Page 1

Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

1


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

2


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

Daging Jurnal Lawat-lawat Ilang Tan Sakéng Lupa (IGA Darma Putra)

2

Satua Cutet Kembang Gadung Sisin Désa (Budi Santosa)

5

Umah Ipian (Ni Kadek Sudiastari)

14

Dadi Matua (IDG Trinandita)

16

Kota Medali (Putu Budiarta)

25

Puisi Bali Puisi-puisi I Ketut Suwindu

30

Puisi-puisi I Wayan Tojan

34

Puisi-puisi Komang Juniarti Widyasanti

40

Puisi-puisi I W. Wikana

44

Puisi-puisi Madé Suar-Timuhun

48

Ésai Kasujatian Turisé Malancaran ka Bali (I Gedé Putra Ariawan)

51

Satua Masambung Kania (7)—IBW Widiasa Kenitén

55

Gegonjakan Briiiik....! (I Gusti Lanang Sutéja Naréndra)

60

Kartun I Gedé Putra Ariawan

62

1


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

Lawat-Lawat

Ilang Tan Sakéng Lupa IGA Darma Putra

A

kéh margi sané sampun lintangin, ngawit saking wawu embas kantos mangkin. Wénten margi maaspal, wénten margi mabeton, wénten margi tanah, wénten margi buk, wénten margi endut, miwah margi-

margi sané tiosan. Sami marginé punika neket ring manah soang-soang. Yéning sampun neket maka sami sané naenin entasin, méweh pisan ngengsapang. Manut para guru sané sampun naening ngentasin marginé punika, kocap mrasidayang ngicalang élingé ring maka sami marginé inucap. Mangda mrasidayang ngengsapang, patut malih mamargi. Margi ngengsapang sané sampun élingin, kabaos margi engsap. Sampunang krunané punika kaaduk, raris kabadingin, dados engsap margi. Matiosan suksman krunané. Ida Bhagawan Wreaspati, wikan pisan maosang indik margi-margi sané neket punika. Kaimbayang sakadi jun sané kanggén genah cuka. Yéning ambunin, juné sinah mambu cuka. Pradé mapikayunan jagi ngicalang ambun cukané, mangda kaicalang dumun daging juné. Maka sami cukané briokang. Wusan punika, mangkin malih ambunin juné sané sampun nénten madaging cuka. Kocap kantun ambun cukané neket ring juné. Méweh sayuakti ngicalang ambun cuka sané sampun kadung neket. Sapunapi antuk ngicalang? Malih rerehang toya kanggén mresihin juné. Sikatin, sabunin, jemuhin. Mangda sumeken bresih juné, becik-becikang mresihin. Malih ambun-ambunin. Pradé ical ambun cukané, neket irika ambun sabuné.

2


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

Ambuné miik ngalub. Sané rereh nénten ambun sabun, wantah ambun jun. Yéning dados, mangda nénten malih maambu. Yadian ambun cuka, sabun miwah jun. Ambun cuka utawi ambun sabun, pateh-pateh neket. Luas bojog teka lutung.

SSB/Manik Sudra

Kadi sapunika pratiwimba sané kaicen olih Ida Bhagawan, indik jun kadagingin cuka. Jun maka miwah cuka punika wantah saluiring margi sané sampun neket. Ngutang cuka, wantah ngutang sané naenin entasin. Napi sané naenin entasin? Embas maka miwah maurip. Sakéwanten arang pisan anaké éling, sapunapi sadawege embas? Dina, wuku, sasih, maka miwah ring warsa

3


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

napi. Sasampuné duur, sasampuné kelih, raris wénten sané maosang, dedinan sadawegé embas. Kantos urip panca wara, sapta wara taler kabaosang. Yéning wénten anaké embas miwah maurip, kabaos punika margi ngingetang, margi ngélingang. Sampu sué pisan mamargi ngéling-élingang, kabénjangang manut Ida Bhagawan Wreaspati, patut taler mabalik. Nuluh margi ngengsap-engsapang. Margi mabalik utawi mabading puniki, kabaos margi nyungsang. Nyungsang mateges mabading, utawi nungkalik. Sasampuné nuluh margi mabalik, sampunang malih mabalik kuri. Margi mabalik puniki, kabaos margi tan pabalikan. Kocap kénten, manut Ida para sujana miwah yogiswara. Kénten kocap, kadi baos guru-guru. Sakariné maurip, kocap wantah ngélingang sakaluir sané polih entasin. Margi ngélingin, sapisanan mamargi ngengsapang kasujatian. Terus kadi asapunika, wénten élingin, wénten engsapang. Wénten engsapang, wénten élingin. Imbayang kadi panak tabuan sané mabading ring umah ipuné. Sirahné ring sor, ikutné baduur. Yéning mangkin mamargi ngengsapang, napi sané kantun élingin? Sami sané élingin ical, sakéwanten nénten sangkaning lali utawi engsap. Sangkaning napi punika kantos engsapang? Sangkaning sampun matemu ring sang sané pisaratang.

IGA Darma Putra embas lan magenah ring Bangli. Kakawiannyané kawedar ring makudangkudang média, minakadi Bali Post, Pos Bali, Tatkala.co, Suara Saking Bali, baliwisdom.com, miwah sané lianan. Ngamolihang Hadiah Sastera Rancagé 2018 antuk cakepan sané mamurda Bulan Sisi Kauh.

4


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

Satua Cutet

Kembang Gadung Sisin Désa Budi Santosa

B

uka nyalantara Sang Hyang Baskaradipati medal saking langité bedangin, nyujur dinginné ambu ngiket ipianné ibi sanja tekéning Ni Luh Ratna Komala. Bajang jegeg kembang désa ngayunyunin sigar.

Yéning bacakang uli pacarcan luh-luhé sané ada di désané ento tuara ja ada nyak sabanding nyandingin kajegégan ipun, makulit nyempaka kuning mabok panjang sada ireng, yén sarat baan nlektekang pipi manis manganyudin maimbuh isit barak mabungan Rijasa sada gigi putih sakadi bungan menurné kembang, panyingakan ipuné bunter sada masunar makeling-kelingan saksat sakadi Rawi kembar. Yéning tatkala ipun nyledét tan bina kadi tatité nyander ngawénang ajur linglung ati sang mangatonang. Pangadegné langsir lanjar, mabangkiang rengkiang sada lemuh tan bina sakadi bunga Gadungé lemuh mangayun tanah. Pupu putih tur pangus sakadi Pudaka nyalantara. Yén lumaku saksat sakadi widyadariné turun saking kahyangan. Pangucapné alus rengih, kenyemné manis sakadi sagara madu. Ngawénang buduh paling sang sané mangatonang. Kocap mangkin wénten anak truna arsa tekéning Ni Luh Ratna. Truna bagus tur sugih saking dura désa madan I Wayan Sedana. Mula pajatu karma manumadi kalintang sugih kadirasa ping 7 numitis tuara ja telah baan ngarambangin kasugihanné. Liu anak luh ngedotang sangkaning kasugihanné

5


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

ento, sakéwala tuara ja ada né neket malawat-lawat ring atiné sajaba Ni Luh Ratna. Reko mangkin ipun mangrencana jagi numpahang isin atiné kapining Ni Luh Ratna. Sakancan ajeng-ajengan, minum-minuman miwah sakancan sekar sané mrik tur ngulangunin kayun sida baan ipun manutugang numbas, sakadi pinunasé mangda sida seneng ipun Ni Luh Ratna. Antuk punika baan rasan babanggan ipun marasa tekéning déwék ipuné ngelah. Sakadi mangalap ipianné, dakin pasaréan dadi angen-angenan baan gedé kenehné lakar enyakinna tekén Ni Luh Ratna. Manganggur ia kaumahné Luh Ratna tumuli ngawangsitin mangda Ni Luh Ratna prasida nyarengin ipun malila cita. Kocap mangkin sampun prapta ring muncuk bukité, tuara sumandangsaya I Wayan Sedana numpahang isi atiné kapining Ni Luh Ratna, sapuniki pangrawosné. “Duh Luh Ratna jegeg idaman ati sang luihing jegeg sakadi Déwi Ratih, sampun sué titiang manandang lara ring ati sayuakti titiang maangen-angen sida masikian sareng I ratu. Sampunang ratu sumandangsaya titiang muani sugih tuara ja pantes I ratu sangsaya ring sikian titiang. Sampunang malih kimud titiang uning ratu tan sida baan nulak saisining sané kaarsayang titiang.” Lantas masaur Ni Luh Ratna “Duh bli bagus ampura, boya ja sakadi mangutang kandik nuduk jaum nénten ja titiang mangutang-ngutang antuk baan bli banget baan nyaratang titiang mangda kayun madamar di abing sareng bli. Sakéwanten ampura, boya sangkaning artha baan titiang sida kalangen masikian sareng bli, yadiastun gumi kaaturang ring padéwékan titiang tan madasar antuk tresnan beliné sujati tulus mangasihin titiang, tuara sida baan titiang ngisinin arsan bliné. Yéning bli sanget baan manyaratang titiang wénten pinunas titiangé ring bli.” Masaut lantas I Wayan Sedana “Napi baan pisaratang I ratu ring titiang? Pastik sida baan titiang mangsinin, yadiastun mangetohang jiwa tan obah tresnan titiangé ring I ratu.” Katimbalin malih olih Ni Luh Ratna

6


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

“Bli… bli bagus yéning buka kéto bli nyanggupang, lan jani bli kemu nyatur désa dumun, takénang dija genah gunungé papitu.” Tuah abuku Ni Luh Ratna manyaratang tumuli mangalahin I Wayan Sedana ri sedek remuk atiné tan sida masikian ring Ni Luh Ratna. Pirang dina sampun lintang, kajegégan Ni Luh Ratna nénten ja surud-surud, ayu parasné masanding sareng alus tingkahné, kaluihan ipun kapireng nyantos ka dura-dura désa. Reko ringkalaning purnama sasih Phalguna, Ni Luh Ratna ri sedek ngaturang bakti ring pura désa. Irika ipun pararagan tangkil maduluran antuk sarana sodan atanding saha dupa bunga mrik makatar-kataran. Irika kocap wénten silih tunggil pangayah, anak muani jemet pesan mangayah sabilang wai ring pura sadésa-désa maadan I Nyoman Bayu. Anakné gedé tegeh sada bayunné siteng, nika sané kaangen ngaturang ayah sarahina olih ipun. Ri sedek I Nyoman Bayu ngayah nyampat mararesik ring pura, tan kapariwangdé dupa Ni Luh Ratna ulung, ipun I Nyoman Bayu sedek nyampat ring sampingnyané. Sakadi pituduhing widhi tumuli maka kalih gageson ngambil dupané punika. Ritatkalané punika sakadi masadu ajeng maka kalih mapaneng-neng saha makenyem maka kalih. Kajegégan Ni Luh Ratna ngawénang linglung keneh ipunné I Nyoman Bayu. Saksat sakadi warsa kangkangé katibén banyu, ngangsan gedé bayun ipuné I Nyoman Bayu ngaksiang kenyem manis sané masurat ring cangkem Ni Luh Ratna. Ngawité punika satata malawat-lawat ring kenehné. Saking manah érang I Nyoman Bayu manakonang Ni Luh Ratna. “Ampura titiang sang ayu jegeg saksat sakadi bhatara sinuhun nurunin gumi, yén nénten ja kapingitang sira wastan sang ayuné puniki? Ring dija meneng mangda titiang uning?” Kasaurin antuk Ni Luh Ratna “Titiang mawasta Ni Luh Ratna Komala, titiang meneng ring sisin désa, ring tengah tegal tunjungé titiang mamondok.” Malih katimbalin olih I Nyoma Bayu

7


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

“Jegég I Luhé tan wénten sane nyandingin, sakayang-kayang nénten ja sida baan titiang ngaluputang, yéning dados baan titiang manunasang, yéning nénten ja wénten kapialang napi dados titiang nangkil ring kayangan I ratuné? Sabates baan titiang maémbon tur mangilangang bedak baan sangsara idup titiangé?” “Dados bli ngiring simpangin ka pondok titiangé,” tuah amonto ipun manimpalin laut ngalanturang ngaturang bakti. Sekaté punika I Nyoman Bayu

pepes mangangguri Ni Luh Ratna ka

pondokanné, sabilang wai wawu enteg suryané ngantos séndéh kauh ipun I Nyoman Bayu satata anteng manulungin Ni Luh Ratna Magarapan, pinaka panyilur tuyuh Luh Ratna ngemaangin sarining bhoga soroh dedaaran sané lebeng. Nepet dina anu sangkaning sabilang wai I Nyoman Bayu satata marawatang Luh Ratna di atine raris metu smarane tan sida baan ngelidin, sakadi pituduhing Widhi ring sisin telagané I Nyoman Bayu nyaratang pitresnané ring Luh Ratna “Luh, sujatiné tuara ja bisa baan titiang mangelidin unduké jani. Mula mirib pajatu karman iraga lakar mabesikan, tan bina sakadi anaké nyalanang grehastané sabilang wai titiang nangkilin kapondokan I ratuné iriki matulung mangaturang kendel kenehé marupa anteng magarapan, sayuaktiné yéning kamanahang titiang sujatiné I Luh masih mula nyaratang titiang mangisinin kenehé sida masikian.” Nimbal ngucap Luh Ratna “Aduh ampura bli, sampunang bli salah panampi, sayuakti bli mula saja anteng magarapan, anteng matulung ring anak anteng maprakarya sakéwanten ampura bli titiang nénten pateh sakadi né arsayang bli. Sayuakti ayah-ayahan bliné sida baan titiang manampi, sakéwala yéning keneh bliné manyaratang pacang masikian titiang during ja mresidayang nyawis. Wantah sayuakti bli jemet magaé sakéwanten ritatkalané bli kumuh magarapan tuara ja madasar baan inget mapangayahang titiang. Yéning sanget pinunas bliné ring titiang, titiang maduwé sarat mangda isinin bli.”

8


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

Masepanan I Nyoman Bayu manakonang “Yéning tan maboya baan I Luh manyaratang, napi sané banget saratang I Luh ring titiang?” Kasawurin malih olih Luh Ratna “Bli, sayuakti wénten pisarat titiang, kocap wénten bungan Tunjung asiki maisi tirtha Pawitra, tuah asiki di guminé tuara ja bakatin anak yéning tuara seken jodo, kemu malu ngungsi ka désa-désané, ditu bli takonang malu dija genah tunjungé punika, pisarat titiang wantah wénten ring bunga tunjungé punika. Kacarita malih ri sedek Ni Luh Ratna katamanné lakar mangalap bunga, sakéwanten mocol ipun kataman santukan bunga ring tamanné sampun sami telas aas. Santukan punika ipun nerusang majalan lakar nyujur katengah alasé lakar mangalih bunga. Ring telenging margi kacunduk ipun sareng anak sedek mangaba bunga akampil. Kaserepan anak muaniné ento kocap madan I Ketut Pranajaya. Marawis makumis saha mabok lantang makuncungan. Ritepengan punika sada matakon ring Luh Ratna “Aduh anak luh jegég, napi sané kabuatang ragané dados jagi lunga meriki ring marga ka alasé pararagan?” Kasaurin olih Luh Ratna “Titiang jagi ngrereh sekar ring tengah alasé jro.” Malih masaur Ketut Pranajaya “Aduh sakadi titah sasuhunné tunggal, niki titiang mabekelan sekar taman a kampil, yéning I Luh kayun ambil niki bakta budal, nénten becik yéning anak jegeg sada ayu sakadi I Luh puniki mamargi ka alas manyujur bukit lakar ngruruh sekar. Yéning misadia baan I Luh malugrayang sarahina titiang nyadia ngrerehin sekar katur ring I Luh.” Masaur aris Luh Ratna “Yéning asapunika bli, titiang nerima napi sané kaicén bli ring titiang.”

9


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

SSB/ I Gedé Putra Ariawan

10


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

Ri sekaté punika anteng Ketut Pranajaya manyerahang sekar ring Luh Ratna. Sangkaning punika, sakadi mayajnya sekar sarahina I Ketut Pranajaya ring angen-angenan ati, mtu rasané menget ri hatiné tan palas-palas ngiket rahina wengi. Jagra aturu tan ilang manahné ring ipun sakéwanten rasa kimudné ring hati tuara sida baan ngilangangang. Ring sawatara mangalap sekar, I Ketut Pranajaya mamineh-minehin manah ipun sakadi makidung-kidungan metuang manah langö macapuh werang. Dadi sarahina ipun manyuratang isin hatiné, seneng, sedih, wérang sami capuh ring séwalapatrané jaga katur ring sang harum. Sedek dina anu, I Ketut Pranajaya mangalapang sekar ring pinggiring jurang, irika sakancan sekar taman sida baan ipun mupulang. Tan lén sakadi bungan pudak I pandan Rangkang mangalum harum sakéwala kaiterin dui. Nadak sara Luh Ratna nyujur pinggir jurangé punika, masangu jembung anggén ipun manatakin toya kalebutanné. “Duh I Luh dados lagas sapamargan I Luhé nyujur genah silibé puniki? Napi mirib sakadi cihnan anaké rauh, nyipta sakancan jagaté?” Masaur Luh Ratna “Bli titiang meriki wantah cingak titiang bli wantah sakadi anaké buduh paling, makenyem-kenyeman saksat anaké kasusupan langö, yéning dados titiang uning napi ja mirib sané kenehang bli buka jani?” Sakadi ngetor bayuné I Ketut Pranajaya, manundunin manah nedeng leyep ngaduang sih ring Luh Ratna, nadak sara sang kapineh wetu saking niskala ka sakala. Tumuli raris Ketut Pranajaya metuang kretas saking lepitan bangkiang ipun tumuli kaaturang ring Luh Ratna. Manujuhin mangda digelis Luh Ratna ngwacén swalapatresnané punika. Raris kabungkah séwalapatrané punika, mési sasuratan tangan I Ketut Pranajaya mapupuh Sinom sakadi puniki

11


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

SINOM Waluya sakadi Sasangka, Mangulgulin siang ratri, Rupa ayu tan pahingan, Paripurna solah jati, Nyusup madyaning ati, Wantah tresna jati sadu, Katur sadhana ring Luh Ratna, Nggen palipur lara ati, Gelis puput, Durusang ratu Manyawis. Ngatonang isi séwalapatrané sakadi punika, tumuli makenyem Luh Ratna manyaurin “Uduh bli, sada alus tatabasitan bliné katur ring titiang. Yéning kabarna antuk titiang wantah bli uning dademenan titiang ring sekar muwah ring gagitan. Sakéwanten ampurayang bli, yéning kendel baan bli manyaratang titiang manyawurin gagitan bliné ring séwalapatrané puniki, nénten ja dumun titiang prasida masikian sareng bli. Yadiastun geleh baan bli mangaturang sekar madulur tembang gagitan sakadi puniki, sakéwala ati tuara ja manah mabagia boya ja siddha baan titiang ngarasayang kasujatian keneh bliné girang masaput wérang sakadi puniki. Sakéwanten bli sampunang sumandangsaya, yéning sanget baan bli mangedotin manunggal sareng titiang wantah wénten pisaratang titiang ring bli sang mabudi alus.” Masaur I Ketut Pranajaya kamémégan “Nnnaaa…nna pi nika I Luh?” Raris masahur Luh Ratna “Kocap bli, ring gunungé papitu punika wénten taman tunjung mentik ring toya tirtha Kamandaluné tan pa leteh. Sarat baan titiang manyaratang bli mangda nyujuh tirthané punika anggén sangu urip sangu pati bliné dumun.”

12


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

Kocap galahé mamarga aris, prapta magentos warsa ring sasih Kartika sekaré rum. Ring tengahing giri Ni Luh Ratna Komala mamarga ebeking langö. Ring tengahing marga wénten kacunduk sareng anak lanang. Budi sadu luwih utama, bakti maduluran éling tan kasoran déning lali. Tulus asih ring sakancan sarwa prani saksat sakadi Gandharwéndra. Kocap ipun mawasta I Wayan Sandiyasa. Tasmad sakadi titahing parama kawi, katemu ipun sareng Ni Luh Ratna Komala ring pucaking giri. Ring taman Pangkaja masemu toya pawitra kocap pinaka panglanggeng jagat. Sakadi Hyang Semara-Ratih tan pasah déning paran-paran, patemoné ring jagra aturu tan kenget tan kalali. Nénten ja akéh katuturang wantah masamatra abuku sakéwala mangebekin jagat kabéh. Manuturang sanunggal pambuktiné satus kecap sakadi sapuniki I Wayan Sandiyasa mangawitin “Ratu, yéning titiang nénten ja masangu napi-napi ring jöng I ratuné, sakéwanten I ratu sampun anyakra padma ring hredayan titiang, rahina wengi titiang mangacepang I ratu mangahyunin masikian ring I ratu. Yéning sida antuk sih ratuné ring titiang amet ja tangan titiangé praya iringang titiang I ratu ring pucak giriné papitu.” Masahur halus Ni Luh Ratna Komala “Aduh bli bagus budi, bagus ati, yadiastun sapatekan bliné tan pasangu ring titiang manah bliné sané banget buatang titiang. Saksat sembahé tan pasrana, katuring Sang Hyang Embang tan kawasa baan titiang nulakang rasané hening tanpa pamerih ring sikian titiang. Yadiastun makwéh hatur-haturan anaké ring sikian titiang, manah suci nirmala sané sanget baan titiang nyaratang. Pinaka tirtha Mahawisésa usadhining lara ati.” Wus punika Ni Luh Ratna Komala ngagem tangan I Wayan Sandiyasa, tumuli maka kalih manados tunggal, sida mur ring tan hana.

Budi Santosa, mahasiswa Sastra Bali Unud

13


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

Satua Cutet

Umah Ipian Ni Kadék Sudiastari

Pasisi Bias Putih, Karangasem

A

ngin segara ngasirsir banban, ngusak asik bok tiangé ané selem putih. Di samping tiangé negak Bli Madé, masila lémpéh di duur batuné ané ngenjor ke pasihé. Limané iteh ngisi pales ngantiang kledutan.

Tumbén jani tiang nutug Bli Madé mancing, med suba tiang ngoyong di bongkol gunungé ané meletus tipis-tipis. A jam, duang jam, kondén masé ada tanda-tanda bé né lakar ngamahin. Kadirasa suba jontor lambén bibih tiange makpak kuaci. “É… Bli, adi sing maan-maan bé? Nak ngéngkén sujatiné Bli mancing?” “Sabar Dék, adané dogén anak mancing mula harus nganti, yén nagih énggal kemu ka peken laku ngalih bé,” kéto ya mesaut sambila nyeluk Sampoerna uli kantongné ané lusuh. Suba pang telu pireng tiang colok Zipponé meklenting uli tuni, andusé ngelebus. Yén unduk sabar, Bli Madé mula jayanti. Inget tiang tekén pangacepné apang ngelah umah. Peteng lemah ia magaé munduhang pipis. Ngaénin pesenan wadah, badé, tur petulangan ané lénan. Nuju libur ia ngarapin umahné, iteh mekajang bahan diastun gunungé ngelebus badeng. Nanging ané jani bangunané

14


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

terpaksa mangkrak ulian ordérné sepi. Gumi terak, anaké tusing ngidayang meyadnya.

SSB/Manik Sudra

“Woééé…. Ujang ditu makebus? Awak suba badeng sing perlu majemuh buin,” munyiné Bli Madé nundunin lamunan tiangé. “Sakit tawang Bli,” kéto tiang mesaut manyun sambil ngusuin gidat ané bentola baan kerikil. “Kali jani suba ngelamun, nyanan mati siap pisagané Dék,” kéto ya mesaut sambil kedék engkel. “Éh Bli, kénkén lakara modél umah bliné?”

15


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

Mara tiang nakonang umah, prejani kliabné sérius. Pancingné tancebanga di biasé. Lantas nyemak carang kayu korak korék ngambar di tanahé. “Ni kar depin yang ngelegar ané di malu Dék, kar anggon tongos minum yén ada timpalé melali mulih. Ané di sampingné paon, apang paek ngaé dadaaran. Ané sekauh kamar tamu yén ada timpalé teka mainepan. Nahhhh… ni ané paling gedéna tongos iangé ajak Kadék buin pidan,” kéto ya mesaut nakal misi nyolék bangkiang tiangé. “Ooooo…. Berarti Bli ngaé umah lakar tongos matuakan, makan-makan, tongos nginep timpal bliné ané punyah-punyah, lan tongos malaksana ané kakéto? Bli Madé manggutan tur ngajengit polos. “Lamun kéto da ba ngaé umah Bli!” “Men apa gaé?” “Café!” Bli Madé ngadésem, palesé kenduk.

Ni Kadek Sudiastari embas ring Sibetan, 7 Séptémber 1993. Sané mangkin magenah ring Br. Dinas Tlutug, Sibetan, Kecamatan Bebandem, Karangasem. Dané makarya dados Pegawai Administrasi ring SDN 6 Sibetan.

16


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

Satua Cutet

Dadi Matua IDG Trinandita

I

Gedé Sibang makurenan ngajak Luh Kasih. Tuah sing ada anaké moyanin. Ento tuah ulian tresnané ané ngadakang. Yéning tusing ulian sanget tresnané sinah tusing lakar ia ngidaang ngelah pretisentana cara ané buka

jani. Majalaran tresna asih makurenan I Gedé Sibang lan Luh Kasih jani suba ngelah cucu liu. Ané encen makrana dadi orahang liu mapan cucuné suba lebihan tekén liun pianakné. Ngelah pianak tuah lelima ané nu idup kayang jani tuah papat sakéwala cucuné suba ada kutus diri. Kondén kaitung anteg ané nu gantuta dibasang mantuné ané suba matuuh abulan pitung dina. Yéning tuturang unduk demen sinah I Gedé Sibang tuah sanget demen. Pianakné tusing ada ané ngaénang reramané nyakitang keneh. Makejang pajalané beneh. Ulian ngango pamineh. Ulian uling cenik I Gedé Sibang Setata nuturin pianakné makejang aji petutur rahayu tur beneh. “Ning, idupé nak makejang kéweh, da nyen cening tuna sayaga malajahin déwék. Selegang céning masekolah. Malajah melah-melah. Da kanti ngéndah pélag. Apa buin matingkah sléwah nuutin anaké ané ngelah. Patilesang déwéké tuara ngelah. Liunan malajah matingkah. Pang buin pidan ada bekel nyalanin idupé di guminé ané nyansan wayah tur ané nyansan kéweh. Selegang cening

17


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

mlajah di sekolah kéto masi mlajah jumah, ngaénin ané cening bisa gaé apang cening buin pidan nyidaang maan gagaén tur bisa magaé tur nawang ané madan gaginan pang tusing kéné cara bapa magaé ngandelang bayu tur lengen gedé dogén, tusing ngelah ketrampilan lan kebisan, yén suba cening dueg tur ngelah kabisan sinah aluh élah cening ngalih gaé ané anggon ngupa pira idup ceningé disubané cening idup mandiri.” Buka kéto pepes I Gedé Sibang nuturin pianakné buka patpat risedek mapupul jumah dugas nu cerik-cerik ritatkala sanja sakondén cerik-cerikné ka pasaréan. Makejang cerik-cerikné ningehang tur ngaresepang “Nak beneh ento apa ané tuturanga tekén bapan ceningé, mémé ngajak bapan ceningé sing suud-suud ngrastitiang makejang pang nyak seken-seken melajah tur buin pidan yéning kagugu di pisaga dadi mantu, pang nawang ané madan gagaén. Kéto masi Putu Bagus adin ceningé ané paling cenika diadané cening ngugu sinah ditu mémé lakar ngelah mantu ditu paplajahané jani ané lakar anggon ngupa pira idup ceningé ngajak kurenan ceningé. Mantun méméné. Sinah uli jani luh muani patuh makejang patut melajahang déwék, majejaitan, nanding canang, nanding banten sing ada jelékné yéning cening nyak malajah, kéto masi malajah ngaé sambel, ngoréng taluh, nyakan kantos mabersih-bersih jumah, nawang ané madan luu ané patut sampatang apang tusing goban ceningé ané jegég tur bagus tusing nyak saih tekén tongos ceningé madunungan, yadiapin iraga lacur yéning suba nyak kedas, sinah ditu lega karasa, buina da engsap malajah ngumbah penganggo pedidi, da ngandelang anak lén, ngepél tur makejang sekancan gaé ané ada patut palajahin, tusing dadi mayus apa buin cening suba nyansan kelih, buin pidan buin lakar melajahang déwék, yéning tusing uling jani. Sing mungkin cening lakar malajah disubané tua, sinah ditu lakar nemu ané madan kéweh, apa buin cening lakar malajah di pisaga, sinah telat ento cening.” Kéto pabesen Luh Kasih ngawewehin tutur muaniné. Pianakné makejang ningehang. Pianakné ané paling kelih madan Luh Putu Ayu Rahayu, setata

18


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

anggut-anggut ningeh pitutur mémé lan bapané, adiné nomer dadua suba tusing nu dugas mara lekad, adiné nomer telu madan Ni Luh Komang Ayu Déwi setata makenyem demen ningeh tutur mémé lan bapané. Lantas ané cenikan madan Ni Luh Ketut Ayu Putri Jelita ané setata nguntul tur bengong cara togogé lolohin yéning suba ningeh tutur uling reramané. Ané paling cenika muani adiri madan Putu Bagus Sikas. Ané paling sayanganga sakéwala setata seken tur seleg ningeh tutur reramané sambilanga nguyak paan méméné sirep-sirepan di pabinanné. Embok-embokné makejang sayang tekén I Putu Bagus adiné ané paling cenik.

SSB/Manik Sudra

19


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

Ané paling cenika adané tuah singkatan adan mémé bapanné, tuah gabungan adan I Gedé Sibang tekén Luh Kasih dadiné Sikas utawi Sibang Kasih kéto taén I Gedé Sibang nlatarang artin adan pianakné ané muani aukud. I Gedé Sibang ngacepang apang pianakné setata éling tekén reramané tur nemu rahayu. Né jani satuang kepatpat pianakné suba madan makurenan. Makejang pianakné ané luh suba pada ngoyong di umah kurenané utawi suba dadi mantu tur gelahang anak. Sakéwala boya ja pianakné suba juanga tur engsap tekén rerama, sakéwala tusing ja buka kéto. Gelahang anak boya ja tusing taén mulih gelahang anak ento tuah secara sekala sakewala niskalané nu dadi gelah mémé bapané ané ngrupaka. Tusing ada ané moyanin unduké ento. Yadiastun pianakné suba nganten ka pisaga sakéwala makejang nu ingat tur sayang tekén reramané. Sinah ento ané ngawinang I Gedé Sibang setata égar tur ngarasa apa ané tuturang ipidan tekén pianaké tusing percuma. Makejang ada hasilné né buka jani. Di masan ada rainan utawi odalan ngenembulan makejang pianakné mulih ngaturang bakti kéto masi makejang mantuné milu teka. Ento ané ngawinang jeg ramé tur bagia di kenehné I Gedé Sibang. Di kéto-kétoné liunan I Gedé Sibang nyakan tur meli daarang nasi tusing kénkén ulian makejang nyak rukun tur akur manyama. Yéning di penilaian mantuné ané muani-muani makejang matua luh muani tuah anggona tongos melajah. Yadiapin nongos di désa tur sing masekolah tegeh, sakéwala ngelah pamineh ané beneh, setata nuturin pianakné tur mantuné apang nyak adung. Buina matua luh muani rajin tur sayang tekén makejang pianak muah mantuné luh wiadin muani. Ento ané sangat ngawinan ngaé makejang mantuné masi sayang tur urati kapining matuané. Mantuné ané paling kelih madan Ketut Lonto Arianto tuah anak polos sajaan. Mantuné no dua madan I Gedé Arjun Sujati tuah anak ané kalem sakéwala yéning mamunyi sing dadi kalahang sakéwala nak mula beneh peminehné. Mantuné nomer telu madan I Putu Sujaya Adiputra. Mantuné ténénan ané paling rajin ngalih pangupajiwa sing taén marasa tuyuh, ia

20


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

nyambatang tusing ada gaéné aluh. Buina mantuné ené paling pepes mulih nelokin I Gedé Sibang matuané sayang. Makejang mantuné I Gedé Sibang akur, saling tulungin, saling delokin tur saling runguang, pokokné jeg saling asah asih asuh. Mantu muani ada telu mantu luh ada abesik. Ni luh Putu Ayu Jegég ené tuah mantu luh adiri ané dadi kurenan I Gedé Bagus Sikas. Makejang mantu suba pada ngelah gagaén soang-soang ngidaang ngidupin keluargané. Apa buin makejang pianakné Gedé Sibang suba pada magaé makejang tusing ada ané nganggur. Ipidan pepes pesan Luh Kasih nuturin panakné luh utawi muani ritatkala negak sanja suud magarapan. “Cening nyén nawang buin pidan cening ada nak ngugu laut ngantén ka pisaga, da engap tekén pabesenné ené, nah?” “Pabesen napi to mé, adi cara nak sérius gatiné?” Kéto pasautné Luh putu cara nak matakon “Mimih, ané buin pidan bakat itungan, ané jani dogén ya itungang mé, tiang nu cenik!” Kéto Komang Ayu nimpalin raos méméné. Luh Putri ajak I Gedé Sikas kenyem kenyem dogén madingehang. “Kéné ning, nak beneh cara raos ceningé, sakéwala apa sing dadi tuturang malu, sinah buin pidan lakar ada anggon bekel apang cening nawang tur resep tekén unduk!” Enggih lanturang mé, tyang ningehang, apang ada anggon bekel nyaluk tua buin pidan,” kéto pesautné I Gedé Sikas pianak ané paling cerika. Méméné buin ngelanturang tuturné sambilanga ngusuin palané I Gedé Bagus Sikas ané negak di sampingné. “Ning, yéning buin pidan cening ngelah kurenan sinah ané mula saja tresnain cening, da cening ragu lan guyu guyu, mémé lan bapan ceningé tusing lakar nujuhang ené ento yéning cening suba tresna lautang, sakéwala ingetang abesik pabesen méméné pilihin ané ngelah pengrasa, dadi ajak tuyuh, jemet magaé, tur sayang tekén rerama, apang tusing mapariselsel durinan. Nak cara janiné liu

21


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

anake ngaku ngaku sakéwala ento tuah di munyi, lén ané ada di ati. Buina melahang ngaba raga.” “Enggih mé yéning unduk nika tyang sareng adin adin tyangé sampun resep, sakéwala tyang jagi mautsaha,” kéto pesaut Luh Putu saha nguntul. Adiné anggut-anggut. I Putu Bagus Sikas milu nimpalin, “Gampang ento mé, nak mémé kal aliang mantu ané cager mé, sampunang mémé sumandangsaya tekéning tyang.” I Putu Bagus Sikas ajak embokné makejang kedék, kéto masi méméné milu masi ingkel-ingkel ningehang munyiné I Putu Bagus Sikas. Unduké ento dugas makejang nu bajang truna. Sakéwala né jani nu masi dadi ingetang ajak makejang. Né jani caritayang suba pada nguren, suba pada ngelah umah soang-soang, ngoyong majohan. Jani padaduanan I Gedé Sibang ngajak Luh Kasih di désa cara panganténan. Dugasé ené maan Luh Kasih matutur-tuturan ajaka pianakné ané luh-luh ritatkala nuju lakar ada odalan di jumah désa, nuturang paundukan jani padaduanan nongos di umah tua. “Ning mémé lan bapa suba madan nyansan tua, sinah nyansan raga tusing nekaang sekaya, buina sinah demen yéning adin ceningé I Putu Bagus Sikas nyak mulih tur ngoyong jumah. Pang tusing merantau cara jani, men kénkén?” Mesaut Luh putu ané paling keliha, “mé yén pamineh méméné ento tuah beneh, sakéwala nak tyang tusing bani mamunyi ngajak ipah nuturang unduké ento, ulian tyang takut apang tusing dadi pelih utawi salah tampi, buina yén acoloh tyang satuang ané kabenengan tyang namping anak lingsir, tuah reraman kurenan tyangé, tyang suba liu malajahang déwék. Tyang tusing lakar taén nyalahang nak tua apa buin bani tekén matua. Tyang nak nu ingat apa ané taén orain mémé unduké ento. Yéning jani raga bani sinah buin pidan tyang lakar nunggu giliran dadi nak tua,” kéto raosné sada masebeng jengah. Masaut adiné komang Ayu.

22


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

“Beneh mé, kéto masi ané sambatanga tekén Mbok Tu, sakéwala yéning manut tyang, mantu cara jani nak liunan demenan mandiri, sing demen nongos ngajak matua, tyang marasa kéto masi, sakéwala kabenengan jani tyang ajak kurenan tyang suba napet ngoyong maejohan, buina di jumah matuan tyang suba ada masih ipah tyangé ento bli kurenan tyangé ané ngajak matuan tyangé, dadiné tyang las merantau.” Laut adiné Ketut Ayu Putri nimpal mesaut. “Nak liunan cara jani demen joh tekén matua, boya ja tusing demen tekén matua, ento tuah ulian nak pang maan melajah mandiri, tusing ngandelang rerama.” Luh kasih seleg madingehang raos pianakné buka telu. Laut nglanturang. “Yén unduk ento tuah saja, ené ané seken kenehang mémé ulian adin ceningé tuah mabatun buluan. Nyén buin ané lakar nampedang ané suba gelah jumah jani? Ento ané ngawinang sarat keneh mémé apang ngidaang adin ceningé pindah tugas laut jumah ajak bareng, pang ngidaang ajak mabanjaran di pakraman jumah, pang tusing mémé ajak bapan ceningé ané suba ruyud grugudgrugud ngayahang banjar.” Mara amonto raos méméné sagetan mekeblés bapané I Gedé Sibang teka tur milu ngorta bareng. Disubané resep tekén isin pabligbagané pesu masi munyiné sada banban, “Cening makejang unduk adin ceningé nu merantau bapa sing kénkén, apa ané makrana kéto, ulian bapa ajak mémén ceningé suba ngerti, dadi nak tua anggona matua tekén ipah ceningé nak nu ngidaang nyalanang idup, buina dadi matua nak kéweh da kadéna aluh, kéto masi dadi mantu da kadena aluh, nak makejang malajah. Né jani baang malu adin ceningé merantau, sambilanga melajahang raga, kéto masi kurenanné pang maan melajahang raga dadi mantu, disubané buin pidan suba siap tur sayaga sinah ditu adin ceningé ajak kurenanané tur cucu bapane lakar mulih tur dini ajak bareng, sinah ditu mémé lan bapa suba siap masi dadi matua.”

23


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

Kéto lantang pesan raosné I Gedé Sibang ngaenang Luh Kasih lan pianakné ajak telu bengong tur klangen. “Yén kéto raos bliné, tyang suba karesep jani, iraga dadi nak tua anggona matua nak sujatiné nu melajah, melajah apang bisa nerima kénkén ja demen mantuné tur bisa nerima kekurangan utawi kelebihanné. Krana sing nawang kenehné, sakéwala patut pelajahin apang tusing dadi salah penampén tur mauyutan,” kéto abetné Luh Kasih nyautin munyin kurenané. Pianakné ané paling kelih nyaurin, “beneh sajan ento mémé.” “Enggih,” kéto Luh Komang nimpalin. “Patut,” Luh Ketut milu-milu. Sedeng iteh matutur-tuturan sagét mamunyi bél mobilé diwangan, maciri I Putu Bagus Sikas teka uli mablanja ajak kurenan muah pianakné dadua. Prejani ortané buyar. Makejang bangun. Bapané gagéson mukak pintu pager. Luh Kasih nyagjagin cucuné. Luh Putu ajak adiné milu nyagjagin ipahné mesuang abaanabaan uli mobilné. Mobilné bek misi bablanjaan lakar banten ulian buin puan di merajan lakar odalan. Dinané né, cara jani di nuju odalan. Sinah ramé jumah makejang teka sinah ditu I Gedé Sibang ajak kurenané marasa dadi nak tua maan galah melajahang raga dadi matua. Kéto kerengkengan dikenehné. Sakéwala tusing tawang apaké di keneh mantuné nyak masi buka kéto paminehné melajah dadi mantu, sinah mantuné dogén ané nawang. Ané pastika I Gedé Sibang ajak Luh Kasih suba sayaga dadi matua.

17 Désémber 2017

I Déwa Gedé Trinandita, Wantah guru ring SMPN 2 Banjarangkan. Dané ngajahin mata pelajaran matematika. Seneng nyurat saking SMA sané kaanggén ring mading miwah koléksi pribadi.

24


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

Satua Cutet

Kota Medali Putu Budiarta

S

emeng ngaruput, kruyuk siapé kadi ngentenin matimpal suaran paksi saling saurin, ényor nyanggra endag suryané di sisi kangin, di selagan hyangbubu sané anarawang sawat. Dina Redité sasih Kawulu pinanggal

5 Pebruari 2017, Pak Budi kaseringin olih kulawarga ipun Madé Sudi lan Komang Rai mapupul ring balé daja. Malih jebosné rauh Ni Luh Sari nganggé sepatu olahraga anyar. “Sapunapi Madé lan Komang luung ngih sepatu mboké?” kénten raosné Ni luh Sari rumasa bagia pisan tekéning sepatun ipuné. “Mimih, sepatun mboké luung pisan!” kénten pasautné Madé Sudi. “Nggih sepatu niki mara ibi mbok meli di peken Seni Klungkung.” “Béh, pasti ibapa ané meliang!” Komang Rai milu timpungin. “Wé wé, sapatuné ené mbok ané meli uli tabungan mboké padidi.” “Ooh.... kéto mbok ngih,” sibarengan Komang Rai lan Madé Sudi masaut sambilanga makenyem. Sedurung ngalantur gegonjakanné, bapan ipuné mapajar.” “Nah nah lamun kéto jalan jani mataki taki apang tusing énggalan tengai.” Luh Sari metakon,” Men kija mangkin pajalané, Bapa?”

25


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

SSB/Manik Sudra

26


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

”Jani iraga ajak makejang ajaka kema ka lapangan Puputan Klungkung, jani ditu ada acara Car Free Day.” ”Napi nika Car Free Day, Bapa?” I Madé Sudi matakon tekén bapanné. “Nah, di lapangan cening lakar nawang apa to sujatiné Car Free Day, pang sing kasépan jalan jani majalan ka lapangan.” ”Nggih Bapa,” Luh Sari, Madé Sudi lan Komang Rai masaut sibarengan. Mangkin Pak Budi sareng kulawargan ipun sampun rauh ring lapangan puputan Klungkung. Ramé pisan jadma sané olahraga, wénten sané malaib, wénten sané jalan-jalan, wénten taler sané senam. Pak Budi malih ngalanturang raosné inuni,” Nah kéné to cening, beneh pesan buka raos ceningé ituni. Car Free Day tuah program ané ngindikan mangda iraga ajak makejang setata ngutsahayang apang sahasa seger. Car Free Day kalaksanayang nyabran Redité, riakala ento tusing dadi ada motor ané ngliwatin rurungé ené. Cutet Ida danéné sané oneng olah raga madué gagalahé awai.” ”Ooh kéto mara tiang ngresep,Bapa, men... men sira manten sané dadi meriki, Bapa?” Luh Sari netesang. “Makejang dadi kemu, tegarang cening cingak, nyén ané senam totonan?” Masaut Madé Sudi” Nika kan Bapak Bupati, Bapa?” “Beneh pesan cening, Bapak Bupati Klungkung, mula tusing taén absén rauh nyarengin, duaning bapak Bupati ané medué gagasan utawi rerincikan utama ené.” “Mimih dadi duweg kéto Pak Bupati, Pa?” “Lengeh....yaning sing duweg pasti sing dadi Bupati. Nyén nyak milih Luh Sari dadi Bupati, gegaénné tuah mecil HP gén,” Madé Sudi masasimbing guyon. “Kasihan...déh, Lu karena tidak punya HP bagus,” Luh Sari nimpalin raos Madé Sudi. “Nah...nah suud saling simbingin, apang cening nawang Bapak buin netesang program-program aksi pemerintah Klungkungé ané lénan ané gumanti

27


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

ngardi Klungkung sayan raharja, minakadi : Program City Tour, Program Bedah Desa, Gema Bestari (Gerakan Masyarakat Bersih, Indah dan Lestari), Selamat Tinggal Sampah Plastik, Gemar Ikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan), Geni Astu (Gerakan Peningkatan Kepuasan dan Mutu), Aksi Generasi (Gerakan Pengentasan Rawan Sanitasi),

Gema Pemberani (Gerakan Masyarakat

Pemberdayaan Petani), Klungkung Mengajar, Gema Pekarangan (Gerakan Masyarakat Pengembangan Kawasan Rumah Pangan), Belananda dan Caling Tanduk, Gema Arca (Gerakan Masyarakat Gemar Membaca), Gema Darin (Gerakan Masyarakat sadar Informasi), Klungkung Menari, Gema Yanti (Gerakan Masyarakat Pelayanan Perijinan Yang Akuntabel dan Dari Hati), Gema Taskin (Gerakan Masyarakat Berantas Kemiskinan), Gertak Made (Gerakan Serentak Membangun Desa). muah sané lianan.” “Béh dadi Bapa tatas nawang makejang, cocok dadi jubir Pak Bupati, Pa!” Luh Sari masaut “Iraga krama Klungkung patut nawang, to gunanné ngelah HP luung, alih web Klungkung, alih Suara Klungkung di FB, da ngalih games dogen, apa buin gambar porno. Bapak nawang ulian Bapa mukan internet, ulian masih bapa sabilang Redité milu Car Free Day. Timpal ngelah, awak seger, informasi anyar masih maan” “Béh lamun kénten demen atin tiangé mangkin, akéh sampun program pemerintahé ané yukti-yukti ngardi jagat kerta lan raharja,” Komang Rai timpalin, nyambi matakon sambilanga matujuhang,”Men yén tuguné ané tegeh nika napi nika, Bapa?” ”Ento madan Monumén Puputan Klungkung, cening pang nawang di tengah monuméné ento ada diorama lelintihan Klungkung lan kawéntenan sang ksinatria mélanin gumi pinaka satria mahottama duk Puputan Klungkung. Yén, cening meled tatas nawang buin kejep ajaka kema malali”.

28


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

Disubané neked di monumén, Pak Budi netesang indik monumén Puputan Klungkungé, “Nah cening, monumén ené pinaka simbol perjuangan rakyat Klungkung ngalawan penjajah i Welanda duk warsa 1908 nguni.” Komang Rai nutugang ngaraos, “Béh yén kéné demen pesan sampun tiang nongos ring Klungkung riantukan akéh situs-situs sejarah sané adi luhung, kotané bersih tur asri sinah para torisé demen malancaran meriki.” “Nah yan Bapa dadi ngorahang né madan KOTA MEDALI. Nawang cening tekening Kota Medali?” Kota Medali tuah Kota Menyenangkan Damai lan Lestari.” Masaut Luh Sari, Madé Sudi lan Komang Rai, “Nggih saja pesan nika Bapa, iraga patutné bangga madué kota sané asri tur religius kéné.” Lantur Pak Budi ngaraos” Nah kéné cening , éné suba madan tengai jalan mulih manian, yén ada galah buin malali-lali nelehin kaluihan Klungkungé, ané kondén satuang Bapa. Buin mani dina soma apa cening suba pada ngumbah baju lan celana?” Mesaut Luh sari, “Tiang sampun, Bapa!” “Men né Madé Sudi lan Komang Rai kénkén suba mersihin bajuné ané lakar anggon buin mani?” “Déréng, Bapa. Malih jebos?” Madé Sudi lan Komang Rai masaut cepokan. “Nah men kéto jalan jani mulih pang tusing énggalan tengai,” Pak Budi ngalanturang sambilanga majalan nuut marga ambahné mulih. (Besang, Jan 2017)

Putu Budiarta,S.Pd.H. Guru SDN Semarapura Kaja, magenah ring Besang Kawan

29


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

Puisi Bali

SSB/ Winar Ramelan

Puisi-puisi I Ketut Suwindu 30


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

Éling Nguni… Guminé Lidek Layah I Duratmaka Ngélél di Bali Ngaba Keneh Ané Tawah Kadi Nawah Kenehé Salah

Marikosa Saisin Keneh Marikosa Saisin Basang Ané Beneh Dadi Pelih Ané Pelih Dadi Beneh

Élingké? Daweg I Dadong, I Pekak Lan Nyamané Mabéla Pati Nindihin Gimi Ulian Wirang Lan Jengah Ka Nyah-nyah Apang Sida Guminé Landuh Jani… Guminé Degdeg Nagarané Kasurat Rajeg Idupé Nyansan Jegjeg Buletang Kancuté, Buletang Kenehé Ngiring Masikian Nyikiang Nagarané Mangda Rajeg

31


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

Tatwam Asi

Guminé Suba Nyangsan Wayah Enu Cerik Suba Pawah Ané Beneh Kadén Tawah Ane Pelih Marasa Ẻlah

Ipidan Sekancan Kenehé Luih Laksanané Adung Nganutin Linggih Bina Agama Tan Bina Katolih Stata Kadasarin Asah Asuh Asih

Né Jani Lan Jumunin Alih Ané Melah Anggon Sundih Ané Jelé kutang Kapasih Nyapa Kadi Aku Baang Kampih Apang Idupé Bagia Tan Pasedih

32


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

Nyiksik Bulu Ipidan Peluh Ngetél Paketel-tel Mabéla Pati Nindihin Gumi Tios Adat Tan Ngranayang Pegat Béda Agama Tan Kekeh Pabeneh

Jani, Malénan Cara Ipidan Katah Pamatut Tan Kapatutang Cara I Goak Ngadanin Iba Goak-Goak Nyapa Kadi Aku

Jaman Kaliyuga Patut Yatnain Apang Tusing Salah Lampah Kadung Belus Kéweh Ngetuhang Bhinéka Tunggal Ika Gisi Tekekang

Uli Jani Lan Tegul Momoné Saputin Baan Sastra Pancasila Anggon Dasar Nyama Adung Guminé Luung

I Ketut Suwindu Embas ring Gianyar, 12 Oktober 1978. Magenah ring Banjar Penaka, Désa/Kec. Tampaksiring, Gianyar, tamat S1, Bahasa Daerah Bali, mangkin dados guru ring SMAN 1 Manggis

33


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

Puisi Bali

SSB/ I Gedé Putra Ariawan

Puisi-puisi I Wayan Tojan 34


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

Sing Nyak Kalah Cara jani madasar ban pongah. Nyetir mobil kelas méwah. Diapin tua ngenahné gagah. Diastun jumah tusing ngelah. Yéning pesu ngenahné mewah. Tusing nyak kalah. Ngisinin jegah Jeléké saputin bungah. Bungah ngenah melah. Ané melah pang ngenah. Jeléké engkebang ditengah. Depang suba kéto nah Jelék melah pada ngelah Gumi suba wayah Tingkahé malegéndah

35


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

Indik Unduk liu nawang indik kéwala sing maunduk wiréh gangsaran tindak cara kuping ngaliwatin tanduk keneh gedé bayu enduk kemu mai tundak tundik sulur idep sulur idup apang melah apang élah nuluh lampah urip salantang tuwuh apang landuh

36


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

Tresna Asih solah laksananĂŠ apang melah, manyama braya apang ĂŠlah anggon bekel saenu dilemah masawitra apang asih, saling asah saling asuh, sing dadi saling pisuh sing dadi saling pisah matimpal saling tulung ditu lakar manemu suka. sawitrane satmaka kasugihan

37


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

Tutur I Bapa Jani bapa nuturin cening Apang pada tatas uning Yadiastun lekad mabekel eling Entasin lampah hidupé cening Madasar keneh ening Aget lacur adung masanding Jani kedek mani bisa ngeling Sebete saruang magending Bagia ada tuah di keneh Melah-melah ngaba pepineh Kén pelih kén beneh Dasarin ban Keneh. Keneh ané beneh Beneh ban mapineh. Pang sing nyakit keneh Da sanget ngugu tutur disisi Cara jani perlu masi koréksi Saru puyung tekén misi Da jeg nyalanang émosi Pang tusing nyesel siduri Né tutur bapené gisi Anggon bekel ngaliwatin wai Ané luung duduk gisi Ané jelék entungan kasisi

38


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

Urip Maurip dados manusia Sangkan pican Hyang widi Wasa Pradé panemaya prapti Rikala urip surut nilarin raga Urip matilar sakéng buani Ngungsi jagat niskala Tan prasida kakelidin Tan prasida katunas Sugih lacur jegég bagus Sami mamargi lampus Wantah karma nyarengin Ring wates idup kalawan mati Mangda sida éling Hyang Kawi

I Wayan Tojan Embas ring Désa Ngis, Kecamatan Manggis, Karangasem pinanggal 13 Juni 1982. Kakawianipuné kawedar ring Bali Post (Bali Orti) miwah Pos Bali (Médiaswari).

39


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

Puisi Bali

SSB/ I Gedé Putra Ariawan

Puisi-puisi Komang Juniarti Widyasanti

40


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

Watugunung, Dwi Kerahayuan Bali asri, Bali lestari... ring rahinané puniki makéh mantra suci sané ngelilingin jagat Déwatané puniki “Om, Saraswati namostu bhyam” “Om, Namah Siwa ya” Wuku watugunung, sasih kadasa.... Déwi Saraswati miwah, Sang Pendipta. Dwi kerahayuan.... Girang, liang kerasa di hati manusa nincapang sradha bakti manusa nglaksanayang catur brata saha ngaturang.... suksmaning manah widya dharma miwah ngulah kala sarwa mangda rahajeng kawekasan....

05-012-2018

Komang Juniarti Widyasanti Mahasiswa Sastra Bali Udayana. Magenah ring Sukawati, Gianyar.

41


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

Sayong Masawang Selem liang-liang anak cerik sing nawang apa, ngigel- ngigel girang sekadi joged kembang girang atine nak mula liang... tawang kéh? sing madaya! unduk idup awaké, lakar kéné sayong teka! ngembur awaké... liang-liang atiné jani buka kaiket baan sayongé Dot ngelidin.. Dot ngebenehang Nanging.... ngudiang mara awaké sadar? ilang kenyem manis sebet keneh mangiis...

05-02-2018

42


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

Tiang Seken Takut kenyem manis.... saking manah sané sujati keneh cara panah malecat ningalin kenyem manis Bliné... Rindu.. nganti peteng Tiang nawang nengil-nengil bli ngerayangin ipian tiangé makenyem manis Nanging... yén suba bli, Maseragam Maadat Makostum.. jejeh atin tiang! négative thinking tiang... takut bli ulung, ajak maseragam cara bli Bli pepes nyambatang, tresna tekén tiang.... kéto masih tiang tresna tekén bli tiang seken takut...

06-03-2018

43


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

Puisi Bali

SSB/Manik Sudra

Puisi-puisi I W. Wikana 44


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

Nganutin Sesana Uripé mangda sayuakti maguna mangda satata nganutin Jnana sampunang singsal ring wacana turmaning singsal ring laksana

Uripé nganutin karma sesana embas mentik duuring Bhuana kirang mas mirah arta sané tuna sampunang sebeté dadosang cihna

Uripé mangda manut ring sesana sakancan né embas icénin tresna sampunang malaksana mabina napimalih suka ngawi pisuna

Ngiring satata éling ring sesana sesana sané manut ring wacana sesana sané manut ring laksana éling ring sakancan ngisi gegina

45


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

Nyama Peturu Bali Élingang iraga ajak makejang Satmaka genahé dadi akranjang Suka dukané patut tekek gisiang Tindakané patut stata adungang

Tusing dadi kenehé saling iriang Loba tekén arta patut entungang Loba ring linggih da ngawi magarang Besikan kenehé adung saling gelahang

Ané betén ngiring sareng tingtingang Ané baduur ngiring sareng sikiang Tresna sujatiné ngiring tindihang Adung magelut pajalané patuhang Nyama paturu Bali patut iket raketang

46


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

Bukit Sripit Kenyem ucem metu saking langit Ngaksi duéné sané sayan cupit Rusak, uug, katemah, bukité kepit

Imanusa karasa kajepit sepit Panyingakané mameteng sayan sipit Jinahé metu mamiut sane ngemit

Dijaké sané dumun kaucap pingit? Dija tresna sané dumun malilit? Bukité uyang naenang rasa sakit Sripit cupit ical ten wénten I Gumitit.

IW. Wikana-Seraya Guru basa Bali ring SMKN 1 Amlapura. Kakawiannyané naanin kawedar ring Bali Orti (Pos Bali), Jurnal Suara Saking Bali, miwah Médiaswari (Pos Bali). Cakepannyane sane anyar mamurda Gebug Ende

47


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

Puisi Bali

SSB/Manik Sudra

Puisi-puisi Madé Suar-Timuhun 48


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

Purnama Puja panyanggra endag Sang Hyang Candra Upacara yadnya kagelar para bakta Rahina sané rauh nyambran sasih Nemoning pananggal ping limolas Ambara wenginé galang ngluntang Makalangan ngulangunin sadaging buana Antuk kabinawannyané sané dumilah

Dénpasar, 31 Januari 2018

49


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

Lontar Lepit-lepit mapilpil ron ental Om Awighnamastu sembah pamungkah Nyurat sakancan geguat sané mabuat Tingkih ngicén warni geguat i pangrupak Aksara, basa, sastra tetamian let Rontal dados lontar tan ja tenget

Dénpasar, 9 Fébruari 2018

50


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

Semara Pura Serombotan dados cihna ri kala anyita boga Embang embahan toya Tukad Unda nyujur segara Muséum Semarajaya satya ngiringang Kerta Gosa Akéh lukisan wayang Kamasan mangiyasin Resik rasmi udiana kota Semarapura Ajeg ngadeg agung Monumén Puputan Klungkung

Penida Lémbongan Ceningan madampingan Upapira duén Klungkungé maka sinamian Raket leket masikian neket nyangket kadi engket Adung asah asih asuh tumbuh landuh ngardi kukuh

Dénpasar, 15 Januari 2018

Madé Suar-Timuhun I Madé Suartana utawi sané ketah kauningin Madé Suar-Timuhun ring kakawian-kakawiannyané embas ring Banjar Tengah, Timuhun, Klungkung, 17 Juni 1987. Dané ngawit nyurat sastra Bali modéren rikala kantun kuliah lan aktif nyurat warsa 2013. Puisinnyané ngawit kawedar ring Bali Orti (Bali Post) bulan April warsa 2013 lan warsa 2014 sampun kawedar ring Médiaswari (Pos Bali). Dados narawakia ring Ubud Writers and Reader Festival 2016.

51


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

Ésai

Kasujatian Turisé Malancaran ka Bali I Gedé Putra Ariawan

P

utu Setia, pangawi Bali saking Tabanan, ring kakawiannyané warsa 1986 sané mamurda “Pertemuan Kuta” nyihnayang indik para turisé sampun akéh malancaran ka Bali. Kuta pinaka silih sinunggil genah

becik dados tatujon turisé malancaran ka Bali. Ring warsa 1970 sané sampun lintang, ring wewidangan Kuta wénten kapanggihin indik seka seni sané makarya sesolahan. Tatujon sasolahan punika mangda turisé polih hiburan utawi balih-balihan di Bali. Tatujon sané kaaptiang olih seka seniné punika nentén mapikolih santukan turis asingé nentén kayun tur seneng sareng kesenian. Para turis saking dura negara punika, seleg néwékang gaginan ipun sakadi nginem minuman keras, disko ring diskotik, megesah sareng sawitran ipun, tur majemuh di pasisi pasih sambilanga maurut. Sané seneng sareng kesenian boya wisatawan asing nanging wisatawan doméstik. Sampun akéh mabukti ri kala para kramané makarya upacara yadnya. Rikala kawéntenan upakara Pitra Yadnya sakadi nganyud sekah ka tengahing segara, turis dura negara sané kakaukin bulé punika kapanggihin jemet pisan tekén gaginan ipun. Turisé nentén ja rungu tekén para kramané sané magimeh nyuwun

52


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

keben utawi piranti bebanténan ring pasisi Kuta. Ipun seleg majemuh nganggén busana tipis tur ngenahang awaknyané. Putu Setia ring kakawiannyané, nyeritayang indik tatujon turisé saking dura Negara melancaran ka Bali. Boya ja ulian meled nyingakin budaya, kesenian, lan adat tradisi ring Bali. Turisé ka Bali santukan ring Kuta wénten genah sané akéh nyiagayang makudang-kudang penginapan, restoran, lan diskotik. Para turisé tan wénten pikobat ri kala nyalanang kenehnyané manut sakadi budayané ring dura negara. Turisé ka Bali sareng budayané padidi boya ja ulian budaya Bali. Kasujatian puniki nénten akéh sané uning. Krama Bali kasujatin ipun boya ja ngadol seni nanging ngadol penginapan, restoran, lan diskotik. Napi malih mangkin wénten vila lan bungalo sané kawangun di sisin pangkungé. Saking pangkungé ring selat tukad, turisé pacang nyingakin carik sané matingkattingkat. Ipun sakadi raja di tanah Bali tur iraga dados pengayah ulian ulap pipis. Tamiuné akéh malancaran ka Bali ulian akéh wawangunan serana pariwisata sakadi genah ipun ring dura negara. Mangkin krama lokal utawi krama Bali akéh ngadol tanah tetamian leluurnyané kaanggén serana pariwisata. Tanah ring pasisi pasih neked di pasisi pangkungé sampun akéh kagelahang sareng bulé. Nika mawinan krama Baliné sampun kasub dados anak sugih ulian ngadol tanah. Krama Baliné akéhan mameteng yéning nyingakin pipis. Nentén malih mapineh lantang ngenehang tongos pianak lan cucu-cucuné buin mani. Sakadi wewidangan Kuta sané akéh kawangun art shop, bar, diskotik, hotél, lan penginapan. Nénten ja di Kuta mantén, sami wewidangan Bali sampun dados tatujon pariwisata. Kuta wantah silih sinunggul genah becik turisé malancaran. Bulé sakadi raja. Kuta dados pusat pariwisata ring Bali. Para wisatawan doméstik lan dura negara pasliweran lemah peteng sakadi dedalu sané maumah di tanah Bali. Krama Baliné mangkin akéh mamada-mada utawi milu-milu tuwung. Nyaihang idup padidi sareng turis asingé sané madué budaya barat.

53


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

Nika awinan Putu Setia ring panguntat kakawiannyané, sumandangsaya sareng krama lokal utawi krama Bali. Boya ja seantukan agama, kesenian, lan adat sané pacang urem. Nanging, parilaksana sané sayan doh saking budaya Bali. Iraga sareng sami mangkin sampun nyingakin HIV lan AIDS sayan ngelimbak di Bali. Genah prostitusi mentik sakadi gunung és. Yéning nénten magehin raga, krama Bali pacang keni sengkala. Bali sané kaloktah pulo Déwata pacang meséh dados Bali pulo turis asing.

I Gedé Putra Ariawan Embas ring Désa Banjar Anyar, Kediri, Tabanan, 16 Juni 1988. Malajahin sastra modérn rikala ngranjing ring Perguruan Tinggi. Ipun seneng makarya tulisan nganggén basa Indonesia lan basa Bali. Kakawian ipuné sané marupa puisi, cerpén, opini bawak, miwah artikel kamuat ring majalah Eksprési, Satua, miwah Bali Post. Pangawi seleg melajahin sastra, jurnalistik, teater, miwah karya ilmiah sinareng sisia BAKTA (Bingin Ambe Kediri Tabanan) ring SMA Negeri 1 Kediri. Irika, pangawi dados guru Bahasa lan Sastra Indonesia usan muputang studi S1 ring Undiksha Singaraja warsa 2010. Ring warsa 2014, ipun muputang studi S2 ring Pascasarjana Undiksha Singaraja, Program Pendidikan Bahasa. Sampun ngemedalang kakalih buku pupulan cerpen “Ngurug Pasih” (2014) sané ngamolihang Sastera Rancage 2015 lan “Raré Kumara” (2016) sane katerbitang Penerbit Pustaka Éksprési.

54


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

Satua Masambung

Kania (7) IBW Widiasa Kenitén

K

atah sampun sané kasengguh PKI dados caru. Ida Bagus Ngurah kajantenang dados PKI. Sami wargané nénten malih nyumekenang yukti nampi nénten. Wantah sampun padem, séda kasengguhang

PKI.

Dayu Latri kaselametang olih Bapa Gejer . Ida kapiara ring pondok sané doh saking wewidangan Banjar Winangun. Kantos sampun tambis duur wau kaaturang ka gria. Wénten sané sumangsaya santukan sampun sué kapiara antuk wangsa sudra. Kadi nénten ngangkenin masemeton. Wénten ngrimikang Dayu Latri. Yan rerehang nénten malih dados Idayu santukan sampun sué kapiara olih anak sudra. “Béh enu idup encehné I Ngurah,” Ida Bagus Cidra ngrimik. “I Gejer nylametang.“ Bénjang soré sampun makumpul pasemetonané Ida Bagus Cidra.Sami malinggih majejer. “Sapunapi Bli dados nembé mupulang semeton?” “Yukti Bli?” “Punapi jagi maosang palebonné, Bli Ngurah?”

55


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

“Tusing. I Ngurah tusing nyandang sangetang ia jlema PKI. Depang eda abénanga. PKI-né tusing pracaya tekén Widhi. Ngujang mlebonang anak tusing pracaya tekén Widhi.” “Raris indik napi?” “Ené, I Latri, sentanané I Ngurah enu idup. Ia makelo kapiara tekén Bapa Gejer. Yan alihang ia tusing nyandang buin ka gria. Suba makelo kapiara baan anak sudra.” “Yan kadi titiang, nénten sapunika. Dayu Latri nénten uning punapa – punapi. I Dayu kantun alit. Nénten keni pamindanda. Punapi malih durung tanggal untuné daweg kaplaibang. Samaliha Bapa Gejer punika nylametang jiwa pramana. Puniki yan manahang titiang kaucap atmaraksa. Mapitulung ring sang kasangsaran.“ “Yukti punika Bli. Titiang angayu bagia warih Bli Ngurahé nénten putung. Dayu Latri pinaka purusa sané mangkin ring gria. Samaliha warih Bli Ngurah kantun wénten sané nyledihi.” “Bli tusing demen griané kaucap grian PKI.” “Bli Ngurah durung janten PKI. Samaliha baur pisan dumun. Sapasira sané gumanti PKI. Sapasira sané nénten? Nénten tatas antuk ngwilangin. Méh katahan

ngamargiang

daging

kayun

manten.

Wantah

sampun

kasumanangsayain pastika padem. Iwang patuté nénten mamargi.” “Man jani kénkén?” “Benggayang manten I Dayu Latri ring gria. Bénjangan wantah sampun aném samaliha marabian. Wau ngwilangin tetamiané Bli Ngurah.” Ida Bagus Cidra nénten mresidayang ngandika malih. Sami pasemetonané nénten cumpu ring pamargin ida. Ida renget pisan. “Ada masi ané ngilonang I Latri. Tusing misi isin kenehé. Gusti Jingga tusing dadi andelang jatiné. Suba orahin apang nelahang kadangné I Ngurah. Enu masi ané kejag. Nglikad- nglikadin pajalan dogén I Latri ené.”

56


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

Gagambaran Drs. I Nyoman Ngadeg

57


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

“Bli, nénten mapikolih pamargin Bliné,” rabin ida matur. Ida Bagus Cidra marabian malih ri sampuné palas sareng Dayu Citra. Dayu Alit wastané. Manut sakadi wastané anggané alit. Sakéwanten wilangané pekél pisan. Dumun naen tangkep polisi santukan mamirat katah pisan. “Sayan kéweh bakat tetamiané I Ngurah, salami I Latri enu idup. Sinah lakar tusing bakat tetamiané I Ngurah.” “Raris mangkin sapunapi wilangan Bli?” “Bli lakar ngalih pajalan lén, antiang dogén.” Ida Bagus Cidra ngrauhin Gusti Jingga. Ida érang pisan santukan sané aptianga nénten prasida mapikolih. “Gusti Jingga suba tawang?” “Indik punapi Ratu?” “Encehné I Ngurah enu idup.” “Sapasira?” “Dayu Latri, enu mangkihan.” “Raris mangkin?” “Gusti mutang buin abesik. Ipidan masemaya lakar nelahang sakulawargané I Ngurah. Jani, enu idup kénkén jani?” “Ampura Ratu. Titiang nénten mresidayang kadi dumun mangkin. Puniki cingakin! Pianak titiang, somah titiang nénten wénten sané tegteg mangkin. Rerehang titiang balian tenung kocap sang sané pademang titiang dumun ngrubéda. Somah titiangé sanunggil ngantenang anak makta arit sampun nyerit. Pianak titiangé wantah miragi manten anak masuryak, anak makedékan kadi paling. Nurdar angkihan ipuné. Titiang nglungsur ampura. Nénten mresidayang nagingin pangarsan Ratu.” “Béh prajani Gusti dadi anak melah. Nyidayang mabalik keneh Gusti.” “Kawéntenané ngawinang Ratu. Titiang wau ngrumasayang ri sampuné kapanggih kadi mangkin. Iwang titiang dumun. Sané mangkin sentanan titiangé ngeniang. Bénjangan minab titiang taler jani ngeniang. Titiang sayaga manten.

58


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

Mangkin sami – sami karya ambil titiang. Somah titiang, sentanan titiang sami sakit. Becikan sané lianan dumun rereh.” “Man, pipisé ané ipidan kénkén?” “Wantah Ratu mapikayun ngarsaang malih, wénten pinunas titiang, Ratu jagi aturang titiang ring pasemetonané, Ratu sané nganikain nyédayang Ida Bagus Ngurah. Sapunapi?” Ida Bagus Cidra ngejer. “Eda Gusti, depang suba. Tiang budal.” “Inggih. Rarisang.” “Jejeh masi Ida Bagus Cidra. I déwék nampedang jani,” Gusti Jingga ngrimik.” Malah pesan nuutang keneh. Malah pesan nyak dadi taméng. Jani, sentanané tusing dadi apa. Sinah suba liu pitarané ngrubéda di kulawargan déwéké. Apa lantas lakar anggon ngwaliang atman anak. Atman déwéké lakar kasangsaran sekala niskala.” “Idupé malah pesan tusing runguang. Di subané benyah mara inget.” Gusti Jingga nyelselin pamarginé. “ Itungané tusing beneh énggal pesan idup di kenehé. Itungané ané patut kéweh idupné. Ngujang dadi kéto? Ané pelih énggalan bangun.” “Mirib mula pajalané kakéne.” Gusti Jingga nénten usan – usan ngwilangin pamarginé sané iwang.

IBW Widiasa Kenitén Embas ring Geria Gelumpang, Karangasem, 20 Januari 1967. Oneng ring sastra Bali klasik, sastra Bali modéren taler sastra Indonésia. Kakawian idané kawedar ring Bali Post, Buratwangi, Mémorandum, Warta Bali, Bali Aga, Majalah Sinar Agung, Majalah Éksprési, Bali Tribun, Pos Bali. Ngamolihang Hadiah Sastra Rancagé ring warsa 2006 antuk pupulan satua cutet Buduh Nglawang. Ring warsa 2015 ida ngamolihang Penghargaan Widya Pataka antuk cakepan Jero Lalung Ngutah.

59


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

Gegonjakan

Briiiik....! I Gusti Lanang Sutéja Naréndra

T

aén topongina pangoréngan tekén kurenané sangkaning cemburu, ngawanang I Saplag jani sing bani ngebrik ngawag ngawag. Sing bani ia jani ngorta kangin kauh di radio pangebrikané, apa buin ngebrik

ajak anak luh. Béh, kelidina pesan ento. Nyén bani matopong pangoréngan? Ané jani, tugas dadi rélawan dogén ané jalananga. Gaéné tuah ngelapurang ka Posko Induk unduk kahanan Gunung Agungé, cuaca miwah kahanan kramané. Buka semengé tuni, ia ngontak ka Posko Induk. “Posko Induk, operator Saplag menuju!” kéto raosné I Saplag, bibihné manyung-anyungan ngajak radio pangebrikané. “Selamat pagi, Pak Saplag rélawan kita. Silahkan laporan anda! Posko Induk stén baé!” ada anak nyautin di kadituan. Suba katerima, I Saplag ngawitin lapurané. “Rojer... Dapat saya laporkan kondisi pagi ini. Gunung Agung tidak teramati karena tertutup kabut tebal. Cuaca berawan, lalu lintas ramai lancar, sementara kegiatan masyarakat berjalan seperti biasa. Terpantau masyarakat kami sedang menyelenggarakan upacara piodalan di pura puseh. Demikian laporan saya, ganti!” Sautina tekén bapaké di posko induk.

60


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

“Terima kasih Bapak Saplag atas laporan anda. Jika ada hal-hal menonjol yang bersifat darurat mohon dilaporkan kembali. Demikian Pak Saplag, mohon berkenan untuk stén baé. Salam 73!” Lapurané I Saplag pragat. Tusing ada hal menonjol ané pantes lapurang buin. Jani ia negak di penggak sisin rurungé, namping kopi alumur, roko akatih, sambilanga tetep mirengang radio pangebrikané. Ibu ibu PKKné marérod nyuun banten nuju Pura Puseh. Miiiih, jegégjegégné.... Makebaya prancis, nyonyo nyangkih, bancang rengkiang, jitné asangkolan. I Saplag bengong sing makijepan. Buka sing inget tekén déwék, ia mecik tombol radio pangebrikané. “Briiik... Briiik...! Posko induk... Briik!” kéto I Saplag éwa. Anaké ané ngorta di pangebrikané prajani sepi. Wiréh brik ento artiné mabuat, keadaan darurat. Ento mawanan I Saplag prajani maan panggilan. “Yang brik, silakan masuk!” kéto raos operatoré. “Operator Saplag melaporkan hal menonjol!” I Saplag ngeraos jeek. “Hal menonjol apa kiranya yang dilaporkan, dipersilakan!” “Ini sangat menonjol. Kira-kira ukuran 42B!”

(Macang Rumah Cinta Seribu Jendela)

I Gusti Lanang Sutéja Naréndra, magenah ring Karangasem. Aktif makarya satua, puisi, miwah gagonjakan ring facebooknyané ‘Suteja Narendra.’

61


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

Kartun

I Gedé Putra Ariawan

62


Suara Saking Bali

Édisi XVII | Maret 2018

63

Jurnal sastra bali moderen suara saking bali edisi xvii  
Jurnal sastra bali moderen suara saking bali edisi xvii  
Advertisement