Page 1

JAARGANG 9 – JUNI 2019 – NR 3

! O G 3 # Y T I L I B O M Vereniging I A R e in z a Mag

THEMA: INTELLIGENTE TRANSPORTSYSTEMEN

TACTIC • LOGISTIEK DIGITAAL PLATFORM • DE REINIGINGSDEMODAGEN INNOVATIECENTRALE • VEILIGE FIETS


GO! 2

RAI SOCIETY Ruim 150 deelnemers meldden zich op zaterdag 25 mei in Helmond voor de inmiddels 22e editie van de RAI Ritten.

PAGINA 18

ECO-TRENDS

-------------------THEMA INTELLIGENTE TRANSPORTSYSTEMEN ------------------

Mijlpaal RecyBEM: 120 miljoen ingezamelde autobanden.

PAGINA 20

UITGESPROKEN Paul Zekhuis, CEO bij AutoBinck en lid van het hoofdbestuur van

12

RAI Vereniging, geeft zijn

VEILIGHEIDSGERELATEERDE DATA UIT AUTO’S KOMT BESCHIKBAAR De afgelopen jaren heeft Nederland zich opgewerkt tot koploper als het gaat om smart mobility. Om te komen tot een veilig, slim en duurzaam verkeers-

mobiliteitsvisie.

en vervoerssysteem wil het ministerie van IenW de toepassingen van smart

PAGINA 23

mobility nu versneld opschalen en integreren in de dagelijkse praktijk. Een belangrijke rol hierin vervult de Innovatiecentrale. ‘We zijn in gesprek met een

MARKTANALYSE

aantal Europese autofabrikanten om veiligheidsgerelateerde data te verkrij-

Nederland telt sinds begin dit jaar 8,5 miljoen personenauto’s. Met grijs als meest favoriete autokleur.

PAGINA 25

gen’, zegt Peter Hoernig, programmamanager van de Innovatiecentrale.

6

VERKEERSINFOSYSTEEM TACTIC VERGROOT VERKEERSVEILIGHEID Ze verschijnen steeds vaker op de weg. Voertuigen van Rijkswaterstaat, gemeenten, provincies of wegbeheerders die zijn voorzien van een compact,

GO!FACTOR

aerodynamisch, flexibel en lichtgewicht verkeersinformatiesysteem. De

Guus van Dreven, directeur van de

nieuwste en meest geavanceerde variant heet TACTIC (Traffic Assistance

Autoschade Herstel Groep, met

Control and Traffic Information Control) afkomstig van TTI Partners. Door-

zijn Alfa Romeo Giulia 1300 Super.

dat de TACTIC, anders dan statische verkeersmatrixborden, al rijdend overal en altijd inzetbaar is en real-time informatie verschaft over de wegsituatie

PAGINA 27

draagt het in hoge mate bij aan de verkeersveiligheid, zegt Marc Gabriëlse, International Sales Manager van TTI Partners.

COLOFON GO!Mobility is een uitgave van RAI Vereniging, postbus 74800, 1070 DM Amsterdam, telefoon (020) 504 49 49, www.raivereniging.nl.

Productie Markant Media

GO!Mobility verschijnt 5 keer per jaar en is o.a. bestemd voor politici, overheidsinstanties, de media en leden van RAI Vereniging. Verspreiding vindt plaats op basis van controlled circulation.

Redactieraad Cees Boutens, Jeroen van de Braak, Mark van Dansik, Floris Liebrand, Tom van Steijn

Redactie Menno Timmer, hoofdredacteur

Redactieadres GO!Mobility Markant Media Noordereinde 291 1243 JX ’s-Graveland E-mail: markantmedia@kpnmail.nl www.markant-media.com Tel. 06-551 35 559 of 035-69 19 061

Dit magazine is gedrukt op duurzaam papier.

GO!Mobility is ook als digitaal magazine te lezen op www.raivereniging.nl

© 2019 RAI Vereniging - alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere wijze, in elke vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Medewerkers Sjoerd van der Linden Ontwerp: PWAD Amsterdam Vormgeving: MB voorheen VMTB Fotografie: Ton van Til, Johan Peter van der Stouwe, Arnauld Hackmann, Illustraties: Onno Kortland Druk: W.C. den Ouden ISSN: 2212-8182


DR. STEVEN VAN EIJCK

3

Deltaplan maakt mobiliteit toekomstbestendig Zelfs na ruim 4 jaar als algemeen voorzitter verbaas ik mij nog

kunnen maken waar de sector naar toe beweegt en welke impact

altijd over de breedte en de diversiteit van onze achterban.

dit heeft op de samenleving als geheel. Welke implicaties heeft

Mobiliteit kent, zo valt opnieuw in dit themanummer over

smart mobility voor de infra? Denk aan de aanleg van het 5G

Intelligente Transport Systemen (ITS) te lezen, zeer veel invals-

netwerk, intelligente wegkantsystemen of MaaS. Het is dus zaak

hoeken. In toenemende mate vindt een omslag plaats van

om, samen met alle betrokken stakeholders, het vizier op een punt

voertuiggeoriënteerde naar grotere thema’s, zoals duurzaamheid,

te richten dat verder op de horizon ligt dan wellicht gebruikelijk.

verkeersveiligheid en niet in de laatste plaats data-uitwisseling,

Dat is precies wat RAI Vereniging binnen de Mobiliteitsalliantie

waardoor vervolgens weer zoiets

heeft gedaan. Dit heeft op 12 juni

moois als Mobility as a Service

geresulteerd in de lancering van het

(MaaS) heeft kunnen ontstaan. Bij het uitwisselen van data is een groeiend aantal stakeholders betrokken. Denk aan allerlei serviceproviders (Google, ANWB,

‘Mobiliteit is de levensader van onze maatschappij’

Deltaplan Mobiliteit. Met als doel het infrastructurele netwerk naar een hoger niveau te tillen en de mobiliteit toekomstbestendig te maken. Daarmee laten alle betrokkenen binnen de Mobiliteitsalliantie (o.a. de

TomTom) of partijen als TLN, evofenedex en ga zo maar door. Dit maakt het steeds interessan-

ANWB, TLN, BOVAG, de Fietsersbond, VNA, de OV-bedrijven

ter om in onze sector actief te zijn, aangezien mobiliteit daad-

etc.) zien hun verantwoordelijkheid te nemen. Het Deltaplan

werkelijk de levensader is van de maatschappij. Het maakt immers

omvat tevens een concrete uitvoerings- en investeringsagenda.

een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen,

Een van de vele voorstellen betreft de bouw van hubs bij alle

mogelijk en het draagt bij aan een schoner milieu. Dankzij de

(grote) steden in ons land. Vervoersknooppunten waar reizigers

voortschrijdende technologie wordt alles straks fluisterstil en

via een multimodaliteitssysteem kunnen overstappen op andere

schoon. De transportmiddelen die op dit moment worden

vervoermiddelen; van de auto op de e-scooter of van de trein op

ontwikkeld zijn de meest duurzame en schone die

de fiets/e-bike en vice versa. Op die manier krijgen

er zijn. Het zijn feitelijk rijdende computers die de

forensen optimaal, comfortabel en duurzaam

samenleving voeden met alle informatie die nodig is

vervoer aangeboden en blijft Nederland bereikbaar

en die er voor zorgen dat de berijder autonoom

en leefbaar.

van A naar B wordt begeleid en verkeersborden boven de weg uiteindelijk overbodig zullen zijn. Het spreekt voor zich dat ITS binnen dit speelveld cruciaal is. Tegelijkertijd is het in die wereld noodzakelijk om verder te kijken dan uitsluitend het moment van morgen. De mobiliteitsindustrie heeft de verplichting om nu al verder vooruit te blikken om zo de juiste langetermijnprognoses te

Dr. Steven van Eijck Algemeen voorzitter RAI Vereniging


GO! 4

BRANCHE NIEUWS

Gazelle en TU Delft ontwikkelen ‘veilige fiets’ De TU Delft en Koninklijke Gazelle hebben een prototype ontwikkeld van een fiets met slimme stuurondersteuning. Deze fiets moet in de toekomst helpen het aantal valpartijen op de fiets te voorkomen. De fiets werkt met een slimme motor in de stuurkolom die het sturen ondersteunt op het moment dat de fietser dreigt om te vallen. De Stichting Wetenschappelijk Onder-

met de expertise van Gazelle. Op de

zoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft

TU Delft is de afgelopen 15 jaar onder-

vastgesteld dat het aantal ernstige ver-

zoek gedaan naar waarom een fiets wel

keersongevallen ieder jaar afneemt,

of niet omvalt.

maar bij fietsers neemt het juist toe: van

Op basis van deze fundamentele kennis

2000 tot 2010 met zo’n 30 procent.

is het idee ontstaan om de rijder actief te

­Ernstige fietsongevallen gebeuren vaak

kunnen ondersteunen en de fiets nog

doordat de fietser zelf de controle over

stabieler te maken, via een steer-assist

de fiets verliest. In veel gevallen gaat het

systeem. Er is nog veel onderzoek nodig

dan om ouderen.

voordat de steer-assist ook door de

Om de fiets veiliger te maken hebben de

­consument gebruikt kan worden. Het

TU Delft en Gazelle de handen ineen

prototype wordt nu vooral gebruikt om

geslagen en een prototype van een elek-

te testen hoe gebruikers de stuuronder-

trische fiets met stuurondersteuning

steuning ervaren, en om na te gaan

Slimme motor in stuur voorkomt vallen met fiets

ontwikkeld. Het steer-assist systeem is

welke vorm van ondersteuning het

het eerste systeem ter wereld dat een fiets

snelheid van 4 km/h de fiets en rijder stabiel

beste werkt. De eerste onderzoeken laten al

rechtop kan houden; dit door de hulp van een

worden gehouden’, vertelt onderzoeker

wel zien dat het voor een deel

motortje in de stuurkolom. Deze motor stuurt

dr.ir Arend Schwab van de TU Delft.

van de mensen minder moeite

bij op het moment dat de fietser dreigt om te

In het prototype is fundamenteel-wetenschap-

kost om de fiets rechtop te

vallen. ‘Met dit systeem kunnen boven een

pelijke kennis van de TU Delft gecombineerd

­houden.

Nieuw Innovatie Centrum voor Snoeks Snoeks Automotive, specialist in interieurconcepten voor lichte bedrijfswagens, heeft onlangs het startschot gegeven voor de bouw van een nieuw Innovatie Centrum dat tevens dienst gaat doen als hoofdkantoor. Deze nieuwe hoofd­ vestiging sluit aan bij de ambities van Snoeks om uit te groeien tot wereldwijde speler in de automotive branche. Het Innovatie Centrum van

van nog grotere toegevoegde

Snoeks wordt gevestigd op het

waarde kunnen zijn.’

bedrijventerrein “Venneppark

Ron Snoeks, CEO Snoeks Groep,

N207” te Nieuw-Vennep en zal in

zegt enorm trots te zijn op de

het tweede kwartaal van 2020

groei die het bedrijf de afgelopen

worden opgeleverd.

jaren heeft doorgemaakt. ‘Om in

Marc Broere, directeur van

te spelen op de veranderende

Snoeks Automotive, kwalificeert

wereld en om onze internationale

de nieuwe locatie als een enorme

ambities te kunnen faciliteren

stap voorwaarts. ‘De moderne

hebben wij gekozen voor dit

faciliteiten die het Innovatie Cen-

nieuwe Innovatie Centrum, ik

trum biedt, zorgen ervoor dat wij voor onze klanten in de toekomst

Het Innovatie Centrum van Snoeks Automotive moet klanten een nog grotere toegevoegde waarde bieden.

kijk dan ook vol vertrouwen uit naar de toekomst.’


5

Mercedes opent eerste Europese ‘flagshipstore’ Mercedes-Benz heeft vorige maand in Den Haag de eerste Europese flagshipstore geopend. Dat gebeurde bij Merce­ des-Benz Dealer Bedrijven (MBDB). Centraal daarbij staat het nieuwe

meerd naar een belevings- en

retailconcept, dat onderdeel

ervaringswereld; van point of

vormt van de wereldwijde mar-

sale naar een point of experience.’

keting- en verkoopstrategie ‘Best

Bij de totstandkoming van het

Customer Experience’ en waar-

nieuwe retailconcept is vooral

mee de onderneming verwacht

gekeken naar de weg die een klant

zich nog beter te kunnen positio-

in het dealerbedrijf aflegt (custo-

neren. Zowel als premium merk

mer journey). De klantlogistiek

als op het gebied van dienstverle-

was niet meer logisch, stelt Van

ning.

Kouwen vast. Om de dienstver-

en geïnteresseerden de voertui-

Het is de bedoeling het retailcon-

De flagshipstore maakt het moge-

lening naadloos te laten aanslui-

gen virtueel én fysiek kunnen

cept geleidelijk wereldwijd uit te

lijk om klanten op een nieuwe en

ten op de klantwensen kent de

ervaren. De digitale media en de

rollen. De eerste verkooppunten

vooruitstrevende manier te bena-

flagshipstore verschillende func-

mogelijkheden daarvan worden

in Azië en Duitsland zijn inmid-

deren, zegt Sander van Kouwen,

tionele domeinen, zoals de Wel-

visueel en tijdens een persoonlijk

dels omgebouwd. In Nederland is

CEO van MBDB. ‘Door persoon-

come Area, de Consulting Area

gesprek ter ondersteuning inge-

de formule al deels zichtbaar bij

lijk contact te combineren met

en de Service Lobby. De vele digi-

zet. Met als voordeel dat alle

Rüttchen in Den Bosch, Wensink

digitale processen is ons traditio-

tale hulpmiddelen moeten er ver-

informatie over een voertuig nog

in Arnhem en binnenkort bij

nele verkooppunt getransfor-

volgens toe bijdragen dat klanten

tastbaarder wordt.

Smeets Autogroep in Venlo.

De eerste flagshipstore brengt online en offline merkbeleving samen.

Louwman Group lanceert unieke wervingscampagne monteurs Louwman Group heeft structureel behoefte aan monteurs en is een wervingscampagne gestart. Hiermee wil Louw­ man Group de juiste mensen aantrekken en voor het bedrijf behouden. De campagne ‘Vakmanschap in beweging’ laat monteurs van Louwman Group aan het woord over de passie voor hun vak.

steeds draait het om kwaliteit en vakmanschap. Eric Louwman, president van de Louwman Group, noemt monteurs het chassis van het bedrijf. ‘Zij snappen hoe belangrijk mobiliteit voor mensen is en willen klanten de beste service bieden. Ik waardeer hun vakmanschap en wil dat laten blijken. ­Louwman is een familiebedrijf dat heel veel mogelijkheden biedt voor gedreven vakmensen. Monteurs zijn daar een goed voorbeeld van.’ Uit de interviews met de verschillende mon-

Ter gelegenheid van deze campagne is een

teurs die in het boek aan het woord komen blijkt

speciaal boek met 12 persoonlijke verhalen

duidelijk hoe groot hun gedrevenheid en passie

van monteurs uitgebracht. Deze mon-

voor hun vak is. Zo noemt Rafik Yahyaoui,

teurs staan symbool voor alle monteurs

Technisch specialist bij Louwman Haarlem,

van Louwman Group en werken als auto-

zichzelf in het boek een autodokter. ‘Het woord

monteur, technisch specialist, autotechnicus, servicemonteur of schadehersteller bij een van de automotive en care bedrijven

‘automonteur’ vind ik goedkoop klinken. Kijk,

Rafik Yahyaoui, Technisch Specialist Louwman Haarlem: ‘Ik noem mij zelf ­autodokter’.

op deze tafel liggen allerlei instrumenten die een dokter ook heeft. En als de operatie is

verspreid over het land. Of de monteur nu sleutelt aan een Toyota perso-

geslaagd en de auto weer perfect rijdt, ben ik opgelucht. Vooral als de

nenauto, een Mercedes-Benz bedrijfswagen of een rolstoel van Welzorg,

klant met een glimlach wegloopt.’


GO! 6

INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMEN Intelligent informatiedisplay communiceert met meldkamer

MOBIEL VERKEERSINFORMATIESYSTEEM TACTIC VERGROOT DE VERKEERSVEILIGHEID Ze verschijnen steeds vaker op de weg. Voertuigen van Rijkswaterstaat, gemeenten, provincies of wegbeheerders die zijn voorzien van een compact, aerodynamisch, flexibel en lichtgewicht verkeersinformatiesysteem. De nieuwste en meest geavanceerde variant heet TACTIC (Traffic Assistance Control and Traffic Information Control) afkomstig van TTI Partners. Doordat de TACTIC, anders dan statische verkeersmatrixborden, al rijdend overal en altijd inzetbaar is en real-time informatie verschaft over de wegsituatie draagt het in hoge mate bij aan de verkeersveiligheid, zegt Marc Gabriëlse, International Sales Manager van TTI Partners. Een koppeling van TACTIC met de verkeers-

cabrio’s) op iedere auto te plaatsen. De huidige

alle functionaliteiten die gewenst zijn op een

centrale zorgt er volgens hem bovendien voor

DRIP’s zijn alleen te gebruiken bij pick-up

verkeersassistentievoertuig.’ Zij wijst er op dat

dat automobilisten al op een eerder moment

auto’s, dit wordt met de TACTIC opgelost.

het intelligente informatiedisplay rijdend is te

(namelijk voordat zij het rijdende informatie-

Wat het product verder uniek maakt is dat de

gebruiken tot een snelheid van 130 km/u.

display waarnemen) worden gewaarschuwd.

zichtbaarheid door het gebruik van een derde

De in 2016 opgerichte onderneming TTI Part-

generatie led-scherm optimaal is en het display

App-bediening

ners uit Duiven is ontstaan vanuit een samen-

zowel naar links als rechts 45 graden gedraaid

Er zijn twee mogelijkheden om de TACTIC te

werking tussen Veth Automotive, de internati-

kan worden. Deze zogeheten ‘fend-off positie’

bedienen/aan te sturen; via een vast gemon-

onale allround ombouwspecialist van onder

creëert bij een ongeval direct een belangrijke

teerd touchscreen in de auto of met behulp van

andere bedrijfswagens en Van den Born Car-

veilige zone op de weg.

een speciale app die TTI Partners heeft ont-

rosserie uit Waalwijk. Zij hadden

wikkeld voor tablets en telefoons

Rijkswaterstaat als gezamenlijke

(Android en iOS). Diverse scenario’s in

klant, die besloot de in- en opbouw van hun voertuigen bij deze twee partijen onder te brengen, vertelt Gabriëlse. ‘Uit die samenwerking is ook het idee ontstaan om de traditi-

‘Het informatiedisplay kan alle denkbare afbeeldingen en teksten kan weergeven’

de app zorgen er voor dat de gebruiker met één druk op een ‘knop’, op basis van een aantal voorgeprogrammeerde acties en symbolen, de optische signalering kan bedienen en de informatie kan geven die nodig is in bepaalde situaties.

onele dakset en de laadbakDRIP,

Ter verduidelijking voert zij aan dat de

oftewel het informatiedisplay dat uit de laadbak komt, te combineren tot één

Dankzij het lagere gewicht ten opzichte van

app niet alleen de TACTIC aanstuurt, maar

product. Met de TACTIC als resultaat: een

een laadbakDRIP levert het een brandstofbe-

tevens andere verlichting in en op de auto.

DRIP (Dynamisch Route Informatie Paneel)

sparing en lagere reparatie- en onderhoudskos-

‘Er bestaat daarnaast de mogelijkheid om de

met optische signalering ineen.’

ten op.

TACTIC aan te sluiten op een netwerk dat met

Maar daar houden de voordelen van het sys-

een verkeerscentrale communiceert of in ver-

Fend-off positie

teem niet bij op, laat Marieke Aleweiler, pro-

binding staat met onder andere Flitsmeister,

Er zijn een groot aantal voordelen aan dit inno-

ductontwikkelaar bij TTI Partners weten.

Waze en andere apps, en meldingen afgeeft

vatieve systeem; zo is er geen laadbak meer

‘Door de combinatie van het informatiedisplay

zodra dit mobiele verkeersinformatiesysteem

nodig en is de TACTIC (met uitzondering van

met de optische signalering bezit de TACTIC

actief is.’ Dit biedt toegevoegde veiligheid aan


7

Marc Gabriëlse: ‘De TACTIC is aan te sluiten op een netwerk dat met een verkeerscentrale communiceert of in verbinding staat met onder andere Flitsmeister, Waze en andere apps’


GO! 8

INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMEN

‘TTI Partners werkt aan een beheerplatform dat moet leiden tot meer interactie met de TACTIC’ zowel weggebruikers als aan de partijen die de

een distributeur in Abu Dhabi actief. Het sys-

richten en op te bouwen conform de wensen

TACTIC gebruiken, vult Gabriëlse aan.

teem is vanwege de flexibele bruikbaarheid,

van de klant.’

het gebruikersgemak, multifunctionaliteit en

Full colour display

het eenvoudige onderhoud feitelijk geschikt

Beheerplatform

Hij ziet nog een groot groeipotentieel voor

voor alle partijen die werkzaamheden op en

Welke ontwikkelingen verwacht TTI Partners

het relatief nieuwe product dat op dit

aan de weg verrichten.’

als het nog ‘intelligenter’ maken van mobiele

moment de corebusiness vormt voor TTI

Aleweiler voegt hier aan toe dat niets een ver-

informatiedisplays?

Partners. Op jaarbasis vervaardigt de onder-

dere internationale expansie in de weg hoeft te

Aleweiler merkt op dat de onderneming werkt

neming inmiddels enkele honderden exem-

staan, aangezien de TACTIC als het gaat om de

aan een beheerplatform dat moet leiden tot

plaren die over de

zichtbaarheid, lees-

meer interactie met de TACTIC, waardoor het

halve wereld geleverd

baarheid en uitstra-

voor zowel TTI Partners als klanten mogelijk

lingshoek van de leds,

wordt om dit systeem op afstand aan te passen

alsmede de zichtbaar-

aan de individuele wensen. ‘Dit levert automa-

heid van de lightbar,

tisch een hoger serviceniveau op.’

volledig voldoet aan

Op verzoek van de klant kan de TACTIC even-

de Europese wet- en

eens met een 360 graden camera worden uitge-

regelgeving. ‘Ook het

rust, besluit Gabriëlse. ‘Op die manier kan de

worden. Nadat bij Rijkswaterstaat, voorlopig nog de grootste afnemer in Nederland, de voor-

‘Sinds kort leveren we ook aan de Belgische politie’

delen van de TACTIC manifest werden, ontstond langzamerhand

full colour kleurendisplay maakt alles moge-

meldkamer bijvoorbeeld meekijken bij ver-

belangstelling vanuit het buitenland, stelt hij

lijk. Dit betekent dat het informatiedisplay alle

keerssituaties. Wanneer de beelden daarnaast

verheugd vast. ‘Sinds kort leveren we ook aan

denkbare afbeeldingen en teksten kan weer-

zijn opgenomen, dan kunnen

de Belgische politie, er lopen verschillende

geven. Van verkeersborden in de gebruikelijke

ze worden teruggekeken en

tenders in o.a. Duitsland, Polen en de

kleuren tot eventuele reclame-uitingen

ingezet worden als leermiddel

Verenigde Arabische Emiraten, en er is zelfs al

De signalisatie is modulair en geheel in te

of als bewijs bij overtredingen.’


9

Hoogte mobiliteitswinst onzeker

Onderzoek impact autonoom rijden op stedelijke ontwikkeling In welke mate kunnen zelfrijdende auto’s bijdragen aan aantrekkelijke en duurzame steden? Dit zou wegen immers veiliger of efficiënter kunnen maken en een oplossing bieden voor stedelijke mobiliteitsproblemen. Tegelijkertijd kunnen minder files er voor zorgen dat mensen verder van hun werk of familie gaan wonen, hetgeen juist tot meer reizigerskilometers leidt. Vanuit die visie ontstaan twee toekomstbeelden: aantrekkelijke groene steden waar zelfrijdende auto’s het verkeer efficiënt afwikkelen en een situatie van ontstedelijking met overal auto’s. Maar welk beeld klopt met de werkelijkheid? Volgens Martijn Hollestelle, afgestudeerd aan de TU Delft, die de effec-

de gemeente Utrecht een fietsmodel ontwikkeld. Samen met een

ten van zelfrijdende auto’s op de stedelijke ontwikkeling in kaart

Nederlandse partner werkt Strafica inmiddels ook aan een vergelijkbaar

bracht, is de toekomstige impact van zelfrijdende auto’s op de stad nog

model voor Almere.

erg ongewis. Ze kunnen, afhankelijk van het gekozen scenario, een belangrijke bijdrage leveren aan de stedelijke mobiliteitsproblemen,

Simulatiemodel

stelt hij vast. ‘Veel hangt af van het gehanteerde scenario. Als de studie

Het onderzoek is opgedeeld in drie stappen. Allereerst zijn zelfrijdende

een ding duidelijk maakt dan is het wel dat de uitdagingen voor het ste-

auto’s gesimuleerd in een verkeersmodel om te kijken wat het effect is

delijke netwerk niet moeten worden onderschat. Hoogwaardig openbaar vervoer en de fiets zullen, wat de uiteindelijke effecten van autonoom rijden ook zullen zijn, een belangrijke en onmisbare schakel blijven in de stedelijke mobiliteit.’

Gouden RAI Wiel Studentenprijs Hollestelle studeerde Stedenbouwkunde en Transport en Planning aan de TU Delft en ontving voor zijn onderzoek tijdens het RAI Mobiliteitsdiner de Gouden RAI Wiel Studentenprijs. Met deze prijs wil RAI Vereniging studenten van universiteiten en hogescholen uitdagen om innovatieve oplossingen voor de hedendaagse mobiliteitsvraagstukken aan te reiken. Inmiddels is Hollestelle als onderzoeker werkzaam bij het Finse adviesbureau Strafica in Helsinki. Dit bedrijf, gespecialiseerd in transport en mobiliteit, is eveneens actief op de Nederlandse markt en heeft onder andere voor

Op 25 maart ontving Martijn Hollestelle tijdens het Mobiliteitsdiner uit handen van RAI Verenigingsvoorzitter Steven van Eijck de Gouden RAI Wiel Studentenprijs


GO! 10

INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMEN op het wegennet en de bereikbaarheid. Vervolgens is voor verschillende wijktypen een herontwerp gemaakt van typische straten en verkeersaders om te beoordelen in hoeverre zaken als efficiënter verkeer en minder parkeren kunnen bijdragen aan een aantrekkelijker woonomgeving. De bevindingen uit het verkeersmodel en de ontwerpstudie zijn vervolgens meegenomen in een zogeheten ‘agent-based model’, waarin het verhuisgedrag van huishoudens is gesimuleerd op basis van een viertal scenario’s, vertelt Hollestelle.

Vier scenario’s ‘Scenario 1 gaat uit van uitsluitend gedeelde zelfrijdende auto’s, die zich als een soort deeltaxi’s door het verkeer bewegen en die alle OV vervangen. In scenario 2 rijden alleen volledig autonome auto’s die in privébezit zijn. De ruimtelijke kwaliteitswinst in hoog stedelijk gebied is hier relatief groter dan in andere scenario’s, waardoor er een grotere voorkeur ontstaat om in de stad te gaan wonen. In 3 zijn alleen zelfrijdende auto’s op de snelweg toegestaan en 4 baseert zich op autonoom rijden zonder dat dit capaciteitsvoordelen oplevert.’ Het onderzoek dat is toegespitst op de provincie Utrecht is naar zijn oordeel representatief voor de rest van Nederland aangezien Utrecht een grote stad is met duidelijke kernen en een heldere stedelijke structuur. Een kanttekening plaatst hij wel. ‘Aangezien het aandeel van OV in Utrecht relatief hoog is en de rol van OV in de toekomst onzeker, weegt dit zwaarder op de uitkomsten van de studie dan in steden waar OV minder dominant is.’

Verhoogd reiscomfort Hollestelle benadrukt dat de effecten in verschillende scenario’s niet op zichzelf staan, maar ook in meer of mindere mate in een van de andere scenario’s kunnen voorkomen. Dat neemt niet weg dat het onderzoek een aantal interessante algemene conclusies oplevert. Hij wijst er op dat de extra vervoersvraag van bijvoorbeeld mensen zonder rijbewijs, of doordat zelfrijdende auto’s niet meer voor de deur maar aan de rand van de stad moeten parkeren, zorgt voor meer verkeersdruk op het stedelijke wegennet en zo de capaciteitstoename op dit netwerk weer deels teniet doet. Dit heeft een negatieve invloed op de gemiddelde reistijd en dus op de bereikbaarheid. ‘Als we echter aannemen dat reizen met de auto comfortabeler wordt en dat iemand die tijd onderweg nuttig kan besteden dan kan dit het negatieve effect van langere reistijden wegnemen. Verhoogd reiscomfort kan dan leiden tot een significante verbetering van de bereikbaarheid, met name buiten de stadskern.’

Herinrichting steden De grootste veranderingsprocessen die de komst van zelfrijdende auto’s met zich meebrengen vinden volgens hem hoofdzakelijk plaats in stedelijke gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid. Hier bevin-


11 den zich namelijk grote OV-knooppunten en wordt parkeren in een aantal gevallen gefaciliteerd door de aanwezigheid van grote parkeergarages. ‘Binnen sommige scenario’s veranderen de functies van deze plekken, wat het mogelijk maakt steden anders in te richten. In woonwijken is dat potentieel veel minder, aangezien parkeren daar meer is gespreid. Met

‘Het is de moeite waard om de kansen van zelfrijden te omarmen’

uitzondering van sommige naoorlogse wijken waar zich grootschalige parkeerplekken bevinden.’

Vergroening Op microniveau (kleinere schaal van de straat) is niet zozeer de mogelijkheid bekeken om de infrastructuur anders in te richten, maar is voornamelijk de potentie

om steden te vergroenen onderzocht. Hollestelle: ‘Een scenario van gedeelde autonoom rijdende auto’s kan een positieve invloed hebben, aangezien mensen geen auto meer voor de deur hoeven te parkeren. Dat kan in stedelijke gebieden eveneens voordelig zijn, zelfs wanneer zelfrijdende auto’s privébezit zijn, maar wel buiten de stad dienen te parkeren. Dit heeft een gunstig effect op straten in woonwijken, maar niet op doorgaande wegen, omdat extra auto’s het stedelijk netwerk meer belasten en soms zelfs tot sluipverkeer leiden.’

Kansen zelfrijden Samenvattend stelt hij vast dat scenario’s met zelfrijdende auto’s in een aantal gevallen voordelen kunnen opleveren vergeleken met de situatie waarbij dat niet het geval is. De studie laat zien dat in het scenario waar alle auto’s volledig autonoom rijden, maar in privébezit zijn, de aantrekkelijkheid in hoogstedelijke gebieden en omliggende wijken verbetert doordat de ruimtelijke kwaliteit significant toeneemt. Dit compenseert de groeiende congestie op het stedelijke wegennet. In het scenario waarbij geen sprake is van capaciteitsvoordelen vindt juist een tegenovergestelde ontwikkeling plaats. Het advies van Hollestelle aan beleidsmakers is daarom dat het beslist de moeite waard is om de kansen van zelfrijden te omarmen. ‘Zeker waar het gaat om veiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Een zelfrijdende auto blijft echter een voertuig met de daarbij behorende problematiek. De oplossingsrichtingen die nu worden verkend met OV en fiets blijven daarom naar mijn mening niet minder relevant.’

Martijn Hollestelle: ‘Verhoogd reiscomfort kan dankzij zelfrijdende auto’s leiden tot een significante verbetering van de bereikbaarheid’


GO! 12

INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMEN

Veiligheidsgerelateerde data uit auto’s komt beschikbaar

Innovatiecentrale: ‘krachten bundelen op het gebied van smart mobility’

Peter Hoernig: ‘Met autofabrikanten lopen gesprekken om te beschikken over veiligheidsgerelateerde data’


13

De afgelopen jaren heeft Nederland zich opgewerkt tot koploper als het gaat om smart mobility. Via ‘learning by doing’ is veel ervaring opgedaan met allerlei proeven en experimenten. Om te komen tot een veilig, slim en duurzaam verkeers- en vervoerssysteem wil het ministerie van IenW de toepassingen van smart mobility nu versneld opschalen en integreren in de dagelijkse praktijk. Namens de wegbeheerders geeft

en private samenwerking komt.’

de Innovatiecentrale invulling aan het gezamenlijk testen. ‘Het

Floating car data

ministerie is, samen met andere

Hij onderscheidt in dit verband

lidstaten, in gesprek met een aan-

twee soorten zogeheten ‘floating

tal autofabrikanten om veilig-

car data’: traditionele info over het

heidsgerelateerde data te verkrij-

verkeer zoals de drukte op de weg,

gen. Op basis van deze data

files en reistijden en data uit het

kunnen wij de veiligheid van de

voertuig zelf. Dat is data die inte-

weggebruiker vergroten’, zegt

ressante gegevens verschaft over

Peter Hoernig, programmamana-

bijvoorbeeld plotseling remmen,

ger van de Innovatiecentrale. De

het gebruik van mistlampen, rui-

Innovatiecentrale op de Automo-

tenwissers of gevarenlichten, tot

tive Campus in Helmond is in

en met de activering van het ABS.

2014 opgericht door de provincie Noord-Brabant en Rijkswater-

Gesprekken autofabrikanten

staat als experimenteerruimte en

Hoernig: ‘Indien verkeerscentra-

testfaciliteit van intelligente

les inzicht krijgen in deze infor-

mobiliteitsoplossingen voor alle

matie is het mogelijk om bij onge-

wegbeheerders. Zij krijgen

vallen sneller maatregelen te

immers te maken met een enorme

nemen en zo de verkeersveilig-

groei van ITS (Intelligente Trans-

heid te bevorderen en daarmee bij

port Systemen) en smart mobility,

te dragen aan de doorstroming en

legt Hoernig uit. ‘Auto’s worden

het milieu. Het ministerie voert

steeds slimmer, gaan met elkaar

nu gesprekken met autofabrikan-

en met systemen langs de weg

ten en de lidstaten Duitsland,

communiceren en er komt een

Spanje, Finland, Zweden en

toenemende hoeveelheid data

Luxemburg om deze veiligheids-

beschikbaar. Zowel uit de voertui-

gerelateerde data te verkrijgen.’

gen zelf als van serviceproviders

Hij beklemtoont dat deze data

(zoals TomTom, Google en de

alleen gebruikt wordt voor het

ANWB). Dit betekent dat de rol

verhogen van de veiligheid ofte-

van de wegbeheerder verandert,

wel ‘Safety Related Traffic Infor-

aangezien er steeds meer publieke

mation (SRTI)’ en beschikbaar


GO! 14

INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMEN komt voor alle partijen. Een belangrijke stap in die richting zette minister Van Nieuwenhuizen van IenW op 3 juni toen zij tijdens het Europese ITS Congres 2019 de aftrap gaf voor een pilot om data uit voertuigen te gebruiken ter bevordering van de verkeersveiligheid.

‘Data is en blijft de kern van smart mobility’

Opschalen smart mobility Als het aan IenW ligt blijft dit initiatief niet bij een proef, want de minister heeft smart mobility inmiddels verheven tot een van haar beleidsspeerpunten. De focus ligt op het stimuleren van het gebruik van bestaande producten en diensten; een verantwoorde introductie van een nieuwe generatie voertuigen, het realiseren van een toekomstbestendige infrastructuur en wegbeheer, en het zorgvuldig benutten van data-uitwisseling en connectiviteit. Om dit proces te versnellen en internationaal een voortrekkersrol te blijven vervullen, is het volgens haar cruciaal om op te schalen naar een niveau van concrete implementatie.

Smart mobility, Dutch reality Om dit te bewerkstelligen is het

‘Data uit voertuigen stelt verkeerscentrales in staat sneller te acteren’

volgens Hoernig nodig dat álle partijen – het Rijk, provincies,

minister gelanceerde slogan

Adaptive Cruise Control (CACC),

betere doorstroming, staat voor

gemeenten, wegbeheerders,

‘Smart mobility, Dutch reality’

waarbij auto’s met elkaar commu-

Hoernig wel vast. ‘De overgang

serviceproviders, kennisinstitu-

presenteerde de Innovatiecentrale

niceren, interactieve verkeerslich-

die we op dit moment door-

ten, autofabrikanten en alle andere

zich op het afgelopen Europese

ten en systemen die objecten her-

maken, vraagt ook om veel aan-

relevante spelers – hun krachten

ITS Congres. Deelnemers werd de

kennen (denk aan fietsers op de

passingsvermogen van de weg-

bundelen. Door met de wegbe-

mogelijkheid geboden een bezoek

weg).

beheerders. Het is niet te

heerders samen zo dicht mogelijk

te brengen aan de Automotive

aan te sluiten bij de dagelijkse

Campus in Helmond waar tal van

Dat intelligent verkeersmanage-

5 jaar uit ziet. Alleen

praktijk wordt het tijdspad voor

smart mobility oplossingen wer-

ment dankzij smart mobility gaat

dat data de kern

invoering van nieuwe toepassin-

den gedemonstreerd in een real

zorgen voor meer veiligheid op de

van smart mobility

gen verkort. Onder de door de

life omgeving. Zoals Coöperatieve

weg, minder uitstoot en een

is én blijft.’

voorspellen hoe de wereld er over


15

Alle automotive partijen kunnen deelnemen

Koopman Logistics Group bouwt Europees logistiek digitaal platform Vorig jaar zette Koopman Logistics Group als eerste logistieke dienstverlener in Europa blockchain technologie in om logistieke processen in het transport en opslag van nieuwe en gebruikte auto’s volledig te digitaliseren. Na een geslaagde pilot met Pon Logistics en een grote dealergroep, is het tijd om op te schalen, zegt Maurice de Wilde, als directeur verantwoordelijk voor financiën en IT bij Koopman. ‘In mei is onder de naam Vinturas een partnership met een groot aantal Europese logistieke spelers gelanceerd. Dat moet de basis vormen om voort te bouwen aan een Europees logistiek platform als standaard voor alle automotive partijen.’ Koopman Logistics Group biedt OEM’s, auto-importeurs, dealers, lease- en verhuurmaatschappijen en andere bedrijven met grote vloten personenwagens een complete logistieke dienstverlening. De onderneming, met vestigingen in Leek, Noordhorn, Nijkerk, Amsterdam, Amersfoort, Born, Brussel en Neuenburg (D), telt twee divisies: general cargo en automotive. Die laatste divisie heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een bedrijf dat jaarlijks één miljoen auto’s vervoert. Vanuit de verschillende vestigingen levert Koopman ongeveer 60 tot 65 procent van alle nieuwe auto’s af bij de dealers. Wij verzorgen niet alleen de dealerdistributie, maar ook het transport van de fabriek naar de compound, de opslag en

Maurice de Wilde: ‘De eerste productieversie van het digitale logistieke platform is in de maak’


GO! 16

INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMEN beschikken over eigen werkplaatsen waar auto’s van leasemaatschap-

transport en opslag van voertuigen, maar ook alle overdrachtsproces-

pijen aan het eind van hun gebruikstermijn weer in nieuwstaat worden

sen, zoals douaneformaliteiten, papieren vrachtbrieven, schaderegistra-

gebracht, verduidelijkt De Wilde.

tie en kosten van facturatie en het verrichten van betalingen.’

Kostenreductie

Blockchain technologie

Kostenreductie in de keten is volgens hem een belangrijk thema voor

Hij wijst er op dat Koopman bij het optimaliseren van de processen in

alle OEM’s. ‘Die hebben in veel gevallen een beperkt inzicht in de logis-

de keten altijd uitgaat van een integrale benadering. ‘Dit betekent in

tieke keten, omdat daar nooit in is geïnvesteerd. Toch is die zichtbaar-

nauwe samenwerking met de klant de gehele supply chain inventarise-

heid essentieel om de logistieke processen te kunnen veranderen. Signi-

ren om zo de doorlooptijden te verkorten.’

ficante kostenbesparingen kunnen uitsluitend worden gerealiseerd door

Het lastige daarbij is volgens hem dat de logistieke keten voor iedere

alle kosten in de keten onder de loep te nemen. Niet alleen de kosten van

automotive speler weer anders is. ‘Neem een multi-brand dealer; die

‘Ons uiteindelijke doel is het creëren van één Europese standaard voor all voertuigdata’


17 heeft vaak twee of drie merken in zijn showroom staan die soms uit tien

levert de klant significante voordelen op. Het zorgt voor een grotere

verschillende fabrieken uit meerdere landen komen. Om het hele traject

klanttevredenheid bij dealers, omdat die exact kunnen aangeven wan-

te vereenvoudigen, transparanter te maken en fraude binnen de distri-

neer een auto wordt afgeleverd. Dat leidt vervolgens weer tot een betere

butieketen te voorkomen, is besloten om blockchain technologie in te

werkplaatsplanning. En de autofabrikant houdt op die manier eveneens

zetten. Blockchain technologie maakt het mogelijk om naast ‘track &

tevreden dealers, bespaart kosten en verkort de doorlooptijd. Kortom,

trace’ ook alle overdrachtsprocessen in de keten te digitaliseren.’

een win-winsituatie voor alle partijen.’

Twee pilots

Vinturas platform

Omdat data in de blockchain onveranderbaar is en dus veilig, is het een-

Een volgende stap is om dit concept naar een hoger niveau te tillen en

voudig om de verschillende processen volledig te automatiseren en

niet te blijven beperken tot uitsluitend Koopmantransacties, laat hij

inzichtelijk te maken, hetgeen substantiële besparingen oplevert. Dit

weten.

stelt ons in staat om op een veilige

‘Wanneer je de blockchain technologie voor de hele automotive keten

manier informatie te delen voor

wilt gaan toepassen en er dus ook andere logistieke vervoerders zullen

ketens die langer zijn dan de Koop-

gaan toetreden, dan moet een dergelijk platform natuurlijk wel massa

man-keten, zo vat hij de voordelen

krijgen. Daarom is samenwerking gezocht met logistieke spelers uit Ier-

samen. ‘Met als resultaat dat wij

land, Zweden, Spanje en de Baltische staten. Dit partnership is vorige

klanten een digitale infrastructuur

maand geformaliseerd onder de naam Vinturas. Daarmee ontstaat een transparant eco-systeem met Europese dekking, waarbij de technologie doet waarvoor die is

‘Onder de naam Vinturas is een logistiek platform met een groot aantal Europese spelers gelanceerd’

bedoeld: info delen met uiteenlopende partijen in de keten met volledig behoud van privacy voor de individuele deelnemers.’

App store Voor de wat langere termijn ziet Koopman Logistics interessante mogelijkheden om het platform op te tuigen met tal van nuttige functionaliteiten. Te denken valt aan bijvoorbeeld een schade-app om eventuele transportschade vlot en papierloos af te wikkelen, een app voor het afwikkelen van

bieden waardoor zij real-time

betalingen of het beperken van fraude, een app voor het afsluiten van

informatie krijgen over de status

verzekeringen of die een connectie met de RDW maakt, etc. ‘Dan ont-

van alle overdrachtsprocessen in

staat een soort app store met als onderliggende laag een database met

een veilige en innovatieve block-

alle transacties en daarboven een waaier aan toepassingen/applicaties.’

chain-omgeving.’ De technologie is inmiddels uit-

Europese standaard

voerig getest tijdens een tweetal

Dat hoeven niet per se Vinturas apps te zijn, zegt De Wilde. ‘Andere

pilots met Pon Logistics en een

partijen zouden eveneens ruimte in een dergelijke app store kunnen

grote dealerholding. Dealers kregen

kopen. De eerste productieversie van het platform is nu in ieder geval in

gedurende deze proef nauwkeurige

de maak.’

informatie over de verwachte leveringstermijn van de voertuigen,

Hij ziet nadrukkelijk een model voor zich om deze dienst aan te bieden

terwijl het afleveringsproces verder

aan autofabrikanten én dealers. ‘Zelfs aan merken die we niet zelf trans-

geheel digitaal plaatsvond.

porteren. Het uiteindelijke doel is het creëren van één Europese stan-

De Wilde: ‘Op basis van de evalua-

daard voor alle voertuigdata om zo alle logistieke automotive dienstver-

tie van de pilot was de conclusie

leners met elkaar te verbinden. Koopman Logistics zal Vinturas

duidelijk: de technologie werkt en

representeren voor Nederlandse dealers en andere geïnteresseerden.’


GO! 18

RAI SOCIETY

RAI Ritten: smeltkroes voor voertuigpassie Niet minder dan 150 deelnemers meldden zich

Voor vertrek stak Bram Tankink de deelnemers

­leverde die onvoorwaardelijke toewijding hem

op zaterdag 25 mei in Helmond voor de inmid-

nog een hart onder de riem. Tankink reed als

in de praktijk niet altijd een navenant financiële

dels 22e editie van de RAI Ritten. Startpunt was

profwielrenner maar liefst 9 keer de Ronde van

waardering op. Zijn inspirerend betoog gold

dit keer de Automotive Campus waar de berij-

Frankrijk. Als wegkapitein en als onuitputtelijke

uiteraard zonder uitzondering eveneens voor ­

ders van de verschillende voertuigdisciplines

knecht stond hij met volle toewijding in dienst

alle andere deelnemers. Steven van Eijck vatte

welkom werden geheten door gastheer Lex

zijn woorden treffend samen: ‘als er iemand tij-

Boon, directeur Automotive Campus en

dens de rit uitvalt, dan help je elkaar. Desnoods

­Steven van Eijck, algemeen voorzitter van

voor de helft van het geld!’

RAI Vereniging. Nagenoeg het gehele mobiliteitsspectrum werd op de campus zichtbaar.Ter-

De eerste prijs van de RAI Klassieker Rit ging

wijl de spreekwoordelijke ‘wieltjeszuigers’ zich in

naar Arie en Tineke Roest met hun

hun strakke racefietsoutfit gereed maakten om

­Wolseley Hornet Sports uit 1930. Op foto 1

onder begeleiding van de voormalige profwiel-

foto 1

renners Bram Tankink en Rob Harme­

geflankeerd door Olaf de Bruijn, directeur van RAI Vereniging. Winnaars van de juryprijs

ling, met elkaar een

‘onder de motorkap en

mild competitieve strijd

in de kofferbak’ werden

aan te gaan, verschenen

vader

ook de vaak opmerke-

Koch met hun MG TF

lijke en zeldzame relic-

uit 1954 (foto 2) met

ten van het mobiel his-

naast hen de juryleden

torisch erfgoed ten to-

Wim Oude Weer­

nele. Motorfietsadepten kwamen eveneens vol-

foto 2

foto 3

en

zoon

nink, Jan Wouters en Jeroen van de

Braak (juryvoorzitter). Tot de sterkste deelne-

op aan hun trekken. Voor hen was een toerrit

van zijn kopmannen, waardoor hij als bijnaam ‘de

onder leiding van een medewerker van de

tank’ verwierf. Fietsen, benadrukte hij, doe je niet

mer van de RAI Wieler Rit werd Karel Beck­

KNMV uit­gestippeld. En voor wie het wat kal-

alleen, het is een teamsport. Dankbaarheid en

mans uitgeroepen (foto 3), die de prijs kreeg

mer aan wilde doen was er een ontspannen

waardering zijn volgens hem de belangrijkste

uitgereikt door Bram Tankink.

toertocht met een e-bike.

elementen in het samenwerkingsproces. Al

Kick-off ReinigingsDemoDagen Medio april vond voor de 17 leden van de afdeling Reinigingsvoertuigen de

merken en mede-exposanten,

kick-off plaats van de Reinigingsdemodagen (RDD). Plaats van handeling was

lieten op een nieuwe aantrek-

het fraaie industriële erfgoed van Villa Jongerius in Utrecht. Tijdens deze

kelijke locatie in Soest zien

­bijeenkomst werd het hele beursprogramma doorgenomen en een laatste

welke slimme oplossingen zij

update gegeven van dit bijzondere event. Bijzonder omdat deze ‘founding

te bieden hebben en wat de

members’ van de ReinigingsDemoDagen volgens beursmanager Remco

nieuwste trends richting de

Tekstra al sinds de eerste editie in 2011 met elkaar optrekken. ‘Dit is

toekomst zijn. Centraal ston-

namelijk bij uitstek een beurs die voor én door onze leden wordt ­

den dit keer ‘SMART oplossin-

­georganiseerd.’

gen’. Een begrip dat zich naar

De negende editie van de ReinigingsDemoDagen op 5 en 6 juni, heeft de

het oordeel van Tekstra inmid-

uitstekende reputatie van dé vakbeurs voor de afval- en reinigingsbranche

dels heeft vertaald in het intelligent scheiden van reststromen, ondergrond-

opnieuw bewezen. Meer dan 80 exposanten, waaronder natuurlijk de 17

se containers die via ‘internet of things’ met elkaar communiceren, intelligen-

bedrijven die de RDD zijn gestart, maar ook een groot aantal vrachtauto-

te oplossingen voor gladheidsbestrijding én dynamische inzamelroutes.


19

Kennissessie smart mobility Medio mei organiseerde RAI Vereniging een uitge-

Noordegraaf (TNO, foto), Ilse ­Miltenburg

van IenW ging in op de rol van de nationale over-

breide kennissessie rond Smart Mobility op de

(IenW) en Frans Tillema (HAN).

heid bij het stimuleren van MaaS en Ilse Milten-

Automotive Campus in Helmond. Ruim 50 be-

Zij behandelden enkele inspirerende onderwer-

burg van IenW maakte de start van een bijzonde-

langstellenden werden bijgepraat over zaken als

pen die werden vertaald naar praktische handvat-

re Neder­landse pilot bekend (zie ook pagina 12)

ten. Frans Tillema, lector aan de

om data uit voertuigen te gebruiken ter bevorde-

HAN, benadrukte het belang om de

ring van de verkeersveiligheid.

slimme

Dagvoorzitter Caspar de Jonge (foto), pro-

­mobiliteit in de opleidingen te inte-

jectmanager ITS bij het ministerie van IenW, slaag-

ontwikkelingen

rondom

greren. Diana Vonk Noorde-

de er in met zijn deskundi-

graaf van TNO belichtte de

ge optreden de toehoor-

businessmogelijkheden

van

ders te enthousiasmeren

MaaS. Ilse Harms van IenW

en bij de verschillende on-

legde uit wat er moet gebeu-

derwerpen die de revue

ren om bewustwording en

passeerden te betrekken.

draagvlak te creëren voor Ad-

Samenvattend stelde hij

vanced

vast dat deze eerste kennis-

Driver

Assistance

Systems (ADAS) in Neder-

making met een complexe

Mobility as a Service (MaaS), slimme infrastructuur

land en het gebruik ervan gezamenlijk te stimule-

materie om een vervolg en een verdere verdie-

en ontsluiting en het gebruik van voertuigdata en

ren. Arend Nagel van Rijkswaterstaat maakte dui-

ping vraagt. Verder werd duidelijk dat slimme mo-

connectiviteit. Tot de gastsprekers behoorden

delijk welke bijdrage intelligente verkeersregelin-

biliteit een intensieve samenwerking vereist tussen

Ilse Harms (IenW), Arend Nagel (Rijkswa-

stallaties leveren aan de verbetering van verkeers-

overheid en bedrijfsleven als het gaat om door-

terstaat), Eric Mink (IenW), Diana Vonk

veiligheid, doorstroming en leefbaarheid. Eric Mink

stroming, duurzaamheid en veiligheid.

Data cruciaal voor aftermarket Begin april vond de 8e editie van het traditionele

behoefte aan onder andere diagnose op afstand,

zevrijheid. En dat is precies waar nieuwe digitale

Voorjaarsdiner van de sectie Aftermarket van RAI

liet Van der Berg weten. ‘Daarvoor is voertuigdata

diensten actief op inspelen. Mobiliteitsdiensten

Vereniging plaats. Plaats van handeling van dit

onmisbaar. Het ICDP-onderzoek toont duidelijk

waarbij de beschikbaarheid van data cruciaal is.’

informele netwerkdiner was restaurant ­

Cor Baltus, die de sectie als

De Salentein in Nijkerk. Tijdens deze bij-

bestuurslid binnen de Europese ­

eenkomst, waaraan ongeveer tachtig le-

koepelorganisatie FIGIEFA (auto-

den deelnamen, presenteerde Eric-Jan

motive vervangingsdelen) verte-

van der Berg, beleidsadviseur van RAI

genwoordigt, legde de aanwezigen

Vereniging, de resultaten van een nieuwe

vervolgens uit hoe die lobby in de

analyse van het onderzoeksinstituut

praktijk in zijn werk gaat.

ICDP. Daarin stonden Europese trends

Afsluitend

op het gebied van onderhoud en repara-

Johan van der Hoeven de ­

tie centraal. De presentatie verschafte

strategische activiteiten en de ver-

volgens sectiemanager Jeroen van de

schillende netwerkmomenten van

Braak interessante inzichten over za-

de sectie voor het lopende jaar. Hij

ken als klanttevredenheid, nieuwe servic-

wees bovendien op de concrete

belichtte

voorzitter

emodellen, zelfdiagnose en verwachtingen ten

aan dat de lobby die de sectie voert om voer-

plannen van de sectie ter bevordering van de in-

aanzien van n­ ieuwe mobiliteitsdiensten.

tuigdata te kunnen delen relevant is. Klanten

stroom van jongeren die het monteursvak willen

Consumenten hebben in toenemende mate de

­vragen immers om maximale flexibiliteit en keu-

gaan beoefenen.


GO! 20

eco-trends

Mijlpaal RecyBEM: 120 miljoen ingezamelde autobanden Sinds de oprichting van RecyBEM in 2004, een initiatief van de bandenle­ veranciers, zijn ruim 120 miljoen ban­ den ingezameld, waardoor grondstof­ fen zijn bespaard en de uitstoot van meer dan 900.000 ton CO2 is verme­ den.

Hiermee werd 6,3 miljoen kilo staal en 26 mil-

afgelopen jaren realiseert RecyBEM met de

joen kilo rubber bespaard, zegt Van Oostenrijk.

inzameling en milieuverantwoorde verwer-

‘Ook werd 70.000 ton CO2-uitstoot verme-

king van autobanden liefst rond de negentig

den. De CO2 die we In 2018 besparen komt

procent product- en materiaalhergebruik.

overeen met de emissie van 465 miljoen auto-

Daarmee is Nederland een voorbeeld in Europa en zijn we voorloper in de verbetering van de circulaire milieuwaarde van banden.’ De bandenindustrie heeft volgens hem al veel

RecyBEM is de uitvoeringsinstantie van het

van de principes van de circulaire economie

Besluit beheer autobanden. Kees van Oosten-

geïnternaliseerd door te handelen en te inves-

rijk, bestuurder van de Band&Milieu-organi-

teren in elke fase van de levenscyclus van ban-

satie en één van de oprichters van de uitvoe-

den, van ontwerp tot end-of-life (ELT). ‘De

ringsorganisatie, noemt het inzamelingsproces

sector is technologisch een van de meest

van RecyBEM – goed voor een marktdekking

geavanceerde ter wereld: banden hebben zich

van nagenoeg 100 procent – een succes.

ontwikkeld tot een hightech-product, waar-

Voor iedere autoband, nieuw of gebruikt, die

door het gewicht, de rolweerstand en het

een producent of importeur als eerste op de

geluid minimaal zijn en de veiligheid onder alle

Nederlandse markt brengt, zamelen gecertifi-

weersomstandigheden en het rijcomfort wordt

Zo’n 30 tot 40 procent van de ingezamelde banden krijgt een verlengd leven door hergebruik als band, als occasionband of door loopvlakvernieuwing

verbeterd. Ik zie kansen voor verdere optimali-

ingezameld. In 2018 werd een recordaantal van

kilometers (11.600 keer de aardbol rond) of de

daag het mooiste voorbeeld van een product

9,3 miljoen autobanden ingezameld.

aanplant van 465 duizend nieuwe bomen. De

uit de circulaire economie van morgen!’

ceerde RecyBEM inzamelaars namelijk een gebruikte band in. De afgelopen vijftien jaar heeft RecyBEM ruim 120 miljoen autobanden

satie van de circulaire milieuwaarde van banden. In dat opzicht is de autoband reeds van-

DAF en VDL intensiveren samenwerking VDL Groep en DAF Trucks hebben een nieuw contract voor 5 jaar afgesloten, waar­ door de samenwerking tus­ sen de beide Eindhovense technologiebedrijven wordt geïntensiveerd. Onderdeel is onder meer de gezamenlijke productie van de volledig elektrische DAF CF Electric, waarvan eind vorig jaar het eerste exemplaar aan super­ marktketen Jumbo werd uit­ geleverd.

levert op zijn beurt 11- en 13-liter motoren voor bussen en touringcars aan VDL. Het nieuwe contract, waarvan de waarde niet bekend wordt gemaakt, gaat uiteraard uit van de stijgende productieaantallen van DAF en de expansie van VDL Bus. Onderlinge afspraken met betrekking tot de productie van vrachtwagens met elektrische aandrijflijn maken eveneens deel uit van het contract. Vorig jaar presen-

Een van de eerste zichtbare resultaten van de samenwerking is de DAF CF Electric.

teerden DAF en VDL gezamenlijk de DAF CF Electric, waarmee wordt ingespeeld op de toenemende vraag naar ‘zero emis-

af bij VDL, maar in de loop der jaren groeide

sion’ stadsdistributievoertuigen. In het

het portfolio van producten en diensten. Zo

nieuwe contract is verder opgenomen dat

DAF Trucks en VDL werken al sinds 1953

levert VDL tegenwoordig onder meer motor-

VDL de komende jaren de modernisering van

nauw samen. Aanvankelijk nam DAF vooral

steunen, kabelgeleidingen, steunen voor

de assemblagelijn in de cabinefabriek van DAF

stampwerk, puntlaswerk en regulier laswerk

assen en buisgeleiders voor uitlaten. DAF

in het Belgische Westerlo gaat verzorgen.


21

Last-mile delivery experiment met Renault EZ-FLEX Na de Renault EZ-PRO conceptauto introduceert Renault EZ-FLEX als volgende stap in de verkenningstocht naar toekomstige duurzame mobiliteit. Door de toenemende urbanisatie woont 60 procent van de wereldbevolking tegen 2030 in steden, is de verwachting. Daarmee start ook een nieuw tijdperk als het gaat om distributie van goederen. Renault gaat twaalf exemplaren van de volledig elektrisch aangedreven EZ-FLEX uitlenen aan diverse bedrijven en gemeenten in Europa. Het experiment zal naar verwachting twee jaar duren. De Renault EZ-FLEX is een compact en wendbaar voertuig dat ontwikkeld is om eenvoudig door druk stadsverkeer te manoeuvreren. Het model biedt een uitstekende combinatie van formaat en inhoud (lengte van 3,86 meter,

Renault EZ-FLEX

breedte van 1,65 meter en hoogte 1,88 meter en laadruimte van 3m3. De draaicirkel van slechts 4,5 meter maakt manoeuvreren in stedelijke

tuig is verder voorzien van sensoren om het gebruik goed in kaart te

smalle straten extra eenvoudig.

brengen. De gebruikers kunnen feedback geven op de verzamelde

Het voertuig voldoet met een actieradius van 100 kilometer ruim-

informatie. Er worden ook verschillende soorten gegevens verzameld,

schoots aan de behoeften van stedelijke distributie. Het biedt volgens

zoals locatie, kilometerstand, bereik, het gebruik van de laadopenin-

Renault een brede toegang tot de bestuurderspositie voor gemakkelijk

gen, snelheid en het aantal stops. Deze gegevens worden vervolgens via

in- en uitstappen, een goed afleesbaar instrumentarium met de belang-

het connected voertuigsysteem gedeeld, in realtime of eenmaal per

rijkste rij-informatie, goed zicht op voetgangers en fietsers rond het

dag, om het daadwerkelijke gebruik te analyseren. De gegenereerde

voertuig en eenvoudige bedieningselementen.

data, aangevuld met de feedback van de gebruikers, stelt Renault in

Met behulp van een smartphone-app kunnen services en voertuigfunc-

staat om voertuigen te ontwerpen die nog beter inspelen op de ontwik-

ties worden gekoppeld aan de activiteiten van de gebruikers. Het voer-

kelingen van stedelijke logistiek.

CityCat 2020ev: kleinste elektrische veegwagen in zijn klasse veegvolume van 2m3 en een laad-

Met de Bucher CityCat 2020ev toonde Terberg Matec tijdens de Reini­ gingsDemoDagen in Soest (5 en 6 juni) de eerste vol­ ledig elektrische veegma­ chine in de klasse van 2 m3.

vermogen van 1.450 kilo niet onder voor de veegprestaties van het dieselaangedreven basis­ model. Ook de bediening van beide voertuigen is exact hetzelfde, zodat machinisten moeiteloos kunnen overschakelen van

Het voertuig heeft dezelfde afme-

diesel- naar elektrische modellen

tingen en beschikt over dezelfde

en omgekeerd.

wendbaarheid als de standaard

Het lithium-ion accupakket

CityCat 2020 in dieseluitvoering.

levert ongeveer 8 uur arbeids­

De elektrische variant is echter

capaciteit en wordt tijdens het

Bucher CityCat 2020ev

vele malen stiller, uiteraard emis-

gebruik dankzij de terugwinning

sievrij en CO2-neutraal en geldt

op het gebied van ecologische en

Bovendien doet de CityCat

van energie automatisch

daarom als een belangrijke troef

economische duurzaamheid.

2020ev met een indrukwekkend

­bijgeladen.


GO! 22

RAI vintage

Nieuwe tijden, nieuwe RAI In 1961 probeerde Z.K.H. prins Bernard de auto van de toekomst uit onder grote publieke belangstelling. Daarmee opende hij het nieuwe RAI Tentoonstellings- en Congrescentrum aan het Europaplein. Kort daarvoor is de ‘Oude RAI’ op ludieke wijze door journalisten dichtgespijkerd. De nieuwe RAI-voorzitter Ten Hoeve leidt de prins rond door het complex, dat vier hallen telt en zestien miljoen gulden heeft gekost. Bijzonder aan het complex is dat de 195 meter lange, 67,50 meter brede en 16,50 meter hoge Europahal (Hal 1) een kolommenvrije oppervlakte heeft van 13.200 m2. De totale tentoonstellingsruimte bedraagt een kleine 29.000 m2. Architect Alexander Bodon is er in geslaagd, zoals dat ook zijn bedoeling was, ‘een licht en transparant gebouw, waar je binnenin kunt zien wat voor weer het is’, neer te zetten, rekening houdend met uitbreidingsmogelijkheden. Buiten op het voorplein van het complex staat een 35 meter hoge ‘signaalmast’.


uitgesproken

23

In deze rubriek laten we personen aan het woord die betrokken zijn

centrum van Utrecht, ben ik een openbaarvervoerreiziger geworden.

bij of werkzaam in de mobiliteitswereld. Dit keer Paul Zekhuis,

Voor het eerst in mijn leven tram en trein ik er lustig op los. Voer-

CEO bij AutoBinck (een onderneming die zich krachtig ontpopt als

tuig-sharing is best een goed concept. Mijn auto, een Tesla, wordt hier-

provider van MaaS-oplossingen) en lid van het hoofdbestuur van

door nog minder intensief gebruikt dan daarvoor. Eigenlijk zonde…

RAI Vereniging. Hoe ziet het Nederlandse verkeersbeeld er over tien jaar uit? Wat is uw favoriete vervoermiddel?

In steden zal de eigen auto wel grotendeels uit het straatbeeld verdwe-

Mijn favoriet?: alles! Geen keuze te hoeven maken is ideaal. Dat biedt

nen zijn. In plaats daarvan is er meer ruimte voor andere, voornamelijk

maximale vrijheid om het vervoermiddel te kiezen dat het beste past bij

elektrische, vervoersmogelijkheden; van step tot openbaar vervoer en

het moment, bij de reis en de beschikbaarheid. Toegankelijk gemaakt en

van share-fiets tot deelauto. Allemaal te consumeren als ‘water uit de

georganiseerd middels een Radiuz-pas (of app).

kraan’, goed te plannen, te boeken en automatisch af te rekenen. Eigenlijk kan het meeste hiervan al in de komende drie jaar worden

Wat vindt u van het mobiliteitsbeleid in Nederland?

gerealiseerd. De echte doorbraak van volledig autonoom rijden, de

Momenteel is het te versnipperd. Er ontbreekt een eenduidige visie,

super-game-changer, verwacht ik pas na de tien jaar.

waardoor vele regels niet op elkaar zijn afgestemd. Dat maakt het lastig voor het bedrijfsleven om te anticiperen en om diepte-investeringen

Paul Zekhuis ‘Voertuig-sharing is best een goed concept’

te doen. Tegelijkertijd zie ik wel dat overheden (landelijk en op stadsniveau) steeds meer regie willen nemen in het oplossen van de mobiliteitsuitdagingen. Wij, als AutoBinck, zijn goed vertegenwoordigd in een aantal overleggen en pilots om samen met overheden oplossingen te exploreren. Vindt u dat het kabinet voldoende aan­ dacht schenkt aan vervoersalternatieven, zoals de bus, de fiets of gemotoriseerde tweewielers? Goede beschikbaarheid van alternatieven wordt alleen maar belangrijker. In de toekomst zullen de diverse vervoersalternatieven vaker gecombineerd gaan worden. De mobiliteit van morgen wordt bepaald door een mix van: gemak, snelheid, kosten, duurzaamheid, fun, gezondheid, beschikbaarheid, etc. Zou u zelf bereid zijn tenminste 1 keer per week de auto voor het werk te laten staan? Sterker nog, sinds wij verhuisd zijn naar het


GO! MARKTANALYsE

Snorfiets passeert bromfiets

Aantal brom- en snorfietsen in Nederland

Het aantal brom- en snorfietsen is sinds begin dit

bezitten: 115 per 1.000 inwoners. Jongeren van

jaar met bijna 2 procent gegroeid tot 1,2 miljoen

16 tot 20 jaar bezitten de minste brom- en snor-

exemplaren. Inmiddels is de snorfiets met

fietsen, namelijk 44 per 1.000. Tien jaar geleden

2019

750.000 geregistreerde eenheden populairder

bezat deze leeftijdscategorie juist de meeste

2018 720.469 466.611

dan de bromfiets, een aantal dat 4 procent hoger

brom- en snorfietsen: 97 per 1.000.

2017 680.563 473.085

ligt dan in 2018. Tegelijkertijd kromp het brom-

Vooral het bromfietsbezit onder jongeren is

2016 647.968 477.878

fietspark met 2 procent. Het omslagpunt ligt in

scherp gedaald. Begin 2009 hadden 16- tot

2015 617.800 481.749

2012. In dat jaar overtrof het aantal snorfietsen

20-jarigen nog 78 bromfietsen per 1.000 inwo-

2014 588.801 487.700

voor het eerst het aantal bromfietsen.

ners. Op dit moment zijn dat er nog slechts 21.

2013 560.427 499.050

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de groep 50-

Het aantal snorfietsen in deze groep ligt daaren-

2012 526.771 509.333

tot 60-jarigen de meeste brom- en snorfietsen

tegen iets hoger dan 10 jaar geleden en komt uit

2011 487.380 515.517

snorfietsen bromfietsen 748.917

457.404

Bron: CBS

op respectievelijk 23 en 20 snor-

jaar. Zij bezaten begin dit jaar bijna drie maal

fietsen per 1.000

zoveel snorfietsen als 10 jaar geleden: 58 tegen

inwoners. De

20 per 1.000 inwoners.

grootste verandering is waar-

Het CBS tekent aan dat ons land in totaal 45.000

neembaar bij

elektrische brom- en snorfietsen telt. Vooral in

bezitters van

Amsterdam, waar sinds 1 januari 2018 een mili-

snorfietsen tus-

euzone voor brom- en snorfietsen geldt, steeg

sen de 20 en 30

het aantal e-brommers met 45 procent.

Wegtransport geeft gas In het goederenwegvervoer, de grootste

door de koeriersbedrijven met 1.630 start-ups.

bedrijfstak in de transportsector, is de omzet in

De transportsector blijft moeite houden om

Omzetgroei transportbedrijven

2018 met bijna 6 procent toegenomen, verge-

aan personeel te komen. In het vierde kwartaal

leken met een jaar eerder. De bedrijfstak zet

van 2018 waren er meer dan 13.000 open-

Vervoer en opslag

daarmee de positieve trend voort die begon in

staande vacatures, meldt het CBS, ruim 4.500

Binnenvaart

het vierde kwartaal van 2013. Alleen de koe-

meer dan een jaar geleden. Voor de komende

Opslag

riersdiensten hebben een langere periode van

periode ziet een derde van de bedrijven pro-

omzetgroei laten zien. De omzet neemt al toe vanaf het laatste kwartaal van 2010.

2018

2017

5,0%

4,6%

12,7%

3,2%

9,0%

5,0%

Post en koeriers

8,3%

6,9%

blemen met de personeelssterkte als grootste

Goederenvervoer

5,9% 6,1%

belemmering. Desondanks denkt een kleine 15

Luchtvaart

5,0% 3,8%

In de transportsector zijn 44.500 bedrijven

procent van de bedrijven dat de omzet zal toe-

Tussenpersonen vrachtvervoer

3,5%

actief. Nu het economisch voor de wind gaat

nemen. Iets meer dan de helft verwacht dat de

Zeevaart

-01% 4,6%

worden meer bedrijven opgericht. In de totale

omzet gelijk zal blijven.

transportsector werden het afgelopen jaar bijna 6.400 bedrijven opgericht, tegen 5.000 in 2017. Het merendeel van deze nieuwe ondernemingen (1.740) houdt zich bezig met het goederenvervoer over de weg, gevolgd

6,2%

Bron: CBS

24


25

Grijs meest favoriete autokleur Het Nederlandse wagenpark is vorig jaar met 1,8 procent gegroeid tot 12,7 miljoen voertuigen. Per 1 januari telde ons land 8,5 miljoen personenauto’s (+ 1,9%) die inmiddels twee derde van het totale wagenpark vertegenwoordigen. Dat neemt niet weg dat het bedrijfswagenpark sneller toeneemt. Volgens de jongste CBS-cijfers eindigde de teller van het aantal bedrijfsvoertuigen begin dit jaar op 1,1 miljoen

eenheden, een plus van ruim 3

(per 1 januari 2019)

danken aan het grotere aantal

Nederlands voertuigenpark

trekkers op de weg (+ 4%). 2019 2018

Totaal

12.700.000 12.473.000

w.v. 8.500.000

8.340.000

Bestelwagens

915.000

883.000

Vrachtauto’s

63.000

63.000

Trekkers

80.000

77.000

Speciale voertuigen

59.000

59.000

Autobussen

10.000

10.000

Aandeel personenauto’s naar kleur

af te lezen dat Nederland er, als het om auto’s gaat, een

2019

2019

weinig uitbundig kleurenpalet

op nahouden. Ruim een derde

Grijs 34%

Groen

4%

van het wagenpark is grijs

Zwart 24%

Bruin

2%

(34%) en een kwart van alle

Blauw 15%

Beige

1%

auto’s (24%) is zwart. Daarna

Wit

9%

Geel

1%

volgen blauw (15%), rood (7%)

Rood

7%

Overige

3%

en groen (4%).

Autokoper blijft Duitse merken trouw Auto’s afkomstig uit Duitsland waren altijd al

‘made in Germany’. Toch doet ook het ‘joie de

moment nog slechts 2,1 procent van de auto­

bovengemiddeld populair. Daar is, zo blijkt uit de

vivre’ dat Franse voitures uitstralen het bij de

kopers kan bekoren.

nieuwe editie Kerncijfers Auto’s en Mobiliteit van

Nederlanders behoorlijk goed. Een op de vijf kopers prefereert een Frans merk. Het aandeel van de Japanse merken is al enkele jaren min of meer stabiel. Ruim een op de zes kopers geeft de voorkeur aan een auto die afkomstig is uit het land van de rijzende zon. Zweedse bolides

RAI Vereniging, ook het afgelopen jaar niets aan

(aandeel 5,6%) doen het sinds een aantal jaren

veranderd. Inmiddels prijkt op ruim een op de

eveneens relatief goed. Dat kan niet worden

vier in ons land verkochte auto’s het predicaat

gezegd van het Italiaans mobiel design dat op dit

Autoverkopen in ­Nederland naar land van herkomst (in%)

2018

2017

2016

2015

Duitsland 37,4 37,4 39,2 36,4 Frankrijk 19,2 21,1 20,2 23,5 Japan

15,5 15,7 15,0 16,4

Korea

9,4

9.0

8,2

6,6

Tsjechië

4,2

4,0

4,0

4,3

Zweden

3,7

3,4

3,8

5,6

Italië

2,1

2,9

3,2

3,1

Engeland

3,0

2,3

2,3

1,6

Spanje

2,2

2,1

2,2

1,9

Roemenië

1,0

1,0

1,1

0,9

V.S

2,2

1,0

0,7

0,6

Bron: Kerncijfers Auto’s en Mobiliteit RAI Vereniging

Bron: CBS

Uit de CBS-cijfers valt verder

Bron: CBS

Personenauto’s

procent. Dat is met name te


GO! 26

DE Stelling Cora van Nieuwenhuizen,

Naar verwachting zijn er eind dit jaar ruim 800 iVRI’s operationeel die data uitsturen en ­ontvangen

minister IenW De landelijke uitrol van intelligente verkeerslichten loopt nu volop. Serviceproviders werken aan verdere uitbreiding van dienstverlening. Zo ontvangen weggebruikers op steeds meer plaatsen individuele informatie over bijvoorbeeld maximum- en persoonlijke adviessnelheden, actueel beschik-

Steven van Eijck, voorzitter RAI Vereniging

bare parkeerplekken, brugopenin-

Het huidige plan van Amsterdam heeft als doel om benzine- en

gen, incidenten, wegwerkzaamhe-

dieselauto’s te vervangen door elektrische auto’s. Men moet

den en filestaarten.

zich realiseren dat die vuile lucht twee componenten heeft: fijnstof en stikstofdioxide. Een benzineauto stoot net zoveel

Bron: Verkeer in beeld

fijnstof uit als een elektrische auto. Dat is exact 17 a 18 milligram. Hoe komt dat? Omdat 90 procent van die fijnstof wordt veroorzaakt door de remmen en de banden. Dat is bij auto’s zo, maar ook bij fietsen, bussen, trams en metro’s. Dat deze maatregel zal leiden tot schone lucht klopt dus helemaal niet.

Rolf Heynen, columnist Noord-Hollands Dagblad

Bron: WNL

Als ik naar politici luister over het klimaat­ debat waan ik mij vaak als Alice in Wonderland. Ik hoor geregeld onzin, onwaarheden en overdreven uitspraken. Ratio verdwijnt en populisme en verborgen agenda’s voeren de

Jaarverslag ministerie van IenW

boventoon aangedikt door vaak geveinsde

Er is een netwerk met fietsambassadeurs opgezet, de

emoties.

­Staatssecretaris heeft haar fietsambassadeurs ontmoet en ­uitgewisseld hoe zij samen met dit netwerk meer forensen

Bron: Gooi- en Eemlander

op de fiets gaat krijgen. Bron: IenW Tom van Engers, hoogleraar juridisch ­kennismanagement Moderne auto’s vertonen disproportionele Columnist Nynke de Jong

datahonger. Leaseplan stelt twee oplossingen

Een plan kan idioot klinken, en misschien zeggen we over elf

voor. Zo zouden automobilisten precies

jaar ook wel dat Sharon Dijksma knettergek was, maar soms

­moeten kunnen aangeven of zij hun data

moet iemand iets knettergeks bedenken om de raderen te

­willen delen, en zo ja, met wie en voor welk

laten draaien.

doel. De vraag is of dit uitvoerbaar is.

Bron: BN de Stem

Bron: Het Financieele Dagblad


GO!factor

GUUS VAN DREVEN Het geluid van de seventies lijkt voor even weer helemaal terug als Guus van Dreven het hart van zijn Alfa Romeo Giulia 1300 Super tot leven wekt. Zodra hij even gas geeft doet de brulpijp van de flamboyante Italiaan in niet mis te verstane akoestische termen van zich spreken. Van Dreven, in het dagelijks leven directeur van de Autoschade Herstel Groep, een grote landelijke autoschade keten met meer dan 60 herstelbedrijven, noemt zichzelf een autoadept in hart en nieren. Zijn liefde voor Alfa Romeo ontkiemde ­volgens hem toen hij vroeger de Squadra Bianca races op Zandvoort en het circuit in Assen bezocht. ‘De wens om ooit zo’n racemonstertje te bezitten leidde uiteindelijk tot een zoektocht naar dit type 105 bij veel Alfa specialisten. Het perfecte exemplaar kwam ik vijf jaar geleden tegen bij een Alfaholics specialist. De wagen is volledig getuned en de techniek is gebaseerd op die van de Squadra Bianca. De typeaanduiding 1300 is misleidend, want het bijzondere aan deze Giulia is dat de 1,3 liter krachtbron plaats heeft gemaakt voor een 2,0 liter motor. Niets is nagelaten om sportiviteit in optima forma te bewerk­stelligen: een verlaagd en verstelbaar onderstel, dubbele carburateurs, k­ uipstoelen, achteras met sperdifferentieel etc. Zelfs ophangbussen van het onderstel zijn vervangen door race-exemplaren. Met als resultaat dat hij als een blok op de weg ligt. Ik rijd er natuurlijk regelmatig rally’s mee en ben lid van de Dutch Historic Rally Club (DHRC). Maar wat mij nog het meest v­ errast is dat er zo’n enorme wereld van historie, kennis en techniek achter een klassieke auto schuil gaat.’

27


28

GASTCOLUMN Walther Ploos van Amstel

Gebruik slimme verkeersdata levert 1 miljard euro per jaar op De Nederlandse economie is sterk afhankelijk van een goede bereikbaarheid en betrouwbaar trans­ port. Toekomstverkenningen voorspellen een groei van het aantal voertuigverliesuren tot wel 90 procent in 2050. De onbetrouwbaarheid van transport leidt ook tot verstoringen in de logis­ tieke keten bij ontvangende distributiecentra.

vincies Brabant en Limburg stellen voor het programma Bereikbaar Zuid-Nederland 1 miljard euro beschikbaar voor slimme mobiliteit. Ahold Delhaize werkt al vijf jaar succesvol met actuele verkeersinformatie in hun Simacan Retail Control Tower met 25 transporteurs. Reistijdonvoorspelbaarheid is een margekiller in transport. Voor wegtransport is betrouwbaarheid cruciaal: ‘value of time’. Het gebruik van verkeersdata bij transportplanning

Als een vrachtwagen bij Venlo het land binnen rijdt, dan

levert een besparing van 1 miljard euro per jaar.

heeft de chauffeur nog volop keuze hoe hij zijn lading in

Het delen van verkeersdata draagt bij aan betere benutting

Rotterdam krijgt. Toch ziet hij pas de actuele informatie over

van de huidige infrastructuur en leidt tot minder behoefte

reistijden en files als hij al bij Rotterdam is. Dan is het te laat.

aan meer asfalt. Daarnaast draagt betere spreiding van het

Hij heeft geen keuze meer. Met verkeersmanagement kan de

vrachtverkeer bij aan betere doorstroming en meer verkeers-

verkeersstroom over de alternatieve routes beter worden

veiligheid.

afgewikkeld. Zowel op de hoofdwegen als binnen steden.

Bij het delen van verkeersdata is publiek-private samen-

Verkeersmanagement is het slim verdelen van voertuigen

werking de norm. Verkeersmanagement vraagt investerin-

over schaarse infrastructuur door de actuele informatie over

gen in techniek in de vrachtwagen en op de weg en in

voertuigen, wegopbrekingen, calamiteiten of schooltijden te

robuuste en cyber-secure informatie-architectuur die aan-

gebruiken om verkeer te sturen. Geavanceerde software kan

sluit op de planningssystemen van de vervoerders en de

verkeersstromen nauwkeurig, op lange en korte termijn,

wegbeheerders. Tot dusver is de wegkant voornamelijk het

voorspellen en advies geven waar bijsturing nodig is. De

domein van de wegbeheerder en het in-car het domein van

software kan ook herplannen bij drukte of het niet beschik-

private partijen. Het is nodig dat publieke en private partijen

baar zijn van een laad- of losplek.

(logistieke dienstverleners, verladers en ICT-aanbieders) samenwerken en een gezamenlijke visie ontwikkelen. Samen

Een van de maatregelen om de groei van de mobiliteit moge-

moeten de partijen effectieve en duurzame oplossingen voor

lijk te maken is het beter benutten van de infrastructuur. Op

specifieke transportketens ontwikkelen en in de praktijk toe-

de snelwegen gebeurt dit al met succesvolle maatregelen als

passen. Met een gezamenlijke besparing van 1 miljard euro

dynamisch verkeersmanagement en ‘speed profiles’. Bij de

moeten ze daar toch samen uit kunnen komen.

praktijkproef verkeersmanagement Amsterdam werkt Rijkswaterstaat hierbij samen met marktpartijen aan het slimmer

Walther Ploos van Amstel

gebruiken van de infrastructuur rond Amsterdam. De pro-

Lector City Logistics Hogeschool van Amsterdam


specialist in beeld

29

Leo Bingen: ‘smart mobility is here to stay’ De ontwikkelingen die betrekking hebben op slimme toepassingen rondom voertuigmobiliteit bevinden zich in een stroomversnelling, zegt Leo Bingen. Binnen RAI Vereniging is hij verantwoordelijk voor slimme mobili­ teit, connectiviteit en data. Smart mobility heeft zich volgens hem inmiddels verankerd in de samenleving en is daaruit niet meer weg te denken.

mijlpaal waarbij de intensieve betrokkenheid van RAI Vereniging als het gaat om slimme mobiliteit manifest werd. ‘Minister Van Nieuwenhuizen maakte toen bekend dat het zogeheten ADAS-convenant van start ging. Een samenwerkingsverband van 42 partijen, waaronder RAI Vereniging, dat zich gaat inspannen om de bekendheid, de aanschaf en het gebruik van rijtaakondersteunende systemen te bevorderen.’ Tegelijkertijd liet zij weten dat is afgesproken dat Europese lidstaten, autofabrikanten en aanbieders van

Binnen dat speelveld wil RAI Vereniging een voortrekkersrol vervullen. ‘Vandaar dat wij tijdens het Europese ITS Congres (3-6 juni) in Helmond aan de basis stonden van een aantal belangrijke initiatieven waarvoor minister Van Nieuwenhuizen

‘RAI Vereniging wil de processen rondom slimme mobiliteit optimaal faciliteren’

van IenW de aftrap gaf.’

navigatiesystemen data over de omstandigheden op de weg gaan delen om zo de verkeersveiligheid te verbeteren. Een derde veelbelovend initiatief betreft, vervolgt Bingen, de officiële lancering door de minister van de community ‘Slim Onderweg’. ‘Het gaat daarbij om

Hij laat weten dat RAI Vereniging, preluderend op dit congres, medio

een partnership om te consument te informeren over wat slimme

mei een speciale ledenbijeenkomst organiseerde waar een aantal actuele

mobiliteit nu eigenlijk precies is en wat we er mee kunnen. Deelnemers

slimme mobiliteitsonderwerpen uitgebreid aan de orde kwam (zie daar-

aan dit samenwerkingsverband zijn IenW, Rijkswaterstaat, de pro-

voor pagina 19). Zoals Mobility as a Service (MaaS), talking traffic (com-

vincie Noord Holland en RAI Vereniging.’ Het zijn, besluit hij, stuk

municatie van voertuigen met verkeersregelinstallaties) en het gebruik

voor stuk projecten die aantonen dat het gebruik van slimme mobiliteit

van data uit voertuigen om verkeersonveilige situaties te voorkomen.

onomkeerbaar is. ‘RAI Vereniging ziet het als haar taak dit proces

Bingen kwalificeert het afgelopen ITS Congres als een belangrijke

optimaal te faciliteren.’


GO! 30

EYE CATCHER lageweg

Distance Alert houdt trucks op afstand Ongevallen waarbij een voertuig achter op een ander voertuig rijdt, maken momenteel ongeveer 20 procent uit van alle ernstige aanrijdingen met trucks. Om dit risico te verminderen ontwikkelde Volvo Trucks Distance Alert, een veiligheidsfunctie waarmee truckchauffeurs een veilige afstand tot hun voorligger kunnen houden en zo kritieke situaties kunnen voorkomen. Vaak worden ongelukken waarbij een voertuig achter op een ander voertuig rijdt, veroorzaakt door onoplettendheid en een te korte afstand tot de voorligger. Distance Alert waarschuwt chauffeurs met een rood lampje in de voorruit zodra de truck te dicht op het voorliggende voertuig komt en in de meeste gevallen kan zo een botsing worden voorkomen. Distance Alert maakt deel uit van de meest recente versie van Forward ­Collision Warning met noodremfunctie. Dit ondersteuningssysteem van Volvo Trucks is ontworpen om chauffeurs te helpen om ongevallen in verschillende stadia te voorkomen. Als Distance Alert niet het beoogde effect heeft, treden een knipperlicht en een geluidssignaal in ­werking om de chauffeur te waarschuwen. Ten slotte wordt de geavanceerde noodrem geactiveerd. Dit alles gebeurt in

Distance Alert voorkomt dat trucks te dicht op hun voorganger rijden.

slechts enkele seconden. De functie is bedoeld voor gebruik op hoofdwegen buiten de steden en

functies van het waarschuwingssysteem voor botsingen maakt Dis-

wordt ingeschakeld bij snelheden boven de 60 km/u wanneer het

tance Alert gebruik van een combinatie van camera- en radartechnolo-

adaptieve cruisecontrolesysteem niet in gebruik is. Net zoals de andere

gie om de afstand te berekenen en objecten op de weg te herkennen.

Mobiliteitskalender 2019 Captains’ Club

Eurobike 2019

4 juli

24 en 25 september

Bijeenkomst voor leden van

Tweejaarlijks platform voor

RAI Automotive Industry

­professionals actief in en om de

NRF, Mill

mobiliteitswereld RAI Amsterdam


@raivereniging

31

Tweets RAI Vereniging accijnzen, op motorvoertuigen in Europa en een aantal belangrijke andere markten

24 mei

Groningen heeft eerste akkoord: ’Veel geld in de fiets 24 mei

17 april

Euro 6 vrijwel even schoon als elektrisch

Experts autobranche: ‘Schrijf de verbrandingsmotor niet af’

8 mei

RAI Vereniging voorzitter Van Eijck over beschikbaarheid elektrische auto’s: Ze komen eraan maar nog even geduld. In de aanloop zijn er volop schone ­zuinige alternatieve beschikbaar voor iedere voorkeur en portemonnee 5 mei

Amsterdams verbod op benzineauto’s leidt niet tot schonere lucht

17 april

Hoorzitting: Financiën en VVD verstoorden ­ambitie schone mobiliteit 5 april

Slachtoffer tellerfraude in gelijk gesteld door ­rechter, een belangrijke stap in het aanpakken van het terugdraaien van kilometertellers

1 april 24 april

Autobelastingen Tax Guide van ACEA EU 2019 v­ erschenen, met een zeer uitvoerig overzicht van alle belastingen, van aanschafbelasting tot brandstof­

ANWB luidt de noodklok: ‘Als we niets doen, slibt Nederland dicht’

IAA

Equip Auto

Solutrans

The Mobility Shift

12 t/m 22 september

15 t/m 19 oktober

19 t/m 23 november

20 november

Internationale tentoonstelling voor

Internationale tentoonstelling voor

Vakbeurs voor vrachtwagens,

Bijeenkomst voor alle leden

personenauto’s

automotive sales en services

bedrijfsauto’s en carrosseriebouwers

RAI Vereniging

Frankfurt

Parijs

Lyon Eurexpo, Frankrijk

Theater Gooiland, Hilversum


GO!ROUND

g gbasis Soesterber de het Park Vlie rm vo ni ju 6 . 19 en Op 5 agen 20 ReinigingsDemoD deling het decor voor de ie n initiat f van af ee t, en ev ke ie un Tijdens dit serieNL, en van RAI Carros vaties Reinigingsvoertuig ste trends en inno at la de en nt sa expo e op deze 9e editi toonden ruim 80 wereld. Centraal gs in ig in re en luit de afva oplossingen’. stonden ‘SMART

Profile for Koninklijke RAI Vereniging

GO!Mobility Magazine #3 2019  

GO!Mobility Magazine #3 2019  

Advertisement