etudi bodo nekateri kriti~ni. »Goreli« boste tako in druga~e! VODNAR – [e ste na veliki ‘ivljenjski prelomnici. To~ka sre~e je sicer pri vas doma, toda kmalu se lahko premakne, ~e ne boste bolj zagreto izra‘ali topline do partnerja ali tistega, ki naj bi to postal. Zadovoljiti se ho~ete samo z najbolj{im. Ni slabo, ~e vsaj do polne lune odprete svoje ~ustveno bogastvo in svoje druge skrite koti~ke onim, ki naj bi dobili vpogled v va{e kraljestvo. Intenzivno se boste pogovarjali, hodili, se prito‘evali in delali pod son~nimi ‘arki v drugi polovici meseca, morda skupaj z Ovnom ali Dvoj~kom. RIBI – Umirjajte svojo notranjost in dogajanje okoli vas, ~e ho~ete sebi dobro. Pozornosti, naklonjenosti in ljubezni iz okolice vam ne manjka. ^e ste v preteklosti zavrgli iskreno in brezpogojno ljubezen od ~loveka, ki ste mu veliko pomenili, ga boste zdaj pogre{ali. Posvetujte se z astrologom, ko bo va{a du{a najbolj vznemirjena. Razpeti boste med najmanj dvema fizi~no in du{evno lepima energijama – v obliki oseb, rastlin ali ‘ivali. Na~rtujte skupno ‘ivljenje ali nara{~aj; ~as bo za to idealen. Pripravlja: astrolog prof. Stane Pade‘nik

D

-

APRIL

06 -

Misteriji 53


Nenavadna do`ivetja

@

ivljenje je cel spekter barv – svetlo se zamenja s temnim, lepe pastelne barve radosti se kaj hitro umaknejo ~rnim pasovom bole~ine in bolezni. Meja je zelo tanka in tudi jaz sem padla na tem izpitu. ^ez no~ me je ujela depresija, obup, jeza in neskon~na ‘alost. Ni dolgo trajalo, ko je slabemu du{evnemu po~utju sledilo {e telo, ki je zbolelo. Po »naklju~ju« sem v lokalni knji‘nici na{la stare izvode odpisanih ~asopisov in si jih nekaj izbrala. V enem izmed njih je bilo opisano delo enega izmed svetovno najbolj znanih psihi~nih kirurgov, ki operira le z rokami. Iz onostranstva mu pomagajo entitete, ki se niso ponovno utelesile v fizi~no ‘ivljenje, kot ga poznamo, temve~ raje pomagajo bolnim in pomo~i potrebnim skozi psihi~nega kirurga. Med operacijo zavzamejo njegovo telo ter vodijo njegove roke, ki bolniku na svetlobni ravni odvzamejo negativno energijo ter s tem odpravijo vzrok bolezni. Bolnik seveda mora v tako zdravljenje zaupati in se mora prepustiti vi{ji sili, ki ga lahko ozdravi. Moje presene~enje je doseglo vrhunec, ko sem na internetu prebrala, da prav ta kirurg pogosto zahaja v Slovenijo in da ne bo dolgo, kar bo spet tukaj! Naklju~ja res ne obstajajo! To zdravljenje mi je bilo o~itno namenjeno. O vsem tem in {e o marsi~em sem razmi{ljala, ko sem vsa na trnih sedela v sprejemnici, ~akajo~ na klic tega svetovno znanega ~loveka, ki je svoje ‘ivljenje posvetil zdravljenju in marsikoga vrnil iz poti v

54 - APRIL 06 -

smrt zopet v ‘ivljenje. In zna{la sem se tam, na mizi, z upanjem in strahom gledajo~ v zdravilca. V njegovih o~eh sem videla toliko usmiljenja in ljubezni, da me je globoko pretreslo. Nisem ga mogla dolgo gledati v o~i in povsem isto je do‘ivela tudi bolnica, s katero sva se kasneje pogovarjali o do‘ivetem. Zdravilec je imel v roki pal~ki podoben »instrument«, s katerim je navidezno zarezal v meso na telesu, za pal~ko pa se je zdelo, da se je potopila globoko v meso. Povsem nebole~e je bilo in zelo hitro kon~ano. Zdravilec mi je povedal, da imam hormonske te‘ave in da mi je odvzel toliko negativne

Vabilo k pisanju Mnogim med nami se je `e pripetilo kaj nenavadnega. Opi{ite va{ resni~ni nenavaden dogodek, sre~anje, va{e sanje, ob~utke, jasnovidne utrinke, strah ... in napisano po{ljite na: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana, ali ara@zalozba-ara.si - najbolj{e prispevke bomo objavili. Honorar za objavljen prispevek je 10.000 SIT.

energije, kolikor je mogel. @e prej sem ob branju knjige o njem razumela, da svobodne volje ~loveka ne sme prekr{iti, nemo~en pa bi bil tudi v primeru karmi~nih vzrokov bolezni oziroma problema. Na koncu sem prejela {e blagoslov. Sre~anje s tem izjemnim ~lovekom je imelo {e eno zanimivo posledico; takoj ko sem stopila iz stavbe, so me oblile solze. Kak{no uro sem jokala kot de‘, ob~utila sem globoko ‘alost, ki se je na ~uden na~in me{ala s hvale‘nostjo za vse dobro v mojem ‘ivljenju. Kasneje sem v neki knjigi prebrala, da je globoka ~ustvena razburkanost dokaz za preboj v energetskem smislu. Bioenergetiku ali zdravilcu, kateremu kaj takega uspe, je na bolnikovem energetskemu telesu, ~ustvih in umu res naredil korenito spremembo. To spremembo sem ~utila takoj, kasneje istega in naslednjega dne pa {e bolj intenzivno. Zdelo se je, kot da se je nekaj v meni globoko oddahnilo, verjetno je to bila moja du{a. Um se mi je umiril in ni dolgo trajalo, ko so izginili tudi fizi~ni znaki bolezni. [ele tedaj sem spoznala, da je bilo to darilo zdravljenja le uvod v vse‘ivljenjsko odgovornost zase, torej – ljubiti se in spo{tovati, skrbeti za svoj duhovni razvoj, razumeti mo~ misli in notranje naravnanosti, skrbeti za svoje telo in ponovno poiskati stik s svojo pravo naravo. Brigita Ilustracija Milo{ Lukman

Psihi~ni kirurg

D


Samozdravljenje s karmi~no diagnostiko Avtor: Marjan Ogorevc Zalo‘nik: samozalo‘ba Obseg: 212 strani Format: 16,5 × 23,5 cm Bro{irano Cena: 4.991 SIT Eno osnovnih spoznanj slovitega ruskega zdravilca Sergeja Nikolajevi~a Lazareva je, da je simptomatsko energijsko zdravljenje {kodljivo. Opustil ga je in dandanes zdravi samo s pomo~jo karmi~ne diagnostike. Do podobnih izku{enj je pri{el po svojih poteh tudi Bre‘i~an Marjan Ogorevc, vodja Centra za razvoj alternativnih metod zdravljenja Enost. Leta in leta je prou~eval Lazarevove knjige o karmi~ni diagnostiki in se na tiso~ih bolnikih prepri~al, da je njegova osebna tehnika zdravljenja, ki jo je razvil s pomo~jo integralne biorgonomije, prav u~inkovita karmi~na diagnostika, s katero je tako uspe{en svetovno znani zdravilec Lazarev: »Ni~esar ne more zamenjati izku{nje vpogleda v biopolje tiso~ih ljudi, ki so bili pri meni na terapiji, in povratnih informacij, ki

sem jih na ta na~in dobil,« je zapisal v knjigi, ki je nastala prav na izku{njah in jo je narekovala njegova prej{nja knjiga, ki je laikom in strokovnjakom prinesla neobi~ajen pogled na energijsko zdravljenje, a je za mnoge v njej premalo prakti~nih napotkov. Zato je v Samozdravljenju s karmi~no diagnostiko toliko ve~ povsem prakti~nih nasvetov, ki slonijo na dejstvu, da je karma zakon o vzroku in posledici, po katerem ne more biti misli, dejanja ali dogodka, ne da bi temu sledila posledica; v tem trenutku samo ‘anjemo tisto, kar smo v preteklosti posejali. Med poglavji, ki nam odkrivajo od tega kaj karma sploh je, kaj je karmi~na diagnostika in energijsko zdravljenje, kako zavestno in podzavestno do‘ivljamo sebe in okolje pa do delovanja urokov, prekletstev in ~rne magije, je gotovo najbolj zanimivo poglavje Kako si iz zagat pomagamo sami in ono s povsem konkretnimi napotki ravnanja v primeru depresij, samomorilnih nagnjenj, raka, bolezni rodil, neplodnosti, impotence …

@ivljenjsko-kozmi~na energija – bo‘anski vpliv vesolja Avtor: Bo‘idar Djurica Zalo‘nik: Alternativa Obseg: 140 strani Format: 17 × 24 cm Trda vezava Cena: 5.500 SIT Kako naj bi v vsakdanjem ‘ivljenju z malo spretnosti in znanja uporabili ‘ivljenjsko kozmi~no energijo, nam razlaga v svoji knjigi in‘enir elektrotehnike Bo‘idar Djurica, ki se ‘e desetletja ukvarja z zdravljenjem z nekonvencional-

Najbolj iskane knjige v trgovini Aurea v BTC, hala A v Ljubljani

Novi knjigi

nimi metodami. Avtor v knjigi na~enja mnoge dileme in med drugim zapi{e: »Moja izku{nja ka‘e, da so danes klasi~ni terapevti ali znani bioenergetiki ve~inoma prena{alci bolezni ter da so pogosto sami bolni, v njihovih organizmih je prisotno veliko {kodljivih „negativnih” programov. Najbolj ‘alostno je, da jih ve~ina zaradi delovanja teh negativnih programov prezgodaj umre …« V knjigi se sre~ujemo z mnogimi vpra{anji, kot so strah, stres, vpliv ‘ivih ljudi, vpliv pokojnikov, reinkarnacija, geopatolo{ke motnje … V poglavju Zdravljenje pa niso na{teta le dejstva kot v nekaterih drugih, ampak je zbrana vrsta napotkov, kako naj ravna terapevt. Zanimivi so napotki, kje naj terapevti delajo, kako naj prostor ne bi bil naki~en s stotinami ikon, ki vsaka za sebe delujejo, sicer pa so njihovi prepletajo~i vplivi {kodljivi … In ~e se uspemo nau~iti tega, kar nam ponuja avtor, se nau~imo mentalnih prebliskov, ki omogo~ajo, da v kratkem ~asu, to je v nekaj minutah, ozdravimo célo telo.

1. Prisluhni svojemu telesu dr. David W. Rowland

2. Polje – po sledi nevidnih sil v vesolju Lynne McTaggart

3. Zdravje iz stopal Ana Koro{ec

4. Omega-3 – islandski ~ude‘ dr. Garry Gordon in Herb Joiner-Bey

5. Hormonsko nadomestno zdravljenje dr. M. Sara Rosenthal

6. Anastazija – Kdo dejansko smo? Vladimir Megre

7. @ivljenje z angeli in nadangeli Marjetka Novak

8. Stopni{~e do neba Zecharia Sitchin

9. Hrana za ‘ivljenje Jadranka Boban Peji} in Zlatko Peji}

10. Osnove radiestezije in bioenergije Igor Ziernfeld

-

APRIL

06 -

Misteriji 55


Poti do zdravja S klubsko kartico Misterijev velja 10 % popusta

Ureja Eva Jeseni~nik, 01/231 93 60 eva.jesenicnik@zalozba-ara.si

AKUPUNKTURA Sa{a Trampu‘, dr.med.spec. ginekologije z diplomo Akademije za tradicionalno kitajsko medicino, opravljam akupunkturo, meritve nuhalne svetline in ginekolo{ke preglede. Naro~anje na tel. 041/806 614, Zdravstveni dom Grosuplje AL TERNA TIVNA AMBULANT A & LEKARNA LTERNA TERNATIVNA AMBULANTA Homeopatija, Bachove cvetne esence, zdravilna zeli{~a, testiranje in urejanje ~aker in avre. Obi{~ite: www.gam.si. V iskalnik napi{ite: [beseda ki jo i{~ete] + gam BIOTERAPIJA Bioterapija, pregled avre, Kirlianova fotografija, svetovanje pri osebnih problemih in obolenjih, delavnice o psiholo{kih funkcijah ~aker. Nata{a Pergar s. p., Tr‘a{ka 22, Postojna, tel. 05/726 46 97, 041/429 332, www.natasa-pergar.si Center OM AN - nudimo bioterapije, regresije, energetske operacije in za{~ite. Dru{tvena 26, Ljubljana - Moste, tel. 01/542 3504, 051/647 500 Bioterapija, akupresura, refleksna masa`a. Ob torkih v Ljubljani: Dom upokojencev CENTER, ob sredah v Mariboru: Hotel GARNI, Tabor. Bioterapevt STJEPAN [EPAT, informacije po tel. 041/726 084 DOTIK – masa‘e, Breg 6a, 2322 Maj{perk (zdravstveni dom) Za va{e zdravje, po~utje, telo in duha, prebujam preto~nost va{e naravne bioenergije ter izvajam masa‘e za zdravje, sprostitev in dobro po~utje. Informacije in naro~ila na tel. 031/558 705 HOMEOP ATIJA HOMEOPA Boris Wakounig, izobra‘en homeopat iz Ljubljane, se priporo~a pri zdravljenju vseh bolezni s pomo~jo homeopatije. Naro~ila sprejema na tel. 041/894 025 ali na www.zdravilec.com POLINEZIJSKA MASA@A Polinezijska masa`a. Prepustite se maserki, ki vam s polinezijsko masa`o pomaga do popolne sprostitve telesa in duha. Masa`a se izvaja v Ljubljani in Videm Dobrepolju. Maja Novak, tel. 041/313 747, www.polinezijskamasaza.com PSIHOKIBERNETIKA ESENOV Psihokibernetika Esenov spodbuja samorazvoj in meditacijo ter omogo~a osebne za{~ite, za{~ite na{ih bli‘njih, za{~ite stvari, delovanje z miselnimi frekvencami, telesno, ~ustveno in umsko zdravje, zdravljenje ‘e obstoje~ih in prepre~evanje novih motenj, pa tudi sposobnost psihokirurgije. Te~aji, terapije, regresoterapija. Vadana Gordana Kudrikova, Umag, tel. 00385/(0)91 20 62 815, 00385/(0)52 752 760 PSIHOTERAPIJA Svetovanje in pomo~ pri odpravi psihi~nih te‘av ter akutnih in kroni~nih psihosomatskih bolezni. Individualne terapije in te~aji samozdravljenja. Alja‘ Gostin~ar, Kopali{ka, [kofja Loka, 041/309 805, info@alohaslo.org REFLEKSOTERAPIJA Refleksnoconska in klasi~na masa`a. Storite nekaj za svoje zdravje in dobro po~utje. V centru za ohranjanje zdravja Stopalko na Brilejevi 13 v Ljubljani vam nudimo refleksnoconsko in klasi~no masa‘o. Informacije: 070/230 900, www.stopalko-sp.si Vpisujemo v Program usposabljanja za refleksnoconsko masa‘o stopal kandidate, ki si ‘elijo po veljavni Nacionalni poklicni kvalifikaciji pridobiti javno veljavno listino CERTIFIKAT za poklic refleksoterapevt/ka. Belosana d.o.o.-Anicor, Medvedova 14, Ljubljana, tel./faks 01/431 71 17, www.belosana-anicor.si, e-mail: belosana-anicor@siol.net Za sodelovanje na strani Poti do zdravja pokli~ite prosim na telefon 01/231 93 60 ali 031/66 20 92 ali se oglasite po e-po{ti: eva.jesenicnik@zalozba-ara.si

56 - APRIL 06 -

REIKI SUN REI, svetovanje in terapije Tadej Krnc s.p. vam nudi reiki terapije, akupresurno zdravljenje z magnetno terapijo, pogovore, svetovanja, pomo~ pri razstrupljanju organizma. Premagajte utrujenost, depresivnost in odpravite stres. Dunajska cesta 51, Ljubljana, tel. 041/750 398, e-mail: tadej.krnc@telemach.net REIKI IN ANGELI Marjetka Novak - Reiki te~aji vseh stopenj, te~aji povezovanja z angeli, {ola za angelskega terapevta. Info: Brodarjev trg 11, Ljubljana, marjetka.novak@volja.net, tel. 031/ 830 299, www.svetangelov.com TRGOVINA AUREA - vse za telo in du{o, maloprodaja in veleprodaja; naravna kozmetika za telo, ezoterika, knji`ni program in izdelki iz tehnologije Hydronic; AUREA Press d. o. o., BTC hala A, [martinska 152, Ljubljana. tel. 01/541 17 60, www.btc-city.com/aurea ^ista voda z negativno napetostjo - prodajamo naprave za ~i{~enje in ionizacijo va{e pitne vode, ki vas odli~no od‘eja in zdravi. King d. o. o, 040/295 281, http://roman.king.si/voda.htm TUINA MASA@A Tradicionalna kitajska masa‘a prepre~uje in zdravi bolezni, krepi imunski sistem, izbolj{uje prekrvitev, vzdr‘uje ali vra~a telesu pro‘nost in gib~nost ter pripomore k ravnovesju telesa in okolja. Primerna za otroke in starej{e. Masiram tudi na va{em domu. Larisa Ugov{ek, tel. 040/209 464 TUINA masa`a kot preventiva ali pomo~ pri nastalih te`avah, krepitev imunskega sistema, izbolj{uje prekrvitev, vra~a gibalne sposobnosti, bolj{a po~utje. Izvajam tudi refleksno masa`o stopal. Irena Njegovec s. p., Ul. bratov @idan 34, 1000 Ljubljana, GSM: 040/329-781, tel. 01/436-13-43 MASA@E Kitajska medicinska masa‘a - deluje na bole~ine v vratu in hrbtenici, glavobole, bole~ine v sklepih, pri zaprtju in stresu. Svetujemo o prehranskih dodatkih podjetja GOH. M-dotik, center za alternativne oblike zdravljenja in masa‘o, Marjetka Rupar s. p., Trebinjska ulica 3, Ljubljana, tel. 040/727 030, www.m-dotik.com SHIATSU - prava pot do zdravja in dobrega po~utja. Nevrolingvisti~no programiranje - pomaga izkoristiti va{e potenciale in dose~i cilje v poslovnem in zasebnem ‘ivljenju. Protistresno spro{~anje - nau~ite se sprostitve s pomo~jo preproste tehnike avtogenega treninga. Panacea, Jani Golobi~ s. p., Andrea{eva 8, tel. 041/473 161, e-mail: golobicj@volja.net WU WEI BUJENJE Skupinsko in individualno odpravljanje bolezenskih blokad. Tedenska sre~anja, {tirinajst seans, so v Termah Dobrna. Vodi Dragan Sekuli}. Informacije in prijave tel. 01/231 93 60 ZDRA VILI[^A ZDRAVILI[^A Terme Dobrna, zdravljenje ginekolo{kih, revmatskih, ortopedskih in nevrolo{kih obolenj ter stanj po po{kodbah, tel. 03/780 80 00


Mali oglasi

Izidi `rebanja za nagradno kri`anko {t. 133

HOROSKOPI – NATALNI, KARMI^NI, DHARMI^NI, LETNI - pisno izdelam. Brezpla~en vzorec! Astrolog Armand Armand, GSM 041/568 340, www.astrologarmand.fr.st Astro s. p., Koper

@ELITE POKUKATI V PRIHODNOST? Storite to z izku{enimi. Vede‘evanje in svetovanje na 090/43 85. 0,5 min/125 SIT (0,52 €) iz stacionarnega in 195 SIT/0,5 min (0,81 €) iz mobilnega omre`ja.

PRVA NAGRADA (20.000 SIT): Peter Bruner, Kidri~eva 6, 1330 Ko~evje

MAKRA AS s.p., PE: Kvedrova c. 3, 1000 Ljubljana

@ELITE VIDETI SAMI SVOJO PRIHODNOST? Kaj se bo zgodilo na podro~ju va{e ljubezni, dela, denarja in zdravja? Potem ne odla{ajte! Vodim vas skozi celoten postopek va{e prihodnosti. Izdelujemo tudi osebne horoskope. 051/60 60 66 Mercury s. p.

IZOBRA@EVANJE ZA »TEMELJNA MEDICINSKA ZNANJA – ZA ZDRAVILCE« prvi~ v Sloveniji v organizaciji Zavoda za zdravstveno izobra‘evanje Ljubljana po programu GZS – 220 ur. Predavatelji – profesorji in sodelavci univerze v Ljubljani. Izobra‘evanje se pri~ne aprila 2006 na fakulteti za {port. Info: zavodzzi@email.si, mobi: 041/797-007 Zavod ZZI, Kunaverjeva 7, Ljubljana

DRUGA NAGRADA ({estmese~na naro~nina na revijo Misteriji):

TELEPATSKO KOMUNICIRANJE Z VA[O @IVALJO!

Jo‘ef Rojs, Ul. Staneta Severja 5, 2000 Maribor

@ivalska komunikatorka in terapevtka Sofija s pomo~jo ve~letnih telepatskih sposobnosti takoj prepozna, zakaj se va{a ‘ival nenavadno vede in kako se trenutno po~uti. Sofija vam pomaga z nasveti, ko i{~ete pogre{ano ‘ival, ko ho~ete vedeti kak{ne zdravstvene te`ave ima, ali je potreben obisk pri veterinarju*, kako se odlo~iti o evtanaziji ob na smrt bolnem doma~em ljubljencu, kako preboleti smrt doma~e ‘ivali, kako ravnati z operirano `ivaljo, kje {olati psa, kako ustvariti bolj{e so‘itje ve~ vrst hi{nih ‘ivali, kak{ni so postopki pasemskega parjenja, katere popestritve in igrala so najbolj{a za va{o ‘ivalco ..., lahko pa vam opi{e tudi astrolo{ki karakter va{e ‘ivali.

TRI TRETJE NAGRADE (knjiga zalo`be ARA): Mitja Grum, Dobrna 13B, 3204 Dobrna Stana Mandeljc, Pav{i~eva 4, 1000 Ljubljana Savina Markovi~, Nazorjeva 2, 1000 Ljubljana Nagrade bomo poslali po po{ti.

*pove vam tudi, katere veterinarske klinike so de‘urne

Sofija je dosegljiva vsak delavnik od 15h naprej: 090 14 06 02. Telefonirate ji lahko iz mobitelovega ali debitelovega omre`ja.

Re{itev nagradne kri`anke {t. 133: VODORAVNO: krt, Trakl, rak, Saimaa, IZ, put, bik, safalada, Atlantidska plo{~a, ara, Iza, Ian, idol, energi~nost, akant, Monroe, Astaire, AO, ata, RR, Leonardo, VR, neolit, Aalst, sarkofag, dres, mir, Neame, Anam, zora, Gjud, Ljubo, sol, TK, Osti, dopust, borat, Skela, pantomimika, tarok, Ada, por, kit

Cena: 200 SIT (0,83 €) na minuto.

PSIHOKIBERNETIKA ESENOV Za bralce Misterijev smo za prvomajske praznike v Umagu organizirali te~aj Psihokibernetike Esenov, ki ga bo vodila Vadana Gordana Kudrikova, poobla{~ena in{truktorica in koordinatorica te metode. Predavanji bosta v petek, 28. aprila ob 19h in v soboto, 29. aprila ob 10h

Te~aj bo v soboto 29. aprila od 15h do 17h, v nedeljo 30. aprila od 10h do 15h in v ponedeljek 1. maja od 10h do 12h

Nadaljevalni te~aj bo v soboto 29. aprila od 18h do 20h in v nedeljo 30. aprila od 17h do 20h

Sre~anja

WU WEI bujenja bodo od 29. aprila do 6. maja Dve seansi na dan, skupaj {tirinajst seans. Vodil bo Dragan Sekuli} (00385 91 254 36 98)

Za vse informacije pokli~ite gospo Kudrikovo: 00385 (91) 20 62 815 ali 00385 (52) 752 760 ^lani kluba Poti do zdravja imajo 10 % popusta.

03/780 80 00 e-po{ta: info@terme-dobrna.si

ROK za sprejem je do vklju~no 15. v mesecu za naslednji mesec. Infor-

Za udele‘ence WU WEI bujenja veljajo v Termah Dobrna posebno ugodne cene.

Prosimo, da re{itev po{ljete do 15. aprila 2006 v ovojnici s pripisom KRI@ANKA 134 na naslov: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana Iz`rebali bomo pet nagrajencev, ki bodo prejeli: 1. nagrada: 20.000 SIT 2. nagrada: {estmese~na naro~nina na revijo Misteriji

Mali oglasi v Misterijih CENA besede je 300 SIT, 1,25 €, (najmanj 4500 SIT, 18,78 € za 15 besed ali manj). 10 % popust za tri, 15 % popust za ve~ kot tri zaporedna naro~ila. [tejejo vse besede in {tevilke. 20 % DDV ni v{tet v ceno.

Informacije, prijave in rezervacije nastanitve:

NAGRADNI POJMI: ATLANTIDSKA PLO[^A, IGOR ZIERNFELD

macije po tel.: 01/ 231-93-60.

SPREJEM oglasa le pisno po po{ti ali po elektronski po{ti ara@zalozba-ara.si. Storitev razli~nih ponudnikov, objavljenih na teh straneh, ne preverjamo in zanje ne odgovarjamo. Bralke in bralce prosimo, da nam o kakovosti ponujenih storitev sporo~ijo svoje mnenje.

3.-5. nagrada: knjiga zalo`be ARA

-

APRIL

06 -

Misteriji 57


Nagradna kri`anka (134) Ime in priimek: Po{tna {t.: [t. transakcijskega ra~una:

58 - APRIL 06 -

Stalno bivali{~e: Dav~na {t.:

Dav~na izpostava: Pri banki:

Operativna {t. banke:


ARA ZALO@BA

ZDRAVA SREDOZEMSKA PREHRANA To, kar znanost spoznava za resni~no zdravo hrano, jedo ljudje ob Sredozemskem morju ‘e od nekdaj: zelenjavo, pusto meso, ribe, za~inijo z olj~nim oljem in ~esnom ter vrsto imenitnih za~imb. Ve~ kot 100 receptov. 2.900 SIT (12,10 €)

RIBE NA 150 NA^INOV

JABOL^NI KIS

^UDE@ OLJ^NEGA OLJA

Riba je okusen in zdrav obrok. Kak{na je hranilna in energetska vrednost rib, kako ribe pripravljajo v razli~nih krajih po svetu. Vse to in 150 odli~nih receptov za juhe, ri‘ote, solate in druge ribje jedi.

Knjiga, kako uspe{no naredite kis kar doma in na sebi preizkusite njegove blagodejne u~inke. Presene~eni boste, kako lahko ta preprosta in enostavno narejena teko~ina deluje na zdravje.

Priro~nik z razlagami, kako olj~no olje varuje pred artritisom, sr~no‘ilnimi boleznimi in rakom na dojki. Ameri{ka uspe{nica na podlagi rezultatov {tevilnih raziskav vodi v svet zdrave in okusne prehrane, ki varuje zdravje.

2.900 SIT (12,10 €)

1.900 SIT (7,95 €)

1.900 SIT (7,95 €)

ODKRIVANJE PRETEKLIH IN PRIHODNJIH @IVLJENJ

PRIKRITA ZGODOVINA ^LOVE[KE RASE

Knjiga razkriva, kako s pomo~jo hipnoze spoznamo svojo preteklost in prihodnost. Vsebuje osupljive primere regresij v pretekla in progresij v prihodnja ‘ivljenja, dodana pa so {e podrobna navodila za samohipnozo. 3.900 SIT (16,30 €)

OSNOVE RADIESTEZIJE IN BIOENERGIJE

POLJE - PO SLEDI NEVIDNIH SIL V VESOLJU

Priro~nik je namenjen vsem, ki se `elijo nau~iti uporabljati nihalo in druge radiestezijske instrumente ter sebi in svojim pomagati z bioenergijo. Knjiga je dobrodo{la tako izku{enim radiestezistom, kot tudi novincem.

Ves svet vibrira v skrivnostnem kvantnem polju neizmerne energije, ki je klju~ za pojasnitev telepatije, telekineze in bioenergije, obeta pa tudi mo`nost ~rpanja neskon~nega vira energije in vesoljska potovanja na velike razdalje.

3.900 SIT (16,30 €)

4.900 SIT (20,45 €)

POTOVANJE DU[

USODA DU[ Ameri{ki mojster hipnoterapije Michael D. Newton je na podlagi {tevilnih seans pri{el do novih odkritij o usodi du{ in to popisal v ve~ kot 500 strani debeli knjigi, ki v obliki intervjujev odstira pogled v skrivnost zasmrtja. Knjiga je ameri{ka uspe{nica.

KAKO ZDRAVIMO Z BARVAMI

KAKO ZDRAVIMO Z ZVOKOM

Knjiga opisuje izkopanine, ki jih v muzejih skrivajo v depojih; strokovnjaki ne znajo razlo‘iti njihovega porekla; seznanja tudi s predmeti, katerih starost ocenjujejo na milijone let, ~eprav je ~love{ka rasa uradno stara {ele 100.000 let.

V knjigi najdemo odgovore na ve~na vpra{anja, kaj se dogaja z du{o, ko ~lovek umre, bodisi naravne bodisi nasilne smrti. Kdaj in kako se du{a odlo~i, da pride v ~lovekovo telo? Kaj se dogaja z du{o med dvema ‘ivljenjema?

Barvna terapija ni ~arobno zdravilo za vsa obolenja, vendar barve na nas vplivajo bolj kot si mislimo. Barvna terapija je preventivna nega, s katero odgovorneje in aktivneje sodelujemo pri vzdr‘evanju lastnega zdravja.

Vsak ~lovek je glasbeni in{trument, ki niha v razponu kozmi~nih vibracij. V knjigi je opisano, kako lahko z zvoki, glasbo in lastnim glasom uravnove{amo in zdravimo sebe in druge.

3.900 SIT (16,30 €)

3.300 SIT (13,80 €)

5.500 SIT (22,95 €)

2.900 SIT (12,10 €)

3.300 SIT (13,80 €)

KAKO VIDIMO, BEREMO IN IZBOLJ[AMO AVRO

KAKO ODKRIJETE VA[A PREJ[NJA @IVLJENJA

KAKO SE NAU^IMO AVTOMATSKEGA PISANJA

Priro~nik za spoznavanje avre in razlage, kako se jo nau~imo gledati in spoznavati njen pomen; kako nam avra ka‘e na podlagi bioenergijskih zevov du{evno in telesno stanje.

Priro~nik korak za korakom vodi do znanja, kako se sami, brez terapevta, spustimo v prej{nja ‘ivljenja in odkrijemo vzroke morebitnih bolezni, preganjavic, stisk, ki izvirajo iz davnine.

Priro~nik, ki vas pou~i, kako prek avtomatskega pisanja vzpostavite stik z Vi{jim jazom, ki vas vodi in vam svetuje, komunicirate z drugimi bitji, ki vam posredujejo razli~ne informacije, dobite odgovore ...

1.900 SIT (7,95 €)

2.900 SIT (12,10 €)

2.900 SIT (12,10 €)

KAKO POVE^AMO SAMOZDRAVILNE SPOSOBNOSTI

KAKO VPLIVAJO OSEBNA [TEVILA

KAKO BEREMO USODO Z DLANI

Sami lahko veliko storimo za svoje zdravje. Napotki za klistiranje, post, telesno vadbo in savnanje. Kako, koliko in kdaj naj bi jedli, da bi spremenili svoj svet zdravja.

S pomo~jo {tevil, vsako ima svoj pomen, lahko bolje spoznamo sebe in ljudi, ki nas obkro‘ajo. [tevila nam lahko pomagajo ustvariti lep{e ‘ivljenje, z njimi lahko pokukamo v preteklost, razumemo sedanjost in na~rtujemo prihodost.

Priro~nik iz~rpno opisuje, kako iz ~rt na dlani izra~unamo razne datume in `ivljenjska obdobje. Dlan razkriva ~lovekov zna~aj, zdravje, temperament in celo usodo.

1.900 SIT (7,95 €)

2.900 SIT (12,10 €)

2.900 SIT (12,10 €)

Kako naro~imo knjige, kozarce, vr~e ... Izbrano naro~imo po telefonu (med 8. in 15. uro): 01/549 17 92 ali 051/307 777, faksu: 01/230 16 27; e-po{ti: ara@zalozba-ara.si ali pisno na naslov: ARA zalo‘ba, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana.

Pla~ilo po povzetju. Po{tnino pla~a kupec.


ATLANTIDSKI PRSTAN Atlantidski prstan* deluje s svojo ezoteri~no obliko. Ne uvr{~a se med talismane in feti{e, marve~ med odkritja mikrovalovne fizike. Odpira blokirane energijske kanale in tako deluje na zdravje, pove~uje intuicijo, percepcijo, telepatske sposobnosti in mentalno odprtost. Narejen je iz ~istega (92,5 %) srebra v Zlatarni Celje. V orgonskem laboratoriju v Celju mu odvzamejo negativno energijo, ki se v njem nabere med izdelovanjem, ter ga napolnijo s pozitivnimi vibracijami.

Cena: 8.300 SIT*

23

22

21

Prstan lahko kupite v trgovini Aurea* BTC, hala A (01/541 17 60) in po povzetju preko revije Misteriji (01/549 17 92, ara@zalozba-ara.si).

20

19

18

17

16

Postavite prstan, ki ga nosite, na krog iste velikosti kot va{ prstan; v krogu je natisnjena {tevilka, ki ozna~uje velikost prstana. Pri merjenju pazite, da prstan ne bo pretesen, saj je {irok 6 milimetrov.

*Za naro~nike revije Misteriji je cena le 7.000 SIT.

153-apr2KPL  

Ali fetus Ali fetus Pravi vzrok Pravi vzrok negativnih misli negativnih misli Zdravilno petje kristalov Zdravilno petje kristalov POZOR! BRA...