{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

JAARGANG 4 – JUNI 2014 – NR 3

! O G 3 # Y T I L I B O M ereniging V I A R e in z Maga

THEMA: VAKMANSCHAP

UITLAATGELUID OP MAAT • E-TRUCKS KOELEN ALS HANDELSMERK • ELMER VAN GRONDELLE • SEXY BAGAGEDRAGERS


GO! 2

INhoud ------------------: A THEM CHAP VAKMANS-------------------

RAI SOCIETY Ruim 250 leden van RAI Vereniging en BOVAG bezochten op 24 april het seminar ‘Visie Toekomst Aftersales’.

PAGINA 18

ECO-TRENDS Deze band van Goodyear, zo groot als een olifant, geldt als de grootste band ter wereld.

PAGINA 20

UITGESPROKEN Robert Kramer, directeur-eigenaar van Clean Mat Trucks, geeft zijn

6

KOELEN ALS HANDELSMERK Dat er in Nederland volop bestaansrecht is voor ondernemingen die op basis van vakmanschap in staat zijn om hoogwaardige specialistische pro-

mobiliteitsvisie.

PAGINA 23

ducten te produceren bewijst de Nederlandse Radiateuren Fabriek (NRF). Deze vooraanstaande fabrikant van radiateuren, koelblokken, lucht- en

MARKTANALYSE

oliekoelers en airconditioningscomponenten ten behoeve van de zeevaart,

Nederlandse gemeenten verwach-

industriële toepassingen en de automotive markt, levert maatwerk aan

ten dit jaar 660 miljoen euro op te

klanten over de gehele wereld.

halen aan parkeerbelasting. Dat is 15 miljoen euro meer dan in 2013.

PAGINA 24

GO!FACTOR

16

UITLAATGELUID OP MAAT Een motorgeluid dat beschaafd klinkt waar het moet en een fantastisch gevoel

Freelance (auto) journalist Gies

van beleving oproept waar het kan. Dat uitgangspunt vormt de basis van het

Aalberts met zijn GSA Club uit

elektronisch regelbare uitlaatsysteem van The Jekill & Hyde Company.

1982.

Dit Nederlandse bedrijf levert, onder de merknaam Dr. Jekill & Mr. Hyde,

PAGINA 27

deze innovatieve en in eigen beheer ontwikkelde uitlaatsystemen inmiddels wereldwijd. Doelgroep is de ‘socially involved’ motorrijder. Die wil ultieme beleving, maar niet ten koste van anderen.

COLOFON GO!Mobility een uitgave van RAI Vereniging, postbus 74800, 1070 DM Amsterdam, telefoon (020) 504 49 49, www.raivereniging.nl.

Uitgever Amsterdam RAI

GO!Mobility verschijnt 5 keer per jaar en is o.a. bestemd voor politici, overheidsinstanties, de media en leden van RAI Vereniging. Verspreiding vindt plaats op basis van controlled circulation. Losse verkoopprijs: 9,95 euro. GO!Mobility is ook als digitaal magazine te lezen op www.raivereniging.nl

Redactieraad Harald Bresser, Cees Boutens, Jeroen van de Braak, Ilse Bartels, Mark van Dansik, Isabel Cloudt

Redactie Menno Timmer, hoofdredacteur

Redactieadres GO!Mobility Postbus 77777 1070 MS Amsterdam Bezoekadres: Europaplein 1078 GZ Amsterdam Tel. 020-549 12 12 E-mail: m.timmer@railangfords.nl

Dit magazine is gedrukt op duurzaam papier.

© 2014 Amsterdam RAI – alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere wijze, in elke vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Medewerkers Sjoerd van der Linden, Elmer van Grondelle Ontwerp: PWAD Amsterdam Vormgeving: Van Munster & Bos Fotografie: Ton van Til, Johan Peter van der Stouwe, Maurits van Hout Illustraties: Onno Kortland Druk: W.C. den Ouden ISSN: 2212-8182


elmer van grondelle

3

,

Vakmanschap is strategisch en high-tech Vakmanschap, meesterschap, ambacht… woorden met

zijn de productieaantallen. Die bepalen het ontwerp, de

een onthaastende ondertoon, ingegeven door de notie

productietechniek en het productieproces. Een simpel

van de tijd nemen om iets heel goed te doen. In de auto-

economisch vraagstuk waarin handgebouwd vooral nog

wereld denken we bij vakmanschap al gauw aan exclu-

bestaansrecht heeft als het gaat om heel kleine series of

sieve merken. Romantische beelden van vakmensen bij

enkelstuks zoals Ginaf’s bijzondere voertuigen of Bever’s

Aston Martin of Rolls Royce die zorgvuldig de mooiste

aanpassingen aan bestaande voertuigen. En die bedrijven

huiden selecteren, vanzelfsprekend van koeien uit een

moeten meer dan ooit, alle romantische voorstellingen ten

pikkeldraadloze weide, om vervolgens in alle rust

spijt, met de modernste ontwerpsystemen en technieken

interieurdelen te vervaardigen. Of die specialist bij

hun domein verdedigen om bedreigende ontwikkelingen

Lamborghini die feilloos de best passende zuiger en zui-

voor te blijven.

gerveren voor iedere cilinder selecteert, door ze op

Of het nu om auto’s gaat, elektrisch gereedschap of kunst-

gevoel in de cilinder heen en weer te schuiven.

stof diepvriesdozen. We worden verrast door een kwaliteit

Dat Lamborghini, Ferrari, De Tomaso en Maserati alle-

waarvan we eigenlijk dachten dat die was voorbehouden

maal in dezelfde regio gebouwd worden is geen toeval.

aan premium merken. Hoogwaardige CAD gestuurde ont-

De regio Modena kent een eeuwenoude ambachtstra-

werpprocessen, materialen en productietechnieken hebben

ditie. Zadelmakers, wapensmeden en sieradenmakers

kwaliteit gedemocratiseerd. Daar waar vakmanschap

gingen de huidige ambachtslieden voor. In geen andere

impliciet stond voor kwaliteit moet de vakman nu bewijzen

regio op de wereld zijn ambachten zo veelvuldig en rijk

‘fabriekskwaliteit’ te kunnen leveren.

vertegenwoordigd. Het gaat dus naast tijd ook om

Grote Italiaanse ontwerphuizen als Bertone en Pininfarina

ambachtelijke kwaliteit. De trotse naam van de vakman

zagen hun vakmanschap, het bouwen van kleine series,

die de motor bouwde, op het gegraveerde plaatje op het

zoals cabrio’s, als onvervangbaar. En kwamen in onover-

motorblok, vertaalt zich in de trots van de eigenaar van

komelijke problemen toen de grote merken die kleine series

de auto. Een perfect verhaal voor aan de bar met je auto-

niet langer bij hen lieten bouwen, maar die op dezelfde lijn

sleutel nonchalant bungelend aan je pink. Maar de bete-

gingen vervaardigen als hun eigen volume modellen.

kenis van nostalgie is dat we het verleden idealiseren.

Vakmanschap gaat dus meer dan ooit over vooruit zien en

In de praktijk kan handbouw niet meer tippen aan de

voorop lopen: het beheersen van de nieuwste ontwerp-

werkelijkheid. De tegenwoordige ontwerptechnieken,

methodes en technologieën en constante vernieuwing

hoogwaardige materialen en de toleranties waarmee we

staan centraal. Vakmanschap is strategisch en high-tech.

machinaal kunnen produceren zijn allang niet meer te evenaren door menselijke zintuigen en gevoel.

Elmer van Grondelle, MBA Ba Advanced Automotive

De derde en bepalende factor, naast tijd en kwaliteit,

Design TU Delft


GO! 4

BRANCHE NIEUWS

AutoRAI terug van weggeweest Intensief overleg door RAI Vereniging en Amsterdam RAI met de auto-importeurs heeft er toe geleid dat AutoRAI 2015 weer op de beursagenda staat. AutoRAI 2015 wordt gehouden van 16 tot en met 26 april in Amsterdam RAI. Vrijwel alle merken hebben zich inmiddels ingeschreven. Autoliefhebbers kunnen een compleet overzicht van primeurs, speciale uitvoeringen, supercars en klassiekers verwachten. Speciale aandacht is er voor design, inclusief design iconen uit heden en verleden. Ook wordt het mogelijk om zelf te rijden in de nieuwste modellen en de laatste technologische ontwikkelingen te ervaren. Onderdelen & accessoires zullen eveneens een belangrijke plek krijgen op de beurs. “Met de ervaringen uit het verleden en de voorkeur vanuit zowel bezoekers als importeurs voor merkenstands waren de randvoorwaarden duidelijk. AutoRAI 2015 zal bezoekers zeker positief verrassen”, reageert Olaf de Bruijn, directeur RAI Vereniging. Een dag voordat de AutoRAI de deuren voor het publiek opent zal de

Vrijwel alle automerken doen mee aan AutoRAI 2015.

officiële Vakdag plaatsvinden. Deze dag, die alleen voor genodigden is, wordt gecombineerd met Fleet Expo, het vakevenement voor fleet-

met op de doordeweekse dagen een avondopen-

managers. Ook zal op die avond een Exclusieve Preview voor

stelling tot 22.00 uur. Meer informatie is te vinden

genodigden plaatsvinden. Vanaf vrijdag 17 april zijn de publieksdagen

op www.autorai.nl of facebook.com/autorai.

Samenwerking Dutch Cycling Embassy en Connekt De Dutch Cycling Embassy en Connekt hebben tijdens Intertraffic in Amsterdam RAI een Memorandum of Understanding getekend om het fietsgebruik nationaal en internationaal niveau te bevorderen.

De directeuren van beide Publiek-

aan internationale samenwerkin-

Private Partnerschappen, Aletta

gen, exportbevordering en Hol-

Koster en Nico Anten, constate-

land Branding. Door bundeling

ren dat er veel mogelijkheden zijn

van partijen, die beschikken over

om elkaars netwerken te verbin-

kennis, expertise en producten

den en te versterken. Beide part-

van de Nederlandse fietscultuur,

nerschappen richten zich op

kan de Dutch Cycling Embassy de

duurzame mobiliteit en stedelijke

fietsinclusieve mobiliteit interna-

bereikbaarheid.

tionaal positioneren om fietsen

De Dutch Cycling Embassy is een

voor iedereen mogelijk te maken.

onafhankelijk partnerschap voor

Connekt is een onafhankelijk

de buitenlandse vraag naar de

netwerk van 125 bedrijven, over-

Nederlandse deskundigheid op

heden en kennisinstellingen dat

het gebied van de fiets en het fiet-

partijen verbindt om te werken

sen. Als stichting behartigt de

aan duurzame mobiliteit in

Dutch Cycling Embassy de belan-

Nederland. Door slimme samen-

gen van zowel publieke als private

werking kunnen beide netwerken

organisaties die de fietsmobiliteit

meer invulling geven aan elkaars

Aletta Koster (Dutch Cycling Embassy) en Nico Anten (Connekt) gaan samen de fiets als

internationaal willen promoten.

projecten en activiteiten in

mobiliteitsoplossing propageren.

Met als doel bijdragen te leveren

binnen- en buitenland.


5

Automotive aftersales markt verandert fundamenteel Dalende omzetten, krappere marges, minder onderhoudsmomenten en dalende autoverkopen dwingen garagisten om hun business modellen nog eens goed tegen het licht te houden.

sector en mobiliteits-

Jeroen van de Braak:

diensten gaan aanbie-

‘kostenbeheersing zal

den. Bij de Robuuste

binnen de sector een

Retailer staan met

belangrijke rol spelen’.

name dealerholdings en

Hoe de automotive aftersales market er op termijn precies uit zal zien

garageconcepten cen-

blijft koffiedik kijken. Vast staat dat kostenbeheersing binnen de sector

traal. Bij dit model ligt

in alle gevallen een dominante rol zal spelen, zo blijkt uit het rapport

de focus op transparan-

‘Visie Toekomst Aftersales van RAI Vereniging en BOVAG.

tie, gemak (halen en

Tijdens een speciaal After Sales Seminar in Eden, presenteerden RAI

brengen) en toeganke-

Vereniging en BOVAG een viertal toekomstscenario’s die inzicht moe-

lijkheid. Bij de Mobili-

ten geven in de ontwikkelingen waarmee de branche richting 2025 te

teitsmaker zijn het de

maken kan krijgen. Dit zijn volgens Jeroen van de Braak, secretaris

autofabrikanten zelf en

afdeling Autovak van RAI Vereniging: de Ketenkaper, de Innovatieve

leasemaatschappijen

Intermediar, de Robuuste Retailer en de Mobiliteitsmaker. Bij de

die nieuwe mobiliteits-

Ketenkaper gaat het om intermediairs zoals Bookings.com en Groupon

producten, zoals

die bemiddelen in producten als (aankoop)keuringen, onderhouds-

private leasing en car sharing producten op de markt brengen. De

beurten, bandenwissels etc en die de consument op basis van prijs en

genoemde scenario’s hebben als doel om de verschillende spelers in

gemak onderhoudscontracten aanbieden. Bij de Innovatieve Inter-

de automotive sector uit te dagen om na te denken over de kansen,

mediair zijn het externe (technologie)concerns als Google, Microsoft,

bedreigingen en opties voor het eigen bedrijf en na te gaan of hun

maar ook Virgin, die hun eerste schreden zetten in de automotive

huidige strategie nog valide en toekomstbestendig is.

Maatschappelijke schade fietsdiefstal 600 miljoen euro RAI Vereniging vindt dat fietsdiefstal hoger op de politieke agenda moet komen. Op dit moment verwisselen jaarlijks in Nederland ongeveer 600.000 fietsen onvrijwillig van eigenaar.

identificatie & registratie en opsporing en handhaving. “Het ultieme doel is de aangiftebereidheid te vergroten en in het verlengde daarvan het belang van een adequaat handhavingsbeleid nog meer op het netvlies bij politici te krijgen”, vervolgt Teunissen. Hij wijst er in dit verband op dat er indicaties zijn dat op locaal niveau weer sprake is van

Uitgaande van een gemiddelde verkoopprijs van 989 euro bij de vak-

een toename van fietsdiefstal. Teunissen: “het gaat daarbij niet, zoals in

handel veroorzaakt fietsdiefstal een economische schadepost van zo’n

het verleden, om eenlingen of opportunistische junks die snel geld

600 miljoen euro. Onacceptabel vindt Quirijn Teunissen, die namens

nodig hebben, maar om serieuze georganiseerde bendes die vele tien-

RAI Vereniging binnen de Stuurgroep

tallen fietsen tegelijkertijd stelen.”

Fietsdiefstal de fietsfabrikanten en

Een gezamenlijke activiteit van de

importeurs vertegenwoordigt.

Stuurgroep Fietsdiefstal die inmiddels

Om het aantal gestolen fietsen de

behoorlijk succesvol is gebleken is de

komende jaren maximaal terug te drin-

inzet van zogenaamde ‘lokfietsen’.

gen heeft de Stuurgroep onlangs het

Vorig jaar werd de lokfiets in totaal 800

‘Raamplan Fietsdiefstal 2014 - 2017’

keer ingezet, wat in tweederde van de

vastgesteld. Daarbij zet dit samen-

gevallen tot een aanhouding leidde.

werkingsverband, waarin ook

Een mooi resultaat, vindt Teunissen.

RAI Vereniging participeert, in op een

“Maar er valt nog meer winst te

driesporenbeleid. Dit raamplan omvat drie centrale thema’s: fysieke preventie,

Fietsdiefstal zou meer politieke prioriteit moeten krijgen.

behalen als fietsdiefstal meer prioriteit krijgt bij de politiek.”


GO! 6

Nederlandse Radiateuren Fabriek

De

van het

als handels


7

Frank Toebes (r) en Frans Ackermans: ‘We willen de aftermarket honderd procent efficiency bieden.’

Dat er in Nederland volop bestaansrecht is voor ondernemingen die op basis van vakmanschap in staat zijn om hoogwaardige specialistische producten te produceren bewijst de Nederlandse Radiateuren Fabriek (NRF). Deze vooraanstaande fabrikant van radiateuren, koelblokken, lucht- en oliekoelers en airconditioningscomponenten ten behoeve van de zeevaart, industriële toepassingen en de automotive markt, levert maatwerk aan klanten over de gehele wereld. Concurrentie vanuit bijvoorbeeld lage lonen landen uit het Verre Oosten hoeft NRF niet te duchten. “Want’, zegt Frank Toebes, directeur verkoop, “wij hebben Azië in eigen huis.” NRF, dat in 1927 werd opgericht, ontwikkelt en vervaardigt vanuit de fabriek in Mill de meest geavanceerde systemen voor warmtewisseling. Autofabrikanten, industriële bedrijven, scheepswerven evenals de aftermarket behoren tot de vaste klanten. Aangezien het bedrijf inmiddels beschikt over vier fabrieken in Europa, tien distributiecentra en meer dan 5.000 aftermarket artikelen op voorraad houdt, is NRF in staat om snel en flexibel te voldoen aan de wensen van afnemers. “We groeien flink tegen de stroom in”, verklaart Toebes. Dat is volgens hem te danken aan de bedrijfsfilosofie die geënt is op een super efficiënte supply chain voor de aftermarket én op het leveren van een maximale toegevoegde waarde voor industriele maatwerk klanten, dat Toebes met een mooi woord ‘thermal engineering’ noemt.

Indiaas dochterbedrijf Daarnaast heeft NRF als voordeel dat het onderdeel uitmaakt van het in India gevestigde zusterbedrijf Banco met vijf fabrieken. “Dit betekent dat wij, anders dan de concurrentie, voor de aankoop van bepaalde aftermarket producten, niet afhankelijk zijn van partijen in lage lonen landen.

merk

Banco bouwt immers voor ons in India goedkope, hoogwaardige koelingsproducten. Met als grote voordelen: méér controle op de keten, kortere lijnen, grotere flexibiliteit en scherpe prijzen.”


GO! 8 Toebes schat dat NRF van de omzet van 80

ook zogeheten ‘fan clutches’. Wijnhoven:

miljoen euro per jaar ongeveer 10 procent in

“Deze productlijn, bestemd voor de vervan-

Nederland realiseert. De rest is afkomstig van

gingsmarkt van trucks, zorgt voor een

afzetmarkten in West- en Oost-Europa en in

optimale, elektromagnetische en door het

toenemende mate uit de regio’s buiten de EU.

motormanagementsysteem gestuurde koeling

Van het totale productiepalet is ruwweg de

op het moment dat het koelsysteem hier om

helft bestemd voor de automotive aftermar-

vraagt. Met als bijkomende voordelen minder

ket. De segmenten ‘marine’ (boten) en indu-

brandstofverbruik en een reductie van het

strie zijn ieder goed voor een kwart van de

motorgeluid.”

productie.

Twee uitersten Kleine series

Volgens Frank Toebes is het voor NRF telkens

De fabriek van NRF kent drie divisies: 1) de

weer een uitdaging ervoor te zorgen de meest

productie van koper/messing radiateuren

uiteenlopende klanten tevreden te kunnen

voor industriële toepassingen. Denk aan

stellen. Niet alleen de professionele afnemer

treinen, off shore koelsystemen, power gene-

met zijn koelsysteem voor een windmolen,

ration; 2) aluminium radiateuren, lucht- en

maar ook de eigenaar van een klassieke T-Ford

oliekoelers voor de automotive markt en 3)

die op zoek is naar een nieuwe koper/messing

scheepskoelers. Meestal gaat het om kleine

radiateur. “De eerste is uitsluitend geïnteres-

series of enkele stuks waarbij veel handwerk

seerd in de druk die hij op het koelsysteem

komt kijken, zegt productie manager Frans

kan zetten en de laatste wil gewoon een

Ackermans. Hij legt uit dat een radiateurblok

visueel aantrekkelijke radiateur. Dan heb je te

bestaat uit drie basiscomponenten: lamellen,

Frank Toebes: ‘Het is een uitdaging om de meest uiteenlopende

maken met twee uitersten.”

de pijpen (waarin de radiateurvloeistof gaat)

klanten tevreden te kunnen stellen.’

Voor de komende jaren verwacht Toebes ver-

en de collecteur. “Vrijwel alles wordt op

dere expansie en omzetgroei te kunnen reali-

klantspecificatie gemaakt. De maatvoeringen

sie. Ackermans wijst op een groot langwerpig

seren. Niet zonder trots meldt hij dat NRF het

zijn nagenoeg onbeperkt. In feite is alles

aluminium blok. “Dit exemplaar is bestemd

afgelopen jaar in is geslaagd dubbele groei-

mogelijk. En ondanks dat is sprake van een

voor een windmolen. Ook die moeten wor-

cijfers te realiseren. “Die lijn gaan we voort-

zeer ‘lean’ productieproces, want tachtig pro-

den gekoeld als ze energie opwekken. Meestal

zetten. Onder andere door meer kennis met

cent van de bestellingen bij de koper/messing

gaat het om series van een of twee stuks en

onze producten mee te geven gericht op niche

productie, die bijvoorbeeld vandaag binnen-

ook hier gelden levertijden van maximaal drie

markten. Daarnaast willen we de aftermarket

komen, gaat nog dezelfde dag – binnen drie

dagen.. Hierin gaat NRF flink investeren. Er

honderd procent efficiency bieden. NRF

uur zelfs – de deur uit.”

ligt een investeringsplan van 600.000 euro.

beschikt over grote magazijnen op strate-

Dit is de toekomst voor onze fabrieken.”

Bar & Plate

‘NRF heeft Azië in eigen huis’

Dat neemt niet weg dat de volumes op jaarba-

Easy Fit

sis nog behoorlijk indrukwekkend zijn.

Om de positie op de aftermarket te versterken

Ackermans becijfert dat per jaar zo’n 50.000

heeft NRF onlangs een nieuw gamma artike-

koelers de fabriek verlaten, voornamelijk voor

len onder de naam ‘Easy Fit’ geïntroduceerd,

marine, eerste montage truck en industriele

vertelt product manager Erik Wijnhoven.

toepassingen. Hij constateert wel dat de pro-

Deze complete installatie kit maakt het inbou-

gische locaties, zodat klanten kiezen voor

ductie in Nederland voor de automotive markt

wen van radiateurs, compressors, condensors,

producten direct uit de fabriek, een hub of een

onder druk staat. Om de terugval in die sector

drogers en verdampers eenvoudiger. “De

kleiner sattelietmagazijn. Op die manier zijn

te compenseren tracht NRF nieuwe niches aan

klant krijgt zo een complete doos met oplos-

er minder tussenschakels en is het mogelijk

te boren. Zoals het bouwen van zogeheten

singen geleverd.”

om sneller, efficiënter en tegen de laagste

‘Bar & Plate’ koelsystemen voor industriële

Om de motorkoeling van zware bedrijfs-

kosten te leveren. Daarmee willen we de

toepassingen via de thermal engineering divi-

wagens te verbeteren levert NRF sinds kort

aftermarket voor ons winnen.”


9

De uitdaging van Metaalwarenfabriek STECO:

Sterkere, lichtere en sexier bagagedragers Metaalwarenfabriek Steco, fabrikant van bagagedragers voor de fietsindustrie, staat voor de schier onmogelijke opgave om een kwalitatief hoogwaardig, mulitifunctioneel en modieus product op de markt te brengen dat ook nog eens allerlei tegenstrijdige eigenschappen in zich verenigt. Een bagagedrager dient immers tegelijkertijd stijlvol, licht, sterk én robuust te zijn.

Gert Jan van den Top (l) en zijn beoogde opvolger; zijn zoon Gerhard van den Top. Toch slaagt de onderneming daar opmerkelijk goed in. “Als ik al die

een fascinatie heeft voor het op een ambachtelijke wijze bewerken van

jonge meiden met onze dragers zie fietsen dan kun je moeilijk beweren

metaal. Iets dat volgens hem overigens geenszins betekent dat Steco

dat onze producten niet sexy zijn”, zegt directeur Gert Jan van den Top.

niet met zijn tijd is meegegaan. Integendeel, want met name het laatste

Van den Top geeft al 36 jaar leiding aan het familiebedrijf in Stroe dat

decennium is veel geïnvesteerd in scholing, automatisering en roboti-


GO! 10 sering. “Dat is een must om aan de eisen van de afnemers te kunnen voldoen. Die verlangen een hoge mate van flexibiliteit, kwaliteit en superkorte levertijden. Wij zijn bijvoorbeeld in staat om een ‘oma- fietsdrager’ op maat in 14 dagen te leveren. Fabrikanten kun-

‘Als er een fietsenhemel is, dan moet die hier zijn’ nen zich met een fietsdrager bovendien onderscheiden. Het is een essentieel onderdeel om de fiets een eigen gezicht te geven.”

Tien geboden Steco werd in 1928 opgericht. De naam is afgeleid van de toenmalige grondlegger Van der Steeg en zijn compagnon Van den Top, de grootvader van de huidige directeur. Inmiddels staat Gerhard van den Top, de vierde generatie, alweer in de startblokken om de zaak binnen een jaar van zijn vader over te nemen. Hij zal, nog veel meer dan in het verleden het geval was, de wensen van afnemers moeten vertalen in goed doordachte, creatieve, innovatieve producten met een aantrekkelijke ‘look and feel’ factor. Want lag in de vooroorlogse jaren het accent nog op met name uit (holle) buizen vervaardigde bagagedragers die veel gewicht moesten kunnen torsen, tegenwoordig voeren in het productieproces aspecten als design en rondere vormen de boventoon. Van den Top: “vroeger stond een goed product synoniem voor technisch hoogwaardig. Nu moet het vooral leuk, sexy en jong zijn. Dat het technisch allemaal wel goed zit is in de branche een vanzelfsprekendheid. Een onterechte aanname, want je zal alle containers maar moeten betalen die gevuld zijn met producten die ‘bijna goed’ zijn. Gelukkig zijn fietsdragers wel onderworpen aan Europese normen, zodat onze concurrenten in ieder geval aan minimale kwaliteitseisen moeten voldoen en


11 wij in staat zijn eerlijke en betaalbare produc-

len sierconstructies die huishoudens achter de

ten te leveren.”

ramen kunnen monteren.

Wat dat betreft zegt hij blij te zijn geen fietslampjes te leveren, waarvoor geen eisen gel-

Warme bakker

den. “Ik kom nog uit de tijd dat er normen

Steco is in staat om handmatig kleine series

golden voor fietsverlichting. Die waren nog

(ca. 100 stuks) tot vele duizenden stuks geau-

strenger dan de tien geboden.”

tomatiseerd te vervaardigen. Hiervoor beschikt de fabriek over uitgebreide produc-

Inspiratiezolder

tiefaciliteiten, waaronder buig-, zaag- en

Jaarlijks verlaten enkele honderdduizenden

stansmachines, lasrobots en een poedercoat-

bagagedragers de fabriek. Een groot deel is

lijn. Aan het eind worden de dragers aan uit-

bestemd voor Nederland. Daarnaast vindt

puttende duurproeven onderworpen. Het is

export plaats naar Europa (België, Polen etc.).

een complex proces, vervolgt Van den Top.

Verder omvat het productieprogramma spat-

“Omdat we een paar duizend verschillende

bordstangen en allerlei klemmen en beugels.

producten bouwen en er hoge eisen worden

Een groot succes noemt Van den Top de ‘mee-

gesteld aan snelheid en flexibiliteit. Wat dat

lijn’ die ooit is ontwikkeld vanuit de gedachte

betreft zijn wij als het ware te vergelijken met

‘hoe neem ik iets mee op mijn velocipé?’ Er

de warme bakker om de hoek. Om het alle-

zijn tal van varianten, zoals de buggy-mee, de

maal betaalbaar te houden is de fabriek inge-

peuter-mee, de baby-mee en zelfs een

richt met productiestraatjes, waarbij

Monkey-mee, bedoeld voor tassen van het

machines in een rij staan opgesteld voor het

merk Kipling, dat te herkennen is aan een

uivoeren van bepaalde orders. Maar hoeveel

aapje in het logo.

machines je ook opstelt, uiteindelijk hangt het eindresultaat af van de kwaliteit en het vak-

‘Onze dragers geven de fiets een eigen gezicht’

manschap van de medewerkers. Het gaat toch om ‘the man behind the gun’.”

Fietsenhemel Veel vergelijkbare bedrijven die op min of meer dezelfde leest zijn geschoeid als Steco,

De productie spitst zich toe op de fietsfabri-

kent Van den Top niet. Althans niet (meer) in

kanten en de aftermarket. En dan is er nog een

eigen land. “Die hebben het bijltje er bij neer

uit buis en draad vervaardigde categorie pro-

moeten leggen. Ooit waren er drie, nu is er nog

ducten voor derden(jobber). Wat die laatste

eentje overgebleven. En dat zijn wij”, zegt hij

groep precies inhoudt is goed zichtbaar op de

met een lichte grijns. “Van die twee concur-

‘inspiratiezolder ‘van Steco. Van den Top wijst

renten heeft Steco het complete machinepark

op een ‘baby mee-eetkrukje’, dat destijds op

overgenomen onder het adagium: ‘je buurman

verzoek van Toos van der Valk is ontworpen

mag wel een wapen hebben, als de pal maar op

om de allerkleinsten in het restaurant aan tafel

jouw nachtkastje ligt’.” Toch zegt hij goede

mee te kunnen laten eten. Verderop staat een

perspectieven te zien voor de langere termijn.

driewielig handwagentje voor postbestellers

“De fiets heeft met de vervetting van de mens

dat in opdracht van de PTT ‘op basis van War-

en het dichtslibben van de steden, beslist de

chaupact-specificaties’ is ontwikkeld. En wat

toekomst. Mensen worden bovendien ouder

te denken van allerlei inbraakwerende meta-

en gezondheid schrijft men tegenwoordig met hoofdletters. En vergeet niet dat Nederland

Gert Jan van den Top: ’Als het gaat om flexibiliteit en snelheid

meer fietsen telt dan inwoners. Als er al een

zou je ons kunnen vergelijken met de warme bakker op de hoek’.

fietsenhemel is, dan moet die dus hier zijn!”


GO! 12

Bever Autoaanpassingen

Mobiliteit zonder beperkingen In der beschränkung zeigt sich erst der Meister, schreef Goethe al. Een uitspraak die Bever Autoaanpassingen op het lijf is geschreven. De onderneming slaagt er al ruim 40 jaar in om voor de beperkingen van minder validen hoogwaardige, technische, innovatieve mobiliteitsoplossingen te ontwikkelen. Bever heeft dus het omgaan met beperkingen tot vakmanschap, of nog beter, tot meesterschap verheven. Want, zegt directeur Rien van den Broek, “in bijna 100 procent van de gevallen slagen wij er in om mensen met een lichamelijke handicap weer achter het stuur te krijgen. De enige beperking zit in de regelgeving.” Sinds 1973 is Bever een van de pioniers op het gebied van autoaanpassingen voor mensen met een lichamelijke beperking. Sinds die tijd is er echter veel veranderd en is de onderneming, waarvan de bedrijfsnaam verwijst naar de gebroeders Ed en Willem Bever, de twee techneuten uit de toenmalige kinderserie ‘De Fabeltjeskrant’, uitgegroeid tot een organisatie met 55 werknemers en een landelijk dekkend netwerk met vijf vestigingen. Naast het hoofdkantoor in Andelst, dat tevens beschikt over een eigen rijschool, een afdeling R & D en een handelsdivisie onder de naam Bever Car Products, kunnen klanten voor alle Bever (ombouw)oplossingen terecht in Bodegraven, Breda, Assen en Heerenveen. Naar schatting de helft van alle producten is bestemd voor Nederlandse autoaanpasbedrijven (incl. de eigen vestigingen). De rest vindt zijn weg naar buitenlandse autoaanpassers (Engeland, Duitsland en Scandinavië).

Sociaal hart Volgens Van den Broek, die ook voorzitter is van de sectie Auto Aanpassers Nederland (AAN) binnen afdeling Speciale Voertuigen van RAI Vereniging, is Bever met circa 2.500 tot 3.000 aanpassingen per jaar, al lange tijd marktleider in Nederland. “Dat komt”, legt hij uit, “doordat wij, anders dan de meeste concurrenten die zich veelal alleen met inbouwen bezig houden, verschillende disciplines in eigen huis hebben: productontwikkeling, productie én het modificeren van voertuigen. En daar komt, geloof mij, veel bij kijken. Als het gaat om regelgeving en veiligheid moet Bever in feite aan dezelfde eisen voldoen als autofabrikanten. Het grote verschil is alleen dat het bij ons meestal om zeer kleine series of enkele stuks gaat. Bovendien is de betrokkenheid met de klant groot. In feite is Bever een fabrikant met een sociaal hart.”

Krachtterugkoppeling Het gaat vervolgt hij, vrijwel altijd om complex handwerk. “Geen aan-

Rien van den Broek: ‘Dankzij dit gepatendeerde joystickbesturingssysteem (joysteer ®) krijgen wij

passing is hetzelfde. De verschillen zijn groot en variëren van relatief

nagenoeg iedereen weer mobiel’

simpele modificaties van een paar honderd euro tot een complete ver-


13 bouwing van een voertuig. Dat kan dan een klus van drie tot vier maan-

vereist het vak van autoaanpasser, behalve veel expertise en techniek,

den zijn waaraan een prijskaartje van vele tienduizenden euro’s of meer

een grote mate van creativiteit en inventiviteit. “Er is geen opleiding

hangt.” Hij wijst in de werkplaats op een intern praktisch geheel ont-

voor autoaanpassers”, stelt Van den Broek vast. “Het is toch een niche

mantelde nagelnieuwe Mercedes Sprinter. Eigenaar is een psychothera-

markt, die om veel kennis en ervaring vraagt en een hoge mate van

peute die is gehandicapt (Softenon) aan zowel armen als benen. De

scholing. Je kunt het slechts in de praktijk leren. Dat is precies de reden

wagen krijgt een compleet joystickbesturingssysteem (joysteer®

waarom Bever veel aandacht besteedt aan het hele voortraject, teneinde

genaamd), een technisch hoogstandje van tenminste 80.000 euro (excl. btw). Van den Broek: “Als de wagen gereed is kan zij via een afstandsbediening de deuren van haar auto elektrisch bedienen, met de lift in de wagen komen en met haar elektrische rolstoel achter het ‘stuur’ plaatsnemen en met de joystick alle functies bedienen.” Zo vanzelfsprekend als het misschien lijkt is het echter niet. Er is jarenlange research en veel denkwerk aan vooraf gegaan. Van den Broek wijst er op dat joysteer ® samen met een Zwitsers bedrijf is ontwikkeld. Om het voor de bestuurder werkbaar te maken is er een zogeheten ‘krachtterugkoppeling’ aan het systeem toegevoegd. “Dat was nodig, aangezien de berijder bij elektronische joystickbesturing geen gevoel met de weg heeft. De krachtterugkoppeling stelt de bestuurder in staat het voertuig te beheersen. Voor dit soort zaken werken wij nauw samen met het C.B.R. Zij bepalen namelijk of een klant in een aangepaste auto mag rijden en met welke systemen.”

SmartBrake Bever is van oudsher gespecialiseerd in het ontwik-

Het vak van autoaanpasser vereist veel expertise en techniek en kent geen specifieke opleiding.

kelen van mechanische voorzieningen (handbedieningen) én high-tech producten, zoals elektronische systemen om te

kennis die nodig is om systemen goed in te bouwen, goed over te dragen

kunnen remmen, sturen of gas geven. Deze toepassingen komen overi-

aan aanpasbedrijven. Wij leveren dus niet alleen een product, maar

gens niet alleen terecht in reguliere personenauto’s of – busjes, maar

bieden ook de training en ondersteuning vooraf én de nazorg.”

ook met enige regelmaat in vrachtauto’s, vorkheftrucks, motoren of golfwagentjes. “Er zijn veel meer en betere oplossingen mogelijk dan

Autonoom rijden

vroeger”, benadrukt Van den Broek. “Alle functiebeperkingen zijn met

Van den Broek zegt zich er niet direct zorgen over te maken dat de

techniek op te lossen.” Hij schetst de ontwikkelingen in vogelvlucht:

invoering van autonoom rijden een bedreiging vormt voor autoaanpas-

“in het verleden ging het remmen hydraulisch, tien jaar geleden kwam

sers. “Ik verwacht niet dat ik dat nog meemaak. Er zijn nog veel ver-

elektrisch remmen in zwang en onlangs heeft Bever onder de naam

zekeringstechnische en juridische hobbels te nemen. De bestuurder zal

‘SmartBrake’ een volledig nieuw stand-alone remsysteem geïntrodu-

uiteindelijk toch zelf verantwoordelijk blijven en moeten kunnen ingrij-

ceerd, waarbij de software en de elektronica de bediening over nemen.

pen. Ik zie dat iemand met een ernstige beperking niet zo snel doen.”

SmartBrake heeft als voordelen dat het eenvoudiger is in te bouwen,

De verschuiving van individueel naar collectief vervoer baart hem meer

beter instelbaar is voor de bestuurder, geschikt is voor hybride-auto’s en

zorgen. “De markt krimpt doordat de overheid ombouwsubsidies terug-

lagere onderhoudskosten met zich mee brengt.”

schroeft. Het prijsniveau staat onder druk en zal op termijn tot consolidatie in onze sector leiden. Gelukkig is Bever in staat om ook andere

Training en ondersteuning

branches, zoals de transportwereld, goed te bedienen. Zolang er maar

Omdat iedere beperking anders is en iedere klant andere wensen heeft,

wielen onder zitten, zeg ik altijd. Daar liggen voor ons de kansen.”


GO! 14

Een derde binnenlands transport is geschikt voor elektrische tractie

GINAF start productie elektrische trucks voor zwaar transport Met een productie van ongeveer 250 trucks per jaar staat GINAF vooral bekend als maatwerkfabrikant, gespecialiseerd op het gebied van voertuigen met zeer hoge laadvermogens. Innovatief vermogen, flexibiliteit én vakmanschap in de volle breedte vormen een belangrijke pijler in de bedrijfsvoering.

“Wij excelleren in tractie en hebben alle disci-

systeem ((EVS). Dit zorgt er voor dat de wiel-

plines van een vrachtwagenfabrikant in eigen

uitslag van de vooras elektronisch wordt door-

huis”, zegt marketing-directeur André

gegeven aan de starre gestuurde achteras. Met

Molengraaf. In elektrische aandrijving voor

als voordelen: een grotere wendbaarheid en

zwaar transport ziet GINAF een groeimarkt.

manoeuvreerbaarheid, een betere koersstabili-

Want daar valt het hoogste rendement te

teit en dus veiligheid en een optimalisatie van

behalen. De eerste elektrische distributie-

de beladingsgraad. Stuk voor stuk zaken, ver-

trucks en trekkers verlaten nog dit jaar de

volgt Molengraaf, waarmee GINAF zich als

fabriek.

niche-speler wil profileren en onderscheiden.

GINAF werd vlak na de Tweede Wereldoorlog

“Dankzij het hydropneumatische veersysteem

opgericht door de gebroeders Van Ginkel.

is de druk op iedere as gelijk en dit leidt in com-

Behalve met de handel van trucks hielden zij

binatie met EVS tot optimalisatie van de

zich bezig met het ombouwen van overtollige

lading.”

legervoertuigen voor civiele doeleinden. Pas begin jaren zestig werd GINAF, met de oprich-

Nieuwe slagkracht

ting van Van Ginkels Automobiel Fabriek offi-

In 2011 werd het toekomstperspectief en de

cieel truckfabrikant. De afzet groeide snel en in

slagkracht van GINAF nieuw leven ingeblazen

1971 liep de duizendste GINAF van de band. In

toen de onderneming onder de vleugels kwam

jaren tachtig en negentig volgden nieuwe voer-

van de Chinese CHTC-groep. Deze mondiale

tuigtechnieken zich in hoog tempo op.

speler, die zich tien jaar geleden eveneens ging

Molengraaf noemt als voorbeelden het hydro-

richten op de productie van bestelwagens,

pneumatische veersysteem (HPVS) dat in 1986

motoren, tractoren en trucks (in het niche-seg-

werd ontwikkeld. Dit ‘denkend’ veersysteem

ment), zag in GINAF een veelbelovende partij

past zichzelf aan aan het type ondergrond en de

om de eigen doelstellingen te realiseren en te

beladingsgraad. Een andere vinding die vanaf

groeien in de automotive sector.

1991 leidde tot een ‘ meervoudige verbetering

Molengraaf zegt zich, onder de vlag van de

van het transportrendement’, betrof de intro-

CHTC-groep, te focussen op drie marktseg-

ductie van het Elektronisch Voertuig Stuur-

menten: 1) de traditionele Nederlandse con-


15

structiesector; 2) de productie van voertuigen

Terugverdientijd E-truck

met de allerhoogste laadvermogens tot 70 ton

De overschakeling van conventionele naar

ten behoeve van de internationale mijnbouw

elektrische aandrijving is volgens Molengraaf

markt; 3) productie van volle-

niet bijzonder complex. “Het meest lastige is

dig elektrisch aangedreven

om de canbus technologie in zo’n voertuig te

trucks van 12 tot 80 ton.

integreren. De aansturing van de batterijen en

‘Wij excelleren in tractie’

de canbus bepalen namelijk in welke mate een

Intelligent laden

voertuig efficiënt is. Daar ligt wel een uitda-

Met name in die laatste catego-

ging.” Voor Molengraaf staat vast dat juist in

rie ziet GINAF voor zichzelf

het zware transport met elektrisch rijden de

een dominante rol weggelegd. “in ieder deel-

meeste winst valt te behalen. “Grootverbrui-

segment willen wij uiteindelijk een aandeel

kers in de mijnbouw hebben de extra investe-

van circa 33 procent verwerven. En aangezien

ringskosten, inclusief de laadinfrastructuur,

er tot nu toe geen fabrikanten zijn die voor het

binnen 2,5 jaar terugverdiend.” Hij rekent voor

zware werk voertuigen met honderd procent

dat een mijnbouwtruck gemiddeld 400 kilo-

elektrische tractie leveren, liggen daar onze

meter per dag aflegt bij een verbruik van 130

mening grote kansen.” Hij wijst op een interne

liter brandstof per 100 kilometer. Dat komt

studie waaruit blijkt dat 30 procent van het

neer op zo’n 1,5 euro per kilometer. De energie-

Nederlandse binnenlandse vervoer zeer

kosten van een E-mijnbouwtruck, die 10 Kw

geschikt is voor elektrische aandrijving.

per kilometer verbruikt, liggen met 90 cent per

“Veel binnenstedelijk zwaar vrachtvervoer

kilometer 60 cent lager. Dat scheelt 240 euro

(distributievoertuigen) legt immers helemaal

per dag!

niet zoveel kilometers af en daarvoor is een beperkte actieradius geen enkel bezwaar.

Modulair productieproces

Bovendien is het door de toepassing van com-

In 2015 denkt GINAF de jaarlijkse productie

putertechnologie juist mogelijk om elektrisch

verder te kunnen opvoeren tot meer dan 300

rijden bij zware voertuigen rendabel te maken.

voertuigen. Een doelstelling die hoge eisen

En je moet natuurlijk wel voorkomen domweg

stelt aan het vakmanschap van de in totaal 80

batterijen te gaan vervoeren, maar intelligent

medewerkers. Zij moeten namelijk verstand

laden.”

hebben van hydraulica, mechanica én elektro-

GINAF ziet goede mogelijkheden voor

nica. Molengraaf: “Omdat bij ons assemblage

elektrische tractie in de mijnbouw. Die voer-

plaats vindt van de meest uiteenlopende toe-

tuigen zijn 24 uur per dag operationeel en

passingen, moeten medewerkers overal ver-

rijden voortdurend rond op een terrein van

stand van hebben.”

maximaal 5 kilometer van de mijn naar de

Om ook grotere volumes aan te kunnen is

dumpplaats. Inmiddels is de eerste elektrische

GINAF sinds vorig jaar, voor een order van 200

distributie truck in productie. De eerste elek-

mijnbouwtrekkers, met serieproductie gestart.

trische trekker gaat na de zomer rijden en de

Dit gebeurt zoveel mogelijk met standaard

onderneming is in onderhandeling met een

componenten. “In dit modulaire productiepro-

aantal partijen voor de bouw van elektrische

ces, in combinatie met hooggekwalificeerd per-

‘mining trucks’.

soneel, ligt de basis van onze toekomst.”

André Molengraaf: ‘Juist in het zware transport valt met elektrisch rijden de meeste winst te behalen.’


GO! 16

The Jekill & Hyde Company geeft motorgeluid twee gezichten

Uitlaatgeluid op maat

Een motorgeluid dat beschaafd klinkt waar het moet en een fantastisch gevoel van beleving oproept waar het kan. Dat uitgangspunt vormt de basis van het elektronisch regelbare uitlaatsysteem van The Jekill & Hyde Company. Dit Nederlandse bedrijf levert, onder de merknaam Dr. Jekill & Mr. Hyde, deze innovatieve en in eigen beheer ontwikkelde uitlaatsystemen inmiddels wereldwijd. De vraag naar uitlaten met zowel een diepe warme sound als een rustig geluid groeit volgens Marc Schouten, sales & marketing manager, exponentieel. De ‘socially involved’ motorrijder is, zegt hij, de belangrijkst doelgroep. “Die wil ultieme beleving, maar niet ten koste van anderen.” The Jekill & Hyde Company is vernoemd naar

actief met de bedrijfsvoering ging bezighouden,

zoals Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en de

de legende van de arts met twee persoonlijkhe-

vertelt Schouten. “Hij wilde uitsluitend legale

Benelux. Werden aanvankelijk nog slechts

den. Het bedrijf startte ruim 14 jaar geleden

uitlaatsystemen gaan ontwikkelen en bouwen,

enkele honderden uitlaatsystemen verkocht,

toen de toenmalige eigenaar een klep in een uit-

die voorzien waren van een typegoedkeuring,

vanaf dat moment nam zowel de omzet als het

laat zag en op het idee kwam om daarmee een

en besloot dat distributie alleen nog via dealers

volume met een factor dertig toe, vervolgt

mooi sonore en warme klank te creëren. Op

zou mogen plaatsvinden.”

Schouten. “Wij verkopen nu meer in een week

kleine schaal werd begonnen om voor geïnte-

Daarna kwamen de ontwikkelingen in een

dan vroeger in een jaar.”

resseerde consumenten aangepaste uitlaten,

stroomversnelling. De eerste goedgekeurde

zonder typegoedkeuring, op motoren te bou-

‘electronically adjustable exhaust systems’

Twee modussen

wen. Het beleid veranderde echter drastisch

bracht The Jekill & Hyde Company in 2010 op

Over de hele wereld is volgens hem vraag naar

toen de huidige managing director, Jacques van

de markt. Er werd gestart met de verkoop in

uitlaten die de facto beter klinken dan het origi-

de Kerkhof, eind 2007 eigenaar werd en zich

landen waar de wetgeving het strengste was,

neel. “Negen van de tien bezitters van een Har-


17 ley-Davidson vervangen de uitlaat, waarvan,

niveau van de dealers. “Wij selecteren de dea-

uitlaatsystemen worden geproduceerd hangt

afhankelijk van het land, 25 tot 50 procent kiest

lers zelf en verzorgen voor hun alle technische

opnieuw samen met de strenge eisen en selec-

voor een regelbaar systeem van ons.” Als reden

en commerciële trainingen die nodig zijn om de

tiecriteria die Jekill & Hyde hanteert. Schouten:

geeft hij aan dat Jekill & Hyde, anders dan

systemen in te bouwen en te verkopen.”

fabrikanten van ‘open uitlaten’, niet kiest voor

“een merk moet bijvoorbeeld beleving en emotie uitstralen en er moeten voldoende

geluidsvolume, maar voor geluidskwaliteit. Dit

Built-to-order

houdt in dat de hoge en middentonen zijn weg-

Hij spreekt in dit verband van een gecontro-

gefilterd. “Wij zijn van mening dat het geluid

leerde groei teneinde de kwaliteit en de service-

Trendsetter

fantastisch moet klinken. Het mag vooral geen

graad van het bestaande dealernetwerk te

Dat laat onverlet dat het pand in Belfeld, waar

herrie zijn. Dat stelt de berijder in staat maxi-

kunnen handhaven.

36 man werken, al bijna te krap dreigt te

maal te genieten van de beleving van het

Het hoofdkantoor is Belfeld is zo ingericht dat

worden. Schouten zegt tussen nu en vier jaar

motorrijden binnen de kaders van de wet,

het mogelijk is om alle dealers over de hele

een verviervoudiging van het verkoopvolume

exemplaren van rondrijden

te verwachten. Vandaar dat Jekill & Hyde al

‘Onze doelgroep wil ultieme beleving, maar niet ten koste van anderen’

volop bezig is met uitbreidingsplannen. Dat is niet alleen nodig om aan de toekomstige vraag te voldoen, maar tevens omdat in Belfeld alle producten worden ontwikkeld, getekend, getest en van een internationale typegoed-

terwijl onze uitlaten tegelijkertijd zowel de

wereld ‘built-to-order’ te kunnen leveren. Jekill

keuring voorzien.

berijder als de omgeving comfort bieden.”

& Hyde levert de uitlaatsystemen voor alle

“Voor ons is het zaak de internationale

De kern van het systeem bestaat uit een klep

Harley-Davidson modellen vanaf 1984, als-

wet- en regelgeving op de voet te volgen en

midden in de uitlaat die, afhankelijk van de

mede voor alle Victory motoren, de Suzuki

volledig op de hoogte te zin van alle

positie, de luchtstroom en daarmee de akoes-

M1800 en alle Indian machines. De onderne-

technische ontwikkelingen binnen de motor-

tiek beïnvloedt zonder dat dit vermogensverlies

ming assembleert de regelbare uitlaten voor de

merken”, besluit hij. “Wij willen namelijk

veroorzaakt en het geluidsniveau binnen de

verschillende merken per model, per type

ook bij nieuwe technologieën voorop lopen

wettelijke normen blijft. De motorrijder kan

motor (vermogen) op maat: handmade en

en ons blijven profileren als trendsetter en

kiezen uit twee standen: automatisch of de

custom made. Dat niet voor alle motoren

niet als trendvolger.”

“silent mode”. In de “silent mode” blijft de klep dicht en is het motorgeluid gedempt. In de automatische stand is de geluidskarakteristiek afhankelijk van de rijsnelheid.

Mondiaal netwerk The Jekill & Hyde Company is inmiddels aanwezig in meer dan 25 landen en beschikt over een uitgebreid mondiaal netwerk. Het Nederlandse moederbedrijf in Belden, nabij Venlo, bezit verkoopkantoren in Duitsland, Zwitserland, Singapore, Frankrijk en de V.S en is volop bezig met de oprichting van nieuwe vestigingen in diverse landen/werelddelen. Kwaliteit zegt Schouten hoog in het vaandel te dragen. Niet alleen als het gaat om het product de systemen voldoen aan de Europese typegoedkeuring en er zijn aparte typegoedkeuringen voor Zwitserland, Singapore en de V.S (incl. Californië) – maar eveneens als het gaat om het

Negen van de tien Harley-Davidson rijders vervangen de uitlaat.


GO! 18

RAI SOCIETY

Motorrijden Unlimited Tot en met 13 juli kunnen motorliefhebbers op het ANWB Test & Trainingcentrum in Leylystad tijdens de actie Ridestyle Kies je Fiets ongelimiteerd proefritten maken op de nieuwste modellen motorfietsen. Ridestyle Kies je Fiets is een samenwerkingsverband tussen ANWB Motor en de leden van bij RAI Vereniging aangesloten motorfietsimporteurs die voor dit initiatief 35 motoren beschikbaar stelden. De actie heeft primair tot doel om potentiële motorrijders die wel een rijbewijs A bezitten, maar nog geen motor hebben aangeschaft, een duwtje in de rug te geven. Er kleven geen beperkingen aan het maken van een proefrit, behalve dat de motor na afloop weer volgetankt wordt ingeleverd en de rit binnen Nederland moet plaatsvinden. De animo voor de actie is volgens Gemma Warmerdam, secretaris afdeling Gemotoriseerde Tweewielers van RAI Vereniging, boven verwachting. “Al na

zine Ridestyle. Een gratis uitgave die in samenwerking met RAI Vereniging in

slechts één maand waren al meer dan 500 proefritten aangevraagd.” Zij legt

een oplage van 260.000 stuks wordt verspreid. Beide organisaties hopen op

uit dat de naam van het evenement verwijst naar het nieuwe motormaga-

die manier meer slapende motorrijders in het zadel te krijgen.

Transformatie aftersalesmarkt Welke richting gaat de automotive aftersales markt de komende 15 jaar op

moeten opheffen. De boodschap van Jeroen van de Braak, secretaris

en welk toekomscenario zal rond 2025 de boventoon voeren? Deze vraag

afdeling Autovak van RAI Vereniging en Frans Kragten van de BOVAG

stond centraal tijdens het seminar ‘Visie Toekomst Aftersales’ dat RAI Vereni-

luidde dat geen markt aan grotere verandering onderhevig is als de auto-

ging en BOVAG op 24 april in Ede presenteerden. Ruim 250 leden kwamen

branche. Zij schetsten een viertal scenario’s – de Ketenkaper, de Robuuste

naar het evenement om, onder leiding van dagvoorzitter Rick van der

Retailer, de Innovatieve Intermediairs en de Mobiliteitsmaker - die tot een

Kleij, te vernemen welke ontwikkelingen de aftersalesmarkt de komende

levendige interactie met de zaal leidde. ‘Ervaringsdeskundigen’ gingen ver-

tijd gaan bepalen en of het business model van het eigen bedrijf nog toerei-

volgens specifiek in op de

kend is. Gastspreker Guido van Woerkom noemde 2014 ‘het jaar van de

afzonderlijke

kentering’. Er vindt volgens hem een verschuiving plaats van een product-

en gaven met praktijk-

economie naar een diensten- en belevingseconomie. Dit betekent, zo zei hij,

voorbeelden aan hoe

dat garagebedrijven meer gastheerschap moeten tonen. Garagisten zouden

andere branches hier-

meer service moeten bieden en de scheiding tussen sales en aftersales

mee omgaan. Zo gaf Jeroen

modellen

Geelhoed,

auteur van het boek ‘Briljante Businessmodellen’ een

aantal

sprekende

voorbeelden over hoe retailers anticiperen op de toekomst. Onder andere van een ‘gelukkige tandarts’ die uitsluitend nog zijn eigen patiënten koos en een Italiaans restaurant dat besloot dat het toch ook mogelijk moest zijn om goedkope maaltijden met een Michelin ster te kunnen aanbieden voor mensen met een kleine beurs. Een geslaagde missie die een groot succes werd.


19

Aangepast op weg... De Auto Aanpassers Nederland (AAN), een sectie van Afdeling Speciale Voertuigen van RAI Vereniging, presenteerden zich van 7 tot en met 10 mei gezamenlijk tijdens de Support Beurs in de Utrechtse Jaarbeurs. Nadat rolstoeltennisster Anniek van Koot het evenement officieel had geopend konden de in totaal 17.439 bezoekers op de stands van B &S, Bever, Bierman, Ellermeijer, Tripod Mobility en Welzijn Auto op Maat, kennis nemen van hetgeen er op het gebied van auto aanpassingen tegenwoordig allemaal mogelijk is. De meest voorkomende aanpassing is, vertelt Remco Tekstra, secretaris afdeling Speciale Voertuigen, de bediening van gas en rem aan het stuur. “AAN zorgt daarbij, in overleg met de divisie rijgeschiktheid van het Centraal Bureau Rijvaardigheden (CBR), voor de modificaties van het

het binnenterrein van de Jaarbeurs had aangelegd. Op die manier konden

voertuig. Op die manier kan iedereen weer maximaal mobiel zijn.”

bezoekers zelf ervaren dat autorijden met een lichamelijke beperking ten

Zelf proefrijden behoorde op Support eveneens tot de mogelijkheden. Dat

gevolge van een ongeval, spierziekte, dwarslaesie of MS net zo vanzelfspre-

kon op het speciale parcours dat AAN in samenwerking met het CBR op

kend kan zijn als dat voor alle andere automobilisten is.

Autovak voorjaarsdiner

Genieten, sfeer, passie, proeven, balans, smaken,

doorn om te netwerken en om in een informele

perfectie & Bib Gourmand! Dat waren globaal de

sfeer bij te praten onder het genot van een gezel-

belangrijkste ingrediënten op de menukaart van

lige borrel en een uitstekend diner. Toch kreeg de

het traditionele voorjaarsdiner van afdeling Auto-

avond, na het welkomstwoord van afdelings-

vak dat op 9 april werd gehouden. Plaats van

voorzitter Dinno van Breugel, ook nog een

sales’ dat eind april door RAI Vereniging en

handeling was restaurant Sizzles in Apeldoorn.

serieuzer karakter. Michiel de Vries van

BOVAG werd georganiseerd. Tijdens dit seminar

Dat dit initiatief duidelijk in een behoefte voorziet

advies/onderzoeksbureau Jester Strategy lichtte

werden de uitkomsten van een viertal scenario’s

bleek opnieuw uit de grote belangstelling. Niet

namelijk alvast een tip van de sluier op met

voor de automotive aftersales market richting

minder dan 55 Autovakkers kwamen naar Apel-

betrekking tot het seminar ‘Visie Toekomst After-

2025 belicht.


GO! 20

eco-trends

Eerste Euro 6 kolkenzuiger van KOKS Schoon in het kwadraat. Dat is waarschijnlijk de beste omschrijving van deze Euro 6 kolkenzuiger, waarvan KOKS inmiddels het eerste exemplaar heeft afgeleverd aan ROVA. Dit reinigingsvoertuig zorgt niet alleen voor een schoon milieu en leefomgeving, maar voldoet tegelijkertijd aan de strengste emissienormen. Het voertuig is voorzien van een hydraulisch uitschuifbare en zwenkbare ‘uithouder’ met een telescopische buis die geheel vanuit de cabine bedienbaar is en dus garant staat voor snel en ergonomisch werken. De opbouw van de KOKS kolkenzuiger heeft een slibtankinhoud van 5.700 liter, een spoelwatertank met een inhoud van 1.800 liter, een vacuümpomp met een vermogen van 2000 m3 per uur en een hogedrukpomp van 70 liter per minuut bij 100 bar.

KOKS kolkenzuiger.

’s Werelds grootste band Het is rond, zwart en zo groot als

50 km/u. De band is bedoeld

een olifant. Een enigszins

voor montage op de grootste

cryptische omschrijving voor

groeve- en grondverzetmachines

’s werelds grootste band, de

in rotsgroeves, steenkool-, goud-

Goodyear RM- 4A+ Off The

en kopermijnen over de gehele

Road in de maat 59/80R63.

wereld.

Goodyear ontwikkelde deze

Het ontwerp van de band kwam

massieve band om meer dan

tot stand met behulp van com-

honderd ton te dragen als onder-

putergestuurde simulatietools.

deel van het steengroevegamma

Hiervoor werkte Goodyear nauw

van het merk.

samen met eerste-montagepart-

Deze gigantische band is met een

ners om ervoor te zorgen dat

diameter van ruim 4 meter groter

bandmaat en machine exact op

dan de meeste semi-trailers in

elkaar aansluiten. De 63 inch

Europa. De rubberen mastodont

band is beschikbaar in twee

van 5.400 kilo zit bovendien vol

maten: 53/80R63 en 59/80R63,

met geavanceerde technologieën

met drie verschillende variaties

op het gebied van materialen,

in rubbersamenstellingen en met

constructie en ontwerp en is in

twee profieldieptes.

staat een lading van 100.000 kilo te vervoeren bij een snelheid van

63 inch band van Goodyear.


21

Diervriendelijke meeneemheftruck Een lagere uitstoot van CO2 en PM10 deeltjes, 32 procent minder brandstofverbruik en een geluidsniveau dat 4dBA lager ligt dan het standaard model. Dar zijn de belangrijkste kenmerken van de MOFFETT M4 ProFutureTM meeneemheftruck van Hiab. “Dankzij nieuwe technologie is het voertuig aanzienlijk stiller, hetgeen gebruik s’ochtends vroeg in stedelijke woongebieden mogelijk maakt”, vertelt Ruud Schoorl, rayon manager van Hiab. “Ook de bedrijfskosten liggen een stuk lager. Toch werkt deze meeneemheftruck sneller en schoner. En dat zijn grote pluspunten in een dichtbevolkt land als Nederland.” Hiab leverde onlangs het eerste exemplaar aan

MOFFETT ProFrutureTM meeneemheftruck.

het Brabantse bedrijf Van den Eerenbeemt Fourage. Directeur Eric van den Eerenbeemt

Een paardenveldje bijvoorbeeld dat alleen toe-

van belang als je bij dieren in de buurt werkt,

legt uit dat de meeste van zijn klanten

gankelijk is via een smalle doorgang tussen de

want van herrie worden ze onrustig. Tevreden

beschikken over moderne boerderijen met

huizen. De MOFFETT meeneemheftrucks

koeien produceren bovendien meer melk.

een volledig bestraat erf. “Maar het komt

kunnen in beide situaties uitstekend uit de

Dus onze klanten zijn erg te spreken over het

eveneens voor dat we iets moeten afleveren

voeten. Veel van onze klanten hebben boven-

lage geluidsniveau van deze meeneemhef-

op een modderig veldje achter het woonhuis.

dien vee, vooral melkkoeien. Een stille truck is

truck”, aldus Van den Eerenbeemt.

ARN realiseert Europese recyclingdoelstelling In 2013 werd 95,9 procent van het

voor 2015 schrijft voor dat van de

PST-fabriek. Het autoshredderaf-

fabriek voor het eerst meegeno-

gewicht van afgedankte Neder-

95 procent doelstelling minimaal

val van de Nederlandse auto-

men.

landse auto’s hergebruikt en nut-

85 procent van het gewicht van

wrakken wordt hier gescheiden

Via ARN werden in 2013 in totaal

tig toegepast. Met dit resultaat

de auto als product of materiaal

in bruikbare materiaalstromen.

196.763 autowrakken milieuver-

heeft Auto Recycling Nederland

moet worden hergebruikt.

De PST-fabriek is in 2013 in volle

antwoord gerecycled, dit is 82,9

(ARN) vorig jaar al voldaan aan

De stijging van het hergebruik-

operatie gekomen. In de bereke-

procent van het totaal aantal van

de Europese recyclingdoelstelling

percentage is direct terug te voe-

ning van de recyclingrealisatie

237.207 in Nederland verwerkte

voor 2015, zo blijkt uit het duur-

ren op de inzet van de

over 2013 is het effect van de PST-

autowrakken.

zaamheidsverslag van de organisatie. Het percentage van 95,9 procent is opgebouwd uit twee componenten: 86 procent van het gewicht van de Nederlandse autowrakken is direct als product of materiaal hergebruikt en van 9,9 procent betreft de energie teruggewonnen door verbranding. De Europese doelstelling

ARN voldoet nu al aan de Europese normen voor 2015.


GO! 22

RAI vintage

Fascinatie voor snelheid Waarom zou het verhaal over de invloed van auto & fiets op de beeldende kunstenaars in de negentiende eeuw moeten beginnen? Het stadsbeeld werd toen immers nog gedomineerd door de paardenkoets. En veel negentiende-eeuwse schilderijen waarop een auto of fiets voorkomen zijn er evenmin. Zo begint het boek ‘Voertuigen van de verbeelding’ dat RAI Vereniging ter gelegenheid van haar honderd jarige bestaan uitbracht. Dat neemt niet weg dat juist kunstenaars ruim 150 jaar geleden gefascineerd raakten door het moderne stadsleven en alle verschijnselen die daarmee samen hingen. Zij gaven er toen al blijk van open te staan voor de nieuwste technische ontwikkelingen. Hun fascinatie voor snelheid en beweging zou echter pas in een later stadium daadwerkelijk van invloed zijn op het uiterlijk van de kunst. Een mooi voorbeeld is dit schilderij van Grant Wood uit 1934, getiteld ‘Death on the Ridge Road’. In de V.S., het land van de auto, schilderde deze Amerikaanse realist een incident uit het leven van alle dag. De symbolische lading van de voorstelling wordt benadrukt door de telegraafpaal, die weergegeven is als een altaarkruis.


uitgesproken In deze rubriek laten we personen aan het woord die betrokken zijn bij of werkzaam in de mobiliteitswereld. Dit keer Robert Kramer, directeur-eigenaar van Clean Mat Trucks.

23 Met welke politicus zou u wel eens van gedachten willen wisselen? Met Mark Rutte. Niet omdat ik zijn beleid en visie zo geweldig vind, maar omdat ik wel eens wil weten wat er nu echt achter die eeuwige glimlach schuil gaat. Hij belooft weliswaar van alles, alleen blijkt er in de praktijk niet veel van over. Veel geschreeuw en weinig wol, zo lijkt

Wat is uw favoriete vervoermiddel?

het. Zijn beleid is zwabberig en opportunistisch.

Dat is mijn Mercedes ML. Daarin zit je lekker hoog met een goed overzicht op de weg. Het is mijn dagelijkse vervoermiddel: veilig en comfortabel! Wat vindt u van het mobiliteitsbeleid in Nederland? Vergeleken met andere landen doet Nederland het beslist niet slecht. Vergeet niet dat we met een grote massa op een klein oppervlakte bivakkeren. En toch blijft alles redelijk doorstromen. Zelf kom ik vaak in België. Daar is het aantal files veel groter dan bij ons. Alleen zou wat mij betreft op wegen waar een maximum snelheid van 100 kilometer geldt, die best kunnen worden verhoogd naar 120 kilometer.

Robert Kramer ‘Er zou meer aandacht moeten komen voor de verkeersveiligheid van tweewielers in steden’ Wat zou u als eerste veranderen als u het voor het zeggen had? Zoals gezegd zou ik, waar het kan, de snelheden verhogen tot 120 kilometer. Daar schaad je echt het milieu niet mee, wellicht verbetert het ook de doorstroming en gevoelsmatig is het prettiger. Vindt u dat het kabinet voldoende aandacht schenkt aan vervoersalternatieven, zoals de bus, de fiets of gemotoriseerde tweewielers? De verkeersveiligheid voor ongemotoriseerd verkeer zou voor gebruikers een drempel kunnen zijn om vaker de fiets, de brom/snorfiets of de motor te pakken. Daar zou, zeker in de steden, nog meer aandacht voor moeten komen. Over de hele linie daalt het aantal verkeersslachtoffers. Behalve in de categorie fietsers en gemotoriseerde tweewielers.

Hoe ziet het Nederlandse verkeersbeeld er over tien jaar uit?

Daar vallen helaas nog steeds relatief veel doden en gewonden.

Meer en betere verbindingswegen zullen er toe leiden dat het verkeer, ondanks het uitdijende wagenpark, redelijk in beweging blijft. De elek-

Zou u zelf bereid zijn tenminste 1 keer per week de auto voor het

trificatie en hybridisering van het wegverkeer zal zich in een versneld

werk te laten staan?

tempo voortzetten. Zelfs iconen als Bentley en Rolls Royce hebben

Dat zou ik zeker kunnen en willen, aangezien ik een eigen bedrijf heb

inmiddels besloten hun voertuigen van een elektrische aandrijving te

en mijn dagindeling goed kan inplannen. Mijn woon-werk afstand is

voorzien. In het verlengde daarvan zal Nederland er ongetwijfeld in

bovendien slechts 12 kilometer. Een prima afstand om, als het zo uit-

slagen het luchtkwaliteitsprobleem op te lossen. Ons land loopt nu al

komt de fiets te pakken. Maar, tussen droom en daad….. etc. Ik zeg er

voorop bij de reductie van CO2-uitstoot en schadelijke emissies. Dat

eerlijk bij, ik weet niet of het er in de praktijk ook echt van komt.

blijft ongetwijfeld zo!


GO! 24

MARKTANALYsE

Meer ladingdiefstal uit vrachtwagens 2013

2012

Computerapparatuur

43

34

Voeding/genotmiddelen

32

40

Huishoudelijke artikelen

29

29

Kleding/schoeisel

30

11

Geluid/beeldapparatuur

25

11

Er treedt een verschuiving op van

gedaan van (een poging tot) diefstal

het belang van preventieve maatrege-

risiconiveau van de goederen. Bij pau-

diefstal van vrachtwagens naar lading-

van een vrachtwagen. Dat is 19 pro-

len eens te meer te benadrukken,

zeren en stoppen onderweg bieden

diefstal, zo blijkt uit nieuwe cijfers

cent minder dan in 2012. Tegelijker-

stelt de stichting. Transportonder-

parkeerplaatsen met gecertificeerde

van de Stichting Aanpak Voertuig-

tijd groeide het aantal aangiften van

nemers wordt aangeraden diefstal-

beveiliging een betere bescherming

criminaliteit (AVc).

lading uit voertuigen echter met

gevoelige lading te vervoeren in

tegen diefstal. Nederland telt 28

Volgens de Stichting AVc werd het

42 procent van 170 tot 242.

vrachtwagens waarvan het beveili-

gecertificeerde truckparkeerplaatsen.

afgelopen jaar 287 keer aangifte

Deze cijfers vormen aanleiding om

gingsniveau overeenkomt met het

De meeste in het zuiden van het land.

Europese dieselmarkt behoudt momentum De verkoop van dieselpersonenauto’s in Europa heeft vorig

Europa: verkopen dieselpersonenauto’s marktTotaal

2013

aandeel

6.173.600

100%

het hoge niveau weten te handhaven. In totaal werden 6,2 miljoen zelfontbranders aangeschaft. Dit betekent dat 53,4 procent van alle in de EU verkochte personenauto’s in 2013 was uitgerust met een dieselmotor. Dat is weliswaar een fractie minder dan de 55,3 procent in 2012, maar daarbij zij

w.v.

Bron: Automotive Industry Data

jaar, ondanks de historisch lage personenautomarkt, opnieuw

Duitsland

1.403.100

47,5%

aangetekend dat consumenten in economisch mindere tijden

Frankrijk

1.199.700

67,0%

over het algemeen eerder kiezen voor goedkopere benzine-

Ver. Koninkrijk

1.127.400

49,8%

aangedreven alternatieven. In feite is dit dus nauwelijks

Italië

702.300

53,9%

gebeurd. Tot de koplopers op dieselgebied behoren landen

Spanje

487.100

67,4%

als Ierland (72,5%), Portugal (71,5%), Spanje (67,4%) en

Belg/Lux

349.600

65,6%

Frankrijk (67,0). Nederland, dat geen fiscaal vriendelijk

Oostenrijk

180.900

56,7%

dieselregime kent, sluit de ranglijst met 24,8 procent. Of de

Zweden

166.300

61,7%

populariteit van diesels de komende periode stand houdt is

Zwitserland

114.100

37,1%

de vraag. Mogelijk dat de invoering van de euro 6 norm, die

Nederland

103.600

24,8%

vanaf 1 september 2014 voor nieuwe modellen gaat gelden

75.700

71,5%

en per 1 september 2015 voor alle nieuwe diesels geldt, de

Portugal

markt (vanwege hogere prijzen) onder druk zet.

Bron: Stichting AVc

Diefstal lading uit vrachtwagens (aantal registraties)


25

Wegvervoer trekt transportsector uit het dal De omzet van de transportsector is vorig jaar met bijna 1 procent toegenomen tot 75 miljard euro, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Motor achter deze omzetverbetering waren de wegtransporteurs, verreweg de grootste branche binnen de vervoerssector. Zij zagen in het laatste kwartaal van 2013 hun omzet voor het eerst weer met 2,5 procent groeien. Het

Omzetontwikkeling transportsector

goederenvervoer profiteerde onder andere van het aantrekken van de

(vierde kwartaal 2013)

export. Hoewel de tarie-

Transportbranche totaal

ven op vrijwel hetzelfde

w.v.

niveau lagen als een jaar eer-

Expediteurs

- 2,0%

der, zorgden grotere vrachtvolu-

Binnenvaart

+1,2%

mes voor stijgende opbrengsten, vooral bij

Zeevaartbedrijven

+1,6%

middelgrote bedrijven. Ondernemers uit de hele

Goederenwegvervoer

+2,5%

transportsector oordelen per saldo positiever over

Verhuisbedrijven

+3,0%

het toekomstige economische klimaat ĂŠn over de

Koeriers

+5,0%

ontwikkeling van de kostprijzen.

Opbrengst parkeerbelasting gemeenten naar recordhoogte Nederlandse gemeenten verwachten dit jaar 660 miljoen euro op te halen aan parkeerbelasting. Dat is 15 miljoen euro meer dan in 2013 en 94 miljoen meer dan in 2010. Koploper is Amsterdam dat dit jaar 162 miljoen euro aan parkeergelden verwacht te innen. Voor de meeste gemeenten vormen inkomsten uit parkeergelden een belangrijke inkomstenbron.Voor Amsterdam vormt deze belasting ruim 27 procent van alle inkomsten uit heffingen.Voor een kwart van alle gemeenten die parkeergelden innen bedraagt de opbrengst hierinkomsten. Inmiddels heffen 155 gemeenten parkeerbelasting. Dit aantal is de laatste jaren stabiel. De opbrengst uit parkeerbelasting vloeit vooral voort uit tariefverhogingen en de uitbreiding van zones voor betaald parkeren. Op steeds meer plaatsen en gedurende een steeds groter deel van de dag moeten automobilisten voor parkeren betalen.

Opbrengst parkeerbelasting in Nederland 2014

660 mln euro

2013

645 mln euro

2012

610 mln euro

2011

590 mln euro

2010

566 mln euro

Bron: CBS

van 10 procent of meer van de totale heffings-

Bron: CBS

+ 1,0%


GO! 26

DE Stelling Arie de Jong, directeur ARN In een veranderende maatschappij kan ARN

Wij willen aanjager zijn van duurzaamheid in de mobiliteit

niet aan de kant blijven staan. Sterker nog, wij willen een aanjager zijn van duurzaamheid in de mobiliteit- en recyclingbranche. Bron: Duurzaamheidsverslag ARN

Arjen Schreuder, redacteur NRC Robert Dingemanse, directeur Pal-V

Juist doordat de autofabrikanten hun zuinige modellen in Nederland

De huidige wet laat het toe om met een

relatief goedkoop kwijtraken, kunnen ze in andere Europese landen hun

Pal-V de weg op te mogen én de lucht

onzuinige slurpers blijven verkopen.

in te gaan. Bron: NRC Bron: AD

Leo Kusters, TNO Casper Dirks, VeiligheidNL

Het schrikbeeld dat ik mensen voorhoud, is dat de Google Car voor meer

Het fietsen in Nederland wordt enorm

files gaat zorgen. Dat is het verschil met onze auto: die gaat ons van een

gestimuleerd. Allerlei bedrijven probe-

paar grote maatschappelijke problemen afhelpen.

ren hun werknemers op de fiets te laten gaan. Dat is natuurlijk goed, maar zorgt

Bron: Financiële Telegraaf

ook voor veel meer drukte. Tussen 2010 en 2012 is het aantal fietsuren van Nederlanders gestegen van 13,7 naar 14,8 miljard per jaar. Ruim 1 miljard

Kees van Luijk, RIVM

fietsuren er bij. Ook zie je dat veel wiel-

Het is maar de vraag of het helpt om op een dag van matige smog de snel-

renners aangeven dat ongelukken die ze

heid tijdelijk te verlagen. Bij ons ligt de snelheid rond de steden structu-

hebben vooral op fietspaden gebeuren.

reel lager. Bovendien is door belastingmaatregelen voor leasewagens en roetfilters voor dieselauto’s de emissie van het Nederlandse wagenpark

Bron: AD

lager dan in bijvoorbeeld België. Die maatregelen hebben meer effect. Bron: NRC

Stevan Elfstrong, onderzoeker Volvo We gaan een richting op waarbij de auto ons steeds beter begrijpt en voor

Huib de Vries, voormalig marketing directeur Volvo Cars

ons zorgt. Wat we zouden kunnen

Wat Martin Bril en ik juist niet afspraken was dat hij Volvo zo vaak

doen is de oogopening en het patroon

mogelijk moest noemen in zijn columns. Natuurlijk niet. Dat is veel te

van de pupillen analyseren en zo

doorzichtig en bovendien een veel te vage afspraak voor een commer-

inschatten of de bestuurder ziek is.

ciële onderneming als Volvo. Vanzelfsprekend vonden wij het prachtig dat hij zijn fans liet weten dat hij Volvo reed. Maar dat deed hij altijd al!

Bron: Volkskrant Bron: Volkskrant


GO!factor

GIES AALBERTS Comfortabel, non-conformistisch en avant-gardistisch zijn kwalificaties die kenmerkend zijn voor de meeste modellen van Citroën. Wat dat betreft vormt deze Citroën GSA Club uit 1982 geen uitzondering op de regel. Eigenaar is freelance (auto) journalist Gies Aalberts die zich, gelet op zijn voorkeur voor ‘le double chevron’, met recht een ware citrofiel mag noemen. Met zijn klassieke auto’s neemt Aalberts graag deel aan rally’s. “Er moet wel mee worden gereden, vind ik. Mijn eerste aankoop was een CX Prestige. Daarna volgden een GS, DS, een SM en deze GSA Club sluit die reeks voorlopig af. Mijn liefde voor dit Franse merk gaat zelfs zo ver dat ik jaarlijks ‘Le Citron Pressé’ organiseer, een driedaagse rally in het noorden van Frankrijk waaraan in elke Citroën die niet meer in productie is kan worden deelgenomen. Die naam is bedacht door Erik Verhaest, toenmalig directeur public relations van Citroën Nederland.Verhaest heeft een essentiële rol in mijn professionele leven gespeeld, want door hem ben ik in de journalistiek terechtgekomen. Deze GSA is in feite een doorontwikkeling van de GS met als bijzonderheden de vijfde deur en een nog excentrieker dashboard.Verder is dankzij de aerodynamische vormgeving de Cw waarde van 0,34 voor die tijd opmerkelijk laag. En omdat de GSA is voorzien van het unieke hydropneumatische veersysteem is het een perfecte rallyauto. Het zorgt voor extra bodemvrijheid op onverharde wegen. O ja, ik vergeet bijna nog te vermelden dat er slechts 24.000 kilometer op de teller stond toen ik ‘m kocht. Eigenlijk moet ik hem nog inrijden!”

27


GO! 28

OLAF DE BRUIJN

Intelligent rijden Verkeersongevallen kosten de Nederlandse samenleving jaarlijks meer dan 12 miljard euro, ofwel 2,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp), zo meldt het SWOV-rapport Kosten van verkeersongevallen in internationaal perspectief. In het rapport heeft de SWOV de Nederlandse kosten van verkeersongevallen vergeleken met die van acht andere landen. Hiervan gebruiken België, Oostenrijk, Zwitserland en de Verenigde Staten een vergelijkbare manier om de kosten te schatten. Ten opzichte van deze landen vormt de verkeersonveiligheid in Nederland het kleinste aandeel van het bbp. De SWOV wijst er echter op dat als álle schadeposten zouden worden meegerekend, het bedrag van ruim 12 miljard euro hoger uitvalt. Dat komt doordat verschillende kostenposten nu niet, of niet geheel, worden meegerekend. Zoals bijvoorbeeld: immateriële schade van lichtgewonden, verlies van onbetaalde productie zoals huishoudelijk en vrijwilligerswerk, afhandelingskosten van zorg- en rechtbijstandsverzekeringen en schade aan de weg en wegmeubilair. De vraag is natuurlijk: kunnen de kosten die voortvloeien uit verkeersongevallen nog verder omlaag? Feit is dat het aantal verkeersdoden al jaren op rij een dalende lijn vertoont. Ook het afgelopen jaar was opnieuw sprake van een teruggang met 12,3 procent tot 570 doden. De SWOV stelt zelf terecht in het rapport ‘De waarde van nul’ dat nul doden de verkeersveiligheidsambitie moet zijn, maar voegt hier wel onmiddellijk aan toe dat deze doelstelling in ieder geval voorlopig niet realistisch is. Toch ben ik er van overtuigd dat er de komende jaren nog veel veiligheidswinst valt te behalen. Auto’s gaan immers, dankzij de telematica aan boord, steeds meer communiceren met hun omgeving. Denk in dit geval alleen al aan eCall, dat per 1 oktober 2015 in alle nieuwe auto’s in Europa wordt ingevoerd en waarbij het voertuig bij een botsing automatisch een sms bericht naar de 112-alarmcentrale stuurt. eCall zou in Europa jaarlijks 2.500 levens per jaar kunnen sparen. Daarnaast werken autofabrikanten op dit moment hard aan systemen die waarschuwen wanneer een automobilist vermoeidheidsverschijnselen vertoont. Dat dit uiteindelijk tot minder ongelukken en dus tot minder kosten moet leiden staat vast, want uit onderzoek is gebleken dat vermoeidheid bij ongeveer 15 procent van de verkeersongevallen een rol speelt. Daarom zijn veel auto’s nu al voorzien van de nodige alarmbellen, zoals geluidssignalen, trillingen van het stuur die de chauffeur bij de les moeten houden, Lane Keeping Assist Systems of systemen die automatisch een vaste afstand tot de voorganger houden of zelfstandig remmen. En dan heb ik het nog niet over effecten van de autonoom rijdende auto die verschillende partijen zoals Google,VW en GM ontwikkelen. TNO werkt trouwens aan een zelfrijdende auto die kan ‘praten’ met zijn omgeving. Sommige wetenschappers zijn er sceptisch over in hoeverre de mens in staat is om altijd adequaat in te grijpen als het automatische systeem faalt. Daarmee bevestigen zij in feite opnieuw dat de mens in alle gevallen de zwakke schakel is, zowel bij de gewone als de zelfsturende auto. Misschien is de discussie over een wel of niet honderd procent autonoom rijdende auto niet eens zo relevant.Vast staat dat de auto steeds meer taken van de berijder zal overnemen. En dat alleen verhoogt de verkeersveiligheid substantieel. Ik zou in dit verband daarom liever spreken van intelligent rijden dan autonoom rijden. Oftewel een auto die de bestuurder begrijpt en ingrijpt zodra dat nodig is. Olaf de Bruijn, directeur RAI Vereniging

Meer fietsen spaart levens Als in alle belangrijke Europese steden evenveel zou worden gefietst als in Kopenhagen, zou dat jaarlijks 10.000 verkeersdoden schelen. Daarnaast zou dit werk opleveren voor 76.600 mensen. Dat stellen de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) en de UNECO in een nieuw rapport ‘Unlocking new opportunities’. Voor het eerst benadrukt de WHO in deze studie niet alleen het gezondheidsaspect , maar ook de economische winst van ‘groen transport’. Daarbij denkt men onder meer aan de extra werkgelegenheid in de fietsdetailhandel en aan banen die het ontwerpen en aanleggen van fietsvoorzieningen oplevert.

Vaker de fiets pakken zou in Europa 10.000 verkeersdoden per jaar kunnen schelen. Kopenhagen dat als maatstaf wordt gebruikt, is volgens de WHO één van de koplopers op het gebied van fietsen. In Kopenhagen wordt 26 procent van alle trips per fiets afgelegd. Alleen Amsterdam kent meer fietsers. Volgens de WHO zorgt transport voor banen en biedt het mensen de mogelijkheid tot werken en recreëren. Aan de andere kant lopen de kosten van transport die te maken hebben met milieu en gezondheid op tot 4 procent van het binnenlands nationaal product. Tenslotte is transport, zo stellen de WHO en UNECO, verantwoordelijk voor 24 procent van de broeikasgassen en in de gevallen waar vervoer fietsen en lopen vervangt, is het medeverantwoordelijk voor de jaarlijks 1 miljoen doden ten gevolge van te weinig lichamelijke activiteit.


Haagse wandelgangEN

Men neme een personenauto leg een houten blok onder het gaspedaal of zorg dat je niet hoger dan de derde versnelling kan schakelen. Laat de auto vervolgens keuren bij de RDW, krijg een bordje met 25 of 45 km op je spatboord, en karren maar. Zo vrij als een vogeltje in Nederland. Geen kenteken, geen belastingen, geen rijbewijs, geen APK meer, geen recycling, geen verkeersboetes, geen parkeergelden, helemaal niks.

29

bolide tussen de wagens van je leraren. Natuurlijk wel zo parkeren dat dat bordje met 25 km uit het zicht is. Voor ouderen is het ook een uitkomst: B-rijbewijs niet meer verlengd, auto aanpassen en laten keuren als MMBS en je rijdt gewoon lekker door in je eigen auto.” Minister Schultz heeft op vragen van PvdA kamerlid Attje Kuiken laten weten dat het Trekker-rijbewijs dat in 2015 verplicht wordt, ook gaat gelden voor MMBS-en, het probleem gaat oplossen. Boutens: “Wij zetten daar grote vraagtekens bij, gewoon omdat de voordelen zo groot zijn: gratis autorijden. Door de recente publiciteit is het aantal MMBS-

“Nee”, hoor ik u denken, zegt Cees Boutens, manager Strategie en

en spectaculair gestegen. In de eerste 9 weken van dit jaar zijn er al 200

Public Affairs van RAI Vereniging, “dat kan niet”. “Maar het kan wel.

procent meer MMBS-en geregistreerd dan vorig jaar in dezelfde peri-

Zelfs in een land waar alles zo goed is geregeld als in Nederland kunnen

ode.”

dit soort dingen nog. Door de spreekwoordelijke mazen in de wet.

De vervoermiddelen die de leden van RAI Vereniging op de markt

Vroeger werd er van de MMBS-regeling (Motorvoertuig Met Beperkte

brengen voldoen aan zaken als veilig, schoon, zuinig en stil, beklem-

Snelheid) gebruik gemaakt door de SRV-man voor zijn SRV-wagen. Maar dat is inmiddels alweer lang geleden.” Tegenwoordig maken jongeren, vooral jongens, en heel oude mensen volgens Boutens gebruik van deze lacune in de wet. “Nog geen rijbewijs en toch gespaard? Koop een autootje voor weinig pas hem aan, laat hem keuren en hupsakee, daar staat jouw

toont Boutens. “Daar worden we ook door gebrui-

Cees Boutens: “Motorvoertuigen Met Beperkte Snelheid (MMBS) voldoen nergens aan”

kers en door de overheid op aangesproken. MMBS voldoet aan helemaal niets en brengt berijders en andere verkeersdeelnemers in gevaar. Hoogste tijd dus om deze maas in de wet snel te dichten. Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu is aan zet. Aan de Tweede Kamer om te controleren of dat snel genoeg gaat.”


GO! 30

EYE CATCHER

Naar nul verkeersslachtoffers? Nul verkeersslachtoffers, dat zou de verkeersveiligheidsambitie moeten zijn, stelt de SWOV in het rapport ‘De waarde van nul’. Nul slachtoffers onder auto-inzittenden of nul in 30 km/uur zones. Maar is het ook haalbaar?

ren dat nul-verkeersdoden, uitgaande van de huidige situatie, niet erg realistisch is. Het is volgens de organisatie echter wel mogelijk om ‘een brug te slaan tussen de ethische discussie van de nulvisie en gekwantificeerde doelstellingen.’Dat kan door op onderdelen te streven naar nul. Bijvoorbeeld nul rijders onder invloed, nul doden onder kinderen,

Nulvisies voor verkeersveiligheid worden de laatste jaren in steeds

100% gordelgebruik, nul slachtoffers in 30km/uurzones’

meer regio’s in Nederland en ook in andere Europese landen omarmd. Met een nulvisie wil men, zo schrijft de SWOV in het rapport, het

Spectaculaire dalingen

ambitieniveau aangeven en duidelijk communiceren dat taakstellingen

Het onderzoeksbureau wijst op drie terreinen waar de afgelopen jaren

als ‘maximaal 500’ moreel niet acceptabel zijn. ‘De waarde van nul’ -

een spectaculaire daling van het aantal verkeersdoden is gerealiseerd. Zo is sinds de jaren vijftig, het overlijdensrisico voor auto-inzittenden met een factor 15 gedaald. Daarbij lijkt de daling de laatste jaren sneller te gaan: in de laatste tien jaar is het aantal gehalveerd. Maximaal 100 in 2020 zou haalbaar moeten zijn. Ook bij de jeugd onder de 18 is een grote afname van het aantal verkeersdoden te zien, vooral bij kinderen jonger dan 10, maar ook in de andere leeftijdsgroepen. Voornamelijk door meer 30km/uurzones, verbeterde voertuigveiligheid, minder brommerrijders, en betere kinderzitjes. Tenslotte is sinds de invoering van 30km/uurzones het overlijdensrisico binnen de bebouwde kom sterk gedaald. Dit kan, stelt de SWOV, nog verder omlaag worden gebracht door bijvoorbeeld verplichte ISA (intelligente snelheidsassistentie) in woonwijken en meer snelheids-

Nul verkeersdoden onder kinderen zou volgens de SWOV haalbaar moeten zijn.

remmende maatregelen. Voor de drie bovengenoemde specifieke

verschijnt precies op het moment dat bekend werd dat het aantal

Het gaat om terreinen waar het aantal ernstige onge-

verkeersdoden in 2013 opnieuw met 12,3 procent daalde tot 570. Met

vallen al bijna nul is én waarbij we het maatschappe-

name onder motorrijders, inzittenden van personenauto;s en fiet-

lijk onacceptabel vinden dat er nog doden en ernstig

sers/voetgangers, vielen minder doden. De SWOV zegt zich te realise-

verkeersgewonden vallen, aldus de SWOV.

groepen of gebieden zou een nulvisie kunnen gelden.

Mobiliteitskalender 2014

2015

Moscow International Automobile Salon

Mondial de l’Automobile

Los Angeles Auto Show

AutoRAI

2 t/m 19 oktober

19 t/m 30 november

16 t/m 26 april

27 augustus t/m 7 september

Paris Expo, Parijs

Los Angeles Convention Centre

Amsterdam RAI

IAA Hannover

BusTech

Bologna Motor Show

BedrijfsautoRAI

25 september t/m 2 oktober

11 & 12 november

6 t/m 14 december

20 t/m 23 oktober

Trucks, bussen, trailers, carrosserieën

Autotron Rosmalen

en componenten

Amsterdam RAI


@raivereniging

31

Tweets RAI Vereniging

23 mei

RAI Vereniging promoot scooterbewijs op Rijscholencongres

1 mei

Motorbranche is criminalisering zat 18 april

21 mei

Xenon-verlichting op motorfietsen niet in heel Europa toegestaan

EU transport scorebord zegt: NL beste infrastructuur van Europa 18 april

20 mei

Renault dealers sluiten aan op INDI-platform 5 mei

Auto Aanpassers Nederland op Support beurs van 7 tot 10 mei in Jaarbeurs 1 mei

EEA: CO2-reductie nieuwe auto’s twee jaar voor op schema

Lokfiets laat dief in hoogste versnelling tegen de lamp lopen 4 april

Magazine en platform over motorrijden #Ridestyle gelanceerd


GO!ROUND

de traditionele mei ging opnieuw 24 ag rd te za Op equipes, n start. Zo’n 70 va t Ri r ke sie as RAI Kl reniging, laties van RAI Ve bestaande uit re ley in Leusden bij gastheer Bent verzamelden zich rit. In dubbel een memorabele or vo t ar st de n aa lledig ten brengst kwam vo op de nt wa ht opzic undation die rs for Charity Fo goede aan de Ca en de ‘Droomrit nstig zieke kinder daarmee voor er organiseert. voor het Leven’

Profile for Koninklijke RAI Vereniging

GO!Mobility Magazine nummer #3 2014  

GO!Mobility Magazine nummer #3 2014  

Advertisement