__MAIN_TEXT__

Page 1

JAARGANG 6 – OKTOBER 2016 – NR 4

! O G 4 # Y T I L I B g O ig M I Veren in A R e in z a g Ma

THEMA: KLASSIEKERS

ONDERZOEKEN MILIEUZONES GEMANIPULEERD SMIT KLASSIEK • VERSCHOPPELING VAN DE WEG URBAN ETRUCK • HELMNORM SNELLE E-BIKES


GO! 2

INhoud RAI SOCIETY Grand Café De Dijk in Volendam vormde op 20 september de uit­ valsbasis voor de jaarlijkse mossel­ avond van de afdeling Autovak.

------------------THEMA: ERS KLASSIEK------------------

PAGINA 19

ECO-TRENDS De elektrische Urban eTruck geeft een antwoord op de vraag naar schoon en emissieloos­ transport in de binnensteden.

PAGINA 21

UITGESPROKEN Marco de Wit, Sector Manager Imbema Rhiwa, geeft zijn mobili­

6

teitsvisie.

ONDERZOEKEN MILIEUZONES ZIJN GEMANIPULEERD Ons land telt ca. 250.000 klassieke voertuigen. Toch krijgen de eigenaren hiervan niet altijd het respect dat zij verdienen. Om oude voertuigen hangt

PAGINA 23

het stigma van ‘vervuilend’ en in toenemende mate zijn bezitters er van niet

MARKTANALYSE

meer welkom in veel binnensteden. Bert Pronk van FEHAC maakt korte

Het totaal aantal fietsen, motoren

metten met de onterechte kritiek op klassiekers. De bijdrage aan lucht­

en brom/snorfietsen dat in Neder­

veront­reiniging is met 0,01 procent volgens hem verwaarloosbaar. “En de

land rondrijdt bedraagt inmiddels

cijfers en onderzoeken over milieuzones zijn bewust gemanipuleerd.”

bijna 25 miljoen exemplaren, vijf miljoen meer dan in 2008.

PAGINA 25

12

BROMFIETS MILIEUZONES EERHERSTEL De bromfiets, de politiek en de samenleving vormen al sinds de introductie van dit vervoermiddels vlak na de Tweede Wereldoorlog een ongelukkig

GO!FACTOR Robert van Spijk, directeur-eige­

huwelijk. Hoewel zeker tot in begin jaren zestig was het belang van de

naar van Bott Nederland, reed de

bromfiets voor de mobiliteit groter was dan de auto, kende dit vervoer­

RAI Klassieker Rit in deze Jaguar

middel decennialang hoge pieken en diepe dalen. Het ene moment op

E-type uit 1973.

­handen gedragen, dan weer verguisd. Wout Meppelink, hoofdredacteur van het blad Bromfiets, pleit daarom voor eerherstel van deze ‘verschoppe­

PAGINA 27

ling van de weg’.

COLOFON GO!Mobility is een uitgave van RAI Vereniging, postbus 74800, 1070 DM Amsterdam, telefoon (020) 504 49 49, www.raivereniging.nl.

Productie Markant Media

GO!Mobility verschijnt 5 keer per jaar en is o.a. bestemd voor politici, overheids­instanties, de media en leden van RAI Vereniging. Verspreiding vindt plaats op basis van controlled circulation.

Redactieraad Cees Boutens, Jeroen van de Braak, Ilse Bartels, Mark van Dansik, Isabel Cloudt

Redactie Menno Timmer, hoofdredacteur

Redactieadres GO!Mobility Markant Media Noordereinde 291 1243 JX ’s-Graveland E-mail: markantmedia@kpnmail.nl www.markant-media.com Tel. 06-551 35 559 of 035-69 19 061

Dit magazine is gedrukt op duurzaam papier.

GO!Mobility is ook als digitaal magazine te lezen op www.raivereniging.nl

© 2016 RAI Vereniging – alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere wijze, in elke vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Medewerkers Sjoerd van der Linden Ontwerp: PWAD Amsterdam Vormgeving: MB voorheen VMTB Fotografie: Ton van Til, Johan Peter van der Stouwe, Jan-Willem Schouten Illustraties: Onno Kortland Druk: W.C. den Ouden ISSN: 2212-8182


DR. STEVEN VAN EIJCK

3

Koester ons cultureel erfgoed! Nu de herfst nadert en de dagen langzaam beginnen te lengen, kan ik op een fraaie nazomerdag regelmatig wegdromen en mijmeren over de inmiddels vele klassieke auto’s, motoren en scooters die in mijn jeugd de basis legden voor mijn latere passie voor mobiliteit. Het begon allemaal met volstrekt onbezorgd de vrijheid tegemoet rijden op Tomossen, Puch’s en Kapitein Mobylette’s. Niet veel later gingen glimmende uitlaten mij bekoren. Ik werd Yamaha adept en begon voorzichtig te sleutelen. Een ander dempertje, het uitboren van de carburateur, de zuigerveren vijlen. Kortom, allerlei praktijken waarvoor de wetgever toen nog een oogje dichtkneep, maar die nu absoluut niet meer kunnen. Het zorgde er overigens wel voor dat ik met wapperende haren (een helmplicht bestond nog niet) met grote snelheid de Van Brienenoordbrug af stormde. Het waren gouden en onstuimige tijden. Ideaal voor een tiener om letterlijk de grenzen te kunnen verleggen. In mijn geheugen staat nog steeds die steevast iets te onregelmatig lopende JAWA motorfiets gegrift die zijn aanwezigheid na praktisch iedere kilometer duidelijk maakte met een enorme knal. Een euvel dat ik samen met mijn vriendjes uit mijn middelbare school periode niet wist te verhelpen. Na het behalen van mijn B-rijbewijs werd het natuurlijk hoog tijd om de auto te ontdekken. Ik heb geloof ik alle Citroëns gehad die in die jaren (midden jaren zeventig) het straatbeeld bepaalden. Dat betekende regelmatig veerbolletjes en (kop)pakkingen vervangen, want een nagelnieuw exemplaar kon ik mij toen nog niet veroorloven. Niet iedereen was gediend van al dat gesleutel. Mijn toenmalige vriendin, inmiddels mijn vrouw, liep destijds ­tijdens haar vrijgezellenparty met een grote foto rond waarop ik zwaar geïrriteerd van onder de motorkap van een Citroën GSA, in de lens blikte. De begeleidende tekst luidde: ‘Ga je hier echt mee trouwen?’ Toch denk ik nog steeds met enige weemoed aan die tijd terug. Tijdens de RAI Klassieker Rit mag ik geluk-

kig altijd een beroep doen op een van de automobielen die het­ ­Louwman Museum of een van de andere leden mij ter beschikking stellen. Maar er gaat toch niets boven het sleutelen aan auto’s waar je zelf emoties bij hebt. Zo’n klassieker gaat er beslist komen. De Aston Martin DB7 die ik enige tijd geleden op het oog had was helaas iets te begrotelijk. De Traction Avant van mijn neef staat nog op mijn lijstje. Zolang een oldtimer op zich laat wachten onderhoud ik dus maar de in totaal elf fietsen van het gehele gezin, zodat mijn gereedschaps­ collectie nog een goed doel dient.

‘Er dienen uitzonderings­ bepalingen te komen voor klassieke voertuigen’

Klassiekers zijn emotie en cultuur. Wat dat betreft kan het contrast tussen sommige landen niet groter zijn. Begin juli hield ik voor de Zuid-Koreaanse televisie een ­verhaal over EV’s in Europa. Kort daarna maakte ik een rondreis door dat land. Wat opviel was dat er alleen nieuwe auto’s rondrijden. Het wagenpark daar roept dus geen enkele emotie op. Althans niet bij mij. De vakantiefoto’s uit Cuba van een goede vriend toonden weer een ander uiterste: uitsluitend Amerikaanse oldtimers uit de jaren vijftig. Ik vind dat de Nederlandse overheid en gemeenten er echt rekening mee moeten gaan houden dat we ons verleden en cultureel erfgoed gaan koesteren en dat er uitzonderingsbepalingen komen voor klassieke voertuigen. De discussie over historische voertuigen als een soort paria van de samenleving verdient snel bijstelling, stelt ook hoogleraar Bert van Wee in zijn gastcolumn op pag. 28. Het kan niet zo zijn dat een land het mobiel erfgoed gaat verzieken met regelgeving waarbij voertuigen steden niet meer in mogen. Ten slotte vraag ik mij als gepromoveerd econoom af in hoeverre het op dit moment verstandig is om geld bij een fondsbeheerder te beleggen of bij een bank te stallen. Ik zou bijna zeggen: geniet van je vermogen en beleg in een klassieker! Dr. Steven van Eijck, algemeen voorzitter RAI Vereniging


GO! 4

BRANCHE NIEUWS

Inzameling fietsaccu’s fors omhoog Het aantal fietsaccu’s dat vorig jaar werd ­ingezameld is met 20 procent gegroeid tot zo’n 32.000 exem­ plaren. In totaal werd in Nederland in 2015 ongeveer 105.000 kilo aan fietsaccu’s ingezameld, 18.000 kilo meer dan het jaar er voor.

verder verstevigd. De inza­

tuigen, waarbij consumenten

meltonnen voor fietsaccu’s

hun afgedankte fietsaccu’s bij

staan inmiddels bij ruim

fietsdealers kunnen inleve­

2.000 fietsdealers door heel

ren. Bij dit collectief hebben

Nederland.

zich nagenoeg alle fiets­ fabrikanten/importeurs

Europees koploper

­aangesloten.

De elektrische fiets is steeds meer in trek. Zo telt ons land

Jaarlijks worden volgens

ongeveer 1,5 miljoen e-bikes

­Stibat meer dan 3 miljoen

en daar komen elk jaar nog

kilo batterijen van consu­

eens 220.000 bij.

menten ingezameld via de

Daarmee is het draagvlak van

Voor afdeling Fietsen van

24.000 inleverpunten van

het collectieve inzamel­

RAI Vereniging was dat een

Stibat. Daarmee behoort

systeem van e-bike accu’s,

belangrijke reden om enkele

Nederland, samen met België

dat op initiatief van afdeling

jaren geleden, met onder­

en Duitsland tot de Europese

Fietsen van RAI Vereniging

steuning van Stibat, een

koplopers op het gebied van

begin 2014 in werking trad,

nieuw inzamelnetwerk op te

batterijrecycling.

SIMS geslaagd in haar missie Stichting SIMS heeft bij de oprichters, BOVAG en RAI Vereniging, nadrukkelijk het belang van een data- en informatiebeleid op de kaart gezet. SIMS is daarmee geslaagd in haar missie. BOVAG en RAI Vereniging gaan op basis van de opgedane inzichten voortaan hierin ieder hun eigen koers varen, op basis van de behoeftes van de eigen achterban. De door SIMS ontwikkelde standaarden blijven voor de gehele markt beschikbaar.

heeft beide verenigingen de afgelopen jaren ondersteund bij het onder­ kennen van deze ontwikkelingen voor de toekomst van haar leden en het realiseren van visie en beleid op dit gebied. Na dit voorbereidende werk en vanwege de jongste ontwikkelingen rondom voertuigen en (hun) data, vinden BOVAG en RAI Vereniging dat het tijd is om onder­ werpen als slimme mobiliteit, connectiviteit en (big-)data zelf ter hand te nemen en daar ieder hun eigen beleid op te enten, gebaseerd op de specifieke kenmerken van hun eigen achterbannen. Als zodanig is SIMS

geslaagd in haar missie. De inmiddels ontwikkelde standaarden blijven

Vanaf haar oprichting in 2009 is SIMS actief geweest met het ontwik­

voor de gehele markt beschikbaar. Uitsluitend hiervoor zal Stichting

kelen van een eigen data- en informatiebeleid voor de

SIMS in afgeslankte vorm blijven voortbestaan.

sector, om op basis daarvan standaarden te ontwik­

BOVAG en RAI Vereniging zijn SIMS-directeur Leo

kelen. De focus lag daarbij aanvankelijk vooral op de

Bingen en zijn team zeer erkentelijk voor het baan­

traditionele activiteiten van de achterbannen van

brekende werk dat binnen SIMS is verzet met oog op

BOVAG en RAI Vereniging. Al in een vroeg stadium

de ontwikkelingen in de wereld van moderne mobili­

van haar bestaan erkende en herkende SIMS echter de

teit en het belang van data hierbij. Dit geldt ook voor de

mogelijkheden en het belang van connectiviteit van

kennis en het omvangrijke netwerk dat in dit kader is

voertuigen met elkaar, de bestuurder en met de

opgebouwd in het belang van BOVAG, RAI Verenging

­omgeving en vooral het belang van data hierbij.

en hun leden. Beide verenigingen zullen hier in de ­toe­

In dit kader heeft SIMS veel pionierswerk verricht en

komst dankbaar gebruik van blijven maken.

relaties aangeknoopt met een groot aantal nieuwe ­spelers waardoor duidelijk de noodzaak naar voren

Leo Bingen: ‘De door SIMS ontwikkelde standaarden blijven voor de gehele

kwam om juist hierop beleid te ontwikkelen. SIMS

markt beschikbaar.’


5

Aaantal onderhoudsmomenten stabiel bij lagere omzet Het aantal onderhoudsmomenten in de aftersalesmarkt zal in 2021 naar verwachting uitkomen op 13,7 miljoen (-0,3%) en in volume dalen tot naar schatting 4,4 miljard euro (-3,2%) zo blijkt uit het aftersalesonderzoek ‘Groeien in een veranderende markt’ van RAI Vereniging.

aantal ongelukken leidt dit naar alle waarschijnlijkheid tot minder schadeherstel in 2021. Dat is een tendens die zich al enkele jaren geleden heeft ingezet. In 2010 lag het aantal schadeherstelwerkzaamheden op 1,9 miljoen. Inmiddels is dat volume afgenomen tot 1,45 miljoen in 2015. Positief is het rapport over de bandenmarkt. Die groeit tussen nu

Het omzetbedrag van 4,4 miljard euro is als volgt onderverdeeld: onderhoud 1,4 miljard (-7,6%), reparatie 1,2 miljard (+1,2%), banden 0,7 miljard (-6,2%), schadeherstel 0,9 miljard (-8,3%), ­ruitherstel 0,2 miljard (+2%) en garantiewerkzaamheden (-0,1%). Het onderzoek laat zien dat na jaren van daling in 2015 voor het eerst weer sprake van een stijging van de gemiddelde besteding aan ­onderhoud. Gaven consumenten in 2014 nog gemiddeld 399 euro uit aan het onderhoud van hun auto, vorig jaar lag dat bedrag met 434 euro bijna 9 procent hoger. Tot de belangrijkste variabelen die de toekomstig omvang van de aftersalesmarkt bepalen behoren, zo schrijven de onderzoekers, de omvang en samenstelling van het wagenpark, het gemiddelde jaarkilometrage, de serviceintervals, de technische betrouwbaarheid van voertuigen en de banden/schademarkt. De onderzoekers stellen vast dat een toename van de nieuwverkopen en de langere levensduur van auto’s tot een verdere uitbreiding van het wagenpark leiden. Het totale park groeit tussen nu en 2021 naar

Consumenten gaven vorig jaar gemiddeld 434 euro uit aan het onderhoud van hun auto (+9%).

­verwachting van 9,3 tot 9,7 miljoen personen- en bestelauto’s. Daarbij gaat men er van uit dat in het prognosejaar 47 procent van het voertuig­

en 2021 naar raming van 7,8 tot 8,6 miljoen stuks, waarbij zij aangete­

park ouder zal zijn dan tien jaar. Op dit moment is dat nog 44 procent.

kend dat winterbanden ongeveer 25 procent van de verkopen omvatten.

Daar staat tegenover dat het gemiddelde jaarkilometrage de komende

Dealerbedrijven blijven volgens het onderzoek dominant in de markt

jaren verder zal afnemen. Samen met de verbeterde technische

van nieuwe auto’s, terwijl het onderhoud van oudere auto’s, vanaf zes

betrouwbaarheid van auto’s, verkeersmanagement en het afnemend

jaar, vooral bij onafhankelijke garagisten plaats vindt.

Henk Bos nieuwe manager leden- en verenigingszaken Henk Bos is op 15 juni gestart als manager ledenen verenigingszaken. Deze nieuwe functie vloeit voort uit de recente herijking van RAI Vereniging.

Bos zal Bos nauw zijn betrokken

het optimaliseren van de

bij de uitwerking van dit integra­

­dienstverlening aan de leden.

tieproces. De medewerkers van

Eerder switchte Cees Boutens,

CarrosserieNL, die op 16 juni zijn

die manager strategie & public

verhuisd van Sassenheim naar

affairs was, naar de eveneens

RAI Vereniging, gaan samen met

nieuwe functie manager externe

hun nieuwe collega’s werken

betrekkingen. Nu deze twee

Henk Bos (54) is sinds 2007

voor de ruim 300 leden van RAI

belangrijke posities zijn ingevuld

secretaris van vereniging

CarrosserieNL.

is het managementteam van

­CarrosserieNL, waarmee afdeling

RAI Vereniging weer compleet.

Speciale Voertuigen van

In zijn nieuwe functie manager

Dat bestaat verder uit directeur

RAI Vereniging samengaat onder

leden- en verenigingszaken zal

Olaf de Bruijn en Edward Dijker,

de naam RAI CarrosserieNL.

Bos zich met nadruk richten op

financieel directeur.


GO! 6

Onderzoeken milieuzones zijn gemanipuleerd

Nederland moet eenduidige ‘Europese’ definitie voor klassieke voertuigen hanteren

Bert Pronk (rechts) en Joost van Noorden: ‘De leeftijd waarop een voertuig de status van klassieker krijgt moet naar 30 jaar.’


7

Ons land telt naar schatting 250.000 klassieke voertuigen. Dat betekent echter niet dat eigenaren van dit mobiel historisch erfgoed altijd het ­respect krijgen dat zij verdienen. Om oude voertuigen hangt het stigma van ‘vervuilend’ en in toenemende mate zijn bezitters er van niet meer welkom in veel binnensteden. Bert Pronk van FEHAC maakt korte metten met de onterechte kritiek op klassiekers. De bijdrage aan luchtveront­ reiniging is met 0,01 procent volgens hem verwaarloosbaar. “En de cijfers en onderzoeken over milieuzones zijn bewust gemanipuleerd.” Bij de FEHAC zijn circa 240 oldtimerclubs met in

Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

totaal zo’n 65.000 leden aangesloten. De organisatie

heeft namelijk in het kader van de nieuwe erfgoed­

zet zich al ruim 40 jaar in voor het behoud van het

wet onlangs 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. “Dit

Nederlands erfgoed op de weg. Van begin af aan heeft

betekent dat er dus extra geld op tafel komt voor bij­

altijd het strategisch belang om centraal onderwer­

zondere projecten, zoals de Mobiele Erfgoeddag,

pen op te pakken voorop gestaan om zo te bewerk­

waarbij FEHAC alle facetten die op dit onderwerp

stelligen dat klassieke voertuigen tot in lengte van

betrekking hebben wil belichten. Daarnaast zijn we,

jaren deel kunnen blijven uitmaken van het straat­

samen met FIVA (Federation Internationale des

beeld, vertelt Pronk die bij FEHAC verantwoordelijk

Véhicules Anciens), in gesprek met UNESCO om

is voor de public affairs. “We willen vooral door het

een mondiale erkenning te krijgen voor het mobiele

kweken van wederzijds begrip en voeren van de

erfgoed.

­dialoog onze doelen bereiken. Als het even kan in nauwe samenwerking met andere partijen, zoals de

Inconsistent overheidsbeleid

KNAC, FOCWA, RDW, RAI Vereniging, BOVAG

Dat neemt niet weg dat zowel Pronk als Van Noor­

en de verschillende ministeries.”

den zeer kritisch zijn over het landelijk beleid als het gaat om klassieke voertuigen. Niet zonder gevoel

Mobiele Erfgoeddag

voor ironie merkt Van Noorden op dat vroeger roest

Dat dit de afgelopen jaren niet zonder succes is

de grootste vijand van klassiekers was. “Nu is dat de

geweest blijkt uit de lijst van wapenfeiten die Pronk

overheid. Die is namelijk niet consistent in regelge­

opsomt. Tot de belangrijkste behoren het handhaven

ving. Wat vooral stoort is dat men de oren erg laat

van de blauwe kentekenplaten op voertuigen vóór

hangen naar de milieuhoek en de groene energiejon­

1978. Hetzelfde geldt voor motorfietsen waarvan de

gens. Op basis van argumenten kunnen wij aantonen

datum van eerste toelating vóór 1978 ligt. Verder

dat de vervuiling door klassiekers verwaarloosbaar

kwam er een MRB-vrijstelling voor klassieke voer­

klein is.”

tuigen ouder dan 40 jaar en een overgangsregeling voor klassiekers ouder dan 25 en jonger dan 40 jaar, waarbij het kwarttarief MRB geldt voor voertuigen die gedurende de drie wintermaanden niet rijden. FEHAC kreeg voor elkaar dat er geen sloopverplich­ ting kwam voor voertuigen ouder dan 15 jaar. En met de overheid is overeen gekomen dat moderne voer­

‘Vroeger was roest onze grootste vijand, nu de overheid’

tuigeisen niet met terugwerkende kracht gelden voor klassiekers en dat er een aangepast keuringsregime

Pronk voegt daar aan toe dat internationale onder­

voor voertuigen ouder dan 30 jaar kwam.

zoeken aangeven dat de jaarkilometrages van klas­

Joost van Noorden, die als (tijdelijk) secretaris van

sieke voertuigen nog geen 10 procent bedragen van

FEHAC eveneens bij het gesprek is aangesloten, zegt

wat moderne auto’s rijden. “Daarmee komt de totale

nog ander goed nieuws in petto te hebben. Minister

milieubelasting van een klassiek voertuig op onge­


GO! 8 veer hetzelfde uit als een moderne auto. Geen factor van betekenis dus.” Bovendien, vervolgt hij, Is de totale bijdrage van het wegverkeer aan de luchtverontreiniging nog geen 5 procent. “Door het rijden met klassieke voertuigen in zijn geheel te verbieden zou de luchtverontrei­ niging misschien met 0,01 procent dalen. Waar hebben we het over? Maatregelen moeten natuurlijk wel in verhouding staan tot de overlast die wordt veroorzaakt en proportioneel zijn.”

Generieke ontheffing milieuzones

Feiten en cijfers over klassieke voertuigen* Totaal aantal klassieke voertuigen 250.000 w.v. p ersonenauto’s   125.000 motorfietsen   57.500 aanhangwagens   47.000 bestelauto’s    7.750 vrachtwagens    2.500 Gemiddeld kilometrage per jaar klassiek voertuig en per eigenaar Bijdrage aan luchtverontreiniging

1.200 0,01%

Beiden zeggen het te betreuren dat in een aantal overheidsdossiers de feiten er niet of nauwelijks toe doen. Van Noorden: “Samen met andere partijen hebben we aangetoond dat herinvoering van de MRB voor klassieke voertuigen niets oplevert. Er zijn meerdere alternatieve voor­ stellen gedaan die voor voertuigeigenaren nauwelijks last opleveren maar wel geld genereren voor de schatkist. Daar is niets mee gedaan.” Iets vergelijkbaars is volgens Pronk het geval bij milieuzones. “Cijfers en onderzoeken zijn bewust gemanipuleerd. Daarbij gaat het niet eens meer om feiten, maar om emoties en framing. Telkens verschijnen er in

‘Maatregelen moeten wel proportioneel zijn’ de media berichten die suggereren dat slechte luchtkwaliteit de gezondheid ondermijnt en dat als gevolg hiervan jaarlijks 400.000 mensen** sterven. Pure bangmakerij, want wie even de CBS-site raad­ pleegt ziet dat er in Nederland helemaal geen 400.000 sterfgevallen per jaar zijn. Laat staan als gevolg van slechte luchtkwaliteit.” Voor alle duidelijkheid benadrukken Pronk en Van Noorden dat zij uiteraard voor een goede luchtkwaliteit zijn. “Als milieuzones daar een bijdrage aan kunnen leveren, zorg dan wel voor landelijke uniforme richtlijnen in plaats dat gemeenten nu met eigen wet- en regelgeving komen. Wij vinden wel dat er voor milieuzones een generieke onthef­

‘De vervuiling door klassiekers is verwaarloosbaar klein.’

fing moet komen voor klassieke voertuigen zoals in Duitsland (die Grüne Plakette).”

afspraken was dat ieder land die leeftijdsgrens zou invoeren wanneer dat relevant was”, verduidelijkt Pronk. “In Nederland was dat in 2012

Leeftijdsgrens 30 jaar

ten tijde van de discussie rond de MRB voor klassiekers. Helaas heeft

Volgend jaar zijn er Tweede Kamerverkiezingen en kiest Nederland een

de staatsecretaris van Financiën die leeftijd om budgettaire redenen

nieuw kabinet. Welke wensen heeft FEHAC richting een nieuw te vor­

niet overgenomen, maar de leeftijd eenzijdig op 40 jaar gesteld.

men regering?

Zonder daarbij goed te communiceren dat die leeftijd uitsluitend

Pronk en Van Noorden antwoorden unaniem: “er moet een eenduidige

betrekking had op een fiscale regel in het kader van de MRB.

definitie voor klassieke voertuigen komen waarop vervolgens het

Met desastreuze gevolgen, want iedere gemeente die nu een milieu­

beleid wordt gebaseerd. En de leeftijd waarop een voertuig de status

zone wil invoeren hanteert nu een leeftijd van 40 jaar. In lijn met de

van klassieker krijgt moet 30 jaar zijn”, beklemtonen zij. Precies zoals

erfgoedwet is veel beter voortaan de internationaal erkende norm van

de FIVA dat in 2009 met haar leden heeft bepaald. “Onderdeel van die

30 jaar te hanteren.”


9

Economische betekenis Totale jaarlijkse uitgaven t.b.v. klassieke voertuigen 120 miljoen euro w.v. o  nderhoud   50 miljoen euro verzekering   19 miljoen euro brandstof   14 miljoen euro gerelateerde items   37 miljoen euro Aantal gespecialiseerde bedrijven voor klassiekers      400 –D  ie bieden directe werkgelegenheid aan    1.400 personen – Bezitters  van klassiekers zijn jaarlijks goed voor 230.000 overnachtingen (in heel Europa 2,7 miljoen), waarvan 114.000 in Nederland –B  ezitters van klassiekers maken jaarlijks 288.000 dagtrips * Cijfers hebben betrekking op Nederland

Bron: FEHAC

Liefhebbersvoertuigen

“Integendeel, deze liefhebbersvoertuigen worden juist goed onderhou­

Vandaar ons ‘simpele’ verzoek aan de politieke partijen om de interna­

den en kunnen bij een spaarzaam en liefdevol gebruik nog decennia

tionale norm van 30 jaar in hun verkiezingsprogramma op te nemen,

lang de noodzakelijke illustratie vormen bij de verhalen over hoe ons

vult Van Noorden aan. “Als dat gebeurt, zal een aantal regels in Neder­

land zich heeft ontwikkeld tot de maatschappij die het nu is.”

land in één keer veel simpeler zijn te handhaven en is de toekomst van ons mobiele erfgoed voorlopig voor een aantal jaren weer wat veiliger gesteld.” Daarbij moet, besluiten beiden, bij de beleidsmakers en in brede lagen van de maatschappij, het besef doorbreken dat klassiekers liefhebbers­ voertuigen zijn en geen gewone oude vervoermiddelen die met mini­ maal onderhoud hun laatste levensdagen zo goedkoop mogelijk slijten.

** V  olgens het Nationaal Kompas Volksgezondheid, een website van het ­Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van het Ministerie van ­Volksgezondheid Welzijn en Sport, stierven er in 2011 in Nederland 135.741 personen. Hiervan stierven 51.944 personen aan ziekten van het hart- en vaatstelsel en ziekten van het ademhalingsstelsel. Het is niet aangetoond en ook zeer onwaarschijnlijk dat een significant deel van deze aandoeningen is beïnvloed door een slechte luchtkwaliteit.


GO! 10

Historische Rijwielvereniging De Oude Fiets

´De fiets is in Nederland altijd gewoon gebleven, wie gaat zoiets nu verzamelen?’ Iets Nederlandser dan de fiets bestaat er eigenlijk niet. En dat is meteen het probleem waarmee het oer-Hollandse rijwiel mee kampt. “De fiets knettert niet, rookt niet en is gewoon geen mannending”, zegt Maarten Bokslag, voorzitter van de Historische Rijwielvereniging De Oude Fiets. Oude auto’s verzamelen kan volgens hem iedereen. Antieke fietsen zijn voor fijnproevers. Voor die, overigens groeiende groep fietsconnaisseurs, is 25 jaar geleden ‘De Oude Fiets’ opgericht. “We vinden namelijk dat de fiets als cultureel erfgoed en verzamelobject niet de aandacht krijgt die het verdient.” De vereniging wil de fiets uit het verdom­

bijna van hun fiets als ze mij daar op zien rij­

tieke klederdracht uit het begin van de vorige

hoekje krijgen. In de meest omringende lan­

den. Laatst werd er nog gereageerd met: ‘kapot

eeuw, een onderdelen-/fietsenmarkt en

den wordt de fiets als iets bijzonders gezien,

gek, wil ik ook!’”

diners met livemuziek. Het evenement trok ruim 150 deelnemers, waaronder 40 tot 50

zegt Bokslag. “Hier niet. Eigenlijk is dat vreemd voor een land dat ooit honderden

Lustrumfeest

fietsfabrikanten telde, dat meer fietsen heeft

Dit jaar vierde de rijwielvereniging het 25 jarig

dan inwoners en dat te boek staat als fietsland

jubileum. Ter gelegenheid van deze bijzon­

Aanwas jonge leden

nummer één in de wereld.” Een verklaring

dere mijlpaal ontving ieder lid een exemplaar

Bokslag stelt verheugd vast dat de belangstel­

internationale gasten. Zelfs vanuit Canada.

geeft hij wel: “Nederland heeft molens,

van de Jubél, een speciale fietsbel die door

ling voor de Historische Rijwielvereniging,

­klompen en... fietsen. De fiets is niet sexy,

Widek, fabrikant van fietsbellen, handvatten,

die inmiddels 650 leden telt, nog altijd groeit.

heeft geen status. Het is puur een gebruiks­

snelbinders, spatlappen, kinderzitjes, kunst­

Met als positieve ontwikkeling dat de laatste

voorwerp. De fiets is hier altijd gewoon

stof fietsonderdelen en fietsaccessoires voor

jaren sprake is van een enorme aanwas van

­gebleven. Iedereen fietst tenslotte, van de

kinderfietsen, werd vervaardigd.

jonge leden (plus circa 150). En het mooie is,

arbeider tot de minister-president. Wie gaat

Het lustrumjaar werd ingeluid met een

vervolgt hij, dat die allemaal hun eigen inte­

zoiets nu verzamelen?”

nieuwjaarsbijeenkomst in het DAF-museum

ressegebied hebben. Hij onderscheidt ruwweg

in Eindhoven, waarbij een recordaantal van

vier categorieën: de mooifietsers, die graag

Hoge bi

honderd leden hun fraaiste historische exem­

tochten maken in originele kledij uit de jaren

Bokslag, die naast een zeldzame collectie van

plaren meenamen en er al snel een fietsmu­

twintig en dertig; de knutselaars, die het

25 antieke fietsen enkele klassieke auto’s bezit,

seum in een automuseum ontstond. Bejaarde

prachtig vinden om fietsen in- en uit elkaar de

heeft zelf vaak genoeg meegemaakt hoe ver­

Dafjes met variomatic pronkten gebroederlijk

halen; de historici, die alle archieven uitplui­

schillend mensen op zijn verzameling reage­

naast hun tweewielige evenknieën uit lang

zen op zoek naar zeldzaam geschiedkundig

ren. “Bij het zien van mijn Citroën DS kijkt

vervlogen tijden. Hollands glorie op zijn best.

fietsmateriaal en tenslotte de verzamelaars/

iedereen achterom en roept wow!. Maar als ik

De festiviteiten bereikten in het eerste week­

collectioneurs, altijd en eeuwig op zoek naar

met mijn Burgers omafiets uit 1914 op het

end van afgelopen juni een hoogtepunt. Vier

een bepaald fietsmerk en/of de beste exem­

schoolplein mijn dochtertje ophaal, is de

dagen lang werden in Oirschot tal van activi­

plaren uit de fietsgeschiedenis. Zelf kwalifi­

belangstelling nul komma nul. Er is slechts

teiten georganiseerd. Op het programma

ceert Bobslag zich als knutselaar en verzame­

één uitzondering: mijn hoge bi. Die is cool,

stonden onder andere excursies, een concours

laar. Zijn collectie varieert van de eerste fiets

majestueus, statig. Schoolkinderen vallen

d’ élégance met mensen uitgedost in authen­

met pedalen en houten wielen uit 1870 tot een


11 van de allereerste vouwfietsen uit 1965. Voor

‘De hoge bi is cool, ­majestueus, statig’

alle duidelijkheid wijst hij er op dat verzame­ len nadrukkelijk ook gebruiken betekent. “Er moet wel op worden gefietst.”

Revolutie in productie/design Om al die verschillende bloedgroepen met totaal verschillende wensen en behoeften – met de liefde voor de fiets als bindende factor – optimaal te kunnen bedienen, organiseert de vereniging bijeenkomsten, lezingen, techni­ sche cursussen en natuurlijk fietstochten (ongeveer tien keer per jaar) door het hele land. De website www.oudefiets.nl kent zelfs een officieel Forum, waar iedereen die op zoek is naar originele onderdelen van weleer terecht kan of deze kan aanbieden. Maar in hoeverre verschilt de fiets van pakweg 100 jaar geleden eigenlijk met de hedendaagse moderne exemplaren? Een vraag die voor Bokslag niet moeilijk te beantwoorden is. “Zo’n honderd jaar geleden was de fiets nog geen massaproduct en werd tot op de laatste schroef in Nederland gemaakt. De kwaliteit was ongelofelijk hoog. De fiets was immers gebouwd om een mensenleven mee te gaan. Met als gevolg dat de prijzen onvergelijkbaar waren met nu. Een arbeider moest destijds een paar maanden werken om er überhaupt een te kunnen aanschaffen. Later werden fietsen goedkoper, maar door de massaproductie ging ook de kwaliteit achteruit. Het dieptepunt qua kwaliteit en design ligt in de jaren na 1970.” Vanaf 1990 was er sprake van een omslagpunt, besluit Bokslag. “Vanaf dat moment heeft er zich in feite een revolutie in de ontwikkeling en productie van de fiets voltrokken op het gebied van design, het gebruik van materialen (aluminium, carbon, kunststof) en natuurlijk de introductie van de e-bike. Het fietsland­ schap is volop in beweging, er gebeurt ver­ schrikkelijk veel. En misschien biedt dat ook wel kansen voor de antieke fietsen. Wellicht gaan die nu eindelijk opvallen?” Voor meer informatie:

Maarten Bokslag: ‘Verzamelen betekent ook gebruiken, er moet wel worden gefietst’

info@oudefiets.nl


GO! 12

De bromfiets: symbool van een tijdperk

Tijd voor eerherstel van de ­‘verschoppeling van de weg’ Als het gaat om de snel toenemende naoorlogse mobiliteit van Nederlanders, staat meestal het ­groeiende autobezit in de schijnwerpers. Daarmee wordt de enorme betekenis van de bromfiets te kort gedaan. Zeker tot in begin jaren zestig was het belang van de bromfiets voor de mobiliteit immers groter dan de auto. Dat neemt niet weg dat dit vervoermiddel decennialang hoge pieken en diepe dalen heeft gekend. Het ene moment op handen gedragen, dan weer (meestal door de politiek) verguisd. Wout Meppelink, hoofdredacteur van het blad Bromfiets, pleit daarom voor eerherstel van deze ‘verschoppeling van de weg’. “Er moet een einde komen aan de symboolpolitiek die de berijder van dit praktische en handige vervoermiddel telkens treft.” De bromfiets, de politiek en de

lang niet meer, want vier jaar

­lijken; het bekende gele plaatje

samenleving als geheel vormen al

nadat de eerste brommer op de

werd geïntroduceerd; er kwam

genomen. Tot 1969 richtte

sinds de introductie van dit ver­

Nederlandse wegen verscheen,

een helmplicht in 1975; een brom­

­Bromfiets zich op de ‘vaders van

voermiddels vlak na de Tweede

had dit vervoermiddel met bijna

fietscertificaat; een brommer­

toen’. In dat jaar werd de uitgave

Wereldoorlog en ongelukkig of

200.000 stuks eind 1951 zijn

rijbewijs; een kenteken voor

beëindigd, aangezien de toen­

beter gezegd slecht huwelijk.

bestaansrecht al ruimschoots

bromfietsen. Hij voorspelt dat het

malige jeugd weinig in het blad

Aanvankelijk was de storm­

bewezen. Dat smeekte dus om

eind nog lang niet in zicht is. “Het

zag. In 1996 heeft Meppelink

achtige opkomst van de ‘rijwiel

maatregelen!”

wachten is op een voorstel om

Bromfiets nieuw leven in gebla­

met hulpmotor’ voor velen een ware bevrijding om zich te kun­ nen onttrekken uit de benepen­ heid van stille dorpjes waar nooit iets gebeurde en maakte het mogelijk de actieradius aanzien­ lijk te vergroten. Toen in 1947 de

ting in 1950 min op meer op zich

zen. De doelgroep veranderde in

‘We gaan toch ook niet alle grachtenpanden slopen omdat ze slecht geïsoleerd zijn’’

hobbyisten en verzamelaars, maar wat bleef is dat het magazine ten strijde bleef trekken tegen de overheid en beleidsmakers. Meppelink onderscheidt twee periodes in de geschiedenis van de bromfiets. “Tot 1960 was de

eerste Solexen als ‘fietsen zonder trappen’ aan het publiek werden

En die kwamen er. Moeiteloos

bromfietsers wegenbelasting te

bromfiets absoluut een symbool

gepresenteerd, bestond het woord

somt Meppelink een hele waslijst

laten betalen of een verplichte apk

van vrijheid en onafhankelijkheid

bromfiets nog niet eens, vertelt

van wet- en regelgeving op die de

voor brommers in te voeren.”

en was de invloed op het sociale

Meppelink. “Ploffiets, knalfiets,

Pietje Bell onder de gemotori­

fietsmotor, gemotoriseerde fiets

seerde vervoermiddelen in toom

Statusverschaffend bezit

een klap een stuk groter. Als geen

of rijwiel met hulpmotor waren

moest houden: de brommer werd

Meppelink zegt het wat dat

ander vervoermiddel heeft de

gangbare benamingen voor deze

naar het fietspad verbannen (of

betreft te betreuren dat de brom­

bromfiets de samenleving mobiel

nieuwe vorm van transport.”

toch maar weer niet); bromfiet­

fiets geen instituut heeft dat

gemaakt. Én vergeet niet dat de

sers mochten hun trappende col­

direct de berijders vertegen­

bromfiets heeft bijgedragen aan

Pietje Bell

lega’s niet bij herhaling passeren;

woordigt. Die rol heeft het blad

de vrouwenemancipatie. Vrijwel

Beleidsmakers en politici hadden

de buddyseat op de bromfiets

Bromfiets, dat te boek staat als

iedereen boven de vijftig heeft

het er volgens hem maar moeilijk

werd verboden omdat die anders

‘het oudste bromfietsblad ter

bovendien prachtige herinnerin­

mee. “Verbieden kon echter al

teveel op een motorfiets zou

wereld’, eigenlijk sinds de oprich­

gen aan de bromfiets.”

leven enorm. De wereld werd in


13

Na 1960 werd de bromfiets een cultuursymbool, vervolgt Mep­ pelink. “Een statusverschaffend bezit, een middel om je te onder­ scheiden, te imponeren, maar vooral om te versieren. En het was voor de ontvoogdende jeugd een manier om zich af te zetten tegen de gevestigde orde en het ouderlijk gezag.”

Symboolpolitiek Ondanks de vele ontmoedigings­ maatregelen die zich door de jaren heen aandienden was de opmars van de bromfiets in Nederland niet te stuiten. In 1965 waren er al 1,7 miljoen in gebruik. Achter elkaar gezet zouden die een rij vormen tot ver voorbij Moskou. Bij één op de vier gezinnen stond een brommer in de schuur. Tien procent van de benzineverkopen was tweetakt. Na de invoering van de helmplicht in 1975 daalt de populariteit van de bromfiets drastisch. Inmiddels zijn er weer zo’n 1,3 miljoen bromfietsen op de weg. Toch blijven bedreigingen voortdurend op de loer liggen. Het verbannen van bromfietsen uit stedelijke gebieden noemt Meppelink symboolpolitiek van mensen die elkaar napraten en volkomen ongefundeerd weten te melden dat brommers 100 of zelfs 1.000 maal vervuilend zijn dan….. “Ja, dan wat eigenlijk? Snel scoren is het motto, anders zou het probleem zichzelf wel eens kunnen oplossen!” Hij citeert een uitspraak van gast­ columnist Bert van Wee (zie ook pag. 28). Die merkte tijdens de presentatie van een Europees onderzoek naar historische

Wout Meppelink: ‘Vrijwel iedereen boven de 50 heeft prachtige herinneringen aan de bromfiets’


GO! 14

‘Als geen ander vervoermiddel heeft de bromfiets de samenleving mobiel gemaakt’ ­voertuigen bij de TU Delft op ‘dat

brommers in de weekeinden wel

middel: zuinig, betaalbaar, echt

Hetze

we toch ook niet alle historische

in Amsterdamse milieuzones

niet ernstig vervuilend (er

Het verbaast Meppelink dat dit

grachtenpanden gaan slopen

mogen rijden.”

­worden nagenoeg geen 2-takt

soort lieden de politieke beleids­

omdat ze slecht geïsoleerd zijn.’

In de lobby richting de politiek

brommers meer verkocht) en het

lijn gaan bepalen. “In een VW

‘En we brengen toch ook niet de

trekt Bromfiets steeds vaker

ruimtebeslag is miniem. En toch

Golfje zitten eveneens regelmatig

Nachtwacht naar de afval­

­succesvol op met andere partijen,

komt de bromfiets in alle

jongens met een andere moraal

verwerking omdat er lood­

zoals de FEHAC en de KNAC.

­congestieplannen niet voor. De

dan de gemiddelde weggebruiker.

houdende verf in zit.’

Uitstervende diersoort Om te voorkomen dat brom­ fietsen uit milieuzones worden geweerd, heeft Bromfiets onlangs alle lezers in de buurt van

Dan gaan we toch ook niet de VW

‘Het verbannen van de bromfiets uit milieuzones is symboolpolitiek’

Amsterdam opgeroepen hier

Golf verbieden!” Via Bromfiets zegt hij er alles aan te doen om de hetze tegen brom­ mers in het algemeen tegen te gaan. “Maar we concentreren ons daarbij wel op de oldtimers.

bezwaar tegen te maken.

De grote wens van Meppelink is

bromfiets is in de ogen van

­Daarvan rijden er nog altijd

­Meppelink: “Daar is massaal

dat de bromfiets uiteindelijk de

beleidsmakers namelijk een uit­

200.000 (van de in totaal 1,3

gevolg aan gegeven. Dit heeft er

status krijgt die deze verdient.

stervende diersoort met uitslui­

­miljoen brommers) rond. En die

uiteindelijk toe geleid dat er een

Want, beklemtoont hij, “het is

tend een negatieve status veroor­

kunnen gelukkig wel overal op

regeling moet komen waarbij

een ongelofelijk nuttig vervoer­

zaakt door soms foute berijders.”

sympathie rekenen.”


15

Inspirerende locatie voor exclusieve bijeenkomsten

Smit Klassiek: uniek historisch mobiel erfgoed onder een dak Bezoekers van Smit Klassiek in Oud-Beijerland wanen zich in een tijdmachine die hen terugvoert naar het verleden. Enigszins verscholen achter de dijken ligt een complex van in totaal 3.000 m2 tentoonstellings- en vergaderruimte bestemd voor zowel zakelijke als privébijeenkomsten (recepties, bruiloften etc). Centraal staat een unieke collectie klassieke automobielen, vrachtwagens, tweewie­ lers en winkeltjes die het Dordrecht uit de eerste helft van de vorige eeuw doen herleven. De zorgvul­ dig opgebouwde verzameling, in totaal zo’n 100 items, is afkomstig uit de privécollectie van Jacques Smit, de grondlegger van Smit Klassiek en het daarnaast gelegen bedrijf Smit Mobile Equipment. Na het overlijden van Jacques Smit, de vijfde

productie van speciale voertuigen ten

één gebruiker met diens gasten tegelijkertijd

generatie van Smit Carrosserie, hebben zijn

behoeve van de medische sector, is in handen

­aanwezig is.” Het complex heeft volgens haar

vrouw Jannie Smit en dochter Andrea

van Gerben Smit. Het woord exclusief valt

alles in huis om een bezoek tot een unieke

­Venderbos Smit Klassiek voortgezet. De

regelmatig tijdens het gesprek met Jannie Smit

belevenis te maken

­dagelijkse leiding van Smit Mobile Equip­

en Andrea ­Venderbos. Jannie Smit spreekt van

Venderbos vult aan dat voor alles is gezorgd:

ment, dat wereldwijd gespecialiseerd is in de

een “inspirerende ambiance waar altijd slechts

“Er is een goed geëquipeerde restaurant­

‘In alle ruimtes is de sfeer uit de beginjaren van de mobiliteit te proeven’


GO! 16

Jannie Smit en Andrea Venderbos: ‘Ieder voertuig heeft zijn eigen verhaal’

keuken, waar de keukenbrigade van onze huiscateraar complete maal­

Amerikaanse makelij opgesteld. Jannie Smit wijst op het oudste model

tijden voor de ­gasten kan verzorgen. De centrale hal biedt ruimte voor

uit de collectie; een Amerikaanse Dureya uit 1896. Kijk, zegt zij: “de

presentaties en diners. Er is een instructielokaal, een boardroom voor

motor staat nog achterop en de passagiers zaten nog open en bloot. En

­vergaderingen in besloten kring, een multifunctioneel communicatie­

aan de spatborden, banken, verlichting en ­massief houten wielen is nog

plein en zelfs een auditorium waar honderd personen terecht kunnen.”

duidelijk de rijtuigstijl van weleer te ­herkennen.” Bij de eveneens uit de VS afkomstige Maxwell uit 1911 die er naast staat

Oudste model

worden passagiers al beschermd door een vooruit, hoewel nog steeds

Het bijzondere aan alle ruimtes is dat overal de sfeer uit de beginjaren

sprake is van een open auto met treeplanken en carbidverlichting.

van de mobiliteit is te proeven. Zo is de personenautohal gedecoreerd in de stijl van het Oud-Beijerlandse havenkwartier van rond het jaar

Collectors item

1915. Tegen de achtergrond van geveltjes, die zijn nageschilderd van

Het allereerste voertuig dat Jacques Smit ergens begin jaren tachtig

oude ansichtkaarten, staan tal van zeldzame o ­ ldtimers van Europese en

­aankocht was een Dion Bouton B-H uit 1924. Andrea Venderbos weet


17 van oude trucks en utiliteitsvoertuigen te pronken. Tot de blikvangers, want voorzien van veel vlammend rood met blinkend gepoetst koper, behoren twee compleet gerestaureerde brandweerwagens: een ­Chevrolet Viking ladderwagen uit 1960 en een brandweerwagen van het merk Republic uit 1914. Op de halfopen verdieping boven de

‘De hele collectie heeft een emotionele waarde’

centrale hal staat de collectie tweewielers uitgestald. Tot een van de oudste stuk­ ken behoort een D ­ raisine dames loop­ fiets uit 1930, laat Smit weten. Daartus­ sen staat een ­Magneet racefiets uit 1954. “Daar heeft Wout Bos nog zijn eerste

­successen mee gehaald als eerste semi-prof wielrenner uit de Hoekse Waard”, zegt Venderbos. Ook motorfietsen en scooters ontbreken niet. Er staan er vele tientallen, waaronder een Ducati TI Cucciolo bromfiets uit 1948, een Heinkel 103A2 Tourist scooter uit 1961 en een Sarolea 23T motorfiets uit 1928. Zij antwoordt bevestigend op de vraag of de ­verzameling nu compleet is. “Er vindt geen uitbreiding meer plaats. De gehele collectie van mijn vader heeft inmiddels een emotionele waarde gekregen, waarbij geldt dat ieder voertuig een eigen verhaal heeft.”

Authentieke winkelstraat Een bezoek dat beslist de moeite waard is, is het Communicatieplein. Dit plein ademt volledig de sfeer van het Dordrecht uit de jaren 1900 – 1920. Hier is zelfs een complete winkelstraat nagebouwd, vertelt Smit. “Niet nagebouwd zoals in de andere hallen, maar authentiek opge­ bouwd met originele puien. Toen de winkeltjes moesten wijken voor stadsvernieuwing, heeft een aannemer ze zorgvuldig gesloopt en de originele puien opgeslagen. Smit Klassiek heeft vervolgens deze ­verzameling overgenomen.” Achter de gevels bevinden zich de etalages van kleine gespecialiseerde winkels van weleer, zoals die van het Lampenpaleis, Hoeden en petten, Toverlantaarns en camera’s en speelgoed anno 1905 van Buys (toen een begrip in Dordrecht). zich nog te herinneren dat de wagen destijds dienst deed als taxi in

Smit Klassiek Winter Event

Parijs. “Dat ding zag er werkelijk niet uit, maar is door een gepensio­

Zowel Smit als Venderbos erkennen dat Smit Klassiek (nog) geen

neerd medewerker van Smit Carrosserie weer in topconditie gebracht.”

­landelijke bekendheid geniet. “Dat is ook niet ons streven”, legt Smit

Alle voertuigen uit de collectie kunnen volgens haar in principe zo de

uit. “We willen vooral een inspirerende locatie zijn voor exclusieve

weg weer op. “Alles functioneert en alles rijdt.” Een eindje verderop en

­bijeenkomsten. Daar past enige bescheidenheid en kleinschaligheid

bewust afgescheiden van de rest staan gebroederlijk naast elkaar twee

prima bij. Wat niet wegneemt dat Smit Klassiek graag openstaat voor

collectors items: een Jaguar SS1 uit 1938, waarvan er niet meer dan

iedereen die kennis wil maken wat wij te bieden hebben. Dat kan

38 van zijn vervaardigd en een Canadese DeSoto SC Custom Roadster

­bijvoorbeeld op 26 november aanstaande tijdens het Smit Klassiek

Deluxe uit 1932, waarvan er slechts 23 zijn gebouwd.

Winter Event, een open dag met o.a. wijnproeverijen, een gezellig horecaplein, gelegenheid om december­

Emotionele waarde

aankopen te doen en natuurlijk het bezichtigen van onze

In de vrachtautohal staan, tegen de achtergrond van een dorpsplein tal

oldtimercollecties.”


GO! 18

RAI SOCIETY

Winnaars RAI Klassieker Rit

Niet minder dan zeventig equipes verschenen op zaterdag 10 juni aan de

Samba uit 1964 van Geert-Jan Baan wedijverden met stoere Duitse

start van de jaarlijkse RAI Klassieker Rit. Het vertrek vond plaats in Baam-

degelijkheid, onder andere vertegenwoordigd door een Mercedes-Benz

brugge, waar de Andriessen Groep als gastheer optrad. Een locatie die een

190 SL uit 1961 van Jan Maarten de Groot en een Volkswagen Kever

schitterende uitvalsbasis vormde voor een typische Hollandse route met

Cabriolet uit 1976 die werd gereden door Jan de Wilde. Oudste deel­

veel polders, water, bruggen, hobbels én wegopbrekingen. Niet voor

nemers waren een Wolseley Hornet Sports (Arie Roest) en een Citroën

iedere auto even geschikt. De deelnemers reden van Baambrugge via Dur-

C6E uit 1930 (Karel van Geest).

gerdam naar de lunchlocatie in Oudendijk en vandaar via Den Ilp naar de finish bij Hotel de Goudfazant aan het IJ in Amsterdam Noord. Daar kon

Uiteindelijke winnaar van de 20e editie van de RAI Klassieker Rit werd

de dorst gelest worden tijdens een uitgebreide borrel.

Patrick Andriessen, met zijn vrouw Sandy en dochter Charlotte

Alle jaargangen en nationaliteiten waren zo’n beetje vertegenwoordigd.

(rechts) in een Volvo Amazon uit 1968. Zij bleven in het eindklassement

Ingetogen Italiaans design in de vorm van een Lancia Aprillia uit 1938 met

Ru­ben Bosch (midden) in een Mercedes-Benz 190 D uit 1961 en de

aan het stuur Pierrette van Harten en een charmante Volkswagen T1

nummer drie Peter van der Wal (links) in een Lotus Elise uit 1995 voor.

Hollands glorie in Hannover Met een fier wapperende Hollandse

populair (netwerk)moment tijdens de

banier op de collectieve stand van afde-

beurs betreft de traditionele Holland

ling Speciale Voertuigen kleurde de IAA

Borrel. Volgens Remco Tekstra,

in Hannover gedeeltelijk oranje. Aan de

secretaris afdeling Speciale Voertuigen

Duitse vakbeurs (22 tot 29 september)

was de stand met 125 deelnemers aan

namen dit jaar acht leden deel, te weten:

de borrel ‘afgeladen vol’.

Estepe, Pacton Trailers, Jolada, Netcap,

bezoekers behoorden, naast tal van

Imbema Rhiwa, NRF, Smartbox en

RAI leden en exposanten,

Caralu. Op de drukbezochte collectieve

lende klanten en relaties vanuit de

stand van 400 m2 was het oranjegevoel

overheid. Het Nederlandse consu-

volop aanwezig. Dat werd bovendien nog

laat-generaal in München, dat het

eens extra versterkt door de aanwezige

Nederlandse bedrijfsleven in Duitsland

haringkar.

ondersteunt, was vertegenwoordigd

Vanzelfsprekend

ontbraken

ook de bitterballen niet. Een inmiddels

door Linda Mieden.

Tot de verschil-


19

100.000ste Keurmerk Hefbruggen Eind juli heeft keurmeester Pedro Lookamp

boeket bloemen. Volgens Raaymakers is het van

is volgens de Arbo-wet verplicht. Werkgevers

van equipmentleverancier Leen van den Berg, bij

groot belang om de werkplaats veilig, schoon en

zijn tenslotte verantwoordelijk voor de veiligheid

garagebedrijf Hans Raaymakers uit Wijchen de

op orde te hebben.“De hefbruggen maken een

van hun werknemers. Hefbruggen worden vaak

100.000ste keurmerksticker geplakt. De betref-

belangrijk deel uit van het dage-

fende hefbrug voldeed volledig en werd dan ook

lijks werk en moeten dus in

goedgekeurd voor een jaar.

perfecte conditie zijn”, aldus ­

Om deze gebeurtenis een feestelijk karakter te

Raaymakers.

geven ontving keurmeester Lookamp (op de

Het jaarlijks (laten) controleren

foto rechts) van Marvin Raaymakers een

en onderhouden van hefbruggen

zwaar belast en intensief gebruikt en zijn daardoor onderhevig aan slijtage. “Een defect kan leiden tot een zeer onveilige werksituatie”, stelt Martijn van Eikenhorst, als adjunct-secretaris afdeling Autovak verantwoordelijk voor het keurmerk. Het RAI Vereniging Keurmerk Hefbruggen is in 2007 geïntroduceerd. Er nemen ruim 30 leden van RAI Vereniging deel aan dit keurmerk, dat is opgericht om de keuringskwaliteit in Nederland te verhogen. Het keurmerk is gebaseerd op de geldende normen waaronder de EN NEN 1493.

Volendamse mosselavond Een karakteristieke haven, een wereldberoemde dijk, een fraai panora-

De organisatie heeft volgens hem wel het nodige huiswerk meegekregen.

misch vergezicht aan het IJsselmeer en een smakelijke portie mosselen

“Er zullen vervolgbijeenkomsten komen om te kijken of er voldoende

vormden de belangrijkste ingrediënten van de traditionele mosselavond

draagvlak is voor een eventuele tweede editie van EquipVAK.”

die afdeling Autovak op 20 september organiseerde. Uitvalsbasis van dit sfeervolle samenzijn met een groot aantal leden van het RAI Equipment Platform vormde Grand Café De Dijk in Volendam. Een unieke locatie waar de verschillende vertegenwoordigers van fabrikanten, importeurs en leveranciers van garage-uitrusting in een informele ambiance met elkaar van gedachten konden wisselen en het laatste (zakelijke) nieuws met elkaar konden bespreken. Voorafgaand aan de mosselavond vond voor de exposanten van EquipVAK een evaluatiebijeenkomst van deze vakbeurs plaats waaraan ongeveer dertig exposanten deelnamen. De stemming over EquipVAK was in zijn algemeenheid positief te noemen, zo vat Martijn van Eikenhorst, adjunct-secretaris afdeling Autovak, de reacties van de deelnemers samen.


GO! 20

eco-trends

Upgrade Optifleet maakt nog zuiniger rijden mogelijk Het brandstofverbruik van een voertuig is, naast het rijgedrag, gebaseerd op een aantal parameters waar de chauffeur geen invloed op heeft. Dit kunnen bijvoorbeeld de lading, route en wegomstandigheden zijn.

feurs door te spreken en een­

het bespreekbaar maken van hun

mogelijk om discussies te voeren

voudig te zien bij wie en op welk

rijgedrag eenvoudiger, verklaart

die gebaseerd zijn op accurate

punt training noodzakelijk is. De

Christophe Boulicaut, rijtrainer

­cijfers en vooral feiten. Boven­

Franse vervoerder Inter-Légumes

bij Inter-Légumes. “Het laat veel

dien kan ik de prestaties van

testte de nieuwe functionaliteit

meer zien dan alleen de statische

iedere individuele chauffeur in

enkele maanden in 55 Renault

verbruikscijfers. Zo maakt het

slechts een enkele klik inzien en

Trucks T-voertuigen. De nieuwe

systeem zichtbaar of de chauffeur

zo dus snel verbeterpunten aan

Optifleet functionaliteit maakt

optimaal gebruik maakt van zijn

te wijzen. Iedere maand delen we

het monitoren van chauffeurs en

voertuig. Dit maakt het voor ons

de classificatie en belonen we

Om de rijstijl van chauffeurs

degenen die als beste naar voren

objectief te kunnen beoordelen,

kwamen.”

heeft Renault Trucks daarom een nieuwe functionaliteit in het

Het rapport toont de chauffeurs­

wagenparkbeheerssysteem

prestaties in een uitgebreide

­Optifleet geïntroduceerd. Dit

­c­­lassificering: een kleurcode

maakt het mogelijk om de

(groen, oranje of rood), een alge­

­prestaties van chauffeurs accura­

hele positionering en de trend.

ter te beoordelen en helpt hen

Wagenparkbeheerders kunnen

efficiënter en zuiniger te rijden.

de rapporten wekelijks of maan­

Via een zeer visuele interface

delijks downloaden in pdf en

ontvangt de wagenparkbeheer­

inzien op ieder moment op hun

der informatie om met de chauf­

smartphone.

Renault Trucks met Optifleet

Highspeed e-bike als alternatief voor de (lease)auto Minder CO2-uitstoot, minder brandstofverbruik, minder auto’s op de weg en minder files. Om dit de bewerk­ stelligen is E-bike-to-go in samenwerking met ­Oneplanet­crowd een crowdfunding campagne gestart. Het gaat om een lening van 6 procent. Van het opgehaalde bedrag worden e-bikes aangeschaft die direct bij nieuwe klanten worden geplaatst.

15 kilometer van het werk woont - een duurzaam alternatief. E-bike-to-go heeft zich ten doel gesteld dat zakelijke e-bikers in 2017 gezamenlijk 500.000 schone en gezonde kilometers zullen rijden. Dat is meer dan 12 keer de wereld rond. Op dit moment telt E-bike-to-go al 3.000 gebruikers die tezamen goed zijn voor 122.000 kilometers.

E-bike-to-go is een innovatief bikesharing programma van The E-bike Company, een snelgroeiende en reeds winstgevende start-up met als doel mensen uit de (lease)auto en op de e-bike te krijgen. Werkgevers kunnen kiezen uit verschillende abonnementen: een zeer flexibel ­abonnement, een deelabonnement dat het gebruik van de e-bike door meerdere personen mogelijk maakt of een persoonlijk abonnement waarbij de werknemer zelf de e-bike least. Hierbij worden verzeke­ ringen, pechhulp en reserveringssystemen aangeboden. E-bike-to-go heeft hoge verwachtingen van het bikesharing ­programma. De snelle e-bike biedt volgens de organisatie namelijk voor een grote groep automobilisten – waarvan circa 45 procent minder dan

Hghspeed E-Bike


21

Emissievrij distributietransport met Urban eTruck Mercedes-Benz heeft onlangs de Urban eTruck gepresenteerd. Deze elektrische truck is een antwoord op de vraag naar schoon en emissieloos transport in de binnensteden. Het accupakket is geïntegreerd in het chassis en is met een bereik van circa 200 kilometer voldoende voor een gemiddelde bezorgdag. ­Afhankelijk van het gewenste gebied, kan de modulaire accu worden aangepast door batterijen toe te voegen of te verwijderen. Opladen van het accupakket kan binnen twee tot drie uur gebeuren. De Urban eTruck was op de afgelopen IAA in Hannover (22 -29 september) te zien. Na de testfase zal de Urban eTruck vanaf 2020 in productie gaan. Ondanks het hogere eigen gewicht van de elektrische truck, met name vanwege het zware accupakket, is het maximum laadvermogen van in totaal 26 ton slechts 700 kilo minder dan een conventionele truck. Dit komt doordat de Europese Commissie heeft bepaald dat het toegestane totaalgewicht van vrachtwagens met een alternatieve aandrijving met

Urban eTruck

maximaal een ton mag worden verhoogd. Dit maakt deze zware ­elektrische truck volgens Mercedes, in combinatie met de actieradius,

­regionaal distributietransport van levensmiddelen. Bovendien maakt

de stille werking en de nul emissie, zeer geschikt voor stedelijk en

de stille eTruck vroege leveringen in stedelijke gebieden mogelijk.

ARN recyclingprestatie naar 97 procent ARN heeft het afgelopen jaar een recyclingprestatie van 97 procent gerealiseerd. Dat is ruim meer dan de 95 procent die de Europese autowrakkenrichtlijn voor 2015 ­voorschrijft. Dit blijkt uit het duurzaamheidsverslag van ARN.

ners, de regie voeren in de ­autorecyclingketen. ARN en opdrachtgever RAI Vereniging hebben hun overeenkomst vorig jaar met vijf jaar verlengd. Onderdeel van de hernieuwde afspraken is de verplichting om de recyclingkosten over de gehele keten verder omlaag te blijven brengen. De Jong: “De keten is volwassen geworden en met het

Volgens ARN-directeur Arie de Jong vormt deze behaalde mijl­

5-jarige bestaan van de PST-­ fabriek is de installatie definitief

ARN Recyling

paal het bewijs dat autorecycling

uit de opstartfase. Het is ons

iets is dat uitsluitend realiseerbaar

zichtbaar.” De fabriek is er, met

nodig is om te kunnen blijven

­streven om naast verlaging van

is via nauwe samenwerking.

het verwerken van zo’n 40.000

voldoen aan de 95 procent

de kosten, de opbrengsten van de

“Daar ben ik trots op. De bijdrage

ton shredderafval, vorig jaar in

­recyclingdoelstelling.”

fabriek te verhogen door het

van de PST-fabriek in de totale

geslaagd, de laatste lastigste 12

recyclingprestatie van Neder­

procent te behalen van de nu

Verlaging recyclingkosten

materialen. Op die manier

landse autowrakken wordt met

gerealiseerde 97 procent. De Jong:

ARN blijft als uitvoeringsinstan­

­leveren wij ook een echte

de proeven die ARN vorig jaar

“Daarmee is de installatie een

tie de komende jaren, in nauwe

­bijdrage aan de circulaire auto­

heeft gedaan voor het eerst goed

onmisbare schakel in de keten die

samenwerking met de ketenpart­

recyclingketen.”

­vervaardigen van hoogwaardiger


GO! 22

RAI vintage

Gouden RAI In 1965 werd de vijftigste Gouden RAI-tentoonstelling gevierd. Om het ­evenement luister bij te zetten werd een rally voor de pers georganiseerd. De laatste opdracht van deze rally was het overplakken van het cijfer “50” op de voorgevel van het RAI-complex. Deze foto brengt deze historische gebeurtenis duidelijk in beeld: enkele journalisten zijn hiermee druk bezig in een gondel van een hoogwerker. Op de PersonenautoRAI in 1965 debuteerde de Renault 16, een ruime middenklasser die voor het eerst was voorzien van een ‘hatchback’, een grote achterklep en een ­neerklapbare achterbank. Een trendsetter die vooral in de kleinere klassen navolging zou krijgen. De auto werd vrijwel unaniem gekozen tot Auto van het Jaar. Daarvoor ging de titel naar twee Britse auto’s: de Rover 2000 en de Austin 1800.


uitgesproken

23

In deze rubriek laten we personen aan het woord die betrokken zijn bij

beschermen tegen de stijgende geopolitieke onrust als zij niet gehin­

of werkzaam in de ­mobiliteitswereld. Dit keer Marco de Wit, Sector

derd was door politieke kaders.

Manager Imbema Rhiwa. Hoe ziet het Nederlandse verkeersbeeld er over tien jaar uit? Wat is uw favoriete vervoermiddel?

Op binnenwegen niet zoveel anders als nu, maar ik verwacht dat we

Ik verplaats me graag per boot, overigens het liefst recreatief. Je kunt

straks op de snelwegen automatisch aanhaken op de speciale rijstrook

overal ongehinderd komen zonder oponthoud. Ik woon zelf in

voor zelfrijdende auto’s. Automobilisten kunnen dan het stuur loslaten

­Dordrecht (omgeven door water) en je ziet dat men daar steeds beter

en aan het werk vanuit hun rijdende kantoor. Natuurlijk ben je dan veel

gebruik gaat maken van de infrastructuur over water. Er is een water­

sneller op de plaats van bestemming, want op zo’n rijstrook zullen files

bus, watertaxi enz.

beslist ontbreken.

Wat vindt u van het mobiliteitsbeleid in Nederland? Mooi dat we op veel gebieden een voorloper zijn. De stimulering van elektrische auto’s is hiervan een goed voorbeeld. Wellicht is de stroom (nog) niet altijd “groen” opgewekt, maar we maken wel stappen naar een mindere afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Een ander ­voorbeeld is de voortrekkersrol op het gebied van LZV’s en ook met (truck)platooning neemt Nederland het voortouw om de invoering op Europese schaal te versnellen. Wat zou u als eerste veranderen als u het voor het zeggen had? Ik zou pleiten voor een consistenter beleid voor de zakelijke bijtelling, waarbij niet de berijder maar de werkgever wordt beloond voor een groene keuze. Het is ronduit belachelijk dat er nu duizenden hybrides rondrijden waar geen enkele controle op wordt uitgeoefend of deze ook daadwerkelijk elektrisch rijden, terwijl de berijder maandelijks wordt beloond voor zogenaamd milieuvriendelijk gedrag. Vindt u dat het kabinet voldoende aandacht schenkt aan vervoers­ alternatieven, zoals de bus, de fiets of gemotoriseerde tweewielers? Nederland heeft een zeer uitgebreid fietspadennetwerk. Volgens mij zie je dit nergens anders ter wereld. Openbaar vervoer is pas een echt ­alternatief zodra het mogelijk is om ook de laatste kilometers eenvou­ dig af te kunnen leggen. Vervoer van deur tot deur dus. Ons kantoor in Nieuwerkerk aan den IJssel is per bus bijvoorbeeld onbereikbaar omdat daar domweg geen bushalte is. Zou u zelf bereid zijn tenminste 1 keer per week de auto voor het werk te laten staan? Dat doe ik al, maar eerlijkheidshalve is het dan een lange afstands­ oplossing zoals zakelijke reizen met de Thalys of het vliegtuig. Ik denk dat er best mogelijkheden zijn om de auto vaker te laten staan. Met welke politicus zou u wel eens van gedachten willen wisselen? Ik ben niet zo goed in politiek, maar als ik dan toch moet kiezen dan zou dat minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie zijn. Ik ben benieuwd naar de maatregelen die zij zou willen nemen om ons land te

Marco Smit

‘Ik zou willen pleiten voor een consistenter beleid voor de zakelijke bijtelling’


GO! 24

MARKTANALYsE

Nederlandse vrachtwagens het vaakst op en neer naar België

Aandeel internationaal beladen ritten van en naar België per vervoersland Nederland 30,2% België 20,6% Duitsland 10,3% Frankrijk 9,6% Polen

8,0%

Luxemburg 5,9% Slowakije

2,7%

Tsjechië 1,9% Verenigd Koninkrijk

1,8%

Roemenië 1,4% Van alle Europese vrachtwagens rijden Nederlandse trucks het vaakst met goederen op en neer naar

Hongarije 1,3%

­België. Zij doen dit zelfs vaker dan Belgische vrachtwagens. In 2015 ging de helft van de 13 miljoen buiten-

Litouwen 1,4%

landse ritten met Nederlandse vrachtwagens over de Belgische wegen, meldt het CBS. Nederlandse

Spanje 1,4%

trucks maakten bij vier van de vijf ritten in België gebruik van een voertuig uit de schoonste milieuklassen,

Italië 0,7%

Euro V of VI. Dat is gunstig, omdat de emissienorm waaraan trucks voldoen de hoogte van de kilometer-

Portugal 0,5%

heffing bepaalt die de Belgen per 1 april hebben ingevoerd.

Leeftijdsopbouw personen­auto’s in Nederland (in %) (per 1 januari 2016)

2016 2006

  0-3 jr

15,6

19,7

  3-6 jr

18,6

21,7

  6-9 jr

15,3

21,2

  9-12 jr

16,1

15,6

12-15 jr

14,1

11,2

15 jr

20,3

10,6

Personenauto’s steeds ouder Ruim de helft (50,5%) van alle auto’s in Nederland is

oud van 20 naar 16 procent. Op dit moment telt ons

ouder dan negen jaar, meldt het CBS. Tien jaar geleden

land 8,1 miljoen personenauto’s, ruim een miljoen

was dit aandeel nog 37 procent. De gemiddelde leeftijd

meer dan in 2006.

van een personenauto nam het afgelopen decennium

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat auto’s vooral van

toe van 8,4 naar 10,2 jaar.

de Nederlandse wegen verdwijnen door sloop of

Het aandeel van auto’s ouder dan 15 jaar verdubbelde

export. Gemiddeld zijn auto’s 17,9 jaar oud bij sloop,

sinds 2006 van 11 tot 20 procent nu. In diezelfde

terwijl auto’s die naar het buitenland verdwijnen

­periode daalde het aandeel jonge auto’s tot drie jaar

­gemiddeld 12,5 jaar oud zijn.


25

Nederlands tweewielerpark naar nieuw record Het totaal aantal fietsen, motoren en brom/snorfietsen dat in Nederland rondrijdt bedraagt inmiddels bijna 25 miljoen exemplaren. Sinds 2008 zijn er ongeveer 5 ­miljoen tweewielers bijgekomen, een toename van 25 procent. Dit blijkt uit ­Kerncijfers Tweewielers, een gezamenlijke uitgave van RAI Vereniging en BOVAG. Het Nederlandse tweewielerpark omvat 22,7 miljoen fietsen, 715.000 motoren en 1,17 ­miljoen brom/snorfietsen. Die zijn ­gezamenlijk goed voor een vervoers­ prestatie van zo’n

Park tweewielers Totaal

2015 2008 24.590.400 19.531.000

w.v. Fietsen

22.700.000 18.000.000

Motoren

715.400 650.000

Brom/snorfietsen 1.175.000

881.000

20 miljard reizigerskilometers. Het grootste deel komt voor rekening van de fiets: 16,3 miljard kilometers. Gevolgd door de motorfiets, die op jaarbasis naar schatting 2,5 miljard reizigerskilometers voor zijn rekening neemt. Met brom/snorfietsen wordt ­jaarlijks ongeveer 1,2 miljard kilometer afgelegd.

17-jarigen verruilen bromfietsrijbewijs voor autorijbewijs Begin dit jaar had bijna 18 procent van de

deze leeftijd mogelijk werd om af te rijden. Dit

­vergeleken met vijf jaar geleden, het aantal

17-jarigen een bromfietsrijbewijs, al dan niet in

bleef volgens het CBS niet zonder gevolgen voor

­bromfietsen onder 17-jarigen met tweederde van

combinatie met een autorijbewijs. Vanaf hun 16e

het bromfietsbezit in deze groep. Zo daalde,

35.000 naar 11.000.

verjaardag kunnen jongeren hiervoor een praktijkexamen afleggen. Zij die slagen voor het autorijbewijs ontvangen daarbij automatisch ook een bromfietsrijbewijs. Het deel van de 17-jarigen met een bromfietsrijbewijs, maar zonder een autorijbewijs, daalde tussen 2014 en 2016 van ruim 11 naar 9,6 procent. Sinds de start van het project ‘2toDrive’ in 2011 mogen jongeren beginnen met rijlessen als ze 16,6 jaar zijn en afrijden vanaf hun 17e verjaardag. Geslaagden mogen auto­ rijden onder begeleiding van een ervaren automobilist die de rol heeft van coach. Zodra ze 18

Aandeel 17-jarigen met auto- of bromfietsrijbewijs

zijn mogen ze zelfstandig met de auto op pad.

Ruim 8 procent van de 17-jarigen is inmiddels in

Met autorijbewijs (incl. bromfietsrijbewijs)

8,2%

7,6%

6,6%

het bezit van een autorijbewijs. Dit is het hoogste

Met bromfietsrijbewijs, geen autorijbewijs

9,6%

9,7%

11,3%

percentage sinds het in 2011 voor jongeren van

2016 2015 2014


GO! 26

DE Stelling Eric Wiebes, staatssecretaris

‘De fiscale regelingen voor auto’s met een ­stekker zijn volledig ­verspild’

Financiën We hebben er zes miljard euro in gestopt en er nul klimaateffect voor teruggekregen. We hadden er nooit aan moeten beginnen. Bron: Autoweek

Marjolijn Sonnema, directeur Wegen en Verkeersveiligheid Juist omdat dit soort bussen in contact staan met infra­ structuur, is een goede samenwerking tussen privébedrijven en publieke instanties essentieel. Wij zien deze test met de

Pex Langenberg, wethouder duurzaamheid en

eerste zelfrijdende bus ter wereld van Daimler als een

mobiliteit Rotterdam

­presentatie van Nederland als innovatief land.

We hebben het al vaak gezegd, de fiets is in Rotterdam de nieuwe heilige koe. Met de hulp van vele

Bron: Het Parool

Rotterdammers die met ons mee dachten, zijn er heel wat acties op papier gezet. Met het verbeteren van de drukste fietsroute in de stad, zetten we vaart achter Rotterdam Fietsstad.

Hugo van der Steenhoven, adviseur duurzame mobiliteit Als ov-bedrijven in de Randstad iedereen binnen een uur

Bron: Telegraaf

van deur tot deur willen vervoeren, hebben ze zelf de ­sleutel in handen. Laten NS en de grote ov-bedrijven in de Randstad de handen ineenslaan en samen met het ­ministerie van Infrastructuur en Milieu en de grote steden de uitbouw van de ov-fiets realiseren. Goed voor de

Eric van Kaathoven, ElaadNL

­reiziger, minder files, minder CO2-uitstoot en meer

Een deel van de laadpalen is al

gezond bewegen.

geschikt voor smart charging. En er zijn apps waar je je voorkeuren door

Bron: Trouw

kunt geven. De techniek zorgt er dan voor dat je laadt op het meest duurzame en voordeligste moment. Het wordt nog mooier. Want je kunt de auto

Carlo van de Weijer, hoofd afdeling Smart Mobility TU Eindhoven

ook gebruiken om stroom terug te

De kosten van elektrificatie van rustige regiolijnen zijn niet terug te

leveren aan het net, juist wanneer er

­verdienen binnen de levensduur van de infrastructuur. In deze gevallen

weinig aanbod aan duurzame stroom

zouden er zogeheten SmartBussen kunnen rijden: ruime, elektrische

is. Zo kun je als de zon schijnt de auto-

­touringcars die over het geasfalteerde spoortracé rijden en onderweg bij

accu volladen met zonnestroom en die

de stations snel worden bijgeladen. De slimme bussen, met de nodige vei-

‘s avonds gebruiken om tv te kijken.

ligheidssystemen aan boord en op termijn geen chauffeurs meer, zijn 15

Een duurzaam Nederland wordt mede

meter lang. Er zijn veertig zitplaatsen, een mindervalideplek en een toilet.

mogelijk gemaakt door de auto.

Bron: Dagblad van het Noorden

Bron: Trouw


27

GO!factor

ROBERT VAN SPIJK Het eerste dat hoorbaar is, is een beschaafde sonore roffel van de V12, vervolgens komt langzaam de imposante neus van de Jaguar om de hoek tevoorschijn. Eigenaar van deze Jaguar E-type uit 1973 is Robert van Spijk, directeur-eigenaar van Bott Nederland (www.bott.nl), importeur/distributeur van bedrijfswagen- en werkplaatsinrichtingen. Hij behoort als het om klassiekers gaat tot een ware connaisseur. Al vanaf zijn twintigste sleutelde hij aan oldtimers en maakte toen al met een MG-B lange trips, onder andere naar Corsica. Dat patroon ­herhaalde zich min of meer met de verschillende andere klassiekers zoals een ­Austin Healey en een Porsche 911T die volgden. “Dit is namelijk de laatste auto die ik inmiddels vijf jaar ­geleden met mijn vader uit de V.S importeerde en deels hebben laten restaureren. Toen mijn vader drie jaar geleden overleed, hebben we besloten de auto in de familie te houden. Deze Brit is een perfect amalgaam van schoonheid en prestaties. Die uitgangspunten, waarop de filosofie van Jaguar is gebaseerd, zijn onmiskenbaar terug te vinden in het DNA van de E-type, een icoon in de autohistorie en alom beschouwd als een van de mooiste wagens ooit gebouwd. Aan features geen gebrek. Eigenlijk zit alles er op, inclusief automaat, airco en stuurbekrachtiging. Dat is niet verwonderlijk, want dit was de laatste versie en daarmee tevens de meest ­uitgebreide. Dankzij de 5,3 liter V12 is hij met zijn 272 pk zeer soepel en snel. Nee, zuinigheid komt niet in het rijtje van in het oogspringende kwalificaties voor. Maar dat mag de pret, tijdens die paar zondagse tochten en natuurlijk de RAI Klassieker rit, natuurlijk niet drukken.”


28

PROF. DR. BERT VAN WEE

Een nieuw licht op historische voertuigen Wie bezitten er historische voertuigen (HVs): auto’s, tweewielers, vracht- en bestelwagens, bussen, en wat is het belang ervan voor de samenleving? Deze vraag stond centraal bij het onderzoek van promo­ vendus Yashar Araghi en ondergetekende, in opdracht van de FIVA, de Europese koepelorganisatie van belangenver­ enigingen van HVs (in Nederland: FEHAC). Het accent ligt in de discussies vaak op de hoge uitstoot van schadelijke stoffen, maar er is meer onder de zon, zo blijkt uit de ­studie, die is gebaseerd op een grootschalige enquête in 15 EU-landen en een literatuurstudie. Ongeveer 90 procent van de HVs zijn auto’s en gemotori­ seerde tweewielers. In de EU is ongeveer 1 procent van de voertuigen meer dan 30 jaar oud, en het aandeel neemt geleidelijk aan toe, mede omdat meer mensen zich deze hobby kunnen veroorloven, maar ook omdat de kwaliteit van vervoermiddelen sterk is toegenomen. Gingen de meeste auto’s in 1970 nog geen 10 jaar mee, tegenwoordig ligt de gemiddelde levensduur op een jaar of 16. De meeste HVs stammen uit de jaren zestig en zeventig, en hun eige­ naren zijn wat ouder dan het gemiddelde van alle voertuig­ bezitters. Er bestaan vele soorten HV-bezitters, variërend van verzamelaars van bijzonder oude voertuigen (vaak: vooroorlogs) tot mensen een oude auto dagelijks gebrui­ ken. De meeste HVs rijden minder dan 2.500 km per jaar. Zeker, HVs stoten per kilometer vele factoren meer lucht­ verontreinigende stoffen uit dan moderne vervoermidde­ len. Het meeste weten we van auto’s: oldtimers stoten soms wel meer dan 20 keer zoveel uit als moderne auto’s. Bij CO2 ligt dat anders. Moderne auto’s zijn op papier wel­ iswaar stukken zuiniger geworden, maar in de praktijk in veel mindere mate; de EU-test rammelt... Daar komt bij dat auto’s produceren ook energie kost, die wel deels maar niet geheel wordt ‘teruggewonnen’ bij recyclen van ­wrakken. Als we hiermee ook rekening houden, is het

energiegebruik en de CO2-emissie van historische auto’s (van andere voertuigen weten we het niet goed) per kilometer ongeveer gelijk aan dat van moderne auto’s. Op papier zijn oude auto’s veel lawaaiiger dan moderne, maar in de praktijk nauwelijks. Ook hier rammelt de EU-test nogal... En op snel­ wegen is sowieso het bandengeluid dominant, niet dat van de motor. Dan veiligheid. De actieve veiligheid (gericht op het voor­ komen van ongevallen) en de passieve veiligheid (botsbesten­ digheid) van historische voertuigen blijft ver achter bij die van moderne voertuigen. Een oude Kever vliegt eerder uit de bocht dan een moderne Golf, om over een Porsche 911 nog maar te zwijgen… En je kan veel beter met 60 km/h in een Citroen C1 tegen een boom rijden dan met een Eend. Je zou dan ook verwachten dat het aantal dodelijke slachtoffers per miljard kilometers bij historische auto’s veel hoger is dan bij moderne. Maar dat is niet het geval, tenminste niet in ­Duitsland. Per miljard kilometer vallen er juist (iets) minder doden. Dat komt enerzijds doordat mensen met historische auto’s voorzichtiger rijden en vaak ook langzamer (soms omdat die auto’s niet eens hard kunnen rijden), en vaak onder gunstige omstandigheden (goed weer, geen files). Hoe zit het met de economische kant? We schatten het aantal banen dat HV’s in de EU opleveren op circa 110.000 tot 140.000. Maar pas op: dat zijn geen extra banen. Als mensen hun geld niet aan oldtimers zouden uitgeven, zouden ze het besteden aan andere zaken. Al met al verdient de discussie over historische voertuigen bijstelling. Weliswaar zorgt deze categorie voor veel meer ­uitstoot van luchtverontreinigende stoffen per kilometer, maar niet of nauwelijks voor meer CO2-uitstoot, geluid­ emissie, dodelijke slachtoffers en files. Prof. Dr. Bert van Wee, hoogleraar Transportbeleid TU Delft


Haagse wandelgangEN geweg

29

‘Voor de ontwikkeling van de infrastructuur en voor waterstofauto’s blijft niets over’

“Wie kent dat gevoel niet: je kijkt een film en na afloop haal je je schouders op met een gevoel van ‘is dat nu alles’. Het was dat gevoel dat me bekroop na lezing van de ­stukken op Prinsjesdag, stelt Cees Boutens, manager Externe Betrekkingen van RAI Vereniging.”

auto’s worden verkocht, dan kan de autofabrikant in andere Europese landen een iets ‘dikkere’ auto verkopen, want de uitstooteisen in Europa gelden voor alle in Europa verkochte modellen.” In dat licht bezien is het bijzonder om in de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het volgende te lezen: ‘De voorlopige cijfers

“Het is overduidelijk dat dit Kabinet ingezet heeft op reparatie van

over 2015 laten echter zien dat in 2015 de werkelijke CO2-uitstoot in Europa

koopkracht en op internationale veiligheid en criminaliteitsbestrijding

ruimschoots onder de norm ligt. Fabrikanten gebruiken dus niet ‘alle

in eigen land. Naar deze onderwerpen gaat ook al het beschikbare geld.

ruimte’ om exact aan de norm te voldoen. Het is dus niet vast te stellen in

Voor onderwerpen als stimulering van elektrisch rijden door particu­

welke mate het waterbedeffect in de praktijk daadwerkelijk optreedt.’

liere autokopers, extra geld voor de ontwikkeling van de infrastructuur en voor waterstofauto’s blijft dan niets over. Triest maar waar. Wat dat

Boutens: “Op zo’n moment vraag je je af hoe het ook al weer zat met het

betekent voor de ambitie van onze regering om het klimaatakkoord van

‘spreken met één mond door het kabinet. Het is in ieder geval duidelijk

Parijs te halen is ook niet duidelijk.”

dat de verkiezingen zijn begonnen. Alle pijlen zijn nu op 15 maart 2017 gericht. En nog belangrijker is het ongetwijfeld uiterst ingewikkelde

Ondanks het gebrek aan nieuw beleid heeft RAI Vereniging toch een

­formatieproces dat op die verkiezingen gaat volgen.”

samenvatting gemaakt voor de leden. Hoewel dus geen nieuws, zijn er

Is het dan alleen maar kommer en kwel, vraagt Boutens zich retorisch af.

volgens Boutens immers wel altijd leuke kleine zaken te vinden.

“Nou, nee. Een ambtenaar antwoordde op mijn opmerking over een

“Staatssecretaris Wiebes heeft heel Nederland omstandig uitgelegd dat

gebrek aan nieuw beleid in de begroting met de woorden: ‘jullie willen

er sprake is van een waterbedeffect. Voor wie het heeft gemist: als

toch een betrouwbare overheid, nu verrassen we jullie niet en dan is het

Nederland met fiscale stimulering zorgt dat er gemiddeld heel zuinige

weer niet goed.’


GO! 30

EYE CATCHER lageweg

Nieuwe helmnorm voor snelle e-bikes Om gebruikers van snelle elektrische fietsen (S-EPAC’s) te voorzien van een geschikte helm, heeft een internationale projectgroep, op initiatief van RAI Vereniging, de eisen waaraan een dergelijke helm dient te voldoen voor Nederland vastgelegd in een nieuwe norm (NTA 8776). Helmen die voldoen aan NTA 8776 lijken op een fietshelm, maar zijn berekend op hogere valsnelheden en beschermen een groter deel van het hoofd. In vergelijking met een ­fietshelm biedt de helm met name meer bescherming voor de slapen en de achterkant van het hoofd.

Uitvoerig getest Voor de opstelling van NTA 8776 heeft de projectgroep zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande kennis op het gebied van hoofdbescherming (een scala aan bestaande helmnormen en literatuur) en van resultaten uit uitgevoerde testen op high-end fietshelmen. Vervolgens is EN 1078 als start­

De nieuwe norm biedt betere bescherming en is berekend op hogere valsnelheden.

punt gekozen en heeft de projectgroep hierin de vereisten zo ver mogelijk verscherpt

Europese norm binnen 3 jaar

Müller, TASS International en TNO. Het is de

­binnen de mogelijkheden van de huidige

De nieuwe Nederlandse helmnorm voor

ambitie om binnen 3 jaar van NTA 8776 een

helmtechniek. Naast het verhoogde veilig­

e-bikes is opgesteld door een internationale

Europese EN norm te maken.

heidsniveau heeft daarin meegespeeld dat de

projectgroep bestaande uit de volgende

helm geschikt moet zijn voor gebruik bij

­partijen: ABUS, Accell Group, BBB Cycling,

Met de komst van de helmnorm gaat een lang

fysieke inspanning en de helm mag het gehoor

het Belgische Instituut voor Verkeersveilig­

gekoesterde wens van RAI Vereniging in

niet belemmeren.

heid, Bell Sports, CONEBI, Gazelle, KASK,

­vervulling om berijders van speed e-bikes een

MET Helmets, Pon, RAI Vereniging, Riese &

betere bescherming te kunnen bieden.

Mobiliteitskalender 2016 Bike Motion Benelux

JCG Jaarfeest

Sectiebijeenkomst AAN

21 t/m 24 oktober

JAMA – CLEPA Business Summit 2016

12 november

14 december

Beurs voor de sportieve fietser

27 en 28 oktober

Feestelijke afsluiting van het jaar van

Bijeenkomst voor de leden van Auto

Jaarbeurs Utrecht

Bijeenkomst georganiseerd door

de JCG Business Club

Aanpassers Nederland

Japanse autofabrikanten (JAMA),

Roode Schuur, Nijkerk

RAI Vereniging

samen met de Europese onderdelenproducenten (CLEPA) Venetië, Italië


@raivereniging

31

Tweets RAI Vereniging

16 september

Meld uw innovatie aan voor Automotive Innovation Award, ook voor studenten

7 september

Verkoop elektrische auto’s sterk gedaald 26 augustus

16 september

Informatiesessie Green Deal ZES op 25 oktober 9 september

Nederland is de grootste fietsexporteur van Europa 11 augustus

Kilometerbeprijzing, billijk en effectief

Fiscaal voordelig investeren in elektrische ­scooters met MIA en VAMIL

9 september

Zonnige zomermaanden voor registratiecijfers speciale voertuigen

9 augustus

Norm voor helmen voor snelle elektrische fietsen gepubliceerd

8 september

EU-voertuigregistraties alternatieve brandstoffen: ­stabiel in 2e kwartaal

Mobiliteitskalender 2017 Uitreiking Automotive ­I nnovation Award

Vélo-City 2017

ReinigingsDemodagen

EQUIPAUTO

12 t/m 16 juni

14 en 15 juni

17 t/m 21 oktober

13 februari

Europese conferentie ter promotie

Tweejaarlijkse vakbeurs voor de

Internationaal vakevenement voor

Tweejaarlijkse prijs voor de meest

van fietsen als dagelijks traansport-

afval- en reinigingsbranche

aftersales professionals en diensten

baanbrekende innovatie in mobiliteit

middel

RDW Testcentrum Lelystad

Parijs

Locatie nog niet bekend

Arnhem


GO!ROUND

ling Speciale ptember gaf afde Van 22 tot 29 se de présence niging weer acte re Ve I RA n va en nnover. ­Voertuig op de IAA in Ha nd sta ve ie ct lle co on met een jaar Estepe, Pact s behoorden dit ox tb ar Sm F, Tot de deelnemer a, NR ap, Imbema Rhiw tc Ne , da lo e Jo tst , rs oo ­Traile op deze gr esenteerden zich ilers, en Caralu. Zij pr trucks, bussen, tra or vo ld re we r te beurs eiland­ nten op een fraai ne po m co en ën ­carrosserie dels traditioneel 0 m2. Een inmid paviljoen van 40 lland Borrel ­ IAA betreft de Ho de ns de tij t en mom een enoten elkaar in waarbij brancheg te oe nnen ontm n. informele sfeer ku

Profile for Koninklijke RAI Vereniging

GO! Mobility Magazine #4 2016  

GO! Mobility Magazine #4 2016  

Advertisement