__MAIN_TEXT__

Page 1

JAARGANG 8 – DECEMBER 2018 – NR 5

! O G 5 # Y T I L I B g O ig M I Veren in A R e in z a g Ma

THEMA: 125 JAAR RAI VERENIGING

THE MOBILITY SHIFT • OUDSTE RAI-LID VISIE HB-LID RON SNOEKS • ZELFRIJDENDE E-TRUCKS • REINIGINGSDEMODAGEN 2019


GO! 2

HIGHLIGHTS 125-JAAR RAI VERENIGING Een terugblik op 125­jaar RAI Vereniging. Een beeldimpressie van de belangrijkste mijlpalen in vogelvlucht.

PAGINA 18

ECO-TRENDS

­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­ JAAR : 125 THEMA ENIGING RAI VER­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­

Volvo Trucks presenteert een nieuwe transportoplossing met zelfrijdende elektrische voertuigen.

PAGINA 20

UITGESPROKEN Wim Vossebelt, CEO van V­Tron, specialist op het gebied van

6

‘DE LEDEN VORMEN HET DNA VAN RAI VERENIGING’

connected cars, voertuigveiligheid

Wat is de raison d’être van RAI Vereniging na 125 jaar? Welke koers moet de

en carsharing, geeft zijn mobili­

organisatie de komende jaren gaan varen en welke middelen horen daarbij?

teitsvisie.

Beweging en verandering zijn in ieder geval begrippen die verankerd zijn in het vocabulaire van Ron Snoeks, Hoofdbestuurslid van RAI Vereniging.

PAGINA 23

De leden vormen het DNA en het bestaansrecht van RAI Vereniging, zegt

MARKTANALYSE

hij. ‘Dit impliceert dat we als autoriteit in de branche de regie moeten blijven

De inkomsten aan verkeersbelastin­

houden en proactief anticiperen op de snel veranderende wereld.’

gen komen met 19,8 miljard euro een factor vier hoger uit dan de uitgaven.

PAGINA 25

GO!FACTOR

9

OUDSTE RAI-LID LEGDE KIEM VOOR RAI VERENIGING Wie in de ontstaansgeschiedenis van RAI Vereniging duikt, stuit op een

Michiel Buitenwerf, voorzitter van de

interessant fenomeen. Een dreigende invoering van een belasting op fietsen

Motorrijders Actie Groep (MAG)

vormde ruim 125 jaar geleden namelijk voor Nederlandse fietsfabrikanten en

met zijn Harley­Davidson FLHTK

importeurs een van de aanleidingen om zich als collectief sterk te maken.

Ultra Limited.

Als een van de voornaamste initiatiefnemers stond Gazelle de wieg van de

PAGINA 27

oprichting van RAI Vereniging (toen nog Rijwiel Industrie (R.I.).

COLOFON GO!Mobility is een uitgave van RAI Vereniging, postbus 74800, 1070 DM Amsterdam, telefoon (020) 504 49 49, www.raivereniging.nl.

Productie Markant Media

GO!Mobility verschijnt 5 keer per jaar en is o.a. bestemd voor politici, overheidsinstanties, de media en leden van RAI Vereniging. Verspreiding vindt plaats op basis van controlled circulation.

Redactieraad Cees Boutens, Jeroen van de Braak, Ilse Bartels, Mark van Dansik, Floris Liebrand, Tom van Steijn

Redactie Menno Timmer, hoofdredacteur

Redactieadres GO!Mobility Markant Media Noordereinde 291 1243 JX ’s-Graveland E-mail: markantmedia@kpnmail.nl www.markant-media.com Tel. 06-551 35 559 of 035-69 19 061

Dit magazine is gedrukt op duurzaam papier.

GO!Mobility is ook als digitaal magazine te lezen op www.raivereniging.nl

© 2018 RAI Vereniging - alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere wijze, in elke vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Medewerkers Sjoerd van der Linden Ontwerp: PWAD Amsterdam Vormgeving: MB voorheen VMTB Fotografie: Ton van Til, Johan Peter van der Stouwe, Van der Vaart Illustraties: Onno Kortland Druk: W.C. den Ouden ISSN: 2212-8182


DR. STEVEN VAN EIJCK

3

Kilometerprijs drieklapper Zowel de samenleving als de overheid staan voor een groot aantal

zich meebrengt ten faveure van een kleine groep die zich een EV kan

uitdagingen die stuk voor stuk belanden in akkoorden die het kabinet

permitteren. Wij zijn van mening dat stimuleren al gauw leidt tot

met allerlei partijen, waaronder RAI Vereniging, aan het sluiten is.

marktverstoringen. Bovendien is het de vraag of incentives überhaupt

Ideeën die de samenleving zelf aandraagt en waarvoor draagvlak

het meest geëigende middel zijn. Want zodra iedereen overschakelt op

bestaat, vergroten immers de slagkracht van het kabinet. Voorbeelden

elektrisch rijden drogen immers de belastinginkomsten op. Van de

zijn het Klimaatakkoord, het Pensioenakkoord en het Preventieak­

21 miljard euro die automobilisten jaarlijks bijdragen aan de schatkist,

koord. Als we kijken naar het Klimaatakkoord waar de Mobiliteitstafel

heeft een substantieel deel betrekking op BTW op brandstofaccijnzen,

deel van uitmaakt, dan dient de overheid zich primair af te vragen op

BPM en MRB. En die vallen bij elektrisch rijden grotendeels weg. De

welke manier belastingeuro’s het meest efficiënt en doelgericht

overheid snijdt zich dus gigantisch in de eigen vingers om zo aan de kli­

kunnen worden besteed om een reductie van de CO2­uitstoot te bewerkstelligen. Zoals het sluiten van kolencentrales, het overschakelen op waterstof of anders omgaan met mobiliteit. Vooral op het gebied van automobiliteit liggen er tal van uitdagingen. Zo zal er naar verwachting

maatdoelstellingen te willen voldoen. Voor

Beprijzen levert een zeer positieve bijdrage aan het bereiken van de klimaattargets

rond 2025 een keur aan elektrische model­

RAI Vereniging aanleiding om eens goed te onderzoeken of het systeem van kilome­ terbeprijzing niet een drieklapper kan zijn. Dit draagt namelijk bij tot het verminderen van files en een betere doorstroming, het zorgt er voor dat de overheidsinkomsten op peil blijven, én het levert een zeer posi­

len op de markt zijn. Tegelijkertijd zullen dan de technische mogelijk­

tieve bijdrage aan het bereiken van de klimaattargets. RAI Vereniging

heden om benzine­ en dieselauto’s aan de voortdurend aangescherpte

heeft samen met adviesbureau Revnext bekeken wat de effecten zijn

emissie­eisen te kunnen laten voldoen tegen financiële grenzen aan­

van het omzetten van de BPM en MRB in een kilometerprijs. Dan blijkt

lopen. Met andere woorden: er komt een kantelpunt waarbij elek­

dat wanneer de overheid de bestaande autobelastingen niet omgooit,

trisch rijden goedkoper is. En aangezien Nederlanders calculerende

de schakist tot 2030 een bedrag van 10,7 miljard euro aan BPM en

burgers zijn, zullen zij massaal kiezen voor elektrische auto’s (EV’s).

MRB derft. Bij invoering van een kilometerprijs met een variabele

De vraag die dan oprijst is of het zinvol is om deze ontwikkeling te

heffing, is die derving slechts 2,8 miljard euro. Beide bedragen excl.

versnellen of af te wachten. Rapporten tonen aan dat

accijnzen en BTW. Daarnaast veroorzaakt beprijzen

wanneer je dit op z’n beloop laat, mogelijk 6 Mton

een gedragsverandering bij automobilisten, waardoor

CO2­reductie in 2030 wordt gerealiseerd als autorij­

rond 2030 naar raming 11 procent minder verkeer op

dend Nederland vanaf 2025 in groten getale aan de

de weg zal zijn. En dat betekent vervolgens weer min­

stekker gaat. Als de overheid hier op wenst te antici­

der CO2­uitstoot, namelijk 5,2 Mton ten opzichte van

peren en Nederland als het om elektrisch rijden gaat

4,0 Mton die het Klimaatakkoord voorziet. Kortom,

een voortrekkersrol wil laten vervullen dan zijn er

dit is een drieklapper waar de overheid volgens ons

allerlei mogelijkheden om hier een (fiscale) injectie

zeer serieus naar moet kijken. Het draagt in een keer

aan te geven. Meest voor de hand liggend is de aan­

alle oplossingen aan en werkt niet marktverstorend.

schaf van EV’s te subsidiëren. RAI Vereniging vindt dat

Het is wat mij betreft tijd om door te pakken.

niet de meest geschikte optie. Eenvoudigweg omdat het niet zo kan zijn dat benzine­ en dieselrijders straks

Dr. Steven van Eijck

moeten opdraaien voor de extra kosten die dit met

Algemeen voorzitter RAI Vereniging


GO! 4

BRANCHE NIEUWS

Nieuwe locatie voor ReinigingsDemoDagen 2019 Op 5 en 6 juni vinden de ReinigingsDemoDagen (RDD) 2019 plaats, dé toonaangevende vakbeurs voor de afval- en reinigingssector. Veel aan de inmiddels 9e editie,

noviteiten, trends, ontwikkelin­

waarvan de organisatie in handen

gen en producten zelf zien en

is van de sectie RAI Carrosse­

ervaren. Het buitenevent geeft

rieNL, is vertrouwd. Alleen is dit

ook in 2019 weer een compleet

keer gekozen voor een nieuwe

overzicht van de markt van reini­

locatie: het Nationaal Militair

gingsvoertuigen en aanverwante

Museum in Soest. Dit museum

producten: van inzamelvoertuig

ligt in het Park Vliegbasis Soester­

tot veegmachine en van winter­

berg. Een plek met allure, centraal

dienst tot afvalcontainers. En na

in Nederland, goed bereikbaar

het succes van de laatste editie in

met naast een imposant

2017 zijn er weer kennissessies

museum­gebouw een mooi uit­

over onderwerpen die actueel

gestrekt verhard buitenterrein.

zijn in de afval- en reinigings­

De ReinigingsDemoDagen is de

branche. Meer informatie is te

afgelopen jaren uitgegroeid tot

reinigingswereld. Vertegenwoor­

schappen, afvalverwerkers en

lezen op de RDD

een begrip voor iedereen die pro­

digers van gemeentelijke reini­

aanverwante bedrijven kunnen

­website: www.reini­

fessioneel actief is in de afval- en

gingsdiensten, provincies, water­

daar de laatste technologieën,

gingsdemodagen.nl

Ruim een derde brom/snorfietskilometers werkgerelateerd Het brom- en snorfietspark in Nederland groeide dit jaar met 3 procent tot 1.107.700 eenheden. Ter vergelijking: in 2007 telde ons land nog 712.000 brom/snorfietsen.

nemende mate kiezen berijders daarbij voor elektrische aandrijving. In totaal werden in 2017 2.527 e-brommers/snorfietsen verkocht, een plus van 57 procent vergeleken met een jaar eerder. Daarmee bedraagt het aandeel elektrisch in de verkopen inmiddels 3,1 procent.

In de meeste gevallen worden deze gebruikt voor woon-werkverkeer, zo blijkt uit de nieuwe editie Mobiliteit in Cijfers Tweewielers 20182019 van RAI Vereniging en BOVAG. In totaal leggen Nederlanders volgens deze uitgave jaarlijks gemiddeld bijna 1 miljoen kilometers met brom-/snorfietsen af. Zo’n 38 procent hiervan heeft betrekking op ritten van en naar het werkadres. In bijna 15 procent van de gevallen is het reismotief gerelateerd aan het afleggen van visites/logeren. Op de voet gevolgd door sport, hobby of horeca­ bezoek (13%), 9 procent betreft winkelen of boodschappen doen en een kwart van de ritten heeft andere reismotieven.

Volwaardige vervoersmodaliteit Dat de brom-/snorfiets zich inmiddels heeft ontwikkeld tot een ­volwaardige vervoersmodaliteit die in alle lagen van de bevolking is geaccepteerd, vertaalt zich eveneens in positieve verkoopcijfers. Die groeiden in 2017 met ruim 27 procent tot 81.981 exemplaren. In toe­

Brom-/snorscooters zijn goed voor bijna 1 miljoen reizigerskilometer per jaar.


5

Kwart miljard voor investering in de fiets Het kabinet heeft 100 miljoen euro uitgetrokken voor het versnellen van de aanleg van fietsroutes en het innoveren en vergroten van de stallingsmogelijkheden bij stations. De inzet is om in deze kabinetsperiode het beschikbare budget zo efficiënt mogelijk te besteden voor zoveel mogelijk projecten.

wordt geïnvesteerd in de fiets. Voor de aanpak van het tekort aan fietsenstallingen bij stations wordt 74 miljoen uitgetrokken. Bij het stallen moet rekening gehouden worden met het steeds meer bijzondere formaat fietsen

Om de groei in de Randstad op te

dat we samen 3 miljard meer fiets­

zoals elektrische fietsen,

vangen en de filedruk te beteuge­

kilometers gaan maken.’

speed-pedelecs en bakfietsen.

len is het de ambitie van staatsse­

Zij wil dat de regio stevig bijdraagt

Voor de aanleg van routes trekt

Van Veldhoven: ‘200.000 extra forensen uit

cretaris Van Veldhoven van IenW

aan de fietsstimulering en om die

Van Veldhoven 26 miljoen euro

de auto op de fiets’

om de fiets meer ruimte te geven.

reden maximaal 40 procent van

uit. Met deze verdeling wordt in

‘Daarom wil ik het fietsen stimu­

de projectkosten bijdragen. Hier­

deze kabinetsperiode doorge­

deze routes gaat het vaak om het

leren met als doel dat er 200.000

door verwacht zij dat in totaal

werkt aan de verdere uitbouw van

oplossen van enkele resterende

extra forensen uit de auto gaan en

voor een kwart miljard euro

het netwerk van fietsroutes. Bij

knelpunten.

Europa werpt drempels op naar emissieloos personenvervoer RAI Vereniging en KNV noemen het besluit van de Europese Commissie om Nederland niet langer een ontheffing te verlenen om personenautobusjes met een gewicht tot 4.250 kilo met een B-rijbewijs te besturen onbegrijpelijk. ­Volgens Steven van Eijck, voorzitter van RAI Vereniging, staat dit besluit haaks op het gezamenlijk streven om zowel de klimaat- als luchtvervuilingsproblemen terug te dringen. In de Europese Unie mag

aanvullend D-rijbewijs deze busjes

iemand in bezit van een

mogen rijden. Onbegrijpelijk, stelt

B-rijbewijs, een voertuig

Van Eijck, want het goederenvervoer

besturen met een maxi­

krijgt deze ontheffing wel. Hij wijst

maal geladen gewicht van

er op dat producenten in de EU

3.500 kg. Deze grens is

­worden verplicht om de uitstoot van

voor ondernemers die met

busjes te verminderen en vervoerders

een dieselbus personen­

krijgen bij steeds meer aanbestedin­

vervoer of goederenver­

gen van personen­vervoer de taak om

voer verzorgen, veelal

emissieloos te vervoeren. ‘Omdat alle

­voldoende. Met de aan­

op de markt beschikbare elektrische

staande introductie van volledig elektrische bestel-

personenbusjes geladen een gewicht

Brussel maakt einde aan besturen e-bussen personenvervoer zwaarder dan 3,5 ton met B-rijbewijs.

en personenbussen neemt

van boven de 3.500 kg hebben, ­kunnen veel vervoerders nu niet aan

het ledig gewicht van een busje door de accu’s

maximaal geladen gewicht van 4.250 kg voor

hun verplichting voldoen. Tenzij zij hun

echter met een paar honderd kilo toe waar­

een periode van 5 jaar. Deze ontheffing geldt

chauffeurs massaal naar rijles sturen om een

door het maximaal geladen gewicht boven de

echter alleen voor goederenvervoer en niet

aanvullend D-rijbewijs te halen, stelt KNV

3.500 kg uitkomt. Om de introductie en het

voor personenvervoer.

voorzitter Bertho Eckhardt. ‘Dat zou beteke­

gebruik van elektrische bestelbussen te­

Het besluit van de Europese Commissie om

nen dat het werk van een kleine 15.000 chauf­

­stimuleren, verleent de Europese Commissie

geen ontheffing meer te verlenen betekent dat

feurs binnen het zorg- en leerlingvervoer

Nederland daarom een ontheffing tot een

voortaan alleen chauffeurs in bezit van een

abrupt stil komt te liggen.’


GO! 6

125 JAAR RAI VERENIGING Ron Snoeks, Hoofdbestuurslid RAI Vereniging:

‘PROACTIEF ANTICIPEREN OP DE SNEL VERANDERENDE MOBILITEITSWERELD’

Ron Snoeks: ‘De drie strategische platforms fungeren als vliegwiel voor alle secties


7

Wat is de raison d’être van RAI Vereniging na 125 jaar? Welke koers moet de organisatie de komende jaren gaan varen en welke middelen horen daarbij? Beweging en verandering zijn in ieder geval begrippen die verankerd zijn in het vocabulaire van Ron Snoeks, Hoofdbestuurslid van RAI Vereniging. De leden vormen het DNA en het bestaansrecht van RAI Vereniging, zegt hij. ‘Dit impliceert dat we als autoriteit in de branche de regie moeten blijven houden en proactief anticiperen op de snel veranderende wereld.’ Naast lid van het Hoofdbestuur van RAI Vereniging is Snoeks boeg­

Strategische agenda

beeld van het succesvolle en mondiaal opererende familiebedrijf

Thema’s die de komende jaren de strategische agenda en die van alle

Snoeks Automotive. Iemand die liever vooruitkijkt dan achterom. Dit

secties zullen domineren zijn volgens Snoeks binnen het Platform

echter zonder het respect voor de historie en de cultuur uit het oog te

Verkeersveiligheid onder andere de deelname aan het tweejaarlijkse

verliezen. ‘We moeten de blik naar voren richten om grip te houden op

Nationaal Verkeersveiligheidscongres (NVVC), het leveren van een

de ingrijpende transformaties die zich in de samenleving voltrekken. Ik

inhoudelijke bijdrage aan de Europese ‘Road Safety Pledge’ die zich ten

stel vast dat er wat dat betreft een mooie toekomst in het verschiet ligt

doel stelt om het aantal verkeersslachtoffers terug te brengen naar nul,

met tal van uitdagende mobiliteitsonderwerpen in de breedste zin.’

samenwerking met het Fonds Slachtofferhulp, participatie in Veilig op Weg om jongeren bewust te maken van de dode hoek bij trucks, het

Beïnvloeden mobiliteitsbeleid

aanbieden van een position paper verkeersveiligheid aan het ministerie

Om hierop voor te sorteren heeft RAI Vereniging een dynamische,

van IenW en acties richting Kamerleden. Binnen het Platform Duur-

strategische visie voor de komende jaren ontwikkeld. Centraal daarin

zaamheid spelen zaken als de circulaire economie (klimaat en lucht­

staat het beïnvloeden van het mobiliteitsbeleid waar het de overkoepe­

kwaliteit). Verder neemt RAI Vereniging intensief deel aan de zogehe­

lende thema’s van de tien autonome sec­

ten Mobiliteitstafel van het Nederlandse

ties betreft, het vergroten van de impact

Klimaatakkoord om invulling te geven aan

van deze strategie op zowel nationaal als internationaal niveau en het realiseren van een optimale communicatiestructuur tussen het Hoofdbestuur en de secties. Een belangrijk uitgangspunt bij de invoe­

‘We koersen richting 2025 af op een energierevolutie’

ring van de nieuwe organisatiestructuur

het Klimaatakkoord in Parijs.

Proof of concept Vanuit het Platform Smart Mobility wordt samengewerkt met auto­importeurs en fabrikanten aan een ‘proof of concept’ die

van RAI Vereniging is dat de secties dichter bij de leden komen te staan.

het in de toekomst mogelijk maakt dat voertuigen zelfstandig gaan

Het hoofdbestuur concentreert zich daardoor meer op de ‘Umwelt’ en

anticiperen op verkeersonveilige situaties. Bovendien, vervolgt Snoeks,

externe partijen.

is RAI Vereniging actief betrokken bij het programma Beter Benutten

Snoeks: ‘de missie en visie van het Hoofdbestuur is om ervoor te zor­

van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om auto’s via

gen dat RAI Vereniging de gezaghebbende factor op mobiliteitsgebied

innovatieve ICT­technieken met elkaar en met de verkeersinfra te laten

is en blijft. Met name door via de kracht van het collectief de beschik­

communiceren teneinde de doorstroming en de bereikbaarheid te ver­

bare expertise en innovatie te delen en te combineren met de leden en

beteren. ‘Vermeldenswaard zijn in dit verband de inspanningen die op

alle andere partijen.’

dit moment samen met allerlei marktpartijen worden verricht om aan­ dacht te genereren voor veiligheidsbevorderende Advanced Driver

Drie platforms

Assistance Systems (ADAS) in voertuigen.

Om de krachten van de secties en alle overkoepelende mobiliteitsthe­ ma’s zo effectief mogelijk te bundelen is een drietal strategische plat­

Mobiliteitstransities

forms opgetuigd: 1) Verkeersveiligheid; 2) Duurzaamheid en 3) Smart

Welke transities zullen naar zijn oordeel de komende periode de mobi­

Mobility. Verder is onderzocht in hoeverre er mogelijkheden waren om

liteitsagenda gaan bepalen? Snoeks ziet er talloze. ‘De overgang van

de slagkracht van de individuele secties te verbreden en te versterken.

fossiel naar zero emissie is evident en onvermijdelijk. We gaan betalen

Dit heeft inmiddels geresulteerd in de fusie tussen RAI Vereniging Spe­

naar gebruik. De vraag naar voertuigdelen zal zich voortzetten. Voer­

ciale Voertuigen en CarrosserieNL in RAI CarrosserieNL. Alsmede in de

tuigen worden slimmer. Voortgaande individualisering leidt tot een

onlangs afgeronde fusie met AutomotiveNL in RAI Automotive NL.

groter aanbod van producten en diensten op maat. En de gevolgen van


GO! 8

125 JAAR RAI VERENIGING vergrijzing en globalisering zullen nieuwe en andere vormen van mobi­ liteit met zich meebrengen.’ Uiteraard is, benadrukt hij, samen met de andere Hoofdbestuursleden en het secretariaat van RAI Vereniging nagedacht over wat dit zou kun­ nen betekenen voor de mobiliteit in 2025 en zelfs is gepro­ beerd te kijken naar 2050.

Energierevolutie

‘Mogelijk gaat transport straks door buizen met zelfrijdende systemen’

Snoeks: ‘met de fors aangescherpte CO2­emissiedoelstellingen koersen we richting 2025 beslist af op een energierevolutie. The Internet of Things zal voor een nieuwe dynamiek zorgen, waarbij robotisering en autonoom rijden in de mobiliteit een hoge vlucht zullen nemen. Het is niet onwaarschijnlijk dat mensen zich straks bijvoorbeeld ook via drones kunnen verplaatsen. De eerste stappen in die richting zijn al gezet.’ Rond 2050 verwacht hij dat de 24­uurs economie compleet zal zijn. Autonoom rijden vereist dan nieuwe en aangepaste infrastructuur. ‘Het is niet ondenkbaar dat transport tegen die tijd plaats vindt door buizen met zelfrijdende systemen; flexibel en vraaggericht. Al dan niet boven­ of ondergronds. Of met supersonische autonoom rijdende, vliegende of varende transportmodaliteiten.’

‘Het gaat er om de leden waar voor hun geld en meer toegevoegde waarde te leveren’

Wet van de remmende voorsprong Welke kant het precies op zal gaan weet niemand. Toch waarschuwt hij

RAI CarrosserieNL

wel voor een te snelle overschakeling naar andere mobiliteitsvormen.

Als ‘oud’ voorzitter van CarrosserieNL was Snoeks nauw betrokken bij

‘Autofabrikanten hebben tijd nodig om hun productiestructuren aan te

de krachtenbundeling van RAI Vereniging Speciale Voertuigen en Car­

passen. Zij hebben miljarden geïnvesteerd in hun huidige fabrieken. De

rosserieNL in RAI CarrosserieNL. Heeft het fusieproces aan de verwach­

transitie naar een nieuwe realiteit zal dus via de weg der geleidelijkheid

tingen voldaan? Hij antwoordt met een volmondig ‘ja’. ‘Dat geldt voor

moeten geschieden. Op kapitaalvernietiging ziet niemand te wachten.

alle vooraf geformuleerde uitgangspunten. Die luidden: het verbreden

Ook de samenleving niet, trouwens.’

van het (lobby)netwerk en het verbeteren van de samenwerking met partners, het bewerkstelligen van een krachtige lobby in Den Haag en

PROFIEL RON SNOEKS Ron Snoeks is CEO van de Snoeks Groep. Snoeks Automotive is de toonaangevende partner voor autofabrikanten om hun productgamma uit te breiden door het leveren van innovatieve modificatieconcepten die de gebruiksmogelijkheden en marktkansen van bestelwagens verder ver­ groten. Door voortdurend te richten op verbetering en innovatie. Deze internationale onderneming vervaardigt interieurs voor bestelwa­ genfabrikanten. De meest bekende is de dubbele cabine. Het hoofdkan­ toor is gevestigd in Nieuw­Vennep waar de R&D plaatsvindt. Snoeks produceert over de gehele wereld. In Tsjechië beschikt het bedrijf over een eigen distributiecentrum en een assemblagefabriek van waaruit alle autofabrikanten worden bevoorraad. Daarnaast bedient Snoeks de Noord­Amerikaanse markt vanuit een eigen vestiging in Detroit.

Brussel, het opschalen van de belangenbehartiging richting de stakehol­ ders, optimaal gebruik kunnen maken van de ondersteunende diensten en aansluiting vinden bij een professionele organisatie, in casu RAI Ver­ eniging.’

Ambitie Nu dit proces succesvol is voltooid zegt hij zijn ervaring en expertise als Hoofdbestuurslid graag te willen inzetten voor alle secties. Zijn ambitie weet hij in een paar zinnen samen te vatten: ‘het doel is om RAI Vereni­ ging te positioneren als de leidende speler in de mobiliteitsbranche door het leveren van diensten die proactief een bijdrage leveren aan de conti­ nuïteit van de sector. Uiteindelijk gaat het er om leden waar voor hun geld en toegevoegde waarde te bieden.’


9

Oudste RAI-lid legde kiem voor RAI Vereniging

Als pionier wakkerde Gazelle de fietsrevolutie in Nederland aan Wie in de ontstaansgeschiedenis van RAI Vereniging duikt, stuit op een interessant fenomeen. Een dreigende invoering van een belasting op fietsen vormde ruim 125 jaar geleden namelijk voor Nederlandse fietsfabrikanten en importeurs een van de aanleidingen om zich als collectief sterk te maken. Als een van de voornaamste initiatiefnemers stond Gazelle de wieg van de oprichting van RAI Vereniging (toen nog Rijwiel Industrie (R.I.).

De economische impact van de fiets is volgens Gazelle gigantisch Op tal van terreinen trok de fietsbranche

land, waarbij RAI Vereniging een onmisbare

altijd voor Rijwiel en speelt de fiets een onver­

vanaf dat moment gezamenlijk op in de lobby

rol blijft vervullen.

minderd belangrijke rol binnen de belangen­ behartiging. Zo maakt sectie Fietsen zich sterk

richting de overheid en veranderde het mobi­ liteitslandschap. Volgens Gazelle ondergaat

Grote overwinning

voor verbetering van de verkeersveiligheid,

Nederland een transitie naar een superfiets­

Na 125 jaar staat de R van RAI Vereniging, nog

onder meer met het Keurmerk voor Fietsver­


GO! 10

125 JAAR RAI VERENIGING lichting. De sectie pleit voor passende fiets­

fietsen een trend zou worden, toen zij al in

enkele decennia zou duren voordat de fiets

infra, zoals snelfietspaden en voldoende

1893 besloten de Engelse veiligheidsfiets op

met motorondersteuning écht zou doorbre­

stallingen bij stations, en voor stimulerende

twee gelijke wielen te gaan importeren. Dat

ken. De eerste e­bike die in Dieren onder de

fiscale fietsmaatregelen tijdens bijvoorbeeld

was de opvolger van de hoge bi.

naam Easy Glider rond de millenniumwisse­

het zakelijk en woon­werkverkeer. Een recent

ling van de band liep zou een nieuwe trend

wapenfeit betreft de vereenvoudiging van de

Easy Glider

bijtellingsregels van het privégebruik van de

In de jaren die volgden groeide de hofleveran­

zakelijke fiets naar 7 procent, die het fietsge­

cier uit tot een van de marktleiders op de fiets­

Fiets van de Toekomst

bruik een flinke boost geeft. Een maatregel die

markt. Dat kwam onder meer door de uitvin­

Terwijl inmiddels een derde van alle in ons

Gazelle nadrukkelijk zegt te beschouwen als

ding van de trommelrem – veiligheid stond

land verkochte fietsen elektrisch ondersteund

‘een grote overwinning voor de fietsers, en

toen al evenals nu voorop bij Gazelle – en de

is besloten de Gazelle ingenieurs zichzelf te

zetten.

overtreffen door de e­bike opnieuw uit te vin­ den in de vorm van de concept Gazelle No.1. Deze connected e­bike werd samen met Giugiaro Design – de topontwerpers die ook aan de wieg stonden van ondermeer de Bugatti Veyron – ontwikkeld en werd bekroond met tal van internationale prijzen. Niet verwonderlijk dus dat een aantal geavan­ ceerde toepassingen van de concept Gazelle No.1 inmiddels zijn terug te vinden in de huidige collectie.

Lichtjaren verschil Een geheel andere noviteit betreft de zogehe­ ten ‘Fendervision’: geïntegreerde verlichting die minimalistisch is qua design en passend bij de fiets. Deze fietsverlichting heeft een

Er komen snelle en intelligente connected bikes die data gaan verzamelen en communiceren met de infrastructuur

dubbele functie, namelijk de zichtbaarheid en dus de veiligheid van de berijder vergroten en

die mede het resultaat is van gezamenlijk

lancering van het innovatieve kruisframe.

tegelijkertijd bijdragen aan de herkenbaarheid

optrekken.’

Een combinatie van kwalitatieve producten

van een Gazelle fiets.

en slimme marketing zette de Dierense fiets­

Begin dit jaar bereikte Gazelle een mijlpaal.

Gouden regels

fabrikant internationaal op de kaart.

Toen liep de 15 miljoenste fiets van de band.

Veel lof heeft het oer­Hollandse merk, dat

In sommige gevallen was het merk zijn tijd

Dat aantal groeit jaarlijks met zo’n 250.000

sinds 1993 het predicaat Koninklijk mag voe­

ver vooruit. Zo bleken rond 1930 de eerste

stuks. Niet alleen staat het huidige productie­

ren, voor de invoering van de ‘gouden regels’

experimenten met een elektrisch aangedreven

volume in schril contrast met de beginjaren,

voor het gebruik van fietsaccu’s die mede dankzij de inspanningen van RAI Vereniging tot stand kwamen. Deze gelden tot op de dag van vandaag als de standaard in de consumen­ tenvoorlichting voor het gebruik van accu’s.

‘Nederland ondergaat een transitie van fietsland naar superfietsland’

Ondertussen slaagde Gazelle er sinds de prille start begin twintigste eeuw er in om als

fiets, waaraan samen met Philips en Varta

de fiets van destijds staat inmiddels mijlenver

pionier de fietsrevolutie in Nederland aan te

werd gewerkt, onvoldoende vruchtbaar. De

af van de moderne connected bike met ‘inter­

wakkeren. De eerste aanzet hiertoe gaven de

eerste fiets met hulpmotor die Gazelle in 1950

netdiensten’. Het zijn allebei fietsen, maar er

oprichters, die er van overtuigd waren dat

presenteerde was dat wel, hoewel het nog

zitten lichtjaren verschil tussen.


11

De voorloper van de elektrische fiets ontwikkelde Gazelle al

stadscentrum kan afleggen, of het bevoor­

begin jaren dertig samen met Philips en Varta

raden van winkels met e­cargofietsen vanaf distributiecentra aan de stadsranden.

Connected places In die transitie naar superfietsland zijn naar het oordeel van Gazelle mobiliteitsconcepten, waarbinnen de fiets als schoon, snel en com­ pact vervoermiddel een centrale rol speelt, evident. Dan gaat het niet over traditionele fietsen, maar over snelle en intelligente connected bikes die data verzamelen en communiceren met de infrastructuur (ver­ keerslichten, het wegdek) en andere verkeers­ deelnemers en zo de doorstroming bevorde­ ren en de verkeersknelpunten signaleren. Of

Fietsgebruik aanjagen

waarin, zoals men het formuleert: ‘Nederland

omgekeerd: de optimale route naar kantoor

Met een park van 23 miljoen fietsen en een

een transitie ondergaat van fietsland naar

voor de fietsforens berekenen. Er ontstaan uit­

verkoopvolume van gemiddeld één miljoen

superfietsland. Met de toenemende verstede­

eindelijk ‘connected places’, waarbij fietsen en

stuks per jaar noemt Gazelle de economische

lijking en drukkere binnensteden zal de fiets,

fietsers overal met alles en iedereen zijn ver­

impact van dit vervoermiddel gigantisch.

al dan niet in combinatie met andere vervoers­

bonden. Om dat te bewerkstelligen is samen­

Want waar aan vrijwel alle type vervoermid­

modaliteiten, een aantrekkelijk en interessant

werking tussen alle partijen, zoals de over­

delen wel een probleem kleeft, biedt de fiets

alternatief vormen en deel uitmaken van

heid, mobiliteitsindustrie, de werkgevers en

uitsluitend oplossingen voor de uitdagingen

totale mobiliteitsoplossingen. Te denken valt

uiteraard de fietsers zelf, cruciaal. ‘En RAI

waar de samenleving als geheel voor staat:

aan speed pedelecs die nog beter inspelen op

Vereniging kan daarin faciliteren en dit proces

betere luchtkwaliteit, gezondheidswinst en

de behoeften van de fietsforens die de snel­

een belangrijke duw in de goede richting

minder files. De fietsfabrikant is er van over­

fietsroute neemt, speciale hubs van waaruit

geven’, aldus Gazelle.

tuigd dat het economisch belang van de fiets

men de laatste kilometers fietsend naar het

de komende tijd verder zal toenemen. Zeker in een land waar veel verplaatsingen relatief kort zijn en prima op twee wielen kunnen

Tussen de fiets van destijds en de moderne

worden afgelegd. Dat geldt eveneens voor de

‘connected bike’ zitten lichtjaren verschil

integratie van de fiets in bedrijfsprocessen. De versoepelde regels voor de leasefiets zijn wat dat betreft een belangrijke stap voorwaarts. Het is volgens Gazelle wel zaak dat het effect van die maatregel nu daadwerkelijk op de werkvloer zichtbaar wordt en daar een vervolg krijgt. Daarnaast zijn andere fietsvriendelijke voorzieningen, een fietsvriendelijke infra­ structuur, en initiatieven zoals beveiligde stal­ lingen en kleedruimtes gewenst om het fiets­ gebruik nog verder aan te jagen.

Smartcity Met een historie en expertise van 125 jaar heeft Gazelle een heldere visie op de toekomst


GO! 12

125 JAAR RAI VERENIGING Jongste RAI-lid, Technisch Bureau Holl:

‘Lidmaatschap RAI Vereniging kan onze business versterken’ In het jaar dat RAI Vereniging haar 125-jarig jubileum viert is Technisch Bureau Holl toegetreden als jongste lid. Afgelopen juli trad de marktleider en specialist op het gebied van luchtdrukremsystemen toe tot de sectie RAI Aftermarket. Het lidmaatschap was voor algemeen directeur Bertel Hendriks geen punt van discussie. Vanuit zijn eerdere automotive functies bij onder andere Brezan, Pirelli en Delphi zegt hij veel positieve ervaringen te hebben opgedaan met de mogelijkheden die het lidmaatschap biedt om zijn business te versterken. ‘RAI Vereniging brengt partijen bij elkaar om een onafhankelijke lobby te kunnen voeren op tal van relevante onderwerpen, zoals wetgeving, datadelen en de APK.’ Technisch Bureau Holl is geves­

meest complete en grootste voor­

op locatie ondersteunt. Vandaar

discussie over het ontbreken van

tigd in Nijmegen. De in 1965

raad luchtdrukremcomponenten,

ons motto ‘wat anderen niet kun­

een kenteken voor landbouw­

opgerichte onderneming startte

onderdelen en diagnose­appara­

nen, kunnen wij wel.’

trekkers en de invoering van een

aanvankelijk als revisiebedrijf in

tuur voor vrachtwagens, bussen,

luchtdrukremsystemen en

trailers en landbouwvoertuigen

Ruwe diamant

landbouwvoertuigen zijn boven­

slaagde er in de loop der jaren in

in Europa. Het assortiment

Als vers lid van de sectie RAI

dien voorzien van ongeremde

om zich te ontwikkelen tot een

bestaat uit 35.000 artikelen waar­

Aftermarket maakt Technisch

aanhangers, waardoor de ver­

van de grootste spelers in de

van er 13.000 op voorraad liggen

Bureau Holl deel uit van de

keersveiligheid in gevaar kan

markt. Hendriks legt uit dat de

te wachten voor verzending naar

onlangs opgerichte werkgroep

komen. Allemaal zaken die bij 24

kwalificatie ‘Technisch Bureau’

afnemers in Nederland, Duits­

’24 volt.’ Dat is, vervolgt Hen­

volt hoog op de agenda staan. Het

de lading feitelijk niet meer dekt.

land en België.

driks, een geheel nieuw en voor

is nog een beetje een ruwe dia­

‘Onze hoofdactiviteiten omvat­

Hendriks wijst op het nog nieuw

onze sector belangrijk initiatief.

mant die straks in gepolijste

APK voor deze voertuigen. Veel

ten productie, distributie, revisie en reparatie van luchtdrukremsy­ stemen en componenten van de kwaliteitsmerken Wabco, Knorr­ Bremse en Haldex. Daarnaast leveren wij onder de eigen merk­

vorm zeker zal gaan schitteren.’

‘Waar andere stoppen, begint bij ons de uitdaging’

Truckwerkplaats van de toekomst Zowel Hendriks als Smits zeggen veel te verwachten van de rol die RAI Vereniging kan spelen in het

naam Mawa revisie luchtremde­ len. Niet alleen voor moderne,

te introduceren logo waarop de

Anders dan de ’12 volt’ werk­

nationale en internationale lob­

maar tevens voor oudere vracht­

tekst prijkt: ‘Holl Driven By

groep, die zich op personenauto’s

bytraject. Door als collectief

wagens onder het label ‘Mawa

Knowledge’. ‘Dat is waar we

richt, heeft 24 volt betrekking op

invloed uit te oefenen en sturing

Classics.’

tegenwoordig voor staan. Een

de vrachtwagenmarkt. Binnen dit

te geven aan wet­ en regelgeving

organisatie die beschikt over gede­

platform zijn allerlei thema’s

die voor een individuele partij

Driven By Knowledge

tailleerde expertise en ervaring

benoemd die van belang zijn voor

onhaalbaar is.

Francesco Smits, Manager Ope­

over alle soorten oude en nieuwe

de toekomst. ‘Denk aan het vrij­

Volgens Hendriks is het lidmaat­

rations, laat weten dat Holl zich

luchtdrukremsystemen. Met een

geven van voertuigdata en het

schap van RAI Vereniging in zijn

ten opzichte van de concurrentie

breed productassortiment, een

beschikbaar blijven van techni­

automotive carrière altijd een

met name onderscheidt met de

hoge servicegraad die de klant ook

sche informatie. Actueel is de

waardevolle ondersteuning


13

Bertel Hendriks (r)) en Francesco Smits: ‘Data wordt de leidende factor in de mobiliteitswereld’


GO! 14

125 JAAR RAI VERENIGING

Hendriks: ‘De 24 volt werkgroep van sectie RAI Aftermarket is nog een ruwe diamant die straks

Smits: ‘Data wordt de leidende factor’

kan gaan schitteren’ geweest in de bedrijfsvoering. Hij

zijn. Als het gaat om het vrijge­

Smits voorspelt dat data de lei­

van de partijen in de keten gaat

wijst in dit verband op de ver­

ven van technische data valt hier

dende factor wordt. ‘Alles draait

veranderen en dat zorgt voor

schillende keurmerken die in het

nog een wereld te winnen. Dat

tegenwoordig om data:

meer beweging en dynamiek.’

leven zijn geroepen, waaronder

heeft naar mijn mening ook te

ladingdata, voertuigdata, omge­

Voor de onderneming zelf staat

het Keurmerk Hefbruggen; de

maken met de omvang van dit

vingsdata en chauffeursdata.

de nieuwe bedrijfsslogan ‘Holl

verbreding van het netwerk (o.a.

segment. Nederland telt 187.000

Voertuigfabrikanten proberen

Driven By Knowledge’ centraal in

via de JCG Business Club); het

trucks tegenover bijna 10 miljoen

data zoveel mogelijk exclusief te

de toekomstige strategie. Een eer­

inzichtelijk maken van trends in

personenauto’s.’

houden binnen hun eigen distri­

ste stap is al gezet, want de

butiekanaal. Dat is op de langere

marktleider in luchtremdelen

de markt en de oprichting van de werkgroep On Board Diagnostics

Data leidend

termijn onhoudbaar. Er komt

gaat, om die positie te versterken,

(OBD) om data beschikbaar te

Sinds RAI Vereniging bestaat is

meer transparantie.’

het assortiment uitbreiden met

houden voor de aftermarket.

de mobiliteitsmarkt ingrijpend

‘Bovendien was RAI Vereniging

veranderd. Naar verwachting zal

Voorwaartse ketenintegratie

voor automatische transmissies

nauw betrokken bij en co­finan­

de branche de komende 5 tot 10

Hendriks voegt hier aan toe dat

van vrachtwagens.

cier van de scenariostudie ‘werk­

jaar echter meer veranderen dan

de digitalisering van de samenle­

‘Dat is uniek, want dat gebeurt

plaats van de Toekomst’. Een

de afgelopen 125 jaar het geval is

ving onherroepelijk leidt tot een

nog niet in Nederland. Onze

mogelijk interessant vervolg hier

geweest. Welke transities ziet

verandering in de keten. ‘Dat heet

groeiplannen zijn ambitieus en

op zou wellicht de ‘Truckwerk­

Technisch Bureau Holl voor de

met een mooi woord ‘voor­

RAI Vereniging kan ons daarin

plaats van de Toekomst’ kunnen

komende periode?

waartse ketenintegratie’. De rol

ondersteunen.’

de revisie van elektronicadelen


15

The Mobility Shift

Auto wordt verdienmodel en zelfstandige businessunit Mobiliteit gaat volledig op de schop. In plaats van eigen autobezit gaan mensen samen hun eigen auto assembleren voor gezamenlijk gebruik, voorspelt blockchainspecialist Vince Meens. Hij zei dit tijdens The Mobility Shift, een event dat RAI Vereniging ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum organiseerde. Auto’s krijgen volgens hem een zelfstandige entiteit, met een eigen rekening op de blockchain, waarin mensen kunnen investeren en een aandeel kunnen verwerven. Geen toekomstmuziek, want binnenkort gaat de testfase met de eerste elektrische, zelfrijdende ‘pods’, die conform dit concept zijn ontwikkeld, in Heerlen van start. Tijdens het ‘The Mobility Shift’­event schetsten verschillende gastspre­

opgezet in Heerlen, Geleen, Maastricht en Venlo. ‘Iedere campus heeft

kers, waaronder Rogier Havelaar van PostNL, Nicole Stofberg van de

een eigen specialisatie. In Heerlen ligt de focus op Smart Services, ofte­

Universiteit van Amsterdam, Daan Kersten van Additive Industries én

wel: software applicaties, kunstmatige intelligentie en data­analyse.

Vince Meens een toekomstbeeld van mobiliteit, waarbij kunstma­ tige intelligentie, big data, connec­ tiviteit, 3D printing en autonoom rijden de boventoon voeren.

Techruption Vince Meens is als specialist (kwartiermaker) van blockchain­ technologie, directeur van Blox (wisselkantoor voor virtuele munten) en co­founder van Mobotiq nauw verbonden aan de Brightlands Smart Services Cam­ pus in Heerlen. Daar werd ruim een jaar geleden het startschot gegeven voor Techruption, het eerste blockchain fieldlab van Nederland. Hij legt uit dat Bright­ lands een initiatief is van zowel de lokale overheid, het bedrijfsleven als universiteiten die gezamenlijk gedeelde campussen hebben

Vince Meens: ‘Dankzij een eigen blockchainrekening kunnen auto’s straks zelfstandig transacties verrichten’


GO! 16

125 JAAR RAI VERENIGING Zaken die het dagelijks leven in de toekomst eenvoudiger moeten maken. De campus bestaat uit een ‘community’ van uiteenlopende gevestigde ondernemingen (pensioenfondsen, start­ups, politie etc.), die de mogelijkheden van blockchaintechnologie en artificial intelli­ gence onderzoeken en toepassen.’

Uniek Excel sheet Blockchain is een systeem dat gebruikt kan worden om gegevens vast te leggen zonder dat hier een centrale autoriteit aan te pas komt. Meens vergelijkt het met een soort universeel Excelsheet waar mensen hun transacties op bij kunnen houden en die van anderen kunnen zien. ‘Met als bijzonder kenmerk dat zo’n Excelsheet unieke eigenschappen bezit. Iets dat eenmaal is vastgelegd en is geverifieerd door anderen, is name­ lijk niet meer te wijzigen. Actuele toepassingsmogelijkheden zijn bij­ voorbeeld cryptomunten (Bitcoin), een universeel transactiesysteem om digitaal geld naar elkaar over te maken, onafhankelijk van banken of traditionele netwerken.’

Autonome transacties Wat het volgens hem zo interessant maakt is dat dit een alternatief begint te worden voor een bankrekening waarop iemand tegoeden kan bijhouden zonder dat die block­ chainrekening, anders dan bij een traditionele bank, is gekoppeld aan een persoon of bedrijf, maar aan een stukje software of aan een apparaat

‘Steden zullen “mobiliteits­ munten” gaan invoeren’

of een huis. ‘Dit betekent dat opeens allerlei zaken om ons heen zelf transacties kunnen gaan verrichten, zonder afhankelijk te zijn van een mens of overkoepelende partij. Dit maakt het mogelijk dat auto’s een eigen rekening krijgen op zo’n block­ chain en daardoor zelfstandig een verplichting kunnen aangaan met iemand die deze wil huren. Maar ook om autonoom naar een tank­ station te rijden en daar af te rekenen zonder dat de passagier iets hoeft te doen. Op die manier wordt de auto een zelfstandige businessunit met een eigen entiteit. Een object waar men in kan investeren of een aandeel kan verwerven.’

Crowdfunding per wijk Bezit zoals we dat nu kennen verdwijnt dan, is zijn overtuiging. Auto’s worden eigendom van de community en delen wordt de norm. De blockchain maakt het bovendien mogelijk om eenvoudig crowdfun­ ding toe te passen en zo op wijkniveau gezamenlijk te investeren in een aantal auto’s. Meens: ‘Bij een maximaal benuttingspotentieel kan dit per saldo winst opleveren die deels terug kan vloeien naar de investeer­ ders en de rest om de operationele kosten te betalen. En zodra het rendement hoog genoeg is kan de auto uiteindelijk zelf besluiten om een nieuw exemplaar te bestellen.’

‘In 2024 moeten er in Parijs 10.000 pods rondrijden’


17

Mobotiq pods Een futuristisch droombeeld? Allerminst, beklemtoont hij. De Mobotiq ‘pod’ vormt het levende bewijs. Dit zelfrijdend, elektrisch drie­ of vierwielig wagentje dat on­demand via een app op de smartphone is te bestellen en te activeren is al volop in ontwikke­ ling. Meens verwacht dat steden voor het huren van deze categorie voertuigen ‘mobiliteitsmunten’ zullen gaan invoeren. Het is de bedoeling om de eerste prototy­

‘Het businessmodel van de pod is self-supporting’

pes van dit 60 cm brede voertuig met een modulaire opbouw binnenkort in Heerlen te gaan vervaardigen en op een ‘dedicated’ stuk asfalt – de leisure lane – te testen. De basis bestaat uit een ‘floating grid’, een onderstel met een besturingssysteem en aandrijving, waar vervolgens tailor­made allerlei soorten cabines in verschillende maatvoeringen op kunnen worden geklikt, afhankelijk van het gebruiksdoel: delivery, woon­werkverkeer, zorg aan huis, enzovoort.

De zelfrijdende elektrische Mobotiq ‘pod’ is on-demand via een app op de smartphone is te bestellen en te activeren

IKEA-concept Als blauwdruk voor de pod stond het IKEA­concept model, vertelt Meens. ‘Verder is het businessmodel self­supporting middels investe­ ringen op basis van open source software, waarin de modellen en de wijze van assemblage exact staan beschreven. En een eigen bankreke­ ning op de blockchain maakt van de pod een zelfstandige businessunit.’ Mobotiq heeft, naast de R&D­locatie in Heerlen, vestigingen in Frank­ rijk (Parijs) en Noord­Roemenië (Lasi). De onderneming heeft de ambitie om tijdens de Olympische Spelen in Parijs in 2024 ongeveer 10.000 pods in de Franse hoofdstad in gebruik te hebben genomen.

Mobiele zeecontainers De assemblage van de pods moet geschieden in een soort mobiele zeecontainers met behulp van 3D­printers en Kuka robotarmen. Zo’n ‘factory in a box’ creëert, naar zijn oordeel, niet alleen werkgelegenheid, maar er ontstaat tevens een lokale hub en een gemeenschappelijke marktplaats waar mensen terecht kunnen voor assemblage, onderhoud en reparatie. ‘Op termijn moet er een ‘werkgelegenheidsapp’ komen met mini­taken die de pods nodig hebben. Deelnemers die wat willen bijverdienen en hun blockchainsaldo willen verhogen, kunnen dan besluiten in de hub een paar uur onderhoud aan de pods te verrichten.’ Uiteindelijk, besluit Meens, wordt mobiliteit iets waar men niet meer over hoeft na te denken en wordt de wijze om van A naar B te komen nagenoeg voorspelbaar. ‘En niet onbelangrijk: goedko­ per. Dankzij nieuwe businessmodellen met andere incentives.’


GO! 18

highlights

Highlights 125 jaar RAI Vereniging Na de oprichting van de Rijwiel Industrie (R.I.) op 17 december 1893 vond al snel de eerste rijwieltentoonstelling plaats in het Paleis voor Volksvlijt in Amsterdam, namelijk in 1895. Op die eerste ­ tentoonstelling kwam men vooral kijken naar de ­

nieuwste fietsmodellen. Nederland zou immers snel een fietsende natie worden. Toen de fiets meer in trek kwam besloot de R.I. aan verkoopbevordering te gaan doen. Tijdens de tweede expositie, opnieuw in het Paleis voor Volksvlijt, waren de eerste exemplaren te zien van die andere curieuze noviteit: het rijtuig dat door een motor werd aangedreven. In die beginjaren zijn er nog veel raakvlakken tussen de rijwiel- en de automobielindustrie. Op de tentoonstelling van 1900 staan naast fietsen al heel wat ­auto’s. Met als logisch gevolg dat de jonge club in datzelfde jaar ook de belangen van de autofabrikanten en importeurs ging vertegenwoordigen. De A van auto werd aan het logo toegevoegd en R.I. werd RAI ­Vereniging. In de jaren die volgden breidde gaandeweg het activiteitenpakket zich uit. Naast tentoonstellen vormen collectieve

belangenbehartiging, dienstverlening aan de leden en niet in de laatste plaats het ontwikkelen van een visie op de toekomst tegenwoordig de belangrijkste pijlers en wil RAI Vereniging zich nadrukkelijk positioneren als autoriteit op het gebied van mobiliteit. Het is uiteraard onmogelijk om 125 jaar historie in een foto-impressie op twee pagina’s samen te vatten. We beperken ons daarom tot de belangrijkste mijlpalen: RAI Vereniging in vogelvlucht.

Affiches van RAI-tentoonstellingen door de jaren heen.

Prins Bernard, een enthousiast bezoeker van de AutoRAI, stapt uit een ‘demo’ van de Ford Levacar Mach 1 (1961).

Overhandiging van het borstbeeld ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van Leonard Lang's ­A utomobielfabriek, Amstel Hotel 1932 De BedrijfsautoRAI zoekt het in 1996 hogerop.


19

Premier Rutte arriveert in een oude politie Porsche 911 Targa om de ­ AutoRAI 2015 te openen.

De Oude RAI aan de Ferdinand Bolstraat die tot 1960 in gebruik was. In 1969 organiseerde RAI Vereniging een Pers Bromfietsdag.

Het stoomrijtuig ‘Noviomagum’ was in 1896 vermoedelijk de eerste auto in ons land.

Het RAI Mobiliteitsdiner 2018 in de Ridderzaal in Den Haag.


GO! 20

eco-trends

Volvo werkt aan zelfrijdende e-trucks Volvo Trucks presenteert een nieuwe transportoplossing met zelfrijdende elektrische voertuigen die kunnen ­bijdragen aan efficiënter, veiliger en schoner vervoer.

verbonden met een cloudservice en een transportcontrolecentrum. De voertuigen zijn uitgerust met geavanceerde systemen voor autonoom rijden. Die zijn zo ontworpen dat ze hun huidige positie tot op enkele centimeters kunnen bepalen en in detail kunnen controleren en analyse­

Het doel op de lange termijn is dat bedrijven die non-stop transport­

ren wat andere weggebruikers doen en daarop zeer nauwkeurig reageren.

services nodig hebben over een vast traject kunnen kiezen uit een groter

Het controlecentrum bewaakt continu de transportvoortgang en contro­

aanbod. Volvo verwacht hiermee een positieve bijdrage te leveren aan

leert nauwkeurig de positie van elk voertuig, de staat van de accu, de

het groeiende chauffeurs­

inhoud van de lading,

tekort, milieuproblemen,

onderhoudsvereisten en

geluidsoverlast, de toene­

verschillende parame­

mende consumptie en snelle

ters. Net als bij een

groei van e-commerce.

industrieel productie­

De transportoplossing voor

proces worden snelheid

de t­ oekomst is volgens

en voortgang aangepast

Volvo Trucks bedoeld om te

om onnodig wachten te

worden ingezet voor hoog­

voorkomen en de lever­

frequente transporten over

precisie te verhogen.

vaste routes en relatief korte

Verspilling in de vorm

afstanden, grote goederen­

van buffervoorraden

volumes en hoge lever­ precisie. Typische voorbeel­

kan zo worden voor­

Toekomstige autonoom rijdende Volvo e-truck

komen. Ook wordt

den zijn transporten tussen logistieke hubs, maar ook andere

de beschikbaarheid vergroot. Voertuigen die op dezelfde route rijden,

toepassingen zijn mogelijk. Het is de bedoeling dat het systeem gebruik

­werken samen voor een optimale doorstroming. Volvo zegt de

maakt van de bestaande infrastructuur en laadbakken en trailers.

­transportoplossing in de nabije toekomst in samenwerking met een

De zelfrijdende elektrische voertuigen zijn tijdens de ingebruikname

­aantal klanten verder te gaan ontwikkelen.

VDL introduceert Citea Electric Low Entry range VDL Bus & Coach breidt het Citea Electric productgamma uit met de Low Entry lengtevarianten van 12 en 12,9 meter. De Citea SLE Electric profiteert van de nieuwe generatie batterijpakketten en kan uitgerust worden met verschillende laadmogelijkheden. De exemplaren zullen vanaf 2019 gaan rijden.

streekvervoer, zijn beschikbaar in verschil­

De Citea SLE Electric wordt standaard uitge­

lende deurconfiguratie en hebben een flexibel

voerd met het nieuwe batterijpakket van 216

in te delen interieur.

kWh dat optioneel uit te breiden is naar 288 kWh. Hiermee is een actieradius van 100 tot 200 kilometer mogelijk zonder tussentijds bijladen. Verder is het mogelijk om de Citea SLE Electric uit te rusten met een zogeheten roof mounted of inverted pantograaf met een vermogen tot 450 kW. Met deze nieuwe ­varianten beschikt VDL Bus & Coach over een

VDL noemt de uitbreiding van de Citea

nog uitgebreidere range aan configuraties om

­Electric range met de Low Entry uitvoeringen

de transitie naar duurzaam openbaar vervoer

een logische stap in het verder verduurzamen

verder te ondersteunen. Dankzij de hoge­kwa­

van het openbaar vervoer. De nieuwe Low

liteit batterijen en slimme laadoplossingen is

Entry Electric lengtevarianten zijn evenals de dieseluitvoeringen geschikt voor stad- en

het mogelijk om een afstand tot 500 kilometer

VDL Citea SLE Electric

per dag te realiseren.


21

Duurzame bevoorrading RAI Amsterdam DB Schenker, een toonaangevende dienstverlener in wereldwijde ­logistiek, heeft in november als proef een Scania LNG-truck ingezet voor de bevoorrading van RAI Amsterdam. De inzet van het LNG-voertuig vormt onderdeel van een duurzamere ­logistieke opzet.

ken’, zegt Özkan Aksoy, verantwoordelijk

Scania LNG-truck heeft het Piek Quiet­

voor Fairs National bij Schenker Logistics

TRUCK-certificaat. Naast de proef met de

Nederland. ‘Samen met de RAI kijken we naar

­Scania LNG speelt de overslagfaciliteit van

een verduurzaming van de logistieke proces­

3.800 m2 in Beverwijk als hub een rol in de

sen. Uiteraard maken de voertuigen hiervan

logistieke opzet. Toeleveranciers bieden hier

ook deel uit. Dat gasvoertuigen een stuk stiller

hun materialen aan, waarna DB Schenker het

en schoner zijn is algemeen bekend, maar we

materiaal tijdens verkeersluwe periodes bij de

kijken nu met name naar de operationele inzet

RAI aanlevert.

van een gasvoertuig. Duurzaamheid is een belangrijk focuspunt

Met deze proef

van de logistiek dienstverlener met activiteiten

­kunnen we dat in de

over de hele wereld. Ook bij de businessunit

dagelijkse praktijk

Fairs, Events & Special Products weegt dit

ervaren.’

zwaar mee in het partnership met RAI

LNG resulteert niet

Amsterdam. ‘Als logistiek partner organiseren

alleen in een lagere

we niet alleen logistieke activiteiten rondom

emissie, de truck met

de RAI, maar hebben we ook een verantwoor­

de gasmotor is ook

delijkheid naar de omgeving waarin we wer­

beduidend stiller. De

Scania LNG Truck

Zelfrijdende conceptcar voor last mile delivery Pakketbezorger DPDgroup en Renault werken samen aan innovatieve oplossingen om het bezorgproces in steden te verbeteren. Op de afgelopen IAA In Hannover werd de zelfrijdende conceptauto Z35.2 van Renault gepresenteerd.

consument. Die kunnen op deze manier zelf pakketten ophalen en retourneren op een locatie in de buurt. Het voertuig wordt bij een ­sorteercentrum van DPDgroup aan de rand van de stad geladen en rijdt autonoom naar het ontmoetingspunt in het stadscentrum. Daar neemt de bezorger het stuur over, zonder tijd te verliezen in het sorteercen­ trum. De bezorger kan zo meer tijd besteden aan het bezorgen van ­pakketten. DPDgroup richt zich met de ontwikkeling van nieuwe inno­ vaties en bezorgschema’s op de last mile delivery, waarmee een volledig nieuw bezorgscenario zou kunnen ontstaan, in het bijzonder in ­stadscentra. Naar verwachting zal door het toenemend aantal online aankopen de last mile delivery markt in 2025 zijn verdubbeld tot zo’n 15 miljard pakketten per jaar. Deze markt groeit en zal naar verwachting ook in de toekomst exponen­ tieel groeien. Het toenemende aantal online aankopen leidt tot een ver­ dubbeling van het aantal pakketten dat bezorgd moet worden, een totaal van 15 miljard pakketten per jaar in 2025. Een groot deel van deze pak­ ketten wordt bezorgd in steden, terwijl gemeenten tegelijkertijd steeds meer plannen maken om de verkeersdrukte en vervuiling te verminde­ ren. Vanuit dit perspectief is het aan bezorgdiensten zoals DPDgroup

De autonoom rijdende Renault Z35.2 concept delivery van

om bij te dragen aan duurzame steden door betere en slimmere bezorg­ processen te ontwikkelen.

De Z35.2 wordt gebruikt als mobiele kluis, waardoor DPDgroup de

De zelfrijdende auto van Renault maakt het mogelijk om een deel van

­afleverpunten van te voren inplant en een bericht kan sturen naar de

die pakketten met een zeer hoge mate van flexibiliteit te bezorgen.


GO! 22

RAI vintage

Eendracht maakt macht...

Oprichting Rijwiel-Industrie (R.I.) In 1893 schreef de Rotterdamse rijwielfabrikant H.W. Bayer een brief naar ‘De Kampioen’, het blad dat werd uitgegeven door de ‘Algemeene Nederlandse Wielrijders Bond’ (ANWB). Onderwerp van de brief was het toenemend aantal lokale rijwieltentoonstellingen. Die werden meestal georganiseerd op initiatief van lokale rijwielsportverenigingen. Bayer zag hierin een ongewenste aanslag op de inkomsten van de rijwielhandel­ en industrie. De kosten om aan deze evenementen deel te nemen waren immers erg hoog. Bayer zag er meer in om zelf een rijwiel­ tentoonstelling te organiseren. Zijn collega’s vielen hem hierin bij en op zondag 17 december 1893 richtten zes rijwielfabrikanten en twaalf importeurs de Nederlandsche Vereeniging ‘De Rijwielindustrie’ op. De naam was bedacht door de Amsterdamse importeur F.A.L. de Gruyter. De eerste R.I.­voorzitter was de Arnhemse rijwielimporteur P.J. Stokvis.


uitgesproken

23

In deze rubriek laten we personen aan het woord die betrokken zijn

is de vergrijzing. We worden met zijn allen steeds ouder en hebben op

bij of werkzaam in de mobiliteitswereld. Dit keer Wim Vossebelt,

enig moment behoefte aan specifiek zorgvervoer. Hoe gaan we dat in

CEO van V-Tron, specialist op het gebied van connected cars,

de toekomst regelen en betaalbaar houden?

voertuigveiligheid en carsharing. Niet alleen ten behoeve van nieuwe voertuigen, maar ook voor het bestaande wagenpark.

Zou u zelf bereid zijn tenminste 1 keer per week de auto voor het werk te laten staan?

Wat is uw favoriete vervoermiddel?

Zeker. Dat doe ik al door iedere vrijdag vanuit huis te werken. De auto

Dat is absoluut de auto. Zakelijk gezien is dat het meest praktische en

staat dan stil. Een prima moment om de nog open eindjes van mijn

flexibele vervoermiddel dat er bestaat. Reistijd is voor mij beltijd. Zelf

werkzaamheden af te ronden. Bovendien ben ik na een week wel een

rijd ik in een Porsche Macan S 3.0 diesel. Ik ben echt een autoliefhebber

beetje klaar met het (file)verkeer.

pur sang. Auto’s zijn emotie. Bovendien vind ik het productieproces Met welke politicus zou u wel eens van gedachten willen wisselen?

erg interessant.

Eigenlijk met twee: Cora van Nieuwenhuizen van IenW en Wopke Wat vindt u van het mobiliteitsbeleid in Nederland? Ik vraag mij af of ons land überhaupt wel een mobiliteitsbeleid heeft. Het beleid is

Wim Vossebelt ‘Waarom is er geen systeem van duale infrastructuur’

Hoekstra van Financiën. Los daarvan verbaast het mij dat Nederland geen minister van Mobiliteit heeft als dat zo’n belangrijk onderwerp is.

voornamelijk geba­ seerde op het verleden en niet op de toe­ komst. Wat er nu gebeurt is operationeel sturen. Het incidenteel oplossen van knel­ punten. Dat is geen beleid, maar vrijwil­ lige brandweer spelen. In de mobiliteits­ wereld staat het begrip ‘shared space’ centraal. Alle modaliteiten worden in hetzelfde platte vlak gestopt. Alle verkeer moet over hetzelfde stuk asfalt. We verge­ ten de derde dimensie. Waarom is er geen systeem van duale infrastructuur, waarbij bijvoorbeeld voetgangers en fietsen via een aparte lichtgewicht constructie boven de weg van het reguliere verkeer worden gescheiden? Is nog veel veiliger ook.

Van Cora van Nieuwenhuizen zou ik willen weten hoe zij denkt de infrastructuur – die er 24 uur per dag ligt – beter te gaan benutten.

Wat zou u als eerste veranderen als u het voor het zeggen had?

En welke doelgroepen horen daar dan bij? En Wopke Hoekstra zou ik

Ik zou dan een meer variabele vergoeding invoeren. Betalen naar

willen toeroepen: stop nu eens met die subsidies op de aanschaf van

gebruik in plaats van voor bezit. Dit kan ook met het huidige systeem,

bepaalde autocategorieën en ga het correct gebruik belonen.

door mobilisten maandelijks iets terug te geven van wat ze niet gebruikt hebben. Een mooie stimulans om goed gedrag te belonen in plaats van

Hoe ziet het Nederlandse verkeersbeeld er over tien jaar uit?

alle aandacht richting diegene die zich niet aan de afspraken houden!

Ik denk eerlijk gezegd niet veel anders dan vandaag. De discussie over Anders Betalen Voor Mobiliteit loopt al meer dan tien jaar. En het heeft

Vindt u dat het kabinet voldoende aandacht schenkt aan vervoers-

niets opgeleverd. Het blijft allemaal een beetje doorpolderen. Er veran­

alternatieven, zoals de bus, de fiets of gemotoriseerde tweewielers?

dert in feite niets. Ik hoop het natuurlijk wel. Als samenleving en eco­

Ik denk het wel. Er zijn genoeg nieuwe initiatieven. Een punt van zorg

nomie hebben we daar veel belang bij.


GO! MARKTANALYsE

24

Meer personenauto’s rijden minder kilometers Het aantal particuliere personenauto’s nam in 2017 met 2 procent toe. 

bedrijfsauto’s afgelegde benzinekilometers (ruim 10 procent). Dieselauto’s,

Per auto werd echter minder gereden. Het gemiddelde jaarkilometrage

goed voor 29 procent van de afgelegde kilometers, reden daarentegen 

daalde met 2 procent naar ruim 11.600 kilometer. Het totaal aantal kilo­

2 procent minder. Vooral dieselbedrijfswagens maakten minder kilometers.

meters dat privéauto’s aflegden bleef daardoor vrijwel gelijk. In de afgelopen

Lpg-auto’s rijden al jaren minder, deze trend zette zich in 2017 voort met

tien jaar is het de tweede keer dat dit kilometrage daalt. De laatste keer

een daling van ruim 11 procent. De afgelegde afstand door auto’s met

gebeurde dat in 2012.

­overige brandstoffen nam toe met bijna 13 procent. Binnen deze groep zijn

Van alle in 2017 afgelegde kilometers werd 63 procent gereden met

de elektrisch aangedreven auto’s (volledig elektrische auto’s en plug-in

­benzineauto’s. Vergeleken met een jaar eerder legden die 1 procent meer

­hybrides) de belangrijkste groep, zij legden 20 procent meer kilometers af in

kilometers af. Deze toename is vooral toe te schrijven aan de groei van met

2017 dan een jaar eerder.

Gemiddeld jaar­kilo­ metrage Nederlandse personenauto’s Totaal

2017 2016 13.024 13.241

w.v. Particulier 11.620 11.859 Bedrijf

23.501 23.609

Minder aangiften van fietsdiefstal Het aantal aangiften van fietsdiefstal

fiets. Deze cijfers zeggen volgens de

cesvol voorbeeld. Er is volgens AVc

Aantal aangiftes fietsdiefstal

is in 2017 opnieuw met 18 procent

Stichting Aanpak Voertuigcriminali­

echter nog veel te winnen qua

(per 1.000 inwoners)

afgenomen tot 78.962. Daarmee zet

teit (AVc) overigens weinig over

bewustwording bij fietsbezitters.

de dalende trend uit 2016 zich

het werkelijk a­ antal fietsen dat jaar­

Hiervoor heeft de stichting onder

Delft 15,7

voort. In dat jaar deden 96.507

lijks onvrijwillig van eigenaar wisselt,

andere de handreiking ‘Stop Fiets­

Enschede 12,7

mensen aangifte van een gestolen

aangezien ongeveer tweederde van

diefstal’ ontwikkeld die gemeenten,

Utrecht 12,6

de slachtoffers van fietsdief­

politie en alle andere betrokken

Groningen 11,5

stal geen aangifte doet. Toch

organisaties die zich bezig houden

Leiden 10,8

lijkt het er op, uitgaande van

met het reduceren, voorkomen een

Maastricht 10,2

de ontwikkeling van de aangif­

aanpakken van fietsdiefstal handvat­

Amsterdam 9,6

tecijfers, dat het­l­andelijk

ten moet aanreiken.

Rotterdam 9,3

beleid op fietsdiefstal een halt

Op basis van de AVc-cijfers per

Den Haag

7,5

toe te roepen, vruchten

gemeente valt af te leiden dat niet

begint af te werpen. Zo zijn

inwoners van bijvoorbeeld een stad

geen enkele andere stad groter.

de laatste jaren tal van initia­

als Amsterdam het grootste risico

Op de tweede plaats volgt

tieven ontplooid om fietsdief­

op fietsdiefstal lopen, maar die in

Enschede met 12,7 aangiften per

stal terug te dringen. Met de

Delft. Het aantal aangiften van 15,7

1.000 inwoners, gevolgd door

inzet van lokfietsen als suc­

per 1.000 inwoners was in 2017 in

Utrecht (12,6) en Groningen (11,5).

Bron: Stichting AVc

Bron: CBS, RDW


25

Forse toename verbruik biotransportbrandstoffen Het verbruik van vloeibare biotransportbrand­ stoffen voor het wegvervoer is in 2017 met 26 procent gestegen. In 2016 daalde het verbruik van biobrandstoffen nog met ruim 20 procent. Deze ontwikkelingen houden verband met de regelgeving voor biobrandstoffen. In de Neder­ landse wetgeving is sinds 2007 de zogenaamde bijmengverplichting opgenomen. Deze houdt in

Bijmenging vloeibare bio­ transportbrandstoffen (in mln kilo)

dat in elke liter die in Nederland wordt getankt

extra hernieuwbare energie op de markt te

voor het wegverkeer, een percentage biobrand­

­brengen en deze administratief mee te nemen naar

stof moet zitten. Dit percentage stijgt per jaar, om

een volgend jaar. Daarnaast is de wetgeving voor

w.v.

in 2020 uit te komen op 10. Het verbruik van bio­

bedrijven in 2015 aangepast, waardoor bedrijven

Biobenzine 224 201 230

brandstoffen voor vervoer loopt e­ chter niet gelijk

biobrandstoffen voor de verplichting kunnen tellen,

Biodiesel 260 182 251

op met de verplichting, onder andere omdat de

op een moment dat nog niet zeker is dat deze

bedrijven de mogelijkheid hebben om het ene jaar

daadwerkelijk op de markt komen.

Totaal

Bron: CBS

2017 2016 2015 484 383 81

Inkomsten verkeersbelastingen factor vier hoger dan uitgaven De afgelopen jaren is het verschil tussen de

regionale/lokale infrastructuur. Dit betekent

rijksinkomsten aan verkeersbelastingen en de

dat de inkomsten aan verkeersbelastingen

rijksuitgaven voor verkeersvoorzieningen

bijna een factor vier groter zijn dan de

opnieuw toegenomen. Dit jaar levert de

­uitgaven aan verkeersvoorzieningen. Ter­

Nederlandse automobilist naar verwachting

­vergelijking: in 2011 bedroeg die verhouding

een bijdrage van in totaal 19,8 miljard euro

nog een op drie. In dat jaar leverden alle

aan ’s Rijks schatkist. Daartegenover staat

autogerelateerde belastingen 19 miljard euro

een bedrag van 5,3 miljard euro aan uitgaven

op en werd 5,7 miljard euro uitgegeven

die ten goede komen aan de aanleg en

aan verkeers-

onderhoud van het hoofdwegennet, het

voorzieningen.

spoor, infrastructurele mega-projecten en

Rijksinkomsten aan ­verkeersbelastingen (in mln euro’s) 2018 Raming Totaal 19.785 w.v. BPM 1.793 Benzine-accijns 4.322 Diesel- en LPG-accijns

3.986

Motorrijtuigenbelasting 4.143 Belasting op zware motorvoertuigen

174

BTW over nieuwe auto’s

646

BTW over benzine

1.482

BTW over diesel en LPG

322

BTW over gebruikte auto’s

110

BTW over reparatie en onderhoud

598

BTW over autoverhuur

50

BTW over lease

81

BTW over verkeersopleidingen auto en motor 269 Assurantiebelasting autoverzekering

1.140

Verkeersboetes 687 Gemeentelijke parkeergelden

799


GO! 26

DE Stelling

Uiteindelijk is het wel het uitgangspunt van het plan dat de verkeersveiligheid erop vooruit gaat.

Sharon Dijksma, wethouder Verkeer Amsterdam Op wegen waar er echt heel hard gereden wordt, hoeft de snorfiets niet naar de rijbaan. Bron: AT5

Rob Aarse, TLN De eerste zogeheten ‘Fuelcell’ Hyundai’s gaan in 2019 rijden,

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

het volledige aantal van 1000 moet in 2023 op de weg zijn.

Het vergroeningsbeleid van het Nederlandse

Transport en Logistiek Nederland juicht de ontwikkeling van

leasewagenpark had bijna twee keer zoveel

elektrisch aangedreven vrachtauto’s toe. ​​De markt van elek-

milieuwinst kunnen opleveren als de huidige

trisch aangedreven vrachtauto’s is voluit in beweging. Steeds

6 procent verlaging van de CO2-uitstoot. Met

meer truckfabrikanten kondigen aan binnenkort modellen op

name lichtere, goedkopere auto’s waren niet

de markt te brengen met een elektrische aandrijving. Het is

aantrekkelijk genoeg voor de leaserijder.

ook hard nodig. In Nederland gaan we er immers van uit dat de binnensteden vanaf 2025 bevoorraad worden met elektrisch

Bron: FD

aangedreven vrachtauto’s. Bron: TLN Laurens van den Acker, senior vice president corporate design Renault De auto verdient een prominente plek in ons Odette Oostindiën, oprichter conceptstore voor e-bikes

huiselijk interieur.

De Nederlandse overheid heeft nu een klein stapje genomen, waarmee de verwarring over de bijtelling van een fiets van de

Bron: NRC

zaak, de wereld uit is. De forfaitaire bijtelling voor het privégebruik van de zakelijke fiets wordt 7 procent. Is dit alles? Mis ik iets? Een elektrische auto tot 50.000 euro waarde heeft nota bene 4 procent bijtelling. Bron: FD

Annie van de Pas van de Natuur- en ­Milieufederaties Alles bij elkaar opgeteld ontbreekt het volgens de organisaties aan een echt plan om in 2030 de uitstoot te halveren. Opvallend

Martijn van Leeuwen, BIOS-Groep personenvervoer

genoeg is het vaak het kabinet zelf dat op de

We willen graag verduurzamen, ook buiten Schiphol waar

rem staat. Zo wil het kabinet niet praten over

we voor tal van gemeenten en instellingen rolstoelvervoer

een kilometerheffing.

­verrichten. Maar onlogische regelgeving houdt dat tegen. Jammer en onbegrijpelijk. Bron: Telegraaf

Bron: NOS


GO!factor

MICHIEL BUITENWERF De karakteristieke roffel van de V-twin is van grote afstand herkenbaar als Michiel Buitenwerf op zijn majestueuze vlaggenschip, een Harley-Davidson FLHTK Ultra Limited komt aanzwenken. Buitenwerf is voorzitter van de Motorrijders Actie Groep (MAG), een club die de belangen van alle motorrijders in Nederland behartigt en zich er voor inzet dat het wegennet in ons land voor hen vrij toegankelijk, berijdbaar en niet te vergeten veilig is en blijft. Hij kocht deze ‘toerbuffel’ in mei 2017 en legde er in een tijdspanne van een jaar privé al ruim 46.000 kilometer mee af. Dat is, vertelt hij, met deze machine geen enkel probleem. ‘Vroegere modelgeneraties hadden nog wel een last van een rammeltje, een los schroefje of een plasje olie onder het motorblok. Inmiddels zijn het uitermate soepele, relatief stille en betrouwbare motoren. De V-twin is trillingsvrij en heeft dankzij twee bougies per cilinder bovendien een optimale verbranding, hetgeen bijdraagt aan een lager verbruik en dito CO2-uitstoot. Hij is puur gebouwd als ‘duursporter’ voor de lange afstanden en niet om er met hoge snelheden sprintjes mee te trekken. Het 107 cubic inch blok, vergelijkbaar met 1.680 cc, leent zich bij uitstek voor relaxed cruisen op verlaten en bochtige binnenwegen. Dat doe ik dan ook veelvuldig. Twee tot drie vakanties per jaar is al goed voor in totaal ruim 10.000 kilometer extra op de teller. En dan zijn er nog de zogeheten ‘500 miles ritten’ die de Harley-Davidson clubs jaarlijks met grote regelmaat organiseren. Dat zijn puzzeltochten waarbij de deelnemers vanaf het startpunt in bijvoorbeeld Zwitserland, Italië of België binnen 24 uur 500 mijl afleggen. Voor mij symboliseert Harley vrijheid en een ‘way of living.’ Een Harley is niet veel duurder dan concurrerende topklasse motoren. Maar hier krijg je er wel het element lifestyle gratis en voor niets bij.’

27


28

GASTCOLUMN ANWB

Samen sterk De vriendschap tussen de ANWB en RAI Vereniging gaat heel ver terug. Om precies te zijn: tot het allereerste begin. Dat kwam niet zomaar uit de lucht vallen. In 1883 werd namelijk de ANWB opgericht. Met als belangrijkste doel: fietsers faciliteren bij het beoefenen van hun nieuwe hobby.

de RI omgedoopt tot RAI (Rijwiel­ en Automobiel­ Industrie). Met de komst van de auto werden de werk­ velden van onze beide organisaties enorm verbreed. Opnieuw trokken we hierin gezamenlijk op en pleitten we voor betere wegen, afschaffing van tolheffing en voor een verlaging van de belastingdruk. Thema’s die tegenwoordig nog steeds actueel zijn en die nog altijd in gezamenlijkheid worden aangevlogen.

Dat het fietsen vele kanten kende, werd al snel duidelijk. Naast de fietsers zelf traden ook de fabrikanten en fietsdea­

Op dit moment is in Nederland de grote vraag hoe we met

lers toe tot de vereniging. En binnen de categorie fietsers

zijn allen mobiel kunnen blijven.

bevonden zich toerfietsers én racefietsers, professionals en amateurs. Kortom: de belangen liepen nogal uiteen, wat

En het is bepaald geen toeval dat wij elkaar als oude vrien­

het werk van de ANWB in de praktijk behoorlijk lastig

den ook nu weer opzoeken binnen de Mobiliteitsalliantie.

maakte. Niet voor niets trad onze eerste voorzitter, de

Behalve een kwestie van geld is het veiligstellen van de

Engelsman Charles Bingham, al vrij snel af omdat hij ook

bereikbaarheid van Nederland immers ook een zaak van:

in fietsen handelde.

goed naar elkaar luisteren en rekeninghouden met elkaars belangen. Dat we daar uitstekend toe in staat zijn, hebben

Om de taken goed te verdelen en besturingsvraagstukken

we al keer op keer laten zien.

op te lossen, plaatste de ANWB een oproep in De

Kampioen. Rijwielhandelaren en ­fabrikanten werden

Ook milieuvraagstukken, “mobility as a service” en de

verzocht de rijen te sluiten en één organisatie op te zetten.

zelfrijdende auto zijn onderwerpen die vragen om een

En dat deden ze! In 1893 werd de Rijwiel Industrie (R.I.)

gezamenlijke aanpak. Daarom zijn we bij de ANWB heel

opgericht, net als de ANWB in Utrecht. We trekken dus al

blij met de goede onderlinge verstandhouding die al sinds

heel lang met elkaar op.

1893 bestaat.

De R.I. ging voortvarend aan de slag en besloot al vrij snel

RAI Vereniging viert 125 jaar. Graag wil ik jullie heel

dat de gefragmenteerde presentatie van dit nieuwe

hartelijk feliciteren met deze prachtige mijlpaal!

vervoermiddel geen goed idee was. In plaats daarvan moest er, tot groot genoegen van de ANWB, een jaarlijkse

Frits van Bruggen

fietstentoonstelling komen waar Nederland kennis kon

hoofddirecteur ANWB

maken met de laatste modellen. Ook voor de dealers was het handiger. De allereerste tentoonstelling vond plaats in 1895. Niet veel later verscheen de auto ten tonele en werd


125 jaar rai vereniging

29

Mooi slotakkoord Terwijl het jaar nog niet ten einde is, is de conclusie wel al te trekken: het was een geslaagd jubileumjaar. Met als absolute uitsmijter het RAI Ledenfeest op donderdag 22 november.

Inmiddels is iedereen daar zo aan gewend geraakt dat het ontgetwijfeld wat kaal zal aanvoelen zodra weer wordt overgeschakeld naar die petrolblauwe cirkel. ‘Ik denk dat het een beetje gaat aanvoelen als de huiskamer na de feestdagen wanneer de kerstboom is weggehaald. Hoewel, zo’n lege plek biedt ook ruimte om weer nieuwe initiatieven

Op de vele foto’s die zijn gemaakt (zie ook de achterpagina) spat

en projecten op te pakken en ik weet zeker dat er bij de verschillende

het plezier er van af, constateert Cees Boutens, manager Externe

secties heel veel ideeën klaar liggen. Wat dat betreft denk ik dat het 126e

Betrekkingen. ‘Het was ook mooi om te zien dat de leden van de

verenigingsjaar opnieuw een leuk, interessant en uitdagend jaar gaat

verschillende secties zich goed met elkaar mengden en het gesprek

worden.’

met elkaar aangingen. Uit de vele reacties heb ik kunnen afleiden dat dit, in welke vorm dan ook, voor herhaling vatbaar is.’ In het verleden is wel eens gesuggereerd om een RAI­lied te compone­ ren, vervolgt hij. ‘Na het optreden van zangeres Alma Nieto weten we zeker: het lied is er. Ik ben benieuwd of dat lied op bijeenkomsten in het nieuwe jaar nog een echo gaat krijgen. We gaan het horen en zien.’ Het nieuwe jaar neemt RAI Vereniging afscheid van het jubileum logo.

‘Met als uitsmijter het RAI Ledenfeest kwam er een einde aan een geslaagd jubileumjaar’


GO! 30

EYE CATCHER lageweg

Van Eijck herbenoemd als voorzitter van RAI Vereniging Steven van Eijck, algemeen voorzitter van RAI Vereniging, is herbenoemd voor een nieuwe periode van vier jaar. Naast zijn algemeen voorzitterschap is ook zijn positie als voorzitter van de sectie Personenauto’s en lichte ­bedrijfswagens met vier jaar verlengd. Van Eijck werd in 2014 verkozen als algemeen voorzitter van RAI Vereniging. Mede onder zijn leiding heeft de interne en externe organi­ satie een sterke verandering doorgemaakt. Zo is de interne organisatie verbreed van vijf afdelingen naar negen onafhankelijke secties waarbij de kennis- en netwerkorganisatie AutomotiveNL binnenkort formeel wordt ver­ welkomd als tiende sectie. Daarnaast is in 2017 ook CarrosserieNL gefuseerd met RAI ­Vereniging. Dankzij deze structuurwijziging heeft RAI Vereniging zich ontwikkeld tot een brede mobiliteitsvereniging, klaar voor de grote ­veranderingen op het gebied van mobiliteit die ons te wachten staan. Naast de interne organi­ satie, heeft RAI Vereniging afgelopen jaren ook aan de externe organisatie gewerkt. Zo is Van Eijck een van de initiatiefnemers van de Mobiliteitsalliantie en neemt RAI V ­ ereniging

Van Eijck: ‘de versterkte positie in de mobiliteitsmarkt verder uitbouwen’

een belangrijke plek in aan de mobiliteitstafel van het aanstaande K ­ limaatakkoord. Daar­

versterkte positie in de mobiliteitsmarkt ver­

doende gekwalificeerd personeel een belang­

naast stond RAI V­ereniging aan de basis van

der uitbouwen. Bovendien moeten er cruciale

rijk thema en wordt er komende jaren veel

het huidige autobelastingstelsel dat is vast­

knopen worden doorgehakt in het kader van

aandacht besteed aan thema’s als verkeers­

gelegd in Autobrief II.

het Klimaatakkoord en autobelastingstelsel.

veiligheid, smart mobility en verdere verduur­

Voor de komende vier jaren wil Van Eijck de

Daarnaast is ook de beschikbaarheid van vol­

zaming van de sector.

Mobiliteitskalender 2019 Het Salon/ Brusselse Motor Show

Geneva International Motor Show

Bauma 2019 8 t/m 14 april

CLEPA Aftermarket ­C onference 2019

1 t/m 3 maart

7 t/m 17 maart

Internationale vakbeurs voor ­

27 en 28 maart

Grootste sportieve fietsbeurs

Internationale tentoonstelling

bouw- en mijnbouwmachines,

Bijeenkomst voor leden

in de Benelux

­personenauto’s

bouwvoertuigen, bouwtechniek,

RAI Automotive Industry

Jaarbeurs Utrecht

Geneve, Zwitserland

componenten en hijs- en

Brussel

­hefwerktuigen München, Duitsland


@raivereniging

31

Tweets RAI Vereniging 9 november

Steven van Eijck, algemeen voorzitter van RAI ­Vereniging, is herbenoemd voor een nieuwe periode van vier jaar. Tevens is zijn positie als voorzitter van de sectie Personenauto’s en lichte bedrijfswagens met vier jaar verlengd. 9 november

stof, die essentieel is bij het terugdringen van CO2-uitstoot door het vrachtverkeer, onder druk. 30 oktober

De carrosserie- en trailerbouw in 2025: de toekomst in beeld! 12 oktober

Alle kandidaten zijn bekend: van slimme technische oplossingen tot vernieuwende mobiliteitsdiensten, in totaal dingen 38 producten, diensten en platformen mee naar de prestigieuze Automotive Innovation Awards 2019.

Wij maken ons op voor de tweede ronde van het overleg naar het Klimaatakkoord 11 oktober

Elektrisch rijden? Dan moet je je D-rijbewijs halen

5 november

Kritische Kamervragen over stijgende BPM door WLTP

11 oktober

Gehandicapten in de kou dankzij Brussel

5 november

Geen enkel begrip voor het Kabinetsbesluit om accijns­ teruggaafregeling op #LNG voor vrachtwagens niet te continueren. Kabinet zet zo ontwikkeling van een brand­

28 september

Het Motorplatform vestigt met Actieplan aandacht op verkeersveiligheid

RAI Klassieker Rit

Eurobike 2019

Equip Auto

25 mei

24 en 25 september

15 t/m 19 oktober

Toertocht met klassieke auto’s,

Tweejaarlijks platform voor

Internationale tentoonstelling voor

motoren en fietsen voor leden en

­professionals actief in en om

automotive sales en services

relaties RAI Vereniging

de mobiliteitswereld

Parijs

RAI Amsterdam


GO!ROUND

nd goud, iegeld in onkere Kaarslicht, weersp iek en heerlijk n, te gekke muz ge sin as rr ve fe af m voornaamste 22 november de op n de rm vo eten armee het het ledenfeest wa ingrediÍnten voor 125 jaar gelegenheid van jubileumjaar ter rd afgesloten. RAI Vereniging we

Profile for Koninklijke RAI Vereniging

GO!Mobility Magazine #5 2018  

GO!Mobility Magazine #5 2018  

Advertisement