Page 1

ADAPTACIÓN ADAPTACIÓN TEXTO TEXTO SIMPLIFICADO SIMPLIFICADO


POR POR RIBA RIBA DOS DOS TELLADOS TELLADOS SÓ SÓ SE SE VÍA VÍAA A TORRE TORRE DA DA IGREXA, IGREXA, O O FUME FUME DAS DAS CHEMINEAS CHEMINEAS EE MAIS MAIS AS AS NUBES. NUBES.


NESTE NESTE MUNDO, MUNDO, O O MÁIS MÁIS IMPORTANTE IMPORTANTE ERA ERAA A LIBERDADE. LIBERDADE. AS AS FLORES FLORES EE OS OS PAXARIÑOS PAXARIÑOS ERAN ERAN LIBRES. LIBRES. AS AS MAZÁS MAZÁS EE AS AS FORMIGAS FORMIGAS TAMÉN. TAMÉN. TODOS TODOS MENOS MENOS AS AS GALIÑAS GALIÑAS QUE, QUE, POR POR CULPA CULPA DE DE DON DON PÍO, PÍO, O O GALO, GALO, ESTABAN ESTABAN TODO TODO O O DÍA DÍA ENCERRADAS. ENCERRADAS.


AQUÍ AQUÍ ESTOU ESTOU -QUIQUIRIQUÍ-QUIQUIRIQUÍPARA PARA QUE QUE MIREN MIREN AS AS GALIÑAS GALIÑAS QUEN QUEN ÉÉ O O QUE QUE MANDA MANDAAQUÍ AQUÍ ─DICÍA ─DICÍA DON DON PÍO. PÍO.


EE TODAS TODAS AS AS GALIÑAS GALIÑAS (A (A ROXAPITIÑA, ROXAPITIÑA, A A MOURAPITIÑA MOURAPITIÑA E, E, SOBRE SOBRE TODO, TODO, AS AS TEIXAPITIÑAS) TEIXAPITIÑAS) FACÍAN FACÍAN UNHA UNHA FILA FILA DETRÁS DETRÁS DE DE DON DON PÍO. PÍO.


UN UN DÍA, DÍA, A A POMBAPITIÑA POMBAPITIÑA -COITADA-COITADA- BRINCOU BRINCOU AO AO PAU PAU MÁIS MÁIS ALTO ALTO DO DO GALIÑEIRO. GALIÑEIRO. ─BAIXA ─BAIXA DE DE AÍ! AÍ! ─BERROULLE ─BERROULLE A A PINTAPITIÑA. PINTAPITIÑA. DON DON PÍO PÍO MIROU MIROU AQUEL AQUEL BRINCO BRINCO EE COMEZOU COMEZOU A A DEVECER DEVECER DE DE ENVEXA. ENVEXA.


SE SE EU EU SON SON O O QUE QUE MANDO MANDO AQUÍ, AQUÍ, QUE QUE ESA ESA DEA DEA SALTOS SALTOS MÁIS MÁIS GRANDES GRANDES NON NON O O PODO PODO PERMITIR. PERMITIR.


ENTÓN, ENTÓN, AS AS TEIXAPITIÑAS TEIXAPITIÑAS ACORDARON ACORDARON SUBIR SUBIR UNHA UNHA RIBA RIBA DOUTRA DOUTRA EE DON DON PÍO PÍO FOI FOI

RU... RU...

DA... DA...

...BIN... ...BIN...

...OU... ...OU...

...RI... ...RI... UNHA... UNHA...

...DO. ...DO.

...TRA. ...TRA. ...BA ...BA

DESDE DESDE ARRIBA ARRIBAATA ATA O O TELLADO TELLADO DO DO CAMPANARIO CAMPANARIO APENAS APENAS TIVO TIVO QUE QUE BRINCAR BRINCAR PARA PARA POUSAR POUSAR NEL. NEL.


ALÍ, ALÍ, AS AS PATAS PATAS QUEDÁRONLLE QUEDÁRONLLE CHANTADAS CHANTADAS NAS NAS TELLAS TELLAS EE O O SEU SEU CORAZÓN CORAZÓN ÍA ÍA DEVECENDO. DEVECENDO. COMEZOU COMEZOU A A DECATARSE DECATARSE DE DE QUE QUE XA XA NON NON TIÑA TIÑA SANGUE, SANGUE, NIN NIN OLLOS, OLLOS, NIN NIN VOZ VOZ PARA PARA CANTAR... CANTAR...


O O CASO CASO ÉÉ QUE QUE CHEGOU CHEGOU A A NOITE NOITE EE DON DON PÍO PÍO COMEZOU COMEZOU A A SENTIR SENTIR FRÍO. FRÍO. O O VENTO VENTO OBRIGÁBAO OBRIGÁBAO A A DAR DAR VOLTAS VOLTAS EE MÁIS MÁIS VOLTAS. VOLTAS.


ADEMAIS, ADEMAIS, AQUELA AQUELA NOITE NOITE AS AS ÁRBORES ÁRBORES DERON DERON EN EN MEDRAR MEDRAR EE COAS COAS LERIAS LERIAS NIN NIN MESMO MESMO NIN NIN DEIXABAN DEIXABAN VER VER OU OU ESCOITAR ESCOITAR O O QUE QUE SE SE FALABA FALABA NO NO GALIÑEIRO, GALIÑEIRO, ONDE ONDE XA XA MANDABA MANDABA OUTRO OUTRO GALO GALO CHAMADO CHAMADO DON DON PISCO. PISCO.


O O CERTO CERTO ÉÉ QUE QUE ALÍ ALÍ TES TES A A DON DON PÍO, PÍO, ALÁ ALÁ ARRIBA, ARRIBA, ATERECIDO. ATERECIDO. ROLANDO ROLANDO CONTRA CONTRA GUSTO GUSTO CONVERTIDO CONVERTIDO NUN NUN CATAVENTO. CATAVENTO. SÓ SÓ DON DON XOSÉ, XOSÉ, O O ABADE, ABADE, SABE SABE O O QUE QUE LLE LLE PASA PASAAO AO CATAVENTO CATAVENTO E, E, POR POR ISO, ISO, SÓ SÓ EL EL DESEXA DESEXA QUE QUE BAIXE BAIXE ALGÚN ALGÚN DÍA. DÍA. EE SABE SABE QUE QUE BAIXARÁ, BAIXARÁ, SE SE CADRA CADRAAGOCHADO AGOCHADO NUNHA NUNHA BANDADA BANDADA DE DE PAXARIÑOS. PAXARIÑOS.


O CATAVENTOS de M.V. Moreno  

Adaptación do texto para Educación Infantil. Máis info sobre o libro en http://urcoeditora.com/titulos/o-cataventos

O CATAVENTOS de M.V. Moreno  

Adaptación do texto para Educación Infantil. Máis info sobre o libro en http://urcoeditora.com/titulos/o-cataventos

Advertisement