Page 1

Ratelaar clubblad van Rotterdam Atletiek

01/12 jaargang 78

NIEUWJAARSLOOP / MOOI ROOD IS NIET LELIJK / FAMILIEGEVOEL

«


WASM ACH I N ES, KOELERS EN VRI EZERS, DROGERS, AFWASM ACH I N ES, CENTRI FUGES, STOFZU IGERS, FORN U IZEN, OVENS EN KLEI N E ELEKTRISCH E ARTI KELEN:

Middenbaan 132 - 134, 3191 EM Hoogvliet Tel.: (010) 416 04 64 Zwart Janstraat 78 - 82, Rotterdam Tel.: (010) 466 10 43


VOORWOORD

«

tekst: Joop van Leersum Nieuwe Ontwikkelingen….

In Sittard is momenteel het eerste RTC gevestigd. Ook

Het jaar 2012 is goed van start gegaan. De laatste zaken

hier geldt dat dit samen met PAC ontwikkeld zal gaan

aan de baan van de Nenijto zijn geregeld. Een lichtmast

worden. Het RTC is een organisatievorm waarin voor een

bij de werpkooi, mooie nieuwe rolcontainers voor de

geselecteerde groep talenten binnen de atletiek, in hun

hoogspringmatten en last but not least een prachtige

directe leefomgeving, onafhankelijk van en aanvullend op

wedstrijd polshooginstallatie. Kortom: na ruim 2 jaar ligt

hun eigen vereniging extra faciliteiten worden georganiseerd.

onze wedstrijdaccommodatie er weer picobello bij. Kleine

Door het gebruik van de faciliteiten te coördineren draagt

renovaties aan het tartan worden nog geregeld. Wij zijn klaar

KHW57&]RUJYRRUHHQHIÀFLsQWHLQ]HW'LWLVHHQEHODQJULMN

voor het wedstrijdseizoen!

onderdeel van de dienstverlening en draagt direct bij aan het ongestoord kunnen trainen.

De coördinatie van het gebruik van de Nenijto (en alle andere atletiekbanen in Rotterdam, dus ook het Lange

De planvorming voor een 8baans rondbaan op het

Pad en Varkenoord) zal dit jaar een nieuwe wending gaan

Varkenoord terrein verlopen voorspoedig. Voor 2016 heeft

nemen. Onlangs hebben wij te horen gekregen dat de

de Gemeente Rotterdam € 40 miljoen uitgetrokken voor de

beheerders (3 medewerkers) gaan verdwijnen. Ook hier heeft

ontwikkeling van dit gebied. Wij hebben inmiddels – ook weer

het bezuinigingsspook toegeslagen. Van de vereniging wordt

samen met PAC – gesproken over onze wensen voor deze

verwacht dat de dagcoördinatie (gastheer/toezichthouder),

nieuwe accommodatie.

het schoonhouden van de kleedkamers en het klein onderhoud van de speelmaterialen wordt gedaan. Ook

Als laatste breng ik graag de Algemene Ledenvergadering

PAC zit als atletiekvereniging in hetzelfde traject dus zullen

“nieuwe stijl” onder de aandacht. Deze ledenvergadering

wij met hen gezamenlijk optrekken in deze discussie met de

heeft zich de afgelopen jaren mogen verheugen op een

Gemeente.

uitermate teleurstellende opkomst. Aangezien wij toch een vereniging zijn die zaken organiseert voor en door leden

Een andere belangrijke ontwikkeling waar wij mee te

hebben wij een nieuwe formule bedacht, namelijk eerder

maken krijgen is de vraag welke atletiekdisciplines wij

beginnen (19.00 uur), gezellig en betrokken (een maaltijd)

willen voordragen aan de Atletiek Unie om een Regionaal

en meer aandacht voor de nazit (borrel en napraten). Wij

Trainingscentrum (RTC) te worden. In het kader van de

hopen dat trainers en atleten hier zoveel mogelijk rekening

atletiekvisie van Rotterdam is o.a. deze ontwikkeling naar

mee willen houden en dat wij als bestuur eindelijk eens

voren gekomen. Samen met Rotterdam Topsport zal de

YHUDQWZRRUGLQJNXQQHQDÁHJJHQDDQHHQUHSUHVHQWDWLHYH

verdere ontwikkeling hiervan ter hand worden genomen.

afvaardiging van leden. Ik hoop op een grote opkomst!


RA IN HET KORT

ÂŤ

nieuws/medelingen RA AGENDA

2 juni

25 mrt

RA familiedag, Varkenoord

7 april

Pupillencompetitie, 1e wedstrijd bij Rotterdam

10 juni A Juniorencompetitie (ronde 2)

Atletiek

23 juni Pupillencompetitie, 3e wedstrijd bij Fortuna,

Pupillencompetitie, 2e wedstrijd bij Energie, Barendrecht

Vlaardingen

14 april ABN AMRO KidsRun, Coolsingel te Rotterdam 15 april B Juniorencompetitie (ronde 1)

23 juni CD Juniorencompetitie (ronde 3)

15 april Masterscompetitie (ronde 1)

24 juni Seniorencompetitie (ronde 3)

18 april ALV, Nenijto. Algemene Leden Vergadering met eten

6 juli

Chase4run, Nenijto

21 april CD Juniorencompetitie (ronde 1)

7 juli

Kogelslingeren ( 4 seasons hammercomp summer)

22 april Seniorencompetitie (ronde 1)

1 sept

Clubkampioenschappen

27 april Chase4run, Nenijto

8 sept

Pupillencompetitie, 4e wedstrijd bij Spark, Spijkenisse

28 april Kogelslingeren (4seasons hammercompetition spring)

9 sept

A Juniorencompetitie (NK Teams junioren)

6 mei

15 sept Werp 5kamp

A Juniorencompetitie (ronde 1)

13 mei B Juniorencompetitie (ronde 2)

VHSW &'-XQLRUHQFRPSHWLWLH ODQGHOLMNHĂ€QDOH

13 mei Masterscompetitie (ronde 2)

VHSW %-XQLRUHQFRPSHWLWLH ODQGHOLMNHĂ€QDOH

20 mei Seniorencompetitie (ronde 2 + NK Teams)

VHSW 0DVWHUVFRPSHWLWLH ODQGHOLMNHĂ€QDOH

26 mei CD Juniorencompetitie (ronde 2)

23 sept Seniorencompetitie (promotie/degradatie)

27 mei Prestatieloop loopgroep Pendrecht

20 oktr Joop Tournier Bokaal 27 okt

Kogelslingeren (4 seasons hammercomp autumn)

CHASE4RUN

Inschrijven doe je via

indoorbaan. En liet meteen

niet slecht (Driemaal goud,

Op vrijdagavond 27 april

www.marathonrotterdam.nl

zijn visitekaartje achter door

tweemaal zilver, eenmaal

en 6 juli zal op Nenijto

en kost 2,50 euro.

een bronzen plak mee naar

brons), maar had hoger

huis te nemen op de 1500m

kunnen uitvallen. Aan de

in de prima tijd van 4.28.44

andere kant waren er

de Chase4run worden gehouden.

NK MASTERS

Een instuifwedstrijd die

Tijdens het NK Masters op

(CR).

ook weer verrassingen te

openstaat voor jeugd

zondag 4 maart heeft

Jean-Paul Papamarkou

noteren.

en volwassen atleten

Peter Poppe (M45) zijn kans

(M40) had het druk. In de

Bij de mannen maakte

van binnen en buiten de

gegrepen op de 800m. Hij

series van de 200m werd hij

gedoodverfde favoriet Brian

vereniging. Informatie over

aasde al een tijdje op het NR

HLQ QLHWQDDUĂ€QDOH 

Mariano zijn favorietenrol

het programma volgt nog.

op deze afstand. Dat stond

Op hss. werd hij in een

waar door de 60m te winnen.

Schrijf de data alvast op in je

met 2.03.34 op naam van

gecombineerde wedstrijd

Het hele seizoen was hij al

agenda.

Benjamin Romkes (Zaanland,

met de M35 tweede met

veruit de snelste. Zijn tijd van

2011). In januari kwam hij net

11.63m. Tot slot werd hij 6e op

6.73 was echter niet goed

KIDS RUNS 2012

niet aan deze tijd, afgelopen

ver met 4.99m bij de M40.

genoeg voor de limiet voor

Speciaal voor jonge

zondag liep hij een prima tijd

Marc Suvaal (M45) miste

het WK indoor. Aangezien

sportievelingen uit het hele

van 2.02.53. Het leverde hem

helaas zijn aanvangshoogte

hij vorig seizoen wel aan de

land vinden op zaterdag 14

tevens een zilveren plak op in

(3.81m) op pols. Anders had

limiet heeft voldoen, is hij

april, een dag voor de ABN

de gecombineerde wedstrijd

hij makkelijk Nederlands

voor de Atletiekunie een

AMRO Marathon Rotterdam,

M40/M45.

kampioen kunnen worden,

‘bespreekgeval’. ‘Ik heb een

de ABN AMRO Kids Runs

Goud was er voor kogelstoter

want de winnende hoogte

goede wedstrijd gelopen en

plaats. Tijdens de ABN AMRO

Jaap Kuiper (M35) met een

was 4.01m.

een mooie tijd gelopen’, zei

Kids Runs kun je kiezen uit 2

prima stoot van 15.01m, die

Bij de vrouwen masters zien

hij zelf. Patrick van Luijk had

afstanden (1 en 2,5 km) en

deze afstand zowel in zijn 4e

we geen RA-deelneemsters

enkele weken geleden zijn

loop je op een deel van het

als 5e poging haalde. Dat is

dit keer.

hamstring verrekt en besloot

echte parcours van de ABN

een nieuw CR. Het NR op dit

AMRO Marathon Rotterdam,

onderdeel staat met 15.41m

NK INDOOR SENIOREN

wie wil dat nou niet! Het zou

op naam van zijn broer Stein

In het weekend van 25 en

het oog op het komende

fantastisch zijn als er veel

uit 2009...

26 feb. vond het NK indoor

buitenseizoen.

groen-witte RA-shirts te zien

M40 Sjaak van der Linde

voor senioren plaats te

Op de 800m lieten de

zijn aan de Coolsingel.

maakte zijn debuut op de

Apeldoorn. Zes medailles is

Nederlandse toppers,

2ÂŤ

op het laatste moment niet deel te nemen met


RA IN HET KORT

«

nieuws/medelingen VAN DE REDACTIE

verstek gaan omdat ze

CHALISSA FORTES KWALIFICEERT ZICH VOOR AHOY

zich voorbereiden op de

Chalissa Fortes, lid van de

voorbij. De eerste baanwedstrijden komen eraan. Kortom;

komende, belangrijke,

Schoolsport Vereniging

het is weer lente. Afgelopen jaar heeft het bestuur veel

zomer met het EK outdoor

Rotterdam Atletiek (het

tijd en energie gestoken in het werven van vrijwilligers. De

en de OS te London. Didier

Nieuwe Westen), heeft

agenda staat aardig vol, dus al die vrijwilligers zijn hard

Nibbering wist hiervan te

woensdag 22 februari

nodig. Wedstrijden voorbereiden, kantine draaiende

SURÀWHUHQGRRUIUDDLGH

namens haar basisschool

houden, vervoer regelen, wedstrijd administratie, jureren en

derde plaats te veroveren

‘de Valentijnschool’ deel-

zo kunnen we het lijstje erg lang maken. Kortom, genoeg te

in een nieuw pr van 1.51.77.

genomen aan het Atletiek

doen en ook hier kunnen we zeggen ‘vele handen maken

Bij de vrouwen ging

Schoolsport Toernooi in

licht werk’.

Meruska Eduarda met

Sportcentrum West.

We hebben weer een aantal verschillende artikelen

twee plakken naar huis.

Daar heeft ze deelgeno-

verzameld. Nicole vertelt over haar plannen om de Mont

Op hss was het goud met

men aan alle beschikbare

Ventoux te bedwingen voor haar goede doel. Marloes

een nieuw clubrecord van

onderdelen: sprint, hoog-

heeft een aantal feiten en merkwaardigheden rondom

12.45m. Hiermee staat ze

springen, verspringen en

de marathon verzameld. Onduidelijk blijft of ze zelf de

nu achtste in de AT-lijst van

kogelstoten. Daarmee

marathon gaat lopen, maar alle andere kunnen er moed

Nederland. Op ver was het

heeft ze maar liefst drie

uit verzamelen.

de zilveren plak die ze mee

medailles in de wacht

Helaas stopt de column van Marianne. Judith en Hans

naar huis mocht nemen

gesleept, brons met kogel-

blijven hun column wel schrijven. En een verslag van de

met een prima afstand van

stoten en goud met sprint

werkgroep die zich bezig houdt met sponsoring. Ook de

5.83.

en verspringen! Hiermee

ontwikkelingen op Pendrecht / Zuid komen aan de orde.

In het kielzog van Meruska

heeft ze zich ook gekwa-

Kortom, veel leesplezier.

op hss zorgde Tamara

OLÀFHHUGYRRU¶7KH)LQDO·LQ

De redactie

Middelburg voor een

Ahoy op 14 juni 2012....

daverende verrassing door

Wordt vervolgd!

waaronder onze eigen Robert Lathouwers,

haar pr met meer dan een

De wintercrossen zijn weer geweest, het indoorseizoen is

GOUD EN ZILVER OP NK INDOOR STUDENTEN

uitgedaagd om onder de

Waldy Lindenborg

gelukt is.”

Daarmee staat ze nu

RONALD HERTOG (F44) KWALIFICEERT ZICH VOOR PARALYMPICS

negende op de AT-lijst aller

Ronald Hertog (F44) heeft

is op 11 februari erin

tijden van Nederland.

zich zaterdag 18 februari

geslaagd Nederlands

Zilver was er voor

Sanne Verstegen wist

JHNZDOLÀFHHUGYRRUGH

studentenkampioen te

kogelstoter Stephan

met minimaal verschil de

Paralympics te London,

worden op de 60m in de

:DSSHURPGLH]LMQSUÁLQN

gouden medaille te pakken

deze zomer. Ditmaal

Amsterdamse sporthal

wist te verbeteren (van

op de 800m in een tijd die

niet op het onderdeel

Ookmeer. Hij wist als enige

15.05m naar 15.67m). Met

net goed genoeg was voor

speerwerpen, maar op

LQGHÀQDOHQLSWRQGHU

die laatste afstand staat

een nieuw pr: 2.06.67.

verspringen. Met een

de 7 seconden te blijven.

hij nu derde in de top 10

Robin Wingbermuhle was

uitstekende sprong van 6.33

Lindenborg maakte er een

alle tijden van RA op dit

goed in vorm op pols de

toonde hij vormbehoud

pittige dag van, door tussen

onderdeel. Alleen Sjaak

laatste tijd. Vorige week

(nieuw p.r.). Hij had reeds

GHVHULHVHQÀQDOHDQGHUKDOI

Ruhl (16.96m) en Erik de

sprong ze nog 4.22m

een nominatie op zak. Hij

uur te trainen op de

Bruin (19.82m) staan nog

in Potsdam. Zaterdag

zal nu door de Atletiekunie

naastgelegen atletiekbaan

boven hem.

moest ze helaas na

worden voorgedragen

van AAC. “Dat heeft me

Tamara Middelburg had

twee pogingen op haar

bij NOC*NSF. Afhankelijk

goed gedaan. Ik heb in

het druk, want ze kwam

aanvangshoogte van

van het tijdschema zal

die training veel op de

zowel op de 60m als op ver

3.81m de strijd staken

hij bekijken of beide

start geoefend en in de

in actie.

wegens achillesklachten.

onderdelen te

ÀQDOHKHELNGDDURSKHW

combineren zijn.

verschil kunnen maken. Ik

halve meter te verbeteren tot maar liefst 12.33m!

zeven seconden te blijven, het is mooi dat me dat

werd door de organisatie


PRESTATIELOOP PENDRECHT ZONDAG 27 MEI ZUIDERPARK tekst: Aad van Dijk

ÂŤ

1e Pinksterdag, Zondag 27 mei organiseren wij vanuit onze

maar weinig ouders

loopgroep Pendrecht ter gelegenheid van 550 jaar Charlois

bij de loopgroep aangesloten en hebben ons toen gericht op

een prestatieloop, 5 km voor volwassenen en 1 km voor basis-

anderen en dankzij PR, waarbij vooral ook de deelgemeente

school jeugd.

Charlois ons hielp, doen er nu per training 10-15 mensen mee.

Programma:

In het voorjaar volgt een tweede PR campagne en de pres-

10,45 uur gezamenlijke warming-up

tatieloop zal zeker ook voor aanwas zorgen.

11,00 uur 1 km jeugd 8-12 jaar

Per april wordt het aantal trainingen uitgebreid naar 2 per

11,30 uur 5 km overigen

week. Dit is mogelijk gemaakt door het project BeweegKuur,

inschrijven : ter plaatse tot 10,45 uur.

waarbij mensen vanuit de medische instanties naar de loop-

waar:

groep zullen worden doorverwezen. Groeimogelijkheden zat

TOS Zuiderpark, Oldegaarde 21, Rotterdam

dus.

Overige bijzonderheden, zoals inschrijfgeld etc., zie onze site.

De loopgroep staat onder de bezielende leiding van Rene

Maar daarnaast lijkt het me leuk om deze gelegenheid aan

Warnaar, met assistentie van Marcelle Janssen. De training

te grijpen om de ontwikkelingen van onze atletiekactiviteiten

vindt plaats in het Zuiderpark.

in de deelgemeente

Het interessante van de activiteiten in Pendrecht is dat we nu

Charlois in het clubblad onder de aandacht te brengen.

op Zuid naast Varkenoord een tweede atletiekbasis zijn gaan

Want daar vinden interessante ontwikkelingen plaats.

FUHsUHQZDDUGRRUZHQRJPHHUPHQVHQDDQRQ]HVSRUW

Daar is onze eerste Schoolsport Vereniging, sedert sep.2007.

NXQQHQELQGHQ0DDURRNĂ€MQLVGHVWHXQGLHZHYDQGHGHHO-

Later is op verzoek van Sportsupport de suggestie gedaan de

gemeente Charlois krijgen en die van de TOS-organisatie, die

ouders door een loopgroep meer bij de sport te betrekken en

in het Zuiderpark huist, waar veel mensen die willen bewegen

daarmee zijn we eind 2010 begonnen. Helaas hebben zich

op af komen. TOS zal ons PR materiaal daar uitreiken.

AFSCHEID MARIANNE KLOMP Beste Lezer, Bij deze moet ik je mededelen, dat ik, na lang overwegen,

Ik hoop dat je (jullie) begrip hebben voor mijn besluit,

gĂŠĂŠn columns voor de Ratelaar van Rotterdam Atletiek,

natuurlijk wens ik jullie heel veel succes toe met alles wat er te

meer zal schrijven.

doen is bij Rotterdam Atletiek en dat jullie heel veel kracht en

Ik heb dit altijd met veel plezier gedaan, maar door

vrijwilligers krijgen om samen de vereniging te laten bloeien.

tijdsgebrek, zakelijk en prive omstandigheden zie ik geen

Een prachtige vereniging om trots op te zijn.

ruimte. Zakelijk gaat het heel goed, maar de zaak vraagt om uitbreiding en dit vergt heel veel voorbereiding, Prive, ouders die 96-80 en 78 jaar zijn en in Overijssel wonen

Met vriendelijke groet,

moeten geholpen worden, ouderdom komt met gebreken.

Marianne Klomp-Homma

4ÂŤ


BESTUURSPAGINA

«

tekst: Bestuur

PUPILLENCOMPETITIE 2012 De pupillencompetitie bestaat uit 4 wedstrijden, waarvan steeds 2 met dezelfde onderdelen. Iedere wedstrijd bestaat uit een individuele meerkamp met een loop-, spring- en werponderdeel. Buiten de individuele onderdelen is er ook een estafette. Competitiedata:

VACATURE TRAINER LOOPGROEP C VARKENOORD Vacature Trainer Loopgroep C Varkenoord

7 april

1e wedstrijd bij Rotterdam Atletiek

De afdeling wegatletiek op de locatie Varkenoord is

2 juni

2e wedstrijd bij Energie, Barendrecht

op zoek naar een loopgroeptrainer m/v.

23 juni

3e wedstrijd bij Fortuna, Vlaardingen

Hij of zij geeft zelfstandig training aan de C groep en

8 september

4e wedstrijd bij Spark, Spijkenisse

aansturing aan de groepen D en E Deze groep traint op zaterdagochtend: 09.00-10.00

De eerste wedstrijd is een thuiswedstrijd. Het zou fantastisch

en op woensdagavond: 19.30-21.00( zie ook op www.

zijn om dan veel kinderen in RA-shirts op Nenijto te zien. Om

ra.nl/wegatletiek)

onze gasten goed te kunnen ontvangen en de wedstrijd

Wij vragen het volgende:

goed te laten verlopen is de inzet van alle ouders nodig.

- Diploma LT3 of gelijkwaardig

Inschrijven vóór 24 maart 2012 via pupillen@ra.nl.

- Het maken van trainingsschema’s - Aansturen van de trainers- en assistent-trainers

FAMILIEDAG, ZONDAG 25 MAART 2012

van de D en E groep op de locatie Varkenoord - Inspirerende- en motiverend eigenschappen. - Vertegenwoordiger in de commissie wegatletiek

Ook dit jaar openen we het buitenseizoen feestelijk met de familiedag! Een wedstrijd voor alle pupillen en junioren, waar-

Vergoeding op basis van de Vergoedingsregels

bij je samen met je familie, vriendjes of vriendinnetjes een

Trainers/Vrijwilligers

team vormt. Een echte wedstrijd, maar dan anders. Speciale

Voor meer informatie: Leon Jansen:

onderdelen (sprint, verspringen, knorretjesrace, strandbal-

Email: leonjansenra@gmail.com

werpen, touwtrekken en trefbal) zorgen ervoor dat iedere

telefoon: 06-53849179

sporter en elk team tot zijn recht komt. De familiedag is dit jaar wederom bij Varkenoord, de locatie van RA op Zuid: Sportcomplex Varkenoord, Buitendijk 112, Rotterdam.

ALV, 18 APRIL

Je kunt je inschrijven als team van minimaal 4 en maximaal 6

Dit jaar willen we nog meer leden betrekken bij de ALV (Alge-

personen. Je kunt je ook met minder mensen inschrijven, dan

mene Leden Vergadering). Daarom een andere aanpak dan

plaatsen wij je in een team. Schrijf je uiterlijk in op vrijdag 23

voorgaande jaren. Natuurlijk komen alle beleidsstukken en

maart tot 18.00 uur via het mailadres pupillen@ra.nl

begrotingen ter sprake, maar er wordt ook tijd en ruimte inge-

Vergeet niet de naam van je team te vermelden en van

pland om op een andere manier met elkaar van gedachten

elke deelnemer voornaam, achternaam, man of vrouw en

te wisselen. Dit doen we onder andere door gezamenlijk te

geboortejaar.

eten. Houd de website www.ra.nl in de gaten en meldt je aan.

Tijdens de dag kunnen we wel wat hulp gebruiken. Ook verwachten we dat ieder team iets lekkers klaarmaakt voor het buffet aan het eind van de middag. Programma 11.30 uur start, warming-up, atletiek- en spelonderdelen 16.00 uur koud buffet 17.00 uur afsluiting


ÂŤ adverteerders de Maasstad, drukkerij Arnold Aijkens, witgoed en klein elektische artikelen Jupiler / inbev, bier de Noorlander, assurantie-adviseurs 3UR)LHWVHQ6SHFLDOLVWĂ€HWVVSHFLDOLVW ABN AMRO Marathon / like2run, organisator loopevenementen Run2Day, complete hardloopwinkel Bob vd Heijden, a world in sportshoes Medinova, zorgkliniek

GRATIS SPIKES Gratis: 2 paar spikes! Merk: Pony en Adidas, maat 42 en 43. Deze spikes zijn slechts enkele malen gebruikt en behoorden toe aan toploper Gerrit Kramer. Ook heeft hij nog veel oude clubbladen in de ‘aanbieding’ (voor de echte liefhebber). Gerrit Kramer Tel: (010) 4843019 E-mail: gerensjaan@gmail.com

6ÂŤ


VEN 2 4 CANCER

ÂŤ

tekst: Nicole Deussen

en heeft zij heel gezond geleefd. Dat juist ZIJ deze vorm van kanker heeft is voor mij – en met mij vele anderen – een grote klap geweest. Voor ‘onze’ Elles ga ik, als onderdeel van Team Elles, op 7 september 2012 de strijd aan met de Mont Ventoux in Frankrijk

Voor ‘onze’ Elles ga ik als onderdeel van Team Elles op 7 september 2012 de strijd aan met de Mont Ventoux in Frankrijk. gedurende de Ven 2 4 Cancer. De Ven2 4 Cancer is het “kleineâ€? zusje van de Aple ‘d HuZes; klein in de zin van een kleinschalige organisatie. De Mont Ventoux is – net als de Alpe d’Huez – een pittige klim van ca. 21 km, gemiddeld stijgingspercentage 7,5%. Het evenement wordt georganiseerd vanuit ‘Inspire2Live’ (http://inspire2live.org ); de organisatie achter een aantal grootschalige evenementen voor het goede doel (zoals de Alpe ‘d HuZes). Alle evenementen die vanuit Inspire2Live georganiseerd worden, hebben hetzelfde doel: binnen 10 jaar de verschrikkelijke ziekte kanker ‘onder controle’ krijgen. 7HDP(OOHVJDDWRS¡DOĂ€HWVHQGKDUGORSHQGHQZDQGHlend de Mont Ventoux bedwingen. Door onze deelname aan de Ven2 4 Cancer willen wij Elles, en vele anderen, een hart RQGHUGHULHPVWHNHQHQHHQĂ€QDQFLsOHELMGUDJHOHYHUHQDDQ verder onderzoek naar deze verschrikkelijke ziekte. Door mee te doen aan deze actie hebben wij onszelf verplicht om geld binnen te halen voor diverse onderzoeken naar kanker. Dit geld doneren wij volledig aan de organisatie Ven2-4Cancer Private Stichting (onderdeel van Inspire2Live). Aangezien alle kleine beetjes helpen, doe ik hierbij een oproep: wij zijn op zoek naar sponsoren en donateurs. Donaties zijn welkom op rekeningnummer: 65.62.21.631 t.n.v. B. Dumay te Utrecht. Voor meer informatie kan je terecht op onze website: http://www.teamelles.nl . Verder zijn wij ook te vinden op Facebook (Team Elles Rotterdam) en Twitter: @TeamElles. Opgeven is geen optie; nu niet, nooit niet. Na september volgt een verslag van mijn deelname aan de In Nederland krijgen jaarlijks zo’n 100.000 mensen de diag-

Ven2 4 Cancer!

nose kanker. Zo ook mijn collega Elles. In het najaar van 2011 kreeg zij te horen dat zij een ongeneeslijke vorm van long-

Nicole Deussen (D/E groep Langepad)

kanker heeft, inclusief uitzaaiingen in haar rug en lever. Elles

Wij zijn opzoek naar sponsoren en donateurs.

is 36 jaar, moeder van twee kleine kinderen, en heeft nooit gerookt of gedronken. Bovendien is zij altijd sportief geweest

7ÂŤ


WOENSDAG 1 FEBRUARI WEDSTRIJD SSV OUDE NOORDEN

ÂŤ

tekst: Soulia Akachar SSV Kloosterbuurt / foto’s: Marjolein Woudstra (Sportsupport) Twee moeders geven aan hoe belangrijk zij de schoolsport vinden

zelf ook gaan sporten en dat voelt goed. Ik ben in beweging en tegelijkertijd kan ik bij mijn kinderen zijn. Ik hoop dat er vaak ouders zullen gaan kijken en misschien wel willen meehelpen. Op deze manier geef je meer

Mevrouw Akachar is ĂŠĂŠn van de moeders die altijd aanwezig

aandacht aan sport. Ik heb er in iedere geval van genoten

is tijdens de atletiektraining en stimuleert daarmee haar

en ik denk er nog steeds met veel plezier aan terug.�

kinderen om te gaan sporten. Zij is zich ervan bewust hoe belangrijk beweging is.

Overigens was de allereerste die zich als lid van SSV het

Op ons verzoek maakte ze een verslag van de wedstrijd die

Oude Noorden aanmeldde, de 7-jarige D’Angelo Post, een

tevens een afsluiting van de gratis proeftrainingen was. Het

sprintertje in de dop. Ook zijn moeder is altijd aanwezig op

eerste uur streden de jongste om de eer en een tweede uur

de training en stimuleert haar zoon in zijn sport. De atletiek

de oudsten. Sportsupport zorgde zoals altijd weer voor de

vindt hij zo leuk dat hij met het dansen, dat hij ook op de SSV

bekers en medailles.

deed, stopt, want dat wordt teveel, vooral omdat hij ook nog eens eerst zijn zwemdiploma’s moet halen. Moeder Monique

“Ik heb een klein stukje geschreven over hoe ik als ouder over

Post is geboren in Suriname maar heeft tot haar elfde in Frans

het sporten denk en hoe het was bij de atletiekwedstrijd in de

Guyana gewoond, waarna ze naar Nederland kwam en in

gymzaal Meidoornstraat.

de Provenierswijk naar school ging. Ze heeft in Schiebroek

Het was een leuke dag met mooie prijzen voor de winnaars.

op de middelbare school gezeten, volgde op Zadkine een

Mijn eigen kinderen deden ook mee en hoewel ze niet

NDSSHUVRSOHLGLQJHQLVQXĂ€OLDDOPHGHZHUNVWHUELM/HHQ%DNNHU

gewonnen hadden, kregen ze toch een troostprijs in de vorm

iets dat ze met veel plezier doet. Tussendoor neemt ze de tijd

van een shirt en dat vonden ze erg leuk.

om D’Angelo bij zijn sport te begeleiden en in die tijd past haar moeder op de twee jongste van drie en ÊÊn jaar. Zelf

Alleen jammer dat er weinig opkomst was van ouders uit

heeft ze als kind gevoetbald en als ze maar even tijd ziet,

de oudere groep, die zodoende geen publiek had die hen

doet ze aan sport. Zij vindt Schoolsport van essentieel belang

kon toejuichen. Dat is wel spijtig want het is echt leuk om

voor het in beweging brengen van de jeugd, het houdt ze

je kinderen te stimuleren om te sporten; het is gezond en je

van de straat en is heel wat beter dan onderuit voor de TV te

ZRUGWĂ€W'RRUGDWPLMQNLQGHUHQ]RHQWKRXVLDVWZDUHQEHQLN

zitten of spelletjes op de computer te doen.

de start, met onder andere de dochter van mw.Akachar

8ÂŤ


«


«

10 «


EEN DRUK WEEKJE tekst / foto: Aad van Dijk

ÂŤ

Maandag 9 januari. Ivor Landburg,

anekdote uit het jaar 1963. Ik was toen

Dinsdagavond de 10e meegetraind

c/b juniorentrainer op de Nenijto is

A-junior en sprinter en die tijd waren er

met RenÊ Warnaar’s loopgroep in

met vakantie en Richard zoekt naar

nog geen indoorwedstrijden. Mijn club

Pendrecht. Daar was ook Rick Witlox,

vervanging. Ik dacht: waarom niet

SCR op Varkenoord raadde ons aan

die sfeerbeelden maakte voor het

en nam de groep van 18 deelnemers

in de winter crossen te lopen om onze

Weekjournaal van 12 januari op de

over. Wat een verschil met de niet

conditie op peil te houden. Dus deden

site van de deelgemeente Charlois.

zo gedisciplineerde groep die ik een

wij mee aan de Nationale Bosloop

Die zijn te zien op http://youtu.be/

aantal jaren eerder een keer verving;

in Rijswijk. Ik vond dat iedereen maar

U58Sw5U6mMM. Wacht even ruim 2

Ivor heeft hier een leuke groep van

traag startte en uit een soort balorig-

minuten vanaf de start.

JHPDDNWGXVSHWMHDI1DDĂ RRSYDQ

heid pakte ik onmiddellijk de leiding,

Deelraadsvoorzitter Ed Goverde is ons

de training sprak ik in de kantine met

die ik als korte afstandsloper natuurlijk

erg terwille met PR voor deze groep,

iemand uit de groep, waarbij mij de

niet kon handhaven. De grap was dat

die mede daardoor goed groeit. Zo

vraag gesteld werd of ik haar vader

ik de volgende dag uitgebreid op een

waren er nu 13 deelnemers, waaron-

Eric kende. Jazeker, en bij haar opa

foto in de Haagse Courant aan kop

der 2 nieuwelingen. De training vindt

had ik nog op de basisschool geze-

(!) te zien was (startnummer 71). Mijn

plaats in het Zuiderpark en bij slecht

ten, terwijl haar overgrootvader mijn

vader, die het sporten van zijn beide

weer kan er van de gymzaal gebruik

trainer was geweest, waarop met iets

zoons op de voet volgde, kwam er op

worden gemaakt. Ongetwijfeld

van terechte trots werd gezegd dat

de een of andere wijze achter dat ik in

gaat de groep straks in het voorjaar

naar hem de Joop Tournier Bokaal is

de Haagse Courant stond en bestelde

Ă LQNYHUGHUJURHLHQRRNDORPGDWHU

vernoemd. Soms heeft RA net iets van

met een zekere trots de foto, die hierbij

met behulp van Sportsupport in het

een familie!

dus te zien is.

kader van Beweegkuur, een tweede

Dinsdag 10 januari. ’s-Middags Obed

Soms heeft RA net ietsvan een familie

geholpen met het geven van atletiek aan 5 klassen tijdens de gymles in het

trainingsdag gaat komen. Naast Varkenoord is Pendrecht hiermee een tweede atletieksteunpunt op Zuid geworden waardoor het totale aantal RA-deelnemers daar inmiddels naar

Oude Noorden. Dit herhaalden we vrijdag de 12e op een andere school.

We gaan de sessie van gratis proeftrai-

Reden; het liep niet goed met deze

ningen voor SSV Kloosterbuurt afsluiten

Schoolsport Vereniging en hoewel de

met een wedstrijdje in de gymzaal,

kinderen het erg leuk vinden om atle-

waarbij we de ouders ook uitnodigen

tiekles te krijgen van meester Obed,

en dan hopen we op een behoorlijk

verdwenen ze zodra ze voor de keus

aantal nieuwe leden.

zo’n kleine 200 is gegroeid.

gesteld werden om lid te worden. We hebben inmiddels duidelijke afspraken gemaakt met de gymleraren op de 4 verschillende scholen, die samen de SSV Kloosterbuurt vormen en hopen dat deze Schoolsport Vereniging nu wel een succes gaat worden. De eerste tekenen wijzen er op, want veel kinderen waren meteen op de eerstvolgende atletiektraining in de Meidoornstraat op woensdag de 11e present. Dat Obed daar erg populair is, bleek wel uit het feit dat iedereen een handtekening van deze Nederlands Kampioen 200 en 400 meter wilde hebben. Mij zagen ze als erg oud, tenminste dat bleek uit de vraag of ik de Tweede Wereldoorlog nog had meegemaakt. Daarom hierbij nog een

11 ÂŤ


SPONSORWERFGROEP

«

tekst: Jouke Goslinga en Marloes Nuijten Nieuw team voor sponsoring RA

opgepakt en aan de hand van enquêtes de essentie van

In het najaar van 2011 is vanuit de trainingsgroep van

RA opgetekend. Uiteindelijk is dit een pakkend (beeld)

zaterdag van Michel Kooijman, het idee gekomen om

verhaal waarvan je de voorkant hieronder afgebeeld ziet

aan de sponsorwerving voor Rotterdam Atletiek te werken.

(het document zelf staat binnenkort op de website of kan

Hoewel het helemaal niet slecht gaat met de club, is er voor

opgevraagd worden via sponsoring@ra.nl)

verschillende projecten geld nodig en zijn er nog genoeg DPELWLHVGLHRPÀQDQFLHULQJYUDJHQ De rondgang die Joop (van Leersum) destijds maakte langs de trainingsgroepen met het betoog over RA als vereniging en de gewenste participatie van de leden, was de aanleiding om het sponsorteam een nieuwe impuls te geven. Uiteindelijk is de kracht van een vereniging als RA het enorme

RA

rotterdam atletiek

:HTLU KVLSNLYPJO[ NYLUaLU ]LYSLNNLU

netwerk dat de leden met z’n allen hebben. Het succes van deze wervingsacties zal in grote mate er van afhangen in hoeverre wij juist dat netwerk weten te bereiken en mobiliseren. In het jaar van de nieuwe baan op Nenijto en de Olympische Spelen voor de boeg, moet er wat moois van te maken zijn. Bij de start hebben wij een plan van aanpak gemaakt. Hieronder lichten wij de verschillende stappen nader toe. Wat is het RA verhaal? Zorg dat je de veelzijdigheid van RA vangt in een verhaal

ONTSPANNING MET PLEZIER NLUPL[LU]HUOL[ZWVY[LU

SUCCES EN AMBITIE YHOLSW[PLKLYLLUUHHYKL[VW

geeft hierin al houvast, maar nog meer gaat het er om de

MET ELKAAR VOOR JEZELF

verhalen en de passie van de leden (jeugd, gehandicapt,

ZHTLULLUZ[HWL_[YHKVLU

waar iedereen zich in kan herkennen. De missie zoals geformuleerd in het beleidsplan 2011-2017

top- en breedtesport) te vangen en te verbeelden. Leo (van der Blom) en Mylene (van Veldhoven) hebben vanuit hun expertise en werkgebied deze ‘positioneringvraag’

12 «


ÂŤ Waar is dan geld voor nodig? Het is onze overtuiging dat sponsors liever een concreet project adopteren dan zomaar een bedrag schenken.

Dus onthoud:

Vandaar dat we met Joop (van Leersum) een tiental SURMHFWHQKHEEHQJHwGHQWLÀFHHUGZDDU ÀQDQFLsOH ondersteuning gewenst is. Hierbij valt te denken aan zaken varierend van nieuwe horden en ondersteuning EU wedstrijden tot summer(jeugd)camp of nieuwe hesjes.

1) Bedenk welke contacten in jouw eigen netwerk interessant kunnen zijn en mail dat naar sponsoring@ra.nl

Uiteindelijk is het de bedoeling om voor alle budgetten interessante projecten aan te kunnen bieden. Organisatie/proces Anno 2012 is sponsoring meer en meer relatiebeheer;

2) Feestcommissie kan hulp gebruiken, als je het leuk vindt mee te helpen, mail dat naar info@ra.nl

‘bedankt voor het geld’ en dan niets meer laten horen, werkt niet. Naast het opbouwen van nieuwe relaties is het goed onderhouden van bestaande relaties minstens zo belangrijk. Onderdeel hiervan is het opzetten van een goede database om bedrijven en contactpersonen up to date te houden. Binnen onze groep is een indeling gemaakt om bedrijven

bijvoorbeeld vrijwilligers e.d. zijn ook mogelijk. Het mogen

HQLQVWHOOLQJHQHIĂ€FLsQWHQHHQGXLGLJWHEHQDGHUHQ*UDDJ

best collectors items worden die om de ĂŠĂŠn, twee of drie jaar

doen we een beroep op iedereen om interessante partijen

wisselen. Uiteraard zijn groen en zwart de basiskleuren.

(liefst met contactpersoon) door te geven via ons mailadres sponsoring@ra.nl

Feest!

Uiteraard kan een ieder ook het nieuwe RA doc zelf

9DQPHHUGHUHPHQVHQEHJUHSHQZLMGDWHULGHHsQ]LMQRP

gebruiken om naar vrienden en relaties te sturen. Ons doel

een RA feest te houden, dus dat moet deze zomer maar eens

is het zo makkelijk mogelijk maken voor een ieder om RA

gebeuren. De datum is nog niet bekend, maar het wordt een

sponsoring onder de aandacht te brengen.

mooie (na)zomermiddag + avond. Doel is het RA gevoel te versterken en meer mensen binnen

Consequente communicatie

de vereniging te leren kennen. Daarnaast is het een

Naast professioneel relatiebeheer is het ook van belang te

mooie gelegenheid om op een ludieke manier geld in te

zorgen dat alle communicatie uitingen elkaar uiteindelijk

zamelen . Denk aan een veiling van ingebrachte zaken als

versterken en geen vragen of misverstanden veroorzaken.

(tweedehands-) kleding, een uur fysiotherapie, een training

Vandaar dat we al bezig zijn om te zorgen dat communicatie

RSPDDWKHWĂ€OPHQYDQMHWUDLQLQJHWFHWF8LWHUDDUGPHW

XLWLQJHQYDQ5$LQOLMQ]LMQHQZHSRWHQWLsOHVSRQVRUV

een heerlijke barbecue en dansbare muziek. Dit allen biedt

een professionele omgeving kunnen bieden. Rene (Kruis)

ook de mogelijkheid om sponsors en relaties uit te nodigen.

heeft aangegeven dat hij voor sponsors desgewenst de opmaak kan verzorgen. Het gaat met name om de website

Tot slot, net als met alle andere projecten moet het vooral

en RAtelaar, maar ook coĂśrdineren van combipakketten

leuk zijn om aan mee te werken.

(bord + advertentie blad en site).

Het geeft ons nu al veel energie om te merken dat mensen meegaan denken en aanhaken. Zo hebben Sanne

Zichtbaarheid

(Verstegen; tips professionalisering sponsoring) en Iris

Een van de doelstellingen is RA meer en beter ‘uit te dragen’

(Meerts ; veiling goede RA doelen en social media tips) al

. Topsport is hierin iets verder, maar voor de breedtesport

meegeholpen vanuit hun expertises en ervaring.

(inclusief jeugd en handicap) is hier nog wel wat te winnen.

Als wij dat binnen RA kunnen mobiliseren, wordt het een heel

Veel recreanten lopen hun wedstrijden in eigen loopkleren

mooi jaar.

RPGDWGH5$ ZHGVWULMG RXWĂ€WVPLQGHUDDQVOXLWHQELMZHQVHQ van deze groep.

Thanx en succes!

Ontwerp en regel een hardloopshirt (en eventueel jas, trainingspak, sweater etc.) dat zoveel mogelijk mensen met

Jouke, Michel, Joop, Rob, Judith, Leo, Monique, Bart-Jan,

plezier en trots gaan dragen. Speciale uitvoeringen voor

Kafung, Claudia, Marco

13 ÂŤ


Hejj[hZWc7jb[j_[a"h[dc[[ 'ac%("+ac

PWj[hZW]c_ZZW]lWdW\'+$&&kkh

]iie/$$`^Yh"gjch#]nkZh#ca


DE BERUCHTE 42.195 METER tekst: Marloes Nuijten

ÂŤ

Dat de marathon een behoorlijk eindje lopen is, dat weet

*HNVWHRXWĂ€W

iedereen. Maar wist je ook dat de oudste deelnemer aan een

Maandenlang heb je getraind. Het kostte je heel wat bloed,

marathon een oma van 92 was? En dat je er zo verslaafd aan

zweet en tranen. En dat je nu echt een marathon kan

kunt raken dat je er ‘even’ 113 in een jaar loopt? Weetjes over

volbrengen, dat mag de hele wereld weten. Het is iets om

de marathon op een rijtje.

trots op te zijn. Maar ja, tussen die duizenden lopers val je niet echt op. Dan doe je toch gewoon een hotdogpak aan? Of

Schransen

ga je verkleed als Elvis Presley? Als Rubiks kubus kan ook. Je

Ongegeneerd pannenkoeken, spaghetti en macaroni

kunt het zo gek niet bedenken of er is een marathonloper die

naar binnen werken. Zoveel als je wilt. De avond voor een

zich in zo’n lekker opvallend pakje heeft gehesen. Wat zullen

marathon is een (eet-)feest. Omdat je de volgende dag een

we dit jaar bij de Rotterdam Marathon aantreffen?

sportieve prestatie van formaat levert, is het belangrijk om koolhydraatrijk voedsel te eten en weinig vet. De koolhy-

Gevoelens na de marathon

draten zijn de benzine voor je motor. Ofwel; je haalt hier je

Extreem gelukkig. Ja echt. Hoe dat zit, zou je toch aan een

energie uit. Bon appetit!

marathonloper moeten vragen. And the winner is‌

Van Marathon naar Athene In 490 v. Christus boekte de Atheners een overwinning op de

De Keniaan Patrick Makau Musyoki had in Berlijn slechts

Perzen. Ene Pheidippides, een Griekse soldaat, was zĂł blij

2.03.38 nodig om de marathon te volbrengen. Sinds 2011

dat hij een marathon rende naar Marathon, om het grootse

heeft hij dit wereldrecord in handen. De ‘vrouwelijke Patrick’

nieuws te vertellen.

is Paula Radcliffe. Zij liep in Londen 2.15.25 en dit wereldre-

Eind 19e eeuw werd de Olympische beweging opgericht en

cord staat al negen jaar. Onze nationale trots Lornah Kiplagat

bedenker Pierre de Coubertin wilde daarmee een internati-

zit daar nog ruim acht minuten vandaan. Bij de mannen

onaal sportevenement invoeren. Het moest een eerbetoon

is Kamiel Maase nog altijd Nederlands kampioen met zijn

zijn aan de klassieke idealen van Griekenland. Et voila, de

2.08.21.

marathon werd geboren. Ik ben verslaafd! Rotterdam goes international

Er zijn mensen die geen genoeg van de marathon kunnen krij-

Elk jaar staan er duizenden fanatiekelingen bij de start van de

gen. De aan marathons verslaafde R. Laurence Macon, liep

Rotterdam Marathon. Vreemd om voor te stellen dat deze

van 1 januari tot 31 december 2011, 113 keer de befaamde

loop in 1981 met slechts 200 lopers begon. Het was de eerste

afstand van 42.195 meter.

keer dat deze – ÊÊn van ’s werelds best bezochte- marathon

‘Seksistisch?’

een internationaal deelnemersveld had. De Schot John

Wist je dat sommige trainers een onderscheid maken tussen

Graham liep de longen uit zijn lijf en dat loonde. In 2.09.28

mannen en vrouwen? Tijdens de marathontraining, werd op

NZDPKLMRYHUGHĂ€QLVKOLMQHQGDW]RUJGHHUPHWHHQYRRUGDW

het 28km-punt aan Maria S. gevraagd of het nog wel ging

de Rotterdamse marathon op de kaart stond.

‘omdat ze tenslotte een vrouw is‌’ ‘Is dit seksistisch, of toch niet’? , aldus Maria S.

Luier versus rollator Nog maar een paar jaar uit de luiers en de 9-jarige Scott Black liep in 1979 de New York City marathon in 4.24. Hij werd hiermee de jongste deelnemer aan een marathon, ooit. Hierna werd de leeftijd voor deelname opgeschroefd naar achttien jaar. Maar een maximum leeftijd werd niet gesteld‌ En dus greep GHMDULJH*ODG\V%XUULOOKDDUNDQV'RRUà LQNWHWUDLQHQWLNWH ]LMGH+DZDLLDDQVHÀQLVKNORNQDDDQ

15 ÂŤ


KORTE HISTORIE JOOP TOURNIER BOKAAL tekst / foto’s: Adri van den Berge

«

Enkele clubbladen geleden schreef

Puntentelling

Rotterdam Atletiek had in die tijd sterke

ik in de RAtelaar dat de wedstrijd om

Om voor de prijs in aanmerking te

ploegen (geboortejaar 1983) waarbij

de Joop Tournier Bokaal niet verloren

komen, werden de beste 5 prestaties

zowel de jongens D als de meisjes D in

mocht gaan. Hierop zijn veel positieve

bij elkaar opgeteld. Hierbij was het zo

1996 Nederlands kampioen werden.

reacties gekomen. Blijkbaar leeft deze

dat in groepen met veel deelnemers

Ondanks de sterkte van onze ploegen

wedstrijd - gelukkig - in onze club.

meer punten verdiend konden worden

was het toch PAC die de eerste versie

Welnu, er is een enthousiaste WOC in

dan in groepen met weinig deelne-

van het toernooi won (met o.a. Robert

het leven geroepen onder de bezie-

mers. Het is immers moeilijker om 1e

Lathouwers in de gelederen). Dat

lende leiding van Victor Brettschneider.

te worden bij veel deelnemers dan

PAC hoge ogen zou gooien, was wel

Deze wedstrijd voor pupillen staat nu

bij minder deelnemers. Als de groep

bekend uit eerdere wedstrijden omdat

op de (wedstrijd)kalender en wel voor

meisjes (bijvoorbeeld geboortejaar

zij de eerste vijf plaatsen bezetten

zaterdag 20 oktober a.s. Maar hoe is deze jeugdwedstrijd er indertijd gekomen? De kinderen van Chris en Marlies Rodenburg waren begin jaren negentig van de vorige eeuw lid geworden van AVR. In die tijd, en na de fusie met Metro tot RA,

Joop Tournier sr. had altijd positieve opmerkingen zowel voor topatleten als voor minder begaafde talenten

tijdens de pupillencompetities. Tijdens de eerste editie streden er maar liefst 220 pupillen van 17 verenigingen om deze bokaal. In het tweede jaar zetten de pupillen van Rotterdam Atletiek orde op zaken en werd de bokaal binnengesleept met maar liefst 23 punten voorsprong op de nummer twee (PAC).

viel het een groep ouders op dat de oude mijnheer Tournier altijd en overal

1984) uit 15 deelnemers bestond, dan

bij atletiekwedstrijden aanwezig was,

kreeg de vereniging van de atleet die

Extra prijzen

ongeacht of dit wedstrijden voor seni-

als 1e eindigde 15 punten. De nummer

In de eerste jaren was het eind oktober

oren of junioren/pupillen waren. Joop

2 kreeg 14 punten enzovoorts. Als een

altijd prachtig weer en dus ideale

Tournier sr. had altijd positieve opmer-

groep jongens (bijvoorbeeld geboor-

omstandigheden voor een prachtige

kingen zowel voor topatleten als voor

tejaar 1983) uit 17 deelnemers bestond

wedstrijd met vaak meer dan 200

minder begaafde talenten. Hij dwong

dan kreeg de 1e 17 punten, nr. 2 16

deelnemers. Naast de verenigingsbo-

daarmee bij deze groep ouders een

punten etc. Aan het eind van een

kaal, die steevast met snoep gevuld

bepaald respect af en dat bracht

wedstrijd werden de 5 hoogst behaal-

was, was er voor elke atleet/atlete een

Chris en Marlies op het idee om een

de punten bij elkaar opgeteld en de

klein prijsje, zoals een pen, kammetje

‘wisselbokaal’ naar hem te vernoemen

vereniging met de meeste punten

met etui, een kleurenviltstift of een

die als ‘verenigingsprijs’ zou worden

kreeg de wisselbokaal.

liniaaltje. Hierop stond de naam van

uitgereikt. Het idee van een wisselbokaal hadden zij ‘ergens in het land’ opgedaan. Dat was bij nader inzien toch niet de Ter Specke bokaal, want die is voor een individuele atleet bestemd. De voorkeur voor een datum ging uit naar een wedstrijd in de maand oktober, omdat junioren/pupillen per 1 november in een oudere groep worden ingedeeld. Hierdoor bestond de mogelijkheid dat zij nog een nieuw p.r. konden behalen net voor de overgang naar een andere categorie. Bovendien waren er in oktober nauwelijks wedstrijden elders.

16 «


« onze vereniging. Ondanks dat Chris zelf geen haar meer heeft, heeft hij nog steeds het kammetje dat één van zijn

Joop Tournier Sr.

zoons ooit ontving. Zelf schreef Joop in het clubblad van oktober 1993 na de eerste editie een klein dankwoord. Op de eerste plaats het bestuur van RA voor het kopen en beschikbaar stellen van de wisselbokaal en daaraan verbonden mijn naam (ik voel mij daarmede zeer vereerd).Dan de organisatoren en juryleden van deze wedstrijd en niet te vergeten de kantine dames/ heren. Eén ding was jammer, dat de wedstrijd wat uitliep (door de grote deelname) zodat reeds pupillenleidsters met hun kinderen huiswaarts waren en de rozen voor hen bestemd niet overhandigd konden worden. En de kinderen niet mee konden snoepen

왔 Een ploegje dos-ers,

ca. 1932. V.l.n.r.: ?, ?, Jaap Markestein en Joop Tournier.

In dit boek speciale aandacht voor een speciale man: Joop Tournier Sr, van 13 juni 1910. Zijn ouders runden een café op de Goudseweg. Daar hij als kind nogal vaak ziek was, zei de dokter tegen hem dat hij nooit ‘atletieklongen’ zou krijgen. Voordat zijn leven in de atletiek aan de orde komt, eerst iets over zijn liefdesleven. Joop was als jongen nogal populair bij het andere geslacht en zo scharrelde hij van het ene naar het andere meisje. Hennie, zijn zus, was ook al enkele malen van jongen gewisseld. Hun moeder zei toen tegen Hennie dat ze niet meer moest wisselen, daar ze dan de naam van een afgelikte boterham zou krijgen. Toen zei ze tegen haar moeder: ‘Nou, dan zal er bij Joop helemaal geen boter op zitten!’ Joop kreeg geen op- of aanmerking van zijn moeder te horen. Door een samenloop van omstandigheden ontmoette hij toch ‘de ware’ en dat ging als volgt. Joop was lid van Pro Patria en er was een feestavond in Maison. Zijn vriend Kock en hij hadden zich verzekerd van een jongedame. Zij was ouder dan Joop, maar dat deerde hem niet, hij wilde het met haar maken die avond. Te elfder ure kwam er een telefoontje van verhindering en Joop stond met lege handen. Toch maar naar het

van al dat lekkers uit de Bokaal. Tot slot mocht ik de Bokaal aan de winnaar PAC overhandigen en dat zelfs als oud

feest gegaan waar hij zich goed vermaakte. Daar Hollandia er ook was, was er dus vrouwvolk genoeg. Op een gegeven moment kwam hij te dansen met blauwe Greetje van Hollandia. Zij werd zo genoemd omdat dat de kleur was van haar badpak waarmee zij naar afloop van de training zwom in de Schie. Hij kende haar wel, maar had geen oog voor haar. Maar Greetje was inmiddels 18… Van het ene afspraakje volgde het andere. Uiteindelijk is hij op 1 februari 1938 met haar in het huwelijk getreden.

Sport

PP-er. Ik zal zeggen en hopen tot het

Sport liep als een rode draad door zijn leven. Zodra er ook maar even tijd was, was hij op een sportveld te vinden, hetzij een voetbalveld of een atletiekbaan. In de jaren dertig was hij lid van Pro Patria en hij heeft zelf de oprichting van Minerva meegemaakt (zie elders in dit boek). De loopbaan van Joop in de sport begon pas goed tijdens de mobilisatie voor de Tweede Wereldoorlog. Hij lag in Hellevoetsluis en werd als snel benaderd om sportlessen te geven aan militairen. Na de oorlog was er tijd voor het werken in verenigingen. Hij achtte het verenigingswerk erg belangrijk: ‘Er zijn mensen die over de rug van een vereniging heen ik-weet-niet-wat proberen te bereiken. Daarbij vergeten ze dat ze zich juist voor hun

volgende jaar en een wedstrijd met even veel succes. Hieronder een dankwoord dat Joop schreef in het clubblad van oktober 1996, na de vierde editie. Ondergetekende voelde zich gestreeld toen ik op 12 oktober jl. de Nenijto betrad en daar 19 verenigingen (ca. 310 pupillen) zag strijden om

Rotterdam Atletiek Jubileumboek 2004

63

de in de titel genoemde bokaal die door mijn vereniging geschonken is

‡GHSXSLOOHQGLHHHQYRRUEHHOGZDUHQ

7RWVORWGHÀUPD.OHQH*RHGKDUW=DDQ-

en die mijn naam draagt. De bokaal

door hun inzet, spelvreugde en sportief

dijk die zo goed was een doos met

werd uiteindelijk gewonnen door de

gedrag

versnaperingen voor de wedstrijd te

Rotterdamse vereniging PAC en door

‡RXGHUVJURRWRXGHUVGLHQHWDOVLN

zenden en deze vonden gretig aftrek

mij aan hen met felicitaties persoonlijk

hebben genoten van de prestaties

en daarbij een surprise geschonken

overhandigd.

van hun kind(eren)

door de vereniging.

‡MXU\OHGHQGLHGLWJURWHDDQWDOSXSLOOHQ Mijn dank gaat uit naar het succesvolle

heeft kunnen verwerken

Nogmaals, allen dank voor deze

slagen van de wedstrijd aan onder-

‡NDQWLQHYULMZLOOLJ VW HUVZDDULNELMQD

prachtige sfeervolle wedstrijd en mijn

staande personen en ik hoop niemand

medelijden mee kreeg (om 18.30 uur

felicitaties aan de overige prijswin-

te vergeten!!

waren zij versleten, maar wel voldaan)

naars, want aan prijzen ontbrak het

‡KHWRUJDQLVDWLHFRPLWp

niet.

‡GHOHLGVWHUVPHWNRUWHHQODQJHLMYDQ

J.H. Tournier Sr.

de deelnemende ploegen

17 «


NIEUWJAARSLOOP EN CAFÉ-LOPEN column: Hans Bos

ÂŤ

onderweg gestopt wordt bij enkele

Karakteristiek vanwege de historie en

uitzonderlijk goede staminees, waarbij

de uitstraling, wat vaak ook samen-

de gastronomische kwaliteit het maxi-

hangt met een bepaalde doelgroep,

mum heeft bereikt’ .

vaste klanten. En ĂŠĂŠn ding is zeker,

Voor mij de tweede. Van de eerste heb

wij, hardlopers, vormen als zodanig

ik twee jaar geleden verslag gedaan.

geen doelgroep. Al helemaal niet

'HĂ€QLVKKDGLNJHKDDOGPDDUPHWGH

omdat we ook nog eens als hardlo-

gastronomische kwaliteit (of was het

pers uitgedost zijn. Maar na de eerste

de astronomische kwantiteit?) bij de

verwarring na binnenkomst, want wat

staminees had ik het op het eind nog

moet je verwachten van zo’n invasie

wel even te stellen. Die van vorig jaar

van opvallende jacks en leggings,

was naar verluidt uitgelopen op een

en het opnemen van de bestelling,

slijtageslag vanwege enkele dwaal-

blijken wij hardlopers toch ook normale

wegen op Zuid. Niettemin was er in

mensen te zijn. Die qua kletspraatjes en

vergelijking met de vorige keren een

doordrinken niet onderdoen voor een

record aantal (dorstige?) deelnemers

gemiddelde kroegtijger. Tijd voor een

aanwezig. Spannend aan deze loop is

biljartje of een dartje – het had gekund

dat de route van tevoren niet bekend

bij de eerste stop in het Oude Noor-

is. Onderweg vroeg ik mij soms zelfs af

den- was er echter niet, de avond was

of de organisatoren wel wisten waar ze

nog vroeg. Maar de stemming, zie foto,

Op Nenijto, dinsdag 10 januari, om

heen wilden, wat het nog spannender

zat er al meteen goed in en het biertje

ongeveer kwart over zeven in de

maakte. Vaststaat dat er een aantal

smaakte goed, zij het dat de rookont-

avond, gaan 16 mannen en 1 vrouw

stops zijn waarbij de inname van een

wikkeling enigszins verontrustend was.

als deelnemers van start in de -voor en

consumptie verzekerd is. Daarvoor

De volgende stop is op het Noordplein

door de langeafstandsgroep- georga-

wordt aan het begin voldoende geld

in het cafĂŠ De Postiljon. De vrouw des

niseerde Nieuwjaarsloop. Die volgens

ingezameld.

huizes blijkt niet alleen warm en gastvrij

de uitnodiging van de organisatoren

De uitzonderlijk goede staminees

(zie foto), maar ook de nodige kennis

inmiddels in de Van Dale als volgt is

hebben gemeen dat het karakte-

te hebben van het wel en wee van

JHGHĂ€QLHHUGÂś7RWLQKHWNOHLQVWHGHWDLO

ristieke kroegen zijn die je als oude

diverse Rotterdamse kroegen. Het zijn

perfect georganiseerde loop waarbij

EUXLQHFDIpV]RXNXQQHQNZDOLĂ€FHUHQ

moeilijke tijden met het rookverbod,

18 ÂŤ


ÂŤ dat door sommige kroegen stelselma-

de Occupiers nu even net het omge-

kunnen leiden, ware het niet dat op

tig genegeerd wordt (zoals wij bij ons

keerde door nog even met ons mee te

de Heemraadssingel een paar van ons

bezoek aan het vorige cafĂŠ al hadden

rennen als wij onze weg vervolgen.

de boel vertragen door zich genood-

ervaren), waarbij opgelegde boetes

Hartje shopping center, niet ver van

zaakt te voelen de openbare ruimte

hen tot de rand van de afgrond bren-

Media Markt, arriveren wij in het

te besproeien. Het thuishonk wordt

gen. De Postiljon, cafĂŠ annex brasserie,

zijstraatje KeerWeer (heet echt zo) bij

uiteindelijk zo’n twee uur na vertrek

neemt dat risico overigens, gelukkig

het gelijknamige cafÊ KeerWeer, hèt

weer bereikt. Alwaar het geestrijke

voor ons, niet.

gay feestcafĂŠ in Rotterdam. Vanavond

vocht nog rijkelijk vloeit.

Wij draven weer door richting centrum.

echter geen feestgedruis. Wij zijn zo’n

Tot slot is het wel aardig om nog te

Bij het Beursgebouw stoppen we even

beetje de enige klanten, maar het

vermelden dat DOS (Door Oefening

‘Tot in het kleinste detail, perfect georganiseerde loop waarbij onderweg gestopt wordt bij enkele uitzonderlijk goede staminees, waarbij de gastronomische kwaliteit het maximum heeft bereikt’

Snel), de oudste voorloper van RA, in 1919 is opgericht in een cafĂŠ nadat in de jaren daarvoor zogenaamde ‘cafĂŠ-lopen’ populair waren geworden. Deze waren een uitvloeisel van de duivensport omdat de ring van de aangekomen duif hardlopend naar

bij de tent van de Occupy bewe-

animo is er niet minder om (zie foto).

het clublokaal/cafĂŠ moest worden

ging. Ik blik even naar binnen, en zie

De tocht gaat verder over de Oude

gebracht, met vaak een drinkgelag

een groepje van ca. 15 personen in

Binnenweg, waar we nog een fraai

QDDĂ RRS$OVHUJHHQYOXFKWZDV

een kring bijeen zitten. Een reguliere

bruin cafĂŠ betreden, de laatste stop

organiseerde men wedstrijden, al dan

vergadering, zo blijkt uit het briefje

alweer. Alleen de gastvrouw achter de

niet in estafettevorm, meestal van

dat ik overhandigd krijg. Ook lees ik:

tap heeft wel een erg norse blik. Toch

Den Haag naar Rotterdam. Hetgeen

‘ Wij zijn de 99% van de wereldbevol-

ben ik haar dankbaar dat zij voor mijn

dus uitmondde in de oprichting van

king, gewone mensen die de reke-

inmiddels al weer derde tomatensapje

DOS. Oftewel, met de Nieuwjaarsloop

ning moeten betalen die de 1%, de

(rijk aan kalium, goed voor aanvul-

houden we een wel heel oude clubtra-

SROLWLHNHHQĂ€QDQFLsOHPDFKWKHEEHUV

ling van de mineralen tekorten) nog

ditie in ere!

hebben veroorzaakt!’. Toch wel iets

HHQĂ HVMHWDEDVFREHVFKLNEDDUKHHIW

waar je, zelfs als hardloper, even bij stil

om scherp te blijven. Die scherpte

moet staan. Grappig genoeg denken

had nog tot een mooie eindsprint

19 ÂŤ


RA UITSLAGEN

«

mail uitslagen naar: uitslagen@ra.nl Verbeterde clubrecords

UITSLAGEN IN DE RATELAAR

Masters V55

½ marathon

1.53.21

Hierbij doet de redactie een herhaalde oproep voor uitslagen van (weg)wedstrijden. Mail uitslagen naar uitslagen@ra.nl

Francis Mulders

15-01-2012

Maassluis

65.90

Keith Beard

13-11-2011

Woerden

24.59

Rens Haanstra

29-10-2011

Zutphen

6.74

sI aya Klein sI sink

29-10-2011

Rotterdam

3.92 4.14

Robin Wingbermuhle Robin Wingbermuhle

29-12-2011 22-01-2012

Sittard Lyon (Frankrijk)

7.03

Elaine den Exter

10-12-2011

Zoetermeer

2.04.60 2.02.53*

Peter Poppe Peter Poppe

07-01-2012 04-03-2012

Apeldoorn Apeldoorn

2.04.60 2.02.53* 4.28.44

Peter Poppe (M45) Peter Poppe Sjaak van der Linde

07-01-2012 04-03-2012 04-03-2012

Apeldoorn Apeldoorn Apeldoorn

Jaap Kuiper Jaap Kuiper

10-12-2011 04-03-2012

Zoetermeer Apeldoorn

Hensley Paulina Hensley Paulina

11-02-2012 25-02-2012

Apeldoorn Apeldoorn

Serapis Janga

12-02-2012

Apeldoorn

Mannen M50

Speerwerpen (700 gr.) Mannen M70

Kogelslingeren Jongens pupillen C

40m INDOOR

Vrouwen senioren

Polshoog Polshoog Meisjes C

50m Masters M45

800m 800m Masters M40

800m 800m 1500m Masters M35

Kogelstoten Kogelstoten

14.87 15.01

Jongens A

60m 60m

6.90 6.88

Jongens B

400m

51.27

* Nederlands record Adri v.d. Berge

Baan wedstrijden Ilion Indoor, Zoetermeer, 10 december 2011

60 meter horden

Eva Mrakovcic

Sprint 3 Kamp (40m-50m-60m) Meisjes Junioren B

Vrouwen Serie

Jongens A,

9.39

Luuk de Vos

54.31

Vrouwen

3 Elaine Ten Dexter 5.90 - 7.03 - 8.31

Indoor polsstokwedstrijd, Sittard, 29 december 2011 Robin Wingbermuhle 3.92

Arviena Vis

59.69

Marijn Wouters

52.34

31 Kay Geluk 39 Thahiri Tarik

U-Track/Phoenix vrijdagavond indoor 2, Utrecht, 6 januari 2012

Didier Nibbering Marijn Wouters Peter Poppe

Jongens Junioren B

5.69 - 6.93 - 8.02 5.79 - 7.03 - 8.16

Jongens Junioren A

3 Ranki Oberoi 5.32 - 6.39 - 7.37 Verspringen Jongens Junioren B

2 Kay Geluk

Kogelstoten Jongens Junioren B

6.03

4 Kay Geluk

12.45

Jaap Kuiper

14.87

Mannen Masters

Hallensportfest, Dortmund (Duitsland), 18 december 2011 200 meter Vrouwen

3 Maruska Eduarda

26.63

3 Maruska Eduarda 5 Meruska Eduarda

59.13 59.55

2 Meruska Eduarda

12.02

400 meter Vrouwen

Hinkstapspringen Vrouwen

Indoorwedstrijd, Amsterdam, 18 december 2011 Meisjes Junioren B, 60 meter

Eva Mrakovcic

20 «

8.44

50 meter

Ranki Oberoi Jose Delgado

6.19 6.69

Ranki Oberoi David Cronie Jose Delgado

7.29 7.31 7.69

60 meter

AV PEC 1910 Indoor, Apeldoorn , 7 januari 2012 60 meter, Jongens B, Serie

Mannen

800 meter Mannen

1.54.82 2.01.01 2.04.60

60 meter horden, Meisjes A, Serie

Rochelle van Gulik

9.41

5 Rochelle van Gulik

9.26

Luuk de Vos

9.31

Finale

Jongens A Vrouwen

Robin Wingbermuhle

9.22

5 Luuk de Vos

5.85

Verspringen Jongens A

Serapis Janga

7.34

3 Serapis Janga

7.28

Ilion Indoor, Zoetermeer, 14 januari 2012

7.28

24 Tarik Tahiri

8.15

7.35

Naomi Klomp

7.96

7.71 8.35

Ranki Oberoi

7.38

Finale

Jongens A, Serie

Ranki Oberoi Finale

7 Ranki Oberoi Vrouwen, Serie

Nikki van Leeuwen Robin Wingbermuhle 400 meter, Jongens B

2 Serapis Janga

52.66

Jongens A, serie Finale

5 Ranki Oberoi

7.85 8.03

Tamara Klomp Stephany Suykerbuyk

7.82 8.08

Waldy Lindeborg Jerry Joseph Ruben Esajas David Cronie Jose Delgado

6.99 7.01 7.20 7.22 7.65

3 Waldy Lindeborg 5 Jerry Joseph 8 Ruben Esajas 9 David Cronie

6.96 7.04 7.20 7.25

12 Kay Geluk

9.64

Naomi Klomp

9.18

4 Naomi Klomp

9.15

Ruben Esajas

8.27

2 Ruben Esajas

8.20

2 Tarik Tahiri 3 Kay Geluk

6.00 5.99

Finale

Mannen Serie

Finale

60 meter horden, Jongens B Meisjes A Finale

60 meter, Jongens B Meisjes A

Tamara Klomp Stephany Suykerbuyk

7.34

Heren, Serie Finale

Verspringen Jongens B


MOOI ROOD IS NIET LELIJK column: Judith Vis

«

De elfstedenkoorts is al weer een poosje achter ons.

halen. Om alle atleten nu warm te maken is het misschien

En wat was het spannend…….en bijna, bijna was het weer zo

handig dat er een indooraccommodatie komt. Ik bedoel als

ver…..

de OS hier komt in de zomer met veel regen, is het toch wel

Alleen jammer dat bijna in de sport en in het echte leven niet

prettig als mensen binnen kunnen trainen.

telt.

Terug naar onze eigen atletiekbaan, de absolute killer voor

En dus kwam die Elfstedentocht er niet!

de Elfstedentocht was de sneeuw. Ik was zelfs bang dat die sneeuw niet alleen het einde was

Olympische Spelen 2028….nog zo’n mooi verhaal, kunnen

van de Elfstedentocht maar ook van onze trainingen op de

wij als kikker landje zo iets groots organiseren? Kunnen wij

atletiekbaan.

dat, willen we dat? Engeland (niet mega veel groter dan

Maar wat was ik ontzettend blij toen ik op een maandag-

Nederland) gaat het komende zomer doen, en alles lijkt

avond op de atletiekbaan kwam en zag……

geregeld en georganiseerd. Wat maakt dat wij het niet

Een hele mooie, RODE, sneeuw vrij gemaakte atletiekbaan.

zouden kunnen? Aller eerst nu al de discussie over waar de

Een ontzettend goed begin van de week, en nog beter begin

OS gehouden zouden moeten worden. Om moe van te

van Rotterdam Atletiek, de beheerders en iedereen die dit

worden. Ik denk dat het probleem heel ergens anders ligt. We

gedaan heeft om de atleten op weg te helpen naar in ieder

zijn “gewoon” geen sportland. Kinderen krijgen in sneltrein-

geval de volgende Olympische Spelen.

vaart diabetes. Sporters die de wereld veroveren zijn geen helden, maar gewoon burgers van de samenleving. Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg. DAT is de Nederlandse sportcultuur. Met die cultuur valt er geen Olympische Spelen te organiseren. En natuurlijk zijn er genoeg mensen die wel sport ademen. Maar ik denk, hoe jammer ook, dat deze mensen niet genoeg zwaarte hebben om die sportcultuur binnen nu en een aantal jaar te doorbreken en te veranderen. Sporters in Nederland zijn helden voor even, tijdens de Olympische Spelen en vlak erna, maar een jaar later is iedereen het weer vergeten. Ik denk dat als je een Olympische Spelen wilt organiseren het anders moet. Als sporter is er niks mooiers dan in eigen land goud winnen op de Olympische Spelen. Ik heb helaas nooit aan De Spelen mee gedaan, maar alleen als ik er al aan denk: goud tijdens de OS in eigen land word ik helemaal gelukkig, volgens mij is er bijna niks mooiers voor een sporter. Wat zou dat gaaf zijn! Volgens mij maak je jezelf dan onsterfelijk, voor eeuwig, voor altijd…….

Sporters in Nederland zijn helden voor even Waarom wel zo veel animo voor die Elfstedentocht? Allereerst het kost relatief weinig geld, ten tweede de rest van Nederland merkt er relatief weinig van, ten derde de tocht der tochten is snel, daarmee bedoel ik dichtbij, tastbaar, volgende week of over een paar dagen. Bij de Olympische Spelen hebben we het over 2028! Om het even dichtbij te houden, wat kunnen we WEL doen om de Olympische Spelen te promoten, om ze dichterbij te

21 «


RA UITSLAGEN

«

mail uitslagen naar: uitslagen@ra.nl Ranki Oberoi

7.26

1 Hensley Paulina

6.90

1ste Cédric Van Branteghem Indoor Meeting, Gent (Belgie), 14 januari 2011

Finale

Obed Martis

7.10

Elaine den Exter

64.15

Meruska Eduarda

8.04

Serapis Janga

53.58

Maruska Eduarda

26.45

Serapis Janga

52.28

Janga Serapis

52.80

3 Serapis Janga

51.27

Maruska Eduarda

60.52

Luuk de Vos Reda Sabbouri

53.50 55.94

Meruska Eduarda

5.50

60 meter, Mannen Vrouwen

200 meter Vrouwen

400 meter, Junioren B Vrouwen

Verspringen Vrouwen

400 meter, Meisjes B Jongens B, Serie ½ Finale Finale

Jongens A

3000 meter Jongens A

13 Khalid Mokthari

9.16.84

U-Track/Phoenix vrijdagavond indoor 3, Utrecht, 20 januari 2012

60 meter horden Jongens A

Luuk de Vos

9.34

Ranki Oberoi

6.32

7 Kay Geluk 11 Tarik Tahiri

Ranki Oberoi Ruben Esajas Michael Koeleman

7.12 7.14 7.22

Hinkstapspringen Jongens B

6.03 5.71

Ruben Esajas

8.04

Kogelstoten Jongens A

50 meter 60 meter

60 meter Horden Mannen

Ilion Indoor, Zoetermeer, 22 januari 2012

Hoogspringen Jongens junioren B

Verspringen Jongens B

1 Serapis Janga 3 Kay Geluk 6 Tarik Tahiri 12 Luuk de Vos

Hinkstapspringen, Jongens junioren B

Tamara Middelburg

1 Kay Geluk 6 Tarik Tahiri

13.04 12.08

Tamara Middelburg

Finale

Mannen, Serie

9.05

Waldy Lindeborg

Indoorwedstrijd, Amsterdam, 22 januari 2012

Waldy Lindeborg

60 meter, Mannen, jongens junioren A en B (2 losse wedstrijden)

Jerry Joseph Waldy Lindeborg Michael Koeleman Ranki Oberoi Jose Delgado

6.93 7.01 7.21 7.25 7.55

6.98 7.02 7.23 7.19 7.63

Vrouwen, meisjes junioren A en B

Finale

Verspringen Vrouwen

Tamar Middelburg Kogelstoten Mannen

2 Stephan Wapperom

8.20 8.41 7.07 6.99 5.26 15.67

Meeting du Pas de Calais, Liévin (Frankrijk), 14 februari 2012 60 meter Mannen

Brian Mariano

6.71

Naomi Klomp 7.90 7.93 Tamara Klomp 7.90 Stephany Suykerbuyk 8.14 8.14

Stabhochspring meeting, Potsdam (Duitsland), 18 februari 2012

10e Dussmann Indoor meeting, Luxemburg (Luxemburg), 4 februari 2012

6 Robin Wingbermuhle

Polsstokspringen dames

Robin Wingbermuhle

4.11

PSD Bank Meeting, Dusseldorf (Duitsland), 10 februari 2012 60 meter Mannen

Brian Mariano

6.77

NK indoor Junioren, Apeldoorn, 11 en 12 februari 2012 60 meter,Meisjes B, Serie

Polsstokspringen vrouwen

60 meter Mannen

(60 m-ver-kogel-hoog-60m hordenpolsstok-1000m) Jongens A

Luuk de Vos (8.04 - 5.97 - 12.33 - 1.68 - 9.42 3.50 – 2.56.86) 4115 pnt

8.21

Elaine den Exter

8.39

Naomi Klomp Maroussia Eduarda

8.00 8.93

Naomi Klomp

7.89

7 Naomi Klomp

7.98

60 meter, Vrouwen Serie

Hensley Paulina Ranki Oberoi

7.08 7.34

Mannen, Serie

Hensley Paulina

6.94

Meisjes A, Serie

½ Finale Finale

Jongens A, Serie

½ Finale

22 «

6.69

NK indoor meerkamp, Apeldoorn, 18 en 19 februari 2012

Elaine den Exter ½ Finale

4.22

Indoor Aviva Grand Prix 2012, Birmingham (Engeland), 18 februari 2012

Brian Mariano

Hierbij doet de redactie een herhaalde oproep voor uitslagen van (weg)wedstrijden. Mail uitslagen naar uitslagen@ra.nl Waldy Lindeborg David Cronie Ruben Esajas Ranki Oberoi

7.02 7.16 7.22 7.25

Brain Mariano Waldy Lindeborg Hensley Paulina Jerry Joseph Ruben Esajas David Cronie

6.74 6.95 6.98 7.06 7.23 7.24

1 Brain Mariano 7 Waldy Lindeborg

6.71 7.06

Maruska Eduarda

57.70

Maruska Eduarda

58.71

6 Maruska Eduarda

59.35

½ Finale

Jongens B

Kay Geluk (7.87 - 6.04 - 12.35 - 3.00 - 9.66 1.80 - 3.01.92) 4058 pnt NK indoor Senioren, Apeldoorn, 25 en 26 februari 2012 Rochelle van Gulik

8.03

Brain Mariano Hensley Paulina Jerry Joseph

6.73 6.88 6.97

Halve van Rockanje, Rockanje, 8-1-2012, HM 1 Ronnie Duinkerken, M35 1:18:33 Gouweboscross Waddinxveen, 14-01-2012, 10,8km 2 Harmen Perk 44,09 3 Gerard Droog 45,36

Sanne Verstegen

2.14.36

1 Sanne Verstegen

2.06.67

Didier Nibbering

1.54.17

Ruitenburg Halve, Maassluis, 15-1-2012, HM 1:10:53 1 Patrick Kwist, M40 2 Robert Willemse, M40 1.13.17 6 Bas de Peuter, M35 1:19:18 7 Roberto RaymondMSR 1:19:36 9 Michael Kerkhof, MSR 1:19:47 8 Ali Shugul, M35 1:20:08 10 Erwin Koens, MSR 1:20:15 8 Gerard Droog, M45 1:20:16 11 R. v Kesteren, MSR 1:21:54 7 Amriet Oemraw, M50 1:23:19 13 Erik v/d Helm, M40 1.24.41 18 Niels Ros, MSR 1:24:04 14 Rob Broeren, M55 1:34:44 12 Francis Mulders, V50 1.53.21

3 Didier Nibbering

1.51.77

3 Ferdi Vonk, M

Finale

400 meter Vrouwen, Serie ½ Finale Finale

800 meter, Vrouwen, Serie

60 meter, Vrouwen, Serie

1.72

1 Michelle Blommestijn

11.90

NSK indoor, Amsterdam, 11 februari 2012

6 Kay Geluk

Vrouwen masters

13.06 12.97 12.43

UITSLAGEN IN DE RATELAAR

Finale

Mannen, Serie Finale

60 meter horden Mannen, Serie

Ruben Esajas

8.13

6 Ruben Esajas

8.16

2 Meruska Eduarda 12 Tamara Middelburg

5.83 5.24

1 Meruska Eduarda 2 Tamara Middelburg

12.45 12.33

7 Stephan Wapperom

15.24

Finale

Verspringen, Vrouwen

Hinkstapspringen Vrouwen

Kogelstoten Mannen

NK indoor Masters, Apeldoorn, 4 maart 2012 200 meter Mannen 40+

Jean-Paul Papamarkou

28.42

800 meter Mannen 40+

2 Peter Poppe

Verspringen Mannen 40+

2.02.53

6 Jean-Paul Papamarkou

Hinkstapspringen Mannen 40+

4.99

1 Jean-Paul Papamarkou 11.63 Kogelstoten Mannen 35+

1 Jaap Kuiper

15.01

Wegwijdstrijden AVC Strand- & Duinloop, Castricum, 7-1-2012, cross 22 Perry Vrisekoop, M 45:34:00 Florarun Boskoop, 07-01-2012, 10km 1 Robert Willemse 34,06 4 Gerard Droog 37,24 8 Michael Kerkhof 39,02 Halve Marathon, Egmond aan Zee, 8-1-2012, HM 87 Rene Kruis, M40 1:31:48 177 Kafung Tang, M40 1:44:43

5 km

0:18:30

Abdijcross, Kerkrade, 22-1-2012, cross 1 Ronnie DuinkerkenM35 0:26:41 6 Gerard Droog, M45 0:28:11

Korte cross

9 Esther Vermue, VSEN 8 Jorrit Pels, MSEN

0:10:07 0:08:22

Mastboscross, Breda, 5-2-2012, cross 2 Ronnie DuinkerkenM35 0:34:51 3 Gerard Droog, M45 0:38:18 5 Janna Brand, V35 0:19:00 korte cross

13 Jorrit Pels, MSEN 0:08:53 11 Nikita v Lierop, VSEN 0:11:03 MidwinterMarathon, Apeldoorn, 5-2-2012, 27,5 km 2:00:41 120 Rene Kruis 440 Kafung Tang 2:17:21 18,5 km

18 Marijn van Schoote 2031 Gary Telgen

1:08:23 2:14:09

Heinenoordtunnelloop, OudBeijerland, 11-2-2012, 25 km 1 Patrick Kwist, M40 1:27:06 2 Robert Willemse, M40 1:29:15 1 Bas de Peuter, M35 1:34:24 4 Ali Shugul, M35 1:37:51 4 Erwin Koens, MSEN 1:38:59 1 Amriet Oemraw, M50 1:41:02


TRAININGSTIJDEN

ÂŤ

ALGEMENE GROEPEN

SPECIALISATIEGROEPEN

CATEGORIE Alle pupillen

CATEGORIE

TRAIN(ST)ERS

SPRINT

ERROL ESAJAS MA T/M VR 19.00 – 20.30 za 10.30 – 12.00 Nenijto

Horden

Marjan Olyslager

TRAIN(ST)ERS TIJDSTIP LOKATIE Eric Tournier, ma 17.30 – 18.30 Nenijto Anne Verlinde Alle pupillen LÊon Jansen, di 16.00 – 17.00 Varkenoord Annet vd Vaart za 09.00 – 10.00 Jiske Swagemakers Lahousine Amrins Alle pupillen Marieke Berkhof, za 08.30 – 10.00 Langepad Susanna van der Velden Farah Belahcen, Hanna v.d. Weij Alle pupillen Meruska en Maruska do 15.45 – 18.00 Pendrecht Alle pupillen Meruska en Maruska ma 15.45 – 16.45 Pendrecht Jesse di 15.30 – 17.30 4-Ambacht Alle pupillen Obed wo 13.30 – 15.30 Oude Noorden Ultrapupillen Katrien Gijsen, wo 16.00 – 17.00 Nenijto Josie Kolsteren, Mirjam van Leeuwen minipupillen Katrien Gijsen, wo 16.00 – 17.00 Nenijto Josie Kolsteren C-pupillen Eric Tournier, wo 16.00 – 17.00 Nenijto Carlo Westerduin B-pupillen Benita Verlinde, wo 16.00 – 17.00 Nenijto A1-pupillen Benita Verlinde wo 17.30 – 18.30 Nenijto A2-pupillen Eric Tournier, Teun Kolner wo 17.30 – 18.30 Nenijto D junioren Jasmijn Wierema ma 17.30 – 19.00 Nenijto Leo Blom wo 17.30 – 19.00 Nenijto za 10.00 – 11.00 D en C junioren LÊon Jansen, di 16.00 – 17.00 Varkenoord Annet vd Vaart za 10.00 – 11.15 Varkenoord Lahoucine Amrins C junioren Tamara Middelburg ma 17.30 – 19.00 Nenijto Steven de Jesus wo 17.30 – 19.00 Nenijto Richard Kooijman za 10.00 – 11.00 Varkenoord Niels B junioren Ivor Landburg ma 19.00 – 20.30 Nenijto en A junioren Jerry Amsterdam wo 19.00 – 20.30 Nenijto Algemene groep Jean-Paul Papamarkou di 19.00 – 20.30 Nenijto senioren/masters Danielle Brand

LOOPGROEPEN CATEGORIE Groep A

do 19.00 – 20.30

TRAIN(ST)ERS TIJDSTIP Ruud Onland/ 19.00-20.30 Mike Lie-a-Liendin wedstrijdgericht Ruud Onland/ do 19.00-20.30 Mike Lie-a-Lien Groep B Dick Eduard di 19.00-20.30 wedstrijdgericht Aad van Galen do 19.00-20.30 Groep C Jos Keukelaar di 19.00- 20.15 recreatief Rob Baars do 19.00-20.15 Michel Kooijman za 09.00-10.30 Algemene Michel Kooijman ma 19.00-20.30 conditie Loopschool, Henk Berkhof/ za 09.00-10.30 zie ra.nl Hans Fleischhauer e.a. Groep B Rob Broeren za 08.30-10.00 wedstrijdgericht Martin van Buiten di 18.45-20.15 Groep C Rob Janssen za 08.30-10.00 recreatief Henk Berkhof di 18.45-20.15 Groep D Jacqueline van Gentevoort/ Andre Bossche za 08.30-10.00 recreatief Riet Meijer/Cees Romein di 18.45-20.15 /Patricia van Hillo Groep E Aad Bokx za 08.30-10.00 recreatief Hans Fleischhauer di 18.45- 20.15 Groep C Rene Warnaar/ za 09.00-10.00 Rene van Prooijen recreatief Rene Warnaar/ wo 19.30-21.00 Rene van Prooijen Groep D John Mathijssen za 09.00-10.00 recreatief John Mathijssen wo 19.30-20.30 Groep E Marcelle Janssen za 09.00-10.00 recreatief Marcelle Janssen wo 19.30-20.30 Loopschool, Rene Warnaar za 09.00-10.30 zie ra.nl Loopgroep Rene Warnaar di 19.00-20.00 Pendrecht

Hordeschool Richard Kooijman (op uitnodiging) Marjan Olyslager Middenlange afstand

do 19.00 – 21.00 en op afspraak

Nenijto

NENIJTO

wo 19.00 – 21.00 vr 15.30 – 17.30 zo 10.00 – 12.00

Nenijto Nenijto Nenijto

ma 19.00 – 21.00 di 19.00 – 21.00 Nenijto

Nenijto Nenijto

Richard Kooijman

di 19.00 – 21.00 do 19.00 – 21.00

Nenijto Nenijto

Wegatletiek

vacature

di 19.15 – 21.00 do 19.15 – 21.00

Nenijto Nenijto

Meerkamp junioren

Peter Spiering

vr 19.00 – 20.30

Langepad

Hoogspringen Erwin Suvaal (op afspraak) junioren Verspringen/ Elsworth Manuel Hinkstapspringen Ondersteunende Elsworth Manuel sprinttraining

di 19.00

Nenijto

di 18.30 – 20.30 do 18.30 – 20.30 ma wo vr 17.30 za 11.00

Nenijto Nenijto Nenijto

Polstokhoogspringen

Marc Suvaal

ma 19.00 – 20.30 do 19.00 – 20.30

Nenijto Nenijto

Speerwerpen

Bernadette den UijlFransen

wo 19.00 – 20.30 za 09.30 – 11.00

Nenijto Nenijto

Kogel/discus

Walter Suvaal do 18.30 – 20.30 za 09.30 – 12.00

ma 18.30 – 20.30 Nenijto Nenijto

Nenijto

Kogel/discus junioren

Leo van der Blom

ma 17.45 – 18.45

Nenijto

Kogelslingeren

Vakant

wo 17.30 – 18.30

Nenijto

ma 19.00 – 20.30 wo 19.00 – 20.30

Nenijto Nenijto

LOKATIE Nenijto

Nenijto Nenijto Nenijto Nenijto Nenijto Nenijto

LOKATIES

Middenlange afstand

Nenijto

Nenijto

Piet Verhagen

TIJDSTIP

Ondersteunende Richard Kooijman specialisatietraining

Atletiek is ingedeeld op basis van geboortejaar en leeftijd (per 1 november 2011):

Langepad Langepad Langepad Langepad Langepad Langepad Langepad Langepad Varkenoord Varkenoord Varkenoord Varkenoord Varkenoord Varkenoord Varkenoord

Atleten geboren in: ‡ ]LMQXOWUDSXSLO OLGZRUGHQYDQ5$NDQYDQDIYLMIMDDU

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

2005 zijn mini-pupil 2004 zijn C-pupil 2003 zijn B-pupil

HQ]LMQ$$SXSLO HQ]LMQ''MXQLRU HQ]LMQ&&MXQLRU HQ]LMQ%%MXQLRU HQ]LMQ$$MXQLRU

Atleten geboren in 1992 of eerder zijn senior, wanneer dames en heren de leeftijd van 35 bereiken worden ze die dag master. Deelname aan de trainingen van specialisatiegroepen is mogelijk vanaf de D-junioren, maar afhankelijk van enkele regels, de algemene groepstrainers en de betreffende specialisatietrainers. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij de trainers of de trainingscoĂśrdinator.

Zuiderpark

23 ÂŤ


RA ADRESSEN Bestuur

Medische commissie

Voorzitter Joop van Leersum Tel. 010 - 461 15 36 voorzitter@ra.nl

Lid Jan Bosscha 010 4515046

voorziter functie is vacant

Penningmeester Marco Schumm penningmeester@ra.nl 06 -11000886

Lid Marianne Hooghuis 010 4512213 06 54281396

Lid Leon Jansen 06-53849179 leonjansenra@gmail.com

Blessurespreekuur op de Nenijto (na telefonische afspraak) Dinsdag 18.00 – 19.00 Donderdag 20.00 – 21.00

Lid (jeugd) Paula Vrolijk 010 4779830 paulavrolijk@hotmail.com

Wedstrijdorganisatiecommissie Voorzitter Victor Brettschneider woc@ra.nl Wedstrijdsecretariaat Thuis Marijke van Ballegoie woc@ra.nl Jury Coördinator Natasja Berm-Stortenbeker running.natasja@gmail.com juco@ra.nl

Trainingscoordinator: Marjan Olyslager

Commissie jeugdzaken Rian Pijnenburg rianpijnenburg@hotmail.com Paula Vrolijk paulavrolijk@hotmail.com

Coordinator schoolsportvereningingen Aad van Dijk 010 4151572 aad@ra.nl

Commissie Wegatletiek

Lid Elise Versteegh Maloe van Leersum Maaike Waterreus Francisco Silva

Voorzitter: Louis Haak Nieuwe vice-voorzitter: vacant Leden: trainers loopgroepen A t/m E

Wedstrijdinschrijvingen Bij voorkeur via de kalender op www.ra.nl.

PR en communicatie

Wedstrijdsecretariaat Uit Mireille Hesper mireille.hesper@orange.nl (voor centrale aanmelding NK’s etc.) Senioren/Veteranen/Junioren AB:Vakant Junioren CD/Pupillen Junioren CD Tamara Middelburg juniorenra@gmail.com Pupillen Francisco Silva : pupillen@ra.nl

Hester Lingsma hesterlingsma@hotmail.com

Vrijwilligers coordinatie vrijwilligers@ra.nl

« Ledenadministatie en contributieadministratie giro 134704 t.n.v. Rotterdam Atletiek, Rotterdam mail: ledenadministratie@ra.nl Opzeggen lidmaatschap en/ of adreswijzigingen uitsluitend per email naar ledenadministratie@ra.nl

Statistiek en clubgeschiedenis Adri van den Berge 010 4522585 statistiek@ra.nl

Technische commissie Richard Kooijman richard@iclbv.nl Eric Tournier eric@iclbv.nl Peter Blommestijn laura_peter@zonnet.nl Ellsworth Manuel

Sportlokaties Het Nieuwe Westen, Nozemanstraat 75 06-48760792 Nenijto Bentincklaan 40 3039 KK Rotterdam telefoon beheerders: 010 4656381 telefoon kantine: 010 4656302 Lange Pad Lange Pad 16 3062 CJ Rotterdam telefoon beheerders: 010 4522280 telefoon kantine: 010 4521960 Varkenoord Buitendijk 112 telefoon beheerder 010 4829633 Pendrecht Sommelsdijkstraat 19 06-24999975

Herkingenstraat 84 Oude Noorden, Meidoornstraat 55

Stichting sportbevorringNenijto (kantine) Voorzitter Joop van Leersum Secretaris Rens Haanstra 010 4584127 Penningmeester Jan v.d. Knaap 010 4198486

Rotterdam Atletiek op internet RA e-mail info@ra.nl redactie@ra.nl webmaster@ra.nl RA-pagina www.ra.nl

COLOFON

Dit is het orgaan van Rotterdam Atletiek, opgericht op 15 april 1919. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd zonder voorafgaande toestemming van de redactie en andere auteursrecht-hebbenden. Redactie: Marloes Nuijten, Rene Kruis, Columnisten: Marianne Klomp, Judith Vis, Hans Bos Uitslagen : Ron van de Hee en Judith Vis Statistiek en clubgeschiedenis : Adri v/d Berge Vormgeving: Ankie Stam, Monique Voorhout, René Kruis Foto omslag: Jouke Goslinga Drukwerk en verspreiding: Drukkerij deMaasstad, Rotterdam De redactie nodigt alle leden uit zoveel mogelijk te schrijven over wedstrijden, of andere gebeurtenissen die verband houden met Rotterdam Atletiek, maar behoudt zich het recht voor teksten te redigeren of in te korten. Kopij bij oorkeur per e-mail sturen naar de redactie: redactie@ra.nl Sluitingsdatum volgend nummer, 20-04-2012

24 «


SPORTIEF IN

Verzekeringen Pensioenen Hypotheken

VERZEKERINGEN.   

Walenburgerweg 155 (Statenat) - Postbus 27047 - 3003 LA Rotterdam

BEL

Telefoon 010 - 465 47 99* - Fax 010 - 467 23 41 Postbank 32315 - Holl. Bank Unie rek. nr. 62.92.53.986

JOHN OF ED.

K.v.K. Rotterdam nr. 147353

             

       

                 

                                     

 

Opzeggingen van het lidmaatschap en wijzigingen in gegevens bij voorkeur via een e-mail doorgeven aan: ledenadministratie@ra.nl.

              Formulier        voor    opzeggen         lidmaatschap       of   wijzigen  

gegevens                                      

                            naam    voorletter     ... . ... . . ... . . ... . .... . ... . . . . . . . . .       ... . . ... . . ... . ... . . ... . . ... . ... . . ... . . ... . . ... . ... . . ... . . ... . ... . . ... . . ... . ... . . . . roepnaam

 

 

 . . ... . . ... . . ... . ... . . ... . . ... . .... . ... . . . .  adres. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ... . . ... . . .. . . ... . . ... . . .. . . ... . . ... . . ... . . .. . . ... . . ... . . ... . ... . . ... . . ... . .     . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. .   postcode . . . . . . . . woonplaats . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . telefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geboortedatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 opmerkingen       (betreft      o.i.d.)                                              opzeggen,      verhuizing  . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .

datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . handtekening . . . . . . !  "# $ $%& .......................................................................                  !  "# $ $%& '()*('+! 

  , 

 

   -  -  '()*('+! 

  , 

 

   -  -  Dit formulier kunt u opsturen naar de ledenadministratie van Rotterdam Atletiek, -      -      Ledenadministratie Rotterdam Atletiek, Bentincklaan 40, 3039 KK Rotterdam, of deponeren op het Langepad in het meest linker postbusje of op de Nenijto in het kastje naast de ingang van de kantine. 

      

         Opzeggen lidmaatschap vóór 20 november.   

 


Ons drukwerk steekt met kop en schouders boven de stad uit...!

Schietbaanstraat 9 • 3014 ZT Rotterdam • 010 503 41 66 • www.ddm.nl • info@ddm.nl

Ratelaar 1-12  

Ratelaar, clubblad van Rotterdam Atletiek