__MAIN_TEXT__

Page 1

Ă…RSBERETNING

2 015

Borgernes indgang til viden og oplevelse


Randers Bibliotek er borgernes bibliotek. Biblioteket understøtter læring, oplevelse og det at være borger i et demokratisk samfund.

2


VI HAR MEGET AT VÆRE STOLTE AF 2015 har været et fantastisk år for Randers Bibliotek. Med biblioteket i spidsen blev kommunen udpeget som Danmarks bedste læsekommune af daværende kulturminister Marianne Jelved, og vi blev kåret som trendspotter af Danmarks Biblioteksforening. Det er bare nogle af de medaljer, vi kan hænge om halsen efter 2015, der har været et år, der har budt på rigtig mange flotte præstationer og initiativer. På Randers Bibliotek arbejder vi kontinuerligt og målrettet for at være borgernes indgang til viden og oplevelser. Biblioteket er en grundpille i demokratiet. Det sikrer fri og lige adgang til viden og informationer, og biblioteket inspirerer den enkelte. Biblioteket er samtidig et neutralt, offentligt mødested, hvor alle er velkomne uden betaling eller tidsbestilling. På Randers Bibliotek har vi fokus på udvikling, innovation og samarbejde. Biblioteket understøtter kommunens vision om at være en attraktiv studieby og et attraktivt sted at bo og drive virksomhed. Vi inddrager borgerne i udviklingen af bibliotekets tilbud, og bestræber os i det hele taget på at imødekomme borgernes ønsker og behov. På den baggrund udvikler vi et spændende og moderne bibliotekstilbud, der er aktuelt, tilgængeligt og relevant for borgerne og sætter Randers på landkortet. I 2015 er vi indgået i en lang række nye samarbejder, og vi har iværksat en lang række nye tiltag. I årsberetningen for 2015 vil vi præsentere et udvalg af initiativerne sammen med resultaterne fra et år, som vi er utrolig stolte af. God læselyst.

Lene Byrialsen Bibliotekschef, Randers Bibliotek

3


LANDETS BEDSTE LÆSEKOMMUNE Daværende kulturminister Marianne Jelved lancerede i 2014 læsekampagnen Danmark Læser. Initiativet indeholdt blandt andet en konkurrence, der handlede om, hvilke kommuner der kunne finde på de mest kreative og spændende tiltag for at få flere til at læse. Randers Bibliotek stod sammen med Bysekretariatet i spidsen for Randers Kommunes projekt Nordbyen Læser. Her var målet at skabe og dyrke glæden for litteratur og gode historier. Kodeordet for hele projektet var fællesskab, fordi gode historier bliver bedre, når man oplever dem sammen med andre, og fordi projektet kun kunne lykkes, hvis vi var flere, der løftede i fællesskab. Biblioteket bød ind med viden om litteratur, Bysekretariatet kendte området og beboerne, fortællerne kendte de gode historier. Det var samarbejdet, som sikrede, at et ufrivlligt dommerpanel under Kulturstyrelsen udpegede netop Nordbyen Læser som vinder og kårede Randers som landets bedste læsekommune i sommeren 2015. Vinderkommunen blev offentliggjort i maj måned, og på både Randers Bibliotek, i Bysekretariatet og hos alle samarbejdspartnere var der stor jubel, mange højlydte hurraer og især en kæmpe stolthed over at have fået titlen foran andre gode projekter. Glæden ligger ikke kun i, at vi blev kåret som læsekommune, den ligger i høj grad i, at vi med projektet lykkedes med at nå en masse mennesker, vi ikke nåede før; at vi har skabt et rum, hvor man kan tale om litteratur og historier; at vi har gjort en forskel for de mennesker, som bor eller har deres daglige gang i Nordbyen i Randers. Kåringen skulle have været kronet af et besøg af daværende kulturminister Marianne Jelved. Besøget blev desværre forhindret, fordi der blev udskrevet valg til folketinget. Det lykkedes dog at fejre kåringen med en større begivenhed i Nordbyen.

4


DANMARK LÆSER ”Noget af det fantastiske ved at læse en bog er de efterfølgende samtaler, hvor vi hører hinandens tanker og refleksioner. Det styrker vores forståelse for hinanden og skaber på den måde fællesskaber. I Randers har fællesskabet omkring læsningen været i centrum, og derfor er jeg glad for at kunne sige tillykke med titlen som Danmarks bedste læsekommune.” - Forhenværende kulturminister Marianne Jelved. 5


LÆSEKLUB FOR TEENAGERE Det var en ung mand, der tog initiativ til et samarbejde med Randers Bibliotek om en læseklub for unge. ”Jeg gad mega godt være med til at starte en læseklub for unge sammen med jer” var de præcise ord, der startede samarbejdet omkring læseklubben Teenreaders. Biblioteket har hjulpet med at øge opmærksomheden omkring læseklubben blandt andet på kommunens skoler, og det har skabt interesse hos en gruppe unge i alderen fra 13 til 19 år. Den store aldersspredning udlignes af den fælles interesse for bøger. Teenreaders vælger selv, hvilke bøger de vil læse, og de diskutere indholdet i fortællingerne, emnerne og dilemmaerne. Teenreades mødes månedligt, og de er interesserede i hinandens læsevaner og liv. De har selv valgt, at læseklubbens møder ikke er online for at få et bedre udbytte af debatterne. De har dog også startet en Facebookgruppe, hvor de nemt kan sende beskeder til hinanden. Biblioteket bidrager med inspiration til læsning og sørger for, at bøgerne er tilgængelige.

6


SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF KOMMUNENS SØJLER Biblioteket er en relevant samarbejdspartner på tværs af kommunens funktioner og organer. I 2015 påbegyndte vi samarbejde med Randers Krisecenter, Familiehuset i Randers og Ungebasen. De har den erfaring, at de sårbare familier, de er i kontakt med, bruger biblioteket meget lidt. Biblioteket er for alle, og derfor undersøgte vi sammen om sårbare familier kunne få mere ud af biblioteket og hvilke barrierer, ønsker og behov, der måtte være. Vores projektleder har været ude og fortælle om biblioteket til familierne på krisecenteret og i familiehuset og familierne har været inviteret ned til introduktion på biblioteket. Familierne har også været inviteret til lukkede arrangementer på biblioteket med det formål at afdække hvordan de oplevede mødet og hvor der er barrierer. Biblioteket har lært, at det ved særlige målgrupper er centralt at samarbejde med dem, der kender målgruppen. Sammen har vi løftet et projekt som ingen af os kunne have løftet alene. Det konkrete initiativ har ført til udvikling af en model for samarbejde om sårbare familier i Randers kommune. Modellen gør projektets erfaringer brugbare for andre biblioteker og kommuner. Modellen bliver en: guide md fokus på opstart. Projektet er støttet af Kulturstyrelsen.

7


UNGE OG DEMOKRATI Biblioteket har en vigtig rolle som demokratisk rum. Den rolle er særlig relevant i forhold til unge, fordi biblioteket kan bidrage til at øge opmærksomheden på, hvorfor demokratiet er vigtigt og værdifuldt. I 2015 afprøvede Randers Bibliotek en håndfuld demokratifremmende aktiviteter. Ud fra det primære formål at fremme unges demokratiske deltagelse har vi arbejdet med at gentænke måden, unge forstår og involveres i demokratiet på. De skal kunne tage stilling, udtrykke egen holdning og engagere sig aktiv i det samfund, der omgiver dem. På den baggrund indgik biblioteket i partnerskab med Ungdomsskolen, der er i direkte kontakt med de unge i klubberne. Herigennem stod biblioteket bag en lokal projektorganisation for de unge, der iværksatte en fysisk og virtuel stafet om demokrati.

De unge organiserede et demokratisk projekt, hvor de valgte at undersøge, hvilken slags ungdomskultur de ønsker at give videre. Det resulterede blandt andet i en række besøg på kommunens skoler, på en særlig samtalecykel, hvor de diskuterede imens, de trådte i pedalerne. Det hele kulminerede med en fest på biblioteket, hvor ca. 300 unge deltog, og mange af dem havde ikke været på biblioteket før. Randers Bibliotek lærte af projektet, at det er vigtigt at give slip på kontrollen, når unge skal inddrages. Vi lærte også, at de unge skal inddrages fra start, og ikke først når de voksne har defineret rammerne.

8


DEMOKRATISTAFETTEN Demokratistafetten er et regionalt projekt i Region Midtjylland i regi af Aarhus 2017, og det er støttet af Kulturstyrelsen. Projektet startede officielt på Kulturmødet 9 Mors i august 2015.


10


STUDERENDE UDVIKLER BIBLIOTEKET

Randers Bibliotek understøtter kommunens vision om at være en attraktiv studieby. På biblioteket og ude på uddannelserne giver vi de studerende professionel vejledning til opgave- og studieliv, og vi hjælper dem med at finde relevant information og litteratur både fysisk og digitalt. Igen i 2015 har Randers Bibliotek haft et tæt og godt samarbejde med kommunens uddannelsesinstitutioner, blandt andet i udviklingen af nye relevante tilbud til de studerende. I efteråret 2015 udfordrede biblioteket 150 HHX-studerende på Tradium med innovationsspørgsmålet ”Hvordan kan bibliotekets digitale tilbud blive en del af elevernes hverdag?” Det gav mange konkrete ideer til, hvordan Randers Bibliotek bliver et endnu bedre tilbud for de studerende.

De studerende ønsker, at biblioteket er repræsenteret der, hvor de er, for eksempel på Lectio og på Facebook. De studerende ønsker, at biblioteket i opgaveperioder er endnu mere synligt på uddannelsesinstitutionerne, litteraturen skal være lettilgængelig, der skal være endnu flere kilder online, og så skal det være endnu nemmere at blive oprettet som låner.

På baggrund af ideudviklingen er en gruppe elever fra Tradium udvalgt som bibliotekets sparringspartnere. De inddrages i udviklingen af ideer til kommende værdifulde tilbud til studerende.

11


TILPASSEDE TILBUD TIL FOLKESKOLERNE

Folkeskolereformen har også betydning for folkebibliotekernes måde at tilbyde samarbejde med folkeskolerne i Randers. I 2015 har vi derfor arbejdet med at tilpasse bibliotekets tilbud til grundskolerne i forhold til den nye reform. Vi er blevet endnu mere bevidste om konkrete læringstilbud. Det betyder, at vi er blevet bedre til at målrette tilbud til specifikke fag på de individuelle klassetrin. Vi har etableret et tættere samarbejde med fagpiloterne på Læringscenter Randers, der klæder os bedre på til at målrette tilbud til den nye skoles behov. Det har blandt andet betydet, at vi har igangsat nye og spændende informationssøgningskurser for 8.klasser i tæt samarbejde med lærerne. Vi har også igangsat et fagbog-projekt, hvor 5. klasser skal udarbejde deres egen fagbog over et tema i naturfag.

12


TRANSFORMATIVT BIBLIOTEK ÅRETS TRENDSPOTTER Biblioteket tilpasser sig automatisk gæsternes ønsker og behov

Identificerer

Kalkulerer

Transformerer

I forbindelse med Danmarks Biblioteksforenings årsmøde i april måned blev Randers Bibliotek kåret som et af årets Trendspottere på baggrund af projektet Transformativt Bibliotek. Projektet handler om at opnå en bedre brugeroplevelse ved digital forandring af biblioteksrummet baseret på faktuel viden om brugerne og omsætte realtime bruger-tilstedeværelse til brugerrettet formidling. Prototypen er stadig i brug på Randers Bibliotek Syd. Her opsamles data, når borgerne lukker sig ind, når de bruger automater, og når de færdes i bestemte zoner i biblioteket. Disse data bearbejdes, og resultatet bruges til digitalt at stille biblioteket i forskellige modes. Roll up bagvæg.indd 1

08-04-2015 21:21:59

Hvis for eksempel input til systemet indikerer, at det er familier med børn, der er dominerende i biblioteket lige nu, forandrer formidlingen på storskærmene sig, så indholdet for netop denne gruppe bliver toprelevant. Titlen som Årets Trendspotter gives til biblioteker som peger i nye retninger, styrker bibliotekernes rolle i fremtiden, er verdensomstyrtende eller hverdagsomvæltende. Transformativt Bibliotek bærer spiren til et nyt formidlingsparadigme, hvor viden om brugertilstedeværelse genererer forandringer i formidlingsindhold m.m. Projektet er nu optaget i Kulturstyrelsens Modelprogram for folkebiblioteker.

13


SAMARBEJDE MED DR OM INNOVATION & IVÆRKSÆTTERI

Iværksætteri og innovation er utrolig vigtig for Danmarks fremtid. Derfor valgte Randers Bibliotek at sætte fokus på iværksætteri og innovation i samarbejde med 40 andre biblioteker og DR. Temaet er topaktuelt, og biblioteket har en vigtig opgave og stor rolle i at fremme innovation i samfundet og bidrage til dannelsen af kreative og innovative borgere. Bibliotekerne understøtter iværksættere ift. informationssøgning, markedsinformation og hjælp ift. digitalisering, og biblioteket kan åbne op for de mange nye ideer og opfindelser, som gemmer sig i branchen. Derudover kan biblioteket skabe rum for møder, hvor nye ideer og innovation opstår. I efteråret 2015 var der særligt fokus på iværksætteri og innovation på Randers Bibliotek med oplevelser, inspiration og viden om emnet. Temaet om iværksætteri og innovationer var en del af projektet ”Model for temasamarbejde på de danske biblioteker”, støttet af Kulturstyrelsen. Projektet har sikret et fremtidigt samarbejde mellem landets biblioteker og DR om at deltage i samfundsdebatten og sætte vigtige emner på dagsordenen.

14


STYRKET ROLLE SOM LÆRINGSCENTER

I 2015 har vi øget vores fokus på at styrke bibliotekets rolle som læringscenter. Vi optimerede vores fokus på lærings- og undervisningskompetencer hos personalet på Randers Bibliotek. Det gør os endnu bedre til at imødekomme borgernes ønsker om introduktioner og kurser for eksempel til IT og digitale muligheder. Gennem workshops, vejledninger og supervision skabes en fælles forståelse for læring, og didaktiske redskaber og metoder bringes i spil. Det har betydet, at bibliotekets læringstilbud i højere grad kvalificeres, styrkes og udvikles.

15


FLERE END 5.000 BORGERE BLEV BEDRE TIL IT

Biblioteket støtter borgere, der vil dygtiggøre sig og tilegne sig kompetencer, så de kan mestre deres eget liv. For mange borgere handler udfordringerne i øjeblikket om at håndtere det digitale. Biblioteket er med sine it-kurser årligt i kontakt med flere end 5.000 borgere. Biblioteket har et bredt udbud af digitale introduktioner. Både til borgeren, der gør sig sine første erfaringer med IT, og til de borgere, der er kommet godt i gang, men mangler lidt hjælp eller støtte til at udforske de digitale muligheder. Biblioteket har i løbet af året afviklet kurser både på Hovedbiblioteket, i filialerne, i bogbussen, samt ude-af-huset for grupper af borgere. Borgerne har også haft mulighed for at kigge uforpligtende forbi biblioteket og få hjælp og støtte til anvendelsen af IT. På Hovedbiblioteket er der tilbud om hjælp enten i bibliotekets IT-cafe eller i Ældre Sagens Netcafe på fire af ugens dage. Ældre Sagen har desuden tilbud om IT-café på Randers Bibliotek Syd og Langå Bibliotek. Alle it-cafeer er gratis og uden tilmelding.

16


FRIVILLIGE PÅ BIBLIOTEKET

I 2015 har Randers Bibliotek arbejdet aktivt for at inddrage frivillige på relevante arbejdsområder. Frivillige gør det muligt for biblioteket at skabe aktiviteter og fællesskab på et niveau, som ikke er muligt uden frivilliges indsats. Og det værdifulde afkast går begge veje. De frivillige fortæller, at arbejdet er fyldt med både mening og værdi for dem. Frivillige bidrager til, at biblioteket får et endnu mere aktivt og inspirerende fællesskab. Samtidig er de frivillige gode ambassadører for biblioteket. De er medskabere af en unik platform for netværksarbejde til gavn og glæde for borgerne i såvel lokalsamfund som kommune. Biblioteket har også et etableret samarbejdet med Ældre Sagen omkring vejledning af frivillige på Hovedbiblioteket, Langå Bibliotek og Randers Bibliotek Syd. Biblioteket vejleder IT-cafeens frivillige, så de er klædt på til at hjælpe borgerne. Det gør vi for eksempel ved at invitere DSB til at fortælle om rejsekortet eller guide de frivillige i borger.dk og sundhed.dk. Derudover er frivillige medværter til praktiske opgaver ved arrangementer på Hovedbiblioteket, frivillige har bogcafé i Randers Bibliotek Syd, frivillige fra Slægts- og Egnshistorisk Forening Randers tilbyder undervisning i slægtsforskning, og seniorer læser for børnehavebørn i læseøer. Det engagement, som de frivillige kommer med, er guld værd for biblioteket og bibliotekets brugere.

FRIVILLIGE PÅ RANDERS BIBLIOTEK Der er ca. 40 frivillige tilknyttet Randers Bibliotek. De frivillige udfører forskellige opgaver fx praktiske opgaver til arrangementer og undervisning på IT-cafeer. Biblioteket rekrutterer frivillige på forskelilig vis fx igennem Biblioteksklubben. Randers Biblioteks frivillige koordineres af bibliotekets medarbejdere.

17


UDVIKLING AF FÆLLES VISION 2020 FOR KULTURHUSET De tre institutioner i Kulturhuset i Randers har udviklet en fælles vision for 2020. Visonssamarbejdet mellem Randers Kunstmuseum, Museum Østjylland og Randers Bibliotek er resulteret i en arbejdsplan og visualisering af et nyt, moderne Kulturhus, hvor der lægges op til et endnu tættere samarbejde om formidlingstiltag. Projektet blev præsenteret for Kultur- og fritidsudvalget i 2015.

18


19


RANDERS BIBLIOTEK I TAL

Randers Biblioteks samlede budget 2015 (mio. kr.)

41,6

Personale

29,3

Arrangementer og aktiviteter

0,3

Administration, kontorhold og markedsføring

0,6

IT

1,7

Inventar, bogbus og andre køretøjer

2,2

Grunde, bygninger og energiudgifter

1,6

Bøger, aviser og tidsskrifter mv.

5,0

Fysiske medier

3,4

Digitale medier

1,6

Film, musik og lydbøger mv.

2,2

Fysiske medier

1,8

Digitale medier

0,4

Indtægter

-1,3

Det koster biblioteket pr. indbygger

20

Horsens

444,-

Herning

439,-

Silkeborg

429,-

Viborg

425,-

Randers

411,-

Dkr. pr. indbygger Sammenligning af udvalgte biblioteker i Region Midtjylland Kilde: Danmarks Statistik, 2014 opgørelse.


BESØGSTAL RANDERS BIBLIOTEK 2015

596.637

UDLÅNSTAL RANDERS BIBLIOTEK 2015

1.246.669

+0,1%

+1,5%

HOVEDBIBLIOTEKET 2015

HOVEDBIBLIOTEKET 2015

437.352 +0,5%

453.649 -5,7%

RANDERS BIBLIOTEK ØST 2015

RANDERS BIBLIOTEK ØST 2015

39.156 -1,8%

46.885 +3,5%

RANDERS BIBLIOTEK SYD 2015

RANDERS BIBLIOTEK SYD 2015

53.457 +1,1%

70.527 -3,7%

LANGÅ BIBLIOTEK 2015

LANGÅ BIBLIOTEK 2015

34.766 -4,5%

30.977 -6,6%

BOGBUSSEN 2015

BOGBUSSEN 2015

31.906 +0,7%

68.399 -7,5%

UDLÅN AF E-BØGER 2015

21.467

+47,6%

UDLÅN AF NETLYDBØGER 2015

33.357

+92,7%

STREAMEDE FILM FRA FILMSTRIBEN.DK

11.379

+3,2%

BESØG PÅ RANDERSBIB.DK 2015

419.882

-3,2%

SIDEVISNINGER RANDERSBIB.DK 2015

2.794.070

+5,9%

21


RANDERS BIBLIOTEK I TAL ARRANGEMENTER

385 arrangementer

+89,7% dækker også aktiviteter, rundvisninger, skolebesøg, it-cafe mv

11.374 deltagere

+7,8%

IT KURSER

201 kurser

+35,8% korte introduktioner til fx digitale tjenester

2.389 deltagere

22

+1,8%


23


randersbib.dk

Profile for Randers Bibliotek

Årsberetning 2015 - Randers Bibliotek  

2015 har været et fantastisk år for Randers Bibliotek. Med biblioteket i spidsen blev kommunen udpeget som Danmarks bedste læsekommune af da...

Årsberetning 2015 - Randers Bibliotek  

2015 har været et fantastisk år for Randers Bibliotek. Med biblioteket i spidsen blev kommunen udpeget som Danmarks bedste læsekommune af da...

Advertisement