{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

JAARGANG 9 – FEBRUARI 2019 – NR 1

! O G 1 # Y T I L I B g O ig M I Veren in A R e in z a g Ma

THEMA: LICHTGEWICHT CONSTRUEREN

RAI VERENIGING KONINKLIJK • LICHTSTE LAADBAK VAN EUROPA • ON DEMAND PRINTEN AUTO-ONDERDELEN • GEEF BANDEN LUCHT • PILOT ZWARE E-TRUCKS


GO! 2

RAI SOCIETY Competitie, actie en infotainment stonden centraal tijdens de keurmeesterdag van RAI Vereniging Keurmerk Hefbruggen.

PAGINA 19

------------------- : THEMA HT EWIC LICHTG UEREN R CONST----------------

ECO-TRENDS Consortium stimuleert LNG trucks in Europa.

PAGINA 21

UITGESPROKEN Tom Cambien, Manager Motor-

6

cycle Division bij Honda Motor

‘ON DEMAND’ PRINTEN AUTO-ONDERDELEN KOMT IN ZWANG Daan Kersten, CEO en mede-oprichter van het Eindhovense bedrijf Additive Industries, voorspelt een grote toekomst voor 3D printen binnen

Europe, geeft zijn mobiliteitsvisie.

de mobiliteitsindustrie. De onderneming heeft als eerste een 3D metaal-

PAGINA 23

printmachine voor serieproductie ontwikkeld. ‘De producten die uit onze machines komen hebben een betere kwaliteit dan gietwerk, de integrale

MARKTANALYSE In 2,1 miljoen Nederlandse huis-

kosten zijn lager, de doorlooptijd korter, de ontwerpvrijheid groter en het

houdens (27%) is geen (lease)auto,

levert interessante gewichtsbesparingen op, stelt Kersten.’

brom/snorfiets, motor of bestelwagen aanwezig.

12

PAGINA 25

EERSTE ELEKTRISCHE GEZINSAUTO OP ZONNE-ENERGIE Het Nederlandse bedrijf Lightyear bouwt op de Automotive Campus in Helmond de eerste elektrische gezinsauto die op zonne-energie rijdt en

GO!FACTOR

ruimte biedt aan 5 inzittenden. De toepassing van lichtgewicht materialen,

Henk Castelijns, Manager Facility

zoals een aluminium chassis en componenten van carbon, leveren volgens de

bij Wagenbouw Hapert, met zijn

startup een gewichtsbesparing van 200 tot 300 kilo op. Verder moet de

Citroën DS ID19 uit 1967.

extreem lage luchtweerstand van 0,20 in combinatie met tal van slimme energie-efficiënte technieken een reikwijdte van 800 kilometer op een vol

PAGINA 27

accupakket mogelijk maken.

COLOFON GO!Mobility is een uitgave van RAI Vereniging, postbus 74800, 1070 DM Amsterdam, telefoon (020) 504 49 49, www.raivereniging.nl.

Productie Markant Media

GO!Mobility verschijnt 5 keer per jaar en is o.a. bestemd voor politici, overheidsinstanties, de media en leden van RAI Vereniging. Verspreiding vindt plaats op basis van controlled circulation.

Redactieraad Cees Boutens, Jeroen van de Braak, Ilse Bartels, Mark van Dansik, Floris Liebrand, Tom van Steijn

Redactie Menno Timmer, hoofdredacteur

Redactieadres GO!Mobility Markant Media Noordereinde 291 1243 JX ’s-Graveland E-mail: markantmedia@kpnmail.nl www.markant-media.com Tel. 06-551 35 559 of 035-69 19 061

Dit magazine is gedrukt op duurzaam papier.

GO!Mobility is ook als digitaal magazine te lezen op www.raivereniging.nl

© 2019 RAI Vereniging - alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere wijze, in elke vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Medewerkers Sjoerd van der Linden Ontwerp: PWAD Amsterdam Vormgeving: MB voorheen VMTB Fotografie: Ton van Til, Johan Peter van der Stouwe, Van der Vaart fotografie Illustraties: Onno Kortland Druk: W.C. den Ouden ISSN: 2212-8182


DR. STEVEN VAN EIJCK

3

Hoge ambities In deze eerste 2019 editie van GO!Mobility is het goed om nog

(PBL) dat de Nederlandse klimaat- en energiedoelen voor 2020

even kort stil te staan bij het voorbije jaar. Een memorabel jaar,

nog niet in zicht zijn. De afgesproken CO2-reductie van 25 pro-

waarin het 125-jarig jubileum van RAI Vereniging werd bekroond

cent in 2020 lijkt vooralsnog uit te komen op 21 procent. Dit

met het predicaat ‘Koninklijk’. Maar tevens een jaar waarin ik

betekent dat de doelen van Urgenda opnieuw in het kabinet

mijn eerste bestuursperiode van 2015 tot en met 2018 heb afge-

besproken moeten worden. RAI Vereniging beschouwt het als

rond. Een tijdspanne waarin een toekomstbestendig secretariaat

een bijzondere uitdaging om niet alleen een bijdrage te leveren

werd gerealiseerd. Een toekomst die veel meer thematisch

aan nul-emissie, maar eveneens aan het realiseren van nul

gestuurd zal zijn en waarvan de

vertragingen en nul verkeersdoden.

beleidskaders inmiddels deels zijn

Daarnaast werken wij binnen de

verankerd in een drietal strategische platforms: Smart Mobility, Verkeersveiligheid en Duurzaamheid. In het jubileumjaar kreeg deze nieuwe koers extra reliëf en nog een aantal accen-

‘Wie geen heldere doelen stelt komt nergens’

ten in de vorm van vooral bijzondere

Mobiliteitsalliantie hard aan de afronding van een Deltaplan Mobiliteit dat dit voorjaar moet verschijnen. Aan dit mobiliteitsplan van de toekomst, dat een breed palet aan maatregelen omvat teneinde de

inhoudelijke activiteiten. Zoals het Mobiliteitsdiner in de Ridder-

bereikbaarheid en leefbaarheid van ons land structureel te

zaal, het op ons initiatief uitnodigen van alle Europese koepel-

verbeteren, hebben 25 partijen keihard gewerkt. Zijn al die

organisaties in het Louwman Museum in Den Haag (een histo-

torenhoge ambities wel realistisch?, hoor ik u zeggen. Hoog zijn

risch unicum) én de ondertekening van een internationaal

ze zeker, onrealistisch beslist niet. We weten immers dat

akkoord dat moet leiden tot nul verkeersdoden in 2050.

mensen die niet weten waar ze naar op weg zijn daar ook

Nu komt er een nieuwe bestuursperiode in zicht, waarin

komen: namelijk nergens. De Romeinse filosoof Seneca wist het

RAI Vereniging – zeker na de toevoeging van het

begin van de jaartelling al zo te verwoorden: ‘als je

adjectief ‘Koninklijk’, nog meer haar maatschap-

niet weet naar welke haven je vaart, is iedere wind

pelijke verantwoordelijkheid moet nemen en uit-

ongunstig.’ Pas wanneer je heldere doelen stelt en

dragen. Dat gebeurt bijvoorbeeld al met de New

er met zijn allen voor gaat, dan realiseer je ze

Mobility Foundation, die wij hebben opgericht.

gewoon. Dat is in 2018 gelukt en dat gaat dit jaar

Met als doel de mobiliteitsarmoede te bestrijden

weer gebeuren.

door de fysieke mobiliteit van kwetsbare groepen in de samenleving te verbeteren ter voorkoming

Dr. Steven van Eijck

van een sociaal isolement. Ons maatschappelijk

Algemeen voorzitter RAI Vereniging

ambitieniveau reikt echter veel verder. Onlangs berichtte het Planbureau voor de Leefomgeving


GO! 4

BRANCHE NIEUWS

RAI Vereniging ontvangt predicaat Koninklijk RAI Vereniging is onderscheiden met het predicaat ‘Koninklijk’. De brancheorganisatie bestaat 125-jaar en heeft een lange toonaangevende staat van dienst als belangenorganisatie voor de mobiliteitsindustrie en is oprichter van RAI Amsterdam. Steven van Eijck, algemeen voorzitter

vanuit Amsterdam trendsettend en spraak-

van RAI Vereniging ontving de

makend geweest met nationale tentoonstel-

­speciale oorkonde uit handen van

lingen, zoals de auto- en tweewielerbeurzen

Arthur van Dijk, de nieuwe commis-

en de bouw van een eigen tentoonstellings­

saris van de Koning (CdK) in de

gebouw met inmiddels internationale

­provincie Noord Holland. Met deze

­uitstraling. Ook staat RAI Vereniging aan de

gedenkwaardige gebeurtenis sloot

basis van de introductie van diverse nieuwe

RAI Vereniging tijdens haar traditio-

vervoersmiddelen op de weg, zoals de speed

nele nieuwjaarsreceptie in RAI

pedelec en is mede oprichter van de inter­

Amsterdam, het 125-jarig jubileum af.

nationaal gerenommeerde Stichting

Van Eijck toonde zich bijzonder trots

­Wetenschappelijke Onderzoek Verkeers­

met het predicaat. ‘Deze onderschei-

veiligheid (SWOV). Afgelopen jaren is

ding is letterlijk de kroon op het werk

RAI Vereniging verder gegroeid dankzij de

van onze leden, mijn voorgangers en

Arthur van Dijk overhandigt de speciale oorkonde aan Steven van Eijck.

alle medewerkers. Het is een voor-

fusies met collega-organisaties als ­CarrosserieNL en recent AutomotiveNL.

recht om het predicaat ‘Koninklijk’ te mogen

Nederland en Europa.’

RAI Vereniging is daardoor uitgegroeid tot

dragen. RAI Vereniging is inmiddels een

Arthur van Dijk benadrukte in zijn speech dat

een organisatie met inmiddels ruim 700

begrip in de Nederlandse mobiliteitswereld.

de toekenning van het predicaat Koninklijk

leden. Ook op het gebied van kwetsbare

Niet alleen als oprichter van het grootste

een prestigieuze bekroning is van het werk

­­groepen zet RAI Vereniging zich actief in.

beursgebouw van Nederland, maar vooral als

van RAI Vereniging door de jaren heen.

Zo is in 2017 de New Mobility Foundation

gevestigde belangenbehartiger die al 125 jaar

RAI Vereniging is opgericht op 17 december

opgericht om mensen die minder mobiel zijn,

meedenkt en bouwt aan de bereikbaarheid in

1893. Vanaf de start tot nu is de organisatie

mobiliteit aan te bieden.

Elektrisch rijden in stroomversnelling De verkoop van nieuwe personenauto’s groeide in 2018 met 7,1 procent tot 443.821 eenheden. Van dit totaal was 5,4 procent volledig elektrisch aangedreven. Dat komt neer op een afzetvolume van 24.024 e-cars, een factor drie meer dan in 2017 (7.964).

Een verdubbeling vergeleken met

28.000 nieuwe elektrische auto’s

ling voor privégebruik wordt

de 23.613 eenheden in 2017.

worden verkocht. Die toename is

betaald. Over al het meerdere

­Volgens RAI Vereniging komt dit

minder dan het afgelopen jaar

moet 22 procent bijtelling worden

mede door populaire modellen als

doordat sinds 1 januari 2019 zake-

afgerekend. Duurdere elektrische

de vernieuwde e-Golf, BMW i3,

lijk alleen nog over de eerste

auto’s worden daardoor minder

­Nissan Leaf en Hyundai Ioniq.

50.000 euro vier procent bijtel-

aantrekkelijk.

Daarnaast speelde de geplande verandering van de fiscale bij­­­tel­­ lingsregels voor duurdere elektrische auto’s per 1 januari 2019 een belangrijke rol. In december was

RAI Vereniging gaat er van uit dat

hierdoor een derde (30,4%) van

dit jaar ongeveer 28.000 elektri-

alle verkochte auto’s vol elektrisch.

sche auto’s geregistreerd zullen

Door een stijging van het aanbod

worden. Inmiddels telt ons land

in het middensegment, verwacht

48.767 volledig elektrische auto’s.

RAI Vereniging dat dit jaar circa

Eind vorig jaar was een derde van alle verkochte auto’s volledig elektrisch.


5

Jumbo neemt eerste DAF CF Electric in gebruik DAF Trucks heeft de eerste, samen met VDL ontwikkelde, volledig elektrische truck afgeleverd aan de Nederlandse supermarktketen Jumbo. Jumbo zet deze DAF CF Electric in voor de bevoorrading van winkels in het zuiden van Nederland.

De elektrische CF truck maakt

geplaatst. V-storage, het geza-

het mogelijk de winkels in een

menlijke bedrijf van VDL Groep

straal van 50 km zonder lokale

en Scholt Energy Control, onder-

uitstoot en met minimale

zoekt in samenwerking met het

geluidsoverlast te bevoorraden.

onderzoeksinstituut TNO of het

Om de vrachtwagen op te laden,

laadstation met behulp van

Voor DAF, VDL en Jumbo is de

elektrische trucks de norm wor-

is bij het Jumbo distributiecen-

­zonnepanelen van stroom kan

ingebruikname van de DAF CF

den. Niet vandaag. Niet volgend

trum in Veghel een laadstation

worden voorzien.

Electric een mijlpaal. De volledig

jaar. Maar wel binnen afzienbare

elektrische truck markeert de

tijd.’

start van een serie langlopende

Jumbo heeft zich ten doel gesteld

veldtests met zowel volledig

uiteindelijk 45 procent van de

elektrische als hybride trucks.

winkels met elektrische vracht-

Volgens Harry Wolters, presi-

wagens te bevoorraden. De

dent van DAF Trucks, staat de

onderneming wil op die manier

transportsector aan de voor-

de CO2-uitstoot van haar wagen-

avond van een grote transitie.

park tegen 2020 met 50 procent

‘Het ziet er naar uit dat voor dis-

verminderen ten opzichte van

tributie in stedelijke gebieden

2008.

Jumbo wil uiteindelijk 45 procent van haar supermarkten met elektrische trucks bevoorraden.

Grootste EU-project met zware e-trucks van start Het Europese Interreg project electric Green Last Mile (eGLM) is een pilot gestart met zeven volledig elektrische 44 ton zero-emissietrucks. Het project richt zich op zware distributietrucks op afstanden van maximaal 150 kilometer in de regio van de Europese hotspots Venlo en Duisburg (Dld). Het is de eerste test in Europa van deze omvang met zware elektrische

mee kan de Total Cost of Ownership (TCO) omlaag en de inzetbaarheid

vrachtwagens , inclusief de nieuwe standaard voor ultrasnel laden bij

omhoog.

zwaar transport. Samen met de provincie Limburg en de deelstaat Nord­

Tijdens het project zullen de elektrische trucks en laadinfrastructuur

rhein Westfalen presenteerde het projectteam onlangs het programma op

worden getest en gemonitord. Op gebied van techniek maar ook op inzet.

het Ministerie van Economie,

Dit gebeurt in samenwerking

Innovatie, Digitalisering en

met de Hogeschool Fontys en

Energie in Düsseldorf. Truck-

de FH Aachen. De resultaten

fabrikant Framo onthulde bij

zullen worden gedeeld om zo

die gelegenheid een proto-

bij te dragen aan de versnel-

type van de e-truck.

ling van het verduurzamen

Transportbedrijven krijgen

van de transportsector.

door deelname in eGLM vol-

De e-trucks worden in de

gens de projectleiders een

loop van dit jaar geleverd en

voorsprong bij het testen en

in gebruik genomen, voor­

toepassen van elektrische

namelijk voor regionaal trans-

vrachtwagens en nieuwe

port. De ultrasnelle laad­

logistieke modellen voor een betere beladingsgraad. Daar-

stations komen op

Transportbedrijven krijgen bij deelname in eGLM een voorsprong bij het testen en toepassen van elektrische trucks. strategische locaties te liggen.


GO! 6

LICHTGEWICHT CONSTRUEREN ‘On demand’ printen van auto-onderdelen komt in zwang

LICHTER, GOEDKOPER EN FLEXIBELER PRODUCEREN MET 3DTECHNOLOGIE

Daan Kersten, CEO en mede-oprichter van het Eindhovense bedrijf Additive Industries, voorspelt een grote toekomst voor 3D-printen binnen de mobiliteitsindustrie. De onderneming heeft als eerste een 3D-metaalprintmachine voor serieproductie ontwikkeld. ‘De producten die uit onze machines komen hebben een betere kwaliteit dan gietwerk, de integrale kosten zijn lager, de doorlooptijd korter, de ontwerpvrijheid groter en het levert interessante gewichtsbesparingen op, stelt Kersten.’ Additive Industries, dat naast het hoofdkantoor in Eindhoven beschikt

MetalFAB1

over vestigingen in Californië, Singapore en Bristol (UK), startte in

Alle knowhow en technologie die hiervoor nodig is, is geïntegreerd in

2012 met een heldere visie, namelijk 3D-metaalprinten voor seriema-

de MetalFAB, een soort productiestraat voor 3D-metaalgeprinte delen,

tige productie mogelijk maken. Daarin lijkt de onderneming onder-

waarin zowel het printproces zelf als een aantal nabewerkingsstappen

tussen aardig geslaagd. Een groeiend aantal bedrijven maakt inmiddels

plaats vinden. Van deze machine zijn wereldwijd al twintig exempla-

gebruik van de geavanceerde technologie en het bijbehorende soft-

ren in gebruik. Binnen de automotive branche werken onder andere

wareplatform die het mogelijk maakt de meest complexe componen-

Volkwagen AG in Wolfsburg, BMW in München en het Alfa Romeo

ten, van raketmotoren tot en met auto-onderdelen met een hoge mate

Sauber F1 Team al met de MetalFAB1-printer. Zij zetten volgens

van consistentie te printen.

Kersten de technologie in om uiteenlopende producten te vervaardi-


7

Daan Kersten: ‘Een aantal autofabrikanten wil met de MetalFAB 1 opschalen naar hogere volumes’

gen, maar hebben vooral de ambitie om op te schalen naar hogere volu-

lichtgewicht kunnen construeren. 3D- printtechnologie maakt het

mes. ‘Voor ons vormt de mobiliteitsindustrie, samen met aerospace,

bovendien mogelijk om complexe componenten in één keer en dus

de voornaamste markt. Airbus was onze eerste klant. De nieuwe vlieg-

zonder separate montage en deelnaden te printen. Het levert verder een

tuigmotoren van General Electric worden al voor meer dan de helft

grotere ontwerpvrijheid, waardoor tijdens de constructiefase over-

geprint. Dat zegt iets over de betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid.’

bodig materiaal weg kan worden gelaten. Dit maakt het product niet alleen goedkoper, maar zorgt eveneens voor gewichtsreductie. Ter

Omgekeerd productieproces

verduidelijking voert hij aan dat het bij de toepassing van conven-

Hij wijst er op dat 3D metaalprinten zowel product- als procesgerela-

tionele productieprocessen, zoals draaien en frezen, juist geld kost om

teerde voordelen biedt. Tot de productgerelateerde voordelen behoren

materiaal te elimineren. ‘Bij ons bewegen de twee dimensies – kosten


GO! 8

LICHTGEWICHT CONSTRUEREN en lichtgewicht – in dezelfde richting, terwijl die elementen bij tradi-

autoboulevards komen te staan. Dealers kunnen dan via de website van

tioneel produceren juist tegen elkaar inwerken. In feite is in de

de importeur met een muisklik vervangingsonderdelen bestellen die

MetalFAB1 sprake van een omgekeerd productieproces. De computer

vervolgens bij het printstation om de hoek zijn af te halen.

werkt toe naar een ideale constructie. Een eindproduct van bijna

Logistieke winst

organische perfectie.’

‘Dit levert natuurlijk een enorme logistieke winst op met minder voer-

Gepersonaliseerde producten

tuigbewegingen. Logistieke dienstverleners anticiperen hier nu al op.

Omdat bij digitale technologie de kostprijs per product constant is,

Neem UPS, die investeert al in 3D-printcapaciteit. Zij realiseren zich

maakt het niet uit of er honderd dezelfde units worden vervaardigd of

dat ze die capaciteit kunnen combineren met hun hub functie. Ze raken

honderd verschillende. ‘Dit maakt het een eenvoudig om producten

dan weliswaar logistieke activiteiten kwijt, maar krijgen er ander werk

goedkoop te personaliseren. Wij kunnen voor de medische sector een maatwerk heupimplantaat printen dat niet duurder is dan een standaard exemplaar.’ Ook het productieproces van 3D-printen is efficiënter, zegt Kersten. ‘Simpelweg omdat er geen speciale tools

voor terug. Het is niet denk-

‘In de toekomst komen 3D-printers op autoboulevards te staan’

beeldig dat koeriersbedrijven op enig moment gaan besluiten om op industrieterreinen hubs te vestigen om ‘on demand’ onderdelen te gaan leveren.’ De CEO van Additive Industries is er van overtuigd dat 3D-printen om een aan-

tal redenen een grote vlucht zal nemen. Zo nemen de seriegroottes bij autofabrikanten geleidelijk af en draagt het proces van gewichtsbeparend metaalprinten er in belangrijke mate toe bij dat de autobranche aan de voortdurend aangescherpte CO2-eisen kan voldoen. De toepassing van zware kooiconstructies en allerlei gewichtsverhogende passieve veiligheidsvoorzieningen wordt naar zijn oordeel met de komst van autonoom rijdende voertuigen sowieso minder relevant. Een ontwikkeling die eveneens in het voordeel werkt van 3D-metaalprinten.

Snellere terugverdientijd Autofabrikanten beginnen, vervolgt Kersten, steeds vaker in te zien dat de terugverdientijd en de totale initiële investeringskosten bij 3D-printen gunstig afsteken ten opzichte van de traditionele productiemethodes. ‘PSA heeft bijvoorbeeld geïnvesteerd in het Californische bedrijf Divergent 3D. Dat heeft vastgesteld dat veel autobouwers moeite hebben met het terugverdienen van investeringen in conventionele productieprocessen met zware persen, dure gereedschappen, veel gietwerk, matrijzen, mallen etc. Hun filosofie luidt: maak met behulp van 3D-printen een soort spaceframe voor een auto dat bestaat uit carbon

‘Bij ons bewegen de twee dimensies – kosten en lichtgewicht – in dezelfde richting’

buismateriaal en 3D-geprinte connecties. Dat is veel goedkoper en flexibeler en vereist geen kostbare productie-infrastructuur.’

voor nodig zijn. Er kan rechtstreeks vanuit het 3D-ontwerpprogramma

Hij voorziet dan ook dat een substantieel deel van de traditionele giet-

worden geprint en eventuele aanpassingen zijn snel in het tekenpro-

technologie zal worden overgenomen door 3D-printprocessen. ‘Het is

gramma door te voeren. Dat leidt tot veel kortere innovatiecycli. Dank-

onze ambitie om binnen enkele jaren een top-3 positie te verwerven op

zij de digitale technologie is verder het ontwerp van de productie te

het gebied van industrieel 3D-printen. De technologie die

scheiden en maakt het dus niet uit waar de printmachines staan.’

wij in huis hebben sluit perfect aan bij de richting waarin

Hij zegt te verwachten dat in de toekomst 3D-printers op bijvoorbeeld

de markt zich beweegt.’


9

Gewichtsreductie en aerodynamica communicerende vaten

‘Achter iedere fiets van Cannondale zit een filosofie’ Als het gaat om het ontwikkelen van fietsen met een extreem laag gewicht in combinatie met een maximale stijfheid van het frame en een groot rijcomfort heeft Cannondale een reputatie hoog te houden. De Amerikaanse fietsfabrikant, waarvan het Europese hoofdkantoor in Oldenzaal zetelt, introduceerde het eerste oversized aluminium frame in serieproductie en bracht de internationale wielerbond UCI in grote verlegenheid door een racefiets te bouwen die onder de toegestane gewichtsgrens van 6,8 kilo uit kwam. Het gaat er om de juiste balans te vinden in de geometrie van het frame, zegt Ruben van Loon, marketing manager voor Nederland en België bij Cannondale. ‘Voor een fiets überhaupt in productie gaat worden honderden berekeningen uitgevoerd die betrekking hebben op de krachten die op een frame worden uitgeoefend, de stijfheid, het comfort, de stabiliteit etc. Iedere micrometer van een fiets is door een engineer van Cannondale bedacht. Achter iedere fiets zit een filosofie.’

Sportief DNA De assemblagefabriek van Cannondale levert de fietsen voor de EMEA. Hoewel het merk een bij uitstek sportief DNA heeft en vooral grote bekendheid geniet in het segment van racefietsen en mountainbikes, bestaat volgens Van Loon inmiddels een groot deel van het verkoopvolume uit elektrische fietsen. ‘Veel marketingactiviteiten waren in het verleden toegespitst op de sportieve fietsers. Onder meer door sponsoring van wielerploegen. Daarin is nu een kentering gaande. We werken er hard aan om de naamsbekendheid bij de urban e-bike consumenten te vergroten.’

Nieuwe maatstaf De historie van Cannondale gaat ongeveer 50 jaar terug toen in 1971 oprichter Joe Montgomery startte met de productie van outdoor-

Ruben van Loon: ‘Op een gegeven moment wint aerodynamica het van het gewicht’


GO! 10

LICHTGEWICHT CONSTRUEREN

‘Fietsfabrikanten denken tegenwoordig veel meer na over veiligheid, stabiliteit en de beste zitpositie’


11 artikelen, waaronder een lichtgewicht fiets-

gebruik van lichtere materialen in alle gele-

deel af van het gebruik. De keuze voor een

aanhanger. De stap naar een lichtgewicht fiets

dingen van het verkoopprogramma zicht-

bepaalde fiets heeft bijvoorbeeld bij een

was vanaf dat moment snel gemaakt en zo

baar is. Consumenten kunnen kiezen uit de

wielrenner sterk te maken met het af te

slaagde de nieuwkomer er in om begin jaren

Cannondale CAAD-serie die staat voor

leggen parcours. Bij Cannondale’s nieuwste

tachtig met een aluminium frame direct een

Cannondale Advanced Aluminum Design

racefiets komt bij hellingen tot 6 procent een

nieuwe maatstaf in de fietswereld te zetten.

en waarbij het gewicht van de fiets varieert

kantelpunt in zicht waarbij de aerodynamica

Vervolgens werd het verkooppalet uitgebreid

van 7,4 kilo tot 9,5 kilo. Voor een carbon

het wint van het gewicht. Om ervoor te

met toerfietsen en mountainbikes en met de

exemplaar ligt die range tussen de 6,8 kilo

sponsoring van wielerploegen kreeg de ont-

(high-end fiets) tot 9,3 kilo.

wikkeling van ultralichte fietsen vleugels.

Het streven naar gewichtsreductie blijft bij

Cannondale schreef geschiedenis door eind

de Amerikaanse fietsfabrikant echter niet

jaren negentig (1997) als eerste Amerikaanse

beperkt tot het frame. In 1992 bracht Can-

fietsfabrikant een

nondale namelijk onder de naam Headshok

Europese wieler-

een ware revolutie in de fietsbranche teweeg

ploeg te sponso-

met een verende voorvork voor mountain-

‘Luchtweerstand en aerodynamica zijn communicerende vaten’

ren. Van Loon: ‘dat

bikes. Het bijzondere aan dit systeem is dat

team, met sprinter

de vering in het balhoofd is geïntegreerd,

zorgen dat een renner bij deze wegconditie

Mario Cipollini, wist

hetgeen zorgt voor gewichtsbesparing en

zo hard mogelijk kan fietsen met zo min

tegelijkertijd een zeer stijve constructie. Van

mogelijk inspanning heeft Cannondale de

Loon legt uit dat, anders dan bij een tradi-

SystemSix ontwikkeld. ‘Bij die fiets is alles er

frames te bevestigen door meteen in het

tioneel verende voorvork, geen extra verste-

op gericht om de luchtweerstand tot een

eerste jaar de Giro d’Italia te winnen. Een

viging nodig is. ‘Bovendien ontstaat dankzij

minimum te beperken, met als consequentie

overwinning die een einde maakte aan het

de toepassing van zogeheten ‘naaldlagers’ in

dat de vormgeving van het frame puur op

tijdperk van stalen frames in het peloton.’

de balhoofdbuis, minder wrijving en leidt

aerodynamica gericht is en het gewicht daar-

het Headshok veersteem tot een soepeler

door iets hoger. Zodra de hellingsgraad

rijgedrag.’

boven de 6 procent uitkomt moet een wiel-

de superioriteit van de aluminium Cannondale

Doorbraak gewichtsgrens

renner uiteraard wel kiezen voor de lichtste

Een andere mijlpaal betrof de bouw van een racefiets die onder de toegestane gewichtsgrens van 6,8 kilo uitkwam, zoals die tot op heden is voorgeschreven door de internationale wielerunie UCI. Dat werd bereikt, vertelt Van Loon, door een combinatie van

‘Gewichtsreductie is geen doel op zich’

fiets. Luchtweerstand en gewichtsreductie zijn in feite communicerende vaten, waarbij de ene keer de balans in het voordeel van het gewicht en de andere keer naar de aerodynamica uitslaat.’

Juiste geometrie

carbon en aluminium in een frame toe te passen. ‘Dit resulteerde in

Met de introductie van het ‘Lefty’ veersys-

Tegenwoordig is het meeste laaghangende

2004 in de Cannondale racefiets

teem in 2000, een verende voorvork met een

fruit al geplukt en ligt de focus in iets min-

Six13, waarbij Six refereert aan het

enkelzijdige ophanging, bevestigde Cannon-

dere mate op het gewicht en meer op het

zesde scheikundige element in carbon

dale opnieuw de reputatie als innovator.

vervaardigen van de beste e-bikes, besluit

en 13 aan het 13e element aluminium. Uiteraard heeft Cannondale protest aangetekend tegen die gewichtgrens. Er is

Van Loon. ‘Er wordt meer nagedacht over

SystemSix

veiligheid, stabiliteit, de beste zitpositie etc.

De vraag is natuurlijk waar die zoektocht

Een beginnende fietser is veel meer gebaat bij

naar lichtere constructies eindigt en wanneer

een geometrie die controle, vertrouwen en

‘Legalize my Cannondale’ gelanceerd. Maar

de grens is bereikt. En wanneer gaat de aero-

stabiliteit biedt, terwijl een gevorderde

de UCI bleef onvermurwbaar.’

dynamica het winnen van het gewicht? Van

mountainbiker juist wel voor de lichtste

Loon beklemtoont dat gewichtsreductie

constructie en race -georiënteerde geometrie

Verende voorvork

vanaf een bepaald moment geen doel op zich

kiest. Voor beide doelgroepen levert

Hij wijst er op dat de wedloop naar het

meer hoeft te zijn. Veel hangt naar zijn oor-

Cannondale geschikte exemplaren.’

zelfs een complete campagne met als slogan


GO! 12

LICHTGEWICHT CONSTRUEREN Actieradius tot 800 kilometer dankzij lichtgewicht constructie en betere aerodynamica

Lightyear bouwt eerste elektrische gezinsauto op zonne-energie Het Nederlandse bedrijf Lightyear bouwt op de Automotive Campus in Helmond de eerste elektrische gezinsauto die op zonne-energie rijdt en ruimte biedt aan 5 inzittenden. De toepassing van lichtgewicht materialen, zoals een aluminium chassis en componenten van carbon, leveren volgens de startup een gewichtsbesparing van 200 tot 300 kilo op. Verder moet de extreem lage luchtweerstand van 0,20 in combinatie met tal van slimme energie-efficiënte technieken een reikwijdte van 800 kilometer op een vol accupakket mogelijk maken. Het is de bedoeling dat de Lightyear One dit jaar in productie gaat. Eind 2020 staan de eerste leveringen gepland.

Lightyear komt voort uit het in

eerste vierpersoons zonneauto’s.

gedachte bij het studententeam

year – Lex Hoefsloot, Martijn

2012 opgerichte Solar Team Eind-

Zij gingen met die auto de hele

was: wij hebben bewezen dat rij-

Lammers, Arjo van der Ham,

hoven, dat met de Stella, Stella

wereld over en kregen steeds de

den op zonne-energie kan en de

Quirein Biewenga en Koen van

Lux en Stella Vie drie keer op rij

vraag waar die te koop was,

auto-industrie gaat dit dus wel

Ham - besloten daarom die uit-

winnaar werd van de World

vertelt Tessie Hartjes, Chief Sales

oppakken. Dat bleek niet het

daging zelf aan te gaan. Wat hun

Solar Challenge met een van de

& Marketing bij Lightyear. ‘De

geval. De oprichters van Light-

voor ogen stond was de transitie


13

Tessie Hartjes: ‘De Lightyear One komt per kilowattuur 2 tot 3 maal zo ver’

naar elektrisch rijden te versnel-

loven, met groene energie te

delen van de wereld en helemaal

Nederland bezit 30 procent van

len en zo de toekomstige groei

accommoderen.’

in Afrika, Zuid-Amerika en Azië,

alle laadpalen in Europa. Rijden

van mobiliteit, denk aan de

een bottleneck vormt om über-

op zonne-energie geeft de berij-

ontwikkelingslanden waar

Laadinfra bottleneck

haupt elektrisch te kunnen rij-

der de ultieme vrijheid terug

mensen zich op enig moment

Zij legt uit dat het gebrek aan een

den. ‘Zelfs in Europa is het een

waarvoor de auto ooit symbool

ook een auto kunnen veroor-

goede laadinfrastructuur in grote

probleem. Een klein land als

stond. Een zonneauto wekt


GO! 14

LICHTGEWICHT CONSTRUEREN immers het grootste deel van de

mogelijk elektrisch kan rijden

verschilt. Voorwaarde om die

en het ontbreken van uitste-

benodigde energie zelf op. En

met één acculading. Onze focus

reikwijdte te halen is dat de airco

kende delen onder de auto leidt

bijladen kan eenvoudig via het

ligt op comfort, gemak en actie-

is uitgeschakeld.

tot een extreem lage luchtweer-

lichtnet. Tachtig procent van de

radius.’’

Volgens Hartjes rijdt de Light-

standcoëfficiënt van 0,20.

year One per kilowattuur 2 tot 3

‘Het is onze ambitie om in 2023 het volgende model te introduceren.’

maal zover. Dit werd onder

Groeiende orderportefeuille

andere bereikt door een alumi-

Op dit moment bevindt de pro-

nium chassis en carbon compo-

ductie van de Lightyear One zich

nenten toe te passen, waardoor

nog in de ontwikkelfase, laat

het totale voertuiggewicht uit-

Hartjes weten. ‘Medio december

komt op ongeveer 1.200 tot

hebben we de sleutel van de

1.300 kilo (-20%). Verder zijn

assemblagehal op de Automotive

wereld heeft toegang tot elektri-

Twee modellen

elektromotoren in ieder wiel

Campus ontvangen.’

citeit, terwijl slechts 5 tot 6 pro-

Lightyear wil vanaf 2020 twee

geplaatst. Dit heeft als grote

In Helmond is een capaciteit om

cent van de mensen in een gebied

modellen op de markt brengen:

voordelen dat er geen overbren-

op jaarbasis circa 1.500 exem-

woont waar zich binnen een

een versie met een range van

gingsverliezen in de assen zijn,

plaren te bouwen. Voor 2019 is

straal van 60 kilometer een laad-

400 kilometer en eentje die 800

de powertrain efficiënter is

een investeringsbedrag van 30

paal bevindt.’

kilometer ver kan komen. Alleen

(minder wrijving), minder

miljoen euro nodig in de vorm

Zij rekent voor dat iemand die

het accupakket van beide wagens

onderhoud én een lager gewicht,

van een equity ronde. Aan

20.000 kilometer per jaar aflegt

belangstelling bij kopers is in

met de Lightyear One ’s zomers

ieder geval geen gebrek. Zij meldt

gemiddeld pas na 1,5 maand

dat inmiddels 85 orders zijn

hoeft op te laden en in de winter

geplaatst, waarvan de helft door

na ongeveer een week.

particulieren en de andere helft door leaseondernemingen en

Tesla killer

bedrijven.

Hoewel in de media de zonnecelauto van Lightyear nu al de

Partnership Leaseplan

‘Tesla Killer’ wordt genoemd,

De verkoopprijs van de Lightyear

zegt Hartjes dit beeld te willen

One bedraagt 119.000 euro (excl.

nuanceren. ‘Ons concept is

BTW). Om voet aan de grond te

gewoon anders dan dat van

krijgen in het zakelijke segment

Tesla. Zij bouwen een luxueuze

is het jonge bedrijf nu al een part-

sedan die in pakweg 4 seconden

nership aangegaan met Leaseplan

van 0 naar 100 km/u kan

dat de klanten de mogelijkheid

accelereren. Als je dat wilt zijn

kan bieden de zonneauto te

sterkere motoren nodig, een

leasen en voor Lightyear tege-

zwaarder chassis, meer accuca-

lijkertijd als springplank kan

paciteit ergo gewicht etc. Dan

fungeren naar de B-to-B markt.

ontstaat een opwaartse spiraal

Dat Lightyear zonnige tijden

waardoor een Tesla gemiddeld

tegemoet gaat staat voor Hartjes

2,5 ton weegt. Voor de lightyear

vast. ‘We gaan de komende jaren

One is optrekken naar 100 km/u

duizenden auto’s produceren.

in 8 à 9 seconden voldoende. Wij

Het is onze ambitie om in 2023

willen de consument ontzorgen

het volgende model

door een betrouwbare auto te

‘Rijden op zonne-energie geeft de berijder de ultieme vrijheid terug waarvoor de auto ooit

bieden zonder poespas die zo ver

symbool stond’

te introduceren.’


15

Lichtste laadbak van Europa

Smartbox: minder gewicht, meer laadvermogen en een lagere CO2-uitstoot Smartbox is een universele laadbak die op elke chassiscabine kan worden geplaatst. Doordat bij de ontwikkeling van dit concept ieder onderdeel speciaal is geselecteerd op sterkte en gewicht, ontstond de lichtste laadbak van Europa. Vergeleken met een conventionele opbouw is de Smartbox al snel een paar honderd kilo lichter (tot 30%), zegt directeur Peter Mol. ‘Dit betekent een lager brandstofverbruik (tot wel 15%), een hoger laadvermogen dus minder voertuigen op de weg, minder onderhoudskosten en slijtage én het levert uiteraard een substantiële bijdrage aan de CO2-reductie.’ Als het om lichtgewicht construeren gaat hebben Peter Mol en mededirecteur Edwin Voet een lange staat van dienst. Beiden richtten in 2003 Allro-Plast Carrosserieën op, waarbij de naam verwijst naar Allround Plastics, een onderneming die zich bezig houdt met het vervaardigen van lichtgewicht kunststof en polyester opbouwen. In 2011 startten zij Smartbox Nederland, een snelgroeiende onderneming die er dankzij de toepassing van aluminium en RVS in is geslaagd om zowel in Nederland als daarbuiten de marktpositie te verstevigen op het gebied van lichtgewicht laadbakken.

Verdubbeling verkoopvolume Op dit moment verkoopt Smartbox Nederland in de Benelux ongeveer 500 gesloten

Peter Mol ‘In de bedrijfsvoering van Smartbox staat slim engineeren en “out of the box” denken centraal’


GO! 16

LICHTGEWICHT CONSTRUEREN laadbakken, vertelt Mol. ‘Het is de bedoeling dit aantal volgend jaar ten minste te verdubbelen tot 1.000 eenheden. Daarvoor is in mei 2018 Smartbox International in het leven geroepen met als doel de Europese markt te bedienen. De belangstelling voor lichtgewicht laadbakken is met name groot in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Noorwegen, Zweden en Dene-

‘Wij kiezen voor RVS en aluminium in plaats van staal’

marken. Tevens zal met de roep om elektrische stadsdistributie de behoefte aan lichte voertuigconstructies alleen maar toenemen.’ De laadbakken zijn leverbaar in twee varianten: de Smartbox light voor 3,5 en 5,0 tons voertuigen en de Smartbox TO COOL voor geconditioneerd vervoer al dan niet voorzien van een FRCcertificaat voor grensoverschrijdend transport.

Slim engineeren Bij de ontwikkeling van de Smartbox is het gewicht altijd

De Smartbox biedt 30 procent meer laadvermogen en levert een CO2-reductie van 20 procent op.

leidend geweest, laat Mol weten.

Hij benadrukt dat dankzij slimme construc-

bedrijf. Zo is de Smartbox op dit moment

‘Dat was het vertrekpunt om te gaan zoeken

tiemethodes geen zogeheten ‘lat-om-lat’

voor ca. 75 procent recyclebaar en bestaat de

naar nieuwe materialen en manieren om die

betimmering nodig is. ‘Houten bindlatten zijn

verlichting uitsluitend uit LED-techniek.

zo degelijk mogelijk toe te passen. Je kunt een

onnodig zwaar en voor de stevigheid van de

Mol: ‘Zelfs onze lichtgewicht vloer, die 50

laadbak immers wel van karton maken, maar

bak niet langer noodzakelijk. Wij geven de

kilo lichter is dan traditioneel hout, verdient

bij de eerste de beste windvlaag is er niets

voorkeur aan kunststoffen en moderne rails

zichzelf terug. Een lager brandstofverbruik en

meer van over. In de bedrijfsvoering van

om de laadbak te beschermen en de lading te

meer lading kunnen meenemen op een bezor-

Smartbox staat daarom slim engineeren en

zekeren.’

groute levert dus iedere werkdag opnieuw

‘out of the box’ denken centraal. Waar veel

besparingen op.’

concurrenten nog gebruik maken van staal,

Recyclebaar

kiezen wij onder andere voor RVS en

Naast degelijkheid speelt duurzaamheid

Forse besparingen

aluminium.’

een belangrijke rol in de filosofie van het

Vergeleken met conventionele laadbakken


17

levert de Smartbox volgens hem een

opbouw is dat 600 tot 800 kilo) levert dit per

Smartbox zodanig door te ontwikkelen dat

gewichtsvoordeel op dat varieert tussen de

saldo een CO2-reductie van 20 procent op.

deze dankzij het gebruik van duurzame

40 en 70 procent. Hetgeen resulteert in 30

Mol wijst er op dat vanwege de grote energie-

materialen binnen afzienbare tijd volledig

procent meer laadvermogen. En dit vertaalt

besparing die met het lage gewicht wordt

recyclebaar wordt. ‘En we mikken op een

zich uiteraard in een flinke brandstof-

bereikt, ook nog eens een fiscaal voordeel van

sterke internationale expansie. Er liggen grote

besparing en CO2-reductie. Hij verwijst in dit

54,5 procent via de Energie Investerings-

kansen in Duitsland, waar de markt voor

verband naar een studie die de Universiteit

Aftrek (EIA) mogelijk is.

gesloten laadbakken een factor 30 groter is

van Eindhoven enkele jaren geleden heeft

dan in Nederland, en in Zwitserland waar een

uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat 200 kilo

Internationale expansie

recente order voor 150 Smartboxen loopt.

gewichtsbesparing, 1,5 liter brandstof per 100

Verder zegt hij nog voldoende mogelijkheden

De doelstelling is om binnen 5

gereden kilometers scheelt. En omdat het

te zien om het gewicht van de Smartbox in de

jaar de productie te hebben

laadvermogen van de Smartbox ruim boven

toekomst verder te reduceren. Details geeft

verzevenvoudigd tot 3.500

de 1.000 kilo uitkomt (bij een conventionele

hij niet. Wel wil hij kwijt bezig te zijn de

Smartboxen.’


GO! 18

RAI SOCIETY

Drie keer nul... Ruim tweehonderd leden en relaties bezochten begin dit jaar de traditione-

en die zelfs hebben geleid tot de ondertekening van een intentieverklaring

le nieuwjaarsreceptie van RAI Vereniging om het glas te heffen op een

(Safety Pledge) om te komen tot nul verkeersdoden in 2050. Wat Van Eijck

­succesvol 2019. De bijeenkomst had een extra feestelijk karakter aangezien

betreft is het de bedoeling om de lat het komende jaar opnieuw hoog te

de afsluiting van het 125-jarig bestaan

leggen. Een aansprekend voorbeeld in

door de commissaris van de Koning,

die richting noemde hij de oprichting

Arthur van Dijk, werd bekroond

van The New Mobility Foundation

met de toekenning van het predicaat

door RAI Vereniging met als doel de

‘Koninklijk’ aan RAI Vereniging. Alge-

ongeveer 2 miljoen Nederlanders die

van

nog onvoldoende mobiel zijn, meer

Eijck, die de bij deze toekenning be-

toegang tot mobiliteit te verschaffen.

horende oorkonde in ontvangst nam,

Kijkend naar de toekomst stelde de

liet weten hier bijzonder trots op te

algemeen voorzitter een drietal prio-

zijn en bracht in herinnering dat hij

riteitsterreinen vast: duurzaamheid,

precies een jaar geleden, toen RAI

smart mobility en verkeersveiligheid.

meen

voorzitter

Steven

Vereniging aan het begin van het

Hij zei het als een bijzondere uitda-

125-jarig jubileum stond, een aantal voorspellingen deed met een hoog am-

ging te beschouwen om daadwerkelijk nul-emissies te realiseren, nul ver-

bitieniveau. Zoals het houden van het Mobiliteitsdiner in de Haagse Ridder-

keersdoden en nul vertragingen. Met de inzet van de techniek, moderne

zaal en het bijeenbrengen van alle Europese koepelorganisaties in het Louw-

communicatiemiddelen én de huidige geavanceerde vervoersmiddelen

man Museum in Den Haag. Voornemens die stuk voor stuk zijn uitgekomen

moet dit volgens hem uiteindelijk gaan lukken.

QRM vergroot slagkracht carrosseriebouw Eind vorig jaar werd aan de deelnemers van de

de duurzame inzetbaarheid van werknemers,

lijk moet dit de slagkracht van een onderneming

pilot Quick Response Manufacturing (QRM) in

vertelt sectiemanager Remco Tekstra van

vergroten.’

de carrosseriebouw, die RAI CarrosserieNL

RAI CarrosserieNL. ‘QRM stimuleert bedrijven

QRM heeft elementen van Lean en omvat onder-

­organiseerde, de

onder andere om als team slimmer en efficiënter

delen om verschillende vormen van verspilling

Green

Belt

Certificaten

binnen een bedrijf tegen te gaan (wachten, herstellen, beweging van goederen en mens enz.). Dit beeld is volgens Tekstra ook bij de deelnemers op de werkvloer al duidelijk te zien. ‘Er zijn werkinstructies gemaakt, magazijnen opnieuw georganiseerd, medewerkers zijn betrokken bij verbeteringen op de werkvloer, er is een groter inzicht ontstaan in verbeterpotentieel binnen de deelnemende bedrijven en er wordt actief gewerkt aan het verkorten van de doorlooptijd en het verminderen van verstoringen zoals misgrijpen of fouten.’ Begin dit jaar zal RAI CarrosserieNL een bijeenkomst organiseren waarbij de ervaringen van de ­uit­gereikt. Directeuren en medewerkers van in

te werken aan een product en het procesmatig

deelnemende bedrijven met QRM gedeeld zullen

totaal acht carrosseriebouwbedrijven nemen

aanpakken van logistieke en productiegerelateer-

worden. De afsluiting van deze pilot is wat RAI

deel aan een pilot om QRM in hun bedrijf te

de zaken. Dit moet resulteren in kortere levertij-

CarrosserieNL betreft tevens de start voor een

i­ mplementeren.

den, een verhoging van de kwaliteit van het pro-

verdere uitrol van QRM binnen de carrosserie- en

QRM richt zich op zowel het productieproces als

duct en de medewerkerstevredenheid. Uiteinde-

trailerbouw.


19

Kartende keurmeesters Competitie, actie en infotainment stonden

voet gevolgd door Sven Martens. Een derde

­centraal tijdens de keurmeesterdag van het RAI

podiumplaats was voor Dennis Brünings.

Vereniging Keurmerk Hefbruggen die de sectie RAI Equipment begin november vorig jaar organiseerde. Tijdens deze bijeenkomst worden alle keurmeesters bijgepraat over de actuele stand van zaken rondom de keurmerken. Na afloop van het formele gedeelte konden de keurmeesters zich uitleven op de

indoor

kartbaan

van

Coronel in Huizen. Deze ­ kartbaan beschikt over snelle en langzame bochten, een

Het RAI Vereniging Keurmerk Hefbruggen is in

tunnel en een fly-over en

2007 geïntroduceerd. Er nemen ruim 30 leden

biedt daardoor volop uitda-

van RAI Vereniging deel aan dit keurmerk, dat is

gingen. Voor de deelnemende

opgericht om de keuringskwaliteit in Nederland

keurmeesters voldoende re-

te verhogen. Hefbruggen worden vaak zwaar be-

denen om de strijd met elkaar

last en intensief gebruikt en zijn daardoor onder-

aan te gaan. Het parcours

hevig aan slijtage. ‘Een defect kan leiden tot een

werd het snelste afgelegd

zeer onveilige werksituatie’, stelt Martijn van

door Rody Donks op de

Eikenhorst, sectiemanager RAI Equipment.

Volendamse mosselavond Een karakteristieke haven,

teurs en leveranciers van

een wereldberoemde dijk,

garage-uitrusting in een in-

een fraai panoramisch verge-

formele ambiance met el-

zicht aan het IJsselmeer en

kaar van gedachten konden

een smakelijke portie mosse-

wisselen en het laatste (za-

len vormden de voornaam-

kelijke) nieuws met elkaar

ste ingrediënten van de tradi-

konden bespreken. Tijdens

tionele mosselavond die de

de bijeenkomst bedankte

sectie RAI Equipment op 18

Michiel Nijboer (op de

september organiseerde. Uit-

foto links), bestuurslid van de

valsbasis van dit sfeervolle

sectie Equipment en trekker

samenzijn was Grand Café

van de werkgroep APK,

de Molen in Volendam. Een

Ron Troost van het NMi

unieke locatie waar de ver-

(Nederlands Meetinstituut) voor de jarenlange samenwerking. Troost

schillende vertegenwoordi-

maakte jarenlang deel uit van het ‘breed overleg onderzoeksgerechtig-

gers van fabrikanten, impor-

den’.


GO! 20

eco-trends

Volvo Trucks komt met real-time diagnose Volvo Trucks introduceert nieuwe methoden om kritieke onderdelen real-time te bewaken en te analyseren. Hiermee kunnen mogelijke storingen worden verholpen voordat activiteiten van klanten worden onderbroken.

hoger kilometrage per band doordat de juiste druk en temperatuur worden gewaarborgd. De bandenmanagementservice wordt gefaseerd geïmplementeerd in de Europese markten. Verder loopt er een Europees proefproject van Volvo Trucks bij klanten met een Gold-servicecontract waarbij verschillende andere componen-

Zo is in Zweden een nieuwe ban-

ten worden getest. Het in real-time

denmanagementservice geïntrodu-

bewaken en analyseren van gege-

ceerd en in Europa is een groot

vens van duizenden trucks voor-

proefproject voor geavanceerde

komt een groot aantal mogelijke

bewaking van trucks gestart. Maar

defecten. Het doel is het voorspel-

ook door het toepassen van zelfle-

len van storingen in onderdelen

rende systemen kan de nauwkeu-

voordat ze plaatsvinden en klanten

righeid in het voorspellen en voor-

zo te voorzien van een optimale

komen van ongeplande stops nog

serviceplanning. Wanneer een

verder worden verbeterd.

mogelijk probleem wordt gedetec-

Met de bandenmanagementservice

Het real-time monitoren van trucks moet toekomstige defecten voorkomen.

is het mogelijk om in real-time de

teerd door een Volvo Truck ­Monitoring Center, wordt de

bandenspanning en de temperatuur van de band te meten. De resulta-

­Volvo-werkplaats van de klant op de hoogte gesteld en worden preven-

ten kunnen worden bekeken via een app, waardoor chauffeurs en eige-

tieve acties ondernomen. Een volgende stap is het geleidelijk aan intro-

naren kleine lekkages kunnen ontdekken. Dit voorkomt klapbanden

duceren van zelflerende systemen. Deze vorm van kunstmatige

die tot ongeplande stops en hoge kosten kunnen leiden. Bovendien

­intelligentie maakt het mogelijk om grote hoeveelheden truckgegevens

draagt de nieuwe service bij tot een lager brandstofverbruik en een

te verzamelen en te analyseren voor onderzoek en ontwikkeling.

Gazelle onthult ideale pakketbezorger Gazelle heeft onlangs de D10 e-cargo gepresenteerd. Met deze elektrische pakketbezorgerfiets die in samenwerking met Aluca en de Mobility as a Service-startup DOCKR is ontwikkeld, speelt Gazelle in op de vraag naar slimme, snelle, groene en (kosten)efficiënte ‘last-mile’ transport­ oplossingen voor binnenstedelijke gebieden.

mer maken van steden. De D10 e-cargo is bij

Bovendien is de innovatieve e-cargo fiets wel-

uitstek geschikt voor ‘last mile’ aflevering van

kom in elke milieuzone. De D10 is een e-cargo

onder meer pakketten en (gekoelde) etenswa-

fiets met elektrische trapondersteuning die

ren in verstedelijkte gebieden. Elke zending is

plaats biedt aan maximaal twee standaard

snel ter plekke omdat de wendbare D10 geen

bagageboxen met Euro Pallet-afmetingen met

last heeft van opstoppingen. Het vervoermid-

een inhoud van 1 m3 en een laadvermogen

del is toegelaten op fietspaden en kan zelfs op

van 100 kg. Met de ondersteuning is een

stoepen komen. Parkeerproblemen in drukke

maximumsnelheid van 25 km/u te halen.

binnensteden kent de D10 daarom niet.

Het Boxz-concept van de D10 is bij uitstek geschikt om op een gestandaardiseerde manier goederen uit te wisselen van truck,

De D10 maakt deel uit van een­

naar bestelauto en vervolgens probleemloos

­bredere visie van de ontwikke-

naar de D10 e-cargo bike. Slim, snel en flexibel

lingspartners – Gazelle, DOCKR

wisselen zijn hierdoor gegaran-

en Aluca - op het gebied van

deerd.

‘Mobility as a Service (MaaS)’ en

Het is de bedoeling dat de in de

zero emission stadslogistiek. Met

Gazellefabriek in Dieren gepro-

als achterliggend doel het schoner, veiliger, bereikbaarder en duurza-

duceerde D10 e-cargo medio

D10 e-cargo

2019 op de markt komt.


21

Nieuwe range brandstofbesparende Renault trucks Renault Trucks heeft onlangs de 2019-versie van de distributie range gepresenteerd: de Renault Trucks D en D Wide. Deze trucks beschikken over nieuwe Euro 6 stap D-motoren, een verbeterde aero­ dynamica en een verbeterd chauffeurscomfort. De combinatie van nieuwe functies en de nieuwe motoren levert volgens Renault een brandstof­ besparing op tot wel 7 ­procent in vergelijking met de vorige generatie.

wordt. Deze motoren beschikken over de

motorcomponenten zijn bovendien opnieuw

nieuwste generatie roetfilter (DPF). Om het

ontworpen, waarbij de Renault Trucks D en D

brandstofverbruik verder te optimaliseren,

Wide beschikken over een nieuw oliekoel­ systeem en een low-flow waterpomp. Recent onderzoek van Renault Trucks heeft uitgewezen dat optimalisatie van de aerodynamica een van de belangrijkste factoren is om zowel het brandstofverbruik als de CO2-uitstoot van distributievoertuigen te reduceren, vooral wanneer ze in regionale en verstedelijkte gebieden worden ingezet. De trucks zijn daarom uitgerust met nieuwe zij-fenders en een nieuwe, verstelbare dakspoiler, die, dankij

Renault Trucks D-generatie De DTI 5, DTI 8 en DTI 11-moto-

twaalf instelbare posities kan wor-

ren voldoen nu al aan de Euro 6 stap D-regel-

zijn de DTI 5 en DTI 8-motoren voorzien van

den aangepast aan alle mogelijke soorten

geving die op 1 september 2019 van kracht

nieuwe motorsoftware. Alle aanvullende

opbouw.

Consortium stimuleert LNG trucks in Europa Een consortium met de naam BioLNG EuroNet heeft aangekondigd de groei van LNG (vloeibaar aardgas) als brandstof voor wegtransport in heel Europa te willen stimuleren. Dit gebeurt door middel van nieuwe infrastructuur die moet zorgen voor succes op lange termijn en grootschalig gebruik van LNG.

400 km van elkaar langs de belangrijkste routes in het wegennetwerk van Spanje naar Oost-Polen. De in ons land te bouwen Bio-LNG-centrale zal naar verwachting 3000 Mton/jaar Bio-LNG produceren en gebruik maken van biomethaan uit afval. Dit wordt aan eindgebruikers verkocht via het LNG-netwerk.  

Tot de consortiumleden behoren

Het programma van het BioLNG

Scania, Iveco Shell, Disa en

EuroNet project omvat vulstati-

Osomo. Zij zullen ieder afzonder-

ons, biobrandstofproductie en sub-

lijk activiteiten ontplooien met

sidies die allemaal noodzakelijk

als doel te komen tot meer

zijn voor innovatieve klanten om

LNG-vrachtwagens op de weg,

ondanks de extra initiële kosten te

het realiseren van een netwerk van

investeren in de vrachtwagens,

39 LNG-tankstations en de bouw

zegt Jonas Nordh, Director

van een Bio-LNG-centrale in Nederland.

Het BioLNG Euronet consortium streeft naar 2.000 extra LNG-trucks op de weg.

­Sustainable Transport Solutions bij Scania. Hoewel LNG (circa 20

De LNG-stations zullen deel uitmaken van een pan-Europees netwerk

­p­rocent minder CO2-uistoot) tegenwoordig breder beschikbaar is, kan

en worden gebouwd in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Polen

biogas (ruim 90 procent CO2-reductie) in toenemende mate worden

en Spanje. Deze stations bevinden zich op een afstand van ongeveer

gemengd met het aardgas nu de productie van biogas stijgt.


GO! 22

RAI vintage

Vervreemding In de melancholieke, vervreemdende schilderkunst van de Amerikaanse kunstenaar Edward Hopper is de auto in hoge mate aanwezig, zowel als sfeerbepalend element als vanzelfsprekende entourage. Hopper schilderde verlaten highways, benzinestations of, zoals in het jubileumboek ‘Voertuigen van de verbeelding’ dat in 1993 ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van RAI Vereniging werd uitgegeven, een eenzame vrouw in een motel (Western Motel) dat uitzicht geeft op geparkeerde auto’s.


uitgesproken

23

In deze rubriek laten we personen aan het woord die betrokken zijn

Zou u zelf bereid zijn ten minste 1 keer per week de auto voor het

bij of werkzaam in de mobiliteitswereld. Dit keer Tom Cambien,

werk te laten staan?

Manager Motorcycle Division bij Honda Motor Europe, Benelux

Zeker! En dat doe ik ook al. Als overtuigd motorrijder, wissel ik regel-

Branche.

matig af tussen de auto en de motor. Zoals eerder vermeld is de Honda X-ADV hiervoor de perfecte partner.

Wat is uw favoriete vervoermiddel? Natuurlijk een gemotoriseerde tweewieler Dat is uiteraard een Honda.

Met welke politicus zou u wel eens van gedachten willen wisselen?

Zelf rijd ik graag op de Honda X-ADV of CB1000R. De X-ADV is de

Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen.

perfecte commuter motorfiets, vlot, voorzien van een automatische

Ik zou van haar willen weten waarom de Nederlandse overheid de

transmissie, voldoende opbergruimte in combinatie met een stoere uit-

motorfiets niet actief promoot of stimuleert als alternatieve mobiliteits-

straling. Als het dan toch nog wat sportiever mag, of als ik zonder

oplossing.

bagage/passagier reis, dan kies ik voor de CB1000R. Hoe ziet het Nederlandse verkeersbeeld er over tien jaar uit? Wat vindt u van het mobiliteitsbeleid in Nederland?

Dat is moeilijk te zeggen en in te schatten. De technologie verandert zo

Nederland kent vele mobiliteitsoplossingen. Van de fiets tot en met het

snel tegenwoordig. Wij van Honda verwachten in elk geval een enorm

openbaar vervoer. En de verschillende subsidies of zakelijke beleids-

sprong in elektrificatie te zien.

plannen zijn daarop afgestemd. De motorfiets zou daarin wat mij betreft meer aandacht mogen krijgen. In andere Europese landen zijn er voorbeelden genoeg te vinden. Van belastingvoordeel tot specifieke verkeersregels en parkeerplaatsen. In Nederland zijn

Tom Cambien ‘De motorfiets verdient veel meer positieve promotie’

er zeer veel “latente” motorrijders, oftewel bezitters van een rijbewijs en/of motorfiets, die niet meer actief rijden. Het onderkennen en aanspreken van deze doelgroep, zou ertoe kunnen bijdragen dat meer mensen zich gaan verplaatsen met de motorfiets en de auto sneller thuis laten staan. Wat zou u als eerste veranderen als u het voor het zeggen had? Persoonlijk zou ik de motorfiets als mobiliteitsoplossing meer aandacht geven. Bijvoorbeeld door het voor de consument financieel aantrekkelijker te maken om voor de motorfiets als dagelijks vervoermiddel te kiezen en met name de drempels (financieel, opstapleeftijd etc) voor het A-rijbewijs verlagen. Vindt u dat het kabinet voldoende aandacht schenkt aan vervoersalternatieven, zoals de bus, de fiets of gemotoriseerde tweewielers? Die vervoersmodaliteiten verdienen zeker meer aandacht. Op een positieve manier wel te verstaan.


GO! 24

MARKTANALYsE

Particulieren rijden minder Nederlandse motorvoertuigen leg-

zakelijk toe te schrijven aan zakelijk

miljard kilometer. Ruim driekwart

den in 2017 een recordaantal van

gebruik. Volgens het CBS rijden

van dit totaal (79%) komt voor

147,6 miljard kilometers af, bijna 12

particuliere autobezitters juist min-

rekening van privérijders. Die reden

Gemiddeld jaarkilo­metrage privé personenauto’s

procent meer dan vijftien jaar gele-

der. Nederlandse personenauto’s

gemiddeld 11.600 kilometer, 2 pro-

den. Die toename is echter hoofd-

reden in 2017 gezamenlijk 119,1

cent minder dan in 2016. Door de

2017 11.620 2016 11.859 2015 11.781 2014 11.672 2013 11.574 2012 11.513 2010 11.721 2006 12.211 jaren heen zijn particulieren sowieso minder gaan rijden. In 2006 bedroeg het gemiddelde jaarkilometrage namelijk nog 12.211. Uit de Jaarmonitor Wegvoertuigen van het CBS valt verder af te lezen dat elektrische personenauto’s in 2017 ruim 3 miljard kilometer aflegden. Dat komt neer op 2,6 procent van alle autokilometers.

Aandeel oldtimer in mobiliteit verwaarloosbaar klein Een oldtimer van 40 jaar of ouder

waarmee jaarlijks 19.400 kilometer

legde in 2017 gemiddeld 1.700 kilo-

wordt gereden, meldt het CBS in

meter af. Dat is een factor 11 min-

de Jaarmonitor Wegvoertuigen.

der dan een nieuwe personenauto

Uit de CBS-cijfers blijkt dat ‘youngtimers’ tussen de 25 en 40 jaar oud

Gemiddeld jaarkilo­metrage personen­auto’s naar leeftijd

Bron: CBS

2017

0-5 jaar

17.500

5-10 jaar

13.500

10-15 jaar

12.150

15-20 jaar

9.900

25-40 jaar

4.200

40 jaar

1.700

gemiddeld 4.200 kilometer per jaar afleggen. Voor deze jonge oldtimers geldt een korting op de motor­ rijtuigenbelasting mits ze op benzine rijden en in de wintermaanden ­worden gestald. Klassiekers die ouder zijn dan 40 jaar, zijn volledig vrijgesteld van MRB. Gezamenlijk reden Nederlandse oldtimers in 2017 ruim 259,8 miljoen kilometer, oftewel 0,2 procent van alle ­personenautokilometers. Een verwaarloosbaar klein aandeel dus.

Bron: CBS

2011 11.698


25

Ruim kwart huishoudens bezit geen motorvoertuig In 2,1 miljoen Nederlandse huishoudens (27%) is geen (lease)auto, brom/s­norfiets, motor of bestelwagen aanwezig. Huishoudens in de laagste ­inkomens­­klasse hebben vaker geen motorvoertuig dan gezinnen in de hogere inkomensklasse. Van de 3 miljoen huis­houdens in de laagste inkomensklasse is 46 procent niet in het bezit van een motorvoertuig. Bij de hogere inkomens is dat 6 procent. Ook bij huishoudens in de ste-

Huishoudens zonder motorvoertuig

Bron: CBS

Laag Midden Hoog inkomen inkomen inkomen

Zeer sterk stedelijk

61%

28%

13%

Matig stedelijk

36%

9%

2%

Niet stedelijk

28%

5%

1%

den is het voertuigbezit lager dan op het platteland. In zeer stedelijke gemeenten beschikt 43 procent van de huishoudens niet over een motorvoertuig. In de niet stedelijke gemeenten is dat 15 procent.

Omzetgroei autobranche houdt aan De auto- en motorbranche heeft in het derde kwartaal van 2018 opnieuw

De omzet van de overige branches in de sector maakte, vergeleken met het

een omzetstijging van 4,4 procent geboekt. Dit was mede te danken aan een

derde kwartaal vorig jaar, min of meer een pas op de plaats: handel in auto-onderdelen (+0,7%), handel en reparatie motorfietsen (+ 0,4%) en

procent). Het sentiment in de sec-

bedrijfsautobranche (-0,2%).

tor was aan het begin van het

Het aantal bedrijven in de auto- en motorbranche met een personeelste-

vierde kwartaal weer licht positief.

kort is aan het begin van het vierde kwartaal opgelopen naar 24 procent.

Wel is het opnieuw gestegen per-

Een kwartaal eerder was dat 22

soneelstekort een bron van zorg.

procent. De zoektocht naar

Bijna een kwart van de bedrijven

vakkundig personeel is het

Omzetontwikkeling auto- en motorbranche

in de sector kampt volgens het

grootst bij de garages waar

CBS met een personeelstekort.

36 procent van de bedrij-

Van alle bedrijven in de auto- en

ven met een

3e kwartaal 2018

4,42%

motorbranche groeide de omzet

tekort aan

2e kwartaal 2018

7,24%

van de personenautobranche

personeel

1e kwartaal 2018

5,43%

(voornamelijk dealers) het

kampt. Begin

hardst (+8,3 procent). Ook de

derde kwar-

4e kwartaal 2017

0,61%

omzet van de gespecialiseerde

taal was dit bij

3e kwartaal 2017

3,98%

34 pro-

2e kwartaal 2017

5,09%

1e kwartaal 2017

8,06%

4e kwartaal 2016

-7,58%

autoreparatiebedrijven (garages) steeg in het derde kwartaal van dit jaar met 6,6 procent. De omzet van de auto-importeurs daalde in

cent van de garages het geval. Bij de autodealers heeft ruim 22 procent

3e kwartaal 2016

1,08%

1,7 procent. Dit na aanhoudende

van de bedrijven moeite

2e kwartaal 2016

8,12%

omzetstijgingen sinds het eerste

bij het vinden van geschikt

1e kwartaal 2016

7,18%

kwartaal van 2017.

personeel.

deze periode daarentegen met

Bron: CBS

toenemende autoverkoop (+9,7


GO! 26

DE Stelling

De hoofdreden om een snorfiets aan te schaffen is letterlijk en figuurlijk het niet hoeven dragen van een helm.

Arnauld Hackmann, ­hoofdredacteur NieuwsFiets.nu De argumenten om de helmplicht nu wel te gaan invoeren zijn in principe zeker plausibel, maar de bromfietsdealer zal er zeker niet blij mee zijn. De verkoop van bromen snorfietsen heeft het al jaren niet makkelijk en dan komt zo’n maatregel er nog bovenop. Ik wil

Michiel Slütter, hoofdredacteur van de Vogelvrije Fietser

geen doemdenker zijn, maar ik

Fietsendieven weten natuurlijk hoe belangrijk framenummers

vrees toch dat de helmplicht de

zijn. Zij doen er alles aan om die originele nummers te vervan-

doodsteek voor de snorfiets zal zijn.

gen door valse. Geen enkele methode is waterdicht, maar een sticker met een barcode en wat cijfers is te gemakkelijk te­

Bron: NieuwsFiets.nu

­verwijderen. Testkees, die voor ons alles rondom fietsen test, kreeg deze er met een stanleymes zo van af. Maarten Steinbuch, Bron: De Volkskrant

hoogleraar Robotica TU Eindhoven Veel vrachtwagenfabrikanten zijn bezig met elektrische varianten, waarschijnlijk eerst voor kortere afstanden en mede afgedwongen door strengere wet- en regelgeving.

David Byron, design manager van Sundberg-Ferar

­Uitgaande van de te verwachten batterij­

De Hyundai Elevate kan mensen op plaatsen brengen waar

technologie en –kosten over 5 tot 10 jaar, dan

nog nooit een auto is geweest. Hyundai spreekt zelf van een

verwacht ik dat ook de toekomst van vracht-

Ultimate Mobilty Vehicle (UMV), een voertuig dat elk terrein

vervoer elektrisch wordt.

aankan. Dat zou een uitkomst zijn voor nooddiensten na natuurrampen, maar ook voor mensen met een beperking.

Bron: Financieel Dagblad

Bron: Support Magazine

Steven van Eijck, voorzitter RAI Vereniging De transitie naar elektrische mobiliteit en zelfCarlo Brantsen, hoofdredacteur Carros Magazine

standig rijdende voertuigen gaat steeds snel-

Voor veel mensen zijn auto’s een verworven goed, een vrijheid,

ler. Voertuigen worden hierdoor complexer.

en ze zullen het niet leuk vinden als je ze dat ontneemt. Elek-

Dat stelt veel nieuwe eisen aan de werkplaats

trische auto’s zijn te duur. Voor een elektrische middenklasser

en het personeel. Nauwe samenwerking tus-

ben je al gauw 45 duizend euro kwijt. En het aanbod wordt niet

sen alle branchepartijen is daarbij cruciaal.

beter. Er zijn twee redenen waarom elektrische auto’s op korte

Zonder goede scholing en actuele technische

termijn niet goedkoper worden: de peperdure accu’s en alle

kennis, verlies je als werkplaats terrein. Het is

veiligheidssystemen die in auto’s worden ingebouwd.

nu tijd om na te denken over de toekomst en met elkaar de juiste stappen te zetten.

Bron: BNR Bron: Automobiel Management


GO!factor

HENK CASTELIJNS Het Britse magazine ‘Classic & Sports’ riep de Citroën DS ooit uit tot ‘mooiste auto aller tijden. Een kwalificatie die eigenlijk nog altijd van toepassing is op het tijdloze design van de iconische ‘déesse’, die tijdens haar debuut op de autosalon van Parijs in 1955 insloeg als een bom (La Bombe Citroën), vindt Henk Castelijns. Castelijns, die Manager Facility is bij Wagenbouw Hapert, zegt altijd gefascineerd te zijn geweest door oldtimers. ‘Ik droomde altijd van een Traction Avant. Praktisch gezien voor mij toch minder interessant. Bovendien is een van mijn voorwaarden dat het geen museumstuk, maar een functionele gebruiksauto moet zijn. De zoektocht begon 9 jaar geleden. Toen ik met deze Citroën DS ID19 uit 1967 mocht proefrijden ging ik direct overstag vanwege het supercomfortabele rijgedrag. Deze voiture rijdt werkelijk als een godin. Dit is overigens een van de laatste exemplaren met de tweede gerestylde neus én een van de eerste waarbij (milieu)vriendelijkere ‘groene’ hydraulische olie werd toegepast. De tijd om zelf aan de wagen te sleutelen ontbreekt mij. Met name het onderhoud aan de hydrauliek blijft lastig en daarom houdt een specialist de DS technisch up-to-date. De carrosserie blijft een kwetsbaar punt en heeft over een aantal jaren aandacht nodig. Ik ontzie deze DS zeker niet en rijd er iedere 14 dagen mee naar mijn werk. Ik woon zelf in de grensstreek en ga dan regelmatig de grens over om in België goedkoop LPG te tanken. Uiteraard gaan dan een paar kratjes Belgisch bier mee retour. Onderweg merk je dan dat zo’n DS nog altijd respect afdwingt. Veel duimen gaan omhoog!’

27


28

GASTCOLUMN Ferrie van Hattum

Twee vliegen in een klap Het hele concept mobiliteit was in mijn jeugd nog redelijk eenvoudig. Wij peddelden keurig naar school en terug op een fiets mét terugtraprem. Het hoogst haalbare werd een brommer vanaf je 16e en wellicht jaren later nog eens barrel van een auto. De trots van ons gezin destijds was een lichtblauwe (70s!) Opel Rekord diesel stationcar, die je drie straten verderop al aan kon horen komen met zijn markante getik en ’s winters meer wel dan niet wilde starten (vlokken!).

minimaliseren en klimaatdoelen te halen… Lichtgewicht construeren, mijn vakgebied, wordt vaak geassocieerd met verdere efficiëntieverbetering: een lager gewicht door optimale constructie en materiaalgebruik. Veel mensen denken dan al snel aan koolstof vliegtuigonderdelen, Formule 1 auto’s en racefietsen. Prachtig, maar ook met een stevig prijskaartje, dus minder geschikt voor grootschalige toepassing in al die mooie mobiliteitsoplossingen. En valt hier werkelijk wel de grootste winst te behalen?

Ook nu past de term mobiliteit voor veel mensen ruwweg

Nog meer afsnoepen van gewicht van de carrosserie van

nog steeds ergens in dit rijtje fiets-brommer-auto-bus/

een auto bijvoorbeeld, tegenwoordig een wonder van

trein/taxi en, zeg, vrachtverkeer. Hier zijn de laatste jaren

efficiënt construeren, voor een acceptabele prijs, wordt een

flink wat mogelijkheden bijgekomen, die maatschappelijke

hele klus. Waar echter wel een grote winst valt te behalen,

ontwikkelingen en veranderende behoeften weerspiegelen.

is in alles wat mee beweegt maar niet direct voor de hand

Denk alleen maar aan de zakelijke fiets, swapfiets, elektri-

ligt om aan te pakken. Een relatief kleine gewichts-

sche fiets, deelfiets, speed pedelec, brommerauto, snorfiets,

besparing in bijvoorbeeld transportverpakkingen (bakken,

scooter, (personal) leaseauto’s, stekker-, hybride of water-

kratten, pallets, etc) , leidt, door de grote aantallen waarin

stofauto’s, deelauto’s, (nog geen) zelfrijdende auto’s en

deze voorkomen, de vaak grote afstanden waarover deze

(deel-?)-taxi’s, Ubers, CNG-bussen/vrachtwagens, etc.

worden verplaatst, de aanmerkelijke efficiëntere opslag,

Daarnaast nog een handvol hooverboards, monowheels,

meer goederen per lading, en ga zo maar door, vrijwel

elektrische steps, Stints, Segways, maar ook elektrische

direct tot een aanzienlijke besparing op zowel economisch

stadsdistributievoertuigen en bijvoorbeeld cargofietsen

vlak als qua milieubelasting: twee vliegen in één klap. Voor

voor pakketbezorging. Bent u er nog?

Nederland transportland een grote kans.

Al deze nieuwe vormen van mobiliteit hebben één ding

Dit soort verbeteringen komt echter alleen tot stand door

gemeen: ze doen meer met minder. Efficiënter gebruik van

het slim gebruik van de principes van lichtgewicht con-

producten, maar ook materialen en middelen zorgt ervoor

strueren in combinatie met een gedegen kennis van ont-

dat tegelijk in een groeiende en divergerende vraag kan

werp, materialen en processen. Waarbij we het doel niet uit

worden voorzien (flexibiliteit, langer mobiel, snel verande-

het oog mogen verliezen: een betaalbaar, efficiënt product

rende mobiliteitsvraag, enzovoort.), terwijl de efficiëntie

dat (nog) beter aan de vraag en eisen voldoet. En laat die

van het systeem toeneemt. En daarbij voelen we natuurlijk

kennis en pragmatische houding nou net ruimschoots in

ook de druk om naast dit alles ook nog milieueffecten te

Nederland voorhanden zijn!

Ferrie van Hattum is Lector lichtgewicht construeren aan de Saxion Hogeschool in Enschede. In zijn ThermoPlastic composites Application Center – TPAC werkt hij samen met bedrijven aan kostenefficiënte, betere en duurzamer producten. Projecten en voorbeelden op www.thermoplasticcomposites.nl


specialist in beeld

29

Geef je banden lucht Autorijden met banden op de juiste spanning is veiliger, zuiniger, stiller en beter voor het milieu. De juiste spanning zorgt voor meer grip, een kortere remweg en een kleinere kans op slippen, minder brandstofverbruik en minder bandenslijtage, zegt Eugène Moerkerk, beleidsadviseur bij RAI Vereniging.

len, omdat alle banden nu eenmaal langzaam lucht verliezen.’ De campagne, die een gedragsverandering bij automobilisten beoogt, is een initiatief van verschillende partijen, zoals het Ministerie van I&W, RAI Vereniging, ANWB, BOVAG, RECYBEM, VACO, Band op Spanning, Milieu Centraal en VNA. Moerkerk: ‘Onze ambitie is dat iedere automobilist elke twee maanden de banden van de auto controleert op beschadigingen en die op de juiste spanning brengt. Dat

Hij wijst er op dat een goede bandenspanning al snel circa 100 euro per

zorgt immers voor een veiliger, zuiniger, stiller en schoner rijgedrag.’

jaar oplevert. Toch rijdt zo’n 60 procent van de Nederlanders rond met

Omdat uit onderzoek is gebleken dat consumenten onvoldoende

onvoldoende opgepompte banden. Om het bandenbewustzijn bij een breder publiek verder te vergroten is daarom eind vorig jaar de campagne ‘Geef je banden lucht’ gestart. Deze campagne bestaat uit verschillende radiospotjes

bekend zijn met het Europese

‘Een juiste bandenspanning zorgt voor een veiliger, zuiniger, stiller en schoner rijgedrag’

en commercials waarin bekende Neder-

bandenlabel en de effecten van banden met een beter label onderschatten, gaat de campagne www.geefjebandenlucht.nl gekoppeld worden aan www.kiesdebesteband.nl en

landers, zoals Tim en Tom Coronel figureren. Daarin wijzen zij op de

andere publiekscampagnes rondom het Klimaatakkoord. Moerkerk

vele voordelen van een goed opgepompte band waarmee bovendien op

noemt het in dit verband zorgelijk dat ruim de helft van de mensen

een eenvoudige wijze een bijdrage wordt geleverd aan de CO2-reductie.

denkt dat de brandstofbesparing die met de aanschaf van een zuinige

Volgens Moerkerk checkt de helft van alle Nederlanders de banden-

band mogelijk is, kleiner is dan in werkelijkheid. ‘Ook de

spanning minder dan 3 keer per jaar en controleert 15 procent de ban-

invloed die een band heeft op de remweg wordt door

denspanning nooit. ‘Dit terwijl iedere twee maanden wordt aanbevo-

tweederde van de consumenten te laag ingeschat.’


GO! 30

EYE CATCHER lageweg

Jaaroverzicht 2018 RAI Vereniging: ‘Mobiliteit in transitie’ Afgelopen maand is tijdens de nieuwjaarsreceptie van RAI Vereniging het Jaaroverzicht 2018 gepresenteerd, waarvan het thema luidt: Mobiliteit in transitie’. In de uitgave stellen algemeen voorzitter Steven van Eijck en algemeen

op het bevorderen van duurzame en veilige mobiliteit) – bijeen te bren-

directeur Olaf de Bruijn vast dat de samenleving, de mobiliteitsbranche

gen. Een dag die werd omlijst met de ondertekening van de door

én RAI Vereniging zelf, in toenemende mate

RAI Vereniging en ANWB geïnitieerde Road

aan verandering onderhevig zijn. De tien sec-

Safety Pledge, een intentieverklaring om te

ties die binnen RAI Vereniging actief zijn spe-

komen tot nul verkeersdoden in 2050.

len ieder op specifieke wijze in op de mobili-

Een ander toonaangevend event betrof ‘The

teitstransitie die gaande is. Wat hen bindt is

Mobility Shift’, waarbij RAI Vereniging jong

de kracht van het collectief.

talent en ondernemers een platform bood om

Het afgelopen verslagjaar kreeg extra reliëf

een toekomstbeeld van mobiliteit te schetsen,

vanwege het 125-jarig bestaan van RAI

waarbij kunstmatige intelligentie, big data,

Vereniging. Dit unieke momentum werd

connectiviteit, 3D-printen en autonoom

maximaal benut om het secretariaat vanuit de

rijden de boventoon voerden.’

inhoud te herijken. Zo werd een groot aantal activiteiten georganiseerd die het jubileum-

Hoogste mediascore

jaar extra glans en allure gaven. Zoals het

Zowel Van Eijck als De Bruijn noemen het

Mobiliteitsdiner in de Ridderzaal, waarbij

verheugend dat het veranderingsproces bin-

prominente vertegenwoordigers uit de

nen RAI Vereniging heeft geresulteerd in een

wereld van verkeer en vervoer acte de pré-

hogere tevredenheid bij de leden. Maar ook

sence gaven om met elkaar over de mobili-

extern, want uit een recent journalistenon-

teitstransitie van gedachten te wisselen.

derzoek blijkt dat RAI Vereniging binnen de mobiliteitssector behoort tot de partijen met

Nul verkeersdoden

de hoogste mediascore. Vooruitkijkend stel-

Voor het eerst in de geschiedenis slaagde RAI Vereniging er in om alle

len beiden vast dat: ‘RAI Vereniging over een strategisch optimale uit-

Europese automotive koepels – ACEA (auto-industrie), CLEPA (after-

gangspositie beschikt om zich de komende jaren maximaal te kunnen

market) en FIA (de internationale federatie die zich onder andere richt

profileren en te positioneren.’

Mobiliteitskalender 2019 Bike Motion Benelux

Uitreiking Fiets Awards

RAI Mobiliteitsdiner

1 t/m 3 maart

1 maart

25 maart

Grootste sportieve fietsbeurs

Bekendmaking E-bike, Speed E-bike,

Diner met prominente gasten

in Europa

Racefiets en MTB van het Jaar en

uit de mobiliteitsbranche, politiek,

Jaarbeurs Utrecht

Fiets Innovatie Awards 2019

overheid en wetenschap

Jaarbeurs Utrecht

Glazen Zaal, Den Haag


@raivereniging

31

Tweets RAI Vereniging 22 januari

16 december

Record aan #bpm-zaken voor rechter in 2018

LNG-accijnsteruggaafregeling nog in politieke molen

22 januari

Antidumpingheffingen van de EU voor Chinese e-bikes van kracht:

15 december

Met stip binnen op nummer 42 in de top 200 invloedrijkste Nederlanders, Steven van Eijck

7 januari

Op 11-2 maakt de jury bekend welke baanbrekende producten, diensten en concepten de prestigieuze Automotive Innovation Award winnen. Maar wat vindt het Nederlandse publiek van de innovaties? Daarvoor is een speciale publieksprijs in het leven geroepen 7 januari

Van een rijbewijs voor een zelfrijdende auto tot een gezinsauto op zonne-energie: in Nederland bedenken we de ene innovatie na de andere. Stem mee voor de publieksprijs van de Automotive Innovation Award!

13 december

BOVAG, Innovam, OOMT en RAI Vereniging hebben de handen ineengeslagen en een intensieve ­studie gedaan naar de “Werkplaats van de Toekomst”. Welke veranderingen gaan zich voordoen en wat zijn de gevolgen voor de werkplaats van autobedrijven

10th CLEPA Aftermarket Conference

Taipei Cycle Show

Bauma 2019

RAI Klassieker Rit

27 t/m 30 maart

8 t/m 14 april

25 mei

27 en 28 maart

Internationale tentoonstelling

Internationale vakbeurs voor ­­

Toertocht met klassieke auto’s,

Congres voor leden RAI Auto­

voor de fietsbranche

bouw- en mijnbouwmachines,

motoren en fietsen voor leden en

motive Industry met als thema:

Taipei, Taiwan

bouwvoertuigen, bouwtechniek,

relaties RAI Vereniging

­Ability to lead in a digitalising

componenten en hijs- en hefwerk-

environment

tuigen

Brussel

München, Duitsland


GO!ROUND

januari s brachten op 24 tie la re en n de le d Ruim tweehonder I Vereniging in rsreceptie van RA aa wj eu ni de ns t uit op een tijde sterdam een toos Am I RA n va m da algemeen Café Amster bijeenkomst blikte de s en jd Ti . 19 ering van voorspoedig 20 l terug op de vi we zo jck Ei n va voorzitter Steven ging als vooruit. n van RAI Vereni aa st be rig ja 512 het ekenning van kroond met de to be rd we t da ar Een ja nieuwe inklijk’ door de het predicaat ‘Kon n Dijk. va de Koning Arthur commissaris van

Profile for Koninklijke RAI Vereniging

GO!Mobility Magazine #1 2019  

GO!Mobility Magazine #1 2019  

Advertisement