Page 1

Danmarks eneste magasin til patienter, pårørende og personale

★★★★★

TEMA

Allergi og astma

TEMA

Implantater

® MAGASINET Nr. 3 2010 5. årgang

g gaver o r på d u e l l a Læs hedsnyhede k nd sinet.d gens su

da

aga

raskm www.

Cecilie Beck:

Inspiration til det gode liv Sophie van der Stap:

Åreforkalkning:

Junk food:

Atopisk eksem:

Min fremtid blev taget fra mig

Kan give afhængighed

Tidlige tegn kan spores

Kan lindres med termal-kildevand


Et sundhedsvæsen i verdensklasse? Har vi mon nogensinde haft det? Der er ingen tvivl om, at vi alle – borgere såvel som politikere – til alle tider har ønsket os et sundhedsvæsen i verdensklasse. Vi har nok også relativt set været tæt på. Omvendt er det også et uomtvisteligt faktum, at andre lande er i stand til at tilbyde behandling, der i kvalitet ligger væsentligt over, hvad vi har set i Danmark og formentlig nogensinde kommer til at se. Vi er – hvordan vi end vender og drejer det – et lille land med en befolkning på størrelse med andre landes hovedstæder. Når man ser på sundhedsudgifterne pr. borger, så er der iøjnefaldende forskelle. Ifølge WHO blev der i Danmark i 2006 anvendt 3.349 dollars i gennemsnit per capita til sundhedsvæsenet. Det tilsvarende tal i Sverige var 3.119 dollars, Norge anvendte 4.521 dollars, Tyskland 3.328 dollars og Canada 3.672 dollars. Allerede her er der åbenlyse forskelle, selv om landene har sammenlignelige sundhedssektorer. Når der så ses på USA, som af nogle opfattes som et eksempel til efterfølgelse, er den samlede sundhedsudgift pr. borger hele 6.714 dollars. Nu skulle man tro, at amerikanerne fi k rigtig meget behandling for de mange penge. Sandheden er dog blot, at nogle amerikanere får en glimrende, førsteklasses behandling for alt fra banale lidelser til livstruende sygdomme. Men en meget stor del får absolut ingenting. Knapt 50 millioner ud af en befolkning på godt 300 mio. mennesker har ingen mulighed for at få behandling. Absolut ingen. For de er ikke omfattet af en forsikringsordning. Atter andre er ganske vist omfattet af en forsikringsordning, men risikerer at få stoppet en livsvigtig behandling for fx hjertekarsygdom eller kræft, fordi de er blevet for dyre for deres forsikringsselskab. Hvis forsikringsselskabet således beslutter, at en behandling skal stoppe, ja, så stoppes den hvad enten det er lægefagligt forsvarligt eller ej. Og så begynder der at tegne sig et billede af, hvorfor sundhedsudgifterne er mere end dobbelt så høje i USA. Forsikringsselskaberne skal jo også leve. Tilsyneladende på første klasse. Samtidigt bliver det lidt lettere at forstå, hvorfor det har været af afgørende betydning for præsident Barack Obama at få vedtaget en – efter dansk standard – meget ringe sundheds-

®

Øv – det er forår De fl este jubler over foråret, men for 1 mio. danskere, er det ikke nødvendigvis en dejlig tid. 1/5 af danskerne har nemlig pollenallergi og reagerer derfor på nogle af de pollen, som naturen rundhåndet drysser rundt fra bl.a. birk og græs. Det giver dårlig livskvalitet for patienterne, og det er rigtig dyrt for samfundet. En ny undersøgelse viser, at pollenallergi i gennemsnit koster 7.500 kr. om året per patient. Tallet dækker udgifter til medicin, lægebesøg, vagtlæge, hospitalsindlæggelser og sygedage fra arbejde. For 1 mio. mennesker giver det en samlet udgift på 7,5 mia. kr., som den danske stat skal fi nde på budgettet hvert eneste år. Men hvordan ser fremtiden så ud? Statens Institut for Folkesundhed (SIF) har vurderet, at vi om 10 år har 800.000 fl ere med allergi i Danmark. Mange af dem vil have høfebersymptomer.

ER DU KOMMET TIL SKADE? Vil du være sikker på at få hvad du har krav på? Vi sørger for, at du får den rigtige erstatning ved: - Trafikuheld - Arbejdsskade - Fritidsulykke eller anden skadegrund

INDLEDENDE GRATIS MØDE!

Øverødvej 5, postbox 20, 2840 Holte. Tlf.: 45 87 17 17 E-mail: firm@bonnor-law.dk www.bonnor-law.dk

reform. Men ringe eller ej, så er det første gang USA som samfund og som helhed tager fælles ansvar for svage borgere, børn med medfødte defekter, kroniske eller livstruende sygdomme. For indtil nu har USA opvist en for et vestligt land udstrakt grad af kynisme over for borgere, der ikke har været så heldige at blive født i en velhavende familie. Spørgsmålet er om vi så småt er på vej til amerikanske tilstande i Danmark. Det er vi vel i det små. For der tegner sig allerede nu klare konturer at et A- og et B-hold i forbindelse med lige adgang til sundhedsydelser og behandling. Hvis man er så heldig at have en arbejdsgiver, der betaler for en sundhedsforsikring, kan man lynhurtigt blive undersøgt og behandlet på et privathospital. Det ved enhver forsikret, således at der gøres brug af muligheden. Men mange, mange mennesker har ikke og får ikke muligheden. Fx beskæftigede i lavtlønserhverv og alle, der er gået på pension. Lidt fi rkantet sat op, så ser muligheden for hurtig behandling bedst ud for dem, der statistisk set har færrest sygdomme. Men det er jo præcist, når man kommer op i årene og arbejdsgiverbetalt forsikring ikke længere er i kraft, at skavanker, slid og alvorlig sygdom melder sig. For lavtlønsområderne gælder det, at de beskæftigede hurtigere slides ned og har fl ere sygdomme. Kunne man forestille sig en særlig supplerende forsikringsordning for disse grupper? Næppe. For det ville være ubetaleligt. Og som enhver ved, så udbetaler forsikringsselskaber ikke fl ere penge, end de får ind. Så hvad har vi nu? Vi har et sundhedsvæsen for A-holdet og et for B-holdet samt et sundhedsvæsen, der langt fra er i verdensklasse, selv om vi anvender lige så mange ressourcer som Sverige. Afmonteringen af velfærdssamfundet er lige så stille i gang.

Af Charlotte Søllner Hernø Chefredaktør csh@raskmagasinet.dk Hertil kommer, at ændrede klimaforhold sandsynligvis vil betyde, at vi får fl ere pollen på besøg, fl ere dage med meget høje pollental og nye stærkt allergene pollentyper, som forlænger pollensæsonen. Intet tyder altså på, at situationen skal blive bedre – tværtimod. For dem, der mener, at høfeber ikke er en sygdom, men en skavank man kan tage let på, siger vi: Prøv det selv! Det viser sig nemlig, at symptomerne for høfeberpatienter er særdeles plagsomme. Diabetikere og patienter med hjertekarsygdomme ligger på et bedre niveau i livskvalitet end allergikere i pollensæsonen. Det handler særligt om besvær med åndedræt, søvn og sex og manglende evne til at gennemføre normale dagligdagsaktiviteter. Skoleelever med pollenallergi får langt oftere end deres ikkeallergiske kammerater én eller fl ere karakterer lavere ved sommereksamen end ved vintereksamen. En kombination af astma og høfeber påvirker dagligdagen for patienterne, så • 39 % har koncentrationsbesvær • 42 % opholder sig helst inden døre • 56 % er mindre aktive • 38 % bliver i dårligt humør • 27 % fravælger sociale aktiviteter • 28 % må sygemelde sig 30 % har opgivet at gøre noget ved deres symptomer I Astma-Allergi Danmark synes vi ikke, at beslutningstagerne tager høfeberplagen alvorligt. Vi har brug for mere målrettet forskning, bedre diagnostik og fl ere behandlingstilbud. Selvfølgelig vil en målrettet indsats koste penge, men har vi råd til at lade være? Udgifter til patienterne tårner sig op og bliver kun større, som udviklingen er nu. Spørgsmålet er bare, hvor AstmaAllergi Danmark og borgere med høfeber skal henvende sig for at blive hørt. Hvad skal der til, før vi bliver taget alvorligt?

Af Thorkil Kjær Direktør Astma-Allergi Danmark


Indhold 2

Leder og klummen.

3

Indhold og kolofon.

4

Inspiration til det gode liv. Interview med Cecilie Beck, der er vært på TV2’s sundhedsprogram Praxis

8

Er en børnevaccine gavnlig for voksne kvinder?

10 Allergi og astma kan være to sider af samme sag 16 Jeg ville gerne have haft nogen at tale med. Interview med Monica Reese, der i 2007 fik konstateret kronisk myleoid leukæmi. 22 Tidligere kræftpatienter får tro på fremtiden på Dallund Slot

4

26 Nyt fra forskningens verden. 28 Gi’ den en tand mere. Det har betydning for tyggefunktion og dermed fordøjelse og ernæring, når man mangler tænder 32 Min fremtid blev taget fra mig. Interview med Sophie van der Stap, der efter alvorlig kræftsygdom skrev ’Pigen med de ni parykker’. 36 Ny screening-metode kan spore tidlige tegn på åreforkalkning. 40 Grib penslen og få det bedre. Kunstterapi bruges bl.a. i behandling

10

22

28

40

42 Piller eller kunst? Afhandling om kunstterapi måske lille skridt på vejen mod supplerende terapiform. 44 Atopisk eksem kan lindres betydeligt med termal-kildevand på Avène Hydroterapicenter i Frankrig. 46 Kom i gode hænder – på en maskine. 51 Svagbørn. Svagbørnskolonier kan svare til hvad et rekreationsophold er for voksne. Distribution, målgruppe, læsertal og oplag: RASK Magasinet distribueres gratis til 400 lægehuse, blodbankerne, 1.200 alment praktiserende læger *), en del tandlæger foruden de offentlige og private sygehuse. Magasinet sendes ligeledes til den trykte og elektroniske presse foruden hospitalernes indkøbsafdelinger, offentlige råd, nævn og udvalg indenfor sundhedssektoren samt regionerne, kommunerne, patientorganisationerne og Folketingets medlemmer. Kontrolleret oplag er 24.000 eksemplarer og læsertallet er 194.400 pr. udgave.

Der indlægges årligt 1.100.000 danskere på hospitalerne. De udskrives efter 7,6 dage i gennemsnit. *) Har 14.700.000 konsultationer årligt.

Ansvarshavende udgiver: Carsten Elgstrøm Tlf. 33 26 95 20 ce@raskmagasinet.dk Chefredaktør: Charlotte Søllner Hernø Tlf. 33 26 95 21 csh@raskmagasinet.dk Århus redaktion: Kirsten Olesen redaktionen@raskmagasinet.dk Administration: Susanne Bergstrøm Tlf. 33 26 95 22 sb@raskmagasinet.dk Skribenter i denne udgave: Thorkil Kjær Kirsten Olesen Charlotte Søllner Hernø Lotte Frandsen Villy O. Christensen Karen Vistesen Eva Nystad Fotografer: Anders Beldring Rune Keller Forsidefoto: Marianne Leth Layout og Tryk: Zeuner Grafisk as · www.zeuner.dk IT leverandør: www-it-pedellen.dk

Rask Magasinet Frydendalsvej 3 1809 Frederiksberg C www.raskmagasinet.dk Tlf.: 33 26 95 20 Fax: 33 26 95 23 redaktionen@raskmagasinet.dk salg@raskmagasinet.dk abonnement@raskmagasinet.dk Udgiver: RASK Media

Redaktionsudvalg

Charlotte Søllner Hernø Chefredaktør

Gregers Hermann Overlæge dr. med.

ISSN Danmark: 1902-5092

Medlem af: Flemming Hatting Hansen Carsten Elgstrøm Formand for PatientAnsvarshavende udgiver foreningernes Samvirke

Tilmeldt Fagpressens Medie Kontrol:

Karsten Skawbo-Jensen Formand for Patientforeningen Danmark og Landsforeningen mod Brystkræft samt regionsmedlem.


4

Inspiration til det gode liv Sundhedsprogrammet Praxis, der sendes i prime time tv om tirsdagen på TV2, har siden start haft Cecilie Beck som studievært. Og det er hun rasende god til. Hun er en blændende formidler. Men hun er heller ikke bleg for at kaste sig ud i vilde stunts og bruge sig selv til at afprøve teorierne om bl.a. det sunde og det gode liv.

• Af Charlotte Søllner Hernø · csh@raskmagasinet.dk

Det er næsten uretfærdigt, at nogle kvinder både er begavede med talent, talegaver og godt udseende. For det må man ubetinget sige gør sig gældende for Cecilie Beck, som derudover er udstyret med en mere end almindelig smuk stemme med en dybde og mystik lidt á la Gretha Garbo. Der er nu ikke noget, der umiddelbart tyder på tilbageholdte hemmeligheder, når man møder Cecilie Beck, som jeg gør en solbeskinnet fredag eftermiddag på TV2 i Sydhavnen i København. Hun er umiddelbar og lige-ud-ad landevejen naturlig, selv om interviewaftalen er blevet lettere forsinket på grund af en pludselig opgave, hun lige skulle klare ude i byen. Hun tager det let. ”Jamen, så må vi lige snakke, mens vi går,” siger hun leende. Det kræver nu sin kvinde at følge trop og jeg kommer da også til at halse efter hende, mens hun med hastige skridt og i effektivt tempo spurter op ad de mange trapper i TV2’s københavnske hovedkvarter. Konkurrenten DR har gennem en årrække haft Peter Qvortrup Geisling som vært på fl ere programmer om sygdomme og diagnoser, men også om at holde sig sund og rask og have det godt. Spørgsmålet er derfor meget nærliggende, hvad missionen er med programmet Praxis? Missionen er det gode liv ”Praxis er sat i verden for at teste og afprøve, hvordan vi nemmest muligt kommer hen til det gode liv. Både i fysisk sundhedsmæssig forstand, men egentlig også mentalt,” forklarer Cecilie Beck hurtigt og præcist, helt uden slinger i valsen. Engagementet lyser ud af hende og hun er klart på hjemmebane. ”Det gode liv kan nu sagtens være ikke at leve alt for sundt, hvis dét lige pludseligt bliver et problem. Det kan jo faktisk være

en sygdom at være besat af sundhed. Det handler om at fi nde balancen, om hvordan man får mest muligt ud af livet. Og i den forbindelse tester vi alt, hvad vi synes, ser sjovt eller spændende ud eller som på anden måde er interessevækkende eller langt ude eller hvad det nu måtte være. Men det kan også blot være et aktuelt emne eller hvad der i den grad måtte være oppe i tiden. Det var for eksempel det, vi gjorde med ’Kernesund’ (bogen af samme navn, der rykkede danskernes shoppevaner og spredte sig som en sundhedsbølge i hele landet, red.). Vi gik ind og tog fat om den debat, der var på det tidspunkt. Det er sådan set det, vi gør. Og så er det egentligt bare en stor legeplads med alle de udfoldelsesmuligheder, der er. Vi udforsker både det alternative og det mere etablerede og afprøver alt muligt, hvor vi tænker: ’Gud, kan der mon være noget om det?’. Eller: ’Ej - lyder det ikke for mærkeligt. Kan det nu også passe?’.” Det kan ende med et godt råd Er det noget, danskerne kan bruge til noget? Stiller I ofte jer selv det spørgsmål? ”Ja, det gør vi hele tiden. Da vi er en kommerciel tv-station, skal vi have nogle seere, så derfor skal vi også vide, om folk kan bruge programmet til noget. Det spekulerer vi selvfølgelig meget på. Og nogle gange kan det være helt håndfast, for det kan ende med, at der kommer et godt råd ud af det. Fx at man får det bedre af at gøre det ene eller det andet, at man skal sove nok eller at man skal sove med andre mønstre, end man plejer. Andre gange kan det bare være inspiration til det gode liv eller blot være et spørgsmål om at prøve noget nyt.” Hvordan ser jeres kerneseere ud?

En modig bog om overgangsalderen af Hanne Rolsted Jensen

199,www.forlagetradius.dk

”I starten var vi ret overbeviste om, at vi var rettet mod kvinder, men der er faktisk mange mænd, der ser med. Så vi er ikke ret langt fra en fi fty-fi fty fordeling, selv om vi har en lille overvægt af kvinder. Det er nok en kvinde på omkring de 40, der er vores kerneseer, og som kan være geografi sk placeret hvor som helst over hele landet. Vi henvender os ikke kun til moderne storbymennesker. Vi henvender os mere til familier, folk med børn og et arbejdsliv og som måske nogle gange har lidt svært ved at få det hele til at hænge sammen. Som er lidt for stressede, lige får dyrket lidt for lidt motion og har lidt svært ved at fi nde motivationen i hverdagen.” Programmet beskæftiger sig med, hvordan man undgår at blive syg Men fokus er på det sunde liv, det gode liv? ”Ja, det gode liv. Vi beskæftiger os groft sagt ikke med syge mennesker. Men med hvordan man undgår at blive syg. For det er der,


hvor vi synes, vi kan tage bredest fat. Det er jo ikke fordi man ikke kan lave masser af spændende journalistik, der decideret handler om sygdom. Det får man på TV2 bare nogle andre steder end i Praxis. Primært i Nyhederne.”

Cecilie Beck har altid passet godt på sig selv ved at dyrke motion i form af løb og ved at spise sundt

Hvor skal I hen med Praxis? ”Lige i øjeblikket har vi nok bevæget os fra det meget konkrete fysiske, der handler meget om motion og kost og videre over i det mere mentale, hvor vi også udforsker, hvordan man kan bruge sig selv og sit mentale potentiale. Lige nu er vi fx ved at undersøge, om vi kan hjælpe en smådeprimeret kvinde først i 40’erne ved at lære hende positiv tænkning. Der fi ndes sådan nogle programmer, hvor man kan lære sig selv at tænke mere positivt. Vi prøver på den måde at se, om vi kan hjælpe hende ud af sin lidt kedelige, triste livsperiode. Så vi er gået mere ind i at arbejde med mental sundhed.” Spørgsmålstegn ved de etablerede sandheder Hvordan er balancen i forhold til det alternative? ”Vi tester og undersøger jo meget. Ting som er fuldstændigt etablerede, dem er der jo ingen grund til at undersøge. Hvis der er total videnskabelig evidens for at noget er rigtigt, så kan det jo ikke betale sig, at vi på vores uvidenskabelige måde render rundt og tester det. Vi har derimod nok testet mange ikke anerkendte metoder. Nogle af dem har været helt ovre i det alternative og nogle har bevæget sig lidt i en gråzone. Men nogle gange prøver vi kræfter med at stille spørgsmålstegn ved de etablerede sandheder. Vi har ikke nogen fordelingsnøgle på, hvor meget vi skal beskæftige os med det alternative, men det er typisk ikke anerkendte metoder, vi kigger på. Netop fordi man kan lave nogle sjove forsøg med dem.” ”Vi prøver meget at afspejle den situation, at vi alle bliver udsat for mange informationer og mange valg hver dag. For man får hele tiden at vide, at så skal man spise æg, så skal man ikke spise æg, så skal man spise salt, så skal man ikke

Cecilie Beck Er født i 1970 og vokset op i Rask Mølle ved Horsens. Hun er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i 1997. Under sin ansættelse i aktualitetsafdelingen på DR har hun i høj grad beskæftiget sig med nyhedsfl aden i DR1-programmerne Rapporten, Mediemagasinet samt Søndagsmagasinet og på DR2 har hun lavet Indefra og Deadline. På TV2 har Cecilie Beck været vært på Nyhederne og Dags Dato. De sidste 5 sæsoner, dvs. to et halvt år, har hun været vært på sundhedsmagasinet Praxis. Privat har Cecilie Beck to halvstore døtre og hun danner par med en journalistkollega.

Foto: Miklos Szabo, TV2

5


Foto: Nils Lunde Pedersen, TV2.

6

Cecilie Beck har helt fra start været studievært på TV2’s Praxis, som indtil nu har kørt i fem sæsoner.

spise salt eller så skal man løbe 5 minutter ad gangen og holde 10 minutters pause, og så er det meget, meget vigtigt at man løber mindst en halv time. Det er nye budskaber hver eneste dag og dem prøver vi at hjælpe folk med at holde lidt rede i, så der i hvert fald er nogle ting at klamre sig til.” Og en sund fornuft? ”Ja, bestemt også at holde en balance. Al form for fanatisme er usund, set med mine øjne.”

Ret dårlig til stangspring Hvad med dig selv? Har du altid levet sundt og dyrket sport? ”Ja, jeg har altid dyrket sport. Undtagen i en sort periode, da jeg var i 20’erne og ikke lavede noget som helst. Men ellers har jeg altid været meget aktiv og jeg synes, det er helt vildt sjovt at få lov til at prøve alle de her mærkelige ting, såsom at springe stangspring, som jeg gjorde i går, hvilket jeg ved gud i himlen aldrig havde forestillet mig at jeg skulle komme til. Men det var helt vildt sjovt, selv om jeg var ret dårlig til det,” indrømmer Cecilie Beck uden på mindste måde at forsøge at lægge skjul på det. Hvad dyrker du selv?

Jeg er alkoholiker – men jeg drikker ikke mere

”Jeg løber og så er jeg faktisk lige begyndt at dyrke yoga. Det gør jeg både for at få den ro, som det giver i de halvanden time, man er der, men også fordi jeg altid har været en lille bandit til ikke at strække ud, når jeg har dyrket sport. Og det bliver man jo tvunget til i yoga. Yoga er én lang udstrækningsøvelse. Jeg kan mærke, at det er rigtig sundt for mig.”

Minnesota-behandling har hjulpet tusinder til et bedre liv – uden alkohol Vi kan også hjælpe dig.

Egen forgængelighed begynder at gå op for en Hvad med kosten? Er det et område du i stigende grad er blevet opmærksom på?

Ole ”Bogart” Michelsen

Døgntelefon 70 20 40 80 www.tjele.com

Jeg har altid levet ret sundt. Jeg er vokset op med budskaber, der handlede om, hvor skadeligt sukker er, hvor skadeligt hvidt mel er og at man skal spise groft. Jeg har fx aldrig fået sodavand i min barndom. Og sådan er det også for mine børn. Så jeg har haft en ret god sund grundpille, men jeg vil nok sige, at min opmærksomhed omkring det nok yderligere er blevet lidt skærpet af, at jeg beskæftiger mig med det hver dag. Det


kan man ikke undgå, altså at man hele tiden kommer til at tænke på det. Jeg tror fx aldrig at jeg har spist så mange grøntsager, som jeg gør i øjeblikket.” ”Ens egen forgængelighed begynder også lige pludseligt at gå op for en. Da jeg var 25, røg jeg, så det stod ud ad knaphullerne, men det gør jeg så ikke mere. Og jeg kan godt se og jeg kan tydeligt mærke – især i dag efter at have sprunget stangspring – at jeg snart bliver 40 år og at ting bare begynder at slide væsentligt mere. Jeg kan slet ikke det samme, som jeg kunne, da jeg var 25. Man er længere tid om at regenerere og derfor er det også ekstra vigtigt at passe godt på sig selv og at spise ordentligt.” Der er noget rart ved at sætte sig selv i spil ”Min egen rolle i programmet – jeg bruger den som en kærkommen lejlighed til selv at få lov til at prøve alle mulige ting. Men ud over det, så må jeg sige, at der er da mange, der siger: ’Gud, vi kommer da også tæt på dig. Vi kommer hjem til dig, vi ser dine børn og alt muligt andet’. Det har jeg selvfølgelig tænkt over. Men jeg synes bare, at i stedet for at vi altid skal ud og fi nde en eller anden familie, som vi så bruger og udsætter for et eller andet, så er det for det første meget nemmere bare at bruge mig og for det andet så synes jeg også, der er noget rart ved at sætte sig selv i spil. Nogle har spurgt, om ikke det er meget privat. Jo, det er det. Men vi beder vi jo også hver eneste dag på TV2 alle mulige andre mennesker om at stille op, når vi laver nyheder og anden journalistik. ’Må vi ikke lige komme hjem og lave nogle billeder af, at I smører en madpakke, må vi ikke lige komme hjem og spørge jeres børn, om de synes det ene eller det andet?’. Så det er jo ikke andet, end det vi selv som journalister går rundt og beder folk om at gøre hele tiden. Og jeg bestemmer selv hvor grænsen går. Det er jeg selvfølgelig meget bevidst om.”

L sunde ækre, o opskr g variered e ifter s m u illustr k eret! t

Skøn kogebog med verdenS SundeSte koSt

Foto: Nils Lunde Pedersen, TV2.

Cecilie Beck bruger ofte sig selv og sin egen familie, når der er noget, der skal afprøves. Men det ser hun ikke noget problem i. ”Jeg synes bare, at i stedet for at vi altid skal ud og finde en eller anden familie, som vi så bruger og udsætter for et eller andet, så er det for det første meget nemmere bare at bruge mig og for det andet så synes jeg også, der er noget rart ved at sætte sig selv i spil.”

På den private halvø Athos i grækenland har munkene i mange år levet efter en særlig middelhavskost, der beviseligt forebygger kræft.

køb den hos din boghandler

gyldendal.dk twitter.com/gyldendal


8

Er en

børnevaccine gavnlig for voksne kvinder?

- svaret er JA, når det drejer sig om vaccinen mod livmoderhalskræft Vaccinen mod livmoderhalskræft blev for halvandet år siden en del af det danske børnevaccinationsprogram. Det betyder, at vaccinen er gratis for alle 12-årige piger. Umiddelbart kunne man derfor tro, at vaccinen kun har en effekt for piger, der bliver vaccineret i denne aldersgruppe. Men det er ikke korrekt. For det har vist sig, at vaccinen også er gavnlig for teenagere og voksne kvinder, selv om de har haft deres seksuelle debut. • Af Charlotte Søllner Hernø · csh@raskmagasinet.dk

Tyskeren Harald zur Hausen modtog i 2008 Nobelprisen for sin forskning i HPV. Han fremsatte i 1970’erne sin dengang kontroversielle teori om, at livmoderhalskræft skyldtes infektion med HPV-virus. Efter fl ere års intens jagt og videnskabelige debatter lykkedes det ham i 1983 at pege på HPV-typerne 16 og 18 som primær årsag til livmoderhalskræft. Vaccinen mod livmoderhalskræft har modtaget en lang række priser for sin banebrydende effekt. Blandt andet den internationale Galienpris, der svarer til lægemidlernes Nobelpris. Udover at vaccinen beskytter mod HPV-typerne 16 og 18 beskytter den også mod HPV 6 og 11, der forårsager kønsvorter.

tioner for svære celleforandringer, der er et forstadie til livmoderhalskræft. Dermed indtager Danmark den kedelige rekord at være det land i EU, der har den højeste forekomst af livmoderhalskræft.

Foto: Scandinavian Stock Photo

Mange tror fejlagtigt, at det er for sent at lade sig vaccinere mod livmoderhalskræft, hvis man nærmer sig, eller er over 18 år. Opfattelsen er, at har man først haft sin seksuelle debut, er man også blevet smittet med HPV, der kan forårsage kræft og kønsvorter. Men det er en sandhed med stærke modifi kationer. For man er ikke nødvendigvis smittet med HPV efter seksuel debut. Og selvom man er det, er sandsynligheden for at man er smittet med alle fi re HPV-typer, der kan forebygges med vaccinen, minimal. Hvis man forestiller sig at være smittet med HPV 6 og 11, eller bare én af de to typer, der forårsager kønsvorter, så vil vaccinen fortsat være effektiv overfor HPV-typerne 16 og 18, der tilsammen forårsager over 70 % af alle tilfælde af livmoderhalskræft. Omvendt kan man også forestille sig en situation, hvor man er infi ceret med eksempelvis HPV 16 og 18, men ikke HPV 6 og 11. Her vil man med vaccination kunne forebygge kønsvorter. Foreløbige forskningsdata kunne også tyde på, at vaccinen kan forhindre, at man infi ceres på ny med den samme HPV type. Vaccinen beskytter mod de fi re typer Human Papilloma Virus, som udløser de fl este HPV relaterede sygdomme. Vaccinen beskytter imidlertid ikke mod alle HPV-typer, og det er derfor vigtigt, at man fortsat lader sig screene for livmoderhalskræft, for vaccination er ikke en erstatning, men et godt supplement til det offentlige screeningstilbud. Dokumenteret effekt på kvinder op til 26 år Den vaccine der er med i børnevaccinationsprogrammet har i dag vist dokumenteret effekt på kvinder op til 26 år. Sådan som situationen er nu, skal man selv betale ca. 3.500 kr. for sin vaccine, hvis man er født før 1992 og ønsker at forebygge livmoderhalskræft eller kønsvorter. Det betyder, at der er lavet et såkaldt catch-up-program, hvor piger født i 1993, 1994 og 1995 kan blive vaccineret hos deres egen læge. Dette tilbud gælder til udgangen af 2010. Og sådan vil det sikkert være lang tid endnu. For mens eksperterne er enige om vaccinens kvaliteter, kan politikerne ikke blive enige om at give yderligere tilskud til forebyggelse af en potentiel dødelig sygdom. Kræft i livmoderhalsen rammer over 400 kvinder årligt i Danmark, og omkring 175 dør af sygdommen. Af dem er halvdelen under 45 år. Herudover udføres der over 4.000 opera-

Vaccinen mod livmoderhalskræft, der beskytter mod de 4 HPV typer, kan forebygge: • • •

Kræft i livmoderhalsen Svære celleforandringer på livmoderhalsen og ydre kønsdele Kønsvorter

Som en del af børnevaccinationsprogrammet bliver piger på 12 år nu tilbudt vaccination mod livmoderhalskræft. Et catch-up-program betyder dog, at piger født i 1993, 1994 og 1995 kan blive vaccineret hos deres egen læge indtil udgangen af 2010.


d n a l l y j d r o tN

Mi

e feri g o lser e v e l m op o t e asin g a m

n d e n s a l r l e y j d d d r e o a p l N h e p g g i r l Dejjes do anne n ma n fol s l e ni

LĂŚs magasinet pĂĽ www.visitnordjyLLand.dk og deLtag i

konkurrencen

Nyt magasin ude nu

om en Luksusferie

Mit NordjyllaNd: Stor guide til alt det, du ikke vidSte, at du vidSte oM NordjyllaNd

VisitNordjylland.dk

-tid til at leve


10

Allergi og astma – kan være to sider af samme sag Allergi betyder ‘ændret reaktionsmåde’. Ved en allergisk sygdom forstås derfor en sygdom, der er forårsaget af en ændret reaktionsmåde i immunsystemet med dannelse af antistof mod forskellige allergifremkaldende stoffer, som kaldes allergener. I mange tilfælde er der derudover en sammenhæng mellem astma og allergi, således at årsagen til astma hos især børn, men også hos voksne, i høj grad kan skyldes allergi. Der er altså god grund til at være opmærksom på allergiske reaktioner.

• Af Charlotte Søllner Hernø · csh@raskmagasinet.dk

Der har aldrig været så mange, der lider af astma og allergi som nu. Og det er ikke et nyt problem. En rapport fra Statens Institut for Folkesundhed i 1994 fastslog, at antallet af allergikere var steget med næsten 50 % fra 1987 til 1994 og Astma-Allergi Danmark skriver på sin hjemmeside, at der fra 1994 til 2005 er sket en fordobling i antallet af allergikere. I år 2020 forventes gruppen af danske allergikere at være steget yderligere med knapt 90 % svarende til næsten 800.000 personer og andelen af astmatikere forventes at være steget med 150.000 i følge Statens Institut for Folkesundhed.

Ofte samspil mellem arv og miljø Udvikling af allergi skyldes et samspil mellem arvelige faktorer og miljøfaktorer. Hvis begge forældre har samme allergi, har et barn helt op til 70% risiko for at få allergi. Imidlertid har 10% af befolkningen allergi, selv om ingen forældrene har allergi. Mange forskellige faktorer i børns miljø og kost har betydning for allergiudvikling, især i spædbarnsalderen. Kontakt med allergener som fx husstøvmider, skæl fra pelsdyr og pollen er en nødvendig forudsætning for udvikling af allergi, ligesom mængden og varigheden af denne påvirkning er af stor betydning. Det ser ud

Så er det forår. Husk at yellowe mod høfeber! At yellowe er at købe god medicin til en god pris. Mildin og Vialerg er god allergimedicin fra danske Orifarm. Fås kun på apoteket, hvor du får grundig rådgivning med i købet. www.orifarm.dk

Vialerg (cetirizindihydrochlorid) 10 mg tabl. Anvendelsesområde: Voksne og børn over 6 år: Symptomer ved allergisk snue, kronisk nældefeber. Allergisk øjenkatar (kun voksne og børn over 12 år). Dosering: Voksne og børn over 12 år: 1 tablet dagligt. Børn 6-12 år over 30 kg: 1 tablet dagligt eller ½ tabl. morgen og ½ tabl. aften. Børn 6-12 år under 30 kg: ½ tablet dagligt. Må ikke anvendes: Ved overfølsomhed over for indholdsstofferne. Til børn under 6 år. Ved alvorligt nedsat nyrefunktion. Forsigtighedsregler: God mundhygiejne anbefales. Alvorligt nedsat leverfunktion. Samtidig indtag af alkohol og sløvende lægemidler. Indeholder lactose. Behandling afbrydes 3 dag før allergitests. Forsigtighed ved bilkørsel. Graviditet og amning: Bør ikke anvendes. Bivirkninger: Døsighed og sløvhed, herunder hovedpine og træthed. Mundtørhed. Betændelse i svælget. Uro. Svimmelhed og myrekryb. Snue. Mavesmerter, kvalme, diaré og fordøjelsesforstyrrelser. Udslæt og kløe. Utilpashed og kraftesløshed. Allergiske reaktioner. Aggression, konfusion, depression og søvnløshed. Kramper. Hurtig hjertefrekvens. Abnorm leverfunktion. Nældefeber. Væskeansamlinger. Vægtøgning. Ændringer i blodbilledet. Anafylaktisk shock. Kortvarigt bevidsthedstab. Synsforstyrrelser. Smagsforandring. Leverbetændelse. Vandladningsbesvær. Læs informationen i pakningen inden brug. Pakninger: 10, 30, 60 og 90 stk. Registreringsindehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Tlf: 63952700. Mildin® (loratadin) 10 mg tabl. Anvendelsesområde: Symptomer ved allergisk snue og kronisk nældefeber. Dosering: Voksne og børn over 12 år: 1 tablet dagligt. Børn 2-12 år over 30 kg: 1 tablet dagligt. Børn 2-12 år under 30 kg: Behandling ikke hensigtsmæssig til børn under 30 kg. Må ikke anvendes: Ved overfølsomhed over for indholdsstofferne. Til børn under 2 år. Forsigtighedsregler: Forsigtighed ved alvorligt nedsat leverfunktion. Indeholder lactose. Behandling bør ophøre to dage før priktest. Graviditet og amning: Bør ikke anvendes uden lægens anvisning. Bivirkninger: Børn 2-12 år: Hovedpine, nervøsitet, træthed. Unge og voksne: Søvnighed, hovedpine, øget appetit, søvnløshed, allergiske reaktioner, svimmelhed, påvirkninger af hjerterytmen, kvalme, mundtørhed, mavekatar, unormal leverfunktion, udslæt, hårtab, træthed. Læs informationen i pakningen inden brug. Pakninger: 10, 30 og 100 stk. Registreringsindehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Tlf: 63952700.


11

Foto: Scandinavian Stock Photo.

For parfumeallergikere kan allergien være så voldsom, at de ikke kan færdes i det offentlige rum, fordi de hele tiden kommer ud for at møde andre, der bruger parfume, aftershave eller har vasket tøj med parfumerede vaskemidler.

til, at årsagen til det stadig stigende antal allergikere skal fi ndes i miljøet og livsstilen i de økonomisk veludviklede lande, dvs. måden vi bor på og de mange miljøpåvirkninger vi i stigende grad bliver udsat for, også selvom vi omhyggeligt forsøger at navigere uden om mange skadelige stoffer. Overreaktion i immunsystemet i kroppen Når man udvikler allergi, sker der en overreaktion i immunsystemet i kroppen. Vores immunsystem skal forsvare kroppen mod angreb af fremmede stoffer som fx virus, bakterier og parasitter. Men immunsystemet kan pludseligt begynde at danne antistoffer mod stoffer i omgivelserne, som man aldrig tidligere har reageret over for. Det er fx kendt, at frisører efter år i faget kan blive allergiske over for hårfarve og andre kemikalier, så de må opgive deres job. Andre oplever aldrig at blive allergiske, selv om det er skrappe stoffer, der arbejdes med i salonerne. Når man først har udviklet allergi overfor bestemte stoffer, vil det følge en resten af livet. Men det er forskelligt, hvor voldsomme reaktioner den enkelte oplever. Nogle mennesker med allergi over for katte kan reagere hvis blot sidemanden i bussen har katteallergener på sit tøj, mens andre ikke vil få symptomer af så lille en mængde allergen. Det er altså individuelt, hvor megen allergenpåvirkning der skal til, før man får allergisymptomer. Når kroppen danner antistof Betegnelsen allergi bruges ofte til at beskrive forskellige former for overfølsomhedsreaktioner. Men der er faktisk ikke altid tale om allergi. Lægerne skelner mellem to former for overfølsomhed: Allergi og anden overfølsomhed. Det er nemlig ikke ligegyldigt hvilken form for reaktion, der er tale om, når symptomerne skal behandles. Forskellen på de to former er, at allergi kende-

tegnes ved en overreaktion i immunforsvaret med produktion af et antistof, kaldet Immunglobulin E, IgE. Anden overfølsomhed sker, når et givet stof påvirker kroppen, uden at der dannes IgE. Luftvejsallergi og fødevareallergi Man kan principielt blive allergisk overfor alt. Hvis man lider af

Dansk Cøliaki Forening Casper Pihl Rasmussen

Lider du af ... Formand

• Træthed • Koncentrationsbesvær Postboks 117 · 5100 Odense C · post@coeliaki.dk · www.coeliaki.dk • Tarmluft • Mavekneb • Opustethed • Kvalme • Diare • Svimmelhed ... så er du måske glutenintolerant?

Allergi-vaccination eller hyposensibilisering Princippet ved allergivaccination er, at man over længere tid bliver udsat for meget små mængder af det stof, som udløser allergien. Ved at øge mængden af stoffet ganske lidt fra gang til gang opnår man efterhånden, at man kan tåle stoffet eller i det mindste ikke reagerer så voldsomt som ellers. Effekten er bedst ved allergi over for hveps eller bi eller ved høfeber fremkaldt af pollen. Effekten på astma er som regel beskeden.

Dansk Cøliaki Forening

www.coeliaki.dk 70 10 10 03


12

Foto: Scandinavian Stock Photo.

Astmatikere har ofte brug for en inhalator til medicinsk behandling, det være sig akut eller forebyggende. Dem akutte medicin afspænder musklerne i luftvejenes vægge, så luft lettere kan komme ud og ind, mens den forebyggende medicin reducerer betændelse i luftvejene.

luftvejsallergi, er man allergisk over for forskellige allergener i indåndingsluften. De vigtigste allergener i Danmark er husstøvmider, træpollen, græspollen, gråbynke, skimmelsvampesporer samt hår og skæl fra dyr. Man kan også være allergisk over for allergener i mad, hvor de hyppigst allergifremkaldende fødevarer er mælk, æg, jordnødder og fi sk. Hvis en allergisk person udsættes for det, han eller hun er allergisk over for, kan der udløses en allergisk reaktion et eller fl ere steder i kroppen. Det kan være i huden i form af eksem eller nældefeber, i luftvejene i form af astma eller høfeber eller i mave-tarm-systemet, som kan vise sig ved opkastninger og diarré. I værste fald kan der opstå et allergisk chok, som er en meget alvorlig livstruende reaktion. Ved den allergiske reaktion frigøres der mange forskellige ska-

Tro. Håb. Og ædruelighed. Tro på fremtiden. Håb for familien. 6 ugers intensiv behandling. 1 års støtte. Aadalen tilbyder behandling i naturskønne omgivelser. Vi er et professionelt team, som med glæde og energi hjælper alkoholikere og deres familier. Let hjertet. Få hjælp til ædruelighed. Kontakt os nu. Gl. Kolding Landevej 20 · 7100 Vejle aa-dalen@mail.dk · www.aa-dalen.dk

Døgntelefon 70 20 24 88. Anonymt. Uforpligtende.

IgE-antistof: Når kroppen udsættes for et allergifremkaldende stof, et allergen fx fra husstøvmide eller kat, bliver det mødt af makrofagerne, der opsuger det og giver besked til lymfocytterne, om at danne IgE-antistof. Makrofager er hvide blodlegemer, der kan optage fremmedlegemer og mikroorganismer. Lymfocytter er en type hvide blodlegemer der deltager i den del af kroppens immunforsvar, hvor der dannes antistoffer. Der fi ndes T-lymfocytter og B-lymfocytter. Når kroppen møder det samme allergen ved en senere påvirkning, sidder IgE parat på særlige allergiceller - mastcellerne - til at fange allergenet. Mastcellerne fi ndes spredt i kroppen, men der er fl est i huden og i slimhinderne i øjne, næse og lunger. Er der tilstrækkeligt mange af en slags IgE, giver det mulighed for, at allergenet kan fanges samtidigt af 2 antistofmolekyler. Sker dette, får det mastcellen til at briste og frigøre stoffer fra cellens indre. Disse stoffer, blandt andet stoffet histamin, fremkalder de forskellige allergisymptomer. Reaktionen er meget hurtig, og symptomerne viser sig typisk indenfor få minutter og kaldes også en straksreaktion. Symptomerne kan dog også komme efter få timer.

delige stoffer, som både kan give sygdomstegn med det samme, en såkaldt straksreaktion, eller efter fl ere timer. Så kaldes det en senreaktion. Ved senreaktion kommer der en slags betændelsestilstand, f.eks. i slimhinden i bronkierne, som kan give længerevarende symptomer. Cøliaki eller glutenallergi En særlig form for fødevareallergi er cøliaki. Overfl aden i tyndtarmen ødelægges af proteinet gluten, som fi ndes i de fi re kornsorter hvede, byg, rug og havre. Det er en del af glutenproteinet, prolamin, som kroppen ikke kan tåle. Hos cøliakere medfører gluten en skadelig immunreaktion i tyndtarmen og tarmens lange fi mrehår skades, hvorved tarmen ikke længere kan optage den samme mængde næringsstoffer som en rask tarmvæg kan. Symptomene på glutenallergi, som rammer både børn og voksne, er ikke overraskende meget ofte underernæring, men også øget tarmluft, mavesmerter og tynde afføringer. Endvidere er det ikke usædvanligt, at en cøliaker klager over træthed, ledsmerter, vægttab og almen utilpashed førende til tristhed og uoverkommelighed. Nogle har mange og tydelige symptomer, andre næsten ingen. Det vides ikke præcist hvor mange der har cøliaki i Danmark, men forekomsten menes at være omkring 1 %. For øjeblikket er Danmark et af landene med færrest diagnosticerede cøliaki patienter. Det antages, at de patienter, der er diagnosticeret, kun udgør toppen af isbjerget, og at en stor del af befolkningen, specielt dem der har mildere former for cøliaki, overses. Selv om cøliaki benævnes allergi, så er cøliaki egentlig en immunologisk tyndtarmslidelse, der skyldes, at gluten udøver en toksisk (dvs. giftig) virkning på tyndtarmens slimhinde. Men som ved andre allergier, så indebærer behandlingen, at patienter helt undgår det, der giver reaktionen. I dette tilfælde altså gluten. For at stille diagnosen cøliaki kan der tages en blodprøve. Hvis den viser et forhøjet indhold af bestemte antistoffer, vil der blive taget en biopsi af tyndtarmen for med sikkerhed at kunne påvise cøliaki. Kontaktallergi Kontaktallergi forårsages af kemiske stoffer, som trænger gennem huden og påvirker immunsystemet, så der opstår allergi. Der kan være metaller, konserveringsmidler, parfumestoffer, farvestoffer m.m., som forekommer i almindelige produkter som kosmetik og rengøringsmidler. Mange af stofferne kan ligeledes forekomme


Kig efter Den Blå Krans

Astma-Allergi Danmark

Landlord produkter til personlig pleje Care serien består af en række skånsomme og miljøvenlige vask- og rengøringsprodukter. Produkterne bærer alle den blå krans fra Astma-Allergi foreningen samt et miljømærke. Med care serien får du som forbruger ‘omtankeprodukter’ uden at betale ekstra.

Meget mere discount!

www.camette-direkt.dk Professionelle produkter med omtanke Ny luksus vådserviet i 100 % bomuld UDEN Parfume UDEN Parabener UDEN Alkohol UDEN Hormonforstyrrende stoffer.

r. poteke på nde a på føre kan bestilles .dk s le d n arer Forha arbino samt v ail@ch prøve eller m k .d Gratis o in .charb www

www.charbino.dk

Ingen parfumer, neutral og lugtfri Ingen farvestoffer Ingen parabener Og skånsom mod miljøet

Få oplyst nærmeste forhandler på

Tlf.: 86 24 90 55

NOPA NOPA

Din leverandør sensitive produkter by NOPA

SENSITIVE by NOPA - ny Svane- samt Astma- & Allergimærket serie inden for vask og rengøring. Høj produktkvalitet med omtanke for både miljø og sundhed.

by NOPA

www.danlind.dk

Astma-Allergi Danmark


14

At opdage at man selv eller at ens børn har udviklet allergi overfor dyrehår kan være en stor ulykke, hvis man ikke kan forestille sig et liv uden dyr.

i erhvervsmæssige sammenhænge. Fx er gummikemikalier en hyppig årsag til handskeallergi blandt sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere og rengøringsassistenter. Det er således miljøfaktorer, som er afgørende for, om kontaktallergi opstår. Kontaktallergenets natur, koncentrationen af allergenet samt hyppighed og varighed af kontakt har betydning for udvikling af kontaktallergien, ligesom samtidig kontakt med hudirriterende stoffer som sæbe kan medvirke til at fremprovokere allergien. Nogle mennesker udvikler utvivlsomt lettere kontaktallergi end andre, men det er endnu ikke lykkedes at påvise specifi kke gener, som øger risikoen for kontaktallergi.

Omsorgsfuld og værdig pleje, støtte og aflastning i eget hjem til ... Handicappede Sygdomsforløb Aflastning af pårørende Nyudskrevne fra hospital Døende i eget hjem Vi kommer til dig på Sjælland og øerne, fra vores kontor i Vangede eller Vordingborg. Sundhedsfagligt uddannet, erfarent og venligt personale sikrer, at du er i de bedste hænder.

Tlf.: 55 34 14 00

www.VIPprivatomsorg.dk

Parfumeallergi – ved kontakt eller indånding En særlig form for allergi er parfumeallergi, der ligesom anden allergi er øget betragteligt i hyppighed gennem de sidste 20 – 30 år. Og det kan i virkeligheden ikke undre. Der er parfumestoffer i så mange forbrugsvarer, at vi hver især bliver udsat for store påvirkninger hver dag. Der er parfume i håndsæbe, shampoo, vaskepulver, skyllemiddel, toiletpapir, børnelegetøj, tandpasta, makeup, opvaskemiddel, rengøringsmidler, stearinlys etc. Parfume er en af de hyppigste årsager til allergisk kontakteksem, fx i form af udslæt under armene efter brug af deodorant. Parfumeallergi forekommer hyppigst hos kvinder, men ses også hos mænd og

blandt større børn af begge køn. En nyere undersøgelser fra Tyskland vurderer, at ca. 4 % af voksenbefolkningen har parfumeallergi. I fl ere tidligere danske undersøgelser er der vist en fordobling af parfumeallergi over en 10 - 15 års periode. Men kontaktallergi over for parfume er kun én side af sagen. Lige så belastende er det, når parfume giver reaktioner fra øjne, svælg og luftveje. Reaktionerne kan blive så voldsomme, at det bliver direkte socialt invaliderende. Allergien kan vise sig i form af nysen, kløe eller øjenirritation, men forekommer også fra mundslimhinden, halsen og de nedre luftveje i form af f.eks. hoste eller besværet vejrtrækning. Symptomerne er lidt hyppigere blandt kvinder og vil i langt de fl este tilfælde være milde og fl ygtige. Men omkring 3 % af befolkningen oplever symptomerne som meget generende. For disse mennesker kan det være vanskeligt eller helt umuligt at tage med offentlige transportmidler, gå i teateret eller i biografen og de oplever også problemer på arbejdspladsen, hvis en kollega bruger kraftig parfume, aftershave eller har vasket sit tøj i parfumerede vaske- og skyllemidler. Atopisk dermatitis kaldes også børneeksem eller astmaeksem Atopisk dermatitis kaldes børneeksem, fordi 90 % af tilfældene opstår, før børn er fyldt 4 år. For de fl este af børnene forsvinder eksemet, når de bliver otte - ti år. Men børnene har dog forøget risiko for at udvikle håndeksem og omkring en fjerdel får sygdommen igen, når de bliver voksne. Børneeksem består af et vedvarende, kløende eksem, men ses også i en form, hvor der er symptomfri perioder afbrudt af eksemudbrud af varierende sværhedsgrad. Forekomsten af børneeksem er steget

Adrenalin ved anafylaktisk chok Adrenalin anvendes som førstehjælp ved en pludseligt optrædende livstruende overfølsomhedsreaktion (anafylaktisk chok), der viser sig ved blodtryksfald, åndedrætsbesvær og eventuelt kramper. Livstruende overfølsomhedsreaktioner kan i sjældne tilfælde forekomme efter fx insektstik, indtag af nødder eller ved penicillinoverfølsomhed. Når man ved, at man kan risikere livstruende overfølsomhedsreaktioner, vil man typisk blive anbefalet at have en EpiPen på sig, så man hurtigt kan give sig selv en indsprøjtning med adrenalin. Efterfølgende behandling kan inkludere binyrebarkhormon, antihistamin, beta-2-agonister, lejring og ilt. Sidst men ikke mindst indlægger lægen patienten til observation og vil formentlig tage en række blodprøver for at overvåge de vitale organers funktion. Effekten af allergenet holder nemlig ofte længere end adrenalinet fra EpiPen’en eller fra sprøjten på skadestuen, så det er ikke usædvanligt at se en forværring af tilstanden nogen tid efter den første reaktion. Behandlingen - hvis symptomerne kommer igen - er fuldstændig den samme som ved den første behandling.


15

Sammenhæng mellem allergi og astma Der kan være en direkte sammenhæng mellem allergi og astma. Man taler ligefrem om allergisk astma, det vil sige astma, som først og fremmest udløses af kontakt med allergener, som indåndes. Specielt blandt børn spiller allergi en vigtig rolle, men arvelighed har en endnu større betydning, da astma meget ofte forekommer hos fl ere i samme familie, således at det ikke er usædvanligt at se, at et eller fl ere børn af forældre med astma også får sygdommen. Der er også sammenhæng mellem astma og andre allergiske tilstande, for eksempel høfeber og eksem, ligesom virusinfektioner, luftforurening og dårlig indeklima hos disponerede personer øger risikoen for astma. Udsættelse for store mængder allergener som husstøvmider, pelsdyr som hund og kat, pollen og påvirkninger på arbejdspladsen som f.eks. mel, svejserøg og forskellige dampe og gasser kan også bidrage til, at astma udvikles - specielt blandt personer med arvelig disposition til sygdommen. Når der således ses en sammenhæng mellem allergi og astma,

Foto: Scandinavian Stock Photo.

fra omkring 3 % efter 2. Verdenskrig til 20 % i dag. Man kender ikke årsagen til børneeksem, der er såvel arvelig som miljøbetinget, men det er påvist, at forstyrrelser i hudens immunsystem spiller en rolle for udviklingen af børneeksemet. Årsagen til stigningen i antallet af eksempatienter kendes heller ikke, selv om der er mange teorier. Stigningen i sygdomshyppighed ses fx alene i den vestlige verden, mens en tilsvarende stigning ikke fi ndes i det tidligere Østeuropa. Sygdomshyppigheden synes således at være knyttet sammen med vestlig livsstil. Stigningen skyldes muligvis øget forurening, indendørs allergener som husstøvmider og fald i amningen. Ca. 70 % af eksemtilfældene skyldes arvelige faktorer.

Blandt de hyppigst forekommende allergifremkaldende fødevarer er æg og mælk samt mælkeprodukter. bør man derfor heller ikke tage let på opstået allergi. Både fordi allergi kan medføre belastende astma, men også fordi allergi over for ét stof kan betyde, at man bliver allergisk over for en række andre stoffer. Hvad der fx begynder som en generende allergi overfor fi sk og skaldyr, kan eventuelt efter mange år ende med en alvorlig type 1-allergi overfor penicillin. Kilder: www.coeliaki.dk, www.videncenterforallergi.dk, www.astma-allergi.dk, www.danskallergi.dk og www.miljoeogsundhed.dk

WWW.ALLERGIKOST.COM HAR DU ALLERGI? - VI HAR MADEN Glutenfri Mælkefri Æggefri Nøddefri KØB PÅ WWW.ALLERGIKOST.COM ELLER RING 4424 4488


16

Jeg ville gerne have haft

nogen at tale med Monica Reese fik som lyn fra en klar himmel i 2007 konstateret kronisk myleoid leukæmi. Hun blev straks indlagt på Rigshospitalet, hvor en langvarig behandling med kemoterapi og til sidst knoglemarvstransplantation gik i gang. Noget af det hun mest har savnet igennem hele forløbet har været nogen at tale med, en psykolog. Især nu bagefter har behovet meldt sig. Men psykologhjælp tilbydes kun alvorligt syge børn under 16 år.

En torsdag i oktober 2007 skulle det vise sig, at livet ville blive drastisk ændret for Monica Reese. Hun gik i 1. G på gymnasiet og skulle - som hun plejede - cykle i skole fra hjemmet i Hundige. Det var pludselig hårdt – meget hårdt. Hun hev efter vejret og da hun var nået frem, blev hun svimmel og kastede op. Herefter alt blev sort. Dagen efter havde hun det fi nt nok igen og deltog i undervisningen, men den efterfølgende mandag følte hun sig utilpas og havde ikke lyst til at tage i skole. Lægen blev kontaktet for at få undersøgt, om hun evt. havde fået en virus på balancenerven. Torsdagens symptomer kunne tyde på det. Lægen gennemførte en række undersøgelser og konstaterede, at Monicas blodprocent var nede på seks, hvilket var alt for lavt, da den burde være mellem syv og ti. Det skulle undersøges nærmere, så Monica måtte tage derfra uden svar. Dagen efter ringede Monicas far hjem og sagde, at han og moren ville komme tidligere hjem end sædvanligt. Det undrede Monica sig over, for det plejede de da ikke. Da døren i entreen gik op, kunne hun straks høre sin stortudende mor. Det havde hun aldrig før hørt, så Monica anede, at noget var helt galt. Og det var der også. Lægen havde kontaktet forældrene, da Monica var under atten, og havde fortalt, at deres datter havde blodkræft, kronisk myleoid leukæmi også kaldet CML, og at hun straks skulle indlægges på Rigshospitalet. ”Hold da op - så skal jeg jo dø indenfor de næste 2 - 3 år som alle andre, der har kræft,” tænkte Monica. ”Jeg får godt nok travlt,” fortæller hun, da jeg møder hende og hendes kæreste Danny en kold dag i januar to et halvt år efter den skæbnesvangre besked. Vi sidder på lægens kontor, som velvilligt er stillet til rådighed for samtalen, mens Monica venter på resultaterne af dagens prøver.

Foto: Privatfoto

• Af Villy O. Christensen · redaktionen@raskmagasinet.dk

Som følge af kemobehandling mistede Monica alt hår under den langstrakte behandling.

Salg af helsekost m.m. – leveret direkte til dig

www.camette-direkt.dk

• Ingen minimumskøb • Ingen ekspeditionsgebyr • Fragtfri levering i Danmark – direkte til døren med Post Danmark • Betaling: Netto kontant på vedlagte girokort som følger varen


hOspiTal

BariaTri

demens

TeknOlOgi

akTivT liv

bRanchen kommeR – Der var så meget, jeg skulle nå ”Jamen Herre Gud, jeg er kun 17 år gammel og har endnu ikke prøvet at brække et ben, springe bungy jump i Australien eller rejse jorden rundt,” siger Monica om sin umiddelbare reaktion på beskeden om, at hun led af en alvorlig kræftsygdom, der kunne være dødelig i løbet af kun 14 dage. ”Jeg ved godt, at det kan lyde vanvittigt med den slags tanker, men jeg har haft en problematisk barndom med mobning og efterfølgende problemer, der helt overskyggede den aktuelle problemstilling med kræft. Jeg var sikker på, at jeg skulle dø og følte mig bitter over ikke at have nået at forfølge mine drømme. Allerhelst ville jeg jo bare leve videre på tærsklen til mit voksenliv, men hvis jeg ikke kunne det, så var der drømme, planer og oplevelser, som skulle føres ud i livet – mens jeg endnu havde livet i behold”. Jeg skulle pludselig være meget voksen Indlagt på Rigshospitalet blev hun straks sat i behandling med Glivec, et præparat, der formår at holde kræftcellerne i blodet nede – bare ikke hos Monica, skulle det senere vise sig. Selvom hun ikke helt forstod det der med kræft og sammenhænge mellem blodtal og den behandling, hun modtog, så følte hun hele tiden, at hun var i gode hænder og blev behandlet som en voksen, selvom hun som hjemmeboende hos forældrene måske ikke helt så sig selv som voksen. Hun var et ungt menneske med uddannelse og livet foran sig, som skulle opleve og udforske verden – ikke tage stilling til liv og død. Undervejs i forløbet spurgte hun hele tiden læger og sygeplejersker om sygdommen og forløbet, mens hun samtidig opsøgte viden på Internettet. ”Det havde været rart at kunne kommunikere med andre patienter, der havde gennemgået et forløb som mit – og overlevet.

kommer du? health&Rehab 2010

InvItatIon tIl et nemmere lIv

se hjælpemidler i funKtion på nordeuropas største messe inden for: • personlig pleje • behandling, træning, leg og fritidsaktiviteter • mobilitet og transport

Kronisk myeloid leukæmi Det karakteristiske ved kronisk myeloid leukæmi er, at der i leukæmicellerne fi ndes en særlig kromosomforandring, det såkaldte Philadelphia kromosom. De biologiske forhold, der ligger bag dette særlige kromosom, giver en god forståelse af sygdommens udvikling og er grundlaget for den meget væsentlige forbedring af behandlingen, der er set de seneste år. Philadelphia kromosomet er et nyt kromosom, som dannes ved bytning (translokation) af arvemateriale mellem kromosom nr. 9 og 22. Der dannes derved nye arveegenskaber (det såkaldte BRC-ABL genkompleks). Dette nye genkompleks danner et nyt protein, som virker som et ”energiprotein”. Energiproteinet bevirker, at de syge hvide blodlegemer og blodplader – leukæmicellerne - deler sig uhæmmet og lever længere end normale blodceller. Derved øges antallet af disse celler i blod og knoglemarv samt i milten, som bliver forstørret. Det er afgørende for diagnosen kronisk myeloid leukæmi, at man kan påvise disse forhold. Derved kan man blive behandlet med medicin rettet specifi kt mod dette energiprotein. Med kronisk myeloid leukæmi vil man typisk skulle gå til kontrol resten af livet. Man skal i begyndelsen gå til kontrol ca. en gang om måneden. Senere eventuelt med nogle måneders mellemrum. Kilde: www.cancer.dk og www.lyle.dk

se det nyeste inden for: • indretning og tilpasning af boligen og erhverv • kommunikation, information og varsling

se, rør og prøv selv

GÅ TIL seminar pÅ messen

GRaTIs entré pÅ messen

- henT d in BilleT på www.healTh-rehaB.cOm

Bella Center KøBenhavn 4.- 6. maj 2010

Tirsdag kl. 9-18 Onsdag - TOrsdag kl. 9-17

www.health-rehab.com nOrdeurOpas sTørsTe messe fOr hjælpemidler, serviceydelser samT pleje Og sygehusudsTyr


18

Monica var en sprudlende livsglad teenagepige med langt lyst hår, før hun blev syg og mistede alt hår. I dag er nyt hår heldigvis vokset ud. Det er dog ikke længere lyst, men næsten sort og hvad der er endnu mere overraskende, så er det nu meget tykt. ”Det er lige som at være født på ny,” siger Monica.

Svaneklinik - diskret og omsorgsfuld kompetence

K

B

ftp a

tie nt ?

et? erer p o t ry s Mistet håret?

Ly m

Svaneklinik

Brystproteser ♥ lingeri parykker ♥ tørklæder plejemidler ♥ tilbehør fø de lymfødembehandling m ? - vi har det hele!

Lyngby Hovedgade 27 - 29 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 87 01 10 E-mail: kontakt@svaneklinik.dk Åbent mandag - fredag 10 - 16 P-kælder og elevator bus nr. 190 til døren.

Velkommen i klinikken eller på hjemmesiden:

www.svaneklinik.dk

Der var en tendens til, at når jeg spurgte om noget konkret, så var standardsvaret, at det var individuelt fra patient til patient – hvad kunne jeg bruge det til?” spørger Monica, mens hendes blik nærmest gennemborer min sjæl for at søge efter svaret. Den totale nedtur Den ordinerede medicin, Glivec, virkede ikke på Monica. Kræften sneg sig stadig rundt i kroppen som en tyv om natten, der ville stjæle Monicas liv. Ny medicin blev taget i anvendelse. Denne gang Sprycel. Den virkede heller ikke tilfredsstillende. Lægerne måtte så ty til den sidste udvej: en knoglemarvstransplantation, som skulle udføres den 29. september 2009. For at fi nde en egnet donor, er der mange faktorer, der skal gå op i en højere enhed og en donor fi ndes ikke nødvendigvis indenfor familiens egne rækker. Det var heller ikke tilfældet for Monica, idet en egnet donor måtte fi ndes i Tyskland. Tanker om død og ødelæggelse meldte sig for alvor. Behovet for vished og tryghed blev større end standardsvarene fra hospitalets personale: ”Det er forskelligt fra patient til patient”. Monica søgte via internettet kontakt til andre, der havde overlevet sygdommen, især via Facebook. Det lykkedes umiddelbart før transplantationen, hvor Monicas kæreste fandt frem til en patient, der på 12. år levede et godt liv efter sygdommens diagnosticering. ”Det var virkelig en stor hjælp for mig, at høre om andre, der frygtede det samme som jeg – især uvisheden, nåle og smerter,” husker Monica, der med et skævt smil tilføjer, at hun forud for transplantationen fi k indsat et Hickmannkateter. ”Av, av,” tænkte hun. Det blev da også en meget smertefuld oplevelse. Kateteret er langt om længe netop blevet fjernet den 4. marts. Isoleret fra omverdenen Når der skal gennemføres en knoglemarvstransplantation, isoleres man fra omverdenen på en steril stue, hvor lyde, dufte og andre ydre påvirkninger er fi ltreret fra. Det var en meget hård


19

Hvad er et Hickmannkateter? Et Hickmannkateter er en tynd plastikslange lavet af et vævsvenligt materiale, som er holdbart i fl ere år. Kateteret kan have et eller fl ere rør, også kaldet løb, som har forskellige farver og diametre. Kateteret er placeret i en af de store vener i brysthulen, og det bliver ført gennem en “tunnel” under huden til en udmunding øverst på brystkassen. En lille manchet på kateteret vokser sammen med huden umiddelbart før kateterets udmunding på huden, dels for at holde kateteret på plads og dels for at forhindre bakterier i at trænge ind langs kateteret. Kateteret bliver anlagt i lokalbedøvelse. Anlæggelsen varetages af en narkoselæge på operationsgangen. Når kateteret igen skal fjernes sker det også i lokalbedøvelse, da det vokser fast i huden efter ca. tre uger. Kateteret anlægges for at undgå irritation af de tynde blodkar på armen fra den medicin eller væske, der skal gives i blodåren. Det anlægges også for at skåne armene for stik, hvis der f.eks. skal gives mange behandlinger (kemoterapi) og tages mange blodprøver. Samtidig er det en fordel at have en større bevægelsesfrihed, når medicinen ikke skal gives i en blodåre i armene. Kilde: Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus – Århus Universitetshospital. Monica før hun blev syg

Foto: Privatfoto.

tid for Monica, der aldrig i sit liv havde været syg – bortset fra almindelig forkølelse og infl uenza. ”Uvisheden, smerterne og følelsen af afmagt var det værste, jeg oplevede, mens jeg lå i isolation. Det gjorde vanvittig ondt. Men også følelsen af, pludselig at være et barn igen, var slem. Det var lige som om, at min hjerne var blevet tømt i forbindelse med transplantationen – jeg kunne ikke længere huske basale ting som, hvordan man går på toilettet. Ikke nok med, at min kæreste bogstavelig talt måtte slæbe mig ud på badeværelset, så måtte min mor tørre mig bagi,” siger Monica med blanke øjne. Tankerne løb også løbsk, for selv om der er 70 % chance for at overleve, så var det de sidste 30 %, der spøgte i hjernen. Monica måtte tilbringe fem uger i isolation, da hendes blodtal ikke ville forbedre sig tilfredsstillende. Det var en hård tid for hende, hvor hun savnede almindelige ting i hverdagen som lyden af fodtrin, fuglefl øjt og vindens susen i det hår, hun havde mistet som følge af den nødvendige kemoterapi. Al ære og værdighed var pillet af hende, følte hun. Havde det ikke været for Danny, der sov hos hende om natten og ellers passede sit arbejde om dagen, havde det været et fuldstændigt ubærligt forløb: ”Jeg lå jo fuldstændig alene afskåret fra omverdenen og kunne end ikke tage vare på mig selv, så Dannys hjælp og tilstedeværelse var en uvurderlig støtte for mig,” siger Monica, mens hun sender Danny et kærligt blik. Endelig ude i friheden Efter fem lange uger, som Monica dårligt kan huske, blev hun endeligt udskrevet, da lægerne mente, at hendes prøveresultater var så tilfredsstillende, at ”kassen”, som isolationsstuen kaldes i daglig tale, ikke længere var nødvendig. Danny hentede hende på Rigshospitalet. Det blev en køretur hjem, hvor der ikke blev vekslet mange ord, for Monica skulle have det hele med: synsindtrykkene, lydene og duftene. Selvfølgeligheder for alle andre. For Monica en kæmpeglæde og befrielse. Hjemme igen dukkede tankerne om en usikker fremtid igen

En fortælling om

kræft håb & kærlighed

249,95 (vejl.)

Klædt af Livet rummer som bekendt smerte. Tidligere kræftpatient Tina Brændgaard forstår at sætte ord på både den og livsglæden i sin fortælling om at få brystkræft som 30-årig. Hun gør det på en måde, så man griber efter Kleenex’en, men aldrig får kvalme eller forfalder til ynk. gyldendal.dk · twitter.com/gyldendal

Køb den hos din boghandler


20

Foto: Privatfoto.

Monica i ’kassen’, som isolationsstuen kaldes i daglig tale, og hvor Monica lå isoleret for omverdenen i fem uger.

op i hendes bevidsthed: ”Er det nu endelig overstået, bliver jeg rask og får en fremtid som alle andre jævnaldrende?” fortæller hun om nogle af de tanker, der pressede sig på. Der gik heller ikke længe, før hun erfarede, at det ikke var overstået. I forbindelse med ny medicin fi k hun et voldsomt krampeanfald, som nødvendiggjorde akut indlæggelse. Ambulancen ignorerede en direkte ordre fra Monicas læge på Rigshospitalet om, at hun skulle direkte dertil og kørte hende til Glostrup Sygehus, hvorved værdifuld tid blev spildt. Krampen var det værste, Monica har oplevet under hele forløbet. Danny, som ringede efter ambulancen, oplevede ventetiden på 30 minutter som en uendelighed, mens kæresten lå med voldsomme kramper og fråde om munden: ”Det var rigtig slemt”, husker han. ”Jeg kunne slet ikke komme i forbindelse med hende. At se ens kæreste ligge sådan – dét gør ondt,” siger han og suppleres af Monica: ”Det sidste, jeg husker er, at jeg følte mit ansigt blev presset mod venstre, samtidig med jeg så hallucinationer af Disney-fi gurer. Så blev det hele sort.” Medicinen blev efterfølgende justeret og Monica kunne komme hjem igen efter fjorten dage. Tilbage til fremtiden Tilbage til fremtiden er titlen på en populær fi lmserie fra 80’erne, men det er også sandheden for Monica, der gør status

Dit hjerte har brug for en goD søvn! vidste du, at for højt blodtryk og søvnapnø hænger sammen?

snorker du og har du svært ved at holde dig vågen, så kan det være du lider af søvnapnø. tag en snak med din læge! Du kan læse mere om søvnapnø på www.sovnapno.dk eller www.maribomedico.dk

Kræftplan III Efter planen vil regeringen til sommer fremlægge Kræftplan III. Det var i hvert tilfælde hvad daværende sundhedsminister Jakob Axel Nielsen meddelte sidste forår. ”I Kræftplan III skal vi holde fokus på den høje kvalitet og de gode forløb i dansk kræftbehandling, samtidig med, at vi bliver bedre til forebyggelse, tidlig opsporing og rehabilitering. Og vi skal også blive bedre til at inddrage patienterne og til at anvende udenlandske erfaringer og dokumentation,” sagde han til Berlingske Tidende. ”Folk skal have deres tilværelse tilbage og have støtte til at fokusere på livet frem for på deres sygdom.” Det er også på høje tid, at der fokuseres på rehabilitering, for hidtil har det været sådan, at kræftpatienter henvises til patientforeninger. I et svar på forespørgsel om psykologhjælp til kræftpatienter fra LYLE, Patientforeningen for Lymfekræft og Leukæmi, henviser såvel den nu forhenværende sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, som formanden for Danske Regioner, Bent Hansen, til Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelse er dog hverken på fi nansloven eller en del af det etablerede offentlige behandlingstilbud.


21

på et smertefuldt og langt forløb, hvor hun skulle opleve uendelig megen smerte og usikkerhed. Hun vidste ikke, om hun ville overleve og turde undervejs derfor ikke lægge planer for fremtiden – én dag ad gangen var parolen. I dag mere end to år efter hun fi k beskeden, der i den grad skulle vende hendes liv på hovedet, er hun udskrevet fra Rigshospitalet og skal til kontrol hver anden uge. Monica og Danny er fl yttet sammen i en lejlighed, hvor han fortsat er hende en stor hjælp med alt det praktiske i dagligdagen, med medicin og meget andet. Men den psykiske støtte og opbakning er den vigtigste, mener hun. Hvortil Danny svarer: ”Jeg vil gøre alt for den, jeg elsker – og det er altså Monica.” Hun er fortsat sygemeldt og således på kontanthjælp, men planerne for fremtiden er på plads. En HF-uddannelse og et job ved politiet står øverst på ønskelisten. Trangen til at hjælpe andre i samme situation er også et vigtigt punkt for Monica, der til juni fylder de magiske 20 år, som hun tidligere end ikke turde drømme om at opleve. Sygdommen har dog desværre ødelagt hendes planer og håb for fremtiden om en kernefamilie med børn, da hun kun kan blive mor ved at få sat en anden kvindes æg op, og det er ligesom ikke det samme, som hun udtrykker det. Set i bakspejlet Adspurgt om hvad der har været det værste i forløbet, så er der tre ting, der presser sig på hos Monica: ”Uvisheden er en grim faktor, men især knoglemarvstransplantationen og de efterfølgende kramper var en smerte og en oplevelse, som jeg ikke vil ønske for nogen at opleve”. Hun har også et stort ønske, som kunne have hjulpet hende

Dronning Margrethe og arkæologien Udstilling 25. marts-29. august 2010 Læs om foredragsrække, aktiviteter, omvisninger og foredrag ud af huset på www.moesmus.dk

Efter Monica er kommet ud ”På hospitalet er der altid en klokke at hive i, hvis man har brug for noget eller nogen,” fortæller Monica. ”Men efter jeg er kommet ud, har jeg virkelig haft behov for nogen at tale med. Det er ligesom om, det er et tabu, at man har det behov bagefter.”

og forhåbentlig også andre i samme situation: ”Jeg ville som tidligere nævnt gerne have haft nogen at tale med, nogen der har stået i samme situation, som kunne fortælle mig om deres erfaringer, så jeg var bedre forberedt på, hvad jeg skulle igennem.” På intet tidspunkt undervejs i forløbet eller efterfølgende er Monica blevet tilbudt psykologhjælp, som efter hendes mening ville kunne have gjort en stor forskel. Psykologhjælp tilbydes imidlertid kun børn under 16 år. Intet er dog så skidt, at det ikke er godt for noget: ”Jeg har lært meget om mig selv, min psyke og mine grænser. De små ting i hverdagen, som et venligt ord, et vindpust eller duften af blomster, kan gøre mig glad. Intet er, som det ser ud, det skal opleves, mens man kan,” slutter Monica Reese, der har et sidste råd til alle i samme situation: ”Lad ikke stå til – råb op, bed om svar og om hjælp.”

Er du kommet til skade? Sandager Advokater er et af landets førende kontorer i erstatning efter en whiplash, arbejdsskade og efter anden persontilskadekomst. Vi behandler din sag uanset, hvor i Danmark du bor. Du behøver ikke at bekymre dig om du salæret, da vi arbejder efter princippet Ingen Erstatning – Ingen Regning. Kontakt os for uforpligtende drøftelse eller læs mere på www.minerstatningsadvokat.dk

MOESGÅRD MUSEUM 8270 Højbjerg. Tlf. 8942 1100

Lyngby Hovedgade 41 | 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: 45 93 21 50 | info@sandageradvokater.dk www.minerstatningsadvokat.dk


22

Hovedbygningen på Dallund Slot, som huser Rehabiliteringscenter Dallund, er opført i 1540, tilbygget i 1634 og tilbygget igen i 1722 samt i 1849. Den omliggende park er på 5 hektar.

Tidligere kræftpatienter

får tro på fremtiden Dallund Slot er Danmarks eneste døgn rehabiliteringscenter for kræftramte og deres pårørende. Slottet ligger i smukke landlige omgivelser ved Søndersø på Fyn, cirka 15 kilometer fra Odense, omgivet af en stor park og tæt ved en sø. Efter en uges ophold på rehabiliteringscentret sammen med andre i samme situation oplever mange tidligere kræftpatienter at rejse hjem med fornyet energi og livsglæde.

• Af Lotte Frandsen · redaktionen@raskmagasinet.dk

Mange danskere får konstateret kræft, men heldigvis overlever fl ere og fl ere deres kræftsygdom eller lever længere tid med den. Det kan være en stor udfordring at vende tilbage til livet efter en kræftsygdom og fi nde måder at håndtere de fysiske, psykiske og sociale senfølger, som sygdommen og behandlingen har. Mange døjer med ubehagelige følgevirkninger og udover de rent fysiske gener, lever mange med angst for tilbagefald og nogle får problemer med arbejde og familie. På RehabiliteringsCenter Dallund tilbyder man de tidligere patienter inspiration til at komme videre med et aktivt liv efter en kræftsygdom.

Fællesskabet er centralt Siden begyndelsen af 2001 har knap 6.000 kursister deltaget i et rehabiliteringskursus. 60 årige Lisbet Nygård er en af dem. Hun var i starten af marts måned på en uges ophold på Dallund Slot. Hun fi k diagnosticeret brystkræft i april 2009 i forbindelse med en mammografi . Efter to operationer, et kemoforløb over seks gange og 15 gange stråleterapi er hun nu færdigbehandlet. ”Jeg kom til Dallund på det helt rigtige tidspunkt i mit forløb. Fra at være meget indadvendt under min sygdom var jeg nu i stand til at orientere mig mod andre. Vi var en gruppe på 20


23

kvinder, hvoraf de 16 var brystopererede, og vi havde stor glæde af hinanden. Det er livsbekræftende at høre andres historie og at opleve, at man ikke er alene med sin sygdom. Vi har alle sammen været rigtig, rigtig langt ude. Det var fantastisk at dele sine tanker og følelser med andre i et trygt og varmt fællesskab.” Centerchef Halla Brandt Clausen mener også, at fællesskabet mellem kursisterne er meget værdifuldt. ”Det er altid en styrke at møde andre i samme situation og nogen der umiddelbart kan forstå ens følelser og behov. Man behøver ikke forklare så mange ting. Når man har haft en livstruende sygdom, ændrer man sig og bliver nok aldrig den samme igen. Man begynder at refl ektere over sine livsværdier og prioriterer måske anderledes. Det skal man forklare alle andre, men medkursisterne ved det bare. ” Halla Brandt Clausen understreger, at fællesskabet foregår indenfor fastlagte rammer, hvor man tager ansvar for hinanden, men hvor det også er tilladt trække sig, hvis man har brug for det. ”Vi styrer processen, så ingen føler sig overrumplet. Man skal ikke komme herfra og være helt mast af de andres problemer og føle, at man ikke selv fi k den hjælp, man havde brug for.” Tværfagligheden er afgørende Kursusgruppen på Dallund er et tværfagligt team, som udover to sygeplejersker består af en socialrådgiver og to fysioterapeuter. Derudover er der tilknyttet en læge, en psykolog, en sexolog, en diætist, to præster, to massører, en operasanger og en pianist. Ifølge Halla Brandt Clausen er tværfagligheden unik for Dallund og en forudsætning for en vellykket rehabilitering. ”Mange steder kan man gå til genoptræning hos en fysioterapeut, og nogle steder har de også en sygeplejerske ansat. Vi

”Vi hjælper kursisterne med at sætte ord på det, de gerne vil med deres liv fremover,” siger centerchef Halla Brandt Clausen på RehabiliteringsCenter Dallund.

Danmarks Saltcenter i Mariager er Nordens eneste oplevelsescenter for salt - og alt, hvad der har med salt at gøre. Her er masser af aktiviteter - nok til en hel dag for både store og små. Sydehytte, “Saltmine”, Udstilling, Laboratoriet, Saltbutikken og meget mere... Mærk f.eks. saltets effekt på egen krop, når du flyder rundt i Saltcenterets “Døde Hav”og nyder den dejlige fornemmelse af vægtløshed som det saltholdige vand på 30 % giver, mens temperaturen omkring de 40 grader løsner op for spændinger i krop og sjæl.

DANMARKS SALTCENTER Ny Havnevej 6 9550 Mariager tlf. 9854 1816

www.saltcenter.com


24

” Opholdet står i et helt særligt skær.

Behandlerne formår at forene deres ekspertviden med en menneskelighed, der gør, at tingene går direkte ind i hjertet. Det var helt suverænt.

Lisbet Nygård, 60 år og tidligere brystkræftpatient om sit ophold på RehabiliteringsCenter Dallund.

møder kursisterne på alle områder, både det psykiske, det fysiske, det sociale og det spirituelle. Som menneske har man jo alle facetterne. Selvfølgelig er der fysiske følger af sygdommen, men det er ikke nok at få trænet fysikken. Tingene hænger sammen.” Lisbet Nygård er enig. ”Specielt psykologen var god for mig. Hun lærte mig at anerkende, at det tager tid at vende tilbage til de raskes verden, og at et så alvorligt sygdomsforløb er en barsk omgang. Jeg var færdigbehandlet i januar, men er først nu ved at fi nde mig selv og mine kompetencer igen. Jeg har været i patientverdenen, hvor alting handler om at overleve og skal nu tilbage til den raske verden. Også den fysiske del blev der taget hånd om. Jeg har fået fjernet lymfeknuder, og min højre arm fungerer ikke optimalt. Det var meget værdifuldt, at man på Dallund har hele spektret, både

“Mere overskud i hverdagen”

Rengøring · Personlig Pleje

HJEMMESERVICE Ring 35

35 00 32

Hostrups 1954 Frederiksberg Frederiksberg C Falkoner AlléHave 53, 535- ·2000 www.alletidershjemmeservice.dk jensbach@webspeed.dk

Godkendt som privat leverandør i Frederiksberg Kommune

det fysiske og det psykiske samlet på et sted. Behandlerne er topprofessionelle, og de har god tid. Jeg har fået modet til at tænke: Det her klarer jeg.” Fremadrettede handlingsplaner Opholdet på Dallund afsluttes med, at kursisterne laver en personlig, fremadrettet handleplan, der skal hjælpe dem til at leve med senfølgerne af sygdommen. Hele det tværfaglige team kan hjælpe med at få beskrevet, hvilke behov de enkelte kursister har og med at anvise konkrete løsninger. ”Måske har man tidligere arbejdet rigtig meget, men kan nu ikke klare så meget mere eller vil fremover prioritere anderledes. Det har jo konsekvenser for familien og økonomien. Vi hjælper kursisterne med at sætte ord på det, de gerne vil med deres liv fremover,” siger centerchefen. Lisbet Nygård havde stor glæde af at sætte ord på, hvordan hun vil prioritere fremover. ”Det er godt tænkt, at vi ikke bare skal snakke hele ugen. Det var meget konstruktivt at få fremtidsplanerne ned på papiret. Og at lave en plan, som vi tror, kan holde.” Næsten alle kræftpatienter oplever, at de ikke har det samme overskud som før, de blev syge. Det gælder også for Lisbet Nygård. ”Handlingsplanen hjalp mig på min rejse ind i at acceptere, at jeg ikke overkommer så meget, som jeg gjorde tidligere og i at leve med de begrænsninger.” Kursisterne er tilfredse Lisbet Nygård er ikke den eneste, der har fået fornyet handlekraft og indsigt efter et ophold på Dallund. Efter hvert forløb evaluerer kursisterne forløbet, og de udtrykker stor tilfredshed. ”95 procent tilkendegiver, at de har været meget glade for opholdet. De synes, det har givet dem det helt store løft. Fysikken er blevet bedre, og de lever i høj grad i overensstemmelse med den måde, de gerne vil leve på. Mange har en frygt for tilbagefald. Den kan vi ikke tage fra dem, men mange giver udtryk for, at de er blevet bedre til at leve med den angst,” fortæller Halla Brandt Clausen. Sidste år sendte man også et spørgeskema ud til alle kursister tre måneder efter deres ophold. ”Med tiden kan ens entusiasme falde lidt, og det kan være svært at holde fast de nye motionsvaner, kostomlægningen, eller hvad man ellers fi k glæde af. Men vores kursister holder fast i deres handlingsplan, og tilfredsheden varer ved,” siger hun. Også Lisbet Nygårds begejstring over opholdet på Dallund varer ved.

Sådan kommer du på Dallund Du skal være færdig med din primære behandling, det vil sige strålebehandling og kemoterapi. Du kan hente et henvisningsskema på www.dallund.dk eller ringe på telefonnummer 64 89 11 34. Både du og en læge, din egen eller en på hospitalet, skal udfylde skemaet og sende det til en visitator i regionen. Visitator i din region kan du også fi nde på Dallunds hjemmeside. Kræftens Bekæmpelse og regionerne betaler i fællesskab for dit ophold på Dallund. I 2010 har Region Nordjylland reserveret 114 pladser og Region Hovedstaden har reserveret 280 pladser. De øvrige regioner har ikke indgået aftale med Dallund. På hjemmesiden kan du fi nde oplysninger om, hvordan du eventuelt kan komme på Dallund, hvis du ikke bor i en af de to betalende regioner. Kilde: www.dallund.dk


25

”Kurset var en dejlig afrunding på mit sygdomsforløb, og opholdet står i et helt særligt skær. Jeg er dybt imponeret af personalets empatiske indføling med kursisterne. Behandlerne formår at forene deres ekspertviden med en menneskelighed, der gør, at tingene går direkte ind i hjertet. Vi bliver hørt og set, og jeg fi k præcis den viden, jeg gerne ville. Jeg har aldrig oplevet et lignende miljø. Det var helt suverænt.” Hvor paradoksalt det end lyder, har det ikke udelukkende været negativt for Lisbet Nygård at have været syg. ”Det er selvfølgelig trist, at jeg har været syg, men jeg har også lært noget af min sygdom. Jeg hviler mere i mig selv nu, og jeg har accepteret, at der er nogle ting, jeg ikke længere kan. Men jeg fokuserer på det, jeg kan i stedet for at fokusere på det, jeg ikke magter længere. Jeg retter mig mere efter mulighederne end efter begrænsningerne. Det har opholdet på Dallund hjulpet mig med.”

RehabiliteringsCenter Dallund er indrettet i Dallund Slot, som ligger smukt ned til Dallund Sø i Søndersø på Fyn.

Nye tiltag i 2010 RehabiliteringsCenter Dallund vil bruge 2010 på at sætte særlig fokus på projektudvikling og forskning. Kræftens Bekæmpelse har valgt at give økonomisk støtte til det formål. Man vil fokusere på hæmatologiske patienter og på patienter med hoved/halskræft. I 2009 lavede man et særligt forløb for kræftpatienter, der føler sig modløse og deprimerede og deres pårørende. Det var så stor en succes, at man har valgt at gentage kurset. Kilde: www.dallund.dk

Bliv langtidsrask og få livsglæde Markedets bedste senge og massagestole

Massagestole

Flow Sleeping

Danmarks største udvalg

Sengen der tilpasser sig dig, ikke omvendt ! Ondt i ryggen? Eller bare lyst til at sove godt? Genialt sengesystem som tilpasser sig den enkelte person. Sengen yder optimal støtte, og giver plads til de enkelte kropsdele, uanset kropsbygning.

Folk er forskellige! - så hvorfor skulle vi sove i ens senge?? Prøv en seng der vil ændre dit syn på en god nats søvn. Mulighed for at "prøve" en seng i 30 dage før du køber

Møllegade 20 - 7430 Ikast Tlf: 6111 0271 www.purecomfort.dk

Hos os finder du alle de kendte mærker et sted, og får hjælp til at finde den rigtige stol, ud fra netop dine behov. Vi fører Panasonic, Sanyo og Fuji, som er de største indenfor Proff. massagestole, samt flotte alternativer til f.eks. stuen. Vi fører desuden et udvalg af div. massageapparater, samt forskellige produkter til genoptræning. Se hele udvalget på vores hjemmeside www.carerelax.dk x.dk eller book en tid i vort showroom

Møllegade 20 • 7430 Ikast • Tlf: 6084 8900 www.carerelax.dk


26

Nyt fra forskningens verden • Af Charlotte Søllner Hernø · csh@raskmagasinet.dk

Hjælp til børn og unge i sorg styrkes 80.000 børn og unge oplever hvert år, at en forælder får konstateret en kritisk sygdom. 70.000 børn og unge har mistet én eller begge forældre. Det har længe været kendt, at disse børn kan få betydelige psykiske vanskeligheder, samtidig med at den raske eller overlevende forælder selv har tilsvarende problemer at slås med. Der er desværre ikke noget nævneværdigt hjælpeapparat i hverken social- eller sundhedsvæsenet for denne ganske store gruppe af hårdt ramte børn. Et nyt landsdækkende tilbud skal hjælpe disse børn og unge. Egmont Fondens Løvehjerte og hjælpeorganisationen Unge & Sorg fusionerer nu for at skabe et landsdækkende tilbud med én indgang. Det nye nationale center får tre hovedopgaver: Det skal lindre Foto: Scandinavian Stock Photo børnenes og de unges sorg, bidrage til en aldersvarende og positiv udvikling på trods af alvorlig fysisk sygdom eller død i den nærmeste familie samt skabe og formidle praksis- og forskningsbaseret viden om børn, unge og sorg nationalt og internationalt. Målgruppen er foruden børn og unge op til 28 år også deres forældre/netværk og professionelle. Kilde: www.loevehjerte.org Melonkerner godt for den lyse hud før soleksponering Egyptiske annaler viser, at meloner er blevet dyrket i mere end 4000 år. Udover at smage godt, så indeholder denne særlige type melon også 8 gange mere af den vigtige antioxidant SOD (Super Oxide Dismutase) end andre meloner. SOD modvirker frie radikaler og er et af de vigtigste enzymer i kroppens forsvar. Kosttilskuddet Glisodin indeholder ekstrakter fra cantaloupemelonen og hvede. Glycoproteinet gliadin kommer fra hvede og det har den egenskab, at det beskytter SOD imod mavesyren, hvorved det bliver muligt for enzymet at blive optaget i kroppen. I et dobbeltblindt, placebokontrolleret studie har franske forskere fundet, at rødmen ved solskoldethed reduceres med næsten 10 % ved anvendelse af tilskuddet SOD, som er indeholdt i produktet Glisodin. I studiet publiceret i European Journal of Dermatology indgik 49 raske forsøgspersoner, h.h.v. 10 lyshudede, 19 hudtype III og 20 hudtype Foto: PR-foto, Sprunk-Jansen IV. De blev udsat for UV-forbrænding før indtagelse af Glisodin eller placebo. Herefter UV-forbrænding en gang om ugen i 4 uger med daglig indtagelse af Glisodin og placebo. I undersøgelsen fandt Oplev Polens lækre forskerne, at personer Wellnesshoteller & med lys hud (hudtype II) City Spa... skulle udsættes længere tid for lys for at fremkalde solskoldethed (7,6 % Ren topklasse! længere) sammenlignet med dem som tog placebo. fra kr.

WELLNESS & SPA

Ring 33 13 52 23 vindroserejser.dk

1935,-

2 nætter i dobbeltværelse med behandlingspakke

USA hastebehandler ansøgning om ny førstebehandling til leukæmipatienter Leukæmipatienter kan se frem til en bedre prognose med kræftmedicinen Tasigna® (nilotinib). På den baggrund har de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, besluttet at hastebehandle en ansøgning fra medicinalvirksomheden Novartis, som skal sikre, at Tasigna® bliver førstebehandling i stedet for den nuværende behandling med Glivec® (imatinib). Muligheden for særlig hurtig sagsbehandling gives kun til lægemidler, som vurderes at give en særlig stor behandlingsgevinst. Patienter med blodkræftformen kronisk myeloid leukæmi (CML) får bedre og hurtigere effekt og betydelig mindre risiko for sygdomsforværring, når de behandles med lægemidlet Tasigna® i stedet for standardbehandlingen Glivec®. Det har fået de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) til at hastebehandle en ansøgning om, at Tasigna® bliver førstebehandling. Hastebehandlinger sker kun, når det drejer sig om behandlinger, der tilbyder dramatiske forbedringer eller behandlinger, hvor der ikke eksisterer andre på området. Hastebehandlingen hos FDA indebærer, at behandlingstiden er højst seks måneder mod normalt ti. En tilsvarende ansøgning er sendt til den europæiske lægemiddelmyndighed EMA (tidligere EMEA). ”Nye data viser, at Tasigna® overhaler Glivec®, når det gælder om at stoppe sygdommens udvikling. Ansøgningen om Tasigna® som førstebehandling bringer os derfor et skridt nærmere om at tilbyde nydiagnosticerede CML-patienter en ny lovende behandlingsmulighed,” siger David Epstein, chef for Novartis Pharmaceuticals Divison. Kilde: www.novartis.dk

Kilde: www.sprunk-jansen.eu Foto: Scandinavian Stock Photo.


Mere end en halv milliard i erstatning til danske patienter i 2009 Patientforsikringen tilkendte mere end 568 mio. kr. i erstatning i 2009. Det er en stigning på cirka 30 % sammenlignet med 2008. Andelen af patienter, der har fået medhold er steget fra 32,3 % i 2008 til 34,3 % i 2009. Patientforsikringen har i 2009 tildelt store erstatninger i sager, der har alvorlige konsekvenser for patienter og deres pårørende. 12 % af anmeldelserne til Patientforsikringen kommer fra sundhedspersonalet selv. Som eksempler på erstatninger kan nævnes, at 44 kvinder fi k skader i forbindelse med underlivskirurgi, fordi behandlingen ikke havde fulgt anbefalede retningslinjer. I forbindelse med skader efter kosmetiske indgreb handler en sag om en kvinde, der fi k sprøjtet Aquamid i overlæben samt i furerne omkring næsen. Hun fi k varige gener i form af kronisk infektion og arvævsdannelse. Patientforsikringen anerkendte skaden, idet der var tale om et simpelt indgreb, der endte med et relativt langt sygeforløb og betydelige gener. Kilde: www.patientforsikringen.dk

Foto: Scandinavian Stock Photo

Junk food kan give afhængighed Resultatet af et nyt studie udført ved Scripps Research Institute i Florida er netop blevet offentliggjort i Nature Neuroscience. Studiet viser, at junk food kan medføre afhængighed, også selv om man ved, at det er usundt for ens helbred. Neurobiolog Paul Kenny har sammen med kollegaen Poul Johnson testet teorien på rotter. De fandt, at der var en bekymrende en lighed med den måde narkotika ødelægger hjernens belønningssystem på ved at overstimulere den og med den mekanisme, der giver afhængighed af junk food. ”Overdreven narkotikamisbrug kan medføre, at brugerens adfærd kan blive meget tvangspræget og ufravigelig,” siger Paul Kenny. ”Det betyder, at misbruget kommer ud af kontrol, og man bliver ved med at indtage stoffet, selv om man ved, at man ikke burde.” Kenny forklarer, at studiet viser hvad man intuitivt har vidst i lang tid, nemlig at mad kan have de samme egenskaber. Kilde: www.nature.com/neuro

International konference i tro og helbred Studier viser, at mennesker, der går i kirke eller har en religiøs inspireret livsstil, har nedsat sygdomsrisiko og lever længere. Herhjemme er der dog - i modsætning til i USA - ingen tradition for at forske i sammenhænge mellem tro, helbred og håndtering af sygdom. Det vil Netværk for Forskning i Tro og Helbred gerne ændre. Det arrangerer derfor en konference på Syddansk Universitet i dagene den 17.-19. maj med ledende forskere og kritikere fra hele verden. Det er første gang der i Norden afholdes en international konference om forholdet mellem tro, helbred og håndtering af sygdom. Flere og fl ere internationale og begyndende danske forskningsresultater tyder på en sammenhæng mellem eksistenstænkning, spiritualitet, religion og helbred - både fysisk og psykisk. F.eks. viser studier, at mennesker, der går i kirke eller har en religiøst inspireret livsstil, har en nedsat sygdomsrisiko og lever længere end den almindelige danske befolkning. Studier viser endvidere, at eksistentielle og religiøse overvejelser får større betydning hos mennesker, der er i krise f.eks. som følge af en kræftdiagnose, blandt andet fordi spiritualitet og tro kan give håb og mental styrke i en krise. Kilde: tro-helbred.org

Foto: Scandinavian Stock Photo.

Foto: Scandinavian Stock Photo.

27

Jo fl ere KRAM-risikofaktorer desto dårligere helbred Helbredstilstanden hænger sammen med mængden af usunde vaner ifølge KRAM-undersøgelsen, hvor i alt 76.484 personer besvarede. De usunde vaner er defi neret som de risikofaktorer, der kaldes KRAM-faktorer, dvs. Kost, Rygning, Alkohol og Motion. Sociale risikofaktorer som f.eks. lav indkomst og lavt uddannelsesniveau er ikke medtaget. Risikofaktorerne kost, rygning, alkohol og motion har hver for sig, og i samspil, stor betydning for folkesundheden. For eksempel kan det nævnes, at et stort forbrug af alkohol kan medføre en række kræftformer samt skrumpelever, og fysisk inaktivitet kan medføre hjertesygFoto: Scandinavian Stock Photo dom og sukkersyge (type-2-diabetes). Derudover er der et samspil mellem risikofaktorerne, hvilket betyder, at hvis en person har fl ere usunde vaner, så giver det en markant øget risiko, for eksempelvis for hjertekarsygdom, kræft og øget dødelighed, sammenlignet med de enkelte risikofaktorer hver for sig. Personer der har mange risikofaktorer, vurderer generelt også deres eget helbred dårligere, end personer der ikke har nogen risikofaktorer. Blandt svarpersoner, der ikke har nogen risikofaktorer, er det 82,2 %, der vurderer eget helbred som virkelig godt eller godt, mens det kun er 31,6 % blandt svarpersoner, der har fi re risikofaktorer. Kilde: KRAM-undersøgelsen i tal og billeder udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og TrygFonden smba.

du ma godt! et fornuftigt alternativ til almindelig rygning. Skift til nyCigaret og ryg hvor du vil, nar du vil, uden at genere andre. Ingen lugt , passiv røg, ild eller tobak, kun damp med nikotin. NyCigaret giver dig rygefornemmelsen og tilfredsstiller dit nikotin behov, fås i flere styrker, 8mg 6mg 4mg tobak el/ mentol smag, også helt uden nikotin. Du slipper for kræftfremkaldende tjære, svovl og kultveilte. Du gør klogt i at skifte nu, bestiller du idag, har du din NyCigaret i morgen. bestil på nettet eller ring på: 40602010


28

Gi’ den en tand mere Et tandimplantat er en tand, der bygges på en kunstig rod af metal, som indsættes i kæbebenet, hvor en eller flere tænder mangler. Det har naturligvis en kosmetisk funktion at få erstattet en mistet tand, især hvis det er tydeligt, når man smiler. Men det har også betydning for tyggefunktion og dermed fordøjelse og ernæring, når man mangler tænder.

• Af Charlotte Søllner Hernø · csh@raskmagasinet.dk

Simple såvel som komplicerede operationer udføres med eller uden knogleopbygning. Desuden udføres implantatbehandling til proteser og broer. Tandimplantater med porcelænskrone fra

15.200 kr.

Gratis

forundersøgelse inklusiv røntgenbillede tilbydes.

Tandlægeog Implantatklinikken Trianglen

Tlf. 35 38 14 54 www.implantatklinikken-trianglen.dk Østerbrogade 74-76 , 2. sal 2100 København Ø

For ikke særligt mange år siden betød det at miste en tand, at man var nødt til at få en såkaldt bro. Det kan for så vidt være glimrende, men en bro betyder, at tandlægen er nødt til at slibe på intakte og sunde nabotænder. I dag er det blevet mere og mere almindeligt at få et tandimplantat, både fordi fl ere og fl ere tandlæger mestrer teknikken og fordi det so oder so er blevet billigere i Danmark, selv om der fortsat er mange, der vælger endnu billigere løsninger i Tyskland, Sverige, Polen, Ungarn eller andre lande. Den mest enkle form for tandimplantatbehandling er at erstatte en enkelt tand. Hvis man har mistet en tand på grund af caries, paradentose, eller ved en ulykke, vil den oftest kunne erstattes ved at isætte et enkelt implantat samme sted. Et implantat er lavet af titanium og formet som en skrue. Implantatet sættes op eller ned i kæbebenet og fungerer som en rod for den kunstige tand. Efterfølgende kan en porcelænskrone fastgøres på implantatet. Det skal dog siges, at

Strandvejens Tandklinik Klinikken er beliggende i Greve og opererer med særdeles moderate priser på fx implantater. Et tandimplantat koster samlet 12.000,- kr. Tandlæge John Lindgren Hansen forklarer: ”Jeg har valgt at prissætte kroner og implantater så lavt, fordi jeg gerne vil gøre noget ved, at fl ere og fl ere danskere har set sig nødsaget til at rejse udenlands for at få råd til få at ordnet tænder. Jeg ville simpelthen bevise, at nytænkning, høj faglig ekspertise og omhyggelig planlægning kunne resultere i tandbehandlinger af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. At det kan lade sig gøre, viser vi hver dag her på klinikken.”

implantater også anvendes, når fl ere tænder eller eventuelt en hel over- eller undermund skal erstattes. Når man har mistet en tand, vil tandlægen ved første undersøgelse vurdere, om der er knogle nok til at kunne skrue implantatet ned i. Knoglen skal altid have en vis bredde og en vis højde for at kunne tage imod implantater. Hvis der er for lidt knogle, har man mulighed for at udbygge enten med et stykke af patien-

”Tyggefunktionen bliver dårligere, når man mangler en tand,” siger tandlæge John Lindgren Hansen.


Foto: Scandinavian Stock Photo.

29

Det har naturligvis en kosmetisk funktion at få erstattet en mistet tand, især hvis det er tydeligt, når man smiler. Men det har også betydning for tyggefunktion og dermed fordøjelse og ernæring, når man mangler tænder.

tens egen knogle, dvs. en transplantation, eller med kunstig knogle. Når transplantation kan være nødvendig, skyldes det, at kæbeknoglen ofte nedbrydes, dvs. skrumper, når der ikke længere sidder en tand. Der bliver ganske enkelt mindre knogle. Det kan blive så udtalt, at det er synligt på kinden, som buler indad, der hvor knoglen er nedbrudt. Knoglen skal hele, før der kan skrues en tand på implantatet Når kæben er læget op efter en eventuel transplantation, kan første fase i forbindelse med isætning af et tandimplantat gå i gang. Den kirurgiske indsættelse foregår i lokalbedøvelse og er normalt ikke ubehagelig eller vanskelig. Princippet er, at der bores et hul i kæbebenet med ganske præcise specifi kationer. Heri skrues eller bankes implantatet forsigtigt på plads. Nogle implantat-typer dækkes til med slimhinden henover i helingsperioden, andre stikker igennem slimhinden ind i mundhulen, så man kan se og mærke metallet kanske lidt. Før der kan isættes en ny tand skal der en helingsperiode til, hvor implantaterne ikke belastes. Den varer normalt to til tre måneder i underkæben og seks til syv måneder i overkæben. Knoglen er mere løs i overkæben, derfor tager helingen længere tid. Anden fase indebærer, at der ovenpå implantatet sættes et mellemstykke, hvis det ikke allerede sidder der i forvejen, som forbinder implantatet med mundhulen. På dette mellemstykke sættes i første omgang en lille helingshætte, for at få tandkødet til at hele pænt omkring implantatet. Efter to til fi re uger kan der så tages aftryk til en ny tand (eller bro eller protese) og efter prøve afl everes den endelige erstatning. Den kan enten skrues eller cementeres fast. En mistet tand betyder at øvrige tænder overbelastes ”Der er en grund til, at vi har fået de tænder, vi har. Hvis man

REGNINGEN ER BLEVET EN TAND BILLIGERE . Kroner: 3.850,. Implantat m. krone (Nobel Biocare): 13.900,. Implantatløsning fuldkæbe: 65.000,. Tryklås protese m. 4 implantater: 30.000,Tandlægehuset Praksis24 kan som én af de få danske klinikker tilbyde tredimensional røntgen, der i kombination med vores kirurgiske teknik betyder: . Reduceret behandlingstid . Færre gener under indgrebet . Narkose . Weekend operationer . Finansiering Smukke, velfungerende tænder er alles ret. Praksis24 leverer i samarbejde med Nobel Biocare nyskabelser i kroner, broer og implantater, der giver dig mulighed for at gøre dem til virkelighed - hurtigt og nemt.

GRATIS KONSULTATION TANDLÆGEHUSET PRAKSIS24 Bøgebakken 28 . 3250 Gilleleje Tlf. 48 30 02 62 . info@praxis24.dk . www.praksis24.dk


Foto: Scandinavian Stock Photo.

30

At passe på sit tandsæt er ikke noget man kan begynde på sent i livet. Man skal starte tidligt og få ordnet tænderne regelmæssigt.

mangler en tand, kan der på sigt blive tale om en dominoeffekt, idet tænderne ved siden af den mistede tand belastes yderligere. Tænderne bliver udsat for en overbelastning og de kan fx blive løse eller knække,” forklarer tandlæge John Lindgren Hansen fra Strandvejens Tandklinik i Greve syd for København under en pause på kursus i Tyskland. ”Den accelererende belastningsproces betyder, at det er vigtigt at få erstattet en mistet tand på den lange bane.” ”Lige så alvorligt er det, at tyggefunktionen bliver dårligere, når man mangler en tand. Udvikler man en favoritside, fordi man skåner den anden side, kan der let opstå problemer på sigt, da man vil komme til at belaste favoritsiden for meget.” ”På plejehjem ser vi, at mange beboere er underernærede, blandt andet fordi de har tandproblemer en masse. De har smerter og dårlig tyggefunktion, hvilket resulterer i dårlig fordøjelse. Mange dør af sygdomme, som skyldes, at de har været fejl- og underernærede, som igen fører til et dårligere immunforsvar

Spar 70 %

på tandbehandling I Ungarns Smukke Hovedstad Budapest Fastsiddende tænder ved porcelænskroner eventuelt sat på implantater i stedet for besværlige tandproteser kan de fleste nu få råd til, hvis man tager på en lille tandferie til Budapest.

og dermed større modtagelighed for sygdomme,” siger John Lindgren Hansen en smule indigneret. ”For mange mennesker bliver problemer med tænderne rigtigt slemt omkring pensionsalderen samtidigt med, at økonomien strammer til. Men at passe på sit tandsæt er ikke noget man kan begynde på så sent i livet. Man skal starte tidligere.” Godt og interessant alternativ til tandbehandling i udlandet ”Vi har mange patienter, som skal have lavet meget. De har måske gennem længere tid vidst, at der var mere og mere, der skulle laves. De har samlet til bunke eller har trukket på skulderen i den overbevisning, at uanset hvad de har gjort, så har de alligevel fået problemer med tænderne. De har givet op. Til gengæld gør vores prisniveau på bl.a. implantater, at vi er et godt og meget interessant alternativ for folk, der ellers ville være taget til udlandet.” ”Tandlæger kan selv bestemme priserne på de såkaldte frie ydelser, dvs. broer, implantater m.v. Da jeg selv var nystartet tandlæge kiggede jeg selvfølgelig på, hvad andre tandlæger tager for behandlingerne, næsten uden at vide, hvad de reelt koster. Det dyreste ved tandbehandlinger er den tid, det tager at lave dem. Men det man laver hele tiden, bliver man god til og det indebærer fordele - også for patienterne. Evnerne og det håndværksmæssige bliver pudset af – håndelaget bliver ganske

Hvordan kan det lade sig gøre at få udført tandbehandling af høj kvalitet til lav pris? Fordi lønninger og leveomkostninger i Ungarn er 1/4 af de danske. • Vore tandlægers og øvrige personales faglige dygtighed i Ungarn er af højeste international standard. • Vores kliniks udstyr er mere moderne og omfattende end de fleste danske klinikkers. • Læs mere på vores hjemmeside www.tandtur.dk og på klinikkens www.pasaretdental.hu • Eller ring til Tandtur og få svar på alle dine spørgsmål hos: Reka Nielsen

Tlf.: 62 26 17 21 Formidler af tandbehandling hos Pasaret Dental.

Osseointegration Implantater er fremstillet af grundstoffet titanium. Det har den egenskab, at det er i stand til at indgå en fysiskkemisk forbindelse med det levende knoglevæv og derved låses fast. Denne proces kaldes for osseointegration. Kilde: www.netdoktor.dk


31

Implantaters holdbarhed Baseret på 40 års erfaring med tandimplantater på verdensplan, er konklusionen i dag, at behandling med tandimplantater er en ekstrem sikker og holdbar behandling. Der forudsætter selvfølgelig at behandlingen er udført korrekt og at den anbefalede pleje og vedligeholdelse følges. Holdbarheden for et implantat er mindst 10 år, men dog med forbehold for belastning, mundhygiejne, immunforsvar, rygning og kæbens styrke. En tommelfi ngerregel siger, at hvis implantatet sidder fast efter de første 12 måneder, så sidder over 95 % af implantaterne fast efter 10 år.

enkel bedre. Og når man bliver øvet nok, bliver tidsforbruget også mindre. Det afspejles i vores lave priser.” ”Vi tjener mindre per patient,” indrømmer John Lindgren Hansen uden dog at være det mindste ærgerlig, ”for vi har større volumen.” At være tandlæge er en form for mesterlære ”Ambitionen er for mig hele tiden, at det kan blive bedre. At være tandlæge er en livslang læreproces. Det er en form for mesterlære. Hvis ikke man får tanket op på kurser og får hævet niveauet og kvaliteten, ender man med at lave tingene, som man engang gjorde det i en fjern fortid. Men man skal have lyst, nysgerrighed og ambition,” slutter John Lindgren Hansen, inden han vender tilbage til kurset for at dygtiggøre sig i endnu fl ere nye specialiserede teknikker.

Få smilet tilbage! med en ny tandprotese Få smilet tilbage! med en ny tandprotese

– og fordel udgiften med et rentewww.lkt.dk og gebyrfrit tand-abonnement

uden udbetaling. Ring og hør nærmere på 33 11 28 00 – og fordel udgiften med et rentewww.lkt.dk og gebyrfrit tand-abonnement uden udbetaling. Ring og hør nærmere på 33 11 28 00


32

Sophie har ikke længere behov for at bære paryk. Hun har fået sit hår tilbage. Men når hun valgte at bære paryk, mens hun var i kemoterapi, var det bl.a. også for at kunne færdes, uden at vække nyfigenhed eller medynk. Det kom ikke alle ved, at hun var kræftpatient.

Rhabdomyosarkom Rhabdomyosarkom er en ondartet svulst, som udgår fra muskelvævet eller musklernes støttevæv. Rhabdomyosarkom er en sjælden sygdom, som udgør 5 - 6 % af alle kræfttilfælde hos børn. Hvert år konstateres sygdommen hos 5 - 6 børn i Danmark. Svulsten optræder lige hyppigt hos drenge og piger. Årsagen til at svulsten udvikles, kendes ikke. Rhabdomyosarkomer optræder alle steder i kroppen også steder, hvor der ikke normalt fi ndes muskelvæv. Hyppige lokalisationer er ved eller bag øjet, i nærheden af hjernehinder (i hovedet eller ved rygmarven), ved urinblæren, eller ved livmoderen hos piger og ved testikler hos drenge. Sjældnere fi ndes svulsterne i brystkassen eller på arme og ben. Kilde: www.boernecancerfonden.dk


33

Min

fremtid blev taget fra mig

- så fik jeg den tilbage Hollandske Sophie van der Stap var kun 21 år, da hun for fem år siden blev diagnosticeret med en sjælden type kræft. Sophie gik fra at være en helt almindelig festglad studerende den ene dag til at være en hospitalspatient med kemodrop den næste. Hun lærte imidlertid at begå sig i en verden af hvide kitler og uundgåeligt hårtab og hun lærte at jonglere med sin identitet ved hjælp af en lang række meget forskellige, nødvendige parykker. • Af Charlotte Søllner Hernø · csh@raskmagasinet.dk

Sophie van der Stap har netop været i Danmark for at være med til at markedsføre sin første bog på dansk, ’Pigen med de ni parykker’. Hun skrev bogen efter hun et helt år var igennem et udmattende behandlingsforløb for en sjælden kræftsygdom, rhabdomyosarkom, som normalt ikke forekommer hos unge på Sophies alder, men typisk kun hos yngre børn. Historie om kræftsygdom en bestseller Sophie var i gang med en uddannelse, da hun fi k kræftdiagnosen og hun måtte derfor indstille studierne. Efter det lange behandlingsforløb, hvor hun havde skrevet dagbog og artikler og løbende fået taget billeder af sig selv med sine efterhånden mange parykker, gik hun på opfordring i gang med at skrive en bog om sin egen sygdomshistorie. Bogen blev en enorm succes i Holland, hvor den indtil videre har solgt i et oplag på 150.000 eksemplarer. Den er derudover solgt til udgivelse i 16 andre lande. Efterfølgende har Sophie skrevet endnu en bog, som kun delvist er selvbiografi sk, men som handler om at vende tilbage til livet efter kræften. På nuværende tidspunkt er hun i gang med at skrive sin tredje bog. Livet har slået en ordentlig kolbøtte og i en alder af 26 er hun nu forfatter på fuld tid med base i Paris, hvor hun føler, hun får mere luft under vingerne. Forsøgte at fi nde en måde at gøre ensomheden mindre ensom på ”Jeg begyndte at skrive, fordi det var sjovt,” forklarer Sophie van der Stap om begyndelsen til det, der senere skulle vise sig at blive til en egentlig forfatterkarriere. ”Det var helt nyt for mig at skrive og jeg gik i gang uden at have en færdig idé. Det var bare sjovt. Men jeg begyndte også at skrive, fordi jeg havde så megen tid til rådighed. Det var én, der forinden sagde til mig, at jeg måske

kunne have lyst til at skrive mine morsomme oplevelser ned. Jeg havde været i behandling i tre måneder, da jeg en aften begyndte at skrive. Jeg kunne jeg slet ikke stoppe. Jeg skrev hele natten. Bagefter viste jeg, hvad jeg havde skrevet til en ven af mig, som er forfatter. Han var meget entusiastisk, så jeg viste teksterne til min søster og mine forældre. De kunne pludseligt forstå, hvad det var, jeg gennemgik. Det var fantastisk. Jeg tror, jeg hele tiden forsøgte at fi nde en måde at gøre ensomheden mindre ensom på, at vokse ud af min følelse af at være på en øde ø.” ”Jeg fortsatte med at skrive og vise det til min familie og nogle få venner. Og pludselig skrev jeg hele tiden. Jeg fi k en laptop i fødselsdagsgave og jeg skrev på hospitalet og når jeg

BLÆREFORENINGEN FOR PATIENTER MED POLYPPER ELLER BLÆREKRÆFT OG DERES PÅRØRENDE Blærekræft er en af de mest belastende sygdomme både for patienten og de pårørende. 13.000 mennesker går til regelmæssig kontrol og hvert år bliver der konstateret ca. 1700 nye tilfælde. Der er derfor behov for at sætte mere fokus på denne sygdom. Det arbejder vi på i Blæreforeningen. Blæreforeningen har bl.a. følgende formål: • At støtte og vejlede patienter og deres pårørende • At øge kendskabet til sygdommen • At forbedre kommunikationen mellem behandlere og patient • At oprette lokale netværk overalt i landet. Vi har også brug for din støtte. Hvis du har mod på og overskud til at bidrage til foreningens arbejde, stort som småt, hører vi meget gerne fra dig. Et medlemskab koster 150 kroner om året.

Ironman Performance Gel hæl Varenr. 42-804, Onesize Vejl. pris kr. 100,-

Ironman Performance Gel forfod Varenr. 42-903, Onesize Vejl. pris kr. 100,-

Ironman Performance Gel hæl cup Varenr. 42-721, S/M, M/L Vejl. pris kr. 140,-

BLÆREFORENINGEN Frydendalsvej 3 1955 Frederiksberg C Tlf. 33 26 95 22 www.blaereforeningen.dk

Ironman Performance Gel helsål Varenr. 39-651, Str. 0 - 6 Vejl. pris kr. 200,-

I samarbejde med

Kræftens Bekæmpelse


34

Sophie som Stella

Sophie som Daisy

Sophie som Sue

var hjemme. Jeg havde ikke en idé om, hvad det skulle blive til, måske artikler eller klummer, men det var fi nt ikke at have et mål, selv om jeg håbede, at fi nde et formål med tiden. Til sidst var der en avis, som trykte nogle af mine artikler. Jeg blev derefter kontaktet af en udgiver, der mente, at jeg virkeligt kunne skrive, at jeg havde talent, og som gerne ville se mere af det, jeg havde skrevet med henblik på en bogudgivelse. Det var fantastisk og jeg fi k et så formål med at skrive.” ”Jeg har det godt nu. Også fysisk. Og jeg føler, at det er mit liv at skrive. Det er et valg, jeg har foretaget. Når jeg står op, skriver jeg. Og det er vidunderligt og dejligt. For efter jeg havde skrevet min anden bog, vidste jeg ikke, hvad jeg skulle stille op med mit liv, i hvilken retning jeg skulle bevæge mig. Jeg vidste, jeg skulle videre, men jeg vidste ikke, hvad videre var. Så jeg fortsatte med at skrive, hvilket jeg i dag fi nder ro ved at gøre. Det er blevet min base.” Min fremtid blev taget fra mig ”Efter jeg havde været igennem behandling og var blevet erklæret rask, følte jeg mig meget fortabt. Der var et media rush efter min første bog var udkommet, men det stoppede selvfølgelig. Og så skulle jeg fi nde en vej frem i mit liv. Jeg vidste, at jeg kunne lide at skrive, men min bog var jo nærmest blevet foræret til mig. Det var næsten bare en historie. Jeg havde indtil da været fokuseret på at komme igennem 54 ugers kemoterapi og havde været som en robot. Hvilket for så vidt var fi nt, for det handlede om at holde fokus på det helt essentielle, nemlig at overleve. Men da kampen var over, da jeg var kommet igennem, var følelsen af usikkerhed

Brystproteser i Skive Nu kan du købe protese lingeri på nettet www.femiletinshop.dk

• Protese lingeri • Badetøj • Delproteser • Brystvorter • Brystproteser • Tørklæder Lovgivningen giver dig frit valg, så du kan få din bryst brystprotese fra den leverandør, du har mest tillid til, og hvor udvalget er bedst. Du bestemmer altså selv, om du vil vælge kommunens leverandør. Ingen ekstra betaling - vi matcher kommunens priser. Skive-butikken har åbent alle hverdage med eller uden tidsbestilling.

aDeLgaDe 18 . 7800 Skive . tLf. 97 52 04 07

Sophie som Blondie

Sophie som Platina

Sophie som Oema

blevet endnu større. Var jeg virkelig blevet rask? Ville sygdommen komme tilbage? At komme fra at overleve til at leve var et stort skridt for mig. Også det at komme tilbage til et liv, hvor det skulle handle om kærlighed, om at holde af og om - at skrive. Jeg havde behov for at fi nde et mål, samtidigt med at det forekom fjollet, for jeg vidste ikke, om jeg ville blive syg igen, om jeg snart skulle dø. For i begyndelsen af mit sygdomsforløb, blev min fremtid taget fra mig. Så fi k jeg den tilbage. Men jeg kunne ikke sætte ’ansigt’ på den,” forklarer Sophie med en stemme præget af tristesse og vemod. ”Min anden bog fi k ændret mit liv fra at være fortabt til at være et forfatterliv. Jeg vidste, jeg ville skrive, men jeg vidste ikke, om jeg skulle gå på forfatterskole. Jeg kontaktede så en hollandsk forfatter, som jeg beundrer, og han coacher mig én til én. Han siger, jeg har talent, men at jeg stadigvæk har meget at lære. Ved hans hjælp har jeg nu fundet min rigtige ’stemme’, så jeg er ved at opdage, hvad det vil sige rigtigt at skrive. Noget er stadigvæk svært, andet går let. Jeg arbejder netop nu med at fastholde spændingen, selvom det ikke er en spændingsbog, jeg skriver på, men en roman. Den skal udkomme til efteråret.” Glæde ved livet er kommet tilbage ”Min glæde ved livet var væk på et tidspunkt, men den er heldigvis kommet tilbage. Jeg har altid været nysgerrig og ivrig efter at leve livet fuldt ud – og det er jeg stadigvæk. Men der er også kommet en anden dimension til. Jeg er meget mere bevidst om, hvad jeg gør. Min tilgang til livet er blevet anderledes. Jeg mærker efter, hvad jeg føler. Det vidste jeg ikke, hvordan jeg skulle gøre, før jeg blev syg. Jeg vidste ikke, hvad der føltes rigtigt og hvad der føltes forkert. Jeg er meget mere fokuseret nu, mere accepterende og bevidst om projekter og mennesker, som jeg føler, er vigtige eller ej for mig. At få kræft ændrede alt for mig.” ”At jeg har været igennem, hvad jeg har været igennem, har også betydet, at der er meget, jeg ikke tager så alvorligt mere. Jeg sætter pris på små ting og bekymrer mig ikke om ligegyldigheder. Men jeg elsker stadigvæk at drømme.” Lever et fantastisk liv nu ”Efter jeg havde været syg, var det en hård periode for mig. Jeg følte, at jeg lukkede døre for mig selv i Amsterdam og ved at vælge at skrive, så for et år siden fl yttede jeg til Paris. Jeg regnede med, at jeg skulle være der et par måneder for at lære mere fransk, for at skrive og fi nde ud af at strukturere mit liv. Nu har jeg fundet ud af, at jeg befi nder mig godt der, som jo heldigvis ikke ligger så langt væk fra Amsterdam. Så jer ser jævnligt min familie.” ”Jeg føler mig mere let til mode i Paris. Jeg er begyndt at gå ud igen og danse til klokken fi re om morgenen. Det er skønt. Jeg er også mere anonym der, selv om det slet ikke har været årsagen til fl ytte dertil.” ”Det har bestemt været en velsignelse, at jeg ikke længere behøver at lede efter, hvad jeg skal i mit liv. Det har taget nogle år - et par bøger - at komme hertil. Jeg lever et fantastisk liv nu, hvor jeg ikke har på fornemmelsen, at et andet liv kunne være mere spændende.”


Hvem kan få livmoderhalskræft?

Sophie som Pam

Sophie som Lydia

Sophie som Bebe

Parykker er meget mere end en hårpragt Sophie van der Staps bog, Pigen med de ni parykker, som netop er udkommet på Gads Forlag, er historien om en ung pige i en dybt alvorlig livskrise. Men det er også historien om en ung pige, der midt i sin sygdom, stadig har et påtrængende behov for at være ung, attraktiv og begæret af mænd. Da hun mister sit hår på grund af kemoterapien, får hun én paryk. Men hun opdager, at hun kan få mere spændende parykker i en teaterbutik, som hun derfor jævnligt frekventerer gennem de 54 uger, hun er i udmattende behandling. Hver paryk får sin egen personlighed: Stella, Daisy, Sue, Blondie, Platina, Oema, Pam, Lydia og Bebé. Alle viser de en ny side af Sophie. Og alle viser sig at afsløre mindst lige så meget, som de skjuler. ”Parykker er meget mere end en hårpragt. De gør noget ved mig, ikke kun ved mit hoved, men også ved min kvindelige bevidsthed. At jeg ser anderledes ud, får mig til at føle mig anderledes og til at fremkalde andre reaktioner. Stella, Sue, Daisy eller Blondie. Det gør en stor forskel, når jeg sætter Daisy på hovedet. En total transformation. Lange krøller, der vælder med ad ryggen på mig. Mine italienske højhælede bliver pludselig til ludersko, mine stramme cowboybukser til leggings og min uskyldige udringning til et sandt trækplaster. Derfor er jeg så glad for Daisy. Daisy gør sin bedste entré efter en kort pause, og når hun lader krøllerne danse gavtyvegatigt. Alle er nysgerrige efter at vide, hvem der skjuler sig bag de lyse elverpigekrøller.” Det er ikke spor mærkeligt, at Sophie van der Staps bog er blevet en veritabel bestseller i Holland. For bogen giver et dybt betagende indblik i en anderledes observerende, poetisk, sansende og stærkt livskraftig ung piges liv, mens hun ikke ved, om hun kommer til at dø af sin sygdom. Hun sætter ord og begreber på alt – også det, man ikke forventer af en dødssyg patient, som fx begæret efter en af lægerne, som hun har meget hede drømme om. Hun beskriver også detaljeret, ja, nærmest klinisk sin sygdom, diagnosen og behandlingerne. Røntgenbeskrivelser og scanningsrapporter indgår fx som bilag bogen igennem. Dermed bliver bogen både historien om et patientforløb, om kampen mod en alvorlig sygdom og en bog om at være ung, søgende, længselsfuld og fuld af begær efter alt – efter livet. ’Pigen med de ni parykker’ sætter livet i relief og ryster en i sin grundvold, samtidigt med at den så vibrerende livskraftig, at man skiftevis spærrer øjnene op og kniber dem sammen, for ikke at komme til at fælde en tåre. Man aner absolut konturerne af en stor forfatter.”

Alle kvinder kan få livmoderhalskræft Livmoderhalskræft er den tredjehyppigste kræftform hos kvinder mellem 15 – 44 år i Danmark * Det virus der forårsager livmoderhalskræft hedder Human Papillomavirus (HPV) HPV kan også forårsage andre sygdomme på de ydre kønsorganer HPV kan ramme i alle aldre

Det er aldrig for sent at beskytte sig mod livmoderhalskræft Kontakt din læge hvis du vil vide mere om forebyggelse af livmoderhalskræft og andre sygdomme på de ydre kønsorganer.

Læs mere på : vaccinemodkraeft.dk

* Cancerregisterets foreløbige tal 2003


36

Ny screening-metode kan spore tidlige tegn på åreforkalkning Hver tredje dansker dør af hjertekarsygdomme og omkring halvdelen af befolkningen får problemer med åreforkalkning, Den gode nyhed er, at der faktisk findes metoder, der kan afsløre selv meget tidlige tegn på åreforkalkning, så sygdommen kan forebygges i tide - og det giver også nyt håb for blodprop-truede

• Af Karen Vistesen · redaktionen@raskmagasinet.dk

Hjertekarsygdomme er den hyppigste dødsårsag i Danmark. Tusindvis af mennesker får hvert år en blodprop, som giver varige skader og fører til tab af arbejdsevnen. Alle ved vi udmærket godt, at overvægt, rygning og forhøjet blodtryk øger risikoen for at udvikle hjertesygdom. Men mange mennesker, der ikke ryger og heller ikke har forhøjet blodtryk, rammes også af hjertesygdom. Mennesker, der er slanke og sportstrænede og som tilsyneladende lever sundt, kan pludselig falde om med en blodprop og vi undres over, at det skulle ske for netop dem, der overhovedet ikke befandt sig i farezonen. Katja Vogt, overlæge og dr. med ved Rigshospitalets karkirur-

giske klinik, er specialist i hjertekarsygdomme og hun siger, at det ofte er åreforkalkning, som er den grundlæggende årsag til karsygdommene. ”Det lumske ved åreforkalkning er, at det kan ramme alle grupper af mennesker, men mange har ingen symptomer, før det måske er for sent. De ved ikke, at de har forsnævrede pulsårer og kan være i fare for at danne en blodprop. Derfor ligger der en stor opgave i at oplyse om forebyggelse af åreforkalkning til danskerne,” siger Katja Vogt. Hun fortæller, at man i dag har gode muligheder for at opdage tidlige stadier på åreforkalkning. Eksempelvis kan man ved hjælp

Vi er helt elektriske ! EL-Cykler

Danmarks største udvalg af Du har altid “medvind” når du cykler. Motoren tager det seje træk og giver DIG lyst til lange cykelture.

Mobility 10.995,-kr

EL-Scootere

7.999,-kr

EL-Knallerter

Miljø rigtig transport der er helt lydløs. Leveres både som 30Km/t og 45Km/t modeller.

www.FantomBike.dk

12.495,-kr

Giver frihed til at tage ud i samfundet når DU vil. Ingen krav om kørekort. Særdeles konkurrence dygtige priser.

Kom & Prøv

Hornsyld samt Viby Sjælland Tlf. 7682 2000


Foto: Scandinavian Stock Photo.

37

Årsager og risikofaktorer Forhøjet kolesterol (LDL) i blodet øger markant risikoen for blodpropper. Arveligt disponeret. Hvis der er tilbøjelighed til hjertesygdom i familien, bør man være ekstra opmærksom på forebyggelse. Forhøjet blodtryk skader blodkarrenes inderside og fører på sigt til udvikling af åreforkalkning og svækkelse af hjertet. Tobaksrygning giver øget risiko for blodprop i hjertet. Stress kan muligvis fremme åreforkalkning via det forhøjede blodtryk. Sukkersyge, lavt stofskifte og urinsyregigt øger risikoen for åreforkalkning.

Med tiden vil alle mennesker få stivere pulsårer. Det begynder allerede i ungdomsårene og tiltager med alderen.

af en blodtryksmåling på anklen hos folk med stor sikkerhed identifi cere patienter, som endnu er symptomfrie, men som senere vil få problemer med blodomløbet og hjertesygdom. Desuden har læger på Rigshospitalet udviklet en ny metode til at screene for åreforkalkning via ultralydsscanning af halspulsåren. ”De nye metoder kan hjælpe os til at diagnosticere sygdommen på et meget tidligt tidspunkt, hvilket er af afgørende betydning for at forebygge åreforkalkning i tide, og dermed har vi også udsigt til at redde mange af de liv, som er truet af blodprop og for tidlig død,” siger Katja Vogt.

Kolesterol og åreforkalkning Kolesterol er et fedtstof, der er en vigtig del af kroppens cellemembraner og som bl.a. er med til at danne hormoner og D-vitamin. Størstedelen af kroppens kolesterol produceres af leveren. Gennem kosten tilføres en del kolesterol fra fødevarer som kød, fjerkræ, fi sk, æg og mejeriprodukter, mens grøntsager og andre fødevarer fra planteriget ikke indeholder kolesterol. Når vi bliver født, har vi generelt et lavt kolesterolniveau, men for mange af os ændrer det sig med alderen og rigtig mange mennesker er derfor i behandling med lægemidler. Kolesterol inddeles i to grupper: • LDL-kolesterol (low density lipoprotein) er det skadelige kolesterol, der kan afl ejres i arterievæggen og forårsage åreforkalkning. • HDL-kolesterol (high density lipoprotein) er det gode kolesterol som kroppen har brug for. Kolesterol status kan bestemmes i en blodprøve taget ved egen læge. Kolesterol angives i enheden mmol/l (millimol per liter). Fra offi ciel side anbefales et kolesteroltal på ikke over 5 mmol/l.

Årsagen til åreforkalkning Overlægen fortæller, at åreforkalkning opstår på grund af forsnævring og tilstopning af kroppens pulsårer. Årsagen til sygdommen er afl ejringer af fedt og kolesterol på indersiden af blodårerne. Disse fedtafl ejringer bliver efterhånden delvist forkalket. Derfor kaldes det åreforkalkning, men man kunne med god grund kalde sygdommen åreforfedtning eftersom den er forbundet med afl ejring af kolesterol i blodårerne. Hun forklarer følgende om åreforkalkning: ”Pulsårerne leder blod fra hjertet ud til kroppen og alle dens organer. Dette blod fører ilt og næringsstoffer med sig. Åreforsnævringer medfører, at der ikke er plads til så meget blod ad gangen. Derfor vil de områder, der er berørt af forsnævring, få for lidt ilt og de vil fungere dårligere. Åreforkalkning i hovedpulsåren kan føre til udposning (en såkaldt aneurisme, red.) og kan frigøre en blodprop. Bliver trykket i den udvidede åre for højt, kan den briste. Resultatet er, at blodet strømmer ud i bughulen. Det sker ofte så hurtigt, at man dør inden for få minutter. Udposning på hovedpulsåren kan påvises ved ultralydsscanning og operation kan forebygge, at en udposning springer. Herudover kan man selv

En skånsom medicinsk behandling af åreforkalkning som har været anvendt med succes i Danmark de sidste 20 år på private lægeklinikker. Vil du høre nærmere så kontakt

EDTA-Patientforeningen

Tlf. 86 52 19 19 ell. Tlf. 55 72 01 54 woc@vip.cypercity.dk www.edta-patientforeningen.dk


38

gøre noget for at undgå at få sygdommen ved bl.a. tænke over sin livsstil – og blive undersøgt.” Kend symptomerne Ifølge Katja Vogt kan åreforkalkning ramme alle pulsårer, selv om symptomerne hyppigst kommer fra hjertet, hjernen eller benene. ”Man mærker det på forskellige måder afhængig af hvor i kroppen åreforkalkningen er,” siger hun. ”Åreforkalkning i hjertets pulsårer giver brystsmerter, ofte med udstråling til venstre arm, mens åreforkalkning i pulsårerne til hjernen kan medføre slagtilfælde, dvs. en blodprop i hjernen eller hjerneblødning, så man eventuelt får forbigående eller vedvarende lammelser og talebesvær. Forkalkning i pulsårerne til forskellige organer kan betyde f.eks. nedsat nyrefunktion eller svækkelse af synet. De typiske symptomer på åreforkalkning i benene er smerter ved gang. Smerterne opstår, når musklen har brug for ilt, men ikke kan få det hurtigt nok på grund af den forsnævrede åre, og man derfor bliver nødt til at stoppe op og vente til der kommer blod til benet igen. Symptomerne har på dansk derfor fået navnet ”vindueskikkerben”. Mere udtalt åreforsnævring kan medføre koldbrand i tæer og fødder og eventuelt kan der komme et behov for amputation,” forklarer Katja Vogt. Risiko og screening Med tiden vil alle mennesker få stivere pulsårer. Det begynder allerede i ungdomsårene og tiltager med alderen. Åreforkalkning er meget hyppig hos ældre. Derfor omtales den også som en folkesygdom. Man kender talrige risikofaktorer. Arvelighed spiller en stor rolle ligesom kønnet har betydning, da fl ere mænd end kvinder får åreforkalkning. Sukkersyge øger risikoen. Rygning, forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol, overvægt og mang-

Hvad kan man selv gøre? Man kan overveje at ændre livsstil ved at: • Holde op med at ryge. • Spise sundt, grønt, groft, fedtfattigt og varieret. • Spise fl ere fi sk, især fede fi sk. • Undgå overvægt. • Få 30 minutters daglig motion. • Kende sit blodtryk og sit kolesteroltal.

lende motion giver en større tilbøjelighed til at få åreforkalkning. Selv om man ikke har symptomer på åreforkalkning, kan det være en god ide at lade sig undersøge, hvis man har nogle af de andre risikofaktorer. Katja Vogt råder til, at man kontakter sin læge, der kan hjælpe med at opspore og vurdere disse faktorer. ”Han eller hun kan afgøre, om der er behov for yderligere undersøgelse og henvise til sygehuset. En tidlig medicinsk behandling kan i mange tilfælde forbygge at sygdommen udvikler sig,” siger hun. Ifølge Katja Vogt sker diagnosticering af åreforkalkning i dag almindeligvis på baggrund af sygehistorien. Med en måling af ankelblodtrykket kan man nemt og effektivt få svar på, hvem der er i farezonen for at udvikle hjertekarsygdom. Forskellen mellem blodtrykket målt på overarmen og på anklen afslører en begyndende åreforkalkning, fordi åreforkalkning er let at påvise i benene. Man har åreforkalkning, hvis forskellen er mere end ti pct., fortæller Katja Vogt. Screening af halspulsåren for plak En anden og ny undersøgelsesmetode for åreforkalkning er screening af halspulsåren. Undersøgelsen, som sker med ultralydsscanning, kan fi nde meget tidligere stadier af åreforkalkning i form af de såkaldte plak, der sidder som små buler og fortykkelser i blodåren. Selv små plakdannelser giver patienten øget risiko for at få en blodprop senere i livet. Plakdannelser opstår 10 - 30 år før en eventuel blodprop, og det positive ved denne screeningsmetode er, at man kan spore sygdommen i tide, så man har mulighed for at sætte ind og derved undgå at patienten rammes af en blodprop – eller i hvert fald får den meget senere i tilværelsen, end vedkommende ellers ville have fået. ”Fordelen ved at scanne halspulsåren er, at den ligger så yderligt og derfor er let tilgængelig i modsætning til hjertepulsårerne og blodårerne i hjernen, der er sværere at nå ind til med ultralyd,” siger Katja Vogt. Samtidig har det vist sig, at halspulsåren giver et godt billede af årernes tilstand andre steder i kroppen – herunder også hjertets kranspulsårer. Det skal tilføjes, at den nye halsscreeningmetode for åreforkalkning er udviklet af læger på Rigshospitalet, og at forskningen er blevet ledet af overlæge Henrik Sillesen fra hospitalets karkirurgiske klinik i København. Behandling og forebyggelse Mennesker med åreforkalkningssygdom behandles generelt med medicin, der forebygger blodpropper og sænker kolesteroltallet. Denne type medicin kan evt. også komme på tale hos raske personer med

Foto: Scandinavian Stock Photo.

De typiske symptomer på åreforkalkning i benene er smerter ved gang. Smerterne opstår, når musklen har brug for ilt, men ikke kan få det hurtigt nok på grund af forsnævrede årer, og man derfor bliver nødt til at stoppe op og vente til der kommer blod til benet igen. Symptomerne har på dansk derfor fået navnet ”vindueskikkerben”.

mange risikofaktorer. Kvinder, som tager hormontilskud, har en let øget risiko for åreforkalkning. Hvis undersøgelse viser svær forsnævring af pulsåren, kan der blive tale om ballonudvidelse, som medfører at blodet igen kan løbe frit igennem pulsåren. En anden mulighed er en by-passoperation, hvor der påsys omkørsler (ofte i form af udtagne vener fra benet), så blodet kan passere forbi det forsnævrede eller tilstoppede sted. Selv om de fl este får åreforkalkning med alderen, udvikler de ikke nødvendigvis åreforkalkningssygdom, og risikoen for at gøre det nedsættes, hvis risikofaktorerne begrænses. ”Man kan selv gøre noget for at bevare et godt helbred langt op i årene, og der gælder de samme regler ved åreforkalkning som ved forebyggelse af andre hjertesygdomme: Rygestop, regelmæssigt kontrol af blodtrykket og kolesteroltallet, en halv times daglig motion, varieret kost med lavt indhold af animalsk fedt, mange fi sk og grøntsager m.m. En sund livsstil uden for meget stress er den bedste medicin mod sygdom,” siger Katja Vogt.


Lad dig ikke slå ud af slidgigt Husk at yellowe duslidgigt køber Glucosamin Lad dig ikke slå når ud af Husk at yellowe når du køber Glucosamin

At yellowe er at købe god medicin til en god pris. Glucosamin fra Orifarm er god medicin, der god lindrer sympAt yellowe er at købe medicin til tomerne ved let til moderat slidgigt, en god pris. Glucosamin fra Orifarm så fortsat kan leve aktivt sympliv. er du god medicin, der et lindrer tomerne ved let til moderat slidgigt, www.orifarm.dk så du fortsat kan leve et aktivt liv. www.orifarm.dk

Produktinformation Glucosamin Copyfarm 400 mg filmovertrukne tabletter. Læs informationen i pakningen inden brug. Kontakt lægen eller apoteket, hvis du har spørgsmål. Indikationer: Kan forbedre bevægeligheden og lindre smerterne fra leddene. Du kan bruge Glucosamin Copyfarm til lindring af symptomer ved let til moderat slidgigt. Dosering: 1 tablet 3 gange dagligt. Alternativt kan den daglige dosis gives på én gang. Den kliniske virkning ses sædvanligvis indenfor 4 uger efter behandlingens start. Den mindste effektive dosis bør anvendes. Børn: Bør ikke anvendes. Ved nedsat nyre- og/eller leverfunktion: Følg lægens anvisning. Må ikke anvendes: Må ikke anvendes ved skaldyrsallergi eller ved overfølsomhed for glucosamin eller et eller flere af hjælpestofferne. Forsigtighedsregler: Ledsygdomme, hvor en evt. anden behandling kan komme i betragtning, bør udelukkes. Forsigtighed tilrådes hos patienter med sukkersyge. Hyppigere kontrol af blodsukkeret tilrådes i starten af behandlingen. Forhøjet kolesterol i blodet er set hos få patienter, der er i behandling med glucosamin. Indeholder 87,3 mg kalium pr tablet. Dette bør tages til efterretning hos patienter med nedsat nyrefunktion eller, som er på kontrolleret kaliumdiæt. Interaktion med anden medicin: Der er ikke udført interaktionsstudier, forsigtighed bør udvises. Der er dogGlucosamin rapporteret Copyfarm om ændringer blodets størkningsevne ved samtidig behandling med coumarininden antikoagulanter. Graviditet og Amning: Bivirkninger: Almindelige: Mavesmerter, fordøjelsesbesvær, diarré, forstoppelse, kvalme, Produktinformation 400 img filmovertrukne tabletter. Læs informationen i pakningen brug. Kontakt lægen eller apoteket,Må hvisikke du anvendes. har spørgsmål. Indikationer: Kan forbedre bevægeligheden og lindre smerterne fra leddene. Du kan hovedpine, døsighed. Ikke almindelige: kløe og af huden.slidgigt. MegetDosering: sjældne: opkastning, hævelse på grund af væske i kroppen. med frekvens: i blodet. Pakningsstørrelser: 90, 270 og 4 xstart. 250 Den Glucosamin bruge Glucosamin Copyfarm til lindring Udslæt, af symptomer vedrødme let til moderat 1 tablet 3 gange dagligt. Alternativt kan den daglige Bivirkninger dosis gives på én ukendt gang. Den kliniskeforhøjet virkningkolesterol ses sædvanligvis indenfor 4 uger efter behandlingens mindste Copyfarm effektive 400 mgbør filmovertrukne tabletter. Copyfarm A/S, Energivej 15, 5260Følg Odense S. Tlf.: 63952700. Fuldt produktresumé rekvireres hos Copyfarmeller A/Sved elleroverfølsomhed på Lægemiddelstyrelsens www.laegemiddelstyrelsen.dk dosis anvendes. Børn: BørRegistreringsindehaver: ikke anvendes. Ved nedsat nyre- og/eller leverfunktion: lægens anvisning. Må ikke anvendes: Må ikkekan anvendes ved skaldyrsallergi for glucosaminhjemmeside: eller et eller flere af hjælpestofferne. Forsigtighedsregler: Ledsygdomme, hvor en evt. anden behandling kan komme i betragtning, bør udelukkes. Forsigtighed tilrådes hos patienter med sukkersyge. Hyppigere kontrol af blodsukkeret tilrådes i starten af behandlingen. Forhøjet kolesterol i blodet er set hos få patienter, der er i behandling med glucosamin. Indeholder 87,3 mg kalium pr tablet. Dette bør tages til efterretning hos patienter med nedsat nyrefunktion eller, som er på kontrolleret kaliumdiæt. Interaktion med anden medicin: Der er ikke udført interaktionsstudier, forsigtighed bør udvises. Der er dog rapporteret om ændringer i blodets størkningsevne ved samtidig behandling med coumarin antikoagulanter. Graviditet og Amning: Må ikke anvendes. Bivirkninger: Almindelige: Mavesmerter, fordøjelsesbesvær, diarré, forstoppelse, kvalme, hovedpine, døsighed. Ikke almindelige: Udslæt, kløe og rødme af huden. Meget sjældne: opkastning, hævelse på grund af væske i kroppen. Bivirkninger med ukendt frekvens: forhøjet kolesterol i blodet. Pakningsstørrelser: 90, 270 og 4 x 250 Glucosamin Copyfarm 400 mg filmovertrukne tabletter. Registreringsindehaver: Copyfarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S. Tlf.: 63952700. Fuldt produktresumé kan rekvireres hos Copyfarm A/S eller på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: www.laegemiddelstyrelsen.dk Annonce - Gucosamin med golfspil1 1

24-03-2010 14:35:51


40

Grib penslen og få det bedre Kunstterapi bruges bl.a. i behandling. Men alle kan folde kreativiteten ud med pensel og farve. Det kan give bedre fodfæste i en måske stresset hverdag – og har ingen bivirkninger…

Flere og fl ere får øjnene op for, at der måske er en sammenhæng mellem kunst, kultur og sundhed – at musik kan lindre, og at kunst kan være terapi. Både for syge og for mennesker, der bare trænger til at få hold på en stresset tilværelse. Nu har en dansk psykiater, overlæge Hanne Stubbe Teglbjærg fra Århus Universitetshospital, gjort sit til at afdække, hvordan det kan være, at kunstterapi kan virke lindrende på psykiatriske patienter - og hvorfor det for den sags skyld kan hjælpe andre at gribe en pensel og en tube maling. Hun er selv kunstterapeut og bruger terapiformen i sit arbejde på psykiatrisk afdeling såvel som i sin private, psykoterapeutiske praksis. En buket påskeliljer i lyset Som hun ser det, så røres der ved noget helt fundamentalt i syge som raske, når vi kaster os ud i at skabe noget, der bruger vores sanser - uanset om det sker med bæven i hjertet og støtte fra en terapeut eller i fuld fi rspring på egen boldgade.

Lær at helbrede dig selv, og skab et lykkeligt liv! Et ophold på Væksthøjskolen giver dig metoder til at virkeliggøre konkrete mål indenfor alle områder af livet. Der gives teknikker til at ændre de ubevidste mønstre, der er med til at skabe sygdomme, problematikker m.v. Du kan tage et kort kursus på en eller to uger og selv arbejde med teknikkerne hjemme eller tage et længere ophold og få en række forskellige redskaber til at tage hånd om din egen situation og ændre den. Pris 1 uges fordybelseskursus: 2400,- kr. pr. uge. Kurset bliver billigere jo længere opholdet er. Pris for 12 uger eller længere kr. 975,- per uge. Priserne er inkl. undervisning, kost og logi på dobbeltværelse. Mulighed for eneværelse mod tillæg.

Læs mere på www.vaeksthojskolen.dk Sunddalvej 1 ~ Ginnerup ~ 8500 Grenå ~ tlf. 8791 8000

Der røres ved noget helt fundamentalt i syge som raske, når vi kaster os ud i at skabe noget, der bruger vores sanser. Vi bruger jo vores æstetiske sans, når vi fx sætter påskeliljer på en bestemt måde i forhold til lyset.

Og faktisk gør de fl este det mere af sig selv, end vi måske er klar over: ”Måske sætter vi påskeliljer frem på bordet på en bestemt måde i forhold til lyset, altså vi bruger jo vores æstetiske sans i rigtigt mange sammenhænge i hverdagen. Kunstterapi er blot en mere målrettet, fokuseret måde at udfolde den måde at tænke og forholde sig til omverdenen på,” siger Hanne Stubbe Teglbjærg. Så selv om det ikke vil falde lige let for alle at blande farver og opdage, hvad en maleproces kan udvirke, så vil mange kunne have gavn af at prøve det i en stresset hverdag – f.eks. hvis man med Hanne Stubbe Teglbjærgs ord ”er et sted med sig selv, hvor man slet ikke kan fi nde op og ned på sin verden.” Så kan arbejde med farver og pensel være en måde at få fat. Spøgelserne fra skoletiden Og hvordan gør man så? Tjae, man køber jo tuber, pensler og papir, men faktisk kan det være lidt af en overvindelse at tage det næste skridt og gå i gang med at male: ”Der melder sig alle mulige spøgelser, især fra skoletiden,” siger Hanne Stubbe Teglbjærg.

Har du - eller een du holder af problemer med alkohol eller medicin?

På Behandlingshjemmet Nordjylland får du en professionel og effektiv behandling

Telefon 98 91 17 07 ”Jeg er alkoholiker, men drikker ikke mere”

Den værdige og professionelle løsning på dit alkohol problem estrup er Ole Th Skuespill

www.behandlingshjemmet-nordjylland.dk

Foto: Scandinavian Stock Photo.

• Af Karen Vistesen · redaktionen@raskmagasinet.dk


41

Find sammen med andre Så hendes råd er, at folk, der ikke har tegnet og malet siden skoletiden, men gerne vil i gang, måske skulle melde sig på et kursus eller på anden måde skaber nogle rammer omkring de nyindkøbte farver og pensler. ”For det er også en frustrerende proces at male. Det skaber noget usikkerhed, når du står over for et stykke papir og nogle farver og ikke rigtigt ved, hvad det er, du skal. Og det kan give uro,” siger hun. Et sted at begynde kunne være at prøve at udtrykke, hvordan man har det: ”Prøv f.eks. at spørge dig selv: ’Hvis det skulle have farve, hvordan ville det så se ud?’. Så kan man komme i dialog med sig selv på en anden måde, end hvis man f.eks. skriver dagbog.” Hun tilføjer, at noget tyder på, at man kan ændre sin måde at tænke på, hvis man kobler sansning og kreativitet, som det sker i kunstterapi, for tænkning er ”meget knyttet til den sanselige erfaring.”

Børn føler umiddelbart glæde og begejstring ved at male. Skoletiden har imidlertid gjort mange hæmmede i deres udfoldelser. Men det er bare med at gå i gang og dermed opleve en afstressende forløsning. af – og masser af maling, for så får man brudt det der med at prøve at kontrollere sit udtryk.” ”I det meget kontrollerede udtryk lærer man jo ikke så meget, for man opdager kun det, man ved i forvejen.” ”Når man til gengæld åbner op for, at billedet kan vokse, så kan man også opdage noget nyt - penslen og farverne er

med andre ord gode til at skabe overraskelser og hjælpe med til at acceptere, at man ikke har styr på det…”. Og, som hun tilføjer: ”Der er i hvert fald ingen bivirkninger ved at forsøge sig – der kan højest ske det, at man får den frustration, at det hele står ovre i hjørnet, og man ikke får gjort noget ved det…”

Foto: Scandinavian Stock Photo.

”Rigtigt mange siger til sig selv: ’Jeg kan ikke fi nde ud af at male’, eller ’Det ligner jo ikke noget’, eller ’Hvad skal jeg egentlig tegne’ – altså alle de der vanskeligheder, som jeg tror, afholder mange fra at gå i gang. Men hvis man kan sætte de vanskeligheder lidt til side, så tror jeg, de fl este mennesker kan have glæde og gavn af at prøve at male og tegne.” ”Men det kræver desuden, at man kan komme ind i den der nysgerrige åbenhed, hvor man lader sig selv blive optaget af billedet og tro på, at selv om man lige nu ikke aner, hvad det bliver til, eller hvad det er for noget, så vil det vise sig,” siger hun og tilføjer: ”Og det kan være rigtig, rigtig svært for folk, der ikke har prøvet.”

Behov for genoptræning?

Luk op for det store format Og hun forsikrer, at det skam også er ok, at man hellere vil sidde og skratte med en fi n blyant på et lille stykke papir – hvert menneske har forskellige behov: ”Det er svært at sige, hvad der er bedre eller dårligere – blyant eller pensel og farver. Det kommer an på, hvem man er og hvor man er. Men når man arbejder med folk, der bliver hæmmede eller bange for at præstere, så er det imidlertid ikke en god idé at sidde og nørkle med en blyant. Så er det bedre med et stort stykke papir og stor, bred pensel, som man ikke lader sig styre

Skodsborg Genoptræning – Vi har tid til pleje! Trænger du til genoptræning, rekreation eller blot et ”skub” til at komme i gang efter sygdom eller operation, så tilbyder vi intensive genoptræningsforløb med fysioterapi og sygepleje. Du kan kontakte os for en uforpligtende samtale om dine behov eller besøge os og se vores faciliteter og muligheder. Ring på 45585850 eller send en mail til gpl@skodsborg.dk. SKODSBORG LÆGECENTER Telefon: 45 58 58 58 • laegecenter@skodsborg.dk • www.skodsborg.dk


42

Piller eller kunst? Foto: Privatfoto.

Mere forskning i kunstterapi kan måske med tiden betyde færre piller blandt psykiatriske patienter. Afhandling om kunstterapi er et lille skridt på vejen mod supplerende terapiform i det offentlige sundhedsvæsen, for det ser ud til at kunst kan lindre sygdom. • Af Kirsten Olesen · redaktionen@raskmagasinet.dk

Sidste år forsvarede psykoterapeutisk overlæge Hanne Stubbe Teglbjærg fra Psykiatrisk afdeling på Århus Universitetshospital sin ph.d.-afhandling om brug af kunstterapi i behandlingen af psykisk syge mennesker. Hendes undersøgelse peger på, at skizofrene, depressive og personlighedsforstyrrede mennesker bliver mindre angste og fungerer bedre socialt, hvis de bliver behandlet med kunstterapi som supplement til de øvrige behandlinger. Hanne Stubbe Teglbjærgs projekt er – ud over en rent teoretisk afhandling om kunstterapi – den første ph.d. på sit felt herhjemme, og dermed har kunstterapien taget et lille skridt på vejen fra at være i kategorien ”alternativ behandling” til måske med tiden at blive en terapiform i det offentlige sundhedsvæsen på lige fod med piller og samtaleterapi. Mere forskning, tak Det er i hvert fald et mål, som Hanne Stubbe Teglbjærg har for øje og hvis det stod til hende, blev kunstterapi snarest muligt et universitetsfag med den faglige accept, der ligger i det. Hun er selv både psykiater og kunstterapeut og har i sin forskning lagt

Hanne Stubbe Teglbjærgs undersøgelse peger på, at bl.a. depressive mennesker fungerer bedre socialt, hvis de bliver behandlet med supplerende kunstterapi. vægt på at undersøge terapiformen i praksis blandt sine psykiatriske patienter – vel at mærke den form for kunstterapi, som hun selv er uddannet i fra European Graduate School i Schweiz, med afsæt i de såkaldte expressive arts – skabende kunst – som bl.a. sang, dans, poesi, skulptur og billedkunst. ”Nogle bruger kunstterapi som en psykoanalytisk behandling, hvor det er vigtigt at analysere billederne psykologisk, men det er ikke det, jeg taler om,” understreger hun. I stedet arbejder hun med vægt på selve det at skabe kunst – på æstetik og sansning som middel til at fl ytte lidt på vores tanker. Når hendes valg er faldet på maleri og ikke f.eks. dans eller sang som terapeutisk redskab, så hænger det sammen med, at billeder efter hendes erfaring er mere konkrete – og dermed mere trygge at arbejde med – end dans: ”Faktisk kan dans og sang øge angstniveauet hos mennesker med social angst, der let bliver usikre i nye sammenhænge, for en dans er svær at holde fast i, hvis du ikke er rask. Man bliver let usikker og spørger sig selv: ’Hvor er mine grænser?’, ’Hvad er virkeligt og ikke-virkeligt?’. Og så er det bedre at have noget

Problemer med alkohol? Alkoholisme er en sygdom, hvor alle i familien og øvrige relationer påvirkes. Behandlingscenter Sjælland tilbyder døgnbehandling til den afhængige, samt ambulant familiebehandling. Kan kontaktes hele døgnet på Tlf. 7020 4042 · Mail: inf@behandlingscentersjaelland.dk


Foto: Scandinavian Stock Photo.

43

At skabe kunst kan være et middel til at flytte lidt på vores tanker. konkret mellem hænderne som f.eks. farver og pensler.” ”Men for mennesker, der ikke er så syge, kan det være godt at lave nogle mere vilde ting…”, siger hun. Alt det vil hun gerne have belyst med videnskabelige briller – og derfor mener hun, at det er nødvendigt at bruge terapien i praksis: ”Lige nu mangler vi noget mere forskning for at kunne bruge kunstterapien i større stil. Men på den anden side er det oplagt, at vi også må begynde at bruge den for at kunne udforske området,” som hun udtrykker det. Glæde – og færre piller Selv kastede Hanne Stubbe Teglbjærg sig oprindeligt ud i de skabende kunstarter for sin egen skyld. Men det skete sideløbende med hendes uddannelse til psykiater og det blev oplagt for hende at krydse de to spor: ”Og det er blevet meget frugtbart,” som hun siger det. Hun begyndte at bruge kunstterapi på psykiatriske afdelinger og blev overrasket over, at patienterne var meget begejstrede og faktisk fi k det bedre. ”Så jeg begyndte at spørge: ’Hvad er nu det for noget?’, ’Hvad skete der her?’,” fortæller hun. ”Den eksisterende forskning rummede ikke noget, jeg kunne bruge til at forstå, hvad der skete med psykisk syge mennesker, når de arbejder med kunst – og så måtte jeg selv i gang med at forske i det”. Det resulterede sidste år i hendes ph.d.-afhandling, der bl.a. peger på, at arbejdet med det skabende og æstetiske kan styrke oplevelsen af egen identitet hos psykiatriske patienter. De oplever, med andre ord, at ’Jeg er den, jeg er, og det er i orden’… Og det åbnede hos nogle patienter op for andre forandringer, der lindrede deres sygdom. ”Jeg kan jo ikke sige, at vi vil begynde at bruge mindre medicin, hvis kunstterapi får en fast plads i behandlingen af f.eks. skizofreni, men de patienter, jeg arbejdede med i forbindelse med mit forskningsprojekt, fi k det bedre – og de fl este reducerede også deres medicinforbrug,” siger Hanne Stubbe Teglbjærg. ”Men mit eget forskningsmateriale omfatter kun ti patienter,

så jeg kan ikke sige noget generelt – det skal der meget mere forskning til at gøre”.

Har du svært ved at holde på vandet - når du nyser, dyrker motion, danser eller på anden måde er aktiv og bækkenbunden er blevet lidt slap? Så kan det være stress-inkontinens. Contrelle® Activgard er et unikt dansk produkt, der nu i flere år har hjulpet mange kvinder med dette store problem. Tamponens elastiske materiale støtter aktivt blærehalsen og afhjælper derved stress-inkontinens. Den er lige så let at indføre som en tampon. Den følger kroppens bevægelser og kan hverken føles eller ses. Contrelle® Activgard skal ikke fjernes ved toilet-besøg. Køb Contrelle® Activgard på apoteket, hos udvalgte sygeplejeforhandlere eller via internettet. Fås i pakninger med 3 eller 30 stk. og i 3 forskellige størrelser. Contrelle® Activgard findes også i en prøvepakning med en af hver størrelse, vejledning og en applikator. Prøv Contrelle® Activgard Ønsker du mere information eller oplyst nærmeste forhandler, ring på tlf. 4912 1115.

Codan Deha ApS, Ved Klædebo 14, 2970 Hørsholm email: codan@codandeha.dk


44

Atopisk eksem

kan lindres betydeligt med termal-kildevand Atopisk eksem kaldes også børneeksem, astmaeksem, atopisk dermatitis eller prurigo besnier. Atopisk eksem er den hyppigste kroniske børnesygdom i Danmark. Det er en delvis arvelig sygdom, som ikke kan kureres, men kun lindres. 12-årige Jacob Wrang fra Randers har siden han var et halvt år lidt af atopisk eksem, som er meget generende og svær at lindre. Men et ophold på et sydfransk hydroterapicenter har bedret tilstanden betydeligt.

• Af Charlotte Søllner Hernø · csh@raskmagasinet.dk

Mange danskere har delikatesser og vin med hjem fra ferier i Sydfrankrig. 12-årige Jacob Wrang fra Randers fi k imidlertid en helt særlig souvenir med i kufferten efter tre uger i Avène sidste sommer: et helt andet liv. Som så mange børn lider Jacob af atopisk eksem. Det startede da han var omkring et halvt år, hvor huden blev tør og rød og hyppigt skulle smøres ind i fugtighedscreme. Hans forældre, Vibeke og Poul Wrang, mødte ikke den store forståelse hos lægerne, der blot anviste hormoncremer. ”De dæmpede ganske vist eksemen, når den var i udbrud, men vi brugte dem kun i korte perioder for ikke at skade huden yderligere,” fortæller Poul Wrang og fortsætter: ”Jacobs eksem har fyldt meget i familiens liv. Han sov uroligt og vågnede hyppigt, fordi huden kløede. Sengetøjet blev skiftet fl ere gange om ugen, fordi han kradsede huden til blods om natten. Det påvirkede ham også socialt, når han f.eks. ikke kunne gå i svømmehallen med sine kammerater på grund af eksemen. Og han var tit ked af det, fordi den kløende hud

v…C˜}ˆ}Ê>vÊ “i`ˆVˆ˜ÊiiÀÊ >Žœ…œ¶ -/ ÊvÀ>ʎ>œÃÊ̈ÊvœÀ˜ÞiÌʏˆÛÎÛ>ˆÌiÌÊÊ ˆÊÀœˆ}Ìʓˆ©Êœ}Ê٘˜iʜ“}ˆÛiÃiÀ] iŽÃŽÕÈÛiÊi˜iÛCÀiÃiÀ]Ê «ÀœviÃȜ˜iÌÊÌi>“Ê>vÊLi…>˜`iÀi]Ê C}iʓ°“°]Ê ÕvœÀ«ˆ}Ìi˜`iÊvœÀLié}] ÓiÀÌivÀˆÊ>vÀÕ؈˜}

,/-Ê>˜œ˜Þ“ÊÀF`}ˆÛ˜ˆ˜}

©}˜Ìiivœ˜\ÊÇäÓäÊÇÓÇä ÜÜÜ°L…Vð`ŽÊ

generede ham og der tilsyneladende ikke var nogen løsning på problemet.” Pludselig forværring af eksem ledte til kurophold i Frankrig I foråret 2009 trak eksemen op i ansigtet og udviklede en slags elefanthud. Jacob fi k en henvisning til Hudklinikken på Marselisborg Hospital i Århus. Udover behandling med creme vurderede hudlægen, at Jacob kunne have gavn af et ophold på Avène Hydroterapicenter i Sydfrankrig, der hvert år behandler 2.500 voksne og børn med atopisk eksem og psoriasis. ”Han kunne ikke få armene ned af glæde over udsigten til, at der endelig kunne ske forbedringer, kombineret med en ekstra ferie sydpå,” forklarer Poul Wrang. Alle behandlinger i Avène Hydroterapicenter er baseret på termal-kildevandet. Udover behandling af huden udefra, skal man tillige drikke 1½ liter om dagen, så vandet også kan gøre gavn indefra. ”Men det smager heldigvis godt,” påpeger Jacob. Opholdet starter med en under-

søgelse hos en hudlæge, så de 3 ugers behandlingsforløb skræddersyes til den enkelte. For Jacobs vedkommende omfattede det bl.a. massagekarbad, spraybrusebad, lokal spray i hoved og på hænder, samt cremeindpakning. Desuden fi k han vejledning i at spraye huden med termalkildevand, både til at lindre kløe og før huden smøres ind, så cremen er lettere at fordele og huden irriteres mindst muligt. Jacobs eksem er værst om sommeren, så huden var meget tør ved ankomsten til Avène. Steroidcremen blev lagt på hylden til fordel for fugtighedscremer, men måtte dog i brug et par gange, når varmen ir-

Opholdet på Avène Hydroterapicenter starter med en undersøgelse hos en hudlæge, så et typisk 3 ugers behandlingsforløb skræddersyes til den enkelte. For Jacobs vedkommende omfattede det bl.a. massagekarbad, spraybrusebad, lokal spray i hoved og på hænder, samt cremeindpakning.


45

Hvordan kan man booke et ophold på Avène Hydroterapicenter? Man kan man fi nde alle informationer og booke et ophold på www.avenecenter.com. Siden har en periode kun været tilgængelig på fransk, men ved RASK Magasinets deadline er det blevet oplyst, at der har været tale om en midlertidig fejl, som forhåbentlig er rettet nu.

Avène Hydroterapicenter ligger i Frankrig ved Avène kildens udløb i bjergkæden Cervennerne. Kilden løber inde i bjergene i ca. 40 år, hvor vandet optager en lang række mineraler som sikrer særligt nærende og plejende egenskaber. Allerede i 1743 blev termalkildevandet kendt for sin effekt på hudsygdomme og det første kursted blev opført i 1874. I dag ejes kilden af Pierre Fabre, grundlæggeren af en af Europas største hudpleje- og medicinalvirksomheder. Hvert behandlingsforløb fastlægges af en hudlæge. 3 ugers behandling koster fra ca. 430 euro.

riterede huden. ”Det blev lidt værre den første uge og jeg måtte jo helst ikke bruge steroidcremen, så især om morgenen føltes det, som om huden var for lille. Så det var godt at behandlingen startede tidligt,” smiler Jacob. Alle behandlinger på Avène Hydroterapicenter foregår om formiddagen, så der også er tid til at holde ferie og nyde de smukke omgivelser. Der hører et hotel med en stor park og swimmingpool til centret og de omkringliggende bjerge og småbyer indbyder til både trave- og cykelture. Centret besøges af mennesker fra hele verden, så der er rig lejlighed til at træffe andre med samme problemer og udveksle erfaringer. En helt anden dreng På spørgsmålet om hvad behandlingen i Avène har betydet for Jacob, svarer Poul Wrang: ”Den har ikke alene betydet noget for Jacob, men for hele familien. Vi har fået en langt gladere og mere aktiv dreng og lillebror. Alene det, at han nu sover godt om natten - for første gang i sit liv - gør en stor forskel. Tidligere kunne han virke irritabel, træt og opgivende på grund af eksemen, men det oplever vi slet ikke mere. Han går til fodbold og alle har stor forståelse for, at han skal nå at smøre sig ind, inden han skal på banen. I det hele taget har omgivelserne levet meget med i hans problemer og han er aldrig blevet drillet med sin eksemhud.” ”Klassen syntes det var sejt, at jeg skulle til Avène og vi mailede sammen undervejs,” fortæller Jacob, der i dag altid har en lille tube fugtighedscreme og en termal-kildevandsspray på sig, klar til brug når han har behov for det. Hans far supplerer: ”Jacobs hud har aldrig været så blød som nu. Det virker som om behandlingen går meget dybere ned i huden end andet vi har prøvet. Tidligere var hans hud helt hvid og ru, nu er den langt mere naturlig og smidig. Der opstår stadig sår og tørhed, men ikke nær så slemt som tidligere. Og elefanthuden er helt væk.” ”Jeg traf nogle englændere i Avène, som anbefalede os at tage derned igen i år for at forlænge virkningen, som faktisk har holdt sig meget fi nt i hvert fald indtil jul. Men sammenlignet med før opholdet sidste år, så er det stadigvæk meget bedre i dag. Vi tager af sted igen den 17. maj på et tre ugers ophold, hvor min kone kommer derned i den midterste uge. Samlet set kommer opholdet nok til at koste os omkring 17.000 kr. Men med de

fremskridt der skete sidste sommer, vil det være en virkelig god investering for os alle. Vi er dog i dialog med kommunen om at få tilskud og det håber vi selvfølgelig, at vi får,” afslutter Poul Wrang.

velvære og oplevelser i polen slanke/udrensningsophold 10 dagesophold inkl. lægehjælp, måling af blodtryk, konsultationer, massage, spa-bad, 1/1 pension m.m. Pr. pers. i DB værelse

Kr. 4.245,-

Behandlings- og kurophold 10 dagesophold inkl. 16 behandlinger, 1/2-pension Pr. pers. i DB værelse Kr. 4.645,hotel: Polaris i Swinoujscie (for begge ophold) Vi har også Wellness rejser, 3-4-5 dagesminiferier, golfrejser, jule og nytårs ture.

ring og book eller hør nærmere på 54179944

Tel. 54 17 99 44 se mere på - www.polenrejser.dk


46

Hyppighed og årsager til atopisk eksem 90 % af sygdomstilfældene udvikles hos børn inden 4-års alderen, hvorfor sygdommen ofte benævnes børneeksem. Men 25 % af eksembørnene får tilbagefald som voksne i 20 - 30 års alderen. Forekomsten af børneeksem er steget fra omkring 3 % efter anden verdenskrig til 20 % i dag. Børn fødes ikke med børneeksem, men sygdommen kan udvikles inden for de første leveuger. Man kender ikke årsagen til børneeksem, der er såvel arvelig som miljøbetinget, men det er påvist, at forstyrrelser i hudens immunsystem spiller en rolle for udviklingen af børneeksemet. Årsagen til stigning i antallet af eksempatienter kendes heller ikke, men teorierne herom er mange. Stigningen i sygdomshyppighed ses alene i den vestlige verden, mens en tilsvarende stigning ikke fi ndes i det tidligere Østeuropa. Sygdomshyppigheden synes således at være knyttet sammen med ’vestlig livsstil’, uden at man præcis har kunnet sætte fi ngeren på enkelte faktorer som årsag til stigningen. Stigningen skyldes muligvis øget forurening, indendørs allergener som husstøvmider og fald i amningen. Ca. 70 % af eksemtilfældene skyldes dog arvelige faktorer. Det vides i dag at immunsystemet hos personer med atopisk eksem er ændret således at hudens evne til at bekæmpe udefrakommende bakterier og virus er nedsat. Dette er af betydning, fordi nyere forskning viser, at tilstedeværelse af bakterier på huden kan være med til at forværre forløbet af atopisk eksem. Endvidere er hudens hornlag ændret, således

Udover behandling af huden udefra, skal man tillige drikke 1½ liter om dagen, så vandet også kan gøre gavn indefra. Jacob syntes heldigvis, at vandet smagte godt.

g m 0 0 60 g i t t a f fedt b ø l s d kre at leve af re e m t d li u d r På apoteket få

Drogens Fiskeolie

Naturlægemiddel til lindring af ømme og stive led ved betændelsestilstande samt til nedsættelse af forhøjet indhold af triglycerider (fedt) i blo det, i forbindelse med diæt, hvor anden medicinsk behandling ikke er påkrævet. Dosering voksne: 2 kapsler 2-3 gange daglig i forbindelse med måltiderne. Bør ikke anvendes til børn under 12 år uden lægens anvisning. Følg altid lægens anvisning. Kan muligvis forstærke virkningen af antikoagulantia. Drogen’s Fiskeolie kan, som al anden medicin, give bivirkninger. Opstød med fiskesmag, samt forbigående løs afføring kan forekomme, især ved høje doser. Ingen kendte forgiftningssymptomer ved overdosering. Ingen kendte kontraindikationer. Læs vejledning på emballagen.

Apotekets kosttilskud og naturlægemidler


47

at sammensætning af fedtsyrer i hornlaget er anderledes end normalt og lettere gennemtrængelig for vand og andre udefrakommende stoffer. Den er også mere udsat for udtørring. Allergi og atopisk eksem Der er ikke direkte sammenhæng mellem børneeksem, astma og allergi. Børneeksem medfører ikke astma, men personer med børneeksem har øget risiko for udvikling af andre atopiske lidelser, dvs. astma, høfeber og allergi, og ca. 1/3 af eksembørnene udvikler astma. Derfor kaldes børneeksem også ofte for astmaeksem. Undersøgelser har vist, at forskellige forhold kan udløse kløe og opblussen i eksem. Tomat- og appelsinsaft omkring munden og på kinderne vil irritere huden og udløse svie og kløe, men det skyldes ikke nødvendigvis, at barnet ikke tåler tomat og appelsin, men derimod ofte at huden er blevet irriteret. Det er de færreste børn med børneeksem, som udvikler allergi overfor mælk og æg. 2½-3 % af en fødselsårgang har mælkeallergi. Allergierne udvikles sammen med eksemsygdommen og kan opfattes som markører for et skævt udviklet immunapparat. Ved spæd- og småbørn med udbredt eksem, som ikke svinder ved standardbehandling, og som er til stede hele året uden forbedring om sommeren, er en undersøgelse for fødemiddelallergi dog værd at overveje. Kilder: www.atopiskeksemforening.dk, www.apotekernes.dk og www.avenecenter.com

Jacob Wrangs eksemhud har efter opholdet på det sydfranske hydroterapicenter kontinuerligt fået det bedre. Huden er blevet mere blød, naturlig og smidig.

Nyhed! Lækre danske

Kun 15 min. i ovnen

Rødspætter i let og krydret panering

Smag selv!


48

Kom i gode hænder

– på en maskine

Massage øger gennemstrømningen af blod i muskler, væv og hud og dermed føres der mere ilt til kroppens celler. Man får således kick-startet blodforsyningen i bindevævet, så de ophobede affaldsstoffer fjernes og giver plads for ny næring. Dermed fjernes skavanker, det generelle velvære forøges, ældningsprocessen mildnes og fedtdepoter formindskes. På Roepke-Klinikken suppleres de varme hænder af en maskine, som blev opfundet af en ingeniør, der ikke var tilfreds med genoptræningen af sin skadede arm. • Af Charlotte Søllner Hernø · csh@raskmagasinet.dk

Maskinen blev for opfundet på grund af et trafi kuheld, hvor en fransk ingeniør fi k skadet sin ene arm. Han opdagede, at den massage han efterfølgende fi k, ikke var lige så effektiv om eftermiddagen i forhold til om formiddagen. Massørens fi ngre var ganske enkelt blevet trætte af at massere i løbet af dagen. Maskinen giver en hjælpende hånd til skavanker Derfor opfandt ingeniøren LPG-maskinen, der kunne være lige effektiv i alle døgnets timer. Maskinen, som har navn efter virksomheden, LPG Systems S.A., der producerer den, udfører en mekanisk bindevævsmassage, som også kaldes endermologie. Det er en form for massage, der er vævsaktiverende, primært i underhudens fedtceller. Den medvirker til at genskabe harmonien i bindevævet og forbedrer blod- og lymfecirkulationen, hvorved kroppens transport af affaldsstoffer forbedres. LPG-maskinen benyttes i stort omfang til at mindske cellulitis og til at forskønne kroppens ydre. Men den er i endnu højere grad – som tilblivelseshistorien også indikerer – en hjælpende hånd til alle, som har skavanker. Bindevævet bearbejdes grundigt og dybtgående Birthe Roepke, der er uddannet i at behandle ved hjælp af LPG-maskinen forklarer: ”Jeg behandler mange kvinder såvel som mænd, der har alt fra iskias, hold i ryggen, ømme muskler, forkortede muskler, musearm, golfalbue og dårligt blodomløb. LPG-massagen bearbejder bindevævet grundigt og dybtgående, hvilket gør, at der kommer gang i blodomløbet, så kroppen gør resten af arbejdet selv. Som en sidegevinst medfører massagen også formindskede fedtdepoter. Men det er ikke kun det indvendige, der har gavn af massagen, for grimme ar kan fx også blive meget pænere ved hjælp af LPG-massage.” Birthe Roepke, der har en mangeårig baggrund fra medicinalindustrien og sundhedsvæsenet, valgte for tre år siden af åbne

40 år med naturlig lindring “Arvids” virker stadig! • Led- og Muskelbesvær • Gigt gener • Sportsskader • RLS (Uro i benene) Læs meget mere på www.vitabene.dk Arvids købes ved Apoteker, Matas og Helsekostforretninger.

Naturlig Lindring

Birthe Roepke med LPG-maskinen, der hurtigt virker mod skavanker i hud, bindevæv, og ømme muskler, men som også kan sikre en bedre blodgennemstrømning, så kroppen så at sige helbreder sig selv. egen klinik, Roepke Klinikken, hvor hun – nu fra nyrenoverede, lyse lokaler på Frederiksberg Allé i København – tilbyder bindevævsmassage, behandling med LPG og laserterapi.

Roepke Klinikken er beliggende i sundhedscentret Team Goodlife på Frederiksberg Allé 39 A på Frederiksberg i Københavnsområdet. Der kan bestilles tid på telefon 20 46 87 08. Læs evt. mere på www.roepke-klinikken.dk og på www.lpgsystems.com LPG-maskinen Maskinen er udstyret med to motoriserede ruller. Når de føres hen over huden, dannes en hudfold ved hjælp af vakuum, der stimulerer over- og underhudens bindevæv. Kombinationen af rullernes foldning, udglatning samt rytmiske bevægelse påvirker vævets tæthed og øger forbrændingen i cellerne. LPG-maskinen får effektivt gang i blodomløbet og bearbejder de dybereliggende lag i hud og bindevæv, hvorved de synlige aldringstegn bekæmpes. Massagen er effektiv mod cellulitis, men også mod dårlig blodcirkulation. Den kan mildne gigtsmerter og muskelsmerter, give bedre bevægelighed i leddene, reducere væskeophobninger samt minimere ar, strækmærker og ikke mindst udglatte huden.


Vogne til alle behov • Opbevaringsvogne • Medicinvogne • Journalvogne • IT vogne

CareVan Fleksible modulvogne der bygges efter jeres ønsker

• Stuegangsvogne Højdejustérbare vogne Plads til bærbar computer, medicinbakker og trådkurve

• Akutvogne

Akutvogne Udført i rustfrit stål med forsejling på skuffer. Fås i stor og lille model

Anæstesivogne Fleksibel Fleksibel vogn med plasttop. plasttop. Indretning med skuffer, bakker og tilskuffer, behør efter jeres ønsker behør

FlexCare 5221 2-delt undersøgelsesleje

FlexCare 6321 3-delt undersøgelsesleje

Andre produkter fra Standard Systemer:

Dokumentation

Plast/Mapper

Vogne

Lejer

Journalskabe

Møbler

Standard Systemer har leveret til den danske sundhedssektor gennem mere end 40 år og udvikler løbende løsninger i samarbejde med vores kunder.

Kontakt os! Standard Systemer A/S ● Frederikssundsvej 272 ● 2700 Brønshøj ● Tlf: 3826 4900 ● Fax: 3860 4546 ● info@standardsystem.dk ● www.standardsystem.dk


Else Walther fylder 76 i år. Men Else Walther det hindrer hende fylder 76 i år. Men ikke i at cykle 20det hindrer hende Else Walther 30 km. om ugen. ikke i at cykle 20fylder 76 i år. Smerterne og Men 30 km. om ugen. det hindrer hende følelsesløsheden i Smerterne og ikke i ater cykle benene for- 20følelsesløsheden 30 km. om ugen. i svundet - takket benene er forSmerterne og være Padma 28 svundet - takket i følelsesløsheden være Padma 28 benene er forsvundet - takket være Padma 28

E E E

ANNONCE

Padma 28 er med til at holde hjulene igang: Padma 28 er med til at holde hjulene igang:

ANNONCE

Padma 28 er med til at holde hjulene igang:

ANNONCE

ELSE FRA TÅSTRUP ELSE FRA TÅSTRUP ELSECYKLER FRA TÅSTRUP STADlG CYKLER STADlG CYKLER STADlG UDEN SMERTER UDEN SMERTER UDEN SMERTER 75 årige, Else Walther døjer ikke længere følelsesløshed kulde i benene. 75 med årige, Else Walther og døjer ikke længeFor siden hun startedeog med Padma 28 re med følelsesløshed kulde i benene. 75 årige, Else Walther døjer ikke længeforsvandt symptomerne, og Padma hun er nu For siden hun startede med 28 re med følelsesløshed og kulde i benene. igen i fuld vigør og smertefri. Lange forsvandt symptomerne, og hun er nu For siden hun startede med Padma 28 cykelture, og rejserLange Verden igen i fuld gymnastik vigør og smertefri. forsvandt symptomerne, og hun er nu rundt er bare nogle afog derejser aktiviteter, der cykelture, gymnastik Verden igen i fuld vigør og smertefri. Lange fylder i Else´s travleafhverdag. rundt er bare nogle de aktiviteter, der cykelture, gymnastik og rejser Verden fylder i Else´s travle hverdag. er bare nogle af de aktiviteter, der Ingenrundt steder uden Padma Det erfylder sket, atuden Else på en aftravle hverdag. i Else´s Ingen steder Padma sine er utallige er kommet Det sket, atrejser Else på en af Ingen steder uden Padma afsted uden Padma 28, men så sine utallige rejser er kommet Det er sket, at Else på en af så venderuden kulden og smerterne afsted Padma 28, men sine utallige erDerfor kommet ivender hendes ben rejser tilbage. kulden og smerterne afsted uden Padma 28, men så sørger Else for atDerfor have i hendes benaltid tilbage. vender kulden smerterne sine Padma 28 og tabletter med i sørger Else altid for at have irejsetasken. hendes ben tilbage. Derfor sine Padma 28 tabletter med i sørger Else altid for at have rejsetasken. sine Padma Padma 2828 tabletter med i hjælpe dig, hvis du kan kan også rejsetasken. Padma ogsåflere hjælpe dig, hvis du kan svare JA28 tilkan et eller af disse spørgsmål:

lse tager imod og byder undersøgt hos sin læge og på velkommen i sit hyghospitalet. Hersin fik læge hun at lse tager imod og byder undersøgt hos ogvide, på gelige rækkehus ii sit Tåstrup. at hendes symptomer havde velkommen hyghospitalet. Her fik hun at vide, lse tager imod og byder undersøgt hos sin lægeatog på Hun errækkehus stadig i siti Tåstrup. cykeltøj, noget medsymptomer kredsløbet gøre, gelige at hendes havde velkommen i sit hyghospitalet. Her fik hun at vide, for hun er netop hjem og at der ikkeatvar Hun er stadig i sitvendt cykeltøj, noget meddesværre kredsløbet gøre, gelige rækkehus i Tåstrup. at hendes symptomer havde efter en 20 km. lang cykeltur. noget at gøre ved det. for hun er netop vendt hjem og at der desværre ikke var Hun er sit cykeltøj, noget med kredsløbet at tidsgøre, Den hun en efter strækning enstadig 20 km.i tager lang cykeltur. Min storetå pådet. dette noget at gørevar ved for hun er netop vendt hjem og at der desværre ikke var gang om ugen, sammen med Den strækning tager hun en punkt så følelsesløs, at lægen Min storetå var på dette tidsefter en 20 km. lang cykeltur. de andre i cykelklubben. Men noget at gøre ved det. gang om ugen, sammen med punkt kunne så stikke mig med en nål, følelsesløs, at lægen Den strækning huniMen en kun fordi ertager så koldt Min storetå var på dette tidsde andre idet cykelklubben. uden atstikke jeg kunne mærke kunne mig med en det, nål, gang om det ugen, med dag. Når lunere i vejret punkt så følelsesløs, at lægen kun fordi deter ersammen så koldt i fortæller Else. at jeg kunne mærke det, de andre cykelklubben. Men uden cykler vi idet nemlig 30 km. siger kunne stikke mig med en nål, dag. Når er lunere i vejret fortæller Else. Gik til alternativ behandler kun fordi det er så30koldt Else ogvismiler. cykler nemlig km. isiger uden at jeg kunne mærke det, svare JA28 tilkan et eller flere af dissehvis spørgsmål: Padma også hjælpe Oplever du at have uro idig, benene? du kan Hun opsøgte derforbehandler en dag. Når det er lunere i vejret Gik til alternativ fortæller Else. Else og smiler. Gymnastik i 55 år Har duet ofte kolde hænder fødder ? behandler, som cykler vi nemlig 30 km. siger alternativ Oplever du atflere have uro iog benene? svare JA til eller af disse spørgsmål: Hun opsøgte derfor en Udover de lange cykelture, Gik til alternativ behandler Gymnastik i 55 år Døjer du med smerter og spændinger i benene? anbefalede hende at prøve Else og smiler. Har du ofte kolde hænder og fødder ? alternativ behandler, som bliver gymnastik to Oplever dunår at have uro i benene? Hun opsøgte derfor en Udoverdet detillange cykelture, Skal du pause du længere strækninger? Padma 28. Efter to-tre uger Døjerholde du med smerter oggår spændinger i benene? anbefalede hende at prøve Gymnastik i 55 år gange det om til ugen, samt rejHar du ofte kolde hænder og fødder ? alternativ behandler, som bliver gymnastik to blev Else meget forbavset Skal du holde pause når du går længere strækninger? Padma 28. Efter to-tre uger Udover de lange cykelture, ser rundt i verden. Men alle Døjer du med smerter og spændinger i benene? anbefalede hende at prøve gange om ugen, samt rejover at opleve, atforbavset både kulden Hvad er Padma 28? blev Else meget bliver detitil gymnastik de aktiviteter var ikke Skal28 duerPadma holde pause går længere strækninger? Padma 28. Efter to-tre uger et naturlægemiddel af 19 forskellige tibeser rundt verden. Menento alle og følelsesløsheden i benene Hvad er 28?når dusammensat over at opleve, at både kulden Padma gange om ugen, samt rejselvfølge for nogle år siden. blev Else meget forbavset tanske Det anvendes bl.a. ved gangudløste smerter tibei bede aktiviteter var ikke en forsvandt. Padma lægeurter. 28 er et naturlægemiddel sammensat af 19 forskellige og følelsesløsheden i benene ser rundt ifik verden. Men alle Dengang Else Hvad erfølge Padma 28? over at opleve, at både kulden nene som af dårlig blodforsyning. En velfungerende blodcirkuselvfølge for nogleproblemer år siden. Iforsvandt. dag har Else ingen protanske lægeurter. Det anvendes bl.a. ved gangudløste smerter i bede aktiviteter vardet ikke en med benene begrænPadma er et naturlægemiddel sammensat afilt19 tibeog følelsesløsheden i benene lation er28 meget fordi blodet transporterer ogforskellige næringsstoffer Dengang fik og Else problemer blemer med kulde i sine ben nene som følge vigtig af dårlig blodforsyning. En velfungerende blodcirkuI dag har Else ingen proselvfølge for nogle år siden. sede benene hendes og aktiviteter. tanske Detfjerner anvendes bl.a. ved gangudløste smerter i beforsvandt. rundt i lægeurter. kroppen og affaldsprodukterne. har med det begrænog kan igen hvis ben nolation er meget vigtig fordi blodet transporterer ilt Cirkulationen og næringsstoffer blemer med mærke, kulde i sine Dengang fik Else problemer nene som følge af dårlig blodforsyning. En velfungerende blodcirkuIog dag har Else ingen proindflydelse på hele er grundstenen forCirkulationen et godt helbred. sede hendes aktiviteter. gen skulle finde på athvis stikke rundt i kroppen ogkroppen fjerner og affaldsprodukterne. har Storetåen kan igen mærke, nomed benenevar ogfølelsesløs det begrænlation er megetinformation vigtig fordi blodet transporterer ilt og næringsstoffer blemer med kulde i sine ben For yderligere eller ønsker du en brochure tilsendt, hende i storetåen og hun er indflydelse på hele kroppen og er grundstenen for et godt helbred. Hendes storetå blev følelsesgen skulle finde på at stikke Storetåen følelsesløs sede hendesvar aktiviteter. rundt i til kroppen og fjerner affaldsprodukterne. Cirkulationen har og kaniigen hvis noså Medica Clinical Nord tlf. 4611 6669. så glad for, atmærke, hunog igen Forring yderligere information ellerpå ønsker du en brochure tilsendt, løs, hendes ben føltes “kolde” storetåen hunkan er Hendes storetå blev følelses- hende indflydelseforhandles på hele kroppen og er grundstenen for et godt helbred. skulle på at stikke Padma på apoteket, hos Matas og helsekostbutikker Storetåen holde sig i finde gang påigen cyklen. så ring 28 til Medica Clinical Nord på tlf. 4611 6669. og gav var smerter. Else blev gen så glad for, at hun kan løs,det hendes benfølelsesløs føltes “kolde” For yderligere information eller ønsker du en brochure tilsendt, hende ifølge storetåen ogcyklen. hun er Hendes storetå blevElse følelsesPadma forhandles på2 apoteket, Matas og Anvendelse: anvendes ved gangudløste smerterholde dårlig blodforsyning (Claudicatio Intermittens) også kaldet 28 vindueskiggersyge. Dosering: tbl. 2 gange daglig.hos Bør ikke anvendes til børnhelsekostbutikker under 12 år uden lægens anvisiaf gang på og detNaturlægemiddel, gav smerter. blev i benene somsig ning. Graviditet og amning: Sikkerhed i forbindelse med graviditet og amning er ukendt, hvorfor anvendelse af Padma 28 ikke kan anbefales. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for de aktive bestanddele, herunder over for planter af kurvblomstfamilien så ring til Medica Clinical Nord på tlf. 4611 6669. så gladSærlige for,advarsler at hun igen kanvedrørende brugen: løs,morgenfrue, hendes benanvendes føltes (f.eks. krysantemum, bynke) eller“kolde” et eller flere af hjælpestofferne. og forsigtighedsregler I præparatet indgår sida cordifolia, der indeholder spor af efedrin. Det vides ikke, om nedsat lever- eller nyrefunktion Anvendelse: Naturlægemiddel, ved gangudløste smerter i benene som følge af dårlig blodforsyning (Claudicatio Intermittens) også kaldet vindueskiggersyge. Dosering: 2 tbl. 2 gange daglig. Bør ikke anvendes til børn under 12 år uden lægens anviseller andre særlige sygdomme indebærer, at forsigtighed bør udvises. Tabletterne indeholder sorbitol og bør ikke anvendes til patienter med arvelig fructoseintolerans. Bivirkninger: I sjældne tilfælde ses mavekneb, løs mave, overfølsomhedsreaktioner, kvalme, Padma 28 forhandles påover apoteket, hos Matas helsekostbutikker ning. og amning: Sikkerhed i forbindelse med og amning er ukendt, hvorfor anvendelse af Padma 28 ikke kan anbefales. Kontraindikationer: Overfølsomhed de aktive bestanddele, herunder og over for planter af kurvblomstfamilien gang på og Graviditet dethjertebanken gav smerter. Else blev hududslæt, og uro. Pakninger og priser: 120graviditet tbl. kr. holde 279,00 - 200sig tbl. kr.i429,00 - 400 tbl. kr.cyklen. 749,00. Distribution i Danmark: Medica Clinical Nord A/S. MTnr. 6123093 -for www.medicanord.dk (f.eks. morgenfrue, krysantemum, bynke) eller et eller flere af hjælpestofferne. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: I præparatet indgår sida cordifolia, der indeholder spor af efedrin. Det vides ikke, om nedsat lever- eller nyrefunktion

• •• • • • • • • • • •

eller andre særlige sygdomme indebærer, at forsigtighed bør udvises. Tabletterne indeholder sorbitol og bør ikke anvendes til patienter med arvelig fructoseintolerans. Bivirkninger: I sjældne tilfælde ses mavekneb, løs mave, overfølsomhedsreaktioner, kvalme, Anvendelse: Naturlægemiddel, anvendes ved gangudløste smerter i benene som følge af dårlig blodforsyning (Claudicatio Intermittens) også kaldet vindueskiggersyge. Dosering: 2 tbl. 2 gange daglig. Bør ikke anvendes til børn under 12 år uden lægens anvishududslæt, hjertebanken og uro. Pakninger og priser: 120 tbl. kr. 279,00 - 200 tbl. kr. 429,00 - 400 tbl. kr. 749,00. Distribution i Danmark: Medica Clinical Nord A/S. MTnr. 6123093 - www.medicanord.dk ning. Graviditet og amning: Sikkerhed i forbindelse med graviditet og amning er ukendt, hvorfor anvendelse af Padma 28 ikke kan anbefales. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for de aktive bestanddele, herunder over for planter af kurvblomstfamilien (f.eks. morgenfrue, krysantemum, bynke) eller et eller flere af hjælpestofferne. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: I præparatet indgår sida cordifolia, der indeholder spor af efedrin. Det vides ikke, om nedsat lever- eller nyrefunktion eller andre særlige sygdomme indebærer, at forsigtighed bør udvises. Tabletterne indeholder sorbitol og bør ikke anvendes til patienter med arvelig fructoseintolerans. Bivirkninger: I sjældne tilfælde ses mavekneb, løs mave, overfølsomhedsreaktioner, kvalme, hududslæt, hjertebanken og uro. Pakninger og priser: 120 tbl. kr. 279,00 - 200 tbl. kr. 429,00 - 400 tbl. kr. 749,00. Distribution i Danmark: Medica Clinical Nord A/S. MTnr. 6123093 - www.medicanord.dk


51

Svagbørn… Vi grinede nogle gange hjemme hos mig, da jeg var lille over begrebet svagbørn og svagbørnskolonier. • Af Eva Nystad · redaktionen@raskmagasinet.dk

Det begyndte med at jeg fortalte, at Alex og Tom og Michael og Frank skulle på svagbørnskoloni. Hvilket var meget paradoksalt morsomt – fordi alle drenge, der kom i mit hjem, var bomstærke og energiske! De var nogle af ’drengene fra klassen’; vi gik i samme klasse. Og de var sjove, legende og opfi ndsomme på hver deres måde og ikke spor svage i den forstand. Jeg reagerede meget på ord, begreber fra første færd, og syntes det der ’svagbørnskoloni’ var dybt mærkeligt. Det svitsede så også med ordet ’stærkstrøm’, i min bevidsthed. Og jeg tænker i dag: hvorfor er der ingen pendanter til ’svagbørns’-begrebet? Hvorfor er der ingen modsætningsbilleder? Hvorfor er der ikke noget der hedder ’stærkbørn’? Og ’stærkbørnskolonier’, hvor alle små Tarzan’er in spe ku’ gi’ den gas? Svinge sig i lianer, bryde, sparke røv, smide med træstammer eller skolelærere, grave grøfter – drive energiværker. Og hvorfor bruger man det ikke om ældre aldersgrupper? Hvorfor er der hverken ’stærkvoksne’ eller ’svagvoksne’? Vi har stærke mænd – de hører til nutidens freak-show, opvisning på markeder. Vi kan tale om nogle, der er ’stærke i ånden’ eller ’svage i ånden’ (åndssvage) og om svage sjæle og om sunde sjæle i sunde legemer – og nogenlunde være enige om, hvad det kan betyde. De lå ikke afkræftede på gulvet Men de børn, der dengang blev ordineret frit ophold på dertil indrettede svagbørnskolonier (tvivler i øvrigt på, at de var særligt spændende, konstruktivt eller menneskekærligt gearet) – hvad bestemte, at lige netop den og den skulle have prædikatet ’svagbarn’ og på den koloni-galej? De lå jo ikke svage og hensygnende på klasseværelsets gulv, som Lassie, der havde vandret fl ere tusinde kilometer fra Engeland til Skotland - eller omvendt - for at blive forenet med sin elskede familie. De gispede ikke, eller havde astma og manglede tænder – de var vaskeægte solide, stærke, børn. Det var altså et lærerskøn og en given mulighed fra social- og undervisningsverdenen – en social foranstaltning. Tit blev opholdet givet til børn, hvor der kun var én forælder i hjemmet. Så er der det med tidsfaktoren. Mine drenge-skolekammerater er født i 1953 - 55. Tyve, tredive år før var det stærke fattigdomsfaktorer, der indikerede svagbørnskoloniophold. De samme børn, der fi k uddelt gratis tøj og sko, kom på svagbørnskoloni – og da var der nok mere bid i bolledejen. De blev sendt på månedlange ophold med fuld forplejning – garanteret mad tre gange om dagen, tilsat frisk luft som krydderi. Mere forståeligt end med mine drengevenner, der boede på Frederiksberg i selvfølgelig forskellige størrelser lejligheder og med skiftende antal familiemedlemmer, men ingen kom fra baggårdstrængsler med 14 børn i en etværelses, der alle sammen sov i en kommode, havde én sok til deling, lokum i gården og ingen mad før i morgen. Børnerekreation Men ser man på det velmenende i det – på det gode i idéen – ja, så kan det svare til, hvad et rekreationsophold kan være for voksne. Et break, en pause, et skift i en hverdag, der kan være skurret fast og have medført belastningsreaktioner for det enkelte barn, med symptomer og kropslige og sjælelige tilstande af alt fra undervægt og overvægt (misbalance) til stress, tics, hovedpine,

Svagbørnskoloni kan svare til, hvad et rekreationsophold kan være for voksne. Et break, en pause, et skift i en hverdag, der kan være skurret fast og have medført belastningsreaktioner for det enkelte barn. Foto: Scandinavian Stock Photo.

mavepine, depressioner og andre forstyrrelser. Og da ville det vel nok være dejligt, at der stod steder og mennesker klar til at ta’ imod – og gi’ gode tider – til stærke og svage – for tit er det jo sådan, at man ikke er stærk i alting – og gudskelov aldrig svag i alting. Så hvis hvert barn kunne mødes på niveau – barnets niveau – ville det være vidunderligt. Og kunne bruges i skole og samfund i dag. Lad os kalde dem ’Barnestyrkekolonier’ i stedet. At stederne skal ligge naturskønt og naturnært – at menneskene, der skal ta’ sig af børnene skal være kærlige, konstruktive, indfølende – at den mad, de laver, og de opgaver og de rammer, de gi’r, skal være nærende, inspirerende – og at der må være masser af musik, bøger, kunst – og mulighed for al kreativ og håndværksmæssig udfoldelse – og at der skal være dyr – enten fastboende husdyr eller de voksnes medbragte kæledyr, siger sig selv. Sunde børn er nemme børn, sagde min søster i Foska-reklamerne (til jer født efter 1960: Foska var havregryn, man tit spiste med mælk på om morgenen). Og svage børn bliver meget hurtigt til stærke børn, givet de rigtige forudsætninger.

Stop Snorken SnorBan anti-snorkeskinne er designet til at stoppe snorken og øge iltoptagelsen så du kan få en dyb søvn og vågne veludhvilet. Klinisk dokumenteret effekt. Fjerner snorken for 7 ud af 10. Bedre søvnkvalitet. Garanteret effekt eller pengene tilbage! Bestil på

www.SnorBan.dk


Bedst til hjerter! Oplever du ventetid på forundersøgelser eller behandling? Du har ret til hurtig hjælp - og vi har tid til dig

Velkommen hos HjerteCenter Varde HjerteCenter Varde råder over 27 hjertelæger og gennemfører flere end 2000 behandlinger om året. Vores resultater kan ses i Dansk Hjerteregister, og de er mindst på højde med de bedste i Danmark og Skandinavien. Kontakt os på telefon 76 95 01 00 eller besøg os på www.hjertecentervarde.dk HjerteCenter Varde er Skandinaviens største behandler af hjerterytmeforstyrrelser. Derudover gennemfører vi ca. 600 operationer og 600 ballonudvidelser om året. Du kan læse mere på www.hjertecentervarde.dk

Tlf. +45 76 95 01 00

hcv@bypass.dk

DK-6800 Varde

Fax +45 76 95 01 11

www.hjertecentervarde.dk

www.vestmedia.dk

Frisvadvej 35

RASK Magasinet nr. 3 - 2010  

RASK Magasinet er det eneste magasin med patienter, deres pårørende og personale som målgruppe. RASK Magasinet distribueres gratis til patie...