Page 1

ISSN 1425-9001

Nr 6

czerwiec 2012

cena1,50

(w tym 5% VAT)


Gazeta Rawicka

G czerwiec R

G a z e t a RAWICKA

Święto Rawicza

G R

2

Rok XIX, nr 222

Nr 6/2012

Gazeta Rawicka


Miesięcznik, nr 6 (222), czerwiec 2012. Numer zamknięto 3.06.2012.

SEWS warunkowo sprzedany W

hali SEWS w Rawiczu odbyło się 24 maja spotkanie burmistrza z przedstawicielami duńskiej firmy, zainteresowanej lokalizacją nowego zakładu produkcyjnego w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele SEWS oraz firmy pośredniczącej w zbyciu nieruchomości, którzy negocjują z Duńczykami warunki sprzedaży obiektu w Rawiczu. O duńskiego inwestora od kilku miesięcy zabiegają samorządy 20 gmin w Polsce. Na efekt rozmów nie trzeba było długo czekać. 1 czerwca przedstawiciel Cushman & Wakefield Polska Sp. z o.o. w Warszawie, firmy zarządzającej majątkiem SEWS w Rawiczu, poinformował burmistrza Rawicza dogadaniu z kupującym warunków transakcji. Tak więc firma FRITZ HANSEN zakończyła kilkumiesięczne poszukiwania w Polsce lokalizacji siedziby swego zakładu. Po tygodniu negocjacji od spotkania z burmistrzem Rawicza w obiektach SEWS zawarta została wstępna umowa sprzedaży nieruchomości przy ul. Armii Krajowej w Rawiczu duńskiej firmie FRITZ HANSEN. W korespondencji do burmistrza przedstawiciel firmy Cushman poinformował, że - jednym z warunków ze strony FRITZ HANSEN, to uzależnienie transakcji i finalnego przeniesienia własności od uzyskania wszystkich pozwoleń na rozpoczęcie produkcji. - Czyli robimy umowę przedwstępną sprzedaży warunkową, potem FRITZ HANSEN aplikuje o wszystkie pozwolenia, a dopiero potem końcowa umowa sprzedaży

cd. na str. 4

azeta Gawicka R

W numerze: SPRAWY LOKALNE

Święto Rawicza ........................................................................ 2 SEWS warunkowo sprzedany ................................................... 3 Budowa ul. Ceglanej .................................................................. 5 Forum przedsiębiorców ............................................................. 5 Święta strażackie ....................................................................... 9 Więcej udziałowców ................................................................ 12 Sołtysi w Zakątku ...................................................... 12 Narada samorządowa .............................................................. 12 W rocznicę końca wojny ......................................................... 15 Nowa biblioteka ....................................................................... 20

KULTURA Rawicki Ratusz ....................................................................... 20 Ciemne obrazki w świetle witraży ............................................. 21 Widowiskowa Czubaszek ........................................................ 22 Na rzecz niepełnosprawnych .................................................... 22

EDUKACJA Biologiczna miniolimpiada ...................................................... 7 Kadecka wystawa .............................................................. 14 Wielkopolskie dwory ............................................................... 15 Modelowanie codzienności .................................................... 16 Parzą profesjonalnie .................................................... 17 Interdyscyplinarne zmagania gimnazjalistów ......................... 18 Pod znakiem naukowych podsumowań ..................................... 18 Czytają dzieciom ................................................................. 19

GOSPODARKA Reguła ograniczania wydatków ............................................... 4

Gazeta Rawicka

OBYCZAJE

Wydawca: Dom Kultury w Rawiczu, ul. Targowa 1 Redaktor naczelny: Henryk Pawłowski ul. Sobieskiego 1B/4, 63-900 Rawicz www.gazeta-rawicka.pl rawicka@gazeta.pl, tel. 660479973 Adres Redakcji: GR, ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz Zdjęcia: I. Kasprzak, H. Pawłowski, M. Osiński DRUK: HAF s.c. Leszno, al. Konstytucji 3 maja 6 tel. 065 529 74 05 Nakład: 600 egzemplarzy

Chamstwo na co dzień ............................................................... 14

Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo skracania, adiustacji nadesłanych tekstów i nadawania im tytułów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń oraz ma prawo odmówić publikacji bez podania przyczyny.

G azeta Rawicka

Rok XIX, nr 222

SPORT Stypendia sportowe ................................................................... 6 24-godzinny sport ........................................................ 8 Król Kurkowy AD 2012 .............................................................. 9

RELIGIA Relikwie Ojca Świętego w Zakładzie Karnym ...................... 10 45-lecie kapłaństwa ks. proboszcza Józefa Podemskiego .......... 11 20-lecie kapłaństwa proboszcza z Zielonej Wsi .......................... 11 Forum w Puszczykowie ......................................................... 14

LISTY Z AMERYKI Znad krawędzi .................................................................. 13

FILATELISTYKA Piłkarskie mistrzostwa ............................................................. 24

Nr 6/2012

G R

3


Gazeta Rawicka przenosząca własność. Potrzebujemy do Państwa pisemnego potwierdzenia dotyczącego propozycji zwolnienia z podatku od nieruchomości, adresowanego dla firmy FRITZ HANSEN. W odpowiedzi burmistrz przesłał wyliczenia wysokości zwolnień, o jakie może się ubiegać nowy inwestor po zakupie obiektów SEWS - Propozycja zwolnienia od podatku od nieruchomości, adresowanego dla firmy FRITZ HANSEN zostanie wystawiona dla inwestora w trybie § 6 i § 7 uchwały Nr VI/40/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 marca 2007 r. najpóźniej w ciągu 1 dnia po otrzymaniu od wnioskodawcy wypełnionego formularza stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały. Zgodnie z § 7 ust. 1 uchwały, burmistrz potwierdza na piśmie, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku, o przyznanie pomocy, że projekt, z zastrzeżeniem ostatecznych wyników szczegółowej weryfikacji, kwa-

G a z e t a RAWICKA

G czerwiec R

lifikuje się do pomocy, ponieważ spełnia kryteria określone w przejrzystym programie regionalnej pomocy inwestycyjnej. Jak już wskazałem wyżej - poinformował burmistrz - postaramy się

to uczynić w ciągu 1 dnia. Na fot. powyżej: spotkanie spotkanie burmistrza z przedstawicielami duńskiej firmy 24 maja br. (T)

Reguła ograniczania wydatków R

ząd w kwietniu przyjął projekt ustawy wprowadzający regułę wydatkową dla sektora samorządowego. "Złota reguła" polega na tym, że nie wolno mieć deficytu w części bieżącej budżetu. Jeśli gmina chce się zadłużać, to tylko na przemyślane inwestycje i tylko w takiej kwocie, aby nadwyżki uzyskiwane w części bieżącej budżetu gwarantowały zdolność spłacenia długu. Jeszcze w styczniu sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej wyraziła obawy, że wprowadzenie reguły wydatkowej dla samorządów ograniczy ich inwestycje. I te obawy się sprawdziły. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o finansach publicznych, opublikowanym w połowie marca przez resort finansów, deficyt jednostek sektora samorządowego w 2012 r. nie powinien przekroczyć 10,5 mld zł, w 2013 r. - 10 mld zł, a w 2014 r. nie powinien sięgnąć 9 mld zł. W projekcie zapisano też, że w 2015 r. deficyt jednostek sektora samorządowego nie powinien przekroczyć 0,5 proc. PKB. Ograniczanie deficytu jednostek samorządów jest konsekwencją tego, że

G R

4

Polska zobowiązała się do zejścia z deficytem sektora finansów publicznych do 3% do końca 2012 r., a potem do obniżania co roku deficytu o kolejne 0,5% PKB i osiągnięcia deficytu w wysokości najwyżej 1% PKB. Minister finansów przyjął, że ograniczanie deficytu państwa ma dotyczyć po równo sektor samorządowy oraz sektor rządowy i ubezpieczeniowy, w tym całą obsługę długu. Niestety, nie jest to "sprawiedliwy" podział, bo udział samorządów w wydatkach państwa jest zdecydowanie mniejszy od tej pozostałej części wydatków. Więc praktycznie większe koszty oszczędzania poniosą samorządy. Sektor samorządowy w Polsce jest bodaj jedynym w Europie, któremu tę regułę narzucono. Według ministra finansów, wprowadzenie nowej reguły ograniczania deficytu dla sektora samorządowego jest warunkiem koniecznym dla redukcji deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych poniżej 3% PKB w 2012 r. Wejście w życie reguły wydatkowej przygotowanej przez ministra finansów spowoduje, że już w czerwcu 40% samorządów będzie ustawowo obcinało swój deficyt.

Rok XIX, nr 222

Specjaliści od samorządowych finansów prognozują, że rok 2012 będzie najbardziej restrykcyjnym, jeśli chodzi o cięcie deficytu w samorządach. Przycinanie deficytu w gminach przełoży się wprost na ograniczenia wydatków majątkowych. W niektórych gminach spowodowało to już konieczność zejścia z wydatków bieżących, a nawet rezygnacji z projektów unijnych z uwagi na brak środków na udział własny w zadaniach współfinansowanych z UE. Wielu ekonomistów poddaje w wątpliwość sens przygotowanego przez ministra finansów mechanizmu ograniczania deficytu. Że deficyt trzeba ograniczać, wszyscy w samorządach się zgadzają, natomiast pozostaje pytanie, czy trzeba stosować mechanizmy, które powodują skutki dla finansów samorządowych w tak dużym zakresie. To pytanie jest zasadne zwłaszcza w naszej gminie, gdzie obecnie zadłużenie nie przekracza 20% dochodów. A więc potencjalnie gmina mogłaby jeszcze bezpiecznie zadłużyć się o dwukrotnie wyższy wskaźnik. Tymczasem nowy sposób ograniczania deficytu sprawia, że z bu-

Nr 6/2012

Gawicka azeta R


Gczerwiec R dżetu na 2012 i lata następne trzeba wykreślać kolejne inwestycje. I tak z realizacji w 2012 r. wypadły już następujące zadania: budowa ścieżek rowerowych. W 2012 r. planowana była kwota 600 tys. zł, zadanie przeniesiono do Wieloletniego Planu Finansowego na 2013 r., umniejszając w roku 2012 o kwotę 570 tys. zł uchwałą Nr XVIII/150/12 z 25.04.2012 r.; budowa budynków komunalnych. W 2012 r. planowana była kwota 200 tys. zł na dokumentację i wykonanie przyłączy. Zadanie zostało wykreślone w 2012 r. w całości uchwałą RMGR z 30.05.2012 r.; budowa dróg we wsi Sierakowo. W 2012 r. planowano na to zadanie 3 680 000 zł. Zadanie umniejszono w 2012 r. o kwotę 2.600.000 zł uchwałą Nr XVIII/150/12 RMGR z 25.04.2012 r.; budowa ul. Świętojańskiej. W 2012 r. planowano na to zadanie 2 660 000 zł. Zadanie umniejszono w 2012 r. o kwotę 2.600.000 zł uchwałą Nr XVIII/150/12 RMGR z 25.04.2012 r.; przebudowa ulic na osiedlu 350-lecia w Rawiczu (modernizacja ul. Gen. Hallera). W 2012 r. planowano na to zadanie 1 mln zł. Zadanie umniejszono w 2012 r. o 950.000 zł uchwałą Nr XVII/139/12 RMGR z dnia 28 marca 2012 r. Reguła wydatkowa już mocno ogranicza wydatki samorządów. Może się okazać, że z unijnej kasy na lata 2014-2020 nie powstanie wiele ulic czy nowych obiektów bądź stare nie zostaną odremontowane. I to nie dlatego, że UE przyzna Polsce mniej pieniędzy niż byśmy chcieli, ale dlatego, że w samorządach nie będzie środków własnych, aby sięgać po unijne pieniądze. Wartość zamówień publicznych organizowanych przez samorządy zmaleje. Ponadto od dwóch lat nie ma większych pieniędzy unijnych na inwestycje. Nowych prawie nie ma, a ostrzejsza reguła wydatkowa nie sprzyja inwestowaniu własnych środków. Spadają też dochody własne gmin z PIT i CIT, więc wzrostu liczby gminnych inwestycji nie należy się szybko spodziewać. Przyszłe inwestycje komunalne mają być zyskowne. Można się sprzeczać, co ważniejsze, kultura czy odpady komunalne, ale faktem jest, że spalarnia może zarobić, a muzeum to raczej same koszty, z punktu widzenia wielu samorządowców. Dlatego w nowej perspektywie budżetowej UE premiowane będą inwestycje pro-

Gawicka azeta R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA rozwojowe i tylko na takie będzie, być może, stać samorządy. Sektor samorządowy transferuje znaczące środki na rynek, ale przez najbliższe 3 - 5 lat ich podaż będzie mniejsza, uważają samorządowi ekonomiści. Będziemy mieli spowolnienie inwestycyjne, bo nakładane są coraz większe ograniczenie budżetowe przez ministra finansów. Samorządy będą raczej kończyć zaczęte już inwestycje, aniżeli brać się za nowe. Nowe środki unijne, jeśli po nie samorządy będą mogły sięgnąć, zaczną spływać po 2015 roku. A do tego dochodzi coraz trudniejsze pozyskiwanie kredytów z banków. W przyszłości konieczny będzie większy wkład własny i nie będzie można kwalifikować VAT-u, co będzie stanowić zaporę dla wielu samorządów. Dlatego też w nowej perspektywie pozyskiwania środ-

ków UE preferowane będą inwestycje wyłącznie wprost lub pośrednio przychodowe, takie, które pośrednio pozwolą na zwrot poniesionych nakładów. Słowem, więcej na rozwój, mniej na widowiska. Niestety, na to wszystko nałoży się jeszcze kalendarz wyborczy, a radni wiedzą, że pieniądze wydane na upiększanie miast widać od razu, a te ważne, zyskowne inwestycje często zakopane są w ziemi. Oprócz inwestycji upiększających miasto muszą być zrobione te, których wymagają np. unijne przepisy. Często są to inwestycje kosztochłonne, trwające latami i niewdzięczne przy realizacji, bo wymagają bezpośredniego ponoszenia kosztów przez mieszkańców, jak gospodarka wodno-ściekowa czy w gospodarka odpadami. Ale samorządy muszą je zrobić, aby uniknąć w przyszłości kłopotów z unijnymi karami. (P)

Budowa ul. Ceglanej

R

uszyły roboty budowlane na ul. Ceglanej. Firma z Grabonogu kuło Gostynia wykonuje obecnie kanalizację w miejscu, gdzie powstanie rondo u zbiegu ulicy Ceglanej i Armii Krajowej. Do tego ronda planowane jest włączenie aktualnie projektowanej (już zresztą po raz drugi) słynnej "wschodniej obwodnicy Rawicza". Pod koniec maja wojewoda wielkopolski zawiadomił burmistrza, że w wyniku oszczędności na zadaniach "II Etapu Bezpieczeństwo - Dostępność" realizowanego z "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych" istnieje możliwość dofinansowania zadania "Rozbudowa ul. Ceglanej

Rok XIX, nr 222

wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Wniosek na dofinansowanie budowy ul Ceglanej gmina Rawicz złożyła w ubiegłym roku. Po ocenie merytorycznej znalazł się on na 21 miejscu listy rankingowej wniosków ocenionych w ramach naboru w 2011 r. Proponowana gminie Rawicz dotacja na to zadanie może wynieść do 750 tys. zł, co stanowi 30% wartości kwalifikowalnej zadania, określonej we wniosku aplikacyjnym z 5 października 2011 r. Warunkiem skorzystania z dotacji jest wykonanie inwestycji do 30 listopada br. (T)

Nr 6/2012

G R

5


Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

G czerwiec R

wysokości zadłużenia, wprowadzanymi przez ministra finansów. P. Domaniecki podziękował tym przedsiębiorcom, którzy wspomogli organizację 24godzinnego Festi-

walu Sportu Rawicz 2012, a nie mogli odebrać tych podziękowań po zakończeniu zawodów. Na zakończenie spotkania uczestnicy narady, która odbywała się na strzelnicy BK, oddali po jednym strzale do ozdobnej tarczy okolicznościowej. Najlepsi strzelcy w turnieju otrzymali tarczę i puchary. (T)

Forum przedsiębiorców K

olejny raz na zaproszenie burmistrza przedsiębiorcy z gminy Rawicz uczestniczyli 24 maja w spotkaniu z samorządowcami. T. Pawłowski przedstawił stan zaawansowania prac nad nowym studium uwarunkowań zagospodarowania Gminy Rawicz i omówił działania samorządu gminnego związane z nowymi ograniczeniami dotyczącymi

Sportowe stypendia

P

odczas Rawickiego Festiwalu Sportu wręczone zostały coroczne stypendia sportowe burmistrza dla najzdolniejszych uczniów reprezentujących rawickie kluby sportowe. W tym roku stypendia w wysokości 100 zł miesięcznie otrzymali: Natalia Susła (koszykówka), Uczniowski Klub Sportowy OLIMP (kadra Wielkopolski juniorek, mistrzyni Wielkopolski kadetek „B”, ćwierćfinał Mistrzostw Polski młodziczek starszych, 3. miejsce w Wielkopolskim Turnieju INEA CUP) - Gimnazjum nr 1 w Rawiczu, Maria Ilnicka (koszykówka), Uczniowski Klub Sportowy OLIMP (kadra Wielkopolski juniorek, mistrzyni Wielkopolski kadetek „B”, ćwierćfinał Mistrzostw Polski młodziczek starszych, III miejsce w Wielkopolskim Turnieju INEA CUP) - Gimnazjum nr 1 w Rawiczu,

G R

6

 Patryk Neumann (strzelectwo sportowe), Rawicki Klub Sportowy Bock (uzyskał kwalifikację do Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży w Warszawie, gdzie zajął 15. miejsce, członek kadry Wielkopolski w strzelaniu pneumatycznym i kulowym)- I LO w Rawiczu, Krzysztof Radzimski (strzelectwo sportowe), Rawicki Klub Sportowy Bock(strzelanie do rzutków - kadra Wielkopolski i Polski, 2. miejsce na MP Juniorów w Trap 75, Drużynowy MP w TRAP 125, 9. miejsce indywidualnie w Finale Pucharu Polski w TRAP 125, 4. miejsce w Double Trap 150, 27. miejsce w ME w TRAP 125) - I LO w Lesznie, Natalia Zeizafoun (strzelectwo sportowe), Rawicki Klub Sportowy Bock (strzelanie do rzutków - kadra Wielkopolski, 2. miejsce na MP Juniorów w Trap 75, 3. miejsce w MP TRAP 75, 2.

Rok XIX, nr 222

miejsce w Finale Pucharu Polski) – LO w Kaliszu, Barbara Owczarz (strzelectwo sportowe), Rawicki Klub Sportowy Bock (kadra Wielkopolski w strzelaniu pneumatycznym i kulowym, 11. miejsce w OOM Warszawa) - Gimnazjum nr 1 w Rawiczu, Sonia Wojtal (strzelectwo sportowe), Rawicki Klub Sportowy Bock (kadra Wielkopolski w strzelaniu pneumatycznym i kulowym, kadra narodowa w strzelaniu z karabinu, 3. miejsce na OOM w Warszawie) -I LO w Lesznie, Mikołaj Krysiak (strzelectwo sportowe), Rawicki Klub Sportowy Bock (kadra Wielkopolski i Polski w strzelaniu do rzutków, 6. miejsce w MP juniorów w TRAP 125, 8. miejsce w MP w TRAP 125, 21. miejsce na ME w Belgradzie) Zespół Szkół Leśnych w Miliczu,

Nr 6/2012

Gazeta Rawicka


Gczerwiec R Piotr Ali (judo), Uczniowski Klub Sportowy OLIMP (kadra Wielkopolski, 12. miejsce w MP Juniorów, 12. miejsce w Pucharze Polski Juniorów) - I LO w Rawiczu, Jakub Klima (judo), Uczniowski Klub Sportowy OLIMP (kadra Wielkopolski, 9. miejsce w Pucharze Polski Juniorów Młodszych) - ZSZ w Rawiczu, Piotr Pierzchała (judo), Uczniowski Klub Sportowy OLIMP (kadra Wielkopolski, 7. miejsce w Pucharze Polski Młodzików) - Gimnazjum w Sierakowie Sebastian Groblewicz (judo), Uczniowski Klub Sportowy OLIMP (kadra Wielkopolski, 3. miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, 3. miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach Juniorów Mł.) - Gimnazjum w Sierakowie, Tobiasz Szynalski (judo), Uczniowski Klub Sportowy OLIMP (kadra Wielkopolski, 3. miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, 3. miejsce w Pucharze Polski Młodzików, 1. miejsce w Mistrzostwach Wlkp. Młodzików) - Gimnazjum w Sierakowie, Jerzy Gniazdowski (pływanie), Uczniowski Pływacki Klub Sportowy Wodnik (kadra Wielkopolski młodzików) - Gimnazjum w Pakosławiu, Zuzanna Lis (pływanie), Uczniowski Pływacki Klub Sportowy Wodnik (kadra Wielkopolski młodzików, styl klasyczny, Letnie MP jun. mł.: 7. miejsce na 50 m, 6. miejsce na 100 m, 6. miejsce na 200 m, Zimowe MP jun. mł.: 6. miejsce na 50 m, 4. miejsce na 100 m, 6. miejsce na 200 m) - Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zielonej Górze, Michał Chudy (pływanie), Uczniowski Pływacki Klub Sportowy Wodnik (kadra Wielkopolski młodzików) - Gimnazjum w Sierakowie Adam Rojda (pływanie), Uczniowski Pływacki Klub Sportowy Wodnik (kadra Wielkopolski młodzików, Zimowe MP jun mł.: 9. miejsce na 200 stylem klasycznym) -Gimnazjum w Sierakowie, Maciej Juchnowicz (lekkoatletyka), Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Kadet (członek kadry wojewódzkiej w rzucie młotem) – ZSZ w Rawiczu, Sebastian Naglik (lekkoatletyka), Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Kadet (członek kadry wojewódz-

Gawicka azeta R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA kiej juniorów w rzucie dyskiem i pchnięciu kulą, posiadacz rekordu okręgu w rzucie dyskiem 48,22 m, 9. miejsce na MP młodzików) - Gimnazjum w Sierakowie, Marika Kaczmarek (lekkoatletyka), Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Kadet (kadra Polski juniorek w rzucie młotem, 2. miejsce na MP młodziczek w Kielcach, rekordzistka okręgu w rzucie młotem 3 kg i 4 kg) - Zespół Szkół Gimnazjum w Konarach, Mateusz Samiło (lekkoatletyka), Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Kadet (członek kadry wojewódzkiej w biegach średnich, 20. miejsce na MP na 800 m) - ZSZ w Rawiczu, Krzysztof Nolbert (lekkoatletyka), Międzyszkolny Uczniowski Klub Spor-

towy Kadet (kadra wielkopolski jun., 7. miejsce w OOM Kielce w rzucie młotem, Mistrz Wielkopolski) - ZSZ w Rawiczu, Alicja Ostrowska (lekkoatletyka), Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Kadet (kadra Wielkopolski juniorek młodszych, 8. miejsce w MP młodziczek w rzucie młotem, wicemistrzyni Wielkopolski) - Gimnazjum w Żmigrodzie. (P)

Biologiczna miniolimpiada W

dniu 25 maja br. w Gimnazjum w Sierakowie odbyła się kolejna edycja powiatowego konkursu dla gimnazjalistów „Miniolimpiada Biologiczna 2012”. Z testem zmagało się 29 uczniów z Gimnazjum nr 1 w Rawiczu, Gimnazjum Gminnego w Pakosławiu, Gimnazjum w Jutrosinie, Szkaradowie oraz uczniowie z Gimnazjum w Sierakowie. Test zawierał 35 pytań dotyczących: biologii człowieka, anatomii, ekologii oraz genetyki. Największą ilość punktów zdobyła i zajęła I miejsce uczennica Jagoda Wojtkowiak z

Rok XIX nr 222

Gimnazjum Gminnego w Pakosławiu, II miejsce zajęła Jagoda Maria Waścińska z Gimnazjum w Jutrosinie, natomiast III miejsce zajął uczeń Gimnazjum w Sierakowie - Jan Nowak. Uczniowie otrzymali z rąk organizatorów oraz dyrektora szkoły Piotra Mośka pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Urząd Miejski Gminy Rawicz. Konkurs przygotowały nauczycielki biologii sierakowskiej placówki: Monika Ogrodowicz i Sylwia Kwaśna-Żyto. SYLWIA KWAŚNA-ŻYTO

Nr 6/2012

G R

7


Gawicka azeta R

G czerwiec R

G a z e t a RAWICKA

24-godzinny sport W dniach 19-20 maja 2012 roku odbył się Rawicki Festiwal Sportu. Głównym wydarzeniem festiwalu był 24-godzinny Sztafetowy Bieg Plantami Jana Pawła II. Towa-

plant. Tylko o jedno okrążenie gorsza była drużyna Pieprzyk. pl (400,4 km). Trzecie miejsce zajął zespół KRS TKKF „Jastrząb” Ruda Śląska (394,8

km). W konkurencjach indywidualnych zwyciężyli: najlepsze okrążenie zawodnika: Tomasz Szymański (VAN PUR) - 00:08:24

rzyszyły mu, po raz pierwszy, 24-godzinny Maraton Pływacki, 24- godzinny Streetball i 24-godzinny Turniej Piłki Nożnej. W bieganiu uczestniczyło 18 sztafet. Zwyciężyła drużyna Van Pur – jej zawodnicy przebiegli 403,2 km, czyli 144 okrążeń

G R

8

nych okrążeń zawodnika: Artur Eling (Rawbud Rawicz) - 37 okrążeń (103600 m) najwięcej pokonanych okrążeń zawodniczki: Anna Balbus (Festiwal Biegowy Krynica) - 16 okrążeń (44800 m). Na basenie przez dobę pływały cztery drużyny. Oto wyniki: L.S. TEAM Rawicz - 116 300 m, Kosmate Bobry - 95 400 m, WOPR MOSiR Zielona Góra - 91 950 m, Rawiczanie pływają 24h - 71 150 m.

 najlepsze okrążenie zawodniczki: Agnieszka Staniewska (Ekipa na Rawicz 2012) 00:10:12 najwięcej pokona-

Rok XIX, nr 222

Nr 6/2012

Gazeta Rawicka


G czerwiec R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Na stadionie ORLIK przez 24 godziny rozgrywano mecze piłkarskie. Rywalizowały drużyny w kategoriach: LZS, dzikich drużyn, old boyów, młodzików, orlików, 2001 i młodszych oraz żaków. W 24-godzinnym meczu koszykówki ulicznej „Rawicz” wygrał z „Resztą Polski”. Na zakończenie imprez sportowych wystąpiła z koncertem Joanna Kwaśnik z zespołem The Crackers Band. (P)

Święta strażackie

Król Kurkowy AD 2012 P

o raz dwudziesty od reaktywowania działalności Bractwa Kurkowego w Rawiczu, strzelcy walczyli o najważniejsze w roku trofea. Najpierw bracia zebrali się na parkingu przy ul. Piłsudskiego, skąd orszak wraz z Andrzejem Wierzbickim, Królem Kurkowym AD 2011, w dorożce podążył na strzelnicę bracką. Przed pomni-

kiem Żołnierza Polskiego delegacja starszyzny wraz z ubiegłorocznym Królem Kurkowym złożyła wiązankę kwiatów. Królem Kurkowym AD 2012 został Maciej Osiński. I Rycerzem został Tomasz Pawłowski, II Rycerzem - Jacek Szwarc, I Giermkiem - Wiesław Ratajczak, II Giermkiem - Andrzej Samol, 6. miejsce zajął Robert Karkosz. (P)

W

Zielonej Wsi odbyło się 6 maja liturgiczne wspominanie św. Floriana, patrona strażaków, bo w pierwszą nie-

przedefiladowali przez Zawady do nowo wyremontowanej świetlicy. Tam strażaków gościł druh Czesław Wódczyński, prezes OSP i sołtys wsi Zawady. *** okazji święta strażaków bryg. Sławomir Rojda, komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Rawiczu, wręczył 18 maja odznaczenia i wyróżnienia resortowe. Podczas uroczystości na placu przed komendą PSP komendant podsumował miniony rok działalności zawodowej straży pożarnej w Rawiczu. Podziękował strażakom za sumiennie wykonywaną służbę ratowaniu życia i mienia mieszkańców powiatu rawickiego. Zastępca komendanta PSP w Rawiczu, dowód-

Z

dzielę maja w parafii pw. św. Floriana odbywa się odpust w strażackiej oprawie. Z tej okazji na Hazach odbyły się uroczystości z udziałem strażaków z jednostek OSP gminy Rawicz. Po mszy św., którą odprawił ks. Mateusz Drob, dyrektor Archidiecezjalnego Ośrodka Rekolekcyjnego w Zaborówcu k. Włoszakowic (od 30 czerwca br. - proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli w Rawiczu), strażacy

G azeta Rawicka

Rok XIX, nr 222

ca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz naczelnik wydziału operacyjnoszkoleniowego zostali awansowani na wyższe stopnie. (T)

Nr 6/2012

G R

9


Gazeta Rawicka

G czerwiec R

G a z e t a RAWICKA

Relikwie Ojca Świętego w Zakładzie Karnym W

dużej sali Zakładu Karnego w Rawiczu odbyła się 14 maja uroczystość wprowadzenia relikwii krwi bł. Jana Pawła II. Podniośle zabrzmiał hymn „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu Chóru im. Karola Kurpińskiego z Sarnowy. Dyrektor Zakładu Karnego ppłk Bogdan Wojtal uroczyście powitał ks. biskupa Zdzisława Formi: „Jesteście skazani ale nie potępieni”, które wypowiedział Jan Paweł II w Zakładzie Karnym w Płocku 7 czerwca 1991 roku. Zakład Karny w Rawiczu jest

trzecią jednostką penitencjarną, po Płocku i Wadowicach, posiadającą relikwię krwi Jana Pawła II. CECYLIA BOHDZIEWICZ Fot. MAREK HEINZE

tuniaka i wszystkich zebranych. Podkreślił, jak wielkim przeżyciem i zaszczytem było otrzymanie z rąk ks. kardynała Stanisława Dziwisza relikwii krwi Ojca Świętego. Szczególne życzenia złożył ks. biskupowi z okazji 30. rocznicy otrzymania sakry biskupiej. Następnie ks. kapelan Wojciech Prostak w swoim wystąpieniu opowiedział o różnych spotkaniach z papieżem. Mówił o duchowej więzi Ojca Świętego z Zakładem Karnym. Nawiązał do pierwszej pielgrzymki w lutym 1996 roku do Rzymu, kiedy to dyrekcja i pracownicy Zakładu Karnego spotkali się osobiście z Głową Kościoła. Ks. biskup odmówił modlitwę do Jana Pawła II i rozpoczęło się przeniesienie feretronu z relikwiarzem do kaplicy Miłosierdzia Bożego. Pierwsi nieśli relikwię dyrektor Bogdan Wojtal, były dyrektor Henryk Żurkowski, plutonowy Arkadiusz Bartkowiak i ks. Wojciech Prostak. Następnie przekazali oni feretron funkcjonariuszom, a oni z kolei – osadzonym. Bezpośrednio do samej kaplicy wniósł relikwiarz ks. biskup. Rozpoczęła się msza św., w czasie której ks. biskup udzielił 29 osobom sakramentu bierzmowania. Ks. biskup był już po raz ósmy w Zakładzie Karnym w Rawiczu. W przyszłym roku minie 20 lat od pierwszej wizyty, podczas której sakrament bierzmowania przyjęło 8 skazanych. Relikwiarz znajduje się w kaplicy Miłosierdzia Bożego na tle granitowej tablicy z wyrytymi słowa-

G R

10

Rok XIX, nr 222

Nr 6/2012

Gazeta Rawicka


G czerwiec R

G a z e t a RAWICKA

Gazeta Rawicka

45-lecie kapłaństwa ks. proboszcza Józefa Podemskiego 20

maja minęła 45. rocznica święceń kapłańskich księdza proboszcza Józefa Podemskiego. Z

tej okazji w kościele Chrystusa Króla i Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, w którym od 23 lat proboszczuje, odbyła się miła uroczystość. Mszę św. celebrował ksiądz jubilat. Uroczystą oprawę zapewnił kościelny chór. W imieniu wszystkich grup duszpasterskich i organizacji parafialnych przemówiła Małgorzata Gwizdek. W serdecznych słowach podziękowała księdzu kanonikowi za trud duszpasterski, za codzienną posługę w konfesjonale i Eucharystię, za dbałość o nasz kościół i rozwój organizacji przykościelnych, którym tak często błogosławi. Życzenia Bożego błogosławieństwa, dobrego zdrowia i opieki Matki Boskiej Rawickiej, której kult właśnie przez księdza proboszcza tak niedawno został wznowiony, wyrażali wszyscy. Niespodziewanie ks. Wojciech Prostak umilił atmosferę składając życzenia w imieniu mieszkańców Kaczkowa. To tam ksiądz proboszcz Podemski duszpasterzował zanim przyszedł do Rawicza. Wybudował nowa plebanię w Kaczkowie. Sam mieszkał w niej tylko 2 lata, a ksiądz Wojciech jest już tam 12 lat. Mieszkańcy wioski byłego proboszcza wspominają z wdzięcznością, modląc się za niego. CECYLIA BOHDZIEWICZ

20-lecie kapłaństwa proboszcza z Zielonej Wsi

Z

okazji 20. rocznicy święceń kapłańskich, ksiądz Wojciech Poźniak, proboszcz parafii św. Floriana w Zielonej Wsi, w niedzielę 27 maja br. odprawił uroczystą mszę św. Życzenia z okazji jubileuszu kapłaństwa ks. Wojciechowi Poźniakowi złożyli sołtysi wsi hazackich, delegacja druhów strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej i burmistrz gminy Rawicz. (T)

G azeta Rawicka

Rok XIX, nr 222

Nr 6/2012

G R

11


Gazeta Rawicka

G czerwiec R

G a z e t a RAWICKA

W

Trzebani, siedzibie Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp. z o.o., odbyło się 10 maja spotkanie przedstawicieli gmin, które chcą zawiązać międzygminny związek do zbierania śmieci komunalnych. W spotkaniu uczestniczyły te gminy, które są członkami spółki MZO, zakładu, w którym następuje ostateczna utylizacja odpadów komunalnych w Trzebani, oraz dwie gminy z powiatu rawickiego, które w tej spółce jeszcze nie są udziałowcami. Burmistrz Jutrosina i przedstawiciele gminy Pakosław zadeklarowali chęć wstąpienia nie tylko do związku międzygminnego, ale także chcą przystąpić do spółki MZO, wykupując stosowne udziały. Teraz czas na decyzje rad poszczególnych gmin, aby wypowiedziały się co do zawiązania związku międzygminnego oraz do treści statutu tegoż związku. (T)

Więcej udziałowców

Sołtysi w Zakątku D

o "Sołeckiego Zakątka" Krzysztof wieczorek, sołtys Kątów, zaprosił 25 maja na cykliczną naradę pozostałych 21 sołtysów Gminy Rawicz. Pretekstem do zorganizowania tam narady było zaprezentowanie sołtysom niedawno oddanej do użytku drewnianej świetlicy wiejskiej wraz z otoczeniem, nazwanym przez miejscowych działaczy "Sołeckim Zakątkiem", którego budowa była dofinansowana z programu "Pięknieje Wielkopolska Wieś". Zaproszeni sołtysi "zrzucili się" na wspólny prezent doposażenia świetlicy. (T)

Narada samorządowa W

Jutrosinie odbyło się 9 maja cykliczne spotkanie starostów, burmistrzów i wójta gmin powiatu rawickiego.

G R

12

Jednym z tematów dyskusji była inwestycja teleinformatyczna, która trwa na terenie powiatu rawickiego. Firma Inea S.A. buduje obecnie na terenie powiatu rawickiego sieci światłowodowe, którymi zamierza dostarczać sygnał telewizyjny, telefoniczny i internetowy zarówno do odbiorców korporacyjnych, jak i dla odbiorców in-

Rok XIX, nr 222

dywidualnych. Według zapewnień przedstawicieli Inea, obecnych na spotkaniu z burmistrzami, ich usługi są konkurencyjne w stosunku do innych operatorów telefonii, jak TP S.A. z Orange czy operatorów telewizji kablowej, jak UPC. Obecnie firma kładzie kable światłowodowe od Bojanowa do Rawicza. Potem budowana będzie sieć w kierunku Krotoszyna. Zaletą oferowanych usług przez Inea ma być to, że nawet do odbiorców indywidualnych sieć budowana jest wyłącznie jako światłowodowa, bez tradycyjnych przewodów metalowych, więc firma może odbiorcy zapewnić przesył sygnałów TV, telefonii stacjonarnej i Internetu o dotąd nie oferowanych szybkościach transmisji. (T)

Nr 6/2012

Gazeta Rawicka


G czerwiec R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Listy z Ameryki

Znad krawędzi G

rand Canyon – jeden z siedmiu naturalnych cudów świata, wizytówka Stanów Zjednoczonych, miejsce, które każdy powinien zobaczyć – jak przekonywał prezydent Roosvelt. Nasyć się swą wolnością i przestrzenią jadąc starą 66 - pisał Jack Keronac w książce „On the Road” - gdyż przy kanionie poczujesz się pyłem na wietrze. Doskonale widoczny na fotografiach z kosmosu, ale nie z biegnącej nieopodal drogi. Można przejechać kilometr obok, przejść w pobliżu krawędzi i w ogóle go nie dostrzec. Płaskowyż kończy się nagle, zaczyna się kanion. Efekt zaskoczenia wykorzystali właściciele pierwszych hoteli budowanych na początku XX wieku nad urwiskiem. Prowadzili swych gości przez hall, restaurację na – znajdującą się nad przepaścią – loggię. I wtedy wiele kobiet mdlało na widok rozciągającej się niespodziewanie przepaści. Do dziś pierwszym zadawanym przez przybyszów pytaniem jest: „Gdzie jest ten kanion?” Turyści przyzwyczajeni są do gór widzianych z odległości dziesiątków kilometrów, puszcz zaczynających się zagajnikami, mórz, które słychać, zanim się je zobaczy. A kanion pojawia się nagle, bez zapowiedzi, bez ostrzeżeń. Surowy, cichy, w tęczy kolorów, jak katedra natury. Gdyby nie barierki na krawędzi, wielu wpadłoby do niego, zanim by się spostrzegło. Za to doskonale widoczne są barwne reklamy rozmieszczone przy drodze: „Witaj w Arizonie – stanie Wielkiego Kanionu”. Dla podkreślenia dodają: „Żadna wizyta w Arizonie się nie liczy, dopóki nie zobaczysz Wielkiego Kanionu”. Ktoś przekreślił słowo „Arizonie i dopisał „Ameryce”. Słowo „Grand” (wielki) w nazwie Canyon nie zostało nadużyte. Jego widok inspirował malarzy, pisarzy, muzyków. „Skały krzyczące kolorami” - pisał John Steinbeck. „Nieziemski, jakby z innej planety” - twierdził ekolog John Muir. Pisarz Frank Waters opisywał go jako „sumę wszystkich zjawisk natury połączonych w całość”. Miejscowi nazywają go po prostu „ditch” - rów.

G azeta Rawicka

Wyprawa do wnętrza Wielkiego Kanionu (decyduje się na to jedna na dwieście osób) jest klimatycznym odpowiednikiem podróży z Kanady do Meksyku: 65 cm deszczu na powierzchni, 15 cm na dole; zawieja śnieżna na górze, na dno nie dociera nawet płatek śniegu; na krawędziach tajga, we wnętrzu kaktusy. Im niżej, tym mniej przyjacielskie zwierzaki: czerwone mrówki, grzechotniki, czarne wdowy, skorpiony. Temperatura wciąż się podnosi – w połowie drogi do wnętrza kanionu sięga już 38 stopni Celsjusza. „Nie patrz na kanion jak na skały – mówi Indianin – ale jak na podróż w czasie. Każdy krok w dół to kilkaset lat.” Cała historia Ziemi odcisnęła to swoje piętno. Najstarsza skala na świecie powstała dwa miliony lat temu. Pod wpływem ciśnienia i temperatury z czarnego błota przekształciła się w marmur. Za życia jednego pokolenia znikają lasy tropikalne, wysychają morza, żyzne ziemie zamieniają się w ugory, topią się lodowce wielkości Danii, a Wielki Kanion w tym czasie pogłębi się tylko o milimetr. Można obejrzeć kilometr taśmy filmowej, setki namalowanych obrazów, przeczytać dziesiątki artykułów – Wielki Kanion pozostanie poza zasięgiem naszej wyobraźni. JANINA MIKOŁAJCZAK

Nawet bez dekoracji i efektów specjalnych z Hollywood mogłaby to być najbardziej dramatyczna sceneria filmowa na ziemi. Widok jest wprost nierealny. Krajobraz tak obcy zachodniej cywilizacji, jak powierzchnia Marsa, stał się ikoną amerykańskiego nacjonalizmu, taką świętością jak flaga, hymn czy jabłecznik. Ronald Reagan mawiał: „Zobacz Grand Canyon, a widziałeś je wszystkie”. Wielki Kanion przyciąga rocznie ponad 7 milionów ciekawskich, chcących spojrzeć w największą dziurę w ziemi. Wielki Kanion był pierwszym amerykańskim cudem natury odkrytym przez białego człowieka w 1540 roku, 138 lat przed okryciem przez zachodnią cywilizację wodospadu Niagara i 167 lat przed Yellowstone. Hiszpański zdobywca, który ujrzał kanion, opisał go jako „większy od wież Sewilli” i poszedł dalej, gdyż nie znalazł w nim złota. Ci, którzy przyszli po nim, swą przeprawę przez wąski gdzieniegdzie na 24 metry kanion nazwali „podróżą do piekła i z powrotem”, choć niejedni wnętrze kaniony kojarzyli raczej z rajem. W istocie jest to pejzaż rodem z płócien Boscha. Nie sielanka, ale religijne objawienie. 16 km szerokości, 360 km długości , 1200 m głębokości – dla zbyt pewnych siebie stać się może największym na świecie więzieniem lub grobowcem. Nie jest to miejsce dla ludzi z lękiem wysokości i zaburzeniami błędnika. Wielu stojąc nad brzegiem przepaści zapada na chorobę morską lub robi się sennymi. Jak turystka z Niemiec, która zasłabła nad sama krawędzią, czy małżeństwo z Japonii, które zrobiło o jeden krok za daleko w tył przy robieniu pamiątkowej fotografii, albo Anglik, którego wzięła potrzeba fizjologiczna zbyt blisko przepaści. Corocznie kilka osób spada w głąb, a ciał nigdy nie odnajduje się, tak jakby zosta- Platforma widokowa Skywalk nad zachodnią częścią Wielkiego Kanionu, fot.: Jack11 Poland ły wchłonięte do środka ziemi.

Rok XIX, nr 222

Nr 6/2012

G R

13


Gazeta Rawicka

G czerwiec R

G a z e t a RAWICKA

Forum w Puszczykowie P

uszczykowo z okazji jubileuszu 50lecia nadania praw miejskich zorganizowało 24 maja IV Wielkopolskie Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich. Hasłem przewodnim forum był cytat, dotyczący postaci Jana Pawła II, a pochodzący z publikacji prof. Zenona Błądka: „Ty byłeś naszym natchnieniem i siłą w drodze do niezawisłości, bywaliśmy u Ciebie, a Ty u nas, teraz Ty pozostałeś pośród nas na zawsze, wspieraj nas, by Twoje przekazy przekształcić w czyn". Ideą konferencji była integracja samorządów, instytucji, organizacji pozarządowych oraz ugrupowań zaangażowanych w działanie papieskich instytucji. Tegorocznemu Wielkopolskiemu Forum Samorząp ą

dowych Inicjatyw Papieskich towarzyszyły prezentacje samorządów w zakresie promocji, wydawnictw i związków z Janem Pawłem II. W części pierwszej odbyła się prelekcja, w której Ryszard Zawadowski, prezes Stowarzyszenia „Pamięć Jana Pawła II” przedstawił realizację form upamiętnienia pontyfikatu Jana Pawła II przez samorządy w skali całego kraju i Wielkopolski. W dyskusji pokazano prezentację niektórych samorządów w zakresie form upamiętnienia pontyfikatu Jana Pawła II. Stefan Skrzypek, prezes Koła Filatelistów PZF, jako reprezentant Rawicza przedstawił materiały o Plantach Jana Pawła II w Rawiczu. W drugiej części forum po koncercie grupy gita-

rowej prowadzonej przez Carlosa Ramireza odbył się wykład prof. Zenona Błądka pt. "Sala Jana Pawła II w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Puszczykowie, jako społeczna forma upamiętnienia pontyfikatu Jana Pawła II". Patronat honorowy objęli JE ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, oraz Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Wśród organizatorów forum, oprócz samorządu Puszczykowa, byli przedstawiciele Stowarzyszenia „Pamięć Jana Pawła II”, Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana”, Rada Parafialna Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Puszczykowie. (T)

Chamstwo na co dzień Kadecka wystawa C

hamiejemy w szybkim tempie – na ulicy, w firmie, szkole, domu i nie tylko. Problem polega na tym, że chamiejemy oficjalnie i na tzw. legalu – wulgaryzmy, obelgi i bezpardonowe ataki poniże pasa stały się częścią polskiej debaty publicznej. Opluwają się wzajemnie politycy władzy i opozycji, artyści i gwiazdy estrady, więcej lub mniej znane, używając słownictwa, które nie nadaje się do powtarzania lub pokazując środkowy palec. Duża rolę w oswajaniu chamstwa ma internet. Tam roi się od wyzwisk. Szczególnie krytykuje się tych, którzy myślą inaczej. Bycie na tzw. luzie stało się normą, a to nie jest dobrze. Pewne normy i zasady są konieczne. Może taki sposób komunikowania to wyraz naszego młodszego pokolenia.

G R

14

Mamy nienaganne wzorce, chociażby Andrzej Łapicki. Nienaganny ubiór, kultura, piękna polszczyzna. Obecne gwiazdy imponują swoim fanom nie tym, że są kimś, ale wprost przeciwnie, że są nikim. Samo słowo to nie największy problem. Gorszy jest styl rozmowy, który obserwujemy wśród posłów. Gdyby zwykli ludzie byli tak kłótliwi, zawistni i agresywni jak politycy, np. Stefan Niesiołowski, to pozabijaliby się na ulicy. Dobrze, że Polacy sami potrafią ocenić poziom publicznej debaty. Kiedyś elity postrzegane były jako lepsza część społeczeństwa, a dzisiaj promują jeden z gorszych wzorców. JAN ŚWIERZEWSKI

Rok XIX, nr 222

Z

okazji przypadającego 21 maja Dnia Kadeta w ratuszowym holu Muzeum Ziemi Rawickiej zorganizowało okolicznościową wystawę . Pokazano kilkadziesiąt fotografii, w większości nieprezentowanych w stałej ekspozycji w Sali Kadeckiej. Ukazują one zajęcia edukacyjne w rawickim Korpusie Kadetów, sportowe oraz ćwiczenia wojskowe podczas wakacyjnych obozów. (P)

Nr 6/2012

Gazeta Rawicka


G czerwiec R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

W rocznicę końca wojny

Z

okazji 67. rocznicy zakończenia II wojny światowej przedstawiciele Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, Rady Miejskiej, Porozumienia Samorządowego i kombatantów złożyli kwiaty przed pomnikiem Żołnierza Polskiego, przy ta-

blicy poświęconej żołnierzom z Ziemi Rawickiej poległym na frontach II wojny światowej. 8 maja 1945 roku o godzinie 23.30 w gma-

chu szkoły saperów w berlińskiej dzielnicy Karlshorst, zaimprowizowanej na kwaterę główną marszałka Gieorgija Żukowa, akt bezwarunkowej kapitulacji wszystkich sił III Rzeszy podpisał feldmarszałek Wilhelm Keitel. (P) fot. JH

U

czennice Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu - Natalia Magnus i Marta Pietrzyk zajęły jedno z dwóch pierwszych miejsc w kategorii praca plastyczna w konkursie "Wielkopolskie dwory i ich mieszkańcy" ogłoszonym przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie oraz Fundację im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu. Konkurs wzbudził bardzo duże zainteresowanie, wpłynęło 148 prac. Nagrodą główną w konkursie był weekend w pałacu w Brodnicy lub w Centrum Hipiki w Jaszkowie, gdzie przewidziane są różnego rodzaju atrakcje. Na fot. - nagrodzona praca uczennic z Rawicza: dworek w Łaszczynie. (P)

G azeta Rawicka

Wielkopolskie dwory

Rok XIX, nr 222

Nr 6/2012

G R

15


Gazeta Rawicka

G czerwiec R

G a z e t a RAWICKA

Modelowanie codzienności Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy-Przyjemskiego od 2009 r. wdraża innowacyjny projekt pod nazwą „Modelowanie matematyczne kluczem do przyszłości – projekt wsparcia edukacji matematycznej”, którego koordynatorem i pomysłodawcą jest prof. dr hab. Wojciech Okrasiński z Politechniki Wrocławskiej. Właśnie zakończył się pewien etap projektu – sierakowską placówkę opuścił pierwszy rocznik uczniów realizujących trzyletni program. Istotę wybranych projektów naukowych wdrożonych w tym czasie przybliża Alicja Maciejak, nauczycielka matematyki w gimnazjum.

M

atematyka, tak jak muzyka, może być łatwa i przyjemna. „Ona śpiewa, gra jak kryształ. Cała dusza tonie w dźwięcznym, przejrzystym krysztale” – tak pisał o matematyce Stanisław Brzozowski słynny pisarz, filozof i krytyk literacki okresu Młodej Polski. Kto najpierw długo ćwiczył grę na instrumencie muzycznym, biegle opanował technikę gry, ten doświadczy niezwykłej, nieskrępowanej żadną partyturą czy gamą nut, przyjemności gry dla… gry, dla budowania improwizowanej barwy dźwięku, dla melodii płynącej z… wewnętrznej radości grania. Taka jest istota jazzu, ale także taka jest istota wielkich dzieł muzycznych np. z epoki baroku. Trzeba było niezwykłych umiejętności, znajomości tajników gry, możliwości tworzenia czy wydobywania dźwięków, wreszcie genialnej wyobraźni muzycznej a także należało precyzyjnie obliczyć efekty zastosowania określonych dźwięków w wybranym, nieraz bardzo odległym miejscu partytury - by stworzyć takie dzieła, jak „Koncerty brandenburskie” J. S. Bacha, „Cztery pory roku” A. Vivaldiego czy „Mesjasz” J. Haydna - żeby wymienić dzieła te najbardziej znane. Konieczne było stworzenie niemal „matematycznego” projektu czy modelu obrazującego muzyczną fakturę dzieła. Innymi słowy, genialny kompozytor potrafił też doskonale liczyć. Od czasów najdawniejszych przykłady zastosowań matematyki w praktyce można mnożyć. Najbardziej genialni kompozytorzy już dawno dostrzegli „melodykę” matematycznych zależności dzieła. Jeśli matematyczne modele partytury prowadziły do jasnych, oczywistych rozwiązań, wtedy i muzyczny efekt dzieła był lepszy. I to zapewne miał na myśli Stanisław Brzozowski porównując matematykę do dźwięcznego, przejrzystego kryształu.

G R

16

Strach przed matematyką jest coraz większy, zagrożony może być nawet jej dalszy rozwój. Powodowaną strachem niechęć nowych pokoleń do matematyki mają, między innymi, ograniczyć coraz częściej podejmowane i coraz bardziej popularne próby modelowania matematycznego społecznej codzienności. Modelowanie matematyczne rożnych konkretnych zdarzeń lub podejmowanych czynności, wykonywane na zajęciach w klasach gimnazjalnych, pokazuje niezbędną wszechobecność matematyki i nieuchronne, codzienne jej stosowanie. Rozbudza u uczniów zainteresowanie matematyczną „interpretacją” zdarzeń i pokazuje, że matematykę można polubić a nawet … pokochać. Wybrane przez uczniów rozwiązania często są zaskakująco proste i …„odkrywcze” dla ich nauczycieli. Na przykład podczas pracy nad projektem drogi ewakuacyjnej w szkole, ze względu na trudności w odczytaniu planów szkoły, rozrysowanych na kilku arkuszach papieru w formacie A1 z dużą ilością danych, uczniowie sami zmierzyli szkołę, sale i korytarze, a następnie w odpowiedniej skali za pomocą gratisowego programu graficznego GIMP narysowali plan szkoły na papierze w formacie A4. Wyznaczenie czasu ewakuacji polegało na obliczeniu kilku pomiarów z najdalszych punktów w danym sektorze ewakuacyjnym, na które podzielili cały budynek, zestawieniu wszystkiego i obliczeniu optymalnego czasu ewakuacji z uwzględnieniem przepustowości wyjść ewakuacyjnych (zmierzono przy tym najszczuplejszą i najtęższą osobę w szkole) i przypuszczalnej ilości osób przebywających w poszczególnych częściach budynku. Projektowanie organizacji i kosztorysu wycieczki klasowej, na którą w rzeczywistości uczniowie pojechali, pozwoliło im skonfrontować plany z praktyką. W tworzeniu modelu matematycznego

Rok XIX, nr 222

tego wydarzenia uczniowie uwzględnili oczekiwania swoich kolegów i koleżanek z klasy, ustalając miejsce, czas i cel, zadając pytanie: jak najmniejszym kosztem zwiedzić jak najwięcej? Podczas rozwiązywania problemu uczniowie opierali się głównie na założeniach i informacjach z Internetu. Samodzielnie wybrali najkorzystniejszy wariant, samodzielnie dokonali rezerwacji ustalając cennik. Po powrocie ze zdumieniem stwierdzili, że niestety nie wszystko uwzględnili w swoich obliczeniach, brakowało w nich wydatków na opłaty parkingowe, opłaty za przejazd autostradą, a tego nie uzgodnili w umowie z przewoźnikiem. Matematyka to codzienna rachunkowość i ekonomia, na której niemal wszyscy „musimy się znać”, żeby poradzić sobie choćby z rozliczeniami domowych wydatków czy ustaleniem opłacalności naszego zatrudnienia. O takiej konieczności uświadomił uczniom projekt pt. „Wydatki i sposoby oszczędzania przeciętnej rodziny”. Problem matematyczny polegał na zestawieniu miesięcznych dochodów i wszystkich wydatków w przeciągu roku. Dla celów modelu uczniowie przyjęli, że przeciętna rodzina to cztery osoby: dwie dorosłe (policjant z wykształceniem średnim, nauczycielka z wykształceniem wyższym, mianowana – dane o dochodach z Internetu), dwoje dzieci (jedno w wieku szkolnym, drugie w wieku przedszkolnym) i że jest to rodzina mieszkająca na osiedlu w mieszkaniu około 60m2 kupionym na kredyt. Miesiąc po miesiącu obliczali koszty jej utrzymania, uwzględniając wszystkie opłaty stałe oraz zmienne, takie jak np. wyjazd na wakacje, początek roku szkolnego itp. Po dokonaniu wszystkich obliczeń z rozczarowaniem stwierdzili, że jeśli taka rodzina zaciągnie, z jakiejś życiowej konieczność kredyt, to przy ustawicznie rosnących cenach nie ma szans na jakiekolwiek oszczędności.

Nr 6/2012

Gazeta Rawicka


G czerwiec R Podczas wykonywania „Optymalnego projektu systemu nawadniania terenu zieleni przed Gimnazjum w Sierakowie z uwzględnieniem oszczędnego zużycia wody i minimalnych stratach” uczniowie zmierzyli się z problemami ekologii i ochrony wód. Przed przystąpieniem do pracy mieli możliwość obejrzenia w rzeczywistości systemu nawadniającego ogród, zapoznali się z budową i zasadą jego działania przedstawioną przez właściciela ogrodu. W trakcie budowy modelu wykonywania prac, związanych z rozwiązaniem danego problemu, najwięcej trudności przysporzyło im dopasowanie odpowiednich zraszaczy i ustawienie ich zasięgu do części zielonych terenu tak, by zraszanie wodą chodników było minimalne. Uczniowie zauważyli jednocześnie, że chodniki powinny być położone pod minimalnym kątem, który pozwoliłby wodzie swobodnie spływać na rośliny, czego, niestety, nie ma w rzeczywistości. W projekcie oprócz planu zużycia wody uczniowie zaproponowali jednocześnie najkorzystniejszą cenę.

G a z e t a RAWICKA

Gazeta Rawicka

W ramach działań ekologicznych i oszczędności biopaliw uczniowie rozwiązywali również problem: „Zużycie papieru w gimnazjum w ciągu jednego roku szkolnego, sposoby jego zmniejszenia”. W obliczeniach uwzględniono przeciętną ilość kartek papieru na prace klasowe, kartkówki i zadania dodatkowe z poszczególnych przedmiotów, przesyłane rodzicom zawiadomienia, zaświadczenia, świadectwa, dyplomy itp. Po wykonaniu wszystkich obliczeń i podsumowaniu gimnazjaliści obliczyli roczny koszt zużywanego papieru, przeliczając również ilość kartek A4 na ilość drzew potrzebnych na wyprodukowanie tego papieru (uwzględniając dane z Internetu, gdzie 17 drzew potrzeba na wyprodukowanie 1 tony papieru, na którą składa się 200 000 kartek A4, 1 drzewo daje ok. 60 kg papieru.). Liczby okazały się druzgocące. Mając świadomość wszechobecności technologii informacyjnych, uczniowie z ulgą stwierdzili, że jedynym rozwiązaniem tego problemu jest komputer

i Internet, bo tylko dzięki nim zasadniczo zmniejszy się zużycie papieru – nawet po uwzględnieniu ceny dostępu do Internetu i energii. Po zakończeniu cyklu ćwiczeń poświęconych rozpoznawaniu możliwości zastosowania modelowania matematycznego do opisu różnych wydarzeń czy projektów, uczniowie gimnazjum osiągają wysoki poziom satysfakcji intelektualnej. Rośnie ich zainteresowanie zastosowaniem różnych rozwiązań matematycznych w praktyce. Potrafią w sytuacjach praktycznych określić ich istotę - podając wyrażenie algebraiczne, równanie, nierówność czy funkcję i w efekcie matematycznie je zinterpretować. Potrafią przetworzyć informacje wyrażone w jednej postaci – w postać ułatwiającą rozwiązanie problemu, potrafią też, co szczególnie ważne, ocenić przydatność uzyskanych wyników z perspektywy sytuacji, dla której „skonstruowali” swój matematyczny model. ALICJA MACIEJAK

Parzą profesjonalnie

W

Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu trwa realizacja drugiego etapu projektu „Jak nie zostać bezrobotnym?”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W jego ramach 30 uczniów technikum w dniach od 16 do 19 maja br. uczestniczy-

G azeta Rawicka

ło w kursie baristów w Międzynarodowej Szkole Barmanów i Sommelierów w Warszawie. Jest to jedyna tego typu szkoła w Polsce. Jej misją jest dostarczanie na rynek pracy rzadko spotykanych profesjonalnych pracowników sektora usług gastronomicznych. Podczas zajęć teoretycznych na kursie profesjonalnego parzenia kawy uczniowie pozyskali wiedzę dotyczącą historii kawy, jej gatunków, odmian oraz sposobów ich odróżniania. Zapoznali się z procesem produkcji kawy, a także zgłębili tajniki kultury picia kawy oraz techniki obsługi klienta w kawiarni. Zajęcia praktyczne obejmowały metody parzenia kawy, ocenę sensoryczną, spienianie mleka oraz nalewanie i wykańczanie kawy między innymi poprzez

Rok XIX, nr 222

tworzenie wzorów (malowanie na kawie) i przygotowywanie kaw warstwowych. Kurs zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Każdy uczeń otrzymał certyfikat potwierdzający ukończenie kursu oraz przygotowanie do pracy w charakterze baristy. W przerwach między zajęciami uczniowie zwiedzali Warszawę, między innymi Cmentarz Powązkowski, Stare Miasto, Wilanów. Wrócili zadowoleni i przekonani, że nabyte umiejętności wykorzystają w przyszłości. (A)

Nr 6/2012

G R

17


Gazeta Rawicka

G czerwiec R

G a z e t a RAWICKA

Interdyscyplinarne zmagania gimnazjalistów W

dniu 24 maja 2012 roku w Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy-Przyjemskiego w Sierakowie odbyła się szósta edycja Powiatowego Konkursu „Geografia z matematyką za pan brat”. Jego celem jest popularyzowanie matematyki i geografii wśród młodzieży gimnazjalnej oraz inspirowanie i rozwijanie zainteresowań matematyczno-geograficznych. W konkursie wzięło udział 18 uczniów z powiatu rawickiego, którzy wcześniej zostali zwycięzcami konkursów szkolnych. Uczestnikami byli uczniowie gimnazjów w: Rawiczu, Konarach, Pakosławiu, Bojanowie i Jutrosinie. Na rozwiązanie testu konkursowego uczniowie mieli pełną godzinę zegarową. Test pt.„Wędrówka po Bieszczadach” zawierał 11 zadań, uczniowie rozwiązywali go na podstawie mapy topograficz-

nej Bieszczadów. Musieli oni wykazać się wiadomościami i umiejętnościami zarówno z matematyki, jak i geografii. Pierwsze miejsce zajął Tomasz Murawka z Gimnazjum w Pakosławiu. Wyróżnienia otrzymali: Milena Olszewska z Gimnazjum w Sierakowie, Natalia Wąsik z Konar, Paweł Duda z Jutrosina, Katarzyna Wodecka z Bojanowa i Bartosz Staśkiewicz z Gimnazjum nr 1 w Rawiczu. Laureatom konkursu wręczono wspólnie z dyrektorem szkoły - Piotrem Mośkiem, książkowe nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Organizatorkami

przedsięwzięcia, które na stałe weszło już do harmonogramu wydarzeń szkolnych, są nauczycielki sierakowskiej placówki: Maria Szajerka, Joanna NowakJanusz - nauczycielki matematyki oraz Hanna Janura - nauczycielka geografii. JOANNA NOWAK-JANUSZ

Festyn rodzinny w gimnazjum

Pod znakiem naukowych podsumowań do przyszłości”, jaki od czterech lat realizowany jest w sierakowskiej placówce pod Naukowym Patronatem Politechniki Wrocławskiej. Atrakcją szkolnego festynu były stoiska gastronomiczne (z wypiekami ciast przygotowanymi przez rodziców, licznymi przysmakami z grilla, wykonywanymi na bieżąco sałatkami, chłodnymi i ciepłymi napojami), wernisaż rękodzieł uczniów połączony z ich sprzedażą oraz pokaz instruktora fitness – p. Anetty Kotlarskiej, prowadzącej klub „Atlantis-Fitness”. Dla młodszych uczestników

W

sobotę 26 maja br. po raz dwunasty już w historii szkoły zorganizowany został przez Gimnazjum im. Adama Olbrachta PrzyjmyPrzyjemskiego w Sierakowie festyn pod nazwą: F2 = Festyn Rodzinny + Festiwal Nauki. Tegoroczna edycja przedsięwzięcia miała zdecydowanie odmienny charakter od wcześniejszych, elementem wspólnym był natomiast Dzień Otwarty placówki, skierowany głównie do przyszłych absolwentów szkół podstawowych z Gminy Rawicz oraz ich rodziców.

G R

18

Rok XIX, nr 222

Nr 6/2012

Gazeta Rawicka


G czerwiec R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Najistotniejszym celem przedsięwzięcia była integracja środowiska szkolnego i lokalnego, jak również promocja placówki, jej wielu rozmaitych osiągnięć także wśród uczniów i rodziców uczniów szkół podstawowych. Tegoroczna edycja wydarzenia połączona została z Festiwalem Nauki, w trakcie którego uczniowie oraz nauczyciele prezentowali projekty realizowane w związku z uczestnictwem szkoły w ministerialnym programie „Szkoła z Klasą 2.0”. W tym dniu miało także miejsce spotkanie uczniów i rodziców kolejnej klasy eksperymentalnej z prof. dr hab. Wojciechem Okrasińskim z Politechniki Wrocławskiej, Piotrem Mośkiem dyrektorem szkoły oraz przyszłą wychowawczynią klasy – Alicją Maciejak, w celu zapoznania z ideą projektu „Modelowanie matematyczne kluczem

Czytają dzieciom

festynu przygotowane zostały gry i zabawy sportowe, jak również turniej tenisa ziemnego; dla przedszkolaków zaś zorganizowane zostały piaskownice i opieka superniani. Na scenie pokaz swoich możliwości dawał zespół muzyczny złożony z uczniów szkoły pod nazwą: „HOS” oraz szkolny chór „Kameleon”, zorganizowany został rów-

nież humorystyczny pokaz mody dla mam z okazji ich święta; odbywały się także pokazy aerobiku w wykonaniu szkolnych zespołów tanecznych. Niezwykłą popularnością cieszył się, zorganizowany po raz pierwszy, turniej piłkarski EURO 2012, w którym drużyny złożone z rodziców, uczniów i nauczycieli reprezentowały cztery państwa europejskie (Anglię, Niemcy, Polskę i Ukrainę). Graczy licznie dopingowali

kibice różnych pokoleń mając przygotowane kolorowe transparenty i plakaty zachęcające zawodników do wysiłku i zdobywania bramek. Powodzenie przedsięwzięciu zapewnili także liczni przyjaciele oraz sponsorzy związani od niedawna bądź też od kilku już lat z Gimnazjum w Sierakowie. Organizatorzy festynu pragną zatem niezwykle gorąco i serdecznie podziękować: Panu Romanowi Milerowi – wiceprezesowi PKM DUDA S.A., Państwu Dworeckim – właścicielom ZPM DWORECKI, Państwu Pietruszkom – właścicielom Masarni MATRO, Pani Grażynie Pertek i Elżbiecie Dziewięckiej – właścicielkom sklepu BETA – SPORT – OBUWIE, Panu Andrzejowi Walusowi – dyrektorowi DOMU KULTURY w Rawiczu oraz wszystkim osobom pomocnym w realizacji tegorocznego Szkolnego Festynu Rodzinnego. PIOTR MOSIEK dyrektor Gimnazjum w Sierakowie

W

ramach ogólnopolskiej akcji "Cała Polska czyta dzieciom" Przedszkole nr 6 zaprosiło do czytania bajek gminnych samorządowców oraz działaczy organizacji pozarządowych. Bajki czytali przedszkolakom m.in.Wiesław Chudy, przewodniczący stowarzyszenia "Ogólnopolskie Dni Wędliniarstwa", oraz burmistrzowie Piotr Domaniecki i Tadeusz Pawłowski. Po czytaniu 9 maja pani Jadwiga Walkowiak, dyrektor Przedszkola nr 6. im. Przyjaciół Kubusia Puchatka, zachęcała przedszkolaków do zadawania pytań gościom. (T)

G azeta Rawicka

Rok XIX, nr 222

Nr 6/2012

G R

19


Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

G czerwiec R

Nowa biblioteka W

Dębnie Polskim 10 maja oficjalnie został otwarty po remoncie budynek, w którym mieści się filia Rawickiej Biblioteki Publicznej oraz oddział przedszkolny. Remont przeprowadziła Rawicka Biblioteka Publiczna, która pozyskała na to zadanie środki unijne. Zadanie nosiło nazwę "Remont i wyposażenie budynku poszkolnego dla Filii Rawickiej Biblioteki Publicznej w Dębnie Polskim wraz z zagospodarowaniem terenu". Wykonawcą prowadzonych od czerwca 2011 r. robót był Zakład Budowlany "ELIOS II" z Krobi. W części artystycznej uroczystości wystąpił Mieczysław Góra, znany satyryk z Budzynia, który bawił wicami opowiadanymi gwarą poznańską. Wystąpił także miejscowy zespół folklorystyczny "Dębioki". Podczas uroczystości Mirosława Potkowska, dyrektor Rawickiej Biblioteki Publicznej, z okazji Dnia Bibliotekarza wręczyła pamiątkowe albumy wyróżnionym bibliotekarkom. (T)

Rawicki RATUSZ M

uzeum Ziemi Rawickiej wydało książkę pt. „Rawicki Ratusz”. Publikacja zawiera fragmenty opracowania „250 lat rawickiego Ratusza”, które powstało z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Rawicza dla upamiętnienia 250. rocznicy zakończenia budowy tego gmachu i ukazało się w 2007 roku w XXII zeszycie „Ravicianów”, oraz teksty specjalnie napisane do tej książki w roku 2012. Sześćdziesięciostronicowa, bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami publikacja zawiera najważniejsze informacje o reprezentacyjnej budowli Rawicza, a także ciekawostki związane z jej losami w okresie już ponad ćwierćtysiącletniej historii.

G R

20

Materiały do publikacji zebrał Janusz Hamielec, graficznie opracował i elektronicznie poskładał ją Henryk Pawłowski. Wszystkie archiwalne materiały ikonograficzne (a są wśród nich dotąd niepublikowane) pochodzą ze zbiorów Muzeum Ziemi Rawickiej, zdjęcia współczesne wykonał H. Pawłowski. Książkę można kupić w Muzeum Ziemi Rawickiej za 20 zł, a w wersji elektronicznej - obejrzeć na stronie www.muzeum.rawicz.pl w dziale EDUKACJA/Publikacje. (P)

Rok XIX, nr 222

Nr 6/2012

Gazeta Rawicka


G czerwiec R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Ciemne obrazki w świetle witraży

W

Sali Witrażowej Domu Kultury spotkał się 11 maja z czytelnikami Wojciech Kuczok. Przyjechał on do Rawicza na spotkanie autorskie na zaproszenie Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Rawickiej Bibliotece Publicznej. Spotkanie miało jednak nieco zaskakujący przebieg, bowiem laureat Nagrody Literackiej Nike w 2004 roku za powieść „Gnój” mówił głównie o speleologii. Jak wyjaśnił, to jego pierwsza i najważniejsza pasja życiowa. Ona też zapewni mu miejsce w historii, bowiem dokonał odkrycia Jaskini Niedźwiedziej Górnej, co – zdaniem specjalistów – jest jednym z największych odkryć geograficznych ostatnich dekad w Polsce. Oczywiście, jak na znakomitego pisarza (jednak traktującego to zajęcie jako fach, nie pasję czy też, Broń Boże, misję) przystało, swoim przeżyciom z licznych wypraw do jaskiń nadał formę literacką. Podczas spotkania zaprezentował fragmenty swojej najnowszej powieści, jeszcze niewydanej, o roboczym tytule „Ciemne obrazki (raptularz włóczęgowski)”. Miłośnicy wysublimownej, pełnej językowych zabaw prozy Ku-

G azeta Rawicka

czoka, mogli z pewnym zaskoczeniem wysłuchać innej w charakterze narracji „Ciemnych obrazków”, nawiązującej do klasycznych (dodajmy, mistrzowskich) opowieści przyrodniczo-podróżniczych. Jak zapowiedział W. Kuczok, druga część jego najnowszej powieści, tocząca się „na powierzchni”,

Rok XIX, nr 222

pokaże jakże inny od stalaktytowego piękna świat. Książka będzie ilustrowana zdjęciami nigdzie dotąd niepublikowanymi, pokazującymi odkrywany przez Kuczoka świat jaskiń. Podczas spotkania nie zabrakło również tematu filmowego, Kuczok bowiem jest scenarzystą takich dzieł, jak „Pręgi” czy „Senność”. Ciekawostki z planu filmowego „Pręg” Kuczok ilustrował fragmentami filmu, które zostały odrzucone w czasie montażu. Jako prawdziwy kibic Ruchu Chorzów, Kuczok ustosunkował się do niedawnych awantur kiboli na Wielkich Derbach Śląska. Uważa, że we współczesnej piłce nożnej nie ma miejsca dla takiej hołoty i jest zwolennikiem drakońskich kar dla stadionowych bandytów. Miłośnicy stu procent Kuczoka w Kuczoku na deser mogli wysłuchać fragmentów opowiadania pt. „Udręka i ekfraza” opublikowanego w antologii „Miłość we Wrocławiu”. (HP)

Nr 6/2012

G R

21


Gazeta Rawicka

G czerwiec R

G a z e t a RAWICKA

Widowiskowa Czubaszek

G

ościem Rawickiej Biblioteki Publicznej była Maria Czubaszek. Znana satyryczka spotkała się 23 maja ze swoimi wielbicielami w Sali Widowiskowej Domu Kultury. O popularności M. Czubaszek może świadczyć symboliczny fakt, że początkowo spotkanie zaplanowano w Sali Witrażowej, ale z uwagi na duże zainteresowanie przeniesiono je do głównej sali rawickiej placówki. Przez dwie godziny miłośnicy pani Marii (dawniej – głównie słuchacze Trójki, obecnie – „wszyscy”, z uwagi na częste wizyty satyryczki w programach telewizyjnych, m.in. w „Szkle kontaktowym”) mogli utwierdzić się w przekonaniu o jej niepospolitym humorze i autoironii. Jak na celebrytkę przystało, M. Czubaszek uraczyła widownie smakowitymi anegdotami o znanych postaciach. Spotkanie było też promocją książki „Każdy szczyt ma swój Czubaszek”, wywiadu rzeki spisanej przez Artura Andrusa. Książkę można było kupić i uzyskać w niej autograf Marii Czubaszek. (HP)

Na rzecz niepełnosprawnych

P

owiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu było g ł ó w n y m o rg a n i z a t o r e m „Drzwi otwartych” stowarzyszeń działających w naszej gminie na rzecz osób niepełnosprawnych, które odbyły się 9 maja w Sali Portretowej rawickiego Ratusza. Ich częścią było otwarcie w Muzeum Ziemi Rawickiej wystawy twórczości członków i podopiecznych tych stowarzyszeń. O działalności swoich organizacji mówili: Michał Gertchen ze Stowarzyszenia Osób Sprawnych Inaczej, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomocna Dłoń”, Krystyna Janiak ze Stowarzy-

G R

22

szenia Rawicki Klub „Amazonek”, Danuta Pietrzak ze Stowarzyszenia „Z Nadzieją w Przyszłość” (jedyne jak dotąd stowarzyszenie działające na rzecz osób niepełnosprawnych w gminie Rawicz mające status Organizacji Pożytku Publicznego), Renata Błaszczyszyn ze Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych i Roman Szczeszek z Koła Rawicz Polskiego Związku Niewidomych. Wystąpieniom towarzyszyły prezentacje mulimedialne ilustrujące bogatą działalność stowarzyszeń. Sekretarz Powiatu Izabela Sarnowska pogratulowała stowarzy-

Rok XIX, nr 222

szeniom imponującej działalności. Ewa Szczepaniak, kierownik PCPR, wręczyła dyplom z podziękowaniami dyrektorowi MZR Jackowi Jarczewskiemu za zorganizowanie wystawy. Na wystawie swoją twórczość przedstawili członkowie i podopieczni „Pomocnej Dłoni, „Z Nadzieją w Przyszłość”, „Amazonki”, Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych. Koło PZN przedstawiło materiały informujące o stowarzyszeniu i eksponaty nieodzowne w codziennym życiu swych członków. Można było także obejrzeć kroniki wszystkich stowarzyszeń, a nawet wpisać się do nich. Wśród przedstawionych eksponatów artystycznych były linoryty, rysunki, obrazy na szkle, wykona-

Nr 6/2012

Gazeta Rawicka


G czerwiec R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA w ramach terapii zajęciowej. Dyrektor J. Jarczewski zapowiedział, że w przyszłym roku podobnej wystawie towarzyszyć będzie jarmark, na którym będzie można też zakupić wykonane przez amatorów dzieła. (P)

ne najróżniejszymi technikami wyroby rękodzieła artystycznego od serwetek i obrusów, poprzez ceramikę aż do origami. Część z nich powstała

G azeta Rawicka

Rok XIX, nr 222

Nr 6/2012

G R

23


G czerwiec R

P

oczta Polska nie wyda znaczka upamiętniającą największą imprezę sportową organizowaną dotąd w Polsce. Prowadziła wprawdzie rozmowy na temat możliwości p wykorzystania symboliki piłkarskiej na znaczkach pocztowych, ale musiałaby zapłacić 2 miliony euro, aby drukować znaczki z logo Euro 2012. Na Ukrainie zresztą też nie będzie okolicznościowego znaczka. Do tej pory Poczta Polska tylko raz wyemitowała znaczek poświęcony Mistrzostwom Europy w piłce nożnej - cztery lata temu, kiedy Polska po raz pierwszy zakwalifikowała się do finałów. 30 maja 2008 r. ukazał się skromny znaczek okolicznościowy (autor projektu: A. Niemierko), bo też skromny był udział polskiej reprezentacji na EURO 2008 w Austrii i Szwajcarii (w fazie grupowej przegrała dwa mecze, jeden zremisowała). Okazały natomiast, również pod względem filatelistycznym, jest polski udział w piłkarskich Mistrzostwach Świata. Polska siedmiokrotnie brała udział w Mundialach i dwukrotnie zdobywała trzecie miejsce. Poczta Polska z okazji Mistrzostw Świata w Anglii (do których Polska się nie zakwalifikowała) wydała 6 maja 1966 r. serię znaczków (autor projektu: J. Jaworowski). Na ośmiu zawarta jest informacja o wynikach finałowych meczów od pierwszego Mundialu (na fot. obbok - pierwszy znaczek serii). Na nieperforowanym dziewiątym znaczku widnieje Puchar Rimeta, trofeum drużyny mistrzostw trofe m dla zwycięskiej cięs do 1970 r. 6 czerwca 1974 r. Poczta Polska wydała dwa znaczki z okazji X Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w RFN. Na jednym widnieje emblemat imprezy, na drugim - dwóch

Gazeta Rawicka

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Filatelistyka Piłkarskie mistrzostwa piłkarzy na tle pięciu kół olimpijskich i złoty medal Olimpiady w Monachium, który polska drużyna zdobyła dwa lata przed Mundialem. Znaczek okazał się proroczy, bo drużyna Górskiego w RFN zdobyła też medal, srebrny (pierwsza otrzymała złoty, druga - pozłacany, trzecia - srebrny). Z tej okazji Poczta Polska wydała 21 lipca 1974 roku blok, na którym wyszczególniono wyniki wszystkich spotkań polskiej drużyny oraz jej skład.

ska odpadła w 1/8. Okolicznościowy znaczek (autor projektu: R. Dudzicki) tych mistrzostw Poczta Polska wydała 26 maja 1986 r. się znaczek z 17 czerwca 1994 r. ukazał k okazji Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w USA (autor projektu: M. Nadolski). Ale na boiskach amerykańskich nie było Polaków. Polscy kibice musieli po Meksyku czekać aż 16 lat na ponowny udział drużyny w mistrzostwach. Dlatego też sam awans drużyny Engela Poczta Polska uhonorowała wydaniem 6 października 2001 r. znaczkiem (autor projektu: J. Konarzewski). Na Mistrzostwach Świata w Korei Południowej i Japonii jednak dobrze nam nie poszło, nie wyszliśmy z grupy. Na pociechę pozostał ładny blok (autor projektu: J. Konarzewski), wydany 1 czerwca 2002 r. Potem jeszcze polskiej drużynie udało się zakwalifikować do Mistrzostw Świata w Niemczech w 2006 r., ale nie zdołała wyjść z grupy. Tego Mundialu, podobnie jak kolejnego w RPA (bez Polaków), Poczta Polska nie uhonorowała znaczkami. (HAPE)

W argentyńskim Mundialu Polakom poszło trochę gorzej - drużyna zajęła miejsce 5-8. Mniej okazała była też seria dwóch znaczków wydanych 12 maja 1978 r. (autor projektu: J. Bokiewicz). W kolejnych mistrzostwach Polska znów zdobyła medal. Drużyna Piechniczka zajęła trzecie miejsce. Charakterystyczne elementy hiszpańskiego Mundialu znalazły się na wydanych 28 maja 1982 r. znaczkach zaprojektowanych przez J. Konarzewskiego. Rawickie Koło PZF zaprasza wszystkich miłośników Cztery lata późfilatelistyki na comiesięczne spotkania, które odbywaniej na meksykańją się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. skich boiskach Pol17.30 w piwnicy Domu Kultury.

Rok XIX, nr 222

Nr 6/2012

G R

24

Gazeta Rawicka nr 6/2012  
Gazeta Rawicka nr 6/2012  

Internetowe wydanie "Gazety Rawickiej"

Advertisement