PL - Market Report - Austria

Page 1

Ski & Alpine Properties Austria Market Report 2020


Market Report 2019 – Austria

Drodzy czytelnicy, Firma Rellox pozwala sobie przedstawić

W raporcie rynkowym pokazujemy

Państwu raport rynkowy koncentrujący

również informacje z prawodawstwa,

się na rozwoju rynku nieruchomości

sektora turystycznego lub infrastruktury

mieszkalnych w Austriackich Alpach.

narciarskiej, które mają bezpośredni lub

Rellox jest specjalistą w sprzedaży

pośredni wpływ na rozwój rynku

zagranicznych nieruchomości a

nieruchomości w Austriackich Alpach.

austriackie alpejskie nieruchomości

Raport zawiera dostępne statystyki za

sprzedaje od 2004 roku.

2019 rok, ewentualnie za jego część.

Przedstawiamy tu ogólne statystyki,

Ogólnie rzecz biorąc, niniejszy raport

które definiują cały austriacki rynek

rynkowy jest stworzony jako podstawa

nieruchomości i dodatkowo skupiają się

dla zagranicznych (nieaustriackich)

na wybranych obszarach i ośrodkach

inwestorów, którzy albo posiadają już

narciarskich. Są to głównie większe

nieruchomości w Austriackich Alpach,

ośrodki, które są popularne wśród

albo rozważają taką możliwość.

odwiedzających Alpy i jednocześnie wśród inwestorów nieruchomości.

Jan Rejcha Dyrektor

Uwagi: Należy pamiętać, że dokument ten koncentruje się głównie na rynku nieruchomości rekreacyjnych i inwestycyjnych, ale w niektórych statystykach zawiera również dane dotyczące nieruchomości przeznaczonych do trwałego zamieszkania, ze względu na niemożność sklasyfikowania danych źródłowych w zależności od rodzaju użytkowania nieruchomości. (Więcej informacji na temat różnych rodzajów użytkowania nieruchomości w Austrii znajduje się w niniejszym raporcie).

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

I

2


Market Report 2019 – Austria

Co można znaleźć w tym badaniu? I. II.

Sytuacja makroekonomiczna w Austrii Ceny nieruchomości w Austrii A. Ceny działek budowlanych B. Zrealizowana sprzedaż w Alpach C. Ceny nowych apartamentów narciarskich w Alpach D. Oferowane ceny mieszkań w Alpach na austriackich portalach z nieruchomościami A. Ceny nieruchomości w alpejskich okręgach

4 6 9 11 16

III. IV. V. VI. VII. VIII.

Jaki będzie przyszły rozwój cen w Alpach? Trendy: Alpy zmierzają w kierunku kompleksów apart-hoteli Wywiad: Powstaje nowa kategoria nieruchomości „family & investment” Przychody z wynajmu w Alpach Przepisy Turystyka w Austrii A. Turystyka przyjazdowa B. Struktura odwiedzających C. Apartamenty wynajmowane komercyjnie

31 34 36 39 42 45 46 48 52

IX.

Turystyka w Austriackich Alpach A. Liczba odwiedzających Alpy B. Lato w Alpach jest nowym zjawiskiem

55 56 60

X.

Spojrzenie na Polskę A. Jak Polacy inwestowali w nieruchomości austriackie w 2019 r. B. Dokąd jeździli Polacy w 2019 roku?

62 63 67

XI. XII.

Inwestycje w infrastrukturę Nowości na sezon 2019/2020

71 75

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

20 23

I

3


Market Report 2019 – Austria

I. Sytuacja makroekonomiczna

w Austrii

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

I

4


I. Sytuacja makroekonomiczna w Austrii

Market Report 2019 – Austria

Pod względem makroekonomicznym, Austria

powinien się utrzymywać na poziomie od 1,1% do

(ostatni wskaźnik za trzeci kwartał 1,5% rok do

była w ostatnich latach synonimem stabilności,

1,6% w latach 2020–2021. W perspektywie

roku i 0,2% kwartał do kwartału). Niemniej

zarówno z punktu widzenia sytuacji

długoterminowej Austria utrzymuje się nieco

jednak, austriacka gospodarka nie jest znacząco

makroekonomicznej, z punktu widzenia

powyżej średniej UE i nieznacznie przekracza

narażona na cykliczne wstrząsy, takie jak np. w

instytucji i otoczenia prawnego, jak i rozwoju

średnią dla strefy euro pod względem tempa

Republice Czeskiej lub Słowacji, które są w

rynku nieruchomości. Nie zmieniają tego nawet

wzrostu PKB, czego można się spodziewać

znacznym stopniu uzależnione od przemysłu

sporadyczne napięcia w polityce wewnętrznej.

również w przyszłości. Źródło: OENB, WIFO)

motoryzacyjnego. Z tego punktu widzenia

Z ekonomicznego punktu widzenia Austria jest

austriacka gospodarka jest bardziej stabilna.

Austriacka gospodarka zanotowała w roku 2018

krajem bardzo rozwiniętym. Zmierzona wielkość

Źródło: OENB, WIFO)

wzrost o 2,7 %, co według Oesterreichische

PKB na mieszkańca wynosi około 138 % średniej

Nationalbank (OENB) jest niewielką poprawą w

UE i około 126 % średniej dla strefy euro.

stosunku do wzrostu o 2,6% rok wcześniej. Jednak w poprzednich latach austriacka gospodarka utrzymała się mniej więcej na stałym poziomie, notując tempo wzrostu realnego PKB na poziomie zaledwie 0,7% w 2012 r., 0,1% w

2013 r., 0,6% w 2014 r., 1% w 2015 r. i 1,5% w 2016 r., według Austriackiego Instytutu Badań Gospodarczych.

Szacuje się, że w 2019 r. wzrost gospodarczy w Austrii wyniesie od 1,5% do 1,7%.

PKB na mieszkańca wynosi około 138 % średniej UE i około 126 % średniej dla strefy euro.

Również w innych wskaźnikach makroekonomicznych Austria wypada stosunkowo dobrze. W ostatnich latach inflacja ustabilizowała się poniżej 2%, chociaż miesięczne statystyki za 2019 r. wskazują na spadek w kierunku 1,7%. Według prognoz inflacja

w najbliższych latach powinna utrzymywać się na tych poziomach. Stopy procentowe są w Austrii, podobnie jak w całej strefie euro, bardzo niskie. Rentowność obligacji skarbowych spadła

Podobnie jak większość małych otwartych

w drugim kwartale 2019 po raz pierwszy od 2016

gospodarek, Austria jest napędzana głównie

roku do wartości ujemnych, atakując nawet w

eksportem, głównie do swojego największego

trzecim kwartale granicę -0,4 % rocznie, obecnie

partnera handlowego, Niemiec. Ponad 75%

oscylują wokół -0,2 %. Stopa procentowa

austriackiego eksportu trafia do Europy, w tym

depozytów gospodarstw domowych do jednego

30% do Niemiec. Istnieje zatem ryzyko

roku spadła w ostatnim kwartale 2019 roku do

spowolnienia wzrostu PKB z powodu recesji w

0,13 % a średnia stopa procentowa nowo

W 2019 r. szacunki wzrostu między 1,5% a 1,7%

Niemczech, co znajduje już odzwierciedlenie w

udzielonych kredytów mieszkaniowych spadła w

mówią o wzroście, a wzrost gospodarczy

kwartalnym wzroście gospodarki austriackiej

tym samym okresie poniżej 1,5%. Źródło: OENB)

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

I

5


Market Report 2019 – Austria

II. Ceny nieruchomości w Austrii

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

I

6


II. Ceny nieruchomości w Austrii

Market Report 2019 – Austria

Austriacki rynek nieruchomości od dawna należy do najstabilniejszych w Europie.

Ceny nieruchomości w Austrii odnotowały

wzrosły w 2018 roku o 6 %, podczas gdy we

niewielki wzrost nawet w czasie kryzysu na rynku

francuskich ośrodkach alpejskich średnio o około

nieruchomości pod koniec ostatniej dekady. W

3%, w Szwajcarii ceny uległy stagnacji, a we

2018 r. ceny nieruchomości mieszkaniowych w

włoskich Dolomitach ceny spadły o 2%.

Austrii wzrosły o 6,9%, co jest trzecim co do

Ogólnie rzecz biorąc, Austria, pomimo szybszych

wielkości wzrostem rok do roku od 2000 r.

podwyżek cen, nadal korzysta z niższej bazy

Najnowsze dostępne dane za trzeci kwartał 2019 r.

cenowej w porównaniu do szwajcarskich i

wskazują na niewielkie spowolnienie wzrostu do

francuskich ośrodków alpejskich. UBS w rankingu

5,2%. (źródło: OENB)

najdroższych regionów alpejskich wymienia tylko

Zmiany cen w austriackich Alpach są w dużej

dwa austriackie ośrodki – Kitzbűhel i St. Anton /

mierze wspierane przez rozwój austriackiego

Szwajcarski bank UBS w swoim przeglądzie “UBS

rynku nieruchomości – który od dłuższego czasu

Alpine Property Focus 2019” pokazuje, że ceny

zalicza się do najbardziej stabilnych w Europie.

„drugich nieruchomości” w austriackich Alpach

Lech.

Indeks nieruchomości mieszkalnych w Austrii 250 230 210 190 170 150 130 110 90 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Austria razem

Rok 2000 = 100 Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

2009

2010

Wiedeń

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 Q3

Austria bez Wiednia Tekst źródłowy: OeNB, Narodowy Bank Austrii

I

7


II. Ceny nieruchomości w Austrii

Market Report 2019 – Austria

I

8

Jakie są główne przyczyny wzrostu cen w austriackich Alpach? Ważnym czynnikiem wzrostu cen nieruchomości w austriackich Alpach jest austriacka strategia rozszerzania i łączenia ośrodków narciarskich. Ceny nieruchomości w nowo przyłączonych obszarach mają tendencję do

Regulacja nowych budów przez gminy = ograniczona podaż nieruchomości.

zbliżania się do cen nieruchomości w kluczowych i centralnych gminach w ramach ośrodka.

Popyt na nieruchomości narciarskie/ rekreacyjne/ inwestycyjne z niemal całej Europy.

Kolejnym czynnikiem są znaczące inwestycje austriackich operatorów ośrodków narciarskich w poprawę jakości i komfortu infrastruktury narciarskiej. Niegdyś standardowe ośrodki narciarskie stają się nowoczesnymi i

Rosnący standard mieszkalnictwa i nowe budynki mieszkalne w najlepszych ośrodkach narciarskich, w tym obiekty i usługi świadczone na poziomach 4* i 4*S.

luksusowymi kurortami.

Łączenie ośrodków narciarskich i rozszerzanie o nowe obszary.. Jednak być może głównym powodem wzrostu cen, zwłaszcza w najlepszych ośrodkach narciarskich, jest przejście od czystej budowy nowych projektów mieszkaniowych w projekty apart-hotelowe, które są

Poprawa jakości infrastruktury narciarskiej.

budowane głównie w standardzie 4* i 4* S z udogodnieniami takimi jak recepcja, basen, SPA czy restauracje. Są to, oczywiście, rzeczy, które znacząco

wpływają na koszt deweloperów, a tym samym na ostateczną cenę.

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

Korzystne otoczenie gospodarcze i rozwijający się rynek nieruchomości w całej Austrii.


II.

Market Report 2019 – Austria

A. Ceny działek budowlanych Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

I

9


II. Ceny nieruchomości w Austrii > A. Ceny działek budowlanych

Market Report 2019 – Austria

Ceny działek budowlanych w austriackich Alpach (EUR/m2)

min. cena (EUR/m²)

max. cena (EUR/m²)

253

379

Bad Hofgastein

270

600

Flachau

350

600

2700

Kaprun

308

462

Leogang

290

550

2200

Saalbach / Hinterglemm

440

600

Zell am See

390

1000

Schladming

300

500

Mayrhofen

306

459

Neustift im Stubaital

420

500

Kitzbűhel

800

3500

Going am Wilden Kaiser

225

1100

Ellmau

350

980

Ischgl

681

1021

St. Anton am Arlberg

1400

1600

Seefeld in Tirol

500

800

Sölden

450

600

Tux

220

330

Lech

750

2000

Miasto Bad Gastein

3200

1700

1200

700

200

Źródło: Gewinn

I

Źródło: Gewinn

Ceny działek budowlanych w wybranych austriackich alpejskich regionach są stosunkowo stabilne i w ciągu roku nie odnotowano istotnych zmian. Wyjątkiem jest Schladming, gdzie górna granica cen działek budowlanych wzrosła z 300 EUR/m² w 2017 r. do 500 EUR/m² w 2018 r. (źródło: Gewinn). Uwagi: Przegląd cen obejmuje wszystkie grunty przeznaczone do budownictwa mieszkaniowego, bez rozróżniania rodzaju budownictwa mieszkaniowego w zależności od planu zagospodarowania przestrzennego. Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

Ciekawostka: najdroższe ceny gruntów w Zell am See są dwukrotnie wyższe od najwyższego limitu cen gruntów w pobliskim Kaprun, ale nie znajduje to odzwierciedlenia w

cenach nowych budynków.

10


II.

Market Report 2019 – Austria

B. Zrealizowana sprzedaż w Alpach Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

I

11


II. Ceny nieruchomości w Austrii > B. Zrealizowana sprzedaż w Alpach

Market Report 2019 – Austria

Na poniższym wykresie przedstawiamy dane

gminach. W niektórych mniejszych ośrodkach liczba

Uwagi: Przedstawione dana zawierają ceny nowych i

dotyczące zrealizowanych transakcji sprzedaży

zrealizowanych sprzedaży jest bardzo niska ze

starszych mieszkań oraz wszelkiego rodzaju użytkowania,

mieszkań w wybranych austriackich ośrodkach

względu na ograniczoną ofertę mieszkań na

alpejskich w 2019 roku oraz w porównaniu z rokiem

sprzedaż. W wielu przypadkach liczba transakcji (i

2018 i 2017. Dane prezentują prawdziwe ostateczne

poziom cen) zależy od jednego konkretnego

ceny sprzedaży wprowadzone w austriackim

projektu budowlanego, który jest realizowany w tym

zawiera tylko dane z Zell am See centrum, a nie ze Zell am

rejestrze gruntów, a zatem różnią się od

czasie w danym ośrodku. Z kolei na dolną granicę

See Schűttdorf czy Zell am See Thumersbach.

oferowanych cen mieszkań na sprzedaż. Najwięcej

cenową mogą mieć wpływ sprzedaże tanich

transakcji przeprowadza się oczywiście w większych

nieruchomości na rynku lokalnym.

Liczba sprzedaży w 2017 r.

których przeniesienie własności zostało wpisane do księgi wieczystej w okresie od stycznia 2017 r. do 31.12.2019 r. Statystyki obejmują jedynie sprzedaż dokonaną w danej gminie i nie obejmują części przyległych, tj. np. Zell am See

Liczba sprzedaży w 2018 r.

Liczba sprzedaży w 2019 r.

Bad Gastein

Sölden

Kaprun

Lech

Hermagor

Wagrain

Tauplitz

Schladming

Kitzbühel

Zell am See

St. Anton am Arlberg

Neustift im Stubaital

Saalbach Hinterglemm

Mayrhofen

Leogang

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

Źródło: Rellox

I

12


II. Ceny nieruchomości w Austrii > B. Zrealizowana sprzedaż w Alpach

Market Report 2019 – Austria

Zrealizowana sprzedaż mieszkań w latach 2017 – 2019 w wybranych ośrodkach Ceny od – do w EURO MAYRHOFEN

KAPRUN

LEOGANG

HERMAGOR

ZELL AM SEE

SCHLADMING

BAD GASTEIN

WAGRAIN

TAUPLITZ

SAALBACH HINTERGLEMM

3 500 000 €

ST. ANTON AM ARLBERG

4 000 000 €

KITZBÜHEL

4 500 000 €

SÖLDEN

LECH

NEUSTIFT IM STUBAITAL

5 000 000 €

3 000 000 €

2 500 000 €

2 000 000 €

1 500 000 €

1 000 000 €

500 000 €

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

0€

Źródło: Rellox

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

I

13


II. Ceny nieruchomości w Austrii > B. Zrealizowana sprzedaż w Alpach

Market Report 2019 – Austria

Przegląd zrealizowanych sprzedaży w wybranych ośrodkach 1/2 LOKALIZACJA Lech

Neustift im Stubaital

Sölden

Kitzbűhel

St. Anton am Arlberg

Tauplitz

Wagrain

Saalbach Hinterglemm

ROK

NAJNIŻSZA CENA

NAJWYSZA CENA

LICZBA SPRZEDAŻY 7

2017

331 144 €

1 925 000 €

2018

385 000 €

1 430 000 €

4

2019

-

-

0

2017

98 372 €

230 000 €

4

2018

110 000 €

270 000 €

4

2019

-

-

0

2017

130 000 €

434 400 €

6

2018

626 304 €

626 304 €

1

2019

-

-

0

2017

90 000 €

3 800 000 €

48

2018

89 137 €

7 200 000 €

45

2019

125 000 €

3 300 000 €

27

2017

90 000 €

580 950 €

4

2018

110 000 €

1 060 900 €

7

2019

325 000 €

550 000 €

4

2017

37 720 €

120 000 €

13

2018

44 100 €

372 000 €

10

2019

36 000 €

444 500 €

30

2017

135 000 €

600 000 €

18

2018

140 000 €

774 000 €

29

2019

70 000 €

514 800 €

10

2017

50 000 €

1 034 977 €

42

2018

28 000 €

2 134 000 €

27

2019

42 000 €

540 000 €

14

Źródło: Rellox

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

I

14


II. Ceny nieruchomości w Austrii > B. Zrealizowana sprzedaż w Alpach

Market Report 2019 – Austria

Przegląd zrealizowanych sprzedaży w wybranych ośrodkach 2/2 LOKALIZACJA Schladming

Bad Gastein

Zell am See

Hermagor

Leogang

Kaprun

Mayrhofen

ROK

NAJNIŻSZA CENA

NAJWYSZA CENA

LICZBA SPRZEDAŻY

2017

60 000 €

680 000 €

41

2018

66 000 €

750 000 €

31

2019

69 040 €

550 690 €

14

2017

35 000 €

680 000 €

55

2018

47 000 €

300 000 €

26

2019

29 000 €

340 200 €

18

2017

86 000 €

1 515 000 €

45

2018

65 000 €

760 000 €

38

2019

75 000 €

455 000 €

23

2017

59 000 €

325 000 €

3

2018

97 000 €

138 000 €

3

2019

94 000 €

150 000 €

5

2017

-

-

0

2018

599 880 €

701 000 €

3

2019

-

-

0

2017

61 000 €

600 000 €

38

2018

22 500 €

1 491 960 €

63

2019

50 000 €

876 120 €

52

2017

68 500 €

810 000 €

28

2018

120 000 €

584 400 €

13

2019

100 000 €

477 500 €

17

Źródło: Rellox

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

I

15


II.

Market Report 2019 – Austria

C. Ceny nowych apartamentów narciarskich w Alpach Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

I

16


II. Ceny nieruchomości w Austrii > C. Ceny nowych apartamentów narciarskich w Alpach

Firma Rellox monitoruje oferowane

pokazują, że ponad 90%

ceny w nowym budownictwie

apartamentów narciarskich w

mieszkalnym w wybranych ośrodkach

austriackich Alpach jest

narciarskich w Austrii.

sprzedawanych jeszcze przed ich

W 2019 r. najdroższe nowe mieszkania zostały sprzedane w gminie Lech, gdzie ceny były najwyższe zarówno biorąc pod uwagę wartość bezwzględną (2.129.000 EURO), jak i w przeliczeniu na m² (16 978 EURO/m²). Lech od dawna jest najdroższym ośrodkiem w Austrii, wraz z Kitzbűhele (14.570 EURO/m² w 2018 roku) i St. Anton am Arlberg (9 956 EURO/m² w 2018 roku). Do St. Anton cenowo przybliża się gmina Saalbach/Hinterglemm z cenami tylko nieznacznie poniżej 10.000 EURO/m²

ukończeniem.

Ponad 90% apartamentów narciarskich w austriackich Alpach jest sprzedawanych jeszcze przed ich ukończeniem.

Wraz ze wzrostem luksusu zwiększa się również wielkość sprzedanych

W przypadku projektów wysokiej

nieruchomości - największe

jakości, najlepsze mieszkania sprzedają

mieszkania się sprzedawały w gminie

się jeszcze przed rozpoczęciem

Lech (średnia wielkość wynosiła

budowy. Większość pozostałych

prawie 125,4 m²). Długoterminowo

apartamentów jest sprzedawana

ceny rosną w Zell am See, na co może

podczas budowy. Powszechnym jest

mieć także wpływ nowo realizowane

przyjmowanie przez deweloperów

połączenie kolejką linową z Saalbach.

rezerwacji jeszcze przed uzyskaniem

Wewnętrzne dane firmy Rellox

pozwolenia na budowę.

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

Market Report 2019 – Austria

I

17


II. Ceny nieruchomości w Austrii > C. Ceny nowych apartamentów narciarskich w Alpach

Ceny nowych apartamentów (EURO/m2) Bad Hofgastein Obergurgl Neukirchen Königsleiten Hinterglemm Műhlbach am Hochkönig Lech Ehrwald Hinterstoder Zell am See Alpendorf / St. Johann am Pongau Fűgen 0€

4 000 €

8 000 €

12 000 €

16 000 €

Źródło: Rellox

Market Report 2019 – Austria

Ośrodek

Cena EURO

Wielkość m²

Bad Hofgastein

292 333 €

62,09

4 708 €

Obergurgl

677 552 €

77,35

8 760 €

Neukirchen

522 189 €

77,5

6 738 €

Königsleiten

695 222 €

95,57

7 274 €

Hinterglemm

613 486 €

62,7

9 784 €

Mühlbach am Hochkönig

379 769 €

64,53

5 885 €

Lech

2 129 000 €

125,4

16 978 €

Ehrwald

506 563 €

75,61

6 700 €

Hinterstoder

236 600 €

66,22

3 573 €

Zell am See

523 832 €

64,78

8 086 €

Alpendorf / St. Johann im Pongau

302 514 €

58,54

5 168 €

Fügen

599 801 €

90,38

6 636 €

I

Cena EURO / m²

Źródło: Rellox

Uwagi: Przegląd zawiera dane dotyczące jednostek dostępnych w sprzedaży w 2019 roku. Przegląd nie obejmuje projektów przeznaczonych jako główne mieszkanie, zawiera tylko projekty przewidziane jako drugie mieszkanie lub na dłuższy wynajem. Ceny nieruchomości są podane bez podatku VAT od ceny zakupu, ale zawierają wszystkie dodatki, które są warunkiem zakupu np. cena sprzętu, miejsce parkingowe itp.

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

18


II. Ceny nieruchomości w Austrii > C. Ceny nowych apartamentów narciarskich w Alpach

Market Report 2019 – Austria

Przykłady nowych apartamentów narciarskich na sprzedaż w 2019 roku

Salzburg I Zell am See

Vorarlberg I Lech

Salzburg I Hinterglemm

29,96 m2 – 131,15 m2

126,00

199 900 – 999 900 EURO

1 845 000 – 4 115 000 EURO

219 900 – 289 900 EURO

Tyrol I Königsleiten

Tyrol I Ehrwald

Salzburg I Neukirchen am Grossvenediger

114,89

m2

896 000 EURO

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

93,00

m2

m2

– 213,00

– 177,00

m2

m2

625 000 – 1 200 000 EURO

24,70 m2 – 30,00 m2

37,00 m2 – 104,00 m2 342 000 – 846 000 EURO

I

19


II.

Market Report 2019 – Austria

D. Ofertowe ceny nieruchomości w Alpach

na austriackich portalach nieruchomości Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

I

20


II. Ceny nieruchomości w Austrii > D. Ofertowe ceny nieruchomości w Alpach na austriackich portalach nieruchomości

Market Report 2019 – Austria

I

Ceny ofertowe nieruchomości na austriackich portalach nieruchomości (EURO/m 2) (nowe i starsze nieruchomości mieszkalne, domy i mieszkania)

Statystyki dotyczące ofertowych cen mieszkań obejmują zarówno nowe, jak i starsze nieruchomości. Średnio ofertowe

Ośrodek

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Bad Gastein

2573

3483

3226

3061

3118

3356

4578

Bad Hofgastein

3073

3089

3503

2964

4131

3901

4001

Flachau

4232

3587

3722

4636

3888

4214

3616

Wagrain

3188

3277

3299

3497

3874

4572

4652

Kaprun

4030

3801

3727

4035

4412

5183

7958

Maria Alm

2624

3171

3421

3478

4704

4968

5439

Saalbach Hinterglemm

5240

4895

5950

5859

5363

7121

7417

Zell am See

3862

3635

4356

4276

4245

5281

5669

Schladming

3445

3961

3875

4207

4745

6193

6882

Öetz

3339

2495

2678

4421

3778

6920

5661

Sölden

5465

2572

2900

3955

6449

6708

5155

Kitzbűhel

5065

5299

5845

5805

10026

13325

13776

St. Johann in Tirol

4540

4680

5496

5455

6007

6681

6614

St. Anton am Arlberg

5781

6711

6210

7274

10218

6889

6701

Lech

5056

5056

6076

6076

16962

16152

19461

ceny mieszkań w monitorowanych ośrodkach wzrosły o 80% w ciągu pięciu lat (IV kwartał 2014 – IV kwartał 2019). (Należy pamiętać, że ofertowe ceny mogą

różnić się od cen transakcyjnych). Najwyższy wzrost ofertowych cen w ciągu ostatnich pięciu lat odnotowały luksusowe Kitzbűhel (+160 %) oraz Lech (+285 %). Oprócz stagnującego Flachau, gdzie ceny są takie same jak pięć lat temu, odnotowano również niski wzrost w St.

Anton am Arlberg (gdzie nie jest jednak jasne, czy mamy do czynienia z tymczasowym wahaniem cen tj. niewielką podażą nieruchomości, czy długoterminowym trendem).

Źródło: immi.at

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

21


II. Ceny nieruchomości w Austrii > D. Ofertowe ceny nieruchomości w Alpach na austriackich portalach nieruchomości

Market Report 2019 – Austria

Ceny ofertowe nieruchomości na austriackich portalach nieruchomości (EURO/m 2) (nowe i starsze nieruchomości mieszkalne, domy i mieszkania) 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Źródło: immi.at

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

I

22


II.

Market Report 2019 – Austria

E. Ceny nieruchomości w alpejskich gminach Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

I

23


II. Ceny nieruchomości w Austrii > E. Ceny nieruchomości w alpejskich gminach

Market Report 2019 – Austria

Jeżeli weźmiemy pod uwagę ceny

Karyntia (4.350 EURO/m²),

większości ośrodków narciarskich

zaś spadają. Oprócz dwucyfrowego

mieszkań w gminach najbardziej

Dornbirn/Vorarlberg (4.273 EURO/m²)

zagraniczni i oportunistyczni inwestorzy

rocznego wzrostu cen domów w

poszukiwanych krajów związkowych

oraz Kitzbűhel/ Tyrol (4.222 EUR/m²).

są szczególnie zainteresowani zakupem

wielkich miastach (Salzburg i Innsbruck),

(Salzburg, Tyrol, Styria, Karyntia i

W przypadku mieszkań na sprzedaż

mieszkań, a nie zakupem domów.

od 2016 do 2017 roku miał miejsce dość

Vorarlberg) i jeżeli pominiemy najwyższe

zauważalny jest wzrost cen - głównie

Zmiana cen domów bardziej

ekstremalny wzrost cen domów w

średnie ceny w miastach Salzburg (5.582

niewielki jednocyfrowy, gdzieniegdzie

odzwierciedla popytowi ze strony

Kitzbühel. W ciągu jednego roku ceny

EURO/m²) oraz Innsbruck (5.459

dwucyfrowy.

lokalnych nabywców na potrzeby

domów wzrosły dwukrotnie, nawet i

EURO/m²), wtedy trzema najdroższymi

W przypadku cen domów na sprzedaż

głównych mieszkań. Ceny domów więc

trzykrotnie. Rok 2018 potwierdził te ceny

regionami będą Klagenfurt wieś/

sytuacja jest bardziej interesująca. W

w niektórych rejonach rosną, w innych

domów w gminie Kitzbűhel, ewentualnie dalej je podniósł.

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

I

24


II. Ceny nieruchomości w Austrii > E. Ceny nieruchomości w alpejskich gminach

Salzburg – ceny mieszkań Powiat

Zell am See

Sankt Johann im Pongau

Salzburg miasto

Salzburg wieś

Salzburg – ceny domów

Wielkość m²

2016

2017

2018

Zmiana 2017- 2018 %

˂58 m²

3097

3036

3397

+12

58 – 79 m²

3479

3286

3626

+10

˃79 m²

3695

3496

3763

+8

˂58 m²

3127

2967

3259

+10

58 – 79 m²

3163

3103

3401

+10

˃79 m²

3098

2989

3311

+11

˂58 m²

4570

4945

5236

+6

58 – 79 m²

4595

4854

5207

+7

˃79 m²

4879

5302

5582

+5

˂58 m²

3558

3715

3915

+5

58 – 79 m²

3617

3764

3993

+6

˃79 m²

3481

3573

3798

+6

Źródło: Statystyk Austria Uwagi: W tabelach znajdują się dane dotyczące mieszkań i domów wybudowanych po 1991 roku do chwili obecnej. Jednocześnie dane obejmują tylko mieszkania z powierzchnią zewnętrzną – tarasem, balkonem lub ogródkiem i tylko domy kategorii C, czyli domy z dużą działką (konkretna wielkość działki różni się w zależności od lokalizacji). Dane za 2019 rok powinny zostać opublikowane pod koniec maja 2020 roku.

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

Market Report 2019 – Austria

Powiat

Zell am See

Sankt Johann im Pongau

Salzburg miasto

Salzburg wieś

Wielkość m²

2016

2017

2018

Zmiana 2017- 2018 %

˂110 m²

4438

4800

4747

-1

110 – 160 m²

3733

3898

3728

-4

˃160 m²

2996

3102

3075

-1

˂110 m²

3531

3702

3586

-3

110 – 160 m²

3074

3062

2870

-6

˃160 m²

2729

2337

2316

-1

˂110 m²

7859

8914

11193

+26

110 – 160 m²

6597

7271

8953

+23

˃160 m²

5275

5453

6811

+25

˂110 m²

3975

5778

6184

+7

110 – 160 m²

3238

4066

4464

+10

˃160 m²

2638

3324

3722

+12

I

25


II. Ceny nieruchomości w Austrii > E. Ceny nieruchomości w alpejskich gminach

Tyrol – ceny mieszkań Powiat

Tyrol – ceny domów

Wielkość m²

2016

2017

2018

Zmiana 2017- 2018 %

˂64 m²

4573

5008

5459

+9

2018

Zmiana 2017- 2018 %

7725

+26

120 – 170 m²

5443

4884

6251

+28

˃170 m²

4032

4094

5625

+37

˂120 m²

3779

5067

6093

+20

Innsbruck wieś

120 – 170 m²

3225

4083

4516

+11

˃170 m²

2842

3064

3617

+18

˂120 m²

2930

4015

3538

-12

120 – 170 m²

2394

3060

2840

-7

+2

˃170 m²

1979

1974

1849

-6

4069

+15

˂120 m²

4474

13156

14593

+11

3530

3940

+12

120 – 170 m²

4199

10341

11295

+9

4003

4222

+5

˃170 m²

5151

10995

11080

+1

5074

+7

˃85 m²

4407

4829

5079

+5

˂64 m²

3132

3405

3619

+6

Innsbruck wieś

64 – 85 m²

2951

3144

3328

+6

˃85 m²

2957

3043

3178

+4

˂64 m²

2510

2719

2843

+5

64 – 85 m²

2435

2595

2659

+2

˃85 m²

2366

2474

2520

˂64 m²

3077

3540

64 – 85 m²

3081

˃85 m²

3563

˂64 m²

3080

3273

3498

+7

64 – 85 m²

2283

2536

2690

+5

˃85 m²

2822

2926

3024

˂64 m²

2396

2717

64 – 85 m²

2158

˃85 m²

2178

Imst

Kitzbühel

˂120 m²

3134

5427

5281

-3

120 – 170 m²

3177

4344

3913

-10

+3

˃170 m²

2400

2548

2470

-3

2959

+9

˂120 m²

2801

4398

4425

+1

2351

2535

+8

120 – 170 m²

2525

3728

4070

+9

2354

2517

+7

˃170 m²

2318

3047

3128

+3

Źródło: Statystyk Austria Uwagi: W tabelach znajdują się dane dotyczące mieszkań i domów wybudowanych po 1991 roku do chwili obecnej. Jednocześnie dane obejmują tylko mieszkania z powierzchnią zewnętrzną – tarasem, balkonem lub ogródkiem i tylko domy kategorii C, czyli domy z dużą działką (konkretna wielkość działki różni się w zależności od lokalizacji). Dane za 2019 rok powinny zostać opublikowane pod koniec maja 2020 roku.

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

2017 6122

4752

Kufstein

2016 5892

4406

Landeck

Wielkość m² ˂120 m²

64 – 85 m²

Kitzbühel

Powiat

Innsbruck miasto

Innsbruck miasto

Imst

Market Report 2019 – Austria

Landeck

Kufstein

I

26


II. Ceny nieruchomości w Austrii > E. Ceny nieruchomości w alpejskich gminach

Górna Austria – ceny mieszkań Powiat

Gmunden

Górna Austria – ceny domów

Wielkość m²

2016

2017

2018

Zmiana 2017- 2018 %

˂66 m²

2578

2866

2928

+2

66 – 85 m²

2500

2771

2737

-1

˃85 m²

2456

2687

2762

+3

Źródło: Statystyk Austria Uwagi: W tabelach znajdują się dane dotyczące mieszkań i domów wybudowanych po 1991 roku do chwili obecnej. Jednocześnie dane obejmują tylko mieszkania z powierzchnią zewnętrzną – tarasem, balkonem lub ogródkiem i tylko domy kategorii C, czyli domy z dużą działką (konkretna wielkość działki różni się w zależności od lokalizacji). Dane za 2019 rok powinny zostać opublikowane pod koniec maja 2020 roku.

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

Market Report 2019 – Austria

Powiat

Gmunden

Wielkość m²

2016

2017

2018

Zmiana 2017- 2018 %

˂120 m²

2260

2891

2955

+2

120 – 160 m²

1944

2244

2379

+6

˃160 m²

1670

1719

1788

+4

I

27


II. Ceny nieruchomości w Austrii > E. Ceny nieruchomości w alpejskich gminach

Karyntia – ceny mieszkań

Karyntia – ceny domów

Powiat

Wielkość m²

2016

2017

2018

Zmiana 2017- 2018 %

˂62 m²

1690

1989

2069

+4

Hermagor

62 – 83 m²

1690

1989

2069

+4

˃83 m²

1690

1989

2069

+4

Źródło: Statystyk Austria Uwagi: W tabelach znajdują się dane dotyczące mieszkań i domów wybudowanych po 1991 roku do chwili obecnej. Jednocześnie dane obejmują tylko mieszkania z powierzchnią zewnętrzną – tarasem, balkonem lub ogródkiem i tylko domy kategorii C, czyli domy z dużą działką (konkretna wielkość działki różni się w zależności od lokalizacji). Dane za 2019 rok powinny zostać opublikowane pod koniec maja 2020 roku.

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

Market Report 2019 – Austria

2017

2018

Zmiana 2017- 2018 %

1781

1823

2042

+12

1635

1695

1891

+12

1185

1210

+2

Powiat

Wielkość m²

2016

˂110 m²

Hermagor

110 – 150 m² ˃150 m²

1334

I

28


II. Ceny nieruchomości w Austrii > E. Ceny nieruchomości w alpejskich gminach

Styria – ceny mieszkań Powiat

Liezen

Styria – ceny domów

Wielkość m²

2016

2017

2018

Zmiana 2017- 2018 %

˂59 m²

2628

2579

2686

+4

59 – 78 m²

2283

2354

2403

+2

˃78 m²

2442

2473

2636

+7

Źródło: Statystyk Austria Uwagi: W tabelach znajdują się dane dotyczące mieszkań i domów wybudowanych po 1991 roku do chwili obecnej. Jednocześnie dane obejmują tylko mieszkania z powierzchnią zewnętrzną – tarasem, balkonem lub ogródkiem i tylko domy kategorii C, czyli domy z dużą działką (konkretna wielkość działki różni się w zależności od lokalizacji). Dane za 2019 rok powinny zostać opublikowane pod koniec maja 2020 roku.

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

Market Report 2019 – Austria

Powiat

Liezen

Wielkość m²

2016

2017

2018

Zmiana 2017- 2018 %

˂110 m²

2296

2684

2850

+6

110 – 150 m²

2057

2273

2289

+1

˃150 m²

1703

1818

1846

+2

I

29


II. Ceny nieruchomości w Austrii > E. Ceny nieruchomości w alpejskich gminach

Vorarlberg – ceny mieszkań Powiat

Bludenz

I

Vorarlberg – ceny domów

Wielkość m²

2016

2017

2018

Zmiana 2017- 2018 %

˂65 m²

3374

3509

3826

+9

65 – 82 m²

3245

3289

3594

+9

˃82 m²

3335

3349

3651

+9

Źródło: Statystyk Austria Uwagi: W tabelach znajdują się dane dotyczące mieszkań i domów wybudowanych po 1991 roku do chwili obecnej. Jednocześnie dane obejmują tylko mieszkania z powierzchnią zewnętrzną – tarasem, balkonem lub ogródkiem i tylko domy kategorii C, czyli domy z dużą działką (konkretna wielkość działki różni się w zależności od lokalizacji). Dane za 2019 rok powinny zostać opublikowane pod koniec maja 2020 roku.

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

Market Report 2019 – Austria

Powiat

Bludenz

Wielkość m²

2016

2017

2018

Zmiana 2017- 2018 %

˂120 m²

3349

4777

4529

-5

120 – 150 m²

3031

3592

3512

-2

˃150 m²

2304

2856

2664

-7

30


Market Report 2019 – Austria

III. Jaki będzie przyszły rozwój cen w Alpach?

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

I

31


III. Jaki będzie przyszły rozwój cen w Alpach?

Mowa o rodzaju nieruchomości,

Jednocześnie oczekuje się wejścia

która nadaje się do zakupu przez

operatorów hotelowych, którzy

inwestora zagranicznego, tj. w

będą również prowadzić

szczególności nieruchomości

aparthotelowe kompleksy w

przeznaczonej częściowo na

kategorii premium, np. pod

własny użytek i dalszy wynajem,

markami Six Senses lub Hilton.

ewentualnie nieruchomości

Spowoduje to wzrost cen. Ceny

przeznaczonej jako drugie

wzrosną szczególnie w najlepszych

mieszkanie, lub mieszkanie

ośrodkach narciarskich, które

dodatkowe (patrz rozdział

przyciągają uwagę narciarzy oraz

Ustawodawstwo, pkt. Przegląd

osób zainteresowanych zakupem

rodzajów użytkowania w Austrii –

nieruchomości, które czerpią zyski

strona 44).

z rozszerzania i łączenia ośrodków

Pomijając ewentualne negatywne

narciarskich, modernizacji

zmiany geoekonomiczne i

infrastruktury oraz oferowanych

geopolityczne na świecie, zakłada

usług (w zimie i w lecie).

się dalszy wzrost cen w

Oprócz Kitzbűhelu, Lech i St.

austriackich Alpach.

Antonu główne gminy pozostałych

Spodziewamy się dalszej budowy

topowych ośrodków narciarskich

nieruchomości przez deweloperów

będą się zbliżały do luksusowego

w ramach tzw. konceptu “family &

segmentu. Gminy te będą się

investment” (patrz. rozdział IV.

stopniowo ze swoją ofertą

Trendy) z naciskiem na wysoką

nieruchomości mieszkalnych dla

jakość projektu, infrastruktury oraz

zagranicznych zainteresowanych (i

usług na poziomie 4* oraz 4*S

z cenami tych nieruchomości)

zorientowanych na zamożną grupę

dostawać na wyższy poziom niż

docelową.

ten, do którego nas przyzwyczaiły.

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

Market Report 2019 – Austria

I

32


III. Jaki będzie przyszły rozwój cen w Alpach?

Market Report 2019 – Austria

I

A co z Brexitem? W przypadku dzikiego brexitu bez umowy może dojść do sytuacji, w której inwestorzy brytyjscy będą uważani za nabywców z "państw trzecich" i nie będą podlegać warunkom zakupu nieruchomości jako obywatele UE. Może to znacznie zmniejszyć zainteresowanie Brytyjczyków zakupem nieruchomości w austriackich Alpach. Zmniejszone zainteresowanie inwestycjami brytyjskich nabywców nie powinno mieć większego wpływu na zmianę warunków w austriackich Alpach.

Alpejski rynek mieszkaniowy w Austrii ma tę przewagę, że ma znaczną dywersyfikację narodowościową wśród nabywców. Jednak zwłaszcza w bardziej luksusowych miejscach oraz w rejonach, które już od dłuższego czasu są przedmiotem zainteresowania inwestorów z Wielkiej

Brytanii (np. Obergurgl/ Hochgurgl i Ski Arlberg), zmniejszenie zainteresowania przez brytyjskich inwestorów może mieć wpływ na płynność i cenę nieruchomości.

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

33


Market Report 2019 – Austria

IV. Trendy:

Alpy zmierzają w kierunku kompleksów apart-hoteli

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

I

34


IV. Trendy: Alpy zmierzają w kierunku kompleksów apart-hoteli

Market Report 2019 – Austria

Rok 2018 potwierdził odejście od budowy projektów czysto mieszkaniowych na wyższy standard oraz do budowy kompleksów apart-hotelowych z infrastrukturą hotelową i zabezpieczonego zarządzania nieruchomością, w tym dalszego wynajmu z zyskami dla właściciela nieruchomości. Zmiana ta jest podyktowana przez kilka czynników:

A. USŁUGI Rosnące zainteresowanie inwestorów kupnem nieruchomości na wyższym poziomie, w tym świadczonych usług. Większość nowych projektów w Alpach jest budowana w standardzie hotelowym i usługowym 4* / 4*S. W skład obiektów wchodzi także odpowiednie zaplecze recepcja, spa / wellness, basen, restauracja lub bar.

B. INWESTYCJE Tendencja do zakupu drugiej nieruchomości nie tylko do własnego użytku, ale także jako inwestycja z dochodami z wynajmu. Tendencja ta jest widoczna na całym świecie także przy droższych nieruchomościach,

zwłaszcza od czasu kryzysu na rynku nieruchomości z okresu około 2010 roku. Właściciele nieruchomości starają się, aby ich inwestycja była jak najbardziej efektywna, zarówno pod względem własnego użytkowania nieruchomości, jak i z punktu widzenia ewentualnego zwrotu z inwestycji.

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

C. PRZEPISY Warunki legislacyjne w Austrii, ewentualnie w poszczególnych krajach związkowych lub w poszczególnych gminach. Nowe budownictwo w najlepszych ośrodkach narciarskich jest w zdecydowanej większości realizowana w trybie, w którym właściciel może częściowo korzystać z nieruchomości, ale nieruchomość jest przeznaczona przede wszystkim do dalszego wynajęcia (patrz rozdział Legislativa, pole Przegląd rodzajów użytkowania w Austrii – strona 44).

D. TURYSTYKA Wzrost zainteresowania zakwaterowaniem w aparthotelowych apartamentach przez turystów przyjeżdżających do Alp. Jest to najszybciej rosnący segment zakwaterowania. Liczba osób

przybywających do miejsc noclegowych (apartamentów/ domków) wzrosła w Austrii w 2018 r. o 12,8% w porównaniu z rokiem poprzednim, co stanowi kilkukrotny wzrost w porównaniu z zakwaterowaniem w hotelach 1/2*, 3*, 4/5 *(zob. rozdział Turystyka w Austrii (strona 45) Turystyka w austriackich Alpach (strona 55).

I

35


Market Report 2019 – Austria

V. Wywiad : Powstaje nowa kategoria nieruchomości „family & investment”

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

I

36


V. Wywiad: Powstaje nowa kategoria nieruchomości „family & investment”

Market Report 2019 – Austria

"Rynek nieruchomości w austriackich

nieobecności nieruchomość zostanie

pokryzysowej na rynku nieruchomości,

Po drugie, dobrzy deweloperzy są w

Alpach był jednym z pierwszych w

wynajęta za pośrednictwem

przez wzrost przyjazdów

stanie stworzyć wysokiej jakości

Europie, który zareagował na rosnące

określonego operatora. Dla inwestora

zagranicznych turystów do Alp, aż do

projekty z określoną koncepcją

zapotrzebowanie na aparthotelowe

korzystne jest to, że może realizować

warunków legislacyjnych w Austrii.

działalności i usług, co pozytywnie

nieruchomości ze strony zagranicznych

zyski z wynajmu a jednocześnie ma

Austria jest jednak o kilka lat przed

wpływa na sprzedaż nieruchomości w

nabywców. Dziś austriackie Alpy są

zapewnioną usługę zarządzania i

rynkiem nieruchomości w Alpach

ramach projektu, oferując

najlepszym miejscem dla inwestorów,

dalszego wynajmu nieruchomości.

szwajcarskich lub we włoskich

jednocześnie deweloperom możliwość

którzy chcą inwestować w tak zwane

Ponadto ma możliwość zwrotu

Dolomitach. Austriacki rynek

ewentualnego udziału w branży

family & investment nieruchomości",

podatku VAT od ceny zakupu

nieruchomości był z kolei jednym z

turystycznej w Alpach. Najważniejsze

mówi Jan Rejcha, właściciel firmy

nieruchomości.

pierwszych w Europie, który

jest to, że koncepcja ta jest

zareagował na zwiększony popyt

interesująca dla inwestorów

inwestorów na koncepcję apart-hotelu.

końcowych - zainteresowanych

Rellox, która specjalizuje się w

sprzedaży zagranicznych

Kiedy i w jaki sposób ten system

nieruchomości.

zaczął być wdrażany w Austrii?

kupnem nieruchomości.

Rellox sprzedaje nieruchomości w

Jaki jest właściwie powód

Kiedy i gdzie pojawiła się koncepcja

Austrii od 2004 r., gdy Polska

zainteresowania deweloperów

apart hotelu?

przystąpiła do UE, zanikły wtedy

budową nowych projektów w Alpach

Pionierem w Eurpie była Francja. Rząd

bariery prawne przy zakupie

w formie koncepcji aparthotelowej?

francuski już w 1967 wprowadził tzw.

nieruchomości bezpośrednio przez

Z jednej strony deweloperzy muszą

system leaseback, którego głównym

osobę fizyczną dzięki ustawie o

trzymać się planu zagospodarowania

celem było rozszerzenie oferty

swobodnym przepływie kapitału w UE.

przestrzennego. A w większości

zakwaterowania v najpopularniejszych

W tym czasie w austriackich Alpach

alpejskich ośrodków narciarskich plan

regionach rekreacyjnych.

budowano klasyczne projekty

zagospodarowania przestrzennego

mieszkaniowe. Austriacka koncepcja

pozwala na budowę nowych projektów

Jaka jest podstawowa zasada tego

apart-hotelowa, zainspirowana

tylko w formie aparthotelowej, tzn.

systemu?

francuskim systemem leaseback,

takiej, w której nieruchomości są

Inwestor kupuje nieruchomość na

zaczęła pojawiać się dopiero około

przeznaczone na sprzedaż do osobnej

swoją własność prywatną,

2010 roku.

własności pod warunkiem dalszego

jednocześnie zobowiązuje się do

wynajmu z możliwością częściowego

korzystania z nieruchomości tylko

Dlaczego dopiero w 2010 roku?

własnego użytkowania przez

przez ograniczony czas, a podczas jego

Jest kilka powodów. Od sytuacji

właściciela nieruchomości.

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

I

37


V. Rozhovor: Vzniká nová kategorie „Family & investment” nemovitostí

Market Report 2019 – Austria

I

Istotną rolę w budowie nowych

a zakup nieruchomości w Alpach

Jak zatem zdefiniować nieruchomości

Jakie parametry inwestycyjne

projektów w Alpach odgrywają

traktują jako długoterminową

“family & investment”?

powinny spełniać nieruchomości

samorządy gminne. Jaka jest ich rola?

inwestycję rodzinną.

Gminy kładą nacisk na planowanie

Nieruchomości te nazywamy

przestrzenne, aby zapobiec budowie

rodzinnymi i inwestycyjnymi

pustych budynków, ale jego główną

nieruchomościami, tzw.

motywacją jest oddzielenie

nieruchomościami “family &

nieruchomości turystycznych od

investment”. Według nas jest to nowa

nieruchomości na główne mieszkania,

kategoria nieruchomości i jesteśmy

aby zapobiec w ten sposób korzystaniu

przekonani, że będzie

kwestią subiektywnego punktu

inwestorów niebędących rezydentami z

długoterminowym zjawiskiem

widzenia inwestora, w tym przypadku

ofert kierowanych do rezydentów. Ma to

w całej Europie.

rodziny, w zależności od tego, czy

Jako nieruchomości, które nadają się do użytku przez całą rodzin tj. zapewniają odpowiednią infrastrukturę oraz usługi, które są odpowiednie dla rodzinnego wypoczynku a zarazem spełniają podstawowe parametry inwestycyjne.

family & investment? Czynnikiem bazowym jest niskie ryzyko inwestycyjne i bezpieczne ulokowanie pieniędzy w wysokiej jakości nieruchomości w perspektywie średnioi długoterminowej. Parametr dochodowy z najmu jest bardziej

na celu ochronę mieszkańców i

preferuje wyższe zyski z wynajmu, czy

zapobieganie wzrostowi lokalnych cen

dłuższe okresy użytkowania... co również

nieruchomości głównych mieszkań.

może zmieniać się w czasie.

Ponadto apartamenty komercyjne/ domki przynoszą zyski z podatków,

Co jeszcze jest ważne dla inwestorów

opłaty za zakwaterowanie, wydatki

rodzinnych?

turystów itp.

Bezproblemowe zarządzanie nieruchomością i dalszym wynajmem.

Kim jest typowy nabywca

Inwestycja rodziny powinna przynosić

nieruchomości w austriackich Alpach?

więcej radości niż obowiązków

Rodziny, które mają wystarczające

związanych z utrzymaniem,

dochody i szukają miejsca do

administracją itp. Oczywiście, każda

zainwestowania wolnych pieniędzy.

inwestycja wymaga pewnego

Jednocześnie kupując nieruchomości

zaangażowania ze strony inwestora.

za granicą spełniają swoje marzenie albo chociaż chcą uszczęśliwić swoje dzieci,

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

38


Market Report 2019 – Austria

VI. Przychody z wynajmu w Alpach

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

I

39


VI. Przychody z wynajmu w Alpach

Przychody z wynajmu w Alpach są najczęściej realizowane poprzez krótkoterminowy wynajem turystyczny. Po prostu zaspokajają zapotrzebowanie na krótkoterminowe zakwaterowanie turystów, którzy przyjeżdżają do Alp. Jednocześnie ważne jest to, że większość nowego budownictwa w austriackich ośrodkach alpejskich jest

zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego realizowana w formie kompleksów apart-hotelowych, gdzie poszczególne apartamenty są przeznaczone do sprzedaży jako własność prywatna z definicją korzystania z „Wynajmu turystycznego” (patrz rozdział Ustawodawstwo,

rozdział Przegląd rodzajów użytkowania w Austrii – strona 44). Według wstępnych danych za 2019 rok

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

Market Report 2019 – Austria

92% projektów turystycznych w Alpach

Z tego powodu, na przykład w Tyrolu

Projekty różnią się między sobą

zrealizowało zyski dla właścicieli

jest ograniczona oferta projektów

metodologią obliczania zysku

mieszkań w formie elastycznego zysku

oferujących system “rental pool”.

zwłaszcza w odniesieniu do podstawy,

(czytaj więcej w Słowniczku pojęć –

Domyślnie, elastyczny dochód z

od której obliczane są wstępne nakłady.

strona 41).

wynajmu wynosi około 3 do 5% ceny

W niektórych przypadkach jest to

początkowej apartamentu, w tym

wyłącznie cena nieruchomości, w

Tylko 8% projektów oferuje inwestorom

sprzętów i akcesoriów, po odliczeniu

innych przypadkach jest to cena wraz z

indywidualnym możliwość

kosztów operacyjnych, przed

wyposażeniem, czasem wraz z kosztami

gwarantowanych dochodów z najmu.

opodatkowaniem. Gwarantowane zyski

przeniesienia itd. W wielu przypadkach

W przypadku projektów z elastycznym

są obniżone o ryzyko operatora,

dodatkowo te koszty transferu się

zyskiem 47 % projektów jest

co w praktyce oznacza obniżenie o

różnią. Procentowe zyski różnią się więc

utworzonych tak, że dochody z najmu

około 1 do 1,5% w porównaniu z

w zależności od wybranej definicji

są zależne od obłożenia konkretnego

elastycznymi zyskami.

inwestycji początkowej.

apartamentu. W przypadku 53% projektów system zysków jest ustanowiony na podstawie podziału całkowitych przychodów i kosztów (tzw. "rental pool"). Dane te są stosunkowo stabilne i w porównaniu z 2018 rokiem nastąpiła jedynie niewielka zmiana. Istotnym faktem jest to, że wybór systemu nie jest całkowicie w gestii dewelopera lub operatora, ale wynika również z warunków prawnych i podatkowych danego kraju związkowego, które różnią się od siebie.

I

40


SŁOWNICZEK POJĘĆ

Market Report 2019 – Austria

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

Elastyczny zysk Firma prowadząca (operator) wynajmuje nieruchomość i wypłaca właścicielowi przychody na podstawie rzeczywistego obłożenia. Operator pobiera prowizję od zrealizowanego wynajmu, motywuje go to do utrzymania maksymalnego obłożenia.

Zysk gwarantowany Operator umownie gwarantuje właścicielowi stały dochód, a ryzyko obłożenia jest ponoszone przez operatora.

Rental pool System wynajmu w większych kompleksach apartamentowych. Właściciele mieszkań dzielą całkowity dochód i koszty kompleksu na podstawie umowy, zazwyczaj dzielony proporcjonalnie, np. w zależności od wielkości jednostek.

I

41


Market Report 2019 – Austria

VII. Przepisy

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

I

42


VII. Przepisy

Salzburg zaostrzył kontrolę korzystania z nieruchomości.

Market Report 2019 – Austria

nieruchomości. Status drugiego miejsca

przy przekazywaniu gruntów

Na osobę, która nie skorzystała z tej

zamieszkania kończy późniejsza sprzedaż

budowlanych lub zakaz wynajmu

amnestii, może od dnia 1 stycznia 2020

nieruchomość, ale pozostaje w przypadku

nieruchomości za pośrednictwem

roku zostać nałożona kara pieniężna w

przejęcia nieruchomości przez

internetowych platform noclegowych np.

wysokości do 25 000 EURO. W

spadkobierców ustawowych.

Airnb.

najgorszym możliwym przypadku istnieje

Ta inicjatywa Salzburga wywołała

ryzyko przymusowej aukcji

również reakcję w innych krajach

W Styrii kwestia surowszej regulacji

W kraju związkowym Salzburg w 2019

nieruchomości. Na ten moment nie ma

związkowych, zwłaszcza w Tyrolu i Styrii.

nowego budownictwa i kontroli nad

roku było szacunkowo od 40.000 do

żadnych informacji by doszło już do takiej

Tamtejsi przywódcy polityczni starają się

wykorzystaniem nieruchomości dotyczy

60.000 nieruchomości, które są

przymusowej aukcji, jest jednak jasne,

dostosować do głosów nawołujących do

głównie popularnego kurortu

przeznaczone jako główne miejsce

salzburscy ustawodawcy są nieustępliwi

kontroli użytkowania nieruchomości i

Schladming i jego okolic. Gubernator

zamieszkania a były nielegalnie

w procesie oczyszczania rynku i

zaostrzenia warunków dla nowego

Styrii Hermann Stützenhofer (ÖVP)

wykorzystywane jako tzw. drugie miejsce

oddzielania nieruchomości na główne i

budownictwa.

zapowiada zmiany w prawie. Celem jest

zamieszkania. Ustawa o planowaniu

drugie mieszkania.

przestrzennym Salzburga

bliżej nieokreślona legalizacja starszych W Tyrolu przebiega proces zmian pięciu

spraw i bardziej rygorystyczne procedury w przyszłości.

(Raumordnungsgesetz/ROG), które

W celu uniknięcia w ostatniej chwili

ustaw, które pozwolą gminom

znowelizowana wersja weszła w życie

spekulacyjnych zakupów nieruchomości,

kontrolować korzystanie z nieruchomości

dniu 1 stycznia 2018 roku miała na celu

prawo przewidywało, że amnestia ta ma

lub ewentualnego nielegalnego

wyeliminowanie nielegalnego

zastosowanie tylko do nieruchomości

korzystania z nieruchomości jako

użytkowania nieruchomości w Salzburgu.

nabytych przez właściciela ponad trzy

drugie/wakacyjne mieszkanie. W całym

Jednocześnie poprawka ta dała ostatnią

lata temu od daty zgłoszenia zmiany

Tyrolu jest 16 200 nieruchomości z

szansę właścicielom wszystkich

użytkowania w gminie.

pozwoleniem na drugie miejsce

nieruchomości, które są nielegalnie

Jeśli zmiana została zgłoszona w grudniu

zamieszkania (np. w Kitzbűhelu jest ich

wykorzystywane jako drugie miejsce

2019 r., nieruchomość, o której mowa,

zgłoszonych 1 274) oraz szacunkowo

zamieszkania. Właściciele takich

musiała zostać nabyta najpóźniej do

około 10 000 nieruchomości, które są

nieruchomości mieli czas do 31. 12. 2019 r.

grudnia 2016 roku.

wykorzystywane do celów rekreacyjnych nielegalnie. Uzgodnienia dotyczące

zgłosić do gminy wykorzystywanie nieruchomości jako drugie miejsce

W ten sposób zalegalizowane drugie

wdrożenia zostaną określone w trakcie

zamieszkania, a tym samym ją

miejsce zamieszkania może być używane

2020 r. Rozpatrywane są także regionalne

zalegalizować.

wyłącznie przez obecnego właściciela

zakazy dotyczące drugiego mieszkania

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

I

43


Nabywca, który kupuje nieruchomość w Austrii na własność prywatną, może korzystać z nieruchomości zgodnie z jednym z następujących zastosowań prawnych:

Główne miejsce zamieszkania (Hauptwohnsitz)

nieruchomości w Austrii

Przegląd rodzajów użytkowania

Market Report 2019 – Austria

Rzeczywiste ustanowienie głównego miejsca zamieszkania i życia w związku z miejscem zamieszkania.

Drugie miejsce zamieszkania (Zweitwohnsitz) Mieszkanie dla celów rekreacyjnych.

Wynajem turystyczny (Touristische Vermietung) Komercyjny wynajem nieruchomości (z możliwością częściowego samodzielnego użytkowania).

Kolejne miejsce zamieszkania (Nebenwohnsitz) Mieszkanie w celu przeprowadzenia odrębnej działalności.

Wynajem pokoi prywatnych (Privatzimmervermietung) Zakwaterowanie gości w budynku mieszkalnym z nie więcej niż dziesięcioma łóżkami lub trzema apartamentami – bez zgody austriackiego biura handlowego.

Uwagi: Opisy głównych rodzajów użytkowania są jedynie zasadniczymi cechami bez określania istotnych okoliczności określających warunki użytkowania. Warunki użytkowania nieruchomości muszą być zawsze rozpatrywane indywidualnie w odniesieniu do konkretnej nieruchomości i osoby (przyszłego) właściciela.

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

I

44


Market Report 2019 – Austria

VIII. Turystyka w Austrii

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

I

45


Market Report 2019 – Austria

VIII.

A. Turystyka przyjazdowa

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

I

46


VIII. Turystyka w Austrii > A. Turystyka przyjazdowa

Dla potencjalnych inwestorów

Do „alpejskich” regionów w Austrii

nieruchomości w austriackich Alpach

(Tyrol, Salzburg, Styria, Karyntia i

zasadnicze znaczenie mają statystyki

Vorarlberg) udało się w ostatnich

dotyczące struktury austriackiej

latach prawie 70% turystów. Dla

przyjazdowej branży turystycznej,

porównania, do Wiednia, który jest

które tworzą popyt na mieszkania.

znanym na całym świecie celem

Łączna liczba osób odwiedzających Austrię wzrosła w 2019 roku o 1,2 mln do łącznej liczby 46 milionów odwiedzających.

turystycznym, przybyły tylko niecałe

Market Report 2019 – Austria

Liczba przyjazdów/ turystów do Austrii w latach 2011 – 2019 (krajowe i zagraniczne) w milionach osób przybywających 50 40

20%.

30

Austria przyciąga również coraz

20

większą liczbę zagranicznych turystów. W 2019 roku kraj alpejski odwiedziło prawie 32 miliony zagranicznych turystów, co stanowi wzrost o 4% rocznie, a to w sumie prawie 69% całego ruchu

I

10 0 2011

2012

2013

2014

2015

2016

Liczna turystów w sezonie zimowym

Całkowita liczba turystów

2017

2018

2019

Liczba turystów w sezonie letnim

turystycznego. Łącznie spędzili w Austrii 112 milionów nocy, czyli o 2,5%

Źródło : Statystyk Austria

więcej niż w 2018 roku. Średnia długość pobytu wynosiła 3,5 dnia, a udział zagranicznych gości na noclegach w 2019 roku wyniósł

Turyści w Austrii spędzili w sumie

prawie 74%.

prawie 152 miliony nocy. Stosunek

Liczba przyjazdów obywateli

przyjazdów w 2019 roku wynosił

austriackich wzrosła o 1,9% w ciągu

około 45% w sezonie zimowym i 55%

roku do prawie 14,3 mln turystów,

w sezonie letnim.

którzy spędzili prawie 40 milionów

W badanym okresie liczba

nocy w miejscach docelowych.

odwiedzających rosła średnio o 3,6% rocznie, przy nieco szybszym tempie wzrostu odnotowanym w sezonie letnim (konkretnie 3,9%).

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

(Źródło: Statystyk Austria)

Całkowita liczba turystów Liczna turystów w sezonie zimowym Liczba turystów w sezonie letnim

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

34,6

36,2

36,8

37,6

39,4

41,5

43,1

44,8

46,0

16,4

16,7

16,9

17,5

18,4

18,8

19,8

20,4

n.a.

18,8

19,4

20

20,6

21,9

22,9

23,9

24,7

25,6

Źródło : Statystyk Austria W milionach turystów. Uwaga: sezon zimowy zawsze wiąże się z przełomem roku, czyli dane za 2018 rok obejmują sezon zimowy 2018/2019.

47


Market Report 2019 – Austria

VIII.

B. Struktura odwiedzających Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

I

48


Market Report 2019 – Austria

VIII. Turystyka w Austrii > B. Struktura odwiedzających

Z punktu widzenia krajów

zimowym 2018/2019 najszybciej

pochodzenia najważniejszą grupą

rosła liczba odwiedzających z USA,

są wyraźnie Niemcy i Holendrzy,

Francji i Włoch. Według

którzy wiodą prym zarówno w

wstępnych wyników dla sezonu

sezonie zimowym, jak i letnim.

letniego liczba turystów z Czech,

Pozostałe dwie ważne grupy

Rosji, Polski i Węgier rosła w

tworzą inne kraje alpejskie

dwucyfrowym tempie, co

(Szwajcaria, Włochy, Francja), a także kraje Europy Środkowej i

Liczba turystów/przyjazdów do Austrii w roku kalendarzowym 2019 Kraj

Zmiana w ciągu roku Liczba (%) turystów/przyjazdów

Niemcy

14 347 217

2,7

Niderlandy

2 056 925

3,6

Szwajcaria i Liechtenstein

1 452 459

0,6

Zjednoczone Królestwo

1 124 380

2,8

potwierdza rosnącą popularność

Czechy

1 020 893

5,4

Austrii jako miejsca wypoczynku

Włochy

1 017 137

8,1

972 118

-0,8

Wschodniej (Czechy, Polska,

dla mieszkańców krajów Europy

Węgry, Rumunia), dla których

Środkowej i Wschodniej.

Austria jest szczególnie atrakcyjna

(Źródło: Statystyk Austria)

Belgia Polska

851 120

7,7

Węgry

645 587

4,8 3,6

Stany Zjednoczone

600 567

pod względem dostępności i

Francja

574 179

7,2

wysokiej jakości usług w

Dania

571 769

5,2

Chiny

437 958

18,8

Rosja

383 409

5,3

Rumunia

372 033

9,9

porównaniu do ich krajowych ośrodków. Grupy te odgrywają bardzo podobną rolę zarówno w

zimowym jak i w letnim sezonie. W latach 2018-2019 rosła liczba turystów z Chin, jednak nie należą oni do typowych odwiedzających austriackie Alpy. W sezonie

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

Źródło: Statystyk Austria

I

49


Market Report 2019 – Austria

VIII. Turystyka w Austrii > B. Struktura odwiedzających – SEZON ZIMOWY

SEZON ZIMOWY

Liczba turystów/przyjazdów do Austrii w sezonie zimowym 2018/2019 Kraj

Zmiana w ciągu roku Liczba (%) turystów/przyjazdów

Niemcy

6 458 149

1,1

Niderlandy

1 165 003

4,1

Szwajcaria i Liechtenstein

629 369

0,1

Zjednoczone Królestwo

554 370

3,8

Czechy

529 416

6,3

Włochy

497 559

7,3

Chiny

344 231

6,9

Węgry

341 136

2,8

Belgia

332 561

5,8

Polska

294 061

6,4

Stany Zjednoczone

281 640

14,6

Francja

221 209

8,9

Dania

219 944

6,7

Rumunia

202 635

7,3

Rosja

192 474

-2,5

Źródło: Statystyk Austria

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

I

50


VIII. Turystyka w Austrii > B. Struktura odwiedzających – SEZON LETNI

Market Report 2019 – Austria

Liczba turystów/przyjazdów do Austrii w sezonie letnim 2018/2019

Kraj Niemcy

Zmiana w ciągu roku Liczba (%) turystów/przyjazdów 7 889 068

4,1

Niderlandy

891 922

2,9

Szwajcaria i Liechtenstein

823 090

1

Chiny

676 662

4,6

Włochy

626 821

-0,5

Stany Zjednoczone

569 480

4,7

Czechy

487 721

10,1

Zjednoczone Królestwo

417 748

-6,4

Francja

350 560

2,9

Węgry

304 451

7,1

Polska

280 118

8,1

Belgia

268 006

1

Hiszpania

267 532

6,8

Korea Południowa

197 153

-1,9

Rosja

171 452

12 Źródło: Statystyk Austria

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

SEZON LETNI

I

51


Market Report 2019 – Austria

VIII.

C. Apartamenty wynajmowane komercyjnie Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

I

52


VIII. Turystyka w Austrii > C. Apartamenty wynajmowane komercyjnie Bardzo ważnym czynnikiem dla

2019 roku w sumie 2,7 miliona

inwestorów nieruchomości w

turystów, z czego 83% stanowili turyści

austriackich Alpach są dane o rocznym

z zagranicy. Turyści w apartamentach

wzroście zainteresowania

spędzali średnio 5,2 nocy, podczas gdy

zakwaterowaniem według rodzaju:

w hotelach było to mniej niż trzy noce.

zainteresowanie hotelami 4/5* wzrosło

Udział turystów zagranicznych w

o 3,7%, zainteresowanie hotelami 3*

liczbie noclegów był jeszcze wyższy,

wzrosło o 1,8%, a zainteresowanie

osiągając ponad 87%.

zakwaterowaniem w mieszkaniach

Apartamenty komercyjne pozwalają

wynajmowanych komercyjnie wzrosło

zatem zwiększyć wpływy z

o 9,8% mierzone liczbą przyjazdów, a o

zakwaterowania z jednego przyjazdu

6,7% mierzone liczbą noclegów.

turysty. Jest to tendencja

Zainteresowanie mieszkaniami wynajmowanymi komercyjnie wzrosło o 9,8% mierzone liczbą przyjazdów, a o 6,7% mierzone liczbą noclegów. Tempo wzrostu nieco zwolniło w porównaniu z poprzednimi latami, ale nadal jest to stosunkowo silny wzrost. Do tych apartamentów przyjechało w Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

długoterminowa, ponieważ liczba noclegów w mieszkaniach wynajmowanych komercyjnie rośnie

Market Report 2019 – Austria

Liczba noclegów w komercyjnie wynajmowanych mieszkaniach i apartamentach w latach 2011 - 2019 16 14 12 10 8 6

od 2011 r. średnio o 7,2% rocznie, a

4

udział tych mieszkań w łącznej liczbie

2

noclegów wzrósł z 6% w 2011 r. do 9% w 2019 r. Zainteresowanie zakwaterowaniem w

I

0 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

komercyjnie wynajmowanych apartamentach przez turystów jest nie

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

tylko zimą, ale także latem. Zainteresowanie noclegami w tych apartamentach w sezonie letnim 2019 wzrosło w stosunku do roku poprzedniego o 11% i 12% u zagranicznych turystów. W sezonie

zimowym 2018/2019 liczba ta wzrosła odpowiednio o 8,8% i 9%. (Źródło: Statystyk Austria)

Razem (w milionach) Zmiana w ciągu roku

7,8

8,5

9

9,3

9,9

10,8

11,8

13

13,6

2,2

9,1

6

3

6,2

9,5

8,8

10,6

6,7

Źródło: Statystyk Austria

53


VIII. Turystyka w Austrii > C. Apartamenty wynajmowane komercyjnie

Market Report 2019 – Austria

Liczba noclegów w komercyjnie wynajmowanych apartamentach październik 2018 – październik 2019 (w tysiącach)

I

LICZBA GOŚCI

Komercyjnie wynajmowane apartamenty i mieszkania w 2019 roku w wybranych krajach związkowych

1000 900 800

Kraj związkowy

700

Tyrol Salzburg Styria Karyntia Vorarlberg Austria razem

600 500 400 300

Zmiana w ciągu roku (%)

Średnia długość pobytu (dni)

957 409

+5,4

5,5

678 632

+10,2

5,5

295 858

+3,6

4,4

246 747

-0,9

5,7

Liczba gości

150 551

+7,5

5,5

2 701 864

+9,8

5,0

200 100 0 10/18 11/18 12/18 1/19 Tyrol

2/19

3/19

Salzburg

4/19 Styria

5/19

6/19

Kryntia

7/19

8/19

9/19 10/19

Voralberg

Źródło: Statystyk Austria

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

54


Market Report 2019 – Austria

IX. Turystyka

w austriackich Alpach

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

I

55


Market Report 2019 – Austria

IX.

A. Natężenie ruchu turystycznego w Alpach Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

I

56


IX. Turystyka w austriackich Alpach > A. Natężenie ruchu turystycznego w Alpach

Liczba dni narciarskich *) w

zajmuje pierwsze miejsce na świecie

austriackich Alpach od dawna wynosi

(źródło Laurent Vanat).

około 50 milionów na sezon.

Austria zajmuje pierwsze miejsce na

Najnowsze dane z sezonu 2017/2018

świecie pod względem liczby

pokazują łącznie 54,6 miliona dni

odwiedzających zagranicznych

narciarskich, co stanowi wzrost o 4,6%

narciarzy.

w porównaniu z sezonem 2016/17. W światowym rankingu najczęściej odwiedzanych ośrodków narciarskich w pierwszej dziesiątce znajdują się cztery austriackie ośrodki. SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental (2.), Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn (4.), Ischgl Samnaun Silvretta Arena (5.), Flachau-Wagrain-St. Johann (10.) – mówi Laurent Vanat, ekspert w dziedzinie turystyki alpejskiej. Firma konsultingowa Montenius Consult wymienia 25 austriackich ośrodków w pierwszej setce rankingu najczęściej odwiedzanych ośrodków na świecie, to więcej niż ma Francja, Szwajcaria, USA czy Włochy. W sumie szesnaście austriackich

ośrodków narciarskich odnotowało więcej niż milion dni narciarskich w sezonie (średnia z ostatnich 5 sezonów), dzięki czemu po raz kolejny

Zagraniczni narciarze stanowią w austriackich Alpach 74% całkowitej liczby odwiedzających. (Uwaga: Na świecie istnieją tylko dwa główne narciarskie rynki/kraje, gdzie rodzimi narciarze nie stanowią większości wizyt narciarskich - Andora i Austria (Źródło Laurent Vanat)). Najliczniejszą grupę narciarzy w austriackich Alpach stanowią Niemcy (42%), Austriacy (26%) oraz Holendrzy (10%). (Źródło: WKO)

* Dzień narciarski = dzień lub część dnia zajęć narciarskich z wykorzystaniem kolejek linowych.

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

Market Report 2019 – Austria

I

57


IX. Turystyka w austriackich Alpach > A. Natężenie ruchu turystycznego w Alpach

Market Report 2019 – Austria

I

Austria jest najpopularniejszą zagraniczną alpejską destynacją na przykład dla Niemców, Holendrów, Szwajcarów, a także dla Czechów. Wykres pokazuje 10 największych wzajemnych połączeń turystyki wyjazdowej i przyjazdowej, odpowiednio liczbę narciarzy. (Liczba pokazuje kolejność w pierwszej dziesiątce, źródło: Laurent Vanat.)

3 KRAJ POCHODZENIA

KRAJ DOCELOWY

Austria

Niemcy

Wielka Brytania

Niderlandy

1

6

5

3

7

Francja Włochy

2

Szwajcaria

4

10

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

8

4

7 Belgia

Szwajcaria

9

8

10

5

2

1

6 9

58


IX. Turystyka w austriackich Alpach > A. Natężenie ruchu turystycznego w Alpach

Market Report 2019 – Austria

Niezaprzeczalną zaletą Austrii w

Ważnym elementem w ogólnej

Na ten temat wypowiada się Dr. Franz

pokoleń wczasowiczów."

turystyce alpejskiej, zarówno zimą, jak i

przyjemności z pobytu odgrywają

Linser, ekspert w dziedzinie gościnności

Naturalne warunki, infrastruktura i usługi

latem, jest ogólny poziom infrastruktury i

również pozasportowe aktywności,

w austriackich Alpach: "Fundamentalne

sprawiają, że Austria jest bardzo

usług. Infrastruktura ta to nie tylko

zwłaszcza usługi takie jak wellness, spa,

zmiany, które spowodowały wzrost

atrakcyjnym dwusezonowym (a w

narciarstwo zjazdowe, ale także w

zabiegi relaksacyjne, które w ciągu

turystyki wellness w ciągu ostatnich kilku

przyszłości być może atrakcyjnym przez

ostatnim czasie coraz popularniejsza

ostatnich 20 lat bardzo się rozszerzyły w

lat, prowadzą do zupełnie nowego

cały rok) miejscem docelowym, które w

jazda na nartach biegowych, a także

austriackich Alpach. Wysokiej jakości

wymiaru. Idea turystyki promującej

przeciwieństwie do nadmorskich

alpinizm narciarski.

usługi „wellbeing” są bezwzględnym

zdrowie nie jest już tylko tematem

destynacji oferuje dłuższy czas

warunkiem i oczywistością dla obiektów

teoretycznej dyskusji wśród naukowców

użytkowania i większe obłożenie z

4-5*. Ten trend idzie jeszcze dalej, gdyż

badających przyszłe trendy. Staje się

całorocznej perspektywy.

świadczone są już usługi na poziomie

integralną częścią współczesnego życia i

opieki zdrowotnej.

standardową usługą dla przyszłych

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

I

59


Market Report 2019 – Austria

IX.

B. Lato w Alpach

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

I

60


IX. Turystyka w austriackich Alpach > B. Lato w Alpach

Letnie wakacje w austriackich Alpach powoli

elektrycznym rowerze. Jest tutaj w sumie

stają się idealnym miejscem szczególnie dla

ponad 10 tysięcy oznakowanych ścieżek

miłośników aktywności i dla rodzin z dziećmi.

rowerowych wszystkich profili i poziomów

Warto w szczególności wspomnieć o zjawisku

trudności. Pod względem komfortu ważne jest,

kolarstwa, które niedawno otrzymało zupełnie

aby na większości tras rowerowych dostępne

nowy wymiar wraz z nadejściem e-rowerów.

były usługi skierowane do rowerzystów, w

Dzisiaj możemy powiedzieć, że Austria jest

regionach słynących z kolarstwa górskiego

idealnym miejscem na wakacje spędzone na

znajdziesz wiele obiektów noclegowych ze

sportowo zarówno na drogowym, górskim jak i

specjalną ofertą Mountain Bike Holiday. (Źródło: Austria Info)

LATO W ALPACH

Market Report 2019 – Austria

Wiele alpejskich ośrodków stara się w pełni wykorzystać wbudowaną infrastrukturę w miesiącach letnich lub odpowiednio rozszerzyć zakres letnich usług. Lato w Alpach po raz kolejny przyciąga uwagę turystów – zainteresowanie rośnie głównie ze strony zagranicznych turystów.

Porównanie liczby noclegów w sezonie letnim w 2010 i 2019 r. (w milionach)

Kraj pochodzenia Krajowi - Austria Zagraniczni turyści Niemcy Holandia Szwajcaria Włochy Republika Czeska USA Zjednoczone Królestwo Belgia Francja

Sezon 2019

Zmiana w stosunku do roku 2010 (w %)

23,3

+15,5

55,7

+31,6

29,5

+25,9

4

+12,8

2,7

+20,6

1,8

-9,8

1,4

+113,1

1,3

+47,9

1,3

+2,7

1,2

+7,8

1,0

-7,2 Źródło: Statystyk Austria

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

I

61


Market Report 2019 – Austria

X. Spojrzenie na Polskę

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

I

62


Market Report 2019 – Austria

X.

A. Jak Polacy inwestowali w nieruchomości austriackie w 2019 r.

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

I

63


X. Spojrzenie na Polskę > A. Jak Polacy inwestowali w nieruchomości austriackie w 2019 r.

Należy z góry podkreślić, że od

nieco od innych zagranicznych

2004 r. nie ma praktycznie

nieruchomości. W Austrii jest

żadnych poważnych ograniczeń w

zdecydowanie najpopularniejszą

zakupie nieruchomości

formą zakup nieruchomości z

mieszkaniowych w Austrii dla

połączeniem częściowego

polskich inwestorów. Rynek

użytkowania własnego i dalszego

nieruchomości w austriackich

wynajmu z przychodami z

Alpach wraz z hiszpańskim,

wynajmu (nieruchomości Family &

chorwackim i włoskim rynkiem

Investment). Zainteresowanie się

nieruchomości od dawna jest

koncentrują bardziej na

najpopularniejszym miejscem do

apartamentach, co wynika również

inwestowania w nieruchomości za

z naturalnych warunków w Alpach.

granicą. W ramach zapytań u firmy

Oferta apartamentów znacznie

Rellox, specjalizującej się w

przewyższa zatem odpowiednio

nieruchomościach zagranicznych o

ofertę domów. W grupie

średnim i wyższym poziomie cen,

nabywców nieruchomości w

austriacki rynek nieruchomości od

Austrii istnieje znaczna

dawna jest najbardziej

reprezentacja kupujących w

poszukiwanym miejscem

średnim wieku. Trzy czwarte

docelowym.

polskich nabywców to osoby w wieku od 30 do 50 lat. Średnia

Struktura zapytań o austriackie

cena austriackiej nieruchomości

nieruchomości ze strony polskich

sprzedanej przez Rellox w 2019 r.

klientów firmy Rellox różni się

wyniosła 394 000 EUR.

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

Market Report 2019 – Austria

I

64


X. Spojrzenie na Polskę > A. Jak Polacy inwestowali w nieruchomości austriackie w 2019 r.

Market Report 2019 – Austria

Zapytania o nieruchomości w Austrii według ich rodzaju:

WYKRESY

83% - Apartament

12% - Dom / Willa 4% - Hotel 1% - Inne

Zainteresowanie polskich nabywców nieruchomościami w 2019 r. według krajów:

Zapytania o nieruchomości w Austrii według ich ceny:

6% - Do 100.000 EUR 38% - Austria 21% - Hiszpania 16% - Chorwacja 13% - Włochy 12% - Inne

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

17% - 100.000 – 250.000 EUR 54% - 251.000 – 500.000 EUR 18% - 501.000 – 1 mil EUR 5% - Powyżej 1 mil EUR

I

65


X. Spojrzenie na Polskę > A. Jak Polacy inwestowali w nieruchomości austriackie w 2019 r.

Jak polscy kupujący chcą korzystać z nieruchomości w Austrii:

Market Report 2019 – Austria

Finansowanie zakupu:

13% - Tylko do własnego użytkowania 83% - Środki własne

15% - Tylko na wynajem

17% - Hipoteka 72 % - Połączenie częściowego użytkowania własnego i dalszego wynajmu

Zawód kupujących:

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

Wiek kupujących:

87% - Przedsiębiorca

5% - Do 30 lat

11% - Pracownik

74% - Od 30 do 50 lat

2% - Inne

21% - 50 lat i więcej

I

66


Market Report 2019 – Austria

X.

B. Dokąd jeździli Polacy w 2019 roku? Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

I

67


X. Spojrzenie na Polskę > B. Dokąd jeździli Polacy w 2019 roku?

Pomimo, że Polska nie graniczy z

podobnie jak w innych krajach Europy

Austrią, a odległość geograficzna w

Środkowej. Od 2012 roku liczba

porównaniu z Czechami, Słowacją czy

noclegów dla polskich turystów rośnie

Węgrami jest większa, polscy turyści

średnio o 5,3% rocznie, czyli ponad

znajdują się w pierwszej dziesiątce

dwukrotnie szybciej niż tempo

według kraju pochodzenia.

wzrostu noclegów wszystkich turystów

W sumie Polacy stanowią dziewiątą co do wielkości grupę turystów w Austrii. Z punktu widzenia narciarstwa i ogólnie turystyki górskiej Austria jest

bardzo ważnym miejscem. Alternatywą dla polskich turystów są chyba jedynie słowackie i czeskie góry, które są wprawdzie bliżej, ale przepustowością i infrastrukturą zarówno narciarską jak i hotelarską nie mogą się z Austrią równać. Liczba przyjazdów i liczba noclegów

zagranicznych i ponad trzy razy szybciej niż turystów krajowych. W porównaniu do roku 2012, w roku 2019

liczba noclegów polskich turystów w Austrii wzrosła prawie o 41%, tj. o ponad 610 000 noclegów. A jeśli spojrzymy na jeszcze dłuższy okres – od 1994 roku liczba noclegów wzrosła

Market Report 2019 – Austria

Liczba noclegów Polaków w Austrii (w tysiącach)

2500 2000 1500

1000 500 0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ponad pięciokrotnie. Pomimo tego wzrostu odsetek polskich turystów Źródło: Statystyk Austria

utrzymuje się jednak poniżej granicy dwóch procent wszystkich

2000

2005

2010

2015

2016

2019

52334

51028

48156

50199

52653

56407

2. Niderlandy

7376

8686

9071

9176

9510

10229

3. Szwajcaria i Liechtenstein

2892

3514

3797

4912

5080

4927

punktu widzenia kraju pochodzenia

4. Zjednoczone Królestwo

3066

3602

3253

3550

3704

3669

Polska uplasuje się pod koniec

5. Republika Czeska

685

1133

1972

2379

2678

3271

pierwszej dziesiątki, podobnie jak

6. Włochy

2534

3119

3021

2927

2875

2920

Węgry.

7. Belgia

2035

2389

2465

2605

2742

2889

8. Węgry

729

1296

1510

1665

1771

2094

9. Polska

755

820

1423

1708

1748

2129

10. USA

1876

1389

1243

1675

1642

2031

zagranicznych turystów – obecnie około 1,9% mierzone liczbą noclegów i 1,8% mierzone liczbą przyjazdów. Z

polskich turystów w Austrii znacznie rośnie. Jest to długoterminowy trend,

(Źródło: Statystyk Austria).

1. Niemcy

Źródło: WKO, Statystyk Austria

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

I

68


X. Spojrzenie na Polskę > B. Dokąd jeździli Polacy w 2019 roku?

Market Report 2019 – Austria

Dokąd jeździli Polacy w 2019 roku? Zdecydowanie najpopularniejszym

ostatnio siła nabywcza polskich

celem pod względem regionów

gospodarstw domowych i lepsze

alpejskich jest dla Polaków Tyrol, a

połączenia komunikacyjne z Polski

następnie Salzburg. Inne regiony

(przez Niemcy). Tempo wzrostu w

alpejskie są już reprezentowane

głównych ośrodkach alpejskich w

znacznie mniej. Popularność Tyrolu i

2019 roku było stosunkowo niskie w

Salzburga, czyli bardziej na zachód

Salzburgu nawet zmniejszyła się pod

wysuniętych alpejskich regionów,

względem liczby przyjazdów.

oprócz jakości ośrodków wynika z

Natomiast średnia liczba noclegów

dostępności transportu na

jest znacznie powyżej średniej, a w

niemieckich autostradach, zwłaszcza

głównych alpejskich

z zachodniej części Polski.

miejscowościach osiąga 5,5 nocy, w

(Źródło: Statystyk Austria)

porównaniu ze średnią 4,5 nocy w Austrii ogółem. W sezonie zimowym

Z punktu widzenia samych sezonów

2018/2019 Polacy w Austrii spędzili

zimowych i letnich oraz Austrii jako

1,34 miliona nocy.

całości, obie te części roku są dość wyrównane. Jednak, jeśli chodzi o

(Źródło: Statystyk Austria)

Liczba turystów/ przyjazdów

Roczna zmiana 2018-2019 (%)

Średnia długość pobytu (dni)

Salzburg

83 978

+1,5

4,9

Tyrol

139 664

+4,2

5,4

Styria

55 354

+9,5

3,3

Karyntia

49 405

+12,2

4,0

6 921

+0,3

3,6

574 179

+7,2

3,7

Kraj związkowy

Vorarlberg Austria razem

Źródło: Statystyk Austria

160 000 140 000 120 000 100 000 80 000

regiony alpejskie, sezon zimowy jest nadal o wiele istotniejszy. Austria jest

jednym z najważniejszych zagranicznych ośrodków narciarskich, co wynika głównie z warunków narciarskich i ogólnej infrastruktury. Dodatkowo rosnąca

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

60 000 40 000 20 000 0 Salzburg

Tyrol

Styria

Karyntia

Vorarlberg

I

69


X. Spojrzenie na Polskę > B. Dokąd jeździli Polacy w 2019 roku?

Market Report 2019 – Austria

Wzrost liczby polskich gości w Austrii w

Pomimo tego Austria uplasowała się w

2019 roku był spowodowany letnim

roku 2018 na ósmym miejscu pod

sezonem, kiedy liczba polskich gości w

względem turystyki wyjazdowej z Polski

Austrii wzrosła o 8,1%. W Tyrolu i

mierzonej ilością wyjazdów. Za

Salzburgu w tym samym czasie wzrosła

zdecydowanie najczęściej

o ponad 10%, a w Karyntii o prawie 20%.

odwiedzanymi Niemcami, Włochami i

W czasie letniego sezonu Austrię

Wielką Brytanią znalazły się Czechy,

odwiedziło w sumie ponad 280 tysięcy

następnie letnie wakacyjne destynacje -

polskich turystów. W sumie ci turyści

Grecja, Hiszpania, Chorwacja. Co

spędzili tu ponad 800 tysięcy nocy, co

ciekawe, Austria uplasowało się przed

oznacza średnio około 2,8 nocy na

sąsiadującą Słowacją, która w 2018 roku

wizytę. (Źródło: Statystyk Austria)

zajęła dziewiąte miejsce. Większa

I

odległość pozytywnie przejawia się, jak Z punktu widzenia Austrii jako miejsca

wspomniano powyżej, w większej liczbie

docelowego dla turystów z Polski, fakt,

przeciętnie spędzonych nocy podczas

że oba kraje ze sobą nie sąsiadują

jednego wyjazdu.

bezpośrednio, odgrywa ważną rolę.

(Źródło: Polski Urząd Statystyczny, Statista)

Dokąd jeździli Polacy w sezonie zimowym 2018/2019? Liczba turystów/ przyjazdów

Roczna zmiana 2018-2019 (%)

Średnia długość pobytu (dni)

Salzburg

56 912

-1,4

5,4

Tyrol

99 073

+1,8

Styria

19 468

Karyntia Vorarlberg

Kraj związkowy

Austria razem

Dokąd jeździli Polacy w sezonie letnim 2019? Liczba turystów/ przyjazdów

Roczna zmiana 2018-2019 (%)

Średnia długość pobytu (dni)

Salzburg

27 066

+8,1

3,7

5,7

Tyrol

40 591

+10,4

4,7

+3,8

4,6

Styria

35 886

+12,8

2,5

24 518

+5,7

5,3

Karyntia

24 887

+19,5

2,6

2 742

-4,4

4,7

Vorarlberg

4 179

+3,6

2,8

294 061

+6,4

4,5

Austria razem

280 118

+8,1

2,8

Kraj związkowy

Źródło: Statystyk Austria

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

70


Market Report 2019 – Austria

XI. Inwestycje w infrastrukturę

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

I

71


Market Report 2019 – Austria

XI. Inwestycje w infrastrukturę

W żadnym innym alpejskim kraju co roku nie infrastruktury narciarskiej i kolejki linowej, ile w

Od 2000 r. operatorzy ośrodków narciarskich wydali ponad 9 miliardów euro na poprawę kolei linowych i powiązanej infrastruktury. Starsze obiekty transportowe w austriackich Alpach już po

urządzeń transportowych. Systemy sztucznego naśnieżania stoków są w

550 Ośrodki z jednym lub więcej wyciągami

Całkowity obrót generowany przez narciarzy (w tym zakwaterowanie, usługi itp.)

1 110

23 700 ha

bardziej komfortowe a przede wszystkim bardziej ten sposób zostało wymienionych ponad 500

ośrodki z wyciągiem krzesełkowym

7,9 mld EURO

stosunkowo krótkim czasie są zastępowane przez pojemne kolejki linowe, w ciągu ostatnich 15 lat w

72

253

inwestuje się tylu pieniędzy w modernizację Austrii.

I

1,4 mld EURO

tras zjazdowych (w tym 70% z możliwością sztucznego naśnieżania)

2900 Kolejek linowych i wyciągów

obroty na kolejkach linowych

austriackich Alpach również na najwyższym

Wyciągów krzesełkowych

1820 Wyciągów

możliwym poziomie. W ciągu ostatnich dziesięciu lat w Austrii w tej dziedzinie rocznie zainwestowano średnio 140 mln EUR (w sumie 1,4 mld EUR w ciągu ostatnich dziesięciu lat), w wyniku czego 70% stoków jest sztucznie

599 mln przewiezionych osób koleją linową

54,6 mln dni narciarskich

naśnieżana. Tekst źródłowy: WKO, Austriacka Izba Handlowa

Dane podstawowe Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA


XI. Inwestycje w infrastrukturę

Market Report 2019 – Austria

I

Inwestycje - Zima 2018/2019 261 mln EURO Bezpieczeństwo, jakość i modernizacje

600 mln EURO 114 mln EURO

Łączna kwota inwestycji

Sztuczne naśnieżanie

225 mln EURO Inne

Źródło : WKO, Austriacka Izba Handlowa

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

73


XI. Inwestycje w infrastrukturę

Najważniejsze inwestycje nadchodzących lat Rozszerzenie Snow Space Salzburg Połączenie ośrodków Flachau, Wagrain i St. Johann/Alpendorf oraz powstanie nowej marki Snow Space Salzburg zostanie ukończone w 2020 roku nową 10-osobową gondolą Flying Mozart i konstrukcją kolejki linowej Panorama Link prowadzącej ze szczytu Griessenkar do Frauenalmsattel nad Kleinarl, która tym samym połączny Snow Space s obszerem Flachauwinkl/Kleinarl.

Połączenie Saalbach – Zell am See - Kaprun - Kitzsteinhorn W sezonie 2019/20 ośrodki narciarskie w Zell am See, Kaprun i Saalbach ujednolicą swoje karnety narciarskie a dwie nowe kolejki linowe zapewnią prawie pełne połączenie obszaru narciarskiego z ponad 400 km tras narciarskich na podstawie jednego biletu Alpin Card. Na połącznie linowe czeka już tylko Zell am See oraz Kaprun.

Czy zostanie zrealizowane połączenie Sölden i Pitztal? Poprzez połączenie tych dwóch obszarów lodowcowych w Tyrolu, powstałaby największa powierzchnia narciarska na lodowcu na świecie. Projekt jest gotowy, ale ostateczna decyzja o wdrożeniu nie została jeszcze podjęta.

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

Market Report 2019 – Austria

I

74


Market Report 2019 – Austria

XII. Nowości

na sezon 2019/2020

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

I

75


XII. Nowości na sezon 2019/2020

Market Report 2019 – Austria

Przegląd nowych lub zmodernizowanych kolejek linowych w austriackich Alpach Ośrodek Hochkönig – Maria Alm / Dienten / Műhlbach Serfaus – Fiss – Ladis Schmittenhöhe - Zell am See Sölden Kitzbűhel/Kirchberg - KitzSki Ischgl – Samnaun / Silvretta Arena Grossglockner Resort Kals - Matrei Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn / Skicircus Kitzsteinhorn/Maiskogel - Kaprun

Nowa kolejka linowa

Rok produkcji: Opis:

Gabűhelbahn

2019

10-osobowa gondola z Dienten am Hochkönig

Dorfbahn Serfaus U-Bahn

2019

Zmodernizowany pociąg bezzałogowy Serfaus wschód zachód

zellamseeXpress I

2019

10-osobowa gondola Viehofen - Winkelstation

Rotkoglbahn

2019

10-osobowa gondola z Hochsölden na Giggijoch

Fleckalmbahn

2019

Supernowoczesna 10-osobowa gondola, najszybsza w Austrii.

Visnitzbahn

2019

8-krzesełkowy wyciąg zastępuje istniejące Visnitzbahn

Velilleckbahn F1

2019

6-krzesełkowy wyciąg zastępuje istniejące Velilleckbahn

Glocknerblick

2019

6- krzesełkowy wyciąg z Grossdorf na wysokość 2 074 m n.p.m

12er Kogel I

2019

10-osobowa gondola zastępuje istniejący Zwölferkogelbahn

12er Kogel II

10-osobowa gondola zastępuje istniejący Zwölferkogelbahn II

3K Maiskogel - Langwied

2019

Nowa gondola dla 32 osób

Stuanmandl

2019

10-osobowa gondola zastępuje istniejący Stuanmandl

Almenwelt Lofer

Senderexpress

2019

8-krzesełkowy wyciąg zastępuje istniejące Schönbűhelbahn

Ski Arlberg

Schindlergrat

2019

10-osobowa gondola zastępuje istniejący Schindlergratbahn

Zinsberg

2019

Połączenie 8-krzesełkowej windy i 10-miejscowej gondoli zastępuje istniejącą zinsberg

Fleidingbahn

2019

8-krzesełkowy wyciąg zastępuje istniejący wyciąg Fleiding

Zillertal Arena – Zell am Ziller, Gerlos, Königsleiten, Hochkrimml

SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental

Planaibahn I Planaibahn II

2019

Obergurgl – Hochgurgl

Festkogelbahn

2019

Kaunertal Gletscher

Falginjochbahn

2019

Zugspitz Arena

Obere Karbahn I

2019

Schladming 4Berge

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

10-osobowa gondola na legendarnym stoku narciarskim Planai zastępuje istniejące Planai I i Planai II. Nowy Planaibahn zwiększy obsługę o 70% w porównaniu do obecnego stanu. 10-osobowa gondola zastępuje istniejącą Festkogelbahn z Gurgl Pirchhütt Ekskluzywna gondola dla 100 osób prowadząca do lodowca Kaunertal. Zastępuje istniejące Weisseeferner I i II. 10-osobowa gondola zastępuje istniejącą Biliglift

I

76


Market Report 2019 – Austria

Wykaz źródeł informacji OeNB– Narodowy Bank Austrii

UBS Alpine Property Focus 2019 Gewinn – Das Wirtschaftmagazin ImmonetZT Immi.at Statystyk Austria Vanat International Report on Snow & Mountain Tourism 2019 Montenius Consult Skiresort.info

WKO– Austriacka Izba Handlowa Rellox – Mag. Jan Rejcha, Ing. Olga Muchová DDr. Manfred König Mag. Vlasta Rejchová Ing. Jaroslav Dvořák

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

I

77


Market Report 2019 – Austria

Copyright© Rellox, 2020 Tekst raportu rynkowego oraz jego projekt graficzny jako całość i jego części są własnością firmy Rellox, NIP: 27140130, z siedzibą Jindřišská 24, 140 00 Praga, Czechy. Dane mogą pochodzić od stron trzecich. Dalsze komercyjne wykorzystanie, powielanie i

rozpowszechnianie dokumentu (całości lub jego poszczególnych części tekstowych, tabel i wykresów) wymaga uprzedniej zgody właściciela. Obrazy i fotografie użyte w tym dokumencie są własnością następujących stron trzecich:

Alizada Studios/ Shutterstock.com Benny Pieritz/ Shutterstock.com AvenidA Glemm GmbH & Co KG ThomasLENNE/ Shutterstock.com AlpenParks Projektenwicklungs GmbH 4 PM production/ Shutterstock.com Mountain Residences BV AlpenParks Projektenwicklungs GmbH Nikolaus by Avenida Mountain Residences BV Helmut Berger Landberg Neukirchen GmbH Marcati Immobilien

Elena Rastaturina/ Shutterstock.com Mountain Hotel Luis Projekt GmbH Giraffes_fly/ Shuttestock.com Carpe Solem Rauris GmbH & Co KG FamVeld/ Shutterstock.com Billion Photos/ Shutterstock.com Rattanasak Khuentana/ Shutterstock.com Grekov's/ Sutterstock.com djile/ Shutterstock.com Jakub Krechowicz/ Shutterstock.com RastoS/ Shutterstock.com TTstudio/ Shutterstock.com Max Topchii/ Shutterstock.com

Lu Mikhaylova/ Shutterstock.com creativemarc/ Shutterstock.com View Apart/ Shutterstock.com AS-kom/ Shutterstock.com mRGB/ Shutterstock.com lassedesignen/ Shutterstock.com gorillaimages/ Shutterstock.com BBA Photography/ Shutterstock.com Pawel Kazmierczak/ Shutterstock.com Julia Kuznetsova/ Shutterstock.com IM_photo/ Shutterstock.com Pyty/ Shutterstock.com moreimages/ Shutterstock.com

Firma Rellox dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji zawartych w tym dokumencie. Jednak ponieważ dane

pochodzą również od stron trzecich, firma Rellox nie może zagwarantować dokładności ani kompletności wszystkich danych zawartych w tym dokumencie. Raport rynkowy został stworzony przez firmę Rellox w marcu 2020 r., a niektóre informacje i wnioski wynikające z dokumentu mogą w przyszłości ulec zmianie.

Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA

I

78


Dziękujemy za uwagę!