Page 1

DE VERBINDING

MAANDELIJKSE UITGAVE VAN

DE VERRIJZENIS PAROCHIE

JAARGANG 2 - NUMMER 9 - OKTOBER 2013 JAARGANG 2 - NUMMER 7 - JULI /AUGUSTUS 2013


Colofon:

Inhoudsopgave:

Het Pastoresteam E-mail: pastoresteam@deverrijzenisparochie.nl

2 3 4 5

Colofon, inhoudsopgave Vasthouden of loslaten Nieuws van het bestuur Ik ben rijk.... (geestelijk) ’T Kruispunt - plaats van ontmoeting Dementie

11 12 14 15 16 22 22 23 26 28 30 32 34 35 36

Dopen in De Verrijzenis Parochie Bereikbaarheid Pastoresteam Liturgisch rooster september Rooster door de week Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus Ulft Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua Geloofsgemeenschap H.H. Martelaren van Gorcum Geloofsgemeenschap H. Mattheus Geloofsgemeenschap H. Mauritius Geloofsgemeenschap H. Laurentius Geloofsgemeenschap De Goede Herder Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus Breedenbroek Geloofsgemeenschap H. Martinus Gendringen Geloofsgemeenschap H. Martinus Megchelen Geloofsgemeenschap H. Walburgis Adresgegevens

Drs. J.G.M. (Hans) Pauw, Vicaris Waarnemend pastoor, tel.: 06-30162927 E-mail: pauw@aartsbisdom.nl C.G.J. (Cor) Peters, diaken Opbouwwerk, tel.: 06-51036579 E-mail: c.peters@deverrijzenisparochie.nl J. (Jan) M. van Heugten, diaken Diaconie, tel.: 06-45155929 E-mail: j.van heugten@deverrijzenisparochie.nl A.E. (Guus) van der Ploeg, pastoraal werker Catechese, tel: 06-13697367 E-mail: g.vanderploeg@deverrijzenisparochie.nl M.A. (Marcel) Smits, priester pastor Liturgie, tel.: 0315-346020 E-mail: m.smits@deverrijzenisparochie.nl Centraal secretariaat De Verrijzenis Parochie Bezoekadres : Pastoor Vernooijstraat 7, 7071 BR Ulft Tel.: 0315-342044 Openingstijden: maandag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend van 9.00 tot 11.30 uur. E-mail: secretariaat@deverrijzenisparochie.nl Website: www.deverrijzenisparochie.nl De Pastoraatsgroepen Voor het cluster Silvolde-Varsseveld-DinxperloBreedenbroek: Miep Brus 0315-651459 Gerard Hollander 0315-651288 Jozef Oostveen 0315-329339 Annie Pastoors 0315-328600 E-mail: pg.clustersilvolde@deverrijzenisparochie.nl Voor het cluster Gendringen-Megchelen-Netterden: Ans Erinkveld 0315-681851 Gilbert Esser 06-51606075 Leo Mecking 0315-377658 E-mail: pg.clustergendringen@deverrijzenisparochie.nl

De redactie bestaat uit vertegenwoordigers van de drie clusters, te weten: Frans van Vliet: Cluster Ulft, Varsselder-Veldhunten en Azewijn Frank Vinkenvleugel: Cluster Silvolde, Varsseveld, Dinxperlo en Breedenbroek Theo Wissing: Cluster Gendringen, Megchelen en Netterden Cor Peters: Pastoresteam Joyce Lukassen-Overbeek: Secretariaat E-mail: redactie.parochieblad@deverrijzenisparochie.nl o.v.v. naam geloofsgemeenschap.

Voor het cluster Ulft, Varsselder-Veldhunten-Azewijn: Vacant Het Bestuur van De Verrijzenis Parochie drs. J.G.M. (Hans) Pauw voorzitter Antoon Koster vice-voorzitter Jan Boland secretaris a.i. Jan Boland penningmeester a.i. Jan Boland werkveld kerkbalans en begraafplaatsen Willy Aalders werkveld gebouwen Ton Lankveld werkveld gebouwen Reiner Helmreich werkveld personeel en vrijwilligersorganisatie

Heeft u ook kopij van uw geloofsgemeenschap voor De Verbinding? Stuur dat dan a.u.b. tijdig naar de redactie. Het e-mailadres staat hierboven.

E-mail: secretaris@deverrijzenisparochie.nl

De kopij dient binnen te zijn vóór 10 oktober 2013. 2


VASTHOUDEN OF LOSLATEN Alles stroomt, is oude wijsheid. Dat herkennen we vast wel. De kleine en grote wereld om ons heen is continu in verandering. Wij zelf veranderen ook. Hoe ga je daarmee om? Soms door dingen vast te houde n, soms door dingen los te laten. Een proces dat een mensenleven lang duurt. Aan m’n lichaam merk ik dat, nu ik de 60 ben gepasseerd, het niet zo soepel meer gaat als toen ik 25 jaar was. Om fit en gezond te blijven probeer ik meer te letten op hetgeen ik eet en drink, voldoende beweging, eens vaker op de fiets en wekelijkse fitness helpt. Ook je geest is geen moment hetzelfde: wat je ziet, waar je naar luistert, wat je leest, waar je aan denkt: het verandert je. Toch ervaren we onszelf als een ‘ik’, een ik die er altijd is en er altijd blijft. En we herkennen de dingen buiten ons, ook al veranderen ze. We herkennen een kind dat is gegroeid, een vriend die ouder is geworden. We herkennen een huis, ook al is het inmiddels vervallen en we herkennen een landschap ook al lopen er inmiddels wegen doorheen. We hebben een zeldzaam talent om ons staande te houden in de steeds veranderende wereld, en ons veranderende zelf. Eigenlijk is alles wat we doen een soort omgaan met veranderingen.

Zeker, er zijn veel veranderingen. Het beleidsplan Sta op, kies voor leven wil een hoopvolle richting geven voor de toekomst. Misschien voelen we dat nog niet zo. Toch kunnen we er niet om heen om, in de veranderende betrokkenheid rond kerk en geloven, ons als organisatie aan te passen. Wat blijft, is ons geloven in de Verrezen Heer, de Levensbron, die met ons meetrekt de toekomst in.

Een mens heeft best veel veerkracht om het in al deze veranderingen uit te houden. Soms kan je leven hard getroffen worden waardoor je misschien wel vast kunt lopen. Je wordt ernstig ziek en moet gaan leven met de dood voor ogen. Je relatie, vol belofte aan liefde en trouw, houdt geen stand. De economische crisis treft je. Je moet je huis verkopen. Werkloosheid bezorgt je kopzorgen of je ooit wel een baan zult vinden omdat je de 50 al gepasseerd bent. Je moet soms veel loslaten. Dat lijkt leeg en kaal. In die momenten is het een zegen wanneer je een stevig levensfundament hebt en de liefde van mensen om je heen. Dat houd je vast en koester je.

En “ik” blijft toch ik? De mens die goed is in de ogen van de Eeuwige. Beeld van de Schepper draag ik toch in me. God is ook een belangrijk fundament voor mijn leven. Weten dat te midden van alle veranderingen in mijn leven, God er is. Ook mijn geloof en beeld van God is in de loop van de jaren veranderd. De kinderlijke beelden vanuit mijn jeugd hebben plaats gemaakt voor een Barmhartige en Liefdevolle God. God roept mij om er te zijn voor mensen. Pastor zijn met en voor mensen die moeite hebben met de veranderingen in het leven. Waarbij vasthouden of loslaten niet zo vanzelf gaat. Vastgelopen in rouw of verdriet, in boosheid of onrecht. Jezus van Nazareth inspireert om ook in onze tijd wegen te gaan naar mensen die verloren lopen, te bevrijden.

Vasthouden of loslaten....., het speelt in onze dagen ook in geloofsgemeenschappen.

We staan aan het begin van een nieuw werkjaar in onze parochie. Met goede moed en vol geestkracht zijn de vormselgroepen gestart om de jongeren toe te leiden naar het sacrament van het vormsel. Andere catechesegroepen denken na hoe we samen de weg van het concentreren vorm en inhoud kunnen geven. Ook het proces op weg naar onttrekken aan de eredienst van kerkgebouwen wordt in gang gezet. Alles stroomt... laat het toe en bezin je hoe jij, u, ik en wij samen, met veranderingen om willen gaan. Alleen de weg die we samen gaan, is begaanbaar. Ik wens ons een goed werkjaar toe. 3

Diaken Cor Peters.


NIEUWS VAN HET BESTUUR

IK BEN RIJK..... (geestelijk) Velen bereiken in deze tijd een hoge leeftijd. Dat kun je zien als een nuchter gegeven. ‘U bent 86 jaar, een mooie leeftijd, toch?’ ‘Dat moet ik nog maar zien te halen...’ Einde gesprek.

Naar aanleiding van vragen uit de locaties over de verspreiding van De Verbinding is in de bestuursvergadering van 22 augustus j.l. nogmaals vastgesteld dat De Verbinding bestemd is voor alle parochianen en dat daarbij een verspreiding naar alle parochianen past, tenzij een parochiaan te kennen heeft gegeven geen prijs te stellen op het blad. Wij zijn van mening dat De Verbinding , de naam zegt het al, een goede mogelijkheid is de informatie uit de parochie te delen met alle parochianen afgezien van hun betrokkenheid bij de parochie.

Het wordt anders wanneer je het levensverhaal van die mens leert kennen. Dan zul je ervaren dat het geen ‘lege’ jaren zijn. Maar dat ze gevuld zijn met ervaringen van geluk en verdriet. In die mens leven bijvoorbeeld de ontmoetingen met anderen. Veelal sluimerend zijn ze aanwezig. Soms komen ze aan de oppervlakte, zo helder als water. Iemand die ik ken van ver in de 90, kan zeer beeldend de dialogen beschrijven die hij eens voerde met enkele joodse dorpsgenoten, die in de oorlog zijn omgekomen. Hij zit er dan weer midden in. En brengt zo die mensen als het ware weer tot leven. Hun namen staan geschreven op een gedenksteen. Maar door zijn verhalen komen er gezichten bij.

Tijdens de voorlichtingsavonden over het beleidsplan “Sta op, kies voor leven” is op de locaties een aantal keren de vraag gesteld over de toekomst van de begraafplaatsen.

Het zijn niet enkel de contacten met anderen die in de oudere mens leven. Maar ook de verschillende ‘tijdgeesten’ zijn opgeslagen in lichaam en geest.. Zoals die van de crisisjaren, de oorlog, de wederopbouw, het rijke roomse leven, de roerige jaren zestig, opkomst van de sociale wetenschappen, het computertijdperk, de moderne tijd. In geuren en kleuren vertelde eens iemand over de schooltijd van weleer. Graag wilde zij het onderwijs in, maar het huishoudelijk werk ging voor. Ze was thuis nodig en bovendien was er geen geld om te kunnen studeren. ‘Zo was het nu eenmaal in die tijd....’, verzuchtte ze.

Het proces van kerksluitingen staat geheel los van de kerkhoven. De kerkhoven blijven gewoon open, er kunnen dus na de eventuele kerksluiting nog steeds mensen begraven worden. De Verrijzenis Parochie heeft veel koren. Om enig zicht te krijgen in oefenruimten, oefentijden, aantal optredens, aantal dirigenten, organisten en kosten die een en ander met zich meebrengt, heeft het bestuur een inventarisatielijst gestuurd naar de locaties. Binnenkort vindt er een ontmoeting plaats met vertegenwoordigers van het bisdom waarbij stap één van de “procedure voor het onttrekken van een kerkgebouw aan de goddelijke eredienst” aan de orde komt. Deze stap houdt in: “De vicaris van het betrokken vicariaat en het economaat van het aartsbisdom worden uitgenodigd voor overleg. Daarin worden de bevindingen van het parochiebestuur voorgelegd en besproken, en worden concrete afspraken gemaakt over het proces, dat aansluitend gaat starten, en over de aartsdiocesane betrokkenheid daarbij.”

Naast de ontmoetingen en de doorgemaakte tijden leven er in die mens ook: de puberteit, opleiding, relatie, kinderen ontvangen en weer loslaten, werk, ziekte, verlies van mensen, geloof… Onder dit alles liggen werelden van ervaringen. Het vertellen van het verhaal van het leven is geen nuchtere opsomming van feiten. Tijdens het ophalen van herinneringen komen er zoveel gevoelens mee.Is iemand in zijn beleving 60 jaar geleden onredelijk behandeld, dan komt al vertellende die emotie van toen mee. Aan herinneringen kleven blijkbaar emoties.

Aan het begin van dit nieuwe werkjaar wensen we alle vrijwilligers een vruchtbaar werkjaar toe. Hopelijk vinden we dit jaar weer nieuwe vrijwilligers die taken over willen nemen of mede willen behartigen.

Er leeft een berg aan ervaringen in de oudere mens. Een wereld van beelden. Hopelijk kan een ieder zeggen: het is een schat ín mij. Kan hij of zij uit die bron aan levenservaring veel kracht putten!

Ook voor het bestuur zoeken we nog mensen. Als u denkt: dat is wel iets voor mij, of als u iemand kent in uw omgeving waarvan u denkt: dat is een geschikt persoon, laat het a.u.b. weten. Namens het bestuur van De Verrijzenis Parochie: A. Koster, vice-voorzitter.

4

Guus van den Munckhof, geestelijk verzorger/pastor Azora.


HAALBAARHEIDSONDERZOEK Omdat wij het van belang vinden dat de Geloofsgemeenschap Mauritius in Silvolde op volledige wijze wordt geïnformeerd geven wij graag onze visie n.a.v. het artikel “Multifunctioneel kerkgebouw” van Jan Olthof, voorzitter van de Stichting vrienden van de Mauritius. De Stichting vrienden van Mauritius is middels een brief op de hoogte gesteld van dit artikel.

Wij betreuren het dat de parochie, het bestuur en de pastores niet in een eerder stadium geïnformeerd zijn over het waarom en het eigenlijke gebruiksonderzoek van de Mauritiuskerk, evenmin over de resultaten van dat onderzoek. Wij hadden graag gezien dat in de tijdslijn, waarover het artikel spreekt, plaats was ingeruimd voor overleg en samenspraak met parochie en bisdom. In die tijdslijn wordt ook gesproken over de actie kerkbalans. De jaarlijkse actie kerkbalans is een landelijke actie vanuit de kerken. Bij die actie worden gelden ingezameld voor pastoraat en gebouwen. Die actie wordt in De Verrijzenis Parochie in de geloofsgemeenschappen gehouden met die zelfde doelstelling. Deze actie heeft naar ons idee niets van doen met het haalbaarheidsonderzoek door de Stichting Vrienden van Mauritius, maar is een zaak van een locatieraad en de parochie.

In de bijeenkomst van een vertegenwoordiging van de Mauritius geloofsgemeenschap met een vertegenwoordiging van bestuur en pastores op 7 juni 2013, èn in de tweede bijeenkomst met de geloofsgemeenschap Mauritius, 20 juni j.l., is gekozen voor een continuïteitsscenario. Daarmee werd bedoeld dat de huidige werkzaamheden en activiteiten in de Mauritius geloofsgemeenschap worden voortgezet en ondertussen in een haalbaarheidsonderzoek wordt bekeken wat de mogelijheden zijn met het kerkgebouw. Overname van het kerkgebouw op dit moment is niet aan de orde. In het haalbaarheidsonderzoek zou meegenomen worden in hoeverre in de toekomst multifunctioneel gebruik van het kerkgebouw een optie is voor het bisdom. Tot zover de stand van zaken in juni 2013.

In de huidige structuur van De Verrijzenis Parochie is het pastoraatswerk en het bestuurlijke - en locatieraadswerk van elkaar gescheiden. Op dit moment is er in Silvolde helaas geen locatieraad meer, omdat de locatieraad te kennen heeft gegeven op te stappen als het bestuur de “intentie verklaring” niet zou ondertekenen. Zoals reeds bekend heeft het bestuur die intentieverklaring niet ondertekend, maar zijn we in samenspraak gekomen tot een continuiteitsscenario. Een locatieraad zou een goede rol kunnen vervullen in dit continuiteitsscenario. Het zou daarom mooi zijn als er in de Mauritius geloofsgemeenschap Silvolde naast mensen die zich om de pastorale zaken bekommeren weer een groep opstaat die als locatieraad wil functioneren, daartoe gemachtigd door het bestuur, zodat pastorale zaken en beheerstaken weer volop ter harte genomen kunnen worden.

Wij juichen het toe dat de Stichting Vrienden van de Mauritiuskerk mee wil denken over de toekomst van het kerkgebouw en, naar nu blijkt, zich kennelijk wil buigen over het haalbaarheidsonderzoek. Wij willen nogmaals beklemtonen, zoals ook in de gesprekken naar voren is gebracht, dat het gebouw van de parochie is en dat het kerkgebouw enkel gebruikt kan worden volgens de regels die het bisdom hiervoor hanteert. Verder is het zo dat in De Verrijzenis Parochie een kerkgebouw beheerd wordt door een locatieraad, daartoe gemachtigd door het parochiebestuur. Aangelegenheden voor een kerkgebouw horen dus bij een locatieraad. Voor de financïele zaken van de locatie geldt hetzelfde. Als de Stichting Vrienden van Mauritius haalbare ideeën aandraagt omtrent het kerkgebouw zullen bestuur en pastores daar zeker voor open staan binnen de regels die het bisdom daarvoor hanteert.

NIEUWE WEGEN VOOR DE TOEKOMST NIEUWE WEGEN VOOR DE TOEKOMST

Van harte hopen we voor de nabije en verdere toekomst op een vruchtbare samenwerking t.b.v. de geloofsgemeenschap Mauritius. Bestuur en pastores van De Verrijzenis Parochie.

5


NIEUW ELAN Onder de titel “Sluiting of nieuw elan” schreef Jozef Oostveen over plannen die in Silvolde op de rol staan om “het pastoraat van de nabijheid” vorm te geven. Omdat wij het van belang vinden dat de parochianen van de geloofsgemeenschap Mauritius in Silvolde op een volledige wijze worden geïnformeerd geven wij, bestuur en pastores, hierbij onze reactie. Jozef Oostveen is middels een brief op de hoogte gesteld van deze informatie. Bestuur en pastoresteam juichen het van harte toe dat er mensen opstaan in de geloofsgemeenschap van Silvolde om de geloofsgemeenschap nieuw elan te geven. Het is mooi dat leden van de clusterpastoraatsgroep daarin een voortrekkers rol willen vervullen. We betreuren het echter dat over de nieuwe ontwikkelingen niet met het pastoresteam en de andere leden van de clusterpastoraatsgroep Silvolde, Varsseveld, Breedenbroek, Dinxperlo is gegecommuniceerd. Overleg over taken en toekomstige organisatie van de pastoraatsgroepen stond voor het najaar al op de agenda. Het zal ook duidelijk zijn dat aansturing en verantwoordelijkheid voor het pastoraat en dus ook voor de pastoraatsgroepen ligt bij het pastoresteam, dat daarbij het pastorale beleidsplan als uitgangspunt hanteert. In het constructieve overleg dat bestuur, pastores en een vertegenwoordiging van de geloofsgemeenschap Mauritius Silvolde hebben gehad over de Intentieverklaring en de pre-ambulen is uiteindelijk besloten tot een continuïteitsscenario, d.w.z. dat de huidige activiteiten in De Mauritius geloofsgemeenschap voortgezet worden en dat er ondertussen een haalbaarheidsonderzoek gedaan zal worden naar de mogelijke gebruiksmogelijkheden van het kerkgebouw. Wij willen duidelijk stellen dat de pre-ambulen en de intentieverklaring niet zijn geaccordeerd door het bestuur en het pastoresteam. Hoewel veel ideeën uit de pre-ambulen voor nieuw elan in de Silvoldse geloofsgemeenschap parallel lopen met het pastorale beleidsplan blijft het pastorale beleidsplan leidend

AANTAL GELOVIGEN NEEMT SNELLER AF DAN AANTAL VIERINGEN? DEN BOSCH (RKnieuws.net) - ‘Als er minder priesters zijn en minder eucharistievieringen, zou je verwachten dat het aantal gelovigen per eucharistie toeneemt. Niets is minder waar! Doordat wij ons aantal samenkomsten niet aanpassen aan ons aantal gelovigen, maar vasthouden aan een kerk per dorp of per wijk, wordt het aantal gelovigen bij het toenemend priestertekort tot op heden alsmaar kleiner’, aldus Stijn Van den Bossche in de nieuwsbrief van het bisdom Den Bosch. ‘Het aantal gelovigen neemt veel sneller af dan het aantal vieringen en de overbevraagde priesters staan voor steeds legere kerken. Meer nog dan priesters, zijn het gelovigen die er te weinig zijn voor alle cultusplaatsen en aangeboden vieringen. Moeten we dan ook nog leken laten voorgaan in niet-eucharistische vieringen?

In de huidige structuur van de parochie is het pastoraatswerk en het bestuurlijke - en locatieraadswerk van elkaar gescheiden. Het zou mooi zijn als er in de Mauritius geloofsgemeenschap Silvolde naast mensen die zich om de pastorale zaken bekommeren weer een groep opstaat die als locatieraad wil functioneren, daartoe gemachtigd door het bestuur, zodat pastorale zaken en beheerstaken weer volop ter hand genomen kunnen worden.

Dienen wij niet vooreerst de halflege vieringen af te bouwen en ons als gelovigen op weg te begeven naar een gezamenlijke eucharistie, waar de Heer ons tot zijn gemeenschap opbouwt? Dat betekent niet louter schaalvergroting. Er kan ook een nieuwe interactie groeien tussen een grotere parochie - christenen gaan naar de kerk: centrumkerken, zondagsviering, kerkgemeenschap opbouwen - en de aanwezigheid ter plaatse van de kerk - de kerk begeeft zich naar de mensen: perifere kerkgebouwen, begrafenissen, huwelijken, besluit Van de Bossche.

Van harte hopen we op een vruchtbare samenwerking ten bate van de geloofsgemeenschap Mauritius in Silvolde.

Bestuur en pastores van De Verrijzenis Parochie. 6


’T KRUISPUNT’ - PLAATS VAN ONTMOETING Langzaam maar zeker beginnen mensen op donderdagochtend de weg te vinden naar ’T KRUISPUNT in de ontmoetingsruimte (koorruimte, ingang bij de witte deur) van de Petrus en Pauluskerk in Ulft.

Tijdens deze ochtenden horen we ook graag van u welke activiteiten wij nog meer kunnen organiseren. Dus geeft u maar aan wat uw wensen en behoeften zijn. Vervoer Wilt u wel komen, maar u wilt gehaald en weer thuis gebracht worden? Neemt u dan tijdig contact op met het centrale parochiesecretariaat. We zullen dan afspraken met u maken.

De Verrijzenis Parochie ziet zichzelf als een plek waar mensen elkaar, op kruispunten van het leven, als tochtgenoten ontmoeten. ’T KRUISPUNT is zo’n plaats. Een plek waar je zomaar even binnen kunt lopen voor een gesprekje, voor een kopje koffie of om gewoon even tot jezelf te komen, waar je een luisterend oor vindt om te praten over dingen die je belangrijk vindt, waar je ook je mensen uit je omgeving kunt treffen voor een gezellig samenzijn.

Welkom dus op donderdagmorgen tussen 09.30 en 12.00 uur. PROJECTGROEP ’T KRUISPUNT Pastoor Vernooijstraat 7 7071 BR Ulft Telefoon 0315-342044 e-mailadres: tkruispunt@deverrijzenisparochie.nl

’T KRUISPUNT, een vertrouwde omgeving, waar mensen elkaar respecteren en waarderen om wie ze zijn. ’T KRUISPUNT, niet alleen vaste pelgrims zijn welkom, maar ook (andere) dorpsbewoners en toevallige passanten.

Dementie: Ik zie, ik voel, ik merk steeds meer Hoe jij steeds meer, steeds minder weet Ik zie, ik voel, ik merk steeds beter Hoe jij steeds beter, steeds alles vergeet.

Vertrouwelijk gesprek ’T KRUISPUNT is een ontmoetingsplek voor een persoonlijk, vertrouwelijk gesprek als u daar behoefte aan heeft. Vaak is er ook een van de pastores aanwezig.

Jij ziet, jij voelt, jij merkt steeds meer dat jij niet meer weet, niet wie ik ben jij ziet, jij voelt, jij merkt steeds beter Dat jij niet meer onthoudt, dat ik je ken.

Begeleiders ´T KRUISPUNT wordt geleid door een projectgroep. Er is een aantal enthousiaste en gastvrije vrijwilligers die de ontmoetingen mogelijk maken. Koffieochtenden Wilt u even een praatje maken, gezellig een kopje koffie of thee komen drinken of gewoon even een krantje te lezen? Loop gerust binnen op de koffieochtenden.

Jij vecht, ik vecht, we vechten erom Maar weten, het is een verloren strijd Ik vecht, jij vecht, we vechten erom Maar ik ben je eigenlijk al heel lang kwijt Avondwake, Overweging, voorgelezen door Tess

7


V & T GOED EN BOEIEND VAN START De startavond van Vorming & Toerusting (V&T) over Schaliegas bracht ruim 20 mensen samen in de Petrus en Pauluskerk. Alex de Meijer hield een informatieve en boeiende presentatie. Het doel om te informeren over de voors en de tegens van Schaliegas werd gehaald. Vervolgens was en is de keus aan iedereen zelf! De aanmelding voor het mandalatekenen voor kinderen is optimaal. Op 12 september is een volle groep van ervaren en nieuwe deelnemertjes begonnen. Ook de film Almanya over het wel en wee van drie Turkse generaties in Duitsland boeide de aanwezigen. Daarna was er een geanimeerd gesprek. De vergelijking met ons land kon niet missen. Voor de komende maand staan de volgende onderdelen op het programma. Deelname blijft voor iedereen mogelijk! Nr. 4 ‘En dit zijn de namen’ – oude Exodus-wijsheid en moderne kunst Met de woorden ‘en dit zijn de namen’ opent het boek van de Uittocht, Exodus. Het is ook de titel die Tommy Wieringa geeft aan zijn pas bekroonde roman. Het oude verhaal uit de Bijbel lees je haast als de krant vandaag. Het gaat over mensen van alle tijden, ook over jou. Het vertelt van onderdrukking en vrij mens worden, over de wijsheid van vroedvrouwen tegenover de wijsheid van de farao, je roepstem volgen, tegen de stroom ingaan, het leven vieren, door de woestijn trekken, oases vinden en wijze levenslessen, woorden van waarde. Door het verhaal kom je op het spoor van een religieuze zoektocht, verlangen naar zin en samenhang, oriëntatie op wat groter is dan jij, de stem van het Leven - God die door alles heen klinkt… We bespreken de teksten en kijken naar moderne kunst. Door de kunst ga je anders kijken naar het verhaal en je eigen leven. De kunst is o.a. van Pablo Picasso en Marc Chagall. De roman van Tommy Wieringa ‘Dit zijn de namen’ wordt op de zesde bijeenkomst besproken. We gaan er van uit dat deelnemers deze roman tijdens de cursus lezen. Voor wie is deze cursus bedoeld? Ieder, die zich wil verdiepen in bijbel en moderne kunst, is van harte welkom. Je hoeft geen kennis van bijbel of kunst te hebben; een open geest en belangstelling is genoeg. Datum 2013 Tijd Plaats Kosten Leiding Opgave

: Steeds op donderdag : 3 oktober, 31 oktober, 21 november, 19 december; 2014: 23 januari, 20 februari : 19.30 uur - 21.30 uur : Petrus en Pauluskerk, Ulft : € 25,00 : Pastor Guus van der Ploeg : Rien Huiting, tel. 0315-325774

Nr. 5 Euthanasie Steeds weer keert het thema terug in het nieuws: het recht om te sterven. Artikelen en boeken gaan dan over euthanasie. Op een goede manier sterven, wat is dat? Wat betekent dat? Wat mag wel? Wat kan niet? In deze avond willen we aan de hand van een artikel en/of documentaire dit onderwerp met de diversiteit aan vragen bespreken. Ds. Hilde van der Zwaag en pastor Guus van der Ploeg zullen het gesprek leiden. Het gaat niet om een uitputtend college, maar wel om de gedachtenwisseling. Datum Tijd Plaats Kosten Leiding Opgave

: dinsdag 15 oktober : 19.30 uur - 21.30 uur : Consistoriekamer ‘Sint Maartenkerk’, Gendringen : Eigen bijdrage : Ds. Hilde van der Zwaag en pastor Guus van der Ploeg : Ds. Hilde van der Zwaag: hevanderzwaag@gmail.com / tel. 0315-237686 8


Nr. 6 Mandala tekenen voor volwassenen In ons vorige boekje werd het Mandalatekenen voor het eerst aangeboden. Het was een succes en op verzoek is pastor Menting opnieuw gevraagd een aantal avonden te verzorgen voor nieuwe deelnemers en gevorderden. Het kind dat een steen in de vijver gooit, de aarde die om de zon heen draait… Het zijn voorbeelden van cirkels en cirkelvormige figuren… Mandala’s zijn daar een afbeelding van; zij vertonen een wetmatigheid, ze zijn gericht op het midden. In het maken van een mandala kun je een evenwicht vinden tussen je eigen psychische wereld en de vaak woelige wereld daarbuiten; het is een puur persoonlijke uitdrukking. De wereld in een zandkorrel zien, de hemel in een wilde bloemde oneindigheid in je hand houden, de eeuwigheid in een uur (William Blake). Datum Tijd Plaats Kosten Leiding Opgave

: Steeds op donderdag 2013: 7 oktober, 7 en 21 november,12 december. 2014: 9 en 23 januari, 6 en 20 februari. : 20.00 uur - 22.00 uur : Consistoriekamer ‘Sint Maartenkerk’, Gendringen. : € 62.50 p.p. voor 8 avonden incl. koffie/thee (bij 8 deelnemers) : Pastor Antoinette Menting en Ali Aalbers : Ali Aalbers 0315 681226 of e-mail aliaalbers@kpnmail.nl

Nr. 7 Maarten Luther wandeltocht Op de eerste zaterdag na Hervormingsdag (31 oktober) wordt er in Amerongen, de Utrechtse heuvelrug, door de Stichting Maarten Luther Wandeltocht een mooie tocht georganiseerd. Het is een jubileumtocht, omdat het voor de 10e keer georganiseerd wordt. Je kunt verschillende afstanden lopen, wij willen gaan voor de 15 km. De plaatsen die worden aangedaan zijn Elst, Veenendaal, Overberg, Leersum en Amerongen.

De Maarten Luther Wandeltochten zijn geïnspireerd op Maarten Luther, die van 1483 tot 1546 leefde. Het symbool van de wandelingen is de Lutherroos. U ziet de roos links afgebeeld. Wat Maarten Luther daarover zei, staat op hun website en is de moeite waard om te lezen. Datum Tijd Plaats Kosten Leiding Info Opgave

: zaterdag 2 november : Vertrek 8.00 uur, kerkplein Gendringen : Gendringen : inschrijfgeld en bijdrage in benzinekosten : Yvonne Geerdink : website: www.maartenlutherwandeltocht.nl : Yvonne Geerdink: e-mail@ygeerdink.nl / tel. 0315-844265. Op tijd opgeven is noodzakelijk i.v.m. vervoer. 9


VORMELINGEN OP SPEURTOCHT NAAR DE GEEST Op maandag 30 september en 7 oktober jl. zijn alle vormelingen van onze parochie gezamenlijk op weg gegaan om te speuren naar de heilige Geest. Het is de start van de locale voorbereiding op het ontvangen van het Sacrament van het Vormsel. De werkgroepen van de verschillende geloofsgemeenschappen gaan verder met de jongens en meisjes op weg naar de vieringen. Zo’n 75 kids hebben gewerkt aan een videoclip bij de muziek van Love, shine a light. Heel creatief brachten ze op verschil-

lende manieren ‘Love’ in beeld.

Daarbij werden ze geholpen door de werkgroepen en studenten van het Graafschapcollege. Sander Berendsen had de regie. De clip is het begin van de vormselviering. T.z.t. zal de clip te zien zijn via YouTube. Op 8 november zijn de vormelingen van Ulft en VarsselderVeldhunten aan de beurt en op 9 november die van Gendringen, Megchelen en Netterden.

Veel kinderen uit de bovenbouw dromen ervan om in een videoclip te spelen. Bij de Verrijzenis Parochie krijgen jullie, de jongens en meisjes die zich voorbereiden op het Sacrament van het Vormsel, deze ‘coole’ kans in de schoot geworpen. Met de hulp van Sander Berendsen, studenten Pedagogisch Werker van het Graafschap College en een professionele cameraman gaan jullie op maandag 30 september en 7 oktober van 19:00 uur tot 20:30 uur aan de slag. Na een inleiding over de heilige Geest van Pastor Guus van der Ploeg starten jullie , in groepjes, op 30 september in basisschool de Dobbelsteen in Ulft met het bedenken van ‘nieuwe beelden’ op de muziek van (gezongen door

Katrina & The Waves)

Als je al eens wilt kijken en oefenen, je vindt het lied op deze links: http://www.youtube.com/watch?v=0Y6r3JrIOFY

Karaoke vers ie:

http://www.youtube.com/watch?v=jjj68mhKMg0

Love, shine a light in every corner of my heart Let the love light carry let the love light carry Light up the magic in every little part Let our love shine a light in every corner of our hearts Love shine a light in every corner of the world

Liefde, laat een lichtje schijnen tot in ieder hoekje van m'n hart Laat het liefdeslicht steun geven laat het liefdeslicht steun geven en de magie oplichten tot in het kleinste deel Laat onze liefde een lichtje doen schijnen tot in ieder hoekje van ons hart Liefde laat een lichtje schijnen tot in iedere hoek van de wereld

Het nummer gaat over , ! Dat woord kun je op heel veel manieren vertalen…En dat is wat we gaan doen! Iedere groep bedenkt beelden bij het thema van het lied. Bedenk maar vast hoe je ‘liefde’ in allerlei vormen kunt laten zien, dichtbij en ver weg…. Zo komen we op het spoor van de Heilige Geest. En daar gaat het om bij de

Mgr. Hoogenboom Als jullie nieuwe beelden hebben bedacht gaan jullie in de week na 30 september[met hulp is dan de Vormvan ouder(s) en/of verzorger(s)] op zoek naar decor, kleding of andere materialen waarmee heer. je de situatie of de persoon in beeld kunnen brengen. In het voorjaar van 2014 is het Vormsel in de andere gemeenschappen.

Op maandag 7 oktober gaan we dan in basisschool ‘De Dobbelsteen’ nog één keer repeteren, waarna de clip wordt opgenomen door cameraman Patrick Spoel. Als de clip klaar is houden wij een ‘première feestje’! Tijdens de vormselviering zal -waar mogelijk- de clip dan voor alle aanwezigen te zien zijn! Het wordt vast een bijzondere belevenis! Maar voor nu… ACTIE!

9

10


KLOOSTERWEEKEND VOOR JONGEREN Heb je behoefte om er even tussen uit te gaan, tot rust te komen, je accu op te laden, je te verdiepen in het geloof of om andere jongeren te ontmoeten en een gezellige tijd te hebben? Dan ben je van harte welkom op het kloosterweekend voor jongeren. Dit kloosterweekend wordt georganiseerd door het aartsbisdom Utrecht voor jongeren tussen de 15 en de 30 jaar, die na willen denken over wat hen raakt en bezighoudt in hun (geloofs)leven.

Wat zorgt ervoor dat je je thuis voelt? Wat is jouw thuis en hoe heb je die gevonden of ben je er nog naar op zoek? Vanwege subsidie zijn de kosten van het weekend zeer laag: € 50,- p.p. Dit bedrag is inclusief overnachting, maaltijden en programma. Voor vervoer dien je zelf te zorgen. Zijn de financiën een probleem, overleg dan met de organisatie. Deze probeert dan een oplossing te vinden. Na opgave zul je meer informatie ontvangen en een overzicht van spullen die je mee dient te nemen.

We leven mee met het ritme van het klooster waar we verblijven. Tussen de vieringen door is er ruimte voor gesprek, onderlinge ontmoeting en natuurlijk is er ook tijd voor gezelligheid. Tijdens deze dagen ontmoet je naast andere jongeren ook de kloosterbewoners. De begeleiding van dit weekend is in handen van vicaris Pauw, jongerenwerker Hao Tran en het jongerenplatform.

Wil je graag het kloosterweekend meemaken of wil je meer informatie, dan kun je altijd terecht bij jongerenwerker Hao Tran. Opgave kan tot 12 oktober. Meld je snel aan want er is slechts plaats voor 16 personen.

Het kloosterweekend vindt plaats van vrijdagavond 18 t/m zondagmiddag 20 oktober. We zijn dan te gast bij de zusters Kanunnikessen van het Heilig graf in de priorij Emmaus in Maarssen. Het thema van het weekend zal zijn: ‘Thuis komen’ Het is prettig voor een mens dat hij ergens thuis kan komen. Dat hij een plek of een persoon heeft waar hij zichzelf kan zijn en tot rust kan komen.

Hao Tran Tel. 06-16842077 E-mail: tran@aartsbisdom.nl

WIE GAAT ER MEE NAAR DE KJD?

In het jongerenprogramma van het bisdom sluit de KatholiekeJongerenDag bijna de rij. Als Verrijzenis Parochie zouden wij graag met een aantal jongeren naar die dag toegaan…. Wie gaat er mee? Een oproep als deze werkt misschien niet zo goed, maar als we een begin hebben door enkele aanmeldingen, kunnen we op andere manieren contacten gaan leggen! Tijdens het Open Huis op 8 september sprak ik een aantal jongeren… Ik kende ze van het Vormsel… Een van hen zei: Maar dat moet je toch via Facebook doen… Mijn antwoord: help me daar dan maar bij, als je wilt…. Laat het maar weten… Ook als je andere ideeën hebt! Onze secretaresse Joyce wil je gegevens wel noteren. Kijk maar in deze Verbinding hoe en waar je ze kunt vinden. En rechtstreeks met mij mag ook…. En, o ja, we werken samen met de Maria en Laurentiusparochie. Daar kennen ze Impulz, de jongerengroep. Marcel Jansen: marceljansen@outlook.com 06 - 156 98 345 kan je er alles van vertellen. Impulz…. ook een impuls voor ons? Samen sta je sterk, toch? 11

Groet! Guus van der Ploeg, past. werker.


”...EEN PELGRIMAGE VAN VERTROUWEN...” levendigheid door samen te zingen, spelletjes te doen en veel met elkaar te praten. Het is zeker aan te raden om naar Taizé te gaan. Voor mij is de zaterdagavondviering de mooiste viering van de week. Dan ervaar je pas echt wat Taizé is.

Amarins Gaastra, 24 jaar,

studente geneeskunde.

Weet u welkom op zondag 13 oktober 2013 om 17.00 uur in de Protestantse Kerk te Silvolde.

Ieder jaar komen veel (vooral jonge) mensen naar Taizé die zich ook verdiepen in de vraag hoe ze dicht bij huis kunnen bidden en zich voor anderen kunnen inzetten? De pelgrimage van vertrouwen probeert een antwoord te zijn op deze vraag door iedereen voor te stellen op weg te gaan ... “ga verder op de weg, want deze bestaat alleen door hem te bewandelen.” (website Taizé) Taizé en mijn pelgrimage

Voor informatie over Taizé: www.taize.fr/nl

De oecumenische werkgroep ‘Taizé’: Corrie Papenborg, Cor Peters en Joop Kraan

RADIO MARIA, MIDDENGOLF AM 675

Taizé is voor mij een plek waar de wereld lijkt stil te staan en tegelijktijdig een plek waar het bruist. De wereld lijkt stil te staan omdat je de tijd kunt nemen om samen met andere jongeren na te denken over wat het geloof voor jou betekent en waar je zelf op dat moment staat in het geloof. Er is ruimte om te reflecteren op jouw geloof en op jouw leven. Waar sta ik en wat kan ik van anderen leren? Vragen, die in de gespreksgroepjes meerdere malen naar voren kwamen. Naast dat er genoeg momenten zijn voor stilte en levensvragen, bruist het in Taizé. Er zijn veel jongeren uit de hele wereld en samen creëren we veel

Mother Theresa over stilte… Wij kunnen God niet vinden in lawaai en drukte. De natuur: de bomen, de bloemen en het gras groeien in stilte. De sterren, de maan en de zon bewegen in stilte. Wat wij zeggen is niet belangrijk, maar wat God tot ons zegt en wat Hij anderen door middel van ons vertelt wel. Hij luistert in stilte naar ons; Hij spreekt in stilte tot onze ziel. In stilte wordt ons het voorrecht geschonken te mogen luisteren naar Zijn stem.

Radio Maria zendt 24 uur per dag katholieke programma’s uit. De best beluisterde onderdelen zijn die met

gebed.

Er is veel afwisseling met christelijke en klassieke muziek. Dagelijks is de H. Mis om 9.00 uur. U kunt het rozenkransgebed beluisteren om 07.45 uur, 12.15 uur, 17.15 uur, maar ook zelf live meebidden of een eigen intentie opegeven via tel. 073-6872001. De zender is een steun voor diegenen die het moeilijk hebben. Folders liggen achter in de kerken.

Stilte van onze ogen. Stilte van onze oren. Stilte van onze mond. Stilte van onze geest. ... in de stilte van het hart spreekt God. Van de Nieuwssite Rorate.

Adres: Radio Maria, Postbus 5054, 5201 GA ‘s-Hertogenbosch, www.radiomaria.nl 12


DOPEN IN DE VERRIJZENIS PAROCHIE OKTOBER T/M DECEMBER 2013 Aanmelden voor het Sacrament van het Doopsel: Als je de wens hebt je kind te laten dopen, dan kun je hiervoor contact opnemen met het centrale secretariaat van De Verrijzenis Parochie en daar hoor je wat de gang van zaken is in de lokale geloofsgemeenschap waarin je je kind wilt laten dopen. Je kunt bellen met 0315-342044 of mailen naar secretariaat@deverrijzenisparochie.nl voor het opvragen van een doopformulier. Dit kan per post of mail verzonden worden naar: De Verrijzenis Parochie, Pastoor Vernooijstraat 7, 7071 BR Ulft, of per e-mail: secretariaat@deverrijzenisparochie.nl Datum

Tijd

Locatie

Voorganger

Voorbereiding

Zondag 6 oktober Zondag 6 oktober Zondag 13 oktober Zondag 20 oktober Zondag 20 oktober

11.30 en 12.30 uur 11.45 uur 11.30 uur 11.30 uur

Azewijn Azewijn Ulft H.H. Petrus en Paulus Silvolde Gendringen

Diaken Peters Diaken Peters Pastor Smits Diaken Peters Pastor Smits

Plaats gehad Plaats gehad Plaatsgehad

Zaterdag 9 november Zaterdag 23 november Zaterdag 23 november Zondag 24 november

17.30 uur 16.00 uur 17.30 uur 11.30 uur

Breedenbroek Silvolde Megchelen Varsselder-Veldhunten

Diaken Peters Pastor Smits Diaken Peters Diaken Peters

14 oktober

Zaterdag 7 december Zondag 8 december Zaterdag 29 december

16.00 uur 11.30 uur 11.30 uur

Gendringen Dinxperlo Azewijn

Pastor Smits Diaken Peters Diaken Peters

5 of 26 november 11 november

8 oktober

5 november

BEREIKBAARHEID PASTORESTEAM BINNEN DE VERRIJZENIS PAROCHIE Wilt u een van de pastores spreken dan kunt u daarvoor persoonlijk een afspraak maken. De telefoonnummers en de e-mailadressen vindt op pagina 2 van De Verbinding. Verder is het goed om te weten dat elke pastor een dag in de week vrij is:

Pastor Marcel Smits: Pastoraal werker Guus v.d. Ploeg: Diaken Jan v. Heugten: Diaken Cor Peters:

maandag woensdag woensdag donderdag

Voor dringende pastorale zaken, zoals Sacrament van de Zieken of ziekenzegen is een pastor bereikbaar via telefoonnummer 0315-342044. 13


Liturgisch rooster OKTOBER

H.H. Petrus en

H. Antonius

H.H. Martelaren

Paulus

H. Mattheus

H. Mauritius

van Gorcum

Ulft

Ulft

Varsselder/Veldhunten Azewijn

27e zondag d/h/ jaar 5 en 6 oktober

zo. 10.00 uur Eucharistie Past. Smits Kerkkoor

za. 17.30 uur Eucharistie Past. Smits Viering m.m.v. fanfare Kunst Na Arbeid

zo. 10.00 uur Woord- en Com. Past. v.d. Ploeg

zo. 10.00 uur Anders vieren Leken Mixed Emotions

28e zondag d/h jaar 12 en 13 oktober

zo. 10.00 uur Eucharistie Past. Smits Koor uit Azewijn

za.19.00 uur Woord en Gebed Past. Smits Mariaviering

za. 17.30 uur Eucharistie Past. Smits Kerkkoor

29e zondag d/h jaar 19 en 20 oktober

zo. 10.00 uur Eucharistie Vicaris Pauw Kerkkoor

za. 17.30 uur Anders vieren Leken Inspiration

za. 19.30 uur Eucharistie Vicaris Pauw

zo. 10.00 uur Woord- en Com. Diaken Peters Kerkkoor

30e zondag d/h. jaar 26 en 27 oktober

za. 17.30 uur Woord en Gebed Leken Mariaviering verzorgt door Antonius en P&P kerkkoor

zo. 10.00 uur Woord en Gebed Leken Mariaviering

za. 17.30 uur Eucharistie Em. past. Morsink Mixed Emotions

Silvolde

zo. 10.00 uur Eucharistie Past. Smits m.m.v. Ulfts Gemengd Koor Allerheiligen 1 november

vr. 19.00 uur Eucharistie Pastoresteam Allerheiligen viering v. d. gehele parochie Kerkkoor

Allerzielen 2 november

za. 19.00 uur Woord en Gebed Past. v. d. Ploeg m.m.v. Avondwakegr. Kerkkoor

za. 19.00 uur Woord en Gebed Diaken Peters Allerzielenviering met grafzegening

za. 17.30 uur Leken m.m.v. Avondwakegr. en kerkkoor

31e zondag d/h jaar 3 november

zo. 10.00 uur Eucharistie Past. Smits Inspiration

zo. 15.00 uur Woord en Gebed Diaken Peters Allerzielenviering met grafzegening Kerkkoor

zo. 15.00 uur Woord- en Gebed Past. Smits Allerzielenviering met grafzegening

zo. 10.00 uur Woord- en Com. Past. v. d. Ploeg Mixed Emotions

14


H. Laurentius

De Goede Herder

Varsseveld

Dinxperlo

za. 18.30 uur Oecumenisch Past. v.d. Ploeg Kerkennacht

za. 19.00 uur Eucharistie Vicaris Pauw Gemengd koor

za. 19.00 uur Woord- en Com. Diaken Peters

za. 19.00 uur Eucharistie Past. Smits

H.H. Petrus en Paulus Breedenbroek

H. Martinus

H. Martinus

H. Walburgis Netterden Vieringen in Azewijn

Gendringen

Megchelen

za. 17.30 uur Woord- en Com. Diaken Peters Kinderkoor

zo. 10.00 uur Woord- en Com. Diaken Peters Knollenkermis m.m.v. muziekv. St. Ceacilia

zo. 10.00 uur in Azewijn Woord- en Com. Past. v. d. Ploeg

zo. 10.00 uur Woord- en Com. Past. v. d. Ploeg Dameskoor

za. 19.00 uur Woord- en Com. Past. v. d. Ploeg Herenkoor

za. 17.30 uur Anders vieren Leken Kerkkoor

zo. 10.00 uur Woord- en Gebed Diaken Peters in zaal Meijer Knollenkermis

za. 19.00 uur Eucharistie Past. Smits Vision

zo. 10.00 uur Eucharistie Past. Smits Kerkkoor

za. 19.00 uur Eucharistie Em. past. Morsink

za. 19.30 uur in Azewijn Eucharistie Vicaris Pauw

zo. 10.00 uur Woord- en Com. Diaken Peters

za. 19.00 uur Eucharistie Past. Smits Dameskooor

za. 10.30 uur Eucharistie Past. Smits Knollenkermis Wals-Wieken-Milt Kerkkoor

za. 19.00 uur Woord- en Com. Past. v. d. Ploeg

za. 19.00 uur Woord- en Com. Leken Herenkoor

za. 19.00 uur Woord en Gebed Leken Dameskoor

za. 17.30 uur Woord en Gebed Past. v. d. Ploeg kerkkoor en werkgr. avondw. en uitvaart

za. 19.00 uur Woord en Gebed Leken

zo. 15.00 uur in Azewijn Woord- en Gebed Past. Smits Allerzielenviering met grafzegening

15


LITURGISCH ROOSTER VAN DE DOORDEWEEKSE VIERINGEN IN OKTOBER 2013 H.H. Petrus en Paulus Ulft

H. Martinuskerk Silvolde

De Goede Herder Dinxperlo

H. Martinuskerk Gendringen

2de en 4e vrijdag v.d. mnd. 18.30 uur Rozenkransgebed in de Mariakapel

wo. 2 oktober 18.30 uur Eucharistie aansluitend Rozenkransgebed

do. 3 oktober 09.30 uur Rozenkransgebed

vr. 4 oktober 08.30 tot 09.15 uur Gelegenheid tot biechtgesprek 09.30 uur Eucharistie Past. Smits

Zorg- en verpleegcentrum Debbeshoek Ulft

Zorgcentrum Schuylenburg Silvolde

Zorgcentrum Maria Magdalena Postel Gendringen

wo. 2 oktober wo. 2 oktober 19.00 uur 10.00 uur Eucharistie Eucharistie Past. v.d. Munckhof Past. Smits

vr. 4 oktober 14.45 - 15.50 uur Open kerk met Rozenkransgebed aansl. Open kerk uitst. Allerheiligste wo. 9 oktober 17.30 uur Eucharistie Past. Smits

wo. 9 oktober 16.30 uur Eucharistie Em. past. Morsink

do. 10 oktober 09.30 uur Rozenkransgebed vr. 11 oktober 09.30 uur Eucharistie Past. Smits

vr. 11 oktober 15.00 - 15.50 uur Open kerk met uitst. Allerheiligste wo. 16 oktober wo. 16 oktober 16.30 uur 10.00 uur Eucharistie Eucharistie Past. v.d. Munckhof Past. Smits

do. 17 oktober 09.30 uur Rozenkransgebed vr. 18 oktober 09.30 uur Eucharistie Past. Smits

vr. 18 oktober 15.00 - 15.50 uur Open kerk met uitst. Allerheiligste wo. 23 oktober 17.30 uur Eucharistie Past. Smits

wo. 23 oktober 19.00 uur Oecumenisch Dhr. Kuijt

wo. 30 oktober 16.30 uur Eucharistie Em. past. Morsink

do. 24 oktober 09.30 uur Rozenkransgebed vr. 25 oktober 09.30 uur Eucharistie Past. Smits

Woonzorgcentrum Dr. Jenny Dinxperlo vr. 25 oktober 11.00 uur Eucharst. Past. Smits

vr. 25 oktober 15.00 - 15.50 uur Open kerk met uitst. Allerheiligste

16


CLUSTER ULFT, VARSSELDER-VELDHUNTEN, AZEWIJN Communie thuis aan zieken en/of bejaarden op donderdag 3 oktober. Mensen die ook graag de communie thuis ontvangen, kunnen zich melden via ons secretariaat. Tel. 0315681275.

Familieberichten: Gedoopt: 15-09-2013: Suus Aalberts, Centraalspoor 4, Arnhem.

Finn Huijbers, Reggestraat 8.

Sophie Waanders, Bontebrug 116. Overleden:

H.H. Petrus en Paulus Ulft Eucharistisch Centrum voor alle geloofsgemeenschappen van De Verrijzenis Parochie Locatieraad: Voorzitter: Willem Wanders tel. 0315-683009 Secretariaat: Theo Heebing a.i. tel. 0315-683442 Budgethouder: Theo Heebing tel. 0315-683442 Lid: Riet v.d. Pavert-Kraan, tel. 0315-685480 Koster: Rien Meesters tel. 0315-632697 Koren: Kerkkoor: dirigent: Ferdi Cornelissen, tel. 0315-842353 Repetitie: dinsdag 19.30 uur, ontmoetingsr. P&P kerk. Inspiration: dirigent: Sander Spaan, 06-24436048. Repetitie: maandag 20.00-22.00 uur, Antoniuskerk. Begraafplaats: Beheerder: J.B. van Balkum, tel.: 0315-683359.

MEDEDELINGEN:

18-08-2013:

Sjaan Bockting-Horsting, verpleeghuis den Es Varsseveld, 90 jaar. Haar afscheidsviering heeft plaatsgehad op 22 aug.

19-08-2013:

Annie Vredegoor-Lukassen, Bongerd 1, 75 jaar. Haar uitvaartdienst en begrafenisplech- tigheid hebben plaatsgehad op 24 aug.

02-09-2013:

Anneke Cornelissen-Engel, Bongerd 36, 89 jaar. Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaatsgehad op 7 sept.

02-09-2013:

Piet Sessink, Ir. Sassenstraat 32A, 87 jaar. Zijn crematieplechtigheid heeft plaats gehad op 9 sept.

06-09-2013:

Jan Vet, F.B. Deurvorststraat 36C, 82 jaar. Zijn crematieplechtigheid heeft plaatsgehad op 11 sept.

Bidden wij om troost voor hun familie, vrienden en bekenden.

• Openingstijd Mariakapel: iedere dag van 9.00 tot 18.00 uur.

INTENTIES OKTOBER 2013

U kunt contact opnemen met het secretariaat: tel 681275. Op ma. en do. van 9.00 uur-11.30 uur voor huwelijksjubilea, sacrament van de zieken, uitvaarten en misintenties!. Ook kunt u intenties (à € 7,50) per enveloppe schriftelijk opgeven (graag in de linkerbovenhoek vermelden: Intenties) en bij het secretariaat in de brievenbus doen. Wilt u uw intenties in “De Verbinding” van november geplaatst hebben, dan dient u deze vóór 10 oktober in te leveren.

Zondag 6 oktober: Johan en Annie Meijer-Kok, Annie Kaaijk en ov. fam., Antoon Tijdink en Maria Tijdink-Vos, Mimi de Witte, ov.o. Peters-Schepers en Vincent en ov. fam., Gerard Overbeek, Henk Knipping, zijn dochters Corry en Gerda en schoonzoon Hans, Emmy Loessberg-Mulder, Harry Lukassen, Sjaan Bockting-Horsting, Annie VredegoorLukassen, Jo van Toor-Berendsen (nms.fam. Berendsen-Sommers), Anneke Cornelissen-Engel, Piet Sessink, Jan Vet. 17


CLUSTER ULFT, VARSSELDER-VELDHUNTEN, AZEWIJN Zondag 13 oktober: Jaargedachtenis voor Mimi de Witte. Verder voor: Dora Kok, Wim en Paula van Aalst-Bömer, Emmy Loessberg-Mulder, Sjaan Bockting-Horsting, Annie Vredegoor-Lukassen, ov.o. van Hal-Diks, Anneke Cornelissen-Engel, Piet Sessink. Zondag 20 oktober: Johan en Annie Meijer-Kok, ov.o. Overbeek-Bockting, Mimi de Witte, Gerard Overbeek, Nico Kaaijk en ov. fam. Kaaijk - te Boekhorst, Wim Kok, Jos Klaassen, Emmy Loessberg-Mulder, Sjaan Bockting-Horsting, Annie Vredegoor-Lukassen, Anneke Cornelissen-Engel, Piet Sessink. Zondag 27 oktober: Jaargedachtenis voor: Marie Kolks-Smits. Verder voor: Mimi de Witte, ov. fam. Visser-Heister, Joop Konings, ov.o. Willy Nijenhuis en Liesbeth Nijenhuis-Geurtsen, Mies Janssen-Steentjes, Dora Wijkamp-Klerk, Lies Giesen-Roes (nms. kerkkoor), Emmy Loessberg-Mulder, Ben Mulder, Sjaan Bockting-Horsting, Annie Vredegoor-Lukassen, Anneke CornelissenEngel. Piet Sessink, Jan Vet, alle overledenen van onze geloofsgemeenschap, leden en overleden leden van het Ulfts Gemengd Koor. Deze lijst is opgemaakt op 9 september 2013.

ULFTS GEMENGD KOOR

Parochie en het Eucharistisch Centrum. De Ulftse kerkschatten stonden in de sacristie te schitteren, er was een speurtocht door de kerk voor de kinderen, de Werkgroep Anders Vieren presenteerde zich, er was aandacht voor Taizé en Lourdes, er was een fotoverslag van de restauratie van de Walburgiskerk in Netterden en ook het inloophuis ’t Kruispunt was present.

Op zondag 27 oktober 2013 viert het Ulfts Gemengd Koor haar 60-jarig jubileum. De dag zal worden begint me een Eucharistieviering in de Petrus en Pauluskerk te Ulft om 10.00 uur. Het koor zingt o.a. de Missa Brevis van Jozef Haydn, dirigent Gerard Rutjes en Henk Bennink aan het orgel. Ook zal de sopraan Kirsten Jansen enkele soli zingen o.a. het Benedictus en later het Laudate Dominum van W. Mozart. Frans van Hal.

Het optreden van Inspiration was een hoogtepunt. Het koor bracht vele fans naar de Petrus en Paulus. Ze genoten van de enthousiaste zang.

tweede “open huis in de petrus en pauluskerk in ulft” goed geslaagd Op zondag 8 september vierde Ulft het Centrumfeest. Als Petrus en Pauluskerk horen we bij dat Ulftse centrum. En dus hebben we op die zondagmiddag de deuren wagenwijd open gezet. Ondanks de dreigende regen van de morgen, waren de weergoden ons ’s middags welgezind en werd het gezellig druk in het dorp en bij vlagen ook in de kerk. Veel parochianen én andere belangstellenden kwamen door de geelwitte ballonnenboog een kijkje nemen. In het gebouw was alles uit de kast gehaald om de bezoekers kennis te laten maken met De Verrijzenis 18


CLUSTER ULFT, VARSSELDER-VELDHUNTEN, AZEWIJN Dit Open Huis was voor een aantal (oud-)Ulftenaren en parochianen uit andere dorpen dé gelegenheid om opnieuw kennis te maken met de Petrus en Pauluskerk. Een groepje kinderen, aangespoord door hun moeder en tante, deed leergierig mee met een rondgang langs ‘het stripverhaal van Jezus’….Dat dat de Kruiswegstaties zijn, ging langs hen heen, maar het mocht de pret niet drukken!

R.K. Geloofsgemeenschap H. Mattheus Azewijn Locatieraad: Voorzitter/catechese: Marie-José de Dreu 06-53291704 mjdedreu@gmail.com Liturgie: Anny Hermsen 0314-651922 familiehermsen@gmail.com Budgethouder/Diaconie: Paulien Roelofzen 0314-651833 paulienroelofzen@live.nl Opbouwwerk: Annie Venes 0315-377243 g.hettelaar@hetnet.nl Bereikbaarheid en informatie: Dopen en huwelijk: Marie-José de Dreu Communie thuis: Elke eerste vrijdag van de maand. Voor meer info: Annie Westerveld Overlijden: De uitvaartonderneming regelt het met de contactpersoon uit Azewijn. Kerkberichten: Redactie: Locatieraad H. Mattheus Azewijn Kopij: Voor de vijfde van de maand. E-mail: redactie@kerkazewijn.nl Post: Enveloppe in de brievenbus van de pastorie onder vermelding van kerkberichten. Gebedsintenties aanvragen elke maandagavond tussen zeven en acht uur bij het secretariaat (pastorie).

MISDIENAARSREISJE 2013 Op vrijdag 30 augustus zijn 13 misdienaars naar attractiepark Wunderland in Kalkar geweest. Dit jaarlijkse misdienaarsreisje is mogelijk door de bijdrage die gegeven wordt voor het rondbrengen van de palmtakjes. Het was een gezellige dag. Iedereen bedankt die deze dag mogelijk heeft gemaakt. Marie-Jose de Dreu.

Al met al kijkt de voorbereidingsgroep tevreden terug. De inspanning was niet voor niets geweest. Het lijkt erop, dat de combinatie van het Centrumfeest en Open Huis in de Petrus en Paulus traditie gaat worden. De vraag klonk, of iets dergelijks ook in andere kerken niet mogelijk zou zijn… 19


CLUSTER ULFT, VARSSELDER-VELDHUNTEN, AZEWIJN Gedoopt: Op zaterdag 7 september is is Mischa Bennink (Thorbeckestraat 10) gedoopt.

gebedsintenties VOOR DE MAAND OKTOBER 2013 Zaterdag 5 oktober: Eucharistieviering m.m.v. de Fanfare KNA: Frans van Unnik; overl. ouders van Uem- Hakvoort en Guus; overl. ouders Michelus- Reinders; Wim Mellendijk; Herman Teitink; overl. ouders Hakfoort- Overgoor Wiel Hakfoort; Jaargedachtenis Marijke Stokman- Becker; Hein en Lies Peters- Esman; Jo Sessink- Liebrand Theo van Aalst; overl. ouders Robben- Kroezen; Theo Hansen; Anneke Huls- Bruins; Jaargedachtenis Bennie Huls; Jurgen Bruins; Lies Lukassen- Bruins; Hendrik en Lucia Geerts- Monasso (verjaardag). Zaterdag 19 oktober: Anders Vieren. Thema: Aarde: Frans van Unnik; overl. ouders van Uem- Hakvoort en Guus; overl. ouders Michelus- Reinders; Wim Mellendijk; Herman Teitink; Gert Becker; Jan Peters en overl. ouders; Jo Sessink- Liebrand; Jan en Tonia Geurts- Engelen; overl. ouders Robben- Kroezen; Theo Hansen; Anneke Huls- Bruins.

R.K. Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua Ulft Locatieraad: Voorzitter: Budgethouder: Secretaris: Lid: Lid:

Jeroen Bluemink Theo Geerts vacature Frans van Hal Marijke Schreur

0315-244258 0315-683390 0315-684959 0315-631569

Secretariaat: Antoniuspastorieantonius.ulft@deverrijzenisparochie.nl

”Anders Vieren” De 4 elementen ... de aarde ...

Kopij en berichten voor het parochieblad voor de Antonius geloofsgemeenschap vóór de 10e van de maand insturen naar even.bijpraten@kickmail.nl of Jeroen Bluemink 0315-244258

Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua te Ulft. Zaterdag 19 oktober 2013, aanvang viering 17.30 uur.

Kosters: Willy Krosse 0315-683692 Jan Hofstra 0315-685081 Kerkhofbeheer: Fred Marneth 0315-683729 Jan Boland 0315-683919 Inspiration: dirigent: Sander Spaan 06-24436048 Repetitie: maandag 20.00-22.00 uur, Antoniuskerk Voor het dopen van uw kind(eren) kunt u zich melden bij het centrale parochiesecretariaat. Overleden:

De vier elementen, vuur, lucht, water en aarde, zijn de vier oerprincipes waaruit alles is opgebouwd. Het zijn de bestanddelen van de werkelijkheid van de natuur, waar wij mensen ook deel van uit mogen maken. Het vuur houdt ons warm, het water stilt onze dorst, we kunnen slechts enkele minuten zonder lucht, en de aarde brengt ons voedsel voort. Al met al een kostbaar geschenk waar we dankbaar voor mogen zijn en zorgvuldig mee om moeten gaan. Het element aarde is letterlijk de bruine aarde onder je voeten, waarin alles groeit, waar alles uit voort komt en naar terug keert. Maar de aarde is ook de materiële wereld waarin wij leven. De aarde als planeet, ons lichaam, de natuur. In die betekenis omvat de aarde ook de drie andere elementen, vuur, water en lucht.

11 augustus: Francis van Uem- Hakvoort, Allee 69, leeftijd 79 jaar. De uitvaartdienst en crematie hebben plaatsgevonden op 15 augustus. 26 augustus: Frans van Unnik, Burgemeester van Tuylplein 42, Terborg, leeftijd 78 jaar. Uitvaart- en crematieplechtigheid hebben plaatsgevonden op 2 september. 20


CLUSTER ULFT, VARSSELDER-VELDHUNTEN, AZEWIJN JUBILEUMCONCERT INSPIRATION ULFT Op zondag 6 oktober geeft Inspiration uit Ulft een concert ter ere van hun 12,5-jarig bestaan. Het concert begint om 14.30 uur in de Antoniuskerk, Dr. Ariënsstraat 3 in Ulft.

Locatieraad: Voorzitter: Els Versleijen, tel. 0315-685859 Secretaris: Hans Bruins, tel. 0315-632247 Budgethouder: Hans Bruins, tel. 0315-632247 Beh. gebouwen: Wim Delsing, tel. 0315-630681 Beh. begraafpl.: Wim Delsing, tel. 0315-630681 Secretariaat: Hoofdstraat 31, 7076 AG Varsselder, tel. 0315-681013. E-mail: varsselder@deverrijzenisparochie.nl U kunt het beste bellen of binnenlopen om een afspraak te maken. Iedere woensdag is ’t Trefpunt aan de Hoofdstraat 31 geopend van 10.00 uur tot 11.00 uur. Opgeven misintenties/gebedsintentie of jaargetijde: Woensdag van 10.00 uur tot 11.00 uur in ’t Trefpunt aan de Hoofdstraat 31 te Varsselder. Koster H.H. Martelaren van Gorcum: De heer G. te Wiel is bereikbaar onder 0315-68 36 45. Administratie Kerkbalans: Hans Bruins Bankrekeningnummer 1531.01.210; t.n.v. De Verrijzenis Parochie locatie H.H. Martelaren van Gorcum Postadres en ledenadministratie: zie locatieraad Redactie-adres: zie locatieraad, o.v.v. de Verbinding Mocht u communie thuis willen ontvangen kunt u contact opnemen met Mevr. Elise Bruggeman tel. 630527 Herinnering aan Toos te Kaat-Molenaar Op 19 juli 2013 is Toos te Kaat-Molenaar, echtgenote van Gert te Kaat, in zorgcentrum Debbeshoek te Ulft overleden in het bijzijn van haar dierbaren. We hebben voor haar gebeden tijdens de avondwake in de kerk van onze geloofsgemeenschap op 22 juli jl. Op 23 juli is ze, na een plechtige uitvaartviering, begraven op het kerkhof te Varsselder-Veldhunten. Dat zij moge rusten in vrede. Toos, van geboorte een Ulftse, kwam met haar grote liefde Gert in de Balkstraat te Varsselder te wonen. Iedereen herinnert zich haar als een lieve, zorgzame en hartelijke vrouw. Trots was ze op haar gezin. Toos en Gert kregen twee kinderen: Hugo en Erna. Later kwamen Renate en Benny erbij. De kleinkinderen Jorik, Rozan, Eeke en Anne maakten haar “tröpke” compleet.Toos zorgde ervoor dat het niemand aan iets ontbrak. Niemand van haar eigen gezin, maar ook in de familie mochten diegenen die het nodig hadden, delen in haar liefde. Haar betrokkenheid bij onze gemeenschap was, al die 50 jaar dat ze in de Balkstraat woonde, groot. Met een vaste kermisclub werd er ook buiten de kermis om gevierd en gekaart. Gezelligheid in combinatie met goed eten en drinken was voor haar de graadmeter of het een fijn feestje was. Was de soep goed, hebben jullie allemaal genoeg te eten gehad, was het slaatje lekker? En rond de jaarwisseling werd iedere bezoeker getrakteerd op een lekker pufke. Ze ging ook graag met Gert mee naar de voetbalclub, om een mooie pot voetbal te zien. Genieten kon ze! Genietend was ze ook op latere leeftijd als lid van de soos, de gym en de KBO. En ook toen haar gezondheid haar in de steek begon te laten, bleef ze altijd positief vooruitkijken, de narigheid achter zich latend. Een levenswijze die we met respect bewonderen. We wensen Gert, haar dierbaren en bekenden veel sterkte en steun aan elkaar toe bij het verder gaan zonder Toos. 21

De Avondwakegroep


CLUSTER SILVOLDE, VARSSEVELD, DINXPERLO EN BREEDENBROEK OKTOBERMAAND MARIAMAAND In de meimaand, maar ook in de oktobermaand gaan onze gebeden en gedachten vaak uit naar moeder Maria. Maria, één van de belangrijkste en bekendste heiligen van ons geloof. Wie was Zij? Ze woonde 2000 jaar geleden in Palestina, dat toen deel uitmaakte van het Romeinse rijk. Zij was een mens zoals wij, gewoon en eenvoudig. Ze leefde onopvallend en ongecompliceerd. In het Evangelie van Lucas lezen we, dat Maria verloofd was met Jozef. Ze was nog heel jong toen ze zwanger werd. Haar kind zou de Verlosser worden en de Allerhoogste genoemd worden. Ze heeft geweten, dat er met de geboorte van haar kind iets bijzonders aan de hand was. Dat heeft ze gevoeld in haar bidden tot God en ook aan wat er in haar omgeving gebeurde. Als moeder bleef ze geloven in de levensweg van haar Zoon. Soms onbegrijpend, haar hele hart bleef naar Hem uitgaan. De pijn van het leven bleef haar niet bespaard. Ze was al jong weduwe. Alle gebeurtenissen van haar kind heeft ze meegemaakt. Zijn lijden, zijn dood en verrijzenis. Maar ondanks alles bleef zij vertrouwen op God. Maria viel niet op, haar kleinheid en dienstbaarheid worden geroemd. Maria is een voorbeeld voor ons allen. Ze laat ons zien dat grootheid niet ligt in macht en aanzien, niet in een grote naam of bezit. Gelovig mens-zijn uit zich in dienstbaarheid aan onze medemens. Daarin komen we écht tot leven zoals God het heeft bedoeld.

R.K. Geloofsgemeenschap H. Mauritius Silvolde Coördinatieteam: Voorzitter Alois Helming Secretaris Ans Peelen 0315-323809 Budgethouder Elly van Lent 06-20074081 Beheer Henri Geerts 0315-685056 Rel. beheer Leni Geerts 0315-325606

coördinator Bosstraat 3 Bievinkstraat 7 Ulftseweg 65 Zuivelweg 1

Contactpersonen Koren: Het Kerkkoor Feikje ten Hove Mixed Emotions Maaike Arts

0315-323851 0315-328341

Maria, geef ons allen iets van jouw kracht om te blijven geloven in het leven. Maria is en blijft voor mij het voorbeeld van geloof en onbaatzuchtige liefde.

Contactpersonen Werkgroepen: Doopsel Wilma Rademaker 0315-328263 Eerste Communie Ingrid Steverink 0315-631716 Onder de Regenboog Marga Kroezen 06-30136188 Vormsel Ryan Pelgrim 0315-329040 Avondwake Leo te Brinke 0315-323212 Informatie over: Kerkbijdrage Kerkradio en internet Kerkhof Het Anker Koster

Tonny Jansen Frans Ros Bob Timmer Theo v.d. Kemp Elly van Lent Francis Terhorst

Rekeningnummers : Kerkbijdrage Rabobank Kerkhof Rabobank Overige zaken Rabobank

De kantlijn.

DE VIERINGEN EN INTENTIES VOOr OKTOBER Zondag 6 oktober om 10.00 uur Gebedsviering: Werkgroep “Anders vieren” m.m.v. Mixed Emotions. Voorganger: Joop Kraan Intenties: Bendina Heuvels; Stef en Marietje van der Kemp-Borkus; Alouis Tangelder en Antonia TangelderLoeffen; Willemien Aaldering-Wissink; Carel Wildenbeest; Marie ten Haaf-Venneman; overleden echtpaar Hein en Enne Holthausen-Schreur; overleden familie Mulders-Kocken; Truus Vermeij; Jan van Lent; Wim Mijnen; opa Bontebrug;

0315-325067 0315-329370 0315-325405 0315-325500 06-20074081 06-53436397 3591.00.333 3591.70.404 3591.47.550 22


CLUSTER SILVOLDE, VARSSEVELD, DINXPERLO EN BREEDENBROEK Zaterdag 12 oktober om 17.30 uur Eucharistieviering m.m.v. het kerkkoor Voorganger: Past. Smits Intenties: Jaargedachtenis voor: Willem Holthausen; Carel Gosselink; Verder voor: Carel Wildenbeest; Annie Kaatman-Elshof; Bennie Mijnen; Wim Heister en Wim en Diny Bussink; overleden echtpaar Hein en Enne Holthausen-Schreur; Truus Vermeij;

bidden zij tot God om hun levenssituatie te mogen verbeteren. De groepsleden kiezen uit hun midden iemand die leiding geeft. De pastor van de parochie bezoekt de groepen regelmatig. Zo houdt hij contact met de mensen en komt hij op de plaatsen waar ze wonen, leven en werken. Als u de mogelijkheid heeft, ons op een of andere manier te ondersteunen - in ons geloof en in onze levensomstandigheden - dan zijn wij daar zeer blij mee. Daarom vragen wij u - naast uw gebed - om financiële hulp. Steun de Kleine Christelijke Gemeenschappen in Tanzania en geef in de extra collecte op Missiezondag 20 oktober.

Zondag 20 oktober om 10.00 uur Woord en communieviering m.m.v. het kerkkoor Voorgangers: Diaken Peters Intenties: Jaargedachtenis voor: Willemien AalderingWissink; mama Scholten van kinderen en kleinkinderen; Verder voor: Alouis Tangelder en Antonia TangelderLoeffen; Carel Wildenbeest; overleden echtpaar Hein en Enne Holthausen-Schreur; Truus Vermeij; Fons Huethorst; overleden ouders Holthausen-Mariet; Hendrik Gosselink;

Namens Missio bij voorbaat dank voor uw gift.

De MOV-werkgroepen van onze Mauritiusgemeenschap.

TUSSENTIJDS VERSLAG WERKGROEP ”VITALISERING”

Zaterdag 26 oktober om 17.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Mixed Emotions Voorgangers: Em. past. Morsink Intenties: Carel Wildenbeest; Wim Heister en Wim en Diny Bussink; overleden echtpaar Hein en Enne Holthausen-Schreur; Jan Epping; Truus Vermeij;

De bijeenkomst van de werkgroep “vitalisering” (als onderdeel van de “Stuurgroep”, zie Mauritiusblad van sept 2013) op 16 augustus leverden boeiende dialogen op. Om in december een goed beleidsplan op tafel te kunnen leggen is het van belang te weten hoe onze parochianen hun geloof beleven en belijden. We kunnen de vraag ook stellen zoals Gerard Mientjes het zei: In welke mate is ons geloof nog aanwezig in de hoofden en harten van onze parochianen en op welke wijze wordt dat geloof beleefd?

MISSIO WERELDMISSIEMAAND OKTOBER 2013 KLEINE CHRISTELIJKE GEMEENSCHAPPEN IN TANZANIA Wereldmissiemaand heeft dit jaar als thema: Gods Woord. In de Kleine Christelijke Gemeenschappen in Tanzania leest men wekelijks het Woord van God en bespreekt men met elkaar hoe dit betrekking heeft op het dagelijkse leven.

In onze kindertijd gebeurden veel als een vanzelfsprekendheid, het religieuze lag ingebed in het leven van alledag zoals het bidden voor het eten , het gaan naar de kerk, bloemen zetten bij Maria of een kaarsje aansteken. Later kwam je tot de ontdekking dat de wereld groter was en er veel meer te beleven viel. Daardoor kwam de geloofsbeleving op de tweede of derde plaats. Voor velen bleef er dan nog maar een dun draadje over waarmee zij met geloof en kerk verbonden waren. Een en ander riep ook vragen op en is dat blijven doen: Wie is God voor ons? Wat doen we met de boodschap van Jezus?

In Tanzania wordt het behoren tot een godsdienst niet officieel geregistreerd. Men gaat uit van ongeveer een derde deel christenen, een derde deel moslims en een derde deel aanhangers van traditionele religies. Er zijn een kleine acht miljoen katholieken in het land. De kern van het kerkelijke leven vormen de 20.000 Kleine Christelijke Gemeenschappen.

Essentiële vragen die ieder op zijn eigen manier invult. Sommigen houden zich vast aan wat zij van huis uit hadden geleerd. Daarbij is het samenkomen in liturgische vieringen voor hen zeer belangrijk. Anderen hebben, vaak door veel te lezen en te luisteren, en door zich te toetsen aan moderne exegese een eigen vorm van geloofsbeleving ontwikkeld die misschien wat minder traditioneel is. Maar het is verbazend hoe sommige mensen soms in het leven van alledag het woord van

Samen bidden In kleine groepen van zo’n 10 tot 15 gezinnen komen mensen bij elkaar om te bidden, Gods Woord te delen, te praten over hun zorgen en elkaar te helpen. Samen 23


CLUSTER SILVOLDE, VARSSEVELD, DINXPERLO EN BREEDENBROEK Christus, handen en voeten weten te geven. Daarbij zien zij niet het regelmatig naar de kerk gaan als hun eerste taak, maar veeleer zoeken zij antwoorden op de vraag: Wat betekent de christelijke boodschap vandaag voor mij in de wereld waar ik in leef. Het is echt de moeite waard om eens even in alle rust na te gaan wat wij zélf met het geloof dat wij van onze ouders hebben meegekregen hebben gedaan. Spreek ik met hen daar nog wel eens over? Wat is er bij hén in de loop der jaren veranderd in hun geloofsbeleving en wat bij ons? Hoe ben ik zelf omgegaan met het overdragen van de boodschap (evangelie) van Jezus aan mijn kinderen? Heb ik het als een presentje aangepakt en onuitgepakt weer aan mijn kinderen doorgegeven? Of heb ik het geloof vernieuwd, aangepast aan tijd en omstandigheden (= gevitaliseerd) zodat zij er weer mee verder konden? Praat ik met mijn opgroeiende kinderen nog over geloof en religie? Eigenlijk zijn er genoeg alledaagse momenten om hierover met elkaar in gesprek te gaan, maar het gaat ons toch niet gemakkelijk af. We zullen er wel oog voor hebben ( krijgen). Dat hierbij onze bron, de bijbel, het ijkpunt blijft moge duidelijk zijn. Het vertellen (vertalen) in onze eigen taal en het toepassen in onze huidige samenleving is de taak waar wij nu voorstaan. “Geloven nu” vraagt duidelijk om een actieve houding. Uiteindelijk zullen onze kinderen uiting moeten geven van hún geloof in de tijd waarin zíj leven. Dat alles vraagt om een dynamische geloofsbeleving zonder de kern van de boodschap van Jezus (het evangelie) uit het oog te verliezen. De tijd verandert, de boodschap zelf niet. Onze werkgroep zal in de komende maanden bovenstaande vragen voorleggen aan verschillende groepen mensen om zo voldoende inzicht te krijgen in wat ons op religieus terrein bezighoudt. Wanneer wij ons allen inzetten kunnen we zeker een vitalisering van onze geloofsgemeenschap tot stand brengen.

Anno 2013 zien we beelden van de puinhopen van Aleppo. De tegenstellingen hebben geleid tot een burgeroorlog en ‘vrede op dit stukje aarde’ lijkt verder weg dan ooit. Niets nieuws…toch…want we waren ook in Latakia, de stad van waar Feniciërs zo’n 3000 jaar geleden de hun bekende zeeën bevoeren. En bij de puinhopen van die stad horen ook verhalen over controverses en hebzucht. Vast en zeker wilden mensen van die tijd net als mensen van alle tijden het motto van de Vredesweek 2013 realiseren. Vast en zeker hebben mensen door de geschiedenis heen tegen elkaar gezegd dat ze tot een ‘act for peace’ moesten komen, in actie moesten komen. En ook staan geschiedenisboeken vol verhalen over oorlogen en geweld, mensen van altijd en overal zijn vol verlangen naar vrede. Helaas lezen we in onze tijd van Iran en Noord-Korea waar gewerkt wordt aan de allesvernietigende bom, weten we van Afrikaanse landen waar christenen en moslims elkaar letterlijk het licht in de ogen niet gunnen, horen we verhalen uit onze eigen wereld waar mensen in conflicten leven. “Act for peace” ‘Ja graag’, horen we ons zeggen maar de wereld is zo groot en de problemen zijn te overweldigend om ze in onze kleine wereld een plaats te kunnen geven, te kunnen beïnvloeden. Eerder zien we kansen in onze micro wereld die al op heel wat plaatsen breuken vertoont… Wij nodigen u uit met ons mee te denken op zondag 29 september om 10.00 uur in de Bontebrugkerk.

Namens de werkgroep Vitalisering: Jozef Oostveen.

”...GELUKKIG WIE VREDE STICHT...”

(Mt. 5,9) Gedachten op weg naar de oecumenische viering van Vredeszondag 29 september. Vrede op aarde… Voorjaar 2010 lopen we door Aleppo, een prachtige stad in het noorden van Syrië waar we ons laten leiden door 2000 jaar beschaving en waar we ons ook deelgenoot weten in een Islamitische samenleving. We nemen een kijkje in de moskee en voelen de spiritualiteit die we uit onze kerken kennen. Ondertussen horen we ook verhalen over religieus-politieke tegenstellingen.

Namens de Oecumenische Werkgroep Silvolde/Bontebrug: Joop Kraan. 24


CLUSTER SILVOLDE, VARSSEVELD, DINXPERLO EN BREEDENBROEK Onderstaand vind u het mailadres waar u uw kind(eren) op kunt geven. Wilt u dit zo spoedig mogelijk doen? Hij of zij mag altijd vrijblijvend een keer meekijken, net als u zelf. Op de website van de Mauritiuskerk kunt u ons volgen bij Regenboognieuws, hier zetten we een kort verslagje van de bijeenkomst en zullen ook foto’s geplaatst worden. We ontmoeten u graag op 29 september!! Met vriendelijke groet, De Regenbooggroep: Dorien Heuthorst, Sandra Tempels, Thea Rissewijck, Marga Kroezen

Beste ouders/ verzorgers

Welke gegevens willen wij bij de opgave hebben? Naam, geboortedatum, telefoonnummer. Opgeven van uw kind(eren): marga@coachpraktijk-erzijn.nl Tel. 06-30136188 (Marga Kroezen)

De zomervakantie is weer voorbij, en nu de scholen en clubs weer opstarten, starten wij ook weer… U heeft waarschijnlijk de keuze gemaakt om uw kind te laten dopen, wellicht is het lastig om hier een vervolg aan te geven, hoe geef je je kind mee wat geloven betekent? Als Regenbooggroep willen we u graag ondersteunen bij het meegeven van dit rugzakje op weg naar de volwassenheid van uw kind(eren). We willen uw kind het voorbeeldgedrag van Jezus doorgeven, het vertalen in de gewone dingen van alledag; bijvoorbeeld elkaar te helpen en vrienden te zijn. Op deze manier wordt het voor iedereen begrijpelijk.

”Anders Vieren” Geloof ik dat nou echt...? ... wind mee ... Geloofsgemeenschap H. Mauritius te Silvolde. Zondag 6 oktober 2013, aanvang viering 10.00 uur.

We gaan het komende half jaar werken met het thema vriendschap. Vriendschap zal iedere bijeenkomst terugkomen in een ander jasje. De data tot en met december 2013 hebben we al vastgelegd, zodat u deze al kunt noteren in uw agenda. Zondag 29 september 11.00 uur - 12.30 uur Zondag 27 oktober 11.00 uur - 12.30 uur Zondag 24 november 11.00 uur - 12.30 uur Zondag 8 december 11.00 uur - 12.30 uur Zondag 22 december 11.00 uur - 12.30 uur Dinsdag 24 december 17.00 uur gezinsviering KERSTAVOND

Zomer 2013…wat een prachtige tijd met al dat mooie weer om erop uit te trekken. Lekker op de fiets en als je dan nog wind mee hebt, is het puur genieten. Alleen weet je met wind in de rug dat die je ook in het gezicht gaat blazen. Zo gaat het op onze levensweg en zeker als je wind tegen hebt, in de zorgen zit, moet je soms alle zeilen bijzetten om niet in de woelige zee onder te gaan. Zeilen op boten zijn als vlaggen in een mast, als spandoeken bij een demonstratie, als vaandels aan de vaandelstok. We hangen ze uit: vlaggen en vaandels uit ons Silvolde met daarbij de verhalen over de betekenis van deze ‘zeilen op de boot van ons Silvoldse leven’. En bij storm op onze zee vragen zijn we wel eens onzeker: Jezus, hebben we houvast aan zijn boodschap, geloven wij Hem nou echt...?

We zijn op zoek naar enthousiaste ouders die ons tijdens de bijeenkomsten zouden willen ondersteunen. Als u dit wat lijkt of hier vragen over heeft, kunt u ons benaderen. 25


CLUSTER SILVOLDE, VARSSEVELD, DINXPERLO EN BREEDENBROEK

MISSIO WERELDMISSIEMAAND

steunt kleine christelijke gemeenschappen in Tanzania “Geborgen in uw handen Dank U, zorgzame God, voor de zegening van het geloof. Sterk het, opdat ik niet twijfel. Maak mij tot uw werktuig voor hen die maar weinig geloof hebben. Vul mijn lichaam met geloof opdat ik U al mijn dagen zal dienen. Bewaar mij voor vrekkigheid opdat ik U niets zal weigeren. In uw handen ben ik geborgen. Kom in mijn hart en blijf daar voor eeuwig”

R.K. geloofsgemeenschap H. Laurentius Varsseveld Locatieraad:

(gebed uit Tanzania)

Harry Damen Tel. 0315-241240 Gr. Van Lohnstraat 35, 7051 CB Varsseveld

Collecte: Zaterdag 19 oktober Zie ook: www.missio.nl en… speciaal voor de kinderen is: www.missiokids.nl

Henk Bulsink Tel. 0315-298115 West. Noorderbroekweg 1, 7054 CE Westendorp Mies Jansen Tel. 0315- 617383 Sinderenseweg 101, 7065 BH Sinderen

De nieuwe Missiokids website gelanceerd!

Liesbeth Veldkamp Tel. 0315-242125 Doetinchemseweg 21, 7051 AB Varsseveld

De nieuwe website missiokids.nl is op 15 augustus,

Beheerder: Liesbeth Veldkamp, tel. 0315-242125 Doetinchemseweg 21, 7051 AB Varsseveld

VIERINGEN IN HET LAURENTIUSHUIS: Zaterdag 5 oktober 18.30 uur: Kerkennacht met een Oecumenische Viering. Voorgangers: Ds. K. Datema, Dhr. P. Samwel, Past. G. van der Ploeg en anderen. Muziek: Colin Damen.

Maria Hemelvaart, gelanceerd. Een handige website voor als je een spreekbeurt moet houden, een werkstuk maken of als je gewoon meer wilt weten over de verschillende godsdiensten, feesten en landen in de wereld. Nog niet alle onderwerpen zijn volledig uitgewerkt, maar daar wordt hard aan gewerkt door de redactie. Ontdek Missiokids door een van de kids te kiezen en te gaan lopen. Hoe dat moet wordt uitgelegd op de pagina: Hoe werkt Missiokids?

Zaterdag 12 oktober: geen viering. Zondag 13 oktober 10.00 uur: in “Den Es”. Woord- en Communieviering met voorganger: past. G. van den Munckhof. De lector is Dhr. H. Bulsink. De organiste is Mevr. M. Koster. Zaterdag 19 oktober 19.00 uur: Woord- en Communieviering met diaken C. Peters. De lector is Mevr. E. Sesink. De organist is Dhr. A. Spijkers. Zaterdag 26 oktober: geen viering. 26


CLUSTER SILVOLDE, VARSSEVELD, DINXPERLO EN BREEDENBROEK

SRAVANA HOUDT LEZING OVER ’STERVEN MET DE OORLOG’ Stichting Sravana heeft Renate van den Bronk uitgenodigd om een lezing te verzorgen over ‘sterven met de oorlog’. De lezing richt zich op de invloed van traumatische ervaringen in het verleden bij het stervensproces, zoals een oorlog. De lezing wordt gehouden op donderdag 17 oktober om 20.00 uur in het kerkelijk centrum De Wingerd, aan de Bongerd 4 te Doetinchem. Kaarten kunnen worden gereserveerd via: sravana424@gmail.com. Nadere informatie: 06-28930872.

R.K. Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus Breedenbroek Voorzitter Secretaris

NACHT VAN CULTUUR EN RELIGIE ZATERDAG 5 OKTOBER

Budgethouder

Leo Roeterink leoroeterink@cs.com Hennie Sins hsins@planet.nl Peter Vinkenvleugel pvinkenv@xs4all.nl Leo Roes l.roes@kpnplanet.nl

0315-653575 0315-654243 0315-653591

Thema: compassie: Behandel een ander zoals jezelf behandeld wil worden.

Onderhoud

We starten om 18.30 uur met een oecumenische viering in het Laurentiushuis.

Secretariaat: woensdagmorgen 10.00-12.00 uur telefoon 651284 E-mail: breedenbroek@de verrijzenisparochie.nl

Daarna, rond 20.00 uur volgt een gevarieerd programma in De Eendracht, de Grote Kerk en het Borchuus.

Weekendvieringen te beluisteren op internet. www.audioserver.nl

U kunt genieten van diverse voordrachten en muziekuitvoeringen. Dames van ‘Kleurrijk’ (Fidessa) laten u hapjes proeven uit verschillende culturen.

VIERINGEN IN DE MAAND OKTOBER

0315-617484

Kerkhofadministratie Gerard Hollander 651288

Zat. 12 okt. 19.00 uur: Woord en communieviering Pastor Guus v. d. Ploeg Herenkoor o.l.v. Frank Knikkink

De Dichter des Achterhoeks zal niet ontbreken en op alle locaties vindt u tentoonstellingen en beamerpresentaties.

Zat 26 okt 19.00uur

Kortom, een programma voor jong en oud. De avond wordt vanaf 23.00 uur afgesloten met een spetterend optreden van het Varssevelds Mannenkoor.

Eucharistieviering Pastor Marcel Smits Dameskoor o.l.v. Maria Bolwerk

Maandag 14 oktober: Vergadering Adviesorgaan, Wijkhoofden en werkgroepen.

Tot ziens op 5 oktober! Wilt u kopij voor het volgende blad inleveren vóór 5 oktober bij: Henk Bulsink Westelijke Noorderbroekweg 1 7054 CE Westendorp, tel. 0315-298115 henkengerard@hetnet.nl

Oktober: Wijnmaand, zaai- of zaadmaand en rozenkransmaand Oosterse spreuk: Bescheidenheid is een kenmerk van grootheid. 27


CLUSTER SILVOLDE, VARSSEVELD, DINXPERLO EN BREEDENBROEK

20 OKTOBER 2013 MISSIEZONDAG

voor alle overledenen. Tijdens de dienst werd er gecollecteerd voor het nieuw te bouwen Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie, Kikabouw met als titel: ”Draag je steentje bij tegen kinderkanker”. Na de dienst was er koffie en kreeg ieder een zonnebloem mee naar huis. Gerard Hollander.

Extra collecte voor wereldmissiedag is op zaterdag 26 oktober

GEBED UIT TANZANIA Alle grote dingen, prijs God, de Kilimanjaro en het Victoriameer, de Ngorongorokrater en de Serengetivlakte, de apenbroodbomen en de schaduwrijke mangobomen, alle eucalyptus- en tamarindebomen prijs de Heer, Prijs God en eer Hem voor altijd.

LEUKE DINGEN Begin 2013 werd bij de Oudheidkundige Vereniging een mapje met oude spullen afgeleverd door de kringloopwinkel Ulft. Het bevatte o.a. een oud schoolrapport van ene Th. W. uit Breedenbroek, een brief van 2 kloosterzusters uit 1911 en enkele gedichten. Omdat het rapport uit Breedenbroek kwam, werd het mapje aan de St. Historie Breedenbroek-Voorst gegeven.

Alle kleine dingen, prijs God, ijverige mieren en springende vlooien, spartelende kikkervisjes en muskietenlarven, vliegende sprinkhanen en regendruppels, graankorrels en sardientjes; prijs de Heer, Prijs God en eer Hem voor altijd.

Het schoolrapport was per abuis met een doos oude spullen aan de Kringloop meegegeven. De brief uit 1911 zei de familie niets, daar in de brief alleen de zustersnamen werden genoemd, Zr. Beda en Zr. Leandra. Bij napluizing in het 100-jarig jubileumboekje van onze parochie uit 1957 bleek dat beide zusters de familienaam Huls droegen.

ZIEKENZONDAG 2013 Op zondag 8 september werd er in de Goede Herderkerk te Dinxperlo een speciale oecumenische viering georganiseerd door de werkgroep Ziekenzondag Dinxperlo - Breedenbroek en de plaatselijke vereniging De Zonnebloem. De voorganger was Petra Veerbeek. Het vrouwenkoor Musica onder leiding van Elske te Lindert verleende haar muzikale medewerking. In een goed bezette kerk werd er geopend met een woord van welkom en een verklarende tekst bij het bloemstuk, vervaardigd door Willa Holterman. Het fluisterende en luisterende riet brengt alles naar je hart. Het hart dat openstaat voor iedereen en de kostbaarste bezittingen bewaart. De zonnebloemen symboliseren de zon met zijn licht en warmte die je wilt delen met velen. Klimop omringt het hart, om samen verder te gaan.

Uit het Stamboomboek van het geslacht Huls ( auteur Teun Huls) kwam het volgende te voorschijn: Zuster Beda Wilhelmina Elisabeth Huls, geb. 22-11-1881 te Sinderen overl. 28-2-1919 te Amersfoort intrede 17-5-1905 O.L.Vrouweklooster te Amersfoort Zuster Leandra Johanna Theodora Frederika Huls (Hageman ) geb. 7-2-1886 te Breedenbroek overl. 9-12-1958 te Lage Vuursche intrede 17-d?-1905 O.L.Vrouweklooster te Amersfoort

Het thema van deze dienst was: “Wie oren heeft om te horen….” Volgens het Evangelie zoals Lucas dat voor ons heeft opgeschreven, wordt aan ons gevraagd: “Wat is het ons waard, wat hebben wij er voor over om de weg van Jezus te gaan? Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn.” Het is goed, dat er nog vele mensen zijn die hun oren en ogen openhouden en luisteren en handelen naar de Blijde Boodschap van Jezus. Het is goed dat er nog vele mensen zijn die het voorbeeld van Jezus volgen. Bij hen vinden de zieken en gehandicapten hulp en de nodige steun. Er werd gebeden om kracht naar kruis, om oog en hart voor elkaar en om aandacht voor elkaars wel en wee en

Zij waren nichten van elkaar en schreven samen een brief naar de familie aan het thuisfront. Waarschijnlijk kregen ze maar 1 vel papier, want zuster Leandra gaat haaks op het geschrevene verder met haar verhaal en het is nog leesbaar ook. Mocht u belangstelling hebben voor de brieffragmenten dan kunt zich melden bij de redactie. Uit de families Huls zijn meerdere religieuzen voortgekomen en de bekendste is wel Jan Huls geb. te Dinxperlo, 5 april 1934 en priester gewijd en ingehuldigd op 29 juli 1962 in onze toenmalige parochie St. Petrus en Paulus Dinxperlo/Breedenbroek. In 2009 nog pastoor te Westervoort. 28


CLUSTER SILVOLDE, VARSSEVELD, DINXPERLO EN BREEDENBROEK

kerkuiltje

Versterken of opdoeken…? Met veel interesse heb ik alle informatie gelezen inzake het opheffen van geloofsgemeenschappen en het sluiten van kerken voor erediensten. Ook het Professorenmanifest over ontoereikende argumentatie van bisschoppen voor parochiefusies en kerksluitingen volgens het Vaticaan heb ik doorgeworsteld. De voors en tegens naast elkaar gehouden. Het is mij wel duidelijk geworden dat er iets moet veranderen in onze kerkelijke samenleving. Er is weinig bezieling meer onder de gelovigen, getuige het dalende aantal kerkgangers. Ook de animo voor een functie als pastoraal werker/ster, priester of diaken vermindert zienderogen. Kerkgebouwen worden steeds minder bezocht terwijl de kosten van onderhoud alleen maar toenemen. Inkomsten staan onder negatieve spanning: hoe lang kunnen we nog doorgaan? De leiding van bisschoppen wordt als dictatoriaal ervaren en weinig inspirerend en ondersteunend en men mist echte kerkelijke leiding. Het is alsof er uitsluitend sprake is van een reorganisatie, waarbij bedrijven(g eloofsgemeenschappen) worden ontbonden en de werknemers(gelovigen) op straat worden gezet terwijl de leiding in hun ivoren torentjes blijft zitten en mooi weer speelt. Enorm frustrerend voor de lokale pastoraal werkers, priesters, diakens en vrijwilligers. Maar…. het is niet de kerkelijke leiding die een geloofsgemeenschap vormt. De geloofsgemeenschap dat zijn wij zelf! En of we nu wel of niet wekelijks naar de kerk gaan, door ons doopsel staan we allemaal ingeschreven en samen vormen we die geloofsgemeenschap.

R.K. Geloofsgemeenshap De Goede Herder Dinxperlo Locatieraad: Voorzitter Jan Bekker fam.bekker@kpnplanet.nl Secretaris Wilhelmien Steentjes w.steentjes@planet.nl Budgethouder Mia Jansen mia_jansen@hotmail.com Liturgie Willa Holterman jenwholterman@kpnmail.nl Diaconie Corry Berendsen jj.berendsen@hotmail.com Materieelbeheer Harrie Berends har.berends@planet.nlZondag 1 sept. overleden ouders Dekkers-Hoven

0315-231554 0315-653405 0315-652076 0315-652001 0315-651926 0315-653511

Het ligt dus aan onszelf of onze geloofsgemeenschap kan blijven bestaan. Het ligt dus aan onszelf of onze kerk open blijft of te zijner tijd gesloten wordt. Het ligt dus aan onszelf of we het voortbestaan willen financieren of niet. Het ligt dus aan onszelf of we de verantwoordelijkheid aankunnen of niet. Het ligt dus aan onszelf of we samen willen geloven of niet.

INTENTIES oktober 2013: Zaterdag 5 oktober: Overleden ouders Dekkers-Hoven; Harry Geven. Zondag 13 oktober: Engelbertus Sessink Zaterdag 19 oktober: Jan Jansen en Francis; Overleden moeder en oma.

En als we dat allemaal niet willen of willen doen hebben we geen recht om bij beëindiging van een geloofsgemeenschap of sluiting van een kerk “ach” en “wee” te roepen en op de barricaden te gaan staan.

Zondag 27 okt. Overleden ouders Seleman en overleden familie.

We kunnen passief blijven liggen en denken: na ons de zondvloed, of… we kunnen opstaan, en kiezen voor het leven! C.R.I. Ticus.

Om je dromen waar te maken, moet je wel eerst wakker worden.

N.N. 29


CLUSTER SILVOLDE, VARSSEVELD, DINXPERLO EN BREEDENBROEK

VANAF DE TOREN GEZIEN • • • •

Het was een mooie zondagmorgen, 1 september. Alle ingrediënten voor een prachtige Anders Viering waren aanwezig. De werkgroep, de dagkerk, het filmdoek, de lezenaar met twee kandelaars, het boekje en de klaargezette kopjes voor de koffie erna. De aanwezigen hebben de viering als zeer aangrijpend ervaren. Komt u 25 november ook?? U ziet ze niet maar ze zijn er altijd wanneer het hun beurt is. De leden van de werkgroep Kerkschoonmaak en de Koffiegroep. Vrijwilligers met een hart voor onze geloofsgemeenschap die dat in hun werkgroep waarmaken! Ik fladder regelmatig rond en proef de gezellige sfeer. Niet iets voor U??? Het vraagt niet veel tijd. Onze wijkvertegenwoordigers, altijd paraat wanneer De Verbinding rondgebracht moet worden. Dikwijls gaan ze op pad met onjuiste of onvolledige gegevens. Maar dan blijven ze niet bij de pakken neerzitten maar gaan evengoed gewoon door! Er zijn velen in onze gemeenschap die werk verrichten voor diezelfde gemeenschap. Zonder al die vrijwilligers zou De Goede Herdergemeenschap niet kunnen bestaan. Dus: vrijwilligers zijn een kostbaar goed! Wil je ook wat betekenen voor onze geloofsgemeenschap? Meld je dan aan op het secretariaat of pak de telefoon. Een fluitje van een cent.

secretariaat geopend op donderdagmorgen van 10-12 uur en donderdagavond van 19-20 uur. In noodsituaties is er altijd iemand te bereiken.

7.

Als gevolg van de financiële toestand in het aartsbisdom en de geringe instroom wordt de opleiding voor pastoraal werkers opgeheven. Wat nu? Centrale landelijke opleiding?

8.

De locatieraad in Dinxperlo vindt dat de artikelen in de Verbinding best wat kritischer mogen zijn. Er zou ook meer aandacht aan diaconie besteed moeten worden.

9. De laatste 2 diensten in De Goede Herderkerk waarin Diaken Cor Peters voorganger was zijn erg positief ervaren. 10. Het abonnement op de kerktelefoon is opgezegd. 11. 11-09-2013 is er een samenkomst van de liturgie groepen van Dinxperlo en Breedenbroek. 12. Ook het vrijwilligersbeleid zal door beide geloofs gemeenschappen besproken moeten worden. We zijn steeds meer van elkaar afhankelijk. 13. De barsten in de kerktoren baren ons zorgen. De schuilplaats voor kerkuiltje wordt bedreigd.

LOCATIERAAD VAN ”DE GOEDE HERDER” te dinxperlo

14. Gerard Hollander en pastor Guus v.d. Ploeg hebben een gesprek gehad met de leiding van de school in Breedenbroek. Dit heeft weinig opgeleverd.

Samenvattend verslag van de vergadering van donderdag 22 augustus 2013.

15. De vormselvoorbereiding is op 30 sept. en 7 okt. a.s. Het Vormsel zelf is op 13 juni 2014 in Silvolde. Dit wordt voortaan ieder jaar gehouden. Er zijn tot nu toe 6 aanmeldingen uit Dinxperlo.

1. Op 20 sept a.s. is er een “dankjewel” bijeenkomst voor de werkgroepen kerkschoonmaak en Koffiegroep.

Volgende vergadering: woensdag 18 september 2013 om 19.00 uur.

2. Voor het herstel van het kapotte blauwe glas naast het zijaltaar is nog geen goede oplossing gevonden.

3. Bijna alle zaken rond de koren zijn opgelost. Er moeten nog definitieve afspraken gemaakt worden over de financiën.

Namens Wilhelmien Steentjes, secretaris: d.d. 3 september 2013 Ed Abbing, notulist.

In memoriam “Moeders gaan maar sterven niet…”

4. Dit najaar zijn er 6 jubilarissen bij ‘t gemengd koor.

18 Juni 1931 geboren en door God op 3 september jl. thuis geroepen

5. Op 1 oktober a.s. wordt er in Doesburg een bijeen komst voor de parochies van het vicariaat Arnhem gehouden over de actie Kerkbalans.

MARIA ANTONIA KROESEN - SEESING lieve zorgzame moeder en oma. Zaterdag 7 september jl. is haar leven herdacht tijdens de crematieplechtigheid in crematorium Berkenhove te Aalten, waarna afscheid is genomen.

6. Omdat het secretariaat het afgelopen jaar minder is bezocht dan voorheen is de openstelling aange past. Met ingang van 1 september 2013 is het

Vergeten we haar niet in onze gebeden. 30


cluster gendringen, megchelen en netterden Zaterdag 5 oktober 17.30 uur Woord- en Communieviering met kinderkoor Voorganger: Diaken Cor Peters m.m.v. Werkgroep De collecte is voor het pastoraat van onze Geloofsgemeenschap. Er wordt een deurcollecte gehouden voor Wereld Missiedag voor Kinderen. Intenties: Jaargedachtenis voor: Johannes Kniest; Jan van Ree. Verder voor: o.o. te Pas-Heebing en zoon Jan; o.o. Borggreven-Legeland; o.o. Tiddo en broer Holthäusen; o.o. Scholten-Snelting en Theet; Pastoor Wim van Essen; Pater Miedema; Aly Ebbers-van Raaij; Dominique Benders-Bloemkolk; Johanna Meijer-Keurentjes (nms. de buurt); Theo van Hal; Maria Geven-Scholten; Riet te Pas-Roes; Diny Nijland-Menting; Antoine van den Berg; Theo Roelofs en Diny van Toor-Kuyl. Zaterdag 12 oktober 17.30 uur Anders vieren met kerkkoor Voorganger: Werkgroep De collecte is voor het pastoraat van onze Geloofsgemeenschap.

RK Geloofsgemeenschap H. Martinus Gendringen Locatieraad: Voorzitter: Toos Lohschelder, tel. 0315-377321 tooslohschelder@kpnmail.nl Budgethouder: Theo Kroesen, tel. 0315-685273 thjjkroesen1950@kpnmail.nl Secretaris: Wim Schepers, tel. 0315-345362 info@tbws.nl Coörd.Vrijwilligers: Hanny Roes-Beumer, tel.0315-630110 hannyenaloysroes@hotmail.nl Beh. gebouwen: Harry ter Voert, tel. 0315-681317 h.tervoert@vodafonevast.nl Beh. begraafpl.: Ben Schreven, tel. 0315-630427 erin400@kpnplanet.nl Administratie: Irene Sohilait-Braam, tel. 0315-630570 irenesohilait@kpnmail.nl

Intenties: Jaargedachtenis voor: Dorus Preijer; Jan Dellemann; Agnes Schreven-Fünke. Verder voor: o.fam. Bouman-Verbruggelen; o.o. Striekwold-Krämer en Jos; o.o. Kniest-Steenbreker; o.o. Borggreven-Legeland; onze ouders Céra Dickmann en Hermien Dickmann-Scholten; Pastoor Wim van Essen; Pater Miedema; Riet Schepers-Bongers; Harrie Vriezen; Theo van Hal; Riet te Pas-Roes; Diny Nijland-Menting; Antoine van den Berg; Antoon Tijdink; Theo Hermsen; Diny van Toor-Kuyl en Gerrit Willemsen. Woensdag 16 oktober 10.00 uur MMP Intenties: Pastoor Wim van Essen; Hein en Frans Haverdil en Antonio; Giel Graat.

Weekend-vieringen: Zaterdag 17.30 uur of zondag 10.00 uur. Opgeven misintenties: Woensdag van 10.00 - 12.00 uur van 13.30 - 15.00 uur aan de pastorie, Pastoor Wijfkerstraat 1. Tevens via mailadres: gendringen@deverrijzenisparochie.nl Open kerk en uitstelling van het Allerheiligste: Iedere vrijdag om 15.00 uur. Vieringen in de kapel van Zorgcentrum MMP: 1e en 3e woensdag van de maand om 10.00 uur.

Zondag 20 oktober 10.00 uur Eucharistieviering met kerkkoor Voorganger: Pastor Marcel Smits m.m.v. Ans en Gerard Misdienaars: Yentl en Maud De collecte is voor het pastoraat van onze Geloofsgemeenschap. Er wordt een deurcollecte gehouden voor Missiezondag.

Misintenties e.d. voor OKTOBER

Intenties: Jaargedachtenis voor: Frans Hakvoort. Verder voor: o.o. Borggreven-Legeland; Pastoor Wim van Essen; Pater Miedema; Aly Ebbers-van Raaij; Theo van Hal; Riet te Pas-Roes; Diny Nijland-Menting; Herman Smits; Diny van Toor-Kuyl; Leida Geerligs-Ketelaar (nms. mevr. Overbeek-Scholten) en Dorien WillemsenThijssen.

woensdag 2 oktober 10.00 uur MMP Intentie: Pastoor Wim van Essen en Giel Graat. Vrijdag 4 oktober (Eerste vrijdag van de maand) 14.45 uur Rozenkransgebed (voor de zaligverklaring van Dora Visser) 15.00 uur Open kerk en uitstelling van het Allerheiligste 31


cluster gendringen, megchelen en netterden

FAMILIEBERICHTEN

Zaterdag 26 oktober (Knollenkermis Wals, Wieken, Milt) tevens weekendviering 10.30 uur Eucharistieviering met kerkkoor Voorganger: Pastor Marcel Smits m.m.v. W.W.M. en Gerard De collecte is voor het pastoraat van onze Geloofsgemeenschap.

We hebben afscheid genomen van: Cecilia Maria Petronella (Cilia) Freriks-Gerritsen, 85 jaar, † 30 augustus 2013, wonende Bloemersweide 36. Wij wensen haar familie veel sterkte toe en moge God zelf die troost brengen die mensen niet kunnen geven. Wij bidden voor haar eeuwige rust.

Intenties: Jaargedachtenis voor: Wim Jansen. Verder voor: o.o. Kniest-Steenbreker; o.o. BorggrevenLegeland; o.o. Jansen-Buiting; o.o. Salemink-Geerts; Pastoor Wim van Essen; Pater Miedema; Aly Ebbersvan Raaij; Riet Schepers-Bongers; Johanna MeijerKeurentjes; Theo van Hal; Riet te Pas-Roes; Diny Nijland-Menting; Bernhard Geurtzen; Diny van ToorKuyl en Leida Geerligs-Ketelaar (nms mevr. OverbeekScholten).

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE > > > >

Kosters binnen onze Geloofsgemeenschap: tel. 06-22915266. Ziekenbezoek en bezorging H. Communie: tel. 0315-630110. Bij overlijden eerst uitvaartonderneming bellen. Aanmelden of vragen kerkradio: tel. 0315-345362.

NAAMDAGEN EN BIJZONDERE DAGEN IN DE MAAND OKTOBER

Vrijdag 1 november (Allerheiligen) 19.00 uur Petrus en Pauluskerk Ulft: Pastoresteam

ROZENKRANSMAAND EN WERELDMISSIEMAAND Het rozenkransgebed met zijn driemaal vijf ”tientjes” is ontstaan in de 15de eeuw. De oeroude traditie om gebeden aan kraaltjes af te tellen, krijgt hierin vorm. Met een ”tientje” worden tien ”weesgegroetjes” bedoeld, waarbij telkens een van de mysteries van het geloof wordt herdacht. De rozenkrans staat zo stil bij de grote momenten uit het leven van Maria en Jezus. Bij elk van de mysteries wordt één Onze Vader gebeden en tienmaal het Weesgegroet. Doordat er van deze gebedsvorm zoveel innerlijke rust kan uitgaan, is hij voor vele mensen een bron van kracht en bemoediging. De vijf blijde mysteries worden vooral gebeden in de advent, de vijf droeve mysteries in de vastentijd, en de vijf glorierijke mysteries in de paastijd. 4 oktober: Franciscus van Assisi, stichter van de Fran ciscanen. Daarnaast ook Werelddierendag. 7 oktober: O.L.Vrouw van de Rozenkrans. 10 oktober: O.L.Vrouw Sterre der Zee. 16 oktober: H. Gerardus Majella, de bedevaart te Over dinkel is zondag 20 oktober om 10.00 uur. 20 oktober: Wereldmissiedag. 22 oktober: Intern. dag van verzet tegen armoede. 27 oktober: Begin wintertijd (1 uur terug ).

Zaterdag 2 november (Allerzielen) 17.30 uur Woord- en Gebedsviering met kerkkoor Voorganger: Pastor Guus van der Ploeg m.m.v. Werkgroep Avondwake en Uitvaart De collecte is voor het pastoraat van onze Geloofsgemeenschap. Intenties: Jaargedachtenis voor: Hendrik Striekwold alsmede moeder en Jos. Verder voor: o.fam. ter Steeg-Eiszing en Berrie; o.o. Blumer-Keurentjes; Leida Geerligs-Ketelaar (nms. mevr. Overbeek-Scholten); Riet Schepers-Bongers; Ellen Geurink-Dahlhaus; o.o. Scholten-Borkes en Annie; o.o. Schepers-Kemperman en Els; o.o. Jan en Anna Greven-Delsing; o.o. Kroezen-Overgoor; o.o. Reintjes-Steentjes en Theo; o.o. Lohschelder-Konnik en fam.; o.o. te Pas-Heebing en zoon Jan; o.o. Overgoor-Hafkenscheidt; o.o. Belterman-Overmars; o.fam. Reusken-van Raaij; o.o. Kniest-Steenbreker; o.o. Borggreven-Legeland; Dominique Benders-Bloemkolk; o.o. Nieuwenhuis-Giesen; o.o. Theo Dekkers en Lies Dekkers-Lucassen; Paul Freriks; Maria Geven-Scholten; Herman Scholten; Theo van Hal; Anton Schweckhorst; Jan van Ree; Jenny Raben-Helmig; Theo Roelofs; Jan Scholten; o.o. Scholten-Snelting en Theet; o.o. Massopte Pas, Gert, Wim, Lies, Yuri en Bennie; o.o. SaleminkGeerts; Henny Geerligs; Pastoor Wim van Essen; Pater Miedema; Aly Ebbers-van Raaij; Riet te Pas-Roes; Diny Nijland-Menting en Diny van Toor-Kuyl; Dorien Willemsen-Thijssen; o.o. Willemsen-Siemkes en Theo.

BEDEVAART KEVELAER OP ZONDAG 1 SEPTEMBER WAS HEEL FIJN

Alle pelgrims keken tevreden en voldaan terug op het einde van de intensieve dag van onze bedevaart naar Kevelaer. Mede dankzij de aanwezigheid en hun voorgaan in gebed van pastor Marcel Smits, diaken Johan Visser en em. past. Antoon Morsink. Het hoogtepunt was de Eucharistieviering welke werd opgeluisterd door het ”midden” koor uit Breedenbroek. Alle deelnemers, hetzij met de bus of eigen auto, de grote groep wandelaars en de fietsers, heel hartelijk dank voor jullie enthousiaste deelname en hopelijk weer tot volgend jaar op 7 september. Een pelgrim.

Deze lijst is opgemaakt 4 september 2013. De misintenties voor de maand november moeten uiterlijk woensdag 9 okt. 2013 aangeleverd worden. De tot deze datum opgegeven misintenties worden in de komende ”Verbinding” afgedrukt. 32


Altijd al de sterren van de hemel willen zingen. Onder de douche maar niet kunnen ophouden met zingen. Zelf ook eens ervaren om applaus te krijgen na het zingen voor publiek. Met andere kinderen samen zingen en niet alleen. Leren hoe je je stem goed moet gebruiken bij het zingen. Of gewoon lekker af en toe willen zingen. Dan is dit misschien iets voor jou.

KINDERKOOR GENDRINGEN

Het Kinderkoor Gendringen is een koor van De Verrijzenis Parochie. Tijdens de gezinsvieringen of andere bijzondere vieringen zoals bijvoorbeeld met Kerstmis of Pasen, zingt het koor tijdens de viering. Ieder jaar proberen we iets bijzonders met het koor te doen zoals bijvoorbeeld naar het Slingelandziekenhuis te gaan zingen of een musical opvoeren. Ook gaan we wel eens naar een andere kerk (soms de witte kerk in Gendringen) om daar te zingen tijdens een viering of dienst. We oefenen op vrijdag maar doen dat niet iedere week zodat je ook nog af kunt spreken om te spelen op vrijdag. Contributie vragen we niet. Wel hopen we dat wanneer je bij het koor komt we ook op je kunnen rekenen en dat je er bent wanneer het koor moet zingen. Aan het eind van het jaar hebben we altijd een uitje met alle kinderen.

Wie

Waar

Wanneer

Vrijdag van 16.00 tot 17.00 uur Om de andere week

O.L.V.

Gitaar - Michel Keyboard - Robbin Fluit - Willeke Dirigent - Lucie

Kinderen uit groep 3 tot en met groep 8

H. Martinuskerk

Informatie: Lucie Jansen IJsselstraat 16 7081 DJ Gendringen 0315-630443 marcusjansen@upcmail.nl

Tot Ziens! 33


cluster gendringen, megchelen en netterden

�Anders Vieren� Johanna Dorothea Visser ...hoop doet leven... Geloofsgemeenschap H. Martinus te Gendringen. Zondag 13 oktober 2013, aanvang viering 10.00 uur.

GEZINSVIERING ZATERDAG 5 OKTOBER De viering vindt plaats in de H. Martinuskerk in Gendringen en het begint om 17.30 uur. De voorganger in deze viering is Diaken Peters.Het kinderkoor zal de viering muzikaal begeleiden. In deze gezinsviering staan we stil bij de wereldmissiedag van de kinderen. Dit jaar helpen we de kinderen die wonen in Tanzania. Er is hierover meer informatie te vinden op de website www.missiokids.nl Je kunt de informatie vinden door de school binnen te lopen en op het schoolbord te klikken. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Hoop is het lichtje in je hart dat je vandaag moed geeft en morgen kracht. Vertrouwen houden in de toekomst, is makkelijker gezegd dan gedaan. Het lichtje in je hart brandend houden in tijden van dreigende oorlog . Blijven vertrouwen op de barmhartige hand van God. Bidden voor een veilige thuishaven, voor orde en rust. Samen bidden tot Maria, voor hulp bij onze dagelijkse beslommeringen en de grote problemen in de wereld. Bij haar komen we tot rust. Om zo het lichtje in ons hart voor altijd brandend te houden. Om zo weer kracht en energie te krijgen voor de dag van morgen.

Werkgroep gezinsviering.

SFEERVOLLE VIERING BIJ HET DANKBAARHEIDKRUIS Op zondag 8 sept is weer de jaarlijkse oecumenische viering gehouden bij het Dankbaarheidkruis in Megchelen. Aanvankelijk waren de weersvooruitzichten zo slecht, dat menigeen zich afvroeg of het niet moest worden afgelast. Maar gelukkig viel het allemaal erg mee en scheen zelfs de zon. De belangstelling was dan ook goed te noemen. Het was een sfeervolle viering. Het was jammer, dat het koor van Megchelen door omstandigheden niet kon meewerken, maar de aanwezigen zongen samen de liederen, daarbij voortreffelijk begeleid door de muzikanten o.l.v. Arjan Luimes. Na afloop was er voor iedereen koffie en werd er informeel gezellig nagepraat. Harry Belterman.

RK Geloofsgemeenschap H. Martinus Megchelen Locatieraad: Voorzitter: 34

Leo Mecking

0315-377658.


cluster gendringen, megchelen en netterden Netterden en Megchelen dat hun dorpen zijn omringd door de bittere paapse plaatsen Anholt en Millingen, en mede ook door de omstandigheden ’des Pausdoms’. De verzoeken uit Netterden en Megchelen om een predikant, hetzij gezamenlijk, hetzij afzonderlijk, worden herhaald in 1684, 1697 en 1699. In al deze gevallen wijzen de classicale bestuurders de requestanten er op niet ongenegen te zijn medewerking te verlenen aan het vestigen van een predikant in een van hun dorpen, mits zij een garantie geven de voorganger ook een levensbestaan te bieden. De Kapel te Megchelen is echter minder met aardse goederen bedeeld dan de kerspelkerk te Netterden, hoewel in Megchelen meer gereformeerden wonen. Toch blijken beide plaatsen niet voldoende aantrekkelijk dat een predikant genegen is zich er te vestigen. De gereformeerde kerkelijke gemeente te Netterden blijft dan ook beperkt tot een kerkmeester, koster/schoolmeester en een enkel huisgezin. Ondertussen is de gereformeerde gemeente in de periode van 1672-1674 tijdelijk opgeheven geweest toen tijdens de Franse bezetting de Netterdense gereformeerden de kerk aan de heropgerichte katholieke St. Walburgisparochie moesten teruggeven. Maar direct na het vertrek van de Fransen moeten de katholieken, die in Theodorus Boekholt een nieuwe pastoor hebben gevonden, opnieuw onder druk van staats- en wapenmacht de kerk en kerkelijke goederen in bezit en beheer afdragen aan de gereformeerden.

RK Geloofsgemeenschap H. Walburgis Netterden Locatieraad: Voorzitter Budgethouder

Frank Simmes Carel Kruese

0315-386109

Opgave van gebedsintenties en thuisbezorgen van de H. Communie bij Frans Postma, tel. 0315-386254

Een eigen voorganger krijgt de gemeente echter niet meer en wordt ze na 1685 met Etten om de maand bediend door de predikanten van Terborg en Silvolde. Beiden mogen het traktement van de Ettense predikant verdelen, terwijl ze uit de Netterdense kerkekas 50 gulden jaarlijks ontvangen. Deze regeling van geestelijke verzorging blijft voortbestaan totdat in 1720 de Gendringense predikant Antony Staring de maandelijkse dienst in Netterden gaat verzorgen. Hij doet dat tot zijn dood in 1740.

VIERINGEN TIJDENS DE RESTAURATIE Tijdens de restauratie van de kerk zijn de vieringen tijdelijk verplaatst naar de kerk van Azewijn.

KERK EN KERSPEL NETTERDEN

Hieronder opnieuw een stukje geschiedenis van kerk en Kerspel Netterden(10). Bron is ook nu weer het boek van W.J. Winands uit de jaren 70 van de vorige eeuw.

Dan worden Netterden en Etten met Zeddam gecombineerd waar Adrianus Bloemendael voorgaat. De herinnering aan deze predikant blijft in Netterden tot aan de 2e Wereldoorlog levendig middels een grote zware luidklok die in 1752 werd gegoten door Ciprianus Crans, een bekende Amsterdamse klokkengieter. In de oorlog wordt de klok door de Duitsers geroofd.

Het is 1681 en ’s-Heerenberg’, Etten en Netterden zitten zonder predikant. Omdat men er niet in slaagt om in Etten en Netterden de vacature opgevuld te krijgen, proberen de twee dorpen samen één predikant te vinden. Megchelen ondersteunt dit verzoek (dat door 20 gezinshoofden is getekend) ’…uitmaekende 97 lidmaten met ytem nogh aght huyshoudinge uyt Aanholt van ons gereformeerde Reliege, hiertoe genegen en nogh zes huyshoudinghe uyt lant van Cleef hierbij gelegen, van ons Reliege hiertoe genegen’. Daarbij belooft Megchelen de predikant een jaarloon van 100 rijkdaalders en dragen zij als kandidaat voor de predikant Gerrit van Loon. In het verzoek benadrukken de requestanten van

Adrianus Bloemendael draagt in 1770 de geestelijke verzorging over aan Johannes Barnhardus Grimlius van Gendringen die echter maar eenmaal per jaar naar Netterden komt voor een avondmaaldienst. Hij doet dit tot de kerspelkerk in 1800 aan de katholieken wordt teruggegeven. (wordt vervolgd) 35


DE VERRIJZENIS PAROCHIE R.K. Geloofsgemeenschappen cluster Ulft, Varsselder-Veldhunten en Azewijn H.H. Petrus en Paulus Ulft J.F. Kennedyplein 9, 7071 BT Ulft, tel. 0315-681275 E-mail: pp.ulft@deverrijzenisparochie.nl Kerkbalans Rabobank 3638.09.872 ING bank 56.00.643 Openingstijden secretariaat: Maandag- en donderdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur H. Antonius van Padua Ulft Dr. AriĂŤnsstraat 3, 7071 AH Ulft, tel 0315-681219 E-mail: antonius.ulft@deverrijzenisparochie.nl Rabobank 3638 00 557 - Kerkbijdrage 3638 75 999 Openingstijd secretariaat: Woensdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur

H. H. Martelaren van Gorkum Varsselder-Veldhunten Hoofdstraat 31, 7076 AG Varsselder, tel.0315-681013 E-mail: varsselder@deverrijzenisparochie.nl Openingstijd secretariaat: Woensdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur H. Mattheus Azewijn Mattheusplein 2, 7045 AC Azewijn, tel. 0314-651256 E-mail: azewijn@deverrijzenisparochie.nl Rabo rekeningnr.: 3746.06.439 Openingstijd secretariaat: Maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur

R.K. Geloofsgemeenschappen cluster Silvolde, Varsseveld, Dinxperlo en Breedenbroek H. Mauritius Silvolde Prins Bernhardstraat 4, 7064 GG Silvolde, tel. 0315-323010 E-mail: silvolde@deverrijzenisparochie.nl Openingstijden secretariaat: Dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur Donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur Kerkbijdrage: Rabobank no. 3591.00.333 Kerkhof: Rabobank no. 3591.70.404 Overige zaken: Rabobank no. 3591.47.550 H. Laurentius Varsseveld Oranjestraat 40, 7051 AK Varsseveld, tel. 0315-243820 E-mail: varsseveld@deverrijzenisparochie.nl Kerkbijdrage: ING 290863 - Rabobank: 3648.88.466

De Goede Herder Dinxperlo Allee 58/A, 7091 AM Dinxperlo, tel. 0315-651496 E-mail: dinxperlo@deverrijzenisparochie.nl Rabobank 3139.04.456 Openingstijden secretariaat: Donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur en donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur H.H. Petrus en Paulus Breedenbroek Terborgseweg 34, 7084 AJ Breedenbroek, tel. 0315-651284 Postadres: Postbus 21, 7090 AA Dinxperlo E-mail: breedenbroek@deverrijzenisparochie.nl Openingstijd secretariaat: Woensdagmorgen 10.00 tot 12.00 uur

R.K. Geloofsgemeenschappen cluster Gendringen, Megchelen en Netterden H. Martinus Gendringen Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen, tel. 0315-681364 E-mail: gendringen@deverrijzenisparochie.nl Bank 116302429 t.n.v. De Verrijzenisparochie Gendringen Adm. Kerkbalans 116393610, F. Ingelaat, tel. 686054 Openingstijden secretariaat, ingang aan de Staringstraat: Maandagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur Woensdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur De Verrijzenis Parochie Voor dringende pastorale zorg, zoals Sacrament van de Zieken of Ziekenzegen is een pastor bereikbaar via telefoonnummer 0315-342044.

H. Martinus Megchelen Past. MĂślderstraat 4, 7078 BB Megchelen, tel. 0315-377212 E-mail: megchelen@deverrijzenisparochie.nl Openingstijd secretariaat: Dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur H. Walburgis Netterden Netterdensestraat 8, 7077 AB Netterden, tel. 0315-386163 E-mail: netterden@deverrijzenisparochie.nl Secretariaat De Verrijzenis Parochie: Telefoon 0315-342044 E-mail: secretariaat@deverrijzenisparochie.nl Bezoekadres: Pastoor Vernooijstraat 7, 7071 BR Ulft Openingstijden: Maandag-, woensdag-, donderdagen vrijdagochtend van 9.00 tot 11.30 uur. Rabobank 1565.69.450

De verbinding oktober 2013  
Advertisement