Page 1

ADAPTACIÓN ADAPTACIÓN TEXTO TEXTO SIMPLIFICADO SIMPLIFICADO


VILAXEADA VILAXEADA ÉÉ UNHA UNHAALDEÍÑA ALDEÍÑA PEQUENA PEQUENA EE ALÍ ALÍ VIVÍA, VIVÍA, HAI HAI XA XA MOITOS MOITOS ANOS, ANOS, UNHA UNHA VELLIÑA VELLIÑA MOI MOI VELLA, VELLA, CHAMADA CHAMADA MINIA, MINIA, QUE QUE PASABA PASABAAS AS NOITES NOITES A A CARÓN CARÓN DO DO LUME. LUME.


EN EN CADA CADA SOLPOR, SOLPOR, SENTÁBA SENTÁBA Á Á PORTA PORTA EE DICÍANLLE DICÍANLLE OS OS MOZOS MOZOS EE AS AS MOZAS MOZAS AO AO PASAREN: PASAREN: ─HOXE ─HOXE TEMOS TEMOS MOITA MOITA PRÉSA, PRÉSA, MIÑA MIÑAAVOA... AVOA... MAIS MAIS MAÑÁ MAÑÁ IMOS IMOS TRAERCHE TRAERCHE CEREIXAS CEREIXAS FRESQUIÑAS FRESQUIÑAS DO DO CERDEIRAL. CERDEIRAL. PERO PERO OS OS MOZOS MOZOS ESQUECÍANSE ESQUECÍANSE SEMPRE SEMPRE DAS DAS SÚAS SÚAS PROMESAS. PROMESAS.


OS OS NENOS NENOS EE NENAS NENAS ERAN ERAN AÍNDA AÍNDA PEORES. PEORES. CANTÁBANLLE CANTÁBANLLE AO AO PASAREN: PASAREN: ─VELAQUÍ ─VELAQUÍ A A VELLA VELLA RABEXA RABEXA QUE QUE XA XA NON NON PODE PODE FIAR FIAR PORQUE PORQUE TEN TEN AS AS MANS MANS DE DE CERA CERA EE OS OS OLLIÑOS OLLIÑOS DE DE CRISTAL! CRISTAL! AMOUCÁBASE AMOUCÁBASE MOITO, MOITO, A A COITADIÑA, COITADIÑA, EE CALABA. CALABA.


─EU ─EU CHORO CHORO PORQUE PORQUE SON SON VELLA VELLA PORQUE PORQUE NON NON PODO PODO FIAR FIAR PORQUE PORQUE TEÑO TEÑO AS AS MANS MANS DE DE CERA. CERA. NON NON TEÑO TEÑO CON CON QUEN QUEN FALAR. FALAR.


EE A A DONA DONA MINIA MINIA FOI FOI MIRRANDO, MIRRANDO, MIRRANDO MIRRANDO ATE ATE QUE QUE SE SE CONVERTEU CONVERTEU NUN NUN CHARCO CHARCO DE DE BÁGOAS. BÁGOAS.


O O SOL SOL QUEDOU QUEDOU ATA ATA TARDE TARDE DANDO DANDO CALOR CALOR A AAQUEL AQUEL CHARCO CHARCO QUE QUE SE SE CONVERTEU CONVERTEU NUNHA NUNHA NUBE. NUBE. A A VELLIÑA VELLIÑA ERA ERAAGORA AGORA UNHA UNHA NUBE! NUBE!


A A VELLA VELLA NA NA NUBE NUBE VÍA, VÍA, AO AO LONXE, LONXE, OS OS SEUS SEUS VECIÑOS VECIÑOS PERO PERO NON NON PODÍA PODÍA FALAR FALAR CON CON ELES. ELES.


EE CHEGOU CHEGOU O O SOLPOR SOLPOR EE MINIA MINIA QUIXO QUIXO CHORAR. CHORAR.


O O VENTO VENTO DÍXOLLE DÍXOLLE QUE QUE A A VECIÑANZA VECIÑANZAANDABA ANDABA NA NA SÚA SÚA PROCURA. PROCURA.


─ABAIXO, ─ABAIXO, OS OS VECIÑOS VECIÑOS ANDAN ANDAN TODOS TODOS A A RIFAR... RIFAR... UNS UNS DIN DIN QUE QUE TE TE CONVERTECHES CONVERTECHES NUNHA NUNHA POMBA POMBA EE OUTROS OUTROS QUE QUE TE TE DISFRAZACHES DISFRAZACHES DUN DUN FATO FATO DE DE OVELLAS OVELLAS BRANCAS. BRANCAS.


O O DE DE SER SER BRÉTEMA BRÉTEMA NON NON ERA ERA BOA BOA COUSA COUSA


O O VENTO, VENTO, CAVILANDO, CAVILANDO, CAVILANDO, CAVILANDO, REMATOU REMATOU POR POR ATOPAR ATOPAR A A SOLUCIÓN SOLUCIÓN Á Á SÚA SÚA TRISTURA: TRISTURA:


SOPROU SOPROU A A NUBE NUBE DA DA VELLIÑA VELLIÑA EE LEVOUNA LEVOUNAATÉ ATÉ VILAXEADA VILAXEADA EE DEIXOUNA DEIXOUNA DEITADA DEITADA NOS NOS BICOS BICOS DAS DAS ÁRBORES. ÁRBORES.


OS OS VECIÑOS VECIÑOS SAÍRON SAÍRON ÁS ÁS VENTÁS VENTÁS PARA PARA SAUDAR SAUDAR A A VELLIÑA, VELLIÑA, CONVERTIDA CONVERTIDA EN EN BRÉTEMA. BRÉTEMA.


POR POR ISO, ISO, EN EN VILAXEADA VILAXEADA QUEREN QUEREN MOI MOI BEN BEN A A BRÉTEMA BRÉTEMA EE A A BRÉTEMA BRÉTEMA QUERE QUERE MOI MOI BEN BEN OS OS LABREGOS. LABREGOS.


A BRETEMA de M.V. Moreno  

Adaptación do texto para Educación Infantil. Máis info sobre o libro en http://urcoeditora.com/titulos/a-bretema/

A BRETEMA de M.V. Moreno  

Adaptación do texto para Educación Infantil. Máis info sobre o libro en http://urcoeditora.com/titulos/a-bretema/

Advertisement