{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

JAARGANG 6 – APRIL 2016 – NR 2

! O G 2 # Y T I L I B g O ig M AI Veren in R e in z a g a M

THEMA: RAI VERENIGING IN TRANSITIE

HERPOSITIONERING RAI VERENIGING EU VOORZITTERSCHAP • NEDERLAND KANTELT • SUPERSNEL LADEN • EQUIPVAK


GO! 2

INhoud RAI SOCIETY Op de pier van Scheveningen werd op 17 maart de aftrap gegeven van de verkeerscampagne Graag Gezien!

PAGINA 19

ECO-TRENDS

------------------THEMA: RANSITIE IGING IN T--RAI VEREN ----------------

De TU/e Eindhoven heeft onlangs de Dutch Solar Cycle onthuld, de eerste elektrische zonnefiets.

PAGINA 21

UITGESPROKEN Wouter Jager, voorzitter afdeling

6

Fietsen RAI Vereniging en alge-

HERPOSITIONERING RAI VERENIGING Met ongeveer 500 leden die gezamenlijk goed zijn voor een omzet van naar schatting bijna zeventien miljard euro per jaar wil RAI Vereniging nadruk-

meen directeur Accell Nederland

kelijk de spreekbuis zijn en het voortouw nemen op alle voor de branche

geeft zijn mobiliteitsvisie.

relevante maatschappelijke thema’s. Om optimaal te kunnen inspelen op

PAGINA 23

de veranderende omgeving en de voordurend wisselende wensen en

MARKTANALYSE

behoeften van de achterban, stond 2015 in belangrijke mate in het teken

Bijna 20 procent van de Neder-

van herpositionering van de verenigingsstructuur.

landers geeft aan open te staan voor één of andere vorm van autodelen.

PAGINA 24

16

NEDERLAND KANTELT Nederland zal de komende decennia transformeren naar een nieuwe samenleving, waarin machtsverhoudingen zoals we die nu kennen radicaal

GO!FACTOR Bert Pronk van de FEHAC met zijn Morris Minor 1000 uit 1969.

PAGINA 27

zijn omgegooid, voorspelt Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In die kantelperiode op weg naar samenleving 3.0 heerst chaos en onzekerheid. Wat betekent deze cultuuromslag voor de samenleving, de economie als geheel en voor een organisatie als RAI Vereniging die zichzelf ook aan het herpositioneren is?

COLOFON GO!Mobility is een uitgave van RAI Vereniging, postbus 74800, 1070 DM Amsterdam, telefoon (020) 504 49 49, www.raivereniging.nl.

Productie Markant Media

GO!Mobility verschijnt 5 keer per jaar en is o.a. bestemd voor politici, overheidsinstanties, de media en leden van RAI Vereniging. Verspreiding vindt plaats op basis van controlled circulation.

Redactieraad Harald Bresser, Cees Boutens, Jeroen van de Braak, Ilse Bartels, Mark van Dansik, Isabel Cloudt

Redactie Menno Timmer, hoofdredacteur

Redactieadres GO!Mobility Markant Media Goudenregenstraat 15 1402 ET Bussum E-mail: markantmedia@kpnmail.nl www.markant-media.com Tel. 06-551 35 559 of 035-69 19 061

Dit magazine is gedrukt op duurzaam papier.

GO!Mobility is ook als digitaal magazine te lezen op www.raivereniging.nl

© 2016 RAI Vereniging – alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere wijze, in elke vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Medewerkers Sjoerd van der Linden Ontwerp: PWAD Amsterdam Vormgeving: MB voorheen VMTB Fotografie: Ton van Til, Johan Peter van der Stouwe, Bart van Overbeeke, Mirjam van der Linden, Frederique Paardekooper Illustraties: Onno Kortland Druk: W.C. den Ouden ISSN: 2212-8182


DR. STEVEN VAN EIJCK

3

Huishoudens draaien straks op het wegennet De samenleving en de mobiliteit veranderen de komende 10 jaar in

camera’s, sensoren en radarsystemen is natuurlijk veel veiliger. Wist u

een ongelofelijk tempo. Persoonlijk denk ik dat de wereld het

dat de rekenkracht van een autonoom rijdende auto gelijk is aan 150

komende decennium een grotere transformatie zal ondergaan dan de

MacBook Pro computers? De auto wordt dus een supercomputer op

afgelopen 50 jaar het geval was. Is dat goed? Ja, want dat heet vooruit-

wielen.

gang. Dat vroeger alles beter zou zijn is een groot misverstand. Wie

Ik voorspel dat de auto van de toekomst grenzeloos populair wordt.

de ‘Gouden jaren’ van Annegreet van Bergen leest, realiseert zich al

Die maakt namelijk van waterstof water, geeft via een coating van

snel dat vroeger alles helemaal niet beter was. In feite leven we nu pas

zonnecellen energie terug aan het elektriciteitsnet en reinigt, last but

echt in de ‘Gouden eeuw’, waarin we met zijn allen rijker zijn dan we

not least, de buitenlucht door middel van een ionisator via de inlaat.

ooit voor mogelijk hielden. Kijk naar het inkomen per hoofd van de

Het huishouden draait straks gewoon op de elektriciteit van het

bevolking. Dat is verviervoudigd en bedraagt een veelvoud van de

wegennet. Die ontwikkelingen gaan razendsnel. Minister Schultz zag in

groei in de vermaarde Gouden eeuw. Het CBS is zelfs niet eens in

2012 als een van de eersten dat connectivity en digitalisering de belan-

staat de kwaliteitssprong in onze welzijn en welvaart te meten.Voor

grijkste trends waren. McKinsey voorspelt in ‘Disruptive trends that

slechts een paar honderd euro koopt iemand nu een iPad waarin de

will transform the automotive industry’ de komende vijftien jaar een

functies van een computer, routeplanner, e-reader, telefoon, wekker,

acceleratie van de mondiale omzetgroei in deze sector van 3,5 naar

fotoalbum en ga zo maar door, zijn geïntegreerd. Consumenten krij-

6,6 triljard dollar. De omzet van aftersales neemt in dezelfde periode

gen dus meer waar voor hun geld.

toe van 720 miljard naar 1,2 triljard dollar, terwijl de omzet van nieuwe diensten disruptief stijgt van 30 miljard naar 1,5 triljard dollar.

De komst van moderne apparatuur: stofzuigers, wasmachines, drogers, etc. heeft gezorgd voor meer vrije tijd. Iemand met een voltijdbaan

Om al die snelle veranderingen op het gebied van nieuwe technologie

beschikt per saldo over een kwart meer vrije tijd dan 50 jaar geleden.

en big data in goede banen te leiden, is een duidelijke visie nodig van

En toch heeft iedereen het drukker dan ooit, waarbij zowel voor

alle betrokken partijen.Vandaar dat RAI Vereniging jaarlijks het RAI

werk als privé steeds meer en verder wordt gereisd en tot op steeds

Mobiliteitsdiner organiseert. Dat is immers hét ideale moment om

hogere leeftijd. Het beroep op mobiliteit blijft enorm

met alle betrokkenen uit de branche de toekomstige

toenemen.

mobiliteit gestalte te geven. Met het afgelopen

Ook de communicatiemiddelen hebben de vooruit-

RAI Mobiliteitsdiner en de Informele Transportraad

gang met lichtjaren versneld. In 1955 had minder dan

verwacht ik dat die noodzakelijke visie snel dichterbij

een op de vijf (16%) Nederlanders telefoon. Eentje

komt. Dan wordt mobiliteit in 2025 vooral leuk en

met zo’n draaischijf uit de prehistorie. Nu bellen

richting 2050 nog veel mooier, schoner en veiliger.

20 miljoen Nederlanders mobiel. ‘Internet of things’

Want dan neemt de computer alle vervelende

zorgt er voor dat alles met iedereen gaat

(rij)taken over en resteren alleen de leuke zaken.

communiceren. ITS en telematica zijn vooral in de mobiliteitssector hot. Met alle voordelen van dien,

Dr. Steven van Eijck,

want een auto die is volgestouwd met tal van

Algemeen voorzitter RAI Vereniging


GO! 4

BRANCHE NIEUWS

‘Nederland moet op fietsgebied meer ambitie tonen’ De fietsbranche verkocht in 2015 ruim één miljoen fietsen, verschaft aan ruim 3.500 mensen werk en is goed voor een omzet van meer dan 1,5 miljard euro per jaar. Toch zou de overheid de fiets als mobiliteitsoplossing van de 21e eeuw best wat meer mogen omarmen, zegt Jaap Merkus, tot eind 2015 voorzitter afdeling Fietsen, in het Jaaroverzicht 2015 van RAI Vereniging. Jaap Merkus, die eind vorig jaar de voorzittershamer heeft overgedragen aan Wouter Jager van de Accell Group, vindt dat er met de groei van de elektrische fiets snel duidelijkheid moet komen over de positie van de snelle e-bike (speed pedelec). Naar verwachting zal het aantal verkochte e-bikes in 2015 op ongeveer 245.000 stuks uitkomen,

Nederland dreigt op fietsgebied achterop te raken.

10 procent meer dan in 2014. “De onzekerheid over een eventuele helmplicht voor de snelle e-bike heeft voorlopig echter een drukkend

tussen een fietshelm en een motorfietshelm. Het is de bedoeling om die

effect op dit segment. Om die categorie verder te kunnen laten groeien

norm in de loop van dit jaar aan de Nederlandse overheid te presenteren.’

is het dus van groot belang op afzienbare termijn alle onduidelijkheden

Merkus merkt verder op dat in Nederland sprake is van de wet op de

rondom dit dossier weg te nemen. Merkus: ‘wat ons betreft moet er

remmende voorsprong. “We liepen altijd voorop, maar dreigen nu

heldere wetgeving komen. Als branche hebben we de verantwoorde-

achterop te raken. Nederland moet op fietsgebied gewoon veel meer

lijkheid genomen en zijn we de uitdaging aan gegaan om zelf met een

ambitie tonen.” Als goed voorbeeld noemt hij de WKR. “De meeste

nieuwe specifieke norm voor de speed pedelec te komen. Uitgangspunt

andere EU-lidstaten hebben veel betere en meer dedicated fiscale fiets-

daarbij is dat een berijder van een speed pedelec in de toekomst geen

plannen. Of kijk naar de aanleg van fietsinfrastructuur. Als Londen

motorfietshelm hoeft te dragen, maar een helm die qua bescherming ligt

fietspaden aanlegt zijn die veel beter dan in Nederland.”

Europees Clean Mobility Center van start Het genereren van meer economische waarde en innovatieve oplossingen in de duurzame mobiliteitssector door het bedrijfsleven samen te brengen met onderzoek, onderwijs en de overheid. Met die gezamenlijke ambitie

heeft een aantal marktpartijen de handen ineengeslagen om te komen tot het Clean Mobility Center, een ‘European center for business innovation’. Het Clean Mobility Center, gevestigd in Arnhem, is opgericht door Allego, CGI, DEKRA, DNV GL, EL-KW en IPKW. Ook de Gemeente Arnhem, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Stichting kiEMT, Oost NV, ROC Rijn IJssel, SEECE en SUEZ zijn aangesloten bij het initiatief. Oud-minister Willem Vermeend heeft zich als ambassadeur gecommitteerd. Het Clean Mobility Center heeft als missie een toonaangevend topcentrum met een regiefunctie in Europa te zijn voor het efficiënt delen en ontwikkelen van kennis en kunde rond duurzame mobiliteit. Van daaruit is het voornaamste doel het aanjagen en naar de markt brengen van innovaties. Het Clean Mobility Center richt zich op innovatieve oplossingen voor alle vormen van mobiliteit die te verduurzamen zijn, waaronder auto’s, bussen,

Het Clean Mobility Center wil vooral fungeren als aanjager van duurzame innovatieoplossingen.

fietsen en vrachtwagens.


5

SIMS en ARN vinden elkaar in branchecollectiviteit Connectiviteit, het communiceren van voertuigen met elkaar en hun omgeving, neemt in de mobiliteitsbranche een steeds belangrijkere plaats in. In deze betrekkelijk nieuwe wereld van (digitale) mobiliteitsdiensten is Stichting SIMS (Standaardisatie- en Informatiebeleid voor de Mobiliteitsbranche) de verbindende schakel.

namelijk, zo zei hij, het ultieme voorbeeld van waartoe collectiviteit binnen de branche kan leiden. Hij sprak de hoop uit dat SIMS dankzij samenwerking met andere branchepartners net zo kan uitgroeien als ARN. Veel aandacht besteedde SIMS in 2015, aldus Bingen aan kennisoverdracht en informatievoorziening. Zo werd voor leden van RAI Vereniging de bijeenkomst ‘Slimme Mobiliteit en ITS’ georganiseerd. Tijdens de SIMS-kennissessie over privacy en Big Data die later in het jaar

Het afgelopen jaar heeft SIMS zich, zo blijkt uit het

volgde kregen vertegenwoordigers uit de gehele mobili-

jaarverslag, opnieuw nadrukkelijk op de kaart

teitssector een groot aantal tips om met privacy in relatie

gezet. Er werden tal van nieuwe projecten gestart,

tot (Big) Data uit bijvoorbeeld ‘connected cars’ om te

informatiebijeenkomsten georganiseerd en in

gaan

nauwe samenwerking met verschillende markt-

Om op het hoogste niveau de dialoog te voeren over de

partijen gewerkt aan een ‘code of conduct’ voor

randvoorwaarden met betrekking tot Intelligente

Big Data.

Transport Systemen (ITS) en de invoering/implemen-

Tijdens een drukbezochte nieuwjaarsreceptie bij

Bingen: ‘De PST-fabriek is het ultieme voorbeeld tatie van smart mobility zowel nationaal als inter-

ARN in Tiel blikte SIMS-directeur Leo Bingen kort

van waartoe branchecollectiviteit kan leiden.’

terug op het afgelopen jaar. Hij benadrukte dat de

nationaal te versnellen, is SIMS gesprekspartner aan de landelijke ITS-overlegtafels. Met als doel om samen met

presentatie van de in 2015 behaalde resultaten en de rondleiding door

de markt, kennisinstellingen, overheden en belangenorganisaties de

de PST-fabriek niet zonder reden in Tiel plaats vond. De PST-fabriek is

verschillende ITS-ambities te verwezenlijken.

Nederland Europees koploper bij CO2-reductie personenauto’s De gemiddelde CO2 emissie van nieuwe personenauto’s op de Europese markt is vorig jaar opnieuw verder gedaald met 3,2 procent tot 119,3 gram per kilometer. Alle verkoopsegmenten droegen bij aan de daling.

van 100,5 gram per kilometer (-10,1 gr.) het best. Op de voet gevolgd door Nederland met 101,3 gram per kilometer (-5,4 gr.). JATO analist Felipe Munoz wijst er op dat de gunstige resultaten zijn toe te schrijven aan verschillende factoren. Onder andere aan de introductie van lichtere modellen, efficiëntere motoren en de toegenomen verkoop

Volgens het Britse onderzoeksbureau JATO, dat de prestaties van 23

van hybride en elektrische auto’s. Een ontwikkeling die naar zijn mening

EU-landen onderzocht, scoorde Noorwegen met een CO2 gemiddelde

goede vooruitzichten bieden voor verdere toekomstige emissiereducties. De wettelijke CO2-doelstelling lag in 2015 op 130 gram per kilometer. Die norm is inmiddels aangescherpt tot gemiddeld 95 gram per kilometer in 2021. De hoge positie van zowel Noorwegen als Nederland op de Europese ranglijst was in beide gevallen voor een belangrijk deel te danken aan de relatief hoge afzet van e-cars. De verkoop van nul-emissie auto’s in Noorwegen groeide het afgelopen jaar zelfs met 42 procent en dit segment vertegenwoordigt inmiddels 17 procent van de totale automarkt. In Nederland zijn hybride en elektrische auto’s goed voor 12 procent van de markt. In 2014 bedroeg dit aandeel nog 7,7 procent. Een opvallende derde plaat op de emissieranglijst is weggelegd voor Griekenland (105,7 gr.), gevolgd door Portugal (105,8 gr.), Denemarken (106,0 gr.) en Frankrijk (110,9 gr.). Hekkensluiter is Zwitserland dat niet verder

De groeiende verkoop van e-cars droeg sterk bij aan de CO2-reductie van personenauto’s.

komt dan een gemiddelde uitstoot van 134,6 gram CO2 per kilometer.


GO! 6

Olaf de Bruijn (l) en Steven van Eijck: ‘De effecten van de transformatie moeten op tal van terreinen zichtbaar zijn’


7

Herpositionering RAI Vereniging

Steven van Eijck: ‘we willen een leidende rol vervullen op tal van mobiliteitsthema’s’ Met ongeveer 500 leden die gezamenlijk goed zijn voor een omzet van naar schatting bijna zeventien miljard euro per jaar wil RAI Vereniging nadrukkelijk de spreekbuis zijn en het voortouw nemen op alle voor de branche relevante maatschappelijke thema’s. Om optimaal te kunnen inspelen op de veranderende omgeving en de voordurend wisselende wensen en behoeften van de achterban, stond 2015 in belangrijke mate in het teken van herpositionering van de verenigingsstructuur. “Implementatie van deze nieuwe organisatiestructuur is in het eerste

brancheorganisaties, gevraagd om dit te inventariseren, legt De Bruijn

kwartaal van dit jaar afgerond”, zeggen algemeen voorzitter Steven van

uit. “Hij heeft onderzocht wat de kernstrategieën van RAI Vereniging

Eijck en directeur Olaf de Bruijn. “Dit moet er voor zorgen dat RAI

moeten zijn om fit te zijn voor de toekomst en welke organisatiestruc-

Vereniging dichter bij de leden komt te staan en dat zowel de individuele

tuur daar het beste bij past. Bij afdeling Auto’s heeft de herpositionering

als de collectieve dienstverlening richting de achterban wordt versterkt.”

van de nieuwe structuur inmiddels zijn beslag gekregen. Voor de overige

Met het aantreden van Dr. Steven van Eijck als nieuwe algemeen voorzit-

afdelingen vindt de implementatie in de loop van 2016 plaats.”

ter van RAI Vereniging, is een andere dynamiek binnen het secretariaat ontstaan en is de organisatie geleidelijk een andere koers gaan varen.

Heldere strategische agenda

In dat veranderingsproces trekken algemeen voorzitter en directeur

Volgens Van Eijck moeten de effecten van die transformatie op tal van

voortvarend als een gestroomlijnde tandem op. Van Eijck: “Binnen

terreinen zichtbaar zijn, zowel voor de leden als voor de verschillende stakeholders van RAI Vereniging. Zo komt er een heldere strategische

‘Leden verwachten dat RAI Vereniging als spreekbuis voor de gehele branche optreedt’

agenda om beter te kunnen inspelen op tal van actuele mobiliteitsthema’s, zoals ITS; duurzaamheid; veiligheid; circulaire economie; de maakindustrie en alternatieve brandstoffen. Ook wordt onderzocht of de afdelingen in de huidige vorm zo moeten blijven. Een optie is, vervolgt hij, nog specifiekere homogene, voor de achterban scherp herkenbare secties. “Die krijgen dan een dominante rol toebedeeld met als doel de dienstverlening richting de leden te versterken en hun

RAI Vereniging is toekomstbestendige mobiliteit een van de kern-

belangen beter te kunnen behartigen.”

thema’s. Maar daarbij past uiteraard ook een toekomstbestendige interne

Daarnaast wil RAI Vereniging, vult De Bruijn aan, nadrukkelijk een lei-

organisatie. De vraag was dus: sluit datgene wat RAI Vereniging de leden

dende rol vervullen als het gaat om allerlei mobiliteitsthema’s. “Daar-

biedt nog wel voldoende aan bij wat zij van ons verwachten? Doen wij

voor voelen wij ons maatschappelijk verantwoordelijk. Bovendien vin-

de goede dingen en doen we de dingen goed?”

den en verwachten leden ook van ons dat RAI Vereniging primair de partij is om als spreekbuis en gesprekspartner voor de gehele branche op

Fit voor de toekomst

te treden.”

Om dat goed in kaart te kunnen brengen is, op verzoek van het hoofdbestuur van RAI Vereniging en de stakeholders, Frans Huizenga, dé

Sterke Europese zichtbaarheid

expert in Nederland op het gebied van verenigingsstructuren en

Een goed voorbeeld noemt Van Eijck het coalitiegedragen maatregelen-


GO! 8 sinds kort zelfs het voorzitterschap van de CLCCR.

RAI Platform Toekomstbestendige Mobiliteit Eén van de speerpunten van de uitwerking van de strategische agenda voor 2016 noemt De Bruijn het RAI Platform Toekomstbestendige Mobiliteit (RAI-PTM). “RAI-PTM zet zich er voor in, de kansen die nieuwe voertuigtechnologieën en innovaties bieden, optimaal te benutten. Je zou kunnen zeggen dat dit platform dus werkt aan de mobiliteit voor de toekomst. Eén van onze kerndoelen is RAI-PTM het komend jaar nog beter te positioneren.”

Informele Transportraad Alles overziend concludeert Van Eijck dat 2016 een enorm spannend jaar wordt. Naast de nieuwe positionering van RAI Vereniging die dan zijn beslag krijgt, staat bijvoorbeeld ook het Nederlandse voorzitterschap van de EU hoog op de activiteitenagenda, waarbij tijdens de Informele Transportraad op 14 en 15 april de EU ministers van milieu en transport met elkaar in gesprek gingen over smart en green mobility. Een uniek onderdeel van deze Informele Transportraad vormde ‘The Experience’, waarbij de verschillende EU-ministers kennis konden maken met zelfrijdende auto’s en die konden testen.

Brugfunctie Van Eijck wijst er op dat RAI Vereniging bovendien actief betrokken was bij de European Truck Platooning Challenge 2016 op 6 en 7 april. “Bij dit ambitieuze project, waarmee Nederland zich internationaal wil profileren, fungeerden wij als verbindende schakel tussen de deelnemende truckfabrikanten, de Europese koepelorganisatie ACEA en de

‘Een sterkere positie binnen onze koepelorganisaties moet de invloed op Europese wet- en regelgeving vergroten’ pakket voor de Autobrief II waarbij RAI Vereniging een voortrekkersrol vervulde. “Dankzij de goede contacten met de verschillende ministeries, een effectieve lobby op basis van goede inhoudelijke argumenten, overtuigingskracht en, niet te vergeten, het ons gegunde vertrouwen van de gewaardeerde coalitiegenoten, is het gelukt dat het kabinet 90 procent van voorstellen uit dit ‘Mobiliteitsakkoord’, heeft overgenomen. Tegelijkertijd werkt RAI Vereniging intensief aan de uitbreiding van het netwerk van externe relaties, met bijvoorbeeld AutomotiveNL,

Nederlandse importeurs. En in het hele coördinatieproces tussen het ministerie van IenM, Rijkswaterstaat, ACEA en de RDW’s van Europa,

‘RAI Vereniging denkt volop na over de mobiliteitsonderwerpen in het toekomstige regeerakkoord’

CarrosserieNL, Vereniging DOET, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Connexxion, NS, ANWB, BOVAG en mijn collega’s uit het

vervulde RAI Vereniging een brugfunctie.”

Dagelijks Bestuur van VNO-NCW.”

Een uitvloeisel van de nieuwe toekomstbestendige structuur is ook,

Daarnaast wil RAI Vereniging de positie en zichtbaarheid in Europese

besluit Van Eijck, dat RAI Vereniging op tal van terreinen de regie neemt,

koepelorganisaties versterken om zo nog beter invloed uit te kunnen

proactief handelt, de agenda’s bepaalt etc. “Zo zijn wij uiteraard al volop

oefenen op Europese dossiers en wet- en regelgeving.

bezig na te denken over de mobiliteitsonderwerpen die deel zouden

De Bruijn zegt er trots op te zijn dat alle afdelingen zijn vertegenwoor-

moeten uitmaken van het in 2017 te smeden nieuwe regeerakkoord.

digd in het bestuur van deze koepels (ACEA, ACEM, CLEPA, FIGIEFA,

Om er zo voor te zorgen dat het nieuw te vormen kabinet de juiste

EGEA, CONEBI en CLCCR). Afdeling Speciale Voertuigen bekleedt

keuzes voor de toekomst maakt.”


9

Mogelijk springplank voor regionaal roulerend event

EQUIPVAK: uniek branchebreed initiatief met maximaal draagvlak Met de nationale vakbeurs EQUIPVAK (31 mei t/m 2 juni) zet het RAI Equipment Platform van RAI Vereniging, samen met haar leden (de exposanten), mediapartners en branchepartijen, een nieuw en uniek beursconcept neer. EQUIPVAK is namelijk een laagdrempelig evenement dat vooral voor en door de exposanten zelf wordt georganiseerd. Iedereen die betrokken is bij reparatie, wassen en onderhoud is van harte welkom, zegt Arian van den Berg, directeur van Stokvis Equipment en voorzitter van het Tentoonstelling Comité EQUIPVAK 2016. De vakbeurs biedt met 100% Equipment, Carwash en Tools het meest brede marktaanbod als jaarlijks evenement. De nieuwe vakbeurs is een goed voorbeeld hoe RAI Vereniging zich in de toekomst wil positioneren en de individuele en collectieve dienstverlening richting de leden wil verbeteren. In dat proces is afdeling Autovak agendazettend geweest, vertelt Martijn van Eikenhorst, adjunct-secretaris Autovak. “Met onze strategische herpositionering zijn wij drie jaar geleden uit eigen kracht een traject gestart om te zien hoe de structuur van de afdeling er idealiter uit zou moeten zien. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe platformstructuur die stoelt op drie pijlers: Aftermarkt, Equipment en Industry. Uit die platformen vloeien tal van nieuwe initiatieven voort. Zo heeft het bestuur van het RAI Equipment Platform, samen met een strategisch communicatiebureau, onderzocht hoe eindgebruikers geïnformeerd willen worden over nieuwe producten en diensten. Uit de resultaten van dit onderzoek en de wens van de

Martijn van Eikenhorst (l) en Arian van den Berg: ‘mogelijk dat EQUIPVAK in de toekomst gaat rouleren op wisselende locaties in het land.’


GO! 10 leden is EQUIPVAK ontstaan,

vervolgt Van Eikenhorst. “En

onder Expo Haarlemmermeer

Automotive Werkplaats) die het

puur een beurs dus waar de markt

uiteraard speelde het kosten-

(verder o.a. IJsselhallen, Braban-

evenement ondersteunen. “Zij

om vraagt.”

aspect mee. Expo Haarlemmer-

thallen, Autotron Rosmalen, etc.),

zullen er, uiteraard samen met de

meer in Vijfhuizen voldeed het

is dat realiseerbaar.”

exposanten zelf, alles aan doen

Alle segmenten vertegenwoordigd

beste aan deze eisen. De Expo hal is goed bereikbaar en parkeren is

Beleving

den op de beursvloer te krijgen,

Van den Berg: “EQUIPVAK is een

gratis. Bovendien is dit echt een

Wij willen een prettige sfeer

EQUIPVAK moet echt een

thematische beurs. Dit gaat puur

vakbeurs die met de voeten in de

creëren op de beursvloer, aldus

beleving zijn.”

over werkplaatsequipment, car-

klei staat.”

Van den Berg, daar hebben de

om zoveel mogelijk geïnteresseer-

wash en gereedschappen in de

Marktdekkend

meest brede zin van het woord.

Met nog anderhalve maand te

Uit het communicatieonderzoek

gaan werpt het succes van

kwam duidelijk naar voren dat

EQUIPVAK nu al zijn schaduw

eindgebruikers er veel waarde aan

vooruit. De veertig meest belang-

hechten om dit soort producten

rijke marktpartijen zijn aanwezig.

‘live’ te kunnen zien, voelen en

Zij vertegenwoordigen 95 pro-

beleven en dat dit van groot

cent van alle fabrikanten en

belang is bij het maken van keuzes

importeurs van werkplaats-

en investeringen. EQUIPVAK laat

apparatuur, wasinstallaties en

zien wat er in de markt te krijgen

handgereedschappen. Daarmee is

is.” Van Eikenhorst voegt daar

het totale vloeroppervlak van de

onmiddellijk aan toe dat EQUIP-

Expo zo’n beetje gevuld.

VAK geenszins het exclusieve

Maar wanneer is deze nieuwe

domein is van de automotive sec-

vakbeurs nu werkelijk geslaagd?

tor. “Nagenoeg alle segmenten

Voor Van den Berg is dat eigenlijk

zullen zijn vertegenwoordigd.

nu al het geval, gezien de unieke

Zowel dealer als universeel, speci-

samenwerking van de leden

alisten als fitters en dat uit alle sectoren: auto, truck, bus, agri, lease,

binnen het Equipment Platform,

‘Exposanten krijgen de mogelijkheid van EQUIPVAK hun eigen succesverhaal te maken.’

de positieve respons van de branche organisaties, de onder-

schade en tweewielers. Je kunt gerust zeggen dat EQUIPVAK een

Van den Berg merkt nog een

leden een actieve rol in: “wij

steuning en betrokkenheid van de

RAI Verenigingsbreed aanbod

ander argument op om voor Expo

faciliteren, de leden exposeren”.

media partners en het enorme

heeft.”

Haarlemmermeer te kiezen. “We

Naast een branchebreed aanbod

enthousiasme alom over dit

wilden graag met een organisatie

aan producten en innovaties

initiatief. Het echte succes hangt

Laagdrempelig

aan tafel zitten die ons de

zullen ook diverse ‘live’ demon-

volgens hem dan ook niet af van

Een andere belangrijke voor-

mogelijkheid kon bieden om

straties te zien zijn en presentaties

bezoekersaantallen maar van de

waarde uit het strategisch com-

EQUIPVAK in de toekomst even-

worden verzorgd.” Hij hecht

deelnemers zelf. “Wij bieden het

eraan op te merken dat EQUIP-

platform dat EQUIPVAK facili-

VAK niet alleen wordt onder-

teert en daar geeft iedereen ver-

steund door diverse

volgens een eigen invulling aan,

(branche)organisaties en

een eigen succesverhaal. Dat is het

verenigingen (RDW, BOVAG,

mooie van EQUIPVAK: we zijn

FOCWA, VACO) maar ook door

niet afhankelijk van een organisa-

Deze vakbeurs staat ‘met de voeten in de klei’

de verschillende mediapartners

tor, we kunnen

municatieonderzoek was dat de

tueel uit te rollen naar een regio-

(Aftersales Magazine, Aftersales

alles geheel naar

locatie zo centraal mogelijk en

naal roulerend event. Bij Libema,

Truck, Automobiel Management,

eigen wens vorm-

laagdrempelig diende te zijn,

eigenaar van 22 expohallen waar-

Automotive Management en

geven.”


11

Activiteiten RAI Vereniging rondom EU voorzitterschap Voor RAI Vereniging is 2016 het jaar van transitie. Dit betekent dat de brancheorganisatie zich als ‘voice of the industry’ als het ware opnieuw heeft uitgevonden. Met een nieuwe toekomstbestendige organisatiestructuur wil RAI Vereniging nadrukkelijk de spreekbuis zijn en het voortouw nemen als het gaat om alle voor de mobiliteitsbranche relevante maatschappelijke thema’s. Daarbij past een sterke nationale profilering en Europese zichtbaarheid. Bij die nieuwe positionering staat uiteraard ook het Nederlands voorzitterschap van de EU hoog op de activiteitenagenda. Hieronder een aantal voorbeelden van de beleidsbepalende rol die RAI Vereniging speelt in het kader van het EU voorzitterschap. Autonoom rijden hoofdthema tijdens RAI Mobiliteitsdiner

Gouden RAI Wiel voor Strategic Smart Mobility van TU Eindhoven Mobiliteit in 2025 en in het bijzonder de rol van autonoom rijden vormden het hoofdthema van de 15e editie van het RAI Mobiliteitsdiner dat op 23 maart in Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten plaats vond. Tijdens dit diner, waarbij prominenten uit de mobiliteitswereld in groten getale bijeen kwamen, reikte minister Schultz van Haegen ‘Het Gouden RAI Wiel’ uit aan Strategic Area Smart Mobility van de TU Eindhoven.

vinden voor maatschappelijke uitdagingen. Dat levert mooie innovaties op.”

Zonnige toekomst De TU/e ziet in technologie een belangrijke oplossing voor het minimaliseren van de negatieve effecten van mobiliteit. Met onderwijs en onderzoek draagt de TU/e bij aan innovatieve technologieën voor duurzame mobiliteit. Carlo van de Weijer, directeur van Strategic Area Smart Mobility van TU/e noemde de toekenning van het Gouden RAI Wiel een “prachtige erkenning van de inspanningen die de universiteit heeft verricht om te komen tot een nog beter, schoner en veiliger transport.” Het doel dat de Strategic Area Smart Mobility nastreeft is een aanlokkelijk perspectief: auto’s slimmer,schoner en veiliger maken. Auto’s die

Volgens minister Schultz levert de Strategic Area Smart Mobility met

precies weten welke route de minste files oplevert. Auto’s die zelf

zeven spraakmakende studententeams, tien succesvolle startups en

remmen, gas geven en sturen en dat, dankzij slimme sensoren, nog beter

200 onderzoekers een belangrijke bijdrage aan het schoner, veiliger en

doen dan de mens. Dat verhoogt de veiligheid. Van de Weijer: “We zien

betrouwbaarder maken van onze mobiliteit. “In dit team krijgen

een zonnige toekomst weggelegd voor elektrische voertuigen waar we

jonge talenten de ruimte om succesvol te zijn en om oplossingen te

veel onderzoek naar doen. Daarnaast werken we ook aan motoren die


GO! 12 duurzame brandstoffen gebruiken en waarvan de uitlaatgassen schoner zijn dan de omgevingslucht. Minder dan ’zero emission’ is een mooi streven.”

Samenwerking essentieel In zijn welkomstwoord legde Steven van Eijck, algemeen voorzitter van RAI Vereniging, uit dat het thema van de avond ‘Mobiliteit 2025’ was en dat in het bijzonder connected en autonomous driving aan de orde zouden komen. Eén en ander in het kader van het speerpunt van minister Schultz van Hagen gedurende het Nederlands voorzitterschap van de EU dit halfjaar. De minister sloot naadloos aan op de bespiegelingen van Van Eijck en stond uitvoerig stil bij de zelfrijdende auto en haar plannen voor de aanstaande informele Transportraad in Amsterdam.

Carlo van de Weijer (l) ontvangt uit handen van minister Schultz en Steven van Eijck het Gouden RAI Wiel.

Van Eijck zei de komende tien jaar een enorme verandering in onze mobiliteit te verwachten. Hij benadrukte dat samen-

gemotoriseerde tweewielers en vrachtvervoer. De hele keten dus.

werking essentieel is om die veranderingen de goede kant op te sturen.

Van Eijck voorspelde dat mobiliteit in 2025 vooral leuk is en dat het

Daarmee doelde hij niet alleen op samenwerking binnen de diverse

richting 2050 allemaal nog mooier, schoner, veiliger en prettiger

bestuurslagen maar ook, en misschien wel juist, op samenwerking

wordt. “De computer neemt de vervelende taken over en de zaken die

tussen de verschillende vervoersmodaliteiten, zoals auto, fiets,

echt leuk zijn blijven over voor de bestuurder.”

EU ministers testen zelfrijdende auto’s Smart mobility stond tijdens de Informele Transportraad op 14 april in Amsterdam prominent op de agenda van alle aanwezige EU ministers. Die konden tijdens The Experience met zelfrijdende auto’s de weg op om zelf te kunnen ervaren hoe ver deze techniek inmiddels is gevorderd. RAI Vereniging was nauw bij dit initiatief betrokken. Dat gold eveneens voor de Truck Platooning Challenge die een week eerder plaatsvond, waarbij in de aanloop naar de Transportraad verschillende truckcombinaties volledig geautomatiseerd naar de Rotterdamse

Een grote wens van minister Schultz ging in vervulling; de EU-ministers kennis laten maken met de voordelen van autonoom rijden.

Maasvlakte reden. RAI Vereniging vervulde


13

Mercedes-Benz stelde ten behoeve van de voorbereiding van de Informele Transportraad dit zelfrijdende toekomstconcept, de F 015 Luxury in Motion, beschikbaar voor filmopnames in Amsterdam door Scenario4summits. Scenario4summits ondersteunt verschillende ministeries, waaronder IenM, met het opzetten van interactieve beleidsdiscussies. De film levert een bijdrage aan de beleidsdiscussie die tijdens de Informele Transportraad werd gevoerd. een brugfunctie tussen het ministerie van

Een groot aantal leden van RAI Vereniging,

naar de Maasvlakte reden, laat zien dat het kan,

IenM, Rijkswaterstaat, ACEA en de Europese

zoals Mercedes-Benz, Jaquar/Land Rover,

maar dat er nog veel juridische hobbels zijn te

RDW’s om dit project succesvol te laten

Volvo, BMW, Citroën, Audi en Renault nam

slechten. Vandaar dat wij er ons als RAI

verlopen.

deel aan The Experience. Daarnaast waren

Vereniging sterk voor hebben gemaakt om de

Op 14 april gingen de EU ministers van milieu

Vedecom, TNO-DAVI en Tesla vertegenwoor-

state-of-the-art mogelijkheden middels dit

en transport tijdens de Informele Transpor-

digd. In totaal zijn voor deze bijzondere

initiatief op 14 april maximaal onder de aan-

traad met elkaar in gesprek over tal van mobili-

gebeurtenis 24 auto’s, die zich in verschillende

dacht van de EU ministers te krijgen.”

teitsonderwerpen, waarbij smart mobility een

fasen van autonoom rijden bevinden (niveau 1

De Informele Transportraad moet er, besluit

centraal thema vormde. Als onderdeel van

t/m 5), beschikbaar gesteld.”

hij, voor zorgen dat de neuzen dezelfde kant

deze Transportraad werd het concept voor een

op gaan wijzen. “Er moet worden voorkomen

gemeenschappelijke verklaring over auto-

Vaart maken

dat er een wedloop op het gebied van smart

noom rijdende voertuigen opgesteld. In dit

Volgens Boutens moet The Experience er

mobility per land ontstaat. Niemand is gebaat

kader heeft het ministerie van IenM volgens

mede toe leiden dat Europa als geheel vaart

bij het ontstaan van verschillende ‘spoor-

Cees Boutens, manager Strategie & Public

gaat maken met smart mobility. Hij wijst er op

breedtes’, zoals bijvoorbeeld het geval was bij

Affairs van RAI Vereniging, besloten om de

dat veel functionaliteiten die zelfrijden dich-

mobieltjes: duoband, tri-band etc. De lidstaten

deelnemende EU-ministers zelf aan den lijve

terbij brengen er al lang zijn, maar wettelijk

moeten de techniek van autonoom rijden en

te laten ondervinden hoe het is om autonoom

nog niet zijn toegestaan. “De geslaagde proef

de wetgevende kaders vooral gezamenlijk

of deels autonoom te rijden. “Tijdens The

met coöperatief rijdende vrachtwagens, die op

implementeren en de Europese Commissie

Experience kregen zij die unieke gelegenheid.

6 april vanuit hun Europese productielocaties

moet hier de schouders onder zetten.”


GO! 14

Nationale platooning test

Autonoom rijden kan aantal ongevallen met 90 procent reduceren Negen equipes, ieder bestaande uit ‘treintjes’ van zes auto’s namen medio maart deel aan de vrijwel vlekkeloos verlopen Nationale Platooning Test op de A2. Het belangrijkste doel van dit initiatief van verzekeringsmakelaar AON is het op gang brengen van een bewustwordingsproces en te laten zien in welke mate technieken als Lane Keeping en Adaptive Cruise Control de verkeersveiligheid vergroten. Veel leden van RAI Vereniging (BMW, Hyundai, Mercedes, Toyota, Volvo en Volkswagen) stelden voertuigen met geavanceerde rijondersteuning beschikbaar. RAI Vereniging zelf was ook van de partij in de persoon van directeur Olaf de Bruijn en Cees Boutens, manager

Namens RAI Vereniging namen directeur Olaf de Bruijn (l) en Cees Boutens (Strategie & Public Affairs) deel

Strategie & Public Affairs. Zelfrijdende auto’s zijn volgens AON al lang geen toekomstmuziek

Een test als deze, die wij in nauwe samenwerking hebben uitgevoerd

meer. De huidige generatie auto’s detecteert, anticipeert en corrigeert

met Royal HaskoningDHV, Business Lease Nederland en Prodrive

voor een deel al zelfstandig, zegt Evert Jeen van der Meer, Industry

Training, moet deze obstakels uiteindelijk wegnemen en de deur open-

Director Automotive bij AON Risk Solutions. Tegelijkertijd stelt hij

zetten naar een bredere introductie van volledig zelfrijdende auto’s.

vast dat er nog veel onduidelijkheid is als het gaat om (Europese) weten regelgeving, privacyaspecten en cybersecurity (hacking). “Waar ligt

Europese uitrol

de verantwoordelijkheid bij een ongeval: bij de wegbehherder, het

Van der Meer wijst er op dat Nederland als voorzitter van de EU in de

voertuig, de ontwikkelaar van de software, de voertuigfabrikant, etc?

eerste helft van dit jaar serieuze stappen kan maken om het testen van zelfrijdende auto’s uitgebreid te faciliteren en kan

De test moet de deur openzetten naar een bredere introductie van volledig zelfrijdende auto’s

werken aan een (Europees) wettelijk kader. Eventueel in samenhang met een Europese harmonisatie van de vergoedingsplicht in geval van een verkeersaansprakelijkheid. “Momenteel ontbreken mondiale ethische waarden op basis waarvan een zelfrijdende auto beslissingen in het verkeer neemt. Wat dat betreft is de Informele


15 land wordt veroorzaakt door de bestuurder. De maatschappelijke kosten die hier mee zijn gemoeid bedragen niet minder dan 12,5 miljard euro per jaar. “Met de huidige systemen zou je deze ongevallen met 30 procent kunnen verminderen en met (toekomstige) hoog autonome voertuigtechnologie zelfs met 90 procent.”

Lagere verzekeringspremies Wat dat betreft valt er volgens hem nog veel winst te behalen, want slechts minder dan 3 procent van het Nederlandse wagenpark is voorzien van ‘safety features’, waarvan slechts de helft wordt gebruikt. Van der Meer: “En vergeet niet dat, los van de veiligheidswinst, rijondersteunende voorzieningen veel stress in het verkeer kunnen voorkomen. Uit onderzoek is gebleken dat een derde van alle werknemers stress in het verkeer ervaart en bedrijven dus indirect op kosten kan jagen, denk aan ziekteverzuim en verminderde efficiëntie.”

Minder dan 3 procent van het wagenpark is voorzien van safety features Tenslotte brengt Van der Meer de niet te onderschatten invloed van veiligheidssystemen op de totale schadelast ter sprake. Op dit moment betalen Nederlanders jaarlijks in totaal een bedrag van 46 miljard euro aan premies voor autoverzekeringen. “Met het opschalen naar een hoger niveau van autonoom rijden en de daaruit voortvloeiende lagere

aan de Nationale Platooning Test.

schadelasten, zullen die premies flink kunnen dalen. Er zijn al leasemaatschappijen die voorstellen om de kosten zij hiermee besparen te

Transportraad die vorige week in Amsterdam plaats vond van

gebruiken om deze veiligheidssystemen gratis aan te bieden.”

historisch belang. Want daar werden de contouren geschetst waaraan zelfrijdende auto’s zullen moeten voldoen. Het is de bedoeling dat deze Nationale Platooning Test hier handvatten voor aanreikt. Vandaar dat we dit initiatief in alle andere EU-landen gaan uitrollen om in 2017/2018 te komen tot slimmere auto’s en minder ongevallen.”

Minder maatschappelijke kosten Want dat ‘connected cars’ leiden tot minder ongevallen staat wel vast. Als dat niet zo zou zijn, dan zouden veel autofabrikanten bovendien veel terughoudender zijn in hun overtuiging dat hun voertuigtechnologie de menselijke rijvaardigheid zal overtreffen. Interessant in dit verband is de uitspraak van een Volvo topman die luidt: “Wij accepteren alle verantwoordelijkheid wanneer een autonoom rijdende auto een ongeval veroorzaakt.” Van der Meer rekent voor dat 92 procent van de ongevallen in Neder-

Ruim 50 semi-zelfrijdende auto’s reden in ‘treintjes’’ over de A2


GO! 16

Jan Rotmans: ‘Nederland kantelt’

Op weg naar samenleving 3.0 Nederland zal de komende decennia transformeren naar een nieuwe samenleving, waarin machtsverhoudingen zoals we die nu kennen radicaal zijn omgegooid, voorspelt Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In die kantelperiode op weg naar samenleving 3.0 heerst chaos en onzekerheid. De economie wordt disruptief, bedrijven vallen om en vanzelfsprekende waarden verdwijnen. Wat betekent deze cultuuromslag voor de

(vakbonden, brancheorganisaties, belangen-

de auto te kiezen, de prijs, de rit etc., terwijl dit

samenleving, de economie als geheel en voor

organisaties, politieke partijen etc.) komen er

bij een normaal taxibedrijf niet kan. Het ver-

een organisatie als RAI Vereniging die zichzelf

steeds meer horizontale verbanden. Zoals

dienmodel van Uber vermenigvuldigt zich

ook aan het herpositioneren is? Rotmans

sterkere locale gemeenschappen, coöperaties,

houdt hen die zich in een transformatieproces

sociale en fysieke netwerken. “We gaan toe

bevinden een spiegel voor. Veranderen kan

naar een van onderop (bottum-up) georgani-

volgens hem namelijk ook heel leuk zijn.

seerde netwerksamenleving met mondige

Naast zijn leerstoel aan de Erasmus

zelfredzame burgers, waarbij de overheid

Universiteit is Jan Rotmans een internationale

alleen in beeld komt in een faciliterende rol.

autoriteit op het gebied van transities en duur-

Veel vernieuwing zal van onderop komen. Het

zaamheid. Hij staat bekend als maatschappe-

zijn de creatieve burgers en ondernemers die

lijk betrokken gedreven professor en progres-

uiteindelijk voor een doorbraak zullen zorgen.”

sor, friskijker, dwarsdenker, koploper en kantelaar. Hij stelt vast dat Nederland op alle

Institutionele stofzuiger

terreinen zo snel en fundamenteel verandert,

Hij wijst er op dat er nu al vele duizenden

dat we wel worden gedwongen om daarin

burgerinitiatieven plaatsvinden op het terrein

mee te gaan. Terugvallen naar het oude den-

van zorg, energie en welzijn. “Ik schat dat daar-

ken heeft volgens hem geen zin. Meebuigen is

bij al meer dan een miljoen mensen actief bij is

zijn devies. Rotmans ziet een aantal parallel-

betrokken. Dit betekent dat de disruptieve

len met de laatste kantelperiode in de tweede

burger onstuitbaar dichterbij komt en zijn leef-

helft van de 19e eeuw. Toen was er sprake van

omgeving zelf inricht.” In die tussenliggende

de industriële revolutie, nu van digitale

periode, vervolgt hij, luidt het motto ‘vooruit

revolutie, angst voor machines heeft plaats-

naar vroeger’. Terug naar de menselijke maat

gemaakt voor angst voor robots, toen had je

op een hypermoderne en innovatieve wijze, en

Marx nu Piketty. Toen was Nederland nog

moeten we afscheid nemen van het oude en

overzichtelijk georganiseerd en had een op

het nieuwe omarmen. “Eigenlijk zou er een

basis van religie en ideologie verzuilde top-

soort institutionele stofzuiger moeten zijn om

down structuur.

het oude op te zuigen. In feite zou Nederland een ministerie van afbraak moeten hebben om

Netwerksamenleving

de oude instituties op te ruimen.”

In de huidige kantelperiode die hij de samenleving 3.0 noemt verandert de verhouding

Viervoudige kanteling

tussen overheid en burgers naar zijn mening

Tegelijkertijd wordt ook de economie disrup-

drastisch. Terwijl de maatschappij op dit

tief, betoogt hij. “Uber biedt wat een normaal

moment nog vooral ‘verticaal’ is opgebouwd

taxibedrijf niet levert. Bij Uber is het mogelijk

Jan Rotmans: ‘‘De disruptieve burger komt onstuitbaar dichterbij en richt


17 overal. Zij verbinden immers digitaal chauf-

onderwijs, allemaal zijn ze op zoek naar een

organisaties die zeggen: ‘laten we het gewoon

feurs aan passagiers. Slimmer, eenvoudiger en

nieuwe oriëntatie, een nieuwe omgang met

gaan doen!’ “Helemaal verkeerd, want het

goedkoper kan niet. Dit is disruptief en houdt

mensen en nieuwe verdienmodellen. Om die

‘gewoon doen’ was immers de oorzaak van het

in dat elke sector met Uber te maken krijgt.

cultuuromslag goed te laten voltrekken is naar

probleem. Bedrijven moeten het juist onge-

Daarachter schuilt nog een viervoudige

zijn optiek een nieuw spel met nieuwe spelers

woon gaan doen. Kijk vijf jaar vooruit, maak

kanteling. Iedereen gaat gebruik maken van

en nieuwe spelregels nodig.

een streefbeeld, ontwikkel een veranderstrate-

‘the internet of things’, krijgt te maken met

gie en ga vervolgens heel slim en gericht inter-

robotisering en deelproducten en die worden

Praktijktips

veniëren. Ga nooit uit van een breed draagvlak

goedkoper, sneller en slimmer gemaakt door

Maar wat betekent die transitie nu in de prak-

en houdt rekening met veel weerstand, zowel

start-ups. En die disruptieve technologie helpt

tijk voor organisaties en bedrijven? Welke tips

organisatorisch, mentaal, juridisch als

mensen om zich nog slimmer te organiseren en

heeft hij? Rotmans benoemt daarin vier fasen:

financieel. Een belangrijk aspect is om de mens

zo dus de nieuwe markt te vormen.”

het bewust worden om te veranderen; het

weer centraal te zetten, in plaats van systemen,

Met als consequentie dat Rotmans alle sectoren

bepalen van de strategie en missie; het integre-

procedures en ingewikkelde strategieën en

die hij onderzocht heeft, ziet kantelen. Of het

ren van die strategie en missie in DNA van het

beleidsaspecten.”

nu gaat om de bouw, de zorg, welzijn, energie,

bedrijf en de uitvoering. Hij waarschuwt voor

Mentale weerstanden De leukste weerstanden vindt Rotmans de mentale en hij onderscheidt daarbij drie soorten: de tegenstanders die zeggen dat ze in ieder geval niet meegaan; de ja-maar zeggers, oftewel, de onzekeren en tenslotte de remmers. “Dat zijn de ergsten. Dat zijn mensen die worden gedreven door cognitieve dissonantie. Die zeggen dat ze aan de verandering mee zullen doen en blijven vervolgens precies het-

‘Nederland zou eigenlijk een ministerie van afbraak moeten hebben’ zelfde doen als ze altijd al deden. Dat is de meest subtiele en meest moeilijk te verwerken vorm van weerstand.” Tenslotte adviseert Rotmans de tijd te nemen in de transitie van onbewust onbekwaam , bewust onbekwaam, bewust bekwaam naar uiteindelijk onbewust bekwaam. “Ik houd mensen altijd de volgende spiegel voor en vraag dan: stel dat het veranderingsproces een droombaan bij een droombedrijf oplevert? Dan wegen de voordelen toch tegen de nadelen op en kan veranderen toch ook heel erg leuk en

zijn leefomgeving zelf in.’

positief zijn!”


GO! 18

RAI SOCIETY

Holland Hightech in Göteborg De Nederlandse automotive toeleveranciers hebben zich in februari opnieuw prominent op de kaart gezet. Dit gebeurde tijdens de vierde ‘Made in Holland Tech-Day’ in het Zweedse Göteborg. Daar presenteerden 34 vooraanstaande bedrijven, waaronder NRF, Punch, Akzo-Nobel, Prodrive, TASS International, TomTom, Voestalpine, Polynorm en Apollo Vredestein, hun laatste innovaties aan het topmanagement van Volvo-Car-Bus-Equipment & Penta. Peter Mertens (zie foto), Senior

Vice

President

Research & Development presenteerde tijdens deze bijeenkomst de toekomstplannen van Volvo Car Group en ging daarbij in op groeikansen die dit voor Nederlandse innovatieve

toeleveranciers

tive toeleveranciers aanwezige expertise op het netvlies bij OEM’s te krijgen.”

te bieden heeft.

Bovendien bieden de Tech-Day’s een prima platform om te kunnen netwer-

Het RAI Industry Platform, een initiatief van afdeling Autovak van RAI

ken. Zo vond voorafgaand aan de eendagsexpo in Göteborg een diner en re-

Vereniging, heeft de afgelopen jaren diverse succesvolle ‘Made in Holland

ceptie plaats die werd aangeboden door Ines Copoolse, de Nederlandse

Tech-Days’ voor de leden georganiseerd, zegt afdelingssecretaris Jeroen van

ambassadeur in Zweden. Daarvoor waren onder andere alle exposanten en

de Braak. “Het blijkt een uitstekende formule om toeleveranciers in de spot-

het management van Volvo uitgenodigd en waren eveneens de Zweedse

lights te zetten en hen op hoog niveau in contact te brengen met potentiële

Honorair Consul Hakan Friberg, de burgemeester van Göteborg Lena

klanten. Daarnaast zijn deze dagen bij uitstek geschikt om de bij de automo-

Malm, alsmede vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid aanwezig.

Motorrijden in de lift De populariteit van het motorrijden in Neder-

noeg alle motorfietsimporteurs in Utrecht acte

namelijk sinds dit jaar volledig aan de nieuwste

land heeft de opgaande lijn hervat. Dat blijkt niet

de présence. Een opvallende trend noemt zij de

zeer strenge emissie-eisen, waarmee motorfiet-

alleen uit de verkoopcijfers, die vorig jaar met 10

klassiek uitziende retromotoren. Daarbij grijpt,

sen en motorscooters veel zuiniger, stiller en

procent groeiden tot 11.345 eenheden, maar ook

voegt zij er aan toe, vrijwel alles terug op vroeger,

schoner zijn geworden.”

uit het brede productpalet dat op de afgelopen

behalve de onderhuidse techniek. “Die voldoet

Verder besteedde MOTORbeurs Utrecht veel

MOTORbeurs Utrecht te zien was. De

aandacht

MOTORbeurs Utrecht was van 18 tot en

modellen. Zo konden bezoekers op het

met 21 februari opnieuw het domein van

‘Try electric’ buitenterrein zelf proefrijden

motorminnend Nederland. Het evenement

met de nieuwste zero-emission motorfiet-

trok een kleine 100.000 bezoekers, waar-

sen en motorscooters van BMW Motor-

van niet minder dan 85 procent in het bezit

rad, Volta en Zero.

was van een nieuwe (23%) of gebruikte

En natuurlijk ontbrak het toenemend aan-

motorfiets

(77%).

Uiteraard

aan

elektrisch

aangedreven

ontbrak

bod aan handzame en betaalbare motoren,

Gemma Warmerdam, secretaris afde-

die de berijder snel en gemakkelijk van A

ling Gemotoriseerde Tweewielers niet op

naar B brengt, niet. Want nu de economie

de beursvloer. Hier op de foto op een

aantrekt en de files weer groeien, vormt de

BMW C Evolution, een elektrische motor-

woon-werk

scooter met een actieradius van honderd

steeds aantrekkelijker alternatief om files

kilometer.Volgens Warmerdam gaven nage-

en parkeerproblemen te vermijden.

motor/motorscooter

een


19

Kick-off meeting EQUIPVAK Tijdens een speciale kick-off meeting in Expo Haarlemmermeer werd op 24 februari het officieuze startschot gegeven voor EQUIPVAK (31 mei - 2 juni), de nieuwe nationale beurs rondom het thema equipment, carwash en tools. Tijdens deze bijeenkomst was het voltallige tentoonstellingscomité alsmede de mediapartners (zie foto) aanwezig om de ruim vijftig aanwezigen bij te praten over de laatste stand van zaken rondom EQUIPVAK en diverse praktische zaken. Zo werden de exposanten uitgebreid geïnformeerd over de beursvloerindeling, het uitnodigingsbeleid, het communicatie- en

ging, begint EQUIPVAK voor de deelnemers nu echt gestalte te krijgen.

promotie traject in de aanloop

“Vooral de visualisatie van het complex droeg er toe bij dat zij echt warm

van en tijdens de beurs en de

begonnen te lopen voor de organisatie van de beurs. Wij hebben de expo-

rol en ondersteuning van de

santen opgeroepen hun wensen en plannen door te geven. Het was zeer

verschillende

mediapartners.

positief om te zien dat zij veel inspiratie kregen door hun fysieke aanwezig-

Volgens Martijn van Eiken-

heid op de beurslocatie. Met als prettige bijkomstigheid dat de aanwezige

horst, adjunct-secretaris afde-

exposanten zo werden gestimuleerd om, anders dan op de traditionele

ling Autovak van RAI Vereni-

wijze, na te denken over de indeling van de beursvloer.”

Start campagne ‘Graag Gezien!’ De pier van Scheveningen vormde op 17 maart

meer bewust te maken van elkaar. Het Motor-

commercial onder de aandacht gebracht en

het decor voor de aftrap van de verkeerscam-

platform belicht in de campagne nadrukkelijk de

ondersteund

pagne ‘Graag Gezien’. Dit initiatief van het Motor-

kwetsbare positie van motorrijders, teneinde de

100%NL. De belangrijkste boodschap aan auto-

platform, waarin ook RAI Vereniging is vertegen-

verkeersveiligheid van deze groep te vergroten.

mobilisten luidt dat als zij, al dan niet in de file, van

woordigd, heeft tot doel verkeersdeelnemers

De campagne wordt uitgebreid via een web-

rijbaan verwisselen, eerst goed in hun spiegels

met

een

radiocampagne

op

moeten kijken. Een motorrijder is immers sneller bij hen dan verwacht. Na het welkomstwoord van Patrice Assendelft, directeur van KNMV, gaf Felix Cohen, directeur van VVN, in Scheveningen een toelichting op de campagne. Hij wees er op dat uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk

Onderzoek

Verkeersveiligheid

(SWOV) is gebleken dat bij de helft van alle motorongevallen auto’s en vrachtwagens zijn betrokken. Voor het Motorplatform een extra aanleiding om er nog eens extra op te wijzen dat er hoffelijkheid in het verkeer veel ellende kan voorkomen. De web-commercial is terug te vinden op www.motorplatform.nl


GO! 20

eco-trends

Maximaal laadvermogen bij minimale CO2-uitstoot Een ‘Ecksclusieve’ innovatie noemt trailerbouwer Van Eck deze speciaal voor een Japanse klant ontwikkelde dubbeldeck luchtvracht trailer. Dit bedrijf vroeg Van Eck enkele jaren geleden een voertuig te ontwikkelen waarmee zoveel mogelijk luchtvrachtpallets getransporteerd en snel geladen en gelost zouden kunnen worden. Bovendien moest het ontwerp solide en duurzaam zijn en voldoen aan de Japanse wetgeving. Een belangrijke doelstelling was om 60 procent minder CO2-uitstoot te realiseren. Het resultaat is deze dubbeldecktrailer die is voorzien van de beproefde Van Eck rollenbanen die een extreem hoge betrouwbaarheid en een lange levensduur moeten garanderen. Voor het laden en lossen is de oplegger tevens uitgerust met een hydraulisch hefplateau met een hefvermogen van 3.000 kilo waarmee het mogelijk is om containers vanaf de dolly’s of laaddocks automatisch te laden en te lossen. Het gehele systeem is op afstand radiografisch te bedienen. Het maximaal toelaatbaar gewicht voor dit voertuig, dus de combinatie van trekker, trailer en de lading, is 38.000 kilo.

Dubbeldeck luchtvracht trailer van Van Eck

Innovatieve koeloplossing voor luchtvaartcatering Thermo King, fabrikant van temperatuurbeheersingssystemen voor diverse toepassingen binnen de transportsector, heeft in samenwerking met DHL, een speciale koeloplossing geleverd voor de nieuwe dubbeldekkerhoogladerconceptvrachtwagen van DHL voor luchtvaartcatering.

De UT-1200 is speciaal ontwikkeld voor toe-

Tech™-motor1. Het unieke aan het ontwerp

passingen die worden bevestigd aan de onder-

dit voertuig is volgens Martin Bryce, tech-

zijde van vrachtwagens en opleggers met dis-

nisch manager voor Verenigd Koninkrijk en

sel en geldt binnen de sector als de standaard

Ierland bij DHL, dat, wanneer het in beweging is, het onder de hoogterestrictie van 4 meter van de luchthaven blijft. “Als het voertuig eenmaal is aangesloten op het vliegtuig, kan het dak echter worden verhoogd en het interne liftdek worden bediend. Hierdoor kan de vrachtwagen tot 80 procent meer vracht vervoeren,

Als deelnemer aan het ontwerp-

waardoor het totaal aantal beno-

project werkte Thermo King

digde voertuigen daalt en het rende-

nauw samen met Mallaghan, een

ment en de ecologische voetafdruk

van de snelst groeiende fabrikan-

van DHL en de luchthaven verbete-

ten van ondersteuningsmateriaal

ren.”

voor luchthavens, dat het frame

“Het voertuig is ontworpen om te

voor het conceptvoertuig van

Dubbeldekkerhooglader met UT-1200 koelunit van Thermo King.

DHL heeft gebouwd. De Thermo

werken binnen de lage emissiezone van Londen en voldoet aan alle vei-

King UT-1200-unit werd geselecteerd als de

op het gebied van betrouwbaarheid, presta-

ligheids- en milieustandaarden die zijn inge-

unit die moet zorgen voor een optimale, door

ties, duurzaamheid en rendement dankzij een

steld door Transport for London,” aldus Steve

temperatuur beheerste omgeving in het

laag brandstofverbruik en de verminderde

Williams, regionale verkoopmanager voor het

unieke ontwerp van de cateringvrachtwagen.

motoruitstoot van de Thermo King Green-

Verenigd Koninkrijk van Thermo King.


21

Slimme filesproeier Eind vorig jaar nam Rijkswaterstaat de nieuwe Nido Filesproeier van Aebi Schmidt Nederland in gebruik. Dit gebeurde officieel door minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Rijkswaterstaat heeft de markt uitgedaagd om een oplossing te vinden voor het bestrijden van gladheid tijdens de spits of bij vaststaand verkeer bij winters weer. De slimme Filesproeier is één van de oplossingen die Aebi Schmidt Nederland hiervoor heeft aangedragen. De Filesproeier kan ook tijdens de file of verkeersopstopping de gladheid bestrijden. Iets wat met de gangbare strooimachines bij stilstaand verkeer niet mogelijk is. De Filesproeier kan vanaf de

Nido filesproeier

vluchtstrook een zoutoplossing onder de auto’s door sproeien. Tot wel 9 meter ver

Het is tevens mogelijk om de Filesproeier als

bovendien snel en gemakkelijk achter een

bij 3-baans snelwegen. Hierdoor worden ook

“normale” sproeimachine in te zetten, waarbij

auto te koppelen en is bij calamiteiten direct

problemen voorkomen die ontstaan zodra de

er één of twee rijbanen gelijktijdig gesproeid

inzetbaar.

file oplost en het verkeer weer kan rijden.

worden. De aanhanger van de Filesproeier is

Elektrische zonnefiets Het Solar Application Lab (SAL), een hightech start-up van de Technische Universiteit Eindhoven heeft onlangs de Dutch Solar Cycle onthuld. Dit prototype, kortweg SBike geheten, is de eerste elektrische fiets die volledig op zonne-energie werkt. Opladen aan het elektriciteitsnet is dus overbodig. De actieradius bedraagt circa tweehonderd kilometer.

type heeft in het voorwiel in totaal zestig zonnecellen die voldoende energie kunnen omzetten in elektrische energie om de voorwielmotor aan te drijven. Een accu die zich op de bagagedrager bevindt, slaat de elektriciteit op. Volgens Marc Peters, oprichter en eigenaar van SAL is de Solar Bike geen eindstation. Zo doet het bedrijf onderzoek naar het terugwinnen van remenergie en het wireless delen van energie met andere

De TU/e heeft de zonnefiets ont-

fietsen.

wikkeld in nauwe samenwerking

Het is de bedoeling dat de eerste

met Segula Technologies Neder-

S-Bikes in het eerste kwartaal van

land, een onderneming die actief is

2017 van de productieband rollen.

op het gebied van geavanceerde

De komende periode wordt de tech-

intelligente systemen voor met

nologie getest op een tiental fietsen.

name de auto-industrie in de Benelux en Ebike Nederland. Het proto-

De Solar Bike gaat naar verwachting

De Solar Bike

zo’n 2.300 tot 2.400 euro kosten.


GO! 22

RAI vintage

De aangeklede automobiel In de raadselachtige kunst van de surrealisten heeft de techniek slechts een bescheiden plaats ingenomen.Toch zijn er enkele surrealistische kunstwerken bekend waarin moderne vervoermiddelen een rol hebben gespeeld. Zo valt in Voertuigen van de verbeelding, de uitgave die in 1992 ter gelegenheid van het honderd jarig bestaan van RAI Vereniging werd uitgebracht, te lezen dat Salvador Dali in 1938 een bijzondere bijdrage leverde aan de geruchtmakende Internationale Surrealistische Tentoonstelling in Parijs. Zijn bijdrage bedroeg geen schilderwerk, maar een levensechte auto die de naam ‘Regenachtige taxi’ droeg. Dali had zich overigens al vaker met het fenomeen auto bezig gehouden, of beter gezegd met het verbeelden van de ‘Geesten van Automobielen’ (Dressed Automobiles). De auto-geesten dragen respectievelijk een ordelijk spookgewaad van ‘nette’ lappen en een wanordelijke spookoutfit van verfomfaaide lappen waar takken doorheen steken.


uitgesproken

23

In deze rubriek laten we personen aan het woord die betrokken zijn

categorie snelle e-bikes een speciale typegoedgekeurde helm komt

bij of werkzaam in de mobiliteitswereld. Dit keer Wouter Jager,

(mooi, veilig en licht) en dat we deze fietsers gewoon op het fietspad

voorzitter afdeling Fietsen RAI Vereniging en algemeen directeur

laten rijden. Vaak loopt innovatie vooruit op de betreffende wet- en

Accell Nederland.

regelgeving. In dit geval is dat ook zo. Dit zeer innovatieve en tevens groene vervoersmiddel is nog even zoekende naar aangepaste regels.

Wat is uw favoriete vervoermiddel? Dat is de E-bike. Momenteel rijd ik op een testexemplaar van de Sparta

Vindt u dat het kabinet voldoende aandacht schenkt aan vervoers-

Ion met middenmotor. Het aardige hieraan is dat dit de snelle variant is.

alternatieven, zoals de bus, de fiets of gemotoriseerde tweewielers?

Maar in dit geval testen we met een maximale snelheid van 35km/u.

Nee, men denkt te veel in bestaande oplossingen en infrastructuren.

Dat is namelijk ruim voldoende. Daarnaast pronkt in mijn garage een

In een klein land als Nederland zouden we toch in staat moeten zijn om

fantastische World Traveller van Koga. Dit is voor het echte werk, óf om

ons zonder vertragingen van Noord naar Zuid te kunnen verplaatsen.

gewoon lekker te touren. Toch merk ik dat ik snel naar de e-bike grijp,

Ongeacht de combinatie van vervoersmiddelen. Maar met de auto sta je

zelfs als het om korte afstanden gaat. Het rijdt gewoon fantastisch... een

in de file en de trein is niet op tijd.

beetje van jezelf en een beetje van de geruisloze motor. Bovendien laat ik bijna iedereen die langskomt er even op rijden. Werkelijk iedereen

Zou u zelf bereid zijn tenminste 1 keer per week de auto voor het

heeft na 5 meter al een brede grijns op het gezicht... wow, waanzinnig...

werk te laten staan?

die wil ik ook! En dat is natuurlijk ook de bedoeling.

Ja, dan ga ik namelijk lekker thuis werken! Maar serieus: ja natuurlijk. Die bereidheid is er zeker. Dat wordt dan waarschijnlijk 32 km op die

Wat vindt u van het mobiliteitsbeleid in Nederland? Het zou te flauw zijn om dit te beantwoorden met: “welk beleid?” Natuurlijk is er een beleid, alleen dit is m.i. te kortzichtig en wordt gekenmerkt door het denken in kaders. Auto’s, openbaar vervoer, gemotoriseerde tweewielers, fietsen, alle secties hebben hun eigen

eerder genoemde

Wouter Jager

Sparta Speed

‘Een integraal mobiliteitsplan vraagt meer dan een naïeve subsidie op elektrische auto’s’

Pedelec, met die mooie sportieve lichte helm op een speciale fietssnelweg tussen Havelte

domein en belang en dat leidt tot

en Heerenveen... Ik hoop dat die

sub- optimalisatie van het beleid.

dagdroom ook werkelijkheid wordt.

Het gaat bij mobiliteit altijd om de vraag hoe kom ik efficiënt van

Met welke politicus zou u wel eens

A naar B. Daar zijn met behulp

van gedachten willen wisselen?

van ‘connectivity’ en ‘Internet of

Tja, dan maar meteen met de baas

Things’ ongelofelijke slimme

zelf, dus Mark Rutte. Ik zou hem dan

oplossing denkbaar. Met koppe-

exact dezelfde vragen voorleggen

lingen tussen e-bikes, openbaar

(behalve deze) die ik nu beantwoord.

vervoer, auto’s etc is zo veel meer

Eens kijken hoe hij hier in staat.

mogelijk. Maar dan moeten we bereid zijn om boven ons eigen

Hoe ziet het Nederlandse verkeers-

vakgebied uit te stijgen en een

beeld er over tien jaar uit?

coalitie te vormen met alle

Hopelijk een beleid dat gebaseerd is

vervoerspartijen. Een integraal

op werkelijke behoeftes van de uit-

mobiliteitsplan vraagt meer dan

eindelijke gebruikers: de consument.

een naïeve subsidie op elektrische

Door middel van master data mining

auto’s .

en met de juiste algoritmes is er zo veel meer mogelijk. En natuurlijk

Wat zou u als eerste veranderen

zullen zelfrijdende Light Electric

als u het voor het zeggen had?

Vehicles (LEV’s) daar een onderdeel

Dan zou ik zorgen dat er voor de

van moeten zijn.


GO! 24

MARKTANALYsE

Relatief groot potentieel voor autodelen Autodelen (car sharing) en ride sharing (Uber) zouden grote aanjagers zijn van autonoom rijden. Maar hoe groot is de belangstelling voor autodelen in de praktijk? Het aantal mensen dat gebruik maakt van een of meer vormen van autodelen, is in Nederland nog gering, stelt het Kennisinstituut voor beeld 2015 vast. Slechts 1 procent van

Omvang autodeelgebruik in Nederland Autodelers

de Nederlanders van 18 jaar of ouder maakt er gebruik van. Dit komt over1%

Potentiële autodelers

19%

Overigen

20%

een met ongeveer 90.000 autodelers. Over het algemeen gaat het daarbij om jonge, hoogopgeleide stedelingen. Hoewel de huidige omvang van het autodeelgebruik nog gering is, geeft

voor een bezoek aan vrienden en familie, om te winkelen en zware

andere vorm van autodelen. Het huren van een deelauto via een organisatie

spullen te vervoeren. Greenwheels

overweegt men het vaakst (13%), gevolgd door huren van een auto via een

blijkt met 60 procent het meest

particulier (7%) en het verhuren van de eigen auto via een organisatie (4%).

populair. Slechts 15 procent maakt

Meer dan de helft van de huidige autodelers zegt via een organisatie te

gebruik van SnappCar, het online

huren. Circa 20 procent huurt via ‘peer-to-peer platforms’ en ruim een

platform waar particulieren hun auto

kwart gebruikt beide mogelijkheden. Autodelers gebruiken de auto vooral

voor verhuur kunnen aanbieden.

Vormen van autodelen

In %

Greenwheels

60

Car2Go

16

SnappCar

15

ConnectCar

9

Bron: Mobiliteitsbeeld (KiM)

bijna 20 procent van de Nederlanders aan wel open te staan voor één of

Auto- en motorbranche boekt grootste omzetgroei ooit De auto- en motorbranche in ons land heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar de grootste omzetgroei van deze eeuw behaald, meldt het CBS. De omzet groeide met bijna 24 procent vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2014. Auto-importeurs en de personenautobranche hadden met een omzetgroei van respectievelijk 41 en 24 procent het grootste aandeel in de stijging, die vooral toe te schrijven was aan de spectaculaire verkoopaantallen in de maanden november en december. In het laatste kwartaal van 2015 nam de omzet van de bedrijfswagenbranche met ruim 17 procent toe. De omzet van de motorbranche liet een verbetering van 3 procent zien, waarmee dit alweer het tiende opeenvolgende kwartaal is dat de omzet van deze sector toeneemt. Ook de handel in auto-onderdelen en de servicebedrijven vertoonden groei. De omzet in beide branches lieten plussen zien van respectievelijk ruim 9 en 7 procent.

Omzetontwikkeling Nederlandse autoen motorbranche Totale auto- en motorbranche +24% w.v. Bedrijfsautobranche

+17%

Importeurs

+41%

Personenautobranche

+24%

Autoservicebedrijven

+ 7%

Handel in auto-onderdelen

+ 9%

Motorbranche

+ 3%

Bron: CBS

Bron: Mobiliteitsbeeld (KiM)

Mobiliteitsbeleid (KiM) in Mobiliteits-


25

Het aantal voertuigdiefstallen in ons land is vorig

opleggers (- 21%). Het aantal

jaar met 4,8 procent gedaald tot 29.218 een-

brom/snorfietsen dat jaarlijks onvrij-

heden en bevindt zich daarmee voor het eerst

willig van eigenaar verwisselt blijft al

sinds jaren weer onder het niveau van 30.000

enkele jaren stabiel. Alleen bij de

stuks.Vrijwel in alle segmenten liep het aantal

motorfietsen was sprake van een

diefstallen terug. Zo werden er in 2015 bijna

diefstaltoename met 5 procent.

6 procent minder personenauto’s gestolen.

Volgens Titus Visser, directeur van de

Andere opvallende dalingen betroffen de

Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit

bestelwagens (- 20,5%), vrachtwagens (- 31%)

(AVc) is met name de vermindering van

en aanhangwagens/

het aantal gestolen auto’s t/m 3 jaar (- 14%) markant. Een belang-

Ontwikkeling voertuigdiefstal in Nederland Totaal

2015

2014

2010

29.218

30.681

32.053

w.v. Personenauto’s

10.091

10.712

11.733

Bestelwagens

1.767

2.224

2.328

Vrachtwagens

110

159

239

Aanhangwagens/opleggers

901

1.140

1.022

Motorfietsen Brom/snorfietsen

1.845

1.753

1.867

14.504

14.693

14.984

Bron: AVc

Voertuigdiefstal naar laagterecord

rijke reden is dat jongere auto’s voorzien

op personenauto’s van 4 tot 8 jaar oud. Het aan-

zijn van betere alarm-

tal diefstallen in deze categorie is met 16 procent

systemen en dus

toegenomen.” Wat verder na analyse van de

Visser, dat we achterover kunnen gaan zitten. “Het dievengilde richt zich nu meer

cijfers opvalt is dat personenauto’s ouder dan 8 jaar oud bij voertuigdieven minder in trek zijn. De dalende trend van voorgaande jaren heeft zich bij deze categorie voortgezet.

Transportsector sluit jaar positief af In de transportsector groeide de omzet in het vierde kwartaal met ruim

toenemen. In de andere

Omzetontwikkeling Nederlandse transportsector

3 procent. Over heel 2015 was de stijging bijna 2,5 procent, zo blijkt uit de

branches lag de groei dicht bij

Transportsector totaal

Kwartaalmonitor Transport en Logistiek van het CBS. Het was het zesde

elkaar, van een kleine 3 procent

w.v.

jaar op rij dat de omzet toenam, na de forse krimp in 2009.Voor het eerst

bij de post en koeriers tot 3,5

Vervoer over land

+4,3%

was de omzet hoger dan vóór de crisis. Het vervoer over land groeide het

procent bij de luchtvaart. De

Vervoer door de lucht

+3,5%

hardst met een omzetstijging van ruim 4 procent. Hekkensluiter was het

dienstverlening voor het ver-

Opslag, dienstverlening

+3,2%

vervoer over water dat de omzet met iets meer dan een half procent zag

voer zat hier met iets meer dan

Post en koeriers

+2,9%

3 procent tussenin.

Vervoer over water

+0,5%

+ 3,2%

Volgens de Kwartaalmonitor is de stemming onder de ondernemers in de transportsector in de eerste drie maanden van dit jaar licht verslechterd ten opzichte van het vorige kwartaal. Desondanks is het ondernemersvertrouwen met +2,6 procent voor het zesde kwartaal op rij positief. Het aantal ondernemers dat een verslechtering van het economisch klimaat verwacht is iets groter dan het aantal dat een verbetering verwacht. Dat geldt ook voor de buitenlandse omzet en de personeelssterkte. Hierbij spelen seizoeneffecten een rol. Doorgaans wordt in een eerste kwartaal minder bedrijvigheid verwacht dan voor een vierde kwartaal.Vergeleken met het eerste kwartaal van vorig jaar zijn ondernemers echter minder negatief over de export en de personeelssterkte. Het aantal ondernemers dat prijsstijgingen in het eerste kwartaal verwacht, is aanzienlijk groter dan het aantal dat de prijzen denkt te gaan verlagen.

Bron: CBS

moeilijker te kraken zijn. Dit betekent niet, zegt


GO! 26

DE Stelling ‘We voeren gesprekken met onder meer VDL, NXP en Uber. Uiteindelijk moet het WEpod project ook in andere steden komen, en zijn eigen geld verdienen’

Alwin Bakker, projectleider WEpod Je zou met een WEpod bijvoorbeeld ook pakketjes kunnen bezorgen. De streng afgebakende proef is in elk geval een eerste stapje die kant op. Bron: NRC Handelsblad

Mark Maaskant van het testcircuit Lelystad Het is absoluut niet de bedoeling dat je met je handen los gaat wapperen. Wij zeggen nooit dat je achter het stuur je e-mails nog even moet wegwerken. Maar de meeste ongelukken gebeuren in de spits. Als je dan zulke technologie hebt om met zelfrijdende auto’s in colonne te kunnen rijden, in combinatie met de mogelijkheid om zelf te remmen, wordt het verkeer juist veiliger. Bron: AD

Colin McKerracher, hoofdanalist Bloomberg New Energy Finance Minister Schultz van IenM

Lithiumbatterijen kosten nu al 65 procent minder dan in 2010. We

De Europese wetgeving is nog niet klaar

verwachten dat de huidige prijs van 350 dollar per kilowattuur tegen

voor zelfrijdende auto’s. Tijdens het Neder-

2030 ver onder de 120 dollar zal liggen, en daarna nog sneller daalt

landse EU-voorzitterschap willen we daar

naarmate nieuwe batterijtechnologieën aanslaan. Tegen 2022 zullen

verandering in brengen.

de totale kosten voor aankoop en gebruik van elektrische auto’s daardoor lager zijn dan die van benzine- of

Bron: NRC Handelsblad

dieselwagens. Bron: Reformatorisch Dagblad

Marc Peters, oprichter en eigenaar Solar Applications Er zijn al wel een paar fietsen ontwikkeld die op zonnecellen rijden,

Carsten van Weelden, directeur Neder-

maar wij wilden een product ontwerpen dat het concept fiets geen

lands Instituut voor Verkeersveiligheid

geweld aandoet én effectief is. De zonnecellen zitten in het voorwiel

(NIV)

en deze fiets laadt te allen tijde. Het maakt niet uit hoeveel zonlicht

Van de zevenhonderd dodelijke verkeers-

er is. Hij is nu nog vier kilo zwaarder dan een gewone fiets, maar

ongevallen die er jaarlijks plaatsvinden,

eenmaal in de winkel zullen we de accu lichter kunnen maken. Een

gebeuren de meeste tijdens mooi weer.

elektrische fiets zonder stekker is voor veel gebruikers een droom.

Automobilisten zijn dan veel minder alert.

Bron: Telegraaf

Bron: De Gelderlander


27

GO!factor

BERT PRONK Als een van de vele markante symbolen van het Brits cultureel erfgoed is deze Morris Minor 1000 uit 1969 bij Bert Pronk in goede handen. Pronk is namelijk 10 jaar voorzitter geweest van de FEHAC en is op dit moment verantwoordelijk voor de public affairs van de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs. Pronk en zijn vrouw waren al sinds hun huwelijk in 1973 op zoek naar een klassieker met een vriendelijke uitstraling die de sfeer uit hun jeugd zou doen herleven. Een wens die uiteindelijk in 1994 in vervulling ging. “We troffen de ‘overblijfselen’ van de Morris Minor aan in een container. De wagen was als wrak naar Nederland getransporteerd om hier de nog bruikbare onderdelen te verkopen. Toch zag ik nog mogelijkheden om hem rijdbaar te krijgen. In slechts drie maanden heb ik de gehavende Brit samen met een vriend weer lopend gekregen. Weliswaar in de wetenschap dat er op termijn groot onderhoud nodig zou zijn. Dat was in 2006 het geval toen de wagen het na afloop van een clubbijeenkomst definitief begaf. Een grondige restauratie was vereist. Die vond plaats in Hongarije, waar vrienden een carrosseriebedrijf hadden. In Nederland zou restauratie, in verband met de hogere loonkosten, niet rendabel zijn. Een groot deel van het plaatwerk is vervangen, alsmede een deel van het chassis, de remmen en het elektrisch systeem met als finishing touch een volledige motorrevisie. In 2009 was het starten en rijden. Mooi op tijd voor toertochten als de Open Monumentendag en de RAI Klassieker Rit. Een echte vuurdoop voor het uithoudingsvermogen van de Morris was de deelname aan de Yorkshire Event, een rit van 3.000 kilometer door het Noorden van Engeland (York) en Schotland. Een duurproef die hij, terug op eigen bodem, glansrijk heeft doorstaan.”


28

michiel langezaal

Supersnel laden De toekomst van transport is elektrisch. Maar hoe laden

worden snel beter en accuprijzen dalen met zo’n 20 pro-

we al die voertuigen op een handige en betaalbare

cent per jaar. Daardoor wordt het accupakket en dus de

manier op?

actieradius steeds groter. Ook is het mogelijk deze grotere accu’s steeds sneller te laden. We gaan van 50 kilowatt

Veel mensen denken dat er overal bij parkeerplaatsen

(kW) vandaag naar 150 kW in 2018, en 300 kW na 2020.

paaltjes zullen komen, of dat iedereen thuis de auto zal

Tegen die tijd kan een automobilist de reguliere wekelijkse

kunnen opladen. Dat klinkt logisch, tot je het precies

300 kilometer reikwijdte opladen tijdens een toiletpauze.

narekent. Dan blijkt dat de meeste elektrische

Laden gaat dan op benzine tanken lijken.

voertuigen in de toekomst met name heel erg snel zullen worden opgeladen.

Minstens zo belangrijk is dat snellaadstations goed ‘schaalbaar’ zijn en daarmee makkelijk kunnen meegroeien met

De reden hiervoor is dat de meeste mensen geen eigen

het aantal elektrische auto’s op de weg. Als een snellaad-

oprit hebben. Thuisladen is voor hen geen optie. Laden

station eenmaal gebouwd is, is het eenvoudiger meer snel-

bij een paaltje in de stad is ook niet de toekomst, want

laders bij te plaatsen, en kan de snelheid van laders worden

dat vergt grote publieke investeringen en leidt tot

opgeschroefd. Dat is nodig om het groeiend aantal elektri-

behoorlijke kosten voor gemeenten. Daarnaast is een

sche auto’s op te laden. De Nederlandse overheid heeft het

spaghetti van laadsnoeren op elke stoep geen aan-

doel om in 2020 zo’n 200.000 elektrische auto’s op de

trekkelijk toekomstbeeld. Laden op het werk vergt net-

weg te hebben, en 1 miljoen in 2025.

verzwaringen en andere grote investeringen waarvan het maar de vraag van is of bedrijven deze zullen willen

Fastned bouwt vandaag al opvallende snellaadstations op

en kunnen maken.

goede locaties. De duidelijke aanwezigheid van goede infrastructuur geeft (toekomstige) elektrische rijders de

Blijft over het ‘tankstation-model’, waarbij meerdere

zekerheid en het vertrouwen om over te stappen.

supersnelle laders op grote, zichtbare stations staan

Autorijden is vrijheid - en snelladen bij duidelijk herken-

langs drukke verkeersaders. Dat is het model waar

bare stations geeft elektrische rijders de zekerheid dat ze

Fastned op inzet. In januari van dit jaar opende Fastned

altijd snel weer verder kunnen rijden. Zo hoopt Fastned

haar 50ste station langs de snelweg. In de komende

ook de komst van het elektrisch rijden te versnellen.

jaren hopen we dit aantal in Nederland uit te breiden naar 200, en zullen we ook stations in steden gaan

Michiel Langezaal,

bouwen.

mede-oprichter en CEO Fastned

Snellaadstations zijn commercieel interessant omdat er honderden auto’s per dag gebruik kunnen maken van één station. Iets wat mogelijk wordt gemaakt door groter wordende batterijen en sneller laden. Batterijen


Haagse wandelgangEN

Ook in de Haagse wandelgangen en overigens ook daarbuiten draait het om cijfers. Of dat altijd terecht is, is nog maar de vraag, zegt Cees Boutens, manager Public Affairs van RAI Vereniging. “Vaak geven cijfers een schijnwerkelijkheid weer die alleen op papier bestaat of op de projectieschermen in vergaderzalen of in beleidsnota’s.”

29

Soms gaat het ongewild ook om geografische grenzen. “Als Kamerleden er voor pleiten om emissieloze auto’s te verplichten, zoals laats Jan Vos van de PvdA deed, dan zet je eigenlijk een hek om ons land. In de EU gelden dan immers de Europese normen, maar in ons land gelden geheel andere normen. Jammer voor alle buitenlanders die ons land willen bezoeken. Daar moeten we tegen zeggen: sorry, wij zijn van nulemissie, dus ga vooral ergens anders op vakantie. Ook jammer voor

Als voorbeeld noemt Boutens de Gemeente Amsterdam. Die wil de

wie die kostbare nulemissie auto’s niet kan kopen. Dan maar met zijn

gezondheid van haar inwoners beschermen. Eén van de maatregelen is

allen in de treinen op windenergie. Ook jammer voor het gedachtegoed

het invoeren in 2018 van een milieuzone voor brom- en snorfietsen van

van Joop den Uyl, die de Nederlanders ooit in de jaren 70 allemaal een

vóór 2011. “Zie daar een grens, in dit geval een leeftijdsgrens. Maar, zou

auto toewenste.”

ik wethouder Choho willen toeroepen: een viertakt bromfiets van 2010 heeft exact dezelfde uitstoot als een viertakt van 2012. Dus, hoe heldhaftig dit plan op de buitenwereld ook mag overkomen, de gezondheid schiet er niets mee op.” Een enorm populair cijfer in en buiten de politiek

‘Sorry, wij zijn van nulemissie, dus ga vooral ergens anders op vakantie’

is volgens Boutens het getal nul, uit te spreken als

Cijfers zijn vooral leuk om een verhaal kracht bij te zetten, besluit Boutens. “Een autonoom rijdende auto, vol elektronica, sensoren en camera’s heeft al gauw een computer aan boord met de kracht van 150 MacBook Pro’s, kortom een supercomputer op wielen. Of laat ik een feitje noemen uit het RAI Mobiliteitsdiner van dit jaar. Wist u

zero. “Zero emissie, zero verkeersdoden, zero tolerantie en ik kan nog

dat slechts één procent van de wereldbevolking dichter bij de pool-

wel even doorgaan. Zero is synoniem voor: zie eens hoe krachtdadig ik

kappen leeft dan de Nederlanders? Dit laat eens te meer zien dat cijfers

ben. Helaas wordt nul vrijwel nooit zero, hoe graag we dat ook met zijn

kunnen verbazen en verbijsteren, mits goed ingezet. Zo niet dan zetten

allen willen. Denk alleen al aan nul verkeersdoden.”

ze ons op het verkeerde been.”


GO! 30

EYE CATCHER

In Memoriam Frans van Eijkelenburg (1938 - 2016) Op 6 februari jl. is onze oud-collega Frans van

secretariaat als secretaris van het Hoofdbe-

Eijkelenburg overleden. Frans van Eijkelen-

stuur. Het bleek niet zijn gelukkigste periode

burg kwam uit een familie van aannemers en

bij de RAI. De samenwerking met enkele HB-

was zelf het tegendeel van wat je je bij zo

leden, waaronder de algemeen voorzitter, ver-

iemand voorstelt. Een tengere man, vriende-

liep niet zoals hij zich had voorgesteld en

lijk, bescheiden en wat gereserveerd. Na enige

sommigen pleitten voor een beroepsvoorzit-

jaren in Delft koos hij voor de HTS Autotech-

ter tevens directeur. Die kwam er in 1990.

niek, toen in Apeldoorn. Dat was de perfecte

Frans van Eijkelenburg kon zich vervolgens

opleiding voor zijn eerste baan bij RAI Ver-

ontplooien als secretaris van afdeling Auto’s.

eniging als assistent belast met technische

In die functie richtte hij zich op de vele onder-

zaken. In die functie werd hij in 1964 mede-

werpen die alleen gemeenschappelijk goed

werker van Wim Hustinx, toen secretaris van

kunnen worden aangepakt zoals Auto Recy-

de afdelingen Auto’s en Motorfietsen. Vrij

cling Nederland. Daarnaast had hij oog voor

snel bleek dat zijn kennis en kunde breder

wat voor de individuele importeurs wezenlijk

waren want hij ging zich ook inzetten voor het inmiddels opgerichte

is. Zo ontstond de actie ‘Versterk uw merk’, bedoeld om zowel de auto-

RAI Documentatie Centrum.

verkoop als die van onderdelen zoveel mogelijk via het merkkanaal te

Na enige jaren werd hij benoemd tot secretaris Technische Zaken en

laten lopen. Bij het RDC bleef hij intensief betrokken. Met zowel de

werd de techniek voor alle afdelingen zijn werkterrein. In die functie

voorzitter als de vice-voorzitter, maar ook met de overige bestuursle-

nam hij diverse initiatieven zoals het Fiets Garant Plan voor verzeke-

den en de ‘gewone’ leden onderhield hij uitstekende contacten. Een

ringen, de Stichting ART die sloten voor tweewielers keurt en de

onderzoek naar het functioneren van afdeling Auto’s gaf in 1998 aan

Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit.

dat de leden zeer tevreden waren met de manier waarop het secretari-

In de loop van zijn carrière ontwikkelde Van Eijkelenburg ook

aat hun belangen behartigde. Een compliment dat doorklonk in de

bestuurlijke kwaliteiten die niet onopgemerkt bleven. Daarom werd

speeches ter gelegenheid van zijn afscheid een jaar later. En in 2001

hij in 1974 benoemd tot plaatsvervangend algemeen secretaris en daar-

werd aan hem een J. Leonard Lang Erepenning in het zilver toegekend

mee opnieuw de naaste medewerker van Hustinx die inmiddels als

voor zijn grote verdiensten voor RAI Vereniging.

algemeen secretaris de leiding van het secretariaat had gekregen. Toen Hustinx met pensioen ging in 1986 werd Van Eijkelenburg

Erik Glasius

benoemd tot algemeen secretaris en daarmee zowel directeur van het

(oud adjunct-directeur)

Mobiliteitskalender 2016 Nationaal Verkeersveiligheidscongres NVVC 2016

Het Nationaal Automotive Congres

Holland Bike Festival

EquipVAK

27 t/m 29 mei

31 mei t/m 2 juni

21 april

19 mei

Feestelijk en interactief evenement

Nationale vakbeurs rondom het

Congrescentrum Brabanthallen,

Philharmonie, Haarlem

voor fietsliefhebber

thema ‘equipment, carwash en tools’

Velodrome, Amsterdam

Expo Haarlemmermeer

’s-Hertogenbosch

Commercial Vehicle Show

Ledenreis afd. Speciale Voertuigen Turkije

RAI Klassieker Rit

IAA Nutzfahrzeuge 2016

26 t/m 28 april

22 t/m 25 mei

11 juni

22 t/m 29 september

Beurs voor wegtransport en logistiek

Istanbul, Turkije

NEC, Birmingham, UK

Hannover Messe, Duitsland


@raivereniging

31

Tweets RAI Vereniging

4 april

De nieuwe Giant Elegance verkozen tot E-Bike van het jaar 2016 29 maart

Tweede Kamer zet schouders onder uitvoering Brandstofvisie 18 maart

VVD en CDA in Amsterdam: milieuzone scooters is symboolpolitiek 17 maart

PvdA is twee weken te vroeg met 1 april-grap. Dat moet het wel zijn, want hun autoplan is te bezopen voor woorden

10 maart

Minister Schultz maakt rit in zelfrijdende Volvo/SDC360 3 maart

Auto-industrie (ACEA en CLEPA) ontwikkelt realistische dummy voetgangers 3 maart

Jaarlijkse CO2-reductie trucks kan verdubbelen met ‘integrated approach’ 1 maart

Stekkerauto in 2022 goedkoopste optie 19 februari

Kamerleden stellen ruim 200 vragen over Wet invoering Autobrief II

RAI-stand afdeling Speciale Voertuigen op IAA 22 t/m 29 september Hannover Messe, Duitsland


GO!ROUND

e steel Duivenvoord maart vond in Ka 23 ag I sd RA en le wo ne Op het traditio or de 15e keer in Voorschoten vo prominente Een groot aantal . ts aa pl er in tsd r, politiek Mobilitei verkeer en vervoe n va ld re we de aar gasten uit jeen om met elk nschap, kwam bi te we en de id n he va er ov ekomst sselen over de to wi te n te ch da ge er van ikte minist de bijeenkomst re mobiliteit. Tijdens Wiel uit aan het Gouden RAI Schultz van IenM TU Eindhoven. art Mobility van Strategic Area Sm

Profile for Koninklijke RAI Vereniging

GO!Mobility Magazine #2 2016  

GO!Mobility Magazine #2 2016  

Advertisement