__MAIN_TEXT__

Page 1

JAARGANG 7 – FEBRUARI 2017 – NR 1

! O G 1ing # Y T I L I B O ig M n e r AI Ve Magazine R

THEMA: SAMENWERKINGEN VAN RAI VERENIGING

DE FIETSAMBASSADEUR • EGEA GAAT DE GRENS OVER • RAI CARROSSERIENL • 40 JAAR AUTOVAK • MARIANNE ZWAGERMAN


GO! 2

RAI SOCIETY Tijdens het Nationaal Aftersalescongres werd het eerste exemplaar van het boek ’40 jaar Autovak’ uitgereikt aan Frans van Heck.

PAGINA 18

ECO-TRENDS Aebi Schmidt heeft onlangs de

------------------THEMA: ERKINGEN SAMENW RENIGING E VAN RAI V----------------

innovatieprijs 2016 ontvangen voor het Koanda systeem op de Swingo veegmachine dat fijnstof te lijf gaat.

PAGINA 20

UITGESPROKEN Bob Vegter, directeur-eigenaar van

6

Van Dorp Kentekenplaten, geeft

RAI CAROSSERIENL KOST LEDEN MINDER RAI Vereniging Speciale Voertuigen en CarrosserieNL hebben per 1 januari dit jaar hun krachten officieel gebundeld in RAI CarrosserieNL. Dankzij de

zijn mobiliteitsvisie.

fusie ontstaat een bredere basis om de belangen van de ruim 300 leden met

PAGINA 23

meer efficiëntie en slagkracht te vertegenwoordigen. De integratie betekent

MARKTANALYSE

in de praktijk een lager kostenniveau, een sterkere en effectievere lobby en

Het afgelopen jaar leverde de

een betere exposure van de hele sector op zowel nationale als internatio-

Nederlandse automobilist een

nale beurzen, zegt Henk Bos, manager leden- en verenigingszaken van

bijdrage van in totaal 18,1 miljard

RAI Vereniging . ‘Leden krijgen gewoon meer waar voor hun geld.’

euro aan ’s Rijks schatkist.

PAGINA 24

10

GO!FACTOR

RAI AUTOMOTIVE INDUSTRY SAMEN MET AUTOMOTIVENL RAI Automotive Industry en AutomotiveNL onderzoeken de mogelijk­

Geert-Jan Baan, bestuurslid van

heden om als een gezamenlijke tandem met elkaar op te gaan trekken.

Noaber Foundation, met zijn

Beide organisaties met in totaal ruim 300 leden vertegenwoordigen de

Bedford OB Duple bus uit 1950.

­toeleveranciers aan de auto-industrie. Een intensievere samenwerking zou

PAGINA 27

moeten leiden tot een slagvaardiger aanpak en een tempoversnelling teweegbrengen in de groei van de gehele sector.

COLOFON GO!Mobility is een uitgave van RAI Vereniging, postbus 74800, 1070 DM Amsterdam, telefoon (020) 504 49 49, www.raivereniging.nl.

Productie Markant Media

GO!Mobility verschijnt 5 keer per jaar en is o.a. bestemd voor politici, overheids­instanties, de media en leden van RAI Vereniging. Verspreiding vindt plaats op basis van controlled circulation.

Redactieraad Cees Boutens, Jeroen van de Braak, Ilse Bartels, Mark van Dansik, Floris Liebrand

Redactie Menno Timmer, hoofdredacteur

Redactieadres GO!Mobility Markant Media Noordereinde 291 1243 JX ’s-Graveland E-mail: markantmedia@kpnmail.nl www.markant-media.com Tel. 06-551 35 559 of 035-69 19 061

Dit magazine is gedrukt op duurzaam papier.

GO!Mobility is ook als digitaal magazine te lezen op www.raivereniging.nl

© 2017 RAI Vereniging – alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere wijze, in elke vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Medewerkers Sjoerd van der Linden Ontwerp: PWAD Amsterdam Vormgeving: MB voorheen VMTB Fotografie: Ton van Til, Johan Peter van der Stouwe, Louis Blom Illustraties: Onno Kortland Druk: W.C. den Ouden ISSN: 2212-8182


DR. STEVEN VAN EIJCK

3

Nieuwe politieke dynamiek schept kansen Met nog minder dan een maand te gaan komen de Tweede Kamer­

De afgelopen periode waren drie bewegingen zichtbaar die voor­

verkiezingen met rasse schreden dichterbij. Ruim 80 partijen hadden

sorteerden op een veranderende rol van een zich steeds meer

zich aan het verkiezingsfront gemeld. Inmiddels weten we dat er

terugtrekkende overheid. Zo is sprake van minder mandaat bij de

28 partijen deelnemen. De versnippering heeft toegeslagen en de

politiek met als consequentie dat de overheidsbudgetten kleiner zijn

kiezer zou bijna keuzestress krijgen. Ik ben benieuwd of onze

met een sterkere focus op veiligheid, defensie, politie en justitie, ten

­achterban net zo verdeeld is als de landelijke peilingen doen geloven,

koste van zaken die we met zijn allen misschien ook wel belangrijk

of dat daar meer uniformiteit heerst. Het gedachtegoed dat het

vinden. Verder vindt in toenemende mate een verschuiving van lan-

brede palet aan partijen aanbiedt is niet meer, zoals in het verleden,

delijk naar lokaal beleid plaats. Een en ander heeft geleid tot meer

uitsluitend gebaseerd op een bepaalde geloofsovertuiging of

maatschappelijke initiatieven, waarbij partijen uit de samenleving de

­politieke kleur, maar gaat veel verder. Sommige nemen een leeftijds-

overheid via convenanten en akkoorden een ‘offer you can’t refuse’

grens als uitgangspunt, of het lot van

aanboden. Een goed voorbeeld was

dieren. Er is er zelfs een zonder

het Fiscale Mobiliteits­akkoord dat

standpunten, die de burger de mogelijkheid wil bieden om direct invloed uit te oefenen op de ­besluitvorming

‘De kiezer zou bijna keuzestress krijgen’

in de Tweede Kamer. Daarmee is er

RAI Vereniging, samen met coalitiegenoten en staatssecretaris Wiebes, heeft g­ esloten. Ook de Mobiliteits­ alliantie die wij met NS, ANWB,

een totaal andere p­ olitieke dimensie ontstaan met een andere vorm

TLN hebben gesmeed en waarbij KNV, Transdev en HTM zich

van verzuiling. Waarbij ieder belang telkens vanuit een ander

­hebben aangesloten anticipeert op zo’n c­ onvenant. De tijd is rijp om

­perspectief moet ­worden gediend. Dat is interessant en fascinerend

met de Mobiliteitsalliantie de reiziger centraal te stellen en zo de

en toont tevens de veelzijdigheid van onze samenleving aan. Het

overheid concrete bouwstenen aan te reiken om optimaal vervoer

biedt tegelijkertijd u­ itdagingen, want uiteindelijk moeten we er

te bewerkstelligen en Nederland in beweging te houden. Ik ben

­gezamenlijk uitkomen om zo sturing te kunnen

uiteraard zeer benieuwd naar de uitkomst van de

geven aan het landelijk beleid. De vraagstukken

Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. Ongeacht

waar de overheid voor staat w ­ orden immers in de

hoe die uitpakt ben ik o ­ ptimistisch over de toe-

Tweede Kamer geadresseerd. Het verschuivende

komst. De huidige politieke dynamiek zal immers,

politieke speelveld betekent dat de spiegel van de

dankzij een intensievere samenwerking met maat-

samenleving, die in de Tweede Kamer tot uit­

schappelijke partijen, leiden tot een beter, gezondere

drukking komt evenals in wet- en regelgeving, zal

en welvarender samen­leving.

worden gekanteld. En wel zo dat dit recht doet aan de ­verkiezingsuitslag. Ongeacht hoe die uitpakt. Dat

Dr. Steven van Eijck,

is cruciaal. Complicerende factor bij het uiteindelijk

algemeen voorzitter RAI Vereniging

vormen van een werkbare coalitie is ook nog eens de huidige samenstelling van de Eerste Kamer.


GO! 4

BRANCHE NIEUWS

Fiscaal fietsbeleid straft fietsforens Het huidige fiscale regime rondom de bedrijfsfiets werkt eerder ontmoedigend dan stimulerend, vindt Steven van Eijck, algemeen voorzitter van RAI Vereniging. Hij rekent voor dat een zakelijke rijder voor een elektrische auto van 40.000 euro 4% bij zijn inkomen moet optellen (1.600 euro). Terwijl bij iemand die een e-bike van 3.500 euro ter beschikking gesteld krijgt dit bedrag volledig tot het bruto inkomen wordt gerekend. ‘Een volstrekt absurde situatie die snel moet veranderen’’, aldus Van Eijck. Hij zei dit tijdens de nieuwjaarsreceptie van

plan, meer autonomie en een veel transpa-

RAI Vereniging. Juist door meer te investeren

rantere financieringsstructuur.’ De nieuwe

in fietsen ontstaat volgens hem een viertraps-

structuur moet er voor zorgen dat RAI

raket die het kabinet eigenlijk niet kan

­Vereniging voor de toekomst beeldbepalend

­negeren. ‘Je lost zo namelijk deels het file­

is en blijft en op basis van actuele thema’s

probleem op, ontziet het milieu, reduceert

zoveel mogelijk het voortouw neemt.

kosten en het zorgt er voor dat meer parkeerruimte overblijft.’ RAI Vereniging pleit

De versterkte slagkracht die RAI Vereniging

daarom voor aantrekkelijkere leaseregels

nastreeft, vond het afgelopen jaar zijn weer-

voor fietsen, zonder bijtelling. Hierdoor kan

slag in de krachtenbundeling van afdeling

de leasefiets op dezelfde manier worden

Speciale Voertuigen met CarrosserieNL,

behandeld als een leaseauto. Op dit moment

waardoor een bredere basis ontstond om de

betaalt de leasefietser namelijk loonbelasting

belangen van de leden te vertegenwoordigen.

over de volledige waarde van de fiets, wat

In het kielzog hiervan werden de banden met

leidt tot hoge kosten.

AutomotiveNL verstevigd met als doel te

Van Eijck kwalificeerde 2016 als een voor

Van Eijk: ‘Er moeten aantrekkelijker leaseregels komen voor de fiets’

RAI Vereniging cruciaal jaar, waarin de

komen tot een intensievere samenwerking die in de loop van 2017 moet uitmonden tot

omslag van vijf afdelingen naar negen secties

secties kwamen die beter toegesneden zijn

een integratie van beide organisaties. Mede

zijn beslag kreeg. Dit betekende dat er in

op de wensen en behoeften van de verschil-

dankzij de fusie met CarrosserieNL groeide

plaats van vijf afdelingen negen homogene

lende leden, met ieder een eigen strategisch

het ledenbestand van 500 tot ruim 700.

21e editie RAI Klassieker Rit Sinds RAI Vereniging in 1996 besloot een tocht met klassieke voertuigen door Nederland te organiseren is dit evenement uitgegroeid tot een fenomeen. Ieder jaar melden zich zo’n tachtig tot negentig equipes aan de start van de RAI Klassieker Rit. De inmiddels 21e editie staat op zaterdag 10 juni gepland.

­Vereniging. Om het verrassingselement niet voortijdig weg te nemen houdt de organisatie de details van het evenement en het start- en eindpunt nog even geheim. Deelname aan de RAI Klassieker rit staat open voor alle werk­ nemers van bedrijven die lid zijn van RAI Vereniging. Daarnaast wordt een aantal relaties uitgenodigd. Voorwaarde voor deelname is dat het voertuig ouder is dan 25 jaar. Dat kan ook een vrachtauto, bus of motorfiets zijn.

Het deelnemersveld is afwisselend exclusief,

Verder zijn andere bijzondere voertuigen

bijzonder, mooi, nostalgisch, én geeft een

eveneens welkom, zolang er daarvan niet

fraaie dwarsdoorsnede van het mobiele

meer dan vijftig in Nederland rondrijden.

­historisch erfgoed. De rit start of eindigt zoals gebruikelijk bij één van de leden van RAI

Op zaterdag 10 juni gaat de RAI Klassieker Rit van start.


5

Houd snorfiets op het fietspad De snorfiets hoort niet op de weg, maar op het fietspad, stelt RAI Vereniging in een reactie op de internetconsultatie van het mini­ sterie van IenM over snorfietsen. De problemen op het fietspad zouden beter kunnen worden aangepakt door strikt te handhaven en niet door een complete groep uit te sluiten van ­toegang.

Het verbieden van snorfietsers op het fietspad levert meer problemen op dan het oplost.

RAI Vereniging herkent de proble-

RAI Vereniging waarschuwt

kersonderzoek blijkt juist dat

van opvoeren en hen te wijzen op

matiek dat mensen soms geluids-

­verder voor het snelheidsverschil

snorfietsers daardoor weer geneigd

de risico’s.

overlast en stank ervaren van

dat op de rijbaan ontstaat tussen

zijn om sneller de auto in de stad

Tot slot stimuleert de branche

snorfietsen/scooters. Ook is er

snorfietsers en het overige verkeer.

te pakken. Het is bovendien de

­verschoning van het scooterpark

(terechte) ergernis over te hard

Hierdoor komt de verkeersveilig-

verantwoordelijkheid van de weg-

via het uitfaseren van euro 2 en

­rijden op opgevoerde snorfietsen.

heid in gevaar en wordt het

beheerder om te zorgen voor vol-

euro 3 brom- en snorfietsen en

Het verbieden van snorfietsers op

gebruik van de snorfiets ontmoe-

doende ruimte voor alle fietspad-

samenwerking met steden zoals

het fietspad levert echter meer

digd. ‘Onverstandig’, aldus de

gebruikers, inclusief de snorfiets.

Amsterdam om vervuilende

problemen op dan dat het oplost.

organisatie, want uit een gebrui-

Daarnaast waarschuwt RAI Ver-

­scooters uit te stad te weren.

eniging voor de problemen met de uitvoering van het verbod. RAI Vereniging ziet meer heil in een aanpak bij de bron van het probleem: het gedrag van bepaalde snorfietsers. Handhaaf op de maximumsnelheid van snorfietsen en uiteraard ook op die van bromfietsen. Ook zet de branche zich actief in tegen het opvoeren van brom- en snorfietsen. Zo roepen de importeurs, verenigd binnen RAI Vereniging, hun dealers op om consumenten te weerhouden

Branche loopt warm voor ReinigingsDemoDagen Op 31 mei en 1 juni is het weer zo ver. Tijdens deze twee dagen is het RDW Testcentrum in Lelystad ‘the place to be’ voor de reinigingsbranche. Voor de achtste keer in s­ uccessie presenteert de sector gedurende dit zeer inter­actieve event de laatste technologieën, trends en ontwikkelingen die binnen de afval- en reinigingsindustrie spelen. De vakbeurs voor de afval- en reinigingssector wordt tweejaarlijks geor­ ganiseerd door de stichting ReinigingsDemoDagen, een initiatief van de sectie Reinigingsvoertuigen van RAI Vereniging. Sinds de eerste editie in 2003 weet nagenoeg iedereen die actief is in de afval- en reinigingswereld

Zo’n 85 exposanten tonen in Lelystad op een terrein van 30.000 m2 hun noviteiten.

de weg naar dit evenement te vinden. Dat kunnen vertegenwoordigers zijn van gemeentelijke reinigingsdiensten, provincies, waterschappen,

De ReinigingsDemoDagen zijn gratis toegankelijk en parkeren is eveneens

afvalverwerkers of andere aanverwante bedrijven. De vakbeurs kent een

kosteloos. Uitgebreide informatie en het laatste nieuws over de vakbeurs is

hoog gehalte van interactiviteit. Dit betekent dat de in totaal zo’n 85 expo-

te vinden op www.reinigingsdemodagen.nl. Bezoekers

santen die op een terrein van 30.000 m2 hun laatste noviteiten tonen,

­kunnen zich uiteraard ook via deze site aanmelden.

bezoekers uitgebreid de gelegenheid bieden om de verschillende

­Deelname staat open voor fabrikanten en importeurs

­reinigingsproducten- en voertuigen zelf te testen en te beleven.

van reinigingsvoertuigen en gerelateerde producten.


GO! 6

Henk Bos (l) en Pieter Dirk Rondaan: ‘Je vindt geen plek in Nederland met zoveel knowhow over de carrosserie- en trailerbranche bij elkaar’


7

RAI CarrosserieNL:

‘EEN KRACHTENBUNDELING DIE MINDER KOST EN MEER OPLEVERT VOOR DE LEDEN’ RAI Vereniging Speciale Voertuigen en CarrosserieNL hebben per 1 januari dit jaar hun krachten officieel gebundeld in RAI CarrosserieNL. Dankzij de fusie ontstaat een bredere basis om de ­belangen van de ruim 300 leden met meer efficiëntie en slagkracht te vertegenwoordigen. ‘We gaan nu verder met één team van vijf medewerkers’ verduidelijkt Henk Bos, manager leden- en verenigingszaken van RAI Vereniging. ‘De integratie betekent in de praktijk een lager kostenniveau, een sterkere en effectievere lobby en een betere exposure van de hele sector op zowel nationale als internationale beurzen. Leden krijgen gewoon meer waar voor hun geld.’ Eigenlijk had de fusie al tien jaar geleden

ruimte bood om de organisatie zo in te rich-

tentoonstellingen, belangenbehartiging,

moeten gebeuren, zegt Bos. ‘Weliswaar zoch-

ten zoals die nu is. Belangrijker nog; het klikte

externe communicatie en advies op het

ten afdeling Speciale Voertuigen en Carrosse-

direct tussen beide besturen. Meteen in de

gebied van technische zaken. Zelfs waar een

rieNL al eerder toenadering, maar dat

eerste vergadering waren we ervan overtuigd

overlap lijkt te bestaan zijn er toch accentver-

strandde in het zicht van de haven. De tijd

dat het ging slagen. Er was sprake van een

schillen. ‘RAI Vereniging richt zich bijvoor-

was er toen kennelijk nog niet rijp voor. Het

grote onderlinge betrokkenheid en vertrou-

beeld met name op typegoedkeuringen en

heeft zeker geholpen dat de eerdere pogingen

wen, waardoor er meteen een solide basis was

alles daar omheen, terwijl bij CarrosserieNL

al hadden geleid tot samenwerking, onder

om constructief zaken te doen.’

de focus meer ligt bij individuele goed­ keuringen en kleine series. Als je de volledige

andere op het vlak van LPK, en dat daarmee ervaring was opgebouwd. Je kunt eigenlijk

Concentratie van knowhow

lijst met activiteiten van beide verenigingen

zeggen dat het succes nu mede te danken is

De samenvoeging van RAI Vereniging afde-

bekijkt dan is er weinig overlap. Mooier nog:

aan oud bestuurders Hans Vermeulen, Paul

ling Speciale Voertuigen en vereniging Car-

opgeteld vind je geen plek in Nederland met

Satijn en Henk Nooteboom. Én aan Ron

rosserieNL gaat leden het beste van twee

zoveel knowhow over de carrosserie- en

Snoeks, de voorzitter van CarrosserieNL,

werelden bieden. Omdat beide clubs hun

­trailerbranche bij elkaar.’

die zo’n anderhalf jaar geleden zijn bestuur

eigen expertise bezitten en op verschillende

beloofde hierover weer eens met RAI

terreinen excelleren, vullen ze elkaar goed

Bindende factor

­Vereniging contact op te nemen.’

aan. Bos legt uit dat CarrosserieNL, dat zijn

De vraag is natuurlijk wat de leden van de

Bos: ‘Bij RAI Vereniging leefde kennelijk ook

oorsprong vond in FOCWA, vooral een

fusie zullen gaan merken. Die vraag leggen

het idee er eens mee aan de slag te gaan, dat

dienstverlenende organisatie is die de achter-

we voor aan Pieter Dirk Rondaan, algemeen

gaf de doorslag en leidde uiteindelijk tot

ban ondersteuning biedt bij innovatie, het

directeur van Rondaan Carrosserie &

‘witte rook’ en al snel tot de ondertekening

geven van technische adviezen én de CAO

Wagenbouw, gevestigd in het Friese

van een ‘letter of intent’. Wat verder meehielp

voor het Carrosseriebedrijf afsluit voor de

­Berlikum. Als gespecialiseerde fabrikant en

was dat het integratieproces parallel liep met

leden. Bij afdeling Speciale Voertuigen ligt

serviceorganisatie van transportmiddelen,

een vernieuwing binnen RAI Vereniging.

het accent met name op het organiseren van

hydraulische laad- en lossystemen en weg­

Dat kwam eigenlijk goed uit, aangezien dit

en de (collectieve) deelname aan beurzen en

beheermaterieel, was dit bedrijf decennia-


GO! 8

Profiel Rondaan Carrosserie & Wagenbouw Pieter Dirk Rondaan behoort

de meest moderne technieken en

onderhoud en periodieke keuringen,

Met de start van RAI CarrosserieNL

tot de 4e generatie die aan het roer

inzichten. Het leveringsprogramma

indien gewenst op locatie. Rondaan

komt voor Rondaan een einde aan

staat van dit familiebedrijf in het

omvat klantspecifieke laadbakken,

is fabrieksdealer van o.a. Palfinger

een jarenlang dubbellidmaatschap

Friese Berltsum/Berlikum. De familie

autolaadkranen, aluminium (sluis)kip-

autolaadkranen, VDL en HTS/NCH

van RAI Speciale Voertuigen én

Rondaan nam in 1915 een

pers, alle voorkomende containeraf-

containerafzetsystemen. Verder is

­CarrosserieNL. Dit betekent voor

bestaande wagenmakerij over. Door

zetsystemen en RAF container- en

Rondaan importeur en service orga-

de onderneming lagere contributie-

de jaren heeft het bedrijf zich ont-

kipperaanhangwagens. Engineering,

nisatie van Rasco wintermachines

kosten, terwijl men bij één loket

wikkeld tot een gespecialiseerde car-

productie en conservering geschiedt

zoals zoutstrooiers, sneeuwploegen,

terecht kan voor een breder pakket

rosserie- en chassisbouwer die vak-

in eigen huis. Daarnaast ontzorgt

pekelspoeiers en routebegeleiding/

aan dienstverlenende activiteiten,

manschap en ervaring koppelt aan

­Rondaan haar klanten met reparatie/

strooimanagementsystemen.

ondersteuning en adviezen.

lang lid van zowel RAI Vereniging Speciale ­Voertuigen als CarrosserieNL. ‘Het scheelt ons een flink stuk contributie’, antwoordt Rondaan onmiddellijk laconiek en met typische Friese nuchterheid. Hij voegt daar ter verduidelijking aan toe dat het dubbellidmaatschap historisch is ontstaan. ‘Wij namen destijds deel aan de BedrijfsautoRAI(BAR) en om daar te kunnen exposeren moest je nu eenmaal lid zijn van RAI Vereniging. Op enig moment namen we echter niet meer deel aan de BAR en was er in feite sprake een ‘slapend’ lidmaatschap. Uiteraard ontvingen we wel de registratiecijfers en technische informatie, maar voor de dagelijkse praktijk leunde onze onderneming in hoge mate op CarrosserieNL. Ze staan als ‘hands-on’ organisatie namelijk dichter bij de leden en zijn te beschouwen als een verlengstuk van het bedrijfsbureau. Pas toen we gingen deelnemen aan de ReinigingsDemoDagen van afdeling Speciale ­Voertuigen kreeg het lidmaatschap van RAI Speciale Voertuigen weer meer reliëf.’ Naar het oordeel van Rondaan is de bindende factor van RAI CarrosserieNL dat alle fabrikanten die een eigen product in een bepaald segment van de transportmiddelenbranche aanbieden, voortaan onder een noemer komen te vallen. Dat zorgt voor meer slagkracht, meer efficiëntie en minder kosten. Kortom, een toegevoegde waarde die meer is dan de som der delen.’

Sterkere en intensievere lobby Op niet al te lange termijn moeten de effecten van de

Rondaan: ‘RAI CarrosserieNL scheelt ons een flink stuk contributie’

fusie zich niet alleen in financiële zin, maar zeker ook


9 in concrete (lobby)resultaten vertalen, vervolgt Bos. ‘We streven nadrukkelijk naar een sterkere en intensievere lobby. Met name op Europees niveau. Het is voor onze leden van groot belang om, samen met de RDW, nog dichter op de ontwikkelingen met betrekking tot (Europese)regelgeving te zitten. RAI SV en CarrosserieNL bliezen wat dat betreft al een flinke ­partij mee. De krachtenbundeling moet er voor zorgen dat daar nog een paar tandjes bij komen. Verder is het de bedoeling het producten- en dienstenpakket uit te breiden, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en opleidingen.’

MobiliteitsRAI 2017 Een grote stap in het integratieproces is ervoor te ­zorgen dat doublures uit het samenwerkingsverband verdwijnen, zegt Bos. ‘We zijn gestart met het op­bouwen van de samenwerking, maar in 2017 volgt de echte integratie. We verbouwen terwijl de winkel

‘RAI CarrosserieNL was aanjager van MobiliteitsRAI 2017’ openblijft, dus we gaan door met bestaande activiteiten en schuiven de werkzaamheden gefaseerd in elkaar.’ In 2017 vinden onder andere de Reinigings­ DemoDagen (31 mei en 1 juni) plaats, die zijn nu in voorbereiding. Ook staat een verdere professionalise-

Bos: ‘We streven nadrukkelijk naar een sterkere en intensievere lobby’

ring van de keurmerken op stapel: Laadkleppen (LPK), Autolaadkranen (ALK) en Laad- en Lossystemen (LLS). Een interes-

ingrijpend veranderen. ‘Seriebouw is zo langzamerhand voor een

sante noviteit heeft Bos ook in petto, want de contouren van een

groot deel naar het buitenland verdwenen. Gelukkig heeft een aantal

volwaardige opvolger van de BedrijfsautoRAI zijn inmiddels duidelijk

carrosseriebouwers in ons land op deze ontwikkeling kunnen inspelen

zichtbaar. ‘Het is de bedoeling om van 12 tot en met 14 oktober de

door schaalvergroting. De resterende bedrijven zullen zich moeten

aftrap te geven voor de MobiliteitsRAI 2017. Het gaat om een geheel

specialiseren. Dit brengt met zich mee dat belangenbehartiging aan

nieuwe en brede mobiliteitsbeurs die de segmenten zwaar en licht

betekenis wint, teneinde een sterkere Europese positie van Neder-

transport, werkplaatsuitrusting en personenvervoer omvat.

landse bedrijven te bewerkstelligen en hen internationaal op de kaart

RAI Vereniging en RAI Amsterdam zijn de initiators.’

te zetten.’

Gezaghebbende spreekbuis

Zowel Bos als Rondaan zijn het er over eens dat RAI CarrosserieNL

Hoe beoordelen Henk Bos en Pieter Dirk Rondaan de toekomst van de

daarin ondersteuning kan bieden. ‘Zowel fysiek, als het gaat om

sector en welke rol kan RAI CarrosserieNL daarin spelen?

­wetgeving, het geven van concrete voorlichting en adviezen én als

Pieter Dirk Rondaan stelt vast dat mobiliteit en goederenstromen

gezaghebbende spreekbuis.’


GO! 10

Intentie tot intensieve samenwerking

RAI Automotive Industry en ­AutomotiveNL verstevigen banden RAI Automotive Industry en AutomotiveNL onderzoeken de mogelijkheden om als een gezamenlijke tandem met elkaar op te gaan trekken. Beide organisaties met in totaal ruim 300 leden vertegenwoordigen de toeleveranciers aan de auto-industrie. Veelal hightech bedrijven met grote inter­ nationale ambities. Een intensievere samenwerking zou moeten leiden tot een slagvaardiger aanpak en een tempoversnelling teweegbrengen in de groei van de gehele sector. Een nieuw krachtig platform voor

gens Geraets zeer divers en con-

tionale sprekers, Captains

Hij rekent voor dat de sector meer

innovatiebevordering, talentont-

centreert zich in belangrijke mate

Dinners ten behoeve van het top-

dan 400 bedrijven met gezamen-

wikkeling, belangenbehartiging

op ‘Green en Smart Mobility’,

management van leden en Tech

lijk zo’n 55.000 werknemers telt

en versterking van de sector, zal

‘Manufacturing & Materials (effi-

Days, waarbij bedrijven hun

en jaarlijks goed is voor een omzet

alle betrokken partijen substanti-

ciënte, duurzame en flexibele pro-

nieuwste technologieën bij

van grosso modo 20 miljard euro.

ële voordelen opleveren, zegt

ductieprocessen) en de ontwikke-

OEM’s kunnen presenteren.

Niet minder dan 88 procent van

Maurice Geraets, hoofdbestuurs-

ling en instandhouding van

Daarnaast wordt er in samenwer-

de omzet is afkomstig uit export,

lid van RAI Vereniging en

waarvan Duitsland met 44 pro-

bestuurslid van AutomotiveNL.

cent de bulk voor zijn rekening

‘Zoals een betere efficiëntie, meer herkenbaarheid, een sterkere (inter)nationale profilering en een grotere professionaliteit.’ AutomotiveNL is de clusterorganisatie van de Nederlandse automotive industrie, de mobiliteits-

‘De Nederlandse ­maakindustrie genereert een jaarlijkse omzet van 20 miljard euro’

sector en onderwijs. Naast een

neemt. De Verenigde Staten gelden als het snelst groeiende exportland.

Gezamenlijk promotie offensief Dat RAI Automotive Industry en AutomotiveNL zich oriënteren op

breed spectrum aan toeleveran-

doorlopende leerlijnen (MBO,

king met de Europese koepel

een hechtere samenwerking en

ciers en fabrikanten als DAF en

HBO en WO) voor automotive

CLEPA hard gewerkt aan wet- en

het stroomlijnen van hun activi-

VDL Nedcar, vertegenwoordigt

engineering.’

regelgeving en het collectief aan-

teiten is naar de mening van

AutomotiveNL tal van kennisin-

RAI Automotive Industry (voor-

bieden van marktonderzoek.

Geraets niet meer dan logisch.

stellingen (universiteiten, HBO’s,

heen het RAI Industrie Platform)

TNO etc.) en werkt nauw samen

verenigt eveneens een groot aan-

20 miljard omzet

het onze, dat sowieso al niet veel

met overheden, zoals de ministe-

tal in Nederland gevestigde auto-

‘De doelgroep van beide organisa-

meer is dan een stip op de wereld-

ries van EZ en I&M, de provincie

motive toeleveranciers die verge-

ties is nagenoeg identiek’, stelt

kaart, immers geen sterk uit-

Brabant, steden als Helmond,

lijkbaar zijn met die van

Geraets vast. ‘Er is zelfs sprake van

gangspunt. Vooral niet als een

Rijkswaterstaat en partijen als

AutomotiveNL. Net als Automo-

een aantal dubbellidmaatschap-

bepaalde mate van buitenlandse

Connekt, het onafhankelijke net-

tiveNL fungeert RAI Automotive

pen. Ook de doelstellingen komen

exposure wordt nagestreefd. Het

werk voor slimme, duurzame en

Industry als vliegwiel voor de hele

voor een groot deel overeen met

is dan niet erg handig als RAI

sociale mobiliteit.

sector. Dat gebeurt door het orga-

als overkoepelend uitgangspunt

Automotive Industry en Auto-

Het werkterrein en de focus van

niseren van platformbijeenkom-

de Nederlandse automotive indu-

motiveNL zich, laten we zeggen

de aangesloten bedrijven is vol-

sten met vooraanstaande interna-

strie een boost te geven’.

op een IAA in Duitsland, onaf-

‘Versnippering is in een land als


11 hankelijk van elkaar gaan etaleren. Om dit te voorkomen trekken we daarom op allerlei terreinen gezamenlijk op. Denk aan de IAA 2015 in Frankfurt, waarbij de hightech automotive sector met een indrukwekkende gemeenschappelijke ‘Made in Holland’ stand op de internationale kaart werd gezet. Dat promotie offensief krijgt dit jaar op de IAA 2017 van 14 t/m 24 september beslist weer een vervolg.’ Ook bij het organiseren van de Tech Days, bij onder andere Volvo in Götenborg, Jaquar Land Rover in Gaydon, BMW in München en Toyota in Brussel, wisten RAI Automotive Industry en AutomotiveNL elkaar te vinden.

Sterke punten verenigen Er bestaat dus, vervolgt Geraets, een natuurlijke drang voor partijen om elkaar op te zoeken, zowel nationaal als internationaal. ‘Dit heeft geresulteerd in een aantal serieuze gesprekken om de al bestaande samenwerking te intensiveren en vorm te geven. Het RAI Industrie Platform heeft hier al op gepreludeerd door zichzelf om te dopen in RAI Automotive Industry. Ik denk dat we door het verenigen van de sterke punten van beide organisaties het beste van twee werelden kunnen samenbrengen.’ Van oudsher heeft RAI Vereniging volgens hem goede contacten met het bedrijfsleven, doet veel aan exportpositionering, heeft een sterk lobbynetwerk – in Den Haag en in Brussel met CLEPA - en kan inzetten op een breed aantal mobiliteitsthema’s.

Maurice Geraets: ‘Het overkoepelend uitgangspunt is de Nederlandse automotive industrie een boost te geven’

AutomotiveNL excelleert op haar


GO! 12

Schaalvergroting en ­p rofessionalisering Samenvattend constateert Geraets dat de Nederlandse ­automotive maakbedrijven zich in een intensievere samenwerking beter vertegenwoordigd zullen voelen en dat een verdere schaalvergroting en professionalisering hen uitsluitend voordelen zal opleveren. Wel acht hij het van belang om de focus op kennisinstellingen, opleidingen, universiteiten, TNO etc, vanuit AutomotiveNL mee te veran­ keren in de toekomst van de samenwerking en dat de betrokkenheid van de overheid in de visie op smart mobility vanuit AutomotiveNL behouden blijft. ‘Én het is cruciaal om ons als één Nederland in het buitenland te positioneren. In Duitsland begrijpt niemand er iets van dat verschillende entiteiten de Nederlandse industrie zouden vertegenwoordigen en promoten. Tenslotte dienen innovatie, Smart & Green Mobility en

‘Het is cruciaal om de sector als één Nederland in het buitenland te positioneren’

Manufacturing & Materials in de beurt in het bijzonder als het gaat

onbelangrijk voor een sector

immers een prominente rol in

totale strategie van RAI

om de automotive innovatie-

waarin 55.000 mensen actief zijn.’

Green & Smart Mobility. RAI

­Vereniging een duidelijke rol op

kracht die zich concentreert in de

Vereniging zelf heeft Amsterdam

de agenda te krijgen. Dat laatste

regio Brabant. ‘Brainport regio

Drie locatie speerpunten

als thuisbasis en in Den Haag

is geen onmiddellijke vanzelf-

Eindhoven/Helmond vormt het

Geraets hecht er aan te benadruk-

bevinden zich de politieke contac-

sprekendheid, aangezien veel

hart van deze toptechnologieregio

ken dat het de bedoeling is om,

waar de oplossingen voor de

zodra meer duidelijk is op welke

maatschappelijke oplossingen van

manier de intensievere samen-

morgen worden bedacht. Niet

werking gestalte krijgt, dit in

voor niets is AutomotiveNL in

ieder geval vanuit de bestaande

hoge mate gelieerd aan Auto­

fysieke locaties te blijven doen.

motive Campus in Helmond,

‘Dat is het meest effectief en prak-

waar zij ook is gehuisvest. Boven-

tisch. De locatie Helmond, waar

ten en vindt de lobby plaats. De

leden van RAI Vereniging

dien is de directe binding met

het hele brainportconcept met de

drie locatie speerpunten zijn dus

immers vaak minder binding

overheden, kennisinstellingen en

High Tech Automotive Campus

Helmond, Amsterdam en Den

hebben met toeleveranciers dan

universiteiten groot. Dat is niet

ecosysteem is verankerd, vervult

Haag/­Brussel.’

AutomotiveNL.’

‘Versnippering van dienstverlening is geen sterk uitgangspunt’


13

EGEA vergroot draagvlak buiten Europa

Leon Andriessen: ‘We blijven werken aan de vrije ­beschikbaarheid van voertuigdata’ RAI Vereniging is als een van de zeven initiatiefnemers mede-oprichter van de European Garage Equipment Association (EGEA). Bij deze Europese koepelorganisatie zijn de brancheorganisaties van 13 landen aangesloten die de fabrikanten, importeurs en leveranciers van garage equipment vertegenwoordigen. Sinds eind jaren tachtig bekleedt RAI Vereniging, in de persoon van

die actief zijn in de equipment branche de aansprekende en meest

Leon Andriessen, bestuursfuncties binnen EGEA. Voor de Europese

invloedrijke organisatie.

lobby wordt EGEA per jaar belangrijker, betoogt hij. ‘Beslissingen op het gebied van wetgeving die relevant zijn voor de equipment sector

Right to Repair

vinden immers op Europees en niet op nationaal niveau plaats.’

Op tal van terreinen werd de afgelopen jaren veel bereikt, vertelt

Als het gaat om de totstandkoming van Europese wet- en regelgeving

Andriessen. ‘Denk aan de Europese harmonisatie van de APK en Right

met betrekking tot milieu en veiligheidseisen in de APK (emissie- en

to Repair, de Europese lobby die zich sterk maakt voor een ‘level playing

remmentesten, verlichting, schokdempers etc.) is EGEA voor partijen

field’ in de automotive markt door te pleiten voor een vrije toegang tot

Martijn van Eikenhorst (l) en Leon Andriessen: ‘EGEA blijft strijden om de beschikbaarheid van voertuigdata te behouden’


GO! 14 technische informatie. Data die onze

­Europees of internationaal niveau

leden nodig hebben om test- en

acteren is Andriessen uitgespro-

equipment apparatuur te kunnen

ken. ‘Hoe meer de besluitvor-

­blijven leveren voor het onderhouden

ming naar Europa verplaatst hoe

van alle voertuigtypes.’

meer de lobby in Brussel dient

Nederland vervulde hierin, door

plaats te vinden.’ Hij constateert

jarenlang bestuursfuncties binnen

dat dit eigenlijk per jaar belang­

EGEA te vervullen, van meet af aan

rijker wordt.’

een voortrekkersrol. Zo was Andries-

Vandaar dat we in de nieuwe

sen sinds 2008 vice-president en ver-

­sectiestructuur nog meer op de

volgens tot 2012 president. Volgens de

internationale organisaties zijn

statuten zou na die periode auto­

gaan leunen, vervolgt Van Eiken-

matisch een einde komen aan zijn

horst. ‘Het landelijke lobbytraject

bestuurstermijn. Maar aangezien dat

beperkt zich de facto meer tot de

moment samenviel met de invoering

wijze waarop Nederland invul-

van nieuwe regelgeving rondom de

ling moet en kan geven aan de

APK (de Europese harmonisatie van

Europese regels.’

de APK), werd afgeweken van die

Zo is op het gebied van de Euro-

procedure en werd zijn president-

pese harmonisatie van de APK

schap nog eens met twee jaar ver-

een aantal zaken tot stand

lengd tot 2014. Daarna werd

gebracht dankzij de inbreng van

­Andriessen ‘old vice president’ tot

EGEA.

eind 2016 en is hij sinds dit jaar

Andriessen: ‘Denk daarbij aan de emissiemetingen aan de uitlaat

penning­meester.

Arabische oliestaten

‘Hoe meer de besluitvorming naar Europa verplaatst, hoe meer de lobby in B­ russel dient plaats te vinden’

(tailpipe metingen) versus de in Nederland voorgestelde elektro-

Volgens Martijn van Eikenhorst, manager van de sectie Equipment van

nische metingen via OBD (On Board Diagnostic). Dit heeft er uiteinde-

RAI Vereniging, is het mede te danken aan de specifieke en effectieve

lijk toe geleid dat het vanaf 2018 in Europa niet meer is toegestaan om

indeling van EGEA in tien werkgroepen, dat veel doelstellingen relatief

emissiemetingen van motoren tot en met Euro 5 via OBD te verrichten.’

snel werden gerealiseerd. Verschillende Nederlandse leveranciers, onder

Ook is er een EGEA kwaliteitslabel voor airconditioning service syste-

andere die van hefbruggen, bandenapparatuur, afzuigsystemen,

men ingevoerd. Garagisten kunnen aan dit label zien of de systemen aan

­diagnose- en emissieapparatuur en schokbrekers/remmentestbanken,

de Europese eisen voldoen. Verder werkt EGEA aan het opstellen van

nemen via de sectie Equipment van RAI Vereniging deel aan de­

een Europese procedure voor het testen van schokdempers. Van Eiken-

­afzonderlijke werkgroepen, zegt hij.

horst: ‘Dit moet leiden tot een uniforme testmethode.’

‘Indien een land geen brancheorganisatie heeft, kunnen equipment fabrikanten uit dat land wel lid worden van EGEA als industrie lid.

Beschikbaarheid voertuigdata

Diverse fabrikanten uit landen, zoals Portugal, Oostenrijk en

Een strijd die al langere tijd gaande is, is er voor te zorgen dat voer-

­Denemarken maken daar gebruik van. Met als beperking dat zij niet

tuigdata beschikbaar komt en blijft voor de equipment leveranciers

beschikken over stemrecht.’

(Right to Repair). Equipment fabrikanten en leveranciers hebben die

Hij voegt daar aan toe dat het de bedoeling is om het draagvlak van

data immers van autofabrikanten nodig om hun apparatuur af te

EGEA ook tot buiten Europa uit te gaan breiden. ‘De Arabische

­kunnen stemmen op de verschillende autotypes. Voor EGEA blijft het

­oliestaten zouden bijvoorbeeld graag participeren. Die landen volgen

vechten tegen OEM’s om de toekomst van de equipment markt zeker te

veelal de Europese wetgeving. En er liggen plannen om het lidmaat-

stellen door de beschikbaarheid van die data te behouden, besluit

schap eveneens open te stellen voor landen in de regio’s Azië en Afrika.’

Andriessen. Toch zegt hij positief te blijven: ‘We hebben namelijk één groot voordeel. Een voertuig zal altijd rem-

EGEA kwaliteitslabel

men, wielen en een stuur ­blijven houden. Wat dat betreft

Over de toenemende importantie van koepelorganisaties die op­

zal er altijd onderhoudsapparatuur nodig blijven.’


15

Europa krijgt Fietsambassadeur

RAI Vereniging reikt bouw­-­ stenen aan voor Europese norm speed pedelecs Sectie Fietsen van RAI ­Vereniging onderhoudt niet alleen nauwe banden met de Europese koepel CONEBI (the Confederation of the European Bicycle Industry), maar is binnen deze organisatie eveneens bestuurlijk vertegenwoordigd. Deze spreekbuis voor de fietsindustrie ijvert voor een dominantere positie van de fiets op de Europese agenda. Dankzij CONEBI is er sinds begin dit jaar zelfs een officiële fiets­ ambassadeur binnen de Europese Commissie actief. Verder vervult de fietskoepel een belangrijke rol bij het harmoniseren van weten regelgeving. Gebruikelijk is dat Europese regelgeving uitmondt in een nationale normen. Dat het omgekeerde ook kan, bewijst Nederland. CONEBI onderzoekt in hoeverre de Nederlandse Technische Afspraak voor speed pedelec helmen, die mede op initiatief van RAI Vereniging tot stand kwam, als basis kan dienen voor Europese wetgeving. Eind 2014 werden COLIPED EN COLIBI, de Europese koepelorganisaties die respectievelijk de fietsfabrikanten en - importeurs en de fabrikanten van fietsonderdelen en - accessoires vertegenwoordigden, samengevoegd in CONEBI: the CONfederation of the European Bicycle Industry. Bij CONEBI zijn in totaal 14 nationale brancheorganisaties aangesloten die gezamenlijk de belangen van circa 600 ondernemingen behartigen en die werkgelegenheid

Sacha Boedijn en Eugène Moerkerk: ‘CONEBI heeft er voor gezorgd dat voor de speed pedelec een uitzonderingspositie is gecreëerd’


GO! 16 bieden aan 70.000 personen. Het

alleen indien er zoveel mogelijk

bestuur van CONEBI wordt

interactie bestaat in de uitwisse-

afwisselend gevormd door een

ling van kennis tussen de leden

voorzitter uit de kring van de

onderling. Uiteindelijk moet dit

fietsfabrikanten of een bestuur-

resulteren in uniforme wet- en

der die afkomstig is uit de groep

regelgeving, opdat spelers in de

fabrikanten van fietsonderdelen.

verschillende lidstaten te maken

Daarnaast bestaat het bestuur uit

krijgen met dezelfde technische

gekozen vertegenwoordigers van

wetten en regels. Daartoe beho-

twee brancheorganisaties. Dat

ren overigens ook kwaliteitseisen

zijn op dit moment Nederland en

die CONEBI belangrijk acht voor

Italië, waarbij Sacha Boedijn,

de consument.’

manager sectie Fietsen van RAI rol van penningmeester bekleedt.

Uitzonderingspositie speed pedelec

Zij trekt daarbij vaak samen op

Eugène Moerkerk, beleids­

met René Takens, die als CEO

adviseur van RAI Vereniging en

van Accell Group, als voorzitter

tevens technisch adviseur van

optreedt.

CONEBI, legt uit welke concrete

Vereniging, binnen CONEBI de

resultaten alle lobbyinspannin-

Uniforme wet- en ­regelgeving

gen hebben opgeleverd. Zo valt

CONEBI beschouwt het als pri-

de bromfietswetgeving. ‘CONEBI

maire taak de fiets in brede zin

heeft er voor gezorgd dat er voor

nadrukkelijker op het netvlies

de speed pedelec een uitzonde-

van Europese beleidsmakers en

ringspositie is gecreëerd. Zodat

andere relevante partijen te krij-

bepaalde voertuigeisen, die niet

gen en een zo gunstig mogelijk

wenselijk zijn voor een speed

economisch klimaat voor de

pedelec, zijn aangepast. Zoals het

leden te bewerkstelligen, legt

afschaffen van de verplichte

Boedijn uit. Zij onderscheidt vier

gashendel per 1 januari 2017.

pijlers waarop het beleid is geënt:

Bovendien mogen deze snelle

1) het verankeren van het fiets­

e-bikes worden voorzien van

beleid in de mobiliteitsvisie van

gewone fietsbanden in plaats van

Europa; 2) het creëren van een

de bredere en typegoedgekeurde

sterkere positie van de fiets op

bromfietsbanden. En het is niet

zowel nationaal als internationaal

meer nodig dat speed pedelecs,

niveau; 3) het genereren en

anders dan de zwaardere brom-

beschikbaar stellen van betrouw-

en motorfietsen, een kijkglas op

bare marktgegevens en 4) er voor

het hydraulisch remsysteem

zorg dragen dat er op fietsgebied

­hebben om het olieniveau te

voor zowel de branche zelf als

­kunnen controleren.’

van de sterkte van fietsframes,

Nederland neemt voortouw

voor de consument werkbare

Het is de verdienste van

zadelpennen en stuurpennen van

Boedijn wijst er op dat Europa

regelgeving tot stand komt.

CONEBI, vervolgt Moerkerk, dat

speed pedelecs. ‘Die eisen zijn

weliswaar de voertuigeisen vast-

Boedijn: ‘Het gaat er om zoveel

er de afgelopen jaren in het belang

gebaseerd op wetenschappelijk

stelt, maar dat de nationale over-

mogelijk met één mond richting

van de veiligheid duidelijke eisen

onderzoek van de Technische

heden bepalen hoe iemand een

overheden te spreken. En dat lukt

zijn geformuleerd ten aanzien

Universiteit Hamburg.’

vervoermiddel dient te gebrui-

een speed pedelec officieel onder

‘Samen met NEN en de leden van CONEBI heeft RAI Vereniging een alternatieve norm voor de speed pedelec helmen ontwikkeld’


17 van I&M vervolgens heeft over-

binnenkort met een speciaal

genomen en dat nu is verankerd

CONEBI paviljoen op de Taipei

in nationale wetgeving.´

Cycle Show 2017 in Taiwan (22 t/m 25 maart), waar de industrie

‘RAI Vereniging wil dat het volgend kabinet lef toont en de fiets maximaal stimuleert’

zich kan presenteren.

Eenvoudiger fiscale regels Boedijn zegt het jammer te vinden dat overheden te vaak het auto- en OV-beleid in hun mobiliteitsplannen centraal stellen en de kansen die de inzet van de fiets biedt onderbelicht laten.’En dat

Volgens haar trok dit initiatief

terwijl de fiets door meer over-

brede aandacht in het buitenland.

heidsinvesteringen juist veel

‘Vandaar dat werd besloten de

maatschappelijke baten oplevert.

Nederlandse Technische

Gelukkig begint dat besef lang-

Afspraak aan de leden van

zaam door te dringen getuige

CONEBI te presenteren. Daar is

­bijvoorbeeld het groeiend aantal

voorgesteld om die uit te breiden

bike sharing projecten. Zoals in

naar een Europese norm. Op dit

Londen, Parijs en Barcelona, waar

moment worden daar de voor-

men eenvoudig, snel en goed-

stellen voor gedaan.´

koop op tal van locaties in de stad een fiets kan huren.’

Internationale promotie

Toch moet er nog meer gebeuren,

Uiteraard tracht CONEBI de fiets

vindt zij. Om meer en veilig te

in het algemeen op tal van andere

kunnen fietsen zijn meer investe-

manieren prominent op de inter-

ringen in de fietsinfrastructuur

nationale kaart te zetten. Een van

noodzakelijk. Ook het fiscale

de nieuwe troeven die de koepel

regime rondom de fiets kan naar

daarvoor sinds kort inzet is

haar mening vaak veel eenvou­

recentelijk aangestelde fietsam-

diger. ‘Kijk naar Nederland, waar

bassadeur. Die gaat zich er voor

een leasefietser op dit moment

sterk maken dat de voordelen van

loonbelasting betaalt over de vol-

de fiets, zoals het bijdragen aan

ledige waarde van de fiets, wat tot

een verbeterde stedelijke bereik-

hogere kosten leidt. Veel andere

baarheid, gezondheids- en

fiscale regels voor werkgevers om

milieuwinst nadrukkelijker op

fietsgebruik te stimuleren zijn

het netvlies van Europarlementa-

eveneens vaak te ingewikkeld.

riërs en dus de Europese agenda

Daarom wil RAI Vereniging dat

komen.

het volgende kabinet lef toont en

ken: wat is de plek op de weg, hoe

met betrekking tot de helm voor

Een ander middel dat moet bij-

de fiets maximaal stimuleert door

zit het met de helmplicht en

een speed pedelec ontoereikend

dragen aan de exposure en de

de fiscale regels voor werkgevers

welke helm is voor welke catego-

was. Samen met de NEN en de

internationale promotie van de

te vereenvoudigen

rie het meest geschikt? ‘RAI

leden van CONEBI heeft RAI

fiets(industrie) is de deelname

met een leaserege-

­Vereniging kwam tot de conclu-

Vereniging toen een alternatief

aan buitenlandse beurzen en

ling zonder bijtel-

sie dat de Nederlandse wetgeving

ontwikkeld dat het ministerie

­tentoonstellingen. Dat gebeurt

ling voor de fiets.’


GO! 18

RAI SOCIETY

40 jaar Autovak Tijdens de vijfde editie van het Nationaal After­

EGEA en CLEPA, waarvan RAI Vereniging ‘foun-

salescongres dat afgelopen december in Bunnik

ding member’ is, die deze centrale functie hebben

plaats vond, heeft Jeroen van de Braak het eerste

overgenomen. Zij fungeren nu als middelpunt in

exemplaar van het boek ’40 jaar Autovak’ uitge-

de huidige consoliderende en internationalise-

reikt aan Frans van Heck, de nestor van de

rende branche voor distributie van onderdelen,

Nederlandse aftermarket. Dit speciale boek mar-

accessoires en garage-uitrusting.”

keert de overgang van afdeling Autovak van RAI

In ’40 jaar Autovak’ blikken de vier ‘oud’ secreta-

Vereniging naar de secties RAI Aftermarket, RAI

rissen Joop Kerseboom, Dick Monté, Eric

Equipment en RAI Automotive Industry. Die tran-

Rommerts en Jeroen van de Braak terug op

sitie is onderdeel van de nieuwe organisatiestruc-

de periode dat zij aan het roer stonden. Daar-

tuur van RAI Vereniging van 5 afdelingen naar 9

naast vertellen andere prominente Autovakkers,

secties die officieel op 30 november vorig jaar

zoals Frans van Heck, beter bekend als Mr Auto-

­tijdens de Algemene Ledenvergadering van RAI

vak, hun verhaal en geven vele anderen die jaren-

Vereniging officieel zijn beslag kreeg.

lang nauw bij de afdeling waren betrokken hun

Waar na vele succesvolle jaren de eigen Autovak

visie op de toekomst van de Autovak sector, zoals

tentoonstelling als centraal bindmiddel voor de

Nicole van der Heiden, Leon Andriessen,

leden fungeerde, is nu duidelijk dat die tijd achter

Theo van Leeuwen, Dick Peters, Adriaan

ons ligt, legt Van de Braak uit. “Tegenwoordig zijn

Roggeveen, Hans Vermeulen en Eddy van

het de Europese koepelorganisaties, FIGIEFA,

der Vorst.

Op zoek naar fietsen met een X-factor De voltallige vakjury kwam medio januari bijeen

lende sneeuw-, hagel- en regenbuien door de

Kooijman (fietsonderzoeker), Hans de Looij

in Berg en Dal om alle inzendingen die mee­

nominaties voor de Fiets, E-bike en Speed e-bike

(ANWB Media), Katalijn Verel (Fiets Actief)

dingen naar een van de vijf titels van de verkie-

vast te stellen, maar zich door de slechte weers-

en Bob Barten (Samenwerkingsorganisatie

zing Fiets van het Jaar 2017, te beoordelen en

omstandigheden gedwongen zagen de praktijk-

Beroepsonderwijs Bedrijfs­ leven), op zaken als

stevig aan de tand te voelen. Dat gebeurde pre-

testen van de twee nieuwe categorieën, namelijk

constructie en afwerking, vormgeving, veiligheid,

cies op het moment dat Koning Winter ver-

de Racefiets en de MTB, uit te stellen tot 3

innovatie, rijgedrag, comfort, gebruikte materia-

woede pogingen deed om Nederland in zijn

maart. Uitgangspunt bij de jurering is het

len en prijs/kwaliteitsverhouding. Inmiddels is dui-

greep te krijgen. Met als gevolg dat de juryleden

gebruiksdoel van de fiets, ofwel de mate van

delijk geworden dat Gazelle met de Esprit C3,

er nog wel in slaagden om tussen de afwisse-

geschiktheid voor de gebruikersdoelgroep. Daar-

Giant Benelux met de Liv Beliv 2 City en Inter-

bij geldt de X-factor als een

sens Bikes & Parts met de Sensa – Superlite Disc,

belangrijk

zegt

zijn genomineerd voor de titel Fiets van het

Menno Grootjans, die als

Jaar 2017. Voor de titel E-bike van het Jaar 2017

redacteur van ‘Fiets’ en

zijn dat Giant Benelux met de Prime E+2,

‘Fietsactief’,

criterium,

jurylid

Klever Mobility met de Klever X Commuter en

op­treedt. Verder let de jury,

als

Sparta met de Vedette R1z. En de twee serieuze

die daarnaast bestaat uit

kanshebbers op het predikaat Speed e-bike van

Jack Duis (juryvoorzitter),

het Jaar 2017 zijn Giant Benelux met de

Jan-Willem van Schaik

Quick-E+ 45 km/u en Trek Benelux met de

(Bike Europe/Tweewieler),

Super Commuter+ 8S.

Martijn Kuiper (ervarings-

De bekendmaking van de winnaars vindt plaats

deskundige), Remco Tek-

op 3 april tijdens het Tweewieler Retail Trends

stra (RAI Vereniging), Jodi

­Congres in Burgers’ Zoo in Arnhem.


19

Motorplatform ‘connected’  met  BMW Nederland Eind vorig jaar bracht het vrijwel voltallige Motor-

Systems) waarmee BMW’s zijn uitgerust, kon het

platform een bezoek aan BMW Nederland om

gezelschap zelf de weg op met een aantal BMW

op praktische wijze kennis te nemen van geavan-

7- series die met deze systemen waren volge-

ceerde veiligheidsvoorzieningen in BMW perso-

stouwd. Volgens Leo Bingen, beleidsadviseur

nenauto’s. Het Motorplatform omvat tal van par-

Smart Mobility bij RAI Vereniging, bestaat bij een

tijen, waaronder RAI Vereniging, die direct of

groeiend aantal partijen (o.a. ANWB, CBR, VVN,

indirect met motorfietsen te maken hebben en

de autobranche, VNA tot en met Slachtoffer-

die gezamenlijk invloed trachten uit te oefenen

hulp) veel belangstelling voor ADAS-systemen,

op beleidsontwikkelingen.

zoals Lane Departure Warning, Adaptive Cruise

De bijeenkomst was georganiseerd door RAI

Control en Advanced Emerging Braking Systems,

Verenging, in samenwerking met Edgar Klein-

die tevens de opmaat vormen naar autonoom

bergen, verantwoordelijk voor de motorfietsdi-

rijden. Het is, zegt hij, evident dat dit soort inter-

visie bij BMW Nederland. Doel was om de leden

actieve toepassingen de veiligheid van motorfiet-

van het platform te laten zien en ervaren hoe

sen kan verbeteren. ‘Alleen beschikken motor-

deze voorzieningen in auto’s de zichtbaarheid van

fietsfabrikanten over lagere budgetten dan

motorrijders kunnen verbeteren én op welke

mate, deze voorzieningen een beleidsmatig

auto­producenten. Kennis delen en meer samen-

manier deze (in aangepaste vorm) daadwerkelijk

onderdeel van dit plan moeten gaan uitmaken.

werken kan de invoering van deze technologieën

kunnen worden toegepast op motorfietsen. Het

Nadat Bas van der Zijden, de specialist bij

versnellen. BMW, Honda en Yamaha doen dat al

Motorplatform werkt immers samen met het

BMW op het gebied van connected drive, de

in het “Connected Motorcycle Consortium” om

ministerie van I&M aan het nieuwe Motorrijders

aanwezigen had bijgepraat over de talrijke

zo de R&D kosten voor veiligheids- en comfort-

Actieplan en de vraag is of, en zo ja in welke

ADAS-systemen (Advanced Driver Assistance

verbeterende systemen te beperken.’

Vijf verbale hoofdgerechten tijdens Captains Dinner Niet minder dan tachtig directieleden van de in Nederland gevestigde

schetste een vergezicht van de toekomst van de auto. Hij daagde de zaal

industriële automotive bedrijven kwamen medio januari bijeen in de Indus-

uit een antwoord te geven op de ontwikkelingen, die de geleidelijke ver-

trieele Groote Club van Amsterdam

schuiving van bezit naar gebruik

voor het derde Captains Dinner van

en de komst van autonoom rij-

RAI Automotive Industry. Deze sectie

dende voertuigen, met zich zullen

vertegenwoordigt alle grote spelers uit ­

meebrengen ten aanzien van hun

de Nederlandse maakindustrie. Doel van

automotive producten. Volgens

de bijeenkomst is om kennis te delen en

Fuss zullen zaken als smart mobi-

tijdens het diner een gedachtewisseling

lity, de trend naar zero emission

op gang te brengen over een aantal

en het anders inrichten van ste-

­actuele thema’s. Op het ‘menu’ stonden

delijke gebieden, tot andere

vijf vooraanstaande sprekers, waaronder

­vormen van mobiliteit leiden. En

Peter Fuss (foto) van Ernst &

daarin zal, zo betoogde hij, de

Young in Duitsland, Mark Fre-

emotie van het product auto

quin van het mini­ sterie van

minder centraal staan en de bele-

I&M, Dirk Evenson van VDA, Roberto

Vavas­sori

ving ervan als beter alternatief

van

voor het OV aan belang winnen. Dit vereist naar zijn mening een andere

CLEPA en Kon­stanze Schar-

manier van produceren, omdat gebruikers van deelauto’s nu eenmaal

ring van het SMMT.

andere eisen aan design en interieur stellen dan autokopers die zich hier-

Key-note spreker Peter Fuss

mee vaak juist willen onderscheiden.


GO! 20

eco-trends

Schmidt Swingo veegmachine gaat fijnstof te lijf Aebi Schmidt heeft onlangs uit handen van de vereniging voor multifunctionele voertuigen en veegmachines de innovatieprijs 2016 ontvangen voor de introductie van het Koanda systeem op de Swingo veegmachine. Hiermee heeft het bedrijf een enorme stap voorwaarts gezet in het terugdringen van fijnstofuitstoot, veroorzaakt door werveling van het zuigsysteem van de veegmachine.

minder fijnstof bevat dan de aangezogen lucht. Sinds kort is het mogelijk de Swingo te voorzien van het Koanda lucht-recirculatiesysteem. Ook dit zorgt voor een reductie van de fijnstof uitstoot. Bij het Koanda systeem wordt het grootste deel van de uitgeblazen lucht via slangen naar de zuigmond afgevoerd. Hierdoor wordt er nauwelijks lucht uitgestoten en ontstaan er geen luchtwervelingen rondom de machine. Vaak de oorzaak van het opwervelen van fijnstof. Door het Koanda lucht-recirculatiesysteem te combineren met het water-recirculatiesy-

Bij de inzet van veegmachines is sprake van

steem wordt het beste van twee werelden

veegvuil, stof, wervelingen en sterke lucht-

bereikt: hetzelfde veegresultaat bij een fijn-

stromen. Allemaal factoren die het ontstaan

stof emissie die tot 95 procent lager is én met

en verspreiden van fijnstof bevorderen. De

minder watertoevoeging. Dit zorgt voor

Schmidt Swingo onderscheidde zich altijd al

­minder waterverbruik en een grotere veeg­

met een lage fijnstofemissie, omdat dankzij

actieradius. Bovendien is het mogelijk om

de toepassing van een speciaal water-recirculatiesysteem, waardoor de uitgeblazen lucht

ook bij temperaturen net rond het vriespunt

Swingo 200+ met Koanda systeem

te vegen.

Brandstofbesparende trekker-opleggercombinatie Mercedes-Benz Trucks heeft eind vorig jaar samen met trailer-bouwer Krone een trekker-trailercombinatie voor maximale brandstof- en CO2-besparing geïntroduceerd.

De Efficiency Run toonde aan dat de trailer-

de noemer Efficiency Runs, uit om te experi-

trekker­combinatie tot 20 procent brandstof

menteren in hoeverre met zware vrachtauto’s,

bespaart en dus ook fors minder CO2 uitstoot.

uitgerust met geoptimaliseerde trailers en banden, evenals Predictive Powertrain Con-

Mercedes-Benz Trucks en Krone slaan de han-

trol (PPC), zoveel mogelijk brandstofreductie

den ineen om samen de grootste uitdaging

is te behalen. Tijdens die test werd een bespa-

De combinatie werd het afgelopen jaar bij

binnen de transportsector, maximale brand-

ring tussen de 12 en 14 procent behaald. Dit

vijf Duitse transportbedrijven ­tijdens een

stof- en CO2-reductie, aan te gaan. Volgens

jaar ging Mercedes-Benz Trucks een stap ver-

praktijkproef, de Efficiency Run, getest.

beide ondernemingen komt besparing niet

der en experimenteerde met de luchtstroom

Mercedes-Benz Actros met PPC en de Krone Profi Liner Efficiency trailer

alleen ten gunste van

rondom de combinatie. Omdat Daimler trek-

de winst van de

kers maakt en geen trailers, werd de hulp

transportonderne-

ingeroepen van Krone, een Duits familiebe-

mer, maar draagt

drijf dat de tweede grootste trailerproducent

eveneens bij aan de

in Europa is. Aan de hand van enkele aero­

Europese doelstellin-

dynamische aanpassingen aan de Krone Profi

gen. De EU wil in

Liner trailer was Krone in staat om aero­

2030 de CO2-uit-

dynamische zijpanelen te ontwikkelen die

stoot met 30 procent

goed zijn voor 5,2 procent brandstofbespa-

verminderen. Vorig

ring, een vierdelige achtervleugel die goed is

jaar voerde Daimler

voor 6,3 procent besparing en banden met

al verschillende

lage rolweerstand die 5 procent brandstof­

­praktijktests, onder

efficiëntie opleveren.


21

VDL maakt busvervoer Eindhoven elektrisch VDL Bus & Coach heeft aan personenvervoersbedrijf Hermes 43 elektrische Citea bussen geleverd. Daarmee beschikt de regio Eindhoven over een van de grootste elektrische busvloten in Europa.

systeemleverancier. De provincie Noord-Brabant heeft zich als doel gesteld om in de periode 2016 2025 de overgang te realiseren naar volledig zero emissie openbaar vervoer. Met als uitgangspunt dat het OV in de stad Eindhoven al in 2020 volledig elektrisch zal zijn.

Om de nieuwe dienstregeling

VDL zegt bij monde van presi-

met elektrische Citea’s te realise-

dent-directeur Wim van der

ren hebben Hermes en VDL

Leegte buitengewoon trots te zijn

nauw samengewerkt. De bussen

samen met Hermes en de provin-

worden tussentijds bijgeladen

cie Noord-Brabant te mogen

om zo voldoende bereik te heb-

­werken aan de transitie naar zero

lengte van 18,1 meter uitgevoerd

Eindhoven zoals Eindhoven

ben en daarmee de hele dag

emissie busvervoer in die regio.

in een vernieuwd futuristisch

­Airport en de High Tech C ­ ampus.

inzetbaar te zijn. VDL heeft even-

Met de levering van de 43 elektri-

Bus Rapid Transit (BRT) design.

Op deze verbindingen hoeven

eens de laadstations geleverd en

sche Citea’s is volgens hem een

De bussen rijden op bepaalde

reizigers niet lang meer te

voorzit deze, samen met de

grote stap gezet in het verduur­

­lijnen zo vaak dat een tramachtig

­wachten op de volgende bus,

stroomleverancier, van energie.

zamen van het openbaar vervoer.

systeem ontstaat. Deze hoog­

aangezien er wordt gereden op

Hiermee is VDL niet alleen

De VDL Citea SLFA Electric is

frequente lijnen gaan naar de

een volwaardig ‘show up and go’

­bus­leverancier, maar tevens

een elektrisch gelede bus met een

belangrijkste bestemmingen in

systeem.

VDL Citea SLFA Electric

Multinationals investeren 10 miljard in waterstof 13 multinationals gaan samenwerken om investeringen in waterstof op te schalen en de commerciële toepassing ervan te versnellen, als hulpmiddel om de klimaat­ doelstellingen te halen.

Alstom, Anglo American, ENGIE, Royal Dutch Shell, The Linde Group en Total. Als partner in het Nationaal Waterstof Platform (NWP) schrijft RAI Vereniging mee in het Benelux-consortium op de zogeheten CEF/ TEN-T subsidiecall voor infrastructuur, waarbinnen ruimte zou moeten

Hiervoor hebben zij medio januari

zijn voor zes waterstoftank­stations in

­tijdens het World Economic Forum in

Nederland. Volgens Chris van Dijk,

Davos de ‘Hydrogen Council’ opge-

beleidsadviseur Duurzaamheid die

richt. In concreto is afgesproken om

tevens de branche vertegenwoordigt in

10 miljard euro te investeren in de

het N ­ ationaal Waterstof Platform

versnelde ontwikkeling van de toe-

(NWP), is een verdere boost te ver-

passing van waterstof. RAI Vereni-

wachten zodra er vanuit het k ­ abinet

ging verwacht dat de oprichting van

gelden beschikbaar komen voor de uit-

de Hydrogen Council de waterstof­ sector zeker een impuls zal geven en

voering van de ‘Duurzame Brandstof-

Rijden op waterstof komt langzaam in versnelling

dan tevens voor Nederland.

visie met LEF’, waarin RAI Vereniging participeert. ‘Pas dan kunnen we zeg-

De betrokken investeerders, waaronder een aantal moederbedrijven van

gen dat de ontwikkeling van alle onderdelen uit de Brandstofvisie, en

prominente leden van RAI Vereniging, zijn: BMW GROUP, Toyota,

daarmee een ruimere introductie van waterstof in Nederland, echt in

Hyundai Motor, Daimler, Honda en Kawasaki alsmede Air Liquide,

beweging komt.’


GO! 22

RAI vintage

Grand Prix de l’Automobile-Club de France ‘Papa is een God. Hij heeft zojuist tegen mij gezegd: jij krijgt van mij een camera’, schreef de zevenjarige Jacques-Henri Lartique in 1901. Vanaf dat moment vereeuwigde de beroemd geworden amateur-fotograaf ongeveer alles wat hij mooi, elegant, ­opwindend of humoristisch vond. Het deel van Lartiques oeuvre dat bewaard is gebleven, omvat dan ook de nodige schitterende foto’s van vooroorlogse automobielen, die al dan niet deelnemen aan autoraces. Zoals deze, afgebeeld in Voertuigen van de ­verbeelding dat in 1993 ter gelegenheid van het honderd jarig bestaan van RAI Vereniging uit kwam.


uitgesproken

23

In deze rubriek laten we personen aan het woord die betrokken

Brussel laat hangen in plaats van te doen wat ­goed is voor het lands­belang.

zijn bij of werkzaam in de mobiliteitswereld. Dit keer Bob Vegter,

Drie jaar geleden kwam een sterke Britse lobby op gang om (fraude­

­directeur-eigenaar van Van Dorp Kentekenplaten, een van de

gevoelige) kunststof kentekenplaten in te voeren. Er waren tal van

­grootste fabrikanten van kentekenplaten, alsmede leverancier van

­argumenten aan te voeren waarom dit niet goed was voor Nederland.

half­fabrikaten van deze platen.

En toch durfde de politiek niet automatisch daadkrachtig stelling te nemen tegen hetgeen de Europese agenda in dit geval bepaalde. Ik zou

Wat is uw favoriete vervoermiddel?

hier wel eens van Melanie Schultz van Haegen, de verantwoordelijke

Zakelijk rijd ik een BMW 525 d touring. Privé verplaats ik mij het liefst op

minister in dit dossier, willen weten waarom Nederland niet wat vaker

mijn oude Gazelle opa fiets met dubbele stang. Binnen mijn woonplaats

lef toont richting Brussel.

Leiden een prima vervoermiddel om snel ergens te komen. Wat vindt u van het mobiliteitsbeleid in Nederland? Mijn bedrijf is sterk afhankelijk van de autoverkopen. Hoe gunstiger die uitpakken, hoe meer kentekenplaten wij immers verkopen. Wat dat betreft was het hele fiscale bijtellingsregime mij een doorn in het oog. Het zorgde namelijk voor allerlei onwenselijke verkoopverstoringen. Ik vraag mij bovendien af wat die rare bijtellingcategorieën, die mensen wel aanspoorde een plug-in hybrid aan te schaffen om er vervolgens nauwelijks elektrisch mee te rijden, heeft bijgedragen aan het doel om het Nederlandse verkeer schoner te maken Wat zou u als eerste veranderen als u het voor het zeggen had? Direct gelijke snelheden op het hoofdwegennet introduceren. Alleen al het traject Leiden – Den Haag – Amsterdam via de A4 kent al vijf verschillende maximum snelheden. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Verder zou ik onmiddellijk maatregelen nemen om paal en perk te stellen aan Whats appen in de auto. Levensgevaarlijk! Vindt u dat het kabinet voldoende aandacht schenkt aan vervoersalternatieven, zoals de bus, de fiets of gemotoriseerde tweewielers? In principe wel. Ik denk dat het alleen moeilijk is en blijft om mensen op grotere schaal te bewegen

Bob Vegter ‘De overheid zou ­ minder ­verkeersdrukte ook kunnen afdwingen’

­bijvoorbeeld de trein te pakken vanwege de vaak vele vertragingen. Wellicht dat een andere vorm van betalen voor vervoer, zoals het invoeren van betalen naar autogebruik in plaats van naar bezit, hier verandering in zal brengen. Zou u zelf bereid zijn tenminste 1 keer per week de auto voor het

Hoe ziet het Nederlandse verkeersbeeld er over tien jaar uit?

werk te laten staan?

Ik hoop en verwacht dat het verkeer dan een stuk schoner zal zijn.

Direct. Dat is trouwens ook een prima oplossing om de drukte op de

En minder druk als tegen die tijd ongetwijfeld betalen naar gebruik zal

weg tegen te gaan. Als 20 procent van de automobilisten eens per week

zijn ingevoerd. De overheid zou trouwens ook minder verkeersdrukte

de fiets, motor (scooter) of het OV zou pakken, leidt dat meteen tot

kunnen afdwingen. Waarom niet gewoon opleggen dat automobilisten

­minder files.

hun wagen een keer per week laten staan? Er zijn tenslotte al landen die op basis van de nummers op kentekenplaten bepalen wanneer auto’s,

Met welke politicus zou u wel eens van gedachten willen wisselen?

­bijvoorbeeld tijdens periodes van ernstige luchtvervuiling of smog, de

Ik vraag mij wel eens af in hoeverre de Nederlandse politiek de oren naar

weg op of de stad in mogen. Dat schijnt prima te werken.


GO! 24

MARKTANALYsE

Nederland Europees koploper e-bikes De verkoop van fietsen in de EU is in 2015 met 4,1 procent gegroeid tot bijna

Duitsland in absolute aantallen verkochte elektrische fietsen weliswaar bovenaan,

21 miljoen eenheden, zo blijkt

maar afgezet tegenover het

uit Mobiliteit in Cijfers

totale marktvolume is 1 op

Tweewielers, een geza-

de 8 verkochte fietsen in

menlijke uitgave van

dat land een e-bike.

RAI Vereniging en

Nederland, waar die

Verkoop e-bikes in de EU Totaal 1.358.000 w.v. Duitsland 515.000 Nederland 276.000

BOVAG. In die-

verhouding bijna drie

België 141.000

zelfde editie valt te

maal zo hoog ligt,

Frankrijk 102.000

lezen dat de Euro-

namelijk 1 op 3, mag

Oostenrijk 77.000

pese verkoop van

zich daarom Euro-

Italië 56.000

e-bikes in dat jaar

pees e-bike kampi-

Denemarken 50.000

uitkwam op 1,4

oen noemen. In ons

Verenigd Koninkrijk

miljoen exemplaren.

Zweden 30.000 Spanje 25.000

fietsen in de EU inmiddels

fietsen aangeschaft, waar-

Finland 15.000

mee Nederland op de Euro-

Polen 4.000

een e-bike is. De verschillen

pese verkoopranglijst een zevende

per land zijn echter groot. Zo staat

Portugal 1.000

plaats inneemt.

Auto- en aanhangwagenindustrie voorop in omzetgroei transportmiddelenbranche In de transportmiddelenindustrie lag de omzet in

De producenten van auto’s en aanhangwagens

deze branche een toename van de productie in

het derde kwartaal 1,3 procent hoger dan een

­genereerden zowel op de binnenlandse als buiten-

het vierde kwartaal. Deze toename moet met

jaar eerder, meldt het CBS. De groei in deze

landse markt (respectievelijk 16,4 en 35,9 pro-

name gezocht worden in de auto-industrie. Een

branche was minder fors dan in de eerste twee

cent) een beduidend hogere omzet dan vorig jaar.

verwachte toename van de productie heeft ook

kwartalen van 2016. Net als in de voorgaande

Niet alle producenten van transportmiddelen

gevolgen voor de verwachte personeelssterkte.

twee kwartalen boekte de auto- en aanhang­

genereerden een hogere omzet dan een jaar

Per saldo voorziet 8 procent van de ondernemers

wagen­industrie de grootste omzetstijging.

­eerder. Producenten die zich bezighouden met

een uitbreiding van het personeelsbestand.

Omzetontwikkeling ­transportmiddelen­­industrie (2010 = 100) Bron: Kwartaalmonitor industrie, CBS

auto’s en

overige transport-

aanhangwagens middelen 2016

156,3

85,7

2015 164,4

112,1

2014 137,0

141,0

2013 124,8

126,2

2012 114,6

120,3

2011 132,6

122,4

het vervaardigen van schepen, spoor- en tram­ materieel, vliegtuigen, militaire gevechtsvliegtuigen en (brom)fietsen boekten voor het zevende kwartaal op rij een lagere omzet dan het jaar ervoor. De omzetdaling was in het derde kwartaal met 29,8 procent zeer fors. Zo sterk is de afname niet eerder geweest. De omzet daalde op de binnenlandse markt met 11,0 procent en op de buitenlandse markt met 35,1 procent. Terwijl in het derde kwartaal de stemming in de transportmiddelenindustrie nog negatief was, is die voor het vierde kwartaal omgeslagen. Per saldo voorziet nu 22 procent van de ondernemers in

Bron: Conebi

land worden jaarlijks zo’n 1 miljoen nieuwe

Dit betekent dat ongeveer een op de 15

40.000


25

Groeiend verschil inkomsten en uitgaven verkeersbelastingen De afgelopen jaren is het

miljard euro aan uitgaven die

keersbelastingen een factor

verschil tussen de rijksin-

ten goede kwamen aan de

vier groter zijn dan de uitga-

komsten aan verkeersbelas-

aanleg en onderhoud van het

ven aan verkeersvoorzienin-

tingen en de rijksuitgaven

hoofdwegennet, het spoor,

gen. Ter vergelijking: in 2011

voor verkeersvoorzieningen

infrastructurele mega-pro-

bedroeg die verhouding nog

verder toegenomen. Het

jecten en regionale/lokale

een op drie. In dat jaar

afgelopen jaar leverde de

infrastructuur. Dit betekent

leverden alle autogerela-

Nederlandse automobilist

dat de inkomsten aan ver-

teerde belastingen 19 mil-

een bijdrage van in totaal

jard euro op en werd 5,7 miljard euro uitgegeven

18,1 miljard euro aan ’s Rijks

aan verkeersvoor-

schatkist. Daartegenover

zieningen.

stond een bedrag van 4,8

Rijksinkomsten aan ­verkeers­belastingen (in mln euro’s)

2016

Raming Totaal 18.145 w.v. BPM 1.388 Benzine-accijns 4.047 Diesel- en LPG-accijns

3.723

MRB 4.071 Belasting op zware motorvoertuigen

146

BTW over nieuwe auto’s

612

BTW over benzine

1.245 257

BTW over gebruikte auto’s

106

BTW over reparatie en onderhoud

599

BTW over autoverhuur

48

BTW over lease

66

BTW over verkeersopleidingen auto en motor 246 Assurantiebelasting en autoverzekering

950

Verkeersboetes 641 Gemeentelijke parkeergelden

675

Nederlandse automarkt in rustiger vaarwater De verkoop van personenauto’s in ons land kwam vorig jaar uit op 382.825

tarief van 25 procent bijtelling vielen, maar waar na 1 januari 2017 - net als

eenheden, bijna 15 procent lager dan in 2015. De daling is volgens RAI

op alle andere modellen - 22 procent op van toepassing is.

­Vereniging deels toe te schrijven aan voortdurend veranderende fiscale

RAI Vereniging verwacht dat de Nederlandse automarkt dit jaar in rustiger

regime dat de ene keer leidt tot het naar voren halen van autoverkopen en

vaarwater terecht komt, aangezien er geen ingrijpende fiscale wijzigingen

de andere keer juist tot uitstel van aanschaf.

meer op stapel staan voor de komende jaren. Daarmee komt er een eind

In de maand december 2016 bleef het aantal registraties bijvoorbeeld steken

aan de jarenlange marktverstoring, waarbij voornamelijk de bijtellingsregels

bij 35.725 eenheden, 48,1 procent minder dan in december 2015. Voor

bepaalden welke merken en modellen succesvol waren.

zakelijke auto’s die vanaf 1 januari

Autoverkopen in Nederland

4 procent voor volledig elektrische

2016

382.825

auto’s en 22 procent voor alle

2015

448.925

andere. In 2016 was er nog sprake

2014

387.569

van een apart tarief van 15 procent

2013

416.717

voor auto’s met een maximale

2012

502.479

CO2-uitstoot van 50 gram per kilo-

2011

555.846

meter, ofwel de plug-in hybrides. Dat leidde de afgelopen maanden tot een bescheiden extra toeloop op deze modellen. Anderzijds was er juist sprake van uitgestelde aankoop door zakelijke rijders met betrekking tot de auto’s die in 2016 nog in het hoogste

Bron: RAI Vereniging, BOVAG, RDC

nog slechts twee bijtellingstarieven:

2017 op de markt komen gelden nu

Bron: Mobiliteit in Cijfers Auto’s

BTW over diesel en LPG


GO! 26

DE Stelling Maarten van Biezen,

‘Op de zakelijke markt zal een ­groeispurt ontstaan’

Natuur & Milieu Zonder meer financiële prikkels is de doelstelling dat in 2020 200.000 auto’s op stroom rijden, waarvan 75.000 van particulieren, onhaalbaar. De particuliere markt wordt in de steek gelaten. Bron: NRC Handelsblad

Martijn Versteegen, marketing-directeur Leaseplan Het kabinet hoopt op 1 miljoen elektrische auto’s in 2025. Er rijden nu 100.000 auto’s met een stekker rond. Wij zijn voorstander van betalen naar gebruik. Maar

Herman Vollebergh, Planbureau voor de

van alle zeven belastingen rond auto’s, werkt alleen

Leefomgeving (PBL)

de brandstof­accijns zo. Hoe meer je rijdt, hoe meer je

Aan de opmars van hybride auto’s de afgelopen jaren is

betaalt aan brandstof­accijns. Andere autobelastingen

te zien dat groene prikkels in het belastingstelsel zeer

zijn alleen gekoppeld aan het bezitten van een auto.

krachtig kunnen zijn. De belasting op de aanschaf

Koppel ze ook aan gebruik, en geef elektrische rijders

van auto’s die minder CO2 uitstoten ging omlaag.

vrijstelling.

­Tegelijk profiteerden leaserijders met zo’n wagen van een lagere bijtelling voor de inkomstenbelasting. Dat werkte heel goed. Nu de regeling wordt aangepast zie

Bron: Nederlands Dagblad

je het effect wegebben. Bron: Trouw

Philip Koopman, hoogleraar computerwetenschap Carnegie Mellon University (VS) Stel dat een systeem gebaseerd op machine learning

Joeri van Mierlo,

99,99 procent van de voet-

VUB-onderzoeksgroep MOBI

gangers goed herkent.

Als je waterstof zoals vandaag uit

Klinkt goed, niet? ‘Behalve

aardgas maakt, is het geen oplos-

Johan Martens, hoogleraar Katholieke

als jij de tienduizendste

sing. Maak je het uit groene ener-

Universiteit Leuven

voetganger bent die hij over

gie, dan moet je het eerst omzetten

Waterstof heeft grote voordelen tegen-

het hoofd ziet. Als iemands

naar elektriciteit. Dat is heel ineffi-

over elektrisch rijden: een waterstof-

leven op het spel staat, moet

ciënt en je hebt drie keer zo veel

tank is veel lichter dan de zware batte-

je er ongelooflijk zeker van

windturbines nodig om dezelfde

rij die een elektrische wagen nodig

zijn dat de software het goed

afstand af te leggen als met een

heeft. En het langdurige tanken bij

doet. Voor een vloot auto-

­batterij-elektrisch voertuig. Elektri-

elektriciteit blijft een zware handicap.

nome auto’s is een fout-

citeit zal het winnen van waterstof.

Zelfs als die duur verminderd kan wor-

marge van 1 in de miljoen

Een paar jaar geleden twijfelde ik

den: wie wil er nu twintig minuten aan

niet goed genoeg. Het moet

nog, maar de batterijtechniek is de

een tankstation staan? Ook de batterij-

beter, maar we weten niet

laatste jaren veel sneller dan ver-

productie, met de grote nood aan

hoe we dat kunnen bewijzen.

wacht vooruitgegaan.

­lithium, is vervuilend.

Bron: De Volkskrant

Bron: De Standaard

Bron: De Standaard


GO!factor

GEERT-JAN BAAN In 2015 vormde deze Bedford OB Duple uit 1950 wel een heel aparte verschijning binnen het deelnemersveld van de RAI klassieker Rit. De bus, die oorspronkelijk ruimte bood aan 29 personen, heeft in 1996 het Britse continent verlaten en kwam in handen van de familie Baan, vertelt Geert-Jan Baan. Baan is bestuurslid van Noaber Foundation, een organisatie die zich bezig houdt met impact investeringen in de gezondheidszorg. “De familie heeft altijd een passie gehad voor bussen. Mijn vader is de kleinzoon van een van de drie OAD-oprichters. In zijn jeugd waste hij als vakantiebaantje altijd de bussen van OAD.” Voor zover Baan weet heeft de bejaarde Bedford altijd trouw dienst gedaan voor passagiersvervoer binnen Engeland. “Om de bus in Nederland te kunnen laten rijden was er wel een aantal aanpassingen nodig. Behalve een volledige restauratie en revisie moesten er twee zitplaatsen worden ­opgeofferd om aan te hedendaagse eisen van de RDW te voldoen. Verder moest de passagiersuitgang van de linker- naar de rechterkant w ­ orden verplaatst. Dat was nog een lastige klus, want precies daar zat de chauffeur. Uiteindelijk is dat door een specialist, met zoveel mogelijk het behoud van het originele karakter, keurig opgelost. Die nagenoeg onzichtbare modificatie leverde in 2015 tijdens de RAI Klassieker Rit nog een prijs voor het voertuig met het mooiste interieur op. Hoewel oud is de Bedford nog niet helemaal met pensioen. Hij doet nog regelmatig dienst tijdens bijeenkomsten en festiviteiten in eigen kring. En zij die onderweg eventueel eerder willen uitstappen kunnen gewoon de bestuurder een signaal geven door op het rode knopje boven de zitplaats te drukken. Zelfs dat werkt nog perfect”

27


28

marianne zwagerman

Verslaafd Tien jaar geleden kwam de iPhone op de markt. Als je

allemaal hoe dat komt. Door die rottige smartphone.

terugdenkt aan de eerste tien jaar dat de auto, de trein en

Maar er is geen weg terug. Dit is nog maar het begin.

het vliegtuig in productie waren, weet je hoe lach­ wekkend de huidige smartphone is. Het apparaat zette

Ik zou een prima minister zijn, maar wilde er nooit een

onze levens totaal op zijn kop en toch staan we nog maar

­worden want dan moet je op de achterbank. Ik wil zelf

aan het begin van de impact van deze technologie.

­rijden. Autorijden is mijn lust en mijn leven. Ik leerde het toen ik een jaar of twaalf was, in een 2CV bij ons thuis achter

Toen Steve Jobs de iPhone lanceerde was ik directeur

in het land. Ik deed aan autosport, ging naar de IVA en ben

digitale media bij de Telegraaf Media Groep, verantwoor-

totaal verliefd op mijn Range Rover. Ik nam altijd de lange

delijk voor meer dan honderd internetsites. Dus ik had er

weg. Reed vaak nog een rondje om als ik bijna thuis was. Ik

als eerste een moeten hebben, als digitaal vooruit­

reed een nacht lang, nergens naartoe, als er een nieuwe CD

strevend mens. Maar ik verzette mij ertegen. Ik weet nog

van Bruce Springsteen uitkwam, want het geluid in mijn

wat ik voelde toen collega’s die er een meenamen uit

auto is fijner dan thuis. Tot mijn verslaving het overnam.

­Amerika, met dat kleine zwarte toverdoosje voor mijn

Als ik nu in de auto zit schreeuwt mijn iPhone naar me:

neus stonden om me ervan te overtuigen dat ik er écht

“Pak me beet, hou me vast, klik, scroll, like, tweet!” Ik neem

een moest hebben. Ik dacht: ‘Nee, NEE, NEE!” Mijn

me altijd voor het niet te doen, maar vaak heb ik hem onge-

­contactverslaving was zelfs zonder mobiel internet al

merkt weer voor mijn neus. Ik ben die vrouw die stilstaat

verontrustend. Ik wist dat er geen redden meer aan was

voor groen licht. Steeds vaker neem ik de Uber zodat ik in de

als ik deze telefoon zou toelaten in mijn leven. Er kwam

stad veilig kan whatsappen en instagrammen. Ik verlang

natuurlijk een dag dat ik er niet meer omheen kon.

naar een zelfrijdende auto.

­Mensen keken me aan alsof ik een melaatse was. Je kunt zakelijk niet meer functioneren als je niet overal en altijd

De verslaving wint van mijn liefde voor autorijden.

je mail checkt.

En ik ben niet alleen.

Alles waar ik bang voor was gebeurde. Ik ben totaal

Marianne Zwagerman, innovatiestrateeg en schrijver

­verslaafd. Ik ben een junk, een schermpjesjunk. En ik ben niet alleen. We zijn allemaal verslaafd. Uren en uren en uren per dag worden we in dat kleine schermpje ­gezogen. Kinderen fietsen onder een auto omdat ze in hun telefoon leven, in plaats van in het hier en nu. Het aantal auto-ongelukken neemt toe, het aantal verkeersdoden stijgt voor het eerst sinds jaren. We weten


specialist in beeld

29

Elektrisch rijden op waterstof heeft toekomst Rijden op waterstof heeft veel potentie, zegt Chris van Dijk, beleidsadviseur Duurzaamheid & Training van ­afdeling Externe Betrekkingen bij RAI Vereniging.

leggen. Hetzelfde geldt voor de investerings- en operationele kosten voor tankstationbouwers en -houders. Daarnaast moet de kiloprijs van het waterstof dalen. Er is dus nog heel veel te doen.’ Hij wijst er verder op dat de kip-ei discussie over de tankinfrastructuur

‘Waterstof (H2) is als energiedrager voor elektrisch rijden schoon en

voor waterstof nog niet is doorbroken. ‘Om er voor te zorgen dat er

zuinig. Mede daarom is waterstof een interessante technologie en zeker

meer waterstoftankstations komen, neemt RAI Vereniging deel aan het

ook voor Nederland. Dat zou de politiek moeten beseffen en niet uit-

Benelux consortium dat inschrijft op het Europese CEF/TEN-T

sluitend moeten focussen op batterij elektrische voertuigen.’

­project, dat waterstofinfrastructuur subsidieert.’

Om de invoering van waterstof een impuls te geven, heeft het

Om de obstakels die de introductie van deze brandstof belemmeren

­ministerie van IenM in 2015 het Nationaal Waterstof Platform NWP

weg te nemen, maakt het NWP onderscheid tussen statische en

opgericht. Van Dijk vertegenwoordigt namens RAI Vereniging de

mobiele toepassingen. Het is verstandig waterstof-technologie mee te

auto-industrie binnen NWP. IenM heeft waterstof ook opgenomen

nemen in de gehele verduurzaming van energiebranche. Partijen als

binnen de Duurzame Brandstoffenvisie. RAI Vereniging heeft deze visie ondertekend. Verder stond RAI Vereniging aan de basis van het NWP dat is voortgekomen uit het in 2013 opgerichte H2NL platform. Volgens Van Dijk heeft de auto-industrie de

Stedin hebben daar ook heldere visie over.

‘Het wordt hoog tijd dat de politiek elektrisch rijden op waterstof tot een ­speerpunt maakt’

laatste jaren flink geïnvesteerd in waterstof-

Mobiliteit wordt daarmee een onderdeel van de gehele energieconversie. Van Dijk zegt het te betreuren dat de politiek op dit moment met name kijkt naar de mogelijkheden van batterij elektrisch aangedreven voertuigen en nauwelijks beseft dat er nog goede en noodzakelijke

technologie. Een aantal fabrikanten heeft de technologie gereed. Som-

andere alternatieven zijn om tot CO2-reductie te komen, zoals water-

mige, zoals Hyundai, Toyota en Mercedes-­Benz, gaan nog een stap ver-

stof. ‘Het wordt hoog tijd dat de politiek elektrisch rijden op waterstof,

der en hebben al voertuigen rijden. ‘Er zijn echter nog obstakels in de

als onderdeel van de Brandstofvisie, tot een speerpunt maakt. En

marktvoorbereidingsfase. De businesscase voor het rijden op fuel cell

bovendien moet de overheid nu daadwerkelijk over de brug komen met

electric vehicles (FCEV) is voor alle stake­holders nog niet of nauwelijks

gelden voor het in de praktijk brengen van de brandstofvisie. Geen

rond. Dit betekent dat autofabrikanten voorlopig flink geld moeten toe-

woorden maar daden dus!’


GO! 30

EYE CATCHER lageweg

Motorfietsverkoop heeft wind in de rug De afzet van gemotoriseerde tweewielers in de EU is in de eerste 11 maanden van 2016 met 8,5 procent gestegen tot 742.515 eenheden. Belangrijkste aanjager van de groei was de sterk toegenomen vraag naar motoren in Italië (+11,4%), Spanje (+12,2%), het Verenigd Koninkrijk (+7%) en Frankrijk (+3,5%). Ook Nederland, waar de motorfietsverkopen over heel 2016 met ruim 11 procent toenamen tot 12.614 machines droeg bij aan dit positieve resultaat. Een en ander blijkt uit de nieuwste cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en RDC en die van koepelorganisatie ACEM die de belangen van de Europese fabrikanten van gemotoriseerde tweewielers vertegenwoordigt. Uit de cijfers van ACEM valt af te lezen dat het sentiment voor de motorfietsmarkt het afgelopen jaar over de hele linie gunstig was. Met maandelijkse cumulatieve verkoopresultaten die opliepen van + 5,7 procent in de maand juli tot 8,5 procent in november.

Nederland piekt Ook In Nederland lopen consumenten weer warm voor een

Motorrijden wint terrein

nieuwe motorfiets. De verkoopcijfers over 2016 laten duidelijk

werden aangeschaft.

fietspark groeien. Op 1 november

geleden, ruim twee keer zoveel als

zien dat markt met het volume

Weliswaar ligt het verkoopniveau

2016 stond er in ons land een

20 jaar geleden (335.000) en bijna

van 12.614 eenheden het beste

van voor de economische crisis

recordaantal van 720.889 motor-

zes keer zoveel als in 1986, toen

resultaat heeft bereikt sinds 2009

nog ver buiten bereik, maar des-

fietsen geregistreerd. Dat is bijna

Nederland 124.000 motoren

toen er 14.306 nieuwe motoren

ondanks blijft het totale motor-

4.000 stuks meer dan een jaar

telde.

Mobiliteitskalender 2017 Uitreiking Automotive ­Innovation Award

ReinigingsDemodagen

Vélo-City 2017

EQUIPAUTO

31 mei t/m 1 juni

12 t/m 16 juni

17 t/m 21 oktober

13 februari

Tweejaarlijkse vakbeurs voor de

Europese conferentie ter promotie

Internationaal vakevenement voor

Tweejaarlijkse prijs voor de meest

afval- en reinigingsbranche

van fietsen als dagelijks traansport-

aftersales professionals en diensten

baanbrekende innovatie in ­mobiliteit

RDW Testcentrum Lelystad

middel

Parijs

Locatie nog niet bekend

Arnhem


@raivereniging

31

Tweets RAI Vereniging

16 januari

12 januari

Elektrisch fietsen leasen moet aantrekkelijker worden

Registratie internationaal fietscongres Velo-city 2017 van start

16 januari

Oproep industrie voor gestandaardiseerde introductie brandstofetiket op voertuig en op tank-/laadinfrastructuur 16 januari

Jurering Racefiets en MTB van het Jaar 2017 vanwege winters weer uitgesteld 13 januari

ACEA verwelkomt visie Europese Commissie over data-economie

9 januari

Activiteiten bestelplatform auto-onderdelen PART-ONE worden samengevoegd met PartsLink 24 2 januari

Is met de komst van de WLTP-testcyclus het benzineverbruik volgens de EU-testcyclus exact gelijk aan het praktijkverbruik? 22 december

13 januari

Lid HIAB zorgt ervoor dat na afloop van vakbeurs Horecava de spullenboel weer kan worden opgeruimd. Mooi werk

ReinigingsDemoDagen, 31 mei t/m 1 juni

CO2-reductie Heavy-Duty nadrukkelijker op de kaart

Busworld

Solutrans

20 t/m 25 oktober

21 t/m 25 november

Internationale bus en coach

Internationale tentoonstelling voor

­tentoonstelling

wegtransportmiddelen

Kortrijk Xpo, BelgiĂŤ

Eurexpo, Lyon


GO!ROUND

acht begin den en relaties br le al nt aa t oo gr Een rsreceptie van itionele nieuwjaa ad tr de ns de tij sterdam ­januari erdam van RAI Am st Am fé Ca in ng RAI Verenigi arin, zo liet 2017. Een jaar wa op t ui t os to n ee weten de omslag Steven van Eijck r te zit or vo n ee beslag ­algem negen secties zijn ar na n ge lin de af zorgen dat van vijf uur moet er voor ct ru st we eu ni d is en kreeg. De omst beeldbepalen ek to de or vo ijk RAI Vereniging a’s zoveel mogel van actuele them sis ba op en t blijf emt. het voortouw ne

Profile for Koninklijke RAI Vereniging

GO!Mobility Magazine #1 2017  

GO!Mobility Magazine #1 2017  

Advertisement