__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Młodzi odchodzą od religijności

str. 20

15 LIPCA NR 45

GŁOS POLONII

www.glospolonii.net

Dwutygodnik Polonii kanadyjskiej w Kolumbii Brytyjskiej

Atak Trumpa, kontra Trudeau

Kanada w stanie „wojny” z USA str. 14-15 Niemal natychmiast po objęciu urzędu Trump rzucił chwytliwe i schlebiające prostolinijnym Amerykanom hasło „make America great again” („uczyńmy Amerykę znów wielką”), a za największą przeszkodę w jego realizacji uznał ekspansywne w każdej dziedzinie, a przede wszystkim w gospodarce, Chiny. Wprowadzenie ceł na towary importowane z Chin Trump zapowiadał od dawna, ale dopiero w tym roku kwestie z tym związane nabrały przyspieszenia. Trump cały czas twierdzi, że Chiny stosują dumpingowe ceny w eksporcie swoich towarów do USA, w wyniku czego roczny deficyt Ameryki w handlu z Chinami wyraża się kwotą 375 miliardów dolarów! To rzeczywiście gigantyczne pieniądze i wprowadzenie ceł ma według Trumpa zredukować ten deficyt. Jednak nikt się nie spodziewał, że cła obejmą również Kanadę, która wraz z Meksykiem i USA jest członkiem NAFTA. Tym, że nałożenie ceł na kraj stowarzyszony w NAFTA, jest zarówno bezprawne, jak i łamiące główne punkty porozumienia, Trump, jak każdy słoń w składzie porcelany, się nie przejmuje.

POLSKA - 14 dni minęło - str. 4-5

Opowieści Lady Bunii - str. 6-7

Prawo Agaty - str. 8


2 GĹ OS POLONII

www.glospolonii.net

Dwutygodnik Polonii kanadyjskiej w Kolumbii Brytyjskiej


GŁOS POLONII 3

www.glospolonii.net

Słowo wstępne

Ire­na­Sze­wiń­ska­do­bie­gła­do­me­ty­­ N

ie by³o i zapewne d³ugo nie bêdzie drugiego tak utytu³owanego polskiego sportowca. Nie by³o i zapewne d³ugo nie bêdzie drugiego polskiego sportowca, który ustanowi³ tyle rekordów œwiata i zdoby³ tyle medali olimpijskich, mistrzostw œwiata i mistrzostw Europy. Nie by³o i d³ugo nie bêdzie sportowca, który dostarcza³ tylu emocji i tylu satysfakcji. To wszystko by³o dzie³em Ireny Kirszenstein-Szewiñskiej. By³o, bo Jej ju¿ nie ma. Dobieg³a do mety po bardzo d³ugiej, wieloletniej walce z chorob¹ nowotworow¹. Zmar³a w przedostatni dzieñ czerwca br. w wieku 72 lat. Okolicznoœci, w jakich trafi³a do sportu maj¹ znamiona anegdoty, ale anegdot¹ nie s¹. Bo rzeczywiœcie by³o tak, ¿e warszawska szko³a, do której uczêszcza³a, mia³a wystawiæ reprezentacjê na miêdzyszkolne zawody i nauczycielka wychowania fizycznego postanowi³a sprawdziæ umiejêtnoœci biegowe kilu dziewcz¹t. Irenie Kirszenstein kaza³a przebiec 60 metrów dwa razy, bo nie mog³a uwierzyæ, ¿e rewelacyjny czas, jaki Irena uzyska³a, jest prawdziwy. By³a przekonana, ¿e by³ efektem usterki stopera. Nie by³. Irena Kirszenstein mia³a wtedy 14 lat. Sportow¹ karierê na najwy¿szym poziomie rozpoczê³a nieomal z marszu. W 1964 roku wygra³a trzy konkurencje podczas rozgrywanych na Stadionie Dziesiêciolecia w Warszawie Europejskich Igrzysk Juniorów, a nied³ugo póŸniej zawiesi³a na szyi pierwszy swój medal olimpijski i to od razu z³oty, na dodatek z rekordem œwiata. By³ efektem pracy zespo³owej, bo wywalczony zosta³ podczas igrzysk olimpijskich w Tokio (1964 r.) w sztafecie 4x100 m razem z Teres¹ Wieczorek-Ciep³y, Halin¹ Richter-Góreck¹ i Ew¹ K³obukowsk¹. Na tych samych igrzyskach do z³ota do³o¿y³a dwa srebra, jedno w biegu na 200 m, drugie w skoku w dal. Sta³a siê objawieniem, gwiazd¹ œwiatowej lekkiej atletyki. To by³o 54 lata temu… Irena Kirszenstein urodzi³a siê 24 maja 1946 roku w Leningradzie. Córka Jakuba Kirszensteina i Eugenii Rafalskiej. Po przyjeŸdzie do Polski zamieszka³a w Warszawie. Studia ekonomiczne (specjalizacja – ekonomika transportu) ukoñczy³a na Uniwersytecie Warszawskim. W 1967 r. poœlubi³a Janusza Szewiñskiego, by³ego p³otkarza, fotoreportera „Przegl¹du Sportowego”. Zosta³ jej trenerem. Na pytanie czy m¹¿-trener by³ dla niej du¿ym wsparciem, odpowiedzia³a tak: Jest rok 1977. Puchar Œwiata w Düsseldorfie. Biegam 400 m z Marit¹ Koch. Przegra³am z ni¹ wczeœniej w Nicei na 200 m. Mia³a te¿ lepszy czas ode mnie na 400 m. Teoretycznie powinna wygraæ. Januszek przed startem powiedzia³ do mnie: „biegnij do koñca, bo ona w kratkach staje”. Bieg³am na czwartym torze, ona na trzecim, wiêc po trzystu metrach nie widzia³am, co siê dzieje. Wychodzimy na prost¹, a ona jest dwa, trzy metry przede mn¹. Zbli¿a siê meta, a Koch ca³y czas prowadzi, ale ja mam zakodowane, ¿e ona w kratkach staje. I tak by³o! Czasami na treningu odpuszczamy, bo nie dajemy ju¿ rady. Ja tego nie robi³am. I nie odpuœci³am na tych zawodach. Wygra³am z Koch o metr. Mia³am wewnêtrzne przekonanie, ¿e ona stanie na kratkach, bo tak powiedzia³ mój m¹¿.

Wydawca: Voice of Polonia Co. e-mail: glospoloniivancouver@gmail.com Redaktor Naczelny: Krzysztof Pipa³a, e-mail: kpipala@o2.pl Zespó³ redakcyjny: Krzysztof Pipała, Krzysztof Propolski, Antoni Fajkowski (Kanada), Stale współpracują: Jolanta Lipińska (Nowy Jork), Andrzej Fliss, Hubert Lupus (Polska) Dyrektor DTP (projekt gazety): Rafa³ Mrozowicz (Polska)

Bardzo wa¿ne jest nastawienie psychiczne. Zawodnik musi w siebie wierzyæ, a trener jest po to, by go utwierdziæ w tej wierze. Rok po za³o¿eniu œlubnej obr¹czki przeprowadzono igrzyska olimpijskie w Meksyku. Irena Szewiñska zdoby³a tam br¹zowy medal w biegu na 100 m i z³oty na 200 m, w którym ustanowi³a te¿ rekord œwiata. Ale w biegu sztafetowym zgubi³a pa³eczkê… By³ rok 1968, w kraju trwa³a antysemicka kampania i Irena Szewiñska tak¿e musia³a prze¿yæ traumê antysemickiej nagonki. Telewizja Polska wyemitowa³a paszkwilancki materia³, którego autor twierdzi³, ¿e ¯ydówka specjalnie upuœci³a pa³eczkê podczas biegu sztafetowego, by zachowaæ wiêcej si³ na biegi indywidualne. Musia³a sobie dawaæ radê z tak pod³ymi insynuacjami i dawa³a. W 1970 r. urodzi³a pierwszego syna, powoli dochodzi³a do formy, w 1972 r. zdoby³a br¹zowy medal w biegu na 200 m podczas igrzysk w Monachium. I powoli zaczê³a siê przestawiaæ z krótkich sprintów na sprint wyd³u¿ony, czyli 400 m, o którym to dystansie lekkoatleci mówi¹, ¿e jest najbardziej wyczerpuj¹cy, wrêcz morderczy. W jednym z wywiadów opowiada³a, ¿e zaczê³a ten dystans trenowaæ stosunkowo póŸno, bo jesieni¹ 1973 roku, a sk³oni³a j¹ do tego… kontuzja stopy, w wyniku której zrezygnowa³a z trenowania skoku w dal. I niespe³na trzy lata póŸniej, podczas igrzysk olimpijskich w Montrealu w 1976 r., zdeklasowa³a rywalki na tym dystansie. Zdoby³a z³oty medal, ustanawiaj¹c zarazem nowy rekord œwiata wynikiem 49,29 sekundy. Ten czas dalby jej z³oty medal na ostatnich czterech igrzyskach olimpijskich, z igrzyskami w Rio de Janeiro w³¹cznie. Podczas czterech lat (1974-1978) a¿ 34 razy z rzêdu by³a niepokonana w biegu na 400 m. Znawcy lekkiej atletyki wysuwaj¹ Irenê Szewiñsk¹ przed szereg takich znakomitoœci jak Carl Lewis, Usain Bolt, Marion Jones. Bo Lewis i Jones nie biegali 400 m, a Bolt nie skaka³ w dal. Zdoby³a w sumie 7 medali olimpijskich, w tym 3 z³ote, ustanowi³a 13 rekordów œwiata, w tym 2 w biegu sztafetowym na 100 m. Karierê sportow¹ zakoñczy³a podczas igrzysk olimpijskich w 1980 r. w Moskwie, gdzie podczas biegu pó³fina³owego na 400 m dozna³a kontuzji. Dzia³a w organizacjach i stowarzyszeniach lekkoatletycznych. W 1998 r. Irena Szewiñska wesz³a w sk³ad Miêdzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. W 2016 r. zosta³a odznaczona Orderem Or³a Bia³ego, a 43 lata temu z r¹k prezydenta Francji Valery’ego Giscarda d’Estaing otrzyma³a presti¿ow¹ nagrodê Francuskiej Akademii Sportu. Irena Kirszenstein-Szewiñska pochowana zosta³a na Cmentarzu Wojskowym na Pow¹zkach w Warszawie 5 lipca 2018 roku.

GŁOS POLONII Dwutygodnik Polonii kanadyjskiej w Kolumbii Brytyjskiej

Krzysztof Pipa³a, redaktor naczelny G³osu Polonii

Adres redakcji: 284 Mariner Way, Coquitlam BC, V3K 1N4 tel. 778 903 6797 Internet Home Page: www.glospolonii.net Drukarnia: Vanpress Printers, 8325 Riverband Court, Burnaby BC, V3N 5E7 Biuro Og³oszeñ: tel. 778 903 6797, e-mail: kpipala@o2.pl, glospoloniivancouver@gmail.com Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia wzbronione. Egzemplarz bezp³atny.

Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie również prawo skracania i opracowania redakcyjnych tekstów nie zamówionych, jak również prawo nie publikowania nadesłanych tekstów bez podania przyczyny odmowy. Treść opublikowanej korespondencji nie musi być zgodna ze stanowiskiem redakcji, a prezentowane w niej opisy zdarzeń mogą mijać się z prawdą. Za treść ogłoszeń, komunikatów oraz za opinie i opisy wydarzeń zawarte w listach do redakcji, redakcja nie ponosi odpowiedzialności, ani też za żadne pomyłki i ominięcia powstałe w trakcie opracowania lub druku. Wszelkie prawa do dwutygodnika „Głos Polonii” i materiałów reklamowych zamieszczanych w tym periodyku są zastrzeżone na rzecz Voice of Polonia Co.

Dwutygodnik Polonii kanadyjskiej w Kolumbii Brytyjskiej


4 GŁOS POLONII

www.glospolonii.net

Polska Gen. Rajmund Andrzejczak.

konstytucyjnego organu RP”. Po zdymisjonowaniu Macierewicza ze stanowiska szefa Ministerstwa Obrony Narodowej prokuratura postêpowanie umorzy³a.

nnn W Europejskim Centrum Solidarnoœci w Gdañsku powo³ano Komitet Obywatelski maj¹cy strzec rzetelnoœci wyborów samorz¹dowych oraz do Parlamentu Europejskiego. W spo tka niu za ³o ¿y ciel skim uczestniczyli m.in. Lech Wa³êsa, Grzegorz Schetyna, Katarzyna Lubnauer, W³odzimierz Cimoszewicz, tak¿e Andrzej Rzepliñski, by³y prezes Trybuna³u Konstytucyjnego.

Jarosław Kaczyński, prezes PiS.

PiS zablokowali wszelk¹ dyskusjê, nie wolno by³o zadawaæ pytañ. - To popis ob³udy i hipokryzji - mówili politycy opozycji. Komentatorzy œwiatowych mediów s¹ zgodni, ¿e sta³o siê to pod presj¹ rz¹dów USA i Izraela. Przypomnieli, ¿e w oœwiadczeniu wydanym pod koniec stycznia br. Departament Stanu USA ostrzega³, ¿e sprawa tej ustawy mo¿e „mieæ wp³yw na strategiczne interesy Polski, a tak¿e jej relacje - równie¿ z USA i Izraelem”.

Krzysztof Pipa³a Rz¹d Prawa i Sprawiedliwoœci w 2017 roku wyp³aci³ sobie dwanaœcie razy wy¿sze nagrody ni¿ rz¹d PO-PSL w latach 20142015. To wynik analizy Najwy¿szej Izby Kontroli. Pieni¹dze przeznaczone na nagrody w 2016 roku na najwy¿szych kierowniczych stanowiskach pañstwowych opiewa³y na kwotê piêciokrotnie wy¿sz¹, ni¿ w 2014 i 2015 roku. W 2017 roku na nagrody wydano ponad 8,6 mln z³, w latach 2014 i 2015 - po 0,7 mln z³otych.

nnn

nnn

Tomasz Pi¹tek, autor ksi¹¿ki pt. „Macierewicz i jego tajemnice” zosta³ tegorocznym laureatem Nagrody Wolnoœci i Przysz³oœci Mediów, przyznawanej przez fundacjê medialn¹ niemieckiego banku Sparkasse Leipzig. Otrzymuj¹ j¹ dziennikarze, którzy w szczególny sposób zabiegaj¹ o niezale¿noœæ mediów, czêsto ponosz¹c osobiste ryzyko. Po wydaniu ksi¹¿ki A. Macierewicz z³o¿y³ na Tomasza Pi¹tka doniesienie do prokuratury zarzucaj¹c mu „stosowanie przemocy lub groŸby wobec funkcjonariusza publicznego” i „publiczne zniewa¿enie lub poni¿anie

Ks. Jacek M.

nnn

W œrodê, 27 czerwca, rz¹d i pos³owie PiS w ekspresowym tempie znowelizowali ustawê o IPN, wykreœlaj¹c z niej przepisy gro¿¹ce wiêzieniem za obrazê godnoœci narodu i pañstwa polskiego. Pos³owie

Prezydencka reforma s¹downictwa wprowadzi³a do S¹du Najwy¿szego instytucje ³awników. Na 36 stanowisk zg³oszono z ca³ego kraju tylko 19 kandydatów, z których 15 spe³ni³o wymogi formalne. Podczas przes³uchania w Senacie jedna z kandydatek mówi³a: „Powiem od razu. Jeœli chodzi o prawo, to ja mogê doczytaæ. Ale ja wiem, co jest dobre i z³e. Mnie tego nauczy³y dzieci. Pracujê w takiej grupie trzylatków i to jest dopiero nauka ¿ycia”. Inny kandydat przyzna³: „Zg³oszono mnie. Pad³o na mnie. Nie wiem dlaczego. Byæ mo¿e ma to jakiœ sens”. Jeden z senatorów do kandydata: „Marsza³ek zasiêgn¹³ opinii komendanta policji o kandydatach. Jest tu taka informacja, ¿e by³ pan poszukiwany przez policjê. Chcia³bym wiedzieæ, za co?”. Kandydat na ³awnika SN: „Nie wiem. Te¿ chcia³bym wiedzieæ. Nie mam pojêcia”.


GŁOS POLONII 5

www.glospolonii.net

14 dni minęło nnn

3 lipca o pó³nocy w wyniku reformy s¹downictwa obni¿aj¹cej wiek przejœcia na emeryturê sêdziów S¹du Najwy¿szego z 70 na 65 lat, 11 najstarszych sêdziów SN odesz³o na emeryturê. Nie zgodzi³a siê na to I prezes SN, Ma³gorzata Gersdorf, które te¿ przekroczy³a wiek 65 lat. Jej kadencjê okreœla bowiem Konstytucja. Zosta³a wybrana zgodnie z Konstytucj¹ na 6 lat i jej kadencja koñczy siê w 2020 roku. Dziennikarz Andrzej Stankiewicz zdradzi³, ¿e podczas jednego z wywiadów Jaros³aw Kaczyñski powiedzia³, ¿e „pani Gersdorf powinna handlowaæ na bazarze”, ale podczas autoryzacji rozmowy tchórzliwie siê z tego wycofa³.

skwie. Po konferencji pojecha³ do siedziby Legii Warszawa, której podobno ma byæ trenerem. Dziennikarze spekuluj¹, ¿e jego nastêpc¹ zostanie trener z W³och, bo prezes PZPN, Zbigniew Boniek, na co dzieñ tam mieszka i ma œwietne rozeznanie tamtejszego rynku. Wymienia siê nazwiska Cesare Prandellego (zdoby³ z pi³karzami Italii srebro na Euro 2012) oraz Gianniego de Biasiego, który wprowadzi³ reprezentacjê Albanii na Euro 2016.

Adam Nawałka, były selekcjoner polskich piłkarzy.

nnn

Prokuratura wyci¹ga pomocn¹ d³oñ do by³ego ksiêdza Jacka M., oskar¿onego o nawo³ywanie do nienawiœci wobec ¯ydów. Jego sprawa ma byæ przeniesiona z proku ra tu ry re jo no wej do Małgorzata okrêgowej, co wed³ug Gersdorf, praw ni ków sta no wi I prezes SN. wstêp do umorzenia. By³y ksi¹dz Jacek M. wywodzi siê z Rzeszowa, jego matka jest stomatologiem, ojciec chirurgiem. Jak widaæ antysemityzm i paranoja wykwitaj¹ nie tylko w œrodowiskach spo³ecznego marginesu.

Mateusz Morawiecki, premier RP.

nnn

W poniedzia³ek, 2 lipca, genera³ Rajmund Andrzejczak mianowany zosta³ szefem Sztabu Generalnego. Genera³ jest oficerem o bardzo bogatym doœwiadczeniu bojowym. S³u¿y³ w misjach ONZ na Wzgórzach Golan, póŸniej w Iraku i w Afganistanie. Doprowadzi³ do wyposa¿enia polskich jednostek w ciê¿kie, odporne na miny pojazdy MRAP. Genera³ Andrzejczak jest absolwentem Wy¿szej Szko³y Wojsk Pancernych w Poznaniu.

nnn

We wtorek, 3 lipca, Adam Nawa³ka, trener reprezentacji Polski w pi³ce no¿nej poda³ siê do dymisji. Wzi¹³ na siebie ca³¹ winê za niepowodzenia reprezentacji w fazie grupowej mistrzostw œwiata w Mo-

nnn

Premier Mateusz Morawiecki wyg³osi³ w œrodê, 4 lipca, przemówienie w Parlamencie Europejskim na temat swojej wizji Europy i Unii Europejskiej. Przemówienie przesz³o bez echa, natomiast parlamentarzyœci z ca³ej Europy atakowali polskiego premiera za nieprzestrzegania przez rz¹d PiS praworz¹dnoœci. Agencja Bloomberg skomentowa³a to jednym zdaniem: „Izolacjê Polski pokazuje ³omot, który premier dosta³ w Parlamencie Europejskim”.


6 GŁOS POLONII

Opowieœci Lady Buni

www.glospolonii.net

Praca szuka człowieka N

ajwiêkszym problemem w prowadzeniu w³asnego biznesu, a tych mia³am w ¿yciu kilka, byli pracownicy. ZnaleŸæ cz³owieka do pracy pomimo ogromnego bezrobocia zawsze by³o trudne. Na og³oszenie w Internecie odpowiada³o zawsze kilkaset osób, jednak nie by³o kogo zaprosiæ na rozmowê kwalifikacyjn¹. Mnóstwo osób odpowiada na ofertê pracy nie maj¹c pojêcia o jak¹ pracê siê stara. Zdjêcia za³¹czane w cv, to temat na kolejny artyku³. Czêsto zdarza³y siê pó³nagie. Nie zapomnê jednego z listów motywacyjnych. Z racji tej, ¿e nazwa firmy pochodzi³a od mojego nazwiska rodzaju mêskiego, a ludzie nie zadaj¹ sobie trudu aby wejœæ na stronê internetow¹ firmy, ¿eby siê czegokolwiek dowiedzieæ, jedna kobieta napisa³a list motywacyjny pisz¹c: „zrobiê wszystko czego Pan zechce”. Pop³aka³am siê ze œmiechu. Niektórzy na rozmowie stawiali warunki i chwalili siê jak to z poprzednim pracodawc¹ trafili do s¹du pracy albo nasy³ali mu wszelkie mo¿liwe kontrole. Ka¿dy normalny pracodawca przecie¿ omija takich pracowników. Jedna pani¹ dosta³am z polecenia, a w³aœciwie to znajoma poprosi³a mnie abym przyjê³a jej kole¿ankê, bo bardzo potrzebuje pracy. Dojrza³a kobieta dobrze po czterdziestce, mi³a, doœwiadczona, dzieci doros³e. Idealny pracownik do biura, a przynajmniej tak mi siê wydawa³o. Niestety nie przetrwa³a nawet tygodniowego okresu próbnego. Pani wysz³a z za³o¿enia, ¿e sama sobie bêdzie regulowaæ godziny pracy. Pierwszego dnia siê spóŸni³a, drugiego bardzo spieszy³a siê do domu, a trzeciego o godzinie 11 dosta³am SMS, ¿e siê spóŸni. Nie wspomnê, ¿e powinna byæ w pracy od godziny 9, a po drugie wiedzia³a, ¿e ja rano jestem u notariusza w zwi¹zku z podpisywaniem umowy. Nie przeszkadza³o jej, ¿e biuro jest zamkniête. Zjawi³a siê ko³o po³udnia, beztroska, uœmiechniêta wraca³a od fryzjera. Rêce mi opad³y. Przecie¿ nie bêdê wychowywaæ starej baby. Ja równie¿ przywita³am j¹ uœmiechem, choæ w œrodku siê gotowa³am. Wrêczy³am jej pieni¹dze za przepracowane dni i podziêkowa³am. By³a bardzo zaskoczona - Jak to? Dlaczego? Kolejn¹ „artystka” by³a emerytka, która chcia³a dorobiæ. M³oda, bo po czterdziestce, ale w jej zawodzie tak m³odo odchodzi³o siê na emeryturê. By³am zachwycona, ¿e w koñcu mam odpowiedni¹ osobê. Moje szczêœcie nie trwa³o jednak d³ugo. Okaza³o siê, ¿e pani najlepiej czu³a siê w roli mojego osobistego kierowcy. Ja niestety nie szuka³am szofera tylko pracownika biurowego. Ona w kó³ko powtarza³a: „szefowi, szefowi...” i wyrywa³a mi teczkê z papierami z d³oni. Czu³am siê jak idiotka. Niestety nic wiêcej nie umia-

³a robiæ. Na polecenie wys³ania og³oszeñ do gazety i uaktualnienia strony www us³ysza³am, ¿e od takich rzeczy to ona ca³e ¿ycie mia³a ludzi. Nie umie nawet tego zrobiæ. Tego siê boi, a na tym siê nie zna.... Szybciutko musia³yœmy siê po¿egnaæ. Kolejna gwiazda by³a nie do przebicia. M³oda, po studiach, bardzo sympatyczna. Mia³am nadziejê, ¿e to jest odpowiednia osoba. Trzeba czasu, ¿eby siê wdro¿y³a. Jakaœ taka lekko nieobecna na pocz¹tku. Zwali³am to na stres, w nowej pracy. Po dwóch tygodniach zaczê³am siê zastanawiaæ czy ona czegoœ nie bierze. By³a jakby w innym œwiecie. Jak przysz³a do pracy w przeœwituj¹cej mini i z wyzywaj¹cym makija¿em, pad³am. Sukienka by³a tak fajna, ¿e pod œwiat³o mia³am dziewczynê jak j¹ Pan Bóg stworzy³. Grzecznie wyt³umaczy³am, ¿e nie wypada, ¿e nie mam ochoty ogl¹daæ jej koronkowych majtek. Kiedy sz³a z klientem po schodach wracaj¹c z ogl¹dania mieszkania to myœla³am, ¿e ch³opu siê jajka pot³uk¹ w portkach. Niestety nie mog³am sobie na takie rzeczy pozwoliæ

Dwutygodnik Polonii kanadyjskiej w Kolumbii Brytyjskiej

w miejscu gdzie ludzie przychodz¹ zainwestowaæ dorobek ¿ycia. Musia³yœmy siê rozstaæ. By³y i takie osoby, które potrafi³y zostawiæ otwarte biuro i pójœæ z pupilem do weterynarza. Wystarczy³o zadzwoniæ i zapytaæ, przecie¿ jest coœ takiego jak urlop na ¿¹danie. Niestety trzeba myœleæ, a z tym ludzie miewaj¹ problem. Potem by³o milion wymówek, ¿e to czy tamto nie zrobione, bo czasu za ma³o, a pracy za du¿o. Ale nic nie sta³o na przeszkodzie, aby w tym samym czasie ze s³u¿bowego telefonu pisaæ do kole¿anki wiadomoœci jak np. „nudzê siê”. Pojawi³ siê nawet osobnik p³ci mêskiej. Dosz³am do wniosku, ¿e skoro z kobietami same problemy, to lepiej niech rodz¹ dzieci i siedz¹ w domu. Facet okaza³ siê strza³em w dziesi¹tkê, bystry, stanu wolnego... Taka ma³a wada przekreœli³a nasza wspó³pracê. Na³ogowo gra³ w coœ tam w Internecie. W ¿yciu bym na to nie wpad³a tylko, ¿e czasami urzêdowa³ na moim komputerze. Wielkie by³o moje zdziwienie, kiedy chcia³am przygotowaæ dokumenty do umowy na nastêpny


PRACA

www.glospolonii.net

Międzynarodowa firma transportowa TWIN-POL Express poszukuje: Właścicieli ciężarówek i kierowców kompanijnych Firma z wieloletnim doświadczeniem, zatrudnia obecnie 30 osób i zapewnia BARDZO DOBRE WARUNKI PRACY. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 604 496 6187. nnn

Potrzebny pracownik do instalacji podłóg. Dzwoń do Leszka. Tel. 604-518-3765

Poszukuję wspólnika do małej gastronomii. Telefon 604 401 0791  po godz. 18 - Krzysztof

MIÓD NATURALNY Sprzedam miód naturalny z własnej pasieki w Maple Ridge. Więcej informacji - Piotr, tel: 604 619-0607  (Coquitlam)

GŁOS POLONII 7

nnn

nnn

Potrzebny pracownik przy budowie.

Poszukiwani pracownicy do firmy dostawczo - przewozowej. Tel. 604 715 9431

Tel. 604 773 7811 nnn

nnn

Nauczycielka jezyka francuskiego

Zatrudnię osoby do sprzątania domów.

z ponad 30 letnim doswiadczeniem z Francji udziela prywatnych korepetycji . Zainteresowani proszeni są o pozostawienie wiadomości pod adresem internetowym: betterfrenchwithanna@gmail.com nnn Poszukiwane panie do sprzątania domków Zatrudnię panie do pracy przy sprzataniu domków w Langley, Surrey i North Vancouver. Mile widziane doświadczenie. Trening dla każdej nowej osoby. Pani z własnym samochodem - 17$/h. Osoba bez doświadczenia (po przeszkoleniu) i bez auta - 14$/hr Kontakt: 604-346-8674

Kontakt - 604 786 1609. nnn Jesteś młody, ambitny z zainteresowaniem technicznym? Oferujemy pracę i możliwość nauki jednego z najlepszych zawodów technicznych - tokarz, frezer, operator

Potrzebne kobiety do sprzątania. Kontakt: Zofia, tel: 604-805-3376, pumacleaning@gmail.com

Zatrudnię

malarza i pomocnika. Kontakt Grzegorz, tel. 778 994 4402 dzieñ, a tu jakieœ œwiñstwo zainfekowa³o komputer. W nocy na gwa³t szuka³am fachowca, naprawi³, tani nie by³. Na koniec pouczy³ mnie, ¿ebym wiêcej nie gra³a na takiej i takiej stronie, bo mogê zepsuæ kompa. Wœciek³am siê! Da³am ostrze¿enie, wyt³umaczy³am. Gdzieœ musia³am na chwilê z klientem pojechaæ. Wracam, a on znowu na moim kompie. Ja „wisia³am na telefonie” z klientem i potrzebowa³am czegoœ pilnie z komputera, podchodzê, a tam w najlepsze rozgrywa siê partyjka pokera. Spojrza³am tylko na monitor i na niego i powiedzia³am: „Dziêkujê za wspó³prace”... Nie mia³am pojêcia, ¿e tyle osób po studiach nie umie poprawnie pisaæ, obs³ugiwaæ urz¹dzeñ biurowych, wykonaæ telefonu. To jakaœ plaga dzisiejszych

Potrzebna opiekunka do rocznego dziecka Praca przez rok, około 6 godzin dziennie, 4 dni w tygodniu w North Vancouver.

Kontakt Renata, tel. 604 500 3930 czasów. Wszyscy rzecz jasna chcieli dobrze zarabiaæ. Na szczêœcie trafia³y siê te¿ osoby, z którymi pracowa³o siê super. Uczciwe, zdolne, chc¹ce siê uczyæ. Pracowaæ z takimi ludŸmi to czysta przyjemnoœæ. I mia³am to szczêœcie do wieloletnich wspania³ych pracowników. n

Jolanta Lipińska - lat 43, urodzona w Jarosławiu na Podkarpaciu, od trzech lat na emigracji, zamieszkała w Nowym Jorku na Brooklynie. W Polsce pośredniczka w obrocie nieruchomościami. W USA sprzątaczka, niania, opiekunka osób starszych. Jednym słowem Lady Bunia!

Dwutygodnik Polonii kanadyjskiej w Kolumbii Brytyjskiej

programista obrabiarek CNC.

Zakład w Port Coquitlam. Kontakt: Piotr - 604317-0172, Waldek - 604-317-8795 email - peterdomzal@gmail.com nnn

Potrzebny kierowca do przeprowadzek. Kontakt: Narcyz -604 328 7695

Poszukuję pracownika do prac remontowo budowlanych  tel: 604 728-7103

POLSKI KOŚCIÓŁ PEŁNEJ EWANGELII zaprasza do uczestnictwa w nabożeństwach, w każdą niedzielę o godz. 18.00 Nasz adres: St. John The Apostle 2208 St. John Street, Port Moody, BC www.pkpevancouver.com tel: 604 366 5725 e-mail: pkpevancouver@gmail.com


8­­­GŁOS­POLONII

Prawo Agaty AGATA RÊBISZ - prawniczka z Polski, a obecnie cz³onkini Kanadyjskiej Rady Regulacyjnej Konsultantów Imigracyjnych (The Immigration Consultants of Canada Regulatory Council). Organizacja ta jako jedyna, nadaje doradcom uprawnienia do reprezentacji klientów w sprawach emigracyjnych oraz obywatelskich. Agata jest tak¿e uprawniona przez Kanadyjskie Ministerstwo Sprawiedliwoœci by dokonywa uwierzytelnieñ dokumentów potrzebnych do aplikacji emigracyjnych jako Commissioner of Oath. W swojej praktyce zawodowej wykorzystuje optymalnie wszelkie dostêpne programy Rz¹du Kanady: federalne, prowincjonalne, biznesowe, humanitarne i ³¹czenia rodzin sprawy ma³¿eñskie, sprowadzanie rodziców i dzieci. Specjalizuje siê w wiêkszoœci programów, które umo¿liwiaj¹ pobyt sta³y lub tymczasowy w Kanadzie.

www.glospolonii.net

PRAWO AGATY

Utrud­nie­nia­dla­osób­ z­wy­ro­kiem­sądo­wym­ Pod koniec roku 2018 wejd¹ w ¿ycie nowe przepisy dotycz¹ce osób maj¹cych wyrok karny. Nadchodz¹ce zmiany w przepisach prawa karnego w Kanadzie mog¹ byæ powodem odmów: - pobytu sta³ego, - kryminalnej rehabilitacji lub - przyczyn¹ deportacji dla osób posiadaj¹cych wyrok za jazdê pod wp³ywem alkoholu lub œrodków odurzaj¹cych, nawet jeœli osoba taka posiada ju¿ pobyt sta³y w Kanadzie. Ja­ko­¿e,­wsród­Po­la­ków­wy­kro­cze­nia­te­nie­na­le­¿¹­do­rzad­ko­œci,­war­to­zwró­ciæ uwa­gê­na­nie­ko­rzyst­ne­zmia­ny­w­pro­ce­sach­imi­gra­cyj­nych.­ Oso­ba­prze­by­wa­j¹­ca­tym­cza­so­wo­w­Ka­na­dzie­i­sta­ra­j¹­ca­siê­o­po­byt­sta­³y,­wi­zê­pra­cy,­wi­zê­stu­denc­k¹,­mo­¿e­z­te­go­po­wo­du­otrzy­maæ­de­cy­zjê­ne­ga­tyw­n¹­oraz na­kaz­de­por­ta­cyj­ny.­Oczy­wi­œcie­s¹­tak­¿e­pew­ne­opcje­praw­ne,­by­od­wo­³y­waæ­siê od­ na­ka­zów­ de­por­ta­cyj­nych.­ Naj­praw­do­po­dob­niej­ no­we­ le­ga­li­za­cje­ praw­ne­ s¹ zwi¹­za­ne­z­tym,­¿e­od­li­sto­pa­da­w­Ka­na­dzie­za­le­ga­li­zu­je­siê­u¿y­cie­ma­ri­hu­any­i rz¹d­ju¿­te­raz­chce­za­ostrzyæ­prze­pi­sy­dla­osób,­któ­re­pro­wa­dz¹­pod­wp³y­wem œrod­ków­odu­rza­j¹­cych­czy­al­ko­ho­lu.­ We­d³ug­no­wych­prze­pi­sów,­mak­sy­mal­na­ka­ra­za­jaz­dê­w­sta­nie­nie­trzeŸ­wym, zo­sta­nie­zwiêk­szo­na­z­5­do­10­lat.­A­za­tem­w­œwie­tle­prze­pi­sów­emi­gra­cyj­nych, wy­kro­cze­nie­ta­kie­bê­dzie­de­fi­nio­wa­ne­ja­ko­po­wa¿­ne­(se­rio­us­cri­mi­na­li­ty).­Zmie­nić­to­mo­¿e­ca­³¹­sy­tu­acjê­praw­n¹­wnio­sko­daw­cy,­któ­ry­po­sia­da­ta­ki­wy­rok.­A­za­tem­oso­ba,­któ­ra­po­pe³­ni­³a­ta­kie­wy­kro­cze­nie,­bê­dzie­mia­³a­mniej­sze­szan­se­za­le­ga­li­zo­wa­nia­sta­tu­su,­na­to­miast­wiêk­sze­otrzy­ma­nia­na­ka­zu­de­por­ta­cyj­ne­go.­Na­to­miast­oso­by­z­po­by­tem­sta­³ym­po­ta­kim­po­wa¿­nym­wy­kro­cze­niu,­mo­g¹­w­³a­twy­spo­sób­stra­ciæ­sta­³y­po­byt­w­Ka­na­dzie.­ Ra­dzê­za­tem,­by­nie­po­zwa­laæ­zna­jo­mym,­bli­skim­kie­ro­waæ­po­spo­¿y­ciu­al­ko­ho­lu,­po­nie­waz­oso­by­po­sia­da­j¹­ce­re­kord­kry­mi­nal­ny­­aby­zneu­tra­li­zo­waæ­swo­j¹ sy­tu­acjê­imi­gra­cyj­n¹,­mu­sz¹­ubie­gaæ­siê­o­spe­cjal­ne­ze­zwo­le­nia­lub­uzy­skaæ­kry­mi­nal­n¹­re­ha­bi­li­ta­cjê,­ewen­tu­al­nie­za­wie­sze­nie­wy­ro­ku­w­Ka­na­dzie.­­Ta­pro­ce­du­ra­ nie­ dzie­je­ siê­ to­ au­to­ma­tycz­nie­ i­ wnio­sko­daw­ca­ mu­si­ prze­ko­naæ­ wpierw urz¹d,­ ¿e­ za­s³u­¿y³­ na­ re­ha­bi­li­ta­cjê­ po­ up³y­wie­ okre­œlo­ne­go­ cza­su.­ Po­dob­nie­ w przy­pad­ku­spe­cjal­ne­go­ze­zwo­le­nia­na­po­zo­sta­nie.­Jed­nak­naj­trud­niej­sze­w­tym wszyst­kim­mo­¿e­byæ­to,­¿e­s³u¿­by­po­rz¹d­ko­we­CBSA­(ka­na­dyj­skie­s³u¿­by­cel­ne)

chc¹­de­por­to­waæ­ta­k¹­oso­bê,­za­nim­ze­zwo­le­nie­na­po­zo­sta­nie­czy­re­ha­bi­li­ta­cja zo­sta­n¹­uzy­ska­ne.­Na­le­¿y­nad­mie­niæ,­¿e­Urz¹d­Emi­gra­cyj­ny­nie­de­por­tu­je.­ Mo¿­na­z³o­¿yæ­od­wo­³a­nie­od­de­por­ta­cji,­ale­pro­ce­du­ry­s¹­skom­pli­ko­wa­ne­i­kosz­tow­ne.­ Op³a­ty­rz¹­do­we­za­roz­pa­trze­nie­wnio­sku­o­re­ha­bi­li­ta­cjê­za­kie­ro­wa­nia­po­jaz­dem­wp³y­wem­al­ko­ho­lu­lub­œrod­ków­odu­rza­j¹­cych­rów­nie¿­wzro­sn¹­z­200­CAD do­1000­CAD­po­wej­œciu­w­¿y­cie­usta­wy,­do­da­j¹c­jesz­cze­wiê­cej­po­wo­dów,­aby roz­wi¹­zaæ­to­szyb­ciej­ni¿­póŸ­niej. Sy­tu­acja­emi­gra­cyj­na­da­nej­oso­by­za­le­¿y­te¿­od­in­dy­wi­du­al­nych­oko­licz­no­œci, a­za­tem­war­to­skon­sul­to­waæ­swo­j¹­spra­wê­ze­spe­cja­li­st¹­imi­gra­cyj­nym.­Do­wie­dzieæ­siê,­ja­kie­s¹­szan­se­na­zneu­tra­li­zo­wa­nie­praw­ne­„kry­mi­nal­no­œci”.­W­przy­pad­ku­we­zwa­nia­na­roz­mo­wê­z­urzêd­ni­kiem­stra­¿y­gra­nicz­nej­CBSA,­war­to­tak­¿e­do­in­for­mo­waæ­siê,­ja­kie­ma­my­jesz­cze­pra­wa­i­opcje­prze­d³u­¿e­nia­po­by­tu­w Ka­na­dzie­lub­szan­se­wy­gra­nia­ape­la­cji­s¹­do­wej­w­spra­wie­wy­da­ne­go­na­ka­zu­de­por­ta­cyj­ne­go.­ Po­now­nie­za­chê­cam­do­sko­rzy­sta­nia­z­us³ug­li­cen­cjo­no­wa­nych­do­rad­ców­emi­gra­cyj­nych,­któ­rzy­po­mo­g¹­i­pod­po­wie­dz¹­jak­wy­brn¹æ­z­da­nej­sy­tu­acji.­Dziê­ki zna­jo­mo­œci­naj­now­szych­prze­pi­sów­ma­j¹­naj­lep­sze­ro­ze­zna­nie­ja­k¹­stra­te­giê­w sy­tu­acji­da­ne­go­klien­ta­wy­braæ.­ n

Dwutygodnik­Polonii­kanadyjskiej­w­Kolumbii­Brytyjskiej


GŁOS POLONII 9

www.glospolonii.net

HANNA - wykwalifikowana kosmetyczka oferuje: LASH EXTENSION, MASSAGES, WAXING, MANICURE, PEDICURE dla seniorów. Dojeżdżam do domu klienta w: Surrey, Langley i White Rock.

Kontakt: 778 266 0334

POLONEZ TRI-CITY ZAPRASZA NA PIKNIK Polonez Tri-City Polish Association zaprasza na doroczny lipcowy piknik w Barnet Marine Park w Burnaby, w niedzielę, 29 lipca. Spotykamy się o 10.30 -11.00 rano, tak żeby nie było problemu z parkingiem, chociaż dodatkowy jest po drugiej stronie Barnet Hwy. Będziemy, patrząc na wode, po lewej stronie od głównego wejścia tak długo jak będziemy chcieli. Częstujemy pierogami, bigosem i kiełbasą z grilla. Mamy też wodę, colę i 7up. Prosimy o przyniesienie sałatek, owoców lub deserów. Przyjdźcie z rodziną i znajomymi - im nas więcej tym weselej. Prosimy przynieście sobie krzesełka, kocyki, może jakieś polskie akcenty (kapelusze itp.) no i oczywiście dobry humor. Instrumenty muzyczne, szczególnie gitary też by się przydały - moglibyśmy sobie pośpiewać przy akompaniamencie. Prosimy o rozesłanie tej wiadomości do innych za pomocą e-maili i facebooka. Na pewno będzie to mile spędzony czas.Piknik uzależniony jest od pogody wiec w razie deszczu zostanie  przeniesiony na inny termin. Dwutygodnik Polonii kanadyjskiej w Kolumbii Brytyjskiej


10 GŁOS POLONII

www.glospolonii.net

Polish Language School zaprasza Zrzeszenie Polaków z North Shore Belweder zaprasza na zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców. Następna grupa dla początkujących już we wrześniu! Klasy prowadzone są w dwóch grupach - Beginners 1 i Beginners 2  Szkoła j. polskiego (Polish Language School) mieści się w Mollie Nye House - 940 Lynn Valley Road, North Vancouver Masz pytania? Napisz na adres belweder.org@hotmail.com  Nasza strona internetowa: www.belweder.org Zajęcia prowadzi Helena G. Kudzia (UBC Polish Studies)

Fryzjerka lub fryzjer mile widziani! Poszukujemy doświadczonej fryzjerki lub fryzjera z własnymi klientami, którzy mogliby dołączyć do naszego zespołu. *Nasz zakład znajduje się w popularnym miejscu w North Vancouver, w Court Yard w centralnej części Lonsdale Ave. *Dla naszych klientów oferujemy bezpłatny, podziemny parking.

Kontakt: tel. 604 722 0699, e-mail: mojgansoroush@gmail.com

Mężczyzna, lat 48, który chce pozostać na stałe w Kanadzie,

pozna panią w wieku 35-55 lat w celu zawarcia związku małżeńskiego.

Kontakt: Andrzej - 604 728 2344, e-mail: andycan1970@gmail.com

Dwutygodnik Polonii kanadyjskiej w Kolumbii Brytyjskiej

Fot. Studenci, szkola j. polskiego - North Vancouver


Dwutygodnik Polonii kanadyjskiej w Kolumbii Brytyjskiej


12 GĹ OS POLONII

www.glospolonii.net

Dwutygodnik Polonii kanadyjskiej w Kolumbii Brytyjskiej


GĹ OS POLONII 13

www.glospolonii.net

Dwutygodnik Polonii kanadyjskiej w Kolumbii Brytyjskiej


14 GŁOS POLONII

www.glospolonii.net

Atak Trumpa, kontra Trudeau

Kanada w stanie „wojny” z USA Krzysztof Pipa³a Wszystko przez Chiñczyków, ale tak¿e butê i arogancjê „pomarañczowego prezydenta”, jak jeszcze d³ugo po wygranej batalii wyborczej mówi³o siê o Donaldzie Trumpie, obecnym prezydencie USA. Niemal natychmiast po objêciu urzêdu Trump rzuci³ chwytliwe i schlebiaj¹ce prostolinijnym Amerykanom has³o „make America great again” („uczyñmy Amerykê znów wielk¹”), a za najwiêksz¹ przeszkodê w jego realizacji uzna³ ekspansywne w ka¿dej dziedzinie, a przede wszystkim w gospodarce, Chiny. Wprowadzenie ce³ na towary importowane z Chin Trump zapowiada³ od dawna, ale dopiero w tym roku kwestie z tym zwi¹zane nabra³y przyspieszenia. Trump ca³y czas twierdzi, ¿e Chiny stosuj¹ dumpingowe ceny w eksporcie swoich towarów do USA, w wyniku czego roczny deficyt Ameryki w handlu z Chinami wyra¿a siê kwot¹ 375 miliardów dolarów! To rzeczywiœcie gigantyczne pieni¹dze i wprowadzenie ce³ ma wed³ug Trumpa zredukowaæ ten deficyt. Dwutygodnik Polonii kanadyjskiej w Kolumbii Brytyjskiej


GŁOS POLONII 15

www.glospolonii.net

W kwietniu br. USA og³osi³y wstêpn¹ listê wyrobów chiñskich, które zamierzaj¹ obj¹æ 25-procentowym c³em. Wœród nich na poczesnym miejscu znajduj¹ siê wyroby stalowe i aluminium, których eksport na rynek USA stanowi szczególnie wysoki udzia³ w tworzeniu amerykañskiego deficytu handlowego. Na œwiecie poda¿ stali i aluminium jest znacznie wy¿sza ni¿ zapotrzebowanie na nie i g³ówn¹ winê ponosz¹ w tej kwestii rzeczywiœcie Chiny. Zlokalizowane w Pañstwie Œrodka huty zarówno pañstwowe, jak i prywatne s¹ finansowo wspierane przez pañstwo, a efekt tego jest taki, ¿e Chiny sprzedaj¹ stal i aluminium po cenach bardzo niskich, na które producenci innych krajów œwiata nie mog¹ sobie pozwoliæ. W efekcie zarówno USA, jak i Europa, ale tak¿e inne kraje, zasypywane s¹ tysi¹cami ton stali i aluminium made in China. C³a na stal i aluminium z Chin Trump wprowadzi³ w kwietniu br., ale nikt siê nie spodziewa³, ¿e obejm¹ one równie¿ Uniê Europejsk¹, a tym bardziej nasz¹ Kanadê, która wraz z Meksykiem i USA jest cz³onkiem NAFTA, czyli uk³adu o strefie wolnego handlu miêdzy tymi trzema krajami. Porozumienie NAFTA tworz¹ce je kraje podpisa³y 17 grudnia 1992 r., a wesz³o ono w ¿ycie niemal rok póŸniej, bo 1 stycznia 1992 r. Zaskoczenie objêciem c³ami Kanady by³o du¿e, acz niektórzy spodziewali siê takiego rozwoju wydarzeñ, poniewa¿ Donald Trump ju¿ wczeœniej niejednokrotnie bardzo krytycznie wyra¿a³ siê o uk³adzie NAFTA. Podobnie zreszt¹, jak i o Unii Europejskiej, któr¹ uwa¿a za zagro¿enie dla amerykañskiej gospodarki i pozycji USA na œwiecie. Ostatnio na przyk³ad wysz³o na jaw, ¿e podczas wizyty francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona namawia³ go do wyjœcia z Unii Europejskiej, za co obiecywa³ korzystne warunki w handlu z USA. Tym, ¿e na³o¿enie ce³ na kraj stowarzyszony w NAFTA, jest zarówno bezprawne, jak i ³ami¹ce g³ówne punkty porozumienia, Trump, jak ka¿dy s³oñ w sk³adzie porcelany, nie przejmuje siê. C³a na stal wobec Chin i pozosta³ych partnerów handlowych USA wynosz¹ 25%, natomiast na aluminium 10%. Jak by³o do przewidzenia, kraje, na których produkty Trump na³o¿y³ c³a, nie mia³y zamiaru pokornie zno siæ aro gan cji i dyk ta tu ame ry kañ skiego prezydenta i zrewan¿owa³y siê c³ami na importowane ze Stanów Zjednoczonych wyroby. W odpowiedzi na amerykañskie c³a rz¹d Kanady og³osi³ w po³owie czerwca listê produktów amerykañskich, na które od 1 lipca br. na³o¿y³ c³a odwetowe. Ale c³a to nie

wszystko, poniewa¿ równolegle rz¹d Kanady poinformowa³ o wprowadzeniu pakietu pomocowego dla kanadyjskich producentów stali i aluminium, którego wartoœæ opiewa na 16,6 miliarda dolarów kana dyj skich. Na to miast podczas najbli¿szych 5 lat ka na dyj ski rz¹d wyasygnuje 50 mln dol. kan. pomocy dla eks por te rów, którzy bêd¹ poszuki waæ no wych rynków zbytu na kanadyjskie produkty zarówno w Europie, jak te¿ w krajach Azji i Pacyfiku. Podpisana niedawno i ju¿ obowi¹zuj¹ca w praktyce umowa gospo dar czo -han dlo wa CE TA miêdzy Kanad¹ a Uni¹ Europejsk¹, w obecnej sytuacji okazuje siê byæ bardzo pomocna w poszukiwaniu nowych kana³ów eksportu. Na opublikowanej w pi¹tek, 15 czerwca, liœcie produktów amerykañskich, na które 1 lipca Kanada wprowadzi³a c³a, znajduje siê ponad 100 wyrobów stalowych, 19 aluminiowych oraz 79 produktów pozornie ma³o istotnych w handlu miedzy obydwoma krajami. S¹ to bowiem na przyk³ad ketchup, majonez, czekolada,Fot.joArgurt, chiwumogórki konserwowe, whisky, przybory toaletowe i kuchenne, lodówko-zamra¿arki, zmywarki, kosiarki, tak¿e ³odzie motorowe. Podczas tworzenia listy kierowano siê zasad¹, ¿e obejmowaæ bêdzie ona te amerykañskie wyroby, które s¹ oferowane tak¿e przez producentów kanadyjskich, jak te¿ z innych ni¿ USA krajów. W tej sytuacji wyroby amerykañskie podro¿ej¹ o koszty c³a, natomiast ceny towarów innych wytwórców pozostan¹ bez zmian. Dociekliwi analitycy listy produktów amerykañskich, na które Kanada na³o¿y³a c³a, uwa¿aj¹, ¿e lista ma charakter polityczny, która to opinia wywo³uje pocz¹tkowo zdumienie, no bo co wspólnego z polityk¹ mo g¹ mieæ ogór ki, czy whisky? A jednak ma j¹… Per fi dia li sty tkwi bowiem w tym, ¿e znalaz³y siê na niej towary i produkty ze stanów, z których wywodz¹ siê prominentni politycy amerykañscy. I tak na przyk³ad przewodnicz¹cy amerykañskiej Izby Reprezentantów, republikanin Paul Ry-

an, jest ze stanu Wisconsin, w którym masowo uprawia siê, i z którego eksportuje (m.in. do Kanady) ogórki. W Wisconsin produkuje siê tak¿e kosiarki (firma Toro Company), bardzo mocny jest tam tak¿e przemys³ mleczarski. Szerok¹ gamê jego wyrobów eksportowano za pó³nocn¹ granicê, a kanadyjskie c³a odwetowe objê³y zarówno ogórki, jak te¿ wyroby mleczarskie i kosiarki. Nietrudno wyobraziæ sobie, ¿e warzywnicy, mleczarze i producenci kosiarek bêd¹ mieli nagle problem z ich sprzeda¿¹ w Kanadzie, bo po wprowadzeniu ce³ stan¹ siê dla naszych konsumentów zbyt drogie. Podobny pro blem bêd¹ Fot. Archiwum mieli producenci whisky, której centrum znajduje siê w Kentucky, a stamt¹d w³aœnie wywodzi siê Mitch McConnell, lider republikanów w Senacie. Jeœli nie teraz, to pewnie lada moment w lokalnych biurach obu panów urywaæ siê bêd¹ telefony z wcale nie retorycznymi pytaniami dotycz¹cymi polityki Trumpa i ¿¹daniami natychmiastowej interwencji. Na dodatek, czego Trump na pewno nie przewidzia³, w Kanadzie niemal natychmiast po og³oszeniu amerykañskich ce³, zrodzi³ siê oddolny spo³eczny ruch bojkotowania amerykañskich produktów. Przedstawiciel producenta ketchupu firmy Kraft Heinz na rynku kanadyjskim, niejaki Av Maharaj, przyzna³, ¿e jego firma ju¿ po kilku dniach od og³oszenia przez Trumpa ce³ na kanadyjskie produkty, odczu³a w sposób znacz¹cy spadek sprzeda¿y swojego flagowego produktu. Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e amerykañscy politycy pochodz¹cych ze stanów, których producenci masowo eksportowali swoje wyroby do Kanady, wywieraæ bêd¹ presjê na Trumpa, by zrezygnowa³ ze swojej protekcjonistycznej polityki. Jaki bêdzie tego efekt, trudno powiedzieæ, bo arogancja, zarozumia³oœæ i narcyzm obecnego amerykañskiego prezydenta s¹ nie do przezwyciê¿enia i pewnie nie pozwol¹ mu przyznaæ siê do b³êdu. Kanada natomiast ustami swojej minister spraw zagranicznych Chrystii Freeland zadeklarowa³a wycofanie ce³ odwetowych natychmiast gdy tylko USA wy³¹cz¹ Kanadê ze swoich ce³. Przy okazji pani minister nazwa³a absurdaln¹ argumentacjê w³adz USA, ¿e wprowadzenie ce³ jest jednym z elementów polityki bezpieczeñstwa tego kraju. Swoje wyst¹pienie Chrystia Freeland zakoñczy³a s³owami: „Wierzê, ¿e zdrowy rozs¹dek zwyciê¿y”. Ka¿dy mo¿e te s³owa odczytaæ na swój sposób. Na przyk³ad taki, ¿e w swoich poczynaniach Trump kieruje siê nie zdrowym, a chorym rozs¹dkiem, bo na niedostatek tego pierwszego choruje od dawna. n

Dwutygodnik Polonii kanadyjskiej w Kolumbii Brytyjskiej


Pol­ska­co­raz­bli­żej­Nie­miec 16­­­GŁOS­POLONII

www.glospolonii.net

Pod wzglêdem konsumpcji...

Piotr Skawiñski

Pod wzglêdem jakoœci ¿ycia rzeczywiœcie zbli¿amy siê do Niemiec – najwiêkszej potêgi gospodarczej Unii Europejskiej, ale tyko w jednym aspekcie. W konsumpcji. W 1995 roku polska konsumpcja stanowi³a zaledwie 44 proc. œredniej w Unii Europejskiej, w Niemczech by³a trzy razy wy¿sza i przekracza³a unijn¹ œredni¹ a¿ o 35 proc.. Stosunek konsumpcji w Polsce i w Niemczech mia³ siê wiêc 44 do 135. Przepaœæ. Ale Polacy bardzo szybko zaczêli tê przepaœæ zasypywaæ. Do roku 2006, a wiêc podczas 11 lat, konsumpcja w Polsce zwiêkszy³a siê bardzo du¿o, bo do poziomu 54proc. europejskiej œredniej. Najwiêksze przyspieszenie nast¹pi³o jednak w szeœcioleciu 2006 do 2012, kiedy to wzrost w tej dziedzinie by³ nie zwykle dynamiczny, bo wyniós³ a¿ 22 punkty procentowe. Ekonomiœci zwracaj¹ uwagê, ¿e sta³o siê tak za spraw¹… kryzysu finansowego, który rozpocz¹³ siê w 2008 r. i doprowadzi³ do gospodarczej recesji w wielu krajach Europy i œwiata. Gdy prezentowano mapê Europy, wszystkie kraje Unii zaznaczone by³y czerwonym kolorem recesji i na tym tle jedynie Polska wyró¿nia³a siê kolorem zielonym, przyjêtym dla krajów, których gospodarka nie zosta³a objêta stagnacj¹. Uku³o siê wtedy powiedzenie, ¿e Polska jest „zielon¹ wysp¹” na morzu recesji. Tak by³o w istocie. Po roku 2012, gdy Europa zaczê³a siê otrz¹saæ z kryzysu gospodarczego, wzrost polskiej konsumpcji wyhamowa³. Ale tylko wzrost, bo osi¹gniêty poziom nie spad³, tyle tylko, ¿e od tego momentu bardzo powoli pi¹³ siê w górê. I w 2017 roku wzrost osi¹gn¹³ poziom 76 proc., zaœ w Niemczech stanowi³ 122 proc. œredniej unijnej. S¹siedzi zza zachodniej granicy nadal s¹ pod tym wzglêdem zdecydowanie przez Polakami, ale przewaga nie jest ju¿ trzykrotna, jak by³o w 1995 r., wiêksza jedynie 1,6 raza (122 podzielone przez 76 równa siê 1,6). Polacy mog¹ siê wiêc chlubiæ, ¿e podczas zaledwie 22 lat, a wiêc w ci¹gu niespe³na jednego pokolenia (kolejne pokolenie rodzi siê co 30 lat), zmniejszyli pod wzglêdem konsumpcji dystans do Niemiec o po³owê, niemal dogonili Czechów i znacz¹co wyprzedzili Wêgrów.

Te dane nie pochodz¹ od jakiejœ rodzimej polskiej sonda¿owni, której badania maj¹ zapewniæ dobre samopoczucie prze ciêt ne go Po la ka, lecz s¹ efektem wnikliwych badañ Eurosta tu. Eu ro stat to skrót od powsta³ego w 1971 r. Europejskiego Urzêdu Statystycznego, bêd¹ ce go urzê dem Ko mi sji Eu ro pej skiej i maj¹cego siedzibê w Luksemburgu. Dla Czytelnika wa¿na bêdzie odpowiedŸ na pytanie - dlaczego wskaŸnik konsumpcji jest tak istotny dla okreœlenia poziomu gospodarki danego kraju i zasobnoœci jego mieszkañców? Zazwyczaj, aby zilustrowaæ poziom gospodarki, ekonomiœci pos³uguj¹ siê wskaŸnikiem PKB (produkt krajowy brutto) danego kraju. Ekonomiœci dziel¹ PKB Fot. Archiwum na czte ry czêœci, a jedn¹ z tych czêœci jest w³aœnie konsumpcja. Skoro PKB oddaje poziom gospodarki danego kraju, to dlaczego k³adziemy tak du¿y nacisk na jeden z jego elementów? Mówi¹c wprost – PKB, czyli poziom gospodarki danego kraju mo¿e byæ wysoki, a nawet bardzo wysoki, ale to nie znaczy , ¿e wraz z nim automatycznie wzrasta finansowa zasobnoœæ jego mieszkañców. Najlepszym tego przyk³adem s¹ Chiny, a tak¿e Polska. Od czasu wprowadzenia reform gospodarczych poziom PKB Chin niezwykle gwa³townie wzrasta³, dynamicznie rós³ eksport, ale jego mieszkañcy ¿yli bardzo skromnie, o ile nie w biedzie. Dzia³o siê tak, poniewa¿ jednym z czynników, dziêki któremu osi¹gano dynamiczny wzrost gospodarczy, by³y niskie place. Skoro pracownik zarabia³ ma³o, nie staæ go by³o na kupno wielu towarów i us³ug, czyli poziom jego konsumpcji by³ niski. Mo¿liwoœci konsumpcyjne wzrasta³y dopiero wtedy, gdy wzrasta³a p³aca. I jeœli przeciêtny Chiñczyk oraz jego rodacy byli na tyle zasobni, ¿e mogli kupowaæ wiêcej dóbr i us³ug, konsumpcja wzrasta³a. WskaŸnik konsumpcji bezpoœrednio œwiadczy wiêc o statusie materialnym spo³eczeñstwa danego kraju, poœrednio o sile gospodarki i jej przychodach.

Dwutygodnik­Polonii­kanadyjskiej­w­Kolumbii­Brytyjskiej

W Europie znamienny jest pod tym Fot. Archiwum wzglêdem przyk³ad Irlandii, kraju, który najszybciej wydobywa³ siê z kryzysu roku 2008, odnotowuj¹c najwy¿szy przyrost PKB. I patrz¹c w³aœnie na PKB wystawia siê Irlandii etykietê kraju niezwykle bogatego, ale to bogactwo nie przek³ada siê na zasobnoœæ przeciêtnego obywatela, bo pod wzglêdem konsumpcji plasuje siê ona wœród krajów o stosunkowo niskim jej przyroœcie. Bierze siê to st¹d, ¿e na PKB Irlandii w bardzo du¿ym stopniu sk³ada siê eksport us³ug, które pochodz¹ z zarejestrowanych w Irlandii, ze wzglêdu na niskie podatki, oddzia³ów miêdzynarodowych koncernów. Podobnie jest na Wêgrzech. Koncerny samochodowe, (miêdzy innymi Mercedes) ulokowa³y tam swoje fabryki, produkowane auta rozsy³aj¹ po ca³ym œwiecie, eksport Wêgier jest wiêc bardzo wysoki, a konsumpcja te¿ bardzo, ale niska. O tym, jak kszta³towa³a siê konsumpcja w innych krajach postkomunistycznych i jak na tym tle prezentowa³a siê Polska mo¿na siê przekonaæ studiuj¹c dane Eurostatu. Wynika z nich, ¿e od roku 1995 do 2017 dynamika wzrostu konsumpcji najwiêksza by³a w³aœnie w kraju nad Wis³¹. Wspomniane ju¿ Wêgry mia³y w 1995 r. konsumpcjê na poziomie 54proc. œredniej unijnej, Polska 44proc.. Byli wiêc pod tym wzglêdem zdecydowanie lepiej sytuowani. Po 10 latach dystans zmniejszy³ siê jedynie o 3 proc. (61 do 54), ale dziœ jest ju¿ 76 do 63 dla Polski. Od momentu wejœcia do Unii Europejskiej do 2017 r. konsumpcja na Wêgrzech wzros³a o 2proc., w Polsce o 22 proc.. Wêgry wyprzedzi³a pod tym wzglêdem tak¿e Rumunia. W 1995 r. ustêpowa³a Wêgrom o 15proc., dziœ wyprzedza je ju¿ o 5 proc.. W naszym regionie najszybciej goni¹ Zachód po wzglêdem konsumpcji Polska (76 proc. œredniej unijnej), która dogoni³a S³owacjê (te¿ 76 proc.), i Rumunia (68 proc.), ale najbli¿ej tej œredniej s¹ Czechy (80 proc.), które jednak od d³u¿szego czasu odnotowuj¹ znikome w tym wzglêdzie wzrosty. Jeœli wiêc chcemy siê dowiedzieæ, jak ¿yje siê przeciêtnemu mieszkañcowi danego kraju, to patrzmy na poziom konsumpcji. Poziom PKB te¿ oczywiœcie jest wa¿ny, ale w odniesieniu do konsumpcji niezbyt precyzyjny. n


Aldo znika z Polski

GŁOS POLONII 17

www.glospolonii.net

Kanadyjska firma dobrze czuje siê tylko w krajach przyjaznych dla biznesu

Adam Lasocki

Kanadyjska marka Aldo wycofuje siê z Polski. Za nazw¹ Aldo nie kryje siê co prawda firma z jakiejœ znacz¹cej dla produkcji przemys³owej i gospodarki bran¿y, niemniej jednak wycofywanie siê ka¿dej firmy z rynku jakiegoœ kraju, nie jest dla tego kraju objawem pozytywnym. Aldo, z czego zapewne wielu polskich Kanadyjczyków nie zdaje sobie sprawy, jest du¿¹ i znan¹ na œwiecie sieciow¹ firm¹ modow¹, której specjalnoœæ stanowi du¿y wybór obuwia, torebek, tak¿e bi¿uterii i nakryæ g³owy.

Marka Aldo jest czêœci¹ spó³ki Aldo Group, która na ca³ym œwiecie ma ponad 3 tysi¹ce sklepów, tak¿e pod szyldem Call It Spring i Globo. Na polskim rynku Aldo zadebiutowa³o w 2005 roku i w ci¹gu 13 lat w galeriach handlowych du¿ych polskich miast otworzy³o swoje sklepy, które cieszy³y siê du¿¹ popularnoœci¹ wœród klientów. Marka Aldo ujrza³a œwiat³o dzienne w roku 1972 w Montrealu. Za³o¿y³ j¹ m³ody cz³owiek z imienia i nazwiska Aldo Bensadoun, które rozwiewa wszelkie w¹tpliwoœci co do tego, sk¹d siê nazwa marki wziê³a. W tym¿e 1972 r. Aldo otrzyma³o koncesjê na produkcjê oraz sprzeda¿ obuwia i za³o¿y³o swoje przedstawicielstwa tak¿e w Ottawie, Quebecu i Winnipeg. W pierwszych szeœciu latach dzia³alnoœci Aldo podnajmowa³o stoiska w sklepach firm odzie¿owych, a swój w³asny sklep otworzy³o w 1978 r. w Montrealu. Rozwój firmy przyspiesza³ w tempie wrêcz zawrotnym i w roku 1980, a wiêc po dwóch latach od za³o¿enia pierwszego w³asnego sklepu, mia³a ich ju¿ 95. Podczas kilkunastu lat, które minê³y od roku 1980, firma rozwija³a siê w Kanadzie i umacnia³a na rodzimym rynku, a poza jego granice wyruszy³a dopiero po 13 latach i oczywiœcie tam, gdzie by³o najbli¿ej, czyli do USA i le¿¹cego najbli¿ej od Montrealu amerykañskiego miasta, czyli Bostonu. Podczas dekady, która up³ynê³a od otwarcia sklepu Aldo w Bostonie, w miastach Stanów pojawi³o siê kolejnych 125 sklepów firmy. Równoczeœnie trwa³ dynamiczny rozwój sieci sprzeda¿y na rodzimym rynku. W tym samym czasie 180 sklepów Aldo otworzy³o siê dla klientów na najczêœciej uczêszczanych ulicach handlowych wielu kanadyjskich miast, tak¿e w ich galeriach handlowych. Na ekspansjê poza kontynent amerykañski przyszed³ czas w 1994 r. Rozpoznawanie warunków han-

dlowych wcale nie nast¹pi³o w Europie tylko w… Izraelu. Sukces jaki Aldo odnios³o w tym kraju (sklep dzia³a³ na zasadzie franczyzy) wytyczy³ kierunki rozwoju w tamtym rejonie œwiata i kolejne sklepy firmy otwiera³y siê pocz¹tkowo w Emiratach Arabskich, a nastêpnie w innych krajach Zatoki Perskiej. Dopiero 8 lat po debiucie poza kontynentem amerykañskim Aldo otworzy³o swój pierwszy europejski sklep. Jak by³o do przewidzenia, w Londynie, stolicy kraju bêd¹cego jednym z najwiêkszych i najprê¿niej rozwijaj¹cych siê rynków mody. Londyñski debiut Aldo mia³ miejsce od razu na Oxford i Neal Street, ale bardzo szybko sieæ zawita³a do centrów handlowych brytyjskiej prowincji, tak¿e tam odnosz¹c sukces. W 2003 r. firma otwiera pierwszy sklep w Azji, konkretnie w Singapurze, a do Polski zawita dwa lata póŸniej. Dziœ jest obecna na wszystkich kontynentach poza Antarktyd¹, w 65 krajach œwiata. Przyczyny wycofania siê z polskiego rynku wcale nie s¹ jednoznaczne. Serwis Elle, francuskiego czaFot. Archiwum sopisma poœwieconego modzie, pisze, ¿e „bran¿a mody zmienia siê tak dynamicznie, ¿e naprawdê trudno za tym nad¹¿yæ. Sprzeda¿ przenosi siê do internetu, sklepy stacjonarne zmieniaj¹ siê w showroomy, klienci szukaj¹ bardziej wyselekcjonowanych, wy¿szej jakoœci produktów, œwiadomi konsumenci dokonuj¹ zupe³nie innych wyborów ni¿ kiedyœ”. Z t¹ opini¹ nie sposób siê nie zgodziæ, wszak internet jest codziennym narzêdziem ogromnego procentu polskiego spo³eczeñstwa, którego te¿ ogromna czêœæ liczy siê z ka¿dym groszem, a wiadomo, ¿e towar kupiony przez internet bêdzie zawsze tañszy ni¿ w butiku ulokowanym na dodatek w ekskluzywnym centrum handlowym. Zakupy za poœrednictwem internetu na pewno wp³ywaj¹ na wyniki sprzeda¿owe na polskim rynku, ale nie tylko one. Swoj¹ rolê odegra³a i odgrywa w tej kwestii polityka. Obecny rz¹d obieca³ handlowcom „wolne od handlu” niedziele, które w pierwszej kolejnoœci uderzy³y w galerie i du¿e centra handlowe. Polacy s¹ jedn¹ z najbardziej zapracowanych nacji w Europie zarówno pod wzglêdem godzin pracy w tygodniu, jak i dni pracy. Niedziela by³a dla du¿ego procenta mieszkañców Polski dniem, w którym mo¿na by³o dokonaæ zakupów w centrach handlowych, a ich w³aœciciele nie ukrywali, ¿e w tym dniu notuj¹ najwy¿sze obroty. Gdy decyzj¹ rz¹du, uginaj¹cego siê pod presj¹ Koœcio³a, handel w du¿ych centrach handlowych sta³ siê zakazany, obroty, czyli owe „wyniki sprzeda¿owe”, drastycznie spadaj¹.

I to jest te¿ jeden z g³ównych powodów wycofywania siê zagranicznych firm z Polski. Drugi, te¿ maj¹cy du¿e znaczenie, to fakt, ¿e Polacy s¹ co prawda coraz bogatsi, ale nie w takiej liczbie jak przedstawiciel nacji Europy Zachodniej, krajów arabskich, czy azjatyckich. To te¿ ma du¿y wp³yw na wyniki mniej lub bardziej ekskluzywnych sieci handlowych, które po 1989 roku ulokowa³y siê na polskim rynku. Liczy³y na lukratywny biznes, ale czas pokaza³, ¿e nie jest to tak dobry interes, na jaki siê zanosi³o. Kanadyjska firma Aldo wcale nie jest pierwsz¹, która wycofa³a siê z polskiego rynku stacjonarnego (kupno jej produktów przez internet jest ci¹gle aktualne). Du¿ym wziêciem polskich klientów cieszy³a siê duñska firma Jackpot&Cottonfield, ale jej nowy w³aœciciel zadecydowa³, ¿e bêdzie obecna tylko na rynku Szwecji. Potem znika³y z Polski bardziej lub mniej renomowane marki: Burberry, Marks & Spencer, Gortz 17, Topshop, River Island, Dorothy Perkins, a kilka kolejnych przymierza siê do ewakuacji z Polski. Mo¿na powiedzieæ, ¿e biznes jest biznes, i jak nie ma biznesu, to trzeba siê wycofaæ. To prawda, ale warunki dla biznesu kreuje polityka. S¹ kraje, w których robi siê niemal wszystko, by biznes mia³ siê w nich dobrze, a s¹ te¿ takie, którym jest to obojêtne. Nie tylko firma Aldo dobrze czuje siê w krajach dla biznesu przyjaznych. n

Dwutygodnik Polonii kanadyjskiej w Kolumbii Brytyjskiej


18 GŁOS POLONII

www.glospolonii.net

,

Jak w³adza potrafi m¹ciæ czyli...

Smierć w komisariacie Andrzej Storch

To wydarzenie wstrz¹snê³o ca³a Polsk¹. Zarówno ze wzglêdu na ujawnienie brutalnoœci policji, jak i zdarcie zas³ony tajemnicy z tego, jak w zaciszu komisariatów mog¹ postêpowaæ z zatrzymanymi osobami bezkarni policjanci. Sprawa trwa, nie skoñczy³a siê, a czas jaki up³yn¹³ od jej ujawnienia, pokazuje tak¿e, ¿e w³adza zarówno policyjna, a przede wszystkim rz¹dowa, potrafi m¹ciæ, by zatuszowaæ niewygodne dla niej fakty. Do tego wydarzenia dosz³o 15 maja 2016 r. Policja zatrzyma³a w centrum Wroc³awia 25-letniego Igora Stachowiaka, przewioz³a do komisariatu na ul. Trzemeskiej w tym mieœcie, a jak z nim postêpowa³a, pokaza³y zdjêcia z paralizatora, do których po roku dotarli i które ujawnili dziennikarze z programu „Superwizjer” stacji TVN 24. Materia³ filmowy demaskuje okrutne postêpowanie policjantów wobec bezbronnego, bo zakutego w kajdanki m³odego cz³owieka. By³ przez policjantów maltretowany, widaæ jak siê nad nim fizycznie znêcaj¹ i kilkakrotnie ra¿¹ pr¹dem z paralizatora. Organizm m³odego, dobrze zbudowanego mê¿czyzny, maj¹cego 201 cm wzrostu, nie wytrzyma³ tych tortur. M³ody cz³owiek zmar³. Równie przera¿aj¹cy jest fakt, ¿e gdyby dziennikarze „Superwizjera” nie ujawnili filmu z paralizatora, ca³a sprawa zosta³aby, jak to siê mówi, „zamieciona pod dywan”. Po emisji filmu i reporta¿u zwi¹zanego z tym morderstwem, komendant g³ówny policji, tak¿e ówczesny szef Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji, Mariusz B³aszczak, oraz jego zastêpca, Jaros³aw Zieliñski, oœwiadczyli, ¿e podejm¹ wszelkie niezbêdne kroki, by sprawê do koñca wyjaœniæ, a sprawców przyk³adnie ukaraæ. Na razie skoñczy³o siê na s³owach. Trzech z czterech funkcjonariuszy, których czyny wobec Igora Stachowiaka zosta³y zarejestrowane na filmie z paralizatora, zosta³o zwolnionych ze s³u¿by. Czwarty na w³asn¹ proœbê przeniós³ siê do ¯andarmerii Wojskowej, której w³adze nie mia³y ¿adnych zastrze¿eñ, by przyj¹æ w swoje szeregi cz³owieka, który mo¿e byæ uwik³any w zabójstwo. Natomiast prze³o¿eni oprawców w policyjnych mundurach, czyli komendanci dolnoœl¹skiej i wroc³awskiej policji, zostali zdymisjonowani i przeszli na so-

wite emerytury, inkasuj¹c kilkudziesiêciotysiêczne odprawy. Postêpowanie wobec nich zosta³o umorzone. W tym miesi¹cu rozpoczyna siê proces czterech funkcjonariuszy, którzy brali udzia³ w wydarzeniach w komisariacie, w wyniku których Igor Stachowiak zmar³. Sprawcy nie bêd¹ jednak podczas tego procesu wystêpowaæ jako oskar¿eni o zabójstwo, a nawet o nieumyœlne doprowadzenie do œmierci, jedynie o… przekroczenie uprawnieñ podczas interwencji. Materia³y z zakoñczonego œledztwa znajduj¹ siê obecnie w s¹dzie i s¹ jawne. Jeden z dziennikarzy œledz¹cych postêpowania zwi¹zane ze œmierci¹ Igora Stachowiaka mówi, ¿e czytaj¹c materia³y ze œledztwa odnosi siê dojmuj¹ce wra¿enie, i¿ prowadz¹cym tê sprawê prokuratorom niezbyt zale¿a³o na wyjaœnieniu sprawy, jak obiecywali minister i wiceminister MSWiA, lecz na oddaleniu oskar¿eñ, a nawet zatuszowaniu sprawy. I jako przyk³ad podaje opiniê bieg³ych, którzy napisali, ¿e do œmierci Igora Stachowiaka „mog³o przyczyniæ siê wywieranie - prawdopodobnie wielokrotne - silnego ucisku na szyjê przez osobê lub osoby drugie podczas obezw³adniania denata”. Te s³owa napisali biegli z Zak³adu Medycyny S¹dowej Uniwersytetu Medycznego we Wroc³awiu. Do przeprowadzenia sekcji zw³ok Igora Stachowiaka powo³ana zosta³a te¿ grupa bieg³ych z Zak³adu Medycyny S¹dowej z Poznania. W swojej opinii napisali oni m.in.: „Stwierdzono prze³aman¹ chrz¹stkê tarczo-

Dwutygodnik Polonii kanadyjskiej w Kolumbii Brytyjskiej

wat¹, podbiegniêcie krwawe w tchawicy. (…) mo¿na okreœliæ, i¿ najwiêksze nasilenie obra¿eñ skupia siê w okolicy twarzy, szyi, klatki piersiowej i barków”. Doœwiadczona prokurator, a zarazem publicystka prawna, dr Krystyna Witkowska, która napisa³a ksi¹¿kê pt. „Oglêdziny. Aspekty procesowe i kryminalistyczne”, zawar³a w niej .m.in. takie zdania: „O zad³awieniu mówi siê, gdy si³¹ uciskaj¹c¹ narz¹dy szyjne jest rêka ludzka (…), w zad³awieniu z regu³y wystêpuje zasinienie skóry na twarzy, wybroczyny na skórze. Z³amanie chrz¹stek krtani lub/i ro¿ków koœci gnykowej, jest znacz¹cym dowodem zad³awienia”. Specjaliœci lekarze twierdzê, ¿e z³amanie chrz¹stki tarczowatej to g³ówna przyczyna zad³awienia, która z kolei prowadzi do uduszenia. Jeden z nich powiedzia³, zachowuj¹c anonimowoœæ (obawia siê represji) : „Jeœli mamy do czynienia ze z³amaniem chrz¹stki krtani, a prowadzi siê badania w kierunku obecnoœci narkotyków, to znaczy, ¿e ktoœ bardzo nie chce ustaliæ prawdziwej przyczyny zgonu”. I zapewne ma racjê, poniewa¿ z materia³ów œledztwa wynika, ¿e prowadz¹cy je prokuratorzy zupe³nie pominêli zawart¹ w opinii bieg³ych konkluzjê, ¿e Igor Stachowiak móg³ zostaæ przez policjantów uduszony. Przekonany jest o tym natomiast ojciec zabitego, Maciej Stachowiak. Mówi, ¿e po konsultacji ze znajomymi lekarzami stara³ siê przekonaæ prowadz¹cych œledztwo prokuratorów, by szli tym tropem, ale zosta³ zignorowany, ¿aden z prokuratorów nie by³ tym w¹tkiem zainteresowany. Maciej Stachowiak powiedzia³ te¿: „Nie udzielano nam informacji, ukrywano przed nami choæby zdjêcia rentgenowskie syna. Gdy chcia³em sfinansowaæ obecnoœæ przy sekcji zw³ok krajowego konsultanta w zakresie chirurgii twarzowo-szczêkowej, nie zgodzili siê. Informowa³em, ¿e chcia³bym przeprowadzenia ekshumacji zw³ok i ponownego ich badania - te¿ bez skutku”. Ojciec m³odego cz³owieka, który zmar³ w komisariacie, a brutalne postêpowanie wobec niego policjantów zosta³o udokumentowane nagraniem z paralizatora, jest przekonany, ¿e sprawa œmierci jego syna jest tuszowana. Nied³ugo siê przekonamy, jak do materia³ów prokuratorów - urzêdników wykonuj¹cych rozkazy ministra Ziobry, odniesie siê s¹d. Sprawa jest spektakularna. W tym¿e Wroc³awiu 20 lat temu skazano na 25 lat niewinnego cz³owieka, który odsiedzia³ w wiêzieniu 18 lat i teraz dochodzi swoich praw, obecnie mo¿emy mieæ do czynienia z uniewinnieniem, pod naciskiem w³adzy, ludzi, którzy mogli dokonaæ zbrodni, ale zostan¹ z niej oczyszczeni. n


GŁOS POLONII 19

www.glospolonii.net

CZ. 2

Mandat po sel ski to niezła kasa Patryk Musia³

W poprzednim wydaniu naszej gazety pisa³em, ¿e polski pose³, a szczególnie europose³, „to ma klawe ¿ycie”, jak œpiewa³ kiedyœ, ale w odniesieniu do „cysorza”, zapomniany ju¿ piosenkarz Tadeusz Chy³a. Poza „klawym ¿yciem”, euro pose³ ma przede wszystkim „klawe” pieni¹dze. Dwa tygodnie temu przytoczy³em, jakie profity z tego tytu³u osi¹gnêli Karol Karski, Anna Fotyga, Danuta Huebner i Ryszard Legutko. Dziœ przedstawiam kolejnych europarlamentarnych krezusów. Na pocz¹tek nazwisko wszystko mówi¹ce, ale akurat w odniesieniu do tej osoby to nie za wiele. Chodzi o Wa³êsê, ale nie o Lecha, tylko o jego syna Jaros³awa. To ten, który dos³ownie umkn¹³ œmierci, po makabrycznym wypadku, gdy pod¹¿aj¹c z Gdañska do Warszawy zderzy³ siê z nieprawid³owo w³¹czaj¹cym siê do ruchu kierowc¹ samochodu osobowego. M³ody Wa³êsa jecha³ motocyklem, a wiadomo, ¿e w przypadku kolizji samochodu z motocyklem, kierowca tego drugiego ma ma³e szanse na prze¿ycie. M³ody Wa³êsa po d³ugiej hospitalizacji szanse na ¿ycie wykorzysta³ i dziœ jest europos³em z ramienia PO. W swoim oœwiadczeniu maj¹tkowym Jaros³aw Wa³êsa napisa³, ¿e jego oszczêdnoœci to 141 tys. z³ i 26 tys. euro, ale swój maj¹tek ulokowa³ przede wszystkim w papierach wartoœciowych. W akcjach i obligacjach ma 886 tys. z³, 210 tys. euro i 45 tys. dolarów. Jest te¿ wspó³w³aœcicielem mieszkania i domu, ale w odniesieniu do obu nieruchomoœci wpisa³ w oœwiadczeniu, ¿e maj¹ „wartoœæ rynkow¹”. Wszystko wskazuje te¿ na to, ¿e tragiczny wypadek wyleczy³ go z je¿d¿enia motocyklem, poniewa¿ posiada mercedesa GLC z 2016 r. Kolejny euro pose³ z ramienia PO, to Adam Szejnfeld. Czytaj¹c jego oœwiadczeniu nale¿y wnosiæ, ¿e jest cz³owiekiem oszczêdnym i jak na europos³a przysta³o, ma zaufanie do europejskiej waluty. Zgromadzi³ w niej 469 tys. Swoje mieszkanie wyceni³ na 145 tys. z³, ma ponadto dwa samochody: BMW X5 z 2017 r. oraz Jaguara. Rolnik Jaros³aw Kalinowski przed wyjazdem do Brukseli by³ szefem PSL, ministrem rolnictwa, wicepremierem i wicemarsza³kiem Sejmu. Od 2009 r. pracê na roli dzieli z pos³owaniem do Parlamentu Europejskiego, czyli zasiada w nim ju¿ drug¹ kadencjê.

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

Trudno podzieliæ jego maj¹tek na wp³ywy z europos³owania i z dzia³alnoœci rolniczej, trudno te¿ powiedzieæ, by by³ krezusem, ale te¿ jego maj¹tek do najmniejszych nie nale¿y. By³y szef PSL ma wiêc 230 tys. z³ oraz 18 tys. euro oszczêdnoœci, jednak najwiêksz¹ wartoœæ jego portfela stanowi¹ nieruchomoœci oraz gospodarstwo rolne. Ma dom i mieszkanie, które wycenia na 400 tys. z³ ka¿de, gospodarstwo rolne o powierzchni 18 hektarów, którego wartoœæ szacuje na 1,2 mln z³, a z ruchomoœci skodê kodiaq, toyotê yaris, ci¹gnik i kombajn. Oszczêdnoœci i inwestycje w mieszkania tworz¹ maj¹tek Janusza Lewandowskiego, jednego z najbardziej swego czasu krytykowanych polskich polityków, poniewa¿ w pierwszych latach (1991 do 1993) transformacji by³ ministrem przekszta³ceñ w³asnoœciowych i oskar¿ano go o wyprzeda¿ maj¹tku narodowego, „najcenniejszych sreber polskiej gospodarki”. Obecnie J. Lewandowski jest ju¿ trzeci¹ kadencjê europos³em i trudno powiedzieæ, by nie nale¿a³ do ludzi majêtnych. Jego oszczêdnoœci to 305 tys. z³, a wspólnie z ¿on¹ ma 207 tys. z³, oszczêdnoœci w euro przeliczone na z³ote to 271 tys., a w dolarach ok. 3 tys. z³. ¯ona europos³a ma lokatê w funduszu inwestycyjnym na kwotê 1,1 mln z³, a niemal 2 mln z³ maj¹ wartoœæ 3 mieszkania europos³a. Jedno wyceni³ na 1,5 mln z³, kolejne na 500 tys. z³ i trzecie na 370 tys. z³.

Janusz Korwin-Mikke nie jest ju¿ europos³em (zrezygnowa³ z mandatu w styczniu 2018 r.), ale przez ca³y rok poprzedni zasiada³ w europarlamencie i nie robi³ tego spo³ecznie. Jego oszczêdnoœci opiewaj¹ na niezbyt du¿e kwoty: 39 tys. z³, 5 tys. z³ na wspólnych kontach z ¿on¹ oraz 6,6 tys. euro. By³y szef Unii Polityki Realnej, obecnie w partii Wolnoœæ, dochody lokowa³ natomiast w nieruchomoœciach. Jego dom ma wartoœæ ok. 680 tys. z³, mieszkanie 350 tys. z³, ale znacznie wiêcej warte s¹ dzia³ki. Posiada ich osiem, przy czym jedna z nich jest wyceniana na 4,5 mln z³, zaœ wszystkie razem na ok. 7 mln z³. Z samochodów J.K-M. ma bmw F11 o wartoœci ok. 60 tys. z³ i fiata punto wycenianego optymistycznie na 3 tys. z³. Konto by³ego europos³a obci¹¿aj¹ natomiast dwa kredyty po ok. 180 tys. z³ ka¿dy. Podobnie jak J.K-M.lokuje swoje dochody Ryszard Czarnecki (PiS). Posiada skromne oszczêdnoœci (15 tys. z³ i 14 tys. euro), ale ju¿ jego nieruchomoœci maj¹ zdecydowanie wy¿sz¹ wartoœæ. Jedno mieszkanie Czarnecki wycenia na 210 tys. euro, natomiast trzy pozosta³e, które stanowi¹ wspó³w³asnoœæ z ¿on¹, opiewaj¹ na 2,6 mln z³, 800 tys. z³ i 500 tys. z³. PS W nastêpnym wydaniu napiszê o stanie posiadania prezydentów najwiêkszych polskich miast, a tak¿e kandydatów na te stanowiska w zbli¿aj¹cych siê wyborach samorz¹dowych. ` n

Dwutygodnik Polonii kanadyjskiej w Kolumbii Brytyjskiej


Mło­dzi­od­cho­dzą­ od­re­li­gij­no­ści­ 20­­­GŁOS­POLONII

www.glospolonii.net

Na œwiecie i w Polsce

Antoni Fajkowski

W jednym z pierwszych tegorocznych wydañ naszej gazety pisaliœmy o polskich katolikach i polskim katolicyzmie na podstawie danych z badañ przeprowadzonych przez G³ówny Urz¹d Statystyczny oraz Urz¹d Statystyki Koœcio³a Katolickiego. Ale kwestie, które analizowaliœmy dotyczy³y wy³¹cznie katolików i sytuacji ich Koœcio³a w Polsce, nie by³o tam ¿adnych odniesieñ do religijnoœci w Europie i œwiecie. Tê lukê wype³ni³ teraz maj¹cy siedzibê w Waszyngtonie renomowany i niezale¿ny oœrodek badawczy Pew Research Center. Przeprowadzi³ on badania poziomu religijnoœci w 106 krajach œwiata, w tym tak¿e w Polsce. W Polsce ankieterzy PRC zadali pytania oko³o 1500 osobom, przy czym zasad¹ by³o, ¿e po³owê pytanych stanowi¹ ludzie m³odzi, w wieku od 18 do 39 roku ¿ycia, drug¹ starsi od 40 roku ¿ycia wzwy¿. Pytania nie by³y skomplikowane, poniewa¿ w badaniu chodzi³o o wykazanie, jaki zwi¹zek z religi¹ maj¹ pytane osoby, czy jest ona dla nich wa¿na w ¿yciu, a dwa kolejne dotyczy³y praktyk religijnych - modlitwy i udzia³u w obrzêdach. Podzielenie ankietowanych na dwie kategorie wiekowe mia³o zilustrowaæ pokoleniow¹ ró¿nicê (lub jej brak) w stosunku do religii. Badanie ujawni³o zaskakuj¹c¹ sytuacjê w Polsce, w kraju, którego ponad 90 proc. mieszkañców deklaruje siê jako katolicy. Okazuje siê, ¿e w Polsce istnieje ogromny rozdŸwiêk pomiêdzy religijnoœci¹ ludzi m³odych i starych. Jeœli chodzi o praktyki religijne – modlitwy i udzia³ w obrzêdach, to polscy katolicy s¹ na pierwszym miejscu na œwiecie bior¹c pod uwagê ró¿nicê miêdzy m³odymi i starymi. Pod wzglêdem codziennej modlitwy ró¿nica ta wynosi 25 proc.. Wœród osób starych modlitwê tak¹ deklarowa³o 39 proc. ankietowanych, wœród m³odych, czyli tych przed czterdziestk¹, zaledwie 14 proc.. W odniesieniu do codziennej modlitwy najwiêksza ró¿nica miêdzy m³odymi i starymi wystêpuje w Japonii (29 proc.), ale w badaniu Pew Research Center zosta³a ona sklasyfikowana jako kraj o religii mieszanej. Polska jest w tej klasyfikacji na drugim miejscu i jest liderem wœród krajowych chrzeœcijañskich. O dwa procent mniejsza ró¿nica wystêpuje wœród chrzeœcijan S³owacji i Portugalii

oraz w muzu³mañskiej Palestynie. Liczb¹ 22 proc. okreœlono ró¿nicê w stosunek do codziennej modlitwy m³odych i starych muzu³manów w Tunezji, o punkt mniej wynosi ona w Korei P³d. (religia mieszana), 20 proc. w muzu³mañskim Libanie i chrzeœcijañskim Salwadorze, zaœ pierwsz¹ dziesi¹tkê zamyka muzu³mañski Tad¿ykistan, w którym ró¿nica miêdzy codziennie modl¹cymi siê starymi i m³odymi stanowi 19 proc.. Badanie przeprowadzone przez PRC wykaza³o, ¿e spoœród 106 krajów œwiata jedynie w dwóch m³odzi modl¹ siê czêœciej od starszych wspó³mieszkañców. Tymi krajami s¹ po³o¿one w Afryce Czad i Liberia. Kolejny wskaŸnik ilustruj¹cy mo¿e nie tyle odchodzenie m³odych Polaków od Koœcio³a, co kwestionowanie tej instytucji jako autorytetu moralnego, to uczestnictwo w coniedzielnych mszach. Dane z 2016 r. przytoczone przez polski Instytut Statystyki Koœcio³a Katolickiego wskazywa³y, ¿e do koœcio³a uczêszcza niespe³Archiwum na 37Fot.proc. wiernych i ¿e jest to sta³y trend spadkowy, który rozpocz¹³ siê w latach 80. jeszcze ubieg³ego wieku, a obecnie osi¹gn¹³ poziom najni¿szy w historii. Wyniki badania przeprowadzonego przez Pew Research Cenbter s¹ nieco bardziej optymistyczne, bo wed³ug nich w niedzielnych uroczystoœciach religijnych uczestniczy 42 proc. Polaków. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e znów mamy do czynienia z ogromnym rozdŸwiêkiem miêdzy aktywnoœci¹ religijn¹ osób starych i m³odych. Uczestnictwo w niedzielnych mszach deklaruje bowiem 55 proc. Polaków powy¿ej 40 roku ¿ycia i jedynie 26 proc. m³odych, bêd¹cych przed czterdziestk¹. W tym przypadku ró¿nica wynosi a¿ 29 proc. i pod tym wzglêdem jesteœmy oczywiœcie niekwestionowanym liderem na œwiecie. Katolick¹ Kolumbiê, która zajê³a w tym badaniu drugie miejsce, przebijamy a¿ o 10 proc.. Na kolejnych trzech pozycjach s¹ kraje muzu³mañskie: Tunezja, Iran i Jordania. W dwóch pierwszych ró¿nica w uczestniczeniu w uroczystoœciach religijnych miêdzy starymi i m³odymi wynosi 17 proc., w Jordanii 16 proc.. Szóste i siódme miejsce zajmuj¹ kraje chrzeœcijañskie: Portoryko i Portugalia (po 16 proc.), nastêpnie muzu³mañski Liban i chrzeœcijañska Grecja (po 15 proc.), zaœ miejsce dziesi¹te, te¿ chrzeœcijañski, Senegal (14 proc.). Zastanawiaj¹co wysokie ró¿nice w religijnoœci starych i m³odych Polaków dotycz¹ nie tylko modlitwy i uczestnictwa w niedzielnych mszach. Raport PRC obejmuje równie¿ odpowiedzi na pytanie, jak wa¿na

Dwutygodnik­Polonii­kanadyjskiej­w­Kolumbii­Brytyjskiej

dla ankietowanych jest religia w ich ¿yciu. I znów polscy katolicy okazuj¹ siê liderem pod wzglêdem podzia³u na starych i m³odych. Wœród tych pierwszych 40 proc. deklaruje, ¿e religia stanowi wa¿ny element w ich ¿yciu, natomiast wœród m³odych identyczne zdanie ma jedynie 16 proc.. Wyprzedzamy pod tym wzglêdem zarówno Grecjê, jak i Chiny, Rumuniê, Portugaliê, Liban… Jedynie m³odzi mieszkañcy Ghany i Gruzji czêœciej deklaruj¹ przywi¹zanie do swoich religii ni¿ ich starsi rodacy. Wnikliwym studiowaniem raportu PRC powinni siê zaj¹æ polscy hierarchowie jeœli nie chc¹, by za 20 lat koœcio³y œwieci³y pustkami nie tylko z braku wiernych. Tak¿e z braku tych, którzy mogliby im wieœciæ z ambon s³owo bo¿e. Bo chocia¿ obecnie co trzeci ksi¹dz w Europie pochodzi z Polski, to do seminariów wstêpuje coraz mniej m³odych mê¿czyzn i s¹ ju¿ w Polsce diecezje, które maj¹ problemy kadrowe, poniewa¿ wiêcej ksiê¿y przechodzi na emeryturê ni¿ zostaje wyœwiêconych. RozdŸwiêk miêdzy religijnoœci¹ starych i m³odych Polaków jest oczywisty i niepodwa¿alny, mo¿na siê tylko spieraæ co spowodowa³o ów fakt dokonany. Zajmuj¹cy siê t¹ problematyk¹ naukowcy twierdz¹, ¿e m³odzi po prostu neguj¹ nauki Koœcio³a i ustanowione przezeñ zasady zwi¹zane z moralnoœci¹. Statystyki s¹ w tym wzglêdzie nieub³agane. Wspó³¿ycie seksualne przed œlubem za niedopuszczalne uwa¿a 6,7 proc., jedynie 6 proc. maturzystów neguje antykoncepcjê, a jeszcze mniej, bo zaledwie 3,7 proc. badanych za niedopuszczalne uwa¿a wspólne zamieszkanie przed œlubem. ¯ycie idzie naprzód, m³odzie¿ postêpuje zgodnie z duchem czasu, a Koœció³ trwa przy ustalonych kiedyœ przez siebie (bo przecie¿ nie przez Boga) kanonach wiary, które do czasów wspó³czesnych ju¿ nie przystaj¹. Bo te kanony kwestionuj¹ m³odzi ludzie w du¿ej mierze deklaruj¹cy siê jako wierz¹cy. Z badania PRC wynika bowiem, ¿e jedynie 11 proc. maturzystów deklaruje siê jako niewierz¹cy, mniej wiêcej tyle samo (10 proc.) odpowiedzia³o, ¿e jest mocno zaanga¿owanych w ¿ycie Koœcio³a, a 38 proc. twierdzi, ¿e s¹ wierz¹cy, ale na swój sposób. Na „swój sposób”, czyli odrzucaj¹c niewygodne kanony ustalone przez Koœció³. Kolejna kwestia, która powoduje odchodzenie m³odych ludzi od Koœcio³a w Polsce, to jego bardzo mocne zaanga¿owanie siê w ¿ycie polityczne kraju i opowiedzenie siê za konkretn¹ opcj¹ polityczn¹. Ale to temat rzeka… n


GŁOS POLONII 21

www.glospolonii.net

Historia i cele organizacji

Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie Kanada od dawna postrzegana by³a przez wielu ludzi jako miejsce, gdzie mo¿na zacz¹æ nowe ¿ycie. To w³aœnie marzenie o zbudowaniu lepszej przysz³oœci by³o g³ównym motywem pokojowej emigracji zarobkowej. Ogromny kraj o du¿ym potencjale gospodarczym, pe³en surowców naturalnych, œci¹ga³ tysi¹ce emigrantów, przede wszystkim z Europy. Przyje¿d¿ali ludzie niejednokrotnie bardzo œmiali i przedsiêbiorczy. W Kanadzie usi³owali oni czêsto zachowaæ swojej zwi¹zki z krajem pochodzenia, pielêgnuj¹c ojczysty jêzyk, wierzenia i zwyczaje swoich ojców. W XX wieku ludzkoœæ by³a targana okrutnymi wojnami; w konfliktach bra³y udzia³ miliony ¿o³nierzy wielu narodowoœci. Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej w 1945 roku œwiat zosta³ podzielony nowymi granicami pañstwowymi. Wielu Fot.³o Archi wum ¿o³nierzy polskich walcz¹cych na froncie zachodnim pozosta po za granicami Polski. Ich ojczyzna znalaz³a siê w sferze wp³ywów komunistycznego imperium. Zarówno oni, jak i rzesza cywilów, którym uda³o siê do wojska do³¹czyæ, mieli do wyboru albo wracaæ do Polski i naraziæ siê na represje, ³¹cznie z wiêzieniem i kar¹ œmierci, albo staæ siê emigrantami politycznymi i szukaæ nowego miejsca do ¿ycia. Wiêkszoœæ z nich wybra³a Kanadê. To w³aœnie oni stanowili wielk¹ falê polskich emigrantów politycznych we wszystkich prowincjach Kanady po ostatniej wojnie. Reprezentowali przeró¿ne, niekiedy bardzo przydatne zawody i rzemios³a, liczne talenty organizacyjne czy artystyczne, ale na ogó³ s³abo w³adali oficjalnymi jêzykami swojej nowej ojczyzny oraz niezbyt dobrze orientowali siê w obowi¹zuj¹cych przepisach prawnych czy lokalnych zwyczajach. Zaczêto wiêc powo³ywaæ organizacje samopomocowe, w których dawniej przybyli i ju¿ bardziej doœwiadczeni koledzy pomagali nowicjuszom. Tak powsta³y pierwsze oddzia³y Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Stowarzyszenia Techników Polskich i wielu podobnych organizacji. Polscy emigranci wnieœli ogromny wk³ad w rozbudowê Kanady. Oprócz fachowych umiejêtnoœci przywieŸli do nowej ojczyzny tak¿e swoj¹ wiarê, obyczaje i zdobycze kultury polskiej, które to zdobycze chcieli w³¹czyæ do kanadyjskiej wielokulturowoœci. Jak grzyby po deszczu powstawa³y polskie parafie, budowano polskie koœcio³y, tworzono towarzystwa œpiewacze, kluby sportowe, zespo³y teatralne, a tak¿e szko³y polskie dla rodz¹cego siê nowego pokolenia Kanadyjczyków polskiego pochodzenia. Po œmierci œp. Józefa Dobrowolskiego jego Rodzina przekaza³a pieni¹dze, z³o¿one zamiast kwiatów podczas pogrzebu, na polski fundusz edukacyjny polskiej szko³y w Ottawie. Nastêpnie, w 1993 roku do³¹czono do tego sumê ze spadku po œp. Zofii Podoskiej. Wreszcie decyzj¹ walnego zebrania szko³y polskiej postanowiono utworzyæ i zarejestrowaæ organizacjê o nazwie Polish Heritage Fundation i przekazaæ jej zebrane dotychczas fundusze.

W wyniku prac powo³anego w tym celu komitetu w marcu 1994 roku w Revenue Canada zosta³a formalnie zarejestrowana Polish Heritage Fundation (polska nazwa: Fundacja Dziedzictwa Polskiego). Status prawny stowarzyszenia okreFot. Archiwum œlono jako non-profit corporation, co umo¿liwia odpisywanie od dochodów wszelkich dotacji sk³adanych przez Darczyñców na konto Fundacji. Fundacja ma zatwierdzony statut oraz dok³adnie okreœlon¹ strukturê organizacyjn¹ zarz¹du, w sk³ad którego wchodz¹: prezes, wiceprezes, skarbnik, komisja rewizyjna oraz cz³onkowie zarz¹du. Zarz¹d tworz¹ wolontariusze, którzy za swoj¹ pracê nie otrzymuj¹ ¿adnego wynagrodzenia finansowego. Celem dzia³ania Fundacji jest wspomaganie finansowe i moralne organizacji polonijnych oraz osób prywatnych zajmuj¹cych siê krzewieniem zdobyczy kultury polskiej, wspieranie programu nauczania jêzyka i kultury polskiej na Uniwersytecie Ottawy oraz udzielanie pomocy studentom polskiego pochodzenia niezale¿nie od kierunku ich studiów. W ci¹gu 23 lat istnienia Fundacja Dziedzictwa Polskiego przekaza³a na cele polonijne przesz³o 80 000 dolarów. Naszym celem jest takie zarz¹dzanie zebranymi funduszami, aby jak najlepiej s³u¿y³y one Polonii przy minimalnych kosztach w³asnych. Zabiegamy tak¿e o poszerzanie dzia³alnoœci polonijnej na ca³¹ Kanadê poprzez tworzenie kolejnych oddzia³ów we wszystkich kanadyjskich prowincjach. Dodatkowe informacje na temat dzia³alnoœci Fundacji mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej www.phfweb.ca lub kontaktuj¹c siê z Prezesem i cz³onkami zarz¹du PHF w Ottawie. ************ PS. Polish Heritage Foundation w³aœnie przyznala stypendium sudentowi z Vancouver. Organizacja obchodzi w tym roku jubileusz 25 lat istnienia. Z tej okazji Zrzeszenie Polaków Belweder sk³ada Fundacji serdeczne gratulacje.

Dwutygodnik Polonii kanadyjskiej w Kolumbii Brytyjskiej


22 GŁOS POLONII

www.glospolonii.net

Wielkie polskie rody (7)

Jan Karol Chodkiewicz zwycięzca spod Kircholmu Hubert Sarnowski Ród pieczêtowa³ siê herbem Koœciesza zwanym te¿ Gryf z Mieczami. Na czerwonej tarczy podzielonej na dwie czêœci cienk¹ czarn¹ lini¹, po lewej stronie widnia³a skierowana w górê bia³a strza³a przepo³owiona bia³¹ poziom¹ kresk¹, po prawej pó³ orze³, pó³ lew trzyma³ w prawej ³apie przygotowan¹ do zadania ciosu szablê. S³awê i sta³e miejsce w historii ród ten zawdziêcza przede wszystkim jednemu swojemu przedstawicielowi. Na pierwsze imiê mia³ Jan, na drugie Karol, a nazwisko Chodkiewicz. ¯y³ tylko 61 lat (1560 - 1621), ale spora czêœæ jego ¿ycia przypad³a na lata gdy Rzeczpospolita toczy³a wojny na kilku frontach, w tym, przede wszystkim na wschodnich i pó³nocnych rubie¿ach. Wraz z wiekiem Jana Karola ros³y te¿ jego doœwiadczenie i umiejêtnoœci dowódcze. Historycy pisz¹, ¿e Jan Karol Chodkiewicz obdarzony by³ wielkim talentem strategicznym, u którego pod³o¿a leg³o œwietne wykszta³cenie. Zaczyna³ edukacjê w szkole jezuickiej w Wilnie, gdzie przypad³ mu zaszczyt powitania w imieniu uczniów króla Stefana Batorego, który sk³ada³ tam wizytê. Monarcha by³ ponoæ tak ujêty oracj¹ wyg³oszon¹ na jego czeœæ przez m³odego Chodkiewicza, ¿e mia³ rzec i¿ „Zaiste, wielki to bêdzie ¿o³nierz”. Nie wiadomo , ile w tym prawdy, a ile legendy, ale przysz³oœæ pokaza³a, ¿e zaiste Chodkiewicz zosta³ wielkim ¿o³nierzem Rzeczypospolitej. Król Stefan nie doczeka³ jednak, czy jego przepowiednia sprawdzi siê, poniewa¿ zmar³ w roku 1586, gdy Jan Karol mia³ dopiero 26 lat i by³ na pocz¹tku swojej wojskowej drogi ¿ycia. Po ukoñczeniu jezuickiego kolegium wileñskiego Jan Karol wybra³ siê na zwiedzanie Europy wraz ze swoim bratem Aleksandrem. Podró¿owali zawziêcie, ale te¿ za granic¹ studiowali, miêdzy innymi matematykê, in¿ynieriê i balistykê. Znajomoœæ tych dziedzin nauki wpisywa³a siê znakomicie w wojskowy ¿yciorys Jana Karola, który zacz¹³ siê pisaæ natychmiast po powrocie z zagranicznych woja¿y. W kszta³towaniu ¿o³nierskiej osobowoœci teoria ma oczywiœcie du¿e znaczenie, ale równie du¿e, a kto wie czy nie jeszcze wiêksze, praktyka.

Jan Karol sztukê wojenn¹ zacz¹³ praktykowaæ przy boku hetmana Zamojskiego w Inflantach, nad którymi panowanie Rzeczypospolitej umocni³ Stefan Batory. Po Zamojskim przysz³a s³u¿ba u boku Stefana ¯ó³kiewskiego, pradziada Jana III Sobieskiego, z którym t³umi³ powstanie kozacko-ch³opskie (1595-1596) na Ukrainie, dowodzone przez kozackiego atamana Semena Nalewajkê. By³y to batalie okrutne, bo do dziœ niejasne s¹ okolicznoœci zamordowania po bitwie kozackich jeñców. Samego zaœ Nalewajkê przewieziono do Warszawy. Po 10 miesi¹cach œledztwa i tortur skazano go na œmieræ przez œciêcie i poæwiartowanie. Wyrok wykonano na Górze Szubienicznej, na której 200 lat póŸniej carat zbudowa³ Cytadelê Warszawsk¹. Okrucieñstwo tamtych bitew, wojen i czasów pobrzmiewa w obecnych do dziœ wœród ludu ukraiñskiego opowieœciach, ¿e Nalewajkê Polacy upiekli we wnêtrzu miedzianego konia, inna wersja, nie mniej pora¿aj¹ca, podaje ¿e nie by³ to koñ, a wó³. Wojny i bitwy by³y okrutne, ale je toczono. Tak¿e z udzia³em Jana Karola, który po powrocie z pól bitewnych zapewne bra³ w objêcia ¿onê, któr¹ by³a Zofia, córka hetmana wielkiego koronnego Miko³aja Mieleckiego, primo voto ksiê¿na Olelkowicz-S³ucka. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e przede wszystkim sobie, ale w jakiejœ mierze chyba tak¿e teœciowi, zawdziêcza³ szybkie awanse. W wieku 39 lat zosta³ starost¹ ¿mudzkim, rok póŸniej hetmanem polnym litewskim, po kolejnych trzech administratorem Inflant i wreszcie w roku 1605, a wiêc gdy mia³ 45 lat, hetmanem wielkim litewskim. Ród, z którego wywodzili siê Chodkiewicze pojawia siê w ksiêgach pod koniec panowania Jagie³³y. Jego protoplast¹ by³ wywodz¹cy siê z Ukrainy

Dwutygodnik Polonii kanadyjskiej w Kolumbii Brytyjskiej

niejaki Chodko, ale i on, i jego nastêpcy byli silnie zwi¹zani z Litw¹. Syn Chodko, imieniem Iwan, nosi³ ju¿ nazwisko Chodkiewicz i by³ postaci¹ nietuzinkow¹ acz tragiczn¹. Walczy³ z Krzy¿akami, przeciwko Maciejowi Korwinowi, ale do historii przeszed³ jako ten, który udaremni³ spisek na ¿ycie Kazimierza Jagielloñczyka. Jego dalsze ¿ycie i œmieræ pozostaj¹ do dziœ tajemnic¹, poniewa¿ zosta³ przypadkowo wziêty w jasyr przez jakiœ podjazd tatarski i nigdy nie powróci³ z niewoli. Iwan by³ pradziadem Jana Karola, a silnych zwi¹zków z Litw¹ dowodzi fakt, ¿e dopiero ojciec Jana Karola, imieniem Jan, by³ pierwszym z rodu, który poœlubi³ Polkê. By³a to Krystyna Zborowska, córka Jana Zborowskiego, kasztelana krakowskiego. Jan Karol Chodkiewicz wszed³ do historii orê¿a polskiego i do historii Polski w ogóle za spraw¹ s³ynnej bitwy, do której dosz³o 27 wrzeœnia 1605 roku pod Kircholmem bêd¹cym nieomal op³otkami Rygi. Wtedy to w pe³ni ujawni³ siê geniusz strategiczny Jana Karola Chodkiewicza. Dysponuj¹c jazd¹ (husaria) w sile 2400 ludzi i raptem 1040 ¿o³nierzami piechoty, rozbi³ w puch 14 tys. Szwedów dowodzonych przez króla Karola IX Wazê. Chodkiewicz straci³ ok. 100 ¿o³nierzy, Szwedzi od 6 do 7 tysiêcy. W latach nastêpnych Chodkiewicz przyczyni³ siê do pokonania rokoszan Zebrzydowskiego, nie uda³o mu siê przyjœæ z pomoc¹ polskiej za³odze obleganej na Kremlu. W roku 1619, podczas kolejnej wyprawy, te¿ nie uda³o siê mu zdobyæ Moskwy, ale dzia³ania wojenne sk³oni³y Moskwê do podpisania rozejmu w Dywilinie, na mocy którego Rzeczpospolita otrzyma³a Smoleñszczyznê, Siewierszczyznê i Czernichowszczyznê, ustalaj¹c tym samym granicê, która jeszcze nigdy w dziejach Polski nie siêga³a tak daleko na wschód. Jan Karol Chodkiewicz zmar³ w twierdzy w Chocimiu, gdy 70-tysiêczna polska armia opiera³a siê licz¹cej 160 tys. ¿o³nierzy armii tureckiej wspieranej przez 60 tys. Tatarów. Tu¿ przed wypraw¹ chocimsk¹ Jan Karol, wtedy ju¿ wdowiec, poœlubi³ licz¹c¹ zaledwie 20 lat Annê ksiê¿nê Ostrogsk¹. Nied³ugo po jego œmierci linia Chodkiewiczów herbu Koœciesza vel Gryf z Mieczami wygas³a. ¯yj¹cy do dziœ Chodkiewiczowie wywodz¹ siê z innej linii, zwanej „na Supraœlu”, której protoplast¹ by³ zmar³y w roku 1569 Jerzy, kasztelan trocki. n


GŁOS POLONII 23

www.glospolonii.net

For Sale 103 1341 George - White Rock 24904 108 A - Maple Ridge 711 Morrison - Coquitlam 11 9771 152 B  - Surrey 11554 284 - Maple Ridge Lot 1 129 AC - Maple Ridge 494 Trumpeter - Kelowna 14450 Colebrooke  - Surrey 550 Beatty - Vancouver 211 Hillcrest - Calgary 185 Cresta Seaton - Portage 305 10721 139 - Surrey 10552 Baker Place -Maple Ridge 303 Sasamat Lane - N. Vancouver 5249 Indian River Dr - N. Vancouver 8010 170 Ave - Surrey

229.000 SOLD 1.099.000 2.180.000  499.000 SOLD 999.000 SOLD 999.000   399.000 SOLD  3.200.000 SOLD  759.000 SOLD  376.000 SOLD  229.000 SOLD  309.000 SOLD 995 000 SOLD 1 388 000 SOLD 1 917 000 SOLD 1 325 000 SOLD

John Samus Realtor You Never Get What You Deserve, You Get What You Negotiate! Coldwell Banker Vantage Realty OFFICE: (604) 585-3555 CELL: (604) 970-1777

Dwutygodnik Polonii kanadyjskiej w Kolumbii Brytyjskiej


Profile for rekacja

Głos Polonii nr 45  

Głos Polonii nr 45  

Profile for rekacja
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded